Hyvitysmaksu poistuu

Joskus jokin onnis­tuukin. Hal­li­tus­puolueet sopi­vat jo viikko sit­ten, että Paa­vo Arhin­mäen esi­tys­tä hyvi­tys­mak­sun ulot­tamis­es­ta matka­puhe­limi­in ja muuhun sel­l­aiseen ei toteuteta. Vuo­den 2013 alus­ta koko hyvi­tys­mak­su kor­vataan ”muul­la jär­jeste­lyl­lä”. Ensi vuon­na hyvi­tys­mak­sua yritetään per­iä van­hoista kohteista, jol­loin vuo­den ajak­si mak­su­ja nos­te­taan mak­su­tu­lon laskun estämisek­si. Se, että uuteen käytän­töön siir­ry­tään vas­ta vuon­na 2013 joh­tui siitä, että asia tuli esille niin myöhään, ettei uut­ta jär­jeste­lyä ehdit­ty valmis­tel­la ja liit­tää ensi vuo­den budjettiin.

Siitä, mikä tuo uusi jär­jeste­ly on, ei ole sovit­tu, mut­ta vai­h­toe­hto­ja taitaa olla vain kak­si. Joko val­tio mak­saa hyvi­tys­mak­sun vero­tu­loista (yksinker­taista) tai media­mak­su per­itään tuon vuon­na 2013 voimaan tulo­e­van YLE-veron yhtey­dessä. Tässä jälkim­mäisessä vai­h­toe­hdos­sa ei ole mitään muu­ta järkeä kuin se, että niin voidaan kiertää budjettikehyksiä.

Vihrei­den aja­ma kan­ta meni läpi melkein sel­l­aise­naan. Emme voineet hyväksyä hyvi­tys­mak­sun laa­jen­nus­ta emmekä oikein sen nyky­istäkään olo­muo­toa, mut­ta halusimme tur­va­ta musi­ik­in­tek­i­jöi­den tulot.

 

60 vastausta artikkeliin “Hyvitysmaksu poistuu”

 1. “val­tio mak­saa hyvi­tys­mak­sun vero­tu­loista (yksinker­taista) tai media­mak­su per­itään tuon vuon­na 2013 voimaan tulo­e­van YLE-veron yhtey­dessä” — eli veron­mak­sajien pitää “tur­va­ta musi­ik­in­tek­i­jöi­den tulot.” Eikö sil­lä, mitä pitää repiä veron­mak­sajien selkä­na­has­ta ole mitään rajaa? Luulisi val­tion­talouden ali­jäämien sekä kestävyys­va­jeen paikkaamises­sa ole­van jo tarpeek­si tehtävää!

 2. Vään­täkää nyt min­ulle rauta­lan­gas­ta mik­si musi­ik­in­tek­i­jöi­den tulot pitää tur­va­ta min­un val­oku­va­har­ras­tuk­seni kautta. 

  Nyky­val­oku­vaami­nen vaatii melkois­es­ti tal­len­nusti­laa, joten mak­san eri­lais­ten tal­len­nusvä­linei­den hin­nas­sa aika paljon “hyvi­tys­mak­sua”.

  Musi­ikkia kuun­te­len Spo­ti­fyn kaut­ta ja olen täysin tietämätön minne min­un mak­samani vaa­ti­ma­ton kuukausi­mak­su pää­tyy. Se on muusikoiden ja Spo­ti­fyn väli­nen asia. Minä en kopi­oi laiton­ta musi­ikkia, en myöskään lail­lista. Minä suo­ra­tois­tan musi­ikkia tietokoneeni kaut­ta. Tietokoneessani on erit­täin run­saasti tal­len­nusti­laa, mut­ta ei ensim­mäistäkään musi­ikkikap­palet­ta tallennetuna.

  Vielä vähem­män ymmär­rän sitä, että muusikoille pitäisi alkaa vero­tuk­sen kaut­ta keräämään kole­htia. Ken­ties olen vaan kylmä ja kyyni­nen, mut­ta minus­ta se on voi voi ja kyynel, ellei kaup­pa käy.

 3. Onpas eri­no­mainen uuti­nen! Hienoa.

  Ain­oa kor­jaus kir­joituk­seesi on se, että hyvi­tys­mak­sus­sa ei ole kyse vain muusikoiden tuloista.

  Hyvi­tys­mak­su-sivuil­ta saa hel­posti selville että suurim­mat yksit­täiset siivut hyvi­tys­mak­su­tuo­toista menevät itseasi­as­sa Kopios­tolle ja AVEK:lle, jot­ka jaka­vat rahaa “henkilöko­htaisi­na kor­vauksi­na tele­vi­sio-ohjelmien tek­i­jöille” ja “audio­vi­suaalisen kult­tuurin edis­tämiselle”. Tämän vuok­si min­ua on aina hiukan huvit­tanut “Teosto-vero” ‑ter­min käyttö.

  AVEK:n tukien merk­i­tys esim. koti­maisen lyhyt- ja doku­ment­tieloku­vien tuotan­nos­sa on suuri.

  Jaka­va järjestö 
  Kopios­to ry 1 264
  Gramex ry 1 039
  Teosto ry 968
  Tuo­tos ry 186

  Yhteen­sä: 3 457

  Tili­tyk­set tek­i­jöi­den yhteisi­in tarkoituksiin 
  Audio­vi­suaalisen kult­tuurin edis­tämiskeskus (AVEK) 1 195
  Esit­tävän Säveltaiteen Edis­tämiskeskus (ESEK) 388
  Luo­van säveltaiteen edis­tämiskeskus (LUSES) 365
  LUSES ja ESEK yhteis­es­ti AV-varo­ja 256
  Tek­i­jänoikeu­den tiedo­tus- ja valvon­takeskus 150
  Suomen Tek­i­jänoikeudelli­nen Yhdis­tys 64,5
  Kir­jal­lisu­u­den edis­tämiskeskus 58
  Kuvasto/Visuaalisen taiteen edis­tämiskeskus (VISEK) 17
  Kuuro­jen Liit­to 3,5

  Yhteen­sä 2 497

  Ope­tus­min­is­ter­iö päät­tää myöhem­min 146

  Kaik­ki yhteen­sä 6 100

 4. Yle mak­sua ei voi mitenkään hyväksyä. Ei ole perustel­tua tehdä pakkoa asi­as­ta, jon­ka asi­akkaat ovat hylkäämässä

 5. Paa­vo-poi­ka se väläyt­te­likin jo blo­gis­saan hyvi­tys­mak­sun siirtämistä net­tili­it­tymi­in. Tuo­ta ei voi perustel­la mil­lään muul­la kuin helpol­la taval­la kerätä rahaa. Net­tili­it­tymänkään pääasialli­nen käyt­tö­tarkoi­tus ei ole musi­ikin ja eloku­vien yksi­tyi­nen lailli­nen kopiointi.

  Miten netis­sä voi kopi­oi­da lail­lis­es­ti yhtään mitään, mikä menisi oikeasti hyvi­tys­mak­sun piiri­in? Joko netistä oste­taan teok­sia tai sit­ten niitä kopi­oidaan laittomasti.

  Jos ostat net­tikau­pas­ta cd-levyn dig­i­taalise­na, niin se kopio, minkä netin yli levys­tä teet ei ole vielä yksi­ty­istä kopi­oin­tia vaan se ensim­mäi­nen kopio, eli alku­peräi­nen osta­masi teoskap­pale. Jos ostat valmi­in cd-levyn kau­pas­ta, ei siinäkään tarvitse mak­saa ensin musi­ik­ista ja sit­ten vielä hyvi­tys­mak­sua siitä cd-aihios­ta, jolle levy-yhtiö on itse sen musi­ikin painanut. Strea­maus­palveluis­sakaan yksi­ty­istä kopi­oin­tia ei syn­ny, sil­lä lail­lisen palvelun pitää jo muutenkin mak­saa tek­i­jöille lähet­tämästään musi­ik­ista, vähän niin kuin radion. Jot­ta olisi mitä hyvit­tää, pitäisi pystyä lail­lis­es­ti kopi­oimaan esimerkik­si kau­pal­lista musi­ikkia netistä ilmaisek­si, mikä on nyky­isin mah­do­ton­ta.

