HSL:n hallitus 4.10.2011

Esi­tys­lis­taan pääsee tästä.

Matkus­ta­jien tyy­tyväisyys kevääl­lä 2011

Mielipi­det­tä oli kysyt­ty yli 23 000 matkus­ta­jal­ta. (Enti­nen tilas­toti­eteil­i­jä vähän ihmettelee suur­ta oto­s­ta) Tyy­tyväisimpiä olti­in metroon ja vähiten tyy­tyväisiä (yllä­tys, yllä­tys) lähi­ju­ni­in. Tyy­tyväisyys ratikkakul­jet­ta­jien neu­von­takykyyn oli paran­tunut, minkä oletet­ti­in johtu­van siitä, että HKL on kohen­tanut koulu­tus­ta. Ratikat pysyivät edel­listä talvea parem­min aikataulus­sa (vaik­ka lumes­ta ei ollut puutet­ta), kos­ka kadun­var­sipysäköin­tiä ratikkare­it­eil­lä oli rajoitettu.

Bus­sili­iken­teeseen tyy­tyväisyys väheni. Aja­mat­tomien lähtö­jen määrä olikin kas­vanut 0,16 pros­en­tista 0,25 prosenttiin.

Vaik­ka metroon olti­in kovin tyy­tyväisiä, arvosana kuitenkin las­ki. Se saat­toi johtua suo­sion kasvus­ta. Matkus­ta­jia oli 9 pros­ent­tia enem­män, joten tilaa oli vähemmän.

Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­semisek­si perustet­ta­va yhtiö­muo­toinen neuvontakeskus

Otsikos­ta huoli­mat­ta ihan järkevä han­ke. YTV-kun­nat, HSL ja HSY perus­ta­vat yhteisen neu­von­taor­gan­isaa­tion. Osakey­htiö­muo­toon. Val­lan kumouksellista!

HSL-alueen mah­dolli­nen laajentuminen

Varaudu­taan siihen, että Sipoo liit­tyy HSL:n jäsenek­si. Sit­ten päästään seu­tulip­ul­la lan­delle (kesämökkimme Hangel­byssä). Mie­lenki­in­toinen tar­if­fi­ti­lanne. Öster­sun­domi­in tulee vyöhyk­er­a­ja, jos­sa rajoit­tuvat toisi­in­sa ykkösvyöhyke (Helsin­ki) ja kol­mosvyöhyke (Sipoo, Kirkkon­um­mi ja Ker­a­va). Tar­if­fi­u­ud­is­tus pois­taa tämänkin jär­jet­tömyy­den aikanaan. Sipoon­ran­nas­ta var­maan kävel­lään Helsin­gin puolelle (siis hov­imes­tari ja sisäkkö kävelevät).

Ympäristöbonus liiken­nöit­si­jöille päästö­jen vähentämisestä

Var­maankin ihan kan­natet­tavaa. Ihmette­len vain, koordi­noiko kukaan näi­den eri­lais­ten ympäristökan­nus­timien yhteis­vaiku­tus­ta. Jotenkin kaipaan kat­tavaa päästökaup­paa ja päästöoikeuk­sille niin korkeaa hin­taa, ettei muu­ta ohjaus­ta tarvita.

SM5-junakalus­to­hank­in­nan toim­i­tu­sop­tion nro 1 käyttäminen

Näitä oste­taan yhdek­sän kap­palet­ta lisää. Nämä sveit­siläiset junat poikkea­vat muista lähili­iken­neju­nista siinä, että ne toimi­vat myös talvi­o­lo­suhteis­sa. Kil­pailu­tus­ta odoteltaes­sa tämä junakalus­toy­htiö on melkoinen kummajainen.

Tur­vao­h­jaamo­ja busseihin

Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.

122 vastausta artikkeliin “HSL:n hallitus 4.10.2011”

 1. “Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.”

  Kuka näitä on vaat­in­ut? Ja kuka pakot­taa? kuin­ka paljon bus­sikusek­i­hin kohdis­e­taan väki­val­taa? Ja minkälaiset henkilöt? Ja mihin aikoihin?

 2. Ympäristöbonus liiken­nöit­si­jöille päästö­jen vähentämisestä

  Var­maankin ihan kan­natet­tavaa. Ihmette­len vain, koordi­noiko kukaan näi­den eri­lais­ten ympäristökan­nus­timien yhteisvaikutusta.

  Tuskin. Joukkoli­ikenne vähen­tää päästöjä ensisi­jais­es­ti sik­si että se kor­vaa henkilöau­to­ja, mitä enem­män matkus­ta­jia enem­män. Toisek­si tärkein asia on täyt­töaste, mitä pienemäl­lä määräl­lä vuoro­ja saa ihmiset kul­jet­tu­ja sen vähem­män busse­ja liiken­teessä. Ja vas­ta sit­ten tulee kulkuneu­vo­jen päästöt.

  Oli­han se muuten vit­si kun HSL taan­noin las­ki että jos ostaisi sähkön Nord­Poolista eikä HELE­Niltä niin päästöt laskisivat?

  Ja Flirt/SM5 on vaan hyvä juna kaikin puolin. Jos saa vielä sen VR:n huoltodi­ilin kun­toon, niin tämä taitaa olla ensim­mäi­nen HSL:n isom­pi joukkoli­iken­nehanke jos­ta en kek­si mitään neg­a­tivi­ista sanottavaa.

 3. Onko tuon kyse­ly­tutkimuk­sen kysymyk­set nähtävis­sä jos­sain? Kysytäänkö siinä sitä, miten jär­jestelmä kokon­aisu­udessaan palvelee matkus­ta­jaa? Kyse­lem­i­nen liiken­nevä­li­neen mukaan on var­maan merk­i­tyk­sel­listä ko. väli­neen kehit­tämis­toimien kannal­ta, mut­ta iso osa matkus­ta­jista kuitenkin käyt­tää use­am­paa välinet­tä matkansa aikana. Tyh­mem­pi luulisi, että pitäisi kysyä myös vai­h­to­jen suju­vu­ud­es­ta ja jonkun­laista kokon­ais­ar­vosanaa matkalle, eikä tui­jot­taa siihen, että yhden väli­neen pis­teet ovat men­neet ylös tai alas.

  Tuon 9 % lisäys metrolle on muuten melkoinen, jos tren­di jatkuu vas­taisu­udessa. Junia on tarkoi­tus lyhen­tää Län­simetron aloit­taes­sa ja lupauk­set automaat­ti­a­jon tiuhem­mas­ta vuorovälistä on nyt kyseenalais­tet­tu kun han­kkeen eten­e­mis­es­tä pyy­det­ti­in selvi­tyk­siä. Suat­taapi pis­teet pudo­ta ahtaud­es­ta johtuen lisääkin tulev­ina vuosina.

 4. Matkus­ta­jatyy­tyväisyyt­tä kar­toit­ta­va tutkimus on niin laa­ja, kos­ka haetaan linjakohtaisia/liikennöitsijäkohtaisia tulok­sia. Raskas sys­tee­mi, jon­ka tulosten kaut­ta jae­taan bonuk­sia ja näin kan­nuste­taan hyvään palveluun.

  Tur­vao­h­jaamo­ja kaipaa­vat kaik­ki kul­jet­ta­jat. Arvaa­mat­tomasti käyt­täy­tyvien matkus­ta­jien osu­us on pieni, mut­ta päällekäyn­ti­ti­las­tot ker­to­vat karua kieltä.

  Kalus­toy­htiön omi­tu­inen piirre on yhden liiken­nöit­si­jän suuri omis­tu­so­su­us siinä. Tilaa­jan tulee omis­taa kalus­to, jos oikeasti halu­taan kil­pailut­taa. Ei voitane menetel­lä kuten bus­sipuolel­la, että liiken­nöit­si­jät ostaisi­vat kalus­ton. Kil­pailus­ta tulisi hyvin laiha.

 5. M5-junakalus­to­hank­in­nan toim­i­tu­sop­tion nro 1 käyttäminen

  Näitä oste­taan yhdek­sän kap­palet­ta lisää. Nämä sveit­siläiset junat poikkea­vat muista lähili­iken­neju­nista siinä, että ne toimi­vat myös talviolosuhteissa

  Olen muuten todel­la tyy­tyväi­nen näi­hin SM5-juni­in tavan matkus­ta­jana. Avaria, hyvin ilmas­toitu­ja ja kaiken puolin todel­lisia yksi­ty­isau­ton tap­pa­jia, siel­lä mis­sä val­in­ta on matkan laadus­ta kiinni.

  Tur­vao­h­jaamo­ja busseihin

  Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.

  Väit­täisin, että tähän pakot­taa media ja etu­ryh­mät, tosi­asialli­nen kul­jet­ta­jien toteu­tunut tur­val­lisu­us on paran­tunut jo kol­mat­ta vuot­ta peräjäl­keen. Tilas­tomiehenä olet var­masti asi­as­ta hyvin perillä.

 6. Ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­semisek­si perustet­ta­va yhtiö­muo­toinen neuvontakeskus

  Mik­si yhtiömuotoinen?!?!
  Mik­si ihmeessä kaiken pitää olla yhtiö­muo­toista nykyään? Jot­ta voit­to­moti­ivin var­jol­la saadaan rahat pois kun­nil­ta ja johta­jis­tolle korkeam­mat palkat?

  SM5-junakalus­to­hank­in­nan toim­i­tu­sop­tion nro 1 käyttäminen

  Ei SM5:ia enää. Niis­sä ei ole seiniä eikä kaitei­ta. Seiso­va ei voi noja­ta tai ottaa tukea yhtään mis­tään ja joka paikas­sa saadaan kuun­nel­la kaik­ista N:stä väliköstä tule­vaa melua.
  SM3 on jo tarpeek­si paha (ei kun­non kaitei­ta). Nyt ilmeis­es­ti sei­soma­paikko­ja ollaan pois­ta­mas­sa SM1/2:stakin lyhen­tämäl­lä kaitei­ta ja muut­ta­mal­la väli­seinien ikkunoiden korkeutta.
  Ilman kaitei­ta ja seiniä mah­tuu var­masti enem­män matkus­ta­jia sei­so­maan, mut­ta kukaan ei halua.

 7. “Ihmette­len vain, koordi­noiko kukaan näi­den eri­lais­ten ympäristökan­nus­timien yhteisvaikutusta.”

  Toden­näköiseesti kyl­lä. Rahal­liseten kan­nus­timien vas­taan­ot­ta­japuolel­la jokainen fir­ma kyl­lä koordi­noi toimen­sa tarkasti. Tämä pitää huolen siitä, että toim­i­jat menevät tarkalleen mas­si edellä.

 8. “Onko tuon kyse­ly­tutkimuk­sen kysymyk­set nähtävis­sä jossain?”

  Käsit­tääk­seni kyseessä on sama kyse­ly­tutkimus, jon­ka tulok­set itse luin hesarista muu­ta­ma päivä sit­ten. Eli Helsin­gin San­omista pitäisi löy­tyä, var­maankin jokin viikon­lop­un numeroista. En tiedä, löy­tyykö net­tiver­sios­ta, ilmaisek­si, itse luin siis ihan paperis­es­ta versiosta.

 9. Vep­säläi­nen:

  Arvaa­mat­tomasti käyt­täy­tyvien matkus­ta­jien osu­us on pieni, mut­ta päällekäyn­ti­ti­las­tot ker­to­vat karua kieltä.

  Esit­täisitkö tilas­tot kolmelta tai viideltä viime vuodelta?

 10. Tuon kyse­lyn koh­ta “Vai­h­to toiseen kulku­vä­li­neeseen” ker­too yhden tärkeän syyn siitä, mik­si lähili­ikenne ja juna-ase­mat HSL-alueel­la pitää siirtää HSL:n hoidet­tavak­si. Junista vai­h­to toisi­in kulku­vä­lineisi­in saa järkyt­tävän huono arvosanan ver­rat­tuna mui­hin kulku­vä­lineisi­in. Sys­teemi­ta­son tarkasteluil­la ja muu­tok­sil­la tuos­ta saisi paljon parem­man, kun­han olisi mah­dol­lisu­us ruka­ta niin junien kuin muidenkin kulku­vä­linei­den aikataulu­ja vähän. (Junan kohdal­la radan aset­ta­mat rajoit­teet tietenkin huomioiden).

 11. Kim­mo:
  Mik­si halu­at kyseenalais­taa paran­nuk­sia bussinkul­jet­ta­jien työturvallisuuteen?

  Kol­le­gani ja hyvä ystäväni on perut­ta­mat­tomasti vam­mau­tunut täl­lais­ten arvaa­mat­tomasti käyt­täy­tyvien matkus­ta­jien vuok­si. Tur­vao­h­jaamo, kam­er­avalvon­ta sekä ns. tur­vanap­pi on vähin­tä, mitä voidaan tehdä kul­jet­ta­jien hyväk­si. Olen jo ehtinyt ajaa uusia busse­ja, joi­hin sel­l­ainen on asen­net­tu ja kieltämät­tä käsik­si käymi­nen kul­jet­ta­jaan on huo­mat­tavsti vaikeu­tunut sen ansios­ta. Kieltämät­tä sen myötä asi­akas­palvelu ja ‑kon­tak­ti on hie­man vaikeu­tuneet myös, mut­ta se olkoon osa tur­val­lisu­u­den hintaa.

 12. Omia koke­muk­sia joukkoli­iken­teestä: Viime syksynä kun pyöräi­lykausi katke­si melko aikaises­sa vai­heessa (mar­raskuu) pysyvän lumen tul­tua, siir­ryin joukkoli­iken­teen käyttäjäksi. 

  Lyhyek­si se aika jäi.

  Pyrin ole­maan työ­paikallani klo 08.30. Matkaa on noin 10 km ja bus­si on ain­ut vai­h­toe­hto. Matkaan varasin noin 50–60 min­u­ut­tia, vaik­ka kotoani työ­paikalle (ja tiet­ty tois­in­päin) pääsee yhdel­lä suo­ral­la bus­sil­in­jal­la joten ajat­telin tuon vajaan tun­nin riittävän.

  Ensim­mäisen viikon aikana myöhästyin kaht­e­na aamu­na klo 09:00 alka­neesta palaverista, siis matkaan kuluikin arvioimani vajaan tun­nin sijaan yli puoli­toista tun­tia. Siis 10 km:n matkaan. Bus­sivuoro­ja jäi aja­mat­ta tai bus­sit oli­vat niin pahasti myöhässä, että aikaa kului pysäkil­lä lumipyryssä odotellessa.

  Siir­ryin lop­putavek­si oman auton käyttöön. 

  Sulan maan aikana pyöräilen aina kun mahdollista.

  Koke­muk­seni perus­teel­la en palaa joukkoli­iken­teen käyt­täjäk­si, olkoon yksi­ty­isautoilu kuin­ka epäekol­o­gista tahansa. Työ­paikan menet­tämi­nen jatku­vien myöhäste­ly­jen vuok­si on liian suuri ris­ki joukkoli­iken­net­tä käytettäessäni.

 13. Kim­mo, voi olla että muis­tan väärin, mut­ta ei kun­nol­lisia tilas­to­ja tai­da olla kuin par­il­ta vuodelta, asian tilas­tointin on tuore juttu.

  Tam­mi-Toukoku­us­sa 2011 oli 65 tapausta.
  — 24 tapauk­ses­sa kul­jet­ta­jan kimp­pu­un käyti­in ilman mitään ilmeistä syytä.
  — 31 tapauk­ses­sa kul­jet­ta­ja oli pyytänyt lip­pua nähtäväk­seen, pois­tanut humalaisen matkus­ta­jan, tm.s
  — 3 tapauk­ses­sa kul­jet­ta­jat tap­pe­li­v­at keskenään
  — 7 tapauk­ses­sa vieti­in rahat ilman varsi­naista väkivaltaa.

  HelB:n kul­jet­tista 43% on mamu­ja ja hei­dän osuuten­sa tapauk­sista 56%. Nobi­nan kohdal­la vas­taavaa eroa ei ole, 59% ja 59%. En osaa sanoa mis­tä moinen.

  Lähde http://jlf.fi/f12/5285-vaki-ja-ilkivallantekoja-busseissa/index5.html#post112619 jon­ka kir­joit­ta­jan kyyni­nen johtopäätös ettei kan­na­ta puut­tua matkus­ta­jien sekoilu­un lie­nee sekä tosi että masentava.

  Min­ul­la on kak­si aja­tus­ta siitä pitäisi tehdä yöli­iken­teen osalta:
  — Yöbus­sit Kampin ter­mi­naali­in ja sinne vartijat/lipunmyyjät
  — 3N yöli­iken­teenseen, ja siihen vartijat/rahastajat. Yksi ongelmien syy on se että yöbus­sit ovat aivan tupat­en täyn­nä ja suuri osa matkus­ta­jista jää Kurvi­in men­nessä pois.
  — Metron yöli­iken­net­tä voitaisi­in myös harki­ta, mut­ta asemien ylläpi­to ja var­tioin­ti saat­taa olla ylivoimainen kustannus.

 14. Sep­po Vep­säläi­nen: “Matkus­ta­jatyy­tyväisyyt­tä kar­toit­ta­va tutkimus on niin laa­ja, kos­ka haetaan linjakohtaisia/liikennöitsijäkohtaisia tuloksia.”

  No tämä selit­tää mik­si matkus­ta­jatyy­tyväisyysky­se­lyis­sä vuodes­ta toiseen jätetään markki­nao­su­u­den kehi­tys huomiotta. Kvan­tifioin­nis­sa men­nään yli siitä mis­sä aita on matal­in kos­ka tarvi­taan vain jokin ver­tailukelpoinen suure joka nopeasti kat­sot­tuna näyt­tää mit­tar­il­ta. Ter­ve­tu­loa Dilbert-maailmaan.

  Lop­putu­lok­se­na HSL:n asi­akastyy­tyväisyys para­nee kun tyy­tymät­tömät asi­akkaat saadaan siir­tymään oman auton käyt­töön. Sitä saa mitä mittaa.

 15. Kyse­ly­tutkimuk­sen tulok­set näkyvät tästä. Laitoin artikke­li­in linkin koko esityslistaan. 

  Kiitos. Tutkimuk­ses­sa näköjään kysytään kunkin liiken­nevä­li­neen matkus­ta­jil­ta, että “miten tämä lin­ja palvelee matkus­tus­tarpei­tanne”. Vas­tauk­set on tilas­toitu liiken­nemuodon mukaan. Samat­en kysymys vai­h­to­jen suju­vu­ud­es­ta on esitet­ty per liiken­nemuo­to, eli miten help­poa on vai­h­t­a­mi­nen tästä muualle. Mis­sään ei nähdäk­seni kysytä, että miten hyvin jär­jestelmä palvelee työ/koulumatkaasi ovelta ovelle.

  Tyy­tyväisyys matkus­tus­tarpei­den täyt­tymiseen näyt­tää ole­van hyvää luokkaa, mikä ei liene kum­ma, kun ne joi­ta lin­ja ei palvele kun­nol­la, eivät var­maankaan löy­dy ko. lin­jan vaunus­ta tai bus­sista. Matkus­ta­jien tyy­tyväisyysky­selystähän tässä tietysti olikin kyse, mut­ta samal­la olisi ehkä voin­ut yrit­tää selvit­tää sitä, että mitä matko­ja ei tehty joukkoli­iken­teel­lä vaik­ka olisi ehkä voitu. Vaunuis­sa tehtävä kyse­ly ei tosin ehkä sovi tähän. Nyt esim. poikit­tais­li­iken­teen tar­jon­nan puut­tumi­nen ei näy tulok­sis­sa mitenkään.

 16. anonyy­mi:

  SM3 on jo tarpeek­si paha (ei kun­non kaitei­ta). Nyt ilmeis­es­ti sei­soma­paikko­ja ollaan poistamassa 

  VR:n nomen­klatu­uras­sa Sm3 on Pen­dolino-suurnopeusju­na, jos­sa toiv­ot­tavasti ei ole kovin paljon sei­soma­paikko­ja. Sm4 on espan­jalaisen CAF:in vuosi­na 1998–2005 valmis­ta­ma paikallisjuna.

 17. Siteer­aan vihrei­den suur­in­ta ystävää ja poliisihallitusta:

  Hal­la-aho selvit­ti Poli­isi­hal­li­tuk­sen tarkas­ta­jal­ta seu­raa­vat asiat:

  Lin­ja-autonkul­jet­ta­ji­in kohdis­tu­vat pahoin­pite­lyt eivät ole viime vuosi­na lisään­tyneet, vaan pikem­minkin päin vas­toin – vuon­na 2009 pahoin­pite­ly­itä oli 78 (6,5 kuukaudessa), viime vuon­na noin 50 (4,2 kuukaudessa) ja tänä vuon­na niitä on tähän men­nessä ollut 18 (4,0 kuukaudessa).
  Toisin kuin on yleis­es­ti esitet­ty, rasis­mi ei ole yleisin moti­ivi pahoin­pite­ly­i­hin. Sekä vuosi­na 2009 että 2010 kir­jat­ti­in noin 10 ulko­maalaiskul­jet­ta­ji­in kohdis­tunut­ta pahoin­pite­lyä, ja näistäkin vain yhdessä moti­ivi oli rasistinen.
  Vuosit­tain tehdään noin 5 ilmoi­tus­ta ulko­maalaiskul­jet­ta­jas­ta, joka on käynyt matkus­ta­jaan käsiksi.

 18. Spot­tu
  Nyt ne ovat siir­tyneet joukkoli­iken­teeseen (kasvua 8%) ja niin­pä tyy­tymät­tömyys on lisääntynyt.

  Vuosikasvu nyt kuitenkin oli 3%, eikä 8%. Metron matkus­ta­jamäärät kasvoivat paljon, bussien vähem­män ja ratikkali­iken­teen lask­i­vat hie­man. Kasvu henkilöau­toista on eri asia, mut­ta sanois­in että kyse aika paljon siitä että pin­tali­ikenne ja ratikat eri toten oli enem­män tai vähem­män pul­mis­sa viime tal­ve­na, ja metro toi­mi aika hyvin eikä ollut Rauta­tien­torin ase­ma kiin­ni. Tosin kokon­aisu­udessaan nuo matkus­ta­jamäärät heiluu vuosit­tain sen ver­ran paljon että epäilen vähän niiden tarkku­ut­ta. Viime tal­ve­na saati­in sitä kiskoille pysäköin­tiä vähän hillit­tyä, toiv­ot­tavasti ensi tal­ve­na muu­takin saadaan tehtyä. 

  Ja has­sua kyl­lä, siltä se näyt­tää että vähem­mät (bussi)matkustajat ovat tyy­tyväisem­piä. Tasol­la bussi/ratikka/metro muu­tok­set ja erot on niin pieniä, kym­menyk­sen sisäl­lä 1–5 asteikol­la, ettei niistä voi minus­ta päätel­lä oikein mitään. Mut­ta yksit­täis­ten bus­sil­in­jo­jen kohdal­la pistää silmään että aivan korkeimpia arvosano­ja keräävistä lin­joista läh­es kaikil­la on aneemis­est matkus­ta­jamäärät. Esimerkik­si 24, ehkä Seu­raasaa­res­sa ollaan kiitol­lisia kun on joku bus­si ja onhan siel­lä rutkasti tilaa. Jalat sanoo toista kuin suu?

 19. Siitä olen samaa mieltä, että Flir­tit eli Sm5:set ovat paras yksit­täi­nen HSL-joukkoli­iken­teen kehit­tämis­hanke pitkään aikaan. Mata­lalat­tia, ilmas­toin­ti, miel­lyt­tävät sisäti­lat sekä ver­taansa vail­la ole­vat kulkuom­i­naisu­udet tekevät näistä mod­erneista sähkö­moot­tori­ju­nista aivan yliv­er­taisia aikaisimpi­in Sm 1/2‑junasarjoihin verrattuna. 

  Sm4:ää ei näe enää juuri lainkaan HLS-junali­iken­teessä, joitain poikkeuk­sia luku­unot­ta­mat­ta, vaan ne on keskitet­ty Riihimäen ja Lah­den suun­nan taa­ja­ma­ju­ni­in, jonne ne sopi­vatkin sis­us­tus­ratkaisu­jen­sa ansios­ta paremmin.

 20. Edel­lisessä viestis­säni piti lukea seu­raavasti: “Sm4:ää ei näe enää juuri lainkaan HSL-junaliikenteessä…”

 21. Hyvä, etä metron matkus­ta­jamärää on nous­sut. Kyseessä ilmeis­es­ti ovat aidot metro­matkat, jot­ka tehdään metropy­säk­iltä metropy­säkille. Min­ua kiin­nos­taisi tietää, kuin­ka paljon metro­matkoista on epäaito­ja metro­matko­ja eli että ensin kul­je­taan muu­lal liiken­nevä­li­neel­lä metropysäkille/pysäkiltä.

 22. Kim­mo, Hal­la-ahon tilas­tot oli­vat pahoin­pite­lyjä jois­sa asian­omis­ta­jan ammatik­si on kir­jat­tu bussinkul­jet­ta­ja ja sit­ten eritel­ty niistä ulko­maalais­taus­taiset. Jos bussinkul­jet­ta­ja saa nakkikiskan jonos­sa tur­paansa niin sekin on osa noi­ta tilas­to­ja. http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/112324-poliisi-%E2%80%9Dhalla-aholla-puurot-ja-vellit-sekaisin%E2%80%9D

  HSL:n tilas­tot taas on imoituk­sia eril­lai­sist uhkati­lanteista bus­seis­sa joista kaik­ki eivät tietenkään etene oikeu­teen saak­ka nimik­keel­lä pahoinpitely.

  On selvää että jälkim­mäi­nen tilas­to antaa oikeam­man kuvan bussinkul­jet­ta­jien tur­val­lisu­ud­es­ta työte­htävis­sä. Minus­ta asian vähät­te­ly on mautonta.

 23. tpyy­lu­o­ma:

  Min­ul­la on kak­si aja­tus­ta siitä pitäisi tehdä yöli­iken­teen osalta:
  — Yöbus­sit Kampin ter­mi­naali­in ja sinne vartijat/lipunmyyjät
  — 3N yöli­iken­teenseen, ja siihen vartijat/rahastajat. Yksi ongelmien syy on se että yöbus­sit ovat aivan tupat­en täyn­nä ja suuri osa matkus­ta­jista jää Kurvi­in men­nessä pois.
  — Metron yöli­iken­net­tä voitaisi­in myös harki­ta, mut­ta asemien ylläpi­to ja var­tioin­ti saat­taa olla ylivoimainen kustannus. 

  Kan­nate­taan! Ei pelkästään tur­val­lisu­u­den vaan myös palve­lu­ta­son vuok­si. Helsin­gin keskus­tas­sa on vkl-öisin aika todel­la paljon porukkaa, ja liiken­net­tä yritetään hoitaa tak­seil­la. Ei toi­mi pikku­joulu­aikana eikä toi­mi muutenkaan. Seu­rauk­se­na järjestyshäir­iöitä, pimeitä tak­se­ja ja muu­ta ongel­maa. Sitä­pait­si joukkoli­iken­teen tarkoituk­se­na on mah­dol­lis­taa kaupunki­lais­ten liikku­mi­nen, sil­loin kun he ovat liikkeellä.

  Tak­sien yleinen riit­tämät­tömyys on toisen keskustelun aihe, mut­ta yöli­ikenne olisi pitänyt järkeistää ja raiti­oli­ikenne ottaa siihen mukaan jo kauan sit­ten. Ehkä yöaikana voisi pitää vain osan metroasemista avoinna?

  Yöli­iken­teen kus­tan­nuk­sia voi kat­taa korkeam­mil­la lipunhinnoilla.

 24. tpyy­lu­o­ma: “Jalat sanoo toista kuin suu?”

  Jalat mit­taa­vat eri asi­aa. Nyt kun Kamp­is­sa on vih­doin opit­tu miten yksi­tyi­nen raha saadaan tekemään töitä joukkoli­iken­teen kulku­muo­to-osu­u­den paran­tamisek­si, ja sama jatkuu Kalasa­ta­mas­sa, olisi aika aloit­taa Hakaniemen suun­nit­telu tosis­saan. Kun­nolli­nen Pis­ara-metro ‑vai­h­to sinne ilmeis­es­ti on jo tulos­sakin eli ihan hyvä alku.

  Yksi seli­tys muuten tuolle asi­akastyy­tymät­tömyy­delle täy­sis­sä bus­seis­sa voisi olla puut­tu­va avo­ra­has­tus, on todel­la turhaut­tavaa odotel­la pysäkil­lä min­u­ut­ti­tolkul­la bussin täyt­tymistä etuoven ja kortin­luk­i­jan kaut­ta. Pie­nil­lä matkus­ta­jamääril­lä vas­taavaa pul­lonkaulaa ei pääse syntymään.

 25. tpyy­lu­o­ma: olen­naista ei ollut asian vakavu­us, vaan uhkien laske­va trendi.

  Jota ei ole.

  Viime vuon­na (2010) pääkaupunkiseudul­la hyökät­ti­in 27 bus­sikuskin kimp­pu­un, mikä on kolme ker­taa use­am­min kuin vuon­na 2008. Tois­savuon­na kul­jet­ta­jien pahoin­pite­ly­itä sat­tui keskimäärin ker­ran kuussa.

  “Vam­mat ovat yleen­sä vakavia. On ollut lui­ta poik­ki ja ver­ta keuhkois­sa, het­kel­listä näön menet­tämistä jauh­e­sam­mut­ti­men vaah­dos­ta ja vakavia aivo­vau­ri­oi­ta. Uhri voi olla kuka tahansa, on nuo­ria, van­ho­ja, suo­ma­laisia ja maa­han­muut­ta­jataus­taisia”, sanoo liiken­nejo­hta­ja Mika Sep­pä­nen Helsin­gin bussiliikenteestä.

  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/bussikuskien_pahoinpitelyt_yleistyvat_helsingissa/

  Tuos­ta saamme takaisin laskemalla
  2008 9
  2009 12
  2010 27

  Ensim­mäisenä tulee tosin mieleen että onko joku tilas­toin­nis­sa muut­tunut. Uskot­tavia seli­tyk­siä ei ole alko­holi, “vapaa kas­va­tus”, mamut tai hei­dän vas­taisuuten­sa, pahoin­voin­ti, tulo­erot, tms. mis­tä kukin nyt sit­ten tykkää, kos­ka minkään noiden määrä tuskin on kas­vanut kol­men ker­toimel­la kahdessa vuodessa.

  Ja se että Elielin­aukion tapauk­ses­sa pahoin­pitelijöistä kum­matkin oli mamu­ja, toinen viro­lainen ja toinen ilmeis­es­ti jostain lähi-idästä, on muuten ollut tiedos­sa jo pitkään eikä asi­aa ole mitenkään peit­el­ty. Lehdis­tö ei pääsään­töis­es­ti julkaise epäilty­jen nim­iä ennen tuomio­ta sik­si että jos tuomio on vapaut­ta­va eli epäilty syytön niin nimeä ei saa enää lehdestä pois.

 26. Ei aut­taisi kaikissa tapauk­sis­sa, mut­ta olisiko aivan älytön idea varus­taa bus­sikuskit pippurisumuttimilla?

 27. “Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.”

  Tänään sai tuomion kak­si maa­han­muut­ta­jataus­taista nuorukaista, jot­ka pahoin­pite­liv­ät suo­ma­laiselle kul­jet­ta­jalle pysyvän aivovamman.

 28. tpyy­lu­o­ma: “Oliskin. Suun­nitel­mas­sa on erilli­nen hal­li keski­lai­turil­la, eli kak­si tason­va­i­h­toa juna-metro.”

  Voi ei. Ilmeis­es­ti niin pien­tä asi­aa ei olekaan ettei sitä HSL:n suun­nit­telukoneis­to saisi rikot­tua. Näinköhän tuonne tulee myös Siil­i­tien inno­vaa­tio eli uloskäyn­ti jos­ta ei saa kulkea ulos ?

 29. tpyyluoma:n luku­jen mukaan 65 tapaus­ta, jois­sa 56%:ssa osal­lise­na (ilmeis­es­ti uhri­na?) oli mamu. Mamu­jen osu­us kul­jet­ta­jista 43%.

  Binomi­jakau­man odotusar­vo 0.43*65 = n. 28, ja hajon­ta n. 4, ja toteu­tunut mamu­ta­pausten määrä on 0.56*65 = 36.4 (häh, jos tämä 56% on las­ket­tu 65 tapauk­ses­ta, mik­sei tämä mene tasan?).

  Tuo 36.4 eroaa 28:sta noin kah­den keski­ha­jon­nan ver­ran, eli luvut oli­si­vat tilas­tol­lis­es­ti merk­it­se­viä (5% merk­it­sevyys­ta­sol­la) siihen suun­taan, että mamukuskit tosi­aan use­am­min joutu­vat uhreiksi.

  Mut­ta jos olete­taan että mamukuskit ken­ties nuoremp­ina ja uudemp­ina tulokkaina keskimääräistä enem­män saa­vat ajaak­seen lev­ot­to­mia yö- ja viikon­lop­pu­vuoro­ja, niin tilas­tolli­nen merk­it­sevyys hel­posti katoaa. En tiedä saa­vatko, mut­ta näin ainakin voisi äkkiseltään olettaa?

 30. Kun kul­jet­ta­ja pois­tuu ulos ajoneu­vos­ta ojen­ta­maan nuo­ria, niin mitkään kam­er­at ja tur­vao­h­jaamot eivät auta. 

  On tietysti iloinen asia, että nyt myös bus­sei­hin saadaan näin nauhoit­ta­va kam­er­avalvon­ta, ja yhdessä nopeasti kehit­tyvien kasvon­tun­nis­tusal­go­rit­mien kanssa tämäkin tur­vat­to­muu­den osa elämäämme poistuu.

 31. Mihin perus­tuu viimeinen väit­teesi, että rasistien vuok­si pitää tur­vao­h­jaamoi­ta han­kkia? Eikö niitä ollakaan han­kki­mas­sa kul­jet­ta­jien tur­val­lisu­u­den vuok­si. Vieras­ro­tu­is­ten kul­jet­ta­jien kimp­pu­un kun on käy­ty suh­teessa vähem­män kuin kan­ta­peräis­ten, niin väitätköt siis, että suo­ma­laiset kul­jet­ta­jat ovat rasis­tis­ten hyökkäys­ten kohteena?

  Vai onko sen tarkoi­tus suo­ja­ta mamukuske­ja rasis­tisil­ta ilmeiltä, kat­seil­ta ja äänenpainoilta?

  1. Mat­tiu Pöri
   Mis­tä taas tuol­lainen väite. Maa­han­muut­ta­jakul­jet­ta­jil­la on yliedus­tus pahoin­pidel­lyik­si jou­tu­mises­sa. Hal­la-ahon tilas­tot puhu­vat toisin, mut­ta hän käyt­tää tarkoit5uyksenmukaisesti välil­lä maa­han­muut­ta­jatais­taista ja välil­lä taas jakoa kansalaisu­u­den mukaan ja saa väärän tuloksen.

 32. Kul­jet­ta­jan pig­mentin voi tark­istaa Yle Areenasta:

  http://areena.yle.fi/video/1317063256292 Jut­tu alkaa n. 1min 25s kohdalta. 

  Ei ole ihan per­in­teinen suku­ni­mi kaver­il­la, mut­ta hakukone osaa ker­toa saman suku­nimisiä olleen Suomes­sa jo 1700-luvul­la. Voi siis olla maahanmuutajakin. 

  Kos­ket­ta­va haastattelu 🙁

 33. Olet ymmärtänyt väärin. Pahoin­pidel­ty kul­jet­ta­ja oli ns. kantasuomalainen

 34. Olen iloinen että Osmo Soin­in­vaara puut­tuu ulko­maalais­ten tekemi­in rikok­si­in bus­sikuske­ja kohtaan ja ehdot­taa turvakoppeja.

 35. Vähän varovais­es­ti itse suh­taudun em. tutkimuk­sen tulok­si­in kun olen näh­nyt miten vas­taa­jat valikoitu­vat. Jokaisel­la ker­ral­la bus­sis­sa tulosten kerääjä on jakanut kyse­ly­lo­mak­keet ja kynät valikoiden etu­osas­sa istuville naishenkilöille n. 35+ ikävuot­ta. Myön­nän että en nyt niin kauhean innos­tunut olekaan työ­matkalla kyse­ly­i­hin vas­taa­maan, mut­ta tuli kyl­lä heti mieleen että minkäköhän laisia tulok­sia tästä mah­taa tul­la. Tuos­sa Osmon lait­ta­mas­sa rapor­tis­sa tämä sit­ten olikin mainittu:

  HSL:n asi­akastyy­tyväisyys­tutkimuk­sen kohdal­la ei voi­da puhua tilas­toti­eteel­lisessä mielessä otan­nas­ta tiedonkeruumenetelmästä
  johtuen. Kyse­lyt tehdään liiken­nevä­lineis­sä, jois­sa lomakkei­ta jaka­vat tutkimusavustajat
  val­it­semilleen henkilöille. Näin ollen mukaan valit­tu­jen henkilöi­den joukko on jos­sain määrin harkinnanvarainen,
  jol­loin puhutaan otok­sen sijaan näyt­teestä. Tutkimusavus­ta­jia on kuitenkin ohjeis­tet­tu valitsemaan
  henkilöitä mah­dol­lisim­man sat­un­nais­es­ti eri taus­tatek­i­jöi­den (ikä, sukupuoli jne.) suh­teen. Täl­lä pyritään takamaan
  se, että kerät­ty näyte edus­taisi mah­dol­lisim­man hyvin kaikkia matkus­ta­jia ja tutkimuk­sen tulokset
  oli­si­vat sitä kaut­ta luotettavia.

 36. Tpyy­lu­o­ma­lle:
  mis­tä sen on voin­ut saa­da tietää??? Tosin luen vain Hesaria ja iltale­htiä, radio­ta kuun­te­len kyl­lä läh­es 24 h/vrk, mut­ta telkkaria kat­son vähän. Näitä eri­laisia netin jut­tu­ja aika vähän. Min­ul­la ei ollut asi­as­ta mitään tietoa ja olin aivan var­ma, että kan­tavä­ki sen teki. Ihme, ettei Hal­la-ahokaan pitänyt asi­as­ta suurem­paa ään­tä, jos tiesi.

 37. Osmo:

  tuo “pig­ment­tikri­it­tiset” oli varsin nolo heit­to sin­ul­ta. Bus­sikuske­ja pahoin­pidel­lään valitet­ta­van usein, ja tämä on iso ongelma.

  Pig­ment­tikri­it­tisil­lä ei ole asian kanssa ilmeis­es­ti mitään tekemistä. Ei ainakaan tilas­tol­lis­es­ti merkit­tävis­sä määrin. Saat­taa tul­la sin­ulle yllä­tyk­senä, mut­ta kan­tiskuske­ja pahoin­pidel­lään ihan samal­la taval­la ja volyymil­la kuin maa­han­muut­ta­jataus­taisi­akin kuskeja.

  Lisäk­si olet käsit­tääk­seni ymmärtänyt väärin. Vaka­van aivo­vam­man saanut kul­jet­ta­ja ei ollut maa­han­muut­ta­ja vaan suo­ma­lainen, vaik­ka nimi onkin Mikael Segercrantz.
  http://www.iltalehti.fi/nettitv/?32008932

 38. Ode, jos puhut siitä Elielin­aukion tapauk­ses­sa niin ei ollut. Tapauk­sia valitet­tavasti on useita.

  spot­tu:

  Voi ei. Ilmeis­es­ti niin pien­tä asi­aa ei olekaan ettei sitä HSL:n suun­nit­telukoneis­to saisi rikot­tua. Näinköhän tuonne tulee myös Siil­i­tien inno­vaa­tio eli uloskäyn­ti jos­ta ei saa kulkea ulos ?

  Se Siil­i­tien viralli­nen seli­tys taitaa olla että se olisi edel­lyt­tänyt use­an kymme­nen metrin käve­lyti­etä puskan läpi joka ei ole HKL:n päätän­tä­val­las­sa, ja kieltämät­tä HKR ei ole vähiten nihkeä vira­nomainen. 🙂 Kerk­iää tuon Pis­aran ase­man vielä kor­ja­ta jatko­su­un­nitelus­sa, juna­puolel­la on minus­ta vähän sitä että käytän­nöt on kaukoli­iken­teestä mis­sä ei esimerkik­si tuol­laisia junan­vai­h­to­ja juuri mietitä. Tai muutenkaan käve­ly­matko­ja, esim. keski­lai­tu­rit läh­es joka lähijuna-asemalla.

 39. Olen tuo­hon kyse­ly­tutkimuk­seen joskus vas­tan­nut, kun kyseli­jä jakoi lomakkei­ta bus­sis­sa. Otan­ta on iso ja vielä tehty niin, ettei vahin­gos­sakaan muut kuin HSL:n asi­akkaat pääse vas­taa­maan. Joten kyse­ly kan­nat­taa ottaa siltä kan­til­ta. 😀 Sen käyt­töar­vo muus­sa kuin HSL:n sisäisessä, toimit­ta­jien arvot­tamises­sa, on nolla.

  Kokon­aisu­udessaan HSL:n puuhastelu verovaroil­la tuet­tuna menoau­tomaat­ti­na ei ole kestävää kehi­tys­tä. Kun­tien panos­tus joukkoli­iken­teen investoin­tei­hin saat­taa hyvin olla perustel­tua sil­loin täl­löin. Toimin­nan tukem­i­nen jatku­vasti on epätervettä. 🙁

  Bussien ratkaisut ovat olleet mie­lenki­in­toisia. Samal­la hin­nal­la, parem­mal­la suun­nit­telul­la oltaisi­in saatu tur­val­lisia ratkaisu­ja. Nyt joudu­taan muut­ta­maan ole­mas­sa ole­vaa kalus­toa, joka on aina kallista.

  Iso-Bri­tan­ni­as­sa on jo vuosikym­meniä olleet käytössä ratkaisut, jois­sa sekä bus­si- että tak­sikuskit ovat olleet suo­jat­tu­ja. Suomes­sa asi­akasys­täväl­liset tak­sitkaan eivät ole yleistyneet, kos­ka suuri osa tak­siyrit­täjän tuloista koos­t­uu van­han auton myyn­nistä autovero­suomes­sa. Ei ihan ter­ve­järkisen touhuilua. 

  Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan keskit­tyvän yri­tyk­sen toim­inta­su­un­nitel­man halu­an nähdä. Mitä fir­ma aikoo tehdä auringolle? Tuo jos jokin on täysin huuhaata.

 40. Hän oli suo­ma­lainen 36-vuo­tias kah­den lapsen isä, joka sai juuri vai­mon­sa Fil­ip­pi­ineiltä Suomeen. Mau­ton­ta puhua jostain pig­ment­tikri­it­ti­sistä poli­it­tise­na pain­o­tuk­se­na, kun toinen saa kär­siä epilep­si­as­ta ja aivo­vam­mas­ta lop­un ikänsä.

 41. Maa­han­muut­ta­jakul­jet­ta­jil­la _ei_ ole yliedus­tus pahoin­pidel­luik­si jou­tu­mises­sa. HS tut­ki asi­aa kk-liit­teessään oikein per­in­po­hjin Hal­la-ahon väit­tei­den jäl­keen, ja (ilmeis­es­ti yllä­tyk­sek­seen) tuli niinikään tähän tulok­seen. HKL on samaa mieltä. 

  Tänään tuli kovat tuomiot kahdel­la maa­han­muut­ta­jataus­taisel­la pahoin­pitelijälle, jot­ka pis­tivät suo­ma­laisen (kyl­lä, kan­ta­suo­ma­lainen) kuskin lop­puiäk­seen pois työelämästä.

  1. Siinä HS:n jutus­sa kävi ilmi, että on yliedus­trus, ei mikään murskaa­va, mut­ta tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevä. Kul­jet­ta­jista ulko­maalais­taus­taisia on 43 % ja pahoin­pidel­lyik­si tulleista 56% (Sam­po Smolan­der tuol­la aiemmin)

   Et ilmeis­es­ti huo­man­nut, että Hal­la-ahon tilas­tokeinot­telu rutat­ti­in sen jäl­keen, kun hänen “laskel­mansa” oli ensin esitel­ty. On käytet­tävä joko maa­han­muut­to­taus­taista tai ulko­maan kansalaista, mut­ta niistä ei pidä käyt­tää toista osoit­ta­jas­sa ja toista nimittäjässä.

 42. Ode sit­ten sor­tuu pig­ment­tikri­it­tiselle tyyp­il­liseen prim­i­ti­ivireak­tioon ja on var­masti todel­la var­ma asiansa oikeel­lisu­ud­es­ta, onhan kan­ta­suo­ma­laisen bus­sikuskin kär­simys yleen­sä pien­tä ver­rat­tuna maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten bus­sikuskien kär­simyk­seen. Usko­ma­ton­ta tuubaa taas “arvoste­tul­ta” poliitikolta.

  1. Min­ul­la ei ollut tarkoi­tus vih­ja­ta pig­ment­tikri­it­tisil­lä perus­suo­ma­laisi­in (eivät var­maankaan äänestä ketään) vaan yleis­es­ti iro­nisoi­da muoti­in tul­lut­ta koomista kiertoilmaisua.

 43. ‘olisiko aivan älytön idea varus­taa bus­sikuskit pip­purisumut­timil­la?’ (Janne H)
  Pip­purisumute käytän­nössä (noin kohdis­sa 1:19 ja 3:04): http://www.youtube.com/watch?v=cyyw8s7UyRU
  Asiantun­ti­jat suosit­tel­e­vat vaah­tosam­mutin­ta. Riit­tää suihkutet­tavaa, ja isol­la tylpäl­lä met­al­liesineel­lä voi viimeis­tel­lä asiakaskontaktin.

 44. Tässä nyt ei ole perus­suo­ma­lai­sista kyse, vaan vihrei­den absur­deista johtopäätök­sistä, joi­ta tääl­lä jo porukalla oijotaan.

 45. Ei se nyt kyl­lä tain­nut ihan noinkaan men­nä. Reitit ja ajanko­h­dat myös vaikut­ta­vat. Eikä tuos­sa ote­ta huomioon sitäkään, oli­vatko pahoin­pitelijät maa­han­muut­ta­jia vaiko kantasuomalaisia. 

  HKL joka tapauk­ses­sa ker­toi, ettei maa­han­muut­ta­jataus­taisi­in ole kohdis­tunut enem­pää hyökkäyk­siä kuin mui­hinkaan kuskei­hin. Samaa mieltä oli­vat haas­tatel­lut maahanmuuttajakuskit. 

  Nyt ilmi­t­ulleista keis­seistä vakav­im­min on loukkaan­tunut kan­ta­suo­ma­lainen kus­ki. Vakavin maa­han­muut­ta­jakuski­in liit­tyvä rikos on tois­taisek­si maa­han­muut­ta­jakuskin Turus­sa bus­sis­sa tekemä 16-vuo­ti­aan tytön raiskaus.

 46. Kan­ta­suo­ma­lainen tai mamu.Se on sivuseikka.Tärkeintä on työn­tek­i­jän oikeus saa­da tehdä työn­sä turvallisesti.Tästä ei var­maankaan liene erimielisyyttä?

 47. Joukkoli­iken­teen laat­ua ja sen kehi­tys­tä seu­rataan jatku­vasti eri menetelmin. Mie­lenki­in­to asi­akkaiden arvioista palvelun toteu­tuneesta laadus­ta on kaiketi ensiar­voista ja olisi peräti omitúista, jos palve­lu­tuotan­toa pyöritet­täisi­in ilman tätä tietoa. Tutkimus­menetelmä on sama kuin mitä pohjos­maid­en pääkaupunkiseuduil­la toteutetaan.

  Ei-matkus­ta­jien mielip­iteitä seu­rataan myös jatku­vasti mm BEST-tutkimuk­sil­la, joi­ta on tehty eri euroop­palai­sis­sa kaupungeis­sa jo yli kymme­nen vuo­den ajan vuosit­tain. Ei liene yllä­tys, että tyy­tymät­tömimpiä joukkoli­ikenepalvelui­hin ovat ne, jot­ka eivät niitä käytä ja tyy­tyväisimpiä ne, jot­ka käyt­tävät niitä päivit­täin. Tästä tutkimuk­ses­ta saat­ua tietoa analysoidaan nimeno­maan kehit­tämisko­hei­den hakemiseksi.

  Kul­jet­ta­jien ja muun liiken­nehenkilökun­nan työolo­suhtei­ta kar­toite­taan myös jatku­vasti ja työ­suo­jelue­limet keräävät tilas­to­ja mm päällekarkauk­sista. Tilas­to­ja löy­tyy kyl­lä pitkältä ajal­ta. Työ­tur­val­lisu­u­den paran­t­a­mi­nen on
  palvelu­am­mateis­sa nous­sut entistä tärkeämmäksi.

 48. Tapah­tu­mien val­os­sa arvo- ja kausilipun halti­joil­ta tulisi vaa­tia DNA-tun­nis­tet­ta tietokan­taan. Näitä ei tietysti käytet­täisi kuin vakavien rikosten yhteydessä.

 49. Osmo:

  Pig­ment­tikri­it­tistä en ollut aiem­min kuul­lutkaan. Oliko tarkoituk­ses­ti iro­nisoi­da muoti­in tul­lut­ta luon­nehd­in­taa maa­han­muut­tokri­it­ti­nen? Jos oli, voin ker­toa sin­ulle, että tämä ei ole mikään kiertoilmaisu.

  Itse olen ilman muu­ta maa­han­muut­tokri­it­ti­nen, mut­ta en vähim­mässäkään määrin pig­ment­tikri­it­ti­nen tahi muu rasisti. Henkilöko­htaiset hyvät suh­teeni maa­han­muut­ta­ji­in eivät estä min­ua tarkastele­mas­ta asioi­ta järkevältä kantilta.

  Käytetäänkös niitä luku­ja varoen, eikö niin Osmo? tpyy­lu­o­man luvut olivat:

  “HelB:n kul­jet­tista 43% on mamu­ja ja hei­dän osuuten­sa tapauk­sista 56%. Nobi­nan kohdal­la vas­taavaa eroa ei ole, 59% ja 59%. En osaa sanoa mis­tä moinen.”

  Jos osu­udet keskiar­vot­taa HelB:n ja Nobi­nan kesken, Sam­po Smolan­derin mainit­se­ma ero las­kee nähdäk­seni osa­puilleen puoleen. Ero on siis erit­täin pieni, varsinkin kun ote­taan huomioon pieni otanta.

  Ero saat­taa lisäk­si hävitä kokon­aan tai jopa pois­tua, mikäli ole­taan huomioon kul­jet­ta­jien osu­us riskivuorois­sa, joi­ta siis ovat ennen kaikkea ilta‑, yö- ja viikon­lop­pua­jot. Nämä ovat oletet­tavasti enem­män uusien kuskien heiniä, ja näistä puolestaan isom­man osu­u­den nähdäk­seni pitäisi olla maahanmuuttajia.

  Esite­ty­istä luvuista ja pros­en­teista on mielestäni aika vaikea löytää mitään rasis­tis­ten rikosten aal­toa, ainakaan jos rikosten kohteena pitäisi olla maa­han­muut­ta­jia ja tek­i­jöinä “pig­ment­tikri­it­tisiä”.

 50. “Min­ul­la ei ollut vih­ja­ta pig­ment­tikri­it­tisil­lä perus­suo­ma­laisi­in (eivät var­maankaan äänestä ketään) vaan yleis­es­ti iro­nisoi­da muoti­in tul­lu­tat koomista kiertoilmaisua.”

  Minus­ta tokais­usi muis­tut­ti huo­mat­tavasti sitä naivia vinoilua, jota Hom­ma-foo­rum on pul­lol­laan ja jota itsekin olet arvostel­lut. Mut­ta kukin tavallaan.

 51. Min­ua ei kiin­nos­ta pätkääkään pahoin­pidel­lyn kul­jet­ta­jan taus­ta niin pitkään kuin se on ihmi­nen, eikä sekään kovin paljoa. Sen sijaan min­ua kiin­nos­taa, että onko näis­sä hyökkäyk­sis­sä osoitet­tu “pig­ment­tikri­it­ti­nen” moti­ivi? Mikä on sen osu­us, miten tieto on saatu ja mis­sä voin tutus­tua itse tähän aineis­toon? Jos täl­laista ei ole esit­tää, niin pidän erit­täin out­ona, mut­ta en toki poli­it­tisen retori­ikan kon­tek­stis­sa, että tarvet­ta tur­vao­h­jaamoille perustel­laan rasismilla.

  On kansalais­ten yhden­ver­taisu­u­den vaaran­tavaa ajat­telua, jos ryhdytään uhrin etnisyy­den perus­teel­la tekemään johtopäätök­siä rasis­mista. Tääl­lä puhutaan maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten pros­ent­tio­suuk­sista uhreina, mut­ta mitä se todis­taa? Eihän se huomioi edes hyökkääjän etnisyyt­tä. Esim. onhan noi­ta etni­sistä maista Suomeen asti jatkunei­ta kauno­jakin joskus nähty. Eikä hyökkääjän taus­takaan peilat­tuna uhrin taus­taan ole vielä mikään todiste rasis­tisu­ud­es­ta. Teon täy­tyy oikeasti olla rasis­tis­es­ti motivoitunut.

  Jokainen meistä tietää tasan tarkkaan, mihin täl­lainen “syylli­nen, kunnes toisin todis­te­taan” ‑ajat­telumalli johtaa. Ihmis­ten epä­tasa-arvoiseen ase­maan sekä uhri­na että tek­i­jänä. Tämän ajat­telun ei saa antaa yleistyä yhteiskunnassamme.

 52. Sen siitä saa, kun ei viit­si kek­siä nim­imerkkiä, mut­ta ei koko nimeäänkään halua käyttää…
  Ris­to (4.10.2011 kel­lo 21:38) (=minä)
  ja
  Ris­to (4.10.2011 kel­lo 21:05 ja 23:26)
  eivät ole sama henkilö, vaik­ka mielipteet asian tiimoil­ta näyt­tävätkin yhtyvän. 

  Omi­tuisen vaikutel­man vält­tämisek­si, kumpi vai­h­taa nikkiä? Itse olen jonkin­laista akti­ivi­su­ut­ta tääl­lä har­ras­tanut jo jonkin aikaa.

 53. Niistä Hal­la-ahon esit­tämistä luvuista se väite http://www.halla-aho.com/scripta/viela_bussikuskeista.html Ker­toisitko, että miten tuos­sa on vääris­tel­ty? Tarkastelti­in maa­han­muut­ta­jataus­taisia aivan kuten sinäkin tarkastelet.

  Jos 2009 ja 2010 pahoin­pidelti­in noin 130 kuskia joista 20 oli mamu­taus­taisia, niin miten saat siitä yliedus­tuk­sen mamukuskeille, jos mamukuske­ja on noin 40%?

  1. Mat­ti Pörri
   Olen lähdössä matkoille, enkä ehdi tark­ista­maan tuo­ta. Ymmärtääk­seni Hal­la-aho vääristää sanomaansa puhu­mal­la ”maa­han­muut­to­taus­tai­sista” ja otta­mal­la sen jäl­keen tilas­tot kansalaisu­u­den poh­jal­ta, jol­loin viikko aiem­min suomen kansalaisen saanut ei olekaan maa­han­muut­to­taus­tainen. Toisaal­la hän sit­ten ker­too, kuin­ka mon­ta maa­han­mju­ut­to­taus­taista kul­jet­ta­jaa on, jol­loin tämä viikon van­ha suo­ma­lainen onkin taas maahanmuuttotaustainen. 

 54. Ivalli­nen viit­taus pig­ment­tikri­it­tisi­in oli siinä mielessä blo­gis­til­ta huono veto, että kom­men­toin­ti ajau­tui välit­tömästi sille iänikuiselle sivu­raiteelle, jos­sa kat­san­tokan­nas­ta riip­puen kaik­ki on joko rasis­min tai maa­han­muut­ta­jien vika.

  Kos­ka en jak­sa uskoa tämän net­ti­pal­sto­jen armaged­donin ratkea­van just tässä keskustelus­sa, olisi var­maan hedelmäl­lisem­pää pohtia, onko ratkaisuk­si esitet­ty tur­vao­h­jaamo tehokkain tapa paran­taa tärkeää työtä teke­vien ammat­ti­lais­ten tur­val­lisu­ut­ta — ihan uhrien ja pahoin­pitelijöi­den pig­men­tistä riippumatta.

 55. Osmo kir­joit­ti:
  “Kul­jet­ta­jista ulko­maalais­taus­taisia on 43 % ja pahoin­pidel­lyik­si tulleista 56% (Sam­po Smolan­der tuol­la aiemmin)”

  Itseasi­as­sa jos tpyyluoma:n numeroi­ta kat­soo, ja kat­soo hänen lait­ta­maansa linkkiä jos­sa numerot annetaan, niin kyse on 65 “tapauk­ses­ta” eikä suinkaan 65 pahoinpitelystä.

  Näistä tapauk­sista enem­män tai vähem­män varsi­naisia pahoin­pite­ly­itä on 24 kpl, jois­sa kul­jet­ta­jan kimp­pu­un on hyökät­ty, ja 3 kpl tapauk­sia jois­sa kul­jet­ta­jat ovat tapelleet keskenään. Lopuista 7 on väki­val­lat­to­mia (rahat pöl­lit­ty ilman väki­val­taa), ja 31 sel­l­aisia jois­sa kul­jet­ta­ja on itse käyt­tänyt väki­val­taa (esim. pois­tanut häir­it­sevän asi­akkaan bussista).

  Tässä vielä tpyyluoma:n lait­ta­ma link­ki uudelleen:
  http://jlf.fi/f12/5285-vaki-ja-ilkivallantekoja-busseissa/index5.html#post112619

  Nois­sa tapauk­sis­sa kaikki­aan siis 37 on sat­tunut mamukul­jet­ta­jalle ja 28 suo­ma­laiselle. Mut­ta kun tapauk­sia jois­sa asi­akas olisi käynyt kul­jet­ta­jan kimp­pu­un on vain 24, ja kun emme tiedä miten nämä tapauk­set jakau­tu­vat mamu­jen ja kan­taväestön kesken, emme voi tehdä yhtään mitään johtopäätök­siä tästä.

  (Ja vaik­ka pros­en­tit pysy­i­sivät samana – mitä emme tiedä – niin lukumäärän tip­pues­sa 65:stä 24:ään tilas­tolli­nen merk­it­sevyys katoaa kyllä.)

 56. “Ris­to, Jos otat Keskiar­von vaikka­pa Kiinas­ta ja Lux­em­bur­gista, on hyvä pain­ot­taa koon mukaan”

  Näin on, mut­ta läh­es 1200 kul­jet­ta­jan ja 500 ajoneu­von Helb ver­tau­tuu Kiinaan aika heikosti, kun tässä ilmeis­es­ti Lux­em­bur­gia edus­tavas­sa Nobi­na Fin­lan­dis­sakin on kuitenkin yli 1000 kul­jet­ta­jaa ja yli 400 lin­ja-autoa. (läh­teet: http://www.helb.fi/ http://www.nobina.com/fi/Finland/ )

  Myön­nän että luin hätäis­es­ti. Oletin, että kun vain Helb ja Nobi­na mainit­ti­in ja Hel­bin osu­u­den potista ilmoitet­ti­in ole­van 56%, oletin Nobi­nan osu­u­den ole­van jäl­jelle­jäävät 44%. Tämä olisi hyvin lin­jas­sa mainit­tuun auto- ja kul­jet­ta­jamäärään, mut­ta ei toki vält­tämät­tä pidä paikkansa.

  Mis­sä on esim. Veo­lian osu­us? TV-ohjel­mas­sa Veo­lian työn­tek­i­jät oli­vat muis­taak­seni sitä mieltä, että pahoin­pitelijät iskevät väristä välit­tämät­tä. Saat­toi­vat ne olla jonkin toisenkin fir­man työntekijöitä.


 57. Kyse ei ole Elien­aukion tapauk­ses­ta vaan huiomat­tavas­ta määrästä pienem­piä ja suurem­pia pahoinpitelyjä.

  Onko nyt niin, että kaik­ki väki­val­ta jon­ka maa­han­muut­ta­jakul­jet­ta­ja (ter­miesi mukaan pig­ment­tivikainen kul­jet­ta­ja) kohtaa johtuu vihas­ta hänen ihon väriään kohtaan?

  Mis­tä sit­ten johtuu että suo­ma­laiset kuskit kohtaa­vat yhtälail­la väki­val­taa? Vihataanko hei­dänkin ihon väriä, vai sat­tuvatko kaik­ki ihovi­haa­jat maa­han­muut­ta­jien vuoroille?

  Mik­si kiin­nos­tu­it bus­sikuskien tur­val­lisu­ud­es­ta vas­ta, kun luulit elielin auki­ol­la loukkaan­tuneen kul­jet­ta­jan olleen maahanmuuttajataustainen?

  1. Olen HSL:n hal­li­tuk­ses­sa ja olen hyvin huolestunut eri­lais­ten kän­nikalo­jen uhit­telus­ta ja väki­val­las­ta bus­seis­sa, kos­ka se vaaran­taa pait­si kul­jet­ta­jia, uhkaa koko jär­jestelmää (on esitet­ty yöli­iken­teen lopet­tamista) ja vie joukkoli­ikien­teen suo­sio­ta. Olen niin paljon näh­nyt maa­han­muut­ta­jakul­jet­ta­ji­in kohdis­tu­vaa epäasial­lista käyt­täy­tymistä ja vas­taavasti väril­lisi­in matkus­ta­ji­in kohdis­tu­vaa solvaus­ta — ei tosin pahoin­pite­lyä — että tämä eri­lais­ten type­r­ys­ten uhoilu on yksi seik­ka, mik­si jonkin­lainen eristävä raken­nel­ma on hyvä olemassa. 

   Uuti­nen kos­ki HSL:n hal­li­tuk­sen päätöstä, ei tätä yhtä pahoinpitelytapahtumaa.

 58. Joku näyt­tää valit­ta­neen peräti Ilta Sanomi­in, että en ole julkaissut juuri hänen oikaisuaan siitä, että Elielin auki­ol­la hakat­tu kul­jet­ta­ja oli syn­type­r­ältään suo­ma­lainen eikä viro­lainen, kuten olin onnis­tunut jostain muual­ta luke­maan. Tieto on oikaistu usem­mankin ker­ran. Jos sama asia halu­taan oikaista kym­meniä ker­to­ja, säästän luk­i­joi­ta, enkä julkaise niitä kaikkia.

 59. Eli hal­la-aho vääris­telee tilas­to­ja, kos­ka pahoin­pite­lyti­las­tois­sa ei ole main­in­taa ihmis­ten ihon­väreistä ja mah­dol­lis­es­ta taus­tas­ta. Onhan moni “Pig­ment­tivikainen” täysin syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen ja taas moni pig­ment­tion­gelmista vapaa täysin ulko­maalainen. Kuitenkin poli­isil­ta saatu­jen tieto­jen mukaan, ulko­maalaiset kuskit kohtaa­vat väki­val­taa harvem­min kuin suo­ma­laiset kuskit. Vai pitäisikö sanoa suomen kansalaiset, jot­ka aja­vat bus­sia, kohtaa­vat vähem­män väkivaltaa…

  Olen itse taas näh­nyt täysin väristä riip­pumat­ta huonoa käytöstä julk­i­sis­sa liiken­nevä­lineis­sä. Olen täysin vaku­ut­tunut, että suurin osa häir­iökäytök­ses­tä ei sisäl­lä mitään rasis­tisia moti­ivei­ta, jopa niis­sä tilanteis­sa, kun väril­listä sol­vataan. Se on vain joku mihin voi tart­tua, aivan kuten lihavaa sol­vataan läskik­si, kun hän­tä halu­taan ärsyt­tää. Ei se tarkoi­ta, että solvaa­va ihmi­nen vihaisi läske­jä, vaan halu­aa ärsyt­tää juuri kyseistä ihmistä ja löytää siihen välineen…

  Koen myös melko haas­teel­lisek­si rak­en­taa välineitä, joil­la juuri väril­liset matkus­ta­jat suo­jataan solvaamiselta. Toki heille voisi tehdä oman alueen bus­si­in, mut­ta muis­tan että siitä halut­ti­in aikoinaan luopua 😉

  Sin­un Ode kuu­luisi ajaa näitä esiteyk­siä väristä riip­pumat­ta. Ei sekoit­taa sinne mitään rasis­mi­harho­ja, sil­lä ne kuu­lu­vat vain har­vo­jen maail­man kuvaan. Sin­unkin äänestäjistä suurin osa matkus­taa bus­seil­la ja tietävät, ettei tum­mat kuskit tai matkus­ta­jat ole sen eri­tyisem­mässä vaarassa.

 60. Smolan­der:

  …31 sel­l­aisia jois­sa kul­jet­ta­ja on itse käyt­tänyt väki­val­taa (esim. pois­tanut häir­it­sevän asi­akkaan bussista).

  No ei. Nuo tapauk­set on sel­l­aisia jos­sa kul­jet­ta­ja on esimerkik­si kieltäy­tynyt päästämästä matkus­ta­jaa bus­si­in ja tämä on ruven­nut riehu­maan, eli siis tilan­net­ta on edeltänyt jonkin­lainen kul­jet­ta­jan puut­tumi­nen matkus­ta­jan käytökseen.

 61. Sokea talut­taa rampaa?

  Onko bussinkul­jet­ta­ja riski­ammat­ti siinä mis­sä järjestys­mies tai ensi­a­pupolin sairaan­hoita­ja, ja mitä asialle pitäisi tehdä fak­to­jen valossa?

  Mon­tako asi­akaskon­tak­tia HSL:n joukkoli­iken­teessä on vuodessa? Mon­tako ker­taa vuodessa kul­jet­ta­jien koske­mat­to­muut­ta loukataan? Onko edes ongel­maa ja pitääkö sokeana kuuromykkänä ratkoa tätä ongel­maa pelkil­lä tilastomäärillä?

  Samal­la taval­la kuin kauhis­tel­laan Helsin­gin 5 vuosit­taista liiken­nekuole­maa tai reilua 200 Suomes­sa, niin olisiko syytä tarkastel­la ihan mitä on tapah­tunut, kun tapauk­sia on kuitenkin äärim­mäisen pieni prosentti? 

  Autoli­iton mikä-lie-lehti lis­taa muu­ta­man kap­paleen yhteenvedol­la kaik­ki Suomen liiken­nekuolemat onnet­to­muus­tutk­i­joiden silmin. On vähän vaikeampi perustel­la suosit­tu­ja liiken­teen kait­semiskeino­ja, kun ongel­ma näin avat­tuna pitää sisäl­lään suurim­mak­si osak­si tapauk­sia, jos­sa nuori on ajanut kolme ker­taa sal­lit­tua lujem­paa met­sään tai 80-vuo­ti­asa eläkeläi­nen saanut sairaanko­htauk­sen matkalla kauppaan.

  Ote­taanko tapah­tu­mara­por­tit esi­in ja pohdi­taan sen val­os­sa mitä kunkin tapauk­sen kohdal­la oli se ilmeinen seik­ka, joka olisi voin­ut estää tai ehkäistä tapauk­sen? Ehkä ei halu­takaan, kos­ka reali­teetit ker­toisi­vat jostain ihan muus­ta ongel­mas­ta? Tieto siitä mitä oikeasti on tapah­tunut rauhoit­taisi myös rivikansalaisia.

  Tam­pereel­la joukkoli­iken­teen kuskeille on jo jokunen vuosi opetet­tu “puheju­doa”, miten tor­jua tai vält­tää uhkaa­van tilanteen ajau­tu­mi­nen väki­val­taisek­si. Uskallan väit­tää, että tulok­set ovat sata ker­taa parem­mat kuin lisäämäl­lä jokaiselle matkus­ta­jalle henkilöko­htainen valvontakamera.

 62. ja pöytäkir­jaan merkit­täköön (mikäli oikeasti tarpeen), että en vas­tus­ta kul­jet­ta­jien pas­si­ivista tur­vaa kohen­tavia ratkaisu­ja, kuten tur­vao­h­jaamoa, häly­tys­nap­pia ja kuten ehdotin, psykol­o­gista koulu­tus­ta. Sen sijaan vas­tus­tan sitä, että 99,999% matkus­ta­jista ale­taan valvo­maan kameroil­la tai kuskeille annetaan myös hyökkäyk­seen sovel­tuvia puolustusaseita.

 63. Palat­taisi­inko asi­aan? Tältä pohjalta:

  Olen HSL:n hal­li­tuk­ses­sa ja olen hyvin hnuolestunut eri­lais­ten kän­nikalo­jen uhit­telus­ta ja väki­val­las­ta bus­seis­sa, jos­ka se vaaran­taa pait­si kulk­jet­ta­jia, uhkaa koko jär­jestelmää (on esitet­ty yöli­iken­teen lopet­tamista) ja vie joukkoli­ikien­teen suosiota.

  Näin, ja niiden toimen­pitei­den toimivu­u­den kannal­ta on epäolen­naista ketä ihan tarkalleen nuo häiriköt ter­ror­isoi­vat, tavoite on että ketään ei ter­ror­isoi­da. Tämän pitäisi men­nä niin päin että kulkuneu­vo koetaan tur­val­lisem­mak­si kuin sen ulkop­uo­li­nen katutila.

  Tutkimus­tu­lok­set ja ark­i­jär­ki sanoo että siihen käytetäänkö joukkoli­iken­net­tä vaikut­taa ainakin nopeus, odotus­ta­jat, täs­mäl­lisyys, käve­ly­matkat, selkeys, matkus­tus­mukavu­us, viihty­isyys ja tur­val­lisu­us. Eikä tästä kukaan ole edes eri mieltä, käytän­nössä vaan joka han­ke tun­tuu pyörivän nopeu­den ja joskus vuorovälin ympäril­lä kun niitä on help­po mita­ta. Käytän­nössä niin että viiden min­uutin mat­ka-aikasäästöön pare matkus­ta­ja saa kyl­lä polt­taa rahaa miljoona­tolkul­la, mut­ta koeta­pa esit­tää vas­taavaa panos­tus­ta mui­hin laatutek­i­jöi­hin. Elämme huono­jen mittarei­den diktatuurissa.

  Pas­si­ivi­nen tur­vatekni­ik­ka kuten suo­jao­h­jaamot on hal­paa ja kan­natet­tavaa, mut­ta sen tehokku­us tur­va­toime­na on myös pieni. Minus­ta se mitä tarvi­taan on yksinker­tais­es­ti ihmisiä valvo­maan ja puut­tumaan, tuol­la on myös ennal­taehkäi­sevä vaiku­tus kun sikailua ei kat­so­ta läpi sormien. Ja tätä pitäisi tehdä suun­nitel­lusti ja ottaa huomioon lin­jas­to­su­un­nit­telua myöten.

 64. eri­laiset yhdis­tyneet kri­it­tiset yrit­tävät lähet­tää tälle pal­stalle kovin tun­nepi­toisia kir­joituk­sia Elienin auki­ol­la tapah­tuneesta sinän­sä törkeästä pahoin­pitelystä, ilmoi­tan etten julkaise niitä, kos­ka ne eivät liity otsikon aiheeseen(turvaohjaamot) mitenkään, kos­ka pahoin­pite­ly tapah­tui bussin ulkopuolella.
  Kysymys Hal­la-ahon tilas­tom­a­nip­u­loin­nista olisi sinän­sä mie­lenki­in­toinen, mut­ta en ulko­maan­matkan takia julkaise niitä, kos­ka en pysty tark­ista­maan faktoja.
  Totean kuitenkin, että vain liiken­nöit­si­jöi­den tiedoista löy­tyvät rel­e­van­tit tiedot, kos­ka poli­isi ei tilas­toi puheena ole­vaa asiaa.

 65. “kos­ka poli­isi ei tilas­toi puheena ole­vaa asiaa”.

  Eli liiken­ney­htiö tilas­toi kul­jet­ta­jien ihon värin ja luo tilas­to­ja tämän perus­teel­la?!? Onko täl­läi­nen edes lail­lista? Ilmeis­es­ti pitää pyytää bus­sikuskikave­ria pyytämään rek­isteriseloste ja ote hän­tä koske­vista tiedoista.

  Sinä selvästi vih­jailet, että erivärisi­in bus­sikul­jet­ta­ji­in kohdis­tu­va väki­val­ta, syn­ty- tai koti­maas­ta riip­pumat­ta, on epänor­maalin korkea ja tämä ei siis ole poli­isin, hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan tai kenenkään muunkaan vira­nomaisen tiedos­sa, pait­si sin­ul­la. Ain­oa yhdis­tävä tek­iä on väri, ei vuoro­jen päivä tai aika, eikä sijainti.

  Tämä tieto­je­si mukaan meistä suo­ma­lai­sista, tai ainakin valkoi­sista johtu­va väki­val­ta, ratkaistaan rak­en­ta­mal­la bus­sei­hin turvakaukalot.

  Jään innol­la, en silti henkeäni pidätellen, odot­ta­maan todis­tu­saineis­toa näille väitteille.

 66. …ja liiken­nöit­si­jä ker­too, että rasis­tisia hyökkäyk­siä ei ole, joten mis­sä ongelma?

 67. Hal­la-ahon tilas­ton osalta on var­maan syytä tois­taa se tpyy­lu­o­man alkuketjus­sa mainit­se­ma seik­ka, että hän lis­taa pahoin­pite­ly­itä, jot­ka ovat kohdis­tuneet bussinkul­jet­ta­jan ammatik­seen ilmoit­tavaan henkilöön _missä tahansa tilanteessa_. Luvuista ei siis näe bus­sikuskei­hin työte­htävis­sä kohdis­tunei­ta pahoinpitelyitä.

  Näin Hal­la-ahon luvut ker­to­vat varsin vähän siitä aiheesta, jos­ta niiden ilmeis­es­ti pitäisi kertoa. 

  Edelle linkatut ja Hesarin kuukausili­it­teessäkin esitel­lyt bus­si­fir­mo­jen tilas­tot ovat siis huo­mat­tavasti parem­pi lähde.

  Yleis­es­ti halu­aisin vielä huo­maut­taa, että kun Soin­in­vaara puhui alku­peräisessä kom­men­tis­saan “pig­ment­ti- tai muuten vaan kri­it­ti­sistä tahoista”, niin tämä mari­nan määrä on kyl­lä taas jotenkin masentava.

  1. piti ensin lait­taa pitkä lista noista kri­it­ti­sistä tahoista: työn­tekokri­it­tiset, rait­tiuskri­it­tiset, bus­silip­pukri­it­tiset jne, mut­ta en keksinyt nase­vaa nyky­il­maisua yleistä elämän­tuskaa poteville.

 68. Schwa, mitä luulet osmon tarkoit­ta­van tuol­la lauseella?

  “pig­ment­ti- tai muuten vaan kri­it­ti­sistä tahoista”

  Pig­ment­tikri­it­tisel­lä viitataan ilmeis­es­ti ihmisi­in, jot­ka suh­tau­tu­vat kri­it­tis­es­ti eri värisi­in ihmisi­in. Mitä nämä muuten vaan kri­it­tiset ovat?

  Vai tarkoit­taako Osmo, että väki­val­taa tekevät kut­su­vat itseään kri­it­tisik­si, sen sijaan että kut­su­isi­vat itseään pahoin­pitelijöik­si, jot­ta voivat tehdä väki­val­tas­ta salonkikelpoisem­paa? Aivan kuten maa­han­muut­ta­jia vihaa­vat kut­su­vat itseään maa­han­muut­tokri­it­tisik­si? Onko tämä se yhteys? Kuitenkin on selvää, että kri­it­tiset ihmiset ovat vaar­al­lisia kun hei­dän taki­aan pitää bus­si­in lait­taa turvakaukalot.

  Jos täl­läistä mul­ti­kul­ti höpinää ja Hom­ma^^^ vihaa kir­joitel­laan ilman mitään totu­us­po­h­jaa, niin eikös siitä kuu­lukkin “Marista”? Kuten aiem­min sanoin, jotkut teistä koke­vat tämän maail­man aika eri­lail­la kuin muut. Rasisimia nähdään kaikkial­la, ja perät­tömi­in syytök­si­in puut­tuvat koetaan marisioiksi…

 69. > Iso-Bri­tan­ni­as­sa on jo vuosikym­meniä olleet
  > käytössä ratkaisut, jois­sa sekä bus­si- että
  > tak­sikuskit ovat olleet suo­jat­tu­ja. Suomessa
  > asi­akasys­täväl­liset tak­sitkaan eivät ole
  > yleistyneet, kos­ka suuri osa taksiyrittäjän
  > tuloista koos­t­uu van­han auton myynnistä
  > autoverosuomessa.

  Olen ajanut tak­sil­la kym­menis­sä mais­sa ja väit­täisin koke­muk­seeni perustuen, että Suomes­sa tak­sit ja tak­sikuskit ovat hyvin asiakasystävällisiä. 

  Jos tak­sikus­ki olisi omas­sa kopis­saan suo­jas­sa, niin tak­si ei — ainakaan min­un mielestäni — yhtä asi­akasys­tävälli­nen kuin nykyisin. 

  Mikä muuten on suuri osa tulois­sa? Jos taksin saa ostet­tua vaik­ka 20keuroa halvem­mal­la ja sil­lä aje­taan ennen myymistä vaik­ka 200000km ja ajos­ta on 2/3 asi­akasajoa ja matko­jen keskip­itu­us on 10 km, niin tak­siyrit­täjä saa tak­sis­taan liike­vai­h­toa jotain 130000*1,3+13000+6 eli 2860000 euroa. Voisi veika­ta, että tästä liike­vai­h­dos­ta jää tulo­ja enem­män kuin 200000km aje­tun taksin myynnistä.

 70. Ris­to, siis se toinen Ris­to, joka postasi mm. klo 00:10, mut­ta ei 02:14, joka puolestaan olin taas minä:
  Jos olet ollut soininvaara.fi:ssä min­ua aim­min Ris­to-nim­imerkil­lä, niin kun­nioi­tan koti­paikkaoikeut­tasi. Koi­tan jatkos­sa muis­taa pitää tääl­lä Ris­to 2 ‑nim­imerkkiä oikean duud­sonin tavoin.

  Osmo:
  Tässä on vuosien var­rel­la puolin ja toisin nähty mon­en­laista pien­tä ja joskus isom­paakin ilkeilyä, mut­ta näetkö, että tässä sanailus­sa (esim. Soin­in­vaara vs. Hal­la-aho) voitaisi­in päästä jo seu­raavalle, rak­en­tavam­malle tasolle? Nopeal­la googlauk­sel­la “pig­ment­tikri­it­tistä” käytetään yleis­es­ti pilkkani­menä maa­han­muut­tokri­it­ti­sistä (mikä ei voisi juuri enem­pää men­nä met­sään), joten täl­laiset heitot eivät varsi­nais­es­ti edis­tä rak­en­tavaa keskustelua.

  Odotan suurel­la mie­lenki­in­nol­la tilas­tokat­saus­ta bussinkul­jet­ta­jien pahoin­pite­ly­i­hin, sekä mah­dol­lisi­in Hal­la-ahon tekemi­in virheisi­in tässä asiassa.

  Tilas­to­jen käsit­te­ly ei ole aina help­poa. Tässäkin ketjus­sa ainakin allekir­joit­tanut, tpyy­lu­o­ma ja Osmo itse ovat käyt­täneet tilas­to­ja huoli­mat­tomasti tai väärin. Tuskin pahaa tah­toaan, mut­ta errare humanum est.

 71. edit: typo.

  Osmo voisi miet­tiä hie­man pidem­pään, mitä kir­joit­taa näistä tiety­istä herkkähip­iäi­sistä vähem­mistöistä tai hei­dän pyhistä hahmoistaan. 

  Eihän tuo­ta itkua jak­sa kukaan. Mitä tekemistä näil­lä kom­menteil­la on tuo­hon varsi­naiseen aiheeseen, HSL:n esityslistaan? 

  Osmon pitäisi jo tässä vai­heessa ymmärtää, että nämä blo­gisi linkataan välit­tömästi hom­mafoo­ru­mille, ja sieltä pamah­taa päivys­tävä bot­ti­lau­ma kom­men­toimaan ja peukut­ta­maan yksin tein.

  Vai onko Osmon tarkoi­tus aikaansaa­da joutavaa nahi­naa ja kärhämää?

 72. ‘Sen sijaan vas­tus­tan sitä, että 99,999% matkus­ta­jista ale­taan valvo­maan kameroil­la tai kuskeille annetaan myös hyökkäyk­seen sovel­tuvia puo­lus­tusa­sei­ta.’ (Kim­mo)
  En tiedä, olisiko valvon­takameroista hyö­tyä, ja ilmaisia ne eivät olisi, mut­ta se 99,999% matkus­ta­jista voi rauhas­sa olet­taa, ettei ketään oikeasti kiin­nos­ta kat­sel­la heistä kuvat­tua valvontanauhaa.

 73. ‘Eli liiken­ney­htiö tilas­toi kul­jet­ta­jien ihon värin ja luo tilas­to­ja tämän perus­teel­la?!?’ (Pet­teri)
  Ei kun liiken­ney­htiöl­lä on tiedot kul­jet­ta­jis­taan. Koi­ta lukea, mitä on kir­joitet­tu, äläkä kek­si itse tuollaisia.

 74. ‘Jos täl­läistä mul­ti­kul­ti höpinää ja Hom­ma^^^ vihaa kir­joitel­laan ilman mitään totu­us­po­h­jaa, niin eikös siitä kuu­lukkin “Marista”?’(Petteri)
  1) Älä. Käytä. Lain­aus­merkke­jä. Noin.
  2) Ei kuu­lu marista. Maa­han­muut­to­teemas­ta kir­joitet­tu on läh­es aina niin masen­ta­van luoka­ton­ta, että mari­nan kohdis­t­a­mi­nen Soin­in­vaaraan on aivan käsittämätöntä.

 75. Ris­to 2:

  Tässäkin ketjus­sa ainakin allekir­joit­tanut, tpyy­lu­o­ma ja Osmo itse ovat käyt­täneet tilas­to­ja huoli­mat­tomasti tai väärin. Tuskin pahaa tah­toaan, mut­ta errare humanum est.

  Jaa. Minä yritin vält­tää tulk­in­to­ja ja muutenkin lähin­nä laina­ta muual­ta tul­lut­ta tietoa, mut­ta jos olen ollut huoli­ma­ton tai jotain on väärin niin pahoittelut.

  Tiedän että HSL:n henkilöstö on työl­lis­tet­tyä, mut­ta sil­lä varauk­sel­la, voisiko niistä tur­val­lisu­usti­las­toista saa­da jonkun lyhyen viral­lisen julka­isun kun asia tun­tuu ihmisiä kiin­nos­ta­van? Ja mik­sei kiin­nos­taisi, tur­val­lisu­us kos­ket­taa matkus­ta­ji­na suur­in­ta osaa helsinkiläistä ja onhan se nyt väärin että heitä palvel­e­vat ihmiset eivät saa tehdä työtään rauhassa.

 76. Ensim­mäisen viikon aikana myöhästyin kaht­e­na aamu­na klo 09:00 alka­neesta palaverista, siis matkaan kuluikin arvioimani vajaan tun­nin sijaan yli puoli­toista tuntia.

  Ensim­mäisel­lä lumivi­ikol­la aikataulut aina lip­su­vat samoin kuin bus­sit ja muutkin autot. Vika ei ole (pelkästään) bus­seis­sa vaan koko liikenne menee sekaisin. Viikos­sa oppi­vat aja­maan taas lumel­la ja jääl­lä ja kesären­gas­poruk­ka joko lopet­taa tai saa renkaansa vih­doinkin vaihdettua.

  VR:n nomen­klatu­uras­sa Sm3 on Pen­dolino-suurnopeusju­na, jos­sa toiv­ot­tavasti ei ole kovin paljon sei­soma­paikko­ja. Sm4 on espan­jalaisen CAF:in vuosi­na 1998–2005 valmis­ta­ma paikallisjuna.

  Jup. Typo.

 77. En tiedä, olisiko valvon­takameroista hyö­tyä, ja ilmaisia ne eivät olisi

  Tak­sei­hin tuli tur­vakam­er­at vuosia sit­ten. Kuva­ma­te­ri­aali tal­len­tuu taksin ulkop­uolelle palve­limelle, videot ovat tal­lessa muu­ta­man päivän ja niihin pääsee käsik­si vain poli­isi rikosepäi­ly­jen kanssa.

  Minus­ta huo­maam­a­ton kam­era ja kovat ran­gais­tuk­set ovat parem­pi vai­h­toe­hto kuin ihmisiä eristävä muoviplek­si. Näkyvät tur­va­jär­jeste­lyt lisäävät tur­vat­to­muu­den tun­net­ta, kos­ka teo­reet­tis­es­ta tur­vat­to­muud­es­ta muis­tute­taan jatkuvasti.

  Tur­vat­to­muus tai rasis­mi ei ole minus­ta mitenkään lisään­tynyt vuosikymme­nessä. Muis­tan hyvin esim. Tam­pereelta vuodelta 1998 mus­tavihreät mel­lakat, huumeet, anarkian ja avoimesti Kebab-Pizzer­ian remont­ti­in lait­ta­neet skinheadit. 

  Nyky­meno tun­tuu lähin­nä pikku­las­ten net­tik­it­inältä, Hal­la-Aho angstaa nau­ret­tavasti turhista aiheista ja Vihreät vas­taa­vat yhtä turhasti kauheal­la moraalisaarnalla.

  Samaan aikaan maail­mal­la tapah­tuu erit­täin suuria ja merkit­täviä asioi­ta, joista osa­taan olla häm­mästyt­tävän huolel­lis­es­ti hiljaa.

 78. keven­nys: mis­sä vai­heessa tulee suomalaiseksi?
  iso­van­hempani oli­vat syn­tyneet liit­to­va­tio-Venäjäl­lä (n 1910)… ja suku­lai­sista USA:n muut­ta­neet oli­vat sikäläi­sis­sä kir­jois­sa venäläisiä. 

  Tur­vaovia tehdään kuljettajille. 

  Humalainen/huumehörhö on ensisi­jais­es­ti hörhö, syn­tymä­paikalla tai paasil­la ei ole väliä.
  Hölmöilevät teinit ovat hölmöile­viä teine­jä, sekään ei ole kansalli­nen eri­tyspi­irre nyt eikä aiem­min. Lähiölin­jat paikkoi­hion mis­sä on teine­jä ovat ennenkin oleet lev­ot­to­mia, sekään ei ole kansallisuusongelma.

 79. “Joku näyt­tää valit­ta­neen peräti Ilta Sanomi­in, että en ole julkaissut juuri hänen oikaisuaan siitä, että Elielin auki­ol­la hakat­tu kul­jet­ta­ja oli syn­type­r­ältään suo­ma­lainen eikä viro­lainen, kuten olin onnis­tunut jostain muual­ta luke­maan. Tieto on oikaistu usem­mankin ker­ran. Jos sama asia halu­taan oikaista kym­meniä ker­to­ja, säästän luk­i­joi­ta, enkä julkaise niitä kaikkia.”

  Mie­lenk­in­toista tosin, että blo­gin ylläpitäjänä olette kuitenkin väit­tänyt oikaisun jäl­keenkin seu­raavaa: “Jos­sakin luki, että hän olisi ollut viro­lainen. Nimestä ei voi päätel­lä.”? Eikö MTV3:n lehti­ju­tun sisältö miel­lyt­tänyt vai mik­si moinen väite? Tämän asian voitte toki tark­istaa julka­istu­jen kom­ment­tien ajankohdista!

 80. “En tiedä, olisiko valvon­takameroista hyö­tyä, ja ilmaisia ne eivät olisi, mut­ta se 99,999% matkus­ta­jista voi rauhas­sa olet­taa, ettei ketään oikeasti kiin­nos­ta kat­sel­la heistä kuvat­tua valvontanauhaa.”

  Mis­tä sinä NYT tiedät mitä mei­dän tule­vat hal­lit­si­jat halu­a­vat meistä tietää. Muis­tu­tan vaik­ka siitä, että ilman poikkeuk­sel­lisen tarkko­ja väestörek­ister­i­ti­eto­ja olisi Hit­lerin juu­ta­lais­vain­ot jäänyt haaveeksi.

  Ja ei, folio­hat­tu ei kiristä, mut­ta on käsit­tämätön­tä kuin­ka moni suom­lai­sista oli­si­vat otta­maan sen ihonalaisen tun­nis­te­sirun ja valvon­takam­er­an koti­in­sa, kun ei heil­lä ole mitään pelättävää.

  Yli 60% Vartin luk­i­joista oli­vat valmi­ita avaa­maan pyhästi luot­ta­muk­sel­lisek­si luvatun passien sor­men­jälkirek­isterin mille tahansa rikos­tutkin­nalle, jos­sa ankarin ran­gais­tus on yli 6kk (törkeän rikok­sen tun­nus­merk­ki läh­es jokaises­sa asi­ay­htey­dessä ). Törkeitä rikok­sia ovatkin käytän­nössä kaik­ki muu kuin näpistys ja lievä ylinopeus.

 81. Kak­si huomiota:

  Metro ja lähi­ju­na ovat käyt­täjän kannal­ta ident­tisiä, kuitenkin niiden hallinnoin­ti­ta­pa johtaa ratkai­se­vaan palvelun laat­ueroon ja maanti­eteel­liseen eri­ar­voisu­u­teen. Ei ole siis yhden­tekevää, miten kun­ti­amme ja maakun­ti­amme hallitaan.

  Vyöhyke­jako luo yhdyskun­taraken­net­ta määritel­lessään jonkun suun­nan mui­ta parem­mak­si tai huonom­mak­si, mit­tauk­sen keskip­is­teenä lie­nee Stock­man­nin Herkku. Pääkaupunkiseudul­la olisi voita­va asua ja liikkua ilman takaraivos­sa rak­sut­tavaa kilo­metrim­it­taria. Sama mak­su kaikille matkoille.

  1. Ei ole mitään järkeä lait­taa samaa mak­sua mat­fkalle Helsingistä Riihimäelle ja kol­men sadan metrin ratikka­matkalle. Joko toinen on liian hal­pa tai toinen liian kallis.

 82. Lip­sahti kir­joi­tusvirheitä eli:

  Hal­la-ahon virheistä

  Suo­ras­taan suloista miten näitä hal­la-aho­laisia aina kerään­tyy van­no­maan, ettei Mes­tari tee ikinä virheitä. Ei vaik­ka poli­isivi­ra­nomainen, jon­ka kanssa Hal­la-aho oli bus­sikuskei­hin kohdis­tuneista väki­val­lanteoista keskustel­lut eli yli­tarkas­ta­ja Kon­s­ta Korho­nen, on arvostel­lut Uuden Suomen haas­tat­telus­sa (linkat­tu jo tuol­la aiem­min) Hal­la-ahon tulkintoja. 

  Asi­aan kuu­lu­va toinen link­ki löy­tyi luon­nol­lis­es­tikin Hom­mafo­ru­mil­ta (jol­la tosi­aan on yllytet­ty tänne kir­joit­ta­maan, kos­ka Soin­in­vaara kehtasi puhua pig­ment­tikri­it­ti­sistä) eli http://www.aijaa.com/v.php?i=003248263680.jpg

  Ne virheet:
  1) Hal­la-aho on laskenut kansalaisu­u­den saa­neet maa­han­muut­ta­jakuskit kan­taväestöön kuu­lu­viksi ja päässyt näin väit­tämään, että kan­taväestöön kuu­lu­vi­in kuskei­hin on kohdis­tunut suh­teessa enem­män rikok­sia. Tätä on tukenut virhe:

  2) Mukaan on las­ket­tu kaik­ki teot, jois­sa bus­sikus­ki on asian­omis­ta­jana, siis vapaa-ajal­lakin tapahtuneet.

  3) Huo­maa, mitä Hal­la-aho tässä imp­likoi: “Huomionar­voista on, että siinä mis­sä vuosi­na 2009 ja 2010 kir­jat­ti­in kumpaise­nakin n. 10 kap­palet­ta ulko­maalais­taus­taisi­in bus­sikuskei­hin kohdis­tunei­ta pahoin­pite­lyrikok­sia ja yksi kap­pale rasis­tis­es­ti motivoitu­ja teko­ja, vuosit­tain tehdään 5–6 rikosil­moi­tus­ta tapauk­sista, jois­sa ulko­maalais­taus­tainen bus­sikus­ki on käynyt käsik­si matkustajaan.”

  Yli­tarkas­ta­ja Korho­nen: “Tämä on kurant­ti fak­ta. Kävin läpi nuo kaik­ki rikosil­moituk­set. Niis­sä läh­es kaikissa tapauk­sis­sa bussinkul­jet­ta­ja on pois­tanut asian­omis­ta­jan autos­ta tämän mielestä liial­lisin voimakeinoin.”

  “Tässäkin on hie­man men­nyt ruis­pu­uro ja ohra­pu­uro sekaisin, kun poli­isin tilas­toista käy ilmi vain poli­isille tulleet rikosil­moituk­set, mut­ta ei esi­tutk­in­taan eden­neet tai oikeudessa ratken­neet tapauk­set”, Korho­nen toteaa. (Lukekaa koko juttu!)

  Eivät nämä mitään lap­suk­sia edes ole kuten innokkaat hal­la-aho­laiset hyvin tietävät, sil­lä Mes­tari on vil­jel­lyt näitä koko “maa­han­muut­tokri­it­tisen” kir­joi­tusuransa ajan. Esimerkik­si Suomes­sa asu­vien Soma­lian kansalais­ten työt­tömyys- ja rikol­lisu­us­lu­vut yleis­tetään surut­ta koske­maan kaikkia Suomen soma­le­ja jne. ad nauseam.

 83. “Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.”

  Mikä ihmeen investoin­ti ?Ei kyseessä ole mikään ihmerakenne 

  Maail­mal­la tur­vao­h­jaamo on yleinen ja kun kil­pailute­taan 3 vuo­den välein niin tur­vao­h­jaamot tule­vat automaattisesti,kun liiken­nöit­si­jät joutu­vat tuo­maan romut tänne maista, jois­sa ne ovat jo olleet jo tehtaalla.

  Liiken­teen tukkona seiso­vien rikki­men­nei­den bussien perus­teel­la tänne tuo­daan muista maista lop­pu­u­na­je­tut romut, kysymys on vain siitä tuo­daanko tur­vao­h­jaamol­la varustet­tu­ja romu­ja vai muita

 84. @Kimmo
  Meinaat, että jos meil­lä on hir­muhal­li­tus ja/tai poikkeusti­la, ne eivät kykene luo­maan ihan mil­laisia sys­teeme­jä halu­a­vat? Aika yltiöop­ti­mistista. Minä koit­taisin tor­pa­ta sen Hit­lerin val­taan­nousun ihan kokonaan.
  Ja mitä sen­si­ti­ivistä tietoa niis­sä valvon­tanauhois­sa oikein olisi? Minä ainakin jurotan ugri­laisit­tain ja yritän välil­lä lukea jotain kir­jaa. Maalin kuiv­u­mi­nen ja ruo­hon kas­vami­nen ovat kiin­nos­tavam­paa katsottavaa.

 85. Kim­mo:

  Mis­tä sinä NYT tiedät mitä mei­dän tule­vat hal­lit­si­jat halu­a­vat meistä tietää.

  No mik­sei ne hir­muhal­lit­si­jat yhtä hyvin voi sit­ten asen­taa niitä kameroita?

  Se sota että kerätäänkö tietoa meni jo, hävit­ti­in ja ehkä ihan syys­täkin. Fokus tulee olla siinä miten sitä tietoa käytetään.

 86. Hyvä, että HSL-aluet­ta saadaan pikku hil­jaa siihen kokoon, mitä organ­isaa­tio­ta perustet­taes­sa ajatelti­in. Nyt suun­nit­telus­sa on väli­vai­he. Kehyskun­ta-aluet­ta koske­via suun­nitelmia ja kehit­tämis­pro­jek­te­ja on ollut vaikea käyn­nistää, kun se on vielä suun­nit­telu­alueena repaleinen.

  Tar­iff­isu­un­nit­telus­sakin eletään väli­vai­het­ta, vaik­ka päätök­siä mm vyöhykyra­joista olisi jo syytä tehdä. Selvästi tämä hiertää mm HSL:n talous­su­un­nit­telua ja tar­if­fi­ta­son määrittelyä.

 87. “Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.”

  Mitä tämä kom­ment­ti tarkoit­ti? Toivosin että blo­geis­sakin poli­itikot yrit­täi­sivät jak­saa perustel­la mielip­i­teen­sä asi­apo­h­jal­ta eivätkä sor­tu­isi huonoon huumori­in jos­ta seu­raa vain väärinkäsi­tyk­siä ja selittelyä.

 88. Mitä se on sem­moinen älykäs liikenne, jos­ta muis­te­len kuulleeni? Onko se sel­l­aista, jos­sa siru liiken­nevä­li­neessä ja matkail­i­jan taskus­sa yhdis­tävät tiedon sijain­neista, lähtö- ja päätepis­teistä ja ajanko­hdista? Tek­isikö se jokaises­ta liiken­nevä­li­neestä poten­ti­aalisen taksin? Onko sem­moista jo viritel­ty Otaniemessä? Eikös Nokial­ta ole vapau­tu­mas­sa bittinikkareita?

 89. Älykkäästä liiken­teestä on jo monia sovel­luk­sia käytössä maail­mal­la ja vielä use­ampia kehitteillä. 

  Suomes­sa älykäs liikenne ei tule koskaan men­emään läpi, kos­ka se pyrkii kaiken liiken­teen opti­moin­ti­in ja suju­vu­u­teen, mukaan lukien pysäköin­ti­jär­jestelmän tehokkaampi hyödyntäminen. 

  Meil­lähän pyritään vain rajoit­ta­maan liiken­teen suju­vu­ut­ta. Ensisi­jais­es­ti yksi­ty­isautoilun suju­vu­ut­ta, mut­ta hyvänä sivu­tuot­teena saadaan koko liiken­nejär­jestelmän, myös julkisen- ja kevyen­li­iken­teen, tukkoisuus.

  Mie­lenki­in­toista on havai­ta kuin­ka KSV:n virkamiehet uskalta­vat puhua tuos­ta tietois­es­ta liiken­teen suju­vu­u­den heiken­tämis­es­tä vas­ta eläk­keel­lä ollessaan. Vastikään luin pitkään Helsin­gin liiken­neval­o­jär­jestelmästä vas­tan­neen eläk­keelle jääneen virkamiehen haas­tatt­telun, jos­sa hän suo­raan myön­si, että liiken­teeno­h­jauskel­la ei pyritä opti­maaliseen liiken­nevir­taan vaan tietois­es­ti ainakin jos­sain määrin rajoit­ta­maan liiken­teen sujuvuutta. 

  Taustal­la on Osmon ja kaltais­ten­sa tahalli­nen väärinymmär­rys, jos­sa he kuvit­tel­e­vat liiken­teen rajoit­tamisel­la saata­van ihmiset joukkoli­iken­teen käyt­täjik­si. Valitet­tavasti nuo väärinymmärtäneet saa­vat äänen­sä liian hyvin kuu­lu­vi­in, ja virkamiehetkin ovat pakotet­tu­ja toim­i­maan vas­toin paras­ta ammatil­lista osaamistaan.

  1. Liiken­net­tä hai­tataan val­oil­la joil­lakin kohdin, jot­ta ruuh­ka saadaan sijoite­tuk­si parem­paan paikkaan ja jonkin elinärkeän alueen tukkoon­meno estetään. Esimerkik­si Län­siväylälk­tä päästetään katu­verkkoon auto­ja vain niin paljon kuin katru­verkko pystyy vetämään. Jos tehtäisi­in toisin, suju­vu­us karsisi.

 90. KariS, ilmeis­es­ti puhut Kari Sanen haas­tat­telus­ta. Saisiko läh­teen, kiitos.

  Sane on ural­laan selit­tänyt, minus­ta päivän selviä, asioi­ta vuosi tolkul­la val­oista kiti­seville autoil­i­joille. Esim.

  Liiken­neval­o­jen keskeinen tehtävä on tur­val­lisu­u­den ylläpitämi­nen ja sivusu­unnal­ta mukaan­pääsyn varmis­t­a­mi­nen. Liiken­neval­ot eivät koskaan lisää pääkadun liiken­teen sujuvuutta.

  (1)
  Tai

  Älykkään liiken­teen palve­lut eivät kuitenkaan ratkaise kaikkea. Keskeistä on, että liiken­teen­väl­i­tyskyvyl­lä — sil­lä, kuin­ka mon­ta autoa pääsee kaistaa kohden risteyk­sen läpi tietyssä ajas­sa — on ylära­jansa. Sen nos­t­a­mi­nen esimerkik­si tur­vaväle­jä tiivistämäl­lä ei var­masti ole mah­dol­lista vielä pitkään aikaan.

  Täs­mäin­for­maa­ti­ol­la, kohtu­ullisel­la liiken­teen sääte­lyl­lä sekä joukkoli­iken­teen tehostamisel­la ruuhkaan­tu­mi­nen voidaan kuitenkin pitää siedet­täväl­lä tasolla.

  (2)

  Kari Sane tun­netaan virkamiehenä, joka on pan­nut kaik­ki peli­in kaupunki­laisia palvel­lessaan. Hän on jopa tehnyt “kotikäyn­te­jä”, jos muu ei ole auttanut.

  - Yleen­sa asi­at ovat selvin­neet. On hienoa, jos kri­ti­ikin anta­ja toteaa, että tuo­ta tai tätä yksi­tyisko­htaa hän ei ollut tul­lut ajatelleek­sikaan. Yhtä upeaa on sekin, että joku sanoo nyt ymmärtävän­sä kokon­aisu­u­den, mut­ta ole­vansa edelleen eri mieltä. On help­po hen­git­tää, kun ilma on puhdis­tet­tu, nau­reskelee Kari Sane.

  http://yle.fi/alueet/helsinki/2010/12/kritiikki_elinehtona_liikennevalosuunnittelulle_2210307.html

  1) Helsin­ki ei enää toi­mi autoilun ehdoil­la HS — Mielipi­de — 2.6.2009
  2) Älykäs liikenne ei ratkaise kaikkea HS — Sun­nun­tai — 26.4.2009

 91. KariS: ja muina aikoina tai paikois­sa liiken­net­tä rauhoite­taan tai tar­jo­taan etuuk­sia jos­sain päin kaupunkia. Kaik­ki yhteisek­si hyväk­si. Tämä on tiedet­tä, eikä tavalli­nen ihmi­nen, saatik­ka yksi­ty­isautoil­i­ja voi ymmärtää mik­si val­ot eivät vai­h­du. Luo­ta Osmoon, hän on puoluee­ton asiantun­ti­ja tässä asiassa.

 92. KariS: “..että liiken­teeno­h­jauskel­la ei pyritä opti­maaliseen liiken­nevir­taan vaan tietois­es­ti ainakin jos­sain määrin rajoit­ta­maan liiken­teen sujuvuutta.”

  Mikro­ta­sol­la autoli­iken­teen suju­vu­us ja asuinympäristön viihty­isyys ovat reaal­i­maail­mas­sa usein vas­takkaisia tavoit­tei­ta. Pätee myös joukkoli­iken­teeseen (vrt. Mikonkatu).

 93. Osaop­ti­moin­ti tekee kokon­aisu­u­den hallinnas­ta vaikea­ta. Asum­ista ja liikku­mista toisaal­ta tue­taan, toisaal­ta verote­taan ja vaikeutetaan, ja lop­putu­los on mitä on.
  Yhdyskun­tarak­en­teen kehi­tyk­sen kannal­ta olisi ehkä paras­ta, että asumis­es­ta ja liikku­mis­es­ta mak­set­taisi­in markki­nahin­ta (tulon­si­ir­to­ja ei siis kor­vamerkit­täisi). Liiken­teen kus­tan­nuk­sia ovat myös infra­struk­tu­urin rak­en­tamisen kus­tan­nuk­set ja välil­liset hai­tat muille (ruuh­ka, melu, hiukkaspäästöt). Julk­ista liiken­net­tä voitaisi­in kyl­lä tukea liiken­nejär­jeste­ly­il­lä ja henkilöau­toille lait­taa tietul­lit, että ympäristöhaitois­takin jou­tu­isi mak­samaan ja kil­pailu­ti­lanne julkisen liiken­teen kanssa tasoit­tuisi. Toki julkisen liiken­teen pitäisi myös mak­saa tietul­lit, mut­ta jos matkus­ta­jia on suh­teutet­tuina hait­toi­hin enem­män, julki­nen liikenne hyö­ty­isi. Tyhjänä ajet­tavista lin­joista on aivan oikein hait­ta­mak­sua maksaakin.

 94. Sinän­sä, jos henkilöau­toli­iken­teeseen perus­tu­va omakoti­talolähiö olisi kokon­ais­val­tais­es­ti tarkastel­tuna kaikkein vähiten hait­to­ja ja päästöjä aiheut­ta­va ja luon­non­va­ro­ja kulut­ta­va ratkaisu, niitä kai pitäisi suosia… vaik­ka se ide­ol­o­gis­es­ti olisikin kauhea aja­tus… 🙂 Jos asia ei ole näin, mut­ta kyseinen asum­is­muo­to on taloudel­lis­es­ti houkut­tel­e­va, hin­to­jen määräy­tymisessä on vikaa. Jos sil­lä taas on oikea hin­ta, ja joku sen halu­aa mak­saa, ei siinäkään mitään vikaa kai ole, valin­nan vapaus kun kuitenkin on olemassa.

 95. “Tur­vao­h­jaamo­ja busseihin

  Eri­laiset pig­ment­ti- tai muuten vain kri­it­tiset tahot pakot­ta­vat tähänkin investointiin.”

  Ettei nyt kuitenkin olisi kyseessä vain väärään paikkaan päässyt etano­li, joutuneena ei auton tankki­in, vaan bus­sail­e­van asi­akkaan maha­laukku­un. Tämä tek­i­jä jos pois­te­taan, niin ei jää Osmolle mitään vinoil­tavaa. (Muis­tan Osmon ansiokkaasti aikoinaan puo­lus­ta­neen äidin alko­holin väärinäytön seu­rauk­se­na syn­tynei­den las­ten oikeuk­sia, nyt onkin kai ollut hil­jaisem­paa sil­lä sar­al­la. Ehkä kuningas Alko­holi on sit­tenkin voittamaton.)

 96. Auts edel­lä siis “vam­mais­ten las­ten”, olin­pa tahat­tomasti hauska.

 97. Osmo
  “Ei ole mitään järkeä lait­taa samaa mak­sua mat­fkalle Helsingistä Riihimäelle ja kol­men sadan metrin ratikka­matkalle. Joko toinen on liian hal­pa tai toinen liian kallis.”

  Jos nyt joukkoli­iken­net­tä ylipään­sä halu­taan sub­ven­toi­da, niin mitä järkeä sil­loin on ylipään­sä per­iä mak­sua ruuhkaisimpi­en aluei­den lyhy­im­mistä matkoista? Mak­sun per­im­i­nen noista aiheut­taa vain lisää ruuhkaa ja turhaa byrokra­ti­aa rahan siirtämisek­si taskus­ta toiseen.

 98. Jos nyt joukkoli­iken­net­tä ylipään­sä halu­taan sub­ven­toi­da, niin mitä järkeä sil­loin on ylipään­sä per­iä mak­sua ruuhkaisimpi­en aluei­den lyhy­im­mistä matkoista? Mak­sun per­im­i­nen noista aiheut­taa vain lisää ruuhkaa ja turhaa byrokra­ti­aa rahan siirtämisek­si taskus­ta toiseen.

  Tässä on ideaa.

 99. Mielestäni ilmas­ton­muu­tok­sen neu­von­takeskus tun­tuu turhal­ta. Joskus olisi vain hyvä tehdä asioi­ta huolel­la sen sijaan, että palaveer­ataan, neu­votaan ja kokoustetaan.
  Epäilen etteivät nuo neu­von­takeskuk­sen neu­vot tule ikinä näkymään missään.
  Ulkop­uolisen on hyvä neu­voa, mut­ta jos halu­aa jotain oikeasti tapah­tu­van, on asi­at tehtävä itse.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.