Niinistön suosio romahti

Hesarin uudessa gallupis­sa huomionar­vois­in­ta ei ole Haav­is­ton ja Väyry­sen selvä irtiot­to muista. Merkit­tävin on Niin­istön kan­natuk­sen raju pudotus.
Viimek­si 43 % nyt 39%. Paljon?
Hesari on muu­tanut tulostustapaa. Aiem­mat luvut oli­vat kaik­ista äänestäneistä, nyt vain kan­tansa ilmais­seista. Kan­taansa ker­tomat­to­mia oli 31 pros­ent­tia, joten van­hal­la taval­la las­ket­tuna Niin­istön kan­na­tus on laskenut 27 pros­ent­ti­in! Tai uudel­la taval­la yli 50 pros­en­tista 39 pros­ent­ti­in ja nopeasti.

74 vastausta artikkeliin “Niinistön suosio romahti”

 1. Toinen kier­ros on var­ma. Kamp­pailu käy­dään kakkossijasta.

  Nyt lop­pume­treil­lä pitäisikin saa­da tele­vi­sioon kol­men gallu­peis­sa korkeim­mal­la ole­van vaaliväit­te­ly: Niin­istö, Haav­is­to ja Väyry­nen. Muiden osalta peli on jo pelattu.

  Jo voi onnitel­la Haav­is­toa aivan lois­tavas­ta vaa­likam­pan­jas­ta! Tämä teki Vihreille hyvää eduskun­tavaalien häviön (joka tosin vei hal­li­tuk­seen kiitos PerusS:n) jälkeen.

  Haav­is­to ja Väyry­nen ovat niin tasois­sa, että jokainen ääni ratkaisee. Jos olet vihreä, äänestä Haav­is­toa! Jos et ole vihreä, mut­tet halua oikeis­to­laista pres­i­dent­tiä Suomeen, äänestä Haavistoa!

  Väyrys­tä voit äänestää, jos olet… mitä…? En nyt kek­si oikein mitään järkevää syytä.

  Vaali-illas­ta tulee jännittävä.

 2. Pää räjähtää kyl­lä noiden gallup­pi­en uuti­soin­tien kanssa…

  “toisel­la kier­roksel­la Niin­istö saisi 67% äänistä ja Lip­po­nen 13%”…

  20% äänestää tyhjää ja Aku Ankkaa!?!?!

 3. Ode:

  Niin­istön kan­na­tus on laskenut 27 pros­ent­ti­in! Tai uudel­la taval­la yli 50 pros­en­tista 39 pros­ent­ti­in ja nopeasti.

  Hesarin mukaan edel­lisen gallupin (viikko 50–52) Niin­istön kan­na­tus kan­tansa päät­tänei­den kesku­udessa oli 48 pros­ent­tia, ei yli 50.

  1. jois­sakin tutkimuk­ses­sa aivan ästekkäin se oli 52 pros­ent­tia, mut­ta oikein. Tutkimuk­sia tulee ver­ra­ta vain saman fir­man tekemien välil­lä, kos­ka menetelmis­sä on eroja.

 4. Yksi seli­tys (vain osaseli­tys) voi olla, että jotkut Niin­istönkin kan­nat­ta­jat halu­a­vat vaikut­taa siihen, kuka muu selviää toiselle kierrokselle.

  Mui­ta seli­tyk­siä voisi hakea vaikka­pa viimeaikaises­ta kun­ta­pakkoli­ito­suuti­soin­nista. Ei liene Niin­istön vika — mut­ta kuitenkin.

  Kol­mas seli­tys voisi olla se, että Niin­istö ei ole nyt oikein itsen­sä yrit­täessään kulkea keski­tien keskitietä.

 5. Ehkä kansa on huo­man­nut, että Niin­istö on örmy talous­mies, joka sopisi näinä vaikeina aikoina eri­no­mais­es­ti luotet­tavak­si val­tion­va­rain­min­is­terik­si tai pääministeriksi. 

  Pekka Haav­is­to puolestaan sopii taus­tansa ja kiin­nos­tuk­sen kohtei­den­sa puoles­ta eri­no­mais­es­ti pres­i­dentin virkaan. Hän­tä en puolestaan voisi kuvitel­la val­tion­va­rain­min­is­terik­si tai pääministeriksi.

 6. En ymmär­rä, mik­si tulok­set pitäisi ilmaista tuol­la “van­hal­la” taval­la. Ei vaaleis­sakaan pros­ent­te­ja las­ke­ta kaik­ista äänioikeute­tu­ista vaan äänestämässä käyneistä.

 7. Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että niis­sä Niin­istön aikoinaan yli 60% olleis­sa kan­na­tus­lu­vuis­sa on paljon ilmaa. Jo vuodes­ta 2006 asti Niin­istöstä on puhut­tu ain­oana “mah­dol­lise­na” pres­i­dent­tiehdokkaana 2012 ja monien mielis­sä Niin­istön pres­i­dent­tiys alkoi näyt­tää vähän liiankin var­mal­ta. Joskus 2009 melkein koko äänestystapah­tu­ma tun­tui aika turhal­ta ajatuk­selta. Läpihuutojuttu.

  Mut­ta nyt kun kansalaiset ovat päässeet tutus­tu­maan mui­hin ehdokkaisi­in Niin­istön kan­na­tus on aset­tumas­sa hie­man luon­nol­lisem­malle tasol­la. Ei Niin­istö ole varsi­nais­es­ti mokail­lut, mut­ta hänen kam­pan­jansa on aika seif­fin tyl­sä. Toisaal­ta eipä hänel­lä ole ollut muu­ta kuin hävit­tävää. Eri­tyis­es­ti Haav­is­to ja Väyry­nen ovat kam­pan­joi­neet eri­no­mais­es­ti. Väyry­sen itseiro­nial­la höys­tet­ty kam­pan­ja on varsinkin ollut paras­ta suo­ma­laista poli­it­tista markki­noin­tia hetkeen.

 8. Sauli:
  Nyt lop­pume­treil­lä pitäisikin saa­da tele­vi­sioon kol­men gallu­peis­sa korkeim­mal­la ole­van vaaliväit­te­ly: Niin­istö, Haav­is­to ja Väyry­nen. Muiden osalta peli on jo pelattu. 

  Ainakin olisi haus­ka kuul­la Väyry­sen mielipi­de moi­ses­ta kutsusta…
  (Viit­taus vuo­teen 1994, jos tämä ei kaikille ollut päivänselvä)

 9. Vaaleista tehty­jen mielipi­demit­tausten data pitäisi lait­taa aina jakoon. Ei tarvit­sisi lukea tulok­sista pelkästään toimit­ta­jan val­it­se­mal­la taval­la. Voitaisi­in jokainen lukea niitä siten kuten halutaan.

  Viit­taan samal­la tuo­hon eiliseen kir­joituk­seen “Mielipi­de­tutkimuk­set ohjaa­vat äänestäjiä – onko se väärin?”

