Kaupunkisuunnittelulautakunnan kenttäkierros: täydennysrakentaminen Ruskeasuolla

Pari viik­koa sit­ten, kun oikein mitään pää­tet­tä­vää ei ollut, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta kävi bus­sil­la kato­mas­sa ympä­ri Hel­sin­kiä aikaan­saan­nok­sia. Viras­to oli tain­nut vali­ta enem­män sel­lai­sia onnis­tu­nei­ta koh­tei­ta, kos­ka pyö­räil­les­sä­ni ympä­ri Hel­sin­kiä olen tör­män­nyt muun­kin­lai­siin. Lai­tan ope­tuk­sen pie­ni­nä pala­si­na nyt, kun WordPress taas toi­mii ja kuvia­kin voi esittää.

Rus­kea­suon uudisrakennuskohde

Talo­yh­tiö halusi raken­taa ton­til­leen lisää asun­to­ja. Tai­si olla perus­kor­jaus tulossa.

Aika rajun kaa­van oli KSV teh­nyt. Pako­tet­tiin teke­mään 50 vuot­ta van­han näköis­tä, mikä ei var­maan­kaan ollut ihan hal­paa. Alin­paan ker­rok­seen vaa­dit­tiin vie­lä isoik­ku­nai­sia lii­ke­ti­lo­ja, kun van­hois­sa talois­sa­kin on. Lop­pu­tu­los oli niin aito, että seu­raa­va­na päi­vä­nä pol­kies­sa­ni reit­tim­me läpi minul­la oli vai­keuk­sia vali­ta, mikä raken­nuk­sis­ta oli uusi. (Se oli se, jon­ka maa­laus oli puh­tain). Huo­mat­kaa. KSV hyväk­syi uusvanhan!

Pysä­köin­ti oli maan alla, mikä paran­si vai­ku­tel­maa suuresti

Tii­vis­tys­kaa­vat tör­mää­vät usein asuk­kai­den vas­tus­tuk­seen . Täs­sä ei tör­män­nyt, kos­ka asuk­kaat sai­vat pää­osan (tai koko) hyö­dyn itsel­leen. Kos­ka en ole kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nas­sa enkä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, en tie­dä, lei­kat­tiin­ko arvon­nousus­ta jotain kau­pun­gin kassaan.

Aloin poh­tia, onko Hel­sin­ki maa­no­mis­ta­ja­na lii­an ahne tii­vis­tys­kaa­vo­jen arvon­nousun suh­teen. Vuo­kra­ton­teis­taan kau­pun­ki leik­kaa kaa­voi­tus­hyö­dys­tä 2/3 itsel­leen ton­tin­vuo­kra­na. Lop­pu­tu­los on, että asuk­kaat vas­tus­ta­vat eikä kaa­va tii­vis­ty. Kau­pun­ki ei saa mitään. Kuin hai­tat tule­vat asuk­kail­le, pitäi­si­kö hyö­ty­jen­kin tul­la? Kau­pun­gil­le tii­vis­tä­mi­nen oli­si hyvin edullista.

Munk­ki­vuo­res­sa oli vas­taa­van­lai­nen han­ke Ulvi­lan­tiel­lä. Talo­yh­tiö halusi uhra­ta osan pihas­taan uudis­ra­ken­nuk­sel­le rahoit­taak­seen perus­kor­jauk­sen. Lau­ta­kun­ta ja val­tuus­to hyväk­syi­vät kaa­vae­si­tyk­sen ihan sub­si­di­ri­aat­ti­pe­ri­aat­teen nimis­sä.  Rat­kais­koot rii­dan yhtiön sisäl­lä. Jos voit­to oli­si tul­lut kau­pun­gil­le ja hai­tat talo­yh­tiöl­le, mitään rii­taa tus­kin oli­si talo­yh­tiös­sä syntynyt.

Mat­kal­la koh­ti Pitä­jän­mä­keä kat­sas­tet­tiin bus­sin ikku­nas­ta Haka­mäen­tien ja Man­ner­hei­min­tien ris­teyk­ses­sä val­mis­tu­mas­sa ole­va toi­mis­to­ra­ken­nus, joka oli kavoi­tet­tu Hel­sin­gin por­tik­si Nur­mi­jär­ven­tie­tä tul­taes­sa. Ihan ei oltu vakuut­tu­nei­ta, mut­ta raken­nuk­sen pitäi­si olla val­mis, ennen kuin ark­ki­teh­tia ale­taan hauk­kua. Itseäm­me voim­me hauk­kua jo nyt. Port­ti tar­vit­see kak­si pila­ria ja port­ti voi olla PALJON  korkeampi.

 

 

 

 

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan kenttäkierros: täydennysrakentaminen Ruskeasuolla”

 1. Kun­nil­la ei saa olla mitään muu­ta teke­mis­tä raken­ta­mi­sen kans­sa kuin kaa­voi­tus, jos halu­taan alaa vai­vaa­vat lie­veil­miöt kuriin.

 2. Aika rajun kaa­van oli KSV teh­nyt. Pako­tet­tiin teke­mään 50 vuot­ta van­han näköis­tä, mikä ei var­maan­kaan ollut ihan hal­paa. Alin­paan ker­rok­seen vaa­dit­tiin vie­lä isoik­ku­nai­sia lii­ke­ti­lo­ja, kun van­hois­sa talois­sa­kin on. ”

  Pit­käs­sä juokss­sa saat­toi olla paras rat­kai­su. Tiet­ty yhte­näi­syys ulko­ku­va­sa luo har­mo­ni­aa. Eikä vält­tä­mät­tä tol­kut­to­man kal­lis­ta. — Lii­ke­ti­lat saat­ta­vat kui­ten­ki tul­la asunnoiksi.Näin teh­ty mm. Urheiluakdulla.

  Rus­ke­sauo on hyvin vie­hät­tä­vä alue. Raken­net­tu käsit­tääk­se­ni ara­va­na 50-luvulla.

 3. Aloin poh­tia, onko Hel­sin­ki maa­no­mis­ta­ja­na lii­an ahne tii­vis­tys­kaa­vo­jen arvon­nousun suh­teen. Vuo­kra­ton­teis­taan kau­pun­ki leik­kaa kaa­voi­tus­hyö­dys­tä 2/3 itsel­leen ton­tin­vuo­kra­na. Lop­pu­tu­los on, että asuk­kaat vas­tus­ta­vat eikä kaa­va tii­vis­ty. Kau­pun­ki ei saa mitään. Kuin hai­tat tule­vat asuk­kail­le, pitäi­si­kö hyö­ty­jen­kin tul­la? Kau­pun­gil­le tii­vis­tä­mi­nen oli­si hyvin edullista.

  On lii­an ahne, tai parem­min lii­an byro­kaat­ti­nen. Jos kau­pun­ki pyy­tää 100 sijaan 200 rahaa 300 rahas­ta ja han­ke ei sen takia toteu­du niin kau­pun­ki ottaa 100 rahaa tak­kiin. Ton­tin­vuo­kran koro­tuk­set pitäi­si rat­koa tii­vis­tä­mi­sel­lä, ei ole miten­kään mate­maat­ti­ses­ti vai­ke­aa teh­dä sel­lai­sia jär­jes­te­ly­jä että sekä kau­pun­ki että asuk­kaat voit­taa. Kau­pun­gin kan­nal­ta talou­del­lis­ta­kin hyö­tyä on myös sii­tä että asu­kas­mää­rä nousee tai pysyy edes nykyi­sel­lään, viri­tä täm­möi­seen asu­kas­ke­hi­tyk­seen pal­ve­lu­verk­koa: http://tolkku.blogspot.com/2011/04/miksi-pitaisi-taydennysrakentaa.html

 4. 50 vuot­ta van­han näköi­sen teke­mi­seen riit­tää usein jo se että jul­ki­si­vut on pai­kal­la muu­rat­tu tai rapat­tu eikä ele­ment­ti­sau­mo­ja ole näky­vis­sä. Hin­taa ei tule juu­ri­kaan lisää. 

  Myös eri kokoi­sil­la ikku­noil­la kik­kai­lu pysyy kuris­sa ja ne saa­ta­vat samal­la sijoit­tua asun­non sisäl­tä­kin kat­sot­tu­na sel­lai­sil­le pai­koil­le että jär­ke­vä kalus­ta­mi­nen on mahdollista.

 5. Jaa, nyt sil­lä on sit­ten nimi­kin. Tuo­ta “Hel­sin­gin port­tia” onkin ihme­tel­ty ohi ajaes­sa, että mikä ihmeen yksi­näi­nen susi sii­hen on raken­teil­la. Raken­nel­ma sopii hyvin autos­ta ihai­luun, sil­lä se on nyky­tyy­lin mukai­ses­ti bunk­ke­roi­tu täy­sin eril­leen vie­rei­sis­tä kaduis­ta. Yhtä hyvin sen oli­si voi­nut raken­taa vie­rei­sel­le bus­si­va­ri­kol­le (kul­maus tosin tai­si aiem­min olla­kin osa varik­koa) tai vaik­ka kes­kel­le ris­teys­tä: se oli­si sii­tä huo­li­mat­ta suun­nil­leen yhtä saavuttamattomissa.

  Täl­lai­nen fun­da­men­taa­li käm­mi ei ole kui­ten­kaan kovin paha täs­sä tapauk­ses­sa, sil­lä kysei­nen ris­teys on täy­sin pys­tyyn kuol­lut­ta tilaa muu­ten kuin moto­ris­tien osal­ta. En ole juu­ri kos­kaan näh­nyt kenen­kään käve­le­vän kul­mauk­sen jal­ka­käy­tä­vil­lä, enkä kek­si mik­si haluai­si­kaan. Ne, jot­ka jou­tu­vat jää­mään bus­sis­ta vie­rei­sil­le bus­si­py­sä­keil­le, kii­reh­ti­vät mah­dol­li­sim­man nopeas­ti pai­kan läpi työ­pai­koil­leen tai lähia­lu­eel­le. Ris­teyk­sen yli ei edes pää­se jalan joka suun­taan, sil­lä kais­to­ja on vil­jel­ty taval­lis­ta run­saam­mal­la kädel­lä ja kevyt lii­ken­ne kier­rä­te­tään osin kau­em­paa, siel­tä mihin on jää­nyt tilaa.

  Tuol­lai­set tor­nit ja mega­ris­teyk­set tun­get­tai­siin kui­ten­kin jat­kos­sa Van­taal­le tai Espoo­seen kal­tais­ten­sa seu­raan. En sano, että­kö Man­ner­hei­min­tie kai­kes­sa levey­des­sään oli­si kovin hyvä kau­pun­kiin, mut­ta jos Rus­kea­suon vie­lä joi­den­kin lasien takaa tun­nis­taa Hel­sin­gik­si, niin tuo ris­teys on raja­pyyk­ki, jos­sa kes­kus­ta-alue vii­meis­tään lop­puu kuin seinään.

  Toi­saal­ta kyl­lä­hän rat­kai­sun lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­mie­les­sä ymmär­tää, sil­lä onhan se tär­ke­ää, että autot pää­se­vät ruuh­kau­tu­maan lähem­mäs kes­kus­taa. Ris­teyk­sen reu­na­mat voi­si­kin raken­taa täy­teen toi­mi­ti­laa, joi­hin pää­see käte­väs­ti autol­la suo­raan ris­teyk­ses­tä. Täl­löin niin monien ei tar­vit­si­si ajaa kes­kus­taan bus­sien hidas­tel­ta­vak­si. Jal­ka­käy­tä­vis­tä sai­si hyvät kään­ty­mis­kais­tat tor­nien pysä­köin­tia­lueil­le. Sii­tä tuli­si kuin Le Cor­busie­rin mär­kä uni.

 6. Niin, mitä jär­keä on raken­taa tor­ne­ja moot­to­ri­tei­den reu­noil­le kun tyh­jiä tont­te­ja löy­tyy rato­jen var­sil­ta. Ja tai­taa nii­tä tyh­jiä toi­mis­to­tor­ne­ja­kin löy­tyä jos nii­tä halu­aa vuokrata.

 7. Minua on ihme­tyt­tä­nyt lähin­nä se, että miten mah­tai­si käy­dä jos täy­des­sä kuor­mas­sa ole­va rek­ka tör­mäi­si “Hel­sin­gin Por­tin” pila­rei­hin jot­ka kan­nat­ta­vat koko raken­nuk­sen ylem­piä kerroksia?

 8. Eipä tai­da Mans­kun Ras­tin ulko­sei­nän pila­rit olla koko ker­ros­ta kan­ta­via vaan väli­poh­jat pysy­vät ylhääl­lä sisem­pä­nä raken­nus­run­gos­sa ole­viin his­si­kui­lui­hin tuettuina.

  http://s741.photobucket.com/albums/xx51/Tehari_album/Manskun%20Rasti/

  Oli­si muu­ten ollut haus­kaa näh­dä mil­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria oli­si syn­ty­nyt jos tuo komplek­si oli­si pitä­nyt sovit­taa ole­mas­sao­le­vaan his­to­rial­li­seen ympä­ris­töön (eli sii­hen punai­seen tupaan joka ris­teyk­ses­sä on edel­leen Kivi­haan puo­lel­la meluai­dan taka­na piilossa).…

 9. Pit­käs­sä juokss­sa saat­toi olla paras rat­kai­su. Tiet­ty yhte­näi­syys ulko­ku­va­sa luo har­mo­ni­aa. Eikä vält­tä­mät­tä tol­kut­to­man kallista

  Kyl­lä har­mo­nia on aika kal­lis ja epä­mää­räi­nen hyve, kun hal­paa kivi­ky­lää rakennetaan.

 10. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: “Eipä tai­da Mans­kun Ras­tin ulko­sei­nän pila­rit olla koko ker­ros­ta kan­ta­via vaan väli­poh­jat pysy­vät ylhääl­lä sisem­pä­nä raken­nus­run­gos­sa ole­viin his­si­kui­lui­hin tuettuina.”

  His­si­kui­lun varas­sa roik­ku­via raken­nuk­sia on kyl­lä jos­kus teh­ty, mut­ta toi­mis­to­ra­ken­ta­mi­nen yleen­sä perus­tuu kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen pila­ri-palk­ki­jär­jes­tel­mään: pila­rit on sijoi­tet­tu ruu­duk­koon, ja nii­den välis­sä on pal­kit, jot­ka kan­ta­vat laat­to­ja. His­si­kui­lua voi­daan käyt­tää raken­teen jäy­kis­tä­mi­seen. Lii­ken­nea­lu­een vie­res­sä ole­vien pila­rien pitää kes­tää tör­mäys­kuor­ma, eli vaik­ka ajai­si rekal­la päin, ei talo saa romahtaa.

 11. käsi­tön, toi fina­vian veto,rata rakennetaan,mutta alueelle,ei saa rakentaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.