Ilahduttava uutinen Itämerestä

Suo­men­lah­den ete­lä­ran­nal­la sijait­se­va venä­läi­nen lan­noi­te­teh­das on pääs­tä­nyt tör­keän välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti val­ta­via mää­riä fos­fo­ria Itä­me­reen. Tämä on suu­rin Itä­me­ren yksit­täi­nen pääs­tö­läh­de ja suu­rem­pi kuin kaik­ki Suo­men fos­fo­ri­pääs­töt Itä­me­reen yhteen­sä. Tämä on paras Itä­mer­ta kos­ke­va uuti­nen aikoi­hin, vaik­ka YLE ilmoit­ti­kin pitä­vän­sä uutis­ta huolestuttavana. 

Huo­les­tut­ta­vaa on, että Itä­me­ri on niin saas­tu­nut kuin se on. Tämä uuti­nen ei teh­nyt sii­tä yhtään saas­tu­neem­paa. Toi­vei­ta anta­vaa on, että saas­tu­mi­seen löy­tyi näin hel­pos­ti kor­jat­ta­va syy. Ilah­dut­ta­vuu­ten­sa ohel­la tie­to on tie­tys­ti myös raivostuttava. 

Tuo pääs­tö on pysäy­tet­tä­vä heti.

43 vastausta artikkeliin “Ilahduttava uutinen Itämerestä”

 1. Vih­reä ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­hän on lähet­tä­nyt jo jyr­kin sanoin laa­di­tun ukaa­sin Venä­jän pää­mi­nis­te­ril­le asian välit­tö­mäs­tä korjaamisesta

  Vai onko sit­ten­kin tyy­ty­nyt vain varo­vai­sin sana­kaan­tein pahoit­te­le­maan asi­aa ja leik­ki­nyt piilosta?

  Nyt Vih­reät jämäk­kyyt­tä kun ympä­ris­tö­mi­nis­te­ril­län­ne on näin kon­kreet­ti­nen asia hoidettavanaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Tot­ta, hyvä kun löy­tyi ja eli­mi­noin­ti­kons­tit on tie­dos­sa. Vali­tet­ta­vas­ti oli vää­räl­lä puo­lel­la rajaa, joten kes­tää var­maan vuo­sia ennen kuin mitään tapahtuu.

  Suo­mes­sa taas tuli jou­lu­kuun satei­den muka­na sato­jen ton­nien yli­mää­räi­nen panos­tus levien hyvin­voin­nil­le. Pel­lot ovat pal­jaa­na, niin tie­tys­ti siel­tä huuh­tou­tuu pal­jon. Ympä­ris­to­tu­kia voi­si muo­ka­ta niin, että syys­kyn­nöis­tä kan­nat­tai­si luo­pua. Näin valu­ma pie­ne­ni­si mur­to-osaan ilman että vil­je­li­jä kär­si­si. Kyl­vöt teh­dään usein ‘perin­teen vuoksi’.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Vih­reät ovat aina iloin­neet ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, saas­tu­mi­ses­ta ym mah­dol­li­sen kan­na­tuk­sen nous­tes­sa. Muis­tut­taa hie­man Suo­men ter­vey­den­hoi­toa mis­sä lää­ki­tään oireet, mut­ta ei paneu­du­ta syi­hin ja näi­nol­len täs­sä­kin tapauk­ses­sa paik­kail­laan jo tapah­tu­nut­ta onnet­to­muut­ta, sen sijaan että estet­täi­siin näi­den tapahtuminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Käsit­tä­mä­tön jut­tu, että pal­jas­tui vas­ta nyt. Suo­mes­sa näi­tä saas­teo­jia syn­tyy mil­loin rank­ka­sa­tei­den seu­rauk­se­na, jol­loin esi­mer­kik­si Hyvin­kään jäte­ve­det las­ke­taan Van­taan­jo­keen vuo­des­ta toiseen.

  Täs­sä uuti­nen tuo­rees­ta kak­ka­leak­sis­ta. Vesi­lah­del­la jäte­ve­siä siir­rel­lään pai­kas­ta toi­seen ja kun säh­köä­kin siir­rel­lään pit­kiä mat­ko­ja, tulee her­käs­ti kat­kok­sia, min­kä seu­rauk­se­na kaik­ki meni jäl­leen mön­kään. 85.000 lit­raa jätet­tää valah­di ympäristöön. 

  ttp://www.lvs.fi/uutiset/tieto-ei-kulkenut-pumppaamojen-valilla

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Noi­ta venä­läi­siä kovas­ti aina syy­te­tään ja var­mas­ti aihees­ta. Ihmet­te­len vaan, että mik­si Uuden­kau­pun­gin kor­keu­del­la meloes­sa isot sini­le­vä­lau­tat tuli­vat vas­taan. Ettei vaan oli­si omas­sa pesäs­sä puh­dis­ta­mi­sen varaa myös.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Jep. Oli­sin ilah­tu­nut jos yhtei­siä vero­va­ro­jam­me käy­tet­täi­siin tähän (var­maan tul­laan­kin käyt­tä­mään, toi­vot­ta­vas­ti pian); vaik­ka Suo­mi mak­sai­si koko lys­tin, se on hal­pa hin­ta saa­vu­te­tus­ta päästövähennyksestä.

