Tour de Helsinki

null
En ole aiem­mil­la ker­roil­la saa­nut osal­lis­tu­tuk­si Tour de Hel­sin­kiin, vaik­ka mie­li oli­si teh­nyt. Vähäl­lä se oli nyt­kin, kos­ka eilen illal­la oli vie­lä vähän kuu­mei­nen olo.

Kyse on siis pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­ta, jon­ka osal­lis­tu­ja­mää­rä teki taas uuden ennä­tyk­sen, jotain noin 2300. Ympä­ri Uut­ta­maa­ta ajet­tiin 140 kilo­met­riä. Sii­tä kun läh­tö tapah­tui, kului minuut­ti­tol­kul­la aikaa ennen kuin minun koh­dal­la­ni pääs­tiin liikkeelle. 

2300 pyö­räi­li­jää on aika pal­jon. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten Hel­sin­gis­tä ei oli­si löy­ty­nyt niin mon­ta maan­tie­pyö­rää. Nyt nii­tä on pal­jon. (Maan­tie­pyö­rä (=kil­pa­fil­la­ri) ei ollut osal­lis­tu­mi­sen ehto, mut­ta mel­kein kai­kil­la sel­lai­nen oli.) Jopot sul­jet­tiin pois huo­mau­tuk­sel­la, että reit­ti sul­je­taan seit­se­män tun­nin jälkeen. 

Ruuh­kan mate­ma­tii­kas­ta oppi pal­jon. Alku­tai­val 11 kilo­met­riä men­tiin polii­si­au­ton peräs­sä noin 21 km tun­nis­sa. Siis noin. Välil­lä men­tiin 35 km tun­nis­sa ja välil­lä lähes pysäh­dyt­tiin. Ruuh­kat syn­ty­vät hai­ta­ri­liik­kees­tä. Kun lii­ken­ne pysäh­tyy, tien kapa­si­teet­ti romah­taa ja ruuh­ka pahenee. 

En ole ennen osal­lis­tu­nut mas­sa­pyö­räi­lyi­hin. Ryh­mäs­sä aja­mi­nen on oma tai­teen lajin­sa, mut­ta kyl­lä se aut­taa ja pal­jon. Omaa tohe­luut­ta­ni ajoin välil­lä yksik­se­ni välil­lä taas ryh­mäs­sä. Samal­la vauh­dil­la ryh­mäs­sä syke las­ki kah­del­la­kym­me­nel­lä lyön­nil­lä minuu­tis­sa. Ensi ker­taa var­ten pitää roh­kais­tua aja­maan ryh­män kes­kel­lä. Jos ajaa sen hän­nil­lä, vauh­ti on kovin nykivää. 

Se kävi kes­kus­te­luis­sa ilmi, että pyö­räi­li­jät ovat yhteis­kun­nal­li­ses­ti hyvin tie­dos­ta­va jouk­ko, joil­la on voi­mak­kai­ta lii­ken­ne­po­liit­ti­sia mielipiteitä. 

Reit­ti oli lois­ta­va. Sain pal­jon hyviä vink­ke­jä tule­via kun­to­lenk­ke­jä var­ten. Toki miel­lyt­tä­vään koke­muk­seen vai­kut­ti se, että meil­lä oli lupa, jopa vel­vol­li­suus, olla käyt­tä­mät­tä pyöräteitä. 

Oli kuu­lem­ma kyse myös kil­pai­lus­ta. Tulok­sia ei ole vie­lä netis­sä, mut­ta ymmär­tääk­se­ni hävi­sin voit­ta­jal­le niu­kas­ti 2,5 tun­tia. Maa­il­man geo­lo­gi­ses­sa his­to­rias­sa tuol­lai­nen aika on sama kuin ei mitään. 

45 vastausta artikkeliin “Tour de Helsinki”

 1. Kuin­ka tavan­omai­nen lenk­ki sinul­le on täm­mö­nen 140 km:n lenk­ki. Muu­ten pal­jon­ko tulee noin vuo­si­ta­sol­la kilometrejä.

 2. Moi.Onnittelut pyö­räi­lys­tä ja maa­liin pääsystä.Aikasi oli n.6.20 kieppeillä.Mukana oli yksi jopo joka tuli maa­liin n.5.20–5.30-Itse pää­sin maa­liin ajas­sa 5.07

 3. Aika­si oli n.6.20 kieppeillä.

  Ei nyt sentään.
  Viral­li­ses­ti se oli
  6:01:44 (pet­ty­mys täh­tä­sin kuu­teen tun­tiin, mut­ta kramp­pi lopussa…(seli seli))
  Net­toai­ka 5.54.51. Hel­po­tus, alle kuusi tuntia
  Uskoi­sin, että tuo liki seit­se­män minuut­tia tuh­raan­tui sii­hen, että pää­sin ylit­tä­mään lähtölinjan.
  Mitä­hän sään­nöt oli­si­vat sano­neet, jos vie­rus­to­ve­ri­ni oli­si tul­lut toi­sek­si 0,1 sekun­tia hävin­ne­nä, mut­ta net­toai­ka.… Toden­nä­köi­ses­ti sään­nöt oli­si­vat sano­neet, että tyh­myy­des­tä sakotetaan.
  Minä nyt joka tapauk­ses­sa aion osal­lis­tua myös ensi vuon­na. Aika­ta­voi­te­kin on (help­po). tuo pitää alit­taa. Osaan nyt pal­jon enem­män joukkuoajosta.

 4. Minun “kil­pai­lu­ni” ete­ni näin.
  Olin päät­tä­nyt liit­tyä jouk­ku­ee­seen 24 km/h Kokoon­tu­mis­ajos­sa (Kata­ja­nok­ka-Velodro­mi) tote­sin, että tääs­sä sääs­sä on help­po ajaa kovem­paa. Kun olin epä­var­ma, pää­tin liit­tyä ryh­mään 26 km/h, kos­ka on hel­pom­pi jät­täy­tyä kuin ottaa kiinni.
  Alkusäh­lin­gis­sä kuvit­te­lin ole­va­ni ryh­mäs­sä 26 km/h, mut­ta kun vali­tin vie­rus­to­ve­ril­le­ni, että aika kovaa men­nään tähän ver­rat­tu­na, hän sanoi, että tämä ryh­mä on 28 km/h.

  Jät­täy­dyin ryh­mään 26 km/h ja vauh­ti oli ihan pas­se­lia, mut­ta jois­sa­kin ylä­mäis­sä jäin lii­kaa taakse(synnynnäinen sydän­vi­ka), enkä saa­nut ryh­mää enää kiin­ni. Pää­tin jät­täy­tyä ryh­mään 24 km/h . Jäin odot­te­le­maan sitä toi­sel­la tau­ko­pai­kal­le (noin 59 km) mut­ta nuo teki­vät­kin kuin viek­kaat var­kaan ja vää­rät val­ti­aat ja ajoi­vat sen ohi minun huo­maa­mat­ta asiaa.
  Läh­din pol­ke­maan perään, mut­ta ei onnis­tu­nut. Ajoin 30 km kak­si­taan nuo­ren minua pal­jon parem­mas­sa kun­nos­sa ole­van nai­sen kans­sa. Saa­vu­tim­me ryh­män 24 km/h tau­ko­pai­kal­la (n. 96 km) ja sen jäl­keen kaik­ki oli help­poa. Kun­nes Kunin­kaan mäes­sä (aika vaa­ti­ma­ton nousu) sain yhtä aikaa hyvin tus­kal­li­sen kram­pin molem­piin pol­viin ja jou­duin jät­täy­ty­mään pal­jon jäl­keen. Kramp­pi on oma syy, pitäi­si miet­tiä, mitä syö. Yllät­tä­vän moni muu­kin rapor­toi kram­pis­ta samas­sa pai­kas­sa. Jos oli­sin hih­hu­lius­ko­vai­nen niin,…
  Vii­mei­set pari­kym­men­tä kilo­met­riä ajoin hyvin his­suk­seen kramp­pia väl­tel­len. Jäin refe­rens­si­ryh­mäs­tä­ni (24 km/h) kuusi minuuttia.

 5. Hyvä Osmo, toi­vot­ta­vas­ti olen 60-vuo­ti­aa­na yhtä hyväs­sä kun­nos­sa kuin sinä. Oma aika­ni oli lopul­ta noin 5:30, itse­kin hie­man saha­sin ryh­mien välil­lä ja ajoin tur­han pit­kiä mat­ko­ja yksin, mikä oli hidas­ta. Mut­ta olen siis aika pal­jon sinua nuo­rem­pi (fyy­si­ses­ti :).

  Jutel­tiin läh­tö­alu­eel­la, fil­la­reis­ta ja muus­ta, ja pyy­sin että lait­tai­sit jutun blo­gii­si min­kä teit­kin, vaik­ka sil­loin hie­man vie­lä epä­röit — hyvä homma!

 6. Mikä mah­toi olla tämän eko­ta­pah­tu­man hiilijalanjälki?

 7. Hie­noa, että poliit­ti­sia päät­tä­jiä on muka­na näis­sä mas­sa­ta­pah­tu­mis­sa. Se luo ensin­nä­kin katu-uskot­ta­vuut­ta ja toi­sek­seen antaa ruo­hon­juu­ri­ta­son kuvaa perus­pol­ki­jan näkö­kul­mas­ta. Tosin ruo­hon­juu­ri­ta­sos­ta ei kan­na­ta puhua, kun kalus­ton arvo tapah­tu­mas­sa oli varo­vai­ses­ti arvioi­den rei­lus­ti yli 2 milj. euroa :-). Var­mas­ti tämän reis­sun aika­na tuli sel­väk­si aina­kin se, ettei Suo­men tie­ver­kos­to ole enää uut­ta vas­taa­vas­sa kun­nos­sa. Toi­vot­ta­vas­ti myös se seik­ka tuli esil­le, että pyö­räi­lyl­lä oli­si nos­tet­ta, jos pyö­rä­tie­ver­kos­to oli­si edes vält­tä­väs­sä kun­nos­sa. Itse ajan vuo­sit­tain n. 5000km. Näi­hin kilo­met­rei­hin mah­tuu myös ajoa ulko­mail­la ja voin tode­ta, etten ole muu­al­la poh­jois­mais­sa tör­män­nyt yhtä huo­no­kun­toi­siin pyö­rä­tei­hin. En puhu kint­tu­po­luis­ta, vaan kun­tien yllä­pi­tä­mäs­tä pyö­rä­tie­ver­kos­tos­ta. Har­mi, että ajoim­me eri taso­ryh­mis­sä, oli­si ollut muka­va vaih­taa aja­tuk­sia len­kin varrella.

 8. Mikä mah­toi olla tämän eko­ta­pah­tu­man hiilijalanjälki? 

  Aivan kau­hea. Monet ajoi­vat autol­la sato­ja kilo­met­re­jä että pää­si­vät aja­maan kal­liil­la hii­li­kui­tu­pol­ku­pyö­räl­lään Hel­sin­kiin. Järkyttävää.

  Hii­li­ja­lan­jäl­ken poh­ti­mi­nen eri yhteyk­sis­sä onkin tosi mie­len­kiin­tois­ta. Kaik­ki kun­toi­lu on luon­nol­li­ses­ti epäe­ko­lo­gis­ta. Mitä nuo­rem­pa­na kuo­lee, sitä vähem­män kuluttaa.

  Ja eri­tyi­sen paha hii­li­ja­lan­jäl­ki, suo­ras­taan hii­li­ka­ta­stro­fi, on kehi­ty­sa­vul­la sekä maa­han­muu­tol­la ete­län köy­his­tä mais­ta poh­joi­sen rik­kai­siin mai­hin. Puhu­mat­ta­kaan Sak­san ja Ruot­sin ydin­voi­ma­loi­den lakkauttamisesta.

  Tuo on Vih­rei­den (ja mui­den puo­luei­den) perus­on­gel­ma mones­sa asias­sa. Kan­na­te­taan sinäl­lään hyvää asi­aa, mut­tei suos­tu­ta näke­mään asian nega­tii­vis­ta kään­tö­puol­ta glo­baa­lis­sa mittakaavassa.

 9. Joit­ko vet­tä vai urhei­lu­juo­maa, jos­sa on mag­ne­siu­mia ja nat­riu­mia? Hikoi­lu vie suo­lat, ja nii­den puu­te on yksi kramp­pe­ja lisää­vä tekijä.

 10. Moi

  Se mus­ta Jopo tuli mun
  peräs­sä­ni maaliin,aika 5.09.
  Kova­kun­toi­nen kaveri.

  Tapa­ni, nojapyöräilijä

 11. Etkä ylit­tä­nyt Hesa­rin uutis­kyn­nys­tä, kuten eräs ministeri? 🙂

  Voi­si­ko selit­tä­vä teki­jä olla, että nuo­ri minis­te­ri pol­ki niin tosissaan.

 12. Tie­dok­si teil­le, että kysees­sä ei tain­nut olla eko­ta­pah­tu­ma vaan pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma. Uskoi­sin, että liit­tyy joten­kin kuntoiluun.

 13. Osmo, tie­dän että olet pyö­rä­tie­pak­koa vas­taan ja muu­ten­kin olet pyö­räi­ly­myön­tei­nen polii­tik­ko. Olet­ko kos­kaan teh­nyt aloit­tei­ta tai muu­ten koit­ta­nut vai­kut­taa sii­hen, että tie­lii­ken­ne­la­kia muu­tet­tai­siin näil­tä­osin? En aina­kaan muis­ta täl­lai­ses­ta luke­nee­ni, voin toki olla vää­räs­sä­kin. Lai­ta­pa tuu­le­maan siel­lä edus­kun­nas­sa, sinua ehkä kuunneltaisiinkin.

 14. On pak­ko tun­nus­taa, että Stubb on kovas­sa kunnossa.
  Minä en läh­te­nyt kil­pai­lu­ta­pah­tu­maan, en edes kil­pai­le­maan kel­loa vas­taan, mut­ta on pak­ko myön­tää, että tiet­ty kil­pai­lu­viet­ti syt­tyi jäl­keen päin. Nyt en voi­nut revit­tää pie­nen syysfluns­san takia muu­ten­kaan. Niin­pä aikaa on help­po paran­taa ensi­ker­ral­la roi­mas­ti, jos vaik­ka pää­si­si ter­vee­nä matkaan.
  Huo­no­kun­toi­sel­le ihmi­sel­le kil­pai­lu kel­loa vas­taan on tak­tiik­ka­la­ji, jos­sa pitää osa­ta jakaa vauh­ti hyvin ja suun­ni­tel­la syömisensä.

 15. Vai­mo oli kame­ran kans­sa Bembö­les­sä ja ker­toi kyl­lä Osmo sinut bon­gan­neen mut­ta eipä ollut omaa mies­tään huo­man­nut kun aje­lin noin pari pyö­rän­mit­taa perässäsi:)

  Ja onhan TdH hie­no tapah­tu­ma, täl­lai­nen sun­nun­tai­pyö­räi­li­jä­kin pää­see mais­ta­maan ryh­mä­ajoa ja jos kun­ton­sa on ajoit­ta­nut sopi­vas­ti niin välil­lä voi pääs­tää kil­pai­lu­viet­tin­sä­kin herää­mään kuten sanoit.

 16. Voi ei, vai aiot paran­taa aikaa ensi vuon­na. Tulin maa­liin sinun jäl­kee­si (6:16:28) ja ajat­te­lin, että ensi vuon­na otan tavoit­teek­si tul­la maa­liin ennen sinua 😉

 17. Hi Osmo!

  Thanks again for direc­ting my friend and I (from Stock­holm) to the velodro­me and the start of the race.

  It was a fan­tas­tic event, well orga­ni­sed and well mars­hal­led. Hel­sin­ki put on a great show and the sup­port around the rou­te was brilliant.

  We comple­ted the ride in 4 hours 8 minutes!

  Kii­tos!

 18. Alla kän­ner apan men apan kän­ner ingen. Kaik­ki tun­te­vat api­nan mut­ta api­na ei tun­ne ketään. 😉

 19. >Mic­hae­lin kom­ment­ti vei yöune­ni. Miten ihmees­sä hän löysi
  > blo­gi­ni ja tun­nis­ti minut?

  ehkä­pä sinul­la oli nume­ro­lap­pu oikeas­sa kyl­jes­sä­si jo kotoa läh­ties­sä­si? Läh­tö­lis­tat nimi­neen ovat netis­sä ja Google ei ole vie­lä konkassa.

 20. Hei Osmo!

  Meil­lä Tam­pe­reel­la on alku­ke­säi­sin tar­jol­la oikeas­ti Suo­men suu­rin (ja van­hin) pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma, Pir­kan Pyö­räi­ly. Siel­tä on hyvä hakea ryh­mäs­sä­ajo koke­mus­ta ja naut­tia hämä­läi­sis­tä maa­lais­teis­tä. Päi­väl­lä ja/ta yöpirkassa.
  Tänä vuon­na ilmoit­tau­tu­nei­ta oli yli 2500kpl!

 21. Osmo, tuo­hon aikai­sem­paan pyö­räi­ly­ne­dis­tä­mis­ky­sy­myk­seen lisäi­sin vie­lä, että mitä mui­ta aloit­tei­ta tai esi­tyk­siä pyö­räi­lyn hel­pot­ta­mi­sek­si on edus­kun­nas­sa ollut vii­me­vuo­si­na? En itse aina­kaan täl­lai­sia muis­ta nähneeni.

 22. Vas­tauk­sia kysymyksiin:
  Täl­lai­nen 140 kilo­met­rin lenk­ki ei ole minul­le tavan­omai­nen. Yleen­sä sel­väs­ti yli sadan kilo­met­rinm ura­koi­ta tulee vuo­des­sa pari-kol­me. Jos läh­den har­ras­ta­maan pyö­rä­vael­lus­ta, tuol­lai­sia 110 — 140 kilo­met­rin päi­vä­tai­pa­lei­ta tulee pal­jon­kin, mut­ta vauh­ti on aivan muu­ta. Juhann­muk­se­na ajoin Hämeen­lin­nas­sa yöpyen Pirk­ka­laan ja taklai­sin. Hel­sin­ki-Hämeen­lin­na­vä­li pik­ku­tei­tä oli jotain 126 km.
  Tänä vuon­na kilo­met­re­jä on ker­ty­nyt vähän yli 4000. Täh­täin on kuu­des­sa tuhan­nes­sa. Onnis­tuu, ellei lumi tule kovin aikaisin. 

  Edus­kun­nas­sa ei voi teh­dä pal­jon pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sek­si. Hel­sin­gin kau­piun­ki esit­ti vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien merk­kiä tie­lii­ken­ne­la­kiin, mut­ta liiklen­ne­mi­nis­te­riö oli eri miel­tä. Se tilai­suus meni, uut­ta ei ehkä ihan heti tule. Vii­me vuo­si­na en ole ollut edus­kun­nas­sa. Edel­li­sel­lä kau­del­la edus­kun­ta sekoit­ti pyö­räi­lyn väis­tä­mis­sään­nöt (kts. “Ota juris­ti mukaan ris­teyk­seen”)

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja­na sen sijaan voin teh­dä ja olen teh­nyt­kin jotain. 

  Täs­sä pyö­räi­lys­sä ei pääs­syt tutus­tu­maan pyä­rä­tei­den huo­noon kun­toon, kos­ka nii­tä ei tar­vin­nut eikä edes saa­nut käyttää.

 23. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja­na sen sijaan voin teh­dä ja olen teh­nyt­kin jotain. ”

  Ohei­ses­sa Fil­la­ri­ka­na­van lin­kis­sä on muka­vaa palau­tet­ta, ja kuvae­si­merk­ke­jä sii­tä kuin­ka kapun­ki­suu­nit­te­lu­vi­ras­to ja lau­ta­kun­ta on teh­nyt jotain, mm lii­ken­ne­merk­kien sijoit­te­lus­sa. Kan­nat­taa katsoa

  http://fillarikanava.hel.fi/r/1196/#comment_1916

  Var­muu­den vuok­si sama väy­lä on mer­kit­ty kah­del­la eri mer­kil­lä. Tuli­si­ko niis­tä yhdes­sä se vapaa­eh­toi­nen pyörätie?

 24. EDIT

  Mikä­hän 140 kilo­met­rin len­kin ilmas­to­vai­ku­tus on, kun hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen lisäk­si mukaan ote­taan suolikaasut.

 25. Kaup­su kaa­voit­taa, raken­nus­vi­ras­to toteuttaa…ja kau­pun­ki­lai­set kär­si­vät seuraukset. 

  Esi­merk­ki­ku­vat ovat vain osoi­tus sii­tä, että pyö­räi­ly-ympä­ris­tön perään ei kat­so kukaan. Ei KSV eikä raken­nus­vi­ras­to. Ja vas­tauk­se­si osoit­taa kuin­ka vas­tuu siir­re­tään aina muille

 26. …Edus­kun­nas­sa ei voi teh­dä pal­jon pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sek­si. Hel­sin­gin kau­piun­ki esit­ti vapaa­eh­toi­sen pyö­rä­tien merk­kiä tie­lii­ken­ne­la­kiin, mut­ta liiklen­ne­mi­nis­te­riö oli eri mieltä…”

  Autoi­le­va­na ja pyö­räi­le­vä­nä voi vain tode­ta, että LVM:n lii­ken­ne­puo­li ei muu­ten­kaan ole ihan täl­tä vuo­si­tu­han­nel­ta, joten hei­dän kom­ment­tin­sa aina­kin tie­lii­ken­teen asioi­hin voi lait­taa pinoon Ö. Mitä asian­tun­ti­jat sanoi­vat ehdotukseen?

 27. Mik­si vapaa­he­toi­sen pyö­rä­tien saa­mi­sek­si juna meni jo eikä heti tule uut­ta? Enkö ymmär­rä jotain? Muu­tel­laan­han lake­ja tar­vit­taes­sa hyvin­kin nopeas­ti. Se on tah­to­ky­sy­mys mitä suu­rim­mis­sa määrin.

  1. Kyse oli jos­tain isom­mas­ta uudis­tuk­ses­ta, jon­ka kykeen tätä yri­tet­tiin saa­da. Ei ole mah­do­ton­ta teh­dä pien­tä paik­kaus­ta, mut­ta kit­ka sel­lai­sen teke­mi­seen on pal­jon suu­rem­pi. Juna meni, mut­ta resii­nal­la voi tie­tys­ti yrit­tää perään.

 28. > Mik­si vapaa­he­toi­sen pyö­rä­tien saa­mi­sek­si juna meni jo eikä heti tule uutta? 

  Mitä väliä koko lail­la on? Onko joku saa­nut sakot ajo­ra­dal­la aja­mi­ses­ta? Val­voo­ko kukaan nyky­la­kia? Eikö nyky­ään­kin voi ajaa siel­lä, mis­sä mil­loin­kin tur­val­li­sin­ta on? 

  (toki autoi­li­joi­den asen­teet voi­si­vat muut­tua ja “pyö­rä­tiel­le siitä”-huudot vähen­tyä. Tai sit­ten ei: aika har­va autoi­li­ja tun­tee pyö­räi­lyyn liit­ty­viä lake­ja ja nii­den muutoksia)

 29. Soi­nin­vaa­ra ker­toi aiem­min miten tark­ko­ja (Hel­sin­gin kau­pun­gin?) laki­mie­het ovat lii­ken­ne­mer­keis­tä. Samat laki­mie­het voi­si­vat var­maan antaa raken­ta­vaa palau­tet­ta esi­mer­kik­si Itä-Pasi­lan työ­maan lii­ken­ne­mer­keis­tä, jot­ka KariS jo aiem­min mai­nit­si. Haluai­sin myös kuul­la mitä he ovat miel­tä pyö­rä­ties­tä, jol­la pyö­räi­ly on kielletty.

  Seu­raa­vaa ver­taus­ku­val­lis­ta junaa tus­kin tar­vit­see odot­taa kau­aa. Lii­ken­ne­vi­ras­to val­mis­te­lee par­hail­laan toi­men­pi­deoh­jel­maa Käve­lyn ja pyö­räi­lyn val­ta­kun­nal­li­sen stra­te­gian pohjalta.

 30. Kiva, että pää­sit mukaan TdH:hon! Tapah­tu­ma­han on aivan mai­nios­ti jär­jes­tet­ty ja kan­nus­ta­ja­jou­kot vie­lä keven­tä­vät pol­ki­jan tavalta.

  Minul­le näin sun­nun­tai­lenk­ki­pyö­räi­li­jä­nä osal­lis­tu­mi­set tai­si­vat jää­dä kah­teen ker­taan. Sen ver­ran pelot­ti nopeus­ryh­mä­ni hän­nil­lä havait­tu jojoi­lu­lii­ke. Tun­tuu, että aivan lii­an moni ottaa ko. kun­to­ta­pah­tu­mao­suu­den aivan lii­an tosis­saan (siis kun puhu­taan sijois­ta tuhat plus) eikä tar­vit­ta­vaa koke­mus­ta ryh­mäs­sä aja­mi­ses­ta ole. Tes­tos­te­ro­nit tir­suen eteen päin 😉

  Muu­ten, yksi asia tuli tuos­ta keva­ri­po­li­tii­kas­ta mie­leen. Minun mie­les­tä­ni mopo­jen ajo-oikeus kevyen­lii­ken­teen­väy­lil­lä oli­si ehdot­to­mas­ti pois­tet­ta­va koko­naan taa­ja­mis­sa. Lii­an pal­jon vaa­ra­ti­lan­tei­ta sat­tuu, kun koke­mat­to­mat kus­kit pääs­te­tään kir­mai­le­maan lii­an nopeas­ti kul­ke­vien ajok­kien­sa kans­sa kuin var­sat kevät­lai­tu­mel­le. Mitä miel­tä tästä?

  Hyvää jat­koa, Osmo ja pal­jon lisää kilo­met­re­jä tule­vil­le­kin vuosille!

 31. Voi­sit­ko tar­ken­taa tuo­ta tie­lii­ken­ne­lain tilan­net­ta? Ymmär­sin, että oli­si (jär­ke­väl­lä aika­vä­lil­lä) mah­dol­lis­ta pääs­tä eroon laki­sää­tei­ses­tä pyörätienkäyttöpakosta.
  Muu­tos oli­si mie­les­tä­ni paras tapa miten lain­sää­dän­nöl­lä voi­si edis­tää pyö­räi­lyä. Pyö­rä­huol­lon veroe­tu on kiva lisä, mut­ta ei lähes­kään niin tär­keä pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sen kannalta.

 32. Hei..Kypärän nos­ton arvoi­nen suoritus

  Erit­tän hie­noa, että tei­tä polii­tik­ko­ja on muka­na. Treeni/ fil­la­ri­ki­lo­met­re­jä ker­tyy näkö­jään kun­nioi­tet­ta­vat kilo­met­rit. Tuo Timo Lam­pi­lan mai­nit­se­ma Pirk­ka on tosi­aan­kin hie­no tapahtuma..ajaa sit­ten Näsi­jär­ven ympä­ri lyhyem­män tai pidem­män kaa­van mukaan.

 33. Vii­ti­sit­kö hie­man tar­ken­taa mil­lai­sel­la fre­kvens­sil­lä saat aikaan 6000 km kau­des­sa? Itse ajan 100–200 kil­san viik­ko­ja 4 vii­kon lomat pois­lu­kien ja olen vain ker­ran pääs­syt yli 4000 (huh­ti­kuun lop­pu — mar­ras­kuun alku).

  1. 6000 km vuodessa.
   En ole vie­lä saa­nut. Nyt on kasas­sa 4300 km. Kesäi­sin ajan tuhat kilo­met­riä kuus­sa, sel­lai­nen 30 — 60 km mel­kein joka päi­vä. Nyt syk­syl­lä tulos riip­puu säästä.

 34. Hie­no suo­ri­tus! Vaik­ka tie­sin­kin sinut kovak­si pyö­räi­li­jäk­si, oli posi­tii­vi­nen yllä­tys näh­dä sinut TdH:n lähtöaalueella. 

  Hie­no tapah­tu­ma kun­han tur­val­li­suut­ta saa­daan vie­lä paran­tu­maan. Ker­ran­kin pyö­räi­li­jä tun­si ole­van­sa lii­ken­tees­sä kuningas!

  Itse aje­lin rei­tin nel­jät­tä ker­taa ja sijoi­tuin koko­lail­la sinun ja Stub­bin puoleenväliin 😉

  1. Mones­sa työ­pai­kas­sa tuol­lai­nen suih­ku­mah­dol­li­suus ja mah­dol­li­suus vaat­tei­den säi­ly­tyk­seen ja kui­va­tuk­seen onkin. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä, jos­sa töi­hin tulo fil­la­ril­la on var­sin yleis­tä — myös joh­to­por­taan keskuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.