Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2011

Hert­toniemen metroase­man kaava

Kaa­va hyväksyt­ti­in muuten sel­l­aise­na, pait­si, että liityn­täpysäköin­tipaikat, joi­ta oli ensin esitet­ty pakol­lisi­na muutet­ti­in mah­dol­lisek­si muo­toon ”voidaan rak­en­taa”. En voin­ut hyväksyä sitä, että näin isos­ta investoin­nista (8 M€) päätet­täisi­in kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa ilman taloudel­lista tarkastelua. Nyt se siir­tyy asian­mukaisek­si kaupung­in­hal­li­tuk­sen ja val­tu­us­ton han­kepäätök­sek­si kil­paile­maan rahoituk­ses­ta muiden han­kkei­den kanssa. 

Kalasa­ta­man kaava

Pan­ti­in viikok­si pöy­dälle. Kyse on varsin huikeas­ta han­kkeesta. Se ilmeis­es­ti myös raken­netaan. Ainakin sank­tiot ovat sopimuk­ses­sa aika kovat. Vuo­teen 2021 men­nessä pitäisi olla valmis. Seit­semänkym­men­tävuo­tisjuh­lat ylä­ta­son ravintolassa?

Tuo­marinkylän kartano

Hyväksyt­ti­in muutoksitta.

Blogilla on paljok­sut­tu 1100 pysäköin­tipaikkaa. Vak­i­tu­is­ten paikko­jen määrä ei juuri lisään­ny. Tilapäiselle pysäköin­nille osoite­taan muu­ta­ma sata paikkaa lisää. Niitä ei saa asfal­toi­da. Yleisöti­laisuuk­sien ulkop­uolel­la ne ovat muus­sa käytössä. Luku­un kuu­luu myös 350 Jok­erin liityn­täpysäköin­tipaikkaa, joi­ta oidaan tilaisuuk­sien aikaan (viikon­lop­puisin) käyt­tää yleisöti­laisu­u­den paikkoina. 

16 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2011”

 1. Blogilla on paljok­sut­tu 1100 pysäköin­tipaikkaa. Vak­i­tu­is­ten paikko­jen määrä ei juuri lisään­ny. Tilapäiselle pysäköin­nille osoite­taan muu­ta­ma sata paikkaa lisää. Niitä ei saa asfal­toi­da. Yleisöti­laisuuk­sien ulkop­uolel­la ne ovat muus­sa käytössä. Luku­un kuu­luu myös 350 Jok­erin liityn­täpysäköin­tipaikkaa, joi­ta oidaan tilaisuuk­sien aikaan (viikon­lop­puisin) käyt­tää yleisöti­laisu­u­den paikkoina.

  OK kai sit­ten jos ei asval­toi­da. Ei sinän­sä ole kus­tan­nuskysymys kun ei ole hal­li­paikko­ja. Se tossa vaan on että vaik­ka mitään varsi­naista pakkoa tehdä pysäköin­tipaikoista rumia ei tietenkään ole, isot pojat ker­too ulko­mail­la näh­neen­sä ihan tyy­likkäitä toteuk­si­akin, niin jostain syys­tä niistä tup­paa tule­maan aivan hirveän näköisiä. Jos sinne tulee hiekkak­ent­tä niin vie sinne edes pari jalka­pal­lo­maalia tai jotain.

 2. Mulle tulee mieleen että olisiko ihan mah­do­ton aja­tus jatkaa sitä viherkant­ta Hämeen­tielle saak­ka? Lie­nee suur­in­pi­irtein samas­sa korkeusta­sos­sa kuin Hämeen­tien sil­ta. Uno­hde­taan nyt het­kek­si mitä se mak­saa, mut­ta mites noin kaupunkiku­val­lis­es­ti ja silleen?

 3. Voisitko Osmo nyt vih­doin ker­toa mis­tä tuo investoin­tiarvio 8 miljoon­aa niihin liityn­täpysäköin­tei­hin on peräisin. Kävin asi­aa kysymyssä paikan­pääl­lä KSV:ssä eikä siel­lä kukaan tun­tunut tietävän tuol­lai­sista sum­mista. Tuo­han oli se alara­ja jon­ka viimek­si esitit

  Olisi muka­va tietää luku­jen lähde jot­ta voidaan tarkastel­la niiden taustaa

  1. Kysyin hin­taa valmis­teli­jal­ta kok­ouk­ses­sa. Hin­ta­haaruk­ka oli 40000 ‑80000 euroa riip­puen siitä, miten ne toteutetaan

 4. Kalasa­ta­mas­ta: olisiko mah­dol­lista kaiken myl­läämisen yhtey­dessä rak­en­taa pyörätie Kulosaaren sil­lan pohjois­puol­ta Itäväylältä Junatielle? Silleen­sä, ettei tart­tisi käy­dä alhaal­la Lau­tatarhankadulle. Aut­taisi meinaan työ­matkafil­laroin­tia itäis­es­tä Helsingistä läntiseen/pohjoiseen.

  Ei var­maankaan ihan mah­dot­to­mia mak­saisi kuvas­sa ole­van tun­nel­lisy­deemin ohessa?

 5. Kalasa­ta­mas­sa kuten viime vuosi­na niin usein muutenkin raken­netaan kaupungi­nosa, jon­ka sydä­menä on kaup­pakeskus. Ei tässä mitään, mut­ta kun täl­lä perustel­laan sitä, että kau­pal­lisia palvelui­ta ei voi­da kaavoit­taa kivi­jalkoi­hin, kos­ka ne vievät myyn­tiä kaup­pakeskuk­selta. Tai sit­ten kaavoit­ta­ja väit­tää tietävän­sä, etteivät ne kan­na­ta lähel­lä kaup­pakeskus­ta… Joka tapauk­ses­sa, olin ilah­tunut kuul­lessani, että 

  Turus­sa raken­netaan Skanssin kaup­pakeskuk­sen ympäristöön uusia asuin­talo­ja, jois­sa on maan­ta­sok­er­rokses­sa liiketilo­ja, joi­hin kulku on ulkokautta. 

  Ehkä Helsin­gin kan­nat­taisi ottaa oppia Turusta…

 6. “Kysyin hin­taa valmis­teli­jal­ta kok­ouk­ses­sa. Hin­ta­haaruk­ka oli 40000 ‑80000 euroa riip­puen siitä, miten ne toteutetaan”

  OK. Käyn­pä kysymässä tuon mös suo­raan Veltheim­il­ta (hän kait on tuos­sa esit­telijä), sil­lä tuo hin­ta on niin mieletön, että asi­as­sa on nyt jotain vialla. 

  KSV:n mukaan kun Jätkäsaa­reenkin saadaan “vain” 43000 euron paikko­ja täyt­tö­maalle poh­jave­den­pin­nan alle, ja Hert­toniemen asi­akir­jo­jen mukaan siel­lä raken­nat­tavu­us (kalli­olle, ei poh­javet­tä, ei pois­tet­tavia mai­ta jne) on monin ver­roin helpompaa.

 7. Mak­saisiko paljon lisää, jos väylän var­res­sa ole­via talo­ja nos­tet­taisi­in vielä parilla‑, kolmel­lakymmenel­lä ker­roksel­la? Itse kan­natan kuusik­er­rosta, umpiko­rt­teli ja ruu­tukaa­va-lin­jaa, joka tutk­i­tusti luo viihty­isää kaupunki­ti­laa. Mut­ta jos lähde­tään rak­en­ta­maan ylöspäin, en näe mitään järkeä rajoituk­sis­sa. Antaa sit­ten men­nä kunnolla.

 8. Ihan hyvältä vaikut­taa tässä vai­heessa. Kaupunki­rakenne katkeaa joka tapauk­ses­sa Juna­tien penger­ryk­si­in ja sil­taan, metro­rataan ja Sörnäis­ten ranta­tien eri­ta­soristeyk­seen joten etelästä kat­soen raken­nusten on hyvä olla todel­la mas­si­ivisia. Pohjois­puoli jää tiet­ty päivä­saikaan vähän varjoon.

  Itäran­nal­la on muuten tosi hieno aamu­va­lo, kan­nat­taa pitää huol­ta että aivan rantaan jää kun­nolli­nen kevyen liiken­teen väylä ja aamu­lat­tekesäkahvi­lan ver­ran tilaa.

 9. Kalle: “Mak­saisiko paljon lisää, jos väylän var­res­sa ole­via talo­ja nos­tet­taisi­in vielä parilla‑, kolmel­lakymmenel­lä kerroksella?”

  tpyy­lu­o­man aja­tus kan­nen jatkamis­es­ta Hämeen­tielle oli hyvä; vähän saman­ta­paisel­la logi­ikalla (todel­la) korkei­ta talo­ja voisi tehdä Itäväylän sil­lan var­teen Kulosaa­reen asti. Eli koko sil­lan matkalle korkei­ta taloja.

 10. suun­nitelmia näkemät­tä toivoisin että nykyisen kaltais­es­ta päät­tömästi suun­nitel­lus­ta itäväylän kevyen liiken­teen ratkais­us­ta päästäsi­in jonki­laiseen suju­vaan pyöräkaistaan, jos­sa fil­lar­ili­iken­teen suju­vu­ut­ta ei tor­pe­doi­ta par­il­la ylimääräisil­lä liiken­neval­oil­la ja mäkien välis­sä poukkoilulla. 

  ker­rostalot tuos­sa havain­neku­vas­sa näyt­tävät kyl­lä komeil­ta, mut­ta villen aja­tus koko sil­lan peit­tämis­es­tä kuu­lostaa varsin villilltä 😉

 11. Onko kaupun­ki evakuoitu kun havain­neku­vas­sa on Itäväyläl­lä vain kak­si autoa?

 12. Mat­ti Kin­nunen:
  Kalasa­ta­mas­ta: olisiko mah­dol­lista kaiken myl­läämisen yhtey­dessä rak­en­taa pyörätie Kulosaaren sil­lan pohjois­puol­ta Itäväylältä Junatielle? Silleen­sä, ettei tart­tisi käy­dä alhaal­la Lau­tatarhankadulle. Aut­taisi meinaan työ­matkafil­laroin­tia itäis­es­tä Helsingistä läntiseen/pohjoiseen.

  Sinän­sä met­rosil­lan ja Kulosaaren sil­lan väli­in var­maan mah­tu­isi kevyen liiken­teen sil­ta, ehkä tuon voisi tehdä jopa niinki­in että vaan lev­en­täisi metron sil­taa. Siitä Junatielle päin voi olla sivu­ti­lan suh­teen vähän kinkkisem­pää, jos käyt­täisi sitä metro­tun­nelin alkua joka menee Lau­tatarhankadun suun­tais­es­ti Hämeen­ti­etä kohti, fillaritunnelina.:)

  Keskus­taan päin ajo idästä muuten jatkos­sa var­maan Mustikka­maan kaut­ta, sieltä tehdään kävelysil­ta Kalasa­ta­maan ja jos olisi vielä se ratikkasil­ta Liisankadulle niin sit­ten ainkin olisi suorempi.

 13. Ville:
  tpyy­lu­o­man aja­tus kan­nen jatkamis­es­ta Hämeen­tielle oli hyvä; vähän saman­ta­paisel­la logi­ikalla (todel­la) korkei­ta talo­ja voisi tehdä Itäväylän sil­lan var­teen Kulosaa­reen asti. Eli koko sil­lan matkalle korkei­ta taloja.

  Muis­taak­seni Lau­ri Törhö­nen olisi halun­nut gryn­da­ta sen Kulosaaren sil­lan penkereen joka kuvas­sakin näkyy, mut­ta han­ket­ta ei hyväksyt­ty. Ode tai joku muis­taa var­maan parem­min miksi.

 14. Marko Jalo­nen:
  Onko kaupun­ki evakuoitu kun havain­neku­vas­sa on Itäväyläl­lä vain kak­si autoa?

  Sama jut­tu oli Itäkeskuk­sen sil­tahirviön havain­neku­vis­sa. Näi­hin pitäisi saa­da mukaan myös demo ään­i­maail­mas­ta, kun laite­taan se 4000 autoa tun­nis­sa jyrisemään läpi.

 15. Marko V: Sama jut­tu oli Itäkeskuk­sen sil­tahirviön havain­neku­vis­sa. Näi­hin pitäisi saa­da mukaan myös demo ään­i­maail­mas­ta, kun laite­taan se 4000 autoa tun­nis­sa jyrisemään läpi. 

  Tähän aikaa vuodes­ta tulee väk­isin mieleen kysymys nastarenkaista. Nastarenkaat nos­ta­vat ren­gas­melua todel­la tun­tu­vasti (eri­tyis­es­ti erinäi­sis­sä kuiluis­sa tai melusuo­jien välis­sä) ja ovat kyl­lä sel­l­aise­naan varsin kor­vat­tavis­sa, ellei täysin turhat. Voisiko nastarenkaan luop­umis­es­ta antaa kep­piä tai porkkanaa?

  Nastarenkaista luop­umi­nen ei säästä ainakaan suo­raan rahaa, pikem­min päin vas­toin, mut­ta jos nyt ulkoishaitoista puhutaan, niin kysymys on todellinen!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.