Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.11.2011

Kokouk­sen alus­sa lau­ta­kun­ta haas­tat­te­li kol­mea lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kök­si hake­nut­ta, Ante­ro Alkua, Vil­le Leh­mus­kos­kea ja Lee­na Silf­ven­ber­giä. Esit­te­li­jän kan­ta asi­aan tulee jul­ki tänään, kun lau­ta­kun­nan lis­ta ilmes­tyy KSV:n sivuille.

[Lisäys 2.11.2011: Viras­to­pääl­lik­kö esit­tää vir­kaan Vil­le Lehmuskoskea]

Töö­lön kirkko

Asia jäi pöy­däl­le. Kos­ka olin asias­sa vai­mo­ni seu­ra­kun­nal­lis­ten har­ras­tus­ten vuok­si esteel­li­nen, en tie­dä miksi.

Hert­to­nie­men asemakaava

Pöy­däl­le, kos­ka asia on niin iso.

Itse kau­his­te­lin lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin hin­taa, 40 000 – 80 000 euroa/paikka. Kym­me­nen mil­joo­nan inves­toin­ti sii­hen, että 200 ihmis­tä voi tul­la päi­vit­täin met­roa­se­mal­le omal­la autol­laan sen sijaan, että vai­vau­tui­si­vat bus­siin. Tätä kal­liim­paa jouk­ko­lii­ken­net­tä on vai­kea kuvi­tel­la. Kan­na­tan kyl­lä jouk­ko­lii­ken­net­tä, mut­ta sen­kin pitäi­si olla kustannustehokasta.

Kysyin, voi­si­ko pysä­köin­ti­paik­ko­ja lait­taa kaup­pa­kes­kus Her­tan katol­le. Tai jos ei voi, voi­si­ko mata­lan kau­pan pääl­le raken­taa asuintaloja.

Ylei­ses­ti suun­ni­tel­maa kui­ten­kin kiiteltiin.

Ete­läis­ten kau­pun­gi­no­sien liikennesuunnitelma

Asia pan­tiin pöy­däl­le, kos­ka lau­ta­kun­nas­ta oli moni pois­sa ja kos­ka val­tuus­to­ryh­mät halua­vat käsi­tel­lä asiaa.

Suun­ni­tel­mas­ta tosi­aan­kin päät­tää HSL:n hal­li­tus, mut­ta kos­ka HSL on kun­tayh­ty­mä, kau­pun­ki voi peri­aat­tees­sa jopa mää­rä­tä edus­ta­jan­sa toi­mi­maan halua­mal­laan taval­la. Hel­sin­gil­lä on hal­li­tuk­ses­sa enem­mis­tö. Omis­ta­jaoh­jaus­ta nou­da­te­taan ensi tors­tai­na, kun val­tuus­to­ryh­mien bud­jet­ti­so­pu pan­naan sisään HSL:n tarif­fei­hin, oli­vat HSL:n hel­sin­ki­läi­set hal­li­tuk­sen jäse­net asias­ta mitä miel­tä hyvän­sä. (Hel­sin­ki hyväk­syy sisäi­seen näyt­tö­lip­puun vain pro­sen­tin korotuksen)

Todet­ta­koon, että ratik­ka­kis­ko­jen vetä­mis­tä Meri­ka­dul­le vas­tus­tet­tiin esi­mer­kik­si sik­si, että ne ovat lii­an kal­lii­ta, jol­loin hyö­ty­suh­tees­ta tuli huo­no. Eivät ne kui­ten­kaan yhtä pal­jon oli­si mak­sa­neet kuin ne 200 lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­kaa Hert­to­nie­mes­sä. Mat­kus­ta­jia oli­si enem­män kuin 200/päivä.

Tämä on osit­tais­tar­kas­te­lu, kos­ka Kruu­nun­haan yhteyk­siä ei tar­kas­tel­la, vaik­ka nii­hin teh­dään sel­viä muutoksia.

Haa­gan kaava

Kii­tos nimi­mer­kil­le Mik­ko hyväs­tä huo­mios­ta. Kysyin, oli­si­ko haluk­kuut­ta palaut­taa asia niin, että raken­ta­mi­nen ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ten fobiois­ta huo­li­mat­ta lai­tet­tai­siin kadun var­teen ja tehok­kuut­ta nos­tet­tai­siin olen­nai­ses­ti Joke­ri-lin­jan var­rel­la (tule­vai­suu­des­sa ratik­ka) ja ase­man vie­res­sä. Elielk Saa­ri­sen ties­tä pitäi­si teh­dä katu­mai­nen, mut­ta park­ki­kent­tä kadun var­res­sa ei sitä ole. Oli­si ehkä ollut, mut­ta asial­la oli kii­re. Kyse oli vain vuon­na 2002 teh­dyn (huo­non) kaa­van päi­vi­tyk­ses­tä sal­li­mal­la yksi ker­ros enem­män, jot­ta kovin kal­lii­ta talo­ja yli­pään­sä kan­nat­tai­si raken­taa. Kai­vin­ko­ne kuo­pii jo her­mo­tu­nees­ti maa­ta ton­tin nur­kal­la, eikä raken­ta­mis­ta­voit­teis­ta halut­tu jää­dä yhä taas jäl­keen. Minä oli­sin palaut­ta­nut, kos­ka kaa­vat teh­dään sadak­si vuo­dek­si ja tämä kaa­va on van­hen­tu­nut, mut­ta eteen­päin se meni. Kau­pun­gin­hal­li­tus voi pysäyt­tää, jos hyväk­syy oman raken­ta­mis­ta­voit­teen­sa alentamisen.

Suo­ja­tei­den huo­mio­va­lo­jen kokeilu

Eivät olleet kaik­ki oikein toi­mi­neet. Vilk­ku­va­lon pys­tyi lau­kai­se­maan myös ohi­kul­ke­van bus­sin tuot­ta­ma läm­pö ja ris­teyk­ses­sä oikai­se­va jalan­kul­ki­ja tai pyö­räi­li­jä tul­les­saan pois kadul­ta. Lait­teet eivät olleet myös­kään saa­neet autoi­li­joi­ta nou­dat­ta­maan tie­lii­ken­ne­la­kia, mut­ta ole­tet­tiin, että autoi­li­ja kui­ten­kin huo­maa jalan­kul­ki­jan her­kem­min. Har­va kui­ten­kaan ajaa tar­koi­tuk­sel­la pääl­le, vaik­ka lain kun­nioi­tus onkin muu­ten heik­koa. Kokei­lua jat­ke­taan. Romp­peet siir­re­tään paik­koi­hin, jois­sa ei voi oikais­ta, ja yri­te­tään kehit­tää parempia.

 

61 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.11.2011”

 1. Ante­ro Alku lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö­nä oli­si erään unel­man täyt­ty­mys. Enem­mis­tö Ry:n ympy­rä oli­si vih­doin sulkeutunut.

 2. Eril­li­nen lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti on täy­sin jär­je­tön­tä nime­no­maan kus­tan­nus­syis­tä, ja sen rahat kan­nat­taa sijoit­taa johon­kin tuot­ta­vam­paan jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Ainoa tapa miten sen saa toi­mi­maan on että kaup­po­jen park­ki­hal­le­ja käy­te­tään lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin päi­vä­sai­kaan kun nii­den asion­ti­käyt­tö­piik­ki on illal­la, ja samo­ja paik­ko­ja voi käyt­tää vie­lä asu­kas­py­sä­köin­tiin jon­ka piik­ki on öisin. Mut­ta HSL ei voi tuo­ta yksin määrätä.

  KH voi kor­ja­ta sen Haa­gan kaa­van niin­kin että tont­tia pie­nen­ne­tään sen ver­ran että jat­kos­sa mah­tuu sen ja Eliel Saa­ri­sen tien väliin talo­ja. Voi ne 16 pysä­köin­ti­paik­kaa sitä odo­tel­les­sa sii­nä olla.

 3. Se Meri­ka­dun rata on oikeas­ti vähän ongel­mal­li­nen nim­byis­tä riip­pu­mat­ta­kin. Kor­kea­vuo­ren­ka­tua Teol­li­suus­ka­dul­le sai­si kui­ten­kin ver­rat­taen kivut­to­mas­ti kis­kot, tosin siel­tä sit­ten läh­tee esim. toi­sel­ta puo­lel­ta park­ki­pai­kat. Anek­doot­ti­na sen kapeu­des­ta pysä­köin­nis­tä joh­tuen, yksi kau­nis kesä­päi­vä ihmet­te­lin mik­si bus­si 16 sei­soo kes­kel­lä Kap­tee­nin­ka­tua. No se odot­taa että toi­nen bus­si 16 pää­see ensin tule­maan Kor­kea­vuo­ren­ka­tua, ei sii­tä tosin mah­du samaan aikaan hen­ki­lö­au­to­kaan. Jos tuol­lai­sil­le kaduil­le ei saa teh­dä mitään niin ei niil­lä kan­na­ta ajaa jouk­ko­lii­ken­net­tä lainkaan.

  Telak­ka­ka­tu ei ole täs­sä suh­tees­sa ongel­mal­li­nen, se koko rata­han­ke on ver­rat­taen help­po. Mut­ta Fre­da on eri juttu. 

  Fre­da on 14,5 met­riä leveä katu. Sää­dyl­li­nen mini­mi­le­veys jal­ka­käy­tä­väl­le on 3,0 met­riä, enem­män on parem­pi, ja jalan­kul­ki­jat on kui­ten­kin se ykkösprio­ri­teet­ti. Ratik­kais­tat (kak­si) on 6,4 met­riä ja yhteen suun­taan ehkä 3,5, auto­kais­tat 3,0 — 3,5 kpl, pysä­köin­ti­kais­ta 2,2 — 2,5, bus­si­kais­ta aina­kin 3,5 (bus­si on pei­lei­neen 3,15) ja mie­lel­lään enem­män. Fil­la­ri­kais­tat on min 1 ja jär­ke­väs­ti 1,5 suun­taan­sa. Las­kee tuos­ta mikä on mahdollista.

  Spek­sit Fredri­kin­ka­dun suun­nit­te­lul­le ei voi olla että siel­lä on kaik­ki mah­dol­li­set kul­ku­neu­vot ja pysä­köin­ti­paik­ko­ja, tom­moi­sia katu­ja ei voi komi­tea­suun­ni­tel­la. Maan­tie­teel­le emme voi mitään, kuten eräs taan­noi­nen kokoo­mus­vai­kut­ta­ja totesi.

  Minus­ta Fre­das­ta kan­nat­tai­si teh­dä Alek­sin tapai­nen katu fil­la­ri­kais­toil­la ryy­di­tet­ty­nä, tai jos halu­aa teh­dä tai­det­ta niin vaik­ka joten­kin näin http://cyclingauckland.co.nz/wp-content/uploads/2011/06/vision.jpg Mut­ta jos ei saa teh­dä kun­nol­la niin mie­luum­min ei teh­dä sit­ten mitään. Voi sen 14/18 päät­tää Kamp­piin­kiin tai vitos­ra­ti­kan kään­tää Kai­vo­ka­dul­le tai Jät­kä­saa­reen, kävel­len­kin pää­see Fre­daa nopeam­min kuin pai­kal­laan sei­so­val­la ratik­kal­la tai bussilla.

 4. Asia jäi pöy­däl­le. Kos­ka olin asias­sa vai­mo­ni seu­ra­kun­nal­lis­ten har­ras­tus­ten vuok­si esteel­li­nen, en tie­dä miksi.”

  Kyl­lä tämä on ihan esteel­li­syys­pe­ri­aat­tei­den mukai­nen.* Oli­sit voi­nut pyy­tää vara­mie­he­si paikalle

  * Muis­tat­te­ko Koi­jär­vi-oikeu­den­käyn­nin. Yksi lau­ta­mies todet­tin myö­hem­min esteel­li­se­ki, kos­ka hän oli kui­va­tus­yh­tiön osa­kas, ja siten voi­tiin tul­ki­ta asian­osai­sek­si. HO ei kui­ten­kaan, asian vähä­pä­töi­syy­den vuok­si vaa­ti­nut oikeu­den­käyn­tiä uusittavaksi.

 5. Kos­ka lii­tyn­tä­pys­köin­ti­paik­ko­jen hin­ta on niin kova, pitäi­si miet­tiä kuin­ka pal­jon kysees­sä on todel­la lii­tyn­näs­tä. Toki osa on lii­tyn­tää, mut­ta osa on vain ilmai­sia pysä­köin­ti­paik­ko­ja met­roa­se­man vieressä.

  Hert­to­nie­mes­sä paik­ko­ja ei ole kovin­kaan pal­jon nyt (tie­tys­ti sii­nä on Her­tan park­ki­paik­ka lähel­lä), mut­ta nyt kai­vet­tai­siin 200 paik­kaa maan alle. En ymmär­rä miten tar­ve nyt yht’äk­kiä kas­vaa. Uudet asuin­ta­lot tule­vat ase­man vie­reen. Aina­kin maa­na­lai­sen lii­tyn­nän osal­ta voi­si vaa­tia voi­mas­sa ole­vaa mat­ka­lip­pua esim. 12 h pysä­köin­nin edel­ly­tyk­se­nä. Ei mak­sai­si pal­jon lait­taa port­ti pysä­köin­ti­lai­tok­seen sekä auto­maat­ti joka tulos­taa tuu­li­la­siin lai­tet­ta­van lapun. Ne jot­ka aja­vat ostok­sil­le met­roa­se­man liik­kei­siin voi­vat sit­ten mak­saa pysä­köin­nis­tä. Jos teh­dään näin, ei paik­ko­ja ehkä tar­vit­se raken­taa niin montaa.

  Kulos­aa­res­sa pysä­köin­tia­luet­ta uusi­taan enti­sen huol­toa­se­man pai­kal­la. Ken­täl­lä oli auto­ja myös sil­loin kun ase­ma oli kiin­ni, ei tosin yhtä pal­jon kun nyt. Auto­jen seas­sa oli myös mat­ka-auto­ja, venet­rai­le­rei­ta (2 kpl) ja muu­ta sel­väs­ti pit­kä­ai­kais­py­sä­köin­tiin jätet­tyä romua (nyt ovat tie­tys­ti pois­sa). Tämä tont­ti sopi­si minus­ta hyvin raken­ta­mi­seen­kin. Nyt teh­dään lii­tyn­tä­pys­köin­ti­paik­ko­ja, jois­ta ihan hyvin voi­si ottaa mak­sun niil­tä, joil­la ei ole mat­ka­lip­pua (tai siis vain vaa­tia sen lipun). 

  Sii­li­tiel­lä on sama jut­tu. Uusia paik­ko­ja raken­ne­taan myös pal­ve­le­maan mui­ta kuin jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä. Aina­kin auto­jen säi­lytk­ses­tä met­roa­se­mien kupees­sa pitäi­si pääs­tä eroon.

  1. Enem­mis­töl­lä hel­sin­ki­läi­sis­tä aikui­sis­ta on HSL:n kausi­kort­ti, joten useim­mil­le ei mak­sai­si mitään, vaik­ka hei­dän asioin­ti­py­sä­köin­tin­sä edel­lyt­täi­si voi­mas­sa ole­vaa lippua.

 6. Hert­to­nie­men ase­ma­kaa­va­muu­tos on yksit­täi­se­nä asia­na tie­tys­ti iso, mut­ta var­si­nai­nen pih­vi eli suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta on tässä: 

  Itä­väy­län lii­ken­ne­mää­rä on nyt noin 50 000 autoa vuo­ro­kau­des­sa Kulos­aa­ren ja Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rän välil­lä. Hert­to­nie­mes­tä itään Itä­väy­läl­lä on noin 38 000 autoa vuo­ro­kau­des­sa. Hiih­to­mäen­tiel­lä lii­ken­ne­mä­rä on noin 5000 ja Her­tan ja met­roa­se­man väli­sel­lä osuu­del­la noin 7 000 autoa. Lii­ken­ne­mää­rien ennus­te­taan kas­va­van Itä­väy­läl­lä lähes 70 000 autoon vuo­ro­kau­des­sa vuo­teen 2025 mennessä.

  Jos usko­taan että tuo on tot­ta mer­ki­tyk­ses­sä että jos­sain joku mitoit­taa Itä­väy­län lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä pai­kal­li­ses­ti varau­tuen 40% kas­vuun seu­raa­van 15 vuo­den aika­na, saa­daan lopul­li­ses­ti heit­tää toi­vo sii­tä että Itä­väy­län ympä­ris­tö oli­si kos­kaan mitään muu­ta kuin moot­to­ri­tien melua­luet­ta. Käy­tän­nös­sä kaa­vail­tu kas­vu kuu­los­taa kes­kus­ta­tun­ne­lil­ta tai jol­tain poh­joi­sem­mal­ta ohitustiejärjestelyltä.

  Nyt oli­si vii­meis­tään aika jakaa itä­suun­nan resurs­sit täy­sin uusik­si eli yksi­tyi­sau­to­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­tä kau­pun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mi­seen. Vahin­ko on jo sikä­li tapah­tu­nut että met­ro on aika­naan vedet­ty samaan käy­tä­vään Itä­väy­län kans­sa eli kes­kus­ten lai­doil­le. Kor­jaa­mi­nen eli Itä­väy­län häi­vyt­tä­mi­nen pois sil­mis­tä ja kor­vis­ta on kal­lis­ta, mut­ta teh­tä­vis­sä, jol­loin asun­to­ra­ken­ta­mis­ta voi­daan siir­tää lähem­mäs asemia.

 7. spot­tu, hyvin bon­gat­tu. Mihin­kö­hän ne 20 000 autoa lisää mah­tuu siel­tä Kulos­aa­res­ta ajamaan?

  Ode, pyy­dä lii­ken­ne­tut­ki­muk­sel­ta eri vuo­si­na teh­dyt ennus­teet Itä­väy­län lii­ken­ne­mää­ris­tä ja toteu­ma ver­tai­lu­poh­jak­si. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mui­den­kin väy­lien kohdalta.

 8. Mis­sä mate­ri­aa­lis­sa tuo park­ki­pai­kan hin­ta oli mai­nit­tu, aina­kaan netis­sä sitä ei ollut

  Jos hin­ta on todel­la tuo, niin sehän on 1780 — 3560 €/m2 olet­taen, että auto­paik­ka vaa­tii suun­nil­leen saman ver­ran ramp­pe­ja ja ajo­väy­liä. Hyväl­lä suun­nit­te­lul­la suh­de on yleen­sä sel­väs­ti alle tuon 1/1.

  Hin­ta siis on ylä­haa­ru­kas­sa jopa kor­keam­pi kuin Hitas asun­non raken­nus­kus­tan­nus, joka on jos­sain hie­man alle 3000 euroa (myyn­ti­hin­nat noin 3500). Eli onko auto­pai­koil­le tar­koi­tus raken­taa keit­tiöi­tä, kylp­pä­rei­tä ym vas­taa­via asun­to­jen hin­taan sisäl­ty­viä kal­lii­ta asioi­ta, vai miten Hert­to­nie­meen pys­ty­tään teke­mään jopa Jät­kä­saar­ta kal­liim­pi park­ki­paik­ka­rat­kai­su? Jät­kä­saa­res­sa kun on kaa­voi­tet­tu raken­nus­tek­ni­ses­ti maa­il­man höl­möin auto­paik­ka, poh­ja­ve­den­pin­nan ala­puo­lel­le täyt­tö­maal­le (tar­koit­taa ras­kai­ta pato­sei­niä ja veden­pump­paus­ta ym). Käsit­tääk­se­ni saman­lai­sia höl­möi­ly­jä kaa­voit­ta­jal­ta ei voi suvai­ta Herttoniemessä

  Mis­sä­hän nuo hin­nat löytyy

 9. Enem­mis­töl­lä hel­sin­ki­läi­sis­tä aikui­sis­ta on HSL:n kausi­kort­ti, joten useim­mil­le ei mak­sai­si mitään, vaik­ka hei­dän asioin­ti­py­sä­köin­tin­sä edel­lyt­täi­si voi­mas­sa ole­vaa lippua.

  Joo, toki näin. Aja­tus oli lähin­nä että lip­pua vas­taan saa kui­tin, joka on autos­sa näky­vil­lä ja oikeut­taa tie­tyn ajan pysä­köin­tiin. Näin vai­keu­tet­tai­siin pidem­piai­kais­ta säilytystä.

  Hyö­ty täs­tä tai­taa olla aika pie­ni. Alan kal­lis­tua sii­hen, että lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin ei vain kan­na­ta lait­taa niin pal­jon rahaa.

 10. Miten muu­ten Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön vakans­si on poliit­ti­ses­ti jyvi­tet­ty? Menee­kö val­tuus­to­suh­tei­den poh­jal­ta vai onko pos­ti jon­kun tie­tyn puo­lu­een? Vai onko nämä sar­jas­sa “avoi­mes­ti haet­ta­via” vir­ko­ja, joi­hin vali­taan sopi­vin, vaan ei pätevin?

  1. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kän paik­ka on tähy­sin avoin, eikä sii­nä tie­tääk­se­ni käy­te­tä poliit­ti­sia kiin­tiöi­tä. Minä en tie­dä edes nii­tä, pait­si, että Ante­ro Alku on ollut kes­kus­tan ehdok­kaa­na valtuustoon.
   Hel­sin­ki ei ole Espoo.

 11. Mihin noi­ta paria­sa­taa lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­kaa tar­vi­taan? Vajaa­ta paria­sa­taa “uut­ta” met­ron­käyt­tä­jää­kö var­ten. Eikö­hän unoh­de­ta nuo pari kol­me bus­sil­lis­ta uut­ta mat­kus­ta­jaa. Sovi­taan ja jär­jes­tel­lään Her­tan kans­sa sen pysä­köin­ti­paik­ko­jen käyt­töä päi­vä­ai­kaan myös lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin. On pal­jon hal­vem­paa ja sujuvampaa.

 12. Luet­tua­ni tuotoksia…Antero Alku onkin ihan hys­syk­kä ja Lee­na Silf­ver­berg on pal­jon puri­ta­nis­ti­sem­pi auton­pot­ki­ja. Kan­na­te­taan Lee­naa, hän panee auto­saa­ta­nan kuriin!

 13. Kim­mo, sel­lai­sen päte­vän lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kön löy­tä­mi­nen joka oikeas­ti uskoo että kau­pun­ki­lii­ken­ne hoi­tuu autoil­la on kuin etsi­si homeo­paat­ti­sia hoi­to­ja tar­joa­vaa lääkäriä.

  Huo­les­tut­ta­vaa, ker­to­nee jotain myös viran luon­tees­ta, oli että haki­joi­ta oli niin vähän. Vaih­toeh­doik­si vali­koi­tui­vat ei yhtään yllät­täen Silf­ver­berg (KSV) ja Leh­mus­kos­ki (HSL) jois­ta esit­te­li­jä suo­sit­te­lee Leh­mus­kos­kea. Lau­ta­kun­ta sit­ten päättää.

 14. tpyy­luo­ma
  Olen Fre­das­ta samaa miel­tä. Alek­si­ver­sio­kin rai­tio­lii­ken­teel­tään kak­si­suun­tai­se­na oli­si siel­lä toi­min­nal­li­ses­ti huonohko. 

  Fre­dan rai­tio­ra­taa aio­taan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man mukaan kui­ten­kin jat­kaa Bule­var­dil­ta Kam­pin kaut­ta Rune­ber­gin­ka­dul­le. Tun­nen kyl­lä pis­ton sydä­mes­sä­ni. 70-luvul­la esi­tim­me sitä ja se roik­kui pari vuo­si­kym­men­tä inves­toin­ti­lis­tal­la, vaik­ka tämän katu­pät­kän pys­ty­geo­met­ria on lii­an jyrkkäpiirteinen.

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti on teh­tä­vä mak­sul­li­sek­si. Näin on jo Mal­mil­la ja Ruo­ho­lah­des­sa. Vain pääl­lek­käis­käyt­tö on perus­tel­ta­vis­sa ole­va mal­li. Hert­to­nie­mes­sä on nykyi­sin sel­lai­nen, samoin Mel­lun­mäes­sä ja Puis­to­las­sa. Pol­ku­pyö­rä­lii­tyn­nän pysä­köin­tiin on panostettava.

 15. Leh­mus­kos­ki lie­nee surul­li­sen­kuu­lui­san joh­di­nau­to­sel­vi­tyk­sen mas­ter­mind? Ennen valin­taa voi­si olla hyvä vaa­tia seli­tys­tä sil­le, mik­si mois­ta höl­möi­lyä ajet­tiin kuin käär­met­tä pyssyyn.

 16. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä käyt­tä­vät enim­mäk­seen kau­kaa tule­vat (lue: ei-hel­sin­ki­läi­set) työ­mat­ka­lai­set. Ei Hel­sin­gin tar­vit­se heil­le kus­tan­taa näin kal­lis­ta lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä. Mie­luum­min ehdo­tet­tu kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­ta­lon jaet­tu käyt­tö, tai ei paik­ko­ja ollenkaan.

 17. Joten­kin tun­tuu, että koko­nai­suus huk­kuu tuos­sa lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön haus­sa. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön tulee todel­li­suu­des­sa kye­tä hah­mot­ta­maan koko­nai­suus ja työs­tä­mään sit­ten alai­sil­laan osa-aluei­ta (aina­kin hen­ki­lö­lii­ken­net­tä, tava­ra­lii­ken­net­tä). Vas­ta sen jäl­keen ruve­taan miet­ti­mään mil­lä jokin hen­ki­lö­lii­ken­teen osa-alua hoi­de­taan. Hoi­de­taan­ko se hen­ki­lö­au­tol­la, kävel­len, spå­ral­la, pol­ku­pyö­räl­lä jne… 

  Nyt kaik­ki haki­jat ovat kyt­kök­sis­sä entuu­des­taan jouk­ko­lii­ken­teen johon­kin toi­mi­jaan. Ei lupaa hyvää hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta. Vai haet­tiin­ko täs­sä sit­ten­kin vain jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­le pääl­lik­köä? 😉 Joku logis­tik­ko tai vaik­ka len­to­lii­ken­teen paris­sa työ­uraa teh­nyt on parem­pi, objek­tii­vi­sem­pi valin­ta kuin nyt hakeneet.

 18. Kiin­nos­tai­si tie­tää, mil­lai­sia asioi­ta lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö­eh­dok­kail­ta kysyt­tiin haas­tat­te­lus­sa ja mitä he vastasivat?

 19. Kal­le kirjoitti

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä käyt­tä­vät enim­mäk­seen kau­kaa tule­vat (lue: ei-hel­sin­ki­läi­set) työ­mat­ka­lai­set. Ei Hel­sin­gin tar­vit­se heil­le kus­tan­taa näin kal­lis­ta lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä. Mie­luum­min ehdo­tet­tu kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­ta­lon jaet­tu käyt­tö, tai ei paik­ko­ja ollenkaan.”

  Minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la, että Hel­sin­gin ulk­puo­lel­ta tul­tai­siin Hert­sik­kaan asti nouse­maan met­roon. Eikö­hän tää pal­ve­le lähin­nä sel­lai­sia Laa­ja­sa­lon (joka nimen­sä mukai­ses­ti on laa­ja salo, tai San­ta­ha­mi­nan sopu­koil­ta tule­via, joil­la ei ole sopi­via lii­tyn­täyh­teyk­siä. Vai­kea kuvi­tel­la yhteis­käyt­töä kaup­pa­kes­kuk­sen kans­sa, kos­ka lii­tyn­tä­py­sä­köi­jä saat­taa sit­ten tul­la takai­sin vas­ta klo 20.

  Hin­ta hie­man ihme­tyt­tää. Jos oikein muis­tan Ara­bias­sa tote­tu­tet­tiin maan alle kai­vet­tu­ja (ei lou­hit­tu­ja) paik­ko­ja hin­taan 25 000 egua /kpl.

 20. Vep­sä­läi­nen, Fre­dan kis­kot var­maan ollut suun­ni­tel­mis­sa ennen 70-lukua­kin kun tuo on niin itses­tään­sel­vä puut­tu­va pät­kä. Ennen Kale­van­ka­tua on suht jyrk­kä nousu, mut­ta käsit­tääk­se­ni tuo on tehtävissä.

  Kun­han ei seis­tä niin se nyt on oikeas­taan ihan se ja sama mikä sen radan sal­lit­tu huip­pu­no­peus on kun Bule­var­di — Kamp­pi ei ole kuin 500 met­riä ja tuol­la välil­lä oli­si var­maan kui­ten­kin vie­lä pysäk­ki­kin. Eli joku 20km/h on ihan OK jol­loin jalan­kul­ki­joi­den erot­te­lu ei tar­vit­se olla niin tiuk­ka. Voi­si olla jopa koko kadun­pin­ta yhdes­sä tasossa.

  Samoin sen koko kadun poik­ki­leuk­kauk­sen voi raken­taa ihan uusik­si, kun­non kive­tys, fil­la­ri­rat­kai­su, katu­läm­mi­tys ja poik­ki­ka­duil­le jake­lu­py­sä­köin­nil­le pai­kat. Sil­leen rans­ka­lai­seen mal­liin, mak­saa joo per kilo­met­ri mut­ta kun ei tuo edel­leen­kään ole kuin pari kort­te­lin­vä­liä kape­aa katua niin ei nyt kui­ten­kaan kauheasti.

  Ja lisä­tään nyt vie­lä että jos joku yrit­tä­jä halu­aa lou­hia suu­rin­piir­tein Lön­rö­tin­ka­dun alle park­ki­hal­lin johon on sisään­ajo Stoc­kan hal­lin tun­ne­lis­ta, niin mikäs siinä.

 21. Leh­mus­kos­ki teki hyvää työ­tä johdinautoselvityksen(kin) osal­ta. On vain hyvä, että nyt kau­pun­ki­suun­nit­te­lun­kin sil­mät saa­daan oikeas­ti auki tämän erin­omai­sen lii­ken­ne­muo­don osal­ta. Ehkä­pä Hel­sin­kiin saa­daan vie­lä jonain päi­vä­nä oikeas­ti­kin Euroo­pan paras­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä. Nyt vain pitäi­si HKL-lii­ke­lai­tos myy­dä par­hai­ten tar­joa­val­le ulko­maa­lai­sel­le sijoit­ta­jal­le. Näin saa­daan vii­mei­set­kin esteet pois trol­li­koi­den tieltä.

 22. Nyt kaik­ki haki­jat ovat kyt­kök­sis­sä entuu­des­taan jouk­ko­lii­ken­teen johon­kin toi­mi­jaan. Ei lupaa hyvää hel­sin­ki­läis­ten kan­nal­ta. Vai haet­tiin­ko täs­sä sit­ten­kin vain jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­le pääl­lik­köä? 😉 Joku logis­tik­ko tai vaik­ka len­to­lii­ken­teen paris­sa työ­uraa teh­nyt on parem­pi, objek­tii­vi­sem­pi valin­ta kuin nyt hakeneet.

  Var­mas­ti kes­kei­sin haet­ta­va omi­nai­suus on oikea elä­män­kat­so­mus, ts.hänen täy­tyy ilman ohjaus­ta­kin tuot­taa halu­tun kal­tai­sia ratkaisuja.

  Et kai oikeas­ti usko, että teh­tä­vään halu­taan päte­vin? Teh­tä­vään halu­taan sopivin. 

  Lii­ken­ne­suun­nit­te­lun kes­kei­sen vir­ka­mie­hen valin­ta on pal­jon päät­tä­jää tär­keäm­pi. Toi­sen voi vaih­taa vaa­leis­sa, toi­nen ei läh­de kuluttamallakaan. 

  Jos hakee hie­man kor­kea­len­toi­sem­paa esi­ku­vaa, niin valin­ta­pro­ses­sin tulos­ta voi ver­ra­ta Yhdys­val­to­jen kor­keim­man oikeu­den nimi­tyk­siin. Nimit­tä­mäl­lä “sopi­van” hen­ki­lön ylim­pään tuo­mio­val­taan tai lain­tul­kin­taan, niin var­mis­te­taan oman näke­myk­sen toteu­tu­mi­nen jopa oman hau­dan takaa.

  Aika eri­kois­ta, ettei tämä lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön viran­ha­ku ole kiin­nos­ta­nut medi­aa. Har­va hen­ki­lö kun vai­kut­taa yhtä pal­jon mei­dän jokai­seen elä­mään seu­raa­vat 25 vuotta.

 23. tpyy­luo­ma:

  Kim­mo, sel­lai­sen päte­vän lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kön löy­tä­mi­nen joka oikeas­ti uskoo että kau­pun­ki­lii­ken­ne hoi­tuu autoil­la on kuin etsi­si homeo­paat­ti­sia hoi­to­ja tar­joa­vaa lääkäriä.

  Kuten puhu­taan rehel­li­ses­tä baa­ri­mi­kos­ta.; ei voi vaa­tia että ei lainkaan…voi vaa­tia vain kohtuutta.

  Päte­vä lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö ilman ideo­lo­gis­ta pai­no­taak­ka oli­si haus­sa. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, niin toi­veis­sa on hen­ki­lö, jon­ka vapaa-aika kuluu kerä­ten kuvia har­vi­nai­sis­ta ruo­hon­leik­ku­reis­ta — ei bon­gaa­mal­la kaik­ki eri pk-seu­dun bus­se­ja rei­teil­lään tai osal­lis­tu­mal­la reclaim the street ‑tapah­tu­mien järjestämiseen.

 24. Vil­le Lehmuskoski

  Kyl­lä Vil­le vai­kut­taa ihan asial­li­sel­ta kave­ril­ta ja on jo ikän­sä puo­les­ta vapaa kaik­kein räi­keim­mis­tä auton­pot­ki­joi­den yhteenliittymistä.

 25. Mark­ku af Heur­lin: “Minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la, että Hel­sin­gin ulk­puo­lel­ta tul­tai­siin Hert­sik­kaan asti nouse­maan met­roon. Eikö­hän tää pal­ve­le lähin­nä sel­lai­sia Laa­ja­sa­lon (joka nimen­sä mukai­ses­ti on laa­ja salo, tai San­ta­ha­mi­nan sopu­koil­ta tule­via, joil­la ei ole sopi­via liityntäyhteyksiä.”

  Nime­no­maan näin, tyy­pil­li­ses­ti Laa­ja­sa­los­ta on tosin kan­nat­ta­nut ajaa Kulos­aa­reen park­kiin. 200 paik­kaa lii­ken­teel­li­sen pul­lon­kau­lan taka­na ei kui­ten­kaan rii­tä mihin­kään, eikä auta Hert­to­nie­men ris­teyk­sen tuk­koi­suu­teen eli rat­kai­sut pitää löy­tää Laa­ja­sa­los­ta, jos­sa lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­pur­nu­kat istui­si­vat aika luon­te­vas­ti Laa­ja­sa­lon­tien var­rel­le Rei­he­rin­tien ris­teyk­seen (ratik­ka Kruu­nu­vuo­ren kaut­ta) ja uuden osta­rin kel­la­riin (nopea yhteys Herttoniemeen).

 26. Pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mis­kus­tan­nus­ten tie­to­ja on kerät­ty monis­ta läh­teis­tä. Ara­bian­ran­nan paik­ko­jen kus­tan­nuk­set ovat var­maan jo kym­me­nen vuo­den takaa. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen pääl­lek­käis­käyt­tö mar­ket­tien kans­sa onnis­tuu hyvin. Kysyn­tä­hui­put osu­vat eri koh­tiin vii­kos­sa. Hin­noit­te­lu­kin voi olla kohdennettu.

 27. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön pitäi­si ymmär­tää ole­van­sa osa kau­pun­ki­suun­nit­te­lua eikä rajoit­taa kiin­nos­tus­taan tai tie­tä­mys­tään pelk­kään lii­ken­ne­vir­to­jen käsit­te­lyyn. Sik­si edel­lä mai­nit­tu len­to­ko­ne­lo­gis­tii­kan tai­ta­ja ei kävi­si teh­tä­vään. Lii­ken­ne on kui­ten­kin alis­tei­nen koko kau­pun­gin kehittämiselle.

 28. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön pitäi­si ymmär­tää ole­van­sa osa kau­pun­ki­suun­nit­te­lua eikä rajoit­taa kiin­nos­tus­taan tai tie­tä­mys­tään pelk­kään lii­ken­ne­vir­to­jen käsit­te­lyyn. Sik­si edel­lä mai­nit­tu len­to­ko­ne­lo­gis­tii­kan tai­ta­ja ei kävi­si teh­tä­vään. Lii­ken­ne on kui­ten­kin alis­tei­nen koko kau­pun­gin kehittämiselle.

  Eikö se ole poliit­ti­sen ohjauk­sen teh­tä­vä vetää lin­jo­ja ja vir­ka­mies­kun­nan teh­tä­vä nii­tä toteut­taa. Nyt halu­taan mie­hit­tää koko suun­nit­te­lu­ko­neis­to (näin toki on jo teh­ty) sel­lai­sel­la suun­nit­te­lul­la, joka ei edes tuo­ta muu­ta kuin halut­tu­ja ideoita.

  Aivan yhtä tur­miol­lis­ta oli­si istut­taa “auto­puo­leen” edun­val­vo­ja toteut­ta­maan lii­ken­ne­suun­nit­te­lua kuin nykyi­nen mal­li, jos­sa 40–70% lii­ken­ne­suo­rit­tees­ta ei saa ään­tään kuu­lu­viin edes asioi­den valmistelussa.

  Kos­ka vii­mek­si luit suun­nit­te­lua­loit­tees­ta tai vir­ka­mies­ko­neis­ton tie­dot­teen poh­jal­ta luo­dus­ta uuti­ses­ta, jon­ka tee­ma oli paran­taa hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen ihan mitä tahan­sa omi­nai­suut­ta? Maas­sa ja eri­tyi­ses­ti pk-seu­dul­la on vain yksi viral­li­nen totuus, joka on kulu­neen kie­li­ku­van mukai­nen kei­sa­rin uudet vaatteet.

  Ante­ro Alku muu­ten hil­jan vas­tus­ti kes­kus­tan tie­tul­le­ja, kos­ka lii­ken­net­tä pys­ty­tään kuris­ta­maan yhtä tehok­kaas­ti muil­la­kin kei­noil­la, ei ole enää mitään kuris­tet­ta­vaa, ja jos rahaa halu­taan, niin pie­nes­tä mää­räs­tä ei ole mitään otta­mis­ta, ei aina­kaan pie­nen­tä­mäl­lä sitä edel­leen. Täl­lai­nen ajat­te­lu ei herät­tä­nyt Jouk­ko­lii­ken­ne­foo­ru­mil­la lain­kaan hyväksyntää!

 29. tpyy­luo­ma, Sep­po on kyl­lä ajoit­ta­nut Fre­dan ratik­ka­suun­ni­tel­mat oikein. Fre­dal­la kul­ki joh­di­nau­to­ja 40-luvul­ta 70-luvul­le. Ennen sitä nii­tä suun­ni­tel­tiin aika pit­kään, sen takia Fre­da ei saa­nut rv-kis­ko­ja 1930-luvul­la. 1930-luvun jäl­keen rai­tio­tei­tä ei käy­tän­nös­sä laa­jen­net­tu juu­ri­kaan ennen kuin val­tuus­to 1969 päät­ti rai­tio­lii­ken­teen säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja laajentamisesta.

  Käy­tän­nös­sä kaik­ki ne laa­jen­nus­suun­ni­tel­mat, jot­ka vie­lä­kin roik­ku­vat eri­lai­sis­sa rapor­teis­sa, ovat peräi­sin val­tuus­ton pää­tök­sen jäl­kei­sel­tä ajal­ta eli 1970-luvul­ta: Tou­ko­la, E‑Haaga, Fre­da, Munk­ki­vuo­ri, Ilma­la, Kamp­pi… Pari jäl­kim­mäis­tä on toteu­tu­nut­kin. Vain sata­ma-aluei­den rati­kat ovat “uusia” eli suun­nit­te­lu alkoi vas­ta pari­kym­men­tä vuot­ta sitten.

 30. Cit­lahn, Vil­lel­lä on/olisi omat hyvät puo­len­sa lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö­nä, mut­ta ei nyt kui­ten­kaan las­ke­ta joh­di­nau­to­sel­vi­tys­tä niihin.

  Kun joh­di­nau­to­lii­ken­ne lak­kau­tet­tiin 1985, kau­pun­ki mää­rä­si HKL:n sel­vit­tä­mään asi­aa uudel­leen, jos tilan­ne tule­vai­suu­des­sa muut­tui­si. Nyt sit­ten sel­vi­tet­tiin. Mut­ta itse sel­vi­tys oli kyl­lä laa­dit­tu hir­vit­tä­vän huo­nos­ti. Teh­tä­vän­an­to oli lii­an avoin ja suun­ni­tel­mas­sa teh­dyt ole­tuk­set osin perus­te­le­mat­to­mia, jol­loin joh­to­pää­tök­set­kin oli­vat hyvin tul­kin­nan­va­rai­sia. Joku voi­si sanoa että tar­koi­tus­ha­kui­sia. Kslk:n lausun­nos­ta voi lukea lisää.

  Sitä en tie­dä, kuka tuos­ta heik­ko­laa­tui­ses­ta sel­vi­tyk­ses­tä oli pää­asial­li­ses­ti vas­tuus­sa, mut­ta ei sitä kenen­kään merii­tik­si voi laskea.

 31. Vep­sä­läi­nen Sep­po: Pysä­köin­ti­paik­ko­jen hin­to­ja on kerät­ty, ja sik­si ihmet­te­len­kin onko suu­nit­teil­la jotain erikoisratkaisuja. 

  Tuos­ta netis­tä löy­ty­väs­tä kokous­ma­te­ri­aa­lis­ta kun saa sen kuvan, että kysees­sä on nor­maa­lit raken­nus­ten alle teh­tä­vät pai­kat, joi­den raken­nus­kus­tan­nus tämän het­ken hin­ta­ta­sos­sa on 15 000 — 17 000 euroa per paik­ka. Osmo kui­ten­kin väit­tää kokouk­ses­sa esi­te­tyn hin­taa jopa 80 000 euroon saak­ka, joka siis raken­net­ta­vaa neliö­tä koh­den oli­si yli 3500 euroa. Samal­la neliö­hin­nal­la teh­dään ker­ros­ta­loa­sun­to, jos­sa sen­tään on ihan eri­ta­val­la vaa­ti­muk­sia kuin raa­kaa beto­ni­pin­taa sisäl­tä­väs­sä autopaikassa. 

  Oli­si siis hyvä tie­tää mitä ihmeel­li­siä park­ki­rat­kai­su­ja sin­ne oikein ollaan kaavailemassa

  Vai oli­ko­han kysy­myk­ses­sä tyy­pil­li­nen soi­nin­vaa­ra­lai­suus. Siis totuus sai väis­tyä tar­koi­tus­ha­kui­suu­den tieltä

 32. Kim­mo kirjoitti:

  Kyl­lä Vil­le vai­kut­taa ihan asial­li­sel­ta kave­ril­ta ja on jo ikän­sä puo­les­ta vapaa kaik­kein räi­keim­mis­tä auton­pot­ki­joi­den yhteenliittymistä.

  Uhhuh, taas tuh­la­taan rahaa kun kaup­pa­mie­het myy kumi­pyö­rää uudestaan.

  Kave­ri uskoo että he ovat kek­si­neet uuden jouk­ko­lii­ken­ne­muo­don, kut­suoh­ja­tun taksin.

  Vink­ki­nä suo­sit­te­len käy­mään ihan mis­sä kehi­tys­maas­sa tahansa. 

  Ei tai­da Hel­sin­gin seu­dun poi­kit­tai­syh­tey­det kehit­tyä jos Jou­ko-pakut lai­te­taan kehäl­le jonoon…

 33. Vep­sä­läi­nen, Mal­mil­la sitä lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä ei muu­ten juu­ri käy­te­tä kun kaup­pa­kes­kus tar­jo­aa mak­sut­ta kah­dek­san tun­nin kiekkopysäköinnin.

  Met­ro­po­lix, juu­ri noin. Ongel­mat alkoi­vat sii­tä kun lii­ken­ne­suun­nit­te­lu ero­tet­tiin kaupunkisuunnittelusta.

 34. Kim­mo, voi­daan pal­ka­ta joku pai­no­las­ti­ton mate­ma­tiik­ko teke­mään pää­tök­set katu­ti­lan jaos­ta. En vaan oikein usko että pitäi­sit lopputuloksesta.

 35. En yhtään ihmet­te­le noi­ta pysä­köin­ti­paik­ko­jen hin­to­ja. Tus­kin tuol­la edes saa kul­lat­tua lat­ti­aa, toden­nä­köi­ses­ti pitää tyy­tyä marmoriseen. 

  Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti Hert­si­kas­sa, kes­kel­lä kau­pun­kia, on vain kaup­piai­den int­res­si. Joku Jol­lak­ses­ta tule­va voi jät­tää auton­sa liik­keen alle päi­väk­si ja ostaa kas­sil­li­sen ruo­kaa työ­päi­vän päätteeksi.

  Ullan­lin­nan kapeil­ta kaduil­ta voi pois­taa tar­peet­to­mat lin­ja-autot tuli nii­tä uusia spå­ria tai ei. Kaik­kien bus­si­lin­jo­jen vie­res­sä kul­kee jo nyt kiskot!

  Haa­gan kaa­va on fias­ko. Se on täy­del­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Noin käy, kun maa­lai­set pääs­tää teke­mään ase­ma­kaa­vaa. 😉 Kaa­van kor­jaus kes­täi­si nohe­val­ta suun­nit­te­li­jal­ta todel­li­suu­des­sa päi­vän tai kak­si, mut­ta maa­lais­po­jat eivät osaa teh­dä kau­pun­ki­mais­ta kaavaa.

 36. Kim­mo: Kun hen­ki­lö­au­toi­lul­le annet­tiin kau­pun­gis­sa kaik­ki katu­ti­la vähi­tel­len autois­tu­mi­sen myö­tä, niin ei oo kau­heas­ti mis­tä paran­taa. 70-luvul­la rau­ta­tie­a­se­man­kin edes­sä oli kau­pun­ki­mo­ta­ri, jos­sa ei ollut edes suo­ja­tei­tä. (http://mikkosarela.blogspot.com/2011/10/kasvukipuja.html)

  Vii­mei­set muu­ta­man kym­men­tä vuot­ta sii­tä hen­ki­lö­au­toi­lul­le anne­tus­ta tilas­ta on sit­ten pie­niä murusia siir­ret­ty käve­li­jöil­le, pyö­räi­li­jöil­le ja jouk­ko­lii­ken­teel­le ja joka ker­ta kun täl­lais­ta siir­toa teh­dään, autoi­li­jat napi­se­vat. Yrit­täi­si­vät tul­la toi­meen saman­lai­sel­la infral­la kuin esim. pyö­räi­li­jät nyky­ään ja miet­ti­si­vät sit­ten sitä kuin­ka hyvin omat asiat ovat. 

  Kun ei ole mis­tä antaa, niin ei ole. Hen­ki­lö­au­toi­lul­le on vie­lä­kin annet­tu lii­kaa tilaa ja kau­pun­gin lii­ken­teen toi­mi­vuu­den vuok­si sii­tä pitää siir­tää osia niin käve­lyl­le, pyö­räi­lyl­le ja joukkoliikenteelle.

 37. Kim­mo, kau­pun­gis­sa tar­vi­taan myös auto­ja. Olet­ko tosi­aan mis­san­nut kaik­ki autoi­lua edis­tä­vät hank­keet, kun nii­tä perään­kuu­lu­tat? Miten oli­si ensi alkuun vaik­ka Pasi­lan­väy­lä, Itik­sen eri­ta­so­liit­ty­mä Kehä I:llä tai Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien liit­ty­mä? Kaa­voi­tus­kat­sauk­ses­sa on lisää. Osaa ei pahem­min mark­ki­noi­da, kuten Huo­pa­lah­den­tien uusia ryh­mit­ty­mis­kais­to­ja jne. mut­ta autoi­lua ne sil­ti helpottavat.

  1. Autoi­lun edis­tä­mis­toi­mia: pakol­li­nen puo­len mil­jar­din inves­toin­ti park­ki­paik­koi­hin, jota autoi­li­jat eivät suos­tu mak­sa­maan itse.

 38. Feder­ley:

  Kslk:n lausun­nos­ta voi lukea lisää.”

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nan­o­ton­han val­mis­te­li käy­tän­nös­sä hen­ki­lö, joka on ollut kes­kei­ses­sä ase­mas­sa muo­dol­li­ses­ti kil­pai­le­vaa han­ket­ta eli Rai­tio­lii­ken­teen koko­nais­ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­maa raken­te­le­mas­sa. Et kai nyt oikeas­ti pidä “pahim­man” kil­pai­li­jan anta­maa lausun­toa jol­lain tapaa a) uskot­ta­va­na b) neut­raa­li­na tai edes c) laillisena?

  Minua aina­kin kiin­nos­tai­si enem­män jon­kun VTT:n tut­ki­jan tai tek­nil­li­sen kor­kea­kou­lun lii­ken­ne­puo­len pro­fes­so­rin lausun­not kuin kil­pai­li­joi­den poliit­tis­ten luot­ta­muse­lin­ten val­miik­si asen­teel­li­set näke­myk­set. Tie­dos­sa­han on, että ratik­ka­puo­lu­een mie­het oli­vat jo ennen sel­vi­tyk­sen aloit­ta­mis­ta jyr­käs­ti joh­di­nau­to­ja vas­taan eikä sel­vi­tyk­sen sisäl­löl­lä ole ollut kos­kaan mitään todel­lis­ta mer­ki­tys­tä hei­dän näke­myk­siin­sä. Sel­vi­tyk­sen val­mis­tut­tua sit­ten vain piti väki­sin kek­siä jotain, mis­tä pitää valittaa.

 39. Haa­gas­ta ja Hert­to­nie­mes­tä kes­kus­tel­laan. Mis­säs ne kau­pun­ki­bu­le­var­dieh­do­tuk­set nyt on? Eikö yhtään city­vih­re­ää asu alueilla?

 40. osmo:

  Autoi­lun edis­tä­mis­toi­mia: pakol­li­nen puo­len mil­jar­din inves­toin­ti park­ki­paik­koi­hin, jota autoi­li­jat eivät suos­tu mak­sa­maan itse.

  Ote­taan kuu­le sii­tä 7 mil­jar­din tulo­y­li­jää­mäs­tä. Raken­ne­taan sit­ten kans­sa kun­nol­la, eli omat uima-altaat ja mar­mo­ri­lat­tiat joka pai­kal­le — siis sel­lai­sia 3500€/m2 paik­ko­ja, joi­ta kes­kus­te­luis­sa käy­tät malleina.

 41. Mar­ko V: “Haa­gas­ta ja Hert­to­nie­mes­tä kes­kus­tel­laan. Mis­säs ne kau­pun­ki­bu­le­var­dieh­do­tuk­set nyt on? Eikö yhtään city­vih­re­ää asu alueilla?”

  Aika vai­ke­aa on Hert­to­nie­mes­sä istut­taa bule­var­dia rin­tee­seen samaan käy­tä­vään met­ron kanssa.

 42. Kim­mo: Yhä­kin autoi­li­joi­den mak­sa­mat verot ovat kyl­lä ihan puh­taas­ti vero­ja val­tion kului­hin, eivät­kä autoi­li­joi­den käyt­töön. Ei alko­ho­li­ve­roa­kaan käy­te­tä sii­hen, että baa­rit sisus­te­taan mar­mo­ri­laa­toil­la ja kul­lal­la. Jos haluat auto­ve­ron alas, suo­sit­te­len kan­nat­ta­maan val­tion meno­jen rei­pas­ta karsimista. 

  Jos se sama kulu­tus käy­tet­täi­siin esim. run­saas­ti suo­ma­lais­ta työ­tä sisäl­tä­viin pal­ve­lui­hin, niin mak­set­tu­jen vero­jen mää­rä oli­si kor­keam­pi. Autoi­lu on siis kevyem­min vero­tet­tua kuin mer­kit­tä­vä osa muus­ta vaih­toeh­toi­ses­ta kulutuksesta.

 43. Jos haluat auto­ve­ron alas, suo­sit­te­len kan­nat­ta­maan val­tion meno­jen rei­pas­ta karsimista.

  Voi­tai­siin­ko aloit­taa jouk­ko­lii­ken­teen ja kevyen lii­ken­teen kustannusvastaavuudesta?

 44. Ode tar­koit­taa ehkä puo­len mil­jar­din inves­toin­nil­la asun­to­jen kyl­kiäi­si­nä toteu­tet­ta­via auto­paik­ko­ja. Jos­kus las­kin että jokai­sen autoi­li­jan tuli­si olla val­mis mak­sa­maan kotin­sa kyl­kiäi­se­nä ole­van auton­sa säi­ly­tys­pai­kas­ta 150 euroa kuus­sa. Ihan tavan­omai­sen tak­sa lie­nee 40–80 euroa, jol­la kate­taan vain hoitokustannukset.
  Hen­ki­lö­au­toil­la­kin on kyl­lä paik­kan­sa kau­pun­kien lii­ken­teen hoi­ta­mi­ses­sa, ja itse­kin suo­rans­taan anu­tin fyy­si­ses­ti autol­la aja­mi­ses­ta, mut­ta enim­mäk­seen kyl­lä sel­lai­sil­la seu­duil­la kuin auto­mai­nok­sis­sa­kin esi­tel­lään: hie­nos­sa mai­se­mas­sa lähes ainoa­na auto­na sil­män­kans­ta­mat­to­miin. Kau­pun­kia­jos­sa ei ole mitään nau­tin­nol­lis­ta, pait­si se ettei tar­vit­se kan­taa ostok­sia tai tietokonetta.
  Kau­pun­gin lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­sä on kyse koko­nai­suu­des­ta ja lii­ken­ne­ta­pao­suuk­sis­ta. Teil­le tulee mah­tua, arkie­lä­män tulee olla suju­vaa. Suju­voi­tus­ta ohja­taan hin­noit­te­lul­la. Ja ihan sel­väs­ti hlö­au­toi­lu voi­si olla kalliimpaakin.
  Asu­mi­sen yhtey­des­sä kus­tan­ne­tuil­la autoi­lun edis­tä­mis­toi­mil­la voi­tai­siin paran­taa jouk­ko­lii­ken­net­tä, pol­ku­pyö­rä­reit­te­jä ja kävely-ympäräristöjä.
  Ksv:n lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­päl­li­köl­lä on täs­sä iso mer­ki­tys. Mil­lai­sia esi­tyk­siä ksvs­ta tulee. Ihan pal­jon hyvää on tapah­tu­nut Pou­ta­sen­kin aika­na, mut­ta on hänen ojaus­kes­saan myös mon­ta asi­aa jää­nyt jun­naa­maan. Asun­to­suun­nit­te­lus­sa nou­da­tet­ta­vat pysä­köin­ti­paik­ko­jen las­ken­taoh­jeet nyt ovat yksi esi­merk­ki. Ja mihin on juut­tu­nut Maan­käy­tön ja asu­mi­sen toteu­tus­oh­jel­man toi­men­pi­teet­nä perus­te­tun auto­pai­koi­tus­työ­ryh­män toi­meen­pa­noeh­do­tuk­set: autot­to­mat ja vähä­au­toi­set asun­to­to­teu­tuk­set sekä yhteiskäyttöautojen
  hyväk­si­käyt­tä­mi­nen pysä­köin­ti­tar­peen toteut­ta­mi­ses­sa. Luu­li­si että tätä var­ten oli­si kii­reen­vilk­kaa teh­ty uudet laskentaohjeet.

  Kan­nat­tai­sin itse Silf­ver­ber­giä, Leh­mus­kos­ki vai­kut­taa niin nuorelta…

 45. Voi­tai­siin­ko aloit­taa jouk­ko­lii­ken­teen ja kevyen lii­ken­teen kus­tan­nus­vas­taa­vuu­des­ta?’ (Kim­mo)
  Val­tio­han käyt­tää­kin ihan sika­na fyrk­kaa noi­hin. Minus­ta kai­kil­le köy­hil­le autoi­li­joil­le, jot­ka eivät kyke­ne mak­sa­maan omia auto­paik­ko­jaan, vaan halua­vat mak­sat­taa ne naa­pu­reil­laan, voi­tai­siin jär­jes­tää ihan oma nenä­päi­vän tapai­nen keräys.

 46. Asu­mi­sen yhtey­des­sä kus­tan­ne­tuil­la autoi­lun edis­tä­mis­toi­mil­la voi­tai­siin paran­taa jouk­ko­lii­ken­net­tä, pol­ku­pyö­rä­reit­te­jä ja kävely-ympäräristöjä.

  Nyt kyl­lä sekoi­tat niin mon­ta asi­aa, ettei mitään tolkkua. 

  Kuka kus­tan­taa? Veron­mak­sa­jat raken­ta­vat pol­ku­pyö­rä­reit­te­jä ja käve­ly-ympä­ris­tö­jä, mut­ta ei talo­yh­tiöi­den park­ki­paik­ko­ja. Veron­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat koval­la kädel­lä jouk­ko­lii­ken­net­tä, mut­ta kerää tie­lii­ken­tees­tä muu­toin val­ta­van verotuoton.
  Auton­käyt­tö mök­kei­lyyn tai elä­män­ta­pa­lii­kun­taan on sama kuin käve­ly-ympä­ris­töt ja pol­ku­pyö­rien mai­se­ma­rei­tit. Kaik­ki tämä on lopul­ta yhtä tur­haa, ellei­vät sit­ten toi­set lii­ku tas­a­puo­li­sem­min kuin toiset. 

  Auton sub­jek­tii­vi­nen pysä­köin­tioi­keus on taas täy­sin eri asia kuin tar­ve­poh­jai­nen auton käyt­tö. Vali­tet­ta­vas­ti jouk­ko­lii­ken­ne ei iki­nä tule pal­ve­le­maan kaik­kia, jopa bus­si­kus­ki kul­kee usein omal­la autol­la töihin.

  1. Kim­mo.
   Kyl­lä ne talo­yh­tiöi­den pysä­köin­ti­pai­kat tule­vat kau­pun­gin mak­set­ta­vak­si, kos­ka tuo rasi­te kapi­ta­li­soi­tuu maan hin­taan ja maan taas Hel­sin­gis­sä omis­taa kaupunki.

 47. Kim­mo: Bus­si­kus­ki nyt on kaik­kein loo­gi­sin tyyp­pi tule­maan töi­hin omal­la autol­la, kos­ka hänen pitää ehtiä ennen aamun ensim­mäis­tä bus­si­vuo­roa hakea se bus­si vari­kol­ta ja ajaa sin­ne lähtöpisteeseen.

  Itse asias­sa, jos pyö­rä ja käve­ly­tei­tä ei kau­pun­geis­sa oli­si, niin kau­pun­ki­lii­ken­ne ete­ni­si n. 15km tun­nis­sa vil­kas­lii­ken­tei­sil­lä väy­lil­lä, jois­sa ohit­ta­mi­seen ei ole tilaa. Se taas tar­koit­tai­si ettei hen­ki­lö­au­tol­la pää­si­si mihin­kään nopeas­ti. Pyö­räi­li­jää lii­ken­ne ei hidas­tai­si lain­kaan. Jos pyö­rä­tien vaih­toeh­to on kak­si lisä­kais­taa ja vaa­ral­li­sem­pi lii­keen­ne, ei kuu­los­ta hal­vem­mal­ta rat­kai­sul­ta (eten­kin kun valtio/kunnat mak­sa­vat nii­den onnet­to­muuk­sien kulut).

  Samoin ilman jul­kis­ta lii­ken­net­tä kau­pun­gin kes­kus­tas­sa oli­si mah­do­ton­ta löy­tää park­ki­paik­kaa, tai se oli­si todel­la kal­lis­ta (tai sit­ten yhteis­kun­nan pitäi­si tukea park­ki­ta­lo­ja isom­mal­la sum­mal­la kuin jul­kis­ta lii­ken­net­tä, mitä kau­pun­git usein teke­vät­kin). Jul­ki­sen lii­ken­teen hyvä puo­li on että nii­tä bus­se­ja ei tar­vit­se pysä­köi­dä sin­ne keskustaan.

 48. Kyl­lä ne talo­yh­tiöi­den pysä­köin­ti­pai­kat tule­vat kau­pun­gin mak­set­ta­vak­si, kos­ka tuo rasi­te kapi­ta­li­soi­tuu maan hin­taan ja maan taas Hel­sin­gis­sä omis­taa kaupunki.

  Ja maan hin­ta joten­kin mys­ti­ses­ti las­kee, kun raken­ne­taan paik­ko­ja kel­la­riin? Vai har­ve­nee­ko tämän joh­dos­ta kau­pun­gin kaava?
  Pitäi­si­kö muu­ten kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den pysä­köin­ti­paik­ko­jen kulut sälyt­tää kau­pun­gin viras­to­jen ja yhtiöi­den palkkakuluihin?

  1. Kim­mo.
   Har­joit­te­le vähän mik­ro­ta­lou­den teorioita.
   Jos tont­ti huu­to­kau­pa­taan ja ton­tin kaa­va­mää­räyk­siin pan­naan koh­ta, että kat­to pitää pääl­lys­tää kul­lal­la, kyl­lä se alen­taa huu­to­kaup­pa­hin­to­ja. Nuo pysä­köin­ti­pai­kat­han eivät tule ton­til­la ole­van toi­min­nan tuek­si vaan täy­sin ulko­puo­li­sil­le liityntäpysäköijille.

 49. Kim­mo: raken­ta­jan kus­tan­nuk­set maan raken­ta­mi­ses­ta nouse­vat ja saa­ta­va voit­to myyn­nis­tä ei nouse kus­tan­nus­nousun suh­tees­sa. Odo­te­tut voi­tot raken­ta­mi­ses­ta pie­ne­ne­vät, mis­tä seu­raa se, että maas­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan vähem­män rahaa. Näin park­ki­paik­ka­sää­te­lyn kus­tan­nuk­set putoa­vat maa­no­mis­ta­jal­le, eli Hel­sin­gin kau­pun­gil­le ja sitä kaut­ta veronmaksajille.

 50. Epäi­len vah­vas­ti että eräät pii­rit käyt­tä­vät auto­paik­ko­jen hin­ta­las­kel­mis­sa ns. vaih­toeh­tois­kus­tan­nus­ta muka­na. Tai jotain muu­ta mik­ki­hii­ri­ra­haa. Tuol­lai­sen höpö­ra­han avul­la saa­daan halut­tu lop­pu­tu­los samal­la taval­la kuin yri­tyk­set saa­vat sin­ne vii­van alle halua­man­sa luvun. Eihän MCDo­nald’s­kaan ole Suo­mes­sa tuot­ta­nut vis­siin kuin ker­ran voi­tol­li­sen tulok­sen. Kik­kai­lua sanon mä!

 51. Hei “newy­or­kis­ta”, olet­ko osta­nut juu­ri auton? Tar­joan sii­tä 500 euroa, kun sen ver­ran ehkä on sen arvo romu­me­tal­li­na. Var­maan suos­tut myy­mään sen, kos­ka olet­han sen jäl­keen 500 euroa rik­kaam­pi? Sil­lä­hän ei ole mitään väliä, että sil­lä autol­la on käyt­tö­ar­voa jäl­jel­lä kym­me­niä tuhan­sia euro­ja, sehän on vain “mik­ki­hii­ri­ra­haa”.

 52. Käy­dään taas ker­tauk­sen vuok­si nii­tä perus­a­sio­ta läpi. 🙂

  En jak­sa kai­vaa, mut­ta jouk­ko­lii­ken­teen tuet on ehkä jotain 400 mil­joo­naa koko­nai­suu­des­saan vuo­des­sa koko maas­sa, lii­ken­tee­seen käy­te­tään täs­sä maas­sa rahaa jotain 15 — 20 mil­jar­dia vuodessa.

  On myös sem­moi­nen kou­lu­kun­ta, eivät­kä ole aivan vää­räs­sä, että tuo tuki itsea­sias­sa valuu autoi­lul­le ja haja-asu­tuk­sel­la. Sel­lai­nen jouk­ko­lii­ken­ne joka vaa­tii suu­ria sub­ven­tio-osuuk­sia on käy­tän­nös­sä sel­lais­ta ettei se ole kil­pai­lu­ky­kyis­tä hen­ki­lö­au­ton kans­sa. Jos sitä haja­lä­hiön bus­sia ei tuet­tai­si sen mat­kus­ta­jat liik­kui­si­vat hen­ki­lö­au­tol­la, joka taas tar­koit­taa sitä että teil­lä oli­si enem­män auto­ja eli niil­lä liik­ku­mi­nen oli­si hitaam­paa, ja kum­pi­kin las­ki­si ko. lähiön saa­vu­tet­ta­vuut­ta eli halut­ta­vuut­ta eli asun­to­jen hintoja.

  Mitä tulee tähän val­tion­ta­lou­den pelas­tus­kou­lu­kun­taan jon­ka mukaan vero­tu­lot nouse­vat raken­ta­mal­la lisää moot­to­ri­tei­tä, no lei­ki­tään aja­tuk­sel­la että huo­men­na kek­si­tään hen­ki­lö­te­le­port­ti ja kaik­ki liik­kuu niil­lä, miten käy vero­tu­lo­jen? No ei miten­kään, ihmi­set käyt­tä­vät rahan­sa johon­kin muu­hun ja mak­sa­vat sitä kaut­ta veron­sa, jos kulu­tuk­sen koko­nais­ve­ro­tus nykyi­se­nä niin ALV ehkä nousee vähän (kul­je­tus­ve­rot on myös vero­kom­po­nent­ti kulutushinnoissa).

  Aja­tuk­ses­sa että uuden alu­een uusien asuk­kai­den mak­sa­vat verot pitäi­si las­kea tulok­si on muu­ten sama ongel­ma, kyl­lä he nyt vero­ja mak­sai­si­vat jos­sain muu­al­la­kin asues­saan. Koko­nais­tuot­ta­vuu­den kas­vu kyl­lä kas­vat­taa vero­tu­lo­ja, ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt sekä ennen­kaik­kea kau­pun­ki­ra­ken­ne voi joko las­kea tai nos­taa tuot­ta­vuut­ta. Lyhyes­ti sanot­tu­na, pidem­mät mat­kat on huo­nom­pi juttu.

 53. tpyy­luo­ma kir­joit­ti 7.11.2011 kel­lo 1:59

  Aja­tuk­ses­sa että uuden alu­een uusien asuk­kai­den mak­sa­vat verot pitäi­si las­kea tulok­si on muu­ten sama ongel­ma, kyl­lä he nyt vero­ja mak­sai­si­vat jos­sain muu­al­la­kin asuessaan. ”

  Kyl­lä esi­mer­kik­si Nur­mi­jär­vel­lä ja Kera­val­la. En vaan ymmär­rä miten se mei­tä hel­sin­ki­läi­siä hyö­dyt­tää. Koko­nai­suu­den kan­nal­ta myös val­tio hävi­ää, kos­ka mie­les­tä­ni työ­mat­koi­hin käy­tet­ty aika on kai­kin tavoin hävit­tyä aikaa eikä tuo­ta mil­lään tavalla.

 54. Mitä tulee tähän val­tion­ta­lou­den pelas­tus­kou­lu­kun­taan jon­ka mukaan vero­tu­lot nouse­vat raken­ta­mal­la lisää moot­to­ri­tei­tä, no lei­ki­tään aja­tuk­sel­la että huo­men­na kek­si­tään hen­ki­lö­te­le­port­ti ja kaik­ki liik­kuu niil­lä, miten käy vero­tu­lo­jen? No ei miten­kään, ihmi­set käyt­tä­vät rahan­sa johon­kin muu­hun ja mak­sa­vat sitä kaut­ta veron­sa, jos kulu­tuk­sen koko­nais­ve­ro­tus nykyi­se­nä niin ALV ehkä nousee vähän (kul­je­tus­ve­rot on myös vero­kom­po­nent­ti kulutushinnoissa).

  Mik­si siis vas­tus­taa har­maa­ta talout­ta, kun kaik­ki raha kui­ten­kin palaa verol­le (ellei vie­dä maas­ta pois)? Eihän har­maa talous vie kenen­kään tulo­ja, vaan tuot­taa pal­jon uut­ta ja ter­ve­tul­lut­ta työ­tä ja hyvin­voin­tia. Näin­hän se menee?

 55. Sep­po Vep­sä­läi­nen kir­joit­ti 3.11.

  Pysä­köin­ti­paik­ko­jen raken­ta­mis­kus­tan­nus­ten tie­to­ja on kerät­ty monis­ta läh­teis­tä. Ara­bian­ran­nan paik­ko­jen kus­tan­nuk­set ovat var­maan jo kym­me­nen vuo­den takaa. Lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen pääl­lek­käis­käyt­tö mar­ket­tien kans­sa onnis­tuu hyvin. Kysyn­tä­hui­put osu­vat eri koh­tiin vii­kos­sa. Hin­noit­te­lu­kin voi olla kohdennettu.”

  Tämä oma tie­to­ni Ara­bian­ran­nas­ta (tar­kem­min san­poen Kaa­naan­tiel­tä) perus­tui erään pai­kall­sien isän­nöi­tis­jän kans­sa käy­tyyn kes­kust­luuun v. 2010 naa­pu­riin raken­ne­tus­ta park­ki­hal­lis­ta. Hin­ta siis oli osa­puil­leen 25 kiloe­gua /kpl.

  Tar­kis­tin, mitä Kirk­ko­num­men ase­man park­ki­ta­lo mak­soi: 380 paik­kaa, hin­ta m5 Me + alv. Eli park­ki­pai­kan hin­ta alvei­neen 16.600 e. En tie­dä, miten tont­ti­kus­tan­nuk­set on arvioitu.

 56. Park­ki­hal­li­pai­kan hin­ta­haa­ruk­ka on var­sin suu­ri tääl­lä Hel­sin­gin keskustavyöhykkeellä.Esimerkiksi Ruo­ho­lah­teen jo raken­ne­tut sadat pai­kat oli­vat tosi kal­lii­ta, kun nii­tä vär­kät­tiin toi­mis­to­ton­teil­le meren pin­nan ala­puo­li­seen maa­il­maan. Pysä­köin­tiin upo­tet­tiin siel­lä enem­män rahaa kuin kal­liik­si kehut­tuun met­roon. Käyt­tä­jä­mää­ris­sä on isot erot. 

  Jos taas pääs­tään raken­ta­maan omal­le park­ki­lai­tos­ton­til­le stan­dar­di­be­to­ni­ta­so­ja muu­ta­ma ker­ros katu­ta­sos­ta ylös­päin, saa­daan var­maan tuol­la hin­nal­la 25000€/paikka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.