Vanhukset Thaimaan aurinkoon?

En näh­nyt MTV3:n aamu-TV:tä per­jan­tai­na, joten en tie­dä, mis­sä muo­dos­sa haas­tat­te­lu­ni tuli ulos. Mones­sa vies­ti­mes­sä se on kui­ten­kin uuti­soi­tu, että oli­sin ehdot­ta­nut, että van­huk­set voi­si­vat niin halu­tes­saan hakeu­tua hoi­toon myös Suo­men ulko­puo­lel­le hoi­to­se­te­lin turvin.

Ehdo­tus ei ollut minun vaan MTV3:n oma. Minua oli pyy­det­ty kom­men­toi­maan, enkä pitä­nyt aja­tus­ta täy­sin mahdottomana.

Kyse on siis hoi­don tar­pees­sa ole­vis­ta van­huk­sis­ta, ei elä­ke­läi­sis­tä, jot­ka voi­vat nyt­kin muut­taa min­ne huvit­taa. Voi­si­vat­ko lai­tos­hoi­toa tai inten­sii­vis­tä koti­hoi­toa tar­vit­se­va hakeu­tua hoi­toon vaik­ka­pa Thai­maa­han, jos­sa hoi­to on hal­vem­paa ja van­hus­ten kun­nioi­tus suurempaa?

Täl­lai­nen vaih­toeh­to voi olla tar­jol­la vain vapaa­eh­toi­se­na. Jokai­sel­la on oikeus hyvään hoi­toon Suo­mes­sa. Mut­ta van­huk­sen itse sitä halu­tes­sa, en näe estei­tä. Kovin suur­ta ryn­täys­tä täs­tä tus­kin muo­dos­tui­si, kos­ka useim­mat halua­vat olla lähel­lä lap­si­aan, lap­sen­lap­si­aan, ystä­vi­ään ja koti­seu­tu­aan. Sii­hen kai­kil­la on oikeus. Mut­ta onhan meil­lä kym­me­niä tuhan­sia elä­ke­läi­siä, jot­ka muut­ta­vat kuu­kausik­si ulko­mail­le. Var­maan­kin hoi­to ulko­mail­la kel­pai­si joillekin.

Ei tämä mitään uut­ta oli­si. Tie­tääk­se­ni Thai­maas­sa on yksi­tyi­nen suo­ma­lai­nen van­hain­ko­ti. Bri­tan­nias­sa on hyvin yleis­tä men­nä elä­män vii­mei­sik­si vuo­sik­si pen­sio­naat­tiin Por­tu­ga­liin tai vaik­ka­pa Maltalle.

Van­hus­ten­hoi­to on kal­lis­ta. Sik­si täs­sä on val­vot­ta­va tar­koin jul­ki­sen talou­den etua. Tämä toi­mi­si niin, että kun­ta antai­si van­huk­sel­le hoi­to­se­te­lin, jos tämä luo­puu oikeu­des­taan hoi­toon Suo­mes­sa. Hoi­to­se­te­lin tuli­si olla hal­vem­pi kuin hoi­don hin­ta Suo­mes­sa, kos­ka Suo­mes­sa annet­ta­vas­ta hoi­dos­ta työn­te­ki­jät mak­sa­vat veroa Suo­meen.  Ongel­ma­na oli­si myös, miten hoi­to­se­te­lin arvo pide­tään ajan tasal­la, kos­ka yleen­sä van­huk­sen kun­to heik­ke­nee ajan kulues­sa. Pai­kal­li­nen hoi­to­lai­tos on vähän jää­vi teke­mään arvio­ta hoi­don tarpeesta.

 

 

45 vastausta artikkeliin “Vanhukset Thaimaan aurinkoon?”

 1. Mah­dol­li­suus hakeu­tua muu­al­le EU-alu­eel­le pitää olla itses­tään sel­vyys. En sul­ki­si pois mui­ta­kaan vaih­toeh­to­ja, jos väi­tet­ty työ­voi­ma­pu­la oikeas­ti iskee.

 2. Miten omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­val­le puo­li­sol­le kävi­si ja kenen kus­tan­nuk­sel­la. Entä yhtei­nen asun­to Suo­mes­sa, jos halu­aa­kin palata.

 3. Ode:

  Van­hus­ten­hoi­to on kal­lis­ta. Sik­si täs­sä on val­vot­ta­va tar­koin jul­ki­sen talou­den etua. Tämä toi­mi­si niin, että kun­ta antai­si van­huk­sel­le hoi­to­se­te­lin, jos tämä luo­puu oikeu­des­taan hoi­toon Suo­mes­sa. Hoi­to­se­te­lin tuli­si olla hal­vem­pi kuin hoi­don hin­ta Suo­mes­sa, kos­ka Suo­mes­sa annet­ta­vas­ta hoi­dos­ta työn­te­ki­jät mak­sa­vat veroa Suomeen.

  Miten­kä tuo voi­si toi­mia käy­tän­nös­sä? Eihän Suo­mes­sa­kaan tapah­tu­va hoi­to ole van­huk­sel­le sub­jek­tii­vi­nen oikeus. Moni huo­no­kun­toi­nen jou­tuu sin­nit­te­le­mään koto­naan, kos­ka hoi­va­paik­koi­hin on pit­kät jonot. Ja hoi­van­han jou­tuu mak­sa­maan jopa koko­naan itse (jos tulot riit­tä­vät), miten ihmees­sä tuon ulko­mail­le annet­ta­van hoi­to­se­te­lin arvo voi­tai­siin mää­ri­tel­lä oikeudenmukaisesti?

 4. Minä pidän ide­aa hyvä­nä, suo­ras­taan nerok­kaa­na — itse asias­sa olen sitä tääl­lä jos­kus itse­kin ehdot­ta­nut ja perustellut. 

  Voi­pi olla, että Suo­mes­ta menee joku­nen van­hus­ten hoi­ta­ja parem­man ilma­na­lan peräs­sä hoi­ta­maan suo­ma­lai­sia ikäihmisiä.

 5. Oli­si­ko sit­ten­kään kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää sub­ven­toi­da yhtei­sis­tä varois­ta ulko­mais­ta työ­tä vaik­ka oli­si koti­mais­ta hal­vem­paa­kin? Se raha­han oli­si suo­raan pois meil­lä kier­ros­ta. Onko tuos­ta laskelmia?

  Yksi­lön näkö­kul­mas­ta kat­soen voi olla jär­ke­vää. Jos tuon tekee omil­la varoil­laan niin ihan OK. Samal­la tavoin se raha sil­loin­kin on pois kier­ros­ta, mut­ta vapaus käyt­tää omat rahan­sa mihin halu­aa on minus­ta ensisijaista.

 6. No jos Suo­men val­tio­val­ta liput­tai­si van­hus­ten hoi­toon ja eläk­keel­le mene­mis­tä Thai­maa­seen, niin kyl­lä­hän sin­ne men­täi­siin jos tuol­lai­nen “mai­nos­lause” jos­tain kuultaisiin.

  Tur­haan tän­ne Suo­meen van­huk­set mak­sa­vat kal­lii­ta yksi­tyi­siä mak­su­jaan lää­kä­reil­le, kun kes­ki­te­tys­ti voi­si­vat mak­saa kulu­jaan Thai­maas­sa ihan vaik­ka­pa suo­ma­lai­sel­le ter­vey­den­huol­to­y­ri­tyk­sel­le. Mal­li­na Espan­jas­sa Fuen Giro­la — tie­dok­si vaan. 

  Tosin Thai­maas­sa pai­kal­li­sen on omis­tet­ta­va yri­tyk­ses­tä enem­män kuin 50%, ennen kuin yri­tys on laillinen.

  Muu­ten. Minä työt­tö­mä­nä muut­tai­sin välit­tö­mäs­ti Thai­maa­seen jos Suo­men val­tio mak­sai­si työt­tö­myys- ja toi­meen­tu­lo­ku­luis­ta­ni (n. 900 e/kk vuon­na 2011) 2/3 Thaimaaseen.

 7. Hoi­dat­ta­vat­ko ulko­mail­la oles­ke­le­vat elä­ke­läi­set nykyi­sin itsen­sä siel­lä omal­la rahalla? 

  Joka tapauk­ses­sa hoi­to­se­te­li saat­tai­si lisä­tä eri­tyi­ses­ti pie­nil­lä eläk­keil­lä kit­kut­ta­via hal­vem­pien kus­tan­nus­ten ääreen, jos hoi­don tar­peen ilmaan­nut­tua oli­si mah­dol­li­suus hoi­toon ulkomailla.

  Riip­puu tie­ten­kin suku­lais­suh­teis­ta tms. mut­ta kyl­lä monia van­huk­sia saat­taa pidä­tel­lä Suo­mes­sa­kin enää mah­dol­li­suus hoi­toon. Van­huus kun ei tule yksin.

 8. Täl­lai­nen vaih­toeh­to voi olla tar­jol­la vain vapaa­eh­toi­se­na. Jokai­sel­la on oikeus hyvään hoi­toon Suomessa. ”

  Todel­li­suus on toista,terkkarin pal­ve­lu­jen varas­sa ole­vaa ei hoi­de­ta Suomessa.
  Hoi­to­pe­ri­aa­te on sama kuin USA:ssa eli tau­din pitää olla kehit­ty­nyt pit­käl­le ja lää­kä­rin­hoi­tooan pää­see vain kun väli­tön kuo­le­ma uhkaa.
  OECD mukaan Suo­men, USA:n ja Por­tu­ga­lin ter­vy­den­hoi­to­jär­jet­sel­mät ovat OECD mai­den epäarvoisimpia

 9. Oikeas­taan oli­si vain jat­koa sil­le että monen elä­ke­läi­sen asiat ovat niin hyvät että he mat­kus­te­le­vat siel­lä osan vuot­ta omin päin. 

  Käväis­kää­pä jos­sain Wil­liam Kar­hus­sa, Kala­ra­vin­to­las­sa tms kan­ta-Hel­sin­gin kort­te­li­pu­bis­sa ja kuun­nel­kaa toi­sel­la kor­val­la mis­tä kova­ää­ni­set elä­ke­läis­seu­ru­eet puhu­vat. Kuin­ka mon­ta ker­taa kuu­let­te sanat “pat­taya”, “phu­ket”, “khao lak”, “patong” ja mui­ta pai­kan­ni­miä jois­ta työs­sä­käy­vä ei ole edes kuullut.

 10. Ulko­mail­la hoi­ta­mi­nen voi­si kos­kea yhtä hyvin myös työi­kai­siä. Mik­sei pure­ta leik­kaus­jo­no­ja siten, että lähe­te­tään jonos­sa ole­via lei­kat­ta­vak­si ilko­mail­le esim. Thaimaahan?

 11. Saa­ko­han Thai­maas­ta yhtä hel­pos­ti yhtä hyvää ter­vey­den­huol­toa kuin Suo­mes­ta? Jos ei saa, erit­täin huo­no­kun­toi­sia van­huk­sia pitäi­si len­nät­tää välil­lä Suo­meen joko paran­tu­maan tai kuo­le­maan. Kuo­le­mia tapah­tui­si myös matkalla. 

  Aina­kin omai­set vaa­ti­si­vat sitä kovaan ääneen. Mitä­hän laki sanoi­si? Polii­ti­kot? Lääkärit.

  Pitäi­si var­maan vaa­tia vakuu­tus, joka mah­dol­lis­tai­si siir­rot tai hoi­don yksi­tyis­sai­raa­las­sa. Oli­si kal­lis vakuutus.

 12. Auto­di­dak­ti: Mik­sei pure­ta leik­kaus­jo­no­ja siten, että lähe­te­tään jonos­sa ole­via lei­kat­ta­vak­si ilko­mail­le esim. Thaimaahan?

  Entäs ne Thai­maan köy­hät maan­vil­je­li­jät jot­ka lähet­tä­vät tyt­tä­ren­sä töi­hin Pat­tay­al­le? Jää­vät­kö he sit­ten ilman hoi­toa kun rik­kaam­mat Poh­jo­lan van­huk­set kii­laa­vat lom­pa­kol­la eteen? 

  Eikö ole sama asia jos raken­ne­taan ensin kehi­ty­sa­vul­la sai­raa­la Afrik­kaan. Ja sit­ten len­nä­te­tään sin­ne sadoit­tain Suo­men elä­ke­läi­siä saa­maan edu­kas­ta hoi­toa. Afrik­ka­han on lähem­pä­nä kuin Thaimaa.

  On nii­tä oudom­pia­kin rahoi­tus­ku­vioi­ta näh­ty. Mis­sä Suo­men glo­baa­lin vas­tuun rajat oikein menevät?

 13. uusi kas­vo tääl­lä:
  muut­ta­kaa hyvät elä­ke­läi­sih­mi­set Maro­kon lämpöön!
  hoi­to on hal­paa eikä vero­ja maksella.

  Suo­ma­lai­sel­le yhteis­kun­nal­lek­kin jokai­nen Maro­kos­sa vie­tet­ty vuo­si on pelk­kää sääs­töä! Hen­ki­lös­tä ei noi­na vuo­si­na ole mitään kulu­ja. Maro­kol­le taas elä­ke­läi­set tuo­vat suo­raa tuloa. Kaik­ki voit­ta­vat, niin läh­ti­jä, Suo­mi kuin Marok­ko­kin. Marok­ko­lai­sil­la on fik­su kuningas. 😉

  Koko­nai­suus tulee kui­ten­kin jokai­sen las­kea tark­kaan. Maro­kos­sa ei ole sosi­aa­li­tur­vaa, mut­ta ter­vey­den­huol­to on saa­ta­vis­sa sel­vil­lä sete­leil­lä. Eli jär­ke­vä ihmi­nen ottaa noik­si vuo­sik­si kat­ta­van vakuutuksen.

  Lop­pu­jen lopuk­si mikään ei ole ilmais­ta. Mut­ta jotain kai täy­tyy las­kea Suo­mea muka­va­man ilmas­ton­kin hinnaksi. 🙂

 14. Gran­paI­gor:
  Oli­si­ko sit­ten­kään kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää sub­ven­toi­da yhtei­sis­tä varois­ta ulko­mais­ta työ­tä vaik­ka oli­si koti­mais­ta hal­vem­paa­kin? Se raha­han oli­si suo­raan pois meil­lä kierrosta.

  Koti­maas­sa tuot­ta­mi­nen on jär­ke­väm­pää vain, jos suo­ma­lai­set ovat eri­tyi­ses­ti parem­pia van­hus­ten­hoi­ta­jia kuin thai­maa­lai­set. Koti­mai­sen pal­ve­lun sub­ven­toi­mi­nen nime­no­maan kun on pois­sa kier­ros­ta, jos se menee tehot­to­muu­den edis­tä­mi­seen. Jos taas suo­ma­lai­set ja thai­maa­lai­set ovat yhtä hyviä van­hus­ten­huol­los­sa, mut­ta suo­ma­lai­set eri­tyi­ses­ti parem­pia vaik­ka mobii­li­pe­lien teos­sa (kun­han hei­tän esi­mer­kin, ei ole mer­ki­tys­tä täs­sä), suo­ma­lais­ten kan­nat­taa ennem­min mak­saa thai­maa­lai­sil­le van­hus­ten­huol­los­ta ja teh­dä itse mobiilipelejä. 

  Näin kar­keas­ti yksin­ker­tais­taen, että rahan mak­sa­mi­nen ulko­maa­lai­sil­le ei suin­kaan ole yksioi­koi­ses­ti pahas­ta ja miten­kään meil­tä pois. Meil­tä pois on se, jos teem­me asioi­ta, jois­sa meil­lä ei ole suh­teel­lis­ta etua.

 15. Olin sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että elä­ke­jär­jes­tel­mä vaa­tii toi­miak­seen, että eläk­keet käy­te­tään Suo­mes­sa, jot­ta raha jää kier­tä­mään Suo­meen. Onko tämä jäl­leen yksi suur­ten ikä­luok­kien kii­tos sii­tä, että nuo­rem­mat mak­sa­vat työs­tään 25 % elä­ke­mak­su­ja ja saa­vat sil­ti hei­tä huo­nom­mat eläkkeet?

 16. Suo­ma­lai­sel­le yhteis­kun­nal­lek­kin jokai­nen Maro­kos­sa vie­tet­ty vuo­si on pelk­kää sääs­töä! Hen­ki­lös­tä ei noi­na vuo­si­na ole mitään kuluja.”

  Suu­rin osa nois­ta ihmi­sis­tä asuu todel­li­suu­des­sa Espan­jas­sa ja Suo­mi mak­saa joka cen­tin hei­dän hoidostaan.

  Elä­ke mak­sa­te­taan Marok­koon, mut­ta sii­hen jäl­jet jääh­ty­vät ja hen­ki­lö voi vapaas­ti muut­taa Espanjassa 

  Suo­mi ei taas osaa yhdis­tel­lä Espan­jas­sa asu­via /Marokkoon mak­set­tu­ja eläk­kei­tä ja niin­pä Suo­mi mak­saa kils­tis­ti aurin­ko­ran­ni­kol­la asu­van lääk­keet ja ter­vey­den­hoi­don 100 %:sti

 17. Nämä lai­tos- tai koti­hoi­toa tar­vit­se­vat van­huk­set tar­vit­se­vat yleen­sä aika pal­jon myös ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja. Ja jos heil­le tar­jo­taan myös ter­veys­pal­ve­lu­ja pal­ve­luse­te­leil­lä Thai­maas­sa, niin mik­si ei sit­ten muil­le­kin kan­sa­lai­sil­le. Ja sit­ten­hän var­maan saa myös kela­kor­vauk­sia­kin Thai­maas­sa suo­ri­te­tuis­ta ter­veys­pal­ve­luis­ta ja mää­rä­tyis­tä lääkkeistä. 

  Tämä kehi­tys kui­ten­kin joh­taa kont­rol­lion­gel­miin. Pal­ve­lui­den tar­ve pitäi­si var­mis­taa luo­tet­ta­vien taho­jen toi­mes­ta. Kun pal­ve­lu­jen tar­ve koko ajan muut­tuu, niin pal­ve­luse­te­lei­den kir­joit­ta­mi­sen kont­rol­loin­ti tulee työlääksi. 

  Vaa­ra­na on, että jär­jes­tel­mä kar­kaa käsis­tä ja kus­tan­nuk­set nouse­vat eivät­kä vähe­ne. Mut­ta jos pal­ve­luse­te­lin arvo on alle puo­let Suo­men pal­ve­luse­te­lin arvos­ta, niin ei ole tie­ten­kään niin väliä, jos joku saa jos­kus vähän lii­kaa pal­ve­luse­te­lei­den kaut­ta palveluita.

 18. Onko tämä jäl­leen yksi suur­ten ikä­luok­kien kii­tos sii­tä, että nuo­rem­mat mak­sa­vat työs­tään 25 % elä­ke­mak­su­ja ja saa­vat sil­ti hei­tä huo­nom­mat eläkkeet?”

  Ilman suu­ria ikä­luok­kia elä­ke­mak­sut oli­si­vat jo nyt yli 30 %. Elä­ke­mak­sua on sel­vi­tet­ty myös tapauk­ses­sa, että meil­lä ei oli­si suu­ria ikäluokkia

  http://www.stakes.fi/yp/2011/4/elo.pdf

  Elä­ke­ra­si­tus nousee n 32 % tasol­le ja pysyy sii­nä vaik­ka suu­ret ikä­luo­kat muut­ta­vat mul­lan alle

  Suur­ten ikä­luok­kien ansiois­ta tuo nousu 32 % tasol­le tapah­tuu 20 vuot­ta myö­hem­min kuin se tapah­tui­si vaih­toeh­dos­sa, jos­sa ikä­luo­kat oli­si­vat tasasuuruisia

  Suur­ten ikä­luok­kien aiheut­ta­ma rasi­tus on muu­ten­kin vain myyt­ti, sil­lä ikä­luok­kien kokoe­roa elä­ke­mak­suis­sa tasoit­taa Ruot­sin osuus suur­ten ikä­luok­kien eläkemenoista

 19. lii­an vanha:

  Suu­rin osa nois­ta ihmi­sis­tä asuu todel­li­suu­des­sa Espan­jas­sa ja Suo­mi mak­saa joka cen­tin hei­dän hoidostaan.

  Elä­ke mak­sa­te­taan Marok­koon, mut­ta sii­hen jäl­jet jääh­ty­vät ja hen­ki­lö voi vapaas­ti muut­taa Espanjassa 

  Taas näi­tä lii­an van­han tari­noi­ta suo­ma­lais­ten viran­omais­ten kyvyt­tö­myy­des­tä val­voa etuuksia.

  Jot­ta elä­ke jää verot­ta­mat­ta Suo­mes­sa (ja käy­tän­nös­sä myös Maro­kos­sa), pitää elä­ke­läi­sen vaki­tui­nen asuin­val­tio olla Marokko.

  Jot­ta Suo­mi mak­saa elä­ke­läi­sen sai­raan­hoi­don Espan­jas­sa täy­tyy vaki­tui­nen asuin­val­tio olla Espanja.

  Molem­pia et saa.

  Ja jot­ta Marok­ko-ongel­ma aset­tuu oikei­siin mit­ta­suh­tei­siin, niin kan­nat­taa myös tar­kas­tel­la kuin­ka iso jouk­ko elä­ke­läi­siä saa eläk­keen sin­ne. Hei­tä oli 2010 n. 40.

 20. Ulko­mail­la sään­nöl­li­ses­ti yli puo­let vuo­des­ta oles­ke­le­vil­la hen­ki­löil­lä ei yleen­sä ole oikeut­ta Suo­men sosi­aa­li­tur­vaan. Mik­si pal­ve­lu-/hoi­to­se­te­lin saa­jat tuli­si aset­taa etuoi­keu­tet­tuun ase­maan mui­hin kan­sa­lai­siin nähden? 

  Täl­lai­sia kan­nan­ot­to­ja ja kom­ment­te­ja lukies­sa tulee yleen­sä­kin mie­leen, että pal­ve­luse­te­li on hyvää vauh­tia jaka­mas­sa kan­sa­lai­sia kah­teen lei­riin. Nii­hin hyvä­osai­siin, jot­ka osaa­vat naut­tia sete­lin myö­tä kas­va­nees­ta valin­nan­va­pau­des­ta ja jot­ka voi­vat sen avul­la teh­dä lopul­li­sen pesäe­ron Suo­men jul­ki­seen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mään, sekä toi­saal­ta nii­hin hei­kom­pio­sai­siin, joil­le pal­ve­luse­te­li tuot­taa vain lisää tran­sak­tio­kus­tan­nuk­sia ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­män moni­mut­kai­suu­des­ta aiheu­tu­via har­mai­ta hiuk­sia. Jäl­kim­mäi­siä eivät Maro­kon kal­tai­set vero­pa­ra­tii­sit hyö­dy­tä — pikem­min­kin päinvastoin.

 21. Ihan oikeas­ti­ko joku Thai­maan tup­pu­ky­län van­hain­ko­ti hyväk­syi­si Pih­ti­pu­taan kun­nan sosi­aa­li­toi­mis­ton kir­joit­ta­man pal­ve­luse­te­lin? Taik­ka ennem­min tämä kaa­tuu sii­hen kun Val­vi­ran joh­to alkaa tosis­saan mat­kail­la “tutus­tu­mas­sa Thai­maan hoi­to­ko­tien tasoon ja hoi­don laa­tuun” alkaa muit­ten viras­to­jen vir­ka­mie­het kat­soa pahalla.

 22. Elmo Allén: Koti­maas­sa tuot­ta­mi­nen on jär­ke­väm­pää vain, jos suo­ma­lai­set ovat eri­tyi­ses­ti parem­pia van­hus­ten­hoi­ta­jia kuin thai­maa­lai­set. Koti­mai­sen pal­ve­lun sub­ven­toi­mi­nen nime­no­maan kun on pois­sa kier­ros­ta, jos se menee tehot­to­muu­den edis­tä­mi­seen. Jos taas suo­ma­lai­set ja thai­maa­lai­set ovat yhtä hyviä van­hus­ten­huol­los­sa, mut­ta suo­ma­lai­set eri­tyi­ses­ti parem­pia vaik­ka mobii­li­pe­lien teos­sa (kun­han hei­tän esi­mer­kin, ei ole mer­ki­tys­tä täs­sä), suo­ma­lais­ten kan­nat­taa ennem­min mak­saa thai­maa­lai­sil­le van­hus­ten­huol­los­ta ja teh­dä itse mobiilipelejä. 

  Näin kar­keas­ti yksin­ker­tais­taen, että rahan mak­sa­mi­nen ulko­maa­lai­sil­le ei suin­kaan ole yksioi­koi­ses­ti pahas­ta ja miten­kään meil­tä pois. Meil­tä pois on se, jos teem­me asioi­ta, jois­sa meil­lä ei ole suh­teel­lis­ta etua. 

  Tehot­to­muus ja suh­teel­li­nen etu ovat tär­kei­tä teo­reet­ti­sia käsit­tei­tä kun mie­ti­tään mak­ro­ta­lou­des­sa kan­sain­vä­lis­tä vaih­dan­taa. Mut­ta kun tar­kas­te­lus­sa ver­ra­taan kor­kean palk­ka- ja elin­ta­son Suo­mea lähes kehi­tys­maa­han tulee “yhtä­löön” val­ta­va mää­rä mui­ta­kin muut­tu­jia jot­ka hämär­tä­vät tarkastelua.

  En minä­kään väit­tä­nyt että ulko­mail­le mak­sa­mi­nen oli­si pel­käs­tään yksioi­koi­sen pahas­ta. Mut­ta ihan niin yksin­ker­tais­ta tar­kas­te­lu ei ole että ver­rat­taan pel­käs­tään koti­mais­ta ja ulko­mais­ta pal­ve­lun hin­taa keskenään.

 23. Onko­han kukaan aja­tel­lut sitä, että noin 13 h len­to­mat­ka sin­ne on aika rasi­tus van­huk­sil­le. Mm. veri­tulp­pa­ris­ki kym­men­ker­tais­tuu. Itse jos­kus sin­ne len­tä­nee­nä ja siel­lä asu­nee­na­kin tie­dän len­non raskauden.

  Samoin Thai­maan kuu­man­kos­tea ilmas­to tap­paa tehok­kaas­ti van­huk­sia. Tääl­lä Euroo­pas­sa on oltu huo­lis­saan läm­pö­aal­lois­ta, Thai­maas­sa sel­lai­nen on jatkuvasti.

 24. Joka isän­maan jät­tää, se isän­maan pettää. 

  Olen aina ihme­tel­lyt, mik­si isän­maal­li­suu­del­laan leuh­ki­vat por­va­rit tun­tu­vat ole­van nii­tä kaik­kein innok­kaim­pia ete­län läm­pöön muut­ta­jia. Tai­taa olla niin, että isän­maal­li­suut­ta on vain puheis­sa, ei teoissa. 

  Van­hus­ten­hoi­to on lai­tet­ta­va kun­toon tääl­lä Suo­mes­sa, elä­kei­kää on nos­tet­ta­va ja vero­tus koro­tet­ta­va sil­le tasol­le, että pys­tym­me huo­leh­ti­maan van­huk­sis­tam­me. Tämä on rat­kai­su, ei meno­lip­pu Bangkokiin.

 25. Jot­ta elä­ke jää verot­ta­mat­ta Suo­mes­sa (ja käy­tän­nös­sä myös Maro­kos­sa), pitää elä­ke­läi­sen vaki­tui­nen asuin­val­tio olla Marokko.
  Jot­ta Suo­mi mak­saa elä­ke­läi­sen sai­raan­hoi­don Espan­jas­sa täy­tyy vaki­tui­nen asuin­val­tio olla Espanja.”

  Ei ihmis­ten mat­kus­te­lua seu­ra­ta, ihmi­nen voi rekis­te­röi­tyä asu­jak­si use­aan­kin maahan.

  Kun raja­kont­rol­li on vähen­ty­nyt niin ei asu­mis­päi­viä las­ke­ta eikä 183 päi­vän rajaa seu­ra­ta muu­ten kuin ilmian­to­jen kautta

  Tai ihmi­nen voi olla rekis­te­röi­ty­mät­tä mihin­kään maa­han ja elät­tää itsen­sä fir­man kaut­ta tai pime­ää työ­tä tekemällä

  Esim Suo­mes­sa on läh­tees­tä riip­puen n 25000–50000 työ­tä teke­vää, jot­ka eivät ole rekis­te­röi­ty­neet tänne

 26. Mark­ku:

  Ulko­mail­la sään­nöl­li­ses­ti yli puo­let vuo­des­ta oles­ke­le­vil­la hen­ki­löil­lä ei yleen­sä ole oikeut­ta Suo­men sosiaaliturvaan. 

  Pait­si EU- (ja ETA)maissa asu­vil­la elä­ke­läi­sil­lä, joi­den sai­raan­hoi­don ja lääk­keet mak­saa Suo­mi. Kela antaa heil­le euroop­pa­lai­sen sai­raan­hoi­to­kor­tin osoi­tuk­sek­si asias­ta. Kysei­sil­tä elä­ke­läi­sil­tä peri­tään Suo­men sai­raan­hoi­to­mak­su (1,5%), vaik­ka he muu­ten oli­si­vat vero­vel­vol­li­sia vain kysei­seen EU-valtioon.

 27. Tyy­pil­lis­tä median vää­ris­te­lyä. Omia ehdo­tuk­sia lai­te­taan mui­den suu­hun. Suo­ma­lais­ta omai­suut­ta ei sai­si kär­rä­tä surut­ta rajo­jen ulko­puo­lell­le eri­lais­ten teko­syi­den varjolla.

  Oikeis­to­de­ma­ri tie­tää mis­tä puhuu isän­maal­li­suus ‑asias­sa. Eni­ten hoke­vat ter­miä ne, jot­ka vähi­ten sel­lai­sia ovat. Yleen­sä nämä kan­nat­ta­vat kan­san omai­suu­den yksi­tyis­tä­mis­tä, tuot­ta­vat pime­ää ulko­lais­ta työ­voi­maa, estä­vät har­maan talou­den kit­ken­tää ja halua­vat kar­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, jot­ta sai­si­vat itse lisää.

  Sama pätee myös dema­rei­hin. Dema­reis­ta myös oikeis­to­lai­sim­pia ovat yleen­sä ne, jot­ka koros­ta­vat ja tois­ta­vat sanaa “tove­ri”.

 28. Ja Suo­men val­tio kust­na­taa elä­ke­läi­sil­le jo pal­ve­li­jat­kin ete­län aurinkoon

  Käväi­sin vii­kon­lop­pu­na Aurin­ko­ran­ni­kol­la tut­ta­va­ni synt­tä­reil­lä ja pis­täy­dyim­me pai­kal­li­ses­sa suomalaiskapakassa.

  Ihme­tys oli suu­ri, kun hen­ki­lö­kun­nas­sa oli mon­ta suo­ma­lais­ta .Pie­ni haas­tat­te­lu osit­ti, että he ovat Suo­men val­tion kus­tan­ta­mia työ­har­joit­te­li­joi­ta eli val­tio mak­soi mat­kat, asu­mi­sen ja pien­tä päi­vä­ra­haa , yrit­tä­jäl­le he oli­vat ilmais­ta työvoimaa.

  Eli näin suo­ma­lai­nen elä­ke­läi­nen saat­toi ostaa ryyp­pyn­sä Suo­men kie­lel­lä ja sam­mal­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta sai yhtä hyvän pal­ve­lun kuin Suomessa

  Kyl­lä val­tio voi var­maan tar­jo­ta laa­jem­min­kin noi­ta pal­ve­lu­ja, aina­kin sosi­aa­li­vir­kai­li­ja aloit­ti työn­sä Aurin­ko­ran­ni­kol­la eli sos­sun luuk­ku on avoin­na sielläkin

 29. Pek­ka: “Pait­si EU- (ja ETA)maissa asu­vil­la elä­ke­läi­sil­lä, joi­den sai­raan­hoi­don ja lääk­keet mak­saa Suomi”.

  Kyl­lä näin. Sai­raan­hoi­to­kort­ti kat­taa kui­ten­kin vain vält­tä­mät­tö­män lää­ke­tie­teel­li­sen hoi­don (+ lääk­keet). Muu sosi­aa­li­tur­va ja hoiva(turismi) on EU-mais­sa­kin asia erikseen.

  Jos hoi­to­se­te­li myön­net­täi­siin EU-mai­hin, sen kai­ke­ti oli­si tar­koi­tus kor­va­ta nime­no­maan muu kuin lää­ke­tie­teel­li­ses­ti vält­tä­mä­tön hoi­va: tehos­tet­tu pal­ve­lua­su­mi­nen tms.

 30. Erin­omai­nen ehdo­tus, 69-vuo­ti­aa­na odo­tan innolla,koska minul­le tar­jo­taan hoi­to­paik­kaa Thai­maas­sa! Täs­sä taas nähdään,että on vihreissä
  pahois­ta puheis­ta huo­li­mat­ta myös edustajia,joiden ÄO on suu­rem­pi kuin ken­gän numero.

 31. Joku tuol­la sanoi Thai­maan läm­pi­män tap­pa­van van­huk­sia. Siel­lä kui­ten­kin, kuten myös Yhdys­val­tain etelävaltioissa,on kek­sit­ty Wan­has­sa Euroo­pas­sa vie­lä tun­te­ma­ton ilmastointi.

 32. On kek­sit­ty ja useim­mis­sa pai­kois­sa onkin sel­lai­nen. Mut­ta jos­kus täy­tyy käy­dä ulko­na “lie­väs­sä sau­nas­sa” ulko­na­kin. Thai­maan nor­maa­li päi­vä­läm­pö­ti­la on 30–35 C ja kos­teus suuri. 

  Ilmas­toin­ti ei ole myös­kään kovin eko­lo­gis­ta kos­ka saman aste­mää­rän jääh­dyt­tä­mi­nen kulut­taa pal­jon enem­män ener­gi­aa kuin sen läm­mit­tä­mi­nen ! Maa­il­man laa­jui­ses­ti jo jääh­dy­tys on suu­rem­pi säh­kö­ener­gia­syöp­pö kuin lämmitys. 

  Ilmas­toin­tiin liit­tyy myös ter­vey­son­gel­mia. Jääh­dy­tys­tor­neis­sa viih­tyy legio­nel­la­bak­tee­ri, joka on vaa­ral­li­nen eri­tyi­ses­ti van­huk­sil­le. Lii­an teho­kas jääh­dy­tys aiheut­taa myös vilustumista !

  Nimi­merk­ki “Koke­mus­ta omaava.”

 33. Mark­ku:
  Pek­ka: “Pait­si EU- (ja ETA)maissa asu­vil­la elä­ke­läi­sil­lä, joi­den sai­raan­hoi­don ja lääk­keet mak­saa Suomi”.

  Kyl­lä näin. Sai­raan­hoi­to­kort­ti kat­taa kui­ten­kin vain vält­tä­mät­tö­män lää­ke­tie­teel­li­sen hoi­don (+ lääk­keet). Muu sosi­aa­li­tur­va ja hoiva(turismi) on EU-mais­sa­kin asia erikseen.

  Elä­ke­läi­set saa­vat nor­maa­lin hoi­don asuin­maas­saan Suo­men kus­tan­nuk­sel­la. Tätä ei pidä sekoit­taa euroop­pai­la­seen sai­raus­va­kuu­tus­kort­tiin, joka kat­taa vain akuu­tin hoidon. 

  Jos asuin­maa ei mak­sa eläk­kei­tä, mut­ta Suo­mi mak­saa, niin sil­loin Suo­mi vas­taa sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Elä­ke­läi­set saa­vat siis esim. Espan­jas­sa espan­ja­lai­sen sai­raus­va­kuu­tus­kor­tin jol­la saa hoi­dot nor­maa­lis­ti, ja sit­ten Espan­ja tilit­tää kus­tan­nuk­set Suomelta.

  Tämän lisäk­si elä­ke­läi­nen saa Suo­mel­ta euroop­pa­lai­sen sai­raan­hoi­to­kor­tin, jol­la saa hoi­toa muu­al­la kuin asuin­maas­sa (akuut­tia hoi­toa). Tämä kaik­ki siis vaik­ka pysy­väs­ti ulko­mail­la asu­vat elä­ke­läi­set eivät kuu­lu Suo­men asu­mis­pe­rus­tei­sen sosi­aa­li­tur­van piiriin.

  Läh­de: http://www.kela.fi/

  »Maas­ta- ja maahanmuutto
  »Muut­to ulkomaille
  »Elä­ke­läi­se­nä

  Vaik­ka et enää kuu­lui­si Suo­men sosi­aa­li­tur­van pii­riin, sinul­la on kui­ten­kin tie­tyin edel­ly­tyk­sin oikeus sai­raan­hoi­toon ulko­mail­la Suo­men kus­tan­nuk­sel­la. Täl­löin edel­ly­te­tään, että sinul­le mak­se­taan Suo­mes­ta EU-lain­sää­dän­nön pii­riin kuu­lu­vaa laki­sää­teis­tä elä­ket­tä, ja että et saa EU-lain­sää­dän­nön pii­riin kuu­lu­vaa elä­ket­tä asuinmaastasi.”

 34. Han­nu Tans­ka­nen: “Erin­omai­nen ehdo­tus, 69-vuo­ti­aa­na odo­tan innolla,koska minul­le tar­jo­taan hoi­to­paik­kaa Thaimaassa!”

  Miten niin tar­jo­taan? Ei sul­le mitään ´tar­jo­ta´ Suomessakaan.
  Sen­kun vaan menet tutus­tu­maan pai­kal­li­seen ´tar­jon­taan´.

 35. @Country boy

  Tut­tua on, vie­tin Thai­maa­ses­sa, Bang­ko­kis­sa, Pat­tay­as­sa ja Chiang Mai´ssa muu­ta­man kuu­kau­den nuor­na mies­nä. Vih­reät kai koh­ta kiel­tä­vät ilmas­toin­nin­kin “epäe­ko­lo­gi­se­na”, mut­ta noilla
  levey­sas­teil­la se on “must”. “Ei läm­min lui­ta riko”,
  van­huk­set ovat ter­veem­piä ja elä­vät pidem­pään mm. Floridassa.

 36. @Raimo K

  Mitä, mei­naat­ko ettei minua van­hain­ko­tiin kos­kaan hyväk­sy­tä­kään? Ei vie­lä tietenkään,kunto on kuin Kekkosella ;=).

 37. Count­ry boy: Ilmas­toin­ti ei ole myös­kään kovin eko­lo­gis­ta kos­ka saman aste­mää­rän jääh­dyt­tä­mi­nen kulut­taa pal­jon enem­män ener­gi­aa kuin sen lämmittäminen !

  No, pal­jon­ko on “pal­jon”? Läm­pö­pum­pun hyö­ty­suh­teen ver­ran suun­nil­leen, kos­ka läm­mi­tet­täes­sä huk­ka­läm­pö voi­daan lait­taa sin­ne, mitä halu­taan läm­mit­tää. Mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että kun ulko­na on 35 astet­ta, sisäil­man vii­len­tä­mi­nen 25 astee­seen kyl­lä riit­tää. Kun ulko­na on ‑10, niin nol­laan asti läm­mit­tä­mi­nen on vie­lä vähän, sanoi­sin­ko, vajaa­ta.

 38. Niin, ja sitä vaan, että tro­pii­kis­sa aurin­ko­pa­nee­leil­la ihan oikeas­ti voi tuot­taa säh­köä juu­ri sil­loin, kun jääh­dy­tys­tä­kin tar­vi­taan. HTH.

 39. Val­koin­ne ihmi­nen­kin tot­tuu tuo­hon 33–37 asteen läm­pöi­hin, joka on tyy­pil­lis­tä tropiikissa

  Jääh­dy­tyt­sä tar­vi­taan lähin­nä toi­mis­tois­sa, jois­sa on läm­pöä tuo­ta­via konei­ta ja muo­dol­li­nen pukeu­tu­mi­nen aiheut­ta hikoi­lua ja epämukavuutta.

  Auto on tuli­kuu­ma ilman jääh­dy­tys­tä ja esim ihon voi polt­taa aurin­gos­sa paah­tu­nei­siin pintoihin

  Koto­na riit­tää mak­ka­rin jääh­dy­tys illall­la viileäksi.

  Jääh­dy­tyk­sen lii­ka­käyt­tö joh­taa armot­ta vilustumiseen

 40. Oikeis­to­de­ma­ri:
  Joka isän­maan jät­tää, se isän­maan pettää. 

  Olen aina ihme­tel­lyt, mik­si isän­maal­li­suu­del­laan leuh­ki­vat por­va­rit tun­tu­vat ole­van nii­tä kaik­kein innok­kaim­pia ete­län läm­pöön muut­ta­jia. Tai­taa olla niin, että isän­maal­li­suut­ta on vain puheis­sa, ei teoissa.

  Oikeis­tol­la isän­maal­li­suus ei yllä omaan lom­pak­koon asti. Välil­lä toki tois­ten lompakkoon.

 41. Jos Suo­meen iski­si suu­ri työ­voi­ma­pu­la, eri­tyi­ses­ti van­hus­ten hoi­toon, oli­si mie­les­tä­ni perus­tel­tua siir­tää van­hus­ten­hoi­toa mai­hin mis­sä on mie­lyt­tä­väm­pi ilmas­to ja inno­kas­ta työ­voi­maa (ja tie­tys­ti habaa).

  Jos kai­vo kui­vuu, niin raken­ne­taan uusi kai­vo sin­ne mis­sä on vet­tä. Kapis?

  Eli, JOS työ­voi­maa ei Suo­mes­sa oli­si saatavilla…

  Työn siir­tä­mi­nen köy­hem­piin mai­hin on pal­jon parem­paa kehi­tys­a­pua kuin vas­tik­kee­ton rahan antaminen.

  Kou­lu­te­tun työ­voi­man, var­sin­kin sai­raan­hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den, hou­kut­te­lu rik­kai­siin mai­hin on vas­tuu­ton­ta kehi­tys­mai­den riistoa.

  Rei­lua oli­si perus­taa ja rahoit­taa kehi­tys­mai­hin kou­lu­ja ja ottaa vain osa “sados­ta” tänne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.