Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.11.2011

Esi­tys­lis­ta auke­aa täs­tä

Hert­to­nie­men met­roa­se­man seu­dun asemakaava

Pöy­däl­tä.

Minua jäi arve­lut­ta­maan 200 lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kan vaa­ti­mus. Näi­den hin­ta on riip­puen sii­tä, mihin ne sijoi­te­taan, 40 000 – 80 000 euroa kap­pa­leel­ta eli yhteen­sä inves­toin­ti on vähin­tään kah­dek­san mil­joo­naa euroa. Se tulee kau­pun­gin mak­set­ta­vak­si joko inves­toin­ti­ku­lui­na tai huo­nom­pa­na maan hin­ta­na, jos vel­voi­te pan­naan yksi­tyi­sil­le. Yleen­sä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan kaa­voit­taes­sa jotai­un, kyse on mah­dol­lis­ta­vas­ta kaa­vas­ta, mut­ta ei inves­toin­ti­pää­tök­ses­tä. Nyt tämä on vaa­ti­muk­se­na kaa­vas­sa, joten met­roa­se­maa ei saa lain­kaan toteut­taa ilman noi­ta paik­ko­ja. Kyse on siis oikeas­taan myös inves­toin­ti­pää­tök­ses­tä, mut­ta sel­lai­se­na sitä ei ole esi­tel­ty. Jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­nik­si tuo on var­sin kal­lis. Jos käy­täm­me nel­jän pro­sen­tin kor­koa ja 30 vuo­den pois­toai­kaa, yhden työ­mat­ka­lii­ken­net­tä pal­ve­le­van lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin hin­nak­si tulee kym­me­nen euroa. Minus­ta täl­lai­ses­ta inves­toin­nis­ta päät­tä­mi­nen ei kuu­lu kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le vaan asian­omai­sen talou­del­li­sen val­mis­te­lun jäl­keen val­tuus­tol­le. Sik­si kaa­vaan pitäi­si lait­taa nuo pai­kat mah­dol­lis­ta­va­na, mut­ta ei vaa­ti­va­na. Kos­ka kau­pun­ki omis­taa maan, se voi aika­naan ton­tin­luo­vu­tuseh­toi­hin pan­na pysä­köin­ti­paik­ka vaa­ti­muk­sen, jos näkee sen aiheel­li­sek­si. Täl­lai­nen antai­si myös kau­pun­gil­le enem­män papua neu­vo­tel­la pysä­köin­ti­paik­ko­jen rahoi­tuk­ses­ta. Onhan pai­kal­li­sel­la kaup­pi­aal­la asias­sa myös oma leh­män­sä ojassa.

Miten lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti vaikuttaa?

Se ei vähen­nä kes­kus­taan suun­tau­tu­vaa työ­mat­ka­lii­ken­net­tä autoil­la, kos­ka jos joku luo­puu fir­man pysä­köin­ti­pai­kas­ta kes­kus­tas­sa, joku toi­nen ottaa sen käyt­töön­sä. Sen sijaan lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti voi vähen­tää autoi­lua tois­ta kaut­ta tuke­mal­la työ­paik­ko­jen sijoit­tu­mis­ta kes­kus­taan sen sijaan, että ne ripo­tel­tai­siin sin­ne tän­ne auto­lii­ken­teen varaan.

Kala­sa­ta­man kes­kuk­sen kaava

Kyse on val­ta­vas­ta ja val­ta­van moni­mut­kai­ses­ta suun­ni­tel­mas­ta. Kaa­va perus­tuu suun­nit­te­lu­kil­pai­luun, joka toteu­tet­tiin niin, että raken­nus­liik­keet sai­vat teh­dä ehdo­tuk­sen­sa ehdol­la, että ne sitou­tu­vat myös toteu­tuk­seen. Täs­sä SRV sitou­tuu toteut­ta­maan alu­ees­ta 90 % run­saan kah­dek­san vuo­den aika­na las­ket­tu­na kaa­van valmistumisesta.

SRV:n suun­ni­tel­mas­sa raken­nusoi­keus lähes kak­sin­ker­tais­tet­tiin. Yli 200 000:n ker­ro­ne­li­öön. Tii­viim­pää raken­ta­mis­ta halun­neet voi­si­vat nyt olla tyy­ty­väi­siä. Alu­eel­le tulee yli 30-ker­rok­si­sia raken­nuk­sia. Asuk­kai­ta pari tuhatta.

Itä­väy­lä ja met­ro kate­taan kan­nel­la. Raken­nus­töi­den ajak­si Itä­väy­län lii­ken­ne ohja­taan tila­päi­sel­le rei­til­le. Kat­so­taan, miten lii­ken­ne tuo­na aika­na sujuu. Jopa met­ro pan­naan ehkä poik­ki kesäl­lä parik­si viikoksi.

Tuo­ma­rin­ky­län kar­ta­non kaava

Ylei­sen kaa­voi­tuk­sen tii­vis­tä­mis­boo­min nimis­sä raken­ne­taan lisää tal­le­ja hevos­lu­vun kas­vat­ta­mi­sek­si. Hel­sin­gis­sä asu­vien brit­tien koti-ikä­vää lie­ven­ne­tään vinttikoirakilpailuilla.

 

 

51 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.11.2011”

 1. Hert­to­nie­men kes­kuk­seen liit­tyen oli­si hyvä teh­dä varaus rati­kan kään­tö­sil­mu­kal­le jon­ne­kin ihan mah­dol­li­sia tule­vai­suu­den tar­pei­ta var­ten. Voi olla että mah­tuu­kin kaa­vaan, mut­ta kan­nat­tai­si tarkistaa.

  Kala­sa­ta­mas­sa on samoin lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja 300 kpl, eli haa­ru­kal­la 40 000 — 80 000 €/kpl, 12–24 mil­joo­naa. (Nii­tä neliö­hin­to­ja las­ke­vil­la sem­moi­nen vink­ki että park­ki­hal­lis­sa on yleen­sä noin 30 neliö­tä per paikka.)

  Ver­tai­lun vuok­si Kala­sa­ta­man met­roa­se­ma on jotain 25 — 30 mil­joo­naa, Kala­sa­ta­ma — Pasi­la ratik­ka valis­tu­nut arvauk­se­ni noin 20 mil­joo­naa, kes­kus­py­säk­ki tosin nos­ta­nee hin­taa mut­ta saa­kin nos­taa kun se on erin­omai­nen. Jos nyt rahoi­tet­tai­siin noi ensin, kum­mal­la­kin mat­kus­ta­jia suu­ruus­luok­kaa sata ker­taa enem­män kuin noil­la lii­tyn­tä­pai­koil­la on käyttäjiä.

 2. Ja jat­ke­taan rahas­ta kun sitä ei vali­tet­ta­vas­ti ole liikaa.

  Kaa­va on teh­ty sil­lä ole­tuk­sel­la että teh­dään Sör­näis­ten auto­tun­ne­li, mikä on sinän­sä ihan hyvä jut­tu. Hin­ta-arvio 100 ja kas­va­nee. Kau­pun­ki saa kes­kuk­ses­ta tont­ti­ti­tu­lo­ja 115 mil­joo­naa ja tuol­la pitäi­si teh­dä vähän muutakin.

  Toki tuo tun­ne­li muu­ten­kin paran­taa Kala­sa­ta­maa ja sinän­sä kan­na­tan, mut­ta joten­kin sii­tä pitäi­si saa­da enem­män hyö­ty­jä irti.