  Jos nimit­täin kopi­oit musi­ikin jostain sat­un­naiselta net­ti­saitil­ta, niin se taitaa olla nyky­isin laiton­ta. Jos net­ti­sait­ti on ns. lailli­nen, eli esimerkik­si levy­fir­man oma, niin se voidaan rin­nas­taa levy­jen myymisen, eli levy­fir­ma jakaisi ilmaisia sin­gle­jä, jol­loin siinäkään tapah­tu­va kopi­oin­ti ei ole hyvi­tys­mak­sun alaista. Jot­ta hyvitet­tävää syn­ty­isi, pitäisi siis tehdä netin kaut­ta kopio kaverin levys­tä. Mut­ta lail­lisen läh­teen vaa­timus taas taitaa tarkoit­taa, että jos kaverisi on tehnyt levys­tään kopi­on ja jakaa sitä netis­sä, niin sen kopi­on kopi­oimi­nen ei olekaan lail­lista. Eli hyvi­tys­mak­su ei pätisi tähänkään. Lop­ut teok­set ovat joko DRM-suo­jat­tu­ja tai muuten vaan kopio­suo­jat­tu­ja, joista ei taaskaan saa tehdä lail­lisia kopioita.

  Eli ei ole, mitä hyvit­tää.

  Joku yleinen hyvitysmaksu/mediamaksu ‑kom­bi­naa­tio voisi olla siinä mielessä hyvä ratkaisu, jos sen mak­samal­la saisi samal­la oikeu­den har­ras­taa ei-kau­pal­lista kopi­oin­tia yksi­tyiseen käyt­töön, myös netis­sä. Täl­löin nykyi­nen laiton kopi­oin­ti muut­tuisi takaisin lail­lisek­si ja palaisi hyvi­tys­mak­sun piiri­in. Täl­löin päästäisi­in kohtu­ullisu­udessa takaisin 90-luvulle ja eroon näistä tiedos­ton­jakoon liit­tyvistä lak­i­ju­tu­ista sun muista yksi­ty­ishenkilön oikeusmurhista.

  Vielä yksi heitto:

  Mik­sei sitä hel­vetin hyvi­tys­mak­sua voi per­iä niiden teosten hin­nas­sa?

  Jos ostat cd:n, ostat samal­la oikeu­den kopi­oi­da sitä yksi­tyis­es­ti lähi- ja kaveripi­iris­sä ilman eril­listä lisähyvi­tys­tä tal­len­nus­me­di­an ja lait­tei­den osalta. Kir­jas­tolle cd-levyt taita­vat jo nyt mak­saa enem­män kuin yksi­ty­isille. Mak­su jakau­tu­isi tasais­es­ti niille, jot­ka teok­sia osta­vat ja samoin hyvi­tyk­set voitaisi­in helpom­min jyvit­tää niille muusikoille, joiden levyjäkin ostetaan.

  Levy-yhtiöt ja tek­i­jänoikeusmafia eivät tietenkään halu­aisi tätä, kun se olisi omas­ta bis­nek­ses­tä pois. Mut­ta oma­pa­han on ongel­mansakin: nyt se on jonkun muun bis­nek­ses­tä pois.

 6. Kiu­ru (sdp.) selit­tää oma­l­la has­sul­la, totu­ut­ta muun­tel­e­val­la matem­ati­ikallaan sitä, miten 438 miljoonas­ta 480 miljoon­aan nou­se­va mak­su aiheut­taa sen, että keskimäärin mak­sut pienenevät. 

  Demar­ilogi­ikkaa parhaimmillaan.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Se piene­nee niil­lä, jot­ka ovat mak­sa­neet TV-luvan ja kas­vaa niil­lä, jot­ka eivät ole.

  Osmo siis väit­tää, että kah­den tulon­saa­jan per­heen tule­va mak­su 2 x 140€ = 280€ on vähem­män kuin 244€ euroa, joka mak­su on nyt.

  Voisitko perustel­la mil­lä lasken­tataval­la olet tuon tulk­in­tasi tehnyt

 8. Hienos­ti hoidet­tu, hyvä vihreät!

  Yle-veros­ta onkin siis tulos­sa laa­jem­pi media- tai kult­tuurivero? Ei vält­tämät­tä huono jut­tu, mut­ta laa­jem­paa veroa mak­savien tulisi saa­da jotain vastinet­ta mak­su­is­taan, varsinkin kun entisen hyvi­tys­mak­sun osu­us pää­tynee pitkälti nor­maalia elinkeino­toim­intaa har­joit­taville henkilöille. 

  Oikeus ostaa c‑kasetteja ilman hyvi­tys­mak­sua ei oikein riitä.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Monel­la on telkkari myös kesämökillä.

  Kakkostelkkarista ei ole tarvin­nut mak­saa erik­seen enää vuosikymmeniin.

  Siis mis­sä se mak­sun alen­e­misen point­ti on?

  Vai onko kyseessä taas tyyp­illi­nen poli­itikon totuus?

 10. Simo Mele­nius:
  Paa­vo-poi­ka se väläyt­te­likin jo blo­gis­saan hyvi­tys­mak­sun siirtämistä nettiliittymiin. 

  Mis­sä? En kyl­lä löytänyt moista kohtaa Arhin­mäen blo­gista, tai sit­ten meni jotain ohi.

 11. Poli­ti­ikas­sa käy joskus niin, että velat on saatavia ja menot tuloja. 

  Kun veron­mak­sa­ja mak­saa enem­män (tässä tapauk­ses­sa keskimäärin 14% enem­män) on se Suo­ma­laiselle säästöä!

 12. tpyy­lu­o­ma: Mis­sä? En kyl­lä löytänyt moista kohtaa Arhin­mäen blo­gista, tai sit­ten meni jotain ohi.

  Täältä löy­tyy (http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2011/tekijan-puolella-isoja-mediakorporaatioita-vastaan/):

  “Hyvi­tys­mak­su­is­sa pitää seu­ra­ta alati muut­tuvaa maail­maa. Hyvi­tys­mak­suk­er­tymän vähen­tymi­nen on saata­va pysäyte­tyk­si ja sen taso uudelleen nousu­un. Nopei­den net­tiy­hteyk­sien – joi­ta siis käytetään laa­jamit­tais­es­ti tek­i­jänoikeussuo­jatun sisäl­lön lataamiseen – liit­tämi­nen hyvi­tys­mak­su­jär­jestelmään saat­taisi olla yksi osa ratkaisua.”

 13. tpyy­lu­o­ma: Mis­sä? En kyl­lä löytänyt moista kohtaa Arhin­mäen blo­gista, tai sit­ten meni jotain ohi.

  Eipä se ollutkaan net­tili­it­tymi­in, vaan näin:

  “Nyt on tehty ase­tus­lu­on­nos, jos­sa hyvi­tys­mak­su ulote­taan medi­a­soit­timil­la varustet­tui­hin kän­nyköi­hin ja tietokoneisi­in. Näitä lait­tei­ta käytetään paljon tallentamiseen”.

  Tuo on suo­ra lain­aus Arhin­mäen blo­gista. Kyse on siis laa­jem­mas­ta otok­ses­ta kuin vain net­tili­it­tymien verot­ta­mi­nen. Usein­han yhden liit­tymän takana on use­ampia tietokoneita.

  Ja kyl­lä, kaik­ki tietokoneet on varustet­tu medi­a­soit­timel­la. Ja nykyään myös läh­es kaik­ki puhelimet.

 14. Opa:
  Vielä vähem­män ymmär­rän sitä, että muusikoille pitäisi alkaa vero­tuk­sen kaut­ta keräämään kolehtia. 

  Niin­pä, mik­si pitäisi? Olisiko ihan kohtu­u­ton­ta, että musi­ikki­t­u­lot pitäisikin saa­da tal­len­nemyyn­nistä, keikkailus­ta, radio- ja net­ti­soitos­ta yms. eikä veron­mak­sajil­ta verotuksena?

 15. Jouni Mar­tikainen.

  Luepa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yritä ymmärtää että kyse ei ole vain “muusikoiden” tuloista/menoista. Eri­tyis­es­ti AV-puolel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä keskustelu on täysin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

 16. B.J:
  Kiu­ru (sdp.) selit­tää oma­l­la has­sul­la, totu­ut­ta muun­tel­e­val­la matem­ati­ikallaan sitä, miten 438 miljoonas­ta 480 miljoon­aan nou­se­va mak­su aiheut­taa sen, että keskimäärin mak­sut pienenevät. 

