Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 31.1.2012

Vaih­teek­si pää­sen jopa paikalle.

Hel­sin­ki­puis­ton yleissuunnitelma

Hel­sin­ki­puis­tol­la tar­koi­te­taan lähin­nä Van­taan­jo­keen ja Van­han­kau­pun­gin­lah­del­ta merel­le ulot­tu­vaa  viher­käy­tä­vää. Nämä ovat muka­via suun­nit­te­lu­asioi­ta ja men­ne­vät var­sin yksi­mie­li­ses­ti eteen­päin. Pala­taan yksi­tyis­koh­tiin, kun näem­me esit­te­lyn. Hel­sin­ki halu­aa var­jel­la aluet­ta omil­la pää­tök­sil­lään alis­ta­mat­ta asi­aa val­tiol­le, mitä alu­een kehit­tä­mi­nen kau­pun­ki­puis­to­na mer­kit­si­si. Olen saa­nut pos­tia, jon­ka mukaan Van­taan­joen vart­ta kul­ke­va pyö­rä­tie pitäi­si päällystää. 

Tan­ko­vai­nion – Bro­än­dan alu­een ase­maa­kaa­van muis­tu­tuk­set ja lausunnot

Muis­tu­tuk­set eivät anna aihet­ta muut­taa kaa­vaa. Lausun­to­jen poh­jal­ta teh­dään jouk­ko tek­nis­luo­tei­sia tar­kis­tus­ta, jot­ka ovat niin vähä­pä­töi­siä, ettei kaa­vaa tar­vit­se aset­taa uudel­leen näh­tä­vil­le. Alu­eel­le tulee noin 650 pien­ta­loa­su­kas­ta. Pin­ta-ala nor­mi on uuden­lai­nen. Kes­ki­pin­ta-ala vähin­tään 60 neliö­tä ja vähin­tään 35 % asun­nois­ta kool­taan vähin­tään kol­me huo­net­ta ja keit­tiö. Tai­taa toteu­tua itsestäänkin.

Kal­lah­den ete­lä­osan ase­ma­kaa­van muis­tu­tuk­set ja lausunnot

Oma­ko­tia­luet­ta tii­vis­te­tään. Lausun­to­jen takia pie­niä muu­tok­sia, muis­tu­tuk­set eivät anna aihet­ta muu­tok­siin. Tämä alue on hyvin tul­va­herk­kää, mikä näin ilmas­ton­muu­tok­sen aikoi­na on otet­ta­va suun­nit­te­lus­sa huomioon.

Auto­paik­ka­nor­mi

Tätä on pidet­ty pöy­däl­lä. Aloi­te­taan yksin­ker­tai­sim­mis­ta asioista.
Asuin­kiin­teis­tö­jen auto­paik­ka­nor­min pitäi­si riip­pua asuin­pin­ta-alas­ta eikä ker­ro­sa­las­ta. Ei oikein huvi­ta raken­taa talo­yh­tiöl­le sau­naa tai pesu­tu­paa, jos sau­nal­le pesu­tu­val­le pitää raken­taa 50 000 euron autopaikat..

Kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­ti raken­net­ta­va ja ratik­kayh­tey­del­lä kes­kus­taan yhdis­tet­tä­vä Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta pitäi­si siir­tää lie­vem­män auto­paik­ka­vaa­ti­muk­sen alueeseen.

Jos Kan­ta­kau­pun­gis­sa van­haan kiin­teis­töön, jota nor­mi ei nyt kos­ke, raken­ne­taan ullak­koa­sun­to, auto­paik­ka­vaa­ti­muk­sen tuli­si kos­kea vain tätä asun­toa, eikä sen pitäi­si lau­kais­ta mil­joo­nien euro­jen auto­paik­ka­vel­voi­tet­ta koko kiinteistölle.
Sit­ten vähän peri­aat­teel­li­sem­paa poh­din­taa. Olen lähes­ty­nyt lau­ta­kun­taa ohei­sel­la tekstillä:

Ajatuksia pysäköintipolitiikasta

Mikä on ongelma

1)    Siel­lä, mis­sä pysä­köin­ti­paik­ko­jen toteut­ta­mi­nen on hyvin kal­lis­ta, nii­tä pako­te­taan nyt raken­ta­maan hin­taan­sa näh­den lii­an pal­jon. Tämä näkyy sii­tä, että jos pysä­köin­ti­pai­kat myy­dään erik­seen,  kaik­ki eivät mene kau­pak­si. Kan­san­ta­lous­tie­teen teo­rian mukaan kysyn­tää suu­rem­pi pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rä tuot­taa hyvin­voin­ti­tap­pio­ta, jon­ka suu­ruus voi­daan las­kea ero­tuk­se­na sii­tä, mitä nii­den tuot­ta­mi­nen mak­saa ja kuin­ka pal­jon niis­tä ollaan val­miit maksamaan.

2)    Ylei­sen elä­män­ko­ke­muk­sen mukaan pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rä ei kui­ten­kaan lopul­ta rii­tä. Tämä voi joh­tuu yleen­sä sii­tä, että talo­yh­tiöt anta­vat nämä yhdes­sä mak­se­tut pai­kat ale­hin­taan ensim­mäi­sek­si varan­neil­le. Pysä­köin­ti­paik­ko­jen kysyn­tä on aivan eri suu­rui­nen,  jos pai­kan hin­ta on 10 euroa kuus­sa kuin jos se on tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia vas­ta­ten 150 euroa kuus­sa. Jos pysä­köin­ti­pai­kat vuo­krat­tai­siin oma­kus­tan­nus­hin­taan, ne eivät lop­pui­si kes­ken vaan pikem­min­kin jäi­si tyh­jiä paik­ko­ja. Ara­bian­ran­nas­sa on saman­ai­kai­ses­ti pula pai­kois­ta että kau­pal­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja paik­ko­ja pysä­köin­ti­lai­tok­ses­sa vajaa­käy­töl­lä, vaik­ka nämä kau­pal­li­set pysä­köin­ti­pai­kat eivät ole sen kal­liim­pia kuin mitä talo­yh­tiöt ovat mak­sa­neet omis­ta paikoistaan.

3)    Pysä­köin­ti­paik­ko­jen lop­pu­mi­nen voi joh­tua myös kysyn­tä kas­vaa ajan myö­tä asuk­kai­den vau­ras­tues­sa ja per­he­koon kas­vaes­sa: kysyn­tä­käy­rä siir­tyy oikealle.

4)    Jos sal­li­taan pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen vii­väs­tet­ty­nä, yhtiö­ko­kous ei kos­kaan tule päät­tä­mään jäl­jel­le jää­nei­den raken­ta­mi­ses­ta, vaik­ka pai­kois­ta oli­si pulaa, kos­ka enem­mis­töl­lä asuk­kais­ta joko on paik­ka tai he eivät sel­lais­ta tarvitse.

5)    Ulko­puo­li­set jou­tu­vat kär­si­mään, jos jokin talo­yh­tiö raken­taa paik­ko­ja lii­an vähän, kos­ka kadun­var­si­paik­ko­jen kysyn­tä kasvaa.

Ehdo­tuk­se­ni on:

a)    Pysä­köin­ti­nor­mi on ehdo­te­tun suu­rui­nen, mut­ta sen toteut­ta­mi­ses­ta voi saa­da lyk­käys­tä, jos talo­yh­tiön yhtiö­jär­jes­tyk­seen lai­te­taan vaa­ti­mus paik­ko­jen huu­to­kaup­paa­mi­ses­ta asuk­kai­den kes­ken ker­ran vuo­des­sa. Tämä pois­taa ongel­mat 2) ja 4). Tämä menet­te­ly joh­taa sii­hen, että aina­kin aluk­si muut osak­kaat jou­tu­vat sub­ven­toi­maan pysä­köin­ti­paik­ko­ja, mut­ta ole­tet­ta­vas­ti huu­to­kaup­pa­hin­ta nousee ajan myö­tä. Kun se nousee yli uuden pai­kan kus­tan­nuk­sen, kan­nat­taa raken­taa tai ostaa lisää paik­ko­ja. Voi­si väit­tää, että asun­to-osa­keyh­tiö­lain mukaan näin pitäi­si toi­mia joka tapauk­ses­sa, kos­ka osak­kai­ta ei saa saat­taa eriar­voi­seen ase­maan keskenään.

b)    Pää­te­tään, ettei­vät asun­not uus­tuo­tan­non pii­ris­sä oikeu­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen, jol­loin ongel­ma 5) pois­tuu siel­lä, mis­sä asu­kas­py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­mä on voi­mas­sa ja muu pysä­köin­ti on  mak­sul­lis­ta. Kal­lis­ta pysä­köin­tiä taas ei ole oikein muualla.

c)    Pyri­tään kaa­voi­tuk­sel­la toi­mi­maan niin, että alu­eel­la on mah­dol­li­suus toteut­taa pysä­köin­ti­paik­ko­ja myös myö­hem­min esi­mer­kik­si varaa­mal­la tont­ti myö­hem­min toteu­tet­ta­val­le pysä­köin­ti­ta­lol­le. Myös yksi­tyi­nen yrit­tä­jä voi­si ottaa ris­kin pysä­köin­ti­paik­ko­jen tule­vas­ta kysyn­näs­tä. Ara­bian­ran­nas­sa täl­lai­nen yksi­tyi­nen hal­li onkin, mut­ta se ei ole eri­tyi­sen suo­sit­tu, kos­ka asun­to-osa­keyh­tiöi­den käy­tän­nös­sä ilmai­set pai­kat luo­vat vää­rän odo­tuk­sen pysä­köin­nin hinnasta.

82 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 31.1.2012”

 1. Ehdo­tuk­seen auto­py­sä­köin­nis­tä voi­si vie­lä lisä­tä koh­dan d) Pysä­köin­tia­lu­eet tulee suun­ni­tel­la niiin että ne voi­daan myö­hem­min ottaa raken­nus­käyt­töön. Esim jon­ne­kin sisä­pi­ha-tyyp­pi­sil­le park­ki­ken­til­le aika vai­kea hah­mot­taa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta, heh­taa­ri­ken­til­le hel­pom­paa. Joku kaa­va­mer­kin­tä sii­hen pitäi­si vie­lä kek­siä ettei joku pää­se urput­ta­maan näky­mien muuttumisesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Pysä­köin­ti­nor­mi pitäy­tyy lii­kaa tont­ti­koh­tai­seen paik­ko­jen toteut­ta­mi­seen. Lisäk­si kaik­ki pysä­köin­ti­pai­kat ton­til­la pitäi­si toteut­taa omi­na osak­kei­naan niin, että hin­ta vas­taa pai­kan rakennuskustannuksia.

  Nyt oli­si syy­tä käyn­nis­tää tut­ki­mus. Kau­pun­gis­sa on sen auto­paik­ka­nor­mi­kau­del­la ( noin vuo­des­ta 1965 ) käy­tet­ty hyvin monen­lai­sia tapo­ja hoi­taa pai­kat ja nii­den jako sekä kun­nos­sa­pi­to. Perus­tie­to sii­tä, mikä menet­te­ly toi­mii ja mikä ei, hel­pot­tai­si var­maan tätä kaa­voit­ta­jien perus­mur­heen jat­ko­suun­nit­te­lu­käy­tän­nön rationalisointia.

  Kes­keis­tä on suun­na­ta tule­vaa pysä­köin­ti­po­li­tiik­kaa sel­keäm­min kau­pun­gin vali­tun lii­ken­ne­pol­tii­kan osaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kysy­mys Osmol­le. Estää­kö Hel­sin­ki­puis­to­pää­tös esim Kivi­no­kan, Mus­tik­ka­maan, eri siir­to­la­puu­tar­ho­jen, Tuo­ma­rin­kar­ta­non ja Hal­tia­lan pel­to­jen ja mui­den poten­ti­aa­lis­ten asui­na­luei­den toteut­ta­mi­sen tule­vai­suu­des­sa. Jos näin on niin sil­loin on syy­tä lopet­taa iäni­kui­nen vali­tus kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen han­ka­luu­des­ta ja kun­tien väli­ses­tä kil­pai­lus­ta asuk­kais­ta. Hel­sin­ki­puis­to on syy­tä raja­ta niin, ettei esim Kivi­no­kan pari sataa möki­no­mis­ta­jaa estä alu­een otta­mis­ta asun­to­käyt­töön seu­raa­van kym­me­nen vuo­den aikana

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Purek­sin tuon tar­kem­min, mut­ta tämä on hassua:

  Ylei­sen elä­män­ko­ke­muk­sen mukaan pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rä ei kui­ten­kaan lopul­ta rii­tä. Tämä voi joh­tuu yleen­sä sii­tä, että talo­yh­tiöt anta­vat nämä yhdes­sä mak­se­tut pai­kat ale­hin­taan ensim­mäi­sek­si varan­neil­le. Pysä­köin­ti­paik­ko­jen kysyn­tä on aivan eri suu­rui­nen, jos pai­kan hin­ta on 10 euroa kuus­sa kuin jos se on tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia vas­ta­ten 150 euroa kuus­sa. Jos pysä­köin­ti­pai­kat vuo­krat­tai­siin oma­kus­tan­nus­hin­taan, ne eivät lop­pui­si kes­ken vaan pikem­min­kin jäi­si tyh­jiä paikkoja.

  Ne pai­kat vuo­kra­taan hal­val­la yllä­pi­to­ku­lu­ja vas­taa­vaan hin­taan, jos enem­mis­töl­lä asuk­kais­ta on paik­ka. Näin sik­si että he mie­luum­min mak­sa­vat osan kuluis­taan vas­tik­kees­sa kuin enem­män maksuna.

  Jos sal­li­taan pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen vii­väs­tet­ty­nä, yhtiö­ko­kous ei kos­kaan tule päät­tä­mään jäl­jel­le jää­nei­den raken­ta­mi­ses­ta, vaik­ka pai­kois­ta oli­si pulaa, kos­ka enem­mis­töl­lä asuk­kais­ta joko on paik­ka tai he eivät sel­lais­ta tarvitse.

  Niin siis yhtiöl­lä on pulaa pai­kois­ta, kos­ka nii­tä anne­taan puo­li-ilmai­sek­si asuk­kail­le yllä mai­ni­tus­ta syys­tä, mut­ta sitä pulaa ei voi kor­ja­ta kos­ka sekin mak­saa. Pah­k­asian oma kerrostalo.

  Se rat­kai­su kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan kaik­kiin näi­hin pul­miin on että talo­yh­tiöl­lä ei ole mitään teke­mis­tä pysä­köin­nin kans­sa. Ei ne lii­ken­nöi ratikoitakaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Pysä­köin­ti­nor­mi pitäy­tyy lii­kaa tont­ti­koh­tai­seen paik­ko­jen toteuttamiseen.

  Jep.

  Nyt oli­si syy­tä käyn­nis­tää tut­ki­mus. Kau­pun­gis­sa on sen auto­paik­ka­nor­mi­kau­del­la ( noin vuo­des­ta 1965 ) käy­tet­ty hyvin monen­lai­sia tapo­ja hoi­taa pai­kat ja nii­den jako sekä kun­nos­sa­pi­to. Perus­tie­to sii­tä, mikä menet­te­ly toi­mii ja mikä ei, hel­pot­tai­si var­maan tätä kaa­voit­ta­jien perus­mur­heen jat­ko­suun­nit­te­lu­käy­tän­nön rationalisointia.

  No kun se tut­ki­mus on teh­ty jo vuon­na 2000. Sii­nä käy­dään läpi pysä­köin­ti­to­teu­tuk­set useil­la alueil­la, ja se on ver­rat­taenn jär­ke­vä joh­to­pää­tök­sil­tään. Esimerkiksi:

  Kaa­voi­tuk­ses­sa pyri­tään rat­kai­suun, joka mah­dol­lis­taa asun­to­jen ja työ­paik­ko­jen auto­paik­ko­jen vuo­roit­tais­käy­tön sekä jous­ta­van toteut­ta­mi­sen kysyn­nän mukaan vai­heit­tain raken­net­ta­vin pysäköintilaitoksin.

  Asuin­kort­te­lei­den pysä­köin­ti­sel­vi­tys, http://ksv.hel.fi/sites/default/files/Kantakaupungin%20uudet%20ranta-alueet,%20pys%C3%A4k%C3%B6intiselvitys.pdf

  Ne joh­to­pää­tök­set eivät aina­kaan Jät­kä­saa­res­sa lau­ta­kun­nan sini­pu­nal­le kel­van­neet. Dema­rien kan­taa ihmet­te­len, mut­ta var­maan heil­lä on sii­hen perus­tel­lut syynsä.

  Kes­keis­tä on suun­na­ta tule­vaa pysä­köin­ti­po­li­tiik­kaa sel­keäm­min kau­pun­gin vali­tun lii­ken­ne­pol­tii­kan osaksi.

  No kiel­tä­mät­tä tulee mie­leen että onko koko­nai­suus hans­kas­sa vai lapa­ses­sa, kun sama lau­ta­kun­ta edel­li­sel­lä vii­kol­la hyväk­syy toi­min­ta­suun­ni­tel­man jos­sa lukee että autoi­lun osuus ei kas­va, ja sit­ten huo­men­na pysä­köin­ti­nor­min joka tar­koit­taa suu­rin piir­tein auto­mää­rän tuplaa­mis­ta pit­käs­sä juok­sus­sa. Mutta:

  Minus­ta pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka on vähän huo­no työ­ka­lu lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan, kum­pi­kin on ihan tar­peek­si vai­ke­ta muu­ten­kin. Hel­sin­gis­sä tämä menee nyt niin että työ­paik­ko­jen paik­ka­mää­rää rajoi­te­taan lii­kaa­kiin kos­ka ei halu­ta lisää autoi­lua, mut­ta asun­to­jen taas mitoi­te­taan ylä­kant­tin ker­toi­mel­la 2–3 kau­pun­gis­sa, kos­ka halu­taan että kai­kil­la voi olla auto. Sinän­sä minua ei kiin­nos­ta mon­ta­ko piha­paik­kaa jos­sain Has­sun­ne­van pari­ta­loa­luu­eel­la on, mm. sik­si että tuo ei ole kustannuskysymys.

  Minä en tie­dä miten ne Kek­ko­sen ajan vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot saa­tiin vakuut­tu­neik­si sii­tä että kumi­saap­pai­den hin­taa ei tar­vit­se sään­nös­tel­lä, voi­si­ko joku aika­lai­nen ker­toa? Kos­ka se on ihan sama asia, että vir­ka­mies yrit­tää arva­ta mon­ta­ko pysä­köin­ti­paik­kaa tar­vi­taan 30 vuo­den pääs­tä ja kir­joit­taa esi­mer­kik­si seu­raa­vas­ta ongel­mas­ta:

  Pysä­köin­ti­lai­tok­sen yksi­tyis­ten auto­paik­ko­jen toteut­ta­mi­nen jää kiin­ni alu­eel­la asun­to­ja omis­ta­vien ja niis­sä asu­vien asuk­kai­den halus­ta ja kyvys­tä ostaa itsel­leen oma autopaikka…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Jos rajauk­sia teh­dään, niin on syy­tä raja­ta gryn­de­rit pois meti­köis­tä ja antaa ihmi­sen luo­vuu­den toteu­tua siel­lä mis­sä kau­pun­kia jo on. Ilma­ti­laa löy­tyy, jos muu­ten ahistaa. 

  Hel­sin­ki­puis­to tar­koit­ta­nee myös sitä, ettei Vii­kin­mäen tapais­ta joen­var­ren par­tu­roin­tia enää tapahtuisi. 

  Van­taan­joen ran­nan pyö­rä­tei­tä ei ole mitään syy­tä asfal­toi­da. Muu­ta­ma tul­va ja tal­vi pääl­le, niin asfal­tis­ta tulee nil­kan­tap­pa­ja ja kumin­puh­ko­ja. Myös se luon­nol­li­suus, mikä joen­var­res­sa vie­lä on, kärsisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Ei kan­na­ta asfal­toi­da Van­taan var­ren pyöräteitä:

  -sora­tie sopii puis­to­mai­seen ympäristöön
  ‑nykyi­nen pin­noi­te hil­lit­see sopi­vas­ti, mut­ta ei lii­kaa, nopeuk­sia (rei­til­lä on pal­jon jalan­kul­ki­joi­ta, lap­sia ja koiria)
  ‑asfal­toin­ti maksaa
  ‑sora on tur­val­li­sem­pi kuin huo­no­kun­toi­nen asfaltti

  Sääs­ty­neet rahat voi käyt­tää jo pääl­lys­tet­ty­jen pyö­rä­teit­ten parem­paan ylläpitoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Oden ehdo­tus sinän­sä oikean suun­tai­sen, mut­ta lisäi­sin vie­lä yhden koh­dan: Ei nimet­ty­jä paikkoja.

  Esi­mer­kik­si yllä link­kaa­ma­ni raport­ti ker­too, että:

  Yhdis­tä­mäl­lä asuk­kai­den sekä toimitilarakennusten
  työn­te­ki­jöi­den ja asuk­kai­den pai­kat saavutetaan
  oleel­li­nen sääs­tö, kun pai­kat voidaan
  käyt­tää päi­vä­sai­kaan työ­paik­ko­jen tarpeisiin
  sekä iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin asukkaiden
  pysä­köin­tiin. Län­si-Pasi­lan koke­mus­ten perusteella
  paik­ko­jen käyt­tö­as­te voi­daan saa­da nostetuksi
  aina 180 %:iin asti.

  Toi­saal­la rapor­tis­sa sano­taan että paik­ko­jen yhteis­käyt­tö­as­teek­si voi­si kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­nusa­lueil­la olet­taa 150%. Tuo tar­koit­tai­si että paik­ko­ja tar­vit­tai­siin kol­man­nes vähem­män, joka nyt var­maan oli­si ihan kaik­kien mie­leen, autoi­li­joil­la tuli­si pal­jon hal­vem­mak­si. Sem­min­kin kun pysä­köin­ti­paik­ko­jen toteu­tuk­sen raja­kus­tan­nus on nouse­va, kos­ka mitä enem­män nii­tä tar­vi­taan per asun­to, sitä kal­liim­piin rat­kai­sui­hin jou­du­taan. Puna­vuo­re­lai­sel­la autois­tu­mi­sas­teel­la ei mak­sai­si juu­ri mitään, kos­ka suu­ri osa pai­koi­sa mah­tui­si kadunvarsiin.

  Joten Las­ken­taoh­jees­sa joka teil­lä on huo­men­na käsit­te­lys­sä lukee:

  Jos toteu­te­taan vähin­tään 100 pysä­köin­ti­paik­kaa kes­ki­te­tys­ti siten, että nii­tä ei nime­tä kenel­le­kään, voi­daan las­ken­taoh­jeen anta­mas­ta pysä­köin­ti­paik­ka­mää­räs­tä vähen­tää 10 %.

  Mihin­kö­hän tut­ki­muk­seen tai muu­hun vas­taa­van tuo 10% mah­taa perustua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Luin­pa juu­ri läpi auton­pot­ki­joi­den kan­ta­teok­sen, vuon­na 1969 jul­kais­tun, “Alas auton pakkovalta”.

  On käsit­tä­mä­tön­tä lukea tämän päi­vän pers­pek­tii­vis­tä, että samo­ja asioi­ta vaa­dit­tiin samoil­la argu­men­teil­la jo yli 40 vuot­ta sitten.

  Ympä­röi­vä maa­il­ma ja Hel­sin­gin­kin kau­pun­ki on täl­lä välin muut­tu­nut aika lail­la, mut­ta sama luok­ka­tais­te­lu jatkuu..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Vähän toi­ses­ta lii­ken­ne­tee­mas­ta. Minua kor­pe­aa jou­tua seis­tä met­ros­sa ja aivan eri­tyi­ses­ti minua kor­pe­aa seis­tä myös lau­an­tai­sin met­ros­sa. Siis aivan mui­na aikoi­na kuin ruuhka-aikoina.

  Otin sel­vää mik­si junia aje­taan niin pal­jon lyhyi­nä, eikä 3 vau­nu­pa­rin juni­na, jol­loin haluk­kaat sai­si­vat istua. Vas­taus oli yllät­tä­vä. Kyse ei ollut mar­gi­naa­li­ses­ta las­ken­nal­li­ses­ta sääs­tös­tä, vaan sii­tä karus­ta fak­tas­ta, että muu­ten kalus­to ei rii­tä arki­sin. Vau­nu­ja pitää huol­taa ja kalus­toa on niin vähän, että tämä aikaa vie­vä pro­ses­si onnis­tuu vain iltai­sin ja viikonloppuisin.

  Eli entis­tä muka­vam­paa met­ro­mat­kaa on luvas­sa, kun lin­joil­le saa­daan uusien asui­na­luei­den lisä­kuor­maa. Onnek­si nyt tal­vel­la ei ilmas­toi­mat­to­mien vau­nu­jen 40 asteen sisä­läm­pö sen­tään rassaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Minus­ta tuo tan­ko­vai­nion kaa­va on puu­has­te­lua. Teh­dään Itä­väy­län var­teen muu­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo sin­ne tän­ne. Onko tuo kau­pun­ki­mais­ta raken­ta­mis­ta? Tuo­ta ei voi sanoa edes kau­pun­ki­mai­sek­si pientalorakentamiseksi. 🙁

  Alu­eel­ta on lähim­mäl­le met­roa­se­mal­le yli 2km, joten se ei ole rai­de­lii­ken­teen vai­ju­tus­pii­ris­sä. Hel­sin­ki yritt­tää kil­pail­la maa­seu­dun kans­sa, mis­sä se ei kos­kaan tule onnis­tu­maan. Hel­sin­gin tulee käyt­tää vah­vuuk­si­aa kaa­voi­tet­taes­sa. Ei kan­na­ta kaa­voit­taa Kehä I:n ulko­puo­lel­le, ennen kuin sen sisä­puo­li on rakennettu. 😉

  Auto­paik­ka nor­mis­ta on oleel­li­nen havain­to, ettei­vät nor­mi­te­tut auto­pai­kat rii­tä! Eli nor­mit ovat aivan lii­an mata­lia. Nykyi­set nor­mit ovat polii­tik­ko­jen lah­ja gryn­de­reil­le, jot­ka voi­vat rahas­taa vähil­lä auto­pai­koil­la kovat katteet.

  Auto­paik­ko­ja ei tule raken­taa maan­pin­nal­le. Tans­kas­ta on jo kym­me­niä vuo­sia van­hat toi­mi­vat ohjeet, miten auto­pai­kat tulee raken­taa. Asun­to­jen auto­pai­kat tulee raken­taa aina tal­lei­na. Tie­tä­mys­tä on, jos joku vain viit­si­si lukea. 🙁

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Se oli mun säh­kö­pos­ti ja tar­koi­tin vilk­kaas­ti fil­la­roi­tua väliä Van­ha­kau­pun­ki — Pää­ra­ta. Osa sii­tä on pääl­lys­tet­ty. Eikä se pääl­lys­te pal­joa maksa.

  Mut­ta toki niin että puis­toes­te­tiik­ka on toki tär­keäm­pää kuin vie­rin­tä­vas­tus, eli jos ark­ki­teh­dit on sitä miel­tä että ei saa sovi­tet­tua, niin sit­ten hyvä niin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Sep­po Vep­sä­läi­nen:
  …Nyt oli­si syy­tä käyn­nis­tää tutkimus…

  Tar­pee­ton­ta. Asi­aa on tut­kit­tu aikoi­naan Tans­kas­sa ja siel­tä on api­noi­ta­vis­sa ihan toi­mi­vat sään­nöt. Ei tar­vi­ta kuin yksi luku­tai­toi­nen kaa­voit­ta­ja. Ruo­ho­lah­den tapai­sia täy­del­li­siä epä­on­nis­tu­mi­sia ei kai­va­ta lisää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Kivi­no­kas­ta

  Wiki­pe­dias­ta:

  Nykyi­sin Kivi­no­kas­sa on eri yhdis­tys­ten alueil­la yhteen­sä noin 800 mök­kiä. Kau­pun­ki on vuo­kran­nut maa-alu­eet kesä­ma­ja- ja siir­to­la­puu­tar­ha­toi­min­nas­ta vas­taa­vil­le yhdis­tyk­sil­le.” ‑Lisäk­si se on mer­kit­tä­vä ulkoi­lu- ja luon­toa­lue. Ja eril­lään muus­ta kau­pun­kia­lu­ees­ta, kuten Mustikkamaakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Oden aja­tuk­sis­sa on tiet­tyä perää, mut­ta toteu­tus­ta­paa en pidä onnistuneena.

  1) Pysä­köin­ti­nor­mit eivät lie­ne ilmais­tu Raa­ma­tus­sa tai Koraa­nis­sa. Ehkä nii­tä voi­daan muuttaa.

  2) Perus­kau­pun­kia­lu­eel­la (sano­taan Kos­ke­lan­tien lin­jan ete­lä­puo­lel­la) täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­sa tai tilan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muut­tues­sa asun­nok­si ei vaa­di­ta uusia park­ki­paik­ko­ja. On täl­lä­kin tavoin ylly­tet­tä­vä asuk­kai­ta käyt­tä­mään citycarclu­bia tai muu­ta yhteis­käyt­tö­muo­toa autoa tar­vi­tes­saan. Ihmi­nen­hän ei tar­vit­se autoa vaan mah­dol­li­suu­den pääs­tä ja kul­jet­taa tava­raa pai­kas­ta A paik­kaan B.

  3) Aja­tus, että asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen voi­si saa­da vain ”van­haan” asun­toon on absur­di. Toden­nä­köi­ses­ti mää­räys meni­si kumoon KHO:ssa

  4) Alueil­la, jois­sa nimet­ty­jen hal­li­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen osoit­tau­tuu vält­tä­mät­tö­mäk­si, tie­tyn­ko­koi­seen (esim. väh. 70 m²) uuteen asuin­ta­loon asun­toon osoi­te­taan eril­li­nen asun­to­koh­tai­nen auto­paik­kao­sa­ke. Se on siis pak­ko kus­tan­taa t ä t ä asun­toa han­kit­taes­sa. Sen voi käyt­tää itse tai vuo­kra­ta toi­sel­le, isän­nöit­si­jän luval­la talon ulko­puo­li­sel­le. (Lupaa ei voi evä­tä ilman riit­tä­viä perus­tei­ta.) – Toi­saal­ta yksiön hin­nas­sa sit­ten auto­pai­kan kus­tan­nus­ta ei tule.

  5) Tiet­ty mää­rä vara­taan talo­yh­tiön tule­vaa tar­vet­ta var­ten niin, että sen voi esim. vuo­ra­ta sen nyt varas­to­na ja myö­hem­min muut­taa autopaikaksi.

  6) Oleel­lis­ta on, että pää­tös oman auton ja sen tar­vit­se­man oman auto­hal­li­pai­kan hank­ki­mi­ses­ta näkyy omas­sa plak­ka­ris­sa. Ja todel­lis­ten raken­nus­kus­tan­nus­ten mukaan. 

  7) Vuo­tui­nen huu­to­kaup­paus voi olla ole­tet­tua ongel­mal­li­sem­pi*. En voi olla jul­ki­tuo­mat­ta käsi­tys­tä­ni, että Ode on sel­väs­ti luke­nut kan­san­ta­lous­tie­det­tä, mut­ta jät­tä­nyt epä­sel­väk­si, kuin­ka pal­jon hän on luke­mas­taan ymmärtänyt.

  * Pai­kan hin­ta voi yhdel­le olla sub­jek­tii­vi­ses­ti pie­ni, hän voi lunas­taa vai­vat­ta jopa kak­si. Toi­sel­le, jol­la on tiet­ty objek­tii­vi­nen tar­ve, hin­ta voi muo­dos­tua huu­to­kau­pas­sa sub­jek­tii­vi­ses­ti koh­tuut­to­mak­si, vaik­ka objek­tii­vi­ses­ti se voi olla alle todel­lis­ten kus­tan­nus­ten. Yli­pää­tän­sä jär­jes­tel­mä hel­pos­ti joh­taa toi­sen tai toi­sen suun­tai­siin koh­tuut­to­muuk­siin. Ja tar­peet­to­miin rii­toi­hin, esim. huu­to­kau­pan toteutustavasta.

  8) Euro­park (tms.) muu­ten on raken­ta­nut Kuusi­tiel­le park­ki­hal­lin. Minul­le on jää­nyt epä­sel­väk­si, onko sii­nä van­ha hal­li ostet­tu ai lou­hi­taan­ko uut­ta? Joku var­maan tietää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Pysä­köin­ti­nor­mi on ehdo­te­tun suu­rui­nen, mut­ta sen toteut­ta­mi­ses­ta voi saa­da lykkäystä …

  Eikös täs­sä­kin tapauk­ses­sa auto­pai­koil­le pidä vara­ta tilaa sil­tä varal­ta että lyk­käys jos­kus päät­tyy? Näin saa­daan arvo­kas­ta kau­pun­ki­ti­laa pidet­tyä tyh­jän pant­ti­na. Komp­paan Mark­kua: aja­tus hyvä, toteu­tus­ta­pa ei ehkä onnistunut.

  KSV:n auto­paik­ka­työ­ryh­mä ker­too että asun­to­ja on jää­nyt raken­ta­mat­ta nor­mien takia. Eipä­hän aina­kaan tar­vit­se rii­del­lä sii­tä miten auto­paik­ko­jen raken­nus­kus­tan­nuk­set jae­taan, kun jäte­tään pai­kat rakentamatta—ja samoin asunnot.

  On myös eri­kois­ta, että saman kokouk­sen esi­tys­lis­tal­ta löy­ty­vät kaik­ki seu­raa­vat väit­teet: On pyr­ki­mys vähen­tää hen­ki­lö­au­to­riip­pu­vuut­ta. Pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka on eri­tyi­sen vai­kut­ta­va osa koko lii­ken­ne­po­li­tiik­kaa. Asuk­kai­den auto­paik­ka­tar­ve halu­taan tyy­dyt­tää, vaik­ka se tuli­si kal­liik­si. Viras­to kog­ni­tii­vi­sen dis­so­nans­sin vallassa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Osmo:

  Olen saa­nut pos­tia, jon­ka mukaan Van­taan­joen vart­ta kul­ke­va pyö­rä­tie pitäi­si päällystää. 

  Ei siel­lä mitään pyö­rä­tie­tä ole, vaan jalan­kul­ki­jat­kin saa vie­lä tois­tai­sek­si liik­kua. Ja mie­lum­min ei pääl­lys­te­tä, hie­kal­la on muka­vam­pi kävel­lä ja se vähän hil­lit­see span­dek­sioh­jus­ten vauh­tia, kun siel­lä liik­kuu pien­ten las­ten kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Van­taan­joen alu­eel­la pal­jon kävel­lee­nä voin sanoa, että aina­kin siel­lä päin suo­ma­lai­nen pyö­räi­ly­kult­tuu­ri on vähän hel­ve­tin härskiä.

  Vauh­dit lii­an kovia, ja kel­lot kili­see kun joka ainut fil­la­ri­ter­ro­ris­ti kat­soo asiak­seen tie­dot­taa: “Meik­hä tul­loo, meik­hä tul­loo!”, ja sil­lä odo­tuk­sel­la, että jalan­kul­ki­jan pitäis tosi nopees­ti hypä­tä pöpe­lik­köön pois tieltä.

