Miksi rahamarkkinoista on tullut epävakaita

En tunne rahoi­tus­maail­man kaikkia kiemuroi­ta riit­tävän hyvin, mut­ta uskaltaudun silti kir­joit­ta­maan siitä. Var­maankin väärät käsi­tyk­seni oikaistaan ja opin taas lisää. 

Rahamarkki­nois­sa peru­songel­ma on, että speku­lati­ivista sinne tänne ryn­täilevää rahaa on liian paljon. Edel­lisessä ketjus­sa Sep­po Korp­poo arvioi sen määräk­si 10 ker­taa maa­pal­lon BKT. En pysty tätä tark­ista­maan, mut­ta olen­naista on, että sitä on liikaa. Jos ei olisi, val­tiot, yri­tyk­set ja kulut­ta­jat eivät voisi velka­an­tua niin paljon kuino­vat velkaantuneet.

Speku­lati­ivisel­la rahal­la on ainakin kolme merkit­tävää lähdet­tä: uusien teol­lisu­us­maid­en, ennen kaikkea Kiinan vai­h­to­taseen yli­jäämä, öljyn hin­nan­nousun tuot­ta­mat voitot ja eläkerahastot.

Jät­timäisiä yli­jäämiä ei pitäisi olla, vaan val­u­ut­takurssien tulisi jous­taa niin, että vai­h­to­taseet suun­nilleen tasapainottuvat. 

Öljyra­hoista olen ennenkin kir­joit­tanut, että kulut­ta­ja­maid­en tulisi tehdä öljyverokartel­li, jos­sa kaik­ki nos­ta­vat öljy­tuot­tei­den kulu­tusvero­ja, jol­loin vero kap­i­tal­isoituu raakaöljyn hin­taan sitä laskev­asti. Kulut­ta­jahin­noille ei tapah­tu­isi juuri mitään, ellei tar­jon­ta pienene. Vähän se kyl­lä piene­nee, sil­lä ihan Pohjois­na­van alta öljyä ei enää kan­nat­taisi pora­ta, mut­ta ilmas­tosyi­den vuok­si ei pitäisikään. 

Jako­jär­jestelmään perus­tu­vat eläk­keet (seu­raa­va sukupolvi on vas­tu­us­sa edel­lis­ten eläkkeistä) kuin täysin rahas­toi­vat. Rahas­toi­vat eläke­jär­jestelmän ongel­mana on, ettei rahan säästämi­nen sukan­var­teen ole mah­dolli­nen tapa rahoit­taa eläkkeitä, kos­ka rahaa ei voi syödä. Sik­si jonkin tai jonkun on olta­va eläk­er­a­has­toille velkaa ja sitoutua oma­l­la työl­lään tai omaisu­udel­laan rahoit­ta­maan tule­vat eläk­keet. Suomen kom­pro­mis­si, jos­sa rahas­toidaan ikälu­okkien koko­ero­ja vas­taa­va määrä, lie­nee paras kompromissi. 

Inno­vati­iviset rahoi­tusjär­jeste­lyt eivät kaik­ki ole turmi­ol­lisia, mut­ta jotkut niistä on tarkoitet­tu kiertämään vakavaraisu­ussään­nök­siä ja mah­dol­lis­ta­maan tärkeä uhkapeli muiden rahoil­la. Heit­etään kru­u­naa ja klaavaa. Jos tulee klaa­va, voitan mil­jardin, jos tulee kru­u­na, häviä mil­jardin, mut­ta kos­ka en pysty mak­samaan, joku toinen häviää mil­jardin. Pankkien epäsym­metriset kan­nustin­jär­jestelmät ohjaa­vat myös tarpeet­tomaan riskinot­toon. Jos uhkapeli onnis­tuu, saan tolkut­tomat bonuk­set, jos se epäon­nis­tuu, joudun tyy­tymään kuukausi­palkkaani. Se yllyt­tää otta­maan riske­jä, joiden odotusar­vo on negatiivinen. 

Mon­et riskien­tasausjär­jestelmät muis­tut­ta­vat rak­en­teeltaan Pietarin paradok­sia ruletis­sa. Tap­pi­on toden­näköisyys aje­taan äärim­mäisen pienek­si, mut­ta jos ris­ki real­isoituu, tap­pio on tolkut­toman iso.

(Pietarin paradok­sia pelataan aset­ta­mal­la yksi pelimerk­ki vaikka­pa punaiselle värille. Jos tulee punainen, saa voitok­si kak­si pelimerkkiä, ja on yhden voitol­la. Jos tulee vihreä, panee seu­raaval­la ker­ral­la punaiselle kak­si. Jos tulee punainen, voit­taa neljä ja on yhteen­sä pelimerkin voitol­la. Jos tulee sar­ja vihre­itä, pelaa punaista neljäl­lä, kahdek­sal­la kuudel­la­toista jne. Joskus se punainen tulee. Tulee se kos­ka vain, on yhden pelimerkin voitol­la ja voi aloit­taa alus­ta. Illan kulues­sa voit­taa paljon. Pait­si jos tulee 30 vihreää peräkkäin. Pitäisi pela­ta punaista mil­jardil­la, eikä sitä ehkä ole.)

Ja kol­man­nek­si. Rahan luomisen anta­mi­nen luot­toekspan­sion kaut­ta pankeille tekee jär­jestelmästä erit­täin haavoit­tuvan. Kun pankit koke­vat luot­to­tap­pi­oi­ta, ne joutu­vat äkisti supis­ta­maan lainanan­toaan ja paljon. Sik­si pitäisin keskus­pankkien suurem­paa osu­ut­ta rahan liik­keel­le­laskus­sa tärkeänä vakaut­ta­vana tekijänä. 

87 vastausta artikkeliin “Miksi rahamarkkinoista on tullut epävakaita”

 1. Hei. Täy­tyy muis­taa, että rahan ja käyt­täy­tymisen välis­sä on voimakas side ja sik­si pörssikurssit heilu­vat hel­posti. Odotus on rahaa, pet­tymys on mene­tys­tä mut­ta kuten käyt­täy­tymisti­eteestä tiedämme, negaa­tion jäl­keen tulee posi­ti­ivi­su­us. Tämä vas­taa sitä mitä san­ot itse kir­joituk­sesi alus­sa: kun­han saat lait­taa mitä osaat niin eiköhän maail­ma kor­jaa sin­ua. Tämä sama aja­tus makrossa on jo kiel­let­tyä sil­lä mitään ei saa sanoa eikä näyt­tää toten, joka ei ole ikäänkuin koko ajan lois­tavaa. Tämän väärän käsi­tyk­sen takia maail­ma nousee vääril­lä spek­seil­lä kos­ka mikään oppimi­nen ei suju jos on leikit­tävä fik­su­ja vaik­ka ei ole sitä ja miten uusi sukupolvi pääsee koskaan itse oma­l­la henkilöko­htaisel­la tajun­nal­laan asioiden sisään ellei kokeilu ja virhei­den teko ole sal­lit­tua? Mut­ta se ei ole. Ovat päät­täneet, että kos­ka maail­mas­sa on mil­jardeit­tain tyyppe­jä, mil­jardeit­tain tieto­su­ut­ta (etenkin köy­hillä), mil­jardeit­tain vai­h­tokasvo­ja jne niin vai­h­ta­vat ihmisiä kuin sinä vai­h­dat sukkia; heille uskot­tavu­us on jo tabu. Se on suurem­pi syy rahan kum­malliselle toimin­nalle eikä varsi­naiset asi­at, joi­ta sit­ten puhutaan ulospäin ikäänkuin oikeina asioina.

 2. Peru­songel­ma taitaa olla tosi­aankin se, että mitä suurem­pi tuot­to, sitä suurem­pi riski.

  Finanssisek­tori pyrkii mah­dol­lisim­man suureen tuot­toon. On väistämätön­tä, että riskit toteu­tu­vat ennen pitkää. Sel­l­ainen paradok­si se on.

  Muuten, jos minä olen kaver­il­leni ton­nin velkaa ja kaveri­ni on min­ulle kak­si ton­nia velkaa, onko meil­lä yhteen­sä kolme ton­nia velkaa? Näin­hän ne velat usein lasketaan. 

  Jos korko­ja ei huomioi­da, niin eihän oikea­ta velkaa ole kuin se kaverin ton­ni. Voin kui­tata sen otta­mal­la häneltä ton­nin lisää velkaa. Sil­loin­han meil­lä olisi velkaa yhteen­sä neljä ton­nia ja raha-asi­at aivan hun­ningol­la — vaik­ka oikeasti velkaa ei ole yhtään, jos vähen­nämme toisil­tamme keskenämme otta­mamme velat… Sel­l­aista se rahan kier­to on isom­mis­sakin kuvioissa.

 3. “Rahamarkki­nois­sa peru­songel­ma on, että speku­lati­ivista sinne tänne ryn­täilevää rahaa on liian paljon.”

  “Sinne tänne ryn­täilevää”: Osa poli­itikoista näyt­tää toivo­van että pääomien liikkeitä eri maid­en tai maanosien välil­lä alet­taisi­in rajoit­taa. Täl­lainen pro­tek­tion­is­mi on täysin väärä suun­ta. On aika luon­nol­lista, että pääo­mat hakeu­tu­vat sinne mis­sä ne tuot­ta­vat parhait­en, ja tämä hyödyt­tää lop­pu­jen melkein kaikkia osa­puo­lia. “Ryn­täilevää”: mitä lähtöko­htais­es­ti ongel­mallista on siinä jos pääomien liik­keet tapah­tu­vat nopeasti? 

  En väitä että opti­mi­ratkaisu on niin yksinker­tainen kuin markki­noiden “täy­delli­nen vapaus”, joka jo käsit­teenä on epä­selvä. On ilmeistä että täl­laiselle pelille (talous) on olta­va jotkin sään­nöt ennen kuin peliä edes voidaan alkaa pela­ta. Tietyt jo lähtöko­htais­es­ti epäi­lyt­tävät käytän­nöt, kuten naked short­ing myymäl­lä yhtiön osakkei­ta enem­män kuin niitä todel­lisu­udessa on ole­mas­sa, voivat ikään kuin siirtää pelin lau­dan ulkop­uolelle, ja ne ovat joskus tuhon­neet yri­tyk­siä, ja on ymmär­ret­tävää, että yhteiskun­ta halu­aa täl­laiset estää. Tun­tuu kuitenkin että poli­ti­ikas­sa riit­tää joskus iden­ti­fioi­da ongel­ma yleisel­lä tasol­la (‘finanssikri­isi’) osoit­taa syylli­nen par­il­la epä­selväl­lä adjek­ti­ivil­la (‘sinne tänne ryn­täilevä raha’) ja lopuk­si päät­tää toimen­piteistä joil­la ei ole mitään tekemistä alku­peräisen ongel­man kanssa (rajoit­taa pääomien liikkeitä eri maid­en välillä). 

  Ymmär­rän että Osmon kir­joi­tus oli enem­mänkin keskustelu­navaus kuin autoritääri­nen käsky, mut­ta samaa viestiä, “rajoit­ta­mal­la pääomien liikkeitä ehkäistään finanssikri­ise­jä”, on poli­it­ti­sista piireistä tois­tel­tu jo pitkään.

 4. Ei tämä Suomen eläke­jär­jestelmäkään ole toimi­va kom­pro­mis­si kuin korkein­taan maahan/maastamuuton ollessa olema­ton­ta. Miten täl­laiset val­tio­ra­jo­jen sisäpuoliset eläke­jär­jestelmät toimi­vat maail­mas­sa, jos­sa työvoima vai­h­taa maa­ta kuin paitaa (vrt. suo­ma­laiset vuosia maail­mal­la, viro­laiset remont­titöis­sä Suomessa)?

 5. Jos joku oikeasti halu­aa lukea aiheesta hyvän kir­jan eikä mitään luo­ton­lop­puroskaa, niin suosit­te­len N‑kerran.

  How Mar­kets Fail: The Log­ic of Eco­nom­ic Calami­ties (Paper­back)
  By (author) Cas­sidy John €8.46

  Jor­ma Ollila val­it­se­mas­sa vuo­den 2010 busi­ness-kir­jaa 16 parhaan teok­sen joukos­ta Finan­cial Times-talousle­hti ja investoin­tipank­ki Gold­man Sachs ovat jär­jestäneet kil­pailun parhaan liike­toim­intaa ja talout­ta käsit­televän kir­jan löytämisek­si. 2010 Busi­ness Book of the Year-palk­in­toe­hdokkai­ta on jäl­jel­lä 16 kap­palet­ta. Ne ovat:

  How Mar­kets Fail: The Log­ic of Eco­nom­ic Calami­ties, John Cas­sidy (Allen Lane/Penguin Press UK, Far­rar, Straus and Giroux US)

  Valitet­tavasti val­in­ta osui heikom­pi­ta­soiseen Fault Lines: How Hid­den Frac­tures Still Threat­en the World Econ­o­my, Raghu­ram Rajan 

  Tosin näitä kir­javinkke­jä on turha jakaa. Päät­te­len Olli Rehnin puheista, ettei hän ole vielä avan­nut anta­maani (vuon­na 199x)
  kir­jaa “Numero­taidot­to­muus”, John Paulos

 6. Yksi merkit­tävä rahan­lähde uno­htuu — julki­nen sek­tori ja keskus­pankit. Läh­es kaik­ki län­si­maat ovat eläneet yli varo­jen­sa otta­mal­la velkaa ja työn­tämäl­lä ylimääräistä rahaa julkiseen ja yksi­tyiseen kulu­tuk­seen. Yhdys­val­lois­sa pelkästään val­tion ohjauk­ses­sa olleet Fan­nie Mae ja Fred­die Mac pump­pa­si­vat kak­si biljoon­aa dol­lar­ia (tril­lion amerikak­si) sub­prime-markki­noille suun­taa­mal­la asun­to­lain­o­ja käytän­nössä lainan­hoitokyvyt­tömille ihmisille — ja tämä kaik­ki mm. sik­si, että poli­itikot halu­si­vat paran­taa vähem­mistö­jen olo­ja. Lisäk­si Fed on Greenspanin kaud­es­ta alka­en pyrkinyt ratkaise­maan kaik­ki talouskasvua ja omaisu­u­den arvoa uhkaa­vat kri­isit paina­mal­la lisää rahaa — ja nyt EKP on liit­tynyt mukaan leikkiin.

  Kun rahaa on markkoinoil­la liikaa, niin se pää­tyy aina jon­nekin (asun­to­jen tai osakkei­den hin­toi­hin tms.) Lisäk­si järke­vistä sijoi­tusko­hteista tulee pulaa ja rahaa ohjau­tuu riskip­i­toisi­in kohteisi­in. Kun kaikkein epä­varmimpi­in sijoituk­si­in ohjau­tuu suo­ras­taan tul­vi­mal­la rahaa, riskien hin­noit­telu epäon­nis­tuu ja vaar­alli­nen kupla on valmis.

  Val­tiot ja keskus­pankeista ainakin Fed ovat siis eläneet kaikkien talous­teo­ri­an peru­sop­pi­en vas­tais­es­ti kuvitellen, ettei lasku lankea ikinä mak­set­tavak­si. No, nyt sitä sit­ten maksetaan.

  Toki Osmon luet­telemat tek­i­jät ovat myös olleet lisäämässä löysän rahan määrää, mut­ta ei se tee julkisen val­lan tört­töi­lyjä yhtään se hyväksyt­täväm­mäk­si — oikeas­t­aan päin­vas­toin — olisi pitänyt reagoi­da markki­noille tul­vi­vaan rahaan pitämäl­lä suit­sia tiukalla.

  Hyvä luku­vink­ki aiheesta: Nor­berg, Johan (2009). Finan­cial Fias­co: How Amer­i­ca’s Infat­u­a­tions with Home­own­er­ship and Easy Mon­ey Cre­at­ed the Eco­nom­ic Cri­sis. Cato Institute.

  Aloit­telin itse juuri luke­maan ja hom­ma näyt­tää olleen vielä pahempi sotku kuin kuvit­telinkaan — oikein mallies­imerk­ki siitä mihin fak­toi­ta silmän­sä sulke­va poli­it­ti­nen päätök­sen­teko, kaverikap­i­tal­is­mi ja setelira­hoi­tus johtaa.

 7. …katop­pa… olisi pitänyt huo­ma­ta Osmon edelli­nen blog­gaus ennen kom­men­toin­tia. No, tuli­pa­han nyt kuitenkin vuo­dat­tua aiheesta…

 8. Kyl­lä val­tiot taik­ka niiden hal­lit­si­jat ovat osan­neet velka­an­tua kauan ennen nyky­isiä rahamarkki­nain­stru­ment­te­ja. Keski­a­jal­la Med­i­cinin ruhti­nas­suku rahoit­ti ties mitä ris­tiretk­i­hankkei­ta ja val­loi­tus­so­tia eri puo­lil­la euroop­paa. Pop­ulis­mia syyt­tää luot­to­laitok­sia nyky­hal­li­tusten holtit­tomas­ta rahan­jakopoli­ti­ikas­ta. On se vaan paljon kivem­paa jael­la toimeen­tu­losa­ta­sia sinne ja tänne kuin suun­nitel­la meno­ja tulo­jen mukaan.

 9. Hyvää pohd­in­taa,. Samoin edel­lisessä artikke­lis­sa ja sen kommenteissa.

  Käsiteltävät asi­at voisi jakaa niinkin, että tässä artikke­lis­sa puhut enim­mäk­seen rahan­si­ir­to­jär­jeste­lyi­den ongelmista — niiden epästabi­il­i­ud­es­ta ja mah­dol­li­sista hui­jauk­sis­takin, jois­sa laskut voidaan jät­tää tois­t­en mak­set­tavak­si. Noiden rahan­si­ir­to­jär­jeste­lyi­den takana on aina kuitenkin reaal­i­talous, jon­ka arvoil­la rahan­si­irtelijät yrit­tävät pelata.

  Tuos­sa rahan­si­ir­to­jär­jeste­lyi­den ulkop­uolelle jäävässä taloudessa oleel­lista on se kuin­ka paljon hyödyl­listä työtä tehdään, ja miten toimi­vak­si poli­itikot osaa­vat yhteiskun­nan tehdä. Täl­lä het­kel­lä Kiinan talous toimii.

  Rahan­si­ir­to­talous pitää saa­da toimi­vak­si, mut­ta vielä oleel­lisem­paa on tehdä järkevää työtä, ja poli­itikko­jen tehdä järke­viä päätök­siä. Ensim­mäi­nen ohje poli­itikoille on lopet­taa velak­si elämi­nen. Tule­van nousukau­den velko­ja kuit­taa­va vaiku­tus on usein toivea­jat­telua, ja vähän liian help­po syy poli­itikoille päästä tekemään taas ennä­tys­su­uria velka­ve­toisia vaalibudjetteja.

 10. Sauli on minus­ta oike­as­sa. Jos­sain artikke­lis­sa joskus todet­ti­in jotain tyyli­in “there is no alpha, only beta”. 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)

  Luot­toekspan­sio ei olisi ongel­ma, jos säästöt voisi menet­tää, so. jos pankin asi­akkaat kan­taisi­vat oikeasti riskin bank-run-ilmiöstä. Nythän on halut­tu, että tavalli­nen kulut­ta­ja-tal­let­ta­ja ei jou­tu­isi kan­ta­maan mitään riskiä siitä, että lainaa pankille rahaa pelaamiseen. Pank­ki on tyyp­il­lis­es­ti osakey­htiö, joten kun se pelaa rahal­la, siinä pelataan aina tois­t­en rahoil­la. Kun caveat emp­tor ei päde, vaan val­tio mak­saa laskun, niin mik­si tästä syytetään taas ker­ran liian vähäistä sääntelyä?

 11. Euroalueen rahoi­tus­markki­noiden epä­vakaisu­udessa on kyse val­tioiden ylivelka­an­tu­mis­es­ta, kuten myös USA:n ongelmis­sa. Yri­tyk­set ja reaal­i­talous pääsään­töis­es­ti ovat näil­läkin alueil­la ihan hyvässä kunnossa.

  Val­tioiden ongel­ma on, että niitä johta­vat poli­itikot, siis epä-asiantun­ti­jat jot­ka luule­vat ole­vansa kaikkien alo­jen asiantuntijoita.

  Pysyäk­seen johtavas­sa ase­mas­sa, poli­it­tisen päät­täjän pitää saa­da riit­tävä suo­sio, ja sen­hän saa helpoiten osta­mal­la, siis rahal­la. Kun val­tioiden luon­nol­liset tulot,verot ja muut vas­taa­vat mak­sut, eivät riitä kat­ta­maan kaikkia suo­sion saavut­tamisek­si ostet­tu­jen asioiden meno­ja, ote­taan velkaa. Siis laite­taan oma ase­ma tule­vien sukupolvien maksettavaksi. 

  Suomes­sakin yhden oppo­si­tiop­uolueen PerusS)pelko ajaa hal­li­tuk­semme elämään yli varo­jemme, lisäämään lainaa entisen päälle. Ei uskalleta edes pysäyt­tää velkaantumista. 

  Jos­sain vai­heessa ris­ki val­tioidenkin kyvys­tä hoitaa velka­nsa nousee, ja sil­loin uuden rahan saan­ti vaikeu­tuu. Näin on nyt käynyt EU:n reuna-aluil­la, jois­sa on ollut meikäläisiäkin poli­itikoi­ta epä-asin­tun­te­vampia, tai vieläkin enem­män suo­sion­sa kansal­la mak­sat­tanei­ta, johtajia.

  Rahamarkki­noista on tul­lut epä­vakai­ta kyvyt­tömien poli­itikko­jen vuok­si, he ovat käyt­täy­tyneet kuin lap­si karkkikau­pas­sa, otta­neet kaikkea hyvää vaik­ka ei ole varaa maksaa.

 12. Eli toisin sanoen KariS ongel­mana on demokra­tia yhteiskuntajärjestyksenä.

 13. Rahoi­tus­markki­noista tuli epä­vakaat sil­lä sekun­nil­la, kun todet­ti­in, että on implisi­it­ti­nen tal­letus­suo­ja kaikille tal­letuk­sille ja että kaatu­vat pankit kansallistetaan.

  Nämä päätök­set siirtävät vas­tu­ut epäon­nis­tu­mi­sista veron­mak­sajille. On aika luon­nol­lista, että “psykopaat­tiset” rahoi­tus­laitok­set ryhtyvät epäter­veisi­in ansaintakeinoihin.

  Mik­si meil­lä on nämä täysin äly­va­paat jär­jestelmää epästa­biloi­vat ja kuplia syn­nyt­tävät käytän­nöt voimas­sa? Poli­itikot ja kansa lienevät yhtä syyllisiä.

  Kaik­ki tietävät, että rahoi­tus­markki­nat ovat moraalit­ton ja tun­tee­ton Han­ni­bal Lecter. Mik­si annamme täl­läiselle toim­i­jalle insen­ti­ive­jä keinotteluun?

  En usko että poli­itikot pysty­i­sivät edes halutes­saan rajoit­ta­maan markki­noiden toim­intaa. Wall Streetin keskiver­topankki­ir­il­la on enem­män koke­mus­ta ja ymmär­rystä rahoi­tus­maail­mas­ta, parem­pi kuo­lu­tus ja 20p korkeampi älykkyysosamäärä kuin keskiver­topoli­itikol­la. Ei ole real­is­tista uskoa, että voitaisi­in rak­en­taa sään­tövi­idakko, joka sta­biloi inherit­tis­es­ti epästa­biloidun järjestelmän.

  Muutenkin olisi 100x helpom­paa vaan palaut­taa ne vas­tu­ut tahoille joille ne kuu­lu­vat, eli pois­taa tal­letus­suo­jat ja lopet­taa pankkien bailoutit.

  Seu­raus olisi toki Pohjois-Euroopas­sakin se, että val­tioiden velka­kir­jo­jen korot nousi­si­vat ylös ja ali­jäämäiset bud­jetit olisi pakko tilk­itä. Mut­ta jotenkin kuvit­telisin, että olisi muutenkin parem­pi elää varo­jen­sa ja tulo­jen­sa mukaan…

  Lukekaa tuo edel­liseen Osmon kir­joitel­maan linkaa­mani Put­tosen kir­ja­nen. Siinä on käsitel­ty suht help­polukuis­es­ti ja suh­teel­lisen neu­traal­isti nyky­istä tilan­net­ta. Rahoituk­sen prof­fal­la on kuitenkin asiantun­te­mus­ta jota meiltä taval­lisil­ta tal­laa­jil­ta (ja poli­itikoil­ta) puuttuu.

 14. Tiedemies:

  Luot­toekspan­sio ei olisi ongel­ma, jos säästöt voisi menet­tää, so. jos pankin asi­akkaat kan­taisi­vat oikeasti riskin bank-run-ilmiöstä. Nythän on halut­tu, että tavalli­nen kulut­ta­ja-tal­let­ta­ja ei jou­tu­isi kan­ta­maan mitään riskiä siitä, että lainaa pankille rahaa pelaamiseen. Pank­ki on tyyp­il­lis­es­ti osakey­htiö, joten kun se pelaa rahal­la, siinä pelataan aina tois­t­en rahoil­la. Kun caveat emp­tor ei päde, vaan val­tio mak­saa laskun, niin mik­si tästä syytetään taas ker­ran liian vähäistä sääntelyä?

  Sen takia että aikoinaan Yhdys­val­lois­sa mis­tä tämäkin keskustelu kumpuaa erotet­ti­in pankit ja muut finanssi-insti­tuu­tiot toi­sis­taan, ajatuk­se­na nimeno­maan että varsi­nai­sis­sa pankeis­sa on toisaal­ta tal­letus­tur­va ja implisi­it­tis­es­ti val­tion­takaus ja toisaal­ta niiden vakavaraisu­ut­ta ja riskinot­toa säädel­lään niin tiukasti ettei noi­hin tarvitse tur­vau­tua. Sääte­lyn purkamisen nimis­sä tämä raja-aita sit­ten kaadet­ti­in, ja sen palaut­ta­mi­nen on se mitä tarkoite­taan sääte­lyl­lä tässä kon­tek­stis­sa. Toki sil­lä voi tarkoit­taa muutakin.

  Ajatuk­se­na tuo on minus­ta peri­aat­teesti edelleen oikea. Eli ihan perus­fi­nas­si­palvelui­ta tar­joa­vat pankit on käytän­nössä val­tion­takuiden piiris­sä ja niiden riskinot­toa myös rajoite­taan tiukasti. Ja jos joku halu­aa pyörit­tää jotain rahas­to­ja niin se taas on vapaa­ta, mut­ta toisaal­ta veron­mak­sa­jat ei tule apu­un. Tiedä sit­ten käytän­nön toimivuudesta.

 15. Sivukom­ment­ti aiheeseen liit­tyen: julk­isu­udessa esi­in­tyvän talous­puheen yksi keskei­sistä ajatuk­sista on talouden tas­apain­ot­ta­mi­nen. Olisi kiva tietää, kuin­ka moni oikeasti ymmärtää niitä poh­jao­le­tuk­sia jot­ka talouden tas­apain­on ja tas­apain­o­tus­toimen­pitei­den taustal­ta löy­tyy. Mieliku­va on puhut­tel­e­va ja vahva. 

  Aihet­ta käsit­telee myös Adam Cur­tis hienos­ti uudessa doku­ment­ti­s­ar­jas­saan All Watched Over by Machines of Lov­ing Grace http://en.wikipedia.org/wiki/All_Watched_Over_by_Machines_of_Loving_Grace_(television_documentary_series)

  Doku­men­tis­sa kyseenalais­te­taan vah­vasti aja­tus, jon­ka mukaan sys­teemit hakeu­tu­isi­vat luon­tais­es­ti tas­apain­oon. Siinä haas­tatelta­vat biolog­it puhu­vat siitä, miten nykyaikainen ekosys­teemi­tutkimus osoit­taa että ekosys­teemit ovat luon­teeltaan hyvin epä­vakai­ta. On siis mielekästä kysyä: mikä tekee taloud­es­ta poikkea­van tässä suhteessa?

 16. Yksi epä­vakaut­ta syn­nyt­tänyt tek­i­jä — ainakin finanssikri­isin jyrkim­mässä syöksyssä — on ollut kiristynyt pank­ki- ja kir­jan­pitosääte­ly (juu — sääte­ly on tosi­aan myös viimeaikoina kiristynyt vaik­ka vasem­mistopop­ulistien kom­menteista uskoisi täysin päinvastaista).

  Sinän­sä nämä säädök­set ovat var­maankin omi­aan lisäämään markki­noiden toimivu­ut­ta nor­maalis­sa talousti­lanteessa, mut­ta kri­isin sattues­sa ne voivat hel­posti laukaista pani­ikkimyyn­tikier­teen ja laina­hano­jen totaalisen sulkeu­tu­misen — kuten nähtiin.

  Peru­songel­ma on siinä, että omaisu­userät — jot­ka muo­dosta­vat vaikka­pa pankin vakavaraisu­us reservin — pitää kir­ja­ta päivän arvoon. Pani­ikissa olevil­la markki­noil­la, joil­ta osta­jat ovat kadon­neet, arvo voi kuitenkin olla käytän­nössä nol­la. Pankin vakavaraisu­us syöksyy ja lainan anto on lopetet­ta­va. Myös vaku­u­tusy­htiöi­den ja eläk­er­a­has­to­jen sään­nöt johta­vat tässä tapauk­ses­sa paniikkimyynteihin.

  Syn­tyy siis itseään ruokki­va kierre, joka johtuu siitä, ettei sääte­ly ota merkit­tävien markki­nahäir­iöi­den mah­dol­lisu­ut­ta huomioon.

  Finas­sikri­isin yhtey­dessä Suomes­sakin taidet­ti­in lait­taa mm. eläk­er­a­has­to­jen sijoi­tussäädök­set “jäi­hin” vähäk­si aikaa, jot­ta oltaisi­in väl­tet­ty suo­ma­lais­ten osakkei­den laa­jamit­tainen pani­ikkimyyn­ti. Myös USAs­sa pankkien vakavaraisu­us­määräyk­set pan­ti­in pres­i­den­til­lisel­lä käskyl­lä jok­isin aikaa jäähylle.

  On tietysti fik­sua estää täys katas­trofi, jos säädök­set toimi­vat jär­jet­tömästi jos­sain poikkeusti­lanteessa. Voi kuitenkin kai kysyä, että mikä merk­i­tys on sääte­lyl­lä, jota voidaan aina tarpeen vaaties­sa rikkoa?

 17. “Val­tioiden ongel­ma on, että niitä johta­vat poli­itikot, siis epä-asiantun­ti­jat jot­ka luule­vat ole­vansa kaikkien alo­jen asiantuntijoita.”

  Älä väl­itä, yri­tyk­siäkin johta­vat asi­aa tun­tem­at­tomat. Toim­i­tusjo­hta­jat vai­h­ta­vat usein yri­tys­tä kuin musta­lainen hevos­ta ja tuskin­pa he tunet­vat kaikkia aloja, 

  Seu­raa­pa vaik­ka Lip­sasen uraa

 18. “Suomes­sakin yhden oppo­si­tiop­uolueen PerusS)pelko ajaa hal­li­tuk­semme elämään yli varo­jemme, lisäämään lainaa entisen päälle. Ei uskalleta edes pysäyt­tää velkaantumista.”

  Seu­rauk­set velka­an­tu­misen pysäyt­tämis­es­tä näkyvät Englan­nis­sa , Kreikas­sa, Ran­skas­sa etc näkyvät oitis kadul­la, ei Kreikalla ja Syyr­i­al­la ole juuri muu­ta eroa kuin, että Kreikas­sa ei vielä tape­ta protestoijia.Kummassakin työt­tömyys ja ylhäältä tul­lut sanelu ovat johta­neet levottomuuskiin

 19. Tämän eloku­un kri­isin liikkellepanevat voivat ovat kyl­läkin poliitikot:

  EU:ssa Suomenkin ansios­ta vakaus­mekanis­mien käyt­töä ei saatu uskot­tavak­si. Merkel ja Sarkozy eivät ole osoit­ta­neet talouskri­isin johtamiseen tarvit­tavaa kysyä saa­da per­sutel­tua ja vietyä läpiepämiel­lyt­täviä asioi­ta, vaik­ka suurem­mat uhkat ovat näköpiirissä.

  USA:ssa Tea Par­ty liike sabotoi hei­dän kohtu­ullisen ruti­ino­maisen velka­ka­ton nos­ton, jon­ka jäl­keen siel­lä kukaan ei tiedäö onko val­ta pres­i­den­til­lä, demokraateil­la vai repub­likaaneil­la ja tea par­ty liikkeellä. 

  Jos poli­ti­ikan suurista suun­tavi­ivoista ja jatku­vu­ud­es­ta ei ole takei­ta, kuka tahansa sijoit­ta­ja vetäy­tyy markki­noil­ta. Vaikea investoi­da kun kan­nat­tavu­ut­ta ei voi ennus­taa jo poli­ti­ikankaan vuok­si, asi­akkaissa yleen­sä on riit­tävästi epävarmuutta.

  Uut­ta on johta­ju­us­va­je ja epä­var­muus yhtä aikaa USA:ssa ja EU:ssa!

  Suomes­sa sama asia näyt­täy­tyy Urpi­laisen tois­taisek­si hie­man hor­ju­vana esi­in­tymisenä ja tääl­lä myös luot­ta­mus siihen, että Kokoomus saisi hoidet­tua raken­n­muu­tok­sia ja säästöjä samaan aikaan kun SDP pitää huolen palkka­maltista ja lakko­jen vält­tämis­es­tä. Hal­li­tuk­sen lijaus on pikem­minkin, että “maail­man­talouden kasvu pois­taa ongelmat”.

  Kiinas­sa vielä Kom­mu­nis­tisen puolueen yksin­val­ta ei huo­ju, ainakaan vielä. Se antaa uskoa jatkuvuuteen.

  PS. EU:n tuki huo­juville maille on vält­tämätön­tä ajan ostamista, jot­ta näis­sä mais­sa saadaan tehtyä tarvit­ta­vat kor­jaus­li­ik­keet edes pahasti myöhässä.

 20. Pääsyy lie­nee liian niuk­ka asun­to­jen tar­jon­ta suh­teessa kysyn­tään joka luo ylimääräisen rahan tar­jon­nan pankkijärjestelmässä. 

  Lääke: rak­en­tamisen vapaut­ta­mi­nen kaavamääräyk­sistä ja muus­ta sään­telystä. Pil­ven­pi­irtäjiä saa rak­en­taa keskus­taan ja omakoti­talo­ja Nur­mi­järvelle halvalla.

  Valitet­tavasti nyt on vain lisät­ty vero­tukea ja vuokratukea pahen­ta­maan ongel­maa. Kuplaa puhal­letaan koko ajan suurem­mak­si, kun sitä pitäisi pienen­tää että tavalli­nen kansalainen saisi asun­ton­sa mak­su­un kohtu­ullises­sa ajassa.

 21. Ruotsin val­tion velan koroista on syn­tynyt uusi oneglma: Korot ovat alim­mil­laan 50-vuo­teen ja Ruot­si saa laina ahalvem­mal­la kuin Suomi.

  Ennen euroon liit­tymistä kansa pelotelti­in sil­lä, että korot nou­se­vat taivaisi­in jos jäämme euron ulkopuolelle.

  Ei näytä pitävän paikkaansa

  Tähän kun yhdis­tetään rea­gani­lainen veropoli­ti­ik­ka niin eipä näytä tulos kummoiselta

 22. hmmm

  Mie­lenki­in­toista pohd­in­taa. Toisaal­ta ihmisen psykologi­nen reak­tio, ja mas­s­ap­sykoosit jäävät huomioimat­ta. Rahan liik­keet maas­ta toiseen ja korkei­den tuot­to­jen tavoit­telu johtuu ahneud­es­ta. Ja jos tulee turpi­in jol­lain markki­nal­la, ote­taan enem­män riskiä toisel­la markki­nal­la van­ho­jen tap­pi­oiden tasaamisek­si. Joukkop­sykoosi on se, kun kaik­ki käyt­täy­tyvät rahoi­tus­markki­noil­la kuin sop­ulit hukut­tautues­saan järveen.

  Rahan kier­to globaal­isti on haitallista. Raha pyrkii aina löytämään tuot­topo­ten­ti­aalin. Sitä löy­tyy köy­histä maista, jos­sa ihmis­ten ja luon­non peru­soikeuk­sista ei välitetä. Kunnes siir­tyneen rahan luo­ma liike­toim­inta luo vau­raut­ta, ja palkkatao ja tietoisu­us ihmisen ja ympäristön oikeuk­sista nousee. Sil­loin raha vir­taa taas uuteen halpaparatiisiin. 

  Epä­vakaus markki­noil­la johtuu siitä, että pelko tap­pi­oista kas­vaa suurem­mak­si kuin ahneus. Voidak­seen hyvin ahneus tarvit­see men­estys­tari­noi­ta. Kun turskaa tulee kaik­il­ta markki­noil­ta, kuolee ahneus ja pelko saavute­tun menet­tämis­es­tä voit­taa. Sil­loin real­isoidaan mitä voidaan, ja jäädään nuole­maan haavo­ja pitkäk­si aikaa…kunnes jostain joku ker­too uuden men­estys­tari­nan siitä, kuin­ka hyö­dyn­si romahdusta…ja niin ahneus taas voit­taa pelon.

 23. timo raiv­io:

  Rahan kier­to globaal­isti on haitallista. Raha pyrkii aina löytämään tuot­topo­ten­ti­aalin. Sitä löy­tyy köy­histä maista, jos­sa ihmis­ten ja luon­non peru­soikeuk­sista ei välitetä. Kunnes siir­tyneen rahan luo­ma liike­toim­inta luo vau­raut­ta, ja palkkatao ja tietoisu­us ihmisen ja ympäristön oikeuk­sista nousee. Sil­loin raha vir­taa taas uuteen halpaparatiisiin. 

  Sun mielestä on siis erit­täin ikävää ja haitallista, että paha raha käy nos­ta­mas­sa köy­hiä mai­ta vau­rauteen ja nos­taa näis­säkin mais­sa tietoisu­ut­ta ihmis­ten ja ympäristön oikeuk­sista? Olisi siis vis­si­in parem­pi, että raha pysy­isi vis­usti län­si­mais­sa köy­hien maid­en kansalais­ten jäädessä rypemään köy­hyy­teen­sä ja omaan saastaansa?

  No, voihan sitä kait noinkin ajatel­la… ei se vaan kovin humaanil­ta kuulosta.

 24. Tuo­ta speku­lati­ivista rahaa on arvoitu ole­van n 600 000 mil­jar­dia kun maail­man reaal­i­talous on n 60 000 bkt.
  Pääasi­as­sa speku­lati­ivi­nen raha on kiin­ni eri­alai­sis­sa johdan­nai­sis­sa eli suomes­ki vedonlyön­nis­sä. Rahaa ei halu­ta sijoit­taa enää huonos­ti tuot­tavaan reaal­i­talouteen vaan raha kerään­tyy spekulaatioihin.

  Ongel­ma on juuri tuo Osmon esit­tämä tulos eli toinen voit­taa, toinen häviää. Tap­pi­oi­ta voi siirtää eteen­päin lisäämäl­lä rahaa futuureihin,mutta jon­ain päivänä ris­ki realisoituu.
  Kun pankkien oman pääo­man suhde etenkin johdan­naisi­in sijoitet­tuun pääo­man on pieni niin tap­pi­on real­isoitues­sa pank­ki keikah­taa esim USA:n viiden suurim­man pankin vas­tu­ut johdan­nai­isia oli­vat jotin 300 000 mil­jar­dia ja oma pääo­ma yhteen­sä n 7000 mil­jar­dia eli jo 1–2 % tap­pio kaataa pankit.

  Pankit ovat kuitenkin varmis­ta­neet selus­tansa pitämäl­lä samas­sa kon­sernissa sekä rahan väl­i­tyk­sen, reaal­i­talouden rahoituk­sen ja speku­lati­iviset sijoitukset

  Jos tulee vedon lyön­nis­sä takki­in niin val­tioiden on pelastet­ta­va pankit eli teki niin tai näin pank­ki ei häviä .

  Por­var­i­hal­li­tuk­sil­ta puut­tuu poli­it­ti­nen rohkeus purkaa tämä yhdistelmä

 25. Sauli: “Peru­songel­ma taitaa olla tosi­aankin se, että mitä suurem­pi tuot­to, sitä suurem­pi riski.

  Finanssisek­tori pyrkii mah­dol­lisim­man suureen tuot­toon. On väistämätön­tä, että riskit toteu­tu­vat ennen pitkää. Sel­l­ainen paradok­si se on.”

  Se että suurem­pi tuot­to vas­taa suurem­paa riskiä on nyrkkisään­tö joka pätee tehokkail­la markki­noil­la mut­tei täysin todel­lisu­udessa. Joka tapauk­ses­sa täl­laisen efek­tin ole­mas­saoloa on vaikea poistaa. 

  En myöskään näe, että pankke­ja pitäisi pyrk­iä estää tavoit­tele­mas­ta mah­dol­lisim­man suur­ta voit­toa pelisään­tö­jen rajois­sa. Mitä muu­ta ne voisi­vat tavoitel­la? Tappiota?

  Ongel­ma syn­tyy nähdäk­seni esim. siitä, jos on mah­dol­lista lyödä veto­ja, jois­sa on alus­ta alka­en ilmeistä, ettei osa­puolel­la ole sitä hävitessään mah­dol­lista mak­saa. Peli siir­tyy täl­löin lau­dan ulkop­uolelle, ja mukaan tulee koko yhteiskun­ta aivan uudel­la (ei toiv­o­tul­la) tavalla.

 26. “Eli toisin sanoen KariS ongel­mana on demokra­tia yhteiskuntajärjestyksenä.”

  Ei suinkaan.

  Ongel­ma on, että demokra­tia on muut­tunut medi­an avul­la ja sen kaut­ta tapah­tu­vak­si poli­it­tisen suo­sion kalasteluk­si ja yksit­täis­ten asioiden ajamisek­si. Vatu­ullis­ten ikävien päätösten tekoa väl­tel­lään vaik­ka niiden tarve ymmär­ret­täisi­inkin. Poli­itikot eivät uskalla tehdä yhtään ehdo­tus­ta joka vaikka­pa tas­apain­ot­taisi meno­ja ja tulo­ja, kos­ka sel­l­ainen on aina joltain (usein mar­gin­aaliryh­mältä) pois ja se söisi ehdot­ta­jan suo­sio­ta, on helpom­pi luva­ta uusia etuuk­sia (=meno­ja) ja kat­taa ne lainaamalla. 

  Suomes­sa puolueet haali­vat ehdokkaik­seen lähin­nä elämän­ta­pa­poli­tikoi­ta (Soin­in­vaara, Kan­er­va, Tuomio­ja etc), joil­ta puut­tuu tyystin esim. työsken­te­ly yksi­ty­isil­lä työ­markki­noil­la. Tai sit­ten urheile­mal­la, mis­seilemäl­lä tai muuten vaan TV:ssä kansalle tutuk­si tullei­ta julkkik­sia. Molem­mille ryh­mille tyyp­il­listä on voimakas oman itsen esi­in­tuomisen tarve, ja toisaal­ta kyvyt­tömyys nähdä kokon­aisuuk­sia ja hal­li­ta moni­ta­hoisia ongelmia. Poli­itiko­jen kie­len käyt­tökin on pelkkää kon­di­tion­aalia, olisi, pitäisi, tulisi…

  Ongelmia ryhdytään kor­jaa­maan vas­ta kun muu­ta ei ker­takaikki­aan ole tehtävis­sä, siis liian myöhään. 

  Näin on toki muual­lakin ns. demokrat­tises­sa maail­mas­sa; Euroopas­sa ja USA:ssa. Paradok­saal­ista tai ei, mut­ta taloudel­lis­es­ti täl­lä parhait­en, ainakin kasvul­la mitat­en, näyt­tää menevän mail­la jois­sa päätök­sen­teko on keskite­t­ym­pää. Vika ei ole demokra­ti­as­sa, vaan sen toteut­ta­jis­sa. Näis­sä mei­dän nössö-poliitikoissa.

 27. Osmo: Tämä kir­joi­tus oli aika huikee paran­nus siihen eiliseen! Ei nokan koputtamista.

  kse:

  Lisäk­si Fed on Greenspanin kaud­es­ta alka­en pyrkinyt ratkaise­maan kaik­ki talouskasvua ja omaisu­u­den arvoa uhkaa­vat kri­isit paina­mal­la lisää rahaa – ja nyt EKP on liit­tynyt mukaan leikkiin.

  Ei valitet­tavasti EKP ja FED on läht­e­ny BOJ mukaan, eli pitämään raha­hanat liian tiukalla suh­teessa rahan kysyntään.

  Tiedemies:

  Kun caveat emp­tor ei päde, vaan val­tio mak­saa laskun, niin mik­si tästä syytetään taas ker­ran liian vähäistä sääntelyä?

  Kos­ka jen­gi halu­aa lisätä sään­te­lyä? Tänkin ongel­man voi ratkaista kahdel­la taval­la: vähen­tää sään­te­lyä, eli pois­ta­mal­la tal­letus­takauk­sen tai sit lisäämäl­lä sään­te­lyä, eli estämästä pankke­ja lainaam­s­ta, mitä Osmo ehdottaa.

  Noin yleen­sä aina kun joku jut­tu menee reisille, niin voi ehdot­taa uut­ta sään­te­lyä, joka olis aut­tanu. Kiel­letään vaan se asia mikä meni reisille. Ei tietenkään tartte olla hirveen fik­su taju­tak­seen mikä vika tässä on…

 28. Speku­lati­ivisen rahan tärkein lähde ovat isot pankit, liikepankit, jot­ka luo­vat rahan samal­la seku­nil­la kun laina esims Kreikalle tai Lehman Broth­er­sille annetaan. Mitä nopeam­min suurin osa ihmi­sistä ymmärtää että vaikka­pa juuri Kreikalle lainatut mil­jardit eivät olleet ole­mas­sa ole­vaa rahaa, vaan rahaa joka syn­tyi, se syn­nyteti­in kir­joit­ta­mal­la tietokoneel­la esim 500000000,00 € sum­masarak­keeseen (500 M€, yksitäisen lainaerän tapauk­ses­sa) ja paina­mal­la enteriä.
  Se että ollaan nyt pis­sis­sä johtuu muu­ta­mas­ta asi­as­ta ei vain yhdestä:
  1. Ne sään­nöt mil­lä perus­teel­la pank­ki saa luo­da rahaa, eli antaa lainaa oli­vat liian löysät, ja liian epämääräiset.
  2. Pankki­ir­it “tiesivät” antaes­saan rahaa/lainaa val­tioille että taval­la tai toisel­la he saa­vat rahansa takaisin, niin­pä rahaa annet­ti­in ilman että mak­sukykyä, mak­suo­hjel­maa, tai ylipään­sä mitään olisi tarkistettu.
  3. Sit­ten kun alkoi näyt­tää siltä että osaa rahas­ta ei saadakkaan heti takaisin, tai ihan niin hyväl­lä voitol­la kun suun­nitelti­in, ale­taan huu­taa kuin kolme­vuo­tias karkkikau­pan lat­tial­la “Lama tulee, lama tulee, EKP mä HALUUN karkkia!” (korot ja lyhen­nyk­set ja äkkiä).

 29. “Mitä nopeam­min suurin osa ihmi­sistä ymmärtää että vaikka­pa juuri Kreikalle lainatut mil­jardit eivät olleet ole­mas­sa ole­vaa rahaa, vaan rahaa joka syn­tyi, se syn­nyteti­in kir­joit­ta­mal­la tietokoneel­la esim 500000000,00 € sum­masarak­keeseen (500 M€, yksitäisen lainaerän tapauk­ses­sa) ja paina­mal­la enteriä.”

  Kyl­lä se nyt kum­minkin on ole­mas­saol­e­vaa rahaa. Se raha on nykyään ole­mas­sa bit­teinä, mut­ta rahaa se on kum­minkin, ja se käyt­täy­tyy aivan samal­la taval­la kuin jos se olisi ensin painet­tu kir­japain­os­sa ja ajet­tu sen jäl­keen hevoskär­ry­il­lä Ateenan ago­ralle lapi­oitavak­si kansalle. Vai oletko sitä mieltä, että raha min­un pankki­tilil­läni ei ole ole­mas­saol­e­vaa rahaa? Ei se var­maan olekaan, kos­ka se on lainat­tu moni­in talo­pro­jek­tei­hin ja yri­tyk­sille ja se on siis sidok­sis­sa takuisi­in, joi­ta velal­liset anta­vat pankille. Mut­ta näin tämä markki­na­t­alous on toimin­ut 600 vuot­ta. Palu­u­ta pankit­tomaan kul­takan­taan (“todel­lisen” rahan kul­ta-aikaa) ei ole.

 30. Leikki­ra­hal­la ei voi mak­saa lasku­ja. Mikäli tämä infor­maa­tio puhkaisi jonkun kuplan, olen pahoillani.

  Näin siitä huoli­mat­ta, että täyspäisen oloisetkin väit­tävät speku­loidun arvon nousun ole­van arvoa itseään arvokkaampaa.

  Mut­ta mitä rahaa häviävät ne, joiden ker­ro­taan “menet­täneen” miljoo­nia osakkei­den syöksyessä? Vai onko vain niin, etteivät he voi olet­taa ole­vansa yhtä rikkai­ta kuin oli­vat kuvitelleet huomen­na olevansa?

  Ja lopuk­si: veikkaa­jia on liikaa, ja veikkaami­nen on liian help­poa. Jos sat­tuukin häviämään, voi teesken­nel­lä mak­sa­vansa laskun­sa leikkirahalla.

 31. Työni takia olen lukenut röykkiöit­täin kir­jo­ja markki­noiden epävakaudesta. 

  Opet­tavaisin niistä on ollut Nas­sim Talebin “The Black Swan” (2007).

  Kir­jas­sa esitetään kädestä pitäen kuin­ka “talous­nerot” tietokonei­den avul­la luuli­vat pystyvän­sä ennus­ta­maan des­i­maalien tarkku­udel­la talouskehitystä. 

  Kaik­ki perus­tui siihen väärään luu­loon, että “kaik­ki jout­senet ovat valkoisia”.

  Juuri kun sys­teemit näyt­tävät alka­van toimia luotet­tavasti, jostain tuli se Mus­ta Joutsen…

  Tästä tulee mieleen se van­ha jut­tu musta­laisen hevos­es­ta: Sitä opetet­ti­in tekemään töitä ilman ruokaa, mut­ta juuri kun se oli sen oppi­maisil­laan, niin se kuoli.

  Ope­tus on siis se, että rahamarkki­nat ovat koko ajan eri­asteis­es­ti ja monel­la taval­la epä­vakai­ta ja riskip­i­toisia. Se kuu­luu niiden perusluoneeseen.

  Lähtöko­htana pitää olla siis se, että fir­ma / maa on koko ajan niin hyvässä trim­mis­sä, että se pystyy ket­terästi muut­ta­maan suun­taa tilanteen mukaan ja pahas­sakin säässä nav­igoimaan karien ohi. Muu­ta vai­h­toe­htoa ei ole.

  Sep­po Korppoo
  Suomen laivas­ton res. upseeri

 32. Nim­imerk­ki jus­si var­maan tykkäisikin, kun sen oman ker­rostaloikku­nan tai omakoti­talon eteen metrin päähän ikku­nas­ta raken­net­taisi­in pil­ven­pi­irtäjä ja puis­tot muut­tuisi­vat lait­tomik­si parkkipaikoik­si, kun rak­en­ta­jille ei annet­taisi parkkipaikan­rak­en­tamisvelvoit­tei­ta. Tai että naa­pu­ri­ton­tin rak­en­tamisen takia lisään­tyneet sadevedet kulkeu­tu­vatkin oman talon kel­lari­in ja talosta tulee hometalo.
  Tai että keskus­taan johta­vat liiken­neväylät tukkiutuvat,aiheuttavat ko. alueen kau­pan näivet­tymisen ja jopa työt­tömyyt­tä, kun asukkai­ta on liikaa ver­rat­tuna liiken­n­ev­erkon välityskykyyn.
  Kaavoituk­sel­la on syyn­sä ja nimeno­maan kaavoit­tamises­sa vaa­dit­tu­jen selvi­tys­ten tekem­i­nen vaatii aikaa. Julk­i­sivu­ma­te­ri­aalien taik­ka esteet­tymyys­vaa­timuk­sista jous­t­a­mi­nen ei nopeu­ta kaavoit­tamista. On jär­jen­tön­tä vaa­tia rak­en­tamisen sään­te­lyn vapaut­tamista, kos­ka juuri nois­sa pros­es­seis­sa pyritään estämään ongelmia joi­ta aiheutuu väärän­lais­es­ta rakentamisesta.
  Se, että pitäisikö kaavapros­essin olla eri­lainen kuin nykyään, onkin sit­ten toinen jut­tu, mut­ta tosi­asi­as­sa rak­en­tamista on pakko sään­nel­lä jol­lain tavoin, ihan oikeu­den­mukaisu­u­den takia.
  Sit­ten voikin miet­tiä, että onko esim. yhdelle toteut­ta­jalle myön­net­ty liian suuria kaa­va-aluei­ta hei­dän toteut­tamis­mah­dol­lisuuk­si­in näh­den. Tai onko kaupun­ki liian lep­su antaes­saan toteut­ta­jien odot­taa “parem­pia aiko­ja” kun hie­man hilje­nee asuntomarkkinoilla.
  Menin hie­man käsil­lä olev­as­ta asi­as­ta ohi, mut­ta pakko oli vas­ta­ta tuo­hon isoista raken­nus­li­ikkeistä lähtöiseen pro­pa­gan­daan. Heistä olisi tosi muka­va, että he voisi­vat huo­let­ta rak­en­taa huono­ja talo­ja halvalla.

 33. Raha on järisyt­tävän hieno keksin­tö, joka mah­dol­lis­taa työn ja taloudel­lis­ten resurssien jakamisen yli maanti­eteel­lis­ten ja poli­it­tis­ten rajo­jen. Käyt­tämätön raha on tekemätön­tä työtä — sik­si sen pitää kiertää (säästöön laitet­tu raha on siis viivästet­tyä työtä, joka tehdään joskus tule­vaisu­udessa). Oleel­lista on tehdä sijoituk­set siten, että ne saa­vat aikaan lisäar­voa tuot­tavaa toim­intaa kohteessaan, joka on siis muu­ta kuin pyramidipeliä.

 34. Rahan merk­i­tys kansan­taloudessa tun­net­ti­in hyvin jo 1700-luvul­la. Jo sil­loin tiedet­ti­in että iso­jen investoin­tien eli pääo­man­muo­dos­tuk­sen rahoit­tamiseen pitää käyt­tää oman pääo­man ehtoisia rahoi­tusin­stru­ment­te­ja tai pitkäaikaista velkaa. 

  Sil­loin ei kenellekään tul­lut mieleenkään että pankit vai­h­taisi­vat lyhy­taikaisia velk­a­sitoumuk­si­aan pitkäaikaisi­in saamisi­in niinkuin nyt. 

  Asun­tolu­ot­to­ja ei olisi ole­mas­sa tuol­laises­sa maail­mas­sa tai sit­ten niitä tar­joaisi­vat erikois­tuneet hypo­teekkipankit, jot­ka rahoit­taisi­vat lainansa erit­täin pitkäaikaisil­la velka­kir­joil­la. Nämä velka­kir­jat pysy­i­sivät ne liik­keelle laske­neen insti­tuu­tion taseessa. Pfand­briefe tyyp­pi­sistä instru­menteista ei ole juuri koskaan syn­tynyt luottotappioita. 

  Adam Smithin mukaan velk­a­sitoumuk­sia käyt­tävä rahoi­tusjär­jestelmä on kuin Daidalok­sen siivet eli resursse­ja saadaan vikkelästi liik­keelle eri sek­to­ril­ta toiselle mut­ta siihen liit­tyy myös sys­temaat­ti­nen riski.

  Adam Smithin ja JS Millin kan­nat­ta­ma pankki­toimin­nan perus­pe­ri­aate on Real Bills Doc­trine eli pankit diskont­taa­vat kaup­pi­aiden heille esit­tämiä lyhy­taikaisia velk­a­sitoumuk­sia ja näi­den sitoumusten vakuute­na on kaup­pi­aan omis­ta­mat tavarat tai seu­raa­van por­taan velka­kir­ja jon­ka vakuute­na ovat oste­tut tavarat. 

  Jos pank­ki jostain syys­tä luo enem­män rahaa kuin sille on kysyn­tää tulee markki­noil­ta heti kysyn­tävir­ta pankin hyödyk­er­a­haan. Täl­lä Reflux-peri­aat­teel­la ei syn­ny inflaa­tio­ta mon­e­taari­sista syistä.

 35. Hyvää pohd­in­taa tosi­aan. Minäkin sanois­in, että huu­tokaup­pa­pe­ri­aate, hevoskisa-peri­aate ja pok­eripeli-peri­aate ovat esikuvina tämän päivän rahalle: Ensin ei myy­dä kun osa sitä mitä voisi myy­dä, jot­ta hin­tata­so ei karkaa; sit­ten myy­dään oikeal­la hin­nal­la se, mikä on riskitön­tä. Kokeilut ovat siis aina muiden; kuten Apple lait­taa aina muut tekemään kokeilut ja kehi­tyk­set; he tekevät bench­mark­ing ja sovel­luk­set; so sim­ple. Ei tarvitse tehdä niin paljon kun tekee hie­man mui­ta perässä: slow liike todel­la mut­ta hävytötä tietysti. Kuka pitää käden omana tiet­on­aan siis kauem­min, siitä on kyse. On myös kyse siitä, että sisäpi­iri tietää aina kun oikea arvoesine/arvotieto on ole­mas­sa; kaik­ki speku­la joil­la nos­te­taan tai siir­retään huomio­ta on vain peliä. Raha on aina odotus­ta, stoore­ja, uskot­tavu­ut­ta ja pokkaa.
  Sit­ten se on hui­jaushu­u­to­ja, hui­jausve­to­ja, huijausnosteita.…all for the fun.
  Mut­ta lapset, naiset, köy­hät, van­huk­set, oppi­laat, tulokkaat, nousukkaat ja maa­han­muut­ta­jat eivät voi olla tietoisia; tietoisu­u­teen tarvi­taan run­saasti aikaa ja pohd­in­taa, uudelleen ja uudelleen.
  Kuka siis rahoit­taa elämää, sitä elämää joka ei ole ollenkaan peliä? Piätisikö olla oma pank­ki sitä varten? Naisille?

 36. Finanssikri­ise­jä on ollut Euroopas­sa jo koh­ta tuhat vuot­ta, joten mitään alle satavuo­ti­as­ta sään­te­lyä on turhaa syyt­tää siitä, että kri­ise­jä tulee. Ole­mas­saol­e­val­la sään­te­lyl­lä voi kyl­lä olla vaiku­tus kri­isin syvyyteen.

  Ken­neth & Rogoff “This time it’s dif­fer­ent: eight cen­turies of finan­cial fol­ly” käy läpi finanssikri­isien his­to­ri­aa 1300-luvul­ta läh­tien. Jos ei ole aikaa lukea kir­jaa, kan­nat­taa ainakin lukea tek­i­jöi­den artikke­liv­er­sio: http://www.nber.org/~wbuiter/cr1.pdf Tuo hiukan per­spek­ti­iviä tähän kuvitel­maan, että täl­laiset kri­isit ilmaan­tu­i­v­at vas­ta tal­letus­suo­jan kek­simisen jäl­keen. Tal­letus­suo­ja kek­sit­ti­in ratkaisuna taloudel­lisen epä­var­muu­den aiheut­tami­in pankki­juok­sui­hin (bank run) jos­sa asi­akkaat ryn­täävät hake­maan omat rahansa ja varmis­ta­vat pankin kaatumisen. 

  Sama efek­ti­hän nähti­in 2008 var­jopankkisek­to­ril­la. Kun 80-luvun jäl­keen var­jopankki­jär­jestelmä on ottanut merkit­täviä osia per­in­teisen pankki­jär­jestelmän roolista pankkien keskinäisil­lä lain­aus­markki­noil­la, koko maail­man pankki­jär­jestelmä koki pahim­man kri­isin­sä sit­ten suuren laman. 

  Se, mitä tälle pitäisi tehdä, onkin sit­ten biljoo­nan euron kysymys. Itse kan­natan sitä, että keskus­pank­ki ajaisi rahapoli­ti­ikkaa joka takaa tasaisen nom­i­naalisen brut­tokansan­tuot­teen kasvua. Täl­löin yhden pankin kaa­tu­mi­nen ei saa aikaan ketjureak­tio­ta, joka johtuu siitä, että nom­i­naalisen BKT:N laskuodotuk­set pudot­ta­vat mui­ta pankke­ja mak­sukyvyt­tömik­si, mikä taas las­kee nom­i­naalisen BKT:n odotuk­sia, mikä taas pudot­taa pankke­ja mak­sukyvyt­tömik­si ja niin edelleen. Lop­putu­lok­se­na syvä defla­tori­nen lama.

 37. Jatke­taan vielä, että tuo syvä defla­tori­nen lama on mah­dolli­nen juuri sik­si, että pankit tai pankin kaltaista toim­intaa har­joit­ta­vat yri­tyk­set ovat har­ras­ta­neet rahan monistamista suures­sa määrin esim. Osmon kuvaa­mal­la taval­la. Kyseessä on vain tuon monistamisen kään­teis­pros­es­si, joka on samal­la taval­la itseruokki­va kuin se alku­peräi­nen monist­a­mi­nen oli. 

  Mui­ta opiskelu­vinkke­jä on sys­teemi­dy­nami­ikkaan ja feed­back loopei­hin tutustuminen.

 38. “Kos­ka jen­gi halu­aa lisätä sään­te­lyä? Tänkin ongel­man voi ratkaista kahdel­la taval­la: vähen­tää sään­te­lyä, eli pois­ta­mal­la tal­letus­takauk­sen tai sit lisäämäl­lä sään­te­lyä, eli estämästä pankke­ja lainaam­s­ta, mitä Osmo ehdottaa.”

  Tuo sään­te­lyn lisäämi­nen on vain poli­it­tista populismia.
  Val­tioiden ja keskus­pankkien val­ta lop­puu USA:n tai EU:n rajal­la ja pankit toimi­vat globaalisti.

  Ei ole mitään keinoa estää pankke­ja toim­i­mas­ta holtit­tomasti jos­sain muualla.
  Mut­ta tap­pi­ot voidaan kuitenkin kätevästi siirtää sinne mis­sä on veronmaksukykyä

 39. Ideoita parem­mas­ta säätelystä ja hyvä yhteen­ve­to tähä­nas­tis­es­ta talousti­eteel­lis­es­tä kon­sen­suk­ses­ta ja har­joite­tus­ta talouspolitiikasta:

  IMF Research Depart­ment: Rethink­ing Macro­eco­nom­ic Pol­i­cy http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf

  “The great mod­er­a­tion lulled macro­econ­o­mists and pol­i­cy­mak­ers alike in the belief that we knew how to con­duct macro­eco­nom­ic pol­i­cy. The cri­sis clear­ly forces us to ques­tion that assess­ment. In this paper, we review the main ele­ments of the pre-cri­sis con­sen­sus, we iden­ti­fy where we were wrong and what tenets of the pre-cri­sis frame­work still hold, and take a ten­ta­tive first pass at the con­tours of a new macro­eco­nom­ic pol­i­cy framework.”

 40. Val­tioiden pitäisi kerätä tämä löysä raha vero­tuk­sel­la pois kulek­si­mas­ta ja käyt­tää se sel­l­aisi­in tarkoituk­si­in, jot­ka eivät lisää löysän rahan määrää. Nyky­is­in­hän suun­taus on täysin päin­vas­tainen eli vero­tus­ta, varsinkin rikkaiden vero­tus­ta pitäisi alen­taa ja sosi­aalietuuk­sia leika­ta (vrt. Teekut­suli­ik­keen ja vas­taavien län­si­mais­sa saa­ma kannatus).

 41. Nykyti­lanteen kri­isi­in on peri­aat­teesa kak­si syytä.

  - Pyrkimys ohja­ta korko­ja poli­it­tisil­la päätök­sil­lä. Poli­itikoil­la ei ole mitään jumalal­lista tietoa. Kysyn­nän ja tar­jon­nan tas­apain­oon vaikut­ta­mi­nen aiheut­taa väistämät­tä epälo­ogisu­ut­ta. Tästä seu­raa ymmärtävälle mah­dol­lisu­us ansai­ta. Ja sitä ovaat pankit ja raha­laitok­set suures­sa määrin hyödyntäneet.

  Markki­nat määräävät “oikean” korkotason.Se on kaiken talouselämän perus­ta. Poli­itikko­jen tehtävänä on huole­htia markki­noiden toimivu­ud­es­ta. Kil­pailua pitää olla. Monop­o­lisoi­tu­mista ei saa päästää esi­in­tymään. On muis­tet­ta­va, että liian suurten raha­laitok­sien sal­limunen on myös monop­o­lisoi­tu­mista, samoin usei­den raha­laitosten syn­dikoitimi­nen samaan raha-aktioon. Tiedonkulku kaik­ista asioi­hin vaikut­tavista seikoista pitää aina olla vapaata.
  Pankki­irien käsi­tyk­set oikeas­ta toim­intatavas­ta ratkaista talouden ongelmia ovat aina puolueel­lisia. Neu­vo­jen tarkoituk­se­na on kas­vat­taa vas­taa­jan bonuk­sia. Pitää löytää puolueet­to­mia asiantuntijoita.
  — Rehellisyys on myös talouselämässä vält­tämätön­tä. Tehtyjä sopimuk­sia on kaikkien ja aina nou­datet­ta­va. EKP:n ja EU-komis­sion sekä euro­ryh­män johdon lukuisat vale­hte­lut, totu­u­den peit­te­lyt ja salas­sa tehdyt toimen­piteet sekä todel­lisen tarkoituk­sen peit­te­ly ovat vie­neet uskot­tavu­u­den näiltä toim­i­joil­ta. Suomes­sa puhut­tu Liss­abonin sopimuk­sen “boil out” pykälästä. Koko talouden kor­jau­sop­er­aa­tio­han on vas­toin yhteis­es­ti sovit­tua ja kaikkien EU-maid­en viral­lis­es­ti hyväksymää kiel­toa. EKP:n pääjo­hta­ja on tänään TV:ssä toden­nut, että täl­lä viikol­la toteutet­tu Ital­ian ja Espan­jan val­tioiden bon­di­en ost­a­mi­nen on vas­toin pankille annet­tu­ja määräyk­siä. Ja hän on edelleen EKP:n pääjohtaja!!!

  Kaikille lie­nee selvää, ettei nykyisen moraalin osoit­tanei­den henkilöi­den toim­intaan voi­da luot­taa vas­taisu­udessaan. Kyse on sekä EU:n, EU:n toimielin­ten, EU:n komis­sion, EU:n par­la­mentin johto­henkilöistä ja niistä itsenäis­ten val­tioiden johto­henkilöistä, jot­ka ovat edesaut­ta­neet parhaansa mukaa nykyiseen tilanteeseen joutumista. 

  Inkvi­s­i­tion tun­nus­lauseek­si on ker­rot­tu: “Tarkoi­tus pyhit­tää keinot”. Tätä on har­joitet­tu mielin määrin viime aikaises­sa EU:n talouden hoi­dos­sa. Kuitenkin vale­htelu salaami­nen, vääristely,sääntöjen rikkomi­nen eivät ole sel­l­aisia omi­naisuuk­sia, joil­la voitaisi­in saa­da luot­ta­mus aikaisek­si ainakaan suo­ma­lais­ten kesku­udessa. Ja ilman luot­ta­mus­ta Euroopan eikä koko maail­man talout­ta saa­da kuntoon.

 42. Tim­oT:

  Val­tioiden pitäisi kerätä tämä löysä raha vero­tuk­sel­la pois kulek­si­mas­ta ja käyt­tää se sel­l­aisi­in tarkoituk­si­in, jot­ka eivät lisää löysän rahan määrää. 

  Juu. Enää vain täy­ty­isi löytää ne kolme itä­maan viisas­ta tietäjää val­tion johtoon, ettei men­täisi taas ker­ran ojas­ta allikkoon. Muuten­han on enem­män kuin toden­näköistä, että Suuri ja Viisas Val­tio saa päähän­sä jotain yhtä nerokas­ta kuin köy­hyy­den pois­t­a­mi­nen myön­tämäl­lä asun­to­lain­o­ja köyhille.

 43. Paula:

  Menin hie­man käsil­lä olev­as­ta asi­as­ta ohi, mut­ta pakko oli vas­ta­ta tuo­hon isoista raken­nus­li­ikkeistä lähtöiseen pro­pa­gan­daan. Heistä olisi tosi muka­va, että he voisi­vat huo­let­ta rak­en­taa huono­ja talo­ja halvalla. 

  No, Amerikan Yhdys­val­lois­sa asun­toku­plan aikoi­hin 2000–2006 asun­to­jen hin­nat nousi­vat 130% niis­sä osaval­tiois­sa, jois­sa rak­en­tamista säädelti­in eri­laisin rajoituksin ja määräyksin. Samaan aikaan “senkus vaan raken­nat minne huvit­taa” ‑osaval­tios­sa hin­nat nousi­vat vain 30% — vaik­ka joukos­sa oli pari suur­ta ja nopeim­min kas­vavaa osavaltiota.

  Tuo nyt tietysti ei var­maankaan ole 1:1 ver­ran­nolli­nen täkäläiseen tilanteeseen, mut­ta voisi kait kuitenkin kysyä, että kumpi tilanne olisi ensi­a­sun­non osta­jan, isom­paan vai­h­ta­van nuoren per­heen tai työn perässä muut­ta­van mielestä sil­lai niinku kivempi.

 44. TimoT:n ja muiden sääte­lyä kaipaavien ilok­si vielä aiheeseen sopi­va lainaus:

  What­ev­er peo­ple do in the mar­ket econ­o­my, is the exe­cu­tion of their own plans. In this sense every human action means plan­ning. What those call­ing them­selves plan­ners advo­cate is not the sub­sti­tu­tion of planned action for let­ting things go. It is the sub­sti­tu­tion of the plan­ner’s own plan for the plans of his fel­low-men. The plan­ner is a poten­tial dic­ta­tor who wants to deprive all oth­er peo­ple of the pow­er to plan and act accord­ing to their own plans. He aims at one thing only: the exclu­sive absolute pre-emi­nence of his own plan.

  Lud­wig von Mis­es, Epilogue

 45. Samuli Lin­tu­la:

  Ideoita parem­mas­ta säätelystä… 

  No, jaa…

  The curi­ous task of eco­nom­ics is to demon­strate to men how lit­tle they real­ly know about what they imag­ine they can design. To the naive mind that can con­ceive of order only as the prod­uct of delib­er­ate arrange­ment, it may seem absurd that in com­plex con­di­tions order, and adap­ta­tion to the unknown, can be achieved more effec­tive­ly by decen­tral­iz­ing deci­sions and that a divi­sion of author­i­ty will actu­al­ly extend the pos­si­bil­i­ty of over­all order. Yet that decen­tral­iza­tion actu­al­ly leads to more infor­ma­tion being tak­en into account. 

  F. A. Hayek, The Fatal Con­ceit: The Errors of Socialism

 46. Suosit­te­len tutus­tu­maan tuo­hon Samulin nos­ta­maan IMF:n paperi­in, siel­lä kun on aika suo­rat vas­tauk­set tuo­hon alku­peräiseen huole­nai­heeseen riskien­säätelystä. Ei pelkkää korono­h­jaus­ta, vaan reg­u­laa­tio­ta myös keskuspankille:

  “If lever­age
  appears exces­sive, reg­u­la­to­ry cap­i­tal ratios can be increased; if liq­uid­i­ty appears too low,
  reg­u­la­to­ry liq­uid­i­ty ratios can be intro­duced and, if need­ed, increased; to damp­en housing
  prices, loan-to-val­ue ratios can be decreased; to lim­it stock price increas­es, margin
  require­ments can be increased. True, none of these is a mag­ic bul­let and all can be, to some
  extent, cir­cum­vent­ed. Nev­er­the­less, they are like­ly to have a more tar­get­ed impact than the
  pol­i­cy rate on the vari­ables they are try­ing to affect.”

 47. Oko­han tulo­ero­jen kasvu sit­tenkään niin suuren­moinen asia kuin mitä suuret johta­jat ovat meille kertoneet!?

  Osal­la ihmi­sistä on niin paljon rahaa, etteivät he kek­si sille mitään järkevää käyt­töä, vaan niil­lä pelataan lähin­nä jonkin­laisia pele­jä. Pörssisi­joit­tamis­es­ta on tul­lut pelkkää pelaamista ja rahaa käytetään pelimerkkeinä, simerkke­jä vaikka­pa huip­pu-urheil­i­joiden ja toim­i­tusjo­hta­jien palkat sekä rajusti yleistynyt pok­erin pelaaminen. 

  Eri­laiset johdan­naiset tuo­vat siihen vielä oman lisä­maus­teen­sa. War­ren Buf­fet kom­men­toi muu­ta­ma vuosi sit­ten johdan­naisia: “In my view, deriv­a­tives are finan­cial weapons of mass destruc­tion, car­ry­ing dan­gers that, while now latent, are poten­tial­ly lethal.”

  Tulo­ero­jen kasvun tois­es­ta puoles­ta saamme sit­ten naut­tia kat­se­le­mal­la kuvaa Englan­nin mel­lakoista. Olette var­maan kuulleet tari­nan suo­ma­laisen ja amerikkalaisen kateel­lisu­u­den eroista.Onko suo­ma­lainen kateus on nyt levin­nyt jo Eurooppaan?

 48. kse:
  Mik­si rahat­alouden pitäisi toimia ilman sääte­lyä, kun taas reaal­i­talout­ta säädel­lään mitä yksi­tyisko­htaisem­min? Esim. maanvil­jeli­jöiltä vaa­di­taan tuhan­sien sivu­jen säädösten noudattamista.

 49. @Autodidakti ja TimoT

  Tot­ta tuo, että mitä korkeam­mal­la on rak­en­teen osalta sitä vähem­män sään­te­lyä ja mitä lähem­mäs lat­ti­ata­soa sitä rankem­mat sank­tiot, lait, nor­mit, ohjaus­pyörät, rapor­tit, kon­trol­lit, sakot ja kaiken­laiset elämää myrkyt­tävät asi­at. Ehkä yläpää on tehnyt itsen­sä jo kaiken ulkopuolelle?
  TV:ssä tuli ohjel­ma mis­sä englan­ti­lainen jour­nal­isti seurasi maail­man rikkaim­paa Ara­bia työssään ja tämä päät­ti intu­iti­ivis­es­ti autossa istues­saan että heit­tää pari mil­jar­dia jonkun pankin taseisi­in ja näin mm City­bank sai jälleen jalan­si­jaa, kun olisi men­nyt huonos­ti. Mega­lu­ok­ka pelaa omaa peliään, rahaa sinne ja tänne, tuol­ta pois ja tuonne lisää jne ja ruo­ho­ju­uri yrit­tää motivoi­da teko­jaan moraalis­es­ti (!). On melkein surullisen naivia, ja niin minäkin olen (tahal­laan sil­lä en voi antaa lapsel­lisille ihmisille kaiken perik­si vaik­ka elämä ei tosin siitä näytä paranevan). Tämä on nykyään kom­pe­tenssi joka val­ute­taan yhä alaspäin; ensin sähkö- ja läm­mi­tysy­htiöt oppi­vat, sit­ten kul­je­tus ja liikenne, näin pian infor­maa­tio jne eli pian ovat kaik­ki saman­laisia pohat­to­ja omas­ta ja äidin mielestä ja työkent­tä oike­as­sa elämässä jää rapakun­toon sil­lä ain­oa asia, joka lisää poha­toille fyrkkaa on mei­dän tap­pi­omme, kuole­mamme, myrky­tyk­semme kalli­il­la huumeil­la jne. Heille se on vain jokin ora­van­pyörä mut­ta jos Poh­jat­to­mia Pohat­to­ja on riit­tävästi kaik­ki akti­ivi­su­us on heille destruk­tio, ei kon­struk­tio. Meille se pyrkii ole­maan kon­struk­tio mut­ta jos raha tulee helpom­min destruk­tion avul­la kun­han sys­tee­mi itsessään ei brakaa — niin avot? Sitä se taitaa ollakin?
  Pes­simistisen ja kar­rikoivan piir­roksen piir­si teille ChrisK

 50. Auto­di­dak­ti
  Tulo­ero­jen kasvun tois­es­ta puoles­ta saamme sit­ten naut­tia kat­se­le­mal­la kuvaa Englan­nin mellakoista.

  Bri­tan­ni­as­sa mel­lakoidaan, kos­ka siel­lä poli­isi ei saa tehdä mitään. Lop­putu­los on sit­ten tuo että jos poli­isi ei uskalla lait­taa suit­sia, niin roskavä­ki kyl­lä käyt­tää sitä heti hyväkseen.

  Vrt. esim. suo­ma­lais­ten smash asem-“mellakat” vuodelta 2006, jot­ka tus­sah­ti­vat kos­ka poli­isi vas­tasi siihen mas­si­ivisel­la voiman­näytöl­lä ja kär­räsi merkit­tävän osan mie­lenosoit­ta­jista putkaan, ennenkuin mitään oli edes tapahtunut. 

  Brtan­ni­as­sa olisi var­maan vuosi itket­ty poli­isin väki­val­taisu­ud­es­ta, tääl­lä yleinen mielipi­de taas oli vah­vasti poli­isin puolella.

 51. Tuo on tot­ta, että rajan aset­ta­mi­nen on joskus ajas­ta kiin­ni eikä oikeu­tuk­ses­ta onko vaikö eikö ole. Joskus pitää vaan olla MIES eli tehdä asi­at heti oikeal­la taval­la selväk­si eikä antaa ajan mur­taa, syödä, syövyt­tää ja halka­ista sel­l­aista, joka olisi heti pitänyt saa­da aisoi­hin. Näin las­tenkas­vatuk­ses­sa, mel­lakoin­nis­sa ja mon­es­sa suh­teessa kun tosi on kyseessä. Jos jää maalin eteen “leipo­maan” joku mak­saa hen­gel­län­sä huonon, löperön ja olemat­toman johtajuuden.

 52. “Bri­tan­ni­as­sa mel­lakoidaan, kos­ka siel­lä poli­isi ei saa tehdä mitään. Lop­putu­los on sit­ten tuo että jos poli­isi ei uskalla lait­taa suit­sia, niin roskavä­ki kyl­lä käyt­tää sitä heti hyväkseen.”

  Bri­tann­ian poli­isi voi vaik­ka teloit­taa viat­toman, kuten brasil­ialaisen miehen teloit­ta­mi­nen osoitti.
  Asi­as­ta päät­tänyt poli­isipääl­likkö jopa palkit­ti­in teosta

 53. Brtan­ni­as­sa olisi var­maan vuosi itket­ty poli­isin väki­val­taisu­ud­es­ta, tääl­lä yleinen mielipi­de taas oli vah­vasti poli­isin puolel­la.

  Oli ja oli. Var­maan oli joidenkin mielestä, mut­ta Smash Asem- keis­si oli kyl­lä yleis­es­tiot­taen esimerk­ki siitä, miten poli­isin mieli­v­al­taan täällä(kin) moni suh­tau­tuu ihan­noiden. Ainakaan minä, eikä kovin moni muukaan “yleinen mielide” ollut poli­isin puolella.

  Minus­ta hom­ma voisi men­nä ihan hyvin vaik­ka niin, että jos poli­isi kos­keekin ihmiseen nor­maal­i­ti­lanteessa ja taval­lises­sa mie­lenosoituk­ses­sa, niin se on fudut ja lin­naan. Toisaal­ta, ensim­mäisen kiv­en tai riko­tun ikku­nan jäl­keen saisi minus­ta vaik­ka ampua kovilla.

 54. Tiedemies:

  Ainakaan minä, eikä kovin moni muukaan “yleinen mielide” ollut poli­isin puolella.

  Mitä noi­ta videopätk­iä nyt on tuu­bista katel­lu, niin läh­es poikkeuk­set­ta näyt­tää siltä, et poli­isit seisoo kiltisti rivis­sä ja vas­ta sit ehkä reagoi, kun joku on riit­tävästi huitonu, potk­inu tai heit­el­ly esineitä niitä päin. Voi olla et oon mis­san­nu ne videot, joil­la poli­isi käyt­täy­tyy oma-alot­teisen aggressiivisesti.

  Tiet­ty joku voi olla sitä mieltä, et poli­isit ei ylipäätään sais estää ihmisiä ollenkaan liikku­mas­ta mihin ne haluu, mut se on sit vähän eri keskustelu.

 55. Tiedemies
  Toisaal­ta, ensim­mäisen kiv­en tai riko­tun ikku­nan jäl­keen saisi minus­ta vaik­ka ampua kovilla.

  No siinä vai­heessa ollaan jo mel­lakoimas­sa eli olisit aina aut­ta­mat­tomasti myöhässä. Sen jäl­keen heiluu kivet ja pam­put ihan eri tahtiin.

  Voiman­näyt­tö ja ‑käyt­tö sopi­vas­sa tilanteessa min­i­moi tarvit­ta­van pam­pun heilut­telun kokon­ais­määrän. Jos Bri­tann­ian poli­isi olisi heti ensim­mäisenä yönä ampunut samantien kadut täy­teen kyynelka­a­sua ja pam­put­tanut kaik­ki mah­dol­liset ret­telöit­si­jät surut­ta mata­lak­si, niin kuh­mu­jen kokon­ais­määrä olisi aivan var­masti min­i­maa­li­nen ver­rat­tuna nykytilanteeseen.

 56. Poli­isi pidät­ti mm. Suomen Kuvale­hden kuvaa­jan epäiltynä mel­lakoin­nista. Apu­laisoikeusasi­amiehen mukaan poli­isi syyl­listyi lait­to­muuk­si­in Smash Asemin kohdal­la. Poli­isi mm. pisti ihmisiä tun­tikausik­si kiin­ni nip­pusiteil­lä bussin istu­imi­in, ilman mah­dol­lisu­ut­ta päästä esimerkik­si vessaan. 

  Kuin­ka sopi­vaa onkaan, että HS on pois­tanut sivuil­taan uutiset, jois­sa rapor­toiti­in mm. lahte­lais­ten vir­ka-apupoli­isien vähän var­muu­den vuok­si muksi­neen jotain epäi­lyt­tävää sakkia. Maikkarin sivuil­ta uuti­nen sen­tään löytyi. 

  En minä poli­isia sikäli kri­ti­soi, mut­ta jotkut suo­ma­laiset ovat ihme sakkia. Kun poli­isi, jon­ka tehtävänä on ylläpitää lakia, rikkoo sitä räikeästi viran­toim­i­tuk­ses­sa, sen pitäisi olla vakavampi rikos kuin muuten, kos­ka se on aina myös rikos pait­si uhre­ja kohtaan, myös lail­lista yhteiskun­taa kokon­aisuute­na. Se, että kansalaiset ovat valmi­ita luot­ta­maan poli­isi­in, on tärkeä ja hyvä osa yhteiskun­taa, mut­ta tekosyi­den tekem­i­nen ja selit­te­ly poli­isin puoles­ta tuhoaa yhteiskun­taa tuhoa­mal­la sitä luot­ta­mus­ta, jota ihmisil­lä poli­isi­in on. 

  Jäl­jet näkyvät Britanniassa.

 57. Pikkuinen matem­ati­ikka­nipo­tus kir­joituk­sen kannal­ta sinän­sä epäoleel­lis­es­ta pointista.

  Pietarin paradok­si on vähän eri jut­tu. Siinä pelataan sel­l­aista peliä, että Osmo saa heit­tää kolikkoa niin mon­ta ker­taa, että saa kru­u­nan. Jos ensim­mäi­nen kru­u­na tulee i:nnellä heitol­la, mak­san Osmolle 2^i euroa. Paljonko Osmon kan­nat­taisi mak­saa min­ulle päästäk­seen pelaa­maan peliä? (Vih­je: pelin odotusar­vo on ääretön.)

  Tuo Osmon kuvaa­ma tun­netaan Martingale-strategiana.

 58. Har­ri Haanpää:

  Paljonko Osmon kan­nat­taisi mak­saa min­ulle päästäk­seen pelaa­maan peliä?

  Riip­puu var­maan lähin­nä Osmon pref­er­ens­seistä ja riskin­si­etokyvys­tä. Mitä enem­män Osmo tykkää riskistä, sitä enem­män sen kan­nat­taa mak­saa. Mitä jyrkem­min laske­va rahan rajahyö­tykäyrä Osmol on, sitä vähem­män kan­nat­taa maksaa.

 59. Bri­tann­ian mel­lakat eivät kyl­lä johdu poli­isin toimin­nas­ta, vaan poli­isin (ja tuomiois­tu­in­ten) toim­i­mat­to­muud­es­ta. Periy­tyvä alalu­ok­ka rak­en­taa oma n alakult­tuurin­sa, tai oikeas­t­aan usei­ta, ja nämä sit­ten alka­vat tapel­la keskenään, kos­ka ovat oikeusval­tion keino­va­likoiman ulkop­uolel­la (pait­si satunnaisesti).

  Mainio blo­gi aiheesta:
  http://winstonsmith33.blogspot.com/

 60. Tiedemies
  tekosyi­den tekem­i­nen ja selit­te­ly poli­isin puoles­ta tuhoaa yhteiskun­taa tuhoa­mal­la sitä luot­ta­mus­ta, jota ihmisil­lä poli­isi­in on.

  Et nyt oikein ymmärtänyt.

  Minus­ta on ihan ok antaa vähän lait­tomas­tikin pamp­pua, kun tulos­sa on mel­lak­ka. Vääräl­lä asen­teel­la kokoon­tu­jien on ihan turha itkeä, jos poli­isin asenne on saman­lainen eli kova kovaa vas­taan dirty har­ryn tyyliin.

  Jos poli­isi toimii lait­tomasti pam­put­ta­mal­la ret­telöit­si­jät kuri­in, vika ei ole poli­isin toimin­nas­sa vaan lais­sa tai sen tulkinnoissa.

  Eipä ole enää mel­lakoi­ta näkynyt. Jokainen tietää, että noin tulisi var­maan käymään uudelleenkin. Mel­lakan syn­tymi­nen kuitenkin vaatii niiden hc-ret­telöit­si­jöi­den, jot­ka eivät väl­itä mitään, lisäk­si sem­moisia tilaisu­u­teen tart­tu­jia. Nämä on Suomen kaltaises­sa maas­sa help­po pelotel­la pysymään kotona. Valit­ta­vat ehkä netis­sä vähän siitä, että poli­isi ja sys­tee­mi on mätä, mut­ta kun­han fat­tan rahat tai opin­to­tu­ki vir­taa ja kal­jara­hat riit­tää, niin siihen se jääkin.

 61. Smash Asem mie­lenosoituk­sen osalta poli­isille taisi tul­la pieni tiedustelu­virhe. He luuli­vat, että tilaisu­u­teen olisi tulos­sa tuhan­sia, ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keen kut­sum­ia osal­lis­tu­jia. Sekoit­ti­vat kak­si mie­lenosoi­tus­ta, Sik­si varaudut­ti­in liian isoon tilaisu­u­teen. Kun pidätet­täviä ei ollut tarpeek­si, häkki­in pan­ti­in muun muas­sa junal­ta tul­lut henkilö, jol­la ei ollut mitään tekiemistä koko mie­lenosoituk­sen kanssa.

 62. “Apu­laisoikeusasi­amiehen mukaan poli­isi syyl­listyi laittomuuksiin ”

  Min­ul­la on mieliku­va että tuomiois­tuimet eivät olleet samaa mieltä, syyt­teet menivät nurin.

  Ja se SK:n kuvaa­ja sai tuomion niskoit­telus­ta (vaikkei saanutkaan ran­gais­tus­ta), ts. oikeus kat­soi että poli­isi toi­mi oikein vaik­ka ymmär­sikin kuvaajaa.

 63. Paljonko Osmon kan­nat­taisi mak­saa min­ulle päästäk­seen pelaa­maan peliä? (Vih­je: pelin odotusar­vo on ääretön.) 

  Siis mitä? Pelin odotusar­vo on nol­la — siis olet­taen, että kukaan ei jätä mak­su­jaan mak­samat­ta. Odotusar­von voi laskea vaikka­pa niin, että määrit­tää pelin lop­pumaan n heiton jäl­keen, jol­loin todennäköisyydellä
  p=2^-n häviää 2^(n‑1) euroa ja todennäköisyydellä
  1‑p voit­taa euron.
  Odotusar­vo on nol­la, olkoon n kuin­ka suuri hyvänsä.
  Sit­ten annetaan n:n kas­vaa kohden ääretön­tä ja odotusar­vo pysyy koko ajan nollana.

 64. Pelataan Pietarin paradoksia:

  Osmo heit­tää ekalla kolikol­la kru­u­nan: Voit­to 2^1 = 2 euroa.

  Ekalla klaa­va, tokalla kru­u­na: Voit­to 2 ^2 = 4 euroa.

  Jne. esim ensin 9 klaavaa, sit­ten kru­u­na, voit­to 2^10 = 1024 euroa.

  Paljonko mak­sat että pääset pelaamaan?

 65. Smash Asemista on pitkä ja kat­ta­van oloinen artikke­li Wikipedi­as­sa. Tosin tiedustelus­ta kir­joit­ta­jat eivät tun­nu tietävän mitään tarkkaa, lähin­nä vain sen, että Supo varoit­ti poli­isia han­kkimien­sa tieto­jen­sa perusteella.

  Kon­flik­ti ilmeis­es­ti syn­tyi siitä, että tilaisu­u­den kokoonkut­su­ja ei suos­tunut neu­vot­tele­maan poli­isin kanssa tilaisu­u­den jär­jestämis­es­tä. Se taas tarkoit­ti, että “seka­sor­ron (englan­ninkielisessä kut­sus­sa riot, ruotsinkielisessä kaos) tuomis­es­ta kaupun­gin kaduille” ei olisi voitu pitää ketään vas­tu­us­sa. Aitoa anarki­aa siis.

  Osal­lis­tu­jil­ta ei sit­ten lop­ul­ta takavarikoitu kuin jokunen rauta­put­ki, ket­tin­ki, pesä­pal­lo­maila ja sprei­jaus­purk­ki, joil­la vahinkoa ei ehkä olisi saatu aikaan kovin suures­sa mitassa. 

  Mel­lakoin­nis­sa­han on nimit­täin tärkeää, että ensim­mäisen ja sen jäl­keen jokaisen seu­raa­van van­daalin tai muk­ilo­i­jan viereltä löy­tyy vähin­tään yksi saman­lainen, joka jatkaa huli­noin­nin aal­toa. Jos ei löy­dy, mel­lak­ka tyre­htyy alku­un­sa. Eli jos paikalla on alla kym­men astaloin varus­tau­tunut­ta, mel­lakan lev­iämi­nen on ainakin teo­ri­as­sa hyvin epä­to­den­näköistä. En nimit­täin usko, että ihmiset oli­si­vat pal­jain nyrkein käyneet auto­jen tai näyteikkunoiden kimp­pu­un. (Uskon myös, että suo­ma­laises­sa joukos­sa on täkäläisen luon­teen takia han­kala saa­da aikaan tarvit­tavaa “lev­iävää hul­lu­u­den aal­toa”, mut­ta var­masti sekin jos­sain olo­suhteis­sa onnistuu.)

  Astaloiden määrästä poli­isi ei kuitenkaan voin­ut tietää etukä­teen. Sik­si poli­isi mielestäni toi­mi oikein peri­aat­teessa. vaik­ka käytän­nön toteu­tus takkusi. Jos tilanne olisi päässyt riistäy­tymään käsistä län­sieu­roop­palaiseen tapaan, se olisi var­masti ollut hyvä har­joi­tus seu­raavaan mel­lakkaan. Enkä minä ainakaan halua anark­istista riehu­mista maan tavak­si (vaik­ka en kaikkea lait­to­muut­ta väistämät­tä aina pahana osaa pitääkään: joskus tärkeitä asioi­ta saadaan poli­ti­ikan asial­istalle tehokkaasti lail­lisu­u­den rajo­ja kolkut­tele­mal­la ja vähän rikkomallakin).

 66. Antti. Panok­seni on tähän men­nessä kymmeneltä kier­rokselta 1023 euroa, joten sar­jan voit­to kymme­nen­nen klaa­van jäl­keen on euro. (1+2+4+…+512 = 1023)
  Toden­näköisyy­del­lä 1023/1024 olen viimeistään tuo­hon men­neessä euron voitol­la ja toden­näköisyy­del­lä 1/1024 tap­pi­ol­la 1024 euroa. Odotusar­vo on nolla.

 67. Osmo:

  “Ne yhdek­sän kru­u­naa ovat mak­sa­neet min­ulle 1023 euroa, joten sar­jan voit­to kymme­nen­nen klaa­van jäl­keen on euro”

  Sä et nyt lukenu tehtävä­nan­toa kun­nol­la. Ei ne yhek­sän kru­u­naa oo mak­sanu sulle mitään muu­ta ku sen kiin­teen sum­man, joka on sovit­tu etukä­teen ja joka ei riipu siitä, mon­tako ker­taa lant­tia tul­laan heittämään.

 68. Ei; Pietarin paradok­sis­sa mak­sat vain ker­ta­mak­sun päästäk­sesi pelaa­maan. Voitat var­masti vähin­tään 2 euroa, mut­ta voit voit­taa vaik­ka 1024 euroa jos tulee ensin 9 klaavaa ja sit­ten se kru­u­na. Tai miljoona euroa jos sat­tuu tule­maan sata klaavaa ensin ja sit­ten se kru­u­na. Paljonko peli­in osal­lis­tu­mis­es­ta kan­nat­taa maksaa?

 69. En todel­la lukenut kunnolla. 

  Nyt puhutaan ihan eri paradok­sista. Tuo yli sata vuot­ta sit­ten kek­sit­ty tapa voit­taa var­masti ruletis­sa ihan nor­maaleil­la sään­nöil­lä tuot­ti har­mai­ta hiuk­sia matemaatikoille, kos­ka sen piti olla mah­do­ton­ta. Ja mah­do­ton­ta se onkin. En ymmär­rä, mik­si sen ymmärtämi­nen olisi niin vaikea­ta. Pietarin paradoksin tavoin pelaami­nen kuitenkin kiel­let­ti­in jok­seenkin kaikissa kasinoissa. 

  Tuol­laises­sa yhden kiin­teän mak­sun pelis­sä ei ole mitään järkeä, kos­ka voiton odotusar­vo on todel­lä ääretön. Kut­suuko joku tuo­takin Pietarin paradok­sik­si? Kaupun­ki näyt­tää ole­van perin paradoksaalinen. 

 70. Osmo:

  Pietarin paradoksin tavoin pelaami­nen kuitenkin kiel­let­ti­in jok­seenkin kaikissa kasinoissa.

  Käsit­tääk­seni kasi­noil­la ei ees tar­jo­ta mitään Pietarin paradoksin tyyp­pistä peliä enkä tiiä onko ikinä tar­jot­tukaan. Sen sijaan Mar­tin­galen sys­teemin käyt­töä esim. ruletis­sa rajot­taa panoskat­to, mut en tiiä onks sitä mitenkään erik­seen kiel­let­ty. Jos meet vaik Helsin­gin kasi­nolle lait­ta­maan vitosen punaselle ja tuplaat panok­sen joka häviön jäl­keen, en usko et sua kovin herkästi tul­laan kieltämään.

  Tuol­laises­sa yhden kiin­teän mak­sun pelis­sä ei ole mitään järkeä, kos­ka voiton odotusar­vo on todel­lä ääretön. Kut­suuko joku tuo­takin Pietarin paradoksiksi?

  On siinä se jär­ki, et sen avul­la voidaan tarkastel­la ihmis­ten toi­sis­taan poikkeav­ia riskinot­to­profi­ile­ja ja rahan rajahyö­tyä. Mun ymmärtääk­seni nimeno­maan tota kut­su­taan Pietarin paradok­siks ja strate­gioi­ta jois­sa alku­panos tuplataan häviön jäl­keen kut­su­taan Mar­tin­gale-sys­teemiks tai sen johdannaisiks.

 71. Joo, pitäisi lukea parem­min. Meil­lä on näköjään ter­mi­nologi­nen erim­ielisyys. Opin joskus 1970-luvul­la kut­sumaan Pietarin paradok­sik­si sitä, jota nyt kut­su­taan Mar­tin­gale-strate­giak­si. Wikipedi­an mukaan olen väärässä. Mitenkähän tämäkin käsite­sekaan­nus on syntynyt.

  Kysymys siitä, paljonko min­ulle pitäisi mak­saa, että suos­tu­isin mak­sa­jak­si tuos­sa pelis­sä, ei olekaan aivan tyh­mä. Matemaat­tis­es­ti en tietysti koskaan, mut­ta elävässä maail­mas­sa tilanne on toinen.

  Jos saan ensin siirtää asun­non vai­mon nimi­in ja jakaa muun omaisuuteni ennakkoper­in­tönä lap­sil­leni, miljoona euroa riit­täisi hyvin. Toden­näköisyy­del­lä 499´999/500´000 voit­taisin ainakin puoli miljoon­aa ja toden­näköisyy­del­lä 1/2´000´0000 häviäisin niin paljon, ettei sum­mal­la olisi merk­i­tys­tä, kos­ka en pysty­isi maksamaan.
  Yhdys­val­lois­sa, jos­sa on mah­dol­lisu­us henkilöko­htaiseen konkurssi­in, voisi suos­tua jopa 100´000 eurolla.

 72. ‘Bri­tan­ni­as­sa mel­lakoidaan, kos­ka siel­lä poli­isi ei saa tehdä mitään.’ (Sylt­ty)
  Ihan tot­ta? Min­ul­la on päin­vas­toin kuva, että sikäläi­nen poli­isi on jok­seenkin immuu­ni seu­rauk­sille, kun­han paikalla ei ole kameroi­ta ja uhri ei ole kukaan tärkeä.

 73. Osmo, nyt sä tarkastelit tota pelin­tar­joa­jan näkökul­mas­ta, kun alku­perä­nen kysymys kos­ki pelaa­jan näkökul­maa. Mut voihan tota noinkin päin kelailla.

 74. Vielä toinen pieni matematiikkanipotus:

  Pelin odotusar­vo on nol­la … Sit­ten annetaan n:n kas­vaa kohden ääretön­tä ja odotusar­vo pysyy koko ajan nollana.

  Odotusar­von raja-arvo n:n kas­vaes­sa kohti ääretön­tä on kyl­lä nol­la, mut­ta silti rajoit­ta­mat­toman pituisen pelin odotusar­vo on 1. Juuri tämä on se mar­tin­gaal­is­trate­gian paradoksi.

 75. “Odotusar­von raja-arvo n:n kas­vaes­sa kohti ääretön­tä on kyl­lä nol­la, mut­ta silti rajoit­ta­mat­toman pituisen pelin odotusar­vo on 1. Juuri tämä on se mar­tin­gaal­is­trate­gian paradoksi.”

  Miten täl­läisen pelin odotusar­vo voidaan edes määrit­tää muu­ta kuin raja-arvona?
  Mar­tin­gaal­is­trate­gia­harha perus­tuu siihen, että vaik­ka voiton toden­näköisyys kas­vaa kohti ykköstä, niin kas­vaa myös panok­set. Täl­löin vaik­ka sen
  voiton saisikin niin on menet­tänyt jo saman ver­ran rahaa. Tämä johtuu siitä, että jos alku­panos on 1 euro, niin n pituisen pelin panos­tuk­set menevät seu­raavasti: 1 + 2 + 2^2 + 2^3+…+2^n. Rahaa siis jää käteen 2^n euroa, mut­ta 2^n‑1 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3+…+2^n, joten pelaa­jalle jää pelkkä alku­panos. Mar­tin­gaali on siis reilu peli.

 76. Siis 2^n‑1 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3+…+2^(n‑1),
  ei 2^n‑1 = 1 + 2 + 2^2 + 2^3+…+2^n.

 77. Minus­ta on ihan ok antaa vähän lait­tomas­tikin pamp­pua, kun tulos­sa on mel­lak­ka.

  Lain rikkomi­nen on lain rikkomista, jos sitä tekee poli­isi viran­toim­i­tuk­ses­sa, sen pitäisi olla erit­täin raskaut­ta­va, ei mis­sään nimessä lieven­tävä asianhaara. 

  Tämä on täysin erilli­nen kysymys siitä, mis­sä olois­sa poli­isille pitäisi olla lail­lista antaa pamp­pua. Jos sovi­taan, että yli 20 hen­gen porukkaa saa pam­put­taa, jos ilmoituk­set ei ole hoidet­tu, niin se on ihan OK, mut­ta se pitää lait­taa lakiin.

 78. Tuol­laises­sa yhden kiin­teän mak­sun pelis­sä ei ole mitään järkeä, kos­ka voiton odotusar­vo on todel­lä ääretön.

  Itse asi­as­sa tämä jut­tu on han­kalampi. Odotusar­vo las­ke­taan ääret­tömästä sar­jas­ta, mut­ta tämä nimeno­mainen sar­ja hajau­tuu. Odotusar­vo ei siis ole ääretön, sil­lä sitä ei edes ole ole­mas­sa. Juuri tämän vuok­si tuo­ta peliä kut­su­taan “paradok­sik­si”. Käytän­nön tietokones­im­u­laa­tiois­sa vaikut­taisi, että järkevä hin­ta pelikier­rokselle on viidestä kuu­teen euroa.

 79. OS“Odotusarvon voi laskea vaikka­pa niin, että määrit­tää pelin lop­pumaan n heiton jäl­keen, jol­loin todennäköisyydellä
  p=2^-n häviää 2^(n‑1) euroa ja todennäköisyydellä
  1‑p voit­taa euron.”

  Ei voi. Peli lop­puu vas­ta voit­toon. Kyl­lä pelaa­ja jää tuon 1 euron voitolle, jos peliä jatke­taan kunnes voit­to tulee. Mut­ta ei ole mitään takei­ta että se voit­to joskus tulee.

 80. Siis, eikös ennenkin Suomes­sa ole kään­net­ty “kan­sain­välisiä matem­ati­ikan” käsit­teitä väärin Suomen kielelle ihan omine mei­dän kieli­toimis­ton tahol­ta läh­tien. Olikos jos cosine tai coco­sine aikoinaan?

  Ja kun takaisin­päin pon­nis­te­taan kohti kan­saivälistä käsitet­tä, ollaankin jo käsit­teinemme reilusti met­tän puolel­la. Ja met­tän toinen puoli on pyörä­tien puoli. Näin hauskasti ajateltuna.

 81. Kyl­lä tuolle sar­jalle voidaan määrit­tää raja-arvo ääret­tömäk­si, kos­ka raja-arvo on kuitenkin ole­mas­sa vaik­ka se on ääretön. Toden­näköisyys­teo­ri­as­sa käytetään laa­jen­net­tua reaaliluku­joukkoa ja yleisem­pää sup­pen­e­misen käsitet­tä kuin alkeisanalyysissä.
  Ongel­ma on ehkä se, että odotusar­vo ei yleisen määritelmän (joka kat­taa myös jatku­vat tapauk­set) mukaan voi olla ääretön, kos­ka odotusar­vo on peri­aat­tes­sa inte­graali eikä se voi olla ääretön.
  Luon­te­val­ta tun­tuu silti ajatel­la tuo odotusar­vo dis­creetis­sä tapauk­ses­sa äärettömäksi.

 82. Odotusar­vo tai se, joka vas­ta on ympyränä määrit­telemässä jotain on geometris­es­ti ääretön (pii). Sil­loin ongel­maa kat­so­taan reunoista tai kat­e­go­ri­an ontol­o­gis­es­ta sisäl­löstä kun vas­taavasti paradok­saalis­es­ti poruk­ka, joka näkee ontolo­gian sisältä tai sen luok­ista eikä sen olioista ja sil­loin sama ympyrä on säde, joka alkaa origos­ta. Sama kuvio, kak­si eri laskentatapaa.
  ks. http://ontogenesis.knowledgeblog.org/1080

 83. Jos ruletis­sa lait­taa panok­sen virheälle, niin häviää melko var­masti. Jos pelaa jenkeis­sä, mis­sä on kak­si vihreää eli 0 ja 00, niin tulos on melko tarkkaan myös häviäminen. 

  Henkilöko­htainen konkurssi, jota jotkut halu­aisi­at USA:n malli­in, on aika kova kuuri. Sen mukana häviää esimerkik­si ns. Cred­it Score, mikä on ehdo­ton edel­ly­tys elämiselle jotenkin säädyl­lis­es­ti. CS vaikut­taa kaik­keen, velan korkoon, vaku­u­tus­mak­sui­hin, luot­toko­rtin saamiseen, jopa sähkö­sopimuk­seen. Konkurssin jäl­keen CS pitää rak­en­taa uud­estaan alus­ta ja se voi viedä vuosia. Kiristyneen talouden takia cred­itscoret­tomille on kehitet­ty uusia palvelu­ja, mm. pre­paid-mak­suko­r­tit ja bad cred­it ‑luot­toko­r­tit, joiden korko on sit­ten mitä se on. Hienoa jenkeis­sä on että mak­su­vaikeuk­sis­sa pank­ki tai luot­to­laitos saa kiin­teistön ja vel­ka pyy­hitään pois. Suomes­sa­han menet­tää talon­sa tai asun­ton­sa ja joutuu vielä mak­samaan velan korkoi­neen olemattomasta.

 84. Kun tuo toden­näköisyys­matem­ati­ik­ka herät­ti häm­men­nys­tä, niin kävin joutes­sani kir­joit­ta­mas­sa wikipedi­aan miten mar­tin­gaal­is­trate­gian odotusar­vo lasketaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.