Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.10.2011

Kallah­den ase­makaavas­ta tehdyt muis­tu­tuk­set ja lausunnot

Kaavaan on tehty vähäisiä tarken­nuk­sia; niin vähgäisiä, ettei sitä asete­ta uudelleen nähtäville. Aikanaan kun nähtävil­lä nyt ollut­ta esi­tys­tä käsitelti­in kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, äänestet­ti­in erään huvi­la­ton­tin rajoista. Viras­to esit­ti, että osa isos­ta ton­tista liitetään virk­istysalueeseen ja kokoomus jha ruot­salaiset vas­tus­ti­vat. Var­maankin äänestetään nytkin. Vuosaa­res­sa on niin paljon asukkai­ta, että virk­istyskäytön tarpeet ohit­ta­vat yksi­tyisen huvi­lan­omis­ta­jien tarpeet. Kulu­ja alueen lunas­tamis­es­ta toki kaupungille tulee. 

Pohjois-Pasi­lan liikennesuunnitelma

Täl­laises­sa asi­as­sa liiken­nesu­un­nit­teli­jan kan­nat­taa lähin­nä luot­taa. Isot asi­at on ratkaistu kaaval­la. Nyt tehdään katupi­irus­tuk­sia. Yhdis­tet­tyä pyörä- ja jalankulku­väylää näyt­tää yhä vain pukkaa­van, mut­ta olkoot. Voisin tietysti kysyä, onko pyöräil­i­jöi­den pakot­ta­mi­nen jalankulk­i­joiden sekaan vält­tämätön­tä. Riip­puu vähän nopeusra­joituk­ses­ta. Ilmalan­rin­teen yli raken­netaan kevyen liiken­teen sil­ta. Jos ei olisi satanut, olisin polkenut kat­so­maan tätä ihmettä.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.10.2011”

 1. Pohjois-Pasi­lan liikennesuunnitelmasta:

  Sil­ta Ilmalan­rin­teen yli on huo­mat­ta­va paran­nus radan­var­ren pyörätiehen. Kiitos siitä.

  Eihän suun­nitel­mas­sa näyt­täisi ole­van yhtään uut­ta yhdis­tet­tyä pyöräti­etä ja jalka­käytävää. Ellen tulk­itse piir­rus­tuk­sia ihan väärin, siel­lä on päin­vas­toin poikkeuk­sel­lis­es­ti oikei­ta pyöräteitä. Siis sel­l­aisia, jot­ka eivät ole yhdis­tet­tyjä tai edes rin­nakkaisia jalka­käytävän kanssa. Kaupun­ki alkaa ymmärtää pyöräi­lyn ja jalanku­lun ole­van eri­laisia liiken­nemuo­to­ja, joi­ta ei pidä väk­isin sekoit­taa. Hienoa. Ajoy­htey­det pyöräteiltä ajo­radoille ovat hieno yksityiskohta.

  Vielä tarvi­taan liiken­nekult­tuurin muu­tos­ta, jot­ta jalankulk­i­jat osaisi­vat pysyä pois­sa oikeil­ta pyörätieltä. Kovin van­hanaikaises­ti Helsin­gin kaupunkikin väit­tää pyörätei­den palvel­e­vat sekä pyöräil­i­jöitä että jalankulk­i­joi­ta. Tieli­iken­nela­ki on toki eri mieltä.

  Vetu­ri­tien ja Lähetinkadun risteyk­sessä on kak­si suo­jati­etä Vetu­ri­tien yli, ja vain eteläisessä on pyörä­tien jatke. Mik­sei molem­mis­sa? Nyt Vetu­ri­tien län­sipuolel­la etelään päin aja­va pyöräil­i­jä joutuu ylit­tämään ajo­radan kahdesti, kun yhdel­läkin yli­tyk­sel­lä pärjäisi.

  Silmämääräis­es­ti arvioiden yhdessäkään pyörätei­den risteyk­sessä ei nou­date­ta Tiehallinnon suun­nit­telu­o­hjet­ta, jon­ka mukaan kaar­resä­teen ehdo­ton min­i­mi on 5m.

 2. Tuo­ta liiken­nesu­un­nitel­maa vähän kat­selti­in HeP­on piiris­sä. Kat­sot­ti­in sit­ten puut­tei­neenkin ihan kohta­laisen hyväk­si, eikä lähdet­ty taas lähet­telemään kir­jeitä lau­takun­ta­laisille; se kun on aika raskas vaikuttamiskeino.

  Liiken­nesu­un­nitel­mat pitää aset­taa kansalais­ten nähtäville ennen hyväksymistä. Vähin­täänkin epävi­ral­lis­es­ti. Nykyi­nen käytän­tö on vähin­täänkin Maankäyt­tö- ja raken­nusase­tuk­sen hen­gen vas­tainen, ja aiheut­taa tarpee­ton­ta vaivaa, kun liiken­nesu­un­nit­telu­a­sioi­ta kom­men­toidaan vas­ta katusu­un­nitel­mavai­heessa, jol­loin niiden kor­jaami­nen on työlästä.

 3. Yhdis­tet­tyä pyörä- ja jalankulku­väylää näyt­tää yhä vain pukkaa­van, mut­ta olkoot. Voisin tietysti kysyä, onko pyöräil­i­jöi­den pakot­ta­mi­nen jalankulk­i­joiden sekaan vält­tämätön­tä. Riip­puu vähän nopeusrajoituksesta.

  Pyöräväylil­lä ei ole nopeusrajoituksia.

 4. Tuo Otson ehdo­tus on kyl­lä äkkiseltään eri­no­mainen. Varsinkin vai­h­toe­hto­ja pitäisi käsitel­lä julkisem­min, lau­takun­taan tuo­daan aina käytän­nössä yksi lop­ulli­nen totu­us ilman sen kum­mem­pia perustelu­ja sille mik­si juuri näin on päätet­ty tehdä. Jon­ka jäl­keen me parem­minti­etäjät sit­ten tivaamme että mik­sei näin eikä noin.

  Täy­delli­nen julk­isu­us ei ole real­is­mia, käytän­nössä se johtaisi vielä enem­män siihen ettei vaan ehdo­ta jotain jos­ta joku saat­taisi her­mostua, eli komitea­su­un­nit­telu­un. Mis­tä tosin siitäkin her­mostu­taan. 🙂 Mut­ta sem­moinen käytän­nön kom­pro­mis­si voisi olla että luon­nos­vai­hei­ta julka­istaisi­in avoimemmin.

 5. Pyöräväylil­lä ei ole nopeusrajoituksia.

  Kyl­lä pyöräväylil­lä on voimas­sa yleinen taa­ja­manopeusra­joi­tus (50 km/h), jos ollaan taa­ja­mamerkin sisäpuolisel­la alueel­la. Alem­mil­la nopeusra­joi­tusalueil­la (40 tai 30 km/h) voisi olla vaikeaa osoit­taa, että pyöräil­i­jä on ollut tietoinen nopeusra­joituk­ses­ta. Pyöräteil­lä tai kevy­een liiken­teen väylil­lä ei nimit­täin ole yleen­sä nopeusrajoitusaluemerkkejä.

 6. Hienoa, ettei pyöräil­i­jöitä vai­vat turhilla rajoituk­sil­la. Kyl­lä muut väistää, väärässäkin kun yleen­sä ovat.

 7. Hie­man kyl­lä häm­men­tää kuin­ka vähätellen Soin­in­vaara suh­tau­tuu Kallah­den huvi­la­ton­tin pakkol­u­nas­tuk­seen. Pakkol­u­nas­tuk­set ovat paikallaan sil­loin, kuin yleinen etu sitä vält­tämät­tä vaatii, mut­ta Kallah­den huvi­la­tont­tien osalta se on vähin­täänkin ylim­i­toitet­tu. Vuosaaren alueen virk­istysalueet ovat jo nyt erit­täin monipuoliset (Uutela ja Meri-Rasti­la ja nykyi­nen Kallahti), joten muu­ta­ma sata metriä lisää luon­topolkua Kallah­teen ei tuo mitään todel­lista lisäar­voa. Ei ainaki­in siinä määrin, että siitä kan­nat­taisi mak­saa miljoona euroa. Ja tämän voin sanoa paikallise­na asukkaana ja hyvinkin akti­ivise­na Kallah­den lenkkipolku­jen käyttäjänä. 

  Sinän­sä ei ole yllä­tys, että Helsin­gin vasem­mis­to ei kun­nioi­ta yksi­ty­i­somis­tus­ta. Mut­ta toiv­ot­tavaa olisi, että Soin­in­vaara ei esit­täisi, että kaik­ki Vuosaaren asukkaat kan­nat­taisi­vat pakkol­u­nas­tuk­sia. Alueelle kun sat­tuu asumaan niitä paho­ja kokoomuk­sen ja RKP:n kannattajia. 

  Asi­aa hie­man sivuten, mie­lenki­in­nol­la odotan seu­raavia kun­tavaale­ja. Helsin­gin poli­it­ti­nen kart­ta tullee muut­tumaan radikaal­isti nykyis­es­tä, jon­ka jäl­keen tämän kaltais­ten päätösten läpiviem­i­nen tulee ole­maan ker­talu­okkaa vaikeampaa.

 8. Eras­tothenes:
  >Alem­mil­la nopeusra­joi­tusalueil­la (40 tai 30 km/h)
  >voisi olla vaikeaa osoit­taa, että pyöräil­i­jä on
  >ollut tietoinen nopeusrajoituksesta.

  Ei ole tarpeen osoit­taa pyöräil­i­jän olleen tietoinen rajoituk­ses­ta. Nopeusra­joituk­set ovat voimas­sa, oli ajoneu­von kul­jet­ta­ja niistä tietoinen tahi ei.

  (Tiedok­si, että jopa sel­l­aiset liiken­nemerk­it ovat voimas­sa, joi­ta ei ole fyy­sis­es­ti paikalla, tästä on ennakko­ta­pauk­sia. Puut­tu­va liiken­nemerk­ki toki vähen­tää syyl­lisyyt­tä esim. onnet­to­muu­den sattues­sa. Mut­ta jos vaik­ka joku kähveltää kärkikolmion risteyk­ses­tä, niin kolmion takaa tule­va on silti väistämisvelvollinen.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.