  Täl­lais­ten iso­jen pääs­tö­läh­tei­den kor­jaa­mi­nen on kaik­kein kus­tan­nus­te­hok­kain­ta Itä­me­ren suojelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Uuti­nen oli muu­ten Hesa­ris­sa jo ennen Yleä. Ihmeel­lis­tä, että sil­loin sitä ei huomattu…

  Jos­pa vih­reät pani­si­vat ener­gian­sa tämän uuden pääs­tö­läh­teen tuk­ki­mi­seen ja vähän vähem­män kiin­nit­täi­si­vät huo­mi­ta maa­seu­dun pie­ne­lä­jien jäte­ve­siin, niin samal­la rahal­la voi­tai­siin saa­da enem­män aikaan…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Ahneu­del­la ei ole rajo­ja. Vuo­ta­van fos­fo­ri­vuo­ren omis­taa 39-vuo­tias venä­läi­nen oli­gark­ki. Venä­läi­se­mie­hel­lä. on 4,4 mil­jar­din omai­suus. Sii­nä oli­si sak­ko­jen ja kor­vaus­ten paik­ka. Onko­han Tar­ja jo piraut­ta­nut kaverilleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Minua on pit­kään kum­mas­tut­ta­nut, kun suo­ma­lai­nen vil­je­li­jä on pan­tu yksin syyt­tee­seen Suo­men­lah­den rehe­vöi­ty­mi­ses­tä. Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la vil­jel­lään yhtä pal­jon, mut­ta meri on parem­mas­sa kunnossa.
  Miten ne fos­faa­tit mereen muu­ten jou­tu­vat? Jokien kaut­ta. Miten sit­ten on seli­tet­tä­vis­sä, että vii­me vuo­si­na joki­ve­sien kun­to on kohen­tu­nut sel­väs­ti, lohi nousee jo Aura­jo­keen ja Vantaanjokeen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. KariS:
  Vih­reä ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­hän on lähet­tä­nyt jo jyr­kin sanoin laa­di­tun ukaa­sin Venä­jän pää­mi­nis­te­ril­le asian välit­tö­mäs­tä korjaamisesta 

  Ei nyt sen­tään pää­mi­nis­te­ril­le vaan Venä­jän luon­non­va­ra­mi­nis­te­ril­le. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö tai­si jos­kus Venä­jäl­lä olla­kin, mut­ta se lak­kau­tet­tiin vuo­si­tu­han­nen vaihteessa.

  Vil­le Nii­nis­tö: “Venä­jän fos­fo­ri­pääs­töt Suo­men­lah­teen kuriin tie­dol­la ja tehok­kail­la toi­mil­la: Venä­jäl­lä kes­kus­te­lem­me asias­ta kai­kil­la tar­vit­ta­vil­la poliit­ti­sil­la tasoil­la ja asian­omai­sen yhtiön edus­ta­jien kans­sa. Lähe­tän itse kir­jeen kol­le­gal­le­ni luon­non­va­ra­mi­nis­te­ri Trut­ne­vil­le. On tär­ke­ää, että pääs­tö­jä vähen­ne­tään hyväs­sä yhteis­työs­sä. Venä­läi­sil­lä on nyt mah­dol­li­suus osoit­taa sitou­tu­mi­sen­sa Suo­men­lah­den tilan paran­ta­mi­seen ja maan­sa ympä­ris­tön tilan kohen­ta­mi­seen. Rat­kai­sun saa­mis­ta edis­te­tään myös Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­sio Helco­mis­sa ja EU:ssa.”

  Erit­täin asial­lis­ta suh­tau­tu­mis­ta. Koko teks­tin voi lukea teks­ti-lin­kin takaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Ois­ko hiu­kan epäi­lyt­tä­vää antaa ymmär­tää, että kyl­lä Suo­mi aina mak­saa? Onko Venä­jäl­lä sel­lais­ta hen­keä nii­den muu­ten­kin kor­rup­toi­tu­nei­den vir­ka­mi­se­ten ja polii­tik­ko­jen kes­kuu­des­sa, että ei me mitään teh­dä — pait­si ote­taan lah­juk­sia — vaan odo­te­taan, että joku muu maksa?

