Tour de Helsinki

null
En ole aiem­mil­la ker­roil­la saanut osal­lis­tu­tuk­si Tour de Helsinki­in, vaik­ka mieli olisi tehnyt. Vähäl­lä se oli nytkin, kos­ka eilen illal­la oli vielä vähän kuumeinen olo.

Kyse on siis pyöräi­ly­ta­pah­tu­mas­ta, jon­ka osal­lis­tu­jamäärä teki taas uuden ennä­tyk­sen, jotain noin 2300. Ympäri Uut­ta­maa­ta ajet­ti­in 140 kilo­metriä. Siitä kun lähtö tapah­tui, kului min­u­ut­ti­tolkul­la aikaa ennen kuin min­un kohdal­lani päästi­in liikkeelle. 

2300 pyöräil­i­jää on aika paljon. Kymme­nen vuot­ta sit­ten Helsingistä ei olisi löy­tynyt niin mon­ta maantiepyörää. Nyt niitä on paljon. (Maantiepyörä (=kil­pafil­lari) ei ollut osal­lis­tu­misen ehto, mut­ta melkein kaikil­la sel­l­ainen oli.) Jopot sul­jet­ti­in pois huo­mau­tuk­sel­la, että reit­ti sul­je­taan seit­semän tun­nin jälkeen. 

Ruuhkan matem­ati­ikas­ta oppi paljon. Alku­taival 11 kilo­metriä men­ti­in poli­isi­au­ton perässä noin 21 km tun­nis­sa. Siis noin. Välil­lä men­ti­in 35 km tun­nis­sa ja välil­lä läh­es pysähdyt­ti­in. Ruuhkat syn­tyvät haitar­ili­ik­keestä. Kun liikenne pysähtyy, tien kap­a­siteet­ti rom­ah­taa ja ruuh­ka pahenee. 

En ole ennen osal­lis­tunut mas­s­apyöräi­ly­i­hin. Ryh­mässä ajami­nen on oma taiteen lajin­sa, mut­ta kyl­lä se aut­taa ja paljon. Omaa tohelu­ut­tani ajoin välil­lä yksik­seni välil­lä taas ryh­mässä. Samal­la vauhdil­la ryh­mässä syke las­ki kahdel­lakymmenel­lä lyön­nil­lä min­uutis­sa. Ensi ker­taa varten pitää rohkaistua aja­maan ryh­män keskel­lä. Jos ajaa sen hän­nil­lä, vauhti on kovin nykivää. 

Se kävi keskusteluis­sa ilmi, että pyöräil­i­jät ovat yhteiskun­nal­lis­es­ti hyvin tiedosta­va joukko, joil­la on voimakkai­ta liiken­nepoli­it­tisia mielipiteitä. 

Reit­ti oli lois­ta­va. Sain paljon hyviä vinkke­jä tule­via kun­tolenkke­jä varten. Toki miel­lyt­tävään koke­muk­seen vaikut­ti se, että meil­lä oli lupa, jopa velvol­lisu­us, olla käyt­tämät­tä pyöräteitä. 

Oli kuulem­ma kyse myös kil­pailus­ta. Tulok­sia ei ole vielä netis­sä, mut­ta ymmärtääk­seni hävisin voit­ta­jalle niukasti 2,5 tun­tia. Maail­man geol­o­gises­sa his­to­ri­as­sa tuol­lainen aika on sama kuin ei mitään. 

45 vastausta artikkeliin “Tour de Helsinki”

 1. Kuin­ka tavanomainen lenk­ki sin­ulle on täm­mö­nen 140 km:n lenk­ki. Muuten paljonko tulee noin vuosi­ta­sol­la kilometrejä.

 2. Moi.Onnittelut pyöräilystä ja maali­in pääsystä.Aikasi oli n.6.20 kieppeillä.Mukana oli yksi jopo joka tuli maali­in n.5.20–5.30-Itse pääsin maali­in ajas­sa 5.07

 3. Aikasi oli n.6.20 kieppeillä.

  Ei nyt sentään.
  Viral­lis­es­ti se oli
  6:01:44 (pet­tymys tähtäsin kuu­teen tun­ti­in, mut­ta kramp­pi lopussa…(seli seli))
  Net­toai­ka 5.54.51. Helpo­tus, alle kuusi tuntia
  Uskoisin, että tuo liki seit­semän min­u­ut­tia tuhraan­tui siihen, että pääsin ylit­tämään lähtölinjan.
  Mitähän sään­nöt oli­si­vat sanoneet, jos vierus­toveri­ni olisi tul­lut toisek­si 0,1 sekun­tia hävin­nenä, mut­ta net­toai­ka.… Toden­näköis­es­ti sään­nöt oli­si­vat sanoneet, että tyh­myy­destä sakotetaan.
  Minä nyt joka tapauk­ses­sa aion osal­lis­tua myös ensi vuon­na. Aikatavoitekin on (help­po). tuo pitää alit­taa. Osaan nyt paljon enem­män joukkuoajosta.

 4. Min­un “kil­pailu­ni” eteni näin.
  Olin päät­tänyt liit­tyä joukkueeseen 24 km/h Kokoon­tu­misajos­sa (Kata­janok­ka-Velo­dro­mi) totesin, että täässä säässä on help­po ajaa kovem­paa. Kun olin epä­var­ma, päätin liit­tyä ryh­mään 26 km/h, kos­ka on helpom­pi jät­täy­tyä kuin ottaa kiinni.
  Alkusäh­lingis­sä kuvit­telin ole­vani ryh­mässä 26 km/h, mut­ta kun val­itin vierus­tover­il­leni, että aika kovaa men­nään tähän ver­rat­tuna, hän sanoi, että tämä ryh­mä on 28 km/h.

  Jät­täy­dyin ryh­mään 26 km/h ja vauhti oli ihan pas­selia, mut­ta jois­sakin ylämäis­sä jäin liikaa taakse(synnynnäinen sydän­vi­ka), enkä saanut ryh­mää enää kiin­ni. Päätin jät­täy­tyä ryh­mään 24 km/h . Jäin odot­tele­maan sitä toisel­la taukopaikalle (noin 59 km) mut­ta nuo tekivätkin kuin viekkaat varkaan ja väärät val­ti­aat ja ajoi­vat sen ohi min­un huo­maa­mat­ta asiaa.
  Lähdin polke­maan perään, mut­ta ei onnis­tunut. Ajoin 30 km kak­si­taan nuoren min­ua paljon parem­mas­sa kun­nos­sa ole­van naisen kanssa. Saavu­timme ryh­män 24 km/h taukopaikalla (n. 96 km) ja sen jäl­keen kaik­ki oli help­poa. Kunnes Kuninkaan mäessä (aika vaa­ti­ma­ton nousu) sain yhtä aikaa hyvin tuskallisen krampin molem­pi­in polvi­in ja jouduin jät­täy­tymään paljon jäl­keen. Kramp­pi on oma syy, pitäisi miet­tiä, mitä syö. Yllät­tävän moni muukin rapor­toi kramp­ista samas­sa paikas­sa. Jos olisin hih­huliusko­vainen niin,…
  Viimeiset parikym­men­tä kilo­metriä ajoin hyvin hissuk­seen kramp­pia väl­tellen. Jäin ref­er­enssiryh­mästäni (24 km/h) kuusi minuuttia.

 5. Hyvä Osmo, toiv­ot­tavasti olen 60-vuo­ti­aana yhtä hyvässä kun­nos­sa kuin sinä. Oma aikani oli lop­ul­ta noin 5:30, itsekin hie­man sahasin ryh­mien välil­lä ja ajoin turhan pitk­iä matko­ja yksin, mikä oli hidas­ta. Mut­ta olen siis aika paljon sin­ua nuorem­pi (fyy­sis­es­ti :).

  Jutelti­in lähtöalueel­la, fil­lareista ja muus­ta, ja pyysin että lait­taisit jutun blogi­isi minkä teitkin, vaik­ka sil­loin hie­man vielä epäröit — hyvä homma!

 6. Mikä mah­toi olla tämän eko­ta­pah­tu­man hiilijalanjälki?

 7. Hienoa, että poli­it­tisia päät­täjiä on mukana näis­sä mas­sa­t­a­pah­tu­mis­sa. Se luo ensin­näkin katu-uskot­tavu­ut­ta ja toisek­seen antaa ruo­hon­ju­u­ri­ta­son kuvaa perus­polk­i­jan näkökul­mas­ta. Tosin ruo­hon­ju­u­ri­ta­sos­ta ei kan­na­ta puhua, kun kalus­ton arvo tapah­tu­mas­sa oli varovais­es­ti arvioiden reilusti yli 2 milj. euroa :-). Var­masti tämän reis­sun aikana tuli selväk­si ainakin se, ettei Suomen tiev­erkos­to ole enää uut­ta vas­taavas­sa kun­nos­sa. Toiv­ot­tavasti myös se seik­ka tuli esille, että pyöräi­lyl­lä olisi nos­tet­ta, jos pyörätiev­erkos­to olisi edes vält­tävässä kun­nos­sa. Itse ajan vuosit­tain n. 5000km. Näi­hin kilo­me­trei­hin mah­tuu myös ajoa ulko­mail­la ja voin tode­ta, etten ole muual­la pohjo­is­mais­sa tör­män­nyt yhtä huonokun­toisi­in pyörätei­hin. En puhu kint­tupoluista, vaan kun­tien ylläpitämästä pyörätiev­erkos­tos­ta. Har­mi, että ajoimme eri taso­ryh­mis­sä, olisi ollut muka­va vai­h­taa ajatuk­sia lenkin varrella.

 8. Mikä mah­toi olla tämän eko­ta­pah­tu­man hiilijalanjälki? 

  Aivan kauhea. Mon­et ajoi­vat autol­la sato­ja kilo­me­tre­jä että pää­sivät aja­maan kalli­il­la hiilikuitupolkupyöräl­lään Helsinki­in. Järkyttävää.

  Hiil­i­jalan­jälken pohtimi­nen eri yhteyk­sis­sä onkin tosi mie­lenki­in­toista. Kaik­ki kun­toilu on luon­nol­lis­es­ti epäekol­o­gista. Mitä nuorem­pana kuolee, sitä vähem­män kuluttaa.

  Ja eri­tyisen paha hiil­i­jalan­jäl­ki, suo­ras­taan hiilikatas­trofi, on kehi­tysavul­la sekä maa­han­muu­tol­la etelän köy­histä maista pohjoisen rikkaisi­in mai­hin. Puhu­mat­takaan Sak­san ja Ruotsin ydin­voimaloiden lakkauttamisesta.

  Tuo on Vihrei­den (ja muiden puoluei­den) peru­songel­ma mon­es­sa asi­as­sa. Kan­nate­taan sinäl­lään hyvää asi­aa, mut­tei suos­tu­ta näkemään asian negati­ivista kään­töpuol­ta globaalis­sa mittakaavassa.

 9. Joitko vet­tä vai urheilu­juo­maa, jos­sa on mag­ne­siu­mia ja natri­u­mia? Hikoilu vie suo­lat, ja niiden puute on yksi kramppe­ja lisäävä tekijä.

 10. Moi

  Se mus­ta Jopo tuli mun
  perässäni maaliin,aika 5.09.
  Kovakun­toinen kaveri.

  Tapani, nojapyöräil­i­jä

 11. Etkä ylit­tänyt Hesarin uutiskyn­nys­tä, kuten eräs ministeri? 🙂

  Voisiko selit­tävä tek­i­jä olla, että nuori min­is­teri pol­ki niin tosissaan.

 12. Tiedok­si teille, että kyseessä ei tain­nut olla eko­ta­pah­tu­ma vaan pyöräi­ly­ta­pah­tu­ma. Uskoisin, että liit­tyy jotenkin kuntoiluun.

 13. Osmo, tiedän että olet pyörätiepakkoa vas­taan ja muutenkin olet pyöräi­lymyön­teinen poli­itikko. Oletko koskaan tehnyt aloit­tei­ta tai muuten koit­tanut vaikut­taa siihen, että tieli­iken­nelakia muutet­taisi­in näiltäosin? En ainakaan muista täl­lais­es­ta luke­neeni, voin toki olla väärässäkin. Laita­pa tuule­maan siel­lä eduskun­nas­sa, sin­ua ehkä kuunneltaisiinkin.

 14. On pakko tun­nus­taa, että Stubb on kovas­sa kunnossa.
  Minä en läht­enyt kil­pailu­ta­pah­tu­maan, en edes kil­paile­maan kel­loa vas­taan, mut­ta on pakko myön­tää, että tiet­ty kil­pailu­vi­et­ti syt­tyi jäl­keen päin. Nyt en voin­ut revit­tää pienen syys­flun­ssan takia muutenkaan. Niin­pä aikaa on help­po paran­taa ensik­er­ral­la roimasti, jos vaik­ka pää­sisi ter­veenä matkaan.
  Huonokun­toiselle ihmiselle kil­pailu kel­loa vas­taan on tak­ti­ikkala­ji, jos­sa pitää osa­ta jakaa vauhti hyvin ja suun­nitel­la syömisensä.

 15. Vaimo oli kam­er­an kanssa Bem­bö­lessä ja ker­toi kyl­lä Osmo sin­ut bon­gan­neen mut­ta eipä ollut omaa miestään huo­man­nut kun ajelin noin pari pyörän­mit­taa perässäsi:)

  Ja onhan TdH hieno tapah­tu­ma, täl­lainen sun­nun­taipyöräil­i­jäkin pääsee mais­ta­maan ryh­mäa­joa ja jos kun­ton­sa on ajoit­tanut sopi­vasti niin välil­lä voi päästää kil­pailu­vi­et­tin­säkin heräämään kuten sanoit.

 16. Voi ei, vai aiot paran­taa aikaa ensi vuon­na. Tulin maali­in sin­un jäl­keesi (6:16:28) ja ajat­telin, että ensi vuon­na otan tavoit­teek­si tul­la maali­in ennen sinua 😉

 17. Hi Osmo!

  Thanks again for direct­ing my friend and I (from Stock­holm) to the velo­drome and the start of the race.

  It was a fan­tas­tic event, well organ­ised and well mar­shalled. Helsin­ki put on a great show and the sup­port around the route was brilliant.

  We com­plet­ed the ride in 4 hours 8 minutes!

  Kiitos!

 18. Alla kän­ner apan men apan kän­ner ingen. Kaik­ki tun­te­vat apinan mut­ta apina ei tunne ketään. 😉

 19. >Michaelin kom­ment­ti vei yöuneni. Miten ihmeessä hän löysi
  > blogi­ni ja tun­nisti minut?

  ehkäpä sin­ul­la oli numero­lap­pu oike­as­sa kyl­jessäsi jo kotoa lähtiessäsi? Lähtöli­s­tat nim­i­neen ovat netis­sä ja Google ei ole vielä konkassa.

 20. Hei Osmo!

  Meil­lä Tam­pereel­la on alkukesäisin tar­jol­la oikeasti Suomen suurin (ja van­hin) pyöräi­ly­ta­pah­tu­ma, Pirkan Pyöräi­ly. Sieltä on hyvä hakea ryh­mässäa­jo koke­mus­ta ja naut­tia hämäläi­sistä maalais­teistä. Päiväl­lä ja/ta yöpirkassa.
  Tänä vuon­na ilmoit­tau­tunei­ta oli yli 2500kpl!

 21. Osmo, tuo­hon aikaisem­paan pyöräi­lynedis­tämiskysymyk­seen lisäisin vielä, että mitä mui­ta aloit­tei­ta tai esi­tyk­siä pyöräi­lyn helpot­tamisek­si on eduskun­nas­sa ollut viime­vu­osi­na? En itse ainakaan täl­laisia muista nähneeni.

 22. Vas­tauk­sia kysymyksiin:
  Täl­lainen 140 kilo­metrin lenk­ki ei ole min­ulle tavanomainen. Yleen­sä selvästi yli sadan kilo­metrinm urakoi­ta tulee vuodessa pari-kolme. Jos läh­den har­ras­ta­maan pyörä­vael­lus­ta, tuol­laisia 110 — 140 kilo­metrin päivä­taipalei­ta tulee paljonkin, mut­ta vauhti on aivan muu­ta. Juhan­n­muk­se­na ajoin Hämeen­lin­nas­sa yöpyen Pirkkalaan ja tak­laisin. Helsin­ki-Hämeen­lin­naväli pikkuteitä oli jotain 126 km.
  Tänä vuon­na kilo­me­tre­jä on ker­tynyt vähän yli 4000. Tähtäin on kuudessa tuhan­nes­sa. Onnis­tuu, ellei lumi tule kovin aikaisin. 

  Eduskun­nas­sa ei voi tehdä paljon pyöräi­lyn edis­tämisek­si. Helsin­gin kaupi­un­ki esit­ti vapaae­htoisen pyörä­tien merkkiä tieli­iken­nelaki­in, mut­ta liik­len­ne­m­i­nis­ter­iö oli eri mieltä. Se tilaisu­us meni, uut­ta ei ehkä ihan heti tule. Viime vuosi­na en ole ollut eduskun­nas­sa. Edel­lisel­lä kaudel­la eduskun­ta sekoit­ti pyöräi­lyn väistämis­sään­nöt (kts. “Ota juristi mukaan risteyk­seen”)

  Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan vara­puheen­jo­hta­jana sen sijaan voin tehdä ja olen tehnytkin jotain. 

  Tässä pyöräilyssä ei päässyt tutus­tu­maan pyärätei­den huonoon kun­toon, kos­ka niitä ei tarvin­nut eikä edes saanut käyttää.

 23. “Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan vara­puheen­jo­hta­jana sen sijaan voin tehdä ja olen tehnytkin jotain. ”

  Oheises­sa Fil­larikana­van linkissä on mukavaa palautet­ta, ja kuvaes­imerkke­jä siitä kuin­ka kapunkisu­u­nit­telu­vi­ras­to ja lau­takun­ta on tehnyt jotain, mm liiken­nemerkkien sijoit­telus­sa. Kan­nat­taa katsoa

  http://fillarikanava.hel.fi/r/1196/#comment_1916

  Var­muu­den vuok­si sama väylä on merkit­ty kahdel­la eri merkil­lä. Tulisiko niistä yhdessä se vapaae­htoinen pyörätie?

 24. EDIT

  Mikähän 140 kilo­metrin lenkin ilmas­to­vaiku­tus on, kun hiilid­iok­sidipäästö­jen lisäk­si mukaan ote­taan suolikaasut.

 25. Kaup­su kaavoit­taa, raken­nusvi­ras­to toteuttaa…ja kaupunki­laiset kär­sivät seuraukset. 

  Esimerkkiku­vat ovat vain osoi­tus siitä, että pyöräi­ly-ympäristön perään ei kat­so kukaan. Ei KSV eikä raken­nusvi­ras­to. Ja vas­tauk­sesi osoit­taa kuin­ka vas­tuu siir­retään aina muille

 26. “…Eduskun­nas­sa ei voi tehdä paljon pyöräi­lyn edis­tämisek­si. Helsin­gin kaupi­un­ki esit­ti vapaae­htoisen pyörä­tien merkkiä tieli­iken­nelaki­in, mut­ta liik­len­ne­m­i­nis­ter­iö oli eri mieltä…”

  Autoil­e­vana ja pyöräilevänä voi vain tode­ta, että LVM:n liiken­nepuoli ei muutenkaan ole ihan tältä vuosi­tuhan­nelta, joten hei­dän kom­ment­tin­sa ainakin tieli­iken­teen asioi­hin voi lait­taa pinoon Ö. Mitä asiantun­ti­jat sanoi­vat ehdotukseen?

 27. Mik­si vapaa­hetoisen pyörä­tien saamisek­si juna meni jo eikä heti tule uut­ta? Enkö ymmär­rä jotain? Muutel­laan­han lake­ja tarvit­taes­sa hyvinkin nopeasti. Se on tah­tokysymys mitä suurim­mis­sa määrin.

  1. Kyse oli jostain isom­mas­ta uud­is­tuk­ses­ta, jon­ka kykeen tätä yritet­ti­in saa­da. Ei ole mah­do­ton­ta tehdä pien­tä paikkaus­ta, mut­ta kit­ka sel­l­aisen tekemiseen on paljon suurem­pi. Juna meni, mut­ta resi­inal­la voi tietysti yrit­tää perään.

 28. > Mik­si vapaa­hetoisen pyörä­tien saamisek­si juna meni jo eikä heti tule uutta? 

  Mitä väliä koko lail­la on? Onko joku saanut sakot ajo­radal­la ajamis­es­ta? Valvooko kukaan nyky­lakia? Eikö nykyäänkin voi ajaa siel­lä, mis­sä mil­loinkin tur­val­lis­in­ta on? 

  (toki autoil­i­joiden asen­teet voisi­vat muut­tua ja “pyörätielle siitä”-huudot vähen­tyä. Tai sit­ten ei: aika har­va autoil­i­ja tun­tee pyöräi­lyyn liit­tyviä lake­ja ja niiden muutoksia)

 29. Soin­in­vaara ker­toi aiem­min miten tarkko­ja (Helsin­gin kaupun­gin?) lakimiehet ovat liiken­nemerkeistä. Samat lakimiehet voisi­vat var­maan antaa rak­en­tavaa palautet­ta esimerkik­si Itä-Pasi­lan työ­maan liiken­nemerkeistä, jot­ka KariS jo aiem­min mainit­si. Halu­aisin myös kuul­la mitä he ovat mieltä pyöräti­estä, jol­la pyöräi­ly on kielletty.

  Seu­raavaa ver­tausku­val­lista junaa tuskin tarvit­see odot­taa kauaa. Liiken­nevi­ras­to valmis­telee parhail­laan toimen­pideo­hjel­maa Käve­lyn ja pyöräi­lyn val­takun­nal­lisen strate­gian pohjalta.

 30. Kiva, että pääsit mukaan TdH:hon! Tapah­tuma­han on aivan main­iosti jär­jestet­ty ja kan­nus­ta­ja­joukot vielä keven­tävät polk­i­jan tavalta.

  Min­ulle näin sun­nun­tailenkkipyöräil­i­jänä osal­lis­tu­miset taisi­vat jäädä kah­teen ker­taan. Sen ver­ran pelot­ti nopeusryh­mäni hän­nil­lä havait­tu jojoiluli­ike. Tun­tuu, että aivan liian moni ottaa ko. kun­to­ta­pah­tu­mao­su­u­den aivan liian tosis­saan (siis kun puhutaan sijoista tuhat plus) eikä tarvit­tavaa koke­mus­ta ryh­mässä ajamis­es­ta ole. Testos­teronit tir­suen eteen päin 😉

  Muuten, yksi asia tuli tuos­ta kevaripoli­ti­ikas­ta mieleen. Min­un mielestäni mopo­jen ajo-oikeus kevyen­li­iken­teen­väylil­lä olisi ehdot­tomasti pois­tet­ta­va kokon­aan taa­jamis­sa. Liian paljon vaarati­lantei­ta sat­tuu, kun koke­mat­tomat kuskit päästetään kir­maile­maan liian nopeasti kulke­vien ajokkien­sa kanssa kuin varsat kevät­lai­tumelle. Mitä mieltä tästä?

  Hyvää jatkoa, Osmo ja paljon lisää kilo­me­tre­jä tulevillekin vuosille!

 31. Voisitko tarken­taa tuo­ta tieli­iken­nelain tilan­net­ta? Ymmärsin, että olisi (järkeväl­lä aikavälil­lä) mah­dol­lista päästä eroon lak­isääteis­es­tä pyörätienkäyttöpakosta.
  Muu­tos olisi mielestäni paras tapa miten lain­säädän­nöl­lä voisi edis­tää pyöräi­lyä. Pyörähuol­lon veroe­tu on kiva lisä, mut­ta ei läh­eskään niin tärkeä pyöräi­lyn edis­tämisen kannalta.

 32. Hei..Kypärän nos­ton arvoinen suoritus

  Erit­tän hienoa, että teitä poli­itikko­ja on mukana. Treeni/ fil­larik­ilo­me­tre­jä ker­tyy näköjään kun­nioitet­ta­vat kilo­metrit. Tuo Timo Lampi­lan mainit­se­ma Pirk­ka on tosi­aankin hieno tapahtuma..ajaa sit­ten Näsi­jär­ven ympäri lyhyem­män tai pidem­män kaa­van mukaan.

 33. Viitisitkö hie­man tarken­taa mil­laisel­la frekvenssil­lä saat aikaan 6000 km kaudessa? Itse ajan 100–200 kil­san viikko­ja 4 viikon lomat pois­lukien ja olen vain ker­ran päässyt yli 4000 (huhtiku­un lop­pu — mar­rasku­un alku).

  1. 6000 km vuodessa.
   En ole vielä saanut. Nyt on kasas­sa 4300 km. Kesäisin ajan tuhat kilo­metriä kuus­sa, sel­l­ainen 30 — 60 km melkein joka päivä. Nyt syksyl­lä tulos riip­puu säästä.

 34. Hieno suori­tus! Vaik­ka tiesinkin sin­ut kovak­si pyöräil­i­jäk­si, oli posi­ti­ivi­nen yllä­tys nähdä sin­ut TdH:n lähtöaalueella. 

  Hieno tapah­tu­ma kun­han tur­val­lisu­ut­ta saadaan vielä paran­tu­maan. Ker­rankin pyöräil­i­jä tun­si ole­vansa liiken­teessä kuningas!

  Itse ajelin reitin neljät­tä ker­taa ja sijoi­tu­in koko­lail­la sin­un ja Stub­bin puoleenväliin 😉

  1. Mon­es­sa työ­paikas­sa tuol­lainen suihkumah­dol­lisu­us ja mah­dol­lisu­us vaat­tei­den säi­ly­tyk­seen ja kui­v­atuk­seen onkin. Esimerkik­si sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iössä, jos­sa töi­hin tulo fil­lar­il­la on varsin yleistä — myös johto­por­taan keskuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.