Monikanavaisen rahoituksen kirot

Taksinkul­jet­ta­ja ker­toi min­ulle maakun­nas­sa asu­vas­ta vam­mais­es­ta miehestä, jol­la on suuria tuskia aiheut­ta­va epä­muo­dos­tu­ma. Kipua varten hänen on joka päivä käytävä hake­mas­sa pis­tos keskus­sairaalas­ta. Keskus­sairaalaan on 70 kilo­metriä, eikä hän voi tait­taa vam­mansa takia näin pitkää matkaa oma­l­la autol­laan. Niin­pä hän ajaa matkan päivit­täin Kelan piikki­in tak­sil­la. Tak­si­matkan hin­naksi tulee 170 – 200 euroa, eli koko lysti mak­saa Kelalle noin 65 000 euroa vuodessa. Pis­tok­sen voisi tietysti antaa myös parin kilo­metrin päässä ter­veyskeskuk­ses­sa, mut­ta näin se on nyt organisoitu.

En tiedä, onko tari­na tot­ta, mut­ta pahin­ta on, että se voi olla. Täl­lainen tilanne voi syn­tyä näin:

Jostain syys­tä vaikeavam­mainen poti­las on sairaan­hoitopi­irin eikä kun­nan poti­las, menee var­maankin kalli­in hoidon tasauk­seen, eikä menisi, jos poti­las hoidet­taisi­in terveyskeskuksessa.

Mikään ei estä sairaan­hoitopi­ir­iä ja ter­veyskeskus­ta sopi­mas­ta tuon kipupi­ikin antamis­es­ta ter­veyskeskuk­ses­sa, mut­ta kum­mankaan kannal­ta ei näin kan­na­ta tehdä.

Olisi hallinnol­lis­es­ti han­kalaa ryhtyä tekemään sairaan­hoitopi­ir­iltä laskutet­tavaa toim­intaa peruster­vey­den­huol­los­sa. Ei mah­do­ton­ta, mut­ta han­kalaa. Siihen ei siis ryhdytä, ellei ole jotain houkutin­ta, eikä sel­l­aisek­si riitä se vai­va ja suo­ranainen tus­ka, joka poti­laalle koituu pitk­istä matkoista.

Tuo 65000 euron matkakus­tan­nus ei ole syy muut­taa käytän­töä vaan päin­vas­toin. Sen mak­saa KELA/valtio. Pienelle maalaiskun­nalle on iloa val­tion mak­samas­ta tak­sikuskin puolipäiväis­es­tä työ­paikas­ta. Tai siis kokoaikaisen työn ansio tuos­ta lohkeaa, vaik­ka työaikaa on vain muu­ta­ma tun­ti päivässä. Eihän sel­l­aista voi menettää.

Täl­laista on ter­vey­den­huol­lon monikanavainen rahoitus.

31 vastausta artikkeliin “Monikanavaisen rahoituksen kirot”

 1. Mik­si yleen­sä on ter­veyskeskuk­sia. Iso­ja, tarpeet­to­mia kivi­seiniä, jois­sa tehtävät toimen­piteet ovat kuitenkin hyvin rajal­lisia. Mik­si paikalli­nen hoit­su ei käy anta­mas­sa pis­tos­ta kyseisen henkilön kotona? Huo­mat­tavasti halvem­paa! Niin­hän se Län­si-Euroopas­sa toimii. Vain meil­lä DDR-sim­u­laat­toris­sa pitää olla kiv­i­ta­lo sen pis­tok­sen anta­mat­ta­jät­tämistä varten.

 2. Vähän saman­laiseen asi­aan olen tör­män­nyt eräässä yliopis­tol­lises­sa keskus­sairaalas­sa. Syöpää sairas­ta­va poti­las asui kyl­lä keskus­sairaalan lähel­lä, jos­sa olisi voin­ut saa­da säde­hoitoa. Siel­lä säde­hoitoa annet­ti­in kuitenkin vain yhdessä vuorossa, joten poti­las­ta kul­jetet­ti­in tak­sil­la n. 200km päässä ole­vaan yliopis­tol­liseen keskus­sairaalaan. Säde­hoito­ja annetaan yleen­sä muu­tamia kym­meniä ker­to­ja, joten aika iso lasku tästäkin seurasi. Lisäk­si poti­las jou­tui istu­maan tak­sis­sa mon­ta tun­tia päivässä. Käytän­tö ei käsit­tääk­seni ollut aivan tava­ton, vaan samankaltaisia poti­lai­ta oli, ja on mah­dol­lis­es­ti edelleen muitakin.

  Tässä tietysti asian muut­ta­mi­nen vaatisi hie­man enem­män kuin sopimuk­sen eri taho­jen välille. Täy­ty­isi palkata lisää väkeä keskus­sairaalaan ja tehdä työ kahdessa vuorossa tai han­kkia toinen säde­hoito­laite. Lop­pu­jen lopuk­si voisi jopa osoit­tau­tua, että osa poti­laista kan­nat­taa oikeasti siirtää isom­paan yksikköön säde­hoitoa saa­maan. Kukaan ei tätä kuitenkaan liene miet­tinyt, kos­ka matkat mak­saa joku muu.

  1. Ei tarvitse tehdä mitään tavat­ton­ta. Pitää pan­na hoidolle ja kul­je­tuk­selle sama mak­sa­ja, niin hölmöi­ly lop­puu heti.

 3. Hölmöjä sään­nöstöjä on paljonkin ole­mas­sa. Pitää kor­ja­ta. Piik­i­tys on sen ver­ran hal­pa oper­aa­tio, että sen voisi jät­tää paikallisen ter­veyskeskuk­senkin kus­tan­net­tavak­si, jos ter­veyskeskus ei halua tai ei saa lähet­tää tasaus­laskua vuo­den lopussa.

  P.S. Toiv­ot­tavasti tämä ei ole peruste kun­nal­lis­ten ter­veyskeskusten liit­tämiselle kaupunkien ter­veyskeskuk­si­in tai sairaan­hoitopi­irien osaksi. 🙂

 4. Mak­soitkos oman tak­si­matkasi tuolle tari­nan ker­toneelle kuskille omas­ta pus­sis­tasi. Vai eduskun­nan tak­siko­r­tilla = samoil­la verovaroil­la joi­ta kat­sot väärinkäyte­tyn tuon vam­maisen toimesta?

  1. Vam­mainen ei väärinkäyt­tänyt tak­sia vaan sairaanhoitopiiri/terveyskeskus. Hän kävisi var­maankin mielu­um­min siinä terveyskeskuksessa.

 5. Et vas­tan­nut kysymyk­seen mak­soitko itse taksimatkasi? 

  Vam­mais­ten oikeudet vapaisi­in tak­si­matkoi­hin ovat pieni prob­leema ver­rat­tuna tei­dän ter­vei­den kansane­dus­ta­jien oikeu­teen vapaisi­in taksimatkoihin

  1. Kyse oli työ­matkas­ta. Eduskun­ta maksoi.
   En arvostel­lut vam­mais­ten oikeut­ta tak­si­matkoi­hin — olen niiden puoles­ta itsekin toimin­ut — vaan siitä, että ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä pakot­taa tuol­laisi­in pitki­in matkoi­hin aivan turhaan. Tevrey­den­huol­lon matkat pitäisi pan­na sairaan­hoitopi­irien eikä KELAn mak­set­tavak­si, niin opti­moin­ti sujuisi paremmin.

 6. Osmo hyvä, tämähän on juuri sitä mitä ajoit suurkun­ta han­kkeen selvit­telyssä. Sys­mästä on sama mat­ka Lah­teen. Suurin osa ihmi­sistä vain jou­tu­isi tekemään sen matkan omaan piikki­in. Siis siinä suurkunnassa.

  1. Suurkun­nas­sa olisi ollut ter­veysase­ma jokaises­sa van­has­sa kun­takeskuk­ses­sa. Sys­mä ei ollut mukana selvityksessä.

 7. Tak­sikuskit ilmeis­es­ti ovat luotet­tavimpia tietolähteitä — kaikissa asioissa.

  Osmo: “Mikään ei estä sairaan­hoitopi­ir­iä ja ter­veyskeskus­ta sopi­mas­ta tuon kipupi­ikin antamis­es­ta ter­veyskeskuk­ses­sa, mut­ta kum­mankaan kannal­ta ei näin kan­na­ta tehdä.”

  Mikä estää poti­las­ta itseään sopi­mas­ta ter­veyskeskuk­sen kanssa? Ei sairaan­hoitopi­iri sitä sovi eikä määrää.
  Ja koti­sairaan­hoi­dos­sakin piikke­jä annetaan, jopa ter­mi­naali­vai­heessa oleville.
  Ehkä tämä hep­pu vaan tykkää istua taksissa?

 8. Ter­vey­den­huol­los­sa “lap­pu­paikkaamisen” seu­rauk­set näkyvät selvästi. Lap­pu­paikkaamisel­la tarkoi­tan lain­säädänöl­lisen tilkkutäkin tekoa jos­sa van­ho­ja lake­ja ei kor­va­ta, vaan täy­den­nel­lään ja lisäillään.
  Pitäisi tehdä kokon­aan uusia lain­säädän­tökokon­aisuuk­sia, ja van­hat pois­tet­taisi­in. Tämä on jostain syys­tä tuskaista. (Osmo­han on kir­joit­tanut aihet­ta sivua­van kirjankin)

 9. Vaikut­taa siltä ettei Soini­vaara tunne kovin hyvin ter­vey­den­hoidon ongelmia. En tiedä onko hän tutus­tunut ns. THL:n monikana­vatyöryh­män miet­intöön, ehkä on.
  Suomi­han eroaa mm. Ruot­sista val­tavasti tässä suh­teessa. Meil­lä valtio/KELA kor­vaa puo­let työter­veyshuol­lon kus­tan­nuk­sista, Ruot­sis­sa ei enää yhtään. Samoin Suomes­sa on työter­veyshuolto­la­ki, Ruot­sis­sa ei. Meil­lä rikkaalla/hyvinvoivalla on kolme vai­h­toe­htoa (työter­veyshuolto, yksi­ty­is­lääkäri, kun­tien ter­veyshuolto), joi­ta val­tio tukee. Onko tämä järkevää, eikö val­tion pitäisi sarsa­ta vain julkiseen terveydenhuoltoon.

  Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vola) näyt­tää käyvän niin, että ter­veysasemia lakkaute­taan reuna-alueil­la ja raken­netaan uusia keskuskaupunki­in. Sama kos­kee koulu­ja, Kou­valas­sa heti aluk­si lakkautet­ti­in 12 koulua.

 10. Osmo: “Ter­vey­den­huol­lon matkat pitäisi pan­na sairaan­hoitopi­irien eikä KELAn mak­set­tavak­si, niin opti­moin­ti sujuisi paremmin.”

  Siis täl­lainen turha mat­ka pitäisi tehdä omaan piikki­in — ter­veyskeskus hoitaisi ilman matkustamista.
  Toisaal­ta tietääk­seni huumei­denkäyt­täjien kor­vaushoito on luval­lista vain
  yliopis­to­sairaalois­sa ja annos pitää hakea päivit­täin, tämä jut­tu jotenkin sopisi
  siihen. Mik­si muuten ter­veyskeskus ei voisi hoitaa?
  Ja kum­ma, että Kela mak­saa, tiedän tapauk­sen että Kela ei mak­sanut ohi­tusleikatun koti­matkaa tak­sil­la, vain bus­silipun hinnan.

 11. KariS
  Vam­mais­ten oikeudet vapaisi­in tak­si­matkoi­hin ovat pieni prob­leema ver­rat­tuna tei­dän ter­vei­den kansane­dus­ta­jien oikeu­teen vapaisi­in taksimatkoihin

  Tak­si­matkoista nil­lit­tämi­nen on suu­nilleen type­r­in­tä mitä voi tehdä. Kuinka­han paljon se mak­saisi, jos suht mukavaa kk-palkkaa naut­ti­vat kansane­dus­ta­jat tuu­saisi­vat tun­tikau­sia matkoil­la riip­puen siitä miten lin­ja-autot liikkuvat?

 12. Rin­nas­tin tuon Osmon verovaroil­la tekemän tak­si­matkan näi­hin sairaan­hoito­tak­si­matkoi­hin, kos­ka molem­mat osoit­ta­vat kuin­ka “ilmaisia” (siis verovaroin mak­set­tu­ja) palvelu­ja käytetään aika surutta.

  On jotenkin tekopy­hää pahek­sua itse mei­dän muiden piikki­in ajaes­saan noi­ta sairaiden verovaroin kus­tan­net­tavia matkoja.

  Itse asia, ter­vey­den­hoito­jär­jestelmän tuh­lail­e­vaisu­us, on kor­jat­tavis­sa Osmon itsen­sä toimes­ta, sitä varten­han te siel­lä eduskun­nas­sa olette, että kor­jaat­te epäko­h­dat. Ker­tonet tääl­lä kun olet tehnyt asian kor­jaa­van aloitteen.

 13. Vaikken asi­aa tun­nekaan, mieleeni tulisi, että kyse on harv­inais­es­ta (ja kalli­ista) eri­ty­islu­pavalmis­teesta, joka ei ole KELA-kor­vauk­sen piiris­sä. Jos se olisi, niin ongel­ma ratkeaisi sil­lä, että poti­las mak­saisi lääkkeistään mak­simiomavas­tu­un — noin 600 euroa vuodessa — ja lop­pu menisi KELA:n piikki­in ja piik­i­tys tehtäisi­in terveyskeskuksessa. 

  Lääke on kuitenkin arvatenkin sik­si kallis (muu­ta­man satasen/ampulla x 365/v), ettei sen ost­a­mi­nen “oma­l­la rahal­la” ole oikein mah­dol­lista. Teo­ri­as­sa tietenkin poti­las voisi ostaa lääk­keen oma­l­la rahal­laan ja saa­da toimeen­tu­lo­tukea, mut­ta se pudot­taisi poti­laan toimeen­tu­lo­min­imi­in, minkä ei ehkä arvioi­da ole­van kohtu­ullista ja ter­veyskeskus ei ehkä halua kallista lääket­tä mak­saa. Tämän joh­dos­ta hoito annetaan mielu­um­min keskus­sairaalas­sa. Tari­na ei myöskään ker­ro, onko ter­veyskeskuk­ses­sa esimerkik­si viikon­lop­puisin toimintaa.

  Yksi syy voi olla myös apteekki­laitos, jon­ka mielestä osu­us tuon kalli­in lääk­keen jakelus­ta tulisi kuu­lua myös sille. Käytän­nössä sairaalal­la tai ter­veyskeskuk­sel­la ei ole oikeut­ta antaa poti­laalle mukaan lääkkeitä enem­pää, kuin koti­paikkakun­nan apteekin aukeamiseen asti. Käytän­nössä aika on kolmisen päivää.

  KELA:n (ja kokon­aisu­u­den) kannal­ta­han olisi toden­näköis­es­ti järkevämpi mak­saa lääke, kuin kalli­it tak­sikyy­dit, mut­ta sil­loin KELA:n pitäisi alkaa mak­saa lääke kaikille, kos­ka muuten se sotisi yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aatet­ta vas­taan. Jostain syys­tä — ehkä lääk­keen hin­nas­ta johtuen — näin ei kuitenkaan ole halut­tu, viit­sit­ty — tai ken­ties vain ehdit­ty tehdä…

  Ratkaisut ovat tietenkin poli­it­tisia. Jotkut halu­a­vat korostaa syr­jäseuduil­la asu­vien yhden­ver­taisu­ut­ta keskuk­sis­sa asu­vi­in näh­den hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Toiset halu­a­vat edis­tää yksi­ty­istämistä ja kil­pailu­tus­ta, olisi siinä järkeä tai ei…

  Kan­natet­ta­va aja­tus tuo muu­tos. Mut­ta vaikeasti toteutettava…

 14. Julki­nen puoli voi säh­lätä asiansa kuin­ka pahasti tahansa, ja veron­mak­sa­jat rahoit­ta­vat sen aina. Jos yksi­tyi­nen toim­i­ja tuh­laisi rahaa täten olisi hän pika­puoli­in konkurssis­sa, ja uusi yrit­täjä tilal­la joka saisi kus­tan­nuk­set kuriin.

 15. Coun­try boy: “Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vola) näyt­tää käyvän niin, että ter­veysasemia lakkaute­taan reuna-alueil­la ja raken­netaan uusia keskuskaupunki­in. Sama kos­kee kouluja…”

  Ja monia mui­ta asioi­ta. Asi­akkaan näkökul­mas­ta nimeno­maan tämä on ongel­malli­nen asia. Kun nyt hölmöil­lään niin, että kun­ta koet­taa siirtää ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sia Kelan mak­set­tavak­si, val­tiono­suuk­sien leikkausten ja kun­tien pakkoli­itosten jäl­keen hölmöi­ly jatkuu siten, että Kelan sijaan mak­sa­jak­si joutuukin asi­akas. Eikä tämä “asi­akaslähtöi­nen” ajat­te­lu­ta­pa koske enää vain terveydenhuoltoa.

 16. Oikeas­t­aan epäi­lyt­tävä on koko jut­tu “vam­mais­es­ta miehestä, jol­la on suuria tuskia aiheut­ta­va epä­muo­dos­tu­ma. Kipua varten hänen on joka päivä käytävä hake­mas­sa pis­tos keskussairaalasta”.

  Onko sel­l­aisia epä­muo­dos­tu­mia olemassa?
  Epä­muo­dos­tu­mat hoide­taan yleen­sä leikkauk­sel­la eikä kipulääkkeellä.
  Suuret tuskat = vieroitusoireet.

 17. Kul­jetel­laan­han niitä ruumi­itakin nykyään oikeuslääkärin luo eikä oikeuslääkäriä ruumi­iden luo, joten mik­sei siis eläviäkin. 

  Ker­too nyt ehkä kuitenkin siitä, kenen ehdoil­la tätä touhu­laa pyöritellään.

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 18. Coun­try boy: “…Suur-kun­nis­sa (esim. Kou­vola) näyt­tää käyvän niin, että ter­veysasemia lakkaute­taan reuna-alueil­la ja raken­netaan uusia keskuskaupunki­in. Sama kos­kee koulu­ja, Kou­valas­sa heti aluk­si lakkautet­ti­in 12 koulua.”

  Tuo on ihan oikein! 🙂 Jos ihmiset ovat olleet niin tyh­miä, että suos­tu­vat jär­jet­tömi­in kun­tali­itok­si­in, on ihan oikein, että palve­lut häviävät. 😀

  Kou­volas­sa on melekin 90 000 asukas­ta, eli yli tuplas­ti sen ver­ran mitä tehokkaas­sa kun­nas­sa voi tilas­tol­lis­es­ti olla. Luku­jen val­os­sa näyt­tää siltä, että kun­tali­itos on ollut paikallaan, se vain tehti­in väärin. Väkimäärä riit­tää neljään ter­veeseen kun­taan, jopa kahdek­saan. Mut­ta yksi mam­mut­ti ei edes teo­ri­as­sa voi toimia.

 19. Rahoituk­seen liittyen:
  “Osmo Soin­in­vaara: En lot­toa, tilas­toti­eteil­i­jä ei voi lotota. ”

  Kvant­ti­fyysikon on vis­si­in pakko. Maail­mas­sa ei ole sat­un­naisia tapah­tu­mia, vaan jos jonkin on mah­dol­lista, se myös tapahtuu.

 20. Julki­nen puoli voi säh­lätä asiansa kuin­ka pahasti tahansa, ja veron­mak­sa­jat rahoit­ta­vat sen aina. Jos yksi­tyi­nen toim­i­ja tuh­laisi rahaa täten olisi hän pika­puoli­in konkurssis­sa, ja uusi yrit­täjä tilal­la joka saisi kus­tan­nuk­set kuriin.

  Juu, näkee­hän sen vaik­ka nykyis­es­tä finanssikri­i­sistä, että täs­mälleen tämä on julkisen ja yksi­tyisen sek­torin ero yksi­tyisen hyväksi.

  Eiku… öö… ei näe.

 21. Osmo: “Taksinkul­jet­ta­ja ker­toi min­ulle maakun­nas­sa asu­vas­ta vam­mais­es­ta miehestä jne.”

  Otin vähän selvää asioista ja alkuaav­is­tuk­seni sai vahvis­tus­ta: täyt­tä pup­pua koko juttu.
  Ei ole sel­l­aista kipupi­ikkiä, jota ter­veyskeskus ei voi antaa.
  Ja toisek­si, ei kor­vaa Kelakaan ihan mitä vaan.
  Ja kol­man­nek­si, eivät lääkäritkään ihan idioot­te­ja raha-asiois­sa ole.

  1. Ajat­telin itse tark­istaa tämän asian. Voi toki olla pup­pua, mut­ta tak­sikuskil­la oli asi­as­ta kyl­lä hyvin tarkat tiedot. On ihan selvä, että’ ter­veyskeskus SAA antaa piikin, mut­ta työn­jako voi silti olla sel­l­ainen, että asia kuu­luu sairaanhoitopiirille.
   Lääkärit eivät ole idiot­te­ja raha-asiois­sa. Tämä jär­jeste­ly ei mak­sa mitäänh. Siis pait­si Kelalle.

 22. Mei­dän sairas­vaku­u­tusjär­jestelmä on monikanavainen. Esimerkkinä kun­nalli­nen ter­veyskeskus ja sit­ten tuki yksi­tyisel­lä lääärissäkäynnille.

  Yleen­sä meuhkataan sen heikkouk­sista. jos­ta OS antoi esimerkin. Entä toinen puoli: meil­lä on ver­rat­en pie­nil­lä ksu­atnnuk­sil­la toimi­va hyvä kansan­ter­veysjär­jestelmä. Ehkä saamme kiit­tää siitä monikanavaista rahoi­tus­ta ja sen mukanaan tuo­maa ratkaisu­jen moninaisuutta.

 23. Osmo: “Lääkärit eivät ole idioot­te­ja raha-asiois­sa. Tämä jär­jeste­ly ei mak­sa mitään. Siis pait­si Kelalle.”

  Kyl­lä mak­saa myös kun­nalle, jos­ta poti­las tulee — erikois­sairaan­hoidon veloi­tus on ihan muu­ta kuin ter­veyskeskuk­sen kustannus.
  Ainakin meil­läpäin poti­laat siir­retään ter­veyskeskuk­selle niin pian kuin mah­dol­lista — nykyisin.

 24. Kari:

  On jotenkin tekopy­hää pahek­sua itse mei­dän muiden piikki­in ajaes­saan noi­ta sairaiden verovaroin kus­tan­net­tavia matkoja. 

  Minus­ta Osmo pahek­sui tuos­sa ennen kaikkea sitä, miten sys­tee­mi oli organ­isoitu niin, että siinä sut­taan­tuu paljon veron­mak­sajien raho­ja, mut­tei silti ole käyt­täjän itsen­sä kannal­ta yhtään parem­pi kuin sel­l­ainen jär­jeste­ly, jos­sa ei suttaantuisi. 

  Minus­ta tämä ei siis ver­taudu siihen, että kansane­dus­ta­jat aja­vat tak­sil­la. Ja olen sitä pait­si ihan samaa mieltä Syl­tyn kanssa, että olisi jär­jetön­tä huka­ta korkeal­la pal­ka­lla kansane­dus­tustyötä teke­vien aikaa bussin odot­telu­un. Jos tuol­lais­ten korkea­palkkaisten johta­jien liikut­telu paikas­ta toiseen halvim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la olisi taloudel­lis­es­ti järkevää, niin niin­hän tek­i­sivät myös yksi­tyiset fir­mat. Eivät kuitenkaan tee, vaan kyl­lä huole­hti­vat siitä, että dirikat voivat siir­tyä hel­posti ja nopeasti paikas­ta toiseen. 

  Sen sijaan yksi­tyi­nen fir­ma, jon­ka pitäisi hoitaa vaik­ka se vam­maisen piik­i­tys, hyvin pian ratio­nal­isoisi jär­jestelmän­sä niin, että piik­i­tys hoidet­taisi­in siinä lähim­mässä paikas­sa kalli­in ja epä­muka­van aje­lut­tamisen sijaan. Osmo on täysin oike­as­sa siinä, että sil­loin, kun päät­täjä ei ole vas­tu­us­sa kaik­ista kuluista, hän ei pane mitään pain­oar­voa niille kuluille, jot­ka mak­saa joku muu.

 25. Kuljin joitakin aiko­ja saa­mas­sa kemosäde­hoitoa HUSin syöpäklinikalla.

  Aulas­sa ja kahvios­sa oli aina tak­sikuske­ja pil­vin pimein. Noh, kym­menkun­ta hyvinkin usein. Mikä hauskin­ta, enimpi­en äidinkieli oli ruotsi.

  Mis­tähän tämä kaik­ki ker­too? Jaa, en minä tiedä…

 26. Samuli: “…yksi­tyi­nen fir­ma, jon­ka pitäisi hoitaa vaik­ka se vam­maisen piik­i­tys, hyvin pian ratio­nal­isoisi jär­jestelmän­sä niin, että piik­i­tys hoidet­taisi­in siinä lähim­mässä paikas­sa kalli­in ja epä­muka­van aje­lut­tamisen sijaan”.

  Tai yksi­tyi­nen fir­ma ratio­nal­isoisi jär­jestelmää niin, että lähim­mät paikat sul­jet­taisi­in kil­pailu- ja kus­tan­nussäästösy­istä (vrt. Itel­lan asi­amies­pos­tit, pankkien kont­toriverkos­to jne. jne.). Tai fir­ma kek­sisi lisäk­si vielä mui­ta kalli­ita hoito­toimen­piteitä piik­i­tyk­sen lisäk­si (vrt. USAn ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä, joka on meikäläistä sys­teemiä huo­mat­tavasti kalliimpi).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.