Oppositiopuolueilta varjobudjetit

On hie­noa, että oppo­si­tio­puo­lu­eet ovat saa­neet aikaan var­jo­bud­je­tit. Tämä var­maan­kin jär­ke­vöit­tää myös edus­kun­nan bud­jet­ti­kä­sit­te­lyä, sil­lä tus­kin nuo puo­lu­eet niin hup­su­ja ovat, että esit­tä­vät sel­lai­sia raha-asia-aloit­tei­ta, joi­ta eivät pitä­neet mah­dol­li­se­na rahoit­taa edes omas­sa var­jo­bud­je­tis­saan. Tosin Kes­kus­tan bud­jet­ti ei ole sel­keäs­sä taulukkomuodossa. 

 Suo­mes­sa on kyl­lä vah­va kon­sen­sus. Aika vähän esi­tyk­set poik­ke­si­vat  hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä. Jos oli­sin sidon­nai­suuk­sis­ta vapaa­na teh­nyt oma­ni, se oli­si poi­ken­nut pal­jon enem­män ja niin oli­si poi­ken­nut myös vih­rei­den vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sen budjetti. 

 Vaik­ka perus­suo­ma­lais­ten var­jo­bud­jet­ti poik­ke­si todel­la vähän, se poik­ke­si täy­sin eri suun­taan kuin se, mitä minä oli­sin teh­nyt. Se osoit­taa masen­ta­vaa maailmankäsitystä. 

 Puo­lue, joka haluai­si kehi­tys­mai­den köy­hien pysy­vän omis­sa mais­saan ja tule­van aute­tuik­si mie­luum­min siel­lä kuin tääl­lä, halu­aa rahoit­taa bud­jet­tin­sa vähen­tä­mäl­lä pai­kal­la annet­ta­vaa apua. Vas­ten­mie­lis­tä. Eri­tyi­ses­ti kun tär­kein raha­rei­kä, jos­ta he puhu­vat, on ase­va­rus­te­lu. Ruo­ka köy­hien suus­ta asei­siin! Eikä tätä puo­luet­ta siis saa pitää oikeistolaisena. 

 Aivan lui­hu yri­tys on lät­käis­tä työl­lis­tä­vil­le yri­tyk­sil­le lähes mil­jar­din euron työl­lis­tä­mis­ve­ro ja väit­tää, ettei se miten­kään vähen­nä työl­li­syyt­tä. (Kela-mak­sun palau­tus) Tuot­to on las­ket­tu pahas­ti vää­rin, kos­ka ei ote­ta huo­mioon sitä, että jos yri­tyk­sil­tä vie­dään mil­jar­di, nii­den vero­tet­ta­va tulo pie­ne­nee mil­jar­dil­la tai ne pane­vat väkeä pel­lol­le, mikä hei­ken­tää val­tion ja kun­tien talout­ta vie­lä pal­jon enem­män. Kun kela-mak­su pois­tet­tiin, sen las­ket­tiin tuo­neen 10 000 työpaikkaa.

 Wahl­roos-vero yli sata­ton­nia vuo­des­sa ansait­se­vil­le (+ 6 %-yksik­köä) kuu­los­taa tie­tys­ti kovin soli­daa­ri­sel­ta, mut­ta ei toden­nä­köi­ses­ti tuot­tai­si val­tiol­le rahaa,  kos­ka se kan­nus­taa muut­ta­maan palk­ka­tu­lo­ja pää­oma­tu­loik­si ja ohjaa­maan optio­tu­lot (jos nii­tä vie­lä on) ulko­mail­la vero­tet­ta­vik­si. Suu­ret palk­ka­tu­lot eivät ole se suu­ri eriar­voi­suuson­gel­ma vaan suu­ret omaisuustulot.

 Minä haluai­sin vähen­tää työn vero­tus­ta sekä lisä­tä ener­gian kulu­tuk­sen ja ympä­ris­tön saas­tut­ta­mi­sen vero­tus­ta. Perus­suo­ma­lai­set halua­vat teh­dä juu­ri päin­vas­toin. Ener­gia hal­vak­si ja työl­lis­tä­mi­ses­tä kal­lis­ta! Poli­tiik­ka on palaa­mas­sa politiikkaan.

 Kes­kus­ta kehuu, että se ottai­si joka päi­vä lisää vel­kaa mil­joo­nan vähem­män kuin hal­li­tus – siis 19 mil­joo­naa, kun hal­li­tus ottaa 20 mil­joo­naa päi­vää koh­den. Yksi­mie­li­syys on käsin kosketeltavaa.

 Kes­kus­ta kohot­tai­si vähän vero­tus­ta (toteut­tai­si inflaa­tio­tar­kis­tuk­set vain osit­tain) ja nos­tai­si yleis­tä arvon­li­sä­ve­roa. Arvon­li­sä­ve­ron pys­ty­päi­nen koro­tus­esi­tys on hatun­nos­ton arvoi­nen sikä­li, että oppo­si­tio­puo­lue esit­tää jotain epä­suo­sit­tua, mut­ta jär­ke­vä­nä pitä­mään­sä. Tämä has­sat­tai­siin osit­tain ruu­an arvon­li­sä­ve­ron alen­nuk­seen. Lisää sot­kua halu­taan aiheut­taa sil­lä, että juu­ri kun pizze­rian arvon­li­sä­ve­ro saa­tiin samal­la tasol­le K‑kaupasta myy­tä­vän pizzan kans­sa, nämä vero­ta­sot eriy­tet­täi­siin uudestaan. 

 Ruu­an arvon­li­sä­ve­ro on erit­täin huo­no tapa aut­taa köy­him­piä. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa alen­nuk­ses­ta menee 2/3 medi­aa­ni­tu­loa varak­kaam­mil­le ja 1/3 medi­aa­nia köy­hem­mil­le, mut­ta toi­ses­sa vai­hees­sa hyö­ty ote­taan elä­ke­läi­sil­tä, työt­tö­mil­tä ja muil­ta tulon­siir­to­jen varas­sa ole­vil­ta pois indek­si­ter­kis­tuk­sen yhtey­des­sä. Kes­kus­ta­lai­set var­maan­kin muis­te­le­vat lii­ke­vaih­to­ve­ron aikais­ta alku­tuo­te­vä­hen­nys­tä, joka alen­si perus­e­lin­tar­vik­kei­den hin­to­ja, mut­ta ei eines­ten tai ete­län herk­ku­jen hin­taa kavi­aa­ris­ta nyt puhumattakaan. 

 Puo­lue kan­nat­taa omais­hoi­don tuen verot­to­muut­ta. Tämä on huo­no esi­tys. Saman sum­man voi­si käyt­tää omais­hoi­don­tuen koro­tuk­seen. Se jakau­tui­si eri taval­la. Veron­alen­nuk­ses­ta hyö­ty­vät ne, joil­la on suu­ret tulot, mut­ta eivät lain­kaan ne, joil­le omais­hoi­don­tu­ki on ainoa tulonlähde. 

62 vastausta artikkeliin “Oppositiopuolueilta varjobudjetit”

 1. hal­li­tus ottaa [vel­kaa] 20 mil­joo­naa päi­vää kohden”

  Jos se on syö­mä­vel­kaa, ei ehkä pitäi­si ottaa sen­kään ver­taa. Jos se on elvy­tyk­seen, pitäi­si var­maan ottaa enemmän.

 2. Vero­ti­las­to­vii­kol­la kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta kui­na _harvoja_ pal­jon ansait­se­via Suo­mes­sa oikeas­taan onkaan. 

  Meil­lä on yksi Kal­las­vuo, joka saa sat­tu­ma­ti­lin, noin 50 hen­keä tie­naa mil­joo­na­luo­kas­sa — osin myy­mäl­lä fir­man­sa ja elä­män­työn­sä. Siit­ten on Whal­roos, Erk­ko, Her­li­nit ja muu­ta­ma muu. Leh­dis­sä on tilaa jul­kais­ta kaik­kien yli 150 000 euroa ansait­se­vien nimet. Mini­palk­ka jok­seen­kin mis­tä tahan­sa kokoai­ka­työs­tä tuo 25 000 euron vuo­si­tu­lot (vero­tet­ta­va tulo on toki pienempi).

  Masen­ta­vin­ta on, että jokai­nen aka­tee­mi­nen yksi­tys­puo­lel­la työs­sä­ole­va kuu­luu aina­kin 20% eni­ten ansio­tu­lo­ja saa­vien jou­koon, koh­tuul­li­sen pie­neil­lä ansiol­la jopa sii­hen paha­mai­nei­seen entien ansait­se­vaan kym­me­neen prosenttiin.

  Suo­mes­sa on onnek­si todel­la pit­kä mat­ka ame­rik­ka­lai­seen 1% tulojakaumaan.

  Pie­nem­piä tulo­ja ansait­se­via tämä ei pal­joa loh­du­ta. Ikään­ty­vien elä­ke­läis­ten ja osa-aika­työs­sä­ole­vien ja työt­tö­mien tulo­ta­so on jää­mäs­sä pahas­ti jäl­keen _kaikista_ kokoai­ka­työs­sä­ole­vien tuloista.

  Miten Suo­meen saa­tai­siin vuon­na 2012 jo yli sata hen­keä, jot­ka ansait­se­vat yli miljoonan?

 3. Seu­ra­sin tänään edus­kun­nan istun­non inter­net-lähe­tys­tä. Osmon omais­hoi­don tukea kos­ke­va puheen­vuo­ro oli yksi parhaista. 

  Istun­to oli mel­kois­ta seka­mels­kaa ja huu­te­lua ja jot­kut puheen­vuo­rot osoit­ti­vat, että puhu­ja puhui vas­ten parem­paa tie­toa. Voi­si­ko täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa puheen­joh­ta­ja pyy­tää puhu­jal­ta täs­men­nys­tä tms. Nyt minul­le aina­kin jäi seka­va käsi­tys, kuka puhuu mitä­kin potaskaa. 

  Mik­si puheen­joh­ta­jat sal­li­vat häi­rit­se­vät väli­huu­dot? Häi­rit­si­jäl­tä pitäi­si nipis­tää 30 sekun­tia seu­raa­vas­ta myön­ne­tys­tä puheenvuorosta.

 4. Soi­ni­vaa­ra:

  Ruo­ka köy­hien suus­ta asei­siin! Eikä tätä puo­luet­ta siis saa pitää oikeistolaisena.

  Jos haluai­sit olla vähän oma­pe­räi­sem­pi, ninn yllä kuvaa­maa­si jär­jes­tel­mää voi­si kuva­ta myös “sosia­lis­ti­sek­si”. Useim­mat perus­suo­ma­lai­set lie­ni­si­vät tyy­ty­väi­siä, jos vain pidät­täy­dyt­täi­siin sen “ääri”-etuliitteen käytöstä.

  Mitä muu­ten tulee sii­hen “köy­hien suus­ta” ilmai­suun, niin mit­kä ovat­kaan gini-ker­toi­met Suo­men kehi­ty­sa­vun vas­taa­not­ta­ja­mais­sa? Vai luo­tat­ko sii­hen, että näi­den hal­lin­not ovat kyke­ne­mät­tö­miä tai halut­to­mia lisää­mään oman bud­jet­tin­sa kumi­pamp­pu- ja lois­toau­to­mo­ment­te­jen mää­rä­ra­ho­ja, jos ter­vey­den­huol­lol­le löy­tyy mak­sa­ja maan ulkopuolelta?

  Lähes aikil­la muil­la aloil­la tulos­vas­tuul­li­suus on oleel­lis­ta. Kehi­ty­sa­vun koh­dal­la lähes ainoa mit­ta­ri, jol­la tun­tuu ole­van mer­ki­tys­tä on sen sijaan käy­tet­ty­jen raho­jen mää­rä — mitä enem­män, sen parem­pi. Masen­ta­vaa­han se oli­si­kin, jos jotain oikei­ta tulok­sia pitäi­si mita­ta. Jos­sain aikai­sem­mas­sa ket­jus­sa jo tote­sin, että Tan­sa­ni­aan on annet­tu apua 40-vuot­ta ilman mitään sel­keä­tä edis­tys­tä maan ali­ke­hit­ty­nees­sä tilas­sa — ja tämä on sama ajan­jak­so kuin Korean sodas­ta aikaan 1990-luvul­le tai suu­nil­leen Län­si-Sak­san kes­to maan­tie­teel­li­se­nä entiteettinä.

  Kehi­tys­mi­nis­te­rim­me on arvos­tel­lut mui­ta Kii­nan joh­ta­jien mie­lis­te­lys­tä, mut­ta kui­ten­kin toi­voi­si mei­dän lap­pa­van rahaa näi­tä lähes jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti mädem­mil­le afrik­ka­lai­sil­le hallinnoille…

  (Se muun per­su­po­li­tii­kan arvos­te­lu on osu­vam­paa — aina­kin jos jäte­tään huo­mioi­mat­ta, että kysees­sä ovat kui­ten­kin pik­ku­ra­hat euro­se­koi­lun kus­tan­nuks­sin näh­den. Kun sel­vim­mät voit­ta­jat tuos­sa ovat Lon­toon Cityn pank­kii­rien bonus­pus­sit, jot­ka on näkö­jään tur­vat­ta­va hin­taan mihin hyvän­sä, niin se myös lait­taa myös hie­man eri­koi­seen valoon hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­jan puheet “köy­hien suista”)

 5. Puo­lue, joka haluai­si kehi­tys­mai­den köy­hien pysy­vän omis­sa mais­saan ja tule­van aute­tuik­si mie­luum­min siel­lä kuin tääl­lä, halu­aa rahoit­taa bud­jet­tin­sa vähen­tä­mäl­lä pai­kal­la annet­ta­vaa apua. Vas­ten­mie­lis­tä. Eri­tyi­ses­ti kun tär­kein raha­rei­kä, jos­ta he puhu­vat, on ase­va­rus­te­lu. Ruo­ka köy­hien suus­ta aseisiin!”

  Tämä heit­to siis mie­hel­tä ja Vih­reäl­tä, jon­ka mukaan PS on popu­lis­ti­nen puo­lue? Eihän täs­tä puu­tu enää muu­ta kuin mega­fo­ni ja punai­nen nau­ha käsi­var­teen. Nyt on kehi­tys­mai­den köy­hiä “autet­tu” vähil­leen 50 vuot­ta, ja juu­ri täl­lä vii­kol­la ohi­tet­tiin 7 mil­jar­din ihmi­sen raja maa­il­mas­sa. Luu­li­si että vih­re­ää­kin polii­tik­koa vähän pis­täi­si mie­ti­tyt­tä­mään, että mitä­hän tuol­la­kin panos­tuk­sel­la on esi­mer­kik­si saa­tu aikaan. 

  Vaan onhan meil­lä varaa, jopa kehi­ty­saut­taa ja taa­ta mui­den lai­no­ja samal­la kun itse vel­kaan­num­me 8 mil­jar­din vuosivauhtia.

  1. Suo­men kehi­tys­a­pu, jota nyt vaa­di­taan vähen­net­tä­väk­si, on suun­tau­tu­nut mm. väes­tö­oh­jel­miin, kos­ka Bus­hin aika­na Yhdys­val­lat vetäy­tyi täs­tä toiminnasta.

 6. Vas­ten­mie­lis­tä. Eri­tyi­ses­ti kun tär­kein raha­rei­kä, jos­ta he puhu­vat, on ase­va­rus­te­lu. — Eikä tätä puo­luet­ta siis saa pitää oikeistolaisena.”

  Mut­ta mikä tekee ase­va­rus­te­lus­ta oikeis­to­lai­suut­ta? Se on kai lähin­nä natio­na­lis­mia, mut­ta mikä tekee natio­na­lis­mis­ta oikeis­to­lais­ta? Natio­na­lis­mi aat­tee­na kui­ten­kin on ollut val­lit­se­va nat­si-Sak­sas­sa (siis nimen­sä mukaan natio­na­lis­min ja sosia­lis­min yhdis­tel­mäs­sä, eikä se nyt talou­del­lis­ta libe­ra­lis­mia­kaan mis­sään nimes­sä edus­ta­nut) ja Neu­vos­to­lii­tos­sa, ja jos­sain vai­hees­sa vähän joka puo­lel­la Eurooppaa?

  Mik­si var­sin­kaan nyky­po­li­tii­kas­sa natio­na­lis­mi oli­si mikään oikeis­ton jut­tu? Mik­si ei voi­tai­si oikeis­ton ja vasem­mis­ton sijaan puhua eri ulot­tu­vuuk­sis­ta erik­seen ja kuvaa­vam­mil­la nimil­lä, kuten kon­ser­va­tii­vi­suus ja libe­raa­lius? On kovin seka­vaa, kun ei voi­da tie­tää edes, että mis­sä asiois­sa oikeis­to­lai­suus on kon­ser­va­tii­vi­suut­ta ja mis­sä libe­ra­lis­mia, ja vie­lä vähem­män että mitä “holis­ti­nen oikeis­to­lai­suus” pitää sisäl­lään. Kun puo­luei­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti voi mää­ri­tel­lä vain yhdel­lä akse­lil­la, on vain har­haan­joh­ta­vaa puhua kuin se oli­si joten­kin mah­dol­lis­ta. Lait­ta­kaa vaik­ka edus­kun­nas­sa istu­ma­jär­jes­tys koko­naan uusik­si, että pääs­tään täl­lai­sis­ta tyh­mis­tä perin­teis­tä “kun nyt niin on aina ollut että kokoo­mus istuu oikealla”.

  Aihet­ta on käsi­tel­ty myös täällä:
  http://tuomasstockel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86920-mina-aarioikeistolainen

 7. Eri ihmis­ten käsi­tys sanan “oikeis­to­lai­suus” sisäl­lös­tä on niin vaih­te­le­va, että vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si koko sanaa pitäi­si vält­tää. Ei ole edes ensim­mäi­nen ker­ta, kun täl­lä­kin blo­gil­la on alka­nut kii­vas väit­te­ly sii­tä kun Osmo kut­suu jotain puo­luet­ta tai hen­ki­löä oikeistolaiseksi/vasemmistolaiseksi.

  Perin­tei­ses­ti (wiki­pe­dia-artik­ke­lin perus­teel­la) “oikeis­to­lai­suu­del­la” on tar­koi­tet­tu aatet­ta, joka pitää sisäl­lään natio­na­lis­mia, kon­ser­va­tis­mia ja vah­vaa mark­ki­na­ta­lou­den kan­na­tus­ta. Täl­lä mää­ri­tel­mäl­lä Perus­suo­ma­lai­set tosi­aan oli­si 2/3 osak­si oikeis­to­lai­nen puo­lue. Nyky­ään monet kat­so­vat oikeis­to­lai­suu­teen kuu­lu­van sen sijaan pel­käs­tään vah­van mark­ki­na­ta­lou­den kan­na­tuk­sen ja jot­kut myös libe­raa­le­ja aat­tei­ta. Jos­kus taas puhu­taan “äärioi­keis­to­lai­suu­des­ta”, kun vii­ta­taan muu­ka­lais­vi­haan tai rasis­miin. Osit­tain nämä eri mää­ri­tel­mät osu­vat yhteen, mut­ta osit­tain taas eivät.

  Kir­jo­tuk­se­ni point­ti­na oli, että sanan “oikeis­to” kal­tai­set lei­mat eri puo­lueil­le eivät mie­les­tä­ni kuul­lu fik­suun poliit­ti­seen kir­joit­ta­mi­seen, kos­ka näil­le sanoil­le löy­tyy mää­ri­tel­miä yhtä mon­ta kuin on luki­joi­ta ja toi­saal­ta vaik­ka sano­jen mer­ki­tyk­ses­tä pääs­täi­siin­kiin yksi­mie­li­syy­teen, yksin­ker­tais­ta­vat ne lii­kaa asioita.

 8. Ruu­an arvon­li­sä­ve­ro on erit­täin huo­no tapa aut­taa köy­him­piä. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa alen­nuk­ses­ta menee 2/3 medi­aa­ni­tu­loa varak­kaam­mil­le ja 1/3 medi­aa­nia köy­hem­mil­le, mut­ta toi­ses­sa vai­hees­sa hyö­ty ote­taan elä­ke­läi­sil­tä, työt­tö­mil­tä ja muil­ta tulon­siir­to­jen varas­sa ole­vil­ta pois indek­si­ter­kis­tuk­sen yhteydessä. 

  En täy­sin ymmär­rä yo. logiik­kaa. Köy­hem­mil­tä , esim opis­ke­li­jat, tai­tei­li­jat, pien­tu­loi­set yms. menee kui­ten­kin suu­rem­pi osuus tulois­ta ruo­kaan kuin kes­ki­mää­räi­nen 12% ja sil­loin alv:n alen­nus aut­tai­si juu­ri enem­män hei­tä. Toki joku elin­kus­tan­nusin­dek­sin koro­tus voi myö­hem­min syö­dä tätä etua. Mut­ta samaa­han teke­vät kan­nat­ta­ma­si ener­gia­ve­ro­jen koro­tuk­set. Sitä­pait­si ruu­an alv 13% on Suo­mes­sa huo­mat­ta­vas­ti yli EU:n kes­kiar­von 8% ja Englan­nis­sa se on 0%. Sen sijaan mie­les­tä­ni moni tava­ra , esim. elek­to­niik­ka, vaat­teet (HM yms.) on lii­an hal­paa ja alv:tä voi­si nos­taa rei­lus­ti tur­haa kulu­tus­ta ehkäi­se­mään. Samoin viih­det­tä voi­si verot­taa enemmän !

  1. Saman rahan käyt­tä­mien opin­to­tu­keen, tai­tei­li­ja-apu­ra­hoi­hin eläk­kei­siin työt­töl­myys­kor­vauk­siin ja pie­ni­palk­kais­ten vero­jen alen­ta­mi­seen osui­si paremmin.

 9. Koh­ta­han hal­li­tus jou­tuu etsi­mään uusia vero­tus- ja sääs­tö­koh­tei­ta oikein kis­so­jen ja koi­rien kans­sa. Epäi­len, että jon­kin­lai­nen Wahl­roos-vero jou­du­taan sil­loin otta­maan käyttöön. 

  Kyl­lä suu­ris­ta palk­ka­tu­lois­ta on jotain pien­tä saa­ta­vis­sa val­tion kas­saan, vaik­ka­pa 3 pro­sent­tiyk­si­kön koro­tuk­sel­la. Aika pie­nel­lä jou­kol­la on mah­dol­li­suus muut­taa kui­ten­kin palk­ka­tu­lo­ja pää­oma­tu­loik­si ja sen ne teke­vät jo nykyprosenteillakin.

 10. Suu­ret palk­ka­tu­lot eivät ole se suu­ri eriar­voi­suuson­gel­ma vaan suu­ret omaisuustulot.”

  Sama kai se mis­tä se raha tulee, eriar­voi­suus sen­kun vaan lisääntyy.

  Sinä­kin Osmo näy­tät kuu­lu­van eriar­voi­suu­den vähät­te­li­jöi­hin, kuten suu­rin osa politiikoista.

  Kehi­tys­a­pu pitäi­si lopet­taa koko­naan tai aina­kin vaa­tia näil­tä mail­ta yhden lap­sen pol­tiik­kaa, kos­ka lii­ka­kan­soi­tus on kaik­kien ongel­ma, nyt kun sodat (ikä­vä kyl­lä sii­hen nähden)ovat vähe­ne­mään päin! 

  Näi­tä näl­käi­siä luu­ran­ko­lap­sia on saa­nut kat­sel­la tv:stä jo 50 vuot­ta eli kehi­tys­a­pu ei toi­mi, niin kau­an kuin se on vas­tik­kee­ton­ta, eikä vaa­di­ta yhden lap­sen politiikkaa!

  http://personal.inet.fi/taide/iso-peura/index.html

 11. kos­ka se kan­nus­taa muut­ta­maan palk­ka­tu­lo­ja pää­oma­tu­loik­si ja ohjaa­maan optio­tu­lot (jos nii­tä vie­lä on) ulko­mail­la vero­tet­ta­vik­si. Suu­ret palk­ka­tu­lot eivät ole se suu­ri eriar­voi­suuson­gel­ma vaan suu­ret omaisuustulot.

  Tähän juu­ri pitää puut­tua. Suo­mes­sa­kin varak­kain 10% omis­taa puo­let kai­kes­ta varallisuudesta. 

  Kaik­kea tuloa pitää verot­taa samal­la lail­la. Myös ulko­mail­le siir­ret­tyä, optio, osin­ko… etc. Ihan kaik­kea. Ei sil­lä saa olla mitään väliä mis­tä hen­ki­lön tulot tule­vat, vaan sil­lä pal­jon­ko nii­tä tulee.
  Pitää sää­tää sem­mo­set lait joi­den avul­la verot­ta­ja voi ava­ta hen­ki­lön tulo­ta­son läh­de­muo­dos­ta riip­pu­mat­ta. On eritt­täin epä­rei­lua että juu­ri rik­kaim­mil­la on käy­tös­sä eri­lai­sia ulko­mail­le­siir­to ym. veron­kier­to­kei­no­ja. Eli juu­ri rik­kain­ten toteu­tu­nut koko­nais­ve­ro­pro­sent­ti on pie­nem­pi kun kes­ki­luo­kan. Pro­sent­ti­kat­to jon­ne­kin 55% tienoille.

 12. Epä­ta­sa-arvon vai­ku­tuk­sis­ta yhteis­kun­taan kiin­nos­tu­neen kan­nat­taa kat­soa tämä TED esitys:
  http://www.ted.com/talks/richard_wilkinson.html

  Sel­keäs­ti esi­tet­tyä asi­aa — ja tulos­e­roil­la on väliä.

  (Suo­mi oli gra­fii­kas­sa tasa-arvoi­sin ennen Japa­nia, eni­ten ansait­se­va 20% tie­na­si 3.7 ker­taa enem­män kuin vähi­ten ansait­se­va 20%).

  Kun Suo­mes­sa puhu­taan tuloe­rois­ta, rik­kaim­mat 5000 hen­keä kan­nat­taa jät­tää pois — siis Whahl­roos, Erk­ko ja muu­ta­mat fir­man­sa myy­neet. Vaik­ka hei­tä vero­tet­tai­siin kuiin­ka pal­jon tahan­sa, ei sii­tä pal­joa heru.

 13. Minul­le tulee tuos­ta Kela-mak­sun palaut­ta­mi­ses­ta mie­leen että palk­ka­ve­rot voi pois­taa ihan yksin­ker­tai­sel­la muu­tok­sel­la: siir­re­tään verot ja mak­sut työn­te­ki­jän palk­ka­kui­tis­ta yri­tyk­sen mak­set­ta­vak­si ja alen­ne­taan palk­ko­ja vastaavasti.

  1. Ne oli­vat ennen työ­nan­ta­jan meno­ja, mut­ta tasat­tiin, jot­ta työn­te­ki­jöil­lä­kin oli­si int­res­si pitää mak­su­ja kuris­sa. (Rahail­luusio)

 14. Leh­dis­sä on tilaa jul­kais­ta kaik­kien yli 150 000 euroa ansait­se­vien nimet. ..
  Suo­mes­sa on onnek­si todel­la pit­kä mat­ka ame­rik­ka­lai­seen 1% tulojakaumaan.”
  Onko­han kukaan käy­nyt kat­so­mas­sa USAn vero­vi­ras­ton sivuil­ta, kuin­ka pit­kä mat­ka sii­hen 1 pro­sent­tiin oikein on. Vih­je: Siel­lä­kin 1% ryh­mään pää­se­mi­sen raja on häm­mäs­tyt­tä­vän alhainen.
  Kan­nat­ta myös muis­taa, että vero­tet­ta­vat tulot eivät ole sama asia kuin tulot yleen­sä. Tulo­jen ver­tai­lun han­ka­luu­des­ta mm. täs­tä syys­tä Alan Rey­nolds kir­jas­saan Inco­me and Wealth

 15. Osmo, älä koi­ta epä­toi­voi­ses­ti puo­lus­tel­la kehi­tys­a­pua, jon­ka tie­de­tään suu­rim­mak­si osak­si ole­van vahin­gol­lis­ta saa­ja maal­le. 😉 Pää­osal­la kehi­ty­sa­vus­ta oste­taan vain hyvää omaatuntoa.

  Käy­tän­nös­sä vain kou­lu­tus­pro­jek­tit ovat mel­ko var­mas­ti kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Vesi ja ter­vey­den­hoi­to­kin alka­vat olla jos­kus raja­ta­pauk­sia. Kan­na­tan kehi­tys­a­pua ja toi­min itsek­kin aktii­vi­ses­ti yhdes­sä avus­tus­jär­jes­tös­sä, mut­ta en hyväk­sy hyvää omaa­tun­toa mihin hin­taan hyvänsä.

  Puo­lus­tus­me­noi­hin on näh­tä­vis­sä kol­me hyvää syy­tä: Venä­jä, Venä­jä ja Venä­jä. Jos viit­sii vähän lukea leh­tiä, niin joh­to­pää­tök­se­nä on, että Suo­men pitää korot­taa puo­lus­tus­me­no­ja rivak­kaan tah­tiin. Epä­ta­sa­pai­no, täs­sä tapauk­ses­sa Suo­men yksi­puo­li­nen aseis­ta­rii­sun­ta ja Venä­jän voi­ma­kas varus­tau­tu­mi­nen, tapaa joh­taa konfliktiin. 🙁

 16. Jois­sain Afri­kan mais­sa on ollut nälän­hä­tää vuo­si­kym­me­niä. Sii­tä huo­li­mat­ta väes­tön­kas­vu on ollut luok­kaa 2–3% vuo­des­sa. 30 vuo­ti­ses­ta sisäl­lis­so­das­ta­kin huo­li­mat­ta. Esim:

  Etio­pian väki­lu­ku 1970: 25 miljoonaa.
  Etio­pian väki­lu­ku 2011: 90 miljoonaa.

  Eikö kukaan mie­ti noi­ta luke­mia? Pitäi­si­kö Suo­men raken­taa vie­lä­kin enem­män kai­vo­ja Etio­pi­aan, ja aut­taa entis­tä­kin enem­män ruokapulassa? 

  http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentId=99415&nodeId=34304

  Kaik­ki kehi­tys­a­pu pitäi­si lopet­taa välit­tö­mäs­ti. Pois­lu­kien suo­ra nais­ten kou­lut­ta­mi­nen sekä mah­dol­li­set muut toi­men­pi­teet jot­ka vähen­tä­vät syntyvyyttä.

 17. Ajat­te­lit, että näl­kään tap­pa­mi­nen oli­si oiva kei­no hil­li­tä västönkasvua.”
  Eikö se sit­ten olisi?

  Onko joi­ta­kin tehok­kaam­pia ja hal­vem­pia keinoja?
  Jotain­han asial­le täy­tyi­si tehdä.

 18. Ruo­ka köy­hien suus­ta asei­siin! Eikä tätä puo­luet­ta siis saa pitää oikeistolaisena.”

  Voi miten onne­ton­ta naii­viut­ta Soi­nin­vaa­ral­ta edus­taa tämä lai­nat­tu kommentti.

  Tähän voi lai­na­ta Man­ner­hei­min puhees­ta hänen 75-vuo­tis syntymäpäiviltä.

  Puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­ja mitat­tiin apteek­ki­vaa’al­la, sen seu­rauk­se­na jou­dut­tiin aseet hank­ki­maan verellä.”

  Meil­lä pitää olla ensin oma puo­lus­tus tur­vat­tu­na, se ajaa mui­den mai­den aut­ta­mi­sen ohi. Kan­sa­kun­nan ole­mas­sao­lon perus­ta pitää olla ensin var­mis­tet­tu, sen jäl­keen vas­ta voim­me miet­tiä miten autam­me mui­ta. Onnek­si olen sen­tään tavan­nut niin pal­jon sel­lai­sia taval­li­sia ihmi­siä, jot­ka ajat­te­le­vat aivan eri taval­la täs­tä asias­ta kui Soi­nin­vaa­ra. Jos Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti edus­taa Vih­rei­den lin­jaa, niin näyt­tä­vät semen­toi­neen ase­man­sa hal­li­tus­ten täy­te­puo­lu­ee­na. Tus­kin tol­la asen­teel­la tule­vat kos­kaan saa­maan mer­kit­tä­väm­pää kan­na­tus­ta. Ovat ajau­tu­neet ora­van­pyö­rään, ovat olleet useis­sa hal­li­tuk­sis­sa ja ne myön­ny­tyk­set, jot­ka jou­tu­vat teke­mään syö­vät joka ker­ta kannatusta.

 19. Tun­ne­tus­ti hal­vin ja tehok­kain tapa hil­li­tä väes­tön­kas­vua on tyt­tö­jen kou­lun­käyn­nin tur­vaa­mi­nen. Nais­ten kou­lu­tusas­te kor­re­loi kaik­kial­la nega­tii­vi­ses­ti lap­si­lu­vun kanssa.

  Tie­tys­sä mie­les­sä maa­il­ma on joka tapauk­ses­sa mat­kal­la koh­ti malt­husi­lais­ta romah­dus­ta, mut­ta inhi­mil­li­seen kur­juu­teen voi­daan vai­kut­taa, vaik­kei koko kuvaa ole enää mah­dol­lis­ta kääntää.

  Kehi­tys­a­pua pitää tar­kas­tel­la juu­ri vai­kut­ta­vuu­den kaut­ta; suo­ras­taan vahin­gol­li­set ohjel­mat ja rahan kaa­ta­mi­nen kai­voon pitää hylä­tä, ja resurs­sit pitää käyt­tää nii­hin kei­noi­hin, joi­den tie­de­tään toimivan.

 20. Ajat­te­lit, että näl­kään tap­pa­mi­nen oli­si oiva kei­no hil­li­tä västönkasvua.

  Jos­sain muu­al­la täy­tyy olla vikaa, jos jat­ku­vas­ta nälän­hä­däs­tä huo­li­mat­ta väes­tö kas­vaa 2–3% vuosivauhtia. 

  Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä val­tion ja väes­tön tuli­si kye­tä elät­tä­mään itsen­sä ympä­ris­tön kan­to­ky­vyn mukaan. Muu­ten saam­me vain seu­ra­ta sisäl­li­so­tia ja nälän­hä­tiä vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen. 

  Minus­ta Suo­mi voi­si vaik­ka hyväk­syä sen että jois­sain mais­sa voi olla edel­leen saman­lais­ta nälän­hä­tää ja lap­si­kuol­lei­suut­ta kuin Suo­mes­sa 1800-luvun lopul­la. Ja jot­ta yhteis­kun­ta voi kas­vaa ja kehit­tyä, sen täy­tyy kokea tuol­lai­set asiat itse. 

  Halu­taan­ko vie­lä ensi vuo­si­kym­me­nel­lä­kin olla ns. Hyviä Ihmi­siä ja ostaa puh­das oma­tun­to tuke­mal­la kri­tii­kit­tö­mäs­ti tusi­naa avus­tus­jär­jes­töä, jot­ka sit­ten dump­paa­vat var­muus­va­ras­ton­sa jon­ne­kin krii­si­koh­tee­seen ja osta­vat Hyvien Ihmis­ten rahoil­la lisää lääk­kei­tä ja säi­lyk­kei­tä län­si­mai­sil­ta valmistajilta?

 21. Näl­kään tap­pa­mi­ses­ta puhu­mi­nen on puis­tat­ta­vaa, mut­ta on syy­tä vähän pysäh­tyä miet­ti­mään. 40 vuo­den ajan on aika-ajoin ollut nälän­hä­tää vähän joka välis­sä, ja taas se uhkaa, ja samaan aikaan väki­lu­ku on moninkertaistunut.

  Eikö tämä indi­koi jotain vähän saman­lais­ta kuin se, miten Krei­kas­sa on käy­nyt, eli että avun syy­tä­mi­nen ei oikeas­ti auta, vaan pahen­taa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä asi­aa? Oli­si­ko nois­sa nälän­hä­tä­mais­sa pai­kal­laan vaa­ti­mus, että jos ei syn­ty­vyys putoa, niin raha- ja ruo­ka­ha­nat kiinni. 

  En näe oikein mitään eroa noi­den kah­den välil­lä. Sekin kuu­los­taa jul­mal­ta, mut­ta kun tilan­ne on se, että jos ilman ehto­ja ede­tään, niin pelas­ta­mal­la 20 mil­joo­naa nälän­hä­däl­tä tänään, meil­lä on 20 vuo­den pääs­tä 40 mil­joo­naa pelas­tet­ta­vaa, ja 40 vuo­den pääs­tä 80 mil­joo­naa. Ei se näin voi mennä.

 22. Minul­le tulee tuos­ta Kela-mak­sun palaut­ta­mi­ses­ta mie­leen että palk­ka­ve­rot voi pois­taa ihan yksin­ker­tai­sel­la muu­tok­sel­la: siir­re­tään verot ja mak­sut työn­te­ki­jän palk­ka­kui­tis­ta yri­tyk­sen mak­set­ta­vak­si ja alen­ne­taan palk­ko­ja vastaavasti.

  Minul­la on vas­taeh­do­tus: Siir­re­tään kaik­ki hen­ki­lön työl­lis­tä­mi­seen liit­ty­vät mak­sut palk­ka­kuit­tiin näky­viin. Näyt­tää komeal­ta, kun palk­ka noi­see toi­siin sfää­rei­hin. Lisäk­si ihmi­set alka­vat sit­ten ehkä hil­jal­leen ymmär­tää sen, mihin nii­tä mak­su­ja menee, ja mitä työl­lis­tä­mi­nen ihan oikeas­ti maksaa.

 23. Rau­han­tur­vaa­mi­sen ja kehi­ty­sa­vun yhdis­tä­mi­nen näyt­tää toi­mi­val­ta konseptilta.

  Rau­han­tur­vaa­jien kou­lut­ta­mi­nen ja varus­ta­mi­nen kehit­tää Puo­lut­su­voi­mia, kehi­ty­syh­teis­työ taas raken­taa yhteis­kun­taa ja estää konflikteja.

  Kehi­ty­sa­vul­la voi­daan ymmär­tää myös mark­ki­nao­saa­mi­sen hank­ki­mis­ta (BOP — bot­tom of pyra­mid) köy­him­män mil­jar­din ihmi­sen markkinoista.

  Whal­roo­sin kehi­tys­a­pusi­taat­ti on muu­ten _jatkuvasti_ sitee­rat­tu vää­rin, kos­ka hän samas­sa yhtey­des­sä jat­koi, että oleel­lis­ta on pois­taa kehi­tys­mail­le lan­ge­te­tut kaupparajoitukset. 

  Käy­tän­nös­sä vas­ta kain­sain­vä­li­sen kau­pan avaa­mi­ne kehi­tys­mai­den kans­sa joh­taa jat­ku­vam­paan kehi­tyk­seen. Euroo­pal­le ja Suo­mel­le se toki mer­kit­see myös isom­pia muu­tok­sia kuin 0.7% kehitysapuun.

  Minus­ta Whal­roo­sin käsi­tyk­set ovat pal­jon radi­kaa­lim­pia glo­baa­lin muu­tok­sen teki­jöi­tä kuin perin­tei­den kehi­ty­sa­vun kan­nat­ta­jien voivottelut.

  Kir­kon ulko­maa­na­pu KUA on onnis­tu­nut hank­keis­saan sik­si, että ne ovat olleet kool­taan myös pai­kal­lis­ten halit­ta­via ja vai­kut­ta­vat pai­kal­li­seen elämään. 

  Todel­li­suu­des­sa kehi­tys­a­pua ja kaup­paa kumo­paa­kin tar­vi­taan, mie­lel­lään aiem­mis­ta mokis­ta oppien ja tolk­ku mukana.

 24. Blo­gin­pi­tä­jä saat­taa halu­ta tar­kis­taa monen­ko val­tion kans­sa A2 Kel­tai­nen on jou­tu­nut aseel­li­seen konflik­tiin tal­vi­so­dan jäl­keen, tai vaik­ka ihan täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la. Vas­taus ilmei­ses­ti yllättää.

 25. “Ajat­te­lit, että näl­kään tap­pa­mi­nen oli­si oiva kei­no hil­li­tä västönkasvua.”
  Eikö se sit­ten olisi?”

  Osmon heit­to kat­sos edus­taa ns. Hyvien Ihmis­ten vih­re­ää rasis­mia, tyy­liin eihän mus­tal­ta mie­hel­tä nyt voi­da vaa­tia, että hän ei esi­mer­kik­si teki­si loput­to­mas­ti lap­sia, joi­ta ei pys­ty elät­tä­mään. Kun hän on niin kovin köy­hä ja kou­lut­ta­ma­ton­kin, niin pitää­hän muun maa­il­man “rat­kais­ta” tämä­kin ongel­ma. Ne, joi­den mie­les­tä mus­tal­ta mie­hel­tä voi­daan vaa­tia ihan samaa kuin kai­kil­ta muil­ta­kin maa­il­mas­sa ovat nii­tä todel­li­sia rasis­te­ja ja mitä lie­nee maahanmuuttokriitikoita.

  Erään­lais­ta posi­tii­vis­ta syrjintää.

 26. Käy­tän­nös­sä vain kou­lu­tus­pro­jek­tit ovat mel­ko var­mas­ti kes­tä­väl­lä poh­jal­la.’ (Kal­le)
  Sekin riip­puu vähän sii­tä, onko sil­le kou­lu­tuk­sel­le käyt­töä siel­lä pai­kan pääl­lä. Jos ei ole, niin kou­lu­tet­tu läh­tee hake­maan töi­tä muu­al­ta, mikä tie­tys­ti voi olla mei­dän kan­nal­tam­me hyvä jut­tu: hal­paa, kou­lu­tet­tua työ­voi­maa, jon­ka tuot­ta­mi­nen ei ole mak­sa­nut mei­dän yhteis­kun­nal­lem­me mitään.

 27. Osmo: ” Wahl­roos-vero yli sata­ton­nia vuo­des­sa ansait­se­vil­le (+ 6 %-yksik­köä) kuu­los­taa tie­tys­ti kovin soli­daa­ri­sel­ta, mut­ta ei toden­nä­köi­ses­ti tuot­tai­si val­tiol­le rahaa, kos­ka se kan­nus­taa muut­ta­maan palk­ka­tu­lo­ja pää­oma­tu­loik­si ja ohjaa­maan optio­tu­lot (jos nii­tä vie­lä on) ulko­mail­la vero­tet­ta­vik­si. Suu­ret palk­ka­tu­lot eivät ole se suu­ri eriar­voi­suuson­gel­ma vaan suu­ret omaisuustulot.”

  Niin­pä. Siis pitäi­si verot­taa samal­la taval­la myös suu­ria pää­oma­tu­lo­ja (joi­hin optio­tu­lot sisäl­ty­vät). Vai­kea sanoa, miten nii­tä voi­tai­siin siir­tää ulko­mail­le ilman, että nii­tä vero­tet­tai­siin läh­tö­maas­sa Suomessa.

  1. Optioi­ta ei vero­te­ta pää­oma­tu­loi­na (Suo­mes­sa) vaan palk­ka­tu­loi­na. Sik­si ne mak­se­taan sii­hen maa­han, jos­sa juu­ri sil­lä het­kel­lä väit­tää asuvansa.

 28. ” Aivan lui­hu yri­tys on lät­käis­tä työl­lis­tä­vil­le yri­tyk­sil­le lähes mil­jar­din euron työl­lis­tä­mis­ve­ro ja väit­tää, ettei se miten­kään vähen­nä työl­li­syyt­tä. (Kela-mak­sun palau­tus) Tuot­to on las­ket­tu pahas­ti vää­rin, kos­ka ei ote­ta huo­mioon sitä, että jos yri­tyk­sil­tä vie­dään mil­jar­di, nii­den vero­tet­ta­va tulo pie­ne­nee mil­jar­dil­la tai ne pane­vat väkeä pel­lol­le, mikä hei­ken­tää val­tion ja kun­tien talout­ta vie­lä pal­jon enem­män. Kun kela-mak­su pois­tet­tiin, sen las­ket­tiin tuo­neen 10 000 työpaikkaa.”

  Osmo, takai­sin kan­sik­sen perus­kurs­sil­le! Perus­te­lusi oli­si vali­di, jos Per­sut oli­si käyt­tä­mäs­sä tuo mil­jar­din velan­mak­suun, mut­ta nehän pis­tää se takai­si “sys­tee­miin” esim. kun­tien val­tio­no­suuk­sien ja t&k‑verotuen kaut­ta. Eli kulu­tus ja työl­li­syys para­nee sitä kaut­ta. Eli tut­tua Key­ne­sin kaa­vaa (Y=C+G+I+X‑M) käyt­täen C las­kee ken­ties mil­jar­dil­la, mut­ta G nousee samal­la sum­mal­la. Sitä pait­si aika luo­ka­ton­ta tart­tua vain yhteen nega­tii­vi­seen koh­taan eikä aja­tel­la bud­jet­ti­rat­kai­sua koko­nai­suu­te­na. Samal­la taval­la voi­si mai­ni­ta pel­käs­tään hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen 631 mil­joo­nan leik­kauk­sen kun­nil­ta ja las­kea sen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myy­teen, pal­ve­lui­hin ja kun­nal­lis­ve­ro­tuk­seen. Per­su­jen ehdo­tus­han on muu­ten perus­tel­lus­ti parem­pi Suo­men kan­san­ta­lou­del­le, sil­lä pis­tä­vät kehi­ty­sa­vus­ta leik­kaa­man­sa 250 mil­joo­naa Suo­men talou­teen. Tätä voi tie­tys­ti jokai­nen pitää moraa­li­ses­ti vas­ten­mie­li­se­nä, mut­ta tuo oli­si Suo­men talou­den ja syr­jäy­ty­nei­den kan­nal­ta aivan var­mas­ti parem­pi ratkaisu.

  Kela-mak­sus­ta voi­sin vie­lä tode­ta, että muis­taak­se­ni Dema­rit vas­tus­ti­vat aikoi­naan veri­ses­ti Kela-mak­sun pois­toa, mut­ta nyt Urpi­lai­nen piti mak­sun palau­tus­ta jos­ta­kin kum­man syys­tä ihan kau­hea­na asia­na. Niin se mie­li muut­tuu, kun Audin taka­pen­kil­le pää­see istumaan. 

  Wahl­roos-vero yli sata­ton­nia vuo­des­sa ansait­se­vil­le (+ 6 %-yksik­köä) kuu­los­taa tie­tys­ti kovin soli­daa­ri­sel­ta, mut­ta ei toden­nä­köi­ses­ti tuot­tai­si val­tiol­le rahaa, kos­ka se kan­nus­taa muut­ta­maan palk­ka­tu­lo­ja pää­oma­tu­loik­si ja ohjaa­maan optio­tu­lot (jos nii­tä vie­lä on) ulko­mail­la verotettaviksi.”

  Väi­tät siis tosis­sa­si, että on vie­lä ole­mas­sa joku joka kyke­nee palk­ka­tu­lon­sa po-tulok­si muut­ta­maan, mut­ta ei ole sitä vie­lä teh­nyt? Nuo Per­su­jen ja Kepun ehdo­tuk­set palaut­tai­si­vat ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen tasol­le, jol­la se oli noin 5‑vuotta sit­ten. Jän­näs­ti muu­ten tämä kom­ment­ti­si sii­tä, että rik­kai­den vero­tuk­sen koro­tus ei oikeas­ti nos­ta vero­tu­lo­ja, muis­tut­taa hyvin pal­jon neo­li­be­ra­lis­tien kom­ment­te­ja verotuksesta.

  Ymmär­rän tie­tys­ti, että et voi hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na hir­veäs­ti oppo­si­tion ehdo­tuk­sia kehua, mut­ta kom­ment­ti­si on aika­moi­nen rima­na­li­tus. Olen tot­tu­nut pitä­mään sinua hie­man eri­lai­se­na polii­tik­ko­na, joka perus­taa pää­tök­sen­sä ennen kaik­kea fak­to­jen eikä ennak­ko­luu­lo­jen poh­jal­le. Oli­sit nyt voi­nut aina­kin kehua sitä, että Per­su­jen ehdo­tus oli todel­la perus­teel­li­ses­ti teh­ty ja ilman mui­den puo­luei­den var­jo­bud­je­teis­sa poik­keuk­set­ta löy­ty­viä vir­tu­aa­li­ve­ro­tu­lo­ja. En tie­dä kuka tai ket­kä tuon Per­su­jen bud­je­tin ovat todel­li­suu­des­sa teh­neet, mut­ta minä olin aina­kin todel­la yllät­ty­nyt että oli­vat noin perus­teel­li­sen esi­tyk­sen saa­neet aikaan. Kes­kus­tan var­jo­bud­jet­ti taas vai­kut­taa aika vasem­mal­la kädel­lä tehdyltä.

  1. Oli sii­nä sel­vä vir­tu­aa­li­ve­ro­tu­lo, kun tuo kela­mak­su­jen palau­tus ei vai­kut­ta­nut mitään yri­tys­ten mak­sa­miin tuloveroihin.

 29. Jor­ma Nord­lin, Osmo

  Kum­pi­kin ajat­te­lee omal­ta kan­nal­taan maan paras­ta. Nobel voit­ta­ja Mart­ti Ahti­saa­ri edel­li­nen yli­pääl­lik­köm­me tote­si uhka-arvios­saan Nobel-puheen­sa yhtey­des­sä, että Poh­jois-Afri­kan väes­tö­pul­lis­tu­ma on kes­kei­sin maa­il­man­rau­haan liit­ty­vä uhka. 

  Kun on pal­jon jou­ti­las­ta huo­no-osais­ta nuor­ta väes­töä, ennus­mer­kit tule­vil­le levot­to­muuk­sil­le vah­vis­tu­vat. Nykyi­nen yli­pääl­lik­köm­me ei ole uskot­ta­val­la taval­la ilmais­sut omaa uhka-arvio­taan, joten tois­tai­sek­si toi­min edel­li­sen yli­pääl­lik­köm­me uhka-arvion edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.

  Mitä sit­ten tapah­tui tänä kevää­nä. Ara­bi­kuo­hun­ta, Gad­da­fin yli­rea­goin­ti ja Liby­an sota. Edel­li­sen yli­pääl­lik­köm­me uhka-arvio osoit­tau­tui oikeaksi.

  Joi­den­kin vih­rei­den käsi­tys sii­tä, että vah­va aseel­li­nen reser­vi oli­si nyky­maa­il­mas­sa tar­pee­ton, on vastuuton.

  Jor­ma Nord­li­nin käsi­tys, jos tul­kit­sin oikein, sii­tä, että lähia­luei­dem­me mah­dol­li­nen epä­va­kaus oli­si suu­rem­pi uhka Suo­men / maa­il­man rau­hal­le kuin Afri­kan väes­tö­pul­lis­tu­ma on vastuuton.

 30. Ajat­te­lit, että näl­kään tap­pa­mi­nen oli­si oiva kei­no hil­li­tä västönkasvua.”

  A) Näl­kään kuol­laan, ei tapeta!

  B) Idea on se, että nälän­hä­tään ei syn­ny niin pal­jon lap­sia, kun van­hem­mat ovat itse vel­vol­li­sia elät­tä­mään itsen­sä ja lapsensa.

 31. Osmo
  Voi­sit­te jos­kus siir­tyä siel­tä tal­vi­so­dan hur­mok­ses­ta täl­le vuosituhannelle

  Nime­no­maan tal­vi­so­dan hur­mos­ta kuvaa ajat­te­lu­mal­li, että asei­siin ei tar­vit­se lait­taa rahaa (kos­ka onhan meil­lä maa­il­man par­haat varus­mie­het eikä kukaan tän­ne kos­kaan hyökkää!)

  Soti­mi­nen on tek­nis­tä hom­maa, jos­sa raha ja kalus­to rat­kai­see, ei tal­vi­so­dan aikai­set hal­vat suk­si­mie­het tai joku jär­ki sii­tä, etteä soti­mi­nen ei ole jär­jel­lis­tä. Eikä sotien aloit­ta­mi­ses­sa ole ennen­kään ollut mitään jär­keä, joten voi­daan olet­taa että myös tule­vai­suu­des­sa käy­dään täy­sin idioot­ti­mai­sia sotia. Sitä­pait­si N:n riit­ti vain uha­ta ase­voi­mil­la ja suo­mes­sa totel­tiin. Tilan­tee­seen näh­den tar­peek­si vah­va armei­ja antaa sel­kä­no­jaa myös poliit­tis­ta pai­nos­tus­ta vastaan.

  1. Ongel­ma­na on, että halu­taan toi­saal­ta nyky­ai­kai­sia asei­ta ja toi­saal­ta yllä­pi­tää muse­aa­lis­ta asevelvollisuusarmeijaa.

 32. JTS:

  Miten Suo­meen saa­tai­siin vuon­na 2012 jo yli sata hen­keä, jot­ka ansait­se­vat yli miljoonan?

  Teke­mäl­lä höl­möä talous­po­li­tiik­kaa ja romut­ta­mal­la maan ja yhteis­kun­nan par­haat puolet.

  JTS:

  Epä­ta­sa-arvon vai­ku­tuk­sis­ta yhteis­kun­taan kiin­nos­tu­neen kan­nat­taa kat­soa tämä TED esitys

  Kun Suo­mes­sa puhu­taan tuloe­rois­ta, rik­kaim­mat 5000 hen­keä kan­nat­taa jät­tää pois – siis Whahl­roos, Erk­ko ja muu­ta­mat fir­man­sa myy­neet. Vaik­ka hei­tä vero­tet­tai­siin kuiin­ka pal­jon tahan­sa, ei sii­tä pal­joa heru.

  Kyse on myös tasa-arvos­ta eikä pel­käs­tään rahan saa­mi­ses­ta. Nuo ovat mer­kit­tä­viä val­lan­käyt­tä­jiä pait­si muu­ten myös raho­jen­sa kaut­ta. (Toi­saal­ta omai­suus kyl­lä lai­naa uskot­ta­vuut­ta omistajalleen.)

 33. Paras tapa vähen­tää syn­ty­vyyt­tä on talous­kas­vu ja sii­hen liit­ty­vä moder­ni­saa­tio. Kehi­tys­a­pu ei suin­kaan ole osa­syy­nä väes­tö­rä­jäh­dyk­seen Afri­kas­sa sik­si, että se aiheut­tai­si talous­kas­vua (joka tämän myyt­ti­sen käsi­tyk­sen mukaan joh­tai­si sii­hen että ihmi­sil­lä oli­si rahaa elät­tää laa­jem­paa per­het­tä jne). Kehi­tys­a­pu on osa­syy­nä väes­tön­kas­vuun sik­si, että se (useim­mi­ten) epä­on­nis­tuu syn­nyt­tä­mään talouskasvua.

 34. Soi­nin­vaa­ra

  Voi­sit­te jos­kus siir­tyä siel­tä tal­vi­so­dan hur­mok­ses­ta täl­le vuosituhannelle

  Ja sit­ten toi­saal­ta näi­tä fuku­yamo­ja (‘nyt asiat ovat toi­sin ja parem­min’) oli jo ennen vii­me vuo­si­sa­dan lop­pua. Tois­tai­sek­si he ovat jou­tu­neet pettymään.

 35. Kal­le:

  Epä­ta­sa­pai­no, täs­sä tapauk­ses­sa Suo­men yksi­puo­li­nen aseis­ta­rii­sun­ta ja Venä­jän voi­ma­kas varus­tau­tu­mi­nen, tapaa joh­taa konfliktiin. 

  Ja siis Kana­da on jat­ku­vas­sa uhas­sa jou­tua USA:n hyök­käyk­sen koh­teek­si? Sen soti­las­bu­dejt­ti suh­tees­sa USA:n vas­taa­vaan on alle puo­let sii­tä, mitä Suo­men soti­las­bu­de­jet­ti on Venä­jään ver­rat­tu­na. Sil­lä on myös pit­kä val­tion­ra­ja, pal­jon luon­non­rik­kauk­sia, pie­ni väen­ti­heys, jne., asioi­ta, joil­la Suo­men varus­tau­tu­mi­sen­tar­vet­ta aina perustellaan.

  Tuo oli tie­ten­kin sar­kas­mia. USA ei hyök­kää Kana­daan, kos­ka sil­le on pal­jon enem­män hyö­tyä kau­pan­käyn­nis­tä sen kans­sa kuin sii­tä, mitä se voi­si sota­voi­min saa­vut­taa. Ja juu­ri tähän on Suo­men­kin pal­jon jär­ke­väm­pää pyr­kiä Venä­jän suh­teen kuin sii­hen, että haki­sim­me pari­teet­tia ase­voi­mien tuli­voi­man suh­teen (tätä­hän emme iki­maa­il­mas­sa ydin­a­se­val­tioi­den kans­sa saavuta). 

  Syvä rau­han­ti­la Län­si-Euroo­pan alu­eel­la vii­meis­ten vuo­si­kym­me­nien aika­na ei ole joh­tu­nut sii­tä, että siel­lä ole­vat maat oli­si­vat soti­laal­li­ses­ti tasa­vah­vo­ja, vaan sii­tä, että ovat tul­leet riip­pu­vai­sik­si toi­sis­taan taloudellisesti.

 36. > Ongel­ma­na on, että halu­taan toi­saal­ta nyky­ai­kai­sia asei­ta ja toi­saal­ta yllä­pi­tää muse­aa­lis­ta asevelvollisuusarmeijaa.

  Mitä muse­aa­lis­ta ase­vel­vol­li­suusar­mei­jas­sa on?

 37. Mik­ko,

  Olen hyvin tie­toi­nen väes­tön­kas­vun kehi­tyk­ses­tä. Vedin Malt­husin peliin aivan tar­koi­tuk­sel­la. Itse asias­sa se, että väes­tön­kas­vu ei enää ole eks­po­nen­ti­aa­lis­ta, on merk­ki sii­tä että ympä­ris­tön kan­to­ky­vyn raja on jo glo­baa­lis­sa mit­ta­kaa­vas­sa ylitetty.

  Uusiu­tu­mat­to­mat resurs­sit kulu­te­taan pit­käl­ti logis­ti­sen käy­rän mukaan, ja monien uusiu­tu­mat­to­mien luon­non­va­ro­jen tuo­tan­non huip­pu­pis­te on jo yli­tet­ty tai sen ylit­ty­mi­nen on lähel­lä. Ja uusiu­tu­vat­kin resurs­sit voi­vat laka­ta ole­mas­ta uusiu­tu­via yli­ku­lu­tuk­sen vuok­si (kala­kan­nat, metsät).

  Ihmis­kun­nan väes­tön­kas­vun hii­pu­mi­nen ei ole näh­däk­se­ni seu­raus­ta niin­kään poli­tii­kas­ta vaan mate­ri­aa­li­ses­ta pakos­ta. Olen hyvin vah­vas­ti sii­nä uskos­sa että glo­baa­lis­sa mit­ta­kaa­vas­sa ihmis­la­ji ei lisään­ty­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­sään sen älyk­kääm­pi kuin bak­tee­ri­kas­vus­to; Sikä­li kun ravin­toa riit­tää, bak­tee­ri­kas­vus­to täyt­tää koko pet­ri­mal­jan. Nyt “ravin­nos­ta” on kulu­tet­tu jo mer­kit­tä­vä osa, ja kas­vu hidastuu.

  1. Tapio Pel­to­nen
   Väes­tön­kas­vun hidas­tu­mi­nen joh­tuu syn­ty­vyy­den hidas­tu­mi­ses­ta, eri­tyi­ses­ti Aasias­sa. Ei kuol­lei­suu­den nousus­ta. Syn­ty­vyy­den las­ku joh­tuu elin­ta­son nousus­ta ja mate­ri­aa­lis­ten arvo­jen yli­val­las­ta. Korean tai Ita­lian mata­la syntyvy6ys ei joh­du mis­tään eko­lo­gi­ses­ta tie­toi­suu­des­ta, Kii­nan kyl­lä johtuu.

 38. Osmo:

  Optioi­ta ei vero­te­ta pää­oma­tu­loi­na (Suo­mes­sa) vaan palk­ka­tu­loi­na. Sik­si ne mak­se­taan sii­hen maa­han, jos­sa juu­ri sil­lä het­kel­lä väit­tää asuvansa.

  Ei se nyt ihan noin lep­sua ole (“mis­sä väit­tää asu­van­sa”). Ansio­tu­lo­jen vero­tuk­sen siir­ty­mi­seen toi­seen maa­han edel­lyt­tää ihan oikea­ta ja tosial­lis­ta muut­ta­mis­ta. Lisäk­si Suo­men verot­ta­ja on tul­kin­nut asi­aa siten, että tar­kas­tel­laan mil­tä ajal­ta optiot on myön­net­ty ja on vero­tet­tu myös ulko­maan­ko­men­nuk­sel­la ole­vien optio­tu­lo­ja Suo­mes­sa sil­tä osin, kuin on kat­sot­tu, että kysei­nen palk­kio on ansait­tu Suomessa.

  Tosia­sial­li­ses­ti palk­ka­tu­lo­jen siir­tä­mi­nen vero­tet­ta­vak­si ulko­mail­le on erit­täin vai­ke­aa ja har­vi­nais­ta. Sitä vas­toin pelk­kiä pää­oma­tu­lo­ja naut­ti­vien vero­pa­ko­lai­suus on huo­mat­ta­van pal­jon hel­pom­paa. Sitä aja­tel­len vero­po­li­tiik­ka on lyhyt­nä­köis­tä, kun roko­te­taan pel­käs­tään suu­ria pää­oma­tu­lo­ja (4 pro­sent­tiyk­si­kön nos­to vero­kan­taan 2012) ja suu­ret optio­tu­lot nos­te­taan edel­leen n. 10 pro­sent­tiyk­sik­köä alem­mal­la verol­la, kuin optioi­den kul­ta-aikaan 1997–2002.

 39. Nenä­päi­väs­sä kerä­tään rahaa ehkäi­se­mään nais­ten ympärileikkauksia.

  TV2:n nenä­päi­vä­oh­jel­man insert­ti oli jär­kyt­tä­vä. Nuor­ta tyt­töä sil­po­taan niin kau­an, että luut tuntuvat…

  Inser­tis­sä ei ilmen­nyt, miten rahan lah­joit­ta­mien estäi­si 90 mil­joo­nan tytön ympä­ri­leik­kaus­ta ja sil­po­mis­ta vuosittain.

  Rahal­la ei tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia lope­te­ta. Ympä­ri­leik­kaus pitää kri­mi­na­li­soi­da joka iki­sess­tä maas­sa. Mik­si sitä ei ole tehty?

 40. EDIT
  Nenä­päi­väs­sä kerä­tään rahaa ehkäi­se­mään nais­ten ympärileikkauksia.

  TV2:n nenä­päi­vä­oh­jel­man insert­ti oli jär­kyt­tä­vä. Nuor­ta tyt­töä sil­po­taan niin kau­an, että luut tuntuvat…

  Inser­tis­sä ei ilmen­nyt, miten rahan lah­joit­ta­mien estäi­si 2–3 mil­joo­nan tytön ympä­ri­leik­kaus­ta ja sil­po­mis­ta vuosittain.

  Rahal­la ei tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia lope­te­ta. Ympä­ri­leik­kaus pitää kri­mi­na­li­soi­da joka iki­sess­tä maas­sa. Mik­si sitä ei ole tehty?

 41. Oli sii­nä sel­vä vir­tu­aa­li­ve­ro­tu­lo, kun tuo kela­mak­su­jen palau­tus ei vai­kut­ta­nut mitään yri­tys­ten mak­sa­miin tuloveroihin.”
  Ja jäl­leen uus­li­be­raa­li­set talous­o­pit put­kah­ta­vat pin­taan. Eli mie­les­tä­si jul­ki­sen sek­to­rin kulu­tus menee kank­ku­lan kai­voon ja joten­kin hävi­ää? Edel­leen­kin Per­sut on pis­tä­mäs­sä tuon Kela-mak­sun palau­tuk­ses­ta saa­dun 900 mil­joo­naa takai­sin talou­teen esim. kun­tien val­tio­no­suuk­sien kaut­ta. Täl­lä rahal­la voi­daan vaik­ka kor­ja­ta nii­tä home­kou­lu­ja, jol­loin ura­kan saa­neen raken­nus­yri­tyk­sen vero­tet­ta­va tulo­kin kas­vaa. Ja kuten jo tote­sin, niin Per­sut itsea­sias­sa aliar­vioi­vat var­jo­bud­jet­tin­sa talous­kas­vua ja työl­li­syyt­tä paran­ta­van vai­ku­tuk­sen, sil­lä pis­tä­vät myös kehi­ty­sa­vus­ta leik­kaa­man­sa 250 mil­joo­naa jul­ki­seen kulu­tuk­seen. Kyl­lä tuol­la­kin sum­mal­la joku­nen home­kou­lu kor­ja­taan tai muu­ta­ma tuhat sai­raan­hoi­ta­jaa ja opet­ta­jaa palkataan.

  Perus­suo­ma­lais­dert halua­vat lopet­ta Suo­men kehi­ty­sa­vun, jol­la esi­mer­kik­si aute­taan perhesuunnittelussa.”

  Ei. Perus­suo­ma­lai­set halua­vat lei­ka­ta kehi­tys­a­pua 250 mil­joo­nal­la. Tämän jäl­keen­kin Suo­mi upot­tai­si kehi­tys­a­puun vuo­sit­tain mel­kein 900 miljoonaa.

  1. Per4ussuomalaiset halua­vat siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tet­tä ener­gian vero­tuk­ses­ta palk­ka­ve­roi­hin. Tämä muu­tos tuot­taa työttömyyttä.

 42. juhi­lus
  Edel­leen­kin Per­sut on pis­tä­mäs­sä tuon Kela-mak­sun palau­tuk­ses­ta saa­dun 900 mil­joo­naa takai­sin talou­teen esim. kun­tien val­tio­no­suuk­sien kautta.

  Tuo on vasem­mis­to­lais­ten ikio­ma iki­liik­ku­ja ja run­sau­den­sar­vi. Ei ole mitään väliä vaik­ka kuin­ka vero­tet­tai­siin, kun­han rahat jae­taan sin­ne ja tän­ne takaisin.

  Jos tuo oikeas­ti toi­mi­si, Suo­mes­sa ei oli­si kos­kaan ollut ainut­ta­kaan lamaa.

 43. Tämä käsi­tys, jon­ka mukaan vero­jen kerää­mi­nen ja “palaut­ta­mi­nen talou­teen” oli­si muka joten­kin raken­ta­vaa ja työl­lis­tä­vää, ei ylei­ses­tiot­taen ole kyl­lä mis­tään kotoi­sin. Kan­sal­li­nen sääs­tä­mi­sas­te on jo nyt nega­tii­vi­nen, joten fis­kaa­li­nen ali­jää­mä nyt vaan ei voi oikein olla pal­joa sen tehok­kaam­paa kuin yksi­tyis­ten reaa­li­tu­lo­jen kasvattaminen.

  Ja täs­sä ei edes puu­tu­ta kan­nus­tin­vai­ku­tuk­seen. Jos työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen teh­dään useam­man pro­sen­tin kal­liim­mak­si, niin palk­kaus­ha­lut putoa­vat; mar­gi­naa­lil­la täl­lä het­kel­lä ollaan koko ajan kipu­ra­joil­la teol­li­suu­des­sa­kin. Mora­li­soin­ti sii­tä, että “työn­te­ki­jät tuot­ta­vat kes­ki­mää­rin voit­toa” on myös täy­sin häi­riin­ty­nyt­tä ja sivuut­taa koko­naan kaik­ki perus­ta­van­laa­tui­set talou­del­li­set realiteetit.

 44. Suur­ten ikä­luok­kien siir­tyes­sä elä­kei­kään myy­dään myös elä­män­työ­nä kehi­te­tyt yri­tyk­set — 2010 monet suur­ten pää­oma­tu­lo­jen saa­jat myi­vät elämäntyönsä. 

  Pal­jon­ko yri­tyk­sen­sä myyn­nis­tä on ran­gais­ta­va? Siis erityisesti. 

  Kurt Von­ne­gut kir­joit­ti novel­lin, jos­sa tasa-arvoa tuet­tiin, sil­lä että mui­ta lah­jak­kaam­pia estet­tiin käyt­tä­mäs­tä aivo­jaan enem­pää kuin vähem­män lah­jak­kaat käyttävät. 

  Tulo­jen tasa-arvoa lisä­tään hel­pos­ti, jos jul­ki­sen puo­len palk­ko­ja alen­ne­taan 20%, las­ke­kaa itse.

 45. JTs, kir­joi­tit

  >Tulo­jen tasa-arvoa lisä­tään hel­pos­ti, jos jul­ki­sen puo­len palk­ko­ja alen­ne­taan 20%, las­ke­kaa itse.

  Yri­tin las­kea, mut­ta las­kel­ma­ni eivät osoit­ta­neet väit­tä­mää­si todek­si. Voi­si­ko ker­toa miten minun pitäi­si las­kea, jot­ta ymmär­täi­sin väit­tee­si todenperäisyyden?

 46. Ole­te­taan, että Suo­mi mak­saa vuon­na 2015 1,5 mil­jar­dia kehi­tys­a­pua. Sii­tä palau­tuu vain osa talou­tem­me kier­toon, täl­löin aiheu­tuu erään­lais­ta vaih­to­ta­seen ali­jää­mää. Ole­te­taan, että avus­ta mil­jar­di jää pysy­väs­ti ulko­mail­le, vas­taa­vas­ti Suo­men heik­ko-osai­sil­le oli­si voi­nut antaa aina­kin 2,5 mil­jar­dia. 2,5 mil­jar­dis­ta oli­si palau­tu­nut lähi­kau­pan kas­san kaut­ta veroi­na puo­let takai­sin val­tion kas­saan. Niin ja pitäi­si­kö ottaa huo­mioon mah­dol­li­set mene­te­tyt ker­ran­nais­hyö­dyt? Ja eikö se vel­ka­kin pidä kor­koi­neen mak­saa takaisin?

  Ja 0,7 % BKT:sta kuu­los­taa vähäl­tä, mut­ta miten BKT oikein muo­dos­tuu? Brut­to­kan­san­tuo­te-osuus ei ker­ro oikeas­taan mitään sii­tä, mitä tuol­lai­nen talou­den ulko­puo­lel­le siir­ret­ty varan­to oikeas­ti kus­tan­taa, vel­ka jou­du­taan kui­ten­kin tie­naa­maan vien­nis­tä tavoi­tel­ta­val­la vaih­to­ta­seen yli­jää­mäl­lä. Kyse on kui­ten­kin ker­ran­nais­vai­ku­tuk­si­neen useis­ta pro­sen­teis­ta vien­nin arvosta.

  Jotain ker­too se, että teke­miä­ni mini­gal­lup­pien mukaan kehi­ty­sa­vun suu­ruus­luo­kak­si arvel­laan muu­ta­maa sataa mil­joo­naa. Kyse on koh­tuul­li­sen tehot­to­mas­ta avus­ta, joka voi­tai­siin sijoit­taa myös suo­ma­lai­seen van­hus­ten­huol­toon. Ei ole mitään takui­ta hyvin­voin­ti­val­tion ole­mas­sao­los­ta muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen kulut­tua. Sai­ras tilanne!

  *Hmm. Poh­din tätä asi­aa itseop­pi­nee­na, ter­mit hakuses­sa ja aja­tus sol­mus­sa.* Ps. Ode voi­si sel­ven­tää onko poh­ja­tie­dot­to­mas­sa aja­tel­mas­sa­ni mitään todellisuuspohjaa?

 47. Pitäi­si­kö kehi­ty­sa­vus­ta käyt­tää osa niin, että lobat­tai­siin kehi­tys­mai­den vel­ko­jen anteek­sian­ta­mi­sen puo­les­ta. Tilan­ne on vaikea:

  Kan­sain­vä­li­nen Jubi­lee-vel­ka­kam­pan­ja arvioi kui­ten­kin vuon­na 2008, että köy­him­mil­lä mail­la on 400 mil­jar­din dol­la­rin edes­tä vel­ko­ja, joi­ta ne eivät kos­kaan pys­ty mak­sa­maan. Lisäk­si aikoi­naan epäi­lytt­tä­vin perus­tein dik­taat­to­reil­le myön­net­ty­jä vel­ko­ja on 500 mil­jar­din dol­la­rin edestä.”

  http://www.maailmantalous.net/?q=fi/node/108

  Mis­sä mää­rin tää jee­sais köy­him­pien mai­den talouskasvua?

 48. Täs­sä­kin ket­jus­sa on hei­tet­ty rasis­mi­kir­vei­tä. Vih­rei­den Jani Toi­vo­sel­la on ulko­maa­lais­taus­ta. Sil­ti hänet on äänes­tet­ty Suo­men edus­kun­taan ja par’ai­kaa hän tans­sii MTV3:n Tans­sii täh­tien kans­sa ‑ohjel­mas­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ylei­sö äänes­tää täl­lä­kin ker­taa jatkoon.

  Minä en usko, että Suo­mes­sa on ylei­ses­ti on rasis­mia tai rotu­vi­haa. Kyl­lä minua­kin potut­ti, kun kol­me soma­li­mies­tä rauk­ka­mai­ses­ti varas­ti minul­ta kän­ny­kän. Jou­duin ilman puhe­lin­ta mel­koi­seen pulaan.

  Täl­lais­ten jen­gien koh­dal­la paras­ta kotout­ta­mis­ta on nol­la­to­le­rans­si ja kään­nyt­tä­mi­nen koti­maa­han. Kyl­lä he siel­lä­kin ryös­te­lyl­lä pärjäävät.

  Mie­li­pi­tee­see­ni ei ole vai­kut­ta­nut tip­paa­kaan hei­dän etni­nen taus­tan­sa. Aivan samaa miel­tä oli­sin, jos Soma­lias­sa syn­ty­nyt suo­ma­lai­nen muut­tai­si Suo­meen ja ryh­tyi­si katu­jen sissiksi.

  Näi­tä Jani Toi­vo­sia ja rehel­li­siä maa­han­muut­ta­jia me tar­vit­sem­me. Emme pum­me­ja emme­kä rikol­li­sia emme­kä poru­koi­ta, jot­ka teke­vät omia yhteis­kun­ti­aan suo­ma­lai­seen yhteiskuntaan.

 49. Uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mi­sen piti tuo­da meil­le hal­paa säh­köä. Mut­ta miten kävi­kään? Ener­gian hin­ta on nous­sut 100 pro­sent­tia vii­meis­ten vuo­sien aikana. 

  Ja sitä ener­gia­ve­roa pitäi­si vie­lä korot­taa, ja ottaa vien­ti­teol­li­suu­des­sa ja pal­ve­luis­sa työ­tä teke­vil­tä edel­leen lisää vero­ja Viher­hör­hö­jen uto­pis­ti­sen sos­su­hyy­sää­mi­sen rahoittamiseksi? 

  Puhu­mat­ta­kaan jär­jet­tö­mäk­si pöhöt­ty­neen jul­kis­hal­lin­non tur­hak­kei­den palk­ko­jen ja auto­maat­tis­ten indek­si­ko­ro­tus­ten rahoit­ta­mi­ses­ta. Suo­mi on Krei­kan tiellä. 

  Jos­sain vai­hees­sa Suo­meen on pak­ko tul­la koko tämän pel­lei­lyn rahoit­ta­van kes­ki­luo­kan etu­ja aja­va puo­lue. Se on väistämätöntä.

 50. Tus­kin kenel­lä­kään jär­ke­väl­lä suo­ma­lai­sel­la on mitään kun­nol­li­sia maa­han­muut­ta­jia vas­taan. Paras nais­puo­li­nen ystä­vä­ni exää­ni lukuun otta­mat­ta on turk­ki­lais­taus­tai­nen. Hän on kyl­lä aika kriit­ti­nen huo­non maa­han­muu­ton suh­teen.. Rikol­li­suus ja KELA-peräi­nen maa­han­muut­to harmittaa.

  Kave­ri­ni vai­mo asuu Botswa­nas­sa vie­lä tois­tai­sek­si, kos­ka Suo­meen pää­sy kes­tää hyvin pit­kään oles­ke­lu­lu­pa­jo­no­jen pituu­den vuok­si. Tämä nai­nen on kou­lu­tuk­sel­taan mat­kai­lu­työn­te­ki­jä, puhuu täy­del­lis­tä englan­tia ja on asen­ne kun­nos­sa. Sopeu­tuu toden­nä­köi­ses­ti hyvin, mut­ta saa näh­dä pää­see­kö avio­mie­hen­sä luo. Tämän nai­sen vel­jel­lä on 50 huo­neen maja­ta­lo ja upo­uusi c‑sarjan mer­su kätei­sel­lä ostet­tu­na. Botswa­naa vau­ras­tut­taa Ete­lä-Afri­kan lähei­syys ja suo­rat sijoi­tuk­set. Afri­kas­sa työs­ken­nel­lyt kave­ri­ni arvos­te­li kär­jek­kääs­ti kehitysapupolitiikkaa. 

  Maa­han­muut­to­kri­tiik­ki koh­dis­tuu poli­tiik­kaan, ei ihmi­siin. Jos har­mit­taa, niin on vai­ku­tet­ta­va poli­tiik­kaan. Huma­ni­tää­ri­ses­sä näräs­tää tuli­joi­den kes­ki­mää­räi­nen koos­tu­mus ja sel­keäs­ti hei­kos­ti sopeu­tu­vat tie­tyt ja samat tuli­ja­ryh­mät. Suu­ret sopeu­tu­mat­to­mien mas­sat aiheut­ta­vat val­ta­van talou­del­li­sen rasit­teen. Huol­to­suh­de heikkenee…

  Toi­sel­ta “suvait­se­val­ta” kave­ril­ta­ni isket­tiin vuo­sia sit­ten Hel­sin­gis­sä leu­ka murs­kak­si etnis­ten suo­si­mas­sa baa­ris­sa. Toi­nen soma­li hyök­kä­si takaa­päin roik­ku­maan kau­laan ja toi­nen hak­ka­si leu­an murs­kak­si. Titaa­ni­ruu­veil­la hoi­tui kun­toon ja oikeu­des­sa sel­vi­si, että soma­leil­la oli näl­kä­vuo­sien mit­tai­nen rikos­taus­ta. Syy­nä hyök­käyk­seen oli tupa­kan sipai­se­mi­nen vahin­gos­sa huulilta.

  Huma­ni­tää­ri­sis­sä toki myös hyviä tuli­joi­ta. Tiuk­kaa vali­koin­tia kehiin tai hum. maa­han­muut­to lope­tet­ta­va koko­naan! Ehkä se kan­nat­taa lopettaa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.