  Demar­ilogi­ikkaa parhaimmillaan.

  Kyl­lä. Keskimäärin mak­sut pienenevät, kos­ka mak­sajien määrä lisään­tyy. Ei siinä mitään ihmeel­listä logi­ikkaa ole, pelkkää kertolaskua.

 17. Han­nu Oskala:
  Jouni Martikainen. 

  Luepa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yritä ymmärtää että kyse ei ole vain “muusikoiden” tuloista/menoista. Eri­tyis­es­ti AV-puolel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä keskustelu on täysin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

  Aivan yhtä vähän kuin vero­tus­ta musi­ikki­t­u­lo­jen tuot­tamisek­si hyväksyn kor­vamerkit­tyä vero­tus­ta (joka itse asi­as­sa hyvi­tys­mak­sukin on) “henkilöko­htaisik­si kor­vauk­sik­si tele­vi­sio-ohjelmien tek­i­jöille ja rahoituk­sek­si audio­vi­suaalisen kult­tuurin edistämiselle”.

  Olisiko ihan kohtu­u­ton­ta, että TV-väen tulo­jen pitäisikin ker­tyä TV-yhtiöiltä (mm. YLE-mak­sun kaut­ta), TV-esi­tyk­sistä yms. eikä veron­mak­sajil­ta vero­tuk­se­na? Ja olisiko kohtu­u­ton­ta, että val­tion päätök­sel­lä tapah­tu­va audio­vi­su­alisen kult­tuurin edis­tämi­nen olisi ihan samal­la viival­la muiden bud­jet­ti­meno­jen kanssa niitä priorisoitaessa?

 18. Tule­vaisu­udessa kun kaik­ki sit­ten rahoit­taa koti­maista musi­ikki­te­ol­lisu­ut­ta niin ei liene kohtu­u­ton vaa­timus että me kansalaiset saadaan käyt­tää tuotet­tua mate­ri­aalia vapaasti ilman kopi­oin­ninesto tekni­ikoi­ta. Jotain ehto­ja lie­nee kohtu­ullista tuen mak­sa­jan esit­tää jos täl­laista jär­jestelmää pitää pyörittää.

  Jär­jestelmää voisi myös tehostaa niin että tuen jakope­rus­teena ole­vat asi­at rek­isteröi­tyis automaat­tis­es­ti VM:n tietokoneelle, jos­ta veroeu­rot sit­ten jakaan­tu­isi­vat niitä vail­la oleville muusikoille. Jätetään tehot­tomat yhdis­tyk­set pois välistä ja päästetään niiden työvoima tekemään tuot­tavaa työtä.

  Vähin­tä mitä voidaan yhdis­tyk­sille tehdä on sulaut­taa ne val­tioon kuten kri­naal­i­huoltoy­hdis­tyk­selle tehtiin.

  Tai olisko sit­tenkin mah­dol­lista että muusikot vois vaan tul­la toimeen ihan omillaan?

 19. Jär­jeste­lyn toimivu­us kansalaisen kannal­ta selviää vas­ta joskus 2018. Nykyi­nen hyvi­tys­mak­su on harmilli­nen, mut­ta menona varsin pieni — jos se nyt siir­retään veroksi (huonom­pi vai­h­toe­hto) mak­su­ta­so pomp­paa muu­ta­mas­sa vuodessa toden­näköis­es­ti moninkertaiseksi. 

  Yle-veroon tuo­ta mak­sua ei voine siirtää, kos­ka asioil­la ei ole tosi­asial­lista yhteyt­tä. Vähän sama kuin jos kaset­ti­mak­su siir­ret­täisi­in koiraveroon

  Esitän myös, että Yle-veron suh­teen toim­i­taan kuten autovero­tuk­ses­sa, eli jos ei käytä — ei myöskään mak­sa. Ratkaisu on teknis­es­ti help­po nykyisel­lä Digi-TV ‑aikakaudel­la eli per­in­tä tapah­tuu mak­suko­r­tilla ja ohjel­mat salataan.

  Radio-toimin­nan kulut voisi kat­taa julk­i­sista varoista kos­ka Yle:n vas­tu­ul­la lie­nee kri­isi­a­jan tiedo­tus ja tekni­ik­ka mak­su­jen per­im­isek­si puut­tuu. Käytän­nössä tarvit­ta­neen vain pari julk­ista radiokanavaa, kum­mallekin viral­liselle kielelle omansa.

  Vapau­tuneet taa­ju­udet voisi lait­taa vaik­ka huu­tokaup­paan, ja taa­ju­us myy­dään esim. viidek­si vuodek­si ker­ral­laan kau­pal­lisille toim­i­joille. Näi­den men­estymisen voisi sit­ten kansa päät­tää kanavavalin­nal­laan, varsin demokraat­tista eikö vaan?

 20. Han­nu Oskala: Jouni Mar­tikainen. Luepa aiem­pi kom­ment­ti­ni ja yritä ymmärtää että kyse ei ole vain “muusikoiden” tuloista/menoista. Eri­tyis­es­ti AV-puolel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.Tämä keskustelu on täysin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista.

  Ei nyt sit­ten puhuta mihin se raha pää­tyy. Puhutaan vaik­ka siitä, että mik­si min­ul­ta pitäisi ottaa rahaa pois sen takia, että min­ul­la on tietokone ja puhe­lin, jois­sa kum­mas­sakin on mediasoitin?

  Aiem­mas­sa viestis­säni ker­roin jo, että tietokoneessani on isot kiin­tolevyt, mut­ta ei kap­paleen kap­palet­ta musi­ikkia. Ei siel­lä ole kuin itse kuvaami­ani video­tal­len­teitakaan. Ei siel­lä ole mis­tään kir­jas­ta tai muus­takaan taide­teok­ses­ta jäl­jen­nök­siä. Puhe­lin­ta koske­vat ihan samat jutut. Puhe­limes­sa on jokunen Nokian soit­toääni, toiv­ot­tavasti niistä ovat säveltäjät saa­neet kymmenyksensä.

  Tietokoneen muis­tis­sa on het­ken aikaa Spo­ti­fyn suo­ra­tois­tona tule­vaa musi­ikkia, mut­ta sekin häipyy sieltä ihan itsek­seen kun­han bit­tivir­ta on muutet­tu ääni­aal­loik­si kaiuttimissani.

  Nykyisen tietokoneeni levy­jen hin­nas­sa olen jo hyvi­tys­mak­suni mak­sanut, mut­ta seu­raa­van tietokoneeni levy­istä en vielä. Sik­si tämä puhututtaa.

 21. Kyl­lä. Keskimäärin mak­sut pienenevät, kos­ka mak­sajien määrä lisään­tyy. Ei siinä mitään ihmeel­listä logi­ikkaa ole, pelkkää kertolaskua.

  Hmmm… Tuos­sa voi tilas­toti­eteil­i­jäkin ruve­ta jo vähän miet­timään, saako kah­ta eri pop­u­laa­tio­ta ver­ra­ta. Ver­tailukelpoisu­us tässä vaatisi kyl­lä sitä, että käytetään samaa pop­u­laa­tio­ta. Ja sil­loin voidaan sanoa, että “nykyisen tv-mak­sun mak­sajien mak­sur­a­site pienenee”.

  Esimerkik­si omas­sa taloudessani mak­su nousee 280 euroa/vuosi. Pros­ent­teina ei voi nousua laskea, kun sit­ten jou­tu­isi jaka­maan nol­lal­la. Ja ei, en ole lintsari. En ole vain keksinyt, mil­lä ajal­la tele­vi­sio­ta tuijottelisin.

  Mut­ta ei silti, pidän tätä esi­tys­tä erit­täin onnis­tuneena kom­pro­missi­na. Pelis­sä oli kak­si reunae­htoa, poli­it­ti­nen ja käytän­nölli­nen Poli­it­ti­nen reunae­hto sanoo, että Yleis­ra­dion toimin­nas­ta ei tin­gitä. Käytän­nön reunae­hto taas sanoo, että tv-mak­su on dinosaurusten ajal­ta ja joutuu lähtemään niiden tietä.

