Haaviston kampanjassa mahtava hype!

Täl­laista kam­pan­jaa en ole vihreil­lä ennen näh­nyt. Haav­is­tol­la on hirveä lop­pukiri. Tilaisu­udet ovat täyn­nä innokas­ta väkeä, kan­nus­tus­ta tulee kaikkial­ta. Moni on kuulem­ma tul­lut har­mit­tele­maan, että ehti jo äänestää ennakkoon, mut­ta väärin. Lahjoituk­sia kam­pan­jalle on tul­lut viime metreil­lä niin, että sen käyt­tämisessä on ollut vaikeuk­sia. Ei hätää. Mikä jää nyt käyt­tämät­tä, on tui­ki tarpeen toisel­la kier­roksel­la. Huikea juttu! 

Huomen­na val­i­tan Haav­is­ton ja Väyry­sen väliltä. Ei pitäisi olla vaikea päät­tää. Kun käyt äänestämässä olet mukana mah­tavas­sa jutussa!

Toiselle kier­rokselle Niin­istöl­lä on vank­ka etu­mat­ka, mut­ta ei ole tavoit­tam­a­ton. Niin höl­lästi ovat hänen kan­nat­ta­jansa ehdokkaaseen­sa kiin­nit­tyneet ja niin hengetön on meno. Kymme­nen pros­entin kan­natuk­sen lasku viikossa!
Pekka panee Niin­istön koville kah­den­väli­sis­sä väit­te­lyis­sä, kos­ka hän osaa asi­at parem­min. Siitä tulee nautin­nol­lista  katsottava.

Sal­lit­takoon pieni ennus­tus ennen kuin se muut­tuu jälkivi­isaudek­si. Ver­ratkaa keskenään ennakkoääniä ja vaalipäivän ääniä! Viimek­si Niin­istö sai vaalipäivän ääniä enem­män kuin Halo­nen, mut­ta hävisi. Nyt ennus­tan, että Niin­istö saa suurem­man kan­natuk­sen ennakkoäänis­sä kuin vaalipäivänä ja Haav­is­to päinvastoin.

38 vastausta artikkeliin “Haaviston kampanjassa mahtava hype!”

 1. Valitet­tavasti Pekka ei pääse toiselle kierrokselle.

 2. Mie­lenki­in­toista on keskustelun ja toimin­nan luonne, tai varsinkin sen ero ver­rat­tuna mui­hin ehdokkaisi­in. Muil­la ehdokkail­la paino tun­tuu ole­van viimeisenä iltana onnen toiv­o­tuk­sis­sa, kun Haav­is­ton kan­nat­ta­jat tal­laa­vat kakkosia lumi­hankeen ja virit­televät kynt­tilöitä ikku­naan kakkosen muo­toon, eli tekevät kam­pan­jaa omil­la ehdoil­laan, ilman kek­susjo­htoa. Minä en muista vas­taavaa ilmiötä aikaisem­min ainakaan tässä laa­ju­udessa. Odotan mie­lenki­in­nol­la ennakko- ja varsi­naisen vaalipäivän tulok­sien ero­ja. Siinä saat­taa hyvinkin piil­iä yllätys.

 3. Haav­is­to olisi todel­li­nen edis­tysaskel Haloseen ver­rat­tuna, aidosti jopa suo­ma­laista toisi­na­jat­tel­e­vaa miestä suvait­se­va! Hakkaraisen sahal­ta lähti nousuki­ito, siitä ei ole kah­ta kysymystä. 

  Haav­is­ton järkivihreä kri­it­tisyys esimerkik­si huonoon maa­han­muut­toon on häm­men­tävää, ei niin sin­isilmäi­nen ihminen =)

 4. Kun Osmo on näin innos­saan, on tosi kyseessä. Ja syytä ollaankin innoissaan!

 5. Ei olisi maail­man suurin ihme jos Väyry­nen pää­ty­isi toisek­si, mut­ta mitä enem­män ehdokkai­ta kiilaa perus­suo­ma­lais­ten eteen, niin sen parempi.

 6. Kun sä kiroitit kevääl­lä että me tehdään Pekka Haav­is­tos­ta pres­i­dent­ti, niin ensim­mäi­nen ajatuk­seni oli että ikä ei tule yksin. Nyt alan olla sitä mieltä että pen­tele, ehkä sittenkin.

  Pakko sanoa että täm­möi­nen polit­ti­isen kyynikonkin sydän sulaa. Esimerkik­si kun ihmiset väsää jotain täl­laista, http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150717050404552&set=o.119610058074166&type=3&theater

  Puoluevä­ki on ihan täpinöis­sään, mut­ta enenn kaikkea paljon ihmisiä joista ei ole poli­itis­es­ti mitään aiem­paa havain­toa on yhtäkkiä ihan tohkeis­saan. Tämä on olen­naista, pres­i­dentin val­taoikeudet on kuitenkin aika pienet, mut­ta Pekka Haav­is­ton kamp­pan­ja on tehnyt suo­ma­lais­es­ta poli­it­tis­es­ta elämästä parem­man, ihan tulok­ses­ta riip­pumat­ta. Ja se on paljon se.

 7. Jos ajatel­laan kisaa Haav­is­ton ja Väyry­sen välil­lä, niin ihmette­len suuresti, jos kansa äänestää brezneviläisen jatkoon. Asi­aa ei helpot­tanut kuva esi­in­tymis­es­tä Kampin tyhjäl­lä toril­la, jos­sa Väyry­nen ja Laa­ni­nen oli­vat kuin 70-luvun Neukku­las­ta ja tämän het­ki­nen puolue­jo­hta­ja näyt­ti ole­van kuin leikat­tu ja liimat­tu aamun Hesarista 70-luvun vastaavaan.

 8. pap­pa­rainen: Haav­is­to olisi todel­li­nen edis­tysaskel Haloseen ver­rat­tuna, aidosti jopa suo­ma­laista toisi­na­jat­tel­e­vaa miestä suvait­se­va! Hakkaraisen sahal­ta lähti nousuki­ito, siitä ei ole kah­ta kysymys­tä. Haav­is­ton järkivihreä kri­it­tisyys esimerkik­si huonoon maa­han­muut­toon on häm­men­tävää, ei niin sin­isilmäi­nen ihminen =)

  Jotenkin Haav­is­to on onnis­tunut tuos­sakin asi­as­sa päästämään turhaa kuumaa ilmaa pois, mikä on sitä mitä poli­itikko­jen pitäisi tehdä. Siinä keskustelus­sa on alus­ta saak­ka häirin­nyt että lop­pu­jen lopuk­si aika pienistä mielip­iede-eroista siitä mitä käytän­nös­saä pitäisi tehdä (toisin), on tehty jotain maail­manku­val­lisia sovit­ta­mat­to­mia ristiriitoja.

  Minus­ta näyt­tää muutenkin että maa­han­muut­tokysymys alkaa nor­mal­isoitua. Vaikka­pa Jus­si Hal­la-ahon viimeisin matkara­port­ti on täysin asial­lista, perustel­tua ja ratkaisulähtöistä tek­stiä. Esim. “Itsel­läni heräsi aja­tus, että kyn­nys­tä turhien hake­musten tekemiseen voitaisi­in entis­es­tään kohot­taa aset­ta­mal­la nyky­istä use­am­malle hake­mustyyp­ille käsit­te­ly­mak­su.” No äkkiseltään, mikä ettei. Ei tuol­laista kri­ti­ikkiä vas­taan kenel­läkään ole mitään, päinvastoin.

 9. Soin­in­vaaran blo­gi on parhaas­ta päästä sik­si, että tääl­lä saa lukea fak­tapo­hd­in­taa eikä yllä ole­van merkin­nän kaltaista löysää hihkumista.

  Mut­ta sal­lit­takoon sel­l­ainenkin ainakin ker­ran kutakin vaa­likam­pan­jaa kohden. Enem­pi saisi Soin­in­vaarankin kuu­losta­maan vain taval­liselta poliitikolta.

 10. Onhan tätä ollut ilo seu­ra­ta, terv. nim­im. “Haav­is­toa äänestänyt.”

  Mut­ta surullista tässä on se, että sikäli kun oikein tulk­itsin Vihrei­den nykyjo­hdon (esim. puolue­si­h­teerin) taan­nois­ia lausun­to­ja, Haav­is­to ei mielip­itei­den­sä vuok­si kel­paisi enää Vihrei­den ehdokkaak­si. Jos hän siis liit­ty­isi toim­intaan nyt.

  1. No jopas jotakin.
   Haav­is­to kel­paisi ihan var­masti vihrei­den ehdokkaak­si. Hänet sen­tään valit­ti­in kesäl­lä eduskun­taryh­män puheenjohtajaksi.

 11. Tämä Pekka Haav­is­ton hypetys, jos se johtaa toiselle kier­rokselle, varmis­taa Sauli Niin­istön voiton. Pekka on ihan hyvä tyyp­pi, mut­ta ei tule saa­maan mil­lään tem­pul­la äänestäjien enem­mistöä taak­seen. Jos Paa­vo Väyry­nen nousee toiselle kier­rokselle, niin hänel­lä on real­is­tiset mah­dol­lisu­udet voit­taa medi­an suosik­ki Niinistö.

 12. Haav­is­ton kam­pan­ja on eri­tyis­es­ti koko kansalle pres­i­dent­tiä tekevän kansan­li­ik­keen kampanja.

  Kansan­li­ike on reipas, iloinen, ystävälli­nen ja spon­taani ja esimerkik­si Face­bookissa etsitään Haav­is­to 2012 sivul­la http://www.facebook.com/haavisto2012 koko ajan keino­ja, joil­la yksit­täiset ihmiset voisi­vat aut­taa Pekan val­it­semista. Tämä on uut­ta Suomes­sa ja perus­tuu suurelta osalta ehdokkaan omaan karis­maan ja viisauteen. 

  Vihreil­lä on osuuten­sa, ja puolueen tarmokas ja uhrautu­va vaal­i­työ sekä Soin­in­vaaran ja muiden näkyvien vihrei­den tuki ja akti­ivi­nen osal­lis­tu­mi­nen on lois­ta­va asia. 

  Kaik­ki, eri­tyis­es­ti vihreät, voisi­vat vielä kat­soa, että myös usein vaalipäivänä nukahtel­e­vat ystävät äänestävät.

  Miten olisi Facebook-päivitys:
  Ylös, ulos ja äänestämään: Pekkaa äänestäessä piir­rä mallin mukainen 2 eikä mitään ylimääräistä äänestyslippuun. 

  Äänestämiseen riit­tää pelkät henkkar­it (pas­si, ajokortti).
  Oman äänesty­s­paikan saa selville oikeusmin­is­ter­iön ilmais­es­ta numeros­ta 0800 9 4770, tai netistä jouluku­un alun viral­lisen kotiosoit­teen­sa perus­teel­la, myös palvelus­ta: http://vrk.navici.com/

 13. Kiitos, Ode!

  Näin uumoilen minäkin. Pidin itseäni aika hul­lu­na, kun Perässähi­ihtäjä joskus lop­pu­vuodes­ta vih­jaisi, että Pekalla saat­taisi olla mah­dol­lisu­us pistää Niin­istölle kam­poi­hin. Jotenkin se jäi kuitenkin pyörimään mieleen.

  Myöhem­min päätin sit­ten itse tul­la kaapista ulos fb:ssä ilman, että tiesin kenenkään muun tehneen niin. Ja yhtäkkiä näitä mui­ta on Suo­mi puolillaan!

  Pekan fani­sivuil­la on puhut­tu ihmeestä ja ver­rat­tu tätä ilmiötä Oba­man val­in­taan. Mielestäni ver­taus ei ole ihan aihee­ton ja olen oma­l­ta osaltani siihen itsekin ollut syyllinen.

  Mut­ta kos­ket­tavin­ta on huo­ma­ta, miten kes­ki-ikäiset naiset äänestävät ja todel­la fanit­ta­vat Pekkaa. Eikä siihen ole tarvit­tu mitään temp­pu­ja: ain­oas­taan fik­su­us ja hyvä käytös.

  Pak­ka-ilmiön ympäril­lä on tosi­aan myös aivan älyt­tömän hausko­ja ja spon­taane­ja veto­ja, joiden ilmestymistä jatkaa ihme­tel­lä aina uudelleen. Ei täl­laista ole tapah­tunut, ainakaan omana elinaikanani.

  Mut­ta upeaa, että se tapah­tuu juuri nyt!

 14. No Haav­is­to­han olisi oikeasti sopi­va henkilö pres­i­den­tik­semme. Muut ehdokkaat ovat ain­oas­taan joko “ihan ok” tai sit­ten “ei oikein ok”. Samoin kaik­ki edel­lis­ten vaalien ehdokkaat, minkä vuok­si en sil­loin ollut kovin innois­sani vaaleista.

  Kam­pan­join­nis­sa suurim­mat haas­teet ovat olleet Haav­is­ton saami­nen ihmis­ten tietoon (tässä on onnis­tut­tu eri­no­mais­es­ti: viimek­si kun tark­istin, Haav­is­toa googletet­ti­in kak­si ker­taa yhtä paljon kuin seu­raavak­si hae­tu­in­ta ehdokas­ta), ja kam­pan­jan hen­gen säi­lyt­tämi­nen myön­teisenä (tässä on onnis­tut­tu, kos­ka kam­pan­javä­ki on lähtöko­htais­es­ti asen­teeltaan myön­teistä; mm. Väyry­sen kam­pan­jas­sa pääl­leli­imat­tu myön­teisyys puolestaan alkaa jo rakoilla).

  Jos Haav­is­to menee jatkoon, kam­pan­jan kan­nat­ta­nee varautua ennenku­u­lumat­toman ilkeämielisi­in Haav­is­to-vas­taisi­in hyökkäyk­si­in. Haav­is­ton vas­tus­ta­jat ovat lukumäärältään vähäisiä, mut­ta uskoisin että hei­dän joukos­saan vas­tus­tus on paljon into­hi­moi­sem­paa kuin muiden ehdokkaiden vas­tus­ta­jis­sa. Kan­nat­ta­jat ovat olleet toimin­nas­saan poikkeuk­sel­lisen luovia ja akti­ivisia; niin ovat toden­näköis­es­ti myös vas­tus­ta­jat viimeistään sit­ten kun Pekka on pakko ottaa vakavasti, ja nuo tämän kom­ment­tiketjun ensim­mäisen viestin tyyp­piset heitot kuu­losta­vat yksi­no­maan hassuilta.

  Onnit­te­lut Haav­is­tolle! Hyvin paljon on saavutet­tu jo nyt.

 15. Haav­is­to onkin kam­pan­join­ut oman val­in­tansa puoles­ta eikä niinkään mui­ta vas­taan. Äänestäjät arvosta­vat sel­l­aisia henkilöitä jot­ka eivät aliarvioi kansalais­ten kykyä arvioi­da itse eril­laisia poli­it­tisia lin­jo­ja ja ehdokkaiden persoonia.
  Tämä kan­nat­taisi muis­taa kaikissa vaaleis­sa. Viime eduskun­tavaaleis­sa vihrei­den kam­pan­jas­sa oli ehkä vähiten tätä tyyliä.
  Uskonkin Haav­is­ton saa­van varsin laa­jan kan­natuk­sen näis­sä vaaleis­sa, mis­sä lop­ul­ta tarvi­taankin ehdo­ton enemmistö.

 16. Haav­is­ton ja Väyry­sen välil­lä on help­poa vali­ta koulute­tumpi ja koke­neem­pi. Näi­den väliltä siis, jos uskoo gallu­pei­hin, kuten val­ta­me­dia ja Soin­in­vaara halu­aa. Eipä ne viimek­sikään ollut lähel­läkään totuutta.

 17. Kävin juuri äänestämässä. Min­ulle val­in­ta Haav­is­ton ja Väyry­sen välil­lä oli vaikea. Hark­itsin asi­aa pitkään, sil­lä kumpikin on antanut vaal­i­tais­ton aikana itses­tään hark­in­takykyisen, rehellisen, nuorekkaan ja sivistyneen kuvan. Miel­lyt­täviä ja osaavia henkilöitä molem­mat oma­l­la tavallaan. 

  Väyry­sen puoles­ta puhui hänen pitkä ulkopoli­it­ti­nen koke­muk­sen­sa, todel­lisu­u­den­ta­jun­sa sekä sin­nikkyys, joka on saanut hänet nouse­maan val­takun­nan viral­lisen sylkykupin ase­mas­ta taas ker­ran pres­i­dent­tik­isan kärkiehdokkaiden joukkoon. Tun­tuu jotenkin pop­ulis­tiselta ja ällöt­tävältä, että Väyry­sen henkilöstä voi kuka heit­tää solvauk­sia jou­tu­mat­ta sanois­taan minkään­laiseen älyl­liseen vastuuseen. 

  Vaik­ka olen viime eduskun­tavaalien myötä siir­tynyt pois vihrei­den kan­nat­ta­jakun­nas­ta, min­un äänestys­lip­pu­u­ni piir­tyi täl­lä ker­taa numero kak­si, Haav­is­ton numero. Hänessä yhdis­tyy upeal­la taval­la hillit­ty char­mi, sovit­tele­vu­us, älylli­nen rehellisyys ja asiaosaami­nen. Lisäk­si yhteiskun­nal­liset näke­myk­set ovat suurelta osin lin­jas­sa omieni kanssa.

  Luu­len­pa, että paras tapa kan­nus­taa Haav­is­toa toisel­la kier­roksel­la on korostaa hänen osaamis­taan sen sijaan, että sol­vat­taisi­in vastapuol­ta. En myöskään ymmär­rä, mik­si Haav­is­to pitäisi aset­taa Tar­ja Halosen vastapoo­lik­si, se tun­tuu omi­tuiselta ja var­masti karkot­taa poten­ti­aal­isia äänestäjiä Haavistolta.

  Joka tapauk­ses­sa tun­tuu upeal­ta päästä mukaan Haav­is­to-ilmiöön, kun ker­ran Oba­ma-ilmiötä jou­tui seu­raa­maan sivusta.

 18. Mei­dän Pekka menee tänään toiselle kier­rokselle. Siinä on Niin­istö vielä ihmeissään!

 19. Osmo:

  “Kun käyt äänestämässä olet mukana mah­tavas­sa jutussa!”

  Upee­ta olla mukana mah­tavas­sa jutus­sa mukana!
  Mikäli tässä tulee Pekalle Jytky, niin Vihrei­den kan­nat­taisi var­maan miet­tiä, mitä pitää tehdä ja mitä voi oppia seu­raavi­in eduskun­tavaalei­hin näh­den, kun ker­ran poten­ti­aal­isia äänestäjiä on ole­mas­sa melkois­es­ti. Voi olla, että Soinin letkau­tuk­ses­sa Vihrey­den häivyt­tämisessä saat­taa olla jotain perää?

 20. “Antakaa äänestäjien tul­la luok­seni” (Pekka Haavisto).

  Keskustelun alus­sa esit­tämäni noi­tu­mi­nen toimi!

  ONNITTELUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 21. Nyt jo ennus­teen mukaan Haav­is­to on selvä toiselle kier­rokselle meni­jä! Niin­istö saa haas­ta­jan Vihrei­den presidenttiehdokkaasta.

  Uskoisin, että toisen kier­roksen vaa­likeskuste­lut tule­vat ole­maan paljon armot­tomampia kuin nämä vähän kesyt jutuste­lut, joi­ta on tähän asti nähty.

  Asi­apo­h­jal­ta ja osaamisel­laan Haav­is­to voi vielä viedä koko potin!

 22. Onnek­si olkoon, Haav­is­to! Lämpimät puheesi meistä perus­suo­ma­lai­sista sai­vat kyyneleet silmi­i­ni. Puheet *vas­ta­jytkys­tä* osoit­ta­vat syvää ymmärtämät­tömyyt­tä oman kansamme heikko­ja kohtaan. Pekka näkee upeasti met­sän puil­ta ja aion antaa hänelle tukeni toisel­la kierroksella!

 23. Kyl­lä Haav­is­ton nousu oli jo havait­tavis­sa vireenä ilmas­sa parisen viikkoa sit­ten. Pres­i­dentin­vaaleis­sa tapah­tuu kum­mia asioi­ta. Onnek­si nyt tapah­tui hyvä asia. Vielä on etelän äänet laske­mat­ta mut­ta uskon Haav­is­ton lyövän Väyrysen. 

  Suo­mi on jälleen hyvä maa.

 24. Haav­is­to kel­paisi ihan var­masti vihrei­den ehdokkaaksi.

  Kel­paisiko ihan var­masti, jos tulisi nyt uute­na mukaan puolueeseen? Ehkä, mut­ta san­o­taanko näin, että puolueenne johto­henkilöi­den lausun­noista esim. viime eduskun­tavaalien alla voisi saa­da toisen­laisenkin kuvan. Minä ainakin sain, ja johtopäätök­senä hau­tasin viimeisetkin aatok­seni puolueen toim­intaan mukaan tulemisesta.

  Voin toki olla väärässä. Toiv­ot­tavasti olen, mut­ta eikös asi­at poli­ti­ikas­sa ole niinkuin ne näyttävät?

 25. Kom­ment­tiani voi kor­ja­ta: Vähem­män ymmärtävien taho­jen puheet *vas­ta­jytkys­tä* osoittavat…

 26. Oikeis­tode­mari:
  Hypeä seu­raa yleen­sä kuplan puhkeaminen.

  Kuten SDP:n vaal­i­t­u­los osoit­taa, oikeis­tode­mar­it ovat nyt tain­neet käyt­tää oman hypen­sä tältä erää lop­pu­un. Kauan se kestikin.

 27. tcrown: Odotan mie­lenki­in­nol­la ennakko- ja varsi­naisen vaalipäivän tulok­sien ero­ja. Siinä saat­taa hyvinkin piil­iä yllätys.

  Ennakkoäänis­sä Niin­istön kaula 25%-yksikköä, varsi­naise­na vaalipäivänä 12,4%-yksikköä. Helsin­gin vaalipi­iris­sä Niin­istön 13,3%-yksikön kaula vai­h­tui varsi­naise­na vaalipäivänä 5,1%-yksikön takaa-ajoase­mak­si. Mielenkiintoista.

 28. Kaikkien “vas­ta­jytkys­tä” innol­la puhu­vien (heitä löy­tynee tämänkin eri­no­maisen blo­gin luk­i­joista) on syytä lukea nämä blogimerkinnät:

  http://kaikki-elamasta.blogspot.com/2012/01/mina-en-halua-vastajytkya.html
  http://kaikki-elamasta.blogspot.com/2012/01/heittakaa-se-vastajytkynne-jo-johonkin.html

  Jos te jatkat­te jonkun hel­vatin “vas­ta­jytkyn” mehus­telua, niin te vain luotte enem­män sitä kah­ti­a­jakau­tuneisu­ut­ta kansan paris­sa, sitä kah­ti­a­jakoa, jota Haav­is­to nimeno­maan yrit­tää diplo­maat­tis­es­ti kuroa umpeen. Joka ker­ta kun hyökkäätte eri taval­la ajat­tele­via vas­taan, vaikeu­tat­te juuri sitä työtä ja loukkaat­te juuri niitä arvo­ja, joi­ta Haav­is­to yrit­tää edistää.

 29. Haav­is­tol­la on nyt lois­ta­va tilaisu­us olla purka­mas­sa yhteiskun­taamme muo­dos­tunut­ta vas­takkainaset­telua; aito keskustelu paran­taa ilmapi­irin. Maa­han­muut­tokeskustelu on ollut viime aikoina erit­täin heikko­laa­tu­ista, kaik­ki rak­en­ta­va kri­ti­ik­ki leimataan medi­as­sa ja poli­itikoiden puheen­vuorois­sa vihapuheeksi. 

  Uskon, että Haav­is­tol­la on mah­dol­lisu­us aina pres­i­den­tik­si asti. Se tosin vaatii viha­puhekeskustelun syväperkaamista ja toimi­van ratkaisumallin ehdot­tamista. Yllät­tävän moni perus­suo­ma­lainen ja maa­han­muut­tokri­itikko on täs­mälleen Soin­in­vaaran lin­joil­la maa­han­muut­tokysymyk­sis­sä, onko se niin suuri synti? 

  Moni hyväo­sainen vihreä tun­tuu uno­hta­van, että myös Suomes­sa on vakavia sosi­aalipoli­it­tisia ongelmia. Viha ja anti­jytky-meinin­ki meitä kohtaan sat­tuu min­ua syvältä. Tanssitte moraal­isäteilyssänne kär­sivien heikko-osais­ten alhaisen statuk­sen per­sum­i­esten hau­doil­la. Haav­is­to on kuin vihreä Kris­tus osoit­taes­saan pyy­teetön­tä rakkaut­ta kär­sivää väestönosaamme kohtaan, hävetkää hamevä­ki. Ehkä Haav­is­to tuo aidon tasa-arvon ja sanan­va­pau­den maa­hamme, rauhan ihmis­ten kesken. 

  Ps. James Hirvisaari, Jus­si Hal­la-aho ja Timo Soi­ni tun­tu­vat kovasti dig­gaa­van Haav­is­tos­ta ihmisenä ja rauhan­rak­en­ta­jana. Miksi?

 30. Hom­ma-foru­mil­la on äänestys ja keskustelu: Haav­is­to vai Niinistö? 

  Noin kol­ma­sosa rek­isteröidy­istä hom­malai­sista kan­nat­taa Haav­is­toa; luvut ovat nyt Niin­istö 286 ja Haav­is­to 136 ään­tä (hom­maforun, kylän­rait­ti). Kor­jatkaa asen­tei­ta! Luulin muinoin, että yksikään per­su tai hom­malainen ei kan­nat­taisi vihreää ehdokas­ta mis­sään tilanteessa, olin väärässä. Haav­is­to on nui­va toisin kuin ympäripyöreä Niin­istö. Voi olla, että tietoisku­jeni jäl­keen hom­malaiset äänestävät parem­min. Suomen Sisun puheen­jo­hta­ja taitaa olla nainen, teekkari ja hip­pi. Siis, mitä?!

  http://www.ainolehti.fi/post/13872130401/sisutytto

 31. Tässä asetel­mas­sa pitäisi olla uudet vaa­likoneet; uudet kysymyk­set ja uudet vastaukset. 

  Kos­kee Hesaria ja YLE:ä.

 32. YLE:n pääuutiset uuti­soi Niin­istön vierailus­ta Tam­pre­reelle ja haas­tat­te­likin hän­tä. Tam­pereen jäl­keen Niin­istö oli vielä esil­lä Espoos­ta, mis­tä sieltäkin YLE uutisoi.

  Tämä on vain yksi esimerk­ki. Alkukier­roksen kel­lot­tamis­tukimus ker­toi, että vaali­ten­teis­sä Niin­istö sai YLE:n ohjelmis­sa ylivoimais­es­ti enem­män tele­vi­sioaikaa kuin muut ehdokkaat.

  Onko Kokoomusjo­htoisel­la YLE:llä oma Niin­istö-tii­mi? Haav­is­to-tiim­iä ei ole, kuten ei ole YLE:ssä vihrei­den ujut­tamia johtajiakaan. 

  YLE:ä pitää valvoa, mut­ta eduskun­nan tehtävä se ei voi län­si­maises­sa yhteiskun­nas­sa olla. YLE:n valvon­ta pitää saa­da siten, että kuten on Hesarin mielipi­desivul­la ehdotet­tukin, että ylin hallintoelin on vapail­la ja yleisil­lä vaaleil­la valit­tu edustajisto. 

  Ei ole oikein, että YLE on sotkeu­tunut pres­i­dent­tikam­pan­jaan. Suomes­sa kir­joite­taan ja kauhis­tel­laan Venäjän medi­aa, joka suosii Putinia, mut­ta ei kri­it­tis­es­ti tarkastel­la, mitä Suomes­sa tapah­tuu ja vielä äänestäjien rahoit­ta­man Yleis­ra­dion toimesta. 

  YLE:n osu­us ja toimet näis­sä vaaleis­sa olisi syytä sekun­tikel­lo kädessä ym. tutkia ja tehdä sen mukaiset johtopäätök­set ja ratkaisut. Tarvit­taes­sa jopa erot­taa ylin kokoomus­lainen johto.

 33. Kau­palli­nen MTV3:n Kymme­nen Uutiset uuti­soi Haav­is­ton ja Niin­istön Tam­pereen vierailus­ta tas­a­puolis­es­ti, toisin kuin YLE. 

  Kokoomuk­sen nousu johtavak­si puolueek­si 2000 luvul­la perus­tuu Yleis­ra­dion hallintaan; Kokoomuk­sen Sasi hallintoneu­vos­ton puheen­jo­hta­jana ja sitä rataa… Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja, Toim­i­tusjo­hta­ja, Olli-Pekka Heinonen, nutishuone on miehitet­ty kokoomus­laisil­la päälliköillä.…

 34. pap­pa­rainen (PS):
  Hom­ma-foru­mil­la on äänestys ja keskustelu: Haav­is­to vai Niinistö? 

  Suomen Sisun puheen­jo­hta­ja taitaa olla nainen, teekkari ja hip­pi. Siis, mitä?!

  http://www.ainolehti.fi/post/13872130401/sisutytto

  Ken ei jaksa(nut) lukea, tässä nei­din keskeiset pointit:

  - ei ole mitään järkeä saa­da maail­mas­ta saman­laista paikkaa kaikkialla
  — on tärkeää, että ulko­maalaiset, jot­ka tule­vat Suomeen eivät ole ”mitä sat­tuu” porukkaa
  — Ajat­te­len, että olette samaa porukkaa mun kanssa ja sikailette tol­la taval­la [äiti on venäläinen]
  — emme halua kult­tuurista tilkkutäkkiä
  — häir­it­see ja pelot­taa, että asi­at halu­taan muut­taa niin äkkiä
  — halu­aa vaalia rehellisyyt­tä, suo­rasanaisu­ut­ta, ja ”silmi­in kat­somista” [attribuu­tit jot­ka edus­taisi­vat suo­ma­laista kulttuuria]
  — huntua vas­tuste­taan, kos­ka se estää näkemästä ihmis­ten eleitä
  — myön­tää, että jäsenistössä on radikaalimpiakin mielipiteitä
  — ”Jotkut jäsenet puhui­v­at, että nyt pitää perus­taa oma jär­jestö, kos­ka olen liian hip­pi­tyyp­pi puheenjohtajaksi.”

  En itse ollut Suomen Sisu­un aiem­min tutus­tunut, mut­ta mieliku­vani sisu­lai­sista ja koke­muk­seni hom­mail­i­joista vas­taa kuta kuinkin yllä luetel­tu­ja tosi-väittämiä.

  Eli siis suomeksi:
  — vain työperäistä maahanmuuttoa
  — epä­suo­ta­va käytös on jonkin ryh­män piirre (kyse ei ole yksilöistä)
  — eri­laisu­us häir­it­see ja pelottaa
  — ennen oli parem­min (mik­si eivät yhtä hyvin, tai samal­la inten­si­teetil­lä, vas­tus­taisi vaikka­pa ihan kaikkien ilmiöi­den “angloamerikkalais­tu­mista”?)
  — maail­ma muut­tuu liian nopeasti (eikä sen ehkä saisi antaa muut­tua ollenkaan?)
  — suo­ma­laiset ovat keskimääräistä rehellisem­pi ja luotet­tavampi kansa
  — jäsenistössä on myös omat ääriradikaalinsa

  Näi­den radikaalien val­lan lisään­tymistä “suvait­se­vais­to” pelkää… Eivät he pelkää Soinia, Hal­la-ahoa, Ter­hoa tai ketään muu­takaan puolueak­ti­ivia, vaan juuri niitä kovimpia huu­ta­jia jot­ka eivät itse joko osaa tai vaivaudu keskustele­maan ja argu­men­toimaan, vaan jot­ka mielu­um­min piiloutu­vat omien “guru­jen­sa” selän taakse elämöimään.

  Sama jut­tu tietysti muis­sakin puolueis­sa — mut­ta heistä sen­tään tiedämme ettei mikään tule oleel­lis­es­ti, tai ainakaan radikaal­isti, muut­tumaan mikäli he pitävät val­taa käsissään.

  Sen sijaan “suvait­se­vais­toa” vas­tus­tavas­ta leiristä ei kukaan osaa sanoa mihin suun­taan se oikein on pyrkimässä, tai että kel­lah­taako se aina automaagis­es­ti siihen suun­taan mis­tä kovin mylv­in­tä näyt­täisi kul­loinkin ole­van tulossa?

  M.O.T.

  PS.
  Ja eiköhän suurin osa suomalaisista/länkkäreistä koe koko­var­taloburkhan ongel­mallisek­si sik­si kos­ka intu­iti­ivis­es­ti meistä tun­tuu siltä, että sen täy­tyy olla naista leimaavaa ja alistavaa.

  Niin tai näin, itse voimme toki halutes­samme kieltää burkhan käytön julk­i­sis­sa tilois­sa koska­pa, vaikka­pa, ehkäpä emme halua antaa omille lap­sillemme sel­l­aista kuvaa, että on ok, että naiset peit­tävät itsen­sä jot­ta miesten ei tarvitse himoi­ta heitä kat­seil­laan kos­ka eivät itse siihen muu­toin mitenkään pystyisi.

  Että näin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *