Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011

Lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­ta löy­tyy täs­tä.

Lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma Ilmalassa

Nämä kier­rä­te­tään lau­ta­kun­nan kaut­ta kai sik­si, että jos­kus har­voin niis­sä on ”poliit­ti­ses­ti” mer­kit­tä­vää. Täs­sä ei ollut, tai en aina­kaan minä huomannut.

Lausun­to kulttuuristrategiasta

Hel­sin­gis­sä pyy­de­tään tavat­to­man pal­jon lausun­to­ja ris­tiin ja ras­tiin. Täs­sä ei ollut oikein mitään sanottavaa.

Kos­ki­sen aloi­te Y‑tonttien muut­ta­mi­ses­ta asuinkäyttöön.

Kau­ko Kos­ki­nen (kok) haluai­si, että kar­toi­tet­tai­siin sel­lai­sia yleis­ten raken­nus­ten tont­te­ja, joi­ta ei tar­vi­ta ja muu­te­taan ne asuin­käyt­töön. Vas­tauk­sen mukaan näin teh­dään koko ajan ja on teh­ty jo kauan.

Muis­tu­tus Her­man­nis­sa las­ten­tar­han kaavasta

Muis­tut­ta­ja haluai­si sijoit­taa raken­nuk­sen toi­sin, jot­ta se ei vähen­täi­si alu­een puis­to­mai­suut­ta. Lausun­nos­sa ollaan eri miel­tä ja sano­taan, että ehdo­tet­tua sijoi­tus on tut­kit­tu eikä se pelitä.

No oli­pas taas kokous. Kym­me­nen minuuttia?

En teh­nyt kah­des­ta edel­li­ses­tä kokouk­ses­ta selos­tus­ta. Toi­ses­sa kävim­me kat­so­mas­sa aikaan­saan­nok­siam­me ympä­ri Hel­sin­kiä. Toi­ses­ta olin pois­sa edus­kun­ta­kii­rei­den vuok­si. Tuos­ta tois­sa­vii­kon kier­rok­ses­ta on tar­koi­tus esit­tää jotain, kun­han WordPress-ohjel­mis­ton vir­he saa­daan kor­ja­tuk­si ja kuvien lait­ta­mi­nen käy taas helposti.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011”

 1. Mis­sä tuo Ilma­lan suun­ni­tel­ma oli­si kom­men­toi­ta­va­na? Se saat­taa vai­kut­taa län­si­suun­nan työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen fillarilla.

 2. No on siel­lä yksi asia mis­tä lau­ta­kun­ta voi­si aina­kin parem­man puut­tees­ta vähän turis­ta, sen takia että tähän liit­tyy isom­pia asioi­ta, eli oli­si­ko perä­ti nii­tä poliit­ti­sia kysymyksiä.

  Poik­keus­ha­ke­mus Vier­to­lan­tie 4 muut­ta­mi­sek­si asuin­ton­tik­si, sisäl­tää myös ilmei­ses­ti kivi­jal­ka­ti­laa, ja kiel­tei­nen kan­ta sii­hen. Minus­ta aja­tus on äkki­sel­tään erin­omai­sen hyvä, tuo on sii­nä Tapa­ni­lan ase­man ete­lä­puo­lel­la ole­val­la teol­li­suusa­lu­eel­la, joka aina­kin sil­mä­mää­räi­ses­ti on vähän rän­sis­ty­neen näköi­nen. Teol­li­suus­toi­min­nan sijoi­tus­paik­ka kau­pun­ki­ra­ken­tee­sa ei ole juna-ase­man vie­res­sä. Suun­ni­tel­mas­ta on vähän vai­kea sanoa mitään kun sitä ton­ti­no­mis­ta­jan teke­mää suun­ni­tel­maa ei ole liit­tee­nä, voi­pi olla että mas­soit­te­lu on ongel­mal­li­nen, kun oli­si kuva niin voi­si sanoa jotain.

  KSV tote­aa mm. että:

  …ase­ma­kaa­van muu­tos­han­ke ei ole yleis­kaa­van mukai­nen ja että ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta laa­tia osay­leis­kaa­vaa asuin­käy­tön mah­dol­lis­ta­mi­sek­si Vier­to­lan­tie 4:n nykyi­sel­lä teollisuustontilla.

  Yleis­kaa­vas­ta on ennen­kin poi­ket­tu, mut­ta kun tämä kysei­nen han­ke lie­nee hyvin­kin seu­raa­van yleis­kaa­van mukai­nen tai aina­kin sen tapai­sen pitäi olla (kts. alla) niin on se nyt vähän sää­li että haluk­kaan raken­ta­jan han­ke ei etene.

  Seu­raa­vaa yleis­kaa­va­ta­sois­ta maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maa var­ten on kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton yleis­suun­nit­te­luo­sas­tol­la tekeil­lä koko kau­pun­gin kat­ta­va sel­vi­tys työ­paik­ka-alueis­ta, nii­den sijoit­tu­mi­ses­ta ja niil­le tar­peel­li­sis­ta alue­va­rauk­sis­ta. Koko­nai­suu­te­na tar­kas­tel­tu­na Tapa­ni­lan ja Mal­min teol­li­suusa­luei­den yri­tys- ja työ­paik­ka­mää­rät ovat kas­va­neet huo­mat­ta­vas­ti 2000-luvul­la. Työ­paik­ka-aluei­den elin­mah­dol­li­suu­det on tär­ke­ää taa­ta myös tulevaisuudessa.

  Kuten Kaup­su tie­ten­kin kirk­kaas­ti muis­taa, niin ennen kesä­lo­maa lau­ta­kun­ta käsit­te­li laa­du­kas­ta raport­tia “Yri­tys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen Hel­sin­gin esi­kau­pun­kia­luei­den ase­man­seu­duil­la”, http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-06–09_Kslk_16_El/ED8BE5A0-B778-4EF8-AFD2-54DC5BA96903/ELPE_netti.pdf

  Rapor­tis­sa tode­taan esi­mer­kik­si (s. 21)

  Täl­lä het­kel­lä toi­mi­ti­lo­jen yli­tar­jon­taa on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la run­saas­ti, kos­ka yri­tyk­set pyr­ki­vät mini­moi­maan tilan­käyt­töään sekä valit­se­maan sijaintipaikkansa
  mah­dol­li­sim­man kes­kei­ses­ti toimintojensa
  kan­nal­ta. Lisäk­si seu­dul­la on run­saas­ti uut­ta val­mis­tu­vaa ja suun­nit­teil­la ole­vaa toi­mis­to­ti­laa, joka täyt­tää alu­een toi­mis­to­ti­la­tar­peet pidem­mäl­lä­kin tähtäimellä.

  Ja sivul­la 20:

  Kuvis­ta voi­daan havai­ta, että lii­ke­ti­lo­jen käyt­tö­as­teet ovat koh­tuul­li­sel­la tasol­la, jos­kin hei­kom­pia kuin dynaamisilla
  alueil­la. Vuon­na 2010 käyt­tö­as­teis­sa on tapah­tu­nut voi­ma­kas­ta putoa­mis­ta Kon­tu­las­sa ja Mel­lun­mäes­sä, Mal­mil­la sekä Haa­gas­sa. Toi­mis­to­ti­lo­jen käyt­tö­as­tei­den kehi­tys näyt­tää huo­les­tut­ta­val­ta, jos­kin on havait­ta­vis­sa yksit­täis­ten poik­keus­ten koh­dal­la myön­teis­tä kehi­tys­tä. Käyt­tö­as­tei­den heikkenemiskehitys
  saat­taa joh­tua toi­mi­ti­lo­jen ikä­ra­ken­tees­ta, käyt­tä­jien muut­tu­vis­ta käyt­tö­tar­peis­ta ja toi­mi­ti­lo­jen yli­tar­jon­nas­ta pääkaupunkiseudulla.

  Ja sivuil­la 35

  Tapa­ni­la on arvos­te­tuim­pia pien­ta­lo­val­tai­sia asui­na­luei­ta pää­ra­dan var­rel­la… Tapa­ni­lan ase­man­seu­dul­la on kaa­voi­tet­tua varan­toa asu­mi­seen noin 16 800
  k‑m² ja toi­mi­ti­laa 32 900 k‑m² (Seu­tu-cd/
  Ramava2010). Lisäk­si suun­nit­teil­la on
  noin 5 400 k‑m² täydennysrakentamista
  asun­noil­le (Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to)…

  Osa tuo­ta varan­toa lie­nee lis­ta­teks­tin mukaan kysei­sen ton­tin ete­lä­puo­lel­la pajua pus­ke­va kau­pun­gin omis­ta­ma teol­li­suus­tont­ti, joka ker­to­nee myös jotain kysyn­näs­tä. Mal­min ja Tapa­ni­lan seu­dul­la ei vai­ku­ta ole­van mitään pulaa toi­mi­ti­lois­ta, pikem­min­kin päin­vas­toin. Sen sijaan asu­kas­mää­rän kehi­tys on las­ke­va joh­tuen asu­mis­väl­jyy­den kas­vus­ta, ja ihan jo pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sen vuok­si asuk­kai­ta tuli­si saa­da lisää. Kaup­pa tar­vit­see tilo­jen ohel­le myös asiakkaita.

  Sivult 36

  Tavoi­te­ti­la
  Tapa­ni­laa kehi­te­tään asui­na­lu­ee­na ja sen
  iden­ti­teet­tiä puu­ta­lo­kau­pun­ki­na vahvistetaan…
  Ase­man veto­voi­mai­suut­ta voi­daan paran­taa suun­nit­te­le­mal­la esi­mer­kik­si asu­kas- tai yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten kans­sa yhteistyössä
  ase­man­lä­hei­syy­teen kylä­kes­kus­mai­nen tori tai kuja, joka tar­jo­aa lähia­lu­een asuk­kail­le esim. tori­kaup­paan, perin­ne­ra­ken­ta­mi­seen ja luo­mu­ruo­kaan kes­kit­ty­väl­le toi­min­nal­le sopi­vaa tilaa. Tue­taan kau­pun­gin käy­tet­tä­vis­sä ole­vin kei­noin työ­pa­jo­jen, esim. enti­söi­jien ja puusep­pien, sijoit­tu­mis­ta kehi­tet­tä­vään kyläkeskukseen…

  Otta­mat­ta nyt tuo­hon visioon kan­taa, niin sen kylä­kes­kuk­sen elin­voi­mai­suut­ta var­mas­ti­kin aut­tai­si uudet asuk­kaat, isoin alue sii­nä ase­man vie­res­sä on nime­no­maan se teol­li­suusa­lie, ja kai nii­tä työ­pa­jo­ja voi olla kivi­ja­las­sa­kin eikä eril­li­ses­sä teol­li­suus­kiin­teis­sä, ihan niin kuin ne van­hat toi­mi­ti­lat Tapa­ni­las­sa ovat? Ja eikö sitä yhteis­työ­tä nyt voi­si teh­dä vaik­ka tuon yrit­tä­jän kans­sa joka sitä poik­keus­lu­paa hakee? Esi­tet­ty suun­ni­tel­ma voi olla huo­no, mut­ta voi­han sitä kehittää.

  Ja sit­ten on se ratavaraus:

  Lii­ken­ne­vi­ras­ton laa­ti­man tar­ve­sel­vi­tyk­sen mukaan Hel­sin­gis­tä itään suun­tau­tu­van rata­hank­keen Tapa­ni­lan koh­dal­la erka­ne­van lin­jaus­vaih­toeh­don vaa­ti­ma kaven­nus Vier­to­lan­tien teol­li­suus­tont­tei­hin huo­non­tai­si mah­dol­li­suuk­sia näi­den tont­tien käyt­töön häi­riö­alt­tii­seen toi­min­taan, kuten asumiseen.

  Samai­ses­sa kokouk­ses­sa ennen lomia lausun­nos­sa Uuden­maan yleis­kaa­vas­ta, Kaup­su lausui:

  Tapa­ni­lan kaut­ta kul­ke­va Heli-rata­va­raus tulee pois­taa maakuntakaavasta.

  En ole hah­mot­ta­nut radan län­si­puo­lel­la ole­vaa varaus­ta kah­del­le lisä­rai­teel­le Heli-radan osa­na, mut­ta ilmei­ses­ti se viral­li­ses­ti menee niin. Len­to­ra­ta-rap­pa­ris­sa sen varausk­sen käyt­töön­ot­to käy­tän­nös­sä tyr­mät­tiin muis­taak­se­ni KSV:n toi­mes­ta, se on jo (var­sin­kin Tapa­ni­las­sa) osit­tain umpeen raken­net­tu, pitäi­si siir­rel­lä pyö­rä­tei­tä, tms.

  Tuo kysei­nen rata­va­raus on se syy mik­si Mal­mi — Puis­to­la välil­lä junan ikku­nas­ta näkyy pus­kaa ja park­ki­paik­kaa. Se vie maa­ta aivan par­haim­mil­la pai­koil­la eli ase­mien vie­res­sä pit­käl­tä mat­kal­ta, tekee niis­tä ankean väl­jiä ja sii­tä pitäi­si nyt vaan päät­tää jotain.

 3. Mis­sä tuo Ilma­lan suun­ni­tel­ma oli­si kom­men­toi­ta­va­na? Se saat­taa vai­kut­taa län­si­suun­nan työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen fillarilla.

  Haka­mäen­tien val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pyö­räi­ly niil­lä seu­duil­la on sen ver­ran jär­kyt­tä­vis­sä kan­ti­mis­sa, että kovin pie­nil­lä muu­tok­sil­la lähia­lu­een lii­ken­ne­suun­ni­tel­miin fil­la­ril­la kul­ke­mis­ta ei olen­nai­ses­ti ole mah­dol­lis­ta huonontaa.

 4. Nuo val­tuus­toa­loit­teet työl­lis­tää byro­kra­ti­aa aika taval­la. Suu­rin osa aloit­teis­ta on ihan tur­hia kuten tämä Kos­ki­sen aloi­te yhdel­la puhe­li­soi­tol­la oli­si saa­nut sel­vil­le, että hom­ma on ollut hal­lus­sa jo 30 vuot­ta. Itse asias­sa Y‑tonteista alkaa olla pulaa, kun tar­vi­taan tont­te­ja eri­tyi­sa­su­mi­seen, asunn­ot­to­mil­le ja van­hus­ten pal­ve­la­loil­le. Useim­mis­sa aloit­teis­sa nos­te­taan omaa häntää…

 5. Pari koh­taa tuos­sa pis­tää heti sil­mään kevyen lii­ken­teen osalta:

  Miten on aja­tel­tu koko lopul­ta rat­kais­ta Ran­ta­ra­dan suun­tai­sen kevyen­lii­ken­teen­väy­län koh­ta­lo? Vede­tään­kä se lopul­ta radan ete­lä- vai poh­jois­puol­ta? Nyt se pouk­koi­lee ilman mitään suun­ni­tel­maa siel­lä tääl­lä. Jos se vede­tään ete­lä­puol­ta (parem­pi vaih­toeh­to), niin se vai­kut­taa tähän suunnitelmaan.

  Onko pai­kal­laan teh­dä vie­lä Ilma­lan­ka­dul­le jär­jes­te­ly, jos­sa pyö­räi­li­jät pako­te­taan jalan­kul­ki­joi­den sekaan. Tämän­kal­tai­sel­le kokoo­ja­ka­dul­le luon­te­vin rat­kai­su on pyö­rä­ka­si­ta. Kai­ken lisäk­si reit­ti on välil­lä yhdis­tet­tyä kevyen­lii­ken­teen väy­lää ja välil­lä pyö­rä­tie­tä. Täl­tä osin suun­nit­te­lu on hylät­ty suoritus. 😀

  Autoi­li­jan kan­nal­ta Ilma­lan­to­rin ris­teyk­ses­tä hävi­ää pai­koi­tus­paik­ko­ja, jot­ka sii­hen ihan hyvin ovat aikai­sem­min sopi­neet. Sii­hen­kin oli­si ehkä parem­pi lait­taa ympyrä?

 6. Jat­ke­taan vie­lä vähän tuos­ta Ilma­lan suunnitelmasta.

  Liken­neym­py­rän koi­lis­puo­lel­la ole­va istu­tusa­lue kan­nat­taa sel­vit­tää, mitä sii­hen on tulos­sa. Se on poten­ti­aa­li­nen näke­mäes­te. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on useis­sa pai­kois­sa pus­kia vil­jel­ty aivan hol­tit­to­mas­ti. Kan­nat­taa har­ki­ta mää­rä­ra­ho­jen vähen­tä­mis­tä, niin vaa­ral­li­sia istu­tuk­sia on vähemmän.

  Ilma­lan­ka­dun poh­jois­pää­hän tulee bus­si­py­sä­kit. Ihmet­te­len kyl­lä mik­si, kun vie­res­sä on juna-ase­ma. Jos tuo­hon kui­ten­kin tar­vi­taan bus­si­py­säk­ki, niin nii­den raken­ne kan­nat­taa har­ki­ta tar­kem­min. Pysä­kin taka­na on kui­ten­kin yhdis­tet­ty kevyen­lii­ken­teen­väy­lä. Kan­nat­taa tar­kas­taa, että pysä­kin taak­se on piir­ret­ty kai­de, joka vähän kana­voi hol­tit­to­mia käve­li­jöi­tä. Pyö­rä­kais­ta oli­si parem­pi vaih­toeh­to, kuten jo totesin.

  Lii­ken­neym­py­rä ero­tus­kais­toi­neen vai­kut­taa muu­ten­kin sil­tä, että fil­la­ril­la on ris­ki jää­dä autoi­li­jan kat­vee­seen. Ihan kuin ero­tus­kais­tat olis piir­ret­ty värään paik­kaan? Nehän pitää olla jalan­kul­kij­nan ja pyö­räi­li­jän välis­sä, ei pyö­räi­li­jän ja autoi­li­jan välissä.

 7. tpyy­luo­ma, minus­ta tun­tuu, että lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa on jotain vial­la ihan perus­teis­sa. Jos kyse oli­si yksit­täis­ta­pauk­sis­ta, niin tämän voi­si ymmär­tää; tai jos kyse oli­si rahas­ta, niin tämän voi­si sil­loin­kin ymmärtää. 

  Kyse on kui­ten­kin ihan jos­tain muus­ta. Ei vain osa­ta. 🙁 Ihan sama jut­tu on myös autoi­li­joi­den osal­ta. Ei ratin taka­na voi olla yhtään tyy­ty­väi­sem­pi lii­ken­ne­suun­nit­te­lun tasos­ta kuin ston­gan taka­na­kaan. Onko aines huo­noa vai onko ope­tuk­ses­sa jotain pahas­ti pielessä.

  Asia on kui­ten­kin perus­teil­taan aika yksin­ker­tais­ta. Lii­ken­teen pitää olla hal­paa, teho­kas­ta ja nope­aa. Pol­ku­pyö­räl­lä on heti etu­na tuo ensim­mäi­nen koh­ta. 🙂 Se on hal­paa. Jos­sain tulee tehok­kuus­ra­ja ja kan­nat­taa siir­tyä hen­ki­lö­au­toon. Mut­ta ilmeis­ti lii­ken­ne­suun­nit­te­lioi­den pää­mää­rä on hidas­taa kaik­kea kumi­pyö­ril­lä tapah­tu­vaa lii­ken­net­tä, mukaan lukien polkupyörät. 🙁

 8. Kal­le, sanoi­sin että lii­ken­ne­suun­nit­te­lun taso on kir­ja­vaa, niin kuin min­kä tahan­sa muun­kin. Hyviä­kin on teh­ty ja minus­ta ollaan menos­sa parem­paan suuntaan.

  JariV, ratik­ka jää tuon suun­nit­te­lua­lu­een ulkopuolelle.

 9. Oli­si ihan muka­vaa jos lii­ken­neym­py­rä oli­si ympy­rän muo­toi­nen eikä jyr­kän kul­mi­kas. Mut­ta vahin­ko on jo tapah­tu­nut — “ympy­rä” on jo raken­net­tu. On myös vähän ikä­vää että Haka­mäen­tien ylit­tä­vä pyö­rä­tie on tal­vi­sin hiih­to­la­tu. Minä nimit­täin kävi­sin mie­lel­lä­ni tal­vi­sin­kin tapaa­mas­sa ystä­viä­ni, enkä omis­ta suksia.

  tpyy­luo­ma, onko hyvää lii­ken­ne­suun­nit­te­lua teh­ty pyö­ril­le­kin vai­ko pel­käs­tään moottoriliikenteelle?

 10. Ilma­lan sei­sak­keel­le asti ei näem­mä jak­set­tu men­nä; pyö­räi­li­jät ja käve­li­jät kun mah­tu­vat sii­tä käte­väs­ti U‑mutkilla ja väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sil­la varus­tel­tua yhteis­tä met­rin leve­ää väy­lään­sä. Mut­ta paran­nel­laan noi­ta auto­lii­ken­teen kapei­koi­ta nyt tämä vuo­si­kym­men taasen.

 11. Pot­to­nen, no esi­mer­kik­si Töö­lön­ka­dul­la pis­ti sil­mään mai­nio fil­la­ri­tas­ku. Jos on Töö­lön läpi mat­ka niin menen muu­ten­kin sitä pit­kin nyky­ään, se on aivan mai­nio sik­si­kin että siel­lä ei ole pyö­rä­tei­tä, kun oli­si vie­lä sivu­ka­duil­la kol­miot ja pik­ku pät­kä pyö­rä­tie­tä sii­nä Kor­jaa­mon kohdalla.

 12. tpyy­luo­ma, kii­tos vin­kis­tä, käyn­pä siis vil­kai­se­mas­sa Töö­lön­ka­tua seu­raa­van ker­ran kun pyö­rin niil­lä nurkilla.

 13. JariV, ei ole kuo­pat­tu. Ratik­ka­lin­ja tulee Pasi­lan­sil­lan yli, Pasi­lan­ka­tua ja Radio­ka­tua pit­kin Ilma­lan­ku­jal­le ja sitä pit­kin ylös vesi­lin­no­jen taak­se, min­ne tulee uusi aukio. Tar­koi­tus oli­si, että rai­tio­lii­ken­ne alkai­si vuon­na 2016.

  Kun ysi Pasi­laan asti avat­tiin 2008, oli Ilma­lan tavoi­te­vuo­si 2012. Sii­tä sitä on sit­ten pik­ku hil­jaa koko ajan siir­ret­ty eteen­päin. KSV:n sivuil­la­kin lukee vie­lä 2015, mut­ta sekin tie­to on jo vanhentunut.

  Radio­ka­dul­le radan voi­si teh­dä vaik­ka saman tien, mut­ta Pasi­lan­ka­tu raken­ne­taan aika lail­la uusik­si ja Pasi­lan­sil­taa leven­ne­tään, ja ratik­ka odot­taa näi­tä mullistuksia.

 14. Kal­le, aina­kin van­ho­ja vir­hei­tä saa­tu kor­jat­tua. Ohei­ses­ta lin­kis­tä löy­tyy kuvia kau­pun­gin sydäm­mes­sä ole­vas­ta Kai­vo­ka­dus­ta ja sen rai­tio­vau­nu­py­sä­kis­tä eri aikoi­na, http://jlf.fi/f17/2482-raitiovaunupysakki-la-metro-castren

  Ja seu­raaa­vak­si pure­taan ne pin­kit kau­ka­lot. Joo se fil­la­ri­väy­lä on tra­gi­koo­mi­nen, ja kai­teet kadun­var­rel­la kes­kel­lä kau­pun­kia samoin, mut­ta suun­ta on kui­ten­kin oikea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.