  Jos sitä kova­vauh­tis­ta lenk­kiä halu­aa men­nä vetä­mään, niin sit­ten voi men­nä jon­ne­kin muu­al­le kuin lap­si­per­hei­den sekaan puis­toi­hin. Kel­loa ei tar­vit­se soit­taa kun tilan­ne­no­peus on riit­tä­vän alhainen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. tpyy­luo­ma: Minus­ta pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka on vähän huo­no työ­ka­lu lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan, kum­pi­kin on ihan tar­peek­si vai­ke­ta muu­ten­kin. Hel­sin­gis­sä tämä menee nyt niin että työ­paik­ko­jen paik­ka­mää­rää rajoi­te­taan lii­kaa­kiin kos­ka ei halu­ta lisää autoi­lua, mut­ta asun­to­jen taas mitoi­te­taan ylä­kant­tin ker­toi­mel­la 2–3 kau­pun­gis­sa, kos­ka halu­taan että kai­kil­la voi olla auto.

  Pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka on, tah­dot tai et, osa kau­pun­gin lii­ken­ne­po­li­tiik­kaa. Aika­mois­ta sähel­lys­tä lii­ken­ne­po­li­tii­kan muo­toi­lu ja käy­tän­tö ovat olleet ja tule­vat ole­maan, mut­ta pit­käs­sä juok­sus­sa sii­nä on kui­ten­kin ollut viriä­mäs­sä kau­pun­ki­lii­ken­teen luon­teen yhä suu­rem­paa ymmärtämistä.

  Kun aika­naan lin­jat­tiin kan­ta­kau­pun­gin nie­mel­le 30000 auto­pai­kan kat­to­ta­voi­te, se piti pit­kään hyvin ja joh­ti sii­hen, että kes­kus­taan hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne ei ole kas­va­nut. Nokian kumar­te­lu Ruo­ho­lah­des­sa vään­si sit­ten lin­jaa löy­sem­mäl­le ja jat­kos­sa on luvas­sa pitem­piä ruuhkia.

  Pysä­köin­ti­po­li­tiik­ka on enem­män kuin pysä­köin­ti­nor­mi. Paik­ko­jen käy­tön ohjaus, hin­noit­te­lu ja lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin muo­dot sekä var­sin­kin pääl­lek­käis­käy­tön edis­tä­mi­nen ovat myös tär­kei­tä jut­tu­ja. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­nis­sä ei ole mitään tolk­kua, jos kes­kus­taan tule­vien paik­ko­jen mitoi­tus ei ole syn­kas­sa eli lii­tyn­tä­paik­ka on kes­kus­tas­ta siir­ret­ty paikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Hesa­rin ylei­sön­osas­tol­ta tänään:

  Ete­lä-Her­man­nis­sa pysä­köin­ti on hoi­det­tu maan alle. Talo­yh­tiös­säm­me pysä­köin­ti­pai­kat jaet­tiin arvon­nal­le. Vali­tet­ta­va­si nii­tä ei riit­tä­nyt kaikille.

  Ei kai nyt sentään?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Pai­kan hin­ta voi yhdel­le olla sub­jek­tii­vi­ses­ti pie­ni, hän voi lunas­taa vai­vat­ta jopa kak­si. Toi­sel­le, jol­la on tiet­ty objek­tii­vi­nen tar­ve, hin­ta voi muo­dos­tua huu­to­kau­pas­sa sub­jek­tii­vi­ses­ti koh­tuut­to­mak­si, vaik­ka objek­tii­vi­ses­ti se voi olla alle todel­lis­ten kustannusten.

  Eihän asun­to­jen­kaan hin­noit­te­lus­sa kat­so­ta osta­jan mak­su­ky­kyä. Mik­si pitäi­si sit­ten park­kee­raa­mi­ses­sa? Jos park­ki­pai­kois­ta on pula, niis­tä kuu­luu­kin tul­la kalliita.

  Sama pätee muu­ten katu­var­si­py­sä­köin­tiin. Jos asu­kas­py­sä­köin­tia­lu­eel­la on vai­ke­aa löy­tää auto­paik­kaa ilta-aikaan, asu­kas­py­sä­köin­ti on lii­an hal­paa. Jos asu­kas­py­sä­köin­ti mak­saa 29 sent­tiä päi­väs­sä ja ilman sitä 4 euroa tun­nis­sa, niin onhan tuos­sa mel­kois­ta subventiota.

  Ja tar­peet­to­miin rii­toi­hin, esim. huu­to­kau­pan toteutustavasta.

  Tämä on tot­ta, kos­ka rii­ta saa­daan joka tapauk­ses­sa aikaan, ja huu­to­kaup­pa on aivan oiva het­ki sii­hen. Jos talo­yh­tiön on ihan pak­ko omis­taa pai­kat (mik­si?), niin sit­ten se voi teh­dä kak­si asi­aa. Ensin ase­te­taan hin­ta­ta­so sel­lai­sek­si, jol­la jonoa ei ole. Ja sit­ten jos jonoa on, ulos hei­te­tään kauim­min paik­kan­sa pitä­neet ja tilal­le ote­taan kauim­min jonottaneet.

  Uusis­sa talois­sa ongel­maa ei pitäi­si olla, jos pääs­te­tään raken­nus­lii­ke itse päät­tä­mään auto­paik­ko­jen mää­rä ja toteutustapa.

  Sen voi käyt­tää itse tai vuo­kra­ta toi­sel­le, isän­nöit­si­jän luval­la talon ulko­puo­li­sel­le. (Lupaa ei voi evä­tä ilman riit­tä­viä perusteita.)

  Nykyi­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä auto­tal­li- tai hal­lio­sak­keen­sa saa vuo­kra­ta ihan vapaas­ti kenel­le vain. (Täs­tä­hän nii­tä tap­pe­lui­ta tulee, kun se “kuka vain” on usein taksiyrittäjä.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Van­taan­jo­ki­var­res­ta:

  Joki­var­ren ulkoi­lu­rei­tin (kai nyt sen­tään vain toi­nen ran­ta, itä­kö?) asfal­toin­ti on toi­men­pi­tee­nä vaa­ral­li­nen, jos samal­la ei muu­ta pyö­rä­tiein­fraa oleel­li­ses­ti paran­ne­ta kovem­mil­le nopeuk­sil­le. Väy­läl­lä on var­sin­kin ete­lä­pääs­sä usei­ta kapeik­ko­ja, peit­tei­siä mut­kia ja mäennyppylöitä. 

  Vaik­ka suu­rem­mat rai­vaus- ja kii­to­ra­dan­ra­ken­nus­työt joki­var­res­sa eivät aja­tuk­se­na miel­ly­tä­kään, niin kun toi­nen ran­ta jää kos­ke­mat­ta niin kai tuon voi­si joten­kin hyväk­syä. Mut­ta sit­ten pitää teh­dä siis nime­no­maan pyö­räi­ly­baa­na, eikä vain pääl­lys­tet­ty ulkoi­lu­reit­ti, se oli­si nyky­ti­lan­tee­seen heikennys.

  Ja nyt kun näis­tä EPO-vetoi­sis­ta 😉 vauh­ti­la­jeis­ta puhu­taan, niin onko käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta toi­mia niin, että lumi­seen aikaan hiih­to­la­tu käyt­täi­si tuo­ta samaa baa­naa, vaik­ka alla asfalt­ti onkin? Kar­paa­sit oli­si hyvä saa­da eril­leen koi­ra­nul­koi­lut­ta­jis­ta, käve­li­jöis­tä ja leik­ki­vis­tä lap­sis­ta, oli kar­paa­sil­la sit­ten allaan Bianc­hi tai Peltonen.

  Eli jos teh­dään, niin teh­tä­köön kun­nol­la siten, että kesän ja tal­ven vauh­ti­vei­koil­le tulee parem­min funt­sit­tu oma tila. Saa myös olla teke­mät­tä mitään. Ja sit­ten saa myös muu­ten olla pääl­lys­tä­mät­tä, ja teh­dä­kin päin vas­toin eli pudot­taa pyö­rien ja suk­sien nopeuk­sia hidas­te­mut­kil­la tai paril­la hyväl­lä lisäistutuksella.

  Erit­täin sal­lit­tua puis­ton kan­nal­ta on myös paran­taa Lah­den­väy­län ja Kehä I:n sil­to­jen meluntorjuntaa.

  Esi­tys­lis­tan ulko­puo­lel­ta olen myös sitä miel­tä, että Hel­sin­ki­puis­ton häpeä­pilk­ku on ajoit­tai­nen vie­mä­ri­ve­sien ohi­juok­su­tus jokeen Pukin­mäes­sä. Eivät joka­syk­syi­set rank­ka­sa­teet ole mitään “poik­keus­ti­lan­tei­ta”, pe#####! Samo­ja ter­vei­siä vaan Hyvin­kääl­le ja Rii­hi­mäel­le, mut­ta se on tois­ten foo­ru­mien asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Kim­mo:
  — - — kor­pe­aa jou­tua seis­tä met­ros­sa ja aivan eri­tyi­ses­ti — - — lauantaisin — - -

  - — - Vau­nu­ja pitää huol­taa ja kalus­toa on niin vähän, että — - — onnis­tuu vain iltai­sin ja viikonloppuisin.

  - — - muka­vam­paa met­ro­mat­kaa on luvas­sa, kun lin­joil­le saa­daan uusien asui­na­luei­den lisä­kuor­maa. Onnek­si nyt tal­vel­la ei ilmas­toi­mat­to­mien vau­nu­jen 40 asteen sisä­läm­pö sen­tään rassaa.

  Pöy­ris­tyt­tä­vää! Että asioi­ta pitäi­si nyky­ai­ka­na vie­lä huol­taa­kin! Koh­ta ker­to­ne­vat ettei auto­maat­ti­met­ro­kaan kul­je pel­käl­lä pyhäl­lä hengellä…

  Ter­vee­nä ihmi­se­nä sei­son met­ros­sa pal­jon­kin vaik­ka istu­ma­paik­ko­ja oli­si­kin tar­jol­la. Ei vaan viit­si muu­ta­man has­sun pysä­kin välin (yleen­sä 5–6) takia aina vai­vau­tua. Aina löy­tyy nii­tä­kin joi­den on pääs­tä­vä istu­maan vajaak­si kah­dek­si minuu­tik­si vaik­ka se tar­koit­tai­si­kin sitä, että koko manöö­ve­ri menee niin itsen­sä kuin mui­den­kin mat­kus­ta­jien kan­nal­ta tar­peet­to­man hankalaksi.

  Vink­ki Kim­mol­le: älä kos­kaan muu­ta Roo­maan. Siel­lä ollaan met­ros­sa aina kuin sar­dii­nit töl­kis­sä. Ja siel­lä­kin on yleen­sä, ei vain lei­kis­ti, aika kuu­ma. On vau­nu ilmais­toi­tu tai ei.

  Mut­ta noin niin kuin ylei­ses­ti oma havain­to­ni Hel­sin­gin met­ros­sa mat­kus­ta­mi­ses­sa on kyl­lä­kin se, että ruuh­ka-aikaa lukuu­not­ta­mat­ta lähes poik­keuk­set­ta pää­see aina istu­maan kun vain tekee sen päät­tä­väi­ses­ti. Vii­meis­tään seu­raa­val­la pysä­kil­lä tai vaih­ta­mal­la vaunua.

  Kyl­lä sitä jotain täy­tyy itse­kin olla val­mis teke­mään istu­ma­paik­kan­sa eteen. Maa­il­ma on täyn­nä Kim­mo­ja jot­ka vetä­vät her­neet nenään sii­tä kun asiat eivät mene joka juma­lan ker­ta 100%:sti niin kuin haluai­si nii­den menevän.

  Minus­ta on eri­tyi­sen huvit­ta­vaa kat­sel­la sitä yli­op­pi­las­teat­te­ri­ta­sois­ta kär­si­mys­näy­tel­mää kun mie­len­sä pahoit­ta­jat eleh­ti­vät muil­le tai vain muti­se­vat itsek­seen (var­sin­kin sei­soes­saan) kun nuo­ri­so/­van­huk­set/­ma­mut/­jo­ku-muu-ryh­mä-joka-sat­tuu-ärsyt­tä­mään istu­vat tar­peet­to­man leviäs­ti ja/tai äänek­kääs­ti. Ja aina joku niis­tä keh­taa vie­lä nauraakin.

  Kokei­le Kim­mo seu­raa­val­la ker­ral­la reip­paas­ti kysyä, että mah­tui­si­ko tähän vie­lä yksi istu­maan. Aika usein jen­gi auto­maa­gi­ses­ti tii­vis­tää rive­jään ja/tai las­ke­vat kan­ta­muk­sen­sa jal­ko­jen­sa juu­reen tai omaan syliin. 

  Kun pen­keil­lä on enem­män kan­ta­muk­sia kuin mat­kus­ta­jia voi ihan hyvil­lä mie­lin kehot­taa kans­sa­mat­kus­ta­jaa siir­tä­mään kamo­jaan kun ne eivät ole pai­kas­ta mak­sa­neet­kaan. Ehkä käs­ky­tet­ty pitää sinua iso­na­kin *ulk­ku­na, mut­ta ajat­te­le sitä niin, että teet vain tapa­kas­va­tus­ta ja toi­mit hyvä­nä esi­merk­ki­nä muil­le. Näin toi­mien idio­tis­mi vähe­nee ja hyvä­ta­pai­suus lisään­tyy. Plus voi kokea moraa­lis­ta ylen­myy­den tun­net­ta. Priceless.

  Tar­vit­taes­sa voit vaik­ka livaut­taa val­koi­sen val­heen, vii­ta­ten esim. kipe­ään sel­kään. Sil­lä aina­han työs­sä­käy­vil­lä on sel­kä pas­ka­na — ken­ties lii­as­ta istu­mi­ses­ta? Anyways, paik­ka on sil­loin Tei­dän, takaan sen.

  Mitäs muu­ten luu­let, että toi­si­ko tuo län­si­met­ro val­mis­tut­tu­aan lisää kalustoa?

  Kai­kel­le on aikan­sa.. ja hintansa.

  PS. Ja sulan kau­den aikaan voi sit­ten taas pääs­tel­lä mene­mään sie­lun­sa kyl­lyy­des­tä fil­la­ril­la, eikös juu? Ei ole pak­ko kär­siä hel­tees­tä met­ros­sa. Ja eikö se nyt vaan ole koko­lail­la hul­lun hom­maa ampua rahaa tai­vaal­le sii­tä syys­tä, että meil­lä­kin voi todis­te­tus­ti kokea kesäl­lä hel­le­päi­vän poi­ka­sen ehkä kaksikin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Mark­ku af Heur­lin: * Pai­kan hin­ta voi yhdel­le olla sub­jek­tii­vi­ses­ti pie­ni, hän voi lunas­taa vai­vat­ta jopa kak­si. Toi­sel­le, jol­la on tiet­ty objek­tii­vi­nen tar­ve, hin­ta voi muo­dos­tua huu­to­kau­pas­sa sub­jek­tii­vi­ses­ti koh­tuut­to­mak­si, vaik­ka objek­tii­vi­ses­ti se voi olla alle todel­lis­ten kus­tan­nus­ten. Yli­pää­tän­sä jär­jes­tel­mä hel­pos­ti joh­taa toi­sen tai toi­sen suun­tai­siin kohtuuttomuuksiin.

  Ei yksi­tyi­sau­toi­lu kau­pun­gis­sa ole mikään perus­oi­keus, johon jokai­sel­la pitäi­si olla mah­dol­li­suus tulois­ta riip­pu­mat­ta. Jos ei ole varaa mark­ki­na­hin­tai­seen pysä­köin­ti­paik­kaan, mat­kus­ta­koon bus­sil­la. Niin minä­kin teen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. ” Sen voi käyt­tää itse tai vuo­kra­ta toi­sel­le, isän­nöit­si­jän luval­la talon ulko­puo­li­sel­le. (Lupaa ei voi evä­tä ilman riit­tä­viä perusteita.)

  Nykyi­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä auto­tal­li- tai hal­lio­sak­keen­sa saa vuo­kra­ta ihan vapaas­ti kenel­le vain. (Täs­tä­hän nii­tä tap­pe­lui­ta tulee, kun se “kuka vain” on usein taksiyrittäjä.)”

  Tämä on tot­ta. Tarkoitin
  , että asun­to­yh­tiön luval­la omis­ta­ja vapau­tuu vuo­kra­lai­sen­sa mah­dol­li­ses­ta vahingonvastuusta.(epätodennäkinen mutat mah­dol­lien tilan­ne) Toi­nen seik­ka on, että täy­tyy pitää lukua, kel­le talon auto­tal­lin avai­met on luovuettu.

  Lie­nee tar­pee­ton­ta lisä­tä, että eril­li­siä auto­pai­ka­ko­sak­kei­ta talo­yh­tiö (sen perus­ta­ja) voi halu­tes­saan myy­dä myös yhtiön ulkopuolisille.

  Lie­nem­me samaa miel­tä sii­tä, että asu­kas­pä­köin­ti­pai­koen hin­taa tuli­si korot­taa. Ne tuli­si suh­teut­taa alu­een pysäköintimaksuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Tuo Hel­sin­ki-puis­to on kyl­lä oikein mai­nio ja tär­keä puis­to­han­ke. Var­sin­kin, jos pää­sem­me raken­ta­maan moot­to­ri­tiet bule­var­deik­si ja Mal­min len­to­ken­tän, niin Mal­min seu­dun asu­kas­mää­rä alkaa ihan oikeas­ti tar­vit­se­maan hyvä­laa­tuis­ta kes­kus­puis­ton kal­tais­ta suur­ta puis­toa. Kan­nat­taa siis varau­tua sii­hen, että käyt­tä­jiä on paljon. 