  Kun nyt ker­ran auto­lii­ken­ne suju­voi­tuu Ran­ta­tiel­lä niin sin­ne voi­si ohja­ta enem­män auto­ja, Poh­jois­ran­ta ja Kai­vo­ka­tu ei vedä yhtään enem­pää auto­ja tuon­kaan jäl­keen eli sinän­sä tuos­ta ei ole sanot­ta­vas­ti hyötyä.

  Mut­ta jos vas­taa­vas­ti pää­tet­täi­siin että Hämeen­ties­tä voi samal­la teh­dä jouk­ko­lii­ken­ne ja käve­ly pai­not­tei­sen kadun niin sil­lä oli­si jo ihan suo­ria talou­del­li­sia hyö­ty­jä. Jos Hämeen­tie nopeu­tui­si tuol­lai­set 20% niin se oli­si jotain pari — kol­me mil­liä bois bus­sien ja rati­koi­den lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta, tuol­la perus­te­lee jo 50 mil­joo­nan investoinnin.

 3. En usko, että Tuo­ma­rin­kar­ta­non vint­ti­koi­ra­ra­ta on ihan pel­käs­tään brit­tien koti-ikä­vän lie­vit­tä­mi­sek­si: sikä­läi­sis­sä vint­ti­koi­ra­ta­pah­tu­mis­sa käy sato­ja suo­ma­lai­sia aina, kun kes­kuk­sel­la on kisat ja viik­ko­har­kois­sa­kin yleen­sä mel­koi­nen liu­ta porukkaa.

 4. Kala­sa­ta­man koh­dal­la on har­haan­joh­ta­vaa puhua kil­pai­lus­ta, sil­lä vain yksi ehdo­tus pääs­tet­tiin lop­pusuo­ral­le — muut kil­pai­li­jat eivät halun­neet tai hei­dät dis­kat­tiin. Ker­ro­sa­lan tuplaa­mi­nen vai­kut­taa sil­tä, että SRV saa koko hom­man puo­leen hintaan. 

  Lii­tea­sia­kir­jois­ta käy ilmi miten noin 115 me kaup­pa­hin­ta jakau­tuu ohjelmaneliöittäin:

  Lii­ke­ti­lat 600 e/m2
  Toi­mis­tot 500 e/m2
  Asun­not 800 e/m2
  Hotel­li 400 e/m2

  Eli tosi hal­val­la läh­tee. Kun tie­tää, että raken­ta­mis­ku­lut ovat jos­sain tuol­la 2–3000 e/m2 ympä­ril­lä ja myyn­ti­hin­nat noil­la näky­mil­lä 5–10000 e/m2, voi­daan puhua aika muka­vis­ta voitoista…

  Kun kat­soi parin vii­kon takais­ta 45 minuut­tia ‑ohjel­maa, jos­sa poh­dit­tiin mik­si hel­sin­ki­läi­set hie­not visiot aina läs­säh­tä­vät, tuli totuus aika sel­väk­si. Kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat ovat joten­kin tyy­ty­väi­siä sii­tä, että pai­kal­le edes saa­daan “jotain”. Esi­mer­kik­si ohjel­mas­sa Kam­pin koh­dal­la kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jal­la oli pel­ko, että sii­hen oli­si sit­ten jää­nyt vain mont­tu jota kukaan ei halun­nut täyt­tää. Haloo, jäi­si­kö tont­ti raken­ta­mat­ta Suo­men kal­leim­mal­la paikalla?

  Mik­si raken­nus­liik­keil­le täy­tyy olla niin lää­päl­lään? Täs­sä­kin Kala­sa­ta­man koh­tees­sa koros­te­taan sitä, että SRV lupau­tuu raken­ta­maan koh­teen. Mitä väliä, jos oli­si osta­nut ton­tin mark­ki­na­hin­taan, eikä alihintaan?

  *

  Toi­vot­ta­vaa on myös ker­ro­sa­lo­jen tar­kas­te­lu met­ro­kort­te­lin ympä­ril­lä. Nyt esi­tet­ty suun­ni­tel­ma ei ole enää tasa­pai­nos­sa: ympä­ril­lä on max. 7‑kerroksista perus­kau­pun­kia ja yhdel­tä ton­til­ta pur­suua pak­sua bostonkakkua. 

  Kau­pun­ki­ku­va­neu­vot­te­lu­kun­ta kysyy lausun­nos­saan ihan oikeu­te­tus­ti: Mitä tämä uusi komplek­si mani­fes­toi? — Miten oli­si ¥, € tai $?

 5. tpyy­luo­ma: “Hert­to­nie­men kes­kuk­seen liit­tyen oli­si hyvä teh­dä varaus rati­kan kään­tö­sil­mu­kal­le jon­ne­kin ihan mah­dol­li­sia tule­vai­suu­den tar­pei­ta varten.”

  Joo, ja samal­la las­kea kus­tan­nusar­vio rati­kal­le Hert­to­nie­mes­tä Ylis­ky­lään. Oli­si nimit­täin oleel­li­ses­ti nopeam­pi kuin kaa­vail­tu mai­se­ma­reit­ti Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kautta.

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti Hert­to­nie­mes­sä ei kont­ri­buoi Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien ja Itä­väy­län ris­teyk­sen tuk­koi­suu­den rat­kai­se­mi­seen. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti Ylis­ky­läs­sä voi­si tuo­da tähän apua, mut­ta se vaa­ti­si käy­tän­nös­sä rati­kan ja yhtä nopean vaih­don Hert­to­nie­mes­sä kuin bus­seil­la nyt.

  Hie­noin­ta­han tie­tys­ti oli­si jos vaih­to rati­kas­ta met­roon tapah­tui­si lai­tu­rin poik­ki kävelemällä.

 6. Mik­si pie­nen elii­tin yksi­tyi­sau­toi­lun varas­sa tapah­tu­vaa hevos­har­ras­tus­ta pitää tukea kau­pun­gin varoil­la? Tuo kaa­va­muu­tos tuo alu­eel­le vaan uut­ta auto­lii­ken­net­tä nykyi­sen ral­lin tuek­si. On todel­la­kaan ymmär­rä kenen poliit­ti­sel­la tuel­la tätä hul­luut­ta “kehi­te­tään”.

 7. Suo­meen mah­tuu aina yksi mie­li­pi­de ker­ral­laan. Nyt Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riös­sä on kek­sit­ty, että “hidas ja jous­ta­ma­ton” perin­tei­nen kaa­voi­tus kor­va­taan stra­te­gioil­la ja toteu­tus teh­dään han­ke­poh­jai­ses­ti. Tulok­sia sii­tä: Kam­pin kes­kus, Kala­sa­ta­ma, Keski-Pasila.
  Jos­tain syys­tä han­ke­poh­jai­nen kil­pai­lu­tus ei vain tun­nu oikein toi­mi­van: Kam­pis­sa ei saa­tu yhtään kil­pai­lueh­to­jen mukais­ta ehdo­tus­ta, Kala­sa­ta­mas­sa ilmei­ses­ti yksi. Mie­len­kiin­nol­la jään odot­ta­maan, miten Kes­ki-Pasi­lan kans­sa käy.
  Jotain zeit­geis­tia kai on sii­nä­kin, että nämä kau­pun­gin ala­kes­kus­ten pro­jek­tit _Helsingissäkin_ näyt­tä­vät ole­van iso­jen kaup­pa­kes­kus­ten ympä­ril­le raken­net­tu­ja. Ei Hel­sin­gis­sä osa­ta yhtään espoo­lai­sia parem­min miten kau­pun­kia tehdään…

 8. Minua jäi arve­lut­ta­maan 200 lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pai­kan vaa­ti­mus. Näi­den hin­ta on riip­puen sii­tä, mihin ne sijoi­te­taan, 40 000 – 80 000 euroa kap­pa­leel­ta eli yhteen­sä inves­toin­ti on vähin­tään kah­dek­san mil­joo­naa euroa. Se tulee kau­pun­gin mak­set­ta­vak­si joko inves­toin­ti­ku­lui­na tai huo­nom­pa­na maan hin­ta­na, jos vel­voi­te pan­naan yksityisille.

  Mik­si yksi­tyi­sau­toi­lun kulu­ja mak­se­taan vero­ra­hois­tam­me? Mik­si tuem­me har­vo­jen ihmis­ten muka­vuu­den­ha­lua, lais­kuut­ta ja itsekkyyttä?

 9. Ode kir­joit­ti

  Se (lii­tyn­tä­py­säöin­ti) ei vähen­nä kes­kus­taan suun­tau­tu­vaa työ­mat­ka­lii­ken­net­tä autoil­la, kos­ka jos joku luo­puu fir­man pysä­köin­ti­pai­kas­ta kes­kus­tas­sa, joku toi­nen ottaa sen käyt­töön­sä. Sen sijaan lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti voi vähen­tää autoi­lua tois­ta kaut­ta tuke­mal­la työ­paik­ko­jen sijoit­tu­mis­ta kes­kus­taan sen sijaan, että ne ripo­tel­tai­siin sin­ne tän­ne auto­lii­ken­teen varaan.”

  Onko­han asia näin yksin­ker­tai­nen. Kes­kus­tas­sa tun­tuu nyky­ään park­ki­hal­leis­sa ole­van pai­kois­ta yli­tar­jon­taa.- Joil­le­kin käy­tän­nön syis­tä lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti on vält­tä­mä­tön­tä tai lähes vält­tä­mä­tön­tä. Laa­ja­sa­lon-. Hert­to­nie­men alu­eel­la asuu 40.000 ihmis­tä, joten yksi­löl­li­siä tar­pei­ta riit­tää. Sil­le emme mah­da mitään, että joi­den­kin jul­ki­nen lii­ken­ne on kal­liim­paa kuin toisten.

  200 autoi­li­jaa muu­ten tar­koit­taa osa­puil­leen yhden auto­kais­tan 8–10 minuu­tin liikennettä.

 10. Joo, ja samal­la las­kea kus­tan­nusar­vio rati­kal­le Hert­to­nie­mes­tä Ylis­ky­lään. Oli­si nimit­täin oleel­li­ses­ti nopeam­pi kuin kaa­vail­tu mai­se­ma­reit­ti Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kautta.

  No ehkä nopeam­pi toteut­taa. Ongel­ma Hert­to­nie­men jat­kos­sa vaan se että näyt­tää vähän sil­tä että sil­le ei oli­si kovin pal­joa mat­kus­ta­jia, nime­no­maan sik­si että sil­lan kaut­ta pää­see nopeam­min. Tää ei ole Teh­taan­ka­dun ratikka. 🙂

 11. Juu mei­kä­läi­sel­lä­kin on sel­lai­nen fii­lis, että pata kat­ti­laa soi­maa. Niis­tä koh­ti, mis­tä kau­pun­ki­mo­ta­rit alkaa, niin mei­nin­ki on ihan samaa kuin Espoos­sa. Pin­ta-alal­li­ses­ti tuo tai­taa olla sel­keäs­ti enem­mis­tö Helsingistä. 

  Vil­le:
  Jotain zeit­geis­tia kai on sii­nä­kin, että nämä kau­pun­gin ala­kes­kus­ten pro­jek­tit _Helsingissäkin_ näyt­tä­vät ole­van iso­jen kaup­pa­kes­kus­ten ympä­ril­le raken­net­tu­ja. Ei Hel­sin­gis­sä osa­ta yhtään espoo­lai­sia parem­min miten kau­pun­kia tehdään… 

 12. Sil­le emme mah­da mitään, että joi­den­kin jul­ki­nen lii­ken­ne on kal­liim­paa kuin toisten.

  Se, mitä voim­me teh­dä, on sijoit­taa jouk­ko­lii­ken­ne­ra­hat sin­ne, mis­tä niil­lä saa­daan eni­ten hyö­tyä. Tuo 200 paik­kaa, arviol­la 50000€/paikka on kau­pun­gil­ta noin 10M€ sijoi­tus jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Samal­la rahal­la sai­si esi­mer­kik­si sen Val­li­lan laak­son jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun, joka paran­taa jouk­ko­lii­ken­teen toi­min­tae­del­ly­tyk­siä val­ta­van pal­jon enem­män kuin 200 lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­kaa. Kysei­nen inves­toin­ti pal­ve­li­si päi­vit­täin tuhan­sia tai kym­me­niä tuhan­sia jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiä. 

  Jos noi­ta lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja pide­tään tär­kei­nä raken­taa, niin lai­te­taan sin­ne varaus ja raken­ne­taan ne sit­ten, kun kau­pun­gil­la ei ole mui­ta koh­tei­ta, jois­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä paran­ne­taan mer­kit­tä­väs­ti enem­män tuol­la 10M€:llä.

 13. Ode kir­joit­ti:

  Kes­kus­tan hal­li­pai­koil­la (4 €/tunti) ei ole sanot­ta­vas­ti teke­mis­tä työ­mat­ka­lii­ken­teen kanssa.”

  Tämä hin­ta, tai­taa muu­ten olla 5 e/h, kos­kee satun­nai­sia park­kee­raa­jia. Kuu­kausi­pai­kan hin­ta alvei­neen on jos­sain 332 e kor­vil­la alvei­neen, so n. 16 e / työ­päi­vä. Nämä ovat lähin­nä työ­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja. — Kausi­paik­ka tai sopi­mus­paik­ka — ei tar­koi­ta nimet­tyä park­ki­paik­kaa vaan oikeut­ta park­kee­ra­ta ko hal­lis­sa kiin­te­ään kk.hintaan.

  Vuo­si­kus­tan­nus siis on auto­paik­kaa koh­ti vajaa 4.000 e vuo­des­sa. Las­ku­tus­kausi on 4 kk, joten kesä­lo­ma­kuu­kaut­ta on vai­kea irrot­taa. Suurasiak­kail­la hin­ta on hie­man alempi..

  Yöpai­koil­le (16 — 09 + vii­kon­lo­put) on tar­jol­la edul­li­sem­pi yötak­sa, 99e /kk (sis alv.).

  Jos­kus toi­mi­ti­lan­vuo­kra­so­pi­muk­seen kuu­luu auto­paik­ka lähei­ses­sä autohallissa.

 14. tpyy­luo­ma: “Ongel­ma Hert­to­nie­men jat­kos­sa vaan se että näyt­tää vähän sil­tä että sil­le ei oli­si kovin pal­joa mat­kus­ta­jia, nime­no­maan sik­si että sil­lan kaut­ta pää­see nopeammin.”

  Ylis­ky­län osta­ril­ta sil­lan kaut­ta nopeam­min ? Tus­kin­pa vaan, kor­kein­taan Kru­ni­kan itä­osiin tai Kaup­pa­to­ril­le. Samas­sa ajas­sa kun Ylis­ky­län osta­ril­ta kolis­te­lee Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan istuu jo met­ros­sa Hert­to­nie­mes­sä vaih­to mukaan­lu­kien. Vrt. 88 Tahvonlahteen.

  Hihas­ta sanoi­sin että käy­tän­nön break-even menee jos­sain Koi­ra­saa­ren­tien ja Hen­rik Borg­strö­min­tien ris­teyk­ses­sä nii­hin mää­rän­päi­hin mihin ihmi­set oikeas­ti ovat menossa.

 15. Mik­si pie­nen elii­tin yksi­tyi­sau­toi­lun varas­sa tapah­tu­vaa hevos­har­ras­tus­ta pitää tukea kau­pun­gin varoilla?”

  Tuos­ta täy­tyy poi­mia kak­si virhettä: 

  - “pie­nen eliitin…hevosharrastus”. Enpä sanoi­si elii­tin har­ras­tuk­sek­si, ihan taval­li­sia suo­ma­lai­sia ne rat­sas­tus­har­ras­ta­jat ja tal­li­ty­töt (ja ‑pojat) ovat. 

  - “..tukea kau­pun­gin varoil­la”. En nyt ole pereh­ty­nyt asi­aan tätä blo­gi­kir­joi­tus­ta parem­min, mut­ta eihän tuos­sa mis­tään tuke­mi­ses­ta puhut­tu vaan kaavoittamisesta? 

  Ja mitä tulee tuo­hon vint­ti­koi­ra­ra­taan, niin sel­lai­nen­han on tuol­la Tuo­ma­rin­ky­län pel­lol­la ollut aina­kin 20 vuot­ta. En ole sie­lä­kään näh­nyt tweed­tak­ki pääl­lä käys­ken­te­le­viä loor­de­ja vaan ihan nor­maa­le­ja ihmi­siä har­ras­ta­mas­sa koi­rien­sa kans­sa. Tosin en ole muu­ta­maan vuo­teen alu­eel­la liikkunut. 

  Enti­se­nä lähi­seu­dun asuk­kaa­na oli­si ollut kiin­nos­ta­va tie­tää mitä tuon­ne on kaa­voi­tet­tu, mut­ta hel.fi sivuil­ta en vie­lä onnis­tu­nut tuo­ta kaavaa.

 16. Vuo­si­kus­tan­nus siis on auto­paik­kaa koh­ti vajaa 4.000 e vuo­des­sa. Las­ku­tus­kausi on 4 kk, joten kesä­lo­ma­kuu­kaut­ta on vai­kea irrot­taa. Suurasiak­kail­la hin­ta on hie­man alempi..

  Plus että kun yri­tys mak­saa tämän, mak­suun käy­tet­tä­vä raha on hal­vem­paa kuin yksi­tyi­sen ihmi­sen mak­sa­ma. Saa­jal­le­han se on sama.

  Mut­ta täs­tä pääs­tään­kin sii­hen, että ei kai lii­tyn­tä­pai­koi­tuk­sen ilmais­ta tar­vit­se tai pidä olla? Jos puhu­taan kes­kus­taan suun­tau­tu­vas­ta lii­ken­tees­tä, lii­tyn­tä­pai­koi­tus ruuh­ka-alu­een ulko­puo­lel­la saat­tai­si olla työn­te­ki­jän­kin kan­nal­ta hel­poin ja nopein rat­kai­su. Mak­sa­ja­na pitää olla työ­nan­ta­ja, ei työntekijä.

  Hyväs­sä jouk­ko­lii­ken­tees­sä kaik­ki voit­ta­vat, ja täs­sä voi­si olla vähän ainek­sia sii­hen. Park­ki­paik­ka mak­saa vaik­ka­pa 200 e/kk fir­mal­le. Sil­lä työn­te­ki­jä saa lii­tyn­tä­park­ki­pai­kan ja kul­ku­vä­li­ne­li­pun (juna tai met­ro) park­ki­pai­kal­ta töi­hin ja vält­tää ruuh­kas­sa matelemisen.

  Vaih­toeh­dot ovat kai­kil­le kal­liim­pia (pois­lu­kien ehkä kes­kus­tan park­ki­hal­liy­rit­tä­jä), eikä jär­ke­vä lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti lisää työmatka-aikaa.

  Yksi huo­mioi­ta­va asia täs­sä kui­ten­kin on se, että kau­kaa tule­vil­le pitää jär­jes­tää lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti riit­tä­vän kau­as. Pai­koi­tuk­sen tont­ti­kus­tan­nuk­set ovat hal­vem­pia kau­ka­na, ja kis­ko­jen tuo­ma ajan­sääs­tö on suu­rem­pi, kun pai­koi­tus on ruuh­kien ulko­puo­lel­la. Tätä ei pidä men­nä sös­si­mään mil­lään vyö­hy­ke­hin­noit­te­lul­la. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin hin­nan (sis. mat­ka) pitää olla suht. vakio riip­pu­mat­ta etäi­syy­des­tä, ehkä jopa hal­vem­pi ulompana.

  Sinän­sä aja­tus jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen liik­ku­mi­sen yhdis­tä­mi­ses­tä on hyvä ja kan­na­tet­ta­va, kos­ka sil­lä voi­daan löy­tää opti­me­ja. Ja lisäk­si se tar­jo­aa peh­meän las­kun omas­ta autos­ta jul­ki­seen kul­ku­vä­li­nee­seen, niin ei sekään kyn­nys ole lii­an kor­kea. Nas­si­kat voi vie­dä päi­vä­säi­löön ja sit­ten heit­tää sen auton juna-ase­man parkkiin.

 17. Mik­si yksi­tyi­sau­toi­lun kulu­ja mak­se­taan vero­ra­hois­tam­me? Mik­si tuem­me har­vo­jen ihmis­ten muka­vuu­den­ha­lua, lais­kuut­ta ja itsekkyyttä?

  - yksi­tyi­sau­toi­lu on osa lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää, ja teho­kas lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä on talou­den tehok­kuu­den yksi avain

  - yksi­tyi­sau­toi­li­joi­ta on pal­jon (ei “har­vo­ja”), joten heil­lä on poliit­tis­ta painoarvoa

  - yksi­tyi­sau­toi­lu tuo pal­jon rahaa yhteis­kun­nan kassaan

  Mik­si tuem­me yhtei­ses­tä kas­sas­ta käve­li­jöi­tä mer­kit­tä­vil­lä sum­mil­la? Entä pyö­räi­li­jöi­tä? Jouk­ko­lii­ken­net­tä? Liik­ku­mi­nen on syys­tä tai toi­ses­ta kat­sot­tu sel­lai­sek­si toi­min­nak­si, jos­ta yhteis­kun­nan pitää huo­leh­tia; muu­ten­han me voi­sim­me tal­lus­tel­la yksi­tyi­sil­lä mak­sul­li­sil­la jal­ka­käy­tä­vil­lä, eikä kukaan mak­sai­si tois­ten kustannuksia.

  Suo­ris­sa kuluis­sa ja menois­sa yksi­tyi­sau­toi­lu vie­lä tuo yhteis­kun­nan (ei kui­ten­kaan kau­pun­gin) kas­saan täs­sä maas­sa pal­jon­kin rahaa. Ulkois­kus­tan­nus­ten kans­sa tilan­ne voi olla pai­kal­li­ses­ti toi­nen, mut­ta kukaan ei ole kyl­lä onnis­tu­nut vie­lä teke­mään koko­nais­val­tais­ta arvio­ta, jos­sa huo­mioi­tai­siin kaik­ki (saas­teet, onnet­to­muu­det, liik­ku­vuu­den lisään­ty­mi­nen) asi­aan vai­kut­ta­va. Yleen­sä tut­ki­muk­sen teet­tä­jän tai teki­jän poliit­ti­nen agen­da mää­rää sen, mitä teki­jöi­tä jäte­tään huomioimatta…

  Joten ylei­sel­lä tasol­la on hel­pom­pi kysyä kuin vas­ta­ta. Sen sijaan täs­sä nimen­omai­ses­sa tapauk­ses­sa on kyl­lä aika aiheel­lis­ta kysyä, että mik­si ihmees­sä tuon lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin pitäi­si olla ilmais­ta? Jos ker­ran paik­ko­ja on 300 kap­pa­let­ta alu­eel­le, jos­sa asuu 40 000 asu­kas­ta, niin pula­han niis­tä tulee. Näp­pä­rä tapa pääs­tä täs­tä pulas­ta eroon on hin­noi­tel­la ne sopivasti.

  Ja muu­ten­kin; jos paik­ko­ja ei voi raken­taa kau­pal­li­sel­ta poh­jal­ta, niin mitä­pä nii­tä sit­ten raken­ta­maan. Park­ki­toi­min­nan ansain­ta­lo­giik­ka on kui­ten­kin suh­teel­li­sen selkeä.

  Tai­taa muu­ten täl­lä­kin het­kel­lä olla se tilan­ne, että iso osa lii­tyn­tä­par­keis­ta on tupa­ten täyn­nä päi­vä­sai­kaan. Tun­tuu joten­kin höl­möl­tä olla hyö­dyn­tä­mät­tä tuo­ta rahallisesti.

 18. Hevo­sia har­ras­taa suun­nil­leen sama “eliit­ti” kuin oop­pe­raa­kin: kes­ki­tu­loi­set naiset.

  Toi­vot­ta­vas­ti kaa­voi­tuk­ses­sa ote­taan huo­mioon hevos­ten mah­dol­li­suu­det riit­tä­vään ulkoi­luun. Ulkoi­lu­tar­hoil­le tulee jät­tää tar­peek­si tilaa.

 19. spot­tu, en mä jak­sa tätä. Ylis­ky­lä — Rau­ta­tien­to­ri on mitä tahan­sa välil­lä 15 — 30 minuut­tia, riip­puen ihan sii­tä miten se rata teh­dään. Ja tämän het­kis­ten tie­to­jen perus­teel­la se rata teh­dään hyvin. Mun paras arvaukseni:

  Ylis­ky­lä 0
  Kruu­nu­vuo­ri 9
  Lii­san­ka­tu 15
  Kai­sa­nie­mi 20
  Rau­ta­tien­to­ri 21

 20. Mark­ku af Heur­lin:

  200 autoi­li­jaa muu­ten tar­koit­taa osa­puil­leen yhden auto­kais­tan 8–10minuutin liikennettä.

  Käy­tän­nös­sä nämä 200 lii­tyn­tä­lii­ken­ne­paik­kaa siis vara­taan joka aamu klo 7, eli ennen var­si­nais­ta aamu­ruuh­ka-aikaa. Aikai­nen lin­tu madon nap­paa jne. Vähen­tä­vä vai­ku­tus var­si­nai­siin työ­mat­ka­ruuh­kiin jää­nee sik­si hyvin vähäiseksi.

 21. tpyy­luo­ma: Ylis­ky­lä-Rau­ta­tien­to­ri 21 min.

  Joo, ja Ylis­ky­lä-Hert­to­nie­mi 8, vaih­to 10, Kala­sa­ta­ma 14, Rau­ta­tien­to­ri 20, ero kas­vaa kun men­nään Kamp­piin, Ruo­ho­lah­teen, Kei­la­nie­meen, Ota­nie­meen ja mui­hin Espoon työ­paik­ka­kes­kit­ty­miin puhu­mat­ta­kaan sii­tä että Haka­nie­mes­sä oli­si mah­dol­li­suus teh­dä Pisa­ra-vaih­to Pasi­laan ja Töö­löön. Suo­ra pät­kä Ylis­ky­lä-Hert­to­nie­mi on tal­vi­ke­leil­lä oleel­li­ses­ti hel­pom­pi ja ennus­tet­ta­vam­pi kuin Liisankatu.

  Ja tiet­ty Hert­to­nie­men kaut­ta kier­tä­mi­nen on nopeam­paa kai­kil­le jot­ka ovat menos­sa Pit­kän­sil­lan pohjoispuolelle.

 22. Spot­tu: hiu­kan on opti­mis­ti­nen arvio. Reit­tio­pas ker­too, että kel­lo 8 aamul­la läh­ti­jän mat­ka-aika rau­ta­tie­a­se­mal­le on 25 minuut­tia (tuol­la pää­see kom­pas­si­ta­sol­le ase­ma­tun­ne­lis­sa) olet­taen, että Ylis­ky­läs­sä pysä­kil­le käve­le­mi­seen ei kulu aikaa. 

  Lisäk­si, kun Laa­ja­sa­lon asu­kas­mää­rä kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, ei bus­si­kaan kul­je ruuh­ka-aikaan Hert­to­nie­meen yhtä nopeas­ti kuin aiem­min ilman val­ta­via lisäinvestointeja.

 23. Spot­tu, noi­den Ruo­ho­lah­tien ja Ota­nie­mien luet­te­lu on ihan yhtä äly­käs­tä kuin lue­tel­la Alek­si, Fin­lan­dia-talo ja Oop­pe­ra ja sanoa että ratik­ka on paras. Tie­tys­ti Ylis­ky­läs­tä pää­see joi­hin­kin paik­koi­hin par­hai­ten rati­kal­la ja joi­hin­kin par­hai­ten bussi+metro-yhdistelmällä.

  Jos Laa­ja­sa­lon pin­ta­ra­ta toteu­te­taan oikein ja rai­tio­vau­nu­py­sä­kit saa­daan Ylis­ky­läs­sä sijoi­tet­tua kes­kei­ses­ti, niin pidän toden­nä­köi­se­nä sitä, että ydin­kes­kus­taan teh­tä­vil­lä mat­koil­la useam­pi valit­see vaih­dot­to­man rati­kan (vaik­ka se kes­kus­tan pääs­sä on hidas) kuin vaih­dol­li­sen bussi+metro-matkan.

  Suun­nit­te­lus­sa voi­daan tie­tys­ti teh­dä vir­hei­tä. Jos esim. ratik­ka jäte­tään lii­an kau­as Ilo­mäen­tien ja Rii­tan­ku­jan ker­ros­ta­lois­ta, mut­ta bus­si­py­säk­ki on mel­kein oven edes­sä, niin sil­loin kyn­nys vael­taa ratik­ka­py­sä­kil­le nousee. Tai jos ratik­ka teh­dään saa­rel­la niin huo­nos­ti, että se on hidas ja jumit­ta­va jne.

 24. Mik­ko: “Spot­tu: hiu­kan on opti­mis­ti­nen arvio.”

  Samai­sen reit­tiop­paan mukaan osta­rin pysä­kil­tä menee 8 minuut­tia Hert­to­nie­meen, ja Hert­to­nie­mes­tä 10 minuut­tia Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­mal­le. 7 minuut­tia Hert­to­nie­men vaih­toon (sisään ja por­taat alas) eri­tyi­ses­ti tule­val­la 2,5 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä tun­tuu vähän liioitellulta.

  Mitä “val­ta­viin lisäin­ves­toin­tei­hin” tulee, ne ovat juu­ri sitä nyt ehdo­te­tul­la auto­ve­toi­sel­la mal­lil­la, mut­ta min­käs teet kun laa­tu­ta­son paran­ta­mi­sek­si ei edes pika­vuo­ro­ja saa takaisin.

 25. Kyl­lä seli­tyk­siä tun­tuu löy­ty­vän, kun auto­puo­lu­een asioi­ta aje­taan jul­ki­sin varoin. Mak­sa­koon ken halu­aa. Park­ki­pai­kan Hert­to­nie­mes­tä voi vuo­kra­ta, kun­han ensin sijoit­taa 80.000€ sen rakentamiseen!

  Ihan sama kaa­va tuon­ne Tuo­ma­rin­ky­lään! Kau­pun­gin arvo­kas­ta maa­ta kaa­voi­te­taan !!!!1000–2000!!!! park­ki­pai­kan raken­ta­mi­seen. Eikö täs­sä kukaan herää mitä täs­sä ollaan teke­mäs­sä. Onko hyvä veli tääl­lä­kin liikkeellä?

 26. Mir­ja­mi:

  Ihan sama kaa­va tuon­ne Tuo­ma­rin­ky­lään! Kau­pun­gin arvo­kas­ta maa­ta kaa­voi­te­taan !!!!1000–2000!!!! park­ki­pai­kan raken­ta­mi­seen. Eikö täs­sä kukaan herää mitä täs­sä ollaan teke­mäs­sä. Onko hyvä veli tääl­lä­kin liikkeellä?

  Esi­tys­lis­tal­ta: “Pysä­köin­ti­paik­ko­ja on yhteen­sä 1 100 hen­ki­lö­au­tol­le tai vaih­toeh­toi­ses­ti 800 hen­ki­lö­au­tol­le ja 70 suu­rel­le hevoskuljetusautolle”

  Pitäi­si­kö tämä(kin) rat­su­tal­li haja­si­joit­taa Nur­mi­jär­vel­le, vai pitäi­si­kö hevos­ten kul­je­tus hoi­taa jul­ki­sil­la? Tuos­sa kun on varaus Joke­ri 2:lle, sil­le lin­jal­le sit­ten ne härkävaunut!

 27. Mir­ja­mil­la on kyl­lä ihan point­ti tuon Tuo­ma­rin­ky­län suh­teen, tosin tämä ei nyt kui­ten­kaan ole var­si­nai­ses­ti kus­tan­nus­ky­sy­my. Ode hei, tämä pitäi­si kat­soa ihan kunnolla.

  Kun havain­ne­ku­vaa kat­soo niin Van­han Tuusu­lan­tien itä­puo­lel­la (Google Street­View) http://bit.ly/u5SOgo on tulos­sa iso pysäköintikenttä.

  Hämä­räs­ti muis­tan jos­kus mutis­see­ni Joke­ri 2 yhtey­des­sä (se ajaa tuos­ta ohi) että Van­han Tuusu­lan­tien var­res­sa voi­si olla talo­ri­vi, suo­jai­si samal­la nii­tä kar­ta­non mai­ta lii­ken­ne­me­lul­ta. Mut­ta tämä on tie­ten­kin vähän han­ka­laa kun se on puis­toa. Mut­ta nyt sen saa asvaltoida?

 28. spot­tu: se ratik­ka­sil­ta ja jul­ki­nen lii­ken­ne Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le eivät ole toi­sen­sa pois­sul­ke­via vaih­toeh­to­ja, vaan nime­no­maan toi­si­aan täy­den­tä­viä. Oma käsi­tyk­se­ni on se, että Hert­to­nie­men suun­taan mat­kus­ta­ja­mää­rät riit­tä­vät luul­ta­vas­ti lähin­nä suh­teel­li­sen tihe­ään bus­si­lii­ken­tee­seen, mut­ta eivät ratik­kaan. Näi­den kah­den väli­neen tär­kein ero (samaa reit­tiä aja­tel­tu­na) kui­ten­kin on nii­den välityskapasiteetissa. 

  Tie­tääk­se­ni ksv:ssä on myös arvioi­tu ratik­ka­sil­lan lisäk­si sitä, oli­si­ko Laa­ja­sa­los­ta riit­tä­väs­ti kysyn­tää Hert­to­nie­meen suun­tau­tu­val­le rati­kal­le. Bus­si­lin­ja­na­kin kan­nat­tai­si har­ki­ta poh­jois-ete­lä ‑suun­tais­ta run­ko­lin­jaa, kun Hert­to­nie­men, Laa­ja­sa­lon (ja mah­dol­li­ses­ti San­ta­ha­mi­nan ja Mal­min len­to­ken­tän) raken­ta­mi­nen muut­taa seu­dun asu­tuk­sen painopistettä.

 29. Ant­ti

  kyl­lä­hän suur­kau­pun­gis­sa ole­vaan suo­jel­tuun perin­ne­mai­se­maan pitää saa­da 1100 autopaikkaa. 

  Muil­ta osin tuos­ta kaa­vas­ta voi­daan tie­tys­ti kysyä, kuu­luu­ko näin har­vaan asu­tun maan (joka on tul­vil­laan perin­tei­siä maa­seu­tu­mai­se­mia) pää­kau­pun­gis­sa säi­lyt­tää sato­ja heh­taa­re­ja perin­ne­mai­se­ma­na, kun samaan aikaan ihmi­set jou­tu­vat muut­ta­maan Nur­mi­jär­vel­le tuhoa­maan siel­lä maa­seu­dun perin­ne­mai­se­mia. Joten­kin hevo­set­kin sopi­vat parem­min aitoon maa­seu­tu­mai­se­maan kuin Helsinkiin.

  Minä siis säi­lyt­täi­sin mie­luum­min maa­seu­tu­mai­se­mat hevo­si­neen Nur­mi­jär­vel­lä ja raken­tai­sin Hel­sin­kiin asun­to­ja. Mut­ta nämä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kie­mu­rat ovat niin omi­tui­sia, ettei nii­tä ilmei­ses­ti ole tar­koi­tet­tu nor­maa­li­jär­jel­lä ymmärrettäväksi.

 30. Mik­ko:

  Oma käsi­tyk­se­ni on se, että Hert­to­nie­men suun­taan mat­kus­ta­ja­mää­rät riit­tä­vät luul­ta­vas­ti lähin­nä suh­teel­li­sen tihe­ään bus­si­lii­ken­tee­seen, mut­ta eivät ratik­kaan. Näi­den kah­den väli­neen tär­kein ero (samaa reit­tiä aja­tel­tu­na) kui­ten­kin on nii­den välityskapasiteetissa.

  Toi on vähän miten sen las­kee. Eli toi­saal­ta noin niin kuin yllä mat­kus­ta­ja­mää­rien puolesta.

  Mut­ta sit­ten taas toi­saal­ta nii­tä bus­si­lin­jo­ja on tämän het­ki­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa vii­si — kuusi, yksi ratik­ka­lin­ja oli­si luul­ta­vas­ti edul­li­sem­pi. Jos se oli­si sama lin­ja joka tulee vaik­ka Alek­sil­ta sil­lä oli­si myös mat­kus­ta­jia parem­min kum­paan­kiiin suun­taan mikä paran­taa talou­del­li­suut­ta huo­mat­ta­vas­ti, jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neet usein kul­ke­vat lähes tyh­ji­nä ruuh­ka­suun­nan vas­tai­ses­ti kun ne samat bus­sit ja vau­nut on kui­ten­kin pak­ko ajaa takaisin.

  Eli vaik­ka ratik­ka ei oli­si kan­nat­ta­va suh­tees­sa mat­kus­ta­ja­mää­riin sil­lä voi sil­ti olla pie­nem­mät lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set kuin bus­si­lin­jas­tol­la. Käy­tän­nös­sä täs­sä­kin tapauk­ses­sa niin että riip­puu sitä mitä raken­ne­taan, jos esi­mer­kik­si Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien itä­puo­lel­la­kin raken­ne­taan kau­pun­kia niin aina­kin sit­ten sii­hen kyl­lä kan­nat­taa teh­dä kiskotkin.

 31. Jos suo­jel­lun perin­ne­mai­se­man nur­mi­kent­tiä ei saa käyt­tää väliai­kai­si­na pysä­köin­tia­luei­na niin tai­vas var­je­le miten her­käs­ti mai­se­mat menee pilal­le. Golf­kent­tä vai leh­mä­lai­dun­ko sii­hen pitäi­si laittaa?

 32. Voi­si­ko noi­hin park­ki­paik­ka­suun­ni­tel­miin yrit­tää palaut­taa edes jotain suh­teel­li­suu­den­ta­jua? Kyl­lä nii­tä var­maan Tuo­ma­rin­ky­läs­sä­kin tar­vi­taan, mut­ta ver­tai­lun vuok­si, Hel­sin­gin Jää­hal­lil­la on 450 paikkaa…

 33. ant­ti:
  Jos suo­jel­lun perin­ne­mai­se­man nur­mi­kent­tiä ei saa käyt­tää väliai­kai­si­na pysä­köin­tia­luei­na niin tai­vas var­je­le miten her­käs­ti mai­se­mat menee pilal­le. Golf­kent­tä vai leh­mä­lai­dun­ko sii­hen pitäi­si laittaa?

  Kisa­hal­lin park­kis on väliai­kai­nen pysäköintipaikka.

 34. Käy­tän­nön kysy­mys johon en löy­tä­nyt vas­taus­ta liit­teis­tä — onko Tuo­ma­rin­ky­län alu­eel­le raken­teil­la viral­lis­ten nor­mien mukai­nen reu­na­ki­vi­tet­ty, rou­tae­ris­tet­ty, kaa­doil­la ja vie­mä­röin­nil­lä varus­tet­tu valais­tu inva­mi­toi­tet­tu pysä­köin­tia­lue? Ja mak­saa­ko kau­pun­ki tämän?

  Vai tulee­ko ainoas­taan sora­poh­jai­nen alue johon jär­jes­tys­mie­het ohjaa­vat auto­ja tapah­tu­mien aikaan erik­seen viri­tet­ty­jen opas­tus­nau­ho­jen väliin? 

  Kau­pun­gin dok­ka­rit ovat maal­li­kol­le vai­kea­lu­kui­sia ja tääl­lä maa­lail­lut uhka­ku­vat tun­tu­vat saa­van väriä kun­kin kom­men­toi­jan taus­tal­la vai­kut­ta­vien ideo­lo­gioi­den mukaan.

  (Ja pyö­räi­ly­mie­les­sä joki­var­si on muu­ten­kin miel­lyt­tä­väm­pi ja suo­si­tel­ta­vam­pi reit­ti kuin tuo motarinreunus…)

 35. tpyy­luo­ma: “Kisa­hal­lin park­kis on väliai­kai­nen pysäköintipaikka.”

  Ja Jää­hal­lin park­kik­sen pai­kal­la oli ennen puutarha.

 36. Rat­sas­tus­har­ras­tuk­seen kuu­luu kiin­teä­nä osa­na iso maas­tu­ri, hätä­ta­pauk­ses­sa city-maas­tu­ri. Hevo­sen kk/kulut (yllä­pi­to­vuo­kra Tuo­ma­rin­ky­län yksi­tyis­tal­lis­sa + hevo­sen ja har­ras­tuk­sen muut kulut) liik­ku­vat haa­ru­kas­sa 1000–3000€/kk.

  En tie­dä mihin tar­vi­taan tois­ta­tu­hat­ta park­ki­paik­kaa, mut­ta tie­dän sen, että har­ras­tus ei ole taval­li­sen rah­vaan har­ras­tus. Tie­tys­ti kau­pun­ki tukee jo huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­pia golf- ja len­to­har­ras­tuk­sia, joten pitää­hän tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä elii­tin­kin saa­da harrastaa!

 37. har­ras­tus ei ole taval­li­sen rah­vaan har­ras­tus’ (Mir­ja­mi)
  Rat­sas­tus aloi­te­taan noin yleen­sä mene­mäl­lä rat­sas­tus­kou­luun vai­hees­sa, jos­sa ei ole autoa, ajo­kort­tia eikä hevos­ta. Mut­ta kaik­ki­han sen tie­tää, ettei nais­ten ja tyt­tö­jen lajit ole mitään oike­aa urhei­lua. Lät­kää sen olla pitää, ja äijämeininkiä.

 38. Kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa oli mai­nin­nat “pääl­lys­tä­mä­tön pysä­köin­tia­lue” ja “ruo­ho­pin­tai­nen pysä­köin­tia­lue” tms. Muu­ta­man ker­ran olen näh­nyt pysä­köin­tiä noil­la nur­mia­lueil­la, sil­loin oli menos­sa jot­kut suu­rem­mat koi­ra­näyt­te­lyt, sekin on sit­ten kat­sot­ta­va 1000–3000 e/kk mak­sa­vak­si eliittiharrastukseksi.

 39. Lurkki/“Ratsastus aloi­te­taan noin yleen­sä mene­mäl­lä rat­sas­tus­kou­luun vai­hees­sa, jos­sa ei ole autoa, ajo­kort­tia eikä hevos­ta. Mut­ta kaik­ki­han sen tie­tää, ettei nais­ten ja tyt­tö­jen lajit ole mitään oike­aa urheilua”

  Har­ras­taa voi myös ilman yksi­tyi­sau­toi­lua. Tuon­ne Tuo­ma­rin­ky­lään menee nykyi­sel­lään­kin usei­ta bus­si­lin­jo­ja. Toki pysäh­ty­vät 200–400m pääs­sä tal­lil­ta, joten kul­ke­mi­nen vaa­tii hie­man yli­mää­räis­tä urheilua.

 40. Kuin­ka kal­lis­ta ja eli­tis­tis­tä oli­si vaik­ka jää­kiek­ko, jos kaik­ki luis­tin­ra­dat oli­si raken­net­tu ilman kau­pun­gin raho­ja ja tukia seu­roil­le? Tai mikään muu­kaan laji. Ei rat­sas­ta­mi­seen tar­vi­ta omaa hevos­ta, ja har­val­la hevo­sen yllä­pi­toon aika riit­täi­si­kään; ylei­sin tapa rat­sas­taa eli ohjat­tu viik­ko­tun­ti mak­saa nyt, näkö­jään, tuol­la 735 e/kausi. Rat­sas­tus­har­ras­ta­jia on väi­te­tys­ti (Rat­sas­ta­jain­liit­to) 160 tuhat­ta, sii­nä mis­sä jää­kiek­ko­liit­to ilmoit­taa luvun 267 tuhatta.

  Tot­ta lie­nee vain se, että kes­ki­mää­räis­tä useam­pi rat­sas­ta­ja (jos aikui­nen) tait­taa tal­li­mat­kat hen­ki­lö­au­tol­la — kos­ka lähes kaik­ki tal­lit ovat jo nyt pait­si kau­ka­na asu­tuk­ses­ta, myös kau­ka­na mis­tään bussilinjoista.

 41. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tämä on Joke­ri-lin­jan varrella.

  Muut­ta­kaa mal­lik­si muu­ta­ma Pris­ma auto­pai­kat­to­mak­si auto­mar­ke­tik­si kun ovat kaik­ki niin ole­vi­naan metro/junaradan tai Joke­ri­lin­jan var­rel­la. Autoi­lu aivan var­mas­ti vähe­nee (noi­hin Pris­moi­hin siis).

 42. Ja mitä 1100 pysä­köin­ti­paik­kaan tulee (kes­ti het­ken sela­ta muu­to­seh­do­tuk­sen selos­tus), niin näis­tä 350 on “mah­dol­lis­ta raken­taa” nykyi­sen kau­pun­gin(?) varas­to­ken­tän koh­dal­le moot­to­ri­tien ja Van­han Tuusu­lan­tien väliin (jos muka asian­omai­nen viras­to on sii­tä val­mis luopumaan).
  Var­mas­ti raken­net­ta­vat 170 paik­kaa kor­vaa­vat ehdo­te­tun uuden manee­sin koh­dal­la nyt ole­van hie­man pie­nem­män nykyi­sen pysä­köin­ti­ken­tän. Loput uudet pai­kat (kar­tas­ta aluei­den koko­ja mit­tai­le­mal­la arviol­ta yhteen­sä 400 pai­kan edes­tä) ovat nur­mi­pin­tai­sia vara­kent­tiä suu­rien ylei­sö­ta­pah­tu­mien varal­ta (yksi vara­kent­tä näyt­tää ole­van nyt pel­toa, muut ovat jo nur­mi­kent­tiä). Nyt vaki­tui­sia paik­ko­ja on koko alu­eel­la (ml. vint­ti­koi­ra­kes­kus) arviol­ta tuo 350, ja mää­rä kas­vaa sen ver­ran mitä uuteen manee­siin mah­tuu tun­nil­le asiak­kai­ta. Kyse on näin luet­tu­na vain sii­tä, että sal­li­taan valit­tu­jen nykyis­ten pel­to-/nur­mi­länt­tien poh­jan vah­vis­ta­mi­nen satun­nai­sen pysä­köin­nin kes­tä­väk­si ja tuo satun­nai­nen käyt­tö — uusi kaa­va­mää­räys kiel­täi­si min­kä tahan­sa “varas­toin­nin” noil­la alueil­la, eikä nur­men leik­kaa­mi­nen pysä­köin­ti­kun­toon ole ilmais­ta, joten ihan joka “tapah­tu­maan” nii­tä ei edes voi­da käyttää.

  1. Ne 350 paik­kaa ovat arki­sin Joke­rin lii­tyn­tä­paik­ko­ja ja vii­kon­lop­pui­sin ylei­sö­ta­pah­tu­mien vara­paik­koi­na. Rat­sas­tuk­sen harr­ras­ta­jil­le riit­täi­si vähem­pi­kin mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja, mut­ta manee­sis­sa on tar­koi­tus jär­jes­tää suu­ria yleisötapahtumia.

 43. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le ei taa­tus­ti vähen­nä autoi­lua. Täl­lais­ten paik­ko­jen raken­ta­mi­nen jo kym­me­niä vuo­sia toi­mi­neel­le met­roa­se­mal­le on näkö­jään kal­lis­ta ja myös vir­hein­ves­toin­ti. Suu­rin osa ellei lähes kaik­ki uusien lii­tyn­tä­paik­ko­jen käyt­tä­jis­tä tulee ole­maan nykyi­siä lii­tyn­tä­bus­sien käyt­tä­jiä. Jos omal­la autol­la pää­see kotio­vel­ta met­ron ovel­le, vali­taan var­mas­ti se oma auto bus­sin ase­mes­ta. Näin autoi­lu lii­tyn­tä­rei­teil­lä Hert­to­nie­mes­sä, Roi­hu­vuo­res­sa, Laa­ja­sa­los­sa ym. tulee lisään­ty­mään. Itä­väy­län lii­ken­teen vähen­nys lie­nee vähäinen.

 44. Hert­to­nie­me­läi­nen:
  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le ei taa­tus­ti vähen­nä autoilua. 

  Tär­kein­tä onkin city­vih­reil­le, että kes­kus­tas­sa autoi­lu vähe­nee. Lähiöil­lä ei niin väliä.

 45. Epäi­le­mät­tä kan­nat­taa rat­sas­tuk­sen osal­ta muis­taa myös että kysees­sä on eet­ti­ses­sä mie­les­sä kaik­kien yhteis­tä omai­suut­ta ole­van neli­jal­kai­sen luon­to­kap­pa­leen räi­keä kau­pal­lis­ta­mi­nen ja eko­sys­tee­miin kuu­lu­van gee­ni­pe­rin­nän alis­ta­mi­nen ihmi­sen itsek­kään ahneu­den ja kau­pan­käyn­nin väli­neek­si joka kai­ken­li­säk­si saat­taa vää­ris­tää näi­den glo­baa­lien kaup­pa­mies­ten mani­pu­loin­nin koh­teek­si jou­tu­nei­den viat­to­mien hep­pa­tyt­tö­jen minä­ku­vaa ja luontosuhdetta.

 46. Mar­ko V: Tär­kein­tä onkin city­vih­reil­le, että kes­kus­tas­sa autoi­lu vähe­nee. Lähiöil­lä ei niin väliä.

  En tie­dä muis­ta city­vih­reis­tä, mut­ta minus­ta näyt­tää aika sel­väl­tä, että “lii­tyn­tä­paik­ko­jen” raken­ta­mi­nen Hert­to­nie­meen lisää autoi­lua Herttoniemessä.

 47. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le ei taa­tus­ti vähen­nä autoi­lua. Täl­lais­ten paik­ko­jen raken­ta­mi­nen jo kym­me­niä vuo­sia toi­mi­neel­le met­roa­se­mal­le on näkö­jään kal­lis­ta ja myös vir­hein­ves­toin­ti. Suu­rin osa ellei lähes kaik­ki uusien lii­tyn­tä­paik­ko­jen käyt­tä­jis­tä tulee ole­maan nykyi­siä lii­tyn­tä­bus­sien käyttäjiä.”

  Nykyi­sel­lään Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­la on 169 lii­tyn­tä­py­sä­löin­ti­paik­kaa. Minul­le jäi epä­sel­väk­si onko tar­koi­o­tus lisä­tä 200:lla vai kor­va­ta nykyi­set uusilla.

  Hert­to­ni­men met­roa­se­maa käyt­ti 2008 16 000 mat­kust­jaa päi­vit­täin. 400 (200 kum­paan­kin suun­taan) on näis­tä n 2,5 %. Ylis­ky­läs­tä yksi­no­maan tulee Hert­to­nie­men ase­mal­le yhden aamu­tun­nin aika­na lähes 20 bus­sia, peri­aat­tees­sa siis sii­nä tuhat matkustajaa.

  Oli­si aika hyö­dyl­lis­tä tie­tää, ket­kä lii­tyn­tä­lii­ken­net­tä käyt­tä­vät, kuin­ka pal­jon on satun­naii­sa käyt­tä­jiä, mihin aikaan etc?

  On ihmi­siä jot­ka esim. las­ten hoi­toon­vien­nin takia jou­tu­vat kul­ke­maan met­roa­se­mal­le autol­la tai aina­kin se oleel­li­ses­ti hel­pot­taa asioi­ta. Lyhyet mat­kat ja kyl­mä­käyn­nis­tyk­set tuo­vat nii­tä kal­lii­ta kiol­me­te­re­jä, joi­ta valis­tu­neet autoi­li­jat kyl­lä pyr­ki­vät välttämään.

  Alu­eel­le myös raken­ne­taan lisää asun­to­ja lii­tyn­täyh­teyk­sien taakse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.