Nyt tarvitaan Haavistolle rahaa

Ensim­mäi­nen kier­ros meni niin kuin oli tarkoi­tus. Nyt alkaa hieno taistelu.

Kisa ratkaistaan väit­te­lyis­sä ja sosi­aalises­sa medi­as­sa, mut­ta kyl­lä tarvi­taan myös tavanomaista kam­pan­join­tia ja se vaatii rahaa. Minä yritän täältä lento­ken­tältä lahjoit­taa rahaa Haav­is­ton kam­pan­jaan. Tehkää tekin niin. Tuos­ta oikeas­ta palk­ista löy­tyy linkki.

101 vastausta artikkeliin “Nyt tarvitaan Haavistolle rahaa”

 1. Ei Niin­istöä rahal­la voi­da voit­taa. Siel­lä on rahaa takana enem­män mitä kukaan voi kuvitella.

  Haav­is­ton takana on jotain muu­ta. Ihmisiä <3

 2. Joo, tuli min­unkin nyt sit­ten lahjoitet­tua Haav­is­ton kam­pan­jaan sata­nen, heti tulok­sen varmis­tut­tua. Peli ei ole vielä selvä.

  Toiv­otaan, että mah­dol­lisim­man moni Väyry­sen kan­nat­ta­ja siir­tyy Haav­is­ton taakse. Vasem­mal­ta ja biaudet­ti­laisil­ta Haav­is­to saa­nee äänet. Soini­lai­sista en tiedä, jäävätköhän koti­in? Enem­mistö Soinin ja Essayahin kan­nat­ta­jista on joka tapauk­ses­sa Niin­istön takana. 

  Haav­is­ton toi­vo taitaa olla äänestyspros­en­tis­sa. Sitä on saata­va korkeam­mak­si ja uudet äänet on pystyt­tävä kanavoimaan Haav­is­tolle. Niin­istö on ylim­ieli­nen, se nähti­in jo illan voiton­juh­lien aikaises­sa “kak­soishaas­tat­telus­sa”, jos­sa hän nos­ti itse itsen­sä Haav­is­ton yläpuolelle muka-kokeneisu­udel­laan. Ylim­ielisyys ei ole hyvästä, ja siihen Niin­istö saat­taa sortua. 

  Niin­istö on haastet­ta­va sosi­aal­ista oikeu­den­mukaisu­ut­ta koske­vis­sa kysymyk­sis­sä. Toiv­ot­tavasti Haav­is­tos­ta ja hänen kam­pan­javäestään on tähän.

  Vaik­ka vihreät (ja myös Niin­istö) tietois­es­ti yrit­tävät selit­tää, että jako oikeis­ton ja vasem­mis­ton välil­lä on kadon­nut, niin ei se ole. Meil­lä on taas toisel­la kier­roksel­la vas­takkain kylmän ja kovan oikeis­tolin­jan ehdokas sekä edis­tyk­sen ja ihmis­ar­von ehdokas. Tämä on saata­va ihmis­ten mieli­in. Näi­den välil­lä val­i­taan Suomen suunta.

 3. Pidin Väyry­sen ja Arhin­mäen puol­ta, mut­ta onnit­te­lut kuitenkin haav­is­to­laisille toiselle kier­rokselle pääsystä.

  Niin­istöä voi olla vaikea voit­taa kuta kuinkin samoil­la mielip­iteil­lä. Nyt tarvi­taan selviä mielipide-eroja.

 4. Tasainen mat­si tiedos­sa. Molem­mat jäävät hyvin toden­näköis­es­ti alle 60%, mut­ta saa­vat yli miljoona ään­tä. Jos kokoomus­laiset halu­a­vat varmim­man keinon hävitä, niin se on että pitää Niin­istön val­in­taa selvänä.

  Mie­lenki­in­toista on nähdä, että miten ehdokkaat aset­tel­e­vat sanansa houkutel­lessaan Lip­posen ääniä, joka oli lievästi san­ot­tuna ääriänkyrä lop­pu­un asti. Mut­tei se lop­putu­los enää huono ole, kävi miten tahansa.

  Vaalien aikana kukaan ei huo­man­nut, että Kroa­t­ia äänesti itsen­sä EU-jäseneksi.

 5. Ei Haav­is­ton voit­to II-sijas­ta ollut anti-Jytky vaan Jytky II. 

  Kokoomus,SDP ja Kepu ovat luoneet suuren enem­män tai vähem­män syr­jäytet­ty­jen joukon, joka ei oikein kuu­lu mihinkään nykyiseen poli­it­tiseen suun­tauk­seen ja se hakee uut­ta kat­toa pään päälle.

  Soi­ni ei ollut oikea Mes­sias vaan alkoi oitis saman­laisek­si kuin nuo van­hat puolueet.

  Jos Vihreät eivät osoit­taudu luot­ta­muk­sen arvoisek­si niin haetaan edelleen uut­ta vai­h­toe­htoa, Jytky III niin kauan , että joku alkaa ajaa näi­den enem­män tai vähem­män syr­jäytet­ty­jen asiaa.

  Tai osa radikalisoituu väki­val­taisek­si ryhmäksi

  Meil­lä on nyt 20–30 % nomadiäänestäjän joukko, joka hakee uut­ta leiri­paikkaa ja vaikuttamiskanavaa

 6. Osmo, vihreät arvot voivat olla paljon muu­ta kuin autosaatanan man­aamista. Haav­is­to sai ääneni pait­si sovit­tel­e­van asiantun­te­muk­sen­sa vuok­si, niin myös hänen kaapis­taan löy­tyvän autorakkau­den takia. Mieti sitä, kun sor­vaat­te kunnallisvaalikamppistanne.

 7. Paa­vo Lip­po­nen halvek­si demokra­ti­aa epämiel­lyt­täväl­lä taval­la sanoes­saan, että toinen kier­ros on “läpi­hu­u­to­jut­tu” eikä enää kiin­nos­ta­va. Hän oli omas­ta mielestään ain­oa joka olisi voin­ut haas­taa Niin­istön. Miten mies, jol­la on seit­semän pros­entin kan­na­tus olisi ollut var­teenotet­ta­va haas­ta­ja ja vieläpä ain­oa sel­l­ainen? Ilmeis­es­ti Lip­po­nen halusi näpäyt­tää äänestäjiä kun eivät äänestäneet hän­tä ja sanoa, että Niin­istön haas­ta­jille annetut äänet menivät hukkaan, koska­pa eivät tulleet hänel­lä. Tässäpä meil­lä “val­tiomies”.

 8. Mah­ta­va saavu­tus Haav­is­tol­ta, ja olen­pa ulko­suo­ma­laise­na ylpeä suvait­sev­as­ta ja fik­sus­ta koti­maas­tani! Äänestämi­nen ulko­mail­la on nau­ret­ta­van han­kalaa, ja pitkään näyt­ti että ain­oat lävitse pää­sevät ehdokkaat oli­si­vat samo­ja van­ho­ja jääriä, mut­ta taidan­pa ajaa nyt pari sataa mail­ia kon­sulaat­ti­in anta­maan ääneni toisel­la kier­roksel­la! (Suomelta olisi ekoteko mah­dol­lis­taa jonk­in­tyyp­pinen posti- tai net­tiään­stys ulkomailta).

 9. Osmo:

  “Kisa ratkaistaan väit­te­lyis­sä ja sosi­aalises­sa mediassa…”

  Jet­sulleen. Imagopoli­ti­ikan suh­teen ei tarvitse tehdä muu­tok­sia lainkaan. Antakaa tän men­nä oma­l­la raiteel­laan. Niin­istö pitää lyödä väit­te­lyis­sä ja nyt ei riitä mikään kiva pikku voit­to, vaan pitää tul­la oikein kun­non tyr­mäys. Saulin ylähu­ulelle pitää saa­da Nixonil­ta hai­se­via hikip­is­aroi­ta, muus­sa tapauk­ses­sa Niin­istö vie tais­ton aivan varmasti. 

  Etsikää tart­tumap­in­taa siitä, mitä Sale on sanonut tai kir­joit­tanut. Ja jos näyt­tää siltä, että mielipi­det­tä ei oikein meinaa löy­tyä, ottakaa kaksin käsin kiin­ni mielip­i­teen puut­teesta ja vetäkää kun­nol­la. Mies pitää ajaa nurkkaan asia-argu­men­toin­nil­la ja pekka­maisen tyy­likkästi. Sauli Niin­istö on pakko haas­taa ja se haaste on myös voitet­ta­va. Nyt ei voi löysäillä.

 10. Paa­vo Lip­po­nen halvek­si demokra­ti­aa epämiel­lyt­täväl­lä taval­la sanoes­saan, että toinen kier­ros on “läpi­hu­u­to­jut­tu” eikä enää kiinnostava. 

  No juu, kuu­losti väyrys­läiseltä lausun­nol­ta ja oli muuten ihan mita­tustikin kukkua. Gallup­i­than pitivät ainakin ehdokkaiden järjestyk­sen osalta suht hyvin kutin­sa, ja niis­sä havait­ti­in jo aikaisin jouluku­us­sa, että Haav­is­to olisi toisel­la kier­roksel­la suurin vas­tus Niinistölle.

  Kaik­ki jak­sa­vat ihme­tel­lä Lip­posen heikkoa men­estys­tä, mut­ta en ole näh­nyt kom­men­taat­to­rien totea­van sem­moista seikkaa, että hän ei ole koskaan ennen ollut ehdokkaana val­takun­nal­li­sis­sa vaaleis­sa. Aikanaan eduskun­tavaaleis­sa hänen piti vaku­ut­taa ain­oas­taan helsinkiläiset demar­it, eikä hän muis­taak­seni siel­läkään ollut sen kum­mem­pi ääni­har­a­va. Hänen hah­mon­sa telkkaris­sa on aina ollut turhan negati­ivi­nen, hidaspuheinen änkyrä. Puolueen sisäl­lä ja puheen­jo­hta­javaalis­sa hän tiet­ty pär­jäsi asiaosaamisel­la, jota riit­tää, ja var­maan hän on naa­ma­tusten henkilönäkin miel­lyt­tävämpi kuin telkkarista voisi päätel­lä. Tämänker­taises­sa tulok­ses­sa ei minus­ta ole mitään ihmeel­listä, kun lisäk­si Lip­posen EU-lin­jauk­set ovat demarien äänestäjien kesku­udessa epä­su­osit­tu­ja ja SAK:n aparaat­tia ei varsi­nais­es­ti käytet­ty kam­pan­jas­sa kuten ennen.

 11. Timo Soi­ni (melkein) tes­ta­ment­taa äänen­sä Haav­is­tolle. Pres­i­dentin­vaalit eivät todel­lakaan ole puolue­poli­ti­ikkaa ensisijaisesti!

  Pres­i­dentin­vaaleis­sa ei ole vielä voit­ta­jaa, mut­ta osa ehdokkaista on jo hävin­nyt. Kisa jatkuu vielä kak­si viikkoa kah­den suht’ tasavah­van ehdokkaan välillä.

  Ei Haav­is­to perus­suo­ma­lainen ole – ei sinne päinkään – mut­ta aito human­isti hän on. Kyl­lä kansa tietää, Soi­ni kirjoittaa.

  Soi­ni osasi ottaa erit­täin hyvin sen, ettei päässyt toiselle kier­roksel­la. Lip­posen hap­pa­mat kom­men­tit häm­mästyt­tivät; myös häviön het­kel­lä pitäisi käyt­täy­tyä val­tiomiehen lailla!

  Haav­is­ton kan­na­tus­tren­di on ollut nou­se­va. Ei ole mitään syytä epäil­lä, etteikö tren­di jatkuisi saman suun­taise­na. Jytky tuli jo! Lähel­lä on, että tulee superjytky…

 12. Kaatuuko­han Haav­is­ton pres­i­dent­ti­tie vihrei­den anti-per­su­laisu­us- ja anti-kepu-asen­teisi­in? Täl­lä ker­taa peli ratkaistaan syväl­lä maaseudul­la ja kehi­tysalueil­la. Etelässä peli on tasoissa.

 13. Perus­suo­ma­lais­ten James Hirvisaari on toden­nut, ettei hän olisi ikinä voin­ut kuvitel­lakaan äänestävän­sä vihreää homoa, mut­ta nyt näyt­tää käyvän niin. 

  Mun mielestäni tämä ker­too siitä, ettei Haav­is­to-ilmiössä ole kyse mis­tään vas­ta­jytkys­tä, vaan kansakun­taa kokoavas­ta liike­hdin­nästä. Moni ihmi­nen poli­it­tisen kar­tan eri puo­lil­ta hakee nyt tur­vaa Haav­is­tos­ta. Heitä kalvaa yhteiskun­nan eri­ar­vois­tu­mi­nen ja syr­jäy­tymi­nen. Näitä asioi­ta täy­tyy Haav­is­ton pitää esil­lä kam­pan­jas­saan siten, että erot­tuu selkeästi Niinistöstä. 

  Joka tapauk­ses­sa Haav­is­ton harteil­la on nyt suuri vas­tuu. Pelkäl­lä vihrey­del­lä ei pitkälle pötkitä.

 14. Tulin kyl­lä iloisek­si Haav­is­ton toiselle kier­rokselle pääsys­tä. Tässä näkyi taas sitä todel­lista Suomea, jota rakas­tan ja jos­ta olen aina aikaisem­min ollut ylpeä. Ajat­tel­e­va, suvait­se­va ja mod­erni Suo­mi. Annan nyt opiske­li­jana Pekan vaa­likas­saan vaan 10e, mut­ta onhan sekin jotain kun toisel­la ehdokkaal­la tulee rahaa ovista ja ikkunoista. Henkilöko­htais­es­ti uskon että keskusteluista tulee mie­lenki­in­toiset, kos­ka onhan kah­den sivistyneen henkilön väli­nen älylli­nen dialo­gi yleen­sä mie­lenki­in­toisem­paa kuin keinotekoinen ja viihde­hakuinen vastakkainasettelu.

 15. Mis­tä muuten johtuu, että vihreät jät­tävät äänestämisen­sä yleen­sä varsi­naiseen vaalipäivään? 

  Johtuuko se siitä, että kaupungeis­sa äänesty­s­paikat ovat niin lähel­lä vai siitä, että halu­taan vält­tää paperin tuh­laus­ta? Ennakkoäänestyk­sessähän äänestylip­pu menee kah­den kir­jekuoren sisälle.

  Vai johtuuko se että, ennakkoäänet eivät ennus­ta vaalin lop­ullista tulosta kovin hyvin, siitä että keskusta­laiset ovan niin kovia ennakkoäänestämään?

  Pahoit­te­lut, että tämä kysymys on vähän väärän otsikon alla. Onnea Haav­is­tolle toiselle kierrokselle!

 16. Liian van­ha: Soi­ni ei ollut oikea Mes­sias vaan alkoi oitis saman­laisek­si kuin nuo van­hat puolueet.
  Jos Vihreät eivät osoit­taudu luot­ta­muk­sen arvoisek­si niin haetaan edelleen uut­ta vai­h­toe­htoa, Jytky III niin kauan , että joku alkaa ajaa näi­den enem­män tai vähem­män syr­jäytet­ty­jen asiaa.

  En äänestänyt Soinia, kos­ka miestä tarvi­taan puolueen joh­dos­sa. Per­sut ovat edelleen ain­oa puolue, joka ei ole syönyt vaalilu­pauk­si­aan heti vaalien jälkeen.

  Voisin äänestää Haav­is­toa toisel­la kier­roksel­la ihan vain nähdäk­seni Niin­istön ilmeen, jos se häviää. 

  Haav­is­ton suurin ris­ki kam­pan­jan epäon­nis­tu­mises­sa tässä vai­heessa on, jos Vihrei­den suurim­mat hih­hulit pää­sevät julk­isu­u­teen elämöimään. 

  Vihre­it­ten on hyvä sisäistää se, että Haav­is­ton kan­na­tus ei ole sama asia kuin Vihrei­den kan­na­tus. Elis­a­beth Rehniltä voi vaik­ka kysyä, että kuin­ka paljon RKP:n kan­na­tus nousi hänen suo­sion­sa myötä.

 17. Haav­is­to itse ei pilaa men­estymisen­sä mah­dol­lisuuk­sia toisel­la kier­roksel­la, mut­ta äänekkäät ja ylim­ieliset vihreät voivat sen tehdä. Jos jatke­taan anti­jytky tai vastajytky-linjalla,josta oli viit­teitä jo vaali­valvo­jai­sis­sa, niin moni turhau­tuu ja antaa äänen­sä Niin­istölle tai jää koti­in. Toivon todel­la sen type­r­im­mänkin kolum­nistin yms. ymmärtävän, että Haav­is­ton kam­pan­ja ei perus­tu vas­takkainaset­telu­un, toisin kuin vihrei­den eduskun­tavaa­likam­pan­ja. Kult­tuuripi­irien lähtem­i­nen Haav­is­ton taakse oli var­maan aluk­si hyväk­si Haav­is­ton kam­pan­jalle, mut­ta heistä saat­taa tul­la myös taak­ka, jos he halu­a­vat ensisi­jais­es­ti nos­taa omaa profi­il­i­aan ja kuu­lut­taa omia “oikei­ta mielip­iteitään” Haav­is­ton mielipiteinä.

 18. Muiden jako­jen lisäk­si, toisel­la kier­roksel­la vas­takkain ovat Espoon Wes­t­end ja Kallio D, Sörnäis­ten metroase­man ympäristö (äänestyspi­ik­it). Tästä seu­raa, että uusien jako­jen myötä toinen kier­ros alkaa osin puh­taal­ta pöy­dältä (kun ensim­mäisen kier­roksen ääri­lai­dat ja ‑näke­myk­set on pyy­hit­ty pois).

 19. Min­un on vaikea nähdä Väyry­selle ja Soinille äänen­sä antanei­den kon­ser­vati­ivien siir­tyvän Haav­is­ton taakse. Ilman merkit­tävää osaa näistä äänestäjistä ei Haav­is­tol­la ole mitään saumaa, vaik­ka saisi kaik­ki vasem­mis­ton äänet (mikä sekään ei ole kirkos­sa kuu­lutet­tua, kos­ka siel­lä on oma anti-vihreä-osastonsa). 

  Oikeas­t­aan ain­oa sauma Haav­is­tol­la on se, että saa jotenkin maalat­tua Niin­istön EU-lakei­jak­si, jol­loin Soinin ja Väyry­sen takana olleet anti-EU-äänet eivät ainakaan mene Niin­istön pussiin. 

  Eli negati­ivista main­os­ta peli­in. Pelkäl­lä posi­ti­ivisel­la sanom­al­la ei tämä poruk­ka tule Haav­is­toa äänestämään.

 20. Kim­mo: Osmo, vihreät arvot voivat olla paljon muu­ta kuin autosaatanan man­aamista. Haav­is­to sai ääneni pait­si sovit­tel­e­van asiantun­te­muk­sen­sa vuok­si, niin myös hänen kaapis­taan löy­tyvän autorakkau­den takia. Mieti sitä, kun sor­vaat­te kunnallisvaalikamppistanne.

  Mä tun­nen joukkoli­iken­neih­misiä joil­la on auto, ja jot­ka jopa har­ras­taa niitä. Se on itseasi­as­sa täysin luon­te­vaa että samat ihmiset on kiin­nos­tunut eril­lai­sista moot­to­ri­a­joneu­voista. Sil­lä mitä mieltä on liiken­nejär­jestelmästä ole juuri mitään tekemistä sen kanssa tykkääkö autoista.

 21. Samuli Saarel­ma: Min­un on vaikea nähdä Väyry­selle ja Soinille äänen­sä antanei­den kon­ser­vati­ivien siir­tyvän Haav­is­ton taakse. Ilman merkit­tävää osaa näistä äänestäjistä ei Haav­is­tol­la ole mitään saumaa, vaik­ka saisi kaik­ki vasem­mis­ton äänet (mikä sekään ei ole kirkos­sa kuu­lutet­tua, kos­ka siel­lä on oma anti-vihreä-osastonsa). 

  Toisaal­ta on vaikea nähdä hei­dän kan­nat­ta­jin­sa äänestävän Niinistöäkään.

  Henkilöko­htaisel­la tasol­la en ole koskaan oikein ymmärtänyt ei-äänestäjiä, jos min­un pitäisi löytää vaaleis­sa ehdokas jon­ka kanssa en ole eri mieltä, tai jos­sa ei muuten ole jotain vikaa, niin en äänestäisi koskaan. Pikem­minkin minus­ta vaikut­taa siltä, että iso osa kansas­ta ei pidä ehdokas­ta jos­sa ei ole mitään ilmeistä vikaa rehellisenä, kos­ka täy­tyy­hän siinä poli­itikon­ketkus­sa jotain olla pielessä. Kts. Ahti­saari, Halonen.

 22. Piti­hän se lait­taa sama sum­ma kuin ensim­mäiselle kierroksellekin.

  Niin­istön rahoi­tus­malli on kai 100 x 100000€, mut­ta Haav­is­tol­la toiv­ot­tavasti 100000 x 100€!

 23. Su ilta oli todel­lisen ilon ilta. Sil­loin nähti­in kan­sain­välisen, euroop­palaisen Suomen voit­to. Päästi­in vähä-äly­i­sistä markka­puheista ja palu­us­ta impi­vaaraan. Toiv­ot­tavasti Haav­is­to ei ala mielis­tel­lä eurokri­itikko­ja, lankea hal­paan ansaan.
  Olen reilan­nut nuoru­udessa Haav­is­ton reil­iop­paan kanssa, se oli yhden­lainen avain Euroop­paan. Nyt Haav­is­to osoit­taa tälle apa­ti­aan vajoneelle maalle uuden, kan­sain­välisen ja rohkeasti osal­lis­tu­van suunnan.

 24. Tääl­lä on tuo­tukin jo esille, että Haav­is­ton men­estys on Haav­is­ton men­estys — ei vihrei­den. Näkökul­ma ei ole yhden­tekevä. Ymmär­rän, että vihreil­lä on nyt kovat paineet päästä men­estyk­sen huumas­sa päristämään kun­nal­lis­vaalirumpua, varsinkin edel­lis­ten eduskun­tavaalien jäl­keen. Meitä on kuitenkin koko joukko Haav­is­ton kan­nat­ta­jia, joi­ta ei vihre­itä — ainakaan lis­tavaaleis­sa — saa vielä kan­nat­ta­maan ja epäilenkin, että jos puolue yrit­tää nos­taa asi­as­sa profi­il­i­aan niin tekee vain hal­laa Haav­is­ton kampanjalle.
  Toisel­la kier­roksel­la inhimil­lisen ja epäit­sekkääm­män tule­vaisu­u­den puoles­ta pönö­tys­tä ja itsekkyyt­tä vas­taan! Täältä tulee ääni ja 100e kampanjakuluihin.

 25. Vaal­i­t­u­lok­sen ratkai­se­vat edel­li­sis­sä vaaleis­sa Tar­ja Halosta äänestäneet liikku­vat nasiäänestäjät.

  Seu­rat­tavaa:

  Mihin suun­taan Niin­istö liikah­taa — per­su­jen suunnal­ta äänien haal­im­i­nen voi olla houkut­tavaa mut­ta vaarallista?
  Vihrei­den kyky organ­isoi­da laa­japo­h­jainen ja moni­ar­voinen kampanja?

  Tuleeko kamp­pailus­ta Al Gore vs Oba­ma vai Newt Gin­grich vs Obama?

  Viikon­lopuin tärkein vaal­i­t­u­los oli, että Kroa­t­ia päät­ti liit­tyä EU:iin. Hienoa, iso käsi.

  Sosi­aalisen medi­an myl­ly toki jauhaa niitä omia huhu­jaan ja vit­se­jään, mut­ta täl­lä ker­taa niiden vaiku­tus on arvaamaton.

 26. Sauli:
  Timo Soi­ni (melkein) tes­ta­ment­taa äänen­sä Haav­is­tolle.

  Toisaal­la:

  Timo Soi­ni:
  1. Äänestän toista final­is­tia, kos­ka en ole tyhjän äänestäjä.

  2. Ker­ron kumpaa äänestin klo 20.00 vaalipäivänä, jos joku sitä min­ul­ta kysyy.

  (jatkuu)
  http://timosoini.fi/2012/01/soinin-aani/

  Haav­is­to voi voit­taa, jos saa suurim­man osan Väyry­sen ja Soinin tuk­i­jois­taan taak­seen. Ei se ole help­poa, mut­ta toisaal­ta ei heistä pääosa mitenkään riemuis­saan Niin­in­töäkään äänestäisi.

 27. Niin­istön kuningastie on syytä katkaista.

  Niin­istö on RAHAMAAILMAN ehdokas, sen
  näkee jo suures­ta vaalibudjetista.

  Kun päämin­is­teri on kokoomus­lainen ja
  jos vielä pres­sa on kokoomus­lainen niin
  sitä ei kestä “Erkkikään”, joten NYT
  PITÄÄ ÄÄNESTÄÄ Haavistoa.

  Änestämäl­lä Haav­is­toa, Protestoit samalla
  ELIITTIPOLITIIKKAA vas­taan jota KATAINEN ja
  NIINISTÖ Parhait­en edustavat.

  Van­ha vitsi: 

  Toinen sanoo: “Tähän on hau­dat­tu Hieno mies, Lakimies.
  Toinen vas­taa: “Mitä, onko siihen hau­dat­tu kak­si ihmistä?”

 28. Jari:
  Mis­tä muuten johtuu, että vihreät jät­tävät äänestämisen­sä yleen­sä varsi­naiseen vaalipäivään? 

  En ole aina äänestänyt vihre­itä, mut­ta en ole koskaan äänestänyt ennakkoon.

  Syyt:
  1. En lähtöko­htais­es­ti luo­ta poli­itikkoi­hin, ja halu­an mah­dol­lisim­man pitkään mais­tel­la ja hais­tel­la sekä hei­dän lausun­to­jaan että julk­isia esi­in­tymisiään. Lop­ul­ta uskon pystyväni erot­ta­maan aidot ihmiset mielis­telijöistä, pelureista ja pop­ulis­teista. Aidoista val­it­sen sit­ten parhaana pitämäni.
  2. Vaalipäivän fiilis! Sil­loin tun­nen yhteenku­u­lu­vu­ut­ta myös hei­hin, jot­ka äänestävät eri tavoin kuin minä, ja se on ihana tunne. Demokra­tia on kaikkien yhteinen projekti.

 29. Äänestin eduskun­tavaaleis­sa Perus­suo­ma­laisia ja pitkän pohtimisen jäl­keen pres­i­dentin­vaaleis­sa Väyrys­tä. Pidän itseni kohdal­la aivan mah­dol­lise­na, joskaan en aivan kirkos­sa kuu­lutet­tuna, että äänestäisin seu­raaval­la kier­roksel­la Haav­is­toa. Oli­han Haav­is­to jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la var­teenotet­ta­va vaihtoehto.

  Ja vaikut­taa joidenkin näkyvien perus­suo­ma­lais­ten kom­ment­tien perus­teel­la siltä, että Niin­istö ei voi pitää ainakaan minään itses­tään­selvyytenä saa­da lähi­mainkaan kaikkia perus­suo­ma­laisia kan­nat­ta­maan seu­raaval­la kier­roksel­la hän­tä. On hyvä pitää mielessä, että perus­suo­ma­lai­sis­sa on ääri­oikeis­to­laisik­si sät­timisen lisäk­si suh­teel­lisen run­saasti vasem­mis­to­laista ajat­telua, mikä lie­nee lähempänä Haav­is­toa kuin Niinistöä.

  Saa nähdä, että alka­ako Niin­istö vih­doin toisel­la kier­roksel­la otta­maan asioi­hin jotain kan­taakin ympäripyöreyk­sien sijaan. Min­un on vaikea nähdä äänestäväni henkilöä, johon ei pysty ympäripyöreyk­sien takia muo­dosta­maan kun­nol­la kantaa.

  Haav­is­ton kan­nat­taisi minus­ta kosiskel­la puolestaan hie­man perus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­tokri­it­tistä haaraa tois­ta­mal­la muis­tu­tuk­sek­si joku oma tai Soin­in­vaaran aikoinaan esit­tämä lievän maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kantansa.

  Sen sijaan kovin voimakkaaseen mus­ta­maalauk­seen Niin­istöä vas­taan tuskin kan­nat­taa ryhtyä, kos­ka epäasial­lisen voimakkaak­si miel­letyn lokakam­pan­jan kohteek­si jou­tu­mi­nen kerää ihmisiltä hel­posti pikem­minkin sym­pa­ti­aääniä. Pikem­minkin kan­nat­taa korostaa omia posi­ti­ivisia ero­jaan Niin­istöön ver­rat­tuna. Aikaa ei kuitenkaan ole paljoa.

 30. Jari:
  Mis­tä muuten johtuu, että vihreät jät­tävät äänestämisen­sä yleen­sä varsi­naiseen vaalipäivään? 

  Johtuuko se siitä, että kaupungeis­sa äänesty­s­paikat ovat niin lähel­lä vai siitä, että halu­taan vält­tää paperin tuhlausta? 

  No itsel­läni tämä pape­ri­asi­akin vaikut­taa, mut­ta tärkeämpi syy ei liity vihrey­teen: jär­jestelmän luotettavuus. 

  Vaalipäivän äänestys- ja ään­ten­lasken­takäytän­tö on suun­nitel­tu sisäl­lis­so­dan ilmapi­iri­in, sel­l­aisek­si että vaal­i­t­u­lok­seen voi luot­taa vaik­ka ihmiset eivät luot­taisi toisi­in­sa kuten nyky-yhteiskun­nas­sa luote­taan. Vaik­ka kukaan ei varsi­naista vaalivilp­piä tek­isikään, ennakkoäänestyk­sessä on enem­män virhealt­ti­ita kohtia (esim. ääniä voi kado­ta postissa).

  Itse olen toimin­ut sekä vaalilau­takun­nas­sa Vihrei­den luot­ta­mushenkilönä että ennakkoäänestys­toim­it­si­jana taval­lise­na palkkatyöläisenä. Eilenkin kävin tauol­la toisel­la äänesty­s­paikalla kir­joit­ta­mas­sa lip­pu­un kakkosen. 🙂 Hyvä, Pekka!

  Mut­ta jos tarkoitit kysyä, että mik­si vihre­itä ehdokkai­ta äänestetään yleen­sä enem­män varsi­naise­na vaalipäivänä, niin se johtunee siitä että vihrei­den äänestäjis­sä on paljon ns. liikku­via äänestäjiä, jot­ka miet­tivät viimeiseen asti ehdokas­taan — tai sitäkin äänestääkö ylipään­sä ketään. Nyt varsinkin, kun selvästikin Haav­is­toa äänes­tivät mon­et sel­l­aiset ihmiset, jot­ka eivät yleen­sä äänestä vihreitä.

 31. Iltale­hden net­tiky­selyssä, joka ei tietenkään ole yhtä luotet­ta­va, kuin joku aidom­mal­la sat­un­naisotan­nal­la tehty mielipi­deky­se­ly, 95 pros­ent­tia ilmoit­taa tietävän­sä jo, että kumpaa ehdokas­ta äänestää. Jos tosi­aan hyvin suuri osa on jo mielestään lyönyt kan­tansa lukkoon, niin seu­raa­va kun­non mielipi­deky­se­ly kan­natuk­ses­ta saat­taa olla varsin lähel­lä lop­ullista äänestystulosta:

  http://www.iltalehti.fi/presidentinvaalit/2012012315103469_pd.shtml

 32. Todel­lakin. Haav­is­ton men­estys on nyt kiin­ni Haav­is­tos­ta itses­tään ja ennenkaikkea siitä, että nämä perus vihreät saadaan pidet­tyä aisois­sa. Itse äänestin Väyrys­tä, mut­ta riip­puen vaaleista olen äänestänyt Kokoomus­ta, Keskus­taa ja Perus­suo­ma­laisia. Täl­lähetkel­lä vaikut­taa siltä, että ääni menee Haav­is­tolle, mutta…

  Jo eilen tosi­aankin Paula Vesala meni vaalilähetyk­sessä höpisemään jotain vas­ta jytkys­tä. Toivon­mukaan ko. henkilöä ei enää TV:ssä nähdä kom­men­toimas­sa Haav­is­ton vaalimenestystä. 

  Nyt tosi­aankin ratkaisu tehdään muual­la kuin Helsingis­sä. Vihrei­denkin on ensim­mäistä ker­taa lähdet­tävä kehäkol­mosen ulkop­uolel­la kamppanijoimaan.

  Toivon­mukaan Vihreät saa­vat pidet­tyä nämä Perus­suo­ma­lais­ten haukku­jat pois­sa koko lop­pu kamp­pani­jan ajan. Sil­loin heil­lä on jotain mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta heti jos ale­taan puhua vas­ta jytkys­tä niin se ei ole hyvä.

  Lop­pu­un pähk­inä: “Kumpi on suvait­se­vampi. Perus­suo­ma­lainen joka äänestää Haav­is­toa, vai Vihreä joka ei koskaan voisi äänestää Perussuomalaista?”

 33. Illu:
  Äänestämi­nen ulko­mail­la on nau­ret­ta­van hankalaa, 

  Älä lässytä, hel­vetin help­poa ja koh­ta taas mennään

 34. Ensim­mäisel­lä kier­roksel­la Niin­istöä ‘var­muu­den vuok­si’ äänestäneitä pitää siir­tyä hur­ja määrä Haav­is­ton puolelle voiton saamisek­si. Niin­istön peruskan­na­tus on kuitenkin vain se 25% eli ei se mikään ihan mah­do­ton temp­pu ole. Naisäänestäjät tämän ratkaisevat.

 35. Haav­is­ton kan­nat­taa kerätä ääniä per­suil­ta ja muil­ta mamukri­itikoil­ta. Heikäläiset halu­a­vat homon pres­i­den­tik­si, kos­ka he arvel­e­vat sen ärsyt­tävän muslimeja.

 36. Oikeas­t­aan ain­oa sauma Haav­is­tol­la on se, että saa jotenkin maalat­tua Niin­istön EU-lakei­jak­si, jol­loin Soinin ja Väyry­sen takana olleet anti-EU-äänet eivät ainakaan mene Niin­istön pussiin.

  Tulee mie­lenki­in­toinen kil­pailu, kun vas­takkain on kak­si Helsin­gin her­roik­si leimau­tunut­ta arvolib­er­aalia EU-myön­teistä ei-vasem­mis­to­laista. Kum­mal­lakin on suuri tarve tehdä pesäeroa taus­taansa. Sauli ei halua pro­filoitua kokoomus­laisek­si eikä Pekka vihreäk­si… Kan­nat­ta­jakun­takin näil­lä ehdokkail­la on aika saman­laista, moni tun­tui arpo­van Haav­is­ton ja Niin­istön välil­lä viime tinkaan.

  Ehdokkaiden haas­teena on kuitenkin se, että noin 30 %:lle kansas­ta tar­jol­la on vain huono­ja vai­h­toe­hto­ja. Mitä tekee Väyry­sen peruskan­nat­ta­ja? Kon­ser­vati­iville ei ole tar­jol­la kon­ser­vati­ivisia arvo­ja, ja EU-suun­takin on selvä. Onko Saulin kokoomus­laisu­us pienem­pi ongel­ma kuin Pekan vihreys? Vaikut­ta­vatko asi­aan liit­tymät­tömät per­he­suh­teet äänestäjien päätöksentekoon?

  Ensim­mäisel­lä kier­roksel­la Niin­istöä äänes­tivät Niin­istön kan­nat­ta­jat ja Haav­is­toa pääosin Haav­is­ton kan­nat­ta­jat. Toisel­la kier­roksel­la omien kan­nat­ta­jien lisäk­si rivei­hin pitää saa­da toisen ehdokkaan vastustajia.

  Peri­aat­teessa tiukan EU-vas­taisen lin­jan otta­mi­nen toisi ison kasan ääniä. Ja yhtä toden­näköis­es­ti niitä ääniä lähtisi tämän tem­pun tek­i­jältä yhtä paljon tois­es­ta reunas­ta pois. Sama kos­kee vaikka­pa arvokonservatiivisuutta.

  Viime vaaleis­sa nähti­in lehmän­lyp­sämis­taitok­il­pailu, kun kumpikin ehdokas kosiske­li maaseudun väkeä. Mie­lenki­in­toista nähdä, mitä nyt tapahtuu…

  Ehkä tässä kuitenkin suurim­mak­si kysymyk­sek­si tulee se, moniko yksinker­tais­es­ti jät­tää pet­tyneenä äänestämät­tä kakkoskier­roksel­la. Vaik­ka paradok­saalis­es­ti tilanne onkin se, että nyt vaikka­pa pohjoisen Väyrys-kan­nat­ta­jal­la on mah­dol­lisu­us vaikut­taa val­in­taan. Jos Väyry­nen olisi päässyt kakkoskier­rokselle, samaa mah­dol­lisu­ut­ta ei olisi ollut, kos­ka Niin­istö olisi saanut suuren määrän ei-Väyry­nen-ääniä. (Toden­näköis­es­ti kokoomus­pi­ireis­sä on muuten pidet­ty Väyry­selle peukku­ja koko eilisilta.)

 37. Äänestin Haav­is­toa ja äänestän hän­tä jatkos­sakin mut­ta real­is­min nimis­sä täy­tyy tun­nus­taa, että yli 50 pros­entin kan­na­tus on kyl­lä kovan työn takana. Väyry­sen ja Soinin äänestäjien silmis­sä Niin­istön ja Haav­is­ton EU-lin­ja vaikut­ta­nee aika saman­laiselta. Kri­teer­iä val­in­taan haetaan siis jostain muual­ta. Voi hyvinkin olla, että Haav­is­ton homous vaikut­taa yht­enä vaikkei sitä kaik­ki äänen sanois­ikaan. Haav­is­ton ain­oa toi­vo näyt­täisi ole­van, että hän saisi sit­tenkin osan Niin­istön äänestäjistä hark­it­se­maan uudelleen. Siel­lä on paljon lib­er­aale­ja äänestäjiä, joille sek­suaal­isu­us ei ole mikään kriteeri.

  Jotenkin odotin automaat­tis­es­ti Väyry­sen jälleen ker­ran ole­van huono häviäjä mut­ta tois­taisek­si ei ole kuu­lunut minkään­laisia syyt­te­lyjä. Hän vaikut­ti vain hyvin pet­tyneeltä mikä on toki täysin sal­lit­tua. Huonon häviäjän paikan sen sijaan vei Paa­vo Lip­po­nen joka jakoi syytök­siä mon­een suun­taan ja vähät­teli kil­pail­i­joitaan todel­la alen­taval­la taval­la. Ter­ve­meno eläk­keelle, Lipponen.

 38. Jari:
  Mis­tä muuten johtuu (…)

  Vai johtuuko se että, ennakkoäänet eivät ennus­tavaalin lop­ullista tulosta kovin hyvin, siitä että keskusta­laiset ovan niin kovia ennakkoäänestämään? 

  Toden­näköisem­min näin­päin. Ainakin tääl­lä poho­joises­sa on syr­jäsem­mältä, pikkukylistä ja mökeistä voi olla kovin han­kala lähteä äänestämään vaalipäivänä. Ennakkoäänestää kun voi äänestää samal­la on kaup­pa­han asi­aa tahi vaik­ka läh­es kotiovelle tulevas­sa äänestysautossa.

 39. Peter:
  Kult­tuuripi­irien lähtem­i­nen Haav­is­ton taakse oli var­maan aluk­si hyväk­si Haav­is­ton kam­pan­jalle, mut­ta heistä saat­taa tul­la myös taakka — - — 

  Varsinkin humalais­ten sellaisten…

 40. Jari:
  Johtuuko se siitä, että kaupungeis­sa äänesty­s­paikat ovat niin lähel­lä vai siitä, että halu­taan vält­tää paperin tuh­laus­ta? Ennakkoäänestyk­sessähän äänestylip­pu menee kah­den kir­jekuoren sisälle.

  Ainakin osal­la kyse on juurikin tuos­ta jälkimmäisestä.

  Itse kävin äänestämässä postis­sa. Hoiti­vat hom­man siinä normidu­unin­sa ohel­la. Oli siel­lä yksi viran puoles­ta istu­mas­sa ja nyökkäämässä tiskin suuntaan.

  Tästä vinkke­listä tarkastellen tullee ekol­o­gisem­mak­si käy­dä postis­sa kun pakot­taa tuhan­net ja taas tuhan­net van­hat gubet ja mam­mat istu­maan epäer­gonomi­sis­sa tuoleis­sa päivys­tämässä puolipäivää kouluis­sa ym.

  Tuloslasken­takin nopeu­tu­isi ja ihan kaikkea vaali-iltaan liit­tyvää kissan­ris­tiäistä, televisiointia/radiointia/interjnetisöintiä voisi vähen­tää merkittävästi.

  Kokon­aishu­la­baloos­sa ei pari kir­jekuor­ta paljoa paina…

  Either way, nämä äänestyk­set pitää saa­da sähköisik­si pron­to. Ris­tus sen­tään, vuosi on sen­tään 2012.…

  1. Haav­is­ton kan­na­tus nousi noin kahdek­san pros­ent­tiyk­sikköä ennakkoäänistä vaalipäivän ääni­in. Vihreät men­estyvät ennakkoäänis­sä vaalipäivää huonom­min, mut­ta ero ei ole läh­eskään noin suuri. Ero johtuu suurelta osin ajankohdasta.

 41. Kim­mo:
  Osmo, vihreät arvot voivat olla paljon muu­ta kuin autosaatanan man­aamista. Haav­is­to sai ääneni pait­si sovit­tel­e­van asiantun­te­muk­sen­sa vuok­si, niin myös hänen kaapis­taan löy­tyvän autorakkau­den takia.

  Mitä on sovit­tel­e­va asiantuntemus?

  Mik­set vaan myön­nä reilusti, että äänestit tun­teel­la? Kuten me muutkin 3M äänestäjää…

 42. Piti sit­ten tämäkin päivä nähdä, että annan rahaa vaalikampanjaan. 

  Yksinker­tais­tet­tu­ja vas­takkainaset­telu­ja rakas­ta­vat toimit­ta­jat eivät tun­nu ymmärtävän, että eilen ei tapah­tunut mikään vas­ta­jytky vaan ennem­minkin alku­soit­to jytky kakkoselle. 

  Ne poli­it­tis­es­ti kodit­tomat ja estab­lis­ment­ti­in kyl­lästyneet jot­ka voit­ti­vat viime eduskun­tavaalit, ovat ryh­mit­tymässä Haav­is­ton taakse. Ei tämä ole oikeis­ton ja vasem­mis­ton eikä edes kon­ser­vati­ivin ja lib­er­aalin väli­nen kamppailu. 

  Haav­is­ton kan­na­tus ei myöskään ole vihrei­den kan­na­tus, eikä pelkin oman puolueen äänin pres­i­dentin­vaale­ja edes pysty käymään. Tässä on muu­takin takana. Pekka Haav­is­tol­la on usko­ma­ton kyky yhdis­tää ihmiset yli rajojen.

 43. Ain­oas­taan änkyrävihreät feministiym.hihhulit voivat pila­ta Haav­is­ton kam­pan­jan oksen­ta­mal­la koko voiton­riemuisen inhon­sa impi­vaar­alaisia kohtaan. Soinia eduskun­tavaaleis­sa äänestäneenä ja Haav­is­toa nyt äänestäneenä pahaa pelkään…

 44. Lisäyk­senä: mitä enem­män nämä paulavesalat meuhkaa­vat masen­tavista eduskun­tavaaleista, vas­ta­jytky­istä ja per­su­jen nujer­tamis­es­ta, sitä pienem­mäk­si Haav­is­ton kan­na­tus menee.
  Mikäli tämä mölinä saavut­taa kri­it­tisen rajan on ihan var­maa, että oma ääneni menee Niin­istölle. Sori, Haav­is­to, vihreistä kan­nat­ta­jis­tasi suuri osa on suvait­se­vais­touskon­nol­lisia junt­te­ja.… enkä todel­lakaan halua antaa val­takir­jaani heille.

 45. Äänestän Haav­is­toa ja toivon että ääneni vaikut­taisi vihreässä puolueessa lib­er­aalimpaan suun­taan. (vrt.pakkokasvipäivä Helsingissä)

  Haav­is­tossa arvostan ihmis­ten, muiden puoluei­den kun­nioit­tamista ja muiden arvo­jen kun­nioit­tamista. Vas­ta­jytky­il­i­jät ja per­suhöpöt­täjät saa­vat min­ut voimaan pahoin. Tuli Haav­is­tos­ta pres­i­dent­tiä tai ei, toivoisin että vaalien myötä Vihreä puolue olisi nöyrem­pi ja vähem­män oman­hyväi­nen tekemisessään ja että Niin­istökin omak­su­isi Haav­is­ton hyviä arvo­ja itselleen. Lahjoit­taa pitää ja main­os­taa myös.

 46. Kun­han vihreät pysyvät housu­is­saan, eivätkä ala uhoa­maan mitään tyh­mää. Haav­is­ton kan­na­tus ei ole vihrei­den kan­na­tus. Itselle olisi aika vaikea­ta äänestää auto­ja vihaavaa vihreätä puoluet­ta, mut­ta Haav­is­toa saatan äänestää.

  Eli jos Haav­is­to nyt ihmeen kau­pal­la voit­taa niin ei kan­na­ta kuvitel­la, että vihreät oli­si­vat voittaneet…

 47. Lop­pu­un pähk­inä: “Kumpi on suvait­se­vampi. Perus­suo­ma­lainen joka äänestää Haav­is­toa, vai Vihreä joka ei koskaan voisi äänestää Perussuomalaista?” 

  Eipähän tuo ole suvait­se­vaisu­uskysymys. Ihmisiltä ei voi edel­lyt­tää omien näke­mys­ten kanssa vas­takkaisen poli­ti­ikan kan­nat­tamista äänestyskopis­sa. Sen sijaan voi edel­lyt­tää sanan­va­pau­den ja pelisään­tö­jen kunnioittamista.

  Perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät viime eduskun­tavaaleis­sa oli­vat sen ver­ran sekalainen joukko, että sieltä tosi­aan var­maan voi löy­tyä Haav­is­tollekin ääniä. Vihrei­den vaki­in­tuneet äänestäjät sen sijaan taita­vat olla aika lail­la kaut­taal­taan eri mieltä per­su­jen keskei­sistä teeseistä.

 48. Äänestin ensim­mäisel­lä kier­roksel­la Väyrys­tä, kos­ka pidin hänen ulkopoli­it­tista osaamis­taan ja koke­mus­taan parhaana. Nyt äänestän Haav­is­toa, kos­ka hänel­lä on Niin­istöön ver­rat­tuna ylivoimais­es­ti parem­pi kan­sain­välisen poli­ti­ikan tun­te­mus ja koke­mus, ja muu­toinkin hän on henkilöko­htaisil­ta omi­naisuuk­sil­taan parempi.

  Olen het­ero, mut­ta en ymmär­rä tätä homo­fo­bi­aa, jota eri­tyis­es­ti het­eromiehillä tun­tuu esi­in­tyvän. Onko­han tämäkin kaksi­nais­moral­is­mia. Mak­sullisia sek­si­palvelu­ja tar­joav­il­la net­ti­sivuil­la (esim. sih­tee­ri­opis­to) läh­es kaik­ki naiset tar­joa­vat myös anaaliy­h­dyn­tää. Jos ei ole kysyn­tää, niin yleen­sä ei ole tarjontaakaan.

 49. Jari:
  Mis­tä muuten johtuu, että vihreät jät­tävät äänestämisen­sä yleen­sä varsi­naiseen vaalipäivään? 

  Per­in­teet ja per­hear­vot. Me käymme koko per­heen voimin (2 miestä, 2 naista, 2 äänioikeutet­tua) äänestämässä vaalipäivänä. Se on muka­va perinne. 😉

 50. Enpä tiedä…

  Kun kyse kuitenkin on puhu­vas­ta päästä jon­ka kädet ovat sido­tut, näk­isin, että Saulin talousosaami­nen menee pres­sana hukkaan, aivan kuten menisi Haav­is­ton kv-pasifismiosaaminenkin.

  Lisäk­si Paavo­han oli kisan moraa­li­nen voit­ta­ja. Pres­i­dent­ti­parin kuvakin olisi ollut jo valmi­ina. Siihen se kam­pan­ja var­masti kaa­tuikin… yhteen imbe­sil­li­in kuvaan.

  Rahaa en tule anta­maan sen enem­pää yliop­pi­laalle kuin juris­tillekaan, ovat sen ver­ran paljon jo EU:n lop­u­ton­ta tis­siä ime­neet. En edes välillisesti.

  Ääni saa luvan kel­va­ta kuten tähänkin asti.

  Nainen on nähty. Mus­ta mies on nähty. Pitäähän nyt homokin nähdä. Ja kun Paa­vokin vm. 2018 on nähty, niin eiköhän tabut ole koko­lail­la rikot­tu, ja voimme taas keskit­tyä ihmiseen ja osaamiseen — ei ulko­musi­ikil­lisi­in syihin.

  Näi­hin tunnelmiin.

 51. Minä luulen, että osa Haav­is­toa äänestäneistä vai­h­taa Niin­istöön nyt kun state­ment­ti on annet­tu. Niin­istöhän oli var­ma jatkoonpääsijä.

 52. AH:
  Lisäyk­senä: mitä enem­män nämä paulavesalat meuhkaa­vat masen­tavista eduskun­tavaaleista, vas­ta­jytky­istä ja per­su­jen nujer­tamis­es­ta, sitä pienem­mäk­si Haav­is­ton kan­na­tus menee.
  Mikäli tämä mölinä saavut­taa kri­it­tisen rajan on ihan var­maa, että oma ääneni menee Niin­istölle. Sori, Haav­is­to, vihreistä kan­nat­ta­jis­tasi suuri osa on suvait­se­vais­touskon­nol­lisia junt­te­ja…. enkä todel­lakaan halua antaa val­takir­jaani heille.

  Juuhus, tämähän on todel­la tot­ta. Min­ua alkoi jo vaali-illan lähetyk­sesstä kovasti kalva­maan tämän itseit­sen­sä Haav­is­ton pres­i­dent­tiehdokku­u­den äidik­si julis­ta­mansa henkilön (nobody jon­ka nimi jo uno­h­tui) haas­tat­telu. Haiskahti pahim­man­puoleiselta linssi­lu­teelta. Puhui muis­taak­seni vas­ta­jytkys­tä. Äänestin Haav­is­toa, en hän­tä, enkä todel­lakaan äänestänyt vas­ta­jytkyä (sil­loin olisin äänestänyt Lip­pos­ta, ja sen kam­pan­jan numerot ovat ankeat). Voit­teko välit­tää hänelle viestin: jos tah­dotte Haav­is­tos­ta pres­i­dentin, antakaat­ten Haav­is­ton jatkaa nykyisel­lä linjallaan.

 53. Mikko H: Vihrei­den vaki­in­tuneet äänestäjät sen sijaan taita­vat olla aika lail­la kaut­taal­taan eri mieltä per­su­jen keskei­sistä teeseistä.

  Kuten vaik­ka siitä, että per­su­jen mielestä ihmisiä pitää kohdel­la tasa-arvois­es­ti eikä joil­lakin ole etnisyy­den, uskon­non tai kie­len ansios­ta ohi­tuskaista töi­hin, koulu­tuk­seen tai syr­jivi­in mielipiteisiin.

 54. Vaik­ka vaaleis­sa rahaa tarvi­taan, niin Haav­is­ton mah­dol­lisu­udet ovat Niin­istöä paremmes­sa keskustelu- ja väittelytaidoissa.

  Ja toinen vink­ki: Haav­is­ton ei kan­na­ta käyt­tää sano­ja suvait­se­mainen, rauhan­välit­tämi­nen tai globaalit virheät arvot. Sen sijaan Haav­is­ton pitää ker­toa äänestäjille, että on ihan hyväksyt­tävää äänestää Hakkaraista, jos siltä tun­tuu. Ja, että Haav­is­to panos­taa kan­sain­väliseen rauhan­työhön, kos­ka se pienen­tää pako­laisvir­taa Suomeen. Ja Haav­is­to ajaa voimakkaasti kan­sain­välistä vihreää ja ihmisoikeuspoli­ti­ikkaa, kos­ka ne edis­tävät suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pailukykyä. Kään­tämäl­lä ide­al­is­mi konkreet­tisik­si hyödyik­si, voi Haav­is­to jopa yllät­tää toisel­la kierroksella.

 55. “nämä äänestyk­set pitää saa­da sähköisik­si pron­to. Ris­tus sen­tään, vuosi on sen­tään 2012….”

  Tuo toive on yhä kauem­pana kos­ka tuhan­net Suomen kotikoneet on kaa­p­at­tu Venäjän krakke­rien hal­tu­un, jos­ta niitä ohjail­laan. Huip­pu­var­mo­jen pankkiy­hteyk­siemme läpikin tule­vat ja ohjeil­e­vat suo­ma­laisen euro­ja. Lyi­jykynääni vaa­likopis­sa ne eivät voi kuitenkaan ohjailla.

  Onnea Pekalle !

 56. Ihme, ettei Lip­po­nen tosi­aan parem­min men­estynyt. Vaik­ka en Lip­pos­ta äänestänyt, olisi se iha pätevän oloinen ollut.

 57. Sen ver­ran lait­taisin jäitä hat­tuun että Haav­is­ton äänestäjis­sä oli ainakin jonkun ver­ran anti-Väyry­sen äänestäjiä, eikä näi­den äänistä voi toisel­la kier­roksel­la olla varma.

  Olen itse vähän sitä mieltä että Haav­is­to ei voi voit­taa. (Osit­tain sik­si var­masti että itse näen Haav­is­ton lähin­nä kaikkien toivei­den tyn­nyrinä, enkä kovin tasokkaana ehdokkaana.)

  Mut­ta aina voi hävitä.

  Ja Niin­istön kam­pan­ja on kyl­lä ollut aivan luokat­toman huono.

 58. Ville T:
  Äänestän Haav­is­toa ja toivon että ääneni vaikut­taisi vihreässä puolueessa lib­er­aalimpaan suun­taan. (vrt.pakkokasvipäivä Helsingissä)

  Minä taas en äänestä Haav­is­toa aivan samas­ta syys­tä. Haav­is­tos­ta olisi paljon enem­män hyö­tyä Vihrei­den uute­na puheen­jo­hta­jana. Hän voisi joh­dat­taa Vihreät takaisin juurilleen ja opet­taa puolueelle suvait­se­vaisu­ut­ta myös eri mieltä ole­vien suhteen.

 59. Eläke­vaari:

  Olen het­ero, mut­ta en ymmär­rä tätä homo­fo­bi­aa, jota eri­tyis­es­ti het­eromiehillä tun­tuu esiintyvän.

  Jos min­ua joku tökkii, niin hie­man kuitenkin Haav­is­ton parisuhde. OK, Flo­res on mies, olkoot sit­ten, mut­ta malt­taako hän käyt­täy­tyä pres­i­dent­tipuoli­son arvokku­udel­la nyt kun val­okeilaan joutuu? Bilet­tävästä par­turikam­paa­jas­ta tuom­moi­ses­sa ase­mas­sa Seiska ja muut roskale­hdet repivät sem­moi­set otsikot että Pekankaan arvo­val­las­ta ei pian ole mitään jäl­jel­lä. Mut­ta toiv­ot­tavasti pelkään olemat­to­mia, tätä Flo­re­sia en tunne lainkaan.

  Sinän­sä osu­va oli jos­sain blo­gis­sa silmään osunut kommentti: 

  “ymmärtäisin parem­min näitä ‘Ei homoa presidentiksi’-heittoja jos vaaleis­sa valit­taisi­in tyyp­piä jon­ka tekemää pornoa joutuu kat­so­maan seu­raa­vat kuusi vuot­ta”.

  Apropoo, hyvältä kuu­losta­va ver­tais­arvio oli Jaakon­saaren lausah­dus vaali­valvo­jai­sis­sa ( areena.yle.fi/video/1327271426809 , kohdas­sa 55:40 ): Haav­is­to olisi idearikkaampi ja luovempi…hän pres­i­dent­tinä tek­isi enem­män aloit­tei­ta, olisi ehkä enem­män YK-orientoitunut…miten Euroop­pa ase­moituu maail­mankylään, siinä pres­i­den­til­lä on paljon tehtävissä…Niinistö on virkamies­mäisem­pi ja vähem­män luo­va.

  Juuri noin se var­maan menee.

 60. Äänestin 1. kier­roksel­la Väyrys­tä, kos­ka hän olisi mielestäni jatkanut parhait­en Halosen liit­tou­tu­mat­to­muu­den lin­jaa ulkopoli­ti­ikas­sa (=EI Natoon), mut­ta nyt kun Väyry­nen putosi jatkos­ta, tuen ja äänestän tietysti Haavistoa. 

  Kisas­ta on mah­dol­lista tehdä tiuk­ka Niin­istölle; täy­tyy muis­taa, että suo­ras­sa vaalis­sa 2. kier­ros on aina ollut tasainen. Vuon­na 2006 Niin­istö sai 1. kier­roksel­la n. 24% ja Halo­nen 46%, mut­ta kisa oli hyvin tiuk­ka 2. kier­roksel­la, ja Halo­nen voit­ti vain niukasti (mut­ta onnek­si voit­ti!). Haav­is­tol­la on nyt mah­dol­lisu­us saa­da koko vasem­mis­to ja lib­er­aalit keskusta­laiset taak­seen ja men­nä ohi Niinistöstä!

  Tämä vaatii kuitenkin selkeää erot­tau­tu­mista varsinkin Niin­istön Nato-lin­jauk­sista ja sen korostamista, että KOKO SUOMI on tärkeä! Vaik­ka kehä kol­mosen sisäpuolel­la asuu paljon väkeä, yksin niil­lä äänil­lä ei vaale­ja voiteta!

  Tsemp­piä vaal­i­työhön täältä Itä-Suomesta!

 61. Äänestin ensim­mäisel­lä kier­roksel­la Väyrys­tä ja nyt kun ehdokkaat ovat kovin “nöyriä” halu­aisin hei­dän kan­nois­taan lisää tieto­ja. Pekka Haav­is­ton muis­tan hänen ympäristömin­is­te­ri­ajoil­taan, jol­loin hän ei todel­la toimin­ut “sil­lan­rak­en­ta­jana” tai sovit­teli­jana, vaan Natu­ra toteutet­ti­in Suomes­sa ylhäältä päin sanellen läh­es tsaari­naikaisin menetelmin. Muis­tan mm. Pekan sanoneen

  1. “Natu­ra alue voidaan myöhem­min vai­h­taa toiseen vas­taavaan jos on tarvet­ta”. Halu­aisin tietää voidaanko tätä peri­aatet­ta soveltaa kaivoshankkeisi­in mm. Sodankylän suureen malmilöytöön, joka sijait­see Natu­ra alueen vieressä ?

  2. Pekka Haav­is­to sanoi vaa­likeskiusteluis­sa, että mie­lenosoit­ta­jia (Occu­py Wall Street) on kuul­ta­va. Mik­si hän ei suos­tunut tapaa­maan Nat­u­raa vas­taan mieltään osoit­tavia ihmisiä Satakun­nas­sa 1990.luvulla, vaik­ka mie­lenosoit­ta­jat sitä vaativat ?

  3. Pekka Haav­is­to sanoi myös, että Nat­uras­ta on hait­taa vain har­voille. Onko tämä kestävä peri­aate, että ihmisiä saa sor­sia, jos heitä on vähän ?

  Sauli Niin­istöltä halu­aisin puolestaan tietää hänen kan­tansa kun­tau­ud­is­tuk­seen, kos­ka hän näyt­ti pres­i­dent­tiehdokkaista kaikkein eniten kan­nat­ta­van pakkokeinoja.

 62. Samuli Kai­sis:
  Minä luulen, että osa Haav­is­toa äänestäneistä vai­h­taa Niin­istöön nyt kun state­ment­ti on annet­tu. Niin­istöhän oli var­ma jatkoonpääsijä.

  Toisaal­ta moni on äänestänyt Niin­istöä laiskasti, van­has­ta tot­tumuk­ses­ta, ja kään­tänyt kan­tansa Haav­is­ton puolelle havah­dut­tuaan siihen, että täl­lainenkin ehdokas on mukana kisas­sa. Jotkut ajois­sa; jotkut jo äänestet­tyään. Riip­puu täl­lais­ten tapausten määrästä, kuin­ka paljon Haav­is­to pystyy saa­maan ääniä niiden joukos­ta, jot­ka ensim­mäisel­lä kier­roksel­la äänes­tivät Niinistöä.

  1. Kos­ka Niin­istön kan­na­tus las­ki huo­mat­tavasti ja Haav­is­ton nousi ennakkoäänestyk­sen jäl­keen, Niin­istön kan­na­tus on sulanut ja Haav­is­ton kas­vanut. Var­manakin Niin­istön kan­nat­tjia on siir­tynyt myös Haav­is­ton taakse.

 63. ‘nämä äänestyk­set pitää saa­da sähköisik­si pronto’
  Ei tod.
  Mitä lisäar­voa siitä saataisi­in? Nykysys­tee­mi on toimi­va, luotet­ta­va ja taa­tusti halvem­pi kuin sel­l­ainen sähköi­nen jär­jestelmä, joka olisi joka suh­teessa yhtä hyvä.
  Jos luotet­tavu­udel­la ei ole väliä, niin muute­taan koko hom­ma saman tien arvon­naksi ja dele­goidaan se Veikkaukselle.

 64. Pres­i­dentin homosek­suaal­isu­udel­la on täl­lä het­kel­lä Suomes­sa merk­i­tys­tä. Asia on päivän­selvä. Ei siihen muuten liit­ty­isi näin paljon tun­nelataus­ta ja keskustelua. Prag­maatikko läh­tee tästä ole­tuk­ses­ta liik­keelle: meil­lä on asian suh­teen eriäviä mielip­iteitä, hyväksytään se ja mietitään, miten eri näkökul­mat saadaan yhteensovitettua. 

  Mikäli itse olisin tekemässä Haav­is­ton kam­pan­jaa, näk­isin että kam­pan­javai­heessa ei tulisi kiin­nit­tää huomio­ta siihen, miten asian pitäisi olla, kos­ka tämä vain luo sitä väärän­laista vas­takkainaset­telua ja saat­taa pelästyt­tää muuten poten­ti­aalisen äänestäjän pois. Jätetään pitäisikö-kysymys tuon­nemak­si. Näin­hän on tehtykin, tämä lähin­nä Haav­is­toa lähel­lä oleville.

  Asen­teet muut­tuvat hitaasti ja jos jol­lakin on sula­tus­vaikeuk­sia homosek­suaal­isu­u­den suh­teen, niin ehkä tämäkin pitää hyväksyä siinä mielessä, että annetaan ihmisille aikaa muut­taa käsi­tyk­siään, eikä ryhdytä vel­lomaan homo­fo­biois­sa. Ei tehdä asi­as­ta numeroa.

  Edel­lä kuvat­tu on eri­tyisen olen­naista mei­dän Haav­is­toa kan­nat­tavien näkökul­mas­ta. Kos­ka myös mei­dän asenne vaikut­taa siihen, minkälainen kuva Pekas­ta ja Pekan leiristä muo­dos­tuu. Äänestyk­sessä ei sitoudu­ta pelkästään äänestet­tävään, vaan myös äänestet­tävän kan­nat­ta­jakun­taan. Ei siis riitä, että Pekka Haav­is­to on suvait­se­vainen ja sovit­tel­e­va, vaan myös Pekkaa äänestävien tulee olla samanlaisia.

 65. Ville T: Äänestän Haav­is­toa ja toivon että ääneni vaikut­taisi vihreässä puolueessa lib­er­aalimpaan suun­taan. (vrt.pakkokasvipäivä Helsingissä)

  Se kasvis­päivä oli mie­lenki­in­toinen episo­di. Sinän­sä täysin yhden­tekevä asia, tosin se on ihan rohkai­se­vaa että val­tu­us­toa ylipään­sä kiin­nos­taa koulu­ruo­ka edes joskus.

  Olin tuos­ta siitä mieltä että jos koulu­ruok­abud­jetil­la halu­aa tehdä edes jotenkin kelvol­lista ruokaa, niin kyl­lä se nyt on vähän väk­isinkin kasvi­s­pain­oit­teista joka tapauk­ses­sa, eli ihan sama käytän­nössä. Ped­a­gogis­es­ti, kas­vatuk­sel­lis­es­ti ja ennen kaikkea gas­tronomis­es­ti huo­mat­tavasti fik­sumpi idea olisi esimerkik­si myön­tää vähän rahaa sis­sivil­je­lypro­jek­ti­in jos­sa koul­u­laiset ihan itse kas­vat­taa kasviksia ja syö niitä sadonkorjuupäivänä.

  Val­tu­us­ton kok­ouk­set näkyy nykyään suo­rana netis­sä, varoi­tus: saat­taa vaaran­taa uskosi demokra­ti­aan. Vilka­isin tuo­ta keskustelua. Kyl­lä minä ymmär­rän mikä siinä ärsyt­tää, ja onhan se nyt vähän outoa mikro­man­ageroin­tia val­tu­us­tol­ta. Mutku ne vas­tus­ta­jien argu­men­tit oli toinen tois­taan oudom­paa myötähäpeää aiheut­tavaa vaah­toamista, niin jotenkin vaikea olla vastaan.

  Kansas­ta osa on kon­ser­vati­ivisem­paa, ja toki heil­läkin tulee olla edus­tus, sitä­pait­si kon­ser­vati­iv­itkin ovat joskus oike­as­sa. Sit­ten pitäisi vielä löytää jostain hyviä konservaativipoliitikkoja.

 66. Osmo Soin­in­vaara:
  Var­manakin Niin­istön kan­nat­tjia on siir­tynyt myös Haav­is­ton taakse.

  Var­masti näin on käynyt. Toisaal­ta on myös Niin­istön kan­nat­ta­jia, jot­ka ovat äänestäneet ensim­mäisel­lä kier­roksel­la Haav­is­toa tak­ti­sista syistä. ja jot­ka palaa­vat toisel­la kier­roksel­la Niin­istön kan­nat­ta­jik­si. En osaa arvioi­da kum­mankaan ryh­män kokoa.

 67. Ein­sten — jotain tuol­laista pohdit­ti­in 1994 Elis­a­bet rehnin toisen kier­roksen ehdokku­u­den kohdal­la, vuon­na 2000 kaik­ki puolueet etsivät kil­van naisehdokasta. 

  Tekemäl­lä asi­at muut­tuvat, myös ole­mal­la ehdokkaana tai jääkiekos­sa siel­lä vas­tus­ta­jan maalin edessä tonittävänä.

  Toiv­ot­tavasti toisel­lakin kier­roksel­la vielä jostain keskustel­laan, mielel­lään pres­i­dentin hom­mi­in liit­tyvistä teemoista.

 68. Kos­ka Niin­istön kan­na­tus las­ki huo­mat­tavasti ja Haav­is­ton nousi ennakkoäänestyk­sen jäl­keen, Niin­istön kan­na­tus on sulanut ja Haav­is­ton kas­vanut. Var­manakin Niin­istön kan­nat­tjia on siir­tynyt myös Haav­is­ton taakse.

  Johtopäätös voi olla oikea, mut­ta perustelua en hyväksy tilas­toti­eteil­i­jältä. Sama tulos voidaan nimit­täin saa­da ainakin seuraavilla:

  - Haav­is­ton kan­na­tus nousi, Niin­istön laski
  — Väyrys­tä ulos tak­tikoi­vat jät­tivät äänestämisen varsi­naiseen vaalipäivään
  — Haav­is­toa äänestet­ti­in enem­män kaupungeis­sa, jois­sa yleen­sä äänestetään vähem­män ennakkoon kuin maalla
  — Niin­istön äänestäjät oli­vat varmem­pia kan­nas­taan ja kävivät sen vuok­si äänestämässä ennakkoon
  — Ikäih­miset äänes­tivät Niin­istöä (ja ikäih­miset usein äänestävät ennakkoon)
  — …

  Eri ehdokkaiden kan­nat­ta­jat poikkea­vat ryh­minä toi­sis­taan, mikä tekee ver­tailun vaikeak­si. Minä en kek­si, miten vaal­i­datas­ta voidaan tehdä eroa eri seli­tys­ten välille. Fiilis ja jotkut kyse­lyt osoit­ti­vat Haav­is­ton komeaa lop­pukir­iä, mut­ta sil­loin puhutaan muus­ta kuin vaaleista saatavas­ta datasta.

  Eikä kyse­lyis­sä ollut lainkaan tren­di­ti­etoa ennakkoäänestyk­sen ja vaalipäivän väliseltä ajal­ta, kos­ka vaalipäivää koske­vat kyse­lyt olisi voitu julka­ista vas­ta nyt. Hesarin 11.–15.1. (siis ennakkoäänesty­saikaan) teet­tämä kyse­ly antoi vaal­i­t­u­lok­sen hyvinkin tarkasti (39/17/17 kol­men kär­keen). Mut­ta ei siitäkään voi­da sitä johtopäätöstä vetää, etteivät kan­na­tus­luke­mat olisi muut­tuneet, kos­ka kyse­ly saat­toi olla ihan tuuril­la lähel­lä lop­ullista tulosta.

  Van­hal­la datal­la ei tässä vai­heessa tee oikein mitään. Jotain osvi­it­taa kum­mankin ehdokkaan ase­mas­ta saadaan, kun ensim­mäi­nen kakkoskier­roksen kyse­ly tulee esille. Eri­tyisen kiinos­tavaa on nähdä EOS-osas­ton laajuus.

  Ja noin muuten­han tilanne on se, että vel­jek­set sän­tä­sivät Lap­pi­in ja Oulu­un hake­maan Kepun kan­na­tus­ta itselleen. Siinä sit­ten kovin kehutaan maaseudun rauhaa ja alue­poli­ti­ikan tärkeyt­tä. Taas menee lyp­syk­il­pailuk­si, eikä vieläkään puhuta asiaa. 

  Voiko tässä ihan oikeasti käy­dä niin, että her­ras­mi­esten kamp­pailus­sa jäävät asi­at puimat­ta? Rupean koh­ta painat­ta­maan lant­te­ja, joiden toisel­la puolel­la on Haav­is­ton numero ja kuva, toisel­la Niin­istön. Jos ei ala koh­ta tul­la vas­takkainaset­telua, noil­la voi olla parin viikon kulut­tua kysyntää.

 69. Mukavasti polar­isoituu tämä kil­pailu. Alman leiri on jo puolen­sa valin­nut ja yrit­tää blo­ge­jaan myöten kaataa Haav­is­ton nousua. Kaiken­näköi­nen negati­ivi­nen meinin­ki ja sen oksen­telu näyt­tää myös löytävän tien­sä Niin­istön tuek­si. Kokoomuk­sel­la hauskaa esit­tää lib­er­aalia eteenpäinkatsojaa.

  Tässähän saat­taa käy­dä niin, että tästä tulee epäpy­hä järk­ili­it­to — jonkin­lainen kansan­rin­ta­ma vas­taan iso raha. Jopa siinä määrin, että ajat­tel­e­va sivistys­porvaris­to löytää itsen­sä Haav­is­ton taakse. Kvar­taali­por­var­it jäi­sivätkin yksin ärhäköimpi­en kris­tit­ty­jen ja homo­fo­bis­ten kanssa.

  Aika erikoista, jos tämä kansa val­it­sisi pres­i­den­tik­si miehen jota määrä raha, kun kaikkial­la valite­taan rahan määräävän kaikesta.

 70. Samaa mieltä Ein­steinin kanssa. Homo­foobikko ei pääse pelostaan sil­lä, että hän­tä pilkataan tai moralisoidaan. 

  Maltil­lista ja rauhal­lista ihmistä yleen­sä arvostetaan. 

  Voimia ja kär­siväl­lisyyt­tä Haav­is­ton joukoille.

 71. tpyy­lu­o­ma: Sit­ten pitäisi vielä löytää jostain hyviä konservaativipoliitikkoja. 

  Niin­istö on, mitä nyt olen seu­ran­nut, ollut kyl­lä aika hyvä sellainen.

 72. Homo­fo­bi­aa ei ole ole­mas­sa pysyvänä ilmiönä, on vain henkilöitä, jot­ka luule­vat muiden ajat­tel­e­van homoista niin kuin he luule­vat hei­dän ajattelevan.

  Kun tarpeek­si suuri joukko ker­too toisilleen, ettei asia hait­taakaan, niin koko hom­man merk­i­tys ja lataus katoaa. Nyt reilu puoli miljoon­aa ker­toi tässä kisas­sa sen ja se sai ihmiset miet­timään asian todel­lista painoarvoa.

  Mitä ne meistä ajat­telee, jos meille tulee homo­pres­sa, on kai nyt se polt­tavin kysymys niil­lä jot­ka hapuil­e­vat kah­den vai­heil­la. Tai luule­vatko ne munkin ole­van homo, jos kan­natan Haavistoa.

  Tuskim­pa tulee ongel­maa, kun naisel­la meni miehi­sis­sä kult­tuureis­sa hyvin ja Sak­san homo­min­is­teri kiertää islami­laisia mai­ta hymy­illen ihan kuin kuka tahansa val­tiovieras. Voisi tul­la jopa ansait­se­ma­ton­ta kun­ni­aa siitä että valit­ti­in homo­pres­sa. Ihan kuin se olisi tässä se juttu.

  Toiseen kysymyk­seen vas­tauk­se­na on ripaus ter­vet­tä itse­tun­toa, joka ker­too kullekkin kuka on muista välit­tämät­tä. Munk­ki tosin kai voi olla homo, vaik­ka tiukasti muu­ta väittäisi.

 73. Tuli sit­ten näistäkin vaaleista taas oikeisto/vasemmisto tais­telu. Kun kat­soo ketä Haav­is­ton tuk­i­joukkoi­hin ilmot­tau­tuu. Sen lis­tan kun lukee, ei voi muu­ta kuin ääänestää Niin­istöä sit­tenkin, vaikkei kokoomuk­sen nyky­poli­tik­ka kun­tien pakkoli­it­tämisi­neen ym. innos­takkaan yhtään.

  1. juu­pa juu:
   Oli muuten harv­inaisen epäloogi­nen mielipi­de. Ehdokkaat ovat vas­tu­us­sa omas­ta itses­tään ja omista mielip­iteistään, eivät kan­nat­ta­jis­taan. Kun ehdokkai­ta on vain kak­si, molem­pi­in leirei­hin pakkau­tuu kan­nat­ta­jik­si väkeä, jotke eivät kovinkaan paljon muis­tu­ta ehdokkai­ta itseään. Olen aika var­ma, että Suomen har­valukuisen nat­si­porukan kesku­udessa Niin­istö on suosi­tumpi kuin Haav­is­to, mut­ta tätä ei voi pitää Niin­istön vikana eikä syynä olla äänestämät­tä Niinistöä.

 74. Voiko tässä ihan oikeasti käy­dä niin, että her­ras­mi­esten kamp­pailus­sa jäävät asi­at puimatta? 

  Olin jonkun ver­ran posi­ti­ivis­es­ti yllät­tynyt Ylen viimeis­es­tä TV-ten­tistä ensim­mäisel­lä kier­roksel­la. Puhut­ti­in ulkopoli­ti­ikas­ta ja pres­i­dentin val­taoikeuk­sien piiri­in kuu­lu­vista asioista, ja Koivis­ton lausun­to toi­mi aika tehokkaana alus­tuk­se­na. Paja­tuskin kiihtyi, tosin taisi olla ensim­mäi­nen ker­ta koko kam­pan­jas­sa. TV-väit­te­ly­il­lä on iso merk­i­tys toisel­la kier­roksel­la, kun kukaan ei kuitenkaan pysty kiertämään Suomen maaseu­tua kokon­aan kahdessa viikos­sa. Telkkaris­sa toiv­ot­tavasti tehdään muu­takin kuin hymistään, että koti­maas­sa syr­jäy­tymi­nen ja parveke­tu­pakoin­ti on lopetet­ta­va heti.

 75. juu­pa juu:

  Sen lis­tan kun lukee, ei voi muu­ta kuin ääänestää Niin­istöä sit­tenkin, vaikkei kokoomuk­sen nyky­poli­tik­ka kun­tien pakkoli­it­tämisi­neen ym. innos­takkaan yhtään.

  Vihreät ovat kun­tien pakkoli­itok­sis­sa ihan yhtä innokkai­ta kuin kokoomuskin. Joil­lakin alueil­la (Espoon ja Van­taan pakkoli­it­tämi­nen Helsinki­in) innokkaampiakin.

 76. Kim­mo:
  Vaik­ka vaaleis­sa rahaa tarvi­taan, niin Haav­is­ton mah­dol­lisu­udet ovat Niin­istöä paremmes­sa keskustelu- ja väittelytaidoissa.

  Ja toinen vink­ki: Haav­is­ton ei kan­na­ta käyt­tää sano­ja suvait­se­mainen, rauhan­välit­tämi­nen tai globaalit virheät arvot. Sen sijaan Haav­is­ton pitää ker­toa äänestäjille, että on ihan hyväksyt­tävää äänestää Hakkaraista, jos siltä tun­tuu. Ja, että Haav­is­to panos­taa kan­sain­väliseen rauhan­työhön, kos­ka se pienen­tää pako­laisvir­taa Suomeen. Ja Haav­is­to ajaa voimakkaasti kan­sain­välistä vihreää ja ihmisoikeuspoli­ti­ikkaa, kos­ka ne edis­tävät suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pailukykyä. Kään­tämäl­lä ide­al­is­mi konkreet­tisik­si hyödyik­si, voi Haav­is­to jopa yllät­tää toisel­la kierroksella.

  Erit­täin hyvä kom­ment­ti ja suosi­tus Haav­is­tolle vaalikampanjaan.

 77. “Jos min­ua joku tökkii, niin hie­man kuitenkin Haav­is­ton parisuhde. OK, Flo­res on mies, olkoot sit­ten, mut­ta malt­taako hän käyt­täy­tyä pres­i­dent­tipuoli­son arvokku­udel­la nyt kun val­okeilaan joutuu? Bilet­tävästä par­turikam­paa­jas­ta tuom­moi­ses­sa ase­mas­sa Seiska ja muut roskale­hdet repivät sem­moi­set otsikot että Pekankaan arvo­val­las­ta ei pian ole mitään jäl­jel­lä. Mut­ta toiv­ot­tavasti pelkään olemat­to­mia, tätä Flo­re­sia en tunne lainkaan.”

  Olen var­ma, että Pekka on niin fik­su mies, että osaa pitää puolison­sa sel­l­aises­sa roolis­sa, että sil­lä ei ole hait­taa pres­i­dentin viran hoita­miseen. Oikein hoide­tul­la puoli­son esll­lä pidol­la Pekka voi saa­da hyvin myön­teistä julk­isu­ut­ta Suomelle.

 78. Osmo:

  “Oli muuten harv­inaisen epäloogi­nen mielipide…”

  Osmo, just kun kaik­ki oli tulos­sa kohti ryh­mähalia, niin sä meet haukku­maan juu­pa­ju­un maanrakoon. 

  Äläkä sano: “mutku toi alotti”.

 79. JTS:

  “Ein­sten – jotain tuol­laista pohdit­ti­in 1994 Elis­a­bet rehnin toisen kier­roksen ehdokku­u­den kohdal­la, vuon­na 2000 kaik­ki puolueet etsivät kil­van naisehdokasta.”

  Yrität sä sanoo, et mun ajatuk­set on jotain 18 vuot­ta van­ho­ja vai?

  Ja mikä se lätkäjut­tu oli, mis sä olit jen­gin tönittävänä?

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  juu­pa juu:
  Oli muuten harv­inaisen epäloogi­nen mielipi­de. Ehdokkaat ovat vas­tu­us­sa omas­ta itses­tään ja omista mielip­iteistään, eivät kan­nat­ta­jis­taan. Kun ehdokkai­ta on vain kak­si, molem­pi­in leirei­hin pakkau­tuu kan­nat­ta­jik­si väkeä, jotke eivät kovinkaan paljon muis­tu­ta ehdokkai­ta itseään. Olen aika var­ma, että Suomen har­valukuisen nat­si­porukan kesku­udessa Niin­istö on suosi­tumpi kuin Haav­is­to, mut­ta tätä ei voi pitää Niin­istön vikana eikä syynä olla äänestämät­tä Niinistöä.

  Joo! Kuu­lun luul­tavasti aika lähelle tuon nat­si­porukan ydin­tä ja äänestän mielel­läni Haav­is­toa. Tarkoite­taanko noil­la nat­seil­la niitä, jot­ka omak­si “ilok­seen” purka­vat kiukkuaan kaikille vähem­mistöille? Vai tarkoi­tatko nat­seil­lasi sit­tenkin, ana­lyyt­tisiä ja kär­jistäviä Suomen tule­vaisu­ud­es­ta aidosti huolis­saan ole­via kri­itikoi­ta? Oden kan­nat­taisi olla huolis­saan omista sanomi­sis­taan, sen ver­ran kom­ment­tisi toisi­naan haiskah­ta­vat aidol­ta maa­han­muut­tokri­it­tisyy­deltä. Haav­is­to on yllät­tänyt muu­ta­mal­la järkeväl­lä ajatuk­sel­la niin ikään.

  Tuol­lainen epämääräi­nen pro­pa­gan­da uppoaa kuin häkä perusvihreään, ei hyvä. Mon­et Euroop­palaiset nyky-nat­sit ovat olleet homosek­suaale­ja, eräät jo kuolleet. Jörg Haider, Pim For­tuyn jne..

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn

  Kaikkien nat­sien pääpiruhan oli Aatu; kasvis­syöjä, luon­non­suo­jeli­ja ja homosek­suaali? Väitetään, että DNA:n mukaan ukol­la olisi suku­ju­uria Afrikan sar­ves­ta ja juu­ta­laisver­takin. Myös hyvin herkkä ja taiteelli­nen mies. Minä näen Aatus­sa enem­män vihre­itä arvo­ja kuin perus­suo­ma­laisia. (Sarkas­mia, älkää ottako vakavasti!)

  Joten, eiköhän pysytä asialinjalla?

 81. Hyvä Kääpä, olisiko ken­ties mah­dol­lista että Ode tarkoit­taa “Suomen har­valukuinen nat­si­joukko” ilmaisul­la Suomen har­valukuista nat­si­joukkoa eikä muu­ta? Onko tämä joku krem­nolo­gien keskustelupalsta?

 82. MrrKAT:
  — - — tuhan­net Suomen kotikoneet on kaa­p­at­tu Venäjän krakke­rien hal­tu­un, jos­ta niitä ohjail­laan. Huip­pu­var­mo­jen pankkiy­hteyk­siemme läpikin tule­vat ja ohjeil­e­vat suo­ma­laisen euroja.Lyijykynääni vaa­likopis­sa ne eivät voi kuitenkaan ohjailla.

  Jos tälle lin­jalle lähde­tään niin voidaan saman tien seu­ra­ta amishien viit­toit­ta­mal­la tiellä…

  Epäilemät­tä vihreiltä tulisi kan­na­tus­ta tällaiseenkin.

  Kai tiesit, että Säpo­han nämäkin viestit lukee jos niik­seen tulee…

  Miten mua ei nyt kuitenkaan ihan hirveesti pelota ja ahdista tämä nykyi­nenkään sinän­sä merkit­tävä turvallisuusvaje?

 83. lurk­ki:
  ‘nämä äänestyk­set pitää saa­da sähköisik­si pronto’
  Ei tod.
  Mitä lisäar­voa siitä saataisi­in? Nykysys­tee­mi on toimi­va, luotet­ta­va ja taa­tusti halvem­pi kuin sel­l­ainen sähköi­nen jär­jestelmä, joka olisi joka suh­teessa yhtä hyvä.

  Lisäar­vo tulee siinä, että kun tämä tehdään mah­dol­lisek­si, niin se madal­taa myös kansanäänestys­ten jär­jestämistä jatkossa.

  Tarkoi­tus on siis lisätä ihmis­ten mah­dol­lisu­ut­ta _oikeasti_ vaikut­taa poli­it­tisi­in päätök­si­in (kun äänestäjil­lä ei ole minkään val­takun­nan kulut­ta­jan­suo­jaa että val­i­tuk­si tulleet kansane­dus­ta­jat eivät kään­täisi takke­jaan aina kun siltä sat­tuu tuntumaan).

  Nykyti­lanteessa voit reklam­oi­da virheestä neljän vuo­den jäl­keen, tai tässä tapauk­ses­sa kuuden.

  Aidos­ta kansan­val­lan edis­tämis­es­tä kan­nat­taa jotain jo mak­saakin, eikö sinusta?

  Lisäk­si sin­ul­la on outo kuva idioot­ti­var­moista sys­teemeistä. En ole itse vielä sel­l­aiseen tör­män­nyt… Auko­ton­ta jär­jestelmää ei olekaan, mut­ta nykysys­teemeis­sä manip­u­laa­tio on las­ten­leikkiä. Räikeim­pänä tulee mieleen pres­san­vaalit vuodelta 2004. Ilkeät kielet puhui­v­at että Bushin toinen kausi olisi ollut koko­lail­la laiton… Amörikkalainen puhuisi tietenkin vain huonos­ta häviäjästä.

 84. tpyy­lu­o­ma: Se kasvis­päivä oli mie­lenki­in­toinen episodi. 

  Itse olen ymmärtänyt, että kasvis­ruokavai­h­toe­hto on joka tapauk­ses­sa tar­jol­la, joten kaik­ki halukkaat sitä saa­vat eli kyse oli kuin olikin pakottamisesta.

  Ei minustä tässä ole mitään epä­selvää. Voi olla, että oli kovinkin epä­selvää monille val­tu­ute­tu­ille (sekä kan­nat­ta­jille että vastustajille).

  PS. Sadonko­r­ju­un aikaan lap­soset ovat kesälai­tu­mil­la… Kasvis­päiväepiso­di ei ollut vielä mitään siihen ver­rat­tuna jos ale­taan vaa­tia per­heitä keskeyt­tämään lomi­aan kun Per­tin ja Mai­jan pitää päästä naat­tia nostamaan…

 85. Either way, nämä äänestyk­set pitää saa­da sähköisik­si pron­to. Ris­tus sen­tään, vuosi on sen­tään 2012….

  Itsekin olisin Ääni­val­ta ry:n hen­gen­heimo­laise­na onnelli­nen jos sähköäänestys toimisi, mut­ta EFFI argu­men­toi että asia on mah­do­ton. Eikä se ole mitään amishiporukkaa.

  http://www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html

  Tosin taas B. Schneierin kir­jaa selates­sa mieleen nousi että jos se jol­lakin pro­tokol­lal­la sit­tenkin onnistuisi …

 86. Mikko Kivi­ran­ta:
  EFFI argu­men­toi että asia on mah­do­ton. Eikä se ole mitään amishiporukkaa.

  Tosin taas B. Schneierin kir­jaa selates­sa mieleen nousi että jos se jol­lakin pro­tokol­lal­la sit­tenkin onnistuisi …

  Luke­mat­tomat asi­at ovat olleet “mah­dot­to­mia”. Sit­ten niistä tehti­in mah­dol­lisia. En tarvitse tämän idean kumoamiseen jyrkän ide­al­is­tis­ten tai vain yltiö­vain­o­harhais­ten porukoiden mielipiteitä.

  Vaik­ka elämi­nen onkin riskipeliä ei niitä riske­jä ole syytä paisutel­la. X‑määrää epä­var­muut­ta _ihan kaikessa_ on vain pakko opetel­la sietämään.

  Suurim­malle osalle meistä tämä ei tuot­tane san­ot­tavasti ongelmia. Itse asi­as­sa suur­in­ta osaa ei kiin­nos­ta tieto­tur­val­lisu­us pätkääkään kuten lukuisat käytän­nön esimerk­it ovat ker­ta toisen­sa jäl­keen osoittaneet.

 87. stu­pidusAT­mail­DOT­com: Lisäar­vo tulee siinä, että kun tämä tehdään mah­dol­lisek­si, niin se madal­taa myös kansanäänestys­ten jär­jestämistä jatkossa.

  Tarkoi­tus on siis lisätä ihmis­ten mah­dol­lisu­ut­ta _oikeasti_ vaikut­taa poli­it­tisi­in päätök­si­in (kun äänestäjil­lä ei ole minkään val­takun­nan kulut­ta­jan­suo­jaa että val­i­tuk­si tulleet kansane­dus­ta­jat eivät kään­täisi takkejaan 

  Miten kansanäänestyk­set tätä kulut­ta­jan­suo­jaa muka paran­taisi­vat? Mieti­hän, ketkä kansanäänestys­ten jär­jestämis­es­tä päät­tävät? Ja siitä, muute­taanko ne mah­dol­lis­es­ti sitoviksi? 

  Vai ajat­telitko “aidol­la kansan­val­lal­la”, että kansane­dus­ta­jia ja pres­i­dent­te­jä voisi äänestää joka viikko ulos tek­star­il­la kuin “tosi-tv”-kisassa? Sit­ten­hän me vas­ta päte­viä päät­täjiä saisim­mekin, ja johdon­mukaista pitkäjän­teistä politiikkaa.

  Lisäk­si sin­ul­la on outo kuva idioot­ti­var­moista sys­teemeistä. En ole itse vielä sel­l­aiseen tör­män­nyt… Auko­ton­ta jär­jestelmää ei olekaan, mut­ta nykysys­teemeis­sä manip­u­laa­tio on las­ten­leikkiä. Räikeim­pänä tulee mieleen pres­san­vaalit vuodelta 2004. Ilkeät kielet puhui­v­at että Bushin toinen kausi olisi ollut koko­lail­la laiton… 

  Haloo? Huo­m­a­sitko, että USA:n pres­i­dentin­vaal­isotku saati­in aikaan ihan eri­laisel­la äänestyssys­teemil­lä kuin tämä suo­ma­lainen? Siel­lähän joka osaval­tios­sa on vielä oman­laisen­sa sys­tee­mi. Jois­sakin on vas­taa­va sähköi­nen vekotin kuin jol­la tääl­lä sös­sit­ti­in kun­nal­lis­vaalit kolmes­sa kun­nas­sa. Jois­sakin puhko­taan äänestys­liput reikäko­rteik­si, toi­sis­sa vede­tään ras­tia ruu­tu­un ja lue­taan optisel­la lukulaitteella. 

  Joten ker­toisitko vielä, mil­laista manip­u­laa­to­ta tässä suo­ma­laises­sa kynä-paperi-sys­tee­mis­sä on tapahtunut?

  Mikään jär­jestelmä ei ole auko­ton, se on tot­ta. Mut­ta suo­ma­laises­sa paper­iäänestyk­sessä virheet tapah­tu­vat sat­un­naisi­in suun­ti­in ja ne voidaan huo­ma­ta jälkeenpäin. 

  Vaal­i­t­u­lok­sen sys­temaat­tiseen väären­tämiseen tarvit­taisi­in val­ta­van suuri salali­it­to (vaalipäivän äänestyk­sessä vieläpä usei­den eri puoluei­den edus­ta­jista koos­t­u­va) — niin suuri, että moinen kansan­li­ike voit­taisi vaalit ihan rehellis­es­tikin — kun taas sähköisen äänestyk­sen väären­tämiseen ei tarvitse kuin lahjoa pari Tieto-Ena­torin duu­nar­ia. Sähköäänestyk­sessä ei ole mitään keinoa tark­istaa onko vaal­i­t­u­lok­sel­la jotain tekemistä sen kanssa mitä nappe­ja ihmiset luuli­vat painaneensa.

  Joten kan­nat­taa ilman muu­ta vai­h­taa siihen sähköiseen, vai mitä? Ja samantien net­tiäänestyk­seen, jol­loin viruk­set ja hait­tao­hjel­mat tuo­vat vaalei­hin lisäjän­ni­tys­tä. Ääniä voi myös vapaasti ostaa ja kiristää ilman että niuhot vaalivirkail­i­jat jäkät­tävät vaalisalaisuudesta.

 88. stu­pidusAT­mail­DOT­com: Luke­mat­tomat asi­at ovat olleet “mah­dot­to­mia”. Sit­ten niistä tehti­in mah­dol­lisia. En tarvitse tämän idean kumoamiseen jyrkän ide­al­is­tis­ten tai vain yltiö­vain­o­harhais­ten porukoiden mielipiteitä. 

  Hyvä asenne. Siitä vaan ikili­ikku­jaa kek­simään, tai harp­pi-viivain-ratkaisua kul­man kolmi­jakoon, tai tarkkaa ratio­naalilukuar­voa piille. Kyl­lä menee jyrk­iltä ide­al­is­ti­matemaatikoil­ta ja ‑fyysikoil­ta jauhot suuhun, kun onnistut. 🙂

  Täysin sähköisessä äänestysjär­jestelmässä ei voi tehdä jär­jestelmästä riip­puma­ton­ta tark­istus­lasken­taa. Jos ohjel­ma las­kee äänet väärin, ei ole mitään keinoa huo­ma­ta virhet­tä. Ei vaik­ka olisi miten edis­tynyt­tä ja mod­er­nia teknolo­giaa. Asian voisi kor­ja­ta kahdel­la tavalla: 

  1) tuloste­taan paper­i­nen äänestyskuit­ti tarkas­tus­lasken­taa varten. Herää kysymys, mihin sitä kallista sähköistä jär­jestelmää oikein tarvi­taan — parin tun­nin säästöön ään­ten alus­tavas­sa laskennassa? 

  2) luovu­taan vaal­isalaisu­ud­es­ta, jol­loin jokaisen nimen ja äänen voisi vaik­ka julka­ista netis­sä. Täl­löin val­ta siir­ty­isi niille, jot­ka pystyvät lahjo­maan ja kiristämään ihmisiä äänestämään halu­a­mal­laan tavalla.

  Suurim­malle osalle meistä tämä ei tuot­tane san­ot­tavasti ongelmia. Itse asi­as­sa suur­in­ta osaa ei kiin­nos­ta tieto­tur­val­lisu­us pätkääkään kuten lukuisat käytän­nön esimerk­it ovat ker­ta toisen­sa jäl­keen osoittaneet. 

  Suur­in­ta osaa ihmi­sistä tieto­tur­val­lisu­us alkaa kiin­nos­taa viimeistään sit­ten kun huo­maa­vat jonkun ostel­e­van tavaraa hei­dän luot­toko­r­tillaan tai esi­in­tyvän hei­dän nimel­lään nettipalstalla. 

  Jos joku äänestää sin­un nimis­säsi jotain muu­ta kuin itse äänestäisit, sähköisessä äänestysjär­jestelmässä et huo­maa sitä — joten mitään ongel­maa ei ole?

 89. Kansanäänestys­ten lisäämi­nen on aitoa demokra­t­ian lisäämistä.

  En puhunut lop­ulli­sista ratkaisu­ista (enkä sel­l­aista esit­tänytkään) tai siitä miten uudet ratkaisut (kuten esim. sähköi­nen kansanäänestys) mahdollisesti/todennäköisesti/absoluuttisesti tuli­si­vat muut­ta­maan koko poli­it­tisen osal­lis­tu­misen kulttuuria.

  Kun sään­töjä rukataan, yleen­sä koko pelikin muut­tuu sen seu­rauk­se­na. Höl­lää vähän pipoa vaik­ka siel­lä ulkona nyt onkin kylmää.

  Sähköi­nen kansanäänestys tul­laan toteut­ta­maan, emme vain tiedä vielä mil­loin. Salaustekni­ikat kehit­tyvät, tark­istusjär­jestelmiä voidaan luo­da. Ei tässä ole mitään mah­do­ton­ta, kuten jo totesinkin.

  Veden muut­ta­mi­nen viiniksikin on mah­dol­lista, tarvit­see vain kut­sua keemikko paikalle.

 90. Luot­tokun­nalle voi lait­taa rekla­maa­tion, mak­sa­vat kiltisti ja kyse­lemät­tä tilille.

  Mitä enem­män sähköisiä jälk­iä ihan kaikesta toimin­nas­tamme jää, sitä helpom­paa on selvit­tää kuka teki mitä, mil­loin ja miksi.

  Koko­maan väärinkäytök­siltä emme voi vält­tyä. Tämän jo totesinkin. Voimme saavut­taa riit­tävän varmuuden/luotettavuuden, eikä elämä meille muu­ta voi koskaan tarjotakaan.

 91. Jos joku äänestää min­un nimel­läni, eikä jää siitä kiin­ni, niin voin vain toivoa, että äänesti edes oikein. Tai sinne päin.

 92. Ja dude… ei siel­lä eduskun­nas­sa nyt kovin kum­moisia edus­ta­jia ole nytkään.

  Siis min­un mielestäni, sinä voit olla asi­as­ta toista mieltä, mut­ta kansa on ään­tän­sä käyt­tänyt ja niil­lä mennään.

  ***

  Tun­nut ole­van sitä mieltä, että kansa äänestää väärin, ja että se oikeas­t­aan pitäisikin vai­h­taa parem­paan. Et ole yksin miet­teis­säsi, moni “eli­itik­si” itsen­sä mieltävä on kanssasi samaa mieltä.

  Itse sen sijaan näen, että mitä use­ampi voi aidosti poli­it­tis­es­ti ilmaista mielip­i­teen­sä, sitä vas­tu­ullisem­min alka­isimme poli­ti­ikan tekemiseen suhtautua.

  Poli­ti­ik­ka joka on lähtöko­htais­es­ti kon­sen­suk­sen hakemista, ei oikeas­t­aan edis­tä mitään ja sitäkin hitaasti ja huonosti.

 93. stu­pidusAT­mail­DOT­com:

  Kansanäänestys­ten lisäämi­nen on aitoa demokra­t­ian lisäämistä.

  Kun tun­nut ole­van suorem­man demokra­t­ian kan­nal­la, niin main­os­tan­pa taas ajatuk­sia herät­tävänä täkynä “jatku­vaa äänioikeutta”:

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86146

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86149

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86172

  Mut­ta itse äänestystapah­tu­maan liit­tyvät vaikeudet ovat todel­lisia. Esimerkik­si tämä…

  Luot­tokun­nalle voi lait­taa rekla­maa­tion, mak­sa­vat kiltisti ja kyse­lemät­tä tilille.

  …on mah­dol­lista sik­si että tili­ta­pah­tu­mien suh­teen ei Luot­tokun­nan suun­taan ole vaal­isalaisu­ut­ta. Sähköisessä äänestyk­sessä tuo edel­lyt­täisi että jos­sain on Iso Veli joka tietää (tai saa halutes­saan selville) ketä kukin kansalainen on äänestänyt.

 94. Mikko Kivi­ran­ta:
  stupidusATmailDOTcom:

  Kun tun­nut ole­van suorem­man demokra­t­ian kan­nal­la, niin main­os­tan­pa taas ajatuk­sia herät­tävänä täkynä “jatku­vaa äänioikeutta”:

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86146

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86149

  http://www.soininvaara.fi/2010/10/09/politiikka-on-joukkueurheilua/#comment-86172

  Mut­ta itse äänestystapah­tu­maan liit­tyvät vaikeudet ovat todel­lisia. Esimerkik­si tämä…

  …on mah­dol­lista sik­si että tili­ta­pah­tu­mien suh­teen ei Luot­tokun­nan suun­taan ole vaal­isalaisu­ut­ta. Sähköisessä äänestyk­sessä tuo edel­lyt­täisi että jos­sain on Iso Veli joka tietää (tai saa halutes­saan selville) ketä kukin kansalainen on äänestänyt.

  Min­ulle Iso Veik­ka joka voi tarvit­taes­sa selvit­tää sekaan­nusten ja sotku­jen läh­teet käy oikeinkin main­iosti. En osaa hän­tä sil­lä taval­la henkilöko­htais­es­ti pelätä.

  En käytä mil­loinkaan käteistä (jos ei ole pakko). Kusti pol­kee pos­ti­ni suo­raan net­ti­posti­in (jos suinkin mah­dol­lista). Sil­loin har­voin kun jotain ostan, tilaan netistä mikäli saan edullisemmin/kätevämmin. En käy pankkikont­toris­sa jos voin sitä mitenkään vält­tää. Juok­se­vien kulu­jen lasku­tus hoituu automaagis­es­ti. Muu­toin käyn net­ti­pankissa niin har­voin kuin kehtaan. En kat­so kas­sakuit­te­ja koskaan.

  Tämä on jo jatkunut vuosia, mon­tako­han latia olen tänä aikana menet­tänyt? Ei se ainakaan mis­sään ole tun­tunut ja jälleen yksi poten­ti­aalis­es­ti mie­len­rauhat­to­muut­ta aiheut­ta­va ahdis­tuk­sen lähde elim­i­noitu. Voin suosit­tel­la muillekin.

  Min­ulle henkilöko­htais­es­ti Visa-main­ok­sen sanoin: Priceless.

 95. Mikko Kivi­ran­ta:
  Kun tun­nut ole­van suorem­man demokra­t­ian kan­nal­la, niin main­os­tan­pa taas ajatuk­sia herät­tävänä täkynä “jatku­vaa äänioikeutta”:
  — - -
  Mut­ta itse äänestystapah­tu­maan liit­tyvät vaikeudet ovat todel­lisia. Esimerkik­si tämä…

  …on mah­dol­lista sik­si että tili­ta­pah­tu­mien suh­teen ei Luot­tokun­nan suun­taan ole vaal­isalaisu­ut­ta. Sähköisessä äänestyk­sessä tuo edel­lyt­täisi että jos­sain on Iso Veli joka tietää (tai saa halutes­saan selville) ketä kukin kansalainen on äänestänyt.

  Min­ulle Iso Veik­ka joka voi tarvit­taes­sa selvit­tää sekaan­nusten ja sotku­jen läh­teet käy oikeinkin main­iosti. En osaa hän­tä sil­lä taval­la henkilöko­htais­es­ti pelätä.

  En käytä mil­loinkaan käteistä (jos ei ole pakko). Kusti pol­kee pos­ti­ni suo­raan net­ti­posti­in (jos suinkin mah­dol­lista). Sil­loin har­voin kun ostan jotain muu­ta kuin syötävää, tilaan netistä mikäli saan edullisemmin/kätevämmin. En käy pankkikont­toris­sa jos voin sitä mitenkään vält­tää. Juok­se­vien kulu­jen lasku­tus hoituu automaagis­es­ti. Muu­toin käyn net­ti­pankissa niin har­voin kuin kehtaan. En kat­so kas­sakuit­te­ja koskaan.

  Tämä on jo jatkunut vuosia, mon­tako­han latia olen tänä aikana menet­tänyt? Ei se ainakaan mis­sään ole tun­tunut ja jälleen yksi poten­ti­aalis­es­ti mie­len­rauhat­to­muut­ta aiheut­ta­va ahdis­tuk­sen lähde elim­i­noitu. Voin suositel­la muillekin.

  Price­less.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.