Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2011

Hert­to­nie­men met­roa­se­man kaava

Kaa­va hyväk­syt­tiin muu­ten sel­lai­se­na, pait­si, että lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kat, joi­ta oli ensin esi­tet­ty pakol­li­si­na muu­tet­tiin mah­dol­li­sek­si muo­toon ”voi­daan raken­taa”. En voi­nut hyväk­syä sitä, että näin isos­ta inves­toin­nis­ta (8 M€) pää­tet­täi­siin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa ilman talou­del­lis­ta tar­kas­te­lua. Nyt se siir­tyy asian­mu­kai­sek­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton han­ke­pää­tök­sek­si kil­pai­le­maan rahoi­tuk­ses­ta mui­den hank­kei­den kanssa. 

Kala­sa­ta­man kaava

Pan­tiin vii­kok­si pöy­däl­le. Kyse on var­sin hui­keas­ta hank­kees­ta. Se ilmei­ses­ti myös raken­ne­taan. Aina­kin sank­tiot ovat sopi­muk­ses­sa aika kovat. Vuo­teen 2021 men­nes­sä pitäi­si olla val­mis. Seit­se­män­kym­men­tä­vuo­tis­juh­lat ylä­ta­son ravintolassa?

Tuo­ma­rin­ky­län kartano

Hyväk­syt­tiin muutoksitta.

Blo­gil­la on pal­jok­sut­tu 1100 pysä­köin­ti­paik­kaa. Vaki­tuis­ten paik­ko­jen mää­rä ei juu­ri lisään­ny. Tila­päi­sel­le pysä­köin­nil­le osoi­te­taan muu­ta­ma sata paik­kaa lisää. Nii­tä ei saa asfal­toi­da. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ulko­puo­lel­la ne ovat muus­sa käy­tös­sä. Lukuun kuu­luu myös 350 Joke­rin lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­kaa, joi­ta oidaan tilai­suuk­sien aikaan (vii­kon­lop­pui­sin) käyt­tää ylei­sö­ti­lai­suu­den paikkoina. 

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2011”

 1. Blo­gil­la on pal­jok­sut­tu 1100 pysä­köin­ti­paik­kaa. Vaki­tuis­ten paik­ko­jen mää­rä ei juu­ri lisään­ny. Tila­päi­sel­le pysä­köin­nil­le osoi­te­taan muu­ta­ma sata paik­kaa lisää. Nii­tä ei saa asfal­toi­da. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ulko­puo­lel­la ne ovat muus­sa käy­tös­sä. Lukuun kuu­luu myös 350 Joke­rin lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­kaa, joi­ta oidaan tilai­suuk­sien aikaan (vii­kon­lop­pui­sin) käyt­tää ylei­sö­ti­lai­suu­den paikkoina.

  OK kai sit­ten jos ei asval­toi­da. Ei sinän­sä ole kus­tan­nus­ky­sy­mys kun ei ole hal­li­paik­ko­ja. Se tos­sa vaan on että vaik­ka mitään var­si­nais­ta pak­koa teh­dä pysä­köin­ti­pai­kois­ta rumia ei tie­ten­kään ole, isot pojat ker­too ulko­mail­la näh­neen­sä ihan tyy­lik­käi­tä toteuk­sia­kin, niin jos­tain syys­tä niis­tä tup­paa tule­maan aivan hir­veän näköi­siä. Jos sin­ne tulee hiek­ka­kent­tä niin vie sin­ne edes pari jal­ka­pal­lo­maa­lia tai jotain.

 2. Mul­le tulee mie­leen että oli­si­ko ihan mah­do­ton aja­tus jat­kaa sitä viher­kant­ta Hämeen­tiel­le saak­ka? Lie­nee suu­rin­piir­tein samas­sa kor­keus­ta­sos­sa kuin Hämeen­tien sil­ta. Unoh­de­taan nyt het­kek­si mitä se mak­saa, mut­ta mites noin kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti ja silleen?

 3. Voi­sit­ko Osmo nyt vih­doin ker­toa mis­tä tuo inves­toin­tiar­vio 8 mil­joo­naa nii­hin lii­tyn­tä­py­sä­köin­tei­hin on peräi­sin. Kävin asi­aa kysy­mys­sä pai­kan­pääl­lä KSV:ssä eikä siel­lä kukaan tun­tu­nut tie­tä­vän tuol­lai­sis­ta sum­mis­ta. Tuo­han oli se ala­ra­ja jon­ka vii­mek­si esitit

  Oli­si muka­va tie­tää luku­jen läh­de jot­ta voi­daan tar­kas­tel­la nii­den taustaa

  1. Kysyin hin­taa val­mis­te­li­jal­ta kokouk­ses­sa. Hin­ta­haa­ruk­ka oli 40000 ‑80000 euroa riip­puen sii­tä, miten ne toteutetaan

 4. Kala­sa­ta­mas­ta: oli­si­ko mah­dol­lis­ta kai­ken myl­lää­mi­sen yhtey­des­sä raken­taa pyö­rä­tie Kulos­aa­ren sil­lan poh­jois­puol­ta Itä­väy­läl­tä Juna­tiel­le? Sil­leen­sä, ettei tart­ti­si käy­dä alhaal­la Lau­ta­tar­han­ka­dul­le. Aut­tai­si mei­naan työ­mat­ka­fil­la­roin­tia itäi­ses­tä Hel­sin­gis­tä läntiseen/pohjoiseen.

  Ei var­maan­kaan ihan mah­dot­to­mia mak­sai­si kuvas­sa ole­van tun­nel­li­sy­dee­min ohessa?

 5. Kala­sa­ta­mas­sa kuten vii­me vuo­si­na niin usein muu­ten­kin raken­ne­taan kau­pun­gin­osa, jon­ka sydä­me­nä on kaup­pa­kes­kus. Ei täs­sä mitään, mut­ta kun täl­lä perus­tel­laan sitä, että kau­pal­li­sia pal­ve­lui­ta ei voi­da kaa­voit­taa kivi­jal­koi­hin, kos­ka ne vie­vät myyn­tiä kaup­pa­kes­kuk­sel­ta. Tai sit­ten kaa­voit­ta­ja väit­tää tie­tä­vän­sä, ettei­vät ne kan­na­ta lähel­lä kaup­pa­kes­kus­ta… Joka tapauk­ses­sa, olin ilah­tu­nut kuul­les­sa­ni, että 

  Turus­sa raken­ne­taan Skans­sin kaup­pa­kes­kuk­sen ympä­ris­töön uusia asuin­ta­lo­ja, jois­sa on maan­ta­so­ker­rok­ses­sa lii­ke­ti­lo­ja, joi­hin kul­ku on ulkokautta. 

  Ehkä Hel­sin­gin kan­nat­tai­si ottaa oppia Turusta…

 6. Kysyin hin­taa val­mis­te­li­jal­ta kokouk­ses­sa. Hin­ta­haa­ruk­ka oli 40000 ‑80000 euroa riip­puen sii­tä, miten ne toteutetaan”

  OK. Käyn­pä kysy­mäs­sä tuon mös suo­raan Velt­hei­mil­ta (hän kait on tuos­sa esit­te­li­jä), sil­lä tuo hin­ta on niin mie­le­tön, että asias­sa on nyt jotain vialla. 

  KSV:n mukaan kun Jät­kä­saa­reen­kin saa­daan “vain” 43000 euron paik­ko­ja täyt­tö­maal­le poh­ja­ve­den­pin­nan alle, ja Hert­to­nie­men asia­kir­jo­jen mukaan siel­lä raken­nat­ta­vuus (kal­liol­le, ei poh­ja­vet­tä, ei pois­tet­ta­via mai­ta jne) on monin ver­roin helpompaa.

 7. Mak­sai­si­ko pal­jon lisää, jos väy­län var­res­sa ole­via talo­ja nos­tet­tai­siin vie­lä parilla‑, kol­mel­la­kym­me­nel­lä ker­rok­sel­la? Itse kan­na­tan kuusi­ker­ros­ta, umpi­kort­te­li ja ruu­tu­kaa­va-lin­jaa, joka tut­ki­tus­ti luo viih­tyi­sää kau­pun­ki­ti­laa. Mut­ta jos läh­de­tään raken­ta­maan ylös­päin, en näe mitään jär­keä rajoi­tuk­sis­sa. Antaa sit­ten men­nä kunnolla.

 8. Ihan hyväl­tä vai­kut­taa täs­sä vai­hees­sa. Kau­pun­ki­ra­ken­ne kat­ke­aa joka tapauk­ses­sa Juna­tien pen­ger­ryk­siin ja sil­taan, met­ro­ra­taan ja Sör­näis­ten ran­ta­tien eri­ta­so­ris­teyk­seen joten ete­läs­tä kat­soen raken­nus­ten on hyvä olla todel­la mas­sii­vi­sia. Poh­jois­puo­li jää tiet­ty päi­vä­sai­kaan vähän varjoon.

  Itä­ran­nal­la on muu­ten tosi hie­no aamu­va­lo, kan­nat­taa pitää huol­ta että aivan ran­taan jää kun­nol­li­nen kevyen lii­ken­teen väy­lä ja aamu­lat­te­ke­sä­kah­vi­lan ver­ran tilaa.

 9. Kal­le: “Mak­sai­si­ko pal­jon lisää, jos väy­län var­res­sa ole­via talo­ja nos­tet­tai­siin vie­lä parilla‑, kol­mel­la­kym­me­nel­lä kerroksella?”

  tpyy­luo­man aja­tus kan­nen jat­ka­mi­ses­ta Hämeen­tiel­le oli hyvä; vähän saman­ta­pai­sel­la logii­kal­la (todel­la) kor­kei­ta talo­ja voi­si teh­dä Itä­väy­län sil­lan var­teen Kulos­aa­reen asti. Eli koko sil­lan mat­kal­le kor­kei­ta taloja.

 10. suun­ni­tel­mia näke­mät­tä toi­voi­sin että nykyi­sen kal­tai­ses­ta päät­tö­mäs­ti suun­ni­tel­lus­ta itä­väy­län kevyen lii­ken­teen rat­kai­sus­ta pääs­tä­siin jon­ki­lai­seen suju­vaan pyö­rä­kais­taan, jos­sa fil­la­ri­lii­ken­teen suju­vuut­ta ei tor­pe­doi­ta paril­la yli­mää­räi­sil­lä lii­ken­ne­va­loil­la ja mäkien välis­sä poukkoilulla. 

  ker­ros­ta­lot tuos­sa havain­ne­ku­vas­sa näyt­tä­vät kyl­lä komeil­ta, mut­ta vil­len aja­tus koko sil­lan peit­tä­mi­ses­tä kuu­los­taa var­sin villilltä 😉

 11. Onko kau­pun­ki eva­kuoi­tu kun havain­ne­ku­vas­sa on Itä­väy­läl­lä vain kak­si autoa?

 12. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Kala­sa­ta­mas­ta: oli­si­ko mah­dol­lis­ta kai­ken myl­lää­mi­sen yhtey­des­sä raken­taa pyö­rä­tie Kulos­aa­ren sil­lan poh­jois­puol­ta Itä­väy­läl­tä Juna­tiel­le? Sil­leen­sä, ettei tart­ti­si käy­dä alhaal­la Lau­ta­tar­han­ka­dul­le. Aut­tai­si mei­naan työ­mat­ka­fil­la­roin­tia itäi­ses­tä Hel­sin­gis­tä läntiseen/pohjoiseen.

  Sinän­sä met­ro­sil­lan ja Kulos­aa­ren sil­lan väliin var­maan mah­tui­si kevyen lii­ken­teen sil­ta, ehkä tuon voi­si teh­dä jopa niin­kiin että vaan leven­täi­si met­ron sil­taa. Sii­tä Juna­tiel­le päin voi olla sivu­ti­lan suh­teen vähän kink­ki­sem­pää, jos käyt­täi­si sitä met­ro­tun­ne­lin alkua joka menee Lau­ta­tar­han­ka­dun suun­tai­ses­ti Hämeen­tie­tä koh­ti, fillaritunnelina.:)

  Kes­kus­taan päin ajo idäs­tä muu­ten jat­kos­sa var­maan Mus­tik­ka­maan kaut­ta, siel­tä teh­dään käve­ly­sil­ta Kala­sa­ta­maan ja jos oli­si vie­lä se ratik­ka­sil­ta Lii­san­ka­dul­le niin sit­ten ain­kin oli­si suorempi.

 13. Vil­le:
  tpyy­luo­man aja­tus kan­nen jat­ka­mi­ses­ta Hämeen­tiel­le oli hyvä; vähän saman­ta­pai­sel­la logii­kal­la (todel­la) kor­kei­ta talo­ja voi­si teh­dä Itä­väy­län sil­lan var­teen Kulos­aa­reen asti. Eli koko sil­lan mat­kal­le kor­kei­ta taloja.

  Muis­taak­se­ni Lau­ri Tör­hö­nen oli­si halun­nut gryn­da­ta sen Kulos­aa­ren sil­lan pen­ke­reen joka kuvas­sa­kin näkyy, mut­ta han­ket­ta ei hyväk­syt­ty. Ode tai joku muis­taa var­maan parem­min miksi.

 14. Mar­ko Jalo­nen:
  Onko kau­pun­ki eva­kuoi­tu kun havain­ne­ku­vas­sa on Itä­väy­läl­lä vain kak­si autoa?

  Sama jut­tu oli Itä­kes­kuk­sen sil­ta­hir­viön havain­ne­ku­vis­sa. Näi­hin pitäi­si saa­da mukaan myös demo ääni­maa­il­mas­ta, kun lai­te­taan se 4000 autoa tun­nis­sa jyri­se­mään läpi.

 15. Mar­ko V: Sama jut­tu oli Itä­kes­kuk­sen sil­ta­hir­viön havain­ne­ku­vis­sa. Näi­hin pitäi­si saa­da mukaan myös demo ääni­maa­il­mas­ta, kun lai­te­taan se 4000 autoa tun­nis­sa jyri­se­mään läpi. 

  Tähän aikaa vuo­des­ta tulee väki­sin mie­leen kysy­mys nas­ta­ren­kais­ta. Nas­ta­ren­kaat nos­ta­vat ren­gas­me­lua todel­la tun­tu­vas­ti (eri­tyi­ses­ti eri­näi­sis­sä kui­luis­sa tai melusuo­jien välis­sä) ja ovat kyl­lä sel­lai­se­naan var­sin kor­vat­ta­vis­sa, ellei täy­sin tur­hat. Voi­si­ko nas­ta­ren­kaan luo­pu­mi­ses­ta antaa kep­piä tai porkkanaa?

  Nas­ta­ren­kais­ta luo­pu­mi­nen ei sääs­tä aina­kaan suo­raan rahaa, pikem­min päin vas­toin, mut­ta jos nyt ulkois­hai­tois­ta puhu­taan, niin kysy­mys on todellinen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.