Lehdistö voisi rauhoittua Halla-ahosta

Pari päi­vää sit­ten Aamu­leh­ti kek­si neu­voa hal­lin­to­va­lio­kun­nan jäse­niä, että me voi­sim­me alkaa boi­ko­toi­da valio­kun­nan kokouk­sia ja näin pai­nos­taa puhe­mies­neu­vos­toa erot­ta­maan valio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Jus­si Hal­la-ahon. Leh­ti tie­dus­te­li seu­raa­vaa päi­vää var­ten valio­kun­nan jäse­nil­tä aja­tuk­sen­sa erin­omai­suu­des­ta. En ole luke­nut Aamu­leh­teä, mut­ta ymmär­tääk­se­ni aja­tuk­seen ei kukaan tart­tu­nut. En minä­kään. Valio­kun­nan puheen­joh­ta­jan paik­ka kuu­luu perus­suo­ma­lai­sil­le. On vakiin­tu­nut käy­tän­tö, että edus­kun­ta­ryh­mät valit­se­vat itse edus­ta­jan­sa. Hal­la-aho voi hoi­taa teh­tä­vää niin kau­an kuin hänel­le on perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män tuki.

Tänään leh­dis­tö kek­si, että kun hal­lin­to­va­lio­kun­nas­ta vain noin puo­let osal­lis­tui valio­kun­nan Tal­lin­nan mat­kal­le, loput boi­ko­toi­vat puheen­joh­ta­jaa tai aina­kin dema­rit teki­vät niin.

Valio­kun­nan kes­kus­te­luis­ta ei sai­si kie­liä ulko­puo­li­sil­le, mut­ta pal­jas­tan nyt kui­ten­kin, että ongel­ma­na oli, ettei päi­vä­mää­rä sopi­nut kai­kil­le. Ei se sopi­nut minul­le­kaan, mikä suu­res­ti har­mit­ti minua, kos­ka oli­si ollut hyvä tutus­tua myös valio­kun­nan jäse­niin vähän parem­min. Päi­vä­mää­rän valin­nas­sa oli ongel­ma­na se, että sen piti sopia myös isän­nil­le. Dema­rit vaa­ti­vat päi­vän muut­ta­mis­ta, mut­ta se osoit­tau­tui mahdottomaksi.

Edus­kun­ta ei ole Teiniliitto.

======

Lisäys 23.9.2011:

Ilta-Sano­mil­le tie­dok­si, että olen toi­nen niis­tä kah­des­ta hal­lin­to­va­lio­kun­nan jäse­nes­tä, jot­ka eivät osal­lis­tu­neet valio­kun­nan valo­ku­vauk­seen. Se joh­tuu sii­tä, että olen Buda­pes­tis­sa Uuden­maan­lii­ton mat­kal­la val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja­na paik­kaa­mas­sa puheen­joh­ta­jaa, Eero Hei­nä­luo­maa. Se toi­nen­kin on tääl­lä. Mat­ka­ker­to­mus tulee myöhemmin.

72 vastausta artikkeliin “Lehdistö voisi rauhoittua Halla-ahosta”

 1. Luu­len­pa vain, että dema­reil­la tai­si kui­ten­kin olla kiel­los­ta huo­li­mat­ta jouk­ko­pro­tes­ti menossa.

  Nau­ret­ta­vak­si­han tämä kyl­lä menee. Tuo Aamu­leh­den pää­kir­joi­tus, jos­sa oli ehdo­tus valio­kun­ta­työs­ken­te­lyn boi­ko­toi­mi­ses­ta, oli mel­koi­nen poh­ja­no­tee­raus. Ihan jo sii­tä­kin näkö­vink­ke­lis­tä, että ihan­ko oikein hal­li­tus­puo­lu­eet sabo­toi­si­vat omaa työ­tän­sä teke­mäl­lä valio­kun­nan toi­min­ta­ky­vyt­tö­mäk­si? Sehän oli­si oppo­si­tion unelma:)

  Maa­il­mal­la tapah­tuu iso­ja asioi­ta, joi­hin Suo­men­kin pitäi­si pys­tyä rea­goi­maan, ja tääl­lä Edus­kun­nan ja median kes­kei­sin aihe on Hal­la-ahon Facebook-postaukset.

 2. Mik­si valio­kun­nan jäsentwn pitäi­si tutus­tua toi­siin­sa juu­ri Tal­lin­nan mat­kal­la? Mik­si ei Edus­kun­nas­sa, jos­sa työt teh­dään? Tai vapaas­ti vapaa-aika­na, men­kää poru­kal­la (omal­la rahal­la) pubiin. Mik­si vero­ra­hoil­la kus­tan­ne­tul­la mat­kal­la tätyy hoi­taa sosi­aa­li­set suhteet?

 3. VANHOJEN PIERUJEN HARHAUTUS-YRITYS

  On ollut surul­lis­ta seu­ra­ta Suo­men intel­li­gent­sian panii­kin­omais­ta ope­raa­tio­ta Perus­suo­ma­lai­sia vastaan.

  Kun nämä van­hat pie­rut eivät ole muu­ta kei­noa enää kek­si­neet, yrit­tä­vät nyt lei­ma­ta kaik­ki löy­de­tyt Hal­la-ahot jon­kin­lai­sik­si “viha­pu­he-hör­hök­si.”

  Kun Krem­lin-kort­tia ei enää voi­da käyt­tää, koet­ta­vat nyt höy­näyt­tää EU-kave­rei­taan päi­vit­te­le­mään, että kyl­lä­pä teil­lä siel­lä Suo­mes­sa on val­lan kama­lia Halla-ahoja.

  Täs­sä yhtey­des­sä on muo­tia kulut­taa pal­jon aikaa sen sel­vit­tä­mi­seen, että mitä sano­ja kuka­kin saa, tai ei saa käyttää,ja missä!

  Ei kui­ten­kaan tar­vit­se pal­joa­kaan seu­ra­ta maa­il­mal­la käy­tä­vää kes­kus­te­lua, niin kyl­lä huo­maa, että Hal­la-ahon jutut ovat siel­tä kevyem­mäs­tä päästä.

  Siis­pä ei tule tämä har­hau­tus onnis­tu­maan! Kyl­lä sen kaik­ki huo­maa­vat, että nämä van­hat pie­rut ovat aivan pihal­la nykyi­ses­tä YT-todellisuudesta.

  Kyl­lä Suo­mel­la on edes­sään nyt niin kovat ajat, ettei edes mar­gi­naa­liin ajau­tu­neen nyky-intel­li­gent­sian kan­nat­tai­si täl­lai­seen Hal­la-aho-ope­raa­tioon kulut­taa mär­kää ruutiaan.

  Sen sijaan pitää ottaa ruk­ka­set käteen ja hank­kia maa­han uusia työ­paik­ko­ja ja inves­toin­te­ja. Nii­tä ei Hal­la-aho­ja epä-älyl­li­ses­ti demo­ni­soi­mal­la saada.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka kär­si­mät­tö­mä­nä odot­taa uut­ta intelligentsiaa

 4. Leh­dis­tön logiik­ka menee nyt vaan niin että jos on savua niin tul­ta etsi­tään vaik­ka pal­kei­den kans­sa. Edus­ta­ja Hal­la-aho on pro­fi­loi­nut itsen­sä kan­sa­kun­nan kau­hu­ka­ka­ra­na, pil­kan­nut kol­le­go­jaan, ja sii­tä nyt sit­ten seu­raa että teil­tä muil­ta­kin nyt sit­ten tie­dus­tel­laan että kenen kans­sa lei­kit­te. jos poli­tii­kas­ta tulee ala-asteen piha niin en minä nyt sii­tä oikein osaa leh­dis­töä syyttää.

  Ihan noin sivu­men­nen, muis­taa­ko kukaan ensim­mäis­tä­kään mitään var­si­nais­ta subs­tans­sia sisäl­tä­nyt lausun­toa maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta täl­tä vuo­del­ta mil­tään poliit­ti­sel­ta ryh­mäl­tä? Hie­noa tämä uusi kah­lee­ton kes­kus­te­lu, kaik­kea saa sanoa ja mis­tään ei puhuta.

  (Joo olen var­maan koh­tuu­ton. Mua alkaa vaan nyp­piä tämä media­kri­tiik­ki jota on enem­män kuin mediaa…)

 5. KariS:

  *Mah­tai­si­ko* olla niin, että tuol­la mat­kal­la on jokin muu­kin tar­koi­tus kuin valio­kun­nan kes­ki­näi­set sosi­aa­li­set suhteet?

 6. KariS: “Mik­si valio­kun­nan jäsen­ten pitäi­si tutus­tua toi­siin­sa juu­ri Tal­lin­nan matkalla?”

  Mik­si ei? Har­val­la työ­maal­la on mah­dol­li­suus kun­non kes­kus­te­lui­hin, edus­kun­ta ei ole poikeus.
  Eikä Tal­lin­nan mat­kaa kovin kum­moi­sek­si luk­suk­sek­si voi katsoa.

 7. Paa­vo Häi­kiö se oli kai kolumni:
  http://www.aamulehti.fi/Paakirjoitukset/1194697455476/artikkeli/ylanurkka+hallintovaliokunta+boikottia+pystyyn+.html

  Edus­kun­nas­sa on ker­ran­kin väriä pit­käl­ti Hal­la-ahon vuok­si, mut­ta kyl­lä hän voi­si oikeas­ti miet­tiä sano­jan­sa hie­man tarkempaa.

  Toi­mit­ta­jat ovat mie­les­tä­ni usein itse­ään täyn­nä ole­via idioot­te­ja vail­la sen suu­rem­paa tun­te­mus­ta yhteis­kun­nal­li­sis­ta mekanismeista:

  http://hermiitti.blogspot.com/2011/09/toimittajat.html

 8. Rehel­lis­tä ja suo­ra­sel­käis­tä toi­min­taa Soi­nin­vaa­ral­ta esit­tää aioi­den oie­ka laita.

  * pois­tuu, nos­taa hat­tu­aan vie­lä toi­sen­kin kerran *

 9. Suo­mes­sa on alet­tu rajoit­taa sananvapautta.
  Vi-rasis­mi-kort­ti on lyö­mä­tön ase täs­sä työssä.
  Mikä tahan­sa jut­tu voi­daan tul­ki­ta jom­paan kum­paan tai kum­paan­kin kuuluvaksi

  Ilmei­ses­ti tar­koi­tuk­se­na on luo­da viral­li­nen kapu­la­kie­li, joka ei louk­kaa ketään, on haju­ton , mau­ton ja väritön
  Hal­la-Ahon Kreik­ka jut­tu­kin kuvaa tavik­sel­le vain muu­tok­sen teke­mi­sen vai­keut­ta, mut­ta hys­tee­ri­sel­le kan­na­tus­ta menet­tä­neel­le poliitikolle/puolueelle se voi olla­kin vihapuhetta ??

 10. Tuo kuu­los­taa aika hur­jal­ta, siis Aamu­leh­ti on saa­nut idean jon­kun polii­ti­kon savus­ta­mi­ses­ta ulos teh­tä­väs­tään ja kyse­lee toi­sil­ta polii­ti­koil­ta tukea tähän, kuu­luu­ko tuol­lai­nen todel­la leh­dis­tön teh­tä­viin Suo­men kal­tai­ses­sa demokratissa?

  Jos medi­aa syyt­tää jos­tain (tuhoon tuo­mit­tu idea) niin usein kuu­lee vas­ta­väit­teen ettei ole pei­lin vika jos kuva on kie­ro. Mut­ta nyt leh­ti ei ole tyy­ty­nyt rapor­toi­maan tapah­tu­mis­ta vaan hyvin aktii­vi­ses­ti teke­mään poli­tiik­kaa, leh­ti joka ei enää edes ole min­kään puo­lu­een äänen­kan­nat­ta­ja vaan väit­tää ole­van­sa sitoutumaton.

  Usein Hal­la-aho kuva­taan vai­no­har­hai­sek­si mart­tyy­ri­kan­di­naa­tik­si joka kuvit­te­lee leh­dis­tön vai­noa­van itse­ään, tämän ker­to­muk­sen perus­teel­la tuo ei ole pelk­kää kuvittelua.

 11. Hie­noa Ode! Näin enti­se­nä moni­vuo­ti­se­na äänes­tä­jä­nä­si olen iloi­nen, että vih­doin­kin sinul­ta tulee jär­ke­vää teks­tiä Halla-ahosta.

  Siir­ryin äänes­tä­mään per­su­ja (Jus­sia), kun Braxin ja vih­reit­ten nais­ten tou­hu meni luval­la sanot­tu­na överiksi.

 12. Aika hyvin muut anta­vat leh­dis­töl­le aihei­ta. Esim. Soi­nin­vaa­ra valit­ti Hal­la-ahon sano­neen J.P. Roo­sia kom­ma­ri­prof­fak­si, vaik­ka tämä ei kos­kaan ole ollut kom­mu­nis­ti (muu­ten vaan SKP:n jäsen?). Kyl­lä Soi­nin­vaa­ra piti Hal­la-ahon nimeä ja perus­suo­ma­lai­sia hyvin esil­lä ennen vaaleja.
  Hal­la-ahoa syy­te­tään demo­kra­tian vas­tus­ta­jak­si, kun samal­la on pre­si­dent­tieh­do­kas ja ulko­mi­ni­nis­te­ri, jot­ka ajoi­vat junt­ta­mei­nin­gil­lä lakia, jol­la pres­san ei tar­vit­se vai­vau­tua vaa­lei­hin. Ja tämän lain vas­tus­ta­jia tuli kut­sut­tua puo­li­fa­sis­teik­si ym.
  Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ta­ja­na tun­tee var­mas­ti tyh­jään pape­riin tui­jot­ta­mi­sen huo­len. Ei kai leh­ti­mies jätä käyt­tä­mät­tä Hal­la-aho ‑aihet­ta, kun muut polii­ti­kot oikein kan­ta­mal­la kan­ta­vat kir­joi­tet­ta­vaa. Ja se sit­ten on leh­dis­tön vika.

 13. On ollut miel­tä kään­tä­vää seu­ra­ta polit­tis­ta uuti­soin­tia vii­me kuu­kausi­na. Suo­ra­sel­käi­set polii­ti­kot ovat erit­täin har­vi­nai­sia, kir­joi­tus osoit­taa että Soi­nin­vaa­ra on sellainen.

  Vie­lä kun tämä leviäi­si samal­la jake­lul­la kuin eili­nen boi­kot­ti­uu­ti­nen, mut­ta se on tur­ha toivo.

  Pak­ko sanoa että het­keä­kään en usko­nut eili­siin uuti­siin, ja se on pelot­ta­vaa kos­ka olin oikeassa. 

  Jos jul­ki­seen tie­don­vä­li­tyk­seen ei voi vähää­kään luot­taa, sii­tä ei voi seu­ra­ta mitään hyvää.

 14. Hyvä kir­joi­tus Osmol­ta, ja erään­lai­nen poh­ja­no­tee­raus Aamu­leh­del­tä var­sin­kin pääkirjoituksena. 

  Hyvä että pidät pää­si kyl­mä­nä täs­sä laulukuorossa.

 15. Ode

  Tar­koi­tus oli tutus­tua Viron raja­val­von­taan. Nämä asiat ovat6 puheen­joh­ta­jan sydän­tä lähellä.”

  Ehkä syy­tä­kin olla. Hal­lin­to­va­li­ko­kun­nal­le käsit­tääk­se­ni kuu­lu­vat polii­si- ja raja­val­von­ta-asiat. Schen­gen-sopi­muk­sen jäl­keen Suo­men Venä­jän rajan val­von­ta tapah­tuu oleel­li­sel­ta osin Viros­sa. Sitä kaut­ta tulee kai­ken­lai­sia vieraita.

  Tyl­siä asioi­ta, kuten suu­rin osa hal­lin­toa. Mut­ta hoi­det­ta­va hyvin.

 16. Median teh­vä­nä on pal­vel­la ylei­söä. Ylei­söä ei kiin­nos­ta kui­va asia vaan julk­kis­ten töp­päi­lyt ja muut sen­saa­tiot. Täs­sä mie­les­sä Aamu­leh­ti oli oikeal­la asial­la. Edel­li­sen vaa­li­kau­den kovin nimi oli Toni Hal­me (pers.). Per­suil­la näyt­tää ole­van tar­jol­la mon­ta seu­raa­jaa hänelle.

 17. Erin­omai­nen ana­lyy­si Osmol­ta. Mikä ihmeen jär­ki oli nos­taa YLE:n pää­uu­tis­ten ykkö­sai­heek­si se, kuka oli muka­na tutus­tu­mas­sa Viron raja­tur­val­li­suu­teen, vai oli­ko joku Poh­jois­mai­den Neu­vos­ton kokouksessa. 

  Mie­leen tulee vain kak­si seli­tys­tä: joku kaap­pi­per­su toi­mit­ta­ja on tajun­nut miten täl­lai­nen ilmai­nen mai­nos sataa suo­raan Hal­la-ahon laa­riin; mies on huu­ta­nut media­vai­noa jo pit­kään ja nyt se alkaa näyt­tää todel­ta kun teh­dään täy­sin tyh­jiä jut­tu­ja. Ja esi­mies­por­ras on hak­sah­ta­nut tähän mukaan. Tai sit­ten meil­lä on toi­mit­ta­jia, jot­ka ovat niin omas­sa maa­il­mas­saan että tosis­saan luu­le­vat että täy­tyy­hän kaik­kien boi­ko­toi­da Hal­la-ahoa kun se on niin paha mies, ja kun ker­ron sii­tä niin muut­kin hok­saa­vat. Todel­li­nen efek­ti on tie­tys­ti päinvastainen. 

  Ja ei, en äänes­tä­nyt per­su­ja (itse asias­sa äänes­tin Vih­rei­tä ensi ker­taa elä­mäs­sä­ni Kokoo­muk­sen sijaan) ja pidän Hal­la-ahon reto­ri­sia kei­no­ja jank­kaa­vien puo­li­to­tuuk­sien vil­je­ly­nä joka on ärsyt­tä­vää. Juu­ri sik­si veren­pai­net­ta nos­taa toi­mit­ta­jat, jot­ka anta­vat mie­hel­le ilmais­ta mainosaikaa.

 18. [Kom­ment­tia on karsittu]
  Vihas­ta kihi­se­vän toi­mit­ta­jan sylis­sä on Hal­la-ahon näköi­nen woo­doo-nuk­ke. Se on lävis­tet­ty kym­me­nil­lä sukkapuikkoilla.

  Riit­ta Jär­ven­tie kir­joit­taa omal­la nimel­lään. Hal­la-aho esiin­tyy poik­keuk­sel­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä Toh­to­ri X.

  Ja vie­lä — hie­no avaus jäl­leen Soininvaaralta!

 19. Hatun­nos­to tääl­tä­kin sinul­le Osmo! 

  Olen enti­nen vih­rei­den mie­sää­nes­tä­jä joka siir­tyi Perus­suo­ma­lai­siin. Koin jo pit­kään että puo­lue ei enää edus­ta­nut sitä rai­kas­ta uudis­tus­voi­maa poli­tii­kas­sa jota se alun­pe­rin oli ja että perus­suo­ma­lai­sil­ta löy­tyi yllät­täen vii­sai­ta mie­seh­dok­kai­ta jot­ka eivät pelän­neet nos­taa vai­kei­ta­kaan asioi­ta pöydälle. 

  Vii­mei­se­nä niit­ti­nä oli juu­ri vih­rei­den nais­ten nos­ta­ma syy­te Hal­la-ahoa koh­taan joka joh­ti sit­tem­min juma­lan­pilk­ka­tuo­mioon. Minun on vai­kea ymmär­tää mikä Vih­reis­sä meni noin pahas­ti vikaan ja vie­lä lyhyes­sä ajas­sa. Tuon jäl­keen en enää kos­kaan pys­ty anta­maan ään­tä­ni Vihreille. 

  Olen kes­kus­te­luis­sa kan­nus­ta­nut myös mui­ta empi­viä vih­rei­tä poh­ti­maan kan­to­jaan uudel­leen ja tutus­tu­maan perus­suo­ma­lai­siin ja nuo­riin jär­ki­va­sem­mis­to­lai­siin polii­tik­koi­hin kuten Osku Paja­mä­ki joil­la tun­tuu ainoi­na ole­van vil­pi­tön­tä kiin­nos­tus­ta myös Suo­men hyvin­voin­tiin ja tur­val­li­suu­teen pidem­mäl­lä tähtäimellä. 

  Joka tapauk­ses­sa miel­tä­ni läm­mit­tää näh­dä että Vih­reis­sä on vie­lä kuo­hit­se­mat­to­mia jär­ki­mie­hiä muka­na ja että sinul­la oli tolk­kua ilmoit­taa tämän vesi­la­si­myrs­kyn todel­li­nen laita.

 20. Kii­tos, Soi­nin­vaa­ra. Hal­la-aho-myl­ly­tyk­ses­tä on men­nyt jär­ki täy­sin. Upe­aa, että joku uskal­taa sanoa sen ääneen. Käsit­tä­mä­tön veto Aamu­leh­del­tä. Me ei lei­ki­tä Hal­la-ahon kans­sa, ette­hän tekään lei­ki sen kaa!

 21. Mah­ta­vaa Soi­nin­vaa­ra! Ker­ran­kin joku joka osaa kat­soa asioi­ta objek­tii­vi­ses­ti ilman, että räk­sy­te­tään suu­vaah­dos­sa. Jos muut­kin poliit­ti­set tahot osai­si­vat olla yhtä neut­raa­le­ja kuin sinä niin “per­su­jen” kan­na­tus ei oli­si lähes­kään niin suur­ta kuin se on. Pää­osa sii­tä onkin sitä, että ns. “van­hat puo­lu­eet” vähät­te­le­vät “per­su­ja” ja hei­tä äänes­tä­nei­tä. Kii­tos Soi­nin­vaa­ra. Palau­tit usko­ni Vihreisiin.

  T: Per­su­jen kannattaja

 22. Kii­tos, Soi­nin­vaa­ra. Erit­täin hyvä kir­joi­tus. Kou­lu­kiusaa­mi­nen oli­si jo aika lopet­taa leh­dis­tön taholta.

 23. Minus­ta on lii­oi­tel­tua sanoa, että sanan­va­paut­ta rajoi­te­taan kun Hal­la-ahoa hau­ku­taan sii­tä sun täs­tä, mut­ta koko kes­kus­te­lu on kyl­lä sävyl­tään mel­ko hys­tee­ris­tä. On vai­kea vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta, että kiih­koi­le­mal­la näis­tä soti­las­junt­ta­pu­heis­ta yri­te­tään täyt­tää jul­ki­suus täy­sin toi­sar­voi­sel­la koh­kaa­mi­sel­la. Näin huo­mio ei koh­dis­tui­si sii­hen, miten Krei­kal­le myön­ne­tään vakuuk­sia ja kaik­ki euro­maat lai­te­taan Krei­kal­le lai­naa anta­nei­den sak­sa­lais­ten ja rans­ka­lais­ten pank­kien maksajiksi.

  Onko joku euro­fii­li­vi­rus tar­tut­ta­nut kaik­ki suo­ma­lais­ten leh­tien pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­jat? Onko tosik­ko­mai­nen ja väri­tön euro­kie­li muut­tu­nut jul­ki­sen kes­kus­te­lun normiksi?

  Ihan älyk­käi­nä pitä­mä­ni ihmi­set yrit­tä­vät olla ymmär­tä­mät­tä junt­ta­pu­hei­ta parin rivin face­book-päi­vi­tyk­ses­sä sar­kas­mik­si. Hal­la-ahol­ta tuo oli sikä­li tie­tys­ti kovin keh­no lausu­ma, että vit­si on raa­ka ja eri­tyi­sen raa­ka se on kreik­ka­lai­sil­le, jot­ka ovat oikeas­ti kär­si­neet jun­tis­ta. Itse kui­ten­kin ymmär­rän jul­ki­suu­teen tuo­dun lausu­man poh­ja­sa­no­man tasan samak­si kuin mis­tä OS kir­joit­ti jo aiem­min: Krei­kal­la on vain huo­no­ja vaih­toeh­to­ja, ja saam­me huo­les­tu­nei­na seu­ra­ta, miten demo­kra­tia siel­lä kestää.

  Nyt kan­nat­tai­si kui­ten­kin pitää kirk­kaa­na mie­les­sä, että tämän junt­ta­koh­kaa­mi­sen ei pitäi­si antaa vai­kut­taa poli­tiik­kaan, vaan Krei­kan pitää todel­la­kin sel­vit­tää vel­kan­sa, eikä hyvää rahaa kan­na­ta kipa­ta huo­non perään. Täs­tä seu­raa Krei­kas­sa levot­to­muuk­sia, mut­ta siel­lä­kin pitää ope­tel­la elä­mään demo­kra­tian vai­kei­den asioi­den kans­sa, jot­ta soti­las­val­ta ei jää aina ainoak­si ratkaisuksi.

  Suo­mi vel­kaan­tuu itse ihan kii­tet­tä­vän rei­pas­ta tah­tia, joten sik­si­kin on syy­tä toi­voa, että fem^H^H^Hdemokraattisten sen­ti­ment­tien ja eko­no­mis­ten fun­da­ment­tien välis­tä fataa­lia spre­diä ale­taan ymmärtää.

 24. Toi­mit­ta­jat ovat mie­les­tä­ni usein itse­ään täyn­nä ole­via idioot­te­ja vail­la sen suu­rem­paa tun­te­mus­ta yhteis­kun­nal­li­sis­ta mekanismeista:

  Onnek­si on kan­sa­lais­jour­na­lis­mi jol­la ei ole tuol­lai­sia rasit­tei­ta. Esi­mer­kik­si Uudes­sa Suo­mes­sa voi seu­ra­ta kuin­ka ver­tai­sar­vioin­ti nos­taa kirk­kaim­mat aja­tuk­set, var­mim­mat fak­tat ja ja toteu­tus­kel­poi­sim­mat paran­nusi­deat pinnalle.

  Jan­ne, ihan sama mul­le, mut­ta kun­nioi­tuk­ses­ta sem­mois­ta nos­tal­gis­ta käsit­tä kuin tosi­asiat koh­taan: Vih­reät nai­set eivät teh­neet riko­sil­moi­tus­ta Hal­la-ahon juma­lan­pil­kas­ta, vaan ihan eri kir­joi­tuk­ses­ta jon­ka he tul­kit­si­vat yllyt­tä­vän rais­kaa­maan vih­rei­tä naisia.

 25. Joo olen var­maan koh­tuu­ton. Mua alkaa vaan nyp­piä tämä media­kri­tiik­ki jota on enem­män kuin mediaa…

  Ei voi mitään. Toi­mit­ta­jat teke­vät sen itse.
  Median (sisäl­lön) puut­tees­ta ei voi syyt­tää kritiikkiä.

  Minus­ta näyt­tää kovas­ti sil­tä, että ilmei­ses­ti kaik­ki muut kuin toi­mit­ta­jat ja medias­sa muka­na ole­vat näke­vät, mis­sä on vikaa, ja kun tätä yri­te­tään jou­kol­la sin­ne nor­sun­luu­tor­niin huu­taa, saa­daan vas­tauk­sek­si yli­mie­li­syyt­tä, valeh­te­lua, pro­pa­gan­daa ja iltapäivälehtip.skaa.

 26. Asial­li­nen kir­joi­tus. Hyvä että jol­la­kul­la on sel­kä­ran­kaa sanoa ääneen se min­kä kaik­ki (?) näkevät. 

  En äänes­täi­si Hal­la-ahoa enkä mui­ta­kaan perus­suo­ma­lai­sia kos­ka hei­dän lin­jauk­sis­saan on joi­ta­kin asioi­ta jois­ta en voi olla samaa miel­tä, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta on pak­ko myön­tää että joi­den­kin toi­mit­ta­jien ja (eri­tyi­ses­ti sos.dem) polii­tik­ko­jen har­joit­ta­ma tahal­li­nen vää­ri­nym­mär­tä­mi­nen, kär­jis­tä­mi­nen ja demo­ni­soin­ti alkaa ole­maan nau­ret­ta­vaa. Esi­mer­kik­si HS:ien esi­mie­hen Sami Sil­lan­pään kir­joi­tus joi­tain päi­viä sit­ten oli puh­das­ta perus­suo­ma­lai­siin ja hei­dän äänes­tä­jiin­sä koh­dis­tu­vaa “viha­pu­het­ta”.

  Dema­rei­den motii­vit ovat ymmär­ret­tä­viä kos­ka PS vie äänes­tä­jiä hei­dän perin­tei­ses­tä kan­nat­ta­ja­kun­nas­taan, mut­ta mikä mah­taa olla toi­mit­ta­jien moti­vaa­tio näi­hin lynkkaustalkoisiin?

 27. Odel­le: Minä toi­von, että raja­val­von­ta kiin­nos­taa mui­ta­kin kan­san­edus­ta­jia kuin hal­lin­to­va­lio­kun­nan puheenjohtajaa.

 28. Hyvä ano­nyy­mi, jos nämä media­krii­ti­kot nyt vaik­ka alka­jai­sik­si hah­moit­tai­si­vat mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sen ja uutis­kir­joi­tuk­sen eron, leh­dis­sä on kum­pia­kin toi­mit­ta­jien kir­joit­ta­mi­na. Esi­mer­kik­si jos Pork­ka­lan Päi­vä­leh­den toi­mit­ta­ja kir­joit­taa Mitä söin tänään ‑pals­tal­laan että mäm­mi mais­tuu pahal­le, niin tämä ei ole uuti­nen jos­sa ker­ro­taan että mäm­mi on pahaa, leh­den viral­li­nen kan­ta tai media­sa­la­liit­to mäm­min­tuo­tan­toa vastaan.

  Minus­ta medi­aa saa ja pitää kri­ti­soi­da, mut­ta saa sil­tä krii­ti­kil­tä­kin odot­taa jotain tasoa. Nau­ret­ta­vuuk­siin tämä menee kun joka iki­nen ikä­vä jut­tu kui­ta­taan koh­teen tahol­ta sil­lä että noi vaan vihaa mua, tai kun sii­tä että leh­ti kir­joit­taa jotain jos­ta itse on eri miel­tä vede­tään joh­to­pää­tös että se on nii­den tois­ten puo­lel­la. Auto­maat­ti­ses­ti ilman sen kum­mem­pia perus­tei­ta, ikään kuin oli­si joten­kin itses­tään­sel­vää että ko. koh­tees­sa ei voi olla mitään vikaa. Per­sut ja nui­vat eivät ole tie­ten­kään ainoi­ta täs­sä suh­tees­sa, mut­ta har­vi­nai­sen herkkänahkaisia.

 29. Mah­dol­li­ses­ti folio­pi­poi­suut­ta­ni en ole voi­nut vält­tyä vai­ku­tel­mal­ta että nyt käy­dään jotain lopun ajan tais­te­lua sii­tä pys­tyy­kö media enää perin­tei­ses­sä mie­les­sä nostamaan/pudottamaan yksit­täi­siä poliit­ti­sia vaikuttajia.

  Edel­li­set kun­nal­lis­vaa­lit osoit­ti­vat että suo­ra vies­tin­tä (ohi perin­tei­sen median) on nousevalle(kin) pai­kal­lis­po­lii­ti­kol­le optio, ja edus­kun­ta­vaa­lit vah­vis­ti­vat tämän myös val­ta­kun­nan­po­li­tii­kas­sa. Tämä on tie­tys­ti myrk­kyä maa­kun­ta­leh­tien sat­raa­peil­le ja myös val­ta­kun­nal­li­sen leh­dis­tön sidosryhmille.

  Aamu­leh­den tem­paus on nykys­tan­dar­deil­la jon­kin­lai­nen poh­ja­no­tee­raus, mut­ta toi­saal­ta ei Hel­sin­gin Sano­mien ja pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tion­kaan väli­nen suh­de taka­vuo­si­kym­me­nil­tä oikein kes­tä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua. Hal­la-aho ver­tau­tuu hyvin taka­vuo­sien Tuu­re Jun­ni­lan ja Georg C. Ehrn­roo­tin kal­tai­siin toi­si­na­jat­te­li­joi­hin, sil­lä ero­tuk­sel­la että leh­dis­tön ase­ma jul­ki­suu­den por­tin­var­ti­ja­na on oleel­li­ses­ti heikompi.

  Demo­kra­tian uskot­ta­vuu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää että Hal­la-aho voit­taa tämän vas­tak­kai­na­set­te­lun jot­ta Suo­mes­sa­kin pääs­tään laa­jem­mal­ti laa­duk­kaa­seen objek­tii­vi­seen jour­na­lis­miin ja toi­mit­ta­jien hen­ki­lö­koh­tai­set agen­dat siir­ty­vät val­ta­me­dias­ta blo­gei­hin jon­ne ne parem­min kuuluvat.

 30. Eri­koi­nen tapaus tämä huip­pu­kou­lu­tet­tu Jus­si Hal­la-aho, slaa­vi­lais­ten kiel­ten toh­to­ri, nimi­kai­ma­na mel­kein kuin kir­jai­li­ja Juha­ni Aho, joka myös asui samal­la Arm­fel­tin­tiel­lä Etelä-Helsingissä. 

  Ja puhuu­kin kuin oikeis­to­ra­di­kaa­li: pans­sa­rit kadulle!

  Aito-eira­lais­ten kan­nal­ta lois­to­tyyp­pi: aset­tuu rasis­tik­si tois­ten puo­les­ta, ettei huo­mat­tai­si ‘aito­jen’ pel­kää­vän maa­han­muut­ta­jien las­ten pilaa­van hei­dän val­koi­hois­ten koulunsa. 

  Kun slaa­vi­lais­ten kiel­ten toh­to­ri vähän töräyt­tää, niin kuul­los­taa Mos­ko­van tyk­kien jylinältä!

 31. Kun YLE:n esit­tä­mä väi­te näi­den nel­jän dema­rin pois­jään­nin syys­tä Hal­la-Ahon valio­kun­nan excur­sio- ja kick off ‑mat­kal­ta Tal­lin­naan on tuo­tu jul­ki­suu­teen noin­kin voi­mak­kaas­ti, pitäi­si nyt kui­ten­kin tut­kia kun­kin dema­rin pois­sao­lon syy mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Eihän työ­elä­mäs­sä­kään olla pois uuden orga­ni­saa­tion kick off:ista tai muus­ta me-hen­gen nostattamistilaisuudesta. 

  Kovas­ti pro­tes­til­ta tämä dema­rien käy­tös vai­kut­taa nyt kun aja­tus on hei­tet­ty ilmaaan. Mikä­li pro­tes­ti osoit­tau­tuu­kin todek­si, on tapaus sil­loin tavan­omais­ta työ­paik­ka­kiusaa­mis­ta, jos­sa yksi­lö eris­te­tään siten, että hän­tä ei infor­moi­da eikä hänen kans­saan työs­ken­nel­lä samoin kuin mui­den. Sen sijaan sano­taan kyl­lä aamul­la “huo­men­ta”, mut­ta muu­ten pide­tään myk­kä­kou­lua. — ts. ko. dema­rit eivät sovi työyhteisöön -

 32. Kir­joi­tin Hesa­rin verk­ko­kes­kus­te­luun kom­men­tin otsi­kol­la: Soi­nin­vaa­ra kään­si takin, mut­ta sitä ei jos­tain syys­tä jul­kais­tu seu­raa­vas­sa keskustelussa:
  http://www.hs.fi/keskustelu/aihealue/Politiikka/ketju/6188950/?viesti=6189143#entry_6189143

  Itse kom­ment­ti­ni meni suun­nil­leen seuraavasti.

  Kään­si­kö takin vai ei? Ehkä se ei ole oleel­lis­ta­kaan, vaan oleel­li­nen asia on mie­les­tä­ni se mitä Soi­nin­vaa­ran blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa luki. Käsi­tin Soi­nin­vaa­ran olleen huo­lis­saan Aamu­leh­den yri­tyk­ses­tä vai­kut­taa demo­kraat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon. Toi­mit­ta­jien teh­tä­vä on tie­tys­ti ide­aa­lia­se­tel­mas­sa jakaa tie­toa poliit­ti­sis­ta pää­tök­sis­tä, etsiä tul­kin­to­ja polii­tik­ko­jen puheil­le ja antaa ääni kri­tii­kil­le, mut­ta toi­mit­ta­jien roo­li ei sai­si ehkä puo­lue­leh­tiä lukuu­not­ta­mat­ta jos nii­tä­kään olla ohjaa­mas­sa demo­kraat­ti­sin vaa­lein valit­tu­jen päät­tä­jien toimintaa.

  Vali­tet­ta­vas­ti en aivan sana­tar­kas­ti muis­ta Hesa­rin kes­kus­te­lui­hin kir­joit­ta­maa­ni vies­tiä, mut­ta oleel­li­nen asia tuos­ta käy ilmi.

 33. Kuten näis­tä kom­men­teis­ta­kin näkee, Soi­nin­vaa­ra onnis­tui pur­ka­maan ste­reo­ty­pi­sia juok­su­hau­ta-ase­tel­mia, jois­sa toi­sel­la puo­lel­la ole­va vihol­li­nen on aina vää­räs­sä ja jokai­nen tilai­suus vihol­li­sen nujer­ta­mi­sek­si käytetään.

  Suo­ra­sel­käi­syyt­tä ja itse­näis­tä älyä osoit­taa, että pys­tyy tilan­teen vaa­ties­sa myös tuke­maan poliit­tis­ta vas­tus­ta­jaan­sa. Suu­rin osa ihmi­sis­tä tun­tuu unoh­ta­van sel­kä­ran­kan­sa sekä älyn­sä kun kyse on “vihol­li­sis­ta”.

  Eten­kin hal­la-aho­lai­sil­le tämä on myös haas­te, ehkä hei­dän­kin oli­si syy­tä vähän avar­taa ajat­te­lu­aan “vihol­li­si­aan” kos­kien, kuten Soi­nin­vaa­ra esi­mer­kil­lään näytti?

  Aamu­leh­del­tä tosi­aan käsit­tä­mä­tön­tä toi­min­taa: onko tosi­aan median teh­tä­vä TEHDÄ poli­tiik­kaa vai uuti­soi­da siitä?

 34. Kun nyt pon­nek­kaas­ti väi­tät, että kyse ei ollut dema­rei­den pro­tes­tis­ta, niin vas­taap­pa tähän:

  Yksi dema­ri jäi pois eilis­ten YLEn tv-uutis­ten mukaan sik­si, kos­ka hän osal­lis­tui enti­sen työ­nan­ta­jan­sa jär­jes­tä­mään seminaariin.

  Onko tuo tosi­aan päte­vä syy olla hoi­ta­mat­ta nykyi­siä työtehtäviään?

  Teko­syy se on, ja vie­lä täy­sin ilmi­sel­vä sellainen.

  1. juge
   Tähän asti kan­san­edus­ta­jia on syy­tet­ty lii­as­ta mat­kai­luin­nos­ta, miten se nyt yhtäk­kiä on kään­ty­nyt toisinpäin?

 35. tpyy­luo­ma,

  Ehkä hie­man innos­tuin lii­kaa, kos­ka on ole­mas­sa myös hyviä toi­mit­ta­jia ja sur­kei­ta kan­sa­lais­toi­mit­ta­jia. Onnek­si ei ole pel­koa jou­tua toi­mit­ta­jien vai­non koh­teek­si, jos ei sit­ten ota huo­mioon mie­les­tä­ni suh­tee­ton­ta sen­suu­ria näen­näi­ses­ti vapaas­sa verkkokeskustelussa.

 36. Suo­ra­sel­käi­syyt­tä ja itse­näis­tä älyä osoit­taa, että pys­tyy tilan­teen vaa­ties­sa myös tuke­maan poliit­tis­ta vastustajaansa. 

  Minus­ta Ode tuki hal­lin­to­va­lio­kun­taa sekä kan­san­edus­tus­lai­tok­sen periaatteita. 

  Hen­ki­löt ovat sivuseikka.

  Olen aiem­min­kin sano­nut, että ihan sama vaik­ka tuon toi­mi­kun­nan pj oli­si Kike Elomaa. 

  Eikö myös vas­tak­kai­na­set­te­lu per­su­jen ja vih­rei­den välil­lä, näi­den puo­luei­den näke­mi­nen tois­ten­sa vas­ta­koh­ti­na, ole osit­tain perua vii­me kun­nal­lis­vaa­lien ajal­ta, kun puo­luei­den kan­na­tus oli tasois­sa, ja luo­tiin taisteluasetelma.

 37. en ole luke­nut moi­sia mat­kus­tus­kri­tiik­ke­jä pait­si reis­su­ma­ran yhtey­des­sä kau­an sitten.

  Mut­ta toi­saal­ta onhan se kaik­kien etu, jos dema­rit boi­ko­toi­vat edus­kun­nan työ­tä. Boi­ko­toi­si­vat vähän laajemmin.

 38. Nyt täs­tä Jär­ven­tien kolum­nis­ta on tul­lut Aamu­leh­den pää­kir­joi­tus ja Aamu­leh­den viral­li­nen kan­ta, vaik­ka täs­sä­kin ket­jus­sa on jo huo­mau­tet­tu, että kysees­sä oli kolum­ni. Tuol­la samai­sel­la kolum­ni­pai­kal­la on ennen­kin kir­joi­tet­tu vaik­ka mitä.

  Kir­joit­ta­ja oli kui­ten­kin vain leh­den kolum­nis­ti, ei edes vakitoimittaja.

  Seu­raa­van päi­vän kyse­ly valio­kun­nan jäse­nil­tä ei otta­nut leh­den suun­nal­ta kan­taa asi­aan. Toki nos­tat­ti aivan yli­suu­rek­si nous­seen jutun taas otsikoihin.

 39. Alkai­si­vat­ko­han ihmi­set pik­ku hil­jaa huo­ma­ta, ettei kan­na­ta uskoa mitään muu­ta­kaan, mitä media Hal­la-ahos­ta uutisoi.

  Lähes kaik­ki uuti­set Hal­la-ahos­ta vii­mei­sen kol­men vuo­den aika­na ovat olleet aina­kin jos­sain mää­rin vää­ris­te­le­viä. Kom­ment­ti­pals­toil­ta ja mie­hen omis­ta teks­teis­tä löy­tyy sit­ten se pii­lo­tet­tu totuus.

  Täs­sä on samal­la men­nyt usko medi­aan muu­ten­kin. Aika tsek­kos­lo­va­kia­lai­nen olo on nykyään.

 40. Tuli­pa tuos­sa mie­leen, että mitä me oikeas­taan teem­me Edus­kun­nal­la, jol­la ei ole muu­ta teke­mis­tä kuin vii­la­ta pilk­kua Hal­la-Ahon sanomisista ?

  Hal­vem­paa oli­si, jos lope­te­taan koko kan­sa­lais­ten kan­nal­ta tar­pee­ton lai­tos ja jokai­nen edus­ta­ja voi jat­kaa pil­kun vii­laus­ta esim Suomi24 sivuilla ?

  Jos oikeal­la työ­pai­kal­la työ­ai­ka käy­tet­täi­siin pil­kun pyö­ri­tyk­seen niin ovi kävi­si nopsaan

 41. Haluan kiit­tää Soi­nin­vaa­raa rehel­li­ses­tä ja nk. mies­mäi­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta. Jos tei­dän­lai­sia vih­rei­tä oli­si enem­män niin ken­ties puo­lu­een­ne kan­na­tus oli­si nykyis­ta huo­mat­ta­vas­ti korkeampi.

 42. Valp­pail­le kan­sa­lai­sil­le saa­daan­kin mai­nio kan­san­hu­vi ryh­tyä val­vo­maan, että valio­kun­tien jäse­net var­mas­ti käy­vät valio­kun­tien mat­koil­la saa­mas­sa kal­li­sar­vois­ta oppia. Tänään Jou­ni Back­man mai­nit­si maik­ka­ril­la, että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kaik­ki perus­suo­ma­lai­set jäse­net oli­vat olleet pois­sa valio­kun­nan vie­rail­les­sa Tuk­hol­mas­sa. Ei muu­ta kuin tar­kat pois­sao­lo­pe­rus­te­lut syy­niin ja tuli­ki­ven­kat­kuis­ta palau­tet­ta näil­le Hel­sin­gin her­roil­le ja rouville!

  Mikä­li aikaa jää, niin voi alkaa vah­tia, että kaik­ki koti­kun­nan kun­nal­lis­po­lii­ti­kot muis­ta­vat käy­dä lau­ta- tai joh­to­kun­tien­sa ulko­maan­reis­suil­la ja naut­ti­vat vie­lä vähin­tään nor­maa­lit ruo­ka­juo­mat, että vie­rus­ka­ve­rei­hin tulee var­mas­ti tutustuttua.

 43. Poliit­ti­nen vai­no sai­si jo luvan lop­pua! Minul­le ja monel­le on tul­lut sel­väk­si, että Suo­men poli­tii­kan kes­kiös­sä hää­rää­vät taval­li­sen naii­vit ihmiset. 

  Soi­nin­vaa­ran edus­ta­maa objek­tii­vis­ta laa­tu­jour­na­lis­mia perään­kuu­lu­tan myös toi­mit­ta­ja­kun­nal­ta. Olen surul­li­nen viha­jour­na­lis­mis­ta, olen surul­li­nen demo­kra­tian hal­vek­sun­nas­ta. Hal­la-Aho edus­taa demo­kra­ti­aa, totisesti.

  Ps.entinen vih­reä ja kan­sa­lais­palk­kaa kan­na­tan edelleen

  Osmon kan­na­no­tot voi­si­vat toi­mia kes­kus­te­lu­na­vauk­se­na suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen kult­tuu­rin tervehdyttämiseksi…

 44. Sep­po Korp­poo: “Sen sijaan pitää ottaa ruk­ka­set käteen ja hank­kia maa­han uusia työ­paik­ko­ja ja inves­toin­te­ja. Nii­tä ei Hal­la-aho­ja epä-älyl­li­ses­ti demo­ni­soi­mal­la saada.”

  Mon­ta­ko työ­paik­kaa älyl­li­nen Hal­la-aho on luo­nut? Ei ole ruk­ka­sia näky­nyt hänelläkään.

 45. Pek­ka Taipale
  Ihan älyk­käi­nä pitä­mä­ni ihmi­set yrit­tä­vät olla ymmär­tä­mät­tä junt­ta­pu­hei­ta parin rivin face­book-päi­vi­tyk­ses­sä sarkasmiksi. 

  Pitää nyt erot­taa kak­si eri tapaa suh­tau­tua nega­tii­vi­ses­ti Hal­la-ahon lausu­maan. Ensim­mäi­nen on tie­ten­kin tahal­li­nen tai taha­ton vää­ri­nym­mär­rys, toi­nen taas kiu­kus­tu­mi­nen sii­tä, että eikö toh­to­ris­ta­son mies yksin­ker­tai­ses­ti tajua lopet­taa type­ryyk­sien möläyt­te­lyä. Tämä kun ei ole ensim­mäi­nen ker­ta kun Jus­si möläyt­te­lee idioot­ti­mai­suuk­sia tai kan­san­edus­ta­jal­le sopi­mat­to­mia höpinöitä.

  Ja ei kai koko perus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mä voi kol­lek­tii­vi­ses­ti ymmär­tää vää­rin yhtä omis­ta ääniharavistansa?

  Hal­la-aho on teh­nyt kaik­ken­sa sen eteen, että hänet lyn­kat­tai­siin jul­ki­ses­ti ensim­mäi­seen mah­dol­li­seen tar­peek­si höl­möön lausun­toon. Nyt kun se tapah­tui, on ihan tur­ha itkeä, tämä kun on ollut tulos­sa kokoa­jan. Mies on leik­ki­nyt tulel­la ja venyt­tä­nyt rajo­ja ja vie­lä­pä ihan tur­haan, kun vaa­lien jäl­keen ja hal­li­tuk­sen syn­nyt­tyä ei ole ollut enää mitään jär­jel­lis­tä syy­tä provosoida.

  Tyh­myy­des­tä sako­te­taan, sen on saa­nut Hal­la-aho­kin huomata.

 46. No jopas on, jos valio­kun­nan kes­kus­te­luis­ta ei sai­si “kie­liä ulko­puo­li­sil­le”. Minun ymmär­tääk­se­ni siel­lä ollaan kan­saa edus­ta­mas­sa ja jo on kum­ma, jos nii­tä asioi­ta sit­ten pitää salas­sa hoi­del­la. Län­si­mains­ta demo­kra­ti­aa vai­ko venä­jän­val­lan perin­tei­den vaalintaa? 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 47. Sylt­ty, minä kyke­ni­sin oikein hyvin ymmär­tä­mään, jos pää­kir­joi­tus­si­vu­jen kolum­nis­tit pahek­sui­si­vat sitä, että Hal­la-aho kir­joit­ti jun­tas­ta sar­kas­ti­sel­la taval­la, joka louk­kaa kreik­ka­lai­sia. Niin­hän se louk­kaa. Hal­la-aho on kir­joi­tuk­sis­saan usein ilkeä ja täs­sä hän oli ilkeä kreikkalaisille.

  Mut­ta kun niin ei enim­mäk­seen kir­joi­te­ta. Sen sijaan tois­tel­laan tois­te­le­mas­ta pääs­tyä tätä outoa kuvio­ta, jos­sa ilmi­sel­vä ilkeä sar­kas­mi ote­taan muka­mas tosis­saan kun perus­suo­ma­lai­set ovat muka­mas jotain “äärioi­keis­toa”. Ja tämä tou­ho­tus syö pals­ta­ti­laa sil­tä, että voi­tai­siin oikeas­ti miet­tiä, miten euro­krii­siin reagoidaan.

 48. Kale­vi Kämä­räi­nen: kyl­lä minus­ta on ihan pai­kal­laan, että valio­kun­nis­sa ja muis­sa edus­kun­nan ker­hois­sa on välil­lä myös luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­lu­ja, jois­sa asioi­ta poh­di­taan niin että kaik­kea ei tar­vit­se repos­tel­la jul­ki­suu­des­sa. Kun ottaa huo­mioon, min­kä­lai­sia älyn­vä­läyk­siä eri­tyi­ses­ti ammat­ti­jour­na­lis­tit ovat hil­jat­tain pals­toil­laan esi­tel­leet, pidän jär­ke­vä­nä pyr­ki­mys­tä välil­lä kes­kus­tel­la ja vaih­taa aja­tuk­sia tur­vas­sa moiselta.

 49. Mikäs se oli­kaan se Hal­la-ahon kuo­hut­ta­va facebook-postaus?

  Yksin­ker­tai­nen tosia­sia­han on, että demo­kra­tia (= vaa­lit) estää mitä tahan­sa poliit­tis­ta hal­li­tus­ta ryh­ty­mäs­tä mihin­kään sel­lai­siin toi­miin, joil­la *oikeas­ti* oli­si mitään vai­ku­tus­ta Krei­kan konkurssitalouteen.

  Juu­ri nyt Kreik­kaan tar­vit­tai­siin soti­las­junt­ta, jon­ka ei tar­vit­si­si välit­tää suo­sios­taan ja joka voi­si pan­na lak­koi­li­jat ja mel­la­koi­jat kuriin panssarivaunuilla”

  Tuol­lai­sen löy­sin Hesa­rin sivuilta.

  En suo­raan sanot­tu­na ymmär­rä, mik­si tuol­lai­ses­ta pos­tauk­ses­ta nousee kau­hea älämölö.

  Eikö se ole sel­vä asia, että demo­kraat­ti­ses­sa pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mäs­sä on äärim­mäi­sen vai­kea teh­dä sääs­tö­jä. Saa­ti­ka sit­ten nii­tä sääs­tö­jä, joi­ta Krei­kal­ta vaaditaan.

  Nuo Krei­kan sääs­töt Suo­meen tuo­tu­na tar­koit­tai­si­vat käy­tän­nös­sä kaik­kien tulon­siir­to­jen lak­kaut­ta­mis­ta ja vie­lä jota­kin sen päälle.

  Taan­noin Päi­vi Räsä­nen ehdot­ti, että voi­tai­siin vähän rajoit­taa sub­jek­tii­vis­ta päi­vä­hoi­to-oikeut­ta siten, että koto­na ole­vat van­hem­mat voi­si­vat pitää lap­si­aan jul­ki­ses­sa ja usein heil­le ilmai­ses­sa päi­vä­hoi­dos­sa vain puo­li päi­vää nykyi­sen koko­päi­vän sijasta.

  Ehdo­tuk­sen vai­ku­tuk­set oli­si­vat olleet asiak­kaal­le todel­la mini­maa­li­set ja sen avul­la aina­kin suu­rem­mat kau­pun­git oli­si­vat saa­neet aivan todel­li­sia sääs­tö­jä kun oli­si­vat pys­ty­neet jär­jes­te­le­mään päi­vä­hoi­toa pariin vuo­roon joi­den­kin las­ten osalta.

  No, demo­kraat­ti­nen pää­tök­sen­to­ko tei­la­si tämän esi­tyk­sen suo­ral­ta kädel­tä, kos­ka esi­tys tuli KD:n edus­ta­jal­ta ja hänel­lä pitää sil­loin olla ketun­hän­tä kai­na­los­saan. Räsä­nen edus­ti kuu­lem­ma vain koko­per­hei­tä ehdo­tuk­sen­sa kanssa:)

  Suo­mes­sa ei onnis­tu pie­nin­kään sääs­tä­mi­nen ilmi­sel­vis­sä asiois­sa ilman sotilasjunttaa. 

  Miten se voi­si onnis­tua Krei­kas­sa, jos­sa puhu­taan aivan eri mit­ta­kaa­van asioista?

 50. Minus­ta medi­aa saa ja pitää kri­ti­soi­da, mut­ta saa sil­tä krii­ti­kil­tä­kin odot­taa jotain tasoa. Nau­ret­ta­vuuk­siin tämä menee kun joka iki­nen ikä­vä jut­tu kui­ta­taan koh­teen tahol­ta sil­lä että noi vaan vihaa mua, tai kun sii­tä että leh­ti kir­joit­taa jotain jos­ta itse on eri miel­tä vede­tään joh­to­pää­tös että se on nii­den tois­ten puo­lel­la. Auto­maat­ti­ses­ti ilman sen kum­mem­pia perus­tei­ta, ikään kuin oli­si joten­kin itses­tään­sel­vää että ko. koh­tees­sa ei voi olla mitään vikaa.

  Tot­ta­kai. Mut­ta tuol­le­kin on monel­la tahol­la syyn­sä. Kun ker­ran enim­mäk­seen ansiot­ta hau­ku­taan, niin se vähäi­nen asial­li­nen­kin kri­tiik­ki alkaa aivan oikeas­ti näyt­täy­tyä saman ajo­jah­din ja panet­te­lu­kam­pan­jan osalta.

  Sitä pait­si tuo on höl­möä kri­tiik­kiä nor­mi­kan­sa­lai­sia koh­taan nyky­ti­lan­tees­sa, jos­sa älyk­kääm­pi­kään kan­san­osa tai toi­mit­ta­jat­kaan, joi­den pitäi­si kui­ten­kin olla kriit­ti­sen luke­mi­sen ammat­ti­lai­sia, eivät tuo­ta tun­nu osaa­van. Sen ver­ran hur­jaa vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä sitä jat­ku­vas­ti näkee. Ja se näyt­tää täy­sin tahalliselta.
  Vaih­toeh­to tahal­li­suu­del­le on se, että meil­lä on ihan vää­rää ja kai­kin puo­lin ammat­ti­tai­do­ton­ta sekä ennen kaik­kea aivan lii­an type­rää poruk­kaa medias­sa sekä “sisäl­töä” tuot­ta­mas­sa että muu­ten vain puhumassa.

 51. Mon­ta­ko työ­paik­kaa älyl­li­nen Hal­la-aho on luo­nut? Ei ole ruk­ka­sia näky­nyt hänelläkään.”

  Näyt­tää­hän tuo Hal­la-Aho työl­lis­tä­vän puo­li Edus­kun­taa, mon­ta minis­te­riä ja sato­ja toimittajia.
  Koh­ta var­maan juris­te­ja­kin ja oikeusoppineita

 52. Mut­ta toi­saal­ta onhan se kaik­kien etu, jos dema­rit boi­ko­toi­vat edus­kun­nan työ­tä. Boi­ko­toi­si­vat vähän laajemmin.

  Ei auta. Sin­ne jää puo­len­tois­ta sataa muu­ta. Pit­käl­ti mui­den kuin dema­rei­den työn jäl­kiä­hän täs­sä nyt per­suis­sa käsit­tääk­se­ni ihastellaan.

  Ensim­mäi­nen on tie­ten­kin tahal­li­nen tai taha­ton vää­ri­nym­mär­rys, toi­nen taas kiu­kus­tu­mi­nen sii­tä, että eikö toh­to­ris­ta­son mies yksin­ker­tai­ses­ti tajua lopet­taa type­ryyk­sien möläyt­te­lyä. Tämä kun ei ole ensim­mäi­nen ker­ta kun Jus­si möläyt­te­lee idioot­ti­mai­suuk­sia tai kan­san­edus­ta­jal­le sopi­mat­to­mia höpinöitä.

  Nyt aina­kin 90% “kri­tii­kis­ta” on edel­lis­tä muo­toa. Joko se on sel­väs­ti tahal­lis­ta tai sit­ten Suo­mes­sa on rikol­li­sen kor­kea jul­ki­nen typeryys.

  Möläyt­te­ly taas ei ole niin paha asia. Tai kai­pa se muu­ten oli­si, mut­ta kun sitä kaik­ki minis­te­ri­ta­soa ja kor­keim­pia vir­ka­mie­hiä myö­ten tun­tu­vat jat­ku­vas­ti har­ras­ta­van. Hal­la-ahon kun­niak­si on sanot­ta­va, että tyy­li on sama kuin ennen kan­san­edus­ta­juut­ta, eli kyse ei ole ase­man tuo­mas­ta uutuu­des­ta. Her­ran elkei­tä tun­tuu kovin monel­le nimit­täin tarttuvan.

  Ei ole mitään syy­tä ero­tel­la tätä möläy­tys­tä, joka menee ehkä pikem­min­kin paki­nan puo­lel­le, mui­den jul­ki­sis­ta kan­na­no­tois­ta. Eten­kään nyt, kun meil­lä media oikein odot­taa teko­syy­tä käy­dä per­su­jen kimp­puun — teke­vät väki­sin kär­pä­ses­tä här­kä­sen. Mene­vät oikein ulko­mai­ta myö­ten kan­te­le­maan ja vää­ri­nym­mär­tä­mään. Ulko­mai­nen media taas on kie­li­muu­rin takia suo­ma­lai­sen tahal­li­sen vää­ri­nym­mär­tä­mi­sen varassa.

  Luu­len että mie­li­pi­tee­si jyrk­kyyt­tä kas­vat­taa se, ettet vain pidä möläyt­te­li­jäs­tä. Muil­le oli­sit saman suo­nut — ken­ties moninkertaisesti.

 53. Luu­len että mie­li­pi­tee­si jyrk­kyyt­tä kas­vat­taa se, ettet vain pidä möläyttelijästä.

  Pidin ennen, en pidä enää, juu­ri­kin noi­den möläyt­te­lyi­den takia. Tak­ki on kään­ty­nyt tämän vuo­den puolella.

  Kan­nat­tas Jus­sin vähän miet­tiä tätä­kin. Jos ei pidä mie­hen möli­nöis­tä, se ei todel­la­kaan tar­koi­ta sitä että oli­si aina pitä­nyt Hal­la-ahoa idioot­ti­na tai että ei oli­si suu­rim­mak­si osak­si samaa miel­tä mones­ta asiasta. 

  Minun mie­les­tä­ni kanan­edus­ta­ja Jus­si Hal­la-ahol­ta vain odo­te­taan täy­sin eri­lais­ta käy­tös­tä kuin polee­mi­sel­ta blo­gi­kir­joit­ta­ja-Hal­la-ahol­ta. Ei mies voi aina juos­ta tuon “minä­hän vain kir­joi­tan kärjistetysti”-puolustelun taak­se piiloon.

  Toki hom­ma­lai­set ovat aina innois­saan kun joku sanoo nee­ke­ri tai moku­tus on hanu­ris­ta. Hir­vi­saa­ri­kin vain todis­ti oman junt­tiu­ten­sa lap­sel­li­sel­la pur­kauk­sel­laan mediasta. 

  Miten täm­möi­sis­tä ihmi­sis­tä voi­si kos­kaan tul­la minis­te­rei­tä? Nämä kave­rit var­maan veis­te­li­si­vät homo­vit­se­jä viral­li­sel­la ruotsinvierailulla.

  Pek­ka Taipale
  perus­suo­ma­lai­set ovat muka­mas jotain “äärioi­keis­toa”.

  Kyl­lä perus­suo­ma­lai­sis­sa on myös äärioi­keis­to­lai­sia. Esi­mer­kik­si Suo­men Sisua voi pitää kyl­lä äärioi­keis­to­lai­si­na samal­la taval­la kuin kom­mu­nis­te­ja pide­tään ääri­va­sem­mis­to­lai­si­na (huom. kaik­ki äärioi­keis­to­lai­set eivät ole nat­se­ja eikä kom­mu­nis­tit stalinisteja).

  Jos olet suo­ma­lai­nen äärioi­keis­to­lai­nen, ketä äänes­tät? Ei ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin persut. 

  Mut­ta perus­suo­ma­lai­set eivät kui­ten­kaan puo­lu­ee­na ole äärioi­keis­toa, hehän ovat sel­keäs­ti kon­ser­va­tii­vis­ta vasem­mis­toa. Mut­ta puo­lu­ee­seen kuu­luu myös tuo­kin sak­ki samal­la taval­la kuin kokoo­muk­seen kuu­luu ne äärim­mäi­sen kovat wahl­roo­si­lai­set markkinatalousmiehet. 

  Suo­mes­sa on tapa­na hys­sy­tel­lä omia asioi­ta, oli­pa se sit­ten omaan lem­pi­puo­lu­ee­seen pesiy­ty­nyt ongel­ma­po­ruk­ka, moni­kult­tuu­ri­suus, väki­val­lan­te­ki­jöi­den ihon­vä­ri tai lak­ko­jen aiheut­ta­mat työ­paik­ko­jen siir­ty­mi­nen ulkomaille.

 54. Aika vapaat tuu­let puhal­taa, jos tääl­lä saa kek­siä toi­mit­ta­jal­le gyne­ko­lo­gi­sen diag­noo­sin ja puoluekannan.

 55. Turk­ka.
  Mitä kir­joi­tus­ta tar­koi­tat. Olen ulko­maan­mat­kan takia jou­tu­nut hyväk­sy­mään näi­tä kom­mu­ni­kaat­to­ril­la, ja jotain on voi­nut jää­dä havaitsematta.
  Hyvä, löy­tyi. Kom­ment­tia on siistitty. 

 56. Lou­e­ka­ri tar­koit­taa var­maan tätä:
  Evert The Neve­Rest kir­joit­ti 22.9.2011 kel­lo 11:05
  “Dema­ri­toi­mit­ta­ja Riit­ta Järventie…”

  En tie­dä onko Jär­ven­tie dema­ri. Ylei­ses­ti ottaen paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­mät tie­dot hen­ki­löis­tä, sem­min­kin jos ne ovat louk­kaa­via tai arka­luon­tei­sia, ovat minun käsit­tääk­se­ni jul­kai­si­jan eli Oden vas­tuul­la juri­di­ses­ti, eli itse­ku­kin voi­si vähän miet­tiä mitä kir­joit­taa. Joku oikeus­op­pi­neem­pi korjatkoon.

  Mut­ta tuo ala­pää­jut­tu meni kyl­lä mul­ta­kin ohi.

 57. Samaa miel­tä Mar­kun kans­sa raja­val­von­taan tutus­tu­mi­ses­ta. Sen ver­ran sin­ne menee rajan yli suo­ma­lais­ta varas­tet­tua omai­suut­ta ja siel­tä tulee vas­ti­neek­si köy­hää väes­töä tän­ne rikas­tu­maan, että val­von­taa on syy­tä tehostaa.

  Kii­tok­se­ni Osmon kaut­ta hal­li­tuk­sel­le Roma­nian ja Bul­ga­rian Schen­gen-sopi­muk­sen romut­ta­mi­ses­ta. Rajat auki vain nii­den val­tioi­den kans­sa, jois­sa ei ole abso­luut­tis­ta köy­hyyt­tä, ilmai­nen ter­vey­den­huol­to ja kou­lu­tus sekä sosi­aa­li­tur­va. Viros­ta on opit­tu, että rajan avaa­mi­nen voi tul­la hintavaksi.

 58. Tuo­mas kir­joit­ti 23.9.2011 kel­lo 16:31:
  “…siel­tä tulee vas­ti­neek­si köy­hää väes­töä tän­ne rikastumaan…”

  sekä

  Kii­tok­se­ni Osmon kaut­ta hal­li­tuk­sel­le Roma­nian ja Bul­ga­rian Schen­gen-sopi­muk­sen romut­ta­mi­ses­ta. Rajat auki vain nii­den val­tioi­den kans­sa, jois­sa ei ole abso­luut­tis­ta köy­hyyt­tä, ilmai­nen ter­vey­den­huol­to ja kou­lu­tus sekä sosi­aa­li­tur­va. Viros­ta on opit­tu, että rajan avaa­mi­nen voi tul­la hintavaksi.”

  Joku, esim. Tuo­mas, voi­si selit­tää höl­möl­le minul­le miten Schen­gen-alu­een laa­jen­ta­mi­nen Bul­ga­ri­aan ja Roma­ni­aan oli­si lisän­nyt Suo­meen suun­tau­tu­vaa ker­jä­läis­vir­taa. Kun tuo­ta pää­tös­tä nyt kes­kus­te­lu­pals­toil­la niin kovin juh­li­taan just tuon argu­men­tin pohjalta.

 59. Miner­va Krohn kir­joit­ti tänään Face­boo­kiin: “kaik­kien kou­lu­tus­ten hyö­ty on lähel­lä nollaa”

  Jos tuon oli­si kir­joit­ta­nut Hal­la-aho, oli­si IS:n löö­pis­sä jota­kin tyy­liin “HALLA-AHO HALUAA LAKKAUTTAA PERUSKOULUN” ja IL:ssä: “HALLA-AHON VIHAPUHE OPETTAJILLE”.

 60. Vähäi­set­kin sym­pa­tiat, minus­ta­kin tuo Aamu­leh­den kolum­ni oli tyh­mä, taas meni. Nelo­sen uutiset:

  Nelo­sen uuti­set on mit­taut­ta­nut kan­na­tuk­sen, jon­ka kan­san­edus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho ja hänen kan­nat­ta­jan­sa sai­si­vat uudel­le puo­lu­eel­le, jos eroai­si­vat perussuomalaisista.

  Talous­tut­ki­muk­sen täl­lä vii­kol­la teke­män kyse­lyn mukaan nel­jä pro­sent­tia Suo­men äänes­ty­si­käi­sis­tä voi­si aja­tel­la äänes­tä­vän­sä täl­lais­tä uut­ta puo­luet­ta. 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ei edes voi­nut aja­tel­la äänes­tä­vän­sä täl­lais­ta uut­ta puoluetta.

  http://www.nelonen.fi/uutiset-vanha/kotimaa/halla-aho-saisi-mukaansa-korkeintaan-joka-seitsem%C3%A4nnen-perussuomalaisen?vt=video&vid=197284

  Val­ta­kun­nan­mar­tyy­rin kom­ment­ti tähän suo­ras­sa lähe­tyk­ses­sä että tämä on leh­dis­tön yri­tys kyl­vää rii­taa perus­suo­ma­lais­ten kes­kuu­teen. Ikään­kuin tämä ei oli­si poliit­ti­ses­ti kiin­nos­ta­vaa, eli uuti­nen, vaan ihan vaan osa suur­ta sala­liit­toa. Alun­pe­rin Hal­la-aho muu­ten polt­ti päreen­sä Aamu­leh­del­le kai näin­kin puo­lu­eel­lis­ta uutis­ju­tus­ta: http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194659508410/artikkeli/+veltto+virtasen+lausahdus+halla-ahosta+jakaa+persuja.html

  Sum­ma sum­ma­rum, jos on sitä miel­tä että Per­suis­sa on fak­tioi­ta ja hajoa­mis­vaa­ra, mitä on minun muis­taak­se­ni spe­ku­loi­tu eri aikoi­na suu­rin piir­tein kai­kis­ta puo­lueis­ta, niin on osa mokue­lii­tin oikean kan­san vas­tais­ta propagandakamppanjaa.

 61. Lois­to­ve­to Osmol­ta. Kan­san­edus­ta­jia ei ihan joka päi­vä nää arvos­te­le­mas­sa medi­aa vas­tus­ta­jien­sa mus­ta­maa­laa­mi­ses­ta. Var­sin­kin kun kysees­sä ei ole kuka tahan­sa kil­pai­li­ja vaan Vih­rei­den ark­ki­vi­hol­li­nen itse pää­per­ke­le J. Hal­la-aho. Nos­tan hat­tua. Per­su­jen integroi­mi­nen nor­maa­liin poliit­ti­seen toi­min­taan nimit­täin on pal­jon parem­pi vaih­toeh­to kuin demo­ni­soin­ti ja eris­tä­mi­nen. Aivan samas­ta syys­tä kuin on kaik­kien etu, että maa­han­muut­ta­jien integroi­mi­seen käy­te­tään euro jos toi­nen­kin. Vaik­ka sii­tä tie­tyis­sä pii­reis­sä kitistäänkin.

 62. Pek­ka Taipale:

  Sen sijaan tois­tel­laan tois­te­le­mas­ta pääs­tyä tätä outoa kuvio­ta, jos­sa ilmi­sel­vä ilkeä sar­kas­mi ote­taan muka­mas tosis­saan kun perus­suo­ma­lai­set ovat muka­mas jotain “äärioi­keis­toa”.

  Eikö kri­tii­kin kär­ki pitäi­si täl­löin koh­dis­taa yhtä lail­la Timo Soi­niin ja per­sui­hin, jot­ka pot­ki­vat Hal­la-ahon pihal­le Kreik­ka-kir­joi­tuk­sen vuoksi?

  Hal­la-ahon oma ura on pit­käl­ti perus­tu­nut sii­hen, että tul­ki­taan toi­si­na­jat­te­li­joi­den teks­te­jä, tai mus­li­mien pyhiä teks­te­jä, mah­dol­li­sim­man tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ja sai­var­rel­len. Kui­ten­kin hänen teks­te­jään pitäi­si sit­ten kaik­kien tul­ki­ta eri­tyi­sen ymmär­tä­väi­ses­ti, taju­ta sar­kas­mik­si, ja niin edel­leen. Edel­leen leh­dis­tö kopioi Kreik­ka-möläy­tyk­sen sanas­ta sanaan täs­mäl­leen sel­lai­se­na kuin Hal­la-aho sen kir­joit­ti. Vain Hal­la-aho itse tie­tää mitä hän sil­lä oikeas­ti tarkoitti. 

  Todet­ta­koon lopuk­si, että Kreik­ka-asias­sa olen Hal­la-ahon kans­sa oikeas­taan mel­ko lail­la samaa miel­tä — demo­kra­tias­sa on vai­kea vie­dä läpi lyhyt­nä­köi­sen kan­san tah­don vas­tai­sia uudis­tuk­sia. Tar­ve oli­si lei­ka­ta esi­mer­kik­si glo­baa­le­ja CO2-pääs­tö­jä radi­kaa­lis­ti. Min­ne demo­kra­tia levi­ää­kin, siel­lä pääs­töt näyt­tä­vät vain nouse­van. Toi­nen esi­merk­ki on vaik­ka­pa elä­keiän nosto.

 63. Hal­la-Ahon junt­ta-aja­tus­ta ei voi par­haim­mal­la­kaan tah­dol­la pitää onnis­tu­nee­na. Puo­lus­tuk­sek­si kui­ten­kin todet­ta­koon, ettei Hal­la-Aho ole mis­sään huo­nos­sa seurassa:

  Kir­jas­saan Rahan nousu – Maa­il­man rahoi­tus­his­to­ria (Ter­ra Gog­ni­ta 2009, suom. Kim­mo Pie­ti­läi­nen, alkup. 2008) Har­var­din yli­opis­ton his­to­rian pro­fes­so­ri Niall Fer­guson käsit­te­li Chi­len 1973 soti­las­val­lan­kaap­pauk­sen ja ennen muu­ta Mil­ton Frie­de­ma­nin soti­las­hal­li­tuk­sel­le anta­mien neu­vo­jen siu­nauk­sel­li­sia vai­ku­tuk­sia, ensin maan talou­del­le ja sit­ten demo­kra­tian palau­tu­mi­sel­le. (ss. 186 – 192). Fer­guso­nin kuvaus tapah­tu­mien kulus­ta on hie­man tois­ta kuin mitä itse olen kuul­lut, mut­ta enpä voi väit­tää tun­te­va­ni asi­aa miten­kään hyvin. Fer­guson ei kiis­tä­nyt kaap­pauk­sen aiheut­ta­mia ihmisuhreja.

 64. Joku, esim. Tuo­mas, voi­si selit­tää höl­möl­le minul­le miten Schen­gen-alu­een laa­jen­ta­mi­nen Bul­ga­ri­aan ja Roma­ni­aan oli­si lisän­nyt Suo­meen suun­tau­tu­vaa ker­jä­läis­vir­taa. Kun tuo­ta pää­tös­tä nyt kes­kus­te­lu­pals­toil­la niin kovin juh­li­taan just tuon argu­men­tin pohjalta.”

  Nyt niil­lä ker­jä­läi­sil­lä pitää käsit­tääk­se­ni olla pas­sit. Lisäk­si vapaa liik­ku­vuus ei toteu­du, kos­ka nämä kak­si kokei­lu­maa­ta eivät sel­vin­neet kokei­lus­ta Suo­men ja Hol­lan­nin mukaan.

 65. Fried­man oli Chi­les­sä yksi­tyi­sen sää­tiön vie­raa­na. Kysy­mys oli kuin­ka saa­daan sur­kea talous nousuuun. Pinoc­het ei ollut niin innos­tu­nut, kos­ka Fried­man koros­ti vapau­den mer­ki­tys­tä. Kun myö­hem­min talous oli edel­leen kur­jaa, Pinoc­het otti onkeen­sa ja kes­kus­te­li Fried­ma­nin kans­sa perä­ti 45 minuut­tia. Tämä on se suu­ri rikos, jos­ta poliit­ti­set pyhiin­vael­ta­jat valit­ta­vat. Siis oli­si ollut parem­pi, että kai­ken muun lisäk­si chi­le­läi­set oli­si­vat saa­neet vie­lä kär­siä talous­kur­juu­des­ta . Kun Pinoc­he­tis­ta pääs­tiin eroon, seu­raa­vat hal­li­tuk­set jat­koi­vat chica­go­lais­ten neu­vo­jen kuuntelemista.
  Fried­man ajoi aikoi­naan Soi­nin­vaa­ran nyky­ään suo­si­maa ehdo­sus­ta kan­sa­lais­pal­kas­ta. Suu­rim­pa­na saa­vu­tuk­se­naan hän piti ase­vel­vol­li­suu­des­ta luo­pu­mis­ta. Kun ken­raa­li West­mo­re­land valit­ti, ettei halua joh­taa palk­ka­so­tu­rei­den armei­jaa, vas­ta­si Fried­man, että orjien armei­jaa siis haluat johtaa.
  Fried­man ei tosi­aan oll­lut tank­ki­lin­jan mie­hiä vaan enem­pi vapau­den kai­hon kun­de­ja. Hänen mukaan­sa onkin nimet­ty vapau­den edis­tä­mi­sen pal­kin­to, jon­ka ovat saa­net mm. Her­na­do de Soto ja Mart Laar.

 66. Tämä on se suu­ri rikos, jos­ta poliit­ti­set pyhiin­vael­ta­jat valit­ta­vat. Siis oli­si ollut parem­pi, että kai­ken muun lisäk­si chi­le­läi­set oli­si­vat saa­neet vie­lä kär­siä talouskurjuudesta .

  Haus­kaa­han täs­sä on se, että talou­den fried­ma­ni­lai­ses­ta vapaut­ta­mi­ses­ta seu­ra­si Chi­les­sä vähän ajan pääs­tä val­ta­va pank­ki­krii­si — sen 80-luvun Suo­mes­ta­kin tutun perin­tei­sen pank­ki­krii­sit lau­kai­se­van meka­nis­min kaut­ta. Ja kun krii­si oli saa­tu hoi­det­tua, niin kuin­ka olla­kaan, val­tio oli jou­tu­nut otta­maan Chi­len pan­keis­ta hal­tuun­sa lähes täs­mäl­leen yhtä suu­ren osuu­den kuin mikä oli ollut tavoit­tee­na Allen­den toteu­tu­mat­ta jää­neis­sä kaa­vai­luis­sa sosia­lis­ti­sek­si Chileksi.

 67. Tämä on tie­ten­kin sivus­sa Hal­la-ahos­ta ja tan­keis­ta. Mut­ta, kun tuli puheek­si. Chi­les­sä oli vaka­va pank­ki­krii­si 80-luvun alus­sa. Voi tie­ten­kin väit­tää, että se oli chi­gaco­lais­ten syy­tä. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että ei Pinoc­he­tin hal­lin­to ihan sel­lai­se­naan neu­vo­ja tote­tut­ta­nut. Eräs syy oli, että valuut­ta ei ollut vapaas­ti kel­lu­vaa vaan kiin­te­ään kurs­siin mää­rät­ty. Tämän takia kan­nat­ti ottaa ulko­maill­ta lai­naa, joka taas joh­ti kiin­teis­tö- ja asun­to­kuplaan. Ainoas­taan 2 pank­kia kan­sal­lis­te­tiin (wall Street Jour­na­lin mukaan). Nekin myy­tiin taka­sin yksi­tyi­sik­si. Osa pan­keis­ta hajo­tet­tiin ja myy­tiin. 3 pan­kin koh­dal­la tal­let­ta­jat jou­tui­vat menet­tä­mään 30% tal­le­tuk­sis­taan. Mui­den koh­dal­la val­tio antoi rahaa ja takui­ta, jot­ka sit­tem­min mak­set­tiin takai­sin. Sopi­muk­seen kuu­lui, ettei­vät pan­kit mak­sa osin­ko­ja ennen val­tion tuen taka­sin­mak­sa­mis­ta. Sopi­muk­seen kuu­lui myös, ettei val­tio suo­raan puu­tu pank­kien toi­min­taan; tämä­kin on rat­kai­se­va ero ver­rat­tu­na “oike­aan” sosia­li­soin­tiin,. Pinoc­he­tin hal­lin­to, joka ei ollut mikään mark­ki­noi­den vapau­den esi­ku­va (vaik­ka­kin oli täs­sä suh­tees­sa paran­nus edel­tä­jiin­sä, Frei­hin ja Allen­deen), otti entis­tä enem­män todes­ta mark­ki­noi­den vapaut­ta­mi­sen ja tätä ovat seu­raa­jat jatkaneet.
  Fried­ma­nia pyy­det­tin ker­to­maan aja­tuk­si­aan myös sosia­lis­ti­sis­sa mais­sa. Aivan kuten Tau­no Tiusas­ta kään­net­tiin venä­jäk­si (ei tie­ten­kään ylei­seen jake­luun). Ne, joil­la oli sil­mät pääs­sä, näki­vät, että käy­tös­sä ollut mal­li ei oikein toi­mi­nut. Toi­nen jut­tu, on se,että neu­vois­ta ei otet­tu oppia.
  Kuten sanoin, täl­lä nyt ei ole kovin pal­jon teke­mis­tä Hal­la-ahion ja tank­kien kans­sa. Sikä­li vain, että vas­toin klei­ni­aa­nis­ta hölyn­pö­lyä Fried­man ei ollut tank­ki­lin­jan miehiä.

 68. Ehkä voi­nem­me tode­ta, että joten­kin valis­tu­nut soti­las­dik­ta­tuu­ri on pie­nem­pi paha kuin valis­tu­ma­ton soti­lasd­kik­ta­tuu­ri, jol­lai­nen oli mm. Chi­len naa­pu­ri­maas­sa Argentiinassa.

 69. Aivan samas­ta syys­tä kuin on kaik­kien etu, että maa­han­muut­ta­jien integroi­mi­seen käy­te­tään euro jos toi­nen­kin. Vaik­ka sii­tä tie­tyis­sä pii­reis­sä kitistäänkin.

  Oleel­lis­ta on tie­tys­ti se, tapah­tuu­ko sitä integroi­tu­mis­ta riit­tä­väs­sä mää­rin. Maa­han­muut­ta­jia voi­daan olla otta­mat­ta ja rahan­käyt­tö lopet­taa eli siis rajoit­taa tap­piot, jos näin ei oikeas­ti tapahdu.

  Perus­suo­ma­lais­ten kans­sa tilan­ne on toi­nen ja integroi­tu­mis­ta tar­vit­se­vat lähin­nä sekä val­ta­vir­ta­po­lii­ti­kot että se vii­des­osa kan­sas­ta, jon­ka he ovat onnis­tu­neet vie­raan­nut­ta­maan. Sii­nä mis­sä val­ta­vir­ta- ja perus­suo­ma­lai­set polii­ti­kot voi­daan kyl­lä vaih­taa ilman suu­rem­pia ongel­mia, tuo­ta vii­des­osaa kan­sas­ta ei voi­da jät­tää huomioitta.
  Tämän luu­li­si hei­dät unoh­ta­neen lin­jan kan­nat­ta­jien­kin tajuavan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.