Tiedonvälityksen pirstoutuminen johtaa arvojen eriytymiseen

Olen jotenkin joutunut Yhdys­val­tain Teekut­suli­ik­keen pos­ti­tus­listalle. Viestit tun­tu­i­v­at par­o­di­al­ta eikä niille voin­ut kuin nau­raa. Hymy kuitenkin hyy­tyi, kun näki, mitä tämä lähin­nä kiihkomielis­ten type­r­ys­ten touhul­ta vaikut­tanut liike­hd­in­tä on saanut aikaan Yhdys­val­tain kon­gres­sis­sa. Hei­dän ide­ol­o­gisen hurmok­sen värit­tämä halun­sa supis­taa julk­ista kulu­tus­ta suh­dan­neke­hi­tyk­sen kannal­ta pahim­paan mah­dol­liseen aikaan saat­taa suis­taa län­tisen maail­man itse aiheutet­tuun lamaan. Mitä amerikkalaisille on tapahtumassa?

Min­ul­ta kysyt­ti­in, mihin suun­taan ole­tan euroop­palaisen arvo­maail­man kehit­tyvät. Ensin sanoin, että en todel­la tiedä. Vähän mietit­tyäni vas­tasin, että se pirstoutuu. 
Joskus kauan sit­ten suo­ma­laiset kat­soi­vat samo­ja tele­vi­sio-ohjelmia, kuun­te­liv­at ja kat­se­li­v­at samo­ja uutisia ja luki­vat Hesaria. Arvot ja maail­manku­vat oli­vat yhtenäiset. 

Nyt jokainen voi vali­ta omat tiedon­saan­nin kana­vansa tai vält­tyä niiltä kokon­aan. Maail­manku­vat alka­vat eriy­tyä, kun kukin on tekemi­sis­sä vain hen­gen­heimo­lais­ten­sa kanssa.

Netis­sä mitä pien­im­mät har­ras­ta­jaryh­mät löytävät seu­raa ympäri maail­man. Tämä on rikkaus, kun on kyse vaikka­pa kyn­sien koru­maalauk­ses­ta, mut­ta ide­ol­o­giset pienseu­raiset voivat olla pait­si rasit­tavia, myös riski. 

Kun aiv­ot ovat kali­broituneet oman porukan mukaisik­si, viha­puhep­al­sto­jen luk­i­jat ja kir­joit­ta­jat eivät tun­nu enää lainkaan ymmärtävän, miten ala-arvoisil­ta hei­dän tek­stin­sä ulkop­uolisen silmis­sä näyttävät.

Kym­me­nien miljoonien amerikkalais­ten hurah­t­a­mi­nen yksisilmäis­ten kiihkomielis­ten kelkkaan selit­tyy uutisväl­i­tyk­sen lohkoon­tu­misel­la ide­ol­o­gis­es­ti värit­tyneisi­in kanavi­in. Näin käy, jos maail­manku­va on peräisin FOX-uutiskanaval­ta. Tuon kana­van uutiset ovat yksipuolisu­udessaan ja kiihkomielisyy­dessään Pohjois-Kore­an uutis­ten tasoa. 

109 vastausta artikkeliin “Tiedonvälityksen pirstoutuminen johtaa arvojen eriytymiseen”

 1. Kaik­ki me ollaan jotain mar­gin­aalia. Olen­nainen net­tiefek­ti on se pitkä hän­tä, yleen­sä esimerkkinä annetaan että 40% Ama­zonin myymistä kir­joista on sel­l­aisia joi­ta ei saa juuri mis­tään kir­jakau­pas­ta, ja net­tikau­pan myötä van­hoista pien­le­vikki­sistä kir­joista on otet­tu uus­in­ta­pain­ok­sia. Eli point­ti­na siis että nor­maalin kir­jakau­pan rajalli­nen hyl­ly­metrimäärää tuot­taa homogeenisem­man luk­i­jakun­nan, http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tail

  Poli­it­tis­es­ti ja tiedonväl­i­tyk­sessä minus­ta on kyse samas­ta asi­as­ta. Ja iro­nis­in­ta on tietenkin mar­gin­aa­li­nen yht­enäiskult­tuuri­in haikail­e­va joukko.

  Varsinkin sen jenkkioikeis­ton ham­pais­sa, joskus toki vasem­mis­tonkin, on ollut eril­laiset asiantun­ti­jat. Kun niil­lä on sel­l­ainen ärsyt­tävä tapa vedo­ta tosi­a­sioi­hin, ja niitä ei voi valita.

 2. Jopa oli viisas ja oival­ta­va kir­joi­tus. Eihän ilmiöi­den syi­den ymmärtämi­nen ilmiöitä muuk­si muu­ta, mut­ta minus­ta tun­tuu hyvältä oival­taa syitä.

 3. Heti perään on ennustet­ta­va: osa kom­men­toi­jista hihkuu, että sanan- ja tiedonva­paus on juuri tuo­ta pirstou­tu­mista ja tiedonväl­i­tyk­sen olem­i­nen yhden etabloidun ja kanon­isoidun kana­van varas­sa on tiedon pimit­tämistä ja rajoit­tamista. Näinkin asian voi nähdä, ja näinkin se on. Ehkä mei­dän on mak­set­ta­va tiedon rajoit­ta­mat­to­muud­es­ta se hin­ta, jos­ta Osmo kirjoittaa.

 4. Sama ongel­ma kos­kee siel­lä rapakon takana lib­er­aale­ja. Heille val­tio on kaikki­val­tias. Hekin seu­raa­vat omia poli­it­tis­es­ti värit­tyneitä medioitaan.

  Poli­it­ti­nen hajaan­nus voi olla yksilön­va­paut­ta ja heikkoa val­tio­ta kan­nat­tavalle indi­vid­u­al­is­tille erit­täin hyvä asia: kun pres­i­dent­ti, kon­gres­si ja senaat­ti ovat kaik­ki eri taho­jen hal­lus­sa niin ainakaan verot eivät nouse eikä julki­nen kulu­tus kas­va velalla.

  Suomen kaltaisen suh­teel­lisen vaal­i­jär­jestelmän aikaansaa­ma hajaan­nus voidaan estää West­min­ster tyyp­pisel­lä jär­jestelmäl­lä eli jokaises­sa vaalipi­iris­sä vain yksi eniten ääniä saanut menee läpi. Sil­loin par­la­mentin voima­suh­teet voivat muut­tua rajusti. Lisäk­si jos pois­te­taan oppo­si­tion vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet komiteatyössä yms, niin vaaleis­sa voiton saanut ryh­mit­tymä voi sit­ten ajaa äänestäjien­sä etua tehokkaammin.

  Kollek­ti­ivisen toimin­nan ja taloudel­lisen suun­nit­telun ongel­ma on nimeno­maan se miten kansalais­ten pref­er­enssit kään­netään toim­intapoli­ti­ikak­si. Tämä voi olla hyvin riip­pu­vainen käytän­nössä siitä mekanis­mista miten edus­ta­jat val­i­taan ja mikä on esim. virkamieskun­nan rooli.

 5. Näin­hän se on.
  Amerikkalaiset eivät saa kun­nol­lista tietoa mis­tään — eikä suurin osa halu­akaan. God bless Amer­i­ca — se riittää.

 6. Kai­hoatko sel­l­aista yksisilmäisyyt­tä, mikä aikoinaan val­lit­si Neu­vos­toli­itossa. Siel­lä ei ollut julk­isu­udessa paljoa poikkeav­ia mielip­iteitä. Pirstaleisu­ud­es­ta en tiedä?

  Todel­lisu­us saat­toi kuitenkin olla toista kuin viralli­nen litur­gia. Liekö ollut syynä val­tion hajoamiseen? Tämä esimerkik­si siitä, ettei tiedoituk­sen yksikanavaisu­us vält­tämät­tä aiheuta pirstaleis­tu­misen ongel­maa. Itse etsisin syytä enem­män nyky­ih­mis­ten koulu­tuk­ses­ta. Kan­nuste­taan itsenäiseen ajat­telu­un ja omi­in mielip­iteisi­in. Vaikeaa on kieltää näitäkään tavoitteita.

 7. Teekut­suli­ike jak­saa kyl­lä ihme­tyt­tää — ja Venäjän Putin-Nashi ‑liike ja Ital­ias­sa Berlus­co­nia äänestävät. 

  Voiks ne toisaan ajatel­la ja toimia noin — ja voiks se kansa tosi­aan olla nois­sa mais­sa niin kusetettavaa?

  Ja sit­ten tietysti tulee mieleen, että mis­tä se kaik­ki viisaus on min­ulle siunaantunut?

  Touko Met­ti­nen

 8. “Kun aiv­ot ovat kali­broituneet oman porukan mukaisik­si, viha­puhep­al­sto­jen luk­i­jat ja kir­joit­ta­jat eivät tun­nu enää lainkaan ymmärtävän, miten ala-arvoisil­ta hei­dän tek­stin­sä ulkop­uolisen­silmis­sä näyttävät.
  Kym­me­nien miljoonien amerikkalais­ten hurah­t­a­mi­nen yksisilmäis­ten kiihkomielis­ten kelkkaan selit­tyy uutisväl­i­tyk­sen lohkoon­tu­misel­la ide­ol­o­gis­es­ti värit­tyneisi­in kanaviin.”

  🙂

 9. Asi­aan liit­tyen: En oikein käsitä mik­si esim. Hesari kieltäy­tyi Apusen ehdot­ta­mas­ta toimit­ta­jien arvo­maail­man kar­toituk­ses­ta. Mitä pahaa olisi kyseis­es­tä läpinäkyvyy­destä? Saataisi­in vih­doinkin lop­pumaan se “etelän media” ‑puhe, kun ihmisil­lä olisi käsi­tys kir­joit­ta­jan arvo­maail­mas­ta (joka taku­ul­la kir­joituk­seen vaikut­taa). Eikä sil­loin pää­sisi tääl­läkin syn­tymään Mur­dochin medi­aim­peri­u­min kaltaisia pro­pa­gan­dakoneis­to­ja (johon kai tuo Foxkin kuu­luu) — ainakaan niin hel­posti. Se olisi avoimmuutta.

  Var­maan ihan tyh­mää ihme­tel­lä mik­sei asi­as­ta enem­pää puhuta, mut­ta ei vaan mah­da mitään.

 10. Yleis­ra­di­ol­la on tehtävä repiä rik­ki näitä talouselämän ja green­pea­cen tiedot­tei­ta, eikä vain kri­ti­ikit­tömästi uuti­soi­da niitä tote­na. Pitää palkata hal­la-aho­laisia ja kom­mu­nis­te­ja ja linko­lalaisia ja her­rav­i­haisia per­su­ja tekemään enem­män MOT-ohjelmia.

 11. Usko­ma­ton­ta­han se on, että Tee-kut­suli­ike saa niinkin paljon kan­nat­ta­jia läpen­sä huonol­la ja aikansa eläneel­lä pro­pa­gan­dal­la. Tyh­myys elää pienis­sä purois­sa ja kas­vaa vuo­laik­si vir­roik­si. Toden­näköis­es­ti taustal­la on hyvinkin nokke­lia kavere­i­ta, jot­ka var­masti hyötyvät.

  Olen myös odot­tanut tuleeko näille teen­l­itk­i­jöille mitään ran­gais­tuk­sia tv:ssa esite­ty­ista tap­pouhkauk­sista niin USA:ssa kuin Kanadas­sakin. Eipä näy tule­van, ei kyl­lä oikeu­denkäyn­te­jäkään. Ilmeis­es­ti val­tameren toisel­la puolel­la medi­as­sa saa nykyään levit­tää sel­l­aisi­akin viha­puhei­ta, jos­sa kehote­taan tap­pa­maan Assange tai joku muu “viholli­nen”.

  Pohjois-Kore­an tv on Fox­ia luotet­tavampi, kos­ka sieltä tulee lähin­nä sotilasparaatimusiikkia.

 12. “Hei­dän ide­ol­o­gisen hurmok­sen värit­tämä halun­sa supis­taa julk­ista kulu­tus­ta suh­dan­neke­hi­tyk­sen kannal­ta pahim­paan mah­dol­liseen aikaan saat­taa suis­taa län­tisen maail­man itse aiheutet­tuun lamaan.”

  Onko tämä vit­si, jota minä en ymmär­rä? Saisiko hiukan perusteluja?

 13. Hyvä Osmo, min­ul­la on Sin­ulle suo­ra kysymys. Kuin­ka paljon olet lukenut Scrip­taa ja Hom­maa? Oletko tosi­aan sitä mieltä, että Hom­ma on pelkkää vihapuhetta? 

  Mielestäni 98% Hom­ma-foo­ru­min kir­joituk­sista on enem­män taik­ka vähem­män asi­aa. Joskus tapah­tuu asian vier­estä puhu­mista ja ylilyön­te­jä, mut­ta niin tapah­tuu var­masti jokaisel­la foo­ru­mil­la, jol­la on tuhan­sia kir­joit­telijoi­ta. Sarkas­mi ja tiet­ty sisäpi­ir­i­hu­umori voi säikäyt­tää sat­un­naisen tatkkail­i­ja. Tilas­toti­eteil­i­jänä ja objek­ti­ivisen tiedonväl­i­tyk­sen puo­lus­ta­jana et voi lytätä täysin hom­malais­ten ana­lyyt­tistä otet­ta maahanmuuttoasioihin.

  Täl­lä het­kel­lä Hom­ma-foo­ru­mi­in on kir­joitet­tu 744 757 viestiä ja kir­joit­ta­jia on 6727. Kyse on siis vaikut­tavas­ta kanavas­ta. Suuri osa kir­joit­ta­jista on yliopis­tok­oulutet­tu­ja: tohtor­e­i­ta, matemaatikko­ja, lääkäre­itä, atk-osaa­jia jne. Ylivoimainen enem­mistö kir­joit­ta­jista on miehiä. Pal­stoil­la kir­joit­telee punav­ihreän elämänkat­so­muk­sen omaavia mil­tei jokaises­sa viestiketjussa.

  Rasis­tit ovat profi­ilil­taan täysin eri­laista porukkaa: vähän koulutet­tu­ja, syr­jäy­tyneitä ja rikol­lis­taus­tan omaavia. On loukkaavaa rin­nas­taa hom­malaiset tun­nevam­maisi­in eri­laisu­u­den vihaajiin.

  Tiedonväl­i­tyk­sen pirstaloi­tu­mi­nen mah­dol­lis­taa aivan uuden­laisen demokra­t­ian. Per­in­teiset medi­at luo­vat tiedonväl­i­tyk­sen yht­enäiskult­tuurin; on vain yksi totu­us, kuten Neu­vos­toli­itossa kon­sanaan. Fik­su ja valveu­tunut ihmi­nen seu­raa usei­ta toi­sis­taan riip­pumat­to­mia medioi­ta yhtä aikaa!

 14. Teekut­suli­ike on tain­nut taan­tua kaikkein luiskaot­saisimpi­en kon­ser­vati­ivien tem­mellysken­täk­si — jos se nyt mitään muu­ta ikinä olikaan.

  Kuitenkin kysymys julkisen kulu­tuk­sen supis­tamis­es­ta ansait­sisi ehkä laa­jem­paa tarkastelua. Sinän­sä on aivan perustel­tua sanoa, että nyt on väärä aika supis­tuk­sille — mut­ta ovatko supis­tuk­set mil­loinkaan muul­loin käytän­nössä mah­dol­lisia? Suurin osa län­si­maista elää kroonis­es­ti yli varo­jen­sa ja nousukaudet merk­it­sevät yleen­sä vain tuh­lauk­sen pahen­e­mista. Onko kyse jostain edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian val­u­vi­as­ta ja/tai äänestäjien lyhyt­näköis­es­tä ahneudesta?

  Moni poli­itikko van­noo tänäpäivänä Key­nesin nimeen, mut­ta ei se vain toi­mi niin, että vain laskukausien ja laman aikaan on key­nes­läi­nen ja muuten kuin joku joulupuk­ki, joka täyt­tää kaikkien toiveet parem­mista etuuk­sista, omas­ta asun­nos­ta, kiveen­haka­tus­ta aikaises­ta eläkeiästä jne.

  Vaik­ka val­tion roolin merkit­tävästä supis­tamis­es­ta voi toki olla mon­taa mieltä, niin sitä ei kuitenkaan voine kiistää, että mitä vähem­män rahaa ja val­taa poli­itikoil­la ja val­tiokoneis­tol­la on, sitä vähem­män ne pystyvät sotke­maan talouden toim­intaa ja yksit­täis­ten ihmis­ten elämää.

 15. Pirstou­tu­mi­nen on alka­nut jo kauan sit­ten. Ennen kaik­ki pelkä­sivät yhtä Jumalaa ja tuomiopäivää, nykyään on onnek­si ole­mas­sa muitakin vai­h­toe­hto­ja. Aina sil­loin kun on ollut pelkästään voima ja vas­tavoima, niin ruumi­il­ta ei ole väl­tyt­ty, kuten eri­laiset uskon- ja kylmät sodat meitä muis­tut­ta­vat. Arvo­jen pirstaloi­tu­mi­nen ei siis vält­tämät­tä ole huono asia.

  Nykyi­nen tiedonväl­i­tys mah­dol­lis­taa yhä eri­lais­ten maail­manku­vien ja arvo­jen esille tuon­nin aikaisem­paa helpom­min. En suo­ral­ta käsin pitäisi tätä syypäänä arvo­jen pirstaloi­tu­miselle, ehkä se voi jos­sain määrin vahvis­taa pros­es­sia, mut­ta se ei ole alku­peräi­nen syy. 

  En tiedä mikä on alku­peräi­nen syy arvo­jen monipuolistumiselle.

  Sen tiedän tai ainakin luulen tietäväni, että mitä vähem­män on arvo­ja, sitä vähem­män ihmiset koke­vat eksis­ten­ti­aal­ista ahdis­tus­ta. On paljon helpom­paa tehdä kau­pas­sa ostopäätös leivän suh­teen, jos hyl­lyl­lä on tar­jol­la pelkästään ruisleipää. Mut­ta jos hyl­lyt notku­vat ties mis­tä ital­ialai­sista cia­bat­ta-leivistä, on val­in­tati­lanne huo­mat­tavasti vaikeampi.

  En kuitenkaan halua pala­ta ruisleipä-aikaan, vaik­ka se ehkä vähen­täisikin eksis­ten­ti­aal­ista ahdis­tus­ta. Sen sijaan kaiken­lainen muu ahdis­tus taas lisään­ty­isi mikä ei olisi ollenkaan hyvä juttu.

  Ehkä nyt olisi aika siir­tyä pohti­maan rak­en­teel­lisia arvo­ja sisäl­löl­lis­ten arvo­jen sijaan. Tarkoi­tan täl­lä sitä, että mei­dän pitäisi enem­män miet­tiä mil­lä ratkaisuil­la saamme luo­tua yhteiset pelisään­nöt moni­ar­voiselle yhteiskun­nalle. Mei­dän tulisi sopia se logi­ik­ka, mil­lä eri arvot pan­naan järjestykseen. 

  Muus­sa tapauk­ses­sa vaarana on häl­lävälis­min ja kiihkomielisyy­den lisään­tymi­nen. Edel­liseen tur­vau­tu­vat ne, jot­ka eivät jaksa/kykene tekemään arvo­val­in­to­ja, esimerkkinä Big Broth­er ‑sukupol­ven toiv­ot, jot­ka ovat keskit­tyneet lähin­nä tässä-ja-nyt-hedo­nis­mi­in. Viimek­si mainit­tua edus­ta­vat Breivikin kaltaiset tapauk­set, jot­ka janoa­vat vah­vaa ide­ol­o­gista maail­manku­vaa, joka antaa tarkoituk­sen ja merk­i­tyk­sen hei­dän elämälleen. Lie­nee kaiketi selvää, että kumpaakaan emme tarvitse yhtään lisää.

 16. Oikea huomio: maail­ma pirstoutuuu.

  Mut­ta halu­aako joku sit­ten takaisin sen “yhden totu­u­den” maail­man jos­sa hesari ja yhdek­sän uutiset ovat val­takana­vat. Enpä usko… 

  Lehde­thän ovat yleis­es­tikin pelän­neet netin val­taa, ja varsinkin val­tale­htien ase­man kapen­e­mista. Ongel­ma onkin se, että mitä sit­ten tehdä asialle. Jos netis­sä ja blo­geis­sa on paljon parem­paa ana­lyysiä ja kom­menteis­sa keskustelua kuin lehdis­sä, niin tot­ta moos­es sit­ten poruk­ka viet­tää siel­lä enem­män aikaansa.

  Vielä suurem­pi ongel­ma lehdille lie­nee vielä main­os­ten ja vaik­ka työ­paikkail­moi­tusten siir­tymi­nen net­ti­in. Siinä jää paljon rahaa saamatta.

 17. Mikään elvy­tys ei auta sil­lä kyse on rak­en­teel­li­sista ongelmista. Yksi­tyiset taloude­tkin ovat eläneet yli varo­jen vuosikym­meniä eikä finanssikri­isiä edeltävään kulu­tuskäyt­täy­tymiseen ole enää paluuta.
  Miten on Suomes­sa? Jos ei halu­ta kuris­taa talout­ta, sil­loin myöskään _veroja_ ei pitäisi nos­taa. Eletään vain velaksi.

 18. … ja toisia päin, arvo­jen eri­lais­tu­mi­nen johtaa tiedonväl­i­tyk­sen pirstoutumiseen.

 19. Tea Par­tyn seu­raa­va “ison vihan” kohde on, usko­ma­ton­ta kyl­lä, luon­non­suo­jelu. Voitos­ta voit­toon kul­kee tuo liike nyt USA:ssa.

  YLE: “Ympäristövi­ras­to EPA on hei­dän silmis­sään syypää niin korkeisi­in ener­gian hin­toi­hin, suureen säädösvi­idakkoon, val­tion varo­jen tuh­lauk­seen kuin työttömyyteenkin.

  Ida­ho­lainen kon­gressiedus­ta­ja Mike Simp­son on tehnyt lakialoit­teen, joka veisi suuren osan EPA:n päätös­val­las­ta ja leikkaisi 18 pros­ent­tia sen varoista.”

  http://yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/2011/08/usan_republikaanit_ajavat_alas_ymparistonsuojelua_2771854.html

  Lisää täältä…
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/aug/03/epa-republicans-tea-party

 20. Mis­tä joku on vetänyt johtopäätök­sen, että hala­jaisin takaisin val­tion uutismo­nop­o­li­in (YLE)? Emme elä maail­mas­sa, jos­sa asioil­la on vain hyviä tai vain huono­ja puo­lia. Jos tiedonväl­i­tyk­sen pirstou­tu­mis­es­ta löytää mon­en hyvän asian ohel­la yhden huonon, se ei tarkoi­ta, että asia olisi läpeen­sä huono.
  Voi tietysti edis­tää rak­en­tei­ta, jois­sa kukaan ei voisi hel­posti eristäy­tyä vain yhden kajah­ta­neen tahon infor­moitavak­si vaan tietyn­lainen tiedon monipuolisu­us olisi pakol­lista tai sen piiri­in olisi ainakin help­po joutua. Tältä osin tilanne Suomes­sa on parem­pi kuin Yhdys­val­lois­sa. Maa on poli­it­tis­es­ti äärim­mäisen polar­isoitunut. Yksi seli­tys on se, että molem­mat osa­puo­let kuule­vat vain omia totuuksiaan.

  Olen taas viimeaikoina lukenut Hom­mafoo­ru­mia. Siel­lä on aivan asial­lista keskustelua osit­tain, mut­ta löyhkä on siihen­tot­tumat­toma­lle tyr­määvä. Kovin moni kir­joit­ta­ja piehtaroi solvaavien kieliku­vien heku­mas­sa. Löyhkään tot­tuu. Hom­mafoo­ru­mi­laiset eivät ilmeis­es­ti enää lainkaan havaitse kie­lenkäyt­tön­sä solvaavuutta.

 21. Ensim­mäi­nen kap­pale toimii täy­del­lis­es­ti vihreään liik­keeseen, kun pois­taa sanan “julk­ista” kulu­tuk­sen edestä.

 22. Tähän ilmiöön liit­tyy vielä se, mitä kuulin asiantun­ti­joiden joitakin päiviä sit­ten ker­to­van radios­sa: Luku­taidon kään­tymisen lasku­un Suomes­sakin. Tutk­i­ja, jon­ka nimeä en muista ker­toi, että joka seit­semän­nel­lä suo­ma­laisel­la on ongelmia luke­mansa ymmärtämisessä, mikä tarkoit­taa mm sitä, että täl­lainen ihmi­nen ei osaa erot­taa tosi­a­sioi­hin perus­tu­vaa tek­stiä ja tun­neperäistä vihakir­joi­tus­ta toi­sis­taan. Tämä ehkä osin selit­tää myös mm face­bookissa val­tavasti rön­sy­ilevät viha­puheet ja myös sen ihmette­lyn, jota mon­et kir­joit­ta­jat esit­tävät: “Mik­si viha­puhei­ta ei saisi pitää? Nehän ovat vain mielipiteitä.”
  Sanoit aivan oikei kir­joituk­ses­sasi: “Kun aiv­ot ovat kali­broituneet oman porukan mukaisik­si, viha­puhep­al­sto­jen luk­i­jat ja kir­joit­ta­jat eivät tun­nu enää lainkaan ymmärtävän, miten ala-arvoisil­ta hei­dän tek­stin­sä ulkop­uolisen­silmis­sä näyttävät.”
  Van­hana 60-luku­laise­na min­ua myös ärsyt­tää se, mitä kaikkea ölähte­lyä nykyään halu­taan nimit­tää keskusteluk­si. Keskustelulle­han tulisi olla omi­naista, että keskusteli­jat tun­te­vat aiheen, jos­ta keskustel­e­vat ja että keskustelun myötä syn­ty­isi mah­dol­lis­es­ti uusia näkökul­mia ja visioi­ta tule­vaisu­u­teen eikä vain kaipu­u­ta van­ho­jen ennakkolu­u­lois­t­en jär­jestelmien henkiinherättämiseen.

 23. Tarkasti ottaen YLE:n uuti­sista vain pieni osa on uutisia sanan varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä. Suuri osa tyhjän­päiväistä repor­taa­sia ja ohjel­ma-ajan täytet­tä, Helsin­skiä, val­lan­pitäjien nuolemista…

  En kovinkaan korkeaa arvosanaa antaisi YLE:n uutisille. Kun YLE:n rahoi­tus­ta mietitään, kat­sot­taisi­in, miten val­ta­va, ylim­i­toitet­tu organ­isaa­tio YLE:n uutiset on. 

  Mitoit­ta­mal­la uutis­toim­inta oikein saadaan huo­mat­ta­vat säästöt YLE kus­tan­nuk­si­in, ja samal­la uutis­ten taso ja laatu var­masti nousee nykyisestä.

  Lisäk­si poli­it­tiset vahtikoirat heinoset ja rich­ter­it ovat Njeu­vos­tora­dion ajoil­ta ja ne pitäisi siiv­ota pois — ei niitä enää Neu­vos­toli­itossakaan ole.

 24. Niin — sel­l­ainen muuten kävi tässä jonkun muun keskustelun yhtey­dessä mielessä, että kun puhutaan “poli­itikko­jen vier­aan­tu­mis­es­ta kansas­ta”, niin eikö ennem­min kyse ole siitä, että kansa on vier­aan­tunut poli­itikoista eivätkä jälkim­mäiset ole kyen­neet reagoimaan muutokseen?

  Kansalais­ten “vier­aan­tu­miseen” on var­masti syynä juuri tämä Osmon esin­nos­ta­ma tiedonväl­i­tyk­sen pirstou­tu­mi­nen. Ilmeis­es­ti poli­it­ti­nen toim­inta on vielä jäänyt monil­ta osin van­han yhden-kah­den totu­u­den maail­maan ja mon­et puolueet lienevät juuri tämän vuok­si hukas­sa kun vasen­ta ei enää ero­ta oikeas­ta ja oman puolueen kan­nat­ta­jatkin jakau­tu­vat luke­mat­tomi­in kuppikuntiin.

  Täl­laises­sa tilanteessa uudet tuulet hais­tanut puolue on vahvoil­la — ja tässä mielessä Per­sut ovat onnis­tuneet (ehkä vähän vahin­gos­sa) mm. Hom­ma-foru­min ansios­ta. Ehkä per­in­teis­tenkin puoluei­den olisi syytä miet­tiä toim­intat­a­pansa uusik­si sen sijaan, että vaa­dit­taisi­in lisää net­tisen­su­uria ja jatke­taisi­in ylim­ielistä, van­han mallin mukaista käytöstä niin kuin mikään ei olisi muuttunut.

  Tietysti voihan se olla täysin mah­do­ton­ta per­in­teiseen puolue­toim­intaan tot­tuneelle, kun asi­at eivät enää vält­tämät­tä toimisi pienen porukan pillin mukaan puolue­toimis­tos­ta käsin kuu­li­aisia kaadere­i­ta käskyttämällä.

 25. Ensim­mäi­nen kap­pale toimii täy­del­lis­es­ti vihreään liik­keeseen, kun pois­taa sanan “julk­ista” kulu­tuk­sen edestä.

  Semant­tis­es­ti nokke­laa, mut­ta syyte on väärä. Vas­ta-argu­ment­ti on sen ver­ran mon­imutkainen, että se vaatisi oikeas­t­aan oman aloituk­sen. Voi vak­ka syn­tyä. Noin aluk­si. Lep­pois­t­a­mi­nen ei joh­da lamaan, kos­ka asianomainen vähen­tää myös työn tar­jon­taa, eikä vain kulu­tus­ta. Jos joku kuolee auto-onnet­to­muud­er­ssa ja lopet­taa sekä kulut­tamisen että tuot­tamisen, ei sekään joh­da lamaan. Tämä osa asi­as­ta on help­poa, mut­ta julkisen talouden tas­apain­ot­ta­mi­nen ei ole.

 26. Tämä on näkökul­ma, jota olen ajatel­lut jo pidem­pään ja eri­tyis­es­ti Nor­jan ter­rori-iskun jälkeisen keskustelun seu­rauk­se­na. En ole saanut ajatuk­siani kur­sit­tua lop­pu­un asti, mut­ta olen alka­nut pitää yhteiskun­nan polar­isoi­tu­mista yht­enä suurim­mista tule­vaisu­u­den uhkakuvista.

  Minus­ta tun­tuu, että tämä polar­isoi­tu­mi­nen on jatku­vasti kiihtynyt, ja pelot­tavin­ta on, että se tapah­tuu useil­la eri tasoil­la samanaikaises­ti. Ei riitä, että tulo­erot kas­va­vat, vaan sen lisäk­si eri sosioekonomiset ryh­mät ovat entistä vähem­män tois­t­en­sa kanssa tekemi­sis­sä, puhutaan sit­ten työelämästä, asuin­paikas­ta tai har­ras­tuk­sista. Sama pätee mielip­iteisi­in. Tiedonväl­i­tyk­sen nopeu­umisen seu­rauk­se­na kaikil­la on mah­dol­lisu­us päästä käsik­si eri­laisi­in näke­myk­si­in, mut­ta todel­lisu­udessa vain saman­mieliset ovat alka­neet kom­mu­nikoimaan enem­män keskenään ja eri­laiset näke­myk­set ovat jääneet taustalle. Eikä vain taustalle, vaan ylipäätään se keskustelu, mitä eri­lais­ten näke­myk­sien välil­lä on, on luon­teeltaan vähem­män ja vähem­män aitoa keskustelua, ja enem­män ja enem­män niiden tois­t­en “väärien” mielip­itei­den haukku­mista. Ja tämä siis kos­kee kaikkia osa­puo­lia. Hom­mafoo­ru­mi­laiset pitävät min­un mielip­iteitäni täs­mälleen yhtä type­r­inä ja vaar­al­lisi­na kuin minä hei­dän. Ja todel­lisen dialo­gin syn­tymistä ei olisi edesaut­tanut pätkääkään se, että Nor­jan tapah­tu­mien jäl­keen olisin laukonut näp­päimistöltäni mitä todel­la ajat­te­len, joten päätin olla kommentoimatta. 

  Mut­ta tämä Osmon avaus on min­un nähdäk­seni tämä on juuri se keskustelu mitä yhteiskun­nas­sa todel­la pitäisi käy­dä. Maa­han­muut­to ja pakko­ruot­si eivät mil­lään mit­tar­il­la ole itsessään tämän yhteiskun­nan todel­lisia ongelmia, mut­ta näi­den aiheut­ta­ma polar­isaa­tio voi sitä olla, jollei sitä osa­ta varoa.

  Jonkun verkos­to­jen tutk­i­jan pitäisi kiireen vilkkaa selvit­tää, kuin­ka “pirstaloituneen” sosi­aalisen verkos­ton ihmisy­hteiskun­ta kestää ilman väki­val­taisia lev­ot­to­muuk­sia ja kuin­ka lähel­lä niitä lev­ot­to­muuk­sia nyt ollaan.

 27. Heh, itse en ainakaan vetänyt johtopäätök­siä Osmon mielipiteistä.

  Tavoit­tele­mani point­ti oli se, että nykyisessä pirstaloituneessa maail­mas­sa eniten huomio­ta saa se, joka osaa esit­tää asiansa oikein ja huomioi­da yleisön tarpeet eli vali­ta aiheensa.

  Vaa­timuk­sen kir­joit­ta­jille siis lisään­tyvät, kun kil­pailu yleisön huomios­ta kovenee.

 28. Puoluee­ton tarkkail­i­ja: “Kai­hoatko sel­l­aista yksisilmäisyyt­tä, mikä aikoinaan val­lit­si Neu­vos­toli­itossa. Siel­lä ei ollut julk­isu­udessa paljoa poikkeav­ia mielipiteitä.”

  Turha vetää Neu­vos­toli­it­toa tähän.
  Mielestäni USAn tiedonväl­i­tyk­sen ongel­ma on se, että tietoa ei väl­i­ty, vain mielipiteitä.
  Fox News on kyl­lä huip­pu — itsekin olen näh­nyt pätkän, jos­sa haas­tat­teli­ja vetää haas­tateltavaa tur­paan, kun tämä alkaa ker­toa koke­muk­si­aan, jot­ka eivät sovi ultra­kon­ser­vati­iviseen maailmankuvaan.
  Land of the free — my ass!

 29. Inter­net on jo mullis­tanut maail­man. Se on ylisosi­aa­li­nen paik­ka, jos­sa on tar­jol­la ryh­mä jokaiselle. Soin­in­vaaran kir­joi­tus on sitä samaa, mitä todet­ti­in saaren ja auvisen jäl­keen. Sil­loin keskustelun ytimessä oli spreekillers verkko­sivus­to, jos­sa ollaan nyt saatu nor­jalainen ykköspaikalle.

  Koti­mainen inter­net on siis­tiy­tynyt niistä ajoista. Ja paljon. Iltale­hden sivuil­la ei näy enää tap­pouhkauk­sia ja muutenkin kie­lenkäyt­tö on paran­tunut. Kuitenkin edelleen löy­dät yhteisön mon­een ongel­malliseen asi­aan. Mon­et yhteisöt ovat kut­sun, käyt­täjä­tun­nuk­sen ja salasanan takana. 

  Halu­aisin tode­ta täl­läis­es­tä arvo­jen eriy­tymis­es­tä sen, että siel­lä arka­di­an­mäel­lä eletään kollek­ti­ivises­sa harhas­sa sen suh­teen, mil­lainen vaiku­tus­val­ta teil­lä on suomen kansalaisen elämään. Ei se ole sen kummempaa.

 30. Osmo:

  Olen taas viimeaikoina lukenut Hom­mafoo­ru­mia. Siel­lä on aivan asial­lista keskustelua osit­tain, mut­ta löyhkä on siihen­tot­tumat­toma­lle tyr­määvä. Kovin moni kir­joit­ta­ja piehtaroi solvaavien kieliku­vien heku­mas­sa. Löyhkään tot­tuu. Hom­mafoo­ru­mi­laiset eivät ilmeis­es­ti enää lainkaan havaitse kie­lenkäyt­tön­sä solvaavuutta. 

  Saatko Hom­ma ry:ltä kon­sul­toin­tipalkkio­ta vai mik­si ihmeessä annat heille näin hyviä neuvoja?

  Nähdäk­seni nykyisen mamukri­it­tisen liik­keen sauma meni jo. Muu­ta­ma vuosi on jo vei­vat­tu näitä asioi­ta, eikä ole päästy eteen­päin rak­en­tavi­in, toteut­tamiskelpoisi­in poli­it­tisi­in ehdo­tuk­si­in. Suurin anti taitaa olla, että “rasisti” sanaa ei enää kukaan uskalla käyt­tää, ja poli­it­tis­es­ti tämä poruk­ka on sel­l­aises­sa yksinäisessä uhri­u­tuneessa ase­mas­sa ettei se oikein kykenisi yhteistyössä muiden kanssa viemäänkään mitään läpi. Nyt olisi järke­vien taho­jen, esimerkik­si vihrei­den, mah­dol­lista ottaa aloite maahanmuuttokeskustelussa.

 31. Luin tänään Neil Post­ma­nia, ja hänen ajatuk­si­aan voisi soveltaa tähän. 

  Uudet teknolo­giat muut­ta­vat aina maail­maa salakavalal­la ja vaikeasti ymmär­ret­täväl­lä taval­la, kos­ka mm. käsit­tei­den merk­i­tys muut­tuu. Kir­japain­o­tai­dos­ta tuli tieteen ään­i­torvi ja eräs mah­dol­lis­ta­ja, ja se mah­dol­listi myös kir­joitet­tuun sanaan nojaa­van luter­i­laisu­u­den. Koulu-insti­tuu­tio kehitet­ti­in kir­joite­tun tiedon hallintaa varten. Lennätin syn­nyt­ti päiväle­hdis­tön (sanan nykyisessä merk­i­tyk­sessä) ja muut­ti hallintorak­en­tei­ta. Tele­vi­sio ainakin kaven­si sosi­aal­ista elämää. Ja nyt inter­net aiheut­taa yht­enäiskult­tuurin pirstou­tu­mista ja kir­javien alakult­tuurien elpymistä.

 32. Nyt jokainen voi vali­ta omat tiedon­saan­nin kana­vansa tai vält­tyä niiltä kokon­aan. Maail­manku­vat alka­vat eriy­tyä, kun kukin on tekemi­sis­sä vain hen­gen­heimo­lais­ten­sa kanssa

  Tol­las­ta tosi­aan tapah­tuu niiden tyyp­pi­en osalta, joil­la ei oo halua kyseenalais­taa omia näke­myk­siään ja laa­jen­taa maail­manku­vaansa. Sel­l­a­sia on toki suh­teel­lisen paljon. Mut pitää kuitenkin muis­taa, et samal­la net­ti on helpot­tanu ihan älyt­tömästi keskustelukon­tak­ti­in pääsemistä myös niiden eri näke­myk­sen omaavien tyyp­pi­en kanssa. Ennen kon­tak­tit rajot­tu siihen jokapäiväseen elin­pi­iri­in, johon kuu­lu­vat henkilöt on ollu taval­la tai toisel­la valikoitunei­ta. Jos esim. lib­er­aali olis halun­nu keskustel­la mpi­vaar­alaisen kanssa, sen olis täy­tyny keskusteluhaluisen impi­vaar­alaisen löytääk­seen luul­tavasti men­nä mukaan johonkin impi­vaar­alais­ten ompeluk­er­hoon tai sit yrit­tää bon­gail­la niitä ongelmien uhal­la kadul­ta. Nykyään voit naputel­la osotekent­tään impivaaralaiset.fi ja liit­tyä keskustelu­un. Eli tiedon­janois­il­la ja avoimil­la tyypeil­lä on ton umpimielis­ten har­ras­ta­man eristäy­tymisen vastapain­ona paljon entistä parem­mat mahol­lisu­udet avar­taa maailmankuvaansa.

  Osmon blo­gi lie­nee yks esimerk­ki paikas­ta, jonne suht paljon erim­ielisiä on kokoon­tunu kalis­tele­maan sapeleitaan.

 33. Osmo:

  Lep­pois­t­a­mi­nen ei joh­da lamaan, kos­ka asianomainen vähen­tää myös työn tar­jon­taa, eikä vain kulu­tus­ta. Jos joku kuolee auto-onnet­to­muud­er­ssa ja lopet­taa sekä kulut­tamisen että tuot­tamisen, ei sekään joh­da lamaan. Tämä osa asi­as­ta on help­poa, mut­ta julkisen talouden tas­apain­ot­ta­mi­nen ei ole

  Mun pref­er­enssit on lep­pois­tamisen puoles­ta, mut en oo ite viel onnis­tunu kek­simään, et miten lep­pois­t­a­mi­nen tapah­tu­is isom­mas­sa mit­takaavas­sa aiheut­ta­mat­ta vakavaa julkisen talouden vajet­ta tilanteessa, jos­sa huolto­suh­teen tule­vaisu­us näyt­tää muutenkin synkältä. Jos siis olete­taan real­is­tis­es­ti, ettei työ­tun­tien vähen­tämisen tuot­ta­ma tehokku­u­den kasvu kokon­aan kom­pen­soi lovea kokon­ais­tuotan­nos­sa. Ootan mie­lenki­in­nol­la sun avaus­ta aiheesta.

 34. Ehkä arvo­jen pirstaloi­tu­mi­nen ja eri­lais­ten näke­mys­ten suuri määrä johtaa kohti lib­er­aalia kan­sainy­hteisöä ts. maail­maa jos­sa yksit­täi­nen toim­i­ja voi määritel­lä laa­jem­min mitä hän tekee omas­sa henkilöko­htaisen vapau­den piirissään.

  Lib­er­aalis­sa kan­sainy­hteisössä luote­taan vähem­män kollek­ti­iviseen toim­intaan ja taloudel­liseen suun­nit­telu­un, kos­ka sen edus­ta­ma arvo­maail­ma on ris­tiri­idas­sa aiem­paa indi­vid­u­al­is­tisem­man maail­man kanssa jos­sa eri­laisia pref­er­ensse­jä on enem­män ja niitä myös tuo­daan aiem­paa parem­min esille. 

  Vielä jos saataisi­in läpi kansalais­ten peru­soikeuk­sia parem­min suo­jel­e­va suh­tau­tu­mi­nen poli­ti­ikkaan eli se että vähem­mistön varat eivät ole vält­tämät­tä vaaleis­sa yksinker­taisen enem­mistön saa­neen joukon pääo­man­syön­nin kohteena. 

  Tämä olisi toiv­ot­tavaa kehi­tys­tä lib­er­taarin, itä­val­ta­laista taloustiedet­tä edus­ta­van toim­i­jan kannalta.

 35. oli­pa yllät­tävä kir­joi­tus. Usas­sa on kai aina ollut erikoisia yhteisöjä eikä niitä ehkä kuitenkaan inter­netis­sä vahvisteta.

  Olisiko kuitenkin niin että eri­laiset arvo­maail­mat tule­vat esi­in ja näkyväk­si inter­netis­sä kuin että niitä varsi­nais­es­ti inter­netis­sä itses­tään syntyisi?

  Totu­u­den monop­o­lia ei kai kukaan kuitenkaan kaipaile takaisin? Nyt kun ajat­telee kuin­ka vaikeaa mtv:n oli saa­da oikeus lähet­tää uutisia niin melkein nau­rat­taa jos ei vähän karmisi selkäpi­itä samalla.

  Mielipi­de se on type­r­ältäkin tun­tu­va mielipide.

 36. Ode:

  Joskus kauan sit­ten suo­ma­laiset kat­soi­vat samo­ja tele­vi­sio-ohjelmia, kuun­te­liv­at ja kat­se­li­v­at samo­ja uutisia ja luki­vat Hesaria. 

  Omas­sa lap­su­udessani 90- luvun alus­sa mei­dän per­het­tä pidet­ti­in vähän omi­tu­isi­na, kun meille tuli Hesari eikä Aamule­hteä. Paikallis­ra­dioiden suuri nousu aiheut­ti juuri sen että medi­ak­ent­tä monipuolis­tui (nyt­tem­min kehi­tys kul­kee sil­lä osin kohti stan­dar­d­oitua for­maat­ti­ra­dio­ta). tele­vi­sio-ohjelmia joo katot­ti­in tiet­ty kaik­ki samaa, pait­si ran­nikol­la ruot­tin telkkaria ja vis­si­in itära­jal­la venäjän vastaavaa. 

  Ymmär­rän mitä tarkoi­tat, mut­ta esim paikallisle­htien selkä tait­tui kun­nol­la vas­ta Uuden Suomen lakkaut­tamisen myötä. Ja suomes­sa on ihan kun­nol­lisi­akin paikallisle­htiä vielä muu­ta­ma, Aamule­hti ei tosin kuu­lu kun­nol­lis­ten lehtien piiriin…

  että kyl­lä sitä ennenkin osattiin.

 37. Amerikkalais­ten kon­ser­vati­ivien maail­manku­van fox­is­tu­mi­nen johtuu paljolti val­tavir­ran medi­an vasem­mis­tovi­noumas­ta. Lop­putu­los on ikävä, mut­ta sen per­im­mäi­nen syy on laatu­jour­nal­is­min rap­pios­sa. Suomes­sa tämä kehi­tys on ehkä vielä estettävissä.

 38. Inter­net vaatii ihan uut­ta set­tiä kansalais­valmiuk­sia. Lähdekri­ti­ikin opet­tamisen aloi­tus pitää siirtää yliopis­tos­ta ala-asteelle. Lap­sille voidaan aluk­si opet­taa jotain yksinker­taista luotet­tavu­us gra­di­ent­tia, lehtiuutiset hyvä, tun­tem­aton setä pri­vaat­tikeskustelus­sa paha, ja syven­tää sit­ten siitä.

  Keskeinen tek­i­jä nykyisessä sir­paloi­tu­miske­hi­tyk­sessä on se tosi­a­sia, että ihmi­nen ei ole ratio­naa­li­nen eläin vaan ratio­nal­isoi­va eläin. Mielip­i­teen­muo­dos­tus on vähin­täänkin erit­täin kom­plek­sia ja yksilöhis­to­ri­as­ta riip­pu­vaa, jos ei suo­ras­taan irra­tionaal­ista, mut­ta ker­ran muo­dostet­tua mielipi­det­tä puo­lus­te­taan eri­laisil­la kon­fir­maa­tio­bi­ak­sil­la absur­di­u­teen asti. Ihmiset käyt­tävät logi­ikkaa tul­lak­seen lop­putu­lok­seen, jon­ka ovat etukä­teen valinneet.

  Inter­netin räjäyt­tämässä tuhan­nen läh­teen medi­ak­en­tässä mielipi­deryh­mien eriy­tymi­nen pahim­mil­laan täysin eril­lisik­si ja toisilleen epäuskot­taviksi argu­men­taa­tion saarekkeik­si on mielestäni tapah­tunut tosi­a­sia ja yksisu­un­tainen pros­es­si, ikäänkuin pienem­män ener­gian tila, jos­sa nyt sit­ten eletään tästä eteenpäin.

  Toisaal­ta ne jot­ka muis­ta­vat ajan, jol­loin oikean mielip­i­teen määrit­te­liv­ät Kari, Kaja­va, Kahi­la ja Kekko­nen eivät vält­tämät­tä ole täysin pahoillaan.

 39. Osmo:

  mitä tämä lähin­nä kiihkomielis­ten type­r­ys­ten touhul­ta vaikut­tanut liike­hd­in­tä on saanut aikaan Yhdys­val­tain kon­gres­sis­sa. Hei­dän ide­ol­o­gisen hurmok­sen värit­tämä halun­sa supis­taa julk­ista kulu­tus­ta suh­dan­neke­hi­tyk­sen kannal­ta pahim­paan mah­dol­liseen aikaan saat­taa suis­taa län­tisen maail­man itse aiheutet­tuun lamaan.

  Jahas… on taas tul­lu luet­tua Krug­ma­nia? Koko velka­kat­to­ju­pak­ka oli tietysti täysin älytön, mut­ta on ihan fuu­laa kuvitel­la, että sieltä tuli ulos mitään eri­tyisen radikaalia. Se “säästöo­hjel­ma” oli maltil­lisem­pi ku mitä jotkut demokraat­tien ja repub­likaanien neu­vot­telemat kompromissit.

  Tuon kana­van uutiset ovat yksipuolisu­udessaan ja kiihkomielisyy­dessään Pohjois-Kore­an uutis­ten tasoa.

  Eiks Fox­in uutiset oo ihan suht tas­a­puolisia, jos ver­taa vaik­ka CNBC:hen? Ne mielipi­deo­hjel­mat ja kom­men­taat­torit on sit asia ihan erikseen.

 40. Joskus kauan sit­ten kun arvot oli­vat Oden mukaan muka yht­enevät “kaik­ki suo­ma­laiset luki­vat Hesaria”.
  Itse muis­tan 70- ja 80-luvul­ta Finnairin koneis­sa jae­tun myös työväen­le­htiä, Demaria ja Kansan Uutisia. Nyt jaos­sa on enää HS, HBL (!) ja Kaup­pale­htikö. Mik­sei Voima-lehteä ?
  Vai luovu­taanko lehdis­tä val­lan, kun koh­ta jokaisel­la matkus­ta­jal­la on polvil­laan läp­päri, jos­ta voi naput­taa oman ´hesarin­sa´ tai lukea tätä, Soinin blokia tai Breivikin manifestia.
  Nicholas Car­rin (Pin­nal­liset ‑mitä inter­net tekee aivoillemme, 2010) mukaan sato­jen vuosien pitu­inen kir­jalli­nen ja syven­tyvään lukemiseen perus­tu­va kult­tuurimme olisi väistymässä.
  Olen kuul­lut toimit­ta­jakol­le­gan sanovan, ettei enem­mistö enää jak­saisi lukea tuhat­ta merkkiä pitem­pää uutisjuttua.
  Koh­ta vain pieni parem­mis­to ( eli­it­ti) seu­raa syväl­lisiä laat­ule­htiä, esim. The Guardian tai Die Zeit; suuri alhaiso (vulgus)vain sähköistä uutisvir­taa, jos­sa min­u­ut­ti pari riit­tää asialle kuin asialle . Ellei äänessä ole oma parem­mis­ton edus­ta­ja kuten TEE-liik­keen FOX-kanavalla.
  Mut­ta pai­men­ta­vatko nykyiset neliv­uo­tiset hal­li­tuskaudet YLEä hallituksen/EU:n ään­i­torvek­si ? Ainakin päivän radiouuti­sis­sa , klo 17.30: ensin Olli Rehn ‚sit­ten Erk­ki Liika­nen , kol­man­nek­si Jut­ta Urpilainen .
  Kaik­ki kolme parem­mis­ton edus­ta­jaa vaku­ut­ti­vat suun­nilleen “että kyl­lä tämä tästä kun­han vain.…
  Sen sijaan netis­sä espan­jalainen blo­gisti ker­too että “viha kiehuu Espan­jan kaduil­la”. Val­ta­me­di­amme ei kansan finanssi­val­taa ruo­ti­vaa viha­puhet­ta juuri julkaise. Vaik­ka pur­suaa parhail­laan parem­mis­ton “oikei­ta ajatuk­sia ja ohjei­ta” muus­ta vihapuheesta.
  Kos­ka kri­ti­ik­ki muut­tuu viha­puheek­si ? Entä jenkkien parem­mis­ton etua aja­van TEE-liik­keen pro­pa­gan­da. Isove­likö vetää viivaa veteen ?
  Lainaan vielä itseäni miettineempää.
  ” Näyt­tää siltä että poli­it­tiset insti­tuu­tiot, armei­jat, kirkot, markkki­navoimat ja tek­nol­o­giset raken­nel­mat eivät kykene luo­maa uskoa tule­vaisu­u­teen. Ihmisil­lä on tunne , että pelot­ta­vat tapah­tu­mat ja type­r­yys ovat lisään­tymässä”, arvioi Tam­peree yliopis­ton jour­nal­is­ti­ikan vierailupro­fes­sori Han­nu Pulkki­nen läk­siäis­luen­nos­saan (28.4.).

 41. Hyvä aihe tämä pirstou­tu­mi­nen. Se on ollut selvä tren­di muual­la jo pidem­män aikaa. Suo­mi vaan tulee tässäkin asi­as­sa jälkijunassa.

  Tämä johtuu siitä, että meil­lä on vieläkin paljolti val­lal­la Hegeliläis-Max­i­lainen maail­manku­va, vaik­ka emme sitä huomaakkaan.

  Tässä sys­tee­mis­sä val­tio on kaiken lähtöko­h­ta. Siinä opis­sa ei ole ihmistä ollenkaan, ei edes Erk­ki Tuomio­jaa. Täl­lä aja­tus­su­un­nal­la onkin kalman­hajuinen historia.

  Nyky­isin täl­lä suun­nal­la liikku­vat envi­ron­men­tal­ist-uskon­non edus­ta­jat, jol­loin val­tion on kor­vat­tu maa­pal­lol­la. Tässä on val­lal­la mes­si­aa­ni­nen aja­tus luon­non pelas­tamis­es­ta ja siinä ileme­nee ihmisvi­haa, sekä tekni­ikan tuomien mah­dol­lisuuk­sien vähättelyä.

  Toises­sa päässä spek­triä on siten Kant, joka sanoo, että ihmi­nen on kaiken lähtöko­h­ta. Tämä on sitä itsekästä yltiö-yksilöl­lisyyt­tä, joka näkyy juuri pirstou­tu­mise­na. Tääl­lä ne dynaamiset kasvu-yrit­täjät luuraavat.

  Tämän janan keski­vai­heil­ta pitäisi nyt sit­ten löytää jokin sopi­va kompromissi-piste?

  Van­haan yhden totu­u­den aikaan ei kuitenkaan ole enään paluuta.

  Jo his­to­ri­aan men­nyt “pohjo­is­mainen hyv­in­voin­ti-yhteiskun­ta” on siel­lä Hegelin päässä janaa. Tätä sietäisi kyl­lä jo pohtia kun­nol­la läpi nyky­i­sis­sä globaali-kil­pailus­sa, jos­sa val­tioiden rajat ovat jo läh­es merkityksettömiä. 

  Sep­po Korppoo
  Joka on Kant­ti­in päin kallellaan

 42. Mamukri­it­tisen liik­keen sauma meni jo?

  Ain­oa mamukri­it­ti­nen puolue otti juuri his­to­ri­al­lisen suuren vaalivoiton.
  Vaik­ka per­su­jen suo­sion kasvus­ta suurin osa kuluu eu-poli­ti­ikalle/kri­isille, niin heti seu­raa­vana selit­täjänä ja kan­natuk­sen nos­ta­jana tulee per­su­jen mamupolitiikka.

  Vaik­ka per­sut ovat oppo­si­tios­sa, on uudessa hal­li­tu­so­hjel­mas­sa esitet­ty per­heeny­hdis­tämisen kri­tee­rien tiuken­tamista, maa­han­muut­to­min­is­terin salkku on pois­tet­tu ja maa­han­muu­tos­ta vas­taa sisämin­is­teri Räsä­nen. Ver­rat­tuna edel­liseen hal­li­tuk­seen on näis­sä asiois­sa edis­tyt­ty huo­mat­tavasti (mamukri­it­tis­es­tä näkökul­mas­ta). (Kaik­ki tämä siis vain “sää­ty­talon yllä lei­juneen soinin haa­mun” ansiosta.)

  Poli­ti­ikan pain­opiste (myös keskustelu­pal­stoil­la) siir­tynee eu-asioi­hin (kri­isi, fed­er­al­isoi­tu­mi­nen…), mut­ta kos­ka sama puolue (ps) tulee hyö­tymään myös näistä teemoista, niin per­su­jen kannatuksen/vallan kas­vaes­sa (mis­tä syys­tä hyvän­sä) myös mamukri­ittsten val­ta kasvaa.

  Kun lis­taan vielä lisätään kansalais­ten kan­na­tus tiukem­malle maa­han­muut­topoli­ti­ikalle (hom­mafo­ru­min tilaa­ma tutkimus kevääl­lä 2010), niin mielestäni mamukri­it­tisel­lä menee aika hyvin. Ilman Breivikiä sil­lä menisi todel­la hyvin.

 43. Kyse ei ole enää valitet­tavasti tiedon, vaan mielip­i­teen, väl­i­tyk­ses­tä. Lehdis­tö kär­sii ja toim­i­tuk­selli­nen mate­ri­aali muut­tuu yhä köykäisem­mäk­si. Net­ti täyt­tyy otsikoista, jot­ka ovat tois­t­en­sa kopi­oi­ta, ja joiden takaa löy­tyy muu­ta­ma rivi yleis­lu­on­toista tekstiä.

  Hakies­saan tieto­ja ihmiset pää­tyvät liian hel­posti läh­teeseen, joista hei­dän on muka­va pitää. Tästä seu­raa, että he hakeu­tu­vat yhä use­am­min lähteille, jot­ka vahvis­ta­vat hei­dän omaa maail­manku­vaansa. Ja kyl­lä, näin maail­ma pirstoutuu. Tieto tosin ei. Tieto on kor­vat­tu mielip­i­teel­lä. Tätä voi pitää typeryytenä.

  Noin synkim­mil­lään. Onnek­si myös Amerikoista löy­tyy mon­en tasoista ajat­teli­jaa. Tämä ei tosin tarkoi­ta etteikö hei­dän poli­it­ti­nen jär­jestelmän­sä näyt­täisi ajau­tuneen umpiku­jaan edesvas­tu­ut­tomien hölmö­jen suo­raselkäis­es­ti seisoes­sa omien tukiryh­mien­sä raha­hano­jen äärellä.

 44. Näinköhän maail­manku­vien eriy­tymi­nen on kuitenkin van­hempi ilmiö, ja tiedonväl­i­tyk­sen pirstou­tu­mi­nen vain tekee sen parem­min ja reaali­aikaises­ti näkyväk­si jol­loin ilmiö pystytään kanavoimaan vaa­likan­natuk­sek­si ja konkreet­tiseen vaikuttamiseen.

  “Joskus kauan sit­ten suo­ma­laiset kat­soi­vat samo­ja tele­vi­sio-ohjelmia, kuun­te­liv­at ja kat­se­li­v­at samo­ja uutisia ja luki­vat Hesaria. Arvot ja maail­manku­vat oli­vat yhtenäiset.”

  Eikä ollut. SKDL sai murskavoiton 1945 ja SMP 1970, täysin puun takaa molem­mat. 1956 yleis­lakon aikana Turus­sa raken­net­ti­in ide­ol­o­gi­sista syistä tiesulku­ja ja kaadet­tin auto­ja. Jopa demareis­sa oli kan­na­tus­ta suo­raan toim­intaa ja SAK syyl­listyi varsi­naisi­in lait­to­muuk­si­in. Poli­it­ti­nen vas­takkainaset­telu oli aivan jotain muu­ta ver­rat­tuna nykypäivän iloiseen inter­net-per­heeseen jos­sa arvokon­ser­vati­iv­it ja ‑lib­er­aalit vähän näl­vivät toisi­aan omil­la keskustelu­pal­stoil­laan. Kor­po­ra­tivis­mikin helpot­taa, vaikkei aina siltä tunnu.

  Ilman foliopipoakin väitän että suo­ma­lais­ten arvo­maail­mo­jen ja maail­manku­van yht­enäisyys ennen Radio Cityä ja inter­netiä on ollut keskite­tyn tiedonväl­i­tyk­sen tarkoituk­selli­nen illu­u­sio. Par­tio, Nuoret Kotkat, SVUL, TUL, pio­neer­it, tupail­lat ja kaiken maail­man vasem­mistopi­ir­it oli­vat juurikin tiedonväl­i­tyk­sen pirstou­tu­mista ja maail­manku­vien eriy­tymistä, mut­ta alkeel­lisin välinein. Tais­to­laisetkin onnis­tu­i­v­at yht­enäiskult­tuurin aikana katoa­maan omaan sisäavaru­u­teen­sa. Miten ihmeessä tuo olisi helpom­paa nyt kun ide­ol­o­gis­es­ti värit­tyneen media­ma­te­ri­aalin tar­jon­ta laidas­ta laitaan ylit­tää kysynnän ?

 45. Län­si­mait­ten ylivelka­n­tu­mi­nen­han on vain seu­raus­ta rea­gani­laista poli­ti­ikas­ta eli samaa suun­taa kuin Mun­chaus­enin suos­ta nousem­i­nen tukas­ta itseään vetämällä.

  Tyh­mät löy­tyvät tämän poli­ti­ikan kannattajista .
  Teekut­suli­ike on oike­as­sa vaaties­saan ihmisiä ja yhteisöjä elämään tulo­jen mukaan

 46. >Olen taas viimeaikoina lukenut Hom­mafoo­ru­mia. Siel­lä on aivan
  >asial­lista keskustelua osit­tain, mut­ta löyhkä on
  >siihen tot­tumat­toma­lle tyr­määvä. Kovin moni kirjoittaja
  >piehtaroi solvaavien kieliku­vien heku­mas­sa. Löyhkään tottuu.
  >Hom­mafoo­ru­mi­laiset eivät ilmeis­es­ti enää lainkaan havaitse
  >kie­lenkäyt­tön­sä solvaavuutta.

  Minä en ole viime aikoina lukenut Hom­mafoo­ru­mia, enkä oikeas­t­aan koskaan ole jak­sanut syven­tyä siel­lä käytävään keskustelu­un. Kom­ment­tisi kuitenkin nos­ti mieleeni kysymyk­sen siitä mah­datko itse lainkaan havai­ta oman kie­lenkäyt­tösi ylim­ielisyyt­tä ja solvaavuutta?

 47. Nähdäk­seni nykyisen mamukri­it­tisen liik­keen sauma meni jo. Muu­ta­ma vuosi on jo vei­vat­tu näitä asioi­ta, eikä ole päästy eteen­päin rak­en­tavi­in, toteut­tamiskelpoisi­in poli­it­tisi­in ehdo­tuk­si­in. Suurin anti taitaa olla, että “rasisti” sanaa ei enää kukaan uskalla käyt­tää, ja poli­it­tis­es­ti tämä poruk­ka on sel­l­aises­sa yksinäisessä uhri­u­tuneessa ase­mas­sa ettei se oikein kykenisi yhteistyössä muiden kanssa viemäänkään mitään läpi.

  Tässä on ehkä eräs suo­ma­laisen ja yhdys­val­ta­laisen poli­it­tisen kult­tuurin ero. Yhdys­val­lois­sa uhri­u­tu­mi­nen menee täy­destä, mut­ta Suomes­sa se nähdään päin­vas­toin poli­itikko­maisek­si selit­te­lyk­si ja venkoiluk­si. Monien ei-hom­mafoo­ru­mi­lais­ten ja ei-perus­suo­ma­lais­ten mieliku­vis­sa joku Hal­la-aho on osa samaa tut­tua jatku­moa kuin vaikka­pa joku Väyry­nen, Jäät­teen­mä­ki tai Arja Alho. Media nyyh yhyy!

  Kun lis­taan vielä lisätään kansalais­ten kan­na­tus tiukem­malle maa­han­muut­topoli­ti­ikalle (hom­mafo­ru­min tilaa­ma tutkimus kevääl­lä 2010),

  Kuten vaikka­pa kir­jani Suuri kaal­i­hui­jaus (s. 66–68; ks. myös s. 82–84) luke­neet tietävät, kysymäl­lä kysymyk­set sopi­vasti voidaan saa­da vas­taa­jien enem­mistö läh­es minkä tahansa poli­it­tisen kan­nan taakse. Jos Hyysäävät Kukka­hat­tutädit ry tilaisi kyse­lyn samas­ta asi­as­ta, tulok­set oli­si­vat täs­mälleen päin­vas­taiset, kos­ka kysyte­tyt kysymyk­set oli­si­vat päin­vas­taiseen suun­taan joh­dat­tele­via kuin Hom­man kysymykset.Poliittisista kiis­takysymyk­sistä teete­tyt mielipi­demit­tauk­set, joiden teet­täjä on itse tämän kiis­takysymyk­sen osa­puoli, ovat käytän­nössä arvottomia.

  Toises­sa päässä spek­triä on siten Kant, joka sanoo, että ihmi­nen on kaiken lähtökohta.

  Että valkoinen ihmi­nen on kaiken lähtöko­h­ta. Kant oli avoimesti ja häpeilemät­tä roisi rasisti, jol­laisen rin­nal­la kaiken maail­man hom­mafoo­ru­mit kalpenevat kevyesti.(Riemastuttava tek­stiko­h­ta on se, mis­sä Kant pohtii, pitäisikö hänen antaa tun­nus­tus­ta mus­tan miehen naisvi­halle vai olisiko se ris­tiri­idas­sa hänen rasis­min­sa kanssa; mieshän oli “aivan mus­ta kiireestä kan­tapäähän, mikä selkeästi todis­taa type­r­äk­si kaiken, mitä hän sanoi”.)

 48. Hami­lo:

  Amerikkalais­ten kon­ser­vati­ivien maail­manku­van fox­is­tu­mi­nen johtuu paljolti val­tavir­ran medi­an vasemmistovinoumasta.

  No ei johdu. Sen vasem­mis­tovi­nou­tu­man määritelmä on käytän­nössä että ei ole ääri­oikeal­la, ja logi­ik­ka on se että jos ei rai­vokkain kon­ser­vati­ivi saa yhtä paljon pal­sta­ti­laa kuin kaik­ki muut yhteen­sä niin kyseessä on vinouma, kos­ka maail­ma hei­dän kat­san­nos­saa njakau­tuu 50–50 kon­ser­vati­ivei­hin ja vasem­mis­toon. Noin ajatellen mis­tä tahansa kat­son­takan­nas­ta media on vinoutunut.

  Siis nedi­auhri­u­tu­misen logi­ik­ka menee niin että on joku ryh­mä me ja sit­ten on ne muut. Jos me emme näy ja kuu­lu yhtä paljon niin media on niiden muiden puolel­la. Oikeasti siinä ryh­mässä muut on usei­ta alaryh­miä, jot­ka taas on me, ja ihan samaa mieltä että media on niiden muiden puolel­la. Eli on esimerki­ki viisi ryh­mää jon­ka jokaisen käsi­tys tas­a­puolisu­ud­es­ta on se että heitä kuun­nel­laan yhtä paljon kuin kaikkia neljää yhteen­sä, ja tuos­ta seu­raa että kaikkien mielestä media on väistämät­tä puolueellinen.

  Lop­putu­los on ikävä, mut­ta sen per­im­mäi­nen syy on laatu­jour­nal­is­min rap­pios­sa. Suomes­sa tämä kehi­tys on ehkä vielä estettävissä.´

  Taval­laan joo. Kukin voi tehdä sem­moi­sen hap­potestin että val­it­see jonkun aiheen minkä oikeasti itse tun­tee erit­täin hyvin, ja lukee aihet­ta käsit­televää jour­nal­is­mia. Ainakin min­ulle pistää silmään per jut­tu keskimäärin yksi asi­avirhe ja puolisen tusi­naa “ei se nyt ihan noin mene” ‑kohtaa. Se että tästä vetää johtopäätök­sen että media on min­ua vas­taan on kuitenkin vain­o­harhaista, järkevämpi seli­tys sem­minkin kun tuo pätee asi­aan kuin asi­aan on se että jour­nal­is­mi ei ole täydellistä.

  Yksi syy siihen on että jut­tu­ja tehdään kiireel­lä. Laatu­jour­nal­is­min ongel­ma ei ole se että se ei kiin­nos­ta luk­i­joi­ta, kyl­lä sitä lue­taan jopa enem­mänkin kuin hömp­pää, vaan se että se on kallista tuot­taa, eli kallista per luk­i­ja. Yhden Mat­ti Nykä­nen ‑jutun tuotan­tokus­tan­nuk­set on huo­mat­tavasti pienem­mät kuin hyvän reportaasin.

  Kus­tan­nuk­set on käytän­nössä palkko­ja, varsinkin taus­tatyön osalta. Media-alankin vero­tus­ta voi miet­tiä tätä taus­taa vasten.

 49. Sel­l­aista aikaa ei ole ollutkaan, kun kaik­ki suo­ma­laiset luki­vat Hesaria vaik­ka Töölösessä siltä voi tuntua. 

  Joku aika siten Hesari kyl­lä tunkeu­tui voimallis­es­ti tänne Turkkuseenkin, mut­ta taisi ryn­nistyk­ses­tä lop­pua puhti ja hyvä niin. 

  Kiistämät­tömistä ansiois­taan huoli­mat­ta lehti on myös ansain­nut liikani­men­sä “Prav­da” tois­ta­mal­la kri­ti­ikit­tömästi muodikkai­ta uskonkappaleita. 

  Tosin esimerkik­si Breivikin hir­mutekoa ei enää saatu suo­ma­laisen miehen viak­si toisin kuin Sel­lo-murhaa­jan tekoset pää­toimit­ta­jan suul­la, mikä saat­taa ker­toa kutis­tu­van jät­tiläisen heräämis­es­tä tähän toiseen, post-post­mod­erni­in todel­lisu­u­teen. Ei tilaa­jia voi lop­ut­tomi­in sol­va­ta ilman, että se näkyy levikissä.

  Muuten olen tietenkin sitä mieltä, että infor­maa­tio nykyisessä yhteiskun­nas­sa lisään­tyy ja tarken­tuu ja sen äärelle on het­ki het­keltä helpom­pi päästä. Lisäk­si kaik­ki tapah­tuu ekspo­ten­ti­aalisel­la vauhdil­la tai ainakin melkein. Ainakin tietokoneis­sa. Onko siis ihme, että ylhäältä julis­te­tut uskonkap­paleet eivät enää herätä luot­ta­mus­ta vaik­ka niiden takan olisi kirkko tai Erkko?

  Aav­is­tuk­sen mie­lenki­inoista on kat­soa, jos päiviä riit­tää, minkälaisik­si androideik­si ihmiset tässä vielä muut­tuvat ja kuin­ka pian. Yksi luon­te­van kehi­tyskulkua olisi jokaiselle oma vir­tu­aal­i­maail­ma, jos­sa saisi vetää viher­va­sur­in­uo­ria tur­paan, jos huvittaisi.

  Se on, muuten, teekut­su, ei “tee-kut­su”, toisin kuin t‑paita tai ehkä jopa “tee-pai­ta”, ei kuitenkaan “tee pai­ta”, pait­si jos on hikipa­jan pomo.

 50. Uschanov:

  Kuten vaikka­pa kir­jani Suuri kaal­i­hui­jaus (s. 66–68; ks. myös s. 82–84) luke­neet tietävät, kysymäl­lä kysymyk­set sopi­vasti voidaan saa­da vas­taa­jien enem­mistö läh­es minkä tahansa poli­it­tisen kan­nan taakse. Jos Hyysäävät Kukka­hat­tutädit ry tilaisi kyse­lyn samas­ta asi­as­ta, tulok­set oli­si­vat täs­mälleen päin­vas­taiset, kos­ka kysyte­tyt kysymyk­set oli­si­vat päin­vas­taiseen suun­taan joh­dat­tele­via kuin Hom­man kysymykset.Poliittisista kiis­takysymyk­sistä teete­tyt mielipi­demit­tauk­set, joiden teet­täjä on itse tämän kiis­takysymyk­sen osa­puoli, ovat käytän­nössä arvottomia.

  Tämä klas­sikko kestää tois­toa http://youtu.be/3gMcZic1d4U

  Ja mitä Kant­ti­in tulee, niin jos hän nousisi hau­das­taan ja blo­gaisi, niin aiheena voisi hyvinkin olla että sub­jek­ti­ivisi­na mielip­i­teet ovat mitä alhaisin tiedon muo­to, varsinkin henkilöko­htaiset sellaiset.

 51. Osmo:

  Kovin moni kir­joit­ta­ja piehtaroi solvaavien kieliku­vien heku­mas­sa [hom­mafo­ru­mil­la].

  Hom­maan on muo­dos­tunut oma huumorin alakult­tuuri, joka perus­tuu vastapuolen lyömien leimo­jen käyt­töön sarkas­tis­es­ti, par­o­di­oiden ja myös itseironisesti. 

  Hais­ta­masi löyhkä johtunee ainakin osin tästä. Et ymmär­rä hom­makie­len piilomerkityksiä.

  Kuten Heik­ki jo otti esi­in, niin sin­un ja yleisem­minkin vihrei­den ongel­ma on ylenkatse ja nau­reskelu ihmisille, jot­ka ajat­tel­e­vat toisin. Ker­rothan jo aloituk­ses­sa, että teekut­suli­ik­keen yhtey­de­no­tolle ei voin­ut muu­ta kuin nauraa. 

  Vaal­i­t­u­lok­ses­ta voi päätel­lä onko tämä kan­nat­ta­va linja. 

  (Haus­ka muuten tuo ver­siosi teekut­suli­ik­keestä. Siinä kehote­taan heilaut­ta­maan kät­tä kutsuvasti)

 52. Viha­puheet eivät ole uusi tyylila­ji eikä mikään suo­ma­laisille tyyp­illi­nen ilmiö. Tota hom­mafoo­ru­mia kun silmäilee niin pian oppii luke­maan siel­lä käytet­tyä käsialaa ja suh­teut­ta­maan ne eli pitää olla suo­dat­timet silmillä.

  Jos on umpi­tosikko niin tur­val­lis­in­ta on lukea vain Hesaria. Sen mielipi­desivu on rutikuiv­aa seiso­vaa vet­tä keskel­lä maail­man pyörteitä.

  Suomes­sa ei sen­tään vielä ole mie­lenosoituk­sis­sa verisiä plakaat­te­ja tai poli­itikko­jen tekopäitä seipäi­den nokas­sa, kuten vaikka­pa Briteis­sä ja Ranskassa.

 53. tpyy­lu­o­ma:

  Sen vasem­mis­tovi­nou­tu­man määritelmä on käytän­nössä että ei ole ääri­oikeal­la, ja logi­ik­ka on se että jos ei rai­vokkain kon­ser­vati­ivi saa yhtä paljon pal­sta­ti­laa kuin kaik­ki muut yhteen­sä niin kyseessä on vinouma, kos­ka maail­ma hei­dän kat­san­nos­saa njakau­tuu 50–50 kon­ser­vati­ivei­hin ja vasemmistoon.

  Mil­lä perusteella?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Media_bias_in_the_United_States#Claims_of_a_liberal_bias

  (En siis yritä nyt väit­tää, että media olis kallel­laan vasem­malle, vaan yritän selvit­tää mikä tän sun väit­teen peruste on.)

 54. Voisiko kolumnin kap­palei­den välei­hin saa­da yhden tyhjän riv­in niin ansiokas­ta tek­stiä olisi huo­mat­tavasti mukavampi ja helpom­pi lukea!

 55. HEik­ki kysyi Odelta: “Kom­ment­tisi kuitenkin nos­ti mieleeni kysymyk­sen siitä mah­datko itse lainkaan havai­ta oman kie­lenkäyt­tösi ylim­ielisyyt­tä ja solvaavuutta?”

  Tähän voisi jatkaa kysymyk­sel­lä: Oletko huo­man­nut että olet joskus suvait­se­vainen vain sel­l­aisia mielip­iteitä, arvo­ja ja ihmisiä kohtaan jot­ka ovat samankaltaisia itsesi kanssa?

  Entä oletko huo­man­nut etteivät myös vihreän liik­keen sisäl­lä käyte­tyt sana­muodot eroa juurikaan kri­it­tisim­mistä PS / Hom­ma akti­ivien käyt­tämistä; viher­vasem­mis­ton (jot­ka ovat tyh­miä ja sik­si säärisu­vait­se­vaisia), tilal­la käytetään ääri­oikeis­toa (jot­ka ovat tyh­miä ja sik­si rasisteja).

 56. Hei­dän ide­ol­o­gisen hurmok­sen värit­tämä halun­sa supis­taa julk­ista kulu­tus­ta suh­dan­neke­hi­tyk­sen kannal­ta pahim­paan mah­dol­liseen aikaan saat­taa suis­taa län­tisen maail­man itse aiheutet­tuun lamaan. Mitä amerikkalaisille on tapahtumassa?

  Fox, repub­likaan­it ja rahakkaat intressiryhmät.

  Minus­ta on käsit­tämätön­tä, että velka­kat­to­farssin yhtey­dessä luot­tolu­ok­i­tus­ta ei las­ket­tu. Ensi ker­ral­la nimit­täin joko kat­toa ei korote­ta (katas­trofi) tai demokraat­tien taas taipues­sa viimeistään varmis­tuu, että maa­ta pyörit­tävät tee­pus­sit eli lah­jat­tomat ja lahjo­tut, käsit­tämät­tömän nai­ivin ide­olo­gian omaa­vat idiootit (katas­trofi). Pykälän olisi voin­ut pudot­taa suo­ral­ta kädeltä eikä siltikään tilanne vas­taisi todellisuutta.

 57. Ruan­das­sa onnis­tui kansan­murhan organ­isoin­ti pelkän radio­me­di­an avul­la, ihan ilman net­tiä, tv:tä ja arvo­jen eri­tymistä. Olisko onnis­tunut jos kult­tuuri olisi ollut pirstoutuneempaa?

 58. Word­Pres­so­hjel­ma on men­nyt jotenkin rikkini­in, etteivät kap­palevälit esimerkik­si tule kun­nol­la. Joudun lait­ta­maan ne siis käsin.

  Ääri­oikeis­tos­ta sekä Breivikin osalta eri­tyis­es­ti että muukalaisvi­hamielis­ten liikkei­den osalta yleen­sä puhuu koko Euroop­pa. Tältä osin vihreät puhu­vat siis yleiskieltä. Kaik­ki muut, pait­si asianomaiset itse. 

  Niitä puoluei­ta, joiden kanssa perus­suo­ma­laiset tekevät yhteistyötä Europar­la­men­tis­sa, kut­su­taan yleis­es­ti mais­saan ääri­oikeis­tok­si ja jotkut kut­su­vat itsekin itseään. 

  Ääri­oikeis­to­laisu­us ei ole oikeis­to­laisu­ut­ta sosi­aalipoli­it­tises­sa mielessä, sil­lä oli­vathan jopa kansal­lis­sosial­is­tit sosial­is­te­ja ja rikkaiden vas­tus­ta­jia. Kuun­telin aikanaan radios­ta europar­la­mentin keskustelua Euron käyt­tööno­to­s­ta. Ensin puhui Esko Sep­pä­nen. Radio meni katveeseen, mut­ta seu­raa­van mäen pääl­lä sama paasaus suur­pääo­mas­ta jatkui. Puhu­ja oli kuitenkin vai­h­tunut: Le Pen.Silti Le Peniä pide­tään äärioikeistolaisena.

 59. Aus­tri­an:

  Suomen kaltaisen suh­teel­lisen vaal­i­jär­jestelmän aikaansaa­ma hajaan­nus voidaan estää West­min­ster tyyp­pisel­lä jär­jestelmäl­lä eli jokaises­sa vaalipi­iris­sä vain yksi eniten ääniä saanut menee läpi. Sil­loin par­la­mentin voima­suh­teet voivat muut­tua rajusti.

  Voit­ta­ja saa kaiken ‑jär­jestelmä on idioot­ti­mainen. Se estää hyvin tehokkaasti pien­ten ja etenkin uusien puoluei­den kan­natuk­sen nousun ja pakot­taa oppo­si­tion toim­i­maan yhteen hiileen ja yhden ehdokkaan kaut­ta. Tämä taas kivasti polar­isoi koko politiikan.

  Päästään sit­ten tilanteeseen, jos­sa kaik­ki asi­at ovat binäärisiä ja polar­isoitu­ja ja puolueet hienos­ti etu­ryh­mien hal­lus­sa. Ja kos­ka äänestäjäl­lä ei ole koskaan kuin yksi todel­li­nen vai­h­toe­hto, joka on se “oma” puolue, jär­jestelmä ja molem­mat puolueet kor­rup­toitu­vat täysin var­masti eikä jär­jestelmä sal­li uud­is­tu­mista heit­tämäl­lä molem­pia samanaikaises­ti muu­ta­mak­si kymmenek­si vuodek­si oppo­si­tioon. Todel­lisia äänestys­vai­h­toe­hto­ja­han ei ole.

  Lop­ul­ta kaik­ki yhteiskun­nal­liset asi­at jakau­tu­vat täl­lä hölmöl­lä akselil­la tiedonväl­i­tys­tä myöten ja päästään jenkkien tilanteeseen, jos­sa kenel­läkään ei ole mitään kan­nustin­ta toimia mil­lään taval­la järkevästi.

  Kaikkein hauskin­ta on kuitenkin tilanne, jos­sa kumpikaan puolue ei aja äänestäjän asi­aa. Tämä tilanne tulee jo heti eteen var­maan noin puo­lessa yksit­täi­sistä asioista ja kor­rup­tion kas­vaes­sa yhä enenevässä määrin.

  Täl­löin kestää ikuisuuk­sia kol­man­nen vai­h­toe­hdon kan­natuk­sen saamisek­si edes mainit­semisen arvoisek­si ja sil­lä välin kak­si van­haa pistävät kil­paa yhteiskun­taa remont­tin. Kat­so vaik­ka brit­tien liberaalidemokraatteja.

  Ihan hel­vetin hieno idea. Itsekö keksit?
  Itse kan­natan demokratiaa.

 60. Art­turi, esimerkik­si niin että mielipi­de­jako repub­likaan­it-demokraatit ei ole mielekäs. Siitä että maas­sa on kak­si puoluet­ta ei seu­raa että joka asi­aan on kak­si eri kan­taa. Repub­likaaneis­sa on ehkä kolme leir­iä, demokraateis­sa kaikkea maltil­li­sista oikeis­to­laista ihan kun­non ay-demarei­hin. Ja sitä­pait­si, sikäli kun kyse­ly­i­hin ja tutkimuk­si­in on uskomi­nen, suuri osa repub­likaani äänestäjistäkin on asi­akysymyk­sis­sä demarikan­nal­la, eli itseasi­as­sa hekin ovat jonkin määritelmän mukaan puolueellisia.

  Ylipään­sä, ei medi­aval­taa käytetä niin että kir­joite­taan puolueel­lisia jut­tua, jotkut aivan selkeän poli­it­tiset tiedo­tusvä­li­neet pois lukien. Medi­aval­lan kovaa ydin­tä on se että media päät­tää mikä ja mil­loin on huomionar­voista, ei se mitä media siitä varsi­nais­es­ti sanoo. Ja tästä ei pääse yli eikä ympäri kos­ka on myös se mitä medi­an pitääkin tehdä, se palvelu mitä medi­aa tar­joaa ei ole ensisi­jais­es­ti ker­toa mitä maail­mas­sa tapah­tuu vaan valikoi­da kaikesta tapah­tu­vas­ta olen­nainen, merk­i­tyk­selli­nen, tms. Jos YLEn pääuutiset ker­toisi päivän kaik­ki mah­dol­liset uutiset niin läh­estys lop­puisi yhdek­sältä seu­raa­vana aaamuna.

  Minus­ta tuo hark­in­ta nyt kuitenkin etupäässä tapah­tuu uutiskri­teere­in, kiin­nos­tavu­us, merkit­tävyys, ajanko­htaisu­us, tms. Unto Hämäläi­nen epäili eläköi­tyessään että merkit­tävyys on vähän uno­htunut, hänelle opet­ti­in nuore­na toimit­ta­jana että isoista asioista kir­joite­taan isoin kir­jaimin ja pienistä pienin.

  Esimerkki­ta­paus medi­aval­lan väärinkäytöstä olisi että kir­jote­taan tarkoituk­sel­la poli­it­tis­es­ta päätök­sistä joko ennen tai jäl­keen päätök­sen. Jos päätös on menos­sa mieleis­es­ti niin ei kiin­nitetä valmis­telu­un huomio­ta ettei vas­tus­ta­jat saa julk­isu­ut­ta, ja toisin päin. Eikä siis niin että kir­joite­taan puolueelli­nen juttu.

 61. anonyy­mi:

  Voit­ta­ja saa kaiken ‑jär­jestelmä on idioot­ti­mainen. Se estää hyvin tehokkaasti pien­ten ja etenkin uusien puoluei­den kan­natuk­sen nousun ja pakot­taa oppo­si­tion toim­i­maan yhteen hiileen ja yhden ehdokkaan kaut­ta. Tämä taas kivasti polar­isoi koko politiikan.</blockquoteZ

  Eiks voit­ta­ja saa kaiken jär­jestelmä vaan kanavoi niiden vai­h­toe­hto­jen syn­tymisen van­ho­jen puoluei­den sisälle?

 62. OS:
  “Niitä puoluei­ta, joiden kanssa perus­suo­ma­laiset tekevät yhteistyötä Europar­la­men­tis­sa, kut­su­taan yleis­es­ti mais­saan ääri­oikeis­tok­si ja jotkut kut­su­vat itsekin itseään.

  Ääri­oikeis­to­laisu­us ei ole oikeis­to­laisu­ut­ta sosi­aalipoli­it­tises­sa mielessä, sil­lä oli­vathan jopa kansal­lis­sosial­is­tit sosial­is­te­ja ja rikkaiden vastustajia.”

  Jaa. Ilmeis­es­ti ääri­oikeis­to­laisu­u­den saa kukin määritel­lä oman halun­sa mukaises­ti. Suo­ma­lainen nk. älymys­tö käyt­tää ilmeis­es­ti kri­teer­inä suh­tau­tu­mista (human­i­taariseen) maa­han­muut­toon ja euroop­palaiseen liit­to­val­tioke­hi­tyk­seen. Vink­ki: lisätään kri­teerei­hin suh­tau­tu­mi­nen pakko­ruot­si­in, niin perus­suo­ma­lais­ten äärilu­onne koros­tuu entisestään. 

  Tietenkin voi olla, että nk. älymys­tö menee vain joukon mukana ja käyt­tää ter­miä perus­suo­ma­lai­sista sik­si, että “kaik­ki” muut sitä käyt­tävät. Kokon­aan toinen jut­tu on sit­ten, sopi­iko moinen lau­makäyt­täy­tymi­nen itseään intellek­tuel­li­na pitävälle.

 63. Kan­natan saman­laista kohtelias­ta kie­lenkäyt­töä molem­min puolin aitaa.

  Niitä puoluei­ta, jot­ka kut­su­vat itseään ääri­oikeis­to­laisik­si voi kut­sua ääri­oikeis­to­laisik­si. Muus­sa tapauk­ses­sa viesti­in sisäl­tyy tarkoituk­selli­nen piilovi­esti. Ter­miä “oikeistopop­ulis­mi” voi ehkä vielä käyt­tää yleis­ter­minä kuvaa­maan ei-vasem­mis­to­laisia pop­ulis­milu­on­teisia puolueita.

  Samoin mamukri­it­tisiä pitäisi kut­sua mamukri­it­tisik­si eikä muukalaisvi­hamielisik­si — pait­si siis jos on tarkoi­tus viestit­tää, että he ovat muukalaisvi­hamielisiä, vaik­ka eivät ehkä omas­ta mielestään ole.

  Usein yhteiskun­nan polar­isoi­tu­misen ja asioiden kär­jistymisen takana on nimeno­maan toisen leirin jatku­va mus­ta­maalaus tai vihapuhe.

 64. Tom­mi U., 

  Väität pokkana, että puolueet­tom­i­na esi­in­tyvät tutkimus­laitok­set kuten Talous­tutkimus Oy ja Suomen Gallup ovat huijariyrityksiä? 

  Käsi­tyk­sesi siis on, että mah­dol­lisim­man objek­ti­ivisen tiedon sijaan näis­sä suh­muroidaan tietois­es­ti tilaa­jaa miel­lyt­tävä tulos.

  Raju väite!

  Miten selität, että Suomen Kuvale­hti ja Hesari sai­vat teet­tämis­sään selvi­tyk­sis­sä aivan saman­su­un­taisia tulok­sia maa­han­muut­toasen­teista kuin Hom­ma ry?

  Asen­netutkimus on tietysti vaikea ala, mut­ta siitä kiin­nos­tunei­ta kehot­taisin otta­maan oikean oppikir­jan käteen Tom­min maail­mankat­so­muk­seltaan varsin yksipuolisen hui­jauskir­jan (jota jak­saa joka ketjus­sa main­os­taa) sijasta. 

  Suh­tau­tu­mista maa­han­muut­toon mit­taavis­sa tutkimuk­sis­sa on suurin puute ollut kaiken maa­han­muu­ton niput­ta­mi­nen yhteen. Ikään kuin ihmi­nen ei voisi puoltaa kiin­tiö­pako­laisu­ut­ta, vas­tus­taa per­heeny­hdis­tämisiä ja suh­tau­tua työpe­rusteiseen maa­han­muut­toonkin eri lail­la riip­puen alas­ta ja suhdanteista. 

  En minä ainakaan osaisi sanoa yhtään mitään kysymyk­seen, onko maa­han­muut­toa lisät­tävä, vähen­net­tävä vai onko nykyi­nen taso hyvä. Riip­puu aivan maa­han­muu­ton luonteesta. 

  Siinä mielessä kri­ti­ik­ki näitä tutkimuk­sia kohtaan on paikallaan. Kuitenkin väite siitä, että tutkimusyri­tyk­set räätälöi­sivät kysymyk­set tilaa­jan intressien mukaan, on täyt­tä potaskaa. 

  Olen ollut töis­sä täl­laises­sa lafkassa.

 65. Marko Hami­lo kir­joit­ti: Amerikkalais­ten kon­ser­vati­ivien maail­manku­van fox­is­tu­mi­nen johtuu paljolti val­tavir­ran medi­an vasemmistovinoumasta

  Real­i­ty has a well-known lib­er­al bias.

 66. Kun jokaisel­la (epä)sosiaalisella lahkol­la on oma kana­vansa, syn­tyy saman­mielis­ten hir­muinen joukkoego, sil­lä siihen rikas­tuu ryh­män kaikkien yksilöi­den egot. Näin syn­tyy yhteisharha, jon­ka sisältönä voi olla vaikka­pa oikeutetul­ta tun­tu­va viha jotakin toista ryh­mää kohtaan. Kiihkeim­mät mes­si­aat ryh­mässään ryhtyvät Breivikin kaltaisi­in tekoi­hin, joiden syn­tymi­nen edel­lyt­tää tuon laa­jem­man poh­jan. Vas­tu­un penäämi­nen sieltä on ongel­mallista sanan­va­pau­den puoles­ta, sil­lä lop­pu­jen lopuk­si on kyse hengestä: mis­sä hengessä sanan­va­put­ta har­joite­taan. Ja kos­ka sitä henkeä ei voi mita­ta, huido­taan hel­posti ilmaan. Asi­aan ei ole help­poa ratkaisua, sen käy­ty keskustelu on osoit­tanut. Kysymys on siitä, että ihmis­ten kyky tiedostaa kri­it­tis­es­ti itseään ja moti­iveitaan, on jäänyt kehit­tymät­tä. Siitä puolestaan sak­salainen las­tenpsyki­a­tri Michael Win­ter­hoff on kir­joit­tanut seuraavasti: 

  http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Lastenpsykiatri+Valta+perheiss%C3%A4+siirtynyt+lapsille/1135268187222

 67. Osmo: “…Hei­dän ide­ol­o­gisen hurmok­sen värit­tämä halun­sa supis­taa julk­ista kulu­tus­ta suh­dan­neke­hi­tyk­sen kannal­ta pahim­paan mah­dol­liseen aikaan…”

  Osmo, olet tuos­sa kohtaa oike­as­sa, mut­ta ongel­ma muo­dos­tuukin siitä, etteivät poli­itikot kykene vähen­tämään julk­ista kulu­tus­ta sil­loin kun se noususuh­dan­teessa on järkevää. 😉 Kuka on se poli­itikko, joka esimerkik­si Suomes­sa sanoo hyvässä noususuh­dan­teessa, että nyt on aika leika­ta sosi­aali- ja ter­veys­meno­ja 25%? Kaik­ki muut säästöt ovat tun­netusti vain näperte­lyä ilman todel­lista vaiku­tus­ta talouteen.

  Joten tulok­se­na on, että meno­jen leikkauk­set tehdään aina laskusuh­dan­teessa. Eli juuri sil­loin, kun se on vähiten järkevää. Parem­pi kuitenkin, että edes silloin.

 68. Osmo sanaili “Ääri­oikeis­tos­ta sekä Breivikin osalta eri­tyis­es­ti että muukalaisvi­hamielis­ten liikkei­den osalta yleen­sä puhuu koko Euroop­pa. Tältä osin vihreät puhu­vat siis yleiskieltä. Kaik­ki muut, pait­si asianomaiset itse.”

  Yritätkö siis täl­lä sanoa että syr­jin­tä ja leimaami­nen on ok, mikäli sil­lä on riit­tävästi tuk­i­joi­ta? Ja mikäli itse tietää oil­e­vansa hyvien puolella…

 69. Eli­nalle

  “Väität pokkana, että puolueet­tom­i­na esi­in­tyvät tutkimus­laitok­set kuten Talous­tutkimus Oy ja Suomen Gallup ovat huijariyrityksiä?”

  Talous­tutkimus on tun­netusti kokoomus­lainen ja use­at merkit­tävät henkilöt ja tahot ovat kri­ti­soi­neet sitä konkreet­tisin esimerkein. Esimerkik­si kir­jas­saan Oma pääo­ma Esko Sep­pä­nen ker­too, kuin­ka hän ei ole saanut itse mak­sami­in­sa kyse­ly­i­hin aset­tami­aan kysymyk­siä vaan niitä on halut­tu muut­taa “puolueet­tomik­si”. Tot­ta kai samaan kyse­lyyn saa ihan eri vas­taus­tu­lok­sia eri kysymyk­sen aset­telul­la. Kuitenkin Talous­tutkimus on syyl­listynyt aset­tele­maan kysymyk­siään kokoomuslähtökohtaisesti.

  Kun työsken­telin Stake­sis­sa niin siel­lä yleinen tieto oli, että Talous­tutkimus on roska­pulju, joka ei osaa tai halua tehdä kun­non tutkimusta.

 70. S‑W “Yritätkö siis täl­lä sanoa että syr­jin­tä ja leimaami­nen on ok, mikäli sil­lä on riit­tävästi tuk­i­joi­ta? Ja mikäli itse tietää oil­e­vansa hyvien puolella…”

  Yleiskieli on yleiskieltä, googlaa­pa huviksesi yhdis­telmäl­lä “true finns” “right wing pop­ulist”, 24000 hit­tiä, ensim­mäisenä hesarin inter­na­tion­al edition. 

  Ääri­oikeis­to­lainen tai oikeistopop­ulisti­nen ei ole enää aikoi­hin tarkoit­tanut oikein mitään, se on nopea ja kätevä leima sil­loin kun ei ole aikaa, mie­lenki­in­toa tai intres­siä selvit­tää taus­to­ja. Tässä mielessä taan­noinen Osmon sijoit­ta­mi­nen vaa­likoneessa oikeis­ton ääri­laitaan oli ter­ve­tul­lut muis­tu­tus siitä että aina pitäisi jak­saa kurk­istaa käsit­tei­den taakse.

  Heti vaalien jäl­keen ulko­maista medi­aa lukies­sa tuli tuon tpyy­lu­o­man hap­potestin hengessä mieleen että jos suo­ma­lainen uuti­soin­ti ja käsit­teen­määrit­te­ly euroop­palais­es­ta “ääri­oikeis­tos­ta” on yhtä pielessä kuin euroop­palainen uuti­soin­ti suo­ma­lais­es­ta “ääri­oikeis­tos­ta”, käsi­tys koko ilmiön ole­mas­saolosta poh­jaa jonkin­laiseen väärinkäsi­tyk­seen, ja on aikakin tiedonväl­i­tyk­sen pirstoutua niin että moi­sista harhoista päästään eroon.

 71. Art­turi B:

  Eiks voit­ta­ja saa kaiken jär­jestelmä vaan kanavoi niiden vai­h­toe­hto­jen syn­tymisen van­ho­jen puoluei­den sisälle?

  Kyl­lä ja näin ne siir­tyvät äänestäjien näkymät­tömi­in. Puolue itsessään ei myöskään ole äänestäjilleen demokraat­ti­nen elin ja siten myös mon­et päätök­set siir­tyvät äänestäjien ulottumattomiin.
  Useim­mat ihmiset kykenevät val­it­se­maan use­am­man vai­h­toe­hdon välil­lä. Jos tätä kykyä ei ole, ehkä äänestämi­nen pitäisi jät­tää suo­si­ol­la väliin.

  Voit­ta­ja saa kaiken ‑sys­tee­mi myöskin ajaa ihmiset strate­giseen äänestämiseen. Sen sijaan että äänestet­täisi­in halu­a­maansa poli­ti­ikkaa, tulee yhä tärkeäm­mäk­si äänestää väärin poli­ti­ik­ka pois, kos­ka hajaäänil­lä ei ole merkistystä.

  Sil­lä, mitä puoluei­den sisäl­lä puhutaan, ei ole mitään merk­i­tys­tä, mikäli se ei reaalis­es­ti vaiku­ta edus­ta­jien tekoi­hin. Puolueet pyrkivät yhteiseen mielip­i­teeseen ja yhteiseen lin­jaan. Niil­lä on keinot siihen ryh­mäkurin ja vaali­ra­hoituk­sen kaut­ta sekä intres­si hävit­tää sisältään eriävät mielipiteet.

  Lisäk­si jos nämä keskuste­lut siir­tyvät polar­isoitu­jen puoluei­den sisälle, niitä ei tuo­da yleiseen keskustelu­un eikä puoluer­a­jo­jen ylitse ole reaal­ista mah­dol­lisu­ut­ta löytää puoluelin­jo­jen vas­taista yhteistä säveltä. Enem­mistömielipi­de saat­taa hel­postikin pää­tyä puoluer­a­jo­jen uhriksi.

  Jos val­in­tamah­dol­lisuuk­sia vähen­netään, val­in­tamah­dol­lisu­udet vähenevät. Jos sävy­jen määrää rajataan, vai­h­toe­hdot polar­isoitu­vat. Ei siinä pitäisi olla mitään vaikeata.

  Tilanne saat­taisi olla toinen, jos olisi kym­meniä tai sato­ja “sama­nar­voisia” vai­h­toe­hto­ja. Sil­loin rajaamises­sa saat­taisi olla jotain mieltä. Nyt run­sauden­pu­laa ei ole, vaan kaik­ki vai­h­toe­hdot voivat päästä ainakin niiden kokon­ais­määrän perus­teel­la esille.

 72. Yksisu­un­taisen tiedonväl­i­tyk­sen rap­pio raas­taa poli­itikko­ja, mut­ta sille ei mah­da enää mitään. Palve­lut ihmis­ten väliseen kom­mu­nikaa­tioon tule­vat kehit­tymään vielä huimasti (kysyn­tä ja globaali tar­jon­ta). Uusi Google+ :n ‘Circles’-palvelu esimerkik­si tar­joaa ihmisille mah­dol­lisu­u­den luo­da sul­jet­tu­ja keskustelualueita.

  Kansan kuun­telu, ymmärtämi­nen ja palvelem­i­nen on ehkä raskain­ta nyky­isille poli­itikoillemme: Tule­vat sukupol­vet ovat tot­tuneet elämään sosi­aalisen medi­an maailmassa.

 73. Tuo­mas,

  Itses­tään­selvää jokaiselle tutkimus­laitok­sis­sa työsken­televälle on, ettei jotain ilmiötä lähde­tä tutki­maan kyseli­jän (tässä tapauk­ses­sa änkyräkom­mu­nisti Esko Sep­päsen) omil­la kysymyk­sil­lä. Sehän romut­taisi kaiken uskottavuuden. 

  Ohes­sa Osmo Soin­in­vaaran kuvit­teel­liset kysymyk­set perus­suo­ma­lais­ten kannattajaprofiilista: 

  A, olen syr­jäy­tynyt nelikymp­pinen luuseri. Asun äiti­ni kanssa yksiössä. 

  B, Olen sahayrit­täjä Kain­u­us­ta ja vihaan neekereitä

  C, En osaa lukea ja en voi siis vastata

  D, En osaa sanoa mitään

  Päätelmä: 90 pros­ent­tia perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jista ei osaa sanoa osaa­vatko lukea. 

  ++++++++

  Mut­ta ilman muu­ta omis­tus­po­h­ja vaikut­taa rekry­toin­ti­in ja työ­paikan hen­keen. Toki olet oikeil­la jäljil­lä. Toisaal­ta mainit­se­mas­tasi Stake­sista olen kuul­lut, että rem­mis­sä ovat vain tosi­vasem­mis­to­laiset. Nyt­tem­min siis THL, mut­ta aikasem­min kuultua.

 74. Kum­mallista kun minä tun­nun saa­van netistä parem­paa ja asial­lisem­paa tietoa kuin oikeista vakavas­tiotet­tavista lehdistä.

  Enkä pysty ymmärtämään, että miten täy­sis­sä sielun­voimis­sa ole­va ihmi­nen muka sekoaa jostain nettipalstoista.

  Suo­ma­laiset poli­itikot ovat tosin aina pitäneet kansaa vain vajaaä­ly­is­inä hol­hot­tavina, joi­ta pitää jatku­vasti kait­sia. Nykyi­nen keskustelu netin vaaroista on vain jatku­moa van­hoi­hin ongelmi­in, jot­ka myös ratkaisti­in aina kiel­loil­la ja säännöstelyillä.

  Yli nelikymp­piset ovat eläneet vaikka­pa väki­val­tavideoiden ja hevimusi­ikin turmi­ol­lisen vaiku­tuk­sen alaise­na. Sil­loinkin kyseis­ten asioiden har­ras­ta­jana kiel­to­ja vaa­ti­vat tun­tu­i­v­at vain äärim­mäisen type­r­iltä. Jälleen on sama fiilis.

  Mil­loinka­han poli­itikot oppi­si­vat jonkun muun läh­estymiskul­man kuin sel­l­aisen asian kieltämisen, jota eivät itse tajua ja joka sik­si on var­maan tosi vaarallista.

 75. Tuo­mas:

  Esimerkik­si kir­jas­saan Oma pääo­ma Esko Sep­pä­nen ker­too, kuin­ka hän ei ole saanut itse mak­sami­in­sa kyse­ly­i­hin aset­tami­aan kysymyk­siä vaan niitä on halut­tu muut­taa “puolueet­tomik­si”.

  hihi­hi­hi­hi.… parhaat peruste­lut ikinä!

 76. Väität pokkana, että puolueet­tom­i­na esi­in­tyvät tutkimus­laitok­set kuten Talous­tutkimus Oy ja Suomen Gallup ovat huijariyrityksiä?

  En. Mitä ihmeen “hui­jaamista” on asia, joka tehdään täysin avoimesti ja jon­ka ole­mas­sao­lo on laa­jalti tun­net­tua? Se, että jostakin asi­as­ta ei olla tietoisia eikä sitä tuo­da esi­in julkises­sa keskustelus­sa siinä määrin kuin sen merk­i­tys ansait­sisi, ei tee tästä asi­as­ta salaista.

  Miten selität, että Suomen Kuvale­hti ja Hesari sai­vat teet­tämis­sään selvi­tyk­sis­sä aivan saman­su­un­taisia tulok­sia maa­han­muut­toasen­teista kuin Hom­ma ry?

  Kir­jas­sani on sivun ver­ran tek­stiä jo pelkästään tästä (s. 82–83).

  Se, että teet­täjäl­lä ei ole oma lehmä ojas­sa, on vas­ta vähim­mäisedel­ly­tys sille, että mielipi­demit­tauk­sel­la voi olla jotain todel­lista rel­e­vanssia. Jos ojas­sa on jonkun muun lehmä, tämä ei vielä automaat­tis­es­ti tarkoi­ta, että sitä olisi. Tämän tietääk­seen ei tarvitse lukea min­un kir­jaani. Riit­tää jos lukee vaikka­pa Suomen johta­van mielipi­de­tutkimusten tutk­i­jan, pro­fes­sori Pert­ti Suho­sen laa­jan ja ilmaisek­si saata­vana ole­van teok­sen Mielipi­de­tutkimuk­set ja yhteiskun­ta. Aloit­taa voi vaikka­pa luvuista 14 (“Onko mielipi­de­tutkimuk­si­in luot­tamista?”) ja 19 (“Meto­di­on­gelmia ja mieli­v­al­taisia tulkintoja”).

  Miten muuten itse selität esimerkik­si sen, että ruotsin kie­len opiskelun pakol­lisu­ut­ta vas­tusti 47 % suo­ma­lai­sista vuon­na 1996, kun kyse­lyn tilaa­jana oli Folk­tinget, mut­ta vuot­ta myöhem­min yhtäkkiä peräti 72 %, kun tilaa­jak­si vai­h­tui Suo­ma­laisu­u­den liit­to? Kum­matkin kyse­lyt teki Talous­tutkimus. (Lähde.) Luulisi ole­van help­poa, jos ker­ran olet “ollut töis­sä täl­laises­sa lafkassa”.

  Tom­min maail­mankat­so­muk­seltaan varsin yksipuolisen hui­jauskir­jan (jota jak­saa joka ketjus­sa mainostaa)

  Ainakaan Google ei löy­dä koko tästä blo­gista yhtä ain­oaa kom­ment­tiketjua, jos­sa minä olisin oman kir­jani ensim­mäisenä nimeltä main­in­nut kir­joit­ta­ja. Löy­tyy vain se, mitä Osmo itse kir­joit­ti kir­jas­ta sen juuri ilmestyt­tyä viime joulun alla, sekä neljä myöhempää kom­ment­tiketjua, jois­sa joku muu, kul­lakin ker­ral­la eri kom­men­toi­ja, ottaa sen puheek­si — parikin ker­taa näistä min­ua kri­ti­soiden (näin teet mm. sinä itse). Googlen mukaan olen ylipään­sä osal­lis­tunut koko tämän vuo­den aikana tääl­lä vain yhteen­toista kom­ment­tiketju­un (tämä sinne vielä indek­soi­tu­ma­ton on kahdestoista), vaik­ka Osmo on samana aikana julkaissut 214 uut­ta postausta.

  Eli tämä syytös menee nyt kyl­lä sinne samaan kat­e­go­ri­aan kuin kuvit­teel­lises­sa Voima-lehdessä esit­telemäni kuvit­teelli­nen asun­toni. Jään mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan, mitä seuraavaksi.

 77. Sir­paloi­tu­misen todel­li­nen ongel­ma on, ettei enää tiede­tä mitä muut pitävät oleel­lisi­na kysymyksinä. Kukaan täyspäivätöis­sä ole­va ei ehdi seu­rail­la kaikkia maail­man hom­mafoo­rumei­ta niin että ymmärtäisi kunkin sisäisen fleivörin ulkop­uolisen eri tavoin ajat­tel­e­van tarkasteli­jan henk koht viiteke­hyk­ses­tään keskustelus­sa tun­nista­mas­ta löyhkästä.

  Medi­an hom­maa­han täl­lais­ten asioiden yhteen­ve­to olisi, mut­ta tun­tuu hel­posti että huono­s­tiresur­soidul­la medi­al­la on liian kiire, ja hyv­in­resur­soidul­la aikaa lähin­nä toteut­taa rahoit­ta­jien­sa agendaa. 

  No, ongel­man kor­jaamisen ensi vai­he on sen havait­sem­i­nen. Pohd­in­ta seu­raav­ista vai­heista alkakoon.

 78. Eli­na kir­joit­ti 6.8.2011 kel­lo 9:53:

  Osmo:

  Kovin moni kir­joit­ta­ja piehtaroi solvaavien kieliku­vien heku­mas­sa [hom­mafo­ru­mil­la].

  Hom­maan on muo­dos­tunut oma huumorin alakult­tuuri, joka perus­tuu vastapuolen lyömien leimo­jen käyt­töön sarkas­tis­es­ti, par­o­di­oiden ja myös itseironisesti.

  Hais­ta­masi löyhkä johtunee ainakin osin tästä. Et ymmär­rä hom­makie­len piilomerkityksiä.

  Juuri näin. Jungn­er-merkin­nön kom­ment­tei­hin, jois­sa sivut­ti­in samaa ilmiötä, kir­joitin 4.8.2011 kel­lo 10:49:

  Ter­mi ‘kul­ta­mu­na’ kuu­lostaa niin ilkeän her­jaaval­ta kun sitä käyt­tää ilkeästi, että sen alku­perä voi olla yllä­tys. Se on peräisin sisäasi­ain­min­is­ter­iön esit­teestä Eri­laisu­us on rikkaus, jon­ka tavoit­teena oli saa­da kun­nat innos­tu­maan human­i­taaris­ten maa­han­muut­ta­jien vas­taan­ot­tamis­es­ta. Sivun 3 alalaidas­sa ter­mi on kir­joitet­tuna, muu­toin tee­m­ana läpi esit­teen kuvi­tuk­sen muodossa.

  Viral­lis­ten val­is­tus- ja asen­nekas­va­tusjulka­isu­jen ter­mi­nolo­gia on liian hel­posti antau­tunut käyt­töön itseään vas­taan. Val­is­tusjulka­isu­ja pitäisi rus­ta­ta hyvin tarkasti kielip­sykolo­gia huomioon ottaen. Kaikkea yltiö­posi­ti­ivi­su­ut­ta pitäisi vält­tää, samoin kaikkia vähänkin räväkämpiä ilmaisu­ja, kos­ka ne kään­tyvät vastapuolen kir­joituk­sis­sa sala­manno­peasti par­o­di­ak­si itseään vastaan.

 79. Osmol­ta taas hyvä avaus. ” Näin käy jos maail­manku­va on peräisin FOX — uutiskanavalta.”
  Näin on käynyt. Mut­ta mikä meil­lä itsekul­lakin on se maail­manku­va. Oma tv-his­to­ri­ani alkoi siitä, kun kat­selin naa­purin ikku­nan takaa Rintin­tiniä. kunnes se tuli meille olo­huoneeseen. 70 ‑luvul­la midän kuuskytluku­lais­ten vasem­malle kään­tynyt­tä maail­manku­vaa alet­ti­in oikeal­ta eli radikaalien kokoomus­nuorten tahol­ta syyt­tää ( oli siinä senaikaista viha­puhet­takin ) mono­li­it­tisek­si. Sit­ten jo kahdek­sankym­men­tälu­vul­la alkoi olla niin moni­ar­voista. Sitä moni­ar­voisu­ut­ta oikein vaa­ti­mal­la vaa­dit­ti­in. Tähän on siis nyt tultu.
  Siis,että ei ole enää mitään var­maa. Pitääkö tässä vähitellen alkaa luot­taa omaan pääomaan.
  Ja arvotaan arvot — aina tarvittaessa.
  t. sep­po niemelä

 80. Onhan se sekavaa ja ide­olo­gioi­ta pirstaloivaa, kun ääri­oikeis­to ja ääri­vasem­mis­to kan­nat­ta­vat aivan samo­ja asioi­ta suuris­sakin kysymyk­sis­sä; kun taval­lisetkin kansalaiset vaa­ti­vat samal­la demokra­ti­aa ja vah­vaa johta­ju­ut­ta; kun poli­it­tisen eli­itin tärkein tehtävä on markki­noi­ta tyy­dyt­tävien mieliku­vien luon­ti ja kun yhteiskun­tati­eteil­i­jöil­läkään ei ole muu­ta annet­tavaa kuin van­hat fraasinsa.

  Olen satavar­ma, ettei tätä turhi­in ja tuhoisi­in vas­takkainaset­telui­hin johtavaa ide­ol­o­gista seka­sotkua saa­da ratkaistuk­si niin kauan kuin talouside­olo­giaa opete­taan ja opi­taan kaksi­na­paise­na jär­jestelmänä, yksilö vas­taan val­tio. Toises­sa ääripäässä on val­tio­val­lan kokon­aan hal­lit­se­ma talous, kom­mu­nis­mi, ja toises­sa ääripäässä on val­tio­val­la­ton, yksilöi­den vapaasti käymä talous. Täl­lä janal­la sit­ten etsitään paras­ta kom­pro­mis­sia, sopi­vasti vero­ja, sopi­vasti yksilön­va­pauk­sia, sopi­vasti vasem­mis­toa ja sopi­vasti oikeis­toa. Kunnes eroa ei enää ole ja demokraat­ti­nen, yhteisiä etu­ja etsivä poli­ti­ik­ka menet­tää aat­teen­sa ja merk­i­tyk­sen­sä ja rahan ja väki­val­lan koneis­tot voittavat.

  Demokra­t­ian ain­oa mah­dol­lisu­us on nähdä val­tio­val­lan taloudelli­nen rooli kak­si­jakoise­na ja koko talousjär­jestelmä kolmisuuntaisena. 

  Val­tion ensim­mäi­nen rooli on omis­taa, hal­li­ta ja kas­vat­taa taloudel­lista val­taansa, mitä (sosial­is­tista) roo­lia se tarvit­see kil­pailus­sa mui­ta val­tioi­ta vas­taan (aivan samoin kuin yri­tyk­sen ensim­mäi­nen rooli on omis­taa, hal­li­ta ja kas­vat­taa taloudel­lista val­taansa). Äärim­milleen tämä on kehit­tynyt kuningashuonei­den, kom­mu­nistien, fasistien tms. yksin­val­lak­si. Tätä val­tio­val­lan roo­lia on pienen­net­ty siir­tymäl­lä kansan­val­taiseen jär­jestelmään, demokra­ti­aan – yleen­sä vas­ta suuren kri­isin jälkeen. 

  Val­tion toinen taloudelli­nen rooli (sosi­aa­li­nen) on pitää kansalai­sis­taan huol­ta. Se voi tapah­tua kahdel­la taval­la. Voidaan lisätä val­tion val­las­sa ole­vien varo­jen määrää ja ohja­ta niitä huolen­pitoa tarvit­se­vien eduk­si, esimerkik­si vero­tuk­sen avul­la. Tai voidaan estää kansalais­ten keskinäi­nen eri­ar­voisu­ut­ta syn­nyt­tävä val­lankäyt­tö, esimerkik­si kieltämäl­lä varas­t­a­mi­nen ja orjien pitämi­nen, mitkä toimet eivät lisää val­tion ohjauk­ses­sa ole­vien varo­jen määrää. Edel­lisen tavan menetelmät ovat pitkälti samo­ja, vero­tus ja eri­oikeuk­sien myön­tämi­nen, joil­la aje­taan myös val­tio­val­lan ja sen edus­ta­jien etu­ja. Sik­si sosial­isti­nen ja sosi­aa­li­nen sekoit­tuvat ja kansalaiset ovat syys­tä huolis­saan siitä, kei­den hyväk­si hei­dän varo­jaan käytetään. Jälkim­mäi­nen menetelmä tuot­taa aivan päin­vas­taisen tulok­sen. Eri­ar­voisu­ut­ta syn­nyt­tävän taloudel­lisen val­lankäytön kieltämi­nen kaik­il­ta heiken­tää myös val­lan­pitäjien mah­dol­lisuuk­sia hyö­tyä tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la. Sik­si suuret askeleet tähän suun­taan ovat perin harv­inaisia ja syn­tyvät vain suurten poli­it­tis­ten kri­isien kautta.

  Yksi­tyisen taloudel­lisen val­lankäytön min­i­moimi­nen on juuri se kol­mas talouden suun­ta, jon­ka ymmärtämis­es­tä ja hyö­dyn­tämis­es­tä nyt on kyse. Ja joka siis osoit­taa aivan eri suun­taan kuin sosial­isti­nen, val­tio­val­lan ohjaa­ma talous ja kap­i­tal­isti­nen, yksi­ty­is­ten val­tapi­irien ohjaa­ma ”vapaa” talous. 

  Teo­ri­as­sa sil­lä on nimikin, aito markki­na­t­alous. Aidon tarkoit­taes­sa suo­raan kulut­ta­jien tarpei­den ohjaa­maa talout­ta, toisin kuin kap­i­tal­isti­nen markki­na­t­alous, joka ohjau­tuu tuot­ta­jien ja sijoit­ta­jien tarpei­den mukaan. Peri­aat­teessa ratkaisu on siis sama kuin poli­ti­ikan demokrati­soin­ti. Yleistä ja yhtäläistä äänioikeut­ta vas­taa taloudessa yleinen ja yhtäläi­nen osto-oikeus. 

  Edel­lisen perus­teel­la voidaan kehit­tää monia toimia talouden tas­apain­ot­tamisek­si. Eräs on kuitenkin aivan keskeisessä ase­mas­sa. Taloudessa eli kau­pankäyn­nis­sä tärkein val­lankäytön väline on tieto­jen salaami­nen ja sen väistämätön johdan­nainen, väärien tieto­jen syöt­tämi­nen. Kyseessä on niin kap­i­tal­is­tiseen kuin sosial­is­tiseenkin ide­olo­giaan kuu­lu­va lain­mukainen oikeus, jon­ka avul­la val­taapitävät muo­dosta­vat verkos­ton­sa ja suorit­ta­vat hyväksikäyttönsä. 

  Enronin ja Win­clu­bin kaltaiset yksi­tyiset rosvouk­set ja nykyisen velka­kri­isin kaltaiset yhteiset onnet­to­muudet, toisin sanoen koko tämä var­al­lisu­usero­jen kasvu­un tuke­htu­va talous on mah­dolli­nen vain, kos­ka yksi­tyi­nen rahali­ikenne on peri­aat­teessa, ide­ol­o­gi­sista syistä, lain suo­jaa­mana salas­sa pidet­tävä yksi­ty­isa­s­ia ja vain tietyin kohdin ja tiet­ty­jen vira­nomais­ten valvon­nalle alttiina. 

  Aito markki­na­t­alous toimii toisin. Siinä kaup­po­ja koske­vat salaisu­udet eivät nau­ti lain suo­jaa, jol­loin jokaisel­la kansalaisel­la on mah­dol­lisu­us tietää, mitä tapah­tuu ja vapaasti käy­dä kaup­paa niin kuin parhaak­si näkee, mut­ta tarvit­taes­sa tuo­da myös havait­semi­aan epäko­htia yleiseen tietouteen jo ennen kuin ne ovat kas­va­neet hallitsemattomiksi.

  Kukaan ei vielä tiedä, miten maail­man­talous tulee selviämään nykyis­es­tä epä­tas­apain­os­ta. Suuria muu­tok­sia vaa­ti­va kri­isi saat­taa olla edessä pait­si edel­lä maini­tus­ta myös siitä syys­tä, että kap­i­tal­is­tis­sosial­isti­nen talous on rak­en­teel­lis­es­ti pakkokasvuinen ja sovit­ta­mat­tomas­sa ris­tiri­idas­sa luon­non hyv­in­voin­nin kanssa. Sil­loin on jotkut aivan keskeiset van­hat opit hylät­tävä ja talous nähtävä kolmisu­un­taise­na kaksi­na­paisu­u­den sijaan. 

  Jot­ta aat­teel­lisu­us ja merk­i­tyk­sel­lisyys saataisi­in takaisin poli­ti­ikkaan, on hyö­dyn­net­tävä net­tiä ja perustet­ta­va globaal­isti toimi­va verkos­to ja puolue, jon­ka pää­tavoite on maail­mankau­pan kehit­tämi­nen aidon markki­na­t­alouden suun­taan. Tämä tavoite yhdis­täisi ne nyky­isin kodit­tomat oikeis­to­laiset, jot­ka ymmärtävät yksilön­va­paudet vapaudek­si tietää, taitaa ja käy­dä kaup­paa eikä vapaudek­si rikas­tua muille esteitä aset­ta­mal­la. Se yhdis­täisi ne nyky­isin kodit­tomat vasem­mis­to­laiset, jot­ka halu­aisi­vat tasoit­taa tulo- ja var­al­lisu­usero­ja, mut­ta eivät halu­aisi lisätä val­tio­val­lan osu­ut­ta taloudessa. Tämä tavoite yhdis­täisi myös ne nyt kodit­tomat vihreät, jot­ka ymmärtävät, että kap­i­tal­is­tis­sosial­is­tis­ten arvo­jen ja käytän­tö­jen val­lites­sa luon­non hyv­in­voin­ti­in tähtäävät pyrkimyk­set tule­vat aina lop­ul­ta häviämään val­lan­pitäjien pyrkimyk­sille val­tansa kas­vat­tamisek­si ja rikkaiden pyrkimyk­sille rikkauk­sien­sa kartuttamiseksi.

 81. Ei sinän­sä, etteikö Kiinan ja muiden Aasian tiik­e­rien nousu­un pitäisi suh­tau­tua vakavasti, mut­ta tun­tuu jotekin huvit­taval­ta, että hyvin mon­en huolestuneen kom­mentin taustal­la näyt­tää ole­van mieliku­va, että Kiinan talous jatkaa kasvua tasaisel­la 10% vuo­si­vauhdil­la täältä ikuisu­u­teen — ja kuin­tekin niin, että kiinalais­ten työ­panos on jatkos­sakin nau­ret­ta­van hal­pa kaikki­in kil­pail­i­joi­hin verrattuna.

  Har­va tun­tuu ole­van tietoinen Kiinan ongelmista, jot­ka voivat johtaa sen merk­i­tyk­sen hiipumiseen tai jopa taloudel­liseen rom­ah­duk­seen — ja yhteiskun­nal­liseen kuo­huntaan. (Ei se Neu­vos­toli­it­tokaan ollut ikuinen, vaik­ka laa­jakat­seinen Kem­in­maan nerokin näin väitöskir­jas­saan väitti…)

  Kiinaa­han painaa:

  - työvoima­pu­la ja työn hin­nan nousu ran­nikon teol­lisu­usalueil­la — ja tästä johtu­va kokokoon­pan­otyön siir­tymi­nen mui­hin maihin

  - kiinalais­ten pankkien taseis­sa on hyvin paljon riskialti­ita lain­o­ja; toisaal­ta asun­to­lainakan­ta on kas­vanut nopeasti ja syn­nyt­tänyt monil­la alueil­la asun­toku­plan, toisaal­ta Kiinan hal­li­tus on käytän­nössä pakot­tanut pankke­ja anta­maan lain­o­ja läh­es konkurssikyp­sille valtionyrityksille

  - laa­jamit­tainen kor­rup­tio, joka johtaa tehot­to­muu­teen ja mm. siihen, että infra­struk­tu­uri-investoin­nit tehdään hutiloiden jol­loin niiden hyö­ty las­kee selvästi

  - väestörak­en­teen vinouma; lähivu­osi­na Kiinan työikäi­nen väestö alkaa supis­tua eikä maas­sa ole kun­non eläke- ja sosiaalijärjestelmää

  - ympäristön laa­jamit­tainen saas­tu­mi­nen ja onneton elin­tarvike­tur­vall­su­us jne.

  - tehot­tomat, tap­pi­oi­ta tuot­ta­vat raskaan­te­ol­lisu­u­den val­tionyri­tyk­set, joi­ta on pakko pitää lev­ot­to­muuk­sien pelos­sa pystyssä — mak­soi mitä maksoi

  Lisäk­si voi kysyä, että kuin­ka kauan Kiinan hal­li­tus voi jatkaa val­u­ut­tapoli­ti­ikkaansa ennen kuin se käy mah­dot­tomak­si tai haitallisek­si. (eli siis sitä, että oste­taan rämpylöil­lä jatku­vasti dol­lare­i­ta pois markki­noil­ta ja kasa­taan dol­lar­it suureen rahasäilöön)

  Omas­ta mielestäni län­si­maisil­la hal­li­tuk­sil­la ja yri­tyk­sil­lä olisi aika hyvä olla “Kiina jyrää meitin” ‑suun­nitelmien lisäk­si vara­su­un­nitel­mat “Kiina rom­ah­taa” ‑ske­naar­i­on var­alle. Nimit­täin aika mon­es­sa asi­as­sa län­si­maat alka­vat ole­maan puh­taasti kiinalaisen tuotan­non tai raa­ka-ainei­den varas­sa. Siinä nimit­täin sat­tuu län­si­maitakin aika pahasti leukaan, jos Kiina ajau­tuu edes lyhyek­si aikaa sekasortoon…

 82. Tom­mi U: “Jos Hyysäävät Kukka­hat­tutädit ry tilaisi kyse­lyn samas­ta asi­as­ta, tulok­set oli­si­vat täs­mälleen päinvastaiset”
  Eikös hesari teet­tänyt pari viikkoa ennen hom­man tutkimus­ta sup­peam­man kyse­lyn samas­ta asi­as­ta, ja suurin piirtein samoin tuloksin (ainakin yli 50% vas­tusti maahanmuuttoa)?

 83. Mat­ti H kir­joit­ti 7.8.2011 kel­lo 10:13 […]

  Vau. Kyl­läpäs siinä oli semant­tista uudelleen­määrit­te­lyä ja idealismia.

 84. Kiinal­la tosi­aan on ongelmia ratkot­ta­vana. Oleel­lisin saat­taa olla vesi: vauras­tu­va väestö kulut­taa kas­vavia määriä puh­das­ta (juoma)vettä muun muas­sa vaikka­pa kylpemiseen, samaan aikaan, kun riisin vil­je­ly kulut­taa yhä tolkut­tomampia määriä suo­la­ton­ta ei-saas­tunut­ta vet­tä. Ja samaan aikaan vau­rau­den lähde, raskas ja raskaampi teol­lisu­us kulut­taa että saas­tut­taa ympäristöä ja vet­tä. Toki raken­netaan laitok­sia, joil­la tis­la­ta meriv­et­tä, mut­ta ongel­mansa on siinäkin.

  Ei sil­lä, etteikö Europ­pal­la olisi omat säätön­sä, mut­ta tääl­lä on silti kohtu­ullisen saas­tee­ton­ta ja lisäk­si useim­mis­sa Euroopan kolkissa on erit­täin hyvin toimi­va infra­struk­tu­uri. Ja infra­struk­tu­uri on mod­ernin yhtieskun­nan arvokkain­ta omaisuutta.

 85. Mat­ti H,

  Kiitos oival­tavas­ta ja kirkaskat­seis­es­ta kom­men­tis­tasi. Aitoon markki­na­t­alouteen heräämi­nen on mielestäni yksi polt­tavim­mista ja tarpeel­lisim­mista poli­it­ti­sista kehi­tys­te­htävistä, joi­ta meil­lä nykya­jas­sa yhteiskun­tana on. Onnis­tu­it hienos­ti kiteyt­tämään asian. Mm. tämä kuvaus pal­jas­taa, mik­si esim. itse en voi äänestää kokoomus­ta vaik­ka ajat­te­lenkin enem­män oikeis­to­lais­es­ti kuin vasemmistolaisesti:

  Tämä tavoite yhdis­täisi ne nyky­isin kodit­tomat oikeis­to­laiset, jot­ka ymmärtävät yksilön­va­paudet vapaudek­si tietää, taitaa ja käy­dä kaup­paa eikä vapaudek­si rikas­tua muille esteitä asettamalla.

  Vas­takkainaset­telun aika on todel­lakin ohi, ainakin per­in­teis­es­ti ymmär­re­tyn oikeis­ton ja vasem­mis­ton välil­lä. Ei ole pitkäl­lä tähtäimel­lä kenenkään etu, että joidenkuiden sal­li­taan rikas­tua lähin­nä muiden toim­intaa ja elämistä häir­it­semäl­lä (esim. Mon­san­to). Kuten ei sekään, että rikas­tu­misen mah­dol­lisu­us tykkänään pois­te­taan kapeakat­seis­es­ti ymmär­re­tyn oikeu­den­mukaisu­u­den nimissä.

 86. Kuten vaikka­pa kir­jani Suuri kaal­i­hui­jaus (s. 66–68; ks. myös s. 82–84) luke­neet tietävät, kysymäl­lä kysymyk­set sopi­vasti voidaan saa­da vas­taa­jien enem­mistö läh­es minkä tahansa poli­it­tisen kan­nan taakse. Jos Hyysäävät Kukka­hat­tutädit ry tilaisi kyse­lyn samas­ta asi­as­ta, tulok­set oli­si­vat täs­mälleen päin­vas­taiset, kos­ka kysyte­tyt kysymyk­set oli­si­vat päin­vas­taiseen suun­taan joh­dat­tele­via kuin Hom­man kysymykset.Poliittisista kiis­takysymyk­sistä teete­tyt mielipi­demit­tauk­set, joiden teet­täjä on itse tämän kiis­takysymyk­sen osa­puoli, ovat käytän­nössä arvottomia.

  Myös Iltale­hden teet­tämässä tutkimuk­ses­sa saadut tulok­set oli­vat läh­es ident­tisiä Hom­man tutkimuk­sen kanssa: noin 60 pros­ent­tia halu­aa tiukem­paa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa, hyvin har­va avoimempaa.

  Näyt­tää siltä, että maa­han­muu­tos­ta kysyt­täessä vas­tauk­set ovat hyvin saman­laisia läh­es kaikkial­la maail­mas­sa. Suurin osa ihmi­sistä ei halua vieras­ta porukkaa koti­maa­hansa, ainakaan jos kyse ei ole selkeästi työperäi­sistä tuli­joista. Ks. esim. World Val­ues Sur­veyn tulok­sia eri maista: http://inductivist.blogspot.com/2011/03/elite-attitudes-on-immigration.html. Nyrkkisään­tönä sanois­in, että useim­mat ihmiset eivät halua koti­mailleen tapah­tu­van sitä, minkä Ted Kennedy kiisti tapah­tu­van leg­en­daarises­sa USA:n vuo­den 1962 maa­han­muut­to­lain­säädän­nön uud­is­tus­ta koskevas­sa lausunnossaan:

  Dur­ing debate on the Sen­ate floor, Kennedy, speak­ing of the effects of the act, said: “First, our cities will not be flood­ed with a mil­lion immi­grants annu­al­ly. Under the pro­posed bill, the present lev­el of immi­gra­tion remains sub­stan­tial­ly the same.… Sec­ond­ly, the eth­nic mix of this coun­try will not be upset.… Con­trary to the charges in some quar­ters, [the bill] will not inun­date Amer­i­ca with immi­grants from any one coun­try or area, or the most pop­u­lat­ed and deprived nations of Africa and Asia.… In the final analy­sis, the eth­nic pat­tern of immi­gra­tion under the pro­posed mea­sure is not expect­ed to change as sharply as the crit­ics seem to think.… It will not cause Amer­i­can work­ers to lose their jobs.”

  Tuo lausun­to on tragikoomi­nen sik­si, että har­voin on kukaan poli­itikkokaan ollut noin väärässä yksi­tyisko­htia myöten.

  Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalais­mielipi­de on tietenkin pas­si­ivi­nen poli­it­ti­nen voimavara, joka täy­tyy nimeno­mais­es­ti kanavoi­da puolue­poli­it­tisek­si toimin­naksi. Euroopas­sa tämän roolin ovat otta­neet uudet nation­al­is­tipuolueet, USA:ssa taas maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki on kak­sipuoli­jär­jestelmän vuok­si kanavoitunut lähin­nä repub­likaa­nipuolueen sisäl­lä käytäväk­si kamp­pailuk­si. (Repub­likaanien [big]bisneshenkinen eli­it­ti kan­nat­taa varsin avoin­ta maa­han­muut­toa, kun taas perus­re­pub­likaan­it halu­a­vat rajoit­taa maa­han­muut­toa. Edelli­nen on pitkässä juok­sus­sa ollut voitol­la, kun taas jälkim­mäiset ovat saavut­ta­neet tor­jun­tavoit­to­ja, esim. G. W. Bushin yri­tyk­set lail­lis­taa lait­tomat maa­han­muut­ta­jat kilpistyivät kai ruo­hon­ju­u­ri­ta­son rai­vokkaaseen vastustukseen.)

 87. “väestörak­en­teen vinouma; lähivu­osi­na Kiinan työikäi­nen väestö alkaa supis­tua eikä maas­sa ole kun­non eläke- ja sosiaalijärjestelmää”

  Tämä tulee ole­maan mie­lenki­in­toinen ongel­ma Kiinas­sa, mut­ta myös Inti­as­sa. Poikien suosimi­nen suvun jatka­jana on johtanut tyt­tö­jen vähen­e­miseen ja niin­pä Kiinas­sa on syn­tynyt 123 poikaa sataa tyt­töä kohti 2000 ‑luvul­la.

  Paljon parem­min ei ole men­nyt Inti­as­sakaan ja tämä johtaa n 30–50-vuodessa väestöka­toon kum­mas­sakin maassa.

  Ainakin poika­pareista tulee suosit­tu aviomuoto

 88. ‘Ja kos­ka äänestäjäl­lä ei ole koskaan kuin yksi todel­li­nen vai­h­toe­hto, joka on se “oma” puolue, jär­jestelmä ja molem­mat puolueet kor­rup­toitu­vat täysin var­masti’ (ano 6.8. kel­lo 11:58)
  Sama amerikak­si: http://bradhicks.livejournal.com/437243.html

 89. ‘Repub­likaanien [big]bisneshenkinen eli­it­ti kan­nat­taa varsin avoin­ta maa­han­muut­toa, kun taas perus­re­pub­likaan­it halu­a­vat rajoit­taa maa­han­muut­toa.’ (RL)
  Talouselämä ei halua avoin­ta maa­han­muut­toa, se halu­aa, ettei laiton­ta maa­han­muut­toa estetä. Laiton työvoima on oikeudeton­ta ja nöyrää.

 90. Kiitos kiitok­sista Saara. Kuu­lut meil­lä aivan liian harv­inaiseen uusille poli­it­tisille aloit­teille tun­nus­tus­ta antavaan ihmisryhmään.

  Asi­a­han on sil­lä taval­la mie­lenki­in­toinen, että kir­joituk­seni talous­poli­it­ti­nen sanoma vas­taa ara­bi­maail­man mie­lenosoit­ta­jien poli­it­tisia vaa­timuk­sia. Van­ha val­ta ei enää toi­mi taval­lis­ten kansalais­ten eduk­si, tarvi­taan suuri muu­tos päämääränä demokraat­ti­nen hallinto. Meil­lä siis vas­taa­va suuri muu­tos tarkoit­taa siir­tymistä demokraat­tiseen, alhaal­ta päin ohjau­tu­vaan talouteen, eli aitoon markkinatalouteen.

  Kuitenkin vain muu­ta­ma peukku. Kov­in­pa usko­vat tämänkin blo­gin luk­i­jat vielä hyö­tyvän­sä siitä, että antaa olla vain, eipä nyt vielä lähde­tä tor­eille mitään muu­tos­ta vaatimaan.

 91. Jos yleis­es­ti kysyt­täisi­in että “Pitäisikö maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa tiuken­taa?” niin uskoisin, että melko moni vas­taisi tähän myöntävästi. 

  Mut­ta tuo on kysymyk­senä niin yli­malkainen ja määrit­telemätön, että ei se ker­ro vielä yhtään mitään. Yhtä hyvin voisi kysyä “pitäisikö rosvo­jen joutua lin­naan” ja päätel­lä siitä että suo­ma­laiset halu­a­vat kaut­ta kovem­pia ran­gais­tuk­sia rikol­lisille. “Tiukem­pi maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka voi tarkoit­taa kaikkea työlupi­en myön­tämis­es­tä inti­laisille insinööreille aina soma­lien per­heeny­hdis­tämisi­in. Ilman että eri ske­naar­i­oi­ta ja vai­h­toe­hto­ja kysytään kohdal­ta on han­kala saa­da kuvaa että mitä kansa “todel­la” haluaa.

 92. Hen­ri Weijo:

  Jos yleis­es­ti kysyt­täisi­in että “Pitäisikö maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa tiuken­taa?” niin uskoisin, että melko moni vas­taisi tähän myöntävästi.

  Mut­ta tuo on kysymyk­senä niin yli­malkainen ja määrit­telemätön, että ei se ker­ro vielä yhtään mitään. 

  Nimeno­maan. Jos tuo­ta kysyt­täisi­in siten, että johdan­nok­si refer­oitaisi­in Gilbert Adin tapaus, veikkaan että ylivoimainen enem­mistö vas­taisi kysymyk­seen kieltävästi.

  Lisäk­si: minkäköhän ver­ran ihmiset yleis­es­ti ottaen tietävät maa­han­muut­topoli­ti­ikkamme yksi­tyisko­hdista tai edes ylei­sistä lin­joista? Itse en ainakaan tiedä tarpeek­si, jot­ta kat­soisin ole­vani pätevä vas­taa­maan moi­seen kysymyk­seen. Vas­tauk­set annetaan mieliku­vien poh­jal­ta, ja mieliku­vat voivat olla hyvin kaukanakin todel­lisu­ud­es­ta. (Dis­claimer: tässä tek­stis­sä en sanonut, ettei maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa pitäisi mil­lään taval­la tiukentaa.)

 93. Mat­ti H,

  Peukut ovat tyh­mä sys­tee­mi, kos­ka niihin kiin­nit­tyy suh­teet­toman paljon huomio­ta, ja peukut­tamisen moti­vaa­tio voi vai­hdel­la paljonkin henkilöstä riippuen.

  Toivon, että Osmo innos­tu­isi laa­ti­maan esille otta­mas­tasi aiheesta oman avauksen.

 94. Talouselämä ei halua avoin­ta maa­han­muut­toa, se halu­aa, ettei laiton­ta maa­han­muut­toa estetä. Laiton työvoima on oikeudeton­ta ja nöyrää.

  Lait­toman maa­han­muu­ton lisäk­si talouseli­it­ti kan­nat­taa USA:ssa korkeasti koulute­tun työvoiman työlupi­en (H‑1B) saan­nin helpottamista.

  Lait­tomat maa­han­muut­ta­jat taas eivät yleen­sä jää lait­tomik­si, kos­ka poli­itikot “armah­ta­vat” hei­dät lop­ul­ta. Lait­tomien jälkikasvu tietenkin saa automaat­tis­es­ti Yhdys­val­tain kansalaisuuden.

 95. Mat­ti H:

  Kuitenkin vain muu­ta­ma peukku. Kov­in­pa usko­vat tämänkin blo­gin luk­i­jat vielä hyö­tyvän­sä siitä, että antaa olla vain, eipä nyt vielä lähde­tä tor­eille mitään muu­tos­ta vaatimaan.

  Peukku­jen kerämisek­si kan­nat­taa kir­jot­taa lyhyesti, ytimekkäästi ja ennen kaikkea sil­loin, kun Osmon kir­joituk­ses­sa on vas­ta muu­ta­ma kommentti.

  Jos kom­men­tis­sa ei oikein päästä asi­aan ekas­sa 30″ ruudullises­sa, niin itse kukin rul­laa seu­raavaan. (Lukaisin jut­tusi läpi kun Saara suosit­teli, Saara näkee maail­man vähän niinkuin vakioveikkaa­jan silmin ja aina välil­lä löy­tyy kul­tahip­pu­ja. Lips-lips.)

  Sadan kom­mentin jäl­keen tääl­lä on näitä luke­mas­sa vaan muu­ta­ma tiukan lin­jan osmo-fani. Niin ja Eli­na. Ja minä tietysti.

 96. Paluu lähtöko­htaan.

  Sat­un­nainen lain­aus: [Juha 5.8. klo 18:58]: “Oikea huomio: maail­ma pirstoutu­uu. Mut­ta halu­aako joku sit­ten takaisin sen “yhden totu­u­den” maail­man jos­sa hesari ja yhdek­sän uutiset ovat val­takana­vat. Enpä usko… ”

  Vas­tus­tan ennakkosen­su­uria, niin kuin var­maan kaik­ki täällä.

  Siitä ei seu­raa, että vas­tus­taisin san­omis­ten arvioin­tia jäl­keen­päin, itse kunkin oikeudel­lista vas­tu­u­ta sanomi­sis­taan ja myös tarvit­taes­sa jälkikäteissensuuria.

  Siitä ei myöskään seu­raa, että hyväksy­isin maail­man, jos­sa väit­tei­den toden­mukaisu­u­den valvon­taa ei tarvi­ta, kos­ka paljon helpom­paa kuin roskan jäljit­tämi­nen on netin täyt­tämi­nen nimet­tömästi syötetyl­lä tai feikkilähteistä pur­suaval­la roskalla.

  Kaikkein vähiten siitä seu­raa, että hyväksy­isin vir­tu­aal­i­maail­mat, jois­sa nimet­tömät ja näkymät­tömät (tun­nista­mat­tomat) kom­man­dopi­pogu­rut huutel­e­vat toisilleen, fänit­täjilleen ja toista mieltä oleville — ja saman tien tukki­vat kaiken, mitä voisi nimit­tää keskusteluksi.

  Mielip­i­teeni lyhyesti sanottuna:

  Vale­htelem­i­nen on rikos.

  Siinä rikok­ses­sa on monia eri astei­ta. Useim­miten vale­hteli­ja ainakin puolit­tain uskoo val­heeseen­sa, kos­ka se tun­tuu niin mukaval­ta. Täl­löin voidaan syyt­tää tuot­ta­muk­sel­lis­es­ta vale­htelus­ta, tark­istuk­sen laimin­lyön­nistä ja juoruämmä-käytöksestä.

  Lap­sia ei voi syyt­tää. Teu­vo Pakkalan nov­el­lis­sa viisas isoäi­ti sanoo: “Lap­sil­la ei ole val­het­ta vaan vah­va usko.” Tämä ei kuitenkaan vapau­ta täy­si­val­taista aikuista vas­tu­us­ta. Ilkeä ja perätön vih­jauskin voi olla rikos.

  Tästä taas seu­raa, että kan­natan kiihkeästi lakia, joka vähin­täänkin pakot­taisi kaik­ki net­tin­im­imerk­it oikeudel­liseen valvon­taan, niin että henkilöys voidaan pahas­sa kun­ni­an­loukkaus- tai totu­u­den­vääris­te­ly­ta­pauk­ses­sa saat­taa joko (a) poli­isin tai (b) suuren yleisön tietoon. Jälkim­mäi­nen ratkaisu voisi tul­la kyseeseen sel­l­aisen “hämärän sanan neu­vos­ton” määräen­em­mistöpäätök­sel­la, johon eduskun­ta­puolueet ja muut merkit­tävät tahot voisi­vat aset­taa (ker­naasti jo päivän­poli­ti­ikas­ta vetäy­tyneet) edustajansa.

  Ker­tokaa­pas, mik­si ei? Mik­si kenenkään pitäisi saa­da saar­na­ta puh­das­ta vihaa tai val­hei­ta säkkip­imeästä huudellen, vail­la mitään vas­tu­u­ta? Huo­matkaa, etten ehdo­ta mitään sen pahempaa kuin mikä jo kos­kee kaikkea painet­tua, julkises­ti puhut­tua tai eet­teri­in lähetet­tyä tekstiä.

  Tietysti voi olla, että joskus jos­sakin tai mis­sä tahansa koko val­taeli­it­ti on niin mädän­näi­nen, että ain­oa keino sen arvostelemiseen on sutia yöl­lä salaa lankkuaitaan esim. “kuningas on rois­to”. En syytä suti­jaa moraalis­es­ti. Silti, jos kuka tahansa voi vapaasti kir­joit­taa aitaan mitä tahansa, viestit peit­tävät pian toisen­sa eikä kukaan ero­ta niistä mitään. Myös hal­li­tuk­sen kätyrit voivat tekey­tyä kap­inal­lisik­si ja kir­joit­taa sit­ten täysiä typeryyksiä.

  Olen ker­ran kir­joit­tanut tästä ennenkin. Jot­ta todel­li­nen aito vasta­lause vaikut­taisi min­un silmis­säni uskot­taval­ta, sen esit­tämiseen täy­tyy liit­tyä jonkin­lainen pon­nis­tus tai ris­ki. Yöl­lä hiip­imi­nen piikki­lan­gan taakse, mah­dol­lisu­us saa­da sakko­ja tai potkut, vai­va koo­ta tuhat ihmistä joil­la on jokin järkevä viesti julisteissaan…

  Epäilen, että aika moni “vapaasti vellovan keskustelun” puo­lus­ta­ja on nyt tyrmistynyt.

 97. Entä oletko huo­man­nut etteivät myös vihreän liik­keen sisäl­lä käyte­tyt sana­muodot eroa juurikaan kri­it­tisim­mistä PS / Hom­ma akti­ivien käyt­tämistä; viher­vasem­mis­ton (jot­ka ovat tyh­miä ja sik­si säärisu­vait­se­vaisia), tilal­la käytetään ääri­oikeis­toa (jot­ka ovat tyh­miä ja sik­si rasisteja).

  SS/Hom­ma-akti­ivien kanssa tuo nimit­te­ly menee tois­in­päin. SS-hem­mot ja ‑hei­d­it ovat avoimen rasis­tisia ja flirt­tail­e­vat nat­sis­min kanssa, siitä syys­tä heitä kut­su­taan ääri­oikeis­to­laisik­si. Suomen Sisun nat­sikööri on tietysti myös Hom­man ydin­joukkoa, ja siihen kuu­lu­vat useim­mat per­su­jen kri­itikkosi­iv­en kansanedustajat.

 98. Ville Kom­si:

  Ensin­näkin, pitäisi määritel­lä viha­puhe ja vale­htelem­i­nen todel­la tarkasti. Vale­htelus­sa ainakin pitäisi erot­taa tarkoituk­sen­mukainen ja taha­ton epä­to­tuuk­sien esit­te­ly. Muuten­han suuri osa päiväle­htien toimit­ta­jista olisi kalte­rien takana. 

  Määrit­te­lypros­essin jäl­keen voidaan kysyä, onko lakikir­jois­samme todel­lakin sel­l­ainen aukko, että esit­tämälle­si uudelleen­jär­jeste­lylle ja totu­uskomis­sion perus­tamiselle on tarvet­ta? Ja paljonko se mak­saa ja mitä muu­ta täl­lä kaikel­la saisi?

  Nythän kun­ni­an­loukkauk­ses­ta, kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan ja jopa uskon­rauhan rikkomis­es­ta on ole­mas­sa jo lain­säädän­töä sank­tioi­neen. Minkälaista viha­puhet­ta olet sank­tioimas­sa, mikäli se ei edel­lisi­in sfäärei­hin uppoa?

  Toisek­si, mikä estää nyt tuo­mas­ta näitä viha­puhei­ta suuren yleisön tietoon? Mik­si ei peruste­ta antivihasivusto.fi:tä, jonne kerät­täisi­in kaik­ki tai ainakin kahjoim­mat viha­puhetyyp­pies­imerk­it. Minus­ta olisi mie­lenki­in­toista lukea näitä saatanal­lisia säkeitä, kun en oikein muuten tun­nu niihin tör­määvän (tosin en kyl­lä niitä ole akti­ivis­es­ti etsinytkään).

 99. > Kyse ei ole enää valitet­tavasti tiedon, vaan mielip­i­teen, välityksestä.

  Valitet­tavasti näin (muutenkin ansiokas yleistyskom­ment­ti! meil­lä kaikille aihet­ta peili­inkat­somiseen!). Sik­si olen suo­ras­taan järkyt­tynyt, että ilmi­selviä fak­tavirheitä ei kor­ja­ta, vaik­ka kaikkien pitäisi tietää asioiden oikea lai­ta ihan vaan siitä syys­tä, että elävät Suomes­sa. Eikä muuten tämän blo­gin kom­ment­tiketjut vii­saine päi­neen ole yhtään parem­pia. Ote­taan nyt vaan yksi pieni esimerk­ki, joka tässä samas­sa kom­ment­tiketjus­sa päästet­ti­in läpi faktana:

  > 90- luvun alus­sa … tele­vi­sio-ohjelmia joo katot­ti­in tiet­ty kaik­ki samaa, pait­si … vis­si­in itära­jal­la venäjän vastaavaa.

  Kuule ei. Sekoi­tat ehkä asioi­ta? Hesas­sa pystyi (ja pystyy) kat­so­maan Viron telkkua, mut­ta kyl­lä sen seu­raami­nen harv­inaista oli.

 100. Ville Kom­si:

  Kaikkein vähiten siitä seu­raa, että hyväksy­isin vir­tu­aal­i­maail­mat, jois­sa nimet­tömät ja näkymät­tömät (tun­nista­mat­tomat) kom­man­dopi­pogu­rut huutel­e­vat toisilleen, fänit­täjilleen ja toista mieltä oleville — ja saman tien tukki­vat kaiken, mitä voisi nimit­tää keskusteluksi

  Eiks oo hyvä, et ne huutelee omas­sa vir­tu­aal­i­maail­mas­sa toisilleen, eikä esim. turuil­la ja tor­eil­la niille, joi­ta ei kiin­nos­ta? Miten ne tukkii keskustelun, kun ne huutelee omas­sa virtuaalimaailmassaan(lue oma­l­la net­ti­foo­ru­mil­laan)? Sähän voit perus­taa ite oman vir­tu­aal­i­maail­mas ja huudel­la siel­lä oma­l­la nimel­läs ja hyväksyä sinne vaik pelkästään mui­ta sel­l­a­sia, jot­ka huutelee oma­l­la nimel­lään. Sinne teiän keskustelua ei tuu ykskään kom­man­dopipo tukkimaan.

  Hyväksytkö sen, et nää kom­man­dopipot huutelee toisilleen jonkun olo­huoneessa kal­japul­lot kädessä?

 101. Nim­im. Ein­sten: “Vale­htelus­sa ainakin pitäisi erot­taa tarkoituk­sen­mukainen ja taha­ton epä­to­tuuk­sien esittely.”

  Tietysti. Sik­si käytin tahal­lisen vas­tako­htana sanaa tuot­ta­muk­selli­nen — esim laiminlyönnillä
  tai varo­mat­to­muudel­la aiheutet­tu. Lisäk­si esitin kol­man­nen vale­htelun lajin: lapseno­maisen itse-itselle-uskot­telun = “tun­tuu niin kival­ta uskoa tähän, että kyl­lä se var­maan on näin”.

  “Määrit­te­lypros­essin jäl­keen voidaan kysyä, onko lakikir­jois­samme todel­lakin sel­l­ainen aukko, että esit­tämälle­si uudelleen­jär­jeste­lylle ja totu­uskomis­sion perus­tamiselle on tarvet­ta? Ja paljonko se mak­saa ja mitä muu­ta täl­lä kaikel­la saisi?”

  En esit­tänyt mitään hillitön­tä uudelleenjärjestelyä.

  Esitin (a) kaikkien sähkö­pos­tivi­estien ja niiden lähet­täjäti­eto­jen peri­aat­teel­lista saatavu­ut­ta poli­isille sil­loin kun on vaka­va aihe epäil­lä, että sisältö on taval­la tai toisel­la vakavasti rikollinen.

  Jos en sanonut sitä juuri näin, tätä tarkoitin. Sähkö­postin oleelli­nen omi­naisu­us vaikka­pa paperikir­jeeseen ver­rat­tuna on sen tolku­ton tehokku­us: ilmaisu­us (kun­han piuha on han­kit­tu), nopeus ja mah­dol­lisu­us käsit­tämät­tömään laa­jaan levikkiin. 

  Ne jot­ka todel­la halu­a­vat var­jel­la yksi­ty­isiä asioitaan, käyt­täkööt etana­pos­tia. Sen avul­la on vaikeam­paa vale­hdel­la tuhan­sille tai miljoonille sekunissa.

  Yri­tys­ten sisäi­nen ja väli­nen posti on raa’an kil­pailun aikakaudel­la vaikea rajat­a­paus. Siel­lä mis­sä käy kun­non kaup­pa, liikkuu myös pimeä raha. En kuitenkaan ole tässä ehdot­ta­mas­sa poli­isille laa­jem­paa tiedon­saan­tioikeut­ta kuin sil­lä jo on tai koh­ta tulee.

  Enkä muutenkaan ole ehdot­ta­mas­sa kaiken joka­hetk­istä vah­timista — ihan selvää on, ettei siihen resurssit riitä. Mitenkähän muuten se amerikkalais­ten Ech­e­lon jaksaa?

  Huu­takaa nyt kauhus­ta, jos halu­at­te. Jotkut pelkäävät poli­isia, toiset isoavel­jeä, mon­et molem­pia. Kum­ma jut­tu. Minä pelkään laskel­moivia rikol­lisia tai sekopäitä paljon enem­män kuin noi­ta kumpaakaan.

  Min­ul­la on tosireilu isoveli, ja poli­i­sis­takin on paljon enem­män hyviä kuin huono­ja kokemuksia.

  Se uutu­us (b) jota esitin harkit­tavak­si, oli nim­imerkkisuo­jan julki­nen mur­t­a­mi­nen sil­loin kun siihen on tarpeek­si aihet­ta. Tapauk­sia tuskin olisi paljon, mut­ta aiheet sitäkin vakavampia.

  “Hämärän sanan neu­vos­to” liit­tyi tuo­hon. Mitä muuten Julkisen sanan neu­vos­to mak­saa? Mitä niil­läkin rahoil­la saisi?… No öh, viiden gigan laa­jakaistan kuin­ka monelle?

  Ihan sivua­sia: puut­tuuko sin­ul­ta nim­imerk­istä yksi i‑kirjain harkitusti?

 102. PS.

  Ein­sten: “Toisek­si, mikä estää nyt tuo­mas­ta näitä viha­puhei­ta suuren yleisön tietoon? Mik­si ei peruste­ta antivihasivusto.fi:tä, jonne kerät­täisi­in kaik­ki tai ainakin kahjoim­mat vihapuhetyyppiesimerkit.”

  Anteek­si, uno­hdin. Tämä nimit­täin on hyvä ehdo­tus. Käsit­tääk­seni paras tur­va dem­a­gogiaa vas­taan on rokot­tau­tu­mi­nen — pikkuhil­jaa pienin aske­lin. Sen pitäisi alkaa jo peruskoulussa.

  Esimerkke­jä ensin kau­pal­lis­es­ta ja sit­ten poli­it­tis-uskon­nol­lis­es­ta kuse­tuk­ses­ta (itsekuse­tus mukaan luet­tuna). Esimerkkien tarkastelua ja pohd­in­taa. Ei mikään pakko olla kaikkien samaa mieltä tun­nin päät­tyessäkään, kun­han kaik­ki esi­in nou­se­vat näköko­h­dat on voitu käsitel­lä tai kun­han keskustelua voidaan ensi tun­nil­la jatkaa. Jos jotkut sabotoi­vat keskustelua jankut­ta­mal­la samaa kuin papukai­jat, tähän voidaan viita­ta yht­enä kuse­tuk­sen keinona.

 103. Ville:

  “Esitin (a) kaikkien sähkö­pos­tivi­estien ja niiden lähet­täjäti­eto­jen peri­aat­teel­lista saatavu­ut­ta poli­isille sil­loin kun on vaka­va aihe epäil­lä, että sisältö on taval­la tai toisel­la vakavasti rikollinen.”

  Eikö polisi­il­la ole sähkö­pos­tivi­estien ja niiden lähet­täjäti­eto­jen peri­aat­teel­lista saatavu­ut­ta sil­loin kun on vaka­va aihe epäil­lä, että sisältö on taval­la tai toisel­la vakavasti rikollinen?

  Ihmette­len jos ei ole. Toki kan­natan tätä uud­is­tus­ta koko sydäm­mel­läni, jos siis siihen on tarvetta.

 104. Ville:

  “Ihan sivua­sia: puut­tuuko sin­ul­ta nim­imerk­istä yksi i‑kirjain harkitusti?”

  Joo, van­ha läppä.

 105. Ville Kom­sille:

  Vaik­ka nimetön net­tikir­joit­telu on osin liian loukkaavaa, se on kuitenkin onnis­tunut mur­ta­maan merkit­tävästi niin san­ot­tua poli­it­tista korrektiutta.

  On muis­tet­ta­va, että myös poli­it­tisen kor­rek­tiu­den vaa­timus on merkit­tävä itsesen­su­urin lähde ja monis­sa tapauk­sis­sa vaaran­taa vapaan ja riip­pumat­toman tiedonväl­i­tyk­sen (ja sitä myötä myös demokratian)

  Tässä mielessä nimetön net­tikir­joit­telu on ehdot­tomasti säilytettävä.

 106. Vielä “pohjoisko­re­alais­es­ta” FOX-kanavas­ta esimerkkinä Norja/
  Oheises­sa Open democ­ra­cy- artikke­lis­sa “Mik­si antaa fak­to­jen pila­ta jut­tua” (.8.8) uin­u­vas­sa tek­sasi­laises­sa kaupungis­sa uutisia Nor­jan joukko­murhas­ta seu­ran­nut nor­jalainen Mag­nus Nome kuvaa pal­jas­ta­van hyvin FOX-kana­van uuti­soin­tia ja sen Nor­jas­ta maalaa­maa kuvaa. 

  http://www.opendemocracy.net/magnus-nome/why-let-facts-ruin-story-norwegian-comments-on-us-coverage-of-norway-terror?

 107. Suomes­sa tiedonväl­i­tys mas­sa­me­di­an mielessä ei ole pirstoutunut vaan äärim­mäisen keskit­tynyt kokoomus­laiselle Erkolle (HS, Nelo­nen), kokoomus­laiselle Ylelle ja kokoomus­laiselle Bon­nier­ille (MTV3, Radio Nova).

  Kuvaavaa on, että poli­itikot käyt­tävät Yleis­ra­dios­ta nim­i­tys­tä ”Eduskun­nan Yleisradio”.Yleisradion Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja on kokoomus­lainen. Yleis­ra­dion Toim­i­tusjo­hta­ja, on kokoomus­lainen , Yleis­ra­dion tele­vi­sio­jo­hta­ja on enti­nen kokoomus­lainen liikenne- ja viestin­tämin­is­teri. Kokoomus­laisil­la kansane­dus­ta­jil­la on ollut puolisoi­ta jopa YLE: uutistoimituksessa.

  Italia (Berlus­coni) ja Bri­tan­nia (Mur­doch) jäävät kauak­si Suomes­ta medi­an keskit­tymis­es­tä. Suomes­sa jopa puoluekan­na­tus­mit­tauk­sia kor­jail­laan Kokoomus­laisen kansane­dus­ta­jan omis­ta­mas­sa yri­tyk­sessä sulas­sa yhteisym­mär­ryk­sessä tutkimusten tilaa­jan, kokoomus­laisen Yleis­ra­dion kanssa. 

  Suo­mi on niin pieni maa, että tämä ei nouse kan­sain­välisi­in otsikoi­hin. Ruot­sis­sa tämä olisi skandaali. 

  Edel­lä maini­tus­ta Gallu­pei­den kor­jailus­ta on joku tilas­toti­eteil­i­jä uskaltanut sen­tään lausua jotain viran ja uran mene­tyk­sen uhallakin:
  http://www.talouselama.fi/uutiset/professori+tylyna+hsn+ja+ylen+vaaligallupit+politiikan+valineina/a667016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.