Pekka Haavisto presidentinvaalien yllättäjä

Näin otsikoi Ilta-Sanomat uutisen­sa uusim­mas­ta pres­i­dentin­vaali­gallupista. Haav­is­ton kan­na­tus on pom­pan­nut yhdek­sään pros­ent­ti­in ensim­mäisessä mit­tauk­ses­sa, joka on tehty Maikkarin ja Ylen vaa­likeskustelu­jen jäl­keen. Niin­istö on tietysti yhä ylivoimainen, mut­ta neljä muu­ta ovat aivan yhdessä supus­sa kisaa­mas­sa toiselle kier­rokselle pääsys­tä.  Erot mah­tu­vat virhemarginaaliin.

[Uuti­nen on nyt 25.12. julka­istu uudelleenot­sikoitu­na IS:n verkko­sivuil­la. Siihen pääsee tästä]

Nousu oli odotet­tu ja lisää on tulos­sa. Tele­vi­sio­tent­te­jä ei kovin moni kat­so, mut­ta sana lev­iää ajan myötä.  Haav­is­ton puoles­ta on kuu­lunut yhä enem­män painavia puheen­vuoro­ja poli­it­tisen ken­tän eri laidoil­ta. Niiden ydin on, että Haav­is­to on tosi­asi­as­sa ehdokkaista paras. Jos hän olisi jonkin suuren puolueen ehdokas, asetel­ma olisi kokon­aan toinen. Haav­is­to on Niin­istön ohel­la ehdokkaista ain­oa, jon­ka kan­na­tus ylit­tää oman puolueen kan­natuk­sen. Muil­la se jää roimasti jälkeen.

Mie­lenki­in­toista on, että moni perus­suo­ma­lainen on sanonut ole­vansa Haav­is­ton kan­nal­la. Näin ker­too ehdokas itse.

Pekka toisel­la kier­roksel­la Niin­istöä vas­tas­sa oli lois­ta­va tilanne. Vaa­likeskuste­lut saisi­vat aivan toisen ja paljon mie­lenki­in­toisem­man sävyn kuin jos toise­na joko Paa­vo Väyry­nen tai Timo Soi­ni yrit­täisi hauskut­taa kansaa.

Haav­is­ton kam­pan­ja tarvit­see nyt tukea. Mukaan pääsee oike­as­sa palkissa ole­van linkin kaut­ta. Sieltä voi myös käy­dä lahjoit­ta­mas­sa rahaa kam­pan­jaan. Kun­non kam­pan­join­ti kun ei ole Suomes­sa halpaa.

 

 

76 vastausta artikkeliin “Pekka Haavisto presidentinvaalien yllättäjä”

 1. Osmo:
  Mie­lenki­in­toista on, että moni perus­suo­ma­lainen on sanonut ole­vansa Haav­is­ton kan­nal­la. Näin ker­too ehdokas itse. 

  Mitä? Eikö kaikkien per­su­jen pitänyt vasem­mis­toä­lykkö­jen mukaan olla homo­fo­bis­tisia rasisteja? 

  No, vakavasti ottaen Haav­is­to on var­masti vetänyt vah­vasti pis­teet koti­in per­su­jen silmis­sä val­tiomies­mäisel­lä käytök­sel­lään tapaus Hakkaraisen kohdal­la ja pahek­sues­saan sitä miten Soinia lyödään hänen avus­ta­jansa taus­tan takia.

 2. Yksi mie­lenki­in­toinen kysymys on: Mitä tapah­tuu perus­suo­ma­laisille jos Soi­ni ei pääse toiselle kierrokselle?

  Mikäli olete­taan sen pyyhkivän puolueen poli­it­tiselta kar­tal­ta, niin tähä­nas­tis­ten gallup­pi­en val­os­sa vihrei­den kan­nat­taisi tak­tis­es­ti äänestää Paa­vo Väyrystä.

  1. Väyrys­tä voisi äänestä tak­tis­es­ti ihan tois­es­ta syystä.
   Jos Väyry­nen pää­sisi toiselle kier­rokselle, jopa hän saisi vähin­tään 25 pros­ent­tia äänistä, kos­ka kaik­ki eivät pidä Niin­istöstä, jos Suomes­sa äänestetään yleen­sä jotain vas­taan eikä jonkin puolesta.
   25 pros­ent­tia on paljon enem­män kuin keskus­tan kan­na­tus. Puoluekok­ous on tulos­sa. Eikö Väyry­nen olisi itseoikeutet­tu puheen­jo­hta­ja? KAIKKI poli­it­tiset kil­pail­i­jat toivo­vat Väyry­sen val­in­taa Keskus­tan puheenjohtajaksi.

 3. Juu, minäkin äänestän Soinin jäl­keen toisik­si mieluiten Haav­is­toa. Mielu­um­min fik­su vihreä kuin repub­likaani vasem­mal­ta taik­ka oikeal­ta. (piik­ki Lipposelle)

  Uskoak­seni Haav­is­tol­la on Soin­in­vaaran tavoin aitoa halua tun­nus­taa tosi­asi­at ja nähdä met­sä puil­ta. Eri­tyis­es­ti ketut­taa aihee­ton ja hys­teer­i­nen rasis­tikirveen heilut­telu meitä kohtaan, se on yksinker­tais­es­ti väärin.

  Toivoisin Haav­is­ton ja Soin­in­vaaran lait­ta­van per­sun­vi­haa­jat ruo­tu­un ja objek­ti­ivisen ajat­telun alkeiskurssille. Ei tässä ole kenellekään syytä viha­ta ketään, diplo­ma­tia toimii paremmin.

 4. Haav­is­to on osoit­tanut ole­vansa val­tiomie­saines­ta. Har­mi että oma­l­la, ja luul­tavasti mon­en muun, kohdal­la puo­le­taus­ta aiheut­taa äänen antamisen jollekin toiselle ehdokkaalle.

  Mie­lenki­in­toista seu­ra­ta kenelle Pekka tes­ta­ment­taa äänen­sä toiselle kier­rokselle tai kuka tes­ta­ment­taa äänen­sä Pekalle toiselle kierrokselle.

  Jos Pekka pääsee toiselle kier­rokselle, Sau­lia vas­taan, tulee keskusteluista mie­lenki­in­toisia. Tässä tapauk­ses­sa kum­matkin ehdokkaat ovat monis­sa asiois­sa samoil­la lin­joil­la, tosin sävyero­ja löy­tyy. Sekä per­soonat ovat eri­laisia, joka tullee aiheut­ta­maan jär­ki vs. tun­teet ‑arpomista vaalikarjalle.

 5. Viikol­la 50 Pres­i­dentin­vaali-ohjel­ma oli toisek­si kat­so­tu­in TV 1:n ohjel­ma. Kat­so­jia oli 786.000.

  MTV3:lla Salkkar­it oli kat­so­tu­in 878.000 kat­so­jal­la. Sit­ten tuli Maa­jus­sille mor­sian ja Pres­i­dent­ti­tentin jäl­keen tul­lut Kymme­nen uutiset. Pres­i­dent­ti­tent­ti oli viikon 50 neljän­nek­si kat­so­tu­in 706.000 katsojalla.

  YLE:n ohjel­mas­sa toimit­ta­jat suo­ras­taan palvoivat kokoomuk­sen Niin­istöä. Sari Essayah ei saanut edes puheen­vuoroa. Pekka Haav­is­to sai ihan tyy­dyt­tävästi suun­vuoro­ja, eikä hänelle kuit­tail­tu ylim­ielis­es­ti kuten Soinille ja Arhin­mäelle. Biaudet oli puheen­vuorois­saan hyvin epä­tasa-arvoinen ja varasti niitä muil­ta. Lip­po­nen oli häm­men­tynyt. kun ei saanutkaan joh­datel­la tilaisu­ut­ta. Väyry­nen pan­ti­in hil­jaisek­si kieltämäl­lä sään­nöis­sä, että men­neistä ei saa puhua…

  Jan Ander­son on toimit­ta­jana ammat­ti­taido­ton ja seu­rapi­ir­i­toimit­ta­jata­soa. Sama vika on TV 1:n ykkösaa­mun toimittajilla. 

  Ikävä tulee mitään kumar­ta­mat­to­mia YLE:n älykkäitä toimit­ta­jale­gen­do­ja tyyli­in Antero Kekko­nen, Leif Salmen, Han­nu Taanila.

  Toisin kuin viestin­tämin­is­teri jak­saa jauhaa, YLE ei ole eduskun­nan radio vaan Kokoomuk­sen radio.

  p.s. Venäjän pres­i­dent­ti lupasi tänään, että Venäjlle tulee val­tios­ta riipuma­ton tele­vi­sio. Pitäisiköhän Suomes­sakin alkaa mel­lakoimaan, että saataisi­in val­tios­ta riipuma­ton julkisen palvelun TV-kanava.

 6. Juu, Pekka Haav­is­to lie­nee tyyp­pinä paras pres­i­den­tik­si täl­läisenä aikakautena.

  Yksi­tyiselämäalue ruo­tu­un, niin toinen kier­ros häämöt­tää, veikkaan mä.

 7. Mie­lenki­in­toista on, että moni perus­suo­ma­lainen on sanonut ole­vansa Haav­is­ton kan­nal­la. Näin ker­too ehdokas itse.

  Kyl­lä kansa tietää että Haav­is­to on fik­sumpi ja fil­maat­tisem­pi kuin Soini. 

  Olen tääl­lä har­mitel­lut mon­ta ker­taa että Vihrei­den ei kan­nat­taisi haukkua Per­su­ja ja hakea väk­isin kaikkea mah­dol­lista vas­takkainaset­telua. Suo­mi tarvit­see nyt rak­en­tavaa yhteishenkeä, kiitos Haav­is­tolle sen yrittämisestä.

  Vaik­ka muu­ta yritetään väit­tää, minus­ta Vihreät menet­tivät paljon ratio­naal­is­ten “insinöörim­i­esten” ääniä juuri Persuille.

 8. Itse mietin vielä soinin ja haav­is­ton välillä.

  Var­maan päätös syn­tyy vas­ta äänestyskopissa.

 9. Her­mi­it­ti, Pekka Haav­is­ton yksi­tyiselämä on juuri se, joka nos­taa hän­tä; aivan samoin kuin Niin­istön. Kansa ei halua eunukkia, neit­syt­tä, impo­tent­tia tms. johta­jak­seen. Nyt on kyseessä pres­i­dentin­vaali, ei piis­pan tai paavin vaali.

 10. Soin­in­vaara:

  KAIKKI poli­it­tiset kil­pail­i­jat toivo­vat Väyry­sen val­in­taa Keskus­tan puheenjohtajaksi

  Muu­ta­ma vuosi sit­ten olisin ehdot­tomasti ollut samaa mieltä, mut­ta eikö tämä Van­hasen-Kiviniemen ‑lin­jakin ole ollut val­taisa men­estys Keskus­tan kil­pail­i­joiden kannalta?

  Mie­lenki­in­toista on, että moni perus­suo­ma­lainen on sanonut ole­vansa Haav­is­ton kan­nal­la. Näin ker­too ehdokas itse.

  Lähin­nä per­su­ista luo­dun kuvan perus­teel­la. Muuten­han Haav­is­to on fik­su ja miel­lyt­tävä esi­in­tyjä (ja Lip­po­nen ja Niin­istö euroon liit­tymisen pääarkkite­hdit. Väyry­nen on taasen — Väyry­nen). Ei hän var­maan perus­suo­ma­lais­ten ykkös­vai­h­toe­hto ole, mut­ta kohtu­ullisen vah­va kan­na­tus ei ole kum­mal­ista, kun pääse yli ajatuk­ses­ta, että per­sut oli­si­vat yleis­es­ti rasis­tisia homofobikoita. 

  Perus­suo­ma­lais­lla on tietysti ollut alus­ta asti ilmeinen ongel­ma siinä, että tun­tu­va osa hei­dän kan­nat­ta­jis­taan pitäisi huonoim­pana mah­dol­lise­na vai­h­toe­htona Soinin siir­tymistä virkeän eläkeläisen pestik­si muokat­tuun puoli­turhaan virkaan.

 11. Osmo, siinä on vain se ris­ki että liian moni ajat­telisi noin… ja sen riskin real­isoi­tu­mista ei kestäisi itkemättä.

 12. Haav­is­to on pait­si val­tiomies niin myös var­tiomies.
  Hänessä on jotain luot­ta­mus­ta herät­tävää, yli puoluer­a­jo­jen. Muis­sa ehdokkaissa tätä samaa omi­naisu­ut­ta ei ole. Pres­i­dentin­vaalit ovat henkilövaalit.

  Tak­ti­sista syistä kan­nat­taa äänestää Haav­is­toa heti ensi kier­roksel­la. Toden­näköis­es­ti kakkos­si­jalle päästään hyvin pienel­lä ään­imääräerol­la kolmanteen.

  Haav­is­ton Face­book-sivul­la on aivan toisen­laista säpinää kuin muil­la ehdokkailla.

  Suomel­la on ollut aina hyvä “pres­saon­ni”. Taitaa olla taaskin.

 13. Kansa on kyl­lästynyt tiukkapipoi­hin. Avarakat­seinen Pekka Haav­is­to on vaihtoehto.

  Pari kan­na­tus­pros­ent­tia on var­masti rop­sah­tanut kaveru­ud­es­ta Teu­vo Hakkaraisen kanssa.

 14. Vies­ti­ni taisi kado­ta jon­nekin vai eikö täl­lä pal­stal­la saa kan­nat­taa Väyrystä.

 15. Voit­taa rakkaus, joka syn­tyi heinil­lä härkien yhteytenä äidin kieleen, kunnes Val­tio määräsi val­lan kielen.
  Sitä pur­ki Hav­el, mut­ta mitä siel­lä teki eilen Halo­nen, ja mitä tek­isi Haavisto?

 16. Haav­is­to onkin yksi har­voista Vihreistä, joi­ta voisin edes harki­ta äänestäväni. Nor­maaleis­sa vaaleis­sa sitä tosin ei voi mis­sään tapauk­ses­sa tehdä ettei ääni vain mene jonkun inhokin hyväksi. 

  Pres­san­vaaleis­sa Haav­is­ton puolue­taus­ta ei hait­taa, kun­han hän vain pystyy pitämään Vihreän puolueen erossa vaaliohjelmastaan.

  Soi­ni nyt on ehdokkaana, kos­ka jonkun­han ehdokkaana täy­tyy kai olla eikä puolue voi sinne muu­takaan lait­taa. Kaik­ki toivo­vat sekä Soi­ni, puolue että kan­nat­ta­jat, ettei Soi­ni voita vaale­ja. Toki mikäli kävisi niin onnet­tomasti, että Soi­ni olisi lop­pu­peleis­sä mukana, niin voit­tamisen kiihko voisi voit­taa järjen.

 17. Haav­is­ton nousua on odotel­tu ja työ näyt­tää kan­ta­van pikku hil­jaa hedelmää. Kisa tois­es­ta paikas­ta on todel­la tasaista ja tekee näistä vaaleista vaalit. 

  Pres­i­dent­tiehdokkai­ta arvioitaes­sa itsel­leni tärkeimpiä omi­naisuuk­sia ovat edus­tavu­us, arvopo­h­ja (maltill­i­nen lib­er­al­is­mi) sekä ulkopoli­it­ti­nen kan­ta (NATO/Venäjä) ja sen uskot­tavu­us. Pres­i­dentin val­taoikeuk­sien entis­es­tään kaventues­sa eri­tyisen paljon pain­oa on edustavuudella.

  “Tem­paus Hakkarainen” näyt­tää puhut­tel­e­van myös per­su­ja, mikä on selvä osoi­tus siitä, että Haav­is­ton kyvyt aitona diplo­maat­ti­na taisi tul­la todis­te­tuk­si jo hyvis­sä ajoin 🙂

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Väyrys­tä voisi äänestä tak­tis­es­ti ihan tois­es­ta syystä.
  ´snip´

  Ei h****tti!
  Meitä on paljon sel­l­aisia, jot­ka eivät äänestä sitä sutkia supli­ikkimi­estä mis­tään hinnasta.
  Kak­sois­strate­gia… my *ss!

 19. SOinil­la on taas ker­ran paras vaal­itäky eli että naiset liian hel­posti vai­h­ta­vat miehiä.

  Muil­la ei ole mitään täkyä.

 20. Jos pres­i­dentt­tiehdokkaiden cv:t ja aikaisem­mis­sa tehtävis­sä osoite­tut näytöt laitet­taisi­in puolueet­tomaan ver­tailu­un, niin ehdokkaista vain kak­si täyt­täisi kelpoisu­us­vaa­timuk­set. Ne oli­si­vat Haav­is­to ja Väyry­nen. Valitet­tavasti kansa ei val­itse pres­i­dent­tiä pätevyy­den ja koke­muk­sen perus­teel­la, vaan val­tame­dioiden pro­pa­gan­dakoneis­ton luomien mieliku­vien perus­teel­la. Tässä suh­teessa Suo­mi ei kovin paljon poikkea Pohjois-Koreasta.

 21. “Vies­ti­ni taisi kado­ta jon­nekin vai eikö täl­lä pal­stal­la saa kan­nat­taa Väyrystä.”

  Osmo, kyl­lä sin­unkin blo­gis­sa pitäisi voi­da sal­lia asial­lista debat­tia myös muiden kuin oman ehdokkaasi puoles­ta. Jos kom­men­tit sisältävät lait­to­muuk­sia, esim. kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan, niin niiden pois­t­a­mi­nen on tietenkin perusteltua.

  1. Sen­suroin­ti ei johtunut siitä, että siinä tuet­ti­in Väyrys­tä, van loan­heit­toar­gu­men­toin­nista. Joskus julka­isin sään­nöt tälle blogille, ja niitä rikottiin.

 22. Evert The NeveR­est:
  Her­mi­it­ti, Pekka Haav­is­ton yksi­tyiselämä on juuri se, joka nos­taa hän­tä; aivan samoin kuin Niin­istön. Kansa ei halua eunukkia, neit­syt­tä, impo­tent­tia tms. johta­jak­seen. Nyt on kyseessä pres­i­dentin­vaali, ei piis­pan tai paavin vaali.

  Viit­tasin Pekka Haav­is­ton miespuoli­son medi­anäkyvyy­teen. Epäilen, että yksi­tyiselämä ja sukupuolisu­un­tau­tu­mi­nen vievät jos­sain määrä kon­ser­vati­ivises­sa Suomes­sa ratkai­se­vat äänet, jot­ta Pekka Haav­is­tol­la jää toinen kier­ros haaveek­si, vaik­ka kyseessä on ehkä Suomen vihrei­den kaikkien aiko­jen diplo­maat­tisin mies.

  1. Pekka Haav­is­ton puoli­son “rat­ti­juop­pous” (0,39 0/00) oli rikos Equadoris­sa, mut­ta ei olisi ollut sitä Suomes­sa, joten pien­tä suh­teel­lisu­ut­ta nyt kuitenkin. Kus­sakin maas­sa pitää tietysti nou­dat­taa kyseisen maan lake­ja. Mis­tään umpitun­nelis­sa ajamis­es­ta nyt kuitenkaan ei ollut kyse.

 23. Jos pres­i­dentt­tiehdokkaiden cv:t ja aikaisem­mis­sa tehtävis­sä osoite­tut näytöt laitet­taisi­in puolueet­tomaan ver­tailu­un, niin ehdokkaista vain kak­si täyt­täisi kelpoisu­us­vaa­timuk­set. Ne oli­si­vat Haav­is­to ja Väyry­nen. Valitet­tavasti kansa ei val­itse pres­i­dent­tiä pätevyy­den ja koke­muk­sen perus­teel­la, vaan val­tame­dioiden pro­pa­gan­dakoneis­ton luomien mieliku­vien perus­teel­la. Tässä suh­teessa Suo­mi ei kovin paljon poikkea Pohjois-Koreasta.

  Todel­lakin — mikä tekee Niin­istöstä muka­mas täysin ylivoimaisen ehdokkaan? Ylläol­e­va totea­mus Haav­is­tos­ta ja Väyry­ses­tä pitää paikkansa.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Sen­suroin­ti ei johtunut siitä, että siinä tuet­ti­in Väyrys­tä, van loan­heit­toar­gu­men­toin­nista. Joskus julka­isin sään­nöt tälle blogille, ja niitä rikottiin.

  Ei niitä sään­töjä saa mihinkään pysyvään linkki­in, jos­ta ne saisi klikat­tua hel­posti näkyvi­in? Itse en sään­töjä tiedä ja välil­lä tun­tuu, että ain­oa syy moderoin­ti­in on ettei tiet­tyjä asioi­ta saa kritisoida.

 25. Äänestin eduskun­tavaaleis­sa perus­suo­ma­laista ehdokas­ta, mut­ta näen aivan mah­dol­lise­na Haav­is­ton äänestämisen, etenkin kun vaarana ei ole äänen val­u­mi­nen jon­nekin Vihreän puolueen hurlumhei-osas­tolle, niin kuin eduskun­tavaaleis­sa. Haav­is­to on Soin­in­vaaran ohel­la yksi järke­vim­miltä vaikut­tavista Vihreän puolueen poli­itikoista, vaikken toki kaikesta ole samaa mieltä.

  Itsel­leni Haav­is­ton kan­nat­tamista tärkeäm­pää on kuitenkin vas­tus­taa Lip­posen, Essayahin ja Biaudetin pääsyä edes toiselle kier­rokselle. Tosin käytän­nössä onnek­si ei liene pelkoa, että kukaan näistä voisi nous­ta pres­i­den­tik­si. Ja lopuista ehdokkaista, parem­man puuttues­sa, kuka hyvän­sä saisi min­un puolestani pää­tyä presidentiksi.

  Käytän­nössä tosin arve­len vaalien ensim­mäisel­lä kier­roksel­la äänestäväni tak­tis­es­ti Niin­istön vahv­in­ta vas­tae­hdokas­ta, kun­han se ei ole kukaan edel­lä maini­tu­ista kolmes­ta vas­tus­ta­mas­tani ehdokkaas­ta. Ja toisel­la kier­roksel­la sit­ten paras ehdokas voittakoon.

 26. eläke­vaari:

  Jos pres­i­dentt­tiehdokkaiden cv:t ja aikaisem­mis­sa tehtävis­sä osoite­tut näytöt laitet­taisi­in puolueet­tomaan ver­tailu­un, niin ehdokkaista vain kak­si täyt­täisi kelpoisu­us­vaa­timuk­set. Ne oli­si­vat Haav­is­to ja Väyrynen. 

  Aika erikoinen puoluee­ton arvioit­si­ja täy­ty­isi kyl­lä löytää, jos lop­putu­lok­se­na olisi, että pitkäaikainen päämin­is­teri ja eduskun­nan puhemies (Lip­po­nen) tai val­tio­varain­min­is­teri ja eduskun­nan puhemies (Niin­istö), eivät täyt­täisi kelpoisu­us­vaa­timuk­sia (joi­ta toki ei lain­säädän­nössä juurikaan ole). 

  Suo­ral­la kansan­vaalil­la valit­ta­van pres­i­dentin, CV:llä ei ole juurikaan mitään todel­lista merk­i­tys­tä valin­nan lop­putu­lok­sen kannalta.

 27. Min­ulle ei ole koskaan ollut kenenkään sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ongel­ma, on ihmis­ten oma asia kenen kanssaan yön­sä viet­tävät. Mielestäni poli­itikko­jen ei tulisi puut­tua ihmis­ten oikeuk­si­in, jot­ka eivät ole ris­tiri­idas­sa toisen edun kanssa. Homosek­suaal­isu­us on vaara­ton omi­naisu­us, ped­ofil­ia ei tietenkään ole.

  Itseäni hie­man har­mit­taa tiet­ty­jen perus­suo­ma­lais­ten ja eri­toten kris­til­lis­ten kiel­teinen suh­tau­tu­mi­nen homosek­suaalien oikeuk­si­in. Näke­myk­set perus­tu­vat sekä Raa­matun tiukkaan tulk­in­taan että toisaal­ta osin geneet­tis­es­ti ohjel­moituneeseen homo­fo­bi­aan. Jälkim­mäis­es­tä voi toki päästä tas­apain­oon henkisen kasvun kautta.

  Toisaal­ta monis­sa kysymyk­sis­sä perus­suo­ma­laiset ovat oike­as­sa, kuten perätessään järkeväm­pää maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa. Nais­puo­li­nen bi-sek­suaaliys­täväni on maa­han­muut­tokri­itikko kaikkien olet­tamien vas­tais­es­ti, samoin turkki­lais­taus­tainen kaveri­ni (nainen myös). Itsel­läni on run­saasti kon­tak­tip­in­taa etnisi­in piirei­hin ja maa­han­muu­ton paris­sa työsken­tele­vi­in. Näke­myk­seni eivät ole muukala­is­foobisia taik­ka toiseut­tavia, ne ovat soin­in­vaar­alaisen real­is­min sävyttämiä. 

  Ja hie­man off topic…
  Sanana suvait­se­mat­to­muus on kärsinyt hyper­in­flaa­tion, vaa­timus kestävästä empi­irisi­in havain­toi­hin poh­jau­tu­vas­ta maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta ei ole suvait­se­mat­to­muut­ta. Kri­isi ei laukea säätämäl­lä mielip­i­tee­nil­maisua rajoit­tavia lake­ja tai säätämäl­lä kär­jekkäästä kri­ti­ik­istä pitk­iä vankeusran­gais­tuk­sia. Hom­malaiset ovat tieteel­lis­es­ti ori­en­toitunei­ta ja suurin osa meistä sal­lii hyödyl­lisen maa­han­muu­ton. Mieliku­vata­sol­ta tulisi siir­tyä asi­apo­h­jaiseen keskusteluun.

 28. “Hom­malaiset tieteel­lis­es­ti orientointuneita?”

  Vähin­tään siinä mis­sä keskimääräi­nen vihrei­den äänestäjäkin.

 29. Toiv­otaan Haav­is­tolle hyvää kam­pan­jaa. Sehän tässä pääa­sia kuitenkin on, Saulista tulee kaikissa tapauk­sis­sa pressa.

  Onko pres­i­den­til­lä mitään muu­ta virkaa muu­toin kuin vaa­likam­pan­jas­sa tuo­da eri­laisia näköko­htia esille?

  Halo­nen on ainakin ollut kivasti piilos­sa 12 vuotta.

  Haav­is­to sinän­sä on yllät­tänyt ainakin min­ut kyp­säl­lä suh­tau­tu­misel­laan maail­maan. Mies on kehit­tynyt huimasti ja nimeno­maan val­tiomies­mäiseen suun­taan. Mut­ta vielä ei ole Haav­is­ton aika, ehkä sekin vielä tulee. Erit­täin hyvä ehdokas, puolue­taus­ta aika paha händikäp­pi joka luo epäluottamusta.
  Voisin hyvinkin äänestää vaik­ka olen Kokoomuk­sen jäsen joka antoi puolueel­len­sa epälu­ot­ta­mus­lauseen eduskun­tavaaleis­sa äänestämäl­lä persuja.

 30. EHDOKASVERTAILU

  Biaudet = yliop­pi­las (koke­ma­ton, kapea-alainen, yhden suun­nan edustaja)

  Haav­is­to = yliop­pi­las (koke­ma­ton, kapea-alainen, yhden suun­nan edustaja)

  Arhin­mä­ki = yliop­pi­las (koke­ma­ton, kapea-alainen, yhden suun­nan edustaja) 

  Essayah = mais­teri (koke­ma­ton, vas­ta aloit­teli­ja, pyrkii liian isoi­hin saappaisiin)

  Soi­ni = mais­teri (koke­ma­ton, pop­ulisti, puskista huuteli­ja, ei ota vastuuta)

  Lip­po­nen = mais­teri (loukkaa mui­ta, kan­nat­taa euroopan ydin­tä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, liian iäkäs, hourailee, vain sdp:n koneis­ton edustaja)

  Niin­istö = kan­di­taat­ti (varatuo­mari) (koke­ma­ton, väis­telee kan­nan­ot­to­ja, liian lipevä, yhden suun­nan edus­ta­ja, pankki­iri ei aja koko suomen ja suo­ma­lais­ten etua, vas­tauk­sis­saan epä­selvä, selit­telee liikaa) 

  Väyry­nen = tohtori (pres­i­dentin tehtävi­in eri­no­mais­es­ti sopi­va korkea koulu­tus, älykäs, motivoitunut, laa­ja ja pitkäaikainen koke­mus jota tarvi­taan tehtävään, uud­is­tus­mieli­nen, selväsanainen, visionääri, nopealukuinen ja oppinen)

  Koulu­tuk­sen, koke­muk­sen, koulu­tusalan sekä kris­til­lisen kas­vatuk­sen, avi­o­l­lisen sivistyk­sen ja kaikki­naisen hyveen perus­teel­la ei liene epä­selvää ken­estä pitää tul­la presidentti.

  Paa­vo Väyry­nen on tästä porukas­ta täysin omaa luokkaansa.

  1. Eläke­vaari
   Blo­gin sään­nöis­sä on myös koh­ta, että kil­paile­vien puoluei­den main­ok­set pitäisi julka­ista puoluei­den omil­la sivuil­la. Tuo oli kuitenkin niin har­mi­ton, että annoin sen mennä

 31. Kyl­lä vihrei­den kan­na­tus tulee laske­maan näi­den myrsky­jen jäl­keen. Ihmiset joutu­vat nyt ihan konkreet­tis­es­ti koke­maan, mil­laista elämä olisi ilman sähköä. Ja vihreät- Haav­is­to mukaan­lukien- ovat pro­filoituneet juuri “kaiken vas­tus­ta­ji­na”, esim. ener­giaa ei juuri saisi tuot­taa mil­lään tavoin.

 32. Aamule­hdessä on tänään näkökul­ma Pekka Haav­is­tos­ta, että ongel­mak­si pres­i­dent­tinä voisi tul­la se, että islami­lainen maail­ma ei hyväksy homout­ta. Jois­sain mais­sa homoud­es­ta tuomi­taan kuole­maan. Jopa yhdys­val­lois­sa homous olisi ongelma. 

  Suomes­sakin on yhä enem­män mus­lime­ja. Loukkaisiko homo pres­i­dent­ti suvivir­ren lail­la hei­dän maail­manku­vaansa ja olisi turvallisuusriski?

  Homous voi olla yhtä hyvin mah­dol­lisu­uskin ja Haav­is­to voisi olla maail­mal­la näkyvä ihmisoikeuslähet­tiläs yms. Itse olen ajatel­lut näin.

  Pohdiskelua asi­as­ta puolin ja toisin löy­tyy tästä:
  http://tinyurl.com/bmzjbj4

 33. Sauli:

  Mut­ta mitä ihmettä? Voiko Arhin­mä­ki olla noin vahvoilla?

  Arhin­mä­ki (ja Haav­is­to) ovat olleet korkeal­la Hesarin vaa­likoneen vas­taa­jien listal­la alus­ta alkaen.
  Ker­too vaan, että verkko­he­sarin vaa­likoneen käyt­täjäryh­mä poikkeaa keskiver­toäänestäjistä aika rajusti.

 34. Diplo­maat­ti­na Haav­is­to tietää ratkaisun siinä hypo­teet­tises­sa tilanteesa , että hänet val­i­taan. Hän etsii itselleen sopi­van fik­sun nais­puolisen accom­pa­g­néen, joka esi­in­tyy hänen rin­nal­laan kaikissa viral­li­sis­sa tilaisuuksissa.

  Kan­nat­ta­nee lisätä, että pres­i­dent­tinä Haav­is­to ei enää edus­taisi itseään vaan val­tion­päämiehenä Suomen kansaa.

 35. Pekka Haav­is­to on erit­täin asial­lis­es­ti käyt­täy­tyvä, mielyt­tävä ääni­nen, sopi­vas­sa iässä ole­va ja ulkonäöl­lis­es­ti edus­ta­va ehdokas.

  Itseäni hävet­tää oma negati­ivi­nen asen­teeni hänen sek­suaaliseen suun­tau­tu­miseen­sa, eikä Haav­is­ton nuorehko part­neri suinkaan helpota asenneongelmaani.

  Silti min­ulle ain­oa todel­li­nen este (äänestää hän­tä) on melko täy­delli­nen mielipi­de-ero läh­es kaikesta mahdollisesta.

  Koen hänet todel­lisu­us­vas­taise­na maail­man­paran­ta­jana (= tyyp­illi­nen vihreä). Usko­vaise­na, jol­la on päässän­sä punav­ihreät silmäl­a­sit, joiden läpi näkee vain halu­ami­aan mielyt­täviä asioita.

  Soin­in­vaara kuu­luu niihin vihreisi­in, jot­ka ovat riit­tävän älykkäitä käyt­tämään myös korvi­aan ja kuule­maan joskus raadol­lista todellisuutta.

  Olen äänestänyt ker­ran Soin­in­vaaraa ja viimek­si äänestin Hal­la-ahoa, enkä häpeä/kadu kumpaakaan päätöstäni.

 36. juhilus: Mitä? Eikö kaikkien per­su­jen pitänyt vasem­mis­toä­lykkö­jen mukaan olla homo­fo­bis­tisia rasisteja? 

  Suomes­sa on paljon homo­fo­bisia rasis­te­ja. Homo­fo­biset rasis­tit äänestävät. Äänestävätkö he mielu­um­min Haav­is­toa vai Soinia? Sitähän minäkin.

  Ei kai kukaan oikeasti kuvit­tele, että Hakkaraisen äänestäjät oli­si­vat suvait­se­vaista, homo- ja maa­han­muut­ta­jamyön­teistä porukkaa. Luulet­teko todel­la, että esimerkik­si hin­telä homopari voisi täysin huo­let­ta kävel­lä käsi kädessä Hakkaraisen vakioka­pakkaan Viitasaarel­la sil­loin kun paikalla ei ole kameroi­ta ja tun­net­tu­ja poliitikkoja?

  Haav­is­ton hakkarais­tem­pauk­sen voi tulki­ta niinkin, että Haav­is­to kävi ihan vain piru­ut­taan näyt­tämässä kaapin paikan suvait­se­mat­tomille. Rasis­tit kun ovat yleen­sä hil­jaa sil­loin kun ympäril­lä on kameroi­ta ja ilmieläviä homo­ja tai maa­han­muut­ta­jia. Eivät ne sil­loin uskalla itseään nolata.

  Haav­is­to osoit­ti tem­pauk­sel­laan korkeam­man statuk­sen­sa, oli­vat hänen tarkoi­tus­perän­sä kuin­ka vil­pit­tömiä tahansa. Hakkarainen jou­tui tanssi­maan Haav­is­ton pillin tahdis­sa. Hakkaraiselle annet­ti­in pienen, pelokkaan, vähän tuh­masti sanoneen, suvait­se­vaisu­uskas­va­tus­ta kaipaa­van lapsen rooli. Haav­is­to kävi vas­tu­ullise­na aikuise­na vähän opet­ta­mas­sa tapoja.

  Mie­lenki­in­toista on, että moni perus­suo­ma­lainen on sanonut ole­vansa Haav­is­ton kannalla.

  No ohhoh! Tuol­lainen avarakat­seisu­us on kyl­lä jo häkel­lyt­tävää! Kuka olisi uskonut? Tapute­taan niille!

 37. Evert The NeveR­est:
  Aamule­hdessä on tänään näkökul­ma Pekka Haav­is­tos­ta, että ongel­mak­si pres­i­dent­tinä voisi tul­la se, että islami­lainen maail­ma ei hyväksy homout­ta. Jois­sain mais­sa homoud­es­ta tuomi­taan kuole­maan. Jopa yhdys­val­lois­sa homous olisi ongelma. 

  Suomes­sakin on yhä enem­män mus­lime­ja. Loukkaisiko homo pres­i­dent­ti suvivir­ren lail­la hei­dän maail­manku­vaansa ja olisi turvallisuusriski?

  Homous voi olla yhtä hyvin mah­dol­lisu­uskin ja Haav­is­to voisi olla maail­mal­la näkyvä ihmisoikeuslähet­tiläs yms. Itse olen ajatel­lut näin.

  Pohdiskelua asi­as­ta puolin ja toisin löy­tyy tästä:
  http://tinyurl.com/bmzjbj4

  Onnek­si Suomen pres­i­dentin val­it­se­vat suo­ma­laiset eivätkä esimerkik­si saudiarabialaiset.

  Onko­han Aamule­hdel­lä jäänyt suomet­tumisen aika päälle, kun pitää pohtia muiden val­tioiden näke­myk­siä Suomen sisäi­sistä asioista?

 38. Evert The NeveR­est:
  Aamule­hdessä on tänään näkökul­ma Pekka Haav­is­tos­ta, että ongel­mak­si pres­i­dent­tinä voisi tul­la se, että islami­lainen maail­ma ei hyväksy homout­ta. Jois­sain mais­sa homoud­es­ta tuomi­taan kuole­maan. Jopa yhdys­val­lois­sa homous olisi ongelma. 

  Pohdiskelua asi­as­ta puolin ja toisin löy­tyy tästä:
  http://tinyurl.com/bmzjbj4

  Jutus­sa haas­tatel­tu Ruot­si­la on tun­net­tu omaa yhden­miehen kult­tuu­ri­tais­telu­aan käyvä neokon­ser­vati­ivi ja fun­da­men­tal­is­tikris­tit­ty. Hän edus­taa lähin­nä USA:n uskon­nol­lista ääri­oikestoa. USA:n ääri­oikeistopi­ir­it käyvät omaa sotaansa jos jonkin­laisia asioi­ta vas­taan. Mut­ta USA on paljon muu­takin kuin hei­dän ääri­oikeis­ton­sa. Toisenkin­laisia mielip­iteitä var­maan löytyisi.

  Jokat­a­puk­ses­sa nämä pres­i­dentin­vaalit ovat Suomen Tasaval­lan pres­i­dentin­vaalit. Eivät Zim­bab­wen, Iranin, Sau­di-Ara­bi­an tai Ugan­dan. Jos hei­dän säännöillään/tavoillaan men­täisi­in ei kai nainenkaan voisi olla pres­i­dent­tinä? Koko aja­tus, että val­ta pres­i­dentin­vaalis­sa olisi jol­lain muul­la kuin Suomen kansal­la on pöyristyttävä.
  Ei Suomen pres­i­dent­tiä tule vali­ta miel­lyt­tämään kaiken van­hoil­lisimpia USA:n tai Iranin uskon­nol­lisia jääriä.

  Mm Sak­sal­la on ulko­min­is­teri, joka on parisuh­teessa elävä homo. Tuskin meil­lä sen enem­pää han­kaluuk­sia tulisi.

 39. AM: Onnek­si Suomen pres­i­dentin val­it­se­vat suo­ma­laiset eivätkä esimerkik­si saudiarabialaiset.

  Onko­han Aamule­hdel­lä jäänyt suomet­tumisen aika päälle, kun pitää pohtia muiden val­tioiden näke­myk­siä Suomen sisäi­sistä asioista?

  Suo­mi on ja tulee ole­maan ikuis­es­ti suomet­tunut. Suo­mi on pieni maa ja se kuun­telee äärim­mäisen herkäl­lä kor­val­la muiden maid­en kan­nan­ot­to­ja. Jopa niin herkäl­lä kor­val­la, että se sen­suroi itseään pelkäl­lä muiden taho­jen mah­dol­lis­ten kan­nan­ot­to­jen arvuuttelulla.
  Ain­oas­taan sil­loin, kun Suo­mi tun­tee olon­sa tur­val­lisek­si, niin se voi hiukan ottaa kan­taa. EU on erit­täin tur­valli­nen yhteisö ja sen sisäl­lä voi olla ihan mitä mieltä vain. Siitä todis­tuk­se­na on, että Suomikin uskaltaa hiukan lyödä nyrkkiä pöytään.
  [Huo­mat­takoon, että kir­joit­ta­ja ei ole Pekka Haavisto]

 40. Edel­lisen edel­lisessä pres­i­dentin vaalis­sa tun­teeno­mais­es­ti ajat­telin, että nyt on aika
  kyp­synyt naisen tulemiselle pres­i­den­tik­si. No näin kävi mut­ta mitä sit­ten seurasi. No aika
  tunkkaista fem­i­nis­min ylös­nousua uusi­in asemi­in. Sit­ten vielä päälle toinen kausi.

  Nyt näyt­täisi ole­van homo­jen vuoro päästä tapetille ja ulos kaapeis­taan pres­i­dentin lin­naan isännöimään. 

  Että saa­pa nähdä, paljonko tulevas­sa vaalis­sa Niin­istön Phuketis­sa(?) pelas­tanut­ta puhe­lin­tolp­paa muistellaan.

 41. Ode:
  “Eläke­vaari
  Blo­gin sään­nöis­sä on myös koh­ta, että kil­paile­vien puoluei­den main­ok­set pitäisi julka­ista puoluei­den omil­la sivuil­la. Tuo oli kuitenkin niin har­mi­ton, että annoin sen mennä”.

  Mis­tä johtuu moinen Väyrys-aller­gia? Eläke­vaarin kom­ment­ti oli ihan asialli­nen — mielip­i­teet oli jopa erotet­tu suluin. Aito keskustelu kai kär­sii myös myön­teistä puhet­ta myös muista ehdokkaista?! Mikä sit­ten on main­os­ta — mene ja tiedä…

  Odotan mie­lenki­in­nol­la toisen kier­roksen kan­di­daat­tien selviämistä. Miten käy Vihrei­den ään­ten mikäli Haav­is­ton sijas­ta toisel­la kier­roksel­la onkin Väyry­nen — on kai selvää kumpi ehdokkaista Niinistö/Väyrynen on useim­mis­sa asiois­sa lähempänä Haav­is­toa (pois­luet­tuna EU-asiois­sa, jois­sa pres­i­den­til­lä ei muutenkaan ole sanan­val­taa)?! Tämän ovat jopa her­rat itse mon­esti toden­neet (=Väyry­nen). Löy­tyykö Vihreiltä kant­tia kan­nat­taa Haav­is­ton poli­ti­ikkaa pelkän puolue­taus­tan sijaan? 

  Itse (Väyrysäänestäjänä) pystyn kyl­lä äänestämään Haav­is­toa mikäli Väyry­nen ei jostain kum­man syys­tä pää­sisikään toiselle kierrokselle.

 42. Pitäisikö “rasisti” kor­vat “kseno­foobikol­la” kuten englan­nis­sa? Ei tuokaan ter­mi kovin hyvin kuvaa ilmiötä mut­ta ehkä kuitenkin hiukan paremmin.

 43. AM:
  Onko­han Aamule­hdel­lä jäänyt suomet­tumisen aika päälle, kun pitää pohtia muiden val­tioiden näke­myk­siä Suomen sisäi­sistä asioista? 

  Jahas, Alma­me­di­an joh­dos­sa ollaan taas huolestunei­ta sek­suaalivähem­mistöön kuu­lu­vien kyvys­tä toimia korkeis­sa tehtävis­sä. Siis eihän niis­sä homoissa muuten mitään, mut­ta kun nuo sivistymät­tömät kansanjoukot. 

  Viimek­si närkästymis­vaaras­sa eivät olleet mus­lim­it, vaan Lapin Kansan tilaa­jat. Huolen seu­rauk­se­na tehdyt päätök­set kat­sot­ti­in lain­vas­taisik­si oikein tuomiois­tu­imes­sa saakka.

  Jokainen voi itsek­seen miet­tiä mis­tä moinen syvä huolestuneisu­us mah­taa kummuta.

 44. juha:
  SOinil­la on taas ker­ran paras vaal­itäky eli että naiset liian hel­posti vai­h­ta­vat miehiä.

  Muil­la ei ole mitään täkyä.

  Hä? Tuo­han on onnet­tomin täky ikinä! Soinin alamä­ki on alkanut.

 45. Hä? Tuo­han on onnet­tomin täky ikinä! Soinin alamä­ki on alkanut. 

  No juu. Olen itse homo ja koin silti Soinin naisia koske­van mölinän vielä ankeam­pana kuin Oinosen ja Hakkaraisen homokom­men­tit. Per­su­ton­tu­il­ta homo­fo­bi­aa osaa odot­taa, mut­ta tuo Soinin lausun­to oli kyl­lä alta kaikkien rimojen.

  1. Aika moni on ihme­tel­lyt, onko Soi­ni nyt ihan tolpil­laan. Sanoma on ymmärtääk­seni se, että naiset syr­jivät surkimus­miehiä, eivätkä rakas­tukaan rent­tuun, mikä on ihan epistä.

 46. Onnek­si Suomen pres­i­dentin val­it­se­vat suo­ma­laiset eivätkä esimerkik­si saudiarabialaiset.
  Onko­han Aamule­hdel­lä jäänyt suomet­tumisen aika päälle, kun pitää pohtia muiden val­tioiden näke­myk­siä Suomen sisäi­sistä asioista?

  Itsenäisil­lä suo­ma­laisil­la on täysi oikeus pohtia pres­i­dent­tiä valites­saan sitä miten häneen suh­taudut­taisi­in ulko­mail­la, miten hän pär­jäisi kan­sain­välisen poli­ti­ikan kiemurois­sa ja miten hänen val­in­tansa vaikut­taisi Suomen maineeseen ja vaiku­tus­val­taan. Suo­mi ei ole eristyk­sis­sä muus­ta maailmasta. 

  Mitä asioi­ta suo­ma­laiset halu­a­vat pain­ot­taa? Voi hyvinkin olla, että joidenkin kult­tuurien suh­teen het­erosek­suaalis­es­ta ja miespuolis­es­ta pres­i­den­tistä olisi Suomelle aidosti hyö­tyä. Tätä tulee pun­ni­ta vaakakupis­sa samal­la taval­la kuin muitakin, sekä sisä- että ulkopoli­it­tisia kysymyksiä.

  Muis­tut­taako täl­lainen ratio­naa­li­nen päätök­sen­teko etäis­es­ti suomet­tumista? Ehkä. Entä sitten?

 47. Work­ing­Class­Nero:
  Pitäisikö “rasisti” kor­vat “kseno­foobikol­la” kuten englan­nis­sa? Ei tuokaan ter­mi kovin hyvin kuvaa ilmiötä mut­ta ehkä kuitenkin hiukan paremmin.

  Suomes­sa on jo mon­ta sanaa pilat­tu poli­itikko­jen, lehdis­tön ja ties minkä vaikut­ta­jan toimesta.

  Suo­ma­lainen per­in­teinen tapa on, että kehenkään ei luote­ta suo­ral­ta kädeltä, tun­tem­at­toman on ensin osoitet­ta­va ole­vansa luot­ta­muk­sen arvoinen. Nyt sit­ten tämän hyvän per­in­teisen tavan nou­dat­ta­jat ovat muka rasis­te­ja, moukkia, ennakkolu­u­loisia metsäläisiä.

 48. Osmo Soin­in­vaara: Aika moni on ihme­tel­lyt, onko Soi­ni nyt ihan tolpil­laan. Sanoma on ymmärtääk­seni se, että naiset syr­jivät surkimus­miehiä, eivätkä rakas­tukaan rent­tuun, mikä on ihan epistä.

  Vois­han tos­ta Soinin höpinästä halutes­saan jotain point­ti­akin hakea. Sanoma on sikäli tot­ta, et naisil­la tosi­aan tun­tuu ole­van voimakas pref­er­enssi par­i­u­tua ylöspäin sosi­aalis­es­ti, ts. naiset tyyp­il­lis­es­ti par­i­u­tu­vat vähin­tään yhtä koulute­tun ja vähin­tään yhtä paljon tien­aa­van miehen kanssa ja tup­paa­vat karsas­ta­maan itseään huonom­min koulutet­tu­ja ja tien­aavia. Nyt kun yhteiskun­ta on mur­rokses­sa ja naiset ohit­ta­mas­sa miehet koulu­tus­ta­sos­sa ja läh­estymässä palkkauk­ses­sa, niin noi pref­er­enssit annet­tuna par­i­u­tu­mis­markki­noil­la syn­tyy kohtaan­to-ongel­ma. Koulutet­tu­jen ja hyvä­tu­losten nais­ten on vaikee löytää riit­tävän tasokas­ta paria ja koulut­ta­mat­tomien huono­tu­losten miesten on vaikee löytää ylipäätään mitään paria. 

  Jonkin ver­ran­han tol­las­ta ongel­maa on jo havait­tu tutkimuk­sis­sa, mut ite veikkaan ettei siitä muo­dos­tu sen isom­paa kri­isiä. Luul­tavasti markki­nat tas­apain­ot­taa itten­sä automaat­tis­es­ti jol­lain aikavälil­lä. Koulu­tuk­sen merk­i­tys statuk­sen määri­tyk­sessä luul­tavasti laskee(on jo laskenut) ja naiset alkaa pain­ot­ta­maan enem­män mui­ta jut­tu­ja ilman Soinin käskyjäkin.

 49. Rogue: Vois­han tos­ta Soinin höpinästä halutes­saan jotain point­ti­akin hakea. Sanoma on sikäli tot­ta, et naisil­la tosi­aan tun­tuu ole­van voimakas pref­er­enssi par­i­u­tua ylöspäin sosi­aalis­es­ti, ts. naiset tyyp­il­lis­es­ti par­i­u­tu­vat vähin­tään yhtä koulute­tun ja vähin­tään yhtä paljon tien­aa­van miehen kanssa ja tup­paa­vat karsas­ta­maan itseään huonom­min koulutet­tu­ja ja tien­aavia. Nyt kun yhteiskun­ta on mur­rokses­sa ja naiset ohit­ta­mas­sa miehet koulu­tus­ta­sos­sa ja läh­estymässä palkkauk­ses­sa, niin noi pref­er­enssit annet­tuna par­i­u­tu­mis­markki­noil­la syn­tyy kohtaan­to-ongel­ma. Koulutet­tu­jen ja hyvä­tu­losten nais­ten on vaikee löytää riit­tävän tasokas­ta paria ja koulut­ta­mat­tomien huono­tu­losten miesten on vaikee löytää ylipäätään mitään paria. 

  Jonkin ver­ran­han tol­las­ta ongel­maa on jo havait­tu tutkimuk­sis­sa, mut ite veikkaan ettei siitä muo­dos­tu sen isom­paa kri­isiä. Luul­tavasti markki­nat tas­apain­ot­taa itten­sä automaat­tis­es­ti jol­lain aikavälil­lä. Koulu­tuk­sen merk­i­tys statuk­sen määri­tyk­sessä luul­tavasti laskee(on jo laskenut) ja naiset alkaa pain­ot­ta­maan enem­män mui­ta jut­tu­ja ilman Soinin käskyjäkin.

  Asi­as­sa on toinenkin puoli. Parem­min tien­aa­va vaimo on ongel­ma mon­en miehen itse­tun­non kannal­ta. Toisaal­ta aka­teemi­sista aloista on tulos­sa nais­palk­ka-ammat­te­ja, joten tule­vaisu­u­den pariskun­ta lie­nee hyvin tien­aa­va duu­narim­ies ja huonos­ti tien­aa­va aka­teem­i­nen nainen.

  Soi­ni on toki oike­as­sa siinä, että kun tasa-arvon myötä nainenkin pystyy saavut­ta­maan taloudel­lis­es­ti itsenäisen ase­man, ei ole pakko ottaa ketä tahansa miestä riesoikseen.

 50. AM: Parem­min tien­aa­va vaimo on ongel­ma mon­en miehen itse­tun­non kannalta

  Tota argu­ment­tii kuulee aika usein ja epäilen et sen esit­täjät ei oo miet­tiny asi­aa ihan lop­pu­un asti. Taval­laan toi on tot­ta, parem­min tien­aa­va vaimo voi olla ongel­ma miehen “itse­tun­nolle”. Mut kyse ei oo siitä, et mies häpeis hyvin tien­aavaa vaimoa ja kokis itse­tun­to-ongelmia suh­teessa ympäristöön. Pikem­minkin päin­vas­toin. Useim­mat miehet ker­too kavereilleen tyy­tyväisenä, jos niil­lä on hyvin tien­aa­va lääkäri­vaimo tms. 

  Jos itse­tun­to-ongel­maa on, se johtunee tyyp­il­lis­es­ti siitä, et mies ais­tii naisen tyy­tymät­tömyy­den “kun­ni­an­hi­mot­tomaan” mieheen­sä. Naiset jot­ka on suh­teessa huonom­p­is­tatuk­siseen mieheen on tilas­tol­lis­es­ti paljon alt­ti­impia vai­h­ta­maan miestä ku sel­l­aset naiset, jot­ka on hyväs­tatuk­sisen miehen kanssa.

 51. Entäpä, jos joku ehdokas olisikin moit­tin­ut miehiä siitä, että he niin hel­posti hylkäävät esimerkik­si liho­van, van­henevan tai sairas­tu­van vai­mon — ja otta­vat tilalle nuorem­man ja hehkeäm­män? Täl­laisen sano­jaa tuskin olisi kovasti kauhis­tel­tu, vaan olisi korostet­tu kuin­ka miehen kuu­luu hyväksyä nainen sel­l­aise­naan ja ideaalisen rakkau­den nimis­sä olla piit­taa­mat­ta siitä, että nainen muut­tuu miehen silmis­sä vähem­män haluttavaksi.

  Vaikut­taa siltä, että naisille koros­tuneem­pia par­in­val­in­takri­teere­jä, kuten puoli­son taloudelli­nen ase­ma, ei sovi kri­ti­soi­da — mut­ta miehille koros­tuneem­pia par­in­val­in­takri­teere­jä, kuten puoli­son ulkonäkö ja nuoru­us, saa kritisoida.

  Ja ennen kuin joku väit­tää, ettei miesten par­in­val­in­takri­teereis­sä ole mitään järkeä tms, niin olen asi­as­ta eri mieltä. Esimerkik­si nuo­ril­la naisil­la hedelmäl­lisyys on korkeampi kuin vai­hde­vu­osia läh­estyvil­la tai ylit­täneil­lä. Tätä tarkoi­tus­ta vas­ten ei ole mikään kum­ma asia, jos evoluu­tios­sa nuorten nais­ten suosimi­nen on yleistynyt — ja vaikut­taa taustal­la myös niiden miesten halui­hin, jot­ka ovat kuitenkin tietois­es­ti päät­täneet olla han­kki­mat­ta jälkeläisiä.

 52. itsenäi­nen: Itsenäisil­lä suo­ma­laisil­la on täysi oikeus pohtia pres­i­dent­tiä valites­saan sitä miten häneen suh­taudut­taisi­in ulko­mail­la, miten hän pär­jäisi kan­sain­välisen poli­ti­ikan kiemurois­sa ja miten hänen val­in­tansa vaikut­taisi Suomen maineeseen ja vaiku­tus­val­taan. Suo­mi ei ole eristyk­sis­sä muus­ta maailmasta. 

  Mitä asioi­ta suo­ma­laiset halu­a­vat pain­ot­taa? Voi hyvinkin olla, että joidenkin kult­tuurien suh­teen het­erosek­suaalis­es­ta ja miespuolis­es­ta pres­i­den­tistä olisi Suomelle aidosti hyö­tyä. Tätä tulee pun­ni­ta vaakakupis­sa samal­la taval­la kuin muitakin, sekä sisä- että ulkopoli­it­tisia kysymyksiä.

  Muis­tut­taako täl­lainen ratio­naa­li­nen päätök­sen­teko etäis­es­ti suomet­tumista? Ehkä. Entä sitten?

  Suomet­tumisen ongel­ma oli se, että sisäpoli­it­tises­sa val­tapelis­sä käytet­ti­in ulko­val­to­jen apua. Kun min­is­tereil­lä ja pres­i­den­til­lä piti olla KGB:n hyväksyn­tä, oli tästä help­po tehdä lyömäase. 

  Nyt kun jotkut eivät henkilöko­htais­es­ti voi hyväksyä homosek­suaalia pres­i­den­tik­si (He ovat vähem­mistö) huude­taan apu­un Iranin papis­toa ja USA:n hih­hulei­ta, jot­ta myös peri­aat­teessa sal­li­vasti homouteen suh­tau­tu­vat alka­isi­vat nähdä homosek­suaalis­sa jotakin vikaa. Tämä ei ole enää nykyaikaa mielestäni. Kyl­lä me voimme lähteä siitä, että pres­i­dent­timme on kelvolli­nen kun Suomen laki ja kansa hänet hyväksyy. 

  Kan­sain­väli­sis­sä suhteis­sa mei­dän tulee rak­en­taa vuorop­uhelua eri­lais­ten maail­mankat­so­musten ja jär­jestelmien välille. Ei muut­taa omaamme nöyris­tel­läk­semme jotain todel­lista tai kuvitel­tua ulko­maan mah­tia. Ja tässä tapuk­ses­sa­han tuo uhka on enim­mäk­seen ihan omien kotois­t­en homo­foobikoidemme mieleku­vi­tuk­sen tuotetta.

 53. Tämä menee ohi aiheesta, mut­ta sanois­in, että huoli pres­i­dent­ti Haav­is­ton visi­itistä Sau­di-Ara­bi­aan on turha. Eli­iteil­lä tup­paa kaikissa yhteiskun­nis­sa ole­maan yhdet moraal­isään­nöt itselleen ja toiset rah­vaalle, ja kaksi­naa­maisu­us on usein sitä räikeäm­pää mitä eri­ar­voisem­pi ja uskon­nol­lis­es­ti van­hoil­lisem­pi yhteiskun­ta on. Sau­di-Ara­bia lie­nee tästä kirkkain esimerk­ki. Sikäläi­nen kuningasper­he ja muu eli­it­ti ei todel­lakaan elele minkään sharia-lain moraa­likood­in mukaan eivätkä he ole sem­moista edel­lyt­tämässä val­tiovierail­taan. Haav­is­to kukaties saisi diplo­maat­tises­sa yhteisym­mär­ryk­sessä kut­sun yksin ilman puolisoa, mis­sä ei olisi mitään poikkeuk­sel­lista eikä kenenkään suun­tau­tu­mista tarvit­sisi kom­men­toi­da sanal­lakaan. Val­tion­päähenkilöi­den ja diplo­maat­tien kesken vai­etaan tak­tis­es­ti kaiken aikaa oikeasti merk­i­tyk­sel­li­sistäkin asioista.

 54. Juha: Nyt kun jotkut eivät henkilöko­htais­es­ti voi hyväksyä homosek­suaalia pres­i­den­tik­si (He ovat vähem­mistö) huude­taan apu­un Iranin papis­toa ja USA:n hih­hulei­ta, jot­ta myös peri­aat­teessa sal­li­vasti homouteen suh­tau­tu­vat alka­isi­vat nähdä homosek­suaalis­sa jotakin vikaa. Tämä ei ole enää nykyaikaa mielestäni. 

  Erit­täin hyvä rin­nas­tus. Tämä argu­men­toin­tis­trate­gia “enhän minä mut­ta muut” on muutenkin vähän hal­pa­mainen, kts. esim. “enhän minä nyt muuten homo­jen adop­tio-oikeut­ta vas­tus­ta, mut­ta kyl­lä niil­lä lap­sil­la olisi vaikeaa koulus­sa”. Siis törkeim­män öykkärin (Neu­vos­toli­it­to, Iran, paikalli­nen kouluk­iusaa­ja) sään­nöil­lä men­nään? Eikö oikeu­den­mukaisu­us muka merk­itse mitään?

  Niis­sä tapauk­sis­sa mis­sä kyse on aidosti tietämät­tömyy­destä tai kyken­emät­tömyy­destä nähdä argu­mentin heikkous, niin okei, siitä para­nee kyl­lä, mut­ta usein kyse lie­nee ihan vain oman syr­jivän asen­teen peittelystä.

  Mielestäni on muutenkin ikävää, miten paljon tääl­läkin koko keskustelu on men­nyt Haav­is­ton yksi­tyiselämän puimisek­si. Jos joku sanoo, että poli­itikon yksi­tyiselämä kuu­luu kansalle, niin se tarkoit­taa käytän­nössä samaa kuin että pysykööt homot kaapis­sa jos mieliv­ät virkoi­hin. Näi­hin jut­tui­hin tör­mää “yllät­täen” yleen­sä vain inter­netis­sä, harvem­min ulkoilmassa.

  Olen sanonut sen aiem­minkin, mut­ta itse toivon Haav­is­ton ilah­dut­ta­van esimerkin osoit­ta­van, miten vaa­likam­pan­jaa käy­dään järkeväm­min ja tulok­sel­lisem­min kuin viime keväänä. Muiden ala-arvoiset jutut jätetään omaan arvoon­sa ja keski­tytään enem­män siihen sop­ua rak­en­tavaan otteeseen.

 55. a_l
  Viimek­si närkästymis­vaaras­sa eivät olleet mus­lim­it, vaan Lapin Kansan tilaa­jat. Huolen seu­rauk­se­na tehdyt päätök­set kat­sot­ti­in lain­vas­taisik­si oikein tuomiois­tu­imes­sa saakka. 

  Ja toisaal­ta taas Lapin Kansan edelli­nen pää­toimit­ta­ja meni syyl­listymään vielä pahempaan rien­aamiseen: antoi lausun­non että hänestä homosek­suaalin voi olla han­kala toimia Lapin Kansan päätoimittajana.

  Luon­nol­lis­es­ti moi­ses­ta kam­mot­tavu­ud­es­ta tuli de fac­to potkut eikä kukaan sanonut mitään. 

  Että täm­möistä suvait­se­vaisu­ut­ta puolin ja toisin.

 56. http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/92018-naivatko-miehet-alaspain

  Jos on tot­ta, että naiset eivät kat­so rahan perään parisuh­teeseen men­nessään, niin sit­ten on silkkaa sat­tumaa, että he keskimäärin “nai­vat” kol­man­nek­sen itseään parem­paa tun­tipalkkaa saa­van miehen, joiden koko vuo­den ansiot ovat puo­let suurem­mat kuin hei­dän omat vuosiansionsa.

  Ottaen huomioon että miehet katso­vat eniten ikää ja kauneut­ta, niin on kyl­lä täyt­tä kukkua väit­tää, että duu­narim­iehen ja koulute­tun naisen liiton toim­imi­nen olisi edes suurim­mak­si osak­si miehestä kiin­ni. Ei var­masti ole.

 57. En kat­sonut tätä showta

  http://www.iltasanomat.fi/presidentinvaalit/pekka-haavistolta-tivattiin-vastauksia-seksuaalisesta-suuntautumisesta/art-1288438891242.html

  mut­ta eikö rupea jo riittämään?

  Mitä ihmeen tekemistä on Soinin uskon­nol­la tai Haav­is­ton homoudel­la vaa­likam­pan­jan kannalta?

  Täysin älytön­tä älämölöä. Suo­ma­lainen media on täysin surkea­ta ja alas­va­jon­nut­ta vain­o­harha­ia­ta häröi­lyä, joka ei yhdy todel­lisu­u­teen mis­sään kohtaa.

  Mis­sä ovat kun­nol­liset jouranalistit?

  Suo­ma­lainen talous­me­di­akin kuvit­telee hoita­vansa leiviskän­sä kun lait­taa otsikoi­ta joil­la saa klikkauk­sia tyyliin

  Kat­so täältä, kuin­ka vuokraisän­tä kusettaa

  Kat­so täältä, paljonko naa­purisi tienaa

  jne jne.

  Surkeaa

 58. Haav­is­to oli tänään 30.12. TV-ten­tis­sä suo­ras­tan häikäi­sevän hyvä. Eri­no­maisen edus­ta­va pres­sa eikä vain edus­ta­va van myös osaa­va, humaani ja sydä­men­sivistynyt. Paras!

 59. Naiset prefer­oi­vat miehiä, joiden tulota­so on hei­dän omaansa parem­pi, vähän samaan tapaan kuin he prefer­oi­vat miehiä, jot­ka ovat naisia pidempiä. 

  Soinin lausun­to oli aivan ymmär­ret­tävä, vaik­ka se olikin vain sama kuin “naisen euro on 80 sent­tiä” toisin ilmais­tu­na. Sil­lä on yksi mielekäs poli­it­ti­nen dimen­sio. Nimit­täin, voimme nähdä, että suo­ma­lainen koulu­tusjär­jestelmä koulut­taa naiset korkeam­malle kuin miehet. Tämänkin ääneen sanomi­nen on jo vähin­tään jonkin­lainen faux pas, mut­ta tilas­tot ker­to­vat karua kieltään.

  Humoris­tisin yksi­tyisko­h­ta oli taan­noin Tekni­ik­ka ja Talous lehden artikke­li, jos­sa valitelti­in lasikatos­ta insinööri­aloil­la, ja todis­teek­si annet­ti­in tilas­tot, joiden mukaan naisil­la on johtote­htävis­sä liki 20 pros­entin yliedus­tus. Naisia on nimit­täin TEKin jäsenistä 17 pros­ent­tia, ja nais­ten osu­us johtote­htävis­sä on yli 20 pros­ent­tia, tutkimus- ja kehi­tysjo­hta­jista se on 25%. 

  Vain Suomes­sa tämä voidaan tulki­ta niin, että naisia syr­jitään johtote­htävi­in valittaessa.

 60. a_l Viimek­si närkästymis­vaaras­sa eivät olleet mus­lim­it, vaan Lapin Kansan tilaajat. 

  En tiedä Lapin Kansas­ta mut­ta Lapin kansa (pienel­lä k‑kirjaimella) ei suh­taudu Haav­is­toon ollenkaan ennakkoluuloisesti.

  YLE: Haav­is­to yllä­tysvoit­ta­ja Lapissa
  Vihrei­den Pekka Haav­is­to on Lapin Radion tuoreen pres­i­dent­tiky­se­lyn yllä­tysvoit­ta­ja. Haav­is­to sai net­tiäänistä 28 pros­ent­tia ja toisek­si tul­lut keskus­tan Paa­vo Väyry­nen 27 pros­ent­tia. Tulos on yllä­tys ver­rat­tuna kah­teen aiem­paan Lapin Radion net­tiky­se­lyyn, joiden voit­ta­ja oli perus­suo­ma­lais­ten Timo Soini.

  Haav­is­ton kan­na­tus näyt­tää läht­e­neen äkil­liseen nousu­un. Väit­te­lyt ja haas­tat­te­lut ovat ilmeis­es­ti vaikut­ta­neet hyvin positiivisesti!

 61. Osmo Soin­in­vaara: Aika moni on ihme­tel­lyt, onko Soi­ni nyt ihan tolpil­laan. Sanoma on ymmärtääk­seni se, että naiset syr­jivät surkimus­miehiä, eivätkä rakas­tukaan rent­tuun, mikä on ihan epistä.

  Joo, tuo­han se sanoma tietenkin on. Vaik­ka on tietenkin muodikas­ta ja silleen pikkunäp­pärästi älykästä ymmärtää asioi­ta tahal­laan väärin (etenkin net­tikeskustelus­sa), vakavasti otet­taviksi pyrkivien poli­itikko­jen, kuten Soi­ni & Vaara luulisi kykenevän liikku­maan vähän korkeam­mal­la tasolla.

 62. Haav­is­to: Ei niitä sään­töjä saa mihinkään pysyvään linkki­in, jos­ta ne saisi klikat­tua hel­posti näkyvi­in? Itse en sään­töjä tiedä ja välil­lä tun­tuu, että ain­oa syy moderoin­ti­in on ettei tiet­tyjä asioi­ta saa kritisoida.

  Olen samaa mieltä enkä yritä kir­joit­taa tätä enem­pää. Olen pahoil­lani Soini­vaaran puoles­ta, sil­lä koen hänen lah­jakkaana miehenäkin joutuneen ken­ties jos­sain määrin itseasetet­tuun ansaan n.s tosi­a­sioiden ulkopuolelle.

  1. En ole pois­tanut yhtään jut­tua sen takia, ettei jotain asi­aa saisi kri­ti­soi­da. Sek­suaalivähem­mistöjä solvaavia alatyylisiä jut­tu­ja olen pois­tanut, kos­ka jotain yelisiä käyt­täy­tymis­sään­töjä on hyvä nou­dat­taa. Eri puoluei­den kan­nat­ta­jien lähet­tämät vaal­i­main­ok­set pois­tan myös.

 63. Tiedemies: Naiset prefer­oi­vat miehiä, joiden tulota­so on hei­dän omaansa parem­pi, vähän samaan tapaan kuin he prefer­oi­vat miehiä, jot­ka ovat naisia pidempiä. 

  Tilas­tol­lis­es­ti miehet ovat pidem­piä, suurem­pit­u­loisia ja aiem­min myös parem­min koulutet­tu­ja. Olisi aika paljon van­ho­ja piiko­ja jos naiset eivät keskimäärin menisi itseään pidem­pi­en ja varakkaampi­en miesten kanssa naimisiin.

  Rent­tunäkökul­mas­ta nais­ten korkeampi tulo- ja koulu­tus­ta­so pienen­tää tar­jon­taa suh­teel­lis­es­ti korkeam­man statuk­sen miehistä, eli vähen­tää kilpailua. 🙂

 64. “Evert The NeveR­est kir­joit­ti 24.12.2011 kel­lo 10:16
  Pari kan­na­tus­pros­ent­tia on var­masti rop­sah­tanut kaveru­ud­es­ta Teu­vo Hakkaraisen kanssa”

  Haav­is­ton han­kki­mat kan­na­tus­pros­en­tit sulavat tai suli­vat jo, kun min­is­teri Hei­di Hau­ta­la luvan­nut tar­jo­ta tänään Finnairin ja Ilmarisen kaveruk­sille sovittelukahvit.

  Hau­ta­la on sanonut, että hän ei ole tarkoit­tanut sitä mitä eduskun­nas­sa sanoi, joka tulkit­ti­in asiantun­ti­japi­ireis­sä per­in­teis­es­ti tavak­si ilmoit­taa jonkun erottamisesta.

  Hau­ta­la päin­vas­toin sanoi tänään YLE:lle ole­vansa iloinen siitä, että Ilmari­nen on ilmoit­tanut ole­vansa valmis lisäämään avoimuut­ta yhtiön teke­mis­sä lähipi­irin asuntokaupoissa.

 65. Vehviläisen asun­tokaup­pa on törkeää veronkiertoa.

  Jos hän on asunut asun­nos­sa kak­si vuot­ta, hänen ei tarvitse mak­saa ylisu­ures­ta myyn­ti­hin­nas­ta ja myyn­tivoitos­ta veroa.

  Kaup­paan liit­tynyt ehto takaisi­nos­tos­ta oli var­masti aiko­mus ostaa asun­to takaisin hal­val­la hin­nal­la ja voitol­la. Sekin verot­tomasti, lail­liseti ja hyvän hallinto­ta­van mukaises­ti, kuten min­is­terin totea­mus implikoi.

  Onko vihreä min­is­teri liian vihreä vas­tatak­seen näistä asioista? ja onko hän tehtävien­sä ja van­no­mansa min­is­ter­in­valan tasalla.

  Jos tämä on hyvän hallinto­ta­van mukaista ja lail­lista, tiedos­sa on melkoinen asun­tokaup­pabu­u­mi yri­tyskoos­ta riippumatta. 

  Min­is­teri Hei­di Hau­ta­la siu­naa tämän har­maan talouden veronkier­ron tänään main­in­nal­la “lail­lista ja hyvän hallinto­ta­van mukaista”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.