Ode torstaina Politiikkaradiossa

Yle Puhe, torstaina 13.10.2011 klo 13.03–14.00

Politiikkaradio,

aiheena “Kasvavatko ne tuloerot?” 

Keskustele­mas­sa myös kansane­dus­ta­ja Anna Kon­tu­la (Vas.) ja yli­jo­hta­ja Aki Kan­gashar­ju (VATT).

 

Kuuntele tallenne Ylen Areenasta.

 

 

3 vastausta artikkeliin “Ode torstaina Politiikkaradiossa”

 1. Taku­ueläke on paras sosi­aalipoli­it­ti­nen uud­is­tus vuosikym­meni­in. Se kor­jaa yhteiskun­tamme jul­mim­man epäoikeu­den­mukaisu­u­den, pysyvän köyhyyden.

  Tun­nen henkilöko­htais­es­ti joukon mieleltään nuore­na sairas­tunei­ta; masen­nus­ta, ahdis­tuneisu­ushäir­iöitä, kak­sisu­un­taista ja skit­sofre­ni­aa sairas­tavia. Tämä yhteiskun­tamme alin poh­jasak­ka koos­t­uu ihmi­sistä, elämän run­telemista ihmisistä. 

  Moni sairas­tuu nuore­na esimerkik­si kesken yliopis­to-opin­to­jen sairauteen, jos­ta kuntou­tu­misen­nuste tilas­tol­lis­es­ti on lähel­lä nol­laa. Sairas­tu­mi­nen tarkoit­taa myös pysyvää köyhyyttä.

  Tässä sairas­tunei­den joukos­sa sekä perus­suo­ma­laisil­la että vihreil­lä on vah­va kan­na­tus. Valveu­tuneim­mat kuntoutu­jat koke­vat syvää katkeru­ut­ta SDP:tä kohtaan, tätä viha­sosi­aalipoli­ti­ikan har­joit­ta­jaa kohtaan. 

  Sairaseläkeläis­ten ase­man kohen­t­a­mi­nen ei ole koskaan ollut rahakysymys. 120 miljoon­aa euroa vuosi­ta­sol­la on hyt­ty­sen kak­ka ver­rat­tuna esimerkik­si Suomen mak­samaan 1201 miljoo­nan euron kehi­tys­a­pu­un, mitä SDP kan­nat­taa raivokkaasti.

  On harmil­lista, että jopa punav­ihreät naiset liian usein osoit­ta­vat syvää välinpitämättömyyttä/ halvek­sun­taa meitä kohtaan. En ihmettele perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen räjähdys­mäistä kasvua kesku­udessamme, suo­ma­lai­sista heikoista välit­tämi­nen on ulkois­tet­tu junttipuolueelle?

  Taku­ueläke on 685 euroa kuus­sa mii­nus asumisen omavas­tuu, näin ollen ruo­ka-/käyt­töra­haa jää net­tona noin 550 euroa aiem­man 450 euron sijaan.

 2. Hyvä kuntoutu­ja,
  paljonko uskot yhteiskun­nan sat­san­neen teikäläisiin/yksilö pyrkiessään saa­maan teitä työkelpoiseksi?
  On ihan ymmär­ret­tävää, että joku 100 keu­roa on koko jutus­sa pien­tä, mut­ta kun niitä porukoi­ta on kym­meniä eri­laisia, niin ei se sit­ten ole ihan help­poa. Jokaiselle tietysti oma ryh­mä tärkein.

 3. Hyvä MIVa,
  olet oike­as­sa siinä, että työperäi­nen kuntoutuk­semme on kus­tan­nuste­ho­ton­ta. SDP:llä on vah­va käsi­tys, että ihmi­nen elää pelkil­lä palveluil­la. Tosi­asi­as­sa 100 euroa lisää käyt­töra­haa kuus­sa tuot­taa enem­män inhimil­listä hyö­tyä kuin 500 euroa lisää palvelui­ta kuus­sa. Tästä asi­as­ta on kon­sen­sus ystäväpiirissäni.

  Olen seu­ran­nut pitkään suurel­la rahal­la toteutet­tu­ja kuntou­tus­pro­jek­te­ja ja niistä kir­joitet­tu­ja kri­ti­ikit­tömän mahtipon­tisia selon­teko­ja. Pro­jek­tin kus­tan­nus per henkilö saat­taa olla 32000 euroa, kol­ma­sosa läh­tee yrit­tämään koulu­tuk­seen tai jonkin­laiseen jatko­pro­jek­tiviritelmään (esim. keino­työelämään). Viiden vuo­den seu­ran­ta­jak­son jäl­keen 5% ryh­mästä on oikeasti työelämässä (olisi ollut ilman pro­jek­ti­akin). Täl­löin tosi­asialli­nen kus­tan­nus on 640 000 euroa per kuntoutunut.

  Kau­ni­it on vaat­teet keis­ar­il­la ja niitä on var­masti esitel­ty Vihrei­denkin eduskun­taryh­mälle. Keis­ari on alas­ton, tämän kalli­in vam­mais­bis­nek­sen ain­oat voit­ta­jat ovat säätiöt työn­tek­i­jöi­neen. Todel­la kelvot­toman heikos­sa kun­nos­sa ollei­ta kavere­i­tani on raa­hat­tu pro­jek­teis­sa varmis­ta­mas­sa rahoituk­sen jatku­vu­u­den, olemme vain komei­ta luku­ja businek­sen rat­tais­sa. Palkkaku­lut ovat liian suuret, edullisem­paa olisi kor­ja­ta yhdis­tys­toimin­nan rak­en­tei­ta ja panos­taa mie­len­ter­veysongelmien ennaltaehkäisyyn.

  Ps. Virk­istävää yhdis­tys­toim­intaa osaavien ja mukavien työn­tek­i­jöi­den johta­mana kan­natan kera pie­nien työtoimintakorvauksien…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.