Ilahduttava uutinen Itämerestä

Suomen­lah­den eteläran­nal­la sijait­se­va venäläi­nen lan­noitete­hdas on päästänyt törkeän välin­pitämät­tömästi val­tavia määriä fos­fo­ria Itämereen. Tämä on suurin Itämeren yksit­täi­nen päästölähde ja suurem­pi kuin kaik­ki Suomen fos­foripäästöt Itämereen yhteen­sä. Tämä on paras Itämer­ta koske­va uuti­nen aikoi­hin, vaik­ka YLE ilmoit­tikin pitävän­sä uutista huolestuttavana. 

Huolestut­tavaa on, että Itämeri on niin saas­tunut kuin se on. Tämä uuti­nen ei tehnyt siitä yhtään saas­tuneem­paa. Toivei­ta antavaa on, että saas­tu­miseen löy­tyi näin hel­posti kor­jat­ta­va syy. Ilah­dut­tavuuten­sa ohel­la tieto on tietysti myös raivostuttava. 

Tuo päästö on pysäytet­tävä heti.

43 vastausta artikkeliin “Ilahduttava uutinen Itämerestä”

 1. Vihreä ympäristömin­is­ter­i­hän on lähet­tänyt jo jyrkin sanoin laa­di­tun ukaasin Venäjän päämin­is­ter­ille asian välit­tömästä korjaamisesta

  Vai onko sit­tenkin tyy­tynyt vain varovaisin sanakaan­tein pahoit­tele­maan asi­aa ja leikkinyt piilosta?

  Nyt Vihreät jämäkkyyt­tä kun ympäristömin­is­ter­il­länne on näin konkreet­ti­nen asia hoidettavanaan.

 2. Tot­ta, hyvä kun löy­tyi ja elim­i­noin­tikon­stit on tiedos­sa. Valitet­tavasti oli vääräl­lä puolel­la rajaa, joten kestää var­maan vuosia ennen kuin mitään tapahtuu.

  Suomes­sa taas tuli jouluku­un satei­den mukana sato­jen ton­nien ylimääräi­nen panos­tus levien hyv­in­voin­nille. Pel­lot ovat pal­jaana, niin tietysti sieltä huuhtoutuu paljon. Ympäris­to­tukia voisi muoka­ta niin, että syyskyn­nöistä kan­nat­taisi luop­ua. Näin val­uma pienenisi mur­to-osaan ilman että vil­jeli­jä kär­sisi. Kylvöt tehdään usein ‘per­in­teen vuoksi’.

 3. “Tuo päästö on pysäytet­tävä heti.”

  Yes­ter­day.

  Paitövei, miten, miten ihmeessä, se huo­mat­ti­in vas­ta nyt!?

 4. Vihreät ovat aina iloin­neet ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, saas­tu­mis­es­ta ym mah­dol­lisen kan­natuk­sen noustes­sa. Muis­tut­taa hie­man Suomen ter­vey­den­hoitoa mis­sä lääk­itään oireet, mut­ta ei paneudu­ta syi­hin ja näi­nollen tässäkin tapauk­ses­sa paikkail­laan jo tapah­tunut­ta onnet­to­muut­ta, sen sijaan että estet­täisi­in näi­den tapahtuminen.

 5. Koh­ta YLE ker­too huolestut­ta­vana uutise­na, että naisia pitkään tap­panut sar­ja­murhaa­ja on saatu kiinni.

 6. Käsit­tämätön jut­tu, että pal­jas­tui vas­ta nyt. Suomes­sa näitä saas­teo­jia syn­tyy mil­loin rankkasatei­den seu­rauk­se­na, jol­loin esimerkik­si Hyvinkään jätevedet las­ke­taan Van­taan­jo­keen vuodes­ta toiseen.

  Tässä uuti­nen tuoreesta kakkaleak­sista. Vesi­lahdel­la jätevesiä siir­rel­lään paikas­ta toiseen ja kun sähköäkin siir­rel­lään pitk­iä matko­ja, tulee herkästi katkok­sia, minkä seu­rauk­se­na kaik­ki meni jälleen mönkään. 85.000 litraa jätet­tää valah­di ympäristöön. 

  ttp://www.lvs.fi/uutiset/tieto-ei-kulkenut-pumppaamojen-valilla

 7. Noi­ta venäläisiä kovasti aina syytetään ja var­masti aiheesta. Ihmette­len vaan, että mik­si Uudenkaupun­gin korkeudel­la meloes­sa isot sinilevälau­tat tuli­vat vas­taan. Ettei vaan olisi omas­sa pesässä puhdis­tamisen varaa myös.

