Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2011

Lausun­to ener­gialaitok­sen suunnitelmista

Annet­ti­in aika kova lausun­to siitä, että voisi­vat vapaut­taa Hanasaaren raken­nuskäyt­töön, kos­ka suun­nitel­mat on tehty tältä poh­jal­ta. Sitä kuitenkin pehmen­net­ti­in sil­lä, että lau­takun­ta tarkastelee asi­aa vain kaupunkisu­un­nit­telun näkökul­mas­ta. Menisi Kru­unuvuoren­ran­nan suun­nitel­mat uusik­si, jos ratikkay­htey­destä joudut­taisi­in luopumaan.

Lausun­to eteläisen kan­takaupun­gin joukkoliikenneselvityksestä. 

Lausun­toon lisät­ti­in yksimielis­es­ti kan­ta, että suun­nitelmil­la ei saa heiken­tää Kru­u­nun­haan yhteyk­siä. Yksit­täisi­in lin­joi­hin sen sijaan ei otet­tu kan­taa. Ratikkakisko­ja ei sit­ten jatke­ta Kirurgilta etelään. Se ei kaatunut asukkaiden vas­tus­tuk­seen vaan kannattavuuslaskelmiin.

Lausun­to liiken­nesu­un­nit­telupääl­likön valinnasta

Päädyt­ti­in ilman soraääniä Lehmuskosken kan­nalle. Esitin lisäys­tä, että kaupung­in­hal­li­tus hark­it­sisi puolen vuo­den koea­jas­ta luop­umista, jot­ta HSL pää­sisi viran­täyt­töön jou­tu­isas­ti. Hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

.….…… 

Pyysin viras­toa vähän avaa­maan Hert­toniemeen tule­vien liityn­tä­paikko­jen talout­ta tajutes­sani, että tämähän on taval­laan investoin­tipäätös, kos­ka kaa­va velvoit­taa rak­en­ta­maan nuo paikat. Yleen­sä emme joudu vas­tu­useen suun­nitelmiemme toteut­tamis­es­ta, kos­ka siitä päät­tää val­tu­us­to tai ainakin kaupung­in­hal­li­tus. Asia on pöy­däl­lä ensi viikkoon.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2011”

 1. Hyvä että tuos­ta Korkeavuorenkadun ratikka­su­un­nitel­mas­ta päästi­in. Sen sijaan voisi harki­ta Korkeavuorenkadun muut­tamista yksisu­un­taisek­si etelään ja Kasarminkadun pohjoiseen jot­tei olisi niin kovin tukkoista. Samas­sa yhtey­dessä olisi paikallaan Korkeavuorenkadun katu­ti­lan remp­pa tyyli­in Eerikinkatu/Yrjönkatu välil­lä Tarkk’am­pu­jankatu — Vuorimiehenkatu.

 2. Kaupungilla on hyvä mah­dol­lisu­us tehdä vuosikymme­nen ympäristöteko ja sulkea Hanasaari B. 

  Kor­vaa­va sähkön­tuotan­to saadaan vaik­ka puhu­tu­ista osuuk­sista uusi­in ydin­voimaloi­hin, tai jos halua ja rahaa löy­tyy niin Helen voi investoi­da tuulivoimaan.

  Läm­pöte­hos­ta ei tai­da olla niinkään puutet­ta, ja voihan sitä tuot­taa vaik­ka mer­iläm­pöpumpuil­la kuten toises­sa ketjus­sa tpyy­lu­o­ma ehdottikin.

  Saama­puolel­la on meren­ran­ta­tont­ti keskel­lä nopeit­en kehit­tyv­in­tä kaupungi­nosaa, mah­dol­lisu­us rak­en­taa ratikkasil­ta Laa­jasa­loon ja ennen kaikkea läjä säästyvää CO2:sta jon­ka voi lisäk­si myy­dä markkinoilla.

  Pien­hiukkasetkin pysyvät pois­sa hen­gi­tysil­mas­ta, kun ei raken­neta tilalle puuvoimalaa.

 3. Kympin jatkami­nen eteläm­mäk­si oli siinä mielessä turha aja­tus, että kol­mo­nen kat­taa varsin hyvin Kaivopuis­ton — Ullan­lin­nan — Eiran seudun. Voisi ehkä miet­tiä, miten kol­mosen liiken­nöin­tiä voisi suju­voit­taa (esim. pysäköin­ti Tehtaankadulla).

  Jätkäsaari ja iso osa Kalasa­ta­maa voidaan toteut­taa, vaik­ka Kru­unuvuoren­ran­nan toteut­tamista vähän odotet­taisi­inkin. Raken­nus­maas­ta ei varsi­nais­es­ti voi väit­tää ole­van pula.

 4. Jos tuplat­taisi­in aluete­hokku­us ja tehtäisi­in korkeampia talo­ja, saataisi­in pari vuot­ta lisäaikaa. Kan­takaupunki­in liit­tyvät uudet kaupungi­nosat voisi­vat olla edes yhtä tehokkaasti raken­net­tu­ja kuin van­hat osat ja mielel­lään vähän tehokkaamminkin.

 5. Mut­ta taitaa olla vähän myöhäistä toivoa mitään enää tässä vai­heessa, kaavoitus on kuin iso lai­va eli kään­tyy hitaasti 😉

 6. Ode kir­joit­ti:

  “Lausun­toon lisät­ti­in yksimielis­es­ti kan­ta, että suun­nitelmil­la ei saa heiken­tää Kru­u­nun­haan yhteyk­siä. Yksit­täisi­in lin­joi­hin sen sijaan ei otet­tu kan­taa. Ratikkakisko­ja ei sit­ten jatke­ta Kirurgilta etelään. Se ei kaatunut asukkaiden vas­tus­tuk­seen vaan kannattavuuslaskelmiin.”

  Ker­rnakin­lau­takun­ta osasi ajatel­la itsekin eikä vain tois­taa oppia raitio­vaunu­jen kaiken­puolis­es­ta erinomaisuudesta.

  Joku voi­is muuten selvit­tää, kuin­ka paljon absolu­ut­tis­es­ti on bus­sili­iken­net­tä sanokaame Pari­isn tai Lon­toon keskusta-alueella.

 7. Ville: voin ker­toa sin­ulle ilouutisen. Ainakin Kalasa­ta­mas­sa ja Kes­ki-Pasi­las­sa raken­nuste­hokku­us on nous­sut alku­peräi­sistä suun­nitelmista ihan kohtu­ullisen reilusti. Jätkäsaaren tilan­net­ta en ole seurannut.

 8. af Heurlin, ei tuol­la Kru­u­nun­haal­la ole juuri mitään tekemistä ratikoiden kanssa sinän­sä, kysymys on vaan yksinker­tais­es­ti siitä että 18 ei pysy aikataulus­sa ja on muutenkin hyvin vaikea liiken­nöidä. Ja se on HSL joka sen päät­tää mitä sinne liiken­nöidään eli siinä mielessä vähän erikoinen lausun­to. Sinne yhteen kaupun­gin nurkkaan menee nyt kak­si raiti­olin­jaa (1 ja 7) sekä kak­si bus­sil­in­jaa (16 ja 18), siis Aleksin ja Kai­vokadun liiken­teen lisäk­si ja on siinä Kaisaniemen metroase­makin aika lähellä.

  Ei sitä 18 varsi­nais­es­ti Kru­u­nun­haan takia ole liiken­nöi­ty, se nyt vaan ollut päät­tärin paikka.
  Jos ne Laa­jasa­lon ratikat menee Liisankat­ua niin palve­lu­ta­so para­neekin, mut­ta tuo on niin hyvä tasoa jo nyt että melkein mikä tahansa muu lin­jas­to­jär­jeste­ly sitä ehkö vähän heiken­tää. Jos vaa­timus siitä että palve­lu­ta­so ei mis­sään saa muut­tua ote­taan kir­jaimel­lis­es­ti niin lin­jas­tolle ei voi tehdä yhtään mitään.

  1. HSL on kun­tay­htymä, jon­ka hal­li­tuk­sen jäsenet ovat velvol­lisia nou­dat­ta­maan kotikun­tan­wa sitovia ohjei­ta. Kun Helsingis­sä on enem­mistö HSL:n hal­li­tuk­ses­sa, ei ole kum­mallista, että Hel­sn­ki lausuu asi­as­ta jotain.

 9. “Ei sitä 18 varsi­nais­es­ti Kru­u­nun­haan takia ole liiken­nöi­ty, se nyt vaan ollut päät­tärin paikka.”

  18 on men­nyt Krunikkaan vuosikym­meniä kauem­min kuin Munkkivuoreen. Todel­lakaan Krunikka ei ole sat­tuman­varainen päättäri.

 10. Kuulin mie­lenki­in­toisen ja minus­ta tutkimisen arvoisen ehdotuksen:

  Helsin­gin mah­dolli­nen uusi taide­museo voitaisi­in rak­en­taa Hanasaaren B‑voimalaan.Vältytään kallil­ta purkamiselta. 

  Siihen mah­tu­isi­vat myös aiheesen hyvin liit­tyvät design- ja raken­nus­taiteen­museo. — Ja uusi kir­jas­toraken­nuskin, jos sel­l­aista kaivataan.

 11. Markku af Heurlin:
  Kuulin mie­lenki­in­toisen ja minus­ta tutkimisen arvoisen ehdotuksen:

  Helsin­gin mah­dolli­nen uusi taide­museo voitaisi­in rak­en­taa Hanasaaren B‑voimalaan.Vältytään kallil­ta purkamiselta. 

  Siihen mah­tu­isi­vat myös aiheesen hyvin liit­tyvät design- ja raken­nus­taiteen­museo. – Ja uusi kir­jas­toraken­nuskin, jos sel­l­aista kaivataan.

  Ja näkö­torni savupiippuun.

 12. HS kir­joit­ti 25.11. 2011, että han­kkeen pani alulle virastopääl­likkö Raja­järvi, joka otti yhteyt­tä nor­jalaiseen rahoit­ta­jaan sekä suosit­teli tälle arkkite­htiä. Mil­loin tähän menet­te­lyyn aio­taan puut­tua? Kun on tämän suu­ru­us­lu­okan han­ke kyseessä, eikö olisi paikallaan jär­jestää kil­pailu arkkite­htu­urista? Davids­son — Tarkela toimis­tol­la tuskin on koke­mus­ta näin korkei­den raken­nusten suun­nit­telus­ta. Tulee kallis “har­joi­tuskap­pale”.

  1. Arkkite­htik­il­pailuis­sa on se vika, että parhaat arkkite­hdit eivät niihin osal­lis­tu. Tämä taas johtuu siitä, että niin moni tileaa heiltä suo­raan, kos­ka arkkite­htik­il­pailua ei kan­na­ta jär­jestää, kos­ka parhaat arkkite­hdit eivät niihin osallistu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.