  Suo­ra bud­jet­ti­ra­hoi­tus olisi tehnyt kus­tan­nus­vaiku­tusten tulon­jakoarvioin­nin kovin han­kalak­si. Tv-mak­su on ollut harv­inainen tasavero, vieläpä talousko­htainen. Nyt uud­is­tus kor­jaa tuon talousko­htaisu­u­den henkilöko­htaisek­si, ja tasaveroa kohtu­ullis­te­taan kaikkein pien­i­t­u­loisim­mille. Lisäk­si tämän veron kohdal­la pääo­mat­u­lo­ja ja ansio­tu­lo­ja kohdel­laan samal­la tavalla.

  Min­un täy­tyy sanoa, että olen suo­ras­taan ällistynyt ratkaisun järkevyy­destä, vaik­ka itse kuu­lunkin suurimpi­in häviäji­in. On vaikea kuvitel­la parem­paa ratkaisua, joka olisi ollut poli­it­tis­es­ti mah­dolli­nen. Nyt pitää vain toivoa, että YLE osaisi keskit­tyä net­ti­toim­intansa kehit­tämiseen, tääl­lä se tule­vaisu­us on.

 22. Jouni Mar­tikainen: Niin­pä, mik­si pitäisi? Olisiko ihan kohtu­u­ton­ta, että musi­ikki­t­u­lot pitäisikin saa­da tal­len­nemyyn­nistä, keikkailus­ta, radio- ja net­ti­soitos­ta yms. eikä veron­mak­sajil­ta verotuksena?

  Tuos­sa on yksi ongel­ma. Jos yksi­tyi­nen kopi­oin­ti on sal­lit­tua, tal­len­nemyyn­nistä ei kovin paljon tulo­ja tule dig­i­tal­len­tei­den aikana. Ensim­mäisen voi myy­dä, ja sen jäl­keen tal­lenne onkin jo jaossa.

  Sama kos­kee sitä, että jos tal­len­tei­den hin­ta nousee, niiden ost­a­mi­nen vähe­nee, vaik­ka käyt­tö pysyy ennal­laan. Tästä syys­tä mak­su­jen upot­ta­mi­nen tal­len­tei­den hin­toi­hin ei oikein toimi.

  Ja jos yksi­tyi­nen kopi­oin­ti on kiel­let­tyä, mak­sul­ta häipyy peruste. Jol­lakin taval­la kuitenkin paras läh­estymistapa olisi kieltää yksi­tyi­nen kopi­oin­ti oman talouden ulkop­uolel­la. Tämä antaisi luon­nol­lisen rajauk­sen kopi­oin­ti­in estämät­tä oikeusta­jun vas­taisia kopi­oin­tikiel­to­ja (var­muusko­pi­oin­ti, CD:n kopi­oin­ti kovalevylle, jne.)

  Hyvi­tys­mak­sun reilu­un per­im­iseen ei ole mitään järkevää kon­s­tia, ja oikeasti kyse on yhteis­es­ti sovi­tus­ta kult­tuuri­ra­hoituk­ses­ta, johon on kuitenkin otet­tu tusi­nan ver­ran eri­laisia yhteenki­etoutunei­ta yhdis­tyk­siä mukaan. Paras­ta olisi rahoit­taa asi­at yhtei­sistä rahoista ja kam­ma­ta tuo tek­i­jänoikeusjär­jestövi­idakko tehokkaaseen kuntoon.

  Päin­vas­toin kuin Osmo, en pidä mak­sun leipomista YLE-veroon mitenkään huonona ajatuk­se­na. Kyse on hyvin saman­tyyp­pis­es­tä asi­as­ta, eikä raha­sum­ma ole kuin pros­entin luokkaa YLE-verosta.

 23. KariS:

  Veron suu­ru­udek­si on ilmoitet­tu 50–140€ Sen kah­den tulon­saa­jan per­heen jos­sa mak­se­taan 2x50€=100€ mak­su piene­nee huomattavasti.

  Jos kuu­luu siihen (korkeimpaan)tuloluokkaan jos­sa molem­mat joutu­vat mak­samaan 140€ niin ei luulisi ole­van vaikeaa kerätä kah­teen pekkaan vuodessa 36€ euroa jon­ka koro­tus on. Sille toiselle per­heelle säästyvät 144€ saat­taa tul­la tarpeeseen.

  Suurim­mal­la osal­la ero­tus menee johonkin tuo­hon väli­in. Keskimäärin uud­is­tuk­ses­ta kuitenkin hyödytään kun saadaan pin­nar­it mukaan maksamaan.

 24. Mm. parahin nim­imerk­ki “Opa”, minä en jak­saisi janka­ta tätä samaa keskustelua sadat­ta ker­taa läpi.

  Ei nyt sit­ten puhuta mihin se raha pää­tyy. Puhutaan vaik­ka siitä, että mik­si min­ul­ta pitäisi ottaa rahaa pois sen takia, että min­ul­la on tietokone ja puhe­lin, jois­sa kum­mas­sakin on mediasoitin?

  Kuten mis­sään muus­sakaan päätök­sen­teossa, ratkaisu­ja ei pidä tehdä anek­doot­ti­aineis­ton ja mutu-tun­tu­man poh­jal­ta. Etenkin kun sitä tutkit­tuakin tietoa on tar­jol­la. Ote­taas muu­ta­ma esimerkki:

  Talous­tutkimuk­sen 3/2010 mukaan yli miljoona suo­ma­laista on tal­len­tanut puhe­limeen­sa musi­ikkia, keskimäärin 97 kap­paleen ver­ran – yhteen­sä val­takun­nan luureis­sa soi siis yli 90 miljoon­aa kap­palet­ta. Ja ulkois­t­en kovalevy­jen käyt­täjistä 54% on tal­len­tanut niille musi­ik­ki- tai videotiedostoja.

  Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä olisikaan mitään, niin suurim­mal­la osal­la kulut­ta­jista tutk­i­tun tiedon mukaan on. Ergo hyvi­tys­mak­sulle on yhä perusteensa.

  Mielestäni hyvi­tys­mak­sua voi hyväl­lä syyl­lä ver­ra­ta esim. maat­alousyrit­täjille mak­set­tavi­in peto- ja hirvieläin­ten aiheut­tamien tuho­jen vahin­gonko­r­vauk­si­in. Sit­er­aan­pa val­tion talousarvioe­si­tys­tä vuodelle 2012:

  41. Hirvieläin­ten aiheut­tamien vahinko­jen kor­vaami­nen (arviomäärära­ha)

  Momen­tille myön­netään 5 400 000 euroa.

  42. Petoeläin­ten aiheut­tamien vahinko­jen kor­vaami­nen (siir­tomäärära­ha 2 v)

  Momen­tille myön­netään 4 300 000 euroa 

  (Hävyt­tömästi linkkaan kir­joituk­seeni aiheesta viime vuodelta.
  http://hannuoskala.fi/2010/12/22/hyvitysmaksuista-osa‑3/ )

 25. Mara: Kyl­lä. Keskimäärin mak­sut pienenevät, kos­ka mak­sajien määrä lisään­tyy. Ei siinä mitään ihmeel­listä logi­ikkaa ole, pelkkää kertolaskua. 

  Jos ajatel­laan kah­den työssäkäyvän aikuisen talout­ta, niin voiko sanoa mak­su­jen pienen­tyneen, jos aiem­min talous jou­tui mak­samaan yhden ison laskun uuden sys­teemin kah­den pienem­män, mut­ta yhteen­sä aiem­paa isom­man laskun sijaan?

 26. Opa
  Tietokoneen muis­tis­sa on het­ken aikaa Spo­ti­fyn suo­ra­tois­tona tule­vaa musi­ikkia, mut­ta sekin häipyy sieltä ihan itsek­seen kun­han bit­tivir­ta on muutet­tu ääni­aal­loik­si kaiuttimissani. 

  Spo­ti­fy jät­tää ne biisit levylle, jot­ta seu­raaval­la kuun­teluk­er­ral­la niitä ei tarvitse hakea muil­ta käyt­täjiltä ja/tai spo­ti­fyn palve­lim­il­ta. Huo­masin tämän kun kän­nykän puhe­limes­ta lop­pui yhtäkkiä levytila.

 27. Han­nu Oskala:
  .. yritä ymmärtää että kyse ei ole vain “muusikoiden” tuloista/menoista. Eri­tyis­es­ti AV-puolel­la hyvi­tys­mak­su on merkittävä.

