Pelkuruus tekee konservatiivin

Tämän sosio­bi­ol­o­gisen havain­non rin­nal­la Tatu Van­hasen tutkimuk­set kalpenevat. Ylen uutiset tiesi aamul­la ker­toa, että kon­ser­vati­iviseen ajat­telu ja oikeis­ton äänestämi­nen selit­tyy pelku­ru­udel­la. Pelkotilo­ja aiheut­ta­va liian suuri man­telitu­make saa pelkäämään kaikkea vieras­ta ja muuten uhkaavaa – vierai­ta kult­tuure­ja ja uskon­to­ja, post­mod­er­nia taidet­ta, uusia ruokia ja yleen­sä kaikkea uut­ta ja outoa sekä muu­tos­ta noin ylipään­sä. Lop­putu­lok­se­na poti­laal­la on ris­ki tur­vau­tua kon­ser­vati­ivisia arvo­ja edus­tavien ehdokkaiden äänestämiseen. 

Nyt kun lääketi­eteelli­nen syy on selvin­nyt, jäämme odot­ta­maan paran­tavaa hoitoa, joka ei paran­na vain häiri­in­tynyt­tä äänestyskäyt­täy­tymistä vaan laa­jem­min poti­laan elämän laat­ua. Onhan elämä paljon helpom­pi, kun ei tarvitse koko ajan pelätä maail­man muut­tumista ja out­o­ja asioi­ta ympärillään.

 

130 vastausta artikkeliin “Pelkuruus tekee konservatiivin”

 1. Hyvä pro­vo. Riskinot­tokyky ja avaramielisyys lisäävät yleen­sä yksilön men­estys­tä, toki riskien oton kas­vaes­sa, joten hom­ma voi men­nä reisillekin.

  Toisaal­ta analo­gia on epäreilu. Naiset ovat varovaisem­pia kuin miehet, jot­ka ovat biol­o­gis­es­ti uhkarohkeampia kuin naiset.

  Pro­vo 2: Ovat naiset siis pelkure­i­ta jot­ka tarvit­se­vat lääkitystä?

 2. Pelko­jen lieven­tämiseen aut­taa kallonkutis­ta­ja. Ehkä tule­vaisu­udessa myös ihan kirjaimellisestikin.

 3. Pysy kuule Osmo vaan asial­in­jal­la, sopii sulle paljon paremmin.

 4. Tähän­hän se Lip­po­nenkin koit­taa iskeä main­ok­sis­saan tar­joa­mal­la tur­vaa tulevaisuudelta. 

  Kyl­lähän tuos­sa täy­tyy olla totu­ut­ta, kos­ka ihmiset äänestävät itseltään vaik­ka ruuan pöy­dästä pelkki­in main­ospuheisi­in retkahdet­tuaan. Repub­likaanien ääri­lai­ta, putin­is­mi Venäjäl­lä ja Unkaris­sa, per­sut ja moni muu tekee ensin itselleen vihol­lisen ja tar­joaa sit­ten kansalle tur­vaa siltä. Ihmeel­listä kyl­lä, kuvitel­tu ja kuvitet­tu viholli­nen toimii poli­ti­ikas­sa parem­min kuin todellinen.

 5. Sam­makon voi lait­taa vesikat­ti­laan levylle. Levy päälle. Sam­makko ei hyp­pää kat­ti­las­ta, vaan kyp­syy paikkaansa.

  Onko sam­makko rohkea vai pelokas, radikaali vai kon­ser­vati­ivi? Vihreä se ainakin on.

 6. Luulisi lääkete­htaiden tart­tuvan tilaisu­u­teen. Markki­napo­ten­ti­aali on läh­es astronominen!

 7. Ei muu­ta kuin “vihreä pil­leri” nes­teen kanssa ja kansa ilman pelkoa äänestää vihre­itä. On var­maan hyvä juttu?

 8. Se selit­tääkin sen, että maas­tamme puut­tuu lib­er­aali puolue.

 9. -e-:
  Pysy kuule Osmo vaan asial­in­jal­la, sopii sulle paljon paremmin.

  Ääni tälle. Tässä vuosin aikana yksikään Soin­in­vaaran sarkasti­nen, ironi­nen ym. koepal­loinen lohkaisu ei ole onnis­tunut. Ilman selittelyjä. 

  Onnek­si ihmis­ten ja Osmonkin elinikä on rajalli­nen, kos­ka muuten man­telitu­make kas­vaisi ääret­tömästi ja räjäyt­täisi pään, kos­ka kaik­ista tulee van­hetes­saan enem­män tai vähem­män kon­ser­vati­ivisia arvo­ja kannattavia.

 10. Sami:
  Toisaal­ta analo­gia on epäreilu. Naiset ovat varovaisem­pia kuin miehet, jot­ka ovat biol­o­gis­es­ti uhkarohkeampia kuin naiset. 

  Har­va mies tekee eläessään mitään niin vaar­al­lista kuin nainen joka syn­nyt­tää. Ei kan­na­ta antaa mod­ernin lääketi­eteen hämärtää tätä tosiasiaa.

 11. Toiv­ot­tavasti YLEn uusi rahoi­tus­malli lisää painet­ta tuot­taa asial­lista tiedeuutisointia.

 12. Tai pelkäämään vaik­ka Siun­tion liit­tämistä Loh­jaan? Siel­läpäin on ainakin muu­tok­sen pelkoa ihan omis­sa vihreissäsi.

 13. Vih­doin löy­tyi se neu­rologi­nen poikkea­ma, joka selit­tää joidenkin ihmis­ten taipumuk­sen ihas­tua radikaalei­hin, utoop­pisi­in yhteiskun­nal­lisi­in visioi­hin vail­la nor­maalia riskinarviointia.

  Paa­vo Lip­po­nen 1998 eduskun­nas­sa jak­soi pilkata kaikkia, jot­ka maala­si­vat mörköjä seinälle euron suh­teen. Nyt Lip­po­nen sanoo pöö ja ettei ole mitään syytä pelätä. Viimek­si kun Lip­po­nen sanoi jotain sel­l­aista, veron­mak­sajille tuli poten­ti­aalis­es­ti kym­me­nien mil­jar­di­en lasku. Mei­dän on syytä pelätä Lip­pos­ta ja hänen kaltaisi­aan paljon enem­män, ja jos joil­lakin on kehit­tymätön man­telitu­make, heitä pitää sit­ten val­is­taa kah­ta kauheammin.

 14. No mut­ta tämähän selit­tää. Olenkin ihme­tel­lyt miten raavaat miehet pelkäävät mus­taa miestä kuin pikku­lapset vaatekaapin mörköjä.

 15. Nuorten miesten onnet­to­muudek­si hei­dän elämään­sä kuu­luu liian usein tolku­ton riskinot­to, liikenne, huumeet ja muu hörhöi­ly. Nuoret naiset useim­miten vält­tyvät tältä fys­i­olo­giansa ansios­ta. Epäreilua, todel­la epäreilua.
  Naisetkin on saatava,vaikka far­makolo­gian keinoin, irti kon­ser­v­a­tivis­mista ja mukaan kaiken­laisi­in älyttömyyksiin.
  Jopa maail­mamme para­nee kertaheitolla.

 16. Tämän tiedekat­sauk­sen toimit­ti tutk­i­tusti eduskun­nan oikeis­to­laisin kansane­dus­ta­ja, joka pelkää mm. ilmastonmuutosta :-).

 17. newyork­ista: kaik­ista tulee van­hetes­saan enem­män tai vähem­män kon­ser­vati­ivisia arvo­ja kannattavia.

  Tuo voi kyl­lä olla sukua “Ylen uutiselle”: jos van­hetes­sa kyky omak­sua uusia asioi­ta ja havain­noi­da ympäristöä heikke­nee, on luon­nol­lista pelätä ja vas­tus­taa kaikkea uut­ta. Kun ais­tit heikkenevät, on tur­val­lista, ettei ympäristössä mikään muu­tu. Kyse on oikeas­t­aan itsesuo­jelu­vais­tos­ta, ei vain arvovalinnasta.

 18. Minus­ta taas näyt­tää siltä, että liian pieni tumake ei jak­sa pitää silmiä auki, vaan kaikkea ei-suo­ma­laista ihan­noidaan kritiikittömästi.

  Toinen point­ti voisi olla sel­l­ainen, että miltä näyt­tävät maa­han­muut­ta­jien tumak­keet. Hei­dän­hän annetaan pidät­täy­tyä omis­sa van­hois­sa tavois­saan ilman, että vaa­dit­taisi­in minkään­laista sopeu­tu­mista uuteen kulttuuriin.
  Sama suuri tumake. Yhdelle ryh­mälle sal­lit­tu, toiselle ei. Kum­malle lääkitys?

  Aika huono, Osmo.

 19. Mitä jos se pieni tumake on sit­tenkin se vialli­nen, joka aiheut­taa sen, että lam­mas menee halaa­maan sut­ta. Itsesuo­jelu­vais­to ilmeis­es­ti heikke­nee liian pienen tumak­keen myötä.

 20. Raeanus: Har­va mies tekee eläessään mitään niin vaar­al­lista kuin nainen joka syn­nyt­tää. Ei kan­na­ta antaa mod­ernin lääketi­eteen hämärtää tätä tosiasiaa.

  Miten niin hämärtää? Mod­erni lääketiede on tehnyt syn­nyt­tämis­es­tä tur­val­lista täysin kiistatta.

 21. Ode,
  En näh­nyt kir­joituk­ses­sa hymiöitä tai mui­ta pehmen­nyk­siä, joten ilmeis­es­ti olit tosis­sasi kun kir­joitit tämän avauksen.

  Olen aina arvostanut sin­ua asial­lise­na keskusteli­jana, mut­ta nyt kyl­lä menit hiukan alta riman.

  Suomes­sa on toki muo­tia kaiken­lainen kon­ser­vati­ivien halveksin­ta ja pilkkaami­nen julkises­sa keskustelus­sa (kun koko val­ta­me­dia innol­la hehkut­taa lib­er­aal­i­ut­taan ja pistää esimerkik­si yhtäläisyys­merk­it län­si­maisen poli­it­tisen kon­ser­vati­ivi­su­u­den ja ääri-islamin uskon­nol­lisen kon­ser­vati­ivi­su­u­den väliin).

  Muut­tuuko muuten man­telitu­mak­keen koko iän myötä?
  Ilmeis­es­ti, kos­ka tämä viisaus on varsin yleis­es­ti hyväksytty:

  “If you’re not a lib­er­al at twen­ty you have no heart, if you’re not a con­ser­v­a­tive at forty you have no brain.”

  Näin on lausunut ainakin suuri val­tiomies Win­ston Churchill (joskin ajatuk­sen alku­peräis­es­tä isästä lie­nee kiistaa…)

 22. Mitä isom­mat man­telit, sitä pienemmät…

  Mul on ihan sika pieni manteli.

 23. Kyseessä on aika van­ha tutkimus. Syksyl­lä 2008 kir­joitin Tiede-lehden sil­lois­es­ta uutisesta:

  “Amerikkalais­ten aiv­o­tutk­i­joiden mukaan pelot­ta­va ääni ja kuva saa­vat kon­ser­vati­ivin hikoile­maan ja räp­syt-tämään silmiään enem­män kuin lib­er­aal­isti ajat­tel­e­van. Ilmankos Akun Prav­da säikyt­tää joitakuita.
  Lib­er­aalit ovat myös valmi­impia reagoimaan uusi­in olo­suhteisi­in ja tun­nista­maan poikkeav­ia tilanteita”

 24. newyork­ista:

  kos­ka kaik­ista tulee van­hetes­saan enem­män tai vähem­män kon­ser­vati­ivisia arvo­ja kannattavia. 

  Osas­ta ihmisiä tulee van­hem­miten konservatiivisempia.

  Ja kun sekin osa aloit­taa sen henkisen matkansa jatku­vasti vapaamielisem­mistä mielip­iteistä, niin lop­putule­m­ana on, että yhteiskun­nalli­nen mielipi­de­jakau­ma siir­tyy jatku­vasti vapaamielisem­pään suuntaan.

 25. Mikä on oikee määrä pelkoa? Eiks vois olla mah­dol­lista että kon­ser­vati­iv­it pelkää just oikeen määrän ja muut liian vähän?

 26. Raeanus: Har­va mies tekee eläessään mitään niin vaar­al­lista kuin nainen joka syn­nyt­tää. Ei kan­na­ta antaa mod­ernin lääketi­eteen hämärtää tätä tosiasiaa.

  Erikoinen väite. Mihin tämä perustuu? 

  Marko Hami­lo: ja jos joil­lakin on kehit­tymätön man­telitu­make, heitä pitää sit­ten val­is­taa kah­ta kauheammin.

  Sanopa muu­ta. Aina siitä läh­tien, kun joku pien­i­man­telitu­makkeinen päät­ti kävel­lä vain kahdel­la jalal­la laji­tove­r­ien pilka­s­ta ja kivien viskomis­es­ta huoli­mat­ta, kaik­ki uud­is­tuk­set ja muu­tok­set ovat men­neet aina vain huonom­paan suuntaan.

 27. No, nyt selvis , kaik­ki Helsin­gin vihreät on pelkure­i­ta, sitä minä olen aina epäillytkin.

  Kos­ka,

  Helsin­gin vihreät ja kokoomus ovat kuin pee ja paita.

  Sit­ten Vihreät pelkää (lue: inhoo) vielä: lihaa ja ilmas­ton­muu­tos­ta, dis­el-auto­ja , tele­vi­siot­to­mia, kun­nan duunare­i­ta, Soinia, Het­ero­ja yms.

 28. HEH! Tais olla tarkoitet­tu vitsiksi. 😀

  Tossa jutus­sa oli johtopäätökissä sana “saat­taa”, aika äkkiä se näyt­tääkin putoa­van pois ja johtopäätös muut­tuukin suo­ranaisek­si väitteeksi. 😀

 29. Ennen eduskun­tavaale­ja Osmo Soin­in­vaara rankat­ti­in yhdek­si oikeis­to­laisim­mista ehdokkaista. 

  Nyt siis tiedämme syyn.

 30. Suo­ma­laisel­la medi­al­la on pakkomielle näitä epi­demi­ol­o­gisia nol­latutkimuk­sia kohtaan. Mon­takos ehto­lauset­ta uutis­es­ta löytyikään?

 31. Uutises­sa eikä var­masti tutkimuk­ses­sakaan puhut­tu “liian suures­ta” man­telitu­mak­keesta kuten kir­joit­ta­ja kir­joit­taa. Mikähän on syynä “liian” sanan käytölle? Pyrkimys leima­ta kon­ser­vati­ivi­su­us viak­si? Veikkaisin ennem­min että ko. omi­naisu­us jos­ta puhutaan, on varovaisu­us, hark­it­se­vaisu­us ja tietyn­lainen “pitkämielisyys” — ollaan valmi­ita otta­maan uut­ta vas­taan kun se koetaan toimi­vak­si, hyödyl­lisek­si. Näistä piirteistähän sana kon­ser­vati­ivi­su­us (säi­lyt­tämiseen pyrkivä) johtuu.

 32. Parhait­en tuon pelon näkee juuri nyt siinä, miten ihmiset yrit­tävät puo­lus­taa hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa. Kaik­ki tietävät, ettei siihen ole enää varaa, mut­ta kukaan ei oikeasti uskalla sanoa sitä ääneen. 😉

  Tarvi­taan uut­ta, rohkeaa ajat­telua, miten asioi­ta hoide­taan tule­vaisu­udessa. 🙂 Jos mitään ei tehdä, eikä sosi­aal­i­meno­ja aje­ta alas hal­li­tusti, olemme koh­ta samas­sa jamas­sa kuin Uusi Seelanti.

 33. Epäilemät­tä rat­ti­juopot ovat ilmeis­es­ti kaik­ki liberaaleja 😉

  Oliko tämä se sama tutkimus, jos­sa huo­mat­ti­in että liv­er­aalit osoit­tavart vähem­män inhon tun­net­ta? Toim­i­nee kaut­ta lijan, kon­ser­vati­iv­it inhoa­vat lib­er­aale­ja enem­män myös ped­ofi­ile­ja ja raiskaajia.

 34. Min­un man­telitu­mak­keeni pelkää impi­vaar­alaisia korves­sa kas­vanei­ta poli­itikko­ja ja virkamiehiä, jot­ka eivät tajua että heitä kusete­taan jatku­vasti. Min­unko pitäisi kan­taa huol­ta jopa Ital­ian val­tion veloista, samaan aikaan, kun Ital­ias­sa yksi­tyi­nen net­to­var­al­lisu­us on 175 pros­ent­tia kansan­tuot­teesta ja val­tion jät­timäi­nen vel­ka tähän suh­teutet­tuna on vain 121 pros­ent­tia. Bel­giasalaiset voisi­vat mak­saa val­tion velan kah­teen ker­taan ja hol­lan­ti­laiset melkein kolmeen kertaan.

  Kyl­lä tässä län­si-suo­ma­laisen tumak­keet ja etu­rauhaset tur­poaa, kun impi­vaar­alaisil­la on kaamea eurooppakiima.

 35. Onko­han nuo per­sut pelkure­i­ta ketkä halu­aa repiä alas eun ja euron ja tieten tah­toen aiheut­taa taloudel­lista kaaos­ta, uskoen että voivat saa­da parem­man maan kun­han noi on poissa.

  Tietäen myös että menee mon­elta työt ja kodit, melko var­masti niiltä itseltäänkin.

  Ei se ihan pelol­ta vaiku­ta, sen sijaan ne jot­ka krampino­mais­es­ti halu­a­vat pelas­taa kuole­man­tuomi­tun euron pelkäävät oikein urakalla.

 36. Hami­lo, ihan oikeesti, Lip­pos­ta voi ja saa haukkua, mut­ta henkilöko­htais­es­ti olen aina arvostanut hänen tapaansa vähätel­lä pelko­ja. Ihmiset on ihan tarpeek­si hys­teerisiä ilman että päät­täjät vielä rupeaa liet­so­maan pani­ikkia. Eikös siitä sitä­pait­si ole käyt­täy­tymistalousti­eteis­sä näyt­töä että ihmiset keskimäärin ottaa vähem­män riske­jä kuin olisi optimaalista?

 37. Tarkoi­tat var­maan man­telitu­mak­keen lobot­o­imista per­suik­si iden­ti­fioiduil­ta, Osmo?

 38. Janne Sinkko­nen:
  Luulisi lääkete­htaiden tart­tuvan tilaisu­u­teen. Markki­napo­ten­ti­aali on läh­es astronominen!

  Miten pelkopil­le­ria voidaan markkinoida?

 39. Soin­in­vaaras­sa on yhtä aikaa piristävää ja rasit­tavaa, että hän jak­saa aina vain avail­la näitä matop­urkke­ja, joista jokainen löytää oma­lle habituk­selleen (man­telitu­mak­keelleen) sopi­van madon. 😀

 40. Evert The NeveR­est:
  Sam­makon voi lait­taa vesikat­ti­laan levylle. Levy päälle. Sam­makko ei hyp­pää kat­ti­las­ta, vaan kyp­syy paikkaansa.

  Onko sam­makko rohkea vai pelokas, radikaali vai kon­ser­vati­ivi? Vihreä se ainakin on.

  Perus­tunee omi­in kokeisiisi?
  Muu­toin on urbaani legenda.

 41. Kalle:
  Parhait­en tuon pelon näkee juuri nyt siinä, miten ihmiset yrit­tävät puo­lus­taa hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa. Kaik­ki tietävät, ettei siihen ole enää varaa, mut­ta kukaan ei oikeasti uskalla sanoa sitä ääneen. 

  Tarvi­taan uut­ta, rohkeaa ajat­telua, miten asioi­ta hoide­taan tule­vaisu­udessa. Jos mitään ei tehdä, eikä sosi­aal­i­meno­ja aje­ta alas hal­li­tusti, olemme koh­ta samas­sa jamas­sa kuin Uusi Seelanti.

  Tämähän on hienoa, eipä ole kauaakaan siitä, kun juuri Uusi See­lan­ti oli oikeis­tokon­ser­vati­ivien ihannemaa! 🙂

 42. Aiem­mas­ta tutkimuk­ses­ta tiede­tään, että kon­ser­vati­iv­it USA:ssa näkevät paljon lib­er­aale­ja enem­män painajaisia.

 43. Haav­is­tolle pikaises­ti tätä rohkaisuhoitoa! — sikatilo­jen kuvaamisen tuomit­sem­i­nen ja viran­iomaisi­in luot­ta­mi­nen kuvas­taa, että 80-luvun radi­gaal­ista on hyvää vauh­tia tulos­sa 90-luvun kon­ser­vati­ivi. — Min­ul­ta ainakin meni äänestyshalut!

 44. Kalle: Kaik­ki tietävät, ettei siihen ole enää varaa, mut­ta kukaan ei oikeasti uskalla sanoa sitä ääneen. 😉

  Vielä kun joku selit­täisi miten siihen on aikaisem­min ollut varaa kun maa on ollut selvästi köyhempi.

  Art­turi B:
  Mikä on oikee määrä pelkoa? Eiks vois olla mah­dol­lista että kon­ser­vati­iv­it pelkää just oikeen määrän ja muut liian vähän?

  Eikö se nyt ole selvä, että evo­lu­ti­ivis­es­ti kum­mal­lakin on paikkansa. Kon­ser­vati­iv­it pystyvät main­iosti elelemään yhteiskun­nan parasi­it­teina, kun nämä pien­i­tu­makkeiset henken­sä kau­pal­la vievät yhteiskun­taa eteen­päin (ja myön­netään, kon­ser­vati­iv­it estävät samal­la täy­del­lisen sukupu­u­ton jonkun älyt­tömän man­ian seurauksena)

 45. Äänestin Perus­suo­ma­laisia:

  1. Kan­natan perustuloa.

  2. Kus­tan­nuste­hokas­ta ympäristönsuojelua.

  3. En usko piru­un enkä Jumalaan.

  4. Poli­it­tisen päätök­sen­teon tulisi perus­tua vankkaan asiantun­te­muk­seen ja tieteel­liseen näyttöön.

  5. Myös tabuai­heista on voita­va keskustel­la ilman leimakirveitä.

  6. Pyrin akti­ivis­es­ti tutus­tu­maan ilmiöi­hin ja ris­tiri­itaisi­in aiheisi­in eri näkökulmista.

  7. Mielestäni sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen on yksi­ty­isa­s­ia ja tasaver­taiset oikeudet kuu­lu­vat kaikille, mikäli ne eivät loukkaa toisen oikeutta.

  8. Uskon, että ihmi­nen on biologi­nen eläin kehit­tyneem­min moraal­isin velvollisuuksin.

  9. Lähtöko­h­dat ovat eri­laisia, mut­ta kaik­ki ovat samanarvoisia.

  10. Min­ul­la on ystävä-/tut­tava­pi­iris­sä ihmisiä eri kult­tuureista ja “roduista”.

  11. Inhoan tosi­a­sioiden kieltämistä poli­it­tisen kor­rek­tiu­den nimis­sä ja uskon­nol­lis­sävyt­teistä poli­it­tista kiihkoilua myös viher­vasem­mis­to­laises­sa aatemaailmassa.

  12. Ode kir­joit­taa asioista laa­jem­mas­sa per­spek­ti­ivis­sä kuin yksikään toinen poli­ti­ikko, sik­si moni per­su viihtyy tääl­lä. Mik­si Perus­suo­ma­laisi­in kohdis­tuu niin paljon viha­puhet­ta? En ymmärrä…

  Sin­isilmäisyys on vaka­va poli­it­ti­nen syn­ti, siinä mis­sä taan­tu­muk­sel­lisu­uskin. Viis kon­ser­vatismista, viis lib­er­al­is­mista — real­is­mi toimii paremmin.

 46. Sam­makko­jut­tu kiin­nos­ti joskus sen ver­ran paljon, että ajat­telin pan­na sam­makon kat­ti­laan. Tämän oli jo sen ver­ran moni tehnyt, että ei tarvin­nut. Tari­na on soopaa, jota kon­ser­vati­iv­it esit­tävät pelotel­lak­seeen mui­ta muu­tok­sil­la. Jos sam­makko pääsee hyp­pämään, niin se hyp­pää veden läm­pöti­lan noustes­sa. Jos joku on kiin­nos­tunut ja tuo sam­makoi­ta, niin voin hoitaa lieden ja kattilan.

 47. tcrown: Vielä kun joku selit­täisi miten siihen on aikaisem­min ollut varaa kun maa on ollut selvästi köyhempi. 

  Samaa minakin halu­aisin kuul­la taman ‘ei vain ole varaa’-manran tilalle. Mik­si tarkalleen ottaen ei ole varaa? Mik­si Suomessa/EU:ssa/maailmassa ei osa­ta enaa saa­da aikaan hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taa tuke­vaa kehi­tys­ta, vaan pelka­s­taan sita rik­ki repivaa? 

  Toises­sa ketjus­sa joku kyseli, etta mika muka oli parem­min kul­taisel­la 80-luvul­la. No ulko­muis­tista heit­taen ainakin nama:
  — ter­vey­den­huolto oli maksutonta
  — oli varaa palkata opet­ta­jia avoimi­in virkoi­hin, ei vain patkasi­jaisia, jot­ka irti­san­o­taan kesik­si. Opet­ta­jia ei myoskaan tarvin­nut lomaut­taa har­va se vuosi.
  — esimerkik­si koulukir­jat oli­vat uusia joka vuosi ja ne sai mak­sut­ta. Nykyaan ne kier­rate­taan kunnes kulu­vat puh­ki, tai oste­taan itse. Kier­ratys on fik­sua, mut­ta jostain­han tuo­honkin rahaa riit­ti ennen.

  Suo­mi oli 80-luvul­la reilusti koy­hempi maa kuin nyt ja vas­ta toipui mas­si­ivisen maas­ta­muu­ton aiheut­ta­mas­ta resurssip­u­las­ta. Kyl­la min­ua ihan aidosti kiin­nos­taa, miten sil­loin pystyt­ti­in yllapi­ta­maan jopa nyky­is­takin kat­tavam­paa julkissek­to­ria pienem­mil­la vero­ker­tymil­la kuin nykyaan. En haikaile men­neeseen, mut­ta tyh­ja hokem­i­nen ‘ei ole enaa varaa’ ei anna mitaan vas­tauk­sia. Glob­al­isaa­ti­ol­la ei voi selit­taa lah­eskaan kaikkea, sil­la kum­masti esimerkik­si Ruot­sil­la on yha varaa hyvinvointivaltioon.

 48. Kon­ser­vatis­mi ei tarkoi­ta kiel­teistä asen­net­ta asioiden paran­tamiseen tai uusien inno­vaa­tioiden kehit­te­lyyn. Mikäpä olisi parem­pi inno­vati­ivi­su­u­den, edis­tyk­sen ja elämän­laadun jatku­van paran­tu­misen sym­boli kuin lääketi­eteen ja ter­vey­sen­huol­lon kehi­tys. Ja se jos mikä nou­dat­taa selkeästi kir­jat­tua kon­ser­vati­ivista peri­aatet­ta: kaik­ki on lähtöko­htais­es­ti teho­ton­ta ja vaar­al­lista. Lääkeke­hi­tysy­htiön on osoitet­ta­va molekyylin­sä ensin riit­tävän hai­tat­tomak­si eläimil­lä, sit­ten ter­veil­lä koe­henkilöil­lä ja lop­ul­ta poti­lail­la, jot­ta se voi alkaa osoit­taa sitä tehokkaak­si. Sit­ten se voi saa­da myyn­tilu­van ja senkin jäl­keen sen tur­val­lisu­ut­ta ja tehoa seurataan.

 49. tpyy­lu­o­ma:
  Hami­lo, ihan oikeesti, Lip­pos­ta voi ja saa haukkua, mut­ta henkilöko­htais­es­ti olen aina arvostanut hänen tapaansa vähätel­lä pelko­ja. Ihmiset on ihan tarpeek­si hys­teerisiä ilman että päät­täjät vielä rupeaa liet­so­maan pani­ikkia. Eikös siitä sitä­pait­si ole käyt­täy­tymistalousti­eteis­sä näyt­töä että ihmiset keskimäärin ottaa vähem­män riske­jä kuin olisi optimaalista?

  Kat­sokaa se video eduskun­nas­ta vuodelta 2008. Lip­po­nen leimasi kaiken kri­ti­ikin pelot­teluk­si. Ahol­la on siinä aika hyvä point­ti äänestyk­sen jäl­keen. http://m.youtube.com/#/watch?desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DPwEbyUactDE&v=PwEbyUactDE&gl=US

 50. Luulen, että tuo kehi­tys 20v sosial­isti 30v kon­ser­vati­ivi johtuu parista yksinker­tais­es­ta läh­estymis­ta­van muutoksesta.

  Ensin­näkin parikymp­pinen ajat­telee yhteiskun­taide­olo­gioi­ta arvokysymyksinä. Hän näkee suuria erim­ielisyyk­siä perus­tavis­sa pref­er­ens­seis­sä siel­lä, mis­sä vähän van­hempi kokee erim­ielisyyk­sien koske­van välineitä. Kes­ki-ikäi­nen tietää, että ihmiset arvosta­vat kuitenkin lop­ul­ta suh­teel­lisen saman­laisia asioita. 

  Jos parikymp­pinen ylipäätään arvokeskustelul­taan jak­saa miet­tiä, toimisiko hänen yhteiskun­tau­topi­ansa todel­lisu­udessa, hän on taipu­vainen arvioimaan poli­it­tisia argu­ment­te­ja niiden sisäis­es­tä johdon­mukaisu­ud­es­ta käsin. Älykkäät parikymp­piset eroa­vat tässä huo­mat­tavasti eduk­seen edel­lä maini­tu­ista arvotunteilijoista.

  Van­hempana arvioin­ti muut­tuu monel­la koke­mus­peräisem­mäk­si. Paper­il­la koher­ent­ti yhteiskun­taop­pi kun ei aina toi­mi käytän­nössä, ja yhteiskun­takri­ti­ik­ki jotakin sel­l­aista insti­tuu­tio­ta kohtaan, jota ei voi oikein johdon­mukaises­ti älyl­lis­es­ti puo­lus­taa, ei enää tun­nu houkut­tel­e­val­ta, jos insti­tuu­tio kuitenkin elävässä elämässä tun­tuu toimivan.

  Se Churchillin parikymp­pinen liberaali/sosialisti on kuin molekyyli­bi­olo­gi, jon­ka mielestä lääke A toimii, kos­ka on osoitet­tu mekanis­mi, jol­la se voisi toimia ja B ei toi­mi, kos­ka kukaan ei ole keksinyt mekanis­mia jol­la se voisi toimia.

  Se 30+ kon­ser­vati­ivi taas on kuin epi­demi­olo­gi, joka toteaa että lääke A ei vaiku­ta mitenkään, niin lupaavaa kuin sen kehit­tämi­nen olikin, ja lääke B taas näyt­tää tehoa­van, vaikkei kukaan tiedä miksi.

  Lib­er­aali lääkäri antaa lääket­tä A, kon­ser­vati­ivi lääket­tä B. Lib­er­aalin lääkärin poti­las kuolee, kon­ser­vati­ivin jää henkiin.

 51. Rolling Heurlin:
  Sam­makko­jut­tu kiin­nos­ti joskus sen ver­ran paljon, että ajat­telin pan­na sam­makon kat­ti­laan. Tämän oli jo sen ver­ran moni tehnyt, että ei tarvin­nut. Tari­na on soopaa, jota kon­ser­vati­iv­it esit­tävät pelotel­lak­seeen mui­ta muu­tok­sil­la. Jos sam­makko pääsee hyp­pämään, niin se hyp­pää veden läm­pöti­lan noustes­sa. Jos joku on kiin­nos­tunut ja tuo sam­makoi­ta, niin voin hoitaa lieden ja kattilan.

  Hys hys! Ihmiset halu­aa olla tietämät­tömiä, ja suut­tuu ääret­tömästi, kun niille yrit­tää puhua järkeä. Kat­sopa vaik­ka wikipedi­an englan­ninkieli­nen artikke­li aiheesta, jos­sa vede­tään mukaan jotain kyseenalaisia kir­joituk­sia 1800-luvun lopus­ta. Keskustelu­o­sios­sa san­o­taan myös, ettei wiki edes halua ker­toa totu­ut­ta. Joo, huo­mat­tu on… Sit­ten esimerkkinä pari muu­ta asi­aa, jota ihmiset ei halua tietää, ja int­tää niin perkeleesti vastaan:

  - Nykyään elävät ihmiset ovat pieni osa kaikki­na aikoina eläneistä ihmisistä.

  - Kom­mu­nikaa­tios­sa “ruumi­inkieli” ei kom­mu­nikoi enem­män kuin puhe.

 52. Mil­lä lail­la tämän tieteel­lisen havain­non tuomi­nen esille aut­taa eteen­päin vihrei­den poli­ti­ikkaa, sel­ven­tää sen päämääriä tai tekee sitä houkut­tel­e­vam­mak­si äänestäjille?

  Mik­si poli­ti­ikas­sa puhutaan aina vaan niistä muista, kek­sitään tieteel­lisiä ja vähem­män tieteel­lisiä yleistyk­siä poli­it­ti­sista vas­tus­ta­jista sen sijaan että puhut­taisi­in siitä mitä itsel­lä on antaa asioiden kehittämiseen. 

  Ilmeis­es­ti äänestäjien kat­so­taan kaikissa puoleis­sa ole­van niin lop­ut­toman tyh­miä ja itse­tun­not­to­mia että nämä halu­a­vat vain etsiä itselleen kau­ni­ita ja viksu­ja samais­tu­misko­htei­ta eikä suinkaan edus­ta­jia päät­tämään vaikeista ja tyl­sistä yhteiskun­nal­li­sista uudistuksista.

 53. Kyl­lä ryssän ja sosial­istien pelko on ihan ter­ve ilmiö. Vihrei­den pelkoon sovel­tuu van­han kiinalaisen sotapääl­likön viisaus: “Jos näet papin tavoit­tel­e­van valtaa,tartu aseisiin”.

 54. Osmo Soin­in­vaara:
  Aikamoisia tosikoi­ta tääl­lä keskustelee.

  Sarkas­mi ja muut vas­taa­vat vaa­ti­vat luk­i­jal­ta sekä kyvyn että halun ymmärtää sanoma kir­joit­ta­jan tarkoit­ta­mal­la taval­la. Varsinkin tuo jälkim­mäi­nen voi olla ongel­malli­nen verkossa. 

  Kysy vaik­ka Halla-aholta.

 55. pekka: “If you’re not a lib­er­al at twen­ty you have no heart, if you’re not a con­ser­v­a­tive at forty you have no brain.”

  Näin on lausunut ainakin suuri val­tiomies Win­ston Churchill (joskin ajatuk­sen alku­peräis­es­tä isästä lie­nee kiistaa…) 

  Tämä kuo­li­aak­si lainat­tu letkau­tus läh­tee huo­let­tomas­ta ole­tuk­ses­ta, että ihmi­nen ei voisi olla samaan aikaan kon­ser­vati­ivi ja lib­er­aali. Jos otamme kolmi­jaon kon­ser­vatis­mi-lib­er­al­is­mi-sosial­is­mi, jota yleis­es­ti on käytet­ty mod­ernien län­si­mais­ten poli­it­tis­ten ide­olo­gioiden jaot­telus­sa, on mah­dol­lista edus­taa jopa kaikkia kolmea samaan aikaan. Tämän osoit­ti jo aikoinaan Leszek Kołakows­ki ‑vainaa main­ios­sa pikku esseessään “How to be a Con­ser­v­a­tive-Lib­er­al-Social­ist”, jon­ka lukee muu­ta­mas­sa min­uutis­sa. Itse miel­län ole­vani juuri Kołakowskin anta­man määritelmän mukainen kon­ser­vati­ivi-lib­er­aali-sosial­isti, enkä Suomen kaltaises­sa maas­sa var­masti ole läh­eskään ainoa.

  Vain ismien dog­maat­tiset äärimuodot ovat keskenään yhteen­sopi­mat­to­mia. Mut­ta jos ne eivät kuole liial­lista radikaal­i­ut­taan pois, myös ismit maltil­lis­tu­vat van­hetes­saan aivan kuten ihmisyk­silöt maltil­lis­tu­vat van­hetes­saan Hamilon yllä kuvaa­mal­la taval­la. Ja tämä kos­kee sekä vasem­mis­to­laisia että oikeis­to­laisia ismejä.

  Lisäk­si, kuten vaikka­pa kir­jani Suuri kaal­i­hui­jaus luke­neet tietävät, on tilantei­ta, jois­sa uut­ta pelkäävä ja umpimieli­nen kon­ser­vati­ivi­su­us ilme­nee puolue­poli­it­tisen vasem­mis­ton kan­natuk­se­na yhtä lail­la kuin se toi­sis­sa tilanteis­sa taas ilme­nee puolue­poli­it­tisen oikeis­ton kan­natuk­se­na. Käsit­te­len kir­jas­sa (s. 46–50) yhtä tutkimuk­sel­lis­es­ti osoitet­tua tapaus­es­imerkkiä, mut­ta muitakin olisi mah­dol­lista nimetä.

 56. Osmo Soin­in­vaara:
  Aikamoisia tosikoi­ta tääl­lä keskustelee. 

  Mitä muu­ta olisi ollut odotettavissa?
  Mut­ta Hesarin jut­tu taitaa olla hanurista, sil­lä tänä aamu­na radios­sa pro­fes­sori Pent­ti Huovi­nen esit­teli samaa tutkimus­ta ja ker­toi, että man­telitu­mak­keen koko kor­reloi sosi­aal­isu­u­den ja verkos­toituneisu­u­den suh­teen — ei mitään pelokku­ut­ta tai konservatiivisuutta!

 57. Marko Hami­lo:
  Kon­ser­vatis­mi ei tarkoi­ta kiel­teistä asen­net­ta asioiden paran­tamiseen tai uusien inno­vaa­tioiden kehit­te­lyyn. ´snip´

  Onhan se hienoa, että kek­sitään omat määritelmät vaikka­pa nyt kon­ser­vati­ivi­su­udelle — mut­ta kyl­lä se oikeasti tarkoit­taa säi­lyt­tämistä, poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi eri­tyis­es­ti yhteiskun­ta­jär­jestelmän säi­lyt­tämistä — eipä siinä inno­vaa­tioi­ta kehitellä.
  Ja dynaami­nen kon­ser­vatis­mi oli aikoinaan räjähtävää säilyketeollisuutta 😉
  Silti säilöntää!

 58. Osmo Soin­in­vaara:
  Aikamoisia tosikoi­ta tääl­lä keskustelee.

  Mik­si Osmolle annet­taisi­in lupa vit­sail­la, jos sel­l­aista lupaa ei ole Jus­sil­lakaan? Vielä pitää kehitel­lä vit­siä, että pää­sisi lööppeihin.

 59. Kon­ser­vati­ivisen ja lib­er­aalin ajat­telun ero­ja on viime aikoina tutkit­tu paljonkin mut­ta aina jak­saa ihme­tyt­tää, että koskaan ei uuti­soi­da, että lib­er­aaleil­la on suo­ras­taan nai­ivi suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen uuteen ja erilaiseen. 

  Kovin kum­mallista. Näin siis lähin­nä medi­as­sa yleen­sä, ei niinkään itse tutkimuk­sis­sa tai edes tuos­sa Ylen jutus­sa. Tuon tutkimuk­sen havain­non, että kon­ser­vati­iv­it suh­tau­tu­vat uhki­in aggres­si­ivisem­min kuin lib­er­aalit voisin itse tulki­ta niin, että lib­er­aalit reagoi­vat uhki­in sovitellen ja hyväksyen. 

  Yksit­täis­ten kysymys­ten osalta on tietenkin olen­naista, että onko uhka ole­mas­sa ja jos on, voiko sen ratkaista parem­min aggres­sivisel­la vas­tus­tamisel­la vai sovit­tele­mal­la. Viime vuosien maa­han­muut­tokeskustelu on hyvä aja­tusleikin kohde tässä. 

  Mielestäni neu­traaleim­min asi­aa on läh­estynyt Jonathan Haidt selvit­täessään kon­ser­vati­ivien ja lib­er­aalien moraaliero­ja ja tuos­sakin tutkimuk­ses­sa viitat­ti­in samankaltaisi­in havain­toi­hin esim. kon­ser­vati­ivien suh­tau­tu­mis­es­ta asio­hin jot­ka he koke­vat inhottavina.

 60. Kyl­lä toi Oden ana­lyysi on aika pätevä. Etenkin jos sen linkit­tää laa­jem­paan kon­tek­sti­in. Maini­tun jo läh­es vuosi sit­ten julka­istun tutkimuk­sen keskeisenä tulok­se­na­han oli, että kon­ser­vati­iveil­la on suurem­pi amyg­dala, lib­er­aaleil­la suurem­pi ante­ri­or cin­gu­late cor­tex (ACC). On syytä muis­taa, että suurem­pi amyg­dala on myös yhdis­tet­ty sek­suaaliseen virit­tymiseen ja sosi­aalisen verkos­ton laa­ju­u­teen. Jos mietitään medi­as­sa pyöritel­tyä amerikkalaista keskiver­tore­pub­likaa­nipoli­itikkoa, tulos ei liene yllä­tys. Ja löy­tyy­hän meilt koti­maan poli­ti­ikast­ki iha osu­va esimerk­ki… Tutkimuk­sen toinen havain­to on ensi silmäyk­sel­lä han­kalampi. ACC:n aktivi­teet­ti on nimit­täin myös yhdis­tet­ty pakko-oireisi­in, kon­trol­lifri­ikkiy­teen ja epäon­nis­tu­misen pelkoon. Ris­tiri­itaisu­us on kuitenkin vain näen­näistä. Aiv­o­tutkimuk­ses­sa koko tai mas­san tiiviys ei ker­ro funk­tios­ta mitään, ja usein onkin niin, että isom­mas­sa rak­en­teessa aktivi­teet­ti on vähäisem­pää. Toisin sanoen, koon ja aktivi­teetin määrä kor­reloi­vat negati­ivis­es­ti. Näin ollen ACC:täkin koske­vat havain­not tuke­vat kokon­aisku­vaa kon­ser­vati­ivin anatomiasta. 

  Jostain syys­tä aloin juuri ymmärtää kato­lilaista kirkkoa ja lesta­di­o­laisia (ja mik­sei kris­til­lis­demokraat­te­jakin) paremmin.

 61. Ode:

  Aikamoisia tosikoi­ta tääl­lä keskustelee.

  Niin var­masti, ainakin min­un sarkast­mi/iro­nia-detek­tori­ni on tun­netusti huono 🙂 (jol­la puo­lus­tan edel­listä kommenttiani).

  Mut­ta vakavasti ottaen, kyl­lä per­in­teinen euroop­palainen poli­it­ti­nen kon­ser­vati­ivi­su­us on Suomes­sa hätää kär­simässä. Ei ole enää kon­ser­vati­ivista puoluet­ta (kokoomus oli joskus sel­l­ainen), ja mikä pahin­ta nyt media kon­ser­vati­isu­uskam­mossaan yrit­tää samais­taa kon­ser­vati­ivi­su­u­den, ahdas­mielisyy­den ja perus­suo­ma­laisu­u­den. Perus­suo­ma­laiset ei ole per­in­teinen euroop­palainen kon­ser­vati­ivipuolue, vaan pop­ulis­tipuolue jol­la on vasem­mis­to­lainen talous­poli­ti­ik­ka yhdis­tet­tynä joi­hinkin kon­ser­vati­ivisi­in arvoihin.
  Per­in­teisiä kon­ser­vati­ive­jä on vielä jonkin ver­ran kokoomuk­ses­sa ja keskustapuolueessa (ja oikeistodemareissa).

 62. Ei täl­laisi­in “tutkimuk­si­in” kan­na­ta tart­tua. Usein täl­laiset tutkimus­tu­lok­set on poimit­tu artikke­lin diskus­sio osas­ta, jos­sa usein vähän spekuloidaan.

  Sen sijaan Tatu Van­hasen ja englan­ti­lais­ten kump­panien tutkimuk­set ovat mielestäni aika pitkälle oikeil­la jäljil­lä siinä, että myös biolo­gia vaikut­taa. Van­hanen­han muuten teki pääosin uransa lähin­nä demokra­tiatutk­i­jana ja Van­hanen’s democ­ra­cy index on edelleen maail­man­laa­juis­es­ti käytössä (Googlel­la tuli yli 5000 osumaa). Lie­nee kan­sain­välis­es­ti tun­ne­tu­in suo­ma­lainen yhteiskun­tati­etelijä West­er­mar­ckin jälkeen.
  http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/

 63. Kon­ser­vati­iv­it vs. lib­er­aalit ‑jakoa on tutkit­tu enem­mänkin rapakon takana ja aika selviä löy­dök­siä on tul­lut äänestäjien per­soon­al­lisu­us­profi­ileis­sa. Tämän muis­tan luke­neeni jo viime vuosikymme­nen puolella:

  Jost et al (2003) “Polit­i­cal con­ser­vatism as moti­vat­ed social cognition”

  Ana­lyz­ing polit­i­cal con­ser­vatism as moti­vat­ed social cog­ni­tion inte­grates the­o­ries of per­son­al­i­ty (author­i­tar­i­an­ism, dogmatism–intolerance of ambi­gu­i­ty), epis­temic and exis­ten­tial needs (for clo­sure, reg­u­la­to­ry focus, ter­ror man­age­ment), and ide­o­log­i­cal ratio­nal­iza­tion (social dom­i­nance, sys­tem jus­ti­fi- cation). A meta-analy­sis (88 sam­ples, 12 coun­tries, 22,818 cas­es) con­firms that sev­er­al psy­cho­log­i­cal vari­ables pre­dict polit­i­cal con­ser­vatism: death anx­i­ety (weight­ed mean r = .50); sys­tem insta­bil­i­ty (.47); dogmatism–intolerance of ambi­gu­i­ty (.34); open­ness to expe­ri­ence (–.32); uncer­tain­ty tol­er­ance (–.27); needs for order, struc­ture, and clo­sure (.26); inte­gra­tive com­plex­i­ty (–.20); fear of threat and loss (.18); and self-esteem (–.09). The core ide­ol­o­gy of con­ser­vatism stress­es resis­tance to change and jus­ti­fi­ca­tion of inequal­i­ty and is moti­vat­ed by needs that vary sit­u­a­tion­al­ly and dis­po­si­tion­al­ly to man­age uncer­tain­ty and threat.

 64. Osmo Soin­in­vaara: Aikamoisia tosikoi­ta tääl­lä keskustelee.

  Huonom­minkin asia voisi olla. Jos olisit perus­suo­ma­lainen niin kir­joituk­sesi olisi jo lööpeis­sä ja Ville Niin­istö jou­tu­isi irti­sanou­tu­maan “näke­myk­sistäsi” kym­menis­sä haas­tat­teluis­sa seu­raa­vat pari viikkoa.

 65. Markon point­ti on osak­si erit­täin kohdal­laan, mut­ta rin­nas­tus ker­too sen olen­naisen tavan, jol­la men­nään pieleen.

  Marko Hami­lo:
  Se Churchillin parikymp­pinen liberaali/sosialisti on kuin molekyyli­bi­olo­gi, jon­ka mielestä lääke A toimii, kos­ka on osoitet­tu mekanis­mi, jol­la se voisi toimia ja B ei toi­mi, kos­ka kukaan ei ole keksinyt mekanis­mia jol­la se voisi toimia.

  En tah­do erik­seen puo­lus­taa “libeaalia” näke­mys­tä, enkä etenkään sosial­is­mia, mut­ta juuri tämä rin­nas­tus ker­too mik­si kon­ser­vatis­mi on haitallista, kun se menee liiallisuuksiin. 

  Kon­ser­vati­ivi­su­us voidaan eräästä näkökul­mas­ta kiteyt­tää näin: kon­ser­vati­ivi on ihmi­nen, jon­ka mielestä mitään ei pitäisi toimeen­pan­na ensim­mäistä ker­taa. Se, mitä Marko sanoo vasem­mis­tolib­er­aaleista tms, pitää toki paikkansa, mut­ta kon­ser­vati­iv­it pääsään­töis­es­ti vas­tus­ta­vat ihan kaikkea pelkästään vas­tus­tamisen vuoksi. 

  Mik­si Suomes­sa ei ole pil­ven­pi­irtäjiä? Mik­si Suomes­sa kannabis ei ole lail­lista? Mik­si Suomes­sa homot eivät saa adop­toi­da? Mik­si Suomes­sa ei ole perus­tu­loa? Mik­si Suomes­sa on niin paljon maat­alous­tukia? Jne jne.

 66. Osmo, sinäkin olet var­maan kuul­lut sanonnan:

  “Joka ei ole nuore­na radikaali, on sydämetön, ja joka ei ole van­hana kon­ser­vati­ivi, on tyhmä”

  Kumpaan luo­tat enem­män: van­haan viisauteen vai uuteen tutkimustulokseen ?

 67. Sehän onkin hauskaa huumo­ria her­ja­ta perus­suo­ma­lais­ten kannattajia.

  Pelko on ter­ve kehi­tys­bi­ologi­nen omi­naisu­us ihmisessä. Vihreät poli­ti­ikot saa­vat puolestani kävel­lä lei­jo­nan kitaan, mut­ta jät­täkööt suomen kansan tuhoamisen.

  Tän päivän ongel­ma on mon­es­sa asi­as­sa, että eräi­den mielestä on tärkeätä tehdä muu­tok­sia vain muu­tok­sen vuok­si. Onpa­han ainakin muu­tosjo­hta­jille ja koor­di­naat­tor­eille on töitä, vaik­ka entistä harvem­pi tekeekin oikeasti tuot­tavaa työtä, ja tuot­ta­va por­ras menet­tää moti­vaa­tion­sa kyt­täi­lyyn ja arvos­tuk­sen puutteeseen.

 68. sms: Suo­mi oli 80-luvul­la reilusti koy­hempi maa kuin nyt ja vas­ta toipui mas­si­ivisen maas­ta­muu­ton aiheut­ta­mas­ta resurssipulasta.

  Suomes­sa oli 80-luvul­la täystyöl­lisyys ja pitkälle kon­trol­loitu homogeeni­nen sosial­isti­nen yhteiskun­ta. 80-luku porskutet­ti­in myös pitkälti velka­ra­hal­la ja maail­man­talouden hal­val­la öljyllä.

  Ruot­si pär­jää, kos­ka voi edelleen oma­l­la val­u­u­tal­laan ylläpitää suur­ta julk­ista sek­to­ria ja jopa “suo­jatyö­paikko­ja” niille ihmisille, jot­ka ehkä oli­si­vat muuten työt­tömiä. Lisäk­si Ruot­salais­ten on help­po käy­dä rikkaan Nor­jan puolel­la töis­sä, ja Nor­ja ostaa muutenkin paljon ali­hank­in­taa Ruot­sista. Ruotsin keskus­pank­ki on talouskri­i­sis­sä pönkit­tänyt maan omaa talout­ta. Suomen keskus­pank­ki on syytänyt rahaa PIGS-maihin.

  Minä näen Euroopan ja USA:n päät­täjät pro­tek­tion­is­tisi­na kon­ser­vati­iveina, joille Suo­mi on pieni syr­jäi­nen suur­val­tapoli­ti­ikan peli­nap­pu­la. Val­lan keskit­tämi­nen Brys­seli­in ei ole lib­er­aalia vaan kon­ser­vati­ivista, pelokas­ta suurvaltapolitiikkaa. 

  Vihreät ovat kokon­aisuute­na hie­man naivi skan­d­i­naavis-fem­i­nisti­nen ide­al­isti­nen puolue, joka myötäilee hal­li­tuk­ses­sa EU-kon­ser­vati­ive­ja. Yritetään hie­man jotain samaa mitä Ruotsin kansankodis­sa, mut­ta siihen ei ole Suomes­sa oikeasti resursse­ja ja kansan tukea. Aito lib­er­aali puolue Vihreät ei mis­sään tapauk­ses­sa ole.

 69. Poli­itikon ei koskaan pitäisi (varsinkaan blo­geis­sa) vai­hdel­la eri tyylila­jien välil­lä, käyt­tää liiot­telua, iro­ni­aa, sarkas­mia tai sitaat­te­ja jot­ka voidaan lausey­htey­destä irrotet­tuna lööpit­tää hei­dän omik­si kommenteikseen.

 70. Haav­is­to saa parhait­en lisäkan­na­tus­ta perus­suo­ma­laishenkisil­lä mielip­iteil­lä. Jämäkkä mielipi­de esimerkik­si suo­ma­lais­ten eri­ar­vois­tu­mista koskien voisi tuo­da sym­pa­ti­aäänivyöryn, nuorten tyt­tö­jen itse­murhaluku­jen val­os­sa Suomes­sa kaikil­la ei mene hyvin. Mie­len­ter­veysongel­mat köy­hyy­den kera tulisi hoitaa min­imi­in ennen muu­ta. Epäkan­nus­ta­va ja vajaakyky­isiä sor­si­va sosi­aalipoli­ti­ik­ka jumit­taa heikot pohjamutiin.

 71. Catili­na: Ymmärtääk­seni suurin osa koskaan eläneistä ihmi­sistä on elos­sa juuri nyt.

  Höpönkukkua. Maa­pal­lol­la on elänyt maat­alouden kek­simis­es­tä tähän päivään men­nessä liki 100 mil­jar­dia ihmistä. Toki 7 pros­ent­tia on iso luku, mut­ta ei kyl­lä lähellekään “suurin osa”. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates

  Mil­jardin raja ylitet­ti­in 1800-luvul­la ja kah­den mil­jardin 1920-luvul­la. Muu­ta­maa has­sua miljoon­aa luku­unot­ta­mat­ta, niistä kahdes­ta mil­jardista sil­loin elos­saolleesta ei ole ketään jäl­jel­lä. Eikä ollut sil­loin ketään niistä mil­jardista vuo­den 1800- tienoil­la eläneestä. Jos men­nään 100 vuo­den hyp­päyksin (erit­täin kon­ser­vati­ivi­nen arvio; todel­li­nen ihmis­ten määrä lie­nee 2–4 ker­tainen) taak­sepäin, niin 7 mil­jardi­in taku­ul­la jo eläneeseen ja kuolleeseen ihmiseen päästään 200-luvulle tultaessa.

 72. Tom­mi Uschanov: ´snip´on mah­dol­lista edus­taa jopa kaikkia kolmea samaan aikaan. Tämän osoit­ti jo aikoinaan Leszek Kołakows­ki ‑vainaa main­ios­sa pikku esseessään “How to be a Con­ser­v­a­tive-Lib­er­al-Social­ist“, jon­ka lukee muu­ta­mas­sa min­uutis­sa. Itse miel­län ole­vani juuri Kołakowskin anta­man määritelmän mukainen kon­ser­vati­ivi-lib­er­aali-sosial­isti, enkä Suomen kaltaises­sa maas­sa var­masti ole läh­eskään ainoa.
  ´snip´

  Jo vain on mah­dol­lista olla kon­ser­vati­ivi-lib­er­aali-sosial­isti — eri­tyis­es­ti kun sen tekee itse määritellen ja asioi­ta taitavasti sekoit­taen — kuten Kolakowski.
  Edus­taa voi tietysti mitä vaan…

 73. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja:
  Poli­itikon ei koskaan pitäisi (varsinkaan blo­geis­sa) vai­hdel­la eri tyylila­jien välil­lä, käyt­tää liiot­telua, iro­ni­aa, sarkas­mia tai sitaat­te­ja jot­ka voidaan lausey­htey­destä irrotet­tuna lööpit­tää hei­dän omik­si kommenteikseen.

  Niin surullista kuin se onkin, asia on juuri näin.

 74. Xerx­es:
  “Joka ei ole nuore­na radikaali, on sydämetön, ja joka ei ole van­hana kon­ser­vati­ivi, on tyhmä”

  Kumpaan luo­tat enem­män: van­haan viisauteen vai uuteen tutkimustulokseen 

  Iän karttues­sa ihmisen kyky ja halukku­us omak­sua uut­ta ja sietää muu­tos­ta las­kee aika vauhdil­la. Perus ark­i­jak­sami­nen ja suden tiedon sekä muu­tok­sen pros­es­soin­ti vaatii entistä enem­män ener­giaa ja on luon­nol­lista, että ihmi­nen toivoo että maail­ma ei muut­tuisi niin kovaa vauh­tia. Ei siis pelkästään poli­ti­ikas­sa vaan kaikessa. Ei tai­da löy­tyä ikäpolvea maail­mas­sa joka ei olisi julis­tanut nuorem­paa sukupolveaan ja hei­dän uusia kujei­ta rap­pi­ol­lisek­si ja turmi­ol­lisek­si jne. Van­hu­u­den myötä arvostaa arjen ennustet­tavu­ut­ta, jos pelkkä liikku­mi­nenkin on vaival­loista niin ei halua tehdä “hukkareis­su­ja” eikä odot­ta­mat­to­mia yllätyksiä.

  Sitä en vain ymmär­rä että miten tämä hyvin luon­nolli­nen kehi­tys kohti ympäristön muu­tok­sen vieras­tamista van­hu­u­den myötä julis­te­taan jotenkin automaat­tisen hyveel­lisek­si. Koko lib­er­aali agen­da leimataan jok­sikin nuoru­u­den hairah­duk­sek­si, jos­ta “kasve­taan” pois sit­ten kun ikää ja koke­mus­ta kart­tuu vähän lisää. 

  Ja jos pitää vali­ta van­han viisauden ja uuden tutkimus­tu­lok­sen välil­lä noin yleen­sä niin eikös tieteen tehtävä ole nimeno­maan kumo­ta ja haas­taa niitä “van­ho­ja viisauksia”?

 75. Luulen, että tuo kehi­tys 20v sosial­isti 30v kon­ser­vati­ivi johtuu parista yksinker­tais­es­ta läh­estymis­ta­van muutoksesta.

  Tääl­lä taitaa olla aika eri­laisia määritelmiä kon­ser­vati­ivi­su­ud­es­ta, lib­er­aal­isu­ud­es­ta, lib­er­al­is­mista ja konservativismista…

  Yleen­sä keskusteluis­sa kon­ser­vati­ivi­su­us tun­nu­taan miel­let­tävän palu­u­na van­haan ja “van­ho­jen” arvo­jen ihan­nointi­na. Koti, uskon­to ja isän­maa ovat tärkeitä, ja 80-luvul­la kaik­ki oli parem­min. Homoli­itot ovat kauhis­tus, ja kasvis­syöjät kuol­e­vat näivetystautiin.

  Lib­er­aalit taas suvait­se­vat ja ymmärtävät kaikkea ja kaikkia.

  Jos täl­lä akselil­la kat­so­taan, olen itse vas­taes­imerk­ki Churchillin kom­ment­ti­in. Parikymp­pisenä olin kon­ser­vati­ivi arvoil­tani, myöhem­mät ajat ovat tehneet minus­ta liberaalin.

  Jos taas kat­so­taan tuo­ta Hamilon määritelmää, niin empi­irikko on aina kon­ser­vati­ivi. Se tun­tuu taas minus­ta hiukan vier­aal­ta määritelmältä, kos­ka empi­irikkona tiedän, että nimeno­maan empi­irikko pääsee rikko­maan val­lit­se­via käsi­tyk­siä ja tap­pele­maan kon­ser­vati­ivien kanssa.

 76. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja:
  Poli­itikon ei koskaan pitäisi (varsinkaan blo­geis­sa) vai­hdel­la eri tyylila­jien välil­lä, käyt­tää liiot­telua, iro­ni­aa, sarkas­mia tai sitaat­te­ja jot­ka voidaan lausey­htey­destä irrotet­tuna lööpit­tää hei­dän omik­si kommenteikseen.

  Kyl­lä se on ihan ok kun­han poli­ti­ikko ei edus­ta perus­suo­ma­laisia, jol­loin kom­ment­ti irroite­taan asi­ay­htey­destä ja vaa­di­taan julk­ista anteeksipyyntöä.

 77. Suo­mi oli 80-luvul­la reilusti koy­hempi maa kuin nyt ja vas­ta toipui mas­si­ivisen maas­ta­muu­ton aiheut­ta­mas­ta resurssipulasta.

  En sinäl­lään ole eri mieltä, mut­ta kuitenkin net­tomaa­han­muut­to Suomeen 80-luvul­la oli yhteen­sä muis­taak­seni noin 100.000. Enim­mäk­seen kyseessä oli­vat palu­umuut­ta­jat Ruotsista.

 78. Voisiko joku ker­toa mikä on lähde tuolle mah­tavalle tulokselle/väitteelle ja minkälainen on tutkimu­saineis­to sen pohjana?

 79. Nyt on sukupuolisu­ut­ta pohti­van mur­rosikäisen van­hem­mille tar­jol­la niin radikaale­ja vai­h­toe­hto­ja kansankun­nan johtotähdek­si, että melkein­pä vapaamieli­nenkin toivoo Suomen kansan vähän per­in­teisem­pi­en arvo­jen pärjäävän.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Ettekö lainkaan huo­man­neet rin­nas­tus­ta Tatu Van­hasen “tutkimuk­si­in”?

  Miten tuo rin­nas­tus Tatu Van­haseen pitäisi tulki­ta? Tatu Van­hanen hatun­nos­to siitä, että hän on julkaissut myös tutkimus­ma­te­ri­aalin­sa, joten halukkaat voivat tois­taa Van­hasen testit. 

  Jos Tatu Van­hasen tutkimuk­sia voisi arvioi­da vain asteikol­la tot­ta vai tarua, niin minä val­it­sen ruksin totta.

 81. Suo­ma­lais­ten ikään­tymisen vaiku­tus vaalitulokseen?

  Iäkkääm­mät vieas­t­a­vat muu­tiok­sia ja arvosta­vat pyshtyneisyyt­tä ja kon­sen­sus­ta. Eläk­keet ovat tärkeämpi asia kuin maail­man tila vaik­ka 2030, koti­maan asi­at siis koros­tu­vat. “per­in­teisiä” arvo­ja kan­nate­taan todennäköisemmin.

  Ikäih­miset äänestävät nuorem­pia ikälu­okkia akti­ivisem­min. Pitkään mukana olleil­la ehdokkail­la on vak­i­tuiset kan­nat­ta­ja­joukkon­sa, jot­ka eivät hevin vai­h­da suosikkiaan.

  Niin­istön voiton voi estää vain merkit­tävä töpeksimi­nen, sen ver­ran suuri määrä iäkkäitä kan­nata­jia on jo mukana edel­li­sistä pres­i­dentin vaaleista.

  Lop­pu­peleis­sä nor­maaleis­sa vaaleis­sa liikku­vat äänestäjät, eri­tyis­es­ti 30 — 50 vuo­ti­aat naiset, ratkai­se­vat voit­ta­jan. Hei äänestävät enem­män ehdokas­ta kuin puo­let­ta ja ovat ennenkin vai­h­ta­neet puolekan­na­tus­taan — sdp, kok, kepu ja vihreät ovat tasaväk­isiä vaihtoehtoja.

  Tak­tises­sa äänestämisessä se ehdokas, jota vähiten vas­tuste­taan men­estyy. Soi­ni ja Väyry­nen saa­vat ihmiset aprikoimaan kuka muu olisi mah­dolli­nen ei-Niin­istö toiel­la kierroksella.

  Lip­posen piti olla var­ma kakko­nen, mut­ta ilmeis­es­ti ay-liik­keenkin otse on lipsunut.

  Väyry­sen kan­natuk­sen pain­o­lasti­na on putoami­nen eduskun­nas­ta, Lip­po­nen ei vier­aan val­lan kon­sul­toin­nil­taan ole myöskään vaivau­tunut mit­taut­taut­ta­maan kan­na­tus­taan. Per­in­teisiä omia äänestäjiä on siis mui­ta vähemmän. 

  2012 pres­i­dentin­vaaleis­sa ikäh­mis­ten äänien saami­nen ratkaisee voit­ta­jan ja myös kakkosen.

 82. Osmo Soin­in­vaara:
  Siinä on link­ki YLE:n uutiseen. Yle on vas­tu­us­sa omista lähteistään.

  Selvä, siis pidät Tatu Van­hasen tutkimuk­sia laadukkaina?!

 83. Lau­mas­sa ja lin­tu­parves­sa arin yksilö ratkaisee lau­man hengis­säpysymisen. Ihmi­nen on laumaeläin.

 84. 80-luku­laiseen hyv­in­voin­ti­val­tioon olisi men­nen tullen varaa, eri­tyis­es­ti jos puhutaan alku­vu­osikymmen­estä. Kukaan ei tai­da oikeas­t­aan muis­taa, että 80-luvun jäl­keen val­tio on lap­panut melkoisen määrän lisäte­htäviä kun­nille, sem­moisia tehtäviä, joi­ta ei kul­taisel­la 80-luvul­la oltu kuultukaan.

  Kaiken lisäk­si jos ter­vey­den­huoltokin rul­lat­taisi­in 80-luvulle, ei tarvit­sisi pelätä kulu­jen räjähtämistä käsi­in. Kyl­lä, terkkar­il­la käyn­ti olisi ilmaista, mut­ta suuret säästöt tuli­si­vatkin niistä erit­täin kalli­ik­si käyvistä erikois­sairaan­hoidoista, jos­ta ei ollut 30 v sit­ten minkään­laista tietoa. 

  Opin­tora­haakaan ei olisi, olisi vain opin­to­laina. Äitiys­lo­mas­takin leikat­taisi­in var­maankin puo­let ja isyys­lo­ma kokon­aan pois. Muis­taak­seni nyky­muo­toinen ansiosi­don­nainenkin säädet­ti­in joskus 80-luvulla.

 85. JL: En sinäl­lään ole eri mieltä, mut­ta kuitenkin net­tomaa­han­muut­to Suomeen 80-luvul­la oli yhteen­sä muis­taak­seni noin 100.000. Enim­mäk­seen kyseessä oli­vat palu­umuut­ta­jat Ruotsista.

  Ruotsin palu­umuut­ta­jien ero näi­hin nyky­isi­in maa­hamuut­ta­ji­in on se, että heil­lä oli omaisu­ut­ta, kieli­taitoa, koulu­tus­ta ja samankaltainen yhteiskun­tataus­ta. Ei tarvit­tu vuosien kieli- ja inte­graa­tiok­oulu­tus­ta ja tukia, jot­ta saati­in yhteiskun­taan lisää muu­ta­ma siivoo­ja, postinkan­ta­ja ja bus­sikus­ki. Ei nois­sa ammateis­sa mitään vikaa ole, mut­ta yhteiskun­ta tekee tuos­sa aikamoista tappiota.

  1. Eniten kai meille tulee maa­han­muut­ta­jia Viros­ta. Kyl­lä ne ovat ihan hyvin koulutet­tu­ja ja Suomen kie­len oppi­vat nopeasti.

 86. Raimo K: Onhan se hienoa, että kek­sitään omat määritelmät vaikka­pa nyt kon­ser­vati­ivi­su­udelle – mut­ta kyl­lä se oikeasti tarkoit­taa säi­lyt­tämistä, poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi eri­tyis­es­ti yhteiskun­ta­jär­jestelmän säi­lyt­tämistä – eipä siinä inno­vaa­tioi­ta kehitellä.
  Ja dynaami­nen kon­ser­vatis­mi oli aikoinaan räjähtävää säilyketeollisuutta
  Silti säilöntää!

  Kyl­lä, kon­ser­vatis­mi on säi­lyt­tämistä tai ety­molo­gial­taan jopa entistämistä. Mut­ta ei jonkin yhteiskun­nan tilan säilömistä pakastear­kus­sa, vaan hyvin toimivien insti­tuu­tioiden säi­lyt­tämistä niitä vaalimalla.

  Kon­ser­vati­ive­ja samas­te­taan mil­loin pysähtyneisyy­teen ja mil­loin nat­sis­mi­in, mut­ta jos nyt ajat­telee vaik­ka sel­l­aista tyyp­piä kuin Kon­rad Ade­nauer, jon­ka isku­lause oli “Keine Exper­i­mente, ei nyt oikein voi sanoa ettei kyse olisi ollut 1) kon­ser­vati­ivista, 2) anti­teesistä nat­sis­mille ja 3) ihmeel­lisek­si luon­nehdi­tus­ta dynaamis­es­ta muu­tok­ses­ta parem­paan taloudessa. Sel­l­ainen pysähtyneistönatsi.

 87. Heh. Pak­i­natyy­li­nen huumorikokeilu ei tain­nut ihan heti luk­i­jakun­taan upota. 

  Sarkas­mi, iro­nia ja huumori eivät aina netis­sä väl­i­ty, niitä kun suo­ma­laiset eivät oikein ymmär­rä muutenkaan.

 88. Oivalsin toki heti, että Soin­in­vaara kir­joit­taa täl­lä ker­taa pilke silmäkul­mas­sa. Peri­aat­teessa olen kuitenkin sitä mieltä, että kaik­ki hänen kir­joituk­sen­sa on otet­ta­va hau­dan­vakavasti aivan samoin kuin Hal­la-ahon kaik­ki pienetkin fb-töräykset.

 89. Sauli:
  Sarkas­mi, iro­nia ja huumori eivät aina netis­sä väl­i­ty, niitä kun suo­ma­laiset eivät oikein ymmär­rä muutenkaan. 

  Monille nuo­rille sarkas­mi, iro­nia ja huumori ovat koko net­tikeskustelun ydin. Mitä tulee ymmärtämiseen, mon­et tun­tu­vat tahal­laan halu­a­van ymmärtää väärin, jos se palvelee hei­dän agendaansa.

  Viimek­si keskivi­ikon hesaris­sa poli­ti­ikan toim­i­tuk­sen esimies kir­joit­ti kuin­ka Hal­la-Aho vaati soti­las­dik­tatu­uria Kreikkaan. Ja seu­raa­van päivän aamule­hdessä muis­tet­ti­in maini­ta kuin­ka Hal­la-Aho toiv­ot­ti hyvää joulua kaikille valkoi­hoisille heteroille. 

  Tuol­laiset asi­ay­htey­destä irroite­tut tahal­liset mus­ta­maalauk­set saa­vat min­ut, vielä tois­taisek­si vihrei­den äänestäjän, vain halvek­si­maan mediaa.

  Oikeuslaitos­ta olen halveksin­ut jo vuosia. Toiv­ot­tavasti Vihreät Tui­ja Brax­in johdol­la kiire­htivät tuomit­se­maan Helsin­gin käräjäoikeu­den Elisa-päätök­sen. En tosin pidätä hengitystäni.

 90. Marko Hami­lo: Kon­ser­vatis­mi ei tarkoi­ta kiel­teistä asen­net­ta asioiden paran­tamiseen tai uusien inno­vaa­tioiden kehittelyyn. 

  Sisäluku­taitoni pet­ti, kun luulin, että yri­tit olla ironi­nen. Tuo­ta se kon­ser­vatis­mi nyt kuitenkin käytän­nössä esimerkik­si sosi­aalipoli­ti­ikas­sa tarkoit­taa. Jos inno­vaa­tioil­la ja asioiden paran­tamisel­la ei tarkoite­ta esimerkik­si köy­hien potkimista päähän.

  Noin muutenkin olen vähän yllät­tynyt kom­men­toi­jien sisäluku­taidon puut­teesta. Jos tun­net­tu nat­si, siniris­tilip­pua olka­pääl­lään kan­ta­va ja demokra­ti­aan halvek­su­vasti suh­tau­tu­va her­ra Hul­lu-Uho sanoo, että “Niin, yksi ratkaisu voisi olla kaikkien mus­lim­ien potkimi­nen tästä maas­ta”, tai vai­h­toe­htois­es­ti ituhip­pinä ja rauhan­lähet­tiläänäkin tun­net­tu her­ra Oini­in­vaari toteaa, että “Niin, yksi ratkaisu voisi olla kaikkien mus­lim­ien potkimi­nen tästä maas­ta”, niin onhan se nyt aivan päivän­selvää nor­maalille sisäluku­taitoiselle ihmiselle, että jälkim­mäisen ei iro­nista heit­toaan tarvitse selitel­lä, kun taas ensim­mäiseltä joudu­taan kysymään, että mitä nyt oikein mah­dat asi­as­ta olla oikeasti mieltä.

 91. Kuin­ka ollakaan kyvyssä ottaa taloudelli­nen tai henkilöko­htaista tur­val­lisu­ut­ta koske­va ris­ki (esim. soti­laana) kon­ser­vati­ivien äänestäjät kuitenkin peit­toa­vat pro­gres­soid­it selvästi. 

  En kek­si, miten halu muiden ihmis­ten raho­jen jakamis­es­ta eri­laisille toiseut­ta ja uhri­ut­ta edus­taville ryh­mille toimisi merkkinä mis­tään eri­tyis­es­tä riskinot­tokyvys­tä tai pelottomuudesta.

 92. Mikäli oikein muis­tan, eräässä globaalis­sa kult­tuu­ritutkimuk­ses­sa todet­ti­in että epä­var­muu­den vält­tämisas­te kas­vaa kult­tuuris­sa, mitä kauem­pana päivän­tasaa­jas­ta ollaan. Syynä se, että talves­ta ei säi­ly hengis­sä, jos asioi­ta ei ole hoidet­tu var­man päälle. Huole­hdit­tu siitä, että syötävää riit­tää vielä lop­pukevääseen asti. Epä­var­muu­den vält­tämi­nen on kon­ser­vati­ivi­su­ut­ta, toim­i­taan var­man päälle. Muis­tuu mieleen wan­ha tari­na heinäsirkas­ta ja muu­ra­hai­sista. Olisi kiva uskoa että nykyaikana täl­lä niin ei ole väliä. Toisaal­la kuiv­u­us, toisaal­la tul­vat, has­sut tal­vet ja ruoal­la keinot­telu sekä se että meitä on jo 7 mil­jar­dia, pistää miet­timään — kon­ser­vati­ivis­es­ti — että olisiko meil­läkin syytä varautua (tässäkin mielessä) huonoi­hin aikoi­hin. Jos sadot epäon­nis­tu­vat tänä vuon­na laa­jem­min kuin monin paikoin Maas­sa viime vuosi­na, voi tul­la heinäsirkoil­la nälkä. Epä­var­moina aikoina kon­ser­vati­ivi­su­ud­es­ta on etun­sa. Sik­si luulen että kon­ser­vati­iviset ajatuk­set ovat saa­neet suo­sio­ta viime aikoina — ajat ovat hyvinkin mon­es­sa mielessä epä­var­mat. Ja tääl­lä pohjoises­sa tiede­tään mitä se voi tarkoit­taa. Var­maan samoin myös esimerkik­si Soma­lias­sa. Heil­lä onnek­si ei ole pakka­sia, muuten­han siel­lä ei olisi enää ketään hengissä.

 93. Kilpi­rauhasen liika­toimin­nan hoitoon­han käytetään radioak­ti­ivista jodia, joka ker­tyy kilpi­rauhaseen ja säteily sit­ten tuhoaa kilpi­rauhas­ta. Liian suureen man­telitu­mak­keeseen voitaisi­in var­maan vas­taavasti käyt­tää PET-kuvan­tami­sis­sakin käytet­tyä radioak­ti­ivista glukoosia, jot­ta entistä use­ampi pää­sisi naut­ti­maan pienen man­telitu­mak­keen tuomista eduista mure­htimisen sijaan.

 94. Kon­ser­vati­ivi­su­us ei ole predikaat­ti vaan mit­tari, var­maan vielä moni­u­loit­teinen sel­l­ainen. Eri ihmiset ovat eri asteis­es­ti kon­ser­vati­ivisia eri asioiden suh­teen. Tämä siis pätee sille “kon­ser­vati­ivi­su­udelle”, joka yllä Osmon päätek­stis­sä esitetään “pelku­ru­u­den” kanssa korreloituneeksi. 

  Käytän­nössä poli­it­ti­nen kon­ser­vati­ivi­su­us ei ole tarkalleen saman­laista. Kon­rad Ade­nauer tai vaik­ka Paasi­ki tms oli­vat poli­it­tis­es­ti kon­ser­vati­ive­ja sen mukaises­ti, mitä kon­ser­vatismil­la sil­loin tarkoitet­ti­in. Kon­ser­vati­iv­it nykypäivänä käyt­tävät tätä määret­tä sil­loin, kun he halu­a­vat esit­tää muille, että ei kon­ser­vatis­mi oikeasti ole sitä, mitä se sit­ten kuitenkin käytän­nössä on. 

  Tai siis, kokoomushan on Suomes­sa “kon­ser­vati­ivipuolue”, mut­ta minä en puhu nyt siitä. Itsei­den­ti­fioitu kon­ser­vati­ivi on saman­lainen kuin itsei­den­ti­fioitu oikeis­to­lainen. Nor­maali, maltill­i­nen ja asialli­nen ihmi­nen nyt vaan ei käytä itses­tään ter­miä, joka on näin ladat­tu, ellei ole ääri- sellainen.

 95. Kiitos linkistä “Ylpeys ja ennakkolu­u­lo”. Eihän se ollutkaan niin hölmö tutkimus miltä se refer­oitu­na vaikut­ti. Tutk­i­joiden omat johtopäätök­set oli­vat ihan maltil­lisia. He oli­vat tietoisia tulosten­sa rajoitteista. 

  Aivo­jen tai psykolo­gian osu­ud­es­ta ihmisen poli­it­tisi­in mielip­iteisi­in vain on vaikea keskustel­la ilman, että syn­tyy vaikutel­maa: “Olet eri mieltä kanssani, kos­ka sin­ul­la on vikaa päässä.” 

  Lisäon­gel­maa syn­tyy poli­it­tis­ten ter­mien epämääräisyy­destä. Lib­er­aalit ja kon­ser­vati­iv­it ryh­mit­tyvät Suomes­sa luul­lak­seni hie­man toisin kuin Englan­nis­sa. Olisi mie­lenki­in­toista tietää olisiko vas­taavia kor­re­laa­tio­ta suo­ma­laises­sa aineistossa.

 96. Mitä tai ketä jakolin­ja kon­ser­vatis­mi-lib­er­al­is­mi oikein palvelee? Eikö olisi järkeväm­pää käsitel­lä asioi­ta ja ilmiöitä ihan omana itsenään, riip­pumat­ta siitä, miten ne sijoit­tuvat edel­lisel­lä akselil­la? Ei kai mikään aja­tus ole kelvo­ton sen takia, että se on uud­is­tushenk­i­nen tai vanhoillinen?

  Ihmi­nen kaipaa lapseno­maisia jakolin­jo­ja hyvän ja pahan, oikean ja väärän, per­su­jen ja vihrei­den välille, mikä on osit­tain ihan ymmär­ret­tävää. Aivo­jen on helpom­pi käsitel­lä dataa, kun sen pystyy niput­ta­maan tietylle sektorille. 

  Joku raja tässäkin pitäisi olla. Usein tun­tuu siltä, että on tärkeäm­pää nimetä asioi­ta kuin käy­dä keskustelua varsi­nais­es­ta asiasta.

 97. Tiedemies:
  Kon­ser­vati­ivi­su­us ei ole predikaat­ti vaan mit­tari, var­maan vielä moni­u­loit­teinen sel­l­ainen. Eri ihmiset ovat eri asteis­es­ti kon­ser­vati­ivisia eri asioiden suhteen.
  ´snip´

  Niin, kon­ser­vati­ivi­su­us on attribu­ut­ti, ominaisuus.
  Refer­oitu tutkimus ei selitä, kuin­ka päin kausali­teet­ti menee: johtuuko kon­ser­vati­ivi­su­us tietys­tä aivo­jen rak­en­teesta vai johtuuko ko. aivo­jen rakenne henkilön konservatiivisuudesta.
  Tiede­tään, että aivo­jen rak­en­teeseen vaikut­taa se, mitä niil­lä tehdään.

 98. Enti­nen vihrei­den äänestäjä:
  Kilpi­rauhasen liika­toimin­nan hoitoon­han käytetään radioak­ti­ivista jodia, joka ker­tyy kilpi­rauhaseen ja säteily sit­ten tuhoaa kilpi­rauhas­ta. Liian suureen man­telitu­mak­keeseen voitaisi­in var­maan vas­taavasti käyt­tää PET-kuvan­tami­sis­sakin käytet­tyä radioak­ti­ivista glukoosia, jot­ta entistä use­ampi pää­sisi naut­ti­maan pienen man­telitu­mak­keen tuomista eduista mure­htimisen sijaan.

  Se ei tai­da olla ihan näin spe­si­fi. Toisaal­ta amyg­dala on kohtu­ullisen hel­pos­sa paikas­sa, joten ihan oper­ati­ivisel­la hoidol­la voisimme päästä mit­tavaan lib­er­aal­isu­u­den kasvu­un, jopa väestötasolla.

 99. Ei kon­ser­vati­ivi­su­us ole laadulli­nen, vaan määrälli­nen omi­naisu­us. Maini­tus­sa tutkimuk­ses­sa on selvästi viit­teitä siitä, että kon­ser­vati­ivi­su­udessa on astei­ta, ja nämä aste-erot näkyvät myös tulok­sis­sa. Se voi peräti olla moni­u­lot­teinen, so. ihmi­nen on eri­asteis­es­ti kon­ser­vati­ivi­nen eri asioiden suh­teen, ja näil­lä kon­ser­vati­ivi­suuk­sil­la eri asioiden suh­teen lie­nee jonkin­lainen korrelaatio.

  Tois­tan, että tämä on vain jos­sain määrin sama asia kuin se kon­ser­vati­ivi­su­us, jota maini­tus­sa tutkimuk­ses­sa tutkit­ti­in. Kun ihmi­nen ilmoit­taa ole­vansa kon­ser­vati­ivi, tämä on (ainakin tutkimuk­sen mukaan) luotet­tavahko indikaat­tori siitä, että hän oikeasti on melko konservatiivinen. 

  Minus­ta tässä on prob­le­maat­tista lähin­nä se, onko kon­ser­vati­ivi­su­u­den ja näi­den aivoilmiöi­den välil­lä todel­lakin yhtä vah­va, tai peräti vahvem­pi, yhteys kuin itse ilmoite­tul­la “olen konservatiivi”-määreellä. En tiedä miten on, enkä käy arvaile­maan, mut­ta ihmi­nen ei sano “olen kon­ser­vati­ivi”, ellei ole ainakin jos­sain määrin änkyrä, provosoimishaluinen, jne.

 100. Tatu Van­hasen tutkimuk­set eivät voi olla tot­ta, kos­ka totu­us tekee kipeää! Tämä tutkimus on tot­ta, kos­ka en pidä kon­ser­vati­iveista; Logi­ik­ka on yhtäpitävä väit­tämän 1+2=4 kanssa. Tiede on alis­teista “hyvälle” tah­dolle, aivan kuten tiede oli alis­teista pimeänä keski­aikana kirkon “ere­htymät­tömille” opetuksille.

  Tiedet­tä ja totu­ut­ta päähän potki­va lib­er­aali on pahim­man luokan taka­pa­juinen kon­ser­vati­ivi ja sin­isilmäisyy­dessään vaar­alli­nen. En voi sietää älyl­listä epäre­hellisyyt­tä, ei voin­ut edes­men­nyt Juho Kusti Paasikivikään: “Tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on viisauden alku.”

 101. Sauli:

  Sarkas­mi, iro­nia ja huumori eivät aina netis­sä väl­i­ty, niitä kun suo­ma­laiset eivät oikein ymmär­rä muutenkaan.

  Koke­muk­seni mukaan sarkas­min ja iron­ian osalta on kyl­lä aivan päin­vas­toin. Jos jotkut niin nimeno­maan suo­ma­laiset ymmärtävät ja ennen kaikkea vil­jelevät sarkas­mia ja iro­ni­aa huo­mat­tavasti enem­män kuin mon­et muut. Kas­vokkaises­sa vuorovaiku­tuk­ses­sa puhu­jan tarkoit­ta­ma merk­i­tys tietenkin välit­tyy helpom­min kuin net­tikeskustelus­sa, kuten tässäkin viestiketjus­sa on käynyt ilmi.

 102. ande: Koke­muk­seni mukaan sarkas­min ja iron­ian osalta on kyl­lä aivan päin­vas­toin. Jos jotkut niin nimeno­maan suo­ma­laiset ymmärtävät ja ennen kaikkea vil­jelevät sarkas­mia ja iro­ni­aa huo­mat­tavasti enem­män kuin mon­et muut. Kas­vokkaises­sa vuorovaiku­tuk­ses­sa puhu­jan tarkoit­ta­ma merk­i­tys tietenkin välit­tyy helpom­min kuin net­tikeskustelus­sa, kuten tässäkin viestiketjus­sa on käynyt ilmi.

  Tässä viestiketjus­sa on käynyt selväk­si lähin­nä sel­l­ainen itses­tään­selvyys, että kuiv­an asi­atek­stin kon­tek­stis­sa ei saa lähteä sotke­maan mukaan dead­pan-huumo­ria vaan, mikäli huumo­ria tuol­laises­sa kon­tek­stis­sa esitetään, joko se tulee merk­itä selvästi tun­nis­tet­taval­la tyylila­jil­la tai kon­tek­stin vai­h­tu­mi­nen täy­tyy muil­la keinoin osoittaa.

  Oletet­tavasti lisen­si­aat­ti Soin­in­vaar­al­la ei esimerkik­si tieteel­lisessä tuotan­nos­saan tai opin­näytetöis­sään ole tosi­asi­aväit­teitä, jot­ka tun­nistaa huumorik­si vain sekä tun­temal­la tek­i­jän henkilöko­htais­es­ti että tietämäl­lä tämän perus­teel­la hänen tahal­laan tässä tarkoituk­ses­sa livaut­ta­neen mukaan usko­mansa paikaansapitämättömyyden.
  Samat­en kir­jan­pidos­sa, tieteessä, tekni­sis­sä asi­akir­jois­sa sekä muis­sa tärkeis­sä ja fak­tis­es­ti paikkaansapitävis­sä doku­menteis­sa, pitäy­dyään kuitenkin toiv­ot­tavasti jatkos­sakin kuivis­sa tosi­a­siois­sa ilman huumoria.
  Tämä blo­gi tah­too vähän lukeu­tua tuo­hon sarjaan.

 103. Tiedemies:
  Kon­ser­vati­ivi­su­us ei ole predikaat­ti vaan mit­tari, var­maan vielä moni­u­loit­teinen sel­l­ainen. Eri ihmiset ovat eri asteis­es­ti kon­ser­vati­ivisia eri asioiden suh­teen. Tämä siis pätee sille “kon­ser­vati­ivi­su­udelle”, joka yllä Osmon päätek­stis­sä esitetään “pelku­ru­u­den” kanssa korreloituneeksi. 

  Käytän­nössä poli­it­ti­nen kon­ser­vati­ivi­su­us ei ole tarkalleen saman­laista. Kon­rad Ade­nauer tai vaik­ka Paasi­ki tms oli­vat poli­it­tis­es­ti kon­ser­vati­ive­ja sen mukaises­ti, mitä kon­ser­vatismil­la sil­loin tarkoitet­ti­in. Kon­ser­vati­iv­it nykypäivänä käyt­tävät tätä määret­tä sil­loin, kun he halu­a­vat esit­tää muille, että ei kon­ser­vatis­mi oikeasti ole sitä, mitä se sit­ten kuitenkin käytän­nössä on. 

  Tai siis, kokoomushan on Suomes­sa “kon­ser­vati­ivipuolue”, mut­ta minä en puhu nyt siitä. Itsei­den­ti­fioitu kon­ser­vati­ivi on saman­lainen kuin itsei­den­ti­fioitu oikeis­to­lainen. Nor­maali, maltill­i­nen ja asialli­nen ihmi­nen nyt vaan ei käytä itses­tään ter­miä, joka on näin ladat­tu, ellei ole ääri- sellainen.

  Tilanne on muut­tumas­sa parem­paan suun­taan tämän pitkän uuskie­len kau­den jäl­keen. Oikeis­to­laisu­u­den reha­bil­i­toin­nin aloit­ti jo 2003 eduskun­tavaaleis­sa “aito oikeis­to­lainen” Jan Vapaavuori, jon­ka asun­topoli­ti­ikkaa mon­et vasem­mis­to­laiset ovat kuvailleet edis­tyk­sel­lisim­mäk­si vuosikausi­in. Kon­ser­vati­iviksi itseään kut­suu Wille Ryd­man, joka on har­vo­ja poikkeuk­sia luku­unot­ta­mat­ta melkein kaikissa asianysymyk­sis­sä klassi­nen lib­er­aali ja hyvin kaukana jostain kris­til­lis­demokraat­tis­es­ta hihhuloinnista.

 104. Tiedemies:
  ´snip´
  Tois­tan, että tämä on vain jos­sain määrin sama asia kuin se kon­ser­vati­ivi­su­us, jota maini­tus­sa tutkimuk­ses­sa tutkit­ti­in. Kun ihmi­nen ilmoit­taa ole­vansa kon­ser­vati­ivi, tämä on (ainakin tutkimuk­sen mukaan) luotet­tavahko indikaat­tori siitä, että hän oikeasti on melko konservatiivinen.
  ´snip´

  Tois­to ei auta, sekavaa on silti.
  Toki kon­ser­vati­ivi­su­us on moni­u­lot­teista, mut­ta indikaat­torisi on luotet­ta­va vain siinä tapauk­ses­sa, että ko. henkilö tietää, mitä kon­ser­vati­ivi­su­us on — ja tutkimusten mukaan ihmiset eivät juurikaan tiedä ide­olo­gioista — tämä näyt­tää koske­van myös arvoisaa nimimerkkiä.

 105. Hami­lo kuvailee kon­ser­vati­ivi­su­ut­ta erään­laise­na varovaisu­us­pe­ri­aat­teena. Tässä on vin­ha perä, vaik­ka se ei ehkä silti ole paras kuvaus kon­ser­vatismista käytän­nössä esi­in­tyvänä poli­it­tise­na suuntauksena.

  Kon­ser­vati­iv­it ovat ensin­näkin olleet his­to­ri­an val­os­sa melko valikoivia sen suh­teen, mihin varovaisu­ut­ta tulee soveltaa. Ensisi­jaista näyt­tää olleen, ettei ainakaan vaki­in­tuneisi­in yhteiskun­ta­suhteisi­in ja hier­arkoi­hin hevin kajo­ta, puhut­ti­in sit­ten sää­tyyn, por­var­ilu­okkaan, rotu­un tai sukupuoleen perus­tu­vas­ta val­lan epä­tas­apain­os­ta. Fyy­sis­es­tä tur­val­lisu­ud­es­ta ja ter­vey­destä kun puhutaan, varovaisu­us­pe­ri­aat­teen nou­dat­ta­mi­nen esimerkik­si työ­tur­val­lisu­u­den tapauk­ses­sa ei tain­nut olla niinkään kon­ser­vati­ivien kuin työväen­li­ik­keen vuosikym­menten kamp­pailun tulos.

  Onnek­si kon­ser­vati­ivi­su­us on erit­täin jous­ta­va aate, ja kon­ser­vati­ive­ja läpi aiko­jen ei yhdis­tä niinkään yksit­täiset asi­akysymyk­set kuin perusasenne tietyn­su­un­taiseen muu­tok­seen. Sää­ty­jen hävit­tämi­nen on hyväksyt­ty aiko­ja sit­ten (epäilemät­tä esim. Burken harmik­si), samoin vapaa ammat­in­har­joit­ta­mi­nen, yhtäläi­nen äänioikeus ja rotuerot­telun pois­to. Seu­raavak­si odotankin Hamilol­ta painavaa puo­lus­tus­puhet­ta vaki­in­tuneelle ja hyväk­si havait­ulle suo­ma­laiselle hyv­in­voin­ti­val­ti­olle ja työmarkkinajärjestelmälle.

  Vai? Mik­si kon­ser­vatismin skaala rajoit­tuisi vain siihen, kuin­ka paljon vas­tuste­taan muu­tos­ta nyky­oloi­hin? Mielestäni yhtä tyyp­illi­nen, jopa taval­lisem­pi puheen­par­si kon­ser­vati­iville on tavoite pala­ta enem­män tai vähem­män ajas­sa taak­sepäin, saa­da takaisin jotain “hyväk­si havait­tua tai “mikä on viety pois”, oli se sit­ten joku (mon­esti kuvitel­tu) kansan yht­enäisyys, perusar­vo­jen kun­nioi­tus, toimi­va tai vaikka­pa Hamilon lem­pi­lap­si “klassi­nen lib­er­al­is­mi”. Jos kon­ser­vatis­mi pitäisi käsit­tää täl­lä skaalal­la (kuten mielestäni pitäisi) ääripäät oli­si­vatkin var­maan esim. työmarkkinajärjestödemari–radikaalifasisti. 😉

  Tästä syys­tä kon­ser­vatis­mi käytän­nössä voi olla hyvinkin radikaalia, “vas­taval­lanku­mouk­sel­lista” liike­hd­in­tää, niin kuin se his­to­ri­al­lis­es­ti on ajoit­tain ollutkin. Mitä vähem­män ihan­noitu asioiden “hyväk­si havait­tu järjestys” muis­tut­taa ympäröivää maail­maa, sitä äärim­mäisem­mät kon­ser­vati­ivin tavoit­teet ovat. Ja jos “utoop­pis­vasem­mis­to­lainen” vastapuoli ei kai­h­da radikaale­ja keino­ja, ei niin tee konservatiivikaan.

 106. Min­un käsi­tyk­seni mukaan poli­it­tiset kon­ser­vati­iv­it ovat pikem­minkin ylimääräisen kehi­tysop­ti­mistisia kuin pysyvyy­den kan­nat­ta­jia. Kon­ser­vati­iv­it kan­nat­ta­vat lib­er­aalia kap­i­tal­is­mia, joka repii alas kaiken perinteisen.

  Muu­tos ei ole yleis­es­ti hyvä tai huono asia, se riip­puu siitä mikä muut­tuu ja mil­lä tavalla.

 107. Marko Hami­lo:
  Tilanne on muut­tumas­sa parem­paan suun­taan tämän pitkän uuskie­len kau­den jäl­keen. Oikeis­to­laisu­u­den reha­bil­i­toin­nin aloit­ti jo 2003 eduskun­tavaaleis­sa “aito oikeis­to­lainen” Jan Vapaavuori, jon­ka asun­topoli­ti­ikkaa mon­et vasem­mis­to­laiset ovat kuvailleet edis­tyk­sel­lisim­mäk­si vuosikausiin.

  En näe kehi­tys­tä yksi­no­maan posi­ti­ivise­na sen parem­min kuin negati­ivise­nakaan. Siinä on posi­ti­ivisia ilmiöitä ja myös negati­ivisia. Kun määreet muut­tuvat kansal­lisel­la tasol­la, muu­tos yksinään on omi­aan herät­tämään häm­men­nys­tä ja väärinymmär­ryk­siä. Tähän asti on ollut selvää, että jos joku oikeasti kehtaa myön­tää ole­vansa “oikeis­to­lainen”, niin hän on jonkin­lainen sosi­aal­i­dar­win­isti, xeno­fo­bi, autori­taari jne. 

  Se, että määret­tä alka­vat itses­tään käyt­tää muutkin, tekee ter­mistä toki enem­män kan­sain­välistä käyt­tö­ta­paa vas­taa­van, mut­ta syn­nyt­tää myös väärinkäsityksiä. 

  His­to­ri­al­lisen näkökul­man korost­a­mi­nen on tietenkin ihan validia sel­l­aises­sa keskustelus­sa, jos­sa sekaan­nuk­sen vaaraa ei ole. Mut­ta reha­bil­i­toin­ti tarkoit­taa että “konservatiivisuus”-lipun alle uiv­at kyl­lä jenkki­tyyli­in kaik­ki ne, joil­la tuo­ta kon­ser­vati­ivi­su­ut­ta on edes jos­sain suh­teessa , ja se sekoit­taa pakan pahastikin.

  Olen aika selkeästi vas­tus­tanut sekä oikeis­to­laisu­u­den että kon­ser­vatismin reha­bil­i­toin­tia ter­meinä, kos­ka ei ole mitään mieltä että esimerkik­si omat talous­poli­it­tiset näke­myk­seni ja sosi­aa­likon­ser­vati­ivi­nen Nyrkki&Hella-yhteiskuntafilosofia sekoite­taan, kun ne ovat suun­nilleen mah­dol­lisim­man kaukana toi­sis­taan. Olen edelleen hyvin skepti­nen, ja näen tämän reha­bil­i­toin­nin, esimerkik­si Ryd­manin kohdal­la yri­tyk­senä pela­ta kak­sil­la korteilla. 

  Vai onko mielekästä, että ihmis­ten mielestä vaik­ka Päivi Räsä­nen ja Tuo­mas Enbuske nähdään jotenkin poli­it­tis­es­ti samanmielisinä?

 108. Ehkä niil­lä jot­ka äänestävät mui­ta kuin kon­ser­vati­ive­ja on liian pieni man­telitu­make ja he alka­vat tehdä mitä sat­tuu uhkarohkeaa.

 109. Mitäkähän muuten kon­ser­vati­ivi­nen talous­polti­ik­ka on jos­ta Yle puhuu? 

  Onko se vaikka­pa uusliberalismia ?

  Vai sosialidemokraat­tista “palkat määrätään neu­vot­teluis­sa” ‑poli­ti­ikkaa ?

 110. Ainakin mon­et vihreät ovat aina pelois­saan, kun on jotain uut­ta. Geen­imuun­telu, ydin­voima jne, niin johan housut tutisee kon­ser­vati­ivisil­la vel­li­housuil­la. Böö

 111. Jos kon­ser­vati­ivi­su­udel­la tarkoitet­taisi­in poli­it­tises­sa keskustelus­sa varovaisu­us­pe­ri­aatet­ta, sitä, että yhteiskun­ta on orgaa­ni­nen kokon­aisu­us, jota ei voikaan kokon­aan suun­nitel­la, sitä, että useim­mat toimen­piteet joil­la yhteiskun­taa yritetään kor­ja­ta, yleen­sä epäon­nis­tu­vat, yleistä antiu­topis­mia jne, niin minäkin olisin konservatiivi!

  Mut­ta poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi ei toi­mi näin. Se toimii ihan muul­la taval­la. Poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi nykypäivänä tarkoit­taa omien inho- yms tun­nereak­tioiden ottamista legi­t­i­imeik­si perusteluik­si mil­loin millekin poli­it­tiselle ohjel­malle. “pakko sen on olla näin, kun näin on, ja tältä tun­tuu”. TÄmä on uimas­sa suo­ma­laiseen poli­ti­ikkaan, tai ehkä se on olut tääl­lä koko ajan.

 112. Tiedemies:

  Poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi nykypäivänä tarkoit­taa omien inho- yms tun­nereak­tioiden ottamista legi­t­i­imeik­si perusteluik­si mil­loin millekin poli­it­tiselle ohjelmalle.

  Onpas epäti­eteelli­nen ana­lyysi itseään Tiedemiehek­si määritelleeltä keskustelijalta. 

  Suomes­sa tietysti kon­ser­vatis­mi on sel­l­aisen medi­an vain­on ryöpy­tyk­sessä, että yllä ole­va ei niin kovasti hämmästytä.

 113. pekka:
  Onpas epäti­eteelli­nen ana­lyysi itseään Tiedemiehek­si määritelleeltä keskustelijalta. 

  I call ‘em like I see ‘em.

 114. Tiedemies:
  Poli­it­ti­nen kon­ser­vatis­mi nykypäivänä tarkoit­taa omien inho- yms tun­nereak­tioiden ottamista legi­t­i­imeik­si perusteluik­si mil­loin millekin poli­it­tiselle ohjelmalle. 

  Mitenkähän tuo eroaa kun­non lib­er­aaleista tai vasemmistolaisista? 

  Ovatko esimerk­si homoav­ili­itot, fem­i­nis­mi, vasem­mis­ton vaal­i­ma “oikeu­den­mukainen vero­tus”, liito-oravien suo­jelu, ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen vaik­ka on huolis­saan CO2-päästöistä tai Lap­pia myöten pakol­lisen ruotsinopiskelun kan­nat­ta­mi­nen jotenkin enem­män fak­toi­hin perus­tu­via näkökantoja?

 115. Ehkä tuon voisi sanoa pikem­minkin niin että se varovaisu­us­pe­ri­aate nykykon­ser­vatismin käytän­nössä on kovin valikoi­va. Esimerkik­si sel­l­aiseen insti­tuu­tioon kuin avi­o­li­it­to ei saa koskea, mut­ta sosi­aal­i­tur­vaan kyl­lä saa tehdä vaik­ka mitä kohteliaasti san­ot­tuna luovia kiristyksiä.

 116. Vieste­jä jo 128 tähän kevy­een postauk­seen. Tässä viimein link­ki alku­peräiseen artikke­li­in sekä laa­jem­paan pop­u­laari­in katsaukseen.

  http://www.physorg.com/news/2012–01-biology-politics-liberals-good-bad.html

  Lain­aus: “The study is in a forth­com­ing edi­tion of the jour­nal Philo­soph­i­cal Trans­ac­tions of the Roy­al Soci­ety B and was authored by Dodd, Hib­bing and Smith, as well as UNL’s Aman­da Balz­er, Car­ly Jacobs and Michael Gruszczynski.”

 117. Ville:
  Kyse on oikeas­t­aan itsesuo­jelu­vais­tos­ta, ei vain arvovalinnasta. 

  Eikö tämä ole itses­tään­selvää? Aivan kaik­ki normi­ar­jes­ta poikkea­va on ollut his­to­ri­an alkuhämäristä asti aina ja joka ker­ta poten­ti­aa­li­nen uhka. Jos ja kun ei ole var­muut­ta siitä, mitä oudos­sa tilanteessa tulee tapah­tu­maan, useim­miten ei ole kan­nat­tanut jäädä paikalle hengaamaan…

  Koke­mat­tomil­la, siis lap­sil­la ja nuo­ril­la, luon­nol­lis­es­tikaan itsesuo­jelu­vais­to ei ole vielä täysin kehit­tynyt vaik­ka yksilöko­htaisia ero­ja var­masti onkin.

  Kon­ser­vati­ivi­su­us on siis enem­män nor­mi kuin poikkeus — siis täysikasvuiselle. Mut­ta “van­hoilli­nenkin” voi toki tietois­es­ti opetel­la eval­u­oimaan riske­jä ja sik­si myös sietämään niitä “nor­maalia” paremmin.

  Geen­it kyl­lä ohjaa­vat, mut­ta eivät ne sido käsiämme.

  Useim­miten täl­lainen yksilö luul­lak­seni havait­see (joko ilok­seen tai suruk­seen, per­soon­al­lisu­ustyyp­istä riip­puen?), että maail­ma ei sit­tenkään ole niin jul­ma eivätkä muut niin pahan­suopia kuin mitä on ehkä vuosia tai vuosikym­meniä harhais­es­ti kuvitel­lut. Joskus, ehkä useinkin, hän huo­maa, että itse asi­as­sa suurin osa jengistä on ihan ok tyyppe­jä jot­ka halu­a­vat sitä samaa mitä itsekin: tur­vaa, tur­vaa ja vielä ker­ran turvaa.

  Laa­jen­tuneel­la man­telitu­mak­keel­la, eikä mil­lään muul­lakaan fys­i­ol­o­gisel­la “virheel­lä”, tul­la koskaan selit­tämään tätä seikkaa pois. Mut­ta kyl­lä siitä ja muista vas­taav­ista “vam­moista” hyviä verukkei­ta saa kun oikein kovasti tah­too ja yrittää.

  Sel­l­aista on medikalisaatio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *