HSL:n hallituksen lista 22.11.2011

En pää­se kokouk­seen, kun olen Rau­mal­la edis­tä­mäs­sä suo­ma­lais­ta ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian vientiä.

Sipoo HSL:ään

Lob­bauk­sel­le vai­ku­tusalt­tiin polii­ti­kot piden­si­vät nykyis­ten lii­ken­nöi­jien mono­po­lioi­keuk­sia alu­eel­laan vuo­teen 2017, joten HSL pää­see paran­ta­maan Sipoon aika heik­koa jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­soa vas­ta sen jäl­keen. Nyt tule­vat kui­ten­kin voi­maan liput. Ker­ta­lip­pu­ja bus­seis­sa ei myy­dä, mut­ta mat­ka­kor­tit kelpaavat.

Rat­kai­su on lii­ken­nöi­jil­le sii­vot­to­man edul­li­nen, kos­ka ne saa­vat saman hin­nan mat­kus­ta­jaa koh­den kuin nyt­kin, mut­ta mat­kus­ta­jan mak­sa­ma hal­vem­pi lipun­hin­ta tie­tys­ti tuo lisää mat­kus­ta­jia. Inhoan kan­san­edus­ta­jia, jot­ka teke­vät tällaista.

Lausun­to Hel­sin­gin kau­pun­gil­le par­hais­ta energiakäytnnöistä

Paras­ta tie­tys­ti on tii­vis kau­pun­ki­ra­ken­ne. Muut ehdo­tuk­set ovat vähän lii­ru­laa­ru­mia. Kah­des­ta asias­ta kui­ten­kin kes­kus­tel­laan varmasti.

HSL ei tue ehdo­tus­ta vapaas­ta pysä­köin­nis­tä säh­kö­au­toil­le. En tuke­nut minä­kään. Auto­jen ongel­ma­na kau­pun­geis­sa ei ole hii­li­diok­si­di vaan tilan­tar­ve ja säh­kö­au­to vie tilaa sii­nä mis­sä ben­sa-auto­kin eikä aina­kaan tuo­ta tilan­käyt­töä pitäi­si subventoida.

Lausun­nos­sa puo­lus­te­taan ruuh­ka­mak­su­ja, mut­ta vaa­di­taan, että tuot­to kor­va­mer­ki­tään käy­tet­tä­väk­si paik­ka­kun­nan omaan jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja liikenneinfraan.

Lausun­to Uuden­maan ELY-kes­kuk­sel­le jouk­ko­lii­ken­teen palvelutasosta

Ihmet­te­len lähin­nä tätä hal­lin­non seka­sot­kua. Vas­tuu lii­ken­tees­tä on annet­tu HSL:lle, mut­ta tie­tys­ti val­tion alue­hal­lin­toe­lin­ten­kin on pääs­tä­vä sekaan sot­ke­maan. Mis­sä ne jul­ki­sen sek­to­rin tuot­ta­vuus­po­lii­sit oikein luuraavat?

Päi­vä­sa­jan lii­ken­teen tar­jon­nan lisääminen

Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nuk­sis­ta huo­mat­ta­va osa menee ruuh­ka-ajan kapa­si­teet­tiin. Nyt on havait­tu, ettei pal­jon mak­sai­si, vaik­ka kapa­si­teet­tia käy­tet­täi­siin myös päivällä.

Kan­nat­ta­vin­ta oli­si lisä­tä päi­vä­sa­jan bus­si­tar­jon­taa Hel­sin­gis­sä ja talou­del­li­ses­ti edul­li­sin­ta taas lähi­ju­na­lii­ken­net­tä, kos­ka mel­kein kaik­ki saa­tai­siin lip­pu­tu­loi­na takai­sin. Jos pää­si­sin kokouk­seen, kysyi­sin kyl­lä, miten täs­sä on las­ket­tu näyt­tö­lip­pu­jen osuus. Päi­vä­ajan ratik­ka­lii­ken­teen tihen­tä­mi­nen ei juu­ri kan­nat­tai­si, jos­kin rapor­tis­sa ollaan vähän epä­var­mo­ja meto­do­lo­gi­sis­ta kysy­myk­sis­tä. Espoon ja Van­taan tar­jon­nan lisää­mi­nen ei juu­ri hyö­dyt­täi­si, kos­ka nuk­ku­ma­lo­hiöis­sä ei ole elä­mää päi­vä­sai­kaan. Täl­tä osin tar­kas­te­lua kan­nat­tai­si ehkä vähän eriyt­tää. Myös Espoos­sa ja Van­taal­la on aluei­ta, jois­sa on elol­lis­ta toi­min­taa myös päi­väl­lä ja nuk­ku­ma­lä­hiöi­tä on myös Helsingissä.

Lähi­ju­na­lii­ken­teen luo­tet­ta­vuu­den parantaminen

Surul­lis­ta luet­ta­vaa. Yksi ilmi­sel­vä paran­nus­kei­no on, ja se on kai pää­tet­ty toteut­taa­kin. Muu­ten­kin ruuh­kai­sel­la Hel­sin­ki-Pasi­la-välil­lä ruuh­kia pahen­taa se, että lähi­ju­nat aje­taan Pasi­laan lyhen­net­tä­väk­si päi­vä­sa­jan lii­ken­net­tä var­ten ja sit­ten taas piden­net­tä­väk­si. On niin kal­lis­ta ajaa pit­kil­lä junilla.

Mik­si se on kal­lis­ta VR:lle, mut­ta ei met­rol­le? VR päät­ti jos­kus noin vuon­na 1865 kon­duk­töö­ri­mi­toi­tuk­ses­ta junis­saan eikä tähän pää­tök­seen ole sen jäl­keen palat­tu. Met­ros­sa ei ole konduktöörejä.

 

35 vastausta artikkeliin “HSL:n hallituksen lista 22.11.2011”

 1. Soi­ni­vaa­ra:

  Kan­nat­ta­vin­ta oli­si lisä­tä päi­vä­sa­jan bus­si­tar­jon­taa Hel­sin­gis­sä ja talou­del­li­ses­ti edul­li­sin­ta taas lähi­ju­na­lii­ken­net­tä, kos­ka mel­kein kaik­ki saa­tai­siin lip­pu­tu­loi­na takaisin.

  Ehkä vika on minus­sa, mut­ta en ymmär­rä ilmai­su­jen eroa täs­sä asiayhteydessä.

  1. Lähi­ju­na­lii­ken­teen lisäys mak­set­tai­siin mel­kein koko­naan lip­pu­tu­loil­la. Bus­si­lii­ken­ne ei tuot­tai­si juu­ri lisää lip­pu­tu­lo­ja (kai­kil­la on näyt­tö­lip­pu) mut­ta suu­ria aika­sääs­tö­jä, joi­den arvo ylit­tää kol­min­ker­tai­ses­ti kulut.

 2. Päi­vä­sa­jan lii­ken­teen tar­jon­nan lisääminen

  Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nuk­sis­ta huo­mat­ta­va osa menee ruuh­ka-ajan kapa­si­teet­tiin. Nyt on havait­tu, ettei pal­jon mak­sai­si, vaik­ka kapa­si­teet­tia käy­tet­täi­siin myös päivällä.

  Hal­le­luu­ja, HSL on kek­si­nyt mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen ja havain­nut sen pie­nek­si. 🙂 Stra­fical­le kehut.

  Kan­nat­ta­vin­ta oli­si lisä­tä päi­vä­sa­jan bus­si­tar­jon­taa Hel­sin­gis­sä ja talou­del­li­ses­ti edul­li­sin­ta taas lähi­ju­na­lii­ken­net­tä, kos­ka mel­kein kaik­ki saa­tai­siin lip­pu­tu­loi­na takai­sin. Jos pää­si­sin kokouk­seen, kysyi­sin kyl­lä, miten täs­sä on las­ket­tu näyt­tö­lip­pu­jen osuus. Päi­vä­ajan ratik­ka­lii­ken­teen tihen­tä­mi­nen ei juu­ri kan­nat­tai­si, jos­kin rapor­tis­sa ollaan vähän epä­var­mo­ja meto­do­lo­gi­sis­ta kysymyksistä.

  Ja täs­tä ei sit­ten vas­taa­vas­ti kehu­ta, ai että vähän? 🙂 Mal­lin­nuk­sen tulok­se­na on että rati­koi­den vuo­ro­vä­lin tihen­tä­mi­nen tuot­taa mat­kus­ta­jil­le nega­tii­vi­sia mat­ka-aika­hyö­ty­jä, eli mat­kus­ta­jien mat­kat kes­tää pidem­pään jos rati­koi­ta lii­ken­nöi­dään tiheäm­min. Yleen­sä täl­lai­ses­ten tulos­ten koh­dal­la hei­te­tään mal­lil­la Suo­men­lin­nan laut­taa ja akti­voi­daan kaupunkilaisjärki.

  Mut­ta sinän­sä asia on hyvä, ja var­sin­kin se point­ti sii­tä että kul­jet­ta­jien kan­nal­ta ruuh­ka­pai­not­tei­nen lii­ken­ne on ras­kas­ta ja kun väli­tun­neil­ta­kin pitää mak­saa lik­saa niin ei tuo edes niin pal­joa sääs­tä. Bus­sien vuo­rois­ta noin puo­let on ruuh­ka­vuo­ro­ja, ja mat­kus­ta­ja­mää­ris­tä ruuh­ka­lii­ken­teen osuus lie­nee vie­lä suurempi.

  Rai­de­lii­ken­tees­sä jos­sa kiin­tei­den kus­tan­nus­ten osuus on suu­rem­pi usein lii­ken­nöi­dään­kin päi­vän ympä­ri tasai­sem­min, aina­kin rati­kat myös kuor­mit­tu­vat tasai­sem­min ympä­ri päi­vää. Pait­si VR joka lyhen­te­lee juni­aan kes­ken päi­vää, mut­ta se taas joh­tu­nee sii­tä että LVM mak­saa per junayk­sik­kö, kun heil­le­kin mar­gi­naa­li­kus­tan­nus on tur­han vai­kea asia. (Oli­si­ko Stra­fica muu­ten las­ke­nut juna­lii­ken­teen lisä­kus­tan­nuk­set lii­ken­noin­ti­kus­tan­nus­ten muu­tos­ten kaut­ta, mut­ta kun tuo ei tai­da olla se perus­te mil­lä HSL mak­saa VR:lle?)

  Täs­sä­kin tul­laan lop­pu­jen lopuk­si lin­jas­toon ja kul­ku­muo­to­jen työn­ja­koon. Bus­seil­la on päi­vä­lii­ken­tees­sä huo­nos­ti mat­kus­ta­jia, vaik­ka saman lin­jan bus­sit oli­si­vat ruuh­kas­sa tupla­vuo­ro­vä­lil­lä­kin tupa­ten täyn­nä. Ja väi­tän tämän liit­ty­vän sii­hen­kin että bus­si­lin­jas­to on niin moni­mut­kai­nen että sitä osaa käyt­tää vain sään­nöl­li­ses­ti mat­kus­ta­vat joi­ta työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä on suu­rin osa. Eli pitäi­si sel­keyt­tää sitä lin­jas­to run­ko­lin­joik­si tämän­kin takia. Mut­ta sit­ten niil­tä taas lop­puu ruuh­ka-aikaan kapa­si­tee­ti joil­loin pitää ajaa lisää kal­lii­ta ruuh­ka­vuo­ro­ja, eli pitäi­si saa­da isom­pia kul­ku­neu­vo­ja. Kul­jet­ta­jil­le­kin voi mak­saa parem­paa palk­kaa kun palk­ka­kus­tan­nus­ten osuus on pienempi.

  Eli lisää rati­koi­ta, ja isom­pia sellaisia.

 3. Alla pit­kä pät­kä toi­mi­not­ja sii­tä lähi­lii­ken­teeen luo­tet­ta­vuu­des­ta. Vähem­män diplo­maat­ti­ses­ti sanot­tu­na tuo on kuin suo­raan jos­tain Rai­de­ryh­män pam­fe­le­teis­ta, jär­ki ilmei­ses­ti voittaa:
  VR:n hin­noit­te­lu ja LVM/HSL mak­suo­suu­det on sala­tie­det­tä jon­ka takia talou­del­li­nen ohjaus ei toimi.
  — Eri­to­ten VR prio­ri­soi kau­ko­lii­ken­net­tä (20% mat­kus­ta­jis­ta) lähi­lii­ken­teen (80%) kus­tan­nuk­sel­la, kos­ka se on sil­le kannattavampaa.
  — Jos on kak­si orga­ni­saa­tio­ta osta­mas­sa (HSL ja LVM), kol­mas lii­ken­nöi­mäs­sä (VR) ja nel­jäs hoi­taa rato­ja (Lii­ken­ne­vi­ras­ton ratao­sas­to) niin yhteis­työ toi­mii kuin Pen­do­lii­no talvimyrskyssä.
  — Lähi­ju­na­lii­ken­ne tuli­si erot­taa kau­ko­lii­ken­tees­tä, se on on jo pit­käl­ti omil­la radoillaan.

  Se mitä tuol­la ei sano­ta, mut­ta mikä minus­ta on ilmei­nen joh­to­pää­tös: Lähi­ju­na­lii­ken­ne ratoi­neen tulee siir­tää yhdel­le kau­pun­gien orga­ni­saa­tiol­le, esim. HSL/HKL. VR kes­kit­ty­köön sit­ten kaukoliikenteeseen.

  - Toi­men­pi­tei­den prio­ri­soin­ti on ollut han­ka­laa, kos­ka nii­den kus­tan­nuk­sis­ta ja ennen kaik­kea vai­ku­tuk­sis­ta on ollut vai­kea saa­da luo­tet­ta­vaa tietoa.

  - Täs­mäl­li­syys­työn orga­ni­soin­ti ei ole ollut paras mah­dol­li­nen: työ on hajaan­tu­nut eri­lai­sil­le työ­ryh­mil­le, joi­den kes­ki­näi­set roo­lit, vas­tuut ja val­tuu­det ovat olleet epäselvät…

  Nämä ongel­mat voi­daan tii­vis­tää pää­tel­mään, että lähi­ju­na­lii­ken­teen täs­mäl­li­syy­den joh­ta­mi­nen ei ole ollut riit­tä­vän kokonaisvaltaista…
  .…

  Stra­te­gi­set teesit

  Val­mis­tu­nees­sa sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tään HSL-alu­eel­la tar­jot­ta­vien lähi­ju­na­lii­ken­ne­pal­ve­lui­den osal­ta 12 stra­te­gis­ta tee­siä, joi­ta nou­dat­ta­mal­la lähi­ju­na­lii­ken­teen luo­tet­ta­vuut­ta on mah­dol­lis­ta paran­taa pitkäjänteisesti.

  Lii­ken­nöin­ti

  1. Kau­pun­ki­ra­ta­lii­ken­tees­tä on muo­dos­tet­ta­va oma koko­nai­suu­ten­sa (kau­pun­ki­ra­ta­lii­ken­ne tulee nykyis­tä voi­mak­kaam­min eriyt­tää pit­kä­mat­kai­ses­ta juna­lii­ken­tees­tä ja tavarajunaliikenteestä)

  2. Lii­ken­nöin­ti­mal­le­ja on yksinkertaistettava 


  5. Toi­mi­joi­den vas­tuu­ja­koa on kirkastettava

  6. Tie­don­tuo­tan­to­pro­ses­sia on kehittävä 


  11. Toi­men­pi­teet on koh­dis­tet­ta­va yhteis­kun­nal­li­sen vaikuttavuuden
  kuten mat­kus­ta­ja­mää­rien perusteella

  12. Mat­kus­ta­jain­for­maa­tio­ta on parannettava

  Eri osa­puol­ten, eri­tyi­ses­ti lii­ken­teen tilaa­jan (HSL), lii­ken­nöit­si­jän (VR) ja radan­pi­tä­jän (Lii­ken­ne­vi­ras­to), yhteis­työ­tä on lisät­tä­vä ja roo­le­ja täs­men­net­tä­vä. Toi­min­ta­ta­poi­hin ja toi­men­pi­tei­siin on sitou­dut­ta­va nykyis­tä aktii­vi­sem­min, nii­den edis­tä­mis­tä ja toteu­tu­mis­ta on seu­rat­ta­va. HSL:n on osal­taan var­mis­tet­ta­va näi­den toi­men­pi­tei­den toteu­tu­mi­nen ja vai­ku­tus­ten seuranta.

  …Nykyi­sin on usein epä­sel­vää, mil­lä perus­teel­la esi­mer­kik­si valin­nat lähi­ju­na- tai kau­ko­lii­ken­teen prio­ri­soi­mi­sek­si lii­ken­teen ohjauk­ses­sa teh­dään. Valin­nat tulee teh­dä lii­ken­ne­jär­jes­tel­män kan­nal­ta yhteis­kun­ta­ta­lou­del­li­ses­ti opti­maa­li­se­na koko­nai­suu­te­na. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että hyö­ty­jä ja hait­to­ja pai­no­tet­taes­sa ote­taan huo­mioon tar­kas­tel­ta­vien ratao­suuk­sien mat­kus­ta­ja­mää­rät. Hel­sin­gin seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­tees­sä teh­dään vuo­sit­tain noin 57 mil­joo­naa mat­kaa kun koko Suo­men juna­lii­ken­tees­sä mat­kus­ta­ja­mää­rä on yhteen­sä noin 70 mil­joo­naa. HSL:n näke­myk­sen mukaan nykyi­sin Hel­sin­gin seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen pai­noar­vo on valin­to­ja teh­täes­sä lii­an vähäi­nen suh­tees­sa sen matkustajamääriin…

  Mat­kus­ta­ja- ja lii­ken­nein­for­maa­tio­ta on paran­net­ta­va eri­tyi­ses­ti häi­riö­ti­lan­tei­den hal­lin­nas­sa… Kos­ka HSL vas­taa toi­mia­lu­eel­laan jouk­ko­lii­ken­teen koko­nais­pal­ve­lus­ta, sen pitää pys­tyä omis­sa kana­vis­saan välit­tä­mään tie­to lii­ken­ne­ti­lan­tees­ta matkustajille…

  HSL:n ja VR:n väli­sen vuo­teen 2017 asti ulot­tu­van lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­sen kehit­tä­mi­ses­tä luo­tet­ta­vuu­den näkö­kul­mas­ta tulee neu­vo­tel­la HSL:n ja VR:n kes­ken. Molem­pien osa­puol­ten kan­nal­ta oli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kehit­tää sopi­mus­ta siten, että se ohjai­si nykyis­tä tehok­kaam­min VR:n valin­to­ja siten, että Hel­sin­gin seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen luo­tet­ta­vuuson­gel­mia syn­tyi­si vähem­män ja nii­hin rea­goi­tai­siin nopeam­min ja tehokkaammin… 

