Vastajytky vai jytkyn jatko?

Minus­ta Haa­vis­ton vaa­li­me­nes­tys ei ole osoi­tus vas­ta­jyt­kys­tä vaan pikem­min­kin jyt­kyn jat­kos­ta. Haa­vis­to olet­ti saa­neen­sa pal­jon ääniä perus­suo­ma­lai­sil­ta. Uskon, että tar­kem­pi ana­lyy­si tulee osoit­ta­maan ole­tuk­sen oikeak­si. (Tilas­tol­li­sin mene­tel­min pys­ty­tään äänes­ty­sa­lue­koh­tai­sis­ta tulok­sis­ta päät­te­le­mään paljon.)

Haa­vis­to on monis­ta muis­ta vih­reis­tä poi­ke­ten ymmär­tä­nyt, että perus­suo­ma­lais­ten jyt­kyn taka­na on vaka­vas­ti otet­ta­va asia, jon­ka syi­hin myös vih­rei­den pitäi­si tart­tua. Sil­taa on toi­ses­ta pääs­tä ollut raken­ta­mas­sa Timo Soi­ni, joka minus­ta var­sin suo­raan kehot­ti äänes­tä­mään mie­luum­min Haa­vis­toa kuin Nii­nis­töä. Soi­ni kor­jat­koon, jos olen tul­kin­nut vää­rin. Se on Soi­nil­ta viisautta.

Haa­vis­ton vei toi­sel­le kier­rok­sel­le se, että hän voit­ti Hel­sin­gis­sä vaa­li­päi­vän äänis­sä Nii­nis­tön. Sitä on todel­la vai­kea tul­ki­ta vas­ta­lauseek­si perus­suo­ma­lai­sil­le. Se on vas­ta­lause sel­lai­sel­le kehi­tyk­sel­le, jota Nii­nis­tö edus­taa ja jota vas­taan jyt­ky nousi.

Suo­mi on menos­sa nopeas­ti pilal­le. Eriar­voi­suus on kas­va­mas­sa ja ennen niin yhte­näi­nen kan­sa jakau­tu­mas­sa. Ei vain Suo­mes­sa vaan koko teol­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Kiel­tei­nen kehi­tys ei ole vält­tä­mät­tö­myys. Tätä vas­taan ovat nous­seet val­lat­kaa Wall Street ‑liik­keet, mut­ta myös hyvin eri­lai­sil­ta näyt­tä­vät, mut­ta samaa ahdis­tus­ta pur­ka­vat popu­lis­ti­set liik­keet. Perin­tei­nen vasem­mis­to on tämän kehi­tyk­sen kans­sa aivan pihal­la – aika huo­no oli myös vasem­mis­ton vaa­li­tu­los – mut­ta on tämä uusi ja outo asia vihreillekin.

Ei hyvin­voi­va kes­ki­luok­ka­kaan täs­tä kehi­tyk­ses­tä pidä, sil­lä oikeu­den­tun­to on suo­ma­lai­sil­la vah­vas­sa. Haa­vis­to voit­ti Nii­nis­tön monil­la kokoo­muk­sen vah­voil­la äänes­ty­sa­lueil­la; ei siel­lä, mis­sä asuu äkki­ri­kas­tu­nei­ta, vaan mis­sä asuu hyvin kou­lu­tet­tua sivistyneistöä.

Olen ollut hyvin ahdis­tu­nut sii­tä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta, jota perus­suo­ma­lais­ten nousu on poli­tiik­kaan tuo­nut. Olen perus­suo­ma­lais­ten kans­sa jyr­käs­ti eri miel­tä monis­ta arvo­li­be­ra­lis­miin liit­ty­vis­tä asiois­ta, enkä mie­li­pi­tees­tä­ni luo­vu. Mut­ta minun on myön­net­tä­vä, että hei­dän aset­ta­man­sa haas­te on vaka­va ja kysy­myk­set tär­kei­tä. Tämä yhdis­tä­vä asia on tär­keäm­pi kuin nämä sinän­sä mie­liä kuo­hut­ta­vat erot­ta­vat asiat.

Jos Haa­vis­to vali­taan pre­si­den­tik­si, paras­ta mitä hän voi teh­dä on raken­taa sil­ta yli sen kui­lun, joka suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan ja poli­tiik­kaa on nous­sut. Tähän ei tar­vi­ta val­ta­oi­keuk­sia. Sii­hen tar­vi­taan sovit­te­li­jan mieltä.

177 vastausta artikkeliin “Vastajytky vai jytkyn jatko?”

 1. Tun­nen dema­rei­ta vuo­si­kym­me­niä kan­nat­ta­nei­ta ihmi­siä, jot­ka ovat vii­me vuo­si­na todel­la pet­ty­neet yhteis­kun­nan kehi­tyk­sen suun­taan ja demarien(kin) poli­tiik­kaan. He ovat sik­si siir­ty­neet kan­nat­ta­maan tai aina­kin sym­pa­ti­soi­maan perus­suo­ma­lai­sia, mut­ta eräät heis­tä äänes­ti­vät nyt Haa­vis­toa. Joku näis­tä perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jak­si siir­ty­neis­tä on aiem­mis­sa vaa­leis­sa äänes­tä­nyt Hei­di Hautalaakin.

  Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen kohoa­mi­nen ei ker­ro sii­tä, että suo­ma­lai­set oli­si­vat kes­ki­mää­rin aiem­paa van­hoil­li­sem­pia tai taan­tu­muk­sel­li­sem­pia. He ovat pet­ty­nei­tä. Ja perus­suo­ma­lai­set ovat tar­jon­neet vaih­toeh­don, johon suun­na­ta pet­ty­mys. Sik­si Haa­vis­tol­la on mah­dol­li­suus kerä­tä ääniä myös niil­tä ihmi­sil­tä, jot­ka äänes­ti­vät soi­ni­lai­sia edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Epäi­li­sin lon­kal­ta ilman suu­rem­paa empii­ris­tä tut­ki­mus­ta, että täl­lais­ta väkeä on 10–20 % perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta. Tätä voi­vat yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jät myö­hem­min tutkia.

  Nyt kui­ten­kin vii­meis­tään kan­nat­taa lopet­taa perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien demo­ni­soin­ti, myös vih­rei­den jou­kois­sa. Ylen­kat­se on ruok­ki­nut perus­suo­ma­lais­ten nousua. Tätä asen­net­ta on ollut lii­kaa myös toi­mit­ta­jien jou­kois­sa, ja se on yksi syy, mik­si perus­suo­ma­lais­ten nousu tuli joil­le­kin tie­do­tus­vä­li­neil­le yllätyksenä.

 2. Olet oikeas­sa, ksy­mys on Jyt­ky II:sta. Meil­le on syn­ty­nyt suu­ri jouk­ko ihmi­siä, jot­ka ovat ollet häviä­jiä EU-inte­graa­tios­sa ja globalisaatiossa

  Kysy­myk­ses­sä ei ole täy­del­li­nen putoa­mi­nen köy­hyy­teen vaan erias­tei­nen erias­tei­nen ase­man menettäminen.Ihmiseen vai­kut­ta­vat jo pal­jon pie­nem­mät muu­tok­set kuin täy­teen köy­hyy­ten putoaminen.

  Tämä näkuu jois­sain ilmiöis­sä esim USA:ssa medi­aa­nian­sio kään­tyi las­kuun 1999 eli puo­lel­la tulon­saa­jis­ta ase­ma alkoi heikentyä
  Tämä vai­kut­ti osal­taan asun­to­kuplan puh­kea­mi­seen, kun tulot eivät kas­va­neet­kaan kuten takai­sin­mak­suoh­jel­mas­sa oli oletettu.

  Se vai­kut­ti myös auto­teol­li­suu­teen , sil­lä 2000 oli USA:n auto­myyn­nin huip­pu­vuo­si ja tulo­jen kää­tyes­sä las­kuun auto­jen myyn­ti­kin tyrehtyi

  Nämä ihmi­set hake­vat nyt uut­ta toi­mi­jaa ‚jol­la voi­si olla rat­kai­su­ja hei­dän ongelmiinsa.

  Per­sut ja vasem­mis­to eivät ole rat­kai­su­ja ‚joten jyt­kyt jatkuvat

  Tai tyy­ty­mät­tö­myys alkaa pur­kau­tua väkivaltana.

 3. Jon­kun ver­ran vaa­li-intoi­lua vie­lä kes­tää, ku var­maan on sosi­aa­lis­ta pai­net­ta käyt­tää tätä foo­ru­mia Haa­vis­ton hypet­tä­mi­seen, mut tää oli kyl­lä tosi huo­no kirjoitus.

 4. Lisään tuo­hon vaan että ne miel­tä kuo­hut­ta­vat aiheet har­vem­min on kovin tär­kei­tä. Mut­ta ne vie huo­mio­ta tär­keil­tä aiheil­ta. Van­haa vasem­mis­toa mukail­len, pahek­sun­ta on oopiu­mia kansalle.

 5. Olen itse vih­rei­den jäsen. Pidän luon­non kan­to­ky­vyn ylit­tä­mis­tä ihmis­kun­nan suu­rim­pa­na ongel­ma­na. Aina­kin yksi perus­suo­ma­lai­nen ystä­vä­ni on ihan samaa miel­tä täs­tä asiasta.

 6. Fik­su kir­joi­tus Soi­nin­vaa­ral­ta. Minua on vai­van­nut vih­reis­sä esim. se, että usein ihmis­ten kiel­tei­set koke­muk­set maa­han­muut­ta­jis­ta naa­pu­rei­na, luok­ka- tai työ­ka­ve­rei­na dis­sa­taan täy­sin. Näin anne­taan eri­lai­sil­le puo­li- ja pii­lo­nat­seil­le mah­dol­li­suus esiin­tyä totuu­den sanan­saat­ta­ji­na. Itä­hel­sin­ki­läi­se­nä minua har­mit­taa se, että monil­la vih­reäs­ti ajat­te­le­vil­la tun­tuu ole­van kovin etäi­nen ja ste­reo­ty­pioi­hin perus­tu­va suh­de tähän alu­ee­seen. Toi­saal­ta Itä-Hel­sin­kiä ei koe­ta kovin kiin­nos­ta­vak­si — kaik­ki on pelk­kää Kal­lio­ta ja Puna­vuor­ta — toi­saal­ta se lei­ma­taan slum­mik­si (mitä se ei ole, aina­kaan vielä).

 7. Vaik­ka toi­saal­ta suo­ma­lai­set nyky­ajan ihmi­set näyt­tä­vät todel­li­sen luon­teen­sa pul­la­mös­sö äitien kas­va­tit on niin radi­kaa­le­ja että .… armei­ja ei mit­tään.… työt ei mit­tään… suo­men itse­näi­syys sodat ei mit­tään … vete­raa­nit ei mit­tään … van­huk­set ei mit­tään… kai­ken­han näil­le pul­la­mös­sö äitien jäl­ke­läi­sil­le pitää tul­la yhteis­kun­nal­ta ja mie­luim­min suo­raa sän­kyyn.… pis­tää jos­kus ihmet­te­le­mään että kum­mas­ta reiäs­tä nämä radi­kaa­lit on put­kah­ta­nut luu­lem­pa että siel­tä syö­dyn lei­vän ulos­tus reiästä”

  Vaik­ka Sau­li Nii­nis­tön kam­pan­ja­toi­mis­tos­ta luvattiinkin,että hei­dän puo­lel­ta kam­pan­join­ti on asial­lis­ta niin Län­si-Uusi­maa ‑leh­des­sä jul­kais­taan täl­lais­ta loan­heit­toa. Län­si-uusi­maa ‑leh­den omis­taa kan­san­edus­ta­ja Eero Leh­ti (kok)

 8. Hie­no kirjoitus.

  Muis­tuu mie­leen vaa­lis­lo­gan “vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi”. Se on vähän kuin “kaik­ki ovat tasa-arvoi­sia” — mut­ta sii­hen pitää muis­taa liit­tää lisäys “mut­ta toi­set ovat tasa-arvoi­sem­pia kuin toi­set”. Niin­hän se menee, jos anne­taan mennä.

 9. aika huo­no oli myös vasem­mis­ton vaalitulos

  Kai se nyt oli, kun ehdok­kai­na oli viher­po­pu­lis­ti ja oikeistolainen!

 10. Soi­nin­vaa­ra on ihan pihal­la. Hänen ana­lyy­sin­sä mukaan Suo­mes­sa on vain kak­si luok­kaa; Nii­nis­tön rik­kaat ja Haa­vis­ton lukeneisto.

  Eipä ihme, kun muis­taa vih­rei­den maa­seu­dun asuk­kai­ta hal­vek­si­va asen­ne. Ja vie­lä pitäi­si maa­seu­dul­ta saa­da ääniä Haa­vis­tol­le, pien­tä häpyä. Eipä nii­tä anne­ta Nii­nis­töl­le­kään , joka myös on Ete­lä-Suo­men edustaja.

  Soi­nin­vaa­ran­kin jalat ovat tuke­vas­ti ilmas­sa Haa­vis­ton vaa­li­me­nes­tyk­sen joh­dos­ta. Eikö­hän kui­ten­kin ole niin, että nyt Haa­vis­toa äänes­tä­neet uudet ovat äänes­tä­neet tasa-arvon ja suvait­se­vai­suu­den puolesta.

  Kyvyk­käim­män pre­si­den­tin valin­ta­kri­tee­rit ovat taas ihan eri asia. Nyt kan­nat­taa maa­lais­ten olla äänes­tä­mät­tä. Se tulee ole­maan vah­va näyt­tö sii­tä tosia­sias­ta, että kum­pi­kaan ehdok­kaas­ta ei tule ole­maan koko kan­san pre­si­dent­ti. Veik­kaan äänes­tys­pro­sen­tin jää­vän 65:een.

 11. Oli­ko tämä tosis­saan kir­joi­tet­tu, vai toi­sen kier­rok­sen vaa­li­pu­he? Tar­koit­taa­ko tämä sitä, että jos perus­suo­ma­lai­set otta­vat hie­man peh­meäm­män kan­nan arvo­ky­sy­myk­siin, oie­kas­taan kan­na­tat hei­dän ohjelmaansa?

  Mil­lä taval­la Suo­mi on menos­sa nopeas­ti pilal­le? Jos tuo mai­nit­tu eriar­voi­suus ja kan­san jakau­tu­mi­nen ovat kes­kei­set tee­mat, tule­vat­ko ne mah­dol­li­ses­ti glo­ba­li­saa­tios­ta ja EU-inte­graa­tios­ta? Mikä on vih­rei­den roo­li glo­ba­li­saa­ion ja EU-inte­graa­tion ajamisessa?

 12. Tul­kit­set ilmei­ses­ti vää­rin. http://timosoini.puheenvuoro.uusisuomi.fi/95176-soinin-%C3%A4%C3%A4ni

  Perus­suo­ma­lai­sia tul­ki­tes­sa kan­nat­taa muis­taa, että aat­teel­li­ses­ti Perus­suo­ma­lai­siin sisäl­tyy hyvin eri­lai­sia kan­to­ja. Perus­suo­ma­lais­ten nousu ei ole seli­tet­tä­vis­sä vain eikä ensi­si­jai­ses­ti eriarvoistumiskehityksellä.

 13. Vai tulee­ko jyt­kyn ja jat­kon sijaan lötkö.

  Yllät­tä­vän moni sanoo, että ei vai­vau­du äänes­tys­pai­kal­le ollenkaan.

  Mark­ki­noin­ti-ihmi­set tie­tä­vät AIDA:n eli aivan kuten Mas­lo­vin tar­ve­hie­rar­kias­sa asia ete­nee portaittain:

  A = Attention
  I = Interest
  D = Decision
  A = Action

  Kuin­ka moni Haa­vis­tol­le tai Nii­nis­töl­le vie­ras ete­nee Action-vai­hee­seen jää nähtäväksi. 

  Jos äänes­tä­jien mää­rä las­kee edel­leen radi­kaa­lis­ti, herää kysy­mys, mil­lä man­daa­til­la pre­si­dent­ti toi­mii seu­raa­va kuusi vuotta. 

  Tämä on mie­les­tä­ni näi­den vaa­lien kes­kei­sin kysy­mys. Kat­kol­la on koko presidentti-instituutio.

 14. Jot­ta Haa­vis­ton sinän­sä fan­tas­ti­sen hie­no tulos oli mah­dol­li­nen, monen hänes­tä täy­sin riip­pu­mat­to­man asian täy­tyi osua koh­dal­leen. Euros­kep­tik­ko­jen äänet hajo­si­vat Soi­nin ja Väy­ry­sen välil­lä, ja dema­ri­lei­ri oli ker­ta kaik­ki­aan täy­del­li­ses­sä seka­sor­ros­sa. Vih­reä ehdo­kas sai Hel­sin­gis­sä ääniä kuusin­ker­tai­ses­ti enem­män kuin dema­rieh­do­kas, ja Uudel­la­maal­la­kin rei­lus­ti yli kolminkertaisesti. 

  Noin kovat luke­mat eivät var­maan oli­si mah­dol­li­sia kenel­le­kään muul­le vih­reäl­le kuin Haa­vis­tol­le, joka on poik­keuk­sel­li­sen karis­maat­ti­nen ja miel­lyt­tä­vän oloi­nen mies. Lisäk­si kak­sin­tais­te­lua­se­tel­ma toi­sen kier­rok­sen pai­kas­ta satoi Soi… ei kun siis Haa­vis­ton laariin.

  Jot­kut ovat jul­ki­suu­des­sa läh­te­neet tul­kit­se­maan tulos­ta aivan lii­an pit­käl­le, ihan kuin liki 20% kan­sas­ta oli­si kuin tai­kais­kus­ta nyt vih­rei­tä ja 25% ei oli­si euros­kep­tik­ko­ja. Täl­lai­nen hybris on kau­hean vahin­gol­lis­ta mitä tulee Haa­vis­ton mah­dol­li­suuk­siin toi­sel­la kier­rok­sel­la. Tulos on hie­no, mut­ta tosi­asiat pitäi­si sil­ti muistaa.

  Kovim­mat uhoa­jat eivät iki­nä tah­do muis­taa sitä, että jos suo­ma­lais­ten enem­mis­tö sai­si päät­tää, esi­mer­kik­si sp-neut­raa­li avio­liit­to­la­ki oli­si jo voi­mas­sa. Sik­si he aina vil­pit­tö­mäs­ti häm­mäs­ty­vät, kun ne inhot­ta­vat met­sä­suo­ma­lai­set osoit­ta­vat “yllät­tä­viä” libe­raa­liu­den merk­ke­jä. Useim­mat suo­ma­lai­set ovat kyl­lä yleen­sä aika suvait­se­vai­sia sel­lai­sel­la “mui­den asiat eivät kuu­lu minul­le” ‑taval­la, eikä sii­nä pitäi­si olla mitään kummallista.

  Pidin sitä aluk­si pelk­kä­nä tai­ta­vas­ti raken­net­tu­na ja jän­ni­tet­tä pur­ka­va­na itsei­ro­ni­se­na vit­si­nä, kun Haa­vis­to sanoi että hänen vih­rey­ten­sä tai­taa olla ihmi­sil­le kum­mal­li­sem­paa kuin hänen homou­ten­sa. Kyl­lä se sil­ti tai­taa olla ihan tosia­sia. Minun tut­ta­va­pii­ris­tä­ni rei­lus­ti yli puo­let tai­si äänes­tää Haa­vis­toa, vaik­ka vih­re­ää liit­toa kan­nat­taa ehkä vain nel­jäs­osa. Nyt vaan nöy­räs­ti asia­lin­jal­la eteen­päin ja muu­ta­mal­ta Puna­vuo­ren paro­nil­ta suut tuk­koon, niin saa­daan aina­kin kun­non kisa aikaiseksi.

 15. Tuo­ta­pas on moni sul­le yrit­tä­nyt ker­toa blo­gis­sa­si toi­sin sanoin moneen ker­taan mut­ta tähän asti per­su­ää­nes­tä­jät ovat olleet popu­lis­te­ja ja per­sut parasiittipuolue.

  Nyt tar­vi­taan per­su­jen ääniä Haa­vis­tol­le niin mie­li­pi­det­tä­hän voi vaih­taa lennosta.

  Suu­rin osa per­su­pro­tes­tia oli euroa­lu­een ongel­mis­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä idioot­ti­mai­sis­ta rat­kai­suis­ta läh­töi­sin, mut­ta Vih­reil­lä on ollut tähän asti tar­ve näh­dä per­sut hir­viöi­nä jot­ka syö­vät aamu­pa­lak­si homo­ja ja somaleita.

 16. Suo­ras­sa kan­san­vaa­lis­sa voit­ta­jak­si ei voi nous­ta, ellei ehdok­kaal­la ole val­ta­me­dian tukea. Äänes­tä­jiä on lähes nel­jä mil­joo­naa. Vain muu­ta­ma pro­sent­ti äänes­tä­jis­tä käy ehdok­kai­den tilai­suuk­sis­sa tai on muu­toin hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kon­tak­tis­sa hei­dän kans­saan. Val­ta­me­diat tilaa­vat gal­lu­pit, uuti­soi­vat ja tul­kit­se­vat ne halua­mal­laan taval­la. Äänes­tä­jät jou­tu­vat muo­dos­ta­maan käsi­tyk­sen­sä ehdok­kais­ta median luo­mien mie­li­ku­vien poh­jal­ta. Sosi­aa­li­nen media on kyl­lä­kin vähen­tä­nyt val­ta­me­dian mer­ki­tys­tä. Tähän men­nes­sä kaik­ki pre­si­den­tit on valit­tu val­ta­me­dian suosikeista.

  Kan­san­lii­ket­tä­kään ei saa­da aikai­sek­si pel­kän sosi­aa­li­sen median avul­la ilman val­ta­me­dian tukea. Nyt jää näh­tä­väk­si pysyy­kö val­ta­me­dia Nii­nis­tön taka­na vai ede­saut­taa­ko se kan­san­liik­keen muo­dos­tu­mis­ta Haa­vis­ton taak­se. Aikaa on vähän.

 17. Sää­lit­tä­vä yri­tys, hel­pom­pi on kame­lin men­nä neu­lan­sil­mäs­tä kuin per­sun tai kepu­lai­sen äänes­tää vih­re­ää. Poh­jois-Koreas­sa uskot­te­le­vat että kär­si­vä kan­sa rakas­taa sortajiaan.

 18. Jaa… vajaa vuo­si sit­ten ilmoit­ti eräs puo­lue san­gen reteäs­ti ole­van­sa vas­ta­voi­ma erääl­le popu­lis­ti­se­na pitä­mäl­leen puo­lu­eel­le ‑eikä eräs blo­gis­ti­kaan täl­läi­ses­tä ilo­moi­tuk­ses­ta irtisanoutunut.

 19. Olen hie­man skep­ti­nen sen suh­teen, että miten­kään mer­kit­tä­vä osa perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­neis­tä oli­si­vat olleet nyt Pekan taka­na. Nopeas­ti las­kien EU:ta vas­tus­ta­vien ehdok­kai­den (Väy­ry­nen ja Soi­ni) äänien sum­mas­ta saa­daan hel­pos­ti yli jyt­kyn ääni­saa­lis. EU-myön­tei­sem­mät kepu­lai­set lie­ne­vät äänes­tä­neet jotain muu­ta kuin täy­sin eri lin­jal­la kam­pan­joi­nut­ta Väy­rys­tä. Näki­sin tämän­lai­sen ske­naa­rion huo­mat­ta­vas­ti blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa esi­tet­tyä todennäköisempana.

  Perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jä­kun­nan huo­mioin­ti saat­taa tul­la täs­sä vai­hees­sa lii­an myö­hään. Näi­tä ihmi­siä vali­tet­ta­vas­ti demo­ni­soi­tiin mel­ko kar­keal­la taval­la monen­kin tahon toi­mes­ta joi­hin Pek­ka saa­te­taan kyt­keä. PS:n äänes­tä­jä­kun­nas­ta löy­ty­nee kosol­ti ihmi­siä, jot­ka eivät pidä sitä sat­tu­ma­na että nyt vaa­lien alla ymmär­rys­tä tun­tuu­kin löy­ty­vän ja ääni kelpaa.

 20. Tuos­sa­han se tuli­kin. Lisäi­sin vie­lä, että on nime­no­maan kat­sot­ta­va poli­tiik­kaa eriar­vois­tu­mi­sen syy­nä, ei mitään sat­tu­man sane­le­maa ajan hen­keä. Min­kään puo­lu­een tavoit­tee­na ei ole saa­da lisää esi­mer­kik­si alko­ho­lis­te­ja, mut­ta tie­tyn­lai­nen poli­tiik­ka tuot­taa alko­ho­lis­mia suku­pol­vien yli.

  Soi­nin, tai jos rehel­li­siä ollaan niin kaik­kien polii­tik­ko­jen, oli­si kat­sot­ta­va syi­tä, ei seu­rauk­sia. On help­poa mek­ka­loi­da jon­kun teh­tyä jotain tyh­mää tai rikol­lis­ta, mut­ta jos yhteis­kun­ta on viri­tet­ty niin, että ihmi­set jou­tu­vat samaan kier­to­kul­kuun suku­pol­ves­ta toi­seen, niin aina tulee uusi mokai­li­ja, vaik­ka yhden paran­tai­si­kin tai pis­täi­si lin­naan. Yleen­sä vie­lä samas­ta perheestä. 

  Nii­nis­tön taka­na on nyt se eliit­ti, joka on anta­nut pomoil­leen sel­lai­set pal­kan­li­sät, että alem­pa­na pal­kan­li­sää hae­taan sos­sus­ta. Kuten tie­de­tään, ero­ja tasoi­te­taan joko pal­kois­sa tai tulon­siir­roil­la. Nyt fir­mat kup­paa­vat jul­kis­ta kas­saa pakot­ta­mal­le hake­maan esi­mer­kik­si asu­mis­tu­kea, vaik­ka oli­si töis­sä. Tämä on sitä kvar­taa­li­por­va­rin ahneut­ta, jos­sa ei ymmär­re­tä edes omaa etu­aan. Hom­ma kar­ka­si täl­läi­sek­si, kos­ka poli­tiik­ka ei pysy­nyt muka­na. Nii­nis­tö voi puhua asias­ta, mut­ta kuka uskoo, kun tuki­ryh­mä on se mikä on.

  Moraa­li on kadok­sis­sa myös sil­loin, kun EK ilmoit­taa hake­van­sa pre­si­dent­tiä myyn­ni­ne­dis­tä­jäk­si vai­kei­siin paik­koi­hin eli dik­ta­tuu­rei­hin mie­lis­te­le­mään yksin­val­tiai­ta. Samal­la ympä­ris­tö­ar­vot saa­vat jous­taa, jot­ta lomp­saan tulee enem­män tilkettä.

  Voi­si­ko käy­dä niin, että uusi suku­pol­vi ei enää kul­je isien­sä tai isoi­sien­sä juok­su­hau­doiss­sa ja nak­ke­le niis­tä toi­si­aan van­hoil­la asioil­la, joil­la ei ole enää mitään teke­mis­tä nyky­ajan kans­sa. Tai edes hei­dän itsen­sä kans­sa. Kan­san­rin­ta­ma sivis­tys­por­va­ris­tol­la ahneut­ta vastaan?

  Haa­vis­to on sii­tä hyvä, että hän ei mene sol­muun tois­ten agres­sios­ta tai syyt­te­lys­tä. Van­ha popu­lis­tin kik­ka on syyt­tää mui­ta kovaan ääneen ja saa­da vas­tus­ta­ja her­mos­tu­maan. Oli syy­te­lis­tal­la sit­ten mitä tahan­sa hut­tua, niin jos vas­tus­ta­ja lyö itsen­sä sii­li­puo­lus­tuk­seen ja kihi­see punai­se­na, popu­lis­ti voit­taa. Sin­ne­mäel­le tai­si käy­dä näin edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Ja samal­la kukaan ei jou­tu­nut puhu­maan syis­tä. Haa­vis­to tus­kin on näin help­po pala Niinistölle.

  Haa­vis­to ei ehkä ole vasem­mis­to­lai­sin vih­reä, mut­ta on tiet­ty ero sivis­tys­por­va­ril­la ja por­va­reil­la, joil­le rahal­la ostet­tu sta­tus mer­kit­see enem­män kuin ympä­ril­lä ole­van maa­il­man tila.

 21. Jän­nä seu­ra­ta kes­kus­te­lua eri net­ti­foo­ru­meil­la. Nämä vaa­lit tun­tu­vat todel­la sekoit­ta­neen puo­lue­po­liit­ti­sen pakan. Sekä Haa­vis­ton että Nii­nis­tön äänes­tä­jik­si ilmoit­tau­tuu aina­kin kom­men­teis­sa ihmi­siä vaik­ka min­kä­lai­sis­ta suun­nis­ta, ja toi­saal­ta “ei aina­kaan tuo” ‑kom­ment­te­ja tulee molem­mil­le hyvin eri­lai­sil­la perusteilla.

 22. Kii­tos Ode! Oival­li­nen ana­lyy­si, jos­ta ilme­nee hyvin huo­les­tu­nei­suus uus­li­be­ra­lis­ti­ses­ta polii­ti­kas­ta ja eten­kin sen seuraamuksista! 

  Näh­däk­se­ni perus­suo­ma­lais­ten voit­to edus­kun­ta­vaa­leis­sa perus­tui pit­käl­ti pro­tes­tiin; mut­ta jos­tain syys­tä pro­tes­ti arti­ku­loi­tui lähin­nä viha­mie­li­sin isku­lausein ja uhkauksin. 

  Nyt on asiat toi­sin — Haa­vis­ton kam­pan­jan aika­na, ja hänen vaa­li­voit­ton­sa ansios­ta (ekal­la kier­rok­sel­la, tois­tai­sek­si), on muo­dos­tu­nut hyvin toi­sen­lai­nen tapa tuo­da esiin ongel­ma­koh­tia: etsi­mäl­lä nii­hin raken­ta­via rata­kais­tu­ja, ja eten­kin kuun­te­le­mal­la vas­ta­puol­ta, yrit­täen löy­tää yhteis­tä näkemystä. 

  Jos syn­tyy uusi yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu näis­tä läh­tö­koh­dis­ta, olem­me oikeal­la tiel­lä. Vaa­li­kier­rok­sen aika­na koin että van­hem­pi polii­tik­ko­jen suku­pol­vi on väis­ty­mäs­sä. Min­kä­lais­ta poli­tik­kaa ja yhteis­kun­taa me nyt haluam­me ja tar­vit­sem­me on pit­käl­ti mei­dän pää­tet­tä­vis­säm­me; nämä pre­si­den­tin­vaa­lit ovat sel­keä merk­ki jos­tain uudes­ta, ja ilma­pii­ri on jo muut­tu­nut oleellisesti. 

  Par­hain terveisin,
  Nike Parland

 23. juge: Tuo­ta­pas on moni sul­le yrit­tä­nyt ker­toa blo­gis­sa­si toi­sin sanoin moneen ker­taan mut­ta tähän asti per­su­ää­nes­tä­jät ovat olleet popu­lis­te­ja ja per­sut parasiittipuolue.

  Tota, sen samai­sen para­siit­ti­kir­joi­tuk­sen asia­si­säl­tö vajaan vuo­den takaa on pit­käl­ti sama kuin yllä, se vaan menee kau­his­te­luk­si ja seman­tii­kak­si sinän­sä onnet­to­mas­ta kie­li­ku­vas­ta, http://www.soininvaara.fi/2011/03/25/suhtautuuko-sivistyneisto-suvaitsemattomasti-perussuomalaisiin/#more-4384
  Että jos sinä olet yrit­tä­nyt selit­tää samaa koko ajan, niin mitä tuo­hon nyt sit­ten sanoisi?

  Point­ti lyhy­käi­syy­des­sään on se että eriarvoisuuden/pahoinvoinnin, mik­si sitä ilmiö­kip­pua nyt sit­ten halu­aa kut­sua, lisään­ty­mi­nen tuot­taa poliit­ti­ses­ti eril­lai­sia pro­tes­ti­liik­kei­tä. Olen­nais­ta on se tuot­ta­vat­ko nuo liik­keet jotain rat­kai­su­ja noi­hin ongelmiin. 

  Ja muu­ten, Odes­ta en tie­dä, mut­ta henk.koht. olen sitä miel­tä että tuloe­ro­jen kas­vu on vel­ka­krii­sin syi­tä, eli siis niin että yksin­ker­tais­taen kun tulot eivät kas­va niin vel­kaan­tu­mi­nen kasvaa.

 24. Vein itse­ni lisäk­si 11 hen­ki­löä äänes­tä­mään Soi­nia ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ja nyt näyt­tää sil­tä, että saan suu­rim­man osan Haa­vis­ton taak­se. Turk­ki­lais­taus­tai­nen nais­puo­li­nen kave­ri­ni tosin lähet­ti vies­tin: “En äänes­tä, vih­reät ovat teko­py­hiä!” Ei aut­ta­nut, vaik­ka yri­tin vies­tit­tää, että Haa­vis­to on tois­ta maa­ta puo­lu­een­sa tun­neih­mi­siin ver­ra­ten. (Anteek­si kielenkäyttöni) 

  Tie­dos­tan hyvin alhai­sen sta­tuk­se­ni, eivät vih­reät kou­lu­te­tut nuo­ret nai­set ole minus­ta kiin­nos­tu­nei­ta. Saan pal­jon hel­pom­min etni­sis­tä ihmi­sis­tä ystä­viä. Kyse on ihmi­sar­vos­ta, pitäi­si­kö mei­tä rakas­taa vai viha­ta. Rep­pa­na­mie­hen heik­ko mark­ki­na-arvo on bio­lo­gi­nen lai­na­lai­suus, ihmi­sar­voam­me ei nos­ta edes eksoot­ti­suus. Viher­va­sem­mis­to­lai­nen per­su­vi­ha imee ener­gi­aa täs­tä nais­ten luon­tai­ses­ta tai­pu­muk­ses­ta toi­seut­taa kur­jia mie­hiä, edes eksoot­ti­suus ei nos­ta pot­tu­nok­kaa täs­sä kamp­pai­lus­sa. Pek­ka Haa­vis­to on homo­sek­su­aa­li­suu­des­taan huo­li­mat­ta mies ja hänen on hel­pom­pi pitää meis­tä, bio­lo­gian­sa ei saa mei­tä vai­kut­ta­maan heik­koar­voi­sil­ta tai yhden­te­ke­vil­tä. Vain homo voi rakas­taa perus­suo­ma­lais­ta ja per­sut ovat vais­ton­neet sen.

  Koke­muk­se­ni mukaan var­sin moni perus­suo­ma­lai­nen mies kyke­nee korkeatasoiseen(kin) ajat­te­luun, vaik­ka kou­lu­tus­ta­som­me on sel­väs­ti alhai­sem­pi kuin saman älyk­kyys­ta­son nai­sil­la. Olem­me muu­tok­sen suu­rim­pia häviä­jiä ja sitä tosi­seik­kaa ei pois­ta se tosia­sia, että suvait­se­vat panos­ta­vat mei­dän­kin tuot­ta­mia resurs­se­ja kaik­keen muu­hun pait­si oman kan­sam­me heik­ko­jen hyväk­si. Monien maa­han­muut­ta­ja­mies­ten mark­ki­na-arvo on ste­reo­ty­pioi­ta alhai­sem­pi, mut­ta se ei loh­du­ta mei­tä, olem­me hylättyjä. 

  Ehkä kysees­sä on osin Haa­vis­to-sydroo­ma. Haa­vis­ton osoit­ta­ma välit­tä­mi­nen ja aito ymmär­rys saa­vat pitä­mään, jopa arvoil­taan osin eri­lai­ses­ta ihmi­ses­tä. Vuo­den ver­ran mas­sii­vis­ta loan­heit­toa leh­dis­tön tahol­ta tuot­taa tulos­ta para­dok­si-reak­tio­na nyt, Haa­vis­ton käde­no­jen­nuk­sen jäl­keen. Toi­saal­ta Vih­reät on esi­mer­kik­si takuu­eläk­keen ja perus­tur­va­myön­tei­syy­den muo­dos­sa paran­ta­mas­sa pot­tu­nok­ka­köy­hien­kin ase­maa. Perus­suo­ma­lai­sis­sa on hyvin monen­lai­sia ihmi­siä; kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja, hyvä­tu­loi­sia ja nai­sia­kin. Edus­tan itse yhtä stereotyyppia.

  P.S. Kom­ment­ti­ni on hyvin yleis­tä­vä, osa­to­tuus ja yksi näkökulma…
  Talou­del­li­seen eriar­vois­tu­mi­seen liit­ty­viä näkö­koh­tia en jak­sa tuo­da esiin täs­sä yhtey­des­sä. Kau­pun­git — kuo­le­va maa­seu­tu ‑aset­te­lu suu­ri kan­na­tuk­sen läh­de PS:lle. Asun suu­reh­kon kau­pun­gin lähiös­sä vuo­kral­la. Perus­suo­ma­lai­set on tuo­nut monia aivan päi­vän­sel­viä epä­koh­tia päi­vän­va­loon, onko se niin väärin?

 25. Haa­vis­ton kan­nat­ta­ja olen mut­ta hie­man rea­lis­mia pitäi­si olla kun mie­ti­tään kuin­ka pal­jon Väy­ryn ja Soi­nin äänes­tä­jis­tä sit­ten­kään lop­pu­jen lopuk­si voi­daan kah­den vii­kon aika­na kään­nyt­tää Haa­vis­ton tuek­si. Kat­so­kaa esi­mer­kik­si tämän vii­kon Ajan­koh­tai­sen akko­sen Kih­niö­tä kos­ke­va pät­kä. Juu­ri kukaan muu­ta­maa nuo­reh­koa nais­ta lukuun otta­mat­ta ei halua äänes­tää Haa­vis­toa. Ja syy­kin tulee monen koh­dal­la suo­raan tai epä­suo­raan ilmi. Homo­pa­ria ei halu­ta näh­dä pre­si­den­tin­lin­nas­sa. Kau­pun­geis­sa asu­vat voi­vat olla otol­li­sem­pia, kos­ka kau­pun­geis­sa ovat ihmi­set tot­tu­neem­pia eri­lai­suu­ten kuin perä­ky­lien asu­kit. Mut­ta Soi­nin ja Väy­ryn äänil­lä ei Haa­vis­to iki­nä pää­se presidentiksi. 

  Näh­däk­se­ni ainoa tie yli 50 pro­sent­tiin oli­si, että Nii­nis­tön äänes­tä­jis­tä riit­tä­vän suu­ri osa muut­taa sit­ten­kin kan­taan­sa. Tämä voi­si tapah­tua, jos syn­tyi­si riit­tä­vään mukaan­sa­tem­paa­va Haa­vis­to-ilmiö, joka imi­si mukaan­sa kau­pun­kien libe­raa­le­ja “nii­nis­tö­läi­siä”. Sosi­aa­li­nen media, vai­kut­ta­mi­nen tut­ta­va­pii­ris­sä, vaa­li­työn koh­dis­ta­mi­nen näi­hin äänes­tä­jiin vaik­ka­pa netin sosi­aa­lis­ten ver­kos­to­jen kaut­ta. En oikein jak­sa uskoa muu­hun mahdolliuuteen.

 26. juge:
  Tuo­ta­pas on moni sul­le yrit­tä­nyt ker­toa blo­gis­sa­si toi­sin sanoin moneen ker­taan mut­ta tähän asti per­su­ää­nes­tä­jät ovat olleet popu­lis­te­ja ja per­sut parasiittipuolue.
  Nyt tar­vi­taan per­su­jen ääniä Haa­vis­tol­le niin mie­li­pi­det­tä­hän voi vaih­taa lennosta.

  He hee. Juge osuu naulankantaan.

  Popu­lis­mi alkaa yhtäk­kiä tun­tua oudon hou­kut­te­le­val­ta, kun ne äänet ovat sata­mas­sa omaan laa­riin. Se mikä oli Per­su­jen tör­ky­po­pu­lis­mia ja tyh­mien äänes­tä­jien lap­sel­lis­ta pro­tes­toi­mis­ta, muut­tuu kuin tai­kais­kus­ta yhteis­kun­nal­lis­ta eriar­vois­tu­mis­ta vas­tus­vak­si kansanliikkeeksi.

  Mikä­li popu­lis­mi tun­tuu joten­kin likai­sel­ta, oman­tun­non voi hyvin pes­tä hal­pa­hin­tai­sel­la vih­jai­lul­la arvo libe­ra­lis­mis­ta ja sen puut­tees­ta Persuissa.

  Muu­ten Osmo, mitäs miel­tä olet sii­tä Hal­la-ahon julis­tuk­ses­ta? Olet­ko aja­tel­lut alle­kir­joit­taa sitä? Sehän on kui­ten­kin erin­omai­sen arvo­li­be­raa­li. Itse asias­sa voi­sit pyy­tää myös Haa­vis­toa alle­kir­joit­ta­maan sen! Haa­vis­to­kin halu­aa var­mas­ti esiin­tyä arvoliberaalina!

 27. S‑W:

  Jaa… vajaa vuo­si sit­ten ilmoit­ti eräs puo­lue san­gen reteäs­ti ole­van­sa vas­ta­voi­ma erääl­le popu­lis­ti­se­na pitä­mäl­leen puo­lu­eel­le ‑eikä eräs blo­gis­ti­kaan täl­läi­ses­tä ilo­moi­tuk­ses­ta irtisanoutunut.

  Irti­sa­nou­duin tuos­ta vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta Vih­reän lan­gan kolum­nis­sa­ni niin sel­keäs­ti kuin nyt ehdo­kas voi oman puo­lu­een­sa lin­jauk­ses­ta irti­sa­nou­tua. Vih­reil­lä ja perus­suo­ma­lai­sil­la on aivan eri vas­taus mut­ta pal­jol­ti samaan ongel­maan. Kir­joi­tus löy­tyy täs­tä.

 28. Lok­saus.

  Ei jyt­ky vaan vii­me kevään jyt­kyä seu­raa tämän kevään leu­ko­jen lok­saus molem­pi­na vaali-iltoina.
  Rik­kai­den ja yli­mie­lis­ten pii­rien leu­at lok­sah­te­le­vat ja leu­ka­pe­rät putoa­vat kiil­tä­vil­le kengille 😀
  Sen näy­tel­män haluan näh­dä. Vie­lä kerran..

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Irti­sa­nou­duin tuos­ta vas­tak­kai­na­set­te­lous­ta Vih­reän lan­gan kolum­nis­sa­ni niin sel­keäs­ti kuin nyt ehdo­kas voi oman pou­o­lu­een­sa lin­jauk­ses­ta irs­ti­sa­nou­tua. Vih­reil­lä on perus­suo­ma­lai­sil­la on aivan eri vas­taus mut­ta pal­jol­ti samaan ongel­maan. Kir­joi­tus löy­tyy täs­tä.

  Ode, ei noin! Moni perus­suo­ma­lai­nen seu­raa hyvin aktii­vi­ses­ti poli­tiik­kaa ja on kiin­nos­tu­nut eri­näi­sis­tä tie­tee­na­lois­ta. Olen pääs­syt sisään lisen­si­aat­ti­ta­soi­seen kou­lu­tuk­seen vii­den vii­kon luke­mi­sil­la olles­sa­ni hyvin hei­kos­sa hapes­sa. Ymmär­rän lähes kai­ken luke­ma­ni teks­tin, vaik­ka tus­ka onkin toi­si­naan aivan valtava. 

  Kyse ei ole hei­kos­ta asiao­saa­mi­ses­ta, tuo on poliit­tis­ten vas­tus­ta­jien hyvin epä­miel­lyt­tä­vää aliar­vioin­tia. Osmo Soi­nin­vaa­ran tie­to­mää­rä, päät­te­ly­ky­ky ja asiao­saa­mi­nen hake­vat var­mas­ti ver­tais­taan poliit­tis­ten toi­mi­joi­dem­me kes­kuu­des­sa. Olen sano­nut usein, että Oden asian­tun­te­muk­sel­la oli­si käyt­töä ministerinpestissä.

  Nime­no­maan maa­han­muut­to­kriit­ti­set ovat usein poik­keuk­sel­li­sen fik­sua väkeä, aivan kuten Ode­kin. Ode on mie­les­tä­ni monin tavoin päte­vä maa­han­muut­to­krii­tik­ko ja edus­taa sii­nä jär­ki­vih­reyt­tä. Jär­ki­pe­rus­suo­ma­lai­nen näke­mys maa­han­muu­tos­ta on perus­tel­ta­vis­sa Suo­men edul­la, se perus­tuu empii­ri­seen dataan (tilas­toi­hin ja ana­lyyt­ti­ses­ti laa­dit­tui­hin sopeutumisennusteisiin). 

  Vas­tak­kai­na­set­te­lu ilme­nee usein rin­ta­mal­la: Suo­men kan­san etu ver­sus glo­baa­li alt­ruis­mi. Täs­sä on kyse arvos­tuse­rois­ta ja omas­ta ase­mas­ta yhteis­kun­nas­sa. Hyvä­osai­sen on vai­kea havai­ta hätää lähel­lään, kau­ka­na alt­ruis­mi kuk­kii. Asiao­saa­mi­nen tai­taa monis­sa asiois­sa olla krii­ti­koi­den vah­vuus; suvait­se­vien näke­myk­set perus­tu­vat usein toi­vea­jet­te­luun, ilman vali­dia näyt­töä. Ode tietää.

  Talous­osaa­mi­nen ei ole vah­vaa SDP:lläkään. Olen kes­kus­tel­lut täy­sin retar­dien per­su­jen kans­sa, mut­ta olen kes­kus­tel­lut myös aivan pihal­la ole­vien vih­rei­den­kin kans­sa. Monet talous­tie­teel­li­set käsit­teet ovat vie­rai­ta 90 % kan­sas­ta, eikä per­sut tee sii­nä poik­keus­ta. “Vaih­to­ta­seen yli- tai ali­jää­mä on sääs­tä­mi­sen ja inves­toin­tien väli­nen ero­tus…” Vai­keak­si menee, mut­ta Oden blo­gia seu­raa­mal­la saa hyvät tie­dot alas­ta kuin alas­ta. Mones­sa asias­sa Perus­suo­ma­lai­sil­la on vah­vaa asian­tun­te­mus­ta ja sen lisäk­si maa­lais­jär­keä. Etu­ris­ti­rii­ta ja suku­puo­lit­tu­nut eriar­vois­tu­mi­nen ovat mie­les­tä­ni mer­kit­tä­viä vas­tak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jia; tär­kein on kui­ten­kin media ja ajat­te­lu­ta­paan­sa puo­lus­ta­vat poliitikot. 

  P.S. Maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu lei­ma­taan rasis­mik­si, mikä on tahal­lis­ta vas­tak­kai­na­set­te­lun luo­mis­ta. Rasis­mi­kes­kus­te­lu on asioi­den ohi puhu­mis­ta, mikä on tul­lut sel­väk­si jo sokial­le Ree­tal­le­kin. En jak­sa ajatella…

 30. ” Nyt jää näh­tä­väk­si pysyy­kö val­ta­me­dia Nii­nis­tön taka­na vai ede­saut­taa­ko se kan­san­liik­keen muo­dos­tu­mis­ta Haa­vis­ton taak­se. Aikaa on vähän.”

  Yle aina­kin näyt­täi­si semen­toi­tu­neen Nii­nis­tön taak­se. Koko kan­san mak­sa­mil­le lupa­mak­su­ra­hoil­le vastinetta?

 31. Saan­ko udel­la, ehtii­kö Pak­ka Haa­vis­to luke­maan blo­gii­si kir­joi­tet­tu­ja kom­ment­te­ja? Entä Pekan kam­pan­ja­vä­ki? Nui­vien Suo­mi ‑gra­dun kir­joit­ta­jal­le terveisiä =)

 32. Nyt pitäi­si vih­rei­den ja lai­ta­va­sem­mis­to­lais­ten suut saa­da tuk­koon jos halu­taan, että Haa­vis­tol­la on mahdollisuus.

 33. Ehkä kyse ei nyky­päi­vä­nä ole enää, var­sin­kaan nuo­rem­man suku­pol­ven koh­dal­la, suo­ra­nai­ses­ti oikeis­to-vasem­mis­to aset­te­lus­ta vaan enem­män­kin juu­ri tuos­ta mai­ni­tus­ta “pet­ty­myk­sen pur­ka­mi­ses­ta”. Puo­luei­den tur­han­ai­kai­nen pas­kan­jau­han­ta on aina­kin omis­sa kor­vis­sa­ni nyky­ään lähin­nä sana­he­li­nää ja useim­mis­sa vii­me vaa­leis­sa olen äänes­tä­nyt enem­män ihmis­tä kuin puo­luet­ta, jos ehdo­kas on ollut per­su niin sit­ten ääni on men­nyt sin­ne, jos ruåt­ta­lai­nen niin sin­ne ja jos vih­reä niin sinne..

  Onnek­si lop­pu­jen lopuk­si pre­si­dent­tiä vali­tes­sa ei tar­vit­se edes miet­tiä mihin puo­lu­ee­seen kysei­nen hen­ki­lö kuu­luu, sil­lä kun ei käy­tän­nön tasol­la ole mitään mer­ki­tys­tä. Annan ääne­ni sil­le joka mie­les­tä­ni antaa ulko­mai­den suun­taan par­haan kuvan suo­mes­ta ja suo­ma­lai­sis­ta, koti­maan poli­tii­kan suh­teen pres­sa kun on lähin­nä kumi­lei­ma­sin mielipiteineen.

 34. Minus­ta on hyvä, että vih­reät otta­vat kes­kus­te­le­vam­man ja vähem­män tuo­mit­se­van asen­teen perus­suo­ma­lai­siin, mut­ta täs­tä jyt­kyn jat­kos­ta en innostu. 

  Luu­len, että jyt­kys­sä oli muka­na pal­jon odo­tuk­sia ja rivien väliin ahdet­tu­ja lupauk­sia, joi­ta ei voi kukaan lunas­taa (lai­te­taan EU ja maa­il­man talous­e­lä­mä kuriin yms). 

  Haa­vis­to tar­jo­aa mie­les­tä­ni täl­lä het­kel­lä sovit­te­le­vaa, kuun­te­le­vaa asen­net­ta, yhteis­työn hen­keä ja inhi­mil­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta. Täl­lai­sen mie­li­ku­van saap­paat on mah­dol­lis­ta täyttää. 

  Jyt­kyn jat­kon mie­li­ku­va on… ara­bi­ke­vät tai jokin ihmeel­li­nen muu­tos, jol­la täl­lä het­kel­lä elä­män­sä vai­keuk­sis­sa kär­vis­te­le­vät sai­si­vat avun uudel­ta presidentiltä. 

  Asia­lin­ja ei tuo mak­si­maa­li­ses­ti ääniä. Mut­ta kun tekee työn­sä täy­sil­lä eikä sil­ti lupaa lii­ko­ja, voi olla pys­ty­päin voit­ti­pa sit­ten tai hävisi.

 35. Mie­len­kiin­tois­ta on se, että Sau­li on avoi­men kriit­ti­ses­ti kes­kus­tel­lut kokoo­mus­po­li­tii­kas­ta vii­mei­set 7 vuot­ta. Haa­vis­to on kri­ti­soi­nut vih­rei­den rat­kai­su­ja vii­mei­set 3 viikkoa.

  Mikä­li Sau­li vali­taan, kriit­ti­syys jat­ku­nee ja sitä kaut­ta arvo­maa­il­maan vai­kut­ta­mi­nen, mut­ta mikä takaa että Pekan tul­les­sa vli­tuk­si nämä “tär­keät” perus­suo­ma­lai­set arvot eivät jää unholaan?

  Kokoo­mus on ollut suu­rin puo­lue vas­ta vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta läh­tien, eivät­kä kyl­lä täs­sä ajas­sa ole ehti­neet Suo­mea pilaa­maan. Ne poh­jat, jois­ta kri­tiik­ki tulee, ovat van­hem­pia, ja Vih­reät ovat olleet useam­min hal­li­tus­puo­lue sil­lä ajal­la, kuin Kokoomus.

 36. Jyt­ky suun­tau­tui hol­ti­ton­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa vas­taan (vrt. ääni­ku­nin­gas Jus­si Halla-aho).

  Aika vai­kea näh­dä, että sama poruk­ka oli­si nyt nouse­mas­sa moni­kult­tuu­rin ystä­vä Haa­vis­ton taak­se. En usko per­su­jen ampu­van omaan jal­kaan­sa ja pääs­tä­vän Sin­ne­mä­keä, Thor­sia, Halos­ta ym. riek­ku­maan hei­dän hau­dal­laan voitonriemuisena.

 37. Pie­nel­lä­kin bud­je­til­la pär­jää, kun Hesa­ri on val­jas­tet­tu kam­pan­jaa var­ten. Tämä alkoi ‘per­soo­nal­li­sil­la’ mie­li­pi­de­mit­taus­ten tul­kin­noil­la, jos­sa nuk­ku­vat oli las­ket­tu omak­si puo­lu­eek­si. Ei täl­lais­ta ennen ollut. Myös ehdok­kai­den koke­muse­rot on häi­vy­tet­ty täysin.

 38. Haa­vis­ton vih­reät kan­nat­ta­jat ovat ryh­ty­neet teke­mään hänes­tä suvait­se­vai­suu­den edus­ta­jaa ja vas­taa­vas­ti luo­neet Nii­nis­tös­tä vas­tak­kais­ta kuvaa konservatiivina.

  Mie­len­kiin­tois­ta kuin­ka vih­reät, jot­ka eivät suvait­se autoi­li­joi­ta, oma­ko­tia­su­jia, lihan­syö­jiä, ydin­voi­man kan­nat­ta­jia, perus­suo­ma­lai­sia, maa­seu­dun asuk­kai­ta jne jne koet­ta­vat hyt teh­dä itses­tään ja ehdok­kaas­taan suvait­se­vai­suu­den sym­bo­lia. Nuo hei­dän suvait­se­mat­to­muu­ten­sa koh­teet kun muo­dos­taa 93 % suo­ma­lai­sis­ta, jäl­jel­le jää vain se 7% joka on vih­rei­den kannatus

 39. Sil­lan­ra­ken­nus perus­suo­ma­lai­siin on juu­ri se mitä tar­vi­taan! Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että hei­dän kans­saan ollaan samaa miel­tä. Perus­suo­ma­lai­siin kuu­luu pal­jon ihmi­siä, jot­ka ovat teh­neet koko ikän­sä ahke­ras­ti töi­tä, mut­ta eivät ole saa­neet työyh­tei­sös­sä tai elä­mäs­sä sel­lais­ta KUNNIOITUSTA, jota ovat kai­van­neet. Soi­ni on näil­le ihmi­sil­le puo­lus­ta­ja, joka sanoo epä­kun­nioit­ta­vil­le pomoil­le ja yli­opis­toplan­tuil­le suo­rat sanat. Kyse ei siis niin­kään ole rahas­ta ja työt­tö­myy­des­tä kuin syr­jäy­te­tys­tä roo­lis­ta yhteisössä.

 40. Per­sut ja vasem­mis­to eivät ole rat­kai­su­ja ‚joten jyt­kyt jatkuvat”

  Eivät­kä vih­reät­kään ole rat­kai­su, hei­dän tar­koi­tuk­sen­sa Kokoo­muk­sen apu­puo­lu­ee­na on vain mimi­moi­da suu­ren pien­tu­loi­sen väen elättämiskulut

 41. Haa­vis­tol­ta hie­no saa­vu­tus, mut­ta ei kan­na­ta odot­taa lii­ko­ja toi­sel­ta kier­rok­sel­ta. Uskon että monet Nii­nis­tön­kin kan­nat­ta­jat äänes­ti­vät ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la Väy­ry­sen ja Haa­vis­ton välil­lä. Toi­sel­la kier­rok­sel­la siir­ry­tään sit­ten takai­sin äänes­tä­mään omaa ehdokasta.

 42. Maas­sa on koh­ta 12 vuot­ta ollut pre­si­dent­ti mikä ei muu­ta ole teh­nyt kuin jaa­ri­tel­lut eriar­vois­tu­mi­ses­ta, ja eriar­vois­tu­mi­nen on näem­mä sen­kun kas­va­nut. Jos­pa meno lopul­ta vaih­tui­si ja pre­si­dent­ti puhui­si esim talous­kas­vun ja ihmis­ten oman yrit­te­liäi­syy­den puo­les­ta, eikä vaan huo­les­tu­nee­na ihmet­te­li­si miten vähän rahaa kaa­de­taan sosiaalihuoltoon.

 43. Pek­ka Haa­vis­to on teh­nyt mai­nion kam­pan­jan, ja ole­tet­ta­vas­ti sama tah­ti jat­kuu toi­sel­la­kin kier­rok­sel­la. Näin Sau­li Nii­nis­tön tuki­ja­na arve­len kui­ten­kin, että Haa­vis­toon liit­ty­vät kan­sa­lais­ten enem­mis­tön sil­mis­sä nega­tii­vi­set teki­jät kuten opin­to­jen kes­ken jät­tä­mi­nen, kir­kos­ta eroa­mi­nen, homo­sek­su­aa­li­suus ja siva­rius ovat yhdes­sä hyvin ras­kas taak­ka kan­taa. Haa­vis­ton tilan­net­ta eivät paran­na hänen san­gen vähäi­set poliit­ti­set aikaan­saan­nok­sen­sa, ja puut­tu­vat näy­töt aidos­ta joh­ta­juu­des­ta. Vih­rei­den omas­sa­kin pii­ris­sä hän­tä on avoi­mes­ti nimi­tet­ty nössöksi. 

  Pek­ka Haa­vis­tol­la on kyl­lä lukui­sia oikein­kin posi­tii­vi­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta Suo­mi ei aina­kaan vie­lä vuon­na 2012 ole val­mis valit­se­maan homo­sek­su­aa­lia hen­ki­löä pre­si­den­tik­si. Olen ollut lukui­sia ker­to­ja päi­vys­tä­mäs­sä Jyväs­ky­län Cafe Nii­nis­tös­sä, ja tuo on vie­rai­li­joi­den sel­väs­ti ylei­sim­min esit­tä­mä argu­ment­ti Haa­vis­toa vas­taan. Itsel­le­ni ehdok­kaan sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen tulee lis­tal­la­ni suu­nil­leen kuu­den­nek­si tär­keim­mäk­si asiak­si, mut­ta suu­rel­la osal­la suo­ma­lai­sis­ta tuo tär­keys­jär­jes­tys on aivan toinen. 

  Jos toi­seen kier­rok­sen oli­si aikaa edes tuol­lai­set kuusi viik­koa, niin Pek­ka Haa­vis­ton ins­pi­roi­tu­nut tuki­tii­mi saat­tai­si pis­tää pelin var­sin kireäk­si. Nyt kui­ten­kin ennak­ko­ää­nes­tys on jo alka­nut ja kii­reel­li­nen aika­tau­lu sopii Nii­nis­tön koke­neel­le ja hyväs­sä iskus­sa ole­val­le tuki­jou­kol­le val­lan mai­nios­ti. Mehän tie­sim­me jo yli kuu­kausi sit­ten, että vaa­leis­sa jou­du­taan toi­sel­le kier­rok­sel­le ja että oma ehdok­kaam­me aivan var­mas­ti oli­si siel­lä. Näin olem­me pys­ty­neet ryt­mit­tä­mään omat toi­mem­me opti­maa­li­ses­ti. Haa­vis­ton tuki­ryh­mä jou­tuu ins­pi­roi­maan ja orga­ni­soi­maan tulen­pa­la­vas­sa kii­rees­sä, ja se syö tehokkuutta.

  Tätä nykyis­tä suo­raa kan­san­vaa­lia on käy­tet­ty kol­mes­ti aiem­min, ja joka ker­ta ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la eni­ten ääniä saa­nut on voit­ta­nut myös toi­sen kier­rok­sen. Tuo sama tilan­ne tois­tu­nee näis­sä­kin vaaleissa.

 44. On todel­la tot­ta että yhteis­kun­nan kehi­tyk­sen suun­ta on täl­lä het­kel­lä vää­rä. Eriar­voi­suus on kas­va­mas­sa ja ennen niin yhte­näi­nen kan­sa jakau­tu­mas­sa. Vai­kea ymmär­tää sitä mik­si joi­den­kin ihmis­ten pitää omis­taa niin iso osa omai­suu­des­ta ja samal­la yhtei­sis­tä luon­non resurs­seis­ta. Mik­sei voi­si olla tiet­tyä omaisuus/tulokattoa ihmi­sil­le. Vai­kea perus­tel­la mik­si jokin ihmi­nen omis­taa tai tie­naa mil­joo­nia. Toki työ­hön pitää kan­nus­taa ja jon­kin sor­tin tuloe­rot on olta­va, mut­ta rajan­sa kai­kel­la. Esim se että Nor­dea mak­saa pank­kii­reil­leen 212 mil­joo­nan euron bonuk­set ja samal­la taval­li­set pank­ki­vir­kai­li­jat huku­te­taan töi­hin ja samal­la asiak­kai­den pal­ve­lu­ja heikennetään.
  Yli­kan­soi­tus on var­mas­ti yksi maa­il­man­laa­jui­nen ongel­ma ja var­mas­ti tie­tyn­lai­seen syn­ty­vyy­den sään­te­lyyn on men­tä­vä, jot­ta kes­tä­vä kehi­tys oli­si mah­dol­li­nen. Täl­löin loo­gi­ses­ti aja­tel­len luonnonvarat/asukas jäi­si enemmän.

 45. Arvo­li­be­raa­lin iden­ti­teet­tiä on mah­do­ton­ta yllä­pi­tää ilman vas­tak­kai­na­set­te­lua todel­lis­ten tai kuvi­tel­tu­jen arvo­kon­ser­va­tii­vien kans­sa. Arvo­li­be­raa­li elää sii­tä jän­nit­tees­tä, mikä ame­rik­ka­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa tun­ne­taan nimel­lä cul­tu­re wars. 

  Suo­ma­lai­sen arvo­li­be­raa­lin ongel­ma­na on, että konflik­tin toi­nen osa­puo­li puut­tuu. Pari har­mi­ton­ta hel­lun­tai­lais­ta ei muo­dos­ta vai­ku­tus­val­tais­ta uskon­nol­lis­ta oikeis­toa. Vaik­ka Lapual­la oli aika­naan jon­kin­lai­nen oikeis­to­po­pu­lis­ti­nen lii­ke, ei Ete­lä-Poh­jan­maa mikään Dixie ole. Vuo­si­sa­tai­sen rasis­min perin­teen sijaan siel­lä on sisään­päin­läm­peä­viä junt­te­ja, ei sen vaarallisempaa.

  Arvo­li­be­ra­lis­mil­la uudis­tus­liik­kee­nä ei ole enää mitään todel­lis­ta sosi­aa­lis­ta tilaus­ta, kun sii­tä on tul­lut val­ta­vir­tai­nen aja­te­lu­ta­pa. Rasis­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa on tut­ki­mus­ten mukaan las­kus­sa, sopeu­tu­mis­ha­lui­siin maa­han­muut­ta­jiin on totut­tu ja opit­tu hei­tä arvos­ta­maan, pre­si­den­tik­si voi vali­ta nai­sen, homon tai hete­ro­mie­hen, ilmei­ses­ti jopa vih­reän. Niin­pä ihmi­nen, jon­ka yhteis­kun­nal­li­nen iden­ti­teet­ti muo­dos­tuu voi­mak­kaas­ti arvo­li­be­raa­lis­ta mis­sios­ta, on hukas­sa. Kuin immuu­ni­jär­jes­tel­mä joka ei koh­taa todel­li­sia tau­di­nai­heut­ta­jia, arvo­li­be­raa­li näkee mör­kö­jä siel­lä mis­sä nii­tä ei ole. Ratio­naa­li­nen maa­han­muut­to­kri­tiik­ki on rasis­mia ja suku­puo­li­neut­raa­lin avio­lii­ton kal­tai­sen homo­sek­su­aa­li­suu­den sään­te­lyn tar­peel­li­suu­den kysee­na­lais­ta­mi­nen homo­fo­bi­aa. Jyt­kys­sä oli kysy­mys sii­tä, että poti­las nimel­tä Suo­mi tym­pään­tyi tähän aller­gia­reak­tioon ja alkoi hoi­taa sen aiheut­ta­maa ihot­tu­maa Perus­suo­ma­lai­set-nimi­sel­lä voiteella.

  Pää­se­vät­kö arvo­li­be­raa­lit irti vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta? Ennus­te on huo­no, kos­ka sen muka­na meni­si koko arvo­li­be­raa­lin mis­sion tuo­ma moraa­li­ses­ti parem­man ihmi­sen identiteetti.

 46. Minut voi­si var­maan­kin mää­ri­tel­lä perus­suo­ma­lai­sek­si. Ja voin kyl­lä suo­raan sanoa, että kyn­nys äänes­tää Haa­vis­toa on huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin Nii­nis­tön ja minun välil­lä ole­va vuori.

  Toi­voi­sin­kin, että tämä vih­rei­den yllät­tä­vä herän­nei­syys oli­si aitoa. Ei sen vuok­si, että se äänes­tys­pää­tök­see­ni vai­kut­tai­si, vaan ihan koko Suo­men kan­nal­ta. Eivät perus­suo­ma­lai­set todel­la­kaan mitään demo­nei­ta ole.

  Ainoa mikä Soi­nin­vaa­ran artik­ke­lis­sa eri­tyi­ses­ti nyt omaan sil­mään säräh­tää on “hyvin­kou­lu­te­tun sivis­ty­neis­tön” jon­kin­lai­nen ihan­noin­ti. Itse vas­tus­tan niin täl­lais­ta muka­tee­mi­suut­ta kuin Nii­nis­tön taus­tal­la jyl­lää­vää rahan val­taa ja sen ihannointia.

