Kuntauudistus hyvissä käsissä

Olin vähän huolis­sani kesäl­lä, kun kun­t­a­min­is­terik­si ei valit­tukaan ketään hal­li­tus­neu­vot­telu­jen kun­tatyöryh­mästä; molem­mista kan­di­daateista tuli tosin ryh­män­jo­hta­jia. Val­uuko työryh­män hyvä hen­ki hukkaan, kun min­is­teri ei kuu­lunut joukkoon.

Huoli osoit­tau­tui aiheet­tomak­si. Min­is­teri Hen­na Virkkunen oli kut­sunut täk­si aamuk­si kun­tatyöryh­män tapaamiseen. Hän piti eri­no­maisen alus­tus­puheen­vuoron, joka osoit­ti, että sanoma oli men­nyt täy­del­lis­es­ti per­ille. Min­is­teri oli hah­mot­tanut eri­no­mais­es­ti, mitä ollaan tekemässä ja mik­si – ja vaikut­ti hyvin päät­täväiseltä. Hen­na Virkkusel­la on hal­li­tuk­sen haas­tavin salkku, mut­ta hän ei näytä haastei­ta pelkäävän.

Kehuimme ensin kil­van hal­li­tu­so­hjel­man kun­takir­jauk­sia. Ne ovatkin koko hal­li­tu­so­hjel­man paras­ta ja jämäk­in­tä tekstiä. 

Virkkunen tote­si, että ohjel­mas­sa lukee, että hal­li­tus toteut­taa kun­tau­ud­is­tuk­sen koko maas­sa. Siinä ei lue, että hal­li­tus käyn­nistää. Tämä on otet­ta­va huomioon han­kkeen aikataulussa. 

Nyt alkaa tapahtua.

44 vastausta artikkeliin “Kuntauudistus hyvissä käsissä”

 1. “Hän piti eri­no­maisen alus­tus­puheen­vuoron, joka osoit­ti, että sanoma oli men­nyt täy­del­lis­es­ti per­ille. Min­is­teri oli hah­mot­tanut eri­no­mais­es­ti, mitä ollaan tekemässä ja mik­si – ja vaikut­ti hyvin päättäväiseltä.”

  Min­ulle tuo viesti ei tul­lut vielä oikein per­ille. Mikähän uud­is­tuk­sen tarkoi­tus on? Virkkunen pain­ot­ti varautu­mista 2020-luku­un, mitä se sit­ten tarkoit­ta­neekin. Onko ole­mas­sa jokin hal­li­tu­so­hjel­man vaikeaselkoista selostus­ta selvem­pi yhteen­ve­to siitä, mitä kun­tau­ud­is­tuk­sel­la halu­taan saa­da aikaan?

  Ymmärtämät­tömyy­destäni tarkem­min kiin­nos­tuneet voivat vilka­ista blo­giani osoit­teesa http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/80885-kuntauudistus-miksi-ideologisista-syistako.

 2. Tuo tietää sit­ten Espoon liit­tämistä Helsinki­in etenkin kun Virkkunen ei ole Espoos­ta. Suurin este kun­tali­itok­sille on ensi vuo­den kun­tavaalit, kun niis­säkin luvataan jotain. 

  Ja Päi­jäthämeen mielipeet on mitat­tu jo ennen vaale­ja. Olen sata var­ma, että Osmoa ei kiin­nos­ta pätkääkään muu­ta­man kymme­nen maalaiskun­nan häviämi­nen. Oleel­lista on Van­taan ja Espoon kaa­tu­mi­nen Helsin­gin syli­in. Siinä Virkkuselle haastet­ta. Epäon­nis­tu­misen vaara on iso, ainakin Espoon kohdal­la. Ja Van­taan mit­ta­ri­na on var­maan kun­tavaalien sisällöt.

 3. niin oliko sin­ulle joku yllä­tys että Hen­na tekee niinkuin pojat käs­kee oli kyse pakko­ruot­sista tai kun­tak­en­tän tuhoamisesta.

 4. Ope­tus­min­is­ter­inä Virkkunen kehui usein suo­ma­laista koulua tasa-arvoisek­si (en usko, että vit­saili vaik­ka siltä kuu­lostaakin) ja kehit­teli kaiken­laisia fem­i­nis­tisiä, poikien ase­maa heiken­täviä vir­i­tyk­siä kuten kieliopin­to­jen lisäämistä ja val­in­takokei­den merk­i­tyk­sen vähen­tämistä. Koulua koske­vat raivos­tut­ta­van fem­i­nis­tiset, poikien ongel­mat sivu­ut­ta­vat “tasa-arvo­su­un­nitel­mat” tehti­in hänen aikanaan. Nyt hän on NYTKISen puheenjohtaja.

  Hienoa olisi ollut jos olisi saanut potkut val­tioneu­vos­tos­ta lop­ullis­es­ti, mut­ta onhan tämä kun­t­a­min­is­terinkin posti paran­nus entis­es­tä. Tuskin hän nykyisessä hom­mas­sa pystyy paljoa tasa-arvoa sabotoimaan, ei ainakaan siinä määrin kuin opetusministerinä.

  Tosin näyt­tää siltä, että Virkkusel­la on kaiken kaikki­aan huonos­ti kehit­tynyt tasa-arvon taju, joten var­maan kan­nat­taa olla varuillaan.

 5. En oikein usko, että Virkkusel­lakaan on rohkeut­ta lähteä pilkko­maan liian suurik­si paisunei­ta mam­mut­te­ja. 😉 Tarvit­ta­vat kun­tali­itok­sethan on jo tehty pääsään­töis­es­ti. Seu­raa­va iso asia on pilkkoa yli 40 000 asukkaan kun­nat toimiviksi yksiköiksi.

 6. Näin myöskin uskon ja toivon. 

  Tosin pieni varau­ma: Virkkunen ei saanut ope­tus­min­is­ter­inä läpi perusk­oulun tun­ti­jak­ou­ud­is­tus­ta, vaik­ka voimaa piti olla takana. Mut­ta toisaal­ta, Kepun kanssa kaik­ki on aina vähän vaikeampaa.

  Touko Met­ti­nen
  kunta=työssäkäyntialue, ja puli­nat pois

 7. Virkkusen pakko­ruot­si­tuk­sen takia siir­ryin äänestämään per­su­ja, enti­nen kokoomuslainen.

  Virkkusen kun­ta­pu­uhastelun takia maakun­nis­sa tulee ole­maan kokoomuk­sel­la todel­lisia vaikeuk­sia seu­raavis­sa kunnallisvaaleissa.

  KehäI­II ulkop­uoli tulee ole­maan perus­suo­ma­lais­ten hallinnassa.

 8. Mikä on työssäkäyn­tialue? Esim Lahdes­ta käy­dään paljon töis­sä Helsingis­sä ja muual­la pääkaupunkiseudul­la. Liitetäänkö ne samaan kun­taan? Ja puli­nat pois.

 9. “kunta=työssäkäyntialue, ja puli­nat pois”

  Paljon onnea vaan Etelä-Suomen 1.5 miljoo­nan asukkaan kunnalle!

 10. Palvelun­tuotan­tovelvol­lisu­us kun­nil­ta pois ja val­tiono­su­usjär­jestelmä alas, niin kenenkään ei tarvitse uhra­ta sekun­ti­akaan minkään uud­is­tuk­sen miet­timiseen ja tulok­set ovat parempia.

  Kyl­lä ihmiset osaa­vat äänestää jaloil­laan kun verovaro­jen polt­ta­mi­nen met­sän asut­tamisek­si lopetetaan.

  Minus­ta on kum­mallista, että min­is­ter­iön halu­taan sanel­e­van ylhäältä mallin palvelun­tuotan­toverkos­tolle joka perus­tuu kuitenkin käytän­nössä vain poli­itikko­jen omi­in ihanteisi­in yhteiskun­nas­ta. Ylhäältä sanelun sijaan olisi demokraat­tisem­paa, että annet­taisi­in ihmis­ten oman päätös­val­lan muo­dostaa opti­maaliset yhteisöt tar­joa­mal­la vero­tuk­sel­lis­es­ti neu­traalimpi ympäristö asumiselle, jos­sa kan­nus­teet muo­dos­tu­vat ihmis­ten omista haluista ja rajoit­teet kustannuksista.

 11. Vil­li arvaus, kun­tau­ud­is­tus on hyvä tekosyy paisut­taa taas julk­ista sek­to­ria kun tarvi­taan selvi­tys­mi­estä ja kon­sult­tia tuhatmäärin.
  Nämä rahat val­u­vat kokoomus­lais­ten konsulttien
  taskuihin.

  Helsin­gin julk­ispuoli on ylet­tömän pöhöt­tynyt möhkäle. Oikeasti Helsin­gin pitää kor­ja­ta talouten­sa ja ottaa oppia muual­ta. Mut­ta ole­tan että kun­tau­ud­is­tus tarkoit­taa että pöhö­tau­ti tar­tute­taan Espooseen ja Vantaaseen. 

  Vouti­laisen 75000 euron pöytä on hyvä esimerk­ki suu­ru­u­den­hul­lu­ud­es­ta ja häl­läväliä asen­teesta joka siel­lä pääkaupungis­sa kukoistaa.

  “Sis­us­tuk­sen suun­nit­telun aloit­ti sosi­aalivi­ras­ton arkkite­hti jo vuon­na 2006.”

  Sosi­aalivi­ras­tol­la oma arkkite­hti suun­nit­tele­mas­sa työhuonet­ta?! Voi hyvä luo­ja että siel­lä on pak­ka sekaisin ja pahoin! Ei ihme että espoolaisia tarvi­taan mak­samaan helsin­gin her­ro­jen törttöilyt.

  [Lahde: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/sisainen_tarkastus_voutilaisen_kalusteet_olisi_pitanyt/%5D

 12. Touko, nyt sotket kun­ta- ja val­tion alue­hallinto­jaon lah­jakkaasti sekaisin. Val­tion alue­hallinto­jako on kieltämät­tä täysin sekaisin edel­lisen yri­tyk­sen jäljiltä 😀 ja sille pitää pikaises­ti tehdä jotain.

 13. Mikä onkaan kun­tau­ud­is­tuk­sen tarkoi­tus: tehokku­u­den lisäämi­nen vai kun­tarak­en­teeseen liit­tyvien lieveilmiöi­den poistaminen?
  Kun­tien toimi­alal­la ei ole nähtävis­sä suur­tuotan­non etu­ja erikois­sairaan­hoitoa luku­unot­ta­mat­ta, pikem­minkin päin­vas­toin: palve­lut tuote­taan pienem­mis­sä yksiköis­sä mon­esti tehokkaam­min ja laadukkaam­min. Tämä näkökul­ma puoltaisi enem­mänkin kun­takoon pienentämistä.
  Nykyi­nen kun­tarakenne aiheut­ta­nee ikäviä lieveilmiöitä suurim­mil­la työssäkäyn­tialueil­la, mut­ta ei niiden ulkop­uolel­la. Jätet­täköön nämä syr­jäalueet aluk­si aivan rauhaan. Miten nämä lieveilmiöt on ratkaistu muual­la maail­mas­sa? Eikö kan­nat­taisi ottaa oppia todel­lista metropoleista ennen hutkimista?
  Syr­jäalueille on tar­jot­tu mallia, jos­sa kun­nat säi­ly­i­sivät muodol­lis­es­ti itsenäis­inä, mut­ta kun­ta­palve­lut tuot­taisi joku isom­pi keskuskun­ta. Mitä täl­lä haetaan? Säästöjä sil­lä tuskin ainakaan saaadaan, ehkä päin­vas­toin, mikäli pyritään edes läh­es nykyisenkaltaiseen laatu­un. Kaupunkien edulli­nen palve­lu­totan­to­han perus­tuu siihen, että julk­isia palvelui­ta tuote­taan ain­os­taan sille osalle väestöä, jol­la ei ole varaa yksi­tyisen sek­torin palvelui­hin. Maaseudul­la noi­ta yksi­ty­isiä palvelui­ta (esim. ter­vey­den­hoi­dos­sa) ei ole, vaan kun­nan on tuotet­ta­va ne koko väestölle.
  Nykyisen kun­tarak­en­teen ongel­ma on, että osa kun­nista on liian pieniä toim­i­maan sairausku­lu­vaku­u­tusy­htiöinä. Yksikin kallis sairastapaus voi aiheut­taa suuria bud­je­toin­tion­gelmia pienkun­nalle. Mitä etua tässäkään suh­teessa keskun­tave­tois­es­ta palvelun­tuotan­nos­ta olisi? Eikös siinäkin mallis­sa kulut veloite­ta asianomaiselta kunnal­ta? Asia olisi kokon­aan eri, jos veloi­tus olisi esim. tiet­ty sent­timäärä kun­nan veroäyriä kohti. Mut­ta tähän en usko suurten kaupunkien suostuvan.

 14. Kun­tau­ud­is­tus­ta ja EU:n liit­to­val­tioke­hi­tys­tä voidaan perustel­la läh­es samoin argu­mentein: nyt on “taloudel­lis­es­ti vält­tämätön­tä” siirtää val­taa paikallis­ta­sol­ta keskushallinnolle. Ole­tan siis, että kun­tau­ud­is­tuk­sen puuhamiehet kan­nat­ta­vat samal­la val­lan siir­toa Brys­seli­in saakka.

  Jos pakkoli­itok­si­in men­nään, niin samal­la on pakko kek­siä uusia käytän­töjä paikallis­demokra­t­ian säi­lymisek­si. Ei ole mitään tolkkua siinä, että koko maakun­nan asi­at nui­ji­taan keskuskaupun­gin valtuustossa.

 15. Utopi­as­sa var­maankin suun­niteltaisi­in ensin asuin-ja työ­paik­ka-alueet. Tiet ym infra­stuk­tu­u­rit laitet­tais valmi­ik­si. Sit­ten vas­ta avat­taisi­in alueet tarkoin las­ke­tulle asukas­määrälle. Reaal­i­maail­mas­sa­han tämä menee juuri päinvastoin.
  Hel­sigis­sä on sairaala­palvelu­jen suun­nit­telu ollut aika ihmeel­listä. Koske­lan sairaala-alue suun­nitelti­in suurel­la rahal­la ja suun­nitel­mat samantien hylät­ti­in. Auro­ran sairaalas­sa raken­net­ti­in nykyaikaiset leikkaus­sal­i­ti­lat. Ei siel­lä mitään leika­ta. Pis­tet­ti­in munalukko oveen. Malmin alue­sairaalaan tehti­in uusi leikkausali. Ei sil­lä ole muu­ta käyt­töä kuin liinavaatevarasto.

 16. Tim­oT, kun sinän­sä ihan hyvistä toimin­nal­lista syistä peruste­taan erinäköisiä kun­tay­hteisöjä sairaan­hoitoo, jäte­huoltoon, liiken­teeseen, jne. niin jot­ta ne toimi­si­vat tehokkaasti niitä pitäisi johtaa ja ohja­ta. Käytän­nön koke­mus noista on että kun­nat riitelee keskenään siitä miten kukin pystyy parhait­en pienen­tämään mak­su­o­suuk­si­aan, työn­tää omia velvot­teit­taan ylikun­nal­lisille toim­i­jalle, ja kaik­ki tämä ulkona suo­ras­ta demokraat­tis­es­ta kontrollista.

  Yksi pieni tuore esimerk­ki alla. Kyse on siitä lisätäänkö uusien rato­jen kus­tan­nuk­set nyky­is­ten (pieni­in) kus­tan­nuk­si­in ja jae­taan sit­ten tasan, vai mak­saako kukin kaupun­ki radat oma­l­la aluel­laan. Ymmär­ret­tävästi (kyse on sadoista miljoon­ista) Helsin­ki, Espoo ja Van­taa on eri mieltä ja kukin ihan hyvin perustein. Alla siis Helsin­gin (HKL) kanta:

  Infraku­lu­jen kohdis­t­a­mi­nen yht­enä kokon­aisuute­na koko alueen osalta joukkoli­iken­nemuodolle johtaa epäoikeu­den­mukaiseen lop­putu­lok­seen ja ei vas­taa sitä aja­tus­ta, joka HSL:n perus­tamis­vai­heessa on ollut. Infraku­lut pitää kohdis­taa kun­nille niin, että niitä ei kohdis­te­ta koko alueelle yht­enä kokon­aisuute­na, vaan kunkin kun­nan infrakus­tan­nuk­set jae­taan erik­seen yksit­täisen kun­nan alueel­la tehty­jen nousu­jen suhteessa.

  Esimerkik­si Kehäradan valmis­tut­tua Kehäradan kus­tan­nuk­set pitää kohdis­taa niin, että Van­taan kaupun­gin pääo­makus­tan­nus Kehäradan osalta jae­taan Van­taan sisäl­lä tapah­tunei­den nousu­jen perus­teel­la. Jos Kehäradan kus­tan­nuk­set liitetään junain­fran kokon­aiskus­tan­nuk­si­in ja jae­taan yht­enä kokon­aisuute­na, joutuu Helsin­ki kor­vaa­maan Kehäradan pääo­maku­luista pääosan, vaik­ka ratao­su­us sijait­see kokon­aisu­udessaan Vantaalla.

  Vas­taavasti Län­simetron valmis­tut­tua Län­simetron kus­tan­nuk­set pitää kohdis­taa kun­nille niin, että Espoon kaupun­gin pääo­makus­tan­nus Län­simetron osalta jae­taan Espoon sisäl­lä tapah­tunei­den nousu­jen perus­teel­la ja Helsin­gin kaupun­gin pääo­makus­tan­nus Län­simetron osalta Helsin­gin sisäl­lä tapah­tunei­den nousu­jen perusteella.

  Infrakus­tan­nuk­set jakami­nen yht­enä kokon­aisuute­na voisi vaikeut­taa tule­vien joukkoli­iken­nehankkei­den läpivi­en­tiä. Esimerkik­si Öster­sun­domin metro palvelee peri­aat­teessa vain Helsinkiä, mut­ta muut kun­nat jou­tu­isi­vat mak­samaan sen pääo­makus­tan­nuk­sia, jos metron infrakus­tan­nuk­set jaet­taisi­in yht­enä kokon­aisuute­na. Tämä voisi aiheut­taa vas­tus­ta muis­sa kun­nis­sa metron laa­jen­nus­ta kohtaan.

 17. Sepi, “Palvelun­tuotan­tovelvol­lisu­us kun­nil­ta pois ja val­tiono­su­usjär­jestelmä alas, niin kenenkään ei tarvitse uhra­ta sekun­ti­akaan minkään uud­is­tuk­sen miet­timiseen ja tulok­set ovat parempia.”

  Juuri näin!

  Ei ole oikein että val­tio päät­tää antaa kansalaisille jotakin ja jollei kun­nat siihen ole kyvykkäitä niin tuho­taan kun­nat. Kun­nat on ain­oa kana­va mil­lä ihmi­nen voi vaikut­taa omaan ympäristöön­sä ilman ter­ro­r­ia. Säi­lyt­täkää ne hemmetti!

  Kun­nis­sa on ihmisen identiteetti.

  Osmokaan ei voisi edes kuvitel­la ole­vansa tam­pere­lainen, vaik­ka sekin on kaupunki.

 18. jos suuri kun­ta on tehokkain tapa jär­jestää palvelui­ta niin ehdotan seuraavaa.

  Tehdään koko maas­ta Jyväskylän kaupunki.

  Sit­ten­hän meil­lä olisi samal­la tosi tehokas julki­nen palvelu ja metro rovaniemel­lä asti.

 19. Tuo tpyy­lu­o­man esimerk­ki on valai­se­va. Minkä ihmeen takia kun­nat yleen­sä sekaan­tu­vat radan­raken­nuk­seen? Kokon­aisu­udessaan joukkoli­iken­teestä pääkaupunkiseudul­la on tul­lut rahas­tusautomaat­ti, jota ei hal­litse kukaan. HSL, tai mikä lie se täl­lä viikol­la onkaan, luulee voivansa lähetel­lä lasku­ja kun­nille ilman mitään kontrollia.

  Pahin tilanne on bus­sili­iken­teessä. Aje­taan pitkin ja poikin met­siä bus­sivuoro­ja, jois­sa koskaan ei ole paria matkus­ta­jaa enem­pää. Enkä puhu edes yöuoroista, vaan riit­tää kun on vähän pide­pään töis­sä ja tulee vartin “ruuhkan” jäl­keen koti­in. Vuoro­ja aje­taan, ilman taloudel­lista vas­tu­u­ta, kos­ka ne voidaan rahas­taa kunnilta.

  Kun­na tehtävä on kaavoit­taa niin, että liikenne on kan­nat­tavaa. Kun­nan tehtävä on luo­da edel­ly­tyk­set. Kun­nan tehtävä ei ole mak­saa jonkun yksi­tyisen bus­si tai junafor­man omis­ta­jien voit­to­ja. Ain­oa poikkeus, jos­sa ymmär­rän kun­nan osal­lis­tu­misen liiken­teen kului­hin, ovat koulukuljetukset.

 20. Ensim­mäisek­si val­tion pitää lopet­taa uusien velvol­lisuuk­sien lap­pami­nen kun­nille. Päin­vas­toin, nyky­isiä velvol­lisuuk­sia pitäisi purkaa. Tähän kun yhdis­tetään kun­tien yhdis­te­lyä epäter­veen kil­pailun vähen­tämisek­si, niin a vot.

  Jär­jestäkööt kun­nat sit­ten asiansa miten halu­a­vat. Keskikokoises­sa kun­nas­sa jokainen lisää fyrkkaa omaan har­ras­tuk­seen­sa halu­a­va voi men­nä mukaan kun­tapoli­ti­ikkaan monku­maan lisää rahaa yhteis­es­tä pussista.

 21. Suo­raan san­ot­tuna minä en ymmär­rä hiukkaakaan sitä mik­si kun­nat pitää hävit­tää val­tion päät­tämien palvelulu­pausten vuoksi.

  Kun­tien väli­nen kil­pailu ei ole koskaan epäter­vet­tä. Päin­vas­toin kaik­ki kil­pailu on aina ter­vet­tä ja kil­pailun hävit­tämi­nen on taasen epätervettä.

  Kil­pailu hyvistä veron­mak­sajista tarkoit­taa sitä, että kun­ta luo hyviä asuin­paikko­ja. Mik­si se olisi jotenkin epätervettä?

  Kil­pailu yri­tyk­sistä tarkoit­taa sitä että kun­ta luo edel­ly­tyk­siä yri­tyk­sille ja han­kkii siten elin­voimaa alueelleen. Miten se on epätervettä?

  Hyvä esimerk­ki onnis­tuneesta kil­pailus­ta löy­tyy Osmon kotikaupungista Helsingistä. Verkkokauppa.Com ilmoit­ti lähtevän­sä pois Ruo­ho­lahdes­ta Espooseen. Helsin­ki löysi paikan men­estyvälle yri­tyk­selle pikavauh­tia. Olisiko sama tapah­tu­maketju ollut mah­dolli­nen jos Espoo olisi osa Helsinkiä?

  Vas­taus on itses­tään­selvä. Verkkokauppa.com olisi muut­tanut kehä kol­mosen toiselle puolelle.

  Kun­tien­vä­li­nen kil­pailu on aina ter­vet­tä. Ilman kil­pailua kun­tien kehit­tymi­nen lop­puu. Mis­sään ei ole koskaan ollut jär­jestelmää joka kehit­ty­isi ilman ulkoisia paineita.

 22. Paa­vo Häik­iö: “Kil­pailu hyvistä veron­mak­sajista tarkoit­taa sitä, että kun­ta luo hyviä asuin­paikko­ja. Mik­si se olisi jotenkin epätervettä?”

  Kos­ka kun­nat pelaa­vat Mus­taa Pekkaa. Voit­ta­ja saa parhaat veron­mak­sa­jat, häviäjälle jää huonoim­mat. Kun­nat eivät siis kil­paile siitä, miten tehtäisi­in kun­ta, joka luo parem­pia veron­mak­sajia (lähtö­tu­lota­sos­ta riip­pumat­ta), vaan siitä miten saisi ole­mas­saole­vista poimit­tua halvim­mat ja kan­nat­tavim­mat. Häviäjän pitää kuitenkin jostain repiä rahat niiden huonos­ti kan­nat­tavienkin veron­mak­sajien palveluihin.

  Ulkoinen paine, joka ajaa kil­pailu­un on hyvä asia, mut­ta nyt se on kohdis­tet­tu väärin. Työssäkäyn­tialueel­la kun­nat kil­pail­e­vat resurs­seista ja verora­hoista, jot­ka ovat naa­pureil­ta pois. Kun paine kohdis­tu­isi sen sijaan tois­t­en työssäkäyn­tialuei­den suunnal­ta, kil­pailul­la ei voi­da lähteä kup­paa­maan niiltä muil­ta alueil­ta pois, vaan yrit­tää aidosti kehit­tyä paremmaksi.

  Tämän takia yri­tyk­setkin muo­dosta­vat alliansse­ja ja fuu­sioi­ta: jot­ta voidaan hakea yhteistä hyö­tyä ja kil­pail­la todel­lisia kil­pail­i­joi­ta vas­taan. Helsin­gin seudulle todel­lisia kil­pail­i­joi­ta ovat lähimp­inä Tukhol­ma, Kööpen­ham­i­na, Turku, Tam­pere ja Pietari. Jollei Helsin­gin sisäl­lä saa­da allianssia siitä, että näitä vas­taan kil­pail­laan, parem­min liit­toutuneille seuduille tul­laan häviämään.

  Kun liit­toudu­taan näin, on edelleen ihan yhtä kova kil­pailu niistä hyvistä veron­mak­sajista, joten painei­ta kehi­tyk­seen on ihan yhtä lail­la, mut­ta niin että se todel­la hyödyt­tää kokon­aisu­ut­ta eikä niin että sahataan samal­la omaa oksaa.

 23. Vielä lisäyk­senä Häik­iön Verkkokauppa.com-esimerkkiin. Verkkokauppa.com voi ihan hyvin uhkail­la, että se muut­taa Kehä III:n toiselle puolelle. Se muut­taa joka tapauk­ses­sa, jos se uskoo saa­vansa asi­akkaansa sieltä käsin, eikä se mis­sään tapauk­ses­sa muu­ta, jollei näin käy. Siinä on aivan sama mitä Helsin­ki tai Espoo kaavoit­taa. Ja se ei uhkaa muut­ta­vansa Tam­pereelle, kos­ka se on jo siellä.

  Mut­ta miten pääkaupunkiseudun kannal­ta olisi ollut huonom­pi, jos Verkkokauppa.com olisi muut­tanut Espooseen? Miten pääkaupunkiseu­tua kokon­aisuute­na hyödyt­ti, että kaup­pa tulee nyt Espoon sijas­ta Jätkäsaa­reen, jos kaup­pa itse olisi kat­sonut asi­akkaitaan palvel­e­van yhtä hyvin kum­mas­takin? Pääkaupunkiseu­tuhan on jo men­estynyt kil­pailus­sa siinä, että Tam­pereen ja Oulun lisäk­si se kaup­pa on tääl­läkin. Miten hyödyt­tää tämän päälle käyt­tää resursse­ja siihen, että se kaup­pa halu­taan jonkun asukkaille näkymät­tömän hallintora­jan jom­malle kum­malle puolelle? Sil­lä on merk­i­tys­tä, pitääkö täältä lähteä Tam­pereelle kaup­paan, ei sil­lä pitääkö Espoon puolelta men­nä Helsinki­in tai toisin päin.

 24. Minus­ta oli tärkeä pitää Verkkokauppa.com joukkoli­iken­teel­lä saavutettafvis­sa ja Helsin­gin tar­if­fi­alueen sisäl­lä. En usko, että tuon kau­pan yhteisöveroil­la on juuri merk­i­tys­tä. Kyse on kau­pan palve­lu­ta­sos­ta. Aivan samas­ta syys­tä, kun vas­tus­tan keskelle ei mitään raken­net­tavia Idea­parke­ja, olisin pitänyt kovin huonona, jos verkkokauppa.com olisi siir­tynyt jon­nekin, jonne pääsemiseen tarvi­taan auto. Espoos­sa ei ole yhtään pis­tet­tä, joka olisi joukkoli­iken­teel­lä yhtä hyvin saavutet­tavis­sa kuin Ruo­ho­lahti. Ei tosin Jätkäsaarikaan vedä Ruo­ho­lahdelle vertoja.

 25. “Kun­tien väli­nen kil­pailu ei ole koskaan epäter­vet­tä. Päin­vas­toin kaik­ki kil­pailu on aina ter­vet­tä ja kil­pailun hävit­tämi­nen on taasen epätervettä.”

  Suomea vo ver­rta kon­serni­in. Ei kon­sernissakaan sal­li­ta sisäistä kil­pailua, ei ainakaan niin suur­ta, että se vinout­taa toimintoja.
  Ja rajatun kil­pailunkin luo­mat parhaat käytän­nötkin siir­retään vikkelästi muille yksiköille.

  Suomes­sakin kun­ta­por­ras on täysin turha organ­isaa­tio, ei koulu­tus-ter­veys-sosi­aali­palvelu­iden tuot­tamiseen kun­tia tarvita.

  Eri­tyiseti jos halu­taan, että kaikil­la kansalaisil­la on suurin piirtein samat palve­lut yhden­mukaisel­la palvelutasolla.

  Mut­ta ilmeiseti palvelu­jen kat­tavu­ud­es­ta on jo päätet­ty luop­ua, sen ver­ran olen jo oppin­ut ter­veyskeskusten toiminnasta.

  Nykyää terkkaris­sa joutuu automaat­tis­es­ti jonoon ja parin kukau­den kulut­tua terkkari tark­istaa, onko asi­akas käynyt yksi­tyisel­lä tai peräti kuollut .
  Jos asi­akas on hengis­sä niin odote­taan vielä kuukausi, josko hän halu­aisi vielä lääkäriin.

 26. Elmo Allen
  Vielä lisäyk­senä Häik­iön Verkkokauppa.com-esimerkkiin. Verkkokauppa.com voi ihan hyvin uhkail­la, että se muut­taa Kehä III:n toiselle puolelle. Se muut­taa joka tapauk­ses­sa, jos se uskoo saa­vansa asi­akkaansa sieltä käsin, eikä se mis­sään tapauk­ses­sa muu­ta, jollei näin käy. 

  En ymmär­rä ajattelumalliasi.

  Lie­nee päivän­selvää että paik­ka kuin paik­ka Kehä III tuol­la puolel­la muut­tuu järkeväm­mäk­si, jos tar­jol­la on vain vielä huonom­pia paikko­ja kaupun­gin sisällä.

 27. Sylt­ty, tot­ta kai jos Verkkokauppa.com ei löy­dä paikkaa Helsingistä, se ei voi kuin muut­taa muuallekaan. Mut­ta tarkoi­tan, että uhkauk­sel­la ei ole sel­l­aista voimaa kuin sil­lä, että Verkkokauppa.com uhkaisi muut­taa Espooseen. Kos­ka jos Verkkokauppa.com todel­la kokee men­estyvän­sä Kehä III:n toisel­la puolen, ei Helsin­ki mil­lään voi tar­jo­ta ainakaan Jätkäsaares­ta sille vas­taavaa paikkaa, kos­ka vuokrat Kehä III:n tuol­la puolen ovat ihan eri luokkaa. Tarkoi­tan siis sitä, että nyky­istä Espoon ja Helsin­gin kil­pailu­asetel­maa ei voi ver­ra­ta sel­l­aise­naan suur-Helsin­gin ja kehyskun­tien väliseen (kun taas Häik­iö esit­ti, että kil­pailu­asetel­ma vain vai­h­tu­isi yhdestä toiseen samanlaiseen).

  Ja Osmo, Jätkäsaari, niin lähel­lä keskus­taa kuin se onkin, ei ole pääkaupunkiseudun kokon­aisu­ud­es­ta kuitenkaan kovin keskeinen. Ruo­ho­lah­den metroase­mal­ta on sinne vartin käve­ly, ja samoin kolkut­telu ratikalla rautatiease­mal­ta vie ainakin 10 min (jos puhutaan junas­ta vai­h­dos­ta niin 15 min). Ja kasin päät­täri on län­siter­mi­naalil­la, eli sil­läkään ei metroase­mal­ta pääse per­ille asti, ja sitäkin saa odotel­la keskimäärin viitisen min­u­ut­tia. 15 min­u­ut­tia hel­posti sitenkin.

  Jos pitäisi piirtää mat­ka-aikakäyrät vaikka­pa Lep­pä­vaaras­ta ja Jätkäsaares­ta, niin väitän että Lep­pä­vaaras­ta samo­jen aikakäyrien sisäl­lä asuu enem­män ihmisiä. Mut­ta kun on tämä Helsin­gin ja Espoon väli­nen kil­pailu, niin sehän johtaa juuri täl­laiseen vääristymään, että Helsin­ki kil­pailee kau­pan palve­lu­tar­jon­nas­ta omille asukkailleen ja Espoo omilleen.

  Ruo­ho­lahdessa kaup­pa sijait­si kyl­lä keskeis­es­ti paljon suurem­malle osalle pääkaupunkiseu­tu­laisia. Uusi paik­ka tulee aika mon­elle ole­maan juuri tuon vartin kauem­pana. Jos olisi Samuli Sep­pälä, en olisi tuonne edes halun­nut muut­taa. Jätkään on tärkeää saa­da monipuolisia palvelui­ta ja aitoa kaupunkia, mut­ta Verkkokauppa.comin busi­nes­sidea vaatii minus­ta keskeisem­pää sijain­tia. Toiv­ot­tavasti olen väärässä.

 28. Helsinkiläiselle joukkoli­iken­teen käyt­täjälle, jol­la siis on läh­es aina näyt­tölip­pu, Lep­pä­vaara on kahdek­san euron tul­limuurin takana. Sinne ei kan­na­ta matkus­taa muis­ti­tuikkua ostramaan.

 29. Verkkokaup­pa ei ole ihan saman­lainan suurmyymälä kuin esimerkik­si Ikea tai muut kalus­tekau­pat sil­lä sieltä käy­dään osta­mas­sa paljon myös hyvin pieniä ostok­sia (kuu­lokkei­ta, muis­ti­tikku­ja, pele­jä jne.) Jos suuri osa asi­akkaista olisi kuitenkin Helsingistä niin ei se kyl­lä var­maan kauhean hyvin men­esty­isi mis­sään Klaukkalas­sa. Saavutet­tavu­us on Verkkokau­palle tärkeää.

 30. Elmo, ei sen Ruo­ho­lah­denkaan saavutet­tavu­us mitenkään hyvä ole, pait­si jos sat­tuu ole­maan metron tai kasin var­res­sa (bus­seille 65 ja 66 ei tee mitään kun ne kul­kee miten sat­tuu). Esimerkik­si Malmil­ta (jos ei asu ase­mal­la) Ruo­ho­lah­teen voi vara­ta vajaan tun­nin, ihan sama meneekö bus­sil­la Kurvi­in ja sieltä vai­h­to kasi­in, junal­la Rauta­tien­to­rille ja sieltä metroon (hyvin pitkä käve­ly). Jos menen jotain vähänkin isom­paa sieltä osta­maan niin otan bussin ja ratikan, tavaroiden kanssa ei ole kiva kävel­lä. Min­un kannal­ta on ihan yksi lysti onko se ratik­ka sit­ten ysi Jätkäsaa­reen. Lep­pä­vaara on sekin syrjässä.

  Pasi­la — Ruo­ho­lahti väli on muuten keskei­sistä väleistä pos­ket­tomin. Ensin­näkään siinä ei ole mitään vai­h­do­ton­ta yhteyt­tä. Toisek­si se vai­h­dolli­nen yhteyskin on järkyt­tävän hidas, käytän­nössä jotain 20 min (Pasi­lan ase­mal­ta vaik­ka sinne Verkkokaup­paan). Katu­verkkoa pitkin etäisyys on noin 4km. Jos siinä Hesarin kohdal­la olisi juna-ase­ma jos­ta vai­h­to kasi­in niin tuokin sujuisi parem­min. Tai sit­ten joku suo­ra yhteys.

 31. Osmo: “Helsinkiläiselle joukkoli­iken­teen käyt­täjälle, jol­la siis on läh­es aina näyt­tölip­pu, Lep­pä­vaara on kahdek­san euron tul­limuurin takana. Sinne ei kan­na­ta matkus­taa muis­ti­tuikkua ostramaan.”

  No jälleen siis yksi syy lisää, mik­si nykyi­nen kaupunkien väli­nen kil­pailu johtaa tehot­to­muu­teen: Lep­pä­vaara on keinotekois­es­ti hin­noitel­tu vähem­män saavutet­tavak­si kuin se on. Jos olisi vain yksi pääkaupunkiseudun suurkun­ta, ei olisi tuo­ta tul­limuuri­akaan, ja Verkkokauppa.com voisi hyvin muut­taa sinne Lep­pä­vaaraan sen sijaan, että Helsin­ki-kun­ta halu­aa sen väk­isin oman veroalueen­sa sisään huonom­malle paikalle.

  No, tuos­ta tul­limuuris­ta­han päästään Lip­pu- ja infor­maa­tio­jär­jestelmä 2014:ssä eroon, tapah­tu­ipa kun­tara­joille mitä tahansa tai ei mitään.

 32. Uta­järvel­lä tehti­in kun­tau­ud­is­tus­ta ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la. Siel­lä yhditet­ti­in ala- ja yläk­oulu. Kaik­ki riemuit­si­vat. Toim­inta parani, kulut vähenivät, oppi­laat ja opet­ta­jat ovat tyy­tyväisiä. He oli­vat keksi­neet kansakoulun.

  Lehdessä pisti silmi­in entisen teknisen koulun opet­ta­jan kijoi­tus ammat­tiko­rokeak­ouluista, jot­ka fak­tis­es­ti ovat entisiä teknisiä koulu­ja paitsi…

  … että ammat­tiko­rkeak­oulus­sa on rehtorin ja opet­ta­jien sijaan rehtori ja kaikil­la opinaloil­la omat johta­jansa ja kaikil­la heil­lä omat sih­teerin­sä, kuten ilmeni eräänkin koulun organ­isaa­tios­ta, jos­sa oli seit­semän johta­jaa sih­teere­i­neen. Opet­ta­jista ei organ­isaa­tios­sa ollut mainintaa.

  Käpylän yht­enäisk­oulu on uta­järveläistä nykyaikaa Helsingis­sä. Siinä oppi­laat käyvät koulun­sa alus­ta lop­pu­un, ilman että hei­dän täy­tyy sukku­loi­da ris­ti­in­rasti­in ympäri seu­tukun­taa koulus­ta toiseen. (Käpylän koulu on tosin ollut lakkau­tusuhan alla).

  Tässä olisi uudelle hal­li­tuk­selle ja sen ope­tus­min­is­ter­ille töitä. Säästöt oli­si­vat valtavat

 33. Miten voi kun­ta järkeistää henkilöstön käyt­töä, kun eduskun­ta säätää lake­ja, jois­sa määritetään esimeskik­si se, mitä kukin saa tehdä kun­nan päiväkodissa. 

  Ote erään kun­nan kun­nan­hal­li­tuk­sen pöytäkir­jas­ta on pöyristyt­tävää luettavaa:

  “Pilt­tilä päiväkoti (nimi muutet­tu) on muut­tunut ryh­mäper­hep­äiväkodista päiväkodik­si. Päivähoito­la­ki sekä ase­tus määrit­tävät henkilöstörak­en­teen ja näin ollen tehtävä vaatii laitoshuolta­jan eri­ty­isosaamista. Aikaisem­min työte­htäviä tekivät ryh­mäper­hep­äivähoita­jat. Val­tu­us­tolle tul­laan esit­tämään vakinaisen
  laitoshuolta­jan toimen perustamista.”

  Yksi­tyisel­lä puolel­la las­ten­hoita­jat voivat hoitaa päivit­täiset siivous- ja ruoka­palve­lute­htävät las­ten­hoidon ohessa. 

  Julkisel­la puolel­la voitaisi­in var­masti säästää mil­jarde­ja euro­ja vuosi­ta­sol­la järkeistämäl­lä toim­into­ja ja työtehtäviä.

 34. En tiedä onko, tääl­lä jo ollut esil­lä Tilas­tokeskuk­sen pen­delöin­ti- eli työssäkäyn­tialueet. Ne seudut, jot­ka minä tun­nen kolah­ta­vat mielestäni aivan oikein. Helsinki­in pen­delöidään odot­ta­maani laa­jem­mal­ta alueelta.

  Tältä poh­jal­ta pitäisi uusi kun­ta­jako tehdä. Työssäkäyn­tialueet oli­vat poh­jana jo Paras-han­kkeen alka­es­sakin. Sit­ten hom­ma meni pieleen.

  Kar­tat ja kun­nat löy­tyvät tästä linkistä:
  http://tinyurl.com/3kf5t29

 35. Evert The Never­estin linkkaa­mas­sa selvi­tyk­sessä mieti­tyt­tää, miten työssäkäyn­tialuei­ta tutk­i­taan maakun­nit­tain. Muinaisi­in mur­rera­joi­hin perus­tu­va alue­jako ei liene nykypäivänä enää mitenkään sidok­sis­sa työssäkäyntialueisiin…

 36. Evert The Never­est: “Helsinki­in pen­delöidään odot­ta­maani laa­jem­mal­ta alueelta.”

  Aivan. Pääkaupunkiseudulle ei siis tulekaan 1.5 miljoo­nan asukkaan kun­taa, vaan 2 miljoonan.

 37. Osmo: “Helsin­gin seudus­ta ei tule yhtä kuntaa.”

  Ja mitkä muut peri­aat­teet — työssäkäyn­tialuei­den lisäk­si — lentävät roskikseen?
  Kaik­ki, luultavasti.

 38. Ei kai näitä yht­enäisiä työssäkäyn­tialuei­ta muual­ta löy­dy kuin pääkaupunkialueelta. Joten se siitä. Ain­oas­taan turhaa par­ran­pärinää siis kaik­ki kuntauudistusasiat.

 39. Turus­sa suht’ uuden kun­nan nimeltä Län­si-Turun­maa nimi muutet­ti­in eilen val­tu­us­ton päätök­sel­lä nimek­si Parainen. Alkaa siis tien­vi­it­to­jen, kylt­tien, lomakkei­den ja lap­pu­jen ja lip­pu­jen uusimi­nen. Län­si-Turun­maan yri­tyk­sille tulee laskua, kun ne joutu­vat “muut­ta­maan” takaisin Paraisille. Onpa koko joukko yri­tyk­siä, joiden nimis­sä on nyt kar­tal­ta häviävä Länsi-Turunmaa.

  Kallista leikkiä sanon minä!

  Parainen kuu­luu kar­tan mukaan Turun työssäkäyn­tialueeseen. Sekä Turku että Parainen ovat kak­sikielisiä. Nähtäväk­si jää, mihin saaris­to­lausek­keen vedoten Parainen venkoilee itsen­sä ulos Turusta.

  Jos Helsin­gin seudus­ta ei tule yht­enäistä kaupunkia tai mil­lään järkeväl­lä taval­la jotain muu­ta, niin koko uud­is­tuk­selta menee poh­ja. Jo porkkanapro­jek­tis­sa Helsin­gin seu­tu herät­ti närää, kun Helsingistä käsin vaa­dit­ti­in kun­tali­itok­sia, mut­ta oma­l­la alueel­la ei tehty yhtään.

  Jos Por­voo ei ole Helsinkiä niin ei Naan­tali ei Turkua jne. jne. jne.

  1. Helsin­gin seudus­ta ei tule yhtä kun­taa, kos­ka se on aivan liian iso, mut­ta Helsin­gin seudul­la tulee PALJON kun­tali­itok­sia (ainakin niin toivon). Helsin­gin seudulle tullee ehkä kokon­aan oma hallintoma­llinsa, kuten useil­la pääkaupunkiseuduil­la ympäri Euroop­paa on. Toivon, että se sisältää vero­tu­lo­jen keräämisen yhteiseen kas­saan, vaik­ka oma kun­tani siitä vähän kärsisikin.

 40. Eli Osmo aloit­taako tämän koko kun­tau­ud­is­tuk­sen romut­ta­van huutokaupan:

  Tam­pereen seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. Turun seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka se on aivan liian iso. Jyväskylän seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. Oulun seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. Lah­den seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. .… Riihimäen seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. Rovaniemen seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso. Kuo­pi­on seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso.… Piek­sämäen Tam­pereen seudul­la ei tule yhtä kun­taa, kos­ka sen aivan liian iso.…

  Jäl­jelle jää Kemin ja Simon liitos. Kem­in­maan tilanne on ris­tiri­itainen, kos­ka ei Kemin lisäk­si on toise­na vai­h­toe­htona Tornio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.