Haavistolta mainio kirja

Pekka Haav­is­ton uusin kir­ja ”Anna mun kaik­ki kestää” ker­too hänen vai­heikkaista työte­htävistään YK:n palveluk­ses­sa maail­man vaikeil­la kri­isialueil­la Balka­nil­la, Afgan­istanis­sa, Lähi-idässä, Irakissa Liberi­as­sa ja Sudanis­sa. Hän pohtii rauhan tekemisen taitoa ja korostaa kuun­telemisen tärkeyt­tä. Sovit­teli­jana Haav­is­to näyt­tää ole­van hyvin omintakeinen ja ennakkolu­u­lo­ton. Hän ei muo­dos­ta pahik­sista vihol­lisku­via, vaan pyrkii kon­tak­ti­in kaikkien kanssa, ymmärtämään ja tule­maan ymmär­re­tyk­si. Tärkeätä on tun­tea osa­puo­let ja ymmärtää, mik­si kukin ajat­telee niin kuin ajat­telee. Tale­ban on län­si­maisille hirvi­tys,  mut­ta täy­tyy­hän jokin syy olla siihen, että niin moni paikalli­nen asukas heitä kuitenkin kan­nat­taa. Syy Tale­ban­in suo­sioonkin selviää kir­jas­ta. Pekka ei etsi syyl­lisiä vaan syitä.

Kir­ja hyp­pii epäkro­nol­o­gis­es­ti kri­i­sistä toiseen, kos­ka aiheena ei ole Haav­is­ton ura, vaan se, mil­laista oppia eri­lai­sista tilanteista on saatu. Mil­loin lennetään helikopter­il­la puun alle Sudanis­sa, mil­loin ollaan neu­vot­tele­mas­sa palesti­inalais­ten ja israelilais­ten kanssa miehitet­ty­jen aluei­den vesi­huol­losta. Kir­ja antaa todel­la toisen­laisen kuvan kon­flik­tien arjes­ta kuin mitä lehdis­tä voimme lukea. Mon­et tapah­tu­mat ymmärtää tämän kir­jan perus­teel­la aivan toisel­la taval­la. Äärim­mäisen mielenkiintoista.

Kir­jan tar­joamia mehukkai­ta yksi­tyisko­htia olisi helpom­pi sijoit­taa paikalleen, jos kir­jas­sa olisi jonkin­lainen lis­taus siitä, mitä kaikkea Pekka on ollut tekemässä ja mil­loin. Paljos­sa Pekka on ehtinyt mukana olla.

Pekka on hyvä kir­joit­ta­maan ja sik­si kir­ja on helppolukuinen.

Kir­jan voi ostaa tästä.

…..

Pekan kir­ja on tietysti tarkoitet­tu vaa­likir­jak­si presidentinvaaleihin.

Olen yleen­sä suh­tau­tunut vähem­män innos­tuneesti siihen, että vihreät aset­ta­vat pres­i­dentin­vaalei­hin oman ehdokkaansa. Paa­vo Niku­la sanoi sen aikanaan niin, että pres­i­dentin­vaaleis­sa on kyse iso­jen nor­su­jen tanssista.

Haav­is­ton ehdokku­u­den puolel­la olen vil­pit­tömästi ja tosis­sani.  Pres­i­dentin tehtävät rajoit­tuvat ulkopoli­ti­ikkaan, ja siinä Pekka on pätevin. Haav­is­to on pere­htynyt sekä YK-poli­ti­ikkaan että Venäjään. Lip­po­nen on taita­va EU-poli­ti­ikas­sa, mut­ta sepä ei pres­i­den­tille kuu­lu. Jos Pekka olisi toisel­la kier­roksel­la Niin­istöä vas­tas­sa, kah­den­väli­sis­sä väit­te­lyis­sä Niin­istö olisi vaikeuk­sis­sa – siis jos puhut­taisi­in niistä asioista, jot­ka pres­i­den­tille kuuluvat.

Maan joutues­sa poli­it­tiseen umpiku­jaan voi val­taoikeuk­sil­taan heikkokin pres­i­dent­ti koho­ta keu­laku­vak­si, kuten on tapah­tunut sekä Kreikas­sa että Ital­ias­sa. Pekka olsii ris­tiri­ito­jen sovit­teli­jana omaa luokkaansa ja selvästi parem­pi kuin kil­pail­i­jansa. Ihailin torstaina, kuin­ka tyynesti ja ana­lyyt­tis­es­ti hän johti eduskun­taryh­määmme, joka kinasi hyvi­tys­mak­sus­ta ja sai ris­tiri­ito­ja täyn­nä ole­van tilanteen näyt­tämään aivan yksinkertaiselta.

Jotain Pekan luon­teesta ker­too sekin, että hän kaveer­aa myös Teu­vo Hakkaraisen kanssa, jota kaik­ki muut, omat ja vier­aat, pitävät eduskun­nas­sa hie­man hylkiönä.

Pekkaa kan­nat­taa äänestää: yhdel­lä äänel­lä voi olla pudot­ta­mas­sa sekä Väyrys­tä että Soinia!

75 vastausta artikkeliin “Haavistolta mainio kirja”

 1. “Pekkaa kan­nat­taa äänestää: yhdel­lä äänel­lä voi olla pudot­ta­mas­sa sekä Väyrys­tä että Soinia!”

  Mik­si ei samal­la äänel­lä voi olla pudot­ta­mas­sa myös Arhin­mäkeä, Essay­hia, Lip­pos­ta ja Niinistöä?

  Ode, salaperäi­nen lausah­duk­sesi tuskin on vaal­i­matem­ati­ikkaa tai tilas­totiedet­tä — mitä tarkoitat?

  1. Tarkoi­tan, että Arhin­mä­ki, Essayh ja Lip­po­nen putoa­vat joka tapauk­ses­sa ja Niin­istö päässee sen­tään toiselle kierrokselle.

   1. Täl­lä ker­taa on real­is­tiset mah­dolisu­udet pudot­taa toka kieroksel­la Hal­la-aho tai Stubb.
    Siis toiselle kier­rokselle ei mah­do­ton tavoite. Rehn jäänee tiukasti taakse, mut­ta Jus­si voi toki yllät­tää loppukirissä.

 2. Tele­vi­sios­sa on ollut vähän has­su tilanne, kun Haav­is­to on ollut mukana pien­puoluei­den pres­i­dent­tiväit­te­lyis­sä. Haav­is­to on niin selvästi väärässä sar­jas­sa, val­tiomies­lu­okkaa kun on!

  Niin­istön “alla” ole­via ehdokkai­ta erot­ta­vat niin pienet pros­en­tit, että uskon Haav­is­tol­la ole­van mah­dol­lisuuk­sia yllät­tää ja päästä toiselle kier­rokselle. Hän on viime aikoina saanut hyvin myön­teistä medi­a­julk­isu­ut­ta ja väit­te­lyis­sä hän osaa perustel­la ja artiku­loi­da mielip­i­teen­sä ylivoimais­es­ti mui­hin verrattuna.

  Kan­sain­välisyysosaami­nen on Haav­is­tol­la sekin ylivoimaista. Ja kuten tämän blo­gin pitäjäkin tote­si, se on tässä työhaas­tat­telus­sa se tärkein juttu.

  Haav­is­ton rauhal­lisu­us ja sovit­tel­e­va asenne näyt­tää tuo­van hänelle ääniä myös oman puolueen­sa ulkop­uolelta. Se onkin pieni pakko, jos meinaa pres­sak­isas­sa men­estyä. En usko voit­toon, mut­ta uskon hyvään suorituk­seen: toiseen kierrokseen.

  Haav­is­ton blogi

 3. Kir­jan saa näköjään halvem­mal­la Aka­teemis­es­ta: 21,17€.

  Har­mi kun suo­ma­laista kir­jal­lisu­ut­ta on niin heikosti saatavil­la sähköisessä muo­dos­sa. Voisin mak­saa tuos­ta kir­jas­ta kympin jot­ta voin lukea sen ipadil­la. Tai voisin mak­saa vaikka­pa 40€ kaik­ista Haav­is­ton ja Soin­in­vaaran kir­joista yhteen­sä. Tai ehkä vain tyy­dyn siihen että ne löy­tyvät joskus kirjastosta.

  Mik­si ne har­vat suo­ma­laiset e‑kirjat mak­sa­vat jopa enem­män kuin paperikir­jat? Ja sit­ten ihme­tel­lään kun ihmiset ryhtyvät piraateik­si. Vai olisiko paha rikos kopi­oi­da Haav­is­ton kir­ja itselleen netistä, jos kir­jas­tossa on kyseiseen kir­jaan parin kuukau­den varausjono?

  Menet­täisikö Haav­is­to tulo­ja, jos luen hänen kir­jansa kopi­omuo­dos­sa nyt enkä kir­jas­tos­ta muu­ta­man viikon kulut­tua? Entä olisiko rikos kaksinker­tainen jos vai­monikin luk­isi piraat­tiko­pi­on kir­jas­tover­sion sijaan?

  1. Sähköisel­lä kir­jal­la on 23 pros­entin alv, paperiver­si­ol­la 9 %.
   Mik­si kus­tan­ta­mot eivät lob­baa sähköisen kir­jan arvon­lisäveroa alemmas?
   Kos­ka suuret kus­tan­ta­mot omis­ta­vat kirjapainonsa.
   Kus­tan­nusala on täysin varautu­ma­ton sähköiseen kirjaan.
   Kir­jail­i­ja jaa paperikir­jas­ta 2–3 euroa/kirja. Jos kus­tan­nus­toimit­ta­jaa ei tarvit­taisi, kir­jail­i­ja pää­sisi samoi­hin tuloi­hin kap­paleelta huo­mat­ta­van hal­van sähköisen kir­jan avul­la. Aiem­min en ole tehnyt kus­tan­nus­toimit­ta­jal­la mitään (tai kus­tan­nus­toimit­ta­ja ei ole tehnyt mitään) mut­ta Teok­ses­sa toim­i­tustyöstä on ollut suur­ta apua, ja sekin pitää jonkun maksaa.

