Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.11.2011

Esi­tys­lis­tan näkee täs­tä

Töö­lön kir­kon vie­reen seurakuntatiloja

Seu­ra­kun­ta kes­kit­tää toi­min­to­jaan kir­kon vie­reen ja raken­taa uut­ta tilaa 650 neliö­tä. Menet­te­lee. Erään­lais­ta kau­pun­gin tii­vis­tä­mis­tä tämä­kin, kos­ka van­hat tilat vapau­tu­vat muu­hun käyt­töön. Olen täs­sä asias­sa vai­mo­ni vuok­si ilmai­ses­ti esteellinen.

Hert­to­nie­men met­roa­se­ma uusiksi

Hert­to­nie­men nykyi­nen met­roa­se­ma pure­taan ja alu­eel­le tulee asun­to­ja, toi­mis­to­ja, lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiä ja kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja. Yhdek­sän­tois­ta­ker­rok­si­nen tor­ni­kin tulee aut­ta­maan eksy­nyt­tä pai­kan­ta­mi­ses­sa. Ohei­nen kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa. Kuvas­ta saa klik­kaa­mal­la isomman. 

Otta­mat­ta vie­lä kan­taa itse suun­ni­tel­maan täy­tyy sanoa, että on aika­kin integroi­da met­roa­se­ma muu­hun toi­min­taan. Se, että on voi­tu raken­taa tuol­lai­nen maa­lais­tyyp­pi­nen eril­li­nen ase­ma sen sijaan, että met­roa­se­ma oli­si isom­man komplek­sin osa sen kel­la­ris­sa, on seu­raus­ta loh­kou­tu­nees­ta hallinnosta. 

Uut­ta ker­ro­sa­laa tulee liki nel­jä hehtaaria. 

Ete­läis­ten kau­pun­gi­no­sien liikennesuunnitelma

Suo­ra link­ki suun­ni­tel­maan on täs­sä

 • Ratik­kaa ei vedet­täi­si nykyis­tä ete­läm­mäk­si, vaan ysi ajai­si Jät­kä­saa­reen ja kymp­pi pysyi­si paikoillaan
 • Kuto­nen ajai­si Hernesaareen
 • Bus­si 16 ajai­si jat­kos­sa Lii­san­ka­tua Rautatientorille.
 • Bus­si 18 ajai­si Kru­ni­kan sijas­ta 14 reit­tiä mukail­len ete­lään ja kään­tyi­si jat­ka­maan Teh­taan­ka­tua Eiranrantaan .
 • 14 pysyi­si ennal­laan, 14 B lakkautettaisiin
 • 24 ajai­si Meri­sa­ta­maan. (Täl­le lin­jal­le on teh­tä­vä jotain, kos­ka mat­kus­ta­jia on vain kahdeksan/lähtö)

Lisäk­si tut­ki­taan innos­tuk­sen val­las­sa ratik­kaa Munk­ki­vuo­reen ja Fredalle.

 

48 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.11.2011”

 1. Suun­ni­tel­lun mukai­ses­ti 18 jää aika kau­as kes­kus­tan työ­paik­ka-alu­ees­ta joten sitä käyt­tä­vien pitää jat­kos­sa vaih­taa jos­sain välis­sä ratikkaan. 

  Hidas­han tuo reit­ti on ollut nime­no­maan Kam­pin poi­kit­tai­so­suu­del­la mut­ta hie­man ihmetyttää. 

  Poi­kit­tai­sia vaih­toeh­to­ja on kui­ten­kin hyvin vähän tar­jol­la kun useim­mat bus­si­lin­jat kat­kea­vat Kamp­piin, Elie­li­nau­kiol­le tai Rau­ta­tien­to­ril­le eikä ratik­ka­verk­ko miten­kään tur­han tiheä ole. 

  Ilmei­ses­ti Kru­ni­kan pääs­sä ei sit­ten ole ollut tar­peek­si mak­sa­jia kyydissä?

 2. Suun­ni­tel­mas­sa Itä­väy­län ja Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tien ris­tey­sa­lue vie edel­leen­kin heh­taa­ri­tol­kul­la tilaa, eikä Itä­väy­län eri puo­lia edes yri­te­tä yhdistää.

  Jos rahaa aio­taan polt­taa tois­ta­sa­taa mil­joo­naa pelk­kiin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin, pitäi­si sil­lä saa­da enem­män kau­pun­kia ja enem­män raken­nusoi­keut­ta eikä pelk­kää moottoritiemaisemointia.

  Nyt esi­tet­ty suun­ni­tel­ma jät­tää met­roa­se­man edel­leen van­han Hert­to­nie­men lai­taan. Jos Itä­väy­lä saa­tai­siin koko­naan häi­vy­tet­tyä, Hit­saa­jan­ka­dun ja Itä­väy­län väli­set van­hat toi­mis­to­ta­lot muut­tui­si­vat luul­ta­vas­ti asuin­ta­loik­si per heti, ja alu­ees­ta muo­dos­tui­si jat­ku­mo sekä ete­lään että itään.

 3. Aja­tus on että Kai­vo­ka­dun läpi ei yli­pään­sä aja bus­se­ja. Ihan sen takia että rati­koi­den lii­ken­nöi­mi­nen sii­tä (aika­tau­lus­sa) on han­ka­laa, bus­seil­la se on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta ja nuo myös teke­vät sii­tä ratik­ka­lii­ken­tees­tä vie­lä hie­man han­ka­lam­paa. 18 tulee 14 pari, 65 ja 66 jää­ne­vät Rau­ta­tien­to­ril­le ja 55 kek­sit­tä­neen jotain.

  Bus­sien lii­ken­nöin­ti kapeil­la kan­ta­kau­pun­gin kaduil­la on yksin­ker­tai­ses­ti aika toi­vo­ton­ta ja kal­lis­ta­kin, nii­tä var­ten on ne isot pää­väy­lät eli Man­ner­hei­min­tie ja Hämeen­tie. Se Munk­ki­vuo­ren ratik­ka on samaa jat­ku­moa, aja­tus on että 14/18 nousee kiskoille.

 4. Tar­koi­tuk­se­na on vähen­tää var­sin­kin tuk­koi­sen Kai­vo­ka­dun kaut­ta kul­ke­vaa bus­si­lii­ken­net­tä ja kas­vat­taa rai­tio­lii­ken­teen roo­lia keskusta-alueella.

 5. Jäi hie­man epä­sel­väk­si: ilmei­ses­ti lin­ja 18 jat­kai­si Her­ne­saa­ren kär­keen tois­tai­sek­si? Kesäl­lä moni ris­tei­ly­tu­ris­ti käyt­tää nyk. lin­jaa 16 men­nes­sään Esplanadille. 

  Ei kos­ke­ta minua, mut­ta näyt­tää että Kru­ni­ka­lais­ten yhtey­det vähe­ne­vät kyl­lä aika taval­la kun 18 hävi­ää ja 16 tys­sää Rautatientorille.

 6. No, sit­ten huo­le­ni oli taval­laan tur­ha. Jos 18:n kat­kai­sun edel­ly­tyk­se­nä onkin ratik­ka­ver­kon laa­jen­ta­mi­nen sitä ennen, ei asia ole ajan­koh­tai­nen ennen 2030-lukua (ja sil­loin luul­ta­vas­ti taas tode­taan että se ei ole ajan­koh­tai­nen ennen 2050-lukua). 

  Ratik­ka­ver­kon jat­ka­mis­ta on tai­det­tu suun­ni­tel­la jo 80-luvul­ta läh­tien eikä mikään kos­kaan toteu­du, en tien­nyt että tämä­kin on saman tyyp­pi­nen suun­ni­tel­ma jota ei ole tar­koi­tus kos­kaan toteut­taa käytännössä. 

  Ennem­min Sipoo­seen vede­tään ras­kaat kis­kot, sii­hen löy­tyy aina rahaa.

  1. pyöråi­li­jä­au­toi­li­ja
   puhut­ko Espoos­ta. hel­sin­gis­sä ratik­ka­verk­koa on laa­jen­net­tu. Ysi, 4T, Jät­kä­saa­ren ratikka…

 7. Nuo kes­kus­tan tur­hat bus­si­vuo­rot voi lak­kaut­taa kaik­ki ker­ral­la. Saa­daan kapeil­le kaduil­le lisää tilaa ihmisille.

  Hert­to­nie­men kaa­va­muu­tos on pik­ku­näp­pä­rä ja nät­ti. Todel­li­suu­des­sa se ei rat­kai­se mitään. Teh­dään­kö Hert­si­kas­ta oie­kas­ti kau­pun­kia vai ei?

 8. Hert­to­nie­men kaa­va­muu­to­seh­do­tuk­ses­sa on kol­me ongel­maa. 1) Täy­sin tar­pee­ton ja mai­se­man pilaa­va hotelli/ toi­mis­to­tor­ni. Jokai­nen leh­tiä luke­nut tie­tää, että Hert­to­nie­mes­sä on joka nel­jäs toi­mis­to­ti­la tyh­jil­lään. Tuhan­sia ker­ros­ne­liöi­tä siis. Hotel­li Hert­to­nie­mes­sä on absur­di aja­tus. Län­si-Hert­to­nie­men raken­nus­kan­ta on pää­osin 4‑kerroksinen ja alu­een vie­hä­tys­voi­ma on tai­ta­vas­sa, maas­toa myö­täi­le­väs­sä kaa­vas­sa. Maa­merk­ki­koh­kai­lu on tur­han­ai­kai­nen ja töke­rö. Kuva ker­too kaiken.
  2) Met­roa­se­man seu­dun raken­ta­mi­sen oli­si yhdis­tet­tä­vä alu­eet Itä­väy­län molem­min puo­lin, eikä ero­tet­ta­va niitä.
  3) Hert­to­nie­men met­roa­se­man tie­noil­la on jo nyt kosol­ti päi­vit­täis­pal­ve­lui­ta, esim. 4 isoa mar­ket­tia ja usei­ta eri­kois­liik­kei­tä. Itä­kes­kus on 5 minuu­tin met­ro­mat­kan pääs­sä ja parin pysä­kin pää­hän nousee muu­ta­man vuo­den kulut­tua val­ta­va Kala­sa­ta­man kaup­pa­kes­kus. — Meil­lä on nyt jo tyh­jät toi­mis­tot rie­sa­na, vie­lä­kö tar­vi­taan anee­mi­nen kaup­pa­kes­kus? Onko kaa­voit­ta­ja yhtään funt­si­nut, mitä tapah­tuu jo nyt vai­vai­sil­le lähi­pal­ve­luil­le Hert­to­nie­men, Roi­hu­vuo­ren, Tam­mi­sa­lon ja Laa­ja­sa­lon sisäl­lä, jos kaup­pa­kes­kus toteu­tuu? Onko se ihan OK, että asuk­kaat menet­tä­vät vii­mei­set­kin jal­kai­sin saa­vu­tet­ta­vat kaupat?
  Ehdo­tus on asuk­kaan näkö­kul­mas­ta susi.

 9. Hert­si­kas­ta on teh­ty kau­pun­kia jo jon­kin aikaa. Van­ho­ja valo­ku­via kat­sel­les­sa ei voi uskoa, että samas­ta seu­dus­ta on kyse…

  Kas­vaa­ko mal­li­ku­vas­sa joi­den­kin talo­jen katoil­la nur­mea tai hei­nää? Itä-Hel­sin­ki alkaa tosis­saan viher­tää, hyvä niin!

 10. Mik­sei 24 voi jat­kaa Tam­mi­nie­men­tie­tä ja hoi­taa lin­jan 18 lenk­kiä Munk­ki­vuo­res­sa? Samal­la voi­si lak­kaut­taa koko lin­jan 18.

 11. Tuo kuva Hert­to­nie­men jär­jes­te­lyis­tä lie­nee joko van­ha tai kon­sul­tin teke­mä — KSV:n oma esit­te­ly­ma­te­ri­aa­li on vii­me aikoi­na ollut pal­jon parem­paa laa­tua 😉 Toi­sin sanoen, pos­tauk­sen liit­tee­nä ole­va kuva näyt­tää aika kau­heal­ta, toi­vot­ta­vas­ti todel­li­suus on parempaa.

 12. Hert­si­kan kaa­vas­ta, sii­nä on pie­ni kau­neis­vir­he eli pari­ker­rok­si­nen mar­ket­ti. Tus­kin sen omis­ta­ja pis­tää pahak­seen KT-mer­kin­tää ja paria lisä­ker­ros­ta johon saa teh­dä vaik­ka asun­to­ja jos haluaa.

 13. Osmo, hel­sin­ki­läi­set ns. pis­si­vät espoo­lai­sia öögaan. 😀 Espoo­lais­ten rahat tuh­lat­tiin jär­jet­tö­mään met­ro­laa­jen­nuk­seen niin ras­kaal­la tek­nii­kal­la, ettei se kos­kaan tule kan­nat­ta­maan. Hel­sin­ki voit­ti, kun huk­kain­ves­toin­nil­le löy­tyi toi­nen maksaja.

  Län­si-Euroo­pas­sa on menos­sa lukui­sia rata­hank­kei­ta, joil­le kai­kil­le on yhteis­tä met­roa keveäm­pi, moder­ni tek­niik­ka tai ole­mas­sa ole­va ratain­fra. Kan­sal­li­ses­ti jär­ke­vin­tä oli­si täl­lä het­kel­lä saa­da Tam­pe­reen ja/tai Turun lähi­ju­na ja rai­tio­vau­nu­hank­keet eteenpäin.

  Ras­kas­ta kis­ko­vaih­toeh­toa muu­al­la kehi­te­tään vain, jos kis­kot on jo ole­mas­sa. Jos­ta tuli­kin mie­lee­ni, kan­nat­taa­ko raken­taa tyn­kä Sipoo­seen vai Hel­sin­gin varas­ta­mil­le alueille? 😉

 14. Ei 24:lle mat­kus­ta­ja­ryn­täys­tä tule, vaik­ka se kul­kee­kin Meri­ka­dul­le. Mut­ta ovat­pa­han ullan­lin­na­lai­set sit­ten tyy­ty­väi­siä ja lisäk­si Erot­ta­jal­ta saa­daan bus­se­ja pois, mikä on pel­käs­tään hyvä asia.

  Se vaan on niin, että jos koko Hel­sin­ki halu­taan pitää jouk­ko­lii­ken­teel­lä saa­vu­tet­ta­va­na, niin on hyväk­syt­tä­vä, että osa lin­jois­ta sit­ten aje­lee tyhjinä.

  Joka tapauk­ses­sa lin­jas­to­suun­ni­tel­ma on minus­ta hyvin laa­dit­tu ja suo­si­tus­lin­jas­ton pikais­ta toteut­ta­mis­ta on syy­tä tukea. Nykyi­nen lin­jas­tos­pa­get­ti sel­ke­nee huo­mat­ta­vas­ti ja ongel­ma­koh­tiin puu­tu­taan aidos­ti. Jat­kos­sa 14 ja 18 muo­dos­ta­vat hyvän, tiheä­vuo­ro­vä­li­sen ja sel­keän runkolinjan.

  Lau­ta­kun­nas­sa voi­si vähän kysel­lä Munk­ki­vuo­ren rati­kas­ta. Kevääl­lä 2010 lau­ta­kun­ta kehot­ti KSV:tä kii­reh­ti­mään sen suun­nit­te­lua. Nyt ollaan lop­pu­vuo­des­sa 2011 eikä suun­nit­te­lu ole vie­lä alka­nut. Että sel­lai­nen kii­re. Suun­nit­te­lun piti alkaa nyt loka­kuus­sa mut­ta täl­lä het­kel­lä alka­mi­sa­jan­koh­ta on jou­lu­kuu. Sitä en vie­lä tie­dä, mitä alka­mi­sa­jan­koh­taa sil­le jou­lu­kuus­sa ennustetaan…

 15. Ode: toi huo­mio­va­lo­ko­kei­lu pitäi­si kyl­lä lak­kaut­taa. Viras­ton oma teks­ti­kin sanoo “Huo­mio­va­lo­jen toi­mi­vuus ja vai­ku­tuk­set eivät olleet tes­ti­koh­teis­sa kovin hyvät.” ja sil­ti ehdot­taa kokei­lun jatkamista.
  Eikö­hän nykyi­sen kokei­lun poh­jal­ta voi­da tode­ta kokei­lu epä­on­nis­tu­neek­si ja luo­pua hankkeesta.

 16. Tuo Eliel Saa­ri­sen tien vie­reen tule­va kaa­va on aika kau­he­aa tilan tuh­laus­ta. Eliel Saa­ri­sen tie­tä kul­kee sel­lai­nen 4000–5000 autoa päi­väs­sä. Ei ole mitään estei­tä raken­taa asuin­ta­lo­ja suo­raan kadun varteen. 

  Kysei­nen paik­ka on lyhyen käve­ly­mat­kan pääs­sä niin juna-ase­mas­ta kuin joke­ri­lin­jan pysä­kis­tä. Ja sit­ten ton­til­le suun­ni­tel­laan kol­mea pien­tä pis­te­ta­loa kau­ak­si ties­tä siten, että tont­ti­te­hok­kuus on vain noin 1, mikä vas­taa siis huo­nos­ti ja väl­jäs­ti raken­ne­tun 70-luku­lai­sen ker­ros­ta­lo­lä­hiön raken­nus­te­hok­kuut­ta. Tämä alu­eel­la, jon­ka pitäi­si olla tii­vis­tys­ra­ken­ta­mi­sen kes­kiös­sä sekä säteit­täi­sen että poi­kit­tai­sen run­ko­lin­jan varrella. 

  Ehdo­tan siis palaut­ta­mis­ta ja raken­nusoi­keu­den nos­ta­mis­ta aina­kin yli 2 tont­ti­te­hok­kuu­teen. Saa­tai­siin sen myö­tä yli sata asu­kas­ta enem­män taas joke­rin lin­jan varrelle.

 17. Eliel Saa­ri­sen tie­tä kul­kee sel­lai­nen 4000–5000 autoa päivässä.”

  Aika pal­jon, ottaen huo­mioon, että ajo on sal­lit­tu vain jouk­ko­lii­ken­teel­le. Pitäi­si­kö­hän läpia­joa alkaa val­vo­maan tarkemmin.

 18. Tar­koi­tan säteit­täi­siä ratik­ka­lin­jo­ja jot­ka tys­sää­vät kan­ta­kau­pu­gin rajal­le (1, 6, 8, 10) vaik­ka pie­nel­lä vai­val­la ja rahal­la ne sai­si jat­ket­tua liit­ty­mään poi­kii­tias­lii­ken­tee­seen. Mut­ta kun lii­ken­ne­suun­nit­te­lu nou­dat­taa van­haa mie­te­lauset­ta “se on sta­di mihin kul­kee spå­ra” niin mihin­kä sitä verk­koa tur­haan laajentamaan.

  Sekä tie­tys­ti itse joke­ria — joka toki tun­tuu suju­van hyvin näin­kin: kol­me teli­bus­sia ajaa peräk­käin pus­ku­ri pus­ku­ris­sa. Mut­ta kun tie­teel­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan mal­lin­net­tu­na ei tuol­la välil­lä ker­ta­kaik­ki­aan voi olla isom­paa lii­ken­ne­tar­vet­ta ennen vuot­ta 2050.

 19. Mik­ko, niis­tä autois­ta noin 500 on bus­se­ja jot­ka kor­vau­tuu Rai­de-Joke­ril­la, ja ne bus­sit lie­nee se olen­nai­nen melun ja pääs­tö­jen läh­de. Rai­teet­kin toki vähän melu­aa, mut­ta tuos­sa koh­ti oli­si suo­rat kis­kot ilman vaih­tei­ta eli tus­kin sanottavasti.

  Muu­ten­kin tämä on taas tätä. Asia on siis se että taloi­hin ano­taan vii­des ker­ros, aiem­min oli vaan nel­jä. Kaa­vas­sa on ensim­mäi­nen ker­ros mää­rät­ty varas­to­ti­lak­si ja ilmei­ses­ti auto­tal­leik­si, asun­to­ja sii­hen ei saa teh­dä, eli asuin­ne­liöi­tä tulee 4 035 * 4/5 = 3 228 k‑m2. Tuo on noin 40 asun­toa. Näi­tä asun­to­ja var­ten teh­dään park­ki­pai­kat mitoi­tuk­sel­la 1 ap. / 95 k‑m2 eli 42 park­ki­paik­kaa. Näis­tä 26 on havain­ne­ku­vas­sa piir­ret­ty pihal­le, eli raken­ta­ja saa ilok­seen teh­dä sin­ne alim­paan ker­rok­seen vie­lä 16 autotallia.

  Pari­ta­loil­la­kin sai­si vas­taa­vat tehot. Eiku palau­tuk­seen vaan, läh­de­tään nyt vaik­ka sii­tä että jos tuol­lai­sil­la pis­te­ta­loil­la lei­ki­tään niin kai niis­sä nyt saa sit­ten olla ker­rok­sia­kin esim. kahdeksan.

 20. Olen spot­tun kans­sa täy­sin samaa miel­tä Hert­to­nie­mien suun­ni­tel­mas­ta. Lii­kaa moot­to­ri­tie­tä, lii­an vähän kaupunkia.

 21. spot­tu, mikä­kö­hän tuos­sa eri­ta­so­vi­ri­tyk­ses­sä vie­lä eri­ta­so­tun­ne­lei­neen oikeas­ti on idea­na? Rupe­sin nyt kat­so­maan että ei nuo lii­ken­ne­mää­rät ole niin kovin kum­mal­li­sia, Itä­väy­lää tulee 36 500 ajo­neu­voa päi­väs­sä ja Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie­tä 29 300.

  Vrt. Oop­pe­ran ris­teys, Man­ner­hei­min­tie 27 200 ja Hel­sin­gin­ka­tu 38 600. Tai Kos­ke­lan­tie 24 200 ja Mäke­län­ka­tu 41 700. Mis­tä tulee mie­leen tämä kuva: http://4.bp.blogspot.com/_Kdypn8bF0HQ/TU5mHyxgZ7I/AAAAAAAAAFo/p1NAknZehYc/s1600/risteys.JPG

 22. En tie­dä riit­tää­kö kom­pen­tens­si­ni kom­men­toi­maan kau­pun­gin­museon juma­lan sanaa, mut­ta on taval­laan huvit­ta­vaa että Kau­pun­gin­museo pitää rai­tio­tie­rat­kai­sua Huvi­la­ka­dul­le kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti mahdottomana.

  Teh­taan­ka­dul­la rati­kat ovat kul­ke­neet jo 1908. Jos kau­pun­gin­museol­ta vaa­ti­si yhtään loo­gi­suut­ta, niin ete­läi­sis­sä kau­pun­gi­no­sis­sa tuli­si kiel­tää kadun­var­si­py­sä­köin­ti kokonaan.

  Esim. täs­sä I.K. Inhan kuvas­sa Teh­taan­ka­dun ja Kap­tee­nin­ka­dun kulmasta

  http://mediaserver‑2.vuodatus.net/g/4/43535/1240487751_img-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg

  näky­vät kis­kot Teh­taan­ka­dul­la mut­ta ei ainut­ta­kaan autoa. Saman huo­mion voi teh­dä Sig­ne Bran­de­rin kaupunkikuvista. 

  Mik­sei kau­pun­gin­museo vas­tus­ta kadun­var­si­py­sä­köin­tiä jos uusia ratik­ka­lin­jo­ja­kaan ei ker­ta his­to­rial­li­siin kau­pun­gi­no­siin saa raken­taa? Ratik­ka­lin­jat ovat sen­tään noin 50 vuot­ta var­hai­sem­paa kerrostumaa…

 23. Vie­lä Hert­to­nien­tä sivu­ten — jos inves­toin­tien perus­a­ja­tus oli­si aina jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­muo­to-osuu­den lisää­mi­nen toi­mi­vam­man pal­ve­lun kaut­ta, pitää Jol­lak­sen ja Hevos­sal­men kal­tais­ten aluei­den lähel­lä miet­tiä myös lii­tyn­tä­py­sä­köin­nin toteut­ta­mis­ta. Hert­to­nie­mi on tähän lii­an kau­ka­na ja poten­ti­aa­lis­ten pul­lon­kau­lo­jen taka­na, eli seu­raa­va luon­te­va pis­te on Ylis­ky­län uusi ostos­kes­kus, jon­ne autol­la pää­see käte­väs­ti oikeas­taan koko Laa­ja­sa­lon alu­eel­ta, myös siel­tä mis­sä jouk­ko­lii­ken­ne on käy­tän­nös­sä mahdotonta.

  Jo ole­te­taan että Ylis­ky­län uudel­le osta­ril­le voi­si näi­tä lii­tyn­tä­paik­ko­ja hal­val­la raken­taa, ja sata­nen kuus­sa riit­täi­si oma­kus­tan­nus­hin­nal­la kulu­jen peit­tä­mi­seen (pysä­köin­ti­pai­kat pön­tös­sä 15000 e/kpl), ei sen pitäi­si alu­een tulo­ta­sol­la olla mikään ongel­ma, eri­tyi­ses­ti­kin kun kaup­pa mie­lel­lään mak­sa­nee jotain sii­tä että far­ma­ri­vol­vo on val­miik­si ostos­kär­ry­jen ulottuvilla.

  Var­si­nai­nen kysy­mys on siis miten Ylis­ky­län (osta­rin) ja Hert­to­nie­men väli­nen lii­tyn­tä­lii­ken­ne hoi­det­tai­siin jot­ta koko­nai­suus oli­si sub­jek­tii­vi­ses­ti parem­pi vaih­toeh­to kuin yksi­tyi­sau­to­mat­ka kes­kus­taan ja/tai sen läpi. Nykyi­nen ulko­py­sä­kil­lä vär­jöt­te­ly on tus­kin riit­tä­vän hou­kut­te­le­vaa. Rati­kal­le (Hert­to­nie­meen) saat­tai­si volyy­mi riit­tää esim. Ilo­mäen­tien tai Maru­na­ku­jan kään­tö­pai­kal­ta, kou­lu­jen välis­tä ja osta­rin läpi Kuver­nöö­rin­tie­tä tai (osin hyvin­kin gryn­daus­kel­pois­ta) Laa­ja­sa­lon­tie­tä Hert­to­nie­men suun­taan. Shutt­le-bus­si ruuh­ka-aikoi­hin tun­tuu vähän has­sul­ta mut­ta se toi­si taval­laan pika­vuo­rot takai­sin Laajasaloon.

  Iso osa Laa­ja­sa­los­ta on täl­lä het­kel­lä sel­lais­ta ettei omal­le autol­le käy­tän­nös­sä ole vaih­toeh­toa. Tämä on sää­li kos­ka Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­la on luul­ta­vas­ti Hel­sin­gin toi­mi­vin bus­si-met­ro ‑vaih­to.

 24. Roi­hu­vuo­res­sa asu­va­na ja Hert­to­nie­mes­sä­kin mil­tei päi­vit­täin kul­ke­va­na / asioi­va­na kan­sa­lai­se­na en minä­kään oikein ymmär­rä, mik­si met­roa­se­man yhtey­teen tar­vit­tai­siin nime­no­maan lisää kaup­pa­kes­kus­ti­laa. Sii­nä­hän on hyvä­nen aika iso K‑marketti ja S‑marketti, nor­maa­li­ko­koi­nen Ale­pa sekä Mega­hert­sin kaup­pa­kes­kus ihan vie­res­sä. Itä­kes­kus on yhden met­ro­py­sä­kin pääs­sä. Ja tosi­aan esim. Roi­hu­vuo­res­sa on jo osta­ri (2 kaup­paa) ja yksi lähi­kaup­pa (jon­ka todel­la­kin soi­sin pysy­vän elin­voi­mai­se­na tule­vai­suu­des­sa­kin). Roi­hu­pel­lon / Sii­li­tien teol­li­suusa­lu­eel­la vai­kut­tai­si aina­kin ulkoa­päin kat­sel­len ole­van käyt­tö­kel­poi­sia toi­mis­to­ti­lo­ja tyh­jil­lään (täs­tä en kyl­lä osaa sanoa mitään varmaa). 

  Minus­ta Hert­to­nie­men met­roa­se­ma toi­mii ihan hyvin, enkä ymmär­rä, mik­si se nyt täs­sä vai­hees­sa oli­si ongel­ma että met­roa­se­ma ei ole kaup­pa­kes­kuk­sen kel­la­ris­sa. Ehkä nyky­ään ei raken­net­tai­si met­roa­se­maa samal­la taval­la kuin enti­van­haan, mut­ta kun ker­ran ase­ma nyt on sel­lai­nen kuin on (toi­mii kyl­lä ihan mai­nios­ti met­ron käyt­tä­jän kan­nal­ta!) ja kaup­po­ja on lähel­lä vaik­ka kuin­ka, niin en näe syy­tä alkaa pykä­tä pai­kal­le kaup­pa­kes­kus­ta. Päin­vas­toin, minua aina­kin lähin­nä ahdis­taa, jos jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­nee­seen täy­tyy joka ker­ta men­nä ostos­kes­kuk­sen kautta.

  Jos Hert­to­nie­men met­roa­se­man lähis­tön pal­ve­lu­ja tuli­si joten­kin paran­taa, niin itse kai­pai­sin met­roa­se­man lähel­le esi­mer­kik­si jon­kin­lais­ta sym­paat­tis­ta perus­kah­vi­laa (ei siis kes­ki­kal­ja­kup­pi­laa tai jon­kun suu­ren kah­vi­la­ket­jun stan­dar­doi­tua lii­ket­tä). Tai vaik­ka­pa kan­sa­lais­ten olo­huo­net­ta, tai luo­mu­ruo­kaa myy­vää lii­ket­tä. En uut­ta ostos­kes­kus­ta. Asun­to­ja toki sopii raken­taa alu­eel­le, kyl­lä nii­tä var­maan sin­ne lisää mah­tuu ja asun­to­ja aina tarvitaan.

 25. tpyy­luo­ma: “spot­tu, mikä­kö­hän tuos­sa eri­ta­so­vi­ri­tyk­ses­sä vie­lä eri­ta­so­tun­ne­lei­neen oikeas­ti on ideana?”

  Niin­pä. Yksi seli­tys voi­si olla kau­koi­tä, Ram­sin­ran­ta, Itä­kes­kus, Kruu­nu­vuo­ri, San­ta­ha­mi­na-varaus jnpp yhdis­tet­ty­nä HSL-fata­lis­miin tasai­ses­ti las­ke­vas­ta jouk­ko­lii­ken­teen kulkumuoto-osuudesta. 

  Nämä suun­ni­tel­mat ovat nii­tä Smith-Pol­vi­sia ris­teys ker­ral­laan, jot­ka totut­ta­vat asuk­kaat aja­tuk­seen että mota­ri ja eri­ta­so­liit­ty­mät joten­kin kuu­lu­vat kau­pun­kiin. Sit­ten ihme­tel­lään kun alu­eel­le ei kukaan halua muut­taa edes töihin.

  Sen vie­lä ymmär­täi­si että Itä­väy­lä kai­vet­tai­siin kuop­paan Hert­to­nie­men liit­ty­mäs­tä alkaen melun­tor­jun­ta­syis­tä Hert­to­nie­mi-Sii­li­tie välin gryn­daa­mis­ta var­ten mut­ta kun se nousee takai­sin alku­pe­räi­seen kor­keu­teen­sa ja siel­tä sillalle.

 26. Rapor­tis­sa suo­ja­tei­den huo­mio­va­lois­ta pis­ti ikä­väs­ti sil­mään eräs yksi­tyis­koh­ta, joka sinän­sä on pie­ni ja mer­ki­tyk­se­tön, mut­ta ker­to­nee jotain lii­ken­nein­fran tilas­ta ja suun­nit­te­li­joi­den asenteista.

  tes­ti­koh­tee­na oli Intian­ka­dun ja vilk­kaan jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tien ris­teys Intian­ka­tu 30:n koh­dal­la … nopeus­ra­joi­tus katuo­sal­la 30 km/h … pyö­rä­tiel­lä aje­taan mel­ko lujaa eli vaa­ra­ti­lan­tei­ta voi tul­la yllättäenkin.

  Mikä­hän tuo “mel­ko lujaa” tar­koit­taa, ken­tien jopa 25km/h? Jos autol­la aje­taan 30km/h ja pol­ku­pyö­räl­lä 25km/h, onko pyö­räi­li­jä tosi­aan se taho, jota sopii syyt­tää lujas­ta nopeudesta?

 27. tpyy­luo­ma: mikä tuon kuvan point­ti on? Että kun lii­ken­ne­mää­rä ris­teyk­ses­sä on yli kak­sin­ker­tai­nen, niin eri­ta­so­liit­ty­mä api­loi­neen on isom­pi ja vie tilaa enem­män kuin yhdes­sä tasos­sa ole­va, pal­jon vähem­män lii­ken­net­tä välit­tä­vä ja ruuh­kai­sem­pi liit­ty­mä? Tot­ta­han toki. Mut­ta entä sitten?

 28. Olli Pot­to­nen ymmär­rän kyl­lä näkö­kan­ta­si, mut­ta en usko että kysees­sä on niin­kään suun­nit­te­li­jan asen­teel­li­suus kuin liik­ku­jien huomiokyky.

  Auto­lii­ken­teen ole­te­taan­kin liik­ku­van väh 30 km/h, mut­ta kevyt lii­ken­ne kul­kee kes­ki­mää­rin pal­jon hitaam­min. Sik­si nopea pyö­räi­li­jä saat­taa yllättää.

  Ongel­ma pois­tui­si muut­ta­mal­la Intian­ka­dun pyö­rä­tie pyö­rä­kais­tak­si ajo­ra­dan tasoon, mut­ta sii­tä esim kiveyk­sel­lä erotettuna.

 29. Olli Pot­to­nen: Oma työ­mat­ka­ni (siis pyö­räl­lä) kul­kee joko tuos­ta Intian­ka­dun poik­ki tai Kos­ke­lan­tien kaut­ta, sain siis tes­ta­ta noi­ta valo­ja aika usein. 

  Intian­ka­dul­la pyö­räi­li­jät lähes­ty­vät ris­teys­tä jopa yli 30 km/h nopeu­del­la, mut­ta tie­ten­kään kukaan ei aja ris­teyk­seen tuol­la nopeu­del­la. Mel­ko nopeas­ti sii­nä kui­ten­kin ilmes­ty­tään, joten nuo huo­mio­va­lot oli­vat enem­män kuin pai­kal­laan (nyt­hän ne on pois­tet­tu). Ne oli­vat myös toi­mi­vat ja sel­keät, autoi­li­jat sel­väs­ti varau­tui­vat ris­teyk­sen yli­tyk­seen ja ris­teä­viin pyö­räi­li­jöi­hin parem­min kuin ilman valo­ja. sama kos­kee var­mas­ti jalankulkijoita.

  Kos­ke­lan­tien valot sen sijaan ovat täy­si susi. Ne vilk­ku­vat ihan mil­loin sat­tuu, tai sit­ten ovat vilk­ku­mat­ta sil­loin kun pitää. Valot syt­ty­vät myös sil­loin kun pyö­räi­li­jä ajaa Kos­ke­lan­tien suun­tai­ses­ti ylit­tä­mät­tä katua, sää­tö­vir­he var­maan mut­ta aiheut­taa takuul­la autoi­li­jois­sa turhautumista. 

  Jos kokei­lua jat­ke­taan niin Kos­ke­lan­tiel­lä pitää kokeil­la mui­ta mal­le­ja, nuo sini­set ledit eivät aina­kaan tur­val­li­suut­ta lisää. Intian­ka­dul­la oli toi­mi­va sys­tee­mi, mut­ta kuten todet­tua se on poistettu.

 30. Mie­len­kiin­toi­nen lop­pu­tu­los oli tuo Meri­sa­ta­man rat­kai­su. Kos­ka Osmo sitä ei sen enem­pää ala ana­ly­soi­maan, niin minä teen sen.

  Ensin­nä­kin aika­haa­ruk­ka on hyvin HSL-läi­nen. Puhu­taan kym­me­nis­tä vuo­sis­ta, aivan samaan tapaan kuin 1990-luvul­la puhut­tiin kehä­ra­ti­kois­ta ja joke­ri­ra­ti­kois­ta ja teh­tiin usei­ta kehi­tys­suun­ni­tel­mia. Mikään niis­tä ei ole ysiä lukuu­not­ta­mat­ta tote­tu­nut, kysees­sä oli muu­ta­ma has­su kilo­met­ri rataa. Kym­me­nis­tä vuo­sis­ta Leh­mus­kos­ken putiik­ki osaa puhua. Se on niiiin iizzii! Voi vaan visioida!

  Ääne­käs Ete­läi­set kau­pun­gin­osat-lii­ke otti rat­kai­sun myö­tä nis­ka­len­kin sekä kau­pun­gis­ta että eri­tyi­ses­ti Kru­ni­kas­ta ja Munkkivuoresta.

  Rat­kai­sun seu­rauk­set kun ovat aika pahat Munk­ki­vuo­rel­le ja Krunalle.

  1) Bus­si 16 lak­kau­te­taan. Bus­sia tar­vi­taan, jot­ta idäs­tä on suo­ra yhteys ete­lään, edes jol­lain tasol­la, tosin vuo­ro­vä­lin tuli­si olla tiheäm­pi, bus­si on aamui­sin aivan täyn­nä. Kruu­nu­haan sisä­osis­ta ei siis enää pää­se miten­kään ete­läi­seen kan­ta­kau­pun­kiin. Vaih­to nil­kut­ta­vaan kuto­seen on vitsi.

  2) Haa­ve­ra­tik­ka Munk­ki­nie­meen perus­te­lee toki lin­jan 18 siir­toa ete­lään. Tosin munk­ka­lai­set saa­vat mak­saa tämän kal­liis­ti: Talin asuk­kai­den ja monien mui­den­kin tuhan­sien ainoa suo­ra yhteys kes­kus­taan kat­kais­taan, kii­tos Osmo! Ja emme­kö­hän saa kok­ka­reis­ta + muis­ta kaup­pa­ka­ma­ri­nu­li­kois­ta äänek­kään vas­tus­ta­jan mun­kan ratikallekin!

  3) Lin­jan 18 siir­ros­ta aiheu­tu­va 14B on perus­tel­tua, tosin itses­sään 18:n uusi lin­jaus ei.

  4) H24 jat­ka­nee tyh­jä­nä lin­ja­na, kuten aiem­min­kin. “Asuk­kai­den ääne­nä” esiin­ty­vä Ete­läi­set kau­pun­gin­osat sai fetis­sin­sä ja mel­kein bus­sin 17 takai­sin. E.Rehnkin oli oman sano­man­sa mukaan “mel­kein präääsitentti”.

  5) H24:n reit­ti on toki äly­tön ja sil­lä pääs­tään lyö­mään Hiet­suun meni­jöi­tä, kun h55/a/k jäte­tään Rau­ta­tien­to­ril­le. Näin ollen siel­tä, mis­tä käyt­tä­jät tule­vat, ei Hiet­suun pää­se. 55A on kesäi­sin täyn­nä jo Simon­ka­dul­la. Ysi ei auta mitään ja mat­ka sekä Marian sai­raa­lal­le ja Hiet­suun muut­tuu tus­kien tai­pa­leek­si ja vaih­don taak­se, pait­si jos asuu Merikadulla.

  6) Yhteen­ve­to: Munk­ka­lai­set, Hiet­suun mene­vät tuhan­net ihmi­set, Marian sairaalan/tulevan terk­ka­rin asiak­kaat ja monet muut saa­vat han­ka­lat vaih­dot sik­si, että Ete­läi­set ry:n tah­to jun­tat­tiin läpi. 

  7) Ainiin se kuto­sen jat­ko Her­ne­saa­reen. joo 202x tai 203x. Heh heh.

  8) p.s Ainiin. Entäs ne HKL:n ratik­ka­suun­ni­tel­mat, joi­ta oli vie­lä vähän aikaa sit­ten pöy­däl­lä? Rai­tio­lii­ken­teen koko­nais­ke­hit­tä­mi­nen ja muut (muu­ta­man vuo­den takai­nen “max” jne). Ei nii­tä kukaan muista.

 31. Onko kysees­sä tuo ris­teys (vai ajaa­ko joku kol­mea­kymp­piä Intian­ka­dun ete­lä­lai­taa kul­ke­val­la kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä r‑kioskin oven editse?):

  http://maps.google.com/maps?hl=en&ll=60.208778,24.965572&spn=0.001871,0.00478&t=h&z=18&vpsrc=6&layer=c&cbll=60.208709,24.965711&panoid=Su4wnEcv3OZWf2nw9r0dKQ&cbp=12,319.02„0,1.72

  Autoi­li­joil­la ei ole kol­mio­ta joten ris­teä­väl­tä pyö­rä­tiel­tä tule­va väis­tää vaik­ka ajai­si sit­ten ennen ris­teys­tä sitä kol­me­kymp­piä. Sinis­ten huo­mio­va­lo­jen ole­mas­sao­lo ei kai vai­ku­ta mui­hin väistämissääntöihin?

  Kun itse aika­naan ajoin tuos­ta useam­min (pyö­räl­lä siis ja ennen huo­mio­va­lo­ja), huo­ma­sin usein että autoi­li­joil­le­kaan ei aina ollut väis­tä­mis­sään­nöt täy­sin sel­vil­lä, sen ver­ran moni pysäyt­ti ennen risteystä. 

  Vas­taa­vas­ti monet pyö­räi­li­jät tun­tu­vat luu­le­vat että suo­ja­tie­tä kul­ke­van käve­li­jän väis­tä­mi­nen on ainoas­taan autoi­li­joi­den velvollisuus.

 32. Kos­ke­lan­tien valot sen sijaan ovat täy­si susi. Ne vilk­ku­vat ihan mil­loin sat­tuu, tai sit­ten ovat vilk­ku­mat­ta sil­loin kun pitää. Valot syt­ty­vät myös sil­loin kun pyö­räi­li­jä ajaa Kos­ke­lan­tien suun­tai­ses­ti ylit­tä­mät­tä katua, sää­tö­vir­he var­maan mut­ta aiheut­taa takuul­la autoi­li­jois­sa turhautumista. 

  Hyvä että vähän kurit­ta­vat yksityisautoilijoita!

 33. Ahto­lal­la on outo­ja ajatuksia.

  Kiin­nos­tu­nee­na odo­tan, mitä Ode ker­too meil­le lau­ta­kun­nas­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta. Mik­si lin­jas­to­suun­ni­tel­ma jäi pöy­däl­le? Sen pitäi­si olla Kslk:ssa aika rutii­ni­jut­tu, kos­ka oikeas­ti lin­jas­tos­ta päät­tää kui­ten­kin HSL, ei Kslk.

 34. tpyy­luo­ma: “Bus­sien lii­ken­nöin­ti kapeil­la kan­ta­kau­pun­gin kaduil­la on yksin­ker­tai­ses­ti aika toi­vo­ton­ta ja kallistakin”.

  Hel­sin­ki täs­sä kyl­lä ihan omil­la lin­joil­laan. Muu­al­la maa­il­mas­sa aja­tus­kul­ku menee, että mitä isom­pi jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­ne, sitä isom­mat ja suo­rem­mat väylät. 

  Muu­al­la maa­il­mas­sa rai­tio­tei­tä ja iso­ja 30-met­ri­siä vau­nu­ja ei edes yri­te­tä tun­kea kapeil­le kes­kus­ta­ka­duil­le, vaan rai­tio­lii­ken­net­tä pikem­min­kin nopeu­te­taan pois­ta­mal­la jyr­kim­mät mut­kat, piden­tä­mäl­lä pysäk­ki­vä­liä ja pois­ta­mal­la auto­lii­ken­teen kans­sa yhtei­siä risteyksiä.

 35. Pyö­räi­li­jä­utoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tuo ris­teys se on jos­sa nii­tä vilk­ku­va­lo­ja kokeil­tiin onnis­tu­nees­ti. Ja johon pyö­räi­li­jät tule­vat aika kovaa, mones­ta­kin eri suun­nas­ta. Ei se sil­ti paha ris­teys ole, Hel­sin­gis­sä on pal­jon pahem­pia jois­sa oikeas­ti on vaa­ral­lis­ta ajaa.

  Tuos­sa kuvas­sa on yksi mie­len­kiin­toi­nen osoi­tus kau­pun­ki­suun­nit­te­lun tasos­ta Helsingissä. 

  Nuo jäteas­tiat risteyksessä. 

  Ne ovat erään­lai­nen alue­ke­räys­pis­te, jos­sa on monen­sort­tis­ta keräys­laa­tik­koa. Noi­den pis­tei­den käyt­tä­jät tuk­ki­vat väy­lää lähes päi­vit­täin, tuo­vat­pa ros­ki­aan kävel­len, pyö­räl­lä tai autol­la. Lisäk­si aika usien jon­kin­sor­tin jäteau­to surf­fai­lee sii­nä ris­teyk­ses­sä tuk­kien kai­ken lii­ken­teen, noi­ta laa­ti­koi­ta kun ei voi tyh­jen­tää aja­mat­ta kevyen­lii­ken­teen väy­läl­le. Ympä­ril­lä oli­si tilaa asial­li­sel­le­kin sijoit­ta­mi­sel­le, mut­ta joku KSV:n nero­pat­ti on löy­tä­nyt tuol­lai­sen paikan.

 36. Tuo Intian­ka­dun ris­teys on niin sel­keä kuin voi olla. Yhdek­sän­kym­me­nen asteen kul­mas­sa ris­teä­vät katu ja kevyen lii­ken­teen väy­lä. Ei näke­mäes­tei­tä, ei yllät­tä­viä suun­nan­vaih­dok­sia. Mil­le­kään osa­puo­lel­le ei pitäi­si tuos­sa olla epä­sel­vää mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä mennään. 

  Ehkä ris­teys tulee sit­ten hie­man yllät­täen oudol­le pyö­räi­li­jäl­le joka lähes­tyy kol­me­kymp­piä ja sini­siä valo­ja onkin tar­vit­tu nime­no­maan hei­dän herättämisekseen. 

  Pal­jon han­ka­lam­pia ovat seka-alu­eet jois­sa ei ole kais­to­ja tai sel­kei­tä kul­kusuun­tia. Nuo ros­kik­set saat­ta­vat ajoit­tain aiheut­taa juu­ri sen tyyp­pis­tä ongelmaa. 

  Juu­ri epä­mää­räi­siä aukioi­ta (tai ark­ki­teh­ti­kie­lel­lä “piazza-aihei­ta”) on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä teh­ty lähiöi­hin vaik­ka kuin­ka pal­jon. Käy­tän­nös­sä ne muo­dos­tu­vat usein tila­päi­sik­si asioin­ti­py­sä­köin­ti­pai­koik­si ja (pizza)taksien oikoteiksi.

 37. Tuo Intian­ka­dun ris­teys on niin sel­keä kuin voi olla. Yhdek­sän­kym­me­nen asteen kul­mas­sa ris­teä­vät katu ja kevyen lii­ken­teen väy­lä. Ei näke­mäes­tei­tä, ei yllät­tä­viä suunnanvaihdoksia.

  Link­ki ris­teyk­seen autoi­li­jan näkö­kul­mas­ta. Oikeal­ta Kum­pu­lan­tai­val­ta (pyö­rä­tie) pit­kin tule­vat pyö­räi­li­jät peit­tä­vä pen­sas näyt­täi­si ole­van noin 7 met­rin pääs­sä ajo­ra­dan reu­nas­ta. Suun­nit­te­luoh­jeen mukaan etäi­syy­den pitäi­si olla mini­mis­sään 10m, mie­lui­ten 15–20m. Jos tie oli­si val­tion eikä kau­pun­gin vas­tuul­la, lain vaa­ti­ma mini­mi oli­si 15 met­riä. Ja nämä vaa­ti­muk­set eivät ole edes tiuk­ko­ja, kah­den ajo­ra­dan ris­teyk­sel­tä vaa­di­taan vie­lä enem­män, vaik­ka ajo­no­peu­det eivät oli­si yhtään korkeammat.

 38. Ei ihme että kau­pun­kiym­pä­ris­tö on anke­aa ja haja­nais­ta jos ohjeet ovat tuol­lai­sia. Aika mon­ta ker­ros­ta­loa pitäi­si kan­ta­kau­pun­gis­ta­kin pur­kaa että täy­sin nor­mi­tet­tuun stan­dar­di­la­bo­ra­to­rio­kau­pun­kiin päästäisiin…

  Auto­li­jan näkö­kul­mal­la ei tuos­sa ole niin pal­joa mer­ki­tys­tä kos­ka ris­teyk­seen tule­va pyö­räi­li­jä joka tapauk­ses­sa väis­tää. Ja aina­kin ete­läs­tä tule­vaa pyö­räi­li­jää muis­tu­te­taan täs­tä pie­nel­lä kol­miol­la, vaik­ka sitä ei var­si­nai­ses­ti edes tar­vit­tai­si väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den osoittamiseen. 

  Ei kaik­keen voi varau­tua niin että toi­set liik­ku­jat ovat hul­lu­ja tai humalassa.

 39. Ei ihme että kau­pun­kiym­pä­ris­tö on anke­aa ja haja­nais­ta jos ohjeet ovat tuollaisia. 

  Onnek­si pyö­rä­tei­den suun­nit­te­luoh­jei­ta ei noudateta.

 40. Se ete­läs­tä (tai lou­naas­ta) Kum­pu­lan­tai­val­ta tule­van pyö­räi­li­jän kol­mio osoit­taa väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den Intian­ka­dun suun­tai­seen pyö­rä­tie­hen näh­den. Ajo­ra­taan näh­den väis­tä­mis­vel­vol­li­suus oli­si joka tapauk­ses­sa, mut­ta ei pyö­rä­tie­hen nähden.

 41. tpyy­luo­ma kir­joit­ti 1.11.

  ”Mik­ko, niis­tä autois­ta noin 500 on bus­se­ja jot­ka kor­vau­tuu Rai­de-Joke­ril­la, ja ne bus­sit lie­nee se olen­nai­nen melun ja pääs­tö­jen läh­de. Rai­teet­kin toki vähän melu­aa, mut­ta tuos­sa koh­ti oli­si suo­rat kis­kot ilman vaih­tei­ta eli tus­kin sanottavasti.”

  Paa­si­ki­vi tote­si ker­ran, miten vai­ke­aa venä­läis­ten kans­sa on neu­vo­tel­la, kun edes tosi­asiois­ta ei pääs­tä yksimielisyyteen.

  1) Melu­ta­so on loga­rit­mi­nen, joten inten­si­teet­te­jä ei koe­tus­sa melus­sa voi las­kea yhteen.

  2) Ais­tit ovat huo­no­ja todis­ta­jia, tote­si kai Heraklei­tos. Käve­lin tiis­tai-ilta­na (2.11.) n klo 20.30 pit­kin Rune­ber­gin­ka­tua. Lii­ken­net­tä oli vähän, joten saa­toin ver­tail­la yksit­täi­sen bus­sin ja yksit­täi­sen rati­kan aiheut­ta­maa ään­tä. Minus­ta kyl­lä ratik­ka piti suu­rem­paa ään­tä ja suo­ral­la­kin osal­la pyö­rät kirs­kui­vat. – En pidä itseä­ni rati­koi­den vihaajana

  3) Bus­sin kul­je­tus­ka­pa­si­teet­ti on (las­ken­ta­vas­ta riip­puen) 1/3 tai ¼ rati­kan kapa­si­tee­tis­tä. En kiel­lä, ettei­kö kol­me bus­sia aiheut­tai­si suu­rem­paa ään­tä kuin yksi ratik­ka. Tämä­kin oli­si parem­pi tie­tää kuin vain luulla

  4) Oli­si hyvä mita­ta itse lii­ken­ne­vä­li­nei­den aiheut­ta­mat ääni­ta­sot eri pai­kois­sa ja eri aikoi­na. – Met­ros­sa muu­ten on kova ääni­ta­so. En tie­dä miten vai­kut­taa se, että se kul­kee tunnelissa.

 42. Eliel Saa­ri­sen tie­tä kul­kee sel­lai­nen 4000–5000 autoa päivässä.”

  Aika pal­jon, ottaen huo­mioon, että ajo on sal­lit­tu vain jouk­ko­lii­ken­teel­le. Pitäi­si­kö­hän läpia­joa alkaa val­vo­maan tarkemmin.

  Mitä haluai­sit val­voa? Tak­se­ja, inva­tak­se­ja, kou­lu­bus­se­ja, bus­se­ja vai Eliel Saa­ri­sen kadun avoi­men pään muu­ta liikennettä?

  Uskal­lan väit­tää, että jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dul­la liik­kuu alle 1% vää­riä kul­ku­neu­vo­ja. Sen sijaan jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun nopeus­ra­joi­tus 30 ja 40km/h on avoin vit­si, sil­lä bus­sien ja tak­sien nopeu­det ovat tuol­la tun­ne­lin suul­la jotain ihan muu­ta, kes­ki­mää­rin var­maan tasol­la 60–70km/h. Tie­tys­ti polii­si ei val­vo bus­se­ja, joten jäl­jel­le jää tak­sit, joil­la on oman tak­si­kes­kuk­sen kaut­ta kes­ki­tet­ty nopeu­den­val­von­nan varoitusjärjestelmä.

 43. Daniel Feder­ley tote­si: “Ahto­lal­la on outo­ja ajatuksia.”

  Muka­vaa oli­si ollut saa­da tuo­hon nyt kun­non perus­te­lut, vai joh­tuu­ko outous sii­tä, että en vaan ole samaa miel­tä jon­kun “asian­tun­ti­ja­po­ru­kan” kanssa.

  Olem­me Daniel F:n kans­sa lii­kut­ta­van yksi­mie­li­siä var­mas­ti­kin sii­tä, että jul­ki­nen lii­ken­ne tar­vit­see lisä­pa­nos­tuk­sia ja uudel­leen­jär­jes­te­ly­jä­kin. Olem­me samaa miel­tä var­mas­ti sii­tä­kin, että rai­tio­vau­nu on hou­kut­te­le­vuu­del­taan ja ima­gol­taan se, johon Hel­sin­gin kan­nat­taa satsata. 

  Uskon, että Daniel F. seu­raa näi­tä asioi­ta aika lähel­tä ja sik­si ei ehkä aina ajat­te­le “ouf of the box”. Lis­taan nyt tähän vie­lä ker­ran rau­ta­lan­ka­ver­sio­na kipu­koh­tia niin ylei­ses­ti kuin käsil­lä ole­vaan suun­ni­tel­maan­kin liittyen.

  1) Mitään koko­nais­ke­hi­tys­suun­ni­tel­maa ei tosia­sias­sa ole. Jos oli­si, mik­si HKL:n teke­mät sel­vi­tyk­set (jois­sa oli eri ske­naa­rioi­ta ratik­ka­ver­kon kehit­tä­mi­sek­si, ks. link­ki http://jlf.fi/f17/1016-ratikka-2015‑a/) eivät ole joh­ta­neet mihin­kään? Tosia­sia vuo­sil­ta 2001–2011: uut­ta rai­tio­ra­taa on tul­lut Fle­ma­ri-Alek­sisK-Pasi­la, eli pari kilo­met­riä. Sen lisäk­si iso­ja supis­tuk­sia on teh­ty vuo­ro­vä­leis­sä. Koko­nais­ti­lan­ne: taka­pak­kia v. 2001–2011. Mei­na­sin saa­da nau­run­re­ma­kan, kun Sau­ri jos­sain tilai­suu­des­sa puhui, kuin­ka “vii­me vuo­si­na on avat­tu uusia lin­jo­ja vii­ta­ten rati­koi­hin”. Eri­kois­ta käyt­tää monik­koa tuos­sa tilanteessa.

  2) Ratik­ka 2015 jäi siis unho­laan ja Vil­le L:n laf­ka kehit­ti rai­tio­tei­den koko­nais­ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man), jos­ta tosin pudo­tet­tiin “asuk­kai­den ääni”-järjestön, eli Ete­läi­set kau­pun­gin­osat r.y:n masi­noi­man vas­ta­rin­nan takia pois Meri­ka­dun lenkki.

  3) Näi­den sel­vi­tys­ten jäl­keen aika onkin men­nyt hupai­luun, haus­kim­pa­na ehkä trol­lis­pe­dei­ly ja köy­si­ra­ta Laajasaloon.

  Sit­ten itse suun­ni­tel­maan. Aja­tus on kau­nis. Anne­taan nyt niil­le mitä halu­taan, eli tar­ve suo­ras­ta bus­sis­ta kes­kus­taan täyt­tyy. Mut­ta mikä on tämän hinta? 

  Hin­ta on 

  a) Kru­na­lai­sil­ta menee jous­ta­va yhteys eteläkärkeen

  b) Munk­ka­lai­set eivät pää­se suo­ral­la yhtey­del­lä kes­kus­taan, kos­kee eri­tyi­ses­ti Munk­ki­vuor­ta ja lii­ken­ne­mo­tis­sa ole­vaa Talia.

  c) Bus­sin 55 käyt­tä­jät jou­tu­vat kär­si­mään, eri­tyi­ses­ti kesäisin.

  Nyt herää kysy­mys, min­ne unoh­tui­vat ne sel­vi­tyk­set bus­si­lin­jas­ton kehit­tä­mi­ses­tä (muis­tat­te­ko puheet lin­jo­jen 18, 23, 24 ja 55 eri yhdistelmistä?). 

  Suun­ni­tel­mia on siis teh­ty rop­pa­kau­pal­la ja niis­tä kon­sult­ti tie­naa kun teh­dään uusia. Kun rahaa ei ole, niin pitää lei­ka­ta jostain,jotta jon­ne­kin tulee lisää. Eli eikös oli­si täs­sä tilan­tees­sa Daniel hie­noa, jos lope­tet­tai­siin sin­ne-tän­ne-mul­le-sul­le-poli­tiik­ka ja teh­täi­siin yksi lin­jas­ton ja ver­kos­ton kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, joka huo­mioi kaik­ki lii­ken­ne­muo­dot. Leh­mus­kos­ken laf­kal­ta menee vii­mei­nen­kin ris­pek­ti, kun suun­ni­tel­mia muu­tel­laan joka vuosi.

 44. Ahto­la, olen poin­teis­ta­si nrot 1, 2, 3 ihan samaa miel­tä kos­kien rati­koi­den koko­nais­ke­hit­tä­mis­tä, kösy­ra­to­ja jne.

  Sen sijaan en ymmär­rä, mik­si näet kes­kus­ta­bus­sien uudel­leen­jär­jes­te­lys­sä niin pal­jon nega­tii­vis­ta. Minus­ta jär­jes­te­lyt ovat oikean­suun­tai­set, mei­kä­läi­siin oloi­hin jopa radi­kaa­lit. Yksi­tyis­koh­tia pitäi­si minus­ta­kin hioa, mut­ta suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa tuo E‑Helsingin työ on teh­ty hyvin.

Vastaa käyttäjälle spottu Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.