  Tuos­ta pääs­tään­kin sit­ten Hel­sin­ki-puis­ton rajauk­sen tär­ke­ään ongel­maan. Puis­to nimit­täin yllät­tä­väs­ti leve­nee jokai­sen kau­pun­ki­mo­ta­rin koh­dal­la kat­ta­maan mak­si­maa­li­sen mää­rän tien vart­ta. Syy­kin on ilmei­nen — sii­nä on pal­jon vie­lä tois­tai­sek­si raken­ta­ma­ton­ta maata. 

  Yksi ynnä yksi on help­po las­kea; samoin on help­po havai­ta, että Hel­sin­ki-puis­ton halu saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon lii­ken­ne­vih­re­ää ja halu raken­taa tei­den var­ret kau­pun­gik­si ovat ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Viher­sor­mien kuu­lui­si kaven­tua lii­ken­ne­väy­lien koh­dal­la, jot­ta väy­län var­si voi­daan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti raken­taa kaupungiksi. 

  Hel­sin­ki-puis­to on ja sen tulee olla ensi­si­jai­ses­ti ihmi­siä varten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Mark­ku af Heur­lin:
  Lie­nem­me samaa miel­tä sii­tä, että asu­kas­pä­köin­ti­pai­koen hin­taa tuli­si korot­taa. Ne tuli­si suh­teut­taa alu­een pysäköintimaksuun. 

  Mä ennus­tan, että tuol­lai­set toi­men­pi­teet kar­koit­ta­vat vii­mei­set­kin lap­si­per­heet kes­kus­tas­ta. On todel­la vai­kea saa­da arkea toi­mi­maan ilman autoa, kun pitää kus­ka­ta lap­sia päiväkotiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. jlbl: Osmo:Ei siel­lä mitään pyö­rä­tie­tä ole, vaan jalan­kul­ki­jat­kin saa vie­lä tois­tai­sek­si liik­kua. Ja mie­lum­min ei pääl­lys­te­tä, hie­kal­la on muka­vam­pi kävel­lä ja se vähän hil­lit­see span­dek­sioh­jus­ten vauh­tia, kun siel­lä liik­kuu pien­ten las­ten kanssa.

  Ei ne span­dex-ohjuk­set siel­lä aja, ne vetää radan­vart­ta. Se on jos­sain mää­rin kivem­pi ja hel­pom­pi reit­ti meil­le vähem­män vauh­dik­kail­le, ja hei­tä siel­lä etu­pääs­sä ajaa.

  Minul­la ole aina­kaan ollut kos­kaan mitään ongel­mia jalan­kul­ki­joi­den kans­sa siel­lä, kans­sa­pyö­räi­li­jöi­den kans­sa jos­kus. Kel­loa kyl­lä käy­tän jos­kus, mut­ta tar­koi­tus on ihan vaan ystä­väl­li­ses­ti ker­toa ole­mas­sao­los­ta­ni eikä hätis­tel­lä ketään mihin­kään. Minua häi­rit­see sel­lai­set pyö­räi­li­jät jot­ka tulee kovaa ja lähel­tä ohi ilman mitään varoitusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. jlbl:
  Vauh­dit lii­an kovia, ja kel­lot kili­see kun joka ainut fil­la­ri­ter­ro­ris­ti kat­soo asiak­seen tie­dot­taa: “Meik­hä tul­loo, meik­hä tul­loo!”, ja sil­lä odo­tuk­sel­la, että jalan­kul­ki­jan pitäis tosi nopees­ti hypä­tä pöpe­lik­köön pois tieltä. 

  Kel­lon tar­koi­tus on olla huo­mio­ää­ni ja varoit­taa, että jalan­kul­ki­ja tai hitaam­pi pyö­räi­li­jä ei yhtäk­kiä hyp­pää eteen. 

  Ihan sel­lai­nen ylei­nen huo­mio, että nopeus ei ole vika vaan tavoi­tel­ta­va omi­nai­suus. On sit­ten kyse pyö­räi­lys­tä, hiih­dos­ta tai uin­nis­ta, niin ylei­ses­ti hitaam­mat häi­rit­se­vät nopeam­pia enem­män kuin toisinpäin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. ” Mark­ku af Heurlin:
  Lie­nem­me samaa miel­tä sii­tä, että asu­kas­pä­köin­ti­pai­koen hin­taa tuli­si korot­taa. Ne tuli­si suh­teut­taa alu­een pysäköintimaksuun. 

  Mä ennus­tan, että tuol­lai­set toi­men­pi­teet kar­koit­ta­vat vii­mei­set­kin lap­si­per­heet kes­kus­tas­ta. On todel­la vai­kea saa­da arkea toi­mi­maan ilman autoa, kun pitää kus­ka­ta lap­sia päiväkotiin.”

  Jos päi­vä­ko­ti on lähel­lä, lap­set voi vie­dä kävel­len hoi­toon. Ja kes­kus­tas­sa pai­kat ovat lähel­lä. — Mui­ta­kin hoi­to­mu­to­ja on:kunnallinen (ryhmä)perhepäivähoito, yksi­tyi­nen per­he­päi­vä­hoi­to ja mah­dol­li­suus yksi­tyi­sen hoi­don tuel­la pal­ka­ta kotiin las­ten­hoi­ta­ja. Tämä tie­ten­kin on kau­he­aa eli­tis­miä. jota mm. har­joit­ti­vat aikoi­naan työnjohtajaperheet.

  Mie­len­kiin­tois­ta on, että lap­si­per­heet ovat kes­kus­tas­sa lisään­ty­neet. Sen on huo­man­nut tutuis­sa taloyhtiöissä.

  OS:n ehdot­ta­ma asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­su oli 300 e/vuosi. Se on pie­ni raha, jos autoa käyt­tää päi­vit­täin. Se on iso raha, jos tar­ve on vain ker­ran kah­des­sa vii­kos­sa. Ja sil­loin satun­nais­käyt­tä­jät anta­vat tilaa niil­le, joi­den tar­ve on todellinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Mik­ko Säre­lä:
  Tuo Hel­sin­ki-puis­to on kyl­lä oikein mai­nio ja tär­keä puistohanke. 

  Niin on. Kuka vie­lä ottai­si asiak­seen viher­väy­län muo­dos­ta­mi­seen kes­kus­puis­toon. Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­to voi­si mie­les­tä­ni olla huo­mat­ta­va vir­kis­ty­mi­sen kes­kus hel­sin­ki­läi­sil­le. Nyt kah­ta sen reu­naa sivu­aa kau­pun­ki­mo­ta­ri. Kehä 1 myös kat­kai­see ikä­väs­ti kes­kus­puis­ton. Val­tao­sa hel­sin­ki­läi­sis­tä ei edes tie­dä koko urhei­lu­puis­ton ole­mas­sao­loa. Ei vaik­ka Ganes-lef­fas­sa­kin oli koh­taus sieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Mar­ko V: Mä ennus­tan, että tuol­lai­set toi­men­pi­teet kar­koit­ta­vat vii­mei­set­kin lap­si­per­heet kes­kus­tas­ta. On todel­la vai­kea saa­da arkea toi­mi­maan ilman autoa, kun pitää kus­ka­ta lap­sia päiväkotiin.

  Kan­ta­kau­pun­gis­sa nyt kui­ten­kin on pal­jon myös lap­si­per­hei­tä joil­la ei ole auto, läh­tees­tä riip­puen kol­man­nes tai puo­let, ja vaih­te­lee alueittain.

  Jos puhu­taan kadun­var­si­py­sä­köin­nis­tä, niin ei sitä oikein voi sub­ven­toi­da, vaik­ka kuin­ka halut­tai­siin. Kadun­var­si­paik­ko­ja on jotain yksi kuut­ta asun­toa koh­ti, jos ne ovat ali­hin­noi­tel­tu­ja niin ne ovat kaik­ki koko ajan täyn­nä, eli ei tar­vit­se mak­saa mut­ta ei saa kyl­lä pysä­köi­tyä­kään. Hin­ta vai­kut­taa kysyntään.

  Yksi seko­päi­nen aspek­ti on se että tämä pitää aika hyvin paik­kan­sa uusil­la­kin alueil­la. Näin sik­si että mitä suu­rem­pi autois­tu­mi­sas­te, sitä kal­liim­piin luo­liin jou­du­taan, ja taval­la tai toi­sel­la sii­tä pysä­köi­jä­kin mak­saa osansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. tpyy­luo­ma:

  Kel­loa kyl­lä käy­tän jos­kus, mut­ta tar­koi­tus on ihan vaan ystä­väl­li­ses­ti ker­toa olemassaolostani… 

  Niin, eli “meik­hä tul­loo, meik­hä tulloo”.

  Jalan­kul­ki­jan kan­nal­ta tilan­ne on se, että sä käve­let siel­lä kai­kes­sa rau­has­sa, kat­se­let syk­syn leht…PLIM, PLIM, PLIM, PLIMPLIM.

  Tun­ne on sama kuin läväy­tet­täi­si avo­käm­me­nel­lä päin naa­maa kuol­lees­ta kul­mas­ta, ja tun­ne res­pons­si on myös sama; tekee mie­li lyö­dä takaisin.

  On takaa lähes­ty­vän pyö­ran vas­tuul­la ajaa niin hil­jaa, ettei kel­loa tar­vit­se soit­taa. Kel­loa saa soit­taa jalan­kul­ki­jal­le sil­loin kun se käve­lee pel­käs­tään pol­ku­pyö­ril­le vara­tul­la kais­tal­la. Yhteis­käy­tös­sä ole­val­la kevyen­lii­ken­teen­väy­läl­lä nopeuse­ron kont­rol­loin­ti on pyö­räi­li­jän vastuulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. stupidus@mail.com: Aika usein jen­gi auto­maa­gi­ses­ti tii­vis­tää rive­jään ja/tai las­ke­vat kan­ta­muk­sen­sa jal­ko­jen­sa juu­reen tai omaan syliin. 

  Bus­seis­sa tämä ei aina­kaan ole käy­tän­tö vaan kas­sit, reput ja sal­kut mat­kus­ta­vat pen­keil­lä samaan aikaan kun vie­res­sä seis­tään (joka saat­taa kas­vat­taa luon­net­ta mut­ta ei ole nyly­ai­ka­tau­lu­jen edel­lyt­tä­mil­lä nopeuk­sil­la kau­hean liikenneturvallista…). 

  Ilmei­ses­ti sil­lä kas­sil­la (tai käy­tä­vä­pai­kal­la istu­mal­la) voi sit­ten vara­ta itsel­leen mak­sut­ta omaa tur­val­lis­ta revii­riä. Monia kun kuu­lem­ma nyky­ään pelot­taa liik­kua jul­ki­sil­la kun ne toi­set mat­kus­ta­jat käyt­täy­ty­vät rumasti.

  Itse ymmär­täi­sin jos kas­si­pai­kat teh­täi­siin mak­sul­li­sek­si, esi­mer­kik­si las­ten­li­pun hin­ta tun­tui­si koh­tul­li­sel­ta. Mut­ta luu­len­pa että sel­lai­nen eriar­vois­ta­mi­nen ei meni­si demo­kra­tia-akti­vis­teil­tä läpi. Kyl­lä öyk­kä­röin­nin pitää olla kan­sa­lai­soi­keus eikä varat­tu vain niil­le joil­la on varaa mak­saa siitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Osmo:

  Jos edel­ly­te­tään, että yhdis­te­tyl­lä pyö­rä- ja jalan­kul­ku­rei­til­lä fil­la­ril­la aje­taan käve­ly­tah­tia, ei ole koh­tuul­lis­ta vaa­tia fil­la­ria käyt­tä­mään mois­ta reit­tiä vaan sal­lit­ta­va ajo ajoradalla. 

  Täs­tä olen täy­sin samaa mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:
  Itse ymmär­täi­sin jos kas­si­pai­kat teh­täi­siin mak­sul­li­sek­si, esi­mer­kik­si las­ten­li­pun hin­ta tun­tui­si koh­tul­li­sel­ta. Mut­ta luu­len­pa että sel­lai­nen eriar­vois­ta­mi­nen ei meni­si demo­kra­tia-akti­vis­teil­tä läpi. Kyl­lä öyk­kä­röin­nin pitää olla kan­sa­lai­soi­keus eikä varat­tu vain niil­le joil­la on varaa mak­saa siitä.

  Vaik­ka muut ovat lam­pai­ta, sinun ei tar­vit­se olla.

  Mitä hem­me­tin jär­keä sii­nä oli­si, että ei sai­si las­kea kan­ta­muk­si­aan pen­kil­le vaik­ka oli­si ainoa matkustaja?

  Eikö­hän elä­mäs­sä rii­tä haas­tei­ta ilman, että kaik­ki pitää erik­seen ja yksi ker­ral­laan kiel­tää kun aikui­set ihmi­set pel­kää­vät nor­maa­lia arkis­ta kanssakäymistäkin.

  Haas­te sinul­le­kin pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: kysy ensi ker­ral­la, toden­nä­köi­ses­ti yllät­tyi­sit reak­tios­ta positiivisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom: Pöy­ris­tyt­tä­vää! Että asioi­ta pitäi­si nyky­ai­ka­na vie­lä huol­taa­kin! Koh­ta ker­to­ne­vat ettei auto­maat­ti­met­ro­kaan kul­je pel­käl­lä pyhäl­lä hengellä…

  Kyl­lä sitä jotain täy­tyy itse­kin olla val­mis teke­mään istu­ma­paik­kan­sa eteen. Maa­il­ma on täyn­nä Kim­mo­ja jot­ka vetä­vät her­neet nenään sii­tä kun asiat eivät mene joka juma­lan ker­ta 100%:sti niin kuin haluai­si nii­den menevän.
  .….
  Mitäs muu­ten luu­let, että toi­si­ko tuo län­si­met­ro val­mis­tut­tu­aan lisää kalustoa?

  Kai­kel­le on aikan­sa.. ja hintansa.

  Luin juu­ri vuon­na 1969 jul­kais­tun kir­jan alas auton pak­ko­val­ta. Sii­nä ei puhut­tu mitään jouk­ko­lii­ken­ne­ruuh­kis­ta. Sii­nä luvat­tiin, että kun­han autot on heti-pian saa­tu hävi­tet­tyä museoi­hin, niin tie­to­ko­neel­la ohjat­tu jouk­ko­kul­je­tus­vä­li­ne on muka­va, nopea ja 100% turvallinen. 

  Kir­jas­sa mai­nit­tiin kui­ten­kin erik­seen, että tähän ei pääs­tä jo van­han­ai­kai­sel­la met­rol­la. Näin asian­lai­ta tosi­aan ilmei­ses­ti on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. jlbl:
  — - — tekee mie­li lyö­dä takaisin.

  On takaa lähes­ty­vän pyö­ran vas­tuul­la ajaa niin hil­jaa, ettei kel­loa tar­vit­se soittaa. 

  Ymmär­rän ensim­mäis­tä res­pons­sia kun nk. luo­ti­ju­na­pyö­räi­li­jä soit­taa kel­loa koh­dal­la (myö­häs­sä tai ei ollen­kaan) ja sit­ten keh­taa vie­lä elämöidä.

  Tyy­pil­li­ses­ti täl­lä mies­puo­li­sel­la ihmi­soh­juk­sel­la oma kais­ta hah­mot­tuu edes­sä ole­va­na avoi­men esteet­tö­mä­nä väy­lä­nä joi­ta tur­vaa­vat kuvi­tel­lut suo­ja­muu­rit — ja jol­la voi sik­si ajaa niin kovaa kuin poh­keis­ta suin­kin lähtee.

  Lät­ty läti­see tai vähin­tään­kin elei­nen, usein myös sanai­nen, ark­ku auke­aa ken “urpout­taan” täl­le kiih­dy­tys­kais­tal­le syys­tä taik­ka toi­ses­ta harhautuu.

  Näis­sä tapauk­sis­sa voit toki antaa pataan kun­han tie­dos­tat, että tur­pa­kä­rä­jil­lä vas­taa­not­ta­va osa­puo­li voi olla ei-toivottu.

  Jäl­kim­mäis­tä vaa­ti­mus­ta­si en ymmär­rä lai­sin­kaan. Kyl­lä itse aion rim­pau­tel­la kel­loa jat­kos­sa­kin. Reak­tiois­ta pää­tel­len ihmi­set eivät enää oikein ymmär­rä mitä kel­lol­la on tar­koi­tus sig­na­loi­da. Moni sel­keäs­ti hätään­tyy, aika moni jlbl:n tavoin myös sel­väs­ti ärsyyntyy.

  Tämä ei ole syy lopet­taa kel­lon käyt­töä vaan päin vas­toin lisä­tä sitä.

  Esi­mer­kik­si ali­ku­luis­sa pitäi­si kaik­kien ehdot­to­mas­ti soit­taa kel­loa. Ei vain oman vaan ylei­sen tur­val­li­suu­den takia.

  Itse­kin voin hyvin har­hail­la kävel­les­sä vää­räl­lä puo­lel­la. Kyl­lä minul­le saa sii­tä soit­taa, heris­tää nyrk­kiä ja vaik­ka huu­taa­kin kurk­ku suo­ra­na. Muis­tan­pa­han aina­kin het­ken olla tarkkaavaisempi.

  Veik­kaan ettet pahem­min fil­la­ril­la ajele?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. tpyy­luo­ma: Ei ne span­dex-ohjuk­set siel­lä aja, ne vetää radan­vart­ta. Se on jos­sain mää­rin kivem­pi ja hel­pom­pi reit­ti meil­le vähem­män vauh­dik­kail­le, ja hei­tä siel­lä etu­pääs­sä ajaa.Minulla ole aina­kaan ollut kos­kaan mitään ongel­mia jalan­kul­ki­joi­den kans­sa siel­lä, kans­sa­pyö­räi­li­jöi­den kans­sa jos­kus. Kel­loa kyl­lä käy­tän jos­kus, mut­ta tar­koi­tus on ihan vaan ystä­väl­li­ses­ti ker­toa ole­mas­sao­los­ta­ni eikä hätis­tel­lä ketään mihin­kään. Minua häi­rit­see sel­lai­set pyö­räi­li­jät jot­ka tulee kovaa ja lähel­tä ohi ilman mitään varoitusta.

  Sil­loin jos­kus kun olin fil­la­ri­lä­het­ti, niin huo­ma­sin, että sii­tä omas­ta ole­mas­sao­los­taan ei kan­nat­ta­nut ker­toa, jos halusi pysyä vauh­dis­sa ja vält­tää vaa­ra­ti­lan­teen. Joka ker­ta kun sitä kel­loa soit­ti, niin se jalan­kul­ki­ja rupe­si teke­mään sel­lais­ta edes­ta­kais­ta poi­kit­tais­lii­ket­tä sen sijaan, että oli­si sii­ryt­nyt sivuun. Jos kuu­let kel­lon kili­nän jat­ka samaa rataa, ellet ole var­si­nai­ses­ti tuk­kee­na. Se on kai­kis­ta tur­val­li­sin vaihtoehto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom:

  Jäl­kim­mäis­tä vaa­ti­mus­ta­si en ymmär­rä lai­sin­kaan. Kyl­lä itse aion rim­pau­tel­la kel­loa jat­kos­sa­kin. Reak­tiois­ta pää­tel­len ihmi­set eivät enää oikein ymmär­rä mitä kel­lol­la on tar­koi­tus signaloida. 

  Se sig­na­loi että mä ajan niin kovaa sun näkö­pii­rii­si kat­vea­lu­eel­la, että mä kat­son nyt par­haak­si siir­tää vas­tuun sinul­le sen sijaan että vähen­täi­sin tilan­ne­no­put­ta. Se sig­na­loi itsek­kyyt­tä. Koi­ta nyt uskoa että takaa­päin lähes­ty­väl­lä nopeam­min liik­ku­val­la on vas­tuu tör­mäyk­sen vält­tä­mis­tä ja tur­val­li­sen tilan­ne­no­peu­den noudattamisesta. 

  Yksi pyö­räi­li­jä pilaa 10 ilta­kä­ve­lyä ääni­häi­ri­köin­nil­lään (osal­lis­tu­mal­la osal­taan jat­ku­vaan sere­naa­diin). Jos sä mei­naat jat­kaa sitä rim­put­te­lua, niin sil­loin ei sit­ten kai muu auta kuin lait­taa musiik­ki niin kovaa kor­va­nap­pei­hin, ettei sitä kili­nää enää kuule.

  Toi­nen vaih­toeh­to mitä tulee jos­kus teh­tyä sen kol­man­nen kak­si­pyö­räin­stru­men­ta­lis­tin jäl­keen on se, että mä astun kes­kem­mäl­le, pysäh­dyn ja jään kat­so­maan taak­se­päin sii­hen asti kun­nes pyö­rai­li­jä pää­see tur­val­li­ses­ti ohitse.

  Pal­jon puhu­taan sii­tä onko kau­pun­ki pyö­räi­ly­myö­tei­nen, mut­ta onko se virkistyskävelijämyönteinen?

  Moni sel­keäs­ti hätään­tyy, aika moni jlbl:n tavoin myös sel­väs­ti ärsyyntyy.

  Tämä ei ole syy lopet­taa kel­lon käyt­töä vaan päin vas­toin lisä­tä sitä. 

  Kie­sus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. jlbl
   Ei ole pyö­räi­li­jän vika, että hänet pako­te­taan lain voi­mal­la aja­maan vaa­ral­li­ses­ti jal­ka­käy­tä­vil­lä, vaik­ka haluai­si ajaa ajo­ra­dal­la tur­val­li­ses­ti. jlbl:n vas­taus on, että kiel­le­tään pyö­rän käyt­tö esi­mer­kik­si työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä ja sal­li­taan sil­lä aje­lu vain käve­ly­vauh­tia. On tur­ha kuvi­tel­la, että kukaan voi­si teh­dä siten 20 kilo­met­rin työ­mat­kaa. Sano se suo­raan, että haluat pyö­räi­li­jöis­tä autoilijoita.
   Minä soi­tan yhden kilauk­sen kel­loa noin 20 met­riä ennen jalan­kul­ki­joi­ta. Toi­sin kuin jlbl, jok­seen­kin kaik­ki jalan­kul­ki­jat osaa­vat käyt­täy­tyä sen kuul­tu­aan jär­ke­väs­ti eivät­kä lii­ku sivusuun­nas­sa min­ne­kään. Kel­lol­la varoi­te­taan sii­tä, että älä astu etee­ni odottamatta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. jlbl: tpyyluoma:Niin, eli “meik­hä tul­loo, meik­hä tulloo”.Jalankulkijan kan­nal­ta tilan­ne on se, että sä käve­let siel­lä kai­kes­sa rau­has­sa, kat­se­let syk­syn leht…PLIM, PLIM, PLIM, PLIM, PLIM.Tunne on sama kuin läväy­tet­täi­si avo­käm­me­nel­lä päin naa­maa kuol­lees­ta kul­mas­ta, ja tun­ne res­pons­si on myös sama; tekee mie­li lyö­dä takaisin.

  Suo­sit­te­len, että pysyt­te­let sisä­ti­lois­sa. Näin väl­tät uhkaa­vat häi­riö­te­ki­jät, kuten kel­loa soit­ta­vat pyöräilijät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Osmop:

  Ei ole pyö­räi­li­jän vika, että hänet pako­te­taan lain voi­mal­la aja­maan vaa­ral­li­ses­ti jal­ka­käy­tä­vil­lä, vaik­ka haluai­si ajaa ajo­ra­dal­la turvallisesti. 

  Mik­si näin on, sii­hen minul­la ei ole vas­taus­ta. Sil­loin kun olin nuo­ri, niin alle 12 vuo­ti­aat sai­vat ajaa jal­ka­käy­tä­väl­lä, mut­ta yli 12 vuo­tiail­ta se oli kiel­let­ty, ja hei­dän piti ajaa ajo­ra­dal­la. Ame­rik­ka­lais­ten käsi­te “nan­ny sta­te” on usein­mi­ten fuu­laa, mut­ta täs­sä ollaan nyt sit­ten aika lähellä. 

  jlbl:n vas­taus on, että kiel­le­tään pyö­rän käyt­tö esi­mer­kik­si työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä ja sal­li­taan sil­lä aje­lu vain kävelyvauhtia. 

  Tur­val­li­nen ohi­tus­vauh­ti on mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti suu­rem­pi kuin käve­ly­vauh­ti, kos­ka pitää men­nä ohi. Mata­la mat­ka­vauh­ti on ohi­tuk­seen ihan hyvä, pyö­räi­li­jäl­le jää täl­löin aikaa rea­goi­da jalan­kul­ki­jan liik­kei­siin ja mah­dol­li­sen tör­mäyk­sen sat­tues­sa sel­vi­tään mus­tel­mil­la. Itse asias­sa suo­sik­ki­pyö­räi­li­jöi­tä­ni ovat alle 40-vuo­ti­aat nai­set, jot­ka osaa sekä ohit­taa tur­val­li­ses­ti että olla elä­möi­mät­tä soittokellolla.

  Osmon­han ei tar­vit­se ajaa koko mat­kaa käve­ly­vauh­tia. Jos Osmol­le on lii­kaa vaa­dit­tu hidas­taa mat­ka­vauh­tia jalan­kul­ki­joi­ta koh­dat­tae­sa, niin sit­ten ollaan sel­lai­sil­la itseoi­keu­tuk­sen kuk­ku­loil­la että en mä enää tie­dä mitä sanoa. Toi­sek­seen en ole kos­kaan työ­mat­ka­lii­ken­teen aikoi­hin käve­le­mäs­sä, ja luu­len että sil­loin on muu­ten­kin hyvin vähän vir­kis­tys­kä­ve­li­jöi­tä liikkeellä.

  Sano se suo­raan, että haluat pyö­räi­li­jöis­tä autoilijoita. 

  Absuut­ti­ses­ti, sata­pro­sent­ti­ses­ti vää­rin. Täs­sä on nyt kysy­mys vir­kis­tys­kä­ve­ly­ul­koi­lun harrastamisesta. 

  Toi­sin kuin jlbl, jok­seen­kin kaik­ki jalan­kul­ki­jat osaa­vat käyt­täy­tyä sen kuul­tu­aan jär­ke­väs­ti eivät­kä lii­ku sivusuun­nas­sa minnekään. 

  Mä en kos­kaan lii­ku kävel­les­sä voi­mak­kaas­ti sivusuun­nas­sa pait­si jos joku soit­taa kel­loa. Ääni­häi­rin­tä on mie­les­tä­ni niin ikä­vää, että joku palau­te sen epä­toi­vot­ta­vuu­des­ta on annettava.

  Minä soi­tan yhden kilauk­sen kel­loa noin 20 met­riä ennen jalankulkijoita. 

  No jotain hyvää, yksi kilaus on mak­si­mi­mää­rä ja mitä kau­em­paa, sitä parem­pi. Toki jos joka ainut pyö­räi­li­jä soit­taa kel­loa, niin sit­ten mul­le ei jää vir­kis­tys­kä­ve­lyis­tä naut­ti­mi­sek­si her­mos­tol­li­ses­ti muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin luu­kut­taa musiik­kia kor­va­na­peis­ta niin kovaa ettei takuul­la yksi­kään kel­lon kilah­dus kuu­lu kor­vaan. Täs­sä ote­taan mah­dol­li­suus kont­rol­loi­da omaa ääniym­pä­ris­töä takaisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Mark­ku af Heur­lin:
  Jos päi­vä­ko­ti on lähel­lä, lap­set voi vie­dä kävel­len hoi­toon. Ja kes­kus­tas­sa pai­kat ovat lähel­lä. – Mui­ta­kin hoi­to­mu­to­ja on:kunnallinen (ryhmä)perhepäivähoito, yksi­tyi­nen per­he­päi­vä­hoi­to ja mah­dol­li­suus yksi­tyi­sen hoi­don tuel­la pal­ka­ta kotiin las­ten­hoi­ta­ja. Tämä tie­ten­kin on kau­he­aa eli­tis­miä. jota mm. har­joit­ti­vat aikoi­naan työnjohtajaperheet. 

  Ide­aa­li­ti­lan­ten­ne on ehkä tuo. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin se lähi­päi­vä­ko­ti on täyn­nä tai sin­ne on mat­kaa enem­män kuin pari sataa met­riä. Lun­ta on tuis­kut­ta­nut ja rat­taat ei kul­je. Taa­pe­ro ei suos­tu käve­le­mään ja ras­kaa­na ole­va vai­mo menet­tää hermonsa. 

  Onhan noi­ta tapo­ja hoi­taa las­ten­hoi­to. Kau­niai­sis­sa kuu­lem­ma au pai­rit kus­kaa­vat lap­sia har­ras­tuk­sien pariin. Pek­ka perus­in­si­nöö­ril­lä ja Sari sai­raan­hoi­ta­jal­la on mah­dol­li­suuk­sia vähem­män. He tosin eivät tähän kes­kus­tan park­kion­gel­maan lii­ty, kos­ka heil­lä ei ole mitään talou­del­li­sia mah­dol­li­suuk­sia asua city­vih­rei­den kaupunkikaupungissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. jlbl:
  Se sig­na­loi itsek­kyyt­tä. Koi­ta nyt uskoa että takaa­päin lähes­ty­väl­lä nopeam­min liik­ku­val­la on vas­tuu tör­mäyk­sen vält­tä­mis­tä ja tur­val­li­sen tilan­ne­no­peu­den noudattamisesta. 

  Pait­si sii­nä tapauk­ses­sa kun kevyen lii­ken­teen väy­lä on sel­keäs­ti jaet­tu lii­ken­ne­mer­kein ja ajo­ra­ta­maa­lauk­sin pyö­räi­lyl­le ja käve­lyl­le tar­koi­tet­tui­hin osioi­hin. Joka sil­loin käve­lee pyö­rä­puo­lel­la on nime­no­maan se itse­käs minä-minä-öykkäri.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom:
  Mitä hem­me­tin jär­keä sii­nä oli­si, että ei sai­si las­kea kan­ta­muk­si­aan pen­kil­le vaik­ka oli­si ainoa matkustaja? 

  Var­maan osa­sit omin sil­min lukea että puhuin tilan­tees­ta jos­sa käy­tä­väl­lä nime­no­maan sei­soo mui­ta mat­kus­ta­jia. Jos kan­ta­muk­sia ei jak­sa pitää omas­sa sylis­sään, ne ovat sel­väs­ti lii­an pai­na­via tai suu­ria bus­sis­sa kuljetettavaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Onhan noi­ta tapo­ja hoi­taa las­ten­hoi­to. Kau­niai­sis­sa kuu­lem­ma au pai­rit kus­kaa­vat lap­sia har­ras­tuk­sien pariin. Pek­ka perus­in­si­nöö­ril­lä ja Sari sai­raan­hoi­ta­jal­la on mah­dol­li­suuk­sia vähem­män. He tosin eivät tähän kes­kus­tan park­kion­gel­maan lii­ty, kos­ka heil­lä ei ole mitään talou­del­li­sia mah­dol­li­suuk­sia asua city­vih­rei­den kaupunkikaupungissa.

  Mie­ti­tään­pä tätä asi­aa vie­lä vähän.

  Uuden taval­li­sen (= ei hie­non) per­heau­ton ensim­mäi­sen kol­men vuo­den koko­nais­kus­tan­nuk­set kes­ki­mää­räi­sil­lä kilo­met­ri­mää­ril­lä ovat noin 10 000 euroa vuo­des­sa. Kau­pun­kia­jos­sa kuluu enem­män polt­toai­net­ta, ja tai­ta­vat vakuu­tus­mak­sut­kin olla kes­ki­mää­räis­tä kovem­mat Hel­sin­gis­sä, joten ei tuo aina­kaan kau­heas­ti ylä­kant­tiin ole.

  Nyt sit­ten puhu­taan sii­tä, että jos asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­ta nousee 100 euros­ta 300 euroon (Osmon ehdo­tus) vuo­des­sa, se aiheut­taa jol­le­kul­le ylit­se­pää­se­mät­tö­miä talou­del­li­sia vaikeuksia…

  Se on sit­ten eri asia, että toden­nä­köi­ses­ti Osmon ehdo­tus on kovas­ti ala­kant­tiin, noin pie­nel­lä rahal­la ei kukaan viit­si auton­sa sei­sot­ta­mi­ses­ta katu­vie­res­sä luo­pua. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­ta pitäi­si por­ras­taa vyö­hyk­keit­täin, ja se pitää nos­taa sil­le tasol­le, että katu­vie­res­tä löy­tyy hel­pos­ti tilaa.

  Sen jäl­keen voi tosi­aan olla, että autol­li­nen lap­si­per­he kes­kus­tas­sa jou­tuu mak­sa­maan esi­mer­kik­si 1000 euroa vuo­des­sa lisää elä­mi­ses­tään. Tämä hei­jas­tuu tie­tys­ti sii­hen, että kes­kus­ta-asun­nois­ta tulee autol­lis­ten lap­si­per­hei­den koh­dal­la vähem­män halut­tua. Sen jäl­keen nii­den hin­ta hal­pe­nee, jol­loin ne tule­vat autot­to­mil­le lap­si­per­heil­le nykyis­tä saavutettavampia.

  Eli jos kes­kus­tan asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­su­ja nos­te­taan, saa­daan voit­ta­jia ja häviäjiä

  Voit­ta­jia:
  * autot­to­mat (asu­mi­nen halpenee)
  * lii­ke-elä­mä (hel­pom­pi pysäköidä)
  * alu­eel­la vie­rai­le­vat autoi­li­jat (hel­pom­pi pysäköidä)
  * alu­eel­la asu­vat autol­li­set (hel­pom­pi pysäköidä)
  * kau­pun­ki (nouse­vat maksut)
  * lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä (vähem­män parkkipaikanetsijöitä)

  Häviä­jiä:
  * alu­eel­la asu­vat autol­li­set (mak­sut nousevat)
  * asun­no­no­mis­ta­jat (asu­mi­nen halpenee)
  * se osa lii­ke-elä­mää, joka sai­si rahat, jos ne eivät meni­si kau­pun­gin kas­san kautta

  Minus­ta tuo häviä­jä­jouk­ko näyt­tää aika pal­jon köy­käi­sem­mäl­tä kuin voit­ta­ja­jouk­ko. Autol­li­set häviä­vät rahaa eni­ten, mut­ta toi­saal­ta saa­vat vas­ta­pai­nok­si rut­kas­ti muka­vuut­ta lisää. Ainoa ihan sel­keä häviä­jä­jouk­ko on auton­sa säi­lyt­tä­jät, kos­ka he eivät saa mitään lisä­vas­ti­net­ta rahoilleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:

  Pait­si sii­nä tapauk­ses­sa kun kevyen lii­ken­teen väy­lä on sel­keäs­ti jaet­tu lii­ken­ne­mer­kein ja ajo­ra­ta­maa­lauk­sin pyö­räi­lyl­le ja käve­lyl­le tar­koi­tet­tui­hin osioihin. 

