Vuoden blogitilastoja

Blo­gin käyn­timäärä vuon­na 2011 nousi 1 428 899 kun kävi­jöitä viime vuon­na oli 1 075 016 Kasvu keskit­tyi kevääseen. Syksyn aikana kävi­jöitä oli jok­seenkin yhtä paljon kuin viime vuon­na. Syksyn kävi­jämäärät jämäh­tivät noin 4000 käyn­ti­in päivässä. Syksyl­lä ei ollut mitään suuria hit­te­jä, osit­tain sik­si, että vältin niitä akti­ivis­es­ti. Riite­ly hom­mafoo­ru­mi­lais­ten kanssa takaisin kävi­jä­tul­van, mut­ta tek­isi blo­gin pitämis­es­tä epämiellyttävää.

Noin kuusi pros­ent­tia kävi­jöistä tulee face­bookin kautta.

Vai­h­doin palvelin­ta syysku­un puo­livälis­sä. Siinä yhtey­dessä kato­si­vat tarkem­mat tiedot suosi­tu­im­mista aiheista. Viimeisen kol­men ja puolen kuukau­den aikana eniten on tul­tu suo­ril­la linkeil­lä seu­raavi­in kirjoituksiin.

/2011/09/21/le­hdis­to-voisi-rauhoit­tua-hal­la-ahosta/ 3,634

/2011/12/23/pekka-haav­is­to-pres­i­dentin­vaalien-yllat­ta­ja/            2,382

/2011/08/31/kestaako-kreikka/                                                                 2,085

/2011/12/03/bud­jet­ti­raa­mi-pakot­taa-type­r­aan-hyvi­tys­mak­su­un/             1,941

/2011/11/07/hyv­in­voin­ti­val­tio-puh­taal­ta-poy­dal­ta/                          1,475

/2011/12/10/o­li­vatko-vena­jan-vaalit-rehelliset/                                 1,246

/2011/10/03/hsln-hallitus‑4–10-2011/                                                      1,164

/2011/10/18/kalasa­ta­ma-alkaa-rak­en­tu­a/                                             1,069

/2010/04/04/­naisen-euro-lie­nee-95-sent­ti­a/ 899

/2011/12/16/hyvi­tys­mak­su-pois­tu­u/ 812

/2011/12/04/haav­is­tol­ta-mainio-kir­ja/ 810

/2011/12/22/onko-lehdis­to-maan-ain­oa-oppo­si­tio/ 804

Kir­joi­tus naisen eurosta on puoli­toista vuot­ta van­ha, mut­ta kiin­nos­taa yhä. Kärk­ilis­tan ulkop­uolelta mainit­takoon kesto­hit­tinä kak­si vuot­ta van­ha kir­joi­tus, johon linkitetään sään­nöl­lis­es­ti agronetistä.

/2009/07/24/­maat­aloustues­sa-miljoonat-ovat-halpo­ja/

Julka­istu­ja artikkelei­ta oli 326 eli vähän run­saat kuusi viikos­sa. Hyväksyt­tyjä kom­ment­te­ja oli 24 113 eli keskimäärin yli 70 artikke­lia kohden.

Vähän on tämä pysähtynyt paikalleen. Olisin kovin kiin­nos­tunut kehit­tämään blo­gia net­tile­hden suun­taan. Se edel­lyt­täisi  main­os­ra­hoit­teisu­ut­ta, kos­ka tarvit­sisin avuk­seni palkatun henkilön. Ainakin syksyn aikana eduskun­tatyö häir­it­si niin pahasti mui­ta aktivi­teet­te­ja, ettei moi­seen kehit­tämiseen oikein riit­tänyt rahkeita.

 

 

55 vastausta artikkeliin “Vuoden blogitilastoja”

 1. Olisin kovin kiin­nos­tunut kehit­tämään blo­gia net­tile­hden suuntaan.

  Turha pila­ta hyvää blogia.

 2. Blo­gisi toimii minus­ta erit­täin hyvin. Ymmär­rän koke­masi kehit­tämis­tarpeen kyl­lä, mut­ta verkkole­htimäisyys on vähän niinkuin olet­taisi, että riit­tävän iso höyrykone tekee laivas­ta lentokoneen. Tarkoi­tan täl­lä sitä, että blo­gi ei ole sama asia kuin verkkole­hti, ja tämä on nimeno­maan hyvä blo­gi. Toimite­tumpi, huo­litel­lumpi ulko­muo­to tuhoaisi sen raa’an kansalaisia lähel­lä ole­van vaikutel­man, joka tästä blo­gista nykyisel­lään tulee.

 3. Tämäkin blo­gi on enem­män kuin uut Vihrei­den net­tikeskustelu yhteen­sä. Ennen muu­ta on hienoa, että tääl­lä myös on asioista jopa eri­laisia perustel­tu­ja näkökulmia.

  Min­ulle tämä kyl­lä on ihan uudel­la taval­la avan­nut päät­täjänä olemisen vaikeutta.

  Kiitos jak­samis­es­ta ja rohkeud­es­ta, Ode!

 4. Kevään kasvu lie­nee johtunut vaaleista, ja täten blo­gi on saavut­tanut jonkin­laiset nyky­muo­ton­sa ääri­ra­jat. Tosin vaale­ja on joka nurkan takana.

  Jos olete­taan että kun­nal­lis­vaalit sito­vat suurim­man määrän suo­ma­laisia mukaan poli­ti­ikkaan, niin lop­pu­vuodes­ta saisi kun­non kestoai­heen. Tekemistä riit­tää, kun vaalei­hin revitään ehdolle ihan keitä tahansa, ja läpikin menee paljon ehdokkai­ta jot­ka eivät ole ikinä olleet yhdessäkään kokouksessa.

  Voisi kek­siä uusia tapo­ja tes­tail­la ehdokkaak­si aikovien poli­it­tista aikaansaan­tikykyä. Yksi var­ma tapa hoitaa tämä olisi monipuolue-debatit jois­sa keskusteltaisi­in val­ta­van laa­joista aiheista, ja nuo debatit löy­ty­i­sivät videoil­ta koko kansan nähtäväk­si. Tosin se on aika han­kala toteut­taa, eikä vält­tämät­tä tämän blo­gin ykköskehitysidea.

 5. Tämä on ain­oa tun­te­mani poli­itikon kir­joit­ta­ma blo­gi, jos­sa blo­gaa­ja käy aidosti keskustelua kom­men­toi­jien kanssa eikä vain yksipuolis­es­ti julista omaa sanomaansa. Lisäk­si tääl­lä keskustelun taso on — toisin kuin net­tikeskusteluis­sa yleen­sä — kohtu­ullisen korkealla.

  Turha pila­ta hyvää konseptia.

 6. JTS:
  … jopa eri­laisia perustel­tu­ja näkökulmia… 

  Ehkä tuo kak­si­jakoisu­us tulee ilmi siten että tääl­lä on enem­män lib­er­aale­ja, vähem­män entisiä stallareita. 😉

 7. En tiedä, mitä tarkoi­tat verkkole­hdel­lä, mut­ta mielestäni tämä blo­gi on ollut todel­la hyvä. Turha tehdä muu­tok­sia muu­tosten vuok­si, mut­ta esit­tele toki ideoitasi meille kiinnostuneille!

 8. Net­tile­hti on lois­ta­va idea, sen myötä saisit yksit­täiset postauk­set liitet­tyä laa­jem­pi­in kehyk­si­in — ja koot­tua mah­dol­lis­es­ti myös tääl­lä käy­tyä keskustelua niin, että kokon­aisu­ud­es­ta tulisi nopeam­min omaksuttavaa. 

  Vahvu­ute­si ovat nopea reagoimi­nen, selväsanaisu­us ja kyky yhteen­ve­toi­hin. Tämä pal­s­ta on niin mon­een ker­taan osoit­tanut tarpeel­lisuuten­sa ja ylit­tänyt uutiskyn­nyk­sen, että touhun eteen­päin­viem­i­nen on täy­del­lisen perusteltua.

 9. Pelkään, että net­tile­hdek­si muut­ta­mi­nen olisi vain muu­tos huonom­paan päin. Sivuista saataisi­in var­maankin hienom­man näköiset, mut­ta pelkään, että sisältö kur­jis­tu­isi nopeasti ja luul­tavasti muut­tuisi tiukem­man sen­su­urin alaisek­si ja vuorovaikut­teisu­us lask­isi olennaisesti.

 10. Tässä blo­gis­sa pysyy keskustelu sopi­vasti kasas­sa. Osan­ot­ta­jat tun­tee Oden sään­nöt. Tiukkakin kri­ti­ik­ki blogin­pitäjää sekä mui­ta kir­joit­ta­jia kohtaan on sal­lit­tua kun­han vain pysyy asiassa.
  Samo­ja Oden postauk­sia näkyy välil­lä Uuden Suomen net­tile­hdessä. Siel­lä ei keskustelun taso nouse samalle tasolle kuin tääl­lä. Se ei tietenkään ole US:n vika, vaan mei­dän kir­joit­ta­jien ( no ehkä vähän moderoin­nin ja sään­tö­jen noudattamattomuuden ).
  Mik­si muuten yleen­sä poli­itikot eivä pidä keskustel­e­vaa blogia?
  Kan­nus­tan Osmoa jatka­maan täl­lä lin­jal­la. Kanus­takaa tekin.

  1. Olen lopet­tanut automaat­tisen linkit­tämisen US:n net­tile­hteen, kos­ka en pystynyt moderoimaan sitä keskustelua ja moderoin­ti­in olisi ollut tarvetta.

 11. Net­tile­hti tai ei (kon­sep­ti kuu­lostaa kyl­lä aika.. laveal­ta, jos sitä nimit­tää lehdek­si), diskreetit main­ok­set oli­si­vat min­un puolestani ter­ve­tullei­ta, jos niiden avul­la voisit saa­da apua keskustelun moderoimiseen ja teknisen puolen ongelmien setvimiseen, ja ehkä vähän oikoluku­unkin. Luet­tavu­us paran­tu­isi ja itselle­si jäisi enem­män aikaa sisäl­lön tuot­tamiseen ja varsi­naisi­in töihisi.

  Yhdyn edel­lisi­in mielip­iteisi­in siitä, että blo­gisi viehät­tää ja kiin­nos­taa eri­tyis­es­ti sik­si, että olet sen kaut­ta keskustelijoi­hin aidos­sa kon­tak­tis­sa. Yksi ihmi­nen ei kuitenkaan voi rajat­tomasti lisätä täl­laisen kon­tak­tin määrää. Toisaal­ta se saat­taisi voi­da toimia yti­menä, jon­ka yhtey­teen voisi men­estyk­sekkäästi koo­ta muun­laista sisältöä.

  Sivuhuo­mau­tuk­se­na: jos saisin toivoa mitä tahansa kehi­tysaskelta, ja kaik­ki olisi teknis­es­ti mah­dol­lista, toivoisin blo­gin rak­en­tamista muo­toon, jos­sa postauk­si­in ja kom­ment­tei­hin voisi liit­tää lähde­ma­te­ri­aalia visuaalises­sa, hel­posti selat­tavas­sa muo­dos­sa. Esim. että blo­gin poh­ja olisi jaet­tu kah­teen pal­staan: vasem­mal­la juok­sisi postaus kom­ment­tei­neen kuten nytkin (kom­menteis­sa voisi olla jonkin ver­ran hier­arki­aa), oikealle puolestaan avau­tu­isi­vat linkite­tyt liite­doku­men­tit, joi­ta voisi vilkuil­la samal­la kun lukee tek­stiä vasemmalta.

  Uskon, että tuo on vaikeaa tai mah­do­ton­ta toteut­taa pie­nil­lä resurs­seil­la, mut­ta ehkäpä joku päivä, tekni­ikan kehi­tyt­tyä kyl­lik­si, joku kehit­tää täl­laisenkin blo­gialus­tan? Nyt kaik­ki hienot ja paljon ker­to­vat kuvat, kaaviot ja graafit jäävät kom­ment­tei­hin (ja joskus blogimerk­in­töi­hinkin) pelkik­si linkeik­si, jot­ka luk­i­ja avaa jos jak­saa. Ja sil­loinkin kun jak­saa, se tapah­tuu luet­tavu­u­den kustannuksella.

  Käytän­nön­läheisem­pi toiveeni liit­tyy jo ole­mas­saol­e­van mate­ri­aalin tarkem­paan luokit­telu­un. Suurim­mas­sa osas­sa postauk­sista ei ole minkään­laista tagia. Ehkä main­os­tu­loil­la palkat­tu assari voisi ottaa asian hoitaakseen?

  Kiitos nyt joka tapauk­ses­sa tästä suomenkielisen inter­netin helmestä, joka on eri­no­maista luet­tavaa jo nykymuodossaankin!

 12. Blogimuo­toise­na tämä toimii parhait­en. Tosin tämän blo­gin pitämi­nen taitaa käy­dä työstä, niin vilka­s­ta on kommentointi. 

  Toisaal­ta, juuri tätä toivoisi poli­itikko­jen tekevän, käyvän suo­raa vuorop­uhelua äänestäjien kanssa. Kiitos siitä!

  On paljon poli­itikko­jen blo­ge­ja, jois­sa ei ole kom­men­toin­timah­dol­lisu­ut­ta. Ne eivät oikeasti ole blo­ge­ja. Ne ovat myös pelku­ru­ut­ta äänestäjien edessä, jos ihan suo­raan san­o­taan. Palaute pitää pystyä otta­maan vastaan.

  Jos ylläpi­to on liian raskas­ta, niin yksi uusi viesti blogin­pitäjältä per viikko olisi var­masti sekin ihan kohtu­ulli­nen tahti. Nyt vieste­jä tulee blog­gaa­jal­ta joskus jopa mon­ta päivässä, saati viikossa!

  Hyvää kulu­vaa vuot­ta ja voimia poli­it­tisen työhön, joka ei koskaan mil­loinkaan ikinä oikeasti lopu. His­to­ri­al­la ei ole loppua…

 13. Kata:
  Tässä blo­gis­sa pysyy keskustelu sopi­vasti kasas­sa. Osan­ot­ta­jat tun­tee Oden sään­nöt. Tiukkakin kri­ti­ik­ki blogin­pitäjää sekä mui­ta kir­joit­ta­jia kohtaan on sal­lit­tua kun­han vain pysyy asiassa.

  Ja jos jut­tu jää kri­ti­ikki­in, niin aina­han sitä voi jatkaa homma-foorumilla.

  Ihme­tyt­tää vain, että Soin­in­vaara ei halua väitel­lä hom­malais­ten kanssa, vaik­ka Vihreät ovat julkises­ti väit­täneet ole­vansa hei­dän vastavoimansa.

  Jos Soin­in­vaara on älyl­lis­es­ti ylivoimainen, niin ei luulisi ole­van kovinkaan vaikea­ta kir­joit­taa aukot­tomasti perustel­tu jut­tu, johon hom­malais­ten mölyap­inat eivät pysty mitään järkevää toteamaan.

  Hom­mas­sa onkin juuri sopi­va Osmon blo­gin arvosteluketju, johon tämänkin kir­joituk­seni liitän, jos se jää moderoin­ti­in. Eikä tämä ole mikään uhkaus, vaan lähin­nä totea­mus. Jollei saa tääl­lä ään­tään kuu­luville, niin onnek­si on paik­ka, jos­sa keskustelua ei vältellä.

 14. Liityn ylistäjien kuoroon. Tämä on ain­oa tietämäni poli­itikon pitämä blo­gi, jol­la käy­dään aitoa keskustelua. Keskustelun taso on usein nau­tit­ta­van korkea.

 15. Täl­laista demokra­t­ian kuu­luukin olla. Har­mi että muut poli­itikot ovat etään­tyneem­piä kansas­ta. Viestien päivit­tymi­nen saisi tosin olla nopeam­paa, niin keskustelu olisi suju­vam­paa. Ei moderoin­ti­in palkat­tua henkilöstöä tarvi­ta. Paljon on foo­rumei­ta, jot­ka toimi­vat erit­täin suju­vasti vapaaehtoisvoimin.

 16. Olisi tosi­aan kiva kuul­la, mitä Osmo tarkoi­tat net­tile­hdel­lä. Se kun on kovin hämärä ter­mi. Ainakin se, miten minä lehden ja net­tile­hden käsitän, tun­tu­isi lähin­nä omi­tuiselta kehityssuunnalta.

  1. Voi olla, että net­tile­hti olisi vähän suurelli­nen nim­i­tys ajatuk­sil­leni. Ajat­te­len sivus­tua, jol­la olisi jotain sään­nöl­listä aineis­toa. Siel­lä esimerkik­si seu­rat­taisi­in joitakin mie­lenki­in­toisia (ulko­maisia) lähteitä ja rapor­toitaisi­in niistä kohta­laisen sään­nöl­lis­es­ti. Joskus halu­aisin kir­joit­taa her­vot­to­mia paki­noi­ta, kos­ka maail­ma on oma­l­la taval­laan absur­di. (Olen joskus vähän irrotel­lut taval­li­sis­sa kir­joituk­sis­sa, mut­ta siitä ei ole hyvä seu­ran­nut. Vit­sit pitää otsikoi­da vitseiksi)
   Ajat­telin myös parem­min toimitet­tua ulkoa­sua, enem­män kuvia. Tilas­toti­eteil­i­jä kun olen, lyhy­itä tilas­tol­lisia ana­lyy­se­ja jois­takin asioista ja niin edelleen. Jotkut keskuste­lut voisi organ­isoi­da selkeäm­mik­si väit­te­lyik­si kah­den osa­puolen välil­lä. Nyt hyvät kaksin­tais­te­lut hukku­vat kom­ment­tivuoren alle.
   Pitäisikö min­un muuten moderoi­da joitakin kom­ment­te­ja tiukemmin?

 17. Blogille ja Soininvaara.fi:lle voisi tehdä net­tile­hden kaltaisen visuaalisen ja selkeän etu­sivun esim. aihep­i­ir­i­jaot­telul­la (tag­it), yhteystiedoil­la ja muil­la linkeil­lä mut­ta jät­tää itse kir­joituk­set ja kom­men­tit nyky­istä muis­tut­tavaan blogimuotoon.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Ajat­telin myös parem­min toimitet­tua ulkoa­sua, enem­män kuvia. Tilas­toti­eteil­i­jä kun olen, lyhy­itä tilas­tol­lisia ana­lyy­se­ja jois­takin asioista ja niin edelleen. Jotkut keskuste­lut voisi organ­isoi­da selkeäm­mik­si väit­te­lyik­si kah­den osa­puolen välil­lä. Nyt hyvät kaksin­tais­te­lut hukku­vat kom­ment­tivuoren alle.

  Kan­natan. Tän sivus­ton ongel­ma on se, että aineis­toa on liian paljon ja se on paikoin turhan laadukas­ta jäädäk­seen postaus-kom­ment­tiketju-muo­toon. Näin varsinkin, kun kävi­jöitä on hyvin paljon.

  Suurin osa luk­i­joista piipah­taa sil­loin täl­löin paikalle. Hei­dän luku-urakkaansa helpot­taisi, jos aineis­toa toimitet­taisi­in ja selkiytet­täisi­in. Tuo peuku­tushom­ma ja blogin­pitäjän värilli­nen kom­ment­ti oli pieni askel tähän suun­taan. Parhaat kom­men­tit ja debatit ovat olen­naista sisältöä, joiden pain­oar­voa kan­nat­taisi nos­taa suurem­mak­si. Sama hom­ma keskus­te­un lähde­vi­itelinkkausten suhteen.

  Sivus­ton peruskon­sep­ti­in sen sijaan ei kan­na­ta puut­tua, se toimii kuin häkä.

 19. Osmon blo­gin voi nähdä osana suo­raa demokra­ti­aa ja toivoisin, että mah­dol­lisim­man moni muu poli­tikko ryhty­isi har­ras­ta­maan vas­taavaa, eikä tyy­ty­isi ker­ran kuukaudessa allekir­joit­ta­maan jonkun assarin kir­joit­ta­maa tek­stiä net­tile­hden “Mitä (muka) ajat­telin tänään” ‑pal­stalle.

  Ideaal­i­ta­pauk­ses­sa meil­lä olis mah­dol­lisim­man mon­ta “Osmoa” eri­laisin taus­toin, jot­ta sisäpi­irin toimin­nas­ta saisi enem­män irti. Tässä suh­teessa odotin Hal­la-ahol­ta paljon. Luulin että saisimme lukea lisää piinaavaa ana­lyysia toisen­lais­es­ta näkökul­mas­ta käsin, mut­ta aika vaisuk­si on hom­ma jäänyt. Tässähän on jopa ainek­set yhden hitin ihmeeseen. Kat­so­taan nyt miten käy.

  Suo­ma­laises­sa kul­tu­uris­sa annetaan liian vähän tun­nus­tus­ta hyvästä työstä. Yleen­sä perästä kuu­luu, kun on jotain sössinyt. Ettei vaan ylpisty­isi. Osmo, kiitok­sia hienos­ta blo­gista. On rohkeaa tuo­da omat ajatuk­set muiden tes­tat­tavak­si ja vielä rohkeam­paa on muut­taa ajatuk­si­aan, kun on parem­paa tar­jol­la. Min­ulle on jäänyt mieliku­va, että toim­it juuri näin. Jat­ka samaan malliin.

 20. Kri­ti­ik­ki:

  “Ihme­tyt­tää vain, että Soin­in­vaara ei halua väitel­lä hom­malais­ten kanssa, vaik­ka Vihreät ovat julkises­ti väit­täneet ole­vansa hei­dän vastavoimansa.

  Jos Soin­in­vaara on älyl­lis­es­ti ylivoimainen, niin ei luulisi ole­van kovinkaan vaikea­ta kir­joit­taa aukot­tomasti perustel­tu jut­tu, johon hom­malais­ten mölyap­inat eivät pysty mitään järkevää toteamaan.”

  Toi on kyl nii­i­i­in tot­ta. Olis ihan sika siis­tii, jos Ode väit­telis jonkun hom­malaisen kanssa. Sit saatais tietää kuka oikeesti on älyl­lis­es­ti ylivoimainen, mikä nyt on kuitenkin aika tär­keetä tänä päivänä.

  1. Aina kun kir­joi­tan tänne jotain ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta, hom­malaisia tun­kee tälle blogille alatyylisil­lä argu­menteil­la. Se ei ole minus­ta argu­men­toin­tia vaan loanheittoa.

 21. Osmo Soin­in­vaara:
  Aina kun kir­joi­tan tänne jotain ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta, hom­malaisia tun­kee tälle blogille alatyylisil­lä argu­menteil­la. Se ei ole minus­ta argu­men­toin­tia vaan loanheittoa.

  Mis­täs tiedät loan­heit­täjien ole­van hom­malaisia? Ihan oikeasti, Hom­ma-forum on yksi Suomen tiukim­min moderoitu­ja foorumeja.

  Kyl­lä ne oikeat oksen­nuk­set löy­tyvät joltain Ilta-lehden tai Suo­mi-24 jne. foorumeilta.

  Ihme­tyt­tää muuten ihan oikeasti, että kukaan ei ole julk­isu­udessa kauhis­tel­lut Ilta-lehden foo­ru­mia. Siel­lä on sitä rasis­mia ja viha puhet­ta eikä moderoi­jia voisi vähempää kiinnostaa.

 22. Osmo Soin­in­vaara:
  Voi olla, että net­tile­hti olisi vähän suurelli­nen nim­i­tys ajatuk­sil­leni. Ajat­te­len sivus­tua, jol­la olisi jotain sään­nöl­listä aineis­toa. Siel­lä esimerkik­si seu­rat­taisi­in joitakin mie­lenki­in­toisia (ulko­maisia) lähteitä ja rapor­toitaisi­in niistä kohta­laisen sään­nöl­lis­es­ti. Joskus halu­aisin kir­joit­taa her­vot­to­mia paki­noi­ta, kos­ka maail­ma on oma­l­la taval­laan absur­di. (Olen joskus vähän irrotel­lut taval­li­sis­sa kir­joituk­sis­sa, mut­ta siitä ei ole hyvä seu­ran­nut. Vit­sit pitää otsikoi­da vitseiksi)
  Ajat­telin myös parem­min toimitet­tua ulkoa­sua, enem­män kuvia. Tilas­toti­eteil­i­jä kun olen, lyhy­itä tilas­tol­lisia ana­lyy­se­ja jois­takin asioista ja niin edelleen. Jotkut keskuste­lut voisi organ­isoi­da selkeäm­mik­si väit­te­lyik­si kah­den osa­puolen välil­lä. Nyt hyvät kaksin­tais­te­lut hukku­vat kom­ment­tivuoren alle.
  Pitäisikö min­un muuten moderoi­da joitakin kom­ment­te­ja tiukemmin?

  Täl­laista net­tile­hteä luk­isin sen ver­ran mielel­läni, että muu­ta­ma häir­it­semät­tömästi sijoitet­tu main­os ei haittaisi.

  Lisä­moderoin­ti ei minus­ta ole tarpeen.

 23. Osmol­la on niin hyvä kon­sep­ti tässä, että kan­nat­taa harki­ta tosi tarkasti kaik­ki muu­tok­set. Mihinkään hirveän radikaali­in ei kan­na­ta ryhtyä, kos­ka mikään ei ole rik­ki. Mate­ri­aalin määrän voimakas lisäämi­nen voisi esimerkik­si sir­paloi­da nyky­isin niin laadukkaan ja run­saan keskustelun.

  En osaa sanoa miten paljon suo­ma­lainen blo­gi voi ansai­ta main­os­tu­loil­la, mut­ta jos jokin voi ansai­ta, niin var­mas­tikin tämä blo­gi. Sen lisäk­si rahoi­tus­ta voisi han­kkia pyytämäl­lä lahjoituk­sia luk­i­joil­ta. Itse olen lahjoit­tanut rahaa joillekin lukemil­leni ulko­maalaisille blog­gareille ja Wikipedi­an ylläpi­toon ja voisin lahjoit­taa Osmollekin.

  Mut­ta älä lisää blogin­pitäjän peuku­tus­ta. Jotenkin narsistista.

 24. Osmo Soin­in­vaara,

  Toimite­tumpi sivusto­for­maat­ti olisi mielestäni luk­i­jaystäväl­lisem­pi. Kom­men­toin­neista pitäisi pystyä luke­maan nopeasti oleelli­nen, eikä kilo­me­trien pitu­isi julis­tavia tek­stiryöp­pyjä. Miten olisi jos rajaisit kom­men­toin­nit noin 1000 merkki­in? Lisäk­si net­tile­hteen olisi luen­tavaa päästä myös akti­ivis­ten kom­men­toi­jien päästä pitämään puheen­vuoro­ja. Ja vielä parem­paa olisi, jos annat puheen­vuoro­ja kri­it­tisille näke­myk­sille mah­dol­li­sis­sa puheen­vuorois­sa, jot­ta ei mene ihan selälletaputteluksi.

  Ideoimasi uud­is­tuk­set ovat paikallaan ilman muu­ta! Kan­nat­taisi miet­tiä myös luk­i­japo­h­jaista vapaae­htoista osara­hoi­tus­ta. Meikä olisi valmis mak­samaan laadukkaas­ta net­tile­hdestä, johon voisi myös osal­lis­tua ehkä 10–20 euroa vuodessa.

  Ps. En ymmär­rä miten muu­tosvas­tus­ta­ja nim­imerk­ki Tiedemies on saanut noin paljon peuku­tuk­sia. Olet­teko anti-soin­in­vaar­alaisia sittenkin?

 25. Saara:
  Käytän­nön­läheisem­pi toiveeni liit­tyy jo ole­mas­saol­e­van mate­ri­aalin tarkem­paan luokit­telu­un. Suurim­mas­sa osas­sa postauk­sista ei ole minkään­laista tagia. Ehkä main­os­tu­loil­la palkat­tu assari voisi ottaa asian hoitaakseen? 

  Tätä toivet­ta on näkynyt aiem­minkin, ja ratkaisuk­si ehdotet­tu crowd­sourcin­gia. Asian voisi vih­doinkin toteut­taa, ts. voisin toden­näkös­es­ti värkätä jonkun ei-kovin-ele­gan­tin mut­ta asiansa aja­van alus­tan jos­sa tuon voisi hoitaa. Mut­ta tämä siis vain jos tähän on oikeasti tarvet­ta sekä osal­lis­tu­mishalua, eikä blo­gi-isän­näl­lä ole mitään sitä vas­taan. Menetelmästä johtuen yksit­täisiä virheta­gauk­sia tullee.

  Postauk­sia näkyy ole­van reilu 1500, hom­maa helpot­taa huo­mat­tavasti se että akti­ivisem­mat luk­i­jat pystynevät tagaa­maan mon­ta artikke­lia jo pelkän otsikon perusteella.

 26. Her­mi­it­ti:
  Osmo Soininvaara,

  Toimite­tumpi sivusto­for­maat­ti olisi mielestäni luk­i­jaystäväl­lisem­pi. Kom­men­toin­neista pitäisi pystyä luke­maan nopeasti oleelli­nen, eikä kilo­me­trien pitu­isi julis­tavia tek­stiryöp­pyjä. Miten olisi jos rajaisit kom­men­toin­nit noin 1000 merkkiin? 

  Tää on sikäli huono idea, että keskusteluis­sa esitel­lään usein mon­imutkaisia asioi­ta, joi­hin tuhat merkkiä ei mil­lään riitä. Paljon parem­pi idea olisi kehit­tää tar­joilua, eli helpot­taa tek­sti­mas­so­jen omaksumista. 

  Täl­lä sivus­tol­la on nyt akti­ivises­sa käytössä vain tämä yksi pal­s­ta. Toisel­la pal­stal­la saisi paljon aikaisek­si, samoin kuin vaik­ka kom­ment­tien otsikoinneilla. 

  Osmon postaus­tahti myös kan­nus­taisi jaot­telu­un aihe­maail­mo­jen suh­teen, kuten kun­nal­lispoli­ti­ik­ka, eduskun­ta, ulko­maail­ma, tutkimus, vaalit jne. Tästä saisi jo net­tile­hden ran­gan. Ja vielä jos tosi­aan ottaisi visuaal­ista puol­ta lapaseen, saisi esim. graafeil­la hah­motel­tua sisältöjä eteenpäin.

  Muu­ta suo­ma­laista poli­it­tista keskustelua voisi myös viedä täl­lä sivus­tol­la eteen­päin sopivil­la linkeil­lä, ris­tivi­it­tauk­sil­la ja kommentaareilla.

 27. Kun­nal­lispoli­ti­ikan tasol­la tämä blo­gi on ainakin ollut virkamiehistölle hyvä ikku­na yhden tärkeän päät­täjän pään sisään.

 28. Paras­ta tässä blo­gis­sa on sen inter­ak­ti­ivi­su­us. Valitet­tavasti suurin osa kansane­dus­ta­jista ei ilmeis­es­tikään halua tai uskalla keskustel­la avoimesti ja julkises­ti muiden kansalais­ten kanssa. Aikaa keskustelu tietenkin vie, mut­ta toisaal­ta kansane­dus­ta­jien tulisikin allokoi­da jokin osa ajas­taan yhtey­den­pitoon kansalais­ten suuntaan.

  Han­kaln­ta min­ulle on viestien suuri määrä. Mut­ta jos ihmisil­lä on paljon san­ot­tavaa, ja asi­aa riit­tää, niin hyvä että asi­at tule­vat san­o­tuik­si. Blo­gistin lyhyet yhteenve­dot, johtopäätök­set ja tulkin­nat keskustelun kulus­ta ja tulok­sista voisi­vat sekä aut­taa blo­gin pikaluk­i­jaa että viedä keskustelua eteenpäin.

  Blo­gistin omien tek­stien peuku­tus voisi tar­jo­ta palautet­ta siitä, mitä argu­ment­te­ja luk­i­jat pitävät hyv­inä, ja mitkä menevät läpi. Peukku­ja keskustelus­sa tulee tosin aika usein enem­män pro­vokaa­tioista toseen tai toiseen suun­taan, kuin esimerkik­si selkeistä molem­mat näkökul­mat huomioivista neu­traaleista kan­nan­otoista. Mut­ta kri­it­tiseti luet­tuna peukuista voi saa­da jotain irtikin.

  Net­tile­htikin voi olla toimi­va. On siinä myös pien­tä riskiä siitä, että blo­gin elävyys katoaa jonkin for­maatin ja muodol­lisu­u­den alle. Pohdin aika usein miten blo­gien toim­intaa voisi parentaa. Tässä bllo­gis­sa lievä moderoin­ti, lievä vaa­timus oma­l­la nimel­lä tai nim­imerkil­lä kir­joit­tamis­es­ta, ja lievä itsesen­su­uri luk­i­joidenkin toimes­ta tuot­taa aika hyvää tulosta. Ehkä kan­nat­taa ede­tä pie­nil­lä jatkuvil­la viilauk­sil­la jatkos­sakin, niin säi­lyy tat­si toimivuuteen.

 29. Kri­ti­ik­ki: Mis­täs tiedät loan­heit­täjien ole­van hom­malaisia? Ihan oikeasti, Hom­ma-forum on yksi Suomen tiukim­min moderoitu­ja foorumeja. 

  Olen havait­se­vani ongelmien hyssyttelyä.

  Miten ihmeessä hom­man moderoin­tipoli­ti­ik­ka edes teo­reet­tisel­la tasol­la näkyy hom­malais­ten kir­joituk­sis­sa muil­la kuin hom­man foo­rumeil­la? Ts hom­mafo­ru­min mod­er­aat­torit pysyvät hom­mas­sa, eivätkä moderoi Oden blogia.

  Ja ihan turha on väit­tää etteivätkö hom­malais­ten joukoista löy­ty­isi näitä pahimpia pro­pel­li­hat­tu­ja ja kovimpia ylilyöjiä. Kyl­lä siel­lä nimitel­lään Kataista suo­raan maan­pet­turik­si ja muutenkin riv­ien välistä voi kyl­lä lukea, mikä on joidenkin hom­malais­ten hom­man nimi. 

  Hom­malais­ten väit­tämi­nen täysin asial­lisek­si joukoik­si on ihan yhtä absur­dia kuin Jus­si Hal­la-ahon selit­te­lyt Suomen sisun kansal­li­sista ja sosial­is­ti­sista kirjasuosituksista.

 30. Her­mi­itin ehdot­ta­ma kom­ment­tien rajaami­nen 1000 merkki­in (tai vähän suurem­paankaan luku­un) ei ole toimi­va ratkaisu; se kar­sii aivan liian paljon mielekästä ja perustel­tua keskustelua. On vain opit­ta­va erot­ta­maan ne asial­liset pitkät keskustelu­vi­estit “julis­tavista tek­stiryöpy­istä” muu­ta­mal­la vilka­isul­la, eikä tähän ole muu­ta resep­tiä kuin kunkin luk­i­jan oma. (Peuku­tuk­set toden­näköis­es­ti useim­mil­la helpot­ta­vat, mut­ta eivät ole absolu­ut­ti­nen totuus.)

  Eeron ajatuk­seen jatkokom­ment­ti­na, että artikke­lien tagaami­nen pelkän otsikon (tai edes pelkän avauk­sen) perus­teel­la tuot­taa turhan rajal­lisen hyö­dyn, kos­ka usein postauk­sis­sa on käy­ty pitk­iä ja pohdit­tu­jakin keskustelu­ja jostain (otsikkoon tai edes itse avauk­seen välit­tömästi liit­tymät­tömästä) rönsystä.

  Jos tagaa­maan ryhdytään, esitän Soin­in­vaar­alle sel­l­aisen toiveen, että tavoite­ta­so asete­taan kun­ni­an­hi­moi­sek­si, jot­ta tun­nis­tei­den kat­tavu­us on mah­dol­lisim­man laa­ja, ja jot­ta tagi- ja luokit­telusys­teemin perus­teel­la myös erinäisiä aihei­den ris­ti­in­pö­ly­tyk­siä voidaan havainnoida.

  (Esim. yhdis­telmä kaupunkisu­un­nit­telu + sosi­aalipoli­ti­ik­ka tuot­ta­nee mie­lenki­in­toisia yhdis­telmiä, kaupunkisu­un­nit­telu + liiken­nepoli­ti­ik­ka puolestaan toisen­laisia, noin ilmeisim­mästä päästä esimerkkeinä, joskin paljon mie­lenki­in­toisem­piakin voidaan nähdä.)

 31. Kuka ehtisi seu­ra­ta Oden nettilehteä?

  Parhaim­mil­laan­han tämä blo­gi on, kun käsitel­lään Helsin­gin kaupun­gin­su­un­nit­telua ja liiken­net­tä. Ja aja­tusten­vai­h­to ilmeis­es­ti on myös Odelle hyödyk­si, uskoisin.

  Mer­i­tokra­tia-teema olis vaain­ut perustel­lisem­man resen­sion Youn­gin kir­jas­ta Mer­i­tokra­t­ian nousu. (Suo­men­tanut muuten Liisa Voion­maa eli Väinö Taner­in tytär ja Väinö Voion­maan miniä.) Toinen asia sit­ten on, olisiko OS pystynyt laa­ti­maan hyvän resen­sion kir­jas­ta. Teema­han esi­in­tyy muis­sakin teok­sis­sa, mm. Hux­leyn Uljas uusi maail­ma ja Von­negutin sähköpiano. 

  - Muka­va rön­sy­ilevä keskustelu sinänsä.

 32. Minus­ta tiukem­paan sen­su­uri­in ei ole tarvet­ta. Keskustelu on ollut suh­teel­lisen asial­lista ja liian tiuk­ka sen­su­uri karkot­taa hel­posti vähänkin eri mieltä ole­vat, jol­loin pal­s­ta muut­tuu pelkäk­si saman­mielis­ten keskinäisek­si hymistelykerhoksi.

  Samoin viestien pitu­u­den tiuk­ka rajoit­ta­mi­nen johtaa hel­posti siihen, että argu­men­tit jäävät hyvin hep­poisik­si. Täl­löin perustel­tu­jen argu­ment­tien sijaan keskustelu jää epämääräis­ten heit­to­jen asteelle.

  Hyvä esimerk­ki kum­mas­sakin asi­as­sa epäon­nis­tu­mis­es­ta on esimerkik­si Hesarin keskustelu­pal­stat, jois­sa pitu­us­ra­joituk­set estävät tehokkaasti argu­men­toin­tia. Ja täysin asial­lis­ten viestien katoami­nen laa­jas­sa mitas­sa jo ennen julka­isua — tai pian jälkikä­teen — johtaa siihen, ettei kir­joi­tusten perustelu­un jak­sa juuri nähdä vaivaa, kun vaivan­näön lop­putu­los on suurel­la toden­näköisyy­del­lä roskakori.

 33. alek­sis salusjärvi:
  Täl­lä sivus­tol­la on nyt akti­ivises­sa käytössä vain tämä yksi pal­s­ta. Toisel­la pal­stal­la saisi paljon aikaisek­si, samoin kuin vaik­ka kom­ment­tien otsikoinneilla. 

  Osmon postaus­tahti myös kan­nus­taisi jaot­telu­un aihe­maail­mo­jen suh­teen, kuten kun­nal­lispoli­ti­ik­ka, eduskun­ta, ulko­maail­ma, tutkimus, vaalit jne. Tästä saisi jo net­tile­hden ran­gan. Ja vielä jos tosi­aan ottaisi visuaal­ista puol­ta lapaseen, saisi esim. graafeil­la hah­motel­tua sisältöjä eteenpäin.

  Muu­ta suo­ma­laista poli­it­tista keskustelua voisi myös viedä täl­lä sivus­tol­la eteen­päin sopivil­la linkeil­lä, ris­tivi­it­tauk­sil­la ja kommentaareilla.

  Muuten hyvä, mut­ta kom­ment­tien otsikoin­nin hyö­tyjä en ole oikein koskaan oppin­ut ymmärtämään. Miten olisi sen sijaan mah­dol­lisu­us lait­taa tagi omaan kom­ment­ti­in? Mod­er­aat­tori voisi tarvit­taes­sa myöhem­min muoka­ta tai lisätä tage­ja. Käytän­nössä täl­lä taval­la voisi ehkä nos­taa lukemisen arvoisia asi­akom­ment­te­ja suurem­man huomion kohteeksi.

  Osmol­la voisi olla henk. koht käytössä ‘Osmo suosit­telee’ ‑tagi? Tai ‘Osmo hyväksyy’, sen merkik­si että blo­gisti puoltaa kom­men­tis­sa esit­tet­tyä mielipi­det­tä. Siinä mis­sä anonyy­mi peuku­tus­mah­dol­lisu­us on saat­tanut viedä keskustelua kär­jistävän jankkauk­sen suun­taan, Osmon suosi­tus­mah­dol­lisu­us saat­taisi viedä sitä laadukkaam­paan suuntaan.

  Itse olen joskus halun­nut kom­men­toi­da jonkun kom­ment­tia täysin ohi keskustelun varsi­naisen aiheen, ja sil­loin olen kaivan­nut mah­dol­lisu­ut­ta lisätä tek­sti­i­ni jonkun ‘off top­ic’ ‑tagin, ettei kir­joituk­seni hait­taisi varsi­naisen keskustelun luettavuutta.

 34. Sylt­ty: Olen havait­se­vani ongelmien hyssyttelyä.

  Ja ihan turha on väit­tää etteivätkö hom­malais­ten joukoista löy­ty­isi näitä pahimpia pro­pel­li­hat­tu­ja ja kovimpia ylilyöjiä. Kyl­lä siel­lä nimitel­lään Kataista suo­raan maan­pet­turik­si ja muutenkin riv­ien välistä voi kyl­lä lukea, mikä on joidenkin hom­malais­ten hom­man nimi. 

  Hom­malais­ten väit­tämi­nen täysin asial­lisek­si joukoik­si on ihan yhtä absur­dia kuin Jus­si Hal­la-ahon selit­te­lyt Suomen sisun kansal­li­sista ja sosial­is­ti­sista kirjasuosituksista.

  Minä luen hom­maa ja kir­joit­te­len sinne. Enpä tunne silti ole­vani mikään hommalainen.

  Luen Osmon blo­gia ja kir­joit­te­len sinne en tunne sitäkään ver­taa ole­vani mikään vihreä tai osmolainen.

  Minä jos kukaan en kaipaa hyssyt­te­lyä. Kun tilanne on se, että täysin avoimesti rikol­lisjär­jestön tun­nuk­sia kan­ta­vat “moot­toripyöräil­i­jät” saa­vat vapaasti toteut­taa itseään, niin aivan var­masti Hom­mas­sa saa myös toteut­taa itseään.

  Tei­dän parem­pi­en ihmis­ten pitäisi joskus miet­tiä, että mis­tä kumpuaa se viha, jos­sa jotain nimitetään maan­pet­turik­si ja tehdä jotain sen eteen, että Suo­mi olisi oikeu­den­mukainen paik­ka. Kun ihmiset koke­vat yhteiskun­nan ole­van oikeu­den­mukainen, niin ei ole sil­loin mitään syytä olla vihainen kenellekään.

 35. Sem­mo­nen tuli vielä mieleen, että mitäs jos blo­gis­sa olisi erään­lainen aloite­laatikko, johon vois ehdot­taa Odelle aihei­ta käsiteltäväksi?

  1. Sem­mo­nen tuli vielä mieleen, että mitäs jos blo­gis­sa olisi erään­lainen aloite­laatikko, johon vois ehdot­taa Odelle aihei­ta käsiteltäväksi? 

   Käytä sähkö­pos­tia, niin muutkin tekevät.

 36. Markku af Heurlin: Kuka ehtisi seu­ra­ta Oden nettilehteä?Parhaimmillaanhan tämä blo­gi on, kun käsitel­lään Helsin­gin kaupun­gin­su­un­nit­telua ja liiken­net­tä. Ja aja­tusten­vai­h­to ilmeis­es­ti on myös Odelle hyödyk­si, uskoisin.

  Yksi syy mik­si jauhan etupäässä tuos­ta on että tämä on sem­moinen aihep­i­iri jos­sa on konkre­ti­aa ja asi­aa. Se pitää muis­sakin aiheis­sa keskustelun järkevänä.

  Keskiver­to poli­it­ti­nen blo­gi on etupäässä täyn­nä kom­ment­te­ja jois­sa ker­ro­taan että kir­joit­ta­ja on sitä mieltä että se ja se on väärin, tuo ja tämä puoue on läpimätä, ja muutenkin maail­ma on niin kauhea paik­ka että hän muut­taa pois. Ja toisaal­ta hyvin vähän sitä että mik­si näin ja mitä pitäisi tehdä.

  Tämän takia poli­itikot eivät pidä blo­ge­ja, ei tuol­laista mar­ma­tus­ta kukaan jak­sa lukea. Method Ode jos­sa siir­ry­tään suo­raan siihen että mik­si ja mitä pitäisi tehdä yhdessä moderoin­nin kanssa ehkäisee tuo­ta, muutkin voisi­vat kokeilla.

  Ja moderoi­da voi tiukem­minkin. Jos joku halu­aa esimerkik­si sairaspäivära­ho­jen käsit­telyaikaa koskevas­sa ketjus­sa tul­la vain ker­tomaan että Vihreät vihaa sairai­ta, niin tähän tarkoituk­seen on var­masti sopi­vampiakin kanavia. Mut­ta kiitet­tävän vähän näitä näkyy.

 37. kri­ti­ik­ki: Tei­dän parem­pi­en ihmis­ten pitäisi joskus miet­tiä, että mis­tä kumpuaa se viha, jos­sa jotain nimitetään maan­pet­turik­si ja tehdä jotain sen eteen, että Suo­mi olisi oikeu­den­mukainen paik­ka. Kun ihmiset koke­vat yhteiskun­nan ole­van oikeu­den­mukainen, niin ei ole sil­loin mitään syytä olla vihainen kenellekään.

  Ja just kun pääsin kirjoittamasta.

  Tästä opimme että vihaisu­u­den määrä ei ole vakio, vaan riip­puu epäoikeu­den­mukaisuuk­sien määrästä. Kun kum­mankin määrästä ei voi sanoa oikein mitään, niin tuo­hon on vaikea vas­ta­ta puoles­ta tai vas­taan. Henkilöko­htais­es­ti väit­täisin että kyse ei ole ihan uud­es­ta asiasta.

  Lisäk­si on ole­mas­sa ilmeis­es­ti val­taapitävä parem­pi­en ihmis­ten joukko jot­ka ihan ilkeyt­tään ja laisku­ut­taan ei tee mitään noin yleen­sä ko. erit­telemät­tömille epäoikeu­den­mukaisuuk­sille. Eikä esimerkik­si niin että ne eivät edes ole epäoikeu­den­mukaisuuk­sia vaan muuten ikäviä, niille ei voi tehdä mitään ainakaan tuot­ta­mat­ta mui­ta epäoikeu­den­mukaisuuk­sia joka taas tuot­taa poli­it­tisia pat­ti­ti­lante­ja kun eri ihmiset ja siten hei­dän edus­ta­jansa arvot­ta­vat nuo eri taval­la, kukaan ei tiedä mitä niille tek­isi, se mitä yritet­ti­in meni pieleen, asi­at vaan kestää, jne.

 38. “Kärk­ilis­tan ulkop­uolelta mainit­takoon kesto­hit­tinä kak­si vuot­ta van­ha kir­joi­tus, johon linkitetään sään­nöl­lis­es­ti agronetistä.

  /2009/07/24/­maat­aloustues­sa-miljoonat-ovat-halpo­ja/”

  Keskustelu oli paikoin todel­la uria avaavaa. Kyse on val­tavista summista. 

  Keskustelus­ta ei jäänyt jälkeäkään uuteen hal­li­tu­so­hjel­maan tosin. Mis­tä syystä?

  Vaik­ka ulko­mainen tuon­ti on vauhdil­la syr­jäyt­tänyt suuren osan koti­mais­es­ta tuotan­nos­ta, maat­alous­tukien tasoa ei ole heilaht­tanut mihinkään. Käytän­nössä Suo­mi ottaa tänä päivänä mil­jardilu­okan velkaa rahoit­taak­seen maat­alout­ta. Onko kyseessä rak­en­teelli­nen kor­rup­tio vai mikä?

 39. Saara:

  “Osmol­la voisi olla henk. koht käytössä ‘Osmo suosit­telee’ ‑tagi? Tai ‘Osmo hyväksyy’, sen merkik­si että blo­gisti puoltaa kom­men­tis­sa esit­tet­tyä mielipi­det­tä. Siinä mis­sä anonyy­mi peuku­tus­mah­dol­lisu­us on saat­tanut viedä keskustelua kär­jistävän jankkauk­sen suun­taan, Osmon suosi­tus­mah­dol­lisu­us saat­taisi viedä sitä laadukkaam­paan suuntaan.”

  En usko, että Osmolle suo­tu kom­ment­tien siu­naus­mah­dol­lisu­us paran­taisi keskustelu­jen laat­ua. Mikä tässä olisi se toim­intamekanis­mi? Toisek­seen, Osmo valit­telee jo nyt aika­pu­laa ja jokaisen kom­mentin läpikäymi­nen ajatuk­sel­la kilo­me­trien mit­taises­sa viestiketjus­sa tuskin aut­taa asiaa. 

  Näk­isin myös, että peuku­tuk­ses­ta on enem­män hyö­tyä kuin hait­taa. Se var­masti pop­u­lar­isoi keskustelua jonkun ver­ran ja kan­nus­taa letkau­tuk­si­in asi­a­sisäl­lön kus­tan­nuk­sel­la, mut­ta itse koen sen silti hyödyl­lisek­si, etenkin sel­l­ais­ten aihep­i­irien kanssa, joista a) en tiedä hölkäsen pöläys­tä (ja niitähän riit­tää) ja/tai b) aihe ei ole niin kiin­nos­ta­va, jot­ta voin keskit­tyä pelkästään herkkupaloihin.

 40. Ein­sten,

  Ei Osmon tarvitse yhtä hyvää kom­ment­tia nos­taak­seen käy­dä kaikkea läpi. Paljon peukku­ja saa­neet kom­men­tit muut­tuvat nyt vihreik­si, ja itse ainakin luen tarkim­min juuri nämä kom­men­tit (ja muu­ta­man suosikkikir­joit­ta­jani tek­stit), kun kaik­keen ei ehdi syventyä.

  Jos Osmo merk­it­sisi omas­ta mielestään hyviä jut­tu­ja, luk­isin vielä tarkem­min juuri ne — riip­puen toki siitäkin, mil­lä kri­teereil­lä hän ilmoit­taisi merk­in­töjä tekevän­sä. Mah­dol­lisuuk­sia on ainakin kak­si: yleinen laat­uleima kom­men­tille, joka edus­taa sel­l­aista keskustelua jota blo­gisti toivoo blo­gis­sa näkevän­sä enem­mänkin, tai sit­ten kom­ment­ti, jon­ka sisäl­lön Osmo poli­it­tise­na päät­täjänä allekir­joit­taa. Jälkim­mäi­nen palvelisi poli­it­tisen läpinäkyvyy­den tavoit­tei­ta, kos­ka sen avul­la me äänestäjät saisimme edus­ta­jas­tamme enem­män tietoa kuin hän oma-aloit­teis­es­ti ehtii jakaa.

  Kum­mas­sakin tapauk­ses­sa odot­taisin, että Osmon merk­it­semiä kom­ment­te­ja olisi vain hyvin harvassa.

  Mut­ta no, nämä nyt ovat vain puo­lileikkimielisiä ideoita. En jää nyyhkimään, vaik­ka blo­gia ei muutet­taisi yhtään mitenkään. Tärkeim­mät asi­at — sisäl­lön laatu, avoimuus ja rehelli­nen asenne — ovat jo kunnossa.

 41. Nyky­for­maat­ti on luk­i­jan ja sat­un­naisen kom­men­toi­jan kannal­ta OK. Ain­oa mii­nus siitä että kom­ment­tien RSS ‑fee­di antaa vain 10 viimeis­in­tä. Jos OS hyväksyy ker­ral­la enem­män kuin 10 viestiä, näistä RSS ‑feedi­in tulee vain viimeiset 10. Seu­raan keskustelua pääosin Google Read­erin kaut­ta. Muis­taa lue­tut ja toimii yhtä lail­la tietokoneelta kuin kännykästä.

  Moderoin­ti­tuskaan aut­taisi var­maan parem­min lau­maä­ly kuin ammat­ti­lais­tu­mi­nen. Kan­nat­taa tutus­tua slash­codeen. Asialli­nen kom­men­toimi­nen kas­vat­taa kar­maa, asi­a­ton pudot­taa. Mitä korkeampi kar­ma, sitä enem­män edi­to­ri­aal­ista voimaa.

 42. Evert The NeveR­est:

  Keskustelus­ta ei jäänyt jälkeäkään uuteen hal­li­tu­so­hjel­maan tosin. Mis­tä syystä?

  - — Käytän­nössä Suo­mi ottaa tänä päivänä mil­jardilu­okan velkaa rahoit­taak­seen maat­alout­ta. Onko kyseessä rak­en­teelli­nen kor­rup­tio vai mikä?

  Suo­mi, kuten kaik­ki muutkin kehit­tyneet maat, ovat täyn­nä nyky­maail­mas­sa täysin epäop­ti­maal­isia ratkaisu­ja joi­ta on raken­net­tu “paik­ka paikan päälle” peri­aat­teel­la aat­a­m­i­naikuis­ten jär­jestelmien päälle. Nyt sit­ten vuosikym­menten paikkailun jäl­keen ale­taan olla siinä pis­teessä, että raken­net­tu torni on hutera, ruma, epäkäytän­nölli­nen and teho­ton, ja parem­pi olisi purkaa se ja rak­en­taa uusi, joka on suun­nitel­tu tämän päivän tarpeisiin.

  Tämän kuitenkin estävät
  a) van­han tornin huip­ul­la näköala­paikalla asustel­e­va joukko, jol­la on vain menetet­tävää (sekä hei­dän kaverin­sa ja etenkin hei­dän val­it­se­mansa päättäjät)
  b) tun­teel­liset hup­sut, jot­ka ovat kiin­tyneet torni­in ja halu­a­vat kun­nos­taa van­haa vaik­ka tietävät, ettei se enää pintare­mon­til­la parane
  c) muu­tosvas­tar­in­taiset laiskimuk­set, jot­ka mielu­um­min tekevät niinkuin on aina ennenkin tehty, jot­tei tarvitse vai­va­ta päätään uuden suunnittelulla. 

  Kaikil­la merkit­tävil­lä puolueil­la (myös Vihreil­lä) on oma tornin­sa, joi­ta puo­lus­te­taan vim­mais­es­ti ja myös jär­jen­vas­tais­es­ti. Osmo on min­un käsi­tyk­seni mukaan poikkeus, ja sik­si hän­tä olen äänestänyt. En tiedä onko mikään yhteiskun­ta koskaan onnis­tunut muut­ta­maan rak­en­teitaan hal­li­tusti, vai onko se aina tapah­tunut mit­tavien kri­isien kaut­ta (vrt. Rooman tuho). Län­si­maisia demokra­tioi­ta tulon­si­ir­toi­neen, ener­gia­ratkaisuineen, maat­alous­tuki­neen, ter­vey­den­huolto­jär­jestelm­i­neen ja ympäristöhallintoi­neen on nyt raken­net­tu ja paikkail­tu sen ver­ran pitkään, että pelkään pahoin sys­teemi­in hiip­i­neen tehot­to­muu­den koh­ta upot­ta­van koko laivan.

 43. Saara:

  “Ei Osmon tarvitse yhtä hyvää kom­ment­tia nos­taak­seen käy­dä kaikkea läpi. Paljon peukku­ja saa­neet kom­men­tit muut­tuvat nyt vihreik­si, ja itse ainakin luen tarkim­min juuri nämä kom­men­tit (ja muu­ta­man suosikkikir­joit­ta­jani tek­stit), kun kaik­keen ei ehdi syventyä.”

  Meinaatko, siis että Osmon tulisi nos­taa joku vihreäk­si muut­tuneista kom­menteista suosikik­seen? Muus­sa tapauk­ses­sa kom­men­tit pitäis kai käy­dä yksitellen läpi jos­sain vaiheessa.

  “Jos Osmo merk­it­sisi omas­ta mielestään hyviä jut­tu­ja, luk­isin vielä tarkem­min juuri ne – riip­puen toki siitäkin, mil­lä kri­teereil­lä hän ilmoit­taisi merk­in­töjä tekevän­sä. Mah­dol­lisuuk­sia on ainakin kak­si: yleinen laat­uleima kom­men­tille, joka edus­taa sel­l­aista keskustelua jota blo­gisti toivoo blo­gis­sa näkevän­sä enem­mänkin, tai sit­ten kom­ment­ti, jon­ka sisäl­lön Osmo poli­it­tise­na päät­täjänä allekir­joit­taa. Jälkim­mäi­nen palvelisi poli­it­tisen läpinäkyvyy­den tavoit­tei­ta, kos­ka sen avul­la me äänestäjät saisimme edus­ta­jas­tamme enem­män tietoa kuin hän oma-aloit­teis­es­ti ehtii jakaa.”

  Emmä tiiä. Jos Ode alka­is jakaa laat­uleimo­ja, siitähän syn­tyis vaan perisuo­ma­laiseen tapaan kateut­ta ja pal­stal­ta pois­tu­misia iktu­raivarien säestämänä. Ja eikö Osmo ilmoit­tanut, että olis kiva viedä blo­gia vähän myös kreis­i­bailauk­sen suun­taan, että välil­lä olis kiva kir­joitel­la jotain räkä poskella? 

  Jos itse olisin poli­tikko ja pitäisin täl­laista keskustelua yllä, halu­aisin että se toimisi jonkin­laise­na var­avent­ti­il­inä päivän poli­ti­ikalle, jon­ain sem­moi­se­na mis­sä voi vähän ren­nom­min tuuletel­la mielip­iteitään ja tässä suh­teessa kom­ment­tien läpikäymi­nen pelkästään poli­it­tis­ten linssien läpi tun­tu­isi jok­seenkin rasit­taval­ta. Itse kan­natan nykyisenkaltaista neu­traalia isän­nöimistä, jos­sa viestin laadukku­u­den arvioimi­nen jää luk­i­jalle itselleen.

 44. Ein­sten
  Meinaatko, siis että Osmon tulisi nos­taa joku vihreäk­si muut­tuneista kom­menteista suosikik­seen? Muus­sa tapauk­ses­sa kom­men­tit pitäis kai käy­dä yksitellen läpi jos­sain vaiheessa.

  En meinaa, vaan ajat­telin että merk­in­tä voisi tapah­tua ihan lonkalta sil­loin, kun Osmo sat­tuu mielestään eri­no­maisen kom­mentin huo­maa­maan. Ei siis niin, että merkit­täisi­in kom­menteista se, joka on mui­ta kom­ment­te­ja parem­pi (jol­loin toki kaik­ki olisi luet­ta­va läpi), vaan se, joka on sisäl­löltään niin huo­mat­ta­van merk­i­tyk­selli­nen, että blo­gisti toivoisi mah­dol­lisim­man mon­en ihmisen luke­van sen. Kyseessä ei siis olisi kom­ment­tien kil­pailu toisia kom­ment­te­ja vas­taan, vaan eri­tyisen hyvän kom­mentin esille nos­t­a­mi­nen sil­loin, kun blo­gis­tista sat­tuu siltä tuntumaan.

  Itse olen lukenut täältä muu­tamia sel­l­aisia tek­ste­jä, jot­ka olisin mielel­läni nos­tanut vaikka­pa Hesarin etu­sivulle jos se vain olisi mah­dol­lista, kos­ka toivon niiden tavoit­ta­van mah­dol­lisim­man mon­ta ihmistä.

  Jos Osmon suosi­tuk­sista seu­raisi jonkun rage quit, en pitäisi sitä blo­gin kannal­ta suure­na mene­tyk­senä. Keskustelu on useim­miten laadukas­ta sil­loin, kun kir­joit­ta­jat eivät suh­taudu omaan statuk­seen­sa aivan noin vakavasti.

  Tämän blo­gistin henkilöko­htaisen peuku­tus­mah­dol­lisu­u­den lisäk­si toivoisin myös mah­dol­lisu­ut­ta peukut­taa blo­gistin tek­ste­jä. Siinä ei ole mitään nar­sis­tista, että antaa luk­i­joille mah­dol­lisu­u­den ker­toa, mitkä tek­steistä miel­lyt­tävät ja kiin­nos­ta­vat eniten (jonkun aiem­man kir­joit­ta­jan kom­ment­ti­in viitaten).

 45. Alek­sis Salusjärvi ja nim­imerk­ki Amatööri,

  Ajat­telinkin asi­aa suuren luk­i­ja­joukon enkä pienen mut­ta äänekkään mar­gin­aal­i­julis­ta­jien ker­hon pohjalta. 

  Inter­netin luonne on sel­l­ainen, että suurin osa on sat­un­naiskävi­jöitä vähän joka sivus­tol­la ja net­tile­hti idea on sik­si hyvä, että se tek­isi oikean­laise­na mon­es­ta sat­un­naiskävi­jästäkin uskol­lisia luk­i­joi­ta. Inter­net ei ole paikalleen jämähtänyt media vaan kehit­tyvä osa medi­aa, ja kehi­tyk­sessä lie­nee hyvä olla mukana.

 46. No äh, ei me olla Her­mi­it­ti juurikaan eri mieltä lop­putu­lok­ses­ta, mut­ta lääkkeistä näköjään vähäsen. Sivus­ton toimit­tamisen myötä mar­gin­aal­i­julis­ta­jien lisäk­si voisi nos­taa muitakin point­te­ja. Netin suo­sio on ilman muu­ta se, että käyt­täjät pää­sevät vaikut­ta­maan sisältöi­hin, eli että me luk­i­jat tehdään näitä sivu­ja siinä mis­sä Soin­in­vaarakin. En lähtis rajoit­ta­maan pitk­iä jol­lo­tuk­sia, jos vaan joku sit­ten viit­tis lukee ja jär­jestel­lä ne meille laiskoille.

  Tajuan myös sen, että tän sivus­ton ylläpitämi­nen on toisi­naan var­maan aikamoista pakkop­ul­laa ja että Osmoa huvit­taisi kir­joitel­la vähän eri tyyp­pisiä jut­tu­ja eri vinkkeleistä. Täl­la­nen monipuolis­t­a­mi­nen olisi var­maan inspiroivaa ja meille luk­i­joillekin ter­ve­tul­lut­ta, kun­han sivu­jen käytet­tävyys pysy­isi simppelinä.

  Net­tile­hti on hirveän hyvä hahlo tule­vaisu­udelle. Toinen blogipoli­itikko Hal­la-aho on siirtänyt kom­ment­ti­raidan keskustelu­pal­stalle, ja se on vielä huonom­pi idea kuin van­hana­jan blo­gi, kos­ka vaik­ka olenkin ker­ran kuus­sa kiin­nos­tunut otta­maan selvää mitä siel­lä tapah­tuu, en vain jak­sa per­a­ta sitä mössöä ja vitsin­vään­täjien löpinää.

  Voisin muuten ehdot­taa sel­l­ais­takin uud­is­tus­ta tänne, että viikon suosi­tu­in kom­ment­ti (eli peukute­tu­in) nos­tet­taisi­in esi­in — ja sitä voisi joko taus­toit­taa tai kyseenalais­taa. Tää olis vähän luk­i­joiden kosiskelua, mut­ta kyl­lä mä ainakin kävisin tsekkaa­mas­sa tol­las­ta mielipi­deil­mas­toa, jos se olis mahdollista.

 47. Kuten moni onkin main­in­nut paras­ta tässä blo­gis­sa on syn­tynyt keskustelu. Mikäli kehität blo­gia, niin vuorop­uhelu ei saisi kärsiä.
  Minus­ta kom­men­toin­ti on pääasi­as­sa ihan hyvä­ta­soista, eli moderoin­ti suun­nilleen kohdallaan.
  Joskus tosi­aan kom­ment­tiketjut ovat pitk­iä, mut­ta kom­ment­tien pitu­u­den rajoit­tamista en kan­na­ta. Ehkäpä kom­menteista voisi näkyä suo­raan vain muu­ta­ma rivi ja luk­i­ja voisi tarvit­taes­sa “ava­ta kom­mentin” lukeak­seen sen tarkemmin?
  Näin kom­mentin kir­joit­ta­jan kan­nat­taa pyrk­iä infor­mati­iviseen alkuun.
  Kuvien, graaffien, linkkien lait­ta­mi­nen kir­joituk­sen sivu­un on mielestäni hyvä aja­tus. Kom­menteis­sakin voisi linkit erot­taa tarvit­taes­sa muus­ta kirjoituksesta?
  Tagin lait­ta­mi­nen kir­joituk­si­in tuskin hait­taisi, mut­ta itsel­leni ei niistä juuri ole hyötyäkään.
  “kak­si­tais­te­lut” keskustelijoiden välil­lä kuu­lostaa hauskalta idealta.
  Samoin “vieraskir­joit­ta­jat” voisi­vat olla hyvä aja­tus jos­sakin määrin. Joko innokkaat kom­men­toi­jat tai sit­ten kuka vain kiin­nos­ta­va henkilö. Paras­ta olisi kir­joit­ta­ja itse osal­lis­tu­isi edes jos­sain määrin syn­tyvään keskusteluun.

  Ja tietysti jos saisit avus­ta­jan, niin voisit itse keskit­tyä itse sisäl­lön­tuot­tamiseen enem­män ja avus­ta­ja pysty­isi pääsään­töis­es­ti hoita­maan moderoin­tia, oikoluke­maan kir­joituk­set ja ehkäpä myös etsimään aineis­toa ja tark­ista­maan faktoja.

  Kiitos todel­la paljon mie­lenki­in­tois­es­ta blo­gista, joka sal­lii keskustelun. Täl­läista toivoisi tosi­aan enem­mänkin ole­van, suurin osa blogi­maail­man ja lehtienkin net­tikir­joit­telus­ta on vain höt­töä ja hat­taraa ja keskustelun taso on ala-arvoista. Sen puoles­ta kiitos myös kom­men­toi­jille mie­lenki­in­toi­sista ja perustel­luista mielip­iteistä ja ajatuksista!

 48. Alek­sis Salusjärvi,

  Olen samaa mieltä ettemme kai kumpikaan ole kehi­tyk­sen jar­ru­ja tai edes merkit­tävää muutosvastarintaa.

  Osmo Soin­in­vaaraa täl­lä sivus­tol­la käsit­tääk­seni lähin­nä lue­taan eikä keitään mui­ta. Net­tile­hti voisi luo­da näkyvyyt­tä ja mielekkyyt­tä kir­joit­taa myös täl­läiselle marginaalijulistajalle.

  Osmo Soin­in­vaara on ilman muu­ta niitä har­vo­ja van­hempia poli­itikko­ja, joista nuorem­mil­la olisi jopa viestin­nässä paljon opit­tavaa, sikäli kun kansalaiskeskustelun volyy­mi on niin suur­ta kuin se Soininvaara.fi ‑sivus­tol­la on.

 49. Osmo:

  Vähän on tämä pysähtynyt paikalleen. Olisin kovin kiin­nos­tunut kehit­tämään blo­gia net­tile­hden suun­taan. Se edel­lyt­täisi main­os­ra­hoit­teisu­ut­ta, kos­ka tarvit­sisin avuk­seni palkatun henkilön. Ainakin syksyn aikana eduskun­tatyö häir­it­si niin pahasti mui­ta aktivi­teet­te­ja, ettei moi­seen kehit­tämiseen oikein riit­tänyt rahkeita.

  Täl­lä het­kel­lä alkaa tun­tua siltä, että keskustelua hidas­taa se, ettet ehdi kovin nopeasti hyväksyä uusia kom­ment­te­ja. Helpoin tapa tehdä tämä olisi, että otat moderoin­ti­in avuk­sesi muu­tamia henkilöitä, joi­hin luo­tat ja jot­ka voivat sit­ten myös hyväksyä kom­ment­tien julkaisun.

  Tästä olisi toden­näköis­es­ti se seu­raus, ettet ehtisi senkään ver­taa enää luke­maan kaikkia kom­ment­te­ja, mut­ta se taitaa olla todel­lisu­ut­ta jo nykyään (ja sama seu­raus olisi tämän blo­gin kehit­tämis­es­tä nettilehdeksi).

  1. Täl­lä het­kel­lä alkaa tun­tua siltä, että keskustelua hidas­taa se, ettet ehdi kovin nopeasti hyväksyä uusia kom­ment­te­ja. Helpoin tapa tehdä tämä olisi, että otat moderoin­ti­in avuk­sesi muu­tamia henkilöitä, joi­hin luo­tat ja jot­ka voivat sit­ten myös hyväksyä kom­ment­tien julkaisun.

   Nyt on ollut vähän hidas­ta, mut­ta en ole muut­tanut pysyvästi tänne Bangkoki­in. Moderoin­nin ulkois­tamik­nen merk­it­sisi mhyös, ettet seu­raisi itse oman blogi­ni kom­ment­te­ja enkä siis kävisi keskustelua kom­men­toi­jien kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.