Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.1.2012

Lau­takun­nan lista aukeaa tästä

Olen kok­ouk­sen aikana Bangkokissa tutus­tu­mas­sa BMH:n toimit­ta­maan jät­tei­den­la­jit­telu­jär­jestelmään, joten tilal­lani on ensim­mäistä ker­taa uusi vara­jäse­neni, Mikko Särelä, joka on ahk­erasti kom­men­toin­ut täl­läkin blogilla. Mikon omia ajatuk­sia kok­ouk­ses­ta voi kat­soa tästä.

Kuu­den ton­tin suo­jelukaa­va Punavuores­sa ja Ullanlinnassa
Tämä pan­ti­in viimek­si pöydälle.

Laut­tasaaren ostarin kaava
Ostarin paikalle raken­netaan uusi. Alak­er­taan tulee ostari, yläk­er­roksi­in asum­ista ja vielä alem­mas pysäköin­tipaikko­ja ja metron sisäänkäynti.

Kallah­den rakentamistapaohje
Yritetään pitää alueen ulkoa­su jotenkin hallinnas­sa. Joku voi sanoa, että täl­lainen suun­nit­telu on liian keskitet­tyä, mut­ta sit­ten kun annetaan lupa tehdä mitä huvit­taa, ei siitäkään hyvä seuraa.
Pyöräre­it­ti Meche­linkadun ja Nor­den­skiöl­d­in­aukion pyöräreittisuunnitelma
Tämän on määrä olla pääre­it­ti Ruo­ho­lahdes­ta Pasi­laan. On ihan hyvä, että tämä pan­naan kun­toon, mut­ta pääre­it­ti tulee kyl­lä men­emään Baanan ja Töölön­lah­den kaut­ta. Nyt tehdään pyöräkaistaa. Ovia holtit­tomasti aukovi­in autoil­i­joi­hin varaudu­taan sil­lä, että mate­ri­aalierol­la estetään pyöräil­i­jää aja­mas­ta kaistan laidas­sa.  Iso askel parempaan.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.1.2012”

 1. Aloin jo har­mitel­la Osmon pois­saoloa, mut­ta sit­ten luin Mikon valin­nas­ta. Onnit­te­lut Mikko! Mut­ta onko nyt Helsin­gin kslk:ssa espoolainen? Onko se edes mahdollista?

  Hmph, nyt ei tai­da olla ketään HSL:n hal­li­tuk­sen kok­ouk­ses­sakaan puo­lus­ta­mas­sa nelosen ratikan yöliikennettä.

  HSL on näköjään myös sinetöimässä taas raide-Jok­erin kohtalon seu­raavak­si seit­semäk­si vuodek­si, kun 550:n liiken­nöin­ti­sopimus tehdään vähin­tään sik­si ajak­si. Raide-Jok­e­ria tulisi kiire­htiä eikä nyt varsinkaan luki­ta, ettei siitä saa­da valmista ainakaan ennen vuot­ta 2020. Suun­nitel­mavalmius ei edel­lytä noin pitkää aikaa, ja rak­en­t­a­mi­nen ei kestä mon­takaan vuotta.

 2. Elmo: Olen tosi­aan muut­tanut Helsinkiin. 

  Käytin tänään sit­ten aikaa tuon toim­inta­su­un­nitel­man läpiluku­un. Kovin mon­et tavoit­teina ja toimen­piteinä esitet­tävät asi­at ovat enem­mänkin kau­ni­ita toivei­ta kuin konkreet­tisiä tavoit­tei­ta tai toimen­piteitä. Esimerkik­si nos­tan sito­vista toimin­nal­li­sista tavoit­teista “Joukkoli­iken­teen osu­us poikit­tais­li­iken­teessä 21%” ja “Jalankulku‑, pyöräi­ly- ja joukkoli­iken­nematko­jen osu­us nousee yhden pros­entin”. Kumpikaan noista ei ole sel­l­ainen tavoite, jota kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tolle kan­nat­taa antaa. 

  Sen sijaan viras­tolle voitaisi­in antaa tavoit­teek­si toteut­taa poikit­taisy­hteyk­sistä jok­eri 0, 8 nopeu­tus ja jok­eri 2 (tiet­tyyn tark­istus­pis­teeseen asti, kun kyse on yli vuo­den kestävistä projekteista). 

  Jalanku­lun edis­tämisen osalta tavoit­teena voisi olla esimerkik­si se, että tämän vuo­den aikana keskus­tas­sa käve­lykatu­jen määrää lisätään neljäl­lä kort­telil­la, pohjois-Esplana­dia kokeil­laan käve­lykatu­na kesäl­lä loma-aikaan ja Kallion alueelle tehdään käve­lykatu. ja pihakatusuunnitelma.

 3. Laut­tasaari pitää kaavoit­taa kokon­aan uud­estaan, ei pelkkää ostaria. Metro vaatii paljon lisää rak­en­tamista, ollak­seen jotenkin jär­jelli­nen. Onko siinä mitään järkeä, on toinen juttu.

  En oikein usko noi­hin rak­en­tamistapao­hjeisi­in. Kan­nat­taa käy­dä vaik­ka Tallinnas­sa, niin näkee miten tehdään viihty­isää ja mod­er­nia kaupunkia. Suomes­sa tehdään valkoista, tyl­sää kuu­tio­ta nauhaikkunoin. 🙁 

  Pyöräre­it­tien paran­t­a­mi­nen keskus­tas­sa on hyvä jut­tu, kun se toteutetaan eriyt­tämäl­lä jalankulk­i­jat ja fil­lar­it. 🙂 Liikenne tehostuu.

  Pari­i­sis­sa näyt­tävät tekevän jok­e­ri­aan spårana vai­heit­tain. Bus­sit pudote­taan pois liiken­teestä, kun raitio­vaunukiskot on pätkäl­lä saatu ajokun­toon. Raide­jok­eri on tärkeä myös henkilöau­toil­i­joille, kos­ka liiken­net­tä hait­taa­vat bus­sikai­stat saadaan sen valmis­tu­misen jäl­keen ihmis­ten käyttöön. 😉

 4. Mikko, näin vähän epäilinkin. Nyt olet näköjään päivit­tänyt blogisikin. 😉

 5. Min­ua hie­man häir­it­see tämä uusi mukas­tadi­lainen kir­joi­tustapa: spåra. Kun kaupun­gin slan­gin transli­iteroin­nis­sa ei tietääk­seni ole å:ta käytetty.

  Sana pitäisi ään­tää sil­loin spoo­ra (spår­vagn) jos kir­joite­taan å:lla. (vrt håkan, åke jne.).

  En väitä tun­tev­nai slan­gia. Auk­tori­tatvi­i­sisin lit­teroin­ti löy­tynee Arvo Tur­tiaisen teoksista.

 6. Eri­no­mainen val­in­ta luot­ta­mus­miehek­si Vihreiltä.

  Laut­tasaaren ostari­in tulee kolme ker­rosta parkki­ti­laa kel­lari­in. Jos gryn­deri tuo­ta halu­aa niin sama­pa tuo, mut­ta tämän pitäisi olla sal­li­va eikä pakoit­ta­va normi.

  HSL pyysi hal­li­in 100 liityn­tä­paikkaa, saa­mas­sa 50. Help­po­han se on pyytää kun ei itse tarvitse mak­saa. Jos rak­en­ta­ja tar­joaisi tuon pari mil­liä HSL:lle rahana niin käytet­täisi­inkö se 50 pysäköintipaikkoihin?

 7. Laut­tasaaren ostarin saa­ma etu met­ros­ta on mit­ta­va. Helsin­gin olisi pitänyt solmia kiin­teistöy­htiön kanssa sopimus hyö­dyn jaos­ta ja kos­ka tuo taloudelli­nen hyö­ty saadaan metron ansios­ta, se pitäisi kohden­taa metrolle. Näin on tehty paris­sa muus­sa asema­hankkeessa aiemmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.