Hyvitysmaksu poistuu

Jos­kus jokin onnis­tuu­kin. Hal­li­tus­puo­lu­eet sopi­vat jo viik­ko sit­ten, että Paa­vo Arhin­mäen esi­tys­tä hyvi­tys­mak­sun ulot­ta­mi­ses­ta mat­ka­pu­he­li­miin ja muu­hun sel­lai­seen ei toteu­te­ta. Vuo­den 2013 alus­ta koko hyvi­tys­mak­su kor­va­taan ”muul­la jär­jes­te­lyl­lä”. Ensi vuon­na hyvi­tys­mak­sua yri­te­tään periä van­hois­ta koh­teis­ta, jol­loin vuo­den ajak­si mak­su­ja nos­te­taan mak­su­tu­lon las­kun estä­mi­sek­si. Se, että uuteen käy­tän­töön siir­ry­tään vas­ta vuon­na 2013 joh­tui sii­tä, että asia tuli esil­le niin myö­hään, ettei uut­ta jär­jes­te­lyä ehdit­ty val­mis­tel­la ja liit­tää ensi vuo­den budjettiin.

Sii­tä, mikä tuo uusi jär­jes­te­ly on, ei ole sovit­tu, mut­ta vaih­toeh­to­ja tai­taa olla vain kak­si. Joko val­tio mak­saa hyvi­tys­mak­sun vero­tu­lois­ta (yksin­ker­tais­ta) tai media­mak­su peri­tään tuon vuon­na 2013 voi­maan tuloe­van YLE-veron yhtey­des­sä. Täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa ei ole mitään muu­ta jär­keä kuin se, että niin voi­daan kier­tää budjettikehyksiä.

Vih­rei­den aja­ma kan­ta meni läpi mel­kein sel­lai­se­naan. Emme voi­neet hyväk­syä hyvi­tys­mak­sun laa­jen­nus­ta emme­kä oikein sen nykyis­tä­kään olo­muo­toa, mut­ta halusim­me tur­va­ta musii­kin­te­ki­jöi­den tulot.

 

60 vastausta artikkeliin “Hyvitysmaksu poistuu”

 1. val­tio mak­saa hyvi­tys­mak­sun vero­tu­lois­ta (yksin­ker­tais­ta) tai media­mak­su peri­tään tuon vuon­na 2013 voi­maan tuloe­van YLE-veron yhtey­des­sä” — eli veron­mak­sa­jien pitää “tur­va­ta musii­kin­te­ki­jöi­den tulot.” Eikö sil­lä, mitä pitää repiä veron­mak­sa­jien sel­kä­na­has­ta ole mitään rajaa? Luu­li­si val­tion­ta­lou­den ali­jää­mien sekä kes­tä­vyys­va­jeen paik­kaa­mi­ses­sa ole­van jo tar­peek­si tehtävää!

 2. Vään­tä­kää nyt minul­le rau­ta­lan­gas­ta mik­si musii­kin­te­ki­jöi­den tulot pitää tur­va­ta minun valo­ku­va­har­ras­tuk­se­ni kautta. 

  Nyky­va­lo­ku­vaa­mi­nen vaa­tii mel­koi­ses­ti tal­len­nus­ti­laa, joten mak­san eri­lais­ten tal­len­nus­vä­li­nei­den hin­nas­sa aika pal­jon “hyvi­tys­mak­sua”.

  Musiik­kia kuun­te­len Spo­ti­fyn kaut­ta ja olen täy­sin tie­tä­mä­tön min­ne minun mak­sa­ma­ni vaa­ti­ma­ton kuu­kausi­mak­su pää­tyy. Se on muusi­koi­den ja Spo­ti­fyn väli­nen asia. Minä en kopioi lai­ton­ta musiik­kia, en myös­kään lail­lis­ta. Minä suo­ra­tois­tan musiik­kia tie­to­ko­nee­ni kaut­ta. Tie­to­ko­nees­sa­ni on erit­täin run­saas­ti tal­len­nus­ti­laa, mut­ta ei ensim­mäis­tä­kään musiik­ki­kap­pa­let­ta tallennetuna.

  Vie­lä vähem­män ymmär­rän sitä, että muusi­koil­le pitäi­si alkaa vero­tuk­sen kaut­ta kerää­mään koleh­tia. Ken­ties olen vaan kyl­mä ja kyy­ni­nen, mut­ta minus­ta se on voi voi ja kyy­nel, ellei kaup­pa käy.

 3. Onpas erin­omai­nen uuti­nen! Hienoa.

  Ainoa kor­jaus kir­joi­tuk­see­si on se, että hyvi­tys­mak­sus­sa ei ole kyse vain muusi­koi­den tuloista.

  Hyvi­tys­mak­su-sivuil­ta saa hel­pos­ti sel­vil­le että suu­rim­mat yksit­täi­set sii­vut hyvi­tys­mak­su­tuo­tois­ta mene­vät itsea­sias­sa Kopios­tol­le ja AVEK:lle, jot­ka jaka­vat rahaa “hen­ki­lö­koh­tai­si­na kor­vauk­si­na tele­vi­sio-ohjel­mien teki­jöil­le” ja “audio­vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin edis­tä­mi­sel­le”. Tämän vuok­si minua on aina hiu­kan huvit­ta­nut “Teos­to-vero” ‑ter­min käyttö.

  AVEK:n tukien mer­ki­tys esim. koti­mai­sen lyhyt- ja doku­ment­tie­lo­ku­vien tuo­tan­nos­sa on suuri.

  Jaka­va järjestö 
  Kopios­to ry 1 264
  Gra­mex ry 1 039
  Teos­to ry 968
  Tuo­tos ry 186

  Yhteen­sä: 3 457

  Tili­tyk­set teki­jöi­den yhtei­siin tarkoituksiin 
  Audio­vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin edis­tä­mis­kes­kus (AVEK) 1 195
  Esit­tä­vän Sävel­tai­teen Edis­tä­mis­kes­kus (ESEK) 388
  Luo­van sävel­tai­teen edis­tä­mis­kes­kus (LUSES) 365
  LUSES ja ESEK yhtei­ses­ti AV-varo­ja 256
  Teki­jä­noi­keu­den tie­do­tus- ja val­von­ta­kes­kus 150
  Suo­men Teki­jä­noi­keu­del­li­nen Yhdis­tys 64,5
  Kir­jal­li­suu­den edis­tä­mis­kes­kus 58
  Kuvasto/Visuaalisen tai­teen edis­tä­mis­kes­kus (VISEK) 17
  Kuu­ro­jen Liit­to 3,5

  Yhteen­sä 2 497

  Ope­tus­mi­nis­te­riö päät­tää myö­hem­min 146

  Kaik­ki yhteen­sä 6 100

 4. Yle mak­sua ei voi miten­kään hyväk­syä. Ei ole perus­tel­tua teh­dä pak­koa asias­ta, jon­ka asiak­kaat ovat hylkäämässä

 5. Paa­vo-poi­ka se väläyt­te­li­kin jo blo­gis­saan hyvi­tys­mak­sun siir­tä­mis­tä net­ti­liit­ty­miin. Tuo­ta ei voi perus­tel­la mil­lään muul­la kuin hel­pol­la taval­la kerä­tä rahaa. Net­ti­liit­ty­män­kään pää­asial­li­nen käyt­tö­tar­koi­tus ei ole musii­kin ja elo­ku­vien yksi­tyi­nen lail­li­nen kopiointi.

  Miten netis­sä voi kopioi­da lail­li­ses­ti yhtään mitään, mikä meni­si oikeas­ti hyvi­tys­mak­sun pii­riin? Joko netis­tä oste­taan teok­sia tai sit­ten nii­tä kopioi­daan laittomasti.

  Jos ostat net­ti­kau­pas­ta cd-levyn digi­taa­li­se­na, niin se kopio, min­kä netin yli levys­tä teet ei ole vie­lä yksi­tyis­tä kopioin­tia vaan se ensim­mäi­nen kopio, eli alku­pe­räi­nen osta­ma­si teos­kap­pa­le. Jos ostat val­miin cd-levyn kau­pas­ta, ei sii­nä­kään tar­vit­se mak­saa ensin musii­kis­ta ja sit­ten vie­lä hyvi­tys­mak­sua sii­tä cd-aihios­ta, jol­le levy-yhtiö on itse sen musii­kin pai­na­nut. Strea­maus­pal­ve­luis­sa­kaan yksi­tyis­tä kopioin­tia ei syn­ny, sil­lä lail­li­sen pal­ve­lun pitää jo muu­ten­kin mak­saa teki­jöil­le lähet­tä­mäs­tään musii­kis­ta, vähän niin kuin radion. Jot­ta oli­si mitä hyvit­tää, pitäi­si pys­tyä lail­li­ses­ti kopioi­maan esi­mer­kik­si kau­pal­lis­ta musiik­kia netis­tä ilmai­sek­si, mikä on nykyi­sin mah­do­ton­ta.

  Jos nimit­täin kopioit musii­kin jos­tain satun­nai­sel­ta net­ti­sai­til­ta, niin se tai­taa olla nykyi­sin lai­ton­ta. Jos net­ti­sait­ti on ns. lail­li­nen, eli esi­mer­kik­si levy­fir­man oma, niin se voi­daan rin­nas­taa levy­jen myy­mi­sen, eli levy­fir­ma jakai­si ilmai­sia single­jä, jol­loin sii­nä­kään tapah­tu­va kopioin­ti ei ole hyvi­tys­mak­sun alais­ta. Jot­ta hyvi­tet­tä­vää syn­tyi­si, pitäi­si siis teh­dä netin kaut­ta kopio kave­rin levys­tä. Mut­ta lail­li­sen läh­teen vaa­ti­mus taas tai­taa tar­koit­taa, että jos kave­ri­si on teh­nyt levys­tään kopion ja jakaa sitä netis­sä, niin sen kopion kopioi­mi­nen ei ole­kaan lail­lis­ta. Eli hyvi­tys­mak­su ei päti­si tähän­kään. Loput teok­set ovat joko DRM-suo­jat­tu­ja tai muu­ten vaan kopio­suo­jat­tu­ja, jois­ta ei taas­kaan saa teh­dä lail­li­sia kopioita.

  Eli ei ole, mitä hyvit­tää.

  Joku ylei­nen hyvitysmaksu/mediamaksu ‑kom­bi­naa­tio voi­si olla sii­nä mie­les­sä hyvä rat­kai­su, jos sen mak­sa­mal­la sai­si samal­la oikeu­den har­ras­taa ei-kau­pal­lis­ta kopioin­tia yksi­tyi­seen käyt­töön, myös netis­sä. Täl­löin nykyi­nen lai­ton kopioin­ti muut­tui­si takai­sin lail­li­sek­si ja palai­si hyvi­tys­mak­sun pii­riin. Täl­löin pääs­täi­siin koh­tuul­li­suu­des­sa takai­sin 90-luvul­le ja eroon näis­tä tie­dos­ton­ja­koon liit­ty­vis­tä laki­ju­tuis­ta sun muis­ta yksi­tyis­hen­ki­lön oikeusmurhista.

  Vie­lä yksi heitto:

  Mik­sei sitä hel­ve­tin hyvi­tys­mak­sua voi periä nii­den teos­ten hin­nas­sa?

  Jos ostat cd:n, ostat samal­la oikeu­den kopioi­da sitä yksi­tyi­ses­ti lähi- ja kave­ri­pii­ris­sä ilman eril­lis­tä lisä­hy­vi­tys­tä tal­len­nus­me­dian ja lait­tei­den osal­ta. Kir­jas­tol­le cd-levyt tai­ta­vat jo nyt mak­saa enem­män kuin yksi­tyi­sil­le. Mak­su jakau­tui­si tasai­ses­ti niil­le, jot­ka teok­sia osta­vat ja samoin hyvi­tyk­set voi­tai­siin hel­pom­min jyvit­tää niil­le muusi­koil­le, joi­den levy­jä­kin ostetaan.

  Levy-yhtiöt ja teki­jä­noi­keus­ma­fia eivät tie­ten­kään haluai­si tätä, kun se oli­si omas­ta bis­nek­ses­tä pois. Mut­ta oma­pa­han on ongel­man­sa­kin: nyt se on jon­kun muun bis­nek­ses­tä pois.

 6. Kiu­ru (sdp.) selit­tää omal­la has­sul­la, totuut­ta muun­te­le­val­la mate­ma­tii­kal­laan sitä, miten 438 mil­joo­nas­ta 480 mil­joo­naan nouse­va mak­su aiheut­taa sen, että kes­ki­mää­rin mak­sut pienenevät. 

  Dema­ri­lo­giik­kaa parhaimmillaan.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se pie­ne­nee niil­lä, jot­ka ovat mak­sa­neet TV-luvan ja kas­vaa niil­lä, jot­ka eivät ole.

  Osmo siis väit­tää, että kah­den tulon­saa­jan per­heen tule­va mak­su 2 x 140€ = 280€ on vähem­män kuin 244€ euroa, joka mak­su on nyt.

  Voi­sit­ko perus­tel­la mil­lä las­ken­ta­ta­val­la olet tuon tul­kin­ta­si tehnyt

 8. Hie­nos­ti hoi­det­tu, hyvä vihreät!

  Yle-veros­ta onkin siis tulos­sa laa­jem­pi media- tai kult­tuu­ri­ve­ro? Ei vält­tä­mät­tä huo­no jut­tu, mut­ta laa­jem­paa veroa mak­sa­vien tuli­si saa­da jotain vas­ti­net­ta mak­suis­taan, var­sin­kin kun enti­sen hyvi­tys­mak­sun osuus pää­ty­nee pit­käl­ti nor­maa­lia elin­kei­no­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le henkilöille. 

  Oikeus ostaa c‑kasetteja ilman hyvi­tys­mak­sua ei oikein riitä.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Monel­la on telk­ka­ri myös kesämökillä.

  Kak­kos­telk­ka­ris­ta ei ole tar­vin­nut mak­saa erik­seen enää vuosikymmeniin.

  Siis mis­sä se mak­sun ale­ne­mi­sen point­ti on?

  Vai onko kysees­sä taas tyy­pil­li­nen polii­ti­kon totuus?

 10. Simo Mele­nius:
  Paa­vo-poi­ka se väläyt­te­li­kin jo blo­gis­saan hyvi­tys­mak­sun siir­tä­mis­tä nettiliittymiin. 

  Mis­sä? En kyl­lä löy­tä­nyt mois­ta koh­taa Arhin­mäen blo­gis­ta, tai sit­ten meni jotain ohi.

 11. Poli­tii­kas­sa käy jos­kus niin, että velat on saa­ta­via ja menot tuloja. 

  Kun veron­mak­sa­ja mak­saa enem­män (täs­sä tapauk­ses­sa kes­ki­mää­rin 14% enem­män) on se Suo­ma­lai­sel­le säästöä!

 12. tpyy­luo­ma: Mis­sä? En kyl­lä löy­tä­nyt mois­ta koh­taa Arhin­mäen blo­gis­ta, tai sit­ten meni jotain ohi.

  Tääl­tä löy­tyy (http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2011/tekijan-puolella-isoja-mediakorporaatioita-vastaan/):

  Hyvi­tys­mak­suis­sa pitää seu­ra­ta ala­ti muut­tu­vaa maa­il­maa. Hyvi­tys­mak­su­ker­ty­män vähen­ty­mi­nen on saa­ta­va pysäy­te­tyk­si ja sen taso uudel­leen nousuun. Nopei­den net­tiyh­teyk­sien – joi­ta siis käy­te­tään laa­ja­mit­tai­ses­ti teki­jä­noi­keus­suo­ja­tun sisäl­lön lataa­mi­seen – liit­tä­mi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jes­tel­mään saat­tai­si olla yksi osa ratkaisua.”

 13. tpyy­luo­ma: Mis­sä? En kyl­lä löy­tä­nyt mois­ta koh­taa Arhin­mäen blo­gis­ta, tai sit­ten meni jotain ohi.

  Eipä se ollut­kaan net­ti­liit­ty­miin, vaan näin:

  Nyt on teh­ty ase­tus­luon­nos, jos­sa hyvi­tys­mak­su ulo­te­taan media­soit­ti­mil­la varus­tet­tui­hin kän­ny­köi­hin ja tie­to­ko­nei­siin. Näi­tä lait­tei­ta käy­te­tään pal­jon tallentamiseen”.

  Tuo on suo­ra lai­naus Arhin­mäen blo­gis­ta. Kyse on siis laa­jem­mas­ta otok­ses­ta kuin vain net­ti­liit­ty­mien verot­ta­mi­nen. Usein­han yhden liit­ty­män taka­na on useam­pia tietokoneita.

  Ja kyl­lä, kaik­ki tie­to­ko­neet on varus­tet­tu media­soit­ti­mel­la. Ja nyky­ään myös lähes kaik­ki puhelimet.

 14. Opa:
  Vie­lä vähem­män ymmär­rän sitä, että muusi­koil­le pitäi­si alkaa vero­tuk­sen kaut­ta kerää­mään kolehtia. 

  Niin­pä, mik­si pitäi­si? Oli­si­ko ihan koh­tuu­ton­ta, että musiik­ki­tu­lot pitäi­si­kin saa­da tal­len­ne­myyn­nis­tä, keik­kai­lus­ta, radio- ja net­ti­soi­tos­ta yms. eikä veron­mak­sa­jil­ta verotuksena?

 15. Jou­ni Martikainen. 

  Lue­pa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yri­tä ymmär­tää että kyse ei ole vain “muusi­koi­den” tuloista/menoista. Eri­tyi­ses­ti AV-puo­lel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä kes­kus­te­lu on täy­sin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

 16. B.J:
  Kiu­ru (sdp.) selit­tää omal­la has­sul­la, totuut­ta muun­te­le­val­la mate­ma­tii­kal­laan sitä, miten 438 mil­joo­nas­ta 480 mil­joo­naan nouse­va mak­su aiheut­taa sen, että kes­ki­mää­rin mak­sut pienenevät. 

  Dema­ri­lo­giik­kaa parhaimmillaan.

  Kyl­lä. Kes­ki­mää­rin mak­sut pie­ne­ne­vät, kos­ka mak­sa­jien mää­rä lisään­tyy. Ei sii­nä mitään ihmeel­lis­tä logiik­kaa ole, pelk­kää kertolaskua.

 17. Han­nu Oska­la:
  Jou­ni Martikainen. 

  Lue­pa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yri­tä ymmär­tää että kyse ei ole vain “muusi­koi­den” tuloista/menoista. Eri­tyi­ses­ti AV-puo­lel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä kes­kus­te­lu on täy­sin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

  Aivan yhtä vähän kuin vero­tus­ta musiik­ki­tu­lo­jen tuot­ta­mi­sek­si hyväk­syn kor­va­mer­kit­tyä vero­tus­ta (joka itse asias­sa hyvi­tys­mak­su­kin on) “hen­ki­lö­koh­tai­sik­si kor­vauk­sik­si tele­vi­sio-ohjel­mien teki­jöil­le ja rahoi­tuk­sek­si audio­vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin edistämiselle”.

  Oli­si­ko ihan koh­tuu­ton­ta, että TV-väen tulo­jen pitäi­si­kin ker­tyä TV-yhtiöil­tä (mm. YLE-mak­sun kaut­ta), TV-esi­tyk­sis­tä yms. eikä veron­mak­sa­jil­ta vero­tuk­se­na? Ja oli­si­ko koh­tuu­ton­ta, että val­tion pää­tök­sel­lä tapah­tu­va audio­vi­sua­li­sen kult­tuu­rin edis­tä­mi­nen oli­si ihan samal­la vii­val­la mui­den bud­jet­ti­me­no­jen kans­sa nii­tä priorisoitaessa?

 18. Tule­vai­suu­des­sa kun kaik­ki sit­ten rahoit­taa koti­mais­ta musiik­ki­teol­li­suut­ta niin ei lie­ne koh­tuu­ton vaa­ti­mus että me kan­sa­lai­set saa­daan käyt­tää tuo­tet­tua mate­ri­aa­lia vapaas­ti ilman kopioin­ni­nes­to tek­nii­koi­ta. Jotain ehto­ja lie­nee koh­tuul­lis­ta tuen mak­sa­jan esit­tää jos täl­lais­ta jär­jes­tel­mää pitää pyörittää.

  Jär­jes­tel­mää voi­si myös tehos­taa niin että tuen jako­pe­rus­tee­na ole­vat asiat rekis­te­röi­tyis auto­maat­ti­ses­ti VM:n tie­to­ko­neel­le, jos­ta veroeu­rot sit­ten jakaan­tui­si­vat nii­tä vail­la ole­vil­le muusi­koil­le. Jäte­tään tehot­to­mat yhdis­tyk­set pois välis­tä ja pääs­te­tään nii­den työ­voi­ma teke­mään tuot­ta­vaa työtä.

  Vähin­tä mitä voi­daan yhdis­tyk­sil­le teh­dä on sulaut­taa ne val­tioon kuten kri­naa­li­huol­to­yh­dis­tyk­sel­le tehtiin.

  Tai olis­ko sit­ten­kin mah­dol­lis­ta että muusi­kot vois vaan tul­la toi­meen ihan omillaan?

 19. Jär­jes­te­lyn toi­mi­vuus kan­sa­lai­sen kan­nal­ta sel­vi­ää vas­ta jos­kus 2018. Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su on har­mil­li­nen, mut­ta meno­na var­sin pie­ni — jos se nyt siir­re­tään verok­si (huo­nom­pi vaih­toeh­to) mak­su­ta­so pomp­paa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa toden­nä­köi­ses­ti moninkertaiseksi. 

  Yle-veroon tuo­ta mak­sua ei voi­ne siir­tää, kos­ka asioil­la ei ole tosia­sial­lis­ta yhteyt­tä. Vähän sama kuin jos kaset­ti­mak­su siir­ret­täi­siin koiraveroon

  Esi­tän myös, että Yle-veron suh­teen toi­mi­taan kuten auto­ve­ro­tuk­ses­sa, eli jos ei käy­tä — ei myös­kään mak­sa. Rat­kai­su on tek­ni­ses­ti help­po nykyi­sel­lä Digi-TV ‑aika­kau­del­la eli perin­tä tapah­tuu mak­su­kor­til­la ja ohjel­mat salataan.

  Radio-toi­min­nan kulut voi­si kat­taa jul­ki­sis­ta varois­ta kos­ka Yle:n vas­tuul­la lie­nee krii­sia­jan tie­do­tus ja tek­niik­ka mak­su­jen peri­mi­sek­si puut­tuu. Käy­tän­nös­sä tar­vit­ta­neen vain pari jul­kis­ta radio­ka­na­vaa, kum­mal­le­kin viral­li­sel­le kie­lel­le omansa.

  Vapau­tu­neet taa­juu­det voi­si lait­taa vaik­ka huu­to­kaup­paan, ja taa­juus myy­dään esim. vii­dek­si vuo­dek­si ker­ral­laan kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Näi­den menes­ty­mi­sen voi­si sit­ten kan­sa päät­tää kana­va­va­lin­nal­laan, var­sin demo­kraat­tis­ta eikö vaan?

 20. Han­nu Oska­la: Jou­ni Mar­ti­kai­nen. Lue­pa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yri­tä ymmär­tää että kyse ei ole vain “muusi­koi­den” tuloista/menoista. Eri­tyi­ses­ti AV-puo­lel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.Tämä kes­kus­te­lu on täy­sin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

  Ei nyt sit­ten puhu­ta mihin se raha pää­tyy. Puhu­taan vaik­ka sii­tä, että mik­si minul­ta pitäi­si ottaa rahaa pois sen takia, että minul­la on tie­to­ko­ne ja puhe­lin, jois­sa kum­mas­sa­kin on mediasoitin?

  Aiem­mas­sa vies­tis­sä­ni ker­roin jo, että tie­to­ko­nees­sa­ni on isot kiin­to­le­vyt, mut­ta ei kap­pa­leen kap­pa­let­ta musiik­kia. Ei siel­lä ole kuin itse kuvaa­mia­ni video­tal­len­tei­ta­kaan. Ei siel­lä ole mis­tään kir­jas­ta tai muus­ta­kaan tai­de­teok­ses­ta jäl­jen­nök­siä. Puhe­lin­ta kos­ke­vat ihan samat jutut. Puhe­li­mes­sa on joku­nen Nokian soit­to­ää­ni, toi­vot­ta­vas­ti niis­tä ovat sävel­tä­jät saa­neet kymmenyksensä.

  Tie­to­ko­neen muis­tis­sa on het­ken aikaa Spo­ti­fyn suo­ra­tois­to­na tule­vaa musiik­kia, mut­ta sekin häi­pyy siel­tä ihan itsek­seen kun­han bit­ti­vir­ta on muu­tet­tu ääni­aal­loik­si kaiuttimissani.

  Nykyi­sen tie­to­ko­nee­ni levy­jen hin­nas­sa olen jo hyvi­tys­mak­su­ni mak­sa­nut, mut­ta seu­raa­van tie­to­ko­nee­ni levyis­tä en vie­lä. Sik­si tämä puhututtaa.

 21. Kyl­lä. Kes­ki­mää­rin mak­sut pie­ne­ne­vät, kos­ka mak­sa­jien mää­rä lisään­tyy. Ei sii­nä mitään ihmeel­lis­tä logiik­kaa ole, pelk­kää kertolaskua.

  Hmmm… Tuos­sa voi tilas­to­tie­tei­li­jä­kin ruve­ta jo vähän miet­ti­mään, saa­ko kah­ta eri popu­laa­tio­ta ver­ra­ta. Ver­tai­lu­kel­poi­suus täs­sä vaa­ti­si kyl­lä sitä, että käy­te­tään samaa popu­laa­tio­ta. Ja sil­loin voi­daan sanoa, että “nykyi­sen tv-mak­sun mak­sa­jien mak­su­ra­si­te pienenee”.

  Esi­mer­kik­si omas­sa talou­des­sa­ni mak­su nousee 280 euroa/vuosi. Pro­sent­tei­na ei voi nousua las­kea, kun sit­ten jou­tui­si jaka­maan nol­lal­la. Ja ei, en ole lint­sa­ri. En ole vain kek­si­nyt, mil­lä ajal­la tele­vi­sio­ta tuijottelisin.

  Mut­ta ei sil­ti, pidän tätä esi­tys­tä erit­täin onnis­tu­nee­na kom­pro­mis­si­na. Pelis­sä oli kak­si reu­naeh­toa, poliit­ti­nen ja käy­tän­nöl­li­nen Poliit­ti­nen reu­naeh­to sanoo, että Yleis­ra­dion toi­min­nas­ta ei tin­gi­tä. Käy­tän­nön reu­naeh­to taas sanoo, että tv-mak­su on din­osau­rus­ten ajal­ta ja jou­tuu läh­te­mään nii­den tietä.

  Suo­ra bud­jet­ti­ra­hoi­tus oli­si teh­nyt kus­tan­nus­vai­ku­tus­ten tulon­ja­koar­vioin­nin kovin han­ka­lak­si. Tv-mak­su on ollut har­vi­nai­nen tasa­ve­ro, vie­lä­pä talous­koh­tai­nen. Nyt uudis­tus kor­jaa tuon talous­koh­tai­suu­den hen­ki­lö­koh­tai­sek­si, ja tasa­ve­roa koh­tuul­lis­te­taan kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­mil­le. Lisäk­si tämän veron koh­dal­la pää­oma­tu­lo­ja ja ansio­tu­lo­ja koh­del­laan samal­la tavalla.

  Minun täy­tyy sanoa, että olen suo­ras­taan ällis­ty­nyt rat­kai­sun jär­ke­vyy­des­tä, vaik­ka itse kuu­lun­kin suu­rim­piin häviä­jiin. On vai­kea kuvi­tel­la parem­paa rat­kai­sua, joka oli­si ollut poliit­ti­ses­ti mah­dol­li­nen. Nyt pitää vain toi­voa, että YLE osai­si kes­kit­tyä net­ti­toi­min­tan­sa kehit­tä­mi­seen, tääl­lä se tule­vai­suus on.

 22. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Niin­pä, mik­si pitäi­si? Oli­si­ko ihan koh­tuu­ton­ta, että musiik­ki­tu­lot pitäi­si­kin saa­da tal­len­ne­myyn­nis­tä, keik­kai­lus­ta, radio- ja net­ti­soi­tos­ta yms. eikä veron­mak­sa­jil­ta verotuksena?

  Tuos­sa on yksi ongel­ma. Jos yksi­tyi­nen kopioin­ti on sal­lit­tua, tal­len­ne­myyn­nis­tä ei kovin pal­jon tulo­ja tule digi­tal­len­tei­den aika­na. Ensim­mäi­sen voi myy­dä, ja sen jäl­keen tal­len­ne onkin jo jaossa.

  Sama kos­kee sitä, että jos tal­len­tei­den hin­ta nousee, nii­den osta­mi­nen vähe­nee, vaik­ka käyt­tö pysyy ennal­laan. Täs­tä syys­tä mak­su­jen upot­ta­mi­nen tal­len­tei­den hin­toi­hin ei oikein toimi.

  Ja jos yksi­tyi­nen kopioin­ti on kiel­let­tyä, mak­sul­ta häi­pyy perus­te. Jol­la­kin taval­la kui­ten­kin paras lähes­ty­mis­ta­pa oli­si kiel­tää yksi­tyi­nen kopioin­ti oman talou­den ulko­puo­lel­la. Tämä antai­si luon­nol­li­sen rajauk­sen kopioin­tiin estä­mät­tä oikeus­ta­jun vas­tai­sia kopioin­ti­kiel­to­ja (var­muus­ko­pioin­ti, CD:n kopioin­ti kova­le­vyl­le, jne.)

  Hyvi­tys­mak­sun rei­luun peri­mi­seen ei ole mitään jär­ke­vää kons­tia, ja oikeas­ti kyse on yhtei­ses­ti sovi­tus­ta kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­ses­ta, johon on kui­ten­kin otet­tu tusi­nan ver­ran eri­lai­sia yhteen­kie­tou­tu­nei­ta yhdis­tyk­siä mukaan. Paras­ta oli­si rahoit­taa asiat yhtei­sis­tä rahois­ta ja kam­ma­ta tuo teki­jä­noi­keus­jär­jes­tö­vii­dak­ko tehok­kaa­seen kuntoon.

  Päin­vas­toin kuin Osmo, en pidä mak­sun lei­po­mis­ta YLE-veroon miten­kään huo­no­na aja­tuk­se­na. Kyse on hyvin saman­tyyp­pi­ses­tä asias­ta, eikä raha­sum­ma ole kuin pro­sen­tin luok­kaa YLE-verosta.

 23. KariS:

  Veron suu­ruu­dek­si on ilmoi­tet­tu 50–140€ Sen kah­den tulon­saa­jan per­heen jos­sa mak­se­taan 2x50€=100€ mak­su pie­ne­nee huomattavasti.

  Jos kuu­luu sii­hen (korkeimpaan)tuloluokkaan jos­sa molem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan 140€ niin ei luu­li­si ole­van vai­ke­aa kerä­tä kah­teen pek­kaan vuo­des­sa 36€ euroa jon­ka koro­tus on. Sil­le toi­sel­le per­heel­le sääs­ty­vät 144€ saat­taa tul­la tarpeeseen.

  Suu­rim­mal­la osal­la ero­tus menee johon­kin tuo­hon väliin. Kes­ki­mää­rin uudis­tuk­ses­ta kui­ten­kin hyö­dy­tään kun saa­daan pin­na­rit mukaan maksamaan.

 24. Mm. para­hin nimi­merk­ki “Opa”, minä en jak­sai­si jan­ka­ta tätä samaa kes­kus­te­lua sadat­ta ker­taa läpi.

  Ei nyt sit­ten puhu­ta mihin se raha pää­tyy. Puhu­taan vaik­ka sii­tä, että mik­si minul­ta pitäi­si ottaa rahaa pois sen takia, että minul­la on tie­to­ko­ne ja puhe­lin, jois­sa kum­mas­sa­kin on mediasoitin?

  Kuten mis­sään muus­sa­kaan pää­tök­sen­teos­sa, rat­kai­su­ja ei pidä teh­dä anek­doot­tiai­neis­ton ja mutu-tun­tu­man poh­jal­ta. Eten­kin kun sitä tut­kit­tua­kin tie­toa on tar­jol­la. Ote­taas muu­ta­ma esimerkki:

  Talous­tut­ki­muk­sen 3/2010 mukaan yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta on tal­len­ta­nut puhe­li­meen­sa musiik­kia, kes­ki­mää­rin 97 kap­pa­leen ver­ran – yhteen­sä val­ta­kun­nan luu­reis­sa soi siis yli 90 mil­joo­naa kap­pa­let­ta. Ja ulkois­ten kova­le­vy­jen käyt­tä­jis­tä 54% on tal­len­ta­nut niil­le musiik­ki- tai videotiedostoja.

  Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä oli­si­kaan mitään, niin suu­rim­mal­la osal­la kulut­ta­jis­ta tut­ki­tun tie­don mukaan on. Ergo hyvi­tys­mak­sul­le on yhä perusteensa.

  Mie­les­tä­ni hyvi­tys­mak­sua voi hyväl­lä syyl­lä ver­ra­ta esim. maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le mak­set­ta­viin peto- ja hir­vie­läin­ten aiheut­ta­mien tuho­jen vahin­gon­kor­vauk­siin. Site­raan­pa val­tion talous­ar­vio­esi­tys­tä vuo­del­le 2012:

  41. Hir­vie­läin­ten aiheut­ta­mien vahin­ko­jen kor­vaa­mi­nen (arvio­mää­rä­ra­ha)

  Momen­til­le myön­ne­tään 5 400 000 euroa.

  42. Petoe­läin­ten aiheut­ta­mien vahin­ko­jen kor­vaa­mi­nen (siir­to­mää­rä­ra­ha 2 v)

  Momen­til­le myön­ne­tään 4 300 000 euroa 

  (Hävyt­tö­mäs­ti link­kaan kir­joi­tuk­see­ni aihees­ta vii­me vuodelta.
  http://hannuoskala.fi/2010/12/22/hyvitysmaksuista-osa‑3/ )

 25. Mara: Kyl­lä. Kes­ki­mää­rin mak­sut pie­ne­ne­vät, kos­ka mak­sa­jien mää­rä lisään­tyy. Ei sii­nä mitään ihmeel­lis­tä logiik­kaa ole, pelk­kää kertolaskua. 

  Jos aja­tel­laan kah­den työs­sä­käy­vän aikui­sen talout­ta, niin voi­ko sanoa mak­su­jen pie­nen­ty­neen, jos aiem­min talous jou­tui mak­sa­maan yhden ison las­kun uuden sys­tee­min kah­den pie­nem­män, mut­ta yhteen­sä aiem­paa isom­man las­kun sijaan?

 26. Opa
  Tie­to­ko­neen muis­tis­sa on het­ken aikaa Spo­ti­fyn suo­ra­tois­to­na tule­vaa musiik­kia, mut­ta sekin häi­pyy siel­tä ihan itsek­seen kun­han bit­ti­vir­ta on muu­tet­tu ääni­aal­loik­si kaiuttimissani. 

  Spo­ti­fy jät­tää ne bii­sit levyl­le, jot­ta seu­raa­val­la kuun­te­lu­ker­ral­la nii­tä ei tar­vit­se hakea muil­ta käyt­tä­jil­tä ja/tai spo­ti­fyn pal­ve­li­mil­ta. Huo­ma­sin tämän kun kän­ny­kän puhe­li­mes­ta lop­pui yhtäk­kiä levytila.

 27. Han­nu Oska­la:
  .. yri­tä ymmär­tää että kyse ei ole vain “muusi­koi­den” tuloista/menoista. Eri­tyi­ses­ti AV-puo­lel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä kes­kus­te­lu on täy­sin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista. 

  Miten se muut­taa asi­aa, että muusi­ko­jen lisäk­si myös AV-puo­li saa hyvi­tys­mak­su­tu­lo­ja? Ja miten se muut­taa asi­aa, että yksi­tyis­ten tai­te­li­joi­den lisäk­si hyvi­tys­mak­su­tu­lo­ja saa­vat myös eri­lai­set tai­teen­te­ke­mis­tä tuke­vat yhdis­tyk­set. Mitä tulo­ja ne ovat menet­tä­neet sii­tä hyväs­tä, että kan­sa­lai­sil­la on digi­bok­se­ja ja mui­ta tallennusvälineitä?

  Perus­asiat, toki, mut­ta myös perus­lo­gii­kat on hal­lit­ta­va pihal­ta pääsemiseksi.

 28. Sano­vat, että hyvä kom­pro­mis­si on sel­lai­nen, johon kaik­ki ovat yhtä tyytymättömiä…

  Nyt kun Yle-vero tai­taa tosi­aan olla tulos­sa, täy­tyy sanoa, että oli­si jo kor­kea aika käy­dä vaka­va kes­kus­te­lu eri­tyi­ses­ti Ylen roo­lis­ta, mut­ta myös val­tion roo­lis­ta kult­tuu­rin tuki­ja­na yleensä.

  Nykyi­sin Yleis­ra­dion tar­jon­ta on aina­kin Hesa­rin taka­si­vun perus­teel­la niin ylit­se­pur­sua­vaa, että tv-ohjel­mien pak­ko­myyn­ti kan­sa­lai­sil­le täs­sä mitas­sa ei ole 2000-luvul­la enää miten­kään perus­tel­tua. On yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin, että vero­va­roin tue­taan sel­lais­ta har­ras­tus­toi­min­taa, joka oli­si yhtä lail­la saa­ta­vil­la mai­nos­ra­hoit­tei­se­na­kin. En puhu nyt siis mis­tään uutis­lä­he­tyk­sis­tä tai vaa­li­ten­teis­tä, vaan sar­ja­fil­meis­tä ja vas­taa­vis­ta. Laa­duk­kai­ta elo­ku­via saa mar­ke­tis­ta seit­se­mäl­lä eurol­la kappale.

  Sama kos­kee kult­tuu­ria yleen­sä, siis myös pop-musiik­kia. Val­tion tuli­si tukea ensi­si­jai­ses­ti sel­lai­sia kult­tuu­rin muo­to­ja, jot­ka jäi­si­vät syn­ty­mät­tä ilman val­tion apua. Yksi­kään minun bän­di­toi­min­taa har­ras­ta­vis­ta kave­reis­ta­ni ei jul­kai­se eikä keik­kai­le sik­si, että toi­voi­si sii­tä täy­si­päi­väis­tä ammat­tia itsel­leen. Huip­pu­tu­loi­set suo­sik­ki­muusi­kot eivät val­tion tukea tar­vit­se, ja mar­gi­naa­li­nen musiik­ki ei jää teke­mät­tä, vaik­ka tuki­ra­ho­ja ei tulekaan.

  Ymmär­rän kyl­lä, että tilan­ne on poliit­ti­ses­ti vai­kea, sil­lä kau­hea rum­mu­tus “kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­syy­des­tä” alkaa välit­tö­mäs­ti, jos näi­tä saa­vu­tet­tu­ja etuuk­sia alkaa kri­ti­soi­maan. Monet ihmi­set eivät miel­lä näi­tä asioi­ta tulon­siir­roik­si vaan jok­si­kin abstrak­tik­si kan­sal­li­sek­si projektiksi.

  Opis­ke­li­ja­na tulee muu­ten ole­maan mie­len­kiin­tois­ta näh­dä kum­man vai­ku­tus opis­ke­li­ja­ta­lou­teen on lopul­ta suu­rem­pi, yli­opis­tol­la käsit­tä­mät­tö­män pal­jon porua aiheut­ta­neen opin­to­tuen indek­si­si­don­nai­suu­den vai­ko tule­van Yle-veron. Kaik­ki­han tie­tä­vät, että tus­kin yksi­kään opis­ke­li­ja mak­saa tv-luvas­ta. Her­ra antaa, Her­ra ottaa, näin siis myös Arkadianmäellä… 🙂

 29. Vihe­rins­si: Tuos­sa on yksi ongel­ma. Jos yksi­tyi­nen kopioin­ti on sal­lit­tua, tal­len­ne­myyn­nis­tä ei kovin pal­jon tulo­ja tule digi­tal­len­tei­den aika­na. Ensim­mäi­sen voi myy­dä, ja sen jäl­keen tal­len­ne onkin jo jaossa. 

  Ja toi­saal­ta ihmi­siä ei voi pakot­taa osta­maan. Jos juu­ri kukaan ei osta jotain cd-levyä, niin ei osta, vaik­ka oli­si mit­kä lais­sa sää­de­tyt tai tek­ni­set pakot­teet kiel­tä­mäs­sä yksi­tyis­tä kopioin­tia. Ja sit­ten taas toi­saal­ta moni ostaa, kun osta­ja nime­no­maan halu­aa omis­taa sen alku­pe­räi­sen, jos levy on hyvä.

  Osto­mo­ti­vaa­tio on pää­osin jokin ihmi­sen sisä­syn­tyi­nen tar­ve halu­ta ostaa tuo­te. Osta­mis­ta tapah­tuu eri­tyi­sen pal­jon sil­loin, kun myyn­nis­sä on jotain, mitä ihmi­set halua­vat ostaa.

  Olen useam­man ker­ran tämän­kin vuo­den aika­na löy­tä­nyt jon­kun hyvän levyn, jon­ka oli­sin ollut val­mis osta­maan. Ei vaan ole ollut joko myyn­nis­sä tai ei ole ollut myyn­nis­sä sel­lai­ses­sa for­maa­tis­sa, jos­ta oli­sin ollut val­mis mak­sa­maan (häviö­tön cd-tasoi­nen muo­to, kuten FLAC, suo­raan netis­tä ilman muo­vi­kuo­ria ja ‑kiek­ko­ja). Kovin huo­nos­ti kala nap­paa pilk­kiin näil­lä vaatimuksilla.

  Hel­poin­ta oli­si, jos voi­si vaan men­nä artis­tin sivul­le ja mak­saa jokin levyn­kan­na­tus­mak­su suo­raan bän­dil­le, ja hank­kia ne bitit oma­toi­mi­ses­ti siel­tä, mis­tä ne hel­poi­ten irtoa­vat. Pos­tis­sa tuli­si myö­hem­min kuit­ti, että NN on hank­ki­nut “lisens­sin” tähän levyyn yksi­tyis­tä käyt­töä var­ten sitä var­ten, jos teki­jä­noi­keus­ma­fia tulee sat­tu­man­va­rai­ses­ta syys­tä tai toi­ses­ta jos­kus nil­lit­tä­mään asiasta.

  Ja toi­saal­ta en ole yhtään levyä osta­nut var­maan täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ilman, että oli­sin sitä etu­kä­teen kuun­nel­lut ker­taan rau­has­sa koto­na. Käy­tän­nös­sä levyn on aika mah­do­ton pääs­tä mei­kä­läi­sen ostos­lis­tal­le, jos en tark­kaan tie­dä mitä olen osta­mas­sa. Sil­ti oli­si kiva, jos jon­kun kym­pin voi­sin aina sil­loin täl­löin sijoit­taa uusiin levyihin.

 30. Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä oli­si­kaan mitään, niin suu­rim­mal­la osal­la kulut­ta­jis­ta tut­ki­tun tie­don mukaan on.’ (Han­nu Oskala)
  1) Yli mil­joo­na ei ole enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kuluttajista.
  2) Kuu­lun sii­hen 54%:iin, jol­la on ulkoi­sel­la levyl­lä video­tie­dos­to­ja. Omia, itse kuvat­tu­ja ovat. Mik­si niis­tä pitäi­si mak­saa veroa jol­le­kin yksi­tyi­sel­le taholle?
  Minus­ta maa­il­mas­sa on musiik­kia hai­tak­si asti. Jos sitä teh­dään jat­kos­sa vähem­män, niin ei tuo minua hait­taa. Ne joi­ta hait­taa, ovat epäi­le­mät­tä val­mii­ta mak­sa­maan siitä.

 31. Yksin­ker­tai­sin rat­kai­su kor­va­ta lail­li­ses­ta läh­tees­tä kopioin­nin aiheut­ta­ma tulon­me­ne­tys on lisä­tä tämä tulon­me­ne­tys tuot­teen hintaan.

 32. Oska­la:

  Talous­tut­ki­muk­sen 3/2010 mukaan yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta on tal­len­ta­nut puhe­li­meen­sa musiik­kia, kes­ki­mää­rin 97 kap­pa­leen ver­ran – yhteen­sä val­ta­kun­nan luu­reis­sa soi siis yli 90 mil­joo­naa kap­pa­let­ta. Ja ulkois­ten kova­le­vy­jen käyt­tä­jis­tä 54% on tal­len­ta­nut niil­le musiik­ki- tai videotiedostoja.

  Ja siis olet vaka­vis­sa­si sitä miel­tä että nämä kaik­ki — tai edes suu­rin osa — ovat sel­lais­ta aineis­toa jot­ka todel­la oikeut­ta­vat hyvi­tyk­sen suo­ma­lai­sel­le artis­til­le? Eli ei esim. ulko­mail­ta ostet­tua tai itse tuo­tet­tua? Siis ei pel­käs­tään lain mukaan, vaan sinun mie­les­tä­si (kos­ka ilmei­ses­ti myös ulko­mail­ta ostet­tu tai itse tuo­tet­tu lain mukaan las­ke­taan tähän yksi­tyi­seen kopioin­tiin min­kä perus­teel­la hyvi­tys­mak­sua peri­tään). Ihan­ko tosis­sa­si et näe, min­kä takia ihmis­ten mie­les­tä ei ole ok, että suo­ma­lai­nen artis­ti saa rahaa ulko­mail­ta oste­tun kap­pa­leen latauk­ses­ta puhe­li­mel­le tai itse tuo­te­tun sisäl­lön tal­len­ta­mi­ses­ta levylle?

 33. Joo mut­ta toi­meen­tu­lo­tuen perus­osa yksi­ne­lä­väl­le nousi n. 50 e per kk. Mut­ta Kiu­run tule­val­la tv-verol­la tuos­ta em. koro­tuk­ses­ta syö­dään pois heti kät­te­lys­sä n. 1/12 osaa.

  Että vie­lä on vii­si­kymmp­pi­ses­tä kuu­kaut­ta koh­den syö­mät­tä veron­luon­toi­sil­la mak­suil­la 11/12 osaa.

  1. Joo mut­ta toi­meen­tu­lo­tuen perus­osa yksi­ne­lä­väl­le nousi n. 50 e per kk. Mut­ta Kiu­run tule­val­la tv-verol­la tuos­ta em. koro­tuk­ses­ta syö­dään pois heti kät­te­lys­sä n. 1/12 osaa.

   No ei kyl­lä men­nyt mitään.
   Toi­meen­tu­lon­tuen perus­osa las­ke­taan niin, että nor­mis­ta vähen­ne­tään net­to­tu­lot vero­tuk­sen jäl­keen. Kos­ka Yle­ve­ro on osa vähen­net­tä­vää veroa, se ote­taan huo­mioon toimeentulotuessa.

 34. Minis­te­ri Kiu­ru sanoo lehdistötiedotteessaan:
  — On erit­täin mer­kit­tä­vää, että edus­kun­nan kaik­ki poliit­ti­set ryh­mät antoi­vat tuken­sa Yle-uudis­tuk­sel­le. Tämä koros­taa sitä, että Yleis­ra­dio toi­mii edus­kun­nan valvonnassa.

  Mik­si val­tio halu­aa sekoil­la ja sekoit­taa lain­sää­dän­töä ja ‑val­von­taa täy­sin anar­kis­tis­ten imma­te­ri­aa­lioi­keuk­siin ja asioi­hin. Vaa­di­taan val­ta­va vakoi­lu­ko­neis­to, jot­ta täl­lai­sia lake­ja voi­tai­siin val­voa. Val­von­ta­pal­ve­lun voi­si ulkois­taa Kiinaan.

 35. Han­nu Oska­la: Talous­tut­ki­muk­sen 3/2010 mukaan yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta on tal­len­ta­nut puhe­li­meen­sa musiik­kia, kes­ki­mää­rin 97 kap­pa­leen ver­ran – yhteen­sä val­ta­kun­nan luu­reis­sa soi siis yli 90 mil­joo­naa kap­pa­let­ta. Ja ulkois­ten kova­le­vy­jen käyt­tä­jis­tä 54% on tal­len­ta­nut niil­le musiik­ki- tai videotiedostoja.
  Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä oli­si­kaan mitään, niin suu­rim­mal­la osal­la kulut­ta­jis­ta tut­ki­tun tie­don mukaan on. Ergo hyvi­tys­mak­sul­le on yhä perusteensa.

  Minul­la on kuusi ulkois­ta kova­le­vyä. Niis­tä yhdel­lä on musiik­kia. Ergo, noin 9 % ulkoi­sis­ta kova­le­vyis­tä käy­te­tään musii­kin tallentamiseen.

  Minul­la on myös puhe­lin, jon­ka työ­nan­ta­ja on ystä­väl­li­ses­ti lah­joit­ta­nut. Olen tal­len­ta­nut sii­hen musiik­kia, jon­ka oikeu­det työ­nan­ta­ja omis­taa, esim. vii­leä Nokia-tune.

  Nämä sun perus­teet ei oikein vakuuta.

 36. Kuvit­te­li­sin että kal­tai­sil­le­ni kult­tuu­rin­te­ki­jöil­le ja myös mei­tä edus­ta­vil­le teki­jä­noi­keus­jär­jes­töil­le on ihan sama mis­tä vuo­tui­nen 10 mil­joo­nan euron hyvi­tys­pot­ti saa­daan kasaan kun­han se saa­daan kasaan. Kuten Han­nu Oska­la kom­men­tis­saan esit­tää kyse on suo­ma­lai­sia musii­kin­te­ki­jöi­tä, dok­ka­rin­te­ki­jöi­tä ja media­tai­tei­li­joi­ta aja­tel­len todel­la olen­nai­ses­ta rahas­ta. On myös huo­mat­ta­vaa, että täs­tä rahas­ta mer­kit­tä­vä osa käy­te­tään uuden ja mar­gi­naa­li­sen kult­tuu­rin tuottamiseen.
  Kri­ti­soi­sin tors­tai­na teh­tyä pää­tös­tä aika kos­meet­ti­sek­si. 20% koro­tus tus­kin miel­lyt­tää sen enem­pää teki­jöi­tä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­ta­nei­ta taho­ja­kaan. Nyt­hän hyvi­tys­mak­su itse asias­sa vää­ris­tää kaup­paa enti­ses­tään, mikä ajaa yhä useam­man suo­ma­lai­sen osta­maan kova­le­vyn­sä ulko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta. Taval­laan kaik­ki häviä­vät: 1) kulut­tu­ja joka jou­tuu mak­sa­maan Suo­mes­ta ostaes­saan kovik­sis­ta kovem­paa hin­taa, 2) kaup­pias joka jou­tuu korot­ta­maan hin­to­jaan ja menet­tää näin asiak­kaat ulko­mail­le, 3) val­tio, joka jää edel­lä­mai­ni­tus­ta syys­tä vail­le vero­tu­lo­ja, 4) teki­jä, joka jää vail­le pal­jon puhut­tua 20% hyvitysmaksukorotusta.
  Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Arhin­mä­ki esit­ti, että äly­pu­he­li­met ja tie­to­ko­neet oli­si lisät­ty lai­te­kan­taan sik­si aikaa, että kor­vaa­va jär­jes­te­ly ja lain­muu­tos saa­daan voi­maan. Siir­ty­mä­ajak­si van­han lai­te­kan­nan hyvi­tys­mak­su­pro­sent­tia oli­si las­ket­tu tun­tu­vas­ti, jol­loin tun­tu­vaa vää­ris­ty­mää ei oli­si pääs­syt tapahtumaan.
  Juli­nen nari­na täs­tä asias­ta on ollut mie­les­tä­ni täy­sin koh­tuu­ton­ta, jos ver­taa vaik­ka YLE-mak­su­kes­kus­te­luun ja tämän jär­jes­te­lyn hin­taan yhtä kan­sa­lais­ta koh­ti. Raha­sum­ma­na Arhin­mäen esit­tä­män sii­ty­mä­ajan hyvi­tys­mak­su­mal­lin vuo­tui­nen hin­ta eli 2,70€ per kan­sa­lai­nen ei oli­si mie­les­tä­ni mil­lään mit­ta­ril­la kohtuuton.

 37. (Pek­ka Pes­sil­le: Han­nu Oska­la on kyl­lä oikeas­sa sii­nä, että anek­do­taa­li­sel­la aineis­tol­la ei ole mitään arvoa.)

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra: No ei kyl­lä men­nyt mitään.
  Toi­meen­tu­lon­tuen perus­osa las­ke­taan niin, että nor­mis­ta vähen­ne­tään net­to­tu­lot vero­tuk­sen jäl­keen. Kos­ka Yle­ve­ro on osa vähen­net­tä­vää veroa, se ote­taan huo­mioon toimeentulotuessa.

  Yle­ve­ro siis kas­vat­taa tuloloukkuja?

 39. YLE-veroa heh­ku­te­taan aivan tur­haan. Se on mal­lie­si­merk­ki, miten kan­san­edus­ta­jat (pl. Ode) kyl­lä osaa­vat aset­taa vero­ja, mut­ta eivät osaa mitoit­taa toi­min­taa tai joh­taa organisaatiota.

  YLE:n toi­min­nas­sa on hyvin­kin 50% ilmaa ja kau­pal­li­suut­ta. Yleis­ra­dion joh­ta­mi­ses­ta mitään käsit­tä­mä­tön poliit­ti­nen hal­lin­to­neu­vos­to, osuus­kau­pas­ta tuo­tu hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja (KOK), puhe­lin­teh­taal­ta tuo­tu toi­mi­tus­joh­ta­ja (KOK), vies­tin­tä­mi­nis­te­rin pai­kal­ta dis­po­ni­bi­li­teet­tiin pan­tu julkaisujohtaja?(KOK) ja koko jouk­ko mui­ta joh­ta­jia avain­pai­koil­la uuti­sia myö­ten eivät ole ammattijohtajia.

  Yli 500 mil­joo­nan euron mitoi­tus YLE:lle on saa­vu­tus sinän­sä. Täl­lai­seen löy­syy­teen ei yksi­kään suo­ma­lai­nen kun­ta edes yllä.

  Oikea mitoi­tus on vajaa 200 mil­joo­naa euroa, mil­lä ammat­ti­tai­toi­ses­ti joh­det­tu Yleis­ra­dio suo­riu­tuu kevyes­ti ja parem­min teh­tä­väs­tään, kuin yli­mi­toi­te­tul­la rahoi­teuk­sel­la, joka tekee yhtiön toi­min­nas­ta kaik­kea muu­ta kuin mitä yleis­ra­dio­toi­min­nal­la käsitetään.

 40. Minus­ta oli­si tär­ke­ää, ettei muo­dos­te­ta taas yhtä uut­ta mak­suau­to­maat­tia kan­sal­ta pie­nel­le edun­saa­ja­ryh­mäl­le, vaan säi­ly­te­tään jon­kin­lai­nen mark­ki­naoh­jaa­vuus. Minus­ta YLE-vero on täs­tä syys­tä huo­no (ja pit­käl­ti myös TV-lupa), kos­ka sitä kaut­ta ker­ty­vä raha­sum­ma ei rii­pu oikeas­taan lain­kaan ihmis­ten mak­su­ha­lus­ta, ihmis­ten halus­ta saa­da kyseis­tä tar­jon­taa yms. Ja pahoin pel­kään, että jat­kos­sa TV-vero tulee kas­va­maan inflaa­tio­ta nopeam­min. Hyvi­tys­mak­sun kerää­mi­nen musiik­kia sisäl­tä­vien CD-levy­jen ja DRM-suo­jaa­mat­to­mien musiik­ki­kap­pa­lei­den yhtey­des­sä sen sijaan oli­si mark­ki­naoh­jau­tu­va meka­nis­mi, mut­ta se tus­kin kel­paa teki­jä­noi­keus­ma­fial­le juu­ri sii­tä syystä.

 41. Kuin­ka pit­käk­si ne muusi­kon tulot pitää tur­va­ta? Koko elä­mäk­si­kö veron­mak­sa­jien rahal­la, jos on ollut suo­sit­tu artis­ti vaik­ka kym­me­nen vuot­ta? Mik­sei sit­ten pitäi­si tur­va­taa hei­dän tulo­ja, jot­ka jou­tu­vat työt­tö­mäk­si glo­ba­li­saa­tion tai ratio­na­li­soin­nin takia?

 42. Mar­kus Nordenstreng:

  Kuten Han­nu Oska­la kom­men­tis­saan esit­tää kyse on suo­ma­lai­sia musii­kin­te­ki­jöi­tä, dok­ka­rin­te­ki­jöi­tä ja media­tai­tei­li­joi­ta aja­tel­len todel­la olen­nai­ses­ta rahas­ta. On myös huo­mat­ta­vaa, että täs­tä rahas­ta mer­kit­tä­vä osa käy­te­tään uuden ja mar­gi­naa­li­sen kult­tuu­rin tuottamiseen.

  No tus­kin tän mak­sun vas­tus­ta­jat yleen­sä kiis­tää, ettei­kö tämä raha olis tär­kee niil­le, jot­ka sitä saa ja var­mas­ti sitä käy­te­tään myös sel­la­sen kult­tuu­rin tuot­ta­mi­seen mitä ylei­sö ei halua.

  Mak­sun vas­tus­ta­jien mie­les­tä ongel­ma­na on se, että mak­su ei koh­dis­tu tar­peeks hyvin niil­le jot­ka aiheut­taa tulon­me­ne­tyk­siä niil­le kult­tuu­rin­te­ki­jöil­le joil­le hyvi­tys­mak­su menee.

  Joten­kin aika usein tei­dän mak­sun puol­lus­ta­jien perus­te­lut hais­kah­taa sil­tä, että te oot­te sitä miel­tä, että näil­le kult­tuu­rin­te­ki­jöil­le kuu­luu vaan mak­saa sii­tä kult­tuu­rin teke­mi­ses­tä ihan riip­pu­mat­ta sii­tä onko se kult­tuu­ri arvo­kas­ta ylei­sön mie­les­tä ja että tei­tä ei hir­vees­ti kiin­nos­ta, että kuka mak­saa kun­han joku maksaa.

 43. Hyvi­tys­mak­su on yksin­ker­tai­ses­ti mah­do­ton ja van­hen­tu­nut aja­tus. Mie­les­tä­ni on ihan hyvä jos se kor­va­taan esim vero­va­rois­ta tapah­tu­val­la rahoi­tuk­sel­la. Täl­löin aina­kin mak­sun jär­jet­tö­myys ja epä­loo­gi­suus tulee parem­min esille. 

  Sisäl­lön käyt­tö on muut­tu­nut totaa­li­ses­ti 15 vuo­den aika­na, ja jos “kopion val­mis­ta­mi­nen omaan käyt­töön” oli 80 luvul­la poik­keus­ta­paus niin nyky­ään se on täy­sin nor­maa­lia käyt­töä, eikä musiik­ki­teok­sel­la ole enää saman­lais­ta fyy­sis­tä sidos­ta tal­len­nus­vä­li­nee­seen kuin c‑kasettiaikana. Täs­tä syys­tä omaan käyt­töön tapah­tu­va kopioin­ti tuli­si huo­mioi­da jo teok­sen myyntihinnassa. 

  Esi­merk­ki nykyi­sen mak­su­käy­tän­nön jär­jet­tö­myy­des­tä: ostin ulkoi­sen USB-levyn tal­len­taak­se­ni sin­ne var­muus­ko­pioi­ta CAD piir­rus­tuk­sis­ta yms doku­men­teis­ta. Mak­soin lait­teen hin­nas­sa 10 euroa pak­ko­tu­kea Teos­tol­le kos­ka kova­le­vyn ovat mak­sun pii­ris­sä. Huvit­ta­va yksi­tyis­koh­ta on, että peli­kon­so­leis­ta ja puhe­li­mes­ta ei peri­tä mak­sua, vaik­ka nämä sat­tu­vat mei­dän per­hees­sä ole­maan juu­ri ne lait­teet joi­hin tal­len­nam­me omis­ta­mam­me musiik­ki­tal­len­teet ja joi­den kaut­ta etu­pääs­sä musiik­kia kulutamme. 

  Point­ti on sii­nä, että digi­taa­li­sen median käyt­tö­ta­po­jen ja sii­hen sovel­tu­vien lait­tei­den kir­jo on niin suu­ri ja nopeas­ti muut­tu­va, että nykyi­sen­kal­tai­sel­la jär­jes­tel­mäl­lä ei ole mah­dol­li­suuk­sia periä kopip­mak­sua oikeudenmukaisesti. 

  Lisäk­si datan mää­rä maa­il­mas­sa ja koti­ta­louk­sis­sa kas­vaa koko ajan ja tal­len­nus­ka­pa­si­teet­tia tar­vi­taan pal­jon muu­hun­kin kuin musii­kin tallentamiseen.

 44. Simo Mele­nius:
  Miten netis­sä voi kopioi­da lail­li­ses­ti yhtään
  mitään
  , mikä meni­si oikeas­ti hyvi­tys­mak­sun pii­riin? Joko netis­tä oste­taan teok­sia tai sit­ten nii­tä kopioi­daan laittomasti. 

  Voi esi­mer­kik­si lähet­tää säh­kö­pos­til­la tie­dos­ton jol­le­kin kave­ril­le. Tämän kai pitäi­si men­nä lail­li­sen yksi­tyi­sen kopioin­nin puo­lel­le. Net­tiä kui­ten­kaan tus­kin käy­te­tään mer­kit­tä­väs­sä mää­rin tähän tarkoitukseen.

 45. Mar­kus Nor­den­streng: “20% koro­tus tus­kin miel­lyt­tää sen enem­pää teki­jöi­tä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­ta­nei­ta tahojakaan”

  Ketä nämä EFFi:n kam­pan­jaa rahoit­ta­neet tahot ovat?

  Olen luul­lut effin toi­mi­van vapaa­eh­tois­voi­min ja jäsenmaksutuloilla?

 46. Kerk­ko:
  Mar­kus Nor­den­streng: “20% koro­tus tus­kin miel­lyt­tää sen enem­pää teki­jöi­tä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­ta­nei­ta tahojakaan”

  Ketä nämä EFFi:n kam­pan­jaa rahoit­ta­neet tahot ovat?

  Olen luul­lut effin toi­mi­van vapaa­eh­tois­voi­min ja jäsenmaksutuloilla?

  Kas, tuol­la­han se kamp­pan­ja­si­vul­la sano­taan­kin että kam­pan­jaa tuki verkkokauppa.com

 47. Tuo YLE-vero ei ole mikään pik­ku­jut­tu. Se on yli kak­si ker­taa niin pal­jon kuin kaik­kien Kai­nuun kun­tien yheen­las­ke­tut vero­tu­lot. Vas­ta Ete­lä-Poh­jan­maa pää­see suu­rem­mil­le luvuil­le kuin Yleisradio:

  Kun­tien vero­tu­lot v. 2010 euroa.
  M21 Ahve­nan­maa 86 100 000 €
  M16 Kes­ki-Poh­jan­maa 205 881 000 €
  M18 Kai­nuu 245 419 000 €
  M20 Itä-Uusi­maa 351 850 000 €
  M09 Ete­lä-Kar­ja­la 424 336 000 €
  M10 Ete­lä-Savo 457 134 000 €
  M12 Poh­jois-Kar­ja­la 461 355 000 €
  M14 Ete­lä-Poh­jan­maa 541 456 000 €
  M05 Kan­ta-Häme 553 930 000 €
  M15 Poh­jan­maa 573 722 000 €
  M19 Lap­pi 580 153 000 €
  M08 Kymen­laak­so 595 955 000 €
  M07 Päi­jät-Häme 629 535 000 €
  M04 Sata­kun­ta 721 628 000 €
  M11 Poh­jois-Savo 734 502 000 €
  M13 Kes­ki-Suo­mi 829 597 000 €
  M17 Poh­jois-Poh­jan­maa 1 214 793 000 €
  M02 Var­si­nais-Suo­mi 1 554 253 000 €
  M06 Pir­kan­maa 1 613 669 000 €
  M01 Uusi­maa 5 977 126 000 €

  Läh­de: Tilas­to­kes­kuk­sen tilastotietokanta

 48. Jär­ke­vin muo­to ‘kopio­mak­sul­le’ on kerä­tä se rei­lu euro/kansalainen Yle mak­sun yhtey­des­sä. Ne jakaa ne kul­tuu­ri­mi­nis­te­riön apurahoina.

  Teki­jö­noi­e­kus­suo­jaa jo on piden­net­ty 70 vuo­teen teki­jän kuo­le­mas­ta, jol­loin Sibe­liuk­sen ja Juicen peri­kun­nat ihan muka­vas­ti saa­vat mer­kit­tä­vää mar­gi­naa­lis­ta kul­tuu­ri­toi­min­taa tuke­via kor­vauk­sia jatkossakin.

  Yle-mak­su on enenm­män kuin ter­ve­tul­lut, kos­ka se pois­taa vapaa­mat­kus­ta­jat ja tar­peen lupa­tar­kas­tuk­siin. Mene­tys­puo­lel­la on moni­muo­toi­nen perin­ne, jol­la lupa­mak­su­ja ja lupa­tar­kas­ta­jia on väl­tel­ty. Jokin val­tiol­li­nen isn­ti­tuut­ti sai­si alkaa jo kerä­tä tätä­pe­rion­net­tä kokoelmiinsa.

 49. Mar­kus Nor­den­streng kirjoitti:
  “Arhin­mä­ki esit­ti, että äly­pu­he­li­met ja tie­to­ko­neet oli­si lisät­ty lai­te­kan­taan sik­si aikaa, että kor­vaa­va jär­jes­te­ly ja lain­muu­tos saa­daan voimaan.”

  Mar­kus, ymmär­tä­net var­maan että juu­ri kukaan ei jak­sa uskoa kun polii­tik­ko ehdot­taa väliai­kais­ta veroa. Yleen­sä täs­sä koh­taa vede­tään esiin kort­ti vuon­na 1958 aloi­te­tus­ta “tila­päi­ses­tä” auto­ve­ros­ta (joka on edel­leen voi­mas­sa). Sik­si näi­tä asioi­ta on tapa­na vas­tus­taa täy­del­lä höy­ryl­lä nime­no­maan syn­ty­vai­hees­sa, kun asi­aan on vie­lä mah­dol­lis­ta vaikuttaa.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_autovero#Autoveron_historia

 50. JTS:
  Teki­jö­noi­e­kus­suo­jaa jo on piden­net­ty 70 vuo­teen teki­jän kuo­le­mas­ta, jol­loin Sibe­liuk­sen ja Juicen peri­kun­nat ihan muka­vas­ti saa­vat mer­kit­tä­vää mar­gi­naa­lis­ta kul­tuu­ri­toi­min­taa tuke­via kor­vauk­sia jatkossakin.

  Tämä tun­ne­tus­ti kan­nus­taa peri­kun­taa luo­maan uut­ta kulttuuria.

  Tuli muu­ten mie­leen: Eikös Sibe­lius ollut velois­sa? Mak­soi­ko peri­kun­ta velat pois vai onko täs­sä nyt ansio­ton­ta tuloa?

  JTS:
  Mene­tys­puo­lel­la on moni­muo­toi­nen perin­ne, jol­la lupa­mak­su­ja ja lupa­tar­kas­ta­jia on väl­tel­ty. Jokin val­tiol­li­nen isn­ti­tuut­ti sai­si alkaa jo kerä­tä tätä­pe­rion­net­tä kokoelmiinsa.

  Vuo­den kan­nat­taa vie­lä odot­taa. Saa­vat parem­pia vastauksia.

 51. Kerk­ko:
  Olen luul­lut effin toi­mi­van vapaa­eh­tois­voi­min ja jäsenmaksutuloilla?

  Jep. Otta­vat toki myös vas­taan lahjoituksia.

 52. Olen ehkä tai­teen­te­ki­jä­vas­tai­nen hen­ki­lö sii­nä mie­les­sä, että en yöunia­ni mene­tä sen takia, että joku tai­tei­li­ja ei pys­ty elä­mään tai­teel­laan. Meni­si oikei­siin töi­hin ja tai­tei­li­si vapaa ajal­la, niin kuin me muut. Jos muu­ta­ma kap­pa­le jää sen takia teke­mät­tä, niin mene­tys ei ole kovin suuri.
  Ja vaik­ka lai­ton musii­kin kopioin­ti on muka hir­vit­tä­vä ongel­ma, niin aika hyvin tun­tu­vat monet muusi­kot pär­jää­vän. Niin hyvin, että on varaa pitää lomaa pidem­män aikaa ja käy­dä Intias­sa sees­ty­mäs­sä tai ostaa mel­koi­sen hin­ta­via kämp­piä WestEndistä.
  Jos oikeas­ti koen, että jotain muusikkoa/taiteilijaa tms. pitäi­si tukea, niin luo­vun mie­lel­lä­ni pie­nes­tä mää­räs­tä rahaa ostaes­sa­ni teok­sen. On mie­les­tä­ni myös koh­tuul­lis­ta, että jul­kis­hal­lin­to osal­taan tukee taiteen/musiikin teke­mis­tä jos­sain mää­rin vero­tuk­sen, museoi­den, musii­ki­ta­lo­jen, kou­lu­jen, YLE:n tms. muodossa.
  On mie­les­tä­ni myös käsit­tä­mät­tö­män epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, että jou­dun mak­sa­maan tal­len­nus­ti­las­ta hyvi­tys­mak­sua, jota käy­tän omien valo­ku­vien, videoi­den, työ­tie­dos­to­jen, doku­ment­tien tal­len­nuk­seen. Ja tämä raha jae­taan epä­mää­räi­sin perus­tein, johon minul­la ei ole ollut val­taa vaikuttaa.
  Lisäk­si teos­to­suo­ja on käsit­tä­mät­tö­män pit­kä ja käsit­tä­mät­tö­män laa­ja ja rajoit­taa ihmis­ten ilmai­sun­va­paut­ta sekä teos­ten kehit­tä­mis­tä edelleen.
  Sik­si mie­les­tä­ni hyvi­tys­mak­sun muut­ta­mi­nen vero­muo­toi­sek­si on kan­na­tet­ta­vaa ja mik­sei Yle:n roo­lia­kin voi­si laa­jen­taa tähänkin.

 53. Ei enää huol­ta Yleis­ra­dios­ta. Rocklau­la­ja Kik­ka on nimi­tet­ty YLE:n hal­li­tuk­seen ker­to­vat tuo­reet uutiset.

  1. Kyse on siis hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä, ei mis­tään polii­tik­ko­jen kes­kus­te­lu­ker­hos­ta. Pitäi­si olla hal­li­tus­työs­ken­te­lyn osaa­mis­ta. Yleen­sä sel­lai­sen har­joit­te­lu aloi­te­taan vähän pie­nem­mäs­tä yrityksestä.

 54. Hän on sano­nut edus­ta­van­sa YLE:n hal­li­tuk­ses­sa teki­jä­noi­keuk­sien saa­jia eli hän var­maan neu­vot­te­lee siel­lä kave­reil­leen hyviä sopimusehtoja.

  Kyl­lä YLE:n hal­lin­to pitää lait­taa koko­naa uusik­si. Kat­se­li­joi­den ja kuun­te­li­joi­den pitäi­si demo­kraat­ti­sel­la vaa­lil­la vali­ta edus­ta­jan­sa konklaa­viin, joka valit­si­si ylim­män joh­don jäsenet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.