Mitä voimme tehdä vai voimmeko mitään?

Kun per­jan­tain järky­tyk­ses­tä alkaa pikkuhil­jaa pala­ta työkykyisek­si, on kat­sot­ta­va, mitä Oslon kam­mot­tavista tapah­tu­mista opimme. On paljon tärkeäm­pää etsiä syitä kuin syyllisiä.
On tun­neta­sol­la aivan eri asia, jos viat­tomat ihmiset kuol­e­vat tarkoituk­sel­lisen väki­val­lan uhreina kuin jos he kuoli­si­vat onnet­to­muudessa. Van­hempi­en ja mei­dän kaikkien olisi ollut helpom­pi hyväksyä, jos sata demar­in­uor­ta olisi ollut tilauskoneel­la matkalla demar­ileir­ille Itä­val­taan ja kone olisi syöksynyt matkalla maa­han. Yhtä kuollei­ta he silti oli­si­vat olleet. Nuori elämä olisi päät­tynyt ennenaikaisesti.

Taval­laan mie­len­vikaisen uhrik­si jou­tu­mi­nen on kuitenkin huonona tuu­ri­na ver­rat­tavis­sa onnet­to­muu­teen. Kirves­murhaa­ja Helsin­gin met­rossa ei juuri poikkea liiken­neon­net­to­muud­es­ta. Joka tapauk­ses­sa yksit­täi­nen mie­len­vikainen on kuitenkin lievem­pi vai­h­toe­hto, kuin suun­nitel­tu jär­jestäy­tynyt ter­rori. Moni huokaisi helpo­tuk­ses­ta, kun totu­us pal­jas­tuikin tällaiseksi.
Kos­ka tämä on poli­it­ti­nen blo­gi, en ryhdy enem­pää erit­telemään henkilöko­htaisia tun­to­jani, vaan keski­tyn siihen, mitä voimme tehdä, jot­ta sama ei toistuisi.
Suo­jelupoli­isin edus­ta­ja sanoi, ettei yksit­täisen henkilön tekemisiä voi juuri estää. Tietysti voi, mut­ta sen hin­tana olisi raju puut­tumi­nen kansalais­va­pauk­si­in. Kun kansalais­va­pauk­sia ja tur­val­lisu­ut­ta pun­ni­taan toisi­aan vas­ten, on oikein kat­soa, miten sama on ratkaistu muiden riskien suhteen.
Euroopan liiken­teessä kuolee päivit­täin yhtä paljon ihmisiä kuin Nor­ja ver­ilöy­lyis­sä kuoli. Tämä riski­ta­so on hyväksyt­ty. Melko vähäisin puut­tumisin autoil­i­joiden vapauk­si­in voitaisi­in säästää joka kuukausi yhtä paljon ihmishenkiä kuin Nor­jas­sa menetelti­in. Sel­l­aiset puut­tumiset kansalais­va­pauk­si­in, joi­ta suo­jau­tu­mi­nen yksit­täisiltä mie­len­vikaisil­ta edel­lyt­täisi, oli­si­vat aivan toista suuruusluokkaa.
En ryhdy kinaa­maan mieli­sairau­den määritelmästä asiantun­ti­joiden kanssa, mut­ta kansankielel­lä päässä on kyl­lä viiran­nut. Mie­len­ter­veysongel­maisia on maail­mas­sa paljon ja tulee aina ole­maan, eikä heitä kaikkia voi pan­na telkien taakse. Kuvitel­ma, että lääkäri voisi tun­nistaa riski­ta­pauk­set, on utoop­pinen. Siinä on kyse päät­täjien käsien­pe­sus­ta. Eikä sel­l­aista sosi­aali­val­tio­ta ole kenenkään kuvitelmis­sa, jos­sa ammat­ti­aut­ta­jat pysty­i­sivät tun­nista­maan kaik­ki ongelmis­sa ole­vat ja aut­ta­maan heitä tehokkaasti.
Suo­jelupoli­isin edus­ta­ja taitaa olla oikeassa.
Tai ainakin melkein oike­as­sa. Ase­lake­ja kan­nat­taisi harki­ta ainakin Nor­jas­sa, mut­ta kyl­lä myös Suomes­sa. Lehti­ti­eto­jen mukaan ampu­jal­la oli luvalli­nen ryn­näkkökivääri! Kone­tu­lia­sei­ta ei pitäisi olla kenel­läkään. Ymmärtääk­seni Suomes­sa ei sel­l­aisi­in voi saa­da lupaa, mut­ta voin olla väärässä. Ase­lait eivät tähän asti ole olleet eri­tyisen kiin­nos­tuk­seni kohteena. (Nyt pitänee opetel­la, kos­ka ne kuu­lu­vat hallinto­valiokun­nan toimialueeseen.)
Minus­ta pitäisi harki­ta myös itse lataavien asei­den kiel­toa. Ilman sel­l­aista mas­samurha olisi paljon vaikeampi, kos­ka laukausten välil­lä ampu­ja on asee­ton. Tämä rajoit­taa jonkin ver­ran ampuma­har­ras­tus­ta, mut­ta ei paljon.
Entä mikä on vihakir­joi­tusten osuus?
Mietitään­pä vähän, mitä tarkoite­taan sanal­la syy.
Olet­takaamme, että juuri kun henkilö on lähdössä töistä koti­in, puhe­lin soi ja viivyt­tää lähtöä kolmel­la min­uu­til­la. Sen jäl­keen henkilö läh­tee autol­la koti­in­sa, tör­mää risteyk­sessä rekkaan ja kuolee. Emme taval­lis­es­ti sano, että tuo puhelu aiheut­ti kuole­man, kos­ka se ei ex ante lisän­nyt mitenkään onnet­to­muu­den toden­näköisyyt­tä. Mut­ta ilman tuo­ta puhelua hän tuskin olisi ollut siinä risteyk­sessä samanaikaises­ti sen rekan kanssa.
Vähin­täänkin tässä puhe­lin­soit­tomielessä ulko­maalais­poli­ti­ikkaan liit­tyvä vihakir­joit­telu on aiheut­tanut ver­ilöy­lyn. Ehkä sairas mieli olisi löytänyt jonkin toisen purkau­tu­mistien, mut­ta olisiko kohteek­si valikoitunut demar­in­uorten leiri? Kaik­ki sairaat mielet eivät päädy mas­samurhaa­jik­si. Sik­si pidän toden­näköisenä, että ilman vihakir­joit­ta­jien aiheut­ta­maa altistus­ta hänestä ei olisi tul­lut massamurhaajaa.
Eri­tyisen kum­mallista on, että ne, joiden mielestä viha­puheil­la ei voi olla mitään vaiku­tus­ta mie­len­vikaisi­in tekoi­hin, ovat kuitenkin niin huolestunei­ta moskei­joiden vihapuheista.
Pitäisikö net­tiä alkaa sen­suroi­da? En usko, että se on mah­dol­lista enkä edes usko, että yri­tyk­setkään siihen suun­taan toimi­si­vat oikein päin puheena ole­van riskin kannal­ta. Aivan muista syistä – vaikka­pa kau­pal­li­sista – lehtien net­ti­pal­sto­jen moderoi­jat voisi­vat nos­taa rimaa ja merkit­tävät mielipi­de­vaikut­ta­jat voisi­vat kat­soa, mitä kirjoittavat.
Netis­sä käytävä maa­han­muut­tokeskustelu on rasit­tavaa. Täl­lä blogilla ei juuri tarvitse kom­ment­te­ja sen­suroi­da (tieto sen­su­urista näyt­tää toimi­van ennal­taehkäi­sevästi) mut­ta kun maini­taan sana maa­han­muut­ta­ja tai Hal­la-aho, aivan sairas­ta tek­stiä tulee rop­pakau­pal­la. Maa­han­muut­to­teema näyt­tää imevän sairai­ta mieliä kuin kär­päs­pa­peri. Juuri sik­si minäkin vält­te­len aihetta.
Maa­han­muut­tokeskustelua ei pidä silti yrit­tääkään raja­ta. Ongel­mana ei ole, että maa­han­muu­tos­ta keskustel­laan julk­isu­udessa liian paljon vaan siitä keskustel­laan liian vähän. Onhan se koko Euroop­paa koske­vista haasteista merkit­tävin ja vaikein – vaikein siinä tarkoituk­ses­sa, että se vaatii päät­täjiltä taitoa, ei vaikein merk­i­tyk­sessä vaikeasti haavoit­tunut. Paljon on esimerkke­jä epäonnistumisista.
Vas­tu­un­tun­toiset päät­täjät kyl­lä keskuste­lat maa­han­muut­toon liit­tyvistä asioista paljon, mut­ta sisäis­es­ti julk­isu­udessa suo­jat­tuna. Näin julk­isu­u­den keskustelu on annet­tu kaiken maail­man pig­ment­tikri­it­tis­ten mel­las­tusken­täk­si. Vihakir­joi­tusten tehoa vähen­täisi, jos ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta käytäisi­in julk­isu­udessa myös asial­lista, ana­lyyt­tista ja ongelmia kai­h­tam­a­ton­ta keskustelua.

294 vastausta artikkeliin “Mitä voimme tehdä vai voimmeko mitään?”

 1. Pis­too­liaseen lupaa on nykyään läh­es mah­do­ton­ta saa­da, mut­ta luvan ryn­näkkökivääri­in saa melko “hel­posti” aloit­ta­mal­la SRA-har­ras­tuk­sen eli sovel­letun reserviläisam­munnan. SRA:n aloi­tuskurssi pitää käy­dä ja suorit­taa ammunto­ja laina-aseel­la noin vuo­den, jon­ka jäl­keen voi saa­da luvan ihan saman­laiseen aseeseen, mitä Breivik käyt­ti. Kyseessä ei tosin ole kone­tu­liase, vaan puo­li­au­tomaat­ti­toim­intoinen kivääri.

  Suomes­sa on men­ty pis­tooleil­la tehdy­istä koulusurmista niin pani­ikki­in, että lyhyt­tä käsi­aset­ta ei saa mil­lään, mut­ta ryn­näkkökivääri kyl­lä annetaan.

 2. Kyseessä ei todel­lakaan ollut mieli­sairas henkilö. Hän vain oli omak­sunut henkilöko­htaisik­si arvoik­seen sel­l­aisia näke­myk­siä jot­ka eivät anna arvoa tois­t­en ihmis­ten elämälle. 

  Nähdäk­seni edes lib­er­aali yhteiskun­ta ei voi hyväksy että ihmiset vapaasti val­it­se­vat arvon­sa. Vaikea kysymys onkin mil­laisia maail­mankat­so­muk­sia voidaan hyväksyä. Tämä tarkoit­taa että yhteiskun­nan pitää määrit­tää arvon­sa jol­lain taval­la. Tästä seu­raa että on hylät­tävä mate­ri­al­isti­nen ihmiskäsi­tys ja tun­nustet­ta­va ihmisen henk­i­nen ja hen­gelli­nen ulot­tuvu­us. Mater­ilisti­nen ihmiskäsi­tys ei nimit­täin jätä tilaa arvoille, eikä sen peruteel­la voi tehdä eroa hyvän ja pahan välil­lä (esim. Niet­zschen yli-ihmis­teo­ri­at jne.).

 3. “Vihakir­joi­tusten tehoa vähen­täisi, jos ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta käytäisi­in julk­isu­udessa myös asial­lista, ana­lyyt­tista ja ongelmia kai­h­tam­a­ton­ta keskustelua.”

  Täl­lä het­kel­lähän on vaikutel­ma, että kaik­ki päät­tävässä ase­mas­sa ole­vat poli­itikot ovat sulke­neet silmän­sä kaik­il­ta maa­han­muut­toon liit­tyviltä ongelmil­ta eivätkä suos­tu puhu­maan asi­as­ta muuten kuin fraa­sein “maa­han­muut­to on rikkaus” ja “Suo­mi tarvit­see maahanmuuttajia”.

 4. Asea­sioi­hin liit­tyen on syytä olla kri­it­ti­nen lehti­ti­eto­ja kohtaan. Eräs lehti ehti jo uuti­soi­da ampu­jan käyt­täneen “räjähtäviä luote­ja”, joi­ta käytetään ilmavoimis­sa ja pieneläin­ten met­sästyk­seen. Kuvauk­sen perus­teel­la kyse on kuitenkin pehmyt- tai ont­tokärk­i­sistä patru­unoista, joi­ta tosi­aan käytetään esimerkik­si tuho­lais­ten met­sästyk­seen. Toki niitä käyt­tävät myös ihmisiä (luval­lis­es­ti) ampu­vat tahot, suuren pysäy­tysvoiman vuok­si. Käsit­tääk­seni Breivikin käytössä oli Ruger Mini-14 ‑malli­nen ase, joka ei täytä ryn­näkkökiväärin määritelmää, kos­ka kyke­nee vain itse­lataavaan ker­tat­uleen, ei sarjatuleen.

  Ase­lakien kiristämistä mietit­täessä pitäisi muis­taa, että lait­to­muuk­sia suun­nit­tel­e­vat saa­vat väli­neen­sä taval­la tai toisel­la. Rajoituk­set vaikut­ta­vat vain lainku­u­li­aisen kansalaisen elämään. Tässäkin tapauk­ses­sa toise­na tekovä­li­neenä oli lan­noitepom­mi, jon­ka aineet ovat täysin vapaasti saatavil­la. Pitäisikö niidenkin saatavu­ut­ta rajoit­taa ja vaa­tia lan­noitek­oulu­tuk­sen käymi­nen ja lääkärinarvio?

 5. Tuo murhaa­ja ei muuten ole toden­näköis­es­ti mieli­sairas, vaan sairaan aatemaail­mansa seu­raa­ja. Aat­teen seu­raami­nen ei tee mielisairaaksi.
  Psyki­a­trisen vanki­sairaalan vas­taa­va ylilääkäri, tutkimus­pro­fes­sori Lauer­ma toteaa myös, ettei mies toden­näköis­es­ti ole mielisairas. 

  Tämä tekee asi­as­ta pahem­man, kos­ka hul­lu­ja voi aina olla yksit­täisiä, mut­ta aate voi saa­da kan­nat­ta­jia. Aatemaail­mansa mies on koon­nut 1500 sivun teok­seen­sa, jon­ka perin­näistä antia on

  - monikult­tuurisu­u­den vastustus
  — vasem­mis­ton vastustus
  — islamin vastustus
  — “puolueel­lisen” medi­an vastustus
  — eu:n sekä esim. fem­i­nistien vastustus 

  ja mon­et muut aiheet, jot­ka tun­nistaa myös siitä että ne tun­tu­vat jotenkin tutu­il­ta. Mik­si ne tun­tu­vat tutu­il­ta? Kos­ka juuri niiden ympäril­lä suurin osa viime vuosien Inter­netin foo­ru­mikir­joituk­sia on pyörinyt. Teos on varsin järkyt­tävää luet­tavaa mieheltä, joka on selvästi vuosien aikana nielais­sut koukkuineen ja kohoi­neen jokaisen sopi­val­ta kuu­losta­van net­ti­foo­ru­miväit­teen… Mies on vain ottanut aja­tus­loikan seu­raavaan vai­heeseen eli läht­enyt tuhoa­maan vas­tus­ta­ji­aan. Tässä tapauk­ses­sa isku vasem­mis­ton­uorien joukkoon, jot­ka kokee hyysäreik­si ja monikult­tuurisu­u­den puolustajiksi. 

  Kaiken lisäk­si mies on suun­nitel­lut myös tule­vat toimet, joista tämä on vain ensim­mäi­nen vai­he. Mut­ta koko 1500 sivun kir­joituk­sen refer­oimi­nen on mah­do­ton­ta tähän. Hyvin huolestut­ta­va kir­joi­tus kuitenkin ja kos­ka tuo kaik­ki perus­tuu aatemaail­maan, on sen lev­iämisel­lä suuri vaara. Nämä ovat yhtä vaar­al­lisia oma­l­ta osaltaan kuin ääri-islamistit. Saman kolikon kak­si eri puol­ta ja kum­matkin yhtä vaarallisia. 

  Tosin yhdel­lä ker­taa tämä nor­jalainen nation­al­isti murhasi reip­paasti enem­män kuin ääri-islami­laiset yhteen­sä pohjo­is­mais­sa ihan lähi­his­to­ri­an aikana.

 6. vaikutel­ma: voisko joskus saa­da jotain muu­ta kuin noi­ta kulunei­ta ja väsyneitä mantroja?

 7. Osmo:

  Emme taval­lis­es­ti sano, että tuo puhelu aiheut­ti kuole­man, kos­ka se ei ex post lisän­nyt mitenkään onnet­to­muu­den todennäköisyyttä

  Tarkoit­tanet ex ante .

  Vähin­täänkin tässä puhe­lin­soit­tomielessä ulko­maalais­poli­ti­ikkaan liit­tyvä vihakir­joit­telu on aiheut­tanut verilöylyn.

  Tohon johtopäätök­seen sul­la ei mitenkään voi olla riit­tävää dataa. Mis­tä ihmeestä tiiät, olisko toi kyseinen tyyp­pi voinu tehä suun­nilleen saman teon jonkin muun ide­olo­gian tai mieli­v­al­tasen moti­ivin var­jol­la? Ton tyypin arkikielessä “mieli­sairaat” omi­naisu­udet ei oo sat­un­naisia, kuten puhe­lin­soiton ja rekan ajo­tuk­set oli sun esimerkissä. Ne altista­vat omi­naisu­udet olis ollu ole­mas­sa ilman “ulko­maalais­poli­ti­ikkaan liit­tyvää vihakir­joit­telua”. Altista­vat omi­naisu­udet voin olet­taa tolle tyyp­ille sil­lä perus­teel­la, et kukaan muu sen ideologian(eikä läh­es kukaan minkään muunkaan ide­olo­gian) jakav­ista tyypeistä ei oo tehny vas­taavaa tekoa. 

  Vihakir­joit­telul­la voinee olla vaiku­tus­ta joi­hinkin alt­ti­isi­in yksilöi­hin. Pitää kuitenkin muis­taa, et vihakir­joit­telua voi har­ras­taa suun­nilleen minkä tahansa jotain toista ide­olo­giaa vas­taan ole­van ide­olo­gian nimis­sä. Vihakir­joit­telu har­voin on minkään tietyn poli­it­tisen ide­olo­gian vält­tämätön ominaisuus. 

  Eri­tyisen kum­mallista on, että ne, joiden mielestä viha­puheil­la ei voi olla mitään vaiku­tus­ta mie­len­vikaisi­in tekoi­hin, ovat kuitenkin niin huolestunei­ta moskei­joiden vihapuheista

  Moskei­joiden viha­puheista voi olla ihan aiheel­lista huolestua, vaik ei pitäis mamukri­it­tisiä syypäinä tähän yksit­täiseen tekoon. Jos moskei­jois­sa yleis­es­ti saar­nat­tais vihaa, kyseessä olis val­ta­va ongel­ma, kos­ka moskei­joiden puheil­la on iso vaiku­tus paljon laa­jem­pi­in mas­soi­hin ku yksi­ty­ishenkilöi­den keskinäisel­lä jutustelul­la jol­lain keskustelu­foo­ru­mil­la. Lisäks se, et moskei­jois­sa saar­nat­tais vihaa, tarkot­tais et se kyseinen vihasaar­na toden­näkös­es­ti naut­tii melko suur­ta hyväksyn­tää moskei­joiden asi­akkaiden ja kan­nat­ta­jien riveis­sä, joi­ta on paljon. Moskei­jois­sa saar­naa­vat tyyp­it on myös ihan eri­laises­sa auk­tori­teet­ti­ase­mas­sa suh­teessa kuuli­joi­hin­sa ku net­tikir­joit­teli­ja suh­teessa luk­i­joi­hin­sa. Vas­taavasti olisin paljon huolestuneem­pi siitä, jos suo­ma­lai­sis­sa val­tion rahot­tamis­sa kirkois­sa saar­nat­tais vihaa ku siitä, et sat­un­naiset yksi­ty­ishenkilöt saar­nais vihaa netis­sä. Kyse olis eri ilmiöistä merk­i­tyk­seltään ja laa­ju­udeltaan. Jos suo­ma­lai­sis­sa kirkois­sa saar­nat­tais yleis­es­ti vihaa, se imp­likois sitä, et Suomen kansa ja val­tio jos­sain määrin hyväksyis kirkon har­jot­ta­man vihaide­olo­gian. Tää siis vaan sel­ven­tääk­seni tota eroa, ei väit­tääk­seni et moskei­jois­sa yleis­es­ti har­jotet­tais mitään vihasaarnoja.

  Pitäisikö net­tiä alkaa sen­suroi­da? En usko, että se on mah­dol­lista enkä edes usko, että yri­tyk­setkään siihen suun­taan toimi­si­vat oikein päin puheena ole­van riskin kannalta

  Just näin. Itse asi­as­sa on mah­dol­lista, et esim. ulko­maalaisi­in kohdis­tu­vaa väki­val­taa on vähem­män ku olis ilman net­ti­foo­rumei­ta just siks, et urpot pääsee purka­maan patou­tu­mi­aan netis­sa kaduil­la riehu­misen sijaan. Lisäks keskustelijoiden maltill­i­nen enem­mistö mitä toden­näköisim­min useim­mis­sa tapauk­sis­sa pikem­minkin suit­sii ku kiihot­taa näitä yksit­täisiä höyrypäitä. Vaik olis niin, et net­tivi­ha­puhe “aiheut­tais” joitain väki­val­taisuuk­sia, teo­ri­as­sa se saat­taa ehkäistä useampia(en tietenkään oikeesti osaa arvioi­da net­toa). Netin sen­su­uriyri­tyk­set taas läh­es var­masti johtais isom­pi­in ongelmi­in, ku mitä sil­lä saatais estet­tyä. En silti väitä, etteikö net­ti olis tuonu mukanaan sel­l­a­sia ongelmia, joi­ta ei ennen ollu. Esim. pom­min­raken­nu­so­hjei­den help­po saatavu­us yms.

 8. Nor­jalaisel­la ei liene sen­tään ollut sar­jat­u­liaset­ta, vaan itse­lataa­va kivääri. Kan­nat­taa myös huo­ma­ta, että soti­lai­ta ja poli­ise­ja koulute­taan nimeno­maan tähdät­ty­jen ker­ta­laukausten käyt­töön — se on paljon tehokkaam­paa. Sar­jat­ulipyssyn luodeista suurin osa menee ihan jon­nekin muualle kuin aiot­tuun kohteeseen. Tulivoimamielessä itse­lataavaa ker­tat­ul­ta ampu­va ase on parhaan ymmär­ryk­seni mukaan useim­mis­sa tilanteis­sa täysin vas­taavaa soti­las­mall­ista, sar­jat­uleenkin kykenevää aset­ta vastaava.

  Keskustelus­sa speku­loidaan paljon sil­lä, kuin­ka tulivoimaisia eri­laiset aseet ovat. Speku­loin­nin vähen­tämisek­si voisi olla hyvä, että poli­isi — tai ampuma­har­ras­ta­jat — jär­jestäi­sivät edes poli­itikoille näytök­sen, jos­sa näytetään vaik­ka, kuin­ka nopeasti esimerkik­si pump­puhaulikol­la, met­sästyskivääril­lä tai per­in­teisel­lä met­sästyshaulikol­la pystyy kohta­laisen har­joit­telun jäl­keen ampumaan.

  En ole itse asea­siois­sa mikään asiantun­ti­ja. Olen sotaväen käynyt ja rauhan­tur­vaa­jana sain vuo­den ajan enin­tään yhden päivän viikos­sa aseenkäsit­te­lyk­oulu­tus­ta. Viimek­si ammuin oikeal­la aseel­la ehkä 2004. Mut­ta silti uskoisin, että kykenisin aikaansaa­maan melkoista tuhoa sel­l­aisil­lakin met­sästysa­seil­la, joiden kieltämiseen ei lieneisi mitään reaal­isia edellytyksiä. 

  Ote­taan esimerkik­si itse­lataa­va met­sästyskivääri, jol­laisia näem­mä saa use­am­mal­takin valmis­ta­jal­ta ja maa­han­tuo­jal­ta Suomes­sakin. Irtolip­paaseen mah­tuu 4–6 patru­u­naa, aseesta ja kaliberista riip­puen. En ole ko. asei­ta käpis­tel­lyt, mut­ta joskus osasin — parin viikon har­joit­telun jäl­keen — vai­h­taa ryn­näkkökiväärin lip­paan ja lada­ta aseen reilus­sa kahdessa sekun­nis­sa. (Mitat­tu on.) San­o­taan, että tuom­moi­sel­la vehkeel­lä samaan menee vaik­ka viisikin sekun­tia. Lip­paiden ostoa ei ole rajoitet­tu mitenkään; jos käyt­tää 300 000 euroa iskun suun­nit­telu­un, lie­nee mah­dol­lista han­kkia vaik­ka 50 vai­h­toli­pas­ta ja niille sopi­va varusteliivi.

  Met­sästyskivääri­in saa samat tähtäimet ja varus­teet kuin soti­lasaseeseenkin. Ero on lähin­nä tukin mate­ri­aalis­sa ja värissä.

  Oli­si­vatko saaren tapah­tu­mat ihan rehellis­es­ti sanoen olleet merkit­tävästi eri­laisia, jos ampu­jal­la olisi aina neljän tähdä­tyn laukauk­sen jäl­keen kestänyt joitain sekun­te­ja ennen seu­raavaa sar­jaa? Varsinkin, jos hän olisi har­joitel­lut ja suo­jau­tunut lip­paan­vai­h­to­jen ajaksi?

  No. Kiel­letään itse­lataa­vat, kuten ehdo­tat, ja viedään ase tuhan­sil­ta met­sästäjiltä (puhu­mat­takaan muista har­ras­ta­jista). Jäl­jelle jäävät esim. pult­tilukot ja pumppuhaulikot. 

  Pult­tilukoil­la en ole koskaan itse tavoitel­lut nopeusen­nä­tyk­siä, mut­ta tiedän, että har­joit­tele­mal­la sel­l­aisil­lakin pystyy ampumaan melko kiivaasti. Yksi lähde (http://www.thehighroad.org/archive/index.php/t‑112176.html) tietää ker­toa, että 10, jopa 15 tähdät­tyä laukaus­ta min­uutis­sa 300 metrin päässä ole­vaan maali­in onnis­tuu pari kuukaut­ta akti­ivis­es­ti har­joitelleelta ampu­jal­ta. Lyhyelle matkalle vielä nopeam­min. Pult­tilukois­sakin voi olla irtoli­pas, ja niis­sä voi useim­miten täyt­tää vajaan makasi­inin irtopatruunoilla. 

  Kysytään taas rehellis­es­ti, mil­lainen vaiku­tus tapah­tu­mien kulku­un olisi ollut, jos ampu­ja olisi aina muu­ta­man laukauk­sen ammut­tuaan kaivanut taskus­ta muu­ta­man lisä­pa­tru­u­nan samal­la kun etsi lisää ammut­tavaa? Ehkä ensim­mäisessä tilanteessa olisi tul­lut vähän vähem­män ruumi­ita. Ehkä ei.

  Sivuhuomiona, yksi maail­man kuu­luisim­mista ampumak­oulut­ta­jista (http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Cooper) oli elämän­sä lop­pu­un asti sitä mieltä, että pult­tilukkokivääril­lä pystyy tekemään aivan samat asi­at kuin itselataavallakin.

  Voisin jatkaa lis­taa. Sen perus­teel­la, mitä tiedän, pump­puhaulikkokin olisi sopivil­la hauleil­la ladat­tuna erit­täin tuhovoimainen vekotin, kun etäisyy­det ovat lyhy­itä ja maal­i­taulut aseet­to­mia. Ymmärtääk­seni makasi­iniputken piden­tämi­nen tai met­sästysa­seis­sa ole­van makasi­ini­ra­joit­ti­men pois­to on ainakin jois­sain ase­malleis­sa täysin mah­dol­lista. Aseen lataami­nen “lennos­sa” onnis­tui min­ul­takin, eli har­joitelleel­la ampu­jal­la ase ei olisi kauaa (jos lainkaan) vail­la pii­pus­sa valmi­ina odot­tavaa panosta.

  Taval­lisel­la kak­sipi­ip­puisel­la haulikol­lakin voi esimerkik­si ampua yhden laukauk­sen ja suo­jau­tua vaik­ka nurkan taakse lataamista varten. Jos joku käy päälle, pii­pus­sa on valmi­ik­si toinen; tilan­net­ta olisi täysin mah­dol­lista treena­ta etukä­teen ampumaradal­la. Tai vaik­ka kuiv­a­har­joit­telu­na kotioloissa.

  Ja suuri kysymys on, kuka tuol­laises­sa tilanteessa kävisi päälle, vaik­ka hyökkääjäl­lä olisi vain suusta­l­a­dat­ta­va mus­ket­ti. Minä en taitaisi ainakaan uskaltaa.

  Sum­ma sum­marum, elleivät asekiel­lot ole hyvin kat­tavia, min­un on vähän vaikea nähdä, etteikö niiden vaiku­tuk­sia voisi sopi­val­la har­joit­telul­la kiertää. Jos iskua suun­nit­telee vuosikaudet, ker­ran viikos­sa kotona tapah­tu­va kuiv­a­har­joit­telu esimerkik­si lip­paan­vai­h­to­jen muo­dos­sa ei liene mah­do­ton ajatus.

 9. On hyvin tärkeää ymmärtää miten eri ihmiset, ja aateli­ik­keet ajat­tel­e­vat, eri­tyis­es­ti se miten vas­tus­ta­jat ajat­tel­e­vat. Sanoi­han sen Sun Tzu jo vuosi­tuhan­sia sit­ten että ‘tunne itsesi, tunne vas­tus­ta­jasi, ja men­estyk­sesi on var­ma’. Tämä vain on kovin epä­taval­lista kun ihmis­ten pää on niin täyn­nä julkk­ishömp­pää ettei sinne muu­ta mahdukaan.

  Yksi tapa lieven­tää näitä painei­ta on lail­lis­taa bor­del­lit, jol­loin ihmiset voivat purkaa patoumi­aan taval­la jos­ta ei tule uhre­ja. Eiköhän se ole varsin sama asia kuin se, että raiskauk­set vähen­tyvät radikaal­isti alueil­la jois­sa bor­del­lit laillistetaan.

 10. Osmo, kir­joi­tat oikean­su­un­tais­es­ti mut­ta minus­ta sinä yksilöl­listät ja medikalisoit tapah­tunut­ta. Ter­rori on oikeis­to­laisen radikalis­min arkkiper­in­teinen toim­intat­a­pa, ja yksilöl­lisen mie­len­vikaisu­u­den ja yhteiskun­nal­lisen patolo­gian väli­nen raja hämär­tyy täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa. Hal­la-ahon kaltais­ten vihasaar­naa­jien vaiku­tus voi olla suuri. Hal­la-aho ja hänen hen­gen­heimo­laisen­sa Pohjo­las­sa ja Euroopas­sa saar­naa­vat ja välit­tävät vääristynyt­tä ja vain­o­hul­lua kuvaa todel­lisu­ud­es­ta, jonkin­laise­na sivil­isaa­tioiden välisenä apoka­lyp­tise­na voimankoe­tok­se­na. Hit­lerin Mein Kampf esit­ti saman­laisen “suuren seli­tyk­sen” maail­man­his­to­ri­alle, juu­ta­lais­ten iljet­tävän salali­iton, ja Hal­la-ahon vas­taa­va houre­fan­ta­sia on islamin hiip­ivä maail­man­val­ta (sen voi lukea hänen “scrip­tas­taan”). Kun riit­tävä määrä tolvanoi­ta alkaa uskoa täl­laiseen sivil­isaa­tioiden sotaan, löy­tyy sieltä yleen­sä se väki­val­tainen mar­gin­aali joka ryhtyy “hom­maan”. Sik­si hal­la-aho­laiset myötä­vaikut­ta­vat täl­laisi­in terroritekoihin.

  Ase­lake­ja voidaan var­maan tiuken­taa, mut­ta vähin­tään yhtä tärkeää olisi että poli­it­tiset puolueet ottaisi­vat päät­täväis­es­ti kan­taa näitä ääri­ainek­sia vas­taan — sen sijaan että Hal­la-aho val­i­taan valiokunnnan puheen­jo­hta­jak­si ja per­su­ja kohdel­laan legi­t­i­im­inä “kansan” protesti­na. Niin kauan kuin per­su­is­sa on tämä häiri­in­tynyt vihan­li­et­so­ja hän­nys­telijöi­neen, puolue pitäisi kokon­aan eristää. Tässä tietysti vihreät ovat olleet ryhdikkääm­mästä päästä, siinä mis­sä muut puolueet ajat­tel­e­vat että ääri­ainek­set voidaan inte­groi­da kuoliaaksi.

 11. eivätkä suos­tu puhu­maan asi­as­ta muuten kuin fraa­sein “maa­han­muut­to on rikkaus” ja “Suo­mi tarvit­see maahanmuuttajia”.

  Tämä on eräs jär­jet­tömim­mistä väit­teistä, mitä olen kuul­lut, mut­ta silti valitet­ta­van yleinen. Hyvin yleis­es­ti keskustel­laan maa­han­muu­ton aiheut­tamista käytän­nön ongelmista: koulu­jen ja alueit­ten seg­re­goi­tu­mis­es­ta, kotou­tu­misen puut­teel­lisu­ud­es­ta jne. Erona hom­malaisi­in on se, ettei ratkaisuna kaikki­in ongelmi­in ole “Aus­län­der raus”.

  Maa­han­muut­toa on käsiteltävä posi­ti­ivisin, uut­ta luovin ratkaisuin. Tämä tarkoit­taa maa­han­muut­ta­jien tehokas­ta kotout­tamista. He ovat tääl­lä eivätkä he lähde mihinkään demokraat­tisin keinoin. Ja jo nykyisel­lään Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on niin tiuk­ka kuin se voi kan­sain­välis­ten sopimusten puit­teis­sa olla.

 12. Täl­lä het­kel­lähän on vaikutel­ma, että kaik­ki päät­tävässä ase­mas­sa ole­vat poli­itikot ovat sulke­neet silmän­sä kaik­il­ta maa­han­muut­toon liit­tyviltä ongelmil­ta eivätkä suos­tu puhu­maan asi­as­ta muuten kuin fraa­sein “maa­han­muut­to on rikkaus” ja “Suo­mi tarvit­see maahanmuuttajia”.

  Nimeno­maan juuri vaikutel­ma. Se oli muis­taak­seni Antti Kalliomä­ki, joka sanoi joskus, että hänestä on syn­tynyt sel­l­ainen vaikutel­ma, että jos hän kävelisi Senaat­in­to­ril­la käsil­lään, niin tämäkin onnis­tut­taisi­in uuti­soimaan “Kalliomä­ki käveli käsil­lään har­maasti ja värittömästi”.

  Samal­la taval­la, jos kuka tahansa minkä tahansa val­ta­puolueen johta­va poli­itikko puhuisi julkises­ti maa­han­muu­tos­ta muuten kuin fraa­sein “maa­han­muut­to on rikkaus” ja “Suo­mi tarvit­see maa­han­muut­ta­jia”, niin viiden min­uutin päästä Suomi24:ssä tai Uuden Suomen blo­geis­sa rapor­toitaisi­in hänen puhuneen taas ker­ran asi­as­ta vain fraa­sein “maa­han­muut­to on rikkaus” ja “Suo­mi tarvit­see maahanmuuttajia”. 

  (Kir­joitin tämän ennen kuin selasin alem­mas ja huo­masin, että jopa tässä samas­sa kom­ment­tiketjus­sakin jo kuudes kom­ment­ti ehti ensim­mäisenä tois­ta­maan kulunut­ta ja väsynyt­tä mantraa “kuluneista ja väsyneistä mantroista”.)

  Tässäkin tapauk­ses­sa toise­na tekovä­li­neenä oli lan­noitepom­mi, jon­ka aineet ovat täysin vapaasti saatavil­la. Pitäisikö niidenkin saatavu­ut­ta rajoit­taa ja vaa­tia lan­noitek­oulu­tuk­sen käymi­nen ja lääkärinarvio?

  HS tänään: Tan­s­ka hark­it­see lan­noitekau­pan valvon­nan tiukentamista

  Argu­ment­ti “jos tämä kiel­letään, kiel­letään saman tien kaik­ki muukin” on aika kuolleena syn­tynyt. Se on muodoltaan saman­lainen kuin vaikka­pa “jos nais­ten annetaan ajaa autoa, niin var­maan niille pitää koh­ta myön­tää muka äänioikeuskin”. Eli argu­ment­ti, joka monien mielestä todis­taa juuri sen, mikä sen oli tarkoi­tus tehdä naurunalaiseksi.

 13. Soin­in­vaaran ajatuk­sis­sa on erit­täin paljon juuri samo­ja ajatuk­sia kuin minä itse olen ajatellut. 

  Luin juuri lehdis­tä, että ver­ilöy­lyn aiheut­ta­ja Nor­jas­sa on mah­dol­lis­es­ti psykopaat­ti. Olisin taipu­vainen ajat­tele­maan samaa, eihän nor­maali ihmi­nen tee tuol­laisia teko­ja, vaik­ka olisikin esim. maa­han­muu­ton vas­tus­ta­ja tai jonkin äärili­ik­keen jäsen. 

  Olen myös sitä mieltä, että vihakir­joit­telu ruokkii tuol­lais­ten ihmis­ten mieltä.

  Esim. Iltale­hden keskustelu­pal­stoille ei voi men­nä sen takia, että siel­lä joka iki­nen asia kään­tyy maa­han­muut­tovi­hamielisek­si, ja use­at siel­lä kir­joit­ta­vat ovat sil­lä tasol­la tek­steis­sään, ettei niitä voi eikä jak­sa lukea, jos itse on vähänkin tervejärkinen. 

  Ruma kie­lenkäyt­tö ja tois­t­en haukku­mi­nen on taval­lisem­paa kuin asialli­nen kir­joit­telu siellä.

  Ihmeel­listä min­un mielestäni on se, että nämä tosi törkeät kir­joit­ta­jat eivät edes itse ymmär­rä sitä, että hei­dän kir­joituk­si­aan ei ote­ta vakavasti juuri tek­stin törkey­den vuok­si. Jos kir­joit­taisi­vat asial­lis­es­ti, joku voisi men­nä lankaankin.

  Eli toisaal­ta on hyvä että sel­l­aiset kir­joit­ta­vat rumaan tyyli­in­sä, menet­tävät siten uskot­tavuuten­sa jo kät­telyssä. Tietysti he saa­vat kan­nat­ta­jia kaltaisil­taan, ikävä kyl­lä. Mut­ta tuol­laisen kir­joit­ta­jan tek­sti ker­too tosi­asi­as­sa enem­män kir­joit­ta­jas­taan kuin siitä jota he parjaavat.

  Ikävä kyl­lä on kuitenkin sel­l­aisi­akin kir­joit­ta­jia, jot­ka osaa­vat olla uskot­tavia näis­sä parjauskampanjoissaan.

  Mielestäni myös kirkko liet­soo vihaa, tai siis määrä­tyt kirkon piir­it, esim. homoasiassa. 

  Kuriosi­teet­ti­na mainit­takoon että Nor­jan ver­ilöy­ly vaati noin kaksinker­tais­es­ti enem­män ihmishenkiä kuin 9/11, pros­en­tu­aalis­es­ti väk­iluku­un verrattuna.

 14. Minä itte:

  “Vaik olis niin, et net­tivi­ha­puhe “aiheut­tais” joitain väki­val­taisuuk­sia, teo­ri­as­sa se saat­taa ehkäistä useampia”

  Tost vois repiä huumo­ria, mut point­ti oli tiet­ty se, et vaik netis­sä yleis­es­ti ja jol­lain tiety­il­lä foo­ru­mil­la esi­in­tyis vihakir­joit­telua, niin netin ja näi­den foo­rumei­den ole­mas­sao­lo saat­taa myös ehkäistä joitain väki­val­lanteko­ja. Net­toa on vaikee arvioida. 

  Jos nyt mietitään vaik­ka paljon par­jat­tua Hom­mafoo­ru­mia, niin näk­isin ehdot­tomasti parem­pana et sat­un­naiset höyrypäät pää­tyy sinne julkises­ti niiden maltil­lis­ten sekaan ku et ne kokoon­tu­is salais­es­ti ker­ran viikos­sa johonkin kel­lari­in puno­maan keskenään juo­ni­aan. Tai perus­tais oman salaisen höyrypäi­den foo­ru­min ja kiihot­tais siel­lä toisiaan.

 15. Tietenkin ennal­taehkäisy on tärkein­tä, mut­ta kyl­lähän tässä vira­nomais­puoli ontui ja pahasti. Ei ollut venet­tä. Ei ollut helikopte­ria. Sormikin meni puolek­si tun­niksi suuhun. Tur­is­titkin ehtivät häti­in ennen pelastusjoukkoja. 

  Onhan tietenkin ymmär­ret­tävää, että kyl­lä poli­isikin on ihmi­nen ja vais­tokin sanoo, ettei tulitet­tavak­si aivan mielel­lään ase­tu, kun varus­teetkin ovat mitä ovat.

  Nor­ja on Nato-maa ja kum­mas­tut­taa, mis­sä oli­vat huip­pute­knolo­gial­la varuste­tut taisteluhelikopterit? 

  Suomes­sa pitäisi olla enem­män yhteistyötä vira­nomais­ten ja armei­jan välil­lä. Armei­jas­sa väi­jytään puskissa, kun pitäis väi­jyä inter­netis­sä. Siel­lä ne vihol­lisetkin ja vaarat ovat.

 16. Osmo, nyt olet osunut pahasti harhaan. Kyse ei ollut yksit­täisen mieli­sairaan teko­sista, vaan nimeno­maan poli­it­tis­es­ta, suun­nitel­lus­ta ter­ror­ista. Tämä poikkeaa liiken­neon­net­to­muud­es­ta nimeno­maan siinä, että toinen osa­puoli on halun­nut tehdä tämän teon. Hän on vakavasti luon­nehäir­iöi­nen, mut­ta se on eri asia. Ajat­telisitko toisin, jos isku olisi ollut vaikka­pa ääriöljy-yhtiökan­nat­ta­jan tekemä ja se olisi ollut suun­nat­tu vihreää nuorisoa vastaan?

 17. [M]oskeijoiden puheil­la on iso vaiku­tus paljon laa­jem­pi­in mas­soi­hin ku yksi­ty­ishenkilöi­den keskinäisel­lä jutustelul­la jol­lain keskustelufoorumilla.

  Näin ei itse asi­as­sa ole. Islami­laisi­in yhdyskun­ti­in kuu­luu Suomes­sa muu­tamia kym­meniä tuhan­sia henkilöitä ja akti­ivis­es­ti moskei­jois­sa ruk­ouk­sis­sa käynee korkein­taan tuhatkun­ta henkilöä. Yksit­täisessä moskei­jas­sa saar­naa kuun­telee parhaim­mil­laankin muu­ta­ma kymme­nen henkeä. Suomes­sa on usei­ta sato­ja foo­rume­ja, joil­la on saman ver­ran akti­ivikeskustelijoi­ta kuin tyyp­il­lisessä nurkkamoskei­jas­sa sanankuulijoita.

  Moskei­jois­sa saar­naa­vat tyyp­it on myös ihan eri­laises­sa auk­tori­teet­ti­ase­mas­sa suh­teessa kuuli­joi­hin­sa ku net­tikir­joit­teli­ja suh­teessa lukijoihinsa.

  En ole mus­li­mi, joten en osaa var­masti kom­men­toi­da asi­aa hei­dän kannal­taan, mut­ta näin luter­i­laise­na olen laps­es­ta asti oppin­ut kirkos­ta koti­in tul­taes­sa siihen, että koti­matkalla saar­naa arvostel­laan, mon­esti tiukastikin. Ei papil­la ole kovin suur­ta auk­tori­teet­tia, jos ei olla karis­maat­tises­sa liik­keessä. Kyl­lä minä sanois­in, että vaikka­pa Osmol­la tääl­lä on saman ver­ran puhu­jan auk­tori­teet­tia kom­men­toi­ji­in­sa kuin taval­lisel­la luter­i­laisel­la papil­la seu­rakun­ta­laisi­in­sa. Eli aika vähän. Aika har­va meistä nousee hänen keho­tuk­ses­taan pyörän selkään työ­matkaa varten. 

  Lisäks keskustelijoiden maltill­i­nen enem­mistö mitä toden­näköisim­min useim­mis­sa tapauk­sis­sa pikem­minkin suit­sii ku kiihot­taa näitä yksit­täisiä höyrypäitä.

  Valitet­tavasti net­ti­foo­ru­mil­la “maltill­i­nen enem­mistö” voi tarkoit­taa sem­moista sakkia, jota tavalli­nen kansalainen pitäisi sekopäinä. Ihan sama, mis­tä puhutaan. Jos luet vaikka­pa ran­nekel­lohar­ras­ta­jien foo­ru­mia, “maltil­lista enem­mistöä” saat­taa edus­taa yksilö, jos­ta on tavanomaista han­kkia enin­tään pari tuhan­nen euron ran­nekel­loa kokoel­maansa vuo­den aikana. Samal­la lail­la “maltill­i­nen enem­mistö” jol­lain (sul­je­tul­la) aktivis­ti­foo­ru­mil­la voi käsit­tää ihmisiä, joista turk­istarhaiskuis­sa keskustelua herät­tää lähin­nä tek­ti­nen toteutus.

 18. Nähdäk­seni edes lib­er­aali yhteiskun­ta ei voi hyväksy että ihmiset vapaasti val­it­se­vat arvon­sa. Vaikea kysymys onkin mil­laisia maail­mankat­so­muk­sia voidaan hyväksyä.

  Mut­ta arvon­sa­han saakin vali­ta, kaikkien arvo­jen mukaan ei vaan saa elää. Lib­er­aalis­sakin yhteiskun­nas­sa jos jonkun arvot aiheut­ta­vat toisille hait­taa, nämä hai­tat pitää ehkäistä parhaim­man mukaan. Lib­er­aali yhteiskun­ta ilman mitään rajo­ja on jo anarkia.

  Esimerkik­si fyy­sis­ten asei­den saatavu­ut­ta ja hal­lus­sapi­toa nyt kan­nat­taa rajoit­taa ihan sik­si, että aseil­la ei sinän­sä ole hyö­tykäyt­töä kuin mar­gin­aalialoil­la, mut­ta pienel­läkin aseel­la saa suuren määrän peru­ut­tam­a­ton­ta tuhoa aikaan hel­posti ja nopeasti. (Puukol­lakin saa peru­ut­tam­a­ton­ta tuhoa aikaan, mut­ta vain pienen määrän ja varsin suurel­la työllä.)

  Yhteiskun­ta ei voi eikä sen kan­na­ta yrit­tää pakot­taa ketään ajat­tele­maan eri taval­la, vaik­ka joitain mate­ri­aal­isia rajoituk­sia asetet­taisi­inkin. Ja nämä rajoituk­set eivät vielä tarkoi­ta, että yhteiskun­ta ei olisi lib­er­aali. Suo­mi ei ole lib­er­aali maa, mut­ta voisi olla, vaik­ka aseet kiellettäisiin.

 19. “Joka tapauk­ses­sa yksit­täi­nen mie­len­vikainen on kuitenkin lievem­pi vai­h­toe­hto, kuin suun­nitel­tu jär­jestäy­tynyt ter­rori. Moni huokaisi helpo­tuk­ses­ta, kun totu­us pal­jas­tuikin tällaiseksi.”

  Kyseessähän oli nimeno­maan kauan suun­nitel­tu ja kylmäveris­es­ti toteutet­tu ter­rori-isku, jol­la oli poli­it­tiset tarkoi­tus­perät, eikä yksit­täisen hul­lun het­ken mielijohde.

 20. Maa­han­muut­to­tee­man osalta tässä on totu­u­den siemen. 

  Kun asia on vaikea ja poli­ti­ikan etulin­ja näyt­tää asi­aa väis­televän, keskustelu jää kaltais­teni pelle­sar­jan edus­ta­jien käytäväk­si kuten muutkin sel­l­aiset asi­at, joi­ta ei kukaan etulin­jas­sa ota vakavasti. Tois­taisek­si poli­itikoil­ta puut­tuu rohkeut­ta olla asi­as­ta selvää ja ymmär­ret­tävää mieltä, jot­ta keskustelu voisi siir­tyä poli­it­tisen pros­essin osak­si muutenkin kuin yksit­täis­ten heit­to­jen kautta. 

  Sen sijaan pidän melko epä­to­den­näköisenä, että hul­lu­jen jori­na merkit­tävästi vähenisi, vaik­ka maa­han­muut­to­teemaa ei enää olisikaan. Se vain siir­tyy toiseen paikkaan esimerkik­si uskon­nol­lisen fun­da­men­tal­is­min ympärille, mitä teemaa tuo Nor­jankin pikku pio­neeri taisi enem­män edus­taa kuin maahanmuuttokriittisyyttä. 

  Voimme aloit­taa ajo­jahdin ja nos­taa näitä teemo­ja päivän­poli­ti­ikkaan, mut­ta se on jatku­vaa perässähi­ihtämistä ja lisäk­si antaa käytän­nössä hul­luille val­lan määritel­lä julkisen keskustelun teemat. Ei tämä voi olla mitenkään tavoiteti­la yleis­es­ti, vaik­ka se maa­han­muut­toasi­as­sa tavoit­teena pitäisikin olla. 

  Minä sanois­in enem­mänkin niin, että koirat haukku­vat ja kar­avaani kul­kee. Tässä kir­joituk­ses­sa yhdis­tetään Nor­jan ammuskelu ja maa­han­muut­tokeskustelu joko tahal­laan tai tahat­ta, mut­ta tosi­asi­as­sa maa­han­muut­tokeskustelun tilal­la olisi voin­ut olla vaikka­pa uskon­nolli­nen keskustelu tai oikeas­t­aan melkein mikä vain keskustelu. 

  Kun yhteiskun­nista on kadon­nut kon­sen­suk­seen pyrkivä ajat­telu, on melko selvää, että mielip­itei­den kir­jo lev­iää kuten myös ääripäi­den väli­nen ero. Emme voine tälle juuri mitään. 

  Ainakin hin­ta muu­tok­ses­ta on liian kova. Joko mei­dän pitäisi myön­tää, että ihmiset eivät ole valmi­ita sanan- ja mielip­i­teen­va­pau­teen, mikä ahdis­taa ainakin min­ua henkises­ti, tai sit­ten pitäisi ryhtyä kas­vat­ta­maan todel­la aivope­sevin keinoin parem­pia ihmisiä, mikä ahdis­taa henkises­ti sekin. 

  Kol­mas vai­h­toe­hto on uno­htaa syyl­lis­ten etsin­tä ja siitä seu­raa­va noitavaino, olla tekemät­tä mitään ja uno­htaa koko jut­tu, ja tämä tun­tuu vai­h­toe­hdoista parhaalta.

 21. “Ase­lakien kiristämistä mietit­täessä pitäisi muis­taa, että lait­to­muuk­sia suun­nit­tel­e­vat saa­vat väli­neen­sä taval­la tai toisel­la. Rajoituk­set vaikut­ta­vat vain lainku­u­li­aisen kansalaisen elämään.”

  Aika kulunut vir­si. Mis­täköhän ne lait­tomat aseet ovat lähtöisin, elleivät sit­ten alun­perin ne lail­lisi­na ostaneil­ta? Automaat­ti- ja puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den myyn­nille ei ole nähdäk­seni sel­l­aisia perustei­ta (niitä ei tarvi­ta met­sästyk­sessä eikä ampumau­rheilus­sa) jot­ka nousi­si­vat niiden kieltämistä puoltavien seikko­jen tasolle (joi­ta tämän — ja muiden vas­taavien niil­lä tehty­jen mas­samurhien jois­sa kyseessä oli­vat lail­lis­es­ti oste­tut vas­taa­van­laiset aseet — poh­jal­ta kyl­lä riittää).

  On toki aina todel­la ikävää kun lail­lis­es­ti toimi­vat ase­har­ras­ta­jat joutu­vat tin­kimään oikeuk­sis­taan rikol­lis­ten toimin­nan takia. Mut­ta tämänkaltai­sis­sa kysymyk­sis­sä (ei kyse perus­ta­van­laa­tu­i­sista ihmisoikeuk­sista, vaan har­ras­tus­toimin­nan rajoit­tamis­es­ta — ja mik­sei omis­tu­soikeu­den osit­tais­es­ta rajoit­tamis­es­ta, jota toki har­raste­taan mitä erinäisim­mil­lä tavoil­la muutenkin ilman eri­ty­istä haloo­ta asi­as­ta) ei käsit­tääk­seni pidä ole­man kyse kri­ti­ikit­tömästä, ide­ol­o­gis­es­ta jääräpäisyy­destä vaan prag­maat­tis­es­ta lähestymistavasta. 

  Nyt on minus­ta aika ilmeistä, että on koko­lail­la prag­maat­tista han­kaloit­taa mas­samurhaamisen helpom­mak­si teke­vien asei­den hankintaa.

 22. Kir­jan ja document.no-kommenttien perus­teel­la henkilön ongelmien ydin voidaan tiivistää

  1) Huonot koke­muk­set mus­limeista, jot­ka hän kokee kult­tuurista johtuviksi
  2) Netistä löy­tyneet saman­mieliset artikke­lit ja keskuste­lut, jot­ka ovat vahvis­ta­neet maailmankuvaa
  3) Tun­te­mus ettei poli­it­tis­es­ti voi vaikut­taa, vaan että kaik­ki asialli­nenkin kri­ti­ik­ki maa­han­muu­tos­ta vai­en­netaan ja leimataan rasis­mik­si (Breivik ajat­teli etnisyy­den sijas­ta ongelmien ole­van kult­tuurisidon­naisia, eikä hän käsit­tele kir­jas­saan rotu­ja tai etnisyyk­siä ollenkaan).

  Maa­han­muut­tokri­ti­ikin vaien­t­a­mi­nen, demon­isoin­ti ja väheksymi­nen ovat siis juuri se resep­ti, jol­la Breivikit luodaan.

  Täl­lais­ten Breivikin kaltais­ten tapausten kiin­ni saami­nen on äärim­mäisen vaikeaa. Breivik ker­too kir­jas­saan tarkat ohjeet, kuin­ka peit­tää jälken­sä inter­netis­sä ja matkus­taes­sa, sekä kuin­ka hämätään kaikkia lähipi­iris­sä. Breivik lähet­ti Youtube-videon ja kir­jansa net­ti­in iPhon­es­taan juuri ennen iskua. Breivik oli äärim­mäisen vain­o­harhainen pyrkiessään vält­tämään kiin­ni­jäämistä ja jälkien jättämistä.

  Breivik myös ker­toi, että hänel­lä on kon­tak­tit kahdek­saan muuhun vas­taavaan ter­ror­is­ti­in. Suo­mi on ehkäpä jytkyn jäl­keen vähiten vaarassa.

 23. TM sitä jo selit­ti edel­lisessä ketjus­sa, mut­ta jos minä nyt sit­ten vuorostani. Poli­it­ti­nen viha­puhe voi olla vält­tämätön ehto tuon tapaiselle teolle, mut­ta se ei ole mil­lään muo­toa riit­tävä ehto kos­ka ko. viha­puhet­ta har­ras­ta­vat eivät kaik­ki tapa ihmisiä.

  Se man­i­festi on aika pitkälle tut­tua kamaa, tota on tul­v­in­ut amerikkalai­sista oikeistopi­ireistä viimeiset parikym­men­tä vuot­ta. Koomise­na yksi­tyisko­htana todet­takoon että tek­stin­pätk­istä pikav­ilka­isul­la ainakin yhdessä on kor­vat­tu Yhdys­val­lat Euroopal­la ilman mitään mui­ta muu­tok­sia, ja sisäl­löl­lis­es­ti mus­tan kään­tämi­nen mus­limik­si, well­fare queenin mamu­mam­mak­si, demokraattien
  demareik­si, jne. on ihan nor­maali toim­intaa tuon gen­ren Atlantin yli matkalla. Minä en tiedä miten tuo­hon pitäisi suh­tau­tua kun minä en ymmär­rä miten tuol­lainen hyper­bo­la ketään vakuuttaa.

  Aikanaan vasem­mis­toter­ror­in aikoi­hin vasem­mis­toin­tellek­tuel­lit (esim. Umber­to Eco) selit­ti sen lisäk­si että väki­val­ta on väärin että se on myöskin ko. ryh­mien omin ter­mein vastapuolen intres­seis­sä ja ris­tiri­idas­sa oman teo­reet­tisen viiteke­hyk­sen kanssa. Kon­ser­vati­iveille tämäkin tun­tuu ole­van jotenkin ylivoimaista.

 24. Olen tul­lut samaan käsi­tyk­seen Sami Laak­sosen kanssa murhaa­jan käyt­tämästä aseesta. .223 kali­iperin met­sästyskivääri. Lehti­tiedot ovat toden­näköis­es­ti väärässä. 

  Nor­jas­sa sivi­ilien tekemässä pelas­tu­sop­er­aa­tios­sa tehti­in usei­ta reis­su­ja, jois­sa nuo­ria poimit­ti­in vedestä. Veneitä myös tulitet­ti­in rannal­ta. Tämäkin on tosin lehti­ti­eto­jen varassa.

  Jos tääl­lä meil­lä joku ammuske­lisi saa­res­sa nuo­ria ja täältä lähdet­täisi­in poim­i­maan vedestä porukkaa olisi läh­es jokaises­sa veneessä kivääri matkas­sa ihan vain var­muu­den vuoksi. 

  Ase­lain­säädän­töä koske­vaa kir­joit­telua en ole seu­ran­nut. En ole edes per­il­lä ase­lain­säädän­nöstä. Veikkaisin, että tässä mei­dän ympäristössä asei­ta olisi talois­sa jokaisen miehen käteen. Ja haulikoi­ta ei tarvitse laskea. 

  “Pitäisikö net­tiä alkaa sensuroida?”

  Mis­sä suomen sisun kansal­lis­mieliset nyky­isin jauha­vat? Pois­sa silmistä? En tiedä. Olisin vain kat­sonut, mitä siel­lä kir­joite­taan aiheesta enkä löytänyt koko palstaa.

 25. “Vihakir­joi­tusten tehoa vähen­täisi, jos ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta käytäisi­in julk­isu­udessa myös asial­lista, ana­lyyt­tista ja ongelmia kai­h­tam­a­ton­ta keskustelua.”

  Aamen.

  Speku­loin­ti tek­i­jän mie­len­ter­vey­del­lä on kai inhimil­lis­es­ti kiin­nos­tavaa ja väistämätön­täkin tilanteessa, jos­sa tapauk­sen aiheut­ta­ma järky­tys käyn­nistää sekä mie­len suo­jamekanis­mit että halun ymmärtää, mik­si joku täl­laista tekee. Aja­tus, ettei tek­i­jän mie­len­ter­vey­dessä ole mitään perus­ta­van­laa­tu­ista vikaa, tun­tuu pelot­taval­ta. Hul­lu­u­den voi kui­tata sairaudek­si, mut­ta pahu­ut­ta on vaikea pyyhkäistä sivu­un samal­la tavoin. Itse tar­joaisin osaseli­tyk­sek­si mie­len­ter­veysongel­man sijas­ta per­soon­al­lisu­u­den vau­ri­o­ta, joka ei ole aivan sama asia.

  Mut­ta jollei kyse ole siitäkään? Sil­loin joudu­taan hyväksymään todek­si, että vakaissa rauhan olois­sakin voi ihmiselle kehit­tyä niin jyrkästi yhteiskun­nan keskei­sistä arvoista ja normeista poikkea­va arvo­maail­ma ja normis­to ja niin jyrkästi eri­lainen todel­lisu­usku­va, että hän on valmis pitkäjän­nit­teis­es­ti suun­nit­tele­maan ja toteut­ta­maan teko­ja, joi­ta yleen­sä tehdään vain sodas­sa. Ja sodas­sa Breivik koki ole­vansa, siitä ei ole epäilystäkään.

  Suomen kansalais­so­das­sa sotarikok­si­in, lähin­nä aseet­tomien ja antau­tuneit­ten teloituk­si­in, arvioidaan osal­lis­tuneen sato­ja tai tuhan­sia ihmisiä (en muista tarkkaa lukua mut­ta jostain tulee mieleeni 2000–3000). Hei­dät — siis valkoiset — armahdet­ti­in sum­mit­tais­es­ti heti sodan jäl­keen, joten oikeu­sis­tuimet eivät koskaan selvit­täneet tarkkaa lukumäärää.

  Vain muu­ta­maa kuukaut­ta aikaisem­min nuo ihmiset, jääkäre­itä luku­un otta­mat­ta, oli­vat eläneet rauhan olois­sa, epä­vakaan rauhan mut­ta rauhan kuitenkin. Kansalais­so­dan puhkeami­nen sekä huhut ja tiedot punais­ten jul­muuk­sista sai­vat hei­dät kosta­maan monin ver­roin armot­tomam­min. Esimerkik­si Lah­den leireiltä vieti­in naisia ja tein­i­tyt­töjä ammut­tavak­si sat­apäin. Kansalais­so­dan jäl­keen sur­maa­jat jatkoi­vat taval­lista elämää, ja moni meistä on hei­dän jälkeläisen­sä sitä itse tietämättään.

  Mikä yhdis­tää Anders Breivikin näi­hin miehi­in? Ensik­si, vaku­ut­tuneisu­us vihol­lisen pahu­ud­es­ta ja omien pyhien arvo­jen uhat­tuna olemis­es­ta. Ja toisek­si, saman­mielis­ten tuki. Mikäli se, mitä Breivik man­i­festis­saan ker­too ter­ror­istien koulu­tustapaami­sista Lon­toos­sa ja Bal­ti­as­sa on tot­ta, hän ei ole yksinäi­nen ihmis­susi vaan vah­vasti motivoituneen, ide­ol­o­gis­es­ti eheän ja ammat­ti­taitoisen ryh­män jäsen. Ryh­män johto­hah­mot taas ovat tulleet mm. Ser­bias­ta, jos­sa viha­puheet eivät todel­lakaan jääneet pelkik­si puheiksi. 

  Tarkoi­tan täl­lä kaikel­la sitä, ettei ihmisen tarvitse olla mielipuoli tai edes per­soon­al­lisu­us­vau­ri­oinen ryhtyäk­seen äärim­mäisi­in tekoi­hin. Riit­tää, että hänen arvon­sa ja normis­ton­sa vähitellen kor­vau­tu­vat uuden­laisil­la, ja tämä tapah­tuu yleen­sä ver­tais­ryh­män tuel­la. Net­tikir­joit­telul­la ja sosi­aalisel­la medi­al­la on nur­jat puolen­sa, mut­ta pidän niiden avoimuut­ta myös jatku­vasti toteu­tu­vana mah­dol­lisuute­na real­i­ty checki­in — siis ennen kaikkea niiden osalta, jot­ka ovat vaaras­sa menet­tää todel­lisu­u­den­ta­jun­sa tai luo­da ryh­mäkun­taisen eri­ty­is­normis­ton joka sal­lii ter­ror­i­teot. En tiedä olenko tässä oike­as­sa mut­ta toivon olevani.

  Mitä me sit­ten voimme tehdä? Lähin­nä kai pitää huol­ta toi­sis­tamme ja estää tut­tu­jamme luisumas­ta tai tem­pau­tu­mas­ta mukaan äärili­ikkeisi­in. Breivikin kohdal­la sekään tuskin olisi ollut mah­dol­lista. Hän oli siitä poikkeuk­selli­nen, että kykeni viet­tämään kak­soiselämää monien vuosien ajan, yhteiskun­taan solute­tun vier­aan val­lan agentin lailla.

  Ter­ror­iteko­ja ei ole mah­dol­lista kokon­aan estää, mut­ta siitä voi kukin oma­l­ta pieneltä kohdal­taan yrit­tää pitää huolen, ettei kukaan tuol­laista polkua lähde kulkemaan.

 26. Niin, ei kai tek­i­jä ollut mieleltään mitenkään erikoisen sairas niin kuin se meil­lä luokitel­laan. Sen sijaan luon­nevikainen. Mut­ta näitä on jokaises­sa yhteiskun­nas­sa pil­vin pimein. Kun niille annetaan sopi­va kasvualus­ta, ja siihen yhdis­tetään nyky-yhteiskun­nan syr­jäyt­tävyys… Kuka sit­ten pää­tyy suo­raan toim­intaan onkin eri asia. Näitä katoil­ta äänestämisen puolestapuhu­jia kyl­lä riit­tää maa­han­muut­tokri­it­ti­sis­sä, jot­ka mielel­lään ratkai­si­si­vat asi­at 1918 tyyli­in. Voimalle tarvi­taan aina vas­tavoima. Se on jokaisen sivistyneen kansalaisen tehtävä!

 27. “Vihakir­joi­tusten tehoa vähen­täisi, jos ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta käytäisi­in julk­isu­udessa myös asial­lista, ana­lyyt­tista ja ongelmia kai­h­tam­a­ton­ta keskustelua.”

  Näin­hän se on. Valitet­tavasti hyvin asen­teel­lisen aja­tus­maail­man omaat Helsin­gin Sanomien toimit­ta­jat eivät tätä ymmär­rä juurikin sen oman sub­jek­ti­ivi­suuten­sa takia. Sinä voisitkin Osmo ker­toa meille hei­dän puolestaan vas­tauk­sen esim. seu­raavi­in polt­tavi­in kysymyksiin:

  a) Mil­loin 80-luvun lop­ul­ta asti man­at­tu työvoima­pu­la tulee ja mik­sei sen ratkaisu­un auta 300 000 omaa työtöntä?

  b) Jos tuo työvoima­pu­la tulee, miten sen paikkaa human­i­taari­nen maa­han­muut­to ja nämä kuu­luisat “moniosaa­jat” (kysyn sik­si, kos­ka Ruotsin ja muunkin Euroopan koke­musten val­os­sa hum. maa­han­muut­to ei eri­tyisem­min tuo mukanaan myön­teisiä asioi­ta, jos ajatel­laan sosi­aal­isia ja taloudel­lisia vaiku­tuk­sia). Kiitos Osmo jo etukä­teen vastauksistasi.

 28. Lisäys edel­liseen: Aapo Roselius on tutkimuk­ses­saan arvioin­ut valkoisia teloit­ta­jia olleen noin 8000, joista hän on saanut rek­isteröidyk­si 1092 varmahkoa tekijää.

 29. Toiv­ot­tavasti ei kaikkia mie­len­ter­veyspoti­lai­ta leima­ta tap­pa­jik­si tämän perusteella.

 30. Olisiko aseenkan­non vapaut­tamisen paik­ka? Jos läh­es jokainen lakia nou­dat­ta­va kansalainen olisi raskaasti aseis­tet­tu niin joukko­murhaa­jan tap­pamien ihmis­ten lukumäärä jokaisel­la eril­lisel­lä ker­ral­la olisi toden­näköis­es­ti pienem­pi. Tämä sik­si että ylläte­tyt kansalaiset reago­isi­vat ampumal­la joukko­murhaa­jan eikä pak­en­e­mal­la tätä epä­toivois­es­ti aseettomina..

  Joukko­murhaa­ja joka tapauk­ses­sa voi saa­da asei­ta hal­tu­un­sa valvon­nas­ti huoli­mat­ta, mut­ta toden­näköis­es­ti tapausten lukumäärä voisi hie­man kas­vaa jos asei­ta on saatavil­la ja jollekin tulee tarve konkreet­tis­es­ti osoit­taa poli­it­tista mielipi­det­tään. Toisaal­ta uhrilu­vut voisi­vat olla pienem­piä kun poten­ti­aal­isil­la uhreil­la olisi keino­ja reagoi­da uhkiin.

  Jos kansalaisia opetet­taisi­in oma­toimis­es­ti reagoimaan eri­laisi­in uhki­in asevoimin niin tulok­se­na saat­taisi olla suurem­pi yleinen turvallisuus.

  Aseis­tet­tu poli­isi ei voi olla kaikkial­la sala­manno­peasti suo­jele­mas­sa tiukko­jen ase­lakien aseis­tari­isum­ia kansalaisia. Yksi tun­ti voi riit­tää hyvinkin raja­tus­sa tilas­sa aiheut­ta­maan mas­si­ivista tuhoa. Tässä tapauk­ses­sa ampu­ja oli kuin ampu­radal­la ampumas­sa kiekkoja…

  Rikok­sista tuomi­tu­il­ta pitäisi viedä aseenkan­to-oikeus ja lait­tomien asei­den hal­lus­sapi­to pitäisi tehdä erit­täin ankarasti rangaistuksi.

 31. Entäs jos Breivikil­lä ei olisi ollut mah­dol­lisu­ut­ta käyt­tää ampuma-asetta.
  Tuom­moi­sel­la vakau­muk­sel­la kun hän nyt oli, olisi var­maan saman asian hoi­tanut use­am­mal­la ja mah­dol­lis­es­ti suurem­mil­la räjähteillä.
  Pitäisikö myös sit­ten maat­alousyrit­täjyyt­tä ja siten räjähdeaineisi­in käsik­si pääsemistä valvoa tarkemmin.

 32. Miehen kir­jas­ta ja uutisia selaile­mal­la selviää, että kyseessä oli äärim­mäisen suun­nitel­malli­nen teko. Tekoa oli ilmeis­es­ti suun­nitel­tu usei­ta vuosia ja mies perusti jopa maat­alousyri­tyk­sen, jot­ta voisi ostaa suuria määriä lan­noit­tei­ta epäi­lyk­siä herät­tämät­tä. Lisäk­si Nor­jan ase­lain­säädän­tö on erit­täin tiuk­ka, mut­ta siitä huoli­mat­ta hänen onnis­tui saa­da käsi­in­sä automaat­ti­ase, joten mis­tään ilmi­selvästä sekopäästä ei ollut kyse. Tietysti voisi ihme­tel­lä mik­si automaat­ti­a­sei­ta yleen­säkään myy­dään sivi­ileille, mut­ta luul­tavasti isoa vahinkoa olisi saatu aikaan myös vaikka­pa nor­maaleil­la met­sästysa­seil­la (kuten jokainen asevelvol­lisu­u­den suorit­tanut tietää, ei automaat­ti­a­seil­lakaan yleen­sä ammu­ta sar­jaa kun halu­taan osua).

  Näin suun­nitel­mallista tekoa on mah­do­ton estää puut­tumat­ta rankalla kädel­lä kansalais­va­pauk­si­in. Aina voi jäl­keen­päin jos­sitel­la miten lain­säädän­töä ja sen valvon­taa olisi pitänyt muut­taa tapauk­sen vält­tämisek­si, mut­ta totu­us on, että vaik­ka lan­noit­tei­den ja automaat­ti­a­sei­den han­k­in­ta olisi tehty mah­dot­tomak­si, näin päät­täväi­nen kaveri olisi var­masti keksinyt jonkin toisen tavan toteut­taa tekonsa.

  On tyh­mää yrit­tää miet­tiä — varsinkin jälkivi­isaasti — miten voitaisi­in estää läh­es sat­un­naisia ter­ror­i­ta­pauk­sia, jot­ka ovat aina enem­män tai vähem­män yksit­täistapauk­sia samaan aikaan kun vaikka­pa liikenne ja hiilen polt­to ener­giak­si tap­paa moninker­tais­es­ti enem­män ihmisiä. Tälle on psykolo­gias­sa nim­i­tys “zero-risk bias” — halu­taan saa­da jo ennestään häviävän pieni ris­ki nol­laan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ennem­min kuin vähen­tää toista suurem­paa riskiä absolu­ut­tis­es­ti enemmän. 

  Netin viha­puhei­den roolista sen ver­ran, että käsit­tääk­seni ne ovat suurim­mil­ta osin vas­ta muu­tamien viime vuosien ilmiö. Nor­jan iskun toteut­ta­ja oli kuitenkin aloit­tanut kir­jansa kir­joit­tamisen jo yhdek­sän vuot­ta sit­ten, joten luul­tavasti miehen aat­teet oli­vat sitäkin van­hempaa perua.

  Sivuhuo­mau­tuk­se­na: has­sua kuin­ka ääri-islamistien ter­rori-isku­jen jäl­keen tietyt tahot ovat saat­ta­mas­sa koko uskon­tokun­taa kollek­ti­ivis­es­ti tilille teoista, mut­ta äärikris­ti­tyn (jol­lainen Breivik oli) tekemä teko on ehdot­tomasti vain yksittäistapaus.

 33. Mitä ovat vihapuheet?
  Yhteiskun­ta voi antaa viestin, että tap­pami­nen on ok ratkaisu. Tätä tap­pamisen oikeut­ta­maa pro­pa­gan­daa on saanut kuul­la esim. Libyan, Afgan­istanin, Irakin ja Ser­bian pom­mi­tusten yhtey­dessä. TV7 usko­vaiskana­va antaa oikeu­tuk­sia kansan­murhalle Jumalan nimeen.

  Oikeis­to­laise­na usko­vaise­na mon­e­taristi­na tek­i­jä on saanut oikeu­tuk­sen ylipään­sä käyt­tää tap­pamista ratkaisuina em. lähteistä. Hyvin har­va pohjo­is­mais­sa uskoo esim. USA:n ja uskon­nol­lis­ten fanaatikko­jen pro­pa­gan­daa, mut­ta ehkä juuri täl­lä ker­ral­la. Nor­jan hal­li­tus ottaa osaa murhaamiseen kahdessa eri val­tios­sa. Kuin­ka sen kansalainen voi samaan aikaan pitää tap­pamista vääränä ja sal­lia hal­li­tuk­sen toimet. No tietenkin oikeut­ta­mal­la ne sub­jek­ti­ivis­es­ti. Samoin teki nor­jalaisia teloit­tanut. Henkilöko­htainen ahdis­tus päälle ja “viha­puheista” oikeutus.

  Suomes­sa vaar­al­lisimpia viha­puhei­den pitäjiä ovat jumalal­lis­es­ta per­spek­ti­ivistä katso­vat päät­täjät, jot­ka perustel­e­vat mik­si on oikein tap­paa afgan­istanis­sa tai muual­la. Poli­ti­ikas­ta nämä löy­tyvät useim­miten Kokoomuk­ses­ta, mut­ta myös vihreiltä löy­tyy vah­va edus­tus. Hom­ma-foru­mia on turha syyt­tää viha­puheista sil­loin, kun samanaikaises­ti vihaa toteutetaan käytännössä.

 34. Kyseinen apu­lan­noite oli ennen muinoin nimeltään salpi­etari. Sitä käytet­ti­in pom­meis­sa ensim­mäisessä maail­man­so­das­sa. Sodan jäl­keen yli­jäämä­varas­to­ja myyti­in maanvil­je­lyyn lan­noit­teek­si. Afgan­istanin tiepom­mit ovat pitkälti näitä salpi­etari eli ammo­ni­um­ni­traat­ti­paukku­ja. Paukkuaineena näis­sä on typ­pi. Kuten myös dynami­itis­sa. Sama aine, jota on sydän­tautis­ten nitrois­sa. Maanvil­jeli­jät ovat kyl­lä tun­te­neet aineen vaarallisuuden.

 35. Ehkä ei varsi­nais­es­ti kan­na­ta tehdä mitään, poli­ti­ik­ka on aika onnis­tunut­ta jos ja kun Suomes­sa ei ole änkyrävähem­mistöä joka tuk­isi nyt näh­dyn kaltaisia ter­rori-isku­ja. Ylireagoin­tien vält­tämi­nen “viha­puhei­den” sen­suroin­nis­sa estää poli­it­tista ilmapi­ir­iä taan­tu­mas­ta vuo­den 1948 tasolle, jol­loin luot­ta­mus­pu­la oli konkreet­ti­nen ja armei­ja valmiustilassa.

  Nor­jalaiset välit­tävät parhail­laan viestiä ettei val­lanku­mouk­sen käyn­nistämi­nen ja ylläpitämi­nen ter­rorikam­pan­jal­la (ks. Edvard Radzin­skin Stal­in-elämänker­ta) ole pohjo­is­mais­sa mah­dol­lista. Seu­raa­van ter­ror­i­hankkeen logi­ik­ka lie­nee sit­ten jotain muuta.

  Vaikein kysymys on mitä tehdä karulle tosi­asialle että osa ihmi­sistä ymmärtää vain luo­tia päässään tai sen uhkaa. 

  Nykyi­nen eduskun­nan hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­ja on käsitel­lyt asi­aa viisi vuot­ta sit­ten seuraavasti:

  Vas­taus: Toin kär­jistyk­sel­lä jul­ki närkästyk­seni siitä, että lop­ut­tomaan mon­imutkaistamiseen ja selit­te­lyyn vajon­nut yhteiskun­ta ei enää kykene vas­taa­maan väki­val­taan väki­val­lal­la. Kiviä heit­televä saas­ta, valkoinen ja mus­ta, ei usko muu­ta kieltä kuin voimaa. 

  Kään­täen: saas­ta heit­telee kiviä, kos­ka se tietää, että jär­jestäy­tynyt yhteiskun­ta ei kykene tekemään vas­tar­in­taa. Bar­baari ei siitä rauhoitu, että sen päätä silitel­lään. Päin­vas­toin bar­baari oppii, että riehu­mal­la saa tah­ton­sa läpi. Se, että län­si­mainen yhteiskun­ta matelee bar­baarien edessä, on varmin tae bar­bar­ian jatku­miselle ja kiihtymiselle.

  Yllä viitat­tu kär­jistys on liian mau­ton tässä toistettavaksi.

  Tuol­lainen ajat­telu kuu­luu val­tioiden väliseen voimapoli­ti­ikkaan, ei pohjo­is­maisen yhteiskun­nan sisälle. Breivik on valkoinen saas­ta, joka var­masti täyt­tää Hal­la-ahon bar­baarin määritelmän, mut­ta ei teloi­tus ilman oikeu­denkäyn­tiä tee tehtyä tekemät­tömäk­si. Ja jos H‑a on oike­as­sa, eli bar­baarei­hin saadaan väki­val­loin kon­tak­ti jota he ymmärtävät, ollaan kafka­maises­sa väki­val­lan dial­o­gis­sa, joka ei voi kuin eskaloitua. Sivu­tuot­teena saadaan vain lisää barbaareja.

 36. Poli­isi on pystynyt nap­paa­maan islamistiter­ror­is­te­ja ennen teko­hetkeä hyväl­lä tiedustelul­la, solut­tau­tu­misel­la jne. Minus­ta jotkin sel­l­aiset keinot oli­si­vat tässäkin realistisia.

 37. Tuovi­nen, sivun yläpäässä on haku­ru­u­tu, käyt­tää sitä, muista sen huu­tokeskustelun turhankin hyvin etten uud­estaan osal­lis­tu. Jos ei sieltä löy­dy sun halu­a­maasi olk­inukkea niin käytä omaa päätäsi.

 38. Kyse ei ollut ilmeis­es­ti ryn­näkkökivääristä vaan puo­li­au­tomaat­tis­es­ta kivääristä, jol­laisia käytetään mm. met­sästyk­sessä Suomessakin.

 39. Osmo sanoo, että tämä on poli­it­ti­nen blo­gi ja ei halua ker­toa henkilöko­htai­sista tuntemuksistaan. 

  Mut­ta saanko minä?

  Tänään piti 12-vuo­ti­aalle tyt­tärelle ehdot­taa lop­pukesän ohjel­maa Hang­on edustal­la ole­valle saarelle las­ten kesäleirin merkeis­sä. Matkat on matkail­tu ja mökkeilyt mökkeilty ja alus­tavis­sa suun­nitelmis­sa oli tämä saaren leiri jo alkukesästä. 

  En vain pystynyt otta­maan asi­aa puheek­si. Sanat tak­er­tu­i­v­at kurkkuun…

  En ole mikään tun­neherkkä hys­teerikko eikä ole tyt­tärenikään, mut­ta silti tänään kävi min­ulle näin. 

  Ehkä huomen­na ilmoi­tan skidin leir­ille. Elämän on jatkut­ta­va. Ja kyseessä ei ole pelko siitä, että jotain vas­taavaa tapah­tu­isi tääl­lä. On vain vaikea sanoa sanat “saari” ja “leiri”.

 40. Minus­takin mei­dän täy­tyy miet­tiä (yhdessä) mitä voimme tehdä. Paras­ta luulen ole­van, että me taval­liset kansalaiset alamme keskustel­la julkises­ti siitä, minkälaista yhteiskun­taa ja minkälaiset arvot me kan­nus­tamme. Viime vuosi­na kaiken­laiset suvait­se­mat­tomat mielip­i­teet ovat saa­neet paljon julk­isu­ut­ta, ja har­voin kukaan on läht­enyt vas­tus­ta­maan hei­dän väitteitään. 

  Tietenkin he usein keskustel­e­vat keskenään omil­la pal­stoil­laan, usein nim­imerkin takana piilotet­tuina, mut­ta se ei anna saman­laista hil­jaista hyväksyn­tää, kuin yleinen ja julki­nen keskustelu antaa. 

  Tiet­tyyn pis­teeseen saak­ka kan­nat­taa ehkä pysyä hil­jaa, ja toivoa äärili­ikkei­den edus­ta­jien väsyvän touhu­un­sa, mut­ta olemme ohit­ta­neet sen rajan. Ahit­saari oli oike­as­sa, lausues­saan että on aika suvait­se­vien kansalais­ten sanoa jul­ki, mitä mieltä he ovat. 

  Täl­lä het­kel­lä en ole var­ma, jos me aikuiset tässä maas­sa pystymme anta­maan lap­sillemme ja etenkin nuo­rille toivoa parem­mas­ta maail­mas­ta — sel­l­ais­es­ta, jos­ta oli puhet­ta kun itse olin nuori (70- ja 80-luvul­la): puhut­ti­in oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta, rauhas­ta ja sol­i­daarisu­ud­es­ta. Myös koulus­sani, jos­sa ei vallinnut mitenkään vasem­mis­to­laista ilmapi­ir­iä. Mut­ta sotien jäl­keen halut­ti­in rak­en­taa parem­paa huomista, kaikille. Mitä me, jot­ka nyt olemme aikuisia, halu­amme antaa seu­raavalle sukupolvelle?
  Mil­laista ilmapi­ir­iä olemme luomassa?

  Parhain ter­veisin,
  Nike Parland

 41. Maail­ma on asei­ta täyn­nä. Täl­laiset kahe­lit jot­ka täl­laisi­in tekoi­hin pää­tyvät, han­kki­vat ne kuitenkin jostakin, kiris­tet­ti­in lupia kuin­ka tiukoik­si hyvän­sä. Olisko­han oikein kiin­nit­tää huomio tietokone­pelei­hin. Niis­sä sotaa käy­dään juuri niin kuin nyt on nähty ja niitä pelaa­vat yhä nuorem­mat. Netis­sä tai muu­toin hankittuna.

 42. Ei ollut rynkkyä eikä automaattiasetta

  Osmo kir­joit­ti:
  “Lehti­ti­eto­jen mukaan ampu­jal­la oli luvalli­nen rynnäkkökivääri!”

  J.K. kir­joit­ti:
  “hänen onnis­tui saa­da käsi­in­sä automaattiase”

  Lehdet ovat kir­joitelleet tuos­ta kivääristä vähän mitä sat­tuu, osin virheellisesti.

  Vähän enem­män net­tiä kaiva­mal­la selviää että tyyp­il­lä oli luvat pis­tooli­in, haulikkoon ja kivääri­in, joka oli Ruger Mini 14, joka on enem­män tai vähem­män taval­lisen puoleinen, itse­lataa­va, ker­tat­ul­ta ampu­va kivääri (toiselta nimeltään puoliautomaatti).

  https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Ruger_Mini-14

  Net­ti­lausun­to­jen mukaan tyyp­pi man­i­festis­saan myös ker­too miten matkus­ta Pra­haan ja yrit­ti hämäriltä diil­ereiltä han­kkia lait­toman ryn­näkkökiväärin mut­ta ei onnis­tunut sel­l­aista hankkimaan.

  Läh­teeni aseistukseen:
  http://hautakangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/78845-valittuja-paloja-breivikin-breivista

 43. Nike Par­land: “Tiet­tyyn pis­teeseen saak­ka kan­nat­taa ehkä pysyä hil­jaa, ja toivoa äärili­ikkei­den edus­ta­jien väsyvän touhu­un­sa, mut­ta olemme ohit­ta­neet sen rajan. Ahti­saari oli oike­as­sa, lausues­saan että on aika suvait­se­vien kansalais­ten sanoa jul­ki, mitä mieltä he ovat.”

  Meil­lä oli juuri vaalit jois­sa äärili­ik­keet lois­ti­vat pois­saolol­laan. Vaaleis­sa tulee yleen­sä aika selväk­si mitä mieltä ihmiset ovat, ja tämä viesti on nyt kuul­tu. Poli­it­tises­sa vaikut­tamises­sa on täl­lä het­kel­lä poikkeuk­sel­lisen hyvin koko kent­tä edustet­tuna, pois­sa ovat vain ne piir­it joiden toim­inta­mallit ehkä muutenkin oli­si­vat ulkoparlamentaarisia.

 44. Eli­na, min­ul­la on mon­ta tut­tua lähdössä Ruot­si­in Jam­boreelle. Tun­tuu oudol­ta toiv­ot­taa heille hauskaa leir­iä. Itse taas mietin eilen ilmoit­taes­sani itseäni ja poikaani suun­nis­tusleir­ille, että kun ter­ror­is­tit iskivät Lon­toon metroon, niin seu­raa­vana päivänä meni moni sel­l­ainenkin metrol­la töi­hin, joka nor­maal­isti käyt­tää omaa autoa.

  En tiedä, onko tuo tari­na kuinkakin tosi, mut­ta tämä osui nyt tosi lähelle ja halu­an ottaa asen­teen briteiltä: meitähän ei pelotella.

 45. Olisiko tuo­ta Nor­jas­sa tapah­tunut ilman mamujen(lue mus­lim­ien) hyysäämistä? Eihän Suomes­sakaan ollut rasis­tisik­si leimat­tu­ja tapauk­sia, ei lähellekään niin suur­ta rikosten määrää, kuten raiskauk­sia, ryöstöjä ym., ennen kuin tämä mamuhyysäys alkoi. Väit­tääkö joku että olisin väärässä?

 46. Ruotsin piraat­tipuolueen Rick Falkvinge kir­joit­taa, että yksin toimi­van suun­nitel­mallisen ter­ror­istin estämi­nen on hyvin vaikeaa, ja että siihen kykenevän valvon­takoneis­ton pystyt­tämis­es­tä olisi enem­män hait­taa kuin hyötyä:

  http://falkvinge.net/2011/07/24/security-theater-lessons-from-utoya/

  “If we can­not pre­vent an event like Utøya, the worst killing spree ever in world his­to­ry and the worst ter­ror­ist act in entire Europe in two decades, by any means con­ceiv­able — why are we play­ing this secu­ri­ty the­ater and giv­ing up hard-won civ­il lib­er­ties one after another?”

 47. Nim­imerk­ki “Mie” höpisi asi­aa tuntematta:
  “Aika kulunut vir­si. Mis­täköhän ne lait­tomat aseet ovat lähtöisin, elleivät sit­ten alun­perin ne lail­lisi­na ostaneil­ta? Automaat­ti- ja puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den myyn­nille ei ole nähdäk­seni sel­l­aisia perustei­ta (niitä ei tarvi­ta met­sästyk­sessä eikä ampumaurheilussa)”

  Lait­tomat aseet ovat lähtöisin mm. venäjältä tai muista maista salakul­je­tuk­sel­la saatu­ja ‑mökeistä pöl­lit­ty­jen haulikoiden ja hirvikiväärien kysyn­tä rikol­lis­markki­noil­la on pientä.

  Ampumau­rheilua har­raste­taan läh­es poikkeuk­set­ta itse­laatavil­la (kansankielelel­lä puo­li­au­tomaat­tisil­la) aseil­la, on vain pari mar­gin­aalila­jia joi­ta har­raste­taan ker­ta­laukauskivääreil­lä. TS. itse­lataavien (puo­li­au­tomaat­tien) kiel­to lopet­taisi ampuma­har­ras­tuk­sen käytän­nössä täysin, kuten myös vapaae­htoisen reserviläis­toimin­nan. Kysymys kuuluukin:

  Luuletko että jokin har­ras­tus pois­ta­mal­la ihmi­sistä tulee tas­apain­oisem­pia? Vai olisiko niin että har­ras­ta­mal­la ihmiset pysyvät jär­jis­sään, ja kaik­ki eivät halua har­ras­taa ris­tip­is­totöitä tai virkkausta…

  Toisek­seen, kyl­lä puo­li­au­tomaat­ti­haulikoi­ta käytetään esim linnustuksessa.

  Mitäpä jos pis­tet­täisi­in poli­ti­ikan ja uskon­non har­ras­t­a­mi­nen luvan­varaisek­si ja tiukkaan kon­trol­li­in, kaik­ki nämä koulu­ampi­u­jat ja tämä nor­jan sankari kun ovat olleet hyvin poli­it­tisia ja uskon­nol­lisia toim­i­joi­ta ‑vaar­al­lisia moi­set aat­teet… Tehoaisi muuten parem­min kuin näperte­ly ase­lain kanssa jol­la lähin­nä suun­nataan poli­isin ennestään pienet resurssit kent­tä­työstä toimistoduuneihin.

 48. Marko Hami­lo kir­joit­ti 25.7.2011 kel­lo 17:20:

  “Poli­isi on pystynyt nap­paa­maan islamistiter­ror­is­te­ja ennen teko­hetkeä hyväl­lä tiedustelul­la, solut­tau­tu­misel­la jne. Minus­ta jotkin sel­l­aiset keinot oli­si­vat tässäkin realistisia.”

  Kyseessä ovat olleet RYHMÄT, yksin toimi­van ter­ror­istin pal­jas­tamiseen keinot eivät tepsi.

 49. Raili Serge­j­eff kir­joit­ti 25.7.2011 kel­lo 14:45

  “Mielestäni myös kirkko liet­soo vihaa, tai siis määrä­tyt kirkon piir­it, esim. homoasiassa.”.

  Jos joku on uskon­va­kau­muk­sen­sa perus­teel­la sitä mieltä että on syn­ti tehdä aviorikos, har­ras­taa irstailua samaa tai eri sukupuol­ta ole­van kanssa tai vaik­ka juoruil­la, niin onko se vihan liet­somista? Mikään yllä maini­tu­ista ei ole laiton­ta ja ihmiset saa­vat tehdä niitä ihan vapaasti. Kai käsi­tyk­sen­sä asian hyväksyt­tävyy­destä omas­sa moraal­i­jär­jestelmässään voi tode­ta ilman että on vihanlietsoja?

 50. Juhana Var­ti­ainen:
  “Hal­la-ahon kaltais­ten vihasaar­naa­jien vaiku­tus voi olla suuri. Hal­la-aho ja hänen hen­gen­heimo­laisen­sa Pohjo­las­sa ja Euroopas­sa saar­naa­vat ja välit­tävät vääristynyt­tä ja vain­o­hul­lua kuvaa todel­lisu­ud­es­ta, jonkin­laise­na sivil­isaa­tioiden välisenä apoka­lyp­tise­na voimankoetoksena.”

  Tämä herät­ti kyl­lä sen ver­ran mie­lenki­in­toa, että mis­tähän näitä vihasaarno­ja voisi lukea tai kuulla?

 51. Hie­man sel­ven­nys­tä käsitteisiin.

  “Äärikris­tit­ty”= henkilö joka on valmis uhraa­maan OMAN henken­sä lähim­mäis­ten­sä puoles­ta vaik­ka itsessä ei ole mitään syytä. 

  Ensim­mäi­nen ja ain­oa tun­net­tu todel­li­nen äärikris­tit­ty on Jeesus Nasaretilainen.

 52. Suun­nit­telua ei var­masti voi­da estää. Fred­er­ick Forsyth ja Tom Clan­cy ovat tehneet omaisuuk­sia suun­nit­tele­mal­la tämän kaltaisia isku­ja. Itse tekoa voi han­kaloit­taa jonkin ver­ran. Leir­ille tule­val­ta poli­isil­ta olisi voin­ut edel­lyt­tää aseet­to­muut­ta. Lan­noiteosto­jen valvon­nan lisäämi­nen ei liene ongel­ma piraat­tipuolueellekaan. Sytyt­in­mekanis­mien han­k­in­taa voi var­maan myös han­kaloit­taa jonkin ver­ran. Aselu­vat voisi­vat olla tiukem­mas­sa ja määräaikaisia.

  @Austrian: Aseenkan­non vapaut­ta­mi­nen olisi toden­näköis­es­ti lisän­nyt iskun uhre­ja, ei vähen­tänyt. Sodas­sa, mis­sä tais­tel­laan tun­nuk­sil­la ystävälli­nen tuli tap­paa silti. Tun­nuk­se­ton, tai tässä tapauk­ses­sa väärän lipun alla toimi­va tais­teli­ja tekee vihol­lisen tun­nistamisen mah­dot­tomak­si. Mitä opet­taisit leir­ille osal­lis­tu­valle lapselle? Tapa kaik­ki? Tapa kaik­ki poli­isit? Tapa kaik­ki väärän väriset? Jäl­jelle jää vain yksi toimi­va ohje, se joka sat­tumal­ta löy­tyy myös kris­tit­ty­jen isos­ta kirjasta.

  Pelote­vaiku­tus toimii tasan niin kauan kun isom­pia asei­ta ei ole saatavil­la. Eli ei koskaan.

 53. “Maa­han­muut­toa on käsiteltävä posi­ti­ivisin, uut­ta luovin ratkaisuin. Tämä tarkoit­taa maa­han­muut­ta­jien tehokas­ta kotouttamista.”

  Mik­si se maa­han­muut­to­ja aina näis­sä jutuis­sa on jonk­in­sortin objek­ti johon kohdis­te­taan jotain toimia? Mik­si se ei koskaan ole itsenäi­nen toim­i­ja ja tee oman itsen­sä eteen mitään? Töi­hinkin se haetaan kotiovelta ja ohit­taa jo tääl­lä asu­vat (niin kan­taväestön kun tänne töi­hin tulleet) päteväm­mät henkilöt, kun­han on tänne päässyt pako­laisen tai käytän­nössä mui­ta sosi­aal­isia perustei­ta hyväk­si käyttäen.

  “Ja jo nykyisel­lään Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on niin tiuk­ka kuin se voi kan­sain­välis­ten sopimusten puit­teis­sa olla.”

  Todel­lako? Mitähän sel­l­aista sopimista Suo­mi nou­dat­taa jota Tan­s­ka esimerkik­si ei nou­da­ta? Suomen ja Tan­skan maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka kuitenkin on ratkai­sev­asti erillainen.

 54. Ase­lain­säädän­tö on jo nyt tarpeet­toman kireä hai­tat­en har­ras­tus­ta. Sen sijaan niihin lakei­hin, joil­la oikeasti voidaan vaikut­taa, ei Suomes­sa ole tehty paran­nuk­sia. 🙁 Nyky­su­un­tauk­sel­la asei­ta on koh­ta vain rikol­lisil­la. Sekö on tarkoitus?

  Tärkein­tä on saa­da vira­nomais­ten väli­nen tiedon­si­ir­to kulke­maan. On lehti­ti­eto­jen mukaan toden­näköistä, että molem­mista suo­ma­lai­sista koulu­am­muske­li­joista oli vira­nomaisil­la tiedot, jot­ka oli­si­vat riit­täneet aselu­van epäämiseen. Ensim­mäisen per­he kuu­lui poli­it­tiseen äärili­ik­keeseen ja toinen oli int­ti dropout, joka usein tarkoit­taa mieleter­veysongelmia. Suomes­sa on tieto­suo­ja men­nyt pahasti överiksi.

 55. Osmoa lainatak­seni täl­laisia jut­tu­ja estetään parhait­en sil­lä että ale­taan julkises­ti ja avoimesti keskutel­maan asi­as­ta kuin asi­as­ta. Esimerkik­si maa­han­muut­ta­ja ja eri­ar­voisu­us aiheista pitäisi kaikkien päästä avoimesti keskutele­maan ilman että kukaan saa leimaa otsaansa vain sik­si että yleinen “val­lit­se­va” mielipi­de on asi­as­ta eri mieltä.
  Ammat­tipuhu­joi­ta luku­unot­ta­mat­ta monil­la ihmisil­lä on heikko ulosan­ti ilmaista tai tuo­da esi­in ajatuk­si­aan nopeasti ja selkeästi joten kaikkien pitäisi muis­taa kuun­nel­la enem­män kuin puhua ja tuomi­ta, sik­si meil­lä kai on 2 kor­vaa ja 1 suu eikä päinvastoin.

  Ja tuo ainainen ase­laki­in tui­jot­ta­mi­nenon lopetett­va. Oli ase tai patru­u­na mil­lainen tahansa niin se ei tapa ketään — ihmi­nen joka vetää liipasimes­ta on se joka tappaa!
  Ase­lakien “muu­tok­set” tup­paa­vat viedä asioi­ta vain pahempaan suun­taan. Asei­ta on koh­ta vain rikol­lisil­la ja tap­pa­jil­la, no ehkä myös muu­tamil­la poli­i­seil­la jos he vain saisi­vat niitä käyttää.

  Met­sästäjiä aseen omis­t­a­mi­nen (joista moni muuten on vihreä) hävet­tää jo nyt ihan tarpeek­si kun leimataan “tap­pa­jak­si” tai “ase­hul­luk­si”.
  Toiv­ot­tavasti ei nyt seu­raavak­si leima­ta lop­pu­ja maanvil­jeli­jöitä “pom­mimiehik­si”.

 56. Euroopan liiken­teessä kuolee päivit­täin yhtä paljon ihmisiä kuin Nor­ja ver­ilöy­lyis­sä kuoli. Tämä riski­ta­so on hyväksyt­ty. Melko vähäisin puut­tumisin autoil­i­joiden vapauk­si­in voitaisi­in säästää joka kuukausi yhtä paljon ihmishenkiä kuin Nor­jas­sa meneteltiin.

  Minkä ihmeen kiv­en takaa tämä Enem­mistöläi­nen tuli taas esiin?

  Ihan oikeasti! Suomes­sakin kuolee mitä mon­i­naisimpi­in asioi­hin ihmisiä monin ker­roin sen minkä liiken­teessä. Mik­si on täysin ok, että liukas­tu­mal­la vam­mau­tuu kuo­let­tavasti vuosit­tain 1200 ihmistä? Mitä täl­läkään seikalla on tekemistä aiheen kanssa. Toki tilas­toista löy­tyy var­maan kor­re­laa­tioi­ta vaik­ka minkä hypo­teesin ja ver­tauk­sen esittämiseksi. 

  “Autoil­i­joiden”, saatik­ka tie- ja kiskoli­iken­teen onnet­to­muus­lu­vut eivät liity mil­lään tavoin Euroopan sisäiseen turvallisuuteen.

 57. Soin­in­vaar­al­ta hyvä teksti. 

  Tek­i­jä oli tietysti, TIETYSTI, mieli­sairas. Jos ei olisi, jos valmius tap­paa ja joukko­murha­ta olisi nor­maalia, Nor­jan tapah­tu­mat oli­si­vat hukkuneet uutisvirtaan.

 58. Eras­totenes aleksandrialainen

  “Valitet­tavasti net­ti­foo­ru­mil­la “maltill­i­nen enem­mistö” voi tarkoit­taa sem­moista sakkia, jota tavalli­nen kansalainen pitäisi sekopäinä.” 

  Samaa voi sanoa tiet­ty­jen puoluei­den nuoriso­jär­jestöistä. Eri­tyis­es­ti Vasem­mis­to- ja Kokoomus­nuoret tun­tu­vat usein lähin­nä härnäävän vastapuol­ta idioot­ti­maisil­la julkilausumillaan. 

  Vasurit ja kokkar­it voisi­vat joskus vaik­ka yrit­tää paran­taa maail­maa ja tehdä yhteisen rak­en­ta­van julk­i­lausuman. Samoin vihreät ja persut.

 59. Eras­totenes:

  Näin ei itse asi­as­sa ole. Islami­laisi­in yhdyskun­ti­in kuu­luu Suomes­sa muu­tamia kym­meniä tuhan­sia henkilöitä ja akti­ivis­es­ti moskei­jois­sa ruk­ouk­sis­sa käynee korkein­taan tuhatkun­ta henkilöä. Yksit­täisessä moskei­jas­sa saar­naa kuun­telee parhaim­mil­laankin muu­ta­ma kymme­nen henkeä. Suomes­sa on usei­ta sato­ja foo­rume­ja, joil­la on saman ver­ran akti­ivikeskustelijoi­ta kuin tyyp­il­lisessä nurkkamoskei­jas­sa sanankuulijoita.

  En nyt oikeen ymmär­rä miks oletit mun puhu­van moskei­joiden osalta Suomen tilanteesta. Point­ti oli, et moskei­jat on kirkko­jen taval­la edus­ta­mansa uskon­non sym­bol­ei­ta ja julk­isvi­ral­lisia uskon­non­har­jo­tu­s­paikko­ja. Jos täl­la­sis­sa paikois­sa yleis­es­ti kiihotet­tais jengiä väki­val­taan, se imp­likois et aika moni niiden paikko­jen rahot­ta­ja ja kan­nat­ta­ja hyväksyy väki­val­taan kiiho­tuk­sen. Muuten­han niis­sä ei sel­l­as­ta vois tapah­tua. Net­ti­foo­ru­mil­la taas voi kir­jotel­la kuka tahansa eikä sat­un­nainen vihakir­joit­teli­ja mitenkään imp­likoi sitä et ne muut saman foo­ru­min kir­jot­teli­jat hyväksyis sen näke­myk­set. Esim. paljon par­ja­tus­sa Hom­mas­sa ylivoima­nen enem­mistö mitä toden­näköisim­min tuomit­sis kir­jo­tuk­set, jois­sa pyritään liet­so­maan väkivaltaa. 

  että vaikka­pa Osmol­la tääl­lä on saman ver­ran puhu­jan auk­tori­teet­tia kom­men­toi­ji­in­sa kuin taval­lisel­la luter­i­laisel­la papil­la seurakuntalaisiinsa.

  Vaikken oo islamin asiantun­ti­ja, niin arvelisin Suomen ole­van melkoisen paljon maal­lis­tuneem­pi yhteiskun­ta ku useimpi­en islami­lais­ten maid­en. Papit ei tääl­lä liene kum­mosia auk­tori­teet­te­jä suh­teessa seu­rakun­ta­lais­ten enem­mistöön. Mut voi niil­lä var­maan auk­tori­teet­tiä olla suh­teessa niihin, jot­ka oikeesti on uskos­sa, mene ja tiedä. Osmo taas toimii lähin­nä keskustelun herät­täjänä. En oo havain­nu tääl­lä kum­mem­paa Osmon palvon­taa tai sen näke­myk­sien yksi­tu­umaista hyväksymistä sel­l­aise­naan. Pikem­minkin jokainen avaus saa osak­seen val­ta­van määrän kri­ti­ikkiä ja pohd­in­taa eri näkökulmista. 

  Valitet­tavasti net­ti­foo­ru­mil­la “maltill­i­nen enem­mistö” voi tarkoit­taa sem­moista sakkia, jota tavalli­nen kansalainen pitäisi sekopäinä

  Taval­laan joo. En oo kuitenkaan tör­män­ny yhteenkään julkiseen foo­ru­mi­in, jos­sa minkään­lainen enem­mistö har­ras­tais väki­val­taan kiihot­tamista. Jos sel­l­a­sia yksi­ty­isiä foo­rumei­ta on, niin niille on vähän vaikee tehä mitään. Vähän sama ku yrit­täis estää hörhö­jen kokoon­tu­misia hämy­isi­in kel­larei­hin. Lähin­nä oon ihme­tel­ly sitä, kuin­ka paljon lokaa tän trage­di­an yhtey­dessä on heit­et­ty julkises­ti toimi­van Hom­mafoo­ru­min niskaan, jos­sa ylivoima­nen enem­mistö sel­keesti tuomit­see kaiken­laisen väkivallan. 

  Jos luet vaikka­pa ran­nekel­lohar­ras­ta­jien foo­ru­mia, “maltil­lista enem­mistöä” saat­taa edus­taa yksilö, jos­ta on tavanomaista han­kkia enin­tään pari tuhan­nen euron ran­nekel­loa kokoel­maansa vuo­den aikana

  En väitä vas­taan. Oon usein joutunu lan­nis­tuneena toteemaan erinäistä teknolo­giaa, pyörää yms. han­kkies­sani, et kaik­ki mun hin­talu­okan vai­h­toe­hdot on täyt­tä paskaa, johon kukaan foo­ru­misti ei koskis pitkäl tikul­lakaan. Mut ihmis­ten teknolo­giafetis­seistä on kuitenkin pitkä mat­ka murhaamisen fanittamiseen.

 60. Rogue:

  Lisäks keskustelijoiden maltill­i­nen enem­mistö mitä toden­näköisim­min useim­mis­sa tapauk­sis­sa pikem­minkin suit­sii ku kiihot­taa näitä yksit­täisiä höyrypäitä.

  Toivoa sopii.

  Liian usein tulee mielestäni vas­taan tilantei­ta, jois­sa mouhoa­jien annetaan rauhas­sa mouho­ta ja näin vali­doi­da harhaisia käsi­tyk­siään, ja enem­mistön maltil­lisu­us jää arvailu­jen varaan, kos­ka leimallisim­min se on vain hil­jainen. En puhu pelkästään inter­netistä. Net­ti on yksi tapa olla ja toimia maail­mas­sa, mut­ta sama kos­kee myös todel­lisia ihmis­ten välisiä kohtaamisia ja keskustelu­ja, vaik­ka kas­vokkain samat ajatuk­set esitetäänkin huo­mat­tavasti ver­ho­tum­min. Hil­jaisu­us tun­netaan myön­tymisen merkkinä. Jokainen, joka on rasistien kanssa eri mieltä, voisi ottaa asi­ak­seen myös sanoa sen ääneen.

  Koulu- ja työ­paikkak­iusaa­jienkin toimin­nan mah­dol­lis­taa hil­jainen enem­mistö. Hil­jainen enem­mistö ei ole suo­raan syylli­nen, mut­ta se voisi kuitenkin toimia taval­la, joka tekee kiusaamis­es­ta epäki­itol­lista kiusaa­jalle. Minä pidän sik­si osit­tain syyl­lisenä jokaista, joka val­it­see olla toim­i­mat­ta vaik­ka voisi.

  Osmo on oike­as­sa siinä, että sen­su­uril­la asi­aa ei ratkaista. Mei­dän ihmis­ten tulee itse ottaa henkilöko­htaista vas­tu­u­ta yhteiskun­nas­ta, jos­sa elämme. En sano, että juuri Breivikin toimet olisi var­masti voitu estää otta­mal­la akti­ivis­es­ti kan­taa, mut­ta olen vaku­ut­tunut että mitä parem­min maltil­liset äänet kuu­lu­vat, sitä harvem­man ajatuk­set ajau­tu­vat vas­taav­ille laduille.

 61. Sam­po Smolander:

  Ruotsin piraat­tipuolueen Rick Falkvinge kir­joit­taa, että yksin toimi­van suun­nitel­mallisen ter­ror­istin estämi­nen on hyvin vaikeaa, ja että siihen kykenevän valvon­takoneis­ton pystyt­tämis­es­tä olisi enem­män hait­taa kuin hyötyä

  Pitkälti samaa mieltä Falkvin­gen kanssa. Ei noille oikeen voi mitään, jos halu­taan säi­lyt­tää suun­nilleen sykyi­nen elämän­meno vapauk­sien suhteen.

 62. Paljon ker­too se, että Breivik oli jo var­ma, että jää kiin­ni, kun poli­isi tuli tilalle. Mik­si tuli? Tilan edelli­nen halti­ja vil­jeli mar­i­hua­naa ja poli­isi tuli tarkas­ta­maan ja varmis­ta­maan, että taimia ei enää ole.

  Suomes­sakin poli­i­seil­la riit­tää kyl­lä ener­giaa pil­vikomeroiden penkomiseen samaan aikaan, kun tapah­tuu kaikkea, mitä voimme vain jälkikä­teen kauhis­tel­la ja ihmetellä…

  p.s. kan­nat­taa lukea postauk­seni tässä ketjus­sa 25.7.2011 kel­lo 14:48 🙂

 63. Olisiko tuo­ta Nor­jas­sa tapah­tunut ilman mamujen(lue mus­lim­ien) hyysäämistä?

  jarno, olet hyvin vaar­al­lisel­la tiel­lä. Tuon ajat­telun mukaan vähem­mistöl­lä on demokra­ti­as­sa oikeus tart­tua väki­val­taan, kos­ka enem­mistö äänestää väärin ja vähem­mistö omis­taa absolu­ut­tisen totuuden.

 64. Saara:

  Liian usein tulee mielestäni vas­taan tilantei­ta, jois­sa mouhoa­jien annetaan rauhas­sa mouho­ta ja näin vali­doi­da harhaisia käsi­tyk­siään, ja enem­mistön maltil­lisu­us jää arvailu­jen varaan, kos­ka leimallisim­min se on vain hiljainen

  En yksinker­tases­ti tiiä yhtään sel­l­as­ta julk­ista foo­ru­mia, jos­sa enem­mistö tai ees kohtu­ullisen koko­nen vähem­mistö vali­dois jonkun väki­val­taanki­ihot­ta­jan höpinöitä. Netis­sä harvem­min myöskään hil­jais­es­ti hyväksytään, pikem­minkin kaik­keen tar­tu­taan mihin on mahol­lista tarttua. 

  Ehkä oot määritel­ly täs “väki­val­taan kiiho­tuk­sen” ihan eri taval­la ku mä? Mä puhun nyt puh­taasti siitä, et joku oikeesti ihan­nois väki­val­taa, kehot­tais siihen ja se enem­mistö sit ilmai­sis hyväksyn­tään­sä sille. Sel­l­as­ta en oo havain­nu mis­sään. Jos­sain muus­sa kom­men­tis­sa laa­jen­sit tota kiihot­tamisen määritelmää kaiken­laiseen negati­iviseen puheeseen, joka kohdis­tuu johonkin ryh­mään tai jonkin poli­it­tisen ide­olo­gian har­joit­ta­ji­in. Sel­l­as­ta var­maan tapah­tuukin jopa enem­mistön hyväksyn­näl­lä joil­lain foo­rumeil­la. mut en oo yhtään var­ma siitä, mis­sä määrin siitä saa vedet­tyä kausaa­tion mas­samurhi­in. Eikä kaiken­laista epämäärästä negati­ivista puhet­ta oo mitenkään mahol­lista tai ees järkevää yrit­tää kitkeä ihmi­sistä. Siks keski­tyn sel­keesti väki­val­lan ihan­noimiseen ja siihen yllyttämiseen.

 65. “Olisiko tuo­ta Nor­jas­sa tapah­tunut ilman mamujen(lue mus­lim­ien) hyysäämistä? ”

  Taan­noin RAF:n murhamiehet ja ‑naiset peruste­liv­at teko­jaan USA:n ja NATOn hyysäämisel­lä. Hyysäämi­nen on syn­neistä suurimpia ja aina viaot­tomi­nen murhaamisel­la kostettava.

  Islamia pelkäävät hih­huli­foo­ru­mi­laiset ovat hyvässä seuras­sa. Ja onnek­si joutu­vat teois­taan vas­tu­useen heti kun siir­tyvät sanoista tekoi­hin. Toiv­ot­tavasti jät­tävät siir­tymät­tä — jos ei muu­toin niin sik­si, että vanki­las­ta ei pääse foo­ru­mille mouhottamaan.

 66. Hami­lo:

  Poli­isi on pystynyt nap­paa­maan islamistiter­ror­is­te­ja ennen teko­hetkeä hyväl­lä tiedustelul­la, solut­tau­tu­misel­la jne. Minus­ta jotkin sel­l­aiset keinot oli­si­vat tässäkin realistisia.

  Kiitos tästä, juuri näin.

  Yksi sem­moinen käytän­nön asia minkä voisi tark­istaa on KRP:n net­tipoli­isiyk­sikön resur­soin­ti. Sitä on kai vahvis­tet­tu, mut­ta yhdessä vai­heessa kuulin siel­lä olleen jotain tyyli­in kolme poli­isia. Tuo on täysi vit­si tarpeeseen ver­rat­tuna. Netis­säkin se mikä toimii on ihan oikeat ihmiset tutkimassa.

  Se mikä taas yleen­sä ei toi­mi on laa­jamit­taiset (tekniset) valvon­ta- ja tur­val­lisu­usjär­jestelmät. Esimerkik­si Yhdys­val­lat on käyt­tänyt kymme­nen mil­jar­dia taalaa ohjel­maan jol­la kerätään sor­men­jäl­jet maa­han­tulevil­ta ja tuol­la on tietääk­seni saatu kiin­ni nol­la ter­ror­is­tia. Samal­la sum­mal­la saisi noin miljoona työvuot­ta vaikka­pa poli­i­seil­ta tai tiedusteluanalyytikoilta.

  Samoista syistä johonkin ihmis­ryh­mään kohdis­te­tut toimet on muiden huono­jen puolen­sa ohel­la tehot­to­mia tur­va­toim­i­na, ellei tuo ryh­mä ole todel­la pieni. Ihan taval­lisia tap­pa­ji­akin on hyvin har­vas­sa mis­sä tahansa ryh­mässä, mas­samurhaa­jista puhumattakaakn.

 67. “Samal­la sum­mal­la saisi noin miljoona työvuot­ta vaikka­pa poli­i­seil­ta tai tiedusteluanalyytikoilta.”

  pilkku­virhe, sata tuhat­ta työvuotta.

 68. Olen Rick Falkvin­gen lin­joil­la. Teknis­es­ti isku sopi hyvin post 9/11 pelon ilmapi­iri­in. Huomio­ta­han tässä haettiin.

  Vas­taavaa hyökkäys­tä on erit­täin vaikea estää, jos tek­i­jä näkee riit­tävästi vaivaa aiko­musten­sa piilot­telu­un. Breivikhän jäi rek­isterei­hin sekä han­kkies­saan lan­noit­tei­ta että asei­ta. Hän vain piti tarkasti huol­ta, ettei hänessä ollut mitään epäi­lyt­tävää (aivan kuten 9/11 ‑ter­ror­is­tit). Edes maail­man tiukimpi­in kuu­lu­va ase­la­ki ei pysäyt­tänyt Breivikiä.

  Luulen että Breivik olisi joutunut poli­isin tarkkailu­un, jos hän olisi ollut pak­istani­lais­lähtöi­nen maa­han­muut­ta­ja joka ääri­oikeis­to­lais­ten foo­ru­mien sijaan olisi vierail­lut vas­taav­il­la jihadis­ti­saiteil­la. Eikä tämä epäilys perus­tu arviooni Nor­jan poli­isin islam­o­fo­bi­as­ta, vaan siihen, että siel­lä var­masti epäilti­in hei­dän mielestään toden­näköis­in­tä suuntaa. 

  Mil­lä sit­ten estää vas­taa­vat hir­mu­teot? Täy­del­lis­es­ti tuskin mil­lään, mut­ta per­in­teinen poli­isi­työ, myös iter­netis­sä, ja mah­dol­lis­ten uhka­su­un­tien tun­nist­a­mi­nen etukä­teen lie­nee paras keino. Lakien kiristämi­nen ja tur­vateat­terin lisäämi­nen ei tule aut­ta­maan, vaan se entis­es­tään lisää pelon ilmapi­ir­iä ja tule­vien isku­jen tehoa.

 69. Yksi “haus­ka” piirre maa­han­muut­tokri­it­tisil­lä on se uli­na, että muka hei­dän ei sal­li­ta keskustel­la ja esit­tää vapaasti mielip­iteitään. Roskaa!

  Eihän suo­ma­laisil­la net­ti­pal­stoil­la juuri mui­ta aihei­ta ole kuin maa­han­muu­ton kri­ti­soimi­nen, homo­jen haukku­mi­nen, vasemmistonviha.

  Lukekaa vaik­ka Hom­ma-foo­ru­mia, Iltale­hden luk­i­japal­staa, Uuden­Suomen blo­ge­ja jne.…Jopa Hesarin tiuk­ka mode-lin­ja sal­lii “mamu”-kritiikin.

  Ode on tässä oike­as­sa, mamu-keskustelu on tunkkaista ja sitä vetää lähin­nä maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jat. Mis­sä ovat sen puolustajat?

 70. Mis­sä näitä MoKu ja MaMu hyysäys­tek­ste­jä voi lukea? Itse löy­dän netistä lähin­nä vain maa­han­muut­tokri­it­tistä keskustelua. Jos­sa jostain käsi­ut­tämät­tömästä syys­tä edelleen jankute­taan, että mamu-kri­ti­ik­ki ei olisi sallittua.

 71. Punahi­hertävä: “Tek­i­jä oli tietysti, TIETYSTI, mieli­sairas. Jos ei olisi, jos valmius tap­paa ja joukko­murha­ta olisi nor­maalia, Nor­jan tapah­tu­mat oli­si­vat hukkuneet uutisvirtaan.”

  Nor­maalia ei, taval­lista kyl­lä. Absolu­ut­tis­es­ti Nor­jan tapah­tu­mat katoa­vat tämän luet­telon pyöristysvirheisiin.

  Usein kuulee arvioita­van että väestöstä noin 1% olisi psykopaat­te­ja. Kun sen las­kee auki, ymmärtää mik­si on paras olla keikut­ta­mat­ta venettä.

 72. “Lait­tomat aseet ovat lähtöisin mm. venäjältä tai muista maista salakul­je­tuk­sel­la saatu­ja ‑mökeistä pöl­lit­ty­jen haulikoiden ja hirvikiväärien kysyn­tä rikol­lis­markki­noil­la on pientä.”

  Ja tämän lähde on … Mikä? Mututieto?

  “TS. itse­lataavien (puo­li­au­tomaat­tien) kiel­to lopet­taisi ampuma­har­ras­tuk­sen käytän­nössä täysin, kuten myös vapaae­htoisen reserviläistoiminnan.”

  Eli kos­ka TÄHÄN asti ammuntaa on har­rastet­tu välineil­lä X, se ei onnis­tu välineil­lä Y? Aika heikkoa. 

  Ja mitä vapaae­htoiseen reserviläis­toim­intaan tulee, näi­den asei­ta voidaan säi­lyt­tää esim. muis­sa tilois­sa kuin yksi­ty­is­ten henkilöi­den kodeissa.

  “Luuletko että jokin har­ras­tus pois­ta­mal­la ihmi­sistä tulee tasapainoisempia?”

  En. En ole pois­ta­mas­sa ampuma­har­ras­tus­ta, minkä luulisi tulleen luku­taitoiselle ihmiselle selväk­si tek­stistäni. Pohdiske­lin sitä, että miten tämän kaltaisi­in trage­dioi­hin voitaisi­in vaikut­taa ehkäi­sevästi asekontrollilla.

  “Toisek­seen, kyl­lä puo­li­au­tomaat­ti­haulikoi­ta käytetään esim linnustuksessa.”

  Var­masti. Nekään eivät kyl­lä ole tähän tarpeet­to­mia, sikäli kun lin­nus­tus on onnis­tunut ja onnis­tuu main­iosti muil­lakin malleilla.

  “Mitäpä jos pis­tet­täisi­in poli­ti­ikan ja uskon­non har­ras­t­a­mi­nen luvan­varaisek­si ja tiukkaan kon­trol­li­in, kaik­ki nämä koulu­ampi­u­jat ja tämä nor­jan sankari kun ovat olleet hyvin poli­it­tisia ja uskon­nol­lisia toim­i­joi­ta ‑vaar­al­lisia moi­set aatteet…”

  Päätit sit­ten trol­la­ta vakavas­ta aiheesta? 

  “Tehoaisi muuten parem­min kuin näperte­ly ase­lain kanssa jol­la lähin­nä suun­nataan poli­isin ennestään pienet resurssit kent­tä­työstä toimistoduuneihin.”

  Ase­lain uud­is­tus ym. taval­la tuskin lisäisi poli­isin resurssien käyt­töä merkit­tävästi. Ja jos näin kävisikin, niin sit­ten ei muu­ta kuin lisäresursse­ja poli­isille. Varaa­han tähän löy­tyy, jos vain löy­tyy poli­it­tista tahtoa.

 73. Rogue,

  Olen tosi­aan puhunut ensisi­jais­es­ti viha­puheesta, jos­ta suo­ra väki­val­taan yllyt­tämi­nen on vain osa. Ver­rataan kouluk­iusaamiseen, kos­ka tässä ilmiössä on mielestäni jonkin­laista sys­teemistä vas­taavu­ut­ta: kiusaa­ja ymmärtääk­seni harvem­min suo­raan yllyt­tää jengiä vetämään kiusaa­jaa tur­paan (joskus kai näinkin, mut­ta tyyp­il­lisim­min ei, ei ainakaan alku­vai­heis­sa), vaan puhe keskit­tyy kiusat­ta­van hal­ven­tamiseen ja vihaamiseen aivan samaan tapaan kuin tämä homma­henkisten maa­han­muut­ta­ji­in ja mokut­ta­ji­in kohdis­ta­ma puhe. Täl­laisen mantran tois­t­a­mi­nen ilmeis­es­ti lop­ul­ta laukaisee ihmisen psyykkisessä mekanis­mis­sa jotakin sel­l­aista, joka johtaa väki­val­taan, vaik­ka väki­val­taan ei sanal­lis­es­ti kehotettaisikaan.

  Ylipään­sä henk­i­nen ja fyysi­nen väki­val­ta eivät minus­ta ole mitenkään kak­si täysin eri asi­aa, vaan kak­si eri pis­tet­tä samal­la jatku­mol­la. Jos antau­tuu ver­baalis­es­ti väki­val­taisek­si, on eräästä näkökul­mas­ta jo menet­tänyt itse­hillintän­sä, mikä voi johtaa myös väki­val­lan fyy­sisi­in ilmen­e­mis­muo­toi­hin (onnek­si asian koko kuva ei ole näin suo­ravi­ivainen kuitenkaan).

  Olet mielestäni oike­as­sa siinä, että vihan tun­teet ovat luon­nolli­nen osa ihmisyyt­tä ja tarvit­se­vat purkau­tu­miskana­van. Ja jos nyt ajatel­laan, että sen kana­van olisi voita­va olla jotakin muu­takin kuin se Aamule­hden ehdot­ta­ma, keskustelu lie­nee korkeal­la kenen tahansa keino­va­likoimas­sa. En ole mis­sään tapauk­ses­sa halu­a­mas­sa sitä kieltää tai edes ylhäältä käsin rajoit­taa — arve­len vain että net­tikeskusteluis­sakin on tul­lut aika opetel­la keskustele­maan aikuis­mais­es­ti ja vas­tu­ullis­es­ti. Siis samo­ja lainalaisuuk­sia nou­dat­taen, joi­ta ihmiset muual­lakin elämässään pyrkivät noudattamaan.

  Hom­malaisu­udessa yksi jut­tu, mikä itseäni eri­tyis­es­ti häir­it­see, on oman pelon ja vihan tun­tei­den vali­doin­ti näen­näisti­eteel­lis­es­ti. Vedo­taan tilas­toi­hin ja ties mihin tutkimustuloksiin/selvityksiin, jot­ta voitaisi­in todis­taa etteivät omat mielip­i­teet kumpua irra­tionaalis­es­ta ja inhimil­lis­es­tä epä­var­muud­es­ta, vaan ovat fak­to­jen tiedostamis­es­ta tule­va loogi­nen seu­raus. Tämä on ilmei­sistä syistä vaar­al­lista ja vahingollista.

  Ter­ve tapa purkaa ahdis­tus­taan olisi sel­l­ainen, jos­sa omat kiel­teiset tun­teet hyväksytään omas­ta per­soon­al­lisu­ud­es­ta kumpuaviksi ja ymmär­retään, että niihin ei vält­tämät­tä ole ratio­naal­ista syytä. Mut­ta tun­teen purkami­nen keskustelus­sa täl­lä taval­la merk­it­sisi oman heikkouden pal­jas­tamista muille, mitä moni syys­tä tai tois­es­ta pitää henkisen itse­murhan veroise­na tekona jopa anonyymisti netis­sä keskustel­lessaan. Yht­enä syynä voi kai pitää maail­manku­vaa, jon­ka mukaan ihmi­nen voi vali­ta kahdes­ta vai­h­toe­hdos­ta: joko olet heikko ja sin­ut teuraste­taan, tai osal­lis­tut heikko­jen teuras­tamiseen. Ilmiön vaiku­tuk­si­in voi tutus­tua niin net­ti­foo­rumeil­la kuin olet­taak­seni Breivikin manifestissakin.

  Niin, en tiedä mitä muu­ta tässä ihmi­nen voi tehdä kuin yrit­tää rakas­taa ja kun­nioit­taa mui­ta ihmisiä. Jospa jokunen havait­sisi, että nuo kak­si edel­lä mainit­tua vai­h­toe­htoa eivät suinkaan ole ainoat.

 74. Toiv­ot­tavasti ei kaikkia mie­len­ter­veyspoti­lai­ta leima­ta tap­pa­jik­si tämän perusteella. 

  Minä taas muis­tan joskus speku­loidun, olisiko Auvisel­la ollut Asperg­er, tai jotain sen suun­taista ongel­maa… Ja nyt oikein Aamule­hdessä epäilti­in, että naisen­pu­ut­teesta kaik­ki johtuu…

  Eli siis, kaik­ki nört­tipo­jat, jot­ka eivät edes naista saa on nyt leimattu.

 75. …Ase­lake­ja voidaan var­maan tiuken­taa, mut­ta vähin­tään yhtä tärkeää olisi että poli­it­tiset puolueet ottaisi­vat päät­täväis­es­ti kan­taa näitä ääri­ainek­sia vas­taan — sen sijaan että Hal­la-aho val­i­taan valiokunnnan puheen­jo­hta­jak­si ja per­su­ja kohdel­laan legi­t­i­im­inä “kansan” protesti­na. Niin kauan kuin per­su­is­sa on tämä häiri­in­tynyt vihan­li­et­so­ja hän­nys­telijöi­neen, puolue pitäisi kokon­aan eristää.

  Juhana Var­ti­aisen viha­puheet per­su­ja kohtaan juon­ta­vat ehkä juuren­sa seuraavasta:
  “Tuor­ein HS-gallup ker­too, että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on jatkanut kasvuaan. Perus­suo­ma­laiset on mielipi­de­tiedustelun perus­teel­la selvästi Suomen suurin puolue.”

  Itse asi­as­sa olisikin mie­lenki­in­toista nähdä, miten “puolueen kokon­aan eristämi­nen” vaikut­taisi per­su­jen kannatukseen.

 76. “Mie“lle:

  Kat­sos vaik­ka aluk­si viimekeväi­nen A‑studio:n jak­so jos­sa tavis toimit­ta­ja pystyi jär­jestämään itsen­sä kahdessa viikos­sa lait­toman ase­myyjän pakeille. Ko myyjä tote­si ettei minkään kalus­ton saami­nen osta­jalle ole ongel­ma, kun vier­essä on iso venäjän­maa. Tar­jol­la oli mm. makarov pis­toole­ja joka on mar­gin­aa­li­nen­merk­ki lail­lisil­la ase­markki­noil­la Suomessa.

  Voitko nyt sit­ten suures­sa tietoisu­udessasi ker­toa min­ulle tyh­mälle ammunnan­har­ras­ta­jalle mitkä ovat ne lajit voi har­rataa ker­ta­laukaus­pis­tooleil­la, kun en sel­l­aisia näem­mä tunne.

  Oletko muuten keskustel­lut poli­isin kanssa ase­laista, siis sen tahon jol­la on ase-asioista edes jotain näke­mys­tä? Minä olen, viimek­si tämän kesän alus­sa hakies­sani kil­pa­pis­tooli­in lupaa, ja voin ker­toa että haas­tat­telu­un meni n. 40 min­u­ut­tia -> 10 min­u­ut­tia vaa­di­tun paperin täyt­töön ja lop­pu puoli tun­tia siihen että hakutt­ti­in haas­tat­teli­jan kanssa kil­paa ase­lak­i­u­ud­is­tus­ta ‑ja minä olin meistä se joka edes hiukan myötäili eikä ollut tuomit­se­mas­sa koko touhua hel­vetin­moi­sek­si näpertelyksi.

  Ja mik­si he-ve-tis­sä kaiken maail­man idiootit halu­a­vat tehdä keskitet­tyjä varkaiden super­mar­ket­te­ja sen­si­jaan että aseet oli­si­vat tur­val­lis­es­ti lukko­jen takana hajaute­tusti kuten ne nykyään ovat (Omis­ta­jien­sa kotona).

  Ja en muuten trol­lan­nut, uskon­not ja poli­it­tiset suun­tauk­set ovat vaar­al­lisia ‑ne saa­vat ihmiset tekemään mitä hyvän­sä, sik­si niitä pitäisi valvoa nyky­istä tehokkaam­min ‑tai oikeis­taan niihin uskovia äärihörhöjä.

  Sinä sen sijaan trol­laat asial­la jos­ta sin­ul­la ei ole minkään­laista tietoa, ain­oas­taan rasis­tisia ennakkolu­u­lo­ja, sil­lä näet ammunnan­har­ras­ta­jat vain “niinä”, et ihmis­inä joil­la on oikeuk­sia, olet valmis rajoit­ta­maan vapaan kansalaisy­hteiuskun­nan oikeuk­sia, kun­han ne eivät kohdis­tu sin­un har­ras­tuk­si­isi tai toimi­isi. Juuri sopi­vaa mate­ri­aalia jota tarvi­taan demokraat­tisen kansalaisy­hteiskun­nan alasajoon.

  Mitäs sit­ten mein­a­sit ehdot­taa kun seu­raa­va laa­jen­net­tu itse­murh­ja Suomes­sa tehdään lan­noitepom­mil­la tai lait­toma­l­la aseel­la? Vaa­dit että pom­mien tekem­i­nen tai lait­tomien asei­den han­k­in­ta tehdään laittomaksi?

 77. Isätön pikkupoi­ka laite­taan koul­u­laitok­seen jos­sa joutuu han­kki­maan itselleen suo­jaa­van iden­ti­teetin, nykykult­tuuri tar­josi hiphop­parin roolin jos­sa piti töher­rel­lä seiniä. Heikko minäku­va vaati otta­maan kovan ulkokuoren, suo­jau­tu­maan yli-ihmiskäsitykseen.

  Useim­miten se on niin että sitä saa mitä tilaa, hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta on hajot­tanut per­heet tarpeet­tom­i­na ja lapset ovat kult­tuuri­markki­navoimien heit­eltävänä arvo­jen tavaratalossa.

 78. Kahlasin läpi Breivikin man­i­festista suurim­man osan. Se vaikut­ti henkilön tekosil­ta, joka saat­taa kär­siä per­soon­al­lisu­u­den häir­iöistä ja mega­lo­ma­ni­as­ta. Mut­ta hul­lu hän ei ole. Hän tiesi mihin iskuil­laan pyr­ki ja suun­nit­teli niitä pitkään. Hän on poli­it­ti­nen ter­ror­isti, ja sel­l­aise­na vakavasti otet­ta­va. On selvää että hänen maail­manku­vansa muotou­tu­miseen ovat vaikut­ta­neet netin eri vihakir­joituk­set. Nyt olisikin aika kaikkia eri mielip­iteitä edus­tavien ihmis­ten hie­man tark­istaa kir­joi­tusten­sa tyyliä. Viha­puheet edeltävät vihateko­ja. Tietokone­pele­jä tai ase­lake­ja en lähtisi syyt­tämään. Enkä lan­noite­valmis­ta­jia. Sen sijaan olisi syytä miet­tiä minkälaiset arvot meil­lä val­lit­se­vat, tarvit­seeko miehen osa­ta tap­paa, tai viha­ta? Tai pitääkö sitä ihail­la? Viha­puheet eivät ole vaarat­to­mia, sitä niit­tää mitä kylvää ja hedelmistään puu tun­netaan. Nyt olisi kaikkien mielip­itei­den edus­ta­jien aika rauhoit­taa keskustelua, jos ei muuten niin kun­nioituk­ses­ta uhre­ja kohtaan. Muuten toim­imme murhaa­jan tavoit­tei­den edistämiseksi.

 79. Täm­möi­nen web­sivu [1] viit­taa Ase-lehden numeron 1/2010 artikke­li­in jos­sa puhutaan kuin­ka paljon minkäk­in­mallisia pis­toole­ja (=lyhy­itä asei­ta) poli­isi takavarikoi vuosi­na 2004–2007. Sen mukaan takavarikoitu­ja asei­ta noiden 4 vuo­den aikana oli noin 1800, joista alle 100 oli mallil­taan sel­l­aisia joi­hin Suomes­sa voi saa­da luvan harrastuskäyttöön.

  Tuon mukaan tyyp­il­lis­es­ti rikol­lisil­ta löy­tyy sen mallisia tasku­mit­taisia pis­toolei­ta, jol­laisi­in Suomes­sa ei har­ras­ta­ja saa lupaa.

  Eli kieltämäl­lä ja takavarikoimal­la pis­toolit Suomes­ta kokon­aan, rikol­lis­ten käytössä ole­vaa pis­too­likan­taa saataisi­in ilmeis­es­ti pienen­net­tyä vähem­män kuin 5% verran.

  En ole tark­istanut luku­ja tuo­ta web­sivua alku­peräisem­mistä lähteistä, mut­ta jos nuo esite­tyt luvut ovat oikean­su­un­taisia, kaiken pis­too­liammunta­har­ras­tuk­sen kieltämäl­läkin rikol­lisille jäisi yli 95% pis­tooleis­taan jäl­jelle. Ei vaiku­ta kovin tehokkaal­ta keinolta.

  Paljon tehokkaam­paa voisi olla nyky­istä kat­tavampi ja tehokkaam­min tark­istaa ihmis­ten laukku­ja ja auto­ja rajoil­la, etteivät ihmiset voisi tuo­da maa­han lait­to­mia pistooleja?

  [1] http://www.plzi.com/tekstia/omat/hiplaajat.htm

 80. Ja mitä vapaae­htoiseen reserviläis­toim­intaan tulee, näi­den asei­ta voidaan säi­lyt­tää esim. muis­sa tilois­sa kuin yksi­ty­is­ten henkilöi­den kodeissa.

  Olen tästä asi­as­ta samaa mieltä. Olen itse vapaae­htoise­na puo­lus­tusvoimien maakun­ta­joukois­sa. Min­ul­la on kyl­lä koto­nani val­ti­ol­ta kuit­il­la n. 30 kg eri­laisia rens­se­leitä ja ver­meitä, mut­ta ase ja muu tais­telu­vä­line­ma­te­ri­aali on varuskun­nas­sa. Tämä on iihan toimi­va ratkaisu, vaik­ka se har­joi­tusten alku­vai­heessa saat­taakin turhaut­taa. En minä edes halu­aisi säi­lyt­tää koto­nani val­tion rynnäkkökivääriä.

  Jos halu­aa kehit­tää yleis­es­ti ampumataitoaan, tämä onnis­tuu mil­lä tahansa aseel­la, vaik­ka ilmakol­la. Jos puolestaan halu­aa kehit­tää nimeno­maan oman sodan ajan aseen­sa käsit­te­ly­taitoa, on han­kit­ta­va AK47-kopio, jol­la voi treena­ta. Siihen riit­tää jopa dekot­tu ase, sil­lä tärkein­tä on oppia tietyt drillit vais­to­ta­solle. Har­va tun­te­mani ihmi­nen oikeasti har­joit­telee lip­paan­vai­h­toa ja valmiusasen­to­ja niitä kym­meniä tuhan­sia tois­to­ja, jot­ka olisi tehtävä asioiden oppimisek­si kun­nol­la. Ja näi­den oppimi­nen on paljon tärkeäm­pää kuin kympintappaminen.

  Varsi­naisia soti­laal­lisia har­joit­tei­ta, jois­sa har­joitel­laan pari‑, ryh­mä- tai joukkueko­htaisia tais­te­lutekni­ikoi­ta, ei tule yksi­tyis­es­ti edes tehdä. Ne kuu­lu­vat puo­lus­tusvoimien valvon­nas­sa tapah­tu­vi­in VEH:eihin tai MPK:n harjoituksiin.

 81. Samuli Kai­sis kysyy:

  Mis­sä näitä MoKu ja MaMu hyysäys­tek­ste­jä voi lukea? 

  Kahlaa vaikka­pa Hesar­it läpi vuosil­ta 1990–2007. Monikult­tuurisu­us ja maa­han­muut­to esitetään vain myön­teisenä asiana. Maa­han­muut­ta­jat pelas­ta­vat mei­dät työvoima­pu­lal­ta, tuo­vat hyviä geene­jä, rikas­tut­ta­vat ankeaa met­säläiskult­tuuri­amme jne. 

  Aivan viime vuosi­na val­ta­me­di­as­sakin on ollut jut­tua asuinaluei­den eriy­tymis­es­tä, kun­ni­aväki­val­las­ta, human­i­taaris­ten maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­tymis­es­tä ja rikol­lisu­ud­es­ta. Mut­ta vas­ta aivan viime vuosi­na. Ei tämä maa­han­muut­tokri­itikoiden havain­to väärä ole.

 82. Osmo kir­joit­taa oikeas­ta asi­as­ta, mut­ta sor­tuu poli­itikko­jen perisyn­ti­in. Peili puut­tuu, ja ratkaisu­ja haetaan kaikkial­ta muual­ta, kek­simäl­lä oman agen­dan mukaisia uusia rajoituk­sia ja kieltoja.

  Muis­taako joku vielä ajan, jol­loin ase­lait oli­vat löysät, demare­i­ta, keskus­taa ja vihre­itä äänestet­ti­in, ja kouluis­sa tai val­taapitävien jugend-leireil­lä ei ammuskel­tu? Minä muis­tan. Maail­ma oli eri­lainen, poli­ti­ik­ka oli eri­laista, ja katuku­vakin oli erilainen.

  Kansa voi pahoin. Jos umpipu­upäi­nen ammat­tipoli­itikko ei näe sitä siel­lä yhteiskun­tamme bät­tre-folkin kan­soit­ta­mas­sa kaupungi­nosas­saan, luulisi sen tulleen kuitenkin selväk­si hil­jat­tain jär­jeste­tyis­sä vaaleis­sa, joiden jäl­keen puolue jos toinenkin on saanut alkaa ideoi­da uusia rahoi­tus­mall­e­ja itselleen puolue­tukien romahdettua.

  Kek­simäl­lä kansalais­ten elämään uusia kiel­to­ja ja rajoituk­sia, pahoin­voin­ti ei katoa, vaik­ka kansalaisia vitut­tavaa poli­ti­ikkaa har­joit­ta­va poli­itikko jälkikasvuineen saat­taisikin sen seu­rauk­se­na kuvitel­la ole­vansa hie­man parem­mas­sa tur­vas­sa. Myöskään vihrei­den kan­na­tus tai puoluetuet eivät noil­la menetelmil­lä kään­ny kasvuun.

  Kansa on valitet­ta­van kek­seliästä. Jos har­joit­taa liian kauan sen halvek­sun­taa, kansa vas­taa taval­la tai toisel­la. Kun halvek­sun­ta jatkuu riit­tävän pitkään, kaikkein sekopäisim­mät yksilöt tart­tuvat tus­sari­in (omaan tai varastet­tuun) ja alka­vat raken­nel­la pom­me­jaan. Mikään kiel­tomäärä ei tule muut­ta­maan tuo­ta asi­aa mihinkään. Ratkaisu löy­tyy sieltä peilistä. Kun sinne on aikansa tui­jot­tanut ja ahaa-elämys lop­ul­ta koit­taa, ei tarvitse enää pelätä ja kehitel­lä uusia kiel­to­lake­ja. Riit­tää, kun alkaa kuun­nel­la myös sitä kansan osaa, jota vitut­taa ilmeisen rankasti.

 83. “Kat­sos vaik­ka aluk­si viimekeväi­nen A‑studio:n jak­so jos­sa tavis toimit­ta­ja pystyi jär­jestämään itsen­sä kahdessa viikos­sa lait­toman asemyyjän
  pakeille.”

  Var­masti tämä onnis­tuu. Mut­ta sikäli kun SEKÄ Suomen taan­noiset koulu­am­pumistapauk­set ETTÄ tämä Nor­jan murhenäytelmä toteutet­ti­in lail­lisil­la aseil­la, on aikamoista ide­ol­o­gista hap­a­tus­ta esit­tää että lait­tomat aseet oli­si­vat se ain­ut ongelma. 

  Oikeusmin­is­ter­iön raport­tien mukaan Suomes­sa tehdy­istä henkirikok­sista n. 16–18% (tarkastelu­vuodet väliltä 2007–2010) tehdään ampuma-aseil­la. Näistä vajaa puo­let lail­lisil­la. Tältä poh­jal­ta ole­tusar­vo siis on, että sekä tehosta­mal­la lait­tomien asei­den kau­pan tarkkailua että lail­lis­ten asei­den kau­pan sääte­lyl­lä voidaan vaikut­taa tilanteeseen. Edel­lisen tarkkailu ei valitet­tavasti onnis­tu pelkästään Suomen poli­isin resurs­seil­la tai Suomen lain­säädän­nöl­lä. Jälkim­mäisen sen sijaan onnis­tuu. Joten mil­lä perus­teel­la tähän ei pitäisi ryhtyä?

  Sil­läkö että ase­har­ras­ta­jaa ehkä har­mit­taa jos maal­i­taulu­un saa ammut­tua huo­mat­tavasti vähem­män laukauk­sia min­uutis­sa kuin ennen?

  “Voitko nyt sit­ten suures­sa tietoisu­udessasi ker­toa min­ulle tyh­mälle ammunnan­har­ras­ta­jalle mitkä ovat ne lajit voi har­rataa ker­ta­laukaus­pis­tooleil­la, kun en sel­l­aisia näem­mä tunne.”

  Vikaa ymmär­ryk­sessä? Jos maal­i­taulu­un ammu­taan itse­lataaval­la pis­too­lil­la, maal­i­taulu­un voinee myös ampua ker­ta­laukaus­pis­too­lil­la. Vai mikä on se tekni­nen este? Jos tarkoi­tus on saa­da ajas­sa X mahd. mon­taa osumaa, lajin perus­tan voinee muut­taa. Urheilu­la­jien sään­tö­muu­tok­set ovat vakio, eivät poikkeus. Mikä on esim. tässä tapauk­ses­sa se järkyt­tävä trage­dia joka lajin­har­ras­ta­jaa siis kohtaa?

  “Oletko muuten keskustel­lut poli­isin kanssa ase­laista, siis sen tahon jol­la on ase-asioista edes jotain näkemystä?”

  Google­ta “anek­do­taa­li­nen”. Anonyy­mi ker­tomas­sa mah­dol­li­sista keskusteluis­taan poli­isin kanssa. Oliko tämän tarkoi­tus olla jokin argumentti?

  “Ja mik­si he-ve-tis­sä kaiken maail­man idiootit halu­a­vat tehdä keskitet­tyjä varkaiden super­mar­ket­te­ja sen­si­jaan että aseet oli­si­vat tur­val­lis­es­ti lukko­jen takana hajaute­tusti kuten ne nykyään ovat (Omis­ta­jien­sa kotona).”

  Kuinka­han mon­ta ase­varkaut­ta Suomes­sa on tehty “keskite­tysti” vs. “hajaute­tusti”, kun ker­ran pidät edel­listä suurem­pana uhkana? Yksi­ty­ishenkilön resurssit kun­nol­liseen, järeästi suo­jat­tuun asekaap­pi­in — tai vaik­ka holvi­in — ja tätä suo­jaavaan tur­va­jär­jestelmään kun ovat väk­isinkin HIEMAN rajal­lisem­mat kuin kokon­aisen seuran.

  “Ja en muuten trol­lan­nut, uskon­not ja poli­it­tiset suun­tauk­set ovat vaar­al­lisia ‑ne saa­vat ihmiset tekemään mitä hyvän­sä, sik­si niitä pitäisi valvoa nyky­istä tehokkaam­min ‑tai oikeis­taan niihin uskovia äärihörhöjä.”

  Valvoa toki. Kieltää ei. Tästä seu­raa havai­tusti vain enem­män ongelmia.

  “Sinä sen sijaan trol­laat asial­la jos­ta sin­ul­la ei ole minkään­laista tietoa, ain­oas­taan rasis­tisia ennakkolu­u­lo­ja, sil­lä näet ammunnan­har­ras­ta­jat vain “niinä”, et ihmis­inä joil­la on oikeuk­sia, olet valmis rajoit­ta­maan vapaan kansalaisy­hteiuskun­nan oikeuk­sia, kun­han ne eivät kohdis­tu sin­un har­ras­tuk­si­isi tai toimi­isi. Juuri sopi­vaa mate­ri­aalia jota tarvi­taan demokraat­tisen kansalaisy­hteiskun­nan alasajoon.”

  Olk­iukko, nat­siko­rt­ti­in ver­rat­ta­va “sä-oot-rasisti” ja vielä slip­pery slope. Sinähän päätit tosis­saan esitel­lä kaik­ki yleisim­mät argu­men­taa­tiovirheet tässä lopus­sa. Kokeiles uudestaan.

  “Mitäs sit­ten mein­a­sit ehdot­taa kun seu­raa­va laa­jen­net­tu itse­murh­ja Suomes­sa tehdään lan­noitepom­mil­la tai lait­toma­l­la aseel­la? Vaa­dit että pom­mien tekem­i­nen tai lait­tomien asei­den han­k­in­ta tehdään laittomaksi?”

  Tämä on puolestaan puh­das­ta idi­o­tismia. Esität siis, että lail­lis­ten asei­den (joil­la tehdään joka vuosi vajaa puo­let Suomes­sa ampuma-aseel­la tehtävistä henkirikok­sista) kon­trol­lia ei saa kiristää, kos­ka on ole­mas­sa lait­to­mi­akin asei­ta. Samal­la logi­ikalla rat­ti­juop­pout­ta ei tarvitse krim­i­nal­isoi­da, kos­ka selvänäkin aja­vat ihmiset aiheut­ta­vat onnet­to­muuk­sia. Please.

 84. Minus­ta Juhana Var­ti­ainen (SDP) yllä, sekä Timo Kon­tio (SDP), ja Li Ander­s­son (Vas) käyt­tävät nyt tätä nor­jan tapah­tu­maa härskisti hyväk­seen ajaak­seen omaa ideologiaansa. 

  http://www.vasemmistonuoret.fi/?/site/demarinuoret_ja_vasemmistonuoret_aeaerioikeiston_nousuun_puututtava_nyt/

  Äänestin edelleen vaaleis­sa vihre­itä, kan­natan maa­han­muut­toa, min­ul­la on ollut vuosia kavere­ina sekä mus­lime­ja että homo­ja. Arvostan erit­täin paljon suvait­se­vaisu­ut­ta ja yksilön­va­paut­ta, olen erit­täin liberaali.

  Mut­ta esimerkik­si useis­sa yhteyk­sis­sä mainit­tu “hyökkäys” Pride-kulkueeseen näyt­ti minus­ta kol­men idioot­titeinin päähän­pis­tol­ta, vide­ol­la näyt­ti siltä kuin nämä vain juok­si­si­vat kyynelka­a­sua ruiskien kulkueen läpi. Oliko tuo ääri­oikeis­ton hyökkäys? Oliko noil­la idiooteil­la jotain todis­tet­tua yhteyt­tä äärioikeistoon? 

  Voiko tuos­ta Pride-iskus­ta muka tehdä jotain yleistys­tä? Tai voiko tuo­ta Breivikin aatet­ta ja tekoa muka yleistää johonkin?

 85. Emme voi tehdä mitään. Ellemme sit­ten sivistää itseämme. Tämän tulisi tarkoit­taa kykyä erot­taa vääris­tel­lyt, demagokiset val­heet oikeista fak­toista — oli­vat fak­tat sit­ten mielyt­täviä tai vastenmielisiä. 

  Tämä var­maankin tarkoit­taisi rehellistä keskustelua vaikeista asioista. Ilman, että keskusteli­jat yrit­tävät akti­ivis­es­ti maala­ta itses­tään kuvaa uhreina jo ennen kuin keskustelu on edes alkanut.

  Nykyään kek­sutelua käy­dään lähin­nä huonon romaanikir­jal­lisu­u­den keinoin, jär­jet­tömin yksinker­tais­tuksin: Kaik­ki maa­han­muut­ta­jat ovat viat­to­mia, suuria lap­sia, jot­ka tarvit­se­vat hoivaa. Valkoiset het­ero-miehet ovat jatku­vasti alis­te­tus­sa ase­mas­sa kaik­keen mah­dol­liseen. Ja sit­ten on se paha islam, jon­ka kali­faat­ti on jo oven takana. Mis­tä löy­tyy se sankari, joka tältä kaikelta pelastaa.

  Tässä erit­täin huonon kir­jal­lisu­u­den kon­tek­stis­sa ei ole mikään ihmekkään, että sankarien mallit haetaan samas­ta jäte­myllystä kuin ideologiatkin.

 86. Hienoa kuul­la, että päät­täjät sul­jet­tu­jen ovien takana keskustel­e­vat maa­han­muu­tos­ta, myös sen ongelmista. Julk­isu­u­teen kun on tul­lut sel­l­ainen kuva, ettei ketään kiin­nos­ta tai kukaan ei uskalla keskustel­la näistä. Pait­si tietysti nyt persut.

  Olisi kan­nat­tanut käy­dä noi­ta keskustelu­ja julkises­ti jo ennen edel­lisiä vaale­ja, niin ei olisi per­su­jytky vienyt niin paljon ääniä vihreiltäkin.

 87. Suomen koulu­am­pumi­sis­sa ja Nor­jan tapauk­ses­sa on yksi yhteinen ongel­ma, eli mik­si hul­lut saa­vat lail­lisia asei­ta. Poli­isil­la oli Nor­jankin tapauk­ses­sa jopa vihiä ampu­jan lannoitekaupoista.Tutkimalla net­tiä olis pitänyt häly­tyskel­lot kilistä kaikissa tapauksissa.

  Sinän­sä olen sitä mieltä että kaik­ki puo­li­au­tomaatit, pitkät ja lyhyet pitäisi kieltää, reserviläishar­ras­tuk­seen voi main­iosti käyt­tää val­tion asei­ta ja rato­ja. Ongel­ma lie­nee val­ta­va määrä kalus­toa joka on sivi­ileil­lä, sen pois­lu­nas­tus. Val­tio ei voi noin­vain pakkol­u­nas­taa jopa tuhan­sien euro­jen arvoisia har­ras­tusvä­lineitä kansalaisilta.Verohelpotus?

  Mitä avoimuu­teen tulee, on tärkeää että ei ole tabu­ja joista ei voi keskustel­la ilman leimaamista, kuten maahanmuutto,EU poli­ti­ik­ka ja vaikka­pa pakko­ruot­si. Ei anneta hörhöille tilaisu­ut­ta alkaa paineis­taa kattilaa.

 88. ‘Tämä tekee asi­as­ta pahem­man, kos­ka hul­lu­ja voi aina olla yksit­täisiä, mut­ta aate voi saa­da kan­nat­ta­jia.’ (Rami)
  Aat­teel­lisen jär­jestön voi solut­taa. Kolme ihmistä pystyy pitämään salaisu­u­den, jos kak­si niistä on kuollei­ta. Olisin peräti häm­mästynyt, jos näis­sä porukois­sa ei olisi yhtään poli­isin tietolähdet­tä jo nyt.

 89. Arvon Mie, olen hie­man eri mieltä kanssasi. En itse omista asei­ta enkä har­ras­ta ammuntaa, mut­ten näe, että ase­lakien merkit­tävä tiuken­t­a­mi­nen olisi resurssien järkevää käyttöä.

  Eli kos­ka TÄHÄN asti ammuntaa on har­rastet­tu välineil­lä X, se ei onnis­tu välineil­lä Y? Aika heikkoa

  Esimerkik­si sovel­let­tu reserviläisam­mun­ta ei käytän­nössä onnis­tu. Ei luo­la­sukelt­a­mi­nenkaan onnis­tu snorkke­li­v­arusteil­la, vaik­ka molem­mat ovat sukellusharrastuksia.

  Ja mitä vapaae­htoiseen reserviläis­toim­intaan tulee, näi­den asei­ta voidaan säi­lyt­tää esim. muis­sa tilois­sa kuin yksi­ty­is­ten henkilöi­den kodeissa.

  Vaikken har­ras­ta ammuntaa itse, tiedän, että varsi­nainen ampumi­nen on vain osa har­joit­telua. Suuri osa har­joit­telua tapah­tuu kuiv­a­har­joit­telu­na kotona. 

  Suosit­te­len miet­timään myös hiukan pidem­mälle, mitä asei­den säi­ly­tys käytän­nössä merk­it­sisi. Mis­tä löy­de­tään tilat, jot­ka eivät olisi ryöstö­mag­neet­ti? Kymme­nen tai sata puo­li­au­tomaat­tista reserviläiskivääriä samas­sa varas­tossa olisi rikol­lisille kohta­laisen panos­tuk­sen arvoinen saalis. 

  En ole pois­ta­mas­sa ampuma­har­ras­tus­ta, minkä luulisi tulleen luku­taitoiselle ihmiselle selväk­si tekstistäni.

  Mut­ta olet pois­ta­mas­sa usei­ta ampuma­har­ras­tuk­sen laje­ja. Sama kuin sanoisi, ettei sukel­lus­lait­tei­den kieltäjä ole pois­ta­mas­sa sukellusharrastusta.

  Pohdiske­lin sitä, että miten tämän kaltaisi­in trage­dioi­hin voitaisi­in vaikut­taa ehkäi­sevästi asekontrollilla.

  25.7. klo 14:15 kir­joit­ta­mas­tani viestistä löy­dät muu­tamia perustelu­ja sille, mik­si vas­taus kysymyk­seesi on luul­tavasti “melko vähän.” Huo­maa edelleen, etten ole ampumau­rheilun har­ras­ta­ja enkä edes ole suun­nitel­lut sel­l­aisen aloit­tamista. Mut­ta min­ul­la on hiukan koke­mus­ta aseista ja olen keskustel­lut ihmis­ten kanssa, joil­la koke­mus­ta on vielä enem­män. Uskoak­seni olisi kokeel­lis­es­ti osoitet­tavis­sa — esimerkik­si jonkin­laise­na ampumanäytök­senä — ettei puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den kieltämi­nenkään merkit­tävästi hidas­taisi massamurhaajaa.

  Ase­lain uud­is­tus ym. taval­la tuskin lisäisi poli­isin resurssien käyt­töä merkittävästi.

  Suomes­sa on niin­san­ot­tu omaisu­u­den suo­ja. Asei­den takavarikoin­ti ilman käypää kor­vaus­ta ei onnis­tu perus­tus­lakia rikko­mat­ta. Sisämin­is­ter­iön mukaan Suomes­sa on noin 1,6 miljoon­aa lail­lista aset­ta, jos­ta — vede­tään nyt hatus­ta — kol­mannes lie­nee puo­li­au­tomaat­tisia tai esimerkik­si revolvere­ja. Hyvin varovais­es­ti arvioitu­na yhden aseen käypä hin­ta olisi tuhan­nen euron luokkaa. Arvio on toden­näköis­es­ti alakant­ti­in, sil­lä met­sästyskaupois­sa puo­li­au­tomaat­ti­aseet näyt­tävät liikku­van 1500–2500 euron hin­taan; lisäk­si varus­teet kuten tähtäimet tuo­vat lisää hintaa. 

  Vaik­ka poli­isin työ olisi ilmaista, puhut­taisi­in suu­ru­us­lu­okaltaan 500 miljoo­nan euron kulungeista, jos näitä asei­ta lähdet­täisi­in kieltämään. 

  Mielestäni samal­la rahal­la saisi enem­män tur­val­lisu­ut­ta muis­sa kohteis­sa. Varsinkin, kun tuol­lakaan rahal­la ei saataisi pois esimerkik­si pump­puhaulikoi­ta tai makasiinikivääreitä.

 90. Tuo­hon mieli­sairauteen. Kir­joitin siitä omas­sa blogissani:
  http://habanero.blogit.fi/norjan-attentaatin-analyysi/
  Seu­raavaa “…En usko, että teon tek­i­jä Breivik olisi ollut mie­len­ter­veyspoti­las tai varsi­nais­es­ti minkään sairau­den perus­teel­la mie­len­ter­veyspalvelu­iden tarpeessa. On use­am­mas­takin suun­nas­ta tul­lut lausun­to­ja, jot­ka eivät tue tämän kaltaista ajat­telua. Myöskään teko itsessään ei osoi­ta sel­l­aisia merkke­jä, että tämä olisi mil­lään muo­toa mie­len­vikaisen teko. Myöskään se, ettei Breivik ampunut itseään sen enem­pää kuin läht­enyt tuli­tais­telu­un poli­isin kanssa kuten myöskin se, että hän halu­aa esi­in­tyä oikeudessa uni­vor­mu pääl­lä, selit­tää moti­ive­jaan. On myöskin huomioita­va se, että hän on tun­nus­tanut tekon­sa mut­tei kat­so tehneen­sä rikos­ta. Tämä kaik­ki tukee sitä, että hän on tehnyt tekon­sa ”täy­dessä ymmär­ryk­sessä” Mikä tietysti tekee teosta vielä vaikeam­man ymmärtää.…”

  “…Teko­han oli mon­es­sakin suh­teessa, kaikessa hir­vey­dessään huoli­mat­ta, eit­tämät­tä tehokas, joil­tain osin jopa nerokas. Sel­l­ainen toim­inta ei yksinker­tais­es­ti sovel­lu mil­lään muo­toa mie­len­ter­veysongel­maiselle henkilölle. Toisaal­ta Breivik oli tekoaan suun­nitel­lessaan ja toteut­taes­saan äärim­mäisen kylmä ja laskel­moi­va. Mitä ilmeisem­min jokainen yksi­tyisko­h­ta oli mietit­ty ja suun­nitel­tu ennakol­ta. Täl­läiselle, jopa armei­ja­maiselle suun­nit­telulle, on myös omi­naista se, että suun­nitelmis­sa on jo otet­tu huomioon yksi tai use­ampi ”mitäs jos…” ‑ske­naario…”

 91. Kuules nyt “Mie”:

  Juu, tietysti muut kuin minä voivat pistää har­ras­tuk­sen­sa uusik­si, olet kyl­lä hieno ja suvait­se­vainen ihmi­nen… Edelleenkään et tiedä ollenkaan mitä laje­ja suomes­sa har­raste­taan etkä tietenkään ylim­ielisyyt­täsi vaivaudu otta­maan edes asi­as­ta selvää. Olethan jo löytänyt ain­oan oikean totu­u­den™ tästäkin asiasta. 

  Ohi­tit lisäk­si tietysti sen fak­tan että Suomes­sa tehdään henkirikok­sia äärim­mäisen vähän ampuma-aseil­la. Toisek­seen luval­lisil­la ampuma-aseil­la tehdy­istä tapoista, suurin osa tehdään muil­la kuin itse­lataav­il­la aseil­la, useim­mat ihan per­in­teisil­lä haulikoil­la tai pulttilukko-kivääreillä

  Toisek­seen, mik­si ase­lakia tarvit­sisi kiristää: Kauha­joen ampu­jal­ta poli­isi oli takavarikoin­ut _EDELLISEN_ASELAIN_NOJALLA aseet pois ja lisäk­si haas­tatel­lut tek­i­jän, mut­ta pää­tynyt palaut­ta­maan aseet takaisin. Poli­isi sai siis vih­jeen mah­dol­lis­es­ta sopi­mat­tomas­ta aseen­o­mis­ta­jas­ta, mut­tei tuol­loin päässyt sisämin­is­ter­iön verkos­ta mm. youtubeen tai mui­hin työn kannal­ta “turhi­in” palveluihin.

  Ongel­mana ei siis ollut etteikö poli­isi olisi voin­ut ase­lain nojal­la puut­tua asi­aan vaan se etteivät resurssit ja työvä­li­neet olleet kun­nos­sa. Voitko nyt ker­toa miten tilan­net­ta aut­taa se, että lakia kiris­tetään ja poli­isin resursse­ja pienen­nätään, ja niitä pienen­tyneitä resursse­ja ohjataan poli­isi­in omien toivei­den vas­tais­es­ti. Se lakiko ihan vaan jotenkin maagis­es­ti valvoo itseään?

  Nytkin tilanne on se, että poli­isi on näper­rel­lyt sähköistä aserek­ister­iä vuodes­ta 1995 ja työ on edelleen pahasti vai­heessa ja vai­heeseen se tulee jäämäänkin kun resurssit suun­nataan erinäköisi­in ampumak­oulut­ta­ja-koulu­tuk­si­in jne. Tuo rek­isteri olisi työkaluista se tehokkain jol­la poli­isi pysty­isi analysoimaan heikko­ja sig­naale­ja ja puut­tumaan tyyp­il­lisi­in suo­ma­laisi­in ampuma-aseel­la tehty­i­hin rikok­si­in ennal­ta. Täl­lä het­kel­lähän poli­isi ei esim. väkivalta/luopumus pidä­tyk­sen jäl­keen voi olla var­ma, onko pidätetyl­lä aselu­pa vai ei.

  Sitäkin voisit miet­tiä hil­jaa itsek­sesi, mik­sei poli­isi ole mis­sään vai­heessa ehdot­tanut itse­lataavien asei­den täyskiel­toa ‑vaik­ka niiden pää­tyessä vääri­in ksäi­in ko. instanssi on ensim­mäisenä tulilinjalla.

 92. Eli­na, ei sitä Hesaria tarvitse ihan käsin kahla­ta läpi kun vuo­teen 1990 saak­ka ulot­tu­va ark­isto on verkos­sa. Edel­lyt­tää tosin Hesarin net­tile­hden lukuoikeu­den. Sen kum­mem­min kom­men­toimat­ta tuos­sa on ajal­lises­sa järjestyk­sessä kolme ensim­mäistä rel­e­vant­tia haku­tu­losta haulla “maa­han­muut­to AND rikollisuus”

  HS — Ulko­maat — 13.10.1998 — 2126 merkkiä — 1. painos
  Suomel­la on vas­ta edessään “toisen sukupol­ven” ongelma

  Tutk­i­ja Joo­nia Streng sanoo, että Helsin­gin poli­isipi­iris­sä on todet­tu ongel­mallisim­mak­si ryh­mäk­si maa­han­muut­ta­jan­uoret, jot­ka ovat kas­va­neet lap­suuten­sa Suomes­sa ja “taval­laan syrjäytyneet”.

  Jenge­jä on ehkä muu­ta­ma, ja 15–20-vuotiaista jengiläi­sistä vaikeimpia ovat van­him­mat, jot­ka eivät enää ole sosi­aal­i­huol­lon toimen­pitei­den piiris­sä, ulko­maalais­val­tu­ute­tun toimis­tossa aiem­min työsken­nel­lyt Streng sanoo.

  Rikos­ti­las­to­ja rumen­ta­vat har­valukuiset jen­git. Kokon­ais­ti­lan­net­ta ja rikol­lisu­u­den syitä on vaikea arvioida…

  HS — Koti­maa — 10.12.1998 — 4288 merkkiä — 1. painos
  Hal­li­tus vähen­täisi inkerin­suo­ma­lais­ten palu­umuut­ta­jien määrää

  “Tarkoi­tus olisi, että palu­umuut­toarvio­ta tark­iste­taan vuosit­tain. Dra­maat­tista muu­tos­ta ei tapah­du, kos­ka palu­umuut­to on jo vähen­tynyt. Kiin­tiö on ollut vuosit­tain 1500–2000. Nyt on vielä vaikea arvioi­da, mille tasolle sitä vähen­netään”, Jaakon­saari sanoo.

  Hal­li­tus esit­tää palu­umuu­ton vai­h­toe­hdok­si lähialuey­hteistyö­varoin toteutet­tavaa inkerin­suo­ma­lais­ten tukio­hjel­maa. Sil­lä tuet­taisi­in työl­lisyyt­tä sekä suomen kie­len ja suo­ma­laisen kult­tuuriperin­nön säi­lyt­tämistä lähtömuuttoalueilla.

  “Hal­li­tuk­sen tavoit­teena on, että palu­umuut­ta­jil­la olisi vähin­tään aut­ta­va kieli­taito”, min­is­teri Jaakon­saari toteaa.

  Selon­teossa ehdote­taan, että kieli­taito voisi nopeut­taa oleskelu­lu­van myön­tämistä. Osastopääl­likkö Mervi Vir­ta­nen työmin­is­ter­iön maa­han­muut­to-osas­tol­ta sanoo, että kieli­taidon nopeut­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta ei ole tehty vielä mitään konkreet­tisia toimen­pide-ehdo­tuk­sia, vaan asi­as­ta tehdään jatkoselvitys.

  Val­taosa inker­iläi­sistä on aset­tunut Suomeen kohtu­ullisen hyvin, vaik­ka inker­iläis­nuorten huume­on­gel­mat ja rikol­lisu­us ovat nousseet otsikoi­hin tänä vuon­na. Nyt nuorten kotout­tamis­mah­dol­lisuuk­sia pyritään paran­ta­maan ja muut­ta­jien pikaista työhön­pääsyä tue­taan. Suomes­sa asu­vien inker­iläis­ten työt­tömyysaste on yli 40 prosenttia.

  Min­is­teri Jaakon­saaren mukaan inker­iläis­ten palu­umuu­tol­la ei kuitenkaan ole eikä tule ole­maan minkään­laista työvoimapoli­it­tista tehtävää, vaan kyse on ennem­min “moraalis­es­ta näkökulmasta”.

  HS — Koti­maa — 16.9.1999 — 4617 merkkiä — 1. painos
  Maa­han­muut­ta­jia suvaitaan Suomes­sa aiem­paa huonommin

  Suo­ma­laiset pelkä­sivät Jaakkolan mukaan ennen kaikkea, että ulko­maalaiset vievät vähen­tyneet työ­paikat. Nurinkurista kuitenkin on, että samal­la kansa on hyväksynyt maa­han­muut­ta­jik­si mieluiten kansal­lisu­udet, jot­ka ovat vahvoil­la kil­pailus­sa työ­paikoista — nor­jalaiset, englan­ti­laiset sekä tanskalaiset…

  Uskon­nol­li­sista ryh­mit­tymistä suo­ma­laiset sulat­ta­vat Jaakkolan mukaan huonoiten mus­lime­ja. Pako­lais­ryh­mistä ylivoimais­es­ti kaikkein suvait­se­vaisim­min kansa suh­tau­tui kuitenkin Kosovon albaanei­hin, jot­ka ovat muslimeja.

  Täl­lä het­kel­lä ulko­maalaisi­in liitetään ennen kaikkea uhkaku­via rikol­lisu­ud­es­ta, huumeista ja aid­sista. Eniten niitä pelätään maaseudul­la, jos­sa rikol­lisu­us- ja aids-uhkia tai edes ulko­maalaisia ei juuri ole. Kaupungeis­sa pelät­ti­in entistä enem­män lev­ot­to­muuk­sia, mel­lakoi­ta ja rasis­min lisääntymistä.

  Entistä myön­teisem­min maa­han­muut­ta­ji­in suh­tau­tu­vat naiset, koulute­tut, kaupunki­laiset sekä aatemaail­mal­taan vihreät.

  Kiel­teisimpiä ovat nuoret pojat, van­hat miehet, maaseudul­la asu­vat ja keskus­tan äänestäjät. 15–17-vuotiaista pojista joka viides hyväksyy skinien toiminnan…

 93. Jos lail­liset aseet takavarikoidaan, tapetaan muu­ta­ma ihmi­nen vähem­män lail­lisel­la aseel­la vuosit­tain. Toden­näköis­es­ti mon­et noista säästyneistä kuolisikin sen sijaan puukkoon, kirveeseen tai astaloon. Asei­den takavarikoin­nin hin­ta lie­nee vähin­tään sato­ja miljoo­nia euroja.

  Jos taas edes mur­to-osa tuos­ta rahas­ta käytet­täisi­inkin mie­len­ter­veystyöhön, olisi mah­dol­lista säästää osa 1000:sta itse­murhaan vuodessa menetet­tävästä ihmis­es­tä. Heistä 40–50 on alle 19 vuo­ti­ai­ta. Ja ehkä jopa mieli­sairaiden tekemät tapotkin vähenisivät.

  http://www.mtkl.fi/tiedotteet/?x752338=913374

  Ja tuo ei tarkoi­ta sitä että kaikil­la tulisi olla ase. Jos henkilö on osoit­tanut taipumus­ta äkkipikaistuk­sis­sa tehtyyn väki­val­taan, on ehkä asial­lista jät­tää anta­mat­ta ostolu­paa. Sen sijaan psykopaat­tia ei tul­la var­masti koskaan saa­maan kiin­ni mil­lään kukkakaup­pias kysymyksillä.

 94. Hypo­teesi. Ide­olo­gial­taan vihreä tai vasem­mis­to­lainen mieli­sairas tek­isi atten­taatin maa­han­muut­tokri­itikko­ja vas­taan. Hän julka­i­sisi teon jäl­keen man­i­festin, jos­sa olisi viitat­tu Soin­in­vaaran tähän blogikirjoitukseen.

  A) Olisiko Soin­in­vaara “Vähin­täänkin tässä puhe­lin­soit­tomielessä” vas­tu­us­sa teosta?
  B) Olisiko mieli­sairaas­ta tul­lut murhaa­ja ilman Soin­in­vaaran tätä kirjoitusta?
  C) Olisiko kohteek­si valikoitunut joku muu ryhmittymä?
  D) Imisikö Soin­in­vaaran kir­joituk­set “sairai­ta mieliä kuin kärpäspaperi”.
  E) Pitäisikö tämän jäl­keen käy­dä keskustelua, että miten Soin­in­vaaran kaltais­ten maa­han­muut­tokri­ti­ikit­tömien viha­puheet netis­sä saataisi­in kuriin?

 95. “Minus­ta Juhana Var­ti­ainen (SDP) yllä, sekä Timo Kon­tio (SDP), ja Li Ander­s­son (Vas) käyt­tävät nyt tätä nor­jan tapah­tu­maa härskisti hyväk­seen ajaak­seen omaa ideologiaansa.” 

  Vasem­mis­ton ide­olo­giaan kuu­luu toki ääri­oikeis­ton vas­tus­t­a­mi­nen. Mut­ta niin­pä se kuu­luu myös maltil­lisen oikeis­ton ide­olo­giaan. Minä kan­natan mitä vahvim­min väki­val­taisen ääri­toimin­nan tarkkailua ja suit­semista, täysin riip­pumat­ta kumpaan päähän poli­it­tista spek­triä se sit­ten aset­tuukaan. Euroopan lähi­his­to­ria on osoit­tanut että sekä ääri­vasem­mis­to­lainen että ‑oikeis­to­lainen ter­ror­is­mi on tap­pavaa ja tuhoisaa.

  “Voiko tuos­ta Pride-iskus­ta muka tehdä jotain yleistys­tä? Tai voiko tuo­ta Breivikin aatet­ta ja tekoa muka yleistää johonkin?”

  Ei ainakaan sil­loin mikäli jokaista tekoa tarkastel­laan irral­laan muista. Mikäli ne taas ote­taan tarkastelun alle yhdessä, huomioiden ääri/reunaoikeiston noususuh­danne monis­sa Euroopan mais­sa niin … En voi vält­tyä ajatuk­selta, että yhtäläisyy­det WTC-isku­ja seu­raan­neen “islam on rauhan uskon­to” kaltaisen valikoivan, suo­ras­taan denial­is­tisen tarkastelun, ja tämän Breivikin toimin­nan myötä esille pon­nah­ta­neen “no true Scots­man” ‑kaltaisen argu­men­taa­tio välil­lä ovat ilmeiset.

 96. Saara
  “Täl­laisen mantran tois­t­a­mi­nen ilmeis­es­ti lop­ul­ta laukaisee ihmisen psyykkisessä mekanis­mis­sa jotakin sel­l­aista, joka johtaa väki­val­taan, vaik­ka väki­val­taan ei sanal­lis­es­ti kehotettaisikaan.”

  Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että nyt on kyse Nor­jan tapah­tu­mista. Suomes­sa onkin viimeisen parin vuo­den aikana ollut edes jonkin­laiset edel­ly­tyk­set keskustel­la maa­han­muu­tostakin julkises­ti, ilman että kaikkia on aina heti leimat­tu rasis­tiöy­höt­täjik­si. Suomes­sa ei olekaan viit­teitä maa­han­muut­toai­heis­es­ta väkivallasta. 

  Miten on Nor­jas­sa, onko siel­lä tosi­asial­liset mah­dol­lisu­udet käy­dä asial­lista, julk­ista keskustelua maa­han­muu­tos­ta? Mil­lainen on Nor­jan “Hom­ma-foo­ru­mi”?

 97. Yleisem­mäl­lä tasol­la, halu­aako joku selit­tää min­ulle että mis­tä tämä val­i­tus siitä että ei puhuta, salail­laan, tms. kumpuaa?

  Ote­taan hie­man vähem­män tun­tei­ta herät­tävästä asi­as­ta esimerk­ki. Läh­es joka ikisessä kaavoitushankkeessa Helsingis­sä on jatku­va ruti­na että ei ole tiedotet­tu ja muutenkin pusku­trak­torit ilmestyy yllät­täen kuin Lin­nun­radan liftarei­den käsikir­jas­sa ikään. Ja näin siitä huoli­mat­ta että en kek­si yhtään julk­isor­gan­isaa­tio­ta yksi­tyis­es­tä yri­tyk­ses­tä puhu­mat­takaan joka ker­toisi seikkaperäisem­min, aiem­min, monipuolisem­min, jne. käyn­nis­sä ole­vista han­kkeista kuin Helsin­gin kaupunginsuunnittelu.

  Sit­ten on tämä metakeskustelu, ja tästä voisi jopa syyt­tää poli­itikko­ja. Ver­rataan arkikieleen. Olen lähdös­sa kaup­paan jos­ta vai­moni halu­aa min­un tuo­van lakrit­sia, minkä hän ilmaisee niin että lakrit­si­ti­lanteesta tulisi keskustel­la. Tähän minä vas­taan että on sovit­tu että lakrit­si­ti­lanteesta keskustel­laan vas­ta ensi viikol­la kos­ka aika ei ole kyp­sä lakrit­sista puhu­musille, mihin vai­moni protestoi että halu­an tukah­dut­taa lakrit­sikeskustelun. Jos tätä joku ulkop­uo­li­nen seu­raisi niin hän luul­tavasti hälyt­täisi paikalle valko­takkiset sedät viemään mei­dän parit­er­api­aan. Jos on sitä mieltä että jostain pitäisi puhua niin sanoo siitä jotain, ja jos ei sitä osaa sanoa ihan nor­maalien käytöstapo­jen rajois­sa niin opettelee.

 98. Juhana Var­ti­ainen sanoo:

  Niin kauan kuin per­su­is­sa on tämä häiri­in­tynyt vihan­li­et­so­ja [Hal­la-aho]

  Huo­m­a­sitko Osmo tämän vai onko päässyt vahin­gos­sa läpi?

  Ei kai voi mielestäsi olla asial­lista, että valiokun­takol­le­gasi mie­len­ter­vey­destä esitetään täl­laisia väit­tämiä blogillassi?

  Kolkutel­laan kun­ni­an­loukkauk­sen ovella.…

 99. Eli­na,
  Itse pohdin het­ken samaa, mut­ta päätin julka­ista. Nou­datan näis­sä asiois­sa venyvää asteikkoa, kos­ka eri henkilöi­den keskuste­lu­tyylit ovat eri­laisia. Jos asianomainen käyt­tää itse ron­skia kieltä, hänelle saa vas­ta­ta samal­la mital­la, kos­ka se on hänen val­it­se­mansa keskuste­lu­tyyli. Ei voi ajatel­la, että itse saa sanoa muista mitä hyvän­sä, mut­ta näi­den on käsiteltävä sano­jaa silkki­han­sikkain. Keskustelus­sa demarei­den kanssa Hal­la-aho on valin­nut tämän tyylin, jota sopii käyt­tää mitoitusperusteena: 

  Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti. Tämän rep­ti­ilin eri­tyisen limainen alala­ji on ruot­salainen sosiaalidemokraatti.

 100. Miljoonien ihmis­ten yhteisöis­sä sat­tuu ja tapah­tuu. Jos kansalaiset on riisut­tu aseista niin help­poa­han heitä on kahe­lin ampua.

  Israelis­sa koul­u­laisillekin opete­taan että hyökkäyk­sn sattues­sa KAIKKI hyökkäävät ampu­jan kimmp­pu­un kos­ka se min­i­moi uhrien lukumäärän. Lisäk­si kansalaisil­la on asei­ta hörhö­jen tal­tut­tamiseen. Toista poskea ei kään­netä kos­ka se lisää uhrien määrää. Tämä on opit­tu kan­tapään kaut­ta ja toimii.

  Tai sit­ten jatke­taan uhril­am­paana olemista ja toiv­otaan että hul­lut eivät kovin usein hyökkää aseet­tomien kansalais­ten kimppuun.

 101. Sat­tuiko kukaan muu näkemään uutista, jon­ka mukaan Nor­jan puolue­jo­hta­jat eivät halua kaven­taa sanan­va­paut­ta joukko­murhan johdosta?

  Omas­ta mielestäni täl­laisia teko­ja on vaikea estää täysin. Riskiä voidaan pienen­tää lisäämäl­lä poli­isin resursse­ja, kaik­ki poli­it­tiset äärisu­un­tauk­set tarkem­paan syyniin.

 102. Minä luulen, että moku­tuk­sen vas­tus­ta­jille kel­paisi “maa­han­muu­ton ongelmista keskusteluk­si” ain­oas­taan täl­lä het­kel­lä viharikok­sek­si tai kiihot­tamisek­si luokitelta­vat tekstit.
  Eikös per­su­jen joukos­ta jo ole ehdotet­tukin koko viharikos-käsit­teen pois­tamista laista?

  “Etelän lib­er­aali media” on viime aikoina hyysän­nyt lähin­nä maa­han­muut­tokri­itikoi­ta anta­mal­la heille aitoon amerikkalaiseen tyyli­in tasaver­taisen fifty-fifty-aseman.

 103. Saara, tot­ta kai ahdis­tus on usein nor­maali inhimilli­nen tapa reagoi­da ulko­maail­man tapah­tu­mi­in. Mieti vaik­ka Sofi­an valintaa.

  Nor­jalaisen hirviön kohdal­la kai keskustel­laan raja-arvoista kuten usein ihmis­ten käyt­täy­tymist selitettäessä. 

  Joo, kyl­lä min­u­akin risoo Hal­la-ahon paskan­jauhan­ta tai, san­o­taan vaik­ka, vasem­mis­to­lais­ten nuorten kaikenkieltämis­men­tal­i­teet­ti. Ja, joo, sitä vain oppii elämään täl­lais­ten ahdi­tusten kanssa, kuten kirjoitat.

  Kuitenkin tiedän, että min­ul­lakin on raja jos­sain. Jonkun kohdan jäl­keen lopetan ahdis­tuk­sen hallintayri­tyk­set ja tar­tun aseeseen. Mieti taas vaik­ka sitä Sofi­an valintaa. 

  Min­un ja nor­jalaisen hirviön ero on … mikä?

  Se, että en ole mieli­sairas? Parem­paa eroa en keksi.

 104. Eli­na kir­joit­ti 26.7.2011 kel­lo 8:22:

  Samuli Kai­sis kysyy:

  Mis­sä näitä MoKu ja MaMu hyysäys­tek­ste­jä voi lukea?

  Kahlaa vaikka­pa Hesar­it läpi vuosil­ta 1990–2007. Monikult­tuurisu­us ja maa­han­muut­to esitetään vain myön­teisenä asiana. Maa­han­muut­ta­jat pelas­ta­vat mei­dät työvoima­pu­lal­ta, tuo­vat hyviä geene­jä, rikas­tut­ta­vat ankeaa met­säläiskult­tuuri­amme jne.

  Eli­na on oike­as­sa. Eri­tyis­es­ti per­su­jytkyn jäl­keen Hesari säikähti julkaise­maan läh­es­tulkoon jokaises­sa numerossaan val­is­tus- ja kansankas­va­tusar­tikkelei­ta monikult­tuurisu­u­den hyvistä puolista. 

  Kovin kiivaasti har­joitet­tu kansankas­va­tus kään­tyy asi­aansa vas­taan. Esimerkik­si se jut­tu, mis­sä vankeustuomio­taan istu­va maa­han­muut­ta­ja­van­ki moit­ti vanki­laolo­jamme huonoik­si, ei saanut suur­ta luk­i­ja­joukkoa — vaik­ka itseru­oskin­taa rakas­tavia suo­ma­laisia olem­mekin — häveten vaa­ti­maan vanki­laolo­jen paran­tamista. Päin­vas­toin maa­han­muut­ta­ja­vankia kohtaan heräsi suut­tumus, mikä tuskin oli Hesarin tavoite. Tek­isi mie­leni heit­tää väite, että vähem­män vahinkoa syn­ty­isi jos Hesari ei val­is­taisi niin paljon.

  Köy­hissä mais­sa val­lit­see mieliku­va, että rikkaas­ta maas­ta aina löy­tyy hant­ti­hom­mia ahk­er­alle ja yrit­teliäälle vah­valle ihmiselle. Globaali­aikakaudel­la kuvat rikkaan maan luk­suselämästä lev­iävät kur­jimpi­inkin kolkki­in. Sel­l­aista henkilöko­htaista uhrim­ieltä ei voi keneltäkään vaa­tia, että ei itselleen halu­aisi parem­paa elämää. Siis­pä köy­hän maan nuoret lähtevät yrit­tämään. Kun ei muu­takaan keinoa jäädä uuteen maa­han ole, haetaan tul­lessa tur­va­paikkaa. Usko on vah­va siihen, että noi­ta hant­ti­hom­mia, joista sit­ten vähitellen pääsee parem­pi­in hom­mi­in, kyl­lä saa.

  Kun mieluisia hant­ti­hom­mia tai ylipäätään mitään hom­mia ei olekaan, ajaudu­taan tur­va­paikan­hak­i­joista ela­tu­s­paikan­hak­i­joik­si. Suomen sosi­aal­i­tur­vaverkko tun­tuu suo­ma­lais­es­ta har­val­ta ja sen varas­sa elämi­nen köy­hältä, mut­ta kur­jas­ta lähtö­maas­ta tule­valle sekin on aika mah­ta­va jut­tu, pystyy­hän siitä lähet­tämään koti­maa­hankin jotakin.

  Sekin min­ua ajat­te­lut­taa, että miten paljon tuli­jan kult­tuuri vaikut­taa. Onko tuli­jan koti­maas­sa ken­ties tapana että mies on her­ra ja hidal­go ja naiset huole­hti­vat raadan­nas­ta? Kuu­luuko kult­tuuri­in kovin vah­vasti sel­l­aista, että jotkut asi­at ovat ”likaisia” ja miehelle sopi­mat­to­mia? Miten ihmeel­lä sel­l­ais­es­ta kult­tuurista tule­va miespuo­li­nen tur­va­paikan­hak­i­ja voisi ajatel­lakaan ves­so­jen pesua työnään (varsinkaan nais­ten ves­so­jen, jos naista pide­tään niin saas­taise­na ettei edes kätel­lä voi)?

  Toiv­ot­tavasti kukaan ei tar­joa ratkaisuna, että täl­laisille tuli­joille pitää pystyä jär­jestämään mukavia ja siis­te­jä sisätöitä.

  Neu­vos­to­tyy­li­nen kansalaiskas­va­tus (jota nuorem­mat sukupol­vet eivät valitet­tavasti muista eivätkä niin ollen osaa kavah­taa) monikult­tuurisu­u­den puoles­ta ei edesauta asi­aa. Syn­tyy vastareak­tio, kun media syytää joka päivä isku­lau­sei­ta ja pro­pa­gan­da-artikkelei­ta monikult­tuurisu­u­den ja maa­han­muut­ta­jien ihanuudesta.

  Kyl­lä maa­han­muu­tos­ta tosi­aan keskustel­laan, mut­ta salonki­me­di­as­sa pelkästään suo­ma­laisia val­is­tavas­sa sävyssä.

  Mitenkö pitäisi keskustel­la? No sen sijaan, että ongelmien ratkaisuk­si esitetään enem­män rahaa a) kotout­tamiseen ja b) suo­ma­lais­ten asen­nekas­vatuk­seen, keskusteltaisi­in vaikka­pa tuos­ta kult­tuurikysymyk­ses­tä ja, mikäli kult­tuuriero­ja on, siitä että val­is­te­taanko maa­han­tuli­joi­ta suo­ma­laisen elämän­ta­van suh­teen. Sitä rahaa tietenkin tarvi­taan tähän val­is­tustyöhön ja eri­tyis­es­ti kielikursseihin.

  Siitäkin voisi keskustel­la että miten iso ongel­ma on se, että meille tulee muual­ta Euroopas­ta jo tut­tu ilmiö, jos­sa tosi­aan on paskadu­une­ja joi­ta suo­ma­laiset eivät suos­tu tekemään. Mut­ta mitä mui­ta duune­ja läh­es luku- ja kieli­taido­ton maa­han­muut­ta­ja voi tehdä?

  Ilpo Tuo­visen kysymyk­set aiem­min tässä kom­ment­tiketjus­sa eivät ole turhia kysymyk­siä nekään.

  Tiet­ty poli­it­ti­nen kor­rek­tius tulee kuitenkin ylläpitää, kos­ka kovin ron­skisti Hal­la-ahon tapaan ilmais­tut kan­nan­otot saat­ta­vat syöstä jonkun luk­i­jansa rajan yli.

 105. Olen kyl­lä Eli­nan kanssa eri mieltä siinä, että mielestäni maa­han­muut­toa on kri­ti­soitu ihan val­ta­me­di­as­sakin siitä läh­tien kun on maa­han­muut­toa ollut merkittävästi. 

  Eihän Suomes­sa ole ollut maa­han­muu­tos­ta kovinkaan merkit­täviä ongelmia ennen kuin vas­ta viime vuosi­na. Joten onko ihme jos ei kri­ti­ikkiäkään ole esi­in­tynyt. Kyl­lä edelleenkin ne suurim­mat ongel­man­läh­teet on ihan supisuo­ma­laiset enem­män tai vähem­män hul­lut alkoholistit. 

  En jotenkin usko ase­lakien tiuken­nuk­sen tai valvon­nan lisäämisen estävän Breivikin tapas­ten idioot­tien ter­ror­is­mia. Mikään ei ole niin kek­seliäs kuin ihmi­nen ja jos on hyvin päämääräti­etoinen, niin kyl­lä asei­ta saa lait­tomas­tikin käsiinsä.
  Melkoisen määräti­etoisen vaikutel­man hänestä saa, mikä onkin ehkä ko. henkilön vaar­al­lisin ominaisuus.
  Jotenkin näen, että tuon­ta­painen toim­inta, ylipäätään kaiken­lainen väki­val­ta pitäisi jär­jestelmäl­lis­es­ti ja aina tuomi­ta. Lehtien keskustelu­pal­stoil­la voisi ainakin huo­mat­tavasti kir­joit­telua siis­tiä. Henkilöön kohdis­tu­via nimit­te­ly­itä esi­in­tyy ihan liikaa kir­joit­teluis­sa. Hyvät tavat pitäisi saa­da kun­ni­aan nettikirjoittelussakin.

 106. OS:“Keskustelussa demarei­den kanssa Hal­la-aho on valin­nut tämän tyylin, jota sopii käyt­tää mitoitusperusteena..”

  Joka muuten metaforana lok­sah­taa kohdalleen asi­ay­htey­dessään. Kär­jistyk­set ovat maut­to­mia, mut­ta teasere­ina ne näyt­tävät toimi­van ja lev­iävän tehokkaasti.

 107. Edel­lä pohdiske­lin miten pitäisi keskustel­la. Mieltäni kyl­lä samal­la kai­her­taa epäilys, että inter­netin kon­trol­loimat­to­muu­den takia ei enää voi­da eikä pidä käy­dä kau­nis­telema­ton­ta keskustelua aroista aiheista.

  Kauhis­tuk­sek­seni huo­maan etabloidun ja kanon­isoidun medi­an suh­teen kallis­tu­vani jäykän poli­it­tisen kor­rek­tiu­den tai vaiken­e­misen kan­nalle, kos­ka inter­netin pimeä puoli antaa liikaa kasvu­voimaa ihmisen pimeille puolille.

 108. Eli­nan muisti on valikoi­va. Esim ay-liike on aina kri­ti­soin­ut mielestään palkko­ja polke­vien ulko­maalais­ten maa­han­tu­loa, pako­lais­ten ottamista on vas­tustet­tu niin kauan kuin kuin heitä on ollut meille tulos­sa jne. 

  Parin viime vuo­den aikana järkevä keskustelu maa­han­muu­tos­ta on käynyt mah­dot­tomak­si, kiitos nation­al­is­tisi­in jär­jestöi­hin kuu­lu­vien ulko­maalais­vas­tais­ten taho­jen masi­noin­nin. Siitähän Osmokin avauk­ses­sa kir­joit­ti. Flood­aus ja fleimaus taita­vat olla asi­aanku­u­lu­vat nettitermit.

  Jos vas­ta hom­mafoo­ru­min “moku­tuk­sen” vas­tainen kam­pan­ja tai Hal­la-ahon yhden asian liet­son­ta on keskustelua, niin eihän meil­lä keskustel­la mis­tään muus­takaan, pait­si ehkä turkistarhauksesta.

 109. Tpyy­lu­o­ma,

  Mikä linkit­tämis­säsi pätkissä on kri­ti­ikkiä? Pikem­minkin vähät­te­lyä ja ongelmien leimaamista suo­ma­lais­ten “peloik­si”. Korkein­taan joitain fak­to­ja kuten mamun­uorten rikol­lisu­us on otet­tu esi­in. Ei fak­to­jen esit­tämi­nen ole kritiikkiä…

  Sitä pait­si yhtä tuol­laista neu­traalimpaa jut­tua kohden voi etsiä kym­meniä nai­ivin ihan­noivia artikkelei­ta monikulttuurisuudesta. 

  Ja mik­si Kari Suo­ma­lainen hyl­lytet­ti­in Hesarista, jos ker­ran ilmapi­iri oli kaik­ki näke­myk­set suvait­se­va? Sil­loin olit ehkä viisivuo­tias, mut­ta min­ul­la kaik­ki on muis­tis­sa (ad hominem, myön­nän.. sori)

  Tek­nis-ajal­li­sista syistä johtuen en voi tänne etsiä kaikkia maa­han­muut­toa ylistäviä artikkelei­ta tänne eli tämä jäänee tähän. En voi todis­taa mitenkään, että olen oike­as­sa. Siihen tarvit­sen vuo­den apurahan.

 110. Otsikkoon viitat­en, täl­laisel­la het­kel­lä on tärkeää olla tekemät­tä mitään (kuten siis ajaa läpi eri­laisia rajoituk­sia ja tiuken­nuk­sia koskien net­tiä ja asei­ta jne.)

  Osa päät­täjistä tietysti tun­nistaa kri­isin ja mie­lenki­ihtymyk­sen ja osaa hyö­dyn­tää tätä saadak­seen omaa agen­daansa eteen­päin. Mut­ta tärkeää olisi odot­taa ensin esim. vuosi, ja sit­ten vas­ta esit­tää toimen­piteitä, jos ne edelleen koetaan tarpeellisiksi.

  Jäitä siis hattuun.

 111. Eli­na
  Määrit­telet näköjään kri­ti­ikin ulko­maalais­poli­ti­ikas­sa kir­joituk­sek­si, jos­sa on maa­han­muut­ta­jia solvaavia kan­to­ja, jos ker­ran kir­joi­tus, jos­sa esitet­ti­in pelkkiä fak­to­ja ei riitä. Et voi vaa­tia sivistyneeltä medi­al­ta sellaista.
  Kari Suo­ma­lainen siir­tyi Hesarista eläk­keelle 71-vuotiaana.

 112. Osmo,

  Kari Suo­ma­lainen savustet­ti­in Hesarista pois sen­suroimal­la soma­li­ai­heinen piirros. 

  Sil­loin Kari päät­ti itse ero­ta, kos­ka koki tilanteen sietämät­tömänä sanan­va­pau­den riis­tona. Olen puhunut tästä hänen kanssaan henkilöko­htais­es­ti ja tämä on aivan julk­istakin tietoa. Kat­so vaik­ka Wikipediasta!

  Määrit­telet näköjään kri­ti­ikin ulko­maalais­poli­ti­ikas­sa kir­joituk­sek­si, jos­sa on maa­han­muut­ta­jia solvaavia kantoja..

  Oletko tosis­sasi?

  En todel­lakaan kaipaa solvauk­sia, vaan kri­ti­ikkiä. Pelkkä fak­to­jen esi­in tuomi­nen ei sitä ole, vaik­ka sekin on hyvä alku. 

  Kri­ti­ik­ki on arvot­tamista. Kun pitkälle 2000-luvulle maa­han­muu­ton arvot­ta­mi­nen oli vain posi­ti­ivista val­ta­me­di­as­sa, niin sen rin­nalle on tul­lut myös maa­han­muut­toon kiel­teis­es­ti pain­ot­tuvat puheenvuorot. 

  Ja hyvä niin!

 113. Saara:

  Hom­malaisu­udessa yksi jut­tu, mikä itseäni eri­tyis­es­ti häir­it­see, on oman pelon ja vihan tun­tei­den vali­doin­ti näennäistieteellisesti

  On aika näen­näisti­eteel­listä esit­tää fak­tana, et hom­malaisu­udessa olis kyse omien pelon ja vihan tun­tei­den validoinnista.

  Tämä on ilmei­sistä syistä vaar­al­lista ja vahingollista

  Kaipaisin edelleen jotain näyt­töä siitä, et Hom­mafoo­ru­min ole­mas­sao­lo on aiheut­tanu enem­män vaaraa ja vahinkoa ku mitä olis ilman sitä. Jos siis kuitenkin ne samat ihmiset olis “pelon ja vihan tun­tei­neen” olemassa.

  Ter­ve tapa purkaa ahdis­tus­taan olisi sel­l­ainen, jos­sa omat kiel­teiset tun­teet hyväksytään omas­ta per­soon­al­lisu­ud­es­ta kumpuaviksi ja ymmär­retään, että niihin ei vält­tämät­tä ole ratio­naal­ista syytä

  “Terve”(lue hyväksyttävä/kannatettava) tapa purkaa ahdis­tus­taan on mikä tahansa sel­l­a­nen, jos­ta ei oo hait­taa muille. Ei sitä tartte purkaa minkään tietyn psykolässy­tys­me­todin oppi­en mukaan.

  puhe keskit­tyy kiusat­ta­van hal­ven­tamiseen ja vihaamiseen aivan samaan tapaan kuin tämä homma­henkisten maa­han­muut­ta­ji­in ja mokut­ta­ji­in kohdis­ta­ma puhe. Täl­laisen mantran tois­t­a­mi­nen ilmeis­es­ti lop­ul­ta laukaisee ihmisen psyykkisessä mekanis­mis­sa jotakin sel­l­aista, joka johtaa väki­val­taan, vaik­ka väki­val­taan ei sanal­lis­es­ti kehotettaisikaan

  En ymmär­rä miten voit vetää noi­ta älyt­tömiä syy-seu­rauk­sia noin kri­ti­ikit­tömästi. Muis­sa Euroopan mais­sa “homma­henkisyys” ei oo johtanu yhteenkään Nor­jan tapauk­sen kaltaseen tekoon. Suomes­sa homma­henkisyys ei oo todis­te­tusti johtanu ees yhteenkään väki­val­taseen tekoon. Kuitenkin pystyt esit­tämään fak­tana, et foo­rumeil­la hen­gailu “lop­ul­ta laukaisee ihmisen psyykkisessä mekanis­mis­sa jotakin sel­l­aista, joka johtaa väki­val­taan”. Euroopas­sa on täl­lä het­kel­lä ehkä miljoo­nia enem­män tai vähem­män “maa­han­muut­tokri­it­tisiä”. Yks sel­l­aseks tun­nus­tau­tunu on tehny tol­lasen teon. Kukaan ei oo esit­täny hyväksyn­tään­sä sille. Voisko taustal­la olla jotain mamukri­ti­ikkiä merkit­tävämpiä murhaa­jan per­soon­aan liit­tyviä muuttujia?

  Ollaanks muuten esim. minä, Marko Hami­lo, Osmo ja Eli­na hom­malaisia, kun ollaan joskus käy­ty luke­mas­sa sieltä jotain ketju­ja? Hami­lo tais maini­ta kir­joit­ta­neen­sa sinne pari kom­ment­ti­akin. Jos ollaan, pitääks meiän men­nä itteemme ja ottaa osavas­tuu Nor­jan tapahtumista?

 114. Eli­na kysyy:

  Mikä linkit­tämis­säsi pätkissä on kritiikkiä?

  Valikoin tarkoituk­sel­la uutisju­tut ja jätin mielipi­dekir­joituk­set väli­in, minus­ta ihan asial­lisia uutisia enkä ymmär­rä miten sinä onnis­tut luke­maan noi­hin mitään muu­ta. Pitäisikö ne ajaa kor­so­raat­torin läpi että kelpaisi? 🙂

  Mut­ta jos tekee samaan haun vain pääkir­joi­tus­sivul­ta ja mielipi­deosas­tos­ta niin ensim­mäi­nen on Pent­ti Sade­niemen kolum­ni vuodelta 1992, joka jää min­ul­la vähän hämäräk­si, kon­tek­sti­na ilmeis­es­ti joku mel­lak­ka Ros­tockissa. Tiivistäen Sademies vas­taa toimit­ta­ja Marc Par­landin esit­tämään huoleen maa­han­muu­ton aiheut­ta­mas­ta rikol­lisu­ud­es­ta, että saat­taa se sitä hyvinkin aiheut­taa jos nykyter­mein kotout­ta­mi­nen tökkii, mut­ta isom­pi ongel­ma on rasisti­nen väki­val­ta. Ja tästä hän syyt­tää “vapaamielisiä” ide­al­is­te­ja jot­ka kam­moa­vat “ter­va­pam­pun” käyt­töä. Ja muuten aprikoi että “Teo­ri­as­sa jos­sakin on leikkausko­h­ta, jon­ka toisel­la puolen lib­er­aali muut­topoli­ti­ik­ka syö omat edel­ly­tyk­sen­sä. Käytän­nössä sen paikkaa ei ennal­ta tiedä, kos­ka se liikkuu luke­mat­tomien eri tek­i­jöi­den mukana. Taloudelli­nen tilanne, asun­toti­lanne ja val­is­tus­ta­so vaikut­ta­vat siihen paljon muun ohessa.”

  Seu­raa­va on mielipi­dekir­joi­tus vuodelta ‑93 jos­sa sikäli kun ymmär­rän oikein ilmeis­es­ti inker­iläisi­in liit­tyen, kir­joi­tus on vähän seka­va mikä on tässä aihep­i­iris­sä sään­nön­mukaista, ote­taan kan­taa venäjänkie­len ase­man puoles­ta ja muutenkin tuli­joiden kult­tuurin säi­lyt­tämisen puoles­ta, “Suomen val­tion koke­mat­to­muus maa­han­muut­toa­sioista näkyy myös siinä, että vas­taan­ot­to-ongelmista ei edes keskustel­tu nykyisen palu­umuut­topoli­ti­ikan valmis­telus­sa… Mei­dän on sen sijaan nopeasti pere­hdyt­tävä muiden maid­en koke­muk­si­in laa­jamit­tais­es­ta maa­han­muu­tos­ta ja toimia parhaak­si kat­so­ma­l­lamme taval­la tule­vaisu­u­den ongelmien torjumiseksi.” 

  Kol­man­nes­sa rel­e­van­tis­sa tulok­ses­sa vuon­na 1998 Raimo Ilask­ivi mielipi­dekir­joituk­ses­saan sum­maa saa­maansa 460 kansalais­palautet­ta että kansa ensin­näkin halu­aa tulokkaatt töi­hin, “vaikka­pa yhteiskun­ta­palvelu­un huoli­mat­ta siitä, että eräisi­in kult­tuurei­hin ei miesten työssäkäyn­ti sovel­lukaan”. Toisek­si, sosi­aal­i­tur­va tulee mitoit­taa suo­ma­laisit­tain, eikä niin että sil­lä saa muo­ti­vaat­tei­ta ja uusia asun­to­ja. Kol­man­nek­si rikol­lisu­us tulee kar­sia ja rikol­liset karkot­taa, ml. muuten tasku­varkaat. Neljän­nek­si, palu­umuut­ta­japoli­ti­ikkaa tulee tiuken­taa, ja viiden­nek­si maas­sa maan taval­la. “Paras keino tor­jua rasis­mia ja muukalaisvi­hamielisyyt­tä on ottaa lusik­ka kau­ni­iseen käteen, kuun­nel­la kansalais­mielipi­det­tä ja toimia sen mukaan, siltä osin kuin se on järkevää. Päin­vas­tainen lin­ja, jota on nou­datet­tu, on johtanut nykyti­lanteeseen joka var­maan kenenkään mielestä ei ole toivottava.”

 115. Kos­ka täl­lä insinööri­blogilla ilmeis­es­ti kaik­ki arkikieliset käsit­teet täy­tyy selit­tää (ohmit ja watit var­maan tulee lonkalta) niin: 

  Voi kuvalil­la kir­jaa siten, että siinä on punainen kan­si, siinä on x sanaa, päähenkilö on Jaana (nimi muutet­tu), mut­ta kri­ti­ikik­si tämä muut­tuu vas­ta sit­ten kun perustellen ker­ro­taan pitääkö kir­jaa hyvänä vai huonona. 

  Tpyy­lu­o­man lain­auk­set ovat vain asianti­lan kuvailu­ja, eivät kritiikkiä. 

  Eli etsipä, tpyy­lu­o­ma, sieltä Hesarin ark­istos­ta artikkelei­ta, kolum­ne­ja ym., jois­sa aidon kri­ti­ikin kri­teer­it täyt­tyvät maini­t­ul­la aikavälillä.

 116. “Juu, tietysti muut kuin minä voivat pistää har­ras­tuk­sen­sa uusik­si, olet kyl­lä hieno ja suvait­se­vainen ihminen…”

  Minä pistän mielel­läni vaikka­pa kalas­tushar­ras­tuk­seni uusik­si jos esim. kalas­tuslu­pakäytän­töä on tarkoi­tus muut­taa perustel­lusti. Mik­si har­ras­tus­toimin­nan tulisi ajaa tur­val­lisu­us­näköko­h­tien edelle?

  “Edelleenkään et tiedä ollenkaan mitä laje­ja suomes­sa har­raste­taan etkä tietenkään ylim­ielisyyt­täsi vaivaudu otta­maan edes asi­as­ta selvää.”

  Kuten jo sanoin, ei tämä ole nähdäk­seni rel­e­vant­tia ym. valossa. 

  “Ohi­tit lisäk­si tietysti sen fak­tan että Suomes­sa tehdään henkirikok­sia äärim­mäisen vähän ampuma-aseilla.”

  Taisin jo yllä ihme­tel­lä että osaatko lukea. Nyt se vas­taus sit­ten tulikin. Minähän kir­joitin tuol­la ylem­pänä selvästi, että Suomes­sa 16–18% henkirikok­sista tehdään ampuma-aseil­la!! Tästä ei suinkaan seu­raa sitä, etteikö tähän osaan henkirikol­lisu­ud­es­ta saisi tai kan­nat­taisi puuttua. 

  “Toisek­seen luval­lisil­la ampuma-aseil­la tehdy­istä tapoista, suurin osa tehdään muil­la kuin itse­lataav­il­la aseil­la, useim­mat ihan per­in­teisil­lä haulikoil­la tai pulttilukko-kivääreillä”

  Mihin tämä väite perus­tuu? En löytänyt OM:n selvi­tyk­sistä erot­telua esim. kivääri­tyyp­pi­en välillä?

  “Toisek­seen, mik­si ase­lakia tarvit­sisi kiristää: Kauha­joen ampu­jal­ta poli­isi oli takavarikoin­ut _EDELLISEN_ASELAIN_NOJALLA aseet pois ja lisäk­si haas­tatel­lut tek­i­jän, mut­ta pää­tynyt palaut­ta­maan aseet takaisin.”

  Entäpä Joke­lan ampu­ja? Mitenkäpäs Breivik?

  “Voitko nyt ker­toa miten tilan­net­ta aut­taa se, että lakia kiris­tetään ja poli­isin resursse­ja pienen­nätään, ja niitä pienen­tyneitä resursse­ja ohjataan poli­isi­in omien toivei­den vastaisesti.”

  Tämä on taas olk­iukko. Mik­si ole­tat että halu­aisin pienen­tää poli­isin resursseja? 

  “Sitäkin voisit miet­tiä hil­jaa itsek­sesi, mik­sei poli­isi ole mis­sään vai­heessa ehdot­tanut itse­lataavien asei­den täyskiel­toa ‑vaik­ka niiden pää­tyessä vääri­in ksäi­in ko. instanssi on ensim­mäisenä tulilinjalla.”

  Ja tämä on puolestaan esimerk­ki siitä, että todis­tei­den puute ei ole todiste.

  En ole myöskään esit­tänyt, että ase­lakien kiristämi­nen olisi se ain­oa mielekäs toim­inta­malli. Sinä puolestaan nähdäk­seni esität, että sen ei pidä ole­man MINKÄÄNLAINEN toim­inta­malli. Kumpi meistä on siis se jon­ka näke­mys perus­tuu polar­isoitu­un ajatteluun?

 117. “Kun pitkälle 2000-luvulle maa­han­muu­ton arvot­ta­mi­nen oli vain posi­ti­ivista val­ta­me­di­as­sa, niin sen rin­nalle on tul­lut myös maa­han­muut­toon kiel­teis­es­ti pain­ot­tuvat puheenvuorot.

  Ja hyvä niin!”

  Juuri näin, ja tässä ollaan minus­ta sanava­pau­den ytimessä: eri näkökul­mista asioi­ta tarkastelevil­la on ihan yhtäläi­nen oikeus tuo­da esille omia näkökantojaan. 

  Sil­lä, että joku voi joskus pahoit­taa mie­len­sä ei ole merk­i­tys­tä vaan tärkeää on, että asioista keskustel­laan. On parem­pi elää ajoit­tain alatyylisenkin keskustelun kanssa, kuin lopet­taa keskustelu. 

  Sopi­mat­tomak­si keskustelu menee vas­ta sit­ten, kun ale­taan uhkail­la tai muuten yllyt­tämään väkivaltaan.

 118. Eli­na kirjoittaa:


  Eli etsipä, tpyy­lu­o­ma, sieltä Hesarin ark­istos­ta artikkelei­ta, kolum­ne­ja ym., jois­sa aidon kri­ti­ikin kri­teer­it täyt­tyvät maini­t­ul­la aikavälillä.”

  kun tpyy on etsinyt jo kahdesti artikke­lit, jot­ka kumoa­vat Eli­nan ilman todis­tei­ta esit­tämän väit­teen. Nor­maalis­sa sivistynei­den ja hyvä­ta­pais­ten ihmis­ten välisessä keskustelus­sa a) väit­teen esit­täjä esit­tää todis­teen­sa ja b) käsit­teitä (tässä kri­ti­ik­ki) ei määritel­lä alakyn­teen jäädessä uusiksi. 

  Eli pal­lo on kyl­lä tukev­asti Elinalla.

 119. “Esimerkik­si sovel­let­tu reserviläisam­mun­ta ei käytän­nössä onnistu.”

  Vrt. mitä kir­joitin aiem­min reserviläistoiminnasta.

  “Suuri osa har­joit­telua tapah­tuu kuiv­a­har­joit­telu­na kotona.”

  Niinkö? Kuinka­han moni reserviläi­nen näin toimii? Ja tämä vaatii siis nimeno­maan sen itse­lataa­van koti­in eikä itse kokoon­tu­mis­ten yhtey­dessä tapah­tu­va har­joit­telu riitä? Tuskin­pa sentään. 

  “Mis­tä löy­de­tään tilat, jot­ka eivät olisi ryöstö­mag­neet­ti? Kymme­nen tai sata puo­li­au­tomaat­tista reserviläiskivääriä samas­sa varas­tossa olisi rikol­lisille kohta­laisen panos­tuk­sen arvoinen saalis.”

  Tämän logi­ikan mukaan myöskään pankeis­sa ei kan­nat­taisi säi­lytel­lä käteistä. Tai armei­jan varikois­sa asei­ta. Jne. Tilakysymys tuskin on ylit­sepääsemätön ongel­ma. Ja kuin­ka mon­ta laa­jamit­taista asei­den ryöstö­ta­paus­ta (siis ker­ral­la usei­ta) Suomes­sa onkaan sat­tunut suh­teessa niihin ker­takeikkoi­hin jonkun kotoa tai mökiltä? 

  “Mut­ta olet pois­ta­mas­sa usei­ta ampuma­har­ras­tuk­sen lajeja.”

  Mikäli ne vaa­ti­vat saman­laisia asei­ta joil­la on saatu aikaan koulu­am­pumi­sis­sa tms. hyvin lyhyessä ajas­sa tuhoisaa jälkeä, niin mielestäni tätä voisi harki­ta. Tosin ajat­telin asi­aa lähin­nä uusien lupi­en kannalta. 

  “Sama kuin sanoisi, ettei sukel­lus­lait­tei­den kieltäjä ole pois­ta­mas­sa sukellusharrastusta.”

  Ja tämän ver­tauk­sen yhteis­mi­tallisu­us tässä kohtaa on …? 

  “Uskoak­seni olisi kokeel­lis­es­ti osoitet­tavis­sa – esimerkik­si jonkin­laise­na ampumanäytök­senä – ettei puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den kieltämi­nenkään merkit­tävästi hidas­taisi massamurhaajaa.”

  Ahaa, nyt argu­ment­ti­na on siis tämä “Län­nen nopein lataa­ja”? 🙂 Tämä on aikamoi­sen teo­reet­tista pyris­te­lyä. Jos puo­li­au­tomaat­ti­a­seil­la ei olisi merkit­tävää etua ampumanopeu­den suh­teen, tuskin­pa minkään val­takun­nan puo­lus­tusvoimat suo­si­si­vat edel­lisiä. Ja mik­siköhän nämä koulu­am­pu­jien tapaiset mas­samurhaa­jat sit­ten yleis­es­ti suo­si­vat puo­li­au­tomaat­te­ja eivätkä näitä (olet­ta­masi mukaan) teknis­es­ti liki täysveroisia kertalaukeavia?

  “Mielestäni samal­la rahal­la saisi enem­män tur­val­lisu­ut­ta muis­sa kohteissa.”

  Voi olla. Voi olla ettei. Esim. Breivik ei mitä ilmeisem­min ollut mie­len­ter­veysongel­mainen, joten lisäresurssit mie­len­ter­vey­teen tuskin oli­si­vat aut­ta­neet. Inter­netin sen­suroin­ti tms. tuskin myöskään on kenenkään mielestä toteut­tamiskelpoinen malli. Ehdotin sitä­pait­si etupäässä mui­ta malle­ja (sei­den keskite­t­ympi säi­ly­tys, tule­vien lupi­en rajoit­ta­mi­nen), en edes tarkastel­lut takavarikointikysymystä.

 120. Suomes­sa homma­henkisyys ei oo todis­te­tusti johtanu ees yhteenkään väki­val­taseen tekoon.

  “Todis­te­tusti” yksikään tapaus ei ole homma­henkisyy­den aiheut­ta­maa. Sen sijaan tilas­tol­lis­es­ti on todet­ta­va, että vuosi­na 2007-09 poli­isin tilas­toimien “viharikosten” määrä on kaksinker­tais­tunut. Jokainen muis­taa ihan viime kuukausil­ta uutisia täysin käsit­tämät­tömistä maa­han­muut­ta­jataus­taisi­in kohdis­tuneista väki­val­lanteoista, esimerkik­si kuu­luisa tapaus, jos­sa tun­tem­aton mies työn­si pikku­tytön junasta. 

  Nämä teot ole “todis­te­tusti” homma­henkisyy­den aiheut­tamia. Sen sijaan on huo­mat­ta­va, että “maa­han­muut­tokri­it­tisyys” on tul­lut yhä hyväksy­tym­mäk­si. Samaan aikaan maa­han­muut­ta­ji­in kohdis­tunut tun­tem­at­tomien tekemä arkipäiväi­nen, vähäi­nen väki­val­ta on lisään­tynyt. Nähdäk­seni tässä yhtey­dessä kor­re­laa­tio ker­too myös kausaatiosta.

 121. Eli­na,

  Kun fyysikan pro­fes­sori ker­skuu, että fysi­ik­ka on ain­oa “puh­das” tiede kos­ka se on arvo­va­paa­ta, niin tieteen­filosofi kysyy tältä, että mitä arvo­va­paa­ta on siinä että pro­fes­sori päät­tää vali­ta esimerkik­si ydin­reak­tion tutkimusko­hteek­si toisen fysi­ikan ilmiön sijaan.

  Se, että on valin­nut jotkut tietyt tilas­tot uutisen aiheek­si ON arvot­tamista. Jos uutisen aiheena on vaik­ka maa­han­muut­ta­jien työt­tömyyspros­ent­ti tai hei­dän aiheut­ta­mat rikok­set, niin tämä val­in­ta sisältää jo melkoisen arvos­tuk­sen siitä että miten asian _pitäisi_ olla. “Maa­han­muut­ta­jis­sa enem­män työt­tömiä kuin kan­taväestössä” otsikkona ei kaipaa perään­sä lauset­ta “ja olisi parem­pi jos näin ei olisi.”

 122. Asiana­ja­ja pitää Nor­jan ammuske­li­jaa mie­len­vikaise­na. Helpot­ta­va näkemys.

  Mei­dän omat pig­ment­tikri­it­tiset hom­malaiset ovat aika har­mi­ton­ta sakkia. Pait­si Hal­la-aho, jon­ka kir­joituk­sia lukies­sa tulee mieleen, että aivan kaik­ki ei ole kohdal­laan. Toiv­ot­tavasti ope­tus­lap­sia ei ole kovin paljon.

 123. Hesari ei ehkä julkaissut kovin paljoa maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä, mut­ta oli mui­ta lehtiä jot­ka julka­isi­vat. Muis­te­len SE!-lehden jut­tu­jen olleen toisi­naan hyvinkin kri­it­tisiä ja sen­saa­tiomaisia (jos olen väärässä, niin kor­jatkaa, luin kyseistä lehteä lähin­nä satunnaisesti). 

  Ilmeis­es­ti kyseisel­lä lin­jal­la ei tien­an­nut kovin hyvin, kos­ka lehden julka­isu lop­pui vuon­na 2003, kun rahoit­ta­jas­ta aika jätti.

 124. On parem­pi elää ajoit­tain alatyylisenkin keskustelun kanssa, kuin lopet­taa keskustelu.

  Tästä olen täysin eri mieltä. Julkisel­la medi­al­la on oikeus ja mielestäni jopa velvol­lisu­us sulkea pal­stansa alatyyliselta keskustelul­ta. Jär­jis­sään ole­va ihmi­nen oppii kyl­lä kir­joit­ta­maan sivistyneesti, kun huo­maa, ettei solvaa­va alatyy­li­nen tek­si mene läpi. Jos jotain argu­ment­tia ei pysty sanomaan siv­fistyneesti, argu­men­tis­sa on vikaa. 

 125. Isän­tön poi­ka, joka oli jumit­tunut omaan fan­tasia­maail­maansa. Kohdekin olisi ilmeis­es­ti voin­ut olla mikä tahansa.

  Kyse ei ilmeiesti ole ter­ror­is­mista, maa­han muu­ton vas­tus­tamis­es­ta tai islamia vas­taan tais­telelemis­es­ta — ei mis­tään muus­takaan sel­l­ais­es­ta mitä voisi ymmärtää tai edes vas­tus­taa. Hyvät ihmiset eivät voikaan pahek­sua paho­ja asioita.

  Poli­ti­ikas­sa kyse ei ole ase­laeista, steroidin välit­tämis­es­tä eikä lan­noiteosto­jen valvomisesta.

  Poli­it­tis­es­ti huomio­ta olisi kiin­nitet­tävä syr­jäy­tymis­vaaras­sa ole­vi­in poiki­in. Yhdek­säs­lu­okkalais­ten poikien luku­taidoot­to­muus on nousus­sa, jokaiselta koulu­tusas­teelta pojat syr­jäy­tyvät, opet­ta­jakun­nas­sa miesten osu­us piene­nee jatkuvasti.

  Toinen käytän­nön asia on, että poli­isin ja oikeuslaitok­sen asial­lis­ten reusrssien ylläpitämi­nen on myöskin tarpeen sosi­aal­i­työn ohella.

  Tapah­tu­ma on aivan käsit­tämätön tragei­da. Silti se pikem­minkin kan­nus­taa avoimeen ja vuorovaikut­teiseen yhteiskuntaan.

 126. Onko epä­suo­rasti vihaan ja väki­val­taan yllyt­tävän viha-ajat­telun julis­t­a­mi­nen rikol­lista? Ei ole. 

  Se on täy­delli­nen “murha”, jos­ta ei jää kiin­ni. Syyl­lisyys ei sil­loin ole rikosoikeudel­lis­es­ti relevanttia.

  Aina voi sanoa…
  — Kir­joi­tan julk­isu­u­teen tek­ste­jä, enkä pysty vaikut­ta­maan siihen, kuka niitä siteer­aa ja mis­sä yhteydessä.

  Niin­pä. Selkäpi­itä karmii.

 127. Iskun suurin moti­ivi oli pelko huomis­es­ta. Suomes­sakin eletään nyt parati­i­sis­sa, jos­sa ongel­mat siir­retään nuo­rille ja tule­valle sukupolvelle.
  Ennustet­tu eläke­pom­mi näil­lä näkymin räjähtää. Kasvi­huoneilmiö toteu­tuu toden­näköis­es­ti. Öljyn hal­pa saatavu­us lop­puu nopeasti ja yllät­täen. Glob­al­isaa­tio siirtää viimeisetkin työ­paikat hal­patyö­mai­hin. Val­tion­ve­lan otto muut­tuu velko­jen mak­suk­si. Maa­han­muu­ton negati­iviset vaiku­tuk­set moninker­tais­tu­vat. Taiteessa/arkkitehtuurissa Suo­ma­lainen tyyli katoaa. Kaikki­in näi­hin tule­vaisu­u­den uhkaku­vi­in olisi vielä mah­dol­lista lait­taa stop­pi, mut­ta nyt vain kiihdytetään kohti seinää. Pitäisi uskaltaa rikkoa kan­sain­välisiä sään­töjä päät­täjien taholla.

 128. Rogue:

  On aika näen­näisti­eteel­listä esit­tää fak­tana, et hom­malaisu­udessa olis kyse omien pelon ja vihan tun­tei­den validoinnista.

  Uskon, että saman havain­non voi jokainen tehdä ihan vain käväisemäl­lä foo­ru­mil­la — eikös siel­lä ole yksi kokon­ainen ketjukin omis­tet­tu tieteel­lis­es­ti päteviltä kuu­lostavien seli­tys­ten kokoamiselle jokaisen hom­malaisen hyö­dyn­net­täviksi? Myön­nän, että vain ker­ran käyneenä en tunne foo­ru­min kokon­aisu­ut­ta hyvin. Tuol­laista nyt ei kuitenkaan ole muual­la tul­lut vas­taan (ole­tan, että uskon­nol­lis­ten yhteisö­jen foo­rumeil­la voisi esi­in­tyä vas­taavaa, mut­ta niis­sä en ole vieraillut).

  Kaipaisin edelleen jotain näyt­töä siitä, et Hom­mafoo­ru­min ole­mas­sao­lo on aiheut­tanu enem­män vaaraa ja vahinkoa ku mitä olis ilman sitä. Jos siis kuitenkin ne samat ihmiset olis “pelon ja vihan tun­tei­neen” olemassa.

  Mik­si penäät tätä min­ul­ta (vaikkka olen mm. jo pari ker­taa korostanut, että en mis­sään nimessä halua sen­su­uria, enkä ole koskaan esit­tänyt kiel­teisiä mielip­iteitä koskien Hom­man olemassaoloa)?

  Suomes­sa homma­henkisyys ei oo todis­te­tusti johtanu ees yhteenkään väki­val­taseen tekoon.

  Point­ti­han oli juuri siinä, että teot ja puheet vaikut­ta­vat muil­lakin tavoil­la kuin selkeästi ja todis­tet­tavasti. Sik­si se kouluk­iusaamis­es­imerk­ki. Mik­si juuri joku tiet­ty henkilö joutuu silmätikuk­si? Jokainen hal­ven­ta­va teko ja sana on yksi pis­ara lisää siinä kokon­aisu­udessa, joka lop­ul­ta tekee ihmis­es­tä kiusat­un. Yksi tai kak­si tapaus­ta ei yleen­sä vielä ole riit­tävästi, mut­ta ne lisäävät seu­raavien tapausten toden­näköisyyt­tä, ja jos­sain kohdas­sa raja lop­ul­ta ylit­tyy. Jos min­ul­ta kysytään, syylli­nen ei ole ain­oas­taan se henkilö, joka lop­ul­ta yltyy fyy­siseen väki­val­lantekoon, vaan myös kaik­ki he, jot­ka tätä ennen ovat antau­tuneet pilkkaa­maan ja hal­ven­ta­maan, ja lisäk­si vielä he, jot­ka ovat seu­ran­neet tapah­tu­mia sivus­ta men­emät­tä väli­in. Aikamoinen joukko ihmisiä siis. Jos suurin osa tuos­ta joukos­ta ottaisi enem­män vas­tu­u­ta omas­ta toimin­nas­taan, huo­mat­ta­va osa kiusaamistapauk­sista ei toteutuisi.

  Euroopas­sa on täl­lä het­kel­lä ehkä miljoo­nia enem­män tai vähem­män “maa­han­muut­tokri­it­tisiä”. Yks sel­l­aseks tun­nus­tau­tunu on tehny tol­lasen teon. Kukaan ei oo esit­täny hyväksyn­tään­sä sille.

  Kyl­lähän netistä löy­tyy myös videoita ihmi­sistä, jot­ka juh­li­vat tapah­tunut­ta, mut­ta tämä nyt ei ole asian ydin­tä. Vaan se, että suuri määrä ihmisiä on osoit­tanut hyväksyn­tän­sä ver­baalisen aggres­sion julk­i­tuomiselle, ja lisäk­si suuri määrä ihmisiä pyrkii kaikin keinoin perustele­maan, että nämä aggres­si­iviset reak­tiot ovat loogisia ja järke­viä — eivätkä siis impul­si­ivisia ja irrationaalisia. 

  Voisko taustal­la olla jotain mamukri­ti­ikkiä merkit­tävämpiä murhaa­jan per­soon­aan liit­tyviä muuttujia?

  Et kai nyt ihan tosis­sasi luul­lut, että minä väitän tai edes ajat­te­len Breivikin ole­van täysin nor­maali tapaus, ja että maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki on yksi­no­mainen ja ain­oa syy murhiin?

  Tot­ta kai Breivikin per­soon­al­lisu­us on tässä suures­sa roolis­sa. Seu­raako tästä mielestäsi jotenkin se, että viha­puhe on jees?

  Ollaanks muuten esim. minä, Marko Hami­lo, Osmo ja Eli­na hom­malaisia, kun ollaan joskus käy­ty luke­mas­sa sieltä jotain ketju­ja? Hami­lo tais maini­ta kir­joit­ta­neen­sa sinne pari kom­ment­ti­akin. Jos ollaan, pitääks meiän men­nä itteemme ja ottaa osavas­tuu Nor­jan tapahtumista?

  Jokainen päät­täköön itse, onko hom­malainen vai ei. Hami­lo taisi oma­l­la kohdal­laan olla tästä epä­var­ma. Riip­pumat­ta hom­malaisu­u­den asteesta, kuten jo aiem­min sanoin, jokainen joka on osal­lis­tunut viha­puhet­ta sisältävään keskustelu­un vihaa lietso­val­la tai edes tätä oikeut­tamispyrkimys­tä tuke­val­la asen­teel­la, menköön itseen­sä. Vihan purkami­nen siten, että tavoit­teena ei ole liet­soa tai oikeut­taa sitä, on sit­ten asia erik­seen ja suositeltavaa kaikille.

 129. “Julkisel­la medi­al­la on oikeus ja mielestäni jopa velvol­lisu­us sulkea pal­stansa alatyyliselta keskustelul­ta. Jär­jis­sään ole­va ihmi­nen oppii kyl­lä kir­joit­ta­maan sivistyneesti, kun huo­maa, ettei solvaa­va alatyy­li­nen tek­si mene läpi. Jos jotain argu­ment­tia ei pysty sanomaan siv­fistyneesti, argu­men­tis­sa on vikaa.”

  Blogin­pitäjäl­lä on täysi oikeus nou­dat­taa näitä peri­aat­tei­ta oma­l­la blogillaan, ja tyy­tyväisenä totean että näin blo­gi on säi­lynyt luet­ta­vana ja mielenkiintoisena.

  Mut­ta jos rajataan kaik­ki ei-sivistynyt argu­men­toin­ti pois “val­ta­me­di­as­ta”, eipä tarvitse ihme­tel­lä sitä että näi­den ilmauk­sien esit­täjät ja hei­dän hen­gen­heimo­laisen­sa etsivät poli­it­tista koti­aan muual­ta kuin per­in­tei­sistä puolueista. Ja heitähän gallup­pi­en mukaan näkyy ole­van aika lail­la. Kaik­ki eivät ole aka­teemisia henkisen työn tekijöitä.

  (Solvauk­set on asia erik­seen, ne pitääkin karsia.)

 130. Mie, tämä ei ole mitään teo­reet­tista pyris­te­lyä vaan ikävien tosi­a­sioiden tun­nus­tamista. Nyky­isin yleis­es­ti met­sästyskäytössä olevil­la ei-itse­lataav­il­la aseil­la olisi ihan täysin mah­dol­lista tehdä mit­ta­va mas­samurha. Voi olla, että kuollei­ta olisi vähän vähem­män kuin jos tek­i­jäl­lä olisi itse­lataa­va ase; tai voi olla, että suun­nitel­malli­nen tek­i­jä val­it­sisi paikan ja valmis­telisi iskun niin, että aseen rajoituk­set eivät haittaisi. 

  Aseen teo­reet­ti­nen tulinopeus on huono mit­tari tässä asi­as­sa. Veikkaan vah­vasti, ettei tuol­la Nor­jas­sakaan rajoit­ta­vana tek­i­jänä ollut se, kuin­ka mon­ta luo­tia sekun­nis­sa ase kykeni sylkemään, vaan se, kuin­ka mon­ta uhria min­uutis­sa ampu­ja kykeni näkemään ja ampumaan. 

  Se, mil­lainen ase on hyvä soti­laskäytössä tai poli­isil­la — ts. aseis­tet­tua uhkaa vas­taan — ei ole mikään argu­ment­ti siihen, mil­laisel­la aseel­la on mah­dol­lista tap­paa lyhyessä ajas­sa paljon aseet­to­mia ihmisiä jos halua siihen on. Puo­lus­tuskyvyt­tömiä ihmisiä ampues­sa ei joudu ampumaan esim. suo­jat­ul­ta, eikä vält­tämät­tä ole oleel­lista kyetä ampumaan tarkasti 150–300 metrin päähän. 

  Henkilöko­htais­es­ti olen kyl­lä ihme­tel­lyt suuresti, mik­si koulu­am­pu­jat käyt­tivät pis­toole­ja. Itse olisin ehdot­tomasti valin­nut pump­puhaulikon. Eivät olisi luk­i­tut ovetkaan sit­ten vält­tämät­tä pidätelleet. Ja jokainen laukaus susi­hauleil­la olisi vas­tan­nut konepis­toolis­ar­jaa. Pump­puhaulikon käytön opin sil­lä taval­la, että aina kun mah­dol­lista, makasi­i­ni ladataan täy­teen. Eli laukaus — makasi­ini­in vyöltä uusi patru­u­na — laukaus. Vain jos maale­ja olisi use­ampi, jätet­täisi­in makasi­inin täyt­tö väliin. 

  Tämä ei ole nyt varsi­nais­es­ti mitään salatiedet­tä, vaan jotain sem­moista, minkä perus­teet oppii kun vaik­ka youtubeen lait­taa haku­sanaksi shot­gun tactics. 

  Kasasin linkke­jä ei-itse­lataavien asei­den käsit­te­lyä demon­stroivi­in videoihin tänne: 

  http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/79014-pitaisiko-puoliautomaattiaseet-kieltaa

  Kan­nat­taa kat­soa ne läpi. Jätin tarkoituk­sel­la temp­pusuorituk­set vähem­mälle; nuo nopeudet ovat pääsään­töis­es­ti sel­l­aisia, mihin pystyy muu­ta­man kuukau­den-vuo­den akti­ivisel­la har­joit­telul­la. Löysin kyl­lä noi­ta etsiessäni esimerkik­si videon, jos­sa haulikko ladataan eri­tyisel­lä lataus­putkel­la nopeam­min kuin itse osasin lada­ta rynnäkkökiväärin.

  Sit­ten on vielä se, olisiko sille 500 miljoon­alle ehkä jotain muu­takin käyttöä.

 131. “Suuri osa har­joit­telua tapah­tuu kuiv­a­har­joit­telu­na kotona.”

  Niinkö? Kuinka­han moni reserviläi­nen näin toimii? Ja tämä vaatii siis nimeno­maan sen itse­lataa­van koti­in eikä itse kokoon­tu­mis­ten yhtey­dessä tapah­tu­va har­joit­telu riitä? 

  Näin akti­ivisia reserviläisiä tun­te­vana väit­täisin, että on äärim­mäisen vähän yksilöitä, jot­ka oikeasti har­joit­telisi­vat koton­aan aseen käsite­lyä tais­te­lu­ti­lanteessa: lip­paan­vai­h­to­drille­jä, kään­nök­siä, valmiusasen­to­ja. En ainakaan ole kuul­lut kenenkään moista tun­nus­ta­van. Jos itse noi­ta har­joit­tei­ta kotona tek­isin, vaimo var­maan soit­taisi ambu­lanssin. (Min­ul­la ei ole kotona edes ilmakkoa. SA-tehtävässäni en joudu toiv­ot­tavasti aset­ta käyt­tämään kuin itseni puolustamiseksi.)

  Suomes­sa on n. 5000 henkeä maakun­ta­joukois­sa. Lisäk­si on ehkä saman ver­ran MPK:n KOTU-akti­ive­ja. Nämä ryh­mät har­joit­tel­e­vat aseenkäsit­te­lyä valvo­tusti puo­lus­tusvoimien johdol­la usei­ta ker­to­ja vuodessa, parhaat akti­iv­it yli ker­ran kuukaudessa. Tätä toim­intaa en kut­su­isi har­ras­tuk­sek­si vaan yhteiskun­nal­lisek­si vapaae­htoistyök­si. Vähän saman­laisek­si kuin veren­lu­ovu­tus, kun­nal­lisen luot­ta­mus­toimen hoito, soti­laskoti­työ tai VAPEPA.

  Vain aat­teel­li­sis­sa reserviläisjär­jestöis­sä tai SRA:ssa akti­ivi­sista “reserviläisak­ti­iveista” aika moni on vail­la sodan ajan sijoi­tus­ta. Vielä use­am­mal­la sijoi­tus on sel­l­ainen, ettei aseenkäsit­te­ly ole tärkein taito. Itse näk­isin, ettei näi­den “akti­ivire­serviläis­ten” pis­tooli- tai haulikkoam­mun­ta edis­tä puo­lus­tus­valmi­ut­ta läh­eskään yhtä paljon kuin vaikka­pa maas­tosoti­lasko­ti­au­ton pesu tai iltarasteil­la käynti.

 132. Iskun ehkä suurin moti­ivi oli pelko huomis­es­ta. Suomes­sakin eletään nyt parati­i­sis­sa, jos­sa ongel­mat siir­retään nuo­rille ja tule­valle sukupolvelle.
  Ennustet­tu eläke­pom­mi näil­lä näkymin räjähtää. Kasvi­huoneilmiö toteu­tuu toden­näköis­es­ti. Öljyn hal­pa saatavu­us lop­puu nopeasti ja yllät­täen. Glob­al­isaa­tio siirtää viimeisetkin työ­paikat hal­patyö­mai­hin. Val­tion­ve­lan otto muut­tuu velko­jen mak­suk­si. Maa­han­muu­ton negati­iviset vaiku­tuk­set moninker­tais­tu­vat. Taiteessa/arkkitehtuurissa Suo­ma­lainen tyyli katoaa. Kaikki­in näi­hin tule­vaisu­u­den uhkaku­vi­in olisi vielä mah­dol­lista lait­taa stop­pi, mut­ta nyt vain kiihdytetään kohti seinää.

 133. Tässä noin 150. viestin kohdal­la, kun hom­mafoo­ru­mi­laiset ovat nousseet pääpuheenai­heek­si, kysyn piru­ut­tani, mon­tako han­kirikos­ta fem­i­nistien maeuhkaamisel­la on vas­tu­ul­laan. Palk­i­tut ja lupa­mak­suil­la ja verovaroil­la palkatut sekopäät ovat vuosikau­sia liet­soneet vihaa miehiä kohtaan. Samaan aikaan esimerkik­si miehi­in ja eri­tyis­es­ti poiki­in kohdis­tu­va parisuhde­väki­val­ta on lisään­tynyt merkittävästi.

  Yksikin Moila­nen kehoit­ti ampumaan poli­it­tiset vas­tus­ta­jat ja on nyt Iltasanomien kolu­min­isti, joka sai naisjour­nal­istien kun­nia­palkin­non. Läh­es yhtä paho­ja fem­i­nis­tikolum­nis­te­ja ovat Saarikos­ki, Snell­man ja pari yleläistä, joiden nimet olen onnek­si uno­htanut. On niitä muitakin.

  Olenko idioot­ti, kun täl­lainen meno ahdis­taa? Vai ovatko ne idioot­te­ja, jot­ka eivät ymmär­rä ahdistua?

  Niin tai näin, kaik­ki ymmärtävät pahek­sua hom­mafoo­ru­mi­lais­ten öykkaröin­tiä. Samaan aikaan ihan saman­laisia öykkäre­itä rahoite­taan verovaroil­la ja palk­i­taan kunniamaininnoilla. 

  En pysty tätä ymmärtämään. Mut­ta, hei, puran viharyh­mien vas­taista kiukkuani netis­sä ja neu­von tiet­ty kaik­ki muitakin tekemään jotain rakentavaa. 

  Mielipuolisu­ut­ta ei voite­ta mielipuolisuudella.

 134. Olen lukenut nyt näitä kir­joituk­sianne aika paljon, tai itseasi­as­sa kaik­ki läpi.

  Huo­maan että täl­lä kom­ment­ti-osi­ol­la “tais­tel­e­vat” mielip­iteistään vasem­mis­to ja oikeis­to. Sinän­sä huvit­tavaa että kukaan ei ole oikeasti alka­nut miet­timään mitä pitäisi tehdä asian eteen.

  Itse äänestin Perus­suo­ma­laisia eduskun­tavaaleis­sa ja kan­natan heitä vieläkin. Mielestäni mei­dän kaikkien pitäisi yhdessä silti kek­siä keinot vält­tää täl­läis­ten tilantei­den syn­tymi­nen ja oppia keskustele­maan asioilla.

  Kun vasem­mis­to kokoa­jan puhuu “maa­han­muut­tokri­it­tisyy­destä” lain­aus­merkein, en tiedä mitä se tarkoit­taa. Mut­ta koen sen silti sil­lä­taval­la että oikeasti maa­han­muut­tokri­it­tiset eivät ole maa­han­muut­tokri­it­tisiä vaan jotain aivan muuta. 

  Min­un mielestäni maa­han­muu­tos­ta on hyvä puhua. On hyvää että pyrit­täisi­in tuo­maan aito totu­us siitä ihmisille (Oli se sit­ten hyvää tai huonoa). On hyvää että puhutaan maa­han­muu­ton rikkauk­sista ja myös huonoista puolista. Myös näi­den maa­han­muut­tokri­ti­ikko­jenkin täy­tyy osa­ta puhua ja keskustel­la ja han­kkia mielip­iteitä maa­han­muu­ton hyvistä puolista. Ei ole järkevää saati kehit­tävää istua vain negati­ivi­su­u­den puolel­la. Sama pätee myös vas­takkaisel­la puolel­la jot­ka ylistävät vain maa­han­muut­toa ja uno­hta­vat siitä koitu­vat ongelmat.

  Jos Osmo luet tämän voisitko vas­ta­ta näi­hin kysymyk­si­in mitä olen aina halun­nut kysyä “poli­itikol­ta”

  1. Mik­si maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla?

  (Tämän takia moni suo­ma­lainen esim saat­taa “pahoit­taa” mie­len­sä kos­ka heistä ei pide­tä huol­ta mut­ta kyl­lä aina rahaa maa­han­muut­ta­jille löytyy)

  2. Mik­sei maa­han­muu­tos­ta keskustel­la vieläkään “avoimesti”. Ote­ta esille hyviä sekä huono­ja puo­lia vaan ain­oas­taan ollaan puolel­la joko seon hyvää tai huonoa (vasem­mis­to-oikeis­to).

  3. Mik­si vähem­mistöl­lä on etu­ja ver­rat­tuna enemmistöön?

  4. Mitä mieltä olet kiin­tiöistä? Edis­tääköse tasa-arvoa? (Esim että kiin­tiönä saa työpaikan,koulupaikan ym.)

 135. Eikö maa­han­muut­to­myön­teinenkin voi olla ja jopa ole velvolli­nen ole­maan maahanmuuttokriittinen?

 136. Saara:

  Uskon, että saman havain­non voi jokainen tehdä ihan vain käväisemäl­lä foo­ru­mil­la – eikös siel­lä ole yksi kokon­ainen ketjukin omis­tet­tu tieteel­lis­es­ti päteviltä kuu­lostavien seli­tys­ten kokoamiselle jokaisen hom­malaisen hyödynnettäviksi?

  Hmm tieteel­lis­ten seli­tys­ten kokoami­nen, kuu­lostaa­pa häi­jyltä puuhalta.

  Mik­si penäät tätä minulta 

  Kos­ka sä väi­tit, et syy-yhteys sairaan väki­val­lan ja Hom­mafoo­ru­min tai sen kaltas­ten foo­rumei­den välil­lä on ole­mas­sa. Aat­telin et kun niin vah­vasti oot sitä mieltä, ni sul olis jotain pelkkää fiilistä parem­paa perustet­ta väitteelles. 

  Jos min­ul­ta kysytään, syylli­nen ei ole ain­oas­taan se henkilö, joka lop­ul­ta yltyy fyy­siseen väki­val­lantekoon, vaan myös kaik­ki he, jot­ka tätä ennen ovat antau­tuneet pilkkaa­maan ja hal­ven­ta­maan, ja lisäk­si vielä he, jot­ka ovat seu­ran­neet tapah­tu­mia sivus­ta men­emät­tä väliin

  Huo­maa nyt, et mun argu­ment­ti ei oo, etteikö jotkut net­tikir­jot­teli­jat vois kiihot­taa toisi­aan jopa väki­val­taan. Mun argu­ment­ti on, et esim. Hom­man kalta­nen pääosin täysin maltill­i­nen ja väki­val­taa vas­tus­ta­va foo­ru­mi saat­taa parista höyrypäästä huoli­mat­ta ole­mas­saolol­laan ehkäistä enem­män poten­ti­aal­isia väki­val­lan purkauk­sia ku aiheut­taa niitä. Ja kuten jo aiem­min sanoin, en tietenkään oikeesti tiiä mikä on net­to­vaiku­tus. Mut en lähtis yksisilmäs­es­ti väit­tämään ilman mitään näyt­töä et tol­laset julkiset foo­ru­mit tuot­tais murhaa­jia net­tona ja siltä poh­jal­ta syyl­listämään niitä.

  Vaan se, että suuri määrä ihmisiä on osoit­tanut hyväksyn­tän­sä ver­baalisen aggres­sion julk­i­tuomiselle, ja lisäk­si suuri määrä ihmisiä pyrkii kaikin keinoin perustele­maan, että nämä aggres­si­iviset reak­tiot ovat loogisia ja järke­viä – eivätkä siis impul­si­ivisia ja irrationaalisia

  Ilman muu­ta on tyyppe­jä, joiden jutut menee täysin överiks. Kuitenkin sen vähän perus­teel­la mitä oon Hom­mas­sa ketju­ja lukenu, niin siel­lä tun­tuu ole­van aika tiuk­ka mod­elin­ja väki­val­taan yllyt­tämisen ja suo­ranaisen rasis­min suh­teen. Esim. Uudessa Suomes­sa tai S24:ssa on PALJON löy­sem­pi seu­la. US on vähän siisiy­tyny siitä, mitä se oli ennen rek­isteröin­ti­vaadet­ta, mut silti veikkaisin et se on edelleen pahempi kurakai­vo ku Hom­ma. S24:ssa ja US:ssa on vaan niin paljon porukkaa mukana, et ne hörhöi­lyt hukkuu sinne sekaan ehkä parem­min ku pienem­mis­sä paikoissa. 

  Tot­ta kai Breivikin per­soon­al­lisu­us on tässä suures­sa roolis­sa. Seu­raako tästä mielestäsi jotenkin se, että viha­puhe on jees?

  Ei tietenkään seu­raa. Mun point­ti tässä on ollu se, ettei oo perustei­ta syyl­listää net­tikir­joit­telijoi­ta Nor­jan tapah­tu­mista kun ei oo mitään hajua mikä on net­tikir­jot­telun net­to­vaiku­tus tol­las­ten tapah­tu­mien määrään.

  jokainen joka on osal­lis­tunut viha­puhet­ta sisältävään keskustelu­un vihaa lietso­val­la tai edes tätä oikeut­tamispyrkimys­tä tuke­val­la asen­teel­la, menköön itseensä.

  Joo niin menköön. En nyt vaan oo yhtään var­ma siitä, et netis­sä olis kovin mon­taa julk­ista foo­ru­mia, jois­sa enem­mistö sel­l­as­ta harrastais.

 137. Nim­imerkille Voitto.
  Tuo­laisi­in oletko jo lopet­tanut vaimosi hakkaamisen ‑muo­toisi­in kysymyk­si­in ei voi vas­ta­ta. Kysymyk­set sisltävät väit­teen, joka on mielestäni väärä tai ainakin kysyjän pitäisi ensin osoit­taa ne oikeaksi.
  Oikea kysymys on, mik­si perus­suo­ma­laisil­la on tuol­laisia ennakkoluuloja.

 138. 1. Mik­si maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla?

  (Tämän takia moni suo­ma­lainen esim saat­taa “pahoit­taa” mie­len­sä kos­ka heistä ei pide­tä huol­ta mut­ta kyl­lä aina rahaa maa­han­muut­ta­jille löytyy)

  Val­tion bud­jet­ti noin 8mrd miinuksella.
  Tuo mikä on suluis­sa on itse koet­tua ihmisiltä joiden kanssa olen asioista keskustel­lut ja joi­ta asia ärsyt­tää, myös van­huk­sien kanssa jne. 

  Jos nuo muut kysymyk­set antoi­vat sin­ulle ole­tuk­sen että olen vai­mon­hakkaa­ja (+ Tuo että kan­natan perus­suo­ma­laisia). Niin kiitos, nyt tiedän ainakin ketä en äänestä 🙂

 139. Omas­ta mielestäni vähim­mäis­vaa­timus aseenkan­tolu­valle pitäisi olla intin käyminen.

  Sil­loin esimerkik­si Hal­la-ahon kaltaisil­ta epäisän­maal­lisil­ta sivareil­ta otet­taisi­in pyssyt pois. Eli omas­ta mielestäni jos ei saa armei­jaa läpi, tai ei hot­si­ta, ei ole sovelias omis­ta­maan asetta.

  (ja kiilusilmäisille femakoille: kyl­lä naisetkin voivat käy­dä intin, jos halu­a­vat. jos ei kiinos­ta, ei tarvi aset­ta han­kkia myöhemminkään)

 140. Rogue,

  Olet mitä ilmeisim­min tulkin­nut min­un halu­a­van syyl­listää Hom­ma-foo­ru­mia tai net­tikir­joit­telijoi­ta ryh­mänä. Ei pidä paikkaansa.

  Olen yrit­tänyt pain­ot­taa jokaisen yksit­täisen ihmisen henkilöko­htaisen vas­tu­unot­tamisen tärkeyt­tä. Aivan sama, keskusteleeko hän Hom­mas­sa, jol­lain muul­la net­ti­foo­ru­mil­la vai kahvipöy­dässä. Ja aivan sama, kos­keeko viha­puhe sil­lä het­kel­lä maa­han­muut­ta­jia, kukka­hat­tuil­i­joi­ta, fem­i­nis­te­jä, sovin­is­te­ja tai jotain muuta.

  Me kaik­ki olemme lop­ul­ta vas­tu­us­sa siitä, mitä maail­mas­sa tapahtuu.

  Käytin ter­miä hommalaisuus/hommahenkisyys, kos­ka se on tosi­aan ain­oa näkemäni pal­s­ta, jos­sa vihaamisen oikeut­tamisek­si on kyhät­ty oma pieni organ­isaa­tion­tynkän­sä. Ter­mi sopii mielestäni hyvin kuvaa­maan sen kaltaista puhet­ta ja asen­net­ta, jota pidän vahin­gol­lise­na. En silti ajat­tele, että Hom­maan kir­joit­ta­mi­nen tekee ihmis­es­tä automaat­tis­es­ti sel­l­aisen, johon tuo ter­mi sopii.

  Hmm tieteel­lis­ten seli­tys­ten kokoami­nen, kuu­lostaa­pa häi­jyltä puuhalta.

  Aut­taako Hitler-kortin esi­in otta­mi­nen ymmärtämään, mitä eroa on tieteen val­jas­tamises­sa totu­u­den etsin­tään ja (näennäis)tieteen val­jas­tamises­sa oman vihan oikeuttamiseen?

 141. Osmo: Ai mihin “tuol­laisi­in” ?

  Aika valide­ja kysymyk­siä näyt­täisi olevan.
  mik­si rasis­mi- ja maa­han­muut­tokeskustelua pide­tään pin­nal­lisel­la tasol­la eikä pohdi­ta oikei­ta kysymyksiä?

 142. “Voi olla, että kuollei­ta olisi vähän vähem­män kuin jos tek­i­jäl­lä olisi itse­lataa­va ase; tai voi olla, että suun­nitel­malli­nen tek­i­jä val­it­sisi paikan ja valmis­telisi iskun niin, että aseen rajoituk­set eivät haittaisi.”

  Aivan. Voi olla. Speku­laa­tion olisi kuitenkin nähdäk­seni selvästi mielekkääm­pää lähteä siitä, että tämänkaltaisia asei­ta (käsi­ase, puo­li­au­tomaat­ti) on käytet­ty vaikka­pa jokaises­sa tuhoisas­sa 2000-luvun puolel­la tehdyssä koulu­am­pumis- tms. tapauk­ses­sa Euroopas­sa: Erfurt, Jokela, Kauha­jo­ki, Win­nen­den. Jokaises­sa tapauk­ses­sa aseet ovat olleet lail­lisia. Näin ollen lie­nee mielekästä pohtia puut­tumista nimeno­maan täl­laisi­in tapauk­si­in — ja toden­näköisem­pää olet­taa sääte­lyl­lä ole­van suo­tu­isa vaiku­tus kuin päinvastoin.

  “Veikkaan vah­vasti, ettei tuol­la Nor­jas­sakaan rajoit­ta­vana tek­i­jänä ollut se, kuin­ka mon­ta luo­tia sekun­nis­sa ase kykeni sylkemään, vaan se, kuin­ka mon­ta uhria min­uutis­sa ampu­ja kykeni näkemään ja ampumaan.”

  Käsit­tääk­seni tilanne alkoi ampu­jan koot­tua mah­dol­lisim­man mon­ta ihmistä lähelleen, teesken­nellen ole­vansa poli­isi. Tässä tilanteessa lie­nee niin ikään toden­näköisem­pää olet­taa, että hänet voidaan tal­tut­taa mikäli ampu­jal­la on käytössään vain ker­ta­laukea­va ase vs. mikäli ampu­jal­la on puoliautomaatti. 

  Mitä videoihisi tulee, niin makasi­inikiväärien jälkeinen pohd­in­ta hyy­tyi aika taval­la. Ensin­näkin videon haulikon latausa­pu­vä­line mah­dol­listi 2 + 2 laukaus­ta, minkä jäl­keen lataamiseen menisi sit­ten selvästi pidem­pään. Pohdin­nat kakkosa­seista, kol­mosa­seista tms. tms. ovat puolestaan aika teo­reet­tisia, sikäli kun sekä ihmisen kan­tokyvyl­lä että sil­lä miten nopeasti se toinen ase saadaan esi­in — ja miten nopeasti tämän jäl­keen nämä molem­mat ker­ta­laukea­vat ladataan — on rajansa. Kuten itsekin myön­nät, on ihmis­ten lah­taami­nen selvästi helpom­paa puoliautomaateilla.

  “Henkilöko­htais­es­ti olen kyl­lä ihme­tel­lyt suuresti, mik­si koulu­am­pu­jat käyt­tivät pistooleja.”

  No, Erfur­tis­sa tek­i­jäl­lä oli mukanaan pump­puhaulikko, mut­ta se ei toimin­ut jostain syys­tä. Pis­tooli on kyl­lä help­po kul­jet­taa paikalle herät­tämät­tä huomiota.

  “Sit­ten on vielä se, olisiko sille 500 miljoon­alle ehkä jotain muu­takin käyttöä.”

  Kir­joit­telin tästä jo ylempänä.

 143. Mie­len­ter­veysongel­maisia on maail­mas­sa paljon ja tulee aina ole­maan, eikä heitä kaikkia voi pan­na telkien taakse.

  Jos vaik­ka laitet­taisi­in nuorten ja muutkin mie­len­ter­veyspalve­lut takaisin kun­toon noin aluksi.
  Sit­ten voitaisi­in lähteä ratko­maan muu­ta sosi­aalipuol­ta. Sen suun­nan ongelmis­ta­han se laukai­se­va ahdis­tus läh­es aina läh­tee. Saataisi­in rikol­lisu­us ja syr­jäy­tyneisyyskin alas. Siis se “tärkeämpi” rikol­lisu­us — ei valkokaulush­er­ras­mi­esten puuhastelut.

 144. Voit­to.
  Mik­si puo­lus­tus­bud­jet­tia pide­tään yllä velka­r­ta­hal­la. Mik­si val­tio ottaa velkaa mak­saak­seen perus­suo­ma­lais­lle puolue­tukea? Mik­si teitä asfal­toidaan velka­ra­hal­la. Lisää itse halu­a­masi määrä saman­laisia kysymyksiä.
  Vai­mon­hakkaamisen osalta voisit lukea sen viestin uud­estaan ajatuksella.

 145. Muis­tutet­takoon, että Oslon las­ten- ja nuorten mas­samurhaa­jan koti­maas­sa Nor­jas­sa on hyvin alhainen työt­tömyys, eri­no­mainen sosi­aal­i­tur­va, koko ajan nou­se­va brut­tokansan­tuote (jota nos­ta­mas­sa ovat olleet työl­lään myös ne maa­han­muut­ta­jat, myös mon­et suo­ma­laiset) sekä pitkän tähtäi­men suun­nitel­ma olla vela­ton ja sijoituk­sil­laan toimeen­tule­va val­tio öljyn tule­vaisu­udessa loputtua. 

  Nor­ja omis­taa jo nyt pros­entin koko maail­man osakkeista! Vaikea kuvitel­la maail­mankolkkaa, jos­sa asi­at oli­si­vat parem­min kuin Breivikin koti­maas­sa, tänään ja huomenna.

  Hallinto, jota vas­taan Breivik pom­mil­la hyökkäsi, on hoi­tanut val­tion asioi­ta erit­täin vastuullisesti. 

  Tek­i­jä itse on toden­nut hänel­lä olleen onnel­lisen lap­su­u­den. Hänel­lä oli vilkas seu­raelämä, kavere­i­ta ja kaiketi myös tyt­töys­täviä. Kunnes kaik­ki hänen elämässään muut­tui… Nor­maali ihmi­nen ei voi ymmärtää, mik­si näin kävi. Jokin aivois­sa vinksahti.

  Tämä alhainen rikos ihmisyyt­tä vas­taan syt­tyi siitä liet­so­tus­ta vihas­ta, pelosta ja yli-ihmisa­jat­telus­ta, jon­ka ruokki­vat alku­un netin “oppi-isät” ja samanuskoiset. Kip­inä kasvoi roi­huk­si. Todis­teet ovat eit­tämät­tömät ja kaikkien nähtävil­lä. Eivät ne siitä muuk­si muutu.

  Riit­tää, että yksikin men­taal­i­ta­paus siirtää mieliku­va­har­joituk­set todel­lisu­u­teen. Tapah­tunut on tosi. Sitä ei voi­da kieltää. Harhaiset moti­iv­it ovat tiedos­sa, kos­ka tek­i­jä niistä itse ylpeillen ker­too. Kuin mikäkin marttyyri.

  Viha on siitä kum­malli­nen asia, että se muut­taa ihmisen juuri sel­l­aisek­si, mitä hän vihaa. Islamistiter­ror­is­te­ja pelän­nyt ja vihan­nut nor­jalainen mies muut­tui itse ter­ror­is­tik­si, joka kohdisti iskun norjalaisiin.

 146. Hei Osmo,

  Mik­si et vas­taa yhteenkään voiton kysymyk­seen? Vai eikö niis­sä ole vastattavaa? 

  Hypo­teet­tis­es­ti voisi ajatel­la, että puol­lus­tusvoimat voidaan vai­h­taa palk­ka-armei­jak­si ja lakkaut­taa täl­lä taval­la turhia kulu­ja. Saadaan säästöä val­tion budjettiin? 

  Kelan ja soskusn voisi myös lopet­taa ja harki­ta jotain kansalais­palkkatyylistä ratkaisua (siihen var­maan oikea työryh­mä on eduskun­nas­sa ei tääl­lä blogissa). 

  Maa­han­muu­tossakin pitäisi olla jokin kotiut­tamis suun­nit­tel­ma, että saataisi­in nää joskus tekeen töitäkin. 

  Eli kela ja sosku pois niin ulko­maalais­ten ryn­täyk­set suomeen poistuu.

 147. Hyvä Osmo.

  Jos sinä vas­taat ensin min­ulle niin minä lupaan vas­ta­ta sin­ulle. Käsit­tääk­seni tier­a­hat koos­t­u­vat veroista, mitä vero­ja maa­han­muut­ta­jista kertyy?
  Kat­soin MTV3:sen uutiset äsket­täin ja uuti­sis­sa san­ot­ti­in että 1/3 osaa Soma­lialaista uhkaa nälkäkuole­ma. Eikö olisi nyt velvol­lisu­us aut­taa Soma­li­aa parem­mal­la taval­la kun ottaa heitä tänne “eläteik­si” jot­ta he pää­sevät lähet­tämään rahaa klaaneil­len­sa jot­ka eivät var­masti anna sitä rahaa nälkäisille. Toiv­ot­tavasti otat myös aiheek­sesi tämän minkä MTV3:llakin ylit­ti uutiskyn­nyk­sen. Minus­ta mei­dän tulisi aut­taa hädässä ole­via ihmisiä tehokkaam­min eikä pelkästään tänne. Täl­lä het­kel­lä SPR kerää rahaa Soma­li­aan, toiv­ot­tavasti myös sinäkin lahjoi­tat pienen sum­man heille.

 148. Vihersin­ertävä:

  Kuitenkin tiedän, että min­ul­lakin on raja jos­sain. Jonkun kohdan jäl­keen lopetan ahdis­tuk­sen hallintayri­tyk­set ja tar­tun aseeseen. Mieti taas vaik­ka sitä Sofi­an valintaa.

  Min­un ja nor­jalaisen hirviön ero on … mikä?

  Se, että en ole mieli­sairas? Parem­paa eroa en keksi.

  Kyky itsere­flek­tioon.

  Breivik vaikut­taa tyyp­iltä, joka ei näe itsessään mitään vikaa vaan määrit­telee kaik­ki koke­mansa ikävät tun­teet muista ihmi­sistä johtu­viksi. Ns. nor­maali ihmi­nen etsii ja löytää vikaa myös itses­tään. Täl­lainen tiedost­a­mi­nen puolestaan aut­taa ihmistä kas­va­maan, jol­loin niiden aiheut­ta­ma ahdis­tus lieve­nee (joskus kas­vamises­sa tarvi­taan vielä ter­apeutin apua, mut­ta ymmärtääk­seni taval­lis­es­ti jo itsere­flek­toi­va keskustelu esim. ystävien tai kump­panin kanssa aut­taa pitkälle).

  Breivik-tyyp­pinen ulkois­ta­va käsit­te­ly­ta­pa puolestaan ei lieven­nä ahdis­tus­ta, kos­ka itsessä ole­vat vihaa tuot­ta­vat rak­en­teet jäävät silleen tai jopa vahvis­tu­vat. Hän tuskin pää­sisi tuskas­taan eroon vaik­ka teloit­taisi kaik­ki mus­lim­it, sosi­aalidemokraatit ja muut vihaa­mansa ryh­mät, kos­ka vihan syy ei pohjim­mil­taan ole näis­sä ryh­mis­sä vaan hänessä itsessään.

  Tästä syys­tä pidän oman vihan­tun­teen oikeut­tamispyrkimyk­siä oikeasti vaar­al­lise­na harrastuksena.

 149. Vas­tauk­sia Voitolle

  1. Mik­si maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla?

  Maa­han­muut­toa rahoite­taan: mm. ettei syn­ty­isi slum­me­ja ja vähen­netään mamu-rikollisuutta.
  Velka­ra­hal­la: Kos­ka mak­samme liian vähän vero­ja tai tuo­tamme liian vähän.

  2. Mik­sei maa­han­muu­tos­ta keskustel­la vieläkään “avoimesti”. Ote­ta esille hyviä sekä huono­ja puo­lia vaan ain­oas­taan ollaan puolel­la joko seon hyvää tai huonoa (vasem­mis­to-oikeis­to).

  Maa­han­muu­tos­ta voi keskustel­la nykyään aika avoimesti. Tästä osaltaan kiitos Perus­Suo­ma­laisille. Riip­puu tietenkin kenen kanssa keskustelee ja mil­lä pal­stal­la. Vas/Oik lin­jaus tässä asi­as­sa on irra­tionaa­li­nen. Esim. Kokoomus halu­aa ulko­maista hal­patyövoimaa. Vihreät eivät nykyään ole mielestäni vasem­mistop­uolue. PS on lähempänä vasem­mis­toa kuin oikeis­toa YLE:n ja MTV3:n vaa­likoneen mukaan. Demareista ja Vasem­mis­toli­itos­ta löy­tyy paljon maa­han­muu­ton vastustajia.

  3. Mik­si vähem­mistöl­lä on etu­ja ver­rat­tuna enemmistöön?

  Sitä san­o­taan sub­ven­toimisek­si, jos puhutaan köy­hästä vähem­mistöstä esim. soma­lit. Sil­lä yritetään taa­ta yhtälainen ase­ma kan­taväestön kanssa ja kotou­tu­mi­nen. Jos taas puhutaan eli­itin eduista, niin ne ovat eli­itin itse ajet­tu­ja etu­ja, kuten suomen­ruot­salais­ten koulu­tu­s­paikat tai optiot. Niihin vaikute­taan eduskun­nas­sa ja eli­it­il­lä on ollut hyvät lobbarit.

 150. Hal­li­tus saisi julka­ista tekemilleen päätök­sille peruste­lut jot­ka huomioi­vat tule­vien sukupolvien maailman.
  Päätök­set tulisi altistaa avoimen kri­ti­ikin kohteik­si hal­li­tuk­sen nettisivuille.
  Min­is­ter­iöt velvoitet­taisi­in vas­taa­maan konkreet­tis­es­ti tas­a­puolis­es­ti avoimi­in konkreet­tisi­in kysymyksiin.
  Hal­li­tusten päätök­set tulisi aina voi­da perustel­la vuosikym­me­nien aikajänteellä.
  Moti­vaa­tio­ta läpinäkyvyy­teen ja lupausten pitämiseen lisät­tävä. Buf­fet­tin ‘ali­a­jäämä luvat­tua pienem­pi? koko eduskun­ta pihalle seu­raavis­sa vaaleis­sa’ oli melko kär­jis­tet­ty ehdo­tus mut­ta val­lan ja vas­tu­un tulisi kulkea enem­män käsi kädessä.

 151. Osmo, vain sosi­aali- ja ter­veys­menoi­hin (yli 70% kokon­ais­menoista) tehdy­il­lä leikkauk­sil­la on mitään merk­i­tys­tä kokon­aisu­u­den kanssa. Kol­mas merkit­tävä meno­erä on koulu­tus. Kaik­ki muu on näpertelyä.

  Sinän­sä kan­nat­taa miet­tiä mekanis­mia, jol­la rahaa jae­taan. Tämä lähti maa­han­muu­tos­ta, joka on Suomen tule­vaisu­u­den kannal­ta vält­tämätön­tä. Kan­nat­taako haka­ta kiveen jotain vasti­ik­keet­to­mia sum­mia, jota jae­taan automaat­tis­es­ti maa­han­muut­ta­jalle, vai kan­nat­taako sat­sa­ta maa­han­muu­ta­jien kielikoulutukseen? 

  Jokainen voi vetää johtopäätök­set. Minus­ta hyvää tarkoit­ta­vat kukka­hat­tutädit ovat ohjan­neet rahaa tarkoituk­si­in, jot­ka ovat kään­tyneet itseään vas­taan. Rajut leikkauk­set sosi­aal­i­tur­vas­sa ter­ve­hdyt­tävät talouden lisäk­si myös yhteiskuntaa.

 152. Niitä ennakkolu­u­lo­ja on per­suil­la ja vähän muil­lakin juuri sen takia, kun aiheesta keskustelem­i­nen on ollut aivan ala-arvoista. Suuri osa kansaa puhut­tavista maa­han­muut­toon liit­tyvistä ongelmista on selit­tämät­tä ja ratkaise­mat­ta kansalle.

  Esimerkik­si itsenikin myös netin ulkop­uolel­la kuule­ma väite sos­sun lapuil­la haet­tavista 50–60″ telkkareista. Täl­läisiä ei ole ikinä kun­nol­la kumot­tu, sos­sun päätök­set ovat salaisia. “Hyysärit” vaan sanovat, että “ei pidä paikkaansa”, poh­jat­en tieton­sa vain väit­teen uskomattomuuteen.
  Eikä tietenkää se, että oste­taanko vaik­ka jokaiseen pako­lais­per­heeseen 60″ telkkari, Suomen val­tion­talout­ta kaa­da, mut­ta kyl­lä se kansan oikeu­den­ta­jua koet­telee kovasti ja kään­tää mon­et hom­mafoo­ru­mi­laisik­si, per­suik­si, hal­la-aho­laisik­si ja jopa ihan täys­ra­sis­teik­si. Mitä enem­män noi­ta edel­lä­mainit­tu­ja on, sen toden­näköisem­min heistä löy­tyy taas yksi joka tekee Breivikit.

 153. Poli­itikoille ter­ror­is­mi on oiva työkalu, sen avu­la voidaan lisätä kansalais­ten tarkkailua. ja saa­da sille yleinen hyväksyntä.
  Englan­nin poli­isi on ilmoit­tanut useista ter­ror­is­mi­tor­jun­noista, mut­ta kovin suur­ta näyt­töä siitä, että jotain olisi todel­la tor­jot­tu on vähän.

  Asei­den ja muiden räjähdelähtei­den kon­trol­li ei auta, sil­lä lop­ul­ta on seu­rat­ta­va jopa veden käyt­töä, sen kun voi hajot­taa vedyk­si ja hapeksi aivan perusk­oulu­opeil­la ja vety­hän on hyvin räjähtävä, tosin suuri ris­ki taita­mat­toma­lle mut­ta ei mah­do­ton toteuttaa

 154. Voit­to, kysymys

  “1. Mik­si maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla?”

  kan­nat­taa jakaa kahtia:

  1a. Mik­si human­i­taarista maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla

  1b. Mik­si työperäistä maa­han­muut­toa rahoite­taan velkarahalla

  Jälkim­mäi­nen on help­po kun val­tion rahaa ei tarvi­ta, yksi­tyiselle yri­tyk­selle rekry­toin­ti on kuin mikä tahansa investoin­ti, joskus ote­taan velkaa ja joskus tulo­rahoi­tus riit­tää. Markki­nat tun­tu­vat toimi­van, valvon­nas­ta vähän nuristaan.

  Ensim­mäi­nen taas pureskel­laan paloit­tain: rahoite­taan, osin sik­si kos­ka olemme sitoutuneet human­i­taariseen maa­han­muut­toon, ja velak­si, kos­ka val­tion tulo­rahoi­tus ei riitä.

  Arvo­val­in­ta on sit­ten siinä, pitäisikö a) human­i­taarista maa­han­muut­toa rahoit­taa vain sen min­imin ver­ran kuin mihin olemme sitoutuneet ja b) human­i­taarista maa­han­muut­toa yrit­tää vei­va­ta itsekkääm­pään suun­taan tuli­ji­ta valitsemalla. 

  A‑kohdassa ei ole paljon keskustelua, yksinker­tainen kyllä/ei ‑val­in­ta jos­ta voi äänestää vaik­ka eduskun­tavaaleis­sa, b‑kohdasta löy­tyy ainakin yksi Osmon avaus.

  Onko tämä nyt riit­tävän avoin­ta keskustelua ?

  Henkilöko­htais­es­ti pidän “velka­ra­hal­la” ‑ongel­man ratkaisua mie­lenki­in­toisem­pana keskustelunaiheena.

 155. Eras­totenes:

  ““Todis­te­tusti” yksikään tapaus ei ole homma­henkisyy­den aiheut­ta­maa. Sen sijaan tilas­tol­lis­es­ti on todet­ta­va, että vuosi­na 2007-09 poli­isin tilas­toimien “viharikosten” määrä on kaksinker­tais­tunut. Jokainen muis­taa ihan viime kuukausil­ta uutisia täysin käsit­tämät­tömistä maa­han­muut­ta­jataus­taisi­in kohdis­tuneista väki­val­lanteoista, esimerkik­si kuu­luisa tapaus, jos­sa tun­tem­aton mies työn­si pikku­tytön junasta.”

  Syy, mik­si minä luen Hom­mafoo­ru­mia, on se, että siel­lä voi käy­dä tark­ista­mas­sa, pitävätkö lehdis­sä tois­tel­lut väit­teet paikkansa. Jour­nal­istien pitäisi ampua alas virheel­lisiä tieto­ja, mut­ta aika moni meistä tuot­taa uusia huhu­ja ja levit­tää niitä. Esimerkik­si nuo viharikok­set on tilas­toitu niin, että luvut eivät ole tuon aikavälin yli ver­tailukelpoisia, ja se san­o­taan tutkimus­ra­por­tis­sa selkeästi. Toimit­ta­ja joka on jät­tänyt tämän asian huomiotta, on tehnyt sen tahal­laan eikä kyvyt­tömyyt­tään ymmärtää tilastoja.

  Saara, viit­taatko ehkä Hom­man stan­dar­d­iar­gu­ment­tei­hin. Kun maa­han­muut­tokeskustelu­un tulee jatku­vasti uusia tyyppe­jä, jot­ka esit­tävät vuodes­ta toiseen samat argu­men­tit maa­han­muut­tokri­it­tisiä vas­taan, on ihan järkevää koo­ta ne vas­ta-argu­men­tit näi­hin argu­ment­tei­hin yhteen paikkaan. Säästää kaikkien aikaa. Ja hyvil­lä vas­ta-argu­menteil­la on tietysti tieteelli­nen perusta.

  Kyse on siis näistä “mut­ta oli­han Faz­erkin maa­han­muut­ta­ja” ‑tyyp­pi­sistä neronleimauksista.

 156. Jos vaik­ka laitet­taisi­in nuorten ja muutkin mie­len­ter­veyspalve­lut takaisin kun­toon noin aluksi.

  Anonyy­mi,
  Onko asin­ul­la tarkem­paa tietoa nuorten mie­len­ter­veyspalvelu­jen tilas­ta Nor­jas­sa? Nor­ja on niin rikas maa, että meil­lä on vaikeuk­sia saa­da hyv­in­voin­tipalve­lut Nor­jaa paremmiksi.

 157. “Julkisel­la medi­al­la on oikeus ja mielestäni jopa velvol­lisu­us sulkea pal­stansa alatyyliselta keskustelulta.”

  Medi­al­la on tietenkin oikeus vali­ta viestit, joi­ta se julkaisee. Pal­stan­pitäjä saa määrit­tää pal­stansa sisäl­lön ja laatu­ta­son. Jos tämä ei miel­lytä, voi aina perus­taa oman foo­ru­min. Laa­tu­me­di­ana itseään pitävä tuskin halu­aa pro­filoitua vessanseinäksi. 

  On kuitenkin eri asia, että onko kenel­läkään oikeut­ta vaa­tia esim. jonkin keskustelu­pal­stan sulkemista, kos­ka sen sisältö on hänestä aina/usein/joskus liian alatyylistä tai muu­toin epäko­r­rek­tia. Minus­ta ei, ellei pal­stal­la ilmeisen vakavasti uhkail­la tai muuten liet­so­ta väkivaltaa.

 158. Nämä ovat kaik­ki olleet poikia tai nuorehko­ja miehiä. 

  Onko mei­dän miesten helpom­pi ainakin ajatuk­sen tasol­la “pan­na paskak­si kaik­ki” kun asi­at eivät sujukaan niin kuin me haluaisimme?

  Onko maail­ma muut­tunut (viimeisen 50 v?) aikana sel­l­aisek­si, että eri­tyis­es­ti nuorten miesten on vaikea löytää paikkansa?

  Onko mei­dän suh­tau­tu­misemme nuori­in kaiken kaikki­aan liian sukupuolineutraali?

  Nämä kolme kysymys­tä jatkumok­si otsikon kysymyk­sille — eli min­ua mieti­tyt­tää vim­ma­tusti mm. se, että mei­dän kaiketi olisi aika vaikea kuvitel­la Myyr­man­ni­in, Joke­laan, Kauha­joelle tai Osloon tyt­töä tai naista tekijäksi.

  Touko Met­ti­nen
  mies

 159. Onko asin­ul­la tarkem­paa tietoa nuorten mie­len­ter­veyspalvelu­jen tilas­ta Nor­jas­sa? Nor­ja on niin rikas maa, että meil­lä on vaikeuk­sia saa­da hyv­in­voin­tipalve­lut Nor­jaa paremmiksi.

  Ei ole, ei. Kaik­keen ei kyl­lä tarvi­ta rahaa. Luulisi että ennem­minkin tarvi­taan ihmistä kuin rahaa — tuohonkin.

  Tarkoitinkin tosin tuon yleisem­pänä kom­menti­na ja etenkin Suomen osalta. Onhan meil­läkin koulu­am­pumiset ja Myyr­man­nit. Ja Sello.
  Silti julk­isu­udessa puhutaan päät­täjien tahol­ta ain­oas­taan ase­lain kiristämis­es­tä ja ihmis­ten kyt­täämis­es­tä, vaik­ka pitäisi lähteä kitkemään pois ihmis­ten pahaa oloa ja saa­da vira­nomaiset tekemään työtään.
  Nois­takin mainit­semis­tani tapauk­sista kak­si olisi estet­ty toim­i­mal­la lain ja olete­tun nor­maal­i­jär­jen mukaan, mut­ta kukaan ei edes menet­tänyt työ­paikkaansa. Paaterokin vain puo­lus­telee alaisi­aan julk­isu­udessa, vaik­ka tutk­in­ta olisi vielä kesken, ja valit­taa kun ei ole rahaa ja poli­isi­val­tuuk­sillekin on vielä ole­mas­sa jotain rajoja.

  Eikös tuo Nor­jankin tek­i­jä vuosikymme­nen ver­ran noi­ta ajatuk­si­aan päässään pyöritel­lyt, joten oikeas­t­aan pitäisi tarkastel­la sil­loista yhteiskun­taa ja sil­loisia palveluja?
  En nimit­täin usko, että mie­len­ter­veyspalveluista on mitään iloa (enää siinä vai­heessa) kun hom­mas­ta tulee poliittista.

  Nor­jas­sa tietysti kaiken­näköisiä ongelmia aiheut­taa osaltaan kirkon tiukku­us ja sen vah­va rooli.

 160. Vasem­mis­ton­uorten puheen­jo­hta­ja Li Ander­s­son ÅU:ssa :

  “Jag förvän­tar mig att ock­så San­n­fin­län­dar­na och SAMLINGSPARTIET tar sitt ans­var och inte använ­der sig av bil­li­ga hot­bilder utan pre­sen­ter­ar poli­tiska mod­eller som baser­ar sig på respekt för de män­skli­ga rät­tigheter­na, och att diskutera till exem­pel glob­alis­er­ing på rik­tigt, utan att förenkla.”

  Öh.

 161. Puo­likri­it­tiselle:

  “Esimerkik­si itsenikin myös netin ulkop­uolel­la kuule­ma väite sos­sun lapuil­la haet­tavista 50–60″ telkkareista.

  Olen “naut­tin­ut” noista samoista eduista ihan nati­iv­ina vuosi­na 1997–1999 Espoos­sa, kun oli työtön ja toimeen­tu­lotuel­la. Sos­su mak­soi joko tv-luvan tai sanomale­hden tilauk­sen. Vas­taan­ot­timeen sai tarvit­taes­sa ostopa­perin samoin silmäla­sei­hin yms. tarpeel­liseen. Satel­li­itin ja lisäkana­vat voi kaiketi saa­da oman kotikie­len osalta. Tuumakoos­ta en nykyään tiedä, mut­ta sil­loin piti olla alle keskihinnan.

  Pako­lais­statuk­sel­la olevil­la mamuil­la on yleen­sä edun­valvo­ja, joka tietää, mitä kuu­luu saa­da. Tätä etua ei tiet­ty nati­ivil­la ole. Jos joku tekee Breivikit sen takia, että köy­hä per­he on saanut ilmaisek­si vas­taan­ot­ti­men, niin kyl­lä var­masti tulee elämässä järkyt­tävämpiäkin tilantei­ta tap­pamisen syyk­si. Toiv­ot­tavasti PS pyrkii toim­i­maan köy­hyy­den kitkemisek­si eikä vain tois­t­en olo­jen heiken­tämisek­si. Niin ainakin Soinin puheista olen ymmärtänyt.

  Mielestäni tur­va­paikan­hak­i­joi­ta tulisi ottaa vain se määrä, jot­ka pystytään kotout­ta­maan kunnolla.

 162. Eras­totenes aleksandrialainen:

  “Todis­te­tusti” yksikään tapaus ei ole homma­henkisyy­den aiheut­ta­maa. Sen sijaan tilas­tol­lis­es­ti on todet­ta­va, että vuosi­na 2007-09 poli­isin tilas­toimien “viharikosten” määrä on kaksinker­tais­tunut. Jokainen muis­taa ihan viime kuukausil­ta uutisia täysin käsit­tämät­tömistä maa­han­muut­ta­jataus­taisi­in kohdis­tuneista väki­val­lanteoista, esimerkik­si kuu­luisa tapaus, jos­sa tun­tem­aton mies työn­si pikku­tytön junasta.

  Jos nämä oli­si­vat todis­te­tusti edes tapah­tuneet, voisi alkaa miet­tiä niiden “todis­tet­tu­ja” syitä.

  Ensin­näkin sitä junaepiso­dia eivät ase­man valvon­takam­er­at tavoit­ta­neet ja tytön sano­jen mukaan hän­tä aut­tanut naishenkilö ei koskaan ottanut poli­isi­in lukuista julk­i­sista kehoituk­sista huoli­mat­ta yhteyt­tä. Tämä ei tietysti todista että mitään ei tapah­tunut, mut­ta ei se toisaal­ta myöskään olisi ensim­mäi­nen ker­ta kun alak­oul­u­lainen vas­taa van­hempansa kysymyk­seen “mis­sä sinä sait vaat­teesi likaisek­si” vähem­män kuin täysin totu­u­den­mukaises­ti (tämän voinee vahvis­taa läh­es jokainen, jol­la on ollut lap­sia tai on ollut joskus lap­si). Olet­taen, että tapaus tapah­tui niin kuin ker­rot­ti­in, niin hänet siis tönäis­ti­in takaisin lai­turille hänen noustes­saan junaan, “Mene pois mun edestä senkin pieni apina” ‑kom­mentin säestyk­sel­lä. “Apina” on ollut nim­i­tys jol­la vuosikau­sia äkäiset her­ra ja rou­va Vir­taset ovat kut­suneet Niemis­ten lap­sia, mut­ta jos kohteena on soma­lilap­si on se joidenkin mielestä automaat­tis­es­ti rasistinen.

  Eli mallies­imerkik­si rasis­tis­es­ta väki­val­las­ta nos­te­taan tapaus, jon­ka tapah­tu­mis­es­ta on vain 8‑vuotiaan tytön sana, jos­sa kukaan ei loukkaan­tunut, ja vaik­ka se olisi tapah­tunut prikulleen niin kuin tyt­tö sanoi ei ole mitään mikä osoit­taisi teon olleen rasis­tisen. Pieniä ovat ongel­mat Suomessa.

  (mustin virk­istyk­senä; kolum­neis­sa ja pääkir­joituk­sis­sa tari­na alkoi sit­tem­min elämään omaa elämäänsä)
  http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/8‑vuotias_somalitytto_paiskattiin_junasta_espoon_keskuksessa/

  Sit­ten se viharikosten “kaksinker­tais­tu­mi­nen”. Marko Hami­lo sitä jo tuos­sa yllä kom­men­toi, mut­ta lisätään­pä vähän dataa:
  Poli­isi­ammat­tiko­rkeak­oulun tutkimuk­sen mukaan Vuosien 2008–2009 välil­lä “rasis­tisia piirteitä” sisältävien rikosil­moi­tusten määrä kasvoi 757:ä 858:n kap­paleeseen (kasvua 13%, ei siis esimerkik­si 113%). Tutkimuk­sen tek­i­jät tekivät siis täysin selväk­si, että vuo­den 2008 ja 2007 (tai aikaisem­pi­en vuosien) tulok­set eivät ole keskenään ver­tailukelpoisia metodis­ten muu­tosten takia, mut­ta mitäpä tuo­ta uuti­soin­nis­sa mainitsemaan. 

  Näistä 858:a pääosa oli tutk­i­joiden jälkikä­teen “rasis­tisia piirtetä sisältäviksi” määrit­telemiä (Jos yksi osa­puoli väit­ti tapuk­sen olleen rasisti­nen, sit­ten se sel­l­aisek­si luokitelti­in. Tämä ei ole vit­si. A lyö B:tä nyrkil­lä kasvoihin, poli­isiku­u­lus­teluis­sa ilmoit­taen kimmok­keeek­si B:n haukkuneen hän­tä rasis­tis­es­ti. Tarvit­se­mat­ta mitään mui­ta todis­telu­ja tämä olisi tutkimuk­ses­sa “rasis­tisia piirteitä” sisältävä rikos, vaik­ka “rasisti” oli todel­lisen tutk­i­tun rikok­sen asiano­sainen, ei epäilty). Tutki­van poli­isin rasis­tisek­si luokit­telemia tapauk­sia oli 311 Edel­lisen vuo­den luku 291 kpl, kasvua 7%. Kasvu tun­tuu vähin­tään maltil­liselta, vaik­ka ei edes ottaisi huomioon sisäasi­ain­min­is­ter­iön aset­ta­maa tulostavoitet­ta, että poli­isien pitäisi ilmoit­taa entistä use­ampi tutkit­ta­va rikos rasis­tisek­si — tai että vierask­ielis­ten määrän kasvu väestörek­isteris­sä oli saman vuo­den aikana 9%. 

  “Lop­pukeven­nyk­senä” yksi kuvaus tilas­toidus­ta rasis­tisia piirteitä sisältävästä rikosepäilystä tutkimuk­ses­ta: “asian­omis­ta­jat ker­toi­vat joutuneen­sa pahoin­pite­lyn ja kun­ni­an­loukkauk­sen kohteek­si kaup­pali­ik­keessä. Tilanne oli alka­nut siitä, että he oli­vat itse otta­neet hälyt­tim­iä pois myytävistä tuot­teista. Poli­isit oli kut­sut­tu paikalla ja asian­omis­ta­jat ker­toi­vat toisen poli­i­seista sanoneen ole­vansa “niin kyl­lästynyt tei­hin mustalaisiin””. 

  http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/files/Raportteja88_web/$file/Raportteja88_web.pdf

 163. Voit­to, mui­hin kysymyk­si­isi vas­tat­ti­inkin jo, mut­ta jos olit tosis­sasi vai­mon­hakkauskom­mentin suh­teen, selitän. Kysymys “Oletko jo lakan­nut hakkaa­mas­ta vaimoasi” on tyyp­illi­nen esimerk­ki kysymyk­seen ujute­tus­ta väit­teestä, jol­la yritetään saa­da vas­taa­ja ansaan — tun­nus­ta­maan väite että vas­taa­ja olisi hakan­nut vaimoaan, vas­taa hän mitä tahansa. Eli Osmo sanoi että käytät väärää kysymys­muo­toa, eikä väit­tänyt että hakkaat vaimoasi.
  Ole­tan että halusit kysyä: “mik­si rahoita­mme maa­han­muut­toa, kun kaik­keen vält­tämät­tömäänkään ei ole varaa”. (Tässäkin on virheelli­nen ole­tus, mut­ta muo­to on askel neutraalimpaan.)

 164. “Islamistiter­ror­is­te­ja pelän­nyt ja vihan­nut nor­jalainen mies muut­tui itse ter­ror­is­tik­si, joka kohdisti iskun norjalaisiin.”

  Hän vihasi ennen kaikkea vasem­mis­to­laisia ja suun­tasi iskun­sa vasem­mis­ton­uori­in ja val­las­sa ole­van työväen­puolueen hallintoelimiin.

  Hän ei nimeno­maan kohdis­tanut hyökkäys­tä maahanmuuttajiin.

 165. Kysymy­seen siitä, mitä asialle voidaan tehdä, on vain yksi sel­l­ainen vas­taus, jon­ka ihmiset ymmärtävät välit­tömässä ympäristössään: EI MITÄÄN. 

  Pitkäl­lä tähtäimel­lä taas monikin asia voi muut­tua joko niin, että täl­laiset jutut tule­vat toden­näköisem­mäk­si tai sit­ten niin, että niiden toden­näköisyys laskee. 

  Keskeistä minus­ta on ensin­näkin se, että sen­su­urin ja “keskustelun suit­simisen” retori­ik­ka ei saisi enem­pää tilaa. Se radikalisoi ihmiset ja johtaa joka tapauk­ses­sa kalte­vaan pin­taan. Se johtaa kalte­vaan pin­taan sik­si, että asioista voidaan aina puhua, ja jos puheen kohteesta on erim­ielisyyt­tä, joku voi aina loukkaan­tua. Kyse on samas­ta asi­as­ta kuin siinä, miten mikä tahansa sana, joka kuvaa jotain vähem­mistöä, johon liitetään negati­ivisia piirteitä, muut­tuu haukku­masanaksi ennen­pitkää ja pitää vaihtaa. 

  Ei sil­lä taval­la, ettäkö luon­nol­lises­sa kielessä tämä ei olisi ihan OK, kos­ka ihmis­ten pitää joka tapauk­ses­sa neu­votel­la sovin­naisu­ussään­nöt uusik­si koko ajan. Mut­ta jos lain­säätäjät ja toimeen­pani­jat jatka­vat täl­laises­sa pros­es­sis­sa, niin se johtaa de fac­to ihan konkreet­tis­ten ja lail­lis­ten poli­it­tis­ten käsi­tys­ten krim­i­nal­isoimiseen. Tämä pelko on ihan todel­li­nen; se, kuin­ka perustel­tu se on, on toinen asia, mut­ta jos noi­ta hom­malais­ten jut­tu­ja seu­raa, niin kyl­lä niistä se näkyy. Tuskin kukaan siel­lä tämän Nor­jan iski­jän kanssa samoil­la lin­joil­la on, mut­ta koke­mus siitä, että ns. lailli­nen yhteiskun­ta sor­taa ihmisiä mielip­itei­den vuok­si, on todel­la voimakas. 

  Tähän voi tietenkin suh­tau­tua ival­lis­es­ti, ja useim­miten se on ihan paikallaankin. Siihen voi myös tietysti suh­tau­tua niinkuin M. Hami­lo, eli liit­tyä sor­ret­tu­jen kuoroon.

  Tai sit­ten, riip­pumat­ta näke­myk­sistään itse asian suh­teen, pitäisi ehkä kuitenkin tode­ta, ettei se kaik­ki puhe ole solvaamista, vaik­ka kuin­ka halu­aisi niin ajatel­la. Solvaamista on paljon, mut­ta se, että sitä on niin paljon, johtuu siitä, että siel­lä koetaan että on turha yrit­tää muun­laista läh­estymistä, kos­ka etelän lib­er­aali kom­mari­me­dia on salali­itossa valkoista het­eromi­estä vas­taan. Tämä seli­tysskeema on amerikkalaista tuon­ti­tavaraa. Siitä pitäisi päästä jotenkin eroon. Ongel­mana vaan on, että se näyt­tää melkein ole­van totta.

  Ja minä olen sen­tään sen lib­er­aalin medi­an kanssa samaa mieltä.

 166. (Okei, olen samaa mieltä lähin­nä homo­jen oikeuk­sista ja suurim­mas­ta osaa maa­han­muu­tos­ta, mut­ta en kaikesta)

 167. Saara,

  Olet siis ker­ran käväis­syt Hom­mafo­ru­mil­la ja tehnyt havain­non, että se on omien pelko­jen, ahdis­tuk­sen ja vihan purkautumiskanava.

  Lisäk­si siel­lä har­joite­taan uskon­non kaltaista pseudotiedettä. 

  Onko sin­ul­la nyt jotain esit­tää väit­tei­desi tuek­si vai eikö ole? Et ole oikein vakuuttava.

 168. Väite siitä, että Breivik olisi ilman viha­puhet­ta “löytänyt” jonkun agen­dan tai syyn veri­teoilleen on pos­ke­ton. Tai siis että Breivik oli veren­hi­moinen hul­lu, joka olisi ryhtynyt tap­pa­maan joka tapauk­ses­sa, jol­lain oikeutuksella. 

  Tämä väite on jotakuinkin kaikkea sitä vas­taan, mitä sosi­aal­i­ti­eteis­sä on opit­tu ymmärtämään ihmisen kyvys­tä tehdä äärim­mäisen paho­ja teko­ja. Samaa aja­tus­ta seu­rat­en siis nat­sien keski­tysleireil­lä hir­muteko­ja tehneet var­ti­jatkin oli­si­vat ilman nat­sis­mi­akin löytäneet jonkun oikeu­tuk­sen ihmis­ten kidu­tuk­selle ja mas­sakaa­sut­tamiselle, jos­sain vai­heessa. Tai Abu Grahib­in vanki­las­sa irak­i­laisia vanke­ja kidut­ta­neet yhdys­val­ta­lais­soti­laat oli­si­vat löytäneet syyn kidut­taa jotain mui­ta. Aja­tus ei vain yksinker­tais­es­ti kestä.Äärimmäinen väki­val­ta tarvit­see aina jonkun rak­en­teen ja val­takäsi­tyk­sen taustalle toteu­tu­ak­seen. Nat­sis­mi oli keski­tysleirien var­ti­joille tuo rakenne, joka mah­dol­listi ja sal­li heille hei­dän hirmutekonsa. 

  Sen mukaan mitä täl­lä het­kel­lä tiede­tään Breivik oli tuskas­tunut demokraat­tiseen pros­es­si­in, jon­ka hän näki joko ole­van kor­rup­toitunut tai “väärässä”. Hän hylkäsi siis demokraat­tisen val­takäsi­tyk­sen, ei hyväksynyt sen legi­t­i­imisyyt­tä. Luke­mansa islamisaa­tio- ja muun vas­taa­van kir­jal­lisu­u­den myötä hän ajan myötä oppi näkemään itsen­sä oikeutet­tuna “inter­ven­tion­isti­na”, tahona jol­la on oikeus kor­ja­ta tämä vääryys.

 169. Mat­ti Kinnunen:

  käsit­teitä (tässä kri­ti­ik­ki) ei määritel­lä alakyn­teen jäädessä uusiksi.

  Miten niin uusiksi?

  Kri­ti­ik­ki on aina ollut juuri sitä mitä sanoin eli asioiden arvot­tamista hyvä-huono ‑akselil­la.

  On tot­ta, mitä Hen­ri Wei­jo sanoo eli että jo aiheen esille otto lehti­ju­tus­sa, tutkimustyössä ym. on arvo­val­in­ta. Mut­ta kri­ti­ikik­si jutun tekee vas­ta kan­nan­ot­to siihen, ovatko asi­at aiheen käsit­telijän mielestä hyviä vai huonoja. 

  Olen peri­aat­teessa tietysti samaa mieltä, että todis­tus­taak­ka on väit­teen esit­täjäl­lä eli min­ul­la, mut­ta se on vain tässä tilanteessa mah­do­ton tehtävä. Se vaatisi oman tutkimuksen. 

  Eli jos todel­la olette tpyy­lu­o­man kanssa sitä mieltä, että keskustelu val­ta­me­di­as­sa maa­han­muu­tos­ta on ollut tas­a­puolista ja moniäänistä, niin siinäpähän olette. Jokainen tulee uskol­laan autuaaksi. 

  Jopa Hesarin ja Ylen sisäl­lä myön­netään, että met­sään on men­nyt. Ja jos ker­ran medi­as­sa kri­itikot oli­si­vat saa­neet näkyvyyt­tä siinä mis­sä maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jatkin, niin mikä ihmeen tilaus olisi ollut Hom­mafo­ru­mille, Scrip­talle ja lukuisille muille sivustoille.

  Miet­tikääpä sitä!

 170. Ja taas “Mie”:lle
  “En ole myöskään esit­tänyt, että ase­lakien kiristämi­nen olisi se ain­oa mielekäs toim­inta­malli. Sinä puolestaan nähdäk­seni esität, että sen ei pidä ole­man MINKÄÄNLAINEN toim­inta­malli. Kumpi meistä on siis se jon­ka näke­mys perus­tuu polar­isoitu­un ajatteluun?”

  Sinä, tun­nu­s­tat avoimesti ettei ole rel­e­vant­tia selvit­tää taus­to­ja asioista joi­hin ehdot­taa iso­ja muutoksia.

  - Et tiedä, etkä halua selvit­tää mitä laje­ja SAUL:in alaisu­udessa har­joite­taan ja mitä kalus­toa niihin käytetään

  - Ohi­tat kokon­aan poli­isin asiantun­te­muk­sen asea­siois­sa, ehkä itse tiedät asi­at paremmin…?

  - En väit­tänyt että sinä halu­aisit poli­isin resursse­ja pienen­net­täviksi, mut­ta nyky­todel­lisu­udessa poli­isin määrära­ho­ja on pienen­net­ty. Ja noi­ta pienen­net­tyjä resursse­ja käytetään mm. ampuma-asek­oulut­takurssien järjestelyyn. 

  - Et edelleenkään ole vaivau­tunut selvit­tämään sel­l­aisia pikku­seikko­ja kuten mitä edelli­nen (Joke­lan ja kauha­joen aikainen) ase­la­ki sal­li tai kiel­si. Silti ehdo­tat siihen, ja jo ker­talleen tiuken­net­tuun laki­in muutoksia. 

  Tuliko mieleen että laki saat­taa olla ihan kun­nos­sa, mut­ta poli­isil­la ei vain ollut resursse­ja toimia lain mah­dol­lis­ta­mal­la taval­la, eikö tässä tapauk­ses­sa olisi fik­sumpaa säätää poli­isin resursse­ja kuin näper­rel­lä lain kanssa ‑vai oletko sitä mieltä että auton renkaan puh­jet­tua kan­nat­taa ryn­nätä kone­pellin alle säätämään kaasutinta?

 171. Hom­mafo­ru­mil­la on osio: Tilas­tot, tutkimuk­set, gallupit ja talousluvut

  Sinne on kerät­ty eri­lais­ten suo­ma­lais­ten ja kan­sain­välis­ten tutkimus­laitosten tuot­ta­maa materiaalia. 

  Mikä tekee tästä “näen­näistiedet­tä”, Saara?

  Ettei sin­ulle olisi nyt käynyt niin ikävästi, että olet täysin omien ennakkoasen­tei­desi vanki?

 172. Touko Met­ti­nen nos­taa esi­in sukupuo­likysymyk­sen. Siitä ei vält­tämät­tä löy­dy vas­taus­ta kysymyk­seen, mitä voimme tehdä (pal­lit pois ja siit­tiöt pakkaseen?), mut­ta asia lie­nee silti muu­ta­man ajatuk­sen arvoinen.

  Tör­mäsin eilen doku­ment­ti­in nuorten tekemistä itse­murhista. Doku­men­tis­sa esitet­ty tilas­to kos­ki Suomea, mut­ta lie­nee suun­taa anta­va myös yleis­maail­mallisem­min. Karkeasti 80% itse­murhista on miesten tekemiä. Itse­tuhoisia, epä­toivoisia teko­ja voinee siis syys­täkin pitää primääris­es­ti miesten ongel­mana. Kotoiset koulusurmamme kuu­lu­vat mielestäni tähän kat­e­go­ri­aan. Oma hen­ki on päätet­ty ottaa (ja otet­ti­in) ja samal­la viedään hau­taan joukko muitakin. 

  Poikkeuk­si­akin toki on. Suomes­takin löy­tyy esimerkke­jä sekopää­nai­sista, jot­ka ovat syyl­listyneet sar­ja­murhi­in. Mieleeni tulee ainakin eräs tapaus ampumaradal­la Albertinkadul­la, sekä yksi insuli­ini­jut­tu. Mie­lenki­in­toista kyl­lä, kum­mas­sakaan tapauk­ses­sa syyl­liselle ei tain­nut tul­la mieleenkään päästää itseään päiviltä.

 173. Breivik on nar­sisti. Nar­sis­mista on alet­tu puhua sairaut­e­na vas­taa viime vuosikym­meninä Häir­iölle on tyyp­il­listä eri­laiset suu­ru­usku­vitel­mat, voimakas ihailun tarve ja empa­t­ian vähäisyys. Nar­sis­mi on yllät­tävän yleistä. Se on jopa koulu- ja työ­paikkak­iusaamis­ten taustalla.

  Bre­vikil­lä tämä tau­ti eteni hyper­nar­sis­mik­si. Hän suuren­si egoaan man­i­festil­la ja uni­vor­muil­la. Lop­ul­ta hän irtosi todel­lisu­ud­es­ta täy­del­liseti ja oli lyi­jyli­iv­it pääl­lä Mod­ern War­fare-sotapelin sisällä.

  Nar­sis­mi val­taapitävien vai­va. Yksi ker­too tuhoa­vansa dik­taat­torin kuvitel­lut kemi­al­liset aseet ja pom­mit­taa koko val­tion kivikau­teen. Toinen tart­tuu hotel­lis­sa aamul­la ensim­mäiseen näkemään­sä naiseen kuin sika limp­pu­un paritel­lak­seen tämän kanssa. Kol­mas on aset­tunut lain yläpuolelle omis­ta­mansa medi­an avul­la jne.

  Ver­i­nen his­to­ria on täyn­nä näit hypernarsisteja.

  Mut­ta miten tun­nistaa nar­sis­mi, tai ker­toa se hänelle? Entä miten saa­da hyper­nar­sisti hoitoon tai pois vas­tu­ulli­sista tehtävistä.

  Nar­sis­mis­sa on se han­kalu­us, että sen asteikol­lista ja että sen tutkimus on perin vähäistä — lie­neekö taustal­la se, että estab­lish­ment­ti kokee nar­simin kiusal­lisek­si ja sen takia korkeata­soinen tieteelli­nen tutkimus puuttuu?

 174. Vihersin­ertävä kir­joit­ti 26.7.2011 kel­lo 17:22 muun muas­sa “Niin tai näin, kaik­ki ymmärtävät pahek­sua hom­mafoo­ru­mi­lais­ten öykkaröin­tiä. Samaan aikaan ihan saman­laisia öykkäre­itä rahoite­taan verovaroil­la ja palk­i­taan kunniamaininnoilla.”

  Naisia kohtaan on liet­sot­tu vihaa vuo­sisato­ja — tai vuosituhansia. 

  Nyt kun maail­ma on hie­man tasa-arvoisem­pi, jotkut naiset ovat uskaltau­tuneet arvostele­maan miehiä.

  Moni jut­tu on men­nyt yli äyräit­ten­sä, enkä kan­na­ta sel­l­aista ollenkaan. 

  Se ehkä saa miehet kuitenkin ajat­tele­maan, mitä naiset ovat saa­neet kestää aiko­jen alus­ta. Toivon ainakin, että miehet meni­sivät itseen­sä ja miet­ti­sivät, mil­laista naisen elämä on ollut iehen domi­noin­nin takia.

  Raa­mat­tu on liet­sonut naisvi­haa aina, enkä oikein ymmär­rä mik­si. Luul­tavasti sitäkin satukir­jaa (anteek­si vaan usko­vaiset, minus­ta se on saman­lainen satukir­ja kuin Kale­vala tai vaikka­pa Ilias ja Odys­seia) on manip­u­loitu aina tarpeen mukaan. Onhan sen avul­la aina alis­tet­tu puo­let kansas­ta. Ja edelleenkin yritetään alis­taa ja onnis­tu­taan edelleenkin (“nainen vai­etkoon seu­rakun­nas­sa yms., tätä mieltähän usko­vaiset ovat edelleenkin).

  Minus­ta nais­ten ja miesten vas­takkain aset­telu ei auta asi­aa, pitäisi mielu­um­min tais­tel­la yhdessä yhteiskun­nan kehi­tyk­sen ja paran­tamisen vuok­si — ja todel­lisen tasa-arvon vuok­si. Emme ole keskenämme vihol­lisia, emme saa olla, kos­ka jos olemme, ei meil­lä ole tulevaisuutta.

  Mielestäni nykyi­nen koulusys­tee­mi on tehty tyt­töjä varten, pojat eivät vält­tämät­tä viihdy siel­lä. Emme me ole saman­laisia, kyl­lä luon­to on tehnyt meistä eri­laisia. Siltikin voimme olla tasa-arvoisia, huoli­mat­ta erilaisuuksistamme.

  Koulusys­tee­mi on nai­sis­tunut sik­si, että opet­ta­jat ovat enim­mäk­seen naisia, ja sitä kaut­ta koko sys­tee­mi on muut­tunut tytöille suo­tu­isam­mak­si, opet­ta­jien suh­teelli­nen palk­ka on pudon­nut sitä mukaa kun ala on naisistunut. 

  Osasyynä on naisa­lo­jen huonot palkat ja huono arvos­tus, sik­si palkkakin on laskenut. Jos palkkaa olisi tuplas­ti, kyl­lä miehetkin sinne hakeu­tu­isi­vat ja oli­si­vat vaikut­ta­mas­sa koulun toim­intaan ja sisältöön.

  Nor­maali nainen ja mies eivät vihaa toisi­aan. Pitäisi yrit­tää elää sovus­sa, ilman että tais­telee toisi­aan vastaan.

 175. Ris­to:

  Eli mallies­imerkik­si rasis­tis­es­ta väki­val­las­ta nos­te­taan tapaus, jon­ka tapah­tu­mis­es­ta on vain 8‑vuotiaan tytön sana, jos­sa kukaan ei loukkaantunut

  Olen aiem­minkin tääl­lä kom­menteis­sa har­mitel­lut sitä että tämä “suvait­se­vainen vasem­mis­to” ei kykene loogisel­la keskustelul­la ja asial­lisil­la fak­tatiedol­la kumoa­maan hom­malaisia. Min­ua har­mit­taa se, että edelleen näi­den hom­malais­ten vas­tus­ta­jien ain­oa ase tun­tuu ole­van kaiken­lais­ten kiel­to­jen kek­simi­nen ja tun­teisi­in vetoavaa propaganda.

  Lisäk­si usein käytetään todis­teina rasis­min nousus­ta näitä paria van­haa mar­gin­aal­ista tapah­tu­maa, joi­ta ei oikein ole kyet­ty edes rasis­mi­in yhdis­tämään. Juuri tämä asi­a­ton syyt­tömien syyl­listämi­nen on yksi suurim­mista syistä vaalijytkyyn.

  Hyvä vasem­mis­to, voisit­teko tun­teel­lis­ten purkausten sijaan jär­jestelmäl­lis­es­ti perustel­la ja puo­lus­taa ide­olo­giaanne asial­lisel­la fak­tatiedol­la. Ja jos päätätte syyt­tää ja haukkua jotain tahoa, esit­täkää konkreet­tis­es­ti kyseinen taho, henkilö, tai foo­ru­mi jos­sa näitä yhteiskun­nalle vaar­al­lisia ainek­sia esiintyy.

  Ja olen samaa mieltä Tiedemiehen kanssa, eli asialle ei voi­da tehdä mitään. Yksit­täisiä tapah­tu­mia sat­tuu aina välil­lä. Eikä tiuk­ka vas­takkainaset­telu todel­lakaan paran­na asiaa.

 176. Hami­lo:

  Syy, mik­si minä luen Hom­mafoo­ru­mia, on se, että siel­lä voi käy­dä tark­ista­mas­sa, pitävätkö lehdis­sä tois­tel­lut väit­teet paikkansa. 

  San­ot siis että hom­mafoo­ru­mil­ta löy­tyy totu­us, ja lehdis­tä huhu­ja sekä virheel­listä tietoa. No, saa­han sitä sanoa mitä halu­aa. Totu­u­den nimis­sä tuo­hon pitäisi lisätä, että hom­mafoo­ru­min lisäk­si kan­nat­taa tseka­ta muu­ta­ma muukin foo­ru­mi ennen lop­ullis­ten johtopäätösten vetämistä. Vaikka­pa esimerkik­si todellisuus.org.

  Jour­nal­istien pitäisi ampua alas virheel­lisiä tieto­ja, mut­ta aika moni meistä tuot­taa uusia huhu­ja ja levit­tää niitä. 

  Esimerkik­si nuo viharikok­set on tilas­toitu niin, että luvut eivät ole tuon aikavälin yli ver­tailukelpoisia, ja se san­o­taan tutkimus­ra­por­tis­sa selkeästi. Toimit­ta­ja joka on jät­tänyt tämän asian huomiotta, on tehnyt sen tahal­laan eikä kyvyt­tömyyt­tään ymmärtää tilastoja. 

  Medi­an par­jaami­nen on yksi tyyp­il­lisimpiä piirteitä mamukri­itikoiden alakult­tuurille. Toinen on vihamielisyys val­taapitäviä kohtaan ja kol­mas epämääräis­ten uhkaku­vien maalaami­nen euroopan islamisaa­tios­ta. Hyvä tietää että Hami­lo on leirin­sä valinnut.

 177. Eli­na,
  Aina on tilaus­ta keskustelu­pal­stoille, onhan ihmi­nen sosi­aa­li­nen eläin. Ei hom­mafoo­ru­min syn­ty ole mitenkään sidok­sis­sa siihen, että onko Hesari yms. lehdet maa­han­muut­ta­jakri­it­tisiä vai eivät.
  Sitä pait­si eikö lehtien pidäkin vält­tää mielip­i­tee­nil­maisua uuti­sis­sa? Eipä kauheasti uuti­sis­sa ole mielestäni ollut “lisää iha­nia pakolaisia”-kirjoitteluakaan.

  En ole hom­mafoo­ru­mis­sa käynyt, mut­ta ellei siel­lä har­raste­ta rankkaa sen­su­uria, niin kyl­lä se var­maan on niin kuin miljoona muu­takin sivus­toa eli aika moinen mielip­itei­den kir­jo, jonne mah­tuu vihakir­joit­telua asial­lisen keskustelun sekaan.

  Mielestäni perus­suo­ma­laiset eivät voi omia “maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä”, kos­ka en koe hei­dän sitä keksi­neen. Mut­ta se on oikeas­t­aan se ja sama, kos­ka kyl­lä ainakin nyt on jo mon­ta vuot­ta maa­han­muut­tokri­ti­ikkiä tul­lut mon­es­ta tuutista, niin että se pur­suu korvista ja siinä sivus­sa on aika moista vihakir­joit­telua. Mielestäni se näkyy väki­val­tati­las­to­jen kasvus­sa ja mah­dol­lis­es­ti on antanut Breivikille oikeu­tuk­sen teolleen.

  Mut­ta vihakir­joit­telus­ta puheen ollen Uuden Suomen puolel­la Soin­in­vaaran blo­gis­sa kom­men­toin­timah­dol­lisu­us ehkä kan­nat­taa pois­taa kokonaan,kun et ilmeis­es­ti seu­raile niitä, kun kir­joit­telu on siel­lä osin aika vil­liä. Ohjaa kom­men­toi­jat tänne… Siel­lä tosin oli myös aika mie­lenki­in­toinen tilas­toväit­te­ly, jos­sa huo­masi, että kukin lukee tilas­to­ja taval­laan. Miten se menikään… val­he, emä­val­he ‑tilas­to.

 178. Mie: Pohdin­nat sankareista, jot­ka laske­vat ammu­tut patru­u­nat ja käyvät täysin yllät­täen hyökkäävän aseis­te­tun mielipuolen kimp­pu­un pal­jain käsin ovat mielestäni nyt niitä kyseenalaisimpia speku­laa­tioi­ta. Itseltäni luul­tavasti jäisi kokeilemat­ta; toden­näköis­es­ti olisin lamaan­tunut, tai löysät housus­sa yrit­tämässä piiloon tai pakoon. Vaik­ka tun­nen jonkun ver­ran asei­ta, en kyl­lä luot­taisi kykyyni erot­taa, kuin­ka mon­ta ker­taa pahis on ampunut tai ladan­nut tai kuin­ka mon­ta ker­taa aseel­la pystyy ampumaan, jos jou­tu­isin kat­so­maan tilan­net­ta piipun väärältä puolen. Itse asi­as­sa en luul­tavasti uskaltaisi käy­dä kimp­pu­un, jos huo­maisin tek­i­jäl­lä puukon vyöllä.

  Joo, jos joku työn­tyy väk­i­joukkoon suusta­l­a­dat­ta­van mus­ketin tai keikkapi­ip­puisen haulikon kanssa, ehkä sit­ten. Suuri kysymys — olisiko noin suun­nitel­malli­nen tek­i­jä niin tyh­mä? Vai val­it­sisiko hän tak­ti­ikan käytössä ole­van aseen mukaan? Myön­nän kyl­lä, että puo­li­au­tomaat­ti­nen, irtolip­paalli­nen kivääri olisi luul­tavasti “paras” val­in­ta (varsinkin jos aikoo jäädä tuli­tais­telu­un poli­isin kanssa) — mut­ten yksinker­tais­es­ti usko, että sur­matyöt jäi­sivät tekemät­tä tai uhrimäärä olen­nais­es­ti vähem­mäk­si, vaik­ka sel­l­aista ei olisi.

  Mieliku­vi­tus­ta kan­nat­taa käyt­tää vähän, vaik­ka aihe onkin irvokas. Esimerkik­si mikään ei estä han­kki­mas­ta viit­täkym­men­tä tai sataa noi­ta kak­sipi­ip­puisen haulikon pikalataustyökalu­ja ja lataa­mas­ta niitä valmi­ik­si. Näyt­tävät sel­l­aisil­ta, että nor­maalis­sa haulikon panosvyössä tai varusteli­ivis­sä voisi vielä kätevästi kul­jet­taa valmi­ik­si ladat­tuina. Ja tuo on vas­ta se viimeinen vai­h­toe­hto, joka toimisi vaik­ka suurin osa aseista (=kaik­ki irtolip­paal­la tai makasi­inil­la varuste­tut aseet) kiellettäisiin. 

  Olen moni­in ver­rat­tuna täysi amatööri asea­siois­sa, mut­ta sen ver­ran olen niil­lä joutunut touhua­maan, etten täysin niele argu­ment­te­jasi. Voit toki väit­tää, että vaikka­pa koulusurmat oli­si­vat jääneet tapah­tu­mat­ta ilman puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­ta tai uhrimäärät oli­si­vat olleet vähäisem­piä: minä väitän, että uhrimäärän vähen­tymi­nen olisi hyvin vähäistä ellei olema­ton­ta käytet­tävi­in resurs­sei­hin näh­den. Esimerkik­si Kauha­joel­la ampu­ja pois­tui luokas­ta ilmeis­es­ti lataa­maan aset­taan ja palasi sit­ten ampumaan; olisiko ruumis­määrä ollut pienem­pi, tai olisiko joku käynyt kimp­pu­un, jos hänel­lä olisikin ollut “vain” haulikko? Epäilen suuresti.

  Puo­li­au­tomaat­tien kieltämi­nen kun on turhaa näperte­lyä, jos seu­raavak­si paras ase­val­in­ta ei ole efek­tiltään merkit­tävästi huonom­pi. Mielestäni (ja käsit­tääk­seni asei­ta enem­män tun­te­vien mielestä) merkit­tävästi huonom­pi on vain var­si­jousi tai suusta­l­a­dat­ta­va mus­taruu­ti­ase, eikä tai­da olla real­is­mia esit­tää kaikkien muiden asei­den kieltoa.

  Har­joit­tele­mal­la on mah­dol­lista eikä edes kovin vaikeaa oppia niin nopeak­si, etteivät aseen tekniset omi­naisu­udet käytän­nössä rajoi­ta puo­lus­tuskyvyt­tömien mas­samurhaa. Ja ajatuk­set suusta­l­a­dat­tavaa mus­ket­tia parem­mal­la aseel­la aseis­te­tun suun­nitel­mallisen hyökkääjän päälle käyvistä ja siitä ker­tomaan jäävistä sankareista ovat sekä kovil­la har­joit­telun että simu­loiduis­sa har­joituk­sis­sa han­ki­tun koke­muk­seni perus­teel­la lähin­nä Hol­ly­wood-kamaa. On vähän eri asia riistää ase sisätilois­sa riehu­val­ta humalaiselta (se tyyp­illi­nen luval­lisel­la aseel­la murhaa­va) kuin Nor­jan kaltaiselta tappajalta.

  Jos halu­at ensi käden koke­mus­ta, ota yhteyt­tä vaik­ka johonkin väriku­u­lapyssy­il­lä pelaavaan. Uskoisin, että koe­jär­jeste­ly on help­po: yksi varus­tau­tuu pump­putoimisel­la kuu­lapys­syl­lä ja lataa makasi­ini­in vaik­ka vain seit­semän kuu­laa ker­ral­laan (tai jos halu­aa, vaik­ka vain kak­si); muut yrit­tävät ottaa aseen pois ennen kuin saa­vat kuu­las­ta. Uskoisin, että noin viidessä­toista min­uutis­sa ymmär­rät vähän parem­min, mis­tä puhun. Mustel­mat toden­näköis­es­ti muis­tut­ta­vat siitä vielä seu­raa­vanakin päivänä.

 179. Touko Miet­ti­nen, nuoret miehet tekevät käytän­nössä kaikkial­la ja kaikki­na aikoina suurim­man osan väkivaltarikoksista.

  Suo­ma­lainen eri­ty­ispi­irre henkirikol­lisu­udessa on se, että meil­lä on vähän van­hempi­en, rap­pi­olle asti alko­holisoitunei­den miesten keskinäistä puukko­hip­paa sen ver­ran paljon, että kaiken kaikki­aan henkirikoslukumme on hie­man kohol­la muuhun län­tiseen Euroop­paan. Se nos­taa tek­i­jöi­den kes­ki-ikää, kos­ka alkoa pitää ottaa jonkin aikaa, ennen kuin päästään rappiofaasiin.

 180. ‘Äärim­mäi­nen väki­val­ta tarvit­see aina jonkun rak­en­teen ja val­takäsi­tyk­sen taustalle toteu­tu­ak­seen.’ (Hen­ri Weijo)
  Kum­matkaan var­ti­jat eivät ole oikein ver­ran­no­lisia, he oli­vat osa kuri­nalaista täys- tai puolisoti­laal­lista organ­isaa­tio­ta, jos­sa ole­tusar­vois­es­ti totel­laan ylhäältä tule­via käskyjä. Breivik oli ter­ror­in yksi­ty­isyrit­täjä, ja hän­tä kan­nat­taisi ver­ra­ta mui­hin vas­taavi­in. Hänel­lä ei näytä olleen edes ryhmää.
  Breivikin teko seurasi aika lail­la loogis­es­ti ide­l­o­gias­ta, kun se yhdis­tet­ti­in jonku­nasteiseen suu­ru­u­den­hul­lu­u­teen. Mut­ta saman­mielisiä on paljon, ja useim­mat eivät tee mitään net­ti­häiriköin­tiä vaarallisempaa.

 181. Enem­män hom­mafo­ru­mis­sa kiin­nos­taisi ne osiot joi­hin ei ole pääsyä.

 182. Hen­ri Weijo:

  “Väite siitä, että Breivik olisi ilman viha­puhet­ta “löytänyt” jonkun agen­dan tai syyn veri­teoilleen on pos­ke­ton. Tai siis että Breivik oli veren­hi­moinen hul­lu, joka olisi ryhtynyt tap­pa­maan joka tapauk­ses­sa, jol­lain oikeutuksella.”

  Ei joka tapauk­ses­sa, mut­ta jos on tuol­laiset henkiset eväät (joitakin psykopaatin piirteitä), niin jokin muu agen­da olisi voin­ut radikalisoi­da hänet ihan samal­la tavalla.

  Taval­lis­es­takin ihmis­es­tä saa tietyis­sä olo­suhteis­sa tap­pa­jan, mut­ta ilmeis­es­ti Breivikil­lä on kyl­lä ollut jo lähtöko­htais­es­ti melko vino persoona.

  Mie­len­ter­veyspalvelu­iden puute ei kyl­lä ole syy tähän trage­di­aan, kos­ka eihän nykyti­eto­jen val­os­sa Breivikil­lä ole skit­sofre­ni­aa, masen­nus­ta tai mitään muu­takaan hoidet­tavaa häir­iötä. Luon­nehäir­iökin on sel­l­ainen, ettei sitä aiem­min mis­tään tun­nistanut: mon­et psykopaatit tai epä­sosi­aalisel­la per­soon­al­lisu­ushäir­iöl­lä varuste­tut ihmisethän osoit­ta­vat jo lapse­na eri­ty­istä jul­muut­ta esimerkik­si rääkkäämäl­lä eläim­iä, ja hei­dän sopeu­tu­mi­nen koulun sään­töi­hin on vaikeaa, ja pikkurikok­sia ja tap­pelui­ta olisi jo aika lail­la plakkaris­sa parikymp­pisenä, mut­ta mitään sel­l­aista Breivikistä ei ole kerrottu.

 183. Hen­ri Wei­jo: “Äärim­mäi­nen väki­val­ta tarvit­see aina jonkun rak­en­teen ja val­takäsi­tyk­sen taustalle toteutuakseen.”

  Ja näitä rak­en­tei­ta on enem­män kuin riit­tävästi psykopaatin tart­tua. Liit­to­val­tio, bol­se­vis­mi, kult­tuuri­marx­is­mi, islamisaa­tio, todel­li­nen tai kuvitel­tu val­tioter­rori tai ihan mikä tahansa mytolo­gia kel­paa. Rak­en­teet eivät lopu niin pitkään kun ihmi­nen osaa abstra­hoi­da. Silmitön väki­val­ta pysyy vaik­ka ympäril­lä ide­olo­giat muuttuvat.

  Väit­teen “Breivik olisi ilman viha­puhet­ta “löytänyt” jonkun agen­dan tai syyn veri­teoilleen” ei tarvitse päteä kuin tilas­tol­lis­es­ti ollak­seen rel­e­vant­ti. Kakkostyypin dia­betes on edelleen elin­ta­so­sairaus vaikkei syn­tymekanis­mia yksit­täisen poti­laan osalta voidakaan var­muudel­la osoittaa. 

  Viha­puheen krim­i­nal­isoin­nin ongel­ma on juuri tuo mainit­se­masi arvot­ta­mi­nen, eli aja­tus esimerkik­si netin sen­suroin­nin­s­ta sisältää vah­van käsi­tyk­sen siitä minkälainen lop­putu­lok­sen pitäisi olla. Sen että han­kkeen takana on voimakkaim­min viher­vasem­mis­to ei pitäisi yllät­tää ketään, oli päässä foliopipo tai ei.

  Oma mutu­ni on että viehtymys salali­it­to­te­o­ri­oi­hin on perua geneet­tis­es­tä taipumuk­ses­ta mieltää akti­ivi­nen toim­i­ja ilmiön takana sil­loinkin kun sitä ei ole. Jos psykopaat­ti on tyy­tymätön yhteiskun­nan lib­er­al­isoi­tu­miseen, val­ta­puolueen näkem­i­nen takana vaikut­ta­vana akti­ivise­na toim­i­jana ei ole estet­tävis­sä, ja lop­pu on kylmää logi­ikkaa ilman tunnetta.

  Puheen kat­e­gorisoin­ti viha­puheek­si ja sen­suroin­ti on myös siitä huono ratkaisu että se tekee kon­frontaa­tion yhteiskun­nan väki­val­takoneis­ton kanssa todel­lisek­si. Epäilys tai harha siitä että jos­sain on ilkeitä tai tietämät­tömiä kult­tuuri­marx­is­te­ja muut­tuu todek­si kun serveri viedään ja ylläpitäjät tuomi­taan, ja mis­sio on valmis. Kaikesta huoli­mat­ta on siis parem­pi aja­tus puut­tua ilmaisun­va­pau­teen vas­ta sit­ten kun muus­ta väki­val­las­ta on jo näyttöä.

 184. @ Liian vanha
  “Hän vihasi ennen kaikkea vasem­mis­to­laisia ja suun­tasi iskun­sa vasem­mis­ton­uori­in ja val­las­sa ole­van työväen­puolueen hallintoelimiin.”

  Juuri tässä Hal­la-Ahon aja­tusten vaiku­tus Breiviki­in on ollut keskeinen. Islami­nuskoiset ja vasem­mis­to­laiset ovat yhtä ja samaa “loista”.

  ——————————
  Ote Breivikin manifestista:

  Kris­tit­ty­jen on ymmär­ret­tävä, että heil­lä on paljon enem­män yhteistä muiden ei-mus­lim­ien suh­teen, eikä pelkästään juu­ta­lais­ten vaan myös hin­du­jen, sikhien, bud­dha­lais­ten ja ateistien suh­teen kuin mitä heil­lä koskaan voisi olla yhteistä mus­lim­ien kanssa. Samoi­hin johtopäätök­si­in kanssani koskien vasem­mis­to-islamistis­s­ta yhteistyötä län­si­mais­sa on tul­lut myös Suomes­sa riip­pumat­toman ehdokkaana eduskun­taan pyrkivä Jus­si Hal­la-Aho: vasem­mis­to lyp­sää rahat alku­peräisväestöltä ylläpitääk­seen suurelta osin jouti­las­ta maa­han­muut­ta­javäestöä, joka kiitol­lise­na äänestää vasem­mis­toa. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nal­la on näin ollen elätet­tävänä kak­si loista, jot­ka elävät keskenään sym­bioot­tises­sa suh­teessa. Tämä aiheut­taa lop­ul­ta jär­jestelmän rom­ah­tamisen. Mik­si kukaan kan­nat­taisi poli­ti­ik­ka, joka johtaa var­maan tuhoon. No sik­si, että kar­riääripoli­itikko ei koskaan kat­so 20‑, 50- tai 100-vuo­den päähän tule­vaisu­u­teen vaan keskit­tyy seu­raavi­in vaalei­hin. Tästä syys­tä kansan­val­taisen jär­jestelmämme keskit­tymi­nen asioi­hin lyhyel­lä tähtäimel­lä, yhdis­tet­tynä mus­lim­i­maa­han­muut­toon, muut­tua fataa­lik­si virheeksi.

  Mut­ta Hal­la-Aho esit­tää vielä tärkeäm­män kysymyk­sen: “Mik­si äänestäjät anta­vat kaiken tämän tapah­tua? Siitä syys­tä, että län­si­maalaiset halu­a­vat olla ‘hyviä’ ihmisiä ja uskoa, että hei­dän kanssakump­panin­sa ovat hekin yhtä hyviä ihmisiä. Siitä syys­tä, että heil­lä on humaan­it arvot.’ ‘Siitä syys­tä, että län­si­maisen ihmisen moraaliset ja eet­tiset arvot ovat tehneet hänestä avut­toman häi­jyy­den ja moraalit­to­muu­den edessä.”

  Län­si­maiset “moraaliset ja eet­tiset” arvomme poh­jau­tu­vat perusteitaan myöten judeokris­til­liseen ajat­telu­un. Saako suvait­se­vaisu­utemme ulkop­uolisia kohtaan, demokraat­ti­nen jär­jestelmämme ja kris­till­i­nen myötä­tun­tomme, eli juuri ne tärkeimp­inä vaal­i­mamme arvot, län­si­maat kyvyt­tömik­si Jiha­dia vastaan?
  ——————————

  Että sem­moista. En jak­sa enää enem­pää keskustel­la tästä asi­as­ta. Tämä on viimeinen vies­ti­ni tästä asi­as­ta. Täl­laisen sairaan mie­len käsit­te­ly saa aikaan huonon olon. Hyi olkoon.

  [OS: Seu­raavas­sa ketjus­sa sanon, että oli asi­a­ton­ta julka­ista tieto, että Breivik siteerasi Hal­la-ahoa. Julka­isin tämän kuitenkin, kos­ka tieto oli jo men­nyt ja on kohtu­ullista ihmis­ten tietää, mitä tuo siteer­aus sisäl­si. Huo­mat­takoon, että tämä sitaat­ti ei ole Breivikin tek­stiä vaan sitaat­ti joltakin toiselta.]

 185. “Mielestäni tur­va­paikan­hak­i­joi­ta tulisi ottaa vain se määrä, jot­ka pystytään kotout­ta­maan kunnolla.”

  Pako­laiset ovat tuskin mikään ongel­ma, oleskelu­oikeu­den saa vuosit­tain n 1000–1500 pako­laista, ei sel­l­ainen määrä rasita taloutta .

  Suurem­pi ongel­ma ovat ns lähete­tyt työn­tek­i­jät joiden määrää ei tiede­tä tarkasti.EK oman jäsenky­se­lyn mukaan heitä on n 50000.

  He eivät mak­sa Suomeen vero­ja eivätkä sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ja eivätkä näin ollen paran­na huoltosuhdetta.

  Tämä joukko on suuri ongel­ma kaikkial­la EU:ssa ja he ovat osa laa­jenevaa har­maa­ta taloutta.

  Suo­mi ja EU seu­raa­vat tässäkin asi­as­sa Kreikkaa

  Kun sit­ten sairaus tai työt­tömyys kohtaa­vat niin he ilmaan­tu­vat sos­sun luukulle

 186. Yksikin Moila­nen kehoit­ti ampumaan poli­it­tiset vas­tus­ta­jat ja on nyt Iltasanomien kolu­min­isti, joka sai naisjour­nal­istien kunniapalkinnon.

  Siis tarkoi­tatko sitä että Anne Moila­nen juon­si radio-ohjel­maa jon­ka nimi oli Tul­ta munille?

 187. Sami Laak­so­nen
  Ase­lakien kiristämistä mietit­täessä pitäisi muis­taa, että lait­to­muuk­sia suun­nit­tel­e­vat saa­vat väli­neen­sä taval­la tai toisella.

  Onko se nyt ihan noin? Ymmärtääk­seni ABB oli yrit­tänyt pää märkänä han­kkia laiton­ta aset­ta, matkus­tanut jota Tsekkei­hin saak­ka sem­moisia osta­maan, mut­ta ei ollut onnis­tunut. Niin­pä hän oli lop­ul­ta pää­tynyt lail­liseen aseeseen.

  Jos nyt lailli­nen asekin olisi jäänyt han­kki­mat­ta tai sen han­kkimi­nen olisi viivästynyt rutkasti, ABB:n rahat oli­si­vat hyvin voineet lop­pua ennen oper­aa­tion täy­del­listä lop­pu­un­saat­tamista ja isku rajoit­tua pelkkään pommiin.

  Muutenkin on päivän­selvää, että Auvisen ja Saaren kaltaiset luuser­it tuskin saa­vat kyn­si­in­sä lait­to­mia asei­ta. Tosin Breivik oli niin pitkäjän­teinen jant­teri, että hän olisi sel­l­aisen voin­ut saa­da hankituksi.

  HUOM! En väitä että Suomen ase­lakia tulisi nykyis­es­tään tiuken­taa, ymmärtääk­seni se on jo melko tiuk­ka. Sen­si­jaan kri­ti­soin väitet­tä, että kuka tahansa voi melkein mil­loin tahansa han­kkia mil­laisen pyssyn tahansa, mikäli halu­aa. Tämähän on ihan täyt­tä skeidaa.

 188. Mitä voidaan tehdä? Vähen­netään asei­den määrää. Rei­vataan maa­han­muut­to sel­l­aisek­si kun kansan enem­mistö sen halu­aa. Ymmär­retään työt­tömyys ja köy­hyys (myös suh­teelli­nen) oikeasti ongel­mak­si. Hark­i­taan Suomen ase­maa globaal­isti; mikä on oikeasti Suomen väestön enem­mistön etu mm. EU:ssa. Kaikkia puoluei­ta olen itse äänestänyt, mut­ta vaikut­taa siltä, että per­sut täl­lä het­kel­lä ain­oana puolueena syys­tä tai tois­es­ta kuun­tel­e­vat ihmis­ten enem­mistön ajatuk­sia. Toiset lähin­nä halu­a­vat opet­taa moraalia ja tietoa kansalle surkeal­la men­estyk­sel­lä. Men­estys on huono, kos­ka tarkoi­tus­pe­rien epäaitous on niin ilmiselvää.

 189. Mon­en muun peukut­ta­jan tavoin olen Hen­ri Wei­jon 27.7.2011 kel­lo 8:22 kir­joit­ta­man kom­mentin kanssa samaa mieltä siinä, että jos ihmi­nen ei elä aivan täy­del­lis­es­ti omas­sa harhaku­plas­saan, ennen ide­olo­giansa toteut­tamista hän tarvit­see ajatuk­silleen kasvualus­tan, tun­teen siitä että se mitä ajat­telee on oikein ja muutkin ovat samal­la kan­nal­la, vaik­ka se olisi yleisen moraalin kannal­ta kauhistavaa.

  Hen­ri mainit­see havain­toes­imerkkinä tästä ilmiöstä keski­tysleirin var­ti­jat. Hei­dän kohdal­laan on kuitenkin kyse eri asi­as­ta: auk­tori­teetin tot­telemis­es­ta (ks. kuu­luisa klassi­nen Mil­gramin tot­tel­e­vaisu­uskoe). Mil­gramin kokeen mukaan mis­tä tahansa ker­rostalosta löy­ty­isi enem­män kuin tarvit­ta­va määrä var­ti­joi­ta yhteen keski­tysleiri­in. Puistattavaa.

  Onko inter­netin aikana muu­ta selviy­tymiskeinoa kuin etabloidun medi­an tiuk­ka pysyt­täy­tymi­nen poli­it­tis­es­ti kor­rek­tis­sa litur­gias­sa? Voiko ongelmista enää keskustel­la lainkaan siten, että epämiel­lyt­täviäkin totuuk­sia tulee esi­in? (Hom­mafo­ru­mil­la — jota nyt olen tämän tiimoil­ta seu­ran­nut — joku sanoi minus­ta osu­vasti, että kun tarpeek­si latoo epämiel­lyt­täviä fak­to­ja jonoon, niistä tulee vihakirjoitus.)

  Nelosen uutis­ten mukaan Google halu­aa rajoit­taa viha­sivu­jen näkyvyyt­tä haku­tu­lok­sis­saan.

  Onko mitään tehtävis­sä sille että ihmi­nen on ihminen?

 190. @Elina: kri­ti­ik­ki ei todel­lakaan ole yksi­u­loit­teista asioiden arvot­tamista. Levyraati on asia erik­seen. Musi­ikkile­hdis­tön jaka­mat tähdet on tarkoitet­tu vain pro­vokaa­tiok­si. Voisitko kuvitel­la Min­na Joen­niemen vetämässä Maahanmuuttoraatia?

  Minä olem maa­han­muut­tokri­itikkokri­it­ti­nen. Hom­malaiset et al eivät näe met­sää puil­ta. Mikä tahansa yhteiskun­nalli­nen ongel­ma nähdään maa­han­muu­ton ongel­mana vaik­ka sama ilmiö olisi esi­in­tynyt jo ennen maa­han­muu­ton vilka­s­tu­mista. Täl­löin kyky ratkaista nämä ongel­mat heikke­nee. Samal­la tilas­to­ja lue­taan kuin piru raa­mat­tua ymmärtämät­tä tilas­ton­tuotan­tomekanis­meista tuon taivaal­lista. Se ei ole pelkästään surullista vaan häpeällistä.

 191. Saara:

  Olen yrit­tänyt pain­ot­taa jokaisen yksit­täisen ihmisen henkilöko­htaisen vas­tu­unot­tamisen tärkeyttä

  Käytin ter­miä hommalaisuus/hommahenkisyys, kos­ka se on tosi­aan ain­oa näkemäni pal­s­ta, jos­sa vihaamisen oikeut­tamisek­si on kyhät­ty oma pieni organisaationtynkänsä

  Tota sun lähtöo­le­tus­ta on aika vaikee tulki­ta siten, et sun tarko­tuk­se­na olis vaan pain­ot­taa “jokaisen yksit­täisen ihmisen henkilöko­htaisen vas­tu­unot­tamisen tärkeyttä”.

  Aut­taako Hitler-kortin esi­in otta­mi­nen ymmärtämään, mitä eroa on tieteen val­jas­tamises­sa totu­u­den etsin­tään ja (näennäis)tieteen val­jas­tamises­sa oman vihan oikeuttamiseen?

  Tästäkin taas pais­taa läpi sun ennakkolu­u­lo, jon­ka oot muo­dostanu ilmeis­es­ti lähin­nä omien arvo­jes poh­jal­ta ja sit pyöritel­ly siitä päässäs fak­tan. Sun mielestä foo­ru­min X toimin­nas­sa on kyse Hit­leri­in ver­rat­tavas­ta näen­näisti­eteen val­jas­tamis­es­ta oman vihan oikeut­tamiseen. Ja tää sit sun mielestä pitäis tulki­ta niin, et tarko­tuk­se­na on vaan neu­traal­isti pain­ot­taa jokaisen yksilön vas­tu­un ottamisen tärkeyttä?

 192. Ris­to:

  Tutki­van poli­isin rasis­tisek­si luokit­telemia tapauk­sia oli 311 Edel­lisen vuo­den luku 291 kpl, kasvua 7%. Kasvu tun­tuu vähin­tään maltil­liselta, vaik­ka ei edes ottaisi huomioon sisäasi­ain­min­is­ter­iön aset­ta­maa tulostavoitet­ta, että poli­isien pitäisi ilmoit­taa entistä use­ampi tutkit­ta­va rikos rasis­tisek­si – tai että vierask­ielis­ten määrän kasvu väestörek­isteris­sä oli saman vuo­den aikana 9%.

  Just täl­la­sia asioi­ta pitäis pohtia ennen ku kohis­taan “viharikosten” räjähtämis­es­tä käsiin.

  1. Miten “viharikos” on määritelty?

  2. Miten voidaan osoit­taa, että kyseessä on ollu viharikos?

  3. Onko viharikok­sek­si luokiteltavien teko­jen määrä kas­vanut suh­teessa maa­han­muut­ta­jien määrään?

  4. Onko viharikosten määrit­te­lyä koske­va ohjeis­tus jol­lain taval­la muut­tunut? (Oleelli­nen point­ti, kos­ka kyseessä erit­täin epämääräi­nen käsite)

  5. Kohdis­tuuko viharikok­siks määritel­tyjä teko­ja johonkin ryh­mään sel­keesti enem­män ku mikä on niiden väestöosuus?

  jne…

 193. Hen­ri Weijo:

  Väite siitä, että Breivik olisi ilman viha­puhet­ta “löytänyt” jonkun agen­dan tai syyn veri­teoilleen on posketon

  Joo viha­puhet­ta ei olis ilman vihaa ja mui­ta negati­ivisia tun­tei­ta, eli ilmaisit itsestäänselvyyden. 

  Mut kun sitä vihaa ja negati­ivisia tun­tei­ta on aina ole­mas­sa. Yks tapa purkaa niitä näyt­tää joil­lain yksilöil­lä ole­van kiukut­telu netis­sä. En usko et yhen aihealueen(vaik mamukri­ti­ikin) puut­tumi­nen estäis niitä pahimpia vihaa­jia löytämästä kohdet­ta kiukulleen. Jos taas viha­puhe onnis­tut­tais jol­lain total­i­taarisel­la metodil­la kokon­aan kitkemään, ne taustal­la piilevät negati­iviset tun­teet mitä luul­tavim­min purkau­tu­is jol­lain muul­la taval­la ku puhumalla. 

  Viha­puheel­la voi toki olla vaiku­tus­ta joi­hinkin yksilöi­hin, mut en mitenkään usko et sen merk­i­tys olis eri­tyisen oleelli­nen kun pohdi­taan syitä, miks joku hyv­in­voin­ti­val­tion kas­vat­ti murhaa läh­es sata ihmistä. Viha­puhet­ta on niin paljon, et jos sen vaiku­tus olis merkit­tävä mas­samurhien suh­teen, niin niitä tapah­tu­is paljon enemmän. 

  Samaa aja­tus­ta seu­rat­en siis nat­sien keski­tysleireil­lä hir­muteko­ja tehneet var­ti­jatkin oli­si­vat ilman nat­sis­mi­akin löytäneet jonkun oikeu­tuk­sen ihmis­ten kidu­tuk­selle ja mas­sakaa­sut­tamiselle, jos­sain vaiheessa

  Tosi huono ver­taus. Viha­puhu­jat nimeno­maan itse hakeu­tuu oma-alot­teis­es­ti pal­stoille kiukut­tele­maan. Riv­inat­sil­la taas tuskin oli pahem­min vai­h­toe­hto­ja. Sotati­las­sa oot joko puoles­ta tai vas­taan. Veikkaan et keski­tysleireil­lä oli aika paljon var­ti­joi­ta, jot­ka ei kokenu teko­jaan oikeute­tuiks ja jos kokikin, niin pitkälti siks et yrit­ti säi­lyt­tää oman mielenterveytensä.

  Hän hylkäsi siis demokraat­tisen val­takäsi­tyk­sen, ei hyväksynyt sen legi­t­i­imisyyt­tä. Luke­mansa islamisaa­tio- ja muun vas­taa­van kir­jal­lisu­u­den myötä hän ajan myötä oppi näkemään itsen­sä oikeutet­tuna “inter­ven­tion­isti­na”, tahona jol­la on oikeus kor­ja­ta tämä vääryys

  Ootko var­ma, et toi on ain­oo­ta sel­l­as­ta kir­jal­lisu­ut­ta, jon­ka kaut­ta se olis voinu “oppia näkemään itsen­sä oikeutet­tuna interventionistina”?

 194. Mut­ta vihakir­joit­telus­ta puheen ollen Uuden Suomen puolel­la Soin­in­vaaran blo­gis­sa kom­men­toin­timah­dol­lisu­us ehkä kan­nat­taa pois­taa kokonaan,kun et ilmeis­es­ti seu­raile niitä, kun kir­joit­telu on siel­lä osin aika villiä.

  Poistin blo­gin kopi­oimisen Uuteen Suomeen kokon­aan. En oikein halun­nut niitä kom­men­toi­jia tännekään.

 195. Rogue,

  Vään­netään rauta­lan­gas­ta: mon­es­sa paikkaa ja välil­lä tässäkin ketjus­sa on viime aikoina esitet­ty väite, että Breivikin ikäänkuin kohtalona oli suorit­taa ver­i­työ ja että hän nyt vaan “sat­tui” tekemään sen anti-islamisaa­tion nimis­sä. “Kyl­lä tol­lainen hul­lu aina tekosyyn löytää” niinkuin erässä blo­gis­sa san­ot­ti­in. Tämä väite on mielestäni jär­jetön. Ihmisen taipumi­nen väki­val­taan on toki aina vah­vasti kon­tek­sti­in ja jopa sat­tumaan sidot­tua (esim. tur­paan­ve­to äkkipikaise­na gril­li­jonos­sa), mut­ta äärim­mäiseen ja sys­temaat­tiseen väki­val­taan johta­vat tapauk­set ovat sidot­tu­ja val­ta­suhteisi­in ja val­lan legit­imi­teet­ti­in. Pelot­tavin­ta on se, että kaikissa meis­sä on tämä val­lan väärinkäytön poten­ti­aali. Jos ette usko niin suosit­te­len luke­maan mitä tapah­tui Stan­ford Prison Exper­i­men­tis­sä, aivan taval­liset ihmiset humal­tu­i­v­at val­las­ta ja alkoi­vat tehdä hyvinkin jul­mia teko­ja kanssaihmisilleen.

  Myös Anna-Liisalle sanois­in että keski­tysleirien vang­in­var­ti­jat eivät tehneet hir­muteko­jaan pelkästään käskytet­täv­inä, vaan samal­la taval­la nat­sis­min legi­t­oiman val­lankäytön “avul­la”. Tuskin päällystöltä tuli suo­ranaisia käskyjä että MITEN leir­iläisiä piti kohdel­la, vaan kohtelun toteu­tus oli paljolti var­ti­joista itses­tään kiin­ni tietäen, että nämä hir­mu­teot oli­vat oikein ja hyväksyt­tyjä. Vielä koroste­tum­min tämä näkyi siinä Abu Ghraib ‑tapauk­ses­sa, jos­sa soti­lail­la EI ollut käskyjä kidut­taa vanke­ja vaan kidu­tus tapah­tui sen takia, ett­tä soti­laat tiesivät että sil­lä oli hil­jainen hyväksyn­tä ja että seu­raa­muk­sia ei olisi. 

  Ootko var­ma, et toi on ain­oo­ta sel­l­as­ta kir­jal­lisu­ut­ta, jon­ka kaut­ta se olis voinu “oppia näkemään itsen­sä oikeutet­tuna interventionistina”?

  Onko sil­lä mitään väliä vaik­ka näin olisi? Merk­i­tys­tä on vain sil­lä, että anti-islamisaa­tio ja muut “viha­puheet” näyt­tävät saa­neen niin vah­van ase­man, että ne voivat johtaa täl­laiseen tekoon. Emme siis saa puut­tua vihakir­jal­lisu­u­teen ennen kuin muuhun kir­jal­lisu­u­teen on puu­tut­tu ensin vai mitä väit­teel­lä haettiin?

 196. Hen­ri Weijo:

  mon­es­sa paikkaa ja välil­lä tässäkin ketjus­sa on viime aikoina esitet­ty väite, että Breivikin ikäänkuin kohtalona oli suorit­taa ver­i­työ ja että hän nyt vaan “sat­tui” tekemään sen anti-islamisaa­tion nimissä

  En mä ainakaan usko “kohtaloon” tossa mielessä. Point­ti oli, tol­lasen tai vas­taa­van teon tapah­tu­mista ei vält­tämät­tä olis estäny se, et just mamukri­ti­ikkiä ei olis ollu netis­sä. Voidaan sanoa, ettei ollu puh­das­ta sat­tumaa et B:n profi­ilil­la varustet­tu tyyp­pi pää­ty just tän pin­nal­la ole­van mamukeskustelun kaut­ta murhaa­jaks. Kuten Osmo uudessa kir­jo­tuk­ses­saan toteaa, on toden­näköistä, et muodis­sa ole­vien voimakkaan ide­olo­gian omaavien liikkei­den pari­in pää­tyy myös hul­lu­ja. Siinä mielessä kyse ei ollu “sat­tumas­ta”. Mut tää ei joh­da siihen, et tol­las­ten mas­samurhaa­jien gen­eroin­ti olis eri­tyis­es­ti mamukeskustelun tai mamukri­ti­ikin omi­naisu­us niiden sisäl­lön takia.

  Emme siis saa puut­tua vihakir­jal­lisu­u­teen ennen kuin muuhun kir­jal­lisu­u­teen on puu­tut­tu ensin vai mitä väit­teel­lä haettiin?

  Saa puut­tua, mut kan­nat­taa aina miet­tiä minkä tyyp­pis­es­tä puut­tumis­es­ta on tavoit­tei­den kannal­ta enem­män hyö­tyä ku haittaa.

 197. Tuo­mak­selle liit­tyen sos­sun mak­sami­in telkkareihin:

  Niin, jo tuo anta­masi seli­tys on parem­pi kuin ei mitään. Eli sos­su mak­saa telkkare­i­ta myös kan­taväestön asi­akkailleen. Ehkä joskus tar­jouk­ses­ta se 50″ tv voi olla jol­lain tapaa las­ke­tun keski­hin­nan alle. Eli tässä ei olisi mis­tään maa­han­muut­ta­jien erikoisoikeuk­sista kyse, vaan ylipään­sä kansan oikeusta­ju­un näh­den lev­äperäis­es­tä sos­sun rahan­jaos­ta, joka vaan kär­jistyy maa­han­muut­ta­jien kohdal­la ja antaa mah­dol­lisu­u­den rasis­min lev­iämiseen. Kuitenkin tästäkään aiheesta ei käy­dä avoin­ta keskustelua, nyt sinä annoit täl­lä pal­stal­la ihan hyvän seli­tyk­sen, mut­ta ikinä sos­su, poli­itikot tai media ei ole selit­tänyt mis­tä näis­säkin jutuis­sa on kyse.

  Mut­ta ei tämä ole ain­oa vas­taus­ta vaa­ti­va kysymys maa­han­muu­ton ongelmien kohdal­la. Lisäk­si ovat mm. rikos­ti­las­tot & rikol­lis­ten kohtelu, väitet­ty työn­vält­te­ly, val­heelli­nen pako­laisu­us jne..

  Tot­ta on kyl­lä, että vaik­ka näis­sä kaikissa olisi vääristymää kan­taväestön haitak­si, on aivan selvää, ettei tilanne ole niin paha, että yksikään ter­vepäi­nen edes hark­it­sisi käyt­tävän­sä väki­val­taa ratkaisuna.
  Mut­ta ilmeis­es­ti tuol­la mar­gin­aal­i­hörhö­jen net­ti­sivuil­la kun aikansa lueskelee kuin­ka “Län­si on uppoa­mas­sa”, niin jo valmi­ik­si puoli­hul­lus­ta tulee täyshul­lu ja suo­ra toim­inta alkaa näyt­tää ain­oal­ta vaihtoehdolta.

 198. “- Et tiedä, etkä halua selvit­tää mitä laje­ja SAUL:in alaisu­udessa har­joite­taan ja mitä kalus­toa niihin käytetään”

  Ja tämä on “iso asia” … mil­lä tavoin? 

  “- Ohi­tat kokon­aan poli­isin asiantun­te­muk­sen asea­siois­sa, ehkä itse tiedät asi­at paremmin…?”

  Nope. Ohitin anonyymin esit­tämän väit­teen. En ase­ta arvoa kuu­lop­uheille enkä varsinkaan sel­l­aisille joi­ta esitetään netissä.

  “- En väit­tänyt että sinä halu­aisit poli­isin resursse­ja pienen­net­täviksi, mut­ta nyky­todel­lisu­udessa poli­isin määrära­ho­ja on pienennetty.”

  Eli vaik­ka en esit­tänyt mitään tuonkaltaista — enkä muuten todel­lakaan halua pienen­tään poli­isin resursse­ja — vika on min­un kos­ka ..? Guilt by asso­ci­a­tion? Koitas nyt ihan oikeasti skarpa­ta. Tuos­sa ei ole enää mitään järkeä?

  “- Et edelleenkään ole vaivau­tunut selvit­tämään sel­l­aisia pikku­seikko­ja kuten mitä edelli­nen (Joke­lan ja kauha­joen aikainen) ase­la­ki sal­li tai kiel­si. Silti ehdo­tat siihen, ja jo ker­talleen tiuken­net­tuun laki­in muutoksia.”

  Olk­iukko. Keskeinen point­ti­ni on se, että ase­la­ki sal­lii edelleen sivi­ileille puo­li­au­tomaat­ti­aseet. Ja/tai niiden yksi­tyisen säi­ly­tyk­sen, sen sijaan että niitä säi­lytet­täisi­in vaikka­pa seu­ran tms. tiloissa.

  “Tuliko mieleen että laki saat­taa olla ihan kun­nos­sa, mut­ta poli­isil­la ei vain ollut resursse­ja toimia lain mah­dol­lis­ta­mal­la tavalla,”

  Tuli. Tuliko sin­ulle mieleen se, että jos ja kun JOKAISESSA 2000-luvun puolel­la tehdyssä koulu­am­pumis-tms. tapauk­ses­sa on aseena ollut lail­lis­es­ti han­kit­tu puo­li­au­tomaat­tip­is­tooli, olisi ehkä syytä harki­ta niiden saan­ti­in puuttumista?

  “eikö tässä tapauk­ses­sa olisi fik­sumpaa säätää poli­isin resursse­ja kuin näper­rel­lä lain kanssa -”

  Fik­sumpaa on tehdä molem­pia. Sinä esität mallin “joko tai — eikun pelkkä joko kos­ka se tai ei mulle sovi”. Minä esitän “sekä että”. Kumpi on ihan ole­tusar­vois­es­ti mielekkäämpi?

 199. “San­ot siis että hom­mafoo­ru­mil­ta löy­tyy totu­us, ja lehdis­tä huhu­ja sekä virheel­listä tietoa. No, saa­han sitä sanoa mitä haluaa.”

  Onhan se absur­dia, mut­ta niin se vain on. Ei ole tapah­tunut ker­ran tai kak­si vaan­nuse­am­mankin ker­ran, että olen uskonut ensin mitä lehdis­sä kir­joite­taan, ja sit­ten myöhem­min huo­man­nut, esimerkik­si juuri Hom­man vinkkaa­mana, että alku­peräis­lähteis­sä asia on ihan toisin kuin sanomale­hdet asian esittävät.

  “Medi­an par­jaami­nen on yksi tyyp­il­lisimpiä piirteitä mamukri­itikoiden alakulttuurille.”

  Se on tyyp­il­listä niillekin poli­it­tisille ryh­mille, joi­ta kohdel­laan medi­as­sa vain huonos­ti, eli kaikille puolueille. Medi­an tuleekin kohdel­la kaikkia poli­it­tisia toim­i­joi­ta kri­it­tis­es­ti. Mamukri­itikoiden kohdal­la ongel­ma on siinä, että jutuis­sa on kohtu­ut­toman paljon asiavirheitä.

  Minä en kuitenkaan kat­so asia kohteen näkökul­mas­ta vaan yhtäältä toimit­ta­jana (olen siinä mielessä van­hanaikainen että minus­ta jutus­sa on tärkeäm­pää että siinä on fak­tat kun­nos­sa kuin se, edis­tääkö se jotakin ylevää tavoitet­ta) ja toisaal­ta luk­i­jana. Luk­i­jana koen itseni aika ajoin hui­jatuk­si ja toimit­ta­jana koen usein kollek­ti­ivista häpeää siitä, että mis­sio ajaa joskus tiedonväl­i­tyk­sen yli.

  “Toinen on vihamielisyys val­taapitäviä kohtaan”

  Kri­it­tisyys val­taapitäviä kohtaan on niitä asioi­ta, jois­sa olen aika lail­la samal­la lin­jalle useimpi­en muiden toimit­ta­jien kanssa. Ehkä sit­ten mamukriitikoidenkin.

  “ja kol­mas epämääräis­ten uhkaku­vien maalaami­nen euroopan islamisaatiosta.”

  Minus­ta konkreet­tis­es­ti tapah­tuneet ja paraikaa toteu­tu­mas­sa ole­vat uhkaku­vat pk-seudun lähiöis­sä ovat paljon mie­lenki­in­toisem­pi aihe. Mut­ta jos min­ua pyy­det­täisi­in perustele­maan, mik­si Euroopan islamisaa­tio olisi tyystin perus­tee­ton uhkaku­va, ei väestöti­eteelli­nen osaami­nen riit­täisi rak­en­tele­maan mitään kovin vahvo­ja argumentteja.

  “Hyvä tietää että Hami­lo on leirin­sä valinnut.”

  Jos jour­nal­istien leir­it ovat tiedonvälit­täjien leiri ja mis­siotoimit­ta­jien leiri, val­it­sen tiedonväl­i­tyk­sen. Min­ua tun­te­vat tietävät, ettei min­ua saa lojaa­lik­si millekään ryh­mälle tai liik­keelle. Olen sel­l­aiseen aivan liian epäsosiaalinen.

 200. “Mie: Pohdin­nat sankareista, jot­ka laske­vat ammu­tut patru­u­nat ja käyvät täysin yllät­täen hyökkäävän aseis­te­tun mielipuolen kimp­pu­un pal­jain käsin ovat mielestäni nyt niitä kyseenalaisimpia spekulaatioita.”

  Ja tämä siis henkilöltä joka siteer­aa ase­har­ras­ta­jien sub­jek­ti­ivisia mielip­iteitä, esit­tää videoita jois­sa toim­i­taan rauhal­lises­sa tilanteessa ampumaradal­la — ja kat­soo näi­den osoit­ta­van että puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den kieltämisel­lä ei olisi vaiku­tus­ta? Please.

  “Suuri kysymys – olisiko noin suun­nitel­malli­nen tek­i­jä niin tyh­mä? Vai val­it­sisiko hän tak­ti­ikan käytössä ole­van aseen mukaan?”

  Jos käytössä ole­via keino­ja rajoite­taan, on toden­näköisem­pää että poten­ti­aaliselle tek­i­jälle tulee virheitä — tai silmin­näk­i­jöille lisävi­h­jeitä — kuin että mikään ei muu­tu. Argu­ment­tisi perus­tuu nyt siihen illu­u­sioon, että kaik­ki koulu­am­pu­jat tms. ovat viimeisen päälle huolel­lis­es­ti toimivia, tehokkai­ta tap­pokonei­ta joil­la tilanne toimii kuten lef­fois­sa. Miten real­is­tista tämä on?

  “Esimerkik­si mikään ei estä han­kki­mas­ta viit­täkym­men­tä tai sataa noi­ta kak­sipi­ip­puisen haulikon pikalataustyökalu­ja ja lataa­mas­ta niitä valmi­ik­si. Näyt­tävät sel­l­aisil­ta, että nor­maalis­sa haulikon panosvyössä tai varusteli­ivis­sä voisi vielä kätevästi kul­jet­taa valmi­ik­si ladattuina.”

  No aivan niin. Tämähän ei myöskään paina mitään, ei herätä kenenkään huomio­ta — puhu­mat­takaan siitä yksikään kaup­pias ei tule epäilemään mitään. Voi hyvä ihme sentään. 

  “Voit toki väit­tää, että vaikka­pa koulusurmat oli­si­vat jääneet tapah­tu­mat­ta ilman puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­ta tai uhrimäärät oli­si­vat olleet vähäisem­piä: minä väitän, että uhrimäärän vähen­tymi­nen olisi hyvin vähäistä ellei olema­ton­ta käytet­tävi­in resurs­sei­hin nähden.”

  Tämä on sitä asian ydin­tä. Ker­rataan vielä: tiedämme että jokaises­sa Euroopan alueel­la 10+ vuo­den säteel­lä tehdyssä koulu­am­pumises­sa ampu­jan aseena oli lailli­nen puo­li­au­tomaat­ti­ase, nimeno­maan käsi­ase. Sin­un mukaasi näi­den myyn­nin lopet­tamisel­la tms. säi­ly­tys­teknisil­lä ratkaisuil­la ei ole mitään merk­i­tys­tä, kos­ka … No, ylläol­e­va. Sin­ul­la ei ole tar­jo­ta tälle siis mui­ta perustelui­ta, kun jokunen net­ti­in pis­tet­ty treenivideo ja puheet ase­har­ras­ta­jien ker­tomi­sista tms. 

  On mielestäni aika ilmeistä että hyöty/haitta ‑arvion perus­teel­la esit­tämäni olisi vähin­täänkin vaka­van harkin­nan arvoinen. Harkin­nan joka perus­tuu muiden mah­dol­lis­ten vai­h­toe­hto­jen parem­paan hyöty/haitta ‑suh­teeseen, ei Youtube ‑videoihin.

 201. Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen val­tavir­ran “viha­puhe” ei voi selit­tää Breivikin radikalisoi­tu­mista, kos­ka hän­hän etsi jotain radikaalimpaa ja lähti tai sai kenkää niistä jengeistä, jois­sa hän ensin oli. Mis­tä vaikut­teet radikaalimpaan tai väki­val­taisem­paan toim­intaan? Joko hän radikalisoi­tui yksin omista havain­nois­taan ja koke­muk­sis­taan tuo­htuneena tai sit­ten jos­sain tosi­aan on sel­l­aista väki­val­taan kan­nus­tavaa ääri­oikeis­to­laista liike­hd­in­tää, joka pitäisi saa­da kitket­tyä juuri­aan myöten. Jos kyse oli yksinäis­es­tä sud­es­ta, tämä tapaus ei kauheasti poikkea koulusurmaa­jista. Ide­olo­gia olisi voin­ut olla toinenkin, oleel­lista on että tietyn kyn­nyk­sen ylitet­tyään tyyp­pi kokee itsel­lään herooisen mis­sion eikä siinä ole ketään vier­essä jar­rut­tele­mas­sa että kelaa nyt vähän.

 202. Asetekniseen näkökul­maan ei ole mitään lisät­tävää J. Korho­sen kir­joituk­seen! Lukekaa­pa se.

  Jos halu­at­te muka­mas pois­taa tämän ongel­man asei­ta kieltämäl­lä, niin sil­loin joudut­tu kieltämään KAIKKI aseet. KAIKKI. Mukaan­lukien ilmakiväärit. Kir­joi­tan aivan tosis­sani. En vit­saile lainkaan.

  Haulikko on alle 100 m kan­tamil­la kaikkein TAPPAVIN ase oikean­laisel­la panok­sel­la. Jälleen en vit­saile lainkaan. Yhdys­val­tain mer­i­jalka­vä­ki suosii juuri tuon seikan vuok­si haulikkoa lähi­tais­telu­aseena ja ryh­mässä on aina vähin­tään yksi haulikkomies. Samas­ta syys­tä USA:lainen poli­isi kan­taa mukanaan pump­puhaulikkoa kun menee huume­jengien alueille. Mikään muu ase ei pysäytä luotet­tavasti huume­hörhöjä. Haulikko sen tekee.

  Itse­lataavia asei­ta kieltämäl­lä hom­ma ei muu­tu mik­sikään kuten J.K. Korho­nen ansiokkaasti selvitää. Pult­tilukkoisia oppii pienel­lä har­joit­telul­la käyt­tämään yhtä nopeasti. Sitä­pait­si, asetekni­nen kehi­tys on tehnyt sen, että pult­tilukkoinen näyt­tää nykyään täm­möiseltä. Tämä ei tähdät­ty­jen laukausten nopeudessa käytän­nössä lainkaan itse­lataav­ille. Tämä kaveri sitä­pait­si lataa hitaahkosti (ei ole har­joit­tel­lut). http://www.youtube.com/watch?v=z8SYiWj_EJA

  Sitä­pait­si nykyaikai­sista mate­ri­aaleista tehty var­si­jousi on tap­pote­holtaan hirvikivääri­in ver­rat­tavis­sa ole­va ase kuten Murasen esimerkkikin takavu­osil­ta tääl­lä Suomes­sa osoittaa. 

  Toivoisin ase­har­ras­ta­jana että tämä asi­a­ton erinäköis­ten tehot­tomien kiristys­ten vaa­timi­nen lop­puisi vihrei­den ja sos­su­jenkin toimes­ta. Se ei ole ratkaisu tähän ongel­maan. (Tai sit­ten joudutte kieltämään KAIKKI aseet, jon­ka jäl­keen minä, varsin suuri vero­tu­lo­jen ker­ryt­täjä, muu­tankin tästä maas­ta veks — siinähän jäätte ihmettelemään mil­lä tämä maa elää kun jäl­jelle jää ituhippe­jä ja mui­ta taivaanrannanmaalareita)

  Sitä­pait­si jäl­jelle jää aina lait­tomat aseet. Suomes­sa on ollut vas­ta yksi tapaus, jos­sa sel­l­aista käytet­ti­in. Mut­ta aina näitä teko­ja suun­nit­tel­e­va tulee sen lait­toman aseen­sa löytämään. Se on var­ma asia. 

  Ette te näil­lä lisäkiristyk­sil­lä kiusaa kuin meitä rehellisiä har­ras­ta­jia, joista ei ole ollut harmia teille kenellekkään.

 203. Breivikin kimp­pu­un pal­jain käsin hyökkäämistä speku­loiville: Breivik oli 80 kg, 190 sent­ti­nen bodari. Lihaskimppu.

  En tiedä oliko hän har­joitel­lut myös pal­jain käsin tap­pamista (esim. krav mag­aa). Epäilen että oli, sen ver­ran perus­teelli­nen kaveri vaikut­ti olevan.

  Leir­il­lä oli lähin­nä lap­sia. On mielestäni irvokas­ta men­nä esit­tämään, että lapset kuk­istaisi­vat pal­jain käsin lihak­sikkaan bodarin. Kevlar-liivi suo­jaa sitä­pait­si varsin hyvin myös nyrkin- ja puukoniskuilta.

  Ehdot­taisin että uno­htaisitte jo pikkuhil­jaa nämä lapsel­liset “kiel­letään sitä ja tätä” jutut.

  Vai meinaat­teko kieltää kun­tos­al­itkin (bodaus)? Kiel­letään kaik­ki yli 7 cm pitkät veit­set ihan kuin Neu­vos­toli­itossa aikoinaan.

  Anaboliset steroid­it nyt onkin jo kiel­let­ty. Silti Breivik käyt­ti myös niitä. Siitä näette paljonko niistä kiel­loista on hyö­tyä, jos joku oikein kovasti jotain tahtoo.

 204. “HUOM! En väitä että Suomen ase­lakia tulisi nykyis­es­tään tiuken­taa, ymmärtääk­seni se on jo melko tiuk­ka. Sen­si­jaan kri­ti­soin väitet­tä, että kuka tahansa voi melkein mil­loin tahansa han­kkia mil­laisen pyssyn tahansa, mikäli halu­aa. Tämähän on ihan täyt­tä skeidaa.”

  Luulen, että aseeseen käsik­sipääsemisel­lä on paljon alueko­htaisia ero­ja. Aseet ei suomes­ta kesken lopu. Ehkä jos­sakin Helsingis­sä aseet ovat suht. harv­inaisia, mut­ta suomes­sa keskimäärin sel­l­ainen löy­tyy jokaisen miehen kouraan, joka sel­l­aisen haluaa.

  “Suomes­sa aseen hal­lus­sapi­tolu­pa on arvi­ol­ta n. 700 000- 800 000 henkilöl­lä ja lupia yhteen­sä noin 2 miljoon­aa kap­palet­ta. Lupi­en tilas­toin­nis­sa on kuitenkin puut­tei­ta, eikä tarkko­ja tieto­ja näin ollen ole saatavil­la.” (Etelä-Kar­jalan liit­to, Ampu­radan selvi­tys­ra­port­ti 2008)

  Lait­tomien asei­den saatavu­ud­es­ta en osaa arvail­la. Rek­isteröimät­tömiä asei­ta tiedän ole­van, mut­ta ne ovat perikun­nan kaut­ta ajau­tuneet ihmisille joil­la on lailli­nen oikeus siihen omaisu­u­teen. Kir­joi­hin ja kan­si­in niitä tuskin saadaan nykyisen ase­lain vuoksi.

 205. Jatkan lait­tomista aseista.

  Ase-lehti esit­teli poli­isin takavarikoimia asei­ta 1/2010
  Takavarikoiduista käsi­a­seista voi päätel­lä ainakin sen, että niistä erit­täin pieni osa on ylipäätään voin­ut tul­la markki­noille suomes­sa lail­lisia reit­te­jä. Suurin osa (läh­es kaik­ki) niistä on sel­l­aisia, että niihin ei voi saa­da suomes­sa lupaa.

 206. “Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen val­tavir­ran “viha­puhe” ei voi selit­tää Breivikin radikalisoi­tu­mista, kos­ka hän­hän etsi jotain radikaalimpaa ja lähti tai sai kenkää niistä jengeistä, jois­sa hän ensin oli.”

  Breivik ei esim. nähdäk­seni mis­sään vai­heessa kuu­lunut mihinkään sel­l­aiseen liik­keeseen, jon­ka suh­tau­tu­mi­nen esim. maa­han­muut­toon olisi ollut selvästi eri­lainen. Näin ollen yllä esit­tämäsi ei kuu­losta kovin uskottavalta.

 207. “Breivikin kimp­pu­un pal­jain käsin hyökkäämistä speku­loiville: Breivik oli 80 kg, 190 sent­ti­nen bodari. Lihaskimppu.”

  Niinkö? 190 sent­tiset bodar­it tup­paa­vat ainakin tääl­lä Suomes­sa paina­maan sel­l­aiset 10–40 kiloa enem­män kisakireässä kun­nos­sa, mis­sä Breivik tuskin oli.

  “Leir­il­lä oli lähin­nä lap­sia. On mielestäni irvokas­ta men­nä esit­tämään, että lapset kuk­istaisi­vat pal­jain käsin lihak­sikkaan bodarin.”

  Val­taosa leir­il­lä oli­joista taisi olla tei­ni-ikäisiä. Siel­lä oli myös aikuisia. Toki tarkastelun rajoit­ta­mi­nen näistä mod­erneista mas­samurhaa­jista pelkästään Breiviki­in vinout­taa asi­aa. Mil­laisia pysäyt­tämät­tömiä “lihaskimp­pu­ja” oli­vat Joke­lan ja Kauha­joen ampujat?

  “Kevlar-liivi suo­jaa sitä­pait­si varsin hyvin myös nyrkin- ja puukoniskuilta.”

  Se myös ilmeis­es­ti suo­jaa esim. nivuset sekä kasvot ja pitää henkilön mys­tisil­lä voimil­laan pystyssä jalkataklaustilanteessa?

  “Ehdot­taisin että uno­htaisitte jo pikkuhil­jaa nämä lapsel­liset “kiel­letään sitä ja tätä” jutut.”

  Siinä val­os­sa että lail­liset puo­li­au­tomaat­tiset käsi­aseet ovat esi­in­tyneet jokaises­sa merkit­tävässä koulu­am­pumis tms. tapauk­ses­sa, niin vaatii kyl­lä aika merkit­tävää aat­teen paloa sivu­ut­taa niiden saan­nin sääte­lyn poten­ti­aa­li­nen hyö­ty tässä asiassa.

  “Vai meinaat­teko kieltää kun­tos­al­itkin (bodaus)? Kiel­letään kaik­ki yli 7 cm pitkät veit­set ihan kuin Neu­vos­toli­itossa aikoinaan.”

  Kalte­van pin­nan argu­menteil­la ei keskustelus­sa kovin pitkälle pötkitä.

  “Anaboliset steroid­it nyt onkin jo kiel­let­ty. Silti Breivik käyt­ti myös niitä. Siitä näette paljonko niistä kiel­loista on hyö­tyä, jos joku oikein kovasti jotain tahtoo.”

  Oli­pas ker­ras­saan yhteis­mi­ta­ton ver­taus. Steroidithan tun­netusti mah­dol­lis­ta­vat merkit­tävän tulinopeu­den. Suomes­sa ei myöskään ole krim­i­nal­isoitu kys. ainei­den käyt­töä. Hhal­lus­sapi­dostakin ran­gais­taan vain mikäli ainei­ta on sen ver­ran, että on syytä epäil­lä halti­jan levit­tävän niitä muille.

 208. Hami­lo:

  “Maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen val­tavir­ran “viha­puhe” ei voi selit­tää Breivikin radikalisoi­tu­mista, kos­ka hän­hän etsi jotain radikaalimpaa ja lähti tai sai kenkää niistä jengeistä, jois­sa hän ensin oli.” 

  Pitääkö tämä paikkaansa minkään muun “jen­gin” kuin edis­tyspuolueen kohdal­la? Siitä Breivik kyl­lä erosi vuon­na 2007 jät­tämäl­lä jäsen­mak­sun mak­samat­ta, kun ei kokenut sitä kyllin radikaaliksi.

  Sen sijaan esimerkik­si maa­han­muut­tokri­it­tis­es­tä net­tiy­hteisöstä Breivik ei tiet­tävästi eron­nut tai saanut kenkää, sikäli kuin täl­laiset ilmaisut koko ske­neen edes sovel­tu­vat. Man­i­festis­saan hän päin­vas­toin suh­tau­tuu siihen hyvin myön­teis­es­ti. En muista myöskään man­i­festista tai muual­ta, että hän­tä olisi bän­nät­ty blo­geista, foo­rumeil­ta tms. (Ei vält­tämät­tä olisi pitänytkään, tietysti, jos hän ei bän­ni­in antanut aihetta.)

 209. Hami­lo sanoo löytäneen­sä Hom­mas­ta val­ta­me­di­as­sa käsitel­ty­i­hin asioi­hin vähin­täänkin tarkennusta:

  Onhan se absur­dia, mut­ta niin se vain on. 

  Ei siinä ole mitään absurdia. 

  Absur­dia on lähin­nä se, että ihmiset usko­vat kuin jumalansanaan kaiken, mitä val­ta­me­di­aa suoltaa eetteriin. 

  Hom­ma on kansalaisjour­nal­is­mia parhaim­mil­laan. Siinä vai­heessa, kun soma­l­i­tytön junas­tatu­up­paustapaus alkoi saa­da aivan käsit­tämät­tömiä mit­ta­suhtei­ta soitin tapauk­sen tutk­i­jalle ihan omas­ta kiinnostuksestani. 

  Hesari hehkut­ti use­am­mas­sa numerossa rasis­min nousua ja päivit­teli ja kauhis­teli use­am­man aukea­man voimin tytön kohtaloa. Jopa tytön kotona käyti­in, jota saimme ihastel­la iso­jen väriku­vien kera parin sivun verran. 

  Totu­us lie­nee, että yhtään mitään ei tapah­tunut. Yhtä ain­ut­ta silmin­näk­i­jää ei koskaan ilmaan­tunut monikym­men­päiseltä laiturilta. 

  Lapset nyt las­ket­tel­e­vat luikuria mil­loin mis­täkin syys­tä. Hälyttvää, että ilman mitään kri­ti­ikkiä toimit­ta­jat lähtevät kuin sop­ulilau­ma (vrt. Koivis­to) mukaan yhden skidin sanomisiin.

 210. Mie:

  “Breivik ei esim. nähdäk­seni mis­sään vai­heessa kuu­lunut mihinkään sel­l­aiseen liik­keeseen, jon­ka suh­tau­tu­mi­nen esim. maa­han­muut­toon olisi ollut selvästi eri­lainen. Näin ollen yllä esit­tämäsi ei kuu­losta kovin uskottavalta.”

  Kyse ei ollut suh­tau­tu­mis­es­ta maa­han­muut­toon vaan poli­it­tisen eli­itin mas­sat­uhoamiseen. Mis­tä Breivik sai moi­set ajatuk­set, vai kehit­tikö hän ne itse?

 211. Mil­lainen ruumis­määrä on ase­har­ras­ta­jalle riit­tävä, että hän on valmis supis­ta­maan asei­den määrää — edes kokeilumielessä?

 212. Ehkä täs pitäis miet­tiä myös “teknis­ten” ratkaisu­jen lisäk­si asi­aa ide­olo­gioiden tasol­la? Tässähän on sel­keesti käyn­nis­sä jonkin asteinen kult­tuurien väli­nen kamp­pailu, jon­ka yht­enä ulot­tuvuute­na vois pitää jakoa vah­vaan ja heikkoon kulttuuriin.

  Pohjo­is­mainen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta on yhtenäiskulttuuriltaan/ideologialtaan melko heikko ja meil­lä jokainen joutuu rak­en­ta­maan oman ide­olo­giansa lukui­sista eri mah­dol­lisuuk­sista. Joil­lakin tun­tuu ole­van kova tarve rak­en­taa vah­va ide­olo­gia, jon­ka avul­la tais­tel­laan vääryyt­tä vas­taan. Moni halu­aisi nous­ta barrikadeille. 

  Ongel­ma näille on se, että hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nis­sa ei ole saman­laisia suuria epäko­htia kuin vähem­män kehit­tyneis­sä yhteisöis­sä, jois­sa poruk­ka on taas enem­män kollek­ti­ivis­es­ti tais­tele­mas­sa yhteistä pahaa vas­taan ja usein vielä syys­täkin. Maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka näyt­tää tar­joa­van yhteisen vihol­lisen ja mah­dol­lisu­u­den rak­en­taa vah­va maail­manku­va puolin ja toisin. Kom­pro­mis­sille on tarvetta.

  Pitäisikö val­tion ottaa suurem­pi rooli vahvem­man yht­enäiside­olo­gian puoles­ta, esim. maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Tietysti tämä ei ole help­po tehtävä, mut­ta pitäisikö täl­laista miet­tiä? Olisiko Breivikiä tyy­dyt­tänyt, jos Nor­jan val­tio olisi har­ras­tanut tiukkaa seku­lar­is­mia, joka vois toimii yht­enä ratkaisuna tälle Euroopan pelätylle islamisaa­ti­olle? Ainakin val­tio vois väit­tää tehneen­sä asialle jotain.

  No joo, enem­pää ei äly­puhe­limel­la pysty naputtelee.

 213. Ase­har­ras­ta­ja
  os halu­at­te muka­mas pois­taa tämän ongel­man asei­ta kieltämäl­lä, niin sil­loin joudut­tu kieltämään KAIKKI aseet. KAIKKI. Mukaan­lukien ilmakiväärit. Kir­joi­tan aivan tosis­sani. En vit­saile lainkaan.

  Siinä tapauk­ses­sa olet tyh­mä kuin vasem­man jalan nahkasaapas.

  Mikä ihme teitä ase­har­ras­ta­jia oikein vaivaa? Argu­ment­tinne type­r­yy­det saa­vat jopa kaltaiseni mil­i­taris­tisen oman käden oikeut­ta ja mah­dol­lisi­in uhki­in aseis­tau­tu­mista kan­nat­ta­van kon­ser­vati­ivin itkemään turhautumimsesta (!!!!!).

  Onko netis­sä kir­joit­tel­e­vat ase­har­ras­ta­hat jonkin­laisen kollek­ti­ivisen mieli­sairau­den pauloissa?

 214. “Riv­inat­sil­la taas tuskin oli pahem­min vai­h­toe­hto­ja. Sotati­las­sa oot joko puoles­ta tai vas­taan. Veikkaan et keski­tysleireil­lä oli aika paljon var­ti­joi­ta, jot­ka ei kokenu teko­jaan oikeute­tuiks ja jos kokikin, niin pitkälti siks et yrit­ti säi­lyt­tää oman mielenterveytensä.”

  Tästähän on tehty tutkimus­ta. Peruslin­ja nimeno­maan oli, että ketään ei pakotet­tu. Se oli tietysti järkevää, kun lähin­nä psykopaatit ja uskol­lisim­mat saati­in toteut­ta­maan lop­ullista ratkaisua. Tot­ta kai joukos­sa oli niitäkin jot­ka seko­si­vat, ja var­maan joku niistä oli kaikesta huoli­mat­ta sel­l­aisia, joi­ta kuvasit.

  Himm­ler tiesi hyvin — jol­lain tasol­la — minkälaisia henkisiä seu­rauk­sia on silmit­tömästä rääkäämis­es­tä ja tap­pamis­es­ta. Äijähän oksen­si keski­tysleir­ille ere­hdyt­tyään. Kuu­luisas­sa puhes­saan hän selit­ti SS-pask­i­aisille, että edessä on vaikei­ta hir­muteko­ja, mut­ta tule­vat suku­pl­vet kiit­tävät ja ihail­e­va niitä, jot­ka otti­vat taakan kan­taak­seen. Juu, niin varmaan.

  Tämä nor­jalainen hirviö kuvit­telee jotain saman­laista puheis­taan päätellen.

 215. Nim­imerk­ki B.J: Suomes­sa on tosi­aan paljon asei­ta per capi­ta — ja erit­täin vähän ongelmia niiden yleisyy­teen näh­den. Esimerkik­si riito­jen selvit­telyssä ampuma-ase ei ole laisinkaan yleisin tapa “selvit­tää välit” (vaan se on puukko). Ase­ta­pausten vähyy­destä näkee, että ase­lain­säädän­tömme ja vira­nomais­temme toim­inta asea­siois­sa on toimi­vaa. Ei sitä enää voi juuri paran­taa. Sen jäl­keen tehdään vain kiusaa meille taval­lisille asial­lisille ihmisille. Tur­val­lisu­us ei parane yhtään.

  Nim­imerk­ki ‘Mie’ voisi lopet­taa Nor­jan uhrien hau­dal­la tanssimisen ja kun­niot­taa vaina­jien omaisia. On rien­aamista väit­tää, että uhrit oli­si­vat tuos­sa tilanteessa voineet tehdä jotain toisin. Lisäk­si kun et ilmi­selvästi omaa näistä asioista tietämys­tä, niin kan­nat­taisi olla vain hil­jaa. Ehkä oppisit jotain.

  Mei­dän koulu­am­pumi­sis­sa on tosi­aan ollut pääroolis­sa itse­lataa­va Cal 22 pis­tooli. Mikä onkin omi­tu­ista. Muual­la maail­mas­sa näin ei ole ollut, joten meikäläiset tek­i­jät ovat olleet harv­inaisen “ammat­ti­taidot­to­mia”. Se näkyy myös tilas­tois­sa uhrien suh­teel­lisen alhaise­na määränä. Suo­ma­laiset koulu­am­pu­jat eivät pääse Wikipedi­an spree-killers tilas­tossa edes taulukkosi­joille. Onnek­si näin.

  Vaan nythän määräyk­siä on kiris­tet­ty. Nykyään on tehty erit­täin han­kalak­si saa­da itselleen itse­lataa­van käsi­aseen lupaa. Kaik­ki hyvin siis? Tuskin­pa vain. Veikkaan, että seu­raa­va koulu­am­pu­ja käyt­tää jotain aivan muu­ta ase­tyyp­piä kun ker­ran lupia ei “lus­su-pis­too­lille” saa. Se seu­raa­va mah­dolli­nen ase onkin sit­ten paljon tap­pavampi kuin Cal 22 pis­tooli — joka on heiveröisin mah­dol­lisin ase­tyyp­pi minkä löytää vain voi! Vain ilmapis­tooli on vielä lus­sumpi. Näin se tur­val­lisu­us para­nee lake­ja säätämällä.

  En minä ainakaan näe mitään estet­tä sille, mik­sei koulu­am­pu­ja pysty tekemään ikävää duu­ni­aan vaik­ka haulikol­la? Sel­l­aisen kul­jet­taa paikalle pienessä selkäre­pus­sa (useim­mat haulikot saa puret­tua osi­in, jos ette sitä tien­neet) — ja onhan urheilukas­sit keksitty.

  Ratkaisu ei siis löy­dy type­r­iä kiel­to­ja kek­simäl­lä. Mik­sei kukaan suos­tu näkemään asi­aa niinkuin se on? Koulus­samme ja yhteiskun­nas­samme on jotain vikaa. Esimerkik­si kouluk­iusaami­nen on Suomes­sa paljon yleisem­pää kuin Ruot­sis­sa. Molem­mat koulu­am­pu­jamme oli­vat kouluk­iusat­tu­ja. Ruot­sis­sa on löy­hempi ase­lain­säädän­tö kuin meil­lä ja 2x enem­män koulu­ja. Silti siel­lä ei ole vielä sat­tunut vas­taavia vaik­ka maa­han­muut­ta­ji­akin on paljon. Maaperä ainakin on otolli­nen, mut­ta ruot­salaiset ovat onnis­tuneet hoita­maan asian niin, että kaik­ista yritetään pitää huol­ta eikä ketään kiusa­ta. Kiusaamiseen myös puu­tu­taan herkästi. Muis­tan takavu­osil­ta mm. “Rör inte min kom­p­is” kam­pan­jan, joka oli rasis­min ja kiusaamisen vas­tainen ohjel­ma. Ruot­salais­lapset opete­taan jo las­ten­tarhas­sa siihen, että kiusaami­nen ei ole sal­lit­tua. Yhteisöl­lisyys on aivan toisel­la tasolla.

  Ken­ties tässä olisi jotain järkeväm­pää puuhaa päät­täjille kuin säätää taas lisää määräyk­siä, jot­ka eivät peru­songel­maa poista. Suomen kouluis­sa ja työ­paikoil­la viihdytään huonos­ti. Itse­murhati­las­tot ovat Euroopan huippua.

 216. Nim­imerk­ki “Mie” kirjoitti:
  “jokaises­sa Euroopan alueel­la 10+ vuo­den säteel­lä tehdyssä koulu­am­pumises­sa ampu­jan aseena oli lailli­nen puo­li­au­tomaat­ti­ase, nimeno­maan käsiase.

  Ei pidä paikkansa. Poimin wikipedi­as­ta vastaesimerkkejä:

  2006, Erfurt, Sak­sa: pis­tooli (itse­lataa­va eli puo­li­au­tomaat­ti­nen sel­l­ainen, joten tässä olet oike­as­sa) ja pumppuhaulikko

  2006, Ems­det­ten, Sak­sa: sahat­tu kivääri (ok, tästä ei voi tietää mil­lainen lataus­mekanis­mi siinä oli, saat­toi olla itselataava=puoliautomaattikin) sahat­tu mus­taruu­ti­haulikko ja 2‑piippuinen suusta­l­a­dat­ta­va nallilukkoinen pis­tooli (sem­moinen mitä näkee merirosvoeloku­vis­sa). Varsi­nainen historianharrastaja.

  2009, Ateena, Kreik­ka: 2 ammuntakelpoisek­si muun­net­tua start­tip­is­too­lia ja veitsi.

  2009, Kanebo­gen, Nor­ja: haulikko ja (kuten tääl­lä on “neu­vot­tu) panosvyö.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Erfurt_massacre
  http://en.wikipedia.org/wiki/Emsdetten#Emsdetten_school_shooting
  http://en.wikipedia.org/wiki/OAED_Vocational_College_shooting
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kanebogen_elementary_school_shooting

 217. Rogue (vas­taus samal­la Elinalle):

  Sun mielestä foo­ru­min X toimin­nas­sa on kyse Hit­leri­in ver­rat­tavas­ta näen­näisti­eteen val­jas­tamis­es­ta oman vihan oikeuttamiseen. 

  Ei kokon­aisuute­na eikä yksi­no­maan. Pal­s­ta on sel­l­ainen, minkä sinne kir­joit­ta­vat ja sitä moderoi­vat siitä tekevät. Väit­tääk­seni noin min­un pitäisi uskoa kaikkien hom­malais­ten (tai ylivoimais­es­ti enim­män osan) sopi­van tuo­hon kuvauk­seen, mitä en usko.

  Tarkoi­tan, että käsi­tyk­seni mukaan Hom­maan ovat syys­tä tai tois­es­ta kerään­tyneet ne toim­i­jat, jot­ka ihail­e­vat ja akti­ivis­es­ti puo­lus­ta­vat tätä mainit­tua mm. Hal­la-ahon lanseer­aa­maa ajat­te­lu­ta­paa (ja lisäk­si ryn­täävät net­ti­in puo­lus­ta­maan myös Hal­la-ahoa itseään aina, kun joku kehtaa hän­tä tai puheitaan arvostella).

  Kuten ker­roin, en ole juurikaan Hom­maa selail­lut, joten siitä, miten näi­den tyyp­pi­en pal­stailu siel­lä näkyy, tiedän vain vähän. Voi olla ettei näy juuri ollenkaan; Ris­tokin tuos­sa ehät­ti jo ker­tomaan, ettei “pitäisi lis­tiä” ‑henk­i­nen jut­tu pääse siel­lä mis­sään olo­suhteis­sa moderoin­nista läpi. Se nyt kuitenkin tiede­tään, että näitä tyyppe­jä on, ja ennakkokäsi­tyk­seni val­os­sa ei vaiku­ta uskot­taval­ta, etteivätkö he val­it­sisi pal­stak­seen vähin­täänkin Hom­maa (mah­dol­lis­ten muiden vai­h­toe­hto­jen lisäk­si), jos jos­sakin päät­tävät kir­joitel­la. Onko tämä ennakkokäsi­tyk­seni sin­un mielestäsi pahasti pielessä?

  Uskon ilman muu­ta Hom­mas­sa ole­van muunkin­laisia kir­joit­ta­jia run­sain määrin (selvä enem­mistö), enkä pidä pal­staa minään pahu­u­den tyys­si­jana tmv.

  Ja tää sit sun mielestä pitäis tulki­ta niin, et tarko­tuk­se­na on vaan neu­traal­isti pain­ot­taa jokaisen yksilön vas­tu­un ottamisen tärkeyttä?

  Ymmär­rän, että voimakkaasti kat­e­gorisoin­tien kaut­ta ajat­tel­e­van ihmisen voi olla vaikea tulki­ta tuo­ta siten, kuin tarkoitin. Ehkä nyt olen sel­ven­tänyt riit­tävän laveasti?

 218. Eli­na:

  Hom­mafo­ru­mil­la on osio: Tilas­tot, tutkimuk­set, gallupit ja talousluvut.

  Sinne on kerät­ty eri­lais­ten suo­ma­lais­ten ja kan­sain­välis­ten tutkimus­laitosten tuot­ta­maa materiaalia.
  Mikä tekee tästä “näen­näistiedet­tä”, Saara?

  Viit­tasin Hamilonkin mainit­se­maan “stan­dar­d­iar­gu­men­tit” ‑ketju­un.

  Tilas­tot, luvut jne., ovat olet­taak­seni (en ole niitä tark­istanut) ihan oikei­ta ja päte­viä. Näen­näisti­eteel­listä on tapa hyö­dyn­tää niitä. Sen sijaan, että pyrit­täisi­in fal­si­fioimaan omaa näke­mys­tä, tuos­sa ketjus­sa näyt­ti siltä että tilas­to­ja käytetään vali­doimaan sitä. Näin ei syn­ny objek­ti­ivista ymmär­rystä, vaan voidaan men­nä vaik­ka kuin­ka met­sään valikoimal­la kul­loinkin sopi­vasti omaa väitet­tä tuke­via tietoja.

  Hami­lo on toki oike­as­sa siinä, että lehdis­tössä tilas­toti­eto­ja hyö­dyn­netään ja tutkimuk­sia refer­oidaan usein aivan usko­mat­toman lev­äperäis­es­ti. Jos Hom­maan kir­joit­taa yksikin edes jonkin ver­ran asi­aan paneu­tunut, järkevä henkilö, sieltä voi hyvinkin löy­tyä monista asioista päteväm­pää tietoa kuin lehdis­tä. Tämä ei ole ris­tiri­idas­sa yllä sanomani kanssa.

 219. “Ei pidä paikkansa. Poimin wikipedi­as­ta vastaesimerkkejä:”

  Puhuin alun­perin jokaises­ta tuhoisas­ta tapauk­ses­ta (kuolonuhre­ja, siis muitakin kuin tek­i­jä) kir­joit­taes­sani että:

  “Speku­laa­tion olisi kuitenkin nähdäk­seni selvästi mielekkääm­pää lähteä siitä, että tämänkaltaisia asei­ta (käsi­ase, puo­li­au­tomaat­ti) on käytet­ty vaikka­pa jokaises­sa tuhoisas­sa 2000-luvun puolel­la tehdyssä koulu­am­pumis- tms. tapauk­ses­sa Euroopas­sa: Erfurt, Jokela, Kauha­jo­ki, Winnenden.”

  Lainaa­mas­sasi pätkässä tämä “tuhoisa” jäi pois, mikä epäilemät­tä sekoit­ti asi­aa. “Tuhoisal­la” tarkoi­tan usei­ta kuolonuhre­ja tuot­tanei­ta tapah­tu­mia, jot­ka on luetel­tu ylläol­evas­sa pätkässä. Mainit­se­mis­sasi tapauk­sis­sa Erfur­tis­sa tek­i­jän pump­puhaulikko ei ollut Wikipedi­an mukaan toim­intakun­toinen. Muista kolmes­ta tapauk­ses­ta yhdessäkään ei tul­lut mui­ta kuolonuhre­ja kuin tek­i­jä, Kanebo­genis­sa hänkään ei kuollut.

 220. Ei sin­un pidä siihen ase­laki­in pere­htyä vaan ko. har­ras­tuk­seen ja harrastajiin.

  Ammunnan­har­ras­ta­jat eivät ole tilas­to­jen mukaan sen vaar­al­lisem­pia kun esim poli­isitkaan (tehdyt rikok­set suh­teessa lukumäärään) mut­ta julk­isu­udessa syn­tynyt kuva on huo­mat­tavasti synkem­pi kun poliiseilla.

  Mm pas­si­ivi­nen tupakoin­ti on huo­mat­tavasti suurem­pi vaara kun aseet ja tupakoit­si­joi­ta on sen­tään vähem­män kun ammunnan har­ras­ta­jia. Lisäk­si tupakoin­ti vaaran­taa myös tupakoi­jan kun ampuma­har­ras­tus puolestaan kas­vat­taa har­ras­ta­jan eli­na­jan odotusta.

  Viimeisim­män ase­lain poh­jatöis­sä ei lain vaiku­tuk­sia arvioitu muuten kun suh­teessa lisään­tyvään lupaby­rokra­ti­aan uppoavaan työmäärään. Sisämin­is­ter­iö ei tutk­in­ut asioi­ta laisinkaan vaan tote­si mm hesaris­sa että ei ole tietyo mil­lainen on keskimääräi­nen har­ras­ta­ja. Samon käsi­tys asei­den ja har­ras­ta­jien määrästä eli voimakkaasti.

  Jos tietoa ei ole mut­ta pelkoa ja epälu­u­loa riit­tää ollaan erit­täin suvait­se­mat­toma­l­la polul­la tois­ta­mas­sa muiden suvait­se­mat­top­mien toimintamallia

 221. OS: “Anonyy­mi,
  Onko sin­ul­la tarkem­paa tietoa nuorten mie­len­ter­veyspalvelu­jen tilas­ta Nor­jas­sa? Nor­ja on niin rikas maa, että meil­lä on vaikeuk­sia saa­da hyv­in­voin­tipalve­lut Nor­jaa paremmiksi.”

  Käsi­tyk­seni on, että Nor­jan öljy- ja kaa­surikkauk­sien tuot­to on rahas­toitu isol­ta osin tule­vaisu­ut­ta varten; ter­vey­den­huoltoon, opetuk­seen yms. hyv­in­voin­tipalvelui­hin ei ole halut­tu käyt­tää yhtään enem­pää rahaa kuin on pakko. Käytän­nössä tämä on näkynyt esim. niin, että opiske­li­joiden pitää ottaa lainaa opin­to­jen rahoit­tamiseen ja home­k­oulu­jen kor­jaamiseen ei rahaa riitä. Hulppei­ta kult­tuuri­raken­nuk­sia sen sijaan on tehty vähän joka kylään ja notkelmaan…

 222. Mie: ok, sori. “Tuhoisan” ja “ei-tuhoisan” viestisi välis­sä oli niin mon­ta muiden viestiä, etten osan­nut vetää yhteyt­tä. Hyvä kun täsmensit.

 223. Rem­ing­ton 7615P. Pump­pukivääri, johon sopii ar-15:n eli m‑16:n lipas.

  http://www.youtube.com/watch?v=KsPpcba-XuY

  Uskokaa nyt, että ain­oa järkevä vai­h­toe­hto on täyskiel­to, jos asekiel­tolin­jalle men­nään. Itse­lataavien kieltämi­nen ei aut­taisi mitään.

 224. @Paula “Eihän Suomes­sa ole ollut maa­han­muu­tos­ta kovinkaan merkit­täviä ongelmia ennen kuin vas­ta viime vuosina.”

  Saisinko luet­telon maa­han­muu­ton merkit­tävistä ongelmista ja niiden merkitsevyydestä?

 225. Saara:

  Näen­näisti­eteel­listä on tapa hyö­dyn­tää niitä. [tutkimus­tu­lok­sia]

  Ei tieteel­listä eikä näen­näisti­eteel­listä vaan poli­it­tista. Hom­ma on poli­it­ti­nen liike, joskin hyvin löy­hä sellainen. 

  Kaik­ki poli­it­tiset tahot hyö­dyn­tävät tutkimus­tu­lok­sia omien päämäärien­sä ajamiseen.

 226. ‘sahat­tu mus­taruu­ti­haulikko ja 2‑piippuinen suusta­l­a­dat­ta­va nallilukkoinen pis­tooli (sem­moinen mitä näkee merirosvoeloku­vis­sa). Varsi­nainen his­to­ri­an­har­ras­ta­ja.’ (Sam­po Smolander)
  Suusta­l­a­dat­ta­vat mus­taruu­ti­aseet ovat Sak­sas­sa lupava­pai­ta (ei kuitenkaan revolver­it). Tuos­ta tilaa­maan kevyt kent­tä­tyk­ki kolmel­la don­al­la: http://www.contiarms.de/bilderseite-boeller_vorderlader_kanonen.htm

 227. “Nim­imerk­ki ‘Mie’ voisi lopet­taa Nor­jan uhrien hau­dal­la tanssimisen ja kun­niot­taa vaina­jien omaisia.”

  Jahas, esit­telit sit­ten täysin nat­siko­rt­ti­in ver­rat­tavaa yri­tys­tä keskustelun lopet­tamisek­si. Taitaa sil­lä puolen ruu­tua ottaa koville kun pitää yrit­tää kiukutel­la muut hiljaiseksi?

  “On rien­aamista väit­tää, että uhrit oli­si­vat tuos­sa tilanteessa voineet tehdä jotain toisin. Lisäk­si kun et ilmi­selvästi omaa näistä asioista tietämys­tä, niin kan­nat­taisi olla vain hil­jaa. Ehkä oppisit jotain.”

  Mitään “rien­aamis­ta­han” siinä että pohdiskelee ker­ta­laukea­van vs. puo­li­au­tomaatin ero­ja siinä miten tilanteeseen voidaan puut­tua ei ole. En ole syyl­listänyt uhre­ja, joten voit suo­si­ol­la jät­tää tuon sijais­loukkaan­tu­misen kaltaiset reak­tiot pois. Tämän jäl­keen sit­ten esit­telet ole­tuk­si­asi siitä mitä minä tiedän ja mitä minä en tiedä. Oppimisen paik­ka olisi siis sin­ul­lakin, alka­en ihan siitä miten argumentoidaan.

  “Se näkyy myös tilas­tois­sa uhrien suh­teel­lisen alhaise­na määränä. Suo­ma­laiset koulu­am­pu­jat eivät pääse Wikipedi­an spree-killers tilas­tossa edes taulukkosi­joille. Onnek­si näin.”

  Ver­tailu lie­nee mielekkäin­tä kohdis­taa nimeno­maan toisi­in koulu­am­pumisi­in, ei yleis­es­ti mas­samurhi­in. Koulu­am­pumis­ten uhri­ti­las­to­jen mukaan suo­ma­laiset ampu­jat ovat, traag­ista kyl­lä, täysin muun maail­man tasoa. 

  “Veikkaan, että seu­raa­va koulu­am­pu­ja käyt­tää jotain aivan muu­ta ase­tyyp­piä kun ker­ran lupia ei “lus­su-pis­too­lille” saa. Se seu­raa­va mah­dolli­nen ase onkin sit­ten paljon tap­pavampi kuin Cal 22 pis­tooli – joka on heiveröisin mah­dol­lisin ase­tyyp­pi minkä löytää vain voi!”

  Veikkail­la­han aina voi. Mut­ta sikäli kun mah­dol­lisu­us näille tap­pavam­mille ase­tyypeille olisi ollut kaiken aikaa — ja siitä huoli­mat­ta tek­i­jät val­it­si­vat käsi­aseen — niin moinen speku­laa­tio ei ihan kauhean vaku­ut­tavaa ole.

 228. Mie & muut: ajat­telunne tun­tuu nyt lähtevän siitä, että puo­li­au­tomaat­ti­sis­sa aseis­sa on jotakin eri­ty­istä, mikä houkut­telee tap­pa­maan — ja että vas­taavaan tehol­liseen tulinopeu­teen ei muuten pystyisi. 

  Jälkim­mäi­nen argu­ment­ti on yksinker­tais­es­ti virheelli­nen, sitä ainakin minä olen tässä yrit­tänyt selit­tää. Se on yksinker­tais­es­ti vaar­alli­nen ja väärää tur­val­lisu­u­den- tai kon­trol­lin tun­net­ta luo­va harhalu­u­lo. Kaiken huipuk­si, se on todis­tet­tavis­sa vääräk­si todel­la helposti. 

  Ensim­mäi­nen argu­ment­ti — se, että nimeno­maan puo­li­au­tomaat­tiset aseet mah­dol­lis­ta­vat tai jopa houkut­tel­e­vat tap­pamiseen — kaipaisi tuek­seen vähän muu­takin kuin tei­dän sananne. Siitä, mitä asei­ta ammuskeluis­sa on käytet­ty, ei oikein voi vetää johtopäätöstä, etteikö vas­taa­va olisi onnis­tunut vaik­ka kyseiset aseet olisi kiel­let­ty. Jos ko. asei­den kieltämi­nen ei merkit­tävästi vaikeu­ta ammuskelu­ja — mikä on tässä se, mitä minä ajan takaa — lib­er­aali­na koen, ettei kiel­toa tulisi kannattaa. 

  Kauha­joen raportin luet­tuani ja asi­aa vähän pohdit­tuani veikkaan vah­vasti, että ruumis­määrään kaikkein eniten vaikut­ta­va tek­i­jä on pak­en­e­misen help­pous. Esimerkik­si Kauha­joel­la ampu­ja toi­mi akti­ivis­es­ti ainakin kymme­nen min­uutin ajan, jopa poistuen välil­lä luokas­ta lataa­maan aset­taan. Siinä ajas­sa hän olisi ehtinyt tehdä ver­i­työn­sä vaik­ka ker­ta­laukeaval­la haulikol­la. Kuollei­ta tuli kuitenkin vain luokas­sa, johon hän hyökkäsi: kaik­ki muut ehtivät pae­ta. Luokas­sa olleista selviy­tyi kolme, jot­ka pää­sivät ikku­nan kaut­ta pakoon.

  Nor­jas­sa pienel­lä saarel­la oli melkein 600 ihmistä, joista noin joka kymmenes kuoli. Saarelta pak­en­e­m­i­nen oli vaikeaa, ja ampu­jal­la oli ainakin puoli tun­tia, toden­näköis­es­ti melkein tun­ti aikaa toimia ennen kuin poli­isi pääsi paikalle. Pari viikkoa har­joitel­lut ampu­ja pystyy var­masti ampumaan esimerkik­si pump­puhaulikol­la viisi tähdät­tyä laukaus­ta min­uutis­sa, latauk­set huomioiden. Tulinopeu­den puoles­ta se olisi riit­tänyt oikein hyvin, ja jät­tänyt vielä run­saasti aikaa pak­eni­joiden perään juoksemiselle. 

  Voi olla, että nimeno­maan puo­li­au­tomaat­ti­sis­sa aseis­sa on jotain, mikä houkut­telee sur­matöi­hin. Täl­läi­nen ajat­telu haiskah­taa kuitenkin siinä määrin ani­mis­mil­ta, että se kaipaisi tuek­seen varsin hyvää dataa.

 229. Nim­imerk­ki ase­har­ras­ta­jalle 22 LR:ää heiveröisem­piä asei­ta: http://www.afg.sk/shop/floberts/
  25 metrin olympiapis­toolis­sa käytet­ti­in aiem­min LR:ää heikkote­hoisem­paa 22 short­tia, mut­ta sään­nöt muut­tui­v­at 2005.

 230. “Mie & muut: ajat­telunne tun­tuu nyt lähtevän siitä, että puo­li­au­tomaat­ti­sis­sa aseis­sa on jotakin eri­ty­istä, mikä houkut­telee tappamaan –”

  Ani­mis­mi-heit­tosi tuol­la alem­pana meni yli niin ettei edes hilse pölis­syt. Mis­tään mys­ti­ikas­ta ei ole puo­li­au­tomaat­ti­a­sei­den suh­teen kyse. Ne ovat kuitenkin mitä ilmeisem­min tämänkaltais­ten ampu­jien suo­sios­sa (vrt. aiem­min kir­joit­ta­mani): käte­viä kul­jet­taa, eivät liian kalli­ita, luotet­tavia käyt­tää. Aseis­sa ei siis ole mitään sen eri­tyisem­pää kuin että ne mon­es­ta syys­tä (kuten olet itsekin myön­tänyt) sovel­tu­vat täl­laiseen parem­min kuin kertalaukausaseet.

  “ja että vas­taavaan tehol­liseen tulinopeu­teen ei muuten pystyisi.”

  No toki pystyy, kuten Youtube aukot­tomasti osoittaa. 🙂

  “Siitä, mitä asei­ta ammuskeluis­sa on käytet­ty, ei oikein voi vetää johtopäätöstä, etteikö vas­taa­va olisi onnis­tunut vaik­ka kyseiset aseet olisi kielletty.”

  Aivan oikein. Mut­ta tähänkin olen yllä jo kom­men­toin­ut seu­raavaa (ker­rataan vielä): mielestäni on luon­te­vam­paa olet­taa, että jos sur­mat on tehty tietyl­lä ase­tyyp­il­lä, niin ase­tyypin saatavu­u­teen puut­tumisel­la voi toden­näköisem­min saa­da aikaan parem­man vaiku­tuk­sen kuin puuttumattomuudella.

 231. “Mie” ja te kaik­ki muut jot­ka tiedätte mikä ase­lain­säädän­nössä on vikana vaikkette lain sisältöä tun­nekaan… Ihan hyvää luet­tavaa ihan Osmollekin

  lukaskaa vaik­ka tämä jut­tu läpi ja jatke­taan keskustelua sen jäl­keen, täl­lä het­kel­lä keskustelu tei­dän kanssanne on Ford Fair­lanea mukaille, kuin raas­ti­men run***aaminen ‑sinän­sä mie­lenki­in­toista, mut­ta enim­mäk­seen tuskallista:

  http://www.plzi.com/tekstia/omat/hiplaajat.htm

 232. Mie:

  mielestäni on luon­te­vam­paa olet­taa, että jos sur­mat on tehty tietyl­lä ase­tyyp­il­lä, niin ase­tyypin saatavu­u­teen puut­tumisel­la voi toden­näköisem­min saa­da aikaan parem­man vaiku­tuk­sen kuin puuttumattomuudella. 

  .

  Eli vaik­ka kieltämi­nen ei pelas­takkaan yhtään ihmishenkeä, jot­ta sinä saisit parem­man mie­len, pitäisi tehdä kalli­ita ja poli­isin resursse­ja tuh­laavia takavarikoin­te­ja. Sen sijaan että ihmis­ten elämiä paran­net­taisi­in ja pelastet­taisi­in mie­len­ter­veys- ja kouluk­iusaamisongelmi­in puuttumalla?

 233. Saara:

  Vihan purkami­nen siten, että tavoit­teena ei ole liet­soa tai oikeut­taa sitä, on sit­ten asia erik­seen ja suositeltavaa kaikille.

  Liet­somi­nen ja oikeut­ta­mi­nen ovat täysin eri asioita.
  Liet­somi­nen tekee melkein aina pelkkää pahaa jälkeä ja se onkin syytä kieltää. Toisaal­ta jos laite­taan silmät ja kor­vat kiin­ni ja puhutaan puu­ta heinää niin kyl­lä sekin on sitä lietsomista.
  Oikeut­ta­mi­nen taas.. No, joskus viha on oikeutet­tua. Etenkin sil­loin, kun se jää tunteeksi.

  Jälleen ker­ran olisi syytä keskustel­la vaikka­pa siitä vihan kohteesta, jos ei mis­tään muus­ta. Kumpikaan osa­puoli ei nyt vaan halua kuun­nel­la, mitä toisel­la puolel­la on san­ot­tavaa, kos­ka saat­taisi käy­dä niin että sille olisikin jär­jel­liset perusteet.

  Liian van­ha:

  Pako­laiset ovat tuskin mikään ongel­ma, oleskelu­oikeu­den saa vuosit­tain n 1000–1500 pako­laista, ei sel­l­ainen määrä rasita taloutta .

  Ei rasita, ei. Mut­ta kun tuo määrä pelmah­taa joka vuosi niihin samoi­hin Helsin­gin lähiöi­hin, syn­tyy ongelmia.
  Tunne- ja mieliku­vaperäistä käsi­tys­tä on monien vaikea argu­men­toi­da, mis­tä johtu­vat nämä “bud­jet­ti­huo­let” ja muut hel­posti fal­si­fioita­vat irra­tionaaliset argu­men­tit. Todel­liset ongel­mat ovat siis muual­la, mut­ta se ei tee turhak­si miel­letys­tä rahan­poltos­ta yhtään sen miel­lyt­täväm­pää, ja sen vuok­si kuulemme siitäkin aina vain uudestaan.

  Raili Serge­j­eff:

  Naisia kohtaan on liet­sot­tu vihaa vuo­sisato­ja – tai vuosituhansia.

  Min­ul­la taas on sel­l­ainen käsi­tys, että Suomes­sa ovat naiset olleet pääsään­töis­es­ti vahvo­ja ja tasaver­taisia. Tasaver­taisu­ut­ta ovat toki tas­apain­ot­ta­neet tiukat sukupuoliroolit, jot­ka ovat rajoit­ta­neet sekä naisia että miehiä. Avi­o­li­it­to on ollut yhteiskun­nan perusyk­sikkö, jos­sa on toimit­tu tasa-arvoisi­na part­nere­ina riip­pumat­ta ulospäin annetus­ta kuvas­ta. Käsi­tys ja tavat nais­ten sor­tamiseen lienevät ennem­minkin myöhempiä ulko­maid­en peruja.
  Nykyään tun­tuu että naiset ovat jo insti­tu­tion­aalis­es­tikin miehiä tasa-arvoisem­pia, kos­ka ollaan uskot­tu tätä mantraa, ja lähdet­ty kosta­maan ja kom­pen­soimaan tätä kuvitel­tua sor­toa. Miesten ongelmia ja miehisen tasa-arvon puutet­ta on vähätel­ty ja ne on lakaistu maton alle.

 234. “…lukaskaa vaik­ka tämä jut­tu läpi ja jatke­taan keskustelua sen jälkeen”

  Luet­tu. Sisäl­si paljon samo­ja heit­to­ja joi­ta olen jo näis­sä ketjuis­sa kom­men­toin­ut. Sen lisäk­si väit­teitä joi­ta en ole esit­tänyt (esim. alun tur­vat­to­muus­pätkä) ja joil­la ei näin ollen ole nähdäk­seni mitään yhteyt­tä omi­in perusteisi­i­ni; ter­mien tarken­nus­ta kohdas­sa “käsi­ase”, jon­ka rel­e­vanssi esit­tämääni on niinikään mitätön; sit­ten vielä Youtube ‑video­ta jne. Ei eron­nut annil­taan siis käytän­nössä mitenkään näi­den ketju­jen kommenteista. 

  Omas­ta puolestani olen jo sanonut san­ot­ta­vani, enkä usko tois­telun muut­ta­van mielip­iteitä puolin tai toisin. Olemme siis yhtä mieltä siitä, että olemme tästä asi­as­ta eri mieltä. 🙂

 235. Mie, ihan kiin­nos­tuk­sen vuok­si: mil­lä koke­mus- ja tietopo­h­jal­la puhut noin var­masti ja asiantun­tev­asti aiheesta?

  Oletko miet­tinyt, mik­si asi­aa enem­män tun­te­vat eivät yleen­sä jaa näke­myk­siäsi? Mik­si esimerkik­si Kauha­joen tutk­in­ta­lau­takun­nan rapor­tis­sa ain­oa asea­sioi­ta tun­te­va jät­ti juuri tähän suosi­tuk­seen eriävän mielip­i­teen? Mik­si juuri sin­ul­la, eikä asi­aa tun­tevil­la, on tässä asi­as­sa viisaus? Osaatko perustella?

  Olen lait­tanut jakoon esim. sel­l­aisia youtube-linkke­jä, jois­sa esite­tyt suorit­teet tiedän omas­ta koke­muk­ses­ta täysin mah­dol­lisik­si ja täl­läisenkin nakkisormisen ril­lipää-köm­pe­lyk­sen opit­tavis­sa ole­vak­si. Olen yrit­tänyt perustel­la, ettei puo­li­au­tomaat­tien kieltämi­nen olen­nais­es­ti rajoi­ta ampu­jan mah­dol­lisuuk­sia. Ne voitaisi­in toki kieltää, mut­ta tulok­se­na olisi mitä toden­näköisem­min vain ampu­jien siir­tymi­nen toisen­laisi­in aseisi­in — ei ampumis­ten lop­pumi­nen, eikä luul­tavasti edes uhrimäärän vähen­tymi­nen. Mik­si siis vaivautua? 

  Tuo S‑W:n linkkaa­ma tek­sti kan­nat­taa lukea, muidenkin. Keskustelu on tosi­aan vähän tuskallista, kun toisel­la osa­puolel­la ei tun­nu ole­van minkään­laista mie­lenki­in­toa pere­htyä asi­aan ennakkolu­u­lo­ja ja ensi­vaikutelmia syvemmälle.

 236. “Mie“lle, viimeisen kerran…

  ““- Et tiedä, etkä halua selvit­tää mitä laje­ja SAUL:in alaisu­udessa har­joite­taan ja mitä kalus­toa niihin käytetään”
  Ja tämä on “iso asia” … mil­lä tavoin?”

  Se hei­jas­tuu kaikissa muis­sakin vas­tauk­sis­sasi, et ota asioista selvää, ja väität silti pystyväsi esit­tämään kor­jaavia toimen­piteitä. Esit­tämäsi toimen­piteet eivät perus­tu tietoon vaan ole­tuk­si­isi jot­ka kumpua­vat ennakkoasenteista.

 237. anonyy­mi kir­joit­ti 28.7.2011 kel­lo 13:38.

  Jos olisit lukenut tek­s­ti­ni tarkem­min, olisit huo­man­nut sieltä, että minäkin olen sitä mieltä, etä miehiä on mol­lat­tu jo liikaakin.

  En pidä äärim­mäisyyk­sistä, en myöskään tässä asiassa. 

  Mut­ta nainen on ehkä ollut vah­va jo kauankin, mut­ta kaukana tasa-arvoisu­ud­es­ta, esim. sata vuot­ta sit­ten, tai aikaisemmin.

  Olisit esim. lukenut sen kohdan, mis­sä kir­joitin että esim. koulu on nykyään tyt­töjä varten, ja syynkin kir­joitin siihen. Ei se ainakaan osoi­ta sitä, että minä olisin valmis ja halukas sor­ta­maan miehiä — päinvastoin!

  Minus­ta tasa-arvo läh­tee siitä, että molem­mat ovat tasa-arvoisia. Miehet ovat tasa-arvoisem­pia mon­es­sa asi­as­sa kuin naiset, mut­ta ovat naisetkin jois­sakin asiois­sa. Ikävä sanoa, mut­ta moni las­ten­huolta­ju­uski­ista johtaa naisen huolta­ju­u­teen, vaik­ka mies ei olisi sen huonom­pi huoltaja. 

  Työssäni lak­i­fir­mas­sa näkee aika paljon epä­tasa-arvoa juuri näis­sä päätök­sis­sä, joista sit­ten valite­taan. Mut­ta on epä­tasa-arvoisu­ut­ta myös toiseen suuntaan. 

  Esim. nainen/tyttö syyt­täköön itseään, kun tuli raiskatuk­si, kos­ka oli pukeu­tunut provosoivasti/oli humalas­sa yms. Ei se ainakaan tasa-arvoa ole, eivätkä ne ran­gais­tuk­set mitä raiskauk­ses­ta annetaan tänä päivänä. 

  Mut­ta tuo meni jo hie­man sivu­un itse asiasta. 

  Eihän siitä ole itse asi­as­sa kauankaan kun nainen sai äänioikeu­den, joten kyl­lä nainen on ollut epä­tasa-arvoinen, ei sitä kan­na­ta kieltää.

  Eikä nainen ole aina saanut per­iä van­hempiaankaan vaan ollut miespuolisen per­heen­jäse­nen holhokki.

  Mut­ta niitä ylilyön­te­jä pitäisi tänä päivänä vält­tää, kos­ka se epä­tasa-arvoisu­us kos­kee myös miestä jois­sakin asiois­sa. Onhan mei­dän yhteiskun­tamme kuitenkin taan­nut kaikille samat mah­dol­lisu­udet tänä päivänä — se epä­tasa-arvo on oikeas­t­aan jokaisen omas­sa päässä ja asen­teis­sa, ja ne vaikut­ta­vat huo­maa­mat­ta kaikkeen. 

  En tiedä pystyykö ihmiskun­ta koskaan ole­maan täysin tasa-arvoinen, taitaa olla utopiaa.

 238. Tpyy­lu­o­ma :“Siis tarkoi­tatko sitä että Anne Moila­nen juon­si radio-ohjel­maa jon­ka nimi oli Tul­ta munille?”

  Tarkoi­tan ennen kaikkea sitä Tul­vaa, jos­sa hauku­ti­in nimeltä mainiten miesasi­amiehiä ja sit­ten kan­teen laitetet­tin aseel­la osoit­ta­va nainen ja tek­sti “Tul­ta munille, jo riit­tää miesakivis­mi”. http://www.tulva.fi/uploadkuvat/lehti/2008–02.gif

  On tietysti selvää, että jos Moila­nen tai Tul­va joskus jonkun ihmeen takia pis­tet­täisi­in vas­tu­useen (sen sijaan, että jaet­tai­in palk­in­to­ja ja verora­haa), puo­lus­tus perus­tu­isi väit­teisi­in post­mod­ernista leikittelystä. 

  Kuvitel­la kuitenkin voi, mikä olisi ollut seu­raus, jos vaik­ka hom­malais­ten julka­isu olisi samaan tapaan ker­tonut näke­myk­sen­sä omista poli­it­tista vas­tus­ta­jis­taan ja mitä heille pitäisi tehdä. Veikkaan suur­ta meteliä ja poli­isi­tutk­in­taa, mikä olisikin ollut oikein. 

  Radio-ohjel­ma oli aika pitkälle saman­laista vas­tu­u­ton­ta meuhkaamista, mut­ta siinä ei kai annet­tu suo­ranaisia tap­pamis- vaan vain kastraatio-ohjeita.

  Saarikos­ki taas on SCUM-man­i­festin esipuheessa kahoit­tanut aika suo­raan miesten tap­pamiseen, vaik­ka toki senkin voi tulki­ta postmodernisti.

  Mielip­i­teeni on, että ilmas­tossa, joka sal­lii joillekin läh­es kaiken sanan­va­pau­den ja toisille ei paljon mitään, syn­tyy lop­ul­ta katk­er­aa vas­takkainaset­telua ja pahim­mil­laan Nor­jan tapauk­sen kaltaisia purkauksia.

 239. Pitää tarken­taa, kun noi­ta Saarikoskia on use­ampi. Tarkoitin Akuli­ina Saarikoskea (nyky­isin kai Atlas Saarikos­ki). Scum-man­i­festin jota Saarikos­ki ihailee, taas kir­joit­ti Andy Warholin ampunut ja lop­puiäk­si ram­paut­tanut sekopää. SCUM tulee sanoista “Soci­ety for cut­ting up men”.

  http://akuliinasaarikoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/43134-miehet-ovat-kykenemattomia-sympatiaan
  http://www.ksml.fi/viihde/kirjat/mary-wollstonecraft-naisten-oikeuksien-puolustus/652830

 240. Eihän siitä ole itse asi­as­sa kauankaan kun nainen sai äänioikeu­den, joten kyl­lä nainen on ollut epä­tasa-arvoinen, ei sitä kan­na­ta kieltää.

  Jos puhutaan Suomes­ta, niin samaan aikaan käsit­tääk­seni miehetkin sen saivat..

 241. Tuo Vihersin­ertävän point­ti on minus­ta aika tärkeä osa sitä, mis­tä mainitsin. Fem­i­nistien aivan avoin viha­puhe ei joh­da kuin olanko­hau­tuk­si­in tai korkein­taan kul­makar­vo­jen hienoiseen värähdyk­seen edes sil­loin kun se sisältää aivan suo­ria keho­tuk­sia väki­val­taan. Suomes­sa ei juurikaan ole ollut islamistien har­joit­ta­maa kansanki­iho­tus­ta, mut­ta muual­la Euroopas­sa jonkin ver­ran on. Sen kohdal­la koke­mus (joskaan ei enää nyk­isin todel­lisu­us) on monil­la jok­seenkin samanlainen.

  Sen­si­jaan näyt­tää ole­van muo­tia, että kun joku “tiede­tään” rasis­tik­si, mikään ei saisi olla esteenä että täl­lainen henkilö voidaan toimit­taa leivät­tömän pöy­dän ääreen. 

  Huo­matkaa, puhun siitä, miltä asi­at näyt­tävät. Suurin osa tietysti on pelkkiä mieliku­via, ja näistä mieliku­vista rutisem­i­nen onkin moninker­tais­es­ti yleisem­pää kuin todel­lis­ten esi­in­tullei­den ongelmien käsit­te­ly. Mut­ta näi­den mieliku­vien suurin vaara on siinä, että mielestäni juuri ne luo­vat radikalisoitumista. 

  Jos “viha­puhet­ta” vas­taan ale­taan käy­dä sotaa oikeuslaitok­sen voimin niinkuin nyt poli­itikot (ja media mukana) kil­van laulavat, niin kaik­ki “tietävät”, että se tarkoit­taa vain ns. rasis­tista viha­puhet­ta, eli vain suo­ma­laisia miehiä, ei fem­i­nis­te­jä, islamis­te­ja, tms. taho­ja. Se vain radikalisoi niitä, jot­ka ovat siinä kiikun kaakun.

 242. “Eihän siitä ole itse asi­as­sa kauankaan kun nainen sai äänioikeu­den, joten kyl­lä nainen on ollut epä­tasa-arvoinen, ei sitä kan­na­ta kieltää.”

  Samal­la suurin osa miehistä sai äänioikeu­den. Oikeam­min siis on: “eihän siitä ole itse asi­as­sa kauankaan kun naiset ja suurin osa miehistä sai­vat äänioikeu­den, joten kyl­lä naiset ja suurin osa miehistä ovat olleet epä­tasa-arvoisia, ei sitä kan­na­ta kieltää”.

  Jos taas tarkoi­tus on väit­tää, että eli­itin miehet tuot­ti­vat hyv­in­voin­tia rah­vaan miehille enem­män kuin esimerkik­si eli­itin naisille, väite ei voi ilmi­selvästi pitää paikkaansa.

  Nykyään nais­ten keskimääräi­nen elämän­laatu on selvästi miesten elämän­laat­ua parem­pi. Jos yhteiskun­ta toimisi niin, että esimerkik­si nais­ten vähäisem­pi osu­us kansane­dus­ta­jista tuot­taisi etu­ja miehille, mik­si sit­ten se ei tilas­to­jen mukaan tuo­ta? Mik­si nais­ten sor­to aiheut­taa siis yhteisku­nan, joka tuot­taa parem­pia tulok­sia naisille keskeis­ten elämän­laa­tu­mittarei­den mukaan?

  Olisiko tilanne ollut Suomes­sa saman­lainen jo vuo­sisa­dat? En tiedä sel­l­ais­es­ta todis­tu­aineis­tos­ta, jon­ka perus­teel­la aja­tus olisi ilmi­selvästi väärä.

  Toisaal­ta on tilantei­ta, jois­sa kult­tuuri palk­it­see miehisiä tai sel­l­aisik­si kuvitel­tu­ja omi­naisuuk­sia. Mut­ta ehkä tässä tuli jo tarpeek­si kir­joitet­tua asian vierestä. 

  Vaik­ka, itse asi­as­sa, Breivikin man­i­festis­sa kuulem­ma on näitäkin asioi­ta, lähin­nä kai miesten synkkeneviä näkymiä fem­i­nisoitu­vas­sa yhteikun­nas­sa pyöritel­ty. Ehkä näemme vielä päivän, kun miespuo­li­nen Akuli­ina estot­tomasti kehuu Breivikin rohkei­ta sanankään­teitä ja har­mit­telee kun “ei osunut tarpeek­si hyvin”, Saarikosken sano­ja lainatakseni.

 243. Minäkin puhun Tidemiehen tavoin enem­män mieliku­vista kuin todel­lisu­ud­es­ta. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, ettikö todel­lisu­uskin voisi olla joskus aika karmea. 

  Eri­tyis­esn kiut­tavaa on se tapa, jol­la Tul­vaa ja Moilas­ta sen pää­toimit­ta­jana on palkit­tu kohua, pelkoa ja inhoa nos­tat­ta­neen kan­si­ju­tun ja radiosar­jan jäl­keen. Moila­nen sai heti seu­raa­vana vuon­na free­lancer-toimit­ta­jien ja tänä vuon­na naisjour­nal­istien palkinnon. 

  Tul­vaa taas palk­it­si val­tio kult­tuurile­hipakin­nol­la ja 10 000 eurol­la vuon­na 2010. Lisäk­si lehti saa vuosit­taista avus­tus­ta val­tion bud­jetista, kuten saa tietääk­seni Nais­li­ito Unioni, joka lehteä kustantaa. 

  Saarikos­ki taas nau­tii palkkaa tai palkkioi­ta YLE:tä, jot­ta voisi levit­tää viha­puhet­taan myös radioaalloilla.

  Sit­ten takaisin mieliku­vi­in: Jos sat­tuu ole­maan sitä mieltä, että ihmisiä ei saisi uhkail­la väki­val­lala, vaik­ka he oli­si­va valkoisia het­eromiehiä, onhan täl­lainen palk­it­sem­i­nen kuin märkä rät­ti vas­ten naamaa.

  Vai onko kyse sit­tenkään vain mielikuvista?

 244. Tiedemies:

  Fem­i­nistien aivan avoin viha­puhe ei joh­da kuin olanko­hau­tuk­si­in tai korkein­taan kul­makar­vo­jen hienoiseen värähdyk­seen edes sil­loin kun se sisältää aivan suo­ria keho­tuk­sia väkivaltaan

  Yks sinän­sä loogi­nen seli­tys tolle voi olla, et fem­i­nisti­nen viha­puhe pyrkii kiihot­ta­maan lähin­nä nuorem­pia naisia, joiden track­record mas­samurhaa­ji­na tai muunkaan ran­dom väki­val­lan tek­i­jöinä ei oo kum­mo­nen. Jen­gi ei siis ehkä pidä kovin vaka­vana uhkana, et fem­i­nistien höpinät sais jonkun tytsin otta­maan pyssyn käteen ja räiskimään miehiä kadul­la. Vaik nyt onkin joku yksit­täi­nen Valerie Solanas, joka kiihot­ti itten­sä ampumiseen. 

  Mut sun point­ti on silti oleelli­nen, kos­ka en usko et fem­i­nis­tisen kiiho­tuk­sen hyväksyjät avoimesti perustelis hyväksyn­tään­sä täl mun mainit­se­mal logiikalla.

 245. Selailin hom­mafo­ru­mia ja sieltä löy­tyi link­ki Han­nu Vistin hyvää kir­joituk­seen, nos­te­taan se tän­nekin. http://www.hannuvisti.com/blog/blog.php

  Ja ote­taan vielä tuol­lainen erilli­nen lainaus:

  Nor­jan päämin­is­teri: Avoimen yhteiskun­nan täy­tyy sal­lia äärim­mäisetkin mielipiteet

  Suomen ulko­min­is­teri: Viha­puheelle nol­la­tol­er­anssi, nim­imerkkien käyt­töä verkkokeskusteluis­sa hillitävä, net­ti­pal­stoille pää­toimit­ta­javas­tuu, Soinin tehtävä pesäero perus­suo­ma­lais­ten äärielementteihin 

  Olen näköjään tässä vihakir­joi­tus-asi­as­sa Nor­jan Päämin­is­terin, Timo Soinin ja Jus­si Hal­la-Ahon puolel­la. Ja vas­tus­tan suuresti mm. Tuomio­jaa, Brax­ia, Alanko-Kahilu­o­toa sekä Ville Niin­istöä perus­teet­tomas­ta vas­takkainaset­telus­ta ja syyllistämisestä.

 246. Tiedemies:

  Tuo Vihersin­ertävän point­ti on minus­ta aika tärkeä osa sitä, mis­tä mainitsin. Fem­i­nistien aivan avoin viha­puhe ei joh­da kuin olanko­hau­tuk­si­in tai korkein­taan kul­makar­vo­jen hienoiseen värähdyk­seen edes sil­loin kun se sisältää aivan suo­ria keho­tuk­sia väkivaltaan.

  Tämä johtuu naisen ase­mas­ta. Siitä, mitä nais­ten ajatel­laan ole­van. He ovat isän tyt­töjä. Eivätkä isän tytöt tar­tu väki­val­taan edes keho­tuk­ses­ta. Nais­ten odote­taan alis­tu­van. Tästä syys­tä esimerkik­si yllä maini­tun Vale­rien Solanasin SCUM-man­i­festi on suositeltavaa lukea asen­teen julis­tuk­se­na eikä suo­ranaise­na keho­tuk­se­na väki­val­taan miehiä kohtaan. Isän tytöt tule­vat aina ole­maan sisäistämien­sä auk­tori­teet­tien alis­tamia, mikäli he eivät itse nouse vastarintaan. 

  Jokainen tässä maail­mas­sa elävä, joka ei ajat­tele, että naisia on alis­tet­tu ja edelleen alis­te­taan, on joko epäre­helli­nen tai itse asen­teel­laan mukana heitä alis­ta­mas­sa, aliarvioimas­sa, vähät­telemässä ja tytöt­telemässä. Tämä ei tarkoi­ta, että miehet eivät voi olla huono-osaisia tai että miehiä ei voi mitätöimäl­lä alis­taa. Molem­mat ovat totta.

  Sitä vas­toin rasis­min his­to­ri­as­ta tiede­tään, että ennakkolu­u­lot, pelot, vastapuolen epäin­himil­listämi­nen ja viha­puhe johta­vat aina väki­val­taan. Kään­täen san­ot­tuna Nor­jan joukko­murhan kaltaisia teko­ja edeltävät aina kult­tuuri­in kir­joite­tut mallit.

  Vaik­ka on aivan taval­lista, että inter­netis­sä luk­i­jan vas­tuu on vähäi­nen, näis­sä Nor­jan tapah­tu­mia käsitelleis­sä keskusteluis­sa se tun­tuu ole­van tyystin uno­hdet­tu. Tek­stin merk­i­tys syn­tyy, kun luk­i­ja tulk­it­see luke­mansa tekstin. 

  Sanon tämän sik­si, että suuri osa keskustelus­ta oltaisi voitu käyt­tää paljon oleel­lisem­pi­en asioiden käsit­te­lyyn, mikäli jokaista yleistävää kom­ment­tia ei luet­taisi kir­jaimel­lis­es­ti. Ikään kuin nyt joku todel­la olisi niin type­rä, että ajat­telisi kaikkien hom­malais­ten ole­van ennakkolu­u­loisia idioot­te­ja tai kaikkien maa­han­muu­ton puo­lus­ta­jien ole­van nai­ive­ja kukkahattutätejä.

  Tämän san­ot­tuani muis­tu­tan myös kir­joit­ta­jan vas­tu­us­ta. Ennakkolu­u­loinen viha­puhe on jätet­tävä henkilöko­htaisi­in päiväkir­jamerk­in­töi­hin. Kun mieli selkey­tyy myrkyl­lisim­mistä ajatuk­sista, voi alkaa kir­joit­taa myös julkisesti.

 247. Tapio kyseli minulta:
  “Saisinko luet­telon maa­han­muu­ton merkit­tävistä ongelmista ja niiden merkitsevyydestä?”

  En pidä itseäni maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jana, eikä maa­han­muut­ta­jat ole kovin korkeal­la ongel­mal­istal­lani, mut­ta kyl­lä esim. romaniker­jäläiset ainakin min­ua häir­it­sevät katukuvassa.
  Samoin ulko­maalais­peräisen työvoiman ja kult­tuurin tul­lessa kor­rup­tio on lisään­tynyt myös Suo­ma­lais­ten kesku­udessa (omak­su­taan uusia tapo­ja), mikä onkin sit­ten jo vakavampi ongel­ma. Tätä ongel­maa ei mielestäni ratkaista kyl­läkään maa­han­muut­topoli­ti­ikalla, vaan sisäpoli­ti­ikalla, vaik­ka osin juon­taa juuren­sa maahanmuutosta.
  Myöskin lisään­tynyt väki­val­ta maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­suo­ma­lais­ten välil­lä on ongel­ma, vaikkei tämän voitane sanoa ole­van maa­han­muut­ta­jien syy.

 248. ‘Suomes­sa ei juurikaan ole ollut islamistien har­joit­ta­maa kansanki­iho­tus­ta, mut­ta muual­la Euroopas­sa jonkin ver­ran on. Sen kohdal­la koke­mus (joskaan ei enää nyk­isin todel­lisu­us) on monil­la jok­seenkin samanlainen.’ ™
  Yksi Kanadan suht tiukan viha­puhe­lain­säädän­nön laati­joista jou­tui itse tutk­in­taan tokaistu­aan 9/11:n jäl­keen jotain sen suun­taista, että tätähän ne jenkit ovat ker­jän­neet. Syytet­tä ei tietenkään tul­lut, kos­ka viha­puhe voi kohdis­tua vain Uhrei­hin™, ja amerikkalaiset eivät ole uhre­ja, edes sil­loin kun heitä massamurhataan.

 249. ‘Keskustelu on tosi­aan vähän tuskallista, kun toisel­la osa­puolel­la ei tun­nu ole­van minkään­laista mie­lenki­in­toa pere­htyä asi­aan ennakkolu­u­lo­ja ja ensi­vaikutelmia syvem­mälle.’ J.M. Korhonen
  Tämä ei ole ain­oa aihe, jos­sa varmim­mat mielip­i­teet on niil­lä, jot­ka eivät tiedä eivätkä halu­akaan tietää asi­as­ta mitään.

 250. Epä­tasa-arvo on kuitenkin ollut naisil­la paljon selvem­pää kuin miehel­lä. Eihän toki rah­vaan miehel­läkään ollut samo­ja oikeuk­sia kuin eli­it­il­lä. Mut­ta kyl­lä rah­vaan joukos­sa se rah­vaan mies oli se joka oli naisen yläpuolella.

  Mut­ta tätä on nyt ihan turha speku­loi­da sen enempää.

  Minä itse en tykkää sen enem­pää fem­i­nis­mistä kuin sovin­is­mis­takaan, halu­an oikeaa tasa-arvoisu­ut­ta, ja se tarkoit­taa sitä, että sekä miestä että naista kohdel­laan sama­nar­vois­es­ti joka ikisessä asiassa.

  Olen joutunut puo­lus­tuskan­nalle miesten puoles­ta joskus, ja siitäkin olen saanut haukku­ja, kuten siitä kun olen joutunut puo­lus­tuskan­nalle nais­ten puolesta.

  Viha­puhei­ta ketään kohtaan, tai kiiho­tus­ta jotain ryh­mää kohtaan en voi hyväksyä, se on mielip­i­teeni ja siitä pidän kiin­ni. Jokaisel­la saa silti olla omat mielip­i­teen­sä, mut­ta jonkin­lainen raja huonos­sa käytök­sessä sen­tään pitää olla sivistysvatiossa.

 251. @Paula: Romaniker­jäläiset eivät ole maa­han­muut­ta­jia vaan vapaasti liikku­via EU-kansalaisia. 

  Suomen maa­han­muut­ta­jista pieni osa on tur­va­paikan­hak­i­joi­ta tai pako­laisia. Yleisim­mät syyt tänne muut­tamiseen ovat avioi­tu­mi­nen, työ tai opiskelu. Näistä syistä myös suo­ma­laiset muut­ta­vat ulkomaille.

  Breivikin teolle ja vihalle ei saa antaa mitään arvoa maa­han­muut­topoli­ti­ikan suh­teen. Se oli menoa mukaan hänen hulluuteensa.

 252. USA on levit­tänyt asei­ta ympäri maail­maa mon­en vuo­den aikana rajat­tomasti, ja nyt tämä poli­ti­ik­ka kostau­tuu takaisin länsimaailmalle. 

  Mek­siko ja muu keski­ameri­ik­ka elää jatku­van ter­ror­in val­lan pelos­sa, ja yksi perus syy on laiton asekaup­pa ja sala kul­je­tus USAs­ta keskiamerikkaan.

  Jos USA halu­aa lopet­taa huumekartelit ja kokai­inin salakul­je­tus USAan, sen pitäisi lopet­taa asei­den salakul­je­tus, samal­la hoi­tu­isi mafi­at ja yleinen tur­val­lisu­us siellä.

  Miten voi olla mah­dol­lista että asei­ta saa helpom­min kuin huumei­ta amerikas­sa, miten on mah­dol­lista että asei­ta saa helpom­min kuin ruokaa idässä?

  Län­si­maid­en ulkopoli­ti­ikkaan on kuu­lunut kon­troloima­ton ja raja­ton ase­vi­en­ti ja levit­tämi­nen kaikkei­hin maail­man nurkki­in, kolo­nial­is­min merkeis­sä, oman intressin tavoite3lussa.

  Keskustelu kuu­luisi ei ain­oas­taan kuul­la mus­li­ime­ja, vaan ymmärtää mitä he halu­a­vat ja toivo­vat. Sitä ei ole yksinker­tais­es­ti tehty.

  Eli vapaa palesti­na, nykyryöste­ly lopettaminen(öljy), väärien päät­täjien tukem­i­nen (Mubarak, Huseein, Bin Laden ja mon­et muut)

  Keskustelua ja ratkaisua ei voi olla jos mus­li­ime­ja ei ote­ta huomioon ja niitä halvek­su­taan ja pide­tään ain­oas­taan taisteluareenana.

  Tääl­lä pelätään mus­lim­iter­ro­r­ia ja nyt lisäk­si pelkääjät tap­pa­vat omiaan.

  Irak­i­lainen ystäväni ker­toi sen hyvin. Län­si­maail­man EGO on raken­net­tu viimeis­ten vuo­sisato­jen aikana, raken­net­tu mon­es­ta eri asios­ta; pelosta, ylim­ielisyy­destä, välin­pi­it­taa­mat­to­muud­es­ta, trau­moista, val­lan­hi­mos­ta, alis­tamis­es­ta jne. Se on kas­vanut niin suurek­si että sitä ei osa­ta eikä pystytä/haluta enään purkata.

  Mitä voimme tehdä kun oma egomme kas­vaa etis­es­tään koko ajan suurem­mak­si, eikä sitä edes huo­ma­ta, kos­ka usko­taan että syy ja syylisyy­det ovat muualla.

 253. Uskon­non ja poli­ti­ikan sotkem­i­nen keskenään on vihe­liäi­nen vai­h­toe­hto. Se on sinäl­lään jo vihe­liäi­nen, mut­ta kun uskon­toa käytetään hyväk­si poli­ti­ikas­sa, se muut­tuu vaaralliseksi.

  Siinä mielessä islam (val­tion tasol­la) on huono jut­tu, sil­lä koraani on myös lakikir­ja. Joskus se on lakikir­ja myös yksi­tyisessä elämässä. Tulee mieleen vaan eräät kunniamurhat. 

  Län­si­mais­sa jo Rooman val­takun­nan aikaan hen­gel­lien ja maalli­nen val­ta erotet­ti­in toi­sis­taan. Sharia ei sovi län­si­maiseen elämään.

  Mut­ta yhtä kaik­ki, kaikkien uskon­to­jen ja aate­su­un­tien kanssa on yritet­tävä elää. Tilas­to­ja tun­tem­at­ta uskallan sanoa, että suurin osa maa­pal­lon ihmi­sistä on siinä onnis­tunut. Sil­loin täl­löin ilmestyy joku pis­s­apää, joka pilaa koko porukan maineen. Myös Suomessa..

 254. Anonyy­mi:

  Oikeut­ta­mi­nen taas.. No, joskus viha on oikeutet­tua. Etenkin sil­loin, kun se jää tunteeksi.

  Kokon­aista mil­jardipäistä uskon­tokun­taa kohtaan — siis jokaista sen edus­ta­jaa kohtaan — tun­net­tu viha ei min­un ihmiskäsi­tyk­seni mukaan voi olla oikeutet­tua. Eikä myöskään viha niitä kohtaan, jot­ka val­it­se­vat olla vihaa­mat­ta kokon­aista uskontokuntaa.

  Väki­val­lanteon uhrin viha tek­i­jää kohtaan voi olla oikeutet­tua, mut­ta uhrin maan­mi­esten kollek­ti­ivi­nen viha tek­i­jän edus­ta­maa kansakun­taa kohtaan ei.

 255. Alkaa olla kyl­lä aika hys­teeristä toi viha­puheinkvi­s­i­tion toimet. Täl­lä het­kel­lä on selvitet­tävänä huusiko Hal­la-aho puhe­limeen vai ei, ja muis­tiko hän päät­tää puhelun sanoil­la “kuulemi­in” vai “näkemi­in”.

  Siis­tii.

  Mik­si pelätä viha­puhet­ta? Vihaises­sa puheessa­han ei sinän­sä vielä mitään epäin­himil­listä ja aika har­va osa siitä muun­tuu vihaisik­si teoik­si. Toki se saat­taa olla epämiel­lyt­tävää, mut­ta joskus siihen saat­taa olla ihan oikea syy ja kun siihen paneu­tuu, niin yleen­sä viha­puhu­jan pulssikin tasaan­tuu. Minä olen viisi­toista ker­taa päivässä vihainen lap­sil­leni ja puhun (lue huu­dan) heille vihais­es­ti, viimeistään siinä vai­heessa kun olen saanut jugurt­tipurk­ista päähäni, mut­ta vihani laan­tuu kun tajuan, että kiukut­telu johtuu unen puut­teesta, nälästä tai tyl­sistyneisyy­destä tai edel­lä mainit­tu­jen kom­bosta (olisko nää muuten suuri­mat syyt myös netin vihapuhujilla?). 

  Ehkä voisi olla rak­en­tavam­paa sysätä ns. viha­puhe sivu­un ja kurk­istaa puhu­jan pääkopan sisään ja pohtia mis­tä kenkä puris­taa? Demokra­ti­as­sa kun vihaisu­us voi johtua esim. sem­moi­ses­ta seikas­ta, että on kata­la tunne siitä, että se oma ääni ei ole tul­lut kuul­luk­si. Ei sen ihmeempää. 

  Kan­nat­taisiko siis välil­lä kuun­nel­la ja olla itse het­ki hiljaa?

  Jouni Lundqvist kir­joit­ti siitä kuin­ka kaikkien uskon­to­jen ja aate­su­un­tien kanssa on yritet­tävä elää. Jos viha­puhu­jien yksi pelon­ai­he on Euroopan islamisoi­tu­mi­nen, niin miten voisimme antaa mus­limeille mah­dol­lisu­u­den elää mei­dän seku­lar­isoitunei­den kris­tit­ty­jen kanssa? 

  Noh, yhden asian miehenä, minä tar­joan tässä edelleen sitä seku­lar­is­mia. Erote­taan kirkko ja val­tio toi­sis­taan ja annetaan uskon­non luisua lop­ullis­es­ti sinne yksi­tyisen puolel­la, niin kuin se käytän­nössä on jo tehnytkin. Seku­lar­is­min poli­ti­ikan olisi pakko tyy­dyt­tää har­tain­ta islamkri­itikkoakin, kos­ka hän ei voisi pyytää enem­pää val­tion tahol­ta ilman, että hom­ma siir­ty­isi viha­puheista vihatekoi­hin. Ja toisek­si, maal­lis­tunut mus­li­mi ei voi eikä saa olla ongel­ma islamkriitikolle.

  Seku­lar­is­mi on mielestäni paras ratkaisu ihan kaikkien uskovien kannal­ta. Mikäli minä olisin usko­va, min­ulle olisi tärkein­tä moni­ar­voista yhteiskun­taa ajatellen se, että yhtäkään uskon­toa ei asetet­taisi toisen edelle yhteisiä pelisäänöjä mietit­täessä. Tämä olisi se oikeu­den­mukaisin ratkaisu. Tämä edel­lyt­täisi tietysti nyky­isiltä luter­i­laisil­tamme vähän pelisilmää, mut­ta uskon että tämä olisi ratkaistavissa.

  Ylä­ta­sol­la tarkastel­tuna tämä tarkoit­taisi vain nykyisen käytän­nön aukikir­jaamista ja sen pitäisi tyy­dyt­tää islam-kri­itikoi­ta edel­lä maini­tu­in syin. Muutenkin pitäisi kir­joit­taa enem­män auki ja markki­noi­da niitä arvo­ja, joiden varas­sa tätä paat­tia ohjataan, jot­ta tämä eräitä piinaa­va arvo­ty­hjiö ken­ties täyttyisi. 

  Jos­sain viestis­sä kir­joitet­ti­in, että kabi­neteis­sa käy­dään sitä ihan oikea­ta maa­han­muut­tokeskustelua, mut­ta sitä ei uskalleta tuo­da esi­in rasis­min ynnä muun pelos­sa. Hienoa! Jol­lakin on siis kokon­aisku­va han­skas­sa, medi­as­ta saadun kuvan mukaan tilanne on välil­lä ollut vähin­tään kaoottinen. 

  Oli miten oli, niin ilmeisti net­ti­a­jan valveu­tuneisu­us edel­lyt­tää Big Pic­turen hah­mot­tamista ja sen julk­i­tuomista entistä tarkem­mal­la taval­la myös arvo­jo­hta­jiemme tahol­ta. Enem­män täl­lä on mielestäni tilaus­ta, kuin miet­tiä saako haulikos­sa olla adaman­tiu­mista tehty liipaisin vai ei.

 256. Kan­nat­taa huo­ma­ta, että fem­i­nistien viha­puheet lop­ul­ta tuke­vat muu­takin viha­puhet­ta. Kun ker­ran fem­mar­it saa­vat puhua noin, niin mik­sei mekin…

 257. Kaiken tyy­li­nen viha, oli se sit­ten fem­i­nis­tistä tai sovin­is­tista, mitä vain, tukee mui­ta vihapuheita.

  Mielestäni vihaa ja kiiho­tus­ta jotain kansan­ryh­mää kohtaan ei saa hyväksyä mis­sään tapauk­ses­sa eikä mil­lään syyllä.

  Kuitenkin omat vihan­tun­teet pitää saa­da purkaa, mut­ta ne eivät saa purkau­tua syyt­tömiä kohtaan ja yleistäen. On niitä muitakin keinoja.

  Kaikkien uskon­tokun­tien edus­ta­jis­sa on mätä­pai­sei­ta, myös kris­ti­tyis­sä, ajatel­laan­pa vain katolisen kirkon hil­jais­es­ti hyväksymää ped­ofil­i­aa — ja tietysti myös agnos­tikois­sa ja ateis­teis­sa ihan samal­la tavalla.

  Oma­l­ta ryh­mältä hyväksytään viha­puhei­ta ja paho­ja teko­ja, ja niitä puo­lus­tel­laan ja selitel­lään parhain päin, mut­ta jos muut tekevät samaa siitä nousee kamala haloo ja muka oikeutet­tu viha tek­i­jän edus­ta­maa yhteisöä kohtaan.

  Minä en ymmär­rä sitä, että jonkun on pakko viha­ta koko yhteisöä, kun joku yksilö tekee väärin — tai viha­ta maa­han­muut­ta­jia, kun kuitenkin val­tio siitä maa­hah­muu­tos­ta päättää.

  En usko että kukaan jät­tää koti­maansa vain tul­lak­seen käyt­tämään hyväk­seen jonkun toisen maan sosi­aali­a­pua, siihen tarvi­taan kyl­lä sysäys, ja se voi olla sotati­la, eri ryh­mien vaino tms., myös ns. elintasopakolaisuus. 

  On tietenkin niitä, jot­ka tule­vat käyt­tämään sys­teemiämme hyväk­seen, mut­ta ne eivät ole sit­ten esim. pako­laisia. Vaik­ka on tietenkin heis­säkin kaiken­laista porukkaa, kuten meis­sä suomalaisissakin.

  Olen kuitenkin sitä mieltä, että kun tulee maa­han, joka ottaa vas­taan maa­han­muut­ta­jia, pitäisi myös hyväksyä maan lait, vaik­ka omat oli­si­vatkin eri­laisia. Mei­dänkin pitää suvai­ta esim. hei­dän uskon­ton­sa sen lain rajoit­ta­mana mikä meil­lä on. Maa­han­muut­ta­jankin on hyväksyt­tävä se, vaik­ka joskus se voi tehdä tiukkaa, kun omat per­in­teet ovat pint­tyneet niin syvälle.

  Mielestäni suo­ma­lainen fem­i­nis­mi ei ole suuri ongel­ma, kyl­lä suurem­pi ongel­ma on tämä yleinen viha ja kiiho­tus mui­ta kansan­ryh­miä kohtaan. 

  http://www.pakolaisapu.fi/faq/termit_tutuiksi/10_vaitetta_ja_faktaa/

  Skan­d­i­naavises­sa muut­toli­ik­keessä ei ole ongelmia, kos­ka mei­dän per­in­teemme ovat niin saman­laisia, myös uskon­to, elämä tääl­lä ei ole edes uskon­topain­ot­teista, niin kuin esim. Lähi-idässä, mis­sä Koraani on myös lakikir­ja ja eletään sen mukaan.

  Mitä kauem­paa tulee, sitä vaikeampi on var­maan sopeu­tua uuden maan tapoihin.

  Mielestäni kirkko pitäisi erot­taa kokon­aan val­tios­ta, aivan kuin Ein­sten tuos­sa aikaisem­min kirjoittikin. 

  Ja todel­lakin, kyl­lä maa­han­mut­to vaaatii keskustelua, kos­ka kansal­la on siitä niin paljon negati­ivisia mielip­iteitä. Kyl­lä poli­itikoiden pitäisi saada“ändan ur vagnen”, miten se olisikaan suomek­si… siis vih­doinkin saa­da aikaisek­si todel­lista ja asial­ista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta.

 258. lurk­ki:

  Yksi Kanadan suht tiukan viha­puhe­lain­säädän­nön laati­joista jou­tui itse tutk­in­taan tokaistu­aan 9/11:n jäl­keen jotain sen suun­taista, että tätähän ne jenkit ovat ker­jän­neet. Syytet­tä ei tietenkään tul­lut, kos­ka viha­puhe voi kohdis­tua vain Uhrei­hin™, ja amerikkalaiset eivät ole uhre­ja, edes sil­loin kun heitä massamurhataan.

  Onpas has­su tulk­in­ta. Minus­ta tuo näyt­tää selvältä kom­men­til­ta Yhdys­val­to­jen ulkopoli­ti­ikkaan sen aiheut­tami­in reak­tioi­hin. Tuos­ta syyt­tävän tulisi tark­istut­taa päänsä.

  Saara:

  Anonyy­mi:

  Oikeut­ta­mi­nen taas.. No, joskus viha on oikeutet­tua. Etenkin sil­loin, kun se jää tunteeksi.

  Kokon­aista mil­jardipäistä uskon­tokun­taa kohtaan – siis jokaista sen edus­ta­jaa kohtaan – tun­net­tu viha ei min­un ihmiskäsi­tyk­seni mukaan voi olla oikeutet­tua. Eikä myöskään viha niitä kohtaan, jot­ka val­it­se­vat olla vihaa­mat­ta kokon­aista uskontokuntaa.

  Onko joku näin väittänyt?

  Juani­to:

  Mitä voimme tehdä kun oma egomme kas­vaa etis­es­tään koko ajan suurem­mak­si, eikä sitä edes huo­ma­ta, kos­ka usko­taan että syy ja syylisyy­det ovat muualla.

  Minus­ta tun­tuu, että tämä ongel­ma vaivaa lähin­nä päät­täjiä ja medi­aa. Asen­nehan on sama myös omaa väestöä kohtaan.
  Jos esimerkik­si media ei pyrk­isi luo­maan maail­manku­vaa vaan välit­täisi objek­ti­ivista ja ana­lyyt­tista tietoa, olisi ainakin kansalais­ten ego kurissa.

  Ein­sten:

  Jos­sain viestis­sä kir­joitet­ti­in, että kabi­neteis­sa käy­dään sitä ihan oikea­ta maa­han­muut­tokeskustelua, mut­ta sitä ei uskalleta tuo­da esi­in rasis­min ynnä muun pelossa.

  Noinko pahasti on viralli­nen totu­us todel­lisu­u­den kanssa ristiriidassa?
  Muus­sa tapak­ses­sa­han asialli­nen ja perus­teelli­nen julki­nen keskustelu lopet­taisi mielip­itei­den radikalisoi­tu­misen ja “rasis­min”.

  S‑W:

  Poli­isi sai siis vih­jeen mah­dol­lis­es­ta sopi­mat­tomas­ta aseen­o­mis­ta­jas­ta, mut­tei tuol­loin päässyt sisämin­is­ter­iön verkos­ta mm. youtubeen tai mui­hin työn kannal­ta “turhi­in” palveluihin.

  Haas­tat­tel­e­van poli­isin kol­le­gat sanoi­vat, että ase pitäisi ottaa pois, mut­ta ilmeis­es­ti tästä muo­dos­tui arvo­val­takysymys tms. Nämä oli­vat jotenkin käyneet näitä kat­so­mas­sa. Ongel­ma ei ollut välineis­sä vaan henkilössä (ja ohjeistuksessa).
  Näin ainakin itsel­leni jäi mieleen Viro­laisen perus­teel­lisen käsit­te­lyn perusteella.

  lurk­ki:

  Tämä ei ole ain­oa aihe, jos­sa varmim­mat mielip­i­teet on niil­lä, jot­ka eivät tiedä eivätkä halu­akaan tietää asi­as­ta mitään.

  Näin­hän se usein on, mut­ta monas­ti kyse on myös siitä, ettei kukaan tuo tietoa hel­posti saataville. Lähde­tään mielipi­de­muokkauslin­jalle sen sijaan, että tuo­taisi­in oikeasti tieto­ja julk­isu­u­teen. Tuol­lainen ylim­ielisyys kostau­tuu siten, ettei tietoa usko­ta vaik­ka se myöhem­min tuo­taisi­inkin esi­in. Luot­ta­mus on jo menetetty.

  Mut­ta tosi­aan rivikansalaisen ja medi­an edustajan/poliitikon/viranomaisen/asiantuntijan velvol­lisu­udet ovat tässä asi­as­sa hie­man eri tasol­la. Siltikin tietysti olisi toiv­ot­tavaa, että pidet­täisi­in ns. tur­pa asioista, joista ei tiede­tä mitään, ainakin fak­tatiedon osalta.

 259. Ein­sten:

  Noh, yhden asian miehenä, minä tar­joan tässä edelleen sitä seku­lar­is­mia. Erote­taan kirkko ja val­tio toi­sis­taan ja annetaan uskon­non luisua lop­ullis­es­ti sinne yksi­tyisen puolella

  Kirkon radikalisoi­tu­mi­nen ei lainkaan hyödytä yhteiskun­taa. Niin kauan kuin se on ns. osa julk­ishallintoa, siltä voidaan vaa­tia kaikkea samaa kuin julk­ishallinnol­ta ja uskon­nonope­tus­ta (eli siis kirkol­lisen enem­mistön kan­taa ja tulk­in­taa) voidaan valvoa. Kuu­lostaa rumal­ta, mut­ta maltill­i­nen ja lib­er­aali kirkko on kaikkien etu (kos­ka kirkoista ei kuitenkaan päästä kokon­aan eroon).

 260. “…kaikkien uskon­to­jen ja aate­su­un­tien kanssa on yritet­tävä elää”

  Elää on olla elos­sa ja kaik­ki mitä siihen kuu­luu. tässä on kysymys kuolemasta.

  Sekä kris­ti­tyt että mus­li­im­it uskon­tona ja aate­su­un­tauk­se­na keskit­tyvät kuole­maan eikä elämään.

  Uskon­non nimis­sä on meille opetet­tu elämän negaa­tio, hylkäämi­nen. Uskon­non­filosofi­an ori­en­toituu kuole­maan, ei elämään. Saar­nataan, kuole­man jälkeis­es­tá tärkey­destä, mut­ta se, mikä on ennen kuole­maa ei ole merk­i­tys­tä. Palvotaan kuole­maa mut­ta ei kun­niote­ta elämáá. Uskon­nolli­nen speku­loin­ti on aina keskit­tynyt kuole­man jälkeiseen parati­isi­in, vapau­tu­miseen, mut­ta ei kiin­nos­ta, mitä tapah­tuu ennen kuole­maa. Jos on ole­mas­sa toinen maail­ma kuole­man jäl­keen, meil­lä on edessä, samaa mitä olemme koke­neet tässä elämässä. 

  Aito uskon­to on rak­en­taa elämää. Aidon uskon­non tulee keskit­tyä elämisen taitoa ja olla onnellinen

  Olemme mitkä ovat heikkoutemme. Tämä luon­nol­lis­es­ti tulee kon­flik­tien aiheut­ta­ja ali­ta­jun­taan, indi­vid­u­alis­es­ti dekä kollektiivisesti.

  Jos Palvotaan kuole­maa niin tap­pami­nen kyn­nys on matala.

 261. Ein­sten,

  Viha­puhe on mielestäni hie­man vakavampi jut­tu kuin pelkkä vihainen puhe. Kun olet lap­sille­si vihainen, tuskin käytät kieltä jol­la pyrit kiihot­ta­maan ympäristöäsikin vihaa­maan lap­si­asi, tai kieltä jol­la pyrit todis­ta­maan muille laste­si ole­van paho­ja ihmisiä.

  Se, että Helsin­gin Sanomat kehtaa alen­tua julkaise­maan val­i­tusvir­siar­tikke­lin Hal­la-ahon käytök­ses­tä ei-julkises­sa tilanteessa, saa kyl­lä kämme­nen läiskähtämään kuu­lu­vasti otsaan. Vaik­ka joku olisi kuin­ka vas­ten­mieli­nen ja hal­pa­mainen, käyt­täy­tymäl­lä vas­ten­mielis­es­ti ja hal­pa­mais­es­ti ei ole mah­dol­lista yhtään paran­taa tilan­net­ta — päin vas­toin. On vaikea uskoa, miten Hesarin jour­nal­isti­nen laatu voikin olla noin pohjalla.

  Samoin kaiken maail­man ylhäältä käsin tule­vat rajoituk­set ovat askelei­ta väärään suun­taan. Moi­sel­la hol­hoamisel­la annetaan vain ymmärtää, etteivät ihmiset osaa itse ottaa vas­tu­u­ta puheis­taan. Tämä saat­taa vaikut­taa puhu­ji­in siten, että vas­tu­u­ta viit­sitään ottaa entistä vähemmän.

 262. Päästäänkin asi­aan!

  Mitä on viha­puhe? Kovin muodikas sana tänä päivänä, mut­ta mitä se itse asi­as­sa on?

  Pitääkö ihmisen kokea vihaa suoltaak­seen viha­puhet­ta vai riit­tääkö esim. harmis­tu­misen tunne, jos vain tek­sti täyt­tää tietyt kri­teer­it. Entä iro­nia ja sarkasmi?

  Ja mitä nämä viha­puheen kri­teer­it voisi­vat olla? Jokainen var­masti pitää suo­raa tai epä­suo­raakin väki­val­lal­la uhkailua viha­puheena, mut­ta tun­tuu, että pir­taan on otet­tu nyt niin paljon muu­takin siten, että itse olen ainakin ymmäl­läni käsit­teen suhteen.

  Onko viha­puhet­ta esit­tää tilas­to­ja oman agen­dansa val­os­sa? Onko viha­puhet­ta jostain kansan­ryh­mästä ker­toa omia negati­ivisia koke­muk­si­aan? Onko sil­lä väliä, mis­sä omi­naisu­udessa viha­puheet esit­tää: pres­i­dent­tinä, kansane­dus­ta­jana, yri­tyk­sen­sä edus­ta­jana, työt­tömänä Jari Vir­tase­na (nimi muutet­tu) jne…

  Jot­ta “viha­puhe” saataisi­in krim­i­nal­isoitua, kuten kovin voimakkaasti on esitet­ty vihrei­den tahol­ta, niin täy­tyy­hän se nyt tot­ta vie jotenkin määritellä.

  Ei ole näkynyt.

  Ehdo­tuk­sia?

 263. Anonyy­mi:

  “Noinko pahasti on viralli­nen totu­us todel­lisu­u­den kanssa ristiriidassa?”

  Joo, siltä se on välil­lä vaikuttanut. 

  Anonyy­mi:

  “Kirkon radikalisoi­tu­mi­nen ei lainkaan hyödytä yhteiskun­taa. Niin kauan kuin se on ns. osa julk­ishallintoa, siltä voidaan vaa­tia kaikkea samaa kuin julk­ishallinnol­ta ja uskon­nonope­tus­ta (eli siis kirkol­lisen enem­mistön kan­taa ja tulk­in­taa) voidaan valvoa. Kuu­lostaa rumal­ta, mut­ta maltill­i­nen ja lib­er­aali kirkko on kaikkien etu (kos­ka kirkoista ei kuitenkaan päästä kokon­aan eroon).”

  Eli kansankirkkomme ja sen jäse­nien todel­li­nen peru­sole­mus on radikaali suh­teessa ympäröivään yhteiskun­taan? Ain­oa joka, estää tätä petoa tuo­mas­ta esi­in omaa luon­net­taan on lieka sen kaulan ympäril­lä? En usko. Veikkaan, että meno ei muut­tuisi akselil­la maltillinen/radikaali mik­sikään, vaik­ka kirkko ja val­tio erotettaisiin.

  Saara:

  “Viha­puhe on mielestäni hie­man vakavampi jut­tu kuin pelkkä vihainen puhe. Kun olet lap­sille­si vihainen, tuskin käytät kieltä jol­la pyrit kiihot­ta­maan ympäristöäsikin vihaa­maan lap­si­asi, tai kieltä jol­la pyrit todis­ta­maan muille laste­si ole­van paho­ja ihmisiä.”

  Joo, näin­hän se on. Yritin tuo­da vaan esille sitä, että ns. viha­puheen todel­liset syyt eivät vält­tämät­tä ole perus­ta­van­laa­tu­isia tun­te­muk­sia. Veikkaan, että suuri­mas­sa osas­sa viha­puheta­pauk­sia on kyse vas­taavas­ta ilmiöstä kuin niis­sä yleis­ten julku­vä­linei­den kän­niääliöis­sä — huu­toon ei yksinker­tais­es­ti kan­na­ta vastata. 

  Suurin osa ns. viha­puheesta mihin olen itse tör­män­nyt, kohdis­tuu lähinä ääri-islami­in ja sen lieveilmiöi­hin, eikä suo­ranais­es­ti ihmisi­in. Tässähän nyt sinän­sä ei ole mitään kum­mallista, kos­ka kyse on samoista asioista mis­tä maltil­lisetkin mus­lim­it paasaavat.

  Kansan­ryh­mien kiihot­tamis­es­ta­han on ole­mas­sa jo lain­säädän­töä, mikä on sinän­sä ihan ok, jos lain tulk­in­taa suorite­taan järkipe­rustein. Kansal­lisen hys­te­ri­aan meil­lä ei ole varaa, se vain pahen­taa tilanetta.

 264. HS:n Joonas Laiti­nen tänä aamu­na: “Viha­puhe on epämääräi­nen asia, mut­ta ymmär­ret­täköön sil­lä tässä yhtey­dessä vihaa lietso­vat, rasis­tiset ja ihmis­ryh­miä leimaa­vat puheet”.
  Siinä se, viha­puheen määritelmä maan suurim­man päiväle­hden tarjoamana.

 265. Mielestäni kaikkein ärhäkkäimpiä viha­puhei­den suolta­jia ovat ne, joil­la ei itse asi­as­sa ole minkään­laista fak­tati­etoa asioista, sel­l­ainen henkilö, joka vihaa kaikkea vieras­ta — ja/tai pelkää. 

  Se, jol­la jotain tietoa on, oli se sit­ten vääris­tel­tyä tai aitoa, ilmaisee yleen­sä ajatuk­sen­sa hie­man, sanois­inko, sivistyneem­mäl­lä tavalla. 

  Ne ns. sivistyneel­lä taval­la ilmais­tut puheet ovat itse asi­as­sa ehkäpä vaar­al­lisem­pia kuin esim. hais­tat­te­lu­tyyli­in kir­joi­teut jutut. Niihin on ehkä helpom­pi uskoa niiden ulkoisen asial­lisu­u­den vuok­si. Vaikut­ta­vat siis uskot­tavam­mil­ta kuin nämä tosi aggres­si­iviset, rumia sano­ja käyt­tävät vihakirjoitukset.

  Kyl­lähän Suomes­ta löy­tyy kiiho­tus­ta (jos noin äärim­mäistä sanaa voi käyt­tää) kansan­ryh­mää kohtaan, ajatel­laan­pa esim. ruotsinkielisiä. Tääl­lä Ahve­nan­maal­la on aivan sama ilmiö suomenkielisiä kohtaan. Molem­mat ovat minus­ta väärin.

 266. ARI:
  >Siinä se, viha­puheen määritelmä maan
  >suurim­man päiväle­hden tarjoamana.

  Aika pelot­ta­va määritelmä, kos­ka se on niin epämääräinen.

  Palaamme peruskysymyk­si­in: onko siis hyväksyt­tävää leima­ta ihmis­ryh­miä vaikka­pa sanom­al­la, että jokin negati­ivi­nen asia on hei­dän kansalli­nen, ellei peräti geneet­ti­nen eri­ty­ispi­ir­teen­sä? Vai onko niin, että jois­tain ryh­mistä san­ot­tuna tämä on viha­puhet­ta, toi­sista san­ot­tuna ei? 

  Tässä näyt­tää lähin­nä vain vahvis­tu­van se, että “viha­puhe” on määriteltävis­sä kul­loinkin voimas­sa ole­vien poli­it­tis­ten voima­suhtei­den mukaan, eikä mitenkään objek­ti­ivis­es­ti. Eli vuosienkaan jun­naamisel­la ei kansalaiskeskustelus­sa ole päästy eteen­päin senttiäkään.

  Itse en näe asi­as­sa muu­ta vai­h­toe­htoa kuin antaa etuoikeus sanan­va­paudelle: se tarkoit­taa, että ihmisil­lä on oikeus sanoa myös asioi­ta, joi­ta en halu­aisi kuul­la. On jopa oikeus sanoa asioi­ta, jot­ka voivat aiheut­taa halvek­sun­taa ihmis­ryh­miä kohtaan (on se ryh­mä sit­ten suo­ma­laiset, ulko­maalaiset, miehet, naiset, demar­it tai per­sut). Suo­ra kehot­ta­mi­nen väki­val­taan, henkilöön kohdis­tu­vat kun­ni­an­loukkauk­set jne. ovat sit­ten eri juttu.

 267. Eli kansankirkkomme ja sen jäse­nien todel­li­nen peru­sole­mus on radikaali suh­teessa ympäröivään yhteiskun­taan? Ain­oa joka, estää tätä petoa tuo­mas­ta esi­in omaa luon­net­taan on lieka sen kaulan ympäril­lä? En usko. Veikkaan, että meno ei muut­tuisi akselil­la maltillinen/radikaali mik­sikään, vaik­ka kirkko ja val­tio erotettaisiin.

  Heti tuskin muut­tuisi ns. mikään, mut­ta kirkon ollessa lieka­narus­sa radikaalit uskon­tulkin­nat eivät saa sen sisäl­lä tilaa ja pääse yleistymään, jol­loin niiden vaiku­tus poli­ti­ikkaan jää kaikin osin pienem­mäk­si. Lisäk­si yleen­sä uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi tun­tuu ruokki­van itseään juuri tuon poli­it­tisen takaisinkytken­nän kautta.

  Ei taitaisi olla Suomes­sa vielä nais­pappeut­takaan, ellei kirkol­la olisi kytken­tää val­tioon, sil­lä tämäkin syr­jin­tä miel­let­täisi­in kirkon sisäisek­si asiaksi.

 268. “Viha­puhe on epämääräi­nen asia, mut­ta ymmär­ret­täköön sil­lä tässä yhtey­dessä vihaa lietso­vat, rasis­tiset ja ihmis­ryh­miä leimaa­vat puheet”

  Vielä on aika väljä määritelmä, kun sen tietää, että tuo­ta kuitenkin tulk­i­taan laa­jim­mal­la mah­dol­lisel­la tavalla.

 269. Anonyy­mi:

  Onks sul siis jotain vihiä tästä olete­tus­ta radikalis­mista? Mis­sä se muhii? Papis­tossa vai riv­i­jäsenis­sä vai molemmissa?

  “Ei taitaisi olla Suomes­sa vielä nais­pappeut­takaan, ellei kirkol­la olisi kytken­tää val­tioon, sil­lä tämäkin syr­jin­tä miel­let­täisi­in kirkon sisäisek­si asiaksi.”

  Emmä tiiä onko se asia nyt niin kovin hyvin täl­läkään hetkellä. 

  Tasa-arvolain toisen pykälän mukaan: 

  “Tämän lain sään­nök­siä ei sovelleta:

  1) evanke­lis-luter­i­laisen kirkon, ortodok­sisen kirkkokun­nan eikä muiden uskon­nol­lis­ten yhdyskun­tien uskon­non­har­joituk­seen liit­tyvään toim­intaan; eikä…”

  Eihän kirkko olisi silti mil­lään taval­la suo­ja­ton ulkop­uoliselta paineelta, vaik­ka se ei käsikynkkää val­tion kanssa kulkisi. 

  Sin­un mallis­sas­si olisi kaiketi myös johdon­mukaista vaa­tia muitakin uskon­tokun­tia val­tion siip­i­en suo­jaan radikalis­min estämiseksi?

 270. “Aika kulunut vir­si. Mis­täköhän ne lait­tomat aseet ovat lähtöisin, elleivät sit­ten alun­perin ne lail­lisi­na ostaneilta?”

  Itseasi­as­sa tuo on aika kulunut vir­si. Se perus­tuu johonkin käsit­tämät­tömään ajatuk­seen siitä, että Suo­mi sijait­sisi irral­lise­na ympäröivästä maailmasta.

  Ase-lehti tut­ki aikoinaan poli­isin takavarikoimia puo­li­au­tomaat­tip­is­toole­ja vuosil­ta 2004–2007. Takavarikoitu­ja pis­toole­ja oli 1800 ja noista pis­tooleista alle sata oli sel­l­aisia, jot­ka edes teo­ri­as­sa voisi­vat olla varastet­tu suo­ma­laiselta luvan­halti­jal­ta. Lop­ut nimit­täin oli­vat tyyppe­jä, joi­hin ei Suomes­sa saa lupaa.

  Kun me myös tiedämme, että Suomes­sa on rikol­lisil­ta takavarikoitu asei­ta sin­go­ista käsikranaat­tei­hin sekä konepis­toolei­hin, niin herää vain kysymys, keneltä luvan­halti­jal­ta nuo sit­ten on varastet­tu? En ole kuul­lut, että kukaan olisi saanut hal­lus­sapi­tolu­paa esimerkik­si sinkoon. 

  Nyt kun asekiel­to on ollut voimas­sa Bri­tan­ni­as­sa 15 vuot­ta, voidaan vain tode­ta, että rikol­lis­ten asemäärä on A) kas­vanut ja B) tulivoima on lisään­tynyt. Ongel­ma oli nähtävis­sä hyvin nopeasti asekiel­lon tul­tua voimaan: http://ron.dotson.net/guns/UK/3mIllegalGuns.htm

  “There is a move from the pis­tol and the shot­gun to auto­mat­ic weapons,” said Detec­tive Super­in­ten­dent Kei­th Hud­son, of the nation­al crime squad. “We are recov­er­ing weapons that are rel­a­tive­ly new — and some­times still in their box­es — from east­ern Euro­pean countries.” 

  Ylläol­e­va lain­aus on erit­täin kuvaa­va. Asei­ta tulee suo­raan tehdas­rasvois­sa itäis­es­tä Euroopasta. 

  Voidaan tietysti ehdot­taa lait­toman aseen hal­lus­sapi­don ran­gais­tavu­u­den koven­tamista. Toisaal­ta esim Breivik oli valmis istu­maan mak­sim­i­tuomion teostaan ja koulu­am­pu­jat oli­vat valmi­ita kuole­maan. Voikin kysyä, mikä ran­gais­tus toimisi pelot­teena tuol­laisille henkilöille?

  Nyt on vain yksinker­tais­es­ti niin, että avoin yhteiskun­ta ei käytän­nössä voi mitenkään ehkäistä täl­laisia teko­ja kokon­aan. Ajat­telun lähtöko­h­ta esimerkik­si asekiel­lon kohdal­la on täysin väärä. Kiel­to­ja tot­tel­e­vat ne, jot­ka nou­dat­ta­vat lake­ja. Joukko­murhaa tai muu­ta rikos­ta suun­nit­tel­e­va ei väl­itä kiel­loista pätkääkään. 

  Kyse on vähän saman­lais­es­ta hurskastelus­ta kuin promiller­a­jan laskem­i­nen 0,5:stä 0,2:een. Se hait­taa lasil­lisen viiniä naut­tinei­ta, mut­ta sille 2,5 promillen kän­nis­sä ajavalle ja oikeasti vaar­al­liselle tuo promiller­a­ja on täysin yhdentekevä.

 271. Sin­un mallis­sas­si olisi kaiketi myös johdon­mukaista vaa­tia muitakin uskon­tokun­tia val­tion siip­i­en suo­jaan radikalis­min estämiseksi?

  Mie­lenki­in­toinen aja­tus. Evlut on kyl­lä vähän eri­laisil­la “kan­na­tus­lu­vuil­la” kuin muut uskon­suun­nat, mut­ta mietitäänpä:
  Papis­tolle vaa­dit­taisi­in teolo­gian paper­it, sekä papis­tol­ta että kirkol­ta vaa­dit­taisi­in mukau­tu­mista tasaver­taisu­u­den ideaan ja kouluis­sa opetet­taisi­in mod­er­nia, maltil­lista, ekumeenista (jne.) uskontulkintaa.
  Ei vält­tämät­tä huono asia.

  Tasa-arvolakia voisi kyl­lä korjata.

 272. Tok­i­han maal­i­mas­ta (ja Suomes­ta) voidaan kieltää kaik­ki mikä sovel­tuu ihmisen tappamiseen. 

  Suo­raselkäi­nen ei-pop­ulisti­nen poli­tikko var­maan ottaisi tässä yhtey­dessä puheek­si ase­lakien kiristyk­sen sijaan ihmis­ten pahoin­voin­nin ja syr­jäy­tymis­riskin. Mitä yhteiskun­ta voi tehdä kokoa­jan kas­vavalle ihmis­ryh­mit­tymälle joka tarvit­see apua ongelmi­in­sa mut­ta ei sitä saa? Tarpeek­si pitkään kun henkilö voi pahoin, voi olla odotet­tavis­sa että jotakin tapahtuu.

 273. Joukko­tuhon­taa tulisi vaikeuttaa.

  Olisiko­han kemi­al­lis­es­ti mah­dol­lista “denatur­oi­da” noi­ta lan­noit­tei­den hapet­timia siten, että lan­noitete­ho olisi vaik­ka 95% puh­taas­ta tavaras­ta mut­ta teho räjäh­teenä reilusti alhaisem­pi? Siis vähän samaan tapaan kuin etano­lille tehdään, huonon­netaan vähän suu­ri­na määrinä tuotet­tavaa lail­lista teol­lisu­us­tavaraa että väärinkäyt­tö vaikeutuisi?

  Toinen mitä voisi tehdä, olisi velvoit­taa iso­jen yleisö­ta­pah­tu­mien jär­jestäjät rajoit­ta­maan kuor­ma- ja paket­ti­au­toilu selvästi erilleen ihmisjoukoista ja niiden kulkureiteistä.

  Joku päivys­tävä ase­har­ras­ta­ja voisi kom­men­toi­da, voisiko itse asei­ta enem­män tilaa vievien (todel­la) suurten patru­u­namäärien tai suurim­it­taisen patru­u­nate­htailun välinei­den saatavu­udelle olla tehtävis­sä jotain, joka ei hait­taisi met­sästys­tä tai tolkulli­siss­sa rajois­sa pysyvää harrastusammuntaa?

 274. Vihersin­ertävä:

  Tarkoi­tan ennen kaikkea sitä Tul­vaa, jos­sa hauku­ti­in nimeltä mainiten miesasi­amiehiä ja sit­ten kan­teen laitetet­tin aseel­la osoit­ta­va nainen ja tek­sti “Tul­ta munille, jo riit­tää miesakivis­mi”. http://www.tulva.fi/uploadkuvat/lehti/2008–02.gif

  Kan­si on mau­ton. Toisaal­ta se jut­tu nyt taas on lähin­nä jotain kup­pikun­tien frak­tioiden riite­lyä jon­ka yleinen kiin­nos­tavu­us läh­estyy nol­laa, http://www.tulva.fi/index.php?k=15588 En koe ko. tek­stiä miehenä yhtään mil­lään taval­la, kun ei siinä minus­ta san­o­ta miehistä yleisem­min oikein mitään.

  Varoi­tus, seu­raavaa sisältää prim­i­ti­ivireak­tioi­ta, kyökkiso­si­olo­giaa ja ‑psykolo­giaa sekä on perusteluil­taan että tapaus­es­imerkeiltään puut­teelli­nen. Ja muutenkin kohtu­u­ton­ta purnausta.

  Mus­ta tun­tuu että tämä menee näin. Meil­lä on ihmi­nen, joka on koulutet­tu ja suht hyv­in­voi­va. Jos nyt ei ole aivan pihal­la, niin hän lie­nee myös tietoinen siitä että kaikil­la ei mene yhtä hyvin. Tämä aiheut­taa syyl­lisyyt­tä, joka on ihan ter­ve reaktio.

  Tätä syyl­lisyyt­tä voi purkaa monel­la taval­la, voi esimerkik­si yrit­tää tehdä asioille jotain, tai sit­ten yleisem­min vetäy­tyä sen taakse että maail­ma on vaan mätä enkä minä sille mitään voi. Jälkim­mäis­es­tä on pitkä kir­jalli­nen perinne.

  Yksi tapa purkaa syyl­lisyyt­tä on tode­ta että muakin sor­re­taan. Jos nyt kyse on sisätöis­sä olev­as­ta, kohtu­ullis­es­ti palkatus­ta ja muutenkin perustyy­tyväis­es­tä olosta, niin tämä on vähän vaikeaa jos omaa jonkin­laisen todel­lisu­u­den- ja suh­teel­lisu­u­den­ta­jun. Eli tarvi­taan uhri johon iden­ti­fioitua, esimerkik­si sukupuolen kautta.

  Tästä on kysymys kun nainen jon­ka taloudel­liset ongel­mat tiivistyy siihen että luot­tora­ja tulee Hul­luil­la päivil­lä täy­teen vaah­toaa että viro­lais­ten pros­ti­tuu­tio on nais­ten hyväk­sikäyt­töä jotenkin yleen­sä, ja siten jotenkin itseasi­as­sa hänenkin hyväk­sikäyt­töään. Eikä esimerkik­si luokka‑, työl­lisyys- tai tulon­jako-ongel­ma jon­ka takia joku on niin per­sauki­nen että joutuu myymään per­set­tä elääkseen.

  Ihan samas­ta on kysymys kun asiantun­ti­japalkkaa naut­ti­va nuorehko IT-mies, joka on viimek­si juonut omaan lasku­un­sa vuon­na 1994, ker­too esimerkkinä siitä kuin­ka miehiä, eli implisi­it­tis­es­ti myös hän­tä, sor­re­taan että alko­holistien yöma­jo­jen asi­akaskun­ta on sukupuoli­jakau­mal­taan vinoutunut­ta. Ikäänkuin hänel­lä ja met­sien miehillä olisi mitään yhteistä.

  Every­body hurts.

  Edel­listä ei tule mil­lään muo­toa lukea kri­ti­ikkinä niitä naisia ja miehiä kohtaan jot­ka tekee jotain vaikka­pa tur­vako­tien, niiden alko­holistien yöma­jo­jen, Pro-tukikeskuk­sen, eroisien oikeuk­sien, tms. puoles­ta. He tekee jotain.

 275. tpyy­lu­o­ma, tässä on kyl­lä ilah­tuneesti todet­ta­va, että nelikymp­pinenkin on vielä “nuorehko IT-mies”! (Jos nimit­täin on juonut viinaa omaan luku­un­sa 1994, on olta­va syn­tynyt viimeistään 1970-luvun alkupuolella.)

  nim­im. Kun­nos­sa kaiken ikää ‑jalka­pal­loil­i­ja

 276. Mil­tei ajat­telin tänään kirjoitti:

  voisiko itse asei­ta enem­män tilaa vievien (todel­la) suurten patru­u­namäärien tai suurim­it­taisen patru­u­nate­htailun välinei­den saatavu­udelle olla tehtävis­sä jotain, joka ei hait­taisi met­sästys­tä tai tolkulli­siss­sa rajois­sa pysyvää harrastusammuntaa?

  Ei oikein järkevästi. Tai ainakaan siten, että siitä olisi luul­tavasti ajat­tele­maasi seurausta.

  Kivääriru­u­dit myy­dään yleen­sä 1kg purkeis­sa ja esim yhteen .223 patru­u­naan kuluu n. 1,4g ruu­tia. Las­kee siitä. Ja esim luo­tien koti­valmis­tus­ta on jokainen tain­nut kuiv­a­har­joitel­la uuden­vuo­den tino­ja valamalla.

 277. Taipale, jokakesäi­nen ilmiö lehdis­sä on että joku märkäko­r­va kesä­toimit­ta­ja kir­joit­taa jotain tyyli­in “44-vuo­tias van­hus hukkui Näsi­järveen”, ja sit­ten tulee joka luurista palautet­ta. Vaikea laji nuo ikäadjektiivit. 🙂

 278. Olisiko­han kemi­al­lis­es­ti mah­dol­lista “denatur­oi­da” noi­ta lan­noit­tei­den hapet­timia siten, että lan­noitete­ho olisi vaik­ka 95% puh­taas­ta tavaras­ta mut­ta teho räjäh­teenä reilusti alhaisempi?

  Ammo­ni­um­ni­traatin käyt­tö lan­noit­teena perus­tuu nimeno­maan suureen typ­pip­i­toisu­u­teen. Lan­noit­teeseen sekoite­taan sit­ten jotain sivukiveä, jot­ta ammo­ni­um­ni­traat­ti ei räjähdä omia aiko­jaan. Hupi- ja ter­ror­is­mikäyt­töä varten lan­noite pitää sit­ten puhdis­taa. Breivikin man­i­festista voi lukea puhdis­tu­so­hjei­ta, joi­ta en suosit­tele nou­dat­ta­maan, jollei nyt sit­ten ole kauheaa hinkua kävel­lä valkoisen kepin kanssa loppuikäänsä.

 279. Nim­imerk­ki “Mil­tei ajat­telin tänään” kom­men­toi kir­joituk­seeni kysymyk­sel­lä ja siitäpä rap­sahti sähkö­posti­in muis­tu­tus. Minus­ta näköjään tuli se “päivys­tävä” ase­har­ras­ta­ja. Kiitän luot­ta­muk­ses­ta, vaikken varsi­nais­es­ti “päivys­täkkään” tätä keskustelua. Mut­ta kos­ka kir­joi­tus oli asialli­nen, niin vastaan.

  Lan­not­tei­den neu­traloin­nin kemi­al­liseen puoleen vas­taatkoon joku muu, joka on parem­min selvil­lä räjähdekemi­as­ta. Käsit­tääk­seni kuitenkin tuo­ta lan­not­tei­den nitraat­tip­i­toisu­ut­ta on jo las­ket­tu (ei siis hapet­inpuol­ta kuten kysyjä esit­ti — joka ei liene se ongel­ma ja jota on varsin vaikea ellei peräti mah­do­ton tor­jua — hyviä hapen­lähteitä kun riit­tää). Lisäk­si, esim. AN-lan­noit­teisi­in on jo lisät­ty mm. kal­si­u­mia niiden väärän­laisen käytön hait­taamisek­si. Mut­ta sekin asia on kier­ret­tävis­sä, mikä seik­ka on Breivikin kiero­tuneessa man­i­festis­sakin mainittu.

  Kuten jo var­maan aiem­mis­takin kom­menteis­tani kävi ilmi, niin en oikein jak­sa innos­tua tuos­ta “kiel­letään sitä ja tätä” lin­jan kan­nat­tavu­ud­es­ta. Ei sil­lä kum­minkaan tur­val­lisu­ut­ta oikeasti paran­neta. Siir­retään vain ongel­maa. Kyl­lä Breivikin tasoiset kieroon­tuneet, älykkäät mieli­sairaat kon­stista tule­vat aina löytämään. Valitet­tavasti. Tai sit­ten mei­dän on kielet­tävä huusholleista jopa sok­eri ja vehnä­jauho. Ellen nyt ihan väärin muista, niin eräs Spe­cial Air Ser­vi­cen WW2:n aikainen impro­vi­soitu räjähde resep­ti rak­en­tuu ihan noiden ainek­sien varaan. Reseptin sisältöä en lähde tässä kuitenkaan ker­tomaan, mut­ta englan­ninkie­len­taidoil­laan bras­sail­e­vat breivikit kyl­lä ne löytävät ilman min­un apu­jakin. Ikävä kyllä.

  Aja­tus paket­ti­au­toli­iken­teen kieltämis­es­tä ihmisjoukko­jen lähel­lä ei tai­da oikein onnis­tua. Muut­tuu kesä­to­rien ym. pitämisen logis­ti­ik­ka ympäri Suomen­niemeä aika toiv­ot­tomak­si, jos pakutkin kiel­letään “vaar­al­lisi­na joukko­tuhoa­seina”. Lop­puu var­maan tori­toim­inta Suomes­ta kokon­aan. Fik­sumpaa on kieltää ihmis­ten kokoon­tu­mi­nen kokon­aan. Kaik­ki yli 10 ihmisen kokoon­tu­miset kiel­toon vaan. Eipä ole breivi­ikeil­lä sit­ten mitä pom­mitel­la, kun kukaan ei saa joukkokokoon­tua! Kukaan teistä kiel­to-fan­tasteista ei voi olla myön­tämät­tä, että joukkokok­ousten kieltämi­nen on se kaikkein tehokkain keino estää nämä mas­sas­ur­mat. (vaan jostain syys­tä ette kuitenkaan jak­sa kan­nat­taa sitä? osuuko omaan nilkkaan pahasti?)

  “Ajat­telin mil­tein tänään” kysyi myös patru­u­namäärien rajoit­tamis­es­ta. Huo­maan, että mil­tei ajat­telit, mut­tet oikein kuitenkaan. Mitähän määrää ajat­telit pitää ns. kam­mot­ta­van vaar­al­lise­na, suure­na patru­u­namääränä? 500 kpl? 100? 50? 

  Kan­nat­taa muis­taa, että Bre­vikinkin tem­pun tekemiseen riit­tää alle 100 patru­u­nan määrä. Breivikhän ei ollut onnek­si mikään mes­tari­ampu­ja kum­minkaan. Onnek­si hän ilmeis­es­ti har­joit­teli kuitenkin ampumista vähem­män kuin muu­ta val­men­tau­tu­mista “ritarin tehtävi­in­sä”.. Toinen seik­ka, mitä medi­as­sa ei ole (muistettu/välitetty?) ker­toa on, etteivät kaik­ki Utöyan uhrit suinkaan kuolleet luotei­hin vaan hukkui­v­at. Kuin­ka moni hukkui, ei ole tiedos­sani. Var­maan sekin fak­ta tulee esi­in jos­sain vai­heessa. Mut­ta syytä muis­taa tuokin tosi­seik­ka kun tätä Nor­jan tapah­tu­maa nyt hys­ter­isoidaan ja liioitel­laan. Utöyas­sa oli varsin erikoiset olo­suh­teet. Toisaal­ta jos Utöyas­sa olisi ollut parikin aseis­tet­tua var­ti­jaa, olisi Breivikin tehtävä muut­tunut huo­mat­tavasti han­kalam­mak­si. Uhriluku olisi saat­tanut jäädä alle yhden käden sormien. Kan­nat­taa sekin muis­taa, että aseet­tomas­sa yhteiskun­nas­sa asei­ta on vain mielipuoleil­la ja rikol­lisil­la. He kun eivät lupia pyssy­i­hin­sä hae eivätkä kaipaa. Lupi­en rajoit­ta­mi­nen estää vain rehellisiltä ihmisiltä aseenkan­to-oikeu­den ja viimeisenkin mah­dol­lisu­u­den edes teo­ri­as­sa puo­lus­tau­tua hul­lu­jen mieli­teoil­ta. Aseet­to­mia on help­po teuras­taa kuin lam­pai­ta kuten Utöyas­sa nähtiin.

  Suomen ase­lait rupea­vat ole­maan niin kireät, että lisähyö­tyä kiris­temistä on vaikea löytää. Toki jos tarkoituk­se­na on tehdä meistä asial­li­sista ase­har­ras­ta­jista täysin ham­paat­to­mia, niin mikäpäs sit­ten siinä. Asei­ta on sit­ten jatkos­sa vain poli­i­seil­la ja rikol­lisil­la. Nim­imerk­ki Mikke­lin kir­joit­ta­mas­sa hyvässä yhteenve­dos­sa Englan­nista voikin sit­ten lukea, mihinkä se kehi­tys johtaa. Ei kovin fik­sul­ta kuulosta.

  Osmolle eri­tyiski­itos keskustelun laveas­ta sal­limis­es­ta. Hie­man kuitenkin toivoisin ns. moderoin­ti­akin. Esim. nim­imerk­ki San­tun tapainen hyökkäi­ly ei tuonut keskustelu­un mitään. Sel­l­aisen voisi pois­taakin. Myös nim­imerk­ki Mie on ilmi­selvästi liikkel­lä lähin­nä trol­lim­ielel­lä ja kaiken­lisäk­si heikon­laisel­la tietopo­h­jal­la, mis­tä J.M.K jo huo­maut­tikin. Itse en asi­at­tomille vaah­toa­jille edes vaivaudu vas­taa­maan. Vies­ti­ni ovat suun­nat­tu lähin­nä niille, joi­ta kiin­nos­taa asi­ati­eto näin har­ras­ta­jan näkövinkke­listä. Sitä tietoa uskoisin 30 vuot­ta kestäneen har­ras­tuk­sen aikana ker­tyneen sen ver­ran, että pystyn jonk­in­ver­ran ole­maan avuksi.

  Muuten, aseen impro­vi­soitu valmis­t­a­mi­nenkaan ei ole kovin vaikeaa. Ei ainakaan Breivikin tapaiselle päät­täväiselle hul­lulle olisi ylivoimainen tehtävä. Ei kone­tu­liaseen tekemiseen tarvi­ta mitään raket­ti­tiedet­tä. Itseasi­as­sa sar­jat­u­liaset­ta ampu­van konepis­toolin tekem­i­nen on sieltä helpom­mas­ta päästä, jos joku oikein päät­tää omis­tau­tua konepa­jatekni­ikkaan. Ilmeis­es­ti sit­ten kan­nat­taa kieltää tästä yhteiskun­nas­ta sorvit ja jyr­simetkin. Mitä jää jäljelle?

  Paluu kivikau­teen. Se meille jää jäl­jelle kun tätä “kiel­letään kaik­ki” mil­lä pystyy ihmisiä tap­pa­maan lin­ja viedään loogis­es­ti lop­pu­un asti. Kivikaudel­la ei ollut raf­fi­noitua sok­e­ria ja vehnä­jauho­ja kaapis­sa, ei CNC-sorvia tai AN-lan­noit­tei­ta. Oli vain kivikirves mil­lä kop­sia toisia hengiltä. Sitäkin har­rastet­ti­in, mut­ta kos­ka net­tiä ei ollut, niin sen aikaiset joukko­sur­mat eivät pää­tyneet kaikkien kauhisteltavaksi.

 280. Nim­imerk­ki Lurkille: Lisäke “LR” kali­iperin perään (eli Long Rifle) oli ihan omaa keksintöäsi.

  Minä kir­joitin vain “Cal 22” pis­toolista, joka ei sinän­sä rajaa 22 Short­tia pois. Jos oikeasti ymmär­rät aseista jotain, niin tiedät, että 22 LR on pis­tooleis­sa — vaik­ka piip­pu olisi sille pesitet­tykin — ns. huono val­in­ta kos­ka luoti ei ehdi saavut­taa ainakaan lyhyessä pis­toolis­sa täyt­tä lähtönopeutta.

  Kuitenkin, mielestäni on syytä pitää saivartelua pois tästä keskustelus­ta. Jon­nin­joutavaa tuo­da tähän keskustelu­un 22 LR:n ja short­in ero­ja (uno­hta­mat­ta, että oli myös ole­mas­sa 22 L aikoinaan? ketä kiin­nos­taa). Tuskin pystyt lurk­ki kum­minkaan mitään oleel­lista uut­ta min­ulle asetekni­ikas­ta opet­ta­maan. Kun­han yrität päteä, mikä sot­kee vain keskustelun punaista lankaa (jos sitä enää jäl­jel­lä onkaan).

 281. Peruste­len Nor­jan mas­samurhaa käsit­televässä kir­joituk­ses­sani oman kan­tani automaat­tis­es­ti latau­tu­vien sar­jat­u­lia­sei­den totaa­likiel­lon puoles­ta yksit­täis­ten kansalais­ten kohdalla:

  “… Toisaal­ta miten voisi olla mah­dol­lista yhteiskun­nal­lis­es­ti seu­loa mah­dol­liset syn­nyn­näiset murhaa­jat pois val­taväestön piiristä, kun kaik­ki alan ammat­ti­laisetkaan eivät heikäläisiä voi mitenkään tun­nistaa. Edelli­nen lause johtaa myös kysymyk­seen, että pitäisikö toteut­taa automaat­tis­es­ti latau­tu­vien sar­jat­u­lia­sei­den totaa­likiel­to yksit­täis­ten kansalais­ten kohdalla? …”

  http://hermiitti.blogspot.com/2011/08/norjan-massamurha-ja-ihmisyys.html

  Mielestäni kukaan ter­ve­järki­nen ihmi­nen ei tosi­aankaan tarvitse koton­aan armei­ja-aseis­tus­ta, vaik­ka ase­har­ras­ta­jat pitävät itseään suo­jas­sa myös mielenhäiriötiloilta.

 282. Her­mi­it­ti, sar­jat­u­liaseet on jo kiel­let­ty, ei niitä saa yksi­ty­ishenkilö han­kkia. Kir­joi­tat siis hie­man sekavia.

 283. Pekka Taipale,

  vaik­ka olen käynyt armei­jan, niin aseter­mi­nolo­gia ei ole min­ulle aivan tut­tua. Tarkoitin siis lähin­nä automaat­tis­es­ti latau­tu­via lip­paal­lisia käsi­a­sei­ta, jot­ka pitäisi lait­taa sulatusuuniin.

 284. Her­mi­it­ti: “Mielestäni kukaan ter­ve­järki­nen ihmi­nen ei tosi­aankaan tarvitse koton­aan armei­ja-aseis­tus­ta, vaik­ka ase­har­ras­ta­jat pitävät itseään suo­jas­sa myös mielenhäiriötiloilta.”

  Tilanne Suomes­sa 2011 on se, että kenel­läkään ter­ve- tai edes sairasjärkisel­lä ihmisel­lä ei ole koton­aan armei­ja-aseis­tus­ta. Tilanne on ollut tämä jo vuosikymmenet.

  Yksi­tyiskodeis­sa armei­ja-aseis­tus­ta on viimek­si nähty sotia ennen mm. suo­jeluskun­ta­lais­ten kodeis­sa. Kotona saat­toi olla esim. konekivääri, kuten vet­er­aani, ex-puo­lus­tusvoimien komen­ta­jamme Lau­ri Sute­lan lap­su­u­denkodis­sa asian lai­ta oli (asia selviää hänen muis­telmis­taan). Lau­ri Sute­lan lap­su­u­denkodis­sa tekemät har­joituk­set Max­im-konekiväärin kanssa pelas­ti­vat sit­temin mm. hänen ryh­män­sä ja oman henkesä tos­i­toimis­sa sodas­sa. Lau­ri Sute­lan tapaiset, suo­jeluskun­tako­tien kas­vatit pelas­ti­vat myös Suomen miehi­tyk­seltä 1939.

  Yksi­tyiskodeis­sa oli myös jonk­in­ver­ran armei­ja-aseis­tus­ta sotien jäl­keen ns. matka­muis­toina. Luvat­tom­i­na aseina. Sil­loinkaan niistä ei ollut mitään suurem­paa harmia.

  Mut­ta tilanne Suomes­sa on ollut jo vuosikym­meniä jo se, että kodeis­sa ei armei­ja-asei­ta ole ollut. Ei luvat­ta eikä luvan kanssa.

  Mitä tulee mei­dän ase­har­ras­ta­jien mie­len­ter­vey­teen ja kansalaiskun­toon, niin luu­len­pa sen kestävän tarkastelun kenen kanssa vain. Lainku­u­li­aisu­us on normikansalaista suurem­paa kos­ka tietää, että pien­estäkin rik­keestä on aina vaarana, että poli­isi tulee kerämään mon­en tuhan­nen euron har­ras­tusvä­li­neet pois.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.