  Muu­ten moral hazar­dia tun­nu­taan pidet­tä­vän iso­na ongelma.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Noi­ta venä­läi­siä kovas­ti aina syy­te­tään ja var­mas­ti aihees­ta. Ihmet­te­len vaan, että mik­si Uuden­kau­pun­gin kor­keu­del­la meloes­sa isot sini­le­vä­lau­tat tuli­vat vas­taan. Ettei vaan oli­si omas­sa pesäs­sä puh­dis­ta­mi­sen varaa myös.

  Vali­tet­ta­vas­ti Itä­me­ren meri­vir­rat tai­ta­vat men­nä mei­dän kan­nal­tam­me ikä­väs­ti päin (Bal­tias­sa poh­joi­seen, Viron ran­ni­kol­la itään, Suo­men ran­ni­kol­la län­teen, Saa­ris­to­me­rel­lä poh­joi­seen). Että saam­me kyl­lä ter­vei­set naa­pu­reil­ta­kin, jos he nii­tä halua­vat lähettää.

  Täs­sä mie­les­sä mei­dän on kui­ten­kin vähän pak­ko osal­lis­tua mui­den mai­den puh­dis­tus­pro­jek­tei­hin, vaik­ka ei kyl­lä mie­li teki­si. (Jos maa­pal­lo vaih­tai­si pyö­ri­mis­suun­taan­sa, sai­sim­me myö­tä­päi­väi­siä virtauksia.)

  Itse vähän pel­kään sitä, että tämä mete­li Venä­jän pääs­töis­tä peit­tää suo­ma­lais­ten omat pääs­tö­läh­teet sekä Itä­me­ren ei-teol­li­set pääs­tö­läh­teet. Nii­tä­kin on, ja vaik­ka­pa Airis­ton kau­niis­ta kesäi­ses­tä kuk­ki­mi­ses­ta tai­dam­me voi­da kiit­tää lähin­nä itseämme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Siis mitä? Täl­lä omis­ta­ja-oli­gar­kil­la val­ta­va omai­suus, ja lan­noi­te­teh­taan puh­dis­ta­mo mak­sai­si 20 mil­joo­naa euroa. Pik­ku sum­ma? Luen parai­kaa kir­jaa Venä­jän hämä­ris­tä tou­huis­ta ja oli­gark­kien mie­li­val­las­ta. Siel­lä teh­taat todel­la ovat vain omis­ta­jil­leen voit­toa tuot­ta­via raha­sam­po­ja, muus­ta ei väli­te­tä. Luul­ta­vas­ti Venä­jäl­tä tulee totea­mus, että asia ote­taan käsit­te­lyyn, mut­ta mitään ei tule tapah­tu­maan, sil­lä voi olla, että itse luon­non­va­rain­mi­nis­te­ri on saa­ma puo­lel­la tuos­sa tehtaassa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Venä­jän lan­noi­te­teh­taan pis­te­pääs­tön tuk­ki­mi­nen on todel­la kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja jär­ke­vää. Samaa oli­si suur­ten ran­nik­ko­ka­pun­kien puh­dis­ta­mo­jen tehon paran­ta­mi­nen. Toi­sin kuin yleen­sä luul­laan Suo­men puh­dis­ta­mo­jen kes­ki­mää­räi­nen typen pois­toas­te on noin 55%, fos­fo­rin tosin yli 90%. Toi­sin sanoen typen koh­dal­la lähes puo­let types­tä menee edel­leen­kin läpi. Nyt kai aina­kin ran­ni­kon puh­dis­ta­mo­ja ollaan vähän tehos­ta­mas­sa. Toi­sin sanoen typen suh­teen jos puh­dis­ta­mon taka­na on 1 mil­joo­na ihmis­tä se vas­taa typen koh­dal­la sitä, että noin 450000 ihmi­sen pääds­töt meni­si­vät suo­raan vesistöön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Kenel­le ne mah­dol­li­set kor­vauk­set sit­ten osoi­tet­tai­siin? Suo­ma­lai­sil­le vil­je­li­jöil­le­kö, joi­ta on syyl­lis­tet­ty itä­me­ren tuhoa­mi­ses­ta vuo­si­kym­me­net ja pako­tet­tu käyt­tä­mään niuk­ko­ja lan­noi­tus­mää­riä, joka taas on aiheut­ta­nut val­ta­vat ale­ne­mat sato­ta­sos­sa ja maan viljavuudessa.

  Yksi ainoa kuor­mi­tus­pis­te muu­al­la on ollut suu­rem­pi kuin koko Suo­men aiheut­ta­ma ravin­ne­va­lun­ta. Suo­ma­lais­vil­je­li­jät tai­tei­le­vat pääl­lään seis­ten ohjeis­tus­vii­da­kos­sa, jon­ka tie­teel­li­set perus­teet ovat luvat­to­man hei­kot. Kyn­tä­mät­tö­myys vähen­tää maa-ainek­sen huuh­tou­tu­mis­ta, ei vesi­liu­koi­sen fos­fo­rin huuhtoutumista. 

  Haja-asu­tusa­luei­den vedet tääl­tä peri­fe­rias­ta koo­taan yhteis­kun­nan puh­dis­ta­moon, joka vuo­sit­tain jou­tuu pääs­tä­mään pas­kan puh­dis­ta­mat­to­ma­na ajoit­tai­sen kapa­si­teet­ti­va­jeen vuok­si ala­vir­taan. Ter­vei­siä Hel­sin­gin vedenjuojille.

  Itä­me­ren tasol­la pitäi­si miet­tiä volyy­me­jä. Pie­ta­ris­sa on Suo­men väes­tö­mää­rä. Vil­je­li­jöi­den tuot­ta­mien ruo­ka-ainei­den fos­fo­ri menee ihmis­ten läpi suu­ris­sa kau­pun­geis­sa, jot­ka sat­tu­vat ole­maan meren äärel­lä. Ehkä sekin on vil­je­li­jöi­den syy.

  Taka­vuo­si­na oli kohu­ku­via Venä­jän jät­ti­ka­na­loi­den ja ydin­lai­tos­ten jät­tei­den varas­toin­nis­ta avoal­tais­sa. Google map­sis­ta pää­see jän­nää­mään pysy­vät­kö maa­val­lit ehjinä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Vähän jäi sel­lai­nen kuva minis­te­ri Nii­nis­töön kom­men­teis­ta, että Suo­mi on ryn­tää­mäs­sä apuun rahoi­neen. 🙁 Venä­jäl­lä on öljy­mil­jar­de­ja, joil­la hoi­taa asia. Jos osaa­mis­ta puut­tuu, niin voim­me toki myy­dä puhdistamon.

  Mikä­li kätei­ses­tä on puu­tet­ta, niin tuo­daan van­haan tyy­liin sopi­vaa tava­raa. Aseet ja ava­ruus­rae­tit ovat kai­ke­ti ainoat tek­no­lo­giat, joi­den laa­dus­ta ei siel­lä tin­gi­tä. Joten tuo­ta­va tava­ra­kin on help­po vali­ta. Emme tar­vit­se omaa kantorakettia. 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Pal­jon­kos oli­kaan se raha­mää­rä, joka oli tar­koi­tus lait­taa suo­ma­lais­ten haja-asu­tusa­lueil­la asu­vien mak­set­ta­vak­si mini­maa­li­sis­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä? Siis nii­den joka kodin pien­puh­dis­ta­mo­jen tai ympä­ri sel­ko­sia vedet­ty­jen pai­ne­vie­mä­rei­den kus­tan­nuk­si­na? Ai niin, eihän se sit­ten ollut­kaan Itä­me­reen pääs­tö­jen vähe­tä­mi­sek­si, vaan kun­kin oman lähiym­pä­ris­tön para­na­ta­mi­sek­si — niin­kö se viral­li­nen seli­tys sit­ten vii­me vai­hees­sa oli?

  Ja tämän edel­lä mai­ni­tun sum­man esiin otta­mi­nen ei tar­koi­ta sitä, että kan­nat­tai­sin venä­läi­sen oli­gar­kin teh­taan paran­ta­mis­ta suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien rahoil­la. Sii­nä maas­sa asiat hoi­tu­vat ymmär­tääk­se­ni myös pakol­la, kun­han vaan tar­peek­si ylhääl­lä niin päättävät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Kal­le:
  Vähän jäi sel­lai­nen kuva minis­te­ri Nii­nis­töön kom­men­teis­ta, että Suo­mi on ryn­tää­mäs­sä apuun rahoi­neen. Venä­jäl­lä on öljy­mil­jar­de­ja, joil­la hoi­taa asia. […] Mikä­li kätei­ses­tä on puutetta 

  No mitä jos puu­tet­ta on tah­dos­ta? Eikö­hän Nii­nis­töl­le­kin mie­lui­sin vaih­toeh­to ole että sot­ki­jat hoi­taa puh­dis­tuk­sen, mut­ta mitä sinun mie­les­tä­si noin niin­ku käy­tän­nön tasol­la pitäi­si teh­dä, jos kysei­nen yhtiö ja Kreml ilmoit­ta­vat ettei kiinnostakaan?

  a) Pakot­taa ne yhteis­työ­hön, b) mak­saa puh­dis­tus itse, c) antaa asian olla, vai d) jotain muu­ta, mitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Asi­aa hoi­de­taan taas paa­po­mal­la. YLE otsi­koi uutisensa:

  Suo­mes­sa poh­di­taan yhteis­työ­tä Luga-joen fos­fo­ri­pääs­tö­jen puhdistamiseksi”

  Eikö kysees­sä ole ympä­ris­tö­ri­kos! Teh­taan omis­ta­ja on Venä­jän rik­kaim­piin kuu­lu­va mies, jol­la on miljardiomaisuus.

  Ei täl­lä taval­la Itä­mer­ta pelas­te­ta tai puh­dis­te­ta, ei ikinä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. ode. sini­le­vien­kään osal­ta typ­pi­kuor­mi­tus ei ole täy­sin har­mi­ton­ta, mut­ta pro­ses­si on hie­man kimu­ran­tim­pi. typ­pi­kuor­mi­tus kas­vat­taa mui­den kuin sini­le­vien kevät­ku­kin­taa. suu­rem­man levä­mas­san kuo­le­mi­sen ja vajoa­mi­sen meren­poh­jaan ole­te­taan vapaut­ta­van poh­jas­ta enem­män fos­fo­ria sini­le­vien käyt­töön, jol­loin nii­den mää­rä saat­taa kesäl­lä kas­vaa. kos­ka kesäl­lä­kin sini­le­vät kil­pai­le­vat mui­den levien kans­sa on yhden typ­pi­ki­lon vai­ku­tuk­sen arvioin­ti sini­le­vä­mää­riin var­sin vai­ke­aa. niin ja voi tie­tys­ti olla että aika moni Itä­me­ri­mal­li meni uusik­si tämän löy­dön seurauksena…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Uusi jäte­ve­si­la­ki on muu­ten mel­koi­nen fars­si. Jokai­sen mum­mon­mök­kiin­kin han­ki­taan kal­liit lait­teet, joil­la kerä­tään fos­fo­ria tal­teen. Siel­tä se vie­dään keskuspuhdistamoille,mutta min­ne sieltä?
  Ei suin­kaan perus­kal­lioon raken­net­tuun lop­pusi­joi­tus­paik­kaan. Jät­teet kom­pos­toi­daan ja käy­te­tään viher­ra­ken­ta­mi­seen — puis­toi­hin, golkf­kent­tiin jne.
  Min­ne for­fo­ri siel­tä jou­tuu? Huuh­tou­tuu sade­ve­den muka­na vesistöihin.
  Amen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Vihe­rins­si:
  Itse vähän pel­kään sitä, että tämä mete­li Venä­jän pääs­töis­tä peit­tää suo­ma­lais­ten omat pääs­tö­läh­teet sekä Itä­me­ren ei-teol­li­set pääs­tö­läh­teet. Nii­tä­kin on, ja vaik­ka­pa Airis­ton kau­niis­ta kesäi­ses­tä kuk­ki­mi­ses­ta tai­dam­me voi­da kiit­tää lähin­nä itseämme. 

  Siel­lä mai­nit­se­mas­sa­ni Uudes­sa­kau­pun­gis­sa on ihan oma lan­noi­te­teh­das, joten ei tar­vit­se tur­vau­tua ravin­tei­den kaukotuontiin:

  http://www.yara.fi/about/where_we_operate/production_uusikaupunki_finland.aspx

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Täy­tyy nyt ihme­tel­lä miten lan­noi­te­teh­taal­ta voi kara­ta fos­fo­ria vie­mä­riin noin pal­jon. Fors­fo­ri on suh­teel­li­sen kal­lis ja rajal­li­nen luon­non­va­ra, ja tär­keä lan­noit­teen raa­ka-aine. Eikö se oli­si tuot­ta­vam­paa pis­tää se fos­fo­ri nii­hin lan­noit­tei­siin eikä jokeen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Tapio Pel­to­nen:
  Jep. Oli­sin ilah­tu­nut jos yhtei­siä vero­va­ro­jam­me käy­tet­täi­siin tähän (var­maan tul­laan­kin käyt­tä­mään, toi­vot­ta­vas­ti pian); vaik­ka Suo­mi mak­sai­si koko lys­tin, se on hal­pa hin­ta saa­vu­te­tus­ta päästövähennyksestä.

  Täl­lais­ten iso­jen pääs­tö­läh­tei­den kor­jaa­mi­nen on kaik­kein kus­tan­nus­te­hok­kain­ta Itä­me­ren suojelua.

  Mereen vuo­det­ta­van fos­fo­rin mark­ki­na-arvo on noin 500 000 euroa vuo­des­sa, jos mää­rä on 1000 ton­nia ja raa­ka-aine­pörs­sis­sä hin­ta 500 eur/tn. Luu­li­si venä­läi­sen sal­li­van antaa lah­joit­taa itsel­leen puh­dis­tus­lai­tok­sen, jon­ka ansios­ta lii­ke­voit­to jäl­leen nousee 20 mil­joo­nal­la ruplal­la vuodessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Sau­li: Kun kat­soo mil­lä vim­mal­la koti­maas­sa tar­tu­taan sinän­sä ihan aiheel­li­siin ympä­ris­tö­hait­toi­hin, niin tuol­lai­seen mon­ta ker­ta­luok­kaa suu­rem­piin ympä­ris­tö­ri­kok­siin pitää myös tart­tua mon­ta ker­ta­luok­kaa järeämmin. 

  Nii­nis­tön toi­min­ta tähän saak­ka täs­sä asias­sa on ollut lep­sua. Jos­tain luin, että tuon lan­noi­te­teh­taan omis­ta­jan omai­suu­den arvo on 4,4 mil­jar­dia Euroa. 20 mil­joo­naa pääs­tö­jen kuriin­saat­ta­mi­seen pitäi­si hänel­tä siis löy­tyä hel­pos­ti jos Suo­men ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri ja muu hal­li­tus pai­nos­ta­vat Venä­jän joh­toa hoi­ta­maan asian. Vai hoi­de­taan­ko tämä­kin suo­ma­lai­sel­la rahoi­tuk­sel­la ja syyl­li­set pää­se­vät pälkähästä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Juk­kaT, vesi­lais­ta on van­ha ja hyvä blo­gaus http://www.soininvaara.fi/2010/10/15/vero-on-parempi-kuin-normi/

  Oikeis­to­de­ma­ri, mus­ta on joten­kin huvit­ta­vaa että samaan aikaan paho­ja vih­rei­tä syy­te­tään sekä hait­ta­ve­rois­ta, että nii­den vaih­toeh­dos­ta jos yli­pään­sä mitään aikoo teh­dä, eli tyh­mäs­tä ja kal­liis­ta nor­mioh­jauk­ses­ta. Kus­tan­nus­tie­toi­nen luon­non­suo­je­li­ja ei aja nii­tä ohjaus­mak­su­ja kiusa­tak­seen ihmi­siä, vaan sik­si että tuol­la taval­la saa samat ympä­ris­tö­hyö­dyt deka­di­luok­kaa pie­nem­min kus­tan­nus­kin ja pie­nem­mäl­lä vai­val­la. Tasa­ve­ro se on remonttikustannuskin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Itä­me­ren suu­rin ongel­ma on sini­le­vä. Sii­hen taas typel­lä ei ole juu­ri vai­ku­tus­ta, kos­ka sini­le­vä ottaa type­nil­mas­ta. Fos­fo­ri ratkaisee.

  Täs­tä ei nyt olla aivan yhtä miel­tä. Aina­kin EU vaa­tii puh­dis­tusas­teen nos­ta­mis­ta myös typen koh­dal­la. On tot­ta, että typ­pi­pääs­töt tule­vat pal­jol­ti ilmas­ta, ehkä typen ja fos­fo­rin suh­de on olen­nai­sin. Mut­ta myös lisät­ty fos­fo­rin pois­to pistelähteistä=suuret kau­pun­git on kus­tan­nus­te­hok­kain­ta. Täs­tä tai­si olla joku tut­ki­mus­kin äskettäin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Evert The Neve­Rest:
  Asi­aa hoi­de­taan taas paa­po­mal­la. YLE otsi­koi uutisensa:

  Suo­mes­sa poh­di­taan yhteis­työ­tä Luga-joen fos­fo­ri­pääs­tö­jen puhdistamiseksi”

  Eikö kysees­sä ole ympä­ris­tö­ri­kos! Teh­taan omis­ta­ja on Venä­jän rik­kaim­piin kuu­lu­va mies, jol­la on miljardiomaisuus.

  Ei täl­lä taval­la Itä­mer­ta pelas­te­ta tai puh­dis­te­ta, ei ikinä.

  Jos se oikeas­ti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lys­ti kuka sen mak­saa. Nime­no­maan sik­si että tar­koi­tus on puh­dis­taa Itä­me­ri eikä venä­läi­nen bisnesetiikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. tpyy­luo­ma: Jos se oikeas­ti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lys­ti kuka sen mak­saa. Nime­no­maan sik­si että tar­koi­tus on puh­dis­taa Itä­me­ri eikä venä­läi­nen bisnesetiikka.

  Tämän lisäk­si saat­taa olla jokin juri­di­nen väy­lä hakea oikeut­ta (rahaa) saas­tut­ta­jal­ta itsel­tään. Tie­dä sit­ten nin­kä maan mil­lai­ses­sa tuo­miois­tui­mes­sa kan­sain­vä­li­siä ympä­ris­tö­ri­kok­sia puidaan.

  Sitä odo­tel­les­sa on var­mas­ti paras­ta mini­moi­da hait­ta ja toi­mia, jos hom­ma hoi­tuu noin­kin huokealla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Juk­kaT:
  Uusi jäte­ve­si­la­ki on muu­ten mel­koi­nen fars­si. Jokai­sen mum­mon­mök­kiin­kin han­ki­taan kal­liit lait­teet, joil­la kerä­tään fos­fo­ria tal­teen. Siel­tä se vie­dään keskuspuhdistamoille,mutta min­ne sieltä?
  Ei suin­kaan perus­kal­lioon raken­net­tuun lop­pusi­joi­tus­paik­kaan. Jät­teet kom­pos­toi­daan ja käy­te­tään viher­ra­ken­ta­mi­seen – puis­toi­hin, golkf­kent­tiin jne.
  Min­ne for­fo­ri siel­tä jou­tuu? Huuh­tou­tuu sade­ve­den muka­na vesistöihin.
  Amen. 

  Vaih­toeh­to 1: ote­taan mum­mon­mö­kin fos­fo­ri tal­teen ja lan­noi­te­taan sil­lä golf­kent­tä, jos­ta fos­fo­ri huuh­tou­tuu vesistöön.

  Vaih­toeh­to 2: pääs­te­tään mum­mon­mö­kin fos­fo­ri vesis­töön. Oste­taan golf­ken­täl­le lan­noi­te venä­läi­ses­tä teh­taas­ta. Lan­noit­teen fos­fo­ri huuh­tou­tuu vesistöön.

  Kai vaih­toeh­to 1 on kui­ten­kin ympäristöystävällisempi?

  Se on toki ongel­ma, että jokai­seen mum­mon­mök­kiin pitää ostaa tur­han kal­liit lait­teet. Tätä tpyy­luo­ma jo kom­men­toi­kin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. tpyy­luo­ma: Jos se oikeas­ti mak­saa 20 mil­liä, niin se on ihan yksi lys­ti kuka sen mak­saa. Nime­no­maan sik­si että tar­koi­tus on puh­dis­taa Itä­me­ri eikä venä­läi­nen bisnesetiikka.

  Jep, jep. Mak­se­taan vain kaik­ki venä­läi­set puh­dis­tus­lai­tok­set. Kyl­lä meil­lä on varaa. Ehkä tuo­hon yhteen ja moha­dol­li­ses­ti pariin muuhunkin. 

  Mut­ta entäs kun nii­tä on tuhan­sia ja mik­si ihmees­sä me haluam­me aut­taa venä­läis­ten kil­pai­lu­ky­kyä sil­lä, että inves­toim­me hei­dän teol­li­suu­teen­sa saa­mat­ta mitään vastapalvelukseksi?

  Jos EU:lla oli­si munaa, niin se lait­tai­si Venä­jäl­le pirun isot sakot ja ran­gais­tus­tul­lit, kun­nes ympä­ris­tö­ri­ko­li­set on lai­tet­tu kuriin.

  Koko Itä­me­ren suo­je­lu näyt­tää yksin­ker­tai­ses­ti nau­ret­ta­val­ta hih­hu­lei­den puu­has­te­lul­ta, kun lai­te­taan mil­joo­nia puh­dis­tus­toi­men­pi­tei­siin ja samaan aikaan joku toi­nen taho spruut­taa kaik­ki jät­teen­sä mereen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Aika­naan haja-asu­tuk­sen jätea­se­tuk­sen perus­te­luis­sa oli vir­he, jota usein tois­tel­laan. Nimi­täin se, että ver­tai­lus­sa ver­rat­tiin jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon put­ken­pääs­tä tule­via tunnettuja/tarkkoja pääs­tö­jä haja­se­tuk­sen pääs­töi­hin sel­vit­tä­mät­tä mitä ne todel­la ovat. Vir­he tapah­tui sii­nä, että ole­tet­tiin haja-ase­tuk­sen pääs­tö­jen jou­tu­van lähes sel­lai­se­naan vesis­töi­hin. Ts. ver­rat­tiin kes­ke­nään asioi­ta, joi­ta ei voi ver­ra­ta. Ei ole mitään yhtä­löä mil­lä jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty oli­si saa­tu. Näin tote­si myö­hem­min asi­aa val­mis­tel­lut virkamieskin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Hyvä uuti­nen Itä­me­rel­le mikä­li tämä pääs­tö­läh­de saa­daan tukittua. 

  Huo­nom­pi uuti­nen on, että saas­tut­ta­mi­nen on saa­nut jat­kua pit­kään kenen­kään huo­maa­mat­ta. Onko näi­tä enem­män­kin? Entä vähän pienempiä?

  Toi­nen huo­no uuti­nen on täl­lä­kin kom­ment­tio­sas­tol­la näky­vä koti­mai­nen reak­tio: omil­le pääs­töil­le ei tar­vit­se teh­dä mitään, kun Venä­jäl­lä­kin saastutetaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Ei niin, ettei­kö koti­mai­sil­le läh­teil­le tar­vi­si teh­dä mitään, mut­ta tämä läh­de näyt­tää ole­van mel­koi­sen mer­kit­tä­vä. Suu­rem­pi kuin koko Suo­men fos­fo­ri­pääs­töt ja las­ku­ta­vas­ta rii­puen kak­si tai nel­jä ker­taa suu­rem­pi kuin Suo­men maa­ta­lou­den fosforipäästöt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Toi­nen huo­no uuti­nen on täl­lä­kin kom­ment­tio­sas­tol­la näky­vä koti­mai­nen reak­tio: omil­le pääs­töil­le ei tar­vit­se teh­dä mitään, kun Venä­jäl­lä­kin saastutetaan.”

  Tus­kin­pa kovin moni on sitä miel­tä, että koti­mai­sil­le pääs­töil­le ei tar­vit­si­si teh­dä mitään. Jota­kuin­kin kaik­ki ovat var­maan­kin sitä miel­tä, että Itä­me­ri kun­toon. Mut­ta miten? Ennen kuin ryh­dy­tään tämän tar­mok­kaam­min teke­mään mitään, pitää näh­tä­väs­ti lait­taa uusik­si mene­tel­mät ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka tut­ki­vat pääs­tö­jä ja ehdot­ta­vat tär­kei­tä toi­men­pi­tei­tä. Nykyi­set kun eivät ole ns. hajul­la sii­tä, mis­tä nii­tä pääs­tö­jä tulee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Tai siis: kun edel­lä kir­joi­tin “mitään”, niin toki sel­lai­set toi­men­pi­teet kan­nat­taa teh­dä, joi­den hyö­dyl­li­syy­des­tä ei ole eri­mie­li­syyt­tä ja joi­den kus­tan­nuk­set eivät ole mer­kit­tä­viä. Luu­len­pa vain, että kaik­ki mata­lal­la riip­pu­vat hedel­mät on jo poimittu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Jos tuo todel­la pitää paik­kan­sa, niin pitää­hän sii­hen puut­tua, oli Suo­men paas­to­ta­so haja­paas­tois­sa mika tahan­sa. Tuol­la paas­to­ta­sol­la on mer­ki­tys­ta koko Ita­me­ren mitas­sa. Usko­ma­ton­ta etta tama on uusi tie­to! Nyt on Vil­le Nii­nis­tol­la nay­ton paikka.

  t. Mik­ko

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Juk­kaT: Min­ne for­fo­ri siel­tä jou­tuu? Huuh­tou­tuu sade­ve­den muka­na vesistöihin.

  Eipä tuo niin hait­taa kun kuor­mi­tus pysyy koh­tuul­li­se­na ja vesi on hape­kas­ta, fos­fo­ri kato­aa yhdis­tei­nä poh­ja­se­di­ment­tei­hin ja pysyy siel­lä kuten muu­kin kiin­to­hö­hä (siis, jos on hap­pea). Tämä lie­nee syy mik­sei sil­lä mum­mon­mö­kin veden­puh­dis­tuk­sel­la ole lopul­ta niin välik­si, ravin­teet eivät pää­se Itä­me­reen asti vaik­ka sat­tui­si­vat­kin luis­kah­ta­maan pai­kal­li­seen vesistöön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Hyvä kun tuli tie­toon, mut­ta rie­mu ei var­si­nai­ses­ti repeä ennen kuin sot­ke­mi­nen lop­puu. Sama se merel­le, kuka lys­tin mak­saa. Tämä on ensiar­voi­nen asia.

  Seu­raa­vak­si tär­kein on mak­sa­jan moraa­li­nen ulot­tu­vuus; sot­ta­py­tyt vas­tuuseen. Jos ei Suo­men oma uskal­lus vaa­ti­muk­siin rii­tä, oli­si­ko EU-iso­vel­jel­lä kei­no­ja? Ellei tai­tu, teh­dään asias­ta medias­how tyy­liin “voi köy­hiä vena­koi­ta, taas pitää aut­taa kehi­tys­maa­ta”. Saat­tai­si slaa­vi­lai­nen ylpeys estää almu­jen anelun.

  Ja sii­nä samal­la kun vie­lä muis­te­taan huo­leh­tia omas­ta pesäs­tä, niin avot.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.