Espoossa ei tehdä poliittisia virkanimityksiä?

Eilisessä Espoon val­tu­us­ton kok­ouk­ses­sa val­tu­us­to val­it­si kaupung­in­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jak­si  Mart­ti Mer­ran eikä Tom­mi Laak­soa, jon­ka kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­mä oli äänestyk­sen jäl­keen tehtävään ehdolle aset­tanut . Espoon kokoomuk­sen sisäiset asi­at eivät kuu­lu min­ulle, mut­ta erääseen yksi­tyisko­htaan halu­an eilisessä palat­si­val­lanku­mouk­ses­sa kiin­nit­tää huomio­ta. Helsin­gin Sanomien mukaan Mart­ti Mer­raa oli ehdot­tanut Tom­mi Laak­solle vuorot­telua. Mer­ra olisi ensin, mut­ta kun hän ottaa vapau­tu­van Espoon liikun­ta­toimen johta­jan vuo­den 2012 lop­ul­la, kaupung­in­hal­li­tuk­sen johtoon valit­taisi­in Tom­mi Laakso.

Espoon kokoomus­laiset ovat vaku­ut­ta­neet min­ulle, että Espoos­sa on tyystin luovut­tu poli­it­ti­sista virkanimityksistä.

Tom­mi Laak­so ilmoit­ti luop­u­vansa kaik­ista poli­it­tista tehtävistään, myös siis ilmeis­es­ti Uuden­maan­li­iton hal­li­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­jan tehtävästään. Näke­myk­sel­lisiä korkean profi­ilin poli­itikko­ja ei pääkaupunkiseudun kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa ole mitenkään liikaa.

15 vastausta artikkeliin “Espoossa ei tehdä poliittisia virkanimityksiä?”

 1. Niin siis moititko Espoo­ta nyt? 

  Helsingis­sähän ei tehdä mitään mui­ta kuin poli­it­tisia virkanimityksiä.

 2. Just!

  Luin jokunen vuosi sit­ten hyvän kir­jasen, miten Espoo­ta johdet­ti­in käytän­nössä Kokkosen aikana. Kaupung­in­jo­hta­jan vai­h­dos tuskin on muut­tanut mitään, joten sama meno taitaa jatkua edelleen.

  Kir­ja­nen löy­tyy näem­mä yhä ainakin Suo­ma­laisen verkkokau­pas­ta, jos kiinnostaa:
  http://www.suomalainen.com/fi/Espoo—mitalin‑k%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6puoli-sku-P9518621381

  Espoo — Hyvä paik­ka asua ja elää. Vai miten sen nyt meni.

 3. Helsingis­sä poli­it­tiset virka­nim­i­tyk­set, jot­ka ennen oli­vat suo­ranainen maan­vai­va, ovat lop­puneet jok­seenkin kokon­aan. Ainakaan mitään mit­tavia paket­te­ja ei solmi­ta. Kaupung­in­jo­hta­ja ja apu­laiskaupung­in­jo­hta­jat val­i­taan avoimesti poli­it­tisin perustein, kuten myös min­is­ter­it maan hal­li­tuk­seen, mut­ta virastopääl­liköi­den osalta virka­paket­te­ja ei enää solmita.

  Van­taanm tilanteesta voisi sanoa sen ver­ran, että kokoomuk­sen ja demarien tiuk­ka sopimus kaupung­in­jo­hta­jas­ta on sikäli epäoikeu­den­mukainen, että nyt vain demareil­la on mah­dol­lisu­us kieltäy­tyä kaupung­in­jo­hta­jan tehtävästä. Kyl­lä kaupung­in­jo­hta­jan tehtävästä kieltäy­tymisen pitäisi olla jokaisen oikeus puoluekan­taan katsomatta :).

 4. http://www.soininvaara.fi/2011/05/27/laura-radysta-maan-merkittavan-sote-johtaja/

  “Kokoomus ilmoit­ti keskivi­ikkona muil­ta kysymät­tä, että sen val­tu­us­to­ryh­mä on valin­nut sosi­aali- ja ter­veystoimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si val­tu­utet­tu Lau­ra Rädyn. Räty on kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­män pat­e­vimpiä jäseniä, joten ei siinä mitään. Olin silti pet­tynyt. Oli liikkunut huhu­ja, että kokoomus pyrk­isi mur­ta­maan per­in­teen, että kaupung­in­jo­hta­jat val­i­taan val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta ja ottaisi tähän todel­la vaikeaan tehtävään huippuammattilaisen.

  En voi heit­el­lä kivil­lä, kos­ka mekin val­it­simme Pekka Saurin valtuustoryhmästä.”

  Jos nyt vaik­ka virastopääl­liköt sit­ten menevätkin päteville niin pomoina istuu poli­it­tisia broilereita.

 5. Myös Helsin­gin virkamiespo­mot val­i­taan poli­it­tisin perustein. Eikö todel­lakaan ole muu­ta vai­h­toe­htoa. Jäsenkir­ja ei tee henkilöstä ei-pätevää, mut­ta sen se tekee, että ilman jäsenkir­jaa et ole pätevä. Joskus aiko­jen alus­sa vihreät oli­vat eri mieltä jäsenkir­javalin­noista. Kun val­taa ja voimaa on tul­lut, niin puoluekan­ta ratkaisee myös vihreil­lä. Yhden­lainen merk­ki kor­rup­tios­ta. Ei ihme, että per­sut menestyvät.

 6. Keis­ar­il­lises­sa Kiinas­sa val­tion ja keis­arin val­ta näkyi ala­maisille ylem­män virkamies­lu­okan eli man­dari­inien toimin­nan kautta.

  Mik­si nyt tarvi­taan erilli­nen mandariiniporukka?

  Eikö kaik­ki ylem­mät tehtävät voisi olla heti alku­jaan poli­it­tisia? Eli vaal­i­t­u­los näky­isi myös toim­intapoli­ti­ikas­sa eikä pelkästään tavoit­tei­den asettelussa.

  Mik­si pitäisi uskoa että man­dari­init eivät asioi­ta valmis­tel­lessa ottaisi huomioon virkamies­lu­okan etua vaan nou­dat­taisi­vat jotenkin mys­tis­es­ti esille tullei­ta kansalais­ten preferenssejä? 🙂

  Mikä siinä jatku­vu­udessa, jos sil­lä pysyviä johtote­htäviä perustel­laan, on niin olennaista?

  “Elec­tions are advance auc­tion of stolen goods”

  -H.L Menck­en

 7. Kaik­ki nim­i­tyk­set ovat enem­män tai vähem­män poliittisia

  Myös ammt­ti­jo­hta­jil­la ja asiantun­ti­joil­la on arvo­maail­ma ja niin­pä käsi­tys hs yleisetä edsu­ta vai­htelee suuresti riip­puen päät­täjän arvomaailmasta

  Ei poli­ti­ikkaa ja asiantun­ti­ju­ut­ta voi erottaa.

  “Puoluet­tom­i­na” pide­tään yleen­sä samaa arvo­maail­maa edus­ta­va niin­pä virkamiespi­ireis­sä por­vari on aina puoluee­ton ja por­varin nimit­tämi­nen ei ole poli­it­ti­nen nimitys

  Vasem­mis­to­laisen nimit­tämi­nen on por­varista aina poli­it­ti­nen nim­i­tys samoin päinvastoin

  Eivätkä asiantun­ti­jat ja ammat­ti­jo­hta­jat yleisen hyvän aja­jia, sitä he ovat vain tiukas­sa valvonnassa.
  Jokainen johta­ja ja asiantun­ti­ja alkaa jaa omia etu­jaan tai kaverei­den­sa etu­ja ellei ylem­pi por­ras ole ajan tasal­la ja ohjaa toimintaa

 8. “Jäsenkir­ja ei tee henkilöstä ei-pätevää, mut­ta sen se tekee, että ilman jäsenkir­jaa et ole pätevä” 

  Jokaisel­la ihmisel­lä on oma arvo­maail­ma, on parem­pi, että se on julki­nen kuin salainen.
  Se läpinäkevöit­tää toimintaa

  Pit­säi vielä saa­da julkisek­si johta­jien ja asiantun­ti­joiden verkos­tot niin päätösten merk­i­tys ja tavoit­teet sel­veni­sivät radikaalisti

 9. lundqvist, Helsinkiä pl. kaupung­in­jo­hta­ja ja apu­laiskaupung­in­jo­hta­jat (yhteen­sä viisi henkilöä jot­ka on taval­laan min­is­teri­in ver­rat­tavia), niis­sä sadois­sa muis­sa ylem­mis­sä virkamies­nim­i­tyk­sis­sä ihan minkä tahansa puolueen jäsenkir­ja vaikut­taa ole­van pikem­minkin rasite hak­i­jalle nykypäivänä. Ettei syytet­täisi poli­it­tis­es­ta virka­nim­i­tyk­ses­tä hak­i­jan pitäisi olla jotenkin ei-poli­it­ti­nen. Ja tämä on tyhmää.

 10. Vai liekö tuo ihan ter­vet­tä kap­inaa sanelupoli­ti­ikkaa vas­taan? Taisi Hesaris­sa lukea, että väistyvän puheen­jo­hta­jan mielestä Tom­mi Laak­so on “ain­oa oikea” vai­h­toe­hto. Pohjois-Korea taitaa puh­taim­mil­laan edus­taa täl­laista “oikean vai­h­toe­hdon” demokra­ti­aa, vaik­ka on toki tässäkin asi­as­sa variaatioita.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 11. Espoos­ta tuli mieleeni Kauniainen.
  Kau­ni­ainen­han on veroparati­isi keskel­lä Espoo­ta, joka ei itsekään ole aivan via­ton imemään naa­purikun­nistaan parhaat veron­mak­sa­jat ja ulkois­ta­maan “vaa­ti­vam­mat” asukkaat. Mis­tä ihmeestä Grankul­lal­la on tämä “Kru­u­nun­haka omak­si kun­naksi” ‑oikeus?

  Kau­ni­ais­ten vihreä val­tu­us­ton II pj. heit­ti jotain ihme läp­pää tänää Hesaris­sa ja se kaiketi yrit­ti ehdot­taa, että Kau­ni­ais­ten kun­ta on tehnyt joitakin vii­sai­ta päätök­siä, joiden­ka seu­rauk­se­na Kau­ni­ainen olis siinä mis­sä se nyt on. Onko­han se tyh­mä? Kaik­i­han me tiede­tään, että Kau­ni­aisil­la on käsit­tämät­tömän hyvä­tu­loisia vero­mak­sajia. Siks se on niin rikas.

  Että tää on raskasta,
  kun fik­sut­ki ihmiset näyt­telee tyhmää
  Touko Mettinen

 12. Espoolaise­na min­ua ei mitenkään riso, että Kau­ni­ainen han­kkii työn­tek­i­jöilleen vuokra-asun­to­ja Espoos­ta. Kau­ni­ainen on jo aika tiheästi raken­net­tua, ja on ymmär­ret­tävää, että sitä ei halu­ta pila­ta “ihan­nekaupungilla”.

  On toki myön­net­tävä, että tun­nen lievää kateut­ta grani­laisia kohtaan, mut­ta silti “veroparati­i­sista” puhumi­nen on melko turhaa. Pykälän ero kun­tavero­pros­en­tis­sa ei ole Kau­ni­ai­sis­sa se ratkai­se­va jut­tu, ja kalli­im­mat kiin­teistöt syövät tuon edun hyvä­tu­loisim­mil­takin. Kau­ni­ais­ten “jut­tu” on se, että kyseessä on yhteisö, toisin kuin muis­sa pääkaupunkiseudun kunnissa.

  Kaik­ki eivät tietysti tykkää täl­lais­es­ta yhteisöl­lisyy­destä, siis pien­estä kylästä jos­sa melkein kaik­ki tun­te­vat kaik­ki, mut­ta mon­et näyt­tävät tykkäävän.

 13. Pekka Taipaleelle:

  Ai yhteisöl­lisyys? Luul­lak­seni teil­lä siel­lä Espoos­sa ja taa­tusti ainakin meil­lä tääl­lä Turus­sa olisi paljonkin yhteisöl­lisiä läm­päre­itä, jot­ka (jos asukkaat oli­si­vat kovin itsekkäitä) voisi­vat perus­taa oman kunnan. 

  Esmes vaik­ka Hir­ven­sa­lo Turus­sa. Sinne on tosin kaupun­ki tul­lut raken­nut­ta­neek­si jo vuokrat­alo­jakin, kun ei ole tätä kalli­iden kiin­teistö­jen yhteisöl­lisyyt­tä sisäistänyt.

  Siinä olis siten kiva argu­men­toi­da ohuel­la byrokra­tial­la, järkeväl­lä ulkois­tamisel­la ja yhteisöllisyydellä.

  Mut kiva kun avasit,

  Touko Met­ti­nen

 14. Kom­ment­ti Osmo Soin­in­vaar­alle 22.10.2011 kel­lo 10:32

  Onnek­si kaupunki­val­tioiden aikakausi meni meiltä ohi. Pal­jastiko­han blo­gisti tässä kup­pikun­taisuuten­sa, vaik­ka kansane­dus­ta­jan nimiket­tä käyttääkin?

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.