 10. Niin­istön kan­natuk­sen syöpymi­nen ei ole mikään ihme, joskaan vas­tae­hdokkaatkaan eivät ole mitään kovin ylivoimaista tasoa. Suuren kan­na­tusku­plan takia Niin­istö ei näis­sä vaaleis­sa ole oikein uskaltanut sanoa mitään, jot­tei vain suu­tut­taisi ketään kan­nat­ta­jis­taan, mut­ta tämä mitään­sanomat­to­muus itsessään on alka­nut vähitellen syödä kannatusta.

  Sit­ten tietenkin EU:n velka­kri­isin kär­jistymi­nen uusine kään­tei­neen, salamyhkäi­nen kun­ta­su­un­nitel­ma jota jo ikäväl­lä pakko­ruotsin run­nomisyri­tyk­sel­lä kun­nos­tau­tunut Hen­na Virkkunen ajaa väk­isin läpi — ja uusim­pana etenkin Kokoomuk­sen aja­ma Guggen­heim-han­ke liit­tyvät kaik­ki Kokoomuk­seen. Ja tuskin pres­i­dentin­vaalit ovat ain­oat vaalit, jois­sa näi­den vaiku­tus tul­laan näkemään.

  Mie­lenki­in­toista on nähdä, että onko toisel­la kier­roksel­la Väyry­nen vai Haav­is­to. Väyry­nen olisi selvästi kri­it­tisem­min EU:hun suh­tau­tu­va, mut­ta hark­it­sen silti vielä Haav­is­tonkin äänestämistä. Taitaa jäädä varsi­naiselle äänestyspäivälle lop­ullisen päätök­sen tekeminen.

 11. Hesarin ja Ylen tapa pitää eos-poruk­ka laskuis­sa on ollut kyseenalaista, mut­ta kun tavas­ta luovut­ti­in juuri ennen vaale­ja, saati­in jän­ni­tys­tä peliin.
  Kuka tahansa on Niin­istöä vas­tas­sa toisel­la kier­roksel­la, saa ääneni. Pait­si jos Hurskas tai Jytky yllät­tävät — vaik­ka ei Jytky tai­da enää tämän gallupin jäl­keen nous­ta. Nyt soini­laiset ryh­mit­tyvät Väyry­sen taakse ja ei-puoluesi­don­naiset viher­va­surit siir­tyvät kan­nat­ta­maan Haavistoa.
  Onnek­si olen itse jo äänestänyt, niin ei tarvitse hötkyillä.

 12. 2006 1. kieroksel­la tar­ja Halo­nen sai 46,3% äänistä, Niin­istö 24,1% — kakkoskier­ros oli aika tasaväkinen.

  Niin­istö val­i­taan pres­i­den­tik­si, jän­ni­tys on enää vain kakkoskier­roksen mahdollisuudessa. 

  Näi­den vaalien erikoisu­us oli­vat harv­inaisen seka­vat mielipi­demit­taus­tu­lok­set. Jos ei mielipi­det­tä äänet jakau­tu­vat samas­sa suh­teessa kuin muut äänet, Niin­istö saa­nee 48–51% äänistä ensim­mäisel­lä kierroksella.

  Vihrei­den vaal­i­main­on­ta jää jäl­keen jopa Vsem­mis­toli­itos­ta, joten Haav­is­ton lop­pukiri voi jäädä per­in­teisek­si vihreäk­si pet­tymyk­sek­si. Ehkä Vihreät eivät vain halua main­os­taa ja menestyä?

  Erikoisu­us on, että _yksikään_ ehdokas ei ole pitänyt his­to­ri­al­lista mieleen­jäävää puhet­ta — yes we can, kyl­lä se siitä ‑hengessä. Sik­si juuri tiuk­ka väit­te­ly Niin­istö — Väyry­nen — Haasvis­to olisi enem­män kuin tarpeen.

 13. Mitenköhän tuo­hon kole­hti­in voi osal­lis­tua? Yleisen lahjoi­tus­sivun kautta?

 14. -nyt julka­istu gallup on vain jatku­moa juuri vaalivi­ikol­la julka­istulle eduskuntavaaligallupille.

  -yritetään(salaliittoteoria)saada äänestäjät äänestämään medi­an suosikke­ja Haav­is­toa ja Niinistöä

  -kun äänet on las­ket­tu su-iltana,niin Haav­is­to on ään­ten­laskun jäl­keen 4.,edellään Soini/Väyrynen(tasaväkistä) ja selkeänä ykkösenä on Niinistö.

  arvelisin Haav­is­ton äänisaali­in max 12% anne­tu­ista äänistä.

  -siinä sitä on sit­ten selit­tämistä medi­al­la että miten gallupit heit­tää noin paljon.…jo toista ker­taa lyhyen ajan sisällä

  -ehkä tosi­aan olisi hyvä kieltää gallupit juuri ennen vaale­ja ‚niin kuin monis­sa mais­sa tehdään.

 15. Osaako joku selit­tää mik­si samana päivänä julka­is­tuis­sa gallu­peis­sa (HS, MTV3) on Niin­istön kohdal­la erit­täin suuret erot? Hesaris­sa 39% ja MTV3:ssa 47% ehdokkaansa valin­neista? Noin suuri heit­to ei oikein lisää luot­ta­mus­ta gallupeihin.

  1. Ero voisi selit­tyä sil­lä, että hesar­il­la on kak­si päivää tuoreem­mat luvut, mut­ta jos se selit­ty­isi täl­lä, Niin­istön olisi pitänyt menet­tää viikos­sa kan­na­tus­ta 20 pros­ent­tiyk­sikköä. Vaikea uskoa. Eri tutkimus­laitok­sil­la on eri menetelmät. Kan­nat­taa ver­ra­ta vain saman­laisia tutkimuk­sia keskenään.

 16. Gallupi­en ja muiden kieltämi­nen se vas­taa type­r­ää olisikin. Tiedon sijaan lev­iäi­sivät huhut, kos­ka joka tapauk­ses­sa mielpi­det­tä mitattaisiin.

  Toim­i­tuk­sis­sa kyvykkyys tulki­ta mielpi­de­tiedustelu­jen tulok­sia ja niiden epä­var­muuk­sia valitet­tavasti on vain poh­ja­mud­is­sa, numerot julk­iste­taan ja usko­taan sellaisinaan.

 17. Kuten Osmo huo­maut­ti, HS gallup (11.–15.) on tuoreem­pi kuin MTV:n (9.–13.).

  Olisi­pa mie­lenki­in­toista tietää onko HS gallupis­sa ollut nähtävis­sä mitään muu­tos­ta ennen per­jan­tai­ta ja sen
  jäl­keen. Siitä voi päätel­lä mikä vaiku­tus on ollut per­jan­taina julk­isu­u­teen vuota­neel­la kuntauudistussuunnitelmalla?

  Tuskin ero selit­tyy pelkästään tutkimus­laitosten eri­laisil­la menetelmillä.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei main­os­te­ta, kos­ka ei ole rahaa. Helsin­gin vihrei­den piiris­sä kerätään kole­htia hesarin mainokseen.

  Ottakaa sosi­aa­li­nen media parem­min hal­tu­un. Täl­lä het­kel­lä Haav­is­ton kan­na­tus­sivus­tol­la face­bookissa on yli 35000 “tykkääjää”, mut­ta Haav­is­toa kan­nat­ta­vat vaikut­ta­jat ja vihreät poli­itikot lois­ta­vat pois­saolol­laan (toisin kuten eräi­den kil­pail­i­joiden sivus­toil­la). Toteut­takaa kohden­net­tu “varainkeruu”. Mitä jos sinä vaik­ka oma­l­la nimel­läsi vetoisit noi­hin fb-kan­nat­ta­ji­in suo­ral­la linkil­lä selkeästi määritel­lyn kole­hdin muo­dos­sa. Siel­lä on jengiä, jot­ka ovat enem­män kuin valmi­it pistämään muu­ta­man roposen ja enem­mänkin likoon. Jokainen voi edelleen välit­tää vetoomus­ta eteen­päin, tutu­ille ja tut­tu­jen fir­moille, jne. Sen jäl­keen joku val­tu­uskun­nan jäsenistä voisi esit­tää vaik­ka satasen haas­teen kaikille muille jäse­nille (täl­lä het­kel­lä n. 150 jäsen­tä), jne. Ei pidä vähätel­lä pieniä puro­ja. Heikot sig­naalit puhu­vat sen puoles­ta, että paljon eri­laista väkeä on liik­keel­lä — osal­lis­tukaa ja osal­lis­takaa. Kam­pan­join­tia voi tehostaa huo­mat­tavasti muu­ta­man min­uutin lisä­panok­sel­la; älkää jämähtäkö omaan pie­neen piiriinne.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei main­os­te­ta, kos­ka ei ole rahaa. Helsin­gin vihrei­den piiris­sä kerätään kole­htia hesarin mainokseen.

  Jos kole­htin­sa voi kan­taa kekoon ilman (mihinkään) puolueeseen liit­tymistä niin mielel­läni minäkin kan­taisin kor­te­ni kekoon. 

  Suo­mi tarvit­see ja ansait­see Pekka Haav­is­ton kaltaisen kokoa­van, rohkean ja kaikkia suo­ma­laisia arvosta­van presidentin.

 20. Pekka Klär­ck:
  Mitenköhän tuo­hon kole­hti­in voi osal­lis­tua? Yleisen lahjoi­tus­sivun kautta?

  - Ilmoi­ta Outi Sil­fver­bergille, outi.silfverberg ättä vihreat.fi, halusi vas­ta­ta haas­teeseen, esim. “Mai­ja Meikäläi­nen osal­lis­tuu 20 eurol­la”. Tee tämä VIIMEISTÄÄN tiis­taina 17.1. klo 24.00 mennessä.
  — Mak­sa tuk­isum­ma Helsin­gin Vihrei­den tilille.
  Tilinu­mero: 800010–1504084
  Viestikent­tään: Haav­is­ton HS-mainos

 21. Minus­ta huomionar­voista ei ole Niin­istön lukemien putoami­nen. Haav­is­ton kam­pan­jan nimis­sä tietysti kuu­luu lyödä rumpua “hei me voidaan vaik­ka voit­taa”, vaikkei tuo­hon ihan uskoisikaan. Mut­ta Niin­istön johto on niin selvä, että on aivan ymmär­ret­tävää, että suuri osa äänestäjistä miet­tii sitä, kuka on se toinen toiselle kier­rokselle menevä.

  Tässä suh­teessa minus­ta huomionar­voista on Väyry­sen suo­sio, joka on minus­ta ker­ta kaikkisen yllät­tävän korkeal­la. Kuka olisi Kepun ehdokkaanetsin­täepä­toivon keskel­lä uskonut että Väykkä on vakavasti ehdol­la toiselle kierrokselle?

 22. Esitän seu­raa­van huip­puti­eteel­lisen ennus­teen: jos Väyry­nen ei pääse toiselle kier­rokselle, niin hänen medi­a­peliselit­te­lyn­sä tulee ole­maan sietämätön­tä kukkua. Kun­takar­tan vuosi mitä ilmeisim­min joku hänen kannattajansa.

 23. Vielä tuos­ta Hesarin tämän­päivän tulok­sen ver­tailus­ta mui­hin viime aiko­jen mittauksiin:
  Lain­aus verkkouutisista:

  “Helsin­gin Sanomien tiis­ta­iaa­muises­sa TNS Gallupin kyselyssä Niin­istön kan­na­tus oli 39 pros­ent­tia. HS:n tulok­set poikkea­vat muista, sil­lä MTV3:lla Niin­istö siis sai 47 pros­entin, IS:n kyselyssä lauan­taina 49 pros­entin, Kymen läänis­sä Sanoman sanomale­htien oven­suuky­selyssä lauan­taina 53 pros­entin ja Yle/Taloustutkimuksella 5. tam­miku­u­ta 52 pros­entin kan­natuk­sen kan­tansa ilmaisseista.”

 24. Itse pidän pres­i­dentin­vaale­ja jo taputel­tuna sen osalta, että pres­i­dentin nimi on Niin­istö. Sen vuok­si kiin­nit­täisin huomio­ta per­in­teisen vasem­mis­ton rom­ah­tamiseen näis­sä vaaleis­sa. Jos Lip­po­nen saa alle 10 pros­entin kan­natuk­sen, niin tämä hei­jas­tuu väistämät­tä hal­li­tustyösken­te­lyyn demarei­den osalta. Samoin Haav­is­ton ja Väyry­sen men­estys tuo uut­ta uskoa näi­den puoluei­den toim­intaan ja puoluei­den kan­nat­ta­jille — tämän vuok­si paik­ka toiselle kier­rokselle on tärkeä, vaik­ka Niin­istö voit­taakin. Eri­tyis­es­ti Väyry­sen venymi­nen toiselle kier­rokselle tarkoit­taisi puolueen nousua kuolleista ja ken­ties lib­er­aalin Kiviniemen lähtöä puolueen johdosta.

 25. Sauli:
  … mut­tet halua oikeis­to­laista pres­i­dent­tiä Suomeen…

  Tässä se ongel­man ydin onkin! 😉 Ketä äänestää, jos halu­aa oikeis­to­laisen pres­i­dentin? Ehdokkaissa ei ole ketään oikeis­to­laista. Samoin, jos halu­aisit lib­er­aalin pres­i­dentin, niin vähi­in käy ennen nol­laa, kun HS:n ana­lyysin ain­oa val­takun­nan tason lib­er­aali suo­ma­lainen poli­itikko, Ode, ei ole ehdolla. 

  Sauli:

  …Vaali-illas­ta tulee jännittävä.

  Ain­oa jän­ni­tyk­sen aihen on, käytetäänkö rahaa toiseen kierrokseen.

 26. Haav­is­to pär­jää, kos­ka hän on poli­it­ti­nen medi­aani. Hän on kuin Raimo Ilaskivi-replika.

  Yhdessä vaali­ten­tis­sä olin näkev­inäni, että Pekka Haav­is­to spru­ut­tasi ras­vakan­nul­la kor­vas­ta voidet­ta leukaperiinsä.

  Pekka Haav­is­to on pär­jän­nyt, kos­ka hän ei ole päästänyt suus­ta vihre­itä viitasam­makoi­ta tyyli­in sähköti­eteen nobelisti Satu Has­si blo­gis­saan 17.01.2012:

  “Jopa aurinkopa­neeli tuot­taa sähköä Suomen talves­sa, jos sen val­o­kennopin­ta on asen­net­tu pystyyn. Tosin uskoisin Suomes­sa useim­miten käytän­nöl­lisem­mäk­si vai­h­toe­hdok­si talon katolle asen­net­tu­ja pystyak­seloitu­ja tuuli­tur­bi­inei­ta, jot­ka kauem­paa kat­soen näyt­tävät suun­nilleen samal­ta kuin savupiiput”

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei main­os­te­ta, kos­ka ei ole rahaa. Helsin­gin vihrei­den piiris­sä kerätään kole­htia hesarin mainokseen.

  Hieno hom­ma. Ilmeis­es­ti saamme koh­ta lukea kuin­ka Vihreä puolue on hakeu­tunut konkurssiin.

  Voi tätä ilon päivää!

 28. JTS kir­joit­ti “Vihrei­den vaal­i­main­on­ta jää jäl­keen jopa Vsem­mis­toli­itos­ta, joten Haav­is­ton lop­pukiri voi jäädä per­in­teisek­si vihreäk­si pet­tymyk­sek­si. Ehkä Vihreät eivät vain halua main­os­taa ja menestyä?”

  Vaali­ra­hoi­tus lie kuitenkin JTS.llekin tut­tu asia?
  Ehdokkaiden rahoituk­ses­ta voi lukea mm täältä: http://www.iltasanomat.fi/presidentinvaalit/taalta-presidenttiehdokkaat-saavat-rahaa—katso-listat/art-1288441725671.html

  Ja Haav­is­ton kam­pan­jan rahoituk­ses­ta täältä
  http://haavisto2012.fi/lahjoita/#avoimuus

  Erot sum­mis­sa ja rahan ker­tymiskanavis­sa ovat ilmeiset (yritys‑, ay-liike‑, säätiöra­hat vrs kan­nat­ta­jien mikrolahjoitukset.

  Jos/kun Haav­is­to pääsee toiselle kier­rokselle tarvi­taan lahjoituk­sia kam­pan­jaan todel­la nopeasti. Eli Haav­is­toa kan­nat­ta­vat viimeistään sil­loin mukaan.

 29. Kos­ka voi olla jok­seenkin var­ma Niin­istön läpipääsys­tä 1. kier­roksel­la ja hyvin toden­näköäisetöä voitos­ta. Niin sit­ten ajat­telee, että on ter­veel­listä muis­tut­taa hän­tä kuol­e­vaisu­ud­es­ta ja sitt­ten 1. kier­roksel­la antaa potkua jollekin muuten hyvälle ehdokkaalle.

 30. “Niin­istön suo­sio romahti”

  Niin­istön kan­na­tus­luke­mat ovat tip­puneet 39 %:iin, ja se on siis “rom­ah­dus”.

  Entä jos olisi tip­punut vaik­ka 5 %:iin. Mitä sanaa pitäisi sil­loin käyt­tää kun r‑sana on jo (kauan sit­ten) käytetty ?

 31. Häm­mästyt­tävim­mältä vaikut­taa, että Paa­vo Lip­po­nen on saa­mas­sa suur­in­pi­irtein saman ään­imäärän, kun Mitro Repo sai eurovaaleis­sa. Ilmeis­es­ti aika on aja­mas­sa demarien ohi todel­la vauhdikkaasti.

  Yksi suuri kysymys muista häviäjistä on, että miten käy perus­suo­ma­lais­ten? Jos soinin äänipros­ent­ti on alle puo­let eduskun­tavaaleista, niin siinä koko puolue joutuu pohti­maan jatkonäkymiään.

  Niin­istön kan­na­tus on ollut vähin­tään puoli­tois­tak­er­tainen kokoomuk­sen kan­natuk­seen näh­den, mon­esti jopa tuplat­en, joten eiköhän se kel­paa Saulin äänestäjille ensim­mäiselle kierrokselle.

 32. Min­un logi­ik­ka sanoo, että 1. äänestyskier­roksen 2. tulleesta tulee 2. äänestyskier­roksen 1. siinä tapauk­ses­sa jos 1. äänestyskier­roksen 1. ääniä saanut sai äänistä < 50%. Ja vain näin jos äänestäjät ovat 2. kier­roksel­la uskol­lisia äänestämilleen ehdokkaille.

  Eli kan­nat­taakin tul­la 2. 1. äänestyskier­roksel­la ja eniten ääniä saanut saa äänistä < 50%.

 33. Xerx­es:
  Entä jos olisi tip­punut vaik­ka 5 %:iin. Mitä sanaa pitäisi sil­loin käyt­tää kun r‑sana on jo käytetty ? 

  Lama? Talvi­so­ta? Harmageddon? 

  Talousuutis­ten puolel­la har­rastet­ti­in tätä ter­mi-inflaa­tio­ta varsinkin muu­ta­ma vuosi sitten…

 34. Heik­ki:
  Häm­mästyt­tävim­mältä vaikut­taa, että Paa­vo Lip­po­nen on saa­mas­sa suur­in­pi­irtein saman ään­imäärän, kun Mitro Repo sai eurovaaleis­sa. Ilmeis­es­ti aika on aja­mas­sa demarien ohi todel­la vauhdikkaasti.
  ´snip´

  Kyl­lä tämä menee Lip­posen henkilöko­htaiseen piikki­in — demarien kan­nat­ta­jakun­ta on niin van­haa, että hänen molem­mat hal­li­tuk­sen­sa muistetaan.

 35. Tässä on kiinitet­ty huomio­ta demarei­den suo­sion pudotukseen.

  Minus­ta oleel­lisem­paa on se, että joka iki­nen ehdokkaista on, aina Essayahia ja Niin­istöä myöten, on sosiaalidemokraatti 😉

 36. Tavalli­nen Teknikko: Eli kan­nat­taakin tul­la 2. 1. äänestyskier­roksel­la ja eniten ääniä saanut saa äänistä alle 50%.

  Taitaa kuitenkin olla niin, että niin kauan, kun Suomes­sa on käytet­ty kak­si­vai­heista kansan­vaalia (ja myös 1988, kun oli käytössä kansan­vaalin ja val­it­si­jami­esten seka­sotku), on ensim­mäisen kier­roksen voit­ta­jas­ta tul­lut presidentti. 

  Vaikut­taisi siis siltä, että kan­nat­taa voit­taa ensim­mäi­nen kierros.

 37. Evert The NeveR­est:

  Pekka Haav­is­to on pär­jän­nyt, kos­ka hän ei ole päästänyt suus­ta vihre­itä viitasam­makoi­ta tyyli­in sähköti­eteen nobelisti Satu Has­si blo­gis­saan 17.01.2012:

  Joka ker­ta, kun Has­si julkaisee blo­gin­sa, niin Vihrei­den kan­na­tus notkah­taa hieman.

 38. Janne:
  Itse pidän pres­i­dentin­vaale­ja jo taputel­tuna sen osalta, että pres­i­dentin nimi on Niin­istö. Sen vuok­si kiin­nit­täisin huomio­ta per­in­teisen vasem­mis­ton rom­ah­tamiseen näis­sä vaaleissa.

  Ongel­ma tietysti on siinä, että yleen­säkin otet­ti­in ehdokkaak­si oikeis­to-Paa­vo, joka juuri ajoi SDP:n huonoon jamaan. Toisaal­ta vasem­mis­to-Paa­vokaan ei per­in­teisen vasemmistolainen.
  Vaalit eivät siis ker­ro mitään vasem­mis­ton kan­natuk­ses­ta vaan vasem­mistop­uoluei­den nukah­duk­ses­ta ja medi­an harp­pauk­sista oikeis­tovihreään suuntaan.

 39. anonyy­mi: Ongel­ma tietysti on siinä, että yleen­säkin otet­ti­in ehdokkaak­si oikeis­to-Paa­vo, joka juuri ajoi SDP:n huonoon jamaan. Toisaal­ta vasem­mis­to-Paa­vokaan ei per­in­teisen vasemmistolainen.Vaalit eivät siis ker­ro mitään vasem­mis­ton kan­natuk­ses­ta vaan vasem­mistop­uoluei­den nukah­duk­ses­ta ja medi­an harp­pauk­sista oikeis­tovihreään suuntaan.

  Siis kyl­lähän per­in­teinen vasem­mis­to on rom­ah­ta­mas­sa näis­sä vaaleis­sa kuten aikaisem­min kir­joitin. Jos maas­sa on ollut 30 vuot­ta demari­pres­sa ja ehdokas saa täl­lä ker­taa kym­menisen pros­ent­tia äänistä, niin kyseessä on rom­ah­dus. Henkilö­vaal­ista on kyse, mut­ta tulos hei­jas­tuu myös jo valmi­ik­si riitaisan hal­li­tuk­sen työsken­te­lyyn. Oikeat puolue­vaalit on tulos­sa jo syksyl­lä ja leikkaus­lis­to­ja pitäisi tehdä sekä vero­ja nostaa..

 40. Toisel­la kier­roksel­la Haav­is­ton kan­nat­taa sanoa jotain todel­la EU-kri­it­tistä, osoit­tau­tua hie­man maa­han­muut­tokri­itikok­si ja kosia sekä väyrys­läisiä että soini­laisia. Haav­is­ton tulisi yllät­tää poikkeuk­sel­lisel­la taval­la ja lähen­tyä entis­es­tään sin­isilmäisen kukka­hat­tukuoron arkkivi­hol­lisia. Tuo­da esille heikoimpi­en ase­man paran­t­a­mi­nen konkreet­tisel­la taval­la ja kan­nus­tavu­u­den paran­t­a­mi­nen jne. Haav­is­to on järkivihreä, täten hänen tulisi tehdä selvä pesäero puolueen­sa hörhösiipeen. 

  Niin­istä on lopen varovainen ja voi olla, että huk­ka varovaisen perii. Karis­ma ei ole ollenkaan niin vah­vaa kuin odotin aiem­min, aika har­maa nätisti sanottuna.

 41. Suomes­sa on 2,6 miljoon­aa työssäkäyvää. Medi­aa­ni­palk­ka on 2.940 euroa/kk, eli 1,3 miljoon­aa ihmistä ansait­see tätä vähem­män. Eläkeläisiä on 1,4 miljoon­aa ja medi­aanieläke 1.630 euroa. Työt­tömiä on liki 200.000. Noin kolme miljoon­aa ihmistä elää varsin vaa­ti­mat­tomil­la tuloil­la. Ylin desi­ili omis­taa läh­es kaiken omaisuuden.
  Työn­tek­i­jät mak­sa­vat vuodessa 120 miljoon­aa euroa johta­jien lisäeläkkeitä (HS 16.1.).
  Ei voi kuin ihme­tel­lä mis­tä kokoomus­laisen pres­i­dent­tiehdokkaan gallup­kan­na­tus tulee. Onko val­ta­me­di­an pro­pa­gan­dakoneis­ton vaiku­tus todel­la niin suuri, että pien­i­t­u­loiset työn­tek­i­jät ja eläkeläiset koke­vat kuu­lu­vansa parem­paan seu­raan kun äänestävät kokoomus­laista Niin­istöä, jol­la sitä pait­si ei ole minkään­laisia meri­it­te­jä pres­i­dentin virkaan.
  Haav­is­to olisi hyvä pres­i­den­tik­si. Media nos­tat­taa Haav­is­ton kan­na­tus­ta varmis­taak­seen Niin­istön valin­nan toisel­la kier­roksel­la. Sokea Reet­takin tajuaa, että Haav­is­to ei voi toisel­la kier­roksel­la saa­da yli puol­ta äänistä.
  Nyt viimeistään pitäisi herätä ja äänestää tohtori Väyrys­tä, joka on aina ajanut huonom­pio­sais­ten asi­aa ja on ehdot­tomasti pätevin pres­i­den­tik­si. Väyry­nen on ehdokkaista ain­oa, jol­la on mah­dol­lisu­us voit­taa Niinistö.

 42. Kos­ka halu­an vaikut­taa vaaleis­sa, ehdokkaani ensin­näkin käy edes kohtu­ullisen vaa­likam­pana­jan ja lisäk­si on omas­sa puoleessaan mah­dolli­nen (ei täy­din epä­to­den­näköi­nen) valittava.

  Vihrei­den kam­pan­join­nin per­in­teinen ongel­ma on kam­pan­join­nin puut­tumi­nen ja sen vähänkin hajaut­ta­mi­nen myös täyte-ehdokkaisiin.
  Puolue­si­h­teeri ehkä voisi miet­tiä asiaa.

  Vaali­ra­hoi­tuskaan ei ihan tyhjästä ilmaan­nu ja tekemät­tä kovasti töitä. 

  Pekka on tehnyt ihan kun­noitet­ta­van työn, mut­ta kuu­den vuo­den kulut­tua — hei, kan­nat­taako lähet­tää omaa ehdokas­ta ihan vain häviämään ja yrit­tämään ilman asial­lista vaalikassaa.

 43. Vaaleis­sa pär­jää net­ti­aikakaut­e­na main­iosti, jos ehdokkaal­la on vah­va kansan­li­ike takana. Haav­is­to voisi suo­raan myön­tää, että perus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­tokri­ti­ikille on myös asiaperusteita. 

  Ps. Asi­as­ta ohi, mut­ta olen näyt­tänyt ottei­ta Osmon järke­vistä maa­han­muut­toa koske­vista blogikir­joituk­sista ihmisille. Aika moni on luul­lut niitä perus­suo­ma­lais­ten vihakirjoituksiksi…

 44. Sauli:
  YLEn uuni­tuore gallup! (klikkaa)

  Haav­is­ton kan­na­tus nousee koko ajan. Nyt jo selvä kakko­nen. Riit­tääkö kiri?

  Haav­is­ton kiri on itseasi­as­sa vas­ta tänään toden­te­ol­la alka­nut ja puhkua taku­ul­la riit­tää toisel­lakin kier­roksel­la. Niin­istön pitkä kiri alkaa taas puu­tu­maan mitä onkin odotel­tu jo pitkään. Kyl­lä tämä on se unel­ma­fi­naali­pari toiselle kier­rokselle. Kan­nat­taa muis­taa, että pres­i­dentin valin­nan lop­ul­ta tekevät Suomen viisaat ja pitkään hark­it­se­vat naisäänestäjät. Kaik­ki on mahdollista!

 45. Tun­tu­vat mon­et vetävän kovin hanakasti yhtäläisyys­merk­it pres­san vaalien ja puolueen kan­natuk­sen välille. Siinä ei ole mitään järkeä.

  Top3:n ulkop­uolelle sijoit­tumi­nen pres­i­dentin vaalien ensim­mäisel­lä kier­roksel­la pitäisi säätää ran­gais­tavak­si teoksi.

 46. Pres­i­dentin­vaali­ai­heen vier­estä: “Työn­tek­i­jät mak­sa­vat vuodessa 120 miljoon­aa euroa johta­jien lisäeläkkeitä (HS 16.1.).”

  Tässä on kyl­lä langet­tu hal­van­puoleiseen pop­ulis­mi­in. Keskimääräi­nen lisäeläke on 166 euroa, ja jo eläk­keen­saa­jien lukumäärä (kym­meniä tuhan­sia) ker­too, että eläket­tä saa­vat muutkin kuin eli­it­ti. Jutus­sa kyse ei ole kun­nol­lis­es­ta jour­nal­is­mista, vaan per­in­teis­es­tä herravihasta.

  http://viikonvikatikki.blogspot.com/2012/01/166-eurolla-eliittiin.html

 47. Sanokaa­pa, miten tulk­it­sitte Ylen vaa­likeskustelun alun. Yrit­tikö Soi­ni vih­ja­ta, että perus­suo­ma­lais­ten pitäisi äänestää Haav­is­toa, kun hän kolmeen ker­taan ylisti Haav­is­ton jaloa tekoa tämän vierail­tua Hakkaraisen sahalla??

 48. Ilmeis­es­ti suo­ma­laiset ovat vieläkin sen ver­ran luon­non kansaa, että tilas­tonikkar­it pystyvät seu­raa­maan meitä kuin “hai laivaa” siihenkin asti, kunnes YLEssä vaali­valjo­japro­fes­sori toteaa vaalin jäl­keen, että näin­hän oli jo aikaa sit­ten ennen vaalia ennustet­tu ja tilas­toitu kansan äänestyskäyt­täy­tymistä, että virhe­p­ros­ent­ti oli sen 0,5 ver­ran kuin alun­perin arvioiti­inkin. Eli ei tässä äänestyk­sen lop­putu­lok­ses­sa mitään uut­ta ollut.

 49. Osmo Soin­in­vaara: Sanokaa­pa, miten tulk­it­sitte Ylen vaa­likeskustelun alun. Yrit­tikö Soi­ni vih­ja­ta, että perus­suo­ma­lais­ten pitäisi äänestää Haav­is­toa, kun hän kolmeen ker­taan ylisti Haav­is­ton jaloa tekoa tämän vierail­tua Hakkaraisen sahalla??

  Tarkoi­tus oli dis­sa­ta Haav­is­toa. Soini­han hijat­tain ihmetteli, kuin­ka Pekka oli onnis­tunut häivyt­tämään Vihrey­den pois kam­pan­jas­taan. Nyt Timo oli sur­fan­nut laa­jakaistal­la ja toden­nut, että kaik­ki alkoi Hakkaraisen sahavierailul­ta, niin kuin se itse asi­as­sa alkoikin. 

  Soi­ni yrit­ti nyt tässä ker­toa sitä, että kyse on Pekan kohdal­la ollut tietois­es­ti hark­i­tus­ta imagokam­pan­jas­ta (joka on siis aina ja kaikissa tapauk­sis­sa väärin, riip­pumat­ta mitä sil­lä saavute­taan), eikä aidos­ta olemis­es­ta. Pekka on Tim­on mielestä falski.

  Soi­ni on sen ver­ran tehnyt kuitenkin kotiläksyjä, että hän tajusi, että tätä ei mis­sään nimessä pidä sanoa suo­raan, kos­ka se lisää vas­takkainaset­telua, joka on täl­lä het­kel­lä todel­la out. Soi­ni päät­ti monolo­gin­sa jotenkin näin, kun toimit­ta­ja ehdot­ti Soinin otta­neen kunn­ian Haav­is­ton kam­pan­jan onnis­tu­mis­es­ta: “Ei. Yritin vain selvit­tää kuin­ka taitavasti tässä on toimittu”.

 50. Osmo Soin­in­vaara:
  Sanokaa­pa, miten tulk­it­sitte Ylen vaa­likeskustelun alun. Yrit­tikö Soi­ni vih­ja­ta, että perus­suo­ma­lais­ten pitäisi äänestää Haav­is­toa, kun hän kolmeen ker­taan ylisti Haav­is­ton jaloa tekoa tämän vierail­tua Hakkaraisen sahalla??

  Samaa mietin minäkin.

  Ehkä Perus­suo­ma­laiset halu­aa nähdä toisel­la kier­roksel­la mielu­um­min Haav­is­ton, ettei Väyry­sen men­estys anna Keskustalle hyvää pont­ta kuntavaaleihin.

 51. Niin minä sen tulk­itsin! Tässä tilanteessa Soi­ni ei yllä toiselle kier­rokselle, mut­ta ei saa päästä Väyry­nenkään. Haav­is­to on parem­pi ehdokas toiselle kier­rokselle. Väyry­sen pääsy toiselle kier­rokselle ei hyödyt­täisi EU-kri­it­tisyyt­tä, vaan toisi lisä-ääniä EU-rakas­tavaiselle Keskustalle. Ei Keskus­ta Väyry­sen takia parem­mak­si muu­tu, vois­in­pa vielä äänestää Haavistoa. 

  Haav­is­to on järkevä kohdel­lessaan per­su­ja ihmis­inä. Haav­is­to voisi lait­taa stopin typerälle/hysteeriselle rasis­mikirvei­den heilut­telulle! Hal­la-ahokin on oikeasti parem­pi tyyp­pi kuin mil­laisek­si media hänet esit­tää, ammat­ti­lainen maa­han­muu­ton kehittäjänä.

 52. Nyt äänestäisin Pekka Haav­is­toa, joka on puhunut itselleen myös suuren yleisön edessä uskot­tavu­us­ta­son, joka pres­i­den­tiltä tietysti vaaditaan.

  Pekalla toivoisi paukku­jen riit­tävän vielä toisel­lakin kier­roksel­la, kun lop­pu­vas­tus on ilmeis­es­ti hir­muinen työväen mies Sauli Niin­istö, johon saa­nee hel­posti etäisyyt­tä puhu­mal­la humaan­im­man poli­ti­ikan puolesta.

 53. Pekka Taipale:
  Pres­i­dentin­vaali­ai­heen vier­estä: “Työn­tek­i­jät mak­sa­vat vuodessa 120 miljoon­aa euroa johta­jien lisäeläkkeitä (HS 16.1.).”

  Tässä on kyl­lä langet­tu hal­van­puoleiseen pop­ulis­mi­in. Keskimääräi­nen lisäeläke on 166 euroa, ja jo eläk­keen­saa­jien lukumäärä (kym­meniä tuhan­sia) ker­too, että eläket­tä saa­vat muutkin kuin eli­it­ti. Jutus­sa kyse ei ole kun­nol­lis­es­ta jour­nal­is­mista, vaan per­in­teis­es­tä herravihasta.

  http://viikonvikatikki.blogspot.com/2012/01/166-eurolla-eliittiin.html

  Oletko sitä mieltä, että 120 miljoon­aa euroa vuosit­tain ei ole merk­it­sevä sum­ma? Joku ainakin on sitä mieltä, kos­ka noista lisäeläkkeistä tässä muo­dos­sa on luovut­tu tai siis uusia ei ole myön­net­ty 2000-luvun alun jäl­keen. Toki van­hat sopimuk­set pide­tään. Tuo­ta keskimääräistä sum­maa saa toki vielä pienem­mäk­si jaka­mal­la sen päiväsummalle.

  1. Tuo on karkea aktu­aari­nen virhe. Lisäeläkkei­den piti mak­saa itse itsen­sä, mut­ta mak­sut peit­tävät menoista vain kol­ma­sosan. Eihän tämä nyt näin voi olla. Vaikea uskoa, että joku on vil­pit­tömin mielin voin­ut laskea noin väärin.

 54. newyork­ista: Toki van­hat sopimuk­set pidetään. 

  Tuo­ta jauhetaan mon­es­sa paikas­sa. Muun muas­sa Kreikan kri­isin yhtey­dessä on mainit­tu mon­een ker­taan, että Suomes­sa on tapana mak­saa velat. Min­un mielestäni kohtu­ut­tomak­si osoit­tau­tu­via sopimuk­sia ei pidä nou­dat­taa. Etenkään jos sopimuk­sen mak­sa­ja ei ole ollut edes sopimus­ta tekemässä. Ter­veisiä vaan suurille ikälu­okille, jot­ka kuvit­tel­e­vat ole­vansa oikeutet­tu­ja tiet­ty­i­hin eläkkeisi­in hau­taan asti.

  (Eikö ihan lais­sakin ole joku pykälä kohtu­ut­tomista sopimuksista?)

 55. Lisäeläkkeitä tyyp­il­lis­es­ti mak­se­taan yhtiöitet­ty­jen val­tion viras­to­jen työn­tek­i­jöille, jol­loin kom­pen­soidaan muu­os­ta viran ja työ­suh­teen eläk­keen määräytymisessä.

  Uuti­soin­ti “johj­ta­jien suueläkkeistä” pitänee naut­tia suolan kera.

  Veikkaan, että val­tio yhtiöit­täessään las­ki väärin esimerik­si elinikän ja todel­lisen eläköitymisen.

 56. Ode:

  Tuo on karkea aktu­aari­nen virhe. Lisäeläkkei­den piti mak­saa itse itsensä.

  Speku­loitko, vai tiedätkö oikeasti, että lisäeläkkei­den rahas­toitu osu­us piti riit­tää mak­samaan eläkkeet?
  Oliko lisäeläke­jär­jestelmä alus­ta alka­en ajatel­tu tilapäisek­si (jol­loin luon­nol­lis­es­ti rahas­toin­ti pitäisi olla vähin­tään 100%)?

  Vai oliko lisäeläke­jär­jestelmä ajatel­tu pysyväk­si, jol­loin lisäeläkkeitä olisi mak­set­tu osit­tain rahas­toista, osit­tain työssä ole­vien lisäeläk­keen säästäjien maksuista?

  On vaikea uskoa, että vaku­u­tus­matemaatikot oli­si­vat tehneet noin karkean virheen.

 57. Osmo Soin­in­vaara: Sanokaa­pa, miten tulk­it­sitte Ylen vaa­likeskustelun alun. Yrit­tikö Soi­ni vih­ja­ta, että perus­suo­ma­lais­ten pitäisi äänestää Haav­is­toa, kun hän kolmeen ker­taan ylisti Haav­is­ton jaloa tekoa tämän vierail­tua Hakkaraisen sahalla?? 

  Tuo saat­toi olla myös huono yri­tys pudot­taa Haav­is­to alas siistin kaupunki­laisen jakkar­al­taan tms.

  Valitet­tavasti poli­ti­ik­ka taitaa enim­mäk­seen toimia niin, että kil­pakump­panien kehumi­nen ei kan­na­ta. Selvästi viimeisille sijoille jäävien ehdokkaiden kehumi­nen voi tuo­da itselle lisäpis­teitäkin (= muka­va tyyp­pi kun ymmärtää häviäjiäkin). Edel­lä tai rin­nal­la ole­vien kehumi­nen sen sijaan voi hel­posti antaa kuvan siitä, että ehdokas kokeekin ole­vansa näitä kil­pakump­paneitaan huonom­pi tai suo­sios­sa hei­dän takanaan.

  Toimit­ta­jat pyy­sivät tentin lopus­sa ehdokkai­ta kehu­maan toisi­aan. Tämä on ehdokkaille aika vaar­al­lista peliä. Onnekkai­ta oli­vat ne, jot­ka sai­vat kehua gallu­peis­sa selvästi huonom­min pär­jääviä ehdokkaita.

  Ehkä taitaval­la poli­itikol­la on takataskus­saan aina jotain sopi­vaa “kehut­tavaa” toi­sista. Esimerkik­si Väyry­nen muis­taa maini­ta aina Lip­posen iän — ehkä ikäänkuin kun­nioituk­ses­ta, mut­ta kuitenkin myös muis­tut­ta­mas­sa siitä, että Lip­po­nen on jo vähän eilisen miehiä. Kam­pan­jati­imin pitäisi kai suun­nitel­la enem­mänkin täl­laisia “kehu­ja”.

 58. Haav­is­to olisi voin­ut kui­tata Soinille:

  “Jos olisitte valin­neet Teu­von ehdokkaak­si, olisitte pär­jän­neet parem­min kuin nyt, kun olette lilliputtisarjassa.”

  Tämä olisi ollut näpäyrys Soinille + Haav­is­to olisi saanut jälleen uuden hakkaraisel­lisen kannatuskasvua.

 59. “Oletko sitä mieltä, että 120 miljoon­aa euroa vuosit­tain ei ole merk­it­sevä summa?”

  En, eikä kukaan tietääk­seni ole väit­tänyt, että se ei olisi merk­it­sevä sum­ma. Siitä ei ollut ollenkaan kysymys.

  Vaan siitä, että 120 miljoon­aa ei mene vain “johta­jien lisäeläkkeisi­in” ja “eli­it­ille” vaan suurin osa eläk­keen saa­jia on varsin taval­lisia ihmisiä.

  Tietenkin lisäeläkkeitä voi pitää kiis­tanalaisi­na. Sik­si niiden myön­tämis­es­täkin luovut­ti­in aiko­ja sit­ten. Koko eläke­jär­jestelmän oikeu­den­mukaisu­us sukupolvien kesken on kiis­tanalainen kysymys. Mut­ta väite, että tämä 120 miljoon­aa menee johta­jille ja eli­it­ille, on melkoisen pop­ulis­tista yleisön harhaan­jo­htamista, ja on surkeaa, että jour­nal­is­teik­si kut­su­tut tois­tel­e­vat samo­ja väärinkäsi­tyk­siä pal­stal­ta toiselle kyseenalais­ta­mat­ta asioi­ta lainkaan.

 60. Onhan tämä taas teat­te­ria. Toisel­la kärkiehdokkaal­la on lap­si­vaimo ja toisen
  vaimo on mies. Kun avaa medi­an toimit­t­ja ja
  pro­fes­soripel­let lässyt­tää arvojohtajasta
  ‚huh,huh„,

 61. Yri­tys­toim­inta ja markki­na­t­alous on sama asia Kokoomuk­ses­sa. Tämän virheen lisäk­si Kokoomuk­ses­sa on Kylmän sodan län­sipro­pa­gan­dal­la toimivia ihmisiä, eli uus­lib­er­al­is­te­ja. Tuplavirheen teke­viä ihmisiä Kokoomuk­ses­sa on jotain 60%.
  Kokoomuk­ses­sa näkökul­ma asioi­hin on yri­tysjo­htamis­näkökul­ma — kokoomus­poli­itikko­jen kaver­it toim­i­tusjo­hta­jat heil­läkin on yri­tysjo­htamis­näkökul­ma, mut­ta hei, hehän toimi­vatkin yri­tysjo­htamis­te­htävis­sä! Kokoomus­poli­itikot toimi­vat yhteiskun­ta­jo­htamis­te­htävis­sä: kak­si­por­taisen organ­isaa­tion ylim­mäl­lä tasol­la on poruk­ka nimeltä Kokoomus joka on alem­man organ­isaa­tio­ta­son jatke.

 62. Täy­tyy yhtyä Pekka Taipaleen yllä esit­tämään mielip­i­teeseen, että Hesarin uuti­soin­ti rek­isteröidy­istä lisäeläkkeistä oli todel­la hal­pahin­taista populismia.

  Kaivelin vähän asian his­to­ri­aa jär­jestelmän 2001 kumon­neen lain perusteluista.

  Vähän fak­to­ja Hesarin pop­ulis­min vastapainoksi:

  - Kun työeläke­jär­jestelmä (TEL, MYEL, YEL) luoti­in eläk­keen tavoite­ta­so oli 42% eläkepalka­s­ta, samaan aikaan virkami­esten eläke­ta­so oli 66%

  - rek­isteröi­ty lisäeläke­jär­jestelmä mah­dol­listi lisäeläke­mak­su­ja mak­samal­la yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la pääsyn 60% (tai jopa virkami­esten 66%) eläke­ta­soon. Jär­jestelmäl­lä ei voin­ut ker­ryt­tää yli 66% eläkettä.

  - ei ollut kyse pelkästään johta­jien jär­jestelmästä, vaan myös ihan taval­lis­ten toim­i­henkilöi­den, yrit­täjien ja jopa maanvil­jeli­jöi­den lisäeläke­tur­vas­ta. Jär­jestelmän lop­pu­vu­osi­na 1997 sen piiris­sä oli 56500 eläk­keen­saa­jaa, 70000 lisäeläket­tä edelleen ker­ryt­tävää ja 220000 vapaakir­jaa, eli yhteen­sä läh­es 350000 suo­ma­laista. Kyl­lä on suomes­sa paljon her­ro­ja ja johtajia!!!

  - jär­jestelmän oli tarkoi­tus rahoit­taa itsen­sä, mut­ta jälk­i­tarkastelu on osoit­tanut, että 1980-luvun puo­liväli­in asti perit­ti­in liian pieniä vakuutusmaksuja

  lisäti­eto­ja edilexistä:
  http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20000052

  1. Olisi kuitenkin ollut kohtu­ullista, että lisäeläk­keen saa­jat oli­si­vat itse rahoit­ta­neet ne eivätkä sopi­neet työ­nan­ta­jansa kanssa, että eläke on mui­ta suurem­pi ja muut maksavat.

 63. Min­ul­la on vähän sel­l­ainen täysin perustelema­ton tun­tu, että Soi­ni dig­gaa enem­män Haav­is­toa kuin Väyrys­tä. Kuka Ven­naomon ope­tus­lap­si voisi sietää tätä Mini-Urkkia. Tämä on hyvää nos­tet­ta seu­raavi­in pressanvaaleihin.

  Niin­istöä pidet­ti­in vielä kesäl­lä täysin selviönä. Hänen voit­tosna on läh­es var­ma, mut­ta on ter­veel­listä muis­tut­taa ihmistä hänen kuolevaisuudestaan.

 64. Lisäeläkekysymys on muuten vas­tas­sa aina kun kunnal­ta siir­retään toim­into­ja pois kunta-ves:n piiristä.

  Kun­tarak­en­teen muuttues­sa tästäkin saadaan aikaan kovaääni­nen ja seka­va riitä. Jotain on kom­pen­soita­va jollekin jostain syys­tä. Nykyiset kun­nat eivät ole mak­sa­neet tarpeek­si rahaa eläkekas­saansa, joten näi­den kova­palkkaisten laisko­jen her­ro­jen eläk­keet mak­se­taan meil­lä duunareilla.

 65. Evert The NeveR­est:
  Haav­is­to olisi voin­ut kui­tata Soinille:

  “Jos olisitte valin­neet Teu­von ehdokkaak­si, olisitte pär­jän­neet parem­min kuin nyt, kun olette lilliputtisarjassa.” 

  ja tuol­la lin­jal­la Paa­vo Väyry­sel­lä olisi ollut paljon selkään­ta­put­ta­jia tänä aamuna…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *