Monikanavaisen rahoituksen kirot

Tak­sin­kul­jet­ta­ja ker­toi minul­le maa­kun­nas­sa asu­vas­ta vam­mai­ses­ta mie­hes­tä, jol­la on suu­ria tus­kia aiheut­ta­va epä­muo­dos­tu­ma. Kipua var­ten hänen on joka päi­vä käy­tä­vä hake­mas­sa pis­tos kes­kus­sai­raa­las­ta. Kes­kus­sai­raa­laan on 70 kilo­met­riä, eikä hän voi tait­taa vam­man­sa takia näin pit­kää mat­kaa omal­la autol­laan. Niin­pä hän ajaa mat­kan päi­vit­täin Kelan piik­kiin tak­sil­la. Tak­si­mat­kan hin­nak­si tulee 170 – 200 euroa, eli koko lys­ti mak­saa Kelal­le noin 65 000 euroa vuo­des­sa. Pis­tok­sen voi­si tie­tys­ti antaa myös parin kilo­met­rin pääs­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta näin se on nyt organisoitu.

En tie­dä, onko tari­na tot­ta, mut­ta pahin­ta on, että se voi olla. Täl­lai­nen tilan­ne voi syn­tyä näin:

Jos­tain syys­tä vai­kea­vam­mai­nen poti­las on sai­raan­hoi­to­pii­rin eikä kun­nan poti­las, menee var­maan­kin kal­liin hoi­don tasauk­seen, eikä meni­si, jos poti­las hoi­det­tai­siin terveyskeskuksessa.

Mikään ei estä sai­raan­hoi­to­pii­riä ja ter­veys­kes­kus­ta sopi­mas­ta tuon kipu­pii­kin anta­mi­ses­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta kum­man­kaan kan­nal­ta ei näin kan­na­ta tehdä.

Oli­si hal­lin­nol­li­ses­ti han­ka­laa ryh­tyä teke­mään sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä las­ku­tet­ta­vaa toi­min­taa perus­ter­vey­den­huol­los­sa. Ei mah­do­ton­ta, mut­ta han­ka­laa. Sii­hen ei siis ryh­dy­tä, ellei ole jotain hou­ku­tin­ta, eikä sel­lai­sek­si rii­tä se vai­va ja suo­ra­nai­nen tus­ka, joka poti­laal­le koi­tuu pit­kis­tä matkoista.

Tuo 65000 euron mat­ka­kus­tan­nus ei ole syy muut­taa käy­tän­töä vaan päin­vas­toin. Sen mak­saa KELA/valtio. Pie­nel­le maa­lais­kun­nal­le on iloa val­tion mak­sa­mas­ta tak­si­kus­kin puo­li­päi­väi­ses­tä työ­pai­kas­ta. Tai siis kokoai­kai­sen työn ansio tuos­ta loh­ke­aa, vaik­ka työ­ai­kaa on vain muu­ta­ma tun­ti päi­väs­sä. Eihän sel­lais­ta voi menettää.

Täl­lais­ta on ter­vey­den­huol­lon moni­ka­na­vai­nen rahoitus.

31 vastausta artikkeliin “Monikanavaisen rahoituksen kirot”

 1. Mik­si yleen­sä on ter­veys­kes­kuk­sia. Iso­ja, tar­peet­to­mia kivi­sei­niä, jois­sa teh­tä­vät toi­men­pi­teet ovat kui­ten­kin hyvin rajal­li­sia. Mik­si pai­kal­li­nen hoit­su ei käy anta­mas­sa pis­tos­ta kysei­sen hen­ki­lön koto­na? Huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­paa! Niin­hän se Län­si-Euroo­pas­sa toi­mii. Vain meil­lä DDR-simu­laat­to­ris­sa pitää olla kivi­ta­lo sen pis­tok­sen anta­mat­ta­jät­tä­mis­tä varten.

 2. Vähän saman­lai­seen asi­aan olen tör­män­nyt erääs­sä yli­opis­tol­li­ses­sa kes­kus­sai­raa­las­sa. Syö­pää sai­ras­ta­va poti­las asui kyl­lä kes­kus­sai­raa­lan lähel­lä, jos­sa oli­si voi­nut saa­da säde­hoi­toa. Siel­lä säde­hoi­toa annet­tiin kui­ten­kin vain yhdes­sä vuo­ros­sa, joten poti­las­ta kul­je­tet­tiin tak­sil­la n. 200km pääs­sä ole­vaan yli­opis­tol­li­seen kes­kus­sai­raa­laan. Säde­hoi­to­ja anne­taan yleen­sä muu­ta­mia kym­me­niä ker­to­ja, joten aika iso las­ku täs­tä­kin seu­ra­si. Lisäk­si poti­las jou­tui istu­maan tak­sis­sa mon­ta tun­tia päi­väs­sä. Käy­tän­tö ei käsit­tääk­se­ni ollut aivan tava­ton, vaan saman­kal­tai­sia poti­lai­ta oli, ja on mah­dol­li­ses­ti edel­leen muitakin.

  Täs­sä tie­tys­ti asian muut­ta­mi­nen vaa­ti­si hie­man enem­män kuin sopi­muk­sen eri taho­jen välil­le. Täy­tyi­si pal­ka­ta lisää väkeä kes­kus­sai­raa­laan ja teh­dä työ kah­des­sa vuo­ros­sa tai hank­kia toi­nen säde­hoi­to­lai­te. Lop­pu­jen lopuk­si voi­si jopa osoit­tau­tua, että osa poti­lais­ta kan­nat­taa oikeas­ti siir­tää isom­paan yksik­köön säde­hoi­toa saa­maan. Kukaan ei tätä kui­ten­kaan lie­ne miet­ti­nyt, kos­ka mat­kat mak­saa joku muu.

  1. Ei tar­vit­se teh­dä mitään tavat­ton­ta. Pitää pan­na hoi­dol­le ja kul­je­tuk­sel­le sama mak­sa­ja, niin höl­möi­ly lop­puu heti.

 3. Höl­mö­jä sään­nös­tö­jä on pal­jon­kin ole­mas­sa. Pitää kor­ja­ta. Pii­ki­tys on sen ver­ran hal­pa ope­raa­tio, että sen voi­si jät­tää pai­kal­li­sen ter­veys­kes­kuk­sen­kin kus­tan­net­ta­vak­si, jos ter­veys­kes­kus ei halua tai ei saa lähet­tää tasaus­las­kua vuo­den lopussa.

  P.S. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei ole perus­te kun­nal­lis­ten ter­veys­kes­kus­ten liit­tä­mi­sel­le kau­pun­kien ter­veys­kes­kuk­siin tai sai­raan­hoi­to­pii­rien osaksi. 🙂

 4. Mak­soit­kos oman tak­si­mat­ka­si tuol­le tari­nan ker­to­neel­le kus­kil­le omas­ta pus­sis­ta­si. Vai edus­kun­nan tak­si­kor­til­la = samoil­la vero­va­roil­la joi­ta kat­sot vää­rin­käy­te­tyn tuon vam­mai­sen toimesta?

  1. Vam­mai­nen ei vää­rin­käyt­tä­nyt tak­sia vaan sairaanhoitopiiri/terveyskeskus. Hän kävi­si var­maan­kin mie­luum­min sii­nä terveyskeskuksessa.

 5. Et vas­tan­nut kysy­myk­seen mak­soit­ko itse taksimatkasi? 

  Vam­mais­ten oikeu­det vapai­siin tak­si­mat­koi­hin ovat pie­ni problee­ma ver­rat­tu­na tei­dän ter­vei­den kan­san­edus­ta­jien oikeu­teen vapai­siin taksimatkoihin

  1. Kyse oli työ­mat­kas­ta. Edus­kun­ta maksoi.
   En arvos­tel­lut vam­mais­ten oikeut­ta tak­si­mat­koi­hin — olen nii­den puo­les­ta itse­kin toi­mi­nut — vaan sii­tä, että ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä pakot­taa tuol­lai­siin pit­kiin mat­koi­hin aivan tur­haan. Tev­rey­den­huol­lon mat­kat pitäi­si pan­na sai­raan­hoi­to­pii­rien eikä KELAn mak­set­ta­vak­si, niin opti­moin­ti sujui­si paremmin.

 6. Osmo hyvä, tämä­hän on juu­ri sitä mitä ajoit suur­kun­ta hank­keen sel­vit­te­lys­sä. Sys­mäs­tä on sama mat­ka Lah­teen. Suu­rin osa ihmi­sis­tä vain jou­tui­si teke­mään sen mat­kan omaan piik­kiin. Siis sii­nä suurkunnassa.

  1. Suur­kun­nas­sa oli­si ollut ter­veys­a­se­ma jokai­ses­sa van­has­sa kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Sys­mä ei ollut muka­na selvityksessä.

 7. Tak­si­kus­kit ilmei­ses­ti ovat luo­tet­ta­vim­pia tie­to­läh­tei­tä — kai­kis­sa asioissa.

  Osmo: “Mikään ei estä sai­raan­hoi­to­pii­riä ja ter­veys­kes­kus­ta sopi­mas­ta tuon kipu­pii­kin anta­mi­ses­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta kum­man­kaan kan­nal­ta ei näin kan­na­ta tehdä.”

  Mikä estää poti­las­ta itse­ään sopi­mas­ta ter­veys­kes­kuk­sen kans­sa? Ei sai­raan­hoi­to­pii­ri sitä sovi eikä määrää.
  Ja koti­sai­raan­hoi­dos­sa­kin piik­ke­jä anne­taan, jopa ter­mi­naa­li­vai­hees­sa oleville.
  Ehkä tämä hep­pu vaan tyk­kää istua taksissa?

 8. Ter­vey­den­huol­los­sa “lap­pu­paik­kaa­mi­sen” seu­rauk­set näky­vät sel­väs­ti. Lap­pu­paik­kaa­mi­sel­la tar­koi­tan lain­sää­dä­nöl­li­sen tilk­ku­tä­kin tekoa jos­sa van­ho­ja lake­ja ei kor­va­ta, vaan täy­den­nel­lään ja lisäillään.
  Pitäi­si teh­dä koko­naan uusia lain­sää­dän­tö­ko­ko­nai­suuk­sia, ja van­hat pois­tet­tai­siin. Tämä on jos­tain syys­tä tus­kais­ta. (Osmo­han on kir­joit­ta­nut aihet­ta sivua­van kirjankin)

 9. Vai­kut­taa sil­tä ettei Soi­ni­vaa­ra tun­ne kovin hyvin ter­vey­den­hoi­don ongel­mia. En tie­dä onko hän tutus­tu­nut ns. THL:n moni­ka­na­va­työ­ryh­män mie­tin­töön, ehkä on.
  Suo­mi­han ero­aa mm. Ruot­sis­ta val­ta­vas­ti täs­sä suh­tees­sa. Meil­lä valtio/KELA kor­vaa puo­let työ­ter­veys­huol­lon kus­tan­nuk­sis­ta, Ruot­sis­sa ei enää yhtään. Samoin Suo­mes­sa on työ­ter­veys­huol­to­la­ki, Ruot­sis­sa ei. Meil­lä rikkaalla/hyvinvoivalla on kol­me vaih­toeh­toa (työ­ter­veys­huol­to, yksi­tyis­lää­kä­ri, kun­tien ter­veys­huol­to), joi­ta val­tio tukee. Onko tämä jär­ke­vää, eikö val­tion pitäi­si sar­sa­ta vain jul­ki­seen terveydenhuoltoon.

  Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vo­la) näyt­tää käy­vän niin, että ter­veys­a­se­mia lak­kau­te­taan reu­na-alueil­la ja raken­ne­taan uusia kes­kus­kau­pun­kiin. Sama kos­kee kou­lu­ja, Kou­va­las­sa heti aluk­si lak­kau­tet­tiin 12 koulua.

 10. Osmo: “Ter­vey­den­huol­lon mat­kat pitäi­si pan­na sai­raan­hoi­to­pii­rien eikä KELAn mak­set­ta­vak­si, niin opti­moin­ti sujui­si paremmin.”

  Siis täl­lai­nen tur­ha mat­ka pitäi­si teh­dä omaan piik­kiin — ter­veys­kes­kus hoi­tai­si ilman matkustamista.
  Toi­saal­ta tie­tääk­se­ni huu­mei­den­käyt­tä­jien kor­vaus­hoi­to on luval­lis­ta vain
  yli­opis­to­sai­raa­lois­sa ja annos pitää hakea päi­vit­täin, tämä jut­tu joten­kin sopisi
  sii­hen. Mik­si muu­ten ter­veys­kes­kus ei voi­si hoitaa?
  Ja kum­ma, että Kela mak­saa, tie­dän tapauk­sen että Kela ei mak­sa­nut ohi­tus­lei­ka­tun koti­mat­kaa tak­sil­la, vain bus­si­li­pun hinnan.

 11. KariS
  Vam­mais­ten oikeu­det vapai­siin tak­si­mat­koi­hin ovat pie­ni problee­ma ver­rat­tu­na tei­dän ter­vei­den kan­san­edus­ta­jien oikeu­teen vapai­siin taksimatkoihin

  Tak­si­mat­kois­ta nil­lit­tä­mi­nen on suu­nil­leen type­rin­tä mitä voi teh­dä. Kuin­ka­han pal­jon se mak­sai­si, jos suht muka­vaa kk-palk­kaa naut­ti­vat kan­san­edus­ta­jat tuusai­si­vat tun­ti­kausia mat­koil­la riip­puen sii­tä miten lin­ja-autot liikkuvat?

 12. Rin­nas­tin tuon Osmon vero­va­roil­la teke­män tak­si­mat­kan näi­hin sai­raan­hoi­to­tak­si­mat­koi­hin, kos­ka molem­mat osoit­ta­vat kuin­ka “ilmai­sia” (siis vero­va­roin mak­set­tu­ja) pal­ve­lu­ja käy­te­tään aika surutta.

  On joten­kin teko­py­hää pahek­sua itse mei­dän mui­den piik­kiin ajaes­saan noi­ta sai­rai­den vero­va­roin kus­tan­net­ta­via matkoja.

  Itse asia, ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män tuh­lai­le­vai­suus, on kor­jat­ta­vis­sa Osmon itsen­sä toi­mes­ta, sitä var­ten­han te siel­lä edus­kun­nas­sa olet­te, että kor­jaat­te epä­koh­dat. Ker­to­net tääl­lä kun olet teh­nyt asian kor­jaa­van aloitteen.

 13. Vaik­ken asi­aa tun­ne­kaan, mie­lee­ni tuli­si, että kyse on har­vi­nai­ses­ta (ja kal­liis­ta) eri­tyis­lu­pa­val­mis­tees­ta, joka ei ole KELA-kor­vauk­sen pii­ris­sä. Jos se oli­si, niin ongel­ma rat­ke­ai­si sil­lä, että poti­las mak­sai­si lääk­keis­tään mak­si­mio­ma­vas­tuun — noin 600 euroa vuo­des­sa — ja lop­pu meni­si KELA:n piik­kiin ja pii­ki­tys teh­täi­siin terveyskeskuksessa. 

  Lää­ke on kui­ten­kin arva­ten­kin sik­si kal­lis (muu­ta­man satasen/ampulla x 365/v), ettei sen osta­mi­nen “omal­la rahal­la” ole oikein mah­dol­lis­ta. Teo­rias­sa tie­ten­kin poti­las voi­si ostaa lääk­keen omal­la rahal­laan ja saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea, mut­ta se pudot­tai­si poti­laan toi­meen­tu­lo­mi­ni­miin, min­kä ei ehkä arvioi­da ole­van koh­tuul­lis­ta ja ter­veys­kes­kus ei ehkä halua kal­lis­ta lää­ket­tä mak­saa. Tämän joh­dos­ta hoi­to anne­taan mie­luum­min kes­kus­sai­raa­las­sa. Tari­na ei myös­kään ker­ro, onko ter­veys­kes­kuk­ses­sa esi­mer­kik­si vii­kon­lop­pui­sin toimintaa.

  Yksi syy voi olla myös apteek­ki­lai­tos, jon­ka mie­les­tä osuus tuon kal­liin lääk­keen jake­lus­ta tuli­si kuu­lua myös sil­le. Käy­tän­nös­sä sai­raa­lal­la tai ter­veys­kes­kuk­sel­la ei ole oikeut­ta antaa poti­laal­le mukaan lääk­kei­tä enem­pää, kuin koti­paik­ka­kun­nan aptee­kin aukea­mi­seen asti. Käy­tän­nös­sä aika on kol­mi­sen päivää.

  KELA:n (ja koko­nai­suu­den) kan­nal­ta­han oli­si toden­nä­köi­ses­ti jär­ke­väm­pi mak­saa lää­ke, kuin kal­liit tak­si­kyy­dit, mut­ta sil­loin KELA:n pitäi­si alkaa mak­saa lää­ke kai­kil­le, kos­ka muu­ten se soti­si yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aa­tet­ta vas­taan. Jos­tain syys­tä — ehkä lääk­keen hin­nas­ta joh­tuen — näin ei kui­ten­kaan ole halut­tu, viit­sit­ty — tai ken­ties vain ehdit­ty tehdä…

  Rat­kai­sut ovat tie­ten­kin poliit­ti­sia. Jot­kut halua­vat koros­taa syr­jä­seu­duil­la asu­vien yhden­ver­tai­suut­ta kes­kuk­sis­sa asu­viin näh­den hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Toi­set halua­vat edis­tää yksi­tyis­tä­mis­tä ja kil­pai­lu­tus­ta, oli­si sii­nä jär­keä tai ei…

  Kan­na­tet­ta­va aja­tus tuo muu­tos. Mut­ta vai­keas­ti toteutettava…

 14. Jul­ki­nen puo­li voi säh­lä­tä asian­sa kuin­ka pahas­ti tahan­sa, ja veron­mak­sa­jat rahoit­ta­vat sen aina. Jos yksi­tyi­nen toi­mi­ja tuh­lai­si rahaa täten oli­si hän pika­puo­liin kon­kurs­sis­sa, ja uusi yrit­tä­jä tilal­la joka sai­si kus­tan­nuk­set kuriin.

 15. Count­ry boy: “Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vo­la) näyt­tää käy­vän niin, että ter­veys­a­se­mia lak­kau­te­taan reu­na-alueil­la ja raken­ne­taan uusia kes­kus­kau­pun­kiin. Sama kos­kee kouluja…”

  Ja monia mui­ta asioi­ta. Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta nime­no­maan tämä on ongel­mal­li­nen asia. Kun nyt höl­möil­lään niin, että kun­ta koet­taa siir­tää ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sia Kelan mak­set­ta­vak­si, val­tio­no­suuk­sien leik­kaus­ten ja kun­tien pak­ko­lii­tos­ten jäl­keen höl­möi­ly jat­kuu siten, että Kelan sijaan mak­sa­jak­si jou­tuu­kin asia­kas. Eikä tämä “asia­kas­läh­töi­nen” ajat­te­lu­ta­pa kos­ke enää vain terveydenhuoltoa.

 16. Oikeas­taan epäi­lyt­tä­vä on koko jut­tu “vam­mai­ses­ta mie­hes­tä, jol­la on suu­ria tus­kia aiheut­ta­va epä­muo­dos­tu­ma. Kipua var­ten hänen on joka päi­vä käy­tä­vä hake­mas­sa pis­tos keskussairaalasta”.

  Onko sel­lai­sia epä­muo­dos­tu­mia olemassa?
  Epä­muo­dos­tu­mat hoi­de­taan yleen­sä leik­kauk­sel­la eikä kipulääkkeellä.
  Suu­ret tus­kat = vieroitusoireet.

 17. Kul­je­tel­laan­han nii­tä ruu­mii­ta­kin nyky­ään oikeus­lää­kä­rin luo eikä oikeus­lää­kä­riä ruu­mii­den luo, joten mik­sei siis eläviäkin. 

  Ker­too nyt ehkä kui­ten­kin sii­tä, kenen ehdoil­la tätä tou­hu­laa pyöritellään.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 18. Count­ry boy: “…Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vo­la) näyt­tää käy­vän niin, että ter­veys­a­se­mia lak­kau­te­taan reu­na-alueil­la ja raken­ne­taan uusia kes­kus­kau­pun­kiin. Sama kos­kee kou­lu­ja, Kou­va­las­sa heti aluk­si lak­kau­tet­tiin 12 koulua.”

  Tuo on ihan oikein! 🙂 Jos ihmi­set ovat olleet niin tyh­miä, että suos­tu­vat jär­jet­tö­miin kun­ta­lii­tok­siin, on ihan oikein, että pal­ve­lut häviävät. 😀

  Kou­vo­las­sa on mele­kin 90 000 asu­kas­ta, eli yli tuplas­ti sen ver­ran mitä tehok­kaas­sa kun­nas­sa voi tilas­tol­li­ses­ti olla. Luku­jen valos­sa näyt­tää sil­tä, että kun­ta­lii­tos on ollut pai­kal­laan, se vain teh­tiin vää­rin. Väki­mää­rä riit­tää nel­jään ter­vee­seen kun­taan, jopa kah­dek­saan. Mut­ta yksi mam­mut­ti ei edes teo­rias­sa voi toimia.

 19. Rahoi­tuk­seen liittyen:
  “Osmo Soi­nin­vaa­ra: En lot­toa, tilas­to­tie­tei­li­jä ei voi lotota. ”

  Kvant­ti­fyy­si­kon on vis­siin pak­ko. Maa­il­mas­sa ei ole satun­nai­sia tapah­tu­mia, vaan jos jon­kin on mah­dol­lis­ta, se myös tapahtuu.

 20. Jul­ki­nen puo­li voi säh­lä­tä asian­sa kuin­ka pahas­ti tahan­sa, ja veron­mak­sa­jat rahoit­ta­vat sen aina. Jos yksi­tyi­nen toi­mi­ja tuh­lai­si rahaa täten oli­si hän pika­puo­liin kon­kurs­sis­sa, ja uusi yrit­tä­jä tilal­la joka sai­si kus­tan­nuk­set kuriin.

  Juu, näkee­hän sen vaik­ka nykyi­ses­tä finans­si­krii­sis­tä, että täs­mäl­leen tämä on jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin ero yksi­tyi­sen hyväksi.

  Eiku… öö… ei näe.

 21. Osmo: “Tak­sin­kul­jet­ta­ja ker­toi minul­le maa­kun­nas­sa asu­vas­ta vam­mai­ses­ta mie­hes­tä jne.”

  Otin vähän sel­vää asiois­ta ja alku­aa­vis­tuk­se­ni sai vah­vis­tus­ta: täyt­tä pup­pua koko juttu.
  Ei ole sel­lais­ta kipu­piik­kiä, jota ter­veys­kes­kus ei voi antaa.
  Ja toi­sek­si, ei kor­vaa Kela­kaan ihan mitä vaan.
  Ja kol­man­nek­si, eivät lää­kä­rit­kään ihan idioot­te­ja raha-asiois­sa ole.

  1. Ajat­te­lin itse tar­kis­taa tämän asian. Voi toki olla pup­pua, mut­ta tak­si­kus­kil­la oli asias­ta kyl­lä hyvin tar­kat tie­dot. On ihan sel­vä, että’ ter­veys­kes­kus SAA antaa pii­kin, mut­ta työn­ja­ko voi sil­ti olla sel­lai­nen, että asia kuu­luu sairaanhoitopiirille.
   Lää­kä­rit eivät ole idiot­te­ja raha-asiois­sa. Tämä jär­jes­te­ly ei mak­sa mitäänh. Siis pait­si Kelalle.

 22. Mei­dän sai­ras­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mä on moni­ka­na­vai­nen. Esi­merk­ki­nä kun­nal­li­nen ter­veys­kes­kus ja sit­ten tuki yksi­tyi­sel­lä lääärissäkäynnille.

  Yleen­sä meuh­ka­taan sen heik­kouk­sis­ta. jos­ta OS antoi esi­mer­kin. Entä toi­nen puo­li: meil­lä on ver­ra­ten pie­nil­lä ksuatn­nuk­sil­la toi­mi­va hyvä kan­san­ter­veys­jär­jes­tel­mä. Ehkä saam­me kiit­tää sii­tä moni­ka­na­vais­ta rahoi­tus­ta ja sen muka­naan tuo­maa rat­kai­su­jen moninaisuutta.

 23. Osmo: “Lää­kä­rit eivät ole idioot­te­ja raha-asiois­sa. Tämä jär­jes­te­ly ei mak­sa mitään. Siis pait­si Kelalle.”

  Kyl­lä mak­saa myös kun­nal­le, jos­ta poti­las tulee — eri­kois­sai­raan­hoi­don veloi­tus on ihan muu­ta kuin ter­veys­kes­kuk­sen kustannus.
  Aina­kin meil­lä­päin poti­laat siir­re­tään ter­veys­kes­kuk­sel­le niin pian kuin mah­dol­lis­ta — nykyisin.

 24. Kari:

  On joten­kin teko­py­hää pahek­sua itse mei­dän mui­den piik­kiin ajaes­saan noi­ta sai­rai­den vero­va­roin kus­tan­net­ta­via matkoja. 

  Minus­ta Osmo pahek­sui tuos­sa ennen kaik­kea sitä, miten sys­tee­mi oli orga­ni­soi­tu niin, että sii­nä sut­taan­tuu pal­jon veron­mak­sa­jien raho­ja, mut­tei sil­ti ole käyt­tä­jän itsen­sä kan­nal­ta yhtään parem­pi kuin sel­lai­nen jär­jes­te­ly, jos­sa ei suttaantuisi. 

  Minus­ta tämä ei siis ver­tau­du sii­hen, että kan­san­edus­ta­jat aja­vat tak­sil­la. Ja olen sitä pait­si ihan samaa miel­tä Syl­tyn kans­sa, että oli­si jär­je­tön­tä huka­ta kor­keal­la pal­kal­la kan­san­edus­tus­työ­tä teke­vien aikaa bus­sin odot­te­luun. Jos tuol­lais­ten kor­kea­palk­kais­ten joh­ta­jien lii­kut­te­lu pai­kas­ta toi­seen hal­vim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la oli­si talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää, niin niin­hän teki­si­vät myös yksi­tyi­set fir­mat. Eivät kui­ten­kaan tee, vaan kyl­lä huo­leh­ti­vat sii­tä, että diri­kat voi­vat siir­tyä hel­pos­ti ja nopeas­ti pai­kas­ta toiseen. 

  Sen sijaan yksi­tyi­nen fir­ma, jon­ka pitäi­si hoi­taa vaik­ka se vam­mai­sen pii­ki­tys, hyvin pian ratio­na­li­soi­si jär­jes­tel­män­sä niin, että pii­ki­tys hoi­det­tai­siin sii­nä lähim­mäs­sä pai­kas­sa kal­liin ja epä­mu­ka­van aje­lut­ta­mi­sen sijaan. Osmo on täy­sin oikeas­sa sii­nä, että sil­loin, kun päät­tä­jä ei ole vas­tuus­sa kai­kis­ta kuluis­ta, hän ei pane mitään pai­noar­voa niil­le kuluil­le, jot­ka mak­saa joku muu.

 25. Kul­jin joi­ta­kin aiko­ja saa­mas­sa kemo­sä­de­hoi­toa HUSin syöpäklinikalla.

  Aulas­sa ja kah­vios­sa oli aina tak­si­kus­ke­ja pil­vin pimein. Noh, kym­men­kun­ta hyvin­kin usein. Mikä haus­kin­ta, enim­pien äidin­kie­li oli ruotsi.

  Mis­tä­hän tämä kaik­ki ker­too? Jaa, en minä tiedä…

 26. Samu­li: “…yksi­tyi­nen fir­ma, jon­ka pitäi­si hoi­taa vaik­ka se vam­mai­sen pii­ki­tys, hyvin pian ratio­na­li­soi­si jär­jes­tel­män­sä niin, että pii­ki­tys hoi­det­tai­siin sii­nä lähim­mäs­sä pai­kas­sa kal­liin ja epä­mu­ka­van aje­lut­ta­mi­sen sijaan”.

  Tai yksi­tyi­nen fir­ma ratio­na­li­soi­si jär­jes­tel­mää niin, että lähim­mät pai­kat sul­jet­tai­siin kil­pai­lu- ja kus­tan­nus­sääs­tö­syis­tä (vrt. Itel­lan asia­mies­pos­tit, pank­kien kont­to­ri­ver­kos­to jne. jne.). Tai fir­ma kek­si­si lisäk­si vie­lä mui­ta kal­lii­ta hoi­to­toi­men­pi­tei­tä pii­ki­tyk­sen lisäk­si (vrt. USAn ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä, joka on mei­kä­läis­tä sys­tee­miä huo­mat­ta­vas­ti kalliimpi).

Vastaa käyttäjälle Kalle Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.