Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2011

Lausun­to ener­gia­lai­tok­sen suunnitelmista

Annet­tiin aika kova lausun­to sii­tä, että voi­si­vat vapaut­taa Hana­saa­ren raken­nus­käyt­töön, kos­ka suun­ni­tel­mat on teh­ty täl­tä poh­jal­ta. Sitä kui­ten­kin peh­men­net­tiin sil­lä, että lau­ta­kun­ta tar­kas­te­lee asi­aa vain kau­pun­ki­suun­nit­te­lun näkö­kul­mas­ta. Meni­si Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan suun­ni­tel­mat uusik­si, jos ratik­kayh­tey­des­tä jou­dut­tai­siin luopumaan.

Lausun­to ete­läi­sen kan­ta­kau­pun­gin joukkoliikenneselvityksestä. 

Lausun­toon lisät­tiin yksi­mie­li­ses­ti kan­ta, että suun­ni­tel­mil­la ei saa hei­ken­tää Kruu­nun­haan yhteyk­siä. Yksit­täi­siin lin­joi­hin sen sijaan ei otet­tu kan­taa. Ratik­ka­kis­ko­ja ei sit­ten jat­ke­ta Kirur­gil­ta ete­lään. Se ei kaa­tu­nut asuk­kai­den vas­tus­tuk­seen vaan kannattavuuslaskelmiin.

Lausun­to lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön valinnasta

Pää­dyt­tiin ilman sora­ää­niä Leh­mus­kos­ken kan­nal­le. Esi­tin lisäys­tä, että kau­pun­gin­hal­li­tus har­kit­si­si puo­len vuo­den koea­jas­ta luo­pu­mis­ta, jot­ta HSL pää­si­si viran­täyt­töön jou­tui­sas­ti. Hyväk­syt­tiin yksimielisesti.

.….…… 

Pyy­sin viras­toa vähän avaa­maan Hert­to­nie­meen tule­vien lii­tyn­tä­paik­ko­jen talout­ta taju­tes­sa­ni, että tämä­hän on taval­laan inves­toin­ti­pää­tös, kos­ka kaa­va vel­voit­taa raken­ta­maan nuo pai­kat. Yleen­sä emme jou­du vas­tuuseen suun­ni­tel­miem­me toteut­ta­mi­ses­ta, kos­ka sii­tä päät­tää val­tuus­to tai aina­kin kau­pun­gin­hal­li­tus. Asia on pöy­däl­lä ensi viikkoon.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2011”

 1. Hyvä että tuos­ta Kor­kea­vuo­ren­ka­dun ratik­ka­suun­ni­tel­mas­ta pääs­tiin. Sen sijaan voi­si har­ki­ta Kor­kea­vuo­ren­ka­dun muut­ta­mis­ta yksi­suun­tai­sek­si ete­lään ja Kasar­min­ka­dun poh­joi­seen jot­tei oli­si niin kovin tuk­kois­ta. Samas­sa yhtey­des­sä oli­si pai­kal­laan Kor­kea­vuo­ren­ka­dun katu­ti­lan remp­pa tyy­liin Eerikinkatu/Yrjönkatu välil­lä Tarkk’am­pu­jan­ka­tu — Vuorimiehenkatu.

 2. Kau­pun­gil­la on hyvä mah­dol­li­suus teh­dä vuo­si­kym­me­nen ympä­ris­tö­te­ko ja sul­kea Hana­saa­ri B. 

  Kor­vaa­va säh­kön­tuo­tan­to saa­daan vaik­ka puhu­tuis­ta osuuk­sis­ta uusiin ydin­voi­ma­loi­hin, tai jos halua ja rahaa löy­tyy niin Helen voi inves­toi­da tuulivoimaan.

  Läm­pö­te­hos­ta ei tai­da olla niin­kään puu­tet­ta, ja voi­han sitä tuot­taa vaik­ka meri­läm­pö­pum­puil­la kuten toi­ses­sa ket­jus­sa tpyy­luo­ma ehdottikin.

  Saa­ma­puo­lel­la on meren­ran­ta­tont­ti kes­kel­lä nopei­ten kehit­ty­vin­tä kau­pun­gin­osaa, mah­dol­li­suus raken­taa ratik­ka­sil­ta Laa­ja­sa­loon ja ennen kaik­kea läjä sääs­ty­vää CO2:sta jon­ka voi lisäk­si myy­dä markkinoilla.

  Pien­hiuk­ka­set­kin pysy­vät pois­sa hen­gi­ty­sil­mas­ta, kun ei raken­ne­ta tilal­le puuvoimalaa.

 3. Kym­pin jat­ka­mi­nen ete­läm­mäk­si oli sii­nä mie­les­sä tur­ha aja­tus, että kol­mo­nen kat­taa var­sin hyvin Kai­vo­puis­ton — Ullan­lin­nan — Eiran seu­dun. Voi­si ehkä miet­tiä, miten kol­mo­sen lii­ken­nöin­tiä voi­si suju­voit­taa (esim. pysä­köin­ti Tehtaankadulla).

  Jät­kä­saa­ri ja iso osa Kala­sa­ta­maa voi­daan toteut­taa, vaik­ka Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan toteut­ta­mis­ta vähän odo­tet­tai­siin­kin. Raken­nus­maas­ta ei var­si­nai­ses­ti voi väit­tää ole­van pula.

  1. Jät­kä­saa­ri ja Kala­sa­ta­ma vas­taa­vat yhteen­sä vajaan kah­den vuo­den asun­to­tuo­tan­toa Hel­sin­gin seudulla.

 4. Jos tuplat­tai­siin alue­te­hok­kuus ja teh­täi­siin kor­keam­pia talo­ja, saa­tai­siin pari vuot­ta lisä­ai­kaa. Kan­ta­kau­pun­kiin liit­ty­vät uudet kau­pun­gin­osat voi­si­vat olla edes yhtä tehok­kaas­ti raken­net­tu­ja kuin van­hat osat ja mie­lel­lään vähän tehokkaamminkin.

 5. Mut­ta tai­taa olla vähän myö­häis­tä toi­voa mitään enää täs­sä vai­hees­sa, kaa­voi­tus on kuin iso lai­va eli kään­tyy hitaasti 😉

 6. Ode kir­joit­ti:

  Lausun­toon lisät­tiin yksi­mie­li­ses­ti kan­ta, että suun­ni­tel­mil­la ei saa hei­ken­tää Kruu­nun­haan yhteyk­siä. Yksit­täi­siin lin­joi­hin sen sijaan ei otet­tu kan­taa. Ratik­ka­kis­ko­ja ei sit­ten jat­ke­ta Kirur­gil­ta ete­lään. Se ei kaa­tu­nut asuk­kai­den vas­tus­tuk­seen vaan kannattavuuslaskelmiin.”

  Kerr­na­kin­lau­ta­kun­ta osa­si aja­tel­la itse­kin eikä vain tois­taa oppia rai­tio­vau­nu­jen kai­ken­puo­li­ses­ta erinomaisuudesta.

  Joku voiis muu­ten sel­vit­tää, kuin­ka pal­jon abso­luut­ti­ses­ti on bus­si­lii­ken­net­tä sano­kaa­me Pariisn tai Lon­toon keskusta-alueella.

 7. Vil­le: voin ker­toa sinul­le ilo­uu­ti­sen. Aina­kin Kala­sa­ta­mas­sa ja Kes­ki-Pasi­las­sa raken­nus­te­hok­kuus on nous­sut alku­pe­räi­sis­tä suun­ni­tel­mis­ta ihan koh­tuul­li­sen rei­lus­ti. Jät­kä­saa­ren tilan­net­ta en ole seurannut.

 8. af Heur­lin, ei tuol­la Kruu­nun­haal­la ole juu­ri mitään teke­mis­tä rati­koi­den kans­sa sinän­sä, kysy­mys on vaan yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että 18 ei pysy aika­tau­lus­sa ja on muu­ten­kin hyvin vai­kea lii­ken­nöi­dä. Ja se on HSL joka sen päät­tää mitä sin­ne lii­ken­nöi­dään eli sii­nä mie­les­sä vähän eri­koi­nen lausun­to. Sin­ne yhteen kau­pun­gin nurk­kaan menee nyt kak­si rai­tio­lin­jaa (1 ja 7) sekä kak­si bus­si­lin­jaa (16 ja 18), siis Alek­sin ja Kai­vo­ka­dun lii­ken­teen lisäk­si ja on sii­nä Kai­sa­nie­men met­roa­se­ma­kin aika lähellä.

  Ei sitä 18 var­si­nai­ses­ti Kruu­nun­haan takia ole lii­ken­nöi­ty, se nyt vaan ollut päät­tä­rin paikka.
  Jos ne Laa­ja­sa­lon rati­kat menee Lii­san­ka­tua niin pal­ve­lu­ta­so para­nee­kin, mut­ta tuo on niin hyvä tasoa jo nyt että mel­kein mikä tahan­sa muu lin­jas­to­jär­jes­te­ly sitä ehkö vähän hei­ken­tää. Jos vaa­ti­mus sii­tä että pal­ve­lu­ta­so ei mis­sään saa muut­tua ote­taan kir­jai­mel­li­ses­ti niin lin­jas­tol­le ei voi teh­dä yhtään mitään.

  1. HSL on kun­tayh­ty­mä, jon­ka hal­li­tuk­sen jäse­net ovat vel­vol­li­sia nou­dat­ta­maan koti­kun­tanwa sito­via ohjei­ta. Kun Hel­sin­gis­sä on enem­mis­tö HSL:n hal­li­tuk­ses­sa, ei ole kum­mal­lis­ta, että Helsn­ki lausuu asias­ta jotain.

 9. Ei sitä 18 var­si­nai­ses­ti Kruu­nun­haan takia ole lii­ken­nöi­ty, se nyt vaan ollut päät­tä­rin paikka.”

  18 on men­nyt Kru­nik­kaan vuo­si­kym­me­niä kau­em­min kuin Munk­ki­vuo­reen. Todel­la­kaan Kru­nik­ka ei ole sat­tu­man­va­rai­nen päättäri.

 10. Kuu­lin mie­len­kiin­toi­sen ja minus­ta tut­ki­mi­sen arvoi­sen ehdotuksen:

  Hel­sin­gin mah­dol­li­nen uusi tai­de­museo voi­tai­siin raken­taa Hana­saa­ren B‑voimalaan.Vältytään kal­lil­ta purkamiselta. 

  Sii­hen mah­tui­si­vat myös aihee­sen hyvin liit­ty­vät design- ja raken­nus­tai­teen­museo. — Ja uusi kir­jas­to­ra­ken­nus­kin, jos sel­lais­ta kaivataan.

 11. Mark­ku af Heur­lin:
  Kuu­lin mie­len­kiin­toi­sen ja minus­ta tut­ki­mi­sen arvoi­sen ehdotuksen:

  Hel­sin­gin mah­dol­li­nen uusi tai­de­museo voi­tai­siin raken­taa Hana­saa­ren B‑voimalaan.Vältytään kal­lil­ta purkamiselta. 

  Sii­hen mah­tui­si­vat myös aihee­sen hyvin liit­ty­vät design- ja raken­nus­tai­teen­museo. – Ja uusi kir­jas­to­ra­ken­nus­kin, jos sel­lais­ta kaivataan.

  Ja näkö­tor­ni savupiippuun.

 12. Ja näkö­tor­ni savupiippuun.”

  Mikä­pä siinä…

 13. Mark­ku af Heur­lin:
  “Ja näkö­tor­ni savupiippuun.”

  Mikä­pä siinä…

  Oli­si muu­ten Suo­men kor­kein näkö­tor­ni, ohi Tam­pe­reen Näsinneulan.

 14. HS kir­joit­ti 25.11. 2011, että hank­keen pani alul­le viras­to­pääl­lik­kö Raja­jär­vi, joka otti yhteyt­tä nor­ja­lai­seen rahoit­ta­jaan sekä suo­sit­te­li täl­le ark­ki­teh­tiä. Mil­loin tähän menet­te­lyyn aio­taan puut­tua? Kun on tämän suu­ruus­luo­kan han­ke kysees­sä, eikö oli­si pai­kal­laan jär­jes­tää kil­pai­lu ark­ki­teh­tuu­ris­ta? Davids­son — Tar­ke­la toi­mis­tol­la tus­kin on koke­mus­ta näin kor­kei­den raken­nus­ten suun­nit­te­lus­ta. Tulee kal­lis “har­joi­tus­kap­pa­le”.

  1. Ark­ki­teh­ti­kil­pai­luis­sa on se vika, että par­haat ark­ki­teh­dit eivät nii­hin osal­lis­tu. Tämä taas joh­tuu sii­tä, että niin moni tile­aa heil­tä suo­raan, kos­ka ark­ki­teh­ti­kil­pai­lua ei kan­na­ta jär­jes­tää, kos­ka par­haat ark­ki­teh­dit eivät nii­hin osallistu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.