  Tämä keskustelu on täysin mah­do­ton­ta kun jen­gi on niin pihal­la perusasioista. 

  Miten se muut­taa asi­aa, että muusiko­jen lisäk­si myös AV-puoli saa hyvi­tys­mak­su­tu­lo­ja? Ja miten se muut­taa asi­aa, että yksi­ty­is­ten taitelijoiden lisäk­si hyvi­tys­mak­su­tu­lo­ja saa­vat myös eri­laiset taiteen­tekemistä tuke­vat yhdis­tyk­set. Mitä tulo­ja ne ovat menet­täneet siitä hyvästä, että kansalaisil­la on digi­bok­se­ja ja mui­ta tallennusvälineitä?

  Perusasi­at, toki, mut­ta myös perus­logi­ikat on hal­lit­ta­va pihal­ta pääsemiseksi.

 28. Sanovat, että hyvä kom­pro­mis­si on sel­l­ainen, johon kaik­ki ovat yhtä tyytymättömiä…

  Nyt kun Yle-vero taitaa tosi­aan olla tulos­sa, täy­tyy sanoa, että olisi jo korkea aika käy­dä vaka­va keskustelu eri­tyis­es­ti Ylen roolista, mut­ta myös val­tion roolista kult­tuurin tuk­i­jana yleensä.

  Nyky­isin Yleis­ra­dion tar­jon­ta on ainakin Hesarin taka­sivun perus­teel­la niin ylit­sepur­suavaa, että tv-ohjelmien pakkomyyn­ti kansalaisille tässä mitas­sa ei ole 2000-luvul­la enää mitenkään perustel­tua. On yksinker­tais­es­ti väärin, että verovaroin tue­taan sel­l­aista har­ras­tus­toim­intaa, joka olisi yhtä lail­la saatavil­la main­os­ra­hoit­teise­nakin. En puhu nyt siis mis­tään uutis­lähetyk­sistä tai vaali­ten­teistä, vaan sar­jafilmeistä ja vas­taav­ista. Laadukkai­ta eloku­via saa mar­ketista seit­semäl­lä eurol­la kappale.

  Sama kos­kee kult­tuuria yleen­sä, siis myös pop-musi­ikkia. Val­tion tulisi tukea ensisi­jais­es­ti sel­l­aisia kult­tuurin muo­to­ja, jot­ka jäi­sivät syn­tymät­tä ilman val­tion apua. Yksikään min­un bän­di­toim­intaa har­ras­tavista kavereis­tani ei julkaise eikä keikkaile sik­si, että toivoisi siitä täysipäiväistä ammat­tia itselleen. Huip­putu­loiset suosikkimuusikot eivät val­tion tukea tarvitse, ja mar­gin­aa­li­nen musi­ik­ki ei jää tekemät­tä, vaik­ka tuki­ra­ho­ja ei tulekaan.

  Ymmär­rän kyl­lä, että tilanne on poli­it­tis­es­ti vaikea, sil­lä kauhea rum­mu­tus “kult­tuuriv­i­hamielisyy­destä” alkaa välit­tömästi, jos näitä saavutet­tu­ja etuuk­sia alkaa kri­ti­soimaan. Mon­et ihmiset eivät miel­lä näitä asioi­ta tulon­si­ir­roik­si vaan jok­sikin abstrak­tik­si kansal­lisek­si projektiksi.

  Opiske­li­jana tulee muuten ole­maan mie­lenki­in­toista nähdä kum­man vaiku­tus opiske­li­jat­alouteen on lop­ul­ta suurem­pi, yliopis­tol­la käsit­tämät­tömän paljon porua aiheut­ta­neen opin­totuen indek­sisidon­naisu­u­den vaiko tule­van Yle-veron. Kaikki­han tietävät, että tuskin yksikään opiske­li­ja mak­saa tv-luvas­ta. Her­ra antaa, Her­ra ottaa, näin siis myös Arkadianmäellä… 🙂

 29. Viherinssi: Tuos­sa on yksi ongel­ma. Jos yksi­tyi­nen kopi­oin­ti on sal­lit­tua, tal­len­nemyyn­nistä ei kovin paljon tulo­ja tule dig­i­tal­len­tei­den aikana. Ensim­mäisen voi myy­dä, ja sen jäl­keen tal­lenne onkin jo jaossa. 

  Ja toisaal­ta ihmisiä ei voi pakot­taa osta­maan. Jos juuri kukaan ei osta jotain cd-levyä, niin ei osta, vaik­ka olisi mitkä lais­sa sääde­tyt tai tekniset pakot­teet kieltämässä yksi­ty­istä kopi­oin­tia. Ja sit­ten taas toisaal­ta moni ostaa, kun osta­ja nimeno­maan halu­aa omis­taa sen alku­peräisen, jos levy on hyvä.

  Osto­mo­ti­vaa­tio on pääosin jokin ihmisen sisäsyn­tyi­nen tarve halu­ta ostaa tuote. Ostamista tapah­tuu eri­tyisen paljon sil­loin, kun myyn­nis­sä on jotain, mitä ihmiset halu­a­vat ostaa.

  Olen use­am­man ker­ran tämänkin vuo­den aikana löytänyt jonkun hyvän levyn, jon­ka olisin ollut valmis osta­maan. Ei vaan ole ollut joko myyn­nis­sä tai ei ole ollut myyn­nis­sä sel­l­aises­sa for­maatis­sa, jos­ta olisin ollut valmis mak­samaan (häviötön cd-tasoinen muo­to, kuten FLAC, suo­raan netistä ilman muovikuo­ria ja ‑kiekko­ja). Kovin huonos­ti kala nap­paa pilkki­in näil­lä vaatimuksilla.

  Hel­poin­ta olisi, jos voisi vaan men­nä artistin sivulle ja mak­saa jokin levynkan­na­tus­mak­su suo­raan bändille, ja han­kkia ne bitit oma­toimis­es­ti sieltä, mis­tä ne helpoiten irtoa­vat. Postis­sa tulisi myöhem­min kuit­ti, että NN on han­kkin­ut “lisenssin” tähän levyyn yksi­ty­istä käyt­töä varten sitä varten, jos tek­i­jänoikeusmafia tulee sat­tuman­varais­es­ta syys­tä tai tois­es­ta joskus nil­lit­tämään asiasta.

  Ja toisaal­ta en ole yhtään levyä ostanut var­maan täl­lä vuosi­tuhan­nel­la ilman, että olisin sitä etukä­teen kuun­nel­lut ker­taan rauhas­sa kotona. Käytän­nössä levyn on aika mah­do­ton päästä meikäläisen ostoslistalle, jos en tarkkaan tiedä mitä olen osta­mas­sa. Silti olisi kiva, jos jonkun kympin voisin aina sil­loin täl­löin sijoit­taa uusi­in levyihin.

 30. ‘Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä olisikaan mitään, niin suurim­mal­la osal­la kulut­ta­jista tutk­i­tun tiedon mukaan on.’ (Han­nu Oskala)
  1) Yli miljoona ei ole enem­mistö suo­ma­lai­sista kuluttajista.
  2) Kuu­lun siihen 54%:iin, jol­la on ulkoisel­la levyl­lä videotiedos­to­ja. Omia, itse kuvat­tu­ja ovat. Mik­si niistä pitäisi mak­saa veroa jollekin yksi­tyiselle taholle?
  Minus­ta maail­mas­sa on musi­ikkia haitak­si asti. Jos sitä tehdään jatkos­sa vähem­män, niin ei tuo min­ua hait­taa. Ne joi­ta hait­taa, ovat epäilemät­tä valmi­ita mak­samaan siitä.

 31. Yksinker­taisin ratkaisu kor­va­ta lail­lis­es­ta läh­teestä kopi­oin­nin aiheut­ta­ma tulon­mene­tys on lisätä tämä tulon­mene­tys tuot­teen hintaan.

 32. Oskala:

  Talous­tutkimuk­sen 3/2010 mukaan yli miljoona suo­ma­laista on tal­len­tanut puhe­limeen­sa musi­ikkia, keskimäärin 97 kap­paleen ver­ran – yhteen­sä val­takun­nan luureis­sa soi siis yli 90 miljoon­aa kap­palet­ta. Ja ulkois­t­en kovalevy­jen käyt­täjistä 54% on tal­len­tanut niille musi­ik­ki- tai videotiedostoja.

  Ja siis olet vakavis­sasi sitä mieltä että nämä kaik­ki — tai edes suurin osa — ovat sel­l­aista aineis­toa jot­ka todel­la oikeut­ta­vat hyvi­tyk­sen suo­ma­laiselle artis­tille? Eli ei esim. ulko­mail­ta ostet­tua tai itse tuotet­tua? Siis ei pelkästään lain mukaan, vaan sin­un mielestäsi (kos­ka ilmeis­es­ti myös ulko­mail­ta ostet­tu tai itse tuotet­tu lain mukaan las­ke­taan tähän yksi­tyiseen kopi­oin­ti­in minkä perus­teel­la hyvi­tys­mak­sua per­itään). Ihanko tosis­sasi et näe, minkä takia ihmis­ten mielestä ei ole ok, että suo­ma­lainen artisti saa rahaa ulko­mail­ta oste­tun kap­paleen latauk­ses­ta puhe­limelle tai itse tuote­tun sisäl­lön tal­len­tamis­es­ta levylle?

 33. Joo mut­ta toimeen­tu­lotuen peru­sosa yksinelävälle nousi n. 50 e per kk. Mut­ta Kiu­run tule­val­la tv-verol­la tuos­ta em. koro­tuk­ses­ta syödään pois heti kät­telyssä n. 1/12 osaa.

  Että vielä on viisikymmp­pis­es­tä kuukaut­ta kohden syömät­tä veron­lu­on­toisil­la mak­suil­la 11/12 osaa.

  1. Joo mut­ta toimeen­tu­lotuen peru­sosa yksinelävälle nousi n. 50 e per kk. Mut­ta Kiu­run tule­val­la tv-verol­la tuos­ta em. koro­tuk­ses­ta syödään pois heti kät­telyssä n. 1/12 osaa.

   No ei kyl­lä men­nyt mitään.
   Toimeen­tu­lontuen peru­sosa las­ke­taan niin, että normista vähen­netään net­to­tu­lot vero­tuk­sen jäl­keen. Kos­ka Ylevero on osa vähen­net­tävää veroa, se ote­taan huomioon toimeentulotuessa.

 34. Min­is­teri Kiu­ru sanoo lehdistötiedotteessaan:
  — On erit­täin merkit­tävää, että eduskun­nan kaik­ki poli­it­tiset ryh­mät antoi­vat tuken­sa Yle-uud­is­tuk­selle. Tämä korostaa sitä, että Yleis­ra­dio toimii eduskun­nan valvonnassa.

  Mik­si val­tio halu­aa sekoil­la ja sekoit­taa lain­säädän­töä ja ‑valvon­taa täysin anark­istis­ten imma­te­ri­aalioikeuk­si­in ja asioi­hin. Vaa­di­taan val­ta­va vakoilukoneis­to, jot­ta täl­laisia lake­ja voitaisi­in valvoa. Valvon­ta­palvelun voisi ulkois­taa Kiinaan.

 35. Han­nu Oskala: Talous­tutkimuk­sen 3/2010 mukaan yli miljoona suo­ma­laista on tal­len­tanut puhe­limeen­sa musi­ikkia, keskimäärin 97 kap­paleen ver­ran – yhteen­sä val­takun­nan luureis­sa soi siis yli 90 miljoon­aa kap­palet­ta. Ja ulkois­t­en kovalevy­jen käyt­täjistä 54% on tal­len­tanut niille musi­ik­ki- tai videotiedostoja.
  Eli vaik­ka just sul­la ei siel­lä olisikaan mitään, niin suurim­mal­la osal­la kulut­ta­jista tutk­i­tun tiedon mukaan on. Ergo hyvi­tys­mak­sulle on yhä perusteensa.

  Min­ul­la on kuusi ulkoista kovalevyä. Niistä yhdel­lä on musi­ikkia. Ergo, noin 9 % ulkoi­sista kovalevy­istä käytetään musi­ikin tallentamiseen.

  Min­ul­la on myös puhe­lin, jon­ka työ­nan­ta­ja on ystäväl­lis­es­ti lahjoit­tanut. Olen tal­len­tanut siihen musi­ikkia, jon­ka oikeudet työ­nan­ta­ja omis­taa, esim. viileä Nokia-tune.

  Nämä sun perus­teet ei oikein vakuuta.

 36. Kuvit­telisin että kaltaisil­leni kult­tuur­in­tek­i­jöille ja myös meitä edus­taville tek­i­jänoikeusjär­jestöille on ihan sama mis­tä vuo­tu­inen 10 miljoo­nan euron hyvi­tyspot­ti saadaan kasaan kun­han se saadaan kasaan. Kuten Han­nu Oskala kom­men­tis­saan esit­tää kyse on suo­ma­laisia musi­ik­in­tek­i­jöitä, dokkar­in­tek­i­jöitä ja medi­ataiteil­i­joi­ta ajatellen todel­la olen­nais­es­ta rahas­ta. On myös huo­mat­tavaa, että tästä rahas­ta merkit­tävä osa käytetään uuden ja mar­gin­aalisen kult­tuurin tuottamiseen.
  Kri­ti­soisin torstaina tehtyä päätöstä aika kos­meet­tisek­si. 20% koro­tus tuskin miel­lyt­tää sen enem­pää tek­i­jöitä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­tanei­ta taho­jakaan. Nythän hyvi­tys­mak­su itse asi­as­sa vääristää kaup­paa entis­es­tään, mikä ajaa yhä use­am­man suo­ma­laisen osta­maan kovalevyn­sä ulko­mai­sista verkkokaupoista. Taval­laan kaik­ki häviävät: 1) kulut­tu­ja joka joutuu mak­samaan Suomes­ta ostaes­saan koviksista kovem­paa hin­taa, 2) kaup­pias joka joutuu korot­ta­maan hin­to­jaan ja menet­tää näin asi­akkaat ulko­maille, 3) val­tio, joka jää edel­lä­maini­tus­ta syys­tä vaille vero­tu­lo­ja, 4) tek­i­jä, joka jää vaille paljon puhut­tua 20% hyvitysmaksukorotusta.
  Kult­tuuri­m­in­is­teri Arhin­mä­ki esit­ti, että äly­puhe­limet ja tietokoneet olisi lisät­ty laitekan­taan sik­si aikaa, että kor­vaa­va jär­jeste­ly ja lain­muu­tos saadaan voimaan. Siir­tymäa­jak­si van­han laitekan­nan hyvi­tys­mak­supros­ent­tia olisi las­ket­tu tun­tu­vasti, jol­loin tun­tu­vaa vääristymää ei olisi päässyt tapahtumaan.
  Juli­nen nar­i­na tästä asi­as­ta on ollut mielestäni täysin kohtu­u­ton­ta, jos ver­taa vaik­ka YLE-mak­sukeskustelu­un ja tämän jär­jeste­lyn hin­taan yhtä kansalaista kohti. Raha­sum­mana Arhin­mäen esit­tämän siitymäa­jan hyvi­tys­mak­sumallin vuo­tu­inen hin­ta eli 2,70€ per kansalainen ei olisi mielestäni mil­lään mit­tar­il­la kohtuuton.

 37. (Pekka Pes­sille: Han­nu Oskala on kyl­lä oike­as­sa siinä, että anek­do­taalisel­la aineis­tol­la ei ole mitään arvoa.)

 38. Osmo Soin­in­vaara: No ei kyl­lä men­nyt mitään.
  Toimeen­tu­lontuen peru­sosa las­ke­taan niin, että normista vähen­netään net­to­tu­lot vero­tuk­sen jäl­keen. Kos­ka Ylevero on osa vähen­net­tävää veroa, se ote­taan huomioon toimeentulotuessa.

  Ylevero siis kas­vat­taa tuloloukkuja?

 39. YLE-veroa hehkute­taan aivan turhaan. Se on mallies­imerk­ki, miten kansane­dus­ta­jat (pl. Ode) kyl­lä osaa­vat aset­taa vero­ja, mut­ta eivät osaa mitoit­taa toim­intaa tai johtaa organisaatiota.

  YLE:n toimin­nas­sa on hyvinkin 50% ilmaa ja kau­pal­lisu­ut­ta. Yleis­ra­dion johtamis­es­ta mitään käsit­tämätön poli­it­ti­nen hallintoneu­vos­to, osu­uskau­pas­ta tuo­tu hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja (KOK), puhe­lin­te­htaal­ta tuo­tu toim­i­tusjo­hta­ja (KOK), viestin­tämin­is­terin paikalta disponi­bili­teet­ti­in pan­tu julkaisujohtaja?(KOK) ja koko joukko mui­ta johta­jia avain­paikoil­la uutisia myöten eivät ole ammattijohtajia.

  Yli 500 miljoo­nan euron mitoi­tus YLE:lle on saavu­tus sinän­sä. Täl­laiseen löysyy­teen ei yksikään suo­ma­lainen kun­ta edes yllä.

  Oikea mitoi­tus on vajaa 200 miljoon­aa euroa, mil­lä ammat­ti­taitois­es­ti johdet­tu Yleis­ra­dio suo­ri­u­tuu kevyesti ja parem­min tehtävästään, kuin ylim­i­toite­tul­la rahoi­teuk­sel­la, joka tekee yhtiön toimin­nas­ta kaikkea muu­ta kuin mitä yleis­ra­diotoimin­nal­la käsitetään.

 40. Minus­ta olisi tärkeää, ettei muo­doste­ta taas yhtä uut­ta mak­suau­tomaat­tia kansalta pienelle edun­saa­jaryh­mälle, vaan säi­lytetään jonkin­lainen markki­nao­h­jaavu­us. Minus­ta YLE-vero on tästä syys­tä huono (ja pitkälti myös TV-lupa), kos­ka sitä kaut­ta ker­tyvä raha­sum­ma ei riipu oikeas­t­aan lainkaan ihmis­ten mak­suhalus­ta, ihmis­ten halus­ta saa­da kyseistä tar­jon­taa yms. Ja pahoin pelkään, että jatkos­sa TV-vero tulee kas­va­maan inflaa­tio­ta nopeam­min. Hyvi­tys­mak­sun keräämi­nen musi­ikkia sisältävien CD-levy­jen ja DRM-suo­jaa­mat­tomien musi­ikkikap­palei­den yhtey­dessä sen sijaan olisi markki­nao­h­jau­tu­va mekanis­mi, mut­ta se tuskin kel­paa tek­i­jänoikeusmafi­alle juuri siitä syystä.

 41. Kuin­ka pitkäk­si ne muusikon tulot pitää tur­va­ta? Koko elämäk­sikö veron­mak­sajien rahal­la, jos on ollut suosit­tu artisti vaik­ka kymme­nen vuot­ta? Mik­sei sit­ten pitäisi tur­vataa hei­dän tulo­ja, jot­ka joutu­vat työt­tömäk­si glob­al­isaa­tion tai ratio­nal­isoin­nin takia?

 42. Markus Nor­den­streng:

  Kuten Han­nu Oskala kom­men­tis­saan esit­tää kyse on suo­ma­laisia musi­ik­in­tek­i­jöitä, dokkar­in­tek­i­jöitä ja medi­ataiteil­i­joi­ta ajatellen todel­la olen­nais­es­ta rahas­ta. On myös huo­mat­tavaa, että tästä rahas­ta merkit­tävä osa käytetään uuden ja mar­gin­aalisen kult­tuurin tuottamiseen.

  No tuskin tän mak­sun vas­tus­ta­jat yleen­sä kiistää, etteikö tämä raha olis tär­kee niille, jot­ka sitä saa ja var­masti sitä käytetään myös sel­l­asen kult­tuurin tuot­tamiseen mitä yleisö ei halua.

  Mak­sun vas­tus­ta­jien mielestä ongel­mana on se, että mak­su ei kohdis­tu tarpeeks hyvin niille jot­ka aiheut­taa tulon­mene­tyk­siä niille kult­tuur­in­tek­i­jöille joille hyvi­tys­mak­su menee.

  Jotenkin aika usein tei­dän mak­sun puol­lus­ta­jien peruste­lut haiskah­taa siltä, että te ootte sitä mieltä, että näille kult­tuur­in­tek­i­jöille kuu­luu vaan mak­saa siitä kult­tuurin tekemis­es­tä ihan riip­pumat­ta siitä onko se kult­tuuri arvokas­ta yleisön mielestä ja että teitä ei hirveesti kiin­nos­ta, että kuka mak­saa kun­han joku maksaa.

 43. Hyvi­tys­mak­su on yksinker­tais­es­ti mah­do­ton ja van­hen­tunut aja­tus. Mielestäni on ihan hyvä jos se kor­vataan esim verovaroista tapah­tu­val­la rahoituk­sel­la. Täl­löin ainakin mak­sun jär­jet­tömyys ja epälo­ogisu­us tulee parem­min esille. 

  Sisäl­lön käyt­tö on muut­tunut totaalis­es­ti 15 vuo­den aikana, ja jos “kopi­on valmis­t­a­mi­nen omaan käyt­töön” oli 80 luvul­la poikkeustapaus niin nykyään se on täysin nor­maalia käyt­töä, eikä musi­ikki­teok­sel­la ole enää saman­laista fyy­sistä sidos­ta tal­len­nusvä­li­neeseen kuin c‑kasettiaikana. Tästä syys­tä omaan käyt­töön tapah­tu­va kopi­oin­ti tulisi huomioi­da jo teok­sen myyntihinnassa. 

  Esimerk­ki nykyisen mak­sukäytän­nön jär­jet­tömyy­destä: ostin ulkoisen USB-levyn tal­len­taak­seni sinne var­muusko­pi­oi­ta CAD piir­rus­tuk­sista yms doku­menteista. Mak­soin lait­teen hin­nas­sa 10 euroa pakko­tukea Teostolle kos­ka kovalevyn ovat mak­sun piiris­sä. Huvit­ta­va yksi­tyisko­h­ta on, että pelikon­soleista ja puhe­limes­ta ei per­itä mak­sua, vaik­ka nämä sat­tuvat mei­dän per­heessä ole­maan juuri ne lait­teet joi­hin tal­len­namme omis­ta­mamme musi­ikki­tal­len­teet ja joiden kaut­ta etupäässä musi­ikkia kulutamme. 

  Point­ti on siinä, että dig­i­taalisen medi­an käyt­tö­tapo­jen ja siihen sovel­tuvien lait­tei­den kir­jo on niin suuri ja nopeasti muut­tu­va, että nykyisenkaltaisel­la jär­jestelmäl­lä ei ole mah­dol­lisuuk­sia per­iä kopip­mak­sua oikeudenmukaisesti. 

  Lisäk­si datan määrä maail­mas­sa ja koti­talouk­sis­sa kas­vaa koko ajan ja tal­len­nuska­p­a­siteet­tia tarvi­taan paljon muuhunkin kuin musi­ikin tallentamiseen.

 44. Simo Mele­nius:
  Miten netis­sä voi kopi­oi­da lail­lis­es­ti yhtään
  mitään
  , mikä menisi oikeasti hyvi­tys­mak­sun piiri­in? Joko netistä oste­taan teok­sia tai sit­ten niitä kopi­oidaan laittomasti. 

  Voi esimerkik­si lähet­tää sähkö­pos­til­la tiedos­ton jollekin kaver­ille. Tämän kai pitäisi men­nä lail­lisen yksi­tyisen kopi­oin­nin puolelle. Net­tiä kuitenkaan tuskin käytetään merkit­tävässä määrin tähän tarkoitukseen.

 45. Markus Nor­den­streng: “20% koro­tus tuskin miel­lyt­tää sen enem­pää tek­i­jöitä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­tanei­ta tahojakaan”

  Ketä nämä EFFi:n kam­pan­jaa rahoit­ta­neet tahot ovat?

  Olen luul­lut effin toimi­van vapaae­htoisvoimin ja jäsenmaksutuloilla?

 46. Kerkko:
  Markus Nor­den­streng: “20% koro­tus tuskin miel­lyt­tää sen enem­pää tek­i­jöitä kuin EFFI-kam­pan­jaa rahoit­tanei­ta tahojakaan”

  Ketä nämä EFFi:n kam­pan­jaa rahoit­ta­neet tahot ovat?

  Olen luul­lut effin toimi­van vapaae­htoisvoimin ja jäsenmaksutuloilla?

  Kas, tuol­la­han se kamp­pan­ja­sivul­la san­o­taankin että kam­pan­jaa tuki verkkokauppa.com

 47. Tuo YLE-vero ei ole mikään pikku­jut­tu. Se on yli kak­si ker­taa niin paljon kuin kaikkien Kain­u­un kun­tien yheen­las­ke­tut vero­tu­lot. Vas­ta Etelä-Poh­jan­maa pääsee suurem­mille luvuille kuin Yleisradio:

  Kun­tien vero­tu­lot v. 2010 euroa.
  M21 Ahve­nan­maa 86 100 000 €
  M16 Kes­ki-Poh­jan­maa 205 881 000 €
  M18 Kain­uu 245 419 000 €
  M20 Itä-Uusi­maa 351 850 000 €
  M09 Etelä-Kar­jala 424 336 000 €
  M10 Etelä-Savo 457 134 000 €
  M12 Pohjois-Kar­jala 461 355 000 €
  M14 Etelä-Poh­jan­maa 541 456 000 €
  M05 Kan­ta-Häme 553 930 000 €
  M15 Poh­jan­maa 573 722 000 €
  M19 Lap­pi 580 153 000 €
  M08 Kymen­laak­so 595 955 000 €
  M07 Päi­jät-Häme 629 535 000 €
  M04 Satakun­ta 721 628 000 €
  M11 Pohjois-Savo 734 502 000 €
  M13 Kes­ki-Suo­mi 829 597 000 €
  M17 Pohjois-Poh­jan­maa 1 214 793 000 €
  M02 Varsi­nais-Suo­mi 1 554 253 000 €
  M06 Pirkan­maa 1 613 669 000 €
  M01 Uusi­maa 5 977 126 000 €

  Lähde: Tilas­tokeskuk­sen tilastotietokanta

 48. Järkevin muo­to ‘kopi­omak­sulle’ on kerätä se reilu euro/kansalainen Yle mak­sun yhtey­dessä. Ne jakaa ne kul­tu­uri­m­in­is­ter­iön apurahoina.

  Tek­i­jönoiekus­suo­jaa jo on piden­net­ty 70 vuo­teen tek­i­jän kuole­mas­ta, jol­loin Sibeliuk­sen ja Juicen perikun­nat ihan mukavasti saa­vat merkit­tävää mar­gin­aal­ista kul­tu­u­ri­toim­intaa tuke­via kor­vauk­sia jatkossakin.

  Yle-mak­su on enen­m­män kuin ter­ve­tul­lut, kos­ka se pois­taa vapaa­matkus­ta­jat ja tarpeen lupatarkas­tuk­si­in. Mene­tyspuolel­la on mon­imuo­toinen perinne, jol­la lupa­mak­su­ja ja lupatarkas­ta­jia on väl­tel­ty. Jokin val­ti­olli­nen isnti­tu­ut­ti saisi alkaa jo kerätä tätäpe­ri­on­net­tä kokoelmiinsa.

 49. Markus Nor­den­streng kirjoitti:
  “Arhin­mä­ki esit­ti, että äly­puhe­limet ja tietokoneet olisi lisät­ty laitekan­taan sik­si aikaa, että kor­vaa­va jär­jeste­ly ja lain­muu­tos saadaan voimaan.”

  Markus, ymmärtänet var­maan että juuri kukaan ei jak­sa uskoa kun poli­itikko ehdot­taa väli­aikaista veroa. Yleen­sä tässä kohtaa vede­tään esi­in kort­ti vuon­na 1958 aloite­tus­ta “tilapäis­es­tä” autoveros­ta (joka on edelleen voimas­sa). Sik­si näitä asioi­ta on tapana vas­tus­taa täy­del­lä höyryl­lä nimeno­maan syn­ty­vai­heessa, kun asi­aan on vielä mah­dol­lista vaikuttaa.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_autovero#Autoveron_historia

 50. JTS:
  Tek­i­jönoiekus­suo­jaa jo on piden­net­ty 70 vuo­teen tek­i­jän kuole­mas­ta, jol­loin Sibeliuk­sen ja Juicen perikun­nat ihan mukavasti saa­vat merkit­tävää mar­gin­aal­ista kul­tu­u­ri­toim­intaa tuke­via kor­vauk­sia jatkossakin.

  Tämä tun­netusti kan­nus­taa perikun­taa luo­maan uut­ta kulttuuria.

  Tuli muuten mieleen: Eikös Sibelius ollut velois­sa? Mak­soiko perikun­ta velat pois vai onko tässä nyt ansioton­ta tuloa?

  JTS:
  Mene­tyspuolel­la on mon­imuo­toinen perinne, jol­la lupa­mak­su­ja ja lupatarkas­ta­jia on väl­tel­ty. Jokin val­ti­olli­nen isnti­tu­ut­ti saisi alkaa jo kerätä tätäpe­ri­on­net­tä kokoelmiinsa.

  Vuo­den kan­nat­taa vielä odot­taa. Saa­vat parem­pia vastauksia.

 51. Kerkko:
  Olen luul­lut effin toimi­van vapaae­htoisvoimin ja jäsenmaksutuloilla?

  Jep. Otta­vat toki myös vas­taan lahjoituksia.

 52. Olen ehkä taiteen­tek­i­jä­vas­tainen henkilö siinä mielessä, että en yöu­ni­ani menetä sen takia, että joku taiteil­i­ja ei pysty elämään taiteel­laan. Menisi oikeisi­in töi­hin ja taiteil­isi vapaa ajal­la, niin kuin me muut. Jos muu­ta­ma kap­pale jää sen takia tekemät­tä, niin mene­tys ei ole kovin suuri.
  Ja vaik­ka laiton musi­ikin kopi­oin­ti on muka hirvit­tävä ongel­ma, niin aika hyvin tun­tu­vat mon­et muusikot pär­jäävän. Niin hyvin, että on varaa pitää lomaa pidem­män aikaa ja käy­dä Inti­as­sa seestymässä tai ostaa melkoisen hin­tavia kämp­piä WestEndistä.
  Jos oikeasti koen, että jotain muusikkoa/taiteilijaa tms. pitäisi tukea, niin luovun mielel­läni pien­estä määrästä rahaa ostaes­sani teok­sen. On mielestäni myös kohtu­ullista, että julk­ishallinto osaltaan tukee taiteen/musiikin tekemistä jos­sain määrin vero­tuk­sen, museoiden, musi­ik­i­talo­jen, koulu­jen, YLE:n tms. muodossa.
  On mielestäni myös käsit­tämät­tömän epäoikeu­den­mukaista, että joudun mak­samaan tal­len­nusti­las­ta hyvi­tys­mak­sua, jota käytän omien val­oku­vien, videoiden, työtiedos­to­jen, doku­ment­tien tal­len­nuk­seen. Ja tämä raha jae­taan epämääräisin perustein, johon min­ul­la ei ole ollut val­taa vaikuttaa.
  Lisäk­si teosto­suo­ja on käsit­tämät­tömän pitkä ja käsit­tämät­tömän laa­ja ja rajoit­taa ihmis­ten ilmaisun­va­paut­ta sekä teosten kehit­tämistä edelleen.
  Sik­si mielestäni hyvi­tys­mak­sun muut­ta­mi­nen vero­muo­toisek­si on kan­natet­tavaa ja mik­sei Yle:n roo­li­akin voisi laa­jen­taa tähänkin.

 53. Ei enää huol­ta Yleis­ra­dios­ta. Rock­laula­ja Kik­ka on nimitet­ty YLE:n hal­li­tuk­seen ker­to­vat tuoreet uutiset.

  1. Kyse on siis hal­li­tustyösken­telystä, ei mis­tään poli­itikko­jen keskusteluk­er­hos­ta. Pitäisi olla hal­li­tustyösken­te­lyn osaamista. Yleen­sä sel­l­aisen har­joit­telu aloite­taan vähän pienem­mästä yrityksestä.

 54. Hän on sanonut edus­ta­vansa YLE:n hal­li­tuk­ses­sa tek­i­jänoikeuk­sien saa­jia eli hän var­maan neu­vot­telee siel­lä kavereilleen hyviä sopimusehtoja.

  Kyl­lä YLE:n hallinto pitää lait­taa kokon­aa uusik­si. Kat­seli­joiden ja kuun­telijoiden pitäisi demokraat­tisel­la vaalil­la vali­ta edus­ta­jansa kon­klaavi­in, joka val­it­sisi ylim­män johdon jäsenet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *