Pekka Haavisto tarvitsee nyt tukeasi!

Pekka Haav­is­ton pres­i­dent­tikam­pan­ja menee täl­lä het­kel­lä eri­no­mais­es­ti. Jok­seenkin kaik­ki näyt­tää onnis­tu­van. Tun­nel­ma on eri­no­mainen ja palaute rohkai­se­vaa. Tämän päivän HS tiesi ker­toa sen, minkä arvasim­mekin. Pekka Haav­is­to on se, joka pär­jäisi parhait­en toisel­la kier­roksel­la Sauli Niin­istöä vastaan.

Valitet­tavasti kam­pan­join­ti ei ole ilmaista eikä vihreä liit­to kylve eduskun­tavaal­i­tap­pi­on jäl­keen mitenkään rahas­sa. Haav­is­ton kam­pan­ja tarvit­see taloudel­lista tukeasi. Sen voi tehdä helpoiten tämän blo­gin oike­as­sa palkissa ole­van linkin kaut­ta. Sieltä käyvät ilmi myös keräyslu­paa ja lahjoi­tusten julk­isu­ut­ta koske­vat sään­nöt. Mak­saa voi myös Vihreän liiton tilille

FI42 5082 0720 0329 52,

jol­loin viit­teek­si tulee lait­taa 37002.

Palk­ista löy­tyy myös link­ki kam­pan­ja­sivuille. Kam­pan­jaan voi osal­lis­tua myös oma­l­la työpanoksella.

100 vastausta artikkeliin “Pekka Haavisto tarvitsee nyt tukeasi!”

 1. Savon Sanomat: Ja potin kor­jaa se neljäs ja hiljaisin?
  “Haav­is­tol­la on nelikos­ta lop­pu­jen lopuk­si ehkä hel­poin­ta. Hän voi kat­soa rauhas­sa sivus­ta, kun kolme muu­ta raskas­sar­jalaista mur­jo­vat toisi­aan kan­veesi­in ja kor­jaa potin koti­in näit­ten väsyttyä.”

  Jos Haav­is­ton kan­na­tuskäyrä nousee tätä vauh­tia, hän todel­lakin on toisel­la kierroksella.

  Haav­is­ton kohteliaisu­us, rauhal­lisu­us ja hark­it­se­vaisu­us ilmeis­es­ti vetoa­vat äänestäjiin.

 2. Pekan pääsy toiselle kier­rokselle on tärkeää, sil­lä vain hän voi estää Niin­istön valin­nan. Soinin äänistä suurin osa menee suo­raan Saulille, Lip­pos­es­ta puhu­mat­takaan. Pekan puoles­ta voi toimia pait­si Oden mainit­semil­la tavoil­la, myös kir­joit­ta­mal­la mielipi­dekir­joituk­sia, jois­sa ker­too, mikä Pekka on miehiään; lisäk­si Pekan tilaisuuk­sia voi main­os­taa levit­tämäl­lä linkke­jä. Yksi sel­l­ainen löy­tyy tämänkin kir­joit­ta­jan takaa.

 3. Hauskana kielipoli­it­tise­na yksi­tyisko­htana mainit­takoon, että HS:n vaa­likoneeseen oli kelpu­utet­tu pakol­liseen kie­len opiskelu­un liit­tyvä kysymys. Mik­siköhän pres­i­dent­tiehdokkaat ovat niin liikut­ta­van yksimielisiä vapaan kieli­v­alin­nan vas­tus­ta­jia pl. Soi­ni? Vähänkään fen­no­ma­ni­aan taipu­vaiselta saat­taa men­nä Pekka pesuve­den mukana.

 4. Kuun­telin Yleltä Poli­ti­ikkara­dion Haav­is­ton ja Lip­posen “väit­te­lyn”. Tyyp­it oli­vat kaikesta samaa mieltä. Ja Lip­po­nen on se, ketä viimeisek­si äänestäisin. Ei luvan­nut se väit­te­ly hyvää.

  http://areena.yle.fi/audio/1323413889382

 5. Pekka voisi alkaa myymään kru­u­na­jais­muke­ja, itsekin ostaisin!

 6. Mik­siköhän pres­i­dent­tiehdokkaat ovat niin liikut­ta­van yksimielisiä vapaan kieli­v­alin­nan vas­tus­ta­jia pl. Soi­ni? Vähänkään fen­no­ma­ni­aan taipu­vaiselta saat­taa men­nä Pekka pesuve­den mukana.

  Pakko­ruot­si on jotain, joka on van­hem­man poli­ti­ikko­sukupol­ven selkäy­timeen iskos­tunut varsin syvälle. Skan­di­navia on tietysti kult­tuuril­taan ja yhteiskun­ta­järjestyk­seltään meitä kaikkein lähim­pänä ja on meille tärkeä kaup­pakump­pani etc. On siis hyvä, että meil­lä on paljon Ruotsin taita­jia, siis muitakin kuin kotoisat suomen­ruot­salaiemme. Mut­ta aja­tus pakko­ruot­sista ja “kansan” pohjo­is­mais­es­ta iden­ti­teetistä on jonkin­lainen kylmän sodan aikainen kon­struk­tio. Emme halun­neet olla itää emmekä voineet olla länt­tä joten her­rat kek­sivät kansalle “pohjo­is­maisen” iden­ti­teetin ja pani­vat vielä pakko­ruotsin päälle varmem­mak­si vaku­udek­si poli­it­tisel­la päätöksellä.

  Kun­han aikaa kuluu ja yksi sukupolvi poli­ti­ikas­sa vai­h­tuu voita­nee pala­ta takaisin nor­maali­oloi­hin. Ts Ruot­si aikaanaan muut­tuu vapaae­htoisek­si ja sen opiskelu ja har­ras­tus sen laa­juisek­si kuin todel­li­sista mait­temme välis­es­tä kanssakäymis­es­tä luon­nol­lisel­la taval­la seuraa.

 7. Lehmipoi­ka:
  Hauskana kielipoli­it­tise­na yksi­tyisko­htana mainit­takoon, että HS:n vaa­likoneeseen oli kelpu­utet­tu pakol­liseen kie­len opiskelu­un liit­tyvä kysymys. Mik­siköhän pres­i­dent­tiehdokkaat ovat niin liikut­ta­van yksimielisiä vapaan kieli­v­alin­nan vas­tus­ta­jia pl. Soini? 

  Eikö se ole aika selvää? Jos mit­tauk­ses­ta toiseen yli 90 % äänioikeute­tu­ista ker­too kan­nat­ta­vansa ehdokkai­ta, jot­ka ovat julkises­ti ilmoit­ta­neet ole­vansa mieltä X, niin lie­nee selvää, että mieltä ei‑X ole­mal­la ei voi voit­taa vaale­ja eikä mieltä X ole­mal­la vas­taavasti hävitä niitä.

 8. Michael Perukan­gas:
  Pekan pääsy toiselle kier­rokselle on tärkeää, sil­lä vain hän voi estää Niin­istön valin­nan. Soinin äänistä suurin osa menee suo­raan Saulille, Lip­pos­es­ta puhu­mat­takaan. Pekan puoles­ta voi toimia pait­si Oden mainit­semil­la tavoil­la, myös kir­joit­ta­mal­la mielipi­dekir­joituk­sia, jois­sa ker­too, mikä Pekka on miehiään; lisäk­si Pekan tilaisuuk­sia voi main­os­taa levit­tämäl­lä linkke­jä. Yksi sel­l­ainen löy­tyy tämänkin kir­joit­ta­jan takaa.

  Ennem­min lehmät lentää kuin että Vihreästä tulee pres­sa. Nyt kun Haav­is­to saa olla taustal­la eikä kukaan kyse­le ilkeitä, niin hänel­lä menee oikein hyvin. Jos hän pääsee oikeasti lop­pukahi­noi­hin mukaan, niin sil­loin kaive­taan esi­in kaik­ki mah­dolli­nen vihreän liik­keen hölmöi­lyt. Ja niitä riittää.

 9. val­in­ta: Jos hän pääsee oikeasti lop­pukahi­noi­hin mukaan, niin sil­loin kaive­taan esi­in kaik­ki mah­dolli­nen vihreän liik­keen hölmöi­lyt. Ja niitä riittää.

  Tämä on yksi jut­tu, jota en ole koskaan oikein ymmärtänyt “vihervi­has­sa”. Vihreil­lä poli­itikoil­la on kyl­lä yksit­täisiä hölmöjä lausun­to­ja, mut­ta jos nyt ote­taan mikä hyvän­sä muu puolue, niin vaali­ra­haepä­selvyyk­siä, lahjon­taa, pahoin­pite­lyjä, rat­ti­juop­umuk­sia, koplauk­sia, jne löy­tyy todel­la paljon. 

  - Pahim­mat sikail­urähinämie­lenosoituk­set löy­tyvät kepu­lais­ten takaa, MTK:n mie­lenosoituk­sista, kun trak­tor­eil­la kär­rät­tin ulostet­ta ja kuollei­ta eläim­iä helsinki­in. Vaik­ka kuin­ka yritet­täisi­in virheisi­in (turhaan ja epäre­hellis­es­ti sem­minkin) liit­tää jotain anarko­marko­jen sekoilu­ja, ne eivät tule edes yhteen­sä vahin­gois­saan lähelle näitä.
  — SAK, jon­ka jatke SDP on tai tois­in­päin, uhkaili 90-luvun laman alla ja sen jäl­keenkin tois­tu­vasti yleis­lakol­la. Näi­den taho­jen lakko­touhut ja “poli­it­tiset ymmärtäjät” ovat tuot­ta­neet kansan­taloudelle vahinkoa, joka on hiha-arvion perus­teel­la vähin­tään kym­menker­tainen mihinkään vihrei­den ratkai­sev­asti myötä­vaikut­ta­maan yksit­täiseen ympäristörajoitukseen
  — Kokoomus­laiset poli­itikot narahtel­e­vat joka vuosi ratista, pahoin­pite­ly­istä, pros­ti­tuu­tios­ta, lahjon­nas­ta jne, so. koko puolue on enem­män tai vähem­män täyn­nä konnia. 

  Tässä siis suurten puoluei­den pääl­limäisimpiä hölmöi­lyjä. Mitä vihreistä löy­tyy? Korkein­taan vähän naivi­ut­ta ja jukuripäistä ydinvoimanvastustusta.

 10. Haav­is­to on mah­dol­lis­es­ti hyvä ehdokas, jota itsekin hark­it­sen äänestäväni. Mut­ta näen hänen kam­pan­jansa tarkoituk­sen­hakuise­na imagon rak­en­tamise­na, minkä taakse on aset­tunut myös Hesari ja paljon muu­takin medi­aa. Tämä yksinään on jo riit­tävän hyvä syy jät­tää äänestämät­tä häntä.

  Mut­ta en osaa myöskään vielä määrit­tää mikä, mut­ta jokin Haav­is­ton medi­aku­vas­sa on epäaitoa. Tämä voi lop­ul­ta olla se syy mik­si kallis­tun Niin­istön puolelle. Haav­is­ton etu olisi nyt se, että media oikeasti haas­taisi hän­tä. Miehel­lä ei ole täl­lä het­kel­lä niin yhtään särmää.

 11. Jus­si Hal­la-aho kehui blo­gis­saan http://www.halla-aho.com/scripta/hyvaa_uutta_vuotta_2012.html
  Pekka Haav­is­toa pres­i­dent­tiehdokkaana. Vaik­ka Hal­la-ahon taitavasti kir­joitet­tu tek­sti suosit­teleekin riv­ien välis­sä äänestämään Paa­vo Väyrys­tä, niin eikö Haav­is­tolle annetut kehut olekin osoi­tus perus­suo­ma­lais­ten halus­ta tul­la puoli­tiehen vihre­itä vas­taan, samoin kuin Haav­is­to teki tavates­saan Hakkaraisen.

  “Pekka Haav­is­to on useista vääristä mielip­iteistään huoli­mat­ta miel­lyt­tävä, edus­ta­va ja asioista per­il­lä. Hän suh­tau­tuu useim­miten kohteliaasti myös toista mieltä ole­vi­in, mitä ei voi sanoa muista kukka­hat­tuleir­iä edus­tavista ehdokkaista. Uskon, että hänestä tulisi erit­täin sovit­tel­e­va ja sop­ua rak­en­ta­va pres­i­dent­ti, johon useim­mat oli­si­vat vielä kuu­den vuo­den päästä tyy­tyväisiä. Myös hänen puolison­sa Nexar Anto­nio Flo­res olisi mitä mie­lenki­in­toisin First Lady. En tosin tiedä, kät­telisivätkö mus­lim­i­maid­en diplo­maatit hän­tä itsenäisyyspäivän vastaanotolla.”

 12. Tiedemies:
  Tässä siis suurten puoluei­den pääl­limäisimpiä hölmöi­lyjä. Mitä vihreistä löy­tyy? Korkein­taan vähän naivi­ut­ta ja jukuripäistä ydinvoimanvastustusta.

  Min­un on vas­ten­tah­tois­es­ti myön­net­tävä, että olet oike­as­sa. Ole­tan ettei Vihrei­den tuhovoima ole vain päässyt täy­del­lä voimal­la vaikut­ta­maan, kos­ka se on niin pieni puolue.

  Mut­ta ne pienetkin Vihrei­den läpi saa­mat asi­at pelot­ta­vat, mitä jos se olisi Suomen suurin puolue? Sil­loin tavalli­nen ihmi­nen jou­tu­isi var­maan opet­tele­maan elämään erähenkises­ti teltas­sa ilman mitään nykya­jan mukavuuksia.

  1. Mut­ta ne pienetkin Vihrei­den läpi saa­mat asi­at pelot­ta­vat, mitä jos se olisi Suomen suurin puolue? Sil­loin tavalli­nen ihmi­nen jou­tu­isi var­maan opet­tele­maan elämään erähenkises­ti teltas­sa ilman mitään nykya­jan mukavuuksia.