  Samaa miel­tä, sil­loin saa ilmoi­tel­la tule­mi­sis­taan vähän kovempaakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. a_l:

  Suo­sit­te­len, että pysyt­te­let sisä­ti­lois­sa. Näin väl­tät uhkaa­vat häi­riö­te­ki­jät, kuten kel­loa soit­ta­vat pyöräilijät. 

  Kuten tos­sa ylem­pä­nä sanoin, alle 40-vuo­ti­aat nai­set osaa tämän jalan­kul­ki­joi­den huo­mioon otta­mi­sen pyö­räl­lä liik­kues­sa: mat­ka­vauh­dit ovat koh­tuul­li­sia ja tar­pee­ton kel­lon kil­ka­tus on minimissään.

  Tai­taa aika monen mie­les­tä pol­ku­pyö­rai­li­jät olla kai­ken kri­tii­kin ylä­puo­lel­la, kos­ka pyhän kel­lon kil­ka­tusoi­keu­den kysee­na­lais­ta­mi­nen on aiheut­ta­nut mel­koi­sia tunnereaktioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Mar­ko V: Niin on. Kuka vie­lä ottai­si asiak­seen viher­väy­län muo­dos­ta­mi­seen kes­kus­puis­toon. Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­to voi­si mie­les­tä­ni olla huo­mat­ta­va vir­kis­ty­mi­sen kes­kus hel­sin­ki­läi­sil­le. Nyt kah­ta sen reu­naa sivu­aa kau­pun­ki­mo­ta­ri. Kehä 1 myös kat­kai­see ikä­väs­ti kes­kus­puis­ton. Val­tao­sa hel­sin­ki­läi­sis­tä ei edes tie­dä koko urhei­lu­puis­ton ole­mas­sao­loa. Ei vaik­ka Ganes-lef­fas­sa­kin oli koh­taus sieltä.

  Poik­ke­sin itse­kin hil­jan pit­käs­tä aikaa kes­kus­puis­toon (käve­lim­me Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tol­ta Pasilaan).

  Muis­te­lin, että oli­si ollut kau­niim­pi reit­ti (asuin vuo­den P‑Haagassa 2003 jol­loin tuli tutuk­si), mut­ta ei sii­tä mihin­kään pääs­syt, että koko­lail­la masen­ta­van näköis­tä siel­lä on oikeas­taan riip­pu­mat­ta mis­sä sat­tuu käyskentelemään.

  Välil­lä kul­jes­ke­lin met­sä­pals­to­jen kaut­ta kun en jak­sa­nut enää kat­soa sitä epäyh­te­näis­tä, väy­lien sikin sokin hal­ko­maa pusik­kois­ta “met­tä­mai­se­maa”.

  Sori, mut­ta en minä kyl­lä onnis­tu näke­mään kes­kus­puis­tos­sa hir­veäs­ti esteet­ti­siä arvo­ja. Eläin­ten hau­taus­maa kes­kus­puis­tos­sa on tie­tys­ti var­sin uniik­ki, paik­ka­na. Mut­ta koko­nai­suu­te­na kes­kus­puis­to ei onnis­tu vakuut­ta­maan oikeas­taan mil­lään tavalla.

  Se tun­tuu lähin­nä yli­mi­toi­te­tul­ta vaih­toeh­toi­sel­ta rei­til­tä jol­la muu­ta­mat has­sut fil­la­ris­tit voi­vat suhail­la sulan maan aika­na Pasilaan/keskustaan ja takai­sin (tosin suu­rin osa fil­la­ris­teis­ta kul­ke­nee edel­leen­kin pää­asias­sa radan vierustaa?).

  Koval­la soral­la lenk­kei­lys­sä­kään ei ole mitään etua asfal­til­la juok­se­mi­seen näh­den (huom. en ole täs­sä nyt ehdot­ta­mas­sa asfal­toin­tia yhtään minnekään).

  Mar­ko: ker­ro­han mikä tekee Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tos­ta niin kovin eri­tyi­sen? Las­ten kah­luu­al­las­ko? Mik­si kes­ki­ver­to­he­sa­lai­sen joka yli­pää­tään har­ras­taa ulko­na jos­sain mää­rin liik­ku­mis­ta pitäi­si­kään olla eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut juu­ri Pirk­ko­las­ta kun toden­nä­köi­ses­ti hän­tä lähem­pää löy­tyy joku toi­nen 23:sta urheilupuistostamme?

  Kuu­los­taa vähän YIM­BY-ilmiöl­tä. Vähäi­nen­kin veh­reys on parem­pi kuin ei mitään? Ja kes­kus­puis­toa pitää laa­jen­taa kos­ka sinä­kin satut asu­maan sen läheisyydessä?

  ***

  Jos­kus, ei aina, pie­net vih­reät saa­rek­keet tar­joa­vat vai­kut­ta­vam­pia elä­myk­siä kuin mihin suu­ret ja usein haja­nai­set “kes­kus­puis­tot” iki­nä pystyvät.

  Tuol­ta suun­nal­ta tulee ensim­mäi­se­nä mie­leen Haa­gan alp­pi­ruusu­puis­to. Kul­jin aikoi­na­ni pit­kään duu­niin vain met­rien pääs­tä sii­tä huo­maa­mat­ta koko puis­toa kun­nes venä­läi­nen kämp­pis tuli erää­nä päi­vä­nä kotiin heh­kut­taen jotain käsit­tä­mä­tön­tä jos­tain ihmeel­li­ses­tä puis­tos­ta ihan kotinurkilla.

  Minul­le tuo koke­mus iskos­tui ikui­ses­ti pää­hän. Otan erik­seen asiak­se­ni käy­dä siel­lä aika ajoin vaik­ka en enää lähel­lä asu­kaan. Sii­tä on minul­le muo­dos­tu­nut ikään kuin salai­nen puu­tar­ha jos­ta en mie­lel­lä­ni huu­te­le muille. 😉

  Mitä enem­män hel­sin­gin “luon­nos­sa” kul­jes­ke­lee, sitä var­mem­min täl­lai­siin paik­koi­hin voi tör­mä­tä. En ala täs­sä enem­pää omia suo­sik­ke­ja­ni pal­jas­taa. Olen sil­lä taval­la itse­käs ihminen. 

  ***

  Jos minul­ta kysy­tään (ja täs­tä­hän ei ole huol­ta), kes­kus­puis­to jää­nee tule­vai­suu­des­sa kapeak­si viher­väy­läk­si. Nuuk­sion kul­mil­le pää­see junal­la, Sipoon erä­met­siin tule­vai­suu­des­sa metrolla/pikaratikalla.

  Pel­loil­le asu­tus­ta ja pik­ku­hil­jaa myös kant­ta kiin­ni kehil­le ja asun­toa pääl­le. Näin se hom­ma etenee.

  On tär­keäm­pää pitää kiin­ni niis­tä alueis­ta jois­sa vie­lä jotain pite­le­mi­sen arvois­ta on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. jibl, teen samoin kuin Ode ja tar­koi­tin juu­ri tuo­ta. Ääni­merk­kiä voi käyt­tää monel­la taval­la. Huik­kaan myös usein että kii­tok­sia kun joku antaa tilaa. Jos joku edes­sä ole­va peläs­tyy syys­tä tai toi­ses­ta niin sit­ten hidas­te­taan. Y

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. jlbl:
  Ääni­häi­rin­tä on mie­les­tä­ni niin ikä­vää, että joku palau­te sen epä­toi­vot­ta­vuu­des­ta on annettava. 

  Kevyen lii­ken­teen väy­lät on tar­koi­tet­tu yhtei­seen liken­tee­seen, yhtei­siä sään­tö­jä noudattaen. 

  Pyö­rän soit­to­kel­lo on lain edel­lyt­tä­mä mer­kin­an­to­vä­li­ne. Ihan samoin kuin auton tööt­ti — jon­ka käyt­tö tul­ki­taan Suo­mes­sa vir­heel­li­ses­ti viha­mie­li­syy­dek­si vaik­ka sitä kuu­lui­si oikeas­ti käyt­tää ihan samois­ta syis­tä kuin pyö­rän soit­to­kel­loa. Havait­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si ja vää­rin­kä­si­tys­ten välttämiseksi.

  Jos tois­ten ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja sään­tö­jen mukai­nen liik­ku­mi­nen kau­pun­gis­sa häi­rit­see, kan­nat­taa tera­pia­vael­luk­sil­le suun­na­ta johon­kin jos­sa sii­hen on parem­mat edellytykset…

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/10/1420800/poliisi-pyorailijoille-soittokello-kayttoon-kiroilun-sijaan

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. stu­pi­dusAT­mail­DOTcoom:
  Mar­ko: ker­ro­han mikä tekee Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tos­ta niin kovin eri­tyi­sen? Las­ten kah­luu­al­las­ko? Mik­si kes­ki­ver­to­he­sa­lai­sen joka yli­pää­tään har­ras­taa ulko­na jos­sain mää­rin liik­ku­mis­ta pitäi­si­kään olla eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut juu­ri Pirk­ko­las­ta kun toden­nä­köi­ses­ti hän­tä lähem­pää löy­tyy joku toi­nen 23:sta urheilupuistostamme?

  Kuu­los­taa vähän YIM­BY-ilmiöl­tä. Vähäi­nen­kin veh­reys on parem­pi kuin ei mitään? Ja kes­kus­puis­toa pitää laa­jen­taa kos­ka sinä­kin satut asu­maan sen läheisyydessä? 

  Luon­nol­li­ses­ti lähia­luei­den hyvin­voin­ti kiin­nos­taa itseä­ni. Kuten ihan jokais­ta kir­joit­ta­jaa täl­lä palstalla. 

  Kar­tas­ta kun kat­sot niin jo kes­kei­sen sijain­tin­sa takia Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­to voi­si olla parem­min hyö­dyn­net­ty kuin se nyt on. Itsel­le­ni siel­tä kyl­lä löy­tyy jo kaik­ki tar­vit­ta­va. Rie­sa­na tuol­la seu­dul­la on tosi­aan­kin kah­den kau­pun­ki­mo­ta­rin 24/7 luo­ma ääni­maa­il­ma, joka kesäi­sin­kin pahim­mil­laan tun­keu­tuu ete­lä­tuu­len muka­na kilo­met­rin pää­hän kes­kus­puis­toa pit­kin. Mis­sä koh­taa muu­ten ehdo­tin kes­kus­puis­ton laajentamista?

  Esi­kau­pun­kien hyvin­voin­ti ja elin­kel­poi­suus on myös city­vih­rei­den etu. Näil­lä alueil­la asuk­kaat saa­vat pää­sään­töi­ses­ti palk­ka­tu­loa ja mak­sa­vat kunnallisveroa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Var­maan osa­sit omin sil­min lukea että puhuin tilan­tees­ta jos­sa käy­tä­väl­lä nime­no­maan sei­soo mui­ta mat­kus­ta­jia. Jos kan­ta­muk­sia ei jak­sa pitää omas­sa sylis­sään, ne ovat sel­väs­ti lii­an pai­na­via tai suu­ria bus­sis­sa kuljetettavaksi.

  Sinä sanoit, että ihmi­siä sei­soo vaik­ka pen­keil­lä on tavaraa.

  Näin minä sen kan­ta­suo­ma­lai­se­na, suo­men­kiel­tä aut­ta­vas­ti puhu­va­na ymmär­sin ja sii­hen vastasin.

  Keho­tin pidät­täy­ty­mään ole­mas­ta lammas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Kim­mo: Luin juu­ri vuon­na 1969 jul­kais­tun kir­jan alas auton pak­ko­val­ta. Sii­nä ei puhut­tu mitään jouk­ko­lii­ken­ne­ruuh­kis­ta. Sii­nä luvat­tiin, että kun­han autot on heti-pian saa­tu hävi­tet­tyä museoi­hin, niin­tie­to­ko­neel­la ohjat­tu jouk­ko­kul­je­tus­vä­li­ne on muka­va, nopea ja 100% turvallinen. 

  Kir­jas­sa mai­nit­tiin kui­ten­kin erik­seen, että tähän ei pääs­tä jo van­han­ai­kai­sel­la met­rol­la. Näin asian­lai­ta tosi­aan ilmei­ses­ti on.

  Suo­sit­te­len luke­maan välil­lä muu­ta­kin kuin polee­mi­sia kir­joi­tuk­sia — var­sin­kin esi­his­to­rial­li­sia sellaisia.

  Mitä rele­vans­sia on 40-vuot­ta van­hal­la jouk­ko­lii­ken­ne­hö­pi­näl­lä nyky­kes­kus­te­luun, saa­ti sii­hen miten jouk­ko­lii­ken­ne ehkä kan­nat­tai­si jär­jes­tää Helsingissä/Helsingin seu­dul­la nyt ja täs­tä eteenpäin?

  Aivan, en minä­kään tiedä.

  Esi­mer­kik­si Ante­ro Alku on voi­mal­li­ses­ti kri­ti­soi­nut Hel­sin­gin met­roa ja haluai­si käsit­tääk­se­ni kor­va­ta sen pikaratikalla.

  Minul­le on hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hert­tai­sen yhden­te­ke­vää min­kä­lai­nen rai­teil­la kul­ke­va laa­tik­ko siel­lä maan sisäl­lä ja pääl­lä kul­kee, kun­han kul­kee eli sen kyy­tiin pääsee.

  Jos ehdo­tat jon­kin­lais­ta paik­ka­va­raus­jär­jes­tel­mää, niin lai­ta­pa vetoo­mus vetä­mään. Voi olla Kim­mo, että se ei saa hir­veäs­ti vas­ta­kai­kua — keneltäkään. 

  Tätä kes­kus­te­lua oli­si hel­pom­pi käy­dä jos tar­ken­tai­sit vähän mitä yli­pää­tään haluat sanoa/väittää… Siis kyl­lä­hän sisä­ti­lois­sa­kin alkaa jo kyl­myys tun­tua, mut­ta en viit­si­si ihan pel­käs­tään läm­pi­mik­seen höpö­tel­lä nii­tä näitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. jlbl:
  Mä en kos­kaan lii­ku kävel­les­sä voi­mak­kaas­ti sivusuun­nas­sa pait­si jos joku soit­taa kel­loa. Ääni­häi­rin­tä on mie­les­tä­ni niin ikä­vää, että joku palau­te sen epä­toi­vot­ta­vuu­des­ta on annettava. 

  En minä­kään pidä kel­lon­soi­tos­ta, mut­ta sel­keä enem­mis­tö vai­kut­taa pitä­vän. Välil­lä kan­nat­taa yrit­tää sopeu­tua enem­mis­tön tah­toon eikä kiu­ku­tel­la sitä vastaan—etenkin kun täs­sä tapauk­ses­sa kiu­kut­te­lu hais­kah­taa epäi­lyt­tä­väs­ti tie­lii­ken­ne­lais­sa mää­ri­tel­ty­jen yleis­ten vel­vol­li­suuk­sien tahal­li­sel­ta rikkomiselta.

  Laa­jem­min kat­soen rat­kai­su on tie­tys­ti jal­ka­käy­tä­vien ja pyö­rä­tei­den erot­ta­mi­nen toi­sis­taan. Jos autot ja käve­li­jät kul­ki­si­vat samal­la väy­läl­lä sekai­sin jal­ka­käy­tä­vien puut­teen vuok­si, kan­nat­tai­si­ko rii­del­lä tööt­täi­lys­tä vai raken­taa ne jalkakäytävät?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. jlbl:
  stupidusATmailDOTcom:

  Se sig­na­loi että mä ajan niin kovaa sun näkö­pii­rii­si kat­vea­lu­eel­la, että mä kat­son nyt par­haak­si siir­tää vas­tuun sinul­le sen sijaan että vähen­täi­sin tilan­ne­no­put­ta. Se sig­na­loi itsek­kyyt­tä. Koi­ta nyt uskoa että takaa­päin lähes­ty­väl­lä nopeam­min liik­ku­val­la on vas­tuu tör­mäyk­sen vält­tä­mis­tä ja tur­val­li­sen tilan­ne­no­peu­den noudattamisesta. 

  Löy­sää­pä vähän pipoa. Älä­kä lai­ta sano­ja suu­hu­ni. Näyt­täi­sim­me ole­van jok­seen­kin samaa miel­tä kor­rek­tis­ta liikennekäyttäytymisestä.

  Tie­tys­ti tar­koi­tin kel­lon soit­ta­mis­ta niis­sä tilan­teis­sa kun kävelijä/kuka tahan­sa on joko jo har­hai­le­mas­sa tai ole­tet­ta­vas­ti har­hau­tu­mas­sa pyö­rä­kais­tal­le tai kun ao. tie­tä voi käyt­tää sekä käve­li­jä että pyöräilijä.

  Olis­ko tämä itses­tään sel­vyys pitä­nyt vään­tää rautalangasta?
  Mik­si ihmees­sä kukaan rän­kyt­täi­si kel­loa jalan­kul­ki­joi­den kaistalla?

  Itse pyrin sig­na­loi­maan niin ajois­sa, että sii­hen pitäi­si voi­da rea­goi­da säi­käh­tä­mät­tä ja vie­lä­pä niin, että kysei­ses­sä tilan­tees­sa on vie­lä jota­kin teh­tä­vis­sä jos kaik­ki ei mene suun­ni­tel­mien mukaan.

  Kyl­lä minä jo oman tur­val­li­suu­te­ni­kin vuok­si tup­paan hidas­ta­maan omaa vauh­tia­ni kun poten­ti­aa­li­nen vaa­ra­ti­lan­ne on edes­sä. Ihmi­sis­tä kun ei kos­kaan tie­dä. Ei edes täy­si­kas­vui­sis­ta (itsee­ni viitaten).

  Mut­ta olen jou­tu­nut huo­maa­maan, että näi­tä spän­dex­vii­let­tä­jiä jot­ka aiem­min kuvai­le­mal­la­ni asen­teel­la teil­lä liik­ku­vat, alkaa olla yhä enem­män ja enemmän.

  Kyl­lä minä­kin tyk­kään ajaa kovaa, ei sii­nä mitään. Sehän on paras­ta keväis­tä herk­kua jos ei ole tal­vel­la tul­lut lii­em­min man­ke­loi­tua. Mut­ta näil­le tyyp­pauk­sil­le on sit­ten oma aikan­sa ja paikkansa.

  Olen toi­saal­ta kyl­lä niin­kin kuri­ton, että aje­len surut­ta käve­li­jöi­den­kin kais­tal­la esim. Kulos­aa­ren sil­lal­la kun tie on tyh­jä. Näin hätäi­sem­mät takaa päin tule­vat ohjuk­set­kin pää­se­vät jat­ka­maan omaa mat­kaan­sa häi­riöt­tö­mäm­min. Tai saa­tan sil­lä tavoin antaa paris­kun­tien ajel­la rau­has­sa vierekkäin.

  Huo­maa­vai­suut­ta on monen­lais­ta, ja niin on perus*ulkkumaista asennettakin.

  En oikein osaa näil­lä näy­töil­lä päät­tää, että kum­paa tyyp­piä sinä lii­ken­tees­sä pää­asial­li­ses­ti edus­tat, mut­ta minul­la on sii­tä kyl­lä omat epäilykseni…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Mar­ko V: Luon­nol­li­ses­ti lähia­luei­den hyvin­voin­ti kiin­nos­taa itseä­ni. Kuten ihan jokais­ta kir­joit­ta­jaa täl­lä palstalla. 

  Kar­tas­ta kun kat­sot niin jo kes­kei­sen sijain­tin­sa takia Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­to voi­si olla parem­min hyö­dyn­net­ty kuin se nyt on. Itsel­le­ni siel­tä kyl­lä löy­tyy jo kaik­ki tar­vit­ta­va. Rie­sa­na tuol­la seu­dul­la on tosi­aan­kin kah­den kau­pun­ki­mo­ta­rin 24/7 luo­ma ääni­maa­il­ma, joka kesäi­sin­kin pahim­mil­laan tun­keu­tuu ete­lä­tuu­len muka­na kilo­met­rin pää­hän kes­kus­puis­toa pit­kin. Mis­sä koh­taa muu­ten ehdo­tin kes­kus­puis­ton laajentamista?

  Esi­kau­pun­kien hyvin­voin­ti ja elin­kel­poi­suus on myös city­vih­rei­den etu. Näil­lä alueil­la asuk­kaat saa­vat pää­sään­töi­ses­ti palk­ka­tu­loa ja mak­sa­vat kunnallisveroa.

  Sii­nä vai­hees­sa kun puhuit jon­kin­lai­ses­ta viher­käy­tä­vän muo­dos­ta­mi­ses­ta (mää­rit­te­le­mät­tä sen tar­kem­min kokoa tai paik­kaa) kes­kus­puis­tos­ta nyt puhee­na ollee­seen Helsinkipuistoon?

  Kyl­lä itsel­lä­ni on tapa­na tul­ki­ta tuol­lai­set puheet laajentamiseksi.

  ***

  Miten Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­toa sit­ten pitäi­si nykyis­tä parem­min hyö­dyn­tää? Sitä­kö ei siis hyö­dyn­ne­tä vie­lä tar­peek­si ja siis suh­tees­sa mihin? Mui­hin kau­pun­gin urhei­lu­puis­toi­hin? Olen ymmär­tä­nyt, että uimahallissa/punttiksella käyt­tä­jiä pii­saa, samoin jää­hal­lis­sa. Ja omat tar­pee­si­kin tun­nus­tat alu­een jo tyydyttävän.

  Sori, mut­ta käsi­tyk­se­ni jon­kin­lai­ses­ta YIM­BYi­lys­tä vain vahvistuu.

  Tie­tys­ti Pirk­ko­la­lai­set mak­sa­vat vero­ja, mut­ta he eivät ole ainoi­ta jot­ka niin teke­vät. Se yhtei­nen pot­ti, eli rahoi­tus, ei nyt vaan yksin­ker­tai­ses­ti rii­tä ihan kaikkeen.

  Minun(kin) mie­les­tä­ni Kes­kus­puis­tol­la näyt­täi­si mene­vän ihan kivas­ti näil­lä­kin panos­tuk­sil­la, Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tos­ta puhumattakaan.

  Tai lyö joi­tain kon­kreet­ti­sia lukuja/ongelmia pöy­tään, niin saa­daan vähän lihaa lui­den ympä­ril­le tähän­kin keskusteluun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:

  Jos tois­ten ihmis­ten ole­mas­sao­lo ja sään­tö­jen mukai­nen liik­ku­mi­nen kau­pun­gis­sa häi­rit­see, kan­nat­taa tera­pia­vael­luk­sil­le suun­na­ta johon­kin jos­sa sii­hen on parem­mat edellytykset… 

  @ Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja, stu­pi­dusAT­mail­DOTcom ym.

  95% alle 40-vuo­tiais­ta nai­sis­ta menee muka­vas­ti ohi soit­ta­mat­ta kel­loa, kun taas 80% yli 50-vuo­tiais­ta mie­his­tä muis­taa aina ker­toa ole­van­sa nyt lähes­ty­mäs­sä. What gives?

  Seli­tys­tä ilmiöl­le ei nyt täs­sä yhtey­des­sä yri­te­tä antaa, mut­ta ei ne yli vii­si­kymp­pi­set mie­het nyt niin pal­jon vaa­ral­li­sem­pia tiel­lä­liik­ku­jia ole, että moi­nen ero oli­si lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta perusteltua.

  Yhdes­sä­kään kevyen­lii­ken­teen onnet­to­muu­des­sa on ole jalan­kul­ki­ja­na ollut, kos­ka osaan kävel­lä suo­raan eteen­päin väy­län oike­aa reu­naa pit­kin. Niin usko­mat­to­mal­ta kuin se kuu­los­taa­kin, minä pys­tyn tähän ilman että minua muis­tu­te­taan asias­ta vii­si ker­taa kilo­met­rin matkalla.

  Sii­hen soit­to­kel­lon käyt­töön on pari eri moo­dia: “tar­peen mukaan” ja “joka iki­nen ja ainut ker­ta, riip­pu­mat­ta olo­suh­teis­ta”, ja mie­les­tä­ni valin­ta näi­den välil­lä on asen­ne­ky­sy­mys, ei liikenneturvallisuuskysymys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom: Sii­nä vai­hees­sa kun puhuit jon­kin­lai­ses­ta viher­käy­tä­vän muo­dos­ta­mi­ses­ta (mää­rit­te­le­mät­tä sen tar­kem­min kokoa tai paik­kaa) kes­kus­puis­tos­ta nyt puhee­na ollee­seen Helsinkipuistoon?

  Kyl­lä itsel­lä­ni on tapa­na tul­ki­ta tuol­lai­set puheet laajentamiseksi.

  ***

  Miten Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­toa sit­ten pitäi­si nykyis­tä parem­min hyö­dyn­tää? Sitä­kö ei siis hyö­dyn­ne­tä vie­lä tar­peek­si ja siis suh­tees­sa mihin? Mui­hin kau­pun­gin urhei­lu­puis­toi­hin? Olen ymmär­tä­nyt, että uimahallissa/punttiksella käyt­tä­jiä pii­saa, samoin jää­hal­lis­sa. Ja omat tar­pee­si­kin tun­nus­tat alu­een jo tyydyttävän.

  Sori, mut­ta käsi­tyk­se­ni jon­kin­lai­ses­ta YIM­BYi­lys­tä vain vahvistuu. 

  Taus­ta­han täs­sä on sel­lai­nen, että kun tääl­lä Hel­sin­gis­sä on käyn­nis­sä sel­lai­nen hyvä­tu­lois­ten per­hei­den jouk­ko­pa­ko ja tän­ne ei ole jää­mäs­sä kuin rik­kaat ja opis­ke­li­jat. Ilmei­ses­ti kum­mat­kaan nois­ta ryh­mis­tä ei mak­sa kun­nal­lis­ve­roa kun kas­sa on tyh­jä. Sik­si olen yrit­tä­nyt puhua esi­kau­pun­kia­luei­den viih­tyi­suu­den puo­les­ta. Jot­ta teh­täi­siin Hel­sin­gis­tä houkuttelevampi. 

  En ymmär­rä, että mitä YIMBY:lyä sii­nä on, että ehdot­taa laa­jan puis­to- ja lii­kun­ta-alu­een parem­paa hyö­dyn­tä­mis­tä (isom­mal­le mää­räl­le ihmi­siä). Kul­jen tuol­la Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tos­sa usein ja suh­tees­sa alu­een laa­juu­teen tuol­la ei kyl­lä kovin­kaan pal­jon lii­ku ihmi­siä. Turun Impi­vaa­raan (alu­ee­na Pirk­ko­lan kal­tai­nen) raken­net­tiin vesi­puis­to JukuPark:
  http://www.jukupark.fi/tmp_jukupark_turku_site_0.asp?sua=13&lang=1&s=661

  Kes­kus­puis­to­han voi­si olla kat­kea­ma­ton viher­väy­lä, jos Kehä 1 ei bru­taa­lis­ta hal­kai­si­si sitä. Tuon ongel­man rat­kai­se­mik­si var­mas­ti löy­tyi­si talou­del­li­ses­ti kes­tä­viä rat­kai­su­ja jos tah­toa olisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. jlbl:
  Pyöräilijäautoilijajalankulkija:

  @ Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja, stu­pi­dusAT­mail­DOTcom ym.

  95% alle 40-vuo­tiais­ta nai­sis­ta menee muka­vas­ti ohi soit­ta­mat­ta kel­loa, kun taas 80% yli 50-vuo­tiais­ta mie­his­tä muis­taa aina ker­toa ole­van­sa nyt lähes­ty­mäs­sä. What gives?

  Seli­tys­tä ilmiöl­le ei nyt täs­sä yhtey­des­sä yri­te­tä antaa, mut­ta ei ne yli vii­si­kymp­pi­set mie­het nyt niin pal­jon vaa­ral­li­sem­pia tiel­lä­liik­ku­jia ole, että moi­nen ero oli­si lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta perusteltua.

  Yhdes­sä­kään kevyen­lii­ken­teen onnet­to­muu­des­sa on ole jalan­kul­ki­ja­na ollut, kos­ka osaan kävel­lä suo­raan eteen­päin väy­län oike­aa reu­naa pit­kin. Niin usko­mat­to­mal­ta kuin se kuu­los­taa­kin, minä pys­tyn tähän ilman että minua muis­tu­te­taan asias­ta vii­si ker­taa kilo­met­rin matkalla.

  Sii­hen soit­to­kel­lon käyt­töön on pari eri moo­dia: “tar­peen mukaan” ja “joka iki­nen ja ainut kerta,riippumatta olo­suh­teis­ta”, ja mie­les­tä­ni valin­ta näi­den välil­lä on asen­ne­ky­sy­mys, ei liikenneturvallisuuskysymys.

  Vakuut­ta­vaa tilas­toin­tia olet jos­tain löy­tä­nyt, ma arvaan. 😉

  Eipä sil­tä, en koe ole­va­ni vas­tuus­sa mui­den ihmis­ten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä tai käyt­täy­ty­mi­ses­tä ylipäätään.

  Joten käsit­tääk­se­ni se her­ne on nyt otet­tu ulos nenäs­tä ja voim­me kaik­ki jat­kaa poh­ti­mal­la vaik­ka­pa kei­no­va­li­koi­maa jol­la fil­la­roin­tia voi­si suju­voit­taa vie­lä­kin nykyis­tä enem­män (ja toki myös käve­li­jöi­den liik­ku­mis­ta edis­tä­viä toimia).

  Kai se pää­asia on, että nykyis­tä suu­rem­pi osa pystyisi/uskaltaisi liik­kua fillarilla/kävellen enem­män, vai­vat­to­mam­min ja ennen kaik­kea tur­val­li­sem­min.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Mar­ko V: Taus­ta­han täs­sä on sel­lai­nen, että kun tääl­lä Hel­sin­gis­sä on käyn­nis­sä sel­lai­nen hyvä­tu­lois­ten per­hei­den jouk­ko­pa­ko ja tän­ne ei ole jää­mäs­sä kuin rik­kaat ja opis­ke­li­jat. Ilmei­ses­ti kum­mat­kaan nois­ta ryh­mis­tä ei mak­sa kun­nal­lis­ve­roa kun kas­sa on tyh­jä. Sik­si olen yrit­tä­nyt puhua esi­kau­pun­kia­luei­den viih­tyi­suu­den puo­les­ta. Jot­ta teh­täi­siin Hel­sin­gis­tä houkuttelevampi. 

  En ymmär­rä, että mitä YIMBY:lyä sii­nä on, että ehdot­taa laa­jan puis­to- ja lii­kun­ta-alu­een parem­paa hyö­dyn­tä­mis­tä (isom­mal­le mää­räl­le ihmi­siä). Kul­jen tuol­la Pirk­ko­lan urhei­lu­puis­tos­sa usein ja suh­tees­sa alu­een laa­juu­teen tuol­la ei kyl­lä kovin­kaan pal­jon lii­ku ihmi­siä. Turun Impi­vaa­raan (alu­ee­na Pirk­ko­lan kal­tai­nen) raken­net­tiin vesi­puis­to JukuPark:
  http://www.jukupark.fi/tmp_jukupark_turku_site_0.asp?sua=13&lang=1&s=661

  Kes­kus­puis­to­han voi­si olla kat­kea­ma­ton viher­väy­lä, jos Kehä 1 ei bru­taa­lis­ta hal­kai­si­si sitä. Tuon ongel­man rat­kai­se­mik­si var­mas­ti löy­tyi­si talou­del­li­ses­ti kes­tä­viä rat­kai­su­ja jos tah­toa olisi.

  Oikeas­ti Mar­ko, kyse ei ole sii­tä, että ihmi­set kaih­ta­vat Hel­sin­gis­sä asu­mis­ta (edes esi­kau­pun­geis­sa) sik­si, ettei se oli­si jo laa­dul­li­ses­ti riit­tä­vän hou­kut­te­le­va paket­ti. He joko:

  A) eivät halua mak­saa pie­nem­mäs­tä enem­män, tai
  B) heil­lä ei ole varaa asua tääl­lä (ja vaik­ka oli­si­kin niin kek­si­vät kyl­lä syyn mik­si on mah­do­ton­ta -> liit­tyy yleen­sä perus­te­luun A). 

  ***

  Sere­na ei kel­paa? Sta­dik­ka ei kel­paa? Vain koti­nur­kil­le pykät­tä­vä vesi­puis­to kel­paa. Hence: YIMBY. Case closed.

  ***

  Olen aina ihme­tel­lyt sitä miten väl­jäs­ti ihmi­nen voi itsen­sä miel­tää vih­reäk­si. Käy­tän­nös­sä riit­tää kun vain itse tote­aa, että olen vih­reä, niin sit­ten on vihreä.

  Jon­kun kehä­tien kan­sit­ta­mi­nen on niin hel­ve­tin kal­lis pro­jek­ti, että jos/kun se toteu­te­taan niin voit olla var­ma, että se ei jää pel­käk­si viherkanneksi.

  Tai kyl­lä sitä vih­reä voi kut­sua viher­käy­tä­väk­si puik­ke­leh­ties­saan kehäl­lä sei­so­vien raken­nus­ta välis­tä Kes­kus­puis­tos­ta Hel­sin­ki­puis­toon ja takaisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Olli Pot­to­nen: En minä­kään pidä kel­lon­soi­tos­ta, mut­ta sel­keä enem­mis­tö vai­kut­taa pitä­vän. Välil­lä kan­nat­taa yrit­tää sopeu­tua enem­mis­tön tahtoon — -

  Muu­toin jaan pit­käl­ti aja­tuk­se­si, mut­ta jos jotain roh­ke­ni­sin väit­tää, niin sitä, että suu­rin osa nime­no­maan ei pidä kel­lon soittamisesta.

  Aivan kuten suu­rin osa autoi­li­jois­ta­kaan ei näyt­täi­si lii­em­min arvos­ta­van tor­ven soittamista.

  Olen se täl­lä pals­tal­la jo mones­ti toden­nut ja totean vie­lä­kin: vaa­tii tapa­kas­va­tus­ta (ja tot­ta kai sitä oman pään sisäis­tä har­kin­taa­kin roppakaupalla).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom: Muu­toin jaan pit­käl­ti aja­tuk­se­si, mut­ta jos jotain roh­ke­ni­sin väit­tää, niin sitä, että suu­rin osa nime­no­maan ei pidä kel­lon soittamisesta. 

  Saa­toin toki olla vää­räs­sä, ehkä kel­lon­soit­toa arvos­ta­vat jalan­kul­ki­jat ovat vähem­mis­tö. Ovat he kui­ten­kin koh­tuul­li­sen iso jouk­ko, ja Lii­ken­ne­tur­va­kin kehot­taa soit­ta­maan kel­loa. On siis ihan jär­ke­vää aja­tel­la kel­lon­soi­ton ole­van tavan­omai­nen koh­te­lias ennak­ko­va­roi­tus, ja vihai­set pro­tes­tit näin ajat­te­le­via pyö­räi­li­jöi­tä koh­taan ovat asiat­to­mia. Pikem­min­kin kan­nat­tai­si kir­jel­möi­dä Lii­ken­ne­tur­val­le ja vaa­tia parem­pia kampanjoita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom: Oikeas­ti Mar­ko, kyse ei ole sii­tä, että ihmi­set kaih­ta­vat Hel­sin­gis­sä asu­mis­ta (edes esi­kau­pun­geis­sa) sik­si, ettei se oli­si jo laa­dul­li­ses­ti riit­tä­vän hou­kut­te­le­va paketti. …

  Olen aina ihme­tel­lyt sitä miten väl­jäs­ti ihmi­nen voi itsen­sä miel­tää vih­reäk­si. Käy­tän­nös­sä riit­tää kun vain itse tote­aa, että olen vih­reä, niin sit­ten on vihreä. 

  Olen töis­sä Itä-Hel­sin­gis­sä ja meil­le kul­kee töi­hin Espoos­ta huo­mat­ta­va mää­rä asian­tun­ti­ja­ta­son poruk­kaa. Kukaan haas­tat­te­le­mis­ta­ni ei edes mie­ti Hel­sin­kiin muut­toa. Ei vaik­ka tääl­lä oli­si hal­vem­paa. Mit­taa­ko Hel­sin­ki joil­la­kin laa­tu­mit­ta­reil­la asu­mi­sen­sa laatua? 

  Minä en usko, että vih­re­ää kau­pun­kia voi raken­taa unoh­ta­mal­la ihmi­sen. Se on city­vih­reil­lä mie­les­tä­ni men­nyt mön­kään. Aja­tus­maa­il­mal­ta­ni eroan var­mas­ti hyvin pal­jon muis­ta kir­joit­ta­jis­ta. Ilman laa­du­kas­ta ja ter­veel­lis­tä asui­nym­pä­ris­töä ei Hel­sin­gin halut­ta­vuut­ta saa­da lisättyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Olli Pot­to­nen: Saa­toin toki olla vää­räs­sä, ehkä kel­lon­soit­toa arvos­ta­vat jalan­kul­ki­jat ovat vähem­mis­tö. Ovat he kui­ten­kin koh­tuul­li­sen iso jouk­ko, ja Lii­ken­ne­tur­va­kin kehot­taa soit­ta­maan kel­loa. On siis ihan jär­ke­vää aja­tel­la kel­lon­soi­ton ole­van tavan­omai­nen koh­te­lias ennak­ko­va­roi­tus, ja vihai­set pro­tes­tit näin ajat­te­le­via pyö­räi­li­jöi­tä koh­taan ovat asiat­to­mia. Pikem­min­kin kan­nat­tai­si kir­jel­möi­dä Lii­ken­ne­tur­val­le ja vaa­tia parem­pia kampanjoita.

  Jep. Uskon, että tren­di on se, että useam­pi tulee kel­loa kuu­le­maan ja myös oppi­maan, että sii­hen rea­goi­daan ei-rea­goi­mal­la tai jos havaitsee/tietää, että on vää­räs­sä pai­kas­sa, niin reagoimalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Mar­ko V: Olen töis­sä Itä-Hel­sin­gis­sä ja meil­le kul­kee töi­hin Espoos­ta huo­mat­ta­va mää­rä asian­tun­ti­ja­ta­son poruk­kaa. Kukaan haas­tat­te­le­mis­ta­ni ei edes mie­ti Hel­sin­kiin muut­toa. Ei vaik­ka tääl­lä oli­si hal­vem­paa. Mit­taa­ko Hel­sin­ki joil­la­kin laa­tu­mit­ta­reil­la asu­mi­sen­sa laatua? 

  Minä en usko, että vih­re­ää kau­pun­kia voi raken­taa unoh­ta­mal­la ihmi­sen. Se on city­vih­reil­lä mie­les­tä­ni men­nyt mön­kään. Aja­tus­maa­il­mal­ta­ni eroan var­mas­ti hyvin pal­jon muis­ta kir­joit­ta­jis­ta. Ilman laa­du­kas­ta ja ter­veel­lis­tä asui­nym­pä­ris­töä ei Hel­sin­gin halut­ta­vuut­ta saa­da lisättyä.

  Hyviä point­te­ja, ja myös roh­kei­ta väit­tei­tä, joi­ta pitäi­si pääs­tä tar­kem­min tilas­to­jen kaut­ta purkamaan.

  Mut­ta siis asut jos­sain Kes­kus­puis­ton lähet­ty­vil­lä…? Sel­lai­nen kuva mul­le kes­kus­te­lus­ta aina­kin jäi. Sik­si viit­taus YIMBYyn.

  Luul­lak­se­ni moni asian­tun­ti­ja­ta­soi­set ihmi­nen kovin mie­luus­ti hakeu­tuu nime­no­maan Espoo­seen, ei esim. Van­taal­le jos­sa oli­si vie­lä­kin edul­li­sem­paa asua.

  Syi­tä voi jokai­nen arvuu­tel­la. En usko, että kai­kis­sa tapauk­sis­sa (tai edes suu­rim­mas­sa osas­sa) perus­te­lu on kau­niit luon­toar­vot. Vaik­ka Espoos­sa tie­tys­ti on val­ta­van kau­nii­ta paik­ko­ja. Mie­les­tä­ni Hel­sin­gis­tä­kin löy­tyy. Mut­ta nämä ovat Mar­ko kaik­ki kovin suh­teel­li­sia käsi­tyk­siä. Se mikä on yhdel­le kau­nis­ta lie­nee jol­le­kin toi­sel­le rumaa.

  Sel­lai­nen havain­to on kyl­lä teh­ty, että ihmi­set kyl­lä prio­ri­soi­vat kau­neut­ta jos sii­hen on varaa/mahdollisuus.

  Ne asian­tun­ti­ja­ta­soi­set ihmi­set jot­ka itsel­lä­ni on kun­nia tun­tea eivät jos­tain syys­tä mie­lel­lään puhu rahasta.

  Minä en usko, että mitään kau­pun­kia, tai edes yksit­täis­tä asuin­ra­ken­nus­ta, voi raken­taa “unoh­ta­mal­la ihmi­sen”. Hel­sin­ki on siis sinun mie­les­tä­si unoh­ta­nut ihmi­sen, eli toi­mi­nut mie­les­tä­si vää­rin eli miten tar­kal­leen ottaen?

  Kaik­ki mit­ta­rit tois­tai­sek­si osoit­ta­vat, että jen­gi hala­jaa Hel­sin­kiin lisään­ty­väs­sä mää­rin. Joku puhui­si jopa, että hin­nal­la mil­lä hyvänsä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pre­fe­rens­sit vaih­te­le­vat. Nokian Elo­pil­le yri­tet­tiin hank­kia meren­ran­ta­pa­lat­si Espoos­ta, mut­ta tämä halusi asua ihmis­ten ilmoil­la ja asuu nyt Kata­ja­no­kal­la, vaik­ka Kei­la­nie­meen oli­si Espoos­ta hel­pom­pi matka.

  Tai­taa Osmo-setä vain vähän juk­sa­ta. Että­kö ihmi­set oikeas­ti per­fe… per­fo­roi… pre­fek… purprot.

  Äsh, ihan lii­an vai­kea sana.

  ***

  Moni pik­ku­ky­län kas­vat­ti tun­tuu näin intui­tii­vi­ses­ti aset­tu­van kovin mie­lel­lään aloil­leen isom­piin puit­tei­siin kun on ker­ran pääs­syt ihmis­vi­li­nän ja teke­mi­sen mei­nin­gin makuun. Olen itse­kin Elo­pin tavoin täl­lä taval­la asen­teel­li­nen ihmisraunio.

  Loh­du­tuk­sek­si, moni sit­ten elä­köi­tyy kovin­kin mie­lel­lään koti­kon­nuis­ta muis­tut­ta­viin oloi­hin ellei sit­ten suo­raan pak­kaa kimp­su­jaan lap­suu­den maisemiin.

  Itse häip­päi­si­sin vaik­ka heti Savon­lin­naan (vaik­ken ole siel­tä päin­kään kotoi­sin) jos siel­lä oli­si paria kun­non tal­vi­kuu­kaut­ta lukuun otta­mat­ta ikui­nen kesä ja joku vie­lä­pä mak­sai­si asu­mi­sen viu­lut… Tai tar­joai­si edes jotain sopi­vaa työtä.

  Keep on drea­ming people!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)


 68. Minä soi­tan yhden kilauk­sen kel­loa noin 20 met­riä ennen jalan­kul­ki­joi­ta. Toi­sin kuin jlbl, jok­seen­kin kaik­ki jalan­kul­ki­jat osaa­vat käyt­täy­tyä sen kuul­tu­aan jär­ke­väs­ti eivät­kä lii­ku sivusuun­nas­sa min­ne­kään. Kel­lol­la varoi­te­taan sii­tä, että älä astu etee­ni odottamatta.

  Mikä­kö­hän oli­si lii­ken­tees­sä kuol­lei­den mää­rä, jos auto­lii­ken­ne toi­mi­si samal­la logii­kal­la. Tiet täy­te­tään kor­tit­to­mil­la mopo­kus­keil­la ja sekaan työn­ne­tään 5–10 ker­taa kovem­paa aja­via hen­ki­lö- ja kuor­ma-auto­ja. Autot aje­li­si­vat ilman nopeus­ra­joi­tuk­sia ja oman har­kin­tan­sa mukaan soit­tai­si­vat koh­dal­la tai vähän ennen tor­vea. BÖÖÖÖ…latu auki! Mopo­kus­kin teh­tä­vä oli­si sit­ten olla säi­käh­tä­mät­tä ja osa­ta väis­tää auto­ja oike­aan suuntaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom:
  Kaik­ki mit­ta­rit tois­tai­sek­si osoit­ta­vat, että jen­gi hala­jaa Hel­sin­kiin lisään­ty­väs­sä mää­rin. Joku puhui­si jopa, että hin­nal­la mil­lä hyvänsä. 

  Jaa onko näin? Vii­mei­sen tie­don mukaan Hel­sin­gin muut­to­hä­viö per läh­ti­jä suh­tees­sa tuli­jaan on 3766 e/a. Läh­ti­jät pai­ka­taan lisäk­si 80 %:ses­ti maa­han­muu­tol­la. Enem­mis­tö Viros­ta päin. Ts. suo­ma­lai­nen insi­nöö­ri kun muut­taa pois saa­daan viro­lai­nen sii­voo­ja tilal­le. Edes Elo­pin saa­mi­nen kau­pun­kiin ei ole tuo­ta tilas­toa riit­tä­väs­ti kau­nis­ta­nut. Tuo­hon kun yhdis­tää sen, että Polii­si ker­too väki­val­tais­ten jen­gien muo­dos­tu­mi­sen ole­van muu­ta­man vuo­den pääs­sä, niin eihän tule­vai­suus kovin hyväl­tä näy­tä. Olet­te­ko aja­tel­leet täl­lais­ta tren­diä pitää miten pit­kään päällä? 

  Se että Hel­sin­ki on anta­nut esi­kau­pun­kia­luei­den muo­dos­tua val­tion hal­lin­noi­mien kau­pun­ki­mo­ta­rei­den melu- ja pien­hiuk­kas­pääs­tö­alueik­si ker­too mie­les­tä­ni hyvin kau­pun­gin asen­tees­ta asuk­kai­ta koh­taan. Itä­kes­kuk­sen sil­ta­han­ke ja Hert­to­nie­men met­roa­se­man kaa­vat ker­to­vat, että ei asuk­kail­la tule­vai­suu­des­sa­kaan niin väliä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Mar­ko V: Jaa onko näin? Vii­mei­sen tie­don mukaan Hel­sin­gin muut­to­hä­viö per läh­ti­jä suh­tees­sa tuli­jaan on 3766 e/a. Läh­ti­jät pai­ka­taan lisäk­si 80 %:ses­ti maa­han­muu­tol­la. Enem­mis­tö Viros­ta päin. Ts. suo­ma­lai­nen insi­nöö­ri kun muut­taa pois saa­daan viro­lai­nen sii­voo­ja tilal­le. Edes Elo­pin saa­mi­nen kau­pun­kiin ei ole tuo­ta tilas­toa riit­tä­väs­ti kau­nis­ta­nut. Tuo­hon kun yhdis­tää sen, että Polii­si ker­too väki­val­tais­ten jen­gien muo­dos­tu­mi­sen ole­van muu­ta­man vuo­den pääs­sä, niin eihän tule­vai­suus kovin hyväl­tä näy­tä. Olet­te­ko aja­tel­leet täl­lais­ta tren­diä pitää miten pit­kään päällä? 

  Se että Hel­sin­ki on anta­nut esi­kau­pun­kia­luei­den muo­dos­tua val­tion hal­lin­noi­mien kau­pun­ki­mo­ta­rei­den melu- ja pien­hiuk­kas­pääs­tö­alueik­si ker­too mie­les­tä­ni hyvin kau­pun­gin asen­tees­ta asuk­kai­ta koh­taan. Itä­kes­kuk­sen sil­ta­han­ke ja Hert­to­nie­men met­roa­se­man kaa­vat ker­to­vat, että ei asuk­kail­la tule­vai­suu­des­sa­kaan niin väliä.

  Sel­lais­ta aal­to­lii­ket­tä­hän tuo tup­paa ole­maan kun asu­mis­hi­mo on suu­rem­paa kuin mitä jäyk­kä ja hidas — tai suo­mek­si, sur­kea (epä­on­nis­tu­nut­kin?) — kaa­voit­ta­mi­nen sallii.

  Sii­tä huo­li­mat­ta Hel­sin­gin väes­tö on kas­va­nut yhtä­jak­soi­ses­ti vuo­des­ta 2005 alkaen. VIITE: HELSINGIN JA HELSINGIN SEUDUN VÄESTÖENNUSTE 2012–2050

  Sii­tä ollaan mon­taa miel­tä pitäi­si­kö Espoo, Kau­niai­nen ja Van­taa “las­kea” Hel­sin­gik­si. Henk.koht. olen sitä miel­tä, että pitäi­si. Ja moni muu­kin kunta.

  On muka­vam­paa käy­dä Hel­sin­gis­sä töis­sä, mut­ta mak­saa veron­sa omaan asuin­kun­taan­sa mis­sä voi asua leveäm­min ja ennen kaik­kea hal­vem­mal­la. Ja sit­ten tai­vas­tel­la kun nk. huo­no-osai­suus/­ri­kol­li­suus koh­dis­tuu Hel­sin­kiin enem­män kuin naapurikuntiin.

  Pas­kal­la­kaan kaa­voit­ta­mi­sel­la ei voi selit­tää pois yksi­lön omien valin­to­jen merkitystä/vastuuta. Mut­ta aina voit Mar­ko toki yrit­tää. Mut­ta älä ihmet­te­le jos ihan kaik­ki eivät ihan aina jak­sa kuun­nel­la sitä marinaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Ja vas­tai­sit nyt Mar­ko V. vie­lä sii­hen kysy­myk­seen, että miten Hel­sin­ki on unoh­ta­nut — vai­ko vas­ta unoh­ta­mas­sa? — ihmi­sen? Ja onko esi­mer­kik­si Espoo sit­ten toi­saal­ta muis­ta­nut ihmis­tä joten­kin eri­tyi­sen hie­nol­la taval­la Hel­sin­kiin verrattuna?

  Kau­pun­gin “jär­jel­li­sem­pi” raken­ta­mi­nen on sii­tä­kin hel­ve­tin haas­teel­lis­ta, että nii­tä ajan saa­tos­sa ilmen­nei­tä mul­ti­tu­de­ja isom­pia ja pie­nem­piä ongel­ma­koh­tia ei usein ole kovin help­po jäl­ki­kä­teen kor­ja­ta — jos onnis­tuu ollenkaan.

  Mut­ta on pak­ko joten­kin yrit­tää, eikö? Ja sitä kai vihreät(kin) yrit­tä­vät osal­taan tehdä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. stu­pi­dusAT­mail­DOTcom:
  Ja vas­tai­sit nyt Mar­ko V. vie­lä sii­hen kysy­myk­seen, että miten Hel­sin­ki on unoh­ta­nut – vai­ko vas­ta unoh­ta­mas­sa? – ihmisen? …

  Mut­ta on pak­ko joten­kin yrit­tää, eikö? Ja sitä kai vihreät(kin) yrit­tä­vät osal­taan tehdä? 

  Niin mie­les­tä­ni se, että esi­kau­pun­kia­luei­den asuk­kai­den eli­nym­pä­ris­tön on annet­tu muut­tua epä­miel­lyt­tä­väk­si ja epä­ter­veel­li­sek­si pien­hiuk­kas­pääs­tö- ja melua­lu­eek­si tar­koit­taa sitä, että Hel­sin­ki on unoh­ta­nut ihmi­sen. En myös­kään ymmär­rä miten tämän het­ken suu­ret raken­nus­hank­keet (esim. Kala­sa­ta­ma) pal­ve­le­vat lap­si­per­hei­tä. Pitäi­si­kö las­ta nukut­taa par­vek­keel­la kun itä­väy­lä jyri­see 50 met­rin pääs­tä ohi?

  Vih­reät voi­vat aloit­taa vaik­ka sii­tä, että teke­vät seu­raa­van lisäyk­sen alla ole­vaan sivuun:

  Ilmas­ton kan­nal­ta on tär­ke­ää säi­lyt­tää yhdys­kun­ta­ra­ken­ne tii­vii­nä tur­han liik­ku­mi­sen mini­moi­mi­sek­si. Kau­pun­kien kas­va­va väki­mää­rä aset­taa kui­ten­kin haas­tei­ta kau­pun­kiym­pä­ris­tön ter­veel­li­syy­del­le lii­ken­teen melu- ja pako­kaa­su­pääs­tö­jen takia. Vih­rei­den tavoit­tee­na on taa­ta kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le puh­das ja miel­lyt­tä­vä elinympäristö. 

  http://www.vihreat.fi/politiikka/luonto-ja-ymparisto

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.