  Oli miten oli, Pek­ka Haa­vis­to tulee ääne­ni saa­maan. Tämä ei tar­koi­ta, että kan­nat­tai­sin vih­rei­tä — ei todel­la­kaan. Äänes­tän hen­ki­löä, en puo­luet­ta, ja koen vah­vas­ti Haa­vis­ton edus­ta­van parem­min kan­saa ja kes­tä­vää kehi­tys­tä kuin Niinistö.

 47. Vih­rei­den kan­nat­tai­si jät­täy­tyä taka-alal­le Haa­vis­ton kam­pan­jas­sa ja tode­ta vain, että Haa­vis­to on hei­dän kas­vat­tin­sa, mut­ta sanou­tua irti muu­ten Haa­vis­tos­ta jon­kin­lai­se­na taus­ta­voi­ma­na. Tämä sik­si, että pel­ko Vih­rei­den sala­lii­tos­ta, jon­ka per­su­jen tiet­ty pie­ni mut­ta ääne­käs kan­nat­ta­jien jouk­ko tie­si jo edus­kun­ta­vaa­lien alla ohjai­le­van sil­lois­ta kol­mea suur­ta puo­luet­ta, vasem­mis­to­liit­toa ja RKP:ta, on edel­leen olemassa. 

  Tar­kem­min aja­tel­len, vih­rei­den hil­je­ne­mi­nen­hän todis­tai­si sala­lii­ton ole­mas­sao­lon. Jatkakaa.

  Vähän vaka­vam­min: Haa­vis­ton ja hänen näky­vim­män tuki­jouk­kon­sa kan­nat­tai­si kes­kit­tyä nyt kan­sal­li­sen ehey­den ja sovin­non koros­ta­mi­seen, sekä sii­hen, että tätä maa­ta voi­daan kehit­tää vain yhdessä.

 48. Pidän hie­man omi­tui­se­na tuo­ta valit­ta­mis­ta sii­tä miten muka _kaikkia perus­suo­ma­lai­sia äänestäneitä_ oli­si demo­ni­soi­tu. Kri­tiik­ki on pikem­min­kin koh­dis­tu­nut /tiettyihin elementteihin/ per­su­lei­ris­sä, mut­ta per­su­lei­ris­sä on ollut tapa­na ottaa tuo tiet­tyi­hin ele­ment­tei­hin koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki kaik­kien perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­nei­den kri­tii­kik­si. Sik­si pidän tahal­li­se­na vää­ri­nym­mär­tä­mi­se­nä tuo­ta, että vali­te­taan sitä kuin­ka kaik­kia per­su­ja äänes­tä­nei­tä oli­si demonisoitu. 

  Uskal­lan kyl­lä väit­tää, että per­sut ovat enem­män demo­ni­soi­neet kaik­kia vih­rei­tä kuin päinvastoin. 

  Vih­reis­tä ja maa­seu­dus­ta puhut­taes­sa kan­nat­taa muis­taa, että kaik­ki vih­reät eivät ole urbaa­ne­ja cityih­mi­siä, vaan Vih­reis­sä on myös maa­seu­tu­vih­reä sii­pen­sä. Haa­vis­to van­han lii­ton Vih­reä­nä kuu­luu sii­hen poruk­kaan, joka ymmär­tää myös maa­seu­dun elämästä.

 49. Minä uskon sii­hen että Nii­nis­tö puo­lus­taa Suo­men etu­ja parem­min kuin Haavisto.

  Kun nyt näyt­täi­si tule­van tilan­ne jos­sa ERVV pyö­rii EVM:n kans­sa rin­nan niin uskon että Nii­nis­tö toi­mii kuten syk­syl­lä sanoi eli pitää sitä lii­an kal­lii­na pelas­tus­pa­ket­ti­na eikä anna asias­sa tukean­sa hallitukselle.

  Sik­si äänes­tän Niinistöä.

  Haa­vis­tol­la ei ole tar­peek­si näyt­tö­jä talou­del­li­ses­ta osaa­mi­ses­taan tai kovin pal­joa näyt­tö­jä oikeas­taan mis­tään osaamisesta.

 50. rau­no: Pidän hie­man omi­tui­se­na tuo­ta valit­ta­mis­ta sii­tä miten muka _kaikkia perus­suo­ma­lai­sia äänestäneitä_ oli­si demo­ni­soi­tu. Kri­tiik­ki on pikem­min­kin koh­dis­tu­nut /tiettyihin elementteihin/ per­su­lei­ris­sä, mut­ta per­su­lei­ris­sä on ollut tapa­na ottaa tuo tiet­tyi­hin ele­ment­tei­hin koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki kaik­kien perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­nei­den kri­tii­kik­si. Sik­si pidän tahal­li­se­na vää­ri­nym­mär­tä­mi­se­nä tuo­ta, että vali­te­taan sitä kuin­ka kaik­kia per­su­ja äänes­tä­nei­tä oli­si demo­ni­soi­tu. Uskal­lan kyl­lä väit­tää, että per­sut ovat enem­män demo­ni­soi­neet kaik­kia vih­rei­tä kuin päin­vas­toin. Vih­reis­tä ja maa­seu­dus­ta puhut­taes­sa kan­nat­taa muis­taa, että kaik­ki vih­reät eivät ole urbaa­ne­ja cityih­mi­siä, vaan Vih­reis­sä on myös maa­seu­tu­vih­reä sii­pen­sä. Haa­vis­to van­han lii­ton Vih­reä­nä kuu­luu sii­hen poruk­kaan, joka ymmär­tää myös maa­seu­dun elämästä.

  Ket­käs ne mars­si­kaan Hel­sin­gis­sä edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen per­su­ja vastaan? 

  Oli­ko ihan asial­lis­ta läh­teä kaduil­le kan­san äänes­tys­tu­los­ta vas­taan osoit­ta­maan mieltä?

 51. Sil­lan­ra­ken­nuk­ses­sa perus­suo­ma­lais­ten kans­sa on syy­tä muis­taa, että kun­nioi­tuk­sen täy­tyy olla lopuk­si molem­min­puo­lis­ta, eli sitä täy­tyy odot­taa myös perus­suo­ma­lai­sil­ta. Kun­nioi­tus­ta osoit­ta­ma­ton yhteis­työ­kump­pa­ni “syö eväät” ja jät­tää “luun” käteen. Sil­lan­ra­ken­nuk­ses­sa on myös muis­tet­ta­va, että on uskal­let­ta­va sel­keäs­ti sanou­tua irti rasis­ti­sis­ta näke­myk­sis­tä sekä epä­rea­lis­ti­sis­ta toi­veis­ta ja perus­te­luis­ta, joi­ta perus­suo­ma­lai­set vaa­li­vat oman maa­il­man­ku­van­sa yllä­pi­tä­mi­sek­si — itseä voi­daan pitää huo­nom­mas­sa ase­mas­sa ole­va­na kuin kou­lu­tet­tua tai kau­pun­gis­sa asu­vaa pal­jon vaa­ti­mat­to­mam­min elä­vää ihmistä.

 52. Hyvä Kir­joi­tus Osmo.

  Kysees­sä on Jyt­kyn Jatko.

  On sel­vää että Nii­nis­tö edus­taa van­haa ajat­te­lua ja yhteis­kun­taa, jos­sa Rik­kaat rikas­tuu ja kes­ki­tu­loi­set köyh­tyy ja köy­hät on lei­pä­jo­nois­sa ja samal­la vie­lä maa­pal­lo tuhoutuu.

  Nii­nis­töl­lä oli­si ollut aikaa ja val­taa lait­taa asiat kun­toon, mut­ta eipä vaan lait­ta­nut, vaan huo­nom­paan on men­ty Nii­nis­tön poliit­ti­sen uran aika­na, sii­nä mie­hen näyttö.

  Nyt Nii­nis­tö vou­hot­taa että nuo­ri­so­työt­tö­myys ja nuo­ri­so­syr­jäy­ty­mi­nen pitäi­si hoi­taa. Itse­hän Nii­nis­tö on poli­tii­kal­laan (kokoo­mus) aiheut­ta­nut nuo­ri­so­työt­tö­myy­den ja nuorisosyrjäytymisen.

  Nii­nis­tö ja kokoo­mus osaa poliit­ti­sen sumu­tuk­sen, sik­si niin moni lan­ke­aa tähän huiputukseen.

  Eriar­voi­suus suo­mes­sa kas­vaa vauhdilla.

  Kek­ko­nen oli aikoi­naan vii­sas mies, hän piti
  Kokoo­muk­sen pois­sa hal­li­tuk­ses­ta ja mitä tapah­tui: Suo­mes­ta tuli hyvinvointivaltio.

  Sama oppi pätei­si tänäänkin.

  Suo­men vasem­mis­to ja vih­reät ei tajua että kokoo­muk­sen kans­sa menee niin mar­jat ja tuok­ko­set ja lopuk­si äänestäjät.

  Nyt kun on kak­si ehdo­kas­ta Haa­vis­to ja Nii­nis­tö on aivan sel­vää että vähän­kin uuden­lai­ses­ti ajat­te­le­van on vii­sain­ta äänes­tää Haavistoa.

  Haa­vis­ton suku­puo­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ei täs­sä vaa­ka­ku­pis­sa pai­na hitusen ver­taa. Nyt on tais­tel­ta­va parem­man huo­mi­sen puo­les­ta, SIKSI ÄÄNI HAAVISTOLLE!

 53. Ode: eriar­voi­suus ei ole kas­va­mas­sa. Tulon­ja­ko­ti­las­to Suo­mes­sa on about sama vuo­si­na 2000 ja 2011. Tilan­ne tasoit­tuu vie­lä, kun saa­daan perus­tur­vaa hilat­tua edes hie­man ylös­päin. Tie­dät tilas­to­mie­he­nä, että käy­tet­tä­vien mene­tel­mien myö­tä “eriar­voi­suus” kas­vaa aina, kun talou­des­sa menee hyvin. Ei ole hyvä idea mana­ta takai­sin vuo­sien 1991–1995 lamaa, jol­loin “eriar­voi­suus” oli vähäisintä.

  Ihmis­ten tun­ne sii­tä, että kaik­ki menee päin pee­tä, joh­tuu huo­nois­ta talous­uu­ti­sis­ta maa­il­mal­ta ja nii­den hei­jas­tus­vai­ku­tuk­sis­ta Suo­meen. Sik­si on outoa vil­jel­lä aja­tus­ta, että ylei­nen tyy­ty­väi­syys nousi­si, vaik­ka talous oli­si las­kusuun­nas­ta. Sel­lais­ta yhtä­löä ei ole.

  Tilan­ne on kui­ten­kin joka tapauk­ses­sa se, että jul­ki­sia meno­ja on lei­kat­ta­va ja että sekä alv että ansio- ja pää­oma­tu­lo­ve­rot tule­vat kiris­ty­mään. Vel­kaan­num­me sil­ti lähivuodet.

  En ihan myös­kään ymmär­rä sitä, että Nii­nis­tös­tä koe­te­taan teh­dä kiih­ko­ka­pi­ta­lis­tia tai kovan lin­jan por­va­ria, jota hän ei mis­sään tapauk­ses­sa ole. Mis­sään suu­ris­sa asiois­sa Nii­nis­tön ja Haa­vis­ton mie­li­pi­teet eivät ole kovin kau­ka­na toi­sis­taan. Nii­nis­tö-Lip­po­nen akse­lil­la joh­det­tu Suo­mi oli vah­vas­sa nousus­sa ja väki tyy­ty­väis­tä: oli taas jaet­ta­vaa. Nyt jaet­ta­vaa ei ole ja tyy­ty­mät­tö­myys kas­vaa. Niin se aina menee.

 54. On hie­noa olla sitoutumaton!

  Ei tar­vi­se jat­ku­vas­ti vaih­taa poliit­tis­ta tak­kia tai sol­mio­ta eri poliit­tis­ten vir­tauk­sien mukaan. Vai­kut­taa ehkä hiven ns. muu­tos­vas­ta­rin­tai­sel­ta. Mikä tie­ten­kin on hävet­tä­vää ‑mut­ta kes­tän sen.

  Näyt­tää vähän sil­tä, että vih­rei­tä mui­den muka­na on alka­nut oras­taa. On alka­nut tun­tua sil­tä, että sil­lä van­hal­la tosin Isos­ta kir­jas­ta ote­tul­la heren­keit­to­ker­to­muk­sel­la saat­tai­si vie­lä­kin olla ostet­ta­vis­sa esi­koi­suus- ja perin­tä­oi­keuk­sia. Vai ollan­ko tavoi­te­le­mas­sa perä­ti Pie­ta­rin kalan­saa­lis­ta? Ongel­ma on kui­ten­kin sii­nä, että pitäi­si osa­ta virit­tää ver­kot “oikeal­le puo­lel­le”. Puo­lu­eet­to­ma­na en tie­ten­kään toi­sel­la puo­lel­la tar­koi­ta vasen­ta, vaan tois­ta. Viha­pu­heet vält­tääk­se­ni en tie­ten­kään suvait­se­vai­se­na puo­lu­eet­to­ma­na myös­kään puhu vas­ta­puo­les­ta, vaan yksin­ker­tai­ses­ti toisesta. 

  Jot­kut vii­saat ovat väit­tä­neet his­to­rian opet­ta­van ihmi­ses­tä sen, ettei hän opi mitään. Van­haa antii­kin ajan eläin­faa­be­lia van­has­ta lei­jon­ku­nin­kaas­ta ja jänö­jus­sis­ta luke­nee­na täy­tyy kui­ten­kin hiven luke­mas­taan vii­sas­tu­nee­na sanoa, että “Ves­ti­gia ter­rent”. Kun tuo jo van­ha lei­jo­na­ku­nin­gas pyy­si ohi kul­ke­via tule­maan luo­laan hän­tä aut­ta­maan, koh­dal­le sat­tu­nut jänö­jus­si, joka ei ollut­kaan mikään “jänis­housu” tai “arka­jal­ka”, jok­si sitä oli ehkä nimei­tel­ty. Ei vaan vii­saa­na, jäl­kiä kat­sel­tu­aan se tote­si edel­lään men­nei­den “ostaneen,vain menopli­pun” ja kiel­täy­tyi kun­nias­ta sääs­täen henkiriepunsa.

  Täs­sä tilan­tees­sa kehoi­tan­kin kaik­kia äänes­tä­viä hyvin­kin tark­kaan miet­ti­mään, mitä tämän­het­ki­set jäl­jet ker­to­vat. Kosis­ke­li­joi­ta on poli­tii­kas­sa aina var­sin­kin näin vaa­lien aika­na riit­tä­nyt. Eikä se ole min­kään puo­lu­een yksi­noi­keus ja tapa. Eikä sinän­sä ole miten­kään moi­tit­ta­vaa eläm­me­hän jo mil­tei kai­kin puo­lin mark­ki­na­ta­lou­den läpi­tun­ke­maa aikaa. 

  Kui­ten­kin tut­ki­kaa, tar­kat­kaa — KRIITTISESTI TÄTÄKIN KOMMENTTIA.

 55. Jurk­ka P:
  Minä uskon sii­hen että Nii­nis­tö puo­lus­taa Suo­men etu­ja parem­min kuin Haavisto.

  Kun nyt näyt­täi­si tule­van tilan­ne jos­sa ERVV pyö­rii EVM:n kans­sa rin­nan niin uskon että Nii­nis­tö toi­mii kuten syk­syl­lä sanoi eli pitää sitä lii­an kal­lii­na pelas­tus­pa­ket­ti­na eikä anna asias­sa tukean­sa hallitukselle.

  Sik­si äänes­tän Niinistöä.

  Haa­vis­tol­la ei ole tar­peek­si näyt­tö­jä talou­del­li­ses­ta osaa­mi­ses­taan tai kovin pal­joa näyt­tö­jä oikeas­taan mis­tään osaamisesta.

  Pre­si­den­til­lä ei kui­ten­kaan ole sanan­val­taa talous­po­li­tiik­kaan, joten kaik­ki tämä on aivan epä­oleel­lis­ta. Pre­si­den­tin teh­tä­viin kuu­luu ulko­po­li­tiik­ka, jos­ta Nii­nis­töl­lä ei ole kokemusta.

 56. Jurk­ka P: Ket­käs ne mars­si­kaan Hel­sin­gis­sä edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen per­su­ja vastaan? 

  Oli­ko ihan asial­lis­ta läh­teä kaduil­le kan­san äänes­tys­tu­los­ta vas­taan osoit­ta­maan mieltä?

  Se oli “Me kaik­ki mah­dum­me Suo­meen” ‑mie­le­no­soi­tus suvait­se­vai­suu­den puo­les­ta. Sen tul­kit­se­mi­nen mie­le­no­soi­tuk­sek­si /kaikkia/ per­su­ja vas­taan ker­too juu­ri tuos­ta tahal­li­ses­ta vää­ri­nym­mär­ryk­ses­tä. Sama­ten mie­le­no­soi­tuk­sen näke­mi­nen pel­käs­tään “vih­rei­den” jut­tu­na ker­too myös jotain. Eikö­hän ne mars­si­jat olleet ihan taval­li­sia helsinkiläisiä.

  Oli­ko per­su­jen vara­pu­heen­joh­ta­jal­ta muu­ten ihan asial­lis­ta kut­sua rau­han­omais­ta lail­lis­ta mie­le­no­soi­tus­ta “mel­la­kak­si”?

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Irti­sa­nou­duin tuos­ta vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta Vih­reän lan­gan kolum­nis­sa­ni niin sel­keäs­ti kuin nyt ehdo­kas voi oman puo­lu­een­sa lin­jauk­ses­ta irtisanoutua. 

  No etpä ole kovin hyvä irti­sa­nou­tu­maan. Sitä samaa alas­päin kat­so­vaa “per­su­jen äänes­tä­jät ovat vähän yksin­ker­tai­sia arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja” ‑jut­tua­han tuo­kin oli, mitä vih­reil­tä on totut­tu näke­mään. Tätä PS:n äänes­tä­jää on aina­kin tur­haa hou­ku­tel­la Haa­vis­ton taak­se. Ei oikein litur­gia “kan­sain­vä­li­ses­tä koke­muk­ses­ta” uppoa, ja edus­kun­ta­vaa­li­pu­heet on tuo­rees­sa muis­tis­sa. Sitä­pait­si tus­kin te täl­lais­ten “ulko­maa­lais­vas­tais­ten” ääniä haluaisittekaan.

 58. Nii­nis­tö var­maan aina­kin tie­tää miten tämä pank­ki­sot­ku voi­daan hoi­taa. Onhan hän ollut muka­na sitä junai­le­mas­sa­kin. Vai miten se meni?

 59. Tie­de­mies: “Vähän vaka­vam­min: Haa­vis­ton ja hänen näky­vim­män tuki­jouk­kon­sa kan­nat­tai­si kes­kit­tyä nyt kan­sal­li­sen ehey­den ja sovin­non koros­ta­mi­seen, sekä sii­hen, että tätä maa­ta voi­daan kehit­tää vain yhdessä.”

  Juu. Tähän var­mas­ti kan­nat­taa kes­kit­tyä NYT. Monet ovat kyl­lä aika epäi­le­väi­siä, kes­ki­ty­tään­kö sii­hen taas vaa­lien jäl­keen, kun ei sii­hen kes­ki­tyt­ty ennen tätä väli­tön­tä kampanjoititarvettakaan.

 60. Olen eri miel­tä Kokoo­mus­vas­tai­ses­ta pro­tes­tis­ta. Itse olen ymmär­tä­nyt per­su­ja vas­ta­reak­tio­na Hami­lon kuvaa­mil­le “arvo­li­be­raa­leil­le”. Haa­vis­toa taas äänes­tin, kos­ka asen­teen­sa per­su­ja koh­taan ollut sovit­te­le­va ja kos­ka haluan vii­meis­ten­kin junt­tien tajua­van, että homo­vi­ha ei enää ole ok.
  Kui­ten­kin toi­sel­la kier­rok­sel­la äänes­tä­nen Nii­nis­töä, kos­ka arvon­sa ja päte­vyy­ten­sä vetoa­vat enemmän.

 61. tpyy­luo­ma:
  “Ja muu­ten, Odes­ta en tie­dä, mut­ta henk.koht. olen sitä miel­tä että tuloe­ro­jen kas­vu on vel­ka­krii­sin syi­tä, eli siis niin että yksin­ker­tais­taen kun tulot eivät kas­va niin vel­kaan­tu­mi­nen kasvaa.”

  Tämä kuu­los­taa oma­laa­tui­sel­ta käsit­tei­den seka­mels­kal­ta. Vel­kaan­tu­mi­nen ja tuloe­rot ovat eri asioi­ta. Vel­kaan­tu­mi­nen aiheu­tuu sii­tä että menot ovat isom­mat kuin tulot. Tuloe­ro­jen kans­sa sil­lä on var­sin vähän teke­mis­tä; kus­tan­nus­ta­son nousul­la ehkä hieman.

  Koko tämä aksio­maat­ti­ses­ti tois­tel­tu väit­tä­mä tuloe­ro­jen kas­vus­ta pitäi­si muu­ten­kin jos­kus kysee­na­lais­taa. En ole näh­nyt tilas­to­ja tuloe­ro­jen kehi­tyk­ses­tä nykyi­sen vel­ka­krii­sin alka­mi­sen jäl­keen, mut­ta noin yleen­sä on sään­tö­nä, että tuloe­rot kas­va­vat nousu­kau­del­la ja pie­ne­ne­vät las­ku­kau­del­la. Tuloe­ro­jen vii­me­ai­kai­nen mini­mi koet­tiin vuon­na 1993, ja vaik­ka tuloe­ro­jen pie­nuu­den pitäi­si näkyä hyvin­voin­ti­na, niin ei se vuon­na 1993 sil­tä ollen­kaan tuntunut.

  Asias­ta puhu­taan ikään kuin kysees­sä oli­si vuo­sien 2009–2012 polt­ta­va kysy­mys, vaik­ka tosia­sial­li­ses­ti kehi­tys on tapah­tu­nut 1993–2007. Hyi, paha Nokia!

  1. Asias­ta puhu­taan ikään kuin kysees­sä oli­si vuo­sien 2009–2012 polt­ta­va kysy­mys, vaik­ka tosia­sial­li­ses­ti kehi­tys on tapah­tu­nut 1993–2007. Hyi, paha Nokia!

   Suo­mes­sa empii­ri­ses­ti noi, mut­ta koko mar­ki­na­ta­lous­t­ta aja­tel­lenj otain hyvin ikä­vää on tapah­tu­nut ja tapah­tu­mads­sa. Sen edes­sä poli­tiik­ka ei sai­si olla hampaatonta.

 62. Kun on kak­si ehdo­kas­ta, äänet tup­paa­vat jakau­tu­maan puo­lik­si. Jakau­tu­mi­nen saa­daan aikaan kek­si­mäl­lä stra­te­gioi­ta haa­lia päät­tä­mät­tö­miä ja nuk­ku­via omaan leiriin. 

  Kun molem­mat ehdok­kaat har­ras­ta­vat tätä kalas­te­lua, äänet jakau­tu­vat lopul­ta aika tasan olet­taen, että osaa­vat hom­man­sa eikä raha lopu kes­ken. Pitää vain olla dataa, joku, vaik­ka enti­nen tilas­to­tie­tei­li­jä, dataa kai­va­mas­sa ja vie­lä joku kek­si­mäs­sä kalas­tus­stra­te­gioi­ta. Eikö?

  Ei vält­tä­mät­tä. Onhan mah­dol­lis­ta, että vas­taeh­dok­kaan kan­na­tus on ker­ta kaik­ki­aan lii­an suur­ta. Sil­loin ei rii­tä, että haas­ta­ja haa­lii päät­tä­mät­tö­miä ja nuk­ku­via. Pitää vie­lä onnis­tua kään­tä­mään vas­taeh­dok­kaan kan­nat­ta­jien päitä.

  Luu­len, että nyt Haa­vis­to on tuol­lai­sen haas­ta­jan ase­mas­sa. Äänet eivät jakau­du tasan ilman takin­kään­tä­jiä. Ole­tan siis, että Nii­nis­tö on ikään kuin auto­maat­ti­ses­ti pal­jon ensim­mäi­sen kier­rok­sen kan­na­tus­ta suo­si­tum­pi toi­sel­la kierroksella. 

  Kriit­ti­nen kysy­mys siis kuu­luu: löy­tyy­kö Nii­nis­tön kan­nat­ta­jis­ta riit­tä­väs­ti sel­lai­sia, jot­ka suos­tu­vat vaih­ta­maan ehdo­kas­ta? Ja mil­lä syötillä?

  Minul­la on sel­lai­nen tuti­na, että täs­tä blo­gis­ta saam­me lähi­päi­vi­nä lukea jota­kin aihee­seen liit­ty­vää. Siis nyt, kun per­sut tuli jo käsitellyksi.

 63. Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti: “…Suo­mi on menos­sa nopeas­ti pilal­le. Eriar­voi­suus on kas­va­mas­sa ja ennen niin yhte­näi­nen kan­sa jakautumassa…”

  Enkä muu­ta voi teh­dä kuin ihme­tel­lä. Olen oppi­nut tun­te­maan Soi­nin­vaa­ran yhte­nä älyk­käim­mis­tä, objek­tii­vi­sim­mis­ta ja ana­lyyt­ti­sim­mis­ta polii­ti­kois­ta. Ja nyt tun­tuu lapa­nen läh­te­neen kädes­tä, samoin kuin suu­rel­la osaa kom­men­toi­jis­ta, jot­ka maa­lai­le­vat piru­ja sei­nil­le nyky­me­nos­ta ja taloudenpidosta. 

  Tun­tuu, että elän jos­sain tun­te­mat­to­mas­sa maas­sa, en Suo­mes­sa. Täs­sä muu­ta­ma kuvaus minun Suo­mes­ta­ni: Suo­mi on maa­il­man tasai­sim­man tulo­jaon maa, Suo­mi on maa­il­man tasa-arvoi­sim­pia mai­ta, Suo­mes­sa on maa­il­man par­hai­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­miä, ope­tus Suo­mes­sa on huip­pua, Suo­mi kepit­tää muut maat PISA tut­ki­muk­sis­sa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, elin­ta­so ei ole kos­kaan ollut yhtä kor­keal­la kuin nyt, elä­män­laa­tu ver­tai­lus­sa Suo­mi on maa­il­man huip­pu­ja, joku leh­ti tai­si vali­ta Suom­nen maa­il­man par­haak­si pai­kak­si elää, jne…

  Herät­kää. Objek­tii­vi­ses­ti meil­lä menee hyvin, tosi hyvin.

  Toki meil­lä on ongel­mia­kin, mut­ta ne ovat aivan mui­ta kuin täs­sä kes­kus­te­lus­sa on maa­lail­tu. Ongel­mat ovat riit­tä­vän talous­kas­vun luo­mi­ses­sa, jot­ta voi­sim­me jat­kaa nykyi­sel­lä hyvin­voin­ti­ta­sol­la ja meil­lä oli­si mak­saa kas­va­vat elä­ke- ja terveysmenot. 

  Tär­ke­ää oli­si huo­ma­ta, että monet asiat on teh­ty oikein ja Soinin&Väyrysen ehdot­ta­mat radi­kaa­lit muu­tok­set aiheut­tai­si­vat val­tai­saa tuhoa. Talout­ta pitää tasa­pai­not­taa, sääs­tö­jä jat­kaa jne. mut­ta hyvin toi­mi­neis­ta perus­lin­jois­ta pidet­tä­vä kiinni.

  1. Tär­ke­ää oli­si huo­ma­ta, että monet asiat on teh­ty oikein ja Soinin&Väyrysen ehdot­ta­mat radi­kaa­lit muu­tok­set aiheut­tai­si­vat val­tai­saa tuhoa

   Suo­mi on hyvä maa, pal­jon on teh­ty hyvin ja Soini§Väyrysen ehdot­to­mat muu­tok­set oli­si­vat tuhoisia.
   Olen täy­sin samaa miel­tä. Sik­si olen vih­reä enkä perus­suo­ma­lai­nen. Mut­ta asiat ovat menos­sa huo­noon suun­taan, Perus­suo­ma­lai­set ovat pai­na­neet hätä­nap­pia aiva­noi­ke­aa aikaan, mut­ta en voi miten­kään yhtyä hei­dän korjausheotuksiinsa.
   Täs­sä nyt on vain se vika, että kun perus­suo­ma­lai­set ja vih­reät kes­kit­ty­vät tois­ten­sa ampu­mi­seen, voi­ton vie­vät ne joi­den miel­täs­tä eriar­vois­tu­mi­nen on ihan ok ja rik­kai­den­kuu­luu­kin rikas­tua ja köy­hien köyhtyä.

 64. Nyt kui­ten­kin vii­meis­tään kan­nat­taa lopet­taa perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien demo­ni­soin­ti, myös vih­rei­den jou­kois­sa. Ylen­kat­se on ruok­ki­nut perus­suo­ma­lais­ten nousua. Tätä asen­net­ta on ollut lii­kaa myös toi­mit­ta­jien jou­kois­sa, ja se on yksi syy, mik­si perus­suo­ma­lais­ten nousu tuli joil­le­kin tie­do­tus­vä­li­neil­le yllätyksenä.

  Teki­si perus­suo­ma­lai­sia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänes­tä­nee­nä nyt todel­la mie­li äänes­tää Pek­kaa ja nime­no­maan hen­ki­lö­nä. Voi olla vain hie­man vaa­ral­lis­ta, sil­lä Pekan voit­taes­sa vih­reät tai­ta­vat alkaa toi­tot­ta­maan miten tämä vaa­li oli sit­ten­kin todel­li­nen rasis­min ja per­su­jen vas­tai­nen jyt­ky. Jo vaa­li­val­vo­jai­sis­sa joku epä­huo­mios­sa näin vih­jai­si, ennen­kuin osa­si las­kea 1+1.

  Hie­man epäi­len, että tämän­het­ki­nen vih­rei­den yllät­tä­vä jär­kiin­tu­lo (tila­päi­nen perus­suo­ma­lais­ten ihmi­si­nä pitä­mi­nen) joh­tuu vain sii­tä, että nyt per­suis­ta on vih­reil­le hyö­tyä. Jo heti kun­nal­lis­vaa­leis­sa saam­me var­maan jäl­leen naut­tia miten olem­me rasis­ti­nat­se­ja, sil­lä täl­löin on vih­reil­le hyö­dyl­lis­tä lei­ma­ta per­sut näin.

  Todel­la kum­mal­li­nen tilan­ne, jota en muis­ta iki­nä ennen olleen, erin­omai­nen ehdo­kas on tie­dos­sa, mut­ta hänen äänes­tä­mi­nen tun­tuu mahdottomalta.

 65. Mar­ko Hami­lo lie­nee oikeas­sa, että vain vas­ta­koh­ta saa toi­sen mones­sa näky­viin. Toi­saal­ta epäi­len, että Suo­mi on vie­lä kon­ser­va­tii­vi­suu­teen tai­pu­vai­nen maa. Suo­mes­sa voi hyvin ihmis­ten väli­nen luo­kit­te­lu esi­mer­kik­si mie­len­ter­vey­den, älyk­kyy­den, van­ki­la­ko­ke­musen, uskon­to­jen, homou­den jne. perusteella. 

  Pek­ka Haa­vis­to on uudis­rai­vaa­jien jou­kos­sa vie­lä­kin ja on niin kau­an kuin homo­ja eivät kaik­ki tun­nus­ta ole­van edes ole­mas­sa. Tsemp­piä Pek­ka Haavisto!

 66. tpyy­luo­ma:
  Lisään tuo­hon vaan että ne miel­tä kuo­hut­ta­vat aiheet har­vem­min on kovin tär­kei­tä. Mut­ta ne vie huo­mio­ta tär­keil­tä aiheil­ta. Van­haa vasem­mis­toa mukail­len, pahek­sun­ta on oopiu­mia kansalle.

  Jo ennen kuin olin luke­nut tätä kom­ment­tia, minul­le tuli täs­tä Osmon teks­tis­tä mie­leen tämä sama Marxin totea­mus uskon­nos­ta, mut­ta toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Marxin tar­koi­tuk­se­na­han ei ollut sanoa, että uskon­to on jon­kin­lai­nen huu­me, jol­la val­taa­pi­tä­vät saa­vat kan­san rau­hal­li­sek­si ja tot­te­le­vai­sek­si. Hänen elin­ai­ka­naan oopiu­mi oli Euroo­pas­sa käsi­kaup­pa­lää­ke, jota käy­tet­tiin ylei­ses­ti sär­ky­lääk­kee­nä. Nyky­maa­il­mas­sa vas­taa­va rin­nas­tus oli­si sanoa, että uskon­to on kan­san ibu­pro­fee­ni tai para­se­ta­mo­li. Se lie­vit­tää tus­kaa, kun maa­il­ma ja yhteis­kun­ta koh­te­lee kal­toin. Ja niin­pä uskon­toa vas­tus­te­taan Marxin näkö­kul­mas­ta par­hai­ten ei pilk­kaa­mal­la ja läl­lät­tä­mäl­lä tyh­mil­le usko­vai­sil­le vaan muut­ta­mal­la maa­il­ma poli­tii­kal­la niin hyväk­si pai­kak­si elää, ettei kukaan enää yli­pään­sä koe edes halua pae­ta sitä uskon­nol­li­siin kuvitelmiin.

  Nyky­ään län­si­mais­sa uskon­to­kri­tii­kin eri muo­dois­ta on kui­ten­kin val­ta-ase­mas­sa ja suo­sion­sa hui­pul­la nime­no­maan pilk­kaa­va ja läl­lät­tä­vä muo­to Ric­hard Daw­kin­sei­neen ja Chris­top­her Hitc­hen­sei­neen. Mikä ei joh­da yhtään mihin­kään, pait­si kor­kein­taan asen­tei­den luk­kiu­tu­mi­seen entisestään.

  Ja täs­sä on suo­ra ana­lo­gia nii­hin perus­suo­ma­lai­siin. Myös heil­le läl­lät­tä­jiä riit­tää, mut­ta vaa­tii oival­lus­ta myön­tää, että täy­tyy­hän perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sel­le olla jokin nimet­tä­vis­sä ole­va yhteis­kun­nal­li­nen syy tai usei­ta eri syi­tä. Ja täl­löin vaih­toeh­toi­sek­si, jär­ke­väm­mäk­si toi­min­ta­ta­vak­si tar­jou­tuu perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen vähen­tä­mi­nen näi­hin syi­hin poli­tii­kal­la puut­tu­mal­la ja nii­tä par­haan­sa mukaan poistamalla.

  Mihin kuu­luu myös esi­mer­kik­si se, että kysy­tään suo­raan mai­ni­tun puo­lu­een kan­nat­ta­jil­ta, mik­si he sitä kan­nat­ta­vat. Ja se, että heil­le argu­men­toi­daan ja pyri­tään hei­dän oman maa­il­man­tar­kas­te­lu­ta­pan­sa puit­teis­sa osoit­ta­maan, että hei­dän syyn­sä kan­nat­taa perus­suo­ma­lai­sia voi­daan samal­la näh­dä esim. syyk­si äänes­tää pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la Pek­ka Haa­vis­toa. Niin arkia­jat­te­lun vas­tai­sel­ta kuin tämä voi jois­ta­kin aluk­si tuntuakin.

  Tämä oli Osmol­ta eräs tär­keim­piä kir­joi­tuk­sia koko blo­gin tähä­nas­ti­ses­sa his­to­rias­sa. Todel­la ilah­dut­ta­vaa luettavaa.

 67. Haa­vis­ton käyn­ti Hak­ka­rai­sen sahal­la oli kamp­pa­nian koho­koh­ta. Täs­tä kan­nat­tai­si ottaa oppi ja Haa­vis­ton kan­nat­tai­si haas­taa Ola­vi Mäen­pää Turun maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sis­ta , Hal­la-aho tasa-arvos­ta, Sam­po Ter­ho pak­ko-ruot­sis­ta ja Soi­ni Eus­ta. Todel­la hal­val­la sai­si totaa­li­sen media huo­mion Sau­liin nähden.

 68. Tie­de­mies: Vih­rei­den kan­nat­tai­si jät­täy­tyä taka-alal­le Haa­vis­ton kam­pan­jas­sa ja tode­ta vain, että Haa­vis­to on hei­dän kas­vat­tin­sa, mut­ta sanou­tua irti muu­ten Haa­vis­tos­ta jon­kin­lai­se­na taus­ta­voi­ma­na. Tämä sik­si, että pel­ko Vih­rei­den sala­lii­tos­ta, jon­ka per­su­jen tiet­ty pie­ni mut­ta ääne­käs kan­nat­ta­jien jouk­ko tie­si jo edus­kun­ta­vaa­lien alla ohjai­le­van sil­lois­ta kol­mea suur­ta puo­luet­ta, vasem­mis­to­liit­toa ja RKP:ta, on edel­leen olemassa. 

  Tar­kem­min aja­tel­len, vih­rei­den hil­je­ne­mi­nen­hän todis­tai­si sala­lii­ton ole­mas­sao­lon. Jatkakaa.

  Meil­lä on tääl­lä sala­liit­tocent­ru­mis­sa sem­moi­nen ongel­ma että tätä hel­ve­tin­ko­net­ta ei saa pois pääl­tä, lep­pois­ta täs­sä nyt sit­ten! Tilat­tiin IT-asen­ta­ja perus­teel­li­sel­la tar­jous­pro­ses­sil­la koko­nais­toi­mi­tuk­se­na, että var­mas­ti kaa­tuu, mut­ta se on ollut kesä­kuus­ta saak­ka jumis­sa Man­ner­hei­min­tien punai­ses­sa aal­los­sa. Pahuu­den Käty­reil­le­kin oikeus talvilomaan!

 69. KariS:
  Mie­len­kiin­tois­ta kuin­ka vih­reät, jot­ka eivät suvait­se autoi­li­joi­ta, oma­ko­tia­su­jia, lihan­syö­jiä, ydin­voi­man kan­nat­ta­jia, perus­suo­ma­lai­sia, maa­seu­dun asuk­kai­ta jne jne koet­ta­vat hyt teh­dä itses­tään ja ehdok­kaas­taan suvait­se­vai­suu­den sym­bo­lia. Nuo hei­dän suvait­se­mat­to­muu­ten­sa koh­teet kun muo­dos­taa 93 % suo­ma­lai­sis­ta, jäl­jel­le jää vain se 7% joka on vih­rei­den kannatus

  Mis­tä lei­kat­ta­vien ja lii­mat­ta­vien val­mii­den blo­gi­kom­ment­tien varas­tos­ta esi­mer­kik­si tuo autoi­lu tuli tuo­hon taas ker­ran? Vih­rei­den pre­si­dent­tieh­do­kas P. Haa­vis­to omis­taa sen­tään kol­me autoa. Hatus­ta kek­sit­ty­jen pro­sent­ti­lu­ku­jen vas­ta­pai­nok­si voi tode­ta, että Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vain vähän yli 70 pro­sen­til­la Suo­men koti­ta­louk­sis­ta on edes yksi auto.

  Esi­mer­kik­si minä syön lihaa joka viik­ko ja jos­kus vähän lii­kaa­kin; minul­la on B‑ajokortti ja olen enti­nen Tek­nii­kan Maa­il­man kes­to­ti­laa­ja; lap­suu­den rak­kaan koti­ka­tu­ni toi­sel­la puo­lel­la oli oma­ko­ti­ta­lo­ja ja toi­sel­la talous­met­sää; en vas­tus­ta ydin­voi­maa jos koh­ta en innok­kaas­ti kan­na­ta­kaan; ja niin edelleen.

  Sil­ti, jos aseel­la uha­ten vaa­di­taan että pitää ilmoit­tau­tua jon­kin yksit­täi­sen Suo­men puo­lu­een kan­nat­ta­jak­si, se oli­si kyl­lä minul­la ollut vii­me aikoi­na vih­reät. Ja jos nämä ihmeel­li­set vih­rei­den kan­nat­ta­jiin lii­mat­ta­vat ste­reo­ty­pia­tar­rat jat­ka­vat tois­tu­vaa tar­rau­tu­mis­taan minuun, niin saat­taa­pa olla jat­kos­sa­kin. Kuin uhalla.

 70. Jeij, kävin rus­ta­maas­sa nume­ron 2 äänes­tys­lip­puu­ni Turun pääkirjastossa! 

  Aja­tuk­sia­ni:
  1. Täs­sä vai­hees­sa kan­nat­taa hakea näke­my­se­ro­ja ja vas­tak­kai­na­set­te­lua Nii­nis­töön nähden.

  -Nii­nis­tön tum­man­si­ni­nen väri saa­ta­va esiin ja tipu­tet­ta­va tai­ten “työväen”-presidentti sun muut sumu­tuk­set alas. 

  -yltiö­su­vait­se­vai­suus ja maa­il­man­pa­ran­nus­mei­nin­ki kan­nat­taa jät­tää lie­väs­ti sivu­roo­liin, väy­rys­läi­set ja soi­ni­lai­set odot­ta­vat vah­vo­ja puheen­vuo­ro­ja hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suu­des­ta; suo­ma­lais­ten heik­ko­jen ase­man parantaminen/turvaaminen nos­tet­ta­va esiin.

  -EU-poli­tii­kas­ta kan­nat­taa esit­tää tiuk­ko­ja puheen­vuo­ro­ja ja tun­nus­taa epäkohtia.

  -femi­nis­miä ei tar­vit­se nos­taa esil­le, sen teki Halo­nen; Haa­vis­ton kan­nat­taa pysyä sii­tä hii­ren hiljaa.

  -maa­han­muu­tos­ta jokin pai­na­va jär­ki­vih­reä mie­li­pi­de; ei kar­koi­ta viher­va­sem­mis­toa, mut­ta luo sil­taa väy­rys­läi­siin ja soinilaisiin.

  Sum­ma sum­ma­rum. Vihe­ra­va­sem­mis­ton kan­na­tus on sata­var­ma, joten ver­kot hei­tet­tä­vä muil­le vesil­le ja pako­tet­ta­va Nii­nis­tö pal­jas­ta­maan värin­sä. Haa­vis­to on per­soo­na­na miel­lyt­tä­väm­pi kuin kil­pa­kump­pa­nin­sa, sitä tuo­ta­va esiin, mut­ta ero ei kurou­du umpeen ilman haas­toa. Ode voi­si tar­jo­ta Stra­te­gis­ta konsultointia.

 71. Onko­han Haa­vis­to omal­ta osal­taan tuo­mas­sa Vih­rei­siin enem­män maa­han­muut­to­kriit­tis­tä ään­tä? Kun yrit­tää hakea sii­tä poru­kas­ta nyt ääniä itselleen.

 72. Vesa Kai­te­ra:

  Näin Sau­li Nii­nis­tön tuki­ja­na arve­len kui­ten­kin, että Haa­vis­toon liit­ty­vät kan­sa­lais­ten enem­mis­tön sil­mis­sä nega­tii­vi­set teki­jät kuten opin­to­jen kes­ken jät­tä­mi­nen, kir­kos­ta eroa­mi­nen, homo­sek­su­aa­li­suus ja siva­rius ovat yhdes­sä hyvin ras­kas taak­ka kantaa.”

  Mitä veik­kaat, miten mai­nit­se­ma­si “kan­sa­lais­ten enem­mis­tö” rea­goi­si ehdok­kaa­seen, joka ei pitäi­si mai­nit­se­mia­si seik­ko­ja nega­tii­vi­se­nä teki­jä­nä? Mikä­li Sau­lil­ta kysyt­täi­siin, että pitää­kö esim. pre­si­den­tin kuu­lua kirk­koon ja tämä vas­tai­si että ei pidä, eikä asian edes pitäi­si vai­kut­taa, niin mikä mer­ki­tys täl­lä oli­si “kan­sa­lais­ten enem­mis­tön” äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­sen kannalta?

  Tämä oli minus­ta sen ver­ran mie­len­kiin­toi­nen ana­lyy­si, että Pek­ka voi­si kysyä mai­ni­tuis­ta teki­jöis­tä ja nii­den mer­ki­tyk­sis­tä pre­si­den­tin teh­tä­vän hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta ja pai­not­taa ennen kaik­kea sitä, pitäi­si­kö nii­den vaikuttaa?

  Vesa, mitä veik­kai­sit Sau­lin vastaavan?

 73. Vesa Kai­te­ra:

  Näin Sau­li Nii­nis­tön tuki­ja­na arve­len kui­ten­kin, että Haa­vis­toon liit­ty­vät kan­sa­lais­ten enem­mis­tön sil­mis­sä nega­tii­vi­set teki­jät kuten opin­to­jen kes­ken jät­tä­mi­nen, kir­kos­ta eroa­mi­nen, homo­sek­su­aa­li­suus ja siva­rius ovat yhdes­sä hyvin ras­kas taak­ka kantaa.”

  Paluu vuo­teen 2000?
  Tar­ja Halo­nen voit­ti sil­ti Esko Ahon ja Sau­li Niinistön.

  Jos Sau­lin lei­ris­sä ei pys­ty­tä parem­paan perus­te­luun ja ennen muu­ta oman ehdok­kaan johon­kin muu­hun myön­tei­seen kyvyk­kyy­teen perus­te­luis­sa, huo­nos­ti menee Kokoomukselle.

  Nega­tii­vi­sen kam­pan­join­nin levy on vain vähän pai­kal­laan… Ei se noin onnis­tu, kun aihe on jo kaik­kien tie­dos­sa ja osin ehdit­ty jo tottuakin.

 74. KariS:
  Mie­len­kiin­tois­ta kuin­ka vih­reät, jot­ka eivät suvait­se autoi­li­joi­ta, oma­ko­tia­su­jia, lihan­syö­jiä, ydin­voi­man kan­nat­ta­jia, perus­suo­ma­lai­sia, maa­seu­dun asuk­kai­ta jne jne koet­ta­vat hyt teh­dä itses­tään ja ehdok­kaas­taan suvait­se­vai­suu­den symbolia. 

  Mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka maa­seu­dul­ta oma­ko­ti­ta­los­ta kotoi­sin ole­va­na, ydin­voi­maa jos­sain mää­rin kan­nat­ta­va­na, autoi­le­va­na ja lihaa syö­vä­nä vih­rei­den jäse­ne­nä tämä kuu­los­taa ihan vain sil­kal­ta provokaatiolta.

 75. Oikeis­to­de­ma­ri:
  Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen kohoa­mi­nen ei ker­ro sii­tä, että suo­ma­lai­set oli­si­vat kes­ki­mää­rin aiem­paa van­hoil­li­sem­pia tai taan­tu­muk­sel­li­sem­pia. He ovat pet­ty­nei­tä. Ja perus­suo­ma­lai­set ovat tar­jon­neet vaih­toeh­don, johon suun­na­ta pet­ty­mys. Sik­si Haa­vis­tol­la on mah­dol­li­suus kerä­tä ääniä myös niil­tä ihmi­sil­tä, jot­ka äänes­ti­vät soi­ni­lai­sia edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Epäi­li­sin lon­kal­ta ilman suu­rem­paa empii­ris­tä tut­ki­mus­ta, että täl­lais­ta väkeä on 10–20 % perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta. Tätä voi­vat yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jät myö­hem­min tutkia.

  Itse heit­täi­sin, että täl­lais­ta väkeä on aina­kin 2/3 perus­suo­ma­lai­sia äänestäneistä.

  Nyt kui­ten­kin vii­meis­tään kan­nat­taa lopet­taa perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien demo­ni­soin­ti, myös vih­rei­den jou­kois­sa. Ylen­kat­se on ruok­ki­nut perus­suo­ma­lais­ten nousua. Tätä asen­net­ta on ollut lii­kaa myös toi­mit­ta­jien jou­kois­sa, ja se on yksi syy, mik­si perus­suo­ma­lais­ten nousu tuli joil­le­kin tie­do­tus­vä­li­neil­le yllätyksenä.

  Demo­ni­soin­nin lisäk­si pitää aloit­taa todel­li­nen vuo­ro­pu­he­lu avoi­mel­la mie­lel­lä ja ymmär­tää että ihmi­sil­lä on todel­li­sia huo­le­nai­hei­ta, jot­ka on otet­ta­va huomioon.

 76. Tom­mi Uscha­nov edel­lä ker­toi juu­ri ne kes­kei­set syyt mik­si vih­reät eivät ole uskot­ta­va kaik­kien kan­sa­lais­ten mie­lis­sä. Ei kor­kean ja tur­han elin­ta­son puo­les­ta mars­si­va voi mil­loin­kaan olla täy­sin uskot­ta­va vih­reä aina­kaan mei­kän mielestä.

 77. @AM

  eihän pres­sal­la ole peri­aat­tees­sa enää sano­mis­ta mihin­kään muu­hun­kaan. Sil­ti Nii­nis­tön vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ver­kos­ton­sa ja asian­tun­te­muk­sen­sa kaut­ta ovat todel­li­set, Haa­vis­tol­la kum­pi­kin aspek­ti lähin­nä teoreettinen.

 78. SDP:n jutus­ta kan­nat­taa ottaa paria asi­aa opiksi:

  1) Haa­vis­ton ei kan­na­ta vär­jä­tä tuk­kaan­sa hen­nal­la Halo­sen tukan väri­sek­si, kuten Lip­po­nen teki. Vaa­li­tu­los osoit­ti, että 12 vuot­ta hen­naa on liikaa.

  2) Vih­rei­den Panu Latu­rin ei kan­na­ta teh­dä erouh­kaus­ta, kuten teki SDP:n Mikael Jung­ner. Dema­rit herä­si­vät ja jät­ti­vät äänes­tä­mät­tä Lip­pos­ta, jot­ta pää­si­vät eroon Jung­ne­ris­ta tai molemmista.

 79. Soi­nin­vaa­ra jät­täy­tyi edel­li­sen ker­ran poli­tii­kas­ta sen seu­rauk­se­na, että mukaan tuli­vat enti­set mis­sit ja muut julk­kik­set julkisuustemppuineen.

  Kame­lin selän tai­si kat­kais­ta Kar­pe­lan tulo har­ri­kan kyy­dil­lä johon­kin poliit­ti­seen (en muis­ta mikä) tilai­suu­teen. Vai oli­ko sit­ten­kin kyse sii­tä, että Odea hatut­ti kun itsel­lään oli vain van­ha jopo?

  (alle­go­ria poli­tii­kan­teon muut­tu­mi­ses­ta nyky-Suomessa)

  Nyt Osmo kui­ten­kin liput­taa täy­sil­lä täl­lai­sen poli­tii­kan­teon puo­les­ta. Pre­si­den­tin vaa­leis­sa täy­si­päi­sek­si luul­lut ihmi­set äänes­tä­vät tasa-arvos­ta ja suvaitsevaisuudesta.

  Onko Soi­nin­vaa­ra luo­pu­nut poli­tii­kan­teon peri­aat­teis­taan, joi­ta hän on toteut­ta­nut vuosikymmenet?

  Toi­nen­kin kysy­mys: Mil­lä voit perus­tel­la Haa­vis­ton ja Nii­nis­tön ole­van koko Suo­men presidentti?

 80. Osmon kir­joi­tuk­sis­ta saa sen kuvan, kuin perus­suo­ma­lai­set oli­si­vat “kek­si­neet ja tuo­neet esil­le eriar­vois­tu­mi­sen”. Soi­ni on ehkä let­kaut­ta­nut par­haat kitey­tyk­set ja saa­nut tie­tyn­lai­set äänes­tä­jät taak­seen, mut­ta kyl­lä näis­tä asioi­ta ovat vih­reät ja vasem­mis­to­kin puhu­neet aina­kin 20 vuot­ta. Tämä samal­la asial­la ole­vien ihmis­ten tois­ten­sa ampu­mi­nen on hir­veä kan­san­tau­ti, jota tapah­tuu kokoa­jan myös vir­ka­mie­ten kes­ken. Sik­si on syn­ty­nyt per­su­jen men­tä­vä auk­ko, ja kos­ka per­sut eivät ole poten­ti­aa­li­sia asioi­den hoi­ta­jia hedel­mät putoa­vat oikeis­ton käsiin. Toi­von kui­ten­kin, että vih­reät eivät täy­sin huku sosi­aa­li­po­li­tiik­kaan vaan jak­sai­si­vat tuo­da entis­tä roh­keam­min esil­le myös kas­vi­huo­neil­miön, ener­gia­te­hok­kuu­den, ympä­ris­tön laa­dun ja eläin­ten hyvin­voin­nin tar­vit­se­mat teot. Näis­tä teois­ta löy­ty­vät UUDET HAMPAAT POLITIIKKAAN: uut­ta yrit­tä­jyyt­tä, uusia inno­vaa­tioi­ta, uut­ta talout­ta, pai­kal­li­suut­ta, yhtei­söl­li­syyt­tä, kan­sain­vä­li­syyt­tä jne. Mut­ta aikaa on vähän.

 81. Poli­tii­kan pain­opis­te on siir­ty­mäs­sä oikeal­le, perin­tei­nen vasem­mis­to kutis­tuu. Onko vaa­ra­na, että nykyi­sen­lai­ses­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­ta luo­vu­taan tilan­teen niin sal­lies­sa? Kokoo­muk­sen uus­li­be­ra­lis­ti­sii­ven mär­kä päi­vä­uni voi toteu­tua talous­krii­sin pit­kit­tyes­sä ja poliit­ti­sen tasa­pai­non hor­jah­taes­sa oikeal­le. Perus­suo­ma­lai­set on ilmei­ses­ti sosi­aa­li- ja talous­po­li­tii­kas­sa aika vasem­mis­to­kes­kus­ta­lai­nen. Min­kä­lais­ta ajat­te­lu­ta­paa Sau­li Nii­nis­tö edus­taa, entä Pek­ka Haavisto?

 82. Nii­nis­tön varal­li­suut­ta on muu­ten pahek­sut­tu ja pidet­ty sitä huo­no­na juttuna.

  Hän­hän on köy­hä ver­rat­tu­na Haavistoon.

 83. Juha:
  Mie­len­kiin­tois­ta on se, että Sau­li on avoi­men kriit­ti­ses­ti kes­kus­tel­lut kokoo­mus­po­li­tii­kas­ta vii­mei­set 7 vuot­ta. Haa­vis­to on kri­ti­soi­nut vih­rei­den rat­kai­su­ja vii­mei­set 3 viikkoa. 

  Tämä joh­tuu ihan sii­tä, että Nii­nis­tön pre­si­dent­ti­kamp­pan­jaa ei lope­tet­tu edel­lis­ten vaa­lien jäl­keen vaan Kokoo­mus on raken­ta­nut hänes­tä pre­si­dent­tiä pit­kään ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Tähän istuu hyvin vas­tuul­lis­ten hal­li­tus­teh­tä­vien vält­te­ly ja edus­kun­nan puhe­mie­hen kal­tai­set teh­tä­vät jot­ka näyt­tä­vät hyväl­tä CV:ssä mut­ta jois­sa ei käy­tän­nös­sä voi möh­liä julkisuuskuvaansa.

  Samoin Nii­nis­tön Kokoo­mus­ta arvos­te­le­vat lausun­not. Kuka uskoo että Kokoo­mus oli­si sie­tä­nyt täl­läi­siä kom­ment­te­ja kenel­tä­kään muul­ta? Nii­nis­töl­tä sie­det­tiin (tai ken­tien jopa toi­vot­tiin) täl­läi­siä kos­ka nii­den tie­det­tiin paran­ta­van hänen mah­dol­li­suuk­si­aan seu­raa­vis­sa presidentinvaaleissa. 

  Vih­reät puo­les­taan ovat toden­nä­köi­ses­ti Haa­vis­ton kan­san­suo­sios­ta ihan yhtä ihmeis­sään kuin kaik­ki muutkin.

 84. AM: Pre­si­den­til­lä ei kui­ten­kaan ole sanan­val­taa talous­po­li­tiik­kaan, joten kaik­ki tämä on aivan epä­oleel­lis­ta. Pre­si­den­tin teh­tä­viin kuu­luu ulko­po­li­tiik­ka, jos­ta Nii­nis­töl­lä ei ole kokemusta.

  Pre­si­den­til­lä ei ole todel­lis­ta val­taa mihin­kään mut­ta Nii­nis­tö pys­tyy vaikuttamaan.

  Kysy­mys: kum­pi ehdok­kais­ta pys­tyy palaut­ta­maan Suo­men USA-suh­teet Halo­nen-Tuo­mio­ja edel­tä­vään aikaan eli hyväl­le tasol­le muis­taen että Haa­vis­ton kom­pe­tens­sia epäil­lään USA:ssa yleisesti?

  1. Kysy­mys: kum­pi ehdok­kais­ta pys­tyy palaut­ta­maan Suo­men USA-suh­teet Halo­nen-Tuo­mio­ja edel­tä­vään aikaan eli hyväl­le tasol­le muis­taen että Haa­vis­ton kom­pe­tens­sia epäil­lään USA:ssa yleisesti?

   Ensin ajat­te­lin, että en jul­kai­si­si koko kom­ment­tia vedo­ten blo­gin sään­töi­hin, että vas­ta­puo­len poliit­ti­set mai­nok­set jul­kais­ta­koot vastapuolen¨omilla sivuil­la, mut­ta tämä on niin her­kul­li­nen, että pää­tin julkaista.
   Mihin väi­te perus­tuu? Haa­vis­tol­la on eri­tyi­ses­ti Yhdys­val­tain YK-edus­tus­tos­sa Suda­nin ope­raa­tion jäl­keen todel­la hyvä mai­ne, Nii­nis­tös­tä ei kukaan ole kuul­lut­kaan. Tuol­lai­sen hei­ton tuek­si pitäi­si esit­tää edes jotain.

 85. rau­no: Se oli “Me kaik­ki mah­dum­me Suo­meen” ‑mie­le­no­soi­tus suvait­se­vai­suu­den puo­les­ta. Sen tul­kit­se­mi­nen mie­le­no­soi­tuk­sek­si /kaikkia/ per­su­ja vas­taan ker­too juu­ri tuos­ta tahal­li­ses­ta vää­ri­nym­mär­ryk­ses­tä. Sama­ten mie­le­no­soi­tuk­sen näke­mi­nen pel­käs­tään “vih­rei­den” jut­tu­na ker­too myös jotain. Eikö­hän ne mars­si­jat olleet ihan taval­li­sia helsinkiläisiä.Oliko per­su­jen vara­pu­heen­joh­ta­jal­ta muu­ten ihan asial­lis­ta kut­sua rau­han­omais­ta lail­lis­ta mie­le­no­soi­tus­ta “mel­la­kak­si”?

  Älä vää­ris­te­le. Kyse oli mars­sis­ta nime­no­maan per­su­jen vaa­li­voit­toa vas­taan, aivan tur­ha väit­tää mitään muuta. 

  Jos per­sut eivät oli­si pääs­seet Edus­kun­taan ollen­kaan oli­si­ko ko mars­sia järjestetty?

  Aivan oikein, ei olisi.

  1. Jurk­kea P
   Onko sinus­ta kiel­let­tyä tai muu­ten vää­rin jär­jes­tää mie­le­no­soi­tuk­sia sii­tä, että poli­tiik­ka on menos­sa vää­rään suuntaan?

 86. En nyt suo­ra­nai­ses­ti valeh­te­lus­ta syy­tä, mut­ta en suos­tu usko­maan että Vih­reät toi­mi­si­vat jat­kos­sa­kaan sil­lan­ra­ken­ta­ji­na. Ko. näsä­vii­sai­den ker­ho on lii­an rakas­tu­nut pik­ku piikkeihinsä.

 87. Hyvä poliit­ti­nen kir­joi­tus, kokoo­mus­lai­set ryn­nis­ti­vät heti selit­te­le­mään kan­to­jaan tääl­lä, kun tun­ti­vat pis­ton sydä­mes­sään. Itse­ään­hän yrit­tä­vät sil­lä lähin­nä lää­ki­tä. Per­su­jen kun­niak­si on tosi­aan kai­kes­ta huo­li­mat­ta sanot­ta­va, että he ovat tuo­neet äänen monil­le niil­le, jot­ka eivät ole sitä aiem­min koke­neet omaavansa. 

  On huo­mat­ta­va, että vaik­ka jat­ko-jyt­ky­po­ruk­kaa nyt ryh­mit­tyy­kin Haa­vis­ton taak­se, ei kaik­ki kuu­lu sii­hen poruk­kaan. Nel­jäs­osa Haa­vis­ton kan­na­tuk­ses­ta tulee vih­reil­tä, toi­nen jat­ko-jyt­kyil­tä, ja lop­pu­puo­lis­kos­sa on sit­ten seka­lai­nen seu­ra­kun­ta mei­tä, joi­ta puhut­te­lee inhi­mil­li­set arvot, suvait­se­vai­sia, nii­tä, jot­ka haluai­si­vat mie­lel­lään näh­dä Suo­men sek­su­aa­li­sen tasa­ver­tai­suu­den lipun­kan­ta­ja­na, anti-oikeis­to­lai­sia, anti-kon­ser­va­tii­ve­ja, anti-“kokoomuslaiset pyn­tä­nyt tädit” ‑poruk­kaa, ja tot­ta­kai ihmi­siä, jot­ka vain pitä­vät Haa­vis­toa parem­pa­na teh­tä­vään ihan sen perus­teel­la mitä hän on sano­nut. Onpa jou­kos­sa nii­tä­kin, joi­ta inhot­taa olla samal­la puo­lel­la sen pie­nen huu­to­sa­kin kans­sa, joka Haa­vis­toa hauk­kuu ja pahek­suu net­ti­foo­ru­meil­la. Ja mon­ta muu­ta ryh­mää. Ja toki monet kuu­lu­vat useam­paan ryhmään.

  Yhte­näis­tä rin­ta­maa ei tuos­ta poru­kas­ta saa, eikä se ole mah­dol­lis­ta­kaan, jos tavoit­tee­na on puo­len kan­sa­kun­nan tuki. Täs­sä voi­si Osmon­kin mai­nit­se­mat tilas­tol­li­set mal­lit tar­pee­seen. Äänes­tä­jä­kun­nas­ta voi­si hyvin mie­li­pi­de­tie­dus­te­luil­la luo­da koko jou­kon tilas­tol­li­sia luo­kit­te­lu­mal­le­ja, joil­la tuo­hon kan­nat­ta­ja­kun­taan (ja äänes­tä­jiin yleen­sä) sai­si jotain raken­net­ta ja oikei­ta voi­ma­suh­tei­ta. Näil­lä mal­leil­la voi­si sit­ten pela­ta, että min­ne kan­nat­taa kam­pan­jaa koh­dis­taa. Veik­kai­sin että Kokoo­mus on täl­lai­sen jos­sain aikaa sit­ten teet­tä­nyt, kun ei ole ollut rahas­ta kiin­ni. Toki Haa­vis­ton nykyi­nen kam­pan­ja on hyvä; ei posi­tii­vi­sel­la sig­naa­lil­la nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta tee. Mut­ta tulee­ko ääniä tar­peek­si vai voi­si­ko lop­pu­kam­pan­jaa eri­tyi­ses­ti suun­na­ta johon­kin koh­de­ryh­miin, mis­tä sai­si par­haim­man vasteen?

 88. Juge kir­joit­ti :“Nii­nis­tön varal­li­suut­ta on muu­ten pahek­sut­tu ja pidet­ty sitä huo­no­na juttuna.

  Hän­hän on köy­hä ver­rat­tu­na Haavistoon.”

  Sau­li Nii­nis­töl­lä on san­gen pit­kä työ­ura, ja kun monis­ta hänen töis­tään on mak­set­tu hyvää palk­kaa, niin hän on nyt var­sin vaka­va­rai­nen. Pek­ka Haa­vis­to taas kuit­ta­si 1.7 mljoo­naa euroa myy­des­sään asun­ton­sa. Haa­vis­to lie­nee täl­lä het­kel­lä Nii­nis­töä varakkaampi. 

  Mik­ko Laak­so­nen kir­joit­ti :“Samoin Nii­nis­tön Kokoo­mus­ta arvos­te­le­vat lausun­not. Kuka uskoo että Kokoo­mus oli­si sie­tä­nyt täl­läi­siä kom­ment­te­ja kenel­tä­kään muul­ta? Nii­nis­töl­tä sie­det­tiin (tai ken­tien jopa toi­vot­tiin) täl­läi­siä kos­ka nii­den tie­det­tiin paran­ta­van hänen mah­dol­li­suuk­si­aan seu­raa­vis­sa presidentinvaaleissa.”

  Minul­la on täs­tä asias­ta aivan sama käsi­tys. Lie­nee sel­vää, että Nii­nis­tö on ihan aidos­ti eri miel­tä Katai­sen kans­sa sii­tä, kuin­ka euron krii­si oli­si pitä­nyt hoi­taa. Mut­ta tule­vien pre­si­den­tin­vaa­lien vuok­si Katai­nen ja muu Kokoo­muksn joh­to on yrit­tä­nyt sie­tää Nii­nis­tön kri­tii­kiä provosoitumatta.

  1. Ymmär­tääk­se­ni Vesa Kai­te­ran luvut ovat aivan pie­les­sä, mut­ta Haa­vis­to osti räjäh­dys­ti­las­sa ole­van suo­jel­lun raken­nuk­sen, usean vuo­den ajan remon­toi sen suu­rin kus­tan­nuk­sin kun­toon ja möi. Onko sekin vää­rin? Tuo­na aika­na asun­to­jen hin­nat nousi­vat, mut­ta niin nousi sen­kin asun­non hin­ta, johon Haa­vis­to muutti.

 89. Jark­ki Leh­to:
  Ode: eriar­voi­suus ei ole kas­va­mas­sa. Tulon­ja­ko­ti­las­to Suo­mes­sa on about sama vuo­si­na 2000 ja 2011.

