EKP:lta melkoinen jyty

Talouskri­isin hoi­dos­sa siir­ryt­ti­in setelira­hoituk­seen, kun EKP alkoi ostaa Espan­jan ja Ital­ian val­tion lain­o­ja. EKP ei ilmeis­es­ti ole itse pal­jas­tanut sum­mia, mut­ta ulkop­uoliset arviot puhu­vat 850 mil­jardista eurosta. Jos tieto pitää paikkansa, toimen­pide on mas­si­ivi­nen. Tuol­lainen määrä rahaa luoti­in noin vain tyhjästä. Euro­mais­sa asuu noin 320 miljoon­aa ihmistä. Jos EKP olisi painanut tuon määrän seteleitä oikein konkreet­tis­es­ti ja jakanut sen jäsen­maid­en­sa asukkaille, siitä olisi tul­lut jokaista asukas­ta kohden 2600 euroa. Jos se olisi annet­tu Suomen kun­nille, niiden ei olisi tarvin­nut kerätä vero­ja läh­es kymme­neen kuukauteen.

Tähän ver­rat­tuna Suomen osu­us hätä­paketista on aika vaatimaton. 

Vaik­ka osa rahoituk­ses­ta kerätään var­maankin toisel­la kädel­lä pois, lik­vidi­teetin net­tolisäyk­sen on olta­va melkoinen.

LISÄYS 10.8.

Kun moni on lukenut kir­joituk­sen niin, että EKP antaa Ital­ialle ja Espan­jalle lainaa ja näi­den maid­en vel­ka lisään­tyy 850 mil­jardil­la, siitä ei ole kyse. EKP ostaa markki­noil­ta noiden maid­en oblig­aa­tioi­ta, jot­ta näi­den oblig­aa­tioiden hin­ta ei laske liian alas eli niiden korko nouse liian ylös. Samal­la se pelas­taa huonon sijoituk­sen tehneitä sijoit­ta­jia. Val­tioiden velka­määrä ei tästä lisään­nyt, mut­ta uuden velan otto tietysti helpot­tuu, kos­ka korko on painunut alemmas.

Samal­la kuitenkin liik­keel­lä ole­van rahan määrä lisään­tyy, ellei sitä imetä toista kaut­ta pois.

Yhtä paljon EKP tuki pankke­ja lainaa­mal­la niille — ja paljon alem­mal­la korol­la — kun kri­isi alkoi. Tämän oper­aa­tion tarkoituk­se­na oli lisätä liik­keel­lä ole­van rahan määrää, kos­ka pankkien luo­man rahan määrä oli luot­toekspan­sion tuot­tamien kuplien puh­jet­tua nopeasti vähentynyt. 

69 vastausta artikkeliin “EKP:lta melkoinen jyty”

 1. Eikö tuo nyt tarkoi­ta, että EKP lainaa min­un raho­jani 2.600 euroa Espan­jalle ja Ital­ialle? Vir­tu­aalis­es­ti jokainen EU-kansalainen omis­taa mikropalan EKP:stä!?

  Onko 2.600 euron sum­ma vaa­ti­ma­ton, sen päät­täköön jokainen itse.

 2. On aika jyty joo. Onneks suurin osa ihmi­sistä ei tajuu mitä tapah­tuu, ni ne ei osaa valit­taa. Suht moni vois repii peli­housun­sa, jos ne tietäis et tol­la­nen mas­si­ivi­nen rahan­si­ir­to toisil­ta toisille tehään sen kum­mem­pia asiano­saisil­ta kyselemättä.

 3. Krug­manin mukaan tämä on juuri se mitä tarvi­taankin, ja lisäk­si vielä keskus­pankin uskot­tavaa sitou­tu­mista tule­vaan inflaa­tioon. Jenkeis­sä lik­vidi­teetin lisäys on nyt ilmeis­es­ti poli­it­ti­sista syistä hyvin han­kalaa, repub­likaanien vas­tus­tuk­sen takia.

 4. Kiteel­lä ei saanut keit­tää pon­tikkaa. Nyt EU:ssa Kiteel­lä voitaisi­in painaa rahaa. Hul­va­ton­ta meininkiä. 

  Ei liene sat­tuma, että Suomes­ta on ollut kak­si komis­saaria ja kumpikin samas­ta koulus­ta Savosta…

 5. Jos velka­on­gel­man ratkaisem­i­nen on näin yksinker­taista, eikö nyt sit­ten samal­la EKP voisi painaa lisää rahaa ja kui­tata kaikkien euroopan maid­en val­tion­ve­lat sujuik­si? EHkä vielä kaikkien ihmis­ten henkilöko­htaiset velat ja lainat. Samal­la kun nyt ovat käyn­nistäneet painokoneet…

 6. Paljon­han se 850 mil­jar­dia on ja aut­toi­han se jo maanan­taina laske­maan Espan­jan ja Ital­ian lain­o­jen korko­ja selvästi, mut­ta pörssikurssit kään­tyivät vas­ta tiis­taina, kun Fediltä tuli toinen jytky.

  Ei ole silti selvää, että nämä jytkyt riit­tävät estämään taan­tu­maa. EKP ei laskenut korkoa eikä sitoutunut pitämään sitä pitkään alhaal­la. Enkä ole var­ma, että koko tuon 850 mil­jardin on tarkoi­tus olla setelira­hoi­tus­ta. Eiköpähän syysku­us­sa ole aikeena päät­tää niistä eurobon­deista, joil­la EKP alkaa imuroi­da markki­noil­ta pois sitä lik­vidi­teet­tiä, jota se sinne alkoi maanan­taina Espan­jan ja Ital­ian lain­o­ja osta­mal­la pumpata.

  Eikä Fed­kään itse asi­as­sa sitoutunut mihinkään, kun­han vain tote­si, että näil­lä näkymin se ei var­maankaan ala korko­ja nos­taa eikä taset­taan lai­h­dut­taa vielä pari­in vuoteen.

  Kumpikaan keskus­pank­ki ei ole antanut mitään merkkiä siitä, että ne oli­si­vat valmi­ita sel­l­aisi­in elvy­tys­toimi­in, joiden myötä inflaa­tion annet­taisi­in nous­ta jok­sikin aikaa selvästi yli parin pros­entin tason. Sel­l­aista kuitenkin ainakin Krug­manin mukaan tarvit­taisi­in lamas­ta pääsemiseen. Euroopas­sa sitä luul­tavasti tarvit­taisi­in lisäk­si ainakin surkeimpi­en euro­maid­en pelas­tamiseen, sil­lä ilman inflaa­tio­ta Kreikan ja kump­panei­den kil­pailukyvyn palaut­ta­mi­nen suh­teessa Sak­saan taitaa edel­lyt­tää reaali­palkko­jen alen­tamisen lisäk­si myös nimel­lispalkko­jen alen­tamista, mikä on kovin kivu­lias­ta puuhaa.

  Tun­netusti “pro­gres­si­ivisen” Krug­manin lisäk­si inflaa­tion hal­lit­tua irtipäästämistä kan­nat­ti­vat ainakin finanssikri­isin alus­sa myös jotkut repub­likaane­ja lähel­lä ole­vat talousti­eteil­i­jät, kuten Bushin talous­neu­vo­nan­ta­jana toimin­ut Mankiw ja Kan­sain­välisen val­u­ut­tara­has­ton pääekon­o­misti­na toimin­ut Rogoff. 

  http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/08/09/the-fed-to-the-rescue/

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=auyuQlA1lRV8

 7. Ihan tuom­moinen pieni juri­idis-moraa­li­nen kysymys, jota joku lehtimies voisi kysyä vaik­ka Kataiselta, Urpi­laiselta ja Liikaselta. 

  Onko eduskun­nan suurel­la valiokun­nal­la mitään merk­i­tys­tä näis­sä sor­bus­maid­en tukipaketeissa?

  Eikö Erk­ki Liika­nen antaes­saan EKP:n johtokun­nas­sa luvan ostaa sor­bus­maid­en velka­kir­jo­ja, tehnyt Suomen puoles­ta huo­mat­tavasti suurem­man sitoumuk­sen kuin Katainen tai Urpi­lainen epämääräi­sine lupauksineen? 

  Eikö Suomen kan­nat­taisi kieltäy­tyä kaik­ista tukipaketeista?
  Ilmoite­taan vaan, EKP ostakoon sorbusvelkakirjoja!

 8. Talouden ongelmien kor­jaami­nen setelira­hoituk­sel­la ei tuo­ta pitkäaikaista ratkaisua vaan pitkäaikaisia ongelmia.

  1920-luvul­ta toteamus:

  “Aus­tria exports infla­tion and noth­ing else”

  -Friedrich von Hayek

 9. Peri­aat­teessa EKP on läht­enyt tielle, jos­sa inflaa­tion vaara on ilmeinen. Käytän­nössä sil­lä on kuitenkin yksi erit­täin tehokas keino, jol­la se voi vähen­tää liik­keel­lä ole­van rahan määrää: pankkien varain­tovelvoit­teen säätö. Nyt varain­tovelvoite on 2 %. Se voidaan aset­taa mihin tahansa arvoon välil­lä 0–100%. Kiinan keskus­pank­ki säätää rahan määrää juuri tätä kon­s­tia käyttämällä.

 10. Tuon vajaan tuhan­nen mil­jardin on pakko olla se arvioitu määrä rahaa, jon­ka EKP:n ehkä pitää käyt­tää kri­isin hoitoon pitkäl­lä aikavälillä.

  Uutis­ten mukaan EKP on tehnyt osto­ja vas­ta kym­me­nil­lä mil­jardeil­la. Ne on kaiketi ostet­tu jälki­markki­noil­ta, ei val­tioil­ta itseltään, mikä jostain syys­tä tun­tui talousasiantun­ti­joista ole­van tärkeää. Itse en ymmär­rä, miksi.

  Help­pokäyt­töisin mekanis­mi sinän­sä, sil­lä näitä tukios­to­ja ei tarvitse hyväksyt­tää jäsenmailla!

 11. Tuo 850 mrd on arvio ostoista joi­hin EKP saat­taa olla pakotet­tu kokon­aisu­udessaan. Esim Ital­ial­la velka­pa­pere­i­ta markki­noil­la yhteen­sä n. 1100 mrd euron edestä. Nyt päivä­ta­sol­la puhutaan sadoista miljoon­ista ja muu­tamista miljardeista.

 12. EKP siis rosvoaa ihmisiltä, joil­la on pankki­tal­letuk­sia tai jot­ka ovat lainan­neet muille rahaa pitkäl­lä korol­la, ja antaa rahat val­tioille, jot­ka ovat huonoiten asiansa hoi­ta­neet. Sivus­sa var­al­lisu­u­den siir­ron saa­vat myös ne, joil­la on paljon lainaa. 

  Min­ua tässä tympii lähin­nä se, miten innos­ta hihkuen vasem­mis­to­laiset ajat­tel­e­vat, miten pahat ja ahneat säästäjät nyt saa­vat nenilleen ja kiltit, sor­re­tut laisku­rit ja tuh­lar­it saa­vat jälleen vähän lisää hyvää.

 13. Tämä touhu ei kyl­lä mah­du otsaan, ei niinku millään.

  Jos nyt pienessä ajas­sa nap­at­ti­in tuol­lainen määrä “lisävelkaa” per nup­pi. Ja jos vilkuil­laan paljonko keskimäärin euroop­palaisel­la on ennestään velkaa ja paljonko euroop­palainen keskimäärin tien­aa ja paljonko euroop­palainen keskimäärin ottaa val­tion kaut­ta lisävelkaa joka vuosi… Eiköhän tämä ole jo mah­do­ton yhtälö, eikä edes kovin pitkäl­lä aikavälil­lä vaan jo melko lyhyel­läkin aikavälillä.

 14. Euron tuloa perustelti­in sil­lä, että se olisi riit­tävän vah­va val­u­ut­ta, jot­ta speku­lan­tit eivät pysty­isi sil­lä keinot­tele­maan. Mut­ta kek­seliäät speku­lan­tit kek­sivätkin uuden keinot­teluko­hteen, julkisen velan. Molem­pi­in näyt­tää ole­van sama lääke, rahan painami­nen. Täl­lä ker­taa vaa­di­taan vain entistä enem­män pain­okonet­ta, kun koko euroalue pitäisi pelas­taa. Ennen riit­ti yksit­täi­nen val­tio ker­ral­laan. Ja kansa mak­saa inflaatiolla.
  Kyl­lä rahamarkki­noiden palvon­ta saisi lop­pua. Hyvä alku olisi alkaa verot­taa sitä samal­la taval­la kuin reaal­i­talout­takin. Eikö esim. pankkisek­tori voitaisi pan­na mak­samaan alvia, jos ker­ran sitä ale­taan per­iä sanomalehdiltäkin.

 15. Pitää muis­taa, että vaik­ka Kreikkalais­ten palkat lask­i­si­vat reaalis­es­ti ja kil­pailukyvyn elpymisen myöstä Kreikan bkt kään­ty­isi nousu­un, se ei vielä takaa että maan bud­jetista saataisi­in ylijäämäinen.

  Velka­on­gel­ma ei ratkea, ellei val­tion kas­savir­ta tuplaan­nu tjsp. Ja sitä ei ole kyl­lä näkyvis­sä lyhyel­lä aikataululla.

 16. Entäs sit­ten nuo van­hat markki­navoimien niskalenkit:

  - ERVV, Euroopan rahoi­tus­vakausvä­line, 440–780 miljardia
  — ERVM, Euroopan rahoituk­sen­vakau­tus­mekanis­mi: 60 miljardia

  Ja nuo pitäisi kor­va­ta vuon­na 2013 käyt­töön tule­val­la Euroopan vakaus­mekanis­mil­la, EVM: n. 500 miljardia.

  Vesitet­ti­inkö nuo nyt täl­lä EKP:n 850 mil­jardin euron taikanapil­la? Ja etelän maille annet­ti­in jälleen sig­naali että ei oikeasti kan­na­ta säästää kun EKP:n raha-automaat­ti kuitenkin lop­ul­ta kuit­taa velat. Euroalue hajoaa.

 17. Tiedemies on oike­as­sa. Tätä säästäjien ja velal­lis­ten epäoikeu­den­mukaista kohtelua Brit­tien keskus­pankin Mervyn King pyysi jopa anteeksi. 

  Har­mi vain, että Tiedemies näkee vasem­mis­ton ja oikeis­ton liian mus­tavalkoise­na eikä kykene ymmärtämään myös monien vasem­mis­to­lais­es­ti ajat­tele­vien ihmis­ten pitävän täl­laista setelira­hoi­tu­sop­er­aa­tio­ta epäoikeu­den­mukaise­na säästäjiä kohtaan. 

  Toisaal­ta mon­et oikeis­to­laiset kilju­vat nyt riemus­ta, kun keskus­pankit taas pelas­ta­vat hei­dän vivutet­tu­ja sijoituk­si­aan ettei vain roposet hai­h­du taivaan tuuliin.

 18. TM:

  EKP siis rosvoaa ihmisiltä, joil­la on pankki­tal­letuk­sia tai jot­ka ovat lainan­neet muille rahaa pitkäl­lä korol­la, ja antaa rahat val­tioille, jot­ka ovat huonoiten asiansa hoi­ta­neet. Sivus­sa var­al­lisu­u­den siir­ron saa­vat myös ne, joil­la on paljon lainaa.

  Ja tämä on huonom­pi asia kuin vaikka­pa kas­va­va työt­tömyys, hidas­tunut talouskasvu, jne.? Miten niiden säästö­jen tuot­toi­hin vaikut­taisi jos ei tehtäisi mitään? Jos ole­tataan NAIRU, niin mik­si on reilumpaa ylläpitää korkeam­paa työt­tömyyt­tä kuin “rosvota” säästäjiltä? Ylipään­sä, minkä takia kaik­ista mah­dol­li­sista taloudel­li­sista haitoista joi­ta näistä sahataanko oikea vai vasen käsi valin­noista seu­raa juuri inflaa­tio on se ykkös­pa­ha juttu?

  Ja onhan meil­lä joo hir­muinen inflaa­tio: http://www.tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi

 19. Selailin joskus EKP:n tasei­ta läpi, ja siel­lä näyt­ti ole­van pari biljoon­aa käteistä. Eli jos siitä halut­taisi­in rahaa kohden­taa markki­noille jol­lain tapaa, niin maat oli­si­vat sekä kooltaan että haasteil­taan juuri oikeat. 

  En omaa riit­tävää tah­don­voimaa vilka­ista noi­ta tasei­ta uud­estaan, mut­ta on luon­nol­lis­es­ti järkevää että siitä reservistä käytetään markki­noille riittävästi.

  Inflaa­tio­ta tosin saa odotel­la. Greenspan puhui 12-kvar­taal­ista, eli kolmes­ta vuodes­ta. Ja niin­hän se saat­taa olla sil­lä eivät edel­lisetkään tuk­i­toimet vielä näy, joten tämä toi­mi nos­taa ruuan hin­taa ehkä par­il­la pros­en­til­la vuon­na 2014.

 20. Eli tässä setelira­hoi­tus aiheut­taa tulon­si­ir­ron Etelä-Euroop­paan ja myös tiety­ille sijoit­ta­jille. Tässäkin on kuitenkin reaal­i­talouden ongel­mat taustal­la, maid­en kansalaisethan tuon val­tio­den alun­perin otto­lainaa­man rahan ovat tarvin­neet ja käyt­täneet. Voidaan tulki­ta että Kes­ki- ja Pohjois-Euroop­pa nyt hyvit­tävät etelän per­in­teis­es­ti infla­torisia talouk­sia siitä, että ne kär­sivät liian vah­vas­ta eurosta. Aika vaikea kokon­aisu­ut­ta kuitenkin on nähdä niin että reaal­i­taloudessa ei ole mitään ongel­maa ja kaik­ki on kap­i­tal­istien tai speku­lant­tien syytä.

  Huo­mataan, että Aasi­as­sa val­tion­taloudet ja yksi­tyiset ovat melko velat­to­mia ja väestön ikärakenne ym. muut fun­da­men­tit anta­vat kil­pailue­t­ua suh­teessa län­teen. Palk­ka-arbi­traasikin kestää Kiinas­sa ja Inti­as­sa vielä pitkään.

 21. Min­ua tympii monien vasem­mis­to­laisen into setelira­hoituk­seen sik­si, että minus­ta vasem­mis­to­laiset toimi­vat epära­tionaalis­es­ti ja omia tavoit­teitaan vas­taan, pois­lukien tietysti ne, jot­ka ihan oikeasti halu­a­vat ran­gaista säästämis­es­tä ja muus­ta “ahneud­es­ta”.

  Eivät oikeis­to­laiset ole sen parem­pia. Ihan niinkuin se, että välis­sä on osakey­htiö, jon­ka toimari voidaan irti­sanoa jos fir­ma tekee jotain rikol­lista tai aiheut­taa vahinkoa, muut­taisi kaik­ki eri­laisin kupru­in han­ki­tut omaisu­udet jotenkin legitiimeiksi. 

  Olen sanonut tämän jos­sain ennenkin, mut­ta jos konkreet­tisia poli­it­sia lin­jauk­sia tarkastelee niiden fak­tis­ten seu­rausten perus­teel­la, niin vasem­mis­to­laiset ovat type­r­iä ja epära­tionaal­isia, oikeis­to­laiset pelkkiä kon­nia. Val­itse tässä nyt sitten.

 22. Ei tämä ole setelira­hoi­tus­ta, vaan setelilainaa. Kun EKP ostaa ne velka­kir­jat, se ei pol­ta niitä. Tarkoi­tus on myy­dä ne myöhem­min takaisin markki­noil­la tai pitää lop­pu­un saak­ka ja saa­da velka­ra­hat takaisin val­ti­ol­ta. Joka tapauk­ses­sa se raha­sum­ma imetään pois markki­noil­ta jotenkin ja val­tion vas­tu­ut eivät pienene.

  Inflaa­tio­ta ei tarvitse pelätä sen enem­pää kuin aiem­minkaan. EKP on edelleen sitoutunut inflaa­tio­tavoit­teeseen­sä, eikä inflaa­tio-odotuk­set ole ainakaan vielä nousseet. Jos inflaa­tio uhkaa, EKP voi hoitaa asian nor­maal­ista nos­ta­mal­la korkoa tai myymäl­lä nämä velka­kir­jat pois. Tämä ei mitenkään sido EKPn käsiä inflaa­tion­va­s­taises­sa taistelussa.

  Tässä ei ole järin dra­maat­tista. Kyse on oikeas­t­aan kohtu­ullisen taval­lis­es­ta keskus­pankki­toimin­nas­ta. Kuhan EKP siis mak­saa markki­nahin­taa. Jos he ovat ain­oa osta­ja eli osta­vat markki­nahin­taa kalli­im­mal­la, se on toki lah­ja myyjälle. Se taisi jos­sain vai­heessa olla tilanne Kreikan lain­o­jen kohdal­la, mut­ta näi­den maid­en velka­pa­perei­den markki­nat ovat kai edelleen kohtu­ullisen likvidit.

 23. Jos inflaa­tio uhkaa, EKP voi hoitaa asian nor­maal­ista nos­ta­mal­la korkoa tai myymäl­lä nämä velka­kir­jat pois. Tämä ei mitenkään sido EKPn käsiä inflaa­tion­va­s­taises­sa tais­telus­sa.

  Tietenkin näin, mut­ta EKP ei saa noista velka­kir­joista enää sitä hin­taa, minkä se on mak­sanut, joten rahan määrä on kas­vanut pysyvästi. Juuri sik­si­hän EKP niitä osti, että niiden hin­ta ei rom­ah­taisi (eli ettei korko nousisi).

 24. Taas ker­ran keskus­pankin toim­inta pet­tää sen itse itselleen aset­ta­man tehtävän.

  Olisiko jo aika Freebanking-vaihtoehdolle?

  Lawrence White, George Sel­gin ja Vera C Smith ovat kir­joit­ta­neet asi­as­ta ja Sel­gin tehnyt his­to­ri­al­lista tutkimus­ta 1700-luvun Skot­lannista, jos­sa ei ollut keskuspankkia.

 25. Kos­ka vau­raut­ta ei kuitenkaan voi luo­da tyhjästä (ruokaa, ener­giaa, raa­ka-ainei­ta ja tavaroi­ta ei syn­ny hallinnol­lisin päätöksin), ei Euoopan kyky ostaa hyödykkeitä EKP:n päätök­sen myötä kas­va. Vain rahan määrä kas­vaa (EKPhan taisi nimeno­maan sanoa ettei näitä osto­ja “neu­traloi­da”). Kansa mak­saa tämän rahan­lisäyk­sen kalli­imp­ina elin­tarvikkei­den, ener­gian ja muiden hyödykkei­den hin­toina. Eri­tyis­es­ti tämä rankaisee säästämistä (inflaa­tio syö tal­letuk­sia ja saatavia) ja köy­hien elin­ta­soa (vält­tämät­tömyyshyödyk­keet kallis­tu­vat). Lisäk­si ulko­maiset velko­jat menet­tävät reaalis­es­ti osan saatavis­taan val­u­u­tan arvon heiken­tyessä, ja var­masti hark­it­se­vat tule­vaisu­udessa tarkem­min kan­nat­taako Euroop­paan sijoit­taa. Matal­ien korko­jen ylläpitämi­nen vaatii jatkos­sa entistä enem­män rahan painamista kos­ka säästämi­nen ja rahan lainaami­nen kan­nat­taa huonos­ti (-> rahan­pain­ok­ier­teestä yhä vaikeampi päästä pois).

 26. Minus­ta EKP:ltä hyvä ratkaisu. Niiden, jot­ka pelkäävät inflaa­tio­ta pitäisi miet­tiä mitä Ital­ian ja Espan­jan konkurssi aiheuttaisi.
  Tämä on kuitenkin talout­ta elvyt­tävä ja työl­lisyyt­tä tuke­va ratkaisu. Viime kädessä kuitenkin aineelli­nen elin­ta­so syn­tyy työn teolla.

 27. En tiedä noista vasem­mis­to­lai­sista ja oikeis­to­lai­sista, kun en ole koskaan moko­mia tavan­nut. Sen ymmär­rän, että löysä raha ja inflaa­tio taitaa olla tehokkain keino saa­da ylivelka­an­tuneet jaloilleen. Ei se niiden säästäjienkään etu ole, että nuoriso laa­jas­sa määrin työn puuttues­sa alkaa polt­tele­maan auto­ja ja hakkaa­maan vähemmistöjä.

 28. Olisiko jo aika Freebanking-vaihtoehdolle?

  Lawrence White, George Sel­gin ja Vera C Smith ovat kir­joit­ta­neet asi­as­ta ja Sel­gin tehnyt his­to­ri­al­lista tutkimus­ta 1700-luvun Skot­lannista, jos­sa ei ollut keskuspankkia.

  1700-luvun Skot­lanti on aika huono ver­tailuko­h­ta. Talous oli nopeudeltaan ja kooltaan ihan toinen kuin nykyään. Koko maas­sa oli ehkä pari miljoon­aa asukas­ta ja kaik­ki taloudessa akti­iviset henkilöt tun­si­vat toisensa. 

  1800-luvun lop­un ja 1900-luvun alun Yhdys­val­lois­sa ei myöskään ollut keskus­pankkia. Lop­putu­lok­se­na oli jatku­vien pankkikri­isien tila. Kenenkään säästöt tai yri­tys­toim­inta ei ollut turvassa.

  Ver­tailut 1700-luvun talouteen ovat aika huono­ja. Yhtä hyvin voisi edel­lyt­tää, että kaikkien pankkien olisi taat­ta­va vähin­tään 30 pros­ent­tia varois­taan maa- tai kaivoski­in­ni­tyksin. Sel­l­aiset sään­nöt oli­vat myös ihan taval­lisia 1700-luvun pankki­toimin­nas­sa (esim. Sveriges Riks­bankin perussään­tö tai Waihetus‑, Laina- ja Depo­si­tionikont­torin sään­nöstä), mut­ta tek­i­sivät nykyis­es­tä pankki­toimin­nas­ta tai maail­mankau­pas­ta aivan mahdotonta.

 29. Tiedemies,

  jos lainan pitää matu­ri­teet­ti­in, se mak­se­taan kyl­lä pois. Ris­ki lainan hin­nan laskus­ta on ole­mas­sa vain, jos suun­nitel­mana ei ole pitää lainaa matu­ri­teet­ti­in saakka.

  Laina­pa­perei­den pito lankeamis­päivään on epä­taval­lista ja kaup­pata­van vas­taista. Se voi aiheut­taa jopa markki­nahäir­iöitä, jos joku ham­straa itselleen laina­pa­pere­i­ta pidet­täväk­si matu­ri­teet­ti­in saak­ka. Täl­löin paperei­den lik­vidi­teet­ti las­kee voimakkaasti. (Ital­ian papereil­la oli pitkään halvem­pi korko kuin Suomen val­tion­lain­oil­la, sil­lä niiden lik­vidi­teet­ti on parempi.)

  Pitää muis­taa, että EKP voi käyt­tää aika järe­itä keino­ja teknisel­lä puolel­la. Esimerkik­si voidaan määrätä, että euroalueen val­tion­lainat hyväksytään reserviksi keskus­pankki­tal­letusten tapaan.

 30. Tiedemies, vasem­mis­tol­la on tukea selkänoja! 

  The great econ­o­mist John May­nard Keynes was
  no friend of infla­tion, as this chapter’s opening
  quo­ta­tion indi­cates. Here is the more complete
  pas­sage from his famous book, The Eco­nom­ic Con-
  sequences of the Peace, in which Keynes predicted
  (cor­rect­ly) that the treaty imposed on Germany
  after World War I would lead to eco­nom­ic hard-
  ship and renewed inter­na­tion­al tensions: 

  Lenin is said to have declared that the best way
  to destroy the Cap­i­tal­ist Sys­tem was to debauch
  the cur­ren­cy. By a con­tin­u­ing process of inflation,
  gov­ern­ments can con­fis­cate, secret­ly and unob-
  served, an impor­tant part of the wealth of their
  cit­i­zens. By this method they not only confiscate,
  but they con­fis­cate arbi­trar­i­ly; and, while the
  process impov­er­ish­es many, it actu­al­ly enriches
  some. The sight of this arbi­trary rearrange­ment of
  rich­es strikes not only at secu­ri­ty, but at confi-
  dence in the equi­ty of the exist­ing dis­tri­b­u­tion of
  wealth. Those to whom the sys­tem brings wind-
  falls, beyond their deserts and even beyond their
  expec­ta­tions or desires, become “prof­i­teers,” who
  are the object of the hatred of the bourgeoisie,
  whom the infla­tion­ism has impov­er­ished, not less
  than of the pro­le­tari­at. As the infla­tion proceeds
  and the real val­ue of the cur­ren­cy fluc­tu­ates wildly
  from month to month, all per­ma­nent relations
  between debtors and cred­i­tors, which form the
  ulti­mate foun­da­tion of cap­i­tal­ism, become so
  utter­ly dis­or­dered as to be almost meaningless;
  and the process of wealth-get­ting degenerates
  into a gam­ble and a lottery.
  Lenin was cer­tain­ly right. There is no subtler,
  no sur­er means of over­turn­ing the exist­ing basis
  of soci­ety than to debauch the cur­ren­cy. The
  process engages all the hid­den forces of eco-
  nom­ic law on the side of destruc­tion, and does it
  in a man­ner which not one man in a mil­lion is
  able to diagnose.10
  His­to­ry has giv­en ample sup­port to this assess-
  ment. A recent exam­ple occurred in Rus­sia in
  1998, where many cit­i­zens saw high rates of in-
  flation wipe out their ruble-denom­i­nat­ed savings.
  And, as Lenin would have pre­dict­ed, this infla-
  tion put the country’s bur­geon­ing cap­i­tal­ist sys-
  tem in seri­ous jeopardy. 

  Mankiw, Macro­eco­nom­ics, 2002, 103

 31. Tiedemies:

  Ihan niinkuin se, että välis­sä on osakey­htiö, jon­ka toimari voidaan irti­sanoa jos fir­ma tekee jotain rikol­lista tai aiheut­taa vahinkoa, muut­taisi kaik­ki eri­laisin kupru­in han­ki­tut omaisu­udet jotenkin legitiimeiksi.

  Hear hear.

  Olen sanonut tämän jos­sain ennenkin, mut­ta jos konkreet­tisia poli­it­sia lin­jauk­sia tarkastelee niiden fak­tis­ten seu­rausten perus­teel­la, niin vasem­mis­to­laiset ovat type­r­iä ja epära­tionaal­isia, oikeis­to­laiset pelkkiä kon­nia. Val­itse tässä nyt sitten.

  Puoluekent­tä pitäisi jakaa uudel­la taval­la. Epära­tionaal­isille type­r­yk­sille ja ratio­naal­isille kon­nille voisi toki edelleen olla omat puolueen­sa, mut­ta minä halu­aisin voi­da äänestää ratio­naal­is­ten maail­man­syleil­i­jöi­den puoluet­ta — sel­l­ais­ten kuin Osmo ja muu­ta­ma muu, jot­ka täl­lä het­kel­lä vaikut­ta­vat vähän mis­sä sat­tuu puolueis­sa. Kuin­ka kauan tässä vielä joutuu odottamaan?

 32. Tämäkin on hyvää luet­tavaa: http://kantooseconomics.com/2011/08/09/the-continued-embarrassment-that-is-european-monetary-policy-economists/

  Nopeasti tästäkin saati­in vään­net­tyä oikeis­to-vasem­mis­to ‑akselin ketkuilua, että taas pien­tä kusete­taan tai laiskuria palk­i­taan, mah­dol­lis­es­ti jopa yhtä aikaa. 🙂 Voisiko EKP:n toimia yrit­tää kat­soa myös rahapoli­ti­ikan kannal­ta? Keskus­pankin tehtävänä kun on hoitaa lähin­nä inflaa­tio­ta, kysyn­nän ja tar­jon­nan tas­apain­oa ja muu­ta sellaista. 

  Tosin aika pes­simistisiltä nämä “pro­gres­si­iviset” ekon­o­mistit nyt kuulostavat. 

  Tuo EKP:n setelira­hoi­tus muuten taval­laan takaa val­tion velka­kir­jo­ja, eli “huono­jen sijoi­tusten pelas­t­a­mi­nen” on taval­laan myös kan­nan­ot­to val­tion velka­kir­jo­jen laadun puoles­ta. Ja jos korko­ta­so­ja kat­soo, eivät niitä bon­de­ja mil­lään yli­hin­nal­la olla ostet­tu — jos siis hin­to­ja ver­taa vaikka­pa kuukau­den tai vuo­den takaisiin. 

  TIetenkin EKP:stä tulee näin myös val­tioiden rahoit­ta­ja. En oikein ymmär­rä lop­pu­un asti mitä tämä tarkoit­taa, mut­ta kai tässä jotenkin vas­tu­u­ta siir­tyy kansal­liselta tasol­ta liittovaltiolle?

 33. Mikalle

  Ei tarkoi­ta, että jokainen euro­maalainen mak­saisi 2600€. Luuletko, että etelä-euroop­palaiset, irlan­ti­laiset tms. mak­sa­vat sent­tiäkään. Kyl­lä mei­dän osu­us on selvästi suurem­pi. Kysymys on sub­ven­tios­ta. Tuskin päät­täjämme ovat niin type­r­iä, että suos­tu­vat maksumiehiksi. 🙂

  Tietääkö muuten kukaan, antaako joku pank­ki val­u­ut­tatilille korkoa? Nordea ei ainakaan anna.

 34. ilk­ka
  “Tässä ei ole järin dra­maat­tista. Kyse on oikeas­t­aan kohtu­ullisen taval­lis­es­ta keskus­pankki­toimin­nas­ta. Kuhan EKP siis mak­saa markki­nahin­taa. Jos he ovat ain­oa osta­ja eli osta­vat markki­nahin­taa kalli­im­mal­la, se on toki lah­ja myyjälle. Se taisi jos­sain vai­heessa olla tilanne Kreikan lain­o­jen kohdal­la, mut­ta näi­den maid­en velka­pa­perei­den markki­nat ovat kai edelleen kohtu­ullisen likvidit.”

  Juuri näin. On liikaa paho­ja poikia vas­tas­sa, jot­ta EKP voisi nou­dat­taa kaikkia kilt­tien poikien peri­aat­tei­ta. Jot­ta säästäjien säästöistä jäisi edes jotain, EKP tiput­ti Ital­ian korkoa kestämätön­tä läh­estyvältä tasol­ta kestävälle tasolle. Vaik­ka nimit­täin Ital­ian val­tio on luvan­nut taa­ta säästäjien säästöt, se ei pysty­isi sitä mak­sukyvyt­tömänä tekemään. Toimeen­panoval­ta ei auta, jos ei ole toimeenpanokykyä. 

  Tulon­si­ir­to­han tämä on. Se on selvää. Kos­ka tässä ei ole, ainakaan selkeästi, nou­datet­tu “ei vero­tus­ta ilman edus­tus­ta” ‑peri­aatet­ta, ymmär­rän myös näkökul­man mik­si Tiedemies käyt­ti niinkin voimakas­ta sanaa kuin varastaminen. 

  Jos pohjoiselta toiv­otaan tulon­si­ir­to­ja, pitäisi esit­tää mil­lä taval­la ollaan valmi­ita vahvis­ta­maan pohjoisen edus­tus­ta EU:n elimis­sä. Sit­ten tääl­lä voitaisi­in käy­dä par­la­menteis­sa keskustelu kom­pen­soiko lisään­tynyt val­ta lisään­tyneen maksuosuuden.

 35. Ei ole selvää, että niiden velka­kir­jo­jen arvo las­kee. Jos olisi, niin niiden markki­na-arvo olisi alhaisem­pi. Käsit­tääk­seni näil­lä papereil­la on vielä lik­vid­it markki­nat eli markki­nahin­ta on olemassa.

 36. Joka tapauk­ses­sa EKP voi vähen­tää liik­keessä ole­van rahan määrää enem­mänkin. Vähen­tää vain yleisölle tar­jot­tavaa lainan­määrää. Inflaa­tio hillit­semiseen keskus­pankil­la riit­tää liikkumavaraa.

 37. Jos Italia ja Espan­ja mak­sa­vat velka­kir­jo­jen­sa korot ja pääo­man takaisin asian­mukaises­ti, niin EKP saat­taa tehdä hyvää busines­ta ostaes­saan panikoituneil­ta sijoit­ta­jil­ta halpo­ja papere­i­ta pois jälkimarkkinoilla.

  Toisaal­ta tietenkin, jos poli­itikot eivät kri­isi­mais­sa hoi­da omaa osu­ut­taan, Ital­ian tai Espan­jan velka­sa­neer­austen kaut­ta EKP:lle voi tul­la velka­kir­jaos­toista iso­ja tappioita.

  EKP:n ostoista syn­tyy lisä­lik­vidi­teet­tiä, mut­ta se kuiv­uu sit­ten vuosien kulut­tua pois, jos/kun kyseiset maat mak­sa­vat velka­nsa takaisin. Sitä ennen EKP voi tarvit­taes­sa kiristää lik­vidi­teet­ti­ti­lan­net­ta muil­la keinoin.

  Oleel­lista on nyt lait­taa Berlus­coni ja kump­pan­it vih­doin kuriin.

 38. Kreikan, Ital­ian, Por­tu­galin velan­mak­sukyky on nol­la ja ne pär­jäävät vain lisää lainaamalla.

  Käytän­nössä ne voivat tas­apain­ot­taa bud­jet­tin­sa, mut­ta tarvit­se­vat hamaan ikuisu­u­teen uut­ta lainaa van­ho­jen maksamiseen.
  Pelas­tus tulee EKP;:n kaut­ta eli EKP ostaa velat ja sulataa ne kahdel­la tavalla:
  EKP kir­jaa lainat alas tai hiivut­taa ne vähitelle voitoilaan.
  Kum­mas­sakin tapauk­ses­sa mak­sa­ja on viime kädessä EU:n veron­mak­sa­ja eli käytän­nössä se tarkoit­taa liittovaltioveroa .

  Nytkin on epä­selvää mitä hin­taa EKP on mak­sanut lain­oista ja se ratkaisee loppusumman.

  EKP:tä on tul­lut miljonäärien sossu.Siellä ei kysel­lä mui­ta tulo­ja eikä omaisu­ut­ta eikä las­ke­ta kaloreja

  Se merk­it­see myös hil­jaista liit­to­val­tion syn­tymistä ja kaiken päätän­tä­val­lan siir­tymistä Brysseliin

  Eipä tai­da Osmo uskaltaa julka­ista täl­laista, muu­ta­mat asi­at näyt­tävät saa­van Osmon herkkähipiäiseksi.

  Toinen on ollut virka­palkko­jen jous­to vero­tu­lo­jen mukaan senkin Osmo on sen­suroin­ut n kertaa

 39. Oikeis­to-vasem­mis­to-akselin aja­tus­maail­mas­ta löy­tyy haus­ka esimerk­ki kir­jas­ta: Pihal­la kuin lumiukko?, Kus­taa Hulkko 

  Hulkon teok­sen läh­teenä on pankki­val­tu­us­mi­esten pöytäkirjat. 

  Ääri­vasem­mis­ton man­daatil­la SP:ssä istu­i­v­at ensin Aarne Saari­nen, sit­ten Esko Sep­pä­nen. Toinen näistä kan­nat­ti deval­vaa­tio­ta inflaa­tiok­ierteinen. Toinen piti deval­vaa­tio­ta mum­mo­jen raho­jen ryöstönä. 

  Saa arva­ta, kumpi oli Leninin lipunkantaja? 

  Kiitos oikais­us­ta, tuo­ta 2.600 euroa ei ole syytä jakaa tasan. Tuskin Kreikalta löy­tyy tukea toisille sor­bus­maille. Arvon 3.500 euroa vas­tui­ta jokaiselle suo­ma­laiselle nenälle.

 40. Tatu, setelira­hoi­tushan on infla­tion­aarista, ja sen sekundääri­nen tarkoi­tus on nimeno­maan päästä matal­ista koroista eroon. Primääri tarkoi­tus on taa­ta val­tioiden lain­o­ja. Keskustelua tääl­läkin hämärtää se että samal­la toimen­piteel­lä on kak­si eri funk­tio­ta tai vaikutusta.

  Eli “matal­ien korko­jen ylläpitämi­nen vaatii jatkos­sa entistä enem­män rahan painamista”? Ei mitenkään, tässähän on kaik­ki logi­ik­ka ihan päälaellaan!

  Tietenkin kyseessä on tulon­si­ir­to, ja ne ovat aina poli­it­tis­es­ti ei-neu­traale­ja. Jotenkin mon­et tun­tu­vat tak­er­tu­van tulon­si­ir­toaspek­ti­in. Mut­ta EKP tekee rahapoli­ti­ikkaa, ja kan­nat­taisi miet­tiä vai­h­toe­htoisen rahapoli­ti­ikan vaikutuksia. 

  “Kansa mak­saa tämän rahan­lisäyk­sen kalli­imp­ina elin­tarvikkei­den, ener­gian ja muiden hyödykkei­den hin­toina.” — joo, mut­ta velko­jen arvo laskee. 

  “Eri­tyis­es­ti tämä rankaisee säästämistä” — onko var­maa että ekspan­si­ivisen rahapoli­ti­ikan vaiku­tus reaa­liko­rkoi­hin on yhtään pitem­mäl­lä aikavälil­lä negati­ivi­nen? Jenkeis­sähän korot ovat melkein nol­las­sa ja reaa­liko­rot negati­ivisia. Deflaa­tios­sa säästämi­nen kan­nat­taa vähän liiankin hyvin, joten sikäli tarkoi­tuskin lie­nee innos­taa sijoit­ta­maan rahat tuottavasti. 

  “Lisäk­si ulko­maiset velko­jat menet­tävät reaalis­es­ti osan saatavis­taan val­u­u­tan arvon heiken­tyessä” — hmm, juuri­han ostet­ti­in sijoit­ta­jil­ta joukkovelka­kir­jo­ja ehkä jopa hie­man yli­hin­taan. 🙂 (Markki­nahin­ta, mut­ta kysyn­tä oli EKP:n luo­maa.). Ja entä jos Italia jät­täisi velka­nsa mak­samat­ta? Mitä ulko­mainen velko­ja sil­loin menettäisi?

 41. Sinkko­nen, joo. Sak­salais­ten inflaa­tio­trau­mo­jen hoito alkaa käy­dä vähän turhan kalliiksi.

  Jotenkin se pitäisi saa­da jakelu­un että nykyti­lanteessa, niin kuin varsinkin Suomes­sa kuvitel­laan, ei ole mitään kivo­ja ratkaisu­ja joil­la me jotenkin eris­tetään itsemme tältä talouskriisiltä.

  Esimerkik­si Edward Hugh pyörit­telee uusim­mas­saan Euron pilkkomista kah­tia, Euro1 olisi Sak­sa, Alanko­maat, Itä­val­ta, Suo­mi ehkä Viro ja Ran­s­ka. Euro2 taas Italia, Espan­ja… Konkreti­soidak­seen Hugh heit­tää että Euro2 mak­saisi noin $1 ja Euro2 noin $1,8. Voi kuvit­tel­la mitä tuo tek­isi Sak­san tai Suomen vien­nille. Korkeampi inflaa­tio jon­ka avul­la etelän maat voisi tehdä sisäisen deval­vaa­tion ilman nimell­ish­in­to­jen tai ‑palkko­jen laskua on pitkälti sama asia. Euroalueen yhteiset velka­kir­jat olisi vai­h­toe­hto, mut­ta kun sekään ei käy.
  http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/09/the_euro_and_the_scalpel?page=0,4

 42. Muuten, jos on miljonääri ja tule­va hyper­in­flaa­tio pelot­taa, nyt on oiva tilaisu­us vai­h­taa pitkät bon­dit esim. osakkeisi­in. Kun tuo korkokäyräkin on viimepäiv­inä vain laskenut, bon­deista saa hyvän hinnan.

  http://www.ecb.eu/stats/money/yc/html/index.en.html

  (Vih­je, jos iro­nia ei näy läpi: korkokäyrän pitäisi nous­ta jos inflaa­tio­ta on tulos­sa. Markki­nat eivät siis usko EKP:n toimien ekspan­si­iviseen vaiku­tuk­seen ollenkaan. Ilmeis­es­ti EKP on myöhässä tai liik­keel­lä liian pie­nil­lä summilla.)

 43. Liian van­hal­ta on todel­la jäänyt julkaise­mat­ta mon­ta kirjoitusta.
  Aja­tus virka­palkko­jen leikkaamis­es­ta on hylät­ty n ker­taa, kos­ka hän on esit­tänyt sitä n+m ker­taa. Janku­tus on yksi hylkäykriteeri.

  Virheel­lisen tiedon tai päät­te­lyn esit­tämi­nen on toinen. Esimerkik­si val­u­u­tan arvon ja palkko­jen alen­tamisen väli­nen ero o n sellainen.

  Tieto, että kir­joit­ta­ja ei pidä jostain asi­as­ta perustelemat­ta, johtaa myös hylkäämiseen, kuten ylen­säkin tahal­lisen pahan­suo­vat tulkin­nat, jot­ka kuu­lu­vat enem­män Suo­mi 24 ‑pal­stalle.

  Olen myös pyytänyt Liian Van­haa itse rajoit­ta­maan kir­joi­tusten­sa päivit­täistä määtää. 

 44. Euron kohtaloa voi muuten ver­ra­ta Englan­nin pun­nan ja talouden vaihteluihin.
  Pun­ta on Euroon näh­den devalvoitunut jotain 25% — ja niin koval­la deval­vaa­ti­ol­la on myös ollut kova hin­ta maan sisällä.

  EKP:n rahan painami­nen sinän­sä devalvoi euroa, mut­ta suh­teessa dol­lari­in se lie­nee ihan kohtuullista. 

  Jos Timo Soinin oppi­en mukaan olisi hoidet­tu talout­ta — siis val­tiot mak­sukyvyt­tömik­si ja pankit sit­ten joten kuten takaisin kuville — seu­rauk­set näis­sä mais­sa oli­si­vat olleet todel­la karut. Eivät säästöt siel­lä nytkään help­po­ja ole, mut­ta on täl­lä ajan ostamisel­la ollut paljon arvoa.

  Sijoit­ta­javas­tuu on toteu­tunut aika hyvin ongel­ma­mais­den val­tioiden lain­jo­jen arvon alen­tu­mises­sa roimasti Irlan­nis­sa kaik­ki pankit on jo kansal­lis­tet­tu ja omis­ta­jat ment­täneet sijoituksensa.

 45. Vielä ei var­maan tiede­tä, lisään­tyykö liik­keel­lä ole­van rahan määrä pidem­mäl­lä aikavälil­lä ja miten inflaa­tion käy, mut­ta kan­nat­taisi pain­ot­taa tämän tapah­tu­man ilmeistä ja väl­itön­tä puol­ta: EKP ostaa aivan tiet­ty­jen val­tioiden velka­pa­pere­i­ta joko “käteisel­lä” tai “lait­ta­mal­la pain­okoneet päälle”, alen­taa niiden korko­ja ja täl­lä tavoin aut­taa nimeno­maan näitä mai­ta. No, mik­sei auta muitakin mai­ta, niitä jot­ka ovat olleet velan­oto­ssaan maltil­lisem­pia? Ei tästä uutis­es­ta olisi niin suur­ta haloo­ta syn­tynyt ilman tätä aspektia.

 46. “Ei ole selvää, että niiden velka­kir­jo­jen arvo las­kee. Jos olisi, niin niiden markki­na-arvo olisi alhaisem­pi. Käsit­tääk­seni näil­lä papereil­la on vielä lik­vid­it markki­nat eli markki­nahin­ta on olemassa.”

  Jos EKP ei olisi tehnyt tukios­to­ja, eikä ois tuet­tu mui­ta kri­isi­mai­ta, eikä ois vakaus­ra­has­toa tekeil­lä jne niin nähtäisi­in mikä on todel­li­nen arvo. Velka­kir­jat oli­si­vat jo nyt roska­pa­pe­ria, jota ne tule­vat toden­näköis­es­ti joka tapauk­ses­sa ole­maan. Nämä toimet vain pitkit­tävät kuole­maa ja siirtävät vas­tu­u­ta veron­mak­sajille. Miljonääreil­lä on hyvät lobbarit.

 47. Minä uskon, että inflaa­tio­ta ei ole tul­lut USA:ssa vielä, kos­ka raha ei ole liik­keel­lä, vaan makaa “holveis­sa”, kos­ka ei ole hyviä sijoi­tusko­htei­ta. Puhutaan lik­vidi­teet­tiansas­ta. Mut­ta kun padot aukea­vat inflaa­tio tulee, jos rahan määräl­lä on mitään suhdet­ta hintoihin.
  Eras­totenes, lain­oi­hin sisäl­tyy myös eri­tyis­es­ti inflaatioriski.

 48. Mihin perus­tuu väite, että EKP painaisi rahaa? Aiem­min­han pank­ki on ster­il­isoin­ut bon­dios­tot tal­letushu­u­tokaupoil­la. Onko pank­ki ilmoit­tanut muu­tok­ses­ta toimintatavoissaan?

 49. Virka­palkoista. Oikei­ta virka­palkko­ja a‑taulukoineen ei tai­da olla enää muu­ta kuin tuo­mareil­la. Jostain syys­tä tuo ammat­tiryh­mä on jätet­ty UPJ:n ulkop­uolelle. Muil­la val­tion viras­toil­la on jo aikapäiviä sit­ten siir­ryt­ty vaa­tivu­u­den arvioin­ti­in ja vaativuustaso+henkilökohtainen osa ‑palkkaan. Uuden jär­jestelmän toimivu­ud­es­ta on mon­en­laista mielipidettä.

 50. Van­taalaisil­la on n. 20.000 euroa kun­nal­lista velkaa asukas­ta kohden + val­tion velkaa 15.000 euroa eli JOKAISELLA van­taalaisel­la on julk­ista velkaa 35.000 euroa. 

  Koti­talouk­sien velka­an­tu­misas­te Suomes­sa on 113 % eli van­taalaisel­la taloudel­la on keskimäärin n. 50.000 euroa yksi­ty­istä velkaa eli jokaisel­la van­taalaisel­la on yksi­ty­istä velkaa 17.000 euroa.

  Jokaisel­la van­taalaisel­la on edm. perus­teel­la velkataakkaa 52.000 euroa oli hän sit­ten vau­va taik­ka vaari, työssä käyvä taik­ka työtön.

  Irlan­nin, Kreikan, Por­tu­galin, Espan­jan, Ital­ian (Ran­skan…) euro-vel­ka on lisän­nyt van­taalais­ten velkaa ainakin Hesarin vuo­tuisen tilaus­mak­sun + YLE:n TV-mak­sun ver­ran (tässä tietoni perus­tuu uutistietoihin).

  EKP:n voisi alkaa paina­maan euro­ja näi­den vel­ka­loukos­sa ole­vien van­taalais­ten pelas­tamisek­si eikä mak­sat­taa heil­lä muiden velkoja.

 51. The Finan­cial Time­sis­sä EKP:n enti­nen pääekon­o­misti Otmar Iss­ing tylyt­tää aika tiukasti kri­isin hoito­ta­paa: “A stronger case of free rid­ing can hard­ly be imag­ined. Lack of fis­cal dis­ci­pline is reward­ed, while fis­cal solid­i­ty is pun­ished. The implied trans­fer of tax­pay­ers’ mon­ey would also take place with­out the involve­ment of nation­al par­lia­ments – a clear vio­la­tion of the fun­da­men­tal demo­c­ra­t­ic prin­ci­ple of “no tax­a­tion with­out representation”.”

  Ikävä tilanne: Kil­pailukyvyt­tömät ja ylivelka­an­tuneet maat eivät pääse jaloilleen, EU:n moraa­li­nen selkäran­ka tuho­taan ja palkkiona tästä val­ta­vat verot ja kur­jis­tu­va kansantalous.

 52. “Mihin perus­tuu väite, että EKP painaisi rahaa? Aiem­min­han pank­ki on ster­il­isoin­ut bon­dios­tot tal­letushu­u­tokaupoil­la. Onko pank­ki ilmoit­tanut muu­tok­ses­ta toimintatavoissaan?”

  Ilmeis­es­ti nyt aio­taan käyt­tää myös pitem­piä talletusaikoja.

  Minä: “Eras­totenes, lain­oi­hin sisäl­tyy myös eri­tyis­es­ti inflaatioriski.”

  Tietysti keskus­pank­ki ajat­telee että se dele­toi myyn­ti­ra­hat jos ne se saa. Mut­ta ei se voi niitä bon­de­ja myy­dä, sil­lä jo niille olisi osta­jia mitään ongel­maa ei olisi.
  Nimel­lis­es­ti matu­ri­teetin jäl­keen rahan määrä palau­tuu ennalleen. Mut­ta sitä ennen rahan määrä on lisään­tynyt. Mut­ta jos kaik­ki saadaan täys­määräisenä takaisin, mik­si markki­nat eivät haa­li­neet näitä velka­kir­jo­ja itse?

 53. Tiedemies:

  EKP siis rosvoaa ihmisiltä, joil­la on pankki­tal­letuk­sia tai jot­ka ovat lainan­neet muille rahaa pitkäl­lä korol­la, ja antaa rahat val­tioille, jot­ka ovat huonoiten asiansa hoitaneet.

  No EKP on rosvon­nu ekana lain­o­ja, kun se on antanu NBKT:n las­kee alle trendin. Jos se palaut­taa vaan rahat niiden oikeille omis­ta­jille, niin ei kai se oo pahasta?

 54. Tiedemies:

  Tietenkin näin, mut­ta EKP ei saa noista velka­kir­joista enää sitä hin­taa, minkä se on mak­sanut, joten rahan määrä on kas­vanut pysyvästi.

  Ai vahan niinku jenkit ei saanu raho­jaan pois pankkien paaomit­tamis­es­ta? Jos markki­nat ennus­taa rom­ah­dus­ta ja siks hin­nat on pohjis­sa ja jos keskus­pank­ki ostaa ja samal­la pienen­taa rom­ah­duk­sen toden­nakoisyyt­ta, niin se jaa voitolle, ei tappiolle.

  Muutenkin jos keskus­pank­ki tekee tap­pi­o­ta, niin se ei tarkoi­ta etteiko sil­la olis riit­tavasti varo­ja imuroi­da liika raha pois markkinoilta.

 55. Muil­la val­tion viras­toil­la on jo aikapäiviä sit­ten siir­ryt­ty vaa­tivu­u­den arvioin­ti­in ja vaativuustaso+henkilökohtainen osa ‑palkkaan. Uuden jär­jestelmän toimivu­ud­es­ta on mon­en­laista mielipidettä.

  Kyl­lä se toimii. Minä olin ollut val­ti­ol­la töis­sä muu­ta­man vuo­den ja lähdin yksi­tyiselle. Ain­oa järkevä syy tehdä töitä val­ti­olle oli, ide­al­is­min lisäk­si, toi­vo ikäli­sistä. Jos jak­saisi olla talos­sa 20 vuot­ta, saisi kaik­ki ikälisät ja palk­ka olisi yksi­tyisen kanssa ihan kil­pailukykyi­nen. UPJ merk­it­si sitä, että palk­ka nousi teo­ri­as­sa nimeno­maan meil­lä nuo­ril­la (ei kyl­läkään käytän­nössä), mut­ta hen­ki-osan saami­nen tasolle, joka vas­taisi kuudet­ta ikälisää, olisi käytän­nössä mahdotonta.

  Tavoit­teena oli, ainakin meille ilmoitet­ti­in, lisätä ihmis­ten halukku­ut­ta tul­la val­ti­olle töi­hin ja vähen­tää halukku­ut­ta jäädä. Tämä toteu­tui ainakin jälkim­mäiseltä osin.

 56. Ensin­näkin, keskus­pankin “voit­to”, johon yllä viitat­ti­in, on vain rahavaran­non pienen­tymistä. Muu tulk­in­ta johtaa paradok­si­in, kos­ka aina­han EKP voisi yksinker­tais­es­ti painaa itselleen rahaa ja julis­taa tuot­ta­neen­sa sen ver­ran voittoa. 

  Mut­ta siis, hurskastelu siitä, että EKP osti velka­kir­jat markki­nahin­taan, on höp­söi­lyä. Jos tiede­tään, että EKP aikoo ne ostaa, niin “markki­nahin­ta” tulee ole­maan paras arvaus siitä, mil­lä hin­nal­la EKP niitä ostaa, eikä suinkaan paras arvaus siitä, kuin­ka paljon velalli­nen kyke­nee mak­samaan. Jos EKP ostaa niitä riit­tävän paljon, niin markki­noil­la ale­taan uskoa, että vapail­la markki­noil­la ole­vat velka­kir­jat mak­se­taa, EKP:n holvei­hin jäävil­lä ei niin väliksi. 

  Sik­si EKP ei voi noin vaan dumpa­ta velka­kir­jo­ja takaisin markki­noille. Se, kyke­neekö velalli­nen (esim. Espan­ja) mak­samaan lainansa, on asia, joka on melkein riip­puma­ton tästä EKP:n toimen­piteesta. Sanon melkein, kos­ka laina-aikaa voi pul­ja­ta pidem­mäk­si, kos­ka EKP:n toimet paina­vat korko­ja alas, eli kyl­lä sil­lä voidaan ehkä rom­ah­dus välttää. 

  Minä puolestaan en usko, että näin on, so. luulen (ts. pidän hyvinkin mah­dol­lise­na), että EKP joutuu otta­maan luot­to­tap­pi­oi­ta niskaansa noista velka­kir­joista, ja se tarkoit­taa että se pain­oi rahaa markki­noille, eikä saa niitä sieltä koskaan pois. 

  Keskus­pank­ki voi imuroi­da rahaa markki­noil­ta pois vain jos sil­lä on jotain myytävää, jota ihmiset ovat valmi­ita vai­h­ta­maan rahaansa. Se, kuin­ka paljon se voi imuroi­da rahaa pois, riip­puu tästä. Ei sil­lä lop­ut­tomasti ole niitä velka­kir­jo­jakaan, eikä niistä toisaal­ta saa raho­jaan takaisin, jos ne yrit­tää dumpa­ta markki­noille samantien jos inflaa­tio-odotuk­set nousevat. 

  Se, että inflaa­tio-odotuk­set eivät ole nousseet on kieltämät­tä yllät­tänyt min­ut. Tässä voi olla taustal­la se, että rahas­ta riit­tävän iso osa pää­tyy Kiinaan, kun RMB:n kurssia taas paine­taan alas, täl­lä ker­taa osta­mal­la Euroja.

 57. Keskus­pankin tapauk­ses­sa negati­ivi­nen oma pääo­ma on vain teknis­lu­on­teinen jut­tu, se ei vaiku­ta sen toimintaan.

  Mik­si Euroopas­sa ei kut­su­ta Zim­bab­wen keskus­pankin johta­jaa kon­sul­tik­si setelira­hoituk­sen elvyt­tävästä vaikutuksesta?

 58. USA:n keskus­pank­ki FED omis­taa huo­mat­ta­van määrän USA:n val­tion velka­pa­pere­i­ta. Siis USA on velkaa itselleen.

  Mitä jos nämä USA:n velat itselleen vain yksinker­tais­es­ti mitätöitäisi­in? Se olisi todel­lista rahan painamista. Nythän FED:n pomo Bernanke on kiistänyt rahan painamimisen ja puhunut vain siitä, että FED on ostanut velka­kir­jo­ja luo­ma­l­la reserve­jä rahajärjestelmään.

  Ei kai pelkkä FED:n ilmoi­tus velko­jen mitätöin­neistä sysäisi hyper­in­flaa­tio­ta liik­keelle? USA:ssa mon­et on jo kolme vuot­ta puhunut hyper­in­flaa­tion tulosta, mut­ta ei sitä ole näkynyt.

  Ne, jot­ka puo­lus­ta­vat rahan painamista, vetoa­vat siihen, että hyper­in­flaa­tio ei lähde helpol­la laukkaa­maan, kos­ka työt­tömiä on paljon ja globaalia tuotan­toka­p­a­siteet­tia riittää.

  Samaa logi­ikkaa nou­dat­taen EKP voisi ostaa jälki­markki­noil­ta kaikkien euro­maid­en velka­pa­pere­i­ta BKT-luku­jen suh­teessa ja sit­ten velko­ja vaan yksinker­tais­es­ti mitätöitäisiin.

  Saat­taa olla, että keskimäärin 20 pros­ent­tia euro­maid­en veloista voitaisi­in pyyhkäistä näin pois ilman hyper­in­flaa­tion pelkoa. Toisaal­ta inflaa­tio­ta pelkäävät var­maan oli­si­vat kauhuissaan.

  Ehkä velko­jen mitätöin­ti voitaisi­in jopa tehdä keskus­pankkien kan­sain­välisenä yhteishankkeena.

 59. “Virka­palkoista. Oikei­ta virka­palkko­ja a‑taulukoineen ei tai­da olla enää muu­ta kuin tuo­mareil­la. Jostain syys­tä tuo ammat­tiryh­mä on jätet­ty UPJ:n ulkop­uolelle. Muil­la val­tion viras­toil­la on jo aikapäiviä sit­ten siir­ryt­ty vaa­tivu­u­den arvioin­ti­in ja vaativuustaso+henkilökohtainen osa ‑palkkaan.”

  Tuo ei ole kuitenkaan julkisen sek­torin tuloi­hin sidot­tua palkkaus­ta. Yksi­tyisen sek­torin bonusjär­jestelmät ovat useim­miten sidot­tu yri­tyk­sen tulokseen/tuloihin

 60. Mik­sei Osmo ker­ro asi­aa suoraan. 

  Euro­maid­en tukipaketit pitää hyväksyt­tää demokraat­tises­sa järjestyk­sessä kaikkien maid­en tahol­ta. Se vie vähin­täin aikaa. lisäk­si mon­et val­tiot mm Suo­mi aset­ta­vat hyväksyn­nälle omat ehton­sa. Han­kalaa, vaikeaa ja epävarmaa.

  EKP on EU-maid­en raho­jen varas­sa toimi­va raha­laitos. Mah­dol­li­sista tap­pi­oista vas­taa­vat omis­ta­jat, jot­ka houtu­vat rahoit­ta­maan tap­pi­ot. Siel­lä päätök­sen teko on help­poa. Kaik­ista omis­ta­ja­maista keskus­pankin pääjo­hta­ja osal­lis­tuu päätök­sen tekoon. Suomes­ta Liikanan. Päätök­set tehdään enem­mistöl­lä, ei edel­lytetä yksimielisyyt­tä. Päätök­sen teko jous­tavaa, nopeaa ja tarvi­taan vain muu­ta­man pääjo­hta­jan kään­nyt­tämi­nen suun­nitel­man kannattajaksi.

  EKP:n avus­t­a­mi­nen otet­ti­in käyt­töön, koska
  — saati­in päätösen tekoon nopeutta
  — voiti­in ohit­taa omis­ta­javal­tioiden erikoisehdot
  — asian päät­täjien mielip­i­teet pysyivät salaisina
  — ohitet­ti­in asi­as­ta nou­se­va julki­nen EU:n arvostelu.

  Joten täl­lä tavoin ohitet­ti­in Suomen Sos­su­jen ja Kokoomuk­sen vaa­timus vakuuk­sista ennen lisära­han jakoa. Näin suo­ma­laisia poli­itikko­ja ja samal­la äänen­sä Sos­suille antanei­ta äänestäjiä taas ker­ran jymäytettiin.

 61. Aus­tri­an kysyy:

  Mik­si Euroopas­sa ei kut­su­ta Zim­bab­wen keskus­pankin johta­jaa kon­sul­tik­si setelira­hoituk­sen elvyt­tävästä vaikutuksesta?

  Esimerkik­si sik­si että 3% inflaa­tion on eri asia kuin 3000% inflaatio.

 62. Sep­po S:

  Nythän FED:n pomo Bernanke on kiistänyt rahan painamimisen 

  Haku­sana “heli­copter ben” Googleen, ja löy­tyy paljon jut­tu­ja vuodes­ta 2008 asti siitä kuin­ka eri tavoil­la USA painaa rahaa ja yrit­tää saa­da kulu­tus­ta pyörimään.(Hyper)inflaatio kuitenkin vaatisi myös palkko­jen nousua ja kansan ostovoiman kasvua. 

  Palkko­ja on kuitenkin vaikea nos­taa län­si­mais­sa, kun yksi­tyiset työ­paikat karkaa­vat hal­pa­mai­hin ja julki­nen puoli elää velak­si. Tässä tilanteessa län­si­mais­sa “rahaa paina­mal­la” saadaan aikaan lähin­nä stagflaa­tio, kun ulko­maiset tuot­teet kallis­tu­vat mut­ta yleinen palkkata­so ei nouse.

  Kun maail­man väk­iluku vielä nousee reip­paasti köy­hissä mais­sa, ei pulaa nälkä­pal­ka­lla työsken­tele­vistä tule ole­maan. Ja glob­al­isaa­tio pitää huolen ettei pul­skissa län­si­mais­sa liho­ta yhtään enem­pää. Saamme kil­pail­la entistä rajum­min koko maail­man kanssa. Eivätkä kri­isit todel­lakaan tästä vähene maail­maa halaa­mal­la ja paho­ja asioi­ta kieltämällä.

 63. Tiedemies,

  Ei se velka­kir­jo­jen ost­a­mi­nen mitään rahan painamista ollut. Jos/kun ne maini­tut velka­kir­jat hap­panevat, niin sit­ten se tarkoit­taa sitä, että EKP menee “konkurssi­in”, eli siis taseet menevät miinuk­selle — tosin näin tapah­tunee ilman noi­ta osto­jakin, kos­ka EKP on ottanut vaku­udek­si mm. Kreikan velka­kir­jo­ja, joiden arvo on pienem­pi kuin mitä EKP:n taseis­sa lukee.

  Siinä vai­heessa kun EKP:n taseet menevät negati­ivisek­si, voidaan teo­ri­as­sa “painaa” rahaa. Tämä tietenkään ei ole keskus­pankin sään­tö­jen mukaista (mut­ta eipä sitä tai­da olla tämä velka­kir­jo­jen ostokaan…) Nähdäk­seni luul­tavam­paa on, että tässä vai­heessa jäsen­val­tiot pääomit­ta­vat EKP:tä omil­la velka­kir­joil­laan. Ne rahat “imuroidaan” markki­noil­ta sit­ten siinä vai­heessa kun ko. jäsen­val­tiot mak­sa­vat velka­nsa. Jos siis maksavat.

  Mielestäni tätä siir­toa, joka kyl­läkin on hölmö, on vähän ylidrama­ti­soitu, kos­ka se ei ole ensim­mäi­nen ker­ta, eikä se olen­nais­es­ti eroa siitä, että käytän­nössä mak­sukyvyt­tömien maid­en velka­kir­jo­ja EKP on yli­hin­taan ottanut vas­taan jo pidem­män aikaa. Inflaa­tio-odotuk­set eivät tietenkään ole paljoa muut­tuneet, kos­ka EKP:n poli­ti­ikkakaan ei ole juuri muuttunut.

  Kir­joitin jokin aika sit­ten oman näke­myk­seni asi­as­ta tänne:
  http://mises.fi/post/51/alkoholistien-yhteiset-viinat–eli-eurojrjestelm-ja-yhteismaan-ongelma

  Olen edelleen samaa mieltä.

  Kari

 64. Liian van­ha,

  tuo sin­un vero-virka­palk­ka ehdo­tus on tosi­aan niin type­rä ettei siitä kan­na­ta edes keskustel­la. Tulospalkkaus pitäisi sitoa johonkin jota omis­ta­jat halu­a­vat enem­män ja johon palkol­liselle on edes teo­reet­ti­nen mah­dol­lisu­us vaikut­taa. Sin­un ehdo­tuk­ses­sasi kumpikaan ei toteudu. Yri­tyk­sis­sä kaikkien tehtävä on vähin­tään välil­lis­es­ti aut­taa voiton mak­si­moin­nis­sa. Julkisel­la sek­to­ril­la vero­tu­lo­jen mak­si­moin­ti on hyvin har­van tehtävä. Yri­tyk­sen omis­ta­jat halu­a­vat mak­si­moi­da voiton, kun taas julkisen sek­torin omis­ta­jat halu­a­vat ennem­min min­i­moi­da verot. Eli vero­tu­loi­hin poh­jau­tu­va tulospalkkausjär­jestelmä kan­nus­taisi virkamiehiä väärin, mut­ta toisaal­ta onnek­si tehottomasti.

  Se toisi täysin tarpee­ton­ta epä­var­muut­ta virkami­esten elämään. Julkisen sek­torin meno­ja se ei vähen­täisi ollenkaan. Pikem­minkin päin­vas­toin, kos­ka työn­tek­i­jät tietysti vaa­ti­vat tietysti ylimääräistä riskipreemio­ta jos palk­ka on epävarma.

  Kaiken kaikkeaan täysin type­rä aja­tus. Kan­natan vas­taav­ista asioista jankut­tamisen moderoin­tia vas­taisu­udessakin. Itse asi­as­sa tämänkin viestin voisi moderoi­da pois asial­lista keskustelua häir­it­semästä, mut­ta en kek­si mitään tapaa lähet­tää tätä yksityisviestinäkään.

 65. Talouden toimin­nas­ta on vähän paha sanoa, mikä on järkevää ja mikä ei. En pidä ajatuk­ses­ta, että säästöni sulavat, mut­ta use­at var­teenotet­ta­vat talousti­eteil­i­jät ovat korosta­neet, että viime vuosi­na inflaa­tio on saat­tanut olla liian mata­la hyvän työl­lisyys­ti­lanteen ylläpitämiseen (esim. George A. Akerlof ja Robert J. Shiller). Eli nyt on valit­ta­va, kumpi on parem­pi, inflaa­tio vai stagnaatio. 

  Toisaal­ta ei ole oikein, että infla­torisel­la kehi­tyk­sel­lä suosi­taan vain asiansa huonos­ti hoi­tanei­ta eteläisen Euroopan mai­ta. Nois­sa mais­sa oli vielä jokin aika sit­ten tapana leuhkia, että “pohjoises­sa ei ymmär­retä, miten pitää elää, raade­taan liikaa”. Olen itse ollut 2002 nuoriso­ta­paamises­sa, jos­sa lukioikäiset nuoret puhui­v­at näin. Asenne on opit­tu kotoa ja koulusta.

  Ja toinen vaikea kysymys on, miten taataan, että inflaa­tio ei kohoa hal­lit­se­mat­toma­lle tasolle. Kun pir­ulle antaa pikku­sor­men, se vie usein koko käden.

 66. “Se toisi täysin tarpee­ton­ta epä­var­muut­ta virkami­esten elämään. Julkisen sek­torin meno­ja se ei vähen­täisi ollenkaan. ”

  Kun lainakat­to on tul­lut vas­taan niin jäl­jel­lä ovat leikkauk­set ja /tai veronkorotukset.
  Verokil­pailu estää tehokkaasti vero­jen korot­tamisen ja jäl­jelle jäävät vain leikkaukset.

  Mm Jor­ma Elo­ran­ta esit­ti palkko­jen leikkaus­ta tämän päivän Hesaris­sa ja etelä-Euroopas­sa sitä sovel­letaan jo laa­jasti. On vai ajan kysymys kos­ka samaa tehdään Suomessa

  Ellei palkko­ja voi­da leika­ta julkisel­la sek­to­ril­la niin sit­ten seu­rak­se­na on palvelu­jen alasajo ja irtisanomiset.

  Olisiko tämä parem­pi vai­h­toe­hto ?? Veikkaisin­pa että val­tion pitkä ja kapea leipä taitaa olla sit­tenkin parem­pi kuin epä­var­mat työsuhteet ??

 67. Liian van­ha
  Ellei palkko­ja voi­da leika­ta julkisel­la sek­to­ril­la niin sit­ten seu­rak­se­na on palvelu­jen alasajo ja irtisanomiset.

  Ei Suomes­sa voi leika­ta palkko­ja, joten seu­rauk­se­na todel­lakin on irtisanomisia 

  Sitä­pait­si nykyi­nen työt­tömyys ker­too karua kieltään siitä, että meil­lä jous­taa nimeno­maan työvoiman määrä, ei hin­ta. Se on täysin val­i­tun poli­ti­ikan tulosta.

 68. mikä siinä on niin vaikeaa pääomit­taa pankke­ja ja tul­la samal­la pankkien omistajiksi?

  eli ostaa pankkien osakkeita.

  tämä touhu on sulaa hul­lu­ut­ta antaa rahaa velkoi­hin ilman mitään takuita.

 69. Laite­taan tänne vähän fak­taa peli­in, ettei jää ihmisille väärä kuva mit­talu­okas­ta markki­nahuhu­jen perusteella.
  EKP osti viime viikol­la val­tioiden velkakirjoja
  22 mrd:lla eurol­la. EKP julkaisee edel­lisen viikon taseen­sa aina seu­raa­vana tiis­tain, joka löy­tyy myös suomeksi. 

  http://www.ecb.int/press/pr/wfs/2011/html/fs110816.fi.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.