Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011

Lau­takun­nan esi­tys­lista löy­tyy tästä.

Liiken­nesu­un­nitel­ma Ilmalassa

Nämä kier­rätetään lau­takun­nan kaut­ta kai sik­si, että joskus har­voin niis­sä on ”poli­it­tis­es­ti” merkit­tävää. Tässä ei ollut, tai en ainakaan minä huomannut.

Lausun­to kulttuuristrategiasta

Helsingis­sä pyy­de­tään tavat­toman paljon lausun­to­ja ris­ti­in ja rasti­in. Tässä ei ollut oikein mitään sanottavaa.

Koskisen aloite Y‑tonttien muut­tamis­es­ta asuinkäyttöön.

Kauko Kosk­i­nen (kok) halu­aisi, että kar­toitet­taisi­in sel­l­aisia yleis­ten raken­nusten tont­te­ja, joi­ta ei tarvi­ta ja muute­taan ne asuinkäyt­töön. Vas­tauk­sen mukaan näin tehdään koko ajan ja on tehty jo kauan.

Muis­tu­tus Her­man­nis­sa las­ten­tarhan kaavasta

Muis­tut­ta­ja halu­aisi sijoit­taa raken­nuk­sen toisin, jot­ta se ei vähen­täisi alueen puis­tom­aisu­ut­ta. Lausun­nos­sa ollaan eri mieltä ja san­o­taan, että ehdotet­tua sijoi­tus on tutkit­tu eikä se pelitä.

No oli­pas taas kok­ous. Kymme­nen minuuttia?

En tehnyt kahdes­ta edel­lis­es­tä kok­ouk­ses­ta selostus­ta. Toises­sa kävimme kat­so­mas­sa aikaansaan­nok­si­amme ympäri Helsinkiä. Tois­es­ta olin pois­sa eduskun­taki­irei­den vuok­si. Tuos­ta tois­savi­ikon kier­rokses­ta on tarkoi­tus esit­tää jotain, kun­han Word­Press-ohjelmis­ton virhe saadaan kor­jatuk­si ja kuvien lait­ta­mi­nen käy taas helposti.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011”

 1. Mis­sä tuo Ilmalan suun­nitel­ma olisi kom­men­toita­vana? Se saat­taa vaikut­taa län­sisu­un­nan työ­matkali­iken­teeseen fillarilla.

 2. No on siel­lä yksi asia mis­tä lau­takun­ta voisi ainakin parem­man puut­teesta vähän tur­ista, sen takia että tähän liit­tyy isom­pia asioi­ta, eli olisiko peräti niitä poli­it­tisia kysymyksiä.

  Poikkeushake­mus Vier­tolantie 4 muut­tamisek­si asuin­ton­tik­si, sisältää myös ilmeis­es­ti kivi­jalkati­laa, ja kiel­teinen kan­ta siihen. Minus­ta aja­tus on äkkiseltään eri­no­maisen hyvä, tuo on siinä Tapani­lan ase­man eteläpuolel­la ole­val­la teol­lisu­usalueel­la, joka ainakin silmämääräis­es­ti on vähän rän­sistyneen näköi­nen. Teol­lisu­us­toimin­nan sijoi­tu­s­paik­ka kaupunki­rak­en­teesa ei ole juna-ase­man vier­essä. Suun­nitel­mas­ta on vähän vaikea sanoa mitään kun sitä ton­tin­o­mis­ta­jan tekemää suun­nitel­maa ei ole liit­teenä, voipi olla että mas­soit­telu on ongel­malli­nen, kun olisi kuva niin voisi sanoa jotain.

  KSV toteaa mm. että:

  …ase­makaa­van muu­toshanke ei ole yleiskaa­van mukainen ja että ei ole tarkoituk­sen­mukaista laa­tia osayleiskaavaa asuinkäytön mah­dol­lis­tamisek­si Vier­tolantie 4:n nykyisel­lä teollisuustontilla.

  Yleiskaavas­ta on ennenkin poiket­tu, mut­ta kun tämä kyseinen han­ke lie­nee hyvinkin seu­raa­van yleiskaa­van mukainen tai ainakin sen tapaisen pitäi olla (kts. alla) niin on se nyt vähän sääli että halukkaan rak­en­ta­jan han­ke ei etene.

  Seu­raavaa yleiskaa­vata­soista maankäyt­tö­su­un­nitel­maa varten on kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton yleis­su­un­nit­telu­osas­tol­la tekeil­lä koko kaupun­gin kat­ta­va selvi­tys työ­paik­ka-alueista, niiden sijoit­tumis­es­ta ja niille tarpeel­li­sista alue­va­rauk­sista. Kokon­aisuute­na tarkastel­tuna Tapani­lan ja Malmin teol­lisu­usaluei­den yri­tys- ja työ­paikkamäärät ovat kas­va­neet huo­mat­tavasti 2000-luvul­la. Työ­paik­ka-aluei­den elin­mah­dol­lisu­udet on tärkeää taa­ta myös tulevaisuudessa.

  Kuten Kaup­su tietenkin kirkkaasti muis­taa, niin ennen kesälo­maa lau­takun­ta käsit­teli laadukas­ta raport­tia “Yri­tys­toimin­nan edel­ly­tys­ten paran­t­a­mi­nen Helsin­gin esikaupunkialuei­den ase­manseuduil­la”, http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-06–09_Kslk_16_El/ED8BE5A0-B778-4EF8-AFD2-54DC5BA96903/ELPE_netti.pdf

  Rapor­tis­sa tode­taan esimerkik­si (s. 21)

  Täl­lä het­kel­lä toim­i­tilo­jen yli­tar­jon­taa on pääkaupunkiseudul­la run­saasti, kos­ka yri­tyk­set pyrkivät min­i­moimaan tilankäyt­töään sekä val­it­se­maan sijaintipaikkansa
  mah­dol­lisim­man keskeis­es­ti toimintojensa
  kannal­ta. Lisäk­si seudul­la on run­saasti uut­ta valmis­tu­vaa ja suun­nit­teil­la ole­vaa toimis­toti­laa, joka täyt­tää alueen toimis­toti­latarpeet pidem­mäl­läkin tähtäimellä.

  Ja sivul­la 20:

  Kuvista voidaan havai­ta, että liiketilo­jen käyt­töas­teet ovat kohtu­ullisel­la tasol­la, joskin heikom­pia kuin dynaamisilla
  alueil­la. Vuon­na 2010 käyt­töasteis­sa on tapah­tunut voimakas­ta putoamista Kon­tu­las­sa ja Mel­lun­mäessä, Malmil­la sekä Haa­gas­sa. Toimis­totilo­jen käyt­töastei­den kehi­tys näyt­tää huolestut­taval­ta, joskin on havait­tavis­sa yksit­täis­ten poikkeusten kohdal­la myön­teistä kehi­tys­tä. Käyt­töastei­den heikkenemiskehitys
  saat­taa johtua toim­i­tilo­jen ikärak­en­teesta, käyt­täjien muut­tuvista käyt­tö­tarpeista ja toim­i­tilo­jen yli­tar­jon­nas­ta pääkaupunkiseudulla.

  Ja sivuil­la 35

  Tapani­la on arvoste­tu­impia pien­talo­val­taisia asuinaluei­ta pääradan var­rel­la… Tapani­lan ase­manseudul­la on kaavoitet­tua varan­toa asumiseen noin 16 800
  k‑m² ja toim­i­ti­laa 32 900 k‑m² (Seu­tu-cd/
  Ramava2010). Lisäk­si suun­nit­teil­la on
  noin 5 400 k‑m² täydennysrakentamista
  asun­noille (Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to)…

  Osa tuo­ta varan­toa lie­nee lis­tatek­stin mukaan kyseisen ton­tin eteläpuolel­la pajua puske­va kaupun­gin omis­ta­ma teol­lisu­us­tont­ti, joka ker­tonee myös jotain kysyn­nästä. Malmin ja Tapani­lan seudul­la ei vaiku­ta ole­van mitään pulaa toim­i­tiloista, pikem­minkin päin­vas­toin. Sen sijaan asukas­määrän kehi­tys on laske­va johtuen asum­isväljyy­den kasvus­ta, ja ihan jo palvelu­iden tur­vaamisen vuok­si asukkai­ta tulisi saa­da lisää. Kaup­pa tarvit­see tilo­jen ohelle myös asiakkaita.

  Sivult 36

  Tavoiteti­la
  Tapani­laa kehitetään asuinalueena ja sen
  iden­ti­teet­tiä puu­talokaupunk­i­na vahvistetaan…
  Ase­man vetovoimaisu­ut­ta voidaan paran­taa suun­nit­tele­mal­la esimerkik­si asukas- tai yrit­täjäy­hdis­tys­ten kanssa yhteistyössä
  ase­man­läheisyy­teen kyläkeskus­mainen tori tai kuja, joka tar­joaa lähialueen asukkaille esim. torikaup­paan, perin­ner­ak­en­tamiseen ja luo­mu­ruokaan keskit­tyvälle toimin­nalle sopi­vaa tilaa. Tue­taan kaupun­gin käytet­tävis­sä olevin keinoin työ­pa­jo­jen, esim. entisöi­jien ja puusep­pi­en, sijoit­tumista kehitet­tävään kyläkeskukseen…

  Otta­mat­ta nyt tuo­hon visioon kan­taa, niin sen kyläkeskuk­sen elin­voimaisu­ut­ta var­mas­tikin aut­taisi uudet asukkaat, isoin alue siinä ase­man vier­essä on nimeno­maan se teol­lisu­usalie, ja kai niitä työ­pa­jo­ja voi olla kivi­jalas­sakin eikä eril­lisessä teol­lisu­uski­in­teis­sä, ihan niin kuin ne van­hat toim­i­ti­lat Tapani­las­sa ovat? Ja eikö sitä yhteistyötä nyt voisi tehdä vaik­ka tuon yrit­täjän kanssa joka sitä poikkeuslu­paa hakee? Esitet­ty suun­nitel­ma voi olla huono, mut­ta voihan sitä kehittää.

  Ja sit­ten on se ratavaraus:

  Liiken­nevi­ras­ton laa­ti­man tarve­selvi­tyk­sen mukaan Helsingistä itään suun­tau­tu­van rata­hankkeen Tapani­lan kohdal­la erkanevan lin­jaus­vai­h­toe­hdon vaa­ti­ma kaven­nus Vier­tolantien teol­lisu­us­tont­tei­hin huonon­taisi mah­dol­lisuuk­sia näi­den tont­tien käyt­töön häir­iöalt­ti­iseen toim­intaan, kuten asumiseen.

  Samaises­sa kok­ouk­ses­sa ennen lomia lausun­nos­sa Uuden­maan yleiskaavas­ta, Kaup­su lausui:

  Tapani­lan kaut­ta kulke­va Heli-ratava­raus tulee pois­taa maakuntakaavasta.

  En ole hah­mot­tanut radan län­sipuolel­la ole­vaa varaus­ta kahdelle lisäraiteelle Heli-radan osana, mut­ta ilmeis­es­ti se viral­lis­es­ti menee niin. Lentora­ta-rap­paris­sa sen varausksen käyt­töönot­to käytän­nössä tyr­mät­ti­in muis­taak­seni KSV:n toimes­ta, se on jo (varsinkin Tapani­las­sa) osit­tain umpeen raken­net­tu, pitäisi siir­rel­lä pyöräteitä, tms.

  Tuo kyseinen ratava­raus on se syy mik­si Mal­mi — Puis­to­la välil­lä junan ikku­nas­ta näkyy puskaa ja parkkipaikkaa. Se vie maa­ta aivan parhaim­mil­la paikoil­la eli asemien vier­essä pitkältä matkalta, tekee niistä ankean väljiä ja siitä pitäisi nyt vaan päät­tää jotain.

 3. Mis­sä tuo Ilmalan suun­nitel­ma olisi kom­men­toita­vana? Se saat­taa vaikut­taa län­sisu­un­nan työ­matkali­iken­teeseen fillarilla.

  Hakamäen­tien valmis­tu­misen jäl­keen pyöräi­ly niil­lä seuduil­la on sen ver­ran järkyt­tävis­sä kan­timis­sa, että kovin pie­nil­lä muu­tok­sil­la lähialueen liiken­nesu­un­nitelmi­in fil­lar­il­la kulkemista ei olen­nais­es­ti ole mah­dol­lista huonontaa.

 4. Nuo val­tu­us­toaloit­teet työl­listää byrokra­ti­aa aika taval­la. Suurin osa aloit­teista on ihan turhia kuten tämä Koskisen aloite yhdel­la puhe­lisoitol­la olisi saanut selville, että hom­ma on ollut hal­lus­sa jo 30 vuot­ta. Itse asi­as­sa Y‑tonteista alkaa olla pulaa, kun tarvi­taan tont­te­ja eri­ty­isas­umiseen, asun­not­tomille ja van­hus­ten palve­laloille. Useim­mis­sa aloit­teis­sa nos­te­taan omaa häntää…

 5. Pari kohtaa tuos­sa pistää heti silmään kevyen liiken­teen osalta:

  Miten on ajatel­tu koko lop­ul­ta ratkaista Rantaradan suun­taisen kevyen­li­iken­teen­väylän kohta­lo? Vede­täänkä se lop­ul­ta radan etelä- vai pohjois­puol­ta? Nyt se poukkoilee ilman mitään suun­nitel­maa siel­lä tääl­lä. Jos se vede­tään eteläpuol­ta (parem­pi vai­h­toe­hto), niin se vaikut­taa tähän suunnitelmaan.

  Onko paikallaan tehdä vielä Ilmalankadulle jär­jeste­ly, jos­sa pyöräil­i­jät pakote­taan jalankulk­i­joiden sekaan. Tämänkaltaiselle kokoo­jakadulle luon­tevin ratkaisu on pyöräk­a­sita. Kaiken lisäk­si reit­ti on välil­lä yhdis­tet­tyä kevyen­li­iken­teen väylää ja välil­lä pyöräti­etä. Tältä osin suun­nit­telu on hylät­ty suoritus. 😀

  Autoil­i­jan kannal­ta Ilmalan­torin risteyk­ses­tä häviää paikoi­tu­s­paikko­ja, jot­ka siihen ihan hyvin ovat aikaisem­min sopi­neet. Siihenkin olisi ehkä parem­pi lait­taa ympyrä?

 6. Jatke­taan vielä vähän tuos­ta Ilmalan suunnitelmasta.

  Liken­neympyrän koil­ispuolel­la ole­va istu­tusalue kan­nat­taa selvit­tää, mitä siihen on tulos­sa. Se on poten­ti­aa­li­nen näkemäeste. Pääkaupunkiseudul­la on useis­sa paikois­sa puskia vil­jel­ty aivan holtit­tomasti. Kan­nat­taa harki­ta määrära­ho­jen vähen­tämistä, niin vaar­al­lisia istu­tuk­sia on vähemmän.

  Ilmalankadun pohjois­päähän tulee bus­sipysäk­it. Ihmette­len kyl­lä mik­si, kun vier­essä on juna-ase­ma. Jos tuo­hon kuitenkin tarvi­taan bus­sipysäk­ki, niin niiden rakenne kan­nat­taa harki­ta tarkem­min. Pysäkin takana on kuitenkin yhdis­tet­ty kevyen­li­iken­teen­väylä. Kan­nat­taa tarkas­taa, että pysäkin taakse on piir­ret­ty kaide, joka vähän kanavoi holtit­to­mia käveli­jöitä. Pyöräkaista olisi parem­pi vai­h­toe­hto, kuten jo totesin.

  Liiken­neympyrä ero­tuskaistoi­neen vaikut­taa muutenkin siltä, että fil­lar­il­la on ris­ki jäädä autoil­i­jan katveeseen. Ihan kuin ero­tuskai­stat olis piir­ret­ty värään paikkaan? Nehän pitää olla jalankulk­i­j­nan ja pyöräil­i­jän välis­sä, ei pyöräil­i­jän ja autoil­i­jan välissä.

 7. tpyy­lu­o­ma, minus­ta tun­tuu, että liiken­nesu­un­nit­telus­sa on jotain vial­la ihan perusteis­sa. Jos kyse olisi yksit­täistapauk­sista, niin tämän voisi ymmärtää; tai jos kyse olisi rahas­ta, niin tämän voisi sil­loinkin ymmärtää. 

  Kyse on kuitenkin ihan jostain muus­ta. Ei vain osa­ta. 🙁 Ihan sama jut­tu on myös autoil­i­joiden osalta. Ei ratin takana voi olla yhtään tyy­tyväisem­pi liiken­nesu­un­nit­telun tasos­ta kuin ston­gan takanakaan. Onko aines huonoa vai onko opetuk­ses­sa jotain pahasti pielessä.

  Asia on kuitenkin perusteil­taan aika yksinker­taista. Liiken­teen pitää olla hal­paa, tehokas­ta ja nopeaa. Polkupyöräl­lä on heti etu­na tuo ensim­mäi­nen koh­ta. 🙂 Se on hal­paa. Jos­sain tulee tehokku­us­ra­ja ja kan­nat­taa siir­tyä henkilöau­toon. Mut­ta ilmeisti liiken­nesu­un­nit­te­lioiden päämäärä on hidas­taa kaikkea kumipyöril­lä tapah­tu­vaa liiken­net­tä, mukaan lukien polkupyörät. 🙁

 8. Kalle, sanois­in että liiken­nesu­un­nit­telun taso on kir­javaa, niin kuin minkä tahansa muunkin. Hyviäkin on tehty ja minus­ta ollaan menos­sa parem­paan suuntaan.

  JariV, ratik­ka jää tuon suun­nit­telu­alueen ulkopuolelle.

 9. Olisi ihan mukavaa jos liiken­neympyrä olisi ympyrän muo­toinen eikä jyrkän kul­mikas. Mut­ta vahinko on jo tapah­tunut — “ympyrä” on jo raken­net­tu. On myös vähän ikävää että Hakamäen­tien ylit­tävä pyörätie on talvisin hiih­to­latu. Minä nimit­täin kävisin mielel­läni talvisinkin tapaa­mas­sa ystäviäni, enkä omista suksia.

  tpyy­lu­o­ma, onko hyvää liiken­nesu­un­nit­telua tehty pyörillekin vaiko pelkästään moottoriliikenteelle?

 10. Ilmalan seisak­keelle asti ei näem­mä jak­set­tu men­nä; pyöräil­i­jät ja käveli­jät kun mah­tu­vat siitä kätevästi U‑mutkilla ja väistämisvelvol­lisuuk­sil­la varustel­tua yhteistä metrin lev­eää väylään­sä. Mut­ta paran­nel­laan noi­ta autoli­iken­teen kapeikoi­ta nyt tämä vuosikym­men taasen.

 11. Pot­to­nen, no esimerkik­si Töölönkadul­la pisti silmään mainio fil­lar­i­tasku. Jos on Töölön läpi mat­ka niin menen muutenkin sitä pitkin nykyään, se on aivan mainio sik­sikin että siel­lä ei ole pyöräteitä, kun olisi vielä sivukaduil­la kolmiot ja pikku pätkä pyöräti­etä siinä Kor­jaa­mon kohdalla.

 12. tpyy­lu­o­ma, kiitos vinkistä, käyn­pä siis vilkaise­mas­sa Töölönkat­ua seu­raa­van ker­ran kun pyörin niil­lä nurkilla.

 13. JariV, ei ole kuopat­tu. Ratikkalin­ja tulee Pasi­lan­sil­lan yli, Pasi­lankat­ua ja Radiokat­ua pitkin Ilmalanku­jalle ja sitä pitkin ylös vesilin­no­jen taakse, minne tulee uusi aukio. Tarkoi­tus olisi, että raiti­oli­ikenne alka­isi vuon­na 2016.

  Kun ysi Pasi­laan asti avat­ti­in 2008, oli Ilmalan tavoite­vu­osi 2012. Siitä sitä on sit­ten pikku hil­jaa koko ajan siir­ret­ty eteen­päin. KSV:n sivuil­lakin lukee vielä 2015, mut­ta sekin tieto on jo vanhentunut.

  Radiokadulle radan voisi tehdä vaik­ka saman tien, mut­ta Pasi­lankatu raken­netaan aika lail­la uusik­si ja Pasi­lan­sil­taa leven­netään, ja ratik­ka odot­taa näitä mullistuksia.

 14. Kalle, ainakin van­ho­ja virheitä saatu kor­jat­tua. Oheis­es­ta linkistä löy­tyy kuvia kaupun­gin sydämmessä olev­as­ta Kai­vokadus­ta ja sen raitio­vaunupysäk­istä eri aikoina, http://jlf.fi/f17/2482-raitiovaunupysakki-la-metro-castren

  Ja seu­raaavak­si pure­taan ne pinkit kaukalot. Joo se fil­lar­iväylä on tragikoomi­nen, ja kaiteet kadun­var­rel­la keskel­lä kaupunkia samoin, mut­ta suun­ta on kuitenkin oikea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.