  …Kau­pun­ki­ra­ta­lii­ken­tees­tä tulee muo­dos­taa oma kau­ko­lii­ken­tees­tä ja tava­ra­lii­ken­tees­tä eril­li­nen ja niis­tä nykyis­tä sel­keäs­ti riip­pu­mat­to­mam­min toi­mi­va koko­nai­suus. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että mm. lii­ken­teen ohjaus ja kulun­val­von­ta kau­pun­ki­ra­doil­la tulee teh­dä kau­pun­ki­ra­ta­lii­ken­teen ehdoil­la niis­sä­kin tilan­teis­sa, jois­sa poik­keus­jär­jes­tel­ty­jen vuok­si kau­ko- tai tava­ra­lii­ken­teen juna kau­pun­ki­ra­ta­rai­det­ta käyttää.… 

 4. Ihmet­te­len sitä val­mis­te­lua, jota teh­tiin HSL:ää perus­tet­taes­sa. Se oli sau­ma laa­jen­taa ker­ral­la toi­mi­val­ta käsit­tä­mään sekä kehys­kun­nat että lähi­ju­na­lii­ken­ne. Sil­loin orga­ni­saa­tio­muu­tok­ses­ta oli­si saa­tu tun­tu­va hyö­ty. Nyt yri­te­tään pik­ku pala ker­ral­laan laa­jen­taa toi­mi­val­taa ja joka laa­jen­nus vaa­tii tuhot­to­mas­ti valmistelutyötä.

 5. Onko­han aja­tus oikein ilmais­tu? Blo­gis­ti inho­aa kan­san­edus­ta­jia, jot­ka teke­vät niin, että mat­kus­ta­jan mak­sa­ma hal­vem­pi lipun­hin­ta tuo lisää matkustajia?

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

  1. Oli vas­tuu­ton­ta piden­tää lii­ken­ne­lu­pa­mo­no­po­lia, jol­loin mah­dol­li­suu­det kohen­taa kau­pun­kien jouk­ko­lii­ken­net­tä lykät­tiin kau­as tulevaisuuteen.

 6. Lis­tal­la on tilan­ne­kat­saus KUHA-han­ke­ko­ko­nai­suu­des­ta. Jouk­ko­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­nen on sen yksi pain­opis­te. Mm run­ko­lin­jas­ton toteu­tus voi ede­tä jär­ke­väs­ti vain jos uudet perus­tet­ta­vat run­ko­lin­jat voi­vat lii­ken­nöi­dä ruuh­ka­vii­veet­tö­mäs­ti. Se on ollut ko lin­jo­jen suun­nit­te­lun lähtökohta. 

  Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa var­sin laa­jaa inves­toin­tioh­jel­maa, jos­sa on kym­me­niä kohteita.Jokerilinjan toteu­tus­ta edel­si täl­lai­nen etui­suuk­sien ja lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen toteuts. Kukin koh­de on sinän­sä aika pie­ni inves­toin­ti­na, mut­ta edel­lyt­tää jän­te­vää suun­nit­te­lu­pon­nis­tus­ta ja kuri­na­lais­ta toteutusta. 

  Taas tar­vi­taan Osmon tai­toa hou­ku­tel­la byro­kra­tial­le rahoi­tus­kei­not, kuten aika­naan Hel­sin­gin rahoi­tus­pot­ti pie­nil­le joukkoliikenneinvestoinneille.

 7. Lie­kö mei­dän eri­koi­so­lo­suh­teis­sam­me mah­do­ton­ta säi­löä nii­tä yli­mää­räi­siä junayk­si­köi­tä jos­sain muu­al­la kuin jär­jes­tel­män ruuh­kai­sim­mas­sa pääs­sä? Muu­al­la maa­il­mas­sa näin­kin osa­taan tehdä.

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-15588743
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thameslink

  Kun ker­ran lin­ja-auto­lii­ken­teen mono­po­lit herät­tä­vät aina­kin yhdes­sä kan­san­edus­ta­jas­sa närää, toi­voi­sin näke­vä­ni myös kes­kus­te­lua VR:n hen­ki­lö­ju­na­mo­no­po­lis­ta. Nyt­hän sen myön­tä­mi­nen perus­tuu muun muas­sa salai­sek­si julis­tet­tuun asia­kir­jaan (ei siis ole täs­sä liit­tee­nä, vaik­ka se hal­lus­sa­ni onkin) ja osto­ju­na­lii­ken­teen talous­tie­to­ja pan­ta­taan sil­lä veruk­keel­la, että kil­pai­lu jos­kus vapau­tuu. Tämä­kin on mai­nio tapa jäh­met­tää hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä, kos­ka sen todel­li­set kus­tan­nuk­set eivät vält­tä­mät­tä ole edes LVM:n tiedossa.

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Vastaselitys11-11–2011.pdf
  http://www.rautatiematkustajat.fi/KHO-lle_LVM_lausunto21‑9–2011.pdf

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

  1. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la odo­te­taanb kie­li pit­kä­nä, että VR:n mono­po­li lähi­lii­ken­tees­sä lop­puu, kos­ka ole­tam­me hin­to­jen las­ke­van ja pal­ve­lun paranevan.

 8. Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la taas odo­te­tan mono­po­lin lop­pu­mis­ta kie­li pit­käl­lä, kos­ka sit­ten saa­tai­siin vii­mein­kin pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­ne, jota on 20–30 vuot­ta lobat­tu. Kan­nat­tai­si­ko voi­mat täs­sä yhdis­tää? Lii­ken­ne­po­liit­ti­nen selon­te­ko on valmisteilla.

 9. Lausun­nos­ta ELY-kes­kuk­sel­le jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sos­ta, nyt voi­si Osmo lukea pape­rit vähän tar­kem­min. Lausun­toa pyy­de­tään nime­no­maan HSL-alu­een ulko­puo­li­sen Uuden­maan jouk­ko­lii­ken­tees­tä, jon­ka toi­mi­val­tai­se­na viran­omai­se­na toi­mii Uuden­maan ELY-kes­kus. Toki siel­tä käsin tulee lii­ken­net­tä HSL-alu­eel­le ja sik­si lausun­to­ja­kin pyydetään.

  Poik­keuk­se­na täs­sä toki Sipoo, joka päät­ti liit­tyä HSL-alu­ee­seen kes­ken selvityksen.

  1. HSL:llä on vas­tuu koko lii­ken­tees­tä koko Uudel­la­maal­la. tosin siis jaet­tu­na val­tion alue­ha­li­no­vi­ran­omais­ten kans­sa, joil­la taas ei ole sii­tä talou­del­lis­ta vastuuta.

 10. Kom­ment­ti Osmo Soi­nin­vaa­ral­le 17.11.2011 kel­lo 13:14

  Sopi­si toi­voa, että kan­san­edus­ta­jat teke­vät jotain sen eteen, että mono­po­li todel­la lop­puu joka suh­tees­sa (mah­dol­li­sim­man nopeas­ti). Minis­te­rit kun tun­tu­vat toi­mil­laan tuke­van VR:ää mei­tä kan­sa­lai­sia vastaan.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 11. Ilmei­ses­ti et pää­se myös­kään saman päi­vän KSLK:n kokouk­seen siis? Har­min paik­ka, mie­len­kiin­tois­ta esi­kau­pun­kia­si­aa näyt­täi­si ole­van lis­tal­la. Rai­de-Joke­ria­kin tut­ki­taan jär­ke­väs­ti käyt­tä­jä­po­ten­ti­aa­lin näkö­kul­mas­ta ja hio­taan pysäk­kien sijaintia.

  Mut­ta esi­tys­lis­tas­ta tul­lee vie­lä oma pos­tauk­sen­sa, joten jätän isom­mat kom­men­tit sinne.

 12. No voi­sit­ko vähän viha­ja­ta, ketä nämä pahek­sut­ta­vat polii­ti­kot oli­vat, tai aina­kin mis­tä asian voi itse sel­vit­tää. Pää­si­si sit­ten näil­tä osin toteut­ta­maan kansanvaltaa.

 13. Hie­nos­ti taas kul­ki tänään kes­kus­tan run­ko­lin­jat… Ensin puo­li vuot­ta kes­tä­neen pyö­rä­tie­työn­maan kai­vu­ri jymäh­ti Stok­kan edes­sä ratikkakiskoille. 

  Vain tun­te­ja myö­hem­min koko kes­kus­tan jouk­ko­lii­ken­ne sei­sah­ti klo 15.30–17.00, kun ratik­ka jyrä­si Simon­ka­dul­la van­han rou­van suo­ja­tiel­lä katuun. Ilmei­ses­ti paik­kaa tut­kit­tiin kuo­le­man varal­ta eri­tyi­sen tarkasti.

 14. Ode kir­joit­ti:

  Bus­si­lii­ken­ne ei tuot­tai­si juu­ri lisää lip­pu­tu­lo­ja (kai­kil­la on näyttölippu)”

  Tie­ten­kin työ­mat­ka­lai­sil­la on kuu­kausi­lip­pu, mut­ta on myös satun­nai­sia bus­sin käyt­tä­jiä, kuten minä. Enkä tai­da olla ainoa. Päi­vä­lii­ken­teen paran­ta­mi­nen lisäi­si satun­nai­sia, so ker­ta­lip­pu­ja käyt­tä­viä matkustajia.

  Esi­merk­ki: kotiäi­ti tai ‑isä käy las­ten­sa ja naa­pu­rin las­ten kans­sa kau­pun­gin­puu­tar­has­sa. (Ilmai­nen sisäänkäynti.)

 15. Mono­po­li on pahas­ta. Se on pahas­ta niin Sipoos­sa kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la­kin. 😉 Turus­sa muu­ten ank­ku­roi­tiin juu­ri samal­la taval­la lii­ken­nöin­tiä, kos­ka kau­pun­gin oma bus­si­fir­ma yrit­tää estää raitiovaunupäätöstä. 😀

  Kau­pun­ki­mai­nen raken­ta­mi­nen on edel­ly­tys kan­nat­ta­val­le jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le. Tur­hia vuo­ro­ja ei kan­na­ta ajaa, oli se kuin­ka hal­paa tahan­sa. Väi­tän omas­ta koke­muk­ses­ta, että puo­let pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­si­vuo­rois­ta voi­daan jät­tää aja­mat­ta, ilman että se vai­kut­taa todel­li­suu­des­sa pal­ve­lu­ta­soon. Ei tyh­jää bus­sia tar­vit­se ajat­taa var­tin välein, tun­ti­kin riit­tää. Tär­keäm­pää on täs­mäl­li­syys, kuten junaliikenteessäkin.

  Lähi­ju­na­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­soa ei paran­ne­ta lisää­mäl­lä juna­vuo­ro­ja vaan lisää­mäl­lä täs­mäl­li­syyt­tä. Kapa­si­teet­tia taas on varaa lisä­tä lisää­mäl­lä junien pituutta.

  Kon­duk­töö­ri asias­sa olet oikeil­la jäl­jil­lä. Tar­vi­taan­ko lähi­ju­nis­sa yleen­sä kon­duk­töö­riä? Auto­maat­ti, jos ne jos­kus saa­tai­siin toi­mi­maan, ajaa kon­duk­töö­rin asian. Vie­lä auto­maat­tia var­mem­pi vaih­toeh­to ollee toi­mi­va kännykkälippu.

 16. HSL ei tue ehdo­tus­ta vapaas­ta pysä­köin­nis­tä säh­kö­au­toil­le. En tuke­nut minä­kään. Auto­jen ongel­ma­na kau­pun­geis­sa ei ole hii­li­diok­si­di vaan tilan­tar­ve ja säh­kö­au­to vie tilaa sii­nä mis­sä ben­sa-auto­kin eikä aina­kaan tuo­ta tilan­käyt­töä pitäi­si subventoida.

  Ja toi­saal­ta kun se säh­kö­au­to ei ole rat­kai­su edes sii­hen hii­li­diok­si­diin, niin koko hom­ma on men­nyt joten­kin taka­puo­li edel­lä puu­hun. Säh­kö­au­to on kyl­lä rat­kai­su pala­mis­pääs­töi­hin, joten kau­pun­ki-ilman kan­nal­ta sil­lä on mer­ki­tys­tä. (Tosin hyvin mar­gi­naa­li­ses­ti koko­nai­suu­den kannalta.)

  Hel­sin­gil­lä­hän on jo nyky­ään jokin sel­lai­nen sään­nös, jon­ka mukaan tie­tyt vähä­pääs­töi­set autot saa­vat park­kee­ra­ta puo­leen hin­taan kau­pun­gin park­ki­pai­koil­la. Edun saa­mi­nen tai­taa kui­ten­kin edel­lyt­tää jotain byro­kra­ti­aa, joten se tus­kin on kau­pun­gil­le pal­jon maksanut.

  Ja peri­aa­te on kah­del­la taval­la vää­rin. Vähä­pääs­töi­nen auto par­kis­sa pääs­tää ihan yhtä pal­jon kuin iso­pääs­töi­nen auto. Ja toi­saal­ta pie­neh­kön rahal­li­sen edun tar­joa­mi­nen tus­kin on teho­kas kan­nus­tin ihmi­sil­le hank­kia eri­tyi­sen vähä­pääs­töis­tä tek­no­lo­gi­aa, joka kui­ten­kin noin muu­ten on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa kuin tavan­omai­nen tek­no­lo­gia. (Säh­kö­au­tos­sa pree­mio on esi­mer­kik­si 20000 euroa han­kin­ta­hin­nas­sa, hybri­dis­sä­kin huomattava.)

  Jos meil­lä oli­si ruuh­ka­mak­su, sen voi­si por­ras­taa auton pääs­tö­jen mukaan, mut­ta sil­loin­kin sii­tä oli­si erit­täin kal­lis­ta raken­taa niin suur­ta kan­nus­tin­ta, että sen vuok­si kan­nat­tai­si ostaa eri­tyi­sen vähä­pääs­töis­tä tek­no­lo­gi­aa. Ja muu­ten­kin aja­tus kau­pun­gin rahan käyt­tä­mi­ses­tä autoi­lun tuke­mi­seen on outo.

  Jos kal­lis­ta sääs­tä­vää tek­no­lo­gi­aa halu­taan kan­nus­taa, kan­nus­tei­den pitää olla ei-rahal­li­sia. Autoi­lua har­ras­te­taan lähin­nä nopean peril­le­pää­syn toi­vos­sa. Niin­pä kan­nus­tei­den pitää vai­kut­taa siihen.

  Käy­tän­nös­sä Hel­sin­gin olois­sa on kak­si vaihtoehtoa:

  1. Anne­taan eri­tyi­sen vähä­pääs­töi­sil­le autoil­le (esi­mer­kik­si Euro 6 ‑nor­mi + CO2-pääs­töt alle 100 g/km) oikeus käyt­tää jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­ja. Etu on mer­kit­tä­vä ja kan­nus­ta­va, mut­ta raja pitää pitää niin tiuk­ka­na (ja tiuk­ke­ne­va­na), ettei asias­ta aiheu­du mer­kit­tä­vää hait­taa joukkoliikenteelle.

  2. Kiel­le­tään tie­tyt pääs­tö­ra­jat ylit­tä­vien auto­jen käyt­tä­mi­nen pahim­man ruuh­kan alu­eel­la ruuh­ka-aikaan. Tämä ei kan­nus­ta vähä­pääs­töi­seen tek­no­lo­gi­aan mut­ta paran­taa pai­kal­lis­ta ilman­laa­tua tuntuvasti.

  Kum­pi­kin mal­li on toteu­tet­ta­vis­sa suh­teel­li­sen pie­nil­lä kus­tan­nuk­sil­la, ykkö­nen kaik­kein hel­poim­min. Kak­ko­sen meriit­ti­nä taas on se, että sitä voi­daan käyt­tää hel­pos­ti myös ruuh­kien hallintaankin.

  Point­ti kui­ten­kin on se, että täs­sä asias­sa rahal­li­set kan­nus­teet kuu­lu­vat pää­osin val­tion pää­tet­tä­vik­si vero­tuk­sen kaut­ta. Jo nyt autoi­lus­ta sääs­te­tyt CO2-pääs­töt ovat val­tiol­le ver­rat­tain kal­lii­ta (auto­ve­ron, ajo­neu­vo­ve­ron ja polt­toai­ne­ve­ron tuot­to­jen ale­ne­mi­nen), joten rahal­lis­ten kan­nus­tei­den tie alkaa olla lopussa.

 17. Kim­mo: “Hie­nos­ti taas kul­ki tänään kes­kus­tan runkolinjat…”

  Ei ongel­ma, kos­ka mikään ei ole niin hal­paa kuin jouk­ko­lii­ken­nea­siak­kaan aika.

 18. spot­tu:
  Ei ongel­ma, kos­ka mikään ei ole niin hal­paa kuin jouk­ko­lii­ken­nea­siak­kaan aika.

  8€/h, jäte­tään koti­teh­tä­väk­si min­kä takia tuo ei toi­mi las­ket­taes­sa häi­riöi­den vai­ku­tuk­sia ja/tai sitä kuin­ka pal­jon eril­lai­siin vara­jär­jes­te­lyi­hin kan­nat­taa inves­toi­da. Nyt meni ilmei­ses­ti 10 min jos­tain syys­tä kis­koil­la hai­rah­tu­nut­ta trak­to­ria siir­rel­les­sä. Tähän­kin ongel­maan rat­kai­su on kais­tat joil­le ei pää­se kumipyörillä.

 19. Vihe­rins­si:

  Säh­kö­au­to on kyl­lä rat­kai­su pala­mis­pääs­töi­hin, joten kau­pun­ki-ilman kan­nal­ta sil­lä on mer­ki­tys­tä. (Tosin hyvin mar­gi­naa­li­ses­ti koko­nai­suu­den kannalta.)

  Käy­tän­nös­sä Hel­sin­gin olois­sa on kak­si vaihtoehtoa:

  1. Anne­taan eri­tyi­sen vähä­pääs­töi­sil­le autoil­le (esi­mer­kik­si Euro 6 ‑nor­mi + CO2-pääs­töt alle 100 g/km) oikeus käyt­tää jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­ja. Etu on mer­kit­tä­vä ja kan­nus­ta­va, mut­ta raja pitää pitää niin tiuk­ka­na (ja tiuk­ke­ne­va­na), ettei asias­ta aiheu­du mer­kit­tä­vää hait­taa joukkoliikenteelle.

  2. Kiel­le­tään tie­tyt pääs­tö­ra­jat ylit­tä­vien auto­jen käyt­tä­mi­nen pahim­man ruuh­kan alu­eel­la ruuh­ka-aikaan. Tämä ei kan­nus­ta vähä­pääs­töi­seen tek­no­lo­gi­aan mut­ta paran­taa pai­kal­lis­ta ilman­laa­tua tuntuvasti.

  Mitä oikein haluat? Ensin toteat, että säh­kö­käyt­töi­nen auto­saa­ta­na on yhtä paha kuin polt­to­moot­to­ril­la toi­mi­va, sil­lä pala­mis­pääs­töil­lä ei ole suu­rem­paa mer­ki­tys­tä, ja pian ker­rot miten pääs­tö­ra­jat pelas­ta­vat Helsingin..?

  Ker­rot­ko mil­lä bus­sit kul­ke­vat ja mikä nii­den kes­ki­mää­räi­nen toteu­tu­va Euro­nor­mi on ruuh­ka-aikaan? Ker­rot­ko vie­lä pal­jon­ko kes­kus­tan lii­ken­ne on kas­va­nut vii­mei­sen 30 vuo­den aika­na ja miten ehdo­tuk­se­si kor­re­loi edelliseen?

 20. Kal­le:
  Ei tyh­jää bus­sia tar­vit­se ajat­taa var­tin välein, tun­ti­kin riit­tää. Tär­keäm­pää on täs­mäl­li­syys, kuten junaliikenteessäkin. 

  Autot­to­man kol­mi­lap­si­sen espoo­lais­per­heen äiti­nä olen kyl­lä täy­sin eri miel­tä. Tyh­jiä bus­se­ja ei tie­ten­kään kan­na­ta ajaa, mut­ta kyl­lä vuo­ro­vä­li vai­kut­taa jouk­ko­lii­ken­teen hou­kut­te­le­vuu­teen aivan olen­nai­ses­ti. Tun­nin välein täs­mäl­li­ses­ti aja­vas­ta bus­sis­ta ei ole pal­jon iloa, jos se on mää­rän­pääs­sä 10 minuut­tia myö­hem­min kuin mitä siel­lä on pak­ko olla. Ei pal­jon hou­kut­te­le teh­dä mat­kaa bus­sil­la, jos jou­tuu valit­se­maan vuo­ron, jol­la on peril­lä jo 50 minuut­tia aikai­sem­min kuin mitä tar­vit­si­si, kos­ka seu­raa­val­la myöhästyy.

  Tun­nin välein kul­ke­va bus­si kyl­lä pal­ve­lee sil­loin, jos ei ole niin tark­kaa, kos­ka on peril­lä, kun­han sin­ne joten­kin pää­see. Sil­lä ei kui­ten­kaan hoi­de­ta muka­vas­ti esim. las­ten har­ras­tus­reis­su­ja, lää­kä­ris­sä­käyn­te­jä tai vas­taa­via. Työ­mat­ko­jen­kin teko bus­sil­la on ikä­vää, jos jou­tuu aina sovit­ta­maan työ­ju­tut tun­nin vuo­ro­vä­lin mukaan.

  Jos mei­dän lähel­tä kul­ki­si bus­si tun­nin välein, meil­lä oli­si toden­nä­köi­ses­ti kak­si autoa. Nyt, kun bus­si kul­kee aina­kin vart­ti­tun­nin välein ja ruuh­ka-aika­na sel­väs­ti tiheäm­min­kin, sel­viäm­me hyvin ilman yhtään autoa.

 21. Kepa, eri­lai­sil­la asioil­la on tapa­na alkaa tasal­ta. Ker­ran tun­nis­sa ja täs­mäl­li­ses­ti riit­tää var­sin hyvin, kun­ha bus­si on kes­kus­tas­sa vart­tia vaille. 😉

 22. Kal­le:
  Kepa, eri­lai­sil­la asioil­la on tapa­na alkaa tasal­ta. Ker­ran tun­nis­sa ja täs­mäl­li­ses­ti riit­tää var­sin hyvin, kun­ha bus­si on kes­kus­tas­sa vart­tia vaille. 

  Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa on mie­les­tä­ni voi­ta­va asua ja liik­kua ilman omaa autoa. Tun­nin vuo­ro­vä­lil­lä kul­ke­va jouk­ko­lii­ken­ne ei hou­kut­te­le muu­ta­kuin auton ostoon.

 23. Mark­ku af Heurlin:

  Tie­ten­kin työ­mat­ka­lai­sil­la on kuu­kausi­lip­pu, mut­ta on myös satun­nai­sia bus­sin käyt­tä­jiä, kuten minä. Enkä tai­da olla ainoa. Päi­vä­lii­ken­teen paran­ta­mi­nen lisäi­si satun­nai­sia, so ker­ta­lip­pu­ja käyt­tä­viä matkustajia.

  Samoil­la lin­joil­la. Pai­koin bus­si­lii­ken­teen vuo­ro­vä­lit on har­ven­net­tu ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la sel­lai­sik­si, ettei bus­sin jous­ta­va käyt­tö ole enää mahdollista. 

  Jous­ta­va käyt­tö mer­kit­see sitä, ettei läh­tö- ja saa­pu­mi­sai­ko­ja tar­vit­se lii­al­ti suun­ni­tel­la aika­tau­lun avul­la. Jos esi­mer­kik­si saa­pu­mi­sai­ka ei syys­tä tai toi­ses­ta ole läh­ties­sä sel­vil­lä, mer­kit­see har­va vuo­ro­vä­li sitä, ettei voi men­nä bus­sil­la, jos las­kee omal­le ajal­leen pal­jon­kaan arvoa. Pahim­mil­laan odo­tat bus­sia joka toi­nen päi­vä kyl­mäl­lä pysä­kil­lä yli puo­li tuntia.

 24. Ris­to Vor­ma­la: Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa on mie­les­tä­ni voi­ta­va asua ja liik­kua ilman omaa autoa. Tun­nin vuo­ro­vä­lil­lä kul­ke­va jouk­ko­lii­ken­ne ei hou­kut­te­le muu­ta­kuin auton ostoon.

  Lisä­tään­pä tuo­hon vie­lä, että Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa mer­kit­tä­vä osa asun­nois­ta tulee raken­taa taval­la, joka tekee kor­kea­laa­tui­sen jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­tä mah­dol­lis­ta niin lii­ken­ne­suun­nit­te­lun kuin talou­den­kin kan­nal­ta. Lisäk­si pitää teh­dä se kor­kea­laa­tui­nen jouk­ko­lii­ken­ne näi­hin paikkoihin.

 25. Sha­keem:
  Mark­ku af Heurlin:

  Samoil­la lin­joil­la. Pai­koin bus­si­lii­ken­teen vuo­ro­vä­lit on har­ven­net­tu ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la sel­lai­sik­si, ettei bus­sin jous­ta­va käyt­tö ole enää mahdollista. 

  Jous­ta­va käyt­tö mer­kit­see sitä, ettei läh­tö- ja saa­pu­mi­sai­ko­ja tar­vit­se lii­al­ti suun­ni­tel­la aika­tau­lun avul­la. Jos esi­mer­kik­si saa­pu­mi­sai­ka ei syys­tä tai toi­ses­ta ole läh­ties­sä sel­vil­lä, mer­kit­see har­va vuo­ro­vä­li sitä, ettei voi men­nä bus­sil­la, jos las­kee omal­le ajal­leen pal­jon­kaan arvoa. Pahim­mil­laan odo­tat bus­sia joka toi­nen päi­vä kyl­mäl­lä pysä­kil­lä yli puo­li tuntia. 

  Juu­ri näin. Kun puhu­taan todel­li­sis­ta mat­ka-ajois­ta, oma auto vs jouk­ko­lii­ken­ne, niin täy­tyy las­kea mukaan mat­ka ovel­ta ovel­le sekä mah­dol­li­nen yli­mää­räi­nen odo­tus. Hyväl­lä jouk­ko­lii­ken­teel­lä saa­vu­te­taan lyhyet ajoa­jat, mut­ta todel­li­nen mat­ka-aika on se var­si­nai­nen haas­te. Jos tun­nin mat­ka muut­tuu kah­den tun­nin mat­kak­si, niin ero on var­sin todellinen.

 26. Kal­le:
  Kepa, eri­lai­sil­la asioil­la on tapa­na alkaa tasal­ta. Ker­ran tun­nis­sa ja täs­mäl­li­ses­ti riit­tää var­sin hyvin, kun­ha bus­si on kes­kus­tas­sa vart­tia vaille. 

  Aina­kin mei­dän per­hees­sä yli puo­let sään­nöl­li­sis­tä vii­koit­tai­sis­ta har­ras­tus­me­nois­ta ja vas­taa­vis­ta alkaa muu­hun aikaan kuin tasal­ta, yleen­sä joko vart­tia yli, puo­lel­ta tai vart­tia vail­la. Lisäk­si nämä menot eivät ole yhdes­sä pai­kas­sa tai sen lähiym­pä­ris­tös­sä, vaan aina­kin kuu­des­sa eri pai­kas­sa, jois­ta kah­den lähim­män­kin etäi­syys toi­siin­sa on 2 km. Tun­nin välein yhteen paik­kaan kul­ke­va bus­si ei miten­kään riit­täi­si näi­hin paik­koi­hin kul­ke­mi­siin järkevästi.

  Toki on eri asia puhua sel­lai­ses­ta jouk­ko­lii­ken­teen tasos­ta, joka riit­tää joten­kin tyy­dyt­tä­mään nii­den ihmis­ten tar­peet, joil­la ei ole varaa hank­kia omaa autoa, kuin puhua sel­lai­ses­ta tasos­ta, joka hou­kut­te­lee per­heen, jol­la oli­si ihan hyvin varaa hank­kia kak­si autoa, teke­mään aina­kin pää­osan mat­kois­taan jouk­ko­lii­ken­teel­lä. Minä puhun nyt jälkimmäisestä.

 27. Ris­to Vor­ma­la: Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kaupungissa… 

  Ris­to, olet taval­laan oikeas­sa. Ongel­ma onkin, että Hel­sin­gis­sä sitä kau­pun­kia on kar­ri­koi­den Espal­ta ete­lään. Todel­li­suu­des­sa Etu-Töö­lö, Kal­lio jne voi­ta­neen las­kea kau­pun­ki­mai­sek­si asu­tuk­sek­si. Laut­ta­saa­ri, Munk­ki­vuo­ri, Haa­ga ja uusi­si­ta alueis­ta Ara­bien­ran­ta­kin on jo ihan jotain muuta.

  Eli kau­pun­gis­sa voi elää ilman jat­ku­vaa auton käyt­töä, kun­han talo­yh­tiös­sä on koh­tuu­hin­tai­nen tal­li, johon auton voi säi­löä. Hel­sin­gis­tä pää­osa on muu­ta kuin kau­pun­kia, joten Hel­sin­gis­sä ei voi elää ilman hen­ki­lö­au­toa, jos satut asu­maan kau­pun­gin ulkopuolella. 🙂

 28. Olen samaa miel­tä Osmon kans­sa ettei säh­kö­au­toil­le tai muil­le “ekoau­toil­le” kuu­lu antaa mitään alen­nuk­sia. Vaan äkkiä pää­tös että KAIKKI asu­kas­py­sä­köin­nit pois­te­taan ja jos aikoo pitää autoa niin hank­ki­koon hallipaikan. 

  Eikä mitään ruuh­ka­mak­su­ja vaan 3–5 euroa per tun­ti pysä­köin­nil­le hin­taa. Ja jos työ­nan­ta­ja tar­jo­aa pysä­köin­ti­pai­kan niin 500- 1000 euroa/kk luon­tai­se­tua verol­le. Ei täs­sä sate­liit­te­ja tar­vi­ta val­vo­maan. Pitäi­si tun­nus­taa fak­tat ja alkaa suun­ni­tel­la yhteis­kun­taa jos­sa ei enää ole yksityisautoja.

  PS. En aja omaa etua­ni sil­lä minul­la­kin on asu­kas­py­sä­köin­ti­lät­kä autos­sa­ni vaik­ka asun pää­asias­sa Päi­jän­teen saa­res­sa Jyväskylässä.

 29. Pitäi­si tun­nus­taa fak­tat ja alkaa suun­ni­tel­la yhteis­kun­taa jos­sa ei enää ole yksityisautoja.”

  Kan­na­tet­ta­va aja­tus! Olkoot yksi­tyi­set autot vain Kim Jong-Ilin ja mui­den rakas­tet­tu­jen joh­ta­jien käy­tös­sä, auton­kul­jet­ta­jal­la tietenkin.

 30. Ei täs­sä sate­liit­te­ja tar­vi­ta val­vo­maan. Pitäi­si tun­nus­taa fak­tat ja alkaa suun­ni­tel­la yhteis­kun­taa jos­sa ei enää ole yksityisautoja.

  Huo­maan, ettet aja omaa etua, mutta:

  a) satel­liit­ti­val­von­ta liit­tyy laa­jaan EU-hank­kee­seen ja sopi­muk­seen, jos­sa Suo­mel­la on vain mak­sa­jan ja toi­mek­si pani­jan rooli.

  b) mil­lä aiot hoi­taa val­tion vero­ker­ty­män? Jalan­ku­lun satelliittiseuranta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.