  Eikös vuon­na 2000 ollut kor­kein nousu­kausi menos­sa ja nyt ollaan allonpohjalla?
  Nousu­kau­del­la sen ymmär­tää, että hai­ta­ri repe­ää, mut­ta tuloe­ro­jen pitäi­si mer­kit­tä­väs­ti kaven­tua laman aikaan. Sen sijaan mak­se­taan ennä­tys­palk­kioi­ta ja ‑bonuk­sia, kun teh­dään ennä­tys­tu­los­ta jopa perus­in­fral­la eli siis suo­raan tavik­sen sel­kä­na­has­ta. Täs­tä tulon­jaos­ta on tul­lut pysy­vää ja syvenevää.

 90. Pek­ka Tai­pa­le:
  Asias­ta puhu­taan ikään kuin kysees­sä oli­si vuo­sien 2009–2012 polt­ta­va kysy­mys, vaik­ka tosia­sial­li­ses­ti kehi­tys on tapah­tu­nut 1993–2007.

  Tuol­loin elet­tiin kuin pel­los­sa, joten 2009–2012 ei ollut mitä jakaa ja mis­tä ns. kar­sia tai inves­toi­da. Kun meni hyvin niin meni poh­jal­la­kin vie­lä ihan välttävästi.
  Se nyt vain tie­de­tään, ettei­vät rik­kaat lamas­ta kär­si. Pitäi­si­kö sitä hei­dän ilo­aan rajoit­taa nousu­kau­del­la sen ver­ran ettei­vät köy­hät­kään kärsisi?

 91. Veik­ko:
  Tun­tuu, että elän jos­sain tun­te­mat­to­mas­sa maas­sa, en Suo­mes­sa. Täs­sä muu­ta­ma kuvaus minun Suo­mes­ta­ni: Suo­mi on maa­il­man tasai­sim­man tulo­jaon maa, Suo­mi on maa­il­man tasa-arvoi­sim­pia mai­ta, Suo­mes­sa on maa­il­man par­hai­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­miä, ope­tus Suo­mes­sa on huip­pua, Suo­mi kepit­tää muut maat PISA tut­ki­muk­sis­sa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen, elin­ta­so ei ole kos­kaan ollut yhtä kor­keal­la kuin nyt, elä­män­laa­tu ver­tai­lus­sa Suo­mi on maa­il­man huip­pu­ja, joku leh­ti tai­si vali­ta Suom­nen maa­il­man par­haak­si pai­kak­si elää, jne…

  Vaik­ka kaa­sun pai­na­mi­sen lopet­taa, kone kii­pe­ää vie­lä vähän — ihan hui­pul­le asti. Sit­ten tul­laan­kin alas ryminällä.
  Nuo kaik­ki mai­nit­se­ma­si asiat on raken­net­tu aikai­sem­mil­la panos­tuk­sil­la. Nyt ote­taan vel­kaa, jol­la ei edes raken­ne­ta mitään pysy­vää, ja poh­jal­la näh­dään edes­sä vain suu­ri pudotus.

 92. Andy: kyl­lä näis­tä asioi­ta ovat vih­reät ja vasem­mis­to­kin puhu­neet aina­kin 20 vuotta. 

  Var­maan on puhut­tu joo ja lääk­keet ovat olleet nii­tä samo­ja van­ho­ja: muu­tos­tur­vaa työs­sä jo ole­vil­le, lisää yleis­si­to­vuut­ta, mini­palk­ko­ja ylös­päin, enem­män rahaa toi­meen­tu­lo­tu­keen mut­ta jos sitä koro­te­taan, lai­tet­ta­va samal­la 20x mää­rä ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan ja lisää rahaa kaik­kiin mui­hin­kin sose­tuuk­siin, mut­ta eri­tyi­ses­ti sel­lai­siin ettei saa teh­dä mitään. Lisäk­si lisää työn­te­ki­jöi­tä val­tion mono­po­li­fir­moi­hin nojai­le­maan har­jan­var­siin ja sii­hen pääl­le lisä­tään tulo­ve­ro­ja ja mui­ta­kin vero­ja ja niin edelleen. 

  Eli kaik­ki toi­men­pi­tei­tä, jot­ka vain pahen­ta­vat eriar­voi­suut­ta vie­mäl­lä toi­min­taa suun­taan, jos­sa työ­tä kan­nat­taa teet­tää ja teh­dä entis­tä vähem­män. Vasem­mis­ton ohjel­ma on viri­tet­ty eri­tyi­ses­ti vie­lä niin, että jäl­jel­le jää­vät vain huip­pu­tuot­ta­vat työ­pai­kat eli sel­lai­set, joi­hin kel­paa aina vain entis­tä har­vem­pi työiäs­sä oleva. 

  Esi­mer­kik­si kyl­män tilas­tol­li­ses­ti las­kien noin 15% meil­le pal­ka­tuis­ta työn­te­ki­jöis­tä on ollut enem­män tai vähemm­män kel­vot­to­mia nii­hin töi­hin, joi­ta he ovat tul­leet teke­mään. Sen­si­jaan yksi­nekr­tai­sem­mis­sa luu­dan­var­si­hom­mis­sa he oli­si­vat var­mas­ti pärjänneet. 

  Jos todel­li­suus on täm­möi­nen, mant­ra kou­lu­tus­ta, kou­lu­tus­ta, lisää vero­ja ja lisää sosi­aa­li­tu­kia ei vaan toi­mi, vaan aiheut­taa entis­tä­kin enem­män eriar­vois­tu­mis­ta, kos­ka töi­tä ei ole heik­ko­lah­jai­sil­le eikä koh­ta enää edes keskinkertaisuuksillekaan.

  Perus­tu­loa­vauk­sia en ole juu­ri muil­ta kuin vih­reil­tä kuullut.

  1. Var­maan on puhut­tu joo ja lääk­keet ovat olleet nii­tä samo­ja van­ho­ja: muu­tos­tur­vaa työs­sä jo ole­vil­le, lisää yleis­si­to­vuut­ta, mini­palk­ko­ja ylöspäin, 

   Vasem­mis­tol­la kyl­lä­kin, muta ei vih­reil­lä. Tämä juu­ri hier­tää vih­rei­den ja eri­tyi­ses­ti dema­rien väle­jä. Dema­rit halua­vat raken­taa lin­noi­tuk­sen sisä­pii­rin hyväk­si ja vih­reät halua­vat pulus­taa muurfn toi­sel­le puo­lel­le joutuneita.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra:voi­ton vie­vät ne joi­den miel­täs­tä eriar­vois­tu­mi­nen on ihan ok ja rik­kai­den­kuu­luu­kin rikas­tua ja köy­hien köyhtyä. 

  Mil­loin­ka­han Suo­mes­sa köy­hät ovat vii­mek­si köyh­ty­neet? Aina­kin tääl­lä vai­kut­tai­si hyvin­kin sil­tä, että ver­rat­tu­na sii­hen mys­ti­seen 20–30v sit­ten lop­pu­nee­seen hywään wan­haan aikaan, jol­loin köy­hät­kään eivät olleet köy­hiä, niin tämän päi­vän köy­häl­lä on enem­män mate­ri­aa käy­tös­sään kuin silloin.

  Jos suu­rem­pi osa kan­sas­ta on köy­hem­piä, niin ei muu­ta kuin kor­kea­kou­lu­jen ovet säp­piin ja opis­ke­li­jat työ­elä­mään vaik­ka siwan kas­soil­le tai suo­ta kuok­ki­maan. Samaan sys­syyn kiel­le­tään lail­la avio­erot, jol­loin yksi suu­rim­mis­ta lap­si­köy­hyyt­tä aiheut­ta­vis­ta teki­jöis­tä pois­tuu täydellisesti. 

  Täm­möi­sil­lä kei­noil­la suo­ma­lai­nen köy­hyys on hyvin nopeas­tin puo­li­tet­ta­vis­sa, kos­ka oikeas­ti mer­kit­tä­vä osa tulo­luo­kan ala­pääs­sä majai­le­vas­ta poru­kas­ta sat­tuu ole­maan opis­ke­li­joi­ta ja lap­si­köy­hyy­den lisään­ty­mi­nen taas joh­tuu per­hei­den hajoamisesta.

  Tai­taa täm­möi­set lääk­keet vaan olla kit­ke­räm­piä kuin itse tauti.

  1. Sylt­ty
   Väit­tee­seen, että joi­den­kin mukaan köy­hien kuu­luu­kin köyh­tyä ei sisäl­ly väi­tet­tä, että köy­hät oli­si­vat köyh­ty­neet kuten väit­tee­seen Väy­ry­nen oli­si pitä­nyt vali­ta pre­si­den­tik­si ei sisäl­ly väi­tet­tä, että Väy­ry­nen oli­si valit­tu presidentiksi.
   Köy­hien elin­ta­so on jää­nyt jäl­keen ylei­ses­tä elin­ta­sos­ta ja taval­laan se mer­kit­see köyh­ty­mis­tä. Tämä on vähän moni­mut­kai­nen indek­si­teo­reet­ti­nen asia, johon pitäi­si paneu­tua tarkemmin.
   Köy­him­pien huo­no koh­ta­lo on ikä­vä asia, mut­ta aikam­me mer­kit­tä­vin muu­tos on se, että vau­raan kes­ki­luo­kan laa­je­ne­mi­nen on kään­tyn­mäs­sä kes­ki­luo­kan supis­tu­mi­sek­si. Täs­sä­kin USA on suun­nan näyt­tä­jä, mut­ta muu­ta mark­ki­na­ta­lou­det tule­vat perässä.

 94. Olen 56-vuo­tias val­koi­nen hete­ro­mies, joka asun Poh­jan­maal­la tup­pu­ky­läs­sä. Kan­ta­paik­ka­ni on Hois­kon Nes­te. Auto­ni ovat vähän viri­tet­ty­jä van­ho­ja Oop­pe­lei­ta, jois­ta mones­sa on kar­va­no­pat ja ralliratti.
  Olen tun­net­tu kon­ser­va­tii­vi­suu­des­ta­ni ja olen Stormfron­tin “sup­por­ting mem­ber”. Jot­kut aseis­ta­ni ovat luval­li­sia. En osaa sitoa kra­vat­tia. Har­ras­tan voi­ma- ja kamp­pai­lu­la­je­ja, sekä moottoriurheilua.
  Äänes­tän Haa­vis­toa, ja toi­von kaik­kien saman­mie­lis­ten teke­vän samoin.
  Tren­di­per­seet muka­tee­mi­set voi­vat puo­les­ta­ni äänes­tää Niinistöä.

 95. Kun Sau­li Nii­nis­tö mai­nit­si yhte­nä vah­vuu­te­naan Haa­vis­toa pitem­män työ­ko­ke­muk­sen, niin täsä oli­si lis­ta sii­tä, mitä kum­pi­kin ehdo­kas on teh­nyt ennen var­si­nais­ta poliit­tis­ta uraansa :

  Haa­vis­to Pekka:
  — pullakuski
  — tiskaaja
  — lehtiavustaja
  — kesätoimittaja
  — kolumnisti
  — vaih­toeh­to­leh­tien kustantaja 

  Nii­nis­tö Sauli:
  — juu­rik­kaan har­ven­nuk­ses­sa 12–16-vuotiaana
  — metal­li­teh­taal­la levyn­leik­kaa­ja­na ja nosturinkuljettajana
  — myy­jä­nä leluosastolla
  — uittotöissä
  — jake­luau­ton kuljettajana
  — piki­mie­he­nä rakennuksella
  — sata­mas­sa satunnaistöissä
  — varastomiehenä
  — vie­mä­ri­työ­maal­la sekatöissä
  — lihan­ja­los­ta­mon pakkaamossa
  — pani­mos­sa apumiehenä
  — Alkon myyjänä
  — hen­ki­kir­joit­ta­jan viransijaisena
  — kesänimismiehenä
  — nimismiehenä
  — notaarina 

  Kuten huo­maat­te, niin Nii­nis­töl­lä on mer­kit­tä­väs­ti Haa­vis­toa moni­puo­li­sem­pi ura ras­kais­ta ja osin likai­sis­sa­kin fyy­si­sis­tä töistä.

 96. Tom­mi Uscha­nov: Jo ennen kuin olin luke­nut tätä kom­ment­tia, minul­le tuli täs­tä Osmon teks­tis­tä mie­leen tämä sama Marxin totea­mus uskon­nos­ta, mut­ta toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Marxin tar­koi­tuk­se­na­han ei ollut sanoa, että uskon­to on jon­kin­lai­nen huu­me, jol­la val­taa­pi­tä­vät saa­vat kan­san rau­hal­li­sek­si ja tot­te­le­vai­sek­si. Hänen elin­ai­ka­naan oopiu­mi oli Euroo­pas­sa käsi­kaup­pa­lää­ke, jota käy­tet­tiin ylei­ses­ti sär­ky­lääk­kee­nä. Nyky­maa­il­mas­sa vas­taa­va rin­nas­tus oli­si sanoa, että uskon­to on kan­san ibu­pro­fee­ni tai para­se­ta­mo­li. Se lie­vit­tää tus­kaa, kun maa­il­ma ja yhteis­kun­ta koh­te­lee kaltoin.

  Kii­tos täs­tä seli­tyk­ses­tä. Toki en lai­nan­nut suo­raan Marxia, vaan kir­joi­tin “vasem­mis­to­lai­nen” kos­ka muis­tin tämän. 🙂

  Mut­ta jos maa­il­man pahuu­des­ta valit­ta­mi­nen on bura­naa, niin toi­mii­ko se eli sat­tuu­ko vähem­män? Uskon­nos­sa on kui­ten­kin sel­lai­nen kes­kei­nen käsi­te kuin armo. Eli se että vaik­ka ei pär­jää­kään maa­il­mas­sa, vaik­ka on huo­no ja epä­on­nis­tu­nut, niin voi anoa armoa.

  Jos se aika­lais­kes­kus­te­lum­me yksi­lön vas­tuun koros­tus ja kovat ran­gais­tus­vaa­ti­muk­set, mal­liin elin­kau­ti­nen kadul­la syl­ke­mi­ses­tä jot­ta oppi­vat ole­maan kadul­la, on uskon­non kor­vi­ke, niin mikä on armon kor­vi­ke? Puri­taa­ni­sim­mas­sa­kin lah­kois­sa syn­ti­nen, saa­ta­na, kur­ja, kun sitaat­ti­lin­jal­la ollaan (ja jot­ta ihan lais­kuut­taan ei tar­vit­se itse sel­vit­tää mis­tä tuos­sa­kin on kysy­mys), voi kui­ten­kin edes pyy­tää anteek­si tiu­kum­pien­kin nor­mien rik­ko­mis­ta, katua, saa­da syn­nin­pääs­tön, jne.

  Myös heil­le läl­lät­tä­jiä riit­tää, mut­ta vaa­tii oival­lus­ta myön­tää, että täy­tyy­hän perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sel­le olla jokin nimet­tä­vis­sä ole­va yhteis­kun­nal­li­nen syy tai usei­ta eri syi­tä. Ja täl­löin vaih­toeh­toi­sek­si, jär­ke­väm­mäk­si toi­min­ta­ta­vak­si tar­jou­tuu perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen vähen­tä­mi­nen näi­hin syi­hin poli­tii­kal­la puut­tu­mal­la ja nii­tä par­haan­sa mukaan poistamalla.
  Mihin kuu­luu myös esi­mer­kik­si se, että kysy­tään suo­raan mai­ni­tun puo­lu­een kan­nat­ta­jil­ta, mik­si he sitä kan­nat­ta­vat. Ja se, että heil­le argu­men­toi­daan ja pyri­tään hei­dän oman maa­il­man­tar­kas­te­lu­ta­pan­sa puit­teis­sa osoit­ta­maan, että hei­dän syyn­sä kan­nat­taa perus­suo­ma­lai­sia voi­daan samal­la näh­dä esim. syyk­si äänes­tää pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la Pek­ka Haavistoa.

  Haluan koros­taa että seu­raa­vak­si en puhu suo­ra­nai­ses­ti perus­suo­ma­lai­sis­ta. Kir­joi­tan sen var­muu­den vuok­si isol­la uudes­taan, SEURAAVAKSI EN PUHU SUORANAISESTI PERUSSUOMALAISISTA.

  Syy mik­si en puhu on että min­kä tahan­sa puo­lu­een var­si­nai­nen kan­nat­ta­ja­kun­ta on aika pie­ni jouk­ko. Puhun sen sijaan ihmi­sis­tä ja hei­dän huo­lis­taan niin kuin ne näen.

  Ote­taan esi­merk­ki: mie­len­ter­vey­son­gel­mat. Ne ovat ehkä isoin yksit­täi­nen kan­sal­li­nen ongel­ma, kos­ket­ta­vat suo­raan sato­ja tuhan­sia ja välil­li­ses­ti läheis­ten kaut­ta mil­joo­nia suo­ma­lai­sia. Ja kan­sa on täs­tä val­lan hyvis­tä syis­tä huo­lis­saan. Niin ovat päät­tä­jät­kin. Huo­li on suo­ras­taan niin suu­ri että se on jo itses­sään mielenterveysongelma.

  Ja oikeas­taan kenel­lä­kään ole asias­ta juu­ri mitään raken­ta­vaa sanot­ta­vaa, tai minul­ta on men­nyt jotain ohi. Eli on tilan­ne jos­sa on äänes­tä­jä jol­la on hätä ja huo­li, ja polii­tik­ko jol­la ei ole tähän tar­jo­ta mitään apua. Jos polii­tik­ko sanoo että tämä tot­ta tosi­aan on suu­ri ongel­ma, niin äänes­tä­jäl­le tulee sel­lai­nen kuva että asial­le teh­dään jotain, ja kun mitään ei tapah­du niin polii­ti­kon­ket­ku tode­taan valeh­te­li­jak­si. Jos poli­tiik­ko taas levit­te­lee käsi­ään, niin polii­ti­kon­ket­ku on väliin­pi­tä­mä­tön eikä ymmär­rä kan­san huolta.

  Kyök­ki­so­sio­lo­gian appro­ba­tu­rin tuo­mal­la var­muu­del­la väi­tän että maso­kis­ti­sen talous­po­liiit­kan suo­sio on samaa juur­ta. Joten­kin niin että kun joku lupaa pelk­kää kur­juut­ta vält­tä­mät­tö­myy­te­nä, niin hän on aina­kin rehellinen.

  En tie­dä mitä mie­len­ter­vey­son­gel­mil­le pitäi­si teh­dä, enkä mitä sii­tä pitäi­si sanoa. Mut­ta ehkä Haa­vis­ton Hymyi­le­vä Apol­lo moraa­li on paras­ta mitä voi sanoa. Moraa­lis­ta on muu­ten jos­tain syys­tä tul­lut piis­kaa­mi­sen sukui­nen sana, ryös­te­tään se takaisin.

 97. Vesa Kai­te­ra:
  Kun Sau­li Nii­nis­tö mai­nit­si yhte­nä vah­vuu­te­naan Haa­vis­toa pitem­män työ­ko­ke­muk­sen, niin täsä oli­si lis­ta sii­tä, mitä kum­pi­kin ehdo­kas on teh­nyt ennen var­si­nais­ta poliit­tis­ta uraansa :

  Haa­vis­to Pekka:
  — pullakuski
  — tiskaaja
  — lehtiavustaja
  — kesätoimittaja
  — kolumnisti
  — vaih­toeh­to­leh­tien kustantaja 

  Nii­nis­tö Sauli:
  — juu­rik­kaan har­ven­nuk­ses­sa 12–16-vuotiaana
  — metal­li­teh­taal­la levyn­leik­kaa­ja­na ja nosturinkuljettajana
  — myy­jä­nä leluosastolla
  — uittotöissä
  — jake­luau­ton kuljettajana
  — piki­mie­he­nä rakennuksella
  — sata­mas­sa satunnaistöissä
  — varastomiehenä
  — vie­mä­ri­työ­maal­la sekatöissä
  — lihan­ja­los­ta­mon pakkaamossa
  — pani­mos­sa apumiehenä
  — Alkon myyjänä
  — hen­ki­kir­joit­ta­jan viransijaisena
  — kesänimismiehenä
  — nimismiehenä
  — notaarina 

  Kuten huo­maat­te, niin Nii­nis­töl­lä on mer­kit­tä­väs­ti Haa­vis­toa moni­puo­li­sem­pi ura ras­kais­ta ja osin likai­sis­sa­kin fyy­si­sis­tä töistä.

  Ööh, ja tää ker­too mitä? Kär­si­mä­tön Sau­li viih­tyy sor­vin ääres­sä kor­kein­taan kuun kier­ron ver­ran? Ja mitä tulee työ­uran pituu­teen, niin on kai ole­tet­ta­vaa että Sau­lil­la on Pek­kaa enem­män työ­tun­te­ja taka­naan, kos­ka hän on ollut ikän­sä puo­les­ta pidem­pään työ­elä­mäs­sä mukana.

 98. Osmo Soi­nin­vaa­ra, ker­ro edes yksi syy, mik­si maa­lais­ten kan­nat­tai­si äänes­tää Haavistoa ?

  Seli­tä mus­ta val­koi­sek­si, maa­seu­tu on vih­rei­den mie­les­tä ympä­ris­tö­ri­kos, Soi­nin­vaa­ran omia sano­ja lainatakseni.

 99. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jurk­kea P
  Onko sinus­ta kiel­let­tyä tai muu­ten vää­rin jär­jes­tää mie­le­no­soi­tuk­sia sii­tä, että poli­tiik­ka on menos­sa vää­rään suuntaan? 

  Ei kai se mil­lään muo­toa kiel­let­tyä ole, mut­ta sen ver­ran hyvin muis­tis­sa, samoin kuin se vaa­le­ja edel­tä­nyt ja seu­ran­nut facebook‑p*skamyrsky että vähän voi olla vai­keuk­sia vakuut­taa aina­kaan kaik­kia PS:n kan­nat­ta­jia vih­rei­den hyvän­tah­toi­ses­ta suvait­se­vai­suu­des­ta. Suo­mes­sa ei käsit­tääk­se­ni ihan kovin usein ole ollut tapa­na jär­jes­tää mie­le­no­soi­tuk­sia jotain poliit­tis­ta puo­luet­ta (ts. sen edus­kun­ta­vaa­li­me­nes­tys­tä) vastaan.

 100. Väit­tee­seen, että joi­den­kin mukaan köy­hien kuu­luu­kin köyh­tyä ei sisäl­ly väi­tet­tä, että köy­hät oli­si­vat köyh­ty­neet kuten väit­tee­seen Väy­ry­nen oli­si pitä­nyt vali­ta pre­si­den­tik­si ei sisäl­ly väi­tet­tä, että Väy­ry­nen oli­si valit­tu presidentiksi.

  Tämä nyt ei lii­ty pre­si­den­tin­vaa­lei­hin oikein mil­lään taval­la, mut­ta minua jäi kiin­nos­ta­maan se väi­te, jon­ka mukaan Suo­mes­sa on pii­re­jä, joi­den mie­les­tä köy­hien pitäi­si köyhtyä.

  Sen olen kyl­lä huo­man­nut, että Suo­mes­sa on pii­re­jä, joi­den mukaan juu­ri hei­dän itsen­sä pitäi­si vau­ras­tua, ja mie­luum­min enem­män kuin mui­den. Tämä kat­taa täy­sin epä­tie­teel­li­sen nyrk­ki­tun­tu­man mukaan enem­mät puo­let populaatiosta.

  Ja sekin on aika ilmi­sel­vää, että poru­kas­sa on huo­mat­ta­va mää­rä nii­tä, joi­den mukaan köy­hem­mil­le annet­ta­via ropo­sia ei pidä mak­saa aina­kaan hei­dän mak­sa­mi­aan vero­ja suu­ren­ta­mal­la tai hei­dän saa­mi­aan etuuk­sia kaven­ta­mal­la. Vari­aa­tioi­ta on sit­ten sii­nä, että joko tulon­siir­to­ja pitää teh­dä mui­den tulois­ta tai ei lain­kaan. Poli­tiik­ka pyö­rii näi­den vari­aa­tioi­den ympärillä.

  Sitä en kui­ten­kaan itse ole huo­man­nut, että suo­ma­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa oli­si mer­kit­tä­vää mää­rää ihmi­siä, joi­den mukaan köy­hien kuu­luu­kin köyh­tyä. Jos näin on, niin toi­ve on outo sekä inhi­mil­li­ses­ti että ratio­naa­li­ses­ti. Oli­si kui­ten­kin muka­va saa­da täs­tä vähän esimerkkejä.

  Yleen­sä kai tulon­ja­ko­kes­kus­te­lu käy­dään sii­nä välis­sä, pal­jon­ko parem­min toi­meen­tu­le­vil­ta siir­re­tään rahaa huo­nom­min toi­meen­tu­le­vil­le. Oikeis­ton mie­les­tä vähem­män kuin vasem­mis­ton mie­les­tä. Mut­ta olem­me­ko pääs­seet jo sil­le asteel­le, jos­sa oikeis­to kes­kit­tyy köy­hien ja vasem­mis­to rik­kai­den köyhdyttämiseen?

 101. Kom­ment­ti­ni HS:n Unto Hämä­läi­sen peräs­sä­hiih­tä­jän blogiin:

  Kari Peit­sa­mo kir­joit­taa: ”Useas­sa kom­men­tis­sa on vii­tat­tu Haa­vis­ton hyviin puhu­jan­lah­joi­hin, ja sii­nä hän tot­ta vie­köön päi­hit­tää vas­taeh­dok­kaan­sa. Nii­nis­tö ei tule menes­ty­mään ulko­po­li­tii­kan joh­ta­ja­na hute­ron ilmai­sun­sa takia. Hän on kan­sain­vä­li­sen poli­tii­kan hiih­to­kil­pai­luis­sa köm­pe­lö kuin lap­si, joka on juu­ri saa­nut ensim­mäi­set suksensa”.

  Ilta­leh­des­sä on video­lin­kit Haa­vis­ton ja Nii­nis­tön puhei­siin dema­reil­le. Nii­nis­tön puhe on asia­si­säl­löl­tään ja esi­tys­ta­val­taan kuin ensim­mäis­tä ker­taa kun­nan­val­tuus­toon pyr­ki­vän puhe. Lisäk­si hän hie­roo puheen­sa aika­na kädel­lään usei­ta ker­to­ja nenään­sä. Haa­vis­to puhuu kuin Oba­ma, pre­si­den­til­le kuu­lu­vis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä ja arvo­joh­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä asioista.
  http://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/2012012615128505_pd.shtml

 102. Kes­kus­te­lin suu­ren fir­man joh­to­por­taas­sa toi­mi­neen hen­ki­lön kans­sa. Tämä huip­pu­kou­lu­tet­tu USA:ssakin luen­noi­nut alan­sa eri­tyis­asian­tun­ti­ja sanoi minul­le, että val­tion mak­sa­mat sosi­aa­li­set tulon­siir­rot tuli­si lopet­taa. Köy­häi­na­pu kuu­lui hänen mie­les­tään kir­kol­le ja vapaa­eh­tois­jär­jes­töil­le. Oli eri­kois­ta kuul­la tuol­lais­ta teks­tiä muu­toin älyk­kääl­tä ja miel­lyt­tä­väl­tä tie­de­mie­hel­tä. Mies oli van­kas­ti kokoo­mus­lai­nen ja ymmär­si myös luon­toar­vo­jen pääl­le, Ode on toden­nä­köi­ses­ti luke­nut mie­hen kir­jal­lis­ta tuotantoa.

  Uskon, että Suo­mes­sa ja yleen­sä län­si­mais­sa on viriä­mäs­sä kas­va­vaa kiin­nos­tus­ta yhteis­kun­ta­mal­lin muut­ta­mi­sek­si ame­rik­ka­lai­sem­paan suun­taan. Voi olla, että sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen yhteis­kun­ta­ko­kei­lum­me on vain hämä­rä kan­gas­tus 40 vuo­den pääs­tä suu­res­sa osas­sa län­tis­tä maailmaa.

  Talous­krii­si saat­taa ava­ta ikku­nan fried­ma­ni­lai­sil­le sup­peam­paa val­tio­ta aja­vil­le voi­mil­le, prio­ri­soin­tia jou­du­taan teke­mään Suo­mes­sa­kin. Perus­suo­ma­lai­sil­le ja viher­va­sem­mis­to­lai­sil­le voi tul­la nok­ka­pok­kaa; siir­re­tään­kö varo­ja glo­baa­lis­ta alt­ruis­mis­ta tur­vaa­maan koti­maam­me köy­hien ase­maa? — Kai­kil­le ei rii­tä resurs­se­ja talou­tem­me kurjistuessa.

 103. wiki­leak­sin jenk­kiar­viot ker­to­vat että Haa­vis­toa ei oikein osat­tu arvos­taa nime­no­maan tuos­sa YK-ope­raa­tios­sa johon viittasit.

  Jos­sa­kin haas­tat­te­lus­sa Haa­vis­to muu­ten tote­si rem­pan­neen­sa ja myy­neen­sä verot­ta voi­tol­la jo vii­si asun­toa. Ihan hyvä että jak­saa yrit­tää, en minä sitä sano, mut­ta samaan aikaan Nii­nis­tön varal­li­suu­des­ta yri­te­tään teh­dä vikaa.

 104. Kat­se­lin Haa­vis­ton ja Nii­nis­tön ensim­mäi­sen yhtei­sen TV-ten­tin täl­lä toi­sel­la kier­rok­sel­la. Pää­lim­mäi­sek­si aja­tuk­sek­si minul­le tuos­ta ten­tis­tä jäi, että sii­nä kak­si asiois­ta var­sin hyvin peril­lä ole­vaa her­ras­mies­tä otti koh­te­li­aas­ti yhteen. Subs­tans­si­puo­lel­la mit­te­lö päät­tyi mie­les­tä­ni aivan tasan. Mut­ta esiin­ty­mis­puo­lel­la Haa­vis­to vei niu­kah­kon voi­ton. Hän on yksin­ker­tai­ses­ti Nii­nis­töä juo­he­vam­pi puhu­ja ja esiin­ty­mis­tyy­lil­tään luon­te­vam­pi. Nii­nis­tö oli ken­ties hie­man pre­si­den­til­li­sem­pi. Jos tämä oli­si ollut nyrk­kei­ly­ot­te­lun erä, niin oli­sin tuo­min­nut sen 10 — 10, mut­ta voit­ta­jak­si Haaviston.

  Tak­ti­ses­ti Haa­vis­to siis voit­ti, mut­ta stra­te­gi­ses­ti tämä oli hänel­le kipeä tap­pio, kos­ka Haa­vis­to oli­si vält­tä­mät­tä tar­vin­nut SUUREN voi­ton. Nyt tuli voit­to kie­len mitalla.

  On huo­mat­ta­va, että täl­lä het­kel­lä ennak­koon äänes­tä­nei­tä on jo liki 600000, jois­ta Nii­nis­tö lie­nee saa­nut noin 180000 ään­tä enem­män kuin Haa­vis­to. Haa­vis­ton vii­mei­nen aito mah­dol­li­suus kaven­taa rat­kai­se­vas­ti peliä ja saa­da myön­tei­nen kier­re jat­ku­maan on tyr­mä­tä Nii­nis­tö täy­del­li­ses­ti per­jan­tain MTV:n ten­tis­sä. En oikein usko moi­seen, sil­lä niin hyvä ja var­maot­tei­nen Nii­nis­tö tänä ilta­na oli.

 105. Tämän kop­sa­sin tois­si­jai­ses­ta läh­tees­tä, joten en ole var­ma toden­pe­räi­syy­des­tä, ehkä peräi­sin paperilehdestä.

  Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lun mukaan Nii­nis­tön kan­na­tus on 65% ja Haa­vis­ton 35%.
  IS 26.1.2012.
  Puo­lue Nii­nis­tö Haavisto
  KOK 93 % 7 %
  PS 68 % 32 %
  KESK 83 % 17 %
  SDP 54 % 46 %
  VAS 15 % 85 %
  VIHR 13 % 87 %
  KD 92 % 8 %
  RKP 85 % 15 %
  Muut 70 % 30 %

  Sii­nä sitä on ihmet­te­le­mis­tä, eni­ten ihme­tyt­tää dema­rei­den nii­nis­tö­läi­syys ja toi­saal­ta yllät­tä­vän suu­ri Haa­vis­ton kan­na­tus per­su­ja äänes­tä­neis­sä. Joka kol­mas Hom­ma-foo­ru­mil­la gal­lu­piin osal­lis­tu­nut on Haa­vis­ton taka­na, mikä ei ole lain­kaan yllät­tä­vää ottaen huo­mioon monien hom­ma­lais­ten pyr­ki­mys ymmär­tää asioi­ta laaja-alaisesti.

 106. Tun­tuu pit­kän ajan seu­raa­mi­sen perus­teel­la ihan sil­tä, että Sylt­ty elää jos­sain vaih­toeh­to­to­del­li­suu­des­sa, jos­sa mus­ta on val­kois­ta ja val­koi­nen mus­taa; ja _ehdottomasti_ kapi­ta­lis­mi on kom­mu­nis­mia ja kom­mu­nis­mi kapi­ta­lis­mia. Tie­tys­ti jär­ke­vin­tä­hän on jät­tää Sylt­ty huo­miot­ta, mut­ta näin hau­ko­tuk­sien välis­sä jak­san juu­ri ja juu­ri vähän kommentoida.

  > Mil­loin­ka­han Suo­mes­sa köy­hät ovat vii­mek­si köyh­ty­neet? Aina­kin tääl­lä vai­kut­tai­si hyvin­kin sil­tä, että ver­rat­tu­na sii­hen mys­ti­seen 20–30v sit­ten lop­pu­nee­seen hywään wan­haan aikaan, jol­loin köy­hät­kään eivät olleet köy­hiä, niin tämän päi­vän köy­häl­lä on enem­män mate­ri­aa käy­tös­sään kuin silloin.

  Min­kä­lais­ta mate­ri­aa? Ja miten tär­keä köy­hyy­den mit­ta­ri joku kän­ny, kan­net­ta­va, hal­vat ker­ta­käyt­tö­vaat­teet yms. on? Minus­ta köy­hien (asunto)velka on kas­va­nut hui­mas­ti. Auton omis­ta­mi­nen on pro­sen­tu­aa­li­ses­ti vähen­ty­nyt. Perus­ter­vey­den­huol­to on rapis­tu­nut (ham­mas­lää­kä­ria­jan saa­mi­nen on työn ja tus­kan taka­na, ihmi­siä ei tah­do­ta kul­jet­taa ambu­lans­sil­la sairaalaan…).

  Mut­ta ei tämä mitään. Jätä nil­lit­tä­mi­nen ja tee tut­ki­mus­ta asias­ta! Tai etsi netis­tä tut­ki­muk­sia! Kat­so­taan sit­ten, mitä olet saa­nut aikaan. Ver­tail­laan käsi­tyk­siä luo­vas­sa hen­ges­sä, eiks joo!

  > Jos suu­rem­pi osa kan­sas­ta on köy­hem­piä, niin ei muu­ta kuin kor­kea­kou­lu­jen ovet säp­piin ja opis­ke­li­jat työ­elä­mään vaik­ka siwan kas­soil­le tai suo­ta kuokkimaan.

  Pssttt! Tätä on kokeil­tu ihan aseel­li­sen mili­tian kans­sa. Sanoo­ko punakh­me­rit mitään? Tätä on ylei­ses­ti pidet­ty barbariana.

  > Samaan sys­syyn kiel­le­tään lail­la avio­erot, jol­loin yksi suu­rim­mis­ta lap­si­köy­hyyt­tä aiheut­ta­vis­ta teki­jöis­tä pois­tuu täydellisesti.

  Avio­ero­jen saa­mis­ta on kiris­tet­ty äärim­mil­leen ja abor­tit kiel­let­ty. Ihan­ne­maa­si nimi on Romania.

  > Täm­möi­sil­lä kei­noil­la suo­ma­lai­nen köy­hyys on hyvin nopeas­tin puo­li­tet­ta­vis­sa, kos­ka oikeas­ti mer­kit­tä­vä osa tulo­luo­kan ala­pääs­sä majai­le­vas­ta poru­kas­ta sat­tuu ole­maan opis­ke­li­joi­ta ja lap­si­köy­hyy­den lisään­ty­mi­nen taas joh­tuu per­hei­den hajoamisesta.

  Olen sana­ton…

  > Tai­taa täm­möi­set lääk­keet vaan olla kit­ke­räm­piä kuin itse tauti.

  Älä muu­ta san!

 107. Kää­päe­läin: Sii­nä sitä on ihmet­te­le­mis­tä, eni­ten ihme­tyt­tää dema­rei­den nii­nis­tö­läi­syys ja toi­saal­ta yllät­tä­vän suu­ri Haa­vis­ton kan­na­tus per­su­ja äänestäneissä.

  Tut­ki­mus­ten mukaan per­su­jen kan­na­tus on eri­tyi­sen kor­ke­aa duu­na­ri­mies­ten kes­kuu­des­sa. Heil­le voi olla suu­ri kyn­nys äänes­tää kokoo­mus­lais­ta ehdo­kas­ta. Veik­kaan, että moni dema­ri- ja per­su­kan­nat­ta­ja on vie­lä kah­den vai­heel­la, kum­pi nois­ta ehdok­kais­ta on pie­nem­pi paha.

 108. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Haa­vis­to. Haa­vis­ton vii­mei­nen aito mah­dol­li­suus kaven­taa rat­kai­se­vas­ti peliä ja saa­da myön­tei­nen kier­re jatkumaan 

  Ei ole ollen­kaan vää­rää vaan nime­no­maan oikein. Mut­ta sit­ten on tur­ha tul­la vuo­den pääs­tä ko manöö­ve­ris­tä tul­la esit­tä­mään että yhtei­sel­lä asial­la ollaan, äänes­tä­kää mei­dän tyyp­piä jookosta.

 109. Nyt pitäi­si kyl­lä jon­kun kai­vaa Pekan Ball­sit esiin, muu­ten me näh­dään Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja pre­si­dent­ti­nä vas­ta vuon­na 2018. Pek­ka on esiin­ty­jä­nä ja asiao­saa­ja­na sel­keäs­ti kil­pa­kump­pa­ni­aan ete­väm­pi, mut­ta se haastaminen!!!1!!!!

  Eili­ses­sä tv-ten­tis­sä astel­ma oli kään­ty­nyt pää­lael­leen, kun Nii­nis­tö tuli pääl­le kuin ylei­nen syyt­tä­jä. Vaik­ka Pek­ka sai­kin tor­jut­tua hyök­käyk­set (ihmi­soi­keuk­sien vie­mi­nen oppi­mes­ta­rin tavoin ja pakot­teet Ira­nia vas­taan Jenk­kien aloit­tees­ta), niin en tie­dä kum­pi jäi lopul­ta kat­so­jan mie­liin: se akti­vii­nen tyy­pi vai se alta­vas­taa­ja. Tor­jun­ta­voit­to ei rii­tä, Sau­li pitää saa­da ajet­tua nurkkaan. 

  Ilmei­ses­ti täs­sä on se “ongel­ma”, että Pek­ka on vaan niin pirun muka­va, että vas­tus­ta­jan saat­ta­mi­nen kii­pe­liin kipe­ril­lä argu­men­teil­la tun­tuu mie­hes­tä ahdis­ta­val­ta. Nyt on kui­ten­kin vii­mei­set het­ket nous­ta siel­tä omal­ta muka­vuusa­lu­eel­ta ja lait­taa vähän cojo­ne­sia kehiin. Jos se haas­ta­mi­nen on han­ka­laa, niin sit­ten vas­ta­hyök­käyk­siä, mihin esi­mer­kik­si eilen oli­si ollut oiva mahdollisuus.

 110. Kää­päe­läin kir­joit­ti :“Sii­nä sitä on ihmet­te­le­mis­tä, eni­ten ihme­tyt­tää dema­rei­den nii­nis­tö­läi­syys ja toi­saal­ta yllät­tä­vän suu­ri Haa­vis­ton kan­na­tus per­su­ja äänestäneissä.”

  SDP:n ja Kokoo­muk­sen ase­ve­liak­se­li on van­ha perua. Meil­lä kokoo­mus­lai­sil­la on monien dema­rien kans­sa pal­jon­kin yhteis­tä. Muis­ta, että kun vuo­den 2003 edus­kun­ta­vaa­leis­sa kokoo­mus­lai­se­na kat­soin vaa­li­ko­nes­ta, ket­kä ehdok­kais­ta sopi­si­vat vas­taus­te­ni kans­sa suh­tees­sa par­hai­ten äänes­te­tä­väk­si, niin vii­den kär­ki­ni­men lis­tal­la oli yksi koo­koo­mus­lai­nen ja nel­jä demaria.

  Dema­reil­la on hyvin muis­tis­sa Paa­vo Lip­po­sen kak­si hal­li­tus­ta, jois­sa Sau­li Nii­nis­tö oli hyvä­nä aisa­pa­ri­na Lip­po­sel­le. Osit­tain täs­tä­kin syys­tä kyn­nys äänes­tää Nii­nis­töä on dema­rei­den ruo­ho­juu­ri­ta­sol­la sma­ta­la. SDP:n kan­san­edus­ta­jis­ta uskon enem­mis­tön äänes­tä­vän Haa­vis­toa, mut­ten kovin suu­rel­la enemmistöllä.

  Perus­suo­ma­lai­set on moraa­li­kon­ser­va­tii­nen, mut­ta monis­sa var­sin vasem­mis­to­lai­nen puo­lue. Moraa­li­kon­se­va­tii­vit äänes­tä­vät val­tao­sal­taan Nii­nis­töä, mut­ta PS:n vasem­mis­to­sii­ves­sä sen parem­min Nii­nis­töä kuin Kokoo­mus­ta­kaan ei halu­ta tukea. Nii­nis­töä pai­naa PS:n kan­nat­ta­jien sil­mis­sä myös se, että hän oli Paa­vo Lip­po­sen kans­sa vie­mäs­sä Suo­mea euroa­lu­eel­le. Tosin Haa­vis­to­kin liput­taa sel­väs­ti EU:n ja euron puolesta.

 111. Vesa Kai­te­ra: Subs­tans­si­puo­lel­la mit­te­lö päät­tyi mie­les­tä­ni aivan tasan. 

  Tasan?

  Haa­vis­ton hyvät tie­dot ja ope­ra­tii­vi­nen ymmär­rys ulko­po­li­tii­kas­ta tuli­vat sel­keäs­ti ilmi hänen puheen­vuo­rois­saan. Nii­nis­tö tyy­tyi suu­rim­mak­si osak­si jees­mie­hei­le­mään Haa­vis­ton esit­tä­miä lin­jauk­sia, ja sen lisäk­si moka­si sen ainoan asian, jos­sa uskal­tau­tui sel­väs­ti haas­ta­maan (menet­te­ly­ta­pa Ira­nin ydinasetilanteessa).

  Pikem­min­kin sanoi­sin, että asia­puo­lel­la Haa­vis­to voit­ti kirk­kaas­ti, ja esiin­ty­mi­sen osal­ta pun­tit meni­vät, jos ei täy­sin, niin aina­kin enem­män tasan. Haa­vis­ton rau­hal­li­nen, pro­vo­soi­ma­ton, sel­ko­kie­li­nen ja äärim­mäi­sen asia­kes­kei­nen tyy­li veto­si itsee­ni enem­män, mut­ta uskon ole­van hei­tä­kin, joi­ta Nii­nis­tön auto­ri­tää­ri­nen äräh­te­ly ja oppi­mes­ta­roin­ti puhuttelee.

  Kan­sain­vä­li­ses­sä poliit­tii­kas­sa tuol­lai­nen komen­te­lu ei kui­ten­kaan kan­na, jos hen­ki­lön subs­tans­sio­saa­mi­nen ja diplo­maat­ti­nen ymmär­rys ovat hei­kol­la tasol­la. Pie­nen maan pre­si­den­til­lä ei ole kan­sain­vä­li­ses­ti saman­lais­ta auk­to­ri­teet­tia­se­maa kuin Nii­nis­töl­lä on suh­tees­sa äänestäjiinsä.

 112. Eins­ten:
  Ilmei­ses­ti täs­sä on se “ongel­ma”, että Pek­ka on vaan niin pirun muka­va, että vas­tus­ta­jan saat­ta­mi­nen kii­pe­liin kipe­ril­lä argu­men­teil­la tun­tuu mie­hes­tä ahdis­ta­val­ta. Nyt on kui­ten­kin vii­mei­set het­ket nous­ta siel­tä omal­ta muka­vuusa­lu­eel­ta ja lait­taa vähän cojo­ne­sia kehiin. Jos se haas­ta­mi­nen on han­ka­laa, niin sit­ten vas­ta­hyök­käyk­siä, mihin esi­mer­kik­si eilen oli­si ollut oiva mahdollisuus. 

  Tai sit­ten Pek­ka on niin ana­lyyt­ti­nen, että pitää mah­tai­lua ja hyök­käi­lyä merk­ki­nä häviöl­lä ole­mi­ses­ta, eikä sik­si halua itse sor­tua sel­lai­seen. Voi myös olla, että hän on rau­han­neu­vot­te­li­jan teh­tä­vis­sä käy­tän­nös­sä toden­nut hil­li­tyn lin­jan pure­van lop­pu­jen lopuk­si parhaiten.

  Äänes­tä­jis­tä sil­ti var­maan val­tao­sa lie­nee aina­kin jos­sain mää­rin ohjail­ta­vis­sa tuol­la ei-ana­lyyt­ti­sel­la, alku­kan­tai­sem­mal­la vies­tin­nän tasol­la. Ts. hen­ki­löä, joka osoit­taa käy­tök­sel­lään ole­van­sa alfau­ros, kuun­nel­laan ja pide­tään joh­ta­ja­na, vaik­ka hän subs­tans­sin osal­ta puhui­si ympä­ri­pyö­rei­tä höpöhöpöjuttuja.

  Jän­näk­si menee!

 113. Vihe­rins­si:
  Yleen­sä kai tulon­ja­ko­kes­kus­te­lu käy­dään sii­nä välis­sä, pal­jon­ko parem­min toi­meen­tu­le­vil­ta siir­re­tään rahaa huo­nom­min toi­meen­tu­le­vil­le. Oikeis­ton mie­les­tä vähem­män kuin vasem­mis­ton mie­les­tä. Mut­ta olem­me­ko pääs­seet jo sil­le asteel­le, jos­sa oikeis­to kes­kit­tyy köy­hien ja vasem­mis­to rik­kai­den köyhdyttämiseen?

  En muis­ta, että oikeis­ton pii­ris­tä oli­si esi­tet­ty köy­hien köyh­dyt­tä­mis­tä, mut­ta vasem­mal­ta kyl­lä­kin ollaan oltu sitä miel­tä, että joi­den­kin hyvin­voin­nin tuhoa­mi­nen (vaik­ka se ei toi­si yhtään abso­luut­tis­ta hyvin­voin­tia muil­le) voi olla hyvä jut­tu: las­kee­han se tuloe­ro­ja. Täl­lai­nen kuu­los­taa absur­dil­ta, mut­ta olen sel­lais­ta tämän­kin pals­tan kom­men­teis­sa lukenut.

  Minus­ta kan­sa­kun­nan hyvin­voin­tia ei pitäi­si­kään mita­ta kes­ki­tu­lo­jen ja tulon­jaon tasai­suu­den yhdis­tel­mä­nä vaan köy­him­män kan­san­osan abso­luut­ti­sel­la vau­rau­del­la (min-max-peri­aa­te).

 114. Vii­meis­tään nyt Haa­vis­ton pitäi­si luo­pua sii­tä vih­rei­den hel­ma­syn­nis­tä että me nyt satu­taan ole­maan tätä miel­tä. Lii­an mon­ta ker­taa vih­rei­den vas­taus on alkanut:
  — Vih­reät on otta­neet kan­nan, jon­ka mukaan…
  — Mun mie­les­tä täs­sä nyt pitäisi…
  — En itse lähtisi.…

  Se on toi­mi­nut huo­nos­ti muis­sa­kin vaa­li­ten­teis­sä, mut­ta aivan eri­tyi­sen huo­nos­ti tämä reto­riik­ka toi­mii val­li­ten­tis­sä, jos­sa etsi­tään pre­si­den­til­lis­tä ehdo­kas­ta. Pre­si­dent­tieh­do­kas sano­koon kan­tan­sa suo­raan ja peh­men­te­le­mät­tä. Asiayh­tey­des­tä kyl­lä käy ilmi, että kysy­mys on hänen kannastaan.

 115. Saa­ra:

  Tai sit­ten Pek­ka on niin ana­lyyt­ti­nen, että pitää mah­tai­lua ja hyök­käi­lyä merk­ki­nä häviöl­lä ole­mi­ses­ta, eikä sik­si halua itse sor­tua sel­lai­seen. Voi myös olla, että hän on rau­han­neu­vot­te­li­jan teh­tä­vis­sä käy­tän­nös­sä toden­nut hil­li­tyn lin­jan pure­van lop­pu­jen lopuk­si parhaiten.”

  En kan­na­ta myös­kään min­kään­nä­köis­tä mah­tai­lua tai hyök­käi­lyä. Olen kir­joit­ta­nut haas­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, että Pekal­la tuli­si löy­tyä roh­keut­ta Sau­lin haas­ta­mi­seen. Kos­ka muu­ten mie­li­ku­vak­si jää, kuten nyt on ilmei­ses­ti käy­nyt, että kes­kus­te­lu meni ja menee joten­kin “tasan”.

  Ja täy­tyy muis­taa, että nyt on käyn­nis­sä pre­si­dent­ti­pe­li, ei rau­han­neu­vot­te­lut. Vaik­ka näis­sä on var­mas­ti yhtä­läi­syyk­siä, niin myös eroa­vai­suuk­sia löy­tyy aina­kin sen ver­ran, että ei vält­tä­mät­tä kan­na­ta heit­täy­tyä rau­han­neu­vot­te­lu­tai­to­jen varaan.

 116. Jaak­ko Säre­lä: En muis­ta, että oikeis­ton pii­ris­tä oli­si esi­tet­ty köy­hien köyh­dyt­tä­mis­tä, mut­ta vasem­mal­ta kyl­lä­kin ollaan oltu sitä miel­tä, että joi­den­kin hyvin­voin­nin tuhoa­mi­nen (vaik­ka se ei toi­si yhtään abso­luut­tis­ta hyvin­voin­tia muil­le) voi olla hyvä jut­tu: las­kee­han se tuloe­ro­ja. Täl­lai­nen kuu­los­taa absur­dil­ta, mut­ta olen sel­lais­ta tämän­kin pals­tan kom­men­teis­sa lukenut.Minusta kan­sa­kun­nan hyvin­voin­tia ei pitäi­si­kään mita­ta kes­ki­tu­lo­jen ja tulon­jaon tasai­suu­den yhdis­tel­mä­nä vaan köy­him­män kan­san­osan abso­luut­ti­sel­la vau­rau­del­la (min-max-peri­aa­te).

  jep, nykyi­nen pre­si­dent­tim­me käyt­ti jopa sel­lais­ta ter­miä kuin yhtei­nen kas­sa kau­his­tel­les­saan yri­tys­joh­ta­jien suu­ria palk­kioi­ta. Se oli hänen mie­les­tään pois yhtei­ses­tä kas­sas­ta. Vaik­ka tie­tys­ti kai­ken jär­jen mukaan siel­tä tuli aivan helk­ka­ris­ti juu­ri sii­hen yhtei­seen kas­saan kun suu­rin osa menee veroi­na yhteis­kun­nal­le yhtei­sen kas­san ulko­puo­li­sis­ta varoista.

  Rikas­tu­mi­nen on jokai­sen vel­vol­li­suus. Vain rikas­tu­mal­la tämä kan­sa­kun­ta pär­jää, ei tulo­jen tasaa­mi­nen voi olla tavoi­te. Haa­vis­to­kin on tajun­nut tämän hyvin ja tou­teut­ta­nut­kin hie­nos­ti, hatun­nos­ton arvoi­nen jut­tu pää­tyä mil­jo­nää­rik­si yksin­ker­tai­sel­la kaavalla.

 117. Jaak­ko Säre­lä: Minus­ta kan­sa­kun­nan hyvin­voin­tia ei pitäi­si­kään mita­ta kes­ki­tu­lo­jen ja tulon­jaon tasai­suu­den yhdis­tel­mä­nä vaan köy­him­män kan­san­osan abso­luut­ti­sel­la vau­rau­del­la (min-max-peri­aa­te).

  Usei­den tut­ki­mus­ten perus­teel­la kui­ten­kin ihmis­ten tyy­ty­väi­syys elä­mään­sä mää­räy­tyy enem­män suh­teel­li­sen kuin abso­luut­ti­sen vau­rau­den perus­teel­la. Nyky­ajan köy­hyy­des­sä on enem­män kyse sosi­aa­li­ses­ta häpeäs­tä ja eris­täy­ty­mi­ses­tä kuin perus­tar­pei­den tyy­dyt­tä­mät­tä jää­mi­ses­tä. Ihmi­nen on kui­ten­kin, toi­sin kuin yksin­ker­tai­set talous­tie­teel­li­set mal­lit olet­ta­vat, sosi­aa­li­nen eläin ja tämä seik­ka pitää huo­mioi­da myös poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa. Ode on kir­joit­ta­nut enem­män­kin aiheesta.

 118. Jurk­ka P:

  jep, nykyi­nen pre­si­dent­tim­me käyt­ti jopa sel­lais­ta ter­miä kuin yhtei­nen kas­sa kau­his­tel­les­saan yri­tys­joh­ta­jien suu­ria palkkioita. 

  Yri­tys­joh­ta­jis­ta puhut­taes­sa oli­si muu­ten hyvä erot­taa val­tio­nyh­tiöi­den joh­ta­jat (joi­den palk­kiot taval­laan ovat pois yhtei­ses­tä kas­sas­ta) ja yksi­tyis­ten yri­tys­ten joh­ta­jat. Yksi­tyis­ten yri­tys­ten joh­ta­jien palk­kiot ovat sel­keäs­ti vain ja ainoas­taan nii­den yri­tys­ten omis­ta­jien asia. Jos teke­vät tol­kut­to­mia palk­kio­jär­jes­te­ly­jä, eivät menesty.

  1. Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

 119. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

  Niin, voi­han se ollakin. 

  Minä kiin­ni­tin huo­mio­ta lähin­nä sii­hen, että joh­don palk­kiot ovat omis­ta­jien asia, eli val­tio­nyh­tiöis­sä kan­san, joi­ta polii­ti­kot edustavat.

 120. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä? 

  Ehkä aja­tuk­se­na onkin, että kan­sa­lai­nen kat­soo ettei tuo ole hänen etun­sa mukais­ta? Eli ehkä vapaa­eh­toi­ses­ti yksi­tyi­siin fir­moi­hin sijoit­ta­vien käsi­tyk­set kan­nus­tin­jär­jes­tel­mien toimivuudesta/tarpeellisuudesta sekä joh­don roo­lis­ta yri­tys­ten menes­tyk­seen eroa­vat kes­ki­ver­to­kan­sa­lai­sen näkemyksestä?

  Lisäk­si nega­tii­vi­set yhteis­kun­nal­li­set ulkois­vai­ku­tuk­set ei jakau­du samal­la­lail­la molem­mis­sa tapauk­sis­sa, ts. käsi­tys “omis­ta­jan edus­ta” eroaa.

 121. KKK: Usei­den tut­ki­mus­ten perus­teel­la kui­ten­kin ihmis­ten tyy­ty­väi­syys elä­mään­sä mää­räy­tyy enem­män suh­teel­li­sen kuin abso­luut­ti­sen vau­rau­den perus­teel­la. Nyky­ajan köy­hyy­des­sä on enem­män kyse sosi­aa­li­ses­ta häpeäs­tä ja eris­täy­ty­mi­ses­tä kuin perus­tar­pei­den tyy­dyt­tä­mät­tä jää­mi­ses­tä. Ihmi­nen on kui­ten­kin, toi­sin kuin yksin­ker­tai­set talous­tie­teel­li­set mal­lit olet­ta­vat, sosi­aa­li­nen eläin ja tämä seik­ka pitää huo­mioi­da myös poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa. Ode on kir­joit­ta­nut enem­män­kin aiheesta.

  Niin, suh­teel­li­sel­la köy­hyy­del­lä­kin on mer­ki­tys­tä ja luu­len­kin, että köy­him­män kan­san­osan abso­luut­ti­nen vau­raus on kor­ke­aa siel­lä, mis­sä on suh­teel­li­sen tasai­nen tulon­ja­ko. Eli käy­tän­nös­sä pel­käs­tään abso­luut­tis­ta mit­ta­ria mak­si­moi­mal­la saa­vu­te­taan hyvä tulos suh­teel­li­ses­sa­kin mit­ta­ris­sa (mut­ta ei toi­sin päin, esi­merk­ki­nä nyt vaik­ka Neuvostoliitto).

  Abso­luut­ti­ses­sa mit­ta­ris­sa on vaan se hyvä puo­li, että se estää per­vers­sit tilan­teet, jois­sa kan­nat­taa aktii­vi­ses­ti tuho­ta hyvin­voin­tia (täs­tä­hän oli kes­kus­te­lua taan­noin mm. kau­pun­gi­no­sien viih­ty­vyy­den osal­ta ja siel­lä mm. joku kan­nat­ti hyvin­voin­nin tuhoamista).

 122. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

  Sik­si kos­ka val­tio­nyh­tiöt tyy­pil­li­ses­ti ovat joko mono­po­liyh­tiöi­tä tai sit­ten fak­ti­ses­ti mono­po­liyh­tiöi­tä eivät­kä toi­mi samal­la taval­la kil­pail­lul­la mark­ki­nal­la kuin vaik­ka­pa Nokia tai Met­so tai Fis­kars. VR voi toi­mia lähes kuin­ka huo­nos­ti vain, kuten se tot­ta vie­köön tekeekin.

 123. Ote omas­ta aiem­mas­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni :” :“Subs­tans­si­puo­lel­la mit­te­lö päät­tyi mie­les­tä­ni aivan tasan.”

  Saa­ra kom­men­toi tätä :“Tasan?

  Haa­vis­ton hyvät tie­dot ja ope­ra­tii­vi­nen ymmär­rys ulko­po­li­tii­kas­ta tuli­vat sel­keäs­ti ilmi hänen puheen­vuo­rois­saan. Nii­nis­tö tyy­tyi suu­rim­mak­si osak­si jees­mie­hei­le­mään Haa­vis­ton esit­tä­miä lin­jauk­sia, ja sen lisäk­si moka­si sen ainoan asian, jos­sa uskal­tau­tui sel­väs­ti haas­ta­maan (menet­te­ly­ta­pa Ira­nin ydinasetilanteessa).”

  Minul­le jäi kui­ten­kin täs­tä kes­kus­te­lus­ta aika lail­la toi­nen käsi­tys. Mitä tulee Ira­nin ydin­a­se­ti­lan­tee­seen, niin sii­nä Haa­vis­to oli itse asias­sa oikeas­sa, mut­ta Nii­nis­tö kui­ten­kin voit­ti esit­tä­mi­ses­sä sel­väs­ti tuon osion. Tämä osa­voit­to aut­toi hän­tä pää­se­mään peliin mukaan, sil­lä ohjel­man alku­puoel­la Nii­nis­tö oli kai­va­nut itsel­leen syvät läh­tö­kuo­pat lii­an juris­ti­ris­ti­sel­la otteellaan.

  Saa­ra :“Pikem­min­kin sanoi­sin, että asia­puo­lel­la Haa­vis­to voit­ti kirk­kaas­ti, ja esiin­ty­mi­sen osal­ta pun­tit meni­vät, jos ei täy­sin, niin aina­kin enem­män tasan. Haa­vis­ton rau­hal­li­nen, pro­vo­soi­ma­ton, sel­ko­kie­li­nen ja äärim­mäi­sen asia­kes­kei­nen tyy­li veto­si itsee­ni enem­män, mut­ta uskon ole­van hei­tä­kin, joi­ta Nii­nis­tön auto­ri­tää­ri­nen äräh­te­ly ja oppi­mes­ta­roin­ti puhuttelee.”

  Mitä esiin­ty­mi­seen tulee, niin Haa­vis­to ei nyt ollut aivan par­haim­mil­laan, ja osa­syy sii­hen oli Nii­nis­tön sel­väs­ti aiem­pia TV-tent­te­jä aggres­si­vi­sem­pi asen­ne. Hän soti­ki tahal­laan Haa­vis­ton ryt­miä, mikä on yksi tapa pär­jä­tä väit­te­lys­sä. Täy­tyy muis­taa, että nyt puhut­tiin pal­jon ulko- ja tur­va­li­susu­po­li­tii­aks­ta, mis­sä Haa­vis­tol­la piti olla etu­lyön­tia­se­ma. Tent­ti tapah­tui myös YLE:ssä, joka on mel­ko sel­väs­ti liput­ta­nut Haa­vis­ton puo­les­ta. Nii­nis­tö oli siis kah­des­sa mer­ki­tyk­ses­sä vie­ras­ken­täl­lä. Sii­hen näh­den hän menes­tyi astet­ta parem­min kuin odotin.

  Minul­le jäi koko­nai­suu­te­na sel­lai­nen käsi­tys, että Haa­vis­to pyr­ki esiin­ty­mään jok­seen­kin samal­la taval­la kuin ensim­mäis­tä kier­ros­ta edel­tä­neis­sä TV-ten­teis­sä, jois­sa hän sään­nön­mu­kai­ses­ti oli parem­pi, jokus sel­väs­ti­kin parem­pi, kuin Nii­nis­tö. Mut­ta nyt Nii­nis­tö oli­kin yllät­tä­vän aktii­vi­nen, ja Haa­vis­ton pas­mat seko­si­vat pariin ottee­seen. Ei rii­tä, että tekee oman hyvän suo­ri­tuk­sen, vaan kil­pai­li­ja­kin on otet­ta­va huomioon.

  Saa­ra :“Kan­sain­vä­li­ses­sä poliit­tii­kas­sa tuol­lai­nen komen­te­lu ei kui­ten­kaan kan­na, jos hen­ki­lön subs­tans­sio­saa­mi­nen ja diplo­maat­ti­nen ymmär­rys ovat hei­kol­la tasol­la. Pie­nen maan pre­si­den­til­lä ei ole kan­sain­vä­li­ses­ti saman­lais­ta auk­to­ri­teet­tia­se­maa kuin Nii­nis­töl­lä on suh­tees­sa äänestäjiinsä.”

  Älä nyt viit­si olla lap­sel­li­nen. Tot­ta­kai Nii­nis­tö suh­tau­tuu kil­pai­le­vaan ehdok­kaa­seen toi­sel­la taval­la kuin vaik­ka­pa Venä­jän pää­mi­nis­te­riin. Jos Nii­nis­tö oli­si todel­la­kin kuvai­le­ma­si epä­diplo­maat­ti­nen ärhen­te­li­jä, niin tus­kin­pa hän­tä oli­si aikoi­naan valit­tu EDU:n puheen­joh­ta­jak­si nel­jäk­si vuo­dek­si. Sit­ten hänet nimi­tet­tiin EPP:n kun­nia­pu­heen­joh­tajsk­si­kin. Aina­kin oikeis­to­kes­kus­ta­laiss­sa puo­lueis­sa Nii­nis­töä arvos­te­taan kovas­ti­kin, vasem­mal­la arvos­tus voi olla kortilla.

  Sitä, ettei­kö Nii­nis­tö oli­si aina­kin Kokoo­muk­sen joh­ta­mi­ses­sa samoin kuin val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä ajoit­tain sor­tu­nut mana­ge­ment-by-per­ke­le ottei­siiin, en kiis­tä. Mut­ta eipä tuo nykyi­nen pre­si­dent­tim­me­kään ole aivan pudas pul­mu­nen täsä suhteessa.

  Seu­raa­vak­si vuo­ro­saon MTV:n tent­ti, mis­sä Nii­nis­tö on taval­laan koti­ken­täl­lään, sil­lä MTV on aina­kin vaa­li­kam­pan­jan aiem­mis­sa vai­heis­sa silit­tä­nyt Nii­nis­töä myö­tä­kar­vaan. Haa­vis­ton mah­do­li­suu­det voit­taa vaa­lit ovat pie­nen­ty­neet liki minia­tyyi­ko­koon. Nyt hän tar­vit­si­si oikeas­taan ihmeen. Täy­tyy muis­taa, että MTV:n ten­tin jäl­keen seu­raa­va tent­ti on vas­ta ennak­ko­ää­nes­tyk­sen pää­tyt­tyä, ja sii­hen men­nes­sä Niii­nis­töl­lä aat­taa olla jo hyvin mer­kit­tä­vä etu­mat­ka (300000 — 400000 ään­tä) anne­tuis­sa äänissä.

 124. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä? 

  Tämä on tie­tes­ti tot­ta, mut­ta pel­käs­tään sup­pea näkö­kul­ma. Laa­jem­min aja­tel­tu­na palk­kiot, jot­ka ovat taval­li­sen kan­sa­lai­sen pers­pek­tii­vis­tä täh­ti­tie­teel­li­set, aiheut­ta­vat epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den koke­muk­sen tun­net­ta, ja hei­ken­tä­vät yhteis­kun­nal­lis­ta yhte­näi­syyt­tä ja vakaut­ta. Val­tiol­la on pal­jon mui­ta­kin funk­tioi­ta kuin osa­keyh­tiöil­lä ja sik­si ver­tai­lusi ei ole oikein mielekäs.