   Tule tutus­tu­maan Helsinki­in. Helsingis­sä vihreät eivät ole suurin, mut­ta kuitenkin toisek­si suurin ja hal­lit­see kaupunkia käytän­nössä kak­sis­taan kokoomuk­sen kanssa, kos­ka demar­it ovat keskit­tyneet mököttämiseen.
   Nykya­jan mukavuuk­sia ei ole kiel­let­ty. On kyl­lä asun­top­u­laa, mut­ta se johtuu siitä, että Helsingistä on tul­lut niin hyvä paik­ka asua, ettei mikään asun­to­tuotan­to pysy muut­to­tul­van perässä.

 13. Hyvä ettei Osmo moderoi tätä blo­gia tämän enen­pää. Esimerkik­si tuo Tiedemiehen kommentti: 

  “- Kokoomus­laiset poli­itikot narahtel­e­vat joka vuosi ratista, pahoin­pite­ly­istä, pros­ti­tuu­tios­ta, lahjon­nas­ta jne, so. koko puolue on enem­män tai vähem­män täyn­nä konnia. ”

  Tuo kom­ment­ti osoit­taa niin eri­no­maisel­la taval­la vihrei­den todel­lisen ajat­telun ja sivistyk­sen tason, että niiden julkaisem­i­nen on suo­ras­taan isän­maalli­nen teko. 

  Eikä tarvitse ihme­tel­lä mik­si vihreät koki­vat rökäle­tap­pi­on viime vaaleis­sa ja mik­si kan­na­tus tun­tuu tip­pu­van koko ajan. Lisää tuol­laisia kan­nat­ta­jia ja hei­dän mielip­i­teen­sä jul­ki niin seu­raavis­sa vaaleis­sa Vihreät kamp­pail­e­vat sitä vas­taan jääkö se maan pien­im­mäk­si puolueeksi.

  1. Kari S
   Tarkoi­tatko, että on jokin vuosi, jol­loin yksikään kokoomus­lainen ei ole narah­tanut ratista, pahoin­pite­ly­istä, pros­ti­tuu­tios­ta, lahjon­nas­ta tai muus­ta sel­l­ais­es­ta vai että siitä ei saa puhua?
   Mikään puolue ei ole vapaa näistä ongelmista, mut­ta rötöstelevään kokoomus­laiseen tai demari­in suh­taudu­taan kyl­lä aika paljon­lem­peäm­min kuin samaan syyl­listyvään vihreään.

 14. kri­ti­ik­ki: Ole­tan ettei Vihrei­den tuhovoima ole vain päässyt täy­del­lä voimal­la vaikut­ta­maan, kos­ka se on niin pieni puolue.

  Mihin tämä ole­tus “tuhovoimas­ta” perus­tuu? Vasem­mis­to­laiset yleen­sä esit­tävät, että se on sitä, kun vihreät ovat niin kauhei­ta por­vare­i­ta, ja oikeis­to­laiset esit­tävät sen johtu­van siitä, että ne ovat stal­in­is­te­ja. Mut­ta kun eivät ne molem­mat voi olla oikeassa.

 15. Tiedemies: Mitä vihreistä löy­tyy? Korkein­taan vähän naivi­ut­ta ja jukuripäistä ydinvoimanvastustusta.

  Oletko tosis­sasi? Vihreistä löy­tyy kyl­lä paljon muu­takin; se ylim­ielisyyys ja parem­minti­etämi­nen, jol­la tunge­taan ihmis­ten kurkus­ta alas mil­loin mitäkin kasvis­ruokapäivää, ympäristöveroa, glob­al warm­ing ‑hys­te­ri­aa ym. Hyvä Ihmi­nen ‑soopaa on yksinker­tais­es­ti vas­ten­mielistä. Puhu­mat­takaan kaikkien pyhien lehmien äidis­tä, eli monikult­tuuris­tamis­es­ta ja täysin yli vede­tys­tä “rasis­min­vas­taisu­ud­es­ta”.

  Näitä ei voi selit­tää pois vain “vähän nai­iv­ina”, vaan kyse on oikeasti poli­ti­ikas­ta ja esi­in­tymis­es­tä (Haav­is­to sinän­sä ehkä on poikkeus), jota melkoisen suuri osa äänestäjiä ei tule ikinä tuke­maan ainakaan Helsin­gin ulkop­uolel­la, jos­sa vielä tois­taisek­si asuu enem­mistö suo­ma­lai­sista. Eivätkä varsinkaan ne, joiden mielestä Suomen poli­ti­ikan tulisi perus­tua ensisi­jais­es­ti suo­ma­lais­ten (etu­jen) puo­lus­tamiseen. Nämä kaik­ki ovat tämän päivän asioi­ta, ei jotain yksit­täis­ten edus­ta­jien toilailu­ja tai 80/90-luvun skan­daale­ja. Kir­sikkana kakun pääl­lä on edus­ta­jien Has­si ja Hau­ta­la edus­ta­ma post-tais­to­lainen suo­ma­lais­ten polkem­i­nen, joka myöskin saa hyvin mon­en vat­san kurallle.

  Tot­ta kai vaikka­pa PS, jon­ka “vas­tavoimak­si” vihreät suureen ääneen julis­tau­tui (jää­den kol­ma­sosaan näi­den paikkamäärästä), pitää myös sisäl­lään mon­en­laista häröil­i­jää, mut­ta hei­dän voi silti kokon­aisuute­na ja puolueo­hjel­mansa perus­teel­la edes jol­lakin taval­la kuvitel­la aja­van suo­ma­laisen työtätekevän keskilu­okan asiaa.

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Kari S
  Tarkoi­tatko, että on jokin vuosi, jol­loin yksikään kokoomus­lainen ei ole narah­tanut ratista, pahoin­pite­ly­istä, pros­ti­tuu­tios­ta, lahjon­nas­ta tai muus­ta sel­l­ais­es­ta vai että siitä ei saa puhua?
  Mikään puolue ei ole vapaa näistä ongelmista, mut­ta rötöstelevään kokoomus­laiseen tai demari­in suh­taudu­taan kyl­lä aika paljon­lem­peäm­min kuin samaan syyl­listyvään vihreään.

  En tarkoi­ta tuo­ta, vaan tapaa ja asen­net­ta jol­la Tiedemies asian esit­tää. Siis koko hänen kirjoitutaan.

  Toin esi­in sen ylim­ielisyy­den jol­la Vihreät suh­tau­tuu kaiki­in mui­hin, ja kuin­ka pidätte itseänne puh­toisi­na ja hyveel­lis­inä. Sitähän todis­taa tuokin väite, että rötöstele­vi­in vihreisi­in suh­taudut­taisi­in jotenkin kri­it­tisem­min kuin muiden puoluei­den rötösh­er­roi­hin. Kyl­lä esim Perus­suo­ma­lais­ten edus­ta­jien eri­laiset pienetkin töpeksimiset ovat olleet tikun nokas­sa aika näyttävästi. 

  Toin myös esi­in kuin­ka tuo vihrei­den asen­nevam­ma on yksi tärkeä syy, mik­si puolue menet­tää kan­na­tus­taan. Pitämäl­lä sitä esil­lä osaltasi varmi­s­tat, ettei Vihreät myöskään nouse. Aina ei onelmista kan­na­ta syyt­tää mui­ta, vaan kat­soa olisiko omas­sakin toimin­nas­sa parannettavaa

 17. kri­ti­ik­ki: Mut­ta ne pienetkin Vihrei­den läpi saa­mat asi­at pelot­ta­vat, mitä jos se olisi Suomen suurin puolue? Sil­loin tavalli­nen ihmi­nen jou­tu­isi var­maan opet­tele­maan elämään erähenkises­ti teltas­sa ilman mitään nykya­jan mukavuuksia.

  Heh! Joopa joo, Vihreät tosin ovat Suomen kaupunki­laisin puolue. Vahv­in­ta hei­dän kan­natuk­sen­sa on Helsingissä!

  Tel­tois­sa asu­taan Suomes­sa pikem­minkin koh­ta For­tu­min ansios­ta, jos sähköä ei pian joka torp­paan saada.

  Mitä Sunimhin kom­ment­ti­in tulee, niin Hei­di Hau­ta­la on maat­alous- ja met­säti­etei­den mais­teri, joten hän ymmärtänee hyvin maaseudun tarpei­ta siinä mis­sä muidenkin. Val­tiopäivien 100-vuo­tisjuh­lais­tun­nos­sa Hau­ta­la tuomit­si ankarin sanoin Venäjän demokra­ti­ake­hi­tyk­sen saa­man negati­ivisen kään­teen. Siitä hän­tä moit­ti eduskun­nan puhemies Paa­vo Lipponen!

  Satu Has­si on Has­si on tekni­ikan lisen­si­aat­ti (erikois­tunut sähkövoima- ja ener­giatekni­ikkaan). Hän on viime aikoina puut­tunut tar­mol­la Tal­vi­vaaran toim­intaan. Että eivätköhän he ole naisia paikallaan, pahoista puheista ja eriskum­malli­sis­sa ennakkolu­u­loista huolimatta.

  Mitä tais­to­lais­men­neisyy­teen tulee, niin tun­ne­tu­in ex-tais­to­lainen lie­nee Björn Wahlroos, Sam­po-kon­sernin hal­li­tusten puheen­jo­hta­ja. Se oli sem­moista se 60–70-luku.

  Pekka Haav­is­ton puoli­son kät­tä mus­lim­i­maid­en edus­ta­jat itsenäisyyspäivän vas­taan­otol­la var­masti puris­taisi­vat. Lin­nan­juh­lia, Suomen itsenäsiyyspäivän suur­ta juh­lati­laisu­ut­ta, näyt­tävät boiko­toivan vain perus­suo­ma­laiset kansanedustajat…

 18. sunimh: Eivätkä varsinkaan ne, joiden mielestä Suomen poli­ti­ikan tulisi perus­tua ensisi­jais­es­ti suo­ma­lais­ten (etu­jen) puo­lus­tamiseen. Nämä kaik­ki ovat tämän päivän asioi­ta, ei jotain yksit­täis­ten edus­ta­jien toilailu­ja tai 80/90-luvun skan­daale­ja. Kir­sikkana kakun pääl­lä on edus­ta­jien Has­si ja Hau­ta­la edus­ta­ma post-tais­to­lainen suo­ma­lais­ten polkem­i­nen, joka myöskin saa hyvin mon­en vat­san kurallle.Totta kai vaikka­pa PS, jon­ka “vas­tavoimak­si” vihreät suureen ääneen julis­tau­tui (jää­den kol­ma­sosaan näi­den paikkamäärästä), pitää myös sisäl­lään mon­en­laista häröil­i­jää, mut­ta hei­dän voi silti kokon­aisuute­na ja puolueo­hjel­mansa perus­teel­la edes jol­lakin taval­la kuvitel­la aja­van suo­ma­laisen työtätekevän keskilu­okan asiaa.

  Niinkö? Kuu­lun suo­ma­laiseen työtätekevään keskilu­okkaan, enkä kyl­lä löy­dä PS:n pop­ulis­tis­es­ta, eurovas­tais­es­ta ja väestöryh­miä vas­takkain aset­tel­ev­as­ta agen­das­ta ain­ut­takaan min­ua aut­tavaa asi­aa. Myös PS:n eduskun­taryh­mässä lois­taa ammat­ti­taito lähin­nä poissaolollaan.

  Myön­nän kyl­lä että PS:n ohjel­maa on melko vaikea tulki­ta, kos­ka ainakin osa siitä on kir­joitet­tu läpäl­lä “rääkäisy­jen” toivossa.

  Perus­suo­ma­lainen puolue on vuosikymme­nen kupla.

 19. Kari: Mut­ta näen hänen kam­pan­jansa tarkoituk­sen­hakuise­na imagon rakentamisena…

  ???
  Vaa­likam­pan­jan käsit­teenä voisi kai (sup­peasti) määritel­lä noil­la sanoil­la. Kaik­ki ehdokkaathan pyrkivät rak­en­ta­maan imagoaan vaalikampanjalla.

 20. Tom­mi Uschanov: os mit­tauk­ses­ta toiseen yli 90 % äänioikeute­tu­ista ker­too kan­nat­ta­vansa ehdokkai­ta, jot­ka ovat julkises­ti ilmoit­ta­neet ole­vansa mieltä X, niin lie­nee selvää, että mieltä ei‑X ole­mal­la ei voi voit­taa vaale­ja eikä mieltä X ole­mal­la vas­taavasti hävitä niitä.

  Tek­stisi on moni­t­ulk­in­tainen. Tarkoi­tatko, että mit­tauk­ses­ta toiseen 90% äänioikeute­tu­ista ker­too kan­nat­ta­vansa sitä, että kieli­v­al­in­to­jen ei ruotsin suh­teen pidä olla vapaae­htoisia (X) vai että mit­tauk­ses­ta toiseen äänioikeutetut sanovat äänestävän­sä ehdokas­ta, joka on tuo­ta mieltä?

  Jos edel­listä, niin näk­isin mielel­läni yhdenkin täl­laisen mittauksen.

  Jos jälkim­mäis­es­tä, niin minus­ta tämä ei vielä osoi­ta tuo­ta väitet­täsi. Voihan ihan hyvin olla niin, että kun kaik­ki tai melkein kaik­ki ehdokkaat kan­nat­ta­vat X:ä, niin joku niistä on äänestäjien valit­ta­va etenkin jos ne ei‑X:ä kan­nat­ta­vat ehdokkaat ovat sit­ten jos­sain toi­sis­sa (mah­dol­lis­es­ti äänestäjille tärkeäm­mis­sä) asiois­sa täysin eri mieltä enem­mistön kanssa.

  Raflaa­va esimerk­ki. San­o­taan, että yhdek­sän kymmen­estä ehdokkaas­ta kan­nat­taa X ja se yksi ei‑X:ä kan­nat­ta­va kan­nat­taa lisäk­si juu­ta­lais­ten uunit­tamista. Voiko sinus­ta tuos­ta todel­lakin päätel­lä, että X:ä kan­nat­ta­mal­la ei vaale­ja voi hävitä tai toisaal­ta ei‑X:ä kan­nat­ta­mal­la ei niitä voi voittaa?

 21. Luul­tavasti ei ole ihan kaikkein oleel­lis­in­ta ja yhteisiä asioi­ta edis­täv­in­tä alkaa väitel­lä siitä onko Mei­dän Puolueessa mui­ta enem­män tai vähem­män rat­ti­juop­po­ja, pil­ven­polt­ta­jia, ex-tais­to­laisia tai konkurssiyrit­täjiä. Ja varsinkaan ker­tooko media asi­at objek­ti­ivisen tarkasti.

  Mieliku­vat ja ennakkolu­u­lot toki vaikut­ta­vat äänestäji­in ja niihin voi taas vaikut­taa viestin­tä- ja medi­as­trate­gial­la (sekä tarkalla seu­lal­la ehdokasvalinnassa). 

  Turha jankkaus ja väit­te­ly johtaa kuitenkin samaan kuin erään pres­i­dent­tiehdokkaan nau­ret­ta­vat boikot­tiprotestit: ensin media tekee tosikos­ta pellen ja sen jäl­keen sen usko­vat myös äänestäjät. 

  Äänestäjille ei koskaan saisi sanoa päin naa­maa “olet väärässä”. Valitettavasti.

 22. KariS:
  Toin esi­in sen ylim­ielisyy­den jol­la Vihreät suh­tau­tuu kaiki­in mui­hin, ja kuin­ka pidätte itseänne puh­toisi­na ja hyveel­lis­inä. Sitähän todis­taa tuokin väite, että rötöstele­vi­in vihreisi­in suh­taudut­taisi­in jotenkin kri­it­tisem­min kuin muiden puoluei­den rötösh­er­roi­hin. Kyl­lä esim Perus­suo­ma­lais­ten edus­ta­jien eri­laiset pienetkin töpeksimiset ovat olleet tikun nokas­sa aika näyttävästi. 

  Eli:
  Kos­ka vihreät koke­vat, että hei­dän ‘rötök­si­in­sä’ suh­taudu­taan ankaram­min kuin kokoomus­lais­ten tai demarei­den, he pitävät itseään puh­toisi­na ja hyveellisinä.

  Tarkkaavainen voi huo­ma­ta tässä lievän logi­ikan horjahduksen.

  Sit­ten:
  Vihrei­den rötök­si­in ei suh­taudu­ta kri­it­tisem­min, kuin kokoomus­lais­ten tai demarei­den, kos­ka per­su­ja kri­ti­soidaan paljon. 

  Nyt ote­taan jo polvea.

 23. Osmo Soin­in­vaara: On kyl­lä asun­top­u­laa, mut­ta se johtuu siitä, että Helsingistä on tul­lut niin hyvä paik­ka asua, ettei mikään asun­to­tuotan­to pysy muut­to­tul­van perässä.

  Tuo asun­top­u­laan johtanut asun­to­tuotan­non niukku­us on yksi osoi­tus siitä, mis­tä Vihre­itä tässäkin kritisoidaan. 

  Nykyisen asun­top­u­lan yksi iso aiheut­ta­ja oli Vuosaaren sata­man rak­en­tamisen lykkään­tymi­nen ja sitä kaut­ta asun­to­tuotan­toon siir­tyvien van­ho­jen sata­ma-aluei­den rak­en­tamisen aloituk­sen siirtyminen. 

  Vihreil­lä on ollut tuos­sa jar­ru­tuk­ses­sa vah­va rooli. Han­kkeen ensim­mäisessä, poli­it­tises­sa vai­heessa 1990 luvun alus­sa Vihreät vaikeut­ti­vat kaavoitus­ta jää­tyää äänestyk­sis­sä vähem­mistöön. Sit­tem­min kaavo­jen tul­tua hyväksy­tyk­si Vihreä ympäristömin­is­teri Satu Has­si (jää­tyään yksin muu­ta val­tioneu­vos­toa vas­taan) onnis­tui vielä hidas­ta­maan han­kkeen valmis­telua eri­laisin lisä­selvi­tys­vaatein. Lopuk­si vielä vihre­itä lähel­lä olleet jär­jestöt käyn­nis­tivät val­i­tus­rum­ban sipoolais­ten suur­maan­omis­ta­jien rahoituk­sel­la (Nämä ökyrikkaat eivät suo­raan rahoit­ta­neet jär­jestöjä, vaan mak­soi­vat val­i­tuk­sia kir­joit­tanei­den laki­asi­ain­toimis­to­jen laskut).

  Sata­ma lykkään­tyi useil­la vuosil­la ja kapun­gin suun­nitel­mat isoista asuinalueista Jätkäsaa­res­sa ja Sörnäi­sis­sä siir­tyivät vas­taavasti. Kuten Helsin­gin Sanomat tänään kir­joit­taa, asun­top­u­la ja siitä aiheutu­va hin­taku­pla vaikeut­taa jo Helsin­gin men­estys­tä ja sitä kaut­ta koko maan kehi­tys­tä. Kokon­aish­in­ta tuolle vihrei­den poli­ti­ikalle on siis mieletön koko kansan­talouden tasolla.

  1. Mikähän Kari S:n tietoläh­teenä on. Iltalehti?
   Vihreät kan­nat­ti­vat sata­maa Kantviki­in kuten useim­mat logis­ti­ikan asiantun­ti­jat. Sen jäl­keen, kun satamapäätös tehti­in, lopetimme sen vas­tus­tamisen val­tu­us­tossa tyystin. Asia lykkäy­tyi pitkälti, kos­ka Pekka Kor­pinen yrit­ti oikaisua Natu­ra-lain­säädän­nössä taval­la, joka olisi romut­tanut Nat­u­ran koko Euroopas­sa. Yritimme varoit­taa, mut­ta mikään ei aut­tanut. Han­ke kaa­tui korkeim­mas­sa hallinto-oikeudessa, mihin todel­lakin tuhrau­tui aikaa.
   Luon­non­suo­jelu­jär­jestöt jatkoi­vat hidas­tamista jar­ru­tus­val­i­tuk­sn Faz­erin perikun­nan spon­soroim­i­na, mut­ta siitä emme ole vastuussa.
   Jos sata­ma olisi tehty Kantviki­in, raken­nus­maa­ta olisi Helsingis­sä kosolti enem­män, sata­ma olisi tul­lut paljon halvem­mak­si ja lai­vat pää­si­sivät sata­maan helpommin.

 24. Nois­sa agres­siois­sa on kysymys hyvien asioiden ongel­mas­ta. On sel­l­aisia hyviä asioi­ta joi­ta juuri kukaan ei ainakaan suo­ranais­es­ti vas­tus­ta kuten luon­non­suo­jelu, köy­hempi­en aut­ta­mi­nen ja ihmis­ten väli­nen tasa-arvo.

  Hyvien asioiden edis­tämi­nen usein edel­lyt­tää todel­lisia tai kuvitel­tu­ja resursse­ja, eli pitää kek­siä jotain vikaa niistä jos ei niita halua antaa. Tämä ei tapah­du niin että väitet­täisi­in suo­raan asi­aa vas­taan, vaan vetämäl­lä asia johonkin äärimmäisyyteen.

  Luon­non­suo­jelun kohdal­la tämä menee niin että oleteaan vai­h­toe­hdok­si nykyiselle menolle itu­jen vil­je­ly öljy­lam­pun val­os­sa viher­a­graaridik­taa­turis­sa, Punavuori jos­sa asuu koko Suomen väestö, pien­tu­ulivoimal­la toimi­va ener­giantuotan­to, hatus­ta nyhtäisty BKT-rom­ah­dus, tms. Siis niin että joko noin tai ei voi verot­taa polt­toainei­ta. Sikäli kun vaikka­pa Vihreät eivät tuol­laista sano aja­vansa, niin he kaiken lisäk­si vale­htel­e­vat. Green­pea­cen, joka nyt oikeasti on aika maltill­i­nen kansalaisjär­jestö, kohdal­la ihan sama.

  Sosi­aal­i­tur­va taas on tietenkin kau­nis aja­tus, mut­ta ihan mikä tahansa ja ihan mil­lä tahansa taval­la käytet­ty raha las­kee köy­hän moti­vaa­tio­ta, eli on oikeas­t­aan köy­hien köy­histämistä. Lisäk­si köy­hillä on sisäisiä omi­naisuuk­sia kuten geen­it, alakult­tuuri, kieli, jne. joiden­ka turmi­ol­lisu­us osoite­taan niiden aiheut­ta­mal­la köy­hyy­del­lä ja kur­ju­udel­la ryh­mässä joka on määritet­ty joka on määritet­ty köy­hyy­den ja kur­ju­u­den perusteella.

  Tasa-arvon suh­teen vai­hetaan edel­liseen köy­hän tilalle neek­eri tai mus­li­mi. Jos taas jos­sain asi­as­sa vaa­di­taan oikeuk­sia vaikka­pa ruot­sia äidinkie­lenään puhuville tai naisille, jot­ka eivät noin silmämääräis­es­ti ole niin kauhean kur­jia, niin tämä on taas väärin kos­ka hehän ovat hyväosaisia.

  Bonuk­se­na sen lisäk­si että tarvitse huole­htia yhtään mis­ään, tuol­la maail­mankat­so­muk­sel­la saa vielä syyn huu­ta vaien­ta­mal­la sor­re­tun kansan puoles­ta. Se että kansan ääneen volyymistä päätellen punav­i­her­me­di­an salali­it­to on harv­inaisen tunarei­den hom­maa ei muiden tosi­a­sioiden tavoin ole olennaista.

 25. Vihreil­lä on vielä oppimista siinä, että vaaleis­sa pitäisi olla jonkin­lainan vaalikampanja.

  Pres­i­dentin­vaaleista on tulos­sa varsin erikoiset. Ylivoimainen suosik­ki Niin­istö kamp­pailee lähin­nä sen kanssa, että miten saisi kan­natat­jansa vaivau­tu­maan äänesty­s­paikalle — ylivoimaisu­us kyse­ly­tutkimuk­sis­sa palk­i­taan passiivisuudella.

  Väyry­nen on ain­oa, joka on tehnyt kun­nol­lisen kam­pan­jan ja vaivau­tunut todel­la kiertämään maa­ta ja tapaa­maan ihmisiä. Vaik­ka Kepu ei niin nin­nos­tuneesti tue kun­nia­puheen­jo­hta­jaansa, ruo­hon­ju­u­ri­ta­son tekem­i­nen var­masti näkyy vaalipäivänä.

  Muiden kohdal­la meno, on että vaalit on jo hävit­ty, vapaae­htoiset saa­vat äänestää jos viitsivät.

  Lip­po­nen tekee palvelusken demareille, kos­ka raskaskaan häviö ei hänen elämään­sä muu­ta. Nousu­jo­htaise­lel poli­itikolle se olisi uran loppu.

  Soi­ni on mukana selvästi vas­ta­hakois­es­ti. 19 pros­ent­tia äänistä on hyvä lähtölaukaus syksyn kunnalisvaaleihin.

  Arhin­mä­ki on toinen vas­ta­hakoinen — puheet ovat arkipoli­ti­ikkaa ja eduskun­ta-asioi­ta. Haus­sa on myös nos­tet­ta kunnalisvaalehin.

  Biaudet ja Essayah tekevät lähin­nä pitkitet­tyä omaa EU-par­la­ment­ti­vaa­likam­pan­jaansa. Val­takun­nalli­nen tun­netu­us on hyvä asia, se saadaan tv-ten­teil­lä. Ideaa mukanaoloon ei ole.

  Mik­si Pekka Haav­is­to lähti sinne häviämään? Hopee ei ole häpeä, mut­ta tap­pio kuitenkin. Mitä voitet­tavaa on näköpi­iris­sä? Vaa­likek­sutelu­iden taso ei ole päässyt nouse­maan, kun mitään fik­sua ei ole kysyt­ty. Pekka var­maan tietää oel­vansa homo, joten sitähään ei tarvinne hänelle kertoa.

  Mik­si ylipäätään äänestää? Niin­istö voit­taa, ei hän­tä tarvitse äänestää. Muut häviävät ja äänet menevät hukkaan.

 26. a_l: Niinkö? Kuu­lun suo­ma­laiseen työtätekevään keskilu­okkaan, enkä kyl­lä löy­dä PS:n pop­ulis­tis­es­ta, eurovas­tais­es­ta ja väestöryh­miä vas­takkain aset­tel­ev­as­ta agen­das­ta ain­ut­takaan min­ua aut­tavaa asiaa.

  Good for you. Puheis­tasi päätellen et var­maankaan PS:n äänestäji­in kuu­lu, joten kaikki­han on kohdal­lasi hyvin. Omas­sa viestis­säni point­ti­na oli kuitenkin lähin­nä ker­toa joitakin syitä, mik­si mon­et (myös työtätekevään keskilu­okkaan itseni lail­la kuu­lu­vat) eivät voi sietää Vihre­itä ja äänestävät sen sijaan vaikka­pa juuri PS:ää, kun Tiedemies yllä ihmetteli, mikä Vihreis­sä aiheut­taa “vihervi­haa”. Tuos­sa omako­htainen tili­tys, jon­ka omas­sa tut­tava­pi­iris­säni jakaa kyl­lä use­ampikin henkilö. Ei ole pakko olla samaa mieltä kanssani, mut­ta valitet­tavasti Suomes­sa on äänioikeus myös ei-vihreillä.

  Vaik­ka Vihreät kan­nat­ta­ji­neen tun­tu­vatkin koroste­tusti ole­van sitä mieltä, että toista mieltä ole­vat ovat tyh­miä junt­te­ja, pop­ulis­te­ja ja vas­takkainaset­telijoi­ta, niin jostain syys­tä näi­den kan­na­tus vaaleis­sa oli kuitenkin kolminker­tainen. Saa nähdä miten suo­sio kestää. Toinen mie­lenki­in­toinen kysymys on, meneekö toiselle kier­rokselle Soi­ni vai Haav­is­to (vai Väyry­nen); se kun väistämät­tä hei­jas­tuu myös näi­den edus­tamien puoluei­den ase­maan, kun­nal­is­vaalienkin lähestyessä.

  Jot­tei tästä tulisi ihan offtopic-späm­mäys­tä, todet­takoon ketjun aiheeseen liit­tyen, että Haav­is­to ihmisenä lie­nee ihan miel­lyt­tävä, esi­in­tymiskykyi­nen ja kokenut, ja olisi var­masti ihan kelvolli­nen pres­i­dent­ti. En myöskään olisi perus­ta­mas­sa mitään “muu­tan Suomes­ta jos Haav­is­to val­i­taan” ‑face­bookryh­miä, kuten lib­er­aalit ja suvait­se­vat ystävämme eduskun­tavaalien aikoi­hin. En vain näil­lä näkymin ikinä tule äänestämään henkilöä, joka edus­taa Vihreää puoluet­ta mm. yllä­maini­tu­ista syistä.

 27. KariS: En tarkoi­ta tuo­ta, vaan tapaa ja asen­net­ta jol­la Tiedemies asian esit­tää. Siis koko hänen kirjoitutaan.Toin esi­in sen ylim­ielisyy­den jol­la Vihreät suh­tau­tuu kaiki­in mui­hin, ja kuin­ka pidätte itseänne puh­toisi­na ja hyveellisinä.

  Has­sua tässä on se että her­ra Tiedemiehen liikku­va puolue­poli­it­ti­nen ja julk­i­lausut­tu kan­ta ennen viime vaale­ja oli että hän ei äänestä Vihreitä.

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  Luon­non­suo­jelu­jär­jestöt jatkoi­vat hidas­tamista jar­ru­tus­val­i­tuk­sn Faz­erin perikun­nan spon­soroim­i­na, mut­ta siitä emme ole vastuussa.

  Min­un on kyl­lä myön­net­tävä, että pidän luon­non­suo­jelu­jär­jestöjä ja vihre­itä samana sakki­na, kumpikin saa tois­t­en­sa syn­nit kan­taak­seen. Vähän samal­la taval­la kuin että SAK ja AY-liike yleisem­minkin ovat demarien jatke.

  Mik­si Vihreä puolue ei välil­lä vaik­ka sanoudu jyrkästi irti, kun joku luon­non­suo­jelu­jär­jestö tekee jotain type­r­ää? Tai että edes jonku Vihreän puolueen edus­ta­ja toteisi omana kan­tanaan ettei mis­sään tapauk­ses­sa kan­na­ta tuo­ta asiaa.

 29. kri­ti­ik­ki: Mut­ta ne pienetkin Vihrei­den läpi saa­mat asi­at pelot­ta­vat, mitä jos se olisi Suomen suurin puolue? Sil­loin tavalli­nen ihmi­nen jou­tu­isi var­maan opet­tele­maan elämään erähenkises­ti teltas­sa ilman mitään nykya­jan mukavuuksia. 

  Olet kyl­lä ymmärtänyt ihan väärin. Cityvihreät halu­a­vat suo­ma­laiset asumaan kaupunkikaupunki­in ker­rostaloon raitio­vau­nun reitin var­relle, jot­ta luon­to säästyy eläimille. 

  Osmo Soin­in­vaara: On kyl­lä asun­top­u­laa, mut­ta se johtuu siitä, että Helsingistä on tul­lut niin hyvä paik­ka asua, ettei mikään asun­to­tuotan­to pysy muut­to­tul­van perässä. 

  😀 niin ja pien­taloa havit­tel­e­valle Hki on lisäk­si se halvem­pi vai­h­toe­hto Espooseen ver­rat­tuna. Rahamiehet kun jostain syys­tä suun­taa­vat siihen suun­taan. Sinkuille ja dink­seille kyl­lä oiva kaupun­ki tämä Helsinki.

 30. Kari: Haav­is­to on mah­dol­lis­es­ti hyvä ehdokas, jota itsekin hark­it­sen äänestäväni. Mut­ta näen hänen kam­pan­jansa tarkoituk­sen­hakuise­na imagon rak­en­tamise­na, minkä taakse on aset­tunut myös Hesari ja paljon muu­takin medi­aa. Tämä yksinään on jo riit­tävän hyvä syy jät­tää äänestämät­tä häntä.Mutta en osaa myöskään vielä määrit­tää mikä, mut­ta jokin Haav­is­ton medi­aku­vas­sa on epäaitoa. Tämä voi lop­ul­ta olla se syy mik­si kallis­tun Niin­istön puolelle. Haav­is­ton etu olisi nyt se, että media oikeasti haas­taisi hän­tä. Miehel­lä ei ole täl­lä het­kel­lä niin yhtään särmää.

  Vähän samaa mieltä olen, jotenkin epäuskot­tavaa imagon raken­nus­ta tyyli­in “suurim­mat rasis­tit ovat Helsingissä”.
  Eikö Pekka H. nyt pysty rahoit­ta­maan kam­pan­jaansa asun­tokaupoil­laan ? Vapaan lehdis­tön mukaan hän tien­asi Munkkiniemen asun­tokaupoil­laan yli 800000 euroa.

 31. En oikein tajua KariS:n kom­ment­tia. Ensik­sikään, en itse ole Vihrei­den jäsen, enkä edes kannattaja. 

  En vain ymmär­rä vihreisi­in kohdis­tet­tua kri­ti­ikkiä. Ihan oikeaa kri­ti­soitavaa on, mut­ta koheltamista löy­tyy muista puolueista paljon enem­män. Julk­isu­udessa on ollut paljon tapauk­sia, jois­sa (jostain syys­tä) kokoomus­poli­itikko­ja on epäilty, syytet­ty, ja joskus tuomit­tukin. Häkämies tuomit­ti­in pahoin­pitelystä, Jaskaria epäilti­in peräti par­ituk­ses­ta, mut­ta ilmeis­es­ti aiheet­ta. Sasi nukahti rat­ti­in — onnet­to­muus toki, mut­ta ihmi­nen kuoli. Pietikäi­nen tuomit­ti­in rat­ti­juop­umuk­ses­ta. Jne. 

  Itse en lai­ta näille paljon pain­oar­voa, mut­ta kun Rosa Mer­iläistä syytet­ti­in kannabik­sen polt­tamis­es­ta, sitä revitelti­in koko puolueen ole­van pil­viveikko­ja täyn­nä. Tässä ei ole mitään suh­teel­lisu­u­den­ta­jua pelis­sä, kukaan ei väitä, ja aivan aiheestakaan ei väitä, että Kokoomus on täyn­nä nais­ten pahoin­pitelijöitä ja rattijuoppoja.

  Kukaan ei, ainakaan minä en, pidä vihre­itä minään “puh­toisi­na”. Ihan saman­laisia ne ovat kuin muutkin ihmiset. Se väite, että Vihreät oli­si­vat jotenkin pahempia moral­is­te­ja kuin muut, ei oikein ole perustel­tu. Olen yrit­tänyt sen tois­telijoil­ta kysyä, mik­si he nos­ta­vat esimerkik­si tois­tu­vasti poli­itikko­ja, jot­ka ovatkin vaik­ka RKPlaisia, kokoomu­laisia tai demare­i­ta, ja syyt­tävät Vihre­itä näi­den sekoiluista. Vas­tauk­sek­si olen saanut, että he imi­toi­vat vihre­itä, ja että todel­lisu­udessa syypää on vihreät.

  Jopa sil­loin kun Vihreät oli oppo­si­tios­sa, moni väit­tä esimerkik­si maa­han­muut­topoli­ti­ikan ole­van Vihrei­den aikaansaan­nos­ta. En vain oikein tajua tätä jut­tua, siis tot­takai puoluet­ta voi ja pitää kri­ti­soi­da lin­jauk­sista, joiden kanssa ei ole samaa mieltä, mutte ei kai mitään puoluet­ta voi syyt­tää poli­ti­ikas­ta ja lausun­noista, joi­ta muiden puoluei­den edus­ta­jat tekevät? 

  Tai siis, kyl­lä näköjään voi. Itse pidän vihre­itä kyl­lä vas­tu­us­sa niistä kansalaisoikeuk­sien kaven­nuk­sista, joi­ta Vihreän oikeusmin­is­terin kaudel­la tapah­tui. Tästäkin kyl­lä kieltämät­tä jotkut yrit­tivät mui­ta syyt­tää aikanaan, mikä kyl­lä on omi­aan täl­laisia sekaan­nuk­sia synnyttämään.

 32. Net­tiäänestyk­set ovat tiet­ty vain net­tiäänestyk­siä eivätkä mitään viral­lisia gallup­pe­ja, mut­ta hyvässä nos­teessa Haav­is­to on…
  Savon Sanomien net­tiäänestys: Haav­is­to selkeästi toiselle kierrokselle

  Tosin netis­sä on pien­tä vahin­go­nilosta hälyä siitä, ettei Haav­is­to tun­nistanut Hesarin ten­tis­sä Medvedevin kas­voku­vaa. Medvedevin kuvaa esitet­täessä Haav­is­to kom­men­toi, että on golf­pelaa­jan näköi­nen. Aika hyvä! Ei kam­pan­ja nyt ehkä kuitenkaan tähän kaadu…

  Sen sijaan Poris­sa keskustel­laan tänään NATOs­ta. Se kiin­nos­taa äänestäjiä.

 33. Hark­it­sen kovasti Haav­is­ton äänestämistä, sil­lä min­ulle on jäänyt hänestä erit­täin hyvä ja posi­ti­ivi­nen kuva. 

  Skep­sis ry:n kyse­ly pal­jas­taa kuitenkin, että Haav­is­tol­la on taipumus uskoa huuhaaseen. Kiin­toisas­ti KD:n ehdokkaal­la on tieteel­lisin maail­mankat­so­mus tähän kyse­lyyn vastanneista. 

  http://www2.skepsis.fi/?target=2

 34. On hyväksyt­ty, käsit­telee yleisem­min val­i­tus­pross­esien vaiku­tuk­sia maankäyt­töön ja suun­nit­telu­un, Vuosaari episo­di yht­enä esimerkkinä.

  Voin ehdot­taa sen kir­joit­ta­jalle kopi­on toimit­tamista käytöösi. 

  Tiedemiehelle sanois­in, että saa­toin ere­htyä luule­maan sin­ua vihrei­den kan­nat­ta­jak­si, mut­ta yleis­es­ti ottaen tapa leima­ta mui­ta ja kat­soa muut ikäänkuin moraalil­taan heikom­mik­si on tyyp­il­listä vihreille. No, mik­sei joil­lakin kris­til­lisil­lä tai vasem­mis­to­laisil­la saa­ta olla samankaltaista esi­in­tymistä. Ja Lipposella. 

  Point­ti­ni jota halusin korostaa oli se, että tuo oma ylim­ielisyys ja muiden aliarvioin­ti on yksi syy, mik­si vihreil­lä menee heikosti, tai heikom­min kuin vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten olisi voin­ut olet­taa. Vihreät ovat käper­tyneet omaan sisäpi­iri­in­sä ja ihmettelevät mik­sei heitä enää kan­nate­ta vaik­ka he ovat mielestään niin hyviä kaikessa. Samaan tapaan­han demar­it ovat etään­tyneet ihmi­sistä ja menet­tävät valta-asemaansa

 35. Kari ja Coun­try boy,

  Mitä väliä vaik­ka Haav­is­ton ima­go olisikin tarkoituk­sen­hakuista ja jos­sain määrin keinotekoista? Eikö kuitenkin lop­putulemien kannal­ta lähtöko­htais­es­ti tärkeäm­pää ole teon seu­rauk­set kuin teon motiivit? 

  Jos minä annan kadunkul­mas­sa ole­valle kep­pik­er­jäläiselle muu­ta­man lan­tin, niin mitä väliä on kep­pik­er­jäläisen kannal­ta, annoinko lan­tin hyvää hyvyyt­täni vai sen takia, että voin myöhem­min pat­sastel­la moraalisel­la erinomaisuudellani?

  Kai Pekka nyt oikeasti saa inho­ta ja arvot­taa ihmisiä miten halu­aa, tärkein­tä on että hän sivu­ut­taa nämä epäoleel­lisi­na seikkoina ja yrit­tää löytää yhteistä säveltä. 

  Miten tässä sit­ten pitäisi toimia? Onko Soinin lin­ja sit­ten jol­lain tapaa rak­en­tavampi? Soinin mukaan­han suvait­se­vais­ton fasis­mi ja darvin­is­mi kukki­vat edelleen. Onko tämä sit­ten koko kansan pres­i­dentin puhetta?

 36. Timo: Haav­is­tol­la on taipumus uskoa huuhaaseen. 

  Minä en kyl­lä löytänyt Haav­is­ton skep­sisky­se­lyyn antamista vas­tauk­sista niin mitään hömp­päuskoon viit­taavaa (ellei vas­tausten sovit­tel­e­vaa ja eri mieltä ole­vien nolaamista ja täystyr­mäys­tä kai­h­tavaa kohteliaisu­ut­ta sit­ten las­ke­ta sellaiseksi…).

 37. Ein­stein,

  Enhän minä nyt Soinia tässä puo­lus­tanut, vaik­ka kieltämät­tä esi­in­tyy “kak­soi­s­tan­dar­d­ia” esim. suhy­tau­tu­mises­sa uskon­nol­lisi­in vähem­mistöi­hin (esim. vihreät näyt­tävät suh­tau­tu­van posi­ti­ivisem­min mus­limei­hin kuin vaikka­pa laestadiolaisiin).

  On tot­ta, ettei moti­ivien aitous ole kohteen kannal­ta vält­tämät­tä merkit­tävä. Mut­ta epäaito ima­go yleen­sä joskus pal­jas­tuu, sitä ei voi jatku­vasti ylläpitää.

 38. sunimh: Good for you. Puheis­tasi päätellen et var­maankaan PS:n äänestäji­in kuu­lu, joten kaikki­han on kohdal­lasi hyvin. Omas­sa viestis­säni point­ti­na oli kuitenkin lähin­nä ker­toa joitakin syitä, mik­si mon­et (myös työtätekevään keskilu­okkaan itseni lail­la kuu­lu­vat) eivät voi sietää Vihre­itä ja äänestävät sen sijaan vaikka­pa juuri PS:ää, kun Tiedemies yllä ihmetteli, mikä Vihreis­sä aiheut­taa “vihervi­haa”. Tuos­sa omako­htainen tili­tys, jon­ka omas­sa tut­tava­pi­iris­säni jakaa kyl­lä use­ampikin henkilö. Ei ole pakko olla samaa mieltä kanssani, mut­ta valitet­tavasti Suomes­sa on äänioikeus myös ei-vihreillä.

  Minus­ta Suomes­sa tulee olla yleinen ja yhtäläi­nen äänioikeus, sukupuoles­ta, ihon­väristä tai uskon­nos­ta riippumatta. 

  Perus­suo­ma­laisia en kan­na­ta, kos­ka minus­ta puolueel­la ei ole sisältöä eikä päte­viä edustajia.

  Vaik­ka Vihreät kan­nat­ta­ji­neen tun­tu­vatkin koroste­tusti ole­van sitä mieltä, että toista mieltä ole­vat ovat tyh­miä junt­te­ja, pop­ulis­te­ja ja vastakkainasettelijoita 

  Niin, sik­si onkin hyvä että jätät leimaamisen vihreille etkä itse siihen syyllisty…

  ***

  Mut­ta asi­aan: pres­i­den­tik­si pääsee saa­mal­la vaalis­sa yli puo­let äänistä, joten kan­na­tus­ta vaa­di­taan yli puoluerajojen.

  Ei ole sat­tumaa, että puolueen­sa kan­natuk­sen näyt­tävät ylit­tävän vain Niin­istö ja Haavisto.

 39. Tiedemies: Se väite, että Vihreät oli­si­vat jotenkin pahempia moral­is­te­ja kuin muut, ei oikein ole perusteltu.

  No ei se nyt kyl­lä ihan tuules­ta tem­mat­tukaan ole. Kyl­lä juuri Vihreät on pro­filoitunut aika vah­vasti juuri esim. ilmas­ton­muu­toshy­pel­lä rat­sas­ta­jik­si, jos­sa pahat valkoiset län­si­maalaiset, suo­ma­laiset suo­ras­taan etunenässä, tuhoa­vat maa­pal­lon ja vievät köy­hältä hiekatkin hiekkalaatikos­ta. Sama jut­tu näis­sä eri­lai­sis­sa rasis­min­metsästystalkois­sa sun muus­sa koheltamises­sa, jos­sa joku net­ti­in kir­joit­ta­va naa­purin Janne on yhteiskun­nan viholli­nen numero yksi. Ja kaikkien pitäisi käyt­tää joukkoli­iken­net­tä. Jos et halua asua vuokra-asun­nos­sa kaupungis­sa, niin kyl­lä joku Soin­in­vaara kehit­tää kaupungis­sa-asumat­to­muusveron, kos­ka vihreä unel­ma vaarantuu.

  Jopa sil­loin kun Vihreät oli oppo­si­tios­sa, moni väit­tä esimerkik­si maa­han­muut­topoli­ti­ikan ole­van Vihrei­den aikaansaan­nos­ta. En vain oikein tajua tätä jut­tua, siis tot­takai puoluet­ta voi ja pitää kri­ti­soi­da lin­jauk­sista, joiden kanssa ei ole samaa mieltä, mutte ei kai mitään puoluet­ta voi syyt­tää poli­ti­ikas­ta ja lausun­noista, joi­ta muiden puoluei­den edus­ta­jat tekevät? 

  Uskallan kyl­lä väit­tää, että esim. Vihrei­den, Kokoomuk­sen ja RKP:n maa­han­muut­topoli­it­ti­sis­sa lin­jauk­sis­sa ja suh­tau­tu­mises­sa monikult­tuuris­tamiseen on aika paljon yhteistä, joten jos nykyi­nen poli­ti­ik­ka ei olekaan suo­ranais­es­ti Vihrei­den aikaansaanos­ta, on lähin­nä löysää retori­ikkaa väit­tää, ettei se olisi hei­dän tavoit­tei­den­sa mukaista — tai korkein­taan edelleen liian tiukkaa. Ja Vihreäthän tässä on etunenässä julis­tau­tunut vas­tavoimak­si PS:läiselle kansal­lis­tunkkaisu­udelle. Luulen että puhe vihrei­den imagol­lis­es­ta “puh­toisu­ud­es­ta” viit­taa juuri tähän vihrei­den “holi­er than thou” ‑hyväih­misyy­teen, joka rak­en­tuu sille, että kil­pail­laan siitä kuka on suvait­se­vaisin, sol­i­daarisin, avarakat­seisin ja kek­si itse lisää.

 40. Sauli:
  Tosin netis­sä on pien­tä vahin­go­nilosta hälyä siitä, ettei Haav­is­to tun­nistanut Hesarin ten­tis­sä Medvedevin kas­voku­vaa. Medvedevin kuvaa esitet­täessä Haav­is­to kom­men­toi, että on golf­pelaa­jan näköi­nen. Aika hyvä! Ei kam­pan­ja nyt ehkä kuitenkaan tähän kaadu… 

  Tämä on vähän halju temp­pu siinä mielessä, että kyky muis­taa (ja erot­taa toi­sis­taan) yksit­täiset kasvot on sekin eräs ihmisen syn­nyn­näi­nen omi­naisu­us, jon­ka taso vaihtelee.

  Jos Haav­is­to ei ole tun­nistanut Fredrik Rein­feld­tia, joka on aika erikoisen näköi­nen hep­pu, niin kylmiltäni veikkaisin että kyse on jonk­i­nasteis­es­ta prosopagnosiasta.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosia

  Kasvo­muis­til­taan heikon ihmisen tent­taami­nen naa­matauluista on suurin piirtein sama kuin lait­taisit sävelko­r­vat­toman ihmisen lauluko­keeseen, mut­ta näitä “seli­tyk­siähän” kukaan ei tietenkään halua kuulla.

  Myös oma kasvoimuis­ti­ni on hyvin huono, eikä sille vaan voi mitään. Olen tul­lut asi­as­ta hyvin tietoisek­si tyt­töys­täväni kanssa, sil­lä hän muis­taa ulkoa kaik­ki näyt­telijät jot­ka on edes ker­ran jos­sain näh­nyt. En olisi mis­sään tapauk­ses­sa tun­nistanut Medvede­viä, ja Ban Ki-moonin vain arvasin kore­alaisen ulkonäön perusteella.

 41. Tiedemies:

  Itse pidän vihre­itä kyl­lä vas­tu­us­sa niistä kansalaisoikeuk­sien kaven­nuk­sista, joi­ta Vihreän oikeusmin­is­terin kaudel­la tapahtui. 

  Mitä nämä kansalaisoikeuk­sien kaven­nuk­set oli­vat, ts. mitä ennen sai tehdä mut­ta enää ei saa?
  Olisiko josskain lis­taa nähtävissä?

 42. Paras­ta tukea Haav­is­to ja vihreät saa­vat toimit­ta­jakun­nas­ta, jos­ta arvi­ol­ta 40% kan­nat­taa ainakin jol­lakin tavoin vihre­itä. Aamule­hti uskalsi tehdä kyse­lyn toimit­ta­jien puoluekan­noista ja sym­pa­tioista ja kyse­lyn mukaan noin 40% oli vihre­itä. Kokoomus­laisia vain 25% vaik­ka kyseessä on van­ha kokoomusle­hti. Epäilen, että tulos olisi saman­su­un­tainen Hesarin kohdal­la, jos se uskallet­taisi­in tehdä. Taval­laan entisen voimakkaan puoluele­hdis­tön aikana tilanne oli reilumpi. Nyt moni toimit­ta­ja esi­in­tyy puolueet­tomana, vaik­ka omaakin vahvo­ja puoluesympatioita/jäsenyyksiä. En tietenkään täl­lä tarkoi­ta, että­toimit­ta­jat pitäisi vali­ta puoluekan­to­jen mukaan, mut­ta reilua olisi tietää enem­män “neu­traalien” toimit­ta­jien taus­toista ryh­mä­ta­sol­la. Aamule­hdelle kiitos rohkeudesta.

  Mie­lenki­in­toista oli että aikanaan moni Hesarin toimit­ta­ja oli stalinistisen/vasemmistolaisen Toimit­ta­jali­iton jäsen. Se kyl­lä näkyi näi­den henkilöi­den työssäkin.

 43. KariS:
  On hyväksyt­ty, käsit­telee yleisem­min val­i­tus­pross­esien vaiku­tuk­sia maankäyt­töön ja suun­nit­telu­un, Vuosaari episo­di yht­enä esimerkkinä.

  Voin ehdot­taa sen kir­joit­ta­jalle kopi­on toimit­tamista käytöösi. 

  Kum­malli­nen gradu kun sil­lä on näköjään lähdesuo­jakin. Muuten­han var­maan ker­toisit kir­joit­ta­jan ja otsikon. Sit­ten voisi itse kukin hakea yliopis­ton kir­jas­tos­ta tutus­tu­ak­seen. Sitä pait­si löy­tyy­hän se netistä muutenkin. Tämä lie­nee kyseessä:

  http://hdl.handle.net/10138/26384

 44. Mikael M.: kyky muis­taa (ja erot­taa toi­sis­taan) yksit­täiset kasvot on sekin eräs ihmisen syn­nyn­näi­nen omi­naisu­us, jon­ka taso vaihtelee 

  Tutunkin ihmisen kasvo­jen erot­ta­mi­nen sat­un­naisel­la het­kel­lä ote­tus­ta (irvistävästä) still-kuvas­ta saat­taa olla vaikeaa kun käytet­tävis­sä ei ole ilmei­den, elei­den, manee­rien ja äänen tar­joamia ulot­tuvuuk­sia. Ihmi­nen on aina enem­män kuin passikuvansa.

  Toimit­ta­jat ovat tot­tuneet käymään läpi naamo­ja ark­isto­m­a­te­ri­aal­ista mut­ta silti heistä kokeneim­millekin tulee nolol­ta vaikut­tavia lap­suk­sia kun pitäisi tun­nistaa juh­la­puku­un son­nus­tau­tunei­ta teeveestä tut­tu­ja julk­isu­u­den henkilöitä kättelyjonosta…

  1. Mie­lenki­in­toista on, ettei oikein kukaan ole tun­nistanut Viron päämin­is­ter­iä, ei kuvas­ta eikä nimestä. Ei Lipponenkaan.

 45. Tiedemies: Mitä vihreistä löy­tyy? Korkein­taan vähän naivi­ut­ta ja jukuripäistä ydinvoimanvastustusta. 

  No tuo ydin­voiman jukuripäi­nen vas­tus­tus on kansan­taloudel­lis­es­ti läh­es saman luokan vahinko kuin demarei­den ja SAK:n lama-ajan yleislakkoperseilyt.

 46. Coun­try boy,

  “Mut­ta epäaito ima­go yleen­sä joskus pal­jas­tuu, sitä ei voi jatku­vasti ylläpitää.”

  Mikä on hait­tavaiku­tus, jos pal­jas­tu­mis­vai­heessa teot ovat “enem­män” kuin todel­li­nen luonne?

 47. KariS:Tiedemiehelle sanois­in, että saa­toin ere­htyä luule­maan sin­ua vihrei­den kan­nat­ta­jak­si, mut­ta yleis­es­ti ottaen tapa leima­ta mui­ta ja kat­soa muut ikäänkuin moraalil­taan heikom­mik­si on tyyp­il­listä vihreille. No, mik­sei joil­lakin kris­til­lisil­lä tai vasem­mis­to­laisil­la saa­ta olla samankaltaista esi­in­tymistä. Ja Lipposella. 

  Ilmeis­es­ti elän jotenkin eri maail­mas­sa, mut­ta moral­isoin­ti min­un poli­it­tises­sa maail­manku­vas­sani on nimeno­maan oikeis­ton heiniä. Pum­mit, juopot, isän­maa, “työn arvos­tus”, jne. Aika vähän sitä arvosäteilyä viher­vasem­mal­ta nykyään tulee, sieltäkin päin johta­jien palkko­ja ja rasis­mia on pahek­sut­tu, ja kumpikin niin yleis­es­ti pahek­set­tu­ja asioi­ta että tuo kuu­lostaa lähin­nä sana­he­linältä. Pikem­minkin Vihre­itä syytetään teknokraat­tisu­ud­es­ta ja siinä on kyl­lä perää. Teknokraat­ti nimeno­maan esimerkik­si halu­aa hoitaa ongel­mat hin­tamekanis­mien kaut­ta, jot­ta ei tarvitse moral­isoi­da tai kieltää.

  Ja tämän kaiken moral­isoin­nin vas­tavoima on puolue jon­ka puheen­jo­hta­ja juuri opponoi että suo­ma­laiset naiset val­it­see väärin perustein puolison­sa, joka mis­tään muus­ta lässyt­täkään kuin perusar­vois­taan, ja jon­ka kirkkain kynä redu­soi kokon­ais­ten kansan­ryh­mien ongel­mat vääristä kult­tuuris-uskon­nol­li­sista arvoista johtu­viksi. Aiv­ot sulaa!

 48. Pekka Haav­is­tos­ta Pres­i­dent­ti, Kyllä.
  Ahk­era ja kun­nioitet­ta­va mies, jol­la arvot kohdal­laan ja maan­läheinen kos­ke­tus kansaan.

 49. Osmo Soin­in­vaara:…rötöstelevään kokoomus­laiseen tai demari­in suh­taudu­taan kyl­lä aika paljon­lem­peäm­min kuin samaan syyl­listyvään vihreään.

  Ehkä Vihreät ovat mieliku­vis­sa maail­man­paran­ta­jia, joiden odote­taan ole­van hyveel­lisiä ja sik­si hei­dän virheen­sä ovat niin traag­isia: ne vievät muidenkin luot­ta­muk­sen yhteisön moraalin ole­mas­saoloon, kos­ka hyveel­lisyys on taval­laan ulkois­tet­tu Vihreille (läh­es kaik­ki muut puolueethan ovat jos­sain vai­heessa main­os­ta­neet ole­vansa jos­sain määrin “vihre­itä”). Van­hat puolueet ovat per­in­teis­es­ti sumeilemat­ta ja peit­telemät­tä aja­neet omien­sa etua. Siinä työssä häikäilemät­tömyys ja “hyvä tavoite pyhit­tää keinot” ‑ajat­telu on usein hyve.
  Vihreistä on todel­lisu­udessa tul­lut yhä enem­män puolue muiden joukos­sa, mut­ta his­to­ri­an pain­o­lasti­na heiltä odote­taan enem­män kuin muilta 😉

 50. Kyl­lähän jokaisen puolueen ehdokas tukea tarvit­sisi. Ja työt­tömät jot­ka vuodes­ta 2004 alka­en ovat joutuneet mak­samaan ylisu­uria ja lait­to­mia puhe­lin­mak­su­ja soit­taes­saan työvoima­hallintoon, tarvit­sis­vat myös jokaisen puolueen tukea saadak­seen kor­vaus­ta perus­tus­lain 118 pykälän mukaan. Vai­h­tokaup­pa ei tai­da olla lailli­nen kos­ka se olisi ään­ten ostoa. Jään kuitenkin mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan kansane­dus­ta­ja Soin­in­vaaran toimia tai toimet­to­muut­ta tässä korvausasiassa.

 51. Timo:
  Hark­it­sen kovasti Haav­is­ton äänestämistä, sil­lä min­ulle on jäänyt hänestä erit­täin hyvä ja posi­ti­ivi­nen kuva. 

  Skep­sis ry:n kyse­ly pal­jas­taa kuitenkin, että Haav­is­tol­la on taipumus uskoa huuhaaseen. Kiin­toisas­ti KD:n ehdokkaal­la on tieteel­lisin maail­mankat­so­mus tähän kyse­lyyn vastanneista. 

  http://www2.skepsis.fi/?target=2

  Kiin­toisa käsi­tys sin­ul­la tieteel­lisen maail­manku­van määritelmästä.

  Kysymys O: “Telepa­tia on todel­li­nen ilmiö, vaik­ka sitä ei ole voitu tieteen keinoin toden­taa”. Essayah on täysin eri mieltä, eli väit­tää tietävän­sä, että telepa­ti­aa ei ole. Tiede voi kuitenkin sanoa telepa­ti­as­ta ain­oas­taan: “Sitä ei ole voitu toden­taa” — ei “Sitä ei ole”. Sik­si tieteel­lisen maail­manku­van omak­sunut henkilö vas­taa kysymyk­seen kuten Haav­is­to: “Vaikea sanoa”. 

  Tieteelli­nen maail­manku­va merk­it­see ter­veen kri­it­tisyy­den lisäk­si sitä, että tiedämme ja tun­nus­tamme, mitä emme voi tietää. Essayahin “Jos sitä ei ole todis­tet­tu, sitä ei ole” ‑asenne viit­taa enem­män var­mo­jen totuuk­sien kaipu­us­ta verso­vaan dogmatismiin.

 52. Kari:
  Haav­is­to on mah­dol­lis­es­ti hyvä ehdokas, jota itsekin hark­it­sen äänestäväni. Mut­ta näen hänen kam­pan­jansa tarkoituk­sen­hakuise­na imagon rak­en­tamise­na, minkä taakse on aset­tunut myös Hesari ja paljon muu­takin medi­aa. Tämä yksinään on jo riit­tävän hyvä syy jät­tää äänestämät­tä häntä.

  Mut­ta en osaa myöskään vielä määrit­tää mikä, mut­ta jokin Haav­is­ton medi­aku­vas­sa on epäaitoa. Tämä voi lop­ul­ta olla se syy mik­si kallis­tun Niin­istön puolelle. Haav­is­ton etu olisi nyt se, että media oikeasti haas­taisi hän­tä. Miehel­lä ei ole täl­lä het­kel­lä niin yhtään särmää.

  Eikö Niin­istön kamp­pan­ja muka ole ollut tarkoituk­sen­hakuista imagon rak­en­tamista? Kamp­pan­jaa on raken­net­tu harkiten jo edel­lis­es­tä vaalitappiosta. 

  Pekka vas­taa esitet­ty­i­hin kysymyk­si­in suo­raan turhia kiertelemät­tä, tätä on turha odot­taa Niin­istöltä. Sauli ei uskalla ottaa kan­taa mihinkään peläten äänestäjien kaikkoavan.
  Voi olla, että Pekas­sa ei niin paljon ole sär­mää, mut­ta mielestäni toisen kun­nioi­tus, älykkyys, suvait­se­vaisu­us ovat tärkeämpiä kuin särmä.

 53. Saara, et var­maan meinaa tieteel­lisen maail­manku­van tarkot­ta­van sitä, et vetoaa joka asi­as­sa kään­teiseen todis­tus­taakkaan? Tieteen tulok­se­na syn­tyy yleen­sä toden­näköisyyk­siä eri­laisille asiantiloille, joista jotkut on suun­nat­toman paljon toden­näköisem­piä ku toiset. Veikkaan tieteel­lisen kon­sen­suk­sen ole­van täl het­kel­lä voimakkaasti telepa­t­ian vas­tainen, sikäli kun puhutaan telepa­ti­as­ta sel­l­ase­na kun se sci­fis­sä ym. tun­netaan. Jos telepa­ti­aa sat­tuis esi­in­tymään, olis ihme ettei sitä olis todis­tet­tu. Sen todis­t­a­mi­nen olis help­poa ku heinän­teko ja kan­nus­timet olis valtavat. 

  Kum­mankaan ehdokkaan vas­taus ei mun mielestä ker­tonu niiden maail­manku­van mah­dol­lis­es­ta tieteel­lisyy­destä mitään merkit­tävää. Tos kyselyssä “täysin eri mieltä” on aika loogi­nen vai­h­toe­hto jos noista pitää vali­ta. Telepa­t­ian ole­mas­saolemat­to­muu­den todis­t­a­mi­nen olis vähän saman­tyyp­pinen nak­ki ku jumalan ole­mas­saolemat­to­muu­den todistaminen.

  1. Jos tuos­sa puhutaan Lex Noki­as­ta, vihreät onnis­tu­i­v­at vesit­tämään lain niin toim­i­mat­tomak­si, ettei yksikään yri­tys ole sitä soveltanut. Miten siis sanan­va­paus on kaventunut?
   Käsi­tys siitä, että oikeusmin­is­teri olisi vas­tu­us­sa muiden min­is­te­rien lakiesi­tyk­sistä on kyl­lä ihan huuhaa­ta. Jos oikeusmin­is­ter­il­lä olisi veto-oikeus koko lain­säädän­töön, hän olisikin varsi­nainen superministeri.

 54. Saara: Kysymys O: “Telepa­tia on todel­li­nen ilmiö, vaik­ka sitä ei ole voitu tieteen keinoin toden­taa”. Essayah on täysin eri mieltä, eli väit­tää tietävän­sä, että telepa­ti­aa ei ole.

  No, väitän kyl­lä minäkin. Telepa­t­ian kokem­i­nen on yksi ihan klassi­nen skit­sofren­ian oire. Asi­aa on tutkit­tu lop­ut­tomi­in, ja vaik­ka kon­trol­loiduis­sa kokeis­sa ilmiön ole­mas­saolon osoit­ta­mi­nen oikeut­taisi use­am­mal­takin tahol­ta eri­laisi­in palk­in­toi­hin, joiden yhteis­sum­ma ylit­tää toden­näköis­es­ti miljoona euroa, kukaan ei ole telepa­t­ian ole­mas­saoloa kyen­nyt vielä osoittamaan.

  Seli­tys on täysin yksinker­tainen, ja se on se, ettei telepa­ti­aa ole olemassakaan. 

  Toinenkin seik­ka on. “Sitä ei voi toden­taa” ja “Sitä ei ole” kuu­losta­vat eri lau­seil­ta, mut­ta tosi­asi­as­sa ne ovat luon­non­ilmiöitä ja tätä ns. todel­lisu­ut­ta koske­vien väit­tei­den osalta sisäl­löltään tarkalleen samat. Jos asi­aa X ei voi peri­aat­teessakaan toden­taa, niin maail­ma, jos­sa X:ää ei ole, on ident­ti­nen sel­l­aisen kanssa jos­sa se “on mut­ta ei voi toden­taa”. So, väit­teil­lä ei ole mitään eroa.

 55. Tiedemies: Jos asi­aa X ei voi peri­aat­teessakaan toden­taa, niin maail­ma, jos­sa X:ää ei ole, on ident­ti­nen sel­l­aisen kanssa jos­sa se “on mut­ta ei voi toden­taa”. So, väit­teil­lä ei ole mitään eroa.

  Olen samaa mieltä, että telepa­ti­aa ei ole ole­mas­sa. Siitä huoli­mat­ta voi olla asioi­ta, joi­ta ei voi toden­taa. Hyvä ehdokas on esim. gravi­toni. Voi hyvin olla, että se on ole­mas­sa ja hyvin perus­tavaa laat­ua maail­mankaikkeu­den ole­mas­saololle, mut­ta silti sitä ei voi mitenkään todentaa 🙂

 56. Jos tuos­sa puhutaan Lex Noki­as­ta, vihreät onnis­tu­i­v­at vesit­tämään lain niin toimimattomaksi…

  Tarken­nan nyt vielä että linkitin säi­keet lähin­nä vas­tauk­sek­si ero­tuo­marin kysymyk­seen kun muis­telin että niis­sä Brax­in toim­intaa ruodit­ti­in. Kir­joit­ta­jat vas­taa­vat mielip­iteistään. Min­un on http://www.soininvaara.fi/2011/04/18/mika-meni-vikaan/#comment-108066

 57. Telepa­ti­as­ta mm. Tiedemiehelle.

  Kun puhutaan telepa­ti­as­ta, min­un maal­likko­järkeni mukaan puhutaan esim. sel­l­ai­sista ilmiöistä, että kak­soisveli “telepaat­tis­es­ti” oival­taa, että velipoi­ka on pulas­sa tai mene­htymässä. Näitähän on ymmärtääk­seni paljon. 

  Mielestäni nämä eivät kuitenkaan ole kovin aukot­tomasti fal­si­fioitavis­sa, kun ne koke­muk­set kuitenkin ovat uniikkeja. 

  Vas­taev­i­denssiä telepa­tialle saisi esim. siitä, että ihmiset reilusti toisi­vat esi­in, jos heil­lä on ollut esim. paha aav­is­tus velipo­jan hukku­mis­es­ta ja se osoit­tau­tuikin vikahälytyksesksi.

  Mut­ta siis: minus­ta esim. sähkööal­lergikot vaikut­ta­vat vähän “säikähtäneiltä”, mut­ta kukaties heil­lä on parinkymme­nen vuo­den päästä voit­ta­jan olo ja sähköt­tömät työtilat.

  Touko Met­ti­nen
  nev­er say never

 58. Rogue:
  Saara, et var­maan meinaa tieteel­lisen maail­manku­van tarkot­ta­van sitä, et vetoaa joka asi­as­sa kään­teiseen todistustaakkaan? 

  En, vaan kuten sanoin, sen tiedostamista ja huomioimista, mitä emme tiedä. Samoin kuin sen erot­tamista, mil­loin on tarpeel­lista ja järkevää ottaa toden­näköisyyk­si­in ja olet­ta­muk­si­in perustuen kan­taa jonkin väit­tämän puoles­ta tai sitä vas­taan. Hyvin usein näkee ajat­telua, jos­sa implisi­it­tisenä ole­tuk­se­na on, että vai­h­toe­hto­ja on ain­oas­taan kak­si: kyl­lä tai ei, puoles­ta tai vas­taan, ja toinen on valit­ta­va. Täl­lainen johtaa tarpeet­tomi­in kär­jistyk­si­in ja hel­posti myös totu­u­den hämär­tymiseen. Se on kuin suorit­taisi lasku­toim­i­tuk­sia luvuil­la, joi­ta on pyöris­tet­ty liikaa. Tai kuin matem­ati­ikkaa ennen nol­lan kek­simistä. Nol­la­han itsessään ei sisäl­lä infor­maa­tio­ta, vaan merk­it­see tyhjää, tilaa ilman lukuar­voa, mut­ta tämä ei merk­itse että nol­la matemaat­tise­na käsit­teenä olisi käyttökelvoton.

  Jos kysymys olisi esitet­ty muo­dos­sa: “Uskotko, että…”, hyväksy­isin ilman muu­ta kieltävänkin vas­tauk­sen “tieteel­lis­es­ti” uskot­ta­vana. Sil­loin­han olisi tiedustel­tu vas­taa­jan henkilöko­htaista usko­mus­ta eikä sitä, mitä tämä pitää objek­ti­ivise­na faktana.

  Palatak­seni aiheeseen, Pekka Haav­is­tol­la näyt­tää ole­van tämä mainit­se­mani (harv­inainen!) kyky ymmärtää, mil­loin on tarpeen olla jotakin mieltä, ja mil­loin vas­taus voidaan jät­tää luk­it­se­mat­ta. Diplo­maatille täl­lainen omi­naisu­us on kovin hyödylli­nen, samoin kuin pres­i­den­tille, joka halu­aa toimia kokon­aisen kansakun­nan edus­ta­jana aidosti. Kukaan toinen ehdokas ei pääse lähellekään Haav­is­ton taitu­ru­ut­ta täl­lä sar­al­la; Niin­istö toki varoo astu­mas­ta kenenkään varpaille, mut­ta hänen kohdal­laan tästä seu­raa ettei hän oikein sano mitään mihinkään.

 59. Tiedemies: “Sitä ei voi toden­taa” ja “Sitä ei ole” kuu­losta­vat eri lau­seil­ta, mut­ta tosi­asi­as­sa ne ovat luon­non­ilmiöitä ja tätä ns. todel­lisu­ut­ta koske­vien väit­tei­den osalta sisäl­löltään tarkalleen samat. Jos asi­aa X ei voi peri­aat­teessakaan toden­taa, niin maail­ma, jos­sa X:ää ei ole, on ident­ti­nen sel­l­aisen kanssa jos­sa se “on mut­ta ei voi toden­taa”. So, väit­teil­lä ei ole mitään eroa.

  Entä ilmiö, jota ei voi­da vielä toden­taa, mut­ta sadan vuo­den kulut­tua voidaan? Onko tiede saavut­tanut päätepis­teen­sä juuri mei­dän elinaikanamme?

  Bak­teere­itakin on aikanaan pidet­ty huuhaana, kos­ka niiden ole­mas­saoloa ei voitu todentaa.

  (Koen vält­tämät­tömäk­si lisätä, että henkilöko­htais­es­ti pidän telepa­ti­aa epätodennäköisenä.)

  1. Keskustelu siitä, onko sel­l­aista ole­mas­sa, jota ei voi­da todis­taa, elävöit­täisi mie­lenki­in­tois­es­ti teol­o­gista keskustelua Jumalan ole­mas­saolosta. Voiko neljä mil­jar­dia usko­vaista olla väärässä?

 60. Sylt­ty:
  No tuo ydin­voiman jukuripäi­nen vas­tus­tus on kansan­taloudel­lis­es­ti läh­es saman luokan vahinko kuin demarei­den ja SAK:n lama-ajan yleislakkoperseilyt.

  Ydin­voiman vas­tus­tus on niin yleistä, että Vihreät eivät ole estäneet kuin korkein­taan yhden ydin­voimalan lisärak­en­tamisen. Oppo­si­tiovu­osi­naan ne tuskin ovat vaikut­ta­neet lin­jaan mitenkään.

 61. Ville: Hyvä ehdokas on esim. gravi­toni. Voi hyvin olla, että se on ole­mas­sa ja hyvin perus­tavaa laat­ua maail­mankaikkeu­den ole­mas­saololle, mut­ta silti sitä ei voi mitenkään todentaa 🙂

  Ei sitä sil­loin ole ole­mas­sa. Toki voi olla, ettemme vain osaa toden­taa, mut­ta tämä onkin täysin eri asia. Se, että jotain ei voi edes peri­aat­teessa toden­taa, tarkoit­taa, että sitä ei ole. Hiukkas­fysi­ikkaa ajatellen, gravi­tonin kaltaiset hiukkaset ovat ole­mas­sa vain sitä kaut­ta, miten ne vuorovaikut­ta­vat ns. taval­lisen aineen kanssa. Hig­gsin bosoni ilmeis­es­ti on “ole­mas­sa” siinä mielessä, että malli, jon­ka mukaan se käyt­täy­tyy, näyt­täisi pitävän paikkaansa. Asi­aa ei ole kovin var­masti vielä toden­net­tu. Muutenkin, hiukkas­fysi­ikan ilmiöt ovat “ole­mas­sa” vain tilas­tol­lise­na ilmiönä. Hyvä par­alleeli tässä on älykkyys, jon­ka ole­mas­sao­lo on tilas­tolli­nen ilmiö. Näi­den alkeishiukkas­ten kanssa on vähän samal­la lailla.

  Niin, ja sit­ten on telepa­tia, jota ei ole ole­mas­sa edes tilas­tol­lise­na ilmiönä. Tot­takai on mah­dol­lista, että löy­de­tään joskus jokin ilmiö, jos­sa ajatuk­sia tms. siir­tyy yksilöltä toiselle. Mut­ta se ei ole “telepa­ti­aa”, jos­ta tässä puhutaan, vaan se on jotain muu­ta, kos­ka sitä, mitä nimitetään nyky­isin telepa­ti­ak­si, ei ole olemassakaan. 

  Hie­man sama jut­tu on esimerkik­si home­opa­t­ian kanssa. Se ei toi­mi, ja se tiede­tään suun­nilleen yhtä var­mak­si kuin mikä tahansa muukin nor­maali arki­nen asia tiede­tään. Voi toki olla, että joskus löy­de­tään mekanis­mi, jol­la “saman­lainen paran­taa saman­laista” tms, mut­ta veden höl­skyt­te­ly ja “molekyylimuisti” ovat ja pysyvät huuhaana silti.

  1. Kyl­lä home­opa­tia toimii. Se on todis­tet­tu tieteel­lis­es­ti. Vaiku­tus­mekanis­mi menee niin, että poti­las uskoo paranevansa, mikä myös saa hänet parane­maan. Sitä kut­su­taan plase­bo-efek­tik­si. Ellei plase­boe­fek­tiä olisi, lääke­tutkimuk­sis­sa ei tarvit­sisi tur­vau­tua kak­sois­sokko­tutkimuk­si­in. Lääket­tä voitaisi­in kokeil­la ilman mitään kom­mer­venkke­jä. Koeryh­mä saa lääket­tä ja ver­tail­uryh­mä ei saa mitään.
   Home­a­paat­tiset lääk­keet toimi­vat myös kor­vat­ule­hduk­sis­sa antibioot­te­ja parem­min. Kun koko tule­hdus de fac­to jätetään hoita­mat­ta ja elim­istön oma puo­lus­tus­mekanis­mi nujer­taa pöpön, syn­tyy immu­ni­teet­ti, jota antibioot­ti­hoito ei anna. Toki siinä on pieni kuu­lon vam­mau­tu­misen riski. 

 62. Osmo:

  Kyl­lä home­opa­tia toimii. Se on todis­tet­tu tieteel­lis­es­ti. Vaiku­tus­mekanis­mi menee niin, että poti­las uskoo paranevansa, mikä myös saa hänet paranemaan.

  Tarkem­min san­ot­tuna siis homeopatia(se mita se vait­taa ole­vansa) ei toi­mi, mut­ta home­opa­t­ian markki­noin­ti toimii ja tuot­taa vaa­dit­ta­van place­boe­fek­tin, jon­ka teho on tieteel­lis­es­ti todistettu.

 63. Osmo Soin­in­vaara:
  Kyl­lä home­opa­tia toimii. — Sitä kut­su­taan plasebo-efektiksi. 

  Tuo nyt on jo aikamoista retori­ikkaa. Voisiko siis sanoa, että kos­ka mil­lä tahansa lääk­keel­lä tai “lääk­keel­lä” on plase­bo­vaiku­tus, mikä tahansa lääke aina toimii?

  Sinän­sä Haav­is­ton vas­taus peruste­lut huomioiden on ihan ok. Lume­hoito voi todel­la olla joi­hinkin sairauk­si­in tehokkaampi, mut­ta kyse on sil­loin lume­hoi­dos­ta, ei home­opa­ti­as­ta tai mis­tään muus­takaan puoskaroinnista.

  Olen­naista on, mihin home­opa­tia väit­tää perus­tu­vansa. Se ei väitä ole­vansa psykologi­nen hoit­o­muo­to. Minus­ta se on puoskaroin­tia, kos­ka home­opa­tia todel­la yrit­tää väit­tää perus­tu­vansa lääketi­eteen totuuk­sien vas­tais­es­ti (veden muisti jne.). Se menee puoskaroin­niksi, jos home­opaat­ti saa jonkun ihmisen jät­tämään todel­lisen hoidon otta­mat­ta. Näin ihan var­masti käy joskus. Haav­is­to vain ilmeis­es­ti ei tunne home­opa­t­ian väit­tämiä, joten se annet­takoon hänelle anteeksi.

  1. Elmo.
   Et tain­nut ymmärtää, että pidin home­a­p­a­ti­aa humpuukki­na, kos­ka kat­soin sen toimi­van vain plase­boe­fek­tin mukaan. Sinän­sä plase­boa käytetään pal­hjolti ter­vey­den­huol­los­sa. Plase­bo ei toi­mi, jos sitä san­o­taan plased­bok­si, joten sitä ei san­o­ta plase­bok­si. Tämä on yksi syy siihen, että lääkärit eivät ole aina innos­tunei­ta vaa­timuk­ses­ta saat­taa kaik­ki poti­lastiedot poti­laan itsen­sä luet­tavak­si. Sieltä voi löy­tyä koh­ta jon­ka mukaan lääkäri määrit­teli poti­laan luu­lo­sairaak­si, joiti sitä kalkkitableteil­la ja hoito tehosi hyvin.

 64. Saara,

  Jos kysymys kuu­luu “Onko telepa­tia todel­lista” ja vas­taa “vaikea sanoa”, niin sil­loin on var­maan syy­ta vas­ta­ta lah­es kaikki­in mah­dol­lisi­in todel­lisu­ut­ta koske­vi­in kysymyk­si­in “vaikea sanoa”. Telepa­t­ian ole­mas­saolon todis­tamiselle on ole­mas­sa val­ta­vat kan­nus­timet ja kos­ka sen puoles­ta ei oo mitaan nayt­toa esitet­ty, on tois­taisek­si jarke­vaa uskoa ettei sita ole. Kysymys­ta oli mun mieles­ta vahan vaikea tulki­ta muuten kuin siten, etta siina haet­ti­in vas­taa­jal­ta paras­ta mah­dol­lista val­is­tunut­ta arvaus­ta ole­mas­saol­e­van tiedon poh­jal­ta. Siks “taysin eri mielta” on ihan hyva vas­taus noiden vai­h­toe­hto­jen puitteissa.

  Samoin kuin sen erot­tamista, mil­loin on tarpeel­lista ja järkevää ottaa toden­näköisyyk­si­in ja olet­ta­muk­si­in perustuen kan­taa jonkin väit­tämän puoles­ta tai sitä vastaan.

  Oot siis tosis­saan sita mielta, et tan het­kisen tietamyk­sen val­os­sa ei oo jarke­vaa ottaa kan­taa telepa­ti­aa vastaan(kun asi­aa viela erik­seen kysy­taan)? Jos nain, niin mita on ne asi­at, joiden osalta sun mieles­ta voi ottaa kan­taa kysyt­taes­sa? Mis­sa esim. poli­ti­ikkaan liit­tyvis­sa asiois­sa voi olla tiedois­taan varmem­pi ku telepa­t­ian olemattomuudesta?

  Sil­loin­han olisi tiedustel­tu vas­taa­jan henkilöko­htaista usko­mus­ta eikä sitä, mitä tämä pitää objek­ti­ivise­na faktana

  Ei tossa varsi­nais­es­ti kysyt­ty, et mita pitaa objek­ti­ivise­na fak­tana. Sel­l­as­ta nyt olis ihan jar­je­ton­ta kysyakaan tyypeil­ta joil­la ei oo tarkko­ja tieto­ja aihet­ta koskev­as­ta tutkimuk­ses­ta. Vas­taa­jan on ihan luon­nol­lista tulki­ta se kysymys niin, et siina haetaan sen nake­mys­ta telepa­ti­as­ta sen tiedon val­os­sa, mita sil­la vas­taushetkel­la on maailmasta.

 65. > onko sel­l­aista ole­mas­sa, jota ei voi­da todistaa

  Nykykielessä “tieteelli­nen totu­us” koetaan useim­miten vahvem­mak­si käsit­tek­si kuin “totu­us”. Toisaal­ta tieteelli­nen totu­us on kuitenkin vain tämän het­ken paras arvaus, tai ver­i­fioitavin esitet­ty malli. Varsi­nainen totu­us on siis tässä mielessä paljon vahvem­pi — joskin tyyp­il­lis­es­ti vain yksilön tai ryh­män esit­tämä ole­tus jostain mallista, joka ehkä on “oikeasti” olemassa.

  Monista tässä ketjus­sa keskustel­luista vaikeasti todis­tet­tavista asioista voi sanoa, että on “tieteelli­nen totu­us”, että niitä ei ole ole­mas­sa. Tai tieteen kannal­ta niitä ei ole ole­mas­sa. Näin sik­si, että tieteen par­a­dig­ma käsit­teee ja hyväksyy vain sel­l­aisia asioi­ta, joi­ta voidaan käsitel­lä ja tutkia. Muut asi­at ovat tieteen kannal­ta mieliku­vi­tus­ta, tai vain nykyisen tutkimusho­rison­tin toisel­la puolella.

  Ehkä asioista voisi puhua selvem­min yli koulukun­ta- ja usko­muskun­tara­jo­jen, jos tehtäisi­in selkeämpi ero tieteel­lisen menetelmän (käytän­nön tieteel­lisen pros­essin) tuot­ta­man mallin ja muiden oletet­tu­jen tai teo­reet­tis­ten mallien välil­lä. (Tieteelli­nen malli oli tarkoituk­sel­la yksikössä, ja muut monikos­sa, vaik­ka tilanne ei aivan näin suo­ravi­ivainen olekaan kum­mas­sakaan tapauksessa.)

 66. Tiedemies:
  Niin, ja sit­ten on telepa­tia, jota ei ole ole­mas­sa edes tilas­tol­lise­na ilmiönä. Tot­takai on mah­dol­lista, että löy­de­tään joskus jokin ilmiö, jos­sa ajatuk­sia tms. siir­tyy yksilöltä toiselle. Mut­ta se ei ole “telepa­ti­aa”, jos­ta tässä puhutaan, vaan se on jotain muu­ta, kos­ka sitä, mitä nimitetään nyky­isin telepa­ti­ak­si, ei ole olemassakaan. 

  Miten voit pitää nykykie­len telepa­ti­akäsitet­tä niin tarkasti määritel­tynä, että voit sanoa ettei sitä ole ole­mas­sa, siitä huoli­mat­ta että sitä ei ole toden­net­tu? Eivätkös tarkat määritelmät syn­ny vas­ta sen jäl­keen, kun jokin asia onnis­tu­taan saat­ta­maan tieteel­lisen tarkastelun piiriin?

  Jos jonkin­lainen aja­tusten siir­tymi­nen joskus havaitaan, pitäisin enem­män kuin luon­nol­lise­na nimit­tää sitä telepa­ti­ak­si juuri nyky­isin val­lal­la oleville usko­muk­sille kek­si­tyn nimen mukaan. Siis ajat­telisin että telepa­tia — tämä yksi ja sama telepa­tia — on aina ollut ole­mas­sa, ja aluk­si havain­not siitä rajoit­tui­v­at tiede­maail­man ulkop­uolelle, mis­tä syys­tä sen kuvauk­setkin oli­vat epä­tarkko­ja ja osit­tain myös vääriä.

 67. Osmo Soin­in­vaara:
  Elmo.
  Et tain­nut ymmärtää, että pidin home­a­p­a­ti­aa humpuukki­na, kos­ka kat­soin sen toimi­van vain plase­boe­fek­tin mukaan. Sinän­sä plase­boa käytetään pal­hjolti ter­vey­den­huol­los­sa. Plase­bo ei toi­mi, jos sitä san­o­taan plased­bok­si, joten sitä ei san­o­ta plase­bok­si. Tämä on yksi syy siihen, että lääkärit eivät ole aina innos­tunei­ta vaa­timuk­ses­ta saat­taa kaik­ki poti­lastiedot poti­laan itsen­sä luet­tavak­si. Sieltä voi löy­tyä koh­ta jon­ka mukaan lääkäri määrit­teli poti­laan luu­lo­sairaak­si, joiti sitä kalkkitableteil­la ja hoito tehosi hyvin.

  Olisiko liikaa vaa­dit­tu, että näitä ter­veyskaup­pi­ai­ta jotenkin valvot­taisi­in, nythän heitä valvoo vain poliisi. 

  Jos home­opaat­ti myy omakoti­talon hin­nal­la van­huk­selle maustet­tua vet­tä tai syöpä­sairaalle sok­eri­palo­ja 5000e/kpl, niin meneekö tässä kaik­ki ihan oikein. Omai­sista riip­puu paljon ja poli­isikin on usein voima­ton jos luon­tais­paran­ta­jal­la on yhtään älliä päässään.

  Voitaisi­inko edes kuole­man­tuot­ta­muk­set ja ryöstöt koit­taa kar­sia sieltä vaik­ka muu viidakko jätet­täisi­inkin vahvem­pi­en haltuun?

 68. OS:

  Kyl­lä home­opa­tia toimii. Se on todis­tet­tu tieteel­lis­es­ti. Vaiku­tus­mekanis­mi menee niin, että poti­las uskoo paranevansa, mikä myös saa hänet parane­maan. Sitä kut­su­taan plase­bo-efek­tik­si. Ellei plase­boe­fek­tiä olisi, lääke­tutkimuk­sis­sa ei tarvit­sisi tur­vau­tua kaksoissokkotutkimuksiin.

  Voisi ehkä sanoa että kak­soisokko­tutkimuk­sis­sa ver­rataan uut­ta lääkeainet­ta vas­taavaan home­opaat­tiseen lää­keeseen (s.o. sel­l­aiseen joka on laimen­net­tu nollaväkevyyteen)?

 69. Oma käsi­tyk­seni muuten on, että on ole­mas­sa ilmiö, joka näyt­täy­tyy telepa­tiana, mut­ta siinä ei “siir­ry” mitään, joten kaik­ki lähetin-vas­taan­ot­in­mallit ovat umpikujia.

 70. Sana “totu­us” on osa­puilleen merk­i­tyk­seltään sitä, että se on jokin väit­tämä, joka on niin tai näin, tai sit­ten ei ole. Väit­tämä on “tosi”, jos se pitää paikkansa. Jos väitän, tää jääkaapis­sa on hau­ki, niin se joko on siel­lä tai ei ole. Jos väitän jotain sel­l­aista, mitä ei mitenkään voi­da mis­tään selvit­tää, niin voimme tietenkin sanoa, että “emme voi tietää”, mut­ta tosi­asi­as­sa mölisen vain merk­i­tyk­set­tömiä, sat­un­naisia sano­ja, joil­la ei ole mitään merkitystä. 

  Telepa­tia on karkeas­t­iot­taen sitä, että ihmiset voivat siirtää ajatuk­si­aan toisilleen. Tämän ilmiön ole­mas­saoloa on tutkit­tu, ja todet­tu, että ei kyl­lä onnis­tu, ja se on todet­tu niin mon­een ker­taan, että voidaan ihan samal­la lail­la tode­ta “telepa­ti­aa ei ole”, kuin voidaan tode­ta, että min­un jääkaapis­sani ei ole haukea. Ei ole, kat­soin juuri äsken. Jos joku väit­tää että kyl­lä sitä silti voi olla, niin se on saman lainen väite, kuin että min­un jääkaapis­sani voi silti olla hau­ki, vaik­ka juuri äsken kat­soin ja totesin ettei ole. Kyl­lä, siel­lä todel­lakin voi olla hau­ki. Esimerkik­si kävin ves­sas­sa tässä välis­sä, ja joku olisi voin­ut livah­taa sisään ja lait­ta hauen jääkaappiini. 

  Mut­ta ei siel­lä ole, tiedän kat­so­mat­takin. Ja siis, hauen olem­i­nen siel­lä jääkaapis­sa on tavat­toman paljon toden­näköisem­pää kuin se, että telepa­ti­aa esi­in­ty­isi. Ei täl­lai­sista väit­tämistä ole mieltä käyt­tää epä­var­muut­ta kuvaavia määre­itä. Joka het­ki mete­ori­itin alle jäämi­nenkin on todennäköisempää.

 71. Onpas has­su sivupolku. 

  Toki tiede kehit­tyy ja tieto lisään­tyy, aidoin­ta huuhaa­ta on kiveen hakat­tu “tieteelli­nen totu­us”, joka ote­taan itses­tään selvyytenä. Tiede on vain aika mon­imutkaista, jol­loin täl­lainen keskustelu menee vähän ohi maalin. 

  Ilmas­ton­muu­tok­sen perus­fysi­ik­ka on tun­net­tu 1800 luvun lop­ul­ta ja on perus­tana mon­elle muullekin asialle. Sen muut­tumi­nen on todel­la epätodennäköistä.
  Samal­la kun kokon­aisu­us ilmas­ton­muu­tok­ses­ta on pysynyt 1970-luvul­ta ennal­laan, uut­ta tietoa on saatu pil­vien syn­nys­tä ja mon­es­ta muus­ta asi­as­ta. Ilmas­ton­muu­tok­sen kieltäjien kysymyk­si­in on myös tehty tutkimus­ta ja vas­tauk­sia saatu — ilmas­to lämpenee. 

  CERN hiukkas­fysi­ikan tutkimus taas antaa kokeel­lisen poh­jan hiukkas­fysi­ikan teo­reet­tisille malleille, vai­h­toe­htois­es­ti tehdään uusia malle­ja. Astro­fysi­ikas­sa mus­ta mate­ria löy­det­ti­in ihan vastikään. 

  Viihdeky­se­ly­jen sijaan voisi kysyä vaik­ka pres­sae­hdokkaiden suhdet­ta tieteen edis­tämiseen Suomessa.

 72. Tämä on täysin OT, mut­ta jos isän­tä sietää, niin:

  Aion lait­taa euron kolikoi­ta pul­loon, kaataa vet­tä päälle ja antaa lio­ta pari viikkoa. Sit­ten otan eurot pois ja laimen­nan nes­teen n:nteen potenssi­in. Eikös tämä ole oikea meto­di? Sit­ten voin mak­saa home­opaatil­la käyn­nin ja home­opaat­tiset lääk­keet home­opaat­tisel­la rahalla.

 73. Osmo Soin­in­vaara:
  Plase­bo ei toi­mi, jos sitä san­o­taan plased­bok­si, joten sitä ei san­o­ta plaseboksi. 

  Eikös jos­sain tutkimuk­ses­sa hil­jat­tain todet­tu, että plase­bo­vaiku­tus toimii (ainakin jos­sain määrin), vaik­ka poti­las tietäisi saa­vansa lumelääkettä?

 74. Osmo Soin­in­vaara:
  Plase­bo ei toi­mi, jos sitä san­o­taan plased­bok­si, joten sitä ei san­o­ta plaseboksi. 

  Itse asi­as­sa toimii. Yhdessä hil­jat­tain julka­istus­sa tutkimuk­ses­sa annet­ti­in poti­laille lääket­tä, jon­ka pakkauk­ses­sa luki place­bo, ja poti­laille selitet­ti­in että lääk­keessä ei ole mitään vaikut­tavaa ainet­ta, mut­ta kehotet­ti­in otta­maan sitä silti kuin mitä tahansa lääket­tä. Se tehosi silti melko hyvin.

 75. Käsit­teistö ja kieli ovat tässä väistämät­tä puut­teel­liset. En ryhdy jankkaa­maan. Riit­tänee kun totean, että ainakaan min­un kohdal­lani kyvyt­tömyys loogiseen ajat­telu­un ja hidasjärk­isyys eivät riitä selit­tämään näke­myk­siäni. Ei myöskään taipumus toivea­jat­telu­un yms. standardiselitykset.

  Huo­mau­tan myös, että jos yhtään intro­spek­ti­ivis­es­ti (ain­oa tapa) läh­estytte sitä, _millaista_ on “minä tiedän”, huo­maat­te varsin nopeasti, että se on leimallis­es­ti tun­neti­la, emootio.

 76. Sakari Aal­to­nen:
  Tämä on täysin OT, mut­ta jos isän­tä sietää, niin:

  Aion lait­taa euron kolikoi­ta pul­loon, kaataa vet­tä päälle ja antaa lio­ta pari viikkoa. Sit­ten otan eurot pois ja laimen­nan nes­teen n:nteen potenssi­in. Eikös tämä ole oikea meto­di? Sit­ten voin mak­saa home­opaatil­la käyn­nin ja home­opaat­tiset lääk­keet home­opaat­tisel­la rahalla.

  Anteek­si OT:n jatko, mut­ta home­opa­tia ei “toi­mi” noin, vaan juuri päin­vas­toin. Veteen laimen­netaan myrkkyjä, jol­loin vesi “muis­taa” ne myrkyt ja sik­si kyke­nee paran­ta­maan ne. Eli sun pitäisi liuot­taa lääkäri­lasku­ja siel­lä vedessä niin se toimii niitä vas­taan. Muuten se home­opaat­ti suut­tuu, kun tar­joat sille rahansa hävit­tävää vettä. 🙂

  Ja Osmo, kyl­lä minä ymmärsin että sinäkin pidät home­opa­ti­aa huuhaana. Mut­ta vaikut­taa että halu­at silti puo­lus­taa väitet­tä, että home­opa­tia toimii, kos­ka lumevaiku­tus toimii. Ja niin ei minus­ta pidä väit­tää. Oikei­den lääkkei­den vaiku­tus on sitä mitä niistä saadaan lumevaiku­tuk­sen lisäk­si. Sik­si­hän sokkoko­keessa on se plase­bokin. Lumevaiku­tuk­sen toimivu­us ei liity home­opa­t­ian toimivuuteen.

  1. Yritin sanoa iro­nis­es­ti, että home­a­p­a­ti­as­sa ei ole mitään perää. Pitänee vält­tää mon­imutkaista piruilua.

 77. Hei haloo ihmiset! Kaikesta te viit­sit­tekin kinastel­la ja väitel­lä. Tärkein­tä tässä on nyt vali­ta maallemme edus­tavin ja asiansa osaa­va henkilö ja se on kiis­tat­ta Pekka Haavisto.

 78. Ärtyneen suolen oirey­htymään tosi­aan yhdessä tutkimuk­ses­sa sel­l­ainen plase­bo, jos­ta poti­laat oli­vat tietoisia, toi­mi parem­min kuin todel­li­nen plasebo. 

  Tämä on hyvä muis­tu­tus kaikille teknokraateille ja leikkausjonointoilijoille.

 79. Joka tietää ole­vansa oike­as­sa, tietää ole­vansa oikeassa.

 80. kri­ti­ik­ki:

  Mik­si Vihreä puolue ei välil­lä vaik­ka sanoudu jyrkästi irti, kun joku luon­non­suo­jelu­jär­jestö tekee jotain type­r­ää? Tai että edes jonku Vihreän puolueen edus­ta­ja toteisi omana kan­tanaan ettei mis­sään tapauk­ses­sa kan­na­ta tuo­ta asiaa.

  Eikös Haav­is­to tee juuri kuten toivoinkin.

  Hieno hom­ma! Ehkä Vihreis­sä on vielä toivoa.

 81. eggo:
  Ärtyneen suolen oirey­htymään tosi­aan yhdessä tutkimuk­ses­sa sel­l­ainen plase­bo, jos­ta poti­laat oli­vat tietoisia, toi­mi parem­min kuin todel­li­nen plasebo. 

  Tämä on hyvä muis­tu­tus kaikille teknokraateille ja leikkausjonointoilijoille.

  Tiesivätkö ja ymmär­sivätkö nämä “tiedosta­vat poti­laat”, mitä plase­bo tarkoit­taa vai oliko plase­bo heille vain lääketi­eteel­liseltä kuu­losta­va nimi?

  Bad Sci­ence-blo­gis­sa on muuten joskus ollut jut­tua esim. nose­bo-efek­tistä.

 82. Osmo Soin­in­vaara:
  Keskustelu siitä, onko sel­l­aista ole­mas­sa, jota ei voi­da todis­taa, elävöit­täisi mie­lenki­in­tois­es­ti teol­o­gista keskustelua Jumalan ole­mas­saolosta. Voiko neljä mil­jar­dia usko­vaista olla väärässä?

  Sotke­taanko samaan keskustelu­un myös kär­päset ja lehmänpaska?

 83. Ennakkoääni annet­tu. Valitet­tavasti Haav­is­ton arpa ei voit­tanut. Kyynel. Jos Haav­is­to pääsee toiselle jen­galle, niin hark­it­sen tietysti uudestaan.

 84. Eilisessä MTV:n ten­tis­sä toimit­ta­ja (osit­tain asi­at­tomasti) tent­tasi Haav­is­toa mah­dol­li­sista vaikeuk­sista matkustet­taes­sa mai­hin jois­sa homous on krim­i­nal­isoitu. Ensin­näkin krim­i­nal­isoin­ti kait näis­säin mais­sa kos­kee teko­ja eikä taipumus­ta sinän­sä mut­ta min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys, että val­tion­päämies matkus­taa ulko­mail­la aina diplo­maat­tisen koske­mat­to­muu­den alaisu­udessa eli hän­tä ei voi­da pidät­tää eikä lait­taa syyt­teeseen mis­tään. Toimit­ta­ja väit­ti Haav­is­ton “otta­van riskin” jos matkus­taisi näi­hin mai­hin. Väite­hän on selvästi väärä. Olisi hyvä tarkasti selvit­tää tämä asia ja tehdä selväk­si ettei vääriä Haav­is­to vahin­goit­tavia väit­teitä voitaisi käyt­tää hän­tä vas­taan vaaliaseena. Vai olenko ere­htynyt val­tion­päämiehen koske­mat­to­muu­den suhteen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.