Lehdistö voisi rauhoittua Halla-ahosta

Pari päivää sit­ten Aamule­hti kek­si neu­voa hallinto­valiokun­nan jäseniä, että me voisimme alkaa boiko­toi­da valiokun­nan kok­ouk­sia ja näin pain­os­taa puhemies­neu­vos­toa erot­ta­maan valiokun­nan puheen­jo­hta­ja Jus­si Hal­la-ahon. Lehti tiedusteli seu­raavaa päivää varten valiokun­nan jäse­niltä ajatuk­sen­sa eri­no­maisu­ud­es­ta. En ole lukenut Aamule­hteä, mut­ta ymmärtääk­seni ajatuk­seen ei kukaan tart­tunut. En minäkään. Valiokun­nan puheen­jo­hta­jan paik­ka kuu­luu perus­suo­ma­laisille. On vaki­in­tunut käytän­tö, että eduskun­taryh­mät val­it­se­vat itse edus­ta­jansa. Hal­la-aho voi hoitaa tehtävää niin kauan kuin hänelle on perus­suo­ma­lais­ten eduskun­taryh­män tuki.

Tänään lehdis­tö kek­si, että kun hallinto­valiokun­nas­ta vain noin puo­let osal­lis­tui valiokun­nan Tallinnan matkalle, lop­ut boiko­toi­vat puheen­jo­hta­jaa tai ainakin demar­it tekivät niin.

Valiokun­nan keskusteluista ei saisi kieliä ulkop­uolisille, mut­ta pal­jas­tan nyt kuitenkin, että ongel­mana oli, ettei päivämäärä sopin­ut kaikille. Ei se sopin­ut min­ullekaan, mikä suuresti har­mit­ti min­ua, kos­ka olisi ollut hyvä tutus­tua myös valiokun­nan jäseni­in vähän parem­min. Päivämäärän valin­nas­sa oli ongel­mana se, että sen piti sopia myös isän­nille. Demar­it vaa­ti­vat päivän muut­tamista, mut­ta se osoit­tau­tui mahdottomaksi.

Eduskun­ta ei ole Teiniliitto.

======

Lisäys 23.9.2011:

Ilta-Sanomille tiedok­si, että olen toinen niistä kahdes­ta hallinto­valiokun­nan jäsen­estä, jot­ka eivät osal­lis­tuneet valiokun­nan val­oku­vauk­seen. Se johtuu siitä, että olen Budapestis­sa Uuden­maan­li­iton matkalla val­tu­us­ton vara­puheen­jo­hta­jana paikkaa­mas­sa puheen­jo­hta­jaa, Eero Heinälu­o­maa. Se toinenkin on tääl­lä. Matkak­er­to­mus tulee myöhemmin.

72 vastausta artikkeliin “Lehdistö voisi rauhoittua Halla-ahosta”

 1. Luu­len­pa vain, että demareil­la taisi kuitenkin olla kiel­losta huoli­mat­ta joukko­protesti menossa.

  Nau­ret­tavak­si­han tämä kyl­lä menee. Tuo Aamule­hden pääkir­joi­tus, jos­sa oli ehdo­tus valiokun­tatyösken­te­lyn boiko­toimis­es­ta, oli melkoinen poh­jan­oteer­aus. Ihan jo siitäkin näkövinkke­listä, että ihanko oikein hal­li­tus­puolueet sabotoisi­vat omaa työtän­sä tekemäl­lä valiokun­nan toim­intakyvyt­tömäk­si? Sehän olisi oppo­si­tion unelma:)

  Maail­mal­la tapah­tuu iso­ja asioi­ta, joi­hin Suomenkin pitäisi pystyä reagoimaan, ja tääl­lä Eduskun­nan ja medi­an keskeisin aihe on Hal­la-ahon Facebook-postaukset.

 2. Mik­si valiokun­nan jäsen­twn pitäisi tutus­tua toisi­in­sa juuri Tallinnan matkalla? Mik­si ei Eduskun­nas­sa, jos­sa työt tehdään? Tai vapaasti vapaa-aikana, menkää porukalla (oma­l­la rahal­la) pubi­in. Mik­si verora­hoil­la kus­tan­netul­la matkalla tätyy hoitaa sosi­aaliset suhteet?

 3. VANHOJEN PIERUJEN HARHAUTUS-YRITYS

  On ollut surullista seu­ra­ta Suomen intel­li­gentsian pani­iki­no­maista oper­aa­tio­ta Perus­suo­ma­laisia vastaan.

  Kun nämä van­hat pierut eivät ole muu­ta keinoa enää keksi­neet, yrit­tävät nyt leima­ta kaik­ki löy­de­tyt Hal­la-ahot jonkin­laisik­si “viha­puhe-hörhök­si.”

  Kun Krem­lin-kort­tia ei enää voi­da käyt­tää, koet­ta­vat nyt höynäyt­tää EU-kavere­itaan päivit­telemään, että kyl­läpä teil­lä siel­lä Suomes­sa on val­lan kamalia Halla-ahoja.

  Tässä yhtey­dessä on muo­tia kulut­taa paljon aikaa sen selvit­tämiseen, että mitä sano­ja kukakin saa, tai ei saa käyttää,ja missä!

  Ei kuitenkaan tarvitse paljoakaan seu­ra­ta maail­mal­la käytävää keskustelua, niin kyl­lä huo­maa, että Hal­la-ahon jutut ovat sieltä kevyem­mästä päästä.

  Siis­pä ei tule tämä harhau­tus onnis­tu­maan! Kyl­lä sen kaik­ki huo­maa­vat, että nämä van­hat pierut ovat aivan pihal­la nykyis­es­tä YT-todellisuudesta.

  Kyl­lä Suomel­la on edessään nyt niin kovat ajat, ettei edes mar­gin­aali­in ajau­tuneen nyky-intel­li­gentsian kan­nat­taisi täl­laiseen Hal­la-aho-oper­aa­tioon kulut­taa märkää ruutiaan.

  Sen sijaan pitää ottaa rukkaset käteen ja han­kkia maa­han uusia työ­paikko­ja ja investoin­te­ja. Niitä ei Hal­la-aho­ja epä-älyl­lis­es­ti demon­isoimal­la saada.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka kär­simät­tömänä odot­taa uut­ta intelligentsiaa

 4. Lehdis­tön logi­ik­ka menee nyt vaan niin että jos on savua niin tul­ta etsitään vaik­ka palkei­den kanssa. Edus­ta­ja Hal­la-aho on pro­filoin­ut itsen­sä kansakun­nan kauhukakarana, pilkan­nut kol­le­go­jaan, ja siitä nyt sit­ten seu­raa että teiltä muil­takin nyt sit­ten tiedustel­laan että kenen kanssa leikitte. jos poli­ti­ikas­ta tulee ala-asteen piha niin en minä nyt siitä oikein osaa lehdis­töä syyttää.

  Ihan noin sivu­men­nen, muis­taako kukaan ensim­mäistäkään mitään varsi­naista sub­stanssia sisältänyt lausun­toa maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta tältä vuodelta miltään poli­it­tiselta ryh­mältä? Hienoa tämä uusi kahlee­ton keskustelu, kaikkea saa sanoa ja mis­tään ei puhuta.

  (Joo olen var­maan kohtu­u­ton. Mua alkaa vaan nyppiä tämä medi­akri­ti­ik­ki jota on enem­män kuin mediaa…)

 5. KariS:

  *Mah­taisiko* olla niin, että tuol­la matkalla on jokin muukin tarkoi­tus kuin valiokun­nan keskinäiset sosi­aaliset suhteet?

 6. KariS: “Mik­si valiokun­nan jäsen­ten pitäisi tutus­tua toisi­in­sa juuri Tallinnan matkalla?”

  Mik­si ei? Har­val­la työ­maal­la on mah­dol­lisu­us kun­non keskustelui­hin, eduskun­ta ei ole poikeus.
  Eikä Tallinnan matkaa kovin kum­moi­sek­si luk­suk­sek­si voi katsoa.

 7. Paa­vo Häik­iö se oli kai kolumni:
  http://www.aamulehti.fi/Paakirjoitukset/1194697455476/artikkeli/ylanurkka+hallintovaliokunta+boikottia+pystyyn+.html

  Eduskun­nas­sa on ker­rankin väriä pitkälti Hal­la-ahon vuok­si, mut­ta kyl­lä hän voisi oikeasti miet­tiä sano­jansa hie­man tarkempaa.

  Toimit­ta­jat ovat mielestäni usein itseään täyn­nä ole­via idioot­te­ja vail­la sen suurem­paa tun­te­mus­ta yhteiskun­nal­li­sista mekanismeista:

  http://hermiitti.blogspot.com/2011/09/toimittajat.html

 8. Rehellistä ja suo­raselkäistä toim­intaa Soin­in­vaar­al­ta esit­tää aioiden oieka laita.

  * pois­tuu, nos­taa hat­tuaan vielä toisenkin kerran *

 9. Suomes­sa on alet­tu rajoit­taa sananvapautta.
  Vi-rasis­mi-kort­ti on lyömätön ase tässä työssä.
  Mikä tahansa jut­tu voidaan tulki­ta jom­paan kumpaan tai kumpaankin kuuluvaksi

  Ilmeis­es­ti tarkoituk­se­na on luo­da viralli­nen kapu­lakieli, joka ei loukkaa ketään, on haju­ton , mau­ton ja väritön
  Hal­la-Ahon Kreik­ka jut­tukin kuvaa tavikselle vain muu­tok­sen tekemisen vaikeut­ta, mut­ta hys­teeriselle kan­na­tus­ta menet­täneelle poliitikolle/puolueelle se voi ollakin vihapuhetta ??

 10. Tuo kuu­lostaa aika hur­jal­ta, siis Aamule­hti on saanut idean jonkun poli­itikon savus­tamis­es­ta ulos tehtävästään ja kyse­lee toisil­ta poli­itikoil­ta tukea tähän, kuu­luuko tuol­lainen todel­la lehdis­tön tehtävi­in Suomen kaltaises­sa demokratissa?

  Jos medi­aa syyt­tää jostain (tuhoon tuomit­tu idea) niin usein kuulee vas­taväit­teen ettei ole peilin vika jos kuva on kiero. Mut­ta nyt lehti ei ole tyy­tynyt rapor­toimaan tapah­tu­mista vaan hyvin akti­ivis­es­ti tekemään poli­ti­ikkaa, lehti joka ei enää edes ole minkään puolueen äänenkan­nat­ta­ja vaan väit­tää ole­vansa sitoutumaton.

  Usein Hal­la-aho kuvataan vain­o­harhaisek­si mart­tyyrikan­d­i­naatik­si joka kuvit­telee lehdis­tön vain­oa­van itseään, tämän ker­to­muk­sen perus­teel­la tuo ei ole pelkkää kuvittelua.

 11. Hienoa Ode! Näin entisenä monivuo­tise­na äänestäjänäsi olen iloinen, että vih­doinkin sin­ul­ta tulee järkevää tek­stiä Halla-ahosta.

  Siir­ryin äänestämään per­su­ja (Jus­sia), kun Brax­in ja vihre­it­ten nais­ten touhu meni luval­la san­ot­tuna överiksi.

 12. Aika hyvin muut anta­vat lehdis­tölle aihei­ta. Esim. Soin­in­vaara valit­ti Hal­la-ahon sanoneen J.P. Roosia kom­mariprof­fak­si, vaik­ka tämä ei koskaan ole ollut kom­mu­nisti (muuten vaan SKP:n jäsen?). Kyl­lä Soin­in­vaara piti Hal­la-ahon nimeä ja perus­suo­ma­laisia hyvin esil­lä ennen vaaleja.
  Hal­la-ahoa syytetään demokra­t­ian vas­tus­ta­jak­si, kun samal­la on pres­i­dent­tiehdokas ja ulko­minin­is­teri, jot­ka ajoi­vat junt­tameiningillä lakia, jol­la pres­san ei tarvitse vaivau­tua vaalei­hin. Ja tämän lain vas­tus­ta­jia tuli kut­sut­tua puo­lifa­sis­teik­si ym.
  Soin­in­vaara kir­joit­ta­jana tun­tee var­masti tyhjään paperi­in tui­jot­tamisen huolen. Ei kai lehtimies jätä käyt­tämät­tä Hal­la-aho ‑aihet­ta, kun muut poli­itikot oikein kan­ta­mal­la kan­ta­vat kir­joitet­tavaa. Ja se sit­ten on lehdis­tön vika.

 13. On ollut mieltä kään­tävää seu­ra­ta polit­tista uuti­soin­tia viime kuukausi­na. Suo­raselkäiset poli­itikot ovat erit­täin harv­inaisia, kir­joi­tus osoit­taa että Soin­in­vaara on sellainen.

  Vielä kun tämä lev­iäisi samal­la jakelul­la kuin eili­nen boikot­tiuu­ti­nen, mut­ta se on turha toivo.

  Pakko sanoa että het­keäkään en uskonut eil­isi­in uutisi­in, ja se on pelot­tavaa kos­ka olin oikeassa. 

  Jos julkiseen tiedonväl­i­tyk­seen ei voi vähääkään luot­taa, siitä ei voi seu­ra­ta mitään hyvää.

 14. Hyvä kir­joi­tus Osmol­ta, ja erään­lainen poh­jan­oteer­aus Aamule­hdeltä varsinkin pääkirjoituksena. 

  Hyvä että pidät pääsi kylmänä tässä laulukuorossa.

 15. Ode

  “Tarkoi­tus oli tutus­tua Viron rajavalvon­taan. Nämä asi­at ovat6 puheen­jo­hta­jan sydän­tä lähellä.”

  Ehkä syytäkin olla. Hallinto­va­likokun­nalle käsit­tääk­seni kuu­lu­vat poli­isi- ja rajavalvon­ta-asi­at. Schen­gen-sopimuk­sen jäl­keen Suomen Venäjän rajan valvon­ta tapah­tuu oleel­liselta osin Virossa. Sitä kaut­ta tulee kaiken­laisia vieraita.

  Tyl­siä asioi­ta, kuten suurin osa hallintoa. Mut­ta hoidet­ta­va hyvin.

 16. Medi­an tehvänä on palvel­la yleisöä. Yleisöä ei kiin­nos­ta kui­va asia vaan julkkisten töp­päi­lyt ja muut sen­saa­tiot. Tässä mielessä Aamule­hti oli oikeal­la asial­la. Edel­lisen vaa­likau­den kovin nimi oli Toni Halme (pers.). Per­suil­la näyt­tää ole­van tar­jol­la mon­ta seu­raa­jaa hänelle.

 17. Eri­no­mainen ana­lyysi Osmol­ta. Mikä ihmeen jär­ki oli nos­taa YLE:n pääuutis­ten ykkö­sai­heek­si se, kuka oli mukana tutus­tu­mas­sa Viron rajatur­val­lisu­u­teen, vai oliko joku Pohjo­is­maid­en Neu­vos­ton kokouksessa. 

  Mieleen tulee vain kak­si seli­tys­tä: joku kaap­piper­su toimit­ta­ja on tajun­nut miten täl­lainen ilmainen main­os sataa suo­raan Hal­la-ahon laari­in; mies on huu­tanut medi­avain­oa jo pitkään ja nyt se alkaa näyt­tää todelta kun tehdään täysin tyhjiä jut­tu­ja. Ja esimies­porras on hak­sah­tanut tähän mukaan. Tai sit­ten meil­lä on toimit­ta­jia, jot­ka ovat niin omas­sa maail­mas­saan että tosis­saan luule­vat että täy­tyy­hän kaikkien boiko­toi­da Hal­la-ahoa kun se on niin paha mies, ja kun ker­ron siitä niin muutkin hok­saa­vat. Todel­li­nen efek­ti on tietysti päinvastainen. 

  Ja ei, en äänestänyt per­su­ja (itse asi­as­sa äänestin Vihre­itä ensi ker­taa elämässäni Kokoomuk­sen sijaan) ja pidän Hal­la-ahon retorisia keino­ja jankkaavien puoli­to­tuuk­sien vil­je­lynä joka on ärsyt­tävää. Juuri sik­si veren­painet­ta nos­taa toimit­ta­jat, jot­ka anta­vat miehelle ilmaista mainosaikaa.

 18. [Kom­ment­tia on karsittu]
  Vihas­ta kihi­sevän toimit­ta­jan sylis­sä on Hal­la-ahon näköi­nen woodoo-nukke. Se on lävis­tet­ty kym­me­nil­lä sukkapuikkoilla.

  Riit­ta Jär­ven­tie kir­joit­taa oma­l­la nimel­lään. Hal­la-aho esi­in­tyy poikkeuk­sel­lis­es­ti nim­imerkil­lä Tohtori X.

  Ja vielä — hieno avaus jälleen Soininvaaralta!

 19. Hatun­nos­to täältäkin sin­ulle Osmo! 

  Olen enti­nen vihrei­den miesäänestäjä joka siir­tyi Perus­suo­ma­laisi­in. Koin jo pitkään että puolue ei enää edus­tanut sitä raikas­ta uud­is­tusvoimaa poli­ti­ikas­sa jota se alun­perin oli ja että perus­suo­ma­laisil­ta löy­tyi yllät­täen vii­sai­ta miese­hdokkai­ta jot­ka eivät pelän­neet nos­taa vaikeitakaan asioi­ta pöydälle. 

  Viimeisenä niit­tinä oli juuri vihrei­den nais­ten nos­ta­ma syyte Hal­la-ahoa kohtaan joka johti sit­tem­min jumalan­pilkkatuomioon. Min­un on vaikea ymmärtää mikä Vihreis­sä meni noin pahasti vikaan ja vielä lyhyessä ajas­sa. Tuon jäl­keen en enää koskaan pysty anta­maan ään­täni Vihreille. 

  Olen keskusteluis­sa kan­nus­tanut myös mui­ta empiviä vihre­itä pohti­maan kan­to­jaan uudelleen ja tutus­tu­maan perus­suo­ma­laisi­in ja nuori­in järki­vasem­mis­to­laisi­in poli­itikkoi­hin kuten Osku Pajamä­ki joil­la tun­tuu ain­oina ole­van vil­pitön­tä kiin­nos­tus­ta myös Suomen hyv­in­voin­ti­in ja tur­val­lisu­u­teen pidem­mäl­lä tähtäimellä. 

  Joka tapauk­ses­sa mieltäni läm­mit­tää nähdä että Vihreis­sä on vielä kuo­hit­se­mat­to­mia järkimiehiä mukana ja että sin­ul­la oli tolkkua ilmoit­taa tämän vesi­lasimyrskyn todel­li­nen laita.

 20. Kiitos, Soin­in­vaara. Hal­la-aho-myl­ly­tyk­ses­tä on men­nyt jär­ki täysin. Upeaa, että joku uskaltaa sanoa sen ääneen. Käsit­tämätön veto Aamule­hdeltä. Me ei leik­itä Hal­la-ahon kanssa, ette­hän tekään lei­ki sen kaa!

 21. Mah­tavaa Soin­in­vaara! Ker­rankin joku joka osaa kat­soa asioi­ta objek­ti­ivis­es­ti ilman, että räksytetään suu­vaah­dos­sa. Jos muutkin poli­it­tiset tahot osaisi­vat olla yhtä neu­traale­ja kuin sinä niin “per­su­jen” kan­na­tus ei olisi läh­eskään niin suur­ta kuin se on. Pääosa siitä onkin sitä, että ns. “van­hat puolueet” vähät­televät “per­su­ja” ja heitä äänestäneitä. Kiitos Soin­in­vaara. Palau­tit uskoni Vihreisiin.

  T: Per­su­jen kannattaja

 22. Kiitos, Soin­in­vaara. Erit­täin hyvä kir­joi­tus. Kouluk­iusaami­nen olisi jo aika lopet­taa lehdis­tön taholta.

 23. Minus­ta on liioitel­tua sanoa, että sanan­va­paut­ta rajoite­taan kun Hal­la-ahoa hauku­taan siitä sun tästä, mut­ta koko keskustelu on kyl­lä sävyltään melko hys­teeristä. On vaikea vält­tyä vaikutel­mal­ta, että kiihkoile­mal­la näistä soti­lasjunt­ta­puheista yritetään täyt­tää julk­isu­us täysin tois­ar­voisel­la kohkaamisel­la. Näin huomio ei kohdis­tu­isi siihen, miten Kreikalle myön­netään vakuuk­sia ja kaik­ki euro­maat laite­taan Kreikalle lainaa antanei­den sak­salais­ten ja ran­skalais­ten pankkien maksajiksi.

  Onko joku eurofi­ilivirus tar­tut­tanut kaik­ki suo­ma­lais­ten lehtien pääkir­joi­tus­toimit­ta­jat? Onko tosikko­mainen ja väritön eurok­ieli muut­tunut julkisen keskustelun normiksi?

  Ihan älykkäinä pitämäni ihmiset yrit­tävät olla ymmärtämät­tä junt­ta­puhei­ta parin riv­in face­book-päiv­i­tyk­sessä sarkas­mik­si. Hal­la-ahol­ta tuo oli sikäli tietysti kovin kehno lausuma, että vit­si on raa­ka ja eri­tyisen raa­ka se on kreikkalaisille, jot­ka ovat oikeasti kärsi­neet jun­tista. Itse kuitenkin ymmär­rän julk­isu­u­teen tuo­dun lausuman poh­jasanoman tasan samak­si kuin mis­tä OS kir­joit­ti jo aiem­min: Kreikalla on vain huono­ja vai­h­toe­hto­ja, ja saamme huolestuneina seu­ra­ta, miten demokra­tia siel­lä kestää.

  Nyt kan­nat­taisi kuitenkin pitää kirkkaana mielessä, että tämän junt­takohkaamisen ei pitäisi antaa vaikut­taa poli­ti­ikkaan, vaan Kreikan pitää todel­lakin selvit­tää velka­nsa, eikä hyvää rahaa kan­na­ta kipa­ta huonon perään. Tästä seu­raa Kreikas­sa lev­ot­to­muuk­sia, mut­ta siel­läkin pitää opetel­la elämään demokra­t­ian vaikei­den asioiden kanssa, jot­ta soti­las­val­ta ei jää aina ain­oak­si ratkaisuksi.

  Suo­mi velka­an­tuu itse ihan kiitet­tävän reipas­ta tah­tia, joten sik­sikin on syytä toivoa, että fem^H^H^Hdemokraattisten sen­ti­ment­tien ja ekon­o­mis­ten fun­da­ment­tien välistä fataalia sprediä ale­taan ymmärtää.

 24. Toimit­ta­jat ovat mielestäni usein itseään täyn­nä ole­via idioot­te­ja vail­la sen suurem­paa tun­te­mus­ta yhteiskun­nal­li­sista mekanismeista:

  Onnek­si on kansalaisjour­nal­is­mi jol­la ei ole tuol­laisia rasit­tei­ta. Esimerkik­si Uudessa Suomes­sa voi seu­ra­ta kuin­ka ver­tais­arvioin­ti nos­taa kirkkaim­mat ajatuk­set, varmim­mat fak­tat ja ja toteu­tuskelpoisim­mat paran­nusideat pinnalle.

  Janne, ihan sama mulle, mut­ta kun­nioituk­ses­ta sem­moista nos­tal­gista käsit­tä kuin tosi­asi­at kohtaan: Vihreät naiset eivät tehneet rikosil­moi­tus­ta Hal­la-ahon jumalan­pilka­s­ta, vaan ihan eri kir­joituk­ses­ta jon­ka he tulk­it­si­vat yllyt­tävän raiskaa­maan vihre­itä naisia.

 25. Joo olen var­maan kohtu­u­ton. Mua alkaa vaan nyppiä tämä medi­akri­ti­ik­ki jota on enem­män kuin mediaa…

  Ei voi mitään. Toimit­ta­jat tekevät sen itse.
  Medi­an (sisäl­lön) puut­teesta ei voi syyt­tää kritiikkiä.

  Minus­ta näyt­tää kovasti siltä, että ilmeis­es­ti kaik­ki muut kuin toimit­ta­jat ja medi­as­sa mukana ole­vat näkevät, mis­sä on vikaa, ja kun tätä yritetään joukol­la sinne nor­sun­lu­u­torni­in huu­taa, saadaan vas­tauk­sek­si ylim­ielisyyt­tä, vale­htelua, pro­pa­gan­daa ja iltapäivälehtip.skaa.

 26. Asialli­nen kir­joi­tus. Hyvä että jol­lakul­la on selkärankaa sanoa ääneen se minkä kaik­ki (?) näkevät. 

  En äänestäisi Hal­la-ahoa enkä muitakaan perus­suo­ma­laisia kos­ka hei­dän lin­jauk­sis­saan on joitakin asioi­ta joista en voi olla samaa mieltä, mut­ta siitä huoli­mat­ta on pakko myön­tää että joidenkin toimit­ta­jien ja (eri­tyis­es­ti sos.dem) poli­itikko­jen har­joit­ta­ma tahalli­nen väärinymmärtämi­nen, kär­jistämi­nen ja demon­isoin­ti alkaa ole­maan nau­ret­tavaa. Esimerkik­si HS:ien esimiehen Sami Sil­lan­pään kir­joi­tus joitain päiviä sit­ten oli puh­das­ta perus­suo­ma­laisi­in ja hei­dän äänestäji­in­sä kohdis­tu­vaa “viha­puhet­ta”.

  Demarei­den moti­iv­it ovat ymmär­ret­täviä kos­ka PS vie äänestäjiä hei­dän per­in­teis­es­tä kan­nat­ta­jakun­nas­taan, mut­ta mikä mah­taa olla toimit­ta­jien moti­vaa­tio näi­hin lynkkaustalkoisiin?

 27. Odelle: Minä toivon, että rajavalvon­ta kiin­nos­taa muitakin kansane­dus­ta­jia kuin hallinto­valiokun­nan puheenjohtajaa.

 28. Hyvä anonyy­mi, jos nämä medi­akri­itikot nyt vaik­ka alka­jaisik­si hah­moit­taisi­vat mielipi­dekir­joituk­sen ja uutiskir­joituk­sen eron, lehdis­sä on kumpiakin toimit­ta­jien kir­joit­ta­m­i­na. Esimerkik­si jos Porkkalan Päiväle­hden toimit­ta­ja kir­joit­taa Mitä söin tänään ‑pal­stal­laan että mäm­mi mais­tuu pahalle, niin tämä ei ole uuti­nen jos­sa ker­ro­taan että mäm­mi on pahaa, lehden viralli­nen kan­ta tai medi­asalali­it­to mäm­mintuotan­toa vastaan.

  Minus­ta medi­aa saa ja pitää kri­ti­soi­da, mut­ta saa siltä kri­itik­iltäkin odot­taa jotain tasoa. Nau­ret­tavuuk­si­in tämä menee kun joka iki­nen ikävä jut­tu kui­tataan kohteen tahol­ta sil­lä että noi vaan vihaa mua, tai kun siitä että lehti kir­joit­taa jotain jos­ta itse on eri mieltä vede­tään johtopäätös että se on niiden tois­t­en puolel­la. Automaat­tis­es­ti ilman sen kum­mem­pia perustei­ta, ikään kuin olisi jotenkin itses­tään­selvää että ko. kohteessa ei voi olla mitään vikaa. Per­sut ja nui­v­at eivät ole tietenkään ain­oi­ta tässä suh­teessa, mut­ta harv­inaisen herkkänahkaisia.

 29. Mah­dol­lis­es­ti foliopipoisu­ut­tani en ole voin­ut vält­tyä vaikutel­mal­ta että nyt käy­dään jotain lop­un ajan tais­telua siitä pystyykö media enää per­in­teisessä mielessä nostamaan/pudottamaan yksit­täisiä poli­it­tisia vaikuttajia.

  Edel­liset kun­nal­lis­vaalit osoit­ti­vat että suo­ra viestin­tä (ohi per­in­teisen medi­an) on nousevalle(kin) paikallispoli­itikolle optio, ja eduskun­tavaalit vahvis­ti­vat tämän myös val­takun­nan­poli­ti­ikas­sa. Tämä on tietysti myrkkyä maakun­tale­htien satraapeille ja myös val­takun­nal­lisen lehdis­tön sidosryhmille.

  Aamule­hden tem­paus on nyky­s­tan­dard­eil­la jonkin­lainen poh­jan­oteer­aus, mut­ta toisaal­ta ei Helsin­gin Sanomien ja pres­i­dent­ti-insti­tuu­tionkaan väli­nen suhde takavu­osikym­me­niltä oikein kestä kri­it­tistä tarkastelua. Hal­la-aho ver­tau­tuu hyvin takavu­osien Tuure Jun­ni­lan ja Georg C. Ehrn­rootin kaltaisi­in toisi­na­jat­telijoi­hin, sil­lä ero­tuk­sel­la että lehdis­tön ase­ma julk­isu­u­den port­in­var­ti­jana on oleel­lis­es­ti heikompi.

  Demokra­t­ian uskot­tavu­u­den kannal­ta on tärkeää että Hal­la-aho voit­taa tämän vas­takkainaset­telun jot­ta Suomes­sakin päästään laa­jem­malti laadukkaaseen objek­ti­iviseen jour­nal­is­mi­in ja toimit­ta­jien henkilöko­htaiset agen­dat siir­tyvät val­ta­me­di­as­ta blo­gei­hin jonne ne parem­min kuuluvat.

 30. Erikoinen tapaus tämä huip­puk­oulutet­tu Jus­si Hal­la-aho, slaav­i­lais­ten kiel­ten tohtori, nimikaimana melkein kuin kir­jail­i­ja Juhani Aho, joka myös asui samal­la Arm­felt­in­tiel­lä Etelä-Helsingissä. 

  Ja puhuukin kuin oikeis­toradikaali: panssar­it kadulle!

  Aito-eiralais­ten kannal­ta lois­to­tyyp­pi: aset­tuu rasis­tik­si tois­t­en puoles­ta, ettei huo­mat­taisi ‘aito­jen’ pelkäävän maa­han­muut­ta­jien las­ten pilaa­van hei­dän valkoi­hois­t­en koulunsa. 

  Kun slaav­i­lais­ten kiel­ten tohtori vähän töräyt­tää, niin kuul­lostaa Mosko­van tykkien jylinältä!

 31. Kun YLE:n esit­tämä väite näi­den neljän demarin poisjään­nin syys­tä Hal­la-Ahon valiokun­nan excur­sio- ja kick off ‑matkalta Tallinnaan on tuo­tu julk­isu­u­teen noinkin voimakkaasti, pitäisi nyt kuitenkin tutkia kunkin demarin pois­saolon syy mah­dol­lisim­man tarkasti. Eihän työelämässäkään olla pois uuden organ­isaa­tion kick off:ista tai muus­ta me-hen­gen nostattamistilaisuudesta. 

  Kovasti protestil­ta tämä demarien käytös vaikut­taa nyt kun aja­tus on heit­et­ty ilmaaan. Mikäli protesti osoit­tau­tuukin todek­si, on tapaus sil­loin tavanomaista työ­paikkak­iusaamista, jos­sa yksilö eris­tetään siten, että hän­tä ei infor­moi­da eikä hänen kanssaan työsken­nel­lä samoin kuin muiden. Sen sijaan san­o­taan kyl­lä aamul­la “huo­men­ta”, mut­ta muuten pide­tään mykkäk­oulua. — ts. ko. demar­it eivät sovi työyhteisöön -

 32. Kir­joitin Hesarin verkkokeskustelu­un kom­mentin otsikol­la: Soin­in­vaara kään­si takin, mut­ta sitä ei jostain syys­tä julka­istu seu­raavas­sa keskustelussa:
  http://www.hs.fi/keskustelu/aihealue/Politiikka/ketju/6188950/?viesti=6189143#entry_6189143

  Itse kom­ment­ti­ni meni suun­nilleen seuraavasti.

  Kään­sikö takin vai ei? Ehkä se ei ole oleel­lis­takaan, vaan oleelli­nen asia on mielestäni se mitä Soin­in­vaaran blogikir­joituk­ses­sa luki. Käsitin Soin­in­vaaran olleen huolis­saan Aamule­hden yri­tyk­ses­tä vaikut­taa demokraat­tiseen päätök­sen­tekoon. Toimit­ta­jien tehtävä on tietysti ideaaliasetel­mas­sa jakaa tietoa poli­it­ti­sista päätök­sistä, etsiä tulk­in­to­ja poli­itikko­jen puheille ja antaa ääni kri­ti­ikille, mut­ta toimit­ta­jien rooli ei saisi ehkä puoluele­htiä luku­unot­ta­mat­ta jos niitäkään olla ohjaa­mas­sa demokraat­tisin vaalein valit­tu­jen päät­täjien toimintaa.

  Valitet­tavasti en aivan sanatarkasti muista Hesarin keskustelui­hin kir­joit­ta­maani viestiä, mut­ta oleelli­nen asia tuos­ta käy ilmi.

 33. Kuten näistä kom­menteis­takin näkee, Soin­in­vaara onnis­tui purka­maan stereo­typ­isia juok­suhau­ta-asetelmia, jois­sa toisel­la puolel­la ole­va viholli­nen on aina väärässä ja jokainen tilaisu­us vihol­lisen nujer­tamisek­si käytetään.

  Suo­raselkäisyyt­tä ja itsenäistä älyä osoit­taa, että pystyy tilanteen vaaties­sa myös tuke­maan poli­it­tista vas­tus­ta­jaansa. Suurin osa ihmi­sistä tun­tuu uno­hta­van selkärankansa sekä älyn­sä kun kyse on “vihol­li­sista”.

  Etenkin hal­la-aho­laisille tämä on myös haaste, ehkä hei­dänkin olisi syytä vähän avar­taa ajat­telu­aan “vihol­lisi­aan” koskien, kuten Soin­in­vaara esimerkil­lään näytti?

  Aamule­hdeltä tosi­aan käsit­tämätön­tä toim­intaa: onko tosi­aan medi­an tehtävä TEHDÄ poli­ti­ikkaa vai uuti­soi­da siitä?

 34. Kun nyt pon­nekkaasti väität, että kyse ei ollut demarei­den protestista, niin vas­taap­pa tähän:

  Yksi demari jäi pois eilis­ten YLEn tv-uutis­ten mukaan sik­si, kos­ka hän osal­lis­tui entisen työ­nan­ta­jansa jär­jestämään seminaariin.

  Onko tuo tosi­aan pätevä syy olla hoita­mat­ta nyky­isiä työtehtäviään?

  Tekosyy se on, ja vielä täysin ilmi­selvä sellainen.

  1. juge
   Tähän asti kansane­dus­ta­jia on syytet­ty liias­ta matkailuin­nos­ta, miten se nyt yhtäkkiä on kään­tynyt toisinpäin?

 35. tpyy­lu­o­ma,

  Ehkä hie­man innos­tu­in liikaa, kos­ka on ole­mas­sa myös hyviä toimit­ta­jia ja surkei­ta kansalais­toimit­ta­jia. Onnek­si ei ole pelkoa joutua toimit­ta­jien vain­on kohteek­si, jos ei sit­ten ota huomioon mielestäni suh­tee­ton­ta sen­su­uria näen­näis­es­ti vapaas­sa verkkokeskustelussa.

 36. Suo­raselkäisyyt­tä ja itsenäistä älyä osoit­taa, että pystyy tilanteen vaaties­sa myös tuke­maan poli­it­tista vastustajaansa. 

  Minus­ta Ode tuki hallinto­valiokun­taa sekä kansane­dus­tus­laitok­sen periaatteita. 

  Henkilöt ovat sivuseikka.

  Olen aiem­minkin sanonut, että ihan sama vaik­ka tuon toimikun­nan pj olisi Kike Elomaa. 

  Eikö myös vas­takkainaset­telu per­su­jen ja vihrei­den välil­lä, näi­den puoluei­den näkem­i­nen tois­t­en­sa vas­tako­hti­na, ole osit­tain perua viime kun­nal­lis­vaalien ajal­ta, kun puoluei­den kan­na­tus oli tasois­sa, ja luoti­in taisteluasetelma.

 37. en ole lukenut moisia matkus­tuskri­ti­ikke­jä pait­si reis­sumaran yhtey­dessä kauan sitten.

  Mut­ta toisaal­ta onhan se kaikkien etu, jos demar­it boiko­toi­vat eduskun­nan työtä. Boiko­toisi­vat vähän laajemmin.

 38. Nyt tästä Jär­ven­tien kolum­nista on tul­lut Aamule­hden pääkir­joi­tus ja Aamule­hden viralli­nen kan­ta, vaik­ka tässäkin ketjus­sa on jo huo­mautet­tu, että kyseessä oli kolum­ni. Tuol­la samaisel­la kolum­ni­paikalla on ennenkin kir­joitet­tu vaik­ka mitä.

  Kir­joit­ta­ja oli kuitenkin vain lehden kolum­nisti, ei edes vakitoimittaja.

  Seu­raa­van päivän kyse­ly valiokun­nan jäse­niltä ei ottanut lehden suunnal­ta kan­taa asi­aan. Toki nos­tat­ti aivan ylisu­urek­si nousseen jutun taas otsikoihin.

 39. Alka­isi­vatko­han ihmiset pikku hil­jaa huo­ma­ta, ettei kan­na­ta uskoa mitään muu­takaan, mitä media Hal­la-ahos­ta uutisoi.

  Läh­es kaik­ki uutiset Hal­la-ahos­ta viimeisen kol­men vuo­den aikana ovat olleet ainakin jos­sain määrin vääris­tele­viä. Kom­ment­ti­pal­stoil­ta ja miehen omista tek­steistä löy­tyy sit­ten se piilotet­tu totuus.

  Tässä on samal­la men­nyt usko medi­aan muutenkin. Aika tsekko­slo­va­kialainen olo on nykyään.

 40. Tuli­pa tuos­sa mieleen, että mitä me oikeas­t­aan teemme Eduskun­nal­la, jol­la ei ole muu­ta tekemistä kuin viila­ta pilkkua Hal­la-Ahon sanomisista ?

  Halvem­paa olisi, jos lopete­taan koko kansalais­ten kannal­ta tarpee­ton laitos ja jokainen edus­ta­ja voi jatkaa pilkun viilaus­ta esim Suomi24 sivuilla ?

  Jos oikeal­la työ­paikalla työai­ka käytet­täisi­in pilkun pyöri­tyk­seen niin ovi kävisi nopsaan

 41. Halu­an kiit­tää Soin­in­vaaraa rehellis­es­tä ja nk. mies­mäis­es­tä kir­joituk­ses­ta. Jos tei­dän­laisia vihre­itä olisi enem­män niin ken­ties puolueenne kan­na­tus olisi nyky­ista huo­mat­tavasti korkeampi.

 42. Valp­paille kansalaisille saadaankin mainio kansan­hu­vi ryhtyä valvo­maan, että valiokun­tien jäsenet var­masti käyvät valiokun­tien matkoil­la saa­mas­sa kallis­ar­voista oppia. Tänään Jouni Back­man mainit­si maikkar­il­la, että perus­tus­laki­valiokun­nan kaik­ki perus­suo­ma­laiset jäsenet oli­vat olleet pois­sa valiokun­nan vierail­lessa Tukhol­mas­sa. Ei muu­ta kuin tarkat pois­saolope­ruste­lut syyni­in ja tulikivenkatkuista palautet­ta näille Helsin­gin her­roille ja rouville!

  Mikäli aikaa jää, niin voi alkaa vah­tia, että kaik­ki kotikun­nan kun­nal­lispoli­itikot muis­ta­vat käy­dä lau­ta- tai johtokun­tien­sa ulko­maan­reis­suil­la ja naut­ti­vat vielä vähin­tään nor­maalit ruoka­juo­mat, että vieruskaverei­hin tulee var­masti tutustuttua.

 43. Poli­it­ti­nen vaino saisi jo luvan lop­pua! Min­ulle ja mon­elle on tul­lut selväk­si, että Suomen poli­ti­ikan keskiössä hääräävät taval­lisen nai­iv­it ihmiset. 

  Soin­in­vaaran edus­ta­maa objek­ti­ivista laatu­jour­nal­is­mia peräänku­u­lu­tan myös toimit­ta­jakunnal­ta. Olen surulli­nen viha­jour­nal­is­mista, olen surulli­nen demokra­t­ian halvek­sun­nas­ta. Hal­la-Aho edus­taa demokra­ti­aa, totisesti.

  Ps.entinen vihreä ja kansalais­palkkaa kan­natan edelleen

  Osmon kan­nan­otot voisi­vat toimia keskustelu­navauk­se­na suo­ma­laisen poli­it­tisen kult­tuurin tervehdyttämiseksi…

 44. Sep­po Korp­poo: “Sen sijaan pitää ottaa rukkaset käteen ja han­kkia maa­han uusia työ­paikko­ja ja investoin­te­ja. Niitä ei Hal­la-aho­ja epä-älyl­lis­es­ti demon­isoimal­la saada.”

  Mon­tako työ­paikkaa älylli­nen Hal­la-aho on luonut? Ei ole rukka­sia näkynyt hänelläkään.

 45. Pekka Taipale
  Ihan älykkäinä pitämäni ihmiset yrit­tävät olla ymmärtämät­tä junt­ta­puhei­ta parin riv­in face­book-päiv­i­tyk­sessä sarkasmiksi. 

  Pitää nyt erot­taa kak­si eri tapaa suh­tau­tua negati­ivis­es­ti Hal­la-ahon lausumaan. Ensim­mäi­nen on tietenkin tahalli­nen tai taha­ton väärinymmär­rys, toinen taas kiukus­tu­mi­nen siitä, että eikö tohtoris­ta­son mies yksinker­tais­es­ti tajua lopet­taa type­r­yyk­sien möläyt­te­lyä. Tämä kun ei ole ensim­mäi­nen ker­ta kun Jus­si möläyt­telee idioot­ti­maisuuk­sia tai kansane­dus­ta­jalle sopi­mat­to­mia höpinöitä.

  Ja ei kai koko perus­suo­ma­lais­ten eduskun­taryh­mä voi kollek­ti­ivis­es­ti ymmärtää väärin yhtä omista ääniharavistansa?

  Hal­la-aho on tehnyt kaikken­sa sen eteen, että hänet lynkat­taisi­in julkises­ti ensim­mäiseen mah­dol­liseen tarpeek­si hölmöön lausun­toon. Nyt kun se tapah­tui, on ihan turha itkeä, tämä kun on ollut tulos­sa kokoa­jan. Mies on leikkinyt tulel­la ja venyt­tänyt rajo­ja ja vieläpä ihan turhaan, kun vaalien jäl­keen ja hal­li­tuk­sen syn­nyt­tyä ei ole ollut enää mitään jär­jel­listä syytä provosoida.

  Tyh­myy­destä sakote­taan, sen on saanut Hal­la-ahokin huomata.

 46. No jopas on, jos valiokun­nan keskusteluista ei saisi “kieliä ulkop­uolisille”. Min­un ymmärtääk­seni siel­lä ollaan kansaa edus­ta­mas­sa ja jo on kum­ma, jos niitä asioi­ta sit­ten pitää salas­sa hoidel­la. Län­si­main­s­ta demokra­ti­aa vaiko venäjän­val­lan per­in­tei­den vaalintaa? 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 47. Sylt­ty, minä kykenisin oikein hyvin ymmärtämään, jos pääkir­joi­tus­sivu­jen kolum­nis­tit pahek­su­isi­vat sitä, että Hal­la-aho kir­joit­ti jun­tas­ta sarkas­tisel­la taval­la, joka loukkaa kreikkalaisia. Niin­hän se loukkaa. Hal­la-aho on kir­joituk­sis­saan usein ilkeä ja tässä hän oli ilkeä kreikkalaisille.

  Mut­ta kun niin ei enim­mäk­seen kir­joite­ta. Sen sijaan tois­tel­laan tois­tele­mas­ta päästyä tätä outoa kuvio­ta, jos­sa ilmi­selvä ilkeä sarkas­mi ote­taan muka­mas tosis­saan kun perus­suo­ma­laiset ovat muka­mas jotain “ääri­oikeis­toa”. Ja tämä touho­tus syö pal­sta­ti­laa siltä, että voitaisi­in oikeasti miet­tiä, miten eurokri­isi­in reagoidaan.

 48. Kale­vi Kämäräi­nen: kyl­lä minus­ta on ihan paikallaan, että valiokun­nis­sa ja muis­sa eduskun­nan ker­hois­sa on välil­lä myös luot­ta­muk­sel­lisia keskustelu­ja, jois­sa asioi­ta pohdi­taan niin että kaikkea ei tarvitse repostel­la julk­isu­udessa. Kun ottaa huomioon, minkälaisia älyn­väläyk­siä eri­tyis­es­ti ammat­ti­jour­nal­is­tit ovat hil­jat­tain pal­stoil­laan esitelleet, pidän järkevänä pyrkimys­tä välil­lä keskustel­la ja vai­h­taa ajatuk­sia tur­vas­sa moiselta.

 49. Mikäs se olikaan se Hal­la-ahon kuo­hut­ta­va facebook-postaus?

  “Yksinker­tainen tosi­asi­a­han on, että demokra­tia (= vaalit) estää mitä tahansa poli­it­tista hal­li­tus­ta ryhtymästä mihinkään sel­l­aisi­in toimi­in, joil­la *oikeasti* olisi mitään vaiku­tus­ta Kreikan konkurssitalouteen.

  Juuri nyt Kreikkaan tarvit­taisi­in soti­lasjunt­ta, jon­ka ei tarvit­sisi välit­tää suo­siostaan ja joka voisi pan­na lakkoil­i­jat ja mel­lakoi­jat kuri­in panssarivaunuilla”

  Tuol­laisen löysin Hesarin sivuilta.

  En suo­raan san­ot­tuna ymmär­rä, mik­si tuol­lais­es­ta postauk­ses­ta nousee kauhea älämölö.

  Eikö se ole selvä asia, että demokraat­tises­sa päätök­sen­teko­jär­jestelmässä on äärim­mäisen vaikea tehdä säästöjä. Saati­ka sit­ten niitä säästöjä, joi­ta Kreikalta vaaditaan.

  Nuo Kreikan säästöt Suomeen tuo­tu­na tarkoit­taisi­vat käytän­nössä kaikkien tulon­si­ir­to­jen lakkaut­tamista ja vielä jotakin sen päälle.

  Taan­noin Päivi Räsä­nen ehdot­ti, että voitaisi­in vähän rajoit­taa sub­jek­ti­ivista päivähoito-oikeut­ta siten, että kotona ole­vat van­hem­mat voisi­vat pitää lap­si­aan julkises­sa ja usein heille ilmaises­sa päivähoi­dos­sa vain puoli päivää nykyisen kokopäivän sijasta.

  Ehdo­tuk­sen vaiku­tuk­set oli­si­vat olleet asi­akkaalle todel­la min­i­maaliset ja sen avul­la ainakin suurem­mat kaupun­git oli­si­vat saa­neet aivan todel­lisia säästöjä kun oli­si­vat pystyneet jär­jestelemään päivähoitoa pari­in vuoroon joidenkin las­ten osalta.

  No, demokraat­ti­nen päätök­sen­toko teilasi tämän esi­tyk­sen suo­ral­ta kädeltä, kos­ka esi­tys tuli KD:n edus­ta­jal­ta ja hänel­lä pitää sil­loin olla ketun­hän­tä kainalos­saan. Räsä­nen edusti kuulem­ma vain kokop­er­heitä ehdo­tuk­sen­sa kanssa:)

  Suomes­sa ei onnis­tu pieninkään säästämi­nen ilmi­selvis­sä asiois­sa ilman sotilasjunttaa. 

  Miten se voisi onnis­tua Kreikas­sa, jos­sa puhutaan aivan eri mit­takaa­van asioista?

 50. Minus­ta medi­aa saa ja pitää kri­ti­soi­da, mut­ta saa siltä kri­itik­iltäkin odot­taa jotain tasoa. Nau­ret­tavuuk­si­in tämä menee kun joka iki­nen ikävä jut­tu kui­tataan kohteen tahol­ta sil­lä että noi vaan vihaa mua, tai kun siitä että lehti kir­joit­taa jotain jos­ta itse on eri mieltä vede­tään johtopäätös että se on niiden tois­t­en puolel­la. Automaat­tis­es­ti ilman sen kum­mem­pia perustei­ta, ikään kuin olisi jotenkin itses­tään­selvää että ko. kohteessa ei voi olla mitään vikaa.

  Tot­takai. Mut­ta tuollekin on monel­la tahol­la syyn­sä. Kun ker­ran enim­mäk­seen ansiot­ta hauku­taan, niin se vähäi­nen asialli­nenkin kri­ti­ik­ki alkaa aivan oikeasti näyt­täy­tyä saman ajo­jahdin ja panet­telukam­pan­jan osalta.

  Sitä pait­si tuo on hölmöä kri­ti­ikkiä normikansalaisia kohtaan nykyti­lanteessa, jos­sa älykkäämpikään kansanosa tai toimit­ta­jatkaan, joiden pitäisi kuitenkin olla kri­it­tisen lukemisen ammat­ti­laisia, eivät tuo­ta tun­nu osaa­van. Sen ver­ran hur­jaa väärinymmärtämistä sitä jatku­vasti näkee. Ja se näyt­tää täysin tahalliselta.
  Vai­h­toe­hto tahal­lisu­udelle on se, että meil­lä on ihan väärää ja kaikin puolin ammat­ti­taido­ton­ta sekä ennen kaikkea aivan liian type­r­ää porukkaa medi­as­sa sekä “sisältöä” tuot­ta­mas­sa että muuten vain puhumassa.

 51. “Mon­tako työ­paikkaa älylli­nen Hal­la-aho on luonut? Ei ole rukka­sia näkynyt hänelläkään.”

  Näyt­täähän tuo Hal­la-Aho työl­listävän puoli Eduskun­taa, mon­ta min­is­ter­iä ja sato­ja toimittajia.
  Koh­ta var­maan juris­te­jakin ja oikeusoppineita

 52. Mut­ta toisaal­ta onhan se kaikkien etu, jos demar­it boiko­toi­vat eduskun­nan työtä. Boiko­toisi­vat vähän laajemmin.

  Ei auta. Sinne jää puo­len­toista sataa muu­ta. Pitkälti muiden kuin demarei­den työn jälk­iähän tässä nyt per­su­is­sa käsit­tääk­seni ihastellaan.

  Ensim­mäi­nen on tietenkin tahalli­nen tai taha­ton väärinymmär­rys, toinen taas kiukus­tu­mi­nen siitä, että eikö tohtoris­ta­son mies yksinker­tais­es­ti tajua lopet­taa type­r­yyk­sien möläyt­te­lyä. Tämä kun ei ole ensim­mäi­nen ker­ta kun Jus­si möläyt­telee idioot­ti­maisuuk­sia tai kansane­dus­ta­jalle sopi­mat­to­mia höpinöitä.

  Nyt ainakin 90% “kri­ti­ik­ista” on edel­listä muo­toa. Joko se on selvästi tahal­lista tai sit­ten Suomes­sa on rikol­lisen korkea julki­nen typeryys.

  Möläyt­te­ly taas ei ole niin paha asia. Tai kaipa se muuten olisi, mut­ta kun sitä kaik­ki min­is­ter­i­ta­soa ja korkeimpia virkamiehiä myöten tun­tu­vat jatku­vasti har­ras­ta­van. Hal­la-ahon kun­ni­ak­si on san­ot­ta­va, että tyyli on sama kuin ennen kansane­dus­ta­ju­ut­ta, eli kyse ei ole ase­man tuo­mas­ta uutu­ud­es­ta. Her­ran elkeitä tun­tuu kovin mon­elle nimit­täin tarttuvan.

  Ei ole mitään syytä erotel­la tätä möläy­tys­tä, joka menee ehkä pikem­minkin pak­i­nan puolelle, muiden julk­i­sista kan­nan­otoista. Etenkään nyt, kun meil­lä media oikein odot­taa tekosyytä käy­dä per­su­jen kimp­pu­un — tekevät väk­isin kär­päs­es­tä härkäsen. Menevät oikein ulko­mai­ta myöten kan­tele­maan ja väärinymmärtämään. Ulko­mainen media taas on kie­limuurin takia suo­ma­laisen tahal­lisen väärinymmärtämisen varassa.

  Luulen että mielip­i­teesi jyrkkyyt­tä kas­vat­taa se, ettet vain pidä möläyt­telijästä. Muille olisit saman suonut — ken­ties moninkertaisesti.

 53. Luulen että mielip­i­teesi jyrkkyyt­tä kas­vat­taa se, ettet vain pidä möläyttelijästä.

  Pidin ennen, en pidä enää, juurikin noiden möläyt­te­lyi­den takia. Tak­ki on kään­tynyt tämän vuo­den puolella.

  Kan­nat­tas Jussin vähän miet­tiä tätäkin. Jos ei pidä miehen mölinöistä, se ei todel­lakaan tarkoi­ta sitä että olisi aina pitänyt Hal­la-ahoa idioot­ti­na tai että ei olisi suurim­mak­si osak­si samaa mieltä mon­es­ta asiasta. 

  Min­un mielestäni kanane­dus­ta­ja Jus­si Hal­la-ahol­ta vain odote­taan täysin eri­laista käytöstä kuin poleemiselta blogikir­joit­ta­ja-Hal­la-ahol­ta. Ei mies voi aina juos­ta tuon “minähän vain kir­joi­tan kärjistetysti”-puolustelun taakse piiloon.

  Toki hom­malaiset ovat aina innois­saan kun joku sanoo neek­eri tai moku­tus on hanurista. Hirvisaarikin vain todisti oman junt­tiuten­sa lapsel­lisel­la purkauk­sel­laan mediasta. 

  Miten täm­möi­sistä ihmi­sistä voisi koskaan tul­la min­is­tere­itä? Nämä kaver­it var­maan veis­telisivät homovit­se­jä viral­lisel­la ruotsinvierailulla.

  Pekka Taipale
  perus­suo­ma­laiset ovat muka­mas jotain “ääri­oikeis­toa”.

  Kyl­lä perus­suo­ma­lai­sis­sa on myös ääri­oikeis­to­laisia. Esimerkik­si Suomen Sisua voi pitää kyl­lä ääri­oikeis­to­laisi­na samal­la taval­la kuin kom­mu­nis­te­ja pide­tään ääri­vasem­mis­to­laisi­na (huom. kaik­ki ääri­oikeis­to­laiset eivät ole nat­se­ja eikä kom­mu­nis­tit stalinisteja).

  Jos olet suo­ma­lainen ääri­oikeis­to­lainen, ketä äänestät? Ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa kuin persut. 

  Mut­ta perus­suo­ma­laiset eivät kuitenkaan puolueena ole ääri­oikeis­toa, hehän ovat selkeästi kon­ser­vati­ivista vasem­mis­toa. Mut­ta puolueeseen kuu­luu myös tuokin sak­ki samal­la taval­la kuin kokoomuk­seen kuu­luu ne äärim­mäisen kovat wahlroosi­laiset markkinatalousmiehet. 

  Suomes­sa on tapana hyssytel­lä omia asioi­ta, oli­pa se sit­ten omaan lem­pipuolueeseen pesiy­tynyt ongelma­poruk­ka, monikult­tuurisu­us, väki­val­lantek­i­jöi­den ihon­väri tai lakko­jen aiheut­ta­mat työ­paikko­jen siir­tymi­nen ulkomaille.

 54. Turk­ka.
  Mitä kir­joi­tus­ta tarkoi­tat. Olen ulko­maan­matkan takia joutunut hyväksymään näitä kom­mu­nikaat­to­ril­la, ja jotain on voin­ut jäädä havaitsematta.
  Hyvä, löy­tyi. Kom­ment­tia on siistitty. 

 55. Louekari tarkoit­taa var­maan tätä:
  Evert The NeveR­est kir­joit­ti 22.9.2011 kel­lo 11:05
  “Demar­i­toimit­ta­ja Riit­ta Järventie…”

  En tiedä onko Jär­ven­tie demari. Yleis­es­ti ottaen paikkansapitämät­tömät tiedot henkilöistä, sem­minkin jos ne ovat loukkaavia tai arkalu­on­teisia, ovat min­un käsit­tääk­seni julka­isi­jan eli Oden vas­tu­ul­la juridis­es­ti, eli itsekukin voisi vähän miet­tiä mitä kir­joit­taa. Joku oikeu­sop­pi­neem­pi korjatkoon.

  Mut­ta tuo alapääjut­tu meni kyl­lä mul­takin ohi.

 56. Samaa mieltä Markun kanssa rajavalvon­taan tutus­tu­mis­es­ta. Sen ver­ran sinne menee rajan yli suo­ma­laista varastet­tua omaisu­ut­ta ja sieltä tulee vasti­neek­si köy­hää väestöä tänne rikas­tu­maan, että valvon­taa on syytä tehostaa.

  Kiitok­seni Osmon kaut­ta hal­li­tuk­selle Roman­ian ja Bul­gar­i­an Schen­gen-sopimuk­sen romut­tamis­es­ta. Rajat auki vain niiden val­tioiden kanssa, jois­sa ei ole absolu­ut­tista köy­hyyt­tä, ilmainen ter­vey­den­huolto ja koulu­tus sekä sosi­aal­i­tur­va. Viros­ta on opit­tu, että rajan avaami­nen voi tul­la hintavaksi.

 57. Tuo­mas kir­joit­ti 23.9.2011 kel­lo 16:31:
  “…sieltä tulee vasti­neek­si köy­hää väestöä tänne rikastumaan…”

  sekä

  “Kiitok­seni Osmon kaut­ta hal­li­tuk­selle Roman­ian ja Bul­gar­i­an Schen­gen-sopimuk­sen romut­tamis­es­ta. Rajat auki vain niiden val­tioiden kanssa, jois­sa ei ole absolu­ut­tista köy­hyyt­tä, ilmainen ter­vey­den­huolto ja koulu­tus sekä sosi­aal­i­tur­va. Viros­ta on opit­tu, että rajan avaami­nen voi tul­la hintavaksi.”

  Joku, esim. Tuo­mas, voisi selit­tää hölmölle min­ulle miten Schen­gen-alueen laa­jen­t­a­mi­nen Bul­gar­i­aan ja Roma­ni­aan olisi lisän­nyt Suomeen suun­tau­tu­vaa ker­jäläisvir­taa. Kun tuo­ta päätöstä nyt keskustelu­pal­stoil­la niin kovin juh­li­taan just tuon argu­mentin pohjalta.

 58. Min­er­va Krohn kir­joit­ti tänään Face­booki­in: “kaikkien koulu­tusten hyö­ty on lähel­lä nollaa”

  Jos tuon olisi kir­joit­tanut Hal­la-aho, olisi IS:n lööpis­sä jotakin tyyli­in “HALLA-AHO HALUAA LAKKAUTTAA PERUSKOULUN” ja IL:ssä: “HALLA-AHON VIHAPUHE OPETTAJILLE”.

 59. Vähäisetkin sym­pa­ti­at, minus­takin tuo Aamule­hden kolum­ni oli tyh­mä, taas meni. Nelosen uutiset:

  Nelosen uutiset on mit­taut­tanut kan­natuk­sen, jon­ka kansane­dus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho ja hänen kan­nat­ta­jansa saisi­vat uudelle puolueelle, jos eroaisi­vat perussuomalaisista.

  Talous­tutkimuk­sen täl­lä viikol­la tekemän kyse­lyn mukaan neljä pros­ent­tia Suomen äänestysikäi­sistä voisi ajatel­la äänestävän­sä täl­laistä uut­ta puoluet­ta. 90 pros­ent­tia vas­taa­jista ei edes voin­ut ajatel­la äänestävän­sä täl­laista uut­ta puoluetta.

  http://www.nelonen.fi/uutiset-vanha/kotimaa/halla-aho-saisi-mukaansa-korkeintaan-joka-seitsem%C3%A4nnen-perussuomalaisen?vt=video&vid=197284

  Val­takun­nan­mar­tyyrin kom­ment­ti tähän suo­ras­sa lähetyk­sessä että tämä on lehdis­tön yri­tys kylvää riitaa perus­suo­ma­lais­ten kesku­u­teen. Ikäänkuin tämä ei olisi poli­it­tis­es­ti kiin­nos­tavaa, eli uuti­nen, vaan ihan vaan osa suur­ta salali­it­toa. Alun­perin Hal­la-aho muuten polt­ti päreen­sä Aamule­hdelle kai näinkin puolueel­lista uutisju­tus­ta: http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194659508410/artikkeli/+veltto+virtasen+lausahdus+halla-ahosta+jakaa+persuja.html

  Sum­ma sum­marum, jos on sitä mieltä että Per­su­is­sa on fak­tioi­ta ja hajoamis­vaara, mitä on min­un muis­taak­seni speku­loitu eri aikoina suurin piirtein kaik­ista puolueista, niin on osa mokueli­itin oikean kansan vas­taista propagandakamppanjaa.

 60. Lois­tove­to Osmol­ta. Kansane­dus­ta­jia ei ihan joka päivä nää arvostele­mas­sa medi­aa vas­tus­ta­jien­sa mus­ta­maalaamis­es­ta. Varsinkin kun kyseessä ei ole kuka tahansa kil­pail­i­ja vaan Vihrei­den arkkivi­holli­nen itse pääperkele J. Hal­la-aho. Nos­tan hat­tua. Per­su­jen inte­groimi­nen nor­maali­in poli­it­tiseen toim­intaan nimit­täin on paljon parem­pi vai­h­toe­hto kuin demon­isoin­ti ja eristämi­nen. Aivan samas­ta syys­tä kuin on kaikkien etu, että maa­han­muut­ta­jien inte­groimiseen käytetään euro jos toinenkin. Vaik­ka siitä tietyis­sä piireis­sä kitistäänkin.

 61. Pekka Taipale:

  Sen sijaan tois­tel­laan tois­tele­mas­ta päästyä tätä outoa kuvio­ta, jos­sa ilmi­selvä ilkeä sarkas­mi ote­taan muka­mas tosis­saan kun perus­suo­ma­laiset ovat muka­mas jotain “ääri­oikeis­toa”.

  Eikö kri­ti­ikin kär­ki pitäisi täl­löin kohdis­taa yhtä lail­la Timo Soini­in ja per­sui­hin, jot­ka potki­vat Hal­la-ahon pihalle Kreik­ka-kir­joituk­sen vuoksi?

  Hal­la-ahon oma ura on pitkälti perus­tunut siihen, että tulk­i­taan toisi­na­jat­telijoiden tek­ste­jä, tai mus­lim­ien pyhiä tek­ste­jä, mah­dol­lisim­man tarkoi­tushakuis­es­ti ja saivar­rellen. Kuitenkin hänen tek­ste­jään pitäisi sit­ten kaikkien tulki­ta eri­tyisen ymmärtäväis­es­ti, taju­ta sarkas­mik­si, ja niin edelleen. Edelleen lehdis­tö kopi­oi Kreik­ka-möläy­tyk­sen sanas­ta sanaan täs­mälleen sel­l­aise­na kuin Hal­la-aho sen kir­joit­ti. Vain Hal­la-aho itse tietää mitä hän sil­lä oikeasti tarkoitti. 

  Todet­takoon lopuk­si, että Kreik­ka-asi­as­sa olen Hal­la-ahon kanssa oikeas­t­aan melko lail­la samaa mieltä — demokra­ti­as­sa on vaikea viedä läpi lyhyt­näköisen kansan tah­don vas­taisia uud­is­tuk­sia. Tarve olisi leika­ta esimerkik­si globaale­ja CO2-päästöjä radikaal­isti. Minne demokra­tia lev­iääkin, siel­lä päästöt näyt­tävät vain nou­se­van. Toinen esimerk­ki on vaikka­pa eläkeiän nosto.

 62. Hal­la-Ahon junt­ta-aja­tus­ta ei voi parhaim­mal­lakaan tah­dol­la pitää onnis­tuneena. Puo­lus­tuk­sek­si kuitenkin todet­takoon, ettei Hal­la-Aho ole mis­sään huonos­sa seurassa:

  Kir­jas­saan Rahan nousu – Maail­man rahoi­tushis­to­ria (Ter­ra Gog­ni­ta 2009, suom. Kim­mo Pietiläi­nen, alkup. 2008) Har­vardin yliopis­ton his­to­ri­an pro­fes­sori Niall Fer­gu­son käsit­teli Chilen 1973 soti­las­val­lankaap­pauk­sen ja ennen muu­ta Mil­ton Friede­manin soti­lashal­li­tuk­selle antamien neu­vo­jen siu­nauk­sel­lisia vaiku­tuk­sia, ensin maan taloudelle ja sit­ten demokra­t­ian palau­tu­miselle. (ss. 186 – 192). Fer­gu­sonin kuvaus tapah­tu­mien kulus­ta on hie­man toista kuin mitä itse olen kuul­lut, mut­ta enpä voi väit­tää tun­te­vani asi­aa mitenkään hyvin. Fer­gu­son ei kiistänyt kaap­pauk­sen aiheut­tamia ihmisuhreja.

 63. “Joku, esim. Tuo­mas, voisi selit­tää hölmölle min­ulle miten Schen­gen-alueen laa­jen­t­a­mi­nen Bul­gar­i­aan ja Roma­ni­aan olisi lisän­nyt Suomeen suun­tau­tu­vaa ker­jäläisvir­taa. Kun tuo­ta päätöstä nyt keskustelu­pal­stoil­la niin kovin juh­li­taan just tuon argu­mentin pohjalta.”

  Nyt niil­lä ker­jäläisil­lä pitää käsit­tääk­seni olla pas­sit. Lisäk­si vapaa liikku­vu­us ei toteudu, kos­ka nämä kak­si kokeilumaa­ta eivät selvin­neet kokeilus­ta Suomen ja Hol­lan­nin mukaan.

 64. Fried­man oli Chi­lessä yksi­tyisen säätiön vier­aana. Kysymys oli kuin­ka saadaan surkea talous nousu­u­un. Pinochet ei ollut niin innos­tunut, kos­ka Fried­man korosti vapau­den merk­i­tys­tä. Kun myöhem­min talous oli edelleen kur­jaa, Pinochet otti onkeen­sa ja keskusteli Fried­manin kanssa peräti 45 min­u­ut­tia. Tämä on se suuri rikos, jos­ta poli­it­tiset pyhi­in­vaelta­jat valit­ta­vat. Siis olisi ollut parem­pi, että kaiken muun lisäk­si chileläiset oli­si­vat saa­neet vielä kär­siä talouskur­ju­ud­es­ta . Kun Pinochetista päästi­in eroon, seu­raa­vat hal­li­tuk­set jatkoi­vat chicago­lais­ten neu­vo­jen kuuntelemista.
  Fried­man ajoi aikoinaan Soin­in­vaaran nykyään suosi­maa ehdo­sus­ta kansalais­palka­s­ta. Suurim­pana saavu­tuk­se­naan hän piti asevelvol­lisu­ud­es­ta luop­umista. Kun ken­raali West­more­land valit­ti, ettei halua johtaa palkka­so­turei­den armei­jaa, vas­tasi Fried­man, että orjien armei­jaa siis halu­at johtaa.
  Fried­man ei tosi­aan oll­lut tankkil­in­jan miehiä vaan enem­pi vapau­den kai­hon kun­de­ja. Hänen mukaansa onkin nimet­ty vapau­den edis­tämisen palk­in­to, jon­ka ovat saanet mm. Her­na­do de Soto ja Mart Laar.

 65. Tämä on se suuri rikos, jos­ta poli­it­tiset pyhi­in­vaelta­jat valit­ta­vat. Siis olisi ollut parem­pi, että kaiken muun lisäk­si chileläiset oli­si­vat saa­neet vielä kär­siä talouskurjuudesta .

  Hauskaa­han tässä on se, että talouden fried­mani­lais­es­ta vapaut­tamis­es­ta seurasi Chi­lessä vähän ajan päästä val­ta­va pankkikri­isi — sen 80-luvun Suomes­takin tutun per­in­teisen pankkikri­isit laukai­se­van mekanis­min kaut­ta. Ja kun kri­isi oli saatu hoidet­tua, niin kuin­ka ollakaan, val­tio oli joutunut otta­maan Chilen pankeista hal­tu­un­sa läh­es täs­mälleen yhtä suuren osu­u­den kuin mikä oli ollut tavoit­teena Allen­den toteu­tu­mat­ta jääneis­sä kaavailuis­sa sosial­is­tisek­si Chileksi.

 66. Tämä on tietenkin sivus­sa Hal­la-ahos­ta ja tankeista. Mut­ta, kun tuli puheek­si. Chi­lessä oli vaka­va pankkikri­isi 80-luvun alus­sa. Voi tietenkin väit­tää, että se oli chi­ga­co­lais­ten syytä. Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että ei Pinochetin hallinto ihan sel­l­aise­naan neu­vo­ja tote­tut­tanut. Eräs syy oli, että val­u­ut­ta ei ollut vapaasti kel­lu­vaa vaan kiin­teään kurssi­in määrät­ty. Tämän takia kan­nat­ti ottaa ulko­maill­ta lainaa, joka taas johti kiin­teistö- ja asun­toku­plaan. Ain­oas­taan 2 pankkia kansal­lis­teti­in (wall Street Jour­nalin mukaan). Nekin myyti­in takasin yksi­ty­isik­si. Osa pankeista hajotet­ti­in ja myyti­in. 3 pankin kohdal­la tal­let­ta­jat jou­tu­i­v­at menet­tämään 30% tal­letuk­sis­taan. Muiden kohdal­la val­tio antoi rahaa ja takui­ta, jot­ka sit­tem­min mak­set­ti­in takaisin. Sopimuk­seen kuu­lui, etteivät pankit mak­sa osinko­ja ennen val­tion tuen takas­in­mak­samista. Sopimuk­seen kuu­lui myös, ettei val­tio suo­raan puu­tu pankkien toim­intaan; tämäkin on ratkai­se­va ero ver­rat­tuna “oikeaan” sosial­isoin­ti­in,. Pinochetin hallinto, joka ei ollut mikään markki­noiden vapau­den esiku­va (vaikkakin oli tässä suh­teessa paran­nus edeltäji­in­sä, Frei­hin ja Allen­deen), otti entistä enem­män todes­ta markki­noiden vapaut­tamisen ja tätä ovat seu­raa­jat jatkaneet.
  Fried­ma­nia pyy­det­tin ker­tomaan ajatuk­si­aan myös sosial­is­ti­sis­sa mais­sa. Aivan kuten Tauno Tiusas­ta kään­net­ti­in venäjäk­si (ei tietenkään yleiseen jakelu­un). Ne, joil­la oli silmät päässä, näkivät, että käytössä ollut malli ei oikein toimin­ut. Toinen jut­tu, on se,että neu­voista ei otet­tu oppia.
  Kuten sanoin, täl­lä nyt ei ole kovin paljon tekemistä Hal­la-ahion ja tankkien kanssa. Sikäli vain, että vas­toin kleini­aanista hölyn­pö­lyä Fried­man ei ollut tankkil­in­jan miehiä.

 67. Ehkä voinemme tode­ta, että jotenkin val­is­tunut soti­las­dik­tatu­uri on pienem­pi paha kuin val­is­tu­ma­ton soti­las­d­kik­tatu­uri, jol­lainen oli mm. Chilen naa­puri­maas­sa Argentiinassa.

 68. Aivan samas­ta syys­tä kuin on kaikkien etu, että maa­han­muut­ta­jien inte­groimiseen käytetään euro jos toinenkin. Vaik­ka siitä tietyis­sä piireis­sä kitistäänkin.

  Oleel­lista on tietysti se, tapah­tuuko sitä inte­groi­tu­mista riit­tävässä määrin. Maa­han­muut­ta­jia voidaan olla otta­mat­ta ja rahankäyt­tö lopet­taa eli siis rajoit­taa tap­pi­ot, jos näin ei oikeasti tapahdu.

  Perus­suo­ma­lais­ten kanssa tilanne on toinen ja inte­groi­tu­mista tarvit­se­vat lähin­nä sekä val­tavir­tapoli­itikot että se viides­osa kansas­ta, jon­ka he ovat onnis­tuneet vier­aan­nut­ta­maan. Siinä mis­sä val­tavir­ta- ja perus­suo­ma­laiset poli­itikot voidaan kyl­lä vai­h­taa ilman suurem­pia ongelmia, tuo­ta viides­osaa kansas­ta ei voi­da jät­tää huomioitta.
  Tämän luulisi hei­dät uno­hta­neen lin­jan kan­nat­ta­jienkin tajuavan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.