 8. Jep. Olisin ilah­tunut jos yhteisiä verovaro­jamme käytet­täisi­in tähän (var­maan tul­laankin käyt­tämään, toiv­ot­tavasti pian); vaik­ka Suo­mi mak­saisi koko lystin, se on hal­pa hin­ta saavute­tus­ta päästövähennyksestä.

  Täl­lais­ten iso­jen päästölähtei­den kor­jaami­nen on kaikkein kus­tan­nuste­hokkain­ta Itämeren suojelua.

 9. Uuti­nen oli muuten Hesaris­sa jo ennen Yleä. Ihmeel­listä, että sil­loin sitä ei huomattu…

  Jospa vihreät pani­si­vat ener­giansa tämän uuden päästöläh­teen tukkimiseen ja vähän vähem­män kiin­nit­täi­sivät huomi­ta maaseudun pieneläjien jätevesi­in, niin samal­la rahal­la voitaisi­in saa­da enem­män aikaan…

 10. Ahneudel­la ei ole rajo­ja. Vuo­ta­van fos­forivuoren omis­taa 39-vuo­tias venäläi­nen oli­gark­ki. Venäläisemiehel­lä. on 4,4 mil­jardin omaisu­us. Siinä olisi sakko­jen ja kor­vausten paik­ka. Onko­han Tar­ja jo piraut­tanut kaverilleen.

 11. Min­ua on pitkään kum­mas­tut­tanut, kun suo­ma­lainen vil­jeli­jä on pan­tu yksin syyt­teeseen Suomen­lah­den rehevöi­tymis­es­tä. Poh­jan­lah­den ran­nikol­la vil­jel­lään yhtä paljon, mut­ta meri on parem­mas­sa kunnossa.
  Miten ne fos­faatit mereen muuten joutu­vat? Jok­ien kaut­ta. Miten sit­ten on selitet­tävis­sä, että viime vuosi­na jokivesien kun­to on kohen­tunut selvästi, lohi nousee jo Aura­jo­keen ja Vantaanjokeen.

 12. KariS:
  Vihreä ympäristömin­is­ter­i­hän on lähet­tänyt jo jyrkin sanoin laa­di­tun ukaasin Venäjän päämin­is­ter­ille asian välit­tömästä korjaamisesta 

  Ei nyt sen­tään päämin­is­ter­ille vaan Venäjän luon­non­va­ramin­is­ter­ille. Ympäristömin­is­ter­iö taisi joskus Venäjäl­lä ollakin, mut­ta se lakkautet­ti­in vuosi­tuhan­nen vaihteessa.

  Ville Niin­istö: “Venäjän fos­foripäästöt Suomen­lah­teen kuri­in tiedol­la ja tehokkail­la toimil­la: Venäjäl­lä keskustelemme asi­as­ta kaikil­la tarvit­tavil­la poli­it­tisil­la tasoil­la ja asianomaisen yhtiön edus­ta­jien kanssa. Lähetän itse kir­jeen kol­le­gal­leni luon­non­va­ramin­is­teri Trut­neville. On tärkeää, että päästöjä vähen­netään hyvässä yhteistyössä. Venäläisil­lä on nyt mah­dol­lisu­us osoit­taa sitou­tu­misen­sa Suomen­lah­den tilan paran­tamiseen ja maansa ympäristön tilan kohen­tamiseen. Ratkaisun saamista edis­tetään myös Itämeren suo­jelukomis­sio Hel­comis­sa ja EU:ssa.”

  Erit­täin asial­lista suh­tau­tu­mista. Koko tek­stin voi lukea tek­sti-linkin takaa.

 13. Oisko hiukan epäi­lyt­tävää antaa ymmärtää, että kyl­lä Suo­mi aina mak­saa? Onko Venäjäl­lä sel­l­aista henkeä niiden muutenkin kor­rup­toitunei­den virkamiseten ja poli­itikko­jen kesku­udessa, että ei me mitään tehdä — pait­si ote­taan lahjuk­sia — vaan odote­taan, että joku muu maksa?

  Muuten moral haz­ardia tun­nu­taan pidet­tävän isona ongelma.

 14. Noi­ta venäläisiä kovasti aina syytetään ja var­masti aiheesta. Ihmette­len vaan, että mik­si Uudenkaupun­gin korkeudel­la meloes­sa isot sinilevälau­tat tuli­vat vas­taan. Ettei vaan olisi omas­sa pesässä puhdis­tamisen varaa myös.

  Valitet­tavasti Itämeren merivir­rat taita­vat men­nä mei­dän kannal­tamme ikävästi päin (Bal­ti­as­sa pohjoiseen, Viron ran­nikol­la itään, Suomen ran­nikol­la län­teen, Saaris­tomerel­lä pohjoiseen). Että saamme kyl­lä ter­veiset naa­pureil­takin, jos he niitä halu­a­vat lähettää.

  Tässä mielessä mei­dän on kuitenkin vähän pakko osal­lis­tua muiden maid­en puhdis­tus­pro­jek­tei­hin, vaik­ka ei kyl­lä mieli tek­isi. (Jos maa­pal­lo vai­h­taisi pyörim­is­su­un­taansa, saisimme myötäpäiväisiä virtauksia.)

  Itse vähän pelkään sitä, että tämä meteli Venäjän päästöistä peit­tää suo­ma­lais­ten omat päästöläh­teet sekä Itämeren ei-teol­liset päästöläh­teet. Niitäkin on, ja vaikka­pa Airis­ton kau­ni­ista kesäis­es­tä kukkimis­es­ta taidamme voi­da kiit­tää lähin­nä itseämme.

 15. Siis mitä? Täl­lä omis­ta­ja-oli­garkil­la val­ta­va omaisu­us, ja lan­noitete­htaan puhdis­ta­mo mak­saisi 20 miljoon­aa euroa. Pikku sum­ma? Luen paraikaa kir­jaa Venäjän hämäristä touhuista ja oli­garkkien mieli­v­al­las­ta. Siel­lä tehtaat todel­la ovat vain omis­ta­jilleen voit­toa tuot­tavia rahasam­po­ja, muus­ta ei välitetä. Luul­tavasti Venäjältä tulee totea­mus, että asia ote­taan käsit­te­lyyn, mut­ta mitään ei tule tapah­tu­maan, sil­lä voi olla, että itse luon­non­va­rain­min­is­teri on saa­ma puolel­la tuos­sa tehtaassa…

 16. Venäjän lan­noitete­htaan pis­tepäästön tukkimi­nen on todel­la kus­tan­nuste­hokas­ta ja järkevää. Samaa olisi suurten ran­nikkoka­punkien puhdis­ta­mo­jen tehon paran­t­a­mi­nen. Toisin kuin yleen­sä luul­laan Suomen puhdis­ta­mo­jen keskimääräi­nen typen pois­toaste on noin 55%, fos­forin tosin yli 90%. Toisin sanoen typen kohdal­la läh­es puo­let type­stä menee edelleenkin läpi. Nyt kai ainakin ran­nikon puhdis­ta­mo­ja ollaan vähän tehosta­mas­sa. Toisin sanoen typen suh­teen jos puhdis­ta­mon takana on 1 miljoona ihmistä se vas­taa typen kohdal­la sitä, että noin 450000 ihmisen pääd­stöt meni­sivät suo­raan vesistöön.

  1. Itämeren suurin ongel­ma on sinilevä. Siihen taas type­l­lä ei ole juuri vaiku­tus­ta, kos­ka sinilevä ottaa type­nil­mas­ta. Fos­fori ratkaisee.

 17. Kenelle ne mah­dol­liset kor­vauk­set sit­ten osoitet­taisi­in? Suo­ma­laisille vil­jeli­jöillekö, joi­ta on syyl­lis­tet­ty itämeren tuhoamis­es­ta vuosikymmenet ja pakotet­tu käyt­tämään niukko­ja lan­noi­tus­määriä, joka taas on aiheut­tanut val­ta­vat alen­e­mat sato­ta­sos­sa ja maan viljavuudessa.

  Yksi ain­oa kuor­mi­tus­piste muual­la on ollut suurem­pi kuin koko Suomen aiheut­ta­ma ravin­neval­un­ta. Suo­ma­laisvil­jeli­jät taiteil­e­vat pääl­lään seis­ten ohjeis­tusvi­idakos­sa, jon­ka tieteel­liset perus­teet ovat luvat­toman heikot. Kyn­tämät­tömyys vähen­tää maa-ainek­sen huuhtou­tu­mista, ei vesil­iukoisen fos­forin huuhtoutumista. 

  Haja-asu­tusaluei­den vedet täältä per­ife­ri­as­ta kootaan yhteiskun­nan puhdis­ta­moon, joka vuosit­tain joutuu päästämään paskan puhdis­ta­mat­tomana ajoit­taisen kap­a­siteet­ti­va­jeen vuok­si alavir­taan. Ter­veisiä Helsin­gin vedenjuojille.

  Itämeren tasol­la pitäisi miet­tiä volyymejä. Pietaris­sa on Suomen väestömäärä. Vil­jeli­jöi­den tuot­tamien ruo­ka-ainei­den fos­fori menee ihmis­ten läpi suuris­sa kaupungeis­sa, jot­ka sat­tuvat ole­maan meren äärel­lä. Ehkä sekin on vil­jeli­jöi­den syy.

  Takavu­osi­na oli kohuku­via Venäjän jät­tikanaloiden ja ydin­laitosten jät­tei­den varas­toin­nista avoal­tais­sa. Google map­sista pääsee jän­näämään pysyvätkö maaval­lit ehjinä.

 18. Vähän jäi sel­l­ainen kuva min­is­teri Niin­istöön kom­menteista, että Suo­mi on ryn­täämässä apu­un rahoi­neen. 🙁 Venäjäl­lä on öljymil­jarde­ja, joil­la hoitaa asia. Jos osaamista puut­tuu, niin voimme toki myy­dä puhdistamon.

  Mikäli käteis­es­tä on puutet­ta, niin tuo­daan van­haan tyyli­in sopi­vaa tavaraa. Aseet ja avaru­us­raetit ovat kaiketi ain­oat teknolo­giat, joiden laadus­ta ei siel­lä tin­gitä. Joten tuo­ta­va tavarakin on help­po vali­ta. Emme tarvitse omaa kantorakettia. 😉

 19. Paljonkos olikaan se rahamäärä, joka oli tarkoi­tus lait­taa suo­ma­lais­ten haja-asu­tusalueil­la asu­vien mak­set­tavak­si min­i­maal­i­sista päästövähen­nyk­sistä? Siis niiden joka kodin pien­puhdis­ta­mo­jen tai ympäri selkosia vedet­ty­jen paineviemärei­den kus­tan­nuksi­na? Ai niin, eihän se sit­ten ollutkaan Itämereen päästö­jen vähetämisek­si, vaan kunkin oman lähiym­päristön paranatamisek­si — niinkö se viralli­nen seli­tys sit­ten viime vai­heessa oli?

  Ja tämän edel­lä maini­tun sum­man esi­in otta­mi­nen ei tarkoi­ta sitä, että kan­nat­taisin venäläisen oli­garkin tehtaan paran­tamista suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien rahoil­la. Siinä maas­sa asi­at hoitu­vat ymmärtääk­seni myös pakol­la, kun­han vaan tarpeek­si ylhääl­lä niin päättävät.

 20. Kalle:
  Vähän jäi sel­l­ainen kuva min­is­teri Niin­istöön kom­menteista, että Suo­mi on ryn­täämässä apu­un rahoi­neen. Venäjäl­lä on öljymil­jarde­ja, joil­la hoitaa asia. […] Mikäli käteis­es­tä on puutetta 

  No mitä jos puutet­ta on tah­dos­ta? Eiköhän Niin­istöllekin mieluisin vai­h­toe­hto ole että sotk­i­jat hoitaa puhdis­tuk­sen, mut­ta mitä sin­un mielestäsi noin niinku käytän­nön tasol­la pitäisi tehdä, jos kyseinen yhtiö ja Kreml ilmoit­ta­vat ettei kiinnostakaan?

  a) Pakot­taa ne yhteistyöhön, b) mak­saa puhdis­tus itse, c) antaa asian olla, vai d) jotain muu­ta, mitä?

 21. Asi­aa hoide­taan taas paapo­ma­l­la. YLE otsikoi uutisensa:

  “Suomes­sa pohdi­taan yhteistyötä Luga-joen fos­foripäästö­jen puhdistamiseksi”

  Eikö kyseessä ole ympäristörikos! Tehtaan omis­ta­ja on Venäjän rikkaimpi­in kuu­lu­va mies, jol­la on miljardiomaisuus.

  Ei täl­lä taval­la Itämer­ta pelaste­ta tai puhdis­te­ta, ei ikinä.

 22. ode. sinile­vienkään osalta typ­pikuor­mi­tus ei ole täysin har­mi­ton­ta, mut­ta pros­es­si on hie­man kimu­rantimpi. typ­pikuor­mi­tus kas­vat­taa muiden kuin sinile­vien kevätkuk­in­taa. suurem­man lev­ä­mas­san kuolemisen ja vajoamisen meren­po­h­jaan olete­taan vapaut­ta­van poh­jas­ta enem­män fos­fo­ria sinile­vien käyt­töön, jol­loin niiden määrä saat­taa kesäl­lä kas­vaa. kos­ka kesäl­läkin sinilevät kil­pail­e­vat muiden levien kanssa on yhden typ­pik­ilon vaiku­tuk­sen arvioin­ti sinilevämääri­in varsin vaikeaa. niin ja voi tietysti olla että aika moni Itämer­i­malli meni uusik­si tämän löy­dön seurauksena…

 23. Uusi jätevesi­la­ki on muuten melkoinen farssi. Jokaisen mum­mon­mökki­inkin han­ki­taan kalli­it lait­teet, joil­la kerätään fos­fo­ria tal­teen. Sieltä se viedään keskuspuhdistamoille,mutta minne sieltä?
  Ei suinkaan peruskallioon raken­net­tuun lop­pusi­joi­tu­s­paikkaan. Jät­teet kom­pos­toidaan ja käytetään viher­rak­en­tamiseen — puis­toi­hin, golk­fkent­ti­in jne.
  Minne for­fori sieltä joutuu? Huuhtoutuu sadeve­den mukana vesistöihin.
  Amen.

 24. Viherinssi:
  Itse vähän pelkään sitä, että tämä meteli Venäjän päästöistä peit­tää suo­ma­lais­ten omat päästöläh­teet sekä Itämeren ei-teol­liset päästöläh­teet. Niitäkin on, ja vaikka­pa Airis­ton kau­ni­ista kesäis­es­tä kukkimis­es­ta taidamme voi­da kiit­tää lähin­nä itseämme. 

  Siel­lä mainit­se­mas­sani Uudessakaupungis­sa on ihan oma lan­noitete­hdas, joten ei tarvitse tur­vau­tua rav­in­tei­den kaukotuontiin:

  http://www.yara.fi/about/where_we_operate/production_uusikaupunki_finland.aspx

 25. Täy­tyy nyt ihme­tel­lä miten lan­noitete­htaal­ta voi kara­ta fos­fo­ria viemäri­in noin paljon. Fors­fori on suh­teel­lisen kallis ja rajalli­nen luon­non­va­ra, ja tärkeä lan­noit­teen raa­ka-aine. Eikö se olisi tuot­tavam­paa pistää se fos­fori niihin lan­noit­teisi­in eikä jokeen?

 26. Tapio Pel­to­nen:
  Jep. Olisin ilah­tunut jos yhteisiä verovaro­jamme käytet­täisi­in tähän (var­maan tul­laankin käyt­tämään, toiv­ot­tavasti pian); vaik­ka Suo­mi mak­saisi koko lystin, se on hal­pa hin­ta saavute­tus­ta päästövähennyksestä.

  Täl­lais­ten iso­jen päästölähtei­den kor­jaami­nen on kaikkein kus­tan­nuste­hokkain­ta Itämeren suojelua.

  Mereen vuodet­ta­van fos­forin markki­na-arvo on noin 500 000 euroa vuodessa, jos määrä on 1000 ton­nia ja raa­ka-ainepörssis­sä hin­ta 500 eur/tn. Luulisi venäläisen sal­li­van antaa lahjoit­taa itselleen puhdis­tus­laitok­sen, jon­ka ansios­ta liikevoit­to jälleen nousee 20 miljoon­al­la ruplal­la vuodessa.

 27. Sauli: Kun kat­soo mil­lä vim­mal­la koti­maas­sa tar­tu­taan sinän­sä ihan aiheel­lisi­in ympäristöhait­toi­hin, niin tuol­laiseen mon­ta ker­talu­okkaa suurem­pi­in ympäristörikok­si­in pitää myös tart­tua mon­ta ker­talu­okkaa järeämmin. 

  Niin­istön toim­inta tähän saak­ka tässä asi­as­sa on ollut lep­sua. Jostain luin, että tuon lan­noitete­htaan omis­ta­jan omaisu­u­den arvo on 4,4 mil­jar­dia Euroa. 20 miljoon­aa päästö­jen kuri­in­saat­tamiseen pitäisi häneltä siis löy­tyä hel­posti jos Suomen ympäristömin­is­teri ja muu hal­li­tus pain­os­ta­vat Venäjän johtoa hoita­maan asian. Vai hoide­taanko tämäkin suo­ma­laisel­la rahoituk­sel­la ja syyl­liset pää­sevät pälkähästä?

 28. JukkaT, vesi­laista on van­ha ja hyvä blo­gaus http://www.soininvaara.fi/2010/10/15/vero-on-parempi-kuin-normi/

  Oikeis­tode­mari, mus­ta on jotenkin huvit­tavaa että samaan aikaan paho­ja vihre­itä syytetään sekä hait­taveroista, että niiden vai­h­toe­hdos­ta jos ylipään­sä mitään aikoo tehdä, eli tyh­mästä ja kalli­ista normio­h­jauk­ses­ta. Kus­tan­nusti­etoinen luon­non­suo­jeli­ja ei aja niitä ohjaus­mak­su­ja kiusa­tak­seen ihmisiä, vaan sik­si että tuol­la taval­la saa samat ympäristöhyödyt dekadilu­okkaa pienem­min kus­tan­nuskin ja pienem­mäl­lä vaival­la. Tasavero se on remonttikustannuskin.

 29. Osmo Soin­in­vaara: Itämeren suurin ongel­ma on sinilevä. Siihen taas type­l­lä ei ole juuri vaiku­tus­ta, kos­ka sinilevä ottaa type­nil­mas­ta. Fos­fori ratkaisee.

  Tästä ei nyt olla aivan yhtä mieltä. Ainakin EU vaatii puhdis­tusas­teen nos­tamista myös typen kohdal­la. On tot­ta, että typ­pipäästöt tule­vat paljolti ilmas­ta, ehkä typen ja fos­forin suhde on olen­naisin. Mut­ta myös lisät­ty fos­forin pois­to pistelähteistä=suuret kaupun­git on kus­tan­nuste­hokkain­ta. Tästä taisi olla joku tutkimuskin äskettäin.

 30. Evert The NeveR­est:
  Asi­aa hoide­taan taas paapo­ma­l­la. YLE otsikoi uutisensa:

  “Suomes­sa pohdi­taan yhteistyötä Luga-joen fos­foripäästö­jen puhdistamiseksi”

  Eikö kyseessä ole ympäristörikos! Tehtaan omis­ta­ja on Venäjän rikkaimpi­in kuu­lu­va mies, jol­la on miljardiomaisuus.

  Ei täl­lä taval­la Itämer­ta pelaste­ta tai puhdis­te­ta, ei ikinä.

  Jos se oikeasti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lysti kuka sen mak­saa. Nimeno­maan sik­si että tarkoi­tus on puhdis­taa Itämeri eikä venäläi­nen bisnesetiikka.

 31. tpyy­lu­o­ma: Jos se oikeasti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lysti kuka sen mak­saa. Nimeno­maan sik­si että tarkoi­tus on puhdis­taa Itämeri eikä venäläi­nen bisnesetiikka.

  Tämän lisäk­si saat­taa olla jokin juridi­nen väylä hakea oikeut­ta (rahaa) saas­tut­ta­jal­ta itseltään. Tiedä sit­ten ninkä maan mil­laises­sa tuomiois­tu­imes­sa kan­sain­välisiä ympäristörikok­sia puidaan.

  Sitä odotel­lessa on var­masti paras­ta min­i­moi­da hait­ta ja toimia, jos hom­ma hoituu noinkin huokealla.

 32. JukkaT:
  Uusi jätevesi­la­ki on muuten melkoinen farssi. Jokaisen mum­mon­mökki­inkin han­ki­taan kalli­it lait­teet, joil­la kerätään fos­fo­ria tal­teen. Sieltä se viedään keskuspuhdistamoille,mutta minne sieltä?
  Ei suinkaan peruskallioon raken­net­tuun lop­pusi­joi­tu­s­paikkaan. Jät­teet kom­pos­toidaan ja käytetään viher­rak­en­tamiseen – puis­toi­hin, golk­fkent­ti­in jne.
  Minne for­fori sieltä joutuu? Huuhtoutuu sadeve­den mukana vesistöihin.
  Amen. 

  Vai­h­toe­hto 1: ote­taan mum­mon­mökin fos­fori tal­teen ja lan­noite­taan sil­lä golfkent­tä, jos­ta fos­fori huuhtoutuu vesistöön.

  Vai­h­toe­hto 2: päästetään mum­mon­mökin fos­fori vesistöön. Oste­taan golfken­tälle lan­noite venäläis­es­tä tehtaas­ta. Lan­noit­teen fos­fori huuhtoutuu vesistöön.

  Kai vai­h­toe­hto 1 on kuitenkin ympäristöystävällisempi?

  Se on toki ongel­ma, että jokaiseen mum­mon­mökki­in pitää ostaa turhan kalli­it lait­teet. Tätä tpyy­lu­o­ma jo kom­men­toikin.

 33. tpyy­lu­o­ma: Jos se oikeasti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lysti kuka sen mak­saa. Nimeno­maan sik­si että tarkoi­tus on puhdis­taa Itämeri eikä venäläi­nen bisnesetiikka.

  Jep, jep. Mak­se­taan vain kaik­ki venäläiset puhdis­tus­laitok­set. Kyl­lä meil­lä on varaa. Ehkä tuo­hon yhteen ja mohadol­lis­es­ti pari­in muuhunkin. 

  Mut­ta entäs kun niitä on tuhan­sia ja mik­si ihmeessä me halu­amme aut­taa venäläis­ten kil­pailukykyä sil­lä, että investoimme hei­dän teol­lisu­u­teen­sa saa­mat­ta mitään vastapalvelukseksi?

  Jos EU:lla olisi munaa, niin se lait­taisi Venäjälle pirun isot sakot ja ran­gais­tus­tul­lit, kunnes ympäristörikoliset on laitet­tu kuriin.

  Koko Itämeren suo­jelu näyt­tää yksinker­tais­es­ti nau­ret­taval­ta hih­hulei­den puuhastelul­ta, kun laite­taan miljoo­nia puhdis­tus­toimen­piteisi­in ja samaan aikaan joku toinen taho spru­ut­taa kaik­ki jät­teen­sä mereen.

 34. Aikanaan haja-asu­tuk­sen jätease­tuk­sen perusteluis­sa oli virhe, jota usein tois­tel­laan. Nim­itäin se, että ver­tailus­sa ver­rat­ti­in jäteve­den­puhdis­ta­mon putken­päästä tule­via tunnettuja/tarkkoja päästöjä hajase­tuk­sen päästöi­hin selvit­tämät­tä mitä ne todel­la ovat. Virhe tapah­tui siinä, että oletet­ti­in haja-ase­tuk­sen päästö­jen joutu­van läh­es sel­l­aise­naan vesistöi­hin. Ts. ver­rat­ti­in keskenään asioi­ta, joi­ta ei voi ver­ra­ta. Ei ole mitään yhtälöä mil­lä julk­isu­udessa esitet­ty olisi saatu. Näin tote­si myöhem­min asi­aa valmis­tel­lut virkamieskin.

 35. Hyvä uuti­nen Itämerelle mikäli tämä päästölähde saadaan tukittua. 

  Huonom­pi uuti­nen on, että saas­tut­ta­mi­nen on saanut jatkua pitkään kenenkään huo­maa­mat­ta. Onko näitä enem­mänkin? Entä vähän pienempiä?

  Toinen huono uuti­nen on täl­läkin kom­ment­tiosas­tol­la näkyvä koti­mainen reak­tio: omille päästöille ei tarvitse tehdä mitään, kun Venäjäl­läkin saastutetaan.

 36. Ei niin, etteikö koti­maisille lähteille tarvisi tehdä mitään, mut­ta tämä lähde näyt­tää ole­van melkoisen merkit­tävä. Suurem­pi kuin koko Suomen fos­foripäästöt ja lasku­tavas­ta riipuen kak­si tai neljä ker­taa suurem­pi kuin Suomen maat­alouden fosforipäästöt.

 37. “Toinen huono uuti­nen on täl­läkin kom­ment­tiosas­tol­la näkyvä koti­mainen reak­tio: omille päästöille ei tarvitse tehdä mitään, kun Venäjäl­läkin saastutetaan.”

  Tuskin­pa kovin moni on sitä mieltä, että koti­maisille päästöille ei tarvit­sisi tehdä mitään. Jotakuinkin kaik­ki ovat var­maankin sitä mieltä, että Itämeri kun­toon. Mut­ta miten? Ennen kuin ryhdytään tämän tarmokkaam­min tekemään mitään, pitää nähtävästi lait­taa uusik­si menetelmät ja organ­isaa­tiot, jot­ka tutki­vat päästöjä ja ehdot­ta­vat tärkeitä toimen­piteitä. Nykyiset kun eivät ole ns. hajul­la siitä, mis­tä niitä päästöjä tulee.

 38. Tai siis: kun edel­lä kir­joitin “mitään”, niin toki sel­l­aiset toimen­piteet kan­nat­taa tehdä, joiden hyödyl­lisyy­destä ei ole erim­ielisyyt­tä ja joiden kus­tan­nuk­set eivät ole merkit­täviä. Luu­len­pa vain, että kaik­ki mata­lal­la riip­pu­vat hedelmät on jo poimittu.

 39. Jos tuo todel­la pitää paikkansa, niin pitäähän siihen puut­tua, oli Suomen paas­to­ta­so hajapaas­tois­sa mika tahansa. Tuol­la paas­to­ta­sol­la on merk­i­tys­ta koko Ita­meren mitas­sa. Usko­ma­ton­ta etta tama on uusi tieto! Nyt on Ville Niin­is­tol­la nay­ton paikka.

  t. Mikko

 40. JukkaT: Minne for­fori sieltä joutuu? Huuhtoutuu sadeve­den mukana vesistöihin.

  Eipä tuo niin hait­taa kun kuor­mi­tus pysyy kohtu­ullise­na ja vesi on hapekas­ta, fos­fori katoaa yhdis­teinä poh­jased­i­ment­tei­hin ja pysyy siel­lä kuten muukin kiin­to­höhä (siis, jos on hap­pea). Tämä lie­nee syy mik­sei sil­lä mum­mon­mökin veden­puhdis­tuk­sel­la ole lop­ul­ta niin välik­si, rav­in­teet eivät pääse Itämereen asti vaik­ka sat­tuisi­vatkin luiskah­ta­maan paikalliseen vesistöön.

 41. Hyvä kun tuli tietoon, mut­ta riemu ei varsi­nais­es­ti repeä ennen kuin sotkem­i­nen lop­puu. Sama se merelle, kuka lystin mak­saa. Tämä on ensiar­voinen asia.

  Seu­raavak­si tärkein on mak­sa­jan moraa­li­nen ulot­tuvu­us; sot­tapy­tyt vas­tu­useen. Jos ei Suomen oma uskallus vaa­timuk­si­in riitä, olisiko EU-isovel­jel­lä keino­ja? Ellei taitu, tehdään asi­as­ta medi­ashow tyyli­in “voi köy­hiä venakoi­ta, taas pitää aut­taa kehi­tys­maa­ta”. Saat­taisi slaav­i­lainen ylpeys estää almu­jen anelun.

  Ja siinä samal­la kun vielä muis­te­taan huole­htia omas­ta pesästä, niin avot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.