 125. Vesa Kai­te­ra,

  Var­mas­ti Nii­nis­tö käyt­täy­tyy ten­teis­sä ja mm. edus­kun­nas­sa eri taval­la kuin käyt­täy­tyi­si pre­si­dent­ti­nä, mut­ta asian toi­nen puo­li on sii­nä, että jokai­nen kui­ten­kin toi­mii kyky­jen­sä ja per­soo­nal­li­suu­ten­sa aset­ta­mis­sa rajois­sa. Nii­nis­tö pys­tyy var­mas­ti halu­tes­saan ole­maan mokai­le­mat­ta pahas­ti, mut­ta Pek­ka Haa­vis­ton veroi­seen diplo­maat­ti­seen tai­tu­ruu­teen en usko hänen yltä­vän, vaik­ka haluaisi.

  Muil­ta osin emme var­maan­kaan olleet kovin eri miel­tä. Itse en ole vie­lä lyö­nyt luk­koon kan­taa­ni sii­tä, kuin­ka pal­jon tuo Nii­nis­tö-tyyp­pi­nen esiin­ty­mi­nen tosia­sias­sa veto­aa kat­so­jiin. Omis­sa tut­ta­vis­sa­ni on pal­jon sel­lai­sia, joil­ta se nos­taa kar­vat pys­tyyn ja aiheut­taa vas­ta­reak­tion, mut­ta en osaa arvioi­da kuin­ka laa­jaan äänes­tä­jä­jouk­koon ilmiön voi yleistää.

 126. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

  Usein tai­ta­vat olla tur­han suu­ria molem­mis­sa tapauk­sis­sa. Syy: esit­te­li­jä, saa­ja ja etuuk­sis­ta päät­tä­vät ovat usein lähel­lä toi­si­aan, ja omis­ta­jat taas hie­man etäämpänä.

 127. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

  Ymmär­tääk­se­ni optio-ohjel­mien tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa joh­ta­jia ris­kin­ot­toon. Val­tio-omis­tei­sis­sa fir­mois­sa ei ole samal­la lail­la tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kan­nus­taa otta­maan ris­ke­jä kuin yksi­tyi­sis­sä yrityksissä.

 128. Olen­ko­han näh­nyt jon­kun toi­sen TV-väit­te­lyn, kun minus­ta sii­nä Nii­nis­tö ei todel­la­kaan pär­jän­nyt hyvin Haa­vis­tol­le, vaan har­ras­ti edel­leen ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tutuk­si tul­lut­ta mitään­sa­no­ma­ton­ta asioi­den pyö­rit­te­lyä ja kiertelyä?

  Tosin nyt sen­tään oli Nii­nis­töl­tä saa­tu näkö­jään irti se, että Nii­nis­tö ei tun­nus­tai­si Pales­tii­naa — ja hänes­tä ilmei­ses­ti Pales­tii­na­lais­ten pitäi­si neu­vo­tel­la vaik­ka loput­to­miin hitaas­ti loput­kin maat lait­to­mas­ti siir­to­kun­nil­laan val­taa­van Israe­lin kans­sa. Ja ilmei­ses­ti ilman mitään län­si­mai­den tukea, kuten pako­teuh­kaus­ta Israe­lia koh­taan, jos se ei lope­ta siir­to­kun­tien laa­jen­ta­mi­seen. Tuo­hon on oikeas­taan vaan hie­man koh­te­li­aam­pi tapa sanoa, ettei Nii­nis­töä juu­ri kiin­nos­ta, vaik­ka Pales­tii­na­lai­set koki­si­vat hitaan, mut­ta var­man etni­sen puh­dis­tuk­sen. Haa­vis­to sen­tään sanoi edes aavis­tuk­sen ver­ran pales­tii­na­lais­myön­tei­sem­män kan­nan, vaik­ka oli hän­kin tur­han varo­vai­nen asiassa.

  Tuo Nii­nis­tön poh­jim­mil­taan näis­sä voi­ma­suh­teis­sa Israel-myön­tei­nen ja Pales­tii­na-kiel­tei­nen kan­ta tai­si kui­ten­kin olla minul­le se rat­kai­se­va perus­te hylä­tä Nii­nis­tön äänes­tä­mi­nen. Aivan niin kuin Soi­nin koh­dal­la vie­lä räi­keäm­pi Israe­lin kan­nat­ta­mi­nen muo­dos­tui esteek­si Soi­nin äänestämiselle.

  PS. Näkö­jään kadul­la jae­taan Vih­reä lan­ka ‑leh­teä ilmai­sek­si Haa­vis­ton tuke­mi­sek­si. En ole var­ma onko se kaik­ki­ne Gug­gen­heim- ja Tyt­tö­jen talo ‑jut­tui­neen kovin jär­ke­vä idea. Sel­lai­nen saat­taa pikem­min­kin kar­kot­taa poten­ti­aa­li­sia äänestäjiä.

 129. Haa­vis­ton tilan­net­ta eivät paran­na hänen san­gen vähäi­set poliit­ti­set aikaan­saan­nok­sen­sa, ja puut­tu­vat näy­töt aidos­ta johtajuudesta.”

  Pek­ka Haa­vis­ton CV:
  http://www.consilium.europa.eu/policies/foreign-policy/eu-special-representatives/former-special-representatives/pekka-haavisto?lang=fi

  Minus­ta täs­sä on aika kova näyt­tö Haa­vis­ton aikaan­san­nok­sis­ta ja johtajuudesta. 

  Jos leh­ti­ju­tut pitä­vät paik­kan­sa, se että Haa­vis­to on saa­nut jopa tap­pouh­kauk­sia, niin minua pelot­taa tämä tou­hu. Se on jär­kyt­tä­vää, kai­kes­ta muus­ta pas­kan­hei­tos­ta puhumattakaan.

  En muu­ta toi­vo kuin voi­mia hänel­le kes­tää tämä, ja meil­le, hänen äänes­tä­jil­le, roh­keut­ta olla Haa­vis­ton taka­na. Mei­tä ei sen­tään vie­lä uhkail­la, ja toi­von kovas­ti ettei sitä het­keä tule. Olen entis­tä lujem­min Haa­vis­ton kannattaja!

 130. KKK:

  Ymmär­tääk­se­ni optio-ohjel­mien tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa joh­ta­jia ris­kin­ot­toon. Val­tio-omis­tei­sis­sa fir­mois­sa ei ole samal­la lail­la tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kan­nus­taa otta­maan riskejä 

  Sil­loin kun ris­ki lau­ke­aa, yksi­tyi­ses­sä osa­keyh­tiös­sä vas­tuut rajoit­tu­vat sijoi­tet­tuun osa­ke­pää­omaan. Val­tio taas jou­tuu, ris­kiä ottaes­saan, tyy­pil­li­ses­ti sii­voa­maan kaik­ki seu­rauk­set jos ris­ki lau­ke­aa. Jos ei yhdel­tä momen­til­ta niin sit­ten toiselta. 

  Sik­si val­tiol­le ei ris­kin­ot­to ole yhtä kan­nat­ta­vaa kuin yksityiselle?

  Alku­pe­räi­nen kysy­mys oli:

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

 131. juge:
  wiki­leak­sin jenk­kiar­viot ker­to­vat että Haa­vis­toa ei oikein osat­tu arvos­taa nime­no­maan tuos­sa YK-ope­raa­tios­sa johon viittasit. 

  Se ainoa Haa­vis­toa kos­ke­va wiki­leaks-teks­ti käsit­te­lee hänen valin­taan­sa kysei­seen YK-ope­raa­tioon vuon­na 2007, ei hänen menes­tys­tään sii­nä. Tämän ano­nyy­min jenk­ki­diplo­maa­tin laa­ti­man rapor­tin mukaan useat tahot (mm. Yhdys­val­lat) epäi­li­vät Haa­vis­ton mah­dol­li­suuk­sia hoi­taa pes­tiä kun­nol­la vas­ta­va­lit­tu­na kan­san­edus­ta­ja­na, joka ei asu­nut Suda­nis­sa. Lisäk­si jot­kut (ainoa­na teks­tis­sä nimet­ty­nä taho­na Hol­lan­ti) kat­soi­vat, ettei hänel­lä ollut riit­tä­väs­ti uskot­ta­vuut­ta konflik­tin osa­puol­ten keskuudessa.

  No, epäi­lyk­sis­tä huo­li­mat­ta Haa­vis­to sai nimi­tyk­sen. Jäl­keen­päin suo­ri­tuk­seen on käsit­tääk­se­ni oltu Yhdys­val­lois­sa­kin Soi­nin­vaa­ran kuvaa­mal­la taval­la var­sin tyy­ty­väi­siä, vaik­ka hui­kei­ta läpi­mur­to­ja ei tul­lut­kaan. Pari vuot­ta myö­hem­min mm. Ahti­saa­ri pro­mo­si Haa­vis­toa seu­raa­jak­seen, jos täl­lai­sel­le halu­aa arvoa antaa: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/66195-han-on-ahtisaaren-valinta-%E2%80%9Dseuraajakseen%E2%80%9D

 132. Soi­ni saa vas­ta­jyt­kyn, kun meni ja äänes­ti Nii­nis­töä ja teki sen kan­na­tus­mie­les­sä jo nyt, vaik­ka oli ker­to­nut äänes­tä­vän­sä ja ker­to­van­sa vas­ta vaa­li­päi­vä­nä klo 20.

  Timo Soi­ni teki poliit­ti­sen uran­sa pahim­man mokan. Kun­ta­vaa­leis­sa per­su­jen kan­na­tuk­ses­ta ei ole kuin rip­peet jäljellä.

  Iso Per­su pet­ti — täs­tä on kysymys!

 133. ei näis­sä tv-ten­teis­sä oikeas­ti voi­ta kukaan muu kuin se joka myy sohvia.

  suka­ri strong buy!

  läs­kit ämmät ja tyy­pit kat­te­lee jotain B‑luokan BB-väit­te­lyä jota ylen ja mui­den toi­mit­ta­jat yrit­tää kovas­ti ylläpitää.

  heh­hehh

 134. Saa­ra kir­joit­ti :“Var­mas­ti Nii­nis­tö käyt­täy­tyy ten­teis­sä ja mm. edus­kun­nas­sa eri taval­la kuin käyt­täy­tyi­si pre­si­dent­ti­nä, mut­ta asian toi­nen puo­li on sii­nä, että jokai­nen kui­ten­kin toi­mii kyky­jen­sä ja per­soo­nal­li­suu­ten­sa aset­ta­mis­sa rajois­sa. Nii­nis­tö pys­tyy var­mas­ti halu­tes­saan ole­maan mokai­le­mat­ta pahas­ti, mut­ta Pek­ka Haa­vis­ton veroi­seen diplo­maat­ti­seen tai­tu­ruu­teen en usko hänen yltä­vän, vaik­ka haluaisi.”

  Jos tar­kas­tel­laan sitä vai­ku­tel­maa, jon­ka Pek­ka Haa­vis­to on TV-ten­teis­sä anta­nut, niin sehän on mones­sa suh­tees­sa oikein­kin hyvä. Tätä en kiis­tä. Mut­ta edel­leen voi­daan kysyä, mit­kä ovat Pek­ka Haa­vis­ton kon­kreet­ti­set saa­vu­tuk­set poli­tii­kas­sa. Onko hän todel­la aidos­ti joh­ta­nut menes­tyk­sel­li­ses­ti pro­jek­te­ja ? Mis­sä näkyy Pek­ka Haa­vis­ton sär­mä ? Kir­joi­tat Pek­ka Haa­vis­ton diplo­maat­ti­ses­ta tai­tu­ruu­des­ta. Voi hyvin­kin olla, että Haa­vis­tol­la todel­la­kin on diplo­maat­tis­ta tai­tu­ruut­ta, mut­ta sii­tä pitäi­si saa­da kon­kreet­tis­ta näyt­töä. Pelk­kä Haa­vi­ton tuki­tii­min hype­tys ei nyt hir­veäs­ti auta. Dar­fu­rin ope­raa­tios­sa Haa­vis­to var­maan­kaan ei ollut järin diplo­maat­ti­nen ja sai potkut.

  Sau­li Nii­nis­tö osoit­ti mel­koi­sia diplo­maa­tin tai­to­ja pitäes­sään EDU:n koos­sa koko puheen­joh­ta­juu­ten­sa ajan, vaik­ka eri­tyi­ses­ti Englan­nil­la ja Bene­lux-mail­la oli pal­jon­kin ris­tiin mene­viä käsi­tyk­siä. Muu­ta­mia vuo­sia myö­hem­min Englan­ti tun­ne­tus­ti ero­si EPP-ryh­mäs­tä EU-parlamentissa.

  Rei­lu tun­ti sit­ten päät­tyi MTV:n tent­ti, joka oli jok­seen­kin yhtä tasai­nen kuin Ylen tent­ti päi­vää aiem­min. Nyt talous oli kes­kiös­sä ja se antoi Nii­nis­töl­le edun, jon­ka hän myös käyt­ti hyväk­seen. Hänen vas­tauk­sen­sa tuot­ti­vat enem­män tie­dol­lis­ta lisä­ar­voa kuin Haa­vis­ton vas­tauk­set. Mut­ta Haa­vis­to suo­riu­tui kyl­lä ten­tis­tä hyvin, eikä her­mos­tu­nut mis­sään vai­hees­sa. Esiin­ty­mis­puo­lel­la Haa­vis­to oli hie­man edel­lä, mut­ta subs­tans­si­puo­li meni hie­man sel­vem­min Nii­nis­töl­le. Nyrk­kei­lye­rän tapaan annan pis­teet 10 — 10 (kum­pi­kin ehdo­kas oli hyvä ja hie­man parem­pi kuin eili­ses­sä ten­tis­sä), mut­ta voi­ton Nii­nis­töl­le. Nämä kak­si ten­teis­sä saa­vu­tet­tua tasa­pe­liä riit­tä­ne­vät jok­seen­kin var­mas­ti Nii­nis­töl­le vaa­lien voit­toon suh­teel­li­sen suu­rel­la mar­gi­naa­lil­la. Nii­nis­tö saa­nee 58 — 60% äänistä.

 135. Jari Mus­to­nen:

  ´snip´
  Popu­lis­mi alkaa yhtäk­kiä tun­tua oudon hou­kut­te­le­val­ta, kun ne äänet ovat sata­mas­sa omaan laa­riin. Se mikä oli Per­su­jen tör­ky­po­pu­lis­mia ja tyh­mien äänes­tä­jien lap­sel­lis­ta pro­tes­toi­mis­ta, muut­tuu kuin tai­kais­kus­ta yhteis­kun­nal­lis­ta eriar­vois­tu­mis­ta vas­tus­vak­si kansanliikkeeksi.
  ´snip´

  Eipä ole mois­ta muu­tos­ta havait­ta­vis­sa itse perus­suo­ma­lai­sis­sa. Popu­lis­mi elää ja on voimissaan.
  Ja eivät­hän per­su­jen äänes­tä­jät ole popu­lis­te­ja — puo­lue on — ja on edelleen.

 136. Mik­ko Kivi­ran­ta: Sil­loin kun ris­ki lau­ke­aa, yksi­tyi­ses­sä osa­keyh­tiös­sä vas­tuut rajoit­tu­vat sijoi­tet­tuun osa­ke­pää­omaan. Val­tio taas jou­tuu, ris­kiä ottaes­saan, tyy­pil­li­ses­ti sii­voa­maan kaik­ki seu­rauk­set jos ris­ki lau­ke­aa. Jos ei yhdel­tä momen­til­ta niin sit­ten toiselta.
  Sik­si val­tiol­le ei ris­kin­ot­to ole yhtä kan­nat­ta­vaa kuin yksityiselle?

  Tar­koi­tin lähin­nä sitä, että val­tio-omis­tuk­sen tavoi­te on pää­asil­li­ses­ti yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien toi­mia­lo­jen tur­vaa­mi­nen ja kont­rol­loin­ti ei niin­kään lii­ke­vaih­don kas­vat­ta­mi­nen iso­ja ris­ke­jä ottamalla.

 137. Se ainoa Haa­vis­toa kos­ke­va wiki­leaks-teks­ti käsit­te­lee hänen valin­taan­sa kysei­seen YK-ope­raa­tioon vuon­na 2007, ei hänen menes­tys­tään siinä.

  Minä löy­sin kyl­lä wiki­leak­sis­ta 76 doku­ment­tia, jois­sa esiin­tyy Haa­vis­to, ja 19 jois­sa esiin­tyy Nii­nis­to. Tie­ten­kään mikään näis­tä, ei edes se Suo­men medias­sa esiin tul­lut, ei käsit­te­le nime­no­maan näi­tä hen­ki­löi­tä. Mut­ta on niis­sä sil­ti impli­siit­ti­siä arvioi­ta. Ja kyl­lä tuo luku­mää­räe­ro ker­too sekin jostakin.

 138. Jurk­ka P: Kysy­mys: kum­pi ehdok­kais­ta pys­tyy palaut­ta­maan Suo­men USA-suh­teet Halo­nen-Tuo­mio­ja edel­tä­vään aikaan eli hyväl­le tasol­le muis­taen että Haa­vis­ton kom­pe­tens­sia epäil­lään USA:ssa yleisesti?

  Suh­teet saa­vat pysyä­kin huo­noi­na. Hyvät suh­teet tar­koit­ta­vat lähin­nä sitä, että Suo­mes­sa kuun­nel­laan her­kem­mäl­lä kor­val­la mitä lätä­kön taka­na halu­taan. Vali­tet­ta­vas­ti siel­lä tapah­tuu niin jär­jet­tö­miä asioi­ta, että pikem­min­kin Suo­men pitäi­si jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti hylä­tä kaik­ki sil­tä suun­nal­ta (alun­pe­rin) tule­vat ideat.

  Jos näin oli­si teh­ty jo aikai­sem­min, meil­lä ei oli­si Lex Kar­pe­laa, yri­tys­joh­ta­jien yli­suu­ria palk­kioi­ta ja ali­ko­kois­ta vero­tus­ta, syyt­tö­mien kan­sa­lais­ten sor­men­jäl­kiä ei kerät­täi­si “var­muu­den vuok­si”, patent­ti­jär­jes­tel­mä hyl­käi­si kaik­ki jär­jet­tö­mät sof­ta­pa­ten­tit suo­raan, suo­ma­lais­ten tili­siir­to­tie­to­ja ei vuo­det­tai­si sin­ne, ei oli­si ACTAa, jne. jne.

  Epä­luu­lo ame­rik­ka­lai­siin pank­ki­sek­to­ril­la oli­si myös suo­jan­nut suo­ma­lai­sia pank­ke­ja vie­lä­kion enem­män romah­duk­sel­ta, kos­ka kaik­ken noi­hin finans­si-instru­ment­tei­hin liit­ty­vää oltai­siin osat­tu epäillä.

  Ihme­tyt­tää kovas­ti, mik­si moko­maa maa­ta edes viit­si­tään kuunnella.

 139. Jurk­ka P: VR voi toi­mia lähes kuin­ka huo­nos­ti vain, kuten se tot­ta vie­köön tekeekin.

  Asi­aa ei auta, että rata­hal­lin­to ero­tet­tiin erik­seen tai että koko ros­ka yleen­sä­kään irroi­tet­tiin val­tios­ta siten, ettei poliit­ti­nen ohjaus enää onnis­tu helposti.
  Ongel­ma ei ole sii­nä, ettei­kö hom­ma val­tiol­ta onnis­tui­si hyvin ja pit­kää täh­täin­tä sil­mäl­lä­pi­täen. Ongel­ma on sii­nä, että toi­min­not joko yksi­tyis­te­tään koko­naan yksi­tyi­sik­si mono­po­leik­si tai yhtiöi­te­tään irti val­tio­noh­jauk­ses­ta. (Kii­tos, oikeis­to. Huo­nom­paa pal­ve­lua kalliimmalla.)

 140. @shwa tms
  Haa­vis­ton roo­li tai­si vähän ns haa­lis­tua sen jäl­keen kun jen­kit tuu­mas ei ei hele­va­ta tän jät­kän kaa me ei jne?

 141. Hyvä! Haa­vis­ton kan­nat­taa ottaa asial­li­ses­ti pesäe­roa Halo­sen poli­tii­kan höl­möi­lyi­hiin, sii­tä kes­kus­ta­lai­set ja perus­suo­ma­lai­set tykkäävät.

  http://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/2012012815137208_pd.shtml

  Tosia­sia on, että Halo­nen eriar­vois­ti kan­saa tie­tyil­lä moraa­li­sil­la kan­na­no­toil­laan. Femi­nis­mi ja anti­jyt­ky­mei­nin­ki satut­ti­vat osaa kan­sas­ta, vaik­ka teki­vät toi­seen puo­leen syvän vai­ku­tuk­sen. Halo­nen unoh­ti kovin usein kär­si­vät mie­het, voi­ma­kas yksi­puo­li­nen kiin­nos­tus oman suku­puo­len­sa asioi­hin louk­ka­si kur­jien mies­tem­me tun­tei­ta. Bio­lo­gia­ni vuok­si pidän nai­sia ihmi­sar­vol­taan kor­keam­pa­na kuin itseä­ni, mikä liit­tyy var­maan­kin heik­koon markkina-arvooni. 

  Jut­te­lin kadul­la Haa­vis­ton kam­pan­ja­väen kans­sa, ilmei­ses­ti kaik­ki viher­fe­mi­nis­tit eivät ole sisäis­tä­neet Haa­vis­ton aidos­ti tasa-arvois­ta­vaa ja kan­saa yhdis­tä­vää sano­maa. Olen ehkä ruma, olen perus­suo­ma­lai­nen mies, mut­ta se ei sai­si näkyä kam­pan­ja­vä­ken­ne käy­tök­ses­sä ja puheis­sa. Olen jutel­lut yhteen­sä nel­jän haa­vis­to­lai­sen kans­sa ja kol­me oli asial­li­sen ihmi­sar­vois­ta­via. Vih­rei­den tuli­si teroit­taa kent­tä­väel­leen, että mie­hil­lä, köy­hil­lä suo­ma­lai­sil­la­kin on ihmisarvo. 

  Jut­te­lin eilen kah­den ara­bi­kris­ti­tyn kans­sa. He eivät olleet huo­man­neet ympä­ris­tös­sään suvait­se­mat­to­muu­den tai ulko­maa­lais­vi­han lisään­ty­mis­tä. Maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­sä olim­me samoil­la lin­joil­la, sopeu­tu­mi­sen­nus­tee­seen tuli­si kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta. He eivät koh­dis­ta­neet itsee­ni vihaa tai toi­seu­tus­ta, tuol­lai­sia fik­su­ja ja muka­via mamu­ja lisää!

 142. Jurk­ka P
  Rikas­tu­mi­nen on jokai­sen velvollisuus. 

  Itse aion “köy­häil­lä” vaik­ka rahaa tuli­si ovis­ta ja ikku­nois­ta. Ihan vain ket­tuil­lak­se­ni Jur­kal­le ja hänen kal­tai­sil­leen. Lopu­ton talous­kas­vu on oksymoron.

  En myös­kään aio itse lisään­tyä, ja tulen suo­sit­te­le­maan sitä muil­le­kin, vaik­ka hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti gee­ni­pe­ri­mä­ni sekä suve­ree­ni moraa­li­uu­te­ni sii­hen kyl­lä velvoittaisikin.

  Kos­ka jokai­nen uusi maa­il­man­kan­sa­lai­nen on poten­ti­aa­li­nen Jurkka.

  Sen sijaan tulen indokt­ri­noi­maan hen­ki­sen ala­luo­kan heit­teil­le jät­tä­miä jäl­ke­läi­siä mah­dol­li­suuk­sie­ni mukaan.

 143. Evert The Neve­Rest:
  Soi­ni saa vas­ta­jyt­kyn, kun meni ja äänes­ti Nii­nis­töä ja teki sen kan­na­tus­mie­les­sä jo nyt, vaik­ka oli ker­to­nut äänes­tä­vän­sä ja ker­to­van­sa vas­ta vaa­li­päi­vä­nä klo 20.

  Timo Soi­ni teki poliit­ti­sen uran­sa pahim­man mokan. Kun­ta­vaa­leis­sa per­su­jen kan­na­tuk­ses­ta ei ole kuin rip­peet jäljellä.

  Haloo, tuo on kyl­lä aivan puh­das­ta toiveajattelua. 

  Nämä ovat arvovaalit. 

  Vaik­ka PS puo­lu­ee­na onkin talous­po­li­tii­kas­saan dema­rei­ta vasem­mal­la, se on kui­ten­kin arvo­kon­ser­va­tii­vi puo­lue. Jos usko­vai­nen kato­li­lai­nen maa­seu­dun­puo­lus­ta­ja-natio­na­lis­ti äänes­täi­si homo­sek­su­aa­lia city­li­be­raa­lia siva­ria joka kan­nat­taa homoa­vio­liit­to­ja, niin sil­le­hän nau­rai­si­vat aidan­sei­päät­kin. Minus­ta se yksin­ker­tai­ses­ti vei­si Soi­nil­ta poliit­ti­sen uskottavuuden.

  Sitä­pait­si arvo­ky­sy­myk­sis­sä lie­nee täy­sin päi­vän­sel­vää että nime­no­maan perin­tei­sen oikeis­ton ehdo­kas on lähem­pä­nä perus­suo­ma­lai­sia kuin libe­raa­li­vih­rei­den ehdo­kas. Ainoa asia joss­sa Soi­ni on haa­vis­ton kans­sa samoil­la lin­joil­la ovat jot­kut talou­teen liit­ty­vät tulon­ja­ko­asiat ja niis­tä­pä ei pre­si­dent­ti pahem­min päätä. 

  Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat suh­tau­tu­vat nur­jas­ti vih­rei­siin, libe­raa­lei­hin, ja pk-seu­dun cityih­mi­siin. Haa­vis­to on näi­tä kaik­kea enem­män kuin Nii­nis­tö, vaik­kei Nii­nis­tö­kään kyl­lä ole mikään maa­seu­dun eu-kriit­ti­nen van­ha­kan­tai­nen konservatiivi.

 144. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuk­sen on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä?

  Jos! Todel­la­kin “jos” — mut­ta mitään etua ei ole osoi­tet­ta­vis­sa sen parem­min yksi­tyi­sel­lä kuin jul­ki­sel­la­kaan puolella.
  Yhtiön hal­li­tuk­sen on edis­tet­tä­vä yhtiön etua (jon­ka ei ole­te­ta poik­kea­van omis­ta­jien edus­ta), ei yhtiön toi­mi­van joh­don etua. Rahan jaka­mi­nen on har­voin yhtiön edun mukaista.
  Kysees­sä­hän on mana­ge­rikli­kin sul­le-mul­le-peli, jos­ta ei ole etua muil­le kuin optio-ohjel­maan kuuluville.

 145. ano­nyy­mi: Suh­teet saa­vat pysyä­kin huo­noi­na. Hyvät suh­teet tar­koit­ta­vat lähin­nä sitä, että Suo­mes­sa kuun­nel­laan her­kem­mäl­lä kor­val­la mitä lätä­kön taka­na halu­taan. Vali­tet­ta­vas­ti siel­lä tapah­tuu niin jär­jet­tö­miä asioi­ta, että pikem­min­kin Suo­men pitäi­si jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti hylä­tä kaik­ki sil­tä suun­nal­ta (alun­pe­rin) tule­vat ideat.

  Jos näin oli­si teh­ty jo aikai­sem­min, meil­lä ei oli­si Lex Kar­pe­laa, yri­tys­joh­ta­jien yli­suu­ria palk­kioi­ta ja ali­ko­kois­ta vero­tus­ta, syyt­tö­mien kan­sa­lais­ten sor­men­jäl­kiä ei kerät­täi­si “var­muu­den vuok­si”, patent­ti­jär­jes­tel­mä hyl­käi­si kaik­ki jär­jet­tö­mät sof­ta­pa­ten­tit suo­raan, suo­ma­lais­ten tili­siir­to­tie­to­ja ei vuo­det­tai­si sin­ne, ei oli­si ACTAa, jne. jne.

  Epä­luu­lo ame­rik­ka­lai­siin pank­ki­sek­to­ril­la oli­si myös suo­jan­nut suo­ma­lai­sia pank­ke­ja vie­lä­kion enem­män romah­duk­sel­ta, kos­ka kaik­ken noi­hin finans­si-instru­ment­tei­hin liit­ty­vää oltai­siin osat­tu epäillä.

  Ihme­tyt­tää kovas­ti, mik­si moko­maa maa­ta edes viit­si­tään kuunnella.

  Joo, ihan kúm­mal­lis­ta että moko­ma maa on edes olemassa:))

  aapro­poo, min­käs lef­fan kat­soit viimeksi?

 146. Lip­po­sen suh­teel­li­sen suo­ra jul­ki­nen ilmoi­tus äänes­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tään on yksi sil­miä avaa­va teko, jol­la voi hyvin­kin hakea osa­se­li­tys­tä huo­nol­le vaa­li­me­nes­tyk­sel­le sekä hänen omal­ta että puo­lu­een­sa osal­ta. Jyt­kyt ovat oirei­ta sii­tä hyvin laa­jas­ta kaik­kia yhteis­kun­ta­luok­kia kos­ke­vas­ta tym­pään­ty­mi­ses­tä mikä ei näy­tä löy­tä­vän pur­kau­tu­mis­tie­tä nykyi­sen poliit­ti­sen kult­tu­rin ja “talon tapo­jen” val­li­tes­sa. Sel­vä mark­ki­na-auk­ko ei pelk­kä rako.

 147. Kää­päe­läin:
  SDP 54 %46 %

  eni­ten ihme­tyt­tää dema­rei­den niinistöläisyys

  Paa­vo Lip­po­nen on niinistöläinen.
  Minua ei ihme­ty­tä, että jon­kin val­heel­li­sen kol­le­gi­aa­li­suu­den vuok­si dema­rit äänes­tä­vät Nii­nis­töä. Minua ihme­tyt­tää, mik­si nämä ihmi­set Lip­po­nen mukaan lukien yleen­sä­kään ovat demareita.

 148. juge:
  aapro­poo, min­käs lef­fan kat­soit viimeksi?

  Haha. Viih­de on eri asia kuin yhteiskuntapolitiikka.

  Ja jos nyt vie­lä kiin­nos­taa niin Jes­se Sto­ne: Thin Ice.

 149. Voi­ko siva­ri olla hyvä joh­ta­ja? Voi­ko siva­ri olla joh­ta­ja lain­kaan? Hyvät joh­ta­ja on käy­nyt armei­ja kou­lu­tuk­sen, on armei­jan käynyt.

  Tämä kum­mal­li­nen käsi­tys hyväs­tä joh­ta­juu­des­ta elää väke­väs­ti suo­ma­lai­ses­sa työ­elä­mäs­sä ja muu­al­la­kin. Myös sen ikä­vät seu­rauk­set. Armei­ja­mai­nen esi­mies­kou­lu­tus sopii joi­hin­kin teh­tä­viin, mut­ta ei vält­tä­mät­tä esi­mer­kik­si pre­si­den­tin teh­tä­viin. joka tar­koit­taa etu­pääs­sä diplo­maat­ti­sia taitoja.

  Eilen tuli Radio Suo­mes­ta ohjel­ma “Miten minus­ta tuli minä”. Eili­ses­sa ohjel­mas­sa Nii­nis­tö ker­toi itses­tään ja sel­väk­si tuli, että hän on hyvin impul­sii­vi­nen ja hätäi­nen luon­ne. Äkki­vää­rä. “En yleen­sä suun­nit­te­le huo­mis­ta lain­kaan”, hän totesi. 

  Pre­si­den­tin kes­kei­nen ja oleel­li­nen teh­tä­vä on mui­den ihmis­ten tapaa­mi­nen, aika­tau­lut, kuun­te­le­mi­nen ja erin­omai­set kes­kus­te­lu­tai­dot. Siis hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Jos maa­tam­me joh­taa impul­sii­vi­nen ja lyhyt­jän­nit­tei­nen, kär­si­mä­tön ihmi­nen (olkoon hän muil­ta tai­doil­taan kuin­ka päte­vä tahan­sa) niin se ei vält­tä­mät­tä entei­le hyvää.

  Tänään sun­nun­tai­na, klo 13.08 (on kuul­ta­vis­sa myö­hem­min aree­nas­ta) Haa­vis­to ker­too itses­tään. Kan­nat­taa kuunnella.

  Mik­si siis Haa­vis­to? Sik­si, että hänel­lä on ne kyvyt ja tai­dot joi­ta pre­si­den­tin teh­tä­vis­sä tar­vi­taan. Se ettei hänel­lä on armei­ja­kou­lu­tus­ta ei tätä tosia­si­aa mik­si­kään muuta. 

  Toi­von, että maa­tam­me joh­taa ihmi­nen jol­la on todel­li­sia tai­to­ja ja vank­ka koke­mus eri­lais­ten ihmis­ten kans­sa neu­vot­te­lus­ta, niin eri val­tioi­den joh­ta­jien kuin kan­sa­lais­ryh­mien kanssa.

 150. Vihe­rins­si: Tämä nyt ei lii­ty pre­si­den­tin­vaa­lei­hin oikein mil­lään taval­la, mut­ta minua jäi kiin­nos­ta­maan se väi­te, jon­ka mukaan Suo­mes­sa on pii­re­jä, joi­den mie­les­tä köy­hien pitäi­si köyhtyä.

  Sen olen kyl­lä huo­man­nut, että Suo­mes­sa on pii­re­jä, joi­den mukaan juu­ri hei­dän itsen­sä pitäi­si vau­ras­tua, ja mie­luum­min enem­män kuin muiden. […]

  Ja sekin on aika ilmi­sel­vää, että poru­kas­sa on huo­mat­ta­va mää­rä nii­tä, joi­den mukaan köy­hem­mil­le annet­ta­via ropo­sia ei pidä mak­saa aina­kaan hei­dän mak­sa­mi­aan vero­ja suu­ren­ta­mal­la tai hei­dän saa­mi­aan etuuk­sia kaventamalla. […]

  Sitä en kui­ten­kaan itse ole huo­man­nut, että suo­ma­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa oli­si mer­kit­tä­vää mää­rää ihmi­siä, joi­den mukaan köy­hien kuu­luu­kin köyhtyä.

  Loo­gi­ses­ti kat­sot­tu­na edel­lä kuvai­le­ma­si pyr­ki­myk­set joh­ta­vat ident­ti­seen efek­tiin jäl­kim­mäi­sen pyr­ki­myk­sen kanssa.

  Ja jos suh­teel­li­nen köy­hyys ei mie­les­tä­si ole aitoa köy­hyyt­tä, kuten jot­kut tun­tu­vat kuvit­te­le­van, kat­soi­sin suh­teel­li­sen köy­hyy­den joh­ta­van myös abso­luut­ti­seen köy­hyy­teen, sil­lä itse en aina­kaan usko kus­tan­nus­ta­son liik­ku­van köy­him­pien tulo­jen vaan pikem­min­kin kes­ki­mää­räis­ten tulo­jen tahdissa.

 151. Työ­tön kir­joit­ti :“Pre­si­den­tin kes­kei­nen ja oleel­li­nen teh­tä­vä on mui­den ihmis­ten tapaa­mi­nen, aika­tau­lut, kuun­te­le­mi­nen ja erin­omai­set kes­kus­te­lu­tai­dot. Siis hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Jos maa­tam­me joh­taa impul­sii­vi­nen ja lyhyt­jän­nit­tei­nen, kär­si­mä­tön ihmi­nen (olkoon hän muil­ta tai­doil­taan kuin­ka päte­vä tahan­sa) niin se ei vält­tä­mät­tä entei­le hyvää.”

  Olet kyl­lä osin oikeas­sa kir­joi­tuk­ses­sa­si sii­nä, että Sau­li Nii­nis­tö on perus­luon­teel­taan mel­ko kär­si­mä­tön, ja vaa­tii pal­jon itsel­tään sekä muil­ta. Mut­ta polii­ti­kas­sa on kyse muus­ta­kin kuin kär­si­väl­li­syy­des­tä : pitää pys­tyä heit­täy­ty­mään täy­sil­lä kan­nat­ta­man­sa asian aja­mi­seen, pitää toi­mia pit­kä­jän­tei­ses­ti ja pitää pys­tyä johtamaan.

  En ole lain­kaan var­ma, että Pek­ka Haa­vis­to on mis­sään asias­sa aivan kai­kel­la tar­mol­laan heit­täy­ty­nyt aja­maan sitä. Kyl­lä hän kuu­luu pikem­min­kin nii­hin, jot­ka pee­saa­vat itse­ään voi­ma­kas­tah­toi­sem­pia. Mitä tulee pit­kä­jän­tei­syy­teen, niin Haa­vis­to on nyt hää­räil­lyt vähän siel­lä sun tääl­lä, mut­ta mit­kä ovat hänen tosia­sial­li­set poliit­ti­set saa­vu­tuk­sen­sa ? Minus­ta ne eivät kovin vakuut­ta­vat ja opin­not­kin jäi­vät hänel­tä kes­ken. Jos Nii­nis­tö jota­kin aloit­taa, niin hän kyl­lä hoi­taa hom­man lop­puun asti, vaik­ka teki­si kipe­ää. Haa­vis­to ei toi­mi niin pit­kä­jän­tei­ses­ti ja tavoitteellisesti.

 152. Loo­gi­ses­ti kat­sot­tu­na edel­lä kuvai­le­ma­si pyr­ki­myk­set joh­ta­vat ident­ti­seen efek­tiin jäl­kim­mäi­sen pyr­ki­myk­sen kanssa.

  Näin voi ääri­ta­pauk­ses­sa käy­dä. On kui­ten­kin aivan eri asia, onko tavoit­tee­na oma rikas­tu­mi­nen vai toi­sen köyh­ty­mi­nen. Piit­taa­mat­to­muus ja pahan­tah­toi­suus eivät ole sama asia. Jos köy­hien ase­ma heik­ke­nee sen vuok­si, että muut eivät väli­tä, huo­mion kiin­nit­tä­mi­nen asi­aan aut­taa. Jos taas joku aktii­vi­ses­ti yrit­tää köyh­dyt­tää köy­hiä, asia on vaikeampi.

  Ja jos suh­teel­li­nen köy­hyys ei mie­les­tä­si ole aitoa köy­hyyt­tä, kuten jot­kut tun­tu­vat kuvit­te­le­van, kat­soi­sin suh­teel­li­sen köy­hyy­den joh­ta­van myös abso­luut­ti­seen köy­hyy­teen, sil­lä itse en aina­kaan usko kus­tan­nus­ta­son liik­ku­van köy­him­pien tulo­jen vaan pikem­min­kin kes­ki­mää­räis­ten tulo­jen tahdissa.

  Olen kyl­lä huo­lis­sa­ni myös suh­teel­li­ses­ta köy­hyy­des­tä, kos­ka mei­dän olois­sam­me se on yksi syr­jäy­ty­mis­tä ede­saut­ta­va teki­jä. Mut­ta jos köy­hyys mää­ri­tel­lään osto­voi­man mukaan, tuo jäl­kim­mäi­nen totea­muk­se­si ei pidä paik­kan­sa (ts. jos kus­tan­nus­ta­so nousee ja tulo­ta­so pysyy sama­na, osto­voi­ma heikkenee).

  Syr­jäy­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan läh­de sii­tä, että ei kuu­lu rik­kaim­paan pro­sent­tiin tai rik­kaim­paan kym­me­neen pro­sent­tiin. Syr­jäy­ty­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on se, että kes­ki­po­ruk­ka kar­kaa pysy­väs­ti. Tämä tar­koit­taa, että opis­ke­li­jois­ta ym. tila­päis­viu­hah­ta­jis­ta sii­vot­tu kan­san köy­hin osa ei saa jää­dä lii­kaa medi­aa­ni­tu­lois­ta, kun kat­so­taan elin­ta­soa. Ja ennen kaik­kea pitää huo­leh­tia sii­tä, ettei köy­hyys vie mah­dol­li­suuk­sia eteenpäin.

 153. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sen osa­keyh­tiön hal­li­tuks­den on ajet­ta­va omis­ta­jien etua. Jos omis­ta­jien etu yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä on mak­saa toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mil­joo­nia, mik­si se ei oli­si sitä val­tion yhtiöissä? 

  Olen­nai­nen kri­tiik­ki kai nii­hin joh­ta­jien kor­vauk­siin on ollut se, että ne eivät ole perus­tel­ta­vis­sa edes omis­ta­jien edul­la. Olen­nai­nen vika niis­sä kor­vauk­sis­sa on se, että ne toi­mi­vat vain yhteen suun­taan. Jos joh­ta­ja ottaa suu­ren ris­kin ja se onnis­tuu, hän saa muh­kean bonuk­sen. Jos joh­ta­ja ottaa suu­ren ris­kin ja se menee per­siil­leen, omis­ta­jat kär­si­vät ja joh­ta­ja jää vain ilman sitä bonustaan. 

  Jos joh­ta­ja ei ota suur­ta ris­kiä ja hom­mat mene­vät suht tyl­säs­ti, mut­ta kui­ten­kin eteen­päin, niin hän saa jon­kun kämä­sen bonuksen. 

  Joh­ta­jien ruh­ti­naal­li­ses­sa pal­kit­se­mi­ses­sa onnis­tu­mi­ses­ta on jär­keä, jos hei­tä voi­daan myös ran­gais­ta kun­nol­la (=ottaa heil­le jo mak­set­tua rahaa takai­sin), jos hei­dän pää­tös­ten­sä seu­rauk­se­na fir­mal­le käy­kin huonosti. 

  Se, mikä taval­lis­ta työntekijää/veronmaksajaa eni­ten ketut­taa, on se, että jos jotain menee huo­nos­ti, taval­li­set työn­te­ki­jät ovat ne, jot­ka jou­tu­vat kon­kreet­ti­ses­ti kär­si­mään irti­sa­no­mis­ten ja lomau­tus­ten muo­dos­sa ja pank­kien koh­dal­la veron­mak­sa­jat jou­tu­vat osal­lis­tu­maan pelas­tuso­pe­raa­tioi­hin, mut­ta samaan aikaan ne joh­ta­jat saa­vat kul­tai­sen käden­pu­ris­tuk­sen ja läh­te­vät elä­ke­päi­viä Ber­mu­dal­le viettämään. 

  Dick Fuld on edel­leen älyt­tö­män rikas mies, mut­ta voi­ko joku sanoa, että se, mitä hän sai Leh­man Brot­her­sil­le aikai­sek­si oli hyvä jut­tu osak­kee­no­mis­ta­jien kannalta?

 154. Vesa Kai­te­ra:
  Työ­tön kir­joit­ti :”Pre­si­den­tin kes­kei­nen ja oleel­li­nen teh­tä­vä on mui­den ihmis­ten tapaa­mi­nen, aika­tau­lut, kuun­te­le­mi­nen ja erin­omai­set kes­kus­te­lu­tai­dot. Siis hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Jos maa­tam­me joh­taa impul­sii­vi­nen ja lyhyt­jän­nit­tei­nen, kär­si­mä­tön ihmi­nen (olkoon hän muil­ta tai­doil­taan kuin­ka päte­vä tahan­sa) niin se ei vält­tä­mät­tä entei­le hyvää.”

  Olet kyl­lä osin oikeas­sa kir­joi­tuk­ses­sa­si sii­nä, että Sau­li Nii­nis­tö on perus­luon­teel­taan mel­ko kär­si­mä­tön, ja vaa­tii pal­jon itsel­tään sekä muil­ta. Mut­ta polii­ti­kas­sa on kyse muus­ta­kin kuin kär­si­väl­li­syy­des­tä : pitää pys­tyä heit­täy­ty­mään täy­sil­lä kan­nat­ta­man­sa asian aja­mi­seen, pitää toi­mia pit­kä­jän­tei­ses­ti ja pitää pys­tyä johtamaan.

  En ole lain­kaan var­ma, että Pek­ka Haa­vis­to on mis­sään asias­sa aivan kai­kel­la tar­mol­laan heit­täy­ty­nyt aja­maan sitä. Kyl­lä hän kuu­luu pikem­min­kin nii­hin, jot­ka pee­saa­vat itse­ään voi­ma­kas­tah­toi­sem­pia. Mitä tulee pit­kä­jän­tei­syy­teen, niin Haa­vis­to on nyt hää­räil­lyt vähän siel­lä sun tääl­lä, mut­ta mit­kä ovat hänen tosia­sial­li­set poliit­ti­set saa­vu­tuk­sen­sa ? Minus­ta ne eivät kovin vakuut­ta­vat ja opin­not­kin jäi­vät hänel­tä kes­ken. Jos Nii­nis­tö jota­kin aloit­taa, niin hän kyl­lä hoi­taa hom­man lop­puun asti, vaik­ka teki­si kipe­ää. Haa­vis­to ei toi­mi niin pit­kä­jän­tei­ses­ti ja tavoitteellisesti.

  Aika pal­jon nyt molem­mat spe­ku­loi­vat suo­si­mien­sa ehdok­kai­den per­soo­nal­li­suus­tyyp­pien eroil­la ja “eroil­la” ja var­sin­kin nii­den väitetyillä/oletetuilla ääripäillä.

  En usko, että kum­pi­kaan ehdok­kais­ta todel­li­suu­des­sa näkee itsen­sä näin yksiu­lot­tei­ses­ti (tai sit­ten meil­lä todel­la­kin oli­si syy­tä huo­leen), kump­pa­neis­ta nyt puhumattakaan.

  Täy­tyi­si jak­saa pitää mie­les­sä, että täs­sä on kui­ten­kin pre­si­dent­ti­pe­li käyn­nis­sä. Sii­hen maa­il­maan mah­tuu pal­jon, pal­jon puhet­ta — ihan kai­ken kokois­ta ja tasois­ta. Lisäk­si nyt vim­mal­la pyri­tään raken­ta­maan puo­lin ja toi­sin enem­män tai vähem­män kei­no­te­koi­sia ero­ja ja vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja. On tie­tys­ti nau­ret­ta­vaa (ja vas­tuu­ton­ta­kin) väit­tää, että kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jä voi­si teh­dä valin­tan­sa muu­toin kuin tunteella.

  Tun­te­mat­ta kum­paa­kaan ehdo­kas­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, en sil­ti jak­sa uskoa, että molem­mat heis­tä oli­si­vat pääs­seet nykyi­siin ase­miin­sa läh­tö­koh­tai­ses­ti joko impro­vi­soi­den ja öyk­kä­röi­mäl­lä tai sit­ten loput­to­mal­la tois­ten ihmis­ten huomioonottamisella.

  Joku­han jo ehti teh­dä yli­op­pi­las­po­jan Suda­nin(?) seik­kai­luis­ta peto­sil­moi­tuk­sen Euvos­to­liit­toon… Ja nii­hin syö­ve­rei­hin se var­maan hukkuukin.

  Voi olla, ettei toi­nen juris­ti ole sen parem­pi vas­ta­voi­ma häi­käi­le­mät­tö­miä(?) kii­na­lai­sia, venä­läi­siä, ame­rik­ka­lai­sia (ja mitä nii­tä nyt onkaan) vas­taan. Dog eat dog maa­il­mas­sa pitää olla vähän koi­ra itse­kin jot­ta pär­jää. Häi­käi­le­mä­tön puo­li se on Haa­vis­tol­la­kin, usko­kaa­pa huviksenne. 

  Näki­sin kyl­lä­kin, että on vähem­män mer­ki­tys­tä sil­lä mitä se mer­kit­see ihmi­sel­le itsel­leen joka “hoi­taa hom­man lop­puun asti vaik­ka se tekee kipe­ää” kuin sil­lä miten näin toi­mi­va tuli­si fak­ti­ses­ti vai­kut­ta­maan mei­dän kaik­kien mui­den elä­mään. Tämä on se edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian ongelmakohta.

  Tie­dän, että perik­sian­ta­mat­to­muus on suo­ma­lai­nen hyve. Ulko­puo­li­nen tark­kai­li­ja var­maan­kin löi­si sil­le kui­ten­kin tau­ti­luo­ki­tuk­sen. Ajoi­tus on oleel­lis­ta: pitää osa­ta lopet­taa ajois­sa. Täs­tä rau­han­neu­vot­te­luis­ta­kin on aina vii­me­kä­des­sä kyse.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti minul­le kel­paa­vat molem­mat ehdok­kaat. Var­sin­kin kun pre­si­den­tin val­ta nyt on mitä se on (pitäi­si lopet­taa koko­naan, IMHO). Täs­tä vink­ke­lis­tä tar­kas­tel­len koko leik­ki on kuin myrs­ky vesi­la­sis­sa. Huo­mio pitäi­si olla ihan muis­sa asiois­sa. Se on lop­pu­pe­leis­sä yhden­te­ke­vää kum­pi nii­tä tule­via kors­keuk­sia tulee late­le­maan ja kenelle.

  Oikeis­to­lai­se­na libe­raa­li­hip­pi­nä(?) haluan sekä tiu­kem­paa bud­jet­ti­ku­ria ja kun­non moraa­li­saar­no­ja mut­ta myös yle­vää ja eläh­dyt­tä­vää humaa­ni­pu­het­ta asi­aan kuu­lu­vi­ne glitterkimalteineen.

  Käy­tän­nös­sä saan­kin sitä mitä olen tilan­nut­kin huo­li­mat­ta sii­tä, miten vaa­leis­sa käy (en halua pila­ta jän­ni­tys­tä jos tämä on jol­le­kin vie­lä epäselvää).

  Eikö kes­kus­tel­tai­si kui­ten­kin mie­lum­min vaik­ka sii­tä mik­si vasem­mis­to­puo­lu­eet leik­ki­vät oikeis­toa ja por­va­rit vasu­rei­ta, ja mil­lä tavoin kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jä voi täl­lai­ses­sa ase­tel­mas­sa löy­tää poliit­tis­ta kotia yhtään mis­tään ellei sit­ten pro­tes­ti­na persuista?

  ***

  Pie­net, mut­ta ken­ties pal­jon­kin puhu­vat asiat, vai­kut­ta­vat sii­hen koko­nais­ku­vaan joka meil­le kai­kil­le joka tapauk­ses­sa muodostuu.

  Itse muis­tan ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen näy­te­tyn Nii­nis­tön joka pujah­ti ison mus­tan edus­tusau­ton taka­pen­kil­le kuin vas­ta­va­lit­tu pres­sa kon­sa­naan, sii­nä mis­sä vih­reä minis­te­ri kii­ruh­ti peli­pai­kal­le kävellen.

  Sit­tem­min Nii­nis­tö ehti jo titu­lee­raa­maan itse­ään tule­vak­si pre­si­den­tik­si vii­mei­sim­mäs­sä Uutisvuodossa.

  En arvos­ta yli­mie­lis­tä käy­tös­tä ja “mitä enem­män val­taa jae­taan sitä parem­pi” ‑peri­aat­teen mukai­ses­ti olen jo pit­kään anta­nut ääne­ni underdogseille.

  Eihän (edus­tuk­sel­li­sel­la) demo­kra­tial­la ole mitään legi­ti­mi­teet­tiä, eikä yhteis­kun­ta myös­kään voi kos­kaan men­nä aidos­ti eteen­päin, sii­nä vai­hees­sa kun äänes­te­tään vain nii­tä jot­ka ovat asiois­ta aina samaa miel­tä kanssasi.

  ***

  Sano­taan, että paras tapa neut­ra­li­soi­da vihol­li­nen on tukea häntä. 😉

  Jokai­nen joka halu­aa vähem­män hat­ta­ra­vih­rei­tä edus­kun­taan tule­vai­suu­des­sa, äänes­tää Haa­vis­toa, nyt. Se oli­si paras­ta mitä vih­reän ajat­te­lun edis­tä­mi­sel­le voi­si tapah­tua sit­ten puo­lu­een perustamisen.

 155. On ihan hyö­dyl­lis­tä lukea Hal­la-Ahon Scrip­taa. Hän kir­joit­taa terä­väs­ti ja älyk­kääs­ti. Eräis­sä koh­dis­sa (varisn­kin suh­tees­sa isla­miin) on vähän saman­lai­nen tun­ne kuin aikoi­na­ni lukies­sa­ni Tuu­re Jun­ni­laa tai Kau­ko Karet­ta*: En pidä aja­tuk­sis­ta, enkä ole sama miel­tä, mut­ta sel­lai­nen epä­miel­ly­tä­vä tun­ne, että kir­joit­ta­ja on oikeam­mas­sa kuin halaui­sin myöntää.

  Vii­mek­si Hal­la-Aho jul­kai­si oli perus­teel­li­sen mat­ka­ku­vauk­sen vir­ka­mat­kas­taan halin­to­va­lio­kun­nan sih­tee­rin (valio­kun­ta­neu­vok­sen) kans­sa Addis-Abe­baan. Sel­vit­ti pako­lai­a­se­maa hake­vien hakemuskaäsittelyä. 

  http://www.halla-aho.com/scripta/matka_addis_abebaan.html

  * Lie­nee tar­pee­ton­ta tuo­da esiin, että libe­raa­li­na minun oli ja on osat­ta­va näh­dä asiat toi­sen­kin näkö­kan­nal­ta: ”Audia­tur et alte­ra pars.”

 156. Samu­li Saa­rel­ma:
  Joh­ta­jien ruh­ti­naal­li­ses­sa pal­kit­se­mi­ses­sa onnis­tu­mi­ses­ta on jär­keä, jos hei­tä voi­daan myös ran­gais­ta kun­nol­la (=ottaa heil­le jo mak­set­tua rahaa takai­sin), jos hei­dän pää­tös­ten­sä seu­rauk­se­na fir­mal­le käy­kin huonosti. 

  En oikein kek­si muu­ta rat­kai­sua kuin Björn Wahl­roo­sin tai Saras­vuon tapai­set omis­ta­ja­joh­ta­jat eli joh­ta­jat, joil­la on mer­kit­tä­vä omis­tus­pot­ti, jon­ka he ovat saa­neet kasat­tua omal­la työl­lä tai sit­ten Suka­rin ja Kak­ko­sen tapai­set perus­ta­ja-omis­ta­jat. Jos omis­tus tulee lah­ja­na optioi­den kaut­ta niin ei sii­hen syn­ny sem­mois­ta sidettä.

  Tosin enpä usko että her­ro­ja Saras­vuo, Wahl­roos, Suka­ri tai Kak­ko­nen kan­san syvien rivien jou­kos­sa pidet­täi­si yhtään sen enem­pää arvos­sa kuin optioil­la ja tuu­ril­la rikas­tu­nei­ta palkkajohtajia.

 157. Kyl­lä minus­ta omis­ta­ja­joh­ta­juu­den rin­nal­le mah­tuu palk­ka­joh­ta­mi­nen, johon kuu­luu insen­tii­ve­jä, jot­ka voi­vat posi­tii­vi­sen puo­len lisäk­si olla myös nega­tii­vi­sia. Oleel­lis­ta­han on se, että palk­ka­joh­ta­ja arvot­taa ris­kit oikein päätöksenteossaan. 

  Jos tulos­palk­kao­sas­sa on vain ylös­päin varaa, niin seu­rauk­se­na on juu­ri se, että ote­taan lii­kaa ris­kiä. Vain jos sii­nä on myös alas­päin meno­va­raa, joh­ta­ja ottaa pää­tök­sis­sään huo­mioon myös ne tap­pio­ris­kit oikeal­la painolla. 

  Pani­sin siis jär­ke­vyys­jär­jes­tyk­seen eri palk­kaus­me­ne­tel­mät seuraavasti:
  1. Kiin­teä palk­ka + tulos­palk­ka, joka voi men­nä myös nega­tii­vi­sen puolelle.
  2. Pelk­kä kiin­teä palkka.
  3. Kiin­teä palk­ka + tulos­palk­ka, joka on aina plus­saa. Tämä on se nykyi­nen jär­jes­te­ly ja on joh­ta­nut vää­riin insen­tii­vei­hin eten­kin ris­kin­o­ton suhteen. 

  Tuon vii­mei­sen etu on sii­nä, että pääs­täk­seen kah­den ensim­mäi­sen koh­dan kans­sa yhtä hou­kut­te­le­vak­si, sii­nä kiin­teä palk­ka voi olla pie­nem­pi kuin niis­sä. Kui­ten­kin tuon ykkös­koh­dan luu­li­si ole­van sen, mikä hou­kut­te­lee nii­tä par­haim­pia joh­ta­jia, kos­ka sii­nä on mah­dol­li­suus pääs­tä hyväl­lä työl­lä par­haa­seen palkkaan.

 158. Mark­ku af Heur­lin:
  On ihan hyö­dyl­lis­tä lukea Hal­la-Ahon Scrip­taa. Hän kir­joit­taa terä­väs­ti ja älyk­kääs­ti. Eräis­sä koh­dis­sa (var­sin­kin suh­tees­sa isla­miin) on vähän saman­lai­nen tun­ne kuin aikoi­na­ni lukies­sa­ni Tuu­re Jun­ni­laa tai Kau­ko Karet­ta*: En pidä aja­tuk­sis­ta, enkä ole sama miel­tä, mut­ta sel­lai­nen epä­miel­ly­tä­vä tun­ne, että kir­joit­ta­ja on oikeam­mas­sa kuin haluai­sin myöntää.

  Ex-vih­reä­nä minun oli aluk­si vai­ke­aa sulat­taa eräi­den krii­ti­koi­den kär­je­käs­tä tapaa esit­tää asian­sa. Annoin kär­jek­kyy­den anteek­si, kos­ka kir­joi­tus­ten asia­si­säl­tö on kai­kes­sa “ikä­vyy­des­sään” pai­na­vaa ja fak­tat / empii­ri­nen näyt­tö puhu­vat esi­tet­ty­jen mie­li­pi­tei­den puo­les­ta. Olen itse­kin ope­tel­lut varo­vai­sen kär­jis­tä­vän kom­men­toin­ti­tyy­lin; asioi­ta tulee tut­kia useis­ta näkökulmista. 

  Ilmiöi­den erit­te­ly ja ana­ly­soin­ti ovat avai­na­se­mas­sa laa­jo­ja ja moni­mut­kai­sia ilmiöi­tä tar­kas­tel­les­sa. Vir­hei­tä on vai­kea kor­ja­ta jäl­ki­kä­teen; Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa epä­on­nis­tut­tu. Yksit­täi­siä tuli­joi­ta ei voi kos­kaan syyl­lis­tää, toi­seut­taa tai lou­ka­ta. Kyse on poliit­ti­sis­ta lin­jauk­sis­ta, ihmi­nen ottaa vas­taan sen, mitä on tar­jol­la. Hyvin­voin­nis­taan ja tule­vai­suu­des­taan kiin­nos­tu­nut kan­sa­kun­ta aset­taa rajat hai­tal­li­sel­le maa­han­muu­tol­le, ihmi­nen on aina arvokas.

 159. MTV3:n mit­tauk­sen mukaan tilan­ne Nii­nis­tö 63 % ja Haa­vis­to 37 %. 

  Onko lasi puo­lik­si tyh­jä vai täyn­nä eli täyn­nä ajat­te­lun mukaan rakoa on vai­vai­set 13 prosenttia!

  Jos Haa­vis­to oli­si EU- euro-kriit­ti­nen intel­lek­tuel­li, peli oli­si jo sel­vä; Pekan hyväksi!

 160. Evert The Neve­Rest:
  rakoa on vai­vai­set 13 prosenttia!

  Jos Haa­vis­to oli­si EU- euro-kriit­ti­nen intel­lek­tuel­li, peli oli­si jo sel­vä; Pekan hyväksi!

  Jos Haa­vis­to oli­si EU — kriit­ti­nen hän ei oli­si toi­sel­la kier­rok­sel­la. Joku 65% äänes­ti EU — myön­tei­siä ehdokkaita. 

  Toki, jos Haa­vis­to oli­si ollut joh­don­mu­kai­sen NATO — vas­tai­nen… Tosin var­maan­kin hänen per­soo­nan­sa lii­tet­täi­siin sil­ti omi­nai­suuk­sia, jot­ka ovat omi­aan aiheut­ta­maan ennak­ko­luu­lo­ja riit­tä­vän suu­rel­le osal­le väes­töä, jot­ta par­haan ehdok­kaan valin­ta jää utopiaksi.

  Ei muu­ten tain­nut pal­jon kan­nat­taa ojen­nel­la käsiä Per­su­jen suun­taan? Vaik­ka var­mas­ti yrit­tää piti ja ken­ties pitää jat­kos­sa­kin, ennen kuin näh­dään kel­le kun­nal­lis­vaa­lien jyt­ky rea­li­soi­tuu. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man vih­reäl­le Helsingille. 

  Ja kes­kus­te­lu­han on vain hyväksi.

 161. Per­su­jen menes­tyk­ses­tä kaik­ki teke­vät omia teo­rioi­taan. En usko tuo­hon Soi­nin­vaa­ran teo­ri­aan juu­ri yhtään näin per­su­ja äänestäneenä.

  Mikä monia vihas­tut­taa vasem­mis­to­puo­lueis­sa ja vih­reis­sä on se, että nämä ovat jat­ku­vas­ti sosia­li­soi­mas­sa ja pam­put­ta­mas­sa nii­tä, jot­ka ovat teh­neet kovaa työ­tä ja käyt­tä­neet vapaa-aikaan­sa ikä­viin asioi­hin, jot­ta tule­vai­suu­des­sa meni­si parem­min. Se on sitä oike­aa viha­pu­het­ta. Viha sitä koh­taan, joka on aja­tel­lut huo­mis­ta pidemmälle.

  Monet vih­reät ja vasem­mis­to­lai­set käyt­tä­vät vapaa-aikan­sa taval­la, mikä tuot­taa hyvää sta­tus­ta mui­den sil­mis­sä. Soi­te­taan bas­soa ras­tat pääs­sä, pela­taan futis­ta, juh­li­taan ja teh­dään muu­ta muka­vaa. Samat hen­ki­löt ovat kui­ten­kin sosia­li­soi­mas­sa hei­dän työn­sä, jot­ka tin­ki­vät nyky­het­kes­tä, mut­ta sijoit­ta­vat tule­vai­suu­teen. On mah­ta­va aja­tus, että dema­rit kuih­tui­si­vat pois.

 162. En tie­dä, mitä Nii­nis­tö edus­taa, mut­ta Haa­vis­to edus­taa bas­soa soit­ta­via ras­ta­päi­tä. Hei­tä, jot­ka halua­vat bilet­tää hika­rei­den työllä.

 163. MTV 3:n vaa­li­ten­tin perus­teel­la on vai­kea kuvi­tel­la, että Pek­ka Haa­vis­to sai­si uusia äänes­tä­jiä. Mik­si joku vai­vau­tui­si äänes­tä­mään hän­tä, jos hänel­lä ei ole mitään annet­ta­vaa esi­mer­kik­si vaa­le­ja boikotoiville.

  Kuten aiem­min pos­ta­sin, se edel­lyt­täi­si seu­raa­van por­tai­kon askeltamista:

  A = Attention
  I = Interest
  D = Decision
  A = Action

  MTV 3:n ten­tin jäl­keen on päin vas­toin pelät­tä­vis­sä R eli Rejection. 

  Haa­vis­to unoh­ti mm. koko­naan poh­jois­mai­sen yhteis­työn, joka on Län­si-Suo­mel­le tär­keä. Hän kat­soi asioi­ta lii­kaa Hel­sin­gin näkö­kul­mas­ta Bal­ti­aan ja Venä­jäl­le ns. glo­baa­liin, joka on monel­le kirosana.

  MTV:n tent­ti van­ha­si­neen oli­si ollut mah­ta­va tilai­suus hyö­kä­tä, mutta…

  Huo­men­na on YLE:n tent­ti ja sii­nä rat­kais­taan lopul­li­ses­ti Suo­men seu­raa­va presidentti.

 164. PEr­su­jen menes­ty­mi­ses­tä vie­lä: lisäk­si nykyi­sen kal­tai­sen femi­nis­min vas­tus­ta­jia oli äänes­tä­jis­sä kuten myös maahanmuuttokriitikoita.

 165. Point­ti­na on per­su­jen äänes­tyk­ses­sä se, että se ei ole yhte­näi­nen jouk­ko. Tuo­mio­ja­han sitä on käyt­tä­nyt jo omien ideoi­den­sa vetu­ri­na aiem­min. Kaik­ki luu­le­vat, että per­su­jen kan­na­tus on kor­ke­aa sik­si, että omaa ideo­lo­gi­aa ei ole ajet­tu muka tarpeeksi.

 166. Edel­li­sen ker­ran Haa­vis­ton osak­keet nousi­vat, kun hän vie­rai­li Teu­vo Hak­ka­rai­sen luona.

  Eili­ses­sä YLE:n ten­tis­sä Haa­vis­to tote­si, että on mah­dol­lis­ta että EU hajo­aa (totea­mi­nen on eri asia kuin toi­vo­mi­nen). Nii­nis­tö­kin kum­mas­te­li tätä toteamusta.

  Täs­tä var­mas­ti tuli pari pro­sent­tia Pekan laariin.

  Mik­sei Pek­ka ole haas­ta­nut kokoo­mus­lais­ta poli­tiik­kaa yleen­sä sano­taan nyt vaik­ka val­tion omai­suu­den yksyis­tä­mis­vim­maa. Kyl­lä moni kepu­lai­nen kil­juen äänes­täi­si Haa­vis­tio, jos hän tote­ai­si esi­mer­kik­si seuraavaa:

  Ympä­ris­tön suo­je­ju ja puh­taus ovat kes­kei­siä arvo­ja­ni. Olen huo­les­tu­nee­na seu­ran­nut kai­vos­hank­kei­ta Suo­mes­sa. Mie­les­tä­ni oli­si syy­tä poh­tia pitää­kö kais­vos­toi­min­ta ja teol­li­suus kan­sal­lis­taa. Soklin myyn­ti ulko­mail­le oli sekin vir­he ja kan­sal­li­sen edun nimis­sä oli­si arvioi­ta­va tämä­kin asia uudelleen”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.