 4. Pekka Haav­is­to olisi diplo­maat­tises­sa mielessä paras ehdokas pres­i­den­tik­si — diplo­maat­ti­han pres­i­dent­timme lähin­nä on.

  Jos vaali olisi puh­das henkilö­vaali ilman puolei­ta, hänel­lä olisi mah­dol­lisu­udet. Nyt hänen pitää olla huo­mat­tavasti kiin­nos­tavampi päästäk­seen edes vihrei­den kan­na­tus­lu­vuille ja toisin päin Niin­istö saa val­tavaa vetoa­pua, kos­ka hän on Suomen suurim­man puolueen ehdokas, jol­loin annet­tu ääni ei mene hukkaan.

  Lip­poseen tämä sään­tö ei päde, kos­ka hän on oman itsen­sä ehdokas, eikä hänel­lä ole kan­na­tus­ta edes omas­sa demareissa.

 5. Toisaal­ta kus­tan­nus­toimit­ta­jakin saa kus­tan­nustalosta vain kuukausi­palkkaa (tai korkein­taan ehkä mah­dol­lis­es­ti pieniä bonuk­sia men­estyskir­jo­jen tekemiseen osal­lis­tu­mis­es­ta) kun kus­tan­ta­jan ja kir­jail­i­jan tulot ovat suo­raan myyn­tikäyrän mukaan nousevia. 

  Sähköo­makus­tan­nekir­jail­i­jan kan­nat­taisi kus­tan­nustalon sijaan liit­toutua hyvän free­lance-kus­tan­nus­toimit­ta­jan (ja hyvän viraali- tai hakukone­markki­noi­jan) kanssa prosenttisopimuksella.

 6. En nyt oikein ymmär­rä yliop­pi­las Haav­is­ton kri­ti­ikön­tä kehu­mista. Ihmettelin aikoinaan miten hänet valit­ti­in tekemään arvioi­ta käyte­tyn köy­hdyte­tyn uraanin haitosoista Balka­nil­la. No oli­han hänel­lä asiantun­ti­jaryh­mä tuke­naan. Mut­ta oli vähän surkea tiedo­tusti­laisu­us kun hän jou­tui koko ajan vilka­uile­maan taak­seen tyyli­in sanoinko oikein.

  Lisäk­si Soma­lian tapauk­ses­sa hänel­lä lie­nee jotakin yhteyk­siä teror­is­tiseen Al Shabaab ryh­mit­tymään. No ehkä neu­vot­telu­jen vuok­si pitää olla niin ? Mik­si näistä ei keskustella ?

 7. Hieno hom­ma, että Haav­is­to on läht­enyt kokoa­maan maa­ta, eikä jatka­maan jakoa mei­hin ja hei­hin. Vihreät voisi­vat muutenkin ottaa tästä mallia ja haas­taa mui­ta keskustelu­un, jot­tei poli­ti­ik­ka mene lop­ullis­es­ti siihen, että jokainen ilmoit­taa oman mielip­i­teen­sä ja seu­raavak­si sanoo toisen ole­van tyhmä.

  Keskustelu pakot­taisi mielip­itei­den perus­teet esi­in, kun tuo media ei tun­nu ole­van eräi­den tapauk­sess­sa niistä kiinnostunut. 

  Sääli vain, että Yle on lait­tanut Haav­is­ton las­ten­pöytään vaalio­hjelmis­sa ja ukkokööri jauhaa keskenään siitä mitä tapah­tui vuon­na 95.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Sähköo­makus­tan­teesta ei nyky­isin saa sent­tiäkään rahaa. Mil­lä siis mak­saa sille freelancerille? 

  Pay­pal-napista saaval­la sähkörahalla.

  Lisäk­si napin pitää olla muo­dos­sa “Imuroi Kir­ja, Mak­sa Mitä Halu­at”. Se nimit­täin tuot­taa enem­män rahaa kuin “Imuroi Kir­ja, Lahjoi­ta Rahaa” tai “Imuroi Kir­ja, Mak­sa Kymp­pi”, kuten tästä videosta käy ilmi: http://youtu.be/6AzIqsmOcRM

  1. Tuos­ta ei tai­da olla oikeustapaus­ta Suomessa.
   Onko kyse lait­tomas­ta rahankeräyksestä?
   Jos ei ole, pitääkö lahjoituk­sista mak­saa alv?

 9. Ainakin englan­ninkielisiä e‑kirjoja voi kuka tahansa itse­julka­ista sekä Applen iBook­Stores­sa että Ama­zonil­la, kir­joit­ta­ja saa tyyp­il­lis­es­ti 70% voitoista itselleen. Googlailin het­ken mut­ten saanut selville otta­vatko Apple ja Ama­zon itse­julka­isi­joil­ta myös suomenkielisiä kirjoja.

  Mut­ta sekä Ama­zon että iBook­Store näyt­tävät myyvän myös joitain suomenkielisiä e‑kirjoja joten kyl­lä niihin jol­lain ilveel­lä kir­jan saanee.

  Näkyy myös ole­van melkoinen määrä suo­ma­laisia e‑kirjakauppoja, mut­ta mah­taako niitä juuri kukaan käyttää(?).

 10. Haav­is­tol­ta toisaan hyvä kir­ja, myös muiden kuin fanaat­tisen kan­nat­ta­jien luet­tavak­si. kan­sain­välis­es­tä sovit­telus­ta ei paljoa ole suomek­si kirjoitettu.

  Varoituk­sen sana: osa oli tut­tu­ja kolum­ne­ja, ihan put­kee lukies­sa näkyi että oli­vat aika eri­laisia tarinoina.

  Aiem­pi ‘Hatun­nos­to’ (Kir­japa­ja) on myös lukemisen arvoinen kokoelma. 

  Pres­savaalien eri paneeleisa ei juurikaan ole keskustel­tu juuri mis­tään, sääli. Juuri kenekään ehdokkaan mis­tään mielip­i­teestä mihinkään ei ole saanut oikein mitään tolkkua. Ehkä se jo on syy silmäil­lä näitä kir­jo­ja — sit­ten voi olla samaa tai eri mieltä.

 11. Juhani Salo­vaara:
  Sääli vain, että Yle on lait­tanut Haav­is­ton las­ten­pöytään vaalio­hjelmis­sa ja ukkokööri jauhaa keskenään siitä mitä tapah­tui vuon­na 95. 

  Sama huomio. Ukot ovat kuin saunail­lan jäl­keen kuis­til­la känisemässä van­ho­ja jut­tu­jaan, vaik­ka maail­ma on täysin toinen kuin hei­dän poli­it­tisen akti­ivi­u­ransa aikana.

  Eniten ihmette­len kuitenkin sitä, että gallup­pi­en mukaan niin moni vihreä aikoo jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la äänestää Niin­istöä. Mitä ihmettä?!?

  Jos vihreät keskit­täi­sivät Haav­is­tolle äänen­sä, niin oman ehdokkaan läpi­meno toiselle kier­rokselle olisi jo lähel­lä näin pie­nil­lä kannatuseroilla.

  Paa­vo Väyry­sen kan­na­tus on nyt 7 pros­ent­tia ja Pekka Haav­is­ton, Paa­vo Lip­posen ja Timo Soinin kan­na­tus 6 pros­ent­tia. Nyt kan­nat­taisi miet­tiä, kenelle sen äänen­sä antaa. Ihan tosissaan.

  Haav­is­to edus­taa uut­ta, ahk­er­aa ja aikaansaa­paa sukupolvea. Hänel­lä näyt­tää ole­van myös se tuik­i­harv­inainen taito rak­en­taa sil­to­ja, ei rikkoa niitä, kuten niin monel­la muul­la on laita.

  Haav­is­to on muutenkin sitä kali­iberia val­tiomiehenä ja kan­sain­välisenä toim­i­jana, että kun­han aikaa kuluu ja mies töitä tehdä saa, niin niitä rauhan-Nobelei­ta voi Suomeen tul­la joskus lisääkin…

 12. Jos Haav­is­to sit­ten on niin diplo­maat­ti­nen ja sovit­tel­e­va, niin mik­sei hän ole mil­lään taval­la hillinnyt vihrei­den pahimpia höyrypäitä ja kehot­tanut vaik­ka jytkyn jälk­i­tun­nelmis­sa ymmärtämään Per­su­ja äänestäneitä ja hei­dän huo­li­aan. Ei kai Per­sut Tale­bane­ja pahempia voi olla?

 13. Näkee että vaalit on tulos­sa. Sanan­va­paus tup­paa sil­loin kaven­tu­maan. Haav­is­toa vas­taan kir­joitet­tu­ja tek­ste­jä ei juuri julka­ista. Ensim­mäisen ker­ran, kun kan­nan­ot­toni sen­suroiti­in tässä blogissa.

  1. Tuo­muas.
   Olen hylän­nyt kak­si kir­joi­tus­ta, jois­sa hyökätään sukupuo­livähem­mistö­jen kimp­pu­un. Kaik­ki muut on julkaistu.

 14. Onnit­te­len vihre­itä. Nyt Suomen kansa pan­naan testi­in suvait­se­vu­ud­estaan. Ehdokas on hyvä ja ansoitunut tiety­il­lä osioil­la riit­tävästi. joku aikanaan tääl­lä sanoi aika suo­raan, mis­tä kenkä puristaa.
  Mikäli ehdokas saa yli 10%, olen kovin yllättynyt.Minusta Suo­mi ei vielä ole kyp­sä mihin tahansa jut­tuun. No, vaalit näyt­tävät ja asi­at selkeävät paljon. Tsemp­piä vaan Haav­is­ton porukoihin.

 15. Sauli: Eniten ihmette­len kuitenkin sitä, että gallup­pi­en mukaan niin moni vihreä aikoo jo ensim­mäisel­lä kier­roksel­la äänestää Niin­istöä. Mitä ihmettä?!?

  Myös minä pidän tätä kum­mallise­na. Eihän Niin­istössä mitään varsi­naista vikaa ole, mut­ta en ymmär­rä hänen pos­ke­ton­ta kansan­su­o­sio­taan. Eivätkö vihreät äänestäjät ollenkaan mieti, että siitä voisi olla hyö­tyä kun­nal­lis­vaale­jakin varten, jos alla olisi jotain pien­tä lib­er­aalia voiman­näyt­töä Haav­is­ton men­estyk­sen muo­dos­sa, eikä eduskun­tavaaleista periy­tyvää persuneuroosia.

  Min­un nähdäk­seni Haav­is­tol­la olisi sauma kerätä likip­itäen kaik­ki lib­er­aal­iäänet, luku­un otta­mat­ta hård­core-ruotsinkielis­ten ääniä, jot­ka menevät Biaudetille.

  Itsel­läni ei tulisi mie­lenkään äänestää ketään muu­ta kuin Haav­is­toa. Kaik­ki muut tar­jokkaat ovat joko höpöpop­ulis­te­ja tai sit­ten niitä 90-luvun muis­telijoi­ta. Tai molempia.

 16. Haav­is­to ei kyl­lä osoit­tanut eri­ty­istä sovit­telun halua 1990-luvul­la Natu­ra-asiois­sa. Hän jopa mainit­si, että asi­as­ta on hait­taa vaan pienelle (vähemmistö)ryhmälle. Siis ryh­män pienu­us luo edel­ly­tyk­set hei­dän sor­simisilleen ! Päteeköhän tämä hänen toim­intaansa muutenkin. Samoin hän mainit­si, että Natu­ra-alueesta voidaan luop­ua ja vai­h­taa se toiseen vas­taavaan. Mikähän hänen kan­tansa on Sodankylän kaivoshankkeisi­in, var­maan hyväksyy sen . Pitäisi muis­taa ja pitää puheensa.

  Ympäristökon­sul­toin­nis­sa ja kv. tehtävis­sä on yleen­sä edel­lytet­ty vähin­tään MSc tutnk­in­toa ja pitkää koke­mus­ta. Käsit­tääk­seni Haav­is­to on saanut tehtävän­sä pelkästään poli­tikoimal­la ja sil­lä että oli Euroopan vihrei­den johtaja.

 17. Tuo­mas:
  Näkee että vaalit on tulos­sa. Sanan­va­paus tup­paa sil­loin kaven­tu­maan. Haav­is­toa vas­taan kir­joitet­tu­ja tek­ste­jä ei juuri julkaista. 

  Blogin­pitäjä Osmo Soin­in­vaara käyt­tää sanan­va­paut­taan päät­täessään mitä tääl­lä julkaistaan.
  Perus­ta oma blo­gi ja julkaise siel­lä kaik­ki mitä minä sinne nim­imerkil­lä kirjoitan.
  Tai vai­h­toe­htois­es­ti lakkaa nillittämästä.

 18. Osmo Soin­in­vaara: Olen hylän­nyt kak­si kir­joi­tus­ta, jois­sa hyökätään sukupuo­livähem­mistö­jen kimp­pu­un. Kaik­ki muut on julkaistu.

  Homosek­suaalisen pres­i­dent­ti­pariskun­nan kohtaa­mat ongel­mat kaup­padel­e­gaa­tiois­sa ja poli­it­ti­sis­sa suhteis­sa Venäjäl­lä, Kiinas­sa, USAs­sa, Lähi-idässä ja Afrikas­sa ovat reali­teet­ti. Se ei ole hyökkäys sukupuo­livähem­mistöjä vas­taan. Liit­tyy vah­vasti pres­i­dentin ulkopoli­it­tiseen uskottavuuteen.

  Mikäli tämän kaltai­sista asioista ei saa keskustel­la niin sil­loin ei puhuta sanan­va­paud­es­ta. Tek­stis­säni ei ollut mitään kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­tavaa, väki­val­taa, her­jaamista tai muu­takaan laitonta.

  1. Se sisåältää tarkoi­tushakuisen ja epä­to­den väit­teen, että pres­i­dent­tien puolisot osal­lis­tu­isi­vat akti­ivis­es­ti kaup­pa­neu­vot­telui­hin. Kun Saudi­ara­bi­as­ta tulee jokin sheik­ki vierailulle Suomeen, hänkään ei ota haaremi­aan mukaan. Silti hänen kanssaan neuvotellaan.

 19. “Jotain Pekan luon­teesta ker­too sekin, että hän kaveer­aa myös Teu­vo Hakkaraisen kanssa, jota kaik­ki muut, omat ja vier­aat, pitävät eduskun­nas­sa hie­man hylkiönä.”

  Juuri täl­lais­ten hylk­iö-state­ment­tien kanssa on syytä olla erikoisen varovainen. Nyt vaikutel­mak­si jää, että Haav­is­to kaveer­aa Hakkaraisen kanssa poli­it­tisen oppor­tunis­min, eikä sen takia, että hän on hyvä jätkä. 

  Imagopoli­ti­ikan kannal­ta sahavierailu oli täs­mälleen oikea, jotain on ilmeis­es­ti opit­tu eduskun­tavaaleista. Kan­nat­taa kuitenkin kat­soa, ettei hom­maa vie liian pitkälle. Sopi­va ero ja tietyn­lainen vas­takkainaset­telu on tarpeen säi­lyt­tää, muuten menet­tää uskot­tavuuten­sa molem­mis­sa leireissä. 

  Haav­is­to tarvit­see kam­pan­jalleen myös ripauk­sen pop­ulis­mia. Asi­a­sisältö on var­masti kun­nos­sa ja nyt pitäisikin keskit­tyä sit­ten siihen mieliku­vien luomiseen. Näin Pekan esi­in­tymisen Nelosen keskustelu­o­hjel­mas­sa ja vaikutel­ma oli aikalail­la virkamies­mäisen pönäkkä. Ehkä jopa hiukan elit­isti­nen. Tähän pitäisi puut­tua heti alku­vai­heessa. Rentout­ta peli­in, alka­en kasvo­jen lihak­sista sekä muu­ta­ma kansan­ta­juinen sutkaisu oike­as­sa paikas­sa, niin tiedä miten tässä käy.

  1. Pekka alkoi kaveer­a­ta Hakkaraisen kanssa eduskun­nan jär­jestäy­tymisen aikoi­hin, jol­loin salis­sa istut­ti­in aakkosjärjestyk­sessä ja siis Haav­is­to j Hakkarainen vierekkän. (Ja Soinin ja Soininvaara)

 20. Osmo Soin­in­vaara: Pekka alkoi kaveer­a­ta Hakkaraisen kanssa eduskun­nan jär­jestäy­tymisen aikoi­hin, jol­loin salis­sa istut­ti­in aakkosjärjestyk­sessä ja siis Haav­is­to j Hakkarainen vierekkän. (Ja Soinin ja Soininvaara)

  Kan­nat­taa ker­toa mielu­um­min tätä tari­naa, hylk­iö-tari­nan sijaan.

 21. Tuo­mas: Homosek­suaalisen pres­i­dent­ti­pariskun­nan kohtaa­mat ongel­mat kaup­padel­e­gaa­tiois­sa ja poli­it­ti­sis­sa suhteis­sa Venäjäl­lä, Kiinas­sa, USAs­sa, Lähi-idässä ja Afrikas­sa ovat reali­teet­ti. Se ei ole hyökkäys sukupuo­livähem­mistöjä vas­taan. Liit­tyy vah­vasti pres­i­dentin ulkopoli­it­tiseen uskottavuuteen.

  Kan­nat­taisi ennem­min olla huolis­saan Suomen uskot­tavu­ud­es­ta län­si­mais­ten arvo­jen puolestapuhu­jana, mikäli antaisimme maail­man taka­pa­juisimpi­en fun­da­men­tal­istien olete­tun nyr­pis­te­lyn vaikut­taa oman pres­i­dent­timme valintaan.

 22. En ole kuul­lutkaan, että Hakkarainen olisi joku hylk­iö Per­su­jen keskuudessa.
  Jotain linkkiä asi­aan tai pidän tätäkin vain paikkansapitämät­tömänä juoruna.

 23. Coun­try boy:
  Ympäristökon­sul­toin­nis­sa ja kv. tehtävis­sä on yleen­sä edel­lytet­ty vähin­tään MSc tutnk­in­toa ja pitkää koke­mus­ta. Käsit­tääk­seni Haav­is­to on saanut tehtävän­sä pelkästään poli­tikoimal­la ja sil­lä että oli Euroopan vihrei­den johtaja.

  Tämäkö tekee hänestä huonom­man ehdokkaan ver­rat­tuna mui­hin, jot­ka eivät ole vas­taavis­sa tehtävis­sä toim­i­neet lainkaan? Kri­ti­ik­ki, jos­sa ei ver­ra­ta kri­ti­soitavaa henkilöä mui­hin käytän­nössä tar­jol­la ole­vi­in, on pelkkää tyhjää suunsoittoa.

  Haav­is­to on tähä­nas­tisen elämäni ensim­mäi­nen pres­i­dent­tiehdokas, jota pidän oikeasti jopa sopi­vana tuo­hon tehtävään. Kaikissa aiem­mis­sa vaaleis­sa on joutunut val­it­se­maan vähiten huonon. Se, kuin­ka Haav­is­ton kri­itikot joutu­vat tak­er­tu­maan epäolen­naisi­in sivu­seikkoi­hin, ker­too hänen ylivoimaisu­ud­estaan paljon.

 24. Tuo­mas: Homosek­suaalisen pres­i­dent­ti­pariskun­nan kohtaa­mat ongel­mat kaup­padel­e­gaa­tiois­sa ja poli­it­ti­sis­sa suhteis­sa Venäjäl­lä, Kiinas­sa, USAs­sa, Lähi-idässä ja Afrikas­sa ovat realiteetti. 

  Mikä reali­teet­ti? Mil­laisia ongelmia homo­pres­i­den­tit ovat kohdan­neet, mis­sä ja mil­loin? Haav­is­to on pär­jän­nyt tähänkin asti hyvin kan­sain­väli­sis­sä tehtävis­sään mm. mus­lim­i­mais­sa. Miten perustelet väit­tämäsi, että jos hänestä tulisi pres­i­dent­ti, yhtäkkiä hänen homouten­sa muut­tuisi ongelmaksi?

 25. Ei tähän asi­aan tarvitse sekoit­taa ulko­mai­ta. Val­taosa suo­ma­lai­sista ei vielä ole asialle valmis. Ehkä 6 vuot­ta riittää?

 26. Oliko islannin Jóhan­na Sig­urðardót­tir­il­la les­boyten­sa joh­dos­ta muka jotain eri­ty­isiä vaikeuk­sia Islannin pääministerinä?

  Jos googlet­taa hänen nimel­lään niin ennem­min näyt­tää saa­neen Islannille posi­ti­ivista huomiota. 

  Itse halu­an uskoa että sivistyneet ihmiset eivät ole järin koon­nos­tunei­ta muiden sek­suaalis­es­ta suuntautuneisuudesta.

 27. Tuo­mas: Homosek­suaalisen pres­i­dent­ti­pariskun­nan kohtaa­mat ongel­mat kaup­padel­e­gaa­tiois­sa ja poli­it­ti­sis­sa suhteis­sa Venäjäl­lä, Kiinas­sa, USAs­sa, Lähi-idässä ja Afrikas­sa ovat realiteetti. 

  Eivät ole.

  “Haav­is­ton henkilöhis­to­ria vaikut­taisi tuke­van täl­laista maltil­lisu­u­den viestiä. Sivi­ili­palvelus­mies Haav­is­to on toimin­ut läheisessä yhteistyössä juuri soti­laiden kanssa, mais­sa jois­sa homosek­suaal­isu­u­teen suh­taudu­taan jyrkän kiel­teis­es­ti.
  (YLE Pekka Haav­is­to — Kohtu­u­den mies)

  Haav­is­tol­la on eri­no­mainen taito tul­la toimeen ihmis­ten kanssa. Hän taitaa olla maail­man ain­oa sivi­ili­palvelus­mies, joka on saanut soti­lasan­siomi­tal­in puo­lus­tusvoimain komen­ta­ja Juhani Kaskealal­ta! Haav­is­to johti 1999–2005 YK:n ympäristöo­hjel­man Unepin tutkimus­ryh­miä Kosovos­sa, Afgan­istanis­sa, Irakissa, Liberi­as­sa, Palesti­inas­sa ja Sudanis­sa. 2005 hänet nimitet­ti­in Euroopan union­in Sudan-eri­tyise­dus­ta­jak­si. Että juuri näis­sä Tuo­mak­sen mainit­se­mis­sa maise­mis­sa on Haav­is­to hääräil­lyt hyvinkin ahkerasti.

  Ei siis huono val­in­ta puo­lus­tusvoimien ylipääl­likök­si, joka tehtävä sekin pres­salle kuuluu.

 28. Jari V: Kan­nat­taisi ennem­min olla huolis­saan Suomen uskot­tavu­ud­es­ta län­si­mais­ten arvo­jen puolestapuhu­jana, mikäli antaisimme maail­man taka­pa­juisimpi­en fun­da­men­tal­istien olete­tun nyr­pis­te­lyn vaikut­taa oman pres­i­dent­timme valintaan.

  Emme saa antaakaan minkään fun­da­men­tal­is­min, kuten ääri­ar­volib­er­aal­is­min vaikut­taa pres­i­dentin val­in­taan. Tärkein­tä Suomen kannal­ta on kansan­taloudelli­nen hyö­ty. Se että puu­tu­taan muiden arvoihin, ja pide­tään omia arvo­ja ain­oina oikeina, johtaa kon­flik­tei­hin. Niitä län­si­maat ovat jär­jestäneet jo tarpeek­si. Mei­dän tulee vali­ta edus­ta­ja, kuten kaup­pi­aan, mah­dol­lisim­man vähän ärsyt­tävä, sopuisa ja tuottoisa.

  Mitä tulee kaup­pa­neu­vot­telui­hin, kan­nat­taa lukea Ahti­saaren opus. Itse en ole del­e­gaa­tiois­sa mukana ollut, joten olen luke­mani infor­maa­tion varas­sa. Arvostan Haav­is­toa siinä mielessä, että Suomes­sa on vaikea pär­jätä, jos ei ole perushetero­ja saunamiehiä. Pres­i­den­tik­si hän ei sovi, mut­ta jonkun lib­er­aalin val­tion diplomaatiksi.

 29. ‘Se että puu­tu­taan muiden arvoihin, ja pide­tään omia arvo­ja ain­oina oikeina, johtaa konflikteihin.’(Tuomas)
  Ja sinä luulet vält­täväsi kon­flik­tit sil­lä, että luovut omista arvois­tasi ja annat muiden pitää omat arvon­sa, joi­ta he — ylläripyl­läri — pitävät ain­oina oikeina?

 30. Saara:
  Äänestä kaikin mokomin Haav­is­toa. Mut­ta kyl­lä minus­ta on jotenkin demor­al­isoivaa se, että YK:n asiantun­ti­jate­htävi­in (Kosovo/Post con­flict assessment/köyhdytetty uraani)voitiin vali­ta selvästi poltikoimal­la kyn­nyk­sen­sä ansain­nut yliop­pi­las. Muil­ta ympäristö- ja säteilyasianti­nti­joil­ta edel­lytetään jopa tohtorin tutk­in­toa. Esim. Egyp­tis­sä esil­lä ole­va El-Bara­day on tohtori.

 31. Miten muiden arvoihin puut­tumista olisi se, että Suo­mi val­it­sisi itselleen homo­pres­i­dentin? Tämä ei vaiku­ta tip­paakaan siihen, mitä vaikka­pa sau­dit omas­sa maas­saan tekevät. Oleel­lista on se, ettei anneta tois­t­en sanel­la meille arvo­jaan, kuten mekään emme sanele heille mei­dän arvojamme. 

  Suomes­sa ei hyväksytä moni­avioisu­ut­ta. Pitäisikö suo­ma­lais­ten nos­taa kaup­pa­neu­vot­teluis­sa meteli siitä, että Swaz­i­maan kuninkaal­la on 14 vaimoa?

 32. Coun­try boy, minus­ta “demor­al­isoivaa” olisi se, jos tehtävään valit­taisi­in siihen huonos­ti sopi­va henkilö vain virkamies­mäisen paperei­hin tui­jot­telun vuok­si. Eri­lais­ten tutk­in­to­jen suorit­ta­mi­nen var­masti lisää tiet­ty­i­hin tehtävi­in sopimisen toden­näköisyyt­tä, mut­ta poikkeuk­si­akin on: ilman tutk­in­toa jotkut pär­jäävät main­iosti ja toi­sista taas ei tule käytän­nön tasol­la päte­viä mon­enkaan tutkin­non jäl­keen. Kat­so­taan siis ennem­min henkilön aikaansaan­nok­sia kuin hänen papereitaan.

  Ker­toisitko, kuka ehdokkaista olisi Haav­is­toa pätevämpi 2010-luvun Suomen pres­i­dentin tehtävään, ja mil­lä perus­teel­la? Mieluiten näk­isin aiheel­lisia perustelu­ja, siis sel­l­aisia jot­ka olen­nais­es­ti liit­tyvät pres­i­dentin tehtävi­in ja ehdokkaiden konkreet­tisi­in näyttöihin.

 33. Samuli Saarel­ma: Miten muiden arvoihin puut­tumista olisi se, että Suo­mi val­it­sisi itselleen homo­pres­i­dentin? Tämä ei vaiku­ta tip­paakaan siihen, mitä vaikka­pa sau­dit omas­sa maas­saan tekevät. Oleel­lista on se, ettei anneta tois­t­en sanel­la meille arvo­jaan, kuten mekään emme sanele heille mei­dän arvo­jamme. Suomes­sa ei hyväksytä moni­avioisu­ut­ta. Pitäisikö suo­ma­lais­ten nos­taa kaup­pa­neu­vot­teluis­sa meteli siitä, että Swaz­i­maan kuninkaal­la on 14 vaimoa?

  Toisen val­tion sisäpoli­ti­ikkaan ei tule puut­tua. Kaup­pias ei luovu omista arvois­taan, vaik­ka pukeu­tu­isikin arvo­jen­sa vas­taisek­si saadak­seen tuot­teen myy­tyä. Imagokysymys on joskus tärkeä.

  Ei ole tois­t­en arvoihin puut­tumista, vaik­ka val­it­sisi negrofi­ilin pres­i­den­tik­si. Se ei vaan vält­tämät­tä ole hyväk­si liike­toimin­nalle. Min­ulle on ihan se ja sama onko joku eläimi­in­sekaan­tu­ja tai mihin tahansa vähem­mistöön kuu­lu­va. Ei ihmi­nen voi mitään sek­suaaliselle suun­tau­tu­miselleen. Silti julki­nen sek­suaa­li­nen poikkeavu­us on tabu useille ja sil­loin se voi vaikut­taa businek­seen. Ne jot­ka eivät oikeasti hyväksy sek­suaalivähem­mistöjä inhoa­vat täl­laisia “rin­nas­tuk­sia” eri ryh­mi­in. He ovat oppi­neet pitämään yhtä suun­taus­ta ok:na, mut­ta eivät muita.

 34. Muis­te­len kuulleeni hie­man vas­taavia argu­ment­te­ja 12 v. sit­ten, kun olin kam­pan­joimas­sa Tar­ja Halos­es­ta pres­i­dent­tiä: nainen ei voi edis­tää suo­ma­laista vien­tiä maail­mal­la kuten mies, naista ei hyväksytä neu­vot­telukump­paniksi ara­bi­mais­sa jne.
  Nämä sukupuol­ta tai sukupuolista suun­tau­tu­mista koske­vat rajoituk­set kan­sain­välisessä kanssakäymisessä esi­in­tyvät yleen­sä voimakkaimp­ina a) koti­maas­sa, b) poli­it­tis­ten vas­tus­ta­jien joukossa.
  Kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa niil­lä ei ole todel­lista merk­i­tys­tä, voimme rauhas­sa vali­ta miehen tai naisen, het­eron tai homon.

 35. Tuo­mas: Silti julki­nen sek­suaa­li­nen poikkeavu­us on tabu useille ja sil­loin se voi vaikut­taa businekseen. 

  Ok, miten sin­u­un vaikut­taisi se bis­nek­sen­teossa, jos jou­tu­isit neu­vot­tele­maan asioista sen mainit­se­mani Swaz­i­maan kuninkaan kanssa, jol­la on 14 vaimoa? 

  Entä sit­ten jos ote­taan askel vielä pidem­mälle. Kaikkial­la maail­mas­sa eivät naiset ole yhtä tasa-arvoisia miehi­in ver­rat­tuna kuin Suomes­sa (esimerkkinä vaikka­pa Sau­di-Ara­bia, johon tämä homokam­moisu­uskin liit­tyy). Pitäisikö tämän vuok­si olla val­it­se­mat­ta naista Suomen presidentiksi?

  Entäpä sit­ten rasis­tit? Olisiko sil­loin, kun Etelä-Afrikas­sa oli apartheid-hal­li­tus, pitänyt olla val­it­se­mat­ta mus­tai­hoista pres­i­dent­tiä, kos­ka Etelä-Afrikan rasis­tit eivät vält­tämät­tä olisi siitä tykänneet?

  Sek­suaal­isu­us on joka tapauk­ses­sa paljon enem­män yksi­ty­isa­s­ia kuin vaik­ka sukupuoli tai ihon­väri. Min­un on vaikea nähdä, miten hypo­teet­tisen suo­ma­laisen homo­pres­i­dentin maku­uhuone­touhut mis­sään bis­nes­neu­vot­teluis­sa tuli­si­vat esiin. 

  En muutenkaan ymmär­rä, mik­si pres­i­dentin pitäisi olla mikään myyn­timies. Hän voi ehkä niille virka­matkoilleen ottaa jotain bis­nesmiehiä mukaan, mut­ta he hoitakoon ne myyn­ti­työt. Pres­i­dentin tehtävä on tava­ta muiden maid­en poli­it­tisia johta­jia, eikä heille yleen­sä olla mitään myymässä. Jos Haav­is­to on neu­vot­te­lutouhus­sa onnis­tunut hyvin ympäri maail­maa tähänkin asti, niin mikä siinä muut­tuisi, jos hänestä tulisi Suomen presidentti?

 36. Saara hyvä,

  En nyt käy rankkaa­maan ehdokkai­ta järjestyk­seen, pätevämpiä on kyl­lä mielestäni useitakin.

  Mielestäni on kyseenalaista se, että selvään asiantun­ti­jate­htävään (Koso­vo, post con­flict assessment/depleted uranium)valitaan poli­it­tisin peri­aat­tein henkilö. Ei Koi­järvel­lä han­kit­tu koke­mus riitä säteilyn ter­veysriskien arvioin­ti­in. Eihän Irani­inkaan lähetetä kuin todel­lisia asiantun­ti­joi­ta ja sil­loin on valitet­tavasti tarpeen myös tui­jotel­la paperei­hinkin. Eivät kaik­ki asiantun­ti­jat ole tönkköjä virkamiehiä kuten kuvit­telet. Ei pelkäl­lä supli­ikil­la pär­jää. Suomes­sa pahek­su­taan poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä, minus­ta myös kv. poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set ovat paheksuttavia.

  Kyl­lä tämä Haav­is­ton perus­tutkin­non puute lie­nee hänellekin hie­man arka paik­ka, kos­ka hän sivu­ut­taa sen täysin CV:ssään. Ennen “poli­it­tiset broi­ler­it” malt­toi­vat sen­tään opiskel­la perus­tutkin­non yliopis­tossa, ei se ole liikaa vaadittu.

 37. Osmo Soin­in­vaara: Ajatelkaa. Suo­mi ajoi jopa YK:n pääsi­jh­teerik­si ylioppilasta.

  Niin, ne oli­vat niitä aiko­ja kun hyvä englan­ninkie­len taito oli harv­inaista suo­ma­lais­ten poli­itikko­jen kesku­udessa. Nyt ajat ovat toiset ! 

  Koko kansa­han piti Jakob­so­nia tohto­ri­na, hänet kat­sot­ti­in kuu­lu­van “UM:n tohtoriko­plaan”. Ehkä hänen val­in­tansa, USA:n vieroksun­nan ohel­la, kaa­tuikin puut­tuvaan ran­skankie­len­taitoon. Ran­ska­han on pitänyt kiin­ni siitä, että pääsi­h­teerin pitää osa­ta myös ranskaa-

 38. Coun­try boy,

  Min­ulle jäi epä­selväk­si, onko sin­ul­la tarkoi­tus kom­men­toi­da pres­san­vaale­ja ja ehdokkaiden sopivu­ut­ta pres­i­den­tik­semme, vai puhua muista asioista (esim. men­neisyy­den poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set ja ihmis­ten henk. koht. kipupisteet).

 39. Saara: Coun­try boy,Minulle jäi epä­selväk­si, onko sin­ul­la tarkoi­tus kom­men­toi­da pres­san­vaale­ja ja ehdokkaiden sopivu­ut­ta pres­i­den­tik­semme, vai puhua muista asioista (esim. men­neisyy­den poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set ja ihmis­ten henk. koht. kipupisteet).

  ks. edelli­nen kom­ment­ti­ni ja SK:n Ervastin artikke­li.. Juuri tätä yritin sanoa.

 40. Coun­try Boy, en nyt tiedä ruokinko trol­lia vai oletko koskaan lukenut SK:ta, mutt­ta toi PolKom on vähän sem­moinen humööri- ja hauska­pal­s­ta. “Artikke­li” on aika paljon san­ot­tu noista Ervastin leukailuista. 

  Samaan tapaan kuin poli­ti­ikan kulmapöytä tai kuiskaa­ja hesarissa.

 41. Sovi­taanko niin, että jos Haav­is­to saa postin, niin asia uno­hde­taan. Ja jos ei saa, niin puolue­tover­it ja hänen puolison­sa jäkyt­tävät hänet luke­maan mais­ter­in­tutk­in­ton­sa lop­pu­un. Aines­ta ihan hyvään gradu­un­han riit­tänee ark­istois­sa ja päässä,vaikkapa Dar­fuourin konk­flik­tista. Sit­ten jäky­tyskin loppuu.

  Ei sen puoleen: “Koulu­tus kehit­tää kaikkia omi­naisuuk­sia, myäs lah­jat­to­muu­ta.” (Tshe­hov)

  nim­im. “Kak­sikym­men­tä vuot­ta grad­ua vaille maisteri”

 42. Coun­try boy,

  Ervasti väit­tää erheel­lis­es­ti (tai sit­ten val­heel­lis­es­ti) Haav­is­ton tit­uleer­aa­van itseään pro­fes­sorik­si. Koko jut­tu on tekaistu tuon väit­tämän varaan. Menee siis ves­sas­ta alas, kos­ka tosi­asi­as­sa nimike on “Vis­it­ing Pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of Bris­tol”, ko. yliopis­ton oman käytän­nön mukaan. Tämä ei edel­lytä tutk­in­toa, eikä sitä voi­da lyhen­tää muo­toon “pro­fes­sori”.

  Aikamoi­seen hiusten­halkomiseen ja väärinkäsi­tys­ten paisut­telu­un tämäkin itseään toimit­ta­jak­si kut­su­va henkilö joutuu tur­vau­tu­maan kek­siäk­seen Haav­is­tos­ta edes jotakin kiel­teistä san­ot­tavaa. En tiedä, onko Ervasti suorit­tanut toimit­ta­jan tutkin­non lop­pu­un, mut­ta vaik­ka olisi, se ei näytä hänestä kun­non jour­nal­is­tia tehneen. Juuri tätä yritin sanoa aiem­min tutk­in­to­jen merk­i­tyk­ses­tä ja merkityksettömyydestä.

 43. Samuli Saarel­ma: Ok, miten sin­u­un vaikut­taisi se bis­nek­sen­teossa, jos jou­tu­isit neu­vot­tele­maan asioista sen mainit­se­mani Swaz­i­maan kuninkaan kanssa, jol­la on 14 vaimoa? Entä sit­ten jos ote­taan askel vielä pidem­mälle. Kaikkial­la maail­mas­sa eivät naiset ole yhtä tasa-arvoisia miehi­in ver­rat­tuna kuin Suomes­sa (esimerkkinä vaikka­pa Sau­di-Ara­bia, johon tämä homokam­moisu­uskin liit­tyy). Pitäisikö tämän vuok­si olla val­it­se­mat­ta naista Suomen presidentiksi?Entäpä sit­ten rasis­tit? Olisiko sil­loin, kun Etelä-Afrikas­sa oli apartheid-hal­li­tus, pitänyt olla val­it­se­mat­ta mus­tai­hoista pres­i­dent­tiä, kos­ka Etelä-Afrikan rasis­tit eivät vält­tämät­tä olisi siitä tykänneet? 

  Kan­natan sekä polyg­a­mi­aa että monogami­aa, joten Swaz­i­maa ei ole ongel­ma. Nainen on hie­man heikom­mil­la uskot­tavuuten­sa kanssa muu­tamis­sa mais­sa, mut­ta naise­na olem­i­nen ei ole rikos. Homosek­suaal­isu­us useis­sa mais­sa on. Apartheid hallinnon kanssa kaup­po­jen tekem­i­nen oli tuol­loin pikem­min rasite kuin tavoit­telemisen arvoinen asia. Etelä-Afrik­ka teki kyl­lä kaup­paa kaikkien rotu­jen kanssa. Sor­to­toimet koski­vat lähin­nä oman kansan enem­mistöä johtuen val­lan menet­tämisen pelosta ja oman edun tavoittelusta.

  Kyl­lä näitäkin asioi­ta kan­nat­taa miet­tiä. Itse äänestin Halosta, vaik­ka arvelin Niin­istön ole­van uskot­tavampi esim. uskon­nol­li­sis­sa mais­sa. NATO-kysymys oli Suomen osalta merkit­tävämpi ja Halo­nen suh­tau­tui siihen kiel­teisem­min. NATO:on liit­tymi­nen tuhoaisi suh­teet merkit­tävim­pään kaup­pakump­pani­imme. Maail­man suurim­malle ihmisoikeusloukkaa­jalle ei tiet­ty ole muutenkaan hyvä näyt­tää vihreää val­oa. Irakin­so­dan vas­tainen puhe YK:ssa osoit­ti, että naisjo­hta­jal­lakin voi olla munaa.

 44. Tuo­mas: Kan­natan sekä polyg­a­mi­aa että monogami­aa, joten Swaz­i­maa ei ole ongel­ma. Nainen on hie­man heikom­mil­la uskot­tavuuten­sa kanssa muu­tamis­sa mais­sa, mut­ta naise­na olem­i­nen ei ole rikos. Homosek­suaal­isu­us useis­sa mais­sa on.

  No, tuo on sin­un mielip­i­teesi. Joka tapauk­ses­sa polyg­a­mia on isom­pi tabu (sin­un sanasi) Suomes­sa kuin homoseksuaalisuus. 

  Mis­sä maas­sa on rikos olla homo? Homoseksin har­ras­t­a­mi­nen voi ollakin, mut­ta ehkäpä homo­pres­i­dent­ti voi olla har­ras­ta­mat­ta sek­siä mah­dol­lisen val­tiovierailun ajan ihan kuten nais­pres­i­dent­ti piti huiv­ia Iranis­sa vierail­lessaan, vaikkei niin Suomes­sa teekään.

  Hienos­ti kier­sit apartheid-kysymyk­sen. No, entäpä USA ennen kansanoikeusli­ik­keen aikaansaamia muu­tok­sia rotuerottelupolitiikkaan? 

  Ja ymmär­rätkö, mikä näi­den kysymys­teni point­ti on? Kyse on siitä, että pitäisikö mei­dän mukau­tua omis­sa asiois­samme siihen, että jotkut maail­man taka­pa­ju­lat eivät suos­tu kohtele­maan ihmisiä tasa-arvoisesti?

 45. Ennen kuin kukaan ryhtyy tekemään hätäisiä johtopäätök­siä homosek­suaal­isu­u­den vaikut­tavu­u­den suh­teen kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa, niin ehkä on syytä kat­soa Ugan­dan hal­li­tuk­sen homosek­suaal­isu­den vas­taisen iskuryh­män johta­jan Mar­tin Ssem­pan seikkaperäi­nen esi­tys siitä, mis­tä homosek­suaal­isu­udessa oikein on kyse:

  http://www.youtube.com/watch?v=cNACKnLmfD0

 46. Saara,

  kun tun­nut tätä asi­aa jatka­van, niin ei se Ervas­tia haukku­mal­la parane. Sen ver­ran aka­teemise­na ihmisenä tiedän, että vierail­e­vat pro­fes­sorit ovat kyl­lä yleen­sä vähin­tään tohtor­e­i­ta. Ervastin jutus­ta saa sen kuvan, että Haav­is­to ei ole täysin selvästi tuonut esi­in perus­tutkin­non puut­tumista. Mik­si Bris­tolin yliopis­tos­ta olisi nyt san­ot­tu asian ole­van virhe. Oikea nimike olisi ollut enin­tään “vis­it­ing lec­tur­er” tms. Voi vain kuvitel­la mikä kohu täl­lais­es­ta olisi syn­tynyt jonkun muun ehdokkaan kohdal­la. Kyl­lä media on kohdel­lut Haav­is­toa silkki­han­sikkain ainakin toistaiseksi.

 47. Coun­try boy:
  Mik­si Bris­tolin yliopis­tos­ta olisi nyt san­ot­tu asian ole­van virhe.

  Jos Ervasti on sinne soit­tanut ja esim. kysynyt, onko Haav­is­to pro­fes­sori, niin tot­ta kai sieltä san­o­taan että ei ole. Pahan­tah­toista, vääris­televää likasanko­jour­nal­is­mia on hyvin help­po tehdä jos vain halu­aa. Yliopis­ton käytän­nöt ovat lisäk­si voineet muut­tua vuo­den 2002 jäl­keen, ja melko var­masti puhe­limes­sa ei ole ollut sama henkilö, joka on aikanaan Haav­is­ton luokitel­lut tuon Vis­it­ing Pro­fes­sor ‑nimik­keen alle.

  Jos Haav­is­to olisi yrit­tänyt tahal­laan harhaut­taa ihmiset usko­maan, että hänel­lä on yliopis­to­tutk­in­to, ansi­oluet­telos­sa käytet­täisi­in samaa ter­mi­nolo­giaa johdon­mukaises­ti — ei ain­oas­taan Bris­tolin yliopis­ton kohdal­la, joka nyt on ain­oa poikkeus. Suomenkielis­ten koti­sivu­jen ansi­oluet­telos­sakin puhutaan vierail­ev­as­ta luen­noit­si­jas­ta, kuten oikein on. Lop­putule­mak­si jää, että Haav­is­to ei todel­la kut­su itseään pro­fes­sorik­si, kuten Ervasti väittää.

 48. Samuli Saarel­ma:

  “Mis­sä maas­sa on rikos olla homo? Homoseksin har­ras­t­a­mi­nen voi ollakin, mut­ta ehkäpä homo­pres­i­dent­ti voi olla har­ras­ta­mat­ta sek­siä mah­dol­lisen val­tiovierailun ajan ihan kuten nais­pres­i­dent­ti piti huiv­ia Iranis­sa vierail­lessaan, vaikkei niin Suomes­sa teekään.”

  Käsit­tääk­seni Iranis­sa ja Sau­di-Ara­bi­as­sa se on rikos. Jos jol­lakin on täl­lainen Eat da poo poo ‑asenne (siis vas­tus­taa homosek­suaal­isu­ut­ta), niin ehkä sille voi tuot­taa vaikeuk­sia tehdä bisnestä tai olla tekemi­sis­sä homo­pres­i­dentin kanssa? Eikö meil­lä kansane­dus­ta­ja jät­tänyt lin­nan juh­lat väli­in, kos­ka pelkäsi homoparin pyörähtelevän par­ketil­la? Joil­lakin ne ennakkolu­u­lot tun­tu­vat real­isoitu­van käytän­nön toimintaan.

  “Ja ymmär­rätkö, mikä näi­den kysymys­teni point­ti on? Kyse on siitä, että pitäisikö mei­dän mukau­tua omis­sa asiois­samme siihen, että jotkut maail­man taka­pa­ju­lat eivät suos­tu kohtele­maan ihmisiä tasa-arvoisesti?”

  Olen tästä kanssasi samaa mieltä. Näin sen pitäisi olla. Käytän­nössä mukau­tu­mista tapah­tuu kuitenkin koko ajan. Kiinan ja Kes­ki-Aasian dikatu­urien kanssa tehdään kaup­paa, vaik­ka ihmisoikeusti­lanne on se mikä se on. Joskus niistä omista arvoista tin­gitään prag­ma­tismin kustannuksella.

  Tuo­mas on sen suh­teen oike­as­sa, että homous saat­taa olla tietyis­sä maail­mankolkissa ongel­matek­i­jä, mut­ta olen eri mieltä hänen kanssaan ongel­man laa­ju­ud­es­ta, merkit­tävyy­destä ja siitä miten asi­aan tulisi reagoida. 

  Mikäli homo­fo­bia jos­sain hc-muo­dos­sa olisi yleisem­pi asenne kansanivälisel­lä areenal­la, saat­taisi olla järkeväm­pää aset­taa pres­i­den­tik­si perushetero. Kos­ka sek­suaalisel­la suun­tau­tu­misel­la ei pitäisi olla merk­i­tys­tä pres­i­dent­tiy­den kannal­ta ja kos­ka meil­lä on täl­lä het­kel­lä “varaa” olla moraal­isia, niin estet­tä Haav­is­ton pres­i­dent­tiy­delle ei ole olemassa.

 49. Samuli Saarel­ma:

  No, tuo on sin­un mielip­i­teesi. Joka tapauk­ses­sa polyg­a­mia on isom­pi tabu Suomes­sa kuin homoseksuaalisuus

  Toi on muuten kyseenala­nen väite. Okei, viral­lis­es­ti ei voi olla naimi­sis­sa useem­man ku yhen kanssa, mut toisaal­ta epävi­ral­liset rin­nakkaissuh­teet kuu­luu oleel­lise­na osana suo­ma­laiseen kult­tuuri­in. Arkielämässä homosek­suaal­isu­us vaikut­tais edelleen ole­van paljon enem­män huomio­ta herät­tävä jut­tu ku vaik­ka se, et jol­lain miehel­lä on mon­ta naista.

 50. Samuli Saarel­ma: No, tuo on sin­un mielip­i­teesi. Joka tapauk­ses­sa polyg­a­mia on isom­pi tabu (sin­un sanasi) Suomes­sa kuin homosek­suaal­isu­us. Mis­sä maas­sa on rikos olla homo? Homoseksin har­ras­t­a­mi­nen voi ollakin, mut­ta ehkäpä homo­pres­i­dent­ti voi olla har­ras­ta­mat­ta sek­siä mah­dol­lisen val­tiovierailun ajan ihan kuten nais­pres­i­dent­ti piti huiv­ia Iranis­sa vierail­lessaan, vaikkei niin Suomes­sa teekään.Hienosti kier­sit apartheid-kysymyk­sen. No, entäpä USA ennen kansanoikeusli­ik­keen aikaansaamia muu­tok­sia rotuerot­telupoli­ti­ikkaan? Ja ymmär­rätkö, mikä näi­den kysymys­teni point­ti on? Kyse on siitä, että pitäisikö mei­dän mukau­tua omis­sa asiois­samme siihen, että jotkut maail­man taka­pa­ju­lat eivät suos­tu kohtele­maan ihmisiä tasa-arvoisesti?

  Mitä parem­min mukau­tuu, sitä parem­min pär­jää. Esim. Kiina ei ole mikään taka­pa­ju­la vaan moni­tuhatvuoti­nen korkeakult­tuuri. Suo­mi on siihen ver­rat­tuna taka­pa­ju­la. 70-luvul­la homosek­suaaliset aktit oli­vat Suomes­sa kiel­let­tyjä, kuten ne ovat his­to­ri­an aikana suurim­mas­sa osas­sa maail­man kolkkia. Aika sin­isilmäi­nen saa olla, jos kuvit­telee, että Haav­is­to ei olisi parem­pi ehdokas ilman julkihomoutta.

  Ulkopoli­ti­ikas­sa pitää ajatel­la moni­u­lot­teis­es­ti. Pää­tavoite on luo­da mah­dol­lisim­man hyvät välit suurim­paan osaan maail­man val­tioi­ta sekä saa­da hyv­in­voin­tia kaup­pa­suhtei­den avul­la. Sisäpoli­ti­ikas­sa teemme, kuten halu­amme, mut­ta ulkopoli­ti­ikas­sa niin, että siitä eniten hyödymme. Pahim­mil­laan lähdemme tyrkyt­tämään omia arvo­jamme muille ain­oina oikeina. Se on ollut perikris­till­i­nen tapa.

 51. Sauli: Haav­is­tol­la on eri­no­mainen taito tul­la toimeen ihmis­ten kanssa. Hän taitaa olla maail­man ain­oa sivi­ili­palvelus­mies, joka on saanut soti­lasan­siomi­tal­in puo­lus­tusvoimain komen­ta­ja Juhani Kaskealalta!

  Oletet­tavasti Juhani Kaskealal­ta eivät ole kauhean mon­et ihmiset muutenkaan saa­neet soti­lasan­siomi­talei­ta — puhutaan sit­ten Suomes­ta tai koko maailmasta.

  Min­ua häir­it­see Haav­is­ton voimakas jalka­väkimi­ino­jen vas­tus­tuk­sen­sa ja halu supis­taa asevelvol­lisu­ut­ta. Minus­ta on myös sin­isilmäistä nähdä Nato pelkkänä yhteistyöjär­jestönä. Se on myös oleelli­nen osa Yhdys­val­tain har­joit­ta­maa suur­val­tapoli­ti­ikkaa ja oleelli­nen syy siihen, mik­si YK:n (tas­a­puolisem­pi) rooli on vähen­tynyt maailmanpolitiikassa.

  Muuten ei kai ehdokkaana ole sen isom­paa valit­tamista ellei Vihrei­den fem­i­nis­tisi­ipi saa taas lisää vaikutusvaltaa.

 52. > Oliko islannin Jóhan­na Sig­urðardót­tir­il­la les­boyten­sa joh­dos­ta muka jotain eri­ty­isiä vaikeuk­sia Islannin pääministerinä?

  On.

  > Jos googlet­taa hänen nimel­lään niin ennem­min näyt­tää saa­neen Islannille posi­ti­ivista huomiota.

  Ei saa minulta.

  > Itse halu­an uskoa että sivistyneet ihmiset eivät ole järin koon­nos­tunei­ta muiden sek­suaalis­es­ta suuntautuneisuudesta.

  Itse tiedän, että sivistyneet ihmiset eivät tee numeroa omas­ta sek­suaalis­es­ta suun­tau­tuneisu­ud­estaan. Jos homo/lesbo näin tekee, se siirtää kyseisen ihmisen heti arvos­tuk­sen tunkiolle.

  Tämä on se ongel­ma, ei sek­suaa­li­nen suuntautuminen.

  Itse kat­soin, että Haav­is­to on vain yliop­pi­las, joka käyt­ti opiskelu­aikaansa poli­tikoin­ti­in. Saiko­han yhtään opin­tovi­ikkoa kasaan? Sit­ten vielä lev­eilee “Bris­tolin pro­fes­sorin” tit­telil­lä. En halua moista junt­tia pres­sak­si. Ei, ote­taan takas. Ihan sama. Mitä se pres­sa tekee? Käy kakkukaf­feile­mas­sa muiden poli­ti­ikan man­neki­inien kanssa… Joka tapauk­ses­sa, jos sanon, että täl­lä perus­teel­la Haav­is­to on sivistymätön junt­ti, niin se ote­taan heti viha­puheena _homoja_ vas­taan, vaik­ka se on viha­puhet­ta amis­laisia tyhjäpäitä kohtaan.

  Sit­ten heit­to­ja ilmaan.

  > Ajatelkaa. Suo­mi ajoi jopa YK:n pääsi­jh­teerik­si ylioppilasta.

  Ihan tot­ta? Eivät kai valinneet?

  > …ilman tutk­in­toa jotkut pär­jäävät main­iosti ja toi­sista taas ei tule käytän­nön tasol­la päte­viä mon­enkaan tutkin­non jälkeen…

  Anna kun arvaan. Olet itse amis tai vain yliop­pi­las? Keskeyt­tänyt yliopisto-opinnot?

  > Ei ihmi­nen voi mitään sek­suaaliselle suuntautumiselleen.

  Ihan vaan mie­lenki­in­nos­ta kysyn. Onko tämä kat­e­goris­es­ti näin? Ei ole esimerkik­si yhtä poikkeusta?

  > Muis­te­len kuulleeni hie­man vas­taavia argu­ment­te­ja 12 v. sit­ten, kun olin kam­pan­joimas­sa Tar­ja Halos­es­ta pres­i­dent­tiä: nainen ei voi edis­tää suo­ma­laista vien­tiä maail­mal­la kuten mies…

  > Kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa niil­lä ei ole todel­lista merk­i­tys­tä, voimme rauhas­sa vali­ta miehen tai naisen, het­eron tai homon.

  Onko kukaan ker­tonut sin­ulle, että sin­un kan­nat­taisi lopet­taa kom­men­toimi­nen? Mah­dol­lis­es­ti hen­git­tämi­nenkin… “Kyl­lä sitä ennen olti­in niin lapsel­lisia!” Juu, ei oltu. Naisi­in ja miehi­in on suh­taudut­tu suurin piirtein tasa-arvois­es­ti täl­lai­sis­sa asiois­sa jo vuosikym­meniä. Puhut paskaa. Var­masti noi­ta asioi­ta puhuneet nau­reske­li­v­at par­taansa, kun sai­vat isoa las­ta puheil­laan jal­litet­tua. Ja olet vielä kan­sain­välisen poli­ti­ikankin asiantun­ti­ja! Rispekt, määään!

  > Ok, miten sin­u­un vaikut­taisi se bis­nek­sen­teossa, jos jou­tu­isit neu­vot­tele­maan asioista sen mainit­se­mani Swaz­i­maan kuninkaan kanssa, jol­la on 14 vaimoa?

  “Olet kuule aika panomies! Näin yht­enä panomiehenä toiselle: osta kuule, hyvä mies, Noki­aa! Saat halvalla!”

  > Entäpä sit­ten rasis­tit? Olisiko sil­loin, kun Etelä-Afrikas­sa oli apartheid-hal­li­tus, pitänyt olla val­it­se­mat­ta mus­tai­hoista pres­i­dent­tiä, kos­ka Etelä-Afrikan rasis­tit eivät vält­tämät­tä olisi siitä tykänneet?

  Ehkä. Apartheid oli kuvot­ta­va sys­tee­mi ja väki­val­ta ihmisiä kohtaan on väärin, mut­ta tuol­lainen val­in­ta olisi voin­ut olla hyvästä. Argu­ment­ti­na sen puoles­ta vaikka­pa ja eri­tyis­es­ti talous aparthei­din jäl­keen (1994-):

  Year Gross Domes­tic Prod­uct in bil­lions of USD US Dol­lar Exchange in ear­ly Jan­u­ary Unem­ploy­ment rate Per Capi­ta Income as a per­cent­age of US Per Capi­ta Income
  1980 80.547 0.8267 Rand[15] 9.2 22.56
  1985 57.273 2.0052 Rand[15] 15.5 9.81
  1990 111.998 2.5419 Rand[15] 18.8 13.10
  1995 151.117 3.5486 Rand[15] 16.7 13.24
  2000 132.964 6.1188 Rand[15] 25.6 8.47
  2005 246.956 5.6497 Rand[15] 26.7 12.34
  2010 357.259 7.462 Rand[16] 24.8 15.06

  > Ei sen puoleen: “Koulu­tus kehit­tää kaikkia omi­naisuuk­sia, myäs lah­jat­to­muu­ta.” (Tshe­hov)

  > nim­im. “Kak­sikym­men­tä vuot­ta grad­ua vaille maisteri”

  Olet sama ihminen?

  http://www2.vaalikone.fi/kunta2004/naytaehdokas.jsp?VP=1012&ehdokas=4007

  “fil.maist. matem­ati­ikas­sa ja teo­reet­tises­sa fysiikassa”

  Kap­pas! Hyvää päivää, her­ra “Bris­tolin tohtori”!

  > Esim. Kiina ei ole mikään taka­pa­ju­la vaan moni­tuhatvuoti­nen korkeakult­tuuri. Suo­mi on siihen ver­rat­tuna takapajula.

  - Kiina on korkeakulttuuri!

  - Mut­ta ne tap­paa siel­lä nyt miljoo­nia ihmisiä…

  - KIINA ON KORKEAKULTTUURI!

 53. TL:
  Har­mi kun suo­ma­laista kir­jal­lisu­ut­ta on niin heikosti saatavil­la sähköisessä muo­dos­sa. Voisin mak­saa tuos­ta kir­jas­ta kympin jot­ta voin lukea sen ipadil­la. — - Mik­si ne har­vat suo­ma­laiset e‑kirjat mak­sa­vat jopa enem­män kuin 

  Paperikir­jan alv on 9% ja e‑kirjan 23%. Tästä jär­jet­tömyy­destä saisi tul­la loppu.

 54. Tuo­mas: Mitä parem­min mukau­tuu, sitä parem­min pär­jää. Esim. Kiina ei ole mikään taka­pa­ju­la vaan moni­tuhatvuoti­nen korkeakulttuuri. >

  Niin, ja korkeakult­tuu­ri­na siel­lä homosek­suaal­isu­us ei ole nykyään rikos ja enää se ei ole edes sairaus, eli tilanne on sama kun Suomes­sa. Miten siis Haav­is­ton suun­tau­tu­mi­nen vaikut­taisi asi­aan Kiinassa? 

  Joko homo/hetero pref­er­enssi ei nyt ole kyl­lä mikään kri­teeri pres­i­den­tille. Ihan yhtä loogista olisi väit­tää, että maamme ulko­maankau­pan kannal­ta paljon tärkeämpiä ovat maat jois­sa on vah­va lib­er­aali perusvire ja homo pres­i­dent­ti saisi ilmaista ylimääräistä main­os­ta. Ja tämä on myös erit­täin väärä peruste vali­ta ketään presidentiksi. 

  Anonyymille: kyl­lähän Kaskeala niitä soti­lasan­siomi­tale­ja on myön­tänyt sadoit­tain. Soti­lasan­siomi­tal­in (toisin kuin esim. Vapau­den Ristin, Valkoiset Ruusun ja Suomen Lei­jo­nan mital­it) myön­tää nimeno­maan PVKOM eikä tasaval­lan pres­i­dent­ti. Se annetaan juurikin maan­puo­lus­tuk­sel­li­sista meriiteistä.

 55. Tuo­mas: Mitä parem­min mukau­tuu, sitä parem­min pär­jää. Esim. Kiina ei ole mikään taka­pa­ju­la vaan moni­tuhatvuoti­nen korkeakult­tuuri. Suo­mi on siihen ver­rat­tuna takapajula. 

  Ei ihmisoikeusasiois­sa.

  Toisek­si, miten Kiina liit­tyy tähän homo­jut­tuun? Siel­läkin on homosek­suaal­isu­us pois­tet­tu rikoslaista, joten suun­taus on Suomen suun­taan, ei poispäin. 

  70-luvul­la homosek­suaaliset aktit oli­vat Suomes­sa kiel­let­tyjä, kuten ne ovat his­to­ri­an aikana suurim­mas­sa osas­sa maail­man kolkkia. 

  Aivan ja tämä on juuri siitä taka­pa­ju­laisu­ut­ta, jos­ta olemme vähitellen siir­tymässä pois. En nyt ihan tiedä, mitä tässä ajat takaa. 

  Ulkopoli­ti­ikas­sa pitää ajatel­la moni­u­lot­teis­es­ti. Pää­tavoite on luo­da mah­dol­lisim­man hyvät välit suurim­paan osaan maail­man val­tioi­ta sekä saa­da hyv­in­voin­tia kaup­pa­suhtei­den avulla. 

  Aivan. Joku homous tai naiseus ei ole tuolle este. Se, että haas­taisimme riitaa, voisi olla. San­o­taan nyt vaikka­pa se, että vaatisimme homoille Sau­di-Ara­bi­as­sa samo­ja oikeuk­sia kuin heil­lä on Suomes­sa ehtona sille, että teemme bis­nek­siä, voisi olla haitallista. 

  Sisäpoli­ti­ikas­sa teemme, kuten halu­amme, mut­ta ulkopoli­ti­ikas­sa niin, että siitä eniten hyödymme. Pahim­mil­laan lähdemme tyrkyt­tämään omia arvo­jamme muille ain­oina oikeina. Se on ollut perikris­till­i­nen tapa. 

  Aivan, tois­tan sin­ulle vielä. Se, että me val­it­semme meille naisen tai homon pres­i­den­tik­si, ei tarkoi­ta sitä, että tyrkyt­täisimme naista Paaviksi tai homoa Sau­di-Ara­bi­an kuninkaaksi. 

  Eikö sin­ua lainkaan suo­ma­laise­na huolestut­taisi se, että rajaisimme yhden Suomen lakien mukaan täysin tasaver­taisen ryh­män ihmisiä pres­i­dentin viran ulkop­uolelle vain sen vuok­si, mitä he ovat?

 56. Rogue:
  Samuli Saarelma:

  Toi on muuten kyseenala­nen väite. Okei, viral­lis­es­ti ei voi olla naimi­sis­sa useem­man ku yhen kanssa, mut toisaal­ta epävi­ral­liset rin­nakkaissuh­teet kuu­luu oleel­lise­na osana suo­ma­laiseen kult­tuuri­in. Arkielämässä homosek­suaal­isu­us vaikut­tais edelleen ole­van paljon enem­män huomio­ta herät­tävä jut­tu ku vaik­ka se, et jol­lain miehel­lä on mon­ta naista. 

  Siis avoin moni­avioisu­us (vaik­ka sit­ten epävi­ralli­nen) ei sinus­ta herätä huomio­ta yhtä paljoa kuin avoin homous? Huh, minus­ta asia on kyl­lä päin­vas­toin. Kyl­lä, ulko­suhtei­ta Suomes­sa har­raste­taan, mut­ta ne kyl­lä läh­es aina pide­tään salas­sa ja niiden pal­jas­tu­mi­nen johtaa läh­es aina joko avio­eroon tai sit­ten anteek­sipyyte­lyyn ja sen ulko­suh­teen katkaisuun. 

  Minus­ta siis polyg­a­mia on eri asia kuin se, että har­ras­taa jotain salas­sa pidet­tyjä suhtei­ta pysyvän parisuh­teen ulkop­uolel­la. Nuo salaiset ulko­suh­teet ver­tau­tu­vat minus­ta ennem­minkin piilohomouteen. 

  Ja päätellen siitä, että homo­jen parisuh­teet voi rek­isteröidä avi­o­li­iton ver­taisik­si, mut­ta moni­avioisu­udel­la ei ole mitään juridista ase­maa, jälkim­mäiseen suh­taudu­taan kyl­lä minus­ta Suomes­sa paheksuvammin.

 57. Kyl­lä Suomes­sa moni­avioisu­udel­la on vank­ka lailli­nen ase­ma. Toisen vai­mon voi ottaa heti kun ensim­mäis­es­tä saa eron, eikä edes niin kauan tarvitse odot­taa: salavuo­teud­es­ta ei ole ran­gais­tu vuo­den 1926 jäl­keen ja huoru­us pois­tet­ti­in rikoslaista 1948. Homous oli rikol­lista 70-luvulle asti ja kehoi­tuskiel­to oli voimas­sa aina vuo­teen 1999.

  Jois­sain muis­sa mais­sa ei eroa saa ja avi­o­li­iton ulkop­uo­li­nen sek­si on rikos. Ei nykyisel­lä pres­i­den­til­lä ole siitä huoli­mat­ta ollut mitään vaikeuk­sia toimia sel­l­ais­tenkaan maid­en edus­ta­jien kanssa.

 58. > Ei sen puoleen: “Koulu­tus kehit­tää kaikkia omi­naisuuk­sia, myäs lah­jat­to­muu­ta.” (Tshe­hov)

  > nim­im. “Kak­sikym­men­tä vuot­ta grad­ua vaille maisteri”

  Olet sama ihminen?

  http://www2.vaalikone.fi/kunta2004/naytaehdokas.jsp?VP=1012&ehdokas=4007

  “fil.maist. matem­ati­ikas­sa ja teo­reet­tises­sa fysiikassa”

  Kap­pas! Hyvää päivää, her­ra “Bris­tolin tohtori”!

  Ehkä tarken­nus paikallaan: O l i n 20 vuot­ta grad­ua vaille mais­teri. Sit­ten ryhdis­täy­dyin — tässä suh­teessa. Tämä tpah­tui 1993–94.

 59. Uus­van­ha vihreä:
  kun olin kam­pan­joimas­sa Tar­ja Halos­es­ta pres­i­dent­tiä: nainen ei voi edis­tää suo­ma­laista vien­tiä maail­mal­la kuten mies 

  No eipä ole edis­tänytkään. Toisaal­ta eipä var­maan pitäisi tul­la kenellekään yllä­tyk­senä, että tulipunainen vasem­mis­tode­mari ei hirveän paljoa bis­nek­siä edis­tele, pikem­minkin päinvastoin.

 60. Paluuviite: Depleted Uranium

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.