Asuuko meissä kaikissa pieni islamofobisti?

Minun on myön­net­tä­vä, että kun eilen klo 17 pyö­räil­les­sä­ni Sipoos­ta koh­ti Hel­sin­kiä kuu­lin, että Oslon kes­kus­tas­sa on räjäh­tä­nyt pom­mi, olin jok­seen­kin var­ma, että kyse oli isla­mi­lai­ses­ta ter­ro­ris­mis­ta. En ollut ainoa. Samaan hal­paan meni myös Ylen uutis­toi­mi­tus. Hom­ma­foo­ru­mil­la otet­tiin tie­tys­ti täs­tä pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin perus­tu­nees­ta ole­tuk­ses­ta kaik­ki ilo irti, kun­nes kävi­kin ilmi. että teki­jä ei ollut­kaan isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­ti vaan perus­nor­ja­lai­nen, pai­kal­li­nen ”hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen”.
Jäl­keen­päin tilas­to­tie­tei­li­jä minus­sa kysyi, miten voin vei­ka­ta noin huo­nos­ti. Ja miten kaik­ki muut­kin voi­vat. Jos ajat­te­lem­me Euroo­pas­sa vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na teh­ty­jä jär­jet­tö­miä tuho­te­ko­ja, isla­mis­tien osuus niis­sä on aivan mitä­tön. Jos vas­taa­vis­ta teois­ta vähin­tään 95 pro­sent­tia on ”kris­tit­ty­jen” teke­miä ja kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia isla­mis­tien, oli­si tie­tys­ti loo­gis­ta vei­ka­ta ”kris­tit­ty­jä”, aina­kin, jos vedon­lyön­nis­sä pitää pan­na peliin omaa rahaa. Myös uskon­to­kun­tien väli­ses­sä lah­taa­mi­ses­sa kris­ti­tyt joh­ta­vat isla­mi­lai­sia murskaluvuin.
Isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­mi on onnis­tu­nut tavoit­tees­sa yli odo­tus­ten, jos se on saa­nut mei­dät noin irra­tio­naa­lis­ten pel­ko­jen valtaan. 

201 vastausta artikkeliin “Asuuko meissä kaikissa pieni islamofobisti?”

 1. Samaa miel­tä, että iTer­ro­ris­tit ovat onnis­tu­neet brän­dää­mään itsen­sä aivan lii­an hyvin. Median on osat­ta­va epäil­lä kaik­kea, jot­ta ihmis­ten ei tar­vit­se epäil­lä medi­aa kai­kes­ta. Surul­li­sin­ta on, että myr­kyl­li­sen yhteis­kun­nal­li­sen ilma­pii­rin syn­ty­mi­seen vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti ihmis­ten osat­to­muu­den tun­teen voi­mis­tu­mi­nen. Eli talous­po­li­tiik­ka yhdis­tet­ty­nä tulon­ja­koon. Mut­ta häh, mikä ihmeen kil­pai­lu ter­ro­ris­mi muka on?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Eikä pel­käs­tään Suo­men media läh­te­nyt mukaan arvuut­te­luun. Tilan­ne oli sama aina­kin Ruot­sis­sa. TV:n ympä­ril­lä sai kyl­lä sanoa moneen ker­taan, että odo­te­taan nyt tie­toa ja mie­lel­lään var­mis­tet­tua tietoa.

  Nyt ale­taan olla tilan­tees­sa, jos­sa kaik­kein tär­kein­tä isla­mis­tien toi­min­nan tukah­dut­ta­mi­nen on mus­li­meil­le. Muu­ten mopo kar­kaa käsistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Itse ajat­te­lin heti, että täs­sä on tod.näk. muu­ta taka­na. Miten te voit­te olla noin yksi­sil­mäi­siä? Vai onko niin, että dema­ri­na osaan kat­soa maa­il­maa hie­man eri vink­ke­lis­tä? Sosi­aa­li­de­mo­kra­tia on yleen­sä ollut ensim­mäi­nen uhri, kun vapau­den vihol­li­set ovat aloit­ta­neet murhatyöt.

  Olen pik­kui­sen vahin­go­ni­loi­se­na kat­so­nut, miten hom­ma­po­ruk­ka nyt yrit­tää kie­mur­rel­la omas­sa son­nas­saan ja selit­te­lee isla­mo­fo­bi­aan­sa. Onpa tekoa jo seli­tet­ty sil­lä­kin, että maa­han­muut­to lisää nuor­ten aikuis­ten radi­ka­lis­mia ja sik­si maa­han­muut­to pitäi­si lopet­taa. Jon­kun mie­les­tä tämä on ollut kos­to ateis­ti­sil­le ja “Israe­lia vas­tus­ta­vil­le” sosia­lis­teil­le. Sai­rai­ta mielipiteitä. 

  Mut­ta vahin­go­ni­lo ei pal­jon auta. Olen syvän surul­li­nen. Miten täl­lais­ta voi sattua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­mi on onnis­tu­nut tavoit­tees­sa yli odo­tus­ten, jos se on saa­nut mei­dät noi irra­tio­naa­lis­ten pel­ko­jen valtaan.”

  Lähin­nä olem­me luo­neet sen pelon ilma­pii­rin ihan itse. “Meil­lä” tar­koi­tan nyt eri­tyi­ses­ti Geor­ge W. Bus­hia, tuo­ta suur­ta pelon ja vihan samaa­nia. Tony Blair aut­toi hys­tee­ri­sen ris­ti­ret­ki­hen­gen liet­son­nas­sa. Jos 911 oli­si tapah­tu­nut Euroo­pas­sa, rea­goin­ti sii­hen oli­si var­mas­ti ollut maltillisempaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Isla­mis­ti­nen ter­ro­ris­ti­ryh­mä Ansar al- Jihad al-Ala­mi ilmoit­tau­tui eilen pom­mi-iskun teki­jäk­si. Ilmoi­tus tuli lii­ak­si vii­veel­lä ollak­seen uskot­ta­va, mut­ta ker­too että syy­tä on sekä sysis­sä että susissa.

  p.s. Kum­mal­lis­ta, että polii­sit tuli­vat saa­rel­le vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilan­teen alet­tua. Nuo­ret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­boo­kiin lait­ta­neet avunpyyntöjä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Minä tote­sin kuul­tua­ni tapah­tu­mas­ta appiu­kol­ta, että Nor­jas­sa on asiat lii­an hyvin. Tapaus kuu­los­ti sil­tä, että ihmi­sel­lä on ollut lii­an pal­jon aikaa ja hyvin­voin­tia. Pelot­ta­vaa täs­sä on se, että Suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ja elin­ta­so on hyvin lähel­lä kir­kon­polt­ta­jien vastaavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Osmo:

  teki­jä ei ollut­kaan isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­ti vaan perus­nor­ja­lai­nen, pai­kal­li­nen ”hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen”

  Aika äly­tön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lu­foo­ru­min mihin­kään rikok­seen syyl­lis­ty­mät­tö­miä näp­päi­mis­tön naput­te­li­joi­ta nor­ja­lai­seen mas­sa­mur­haa­jaan. Ymmär­täi­sin sinän­sä poin­tin, jos tar­ko­tuk­se­na olis ainoas­taan kuva­ta tol­la­sen ole­mat­to­min perus­tein teh­dyn lei­maa­mi­sen älyt­tö­myyt­tä, jota tosi­aan koh­dis­te­taan myös mus­li­mei­hin. Mut nyt vai­kut­taa vähän sil­tä, et osal­la netis­sä pors­kut­ta­vis­ta rin­nas­ta­jis­ta on ihan oikees­ti tar­ko­tuk­se­na vie­rit­tää vas­tuu­ta tos­ta mur­he­näy­tel­mäs­tä suo­ma­lais­ten mamu­krii­ti­koi­den nis­kaan tai aina­kin läl­lä­tel­lä niil­le ja yrit­tää repiä tapah­tu­nees­ta poliit­tis­ta voit­toa omil­le joukoilleen. 

  Jos vas­taa­vis­ta teois­ta vähin­tään 95 pro­sent­tia on ”kris­tit­ty­jen” teke­miä ja kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia isla­mis­tien, oli­si tie­tys­ti loo­gis­ta vei­ka­ta ”kris­tit­ty­jä”

  Voi sil­ti olla ihan ratio­naa­lis­ta epäil­lä “isla­mis­te­ja” tol­la­sen uuti­sen kuul­les­saan, jos pitää vali­ta jokin tar­jol­la ole­vis­ta sel­kees­ti iden­ti­fioi­ta­vis­sa ole­vis­ta mas­sa­mur­hia teh­tai­le­vis­ta ryh­mit­ty­mis­tä. Kun tyyp­pi, joka sat­tuu pens­ka­na ole­maan kas­tet­tu kris­ti­tyks lah­taa jen­giä, se ei yleen­sä aina­kaan poh­jois­mais­sa oo käsit­tääk­se­ni toi­mi­nu min­kään kris­til­li­sen kiih­koi­li­ja­po­ru­kan man­daa­til­la. Isla­mia edus­ta­vat pom­min­rä­jäyt­te­li­jät taas suht usein ilmoit­taa toi­mi­van­sa uskon­ton­sa tai jon­kun isla­mis­ti­sen kiih­koi­li­ja­ryh­män nimis­sä ja usein ne kysei­set ryh­mät on otta­nu vas­tuun teois­ta. Eli vaik “kris­ti­nus­koi­set” vs. “isla­mi­nus­koi­set” olis 95–5 teko­jen luku­mää­räs­sä, niin voi olla, et ylei­sin teoil­le ilmoi­tet­tu motii­vi on isla­mis­ti­nen. Kou­luam­pu­mis­ten kal­ta­sil­le teoil­le­han ei yleen­sä oo ees ilmo­tet­tu mitään ymmär­ret­tä­vis­sä ole­vaa motiivia. 

  Jos oikein muis­tan, niin tilas­to­jen perus­teel­la “ääri­va­sem­mis­to” olis vii­me aikoi­na teh­tail­lu eni­ten eri­näi­siä ter­ro­ri-iskuiks luo­ki­tel­ta­via teko­ja Euroo­pas­sa. Niis­sä ei kyl pää­osin tai­da olla kyse mis­tään massamurhista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. “Meil­lä” tar­koi­tan nyt eri­tyi­ses­ti Geor­ge W. Bus­hia, tuo­ta suur­ta pelon ja vihan samaania.”

  Ja angloa­me­rik­ka­lais­ta medi­aa, joka otti kai­ken irti hais­taes­saan että voi saa­da tuot­tei­taan myy­tyä irra­tio­naa­li­suu­del­la, jota hal­li­tuk­set liet­soi­vat (saa­dak­seen puo­les­taan omat agen­dan­sa läpi).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Jos mita­taan Euroo­pas­sa lähi­vuo­si­na sat­tu­nei­ta suu­ria ter­ro­ri­te­ko­ja, jois­sa on kuol­lut lukui­sia ihmi­siä, on isla­mis­ti­ryh­mien osuus pal­jon suu­rem­pi kuin 5%. Kun vie­lä maa oli Nor­ja — aktii­vi­nen pelu­ri Afga­nis­ta­nis­sa ja Liby­as­sa — oli minus­ta ihan perus­tel­tua pitää toden­nä­köi­se­nä, että pom­mi-iskun teki­jä­nä oli­si joku radi­kaa­li isla­mi­lai­en poruk­ka tai liby­an hul­lu dik­taat­to­ri. Sen jäl­keen kun uuti­set sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nuor­ten lei­rin ammus­ke­lus­ta levi­si­vät, nousi pai­kal­li­sen sosio­paa­tin toden­nä­köi­syys suu­rem­mak­si. Sel­lai­nen toi­min­ta sopi enem­män kou­lusur­maa­jan kal­tai­seen pro­fii­liin kuin isla­mis­ti­ryh­män toimintaan.

  Teko on kyl­lä aivan käsit­tä­mä­tön. Teki­jä on ilmei­ses­ti jul­kais­sut yli tuhat­si­vui­sen mani­fes­tin, jos­sa kuvaa teko­aan “mark­ki­noin­ti­tem­pauk­sek­si”. Har­voin uuti­sis­ta oikeas­ti jär­kyt­tyy, kun maa­il­mas­sa kui­ten­kin sat­tuu kai­ken­lais­ta, mut­ta täl­lä ker­taa teki oikein pahaa lukea uutisotsikoita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. olin jok­seen­kin var­ma, että kyse oli isla­mi­lai­ses­ta terrorismista.”

  Veik­kauk­see­si lausun, että mon­ta­ko ker­taa taval­li­set pul­liai­a­set ovat olleet aiheut­ta­mas­sa val­tio­ta­son ongel­mia byro­kraa­teil­le. Kor­kein­taan hil­jai­suu­des­sa sar­ja­mur­hia tekevät.

  Tup­paa vaan ole­maan niin, että kun taval­li­nen kan­sa­lai­nen ylit­tää uutis­kyn­nyk­sen esim. nyt Nor­jas­sa tapah­tu­neel­la tapauk­sel­la, ryh­dy­tään tuo­mit­se­maan ja ole­maan “pii­lo” vii­sai­na asiassa.

  Toki ter­ve ja taval­li­sen ihmi­sen logiik­ka ker­too, että yksi “luomu”-viljelijäheppu apu­lan­toi­neen ole voi­nut koko tra­ge­di­aa Nor­jas­sa yksin järjestää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Veik­kai­sin ennem­min, että meis­sä kai­kis­sa asuu pie­ni mate­maat­ti­nen idioot­ti, joka ei osaa toden­nä­köi­syys­las­kun alkei­ta­kaan jol­lei nii­tä ihan väki­sin ja ekspli­siit­ti­ses­ti ajattele.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Mur­han­hi­moi­sil­le nuo­ril­le mie­hil­le on tähä­nas­ti­sen maa­il­man­his­to­rian ajan kel­van­nut mikä tahan­sa saa­ta­vil­la ole­va ideo­lo­gia, eli sil­le ei ole nyt ole ko. ideo­lo­gian kans­sa niin pal­jon tekemistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Minä­kin pidin tätä isla­mis­ti­teo­ri­aa ihan loo­gi­se­na ske­na­rio­na, mut­ta toi­sin kuin hom­ma­foo­ru­mi­lai­set, ja jopa eräs Was­hing­ton Post ‑leh­den blog­gaa­ja, en olet­ta­nut ennen­ai­kai­ses­ti, että näin oli­si ollut lai­ta, puhu­mat­ta­kaan, että oli­sin teh­nyt tämän ole­tuk­sen perus­teel­la kovin pit­käl­le­me­ne­viä poliit­ti­sia johtopäätöksiä. 

  Olen yleen­sä­kin varo­vai­nen tuo­mit­se­mas­ta asioi­ta ennen­ai­kai­ses­ti, var­sin­kin sen jäl­keen kun Tam­pe­reen pizze­ria­tu­ho­polt­to osiit­tau­tui pai­kan omis­ta­jien vakuu­tus­pe­tos­yri­tyk­sek­si; ennen tätä jot­kut suo­ma­lai­set vasem­mis­to­vi­her-libe­raa­lit oli­vat jo ehti­neet syyl­lis­tää asias­ta maan maa­han­muut­to­kriit­ti­siä voimia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Vie­ras­ta kult­tuu­ria on hel­pom­pi pelä­tä kuin sitä jos­sa elää. Autol­la aja­mi­nen­kin on tilas­tol­li­ses­ti vaa­ral­li­sem­paa kuin len­to­mat­kus­ta­mi­nen, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että kaik­kein vaa­ral­li­sin paik­ka on usein koti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Jäl­keen­päin tilas­to­tie­tei­li­jä minus­sa kysyi, miten voin vei­ka­ta noin huo­nos­ti. Ja miten kaik­ki muut­kin voi­vat. Jos ajat­te­lem­me Euroo­pas­sa vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na teh­ty­jä jär­jet­tö­miä tuho­te­ko­ja, isla­mis­tien osuus niis­sä on aivan mitä­tön. Jos vas­taa­vis­ta teois­ta vähin­tään 95 pro­sent­tia on ”kris­tit­ty­jen” teke­miä ja kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia isla­mis­tien, oli­si tie­tys­ti loo­gis­ta vei­ka­ta ”kris­tit­ty­jä”, aina­kin, jos vedon­lyön­nis­sä pitää pan­na peliin omaa rahaa. 

  Mihin tilas­toi­hin tuo tilas­to­tie­tei­li­jän joh­to­pää­tök­se­si perustuu?

  Talous­tie­te­li­jä Tino Sanan­da­ji las­ki RAND Cor­po­ra­tio­nin ter­ro­ris­mi­tie­to­kan­nan perus­teel­la seu­raa­vaa vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na tapah­tu­neis­ta terroriteoista:

  - 97 pro­sent­tia ter­ro­ris­min uhreis­ta Euroo­pas­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa kuo­li mus­li­mien teke­mis­sä iskuissa

  - 9/11 pois­lu­kien­kin 91 pro­sent­tia ter­ro­ris­min uhreis­ta jou­tui mus­li­mien tap­pa­mak­si Euroo­pas­sa ja Pohjois-Amerikassa

  - Län­si-Euroo­pas­sa­kin mus­li­mien uhre­ja oli 79 pro­sent­tia kuolleista

  Tuol­la perus­teel­la sinun ja monen muun ennak­ko­luu­lo mus­li­mi­ter­ro­ris­teis­ta vai­kut­taa ratio­naa­li­sel­ta. Euroo­pan vii­me­ai­kai­ses­sa his­to­rias­sa ei-mus­li­mien teke­mät mas­sii­vi­set ter­ro­ri­hyök­käyk­set ovat olleet äärim­mäi­sen harvinaisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. JL
  Jos ter­ro­sis­mik­si mjää­ri­tel­lään vain isla­mis­tien teke­mät iskut, sil­loin tie­tys­ti isla­mis­tien osuus on sata pro­sent­tia. Kou­luam­pu­jat esi­mer­kik­si kaik­ki ovat olleet kris­tit­ty­jä, siis kult­tuu­ri­ses­ti, uskon­nos­ta en tie­dä. Mikä oli se kave­ri, joa tap­poi pom­mil­la sato­ja Yhdysvalloissa.
  Pel­käs­tään Srebre­nica­nis­sa kris­ti­tyt veti­vät (mur­ha­si­vat 8000 isla­mi­lais­ta) niin kovan kau­lan mus­li­mei­hin, että sii­nä on kiin­ni kuromista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Anders Beh­ring Brei­vik kuvaa itse­ään seu­raa­vas­ti document.no-sivustolla:

  Cri­tical to mul­ticul­tu­ra­lism and cul­tu­re marxism
  Anti-racist
  Pro Progress Par­ty (may­be right)
  Pro Israel
  Anti-UN
  Anti-EU
  Pro free market
  Pro Chris­tian” (Googlen kään­tä­mä, pie­niä omia selvennyksiä)

  Hänen kom­men­tit document.no ovat ääriai­nes­ta vas­tus­ta­via (mm. nat­sis­mi, rasis­mi, ääri-islam). 

  Maa­han­muu­tos­sa hän vas­tus­taa mus­li­mien maa­han­muut­toa, kos­ka mus­li­mien jou­kos­sa on ääriai­nes­ta ja myön­tää val­tao­san ole­van mus­li­meis­ta ole­van mal­til­li­sia. Hänen kom­men­teis­saan ei ilme­ne muun­lais­ta maa­han­muu­ton vas­tus­tus­ta, eikä “rotu­ja” tai etni­syyk­siä käsitellä.

  Ei ole yllät­tä­vää, että leh­dis­tö (joka on var­sin vasem­mis­to­lais­ta) lyö epä­miel­lyt­tä­vään hen­ki­löön jäl­leen perus­teet­to­man äärioi­keis­to­lei­man teh­däk­seen sil­lä vasem­mis­to­lais­ta poli­tiik­kaa. Min­kään­lais­ta kai­puu­ta tota­li­ta­ris­miin tai rasis­ti­suu­teen ei hänen teks­teis­sään ilme­ne, jos uskon­non ääriai­nes­ten vas­tus­tus­ta ei las­ke­ta rasis­mik­si. Poliit­ti­ses­ti hän vas­taa kon­ser­va­tii­vis­ta kokoo­mus­lais­ta tai oikeis­to­lais­ta kris­til­lis­de­mo­kraat­tia. Hänen rasis­min­vas­tai­suut­taan ei ole yksi­kään media maininnut.

  Onko Ander­sin rasis­min­vas­tai­suus lii­an kova pala medial­le myön­tää? Tekee­kö media poli­tiik­kaa lyö­mäl­lään äärioikeistolaisleimalla?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Kal­le, tun­net­pa his­to­ri­aa ääret­tö­män huo­nos­ti, kun rin­nas­tat dema­rit Leni­niin, Sta­li­niin ja Maoon, mut­ta ilmei­ses­ti tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti. Näi­den rois­to­jen ensim­mäi­set veriuh­rit oli­vat juu­ri dema­rei­ta, kos­ka nämä jul­mu­rit tie­si­vät, ket­kä voi­vat pis­tää hant­tiin. Googlaa esim. Arvo Poi­ka Tuo­mi­nen. Hävet­tää, että Oden sivuil­la on tänään tuol­lai­sia viestejä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Osmo, data on RAND Cor­po­ra­tio­nil­la. Sen käyt­tä­mä ter­ro­ris­mi­mää­ri­tel­mä löy­tyy tääl­tä: http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents/about/definitions.html. En tie­dä las­ke­taan­ko kou­lusur­mia ter­ro­ris­mik­si, jos niil­tä puut­tuu sel­vä poliit­ti­nen motiivi. 

  Sanan­da­jin las­kel­mat kos­ki­vat vii­meis­tä kym­men­tä vuot­ta, joten esi­mer­kik­si Bal­ka­nin sotien tapah­tu­mat (jot­ka tus­kin ovat ter­ro­ris­mia) eivät nii­hin voi­si lukeu­tua. “Onnis­tu­nei­den” ter­ro­ri-isku­jen lisäk­si Euroo­pas­sa on vii­me vuo­si­na pidä­tet­ty usei­ta mus­li­mi­ryh­miä iso­jen isku­jen suunnittelusta. 

  Nor­jan iskuis­ta tuli uuti­siin ensin tie­to Oslos­sa tapah­tu­nees­ta pom­mi-iskus­ta minis­te­riöi­tä vas­taan. Ensim­mäi­se­nä täl­lai­ses­ta jul­ki­ses­ta iskus­ta tuli­vat var­mas­ti monel­le mie­leen 9/11 sekä Englan­nin ja Espan­jan iskut, jois­sa myös isket­tiin mas­sii­vi­ses­ti jul­ki­sel­le pai­kal­le. En muis­ta vas­taa­vaa äärioi­keis­to­lais­ten iskua lähi­his­to­rias­ta Euroo­pas­sa ennen Nor­jaa. Ter­ro­ris­mi­asian­tun­ti­jat vai­kut­ti­vat aluk­si myös ole­van isla­mis­ti­te­ki­jöi­den kan­nal­la, kos­ka nämä oli­vat uhkail­leet Nor­jaa, eikä mis­tään oikeis­to­lai­sis­ta ter­ro­ris­ti­ryh­mit­ty­mis­tä ollut tietoa. 

  Näin ollen pysyn kan­nas­sa­ni, että ennak­ko­luu­lo mus­li­mi­ter­ro­ris­teis­ta oli rationaalinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Täs­sä­hän on tuo­ree­na alla Tuk­hol­man pom­mi-isku (jou­lu­kuu 2010) joka oli isla­mis­tin teke­mä, joten kun tie­dos­sa oli vain että Oslos­sa on ollut pom­mi-isku, niin arvaus jos­tain saman­ta­pai­ses­ta oli ihan perus­tel­tu vie­lä sii­nä vaiheessa.

  Toi­saal­ta jos Suo­mea miet­tii, niin meil­lä on ollut:
  — Pasi­laan jätet­ty pom­mi (joka jätet­tiin räjät­tä­mät­tä), kesä­kuu 2011, teki­jöi­nä vasemmistoanarkistit
  — Myyr­man­nin pom­mi, loka­kuu 2002, teki­jä­nä kou­lu­kiusat­tu koululainen
  — Kam­pin auto­pom­mi, hei­nä­kuu 2002, kysees­sä oli ilmai­ses­ti rikol­lis­ten välien­sel­vit­te­lyyn liit­ty­vä palkkamurha

  (Unoh­din­ko jotain?)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Eikö täs­tä kris­tit­ty­jen har­joit­ta­mas­ta ter­ro­ris­mis­ta kui­ten­kin pää­asias­sa ole vas­tuus­sa sel­lai­set sepa­ra­tis­ti­jär­jes­töt, joil­la ei oikein mitään jär­ke­vää syy­tä oli­si iskeä Oslos­sa? Toi­saal­ta Nor­ja on vii­me aikoi­na ollut muka­na soti­laal­li­sis­sa ope­raa­tiois­sa isla­mi­nus­koi­sis­sa mais­sa. Ihan loo­gi­nen ole­tus, hil­jaa mie­les­sään. Sitä en tie­dä mik­si niin yksi­tyis­hen­ki­löt kuin kan­sain­vä­li­nen media­kin kat­soi­vat par­haak­si näi­tä arvauk­sian toi­tot­taa suu­reen ääreen.

  Tai siis luul­ta­vas­ti kat­so­ja­lu­ku­ja tavoit­te­le­vat tv-yhtiöt eivät voi näyt­tää “emme tie­dä vie­lä mitään, odottakaa”-tiedotetta. Islam-asian­tun­ti­joi­den haas­tat­te­lu tuot­taa run­saas­ti rele­vant­tia “käyt­tis­tä”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Roque:

  Aika äly­tön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lu­foo­ru­min mihin­kään rikok­seen syyl­lis­ty­mät­tö­miä näp­päi­mis­tön naput­te­li­joi­ta nor­ja­lai­seen massamurhaajaan. 

  Ei ole ollen­kaan äly­tön­tä teh­dä täl­läis­tä ver­taus­ta, jos teki­jän maa­il­man­ku­va ja ahdis­tuk­sen aiheet ovat hii­li­pa­pe­ri­ko­pioi­ta hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten vas­taa­vis­ta. Teki­jäs­tä ei tosin ole vie­lä tar­peek­si tie­toa ihan näin pit­käl­le mene­vien väit­tei­den tuek­si, mut­ta kyl­lä­hän teki­jä vähin­tään hom­ma­lais­ten hen­gen­hei­mo­lai­sel­ta vaikuttaa.

  Jos “isla­mi­saa­tio” ja kos­ke­mat­to­man voi­mak­kaal­ta tun­tu­va “suvait­se­vais­to” (jota teki­jäl­le ilmei­se­ti edus­ti­vat nuo­ret sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit) uhkaa­vat tuho­ta aidon nor­ja­lai­sen kult­tuu­rin, niin pitää­hän asial­le toki teh­dä jotain. Mie­lel­tään ter­ve äänes­tää vaa­leis­sa ja ruti­see netis­sä, mie­li­sai­ras ihmi­nen voi sit­ten teh­dä tälläistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Blo­gi­kir­joi­tuk­sen, joka on otsi­koi­tu “All Ter­ro­rists are Muslims…Except the 94% that Aren’t”, ker­too FBI:n tilas­toi­hin tukeu­tuen että mus­li­mit teke­vät yhdys­val­lois­sa 6 % ter­ro­ri-iskuis­ta — jopa juu­ta­lai­set teke­vät enem­män ter­ro­ri-isku­ja kuin mus­li­mit (7%), muis­ta kuin “rät­ti­päi­den” teko­sis­ta vaan ei uutisoida:

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Ter­ro­ris­tin motii­vi alkaa hil­jal­leen val­je­ta: pom­mi oli har­hau­tus, jol­la hämät­tiin viran­omai­set pois todel­li­sel­ta rikos­pai­kal­ta. Jouk­ko­mur­ha puo­les­taan oli todel­la irvo­kas värävysoperaatio.

  Mik­si jouk­ko­mur­ha pys­tyyn? Sik­si, että me kaik­ki jär­kyt­tyi­sim­me mah­dol­li­sim­man pal­jon, jot­ta kiin­nos­tui­sim­me kuu­le­maan “isla­min ja marxis­min sala­lii­tos­ta” ja jot­ta riit­tä­vän moni uskoi­si koko ros­kan. Suu­rin osa ei usko, mut­ta tar­peek­si moni uskoo sii­hen jo val­miik­si (väi­te “moku­tuk­ses­ta”).

  Myös ajan­koh­ta oli valit­tu huo­lel­la — hei­nä­kui­nen per­jan­tai on vuo­den hil­jai­sin media­het­ki. Iskun val­mis­te­lu, toteu­tus ja ajoi­tus ovat sis­si­mark­ki­noin­tia par excellence.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä avaa sil­mät näke­mään, mil­lai­nen vai­ku­tus täl­lä pro­pa­gan­dal­la on. Samaa tari­naa jär­jes­tö nimel­tä Suo­men Sisu on hom­ma­fo­ru­min avus­tuk­sel­la vuo­si­kausia Suo­mes­sa­kin ihmi­sil­le syöt­tä­nyt. Hyvin näyt­tää uppoavan.

  Samas­ta sylt­ty­teh­taas­ta ovat peräi­sin mm. ilmauk­set “kuk­ka­hat­tu­tä­ti”, “moku­tus”, “mädä­tys”, “puna­vi­her­va­sem­mis­to”, “suvait­se­vais­to”, “vihers­ta­li­nis­mi” jne. ad infinitum.

  Tavoi­te on sel­keä: muo­ka­ta yhteis­kun­tail­ma­pii­riä viha­mie­li­sek­si maa­han­muut­ta­jia ja “kult­tuu­ri­va­sem­mis­toa” koh­taan. Hyvin tun­tuu onnis­tu­van. Nyt oli­si syy­tä vii­meis­tään herä­tä näke­mään, mil­lais­ten kei­no­ja kaih­ta­mat­to­mien ihmis­ten kans­sa ollaan tekemisissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Toki ter­ve ja taval­li­sen ihmi­sen logiik­ka ker­too, että yksi “luomu”-viljelijäheppu apu­lan­toi­neen ole voi­nut koko tra­ge­di­aa Nor­jas­sa yksin järjestää.2

  Mik­si ei muka voi? Pom­mi­rä­jäytk­ses­tä tulee mie­leen Okla­ho­man liit­to­val­tion viras­to­ta­lon tuho (1997?), joka oli yhden häi­riin­ty­neen mut­ta syyn­ta­kei­sen mie­hen teko.- Saa­ren masa­mur­han teki­jä pys­tyi yksin suo­rit­ta­maan. Kone­tu­lia­sei­ta on saa­ta­vil­la — ja sil­lä saa tuhoa aikaan. Sem­min­kin kun uhrit eivät osan­neet suo­jau­tua, niin­kuin en minä­kään osai­si. Pikem­min yrit­tää ehtiä hätiin — lun­non sosialidemokraattina.

  Avoi­mes­sa yhte­si­kun­nas­sa val­tion viras­to­ta­lo on help­po räjäyt­tää autopommilla.

  Hil­jai­sek­si vetää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Teh­kää seu­raa­va kyse oli­ko kysees­sä itse asias­sa ter­ro­ri­te­ko, sanan sup­peam­mas­sa merkityksessä? 

  Tot­ta­kai teki­jän tar­koi­tus oli levit­tää kau­hua ympä­ril­leen. Mut­ta oli­ko hänen taka­na­na ja teon oikeu­tuk­sen haki­ja­na poliit­tis­ta (ääri)ryhmää, joi­den tavoit­tei­ta hän pyr­ki teol­laan edis­tä­mään ja joka myös hyväk­syy nämä menettelytavat?

  Asia sel­vin­nee tar­kem­mas­sa polii­si­tut­ki­muk­ses­sa. Oikeu­den­käyn­nis­sä myös sel­vi­ää teki­jän hen­ki­nen tila.

  Ame­rik­ka­lai­nen anar­kis­ti, joka muis­taak­se­ni sur­ma­si pre­si­dent­ti McKingleyn, kut­sui poliit­tis­ta ter­ro­ria “teon pro­pa­gan­dak­si”, pro­pa­gan­da of the deed.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Osmon väit­tees­sä ter­ro­ris­min mää­rit­tä­mi­ses­sä vain isla­mis­tien teke­miin iskui­hin ei ole ihan tuu­les­ta tem­mat­tu. Aina­kin mitä tulee Yhdys­val­ta­lai­seen medi­aan. Euroo­pas­sa on tot­tut­tu sepa­ra­tis­tien ja poliit­tis­ten ääri­liik­kei­den pom­mi­tuk­siin, joten ehkä tääl­lä tilan­ne ei ole vie­lä ihan saman­lai­nen. Tääl­lä asias­ta mel­ko terä­vää kritiikkiä:

  http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2011/07/23/nyt/index.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Toi­saal­ta jos Suo­mea miet­tii, niin meil­lä on ollut:
  — Pasi­laan jätet­ty pom­mi (joka jätet­tiin räjät­tä­mät­tä), kesä­kuu 2011, teki­jöi­nä vasemmistoanarkistit
  — Myyr­man­nin pom­mi, loka­kuu 2002, teki­jä­nä kou­lu­kiusat­tu koululainen
  — Kam­pin auto­pom­mi, hei­nä­kuu 2002, kysees­sä oli ilmai­ses­ti rikol­lis­ten välien­sel­vit­te­lyyn liit­ty­vä palkkamurha”

  Ensim­mäi­ses­tä en muis­ta sen kum­mem­min, vaik­ka teko oli tuo­re. — Myyr­man­nin pom­mi kai­kes­ta päät­täen oli sit­ten­kin lau­aen­nut vahin­gos­sa ja vas­toin teki­jän aiet­ta. Hän oli itse yksi uhreis­ta. Hän halusi vain tun­tea sen val­lan tun­teen, jon­ka saa kul­kies­saan iso räjän­dys­pa­nos muka­naan. Saman, joka suur­val­lan joht­jal­la on tie­täes­sään pitä­vän­sä hal­lusaan ydin­a­sei­den koodeja.

  Kam­pin auto­pom­mi var­mis­tui hyvin pian ala­maa­il­man kes­kei­sek­si välien­sel­vit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut tar­koi­tus jää­dä kiin­ni. Oikeus­kä­sit­te­ly venyi hel­mi­kuu­hun 2004.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Keh­no avaus. Kuten JL tuos­sa tote­si­kin, lon­kal­ta oli aivan loo­gis­ta epäil­lä pom­mis­ta islamisteja.

  Koto­pe­räi­nen äärioi­keis­to ei var­mas­ti tul­lut kenel­lä­kään mie­leen. Mai­nit­ta­koon, että Euro­po­lin mukaan esim. vii­me vuon­na Euroo­pas­sa ei tapah­tu­nut yhtään äärioi­keis­ton terroritekoa.

  Ja isla­mis­tien uhan todel­li­suu­des­ta kan­nat­taa myös muis­taa se, että isku­jen puut­tu­mi­nen ei joh­du halun vaan kyvyn puut­tees­ta. Iskua suun­nit­te­le­via ryh­miä jää Euroo­pas­sa kiin­ni koko ajan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Jos vas­taa­vis­ta teois­ta vähin­tään 95 pro­sent­tia on ”kris­tit­ty­jen” teke­miä ja kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia islamistien,”

  Vaik­ka kai­kis­ta Euroo­pan ter­ro­ri­teois­ta kris­ti­tyt ovat saat­ta­neet teh­dä 95%, niin ilman tar­ke­mi­pia tilas­to­ja väi­tän että nime­no­maan nor­jan tekoa VASTAAVISTA ter­ro­ri­teois­ta isla­mis­tit ovat teh­neet val­ta­vas­ti enem­män kuin 5%. Tämä siis sii­nä vai­hees­sa kun oli tul­lut tie­to vain pom­mis­ta. (Ampu­mi­nen las­ki toden­nä­köi­syyt­tä että teki­jät ovat isla­mis­te­ja ja nime­no­maan sos.dem. nuor­ten ampu­mi­nen vie­lä lisää).

  Mut­ta kun kat­so­taan tilan­net­ta sil­loin kun vain tie­to pom­mis­ta oli tul­lut, niin isli­mis­tien toden­nä­köi­syys teki­jöi­nä oli näh­däk­se­ni suuri:

  1)Islamistien tyy­li on ollut nime­no­maan pommi+julkinen paikka+kuolonuhreja. Esi­mer­kik­si Irlan­nin ja Espan­jan sepa­ra­tis­ti­ryh­mät ovat teh­neet pal­jon ter­ro­ri­te­ko­ja, mut­ta niis­sä ei ole kuol­lut pal­jon ihmi­siä, kos­ka niis­tä on ilmoi­tet­tu etu­kä­teen. Lisäk­si nor­jas­sa ei ole tie­tääk­se­ni min­kään alu­een itse­näi­syyt­tä aja­via ryh­miä, joten vaik­ka täl­lai­set ryh­mät teki­si­vät pal­jon ter­ro­ri-isku­ja Euroo­pan tasol­la niin nime­no­maan Nor­jas­sa ne teke­vät vähän. 

  2)Tulee ottaa myös huo­mioon että “arki­sia”, pie­niä ter­ro­ri­te­ko­ja ei uuti­soi­da, joten jo se fak­ta, että ter­ro­ri-isku uuti­soi­daan, kas­vat­taa toden­nä­köi­syyt­tä sii­tä kyse on nime­no­maan saman­kal­tai­ses­ta iskus­ta kuin mitä on aim­mein uuti­soi­tu. Täten: vaik­ka 99% ter­ro­ri-iskus­ta oli­si kris­tit­ty­jen teke­miä, mut­ta 99% uuti­soi­duis­ta mus­li­mien teke­miä, niin oli­si täy­sin ratio­naa­lis­ta olet­taa uuti­soi­dun ter­ro­ri-iskun teki­jäk­si mus­li­mi (en väi­tä että mus­li­mit teke­vät suu­ria ja kris­ti­tyt pie­niä ter­ro­ri­te­ko­ja, huo­mau­tan vain että 95% osuus teh­dyis­tä ter­ro­ri­teois­ta ei takaa 95% osuut­ta uutisoiduista).

  3)Myös ver­taus Srebre­nicaan ontuu sil­lä kyse oli sisäl­lis­so­das­ta, tämä ter­ro­ri­te­ko oli rau­han­ajan teko.

  4)Mitä tulee kou­luam­pu­mi­siin, niin ne eivät mie­les­tä­ni edes täy­tä ter­ro­ri­teon mää­ri­tel­mää, aina­kaan val­tao­sa niis­tä ei täy­tä. Jot­kut ampu­jat ovat jul­kais­seet omia mani­fes­te­jaan, mut­ta kou­luam­pu­mis­ten taka­na ei ylei­ses­ti ottaen ole mitään ideo­lo­gi­aa, jon­ka sano­maa näil­lä teoil­la ajet­tai­siin. Ter­ro­ri­teon erot­taa muus­ta väki­val­las­ta näh­däk­se­ni nime­no­maan se, että sii­nä väki­val­ta on kei­no oman ideo­lo­gian aja­mi­seen, sil­mit­tö­mäl­lä väki­val­lal­la (kou­luam­pu­mi­set) uhri­lu­ku on itseisarvo.

  Täten on täy­sin ratio­naa­lis­ta arvioi­da isla­mis­teil­le suu­rin toden­nä­köi­syys mah­dol­li­sis­ta teki­jöis­tä, kun anne­tut tie­dot ovat nime­no­maan Nor­jan pom­mi-iskua vas­taa­vat. Jos otet­tai­siin sat­tu­man­va­rai­nen ter­ro­ri-isku Euroo­pas­ta, sama arvio ei enää toki päde. Mie­les­tä­ni Osmo tekee vir­heen edel­lä sano­tun perus­teel­la nimea­no­maan sii­nä, että ver­taa tie­tyn tyyp­pis­tä ter­ro­ri­te­koa kaik­kiin samal­la alu­eel­la teh­tyi­hin ter­ro­ri­te­koi­hin, vaik­ka teon tyyp­pi muut­taa toden­nä­köi­syyk­siä sii­tä kuka on tekijä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. p.s. Kum­mal­lis­ta, että polii­sit tuli­vat saa­rel­le vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilan­teen alet­tua. Nuo­ret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­boo­kiin lait­ta­neet avunpyyntöjä.”

  Miten pää­set nopeas­ti saa­rel­le, johon ei ole sil­taa. Ja polii­sen pitää itse­kin suo­jau­tua. Tava­li­sel­la heli­kop­te­ril­la ei voi tul­la, kos­ka sen voi ampua alas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Itse­kin alkuun pidin toden­nä­köi­sim­pä­nä sitä, että taus­tal­la oli­si joko isla­mis­ti tai sit­ten län­si­mai­den mus­li­mai­hin koh­dis­tu­nei­ta sota­toi­mia vas­taan teh­ty vas­tais­ku, vaik­ka pom­mi-isku­ja on kyl­lä har­ras­ta­neet myös monet muut, kuten esi­mer­kik­si län­si­val­tiot kehi­tys­mais­sa. Aika pian alkoi kui­ten­kin uuti­sis­sa kuu­lua tie­don­jy­vä­siä, jot­ka sai­vat epäi­le­mään näi­tä arvauksia.

  On tot­ta, että Hom­ma­foo­ru­mil­la monet meni­vät ennen­ai­kai­ses­ti syyt­tä­mään mus­li­mei­ta täs­tä teos­ta, mut­ta on syy­tä huo­ma­ta, että jo suh­teel­li­sen aikai­sin foo­ru­min jäse­nis­tä osa kehot­ti ole­maan teke­mät­tä häti­köi­ty­jä joh­to­pää­tök­siä, ennen kuin polii­si on tut­ki­nut asi­aa. Itse olen enem­män pet­ty­nyt sii­hen, että teki­jän pal­jas­tu­mi­nen mus­li­mi­maa­han­muut­to­krii­ti­kok­si on — osin tie­ten­kin ymmär­ret­tä­väs­ti — tun­tu­nut ole­van han­ka­las­ti käsi­tel­tä­vä asia Hommafoorumissa.

  Minus­ta täl­lai­sen teon pitäi­si havah­dut­taa niin maa­han­muut­to­krii­ti­kot, kuin muut­kin, myös jon­kin­lai­seen itse­kri­tiik­kiin­kin. Minus­ta myös eri­tyis­tä har­kin­taa tar­vi­taan sii­nä, jos täl­lais­ten teko­jen seu­rauk­se­na pää­dy­tään teke­mään jon­kin­lai­sia yhteis­kun­nal­li­sia uudis­tuk­sia tai mui­ta mas­sii­vi­sia teko­ja. On myös syy­tä pitää mie­les­sä se reaa­li­maa­iman rajoi­tus, että maa­il­mas­ta ei käy­tän­nös­sä voi­da saa­da kos­kaan täy­sin riskitöntä.

  Esi­mer­kik­si 911-isku­jen reak­tio Yhdys­val­lois­sa oli täy­sin yli­mi­toi­tet­tu, pit­käl­ti vää­riin asioi­hin koh­dis­tu­va ja on tul­lut kes­tä­mät­tö­män kal­liik­si. 911-iskuis­sa kuo­li noin 3000 hen­keä, mut­ta sen seu­rauk­se­na teh­dyt sodat mak­sa­vat noin 3000 mil­jar­dia. Lisäk­si näis­sä sodis­sa on kuol­lut sato­ja tuhan­sia ihmi­siä, Yhdys­val­to­jen mai­ne on pahas­ti ryvet­ty­nyt Guan­ta­na­mon, kidu­tus­ten, kai­ken­lai­sen oikeus­val­tion vas­tai­sen toi­min­nan yms myö­tä. Lisäk­si iskui­hin liit­ty­mät­tö­mään Ira­kiin hyök­käys oli suu­ren ylei­sön sil­män­kään­tö­temp­pu, jos­sa oli aivan muut motii­vit, mut­ta 911-isku­ja käy­tet­tiin sil­ti jonain veruk­kee­na lait­to­mal­le hyökkäykselle.

  Pal­jon jär­ke­väm­pi rea­goin­ti­ta­pa Yhdys­val­loil­ta oli­si ollut yrit­tää vain pie­nil­lä panos­tuk­sill napa­ta Osa­ma tai tart­tua Tali­ba­nien tar­jouk­seen Osa­man luo­vut­ta­mi­ses­ta. Lisäk­si esi­mer­kik­si Pales­tii­nan val­tion tun­nus­ta­mi­nen ja useam­man mil­jar­din vuo­tui­sen soti­la­sa­vun leik­kaa­mi­nen Israe­lil­ta, kun­nes Israel vetäy­tyy mie­hit­tä­mil­tään alueil­ta tai edes lopet­taa lait­to­mien siir­to­kun­tien raken­ta­mi­sen, oli­si var­mas­ti vähen­tä­nyt ris­kiä uusiin iskui­hin ja ollut moraa­li­ses­ti­kin perusteltua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. En muis­ta vas­taa­vaa äärioi­keis­to­lais­ten iskua lähi­his­to­rias­ta Euroo­pas­sa ennen Norjaa.

  Nyt var­maan ale­taan sit­ten kiis­tel­lä sii­tä, mis­sä lähi­his­to­rian raja kul­kee, mut­ta sano­taan nyt vaik­ka Bolog­nan rau­ta­tie­a­se­man pom­mi ja Münc­he­nin Okto­ber­fes­tin pom­mi, molem­mat vuon­na 1980 ja kum­pi­kin oman maan­sa aivan pahim­pia ter­ro­ri-isku­ja toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Pikai­nen googlaus sel­vit­tää, että Suo­mes­sa esi­mer­kik­si Kek­ko­sen pre­si­dent­ti­kau­del­la tapah­tu­neis­ta asiois­ta puhu­taan vie­lä nyky­ään erit­täin ylei­ses­ti “lähi­his­to­ria­na”, joten vuo­si 1980 kuu­lu­nee lähihistoriaan.

  Bal­ka­nin sotien tapah­tu­mat (jot­ka tus­kin ovat terrorismia)

  Vakiin­tu­neet sana­kir­ja­mää­ri­tel­mät ovat suun­nil­leen saman­lai­sia kuin vaik­ka­pa Juk­ka K. Kor­pe­lan Pie­neh­kös­sä sivis­tys­sa­na­kir­jas­sa: ter­ro­ris­mi on sama kuin ‘ter­ro­rin har­joit­ta­mi­nen’ ja ter­ro­ri puo­les­taan sama kuin ‘väki­val­ta, joka pyr­kii herät­tä­mään pel­koa ja kau­hua’ ja jol­la lisäk­si “yleen­sä — - pyri­tään joko säi­lyt­tä­mään val­ta (val­tio­ter­ro­ri) tai hor­jut­ta­maan val­lan­pi­tä­jien ase­maa”. Aseet­to­maan sivii­li­väes­töön koh­dis­tu­vat jär­jes­tel­mäl­li­set väki­val­lan­teot, jois­ta Jugos­la­vian sodat tuli­vat laa­jal­ti tun­ne­tuik­si, ovat kyl­lä var­sin yksi­se­lit­tei­ses­ti terrorismia.

  Jos oikein muis­tan, niin tilas­to­jen perus­teel­la “ääri­va­sem­mis­to” olis vii­me aikoi­na teh­tail­lu eni­ten eri­näi­siä ter­ro­ri-iskuiks luo­ki­tel­ta­via teko­ja Euroopassa.

  Muis­tat todel­la pahas­ti vää­rin. Mah­dol­li­ses­ti vale­muis­to täs­tä vii­me vuon­na pal­jon jul­ki­suut­ta saa­nees­ta uuti­ses­ta. Eli jos pysy­tään nykyi­sen EU:n alu­eel­la, niin EU:n polii­si­vi­ras­ton Euro­po­lin mukaan noin 85 % siel­lä tapah­tu­vis­ta ter­ro­ri-iskuis­ta on vii­me vuo­si­na ollut vasem­mis­to-oikeis­to-akse­lil­le sijoit­tu­mat­to­mien sepa­ra­tis­tis­ten ryh­mien työ­tä, näis­tä yli­voi­mai­nen enem­mis­tö kah­des­sa maas­sa eli Rans­kas­sa ja Espan­jas­sa. Näis­tä iskuis­ta ei vain käy­tän­nös­sä kos­kaan uuti­soi­da Suo­men (tai englan­nin­kie­li­sen maa­il­man) mediois­sa, jol­loin koko­nais­ku­vas­ta tulee irvok­kaas­ti vääristynyt.

  Kuten näkyy, yksit­täi­sis­tä poliit­ti­sis­ta suun­tauk­sis­ta vasem­mis­to­ra­di­ka­lis­min osuus on kyl­lä oikeis­to­ra­di­ka­lis­mia suu­rem­pi, mut­ta sen osuus on sil­ti vain vai­vai­set kuusi ja puo­li pro­sent­tia — noin 1/13 sepa­ra­tis­tien osuudesta.

  Dema­ri hyvä, sosia­lis­tien ykkös­ket­ju (Lenin, Sta­lin, Mao…) on kyl­lä teh­nyt maa­il­man suu­rim­mat kan­san­mur­hat. Kukaan muu ei pää­se edes lähelle.

  En lain­kaan tajua, miten tämä kom­ment­ti liit­tyy nime­no­maan dema­ril­le annet­tu­na asi­aan. Kaik­kial­la, mis­sä mai­ni­tun­kal­tai­set “sosia­lis­tit” (ts. kom­mu­nis­tit) ovat näi­tä mur­ha­töi­tään teh­neet, sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit ovat aina olleet aivan ensim­mäis­ten mur­hat­ta­vak­si jou­tu­vien ryh­mien jou­kos­sa. Omaa itse­ään­kö Kerens­ki pake­ni hen­ken­sä kau­pal­la ulko­mail­le loka­kuun val­lan­ku­mouk­sen jälkeen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. JL:

  — Län­si-Euroo­pas­sa­kin mus­li­mien uhre­ja oli 79 pro­sent­tia kuolleista. 

  Niin, sii­nä lin­ka­tus­sa mikä-lie­nee-net­ti-blo­gis­sa oli mus­li­mi­ter­ro­ris­tien uhri­lu­ku­na annet­tu 251. Luku saa­daan kun las­ke­taan yhteen 2004 Madrid 191 kuol­lut­ta + 2005 Lon­too 60 kuol­lut­ta (incl. 4 terroristia).

  Jos ote­taan vii­mei­sen 10 vuo­den sijaan tar­kas­te­lu­vä­lik­si vii­mei­set 5 vuot­ta, niin blo­gis­ti Tino Sanan­da­jin ja Nor­jan polii­sin tie­to­jen perus­teel­la saa­daan bodycount jaet­tua seu­raa­vas­ti: mus­li­mit 0%, kris­ti­tyt moni­kult­tuu­ri­krii­ti­kot 100%, ateis­tit, agnos­ti­kot, kuk­ka­hat­tu­tä­dit, vakau­muk­sel­li­set sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit ja viher­pi­per­tä­jät yhteen­sä 0%. 

  Vii­mei­sen ryh­män osuus ter­ro­ris­mi­kuo­le­mis­ta tun­tuu pysy­vän vakio­na vuo­des­ta ja vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Ehkä ensim­mäi­nen tul­kin­ta Oslon tapah­tu­mas­ta, sit­ten kun se oli pal­jas­tu­nut pom­mi-iskuk­si, oli todel­la se, että kysees­sä on kan­sain­vä­lis­ten ter­ro­ris­tien hyök­käys Nor­jaa vas­taan, sil­lä kenel­lä muul­la oli­si kykyä ja röyh­keyt­tä toteut­taa moi­nen. Ja kan­sain­vä­li­ses­tä ter­ro­ris­mis­ta tulee nykyi­sin mil­tei auto­maat­ti­ses­ti mie­leen kyt­kös isla­miin. Tätä tie­tys­ti on täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ede­saut­ta­nut median har­joit­ta­ma voi­ma­kas isla­mi­lais­ten mai­den kiel­teis­ten piir­tei­den kuvaaminen.

  Ehkä ensi­tul­kin­ta ei kui­ten­kaan ehti­nyt muo­dos­tua ongel­mak­si, mikä­li muu­tim­me tulkintaamme/käsitystämme heti kun saim­me uut­ta tie­toa. Niin kuin var­mas­ti teimme. 

  Sitä en tosin tie­dä, mik­si Ole Norr­back TV:ssä laven­si iskun (jopa kaik­kien) maa­han­muut­ta­jien suun­taan tode­ten suun­nil­leen, että “suu­rin osa maa­han­muut­ta­jis­ta tekee kui­ten­kin nor­maa­lis­ti työ­tä”. RKP:n edus­ta­jal­ta tämä oli vähin­tään­kin kum­mal­li­nen lausunto. 

  Ennak­ko­kä­si­tyk­siä, ste­reo­tyyp­pi­siä­kin, meil­lä kai­kil­la toki useim­mis­ta asiois­ta aina on. Ne ovat tapa jäsentää/luokitella todel­li­suut­ta, mut­ta tär­ke­ää siis on, että luo­vum­me niis­tä heti, kun saam­me parem­paa tie­toa. Muu­ten­han jou­dum­me harhateille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Tär­ke­ää on myös se, että havait­tuam­me ennak­ko­kä­si­tyk­sem­me vää­räk­si saa­mam­me uuden tie­don valos­sa poh­dim­me myös, mikä sai mei­dät ajat­te­le­maan niin, että se alku­pe­räi­nen ennak­ko­kä­si­tyk­sem­me pää­si muo­tou­tu­maan. Mitä siis olem­me kotoa, lähei­sil­täm­me, kou­lus­ta, työ­pai­kal­ta, medias­ta jne. oppineet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Loo­gis­ta epäil­lä afgaa­ne­ja, kos­ka Nor­jal­la ei juu­ri muu­ta vihol­lis­ta ole kuin Tale­ban. Lisäk­si viik­koa ennen tuli uhkaus, jon­ka esi­tet­tiin ole­van kysei­sen tahon.

  Pal­jas­tui, että teki­jä oli “ris­ti­ret­ke­läi­nen”, joka täl­lä ker­taa iski ira­ki­lais­ten, liby­alais­ten tai afgaa­nien sijaan omiin “pet­tu­rei­hin”. Teu­ras­tuk­sia on totut­tu näke­mään fanaa­tik­ko­jen Bush, Blair, Sar­kozy tekosina.

  Kävin muu­ten piruut­ta­ni hom­ma­fo­ru­mil­la ja siel­lä ei poli­ti­soi­tu tämän asian kus­tan­nuk­sel­la, kuten Osmo tai tämän pals­tan Dema­ri tekee. Siel­lä näyt­tää ole­van sun­nun­tai hil­jai­se­na het­ke­nä. Ilta­leh­den kes­kus­te­lu­pals­tal­la näyt­tä­vät juh­li­van vih­reät tai muut per­su­jen vas­tus­ta­jat niin kuin mil­lään Suo­men puo­lu­eel­la oli­si asian kans­sa mitään tekemistä.

  Googlaa­mal­la:
  “2083 euro­pean decla­ra­tion of independence”

  voi lukea jou­tes­saan ammus­ke­li­jan kir­jan niin saa tie­tää mil­lai­nen ajat­te­li­ja tämä oli.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Työ­mies Sör­näi­sis­tä, ei kyse ole vain kyvyn puut­tu­mi­ses­ta, vaan myös halun puut­tu­mi­ses­ta. Suu­rin osa tur­val­li­suu­des­ta syn­tyy sii­tä, että vaa­ral­li­sia yksi­löi­tä on kui­ten­kin aika pie­ni osa väes­tös­tä. Ja lisäk­si onnek­si ne vaa­ral­li­set yksi­löt­kin vain satun­nai­ses­ti teke­vät tekojaan.

  Mel­kein kuka hyvän­sä ihmi­nen maa­il­mas­sa on käy­tän­nös­sä­kin mah­dol­lis­ta sala­mur­ha­ta, jos­kin tur­va­jär­jes­te­lyt teke­vät sii­tä hie­man vai­keam­paa tai epä­var­mem­paa joi­den­kin hen­ki­löi­den koh­dal­la. Lisäk­si monet taval­li­siin kan­sa­lai­siin koh­dis­tu­vat ter­ro­ri­teot eivät edel­ly­tä sen­kään ver­taa eri­tyi­sem­piä kyky­jä. Esi­mer­kik­si eräs hel­poim­mis­ta kei­nois­ta teh­dä ter­ro­ri­te­ko, on autol­la väki­jouk­koon aja­mi­nen, mut­ta Israe­lia lukuu­not­ta­mat­ta täl­lais­ta tapah­tuu erit­täin har­voin. Jos oikeas­ti vähän­kään mer­kit­tä­väm­pi osa vaik­ka­pa mus­li­meis­ta tai jos­tain muus­ta vas­taa­vas­ta ryh­mäs­tä tosis­saan yrit­täi­si teh­dä isku­ja, nii­tä myös toteu­tui­si aivan eri tah­tiin kuin nyky­ään tapahtuu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Jos Poh­jois-Irlan­nis­sa räjäh­tää pom­mi, epäi­len kato­li­lai­sia nationalisteja.

  Jos Espan­jas­sa räjäh­tää pom­mi, epäi­len bas­ki­na­tio­na­lis­te­ja tai islamisteja.

  Jos Pris­ti­nas­sa räjäh­tää pom­mi, epäi­len ensim­mäi­se­nä ser­be­jä ja sit­ten kaik­kia mui­ta alu­een kan­so­ja tas­a­puo­li­ses­ti. (Jos tämä on jon­kun mie­les­tä epä­rei­lua, niin totean vain, että ser­bit pii­lot­te­li­vat jouk­ko­mur­haa­jia kes­kuu­des­saan yli kym­me­nen vuotta.)

  Jos Nor­jas­sa tai Ruot­sis­sa räjäh­tää pom­mi, epäi­len jäl­leen islamisteja.

  Jos Suo­mes­sa räjäh­tää pom­mi, epäi­len suomalaisia.

  Kai minä siis olen kato­lis- islam‑, baski‑, ser­bi- ja fennofoobikko.

  Äskei­ses­tä voi pää­tel­lä, että myös minä olin vää­räs­sä ennak­koar­vauk­se­ni kans­sa. Muu­tin arvaus­ta­ni toki heti kun kuu­lin, ket­kä oli­vat ampu­mal­la suo­ri­tet­tu­jen mur­hien koh­tee­na. Kui­ten­kin jos löi­sin vetoa joka ker­ta, kun täl­lai­nen ikä­vä uuti­nen jos­tain kan­tau­tuu, noil­la ohje­nuo­ril­la ja muu­ta­man vuo­den aika­vä­lil­lä voit­tai­sin jo var­mas­ti. Ihan ilman että tar­vit­see aja­tel­la euroop­pa­lais­ta ter­ro­ris­mia koko­nai­suu­te­na 50 vuo­den ajanjaksolla.

  Nor­jan mur­haa­jan teko tun­tuu aivan jär­jet­tö­mäl­tä. En yksin­ker­tai­ses­ti pys­ty kuvit­te­le­maan sel­lais­ta aja­tus­maa­il­maa, jos­sa tämä teko muut­tuu mil­lään taval­la ratio­naa­li­sek­si. Niin vas­ten­mie­li­se­nä kuin esi­mer­kik­si ser­bi­ää­ri­na­tio­na­lis­mia pidän­kin, sen sisäl­tö on minul­le kyl­lä peri­aat­tees­sa käsi­tet­tä­vis­sä. Mut­ta mik­si ihmees­sä kukaan haluai­si sur­ma­ta nuo­ri­so­lei­ri­läi­siä, joil­la ei ole vie­lä edes osaa eikä arpaa sii­hen, miten maa­il­ma makaa? Heis­tä monien omai­suut­ta­kin hal­lin­noi­vat vie­lä van­hem­mat. Pel­kän mak­si­maa­li­sen shok­kiar­von täh­den­kö täl­lais­ta teh­dään? Osoit­tau­tuu­ko­han teki­jä mie­li­sai­raak­si? (Näh­däk­se­ni sil­mi­tön tap­pa­mi­nen onnis­tuu vali­tet­ta­vas­ti sekä ter­veil­tä että sai­rail­ta yksilöiltä.)

  Niin, ja näh­däk­se­ni molem­mat “puo­let” täs­sä jäl­leen välit­tö­mäs­ti käyn­nis­ty­nees­sä “kes­kus­te­lus­sa” ovat jo kau­an sit­ten menet­tä­neet oikeu­ten­sa mora­li­soi­da “vas­ta­puol­ta” haas­ka­lin­nun elkeis­tä. Karu totuus on, että kun­han teki­jä on oikea, ruu­mii­den ei anne­ta kyl­me­tä kum­mal­la­kaan “puo­lel­la”. Sen toi­sen teh­tä­väk­si jää sit­ten itkes­kel­lä tra­ge­dian politisoimisesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Soi­nin­vaa­ra:

  Jäl­keen­päin tilas­to­tie­tei­li­jä minus­sa kysyi, miten voin vei­ka­ta noin huo­nos­ti. Ja miten kaik­ki muut­kin voi­vat. Jos ajat­te­lem­me Euroo­pas­sa vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na teh­ty­jä jär­jet­tö­miä tuho­te­ko­ja, isla­mis­tien osuus niis­sä on aivan mitä­tön. Jos vas­taa­vis­ta teois­ta vähin­tään 95 pro­sent­tia on ”kris­tit­ty­jen” teke­miä ja kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia islamistien, 

  Ihan oikeas­ti ‘mitä­tön’? Kun vie­lä kysees­sä näyt­tä­vä teko NATO-maas­sa, jos­sa sen enem­pää IRA tai ETA ei ole kos­kaan ollut aktiivinen.
  (Jois­sa­kin ensim­mäi­sis­tä uuti­ses­ta puhut­tiin vie­lä useam­mas­ta saman­ai­kai­ses­ta pom­mis­ta, mikä on ollut Al-Qai­dan tavaramerkkejä.)

  Kou­luam­pu­jien ja sota-aluei­den tapah­tu­mien (nii­den hal­vek­sit­ta­vuut­ta vähät­te­le­mät­tä) sot­ke­mi­nen tähän on aika kum­mal­lis­ta tilastotiedettä. 

  Mon­ta­ko ei-isla­mi­lais­ta ver­tai­lu­kel­pois­ta iskua on ollut mai­nit­se­mas­sa­si 20 vuo­des­sa Län­si-Euroo­pas­sa? Isla­mi­lai­sel­ta puo­lel­ta siis aina­kin Lon­toon ja Madri­din pom­mit, ja kou­ral­li­nen onnek­si epä­on­nis­tu­nei­ta len­to­kent­tä- ja len­to­ko­neis­ku­ja, sekä (IRA:n ja ETA:n tavoin) tiet­tyyn maa­han (eli ei Nor­jaan) liit­ty­viä, eli alge­ria­lais­ter­ro­ris­tien pom­mit Parii­sis­sa ja suun­ni­tel­ma kaa­pa­tun len­to­ko­neen tör­mäyt­tä­mi­ses­tä Eiffeltorniin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Hom­ma­fo­ru­mil­la ei ollut spe­ku­laa­tio­ta isla­mi­lai­ses­ta ter­ro­ri-iskus­ta sen enem­pää kuin muil­la­kaan keskustelupalstoilla. 

  Kah­la­sin ket­ju­ja sen ver­ran läpi, että uskal­lan näin sanoa. Itse asias­sa kes­ki­mää­räis­tä varo­vai­sem­min suh­tau­tui­vat juu­ri hom­ma­lai­set lii­an häti­köi­tyi­hin johtopäätöksiin. 

  He ovat saa­neet niin pal­jon kri­tiik­kiä osak­seen mus­li­mien demo­ni­soin­nis­ta, että ovat oppi­neet vält­tä­mään hut­ki­mis­ta ilman tut­ki­mis­ta. Tie­tys­ti sato­jen kom­ment­tien sekaan siel­lä­kin mah­tuu kai­ken­lais­ta, mut­ta ylei­sil­me on kuvaa­ma­ni lainen. 

  Mie­len­vi­kai­sen mas­sa­mur­haa­jan rin­nas­ta­mi­nen koko­nai­sen kes­kus­te­lu­foo­ru­min käyt­tä­jä­kun­taan, on minus­ta epä-älyl­lis­tä ja mau­ton­ta Osmolta.

  Ilmei­sen syr­jäy­ty­nyt (asuu kol­mi­kymp­pi­se­nä äitin­sä kans­sa) sota­pe­lien suur­ku­lut­ta­ja täs­sä oli taas asial­la. Syy- ja seu­raus­suh­teis­ta en sano mitään, mut­ta kovin har­ras­tu­nei­ta nämä sol­muun kas­va­neet tun­tu­vat kovan luo­kan tais­te­lu­pe­le­hin olevan. 

  Isla­mi­lai­sen ter­ro­ris­min tekee ihmis­ten mie­lis­sä pelot­ta­vam­mak­si sen jär­jes­täy­ty­nei­syys ja sys­te­maat­ti­nen jouk­ko­sug­ges­tioon perus­tu­va tuhoa­mis­vim­ma. Yksit­täis­tä sei­nä­hul­lua ei voi oikein etu­kä­teen pelä­tä. Jot­kut pro­sen­tit ovat ihan yhden­te­ke­viä. Pel­ko on usein irra­tio­naa­li­nen tunne.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. ’tilas­to­tie­tei­li­jä minus­sa kysyi, miten voin vei­ka­ta noin huo­nos­ti’ (O.S.)
  Tilas­toin­ti on toi­si­naan han­ka­laa. ‘Terroristi’-nimikkeen alle mah­tuu monen­lais­ta vipel­tä­jää, jois­ta har­vat ovat näin vaa­ral­li­sia — koti­te­koi­sil­la räjäh­teil­lä teh­dyt ‘omat maa­lit’ ovat pal­jon tyy­pil­li­sem­piä kuin tämä pom­mi, saa­ren jouk­ko­mur­has­ta puhu­mat­ta­kaan. Isla­mis­tit ovat onnis­tu­neet teke­mään usei­ta mit­ta­vah­ko­ja satun­nai­siin sivii­lei­hin koh­dis­tu­nei­ta isku­ja (9/11, Lon­too, Madid, Bali, Mum­bai), ja yrit­tä­neet vie­lä enem­män; mai­ne on ihan ansait­tu. Muu­ka­lais­vi­haa on ilmen­net­ty enem­män­kin kän­ni­päis­sä hei­te­tyil­lä polttopulloilla.
  ‘Aika äly­tön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lu­foo­ru­min mihin­kään rikok­seen syyl­lis­ty­mät­tö­miä näp­päi­mis­tön naput­te­li­joi­ta nor­ja­lai­seen mas­sa­mur­haa­jaan.’ (Rogue)
  Kyl­lä tämä tyyp­pi kuu­luu juu­ri­kin sii­hen samaan skeneen.
  ‘Mut­ta oli­ko hänen taka­na­na ja teon oikeu­tuk­sen haki­ja­na poliit­tis­ta (ääri)ryhmää’ (Mark­ku af Heurlin)
  Tai kysees­sä voi olla ‘joh­ta­ja­ton vas­ta­rin­ta’: http://en.wikipedia.org/wiki/Leaderless_resistance#Neo-Nazis

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. p.s. Kum­mal­lis­ta, että polii­sit tuli­vat saa­rel­le vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilan­teen alet­tua. Nuo­ret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­boo­kiin lait­ta­neet avunpyyntöjä.”

  Ei tuo ole oikeas­taan kovin kum­mal­lis­ta. Oslos­sa räjäh­tä­neen pom­min jäl­jil­tä kaik­ki käy­tös­sä ole­vat polii­si­voi­mat luul­ta­vas­ti kut­sut­tiin Osloon ja näin tilan­ne jätet­tiin otol­li­sek­si toi­sel­le ter­ro­ri-iskul­le suh­teel­li­sen kau­ka­na Oslosta. 

  Tulee mie­leen, että pitäi­si­kö­hän Suo­men polii­sis­sa poh­tia täl­lai­sia tilan­tei­ta var­ten etu­kä­teen se, mikä jouk­ko jäte­tään reser­vik­si, jot­ta löy­tyy niin sanot­tua nopean toi­min­nan jouk­koa toi­saal­la tapah­tu­van jat­kois­kun varal­ta. Vai lie­kö kaa­pis­sa jo val­miit suun­ni­tel­mat tämän varal­le. Oslos­sa ei ilmei­ses­ti ollut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Mitä tulee Brei­vi­kin ideo­lo­gi­seen taus­taan, hän todel­la­kin vai­kut­taa jaka­van natio­na­lis­ti­sen ja kon­ser­va­tii­vi­sen maa­han­muut­to­krii­ti­kon maa­il­man­ku­van, jos­sa Euroop­pa omi­tui­sen itse­vi­han val­las­sa sahaa omaa oksaan­sa isla­min, marxi­lai­suu­den, femi­nis­min ja homo­jen hyväksi. 

  Sii­nä mis­sä useim­mat suo­ma­lai­set “mamu­krii­ti­kot ja hom­ma­lai­set” tyy­ty­vät pur­ka­maan pel­koa ja vihaa net­ti­foo­ru­meil­la, blo­geis­sa ja sar­kas­ti­sis­sa uutis­kom­men­teis­sa, Brei­vik tur­vau­tui oikean elä­män väkivaltaan. 

  Onnek­si suo­mes­sa ei ole Brei­vi­ke­jä vaan sivii­liv ovat kiih­koi­li­joil­ta tur­vas­sa, kun­han väl­täm­me pahim­man öyhö­tyk­sen pysy­mäl­lä pois tie­tyil­tä foorumeilta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Palau­te­taan­pas yksi ikä­vä tapah­tu­ma mie­leen. Tam­pe­reel­la paloi kebab-ravin­to­la taannoin. 

  Haas­tan­kin muis­te­le­maan, mitä ja min­kä­lai­sia tuo­mioi­ta asian vuok­si jaet­tiin jul­ki­suu­dess jo hyvis­sä ajoin ennen tut­kin­nan valmistumista.
  Ja ennen kaik­kea mil­tä tahoil­ta näi­tä tuo­mioi­ta jaettiin. 

  Fak­tat löy­ty­vät kyl­lä edel­leen muis­tin tueksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Hom­ma­foo­ru­min rin­nas­ta­mi­nen Nor­jan tekoon on rasis­ti­nen ja suvait­se­ma­ton teko jol­le ei ole perus­te­lu­ja. Hom­ma­fo­rum on käsit­tääk­se­ni KES­KUS­TE­LU­foo­ru­mi, ja kes­kus­te­lu kuu­luu demo­kraat­ti­seen yhteiskuntaan.

  Kes­kus­te­lun tukah­dut­ta­mi­nen ja mus­ta­maa­laus kuu­luu muun­lai­siin yhteiskunttarakenteisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Hom­ma­fo­rum viet­tää hil­jai­sen sun­nun­tain Nor­jan uhrien muis­tok­si. — Mie­let­tö­myyt­tä sur­ren, rau­hal­li­sem­paa tule­vai­suut­ta toivoen,

  Jus­si Hal­la-aho, Matias Turk­ki­la, Jari Lei­no, Eli­sa Siek­ki­nen + moderaatiotiimi”

  En voi kyl­lik­si koros­taa sitä, miten okset­ta­vaa tämä on Jus­si Hal­la-ahon osalta. 

  Aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le on jää­nyt se, että hän kehot­ti 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa var­si­nais­suo­ma­lai­sia äänes­tä­mään tur­ku­lais­ta jul­ki­fa­sis­ti Esa Taber­ma­nia. On aivan ylei­ses­sä tie­dos­sa, että Hal­la-ahon “humo­ris­tik­si” luon­neh­ti­ma Taber­man on kir­joit­ta­nut Suo­men Sisun sit­tem­min sul­je­tul­le kes­kus­te­lu­pals­tal­le sato­ja eri­lais­ten poliit­tis­ten “kan­san­vi­hol­lis­ten” ja “kult­tuu­ri­mä­dät­tä­jien” sil­mit­tö­miä jouk­ko­mur­hia kan­nat­ta­via vies­te­jä. Tämä ei ole kui­ten­kaan Jus­si Hal­la-ahoa häi­rin­nyt. Kii­tos suo­ma­lai­sen median ala-arvoi­sen tilan, täs­tä ei ole uuti­soi­tu mil­loin­kaan missään.

  http://www.halla-aho.com/scripta/olavi_maenpaa_ja_varsinaissuomen_vaalipiiri.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. OS: “Isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­mi on onnis­tu­nut tavoit­tees­sa yli odo­tus­ten, jos se on saa­nut mei­dät noin irra­tio­naa­lis­ten pel­ko­jen valtaan.”

  Irra­tio­naa­li­set pelot, har­haan­joh­ta­va intui­tio ja yli­pää­tään mutu on inhi­mil­li­nen vah­vuus. Pit­käl­le vie­ty­nä mekaa­ni­nen päät­te­ly mutun kor­vaa­ja­na joh­taa hel­pos­ti epäin­hi­mil­li­seen lop­pu­tu­lok­seen kuten nyt on nähty. 

  Kon­sen­sus mutun parem­muu­des­ta on kir­jat­tu ICD-10 ‑tau­ti­luo­ki­tuk­sen koh­taan F60, Per­soo­nal­li­suus­häi­riöt, jos­sa puhu­taan “piit­taa­mat­to­muu­des­ta sosi­aa­li­sis­ta val­vol­li­suuk­sis­ta” ja “paa­tu­nees­ta välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä tois­ten tun­tei­ta koh­taan” vail­la sen kum­mem­paa perus­te­lua. Täl­tä osin per­soo­nal­li­suus­häi­riö­luo­ki­tus on puh­das sosi­aa­li­nen kon­struk­tio (mutu), ja käyt­tö­kel­poi­nen sel­lai­nen. Joka tapauk­ses­sa se on pal­jon parem­pi epä­nor­maa­liu­den mää­ri­tel­mä kuin men­nei­den vuo­si­kym­me­nien suu­ret yhteis­kun­nal­li­set tari­nat, joi­ta peri­aat­tees­sa muu­ten ihan täys­päi­set ihmi­set hai­kai­le­vat takaisin.

  On sinän­sä sai­var­te­lua selit­tää­kö tapah­tu­nut­ta induk­tii­vi­ses­ti (valit­sin asian) vai deduk­tii­vi­ses­ti (asia valit­si minut), mut­ta ilman­kin Nor­jan tra­ge­di­aa pitäi­si olla empii­ri­ses­ti sel­vää että suu­ret (pom­pöö­sit) tari­nat ja ideo­lo­giat hen­ki­lö­koh­tai­sen trans­ken­des­sin väli­nei­nä pitäi­si saa­da häi­py­mään jon­ne­kin his­to­rian hämä­rään. Suur­ten tari­noi­den puu­te ja prag­maat­ti­nen ruo­hon­juu­ri­nä­kö­kul­ma on poliit­tis­ta evo­luu­tio­ta eikä mas­so­jen näkö­alat­to­muut­ta. Konflik­tit kek­si­tään, ja on parem­pi että ne pysy­vät yksi­löi­den väli­si­nä ilman suu­rem­pia ideo­lo­gi­sia kon­struk­tio­ta, kos­ka sen tien pääs­sä ovat vain har­hat his­to­rial­li­ses­ta väis­tä­mät­tö­myy­des­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­sen vas­tuun katoaminen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Huvit­ta­vaa on se kuin­ka suvait­se­vais­to pyr­kii otta­maan ilon irti yhdes­tä Nor­jan kilah­ta­nees­ta. Muu­ta­ma esi­merk­ki fak­tois­ta iloan­ne pilaamaan.

  1)
  Ahti­saa­ri anta­mas­saan suvait­se­vai­ses­sa jul­ki­lausu­mas­sa puhuu läpiä pää­hän­sä. Hän puhuu suvait­se­vai­ses­ta enem­mis­tös­tä, vaik­ka tosia­sias­sa mm. Hesa­rin taan­noi­nen tut­ki­mus osoit­ti, että suo­ma­lai­sis­ta 60 pro­sent­tia pitää Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa lii­an löy­sä­nä. Suo­ma­lai­nen maa­han­muut­to­kriit­ti­syys on pon­nis­ta­nut mm. täs­tä havain­nos­ta, joka osoit­taa, että suo­ma­lais­ten enem­mis­tö ei ole ns. suvait­se­vai­sia Ahti­saa­ren näke­myk­sen mielessä.

  2)
  Hal­la-ahoon koh­dis­tu­va val­heel­li­nen mus­ta­maa­laus on jo alka­nut. On uuti­soi­tu tyy­liin “ampu­ja jakoi Hal­la-ahon aja­tuk­set”, vaik­ka tämä on vää­ris­te­lyä. Ampu­jan kir­ja­te­ke­le koos­tuu pal­jol­ti euroop­pa­lais­ten maa­han­muut­to­kriit­tis­ten blog­gaa­jien lai­nauk­sis­ta, jois­ta erääs­sä ampu­ja lai­naa tun­net­tua blo­gaa­jaa nimel­tä Fjord­man, joka erääs­sä koh­das­sa viit­taa Hal­la-ahoon­kin. Ampu­ja ei siis edes itse viit­taa Hal­la-ahoon, vaan tämä­kin tapah­tuu epä­suo­ras­ti toi­sen hen­ki­lön (ei Hal­la-aho vaan Fjord­man) lai­naa­mi­sen kaut­ta. Kos­ka viit­taus Hal­la-ahoon on yksit­täi­nen ja näin epä­suo­ra, “jakoi Hal­la-ahon ajatukset”-jutut ovat pahaa vääristelyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Hom­ma­fo­ru­mil­la ei ollut spe­ku­laa­tio­ta isla­mi­lai­ses­ta ter­ro­ri-iskus­ta sen enem­pää kuin muil­la­kaan keskustelupalstoilla.

  Ajat­te­lin käy­dä hake­mas­sa Eli­nal­le pie­nen näyt­teen Hom­ma­foo­ru­min kes­kus­te­luis­ta, mut­ta joku näyt­tää teh­neen sen jo. Täs­sä on näi­tä ei-spekulaatioita:

  leit: “Antai­si­vat­ko­han vedon­lyön­ti­fir­mat min­kä­lai­sia ker­toi­mia arvuut­te­lul­le, liit­tyy­kö eräs tiet­ty rau­han uskon­to, kult­tuu­rin­ri­kas­ti­met & osaa­jat tähän tapauk­seen vai­ko ei?”

  ham­merzeit: “Aika sel­vä. Isku “rasis­tis­ta” ja “isla­mo­fo­bis­ta” hal­lin­toa vastaan.”

  Nui­va­ke: “Jos täs­sä (näis­sä) oli rau­ha­nus­kon­to asial­la, posi­tii­vi­se­na puo­le­na voi­daan pitää että yhä lisää ihmi­siä avaa sil­män­sä todellisuuteen.”

  Veli: “Jos tuo tosi­aan oli rau­ha­nus­kon­non teko­sia, niin se on sil­leen pojat että vuo­den sisäl­lä räjäh­tää Helsingissä.”

  des­pe­raa­to: “Herät­tää­kö tämä perus-nors­kin? Jos osoit­tau­tui­si, ettei pom­mit­ta­jat ole mus­li­mei­ta, niin kui­ten­kin oli­si­vat voi­neet olla.” (Ode: Täs­sä oli logiik­kaa parhaimmillaa!)

  MoonS­hi­ne: “Kai­ken­kaik­ki­aan auto­pom­mit ovat tuon­ti­ta­va­raa Euroop­paan, kuten nii­den raken­te­li­jat­kin. Nor­ja ja Oslo ilmei­ses­ti rikas­tui­vat kerralla.”

  Puna­nis­ka: “Olen elä­nyt käsi­tyk­ses­sä, että poh­jois­mais­sa nime­no­maan ymmär­tä­mäl­lä ja kavee­raa­mal­la ääri-isla­mis­tien kans­sa on pyrit­ty “osta­maan rau­haa” ymmär­tä­mi­sen vastineeksi.

  Nyt on sit­ten sekin kort­ti pelat­tu lop­puun. Ei aut­ta­nut ymmär­tä­mi­nen. Räjäh­ti, kun tuli sen aika.”

  EWP147: “Hei Asstrid, Johan­na, Rit­va, Piu­dee ja muut mokuttajat.
  Onko tämä Oslon tapaus
  Ihanaa?
  Luonnollista?
  Väistämätöntä?
  vai kaik­kea näi­tä. Ette­kö tajua mis­tä ollaan kir­joi­tel­tu tääl­lä netis­sä jo vuo­sia. Tän­ne Suo­meen ei tar­vi­ta nii­tä “rau­haa rakas­ta­via” kame­li­pai­me­nia ja mui­ta saman uskon­to­kun­nan, jota ei saa mai­ni­ta, edustajia.
  Täl­lä nykyi­sel­lä saa­ta­nan hol­tit­to­mal­la maa­han­muut­to­po­li­tii­kal­la koh­ta pauk­kuu myös mei­dän kaupungeissa.

  Ei minul­la muu­ta, seu­raa­via kun­ta­vaa­le­ja täs­sä odot­te­len. Jyt­ky kak­ko­nen on tulos­sa. Usko­kaa tai älkää.”

  Lou­hi: “Islam on rau­han uskonto.”

  meri­ras­ti­lan­sult­taa­ni: “Oma sivis­ty­nyt veik­kaus. Jokin Nor­jan omis­ta musul­maa­neis­ta hie­man lii­an innos­tu­nut Mos­kei­joi­den oppi­nei­den puheis­ta. Tata tul­laan nake­maan myos Suo­mes­sa ennen­min tai myohem­min jos nykyi­nen meno jatkuu.

  Oma havain­to­ni on Ita-Hel­sin­gis­ta etta musul­maa­nit ja afrik­ka­lai­set eivat oikein nay­ta sopeu­tu­van suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan pelisaantoihin.”

  Sat­tu­ma: “Sopi­va viikonpäivä

  Isla­mi­lai­set juh­lat ja pyhäpäivät

  Per­jan­tai­ru­kous
  Per­jan­tai — Yawm al-Jum’a (kokoon­tu­mis­päi­vä) ara­biak­si — on pakol­li­sen yhteis­ru­kouk­sen päi­vä ja siten sil­lä on eri­tyi­nen uskon­nol­li­nen ja sosi­aa­li­nen mer­ki­tys mus­li­mil­le. Vaik­ka onkin parem­pi rukoil­la kaik­ki päi­vit­täi­set rukouk­set yhdes­sä mui­den kans­sa, se ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Toi­saal­ta jokai­sen aikui­sen mus­li­mi­mie­hen vel­vol­li­suus on osal­lis­tua per­jan­tain yhteisrukoukseen.”

  törö: “Lyön Hom­ma-rii­puk­se­ni vetoa, että teki­jä on maa­han­muut­toklus­te­rin työ­paik­ko­jen tur­vaa­mi­sek­si maa­han otet­tu tur­ha­pai­kan­ha­ki­ja, jota suvik­set titu­lee­raa­vat pok­ka­na “pako­lai­sek­si”, vaik­ka tyyp­pi onkin muka mat­kan­nut hal­ki Euroo­pan ilman pape­rei­ta ja ker­to­nut vir­ka­mie­hil­le kur­pit­sa­vau­nu­ta­son nyykkytarinan.”

  Sit­ten kom­ment­te­ja yllät­tä­vään uuti­seen, että ampu­ja onkin pit­kä ja vaaleatukkainen:

  kii­ho­tus: “Kään­nyn­näi­nen muslimi ?”

  Asta Tuo­mi­nen: “Nor­jan kan­sa­lai­suu­den saanut?”

  jupe­li: (…) “Tyh­jen­nän pari vii­ni­pul­loa ja lie­ven­nän v‑skäyrääni ja lak­kaan hoke­mas­ta, että mikä on se vii­mei­nen pisa­ra, ennen­kuin lai­tos­tu­neet elin­ta­so­pas­kia­set per­suk­sil­taan taju­aa, että jotain pitäis tehrä.

  kii­ho­tus: “Kai­pa joku ara­bi voi vär­jä­tä tuk­kan­sa vaa­leak­si, tar­koi­tus­han oli olla vale­po­lii­si, eli tum­ma mus­li­mi polii­si on aika epäi­lyt­tä­vän näköinen.”

  John: “Uskon, että kysees­sä on mus­li­mit. Ei kan­ta­väes­tö täl­lai­sia isku­ja tee. Kysees­sä on tark­kaan suun­ni­tel­tu isku, jos­sa on hyö­kät­ty aina­kin kah­teen eri paik­kaan lähes samanaikaisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Hom­ma­foo­ru­mil­la otet­tiin tie­tys­ti täs­tä pelk­kiin ennak­ko­luu­loi­hin perus­r­tu­nees­ta ole­tuk­ses­ta kaik­ki ilo irti, kun­nes kävi­kin ilmi. että teki­jä ei ollut­kaan isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­ti vaan perus­nor­ja­lai­nen, pai­kal­li­nen ”hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen”.”

  Häh?
  Vies­ti­ket­ju tätä tapah­tu­maa käsit­täen on ihan vapaas­ti hom­ma­fo­ru­mil­la kaik­kien luet­ta­vis­sa ja tämä käsit­tä­mä­tön mur­jai­su “ilon irti otta­mi­ses­ta” pis­tää epäi­le­mään blog­gaa­jan kykyä ymmär­tää lukemaansa.
  Kan­san­edus­ta­jal­la ei tun­nu myös­kään ole­van esto­ja yleis­tää foru­min kirjoittajia(n.6500)samaksi mas­sak­si ja sen jäl­keen ver­ra­ta hei­tä massamurhaajaan.
  Jos en kir­joit­te­li­si foru­mil­le nimi­mer­kil­lä, läh­ti­si edus­kun­nan oikeus­asia­mie­hel­le tut­kin­ta­pyyn­tö jul­ki­ses­ta herjauksesta.

  On mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta että tämän maan monet muut kes­kus­te­lu­pals­tat suol­ta­vat suo­ra­nais­ta sontaa,vihaa ja ylly­tys­tä jos jon­kin­lai­siin tekoihin,nämä eivät kui­ten­kaan “Tie­dos­ta­via” pii­re­jä juu­ri­kaan het­kau­ta vaan kaik­kein kaa­mein pahuus löy­tyy Hommafoorumilta…Ja se “Paha” löy­tyy siel­tä Soinvaarankin,kuin monen muun­kin omia omia visioi­taan aja­vien mie­les­tä sik­si että siel­lä asoi­ta ruo­di­taan pah­no­ja myö­ten eikä suo­siol­la usko­ta vaik­ka­pa näi­den maa­il­man­ku­vaan liit­ty­viä “Totuuk­sia” vaan argu­ment­tien ja fak­to­jen vaja­vuus aiheut­taa heti reak­tion jota vision esit­tä­jä ei kai­paa, sik­si paha.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Ja lisäk­si onnek­si ne vaa­ral­li­set yksi­löt­kin vain satun­nai­ses­ti teke­vät tekojaan.’
  Todel­la vaa­ral­li­sel­la yksi­löl­lä on halu ja kyky täl­lai­siin tekoi­hin. Yleen­sä puut­tuu jom­pi­kum­pi, useim­mi­ten molemmat.
  Joku kuu­kausi sit­ten New Yor­kis­sa ‘iski’ tyyp­pi, joka ei saa­nut edes ilo­tu­lit­tei­ta räjäh­tä­mään. Onneksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Ker­taa­kaan ei arvoi­sa blo­gin­pi­tä­jä ole puut­tu­nuut sii­hen tosia­si­aan, että mel­kein 100 ihmis­hen­keä menetettiin.
  Suu­rin huo­li oli aivan muis­sa asioissa.
  Mitä tämä ker­too hen­ki­lös­tä ja arvomaailmasta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Euroo­pas­sa on teh­ty kym­me­nen vuo­den aika­na kak­si isla­mis­tien pom­mis-iskua, Lon­toos­sa ja Madri­dis­sa. Samaan aikaan pel­käs­tään Suo­mes­sa on ollut kol­me pom­mi-iskua, joil­la ei ollut mitään teke­mis­tä isla­mis­min kans­sa ja usei­ta sil­mit­tö­miä ampu­mis­ta­pauk­sia. Sik­si tilas­tol­li­nen toden­nä­köi­syys viit­ta­si enem­män muu­al­le, mut­ta minä­kin menein hal­paan. Tilas­tot saa­daan näyt­tä­mään toisel5ta, jos iskuk­si mää­ri­tel­lään vain jon­kin jrä­jes­töt teke­mä ter­ro­ri-isku, eikä näi­tä yksit­täi­siä kah­jo­ja tai rikol­lis­ten välien­sel­vi­tyk­siä las­ke­ta mukaan, mut­ta sil­loin syyl­lis­tym­me kehäpäätelmään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Osmo,

  Sanoin, että Hom­ma­fo­ru­min sävy ei poik­kea mui­den kes­kus­te­lu­pals­to­jen sävys­tä. Kom­ment­te­ja on Hom­mas­sa var­mas­ti sato­ja ja toki mukaan mah­tuu monen­lais­ta. En sano­nut, ettei­kö siel­lä oli­si ollut spe­ku­laa­tio­ta isla­mis­tien osuudesta. 

  Kai­kil­la kes­kus­te­lu­pals­toil­la ole­tet­tiin aluk­si laa­jal­ti, että kysees­sä ovat islamistit. 

  Niin­hän itse­kin sanoit tehneesi. 

  Voi­sin teh­dä saman­lai­sen koos­teen kuin edel­lä on mis­tä tahan­sa pals­tal­ta, jos­sa pom­mi­rä­jäh­dyk­sen jäl­keen kes­kus­tel­tiin. Nyt­hän tääl­lä olem­me jo viisaampia. 

  Minä en kyl­lä­kään olet­ta­nut yhtään mitään. Sii­nä vai­hees­sa, kun tie­toa saa­ren tapah­tu­mis­ta alkoi tih­kua, niin ajat­te­lin, että kysees­sä on enem­män­kin kou­luam­pu­mis­tyyp­pi­nen teko kuin kan­sain­vä­li­nen ter­ro­ris­mi. Pom­min koh­dal­la vain odot­te­lin lisäinfoa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. jlbl:

  Ei ole ollen­kaan äly­tön­tä teh­dä täl­läis­tä ver­taus­ta, jos teki­jän maa­il­man­ku­va ja ahdis­tuk­sen aiheet ovat hii­li­pa­pe­ri­ko­pioi­ta hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten vas­taa­vis­ta. Teki­jäs­tä ei tosin ole vie­lä tar­peek­si tie­toa ihan näin pit­käl­le mene­vien väit­tei­den tuek­si, mut­ta kyl­lä­hän teki­jä vähin­tään hom­ma­lais­ten hen­gen­hei­mo­lai­sel­ta vaikuttaa

  Ensin­nä­kään et tie­dä juu­ri mitään mur­haa­jan todel­li­ses­ta maa­il­man­ku­vas­ta tai ahdis­tuk­sen aiheis­ta. Toi­seks jokin poliit­ti­nen näke­mys ei oo mil­lään taval­la oleel­li­nen tol­la­sen ainut­laa­tui­sen sai­raan teon kan­nal­ta. Mur­haa­jan “filo­so­fian” heh­kut­ta­mi­nen ympä­riin­sä ainoas­taan tar­joo sil­le just sitä mitä se halu­aa ja poten­ti­aa­li­ses­ti moti­voi mui­ta seko­päi­tä toi­mi­maan. Oleel­lis­ta on, et näis­tä kah­des­ta ver­tauk­sen osa­puo­les­ta toi­nen liput­taa sil­mit­tö­män väki­val­lan puo­les­ta ja toi­nen väki­val­lat­to­man poliit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen puolesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Ter­ro­ris­min käsi­te on nyt hakuses­sa Osmolla. 

  Ei yksit­täi­sen kah­jon hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä teke­mä veri­työ ole ter­ro­ris­mia. Ei Pek­ka-Eric Auvi­nen ollut ter­ro­ris­ti, vaik­ka hänel­lä oli vah­vo­ja yhteis­kun­nal­li­sia ajatuksia. 

  Ter­ro­ris­mi on kas­vo­ton­ta siten, ettei koh­teel­la ole muu­ta väliä kuin että se ravis­te­lee kyseis­tä yhteis­kun­taa ja haa­voit­taa sitä vaka­vas­ti. Auvi­sen pää­mo­tii­vi oli hen­ki­lö­koh­tai­nen kosto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. TK
  Suo­men kie­li on sii­nä mie­les­sä rikas, että sii­nä on mah­dol­li­suus erot­taa par­ti­aa­liob­jek­tit ja koko­nai­sob­jek­tit toi­sia­taan ja sanoa kie­liop­pia käyt­täen, että “jot­kut” tai “kaik­ki” käyt­tä­mät­tä näi­tä sano­ja. En sano­nut, että hom­ma­foo­ru­mi­lai­set otti­vat ilon irti vaan hom­ma­doo­ru­mil­la otet­tiin ilo irti. 

  En myös­kään halun­nut syyt­tää hom­ma­foo­ru­mi­lai­sia teos­ta. Hom­ma­foo­ru­mil­la puhu­taan suo­mea eikä nor­jaa. Halusin vain sanoa, että teki­jä oli­si­kin enem­män omas­ta lei­ris­tä kuin vas­ta­puo­len lei­ris­tä. Ei kai tätä voi kukaan väärk­si väittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Tuo teko on seu­raus­ta nor­jan har­joit­ta­mas­ta oudos­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta jon­ka seu­rauk­se­na oslon väes­tös­tä on jo yli kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia islaminuskoisia.

  Polii­tik­ko­jen tuli­si ymmär­tää parem­min ne seu­rauk­set mitä tämän polii­tii­kan har­joit­ta­mi­nen tekee yhteiskunnalle.
  Teki­jä teki tuon teon kos­to­na sil­le muu­tok­sel­le jon­ka teki­jän mie­les­tä nor­jan sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nen puo­lue on maa­han aikaansaanut.

  Tekoa ei oli­si tapah­tu­nut jos nor­jan maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei joh­tai­si sii­hen että ihmi­set koke­vat ole­van­sa väes­tön­osa jon­ka arvo­ja ei kun­nioi­te­ta omas­sa maas­saan. Tämä aiheut­taa kat­ke­ruut­ta monis­sa ihmi­sis­sä ja polii­tik­ko­jen tuli­si huo­mioi­da nämä vai­ku­tuk­set har­joi­te­tus­sa maahanmuuttopolitiikassa.

  Osmo ei ilmei­ses­ti suos­tu ymmär­tä­mään mitä seu­rauk­sia yhteis­kun­nal­le tulee sii­nä vai­hees­sa kun isla­mi­nus­koi­sia on maas­sa niin pal­jon että näi­den näke­myk­sil­lä voi­daan vai­kut­taa maan lain­sää­dän­töön, sen seu­rauk­se­na maan lai­sää­dän­töön vaa­di­taan isla­mi­lai­sen lain mukai­sia muu­tok­sia, jon­ka seu­rauk­se­na yhteis­kun­nan sivis­tys taan­tuu kuten kai­kis­sa isla­mi­nus­koi­sis­sa mais­sa on tapahtunut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Eli­na raken­te­lee kehä­pää­tel­mää. Jos tapah­tuu veri­te­ko, on poh­dit­ta­va, onko se isla­mis­tien teke­mä ter­ro­ris-isku vai jokin muu, toden­nä­köi­sem­min yksit­täi­sen kah­jon­te­ko­sia. Kos­ka yksit­täi­sen kah­jon teko­set eivät ole ter­ro­ria, vero­teon on olta­va isla­mis­tien teke­mä terrori-isku…
  Toden­nä­köi­syyk­sia ei voi mani­pu­loi­da määritelmillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Osmo:

  En sano­nut, että hom­ma­foo­ru­mi­lai­set otti­vat ilon irti vaan hom­ma­doo­ru­mil­la otet­tiin ilo irti.

  Sinä täs­sä ilon irti otat has­sun­haus­koil­la sana­lei­keil­lä perus­nor­ja­lai­ses­ta hom­ma­foo­ru­mi­lai­ses­ta. Tuli kyl­lä ihan sel­väk­si ver­taus perussuomalaisiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Kos­ka yksit­täi­sen kah­jon teko­set eivät ole ter­ro­ria, vero­teon on olta­va isla­mis­tien teke­mä terrori-isku…

  Mitä sös­sö­tät?

  Juu­ri­han sanoin, etten minä aja­tel­lut isla­mis­tien teke­mään ter­ro­ri-iskua mis­sään vai­hees­sa ensi­si­jai­se­na vaih­toeh­to­na — toi­sin kuin sinä. 

  Tot­ta kai käsit­teet pitää kes­kus­te­lus­sa joten­kin mää­ri­tel­lä, jot­ta voi­daan kes­kus­tel­la. Kou­luam­pu­mis­tyyp­pi­set, ihmi­sen täy­sin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta mie­len­maa­il­mas­ta läh­te­vät väki­val­lan teot eivät ole terrorismia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Itse en oikein alun­pe­rin pitä­nyt tuo­ta Isla­mis­tien isku­na. Uhrien mää­rää ei pyrit­ty mak­si­moi­maan pom­mi-iskus­sa. Liby­aa veik­kail­tiin leh­dis­tös­sä aika pal­jon ja se vai­kut­ti­kin toden­nä­köi­sel­tä ennen tuo­ta ampumistapausta.

  Se mik­si nyt vaah­do­taan ihan mak­si­mil­la on oikeas­ti ainoas­taan uhrien mää­rä ja tark­ka suun­ni­tel­mal­li­suus. Jos motii­vit oli­si­vat olleet samat ja tyyp­pi oli­si onnis­tu­nut puu­kot­ta­maan 2 mus­taa mies­tä Oslon yös­sä niin täs­tä hädin­tus­kin oltai­siin Suo­mes­sa edes uutisoitu.

  Kui­ten­kin autu­aas­ti unoh­de­taan isla­mis­tien pom­mi-iskun yri­tys Tuk­hol­mas­sa vii­me jou­lu­na. Ja vasem­mis­to­lais­ten suo­rit­ta­mat poliit­ti­set mur­hat vii­me vuosina.

  Voi­si myös näh­dä sen että tämä moni­kult­tuu­ri­suus ideo­lo­gia ja sen vas­tus­ta­mi­nen tulee tule­vai­suu­des­sa kär­jis­tä­mään tilan­net­ta vie­lä enem­män. Nyt var­mas­ti halu­taan rajoit­taa sanan­va­paut­ta vie­lä lisää, sii­tä huo­li­mat­ta että Suo­mes­sa se on aika koo­mi­sel­la tolal­la jo nykyäänkin.

  Vai mitä veik­kaat­te, jos Hak­ka­rai­sel­la on täy­si sanan­va­paus niin lisää­kö hän jotain rasis­tis­ta aatet­ta suo­ma­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa? Hän pikem­min­kin pal­jas­taa ne osat yhteis­kun­nas­sa jot­ka täl­lais­ta aatet­ta kan­nat­taa (ja se ei ole suu­rin osa per­suis­ta). Hil­jai­suu­des­sa se aate vain nousisi.

  Jos suo­ma­lai­nen media haluai­si tukea esim sanan­va­paut­ta, niin se voi­si vaik­ka jul­kais­ta erään tans­ka­lai­sen sar­ja­ku­van. Tai vaik­ka jul­ki­ses­ti ihme­tel­lä mik­si kai­ken pahan alku ja juu­ri; äärioi­keis­to­lai­nen ja täy­sin arja­lai­nen val­koi­nen mies (http://fi.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali) asuu FBI:n suo­je­luk­ses­sa USA:ssa nykyään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Jaas­su sor­tuu nyt pahas­ti ter­ro­si­min logiik­kaan, jol­la voi liu­kua vain yhteen suun­taan. Näin ajat­te­li myös punai­nen armei­ja­kun­ta. Jos Ita­lian hal­li­tus ei oli­si teh­nyt niin ikä­vää poli­tiik­kaa, jota me emme voi­neet hyväk­siä, mei­dän ei oli­si ollut pak­ko mur­ha­ta Aldo Moroa. Me emme siis olleet syyl­li­siä mar­haan vaan se poli­tiik­kaa, joka pakot­ti mei­dän mur­haa­maan Aldo Moron.
  Yhdys­val­lois­sa ei tapet­tai­si abort­ti­lää­kä­rei­tä, ellei kongres­si oli­si sää­tä­nyt lakia, jota me oikeas­sa ole­vat emme hyväk­sy, joten mur­haa­ja oli­kin kongres­si, emme me.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Aina kun lenin­lip­pa­lak­ki veto­aa tilas­toon on nou­da­tet­ta­va Leni­nin ohjet­ta: “Luot­ta­mus hyvä, kont­rol­li paras”.
  Alla ote Euro­po­lin jul­kai­sus­ta, käyt­tää­kö Euro­pol luo­kit­te­lua, islam vs. kristityt? 

  5. Isla­mist terrorism
  — 3 Isla­mist ter­ro­rist attacks car­ried out in the Mem­ber States
  ‑179 indi­vi­duals arres­ted for Isla­mist ter­ro­rist offences
  — 89 indi­vi­duals arres­ted for the pre­pa­ra­tion of attacks in the EU 

  6. Sepa­ra­tist terrorism
  — 160 sepa­ra­tist attacks occur­red in 2010, main­ly in France and Spain
  — A police officer was kil­led by ETA in France
  — 349 indi­vi­duals arres­ted for sepa­ra­tist ter­ro­rist rela­ted offences 

  7. Left-wing and anarc­hist terrorism
  — 45 left- wing and anarc­hist ter­ro­rist attacks occur­red in 2010
  — 6 fata­li­ties inclu­ding 1 Greek police officer
  — 34 indi­vi­duals arres­ted for left-wing and anarc­hist ter­ro­rist activities 

  8. Right-wing terrorism
  ‑No right-wing ter­ro­rist attacks occur­red in the EU in 2010 

  Läh­de: TE-SAT 2011 EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Mai­nit­ta­koon, että Euro­po­lin mukaan esim. vii­me vuon­na Euroo­pas­sa ei tapah­tu­nut yhtään äärioi­keis­ton terroritekoa.

  Mon­ta­ko isla­mis­tien teke­mään ter­ro­ris-iskua Euro­pas­sa sat­tui vii­me vuonna?”

  Hake­mat­ta tulee mie­leen Tuk­hol­man jou­lu­kuus­sa 2010 isla­mis­tin räjäyt­tä­mä pom­mi. Tuol­loin oli vain lähin­nä hyvää tuu­ria, ettei sivul­li­sia uhre­ja tul­lut rop­pa­kau­pal­la. Tähän iskuun itse­kin ensim­mäi­se­nä rin­nas­tin Oslon iskun kuul­tua­ni pel­käs­tä pom­mis­ta. Glas­gown len­to­ken­täl­le teh­ty isku epä­on­nis­tui 2007, päi­vää aikai­sem­min Lon­toos­sa estet­tiin pom­mien räjäh­tä­mi­nen, Sak­sas­sa estet­tiin isku rau­ta­teil­le 2006… onhan näitä.

  Ja sit­ten, kuten itse­kin toteat, ei yhtään äärioi­keis­ton (nyky­ään­hän mel­kein mikä tahan­sa kokoo­muk­ses­ta mil­lä tahan­sa akse­lil­la “oikeal­le” ole­va luo­ki­tel­laan äärioi­keis­tok­si) ter­ro­ri­te­koa koko Euroo­pas­sa. Ja täl­tä poh­jal­ta oli­si sit­ten pitä­nyt ensim­mäi­se­nä olet­taa asial­la olleen jon­kun muun kuin islamistit?

  Jos eivät ihmi­set, polii­ti­kois­ta puhu­mat­ta­kaan, ole vii­sai­ta, niin onnek­si ovat aina­kin jälkiviisaita.

  Tuol­lai­set Srebre­nica-hei­tot nyt ovat niin löy­sää tava­raa, että ihmet­te­len lähin­nä miten val­ta­kun­nan tason polii­tik­ko keh­taa mois­ta edes julkaista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Teko oli erit­täin kau­hea, yksit­täi­sen kah­jon teke­mä. Har­mit­taa että tääl­lä­kin lähin­nä nus­si­taan pilk­kua, poi­mi­taan sopi­via irto­lausei­ta vas­tus­ta­jien foo­ru­meil­ta ja poh­di­taan yleis­tyk­siä tiet­tyi­hin ryh­miin, joil­la ei ole mitään teke­mis­tä asian kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä Nor­jan ter­ro­ri-isku panee väki­sin­kin miet­ti­mään, miten poliit­ti­set jär­jes­töt jou­tu­vat jat­kos­sa Suo­mes­sa huo­mioi­maan Nor­jan joukkomurhan.

  Ter­ro­ris­ti koh­dis­ti tekon­sa Nor­jas­sa sosi­aa­li­de­mo­kraat­tei­hin. Motii­vik­seen hän on ker­to­nut vihan­sa kult­tuu­ri­li­be­raa­le­ja “pet­tu­rei­ta” (cul­tu­ral Marxist trai­tors) kohtaan.

  * * *

  Pet­tu­reik­si” Brei­vik las­kee kaik­ki ne ihmi­set, joi­ta Suo­mes­sa “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” kut­su­vat “mokut­ta­jik­si”.

  Mokut­ta­ja” on kult­tuu­ri­so­vi­nis­ti­sen käsi­tyk­sen mukaan hen­ki­lö, joka ei vas­tus­ta moni­kult­tuu­ris­ta yhteis­kun­taa. Täl­lai­nen mani­kea­lai­nen maa­il­man­ku­va läh­tee sii­tä, että joko olet puo­lel­lam­me tai olet mei­tä vas­taan. Väliin et voi jää­dä. Ellet vas­tus­ta moni­kult­tuu­ri­suut­ta, olet vihol­li­sem­me — ja ansait­set tul­la tape­tuk­si, päät­ti terroristi.

  Nor­jas­sa “pet­tu­ri­mo­kut­ta­jia” sym­bo­loi­vat kult­tuu­ri­so­vi­nis­tien maa­il­man­ku­vas­sa eri­tyi­ses­ti demarinuoret.

  Tie­däm­me-kyl­lä-min­kä-jär­je​s­tön nuo­ri­so­lei­ril­le itsen­sä ris­ti­ret­ke­läi­sek­si, mart­tyy­rik­si ja kris­til­li­sek­si jiha­dis­tik­si koke­nut Brei­vik oli­si hyö­kän­nyt Suomessa.

  Kyl­mää­vää kai­kin puo­lin. Lähei­si­ään menet­tä­nei­den tus­ka on mei­dän kaik­kien yhteinen.

  ***

  Näh­däk­se­ni ero kah­den eri­lai­sen kon­ser­va­ti­vis­mi­kä­si­tyk­sen välil­lä on tuo­ta­va mah­dol­li­sim­man näkyväksi.

  Perin­tei­set mal­til­li­set kon­ser­va­tii­vit, joi­ta Suo­mes­sa riit­tää, ovat rau­haa­ra­kas­ta­via ja ymmär­tä­vät sovit­te­le­vuu­den mer­ki­tyk­sen ja tär­key­den suu­rin piir­tein samal­la taval­la kuin mal­til­li­set liberaalitkin.

  Sen sijaan ihmis­vi­ha­mie­li­siä tai­pumk­sia esil­le nos­ta­vat, mani­kea­lai­sen maa­il­man­ku­van van­geik­si jät­täy­ty­neet kult­tuu­ri­so­vi­nis­tit pyr­ki­vät liet­so­maan myr­kyl­lis­tä ilma­pii­riä yhteis­kun­taan, kos­ka pel­ko antaa heil­le valtaa. 

  Kult­tuu­ri­so­vi­nis­tien tar­koi­tuk­se­na on haas­taa mal­til­lis­ten kon­ser­va­tii­vien hege­mo­nia ja omia itsel­leen val­ta mää­ri­tel­lä, mil­lai­nen “kun­non kon­ser­va­tii­vin” arvo­maa­il­man kuu­luu olla. Tämä on näh­ty Yhdys­val­lois­sa jo vuo­sia sitten.

  * * *

  Kult­tuu­ri­so­vi­nis­mi on todel­li­nen uhka, kuten Nor­jas­sa huo­mat­tiin, sil­lä aate kan­nus­taa ja vaa­tii hyl­kää­mään kai­ken pidät­ty­väi­syy­den ja eri­mie­lis­ten ihmis­ten väli­sen kes­ki­näi­sen kun­nioi­tuk­sen peri­aat­teen (kult­tuu­ri­so­vi­nis­ti­sel­la kie­lel­lä ilmais­tu­na “poliit­ti­sen korrektiuden”).

  Äärim­mil­lään ja pal­jaim­mil­laan kult­tuu­ri­so­vi­nis­mi ideo­lo­gia­na vaa­tii hyök­kää­mään “pet­tu­rien” kimp­puun ja tap­pa­maan heidät.

  Tämä on niin kau­ka­na kon­ser­va­ti­vis­min aate­pe­rin­nös­tä kuin mah­dol­lis­ta. Sik­si koko yhteis­kun­nan ja eri­tyi­ses­ti mal­til­lis­ten kon­ser­va­tii­vien on syy­tä sisäis­tää, mil­lai­sen “aate­vel­jen” kans­sa ollaan tekemisissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Kal­le kir­joit­ti: “Dema­ri hyvä, sosia­lis­tien ykkös­ket­ju (Lenin, Sta­lin, Mao…) on kyl­lä teh­nyt maa­il­man suu­rim­mat kan­san­mur­hat. Kukaan muu ei pää­se edes lähelle.”

  Hyvä Kal­le, suo­sit­te­len sinul­le tutus­tu­mis­ta his­to­ri­aan, sekä maa­il­man­his­to­ri­aan että sosia­lis­min his­to­ri­aan. Kun kom­mu­nis­ti­set hir­mu­hal­lit­si­jat ovat aloit­ta­neet mur­ha­työn­sä, ensim­mäi­se­nä on yleen­sä mur­hat­tu sosia­li­de­mo­kraat­te­ja. Kom­mu­nis­ti­sen mur­ha­po­li­tii­kan ja sosia­li­de­mo­kraat­ti­sen väki­val­lat­to­man uudis­tus­po­li­tii­kan ero tulee luku­tai­toi­sil­le sel­vil­le yleen­sä perus­kou­lun his­to­rian tun­neil­la. Sosia­li­de­mo­kraa­tit ovat aina vas­tus­ta­neet sekä oikeis­to­lais­ta että vasem­mis­to­lais­ta väkivaltaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Eli­na oikeesti, 

  käy­dään­kö me samoil­la sivuil­la? Hom­ma­foo­ru­mil­la oli jou­lu jo sii­nä koh­das­sa kun yle ei vie­lä tien­nyt oli­ko kysees­sä kaa­su­vuo­to vai mitä. Kun sel­vi­si että kysees­sä on pom­mi-isku alkoi var­si­nai­nen isla­mo­fo­bi­nen ilo­tu­li­tus (kts. oden kom­men­tit). Vaik­ka hom­man mode­roin­ti­sään­tö­jen mukaan riko­suu­tis­ten teki­jöi­den alku­pe­räl­lä ei spe­ku­loi­da, tilan­ne oli ilmei­ses­ti mode­raat­to­reil­le­kin juhan­nus, uusi­vuo­si ja vap­pu yhtä aikaa ja tuo isla­mo­fo­bi­nen tyki­tys täyt­ti pals­taa eikä ketään häirinnyt.

  No, kun sit­ten pal­jas­tui että kysees­sä tosi­aan on Nor­jan hom­ma­lai­nen vies­tien sävy muut­tui. Pelot­ta­vaa oli se mihin suun­taan. Täl­lä ker­taa Brei­vik oli­kin uhri. Jopa niin pit­käl­le, että joku ihan oikeas­ti kir­joit­ti “Vas­tuu teos­ta kuu­luu nor­ja­lai­sil­le mokut­ta­ja-poli­tii­koil­le, jot­ka loi­vat toi­mil­laan hir­viön.” Joku myös kir­joit­ti alle­kir­joit­ta­van­sa äärioi­keis­to­lai­set mie­li­pi­teet mut hei, kes­ki­mää­räis­tä varo­vai­sem­paa suh­tau­tu­mis­ta vai mitä? ja nämä­kin on vain yksilöitä.

  Se mikä täs­sä todel­la­kin pelot­taa on tuon hom­ma­po­ru­kan täy­del­li­nen oma­la­ki­suus. Uusi seli­tys­mal­li on aina val­mii­na. Sel­lais­ta tilan­net­ta ei tule jos­sa joku hom­ma­lai­nen jou­tui­si­kin ole­maan haa­vi auki ja *gasp* itse­reflek­toi­maan. Ei. vas­tuu vie­rii aina seu­raa­val­le, niin­kuin täs­sä tapauk­ses­sa puna­vi­her­mo­kut­ta­jil­le. Ja kun hom­ma­foo­ru­min vas­tuus­ta ale­taan kysy­mään Suo­mes­sa­kin alkaa muu­ten sel­lai­set hom­ma­lais­ten ris­til­le kii­peä­mi­sen mm-kisat että ei oo ennen nähty. 

  Se mikä täs­sä on oikeas­ti vaa­ral­lis­ta on, että hom­ma­foo­rum, Jus­si Hal­la-aho, Suo­men Sisu ja patriootti.com ovat samaa, viha­pu­het­ta legi­ti­mi­soi­vaa jat­ku­moa. Sanat luo todel­li­suut­ta ja ennenm­min tai myö­hem­min joku seko­pää tääl­lä­kin ottaa todes­ta näi­tä jut­tu­ja. Mut­ta sii­tä­kin kuu­lu­nee sit­ten punavihermokuttajille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. On pit­kään syy­tet­ty, että mus­li­mien teot ovat aina isla­min syy­tä, nyt tuo käsi­tys pitää muut­tua jos­sei täs­sä syy­te­tä kris­ti­nus­koa. Joko kaik­ki teot ovat yksit­täi­siä, tai kaik­ki teot liit­ty­vät johon­kin kult­tuu­riin, ei niin että oman kult­tuu­rin teot ovat yksit­täi­siä ja tois­ten kult­tuu­rien aina kult­tuu­rin syytä.

  Aina­kin video löy­tyy, mut­ta kat­se­lu vaa­tii rekisteröitymisen.

  http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DrAwp2FnRmsE%26skipcontrinter%3D1

  Lisäk­si blo­gi löy­tyy osoitteesta.

  http://fjordman.blogspot.com

  Molem­mis­sa käy hyvin sel­väk­si mitä kat­san­to­kan­taa kysei­nen hen­ki­lö esittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Jaas­su kirjoitti

  Tekoa ei oli­si tapah­tu­nut jos nor­jan maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei joh­tai­si sii­hen että ihmi­set koke­vat ole­van­sa väes­tön­osa jon­ka arvo­ja ei kun­nioi­te­ta omas­sa maassaan. 

  Sel­lais­ta hir­mu­te­koa ei lie­ne ole­mas­sa­kaan, ettei­kö sil­le­kin ymmär­tä­jiä löytyisi. 

  Paho­jen dema­rien nurk­kaan ahdis­ta­ma­na tämä­kin kave­ri oli pako­tet­tu ampu­maan sata­kun­ta las­ta kesäleirillään?

  Toi­vot­ta­vas­ti meil­lä­kin viran­omai­set ymmär­tä­vät nyt ottaa tosis­saan oikeis­to­ra­di­ka­lis­min uhan. On tur­ha toi­voa että maa­han­muut­to­kriit­ti­sen liik­keen joh­ta­vat hah­mot, asian var­si­nai­set taka­pi­rut, ottai­si­vat vas­tuu­ta vihanlietsonnastaan. 

  Jokai­nen mus­li­mi ei ole ter­ro­ris­ti, eikä jokai­nen ter­ro­ris­ti ole muslimi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Kes­kus­te­lun tukah­dut­ta­mi­nen ja mus­ta­maa­laus kuu­luu muun­lai­siin yhteiskunttarakenteisiin.”

  Niin­hän sitä toi­voi­si mut­ta onhan meil­lä­kin vah­vo­ja pyr­ki­myk­siä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun suit­si­mi­sek­si. Poh­jois­mais­sa ei oikein suvai­ta veneen­kei­kut­te­li­joi­ta, joten kuria ja jär­jes­tys­tä pitää tähän­kin saa­da. Meil­lä koros­tuu sanan­vas­tuu sanan­va­pau­den sijasta.

  Mil­lai­nen yhteis­kun­nal­li­nen ilma­pii­ri Nor­jas­sa on maa­han­muut­to­kri­tii­kin suh­teen? Koh­dis­tuu­ko krii­ti­koi­hin esim. syr­jin­tää? Oma käsi­tys on, että Nor­jas­sa “hom­ma­foo­ru­mei­hin” ja ‑foo­ru­mi­lai­siin suh­tau­du­taan Suo­mea­kin nuivemmin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Mites joten­kin muis­tuu mie­leen eräs ravin­to­la­pa­lo ja ketä sii­tä heti syytettiin. 

  Tämä menee täl­lai­sek­si aina. Mik­si ette yri­tä ymmär­tää tois­ten­ne poli­tiik­kaa iki­nä. Mikä sii­nä on vää­rin, mikä oikein? Ei hom­ma­lai­set ole kai­kes­sa väärässä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Onko ihme, että ihmi­set olet­ta­vat teki­jäk­si ensim­mäi­se­nä tahon, joka on esit­tä­nyt vas­taa­van­lai­sia uhkauksia? 

  Täs­sä tapauk­ses­sa­han eräs taho myös ilmot­tau­tui teki­jäk­si. Tämä ilmoit­tau­tu­nut taho myös viit­ta­si aiem­piin uhkauk­siin, ja antoi ymmär­tää, että saman­lais­ta on luvas­sa lisää­kin eri mai­hin. Myö­hem­min perui ilmoi­tuk­sen­sa, kun pal­jas­tui, ettei teki­jä tap­pa­nut­kaan itse­ään. Vaik­ka taho perui ilmoi­tuk­sen­sa, se ei tar­koi­ta, että se oli­si peru­nut aja­tuk­sen­sa tai uhkailunsa. 

  Sii­tä huo­li­mat­ta, että eri uskon­to­kun­tien edus­ta­jis­ta val­tao­sa halu­aa vain elää omaa elä­mään­sä rau­has­sa, on ryh­mit­ty­miä, jot­ka eivät halua antaa sel­lai­sen toteu­tua. Jos sen tosi­asian ohit­taa ja mitä­töi, se tar­koit­taa, ettei halua elää realiteeteissa. 

  Toi­voi­si, että val­lan­käyt­tä­jät vah­vis­tai­si­vat suh­tei­ta nime­no­maan rau­haa tavoit­te­le­viin ja mui­ta kult­tuu­re­ja kun­nioit­ta­maan pyr­ki­viin tahoi­hin, ja että myös ne jul­ki­ses­ti pai­not­tai­si­vat rauhanpyrkimyksiään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. @Markku af Heurlin
  >Kam­pin auto­pom­mi var­mis­tui hyvin pian ala­maa­il­man >kes­kei­sek­si välien­sel­vit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut >tar­koi­tus jää­dä kiinni. 

  Auto­pom­mi ei ollut ala­maa­il­man välien­sel­vit­te­ly, vaan palk­ka­mur­ha, johon liit­tyi into­hi­mo­ri­kok­sen piir­tei­tä. Mur­han uhril­la ja tilaa­jal­la ei ollut mitään rikol­lis­ta yhteyt­tä. Viik­ko sit­ten TV:stä tuli juu­ri tätä tapaus­ta käsit­te­le­vä doku­ment­ti, löy­ty­nee kai­ke­ti Areenasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Vaik­ka taho perui ilmoi­tuk­sen­sa, se ei tar­koi­ta, että se oli­si peru­nut aja­tuk­sen­sa tai uhkailunsa. 

  Tähän pitää taas lai­na­ta hommaa:
  “Jos osoit­tau­tui­si, ettei pom­mit­ta­jat ole mus­li­mei­ta, niin kui­ten­kin oli­si­vat voi­neet olla.”

  Mut­ta joo. olen ymmär­tä­nyt että polii­sil­la on näis­sä mas­sii­vi­ka­ta­stro­feis­sa aina ongel­ma että isku­jen teki­jöik­si ilmoit­tau­tuu joka ainoa mah­dol­li­nen ja ennen­kaik­kea mah­do­ton taho.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Tämä on hyvin opet­ta­va kes­kus­te­lu sii­tä, miten ihmi­sil­lä on mie­li­pi­de ennen asi­aa ja jota sit­ten puo­lus­te­taan hen­keen ja vereen.

  Ihmi­sen­hän tuli­si fak­to­jen perus­teel­la muo­dos­taa asias­ta x mie­li­pi­de eikä päinvastoin.

  Itse toi­voi­sin, että jotain oli­si teh­tä­vis­sä, ennen­kuin koko pla­neet­ta muut­tuu yhdek­si Israe­lik­si, jos­sa molem­pien ääri­lai­to­jen hul­luim­mat yksi­löt tap­pa­vat kaik­kea mikä liik­kuu mil­loin mil­lä­kin motii­vil­la. Tuo­mas S:n tapai­nen näke­mys, että kaik­ki on rasis­tien syy­tä ja ilman rasis­te­ja eläi­sim­me ide­aa­li­ses­sa Star Trek maa­il­mas­sa sai hymyilemään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Tuo­mas S.,

  lisäi­sin aiem­paan vas­ta­vies­tii­ni vie­lä pari huomiota.

  Yri­tät väit­tää Hal­la-ahon ole­van osa jotain jat­ku­moa. Minä olen sit­ten var­maan hir­vit­tä­vän moraa­li­ton ihmi­nen, kos­ka­pa Hal­la-ahoa kan­na­tan. Eikö kui­ten­kin kan­nat­tai­si kysyä, että mik­si kan­na­tan. No, vas­taan itse. Syy­nä ovat hänen sel­lai­set Scrip­ta-kir­joi­tuk­sen­sa kuin tuo uusin nume­ro 315, jos­sa hän taas ker­ran osoit­taa sen kuin­ka media suo­ra­nai­ses­ti valeh­te­lee halu­tes­saan lei­ma­ta suo­ma­lai­sen kan­san enem­mis­tön rasis­teik­si. Vai onko teks­tis­sä kuvat­tu viha­ri­kos­ti­las­to­jen vää­ris­te­ly muka sinus­ta asial­lis­ta. Mik­si minä luot­tai­sin val­ta­vir­ta­me­di­aan sen tuol­lais­ten val­hei­den jäl­keen. Tuol­lai­set esi­mer­kit osoit­ta­vat, että meda har­joit­taa suo­ra­nais­ta valeh­te­lua, ja tätä tosia­si­aa ei muu­ta­ma Nor­jan höp­sö muu­ta mik­si­kään. Kos­ka val­ta­vir­ta­me­dia ei tiet­ty­jä tosi­asioi­ta ker­ro, ne on han­kit­ta­va muu­ta kaut­ta, ja täs­sä Hom­ma-foo­ru­min kal­tai­set astu­vat kuvaan. Hom­ma-foo­ru­min kal­tais­ten ole­mas­sao­lo on siis tasan­tark­kaan sinun­lais­te­si “syy­tä” loppujenlopuksi.

  Jos lei­maa­maan läh­de­tään, minä voi­sin lei­ma­ta sinun­lai­se­si osak­si jat­ku­moa, jon­ka pääs­sä hää­möt­tää Itä-Sak­san kal­tai­nen val­tio, joka on täyn­nä Sta­si-tyy­li­siä urk­ki­joi­ta, jot­ka anta­vat kaik­ki kahvipöytäpuheissakin(netissä kukaan ei enää tie­ten­kään uskal­tai­si arvos­tel­la) vähän­kin moni­kult­tu­ris­mia kri­ti­soi­vat ilmi valvontakoneistolle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Nimi­merk­ki “vapaat sanat”: sanan­vas­tuu ei ole mikään sanan­va­pau­den vihol­li­nen vaan mai­ni­tun vapau­den elin­tär­keä kom­po­nent­ti. Ilman sitä vas­tuu­ta kes­kus­te­lu lui­suu yleen­sä puo­li­to­tuuk­sien täyt­tä­mäk­si kii­ho­tuk­sek­si, jos­ta yhteis­kun­ta ei hyö­ty mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Saku:

  Tämä menee täl­lai­sek­si aina. Mik­si ette yri­tä ymmär­tää tois­ten­ne poli­tiik­kaa iki­nä. Mikä sii­nä on vää­rin, mikä oikein? Ei hom­ma­lai­set ole kai­kes­sa väärässä.

  Sem­moi­nen poliit­ti­nen kie­li mitä minä ymmär­rän on että meil­lä on epä­koh­ta, joka tulee kor­ja­ta lailla/palvelulla/verolla tms. jul­ki­sen val­lan kei­nol­la, ja täl­lä rat­kai­sul­la on hyviä ja huo­no­ja seu­rauk­sia, esi­mer­kik­si rahan­me­noa. Ja sit­ten pun­ni­taan että kan­nat­taa­ko noin teh­dä. Tuo­re tyy­li­näy­te tämän blo­gin kir­joit­ta­jal­ta http://www.soininvaara.fi/2011/07/21/vuokratulot-pois-hoitomaksun-laskelmasta/

  Sem­moi­seen puhee­seen että ylei­nen ilma­pii­ri, asen­teet, kult­tuu­ri, tms. kor­kea­len­toi­nen yleis­tys on joten­kin vink­sah­ta­nut johon­kin suun­taan on vähän vai­kea sanoa mitään, kun ei sii­nä ole mitään kon­kreet­tis­ta mis­tä sai­si kiin­ni eikä sii­tä siten seu­raa mitään toi­men­pi­tei­tä. Puo­lin ja toisin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Soi­nin­vaa­ra:

  Euroo­pas­sa on teh­ty kym­me­nen vuo­den aika­na kak­si isla­mis­tien pom­mis-iskua, Lon­toos­sa ja Madri­dis­sa. Samaan aikaan pel­käs­tään Suo­mes­sa on ollut kol­me pom­mi-iskua, joil­la ei ollut mitään teke­mis­tä isla­mis­min kans­sa ja usei­ta sil­mit­tö­miä ampumistapauksia.
  […]
  Tilas­tot saa­daan näyt­tä­mään toisel5ta, jos iskuk­si mää­ri­tel­lään vain jon­kin jrä­jes­töt teke­mä ter­ro­ri-isku, eikä näi­tä yksit­täi­siä kah­jo­ja tai rikol­lis­ten välien­sel­vi­tyk­siä las­ke­ta mukaan, mut­ta sil­loin syyl­lis­tym­me kehäpäätelmään.

  Jos ter­ro­ris­mik­si las­kee vain teot jot­ka perus­tu­vat johon­kin polit­tii­seen idologiaan/päämäärään ja joi­den taka­na on jon­kin­lai­nen jär­jes­tö syyl­lis­tyy kehäpäätelmään? 

  On kehä­pää­tel­mä miet­tiä ver­tai­lu­koh­taa hal­li­tus­kes­kus­ta koh­dan­ne­seen mas­sii­vi­seen auto­pom­miin jos­tain tar­kem­min raja­tus­ta ryh­mäs­tä kuin kaik­ki useam­pia uhre­ja vaa­ti­neet väkivallanteot?

  Oli myös vain mität­tö­män pie­ni toden­nä­köi­syys, että jos veik­kai­si Drot­ting­ga­ta­nin lähei­syy­des­sä itsen­sä räjäyt­tä­neen mie­hen ole­van isla­mi­lai­nen maa­han­muut­ta­ja, että tuli osu­neek­si oikeaan?

  Uutis­ta kos­ke­va ket­ju hom­ma­fo­ru­mil­la on pit­kä ja moni­si­vu­nen, 30 viestiä/sivu. Kyl­lä­hän sii­tä mää­räs­tä sopii vali­ta, kun kovin tiuk­ko­ja kri­tee­re­jä vies­tien kir­joit­ta­mi­seen ei ole. 

  Vali­koi­mat­ta tii­vis­tel­mä ensim­mäi­ses­tä sivus­ta Teks­tit lyhen­net­ty mut­ta mie­les­tä­ni kaunistelematta:

  1: Räjäh­dys Oslon kes­kus­tas­sa (uutis­link­ki)
  2: Kuvis­ta pää­tel­len tai­si olla hyvin voi­ma­kas pommi?
  3: Voi­han ulos­te tätä hul­lua maa­il­maa! Cry
  4: Antai­si­vat­ko­han vedon­lyön­ti­fir­mat min­kä­lai­sia ker­toi­mia arvuut­te­lul­le, liit­tyy­kö eräs tiet­ty rau­han uskon­to, kult­tuu­rin­ri­kas­ti­met & osaa­jat tähän tapauk­seen vai­ko ei?
  5: Voi­sin lyö­dä vas­taan. Hal­lin­to­ra­ken­nuk­set ja ‑kort­te­lit eivät yleen­sä ole olleet pri­me tar­get­te­ja […] Veik­kaan kan­ta-asuk­kaan laa­jen­net­tua itse­mur­haa tai sen yri­tys­tä mikä­li kysees­sä ei ole onnettomuus.
  6: Enpä läh­ti­si spe­ku­loi­maan. Voi olla esi­mer­kik­si kaa­su­vuo­to kyseessä.
  7: Kak­si räjäh­dys­tä, tn. kysees­sä ei ole onnettomuus
  8: Kuvien perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että hyvä, jos on vain muu­ta­mia loukkaantuneita.
  9: Useam­pia räjäh­dyk­siä, toden­nä­köi­ses­ti pois­sul­kee onnettomuuden
  10: Muha­met­ti piirrokset??
  11: Hal­lin­to­ra­ken­nus. Mitäs siel­lä on hal­lit­tu? Oli­si­ko esim. ollut maa­han­muut­to­vi­ran­omai­sia nois­sa tiloissa?
  12+13: Kuu­lem­ma pää­mi­nis­te­ri elos­sa, ei ollut Oslos­sa mut­ta siis räjäh­dys pää­mi­nis­te­rin toimistolla.
  14: Aika sel­vä. Isku “rasis­tis­ta” ja “isla­mo­fo­bis­ta” hal­lin­toa vastaan.
  15: Asial­la on joko al-Qai­da tai Gad­da­fi. Mui­ta mah­dol­li­suuk­sia ei juu­ri tule mieleen…
  16: Hal­lin­to­ra­ken­nuk­set ovat myös kaik­kial­la muu­mit­tu­nei­den pai­kal­lis­ten lempikohteita.
  […]
  Saa spe­ku­loi­da ja kaik­ki on mah­dol­lis­ta, mut­ta ollaan rau­hal­li­ses­ti usko­nol­lis­vi­rit­tei­syy­den kans­sa ok? Poh­jois­mais­sa k.o. poruk­ka ei ole saa­nut muu­ta aikaan kun enin­tään uhkail­lut iäk­käi­tä sar­ja­ku­va­piir­tä­jiä asta­lol­la. Sii­tä on mat­kaa noi­hin kuviin.
  17: Koh­tee­na oli aina­kin “Oil and Ener­gy” ‑minis­te­riö.
  18: “Ansar al-Islam?” (lai­na­ten USA Today­ta, joka lai­naa Al-Jazeeraa)
  19: On toki mat­kaa, mut­ta en läh­ti­si pois­sul­kuun virit­ty­nei­den­kään suh­teen — jos­kus hekin onnis­tu­vat, jos tuo­ta sanaa nyt sopii täs­sä yhtey­des­sä käyttää.
  20: Ehkä se oli radi­kaa­li puna­vi­her­mo­kut­ta­ja ‑ter­ro­ris­ti! [/sub-huu­mo­ri, oikeas­ti ei hir­veäs­ti nau­ra­ta kun naa­pu­ri­maan pää­kau­pun­gis­sa räjähtelee]
  […]
  Lisäys: Nor­ja on pit­kään suo­jel­lut radi­kaa­le­ja pom­mit­ta­jia ja mur­ha­mie­hiä Lähi-idäs­tä, tuli Kre­ka­ris­ta mie­leen, on ihan yhtä mah­dol­lis­ta asial­la olleen joku val­tion­vi­haa­ja kuin joku sii­tä poru­kas­ta kun kaik­ki eivät enää saa­kaan auto­maat­tis­ta suo­je­lua. Ken tie­tää, jos­kus se selviää.
  21: Nor­ja veti jo koneen­sa Liby­as­ta joten jos liit­tyy sii­hen niin on vähän myö­häs­sä tule­va isku. On tie­ten­kin mah­dol­li­nen, sil­lä Gad­daf­fi­han uho­si että sota siir­tyy Euroo­pan puolelle…
  22: twit­ter pic
  23: […]vai­kut­tai­si autopommilta[..]
  Jos täs­sä (näis­sä) oli rau­ha­nus­kon­to asial­la, posi­tii­vi­se­na puo­le­na voi­daan pitää että yhä lisää ihmi­siä avaa sil­män­sä todellisuuteen.
  24: Räjäh­tei­den kans­sa säh­län­nei­tä her­raus­kon­non edus­ta­jia on kyl­lä löy­ty­nyt tääl­tä­kin päin maa­il­maa vii­me vuo­si­na[…] Tus­kin­pa kui­ten­kaan on kuin ajan kysy­mys, mil­loin joku onnis­tuu saa­maan aikaan muu­ta­kin kuin mus­taa kome­di­aa, oli täs­sä tapauk­ses­sa kyse sit­ten mis­tä tahansa.
  Odo­tel­laan lisätietoja.
  25:Kuvakollaasi twitteristä
  26: Uutis­link­ki (Al-Jazee­ra)
  27: Pom­mit­ti­han Sto­kik­ses­sa jo yksi sar­ja­ku­va­krii­tik­ko itsen­sä­kin hengiltä.
  28: En usko, että täs­sä on lopul­ta mitään posi­tii­vis­ta puol­ta oli kuka tahan­sa taustalla.
  Tot­ta tosi­aan unoh­din tämän sar­ja­ku­va­krii­ti­kon. Nyt meni väki­sin­kin suu­pie­let ylös­päin vaik­ka het­ki on muu­ten san­gen synk­kä, “sar­ja­ku­va­krii­tik­ko”.
  29: Kai siel­lä Tuk­hol­mas­sa kui­ten­kin saa­tiin pom­mi räjäh­tä­mään, oli­ko nyt jou­lu­kuus­sa? Noin muu­ten­han se hom­ma tie­tys­ti meni vähän reisille.
  30: Ei todel­la­kaan MITÄÄN positiivista.

  Ei tämä nyt koko­nai­suu­te­na niin voi­ton­rie­mui­sel­ta spe­ku­laa­tiol­ta kuu­los­ta, kuin minä sen jot­kut halua­vat esit­tää. Kuten voi huo­ma­ta aikai­sia spe­ku­laa­tio­ta teki­jöis­tä esit­ti foru­mi­lais­ten seu­ra­na mm. islam­fo­bi­ko­jen ikio­ma uutis­ka­na­va Al-Jazeera.

  (Ver­tai­lu­koh­tan erään nyt­tem­min vaih­tu­neen puo­lue­joh­ta­jan­kin piti jäl­ki­kä­teen kor­ja­ta pahin yli­lyön­tin­sä innok­kaas­ta blo­gi­kir­joi­tuk­ses­taan, kun pari­kym­men­tä­tu­hat­ta tuhat­ta japa­ni­lais­ta oli huk­ku­nut erää­nä ilta­päi­vä­nä kotikaupunkeihinsa…)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Mart­ti Tulen­hei­mo: “Kult­tuu­ri­so­vi­nis­mi on todel­li­nen uhka, kuten Nor­jas­sa huo­mat­tiin, sil­lä aate kan­nus­taa ja vaa­tii hyl­kää­mään kai­ken pidät­ty­väi­syy­den ja eri­mie­lis­ten ihmis­ten väli­sen kes­ki­näi­sen kun­nioi­tuk­sen peri­aat­teen (kult­tuu­ri­so­vi­nis­ti­sel­la kie­lel­lä ilmais­tu­na “poliit­ti­sen korrektiuden”).”

  Onko käy­nyt mie­les­sä että juu­ri tämän­kal­tai­nen uhkien raken­te­lu ja “toi­sen” demo­ni­soin­ti on meno­lip­pu koh­ti pimey­den ydintä ? 

  Jos edes osa “meis­tä” ottaa sca­re­mon­ge­roin­ti­si tosis­saan ja alkaa näh­dä Brei­vi­ke­jä Suo­men Sisun ja Hom­ma­fo­ru­min kes­kus­te­lu­pals­toil­la, on “herää­mi­sen” sijaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta otta­nut kun­nol­la takapakkia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Mar­kun Max Frisch sitee­raus on eit­tä­mät­tä täl­le pals­tal­le sopiva.

  Kri­ti­soin edel­leen tuo­ta islam­fo­bian käyt­töä. Työs­ken­te­len monen mus­li­min kans­sa enkä taa­tus­ti ole ennak­ko­luu­loi­sem­pi hei­dän suh­teen­sa kuin kris­tit­ty­jen­kään. Itse olen uskon­to­kun­taan kuulumaton.

  Sil­ti pom­mi-isku afgaa­nien tai liby­alais­ten teke­mä­nä oli loo­gi­sin, kos­ka heil­lä oli räjäy­tyk­seen yhtä­lai­nen oikeus kuin nor­ja­lai­sil­la räjäy­tel­lä hei­dän koti­maas­saan. Moni on val­mis hir­mu­töi­hin vii­meis­tään, kun omat ski­dit kuolee.

  Osmo on tois­tai­sek­si ainoa istu­va polii­tik­ko, joka on rat­sas­ta­nut täl­lä tapah­tu­mal­la. Tämä oli sen ver­ran suu­ri tra­ge­dia, että lähes kaik­ki polii­ti­kot ovat olleet vain hil­jaa. PS, Vas ja Sdp sure­vat tapaus­ta lisäk­si työ­väen­puo­luei­na. Har­va olet­ti, että rik­kaas­sa hyvin­voin­ti­val­tios­sa joku pis­tää lihoik­si lähem­mäs sata las­ta pel­käs­tään mie­li­pi­teen­sä perusteella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Minus­ta on täy­sin luon­nol­lis­ta, että monien meis­tä mie­leen tuli ääri-isla­mis­ti­nen ter­ro­ris­mi, kun ensim­mäi­sen ker­ran kuu­lim­me Oslon pom­mis­ta. Vii­me vuo­sien ter­ro­ri­teois­ta mei­hin ovat eni­ten vai­kut­ta­neet New York, Madrid ja Lontoo. 

  Sen sijaan pidän type­ryy­te­nä omien epäi­lyk­sien kuu­lut­ta­mis­ta Ylel­lä, Twit­te­ris­sä, Face­boo­kis­sa, blo­geis­sa, Hom­mal­la, HS.fissä tai Suomi24.fissä ennen kuin ainut­ta­kaan var­si­nais­ta fak­taa on tul­lut esiin. Jos Ole Norr­back oli­si vie­lä Suo­men Nor­jan suur­lä­het­ti­läs, hänet oli­si syy­tä erot­taa välittömästi.

  Silk­kaa rasis­mia on joh­taa epäi­lyk­sis­tä koko­nai­sia kan­san­ryh­miä kos­ke­via syy­tök­siä tai poli­tiik­ka­toi­mia. Ajat­te­le­vien ihmis­ten oli­si täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa syy­tä kes­kit­tyä fak­to­jen etsi­mi­seen, rapor­toi­mi­seen ja mal­til­li­seen arviointiin.

  Täs­sä ket­jus­sa on poh­dit­tu, kuin­ka mon­ta pro­sent­tia vii­me vuo­sien ter­ro­ri­teois­ta voi­daan yhdis­tää mihin­kin vii­te­ryh­mään mil­lä­kin las­ku­ta­val­la. Tilas­tot saat­ta­vat oikeut­taa epäi­lyk­siä, mut­ta ne eivät oikeu­ta syy­tök­siä ennen faktoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. Ei se että alus­sa epäi­li kysees­sä olleen isla­mis­lais­ter­ro­ris­tien teko, tar­koi­ta että pel­käi­si isla­mia. Se tar­koit­taa vain että pel­kää isla­mis­lais­ter­ro­ris­te­ja. Eihän äärioikeiston/äärivasemmiston teke­mät tuho­työt saa ihmi­siä pel­kää­mään taval­lis­ta oikeistoa/vasemmistoa (huom: ilman “ääri-” etuliitettä).

  Mika Lakon sitee­raus Euro­po­lin tilas­tois­ta yllä (klo 12:59) näyt­tää hyvin mitä ter­ro­ris­mia Euroo­pas­sa on ollut vii­me vuon­na, ja osoit­taa että blo­gis­tin mus­ta­val­koi­nen ver­tai­lu “isla­mis­tien” ja “kris­tit­ty­jen” teke­mien tuho­töi­den välil­lä on harhaanjohtavaa.

  Sitä pait­si menee­kö­hän Nor­jan mur­he­näy­tel­mä lopul­ta Euro­po­lin tilas­tois­sa ter­ro­ris­miin vai mie­len­häi­riöi­den map­piin? Ihmis­teb muis­tiin se kui­ten­kin jää hir­vit­tä­vä­nä tapahtumana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Minus­ta on ker­ta­kaik­ki­aan äärim­mäi­sen ala-arvois­ta, että tuol­lai­sen jouk­ko­mur­han jäl­keen tääl­lä­kin lähin­nä ollaan iloi­sia, että iskun teki­jä oli “äärioi­keis­to­lai­nen Nor­jan Hom­ma-foo­ru­mi­lai­nen”. Minus­ta kysees­sä oli vain yksit­täi­nen kah­jo, joka oli­si ihan hyvin voi­nut hakea oikeu­tuk­sen­sa teoil­leen jos­tain toi­ses­ta­kin suun­nas­ta. Mis­tä sen tie­tää mis­tä hul­lut innoi­tuk­sen­sa hank­ki­vat. Oli­kos se Auvi­nen, joka oli luke­nut innok­kaas­ti Lin­ko­lan teok­sia, mut­ta lie­nee hiu­kan lii­an pit­käl­le mene­vää syyt­tää Vih­rei­tä niis­tä­kään tapoista.

  Sai­sit­te häve­tä, mut­ta sitä te tus­kin osaat­te kun suu vaah­dos­sa teet­te koti­maan poli­tiik­kaa ulko­mai­sel­la mur­he­näy­tel­mäl­lä, jol­la ei ole mitään vai­ku­tus­ta Suo­meen. Tai toi­vot­ta­vas­ti yksit­täi­sien kah­jo­jen mah­dol­li­siin uhkiin suh­tau­du­taan vakavammin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Sai­sit­te häve­tä, mut­ta sitä te tus­kin osaat­te kun suu vaah­dos­sa teet­te koti­maan poli­tiik­kaa ulko­mai­sel­la mur­he­näy­tel­mäl­lä, jol­la ei ole mitään vai­ku­tus­ta Suomeen. 

  Mihin­kä­hän tämä nyt viit­taa? Minä aina­kaan en ole muu­ta ‚kuin ihme­tel­lyt, mikä sai minut­kin olet­ta­maan, että tämä teko oli isla­mis­tien teke­mä, vaik­ka tilas­tol­li­set toden­nä­köi­dyy­det puhui­vat sitä vas­taan. En ole syyt­tä­nyt toi­mis­ta mitään koti­mais­ta tahoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. On pit­kään syy­tet­ty, että mus­li­mien teot ovat aina isla­min syy­tä, nyt tuo käsi­tys pitää muut­tua jos­sei täs­sä syy­te­tä kris­ti­nus­koa. Joko kaik­ki teot ovat yksit­täi­siä, tai kaik­ki teot liit­ty­vät johon­kin kult­tuu­riin, ei niin että oman kult­tuu­rin teot ovat yksit­täi­siä ja tois­ten kult­tuu­rien aina kult­tuu­rin syytä.”

  Diko­to­mia on vir­heel­li­nen, sil­lä täs­sä maa­il­mas­sa on sekä yksit­täis­tä että ei-yksit­täis­tä väki­val­taa. Lisäk­si käy­tät ongel­mal­li­sia termejä.

  Väki­val­ta on yksit­täis­tä sil­loin, kun se ei ole jat­ku­vaa, ei hen­ki­lö­koh­tais­ta, ja sen motii­vi­na eli selit­tä­vä­nä teki­jä­nä ei ole jon­kin­lais­ta ter­ro­rin oikeut­ta­vaa ideo­lo­gi­aa. Täs­tä syys­tä isla­mis­ti­nen väki­val­ta, uus­nat­sien väki­val­ta ja ennen van­haan ääri­va­sem­mis­ton väki­val­ta eivät olleet yksit­täi­siä teko­ja vaan liit­ty­vät jokai­nen johon­kin yksi­löä suu­rem­paan liikkeeseen.

  Isla­mis­tin väki­val­lan selit­tä­vä ideo­lo­gi­nen kom­po­nent­ti on uskon­nol­li­nen, siis isla­miin liit­ty­vä. Uus­nat­sin tapauk­ses­sa ideo­lo­gia on rasistinen/nationalistinen, ja vaik­ka hän saat­taa olla myös kris­tit­ty, se ei ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä teon kan­nal­ta. Jos taas isla­mis­ti, uus­nat­si tai ääri­va­su­ri kii­vas­tuk­sis­saan sur­maa puo­li­son­sa, kyse on yksit­täi­ses­tä ja ideo­lo­gi­aan liit­ty­mät­tö­mäs­tä väki­val­las­ta, vaik­ka teki­jä siis kan­nat­tai­si toi­ses­sa kon­teks­tis­sa väki­val­lan hyväk­sy­vää ideologiaa.

  Mikään yllä sano­ma­ni ei tar­koi­ta, että kaik­ki mus­li­mit oli­si­vat isla­mis­te­ja tai kaik­ki euroop­pa­lai­set uus­nat­se­ja, sil­lä täl­lai­nen väi­te oli­si tie­ten­kin täy­sin absur­di. Sik­si on myös ris­kaa­be­lia puhua “kult­tuu­ris­ta” selit­tä­vä­nä syy­nä, sil­lä isla­mis­mi on vain yksi ideo­lo­gia val­ta­van ja siteil­tään löy­hän kult­tuu­ri­pii­rin sisäl­lä. Kris­ti­nus­kon sisäl­lä ei täl­lä het­kel­lä ole sel­lais­ta vai­ku­tus­val­tais­ta ja väki­val­tais­ta ideo­lo­gi­aa kuin mikä isla­mis­mi on isla­min sisäl­lä, ja sik­si kris­ti­nus­kos­ta ei kes­kus­tel­la samal­la taval­la kuin isla­mis­ta jos­kus. Kris­ti­nus­kol­la perus­tel­ta­va väki­val­ta kyt­key­tyy nyky­ään liki aina natio­na­lis­miin, har­vi­nai­se­na poik­keuk­se­na ne surul­li­sen kuu­lui­sat abort­tikli­ni­kat. (Sii­nä­pä muu­ten jut­tu, joka todel­la on jää­nyt elä­mään aivan omaa elä­mään­sä populaarikulttuuriin!)

  Tähän men­nes­sä tie­dos­sa ole­vat asiat viit­tai­si­vat kyl­lä sii­hen, että Brei­vik on yksit­täi­nen seko­bolt­si samaan tapaan kuin Jared Lough­ner tai Theo­do­re Kaczyns­ki (Una­bom­ber). Hei­dän tekon­sa ja perus­te­lun­sa muis­tut­ta­vat kyl­lä osin toi­si­aan, mut­ta asia on näin var­maan­kin enem­män psy­ko­pa­to­lo­gian täh­den kuin min­kään kohe­ren­tin ideologian.

  Sil­mi­tön­tä väki­val­taa ei voi kos­kaan hyväk­syä, ja lopul­ta lii­pa­sin­ta pai­naa aina ihmi­sen sor­mi, ei mil­loin­kaan pelk­kä ideologia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Osmo:“Mihinköhän tämä viittaa.”

  No, lähin­nä muu­ta­miin kes­kus­te­li­joi­hin, jot­ka vetä­vät mukaan hom­ma­foo­ru­mit, Hal­la-ahon ja suo­ma­lai­set “äärioikeistolaiset”-ryhmittyvät, jot­ka lie­ne­vät joi­den­kin pik­ku­po­ru­koi­den pel­lei­lyä ja ovat lähin­nä uhka itselleen.

  Se Her­li­nin suvun kid­nap­paa­ja­kin oli dema­ri, mut­ta ei kukaan täy­si­jär­ki­nen dema­rei­ta sii­tä syytä.

  Minus­ta tuo Nor­jan isku oli yhden kah­jon aikaan­saan­nos­ta (ellei toi­sin todisteta).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. Uus­nat­sin tapauk­ses­sa ideo­lo­gia on rasistinen/nationalistinen, ja vaik­ka hän saat­taa olla myös kris­tit­ty, se ei ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä teon kannalta. 

  Tämä on mie­len­kiin­toi­nen ja kes­kus­te­lun arvoi­nen väi­te. Minus­ta uskon­not, sil­tä osin kuin niil­lä on poliit­tis­ta mer­ki­tys­tä, ovat yhteis­kun­nal­li­sia liik­kei­tä, tai ali­be­ja. Uskon­nois­sa on kyse ennen kaik­kea yhteis­kun­nal­li­sis­ta kult­tuu­reis­ta. Jos me kat­som­me oikeu­dek­sem­me pitää kaik­kia isla­mi­nus­koi­sia ensi­si­jai­ses­ti isla­mi­nus­koi­si­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­ty­jä inkvi­sii­tos­ta alkaen ensi­si­jai­ses­ti kris­tit­tyi­nä. Jos joku yksit­täi­nen kah­jo veto­aa toi­min­nas­saa kris­ti­nus­koon, hän on var­maan­kin rehel­li­nen aina­kin itsel­leen. Kaik­ki uskon­not ovat moraa­lil­taa hyvin veny­viä sovel­tuen mel­kein mil­lai­seen moraa­liin hyvänsä.
  Uskon­not ovat yhteis­kun­nal­li­sia moraa­li­jär­jes­tel­miä, joi­ta minus­ta on oikeu­tet­tua ver­tail­la kes­ke­nään ja myös oikeu­tet­tua arvostedla. 

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Huvit­ta­vaa keskustelua:

  Olen pahoil­la­ni jos ymmär­sit teks­ti­ni niin että väit­täi­sin kai­ken ole­van rasis­tien syy­tä. Ei tie­ten­kään. Itse kri­ti­soin hom­ma­foo­ru­mia. En luu­le että rasi­si­mi lopet­ta­mal­la maa­il­ma oli­si onne­la ja tai­vaas­ta satai­si man­naa. Hom­ma­foo­rum meni näi­ne äärioi­keis­to­sym­pa­tioi­neen kyl­lä aivan jää­tä­vän pahas­ti yli. Onnek­si mode­raat­to­rit tajusi­vat tämän ja lait­toi­vat koko pals­tan jää­hyl­le päiväksi. 

  Perus Suo­ma­lai­nen:

  kun puhuin viha­pu­heen jat­ku­mos­ta ja hal­la-ahos­ta, tar­koi­tin lähin­nä seu­raa­via hal­lin­to­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jan kommenntteja:

  “Minun on vai­kea kek­siä maa­il­man­kaik­keu­des­ta alhai­sem­paa mate­li­jaa kuin poh­jois­mai­nen sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti. Tämän rep­tii­lin eri­tyi­sen limai­nen ala­la­ji on ruot­sa­lai­nen sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti.” (23.3.2006 Scriptassa) 

  ”Teh­taan­puis­ton homon kans­sa mie­tin het­ken, että jos­pa haki­sin ylä­ker­ras­ta pys­syn ja ampui­sin pää­hän. Oli­si­ko sii­tä seu­raa­va heku­ma niin suu­ri, että se ylit­täi­si van­ki­la­reis­sus­ta seu­raa­van har­mi­tuk­sen? Väki­val­ta on nyky­ään aliar­vos­tet­tu ongelmanratkaisukeino.” 

  “Kaik­ki mus­li­mit eivät ole ter­ro­ris­te­ja, mut­ta tämä ei ole Euroo­pan kan­nal­ta oleel­lis­ta. Euroo­pan kan­nal­ta oleel­lis­ta on, että kaik­ki ter­ro­ris­tit ovat muslimeja.” 

  “Pelot­ta­vaa on vain se, että polii­si ei val­lit­se­vas­sa mediail­ma­pii­ris­sä voi ampua luo­tia pää­hän kiviä nak­ke­le­val­le ihmissaastalle. 

  Tämä jos mikä on ihan oikeas­ti viha­pu­het­ta. Ja jos sen sanoo kan­san­edus­ta­ja ja hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj, sen pahem­pi. En tie­dä onko tämä sitä spo­tun mai­nit­se­maa scha­re­mon­ge­roin­tia, mut­ta var­sin­kin tuo “sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti on alhai­nen mate­li­ja” on sen luo­kan teks­tiä, joka lin­kit­tyy kyl­mää­väl­lä taval­la vii­me päi­vien tapahtumiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Joku (en jak­sa tar­kis­taa kuka idiootti):

  En voi kyl­lik­si koros­taa sitä, miten okset­ta­vaa [ H‑a:n surunvalittelu]tämä on Jus­si Hal­la-ahon osalta. 

  Mitä mie­les­tä­si Hal­la-ahon sit­ten oli­si pitä­nyt tehdä? 

  Jos H‑a oli­si jät­tä­nyt kom­men­toi­mat­ta asian tii­moil­ta, niin oli­sit var­mas­ti ollut ensim­mäi­se­nä riek­ku­mas­sa, ettei edes pahoit­te­le tapahtunutta. 

  Eli mitä hänen oli­si pitä­nyt tehdä?

  Yri­tät­kö vih­jail­la, että Hal­la-aho on hyvil­lään ja mie­lis­sään las­ten ja nuor­ten teloi­tuk­ses­ta? Mie­ti­pä uudem­man ker­ran, mitä sanot jul­ki­ses­ti tai minä mie­tin ja toimin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Poh­di­taan­pa, edus­ti­ko P.E.Auvinen (pro Lin­ko­la) ajat­te­lul­laan vih­reit­ten radi­kaa­li­sii­peä sii­nä mis­sä tämä AAB Hom­ma­ker­hon Nor­jan sivu­kont­to­rin radi­kaa­li­sii­peä ?(http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Jokelan_koulusurmat)

  …Vai kan­nat­tai­si­ko kui­ten­kin miet­tiä sitä tosia­si­aa että useam­pi ihmis­hen­ki on mene­tet­ty. Tämä fak­ta ei tun­nu tosin ketään suu­rem­min lii­kut­ta­van. Miksiköhän ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. Minus­ta täs­sä toi­von mukaan yksit­täis­ta­pauk­sek­si jää­vän tapah­tu­man tii­moil­ta käy­dys­sä kinas­te­lus­sa unoh­tuu suu­rem­mat kuviot. Vaik­kei ter­ro­ri­te­ko­ja tai muu­ta saman­ta­pais­ta teke­vien teko­ja hyväk­syi­si­kään, minus­ta pitäi­si pyr­kiä tar­kas­te­le­maan motii­ve­ja ja myös mui­ta tekoi­hin vai­kut­ta­nei­ta seik­ko­ja. Hyvin usein täl­lai­sia teko­ja teke­vil­lä on aivan todel­li­siin epä­koh­tiin puut­tu­mi­nen motiivinaan.

  Minus­ta se, että asiois­ta yleen­sä kes­kus­tel­laan hyvin mus­ta­val­koi­ses­ti, eikä suos­tu­ta aidos­ti kuun­te­le­maan tois­ten kan­to­ja ja kes­kus­te­le­maan vaka­vis­saan niis­tä — tai suo­ra­nai­ses­ti este­tään kai­ken­lai­set vaih­toeh­toi­set vai­kut­ta­mis­ta­vat — on omi­aan syn­nyt­tä­mään täl­lai­sia vaih­toeh­toi­sia toimintatapoja.

  Mitä tulee vie­lä tähän nimen­omai­seen tapauk­seen, niin mie­len­kiin­tois­ta on se, että teki­jä tun­tuu ajan mit­taan muut­tu­neen. Hänel­lä vai­kut­taa itsel­lään olleen nuo­re­na myös vasem­mis­to­taus­taa sen maa­han­muut­to­kriit­ti­sen Edis­tys­puo­lu­een lisäk­si. Lisäk­si vaik­ka hän joil­tain osin yhdis­tää homot ja femi­nis­min vas­tus­ta­maan­sa marxi­lai­suu­teen, on hän toi­saal­ta ilmei­ses­ti homo­myön­tei­nen ja osa­pe­rus­te­lu­na mus­li­mi­maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­del­le vai­kut­tai­si ole­van mm. homo­jen ja nais­ten oikeuk­sien puo­lus­ta­mi­nen. Toki tähän näyt­täi­si yhdis­ty­vän myös kai­ken­lais­ta epä­ra­tio­naa­lis­ta kir­joit­te­lua, halua esiin­tyä jonain muu­na kuin on yms, min­kä taus­tal­la voi olla mielenterveysongelmia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. Olen itse­kin tuo­nut esil­le sen fak­tan, että ter­ro­ri­te­ko­jen ja nii­den yri­tys­ten mää­rää tar­kas­tel­les­sa isla­mis­min osuus on pieni.

  http://www.tiede.fi/artikkeli/1323/maahanmuuton_vastustaja_vetoaa_tilastoon
  (Artik­ke­lin lopussa)

  Mut­ta tuos­sa kaik­ki teot vaka­vuusas­tees­ta riip­pu­mat­ta ovat yhdes­sä ja samas­sa. Euroo­pas­sa tosi­aan tapah­tuu pal­jon sel­lai­sia sepa­ra­tis­ti­si­sa isku­ja, jot­ka eivät yli­tä kan­sain­vä­lis­tä uutis­kyn­nys­tä, kos­ka niis­sä ei esi­mer­kik­si tule mui­ta kuin aineel­li­sia vahin­ko­ja. Kuten joku muu­kin tääl­lä huo­maut­ti, jos ajat­te­lee tilas­tol­li­ses­ti, on aivan jär­ke­vää olet­taa iskun Poh­jois-Irlan­nin, Bas­ki­maan ja mui­den vas­taa­vien konflik­tia­luei­den ulko­puo­lel­la ole­van isla­mis­tien tekemä. 

  Ja muis­tan­ko uuti­sia per­jan­tail­ta vää­rin, mut­ta minus­ta uuti­sis­sa­kin epäil­tiin johon­kin läh­tee­seen noja­ten isla­mis­te­ja ennen kuin parem­paa tie­toa oli. Jos täl­tä poh­jal­ta käy­dään kes­kus­te­lua jol­la­kin foo­ru­mil­la, mitä ihmeel­lis­tä sii­nä on?

  Ja mitä vikaa sii­nä on, jos ihmis­ten sil­mät avau­tu­vat? Paras­ta tie­tys­ti jos se tapah­tuu sil­lä tavoin kuin Tuk­hol­mas­sa. Jos tosia­sia on että ter­ro­ri­te­ko­ja tulee, parem­pi että suu­ta­rik­si jää­nyt pom­mi varoit­taa ihmisiä.

  Minä olen kir­joit­ta­nut Hom­ma-foo­ru­mil­le pari vies­tiä, jois­ta yhdes­sä osal­lis­tuin kes­kus­te­luun omas­ta Tie­de-leh­des­sä jul­kais­tus­ta artik­ke­lis­ta­ni (link­ki yllä). En siis tie­dä olen­ko “hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen” ja voin­ko esit­tää mie­li­pi­tei­tä­ni hom­ma­foo­ru­mi­lai­se­na. Mut­ta minus­ta tuol­lai­nen äärioi­keis­to­lai­nen hul­lu ei kyl­lä ole mitään “mei­kä­läi­siä”. Maa­han­muut­to­kriit­ti­set ihmi­set ovat arvo­maa­il­mal­taan hyvin taval­li­sia val­ta­vir­ran suo­ma­lai­sia, jot­ka suvait­se­vat eri­lai­sia ihmi­siä aika lail­la niin kau­an kuin yhtei­siä demo­kra­tian peli­sään­tö­jä nou­da­te­taan. Osa maa­han­muut­ta­jis­ta ei nou­da­ta, kuten eivät äärioikeistolaisetkaan.

  Onko kyse yksit­täi­ses­tä hul­lus­ta vai äärioi­keis­to­lai­ses­ta liik­kees­tä on kysy­mys, jota jos­sain kes­kus­te­luis­sa on omi­tui­ses­ti pidet­ty joten­kin tul­kin­ta­ky­sy­myk­se­nä. Siis sel­lai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa, jois­sa huo­mau­te­taan että isla­mis­tien iskut näh­dään aina osa­na ääri-isla­mis­min suur­ta ker­to­mus­ta mut­ta äärioi­keis­to­lais­ten iskut yksit­täi­sen kah­jon tekoi­na. Näin on, mut­ta kysy­mys­hän on empii­ri­nen! Jos kävi­si ilmi, että taus­tal­la on jokin äärioi­keis­to­lai­nen lii­ke, joka jat­kaa vas­taa­vien teko­jen teke­mis­tä, niin sehän oli­si­kin kar­mea tie­to. Mut­ta mis­tään sel­lai­ses­ta ei ole näyt­töä eikä oikein viitettäkään.

  Täl­lai­sia teko­ja seli­te­tään usein mie­len­ter­vey­den häi­riöil­lä, mut­ta tus­kin­pa teki­jä oli skit­so­free­ni, eikä tavan­omai­nen psy­ko­paat­ti­kaan ole 32-vuo­ti­aa­na vail­la rikos­re­kis­te­riä. Kri­tiik­ki­ni psy­ko­lo­gi­siin seli­tyk­siin ohessa:

  http://www.tiede.fi/artikkeli/939/miksi_nuori_surmaa_

  Täl­lai­set teot saa­vat aina kol­me haas­ka­lin­tu­lob­bya liik­keel­le: 1) mie­len­ter­veys­lob­by halu­aa lisää rahaa tera­peu­teil­le (mm. Sau­ri), 2) ase­la­ki­lob­by halu­aa teh­dä met­säs­tä­jien ja ampu­ma­har­ras­ta­jien elä­män vai­keam­mak­si (mm. Tuo­mio­ja) ja 3) sanan­va­paus­lob­by halu­aa kiel­tää poliit­ti­sen kes­kus­te­lun netis­sä, väki­val­tai­set pelit tms. (mm. Kallis).

  Aamu­leh­ti tosin tie­si, että syy täl­lai­siin tekoi­hin on sii­nä ettei mies ole saa­nut tar­peek­si pipa­ria. Ehkä tulee nel­jän­te­nä sek­sua­lis­tien lob­by, joka vaa­tii por­noa kou­lui­hin ja kun­nal­li­sia bordelleja.

  Yksi suo­ma­lai­nen eri­tyis­piir­re on kan­sal­li­nen itse­ruos­kin­ta. Meil­lä haet­tai­siin seli­tys­tä myös suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Kum­ma ettei nyt ole kukaan vie­lä esit­tä­nyt, että teko liit­tyy joten­kin norjalaisuuteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. Nimi­merk­ki “spot­tu”, kult­tuu­ri­so­vi­nis­tit pyr­ki­vät kaap­paa­maan kon­ser­va­tis­min aate­pe­rin­nön tul­kin­nan nimiin­sä. Kuten tie­däm­me, sama on tapah­tu­nut USA:ssa jo vuo­sia sitten.

  Kult­tuu­ri­kon­ser­va­tii­vien tak­tiik­ka tun­ne­taan: he pyr­ki­vät siir­tä­mään poliit­tis­ta kes­kus­taa koh­ti lai­taa. Mal­til­lis­ta kon­ser­va­tis­mia kan­nat­ta­vien oli­si syy­tä havah­tua ennen kuin pin­ta lui­suu alta. Kut­sut sitä sit­ten pelon lietsomiseksi?

  En tie­dä, kei­tä tar­koi­tat “meil­lä”, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti itseä­ni kuu­mot­taa huo­mat­ta­vas­ti epä­mu­ka­va tie­toi­suus sii­tä, että jos tämä oli­si tapah­tu­nut Suo­mes­sa, hyök­käys oli­si koh­dis­tu­nut toden­nä­köi­ses­ti omaan poliit­ti­seen järjestööni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. Eli­na, tun­ne­kuo­hul­ta­si et ymmär­tä­nyt teks­tis­tä kuin ensim­mäi­sen lauseen. Oli lii­an kii­re kipit­tää kir­joit­ta­maan kommenttisi. 

  Kehot­ta­mal­la äänes­tä­mään Taber­ma­nin kal­tais­ta hen­ki­löä Jus­si Hal­la-aho kai­ken nor­maa­lin sel­vä­jär­ki­syy­den nimis­sä tosia­sial­li­ses­ti kat­soo, että vuo­si­kausia jat­ku­nut poliit­ti­sil­la mas­sa­mur­hil­la fii­lis­te­ly, usein vie­lä jär­jes­tö­jä ja suo­ma­lais­po­lii­tik­ko­jen nimiä erik­seen mai­ni­ten kuten Taber­man on teh­nyt, on hei ihan okei.

  Tämä ker­too Jus­si Hal­la-ahon mie­len­mai­se­mas­ta ja kave­ri­pii­ris­tä minul­le aivan riittävästi. 

  Teks­ti­ni ei väit­tä­nyt enkä usko muu­ten­kaan, että hän on näis­tä las­ten ja nuor­ten teloi­tuk­ses­ta hyvil­lään ja mielissään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. Jos me kat­som­me oikeu­dek­sem­me pitää kaik­kia isla­mi­nus­koi­sia ensi­si­jai­ses­ti isla­mi­nus­koi­si­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­ty­jä inkvi­sii­tos­ta alkaen ensi­si­jai­ses­ti kristittyinä.”

  Kyse on itsei­den­ti­fi­kaa­tios­ta, ei sii­tä mil­lai­sen nimik­keen juu­ri minä ihmi­sil­le annan. Uskon yhtä lail­la isla­mis­tia, uus­nat­sia ja punapri­kaa­ti­lais­ta, kun he itse ker­to­vat oman toi­min­tan­sa motii­veis­ta. Samoin uskon dema­rei­ta, kokoo­mus­lai­sia ja pelas­tusar­mei­jaa. En pidä kaik­kia isla­mi­nus­koi­sia ensi­si­jai­ses­ti isla­mi­nus­koi­si­na, vaan vain hei­tä, jot­ka itse itsen­sä näin esit­tä­vät. Kuten myös aikai­sem­min koros­tin, isla­mis­mi on eri asia kuin islam, ja har­va mus­li­mi on islamisti.

  Uskon myös Päi­vi Räsäs­tä, kun hän ker­too eräi­den kan­to­jen­sa joh­tu­van hänen vah­vas­ta uskos­taan. Päi­vi Räsä­nen ei edus­ta kaik­kia lute­ri­lai­sia Suo­mes­sa, ja oppi­kiis­tat kuu­lu­vat muu­ten­kin yhteis­kun­nal­lis­ten liik­kei­den ml. uskon­to­jen arkeen.

  Itse asias­sa juu­ri mus­li­mien näke­mi­nen vain mus­li­mei­na eikä yhtään minään muu­na on näh­däk­se­ni kai­ken­lai­sen eura­bia­hör­höi­lyn ydin. Selai­lin hie­man Brei­vi­kin jät­tä­mää tes­ta­ment­tia ilta­päi­väl­lä, enkä yllät­ty­nyt kun tämä ajat­te­lu­ta­pa löy­tyi siel­tä­kin. Kau­heat mää­rät löpi­nää sii­tä, miten jo Osma­nien Tur­kis­sa mus­li­mit sitä ja tätä, aivan kuin maa­il­ma ja islam sen muka­na ei oli­si nois­ta päi­vis­tä muut­tu­nut ollenkaan.

  (Uskon muu­ten nyt myös, että Brei­vik luu­li har­hai­sis­sa kuvi­tel­mis­saan saa­van­sa sur­ma­työl­lään niin pal­jon huo­mio­ta aja­tuk­sil­leen, että koko Euroo­pan on pak­ko havah­tua hyväk­syä “salat­tu totuus”, jon­ka hän kir­jas­saan pal­jas­taa. Todel­li­suu­des­sa vain oudois­ta reu­nail­miöis­tä kiin­nos­tu­neet nör­tit kuten minä luke­vat hänen köm­pe­löä teke­let­tään, jon­ka sisäl­lön kaik­ki em. luki­jat tun­te­vat jo ennestään.)

  Aat­teil­la ml. uskon­noil­la on his­to­rian­sa, mut­ta tämän his­to­rian tuo­mi­nen lii­an suu­res­sa mää­rin osak­si nyky­päi­vää on mie­les­tä­ni usein anta­go­nis­tis­ta ja sik­si jos­kus jopa vaa­ral­lis­ta. Aina­kin kaik­kiin minun tun­te­mii­ni suu­riin euroop­pa­lai­siin hir­mu­te­koi­hin liit­tyy aina uhriu­den myyt­ti, joka oikeut­taa rajut kos­to­toi­met. Tämän takia oikeu­des­ta uhriu­teen myös jos­kus kil­pail­laan ja tais­tel­laan, sil­lä se on hyö­dyl­li­nen resurssi. 

  Nat­sit uskoi­vat sel­kään­puu­ko­tus­teo­ri­aan ja juu­ta­lais­ten sala­liit­toon, Neu­vos­to­lii­tos­sa uskot­tiin kapi­ta­lis­tin ole­van suo­ras­taan ihmis­kun­nan vihol­li­nen, Suo­mes­sa muis­tel­tiin ja muis­tel­laan kai vie­lä­kin koke­muk­sia iso­ve­nä­läi­syy­des­tä, Ser­bias­sa taas “Koso­vo Pol­jen petos­ta”, ja tie­ten­kin koko euroop­pa­lai­nen anti­se­mi­tis­min perin­ne läh­ti liik­keel­le juu­ta­lai­sis­ta Jee­suk­sen sur­maa­ji­na. Sii­nä vai­hees­sa kun muis­tel­laan vää­ryyk­siä, joi­ta kukaan elos­sa ole­va ei ole enää itse ollut todis­ta­mas­sa, kyse on usein pel­käs­tä vihol­lis­ku­van luo­mi­ses­ta. (Erik­seen sit­ten tie­ten­kin esi­mer­kik­si holo­kaus­tin muis­ta­mi­nen, jos­sa tar­koi­tuk­se­na ei ole demo­ni­soi­da sak­sa­lai­sia, vaan kiin­nit­tää huo­mio itse teon kauheuteen.)

  Sel­lais­ten tämän päi­vän ideo­lo­gioi­den arvioin­ti, jot­ka hyväk­sy­vät väki­val­lan vai­ku­tus­kei­no­na, on eri asia kuin yli sadan vuo­den takais­ten vää­ryyk­sien tuo­mi­nen takai­sin osak­si nyky­päi­vää aate­his­to­rial­li­sin kei­noin. Inkvi­si­tio ja ris­ti­ret­ket todel­la oli­vat ensi­si­jai­ses­ti kris­til­li­nen ilmiö, sil­lä molem­mil­la oli paa­vin hyväk­syn­tä, mut­ta tämän päi­vän lute­ri­lais­ten vas­tuut­ta­mi­nen jois­tain ris­ti­ret­kis­tä on pelk­kää vihol­lis­ku­van luo­mis­ta. Euroo­pan his­to­ria on täyn­nä luke­mat­to­mia sotia ennen ja jäl­keen ris­ti­ret­kien, ja ris­ti­ret­kien koros­tu­nut huo­mio­ar­vo ker­too lähin­nä nii­den her­käs­tä mer­ki­tyk­ses­tä omal­le ajallemme.

  Jos se nyt on täs­sä rele­vant­tia, en itse muu­ten tun­nus­ta mitään uskontoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. Ode:

  Jos me kat­som­me oikeu­dek­sem­me pitää kaik­kia isla­mi­nus­koi­sia ensi­si­jai­ses­ti isla­mi­nus­koi­si­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­ty­jä inkvi­sii­tos­ta alkaen ensi­si­jai­ses­ti kristittyinä.”

  Vähän ongel­mal­lis­ta kah­des­sa suh­tees­sa. Ensin­nä­kin, kris­ti­tyt (eten­kin poh­jois­maa­lai­set lute­ri­lai­set) ovat suh­tees­sa mus­li­mius­kon­vel­jiin­sä huo­mat­ta­vas­ti seku­laa­rim­pia tapauk­sia ja näin ollen oikeu­tet­tua ver­tai­lua on vai­kea teh­dä. Lyhyes­ti: uskon­non yhteis­kun­nal­li­nen ulot­tu­vuus on siel­lä jos­sain mer­kit­tä­väm­pi kuin täällä.

  Toi­sek­si, mik­si aset­taa kris­ti­nus­kol­le aika­pa­ra­met­ri inkvi­si­tioon? Eikö vas­taa­va pitäi­si teh­dä myös islamille?

  Kaik­ki uskon­not ovat moraa­lil­taa hyvin veny­viä sovel­tuen mel­kein mil­lai­seen moraa­liin hyvänsä.”

  Voi myös olla niin, että tie­tyis­sä uskon­nois­sa tul­kin­tas­kaa­la on laa­jem­pi, mitä tulee esim. hir­mu­te­koi­hin näh­den. Kai­kis­sa uskon­nois­sa paa­sa­taan vihas­ta ja rak­kau­des­ta, mut­ta näis­sä­kin on var­maan laa­dul­li­sia eroa­vai­suuk­sia. Mene ja tiedä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. Tämä­hän läh­ti tilas­to­tie­teel­li­ses­tä poh­din­nas­ta, joten täy­tyy aina muis­taa, että yhdes­tä havain­nos­ta ei voi teh­dä joh­to­pää­tök­siä — ns. vapausas­teet eivät ker­ta­kaik­ki­aan rii­tä. Kyse on yhdes­tä mie­li­puo­les­ta, joka oli­si voi­nut sat­tua ole­maan min­kä tahan­sa puo­lu­een tai uskon­non kan­nat­ta­ja. Sil­ti kes­kus­te­luis­sa täs­tä tapauk­ses­ta teh­dään mitä kum­mal­li­sem­pia tulkintoja.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että kel­lo 17:00 oikea vedon­lyön­ti­ker­roin mus­li­mi­ter­ro­ris­mi­vaih­toeh­don puo­les­ta oli lähem­pä­nä 1:stä kuin 2:sta. Pari tun­tia myö­hem­min jo yli 2. Fre­kvens­seis­tä oike­aa toden­nä­köi­syyt­tä ei voi päätellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Eli mitä [Hal­la-ahon] oli­si pitä­nyt tehdä?

  Hal­la-ahon pitäi­si kye­tä tar­kas­te­le­maan omaa toi­min­taan­sa kriit­ti­ses­ti – myös jul­ki­suu­des­sa. Maa­han tulee joku­nen tuhat siir­to­lais­ta, joi­den isoin vika on se että jot­kut elä­vät sosi­aa­li­avun varas­sa ja toi­sil­la on totut­tua kon­ser­va­tii­sem­pi uskon­to, ja mies on huu­ta­mas­sa maa­il­man­lop­pua (“kir­joi­tuk­sia uppoa­vas­ta län­nes­tä.”) ja voi­vot­te­le­mas­sa val­ta­vir­ran sokeut­ta tätä koko län­tis­tä maa­il­maa uhkaa­vaa vaa­raa koh­taan. Nor­jas­sa näh­tiin, mihin täl­lai­nen voi joh­taa jon­kun vai­ku­tuk­sil­le alt­tiin kohdalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. Eins­ten,
  Jos halu­aa saa­da käsi­tyk­sen, miten pit­käl­le kris­til­li­syys yhteis­kun­nal­li­se­na aat­tee­na venyy, ei tar­vit­se kuin tutus­tua nii­hin kau­nii­seen sanoi­hin, joi­ta Poh­jois-Irlan­nin uskon­nol­li­set joh­ta­jat ovat sano­neet krii­sin yhtä kris­til­li­sis­tä vastapuolista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. Tapio Laak­so:

  Silk­kaa rasis­mia on joh­taa epäi­lyk­sis­tä koko­nai­sia kan­san­ryh­miä kos­ke­via syy­tök­siä tai poli­tiik­ka­toi­mia. Ajat­te­le­vien ihmis­ten oli­si täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa syy­tä kes­kit­tyä fak­to­jen etsi­mi­seen, rapor­toi­mi­seen ja mal­til­li­seen arviointiin.

  Oli­pa hyvä kommentti!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Mar­ko Hami­lo hommalaisista:

  …minus­ta tuol­lai­nen äärioi­keis­to­lai­nen hul­lu ei kyl­lä ole mitään “mei­kä­läi­siä”.

  Jos lei­ki­tään että Brei­vik oli­si osan­nut suo­mea ja esim. viik­ko sit­ten kir­joi­tel­lut foo­ru­mil­le siel­lä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn tyy­liin, että moni­kul­tu­ra­lis­tit pitäi­si lis­tiä, oli­sit­ko sil­loin­kin anta­nut hänes­tä tuon saman tuomion?

  Sanan­va­pau­den muka­na tulee vas­tuu. Osa ihmi­sis­tä on aina hul­lu­ja, ja joku­nen voi kir­joi­tel­la myös Hom­mas­sa. Kun on ihmi­soi­keuk­sis­ta ja vii­me kädes­sä ihmis­ten hen­ges­tä kyse, kan­nat­tai­si vank­ka­na mie­li­pi­tee­nään esit­tää vain sel­lais­ta, min­kä oli­si käy­tän­nös­sä val­mis toteut­ta­maan, ja mitä on huo­lel­li­ses­ti poh­ti­nut riit­tä­vän objek­tii­vi­sen taus­ta­tie­don valos­sa. Samoin kan­nat­tai­si men­nä väliin, jos näkee jon­kun muun levit­tä­vän hei­kos­ti perus­tel­tua aatet­ta, johon liit­tyy tois­ten ihmis­ten elä­män olen­nai­nen rajoittaminen.

  Mie­les­tä­ni kenel­lä tahan­sa rasis­ti­siin (tai muun­lais­ta vihaa liet­so­viin) kes­kus­te­lui­hin osal­lis­tu­neel­la, joka ei ole toi­mi­nut näin, on nyt kas­vun paik­ka. Täl­lai­sis­sa asiois­sa vas­tuu­ta ei vain voi ulkois­taa val­tiol­le. Oman ajat­te­lun kriit­ti­nen per­kaa­mi­nen ja mui­den type­ryyk­siin puut­tu­mi­nen on jokai­sen aikui­sen ihmi­sen vastuulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. ” Mar­ko Hami­lo kir­joit­ti 24.7.2011 kel­lo 19:48
  Olen itse­kin tuo­nut esil­le sen fak­tan, että ter­ro­ri­te­ko­jen ja nii­den yri­tys­ten mää­rää tar­kas­tel­les­sa isla­mis­min osuus on pieni.” 

  Onko se osuus nyt niin pieni? 

  Pie­ni Base rate-harjoitus

  Ver­ra­taan ryh­miä islam vs. vasemmisto-anarkistit

  5. Isla­mist terrorism
  — 3 Isla­mist ter­ro­rist attacks car­ried out in the Mem­ber States
  ‑179 indi­vi­duals arres­ted for Isla­mist ter­ro­rist offences
  — 89 indi­vi­duals arres­ted for the pre­pa­ra­tion of attacks in the EU

  vs.

  7. Left-wing and anarc­hist terrorism
  — 45 left- wing and anarc­hist ter­ro­rist attacks occur­red in 2010
  — 6 fata­li­ties inclu­ding 1 Greek police officer
  — 34 indi­vi­duals arres­ted for left-wing and anarc­hist ter­ro­rist activities 

  Kuin­ka suu­ri osuus popu­laa­tios­ta on uskoo islamiin?
  The total num­ber of Mus­lims in Euro­pe in 2007 was about 53 mil­lion (7.2%), exclu­ding Tur­key. / wikipedia

  Täs­tä popu­laa­tios­ta Euro­pol pidät­tää 268 ihmistä. 

  Kuin­ka suu­ri osuus popu­laa­tios­ta on uskoo vasem­mis­toon ja anarkiaan?
  Vede­tään hatus­ta, noin 30 pro­sent­tia, eli nel­jä ker­taa islaminuskoiset.
  Täs­tä vasem­mis­to-anar­kis­ti­po­pu­laa­tios­ta Euro­pol pidät­tää 34 ihmis­tä, vaik­ka teko­ja on 15-ker­taa enem­män kuin ryh­mäs­sä isla­mi­nus­koi­set. 3*15=45.

  Joh­to­pää­tös: Isla­mi­nus­koi­set yrit­tä­vät teh­dä suu­rel­la jou­kol­la ter­ro­ri­te­ko­ja, mut­ta onnek­si he eivät osaa temp­pu­ja vie­lä niin hyvin kuin vasem­mis­to­ter­ro­ris­tit. Tilas­to­jen perus­teel­la pitäi­si kai pelä­tä kai­kis­ta eni­ten vasem­mis­to­ter­ro­ris­min tuo­tok­sia? Oikeis­ton uhka on Euro­po­lin tilas­to­jen perus­teel­la lähin­nä neu­la heinäsuovassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. Rogue:

  Toi­seks jokin poliit­ti­nen näke­mys ei oo mil­lään taval­la oleel­li­nen tol­la­sen ainut­laa­tui­sen sai­raan teon kannalta. 

  No huh, huh. Sata­pro­sent­ti­ses­ti väärin. 

  Anders Beh­ring Brei­vik on poliit­ti­nen terroristi.

  Hän teki tekon­sa osa­na maa­il­man­ku­van­sa mukais­ta tais­te­lua kan­sain­vä­lis­tä kom­mu­nis­mia sekä isla­mi­lais­ta kolo­ni­saa­tio­ta vas­taan, ja etni­ses­ti yhte­näi­sen, mono­kult­tuu­ri­sen ja pat­riar­kaa­li­sen Euroo­pan puo­les­ta. Hän teki tekon­sa vai­kut­taak­seen maan­sa poliit­ti­seen kehi­tyk­seen tulevaisuudessa.

  Poliit­ti­sia ter­ro­sis­te­ja ei syn­ny ilman pit­kä­ai­kais­ta ja teho­kas­ta indo­kri­naa­tioo­ta. He kas­va­vat kuin herk­kusie­net: älyl­li­ses­sä ja hen­ki­ses­sä pimey­des­sä, jos­sa heil­le syö­te­tään ros­kaa. Inter­ne­tin viha­pu­het­ta rai­kaa­vat yhden totuu­den kai­ku­kam­miot ovat juu­ri täl­läi­sia ympäristöjä.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suo­sit­te­li­sen jokais­ta käyt­tä­mään enim­män osan ajas­taan inter­ne­tis­sä pai­kois­sa, jois­sa kiih­key­den ja yksi­tuu­mai­suu­den taso on koh­tuul­li­sen matala.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. Kris­ti­nus­kol­la perus­tel­ta­va väki­val­ta kyt­key­tyy nyky­ään liki aina natio­na­lis­miin’ (Mikael M)
  Ja aina niin päin, että oman hei­mon uskon­to on parem­pi, kos­ka se on mei­dän uskon­tom­me. Ei kos­kaan niin, että me olem­me par­hai­ta, kos­ka meil­lä on oikea usko, ja että muut­kin voi­si­vat liit­tyä tähän oike­aan uskoon ja pelas­tua ikui­ses­ta kadotuksesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. Poh­jois-Irlan­nis­sa on kak­si kan­sal­lis­ta ryh­mää, irlan­ti­lai­set kato­li­lai­set ja Englan­nis­ta ja Skot­lan­nis­ta tul­leis­ta siir­to­lai­sis­ta pol­veu­tu­vat pro­tes­tant­ti­set bri­tit. Hei­dän kiis­tan­sa on har­vi­nai­sen sel­keän natio­na­lis­ti­nen: kato­li­lai­set tasa­val­ta­lai­set aja­vat yhte­näis­tä Irlan­tia, pro­tes­tant­ti­set loja­lis­tit pitä­vät kiin­ni Iso-Bri­tan­nian ja Poh­jois-Irlan­nin Yhdis­ty­nees­tä Kunin­gas­kun­nas­ta. Teo­lo­gial­la ei ole osuut­ta asiaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. kato­li­lai­set tasa­val­ta­lai­set aja­vat yhte­näis­tä Irlan­tia, pro­tes­tant­ti­set loja­lis­tit pitä­vät kiin­ni Iso-Bri­tan­nian ja Poh­jois-Irlan­nin Yhdis­ty­nees­tä Kunin­gas­kun­nas­ta. Teo­lo­gial­la ei ole osuut­ta asiaan. 

  Mikään yhteis­kun­nal­li­nen kiis­ta ei poh­jim­mil­taan ole teo­lo­gi­nen vaan val­taan liit­ty­vä, mut­ta aina uskon­to osa­taan ohja­ta asei­ta ja täs­sä tapauk­ses­sa tap­pa­via pom­me­ja siu­naa­maan. Ei 30-vuo­ti­ses­sa sodas­sa­kaan teo­lo­gi­sis­ta uskon­kap­pa­leis­ta tais­tel­tu. Yri­tin sanoa, että aika mut­kal­le kris­til­li­sen lähim­mäi­se­rak­kau­den sano­ma saa­tiin Irlan­nis­sa vääntymään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. Tätä­kin höl­möi­lyä seu­ra­tes­sa tulee mie­leen että uskon­to­jen täys­kiel­to oli­si pai­kal­laan, ei oli­si isla­min uskoi­sia joi­ta viha­ta, anti-semi­tis­mi voi­tai­siin heit­tää romu­kop­paan ja Poh­jois-Irlan­nin tap­pe­lu­jen teko­syy katoaisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. Irlan­nin kato­li­lai­nen kirk­ko on kon­ser­va­tii­vi­se­na ins­ti­tuu­tio­na ollut aina ter­ro­ris­mia vas­taan, samoin angli­kaa­ni­nen kirk­ko. Pres­by­tee­ri­puo­lel­la on sir­pa­le­kirk­ko­jen saar­na­mie­hiä, kuu­lui­sim­pa­na Iain Pais­ley, jois­ta ei voi sanoa samaa, mut­ta hekin ovat oman uskon­to­kun­tan­sa puit­teis­sa vähem­mis­tö. Kiis­ta oli ja on kan­sal­li­nen: mil­le val­tiol­le ollaan uskol­li­sia. IRA piti itse­ään 1916 julis­te­tun Irlan­nin tasa­val­lan jat­ka­ja­na ja oikeas­taan ainoa­na lail­li­se­na val­ta­na koko saarella.
  Kris­ti­nus­koa saa hauk­kua asias­ta, mut­ta kan­sal­li­set kiis­tat eivät ole sen vika. Euroop­pa­lai­nen maa­han­muut­to­krii­tik­ko ei pidä afrik­ka­lai­sia kris­tit­ty­jä uskonveljinään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Saa­ra:

  Jos lei­ki­tään että Brei­vik oli­si osan­nut suo­mea ja esim. viik­ko sit­ten kir­joi­tel­lut foo­ru­mil­le siel­lä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn tyy­liin, että moni­kul­tu­ra­lis­tit pitäi­si listiä

  Tuos­ta on help­po sanoa, että moi­nen kir­jo­tus ja kir­joit­ta­ja oli­si jou­tu­nut taa­tus­ti sikä­läis­ten mode­raat­to­rien hampaisiin.

  Mut­ta kii­tos lisäe­si­mer­kis­tä sii­tä, että vihreä/vasemmistolainen viha­kir­joit­te­lu on myös voi­mis­saan. Vas­ta­puo­len demo­ni­soin­tia ilman, että tosi­asioi­den annet­tai­siin olla tiellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. Mart­ti Tulen­hei­mo: “Mal­til­lis­ta kon­ser­va­tis­mia kan­nat­ta­vien oli­si syy­tä havah­tua ennen kuin pin­ta lui­suu alta. Kut­sut sitä sit­ten pelon lietsomiseksi?”

  Minun pin­ta­ni ei ole lui­su­mas­sa, en tie­dä enkä oikeas­taan väli­tä­kään miten kon­ser­va­tii­vi­nen arvo­pe­rin­tö pitäi­si mää­ri­tel­lä, eivät­kä kon­ser­va­tii­vit ole nii­tä her­kim­piä suun­nan­muut­ta­jia joten täs­tä­kään en oli­si huolissani.

  Ei ole ole­mas­sa sel­lais­ta mör­köä kuin kult­tuu­ri­so­vi­nis­mi joka “ideo­lo­gia­na vaa­tii hyök­kää­mään “pet­tu­rien” kimp­puun ja tap­pa­maan hei­dät.” Tämä on vas­tuu­ton­ta pelon lietsontaa.

  Nor­jan mör­kö on puh­das­ta pahaa jota nor­maa­li-ihmi­sen ei ole tar­koi­tus­kaan pys­tyä käsit­tä­mään kuin kon­kre­ti­soi­vin ver­taus­ku­vin. Se kato­aa vain loput­to­man dia­lo­gin avul­la, eikä ihan var­mas­ti sil­loin­kaan. Tätä pro­ses­sia ei aina­kaan edis­tä hah­mo­tel­mat kult­tuu­ri­so­vi­nis­tis­ta sove­li­aa­na ideo­lo­gi­se­na uhka­na ja viholliskuvana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. On aivan vää­rin aja­tel­la, että jokin ismi ajai­si kou­lusur­maa­jia ja Brei­vi­kiä tekoon ensisijassa. 

  Teko menee niin, että ensin on halu, pakot­ta­va voi­ma kos­taa, tap­paa, aiheut­ta tuhoa, pur­kaa omaa ahdis­tus­ta yms. Sen jäl­keen vas­ta tule jokin ismi; oli se sit­ten islam tai vapaa­mu­ra­reus tai ääri­kris­til­li­syys tai näi­den kaik­kien sekoi­tus, kuten Brei­vi­kin tapauksessa.

  Vas­ta tämän jäl­keen tulee tar­ve kehit­tää jär­jet­tö­mäl­le psy­ko­paat­ti­sel­le teol­le jär­ke­väl­tä vai­kut­ta­va vii­te­ke­hys; mani­fes­ti ja kävel­lä Modern War­fa­re- pelis­sä ampu­mas­sa nuo­ria, joi­ta hänel­lä ei kos­kaan kave­rei­na ollut, ei ensim­mäis­tä­kään kaveria…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. Saa­ra:

  Jos lei­ki­tään että Brei­vik oli­si osan­nut suo­mea ja esim. viik­ko sit­ten kir­joi­tel­lut foo­ru­mil­le siel­lä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn tyy­liin, että moni­kul­tu­ra­lis­tit pitäi­si lis­tiä, oli­sit­ko sil­loin­kin anta­nut hänes­tä tuon saman tuomion?”

  Leik­ki oli­si luul­ta­vim­min lop­pu­nut Hom­man mode­roin­tiin ennen kuin se oli­si alkanutkaan.

  Kun on ihmi­soi­keuk­sis­ta ja vii­me kädes­sä ihmis­ten hen­ges­tä kyse, kan­nat­tai­si vank­ka­na mie­li­pi­tee­nään esit­tää vain sel­lais­ta, min­kä oli­si käy­tän­nös­sä val­mis toteut­ta­maan, ja mitä on huo­lel­li­ses­ti poh­ti­nut riit­tä­vän objek­tii­vi­sen taus­ta­tie­don valos­sa. Samoin kan­nat­tai­si men­nä väliin, jos näkee jon­kun muun levit­tä­vän hei­kos­ti perus­tel­tua aatet­ta, johon liit­tyy tois­ten ihmis­ten elä­män olen­nai­nen rajoittaminen.”

  Niin. Hom­ma­fo­ru­mil­la­han levi­te­tään aatet­ta, että sadan sosia­li­de­mo­kraat­tin tap­pa­mi­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yri­tät sanoa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. Yksi point­ti täs­sä on se, että nor­jan mur­he­näy­tel­män ei oikeas­taan tämän het­kis­ten tie­to­jen perus­teel­la tar­vit­se joh­taa mihin­käään joh­to­pää­tök­siin tai toi­men­pi­tei­siin tääl­lä Suomessa.

  Kysees­sä on yksi­näi­nen mies, joka ei kuu­lu puo­luei­siin tai ter­ro­ris­ti­ryh­miin. Hänen mani­fies­ti­aan tus­kin moni­kaan viit­sii lukea. Hänen aja­tuk­sen­sa unoh­tu­vat nopeasti.

  Toki tääl­lä voi­daan miet­tiä näi­tä “reak­tio­no­peus­tes­te­jä”, eli mitä kuka­kin ajat­te­li ennen kuin tie­to teki­jäs­tä oli saatu 🙂

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Minus­ta tuo “rat­sas­ta­mi­ses­ta” puhu­mi­nen Oden koh­dal­la menee jo nor­mi­net­ti­pa­ra­noi­an ja yli­tul­ki­nann tuol­le puo­len. Hen­git­tää nyt syvään ja lukee sen alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen, se on sisäl­löl­li­ses­ti kevyeh­kö teks­ti jon­ka olen­nai­nen point­ti on lope­tus “Isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­mi on onnis­tu­nut tavoit­tees­sa yli odo­tus­ten, jos se on saa­nut mei­dät noi irra­tio­naa­lis­ten pel­ko­jen val­taan.” Ihan hyvä huo­mio, mut­ta ei nyt var­si­nai­ses­ti mikään uusi maa­il­man­se­li­tys joka krii­si on mah­dol­li­suus ‑hen­ges­sä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Tuo­mas S.,

  jut­tusi ovat taas ker­ran vail­la pohjaa.

  Var­sin­kin Hom­ma-foo­ru­min lei­maa­mi­se­si on var­sin perus­tee­ton­ta. Olen luke­nut näi­den päi­vien aika­na koko­naan siel­lä sen var­sin pit­kän ket­jun, joka käsit­te­lee tätä tapah­tu­maa. Käy­tän­nös­sä mitään äärioi­keis­to­lai­suu­den ja/tai ampu­jan symp­paa­mis­ta en siel­lä näh­nyt, mut­ta näin var­sin monia vies­te­jä, jois­sa hänen tekon­sa tuo­mi­taan hyvin suo­ra­sa­nai­ses­ti. Ken­ties yksi tai kak­si väit­tä­mää­si vies­tiä voit siel­tä kai­vaa… (Tosin epäi­len tätä­kin, sil­lä minä en näh­nyt kyl­lä yhtään, vaik­ka olen mie­les­tä­ni seu­ran­nut ket­jua hyvin­kin tarkasti.)…mutta suur­ta kuvaa se ei muu­ta mik­si­kään. Ehkä maut­to­mim­pia oli­vat ne muu­ta­mat vies­tit, jois­sa tyy­pin teol­le näh­tiin hitusen oikeu­tus­ta sii­nä, että ei ole mikään ihme jos joku pimah­taa, sil­lä niin hol­ti­ton­ta on maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ollut. 

  Väit­tee­si Hom­ma-foo­ru­mis­ta on siis poh­jaa vail­la käy­tän­nös­sä täysin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Pek­ka Pes­si : “Nor­jas­sa näh­tiin, mihin täl­lai­nen voi joh­taa jon­kun vai­ku­tuk­sil­le alt­tiin kohdalla.”

  Tämä usein esi­tet­ty väi­te voi teo­reet­ti­ses­ti pitää paik­kan­sa 15v kil­ju- ja kal­ju­pääs­ki­nin koh­dal­la, mut­ta muu­ten perus­tuu sii­hen ole­tuk­seen, ettei­vät rasis­tit ole kyke­ne­viä omaan ajat­te­luun, omien joh­to­pää­tök­sien tekoon, vaan hei­tä täy­tyy ohja­ta ylhääl­tä pää­ra­sis­tin toi­mes­ta (Hal­la-Aho).

  Samal­la logii­kal­la Pek­ka Pes­si­kin tui­jot­ti apaat­ti­ses­ti tie­to­ko­net­ta, kun­nes aja­tus­joh­ta­ja Osmo Soi­nin­vaa­ra ker­toi Pekal­le, mitä miel­tä täs­tä­kin asias­ta kuu­luu olla, kos­ka Pek­ka ei ole kyke­ne­vä itse pelk­kien uutis­ten perus­teel­la muo­dos­ta­maan kan­taa asi­aan x.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Tuo­mas S. on kai­va­nut Hal­la-ahon van­ho­ja teks­te­jä arkis­tos­taan ja toteaa:

  Tämä jos mikä on ihan oikeas­ti viha­pu­het­ta. Ja jos sen sanoo kan­san­edus­ta­ja ja hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj, sen pahempi.

  Ovat­han nuo kovaa puhet­ta, mut­ta muis­tut­tai­sin, että Hal­la-aho EI ole ollut kan­san­edus­ta­ja eikä hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj näi­tä kirjoittaessaan. 

  Tuol­lai­nen reto­riik­ka ei nyky­olois­sa kan­san­edus­ta­ja­na tie­ten­kään ole sopi­vaa, jos on kos­kaan ollut­kaan. Itse aina­kin kavah­dan ilmai­sua “ihmis­saas­ta”, jos kyse on kivien heit­te­lys­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­sa. Sana voi­si kuva­ta kyl­lä täl­lä het­kel­lä hyvin äitin­sä kyl­keen kas­va­nut­ta mätä­pai­set­ta, Brejvikia.

  Eikö­hän Hal­la-aho ole läk­syn­sä oppi­nut ja tus­kin tulem­me näke­mään enää vas­taa­vaa. Sel­lais­ta lähes kau­no­kir­jal­li­suu­den puo­lel­le mene­vää tajun­nan tuo­tos­ta­han tuo on aikoi­naan ollut. Kun repii tuhan­sis­ta sivuis­ta teks­tiä muu­ta­man kap­pa­leen tuol­la tavoin, niin saa tie­tys­ti koko Scrip­tan näyt­tä­mään väki­val­ta­fan­t­asioi­den tem­mel­lys­ken­täl­tä. Sitä­hän se kui­ten­kaan ei ole.

  Sopi­vuu­den rajo­ja kui­ten­kin on jois­sain koh­den kovas­ti veny­tel­ty ottaen huo­mioon netin jul­ki­sen luon­teen. Kyl­lä minä sii­tä samaa miel­tä olen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. Täs­sä on yksi vähän hiuk­sia nos­tat­ta­va piir­re. Nor­jan iskun teki­jä mitä ilmei­sim­min oli oman karak­te­ri­soin­tin­sa­kin mukaan var­sin mal­til­li­nen maa­han­muut­to- ja monikulttuurisuuskriitikko. 

  Tämä on hur­ja jut­tu sinän­sä, että ei vaa­di­ta kuin vähäi­nen lip­sah­dus ymmär­rys­ky­vys­sä, niin alkaa aja­tel­la, että kaik­ki mal­til­li­set maa­han­muu­ton krii­ti­kot myös Suo­mes­sa muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän ris­kin. Eten­kin jos heil­lä on aseenkantolupa. 

  Sanon tämän “ääneen”, kos­ka tämä joh­to­pää­tös on väärä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 123. Jaas­su:

  Tuo teko on seu­raus­ta nor­jan har­joit­ta­mas­ta oudos­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta jon­ka seu­rauk­se­na oslon väes­tös­tä on jo yli kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia islaminuskoisia.”

  - Mikään läh­de ei ker­ro, että Oslos­sa oli 20% mus­li­me­ja. Wiki­pe­dia sanoo 7,5%.
  — Tapah­tu­neen valos­sa sitä vähän huo­les­tuu täl­lai­sen kom­men­tin kirjoittajasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 124. Hyvä teks­ti Bre­vi­kin aate­his­to­rial­li­ses­ta taustasta:
  http://historyandfutility.wordpress.com/2011/07/24/context-of-the-massacre/

  What’s impor­tant to remem­ber is that Breivik’s ideo­lo­gy was not ori­gi­nal, and his sick ideas were not of his own making. In essence, he was a pro­duct of the inter­net age, a dedica­ted con­su­mer of the radical anti-Mus­lim poli­tical pro­pa­gan­da which has circu­la­ted around the web­si­tes and weblogs ever since the 9/11 attacks and the cont­ro­ver­sial Muham­mad car­toon episode.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 125. Ehkä tämän tra­ge­dian oppi­na on, että agres­sii­vi­nen reto­riik­ka ja uhka­ku­vien maa­lai­lu saat­taa ajaa poik­keus­yk­si­löi­tä tekoi­hin joi­ta kukaan ei ole halunnut. 

  Tämä kos­kee sekä län­nen tuhoa saar­naa­via isla­mi­lai­sia usko­nop­pi­nei­ta, että äärioi­keis­to­lai­sia ja muu­ka­lais­vas­tai­sia blo­ge­ja ja foo­ru­mei­ta jot­ka tun­ne­tus­ti ja tut­ki­tus­ti meil­lä­kin hipo­vat lail­li­suu­den rajoja.

  Kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vas­taan ei ole kir­jat­tu lakiin vain val­ta­ko­neis­ton ilkeä­mie­li­se­nä yri­tyk­se­nä rajoit­taa sananvapautta.

  Suu­rin vas­tuu on teks­tien kir­joit­ta­jil­la ja yllä­pi­tä­jil­lä, mut­ta myös meil­lä muil­la, ennen kaik­kea polii­ti­koil­la, viran­omai­sil­la ja sanan­va­pausak­ti­vis­teil­la, joi­den pitää osa­ta erot­taa viha­pu­he ilmai­sun vapaudesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 126. tpyy­luo­ma:
  “Sem­moi­nen poliit­ti­nen kie­li mitä minä ymmär­rän on että meil­lä on epä­koh­ta, joka tulee kor­ja­ta lailla/palvelulla/verolla tms. jul­ki­sen val­lan kei­nol­la, ja täl­lä rat­kai­sul­la on hyviä ja huo­no­ja seu­rauk­sia, esi­mer­kik­si rahan­me­noa. Ja sit­ten pun­ni­taan että kan­nat­taa­ko noin tehdä.”

  Mik­si tääl­lä sit­ten ei kes­kus­tel­la vaik­ka maa­han­muut­to­po­li­tii­kan epä­koh­dis­ta? Ja voi­ko nii­tä kor­ja­ta joten­kin. Onko täl­lai­nen jat­ku­va demo­ni­soin­ti joten­kin järkevää?

  Sem­moi­seen puhee­seen että ylei­nen ilma­pii­ri, asen­teet, kult­tuu­ri, tms. kor­kea­len­toi­nen yleis­tys on joten­kin vink­sah­ta­nut johon­kin suun­taan on vähän vai­kea sanoa mitään, kun ei sii­nä ole mitään kon­kreet­tis­ta mis­tä sai­si kiin­ni eikä sii­tä siten seu­raa mitään toi­men­pi­tei­tä. Puo­lin ja toisin.”

  Noi­hin voi aina kysel­lä tarkennusta/selvennystä. En tosin ole aivan var­ma mitä täl­lä oikeas­taan edes tarkoitat?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 127. Täl­lai­set teot saa­vat aina kol­me haas­ka­lin­tu­lob­bya liik­keel­le: 1) mie­len­ter­veys­lob­by halu­aa lisää rahaa tera­peu­teil­le (mm. Sau­ri), 2) ase­la­ki­lob­by halu­aa teh­dä met­säs­tä­jien ja ampu­ma­har­ras­ta­jien elä­män vai­keam­mak­si (mm. Tuo­mio­ja) ja 3) sanan­va­paus­lob­by halu­aa kiel­tää poliit­ti­sen kes­kus­te­lun netis­sä, väki­val­tai­set pelit tms. (mm. Kallis).”

  Koh­tia 1) ja 2) on kovin vai­kea pitää miten­kään eri­tyi­sen “haas­ka­lin­tu­mai­si­na”, ellei ainoa kri­tee­ri täl­le ole se, että media uhraa näi­den kah­den näh­däk­se­ni var­sin legi­tii­meil­le pyr­ki­myk­sil­le pals­ta­ti­laa ainoas­taan tämän­kal­tais­ten tra­ge­dioi­den yhtey­des­sä. Koh­ta 3) puo­les­taan saa tilaa var­sin tasai­seen tahtiin.

  Maa­han­muut­to­kriit­ti­set ihmi­set ovat arvo­maa­il­mal­taan hyvin taval­li­sia val­ta­vir­ran suo­ma­lai­sia, jot­ka suvait­se­vat eri­lai­sia ihmi­siä aika lail­la niin kau­an kuin yhtei­siä demo­kra­tian peli­sään­tö­jä noudatetaan.”

  Toi­vot­ta­vas­ti näin. Kes­kus­te­lu­pals­toil­la tämä ei kyl­lä väli­ty, eikä myös­kään kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­sen liik­keen näky­vien hah­mo­jen omis­sa kir­joi­tuk­sis­sa­kaan. Brei­vi­kin jutut isla­mis­ta, suvait­se­vais­ten vas­tuus­ta jne. jne. ovat käy­tän­nös­sä yksi yhteen monien suo­ma­lais­ten toi­mi­joi­den ajat­te­lu­maa­il­man kans­sa. Näin ollen on pel­käs­tään luon­te­vaa aja­tel­la Brei­vi­kiä osak­si tätä samaa kol­lek­tii­via, toki jat­ku­mon ääri­lai­das­ta (huom! toi­min­nan poh­jal­ta, mie­li­pi­de-eroa­vai­suuk­sia ei mie­hen mani­fes­tin poh­jal­ta sen kum­mem­min ole). 

  On siis jok­seen­kin sel­vää, että Brei­vi­kin teon myö­tä maa­han­muut­to­kriit­ti­nen lii­ke on osoit­tau­tu­nut poten­ti­aa­li­sek­si kas­vua­lus­tak­si ter­ro­ris­mil­le. Se ei näin ollen voi pes­tä käsi­ään täs­tä ongel­mas­ta. Kuten ei myös­kään muu yhteiskunta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 128. teki­jä ei ollut­kaan isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­ti vaan perus­nor­ja­lai­nen, pai­kal­li­nen ”hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen”.”

  Mites Soi­nin­vaa­ra tilas­to­tie­tei­li­jä­nä nyt täm­mö­sen ole­tuk­sen teki, hänel­lä on ilmei­ses­ti tie­toa, min­kä­lai­sia ihmi­siä kes­ki­mää­rin ovat hommafoorumilaiset?

  Vai onko niin, että Soi­nin­vaa­ra sekot­taa tilas­to­tie­tei­li­jä­roo­lia ja polii­tik­ko­roo­li­aan tahal­li­ses­ti, hakies­saan itsel­leen kannatusta?

  Nyt taas sama pelon ilma­pii­ril­lä poliit­ti­nen kam­pan­join­ti pää­si vauh­tiin, kuin mitä Sku­pol­lin tapauk­ses­sa ja myyr­man­nin tapauk­ses­sa har­joi­tet­tiin. Poli­tiik­ka on kovaa tou­hua, kam­pan­joi­daan aina sil­lä mitä käteen sat­tuu ja min­kä usko­taan toimivan. 

  Ne kei­not joi­ta nyt jul­ki­suu­teen on nos­tet­tu täl­lai­siin ikä­viin tapauk­siin vai­kut­ta­mi­sek­si, niil­lä ei ole mitään teke­mis­tä asian kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 129. Inter­ne­tis­sä on tosi­aan help­po eris­täy­tyä saman­mie­lis­ten seu­raan. Luul­ta­vas­ti se myös ede­saut­taa eri­mie­lis­ten kuvit­te­le­mis­ta hir­viöik­si — tai aina­kin vihollisiksi. 

  Edus­kun­ta­vaa­lien jäl­kei­siä reak­tioi­ta seu­ra­tes­sa tuli väki­sin­kin mie­leen, ettei poliit­ti­sen vas­tus­ta­jan demo­ni­soin­ti ja ali-ihmi­sik­si lei­maa­mi­nen ole kui­ten­kaan vain hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten monopoli. 

  Täs­sä maas­sa on kui­ten­kin osat­tu ennen elää rau­has­sa ja jopa ystä­vyy­des­sä, vaik­ka poliit­ti­set näke­myk­set oli­vat ken­tän vas­tak­kai­sil­ta lai­doil­ta. Saa­tan olla naii­vi, mut­ta minus­ta oli­si edel­leen suo­ta­vaa, että poli­tii­kas­sa tais­te­li­si­vat ihmis­ten sijaan asiat.

  Asian­ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si ei lie­ne patent­ti­lää­ket­tä, mut­ta jokai­nen voi itse omal­ta osal­taan vai­kut­taa sii­hen, mitä suus­taan tai näp­päi­mis­tös­tään pääs­te­lee. Ajat­te­lin aina­kin itse yrittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 130. Viha on tun­ne jota jokai­nen jos­kus tun­tee, sen käsit­te­ly on yhtä tär­keä­tä kuin mui­den­kin tun­tei­den. Suut­tu­mus, jota olen ajoit­tain tunté­nut hoi­taes­sa­ni asioi­ta­ni hal­lin­to­by­ro­kra­tias­sa, perus­tuu sil­le aja­tuk­sel­le, että “ihmi­siä ei saa koh­del­la näin.”

  Ihmi­nen saa olla suut­tu­nut huo­nos­ta koh­te­lus­ta, epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta. Kriit­ti­nen­kin saa olla, mut­ta sil­loin kun kri­tiik­ki koh­dis­tuu ihmis­ryh­mää koh­taan (ei tääl­lä­kään työt­tö­mis­tä ole ihan nätis­ti aina puhut­tu) ihmi­sen täy­tyy hil­li­tä itsen­sä, ja jos voi ja kyke­nee, ottaa sel­vää miten asiat todel­la ovat. Miten ihmi­set koke­vat elä­män­sä ja mitä/minkälaista tukea ja apua he tar­vit­si­si­vat esim sil­loin kun he menet­tä­vät työn­sä, koti­maan­sa, omai­sen­sa sodis­sa ja jou­tu­vat muut­ta­maan maa­pal­lon toi­sel­le puolen…jne.

  Sel­lai­nen nor­maa­li ja ter­ve suut­tu­mus täy­tyy ehdot­to­mas­ti erot­taa var­si­nai­ses­ta viha­pu­hees­ta ja viha­ri­kok­sis­ta. Ja täs­tä Nor­jan tapauk­ses­ta, jos­sa mah­dol­li­ses­ti psy­ko­paat­ti­nen per­soo­na tekee jul­mia ja raa­ka­lais­mai­sia teko­ja. Nii­hin ei kan­na­ta samais­tua. Ne ovat jär­kyt­tä­viä teko­ja, ja jär­ky­tys on hyvä asia, se ker­too että emme ole ihmi­si­nä kuol­lei­ta. Kun jul­mat teot lak­kaa­vat jär­kyt­tä­mäs­tä tai muut­tuu ihai­luk­si, sil­loin on syy­tä olla huolissaan.

  Sanan- ja ilmai­sun­va­paus on ero­tet­ta­va var­si­nai­ses­ta viha­pu­hees­ta tai suo­ra­nai­ses­ta yllyt­tä­mi­ses­tä jota­kin ihmis­ryh­mää kohtaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 131. Tapio Laak­son lai­naus: “What’s impor­tant to remem­ber is that Breivik’s ideo­lo­gy was not ori­gi­nal, and his sick ideas were not of his own making. In essence, he was a pro­duct of the inter­net age..”

  Sysi­mus­taa huu­mo­ria. On tain­nut jää­dä tier­na­po­jat väliin, aja­tus koko­nai­sen ikä­luo­kan tuhoa­mi­ses­ta jot­ta este­tään ei-toi­vo­tun val­tae­lii­tin syn­ty­mi­nen esi­te­tään suo­ma­lai­sis­sa jou­lu­juh­lis­sa yhä uudestaan:

  Mene myös Pet­le­he­miin, Juut­taan maan Taa­ve­tin kau­pun­kiin ja tapa ja vir­taan hei­tä kaik­ki kak­si­vuo­ti­set ja sitä nuo­rem­mat poi­ka­lap­set, kun­nes olet löy­tä­nyt sen äsken syn­ty­neen juu­ta­lai­sen kuninkaan.

  Seu­raa­val­la ker­ral­la tier­na­poi­kia kuun­nel­les­sa kan­nat­taa tapah­tu­neen valos­sa hie­man huo­les­tua Hero­dek­sen vihapuheista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 132. Mar­ko Hamilo:

  Niin. Hom­ma­fo­ru­mil­la­han levi­te­tään aatet­ta, että sadan sosia­li­de­mo­kraat­tin tap­pa­mi­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yri­tät sanoa? 

  Älä viit­si.

  Hom­ma­foo­ru­mil­la levi­te­tään aatet­ta jon­ka mukaan olem­me jou­tu­mas­sa val­ta­vien kan­sain­vael­lus­ten jal­koi­hin, että koko “Eura­bia” on isla­mi­soi­tu­mas­sa ja “län­si uppoa­mas­sa”. Maa­han­muut­ta­jat ovat “kame­li­pai­me­nia” ja “kult­tuu­rin­ri­kas­ta­jia”, ja suo­ma­lai­set jot­ka eivät vas­tus­ta maa­han­muut­toa joko “mokut­ta­jia” ja “mul­ti­kul­tu­ra­lis­te­ja” tai nai­ve­ja “kuk­ka­hat­tu­ja”.

  Tätä on maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kri­tiik­ki Suo­mes­sa vuon­na 2011. 

  Jos joku monion­gel­mai­nen yksi­lö ottaa nämä har­ha­ku­vat lii­an tosis­saan, ei nii­den kehit­tä­jil­lä ja viha­pu­heen levit­tä­jil­la ole tie­ten­kään mitään vas­tuu­ta asias­ta. Huo­li­mat­ta hei­dän käyt­tä­mäs­tään reto­rii­kas­ta joka on vähän väliä ellei tuo­miois­tui­men käsi­tel­tä­vä­nä niin aina­kin polii­sin tutkittavana.

  Jos väki­val­taan sen sijaan syyl­lis­tyy mus­li­mi (kuten nyt­kin alkuun luul­tiin), sama poruk­ka lei­maa syyl­li­sek­si ei vain isla­mis­ti­sen ter­ro­rior­ga­ni­saa­tion vaan koko­nai­sen uskon­to­kun­nan harjoittajineen.

  Vii­meis­tään nyt tuli­si ymmär­tää, että inter­ne­tis­sä levi­te­tyl­lä viha­pu­heel­la saat­taa olla vaka­via tosie­lä­män seu­rauk­sia. Huo­li­mat­ta sii­tä mitä miel­tä kukin maa­han­muu­tos­ta on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 133. Ket­jus­sa on kes­kus­tel­tu mus­li­mien osuu­des­ta terroritekoihin. 

  Alle link­kaa­ma­ni FBI:n tilas­toi­hin nojau­tu­van blo­gi­kir­joi­tuk­sen mukaan Yhdys­val­tain maa­pe­räl­lä mus­li­mit teki­vät 6 pro­sent­tia ter­ro­ri­teois­ta vuo­si­na 1980–2005, kun esi­mer­kik­si ääri­juu­ta­lai­set teki­vät 7 pro­sent­tia iskuis­ta, mut­ta media kes­kit­tyy vain mus­li­mien iskuihin.

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 134. Täs­sä ket­jus­sa on kes­kus­tel­tu mus­li­mien osuu­des­ta terroritekoihin. 

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

  Tämän FBI:n tilas­toi­hin nojau­tu­van blo­gi­kir­joi­tuk­sen mukaan Yhdys­val­tain maa­pe­räl­lä mus­li­mit teki­vät 6 pro­sent­tia ter­ro­ri­teois­ta vuo­si­na 1980–2005; vas­taa­vas­ti esi­mer­kik­si ääri­juu­ta­lais­ten teko­jen osuus oli 7 pro­sent­tia, mut­ta media kes­kit­tyy vain mus­li­mien iskuihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 135. Ano­nyy­mi:

  Tämä usein esi­tet­ty väi­te voi teo­reet­ti­ses­ti pitää paik­kan­sa 15v kil­ju- ja kal­ju­pääs­ki­nin koh­dal­la, mut­ta muu­ten perus­tuu sii­hen ole­tuk­seen, ettei­vät rasis­tit ole kyke­ne­viä omaan ajat­te­luun, omien joh­to­pää­tök­sien tekoon, vaan hei­tä täy­tyy ohja­ta ylhääl­tä pää­ra­sis­tin toi­mes­ta (Hal­la-Aho).

  Tai­sit ymmär­tää nyt väärin.

  Yksit­täi­nen kal­ju­pääs­ki­ni voi psy­koo­sis­sa kuvi­tel­la, että maa­il­man­lop­pu uhkaa ja on ole­mas­sa glo­baa­li sala­liit­to, joka estää tie­do­tus­vä­li­nei­tä käsit­te­le­mäs­tä asi­aa. Yksit­täi­nen kal­ju­pääs­ki­ni on tie­tys­ti vaa­ral­li­nen, mut­ta onnek­si psy­koo­si hait­taa sen ver­ran isku­jen suun­nit­te­lua, että San­na Sil­lan­pään teke­mää kum­mem­paa veri­löy­lyä tus­kin syntyy.

  Mitä sit­ten tapah­tuu, kun jouk­ko mie­lel­tään ter­vei­tä rasis­te­ja uskot­te­lee toi­sil­leen, että maa­il­ma sel­lai­se­na kuin he sen tun­te­vat on lop­pu­mas­sa ja jou­kon kes­kuu­des­sa suo­si­tus­sa “media­krii­ti­kis­sä” esi­te­tään, että on ole­mas­sa glo­baa­li sala­liit­to, joka estää tie­do­tus­vä­li­nei­tä käsit­te­le­mäs­tä asi­aa? Ryh­mä voi vai­pua jouk­kop­sy­koo­siin, joka ei ole mikään mie­li­sai­raus tai edes lää­ke­tie­teel­li­nen ter­mi, vaan sii­nä mie­lel­tään ter­veil­lä ihmi­sil­lä on saman­lai­sia har­ho­ja kuin psy­koo­sis­sa tapaa syn­tyä. Toi­sin sanoen, tapah­tuu Anders Beh­ring Breivik.

  Hal­la-aho on raken­ta­nut itsel­leen täl­lai­ses­sa jouk­ko­dy­na­mii­kas­sa ereh­ty­mät­tö­män pro­fee­tan roo­lin, hän väsy­mät­tä julis­taa usko­vai­sil­le omaa totuut­taan ja miten lah­kon ulko­puo­li­set vää­ris­te­le­vät sitä. Hal­la-aho ei tie­ten­kään ole ereh­ty­mä­tön, päin­vas­toin, ja yksi­tyi­ses­ti hän myön­tää­kin sen, mut­ta jul­ki­ses­ti se ei onnis­tu – pro­feet­ta ei voi ereh­tyä ja katua.

  Ereh­ty­mi­nen, sen jul­ki­nen myön­tä­mi­nen ja katu­mi­nen oli­si kui­ten­kin tär­ke­ää jouk­kop­sy­ko­lo­gian kan­nal­ta. Kos­kaan ei pitäi­si pääs­tä unoh­tu­maan, että totuus voi löy­tyä siel­tä oman inter­net-foo­ru­min ulkopuolelta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 136. Tie­de­mies on asian yti­mes­sä. Moni­kult­tuu­ri­suu­den krii­tik­ko­na mies oli mal­til­li­nen, samoin kris­tit­ty­nä ja sek­su­aa­li­mo­raa­lin höl­ty­mi­sen kau­his­te­li­ja­na jne. Sik­si näil­lä agen­doil­la ei nyt ole niin kau­heas­ti mer­ki­tys­tä. Hänen motii­vin­sa oli mitä ilmei­sim­min saa­da jul­ki­suut­ta ja kokea tun­ne abso­luut­ti­ses­ta val­las­ta. Hänel­lä oli ilmei­ses­ti vain vähän enem­män todel­lis­ta ideo­lo­gi­aa kuin kou­lusur­maa­jil­la. Maa­han­muu­ton krii­ti­koi­den, natio­na­lis­tien, kris­tit­ty­jen ja kirk­ko­jen ja kaik­kien mui­den taval­lis­ten ideo­lo­gioi­den ja ins­ti­tuu­tioi­den vie­mi­nen lokaan on täy­sin naurettavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 137. jlbl:

  No huh, huh. Sata­pro­sent­ti­ses­ti väärin.

  Anders Beh­ring Brei­vik on poliit­ti­nen terroristi

  Mun point­ti oli, ettei sil­lä mur­haa­jan ilmoit­ta­mal­la poliit­ti­sel­la ideo­lo­gial­la oo mitään sel­las­ta rele­vans­sia, et sii­tä voi­tais joh­taa syy-seu­raus­suh­tei­ta tyy­liin “mamu­kriit­ti­syys gene­roi mas­sa­mur­haa­jia”. Tän het­ki­sen tie­don valos­sa tasan yks idioot­ti on teh­ny tasan yhen tän tapah­tu­neen kal­ta­sen teon ilmoit­taen motii­vik­seen mitä se nyt iki­nä ilmoit­ti­kaan. Tää ei rii­tä min­kään­lais­ten joh­to­pää­tös­ten tekoon jon­kun poliit­ti­sen näke­myk­sen vai­ku­tuk­ses­ta ihmis­ten toi­min­taan. Mur­haa­jan “filo­so­fian” sisäl­töä ei pitäis jul­ki­ses­ti notee­ra­ta miten­kään, kos­ka se luo muil­le raja­ta­pauk­sil­le kan­nus­ti­men ylit­tää raja. Just sitä­hän ne haluu, saa­da kie­rou­tu­neet aja­tuk­sen­sa kuuluviin.

  Poliit­ti­sia ter­ro­sis­te­ja ei syn­ny ilman pit­kä­ai­kais­ta ja teho­kas­ta indokrinaatioota.

  Niin, toi­saal­ta mitään indokt­ri­naa­tio­ta ei tar­vi­ta, jos joku sat­tuu muu­ten vaan ole­maan riit­tä­vän mur­han­hi­mo­nen. Aina on joku ideo­lo­gia tai vas­tak­kai­a­set­te­lu, jon­ka riit­tä­vän häi­riin­ty­ny tyyp­pi voi val­jas­taa omiin tar­ko­tuk­siin­sa. Ideo­lo­gias­sa tai vas­tak­kai­na­set­te­lus­sa ei tart­te olla itses­sään mitään väki­val­taan kannustavaa.

  Jos kyseez­sä oli yri­tys vai­kut­taa Nor­jan poli­tiik­kaan, on vai­kee kuvi­tel­la, et se olis onnis­tu­nu. Miten se, et ihmis­ten enem­mis­tö alkaa pitä­mään mamu­kriit­ti­siä seko­päi­nä edis­täis mamu­kriit­tis­tä asiaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 138. teki­jä ei ollut­kaan isla­mi­lai­nen ter­ro­ris­ti vaan perus­nor­ja­lai­nen, pai­kal­li­nen ”hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen”.”

  Mites Soi­nin­vaa­ra tilas­to­tie­tei­li­jä­nä nyt täm­mö­sen ole­tuk­sen teki, 

  Leh­tie­to­jen perus­teel­la hän on ollut inno­kas kes­kus­te­li­ja hom­ma­foo­ru­min kal­tai­sil­la kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­jes­puo­lu­een, tai aina­kin sen nuo­ri­so­jär­jes­tön aktiivi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 139. saku:

  Mik­si tääl­lä sit­ten ei kes­kus­tel­la vaik­ka maa­han­muut­to­po­li­tii­kan epä­koh­dis­ta? Ja voi­ko nii­tä kor­ja­ta jotenkin. 

  Tääl­lä? Suo­mes­sa? Vai Soi­nin­vaa­ran blo­gis­sa? Etpä ole tain­nut blo­gia juu­ri­kaan seu­ra­ta jos jäl­kim­mäis­tä tarkoitat. 

  Syöt­tää sin­ne ylä­nur­kan laa­tik­koon hakusa­nak­si vaik­ka­pa ‘maa­han­muut­to’.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 140. Osmo:“Lehtietojen perus­teel­la hän on ollut inno­kas kes­kus­te­li­ja hom­ma­foo­ru­min kal­tai­sil­la kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­jes­puo­lu­een, tai aina­kin sen nuo­ri­so­jär­jes­tön aktiivi.”

  Eli kaik­ki suo­ma­lai­set kes­kus­te­lu­pals­toil­la kävi­jät ovat syyl­li­siä tuo­hon iskuun. Osmo­kin on omien sano­jen­sa mukaan luke­nut Hom­ma-foo­ru­mia, joten hän­kin on hom­ma­lai­nen. Sitä kun jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tun­nu­taan lyö­tä­vän lei­man otsaan, jos on käy­nyt Hommassa.

  Kui­ten­kin Hom­ma-foo­ru­mi ja Hal­la-aho ovat jul­ki­ses­ti sanou­tu­neet irti kai­kes­ta väki­val­las­ta. Mitä muu­ta voi­si vie­lä teh­dä? Yhteis­kun­nan kri­ti­soi­mi­nen ja yri­tys val­lit­se­vien käy­tän­tö­jen muut­ta­mi­seen lie­ne­vät vie­lä ihan sal­lit­tua toi­min­taa ja jopa suotavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 141. Tuo 1500 sivui­nen mur­haa­jan teos on kyl­lä aika hir­ve­ää luet­ta­vaa. Mies on nie­lais­sut täy­sin jokai­sen vii­me­vuo­sien net­ti­foo­ru­mi­väit­teen ja täten suo­rit­ta­nut aivoi­hin­sa pahan lobo­to­mian. Siel­tä löytyy:

  vihaa (viher)vasemmistoa kohtaan,
  vihaa moni­kult­tuu­ri­suut­ta vastaan,
  vihaa eu:ta, femi­nis­miä, media­sa­la­liit­toa jne. jne. jne. vastaan 

  Löy­tyy kan­na­tus­ta natio­na­lis­mil­le ja suun­ni­tel­mat seu­raa­vil­le vuo­si­kym­me­nil­le. Eten­kin vihaa moni­kult­tuu­ri­suut­ta. Koko ampu­ma­ta­pauk­sen tar­koi­tus­kin on ollut vas­ta käyn­nis­tää toi­min­taa, jon­ka pitäi­si nyt vuo­sien saa­tos­sa kerä­tä kan­nat­ta­jia, vaik­ka alus­sa kuu­lem­ma ihmi­set tuo­mit­se­vat­kin. Mel­ko jär­kyt­tä­vää luke­mis­ta, mut­ta ei mitään mitä ei vii­me vuo­si­na oli­si netin foo­ru­meil­ta luke­nut. Kaik­kein pahin­ta on että tuo mies ei teks­tin eikä lää­kä­rei­den­kään alus­ta­van arvion mukaan ole hul­lu, vaan aat­teen­sa voi­ma­kas kannattaja. 

  Parin tun­nin aika­na sai tapet­tua enem­män nor­ja­lai­sia (jot­ka koki aate­maa­il­man­sa vihol­li­sik­si, vasem­mis­to hyy­sä­reik­si ja ulko­maa­lais­lap­sik­si ) kuin kaik­ki Nor­jan maa­han­muut­ta­jat yhteen­sä vii­mei­sen 50 vuo­den aikana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 142. Hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten logii­kat mene­vät vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa pie­leen kun he pese­vät itsen­sä vas­tuus­ta Nor­jan tapah­tu­mis­ta, mut­ta saman­ai­kai­ses­ti väit­tä­vät koraa­ni­kou­lu­jen ole­van terroristitehtaita.

  Vihaa liet­so­va net­ti­pals­ta toi­mii jouk­ko­tu­hon sie­me­ne­nä sii­nä mis­sä mikä tahan­sa muu­kin vihan sie­men­tä eteen­päin levit­tä­vä kanava.

  Hom­ma­foo­ru­mi­lai­set ovat vii­meis­tän Nor­jan tapauk­sen myö­tä osoit­ta­neet oman kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­sen oksettavuutensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 143. Leh­tie­to­jen perus­teel­la hän on ollut inno­kas kes­kus­te­li­ja hom­ma­foo­ru­min kal­tai­sil­la kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­jes­puo­lu­een, tai aina­kin sen nuo­ri­so­jär­jes­tön aktiivi.”

  Ensin mei­dän pitäi­si tie­tää onko todel­la ollut saman­lai­nen kes­kus­te­lu­pals­ta kuin hom­ma­foo­ru­mi. Leh­ti­jut­tut ovat leh­ti­jut­tu­ja. Sen koke­nu polii­tik­ko­kin ymmär­tää. Mil­lä perus­teel­la väi­te­tään jotain Perus­suo­ma­lais­ten veljespuolueeksi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 144. Tie­de­mies on asian yti­mes­sä. Moni­kult­tuu­ri­suu­den krii­tik­ko­na mies oli mal­til­li­nen, samoin kris­tit­ty­nä ja sek­su­aa­li­mo­raa­lin höl­ty­mi­sen kau­his­te­li­ja­na jne. Sik­si näil­lä agen­doil­la ei nyt ole niin kau­heas­ti merkitystä.”

  Eikös tuo nyt ollut tie­tyl­lä tapaa hyvin “poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti” pää­tel­mä (siis tie­tyn poliit­ti­sen ala­kult­tuu­rin kan­nal­ta “kor­rek­ti”)? Jos kave­ri edus­ti mie­les­tä­si ns. mal­til­lis­ta moni­kult­tuu­ri­suu­den kri­tiik­kiä, eikö tämä pikem­min­kin ker­ro jotain todel­la huo­les­tut­ta­vaa sii­tä mil­lä tasol­la maa­han­muut­to­kri­tiik­ki koko­nai­suu­des­saan on? Ole­tan että olet tutus­tu­nut Brei­vi­kin mani­fes­tiin, joka on pai­koit­tain var­sin har­hais­ta ja äärim­mil­leen pola­ri­soi­tu­nut­ta. Kysees­sä ei ole siis “kri­tiik­ki” sanan nor­maa­li­mer­ki­tyk­ses­sä, vaan sala­liit­to­teo­riat ovat se sel­väs­ti lähei­sem­pi ver­tai­lu­koh­ta. Brei­vi­kin tär­keim­mät innoit­ta­jat alal­la oli­vat Robert Spencer, Fjord­man sekä Pame­la Gel­ler. Yhtä­kään näis­tä ei voi­da pitää mal­til­li­se­na, tar­kan ana­lyyt­ti­se­nä tai objek­tii­vi­suu­teen pyrkivänä.

  Hänen motii­vin­sa oli mitä ilmei­sim­min saa­da jul­ki­suut­ta ja kokea tun­ne abso­luut­ti­ses­ta val­las­ta. Hänel­lä oli ilmei­ses­ti vain vähän enem­män todel­lis­ta ideo­lo­gi­aa kuin koulusurmaajilla.”

  Tämä voi olla osin tot­ta. Tosin tämä seli­tys­mal­li jät­tää jok­seen­kin täy­sin huo­miot­ta Brei­vi­kin aktii­vi­sen osal­lis­tu­mi­nen alan kes­kus­te­lui­hin, kys. mani­fes­tin sisäl­lön jne. jne. Kyy­ni­sim­mäl­lä­ni voi­sin väit­tää, että tokai­sus­sa­si on kysees­sä puh­das “psychobabble”/kyökkipsykologia, mikä on tie­tys­ti iro­nis­ta ottaen huo­mioon blo­gi­si kriit­ti­sen suh­tau­tu­mi­sen moiseen …

  Maa­han­muu­ton krii­ti­koi­den, natio­na­lis­tien, kris­tit­ty­jen ja kirk­ko­jen ja kaik­kien mui­den taval­lis­ten ideo­lo­gioi­den ja ins­ti­tuu­tioi­den vie­mi­nen lokaan on täy­sin naurettavaa.”

  Kukaan­han ei ole kirk­koa tai kris­tit­ty­jä tai edes natio­na­lis­mia täs­tä syyt­tä­nyt tai poh­ti­nut nii­den sano­man tai toi­mien yhteyt­tä veri­te­koon. Siis kukaan jon­ka mie­li­pi­teet oli­si syy­tä huo­mioi­da, sil­lä mitään mie­le­käs­tä yhteyt­tä vaik­ka­pa Nor­jan kris­til­li­sen kir­kon vii­me­ai­kai­sen toi­min­nan & Brei­vi­kin mas­sa­mur­han välil­lä ei näh­däk­se­ni ole (saa kor­ja­ta jos kat­soo että olen väärässä).

  Sen sijaan moni on aivan perus­tel­lus­ti miet­ti­nyt mie­hen roo­lia maa­han­muut­to­kriit­ti­ses­sa liik­kees­sä ja pan­nut mer­kil­le sel­viä yhtä­läi­syyk­siä mie­hen mani­fes­tin ja liik­keen yl. tuo­tos­ten välil­lä — sekä sen, kuin­ka jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti Brei­vik täl­tä poh­jal­ta toi­mi. Täs­tä ei tie­ten­kään voi­da pää­tel­lä että jokai­nen maa­han­muut­to­krii­tik­ko oli­si rasis­ti tai poten­ti­aa­li­nen ter­ro­ris­ti — tai väit­tää että kys. kri­tii­kin esiin­nos­ta­mat sei­kat oli­si­vat kate­go­ri­ses­ti huu­haa­ta — mut­ta näh­däk­se­ni täs­sä oli­si kyl­lä ihan tar­peek­si syy­tä kys. liik­keen itse­tar­kas­te­luun ja poh­din­taan sii­tä, että mitä jau­ho­ja siel­tä pus­sis­ta nyt sit­ten löytyykään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 145. Tänään eräs kris­tit­ty oli louk­kaan­tu­nut Hesa­rin pals­tal­la, että uuti­sis­sa oli ker­rot­tu teki­jän kiih­koi­le­vas­ta kris­til­li­ses­tä suun­tau­tu­mi­ses­ta. Ihmeel­lis­tä, että tie­do­tus­vä­li­nei­den täy­tyi­si alkaa sen­su­roi­da itse­ään, ettei­vät eri sor­tin usko­vai­set louk­kaan­nu. Ja oli se aika pak­sua teks­tiä, kun kir­joit­ta­ja S.H. on itse todel­la aktii­vi­nen net­ti­kir­joit­te­li­ja: esiin­ty­nyt mm. homo­kes­kus­te­lun aikaan päi­vi­rä­säs­läis­ten jou­kos­sa ja lisäk­si hän on tämän maan kii­vaim­pia nais­pap­peu­den vastustajia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 146. Tom­mi Uschanov:

  Kuten näkyy, yksit­täi­sis­tä poliit­ti­sis­ta suun­tauk­sis­ta vasem­mis­to­ra­di­ka­lis­min osuus on kyl­lä oikeis­to­ra­di­ka­lis­mia suu­rem­pi, mut­ta sen osuus on sil­ti vain vai­vai­set kuusi ja puo­li pro­sent­tia – noin 1/13 sepa­ra­tis­tien osuudesta

  Joo noin se oli­kin. Mun muis­to tais liit­tyä kes­kus­te­luun, jos­sa jot­kut kiis­te­li sii­tä, onks “oikeis­to” ja “vasem­mis­to” teh­ny enem­män noi­ta jon­kin­lai­seks ter­ro­riks luo­ki­tel­tu­ja isku­ja. Mut tosi­aan, “sepa­ra­tis­tit­han” siel­lä oli­kin sel­kee­nä ykkö­se­nä. Ne ei vaan oo kovin näky­viä tääl­lä poh­jo­lan suun­nal­la eikä luon­nol­li­ses­ti ihan eka­na mie­les­sä, kun arvai­lee toden­nä­kö­sin­tä syyl­lis­tä mil­le­kään tääl­lä tapahtuvalle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 147. @Markku af Heurlin
  >Kam­pin auto­pom­mi var­mis­tui hyvin pian ala­maa­il­man >kes­kei­sek­si välien­sel­vit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut >tar­koi­tus jää­dä kiinni.

  Auto­pom­mi ei ollut ala­maa­il­man välien­sel­vit­te­ly, vaan palk­ka­mur­ha, johon liit­tyi into­hi­mo­ri­kok­sen piir­tei­tä. Mur­han uhril­la ja tilaa­jal­la ei ollut mitään rikol­lis­ta yhteyt­tä. Viik­ko sit­ten TV:stä tuli juu­ri tätä tapaus­ta käsit­te­le­vä doku­ment­ti, löy­ty­nee kai­ke­ti Areenasta.”

  Kii­tos tar­ken­nuk­ses­ta. minul­le oli vain jää­nyt pää­hän alku­pe­räi­nen jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty seli­tys. Kuin­ka lähel­lä se oli oikea? Oli­ko uhri ns asias­suh­tees­sa polii­siin? Aina­kin tämän­ta­pai­nen mie­li­ku­va jäi, kun polii­si tote­si mur­han uhris­ta suun­nil­leen voi­van pää­tel­lä sen toden­nö­köi­sen teki­jän ja motiivin.

  tar­kall tie­dol­la en ole mitään tehnyt.

  Dyny­mur­ha pn Suo­mes­sa tie­tääk­se­ni erit­täin harvinainen.Toisen muis­tan vain Aape­lin erääs­tä paki­nas­ta (40-luvul­ta), erään van­ki­las­sa amma­tin­sa oppi­neen suu­ta­rin tarina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 148. Ero­tuo­ma­ri,

  jut­tusi ovat mel­koi­sen perus­teet­to­mia sii­tä syys­tä, että kun USA:ssa tai Euroo­pas­sa on onnis­tu­neel­la tai yri­tyk­sek­si jää­neel­lä iskul­la tavoi­tel­tu todel­la suur­ta uhri­mää­rää, sil­loin asial­la ovat useim­mi­ten olleet juu­ri mus­li­mi­ter­ro­ris­tit. (Ei toki aivan joka ker­ta kui­ten­kaan hekään.)

  Voi­si­ko tämä ehkä selit­tää väit­tä­mää­si median “vinou­maa” mitenkään???

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 149. Rami,

  kyl­lä noi­hin näke­myk­siin ihan perus­tei­ta on, vaik­ka ei se tie­ten­kään oikeu­ta nii­den perus­teel­la kilah­ta­maan ja murhaamaan.

  Ote­taan­pas esi­mer­kik­si tuo ns. mediasalaliitto…

  Koi­tap­pas voit­taa ennak­ko­luu­losi sen­ver­ran, että luet Hal­la-ahon Scrip­ta-blo­gis­ta hänen uusim­man kir­joi­tuk­sen­sa nume­ro 315. “Viha­ri­kok­sis­ta ja medias­ta”, jos­sa hän esit­tää oikein hyvät todis­teet väit­teel­leen, jon­ka mukaan media on taas ker­ran vää­ris­tel­lyt tosi­asioi­ta voi­dak­seen lei­ma­ta suo­ma­lai­sia. Mik­si­pä jol­le­kul­le ei tuli­si tun­ne median sala­lii­tos­ta, median toi­min­ta kun on juu­ri kuva­tun­kal­tai­sia vää­ris­te­ly­jä pullollaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 150. Okset­ta­vaa keskustelua

  Jol­la­kin suun­nal­la ollaan nhyt kovin herk­kä­hi­piäi­siä. Ei kukaan ole väit­tä­nyt, että hom­ma­foo­ru­mi­lai­set oil­si­vat kaik­ki syyl­li­siä Nor­jan iskui­hin. Isla­min­vas­tais­ten nettisivuje3n har­ras­ta­ja ja nor­jan edis­tys­puo­lu­een jäse­nyys vain kuvaa­vat, mis­tä aate­suun­nas­ta oli kyse — kun ensin väi­tet­tiin, että kyse oli kovin päin­vas­tai­ses­ta asias­ta. Ihmis­tä voi kuva­ta esi­mer­kik­si siten, että hän on Kan­sa­nuu­tis­ten tilaa­ja sano­mat­ta, että muut Kan­sa­nuu­tis­ten tilaa­jat oli­si­vat kanssarikollisia.
  Miten hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten on niin vai­kea myön­tää, että hei­dän puo­lel­taan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 151. Osmoa okset­taa:

  Ei kukaan ole väit­tä­nyt, että hom­ma­foo­ru­mi­lai­set oil­si­vat KAIKKI syyl­li­siä Nor­jan iskuihin.

  (ver­saa­li toim.)

  Mut­ta jot­kut hom­ma­lai­set siis ovat? Voi­sit­ko nime­tä hei­dät, jot­ta tie­dän varoa joukkomurhaajia.

  Miten hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten on niin vai­kea myön­tää, että hei­dän puo­lel­taan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?

  Miten niin hei­dän puo­lel­taan? Mää­rit­te­le “puo­li”!

  Kysees­sä on psyyk­ki­ses­ti vaka­vas­ti häi­riin­ty­nyt hen­ki­lö. Ei mie­li­sai­ras, vaan äärim­mäi­seen ratio­naa­li­suu­teen pys­ty­vä ihmis­hir­viö eli psy­ko­paat­ti. Lie­nee aina­kin kau­hu­lef­fois­ta tut­tua, jos et psy­ko­lo­gi­aa ole lukenut. 

  Kai­ken maa­il­man ismit ovat vain pei­tet­tä halul­le teu­ras­taa ihmi­siä. Tosin itse tie­tys­ti uskoo nii­hin vank­ku­mat­ta hau­taan asti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 152. Osmo Soi­nin­vaa­ra,

  tar­koi­tat herk­kä­hi­piäi­syy­del­lä var­maan mm. minua.

  No, saa­nen vas­ta­ta vie­lä vähän, vaik­ka olen jo tän­ne muu­ta­man vies­tin saa­nut­kin ja tie­dän, että on ikä­vää, jos yksi ja sama on kir­joit­ta­nut suu­ren osan vies­teis­tä, sil­lä se saat­taa tyreh­dyt­tää mui­den innon kirjoittaa.

  Ei minun aina­kaan ole vai­kea myön­tää, että tämä ns. hul­lu oli­si “mei­dän puo­lel­ta”. Ei minun ole kos­kaan vai­kea myön­tää tosi­asioi­ta. Herk­kä­hi­piäi­syys on var­maan enna­koi­vaa laa­tua, sil­lä nyt jo on näh­ty medias­sa mel­koi­sia lei­maa­mi­sen yli­lyön­te­jä. Pahin lie­nee se, kun ampu­jas­ta uuti­soi­tiin useam­mas­sa läh­tees­sä, että “Hän jakoi Hal­la-ahon aja­tuk­set, var­sin­kin mitä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tulee.”. Onko todel­la näin? Käsit­tääk­se­ni — olen mel­ko var­ma, mut­ta kor­jat­kaa toki — ampu­ja mani­fes­tis­saan mai­nit­see Hal­la-ahon vain ker­ran, ja tämä­kään ei tapah­du suo­raan, vaan ampu­ja lai­naa tun­ne­tun nor­ja­lai­sen maa­han­muut­to­kriit­ti­sen blog­gaa­jan Fjord­man-nimi­mer­kin kir­joi­tus­ta, jos­sa Hal­la-aho mai­ni­taan. Kos­ka Hal­la-ahon mai­nin­ta on yksit­täi­nen ja näin epä­suo­ra (Kol­man­nen hen­ki­lön kir­joi­tuk­sen kaut­ta tapah­tu­va.), Hal­la-ahoa tus­kin voi­daan pitää ampu­ja Brei­vi­kil­le minään tär­keä­nä hen­ki­lö­nä. Brei­vik ei vält­tä­mät­tä edes tien­nyt kuka Hal­la-aho on, sil­lä Brei­vik lai­nai­lee kir­jas­saan hyvin mon­taa muu­ta­kin Fjord­man-nimi­mer­kin kir­joi­tus­ta ja tus­kin Brei­vi­kil­lä oli kovin tark­kaa käsi­tys­tä kai­kis­ta Fjord­man-nimi­mer­kin tesk­teis­sä mai­ni­tuis­ta hen­ki­löis­tä. Tätä (=Brei­vik ei tien­nyt Hal­la-ahoa saa­ti pitä­nyt tätä itsel­leen mer­kit­tä­vä­nä) tukee sekin, että Hal­la-aho ei ollut sii­nä jou­kos­sa, jol­le Brei­vik pos­tit­ti mani­fes­tin­sa ennen teko­aan, vaik­ka muu­ta­mat — ilmei­sen satun­nai­ses­ti vali­tut — perus­suo­ma­lai­set­kin sen sai­vat kuten monet muut­kin Euroo­pan eri “nationalisti“puolueiden edustajat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 153. Miten hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten on niin vai­kea myön­tää, että hei­dän puo­lel­taan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?”

  En minä nyt oikein tie­dä miten jon­kun seka­lai­sen net­ti­foo­ru­mi­jouk­kion pitäi­si tun­nus­taa joku ulko­maa­lai­nen omak­si poru­kak­si. Minä en edes pidä itseä­ni miten­kään hom­ma­lai­se­na, jos satun­nai­ses­ti sitä lues­ke­len ja sil­loin täl­löin jotain kom­men­toin. Sehän on täy­sin avoin foo­ru­mi, jon­ne kuka tahan­sa voi rekis­te­röi­tyä. Jos­tain syys­tä vas­tus­ta­jat eivät uskal­la antau­tua avoi­meen väittelyyn.

  Hom­mas­sa­han on mm. haas­tet­tu ihmi­siä todis­ta­maan Hal­la-ahon väi­tet­ty tilas­to­jen mani­pu­loin­ti, mut­ta eipä ole kukaan uskal­ta­nut haas­tee­seen tart­tua. Täten minä aina­kin uskon Hal­la-ahon väit­tei­tä. Minut on siis hyvin help­po kään­nyt­tää anti-hal­la-aho­lai­sek­si, todis­ta­kaa ukon valehtelevan.

  Eikös Mart­ti Ahti­saa­ren vaa­ti­mus suvait­se­vais­ten ihmis­ten vai­ke­ne­mi­sen lop­pu­mi­ses­ta tar­koi­ta, että eri­mie­li­set ihmi­set puhu­vat samal­la foo­ru­mil­la eikä niin että saman­mie­li­set ovat omis­sa foorumeissaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 154. Perus Suo­ma­lai­nen, jos se että toi­mit­ta­jat sös­sii tut­ki­mus­ten rapor­toin­tis­sa on sala­liit­to niin se on kyl­lä var­sin laa­jal­le levin­nyt ja monialainen. 🙂 

  Vaka­vas­ti ottaen, se on pikem­min­kin sään­tö kuin poik­keus että tut­ki­muk­set rapor­toi­daan taval­la tai toi­sel­la päin hon­kia, ja syy on mm. se että tie­teen kie­li on täyn­nä jos­sia, mut­tia, varauk­sia, tar­ken­nuk­sia, jne. jot­ka nyt ei vaan oikein toi­mi jour­na­lis­mis­sa jon­ka luon­tee­seen kuu­luu yksin­ker­tais­ta­mi­nen. Spe­si­fi­ses­ti rikos­ra­por­toin­ti on usein kär­jis­tä­vää ja ongel­ma­kes­keis­tä, esi­mer­kik­si se että omais­ri­kol­li­suus on las­ke­nyt vuo­si­kym­me­niä on vähän huo­no lööppi.

  Ja lisäk­si, ja sii­tä­kin löy­ty­nee tuol­ta haku­ruu­dun kaut­ta vaik­ka mitä esi­merk­ke­jä, aika moni toi­mit­ta­ja nyt vaan on vähän sor­mi suus­sa tilas­to­jen kans­sa sii­nä kun joku­nen blo­gaa­ja­kin, tai parem­min sanot­tu­na ei kukaan ole joka alan asian­tun­ti­ja. Esi­mer­kik­si NY Times on yrit­tä­nyt rat­koa tätä niin että tie­teel­li­ses­ti vaa­ti­viin aloi­hin kuten lää­ke­tie­de tai ilmas­ton­muu­tos on oma eri­kois­toi­mit­ta­ja joka voi kes­kit­tyä sii­hen, tai jopa lää­kä­rin kou­lu­tuk­sen saa­nut toi­mit­ta­ja­na. Kovin monel­la uuti­sor­ga­ni­saa­tiol­la ei ole tuol­lai­seen resursseja.

  Minun on myös­kin hie­man vai­kea seu­ra­ta logiik­kaa jos­sa ensin lai­na­taan tilas­toin­ti­me­ne­tel­miin ko. tut­ki­muk­ses­sa esi­tet­ty­jä varauk­sia, joi­ta sekä muu­ta mene­tel­mä­ra­joit­tei­den käsit­te­lyä siel­lä toki on sivu­tol­kul­la, ja pari kap­pa­let­ta myö­hem­min tode­taan ko. tut­ki­mus tie­toi­ses­ti vää­ris­te­lyk­si ilmei­ses­ti nii­hin samoi­hin tilas­toin­tion­gel­miin vedoten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 155. Edel­leen Osmo jak­saa väit­tää, että tap­pa­ja oli hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten puo­lel­ta kotoi­sin. En ole huo­man­nut mitään muu­ta yhteis­tä 1500 sivui­ses­sa teke­lees­sä kuin isla­min vas­tus­ta­mi­sen koti­maas­sa. PS on vaa­li­ko­nei­den mukaan työ­väen­luok­kai­nen vasem­mis­to­puo­lue ja tap­pa­ja kuu­lui oikeis­toon. Hän kan­nat­taa mm. mark­ki­na­ta­lous­li­be­ra­lis­mia, jota PS nyky­muo­dos­saan vai­kut­taa vastustavan.

  Vaa­li­ko­neen vas­taus­ten mukaan nor­ja­lais­mur­haa­ja oli pikem­min Soi­nin­vaa­ran itsen­sä kal­tai­sia. Hyvin kau­ka­na hommalaisista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 156. Mar­ko Hamilo:

  Saa­ra:

  Jos lei­ki­tään että Brei­vik oli­si osan­nut suo­mea ja esim. viik­ko sit­ten kir­joi­tel­lut foo­ru­mil­le siel­lä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn tyy­liin, että moni­kul­tu­ra­lis­tit pitäi­si lis­tiä, oli­sit­ko sil­loin­kin anta­nut hänes­tä tuon saman tuomion?

  Leik­ki oli­si luul­ta­vim­min lop­pu­nut Hom­man mode­roin­tiin ennen kuin se oli­si alkanutkaan.

  Mää­rit­te­lin tuos­sa, että kir­joit­te­lu oli­si ollut sel­lais­ta, joka ei Hom­mas­sa juu­tu mode­roin­tiin. Moni tääl­lä­kin pai­not­taa, kuin­ka “mal­til­li­ses­ti” maa­han­muut­to­kriit­ti­nen Brei­vik oli, joten pitäi­si olla ihan uskot­ta­va ske­naa­rio. Jäl­ki­kä­teen on tie­tys­ti help­po lei­ma­ta hul­luk­si ja seko­pääk­si, mut­ta etu­kä­teen kukaan ei ollut huo­man­nut mitään eri­tyi­sen outoa. On mah­dol­lis­ta että joku hom­ma­lai­sis­ta, tai min­kä tahan­sa muun pals­tan kir­joit­ta­jis­ta, on pro­fii­lil­taan vastaava.

  Niin. Hom­ma­fo­ru­mil­la­han levi­te­tään aatet­ta, että sadan sosia­li­de­mo­kraat­tin tap­pa­mi­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yri­tät sanoa?

  Kor­jaa, jos olen vää­räs­sä: Hom­ma­foo­ru­mil­la kir­joit­te­lee pal­jon poruk­kaa, joi­den mie­les­tä Jus­si Hal­la-ahon suol­ta­ma moni­kult­tu­ra­lis­te­ja ja tiet­ty­jä kan­so­ja syyl­lis­tä­vä viha­pu­he on ei ainoas­taan hyväk­syt­tä­vää, vaan aplo­dien arvois­ta ja puolustettavaa.

  Jos Hal­la-ahon lopun­ajan pro­fe­tiat ottaa tosis­saan, loo­gi­nen seu­raus on, että on aika pirun kii­re teh­dä asial­le jotain, ja että aktii­vi­ses­ti täl­lais­ta toi­min­taa estä­vät mokut­ta­jat ovat yhtä suu­ri ongel­ma kuin vie­rai­den kan­so­jen edus­ta­jat­kin. Jos mokut­ta­jia on niin pal­jon, että heil­lä on lii­kaa poliit­tis­ta val­taa, voi­daan hyvin kokea ainoak­si vaih­toeh­dok­si iskeä hei­tä vas­taan väki­val­loin. Minun ymmär­ryk­see­ni ei mah­du, että ihmi­nen puhuu tuo­hon sävyyn kuin nyt vaik­ka Hal­la-aho yllä ole­vis­sa lai­nauk­sis­sa (myös suo­ma­lai­set mokut­ta­jat ovat osan­sa saa­neet, mut­ta en halua läh­teä tun­kiol­le ton­ki­maan näis­tä esiin), ja muut hur­raa­vat vie­res­sä, mut­ta kun aja­tuk­set sit­ten jon­kun koh­dal­la eska­loi­tu­vat käy­tän­nön toi­mik­si, niis­tä irti­sa­nou­du­taan kii­reen vilkkaa.

  Niin että oli­ko mei­dän yhteis­kun­tam­me nyt ihan oikeas­ti tuhou­tu­mas­sa moni­kult­tu­ris­tien ja vie­ras­maa­lais­ten toimien/olemassaolon vuok­si vai eikö ollut­kaan? Huu­det­tiin suu vaah­dos­sa sut­ta, vaik­ka oikeas­taan puhut­tiin oman lau­man lam­paas­ta, ja nyt itke­tään kun tämä “susi” on käy­ty eli­mi­noi­mas­sa. (Ei tar­vit­se muis­tut­taa, ettei tämä tapah­tu­nut Suo­mes­sa. Kan­ta­ni on, että ihan hyvin oli­si voi­nut tapah­tua, ja että meil­lä voi­si miet­tiä näi­tä jut­tu­ja jo etukäteen.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 157. Jos ensi­tie­to­jen perus­teel­la isla­mis­tien veik­kaa­mi­nen teki­jöik­si oli isla­mo­foo­bis­ta -> irra­tio­na­liis­ta, niin mikä sit­ten oli­si ollut Osmon mie­les­tä ratio­naa­li­nen veikkaus?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 158. Eli­na ja Tuomas
  Täs­sä asias­sa oli kyse isla­mis­ta, Hom­ma­foo­ru­mi­lai­set uskoi­vat aluk­si, että teki­jä oli isla­mis­ti, mut­ta hän oli­kin isla­min vas­tus­ta­ja, siis suh­tees­sa teon motii­viin samal­la puo­lel­la kuin hom­ma­foo­ru­mi. Kai nyt on kui­ten­kin oikein sanoa, että hom­ma­foo­ru­mil­la vas­tus­te­taan Euroo­pan isla­mi­lais­tu­mis­ta? Se, pitää­kö teki­jä samas­ta ruu­as­ta ja kuun­te­lee­ko samaa musiik­kia kuin enem­mis­tö hom­ma­foo­ru­min luki­jois­ta, ei ole tämän asian kan­nal­ta olen­nai­sen tär­keä­tä, kos­ka hän teki nämä teot isla­mi­lais­tu­mi­sen vastustamiseksi.
  Herk­kä­hi­piäi­syy­del­lä en tar­koit­ta­nut Perus Suo­ma­lais­ta vaan Jor­ma Nordlinia. 

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 159. Eikö oli­si sel­kein­tä, jos eri tahot, joi­hin tämä hen­ki­lö on itse itsen­sä yhdis­tä­nyt, sanou­tui­si­vat irti teois­ta ja aja­tus­maa­il­mas­ta — ihan noin mui­ta har­hau­tu­nei­ta aja­tel­len ja ohja­ten, sekä tie­tys­ti myös suo­jak­si niil­le, jot­ka nyt tur­haan pel­kää­vätm sekä vie­lä suo­jau­tuak­seen itse niil­tä, jot­ka käyt­tä­vät tilai­suut­ta hyväk­si vää­rän kuvan lietsomiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 160. Osmo:

  Kai nyt on kui­ten­kin oikein sanoa, että hom­ma­foo­ru­mil­la vas­tus­te­taan Euroo­pan islamilaistumista?

  Saa­ra:

  Niin että oli­ko mei­dän yhteis­kun­tam­me nyt ihan oikeas­ti tuhou­tu­mas­sa moni­kult­tu­ris­tien ja vie­ras­maa­lais­ten toimien/olemassaolon vuok­si vai eikö ollutkaan?

  (Täs­sä kom­men­tis­sa ei rin­nas­te­ta ketään Hit­le­riin. Täs­sä kom­men­tis­sa ei edes mai­ni­ta nimel­tä ketään muu­ta ihmis­tä kuin Hit­ler itse. Tämä on Erno Paa­si­lin­nan satii­rien innoit­ta­maa kau­no­kir­jal­lis­ta satii­ria. No okei, nyt mai­nit­sin Erno Paa­si­lin­nan nimel­tä, mut­ta en rin­nas­taen hän­tä Hitleriin.)

  Jos­kus minus­ta tun­tuu sil­tä, että jos Hit­ler nousi­si kuol­leis­ta ja perus­tai­si nat­sis­min uudel­leen, niin sii­tä ei tuli­si mitään, kos­ka hän ei malt­tai­si itse­kään olla kiis­tä­mät­tä sitä, että kysees­sä todel­la on nat­sis­mi. Voim­me hel­pos­ti kuvi­tel­la hänet vaik­ka­pa johon­kin TV:n kes­kus­te­luoh­jel­maan, jos­sa hän haka­ris­ti käsi­var­si­nau­has­sa selit­tää toh­keis­saan, että hänen syyt­tä­mi­sen­sä nat­sis­mis­ta on taas ker­ran tätä samaa van­haa väsy­nyt­tä nat­si­kor­tin hei­lut­te­lua, johon puna­vi­her­va­sem­mis­to tur­vau­tuu kun argu­men­tit lop­pu­vat. Kuten kaik­ki nor­maa­lit kun­non ihmi­set tie­tä­vät, hän on aina kan­nat­ta­nut ja vii­mei­seen saak­ka puo­lus­ta­nut län­si­mais­ta moniar­vois­ta libe­raa­lia demo­kra­ti­aa, toi­sin kuin tämä väki­val­tai­ses­ta yhden totuu­den dik­ta­tuu­ris­ta salaa haa­vei­le­va vihe­liäi­nen pohjasakka.

  Jos Hit­ler kui­ten­kin näis­tä lip­sah­duk­sis­taan huo­li­mat­ta karai­si­si itsen­sä ja julis­tai­si uudes­taan sodan Puo­laa vas­taan, sii­tä­kään ei tuli­si yhtään mitään, kos­ka heti uuti­sen tul­tua jul­ki netis­sä oli­si 10 000 hänen omaa kan­nat­ta­jaan­sa, jot­ka kiis­täi­si­vät mitään sel­lais­ta voi­van iki­nä tapah­tua. Hit­ler­kö julis­ta­nut sodan — mei­dän ikio­ma mal­til­li­nen, tun­ne­tus­ti jul­ki­ses­ti rau­han­omai­siin kei­noi­hin sitou­tu­nut Hit­ler, ei iki­maa­il­mas­sa, tämä on taas ker­ran pelk­kää vasem­mis­to­lais­ten toi­mit­ta­jien mustamaalausta!

  Hit­ler sai­si rai­vo­ta bunk­ke­ris­saan kuin Bru­no Ganz Peri­ka­to-elo­ku­vas­sa, mut­ta hän ei sil­ti sai­si edes omia ken­raa­lei­taan usko­maan, että nyt pitää läh­teä sotaan, kos­ka kaik­kial­ta tul­vi­si koko ajan Hit­ler-fanien jyr­kän kiis­tä­viä kes­kus­te­lu­vies­te­jä: ei hän nyt her­ran täh­den mitään sotaa ole julis­ta­nut, se on puh­das­ta val­he­pro­pa­gan­daa. Kor­kein­taan Hit­ler on sano­nut ker­ran nuo­ruu­des­saan huma­las­sa vit­si­nä, että ensim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa voit­ti vää­rä puo­li, mut­ta ei sen kum­mem­paa. Nyt lop­puu ne sota­pu­heet lyhyeen tai Hit­ler tekee polii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön perät­tö­mäs­tä ilmiannosta!

  Ja niin sota jäi­si syt­ty­mät­tä. Voi­nem­me vain har­mi­tel­la, ettei jo alku­pe­räi­sen Hit­le­rin aika­na ollut net­tiä ja nyky­ajan sosi­aa­li­sia medioi­ta, jol­loin se oli­si ehkä jää­nyt syt­ty­mät­tä silloinkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 161. xyz.lle

  Kuten jokai­en valis­tu­nut kans­lai­nen tie­tää, Sak­san III Val­ta­kun­nan armei­ja ei hyö­kän­nyt Puo­laan, vaan vas­ta­si Puo­lan armei­jan Sak­saan teke­mät­tö­mään pro­vo­soi­ma­tao­ma­na hyökkäykseen. 

  Maan tie­do­tus­vä­li­neet jul­kis­tio­vat ennen puo­lus­tus­so­dan aloit­ta­mis­ta, tai heti sen alet­tua aivan autent­ti­sia kuvia Sak­san mää­pe­räl­lä Puo­lan armei­jan uni­vor­mo­ui­hin pue­tuis­ta kaa­tu­neis­ta sotilaista.

  Samas­sa yhtey­des­sä haluan myös kiis­tää sen väit­teen, että Kus­taa III muka oli­si aloit­ta­nut perus­tus­lain vas­tai­ses­ti ilman sää­ty­jen suos­tu­mus­ta hyök­käy­sos­dan Venä­jää vas­taan vuon­na 1788. Aivan sel­väs­ti venä­läi­siin uni­vor­mui­hin pukeu­tu­neet jou­kot olviat ylit­tä­neet viha­mie­li­si aia­kien rjan Pyh­tääl­lä. Voi­nem­me jät­tää omaan arvoon­sa eräi­den ruot­sa­lai­suu­teen viha­mie­li­ses­ti suh­tau­tu­vien taho­jen levit­tä­mät ilkeä­mie­li­set juo­rut, että Tik­hol­man rää­tä­leil­tä muka oli­si hil­jai­suu­de­sa tilat­tu venä­läi­si univormuja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 162. Tom­mi:

  Täs­sä kom­men­tis­sa ei rin­nas­te­ta ketään Hit­le­riin. Täs­sä kom­men­tis­sa ei edes mai­ni­ta nimel­tä ketään muu­ta ihmis­tä kuin Hit­ler itse. Tämä on Erno Paa­si­lin­nan satii­rien innoit­ta­maa kau­no­kir­jal­lis­ta satii­ria. No okei, nyt mai­nit­sin Erno Paa­si­lin­nan nimel­tä, mut­ta en rin­nas­taen hän­tä Hitleriin.

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la, en kir­joi­ta tätä mil­lään pahalla…

  mut toi oli aika type­rä kommentti.

  Sun ei kui­ten­kaan kan­na­ta kri­ti­soi­da mun arvioi­ta sun kom­men­tis­ta, kos­ka se on esi­tet­ty kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la eikä sil­lä todel­la­kaan oo tar­koi­tet­tu mitään pahaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 163. Ovat­han nuo kovaa puhet­ta, mut­ta muis­tut­tai­sin, että Hal­la-aho EI ole ollut kan­san­edus­ta­ja eikä hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj näi­tä kirjoittaessaan. 

  Ei, mut­ta nuo kir­joi­tuk­set ovat olleet nos­ta­mas­sa hän­tä ensin kun­nan­val­tuus­toon, sit­ten edus­kun­taan ja hal­lin­to­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si. Kyse ei ole jos­tain kirk­koon mur­tau­tu­mi­sen kal­tai­ses­ta nuo­ruu­den­syn­nis­tä, vaan pal­jon vaka­vam­mas­ta asiasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 164. Osmo pai­not­taa:

  Hom­ma­foo­ru­mi­lai­set uskoi­vat aluk­si, että teki­jä oli islamisti

  Niin­hän sinä itse­kin uskoit ja suu­rin osa ihmi­sis­tä kai­ken net­ti­kir­joit­te­lun perus­teel­la. Jopa eri­näi­set “asian­tun­ti­jat” veik­kai­li­vat näin. 

  Mik­si jank­kaat juu­ri yhden pals­tan kirjoittajista? 

  Kai nyt on kui­ten­kin oikein sanoa, että hom­ma­foo­ru­mil­la vas­tus­te­taan Euroo­pan islamilaistumista?

  Kyl­lä on oikein. Etkö itse sit­ten vas­tus­ta? Vai toi­vot­ko, että Euroop­pa ja Suo­mi islamisoituu? 

  Eikö oikeam­min oli­si sanoa, että Hom­ma­fo­ru­mil­la on osa jou­kos­ta ihmi­siä, jot­ka pitä­vät isla­mia suu­rem­pa­na uhka­na kuin se todel­li­suu­des­sa ehkä on?

  Kyl­lä kai suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa isla­min ase­man vah­vis­tu­mis­ta? Jumi­tat nyt näis­sä hom­ma­lai­sis­sa tavoin, mikä herät­tää epäi­lyk­siä kir­joi­tus­te­si poliit­ti­sis­ta motiiveista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 165. Kun pitem­pi vies­ti­ni näkö­jään pää­tyi ros­ka­ko­riin, niin:

  Saa­ra:

  Jos Hal­la-ahon lopun­ajan pro­fe­tiat ottaa tosis­saan, loo­gi­nen seu­raus on, että on aika pirun kii­re teh­dä asial­le jotain, ja että aktii­vi­ses­ti täl­lais­ta toi­min­taa estä­vät mokut­ta­jat ovat yhtä suu­ri ongel­ma kuin vie­rai­den kan­so­jen edus­ta­jat­kin. Jos mokut­ta­jia on niin pal­jon, että heil­lä on lii­kaa poliit­tis­ta val­taa, voi­daan hyvin kokea ainoak­si vaih­toeh­dok­si iskeä hei­tä vas­taan väkivalloin. 

  ja Hal­la-aho on mie­les­tä­si ainoa toi­mi­ja, jon­ka poliit­ti­nen ole­mas­sao­lo perus­tuu “lopun­ajan profetioihin”?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 166. Jos islam on pedo­fi­li­aus­kon­to, samal­la logii­kal­la ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­syys on tap­pa­jai­deo­lo­gi­aa. Toki sivis­ty­nyt kes­kus­te­li­ja tie­tää kum­man­kin väit­teen ole­van heik­ko­lah­jais­ta reto­riik­kaa, joka uppo­aa lähin­nä lau­ma­sie­lui­hin tai nii­hin, jot­ka aktii­vi­ses­ti etsi­vät oikeu­tus­ta peloilleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 167. Eli­na kysyy:

  “Kyl­lä kai suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa isla­min ase­man vahvistumista?”

  En tie­dä. En tie­dä edes mitä isla­min ase­man vah­vis­tu­mi­nen mer­kit­see. Tar­koit­taa­ko se isla­mi­nus­kois­ten luku­mää­rän kas­va­mis­ta Suomessa/Euroopassa/jossain? Vai tar­koit­taa­ko se isla­min ase­man muut­tu­mis­ta lain­sää­dän­nös­sä­me (uskon­non­va­paus­lain muutoksia?mitä ihmettä?).

  Jos isla­min vah­vis­tu­mi­nen on ongel­man Suo­mes­sa, eikö huo­les­tu­nei­den pitäi­si ryh­tyä lähe­tys­työ­hön ja kään­nyt­tä­mään mus­li­me­ja mor­mo­nien lail­la? Mut­ta eihän sitä toki uskal­la h‑foorumilainen pel­ku­ri koh­da­ta mus­li­mia — pal­jon kivam­paa mou­hot­taa kal­sa­reis­saan tuk­ka ras­vai­se­na koto­na tie­to­ko­neen ääressä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 168. Edel­leen Osmo jak­saa väit­tää, että tap­pa­ja oli hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten puo­lel­ta kotoisin.”

  Saman “aate­suun­nan” edus­ta­jia, tämä on kyl­lä käy­nyt jo ilmi mani­fes­tin luki­joil­le. On aika­mois­ta pyris­te­lyä väit­tää muuta.

  En ole huo­man­nut mitään muu­ta yhteis­tä 1500 sivui­ses­sa teke­lees­sä kuin isla­min vas­tus­ta­mi­sen kotimaassa.”

  Mikä oli­kin koko mani­fes­tin kes­kei­nen tee­ma. Tähän yhdis­tyi kau­na “kult­tuu­ri­marxis­mia” ja moni­kult­tuu­ri­suut­ta koh­taan. Edel­leen ollaan hom­ma­lai­suu­den yti­mes­sä. Brei­vik suo­sit­te­li mm. Brus­sels Jour­na­lia, Gates of Vien­naa, Fjord­ma­nia, Pame­la Gel­le­riä, Robert Spence­riä jne. Nämä­hän eivät ole myös­kään saman kat­san­to­kan­nan läh­tei­tä — ehei, muu­ten vain esim. kak­si ensik­si­mai­nit­tua löy­tyy erään pals­tan kes­kei­sen vai­kut­ta­jan blo­gin linkkivalikosta …

  PS on vaa­li­ko­nei­den mukaan työ­väen­luok­kai­nen vasem­mis­to­puo­lue ja tap­pa­ja kuu­lui oikeis­toon. Hän kan­nat­taa mm. mark­ki­na­ta­lous­li­be­ra­lis­mia, jota PS nyky­muo­dos­saan vai­kut­taa vastustavan.”

  Täs­tä huo­li­mat­ta PS:n riveis­tä vaa­leis­sa esiin pyr­ki moni liber­taa­rin mark­ki­na­ta­lou­den ystä­vä. Yhtei­se­nä nimit­tä­jä­nä se anti­pa­tia moni­kult­tuu­ri­suut­ta, isla­mia sekä viher­va­sem­mis­toa koh­taan. Myös­kään Hom­mas­sa ei tuo liber­ta­ris­mi ole miten­kään vie­ras aate, vaik­ka täs­sä koh­taa plu­ra­lis­mia toki esiin­tyy. So not, se kes­kei­nen yhtei­nen nimit­tä­jä tuli­kin jo mainittua.

  Tämä tie­dos­te­taan kyl­lä hom­ma­lais­ten ja mui­den maa­han­muut­to­kriit­ti­sen liik­keen edus­ta­jien riveis­sä. Eivät esim. Hir­vi­saa­ri ja vii­mek­si tämän päi­vän Aamu­leh­des­sä sanan­vuo­ron saa­nut Lei­no ole aivan ilman syy­tä esit­tä­neet sii­li­puo­lus­tus­mais­ta “syy on mokut­ta­van yhteis­kun­nan” ‑väi­tet­tä. Toki samal­la logii­kal­la voi­sim­me tode­ta, että mikä­li isku oli­si ollut mus­li­min teke­mä ja koh­dis­tu­nut maa­han­muut­to­kriit­ti­siin pii­rei­hin, tuli­si syy­nä täl­löin pitää kys. pii­rien reto­riik­kaa ja toi­min­taa — hei­dän reto­riik­kan­sa kun koh­dis­tuu isla­miin ja maa­han­muut­ta­jiin vähin­tään­kin yhtä kär­jis­tä­väs­ti. Epäi­len kui­ten­kin vah­vas­ti, että sii­li­puo­lus­tuk­sen suun­ta oli­si sil­loin suun­tau­tu­nut — taas ker­ran — yhteis­kun­taan. Ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­nen lii­ke kun vai­kut­taa omas­ta mie­les­tään ole­van­sa pelk­kä moni­kult­tuu­ri­sen yhteis­kun­nan pas­sii­vi­nen uhri.

  Herää siis kysy­mys: miten kukaan voi enää puo­lus­tel­la mois­ta kiemurtelua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 169. En tie­dä. En tie­dä edes mitä isla­min ase­man vah­vis­tu­mi­nen merkitsee.”

  Minä en myös­kään tie­dä, mut­ta pel­kään että Suo­mes­ta tulee täl­löin Ira­nin kal­tai­nen maa ja se pelottaa.
  Olkoon pel­ko­ni kuin­ka irra­tio­naa­li­nen tahan­sa, mut­ta niin kau­an kun mus­li­mit eivät tee mitään pel­ko­ni häl­ven­tä­mi­sek­si, lähin­nä kaik­ki siel­tä­päin tule­vat lausun­not vah­vis­ta­vat pel­koa­ni, niin sii­nä on hyvä syy itsel­le­ni äänes­tää mitä tahan­sa puo­luet­ta, joka vas­tus­taa kyseis­tä kehi­tys­suun­taa. Kris­ti­nus­kon äly­va­paim­mat mää­räyk­set on aika lail­la jo mitä­töi­ty yhteisk­kun­nas­tam­me, en todel­la­kaan halua tilal­le jon­kun vie­lä suvait­se­mat­to­mam­man liik­keen määräyksiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 170. Ras­kaa­seen asi­aan pie­ni keven­nys: onko Ansar al-Jihad al-Ala­mi myös isla­mo­fo­bi­nen, kun se ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tuu iskun tekijäksi?

  Entä ne useam­mat (lähin­nä kai vasem­mis­toon tai vih­rei­siin kal­lel­laan ole­vat) kir­joit­ta­jat, jot­ka har­hau­tus­pom­min savun vie­lä lei­jues­sa sanoi­vat että Suo­men­kin pitäi­si vetäy­tyä Afga­nis­ta­nis­ta hetim­mi­ten, jot­ta emme oli­si isla­mis­tien iskukohteina?

  Vähem­män keven­nyk­se­nä: mie­les­tä­ni paras vas­taus täl­lai­seen ter­ro­ris­miin on, että emme tee mitään. Ase­la­ke­ja ei pidä tiu­ken­taa, intt­ter­net­tiä ja ilmai­sun­va­paut­ta ei pidä kaven­taa, sosia­li­de­mo­kra­ti­aa ei pidä kiel­tää ter­vey­del­le vaa­ral­li­se­na, maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ei pidä muut­taa iskun takia. 

  Jos ter­ro­ril­la ei saa­vu­ta mitään, moti­vaa­tio isku­jen teke­mi­seen vähe­nee. Jul­ki­suut­ta ja huo­mio­ta hir­mu­teoil­la voi tie­tys­ti edel­leen tavoi­tel­la, ja sitä ei oikein voi välttää.

  Kaik­kea väki­val­taa olan­ko­hau­tus-suh­tau­tu­mi­nen ei tie­ten­kään estä, kos­ka syy ter­ro­riin voi löy­tyä mil­loin mis­tä­kin, alkaen World of Warc­raf­tis­ta, mut­ta yhteis­kun­ta­na mei­dän ei kan­na­ta pila­ta elä­määm­me vaik­ka jos­kus joku hul­lu tekee­kin pal­jon pahaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 171. Ris­to:

  ja Hal­la-aho on mie­les­tä­si ainoa toi­mi­ja, jon­ka poliit­ti­nen ole­mas­sao­lo perus­tuu “lopun­ajan profetioihin”?

  En ihan saa kiin­ni, mitä täs­sä ajat takaa. Ehkä pys­tyt sel­ven­tä­mään siten, että teks­ti pää­see läpi?

  Hal­la-aho on hyvä esi­merk­ki täl­lai­ses­ta toi­mi­jas­ta, jos­kaan ei var­mas­ti ainoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 172. Okset­ta­vaa kes­ku­te­lua: “Olkoon pel­ko­ni kuin­ka irra­tio­naa­li­nen tahan­sa, mut­ta niin kau­an kun mus­li­mit eivät tee mitään pel­ko­ni häl­ven­tä­mi­sek­si, lähin­nä kaik­ki siel­tä­päin tule­vat lausun­not vah­vis­ta­vat pel­koa­ni, niin sii­nä on hyvä syy itsel­le­ni äänes­tää mitä tahan­sa puo­luet­ta, joka vas­tus­taa kyseis­tä kehityssuuntaa.”

  Pel­ko­jen häl­ven­tä­mi­sek­si voi­sit tutus­tua jos­kus johon­kin mus­li­miin, ja jos tämä ei ftf-tasol­la käy­tän­nön syis­tä onnis­tu, aloi­ta vaik­ka Orhan Pamukista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 173. Olkoon pel­ko­ni kuin­ka irra­tio­naa­li­nen tahan­sa, mut­ta niin kau­an kun mus­li­mit eivät tee mitään pel­ko­ni häl­ven­tä­mi­sek­si, lähin­nä kaik­ki siel­tä­päin (Iran?=) tule­vat lausun­not vah­vis­ta­vat pelkoani,”

  Har­mil­li­seen kier­tee­seen olet jou­tu­nut. Pel­käät Suo­men muut­tu­van uskon­nol­li­sek­si dik­ta­tuu­rik­si ja pelois­sa­si suo­da­tat uutis­vir­ras­ta vain pel­koa­si ruok­ki­via uutisia/lausuntoja. Sinul­la­han on jäää­nyt koko­naan huo­maa­mat­ta Ira­nis­sa pari vuot­ta sit­ten tapah­tu­nut vih­reä lii­ke (maal­lis­tu­nut dikt­ra­tuu­rin vas­tai­nen lii­ke). Samoin sinul­la on jää­nyt huo­maa­mat­ta tuni­sias­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tu­neet val­lan­ku­mouk­set. Olet myös autu­aan tie­tä­mä­tön mais­ta, jois­sa on val­taus­kon­to­na islam, mut­ta mei­ninn­ki muu­toin aika maltillista. 

  Kan­nat­taa lukea muu­ta­kin kuin irra­tio­na­lis­tien h‑foorumia. Vaik­ka­pa Juan Colen blo­gia tai Eco­no­mis­tia tai Foreign Affairsia. 

  Jos lisä­tie­to ei vähen­nä irra­tio­naa­lis­ta pel­koa­si, kään­ny lähim­män ter­veys­kes­kuk­sen puo­leen. Siel­tä saat var­mas­ti apua ja tar­vit­se­mia­sia hoi­to­ja ja lääkkeitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 174. Har­mil­li­seen kier­tee­seen olet jou­tu­nut. Pel­käät Suo­men muut­tu­van uskon­nol­li­sek­si dik­ta­tuu­rik­si ja pelois­sa­si suo­da­tat uutis­vir­ras­ta vain pel­koa­si ruok­ki­via uutisia/lausuntoja. Sinul­la­han on jäää­nyt koko­naan huo­maa­mat­ta Ira­nis­sa pari vuot­ta sit­ten tapah­tu­nut vih­reä lii­ke (maal­lis­tu­nut dikt­ra­tuu­rin vas­tai­nen lii­ke). Samoin sinul­la on jää­nyt huo­maa­mat­ta tuni­sias­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tu­neet val­lan­ku­mouk­set. Olet myös autu­aan tie­tä­mä­tön mais­ta, jois­sa on val­taus­kon­to­na islam, mut­ta mei­ninn­ki muu­toin aika maltillista. ”

  ON todel­la toi­vot­ta­vaa, että mal­til­li­nen kan­ta saa van­kan sijan, ja nime­no­maan mal­til­lis­ten kans­sa on raken­net­ta­va yhteis­työ­tä ja vuorovaikutusta.

  Sil­ti ei voi jät­tää huo­miot­ta, että tämän­kin tapah­tu­man yhtey­des­sä teki­jäk­si ensin ilmot­tau­tui taho, joka pai­not­ti, että vas­taan­van­lai­sia teko­ja on uhat­tu teh­dä hei­dän toi­mes­taan ja että nii­tä tulee eri mai­hin vie­lä lisää. 

  Vaik­ka mai­nit­tu taho hie­man myö­hem­min perui ilmoi­tuk­sen­sa, se ei pois­ta tosia­si­aa, että nii­tä, jot­ka halua­vat pelol­la hal­li­ta ja ovat val­mii­ta toteut­ta­maan uhkauk­si­aan, on yhä olemassa. 

  Tot­ta­kai tun­tui­si muka­val­ta kat­sel­la vain maa­il­man kau­nis­ta puol­ta ja samal­la tun­tea itsen­sä kovin sivis­ty­neek­si. Sel­lai­nen vain ei ole rea­li­tee­teis­sa. Todel­li­suu­des­sa molem­mat puo­let ovat ole­mas­sa: rau­han­tah­toi­nen, hyvää rau­hal­lis­ta arkea arvos­ta­va val­tao­sa, mut­ta myös ääri­ryh­mit­ty­mät, jot­ka ovat arvaa­ma­ton ja sel­lai­se­na notee­rat­ta­va uhka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 175. Saa­ra:

  En ihan saa kiin­ni, mitä täs­sä ajat takaa. Ehkä pys­tyt sel­ven­tä­mään siten, että teks­ti pää­see läpi?

  No kun en tie­dä var­mak­si mikä sen­suu­riin kara­ha­ti. Aluk­si kom­men­toin lyhyes­ti, että ei ole “foo­ru­mil­le siel­lä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyyn tyy­liä, että moni­kul­tu­ra­lis­tit pitäi­si lis­tiä” halusit sinä asian “mää­ri­tel­lä” miten tahan­sa. Ja sitten:

  Jos Hal­la-ahon lopun­ajan pro­fe­tiat ottaa tosis­saan, loo­gi­nen seu­raus on, että on aika pirun kii­re teh­dä asial­le jotain, ja että aktii­vi­ses­ti täl­lais­ta toi­min­taa estä­vät mokut­ta­jat ovat yhtä suu­ri ongel­ma kuin vie­rai­den kan­so­jen edus­ta­jat­kin. Jos mokut­ta­jia on niin pal­jon, että heil­lä on lii­kaa poliit­tis­ta val­taa, voi­daan hyvin kokea ainoak­si vaih­toeh­dok­si iskeä hei­tä vas­taan väkivalloin.

  (Ei tar­vit­se muis­tut­taa, ettei tämä tapah­tu­nut Suo­mes­sa. Kan­ta­ni on, että ihan hyvin oli­si voi­nut tapah­tua, ja että meil­lä voi­si miet­tiä näi­tä jut­tu­ja jo etukäteen.) 

  Jos Vih­rei­den lopun­ajan pro­fe­tiat ottaa tosis­saan, loo­gi­nen seu­raus on, että on aika pirun kii­re teh­dä asial­le jotain, ja että aktii­vi­ses­ti täl­lais­ta toi­min­taa estä­vät ympä­ris­tön tuhoa­jat ovat yhtä suu­ri ongel­ma kuin hiilidioksidi/fissiotuotteiden sätei­ly­kin. Jos ympä­ris­tös­tä piit­taa­mat­to­mia on niin pal­jon, että heil­lä on lii­kaa poliit­tis­ta val­taa, voi­daan hyvin kokea ainoak­si vaih­toeh­dok­si iskeä hei­tä vas­taan väkivalloin.

  Ympä­ris­tö­tu­hon tilal­le tuo­hon voi­si tie­tys­ti lait­taa nat­sis­min uudel­la nousul­la pelottelun. 

  (Ei tar­vit­se muis­tut­taa, että Una­bom­ber oli Yhdys­val­lois­sa, ei Suo­mes­sa, ja viher­tä­vän aja­tus­maa­il­man omaa­va akti­vis­tit eivät ole mur­han­neet moni­kult­tu­rin vas­tai­sia polii­tik­ko­ja Hol­lan­tia lähem­pä­nä. Kan­ta­ni on, että ihan hyvin oli­si voi­nut tapah­tua tääl­lä­kin, ja että meil­lä voi­si miet­tiä näi­tä jut­tu­ja jo etukäteen.)

  Tämä ei ole sanas­ta sanaan se alku­pe­räi­nen, mut­ta ne pois­te­tut irvai­lut liit­tyi­vät Vih­reän puo­lu­een poli­tiik­kaan, yhtään hen­ki­löä nimel­tä mainitsematta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 176. Eli­na kyse­li että miten Hal­la-ahon oli­si pitä­nyt rea­goi­da. no enpä tie­dä, mut­ta jos mes­ta­ri toi­saal­ta ker­too ääni väris­ten että demo­kra­tias­sa pitäi­si sano­jen riit­tää ja sit­ten blo­gil­laan on jul­kais­sut useam­man vuo­den miso­gyy­ni­siä väki­val­ta­fan­t­asioi­ta jois­sa aivan expres­sis ver­bis tode­taan että Väki­val­ta on nyky­ään aliar­vos­tet­tu ongel­man­rat­kai­su­kei­no, niin ketä pitäi­si uskoa? sekään ei rii­tä seli­tyk­sek­si että mes­ta­ri ei jul­kais­sut näi­tä vie­lä olles­saan hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj. Mitä sit­ten? Sama Hal­la-aho se on. 

  Hal­la-ahon “hihat paloi, tsouk­ki 1o113rs” tyyp­pi­nen argu­men­toin­ti ei ole auko­ton­ta, kos­ka näi­tä väki­val­ta­fan­t­asioi­ta on useam­man vuo­den ajal­ta. Ne itsea­sias­sa lop­pui­vat vas­ta kun par­la­men­taa­ri­nen ura alkoi. 

  No, jos joku Suo­mes­sa tekee vas­taa­vaa niin mitä vas­taa hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj? Että väki­val­ta todel­la­kin on aliar­vos­tet­tu ongel­man­rat­kai­su­kei­no? Että poh­jois­mai­nen sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti on reptiili? 

  Eikä suin­kaan muu­ten pidä unoh­taa hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj lausun­toa Rosa Meriläisestä:

  Sanon aivan suo­raan, että jos maa­han­muut­ta­ja­jen­gi rais­kaa Rosa Meri­läi­sen, minä olen tapauk­ses­ta yksi­no­maan iloi­nen. Olen val­mis sano­maan tämän suo­raan aivan kos­ka, mis­sä ja kenel­le tahan­sa.– — se on opettavaista. 

  Hal­la-ahol­la on näis­tä jutuis­taan ihan oikea vastuu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 177. US-Puheen­vuo­ros­sa pyy­sin kan­san­edus­ta­ja Soi­nin­vaa­raa huo­mioi­maan mah­dol­li­nen 500% vir­he isla­min ter­ro­ris­min mää­räs­sä Euroo­pas­sa. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa näyt­tää var­sin tie­tä­vik­si­kin olet­ta­ma­ni ihmi­set viit­taa­van joko loonwatc­hin tai itse las­ke­maan­sa 99,6% tulok­seen ei-mus­li­mien ter­ro­ris­mis­ta Euro­po­lin ter­ro­ris­mi­ti­las­toi­hin perus­tuen. Tämä on näh­däk­se­ni moni­kym­men­ker­tai­nen virhe.

  http://ristoi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/78833-europol-ja-islamistinen-terrorismi

  Mitä sit­ten kan­san­edus­ta­ja Soi­nin­vaa­ran aika­ra­jaan ja luo­kit­te­luun “jär­jet­tö­mät tuho­työt” tulee, niin sil­tä osin 5% enim­mäi­sar­vio saat­tai­si­kin olla suun­taa anta­vas­ti koh­dal­laan. Sehän ei kos­ke vain ter­ro­ris­mia, niin­kuin loonwatc­hin ilmei­sen vino 0,4%, vaan myös sisäl­lis­so­dat ja nii­den kan­san­mur­hat, ennen­muu­ta Jugos­la­vias­sa. Toi­saal­ta, kenel­le tuli mie­leen, että Nor­jas­sa oli alka­nut kan­san­mur­ha tai sisäl­li­so­ta, kun pom­mi­rä­jäh­dys ensin uuti­soi­tiin? Yksi­kin tun­te­ma­ni mus­li­mi ker­toi ensin arvel­leen­sa kysees­sä olleen isla­mis­ti­sen iskun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 178. Oli­ko­han aikoi­naan Dan Stein­bock joka HS-artik­ke­leil­laan herät­ti aina­kin minun huomiota
  otta­mal­la esiin ns. kau­pun­ki­so­dat, mis­sä pom­me­ja räjäy­tel­lään kau­pun­kien kes­kus­tois­sa — ja ammus­kel­laan kuin sodis­sa kon­sa­naan. Van­hois­ta hesa­reis­ta kai­ke­ti nuo Danin artik­ke­lit ovat
  edel­leen löydettävissä.

  Ja ter­ro­ris­mis­sa taval­lis­ta pul­liais­ta on ihme­tyt­tä­nyt, että mik­si kan­sai­vä­li­nen ter­ro­ris­mi on perin­tei­ses­ti ollut len­to­lii­ken­tee­seen kes­ki­ty­vää — kun taas kau­pun­kien kes­kus­toi­hin voi­daan luo­da val­ta­vaa tuhoa esim. pakettiautoon
  kät­ke­tyn “apu­lan­ta­pom­min” avulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 179. Mat­ti Kinnunen:

  Samoin sinul­la on jää­nyt huo­maa­mat­ta tuni­sias­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tu­neet vallankumoukset

  Itsel­tä­si jäi ilmei­ses­ti huo­maa­mat­ta, että isla­mis­tit oli­vat van­han val­lan syr­jäyt­tä­jien, ei syr­jäy­tet­ty­jen puolella. 

  Sinän­sä olen tyy­ty­väi­nen, että näis­tä ikiai­kai­sis­ta dik­taat­to­reis­ta pääs­tiin eroon, vaik­ka oikeas­taan ei ole vas­ta muu­ta kuin epä­mää­räis­tä toi­voa, että tule­vai­suus oli­si men­nei­syyt­tä parem­pi. Toi­vot­ta­vas­ti uusi val­ta­jär­jes­tel­mä, kun se vakiin­tuu, on var­sin maal­li­nen, vaik­ka jär­ke­väm­mät isla­mis­tit­kin voi­si­vat olla parem­pi kuin van­hat klep­to­kraa­tit, mut­ta kum­mat­kaan näis­tä muu­tok­sis­ta eivät vie­neet kovan lin­jan isla­mis­te­ja kau­em­mak­si vallasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 180. Se, että her­ra B. oli “mal­til­li­nen” näke­myk­sis­sään sinän­sä, voi­daan tul­ki­ta kah­del­la tavalla. 

  Ensik­si­kin, se voi­daan tul­ki­ta niin, että näke­myk­sil­lä sinän­sä ei ollut mitään mer­ki­tys­tä, vaan mies oli joten­kin tun­ne-elä­mäl­tään häi­riin­ty­nyt muu­ten, ja että tämä joten­kin todis­taa siitä. 

  Toi­sek­si, se voi­daan tul­ki­ta niin, että ideo­lo­gia on syy­nä tekoi­hin, ja että nyt pitää pai­men­taa kaik­ki moni­kul­tuu­rin ja maa­han­muu­ton krii­ti­kot kes­ki­tys­lei­rin suih­ku­ti­laan ja ava­ta kaasuhanat. 

  Kum­pi­kin on poliit­ti­ses­ti tar­koi­tus­ha­kui­nen, eikä oikein vas­taa minun käsi­tys­tä­ni todel­li­ses­ta asioi­den tilasta. 

  Ennem­min­kin näki­sin asian niin, että her­ra B. on kyl­lä jol­la­kin tapaa tun­ne-elä­mäl­tään vink­sal­laan, psy­ko­paat­ti, suu­ruu­den­hul­lu tms, mut­ta että kyl­lä tämä ideo­lo­gi­nen höt­tö on ruok­ki­nut tätä puol­ta hänes­sä. Suun­ni­tel­ma on mitä ilmei­sim­min ollut niin pit­kä­jän­tei­nen, että hul­lu sanan mis­sään perin­tei­ses­sä mie­les­sä tämä mies ei ole. Ja ideo­lo­gia on ollut sopi­va syy toteut­taa suu­ruu­den­hul­luut­taan. Peri­aat­tees­sa kai kave­ri oli­si yhtä hyvin voi­nut omak­sua jon­kun lin­ko­la­lai­sen hötön ja men­nä räjäyt­te­le­mään öljyn­ja­los­ta­mo­ja tms. 

  Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­ta ei jak­sai­si vään­nel­lä. Itse­kin olen kir­joit­ta­nut aja­tus­koe­ta­sol­la esi­mer­kik­si ilmas­ton­muu­tos­kep­ti­koi­den sala­mur­haa­mi­ses­ta. Ne voi­daan aina tul­ki­ta vää­rin, ja jos jos­kus itse esi­mer­kik­si läh­ti­sin poli­tiik­kaan, joku takuul­la kai­vai­si nii­tä jut­tu­ja esil­le. Yksi­tyis­hen­ki­lön blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat ylei­ses­tiot­taen aina vähän vink­sah­ta­nei­ta, kos­ka ihmi­set noin pää­sään­töi­ses­ti ovat eri­lai­sia. Ihmi­nen, joka ei kos­kaan sano mitään aggres­sii­vis­ta tms, on vain teeskentelijä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 181. Tuo­mas S.

  Eikä suin­kaan muu­ten pidä unoh­taa hal­lin­to­va­lio­kun­nan pj lausun­toa Rosa Meriläisestä:

  Sanon aivan suo­raan, että jos maa­han­muut­ta­ja­jen­gi rais­kaa Rosa Meri­läi­sen, minä olen tapauk­ses­ta yksi­no­maan iloi­nen. Olen val­mis sano­maan tämän suo­raan aivan kos­ka, mis­sä ja kenel­le tahan­sa.– — se on opettavaista. 

  Hal­la-ahol­la on näis­tä jutuis­taan ihan oikea vastuu.

  Onko kai­ma­ni mie­les­tä nyt siis suu­ri­kin uhka, että maa­han­muut­ta­jat luke­vat Hal­la-Ahon teks­tin ja rais­kaa­vat sii­tä ylly­tet­tyi­nä Meriläisen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 182. Mie:lle

  Mani­fes­tis­ta koros­tui eri­tyi­nen inho mus­li­me­ja koh­taan. Mark­ki­na­ta­lou­des­ta oli myös laa­jas­ti. Oma kou­lu­kun­ta­ni (sosio­lo­gias­sa) sai niin ikään kyy­tiä monen sivun ver­ran. Ne jot­ka toi­tot­ta­vat yhtä totuut­ta esim. sii­tä, että maa­han­muut­toa ei sai­si vas­tus­taa tms. ovat lähem­pä­nä her­ra B:n aja­tus­maa­il­maa kuin ne jot­ka sal­li­vat mui­den mie­li­pi­teet ja vapaan kes­kus­te­lun. Kyse ei siis ole jos­tain yksit­täi­ses­tä mie­li­pi­tees­tä vaan mie­li­pi­tee­nil­mai­sun­va­pau­des­ta yleensä.

  Isla­min vas­tus­ta­jia löy­tyy myös jopa Vas ja Vihr. Omis­ta kave­reis­ta­ni pari suu­rin­ta tun­te­maa­ni vas­tus­ta­jaa ovat vih­rei­den ehdok­kai­ta. James Hir­vi­saa­ri edus­taa omaa vas­ta­koh­taa­ni, mut­ta sil­ti PS:lta löy­tyi­si hen­ki­löi­tä, joi­ta voi­sin jois­sain tilan­teis­sa äänes­tää. Mani­fes­tis­sa oli mai­nit­tu puo­lu­eet, jot­ka B kat­soo aja­van omaa aatet­taan. Suo­mes­ta löy­tyi kak­si, mut­ta ei ollut PS eikä edes KD.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 183. Onko kai­ma­ni mie­les­tä nyt siis suu­ri­kin uhka, että maa­han­muut­ta­jat luke­vat Hal­la-Ahon teks­tin ja rais­kaa­vat sii­tä ylly­tet­tyi­nä Meriläisen? 

  tjaa, lie­nee samaa luok­kaa kuin nor­ja­lai­nen sekai­sin men­nyt maa­han­muut­to­krii­tik­ko joka ampuu sata­kun­ta las­ta kesäleirillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 184. Peri­aat­tees­sa kai kave­ri oli­si yhtä hyvin voi­nut omak­sua jon­kun lin­ko­la­lai­sen hötön ja men­nä räjäyt­te­le­mään öljyn­ja­los­ta­mo­ja tms.”

  Minua ihan oikeas­ti kiin­nos­taa että MIHIN tämä täl­lai­nen “no ois­han se voi­nut vali­ta jotain muu­ta­kin” poh­jaan­tuu? Mutu­tie­toon? Vai onko jokin ins­tans­si jos­kus tut­ki­nut täl­lais­ta “ideo­lo­gia­surf­faus­ta”?

  Näh­däk­se­ni loo­gi­nen seu­raus sii­tä, että yksi­lö X voi käyt­tää mitä tahan­sa perus­ta­naan on se, että MILLÄÄN ideo­lo­gial­la ei siis oli­si väliä. Tämä on puo­les­taan sel­väs­ti pup­pua, sil­lä tie­teel­lis­tä evi­dens­siä vaik­ka­pa pro­pa­gan­dan (mitä monis­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­sen liik­keen teks­teis­tä mitä ilmei­sem­min löy­tyy) tehos­ta ihmis­ten asen­tei­den ja toi­min­nan muok­kaa­mi­ses­sa löy­tyy kyl­lä. Esim. 1900-luvun tota­li­tää­ri­set ideo­lo­giat eivät ihan sat­tu­mal­ta kerän­neet mil­joo­na­päis­tä kan­na­tus­ta — eivät­kä alan toi­mi­jat poliit­ti­sen spekt­rin kai­kil­ta puo­lin ihan sat­tu­mal­ta panos­ta­neet reto­riik­kaan ja vihapuheeseen.

  Näin ollen yllä­ole­va tokai­su “lin­ko­la­lai­ses­ta hötös­tä” ei ole miten­kään mie­le­käs lähes­ty­mis­ta­pa tämän asian tarkasteluun.

  Yksi­tyis­hen­ki­lön blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat ylei­ses­tiot­taen aina vähän vink­sah­ta­nei­ta, kos­ka ihmi­set noin pää­sään­töi­ses­ti ovat eri­lai­sia. Ihmi­nen, joka ei kos­kaan sano mitään aggres­sii­vis­ta tms, on vain teeskentelijä.”

  Toki näin on. Mut­ta täs­tä ei seu­raa että tämän tuli­si olla ole­tusar­vo. Tai että tämä mil­lään tapaa teki­si “vink­sah­ta­nei­suu­des­ta” a la sala­liit­to­teo­rioi­den vil­je­ly, pola­ri­soi­tu­jen uhka­ku­vien luo­mi­nen, eri miel­tä ole­vien esit­tä­mi­nen karak­te­ri­soin­ti bio­lo­gi­soi­dul­la kie­lel­lä jne. jne. mil­lään tapaa hyväksyttävämpää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 185. Ne jot­ka toi­tot­ta­vat yhtä totuut­ta esim. sii­tä, että maa­han­muut­toa ei sai­si vas­tus­taa tms. ovat lähem­pä­nä her­ra B:n aja­tus­maa­il­maa kuin ne jot­ka sal­li­vat mui­den mie­li­pi­teet ja vapaan keskustelun.”

  Kyl­lä. Entä kuin­ka mon­ta täl­lais­ta Suo­mes­ta löy­tyy­kään? Mikä on hei­dän pai­noar­von­sa … no, mis­sään? Esim. hal­li­tus­puo­lueis­ta jokai­ses­ta löy­tyy maa­han­muut­toon eri tavoin kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via, mikä on näh­däk­se­ni ainoas­taan hyvä asia: vas­ta­pai­noa täy­tyy olla. Kukaan ei ole näh­däk­se­ni myös­kään ehdot­ta­nut sanan­va­pau­den rajaa­mis­ta tämän asian suh­teen, pl. viha­pu­hei­den koh­dal­la mis­sä rajan­ve­to on toki vai­ke­aa mut­ta epäi­le­mät­tä olen­nai­sen tär­ke­ää (vrt. 1900-luvun evi­dens­si sii­tä mil­lai­nen vai­ku­tus täl­lai­sel­la on väestöön).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 186. Ame­rik­ka­lai­nen, brit­ti ja Ira­ki­lai­nenn ovat yö baa­ris­sa otta­mas­sa muu­ta­man oluen.

  Grin­go juo oluen­sa ja heit­taa lasi, vetää esiin aseen, ampuu ja pirs­tou­tuu lasin, sanoen:
  — Omas­sa maas­sa­ni lasit ovat niin hal­po­ja, että mei­dän ei tar­vit­se juo­da kah­des­ti samasta.

  Brit­ti­läi­nen, ilmei­ses­ti vai­kut­tu­nut, juo oluen­sa, heit­tää lasin­sa ilmaan, vetää aseen­sa ja ampuu sen, sanoen:
  — Koti­maas­sa­ni on pal­jon teh­tai­ta ei tar­vit­se juo­da kah­des­ti samasta.

  Ira­kin, kyl­mem­pi kuin jää, juo olut (alko­ho­li­ton) yhdel­lä kulauk­sel­la, heit­tää lasin ilmaan ja ampuu ame­rik­ka­lai­sen ja brit­ti­läi­sen sanoen:
  — Bag­da­dis­sa on niin mon­ta ame­rik­ka­lais­ta ja brit­ti­lais­ta etta ei tar­vit­se juo­da kah­des­ti samoilla …

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 187. Uscha­no­vil­le lei­ke­ko­koel­miin, patriootti.com pro­tes­toi vii­me­ai­kai­siin tapah­tu­miin liit­tyen otsi­kol­la “Kan­sal­lis­so­sia­lis­mi ei ole äärioikeistoa!”

  Ei pitäi­si nau­raa, mut­ta ku ei pok­ka pidä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 188. tpyy­luo­ma:

  Ei pitäi­si nau­raa, mut­ta ku ei pok­ka pidä.

  No eiks toi nyt rii­pu vähän kat­san­to­kan­nas­ta, että jos pai­not­taa mie­li­pi­tei­tä talou­des­ta, niin kan­sal­lis­so­sia­lis­mi on ääri­va­sem­mis­too ja jos pai­not­taa mie­li­pi­tei­tä sosi­aa­li­sis­ta asiois­ta, niin se on äärioikeistoo?

  Ei sil­lä tie­tys­ti noin yleen­sä nat­sit = äärioi­keis­to, mut­ta tää­hän on vähän enem­män vaan täl­la­nen, et on pää­tet­ty kut­sua nat­se­ja äärioi­keis­toks, eikä miten­kään niin, että se olis joten­kin seu­raus­ta nii­den poliit­ti­sis­ta mielipiteistä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 189. No eiks toi nyt rii­pu vähän kat­san­to­kan­nas­ta, että jos pai­not­taa mie­li­pi­tei­tä talou­des­ta, niin kan­sal­lis­so­sia­lis­mi on ääri­va­sem­mis­too ja jos pai­not­taa mie­li­pi­tei­tä sosi­aa­li­sis­ta asiois­ta, niin se on äärioikeistoo? 

  Tämä­kään ei ole miten­kään yksi­se­lit­teis­tä. Reaa­li­ses­ti toteu­tu­neis­sa ääri­va­sem­mis­ton hal­lit­se­mis­sa yhteis­kun­nis­sa, eri­tyi­ses­ti Maon Kii­nas­sa, ääri­va­sem­mis­ton sosi­aa­li­nen koo­di on yleen­sä ollut hyvin kon­ser­va­tii­vi­nen: homous oli sai­raus joka ilmen­si kapi­ta­lis­ti­sen yhteis­kun­nan deka­dens­sia ja jota ei sik­si sosia­lis­mis­sa tun­net­tu; avio­lii­ton ulko­puo­li­sia suh­tei­ta pahek­sut­tiin syvästi.

  Sama päti Neu­vos­to­liit­toon: se oli sosi­aa­li­ses­ti luul­ta­vas­ti kon­ser­va­tii­vi­sem­pi kuin län­si­maat silloin.

  En ole käy­nyt Poh­jois-Koreas­sa, mut­ta ole­tan­pa, että meno on siel­lä aika samanlaista. 

  Ääri­va­sem­mis­ton” ja “äärioi­keis­ton” eroa pitää siis etsiä jos­tain muu­al­ta. Sym­bo­lii­kan alal­la, haka­ris­tin ja sirp­pi­va­sa­ran kan­nat­ta­jat vihaa­vat syväs­ti toi­si­aan, mut­ta eroa ei juu­ri ole poli­tii­kas­sa, vaan vain näis­sä sym­bo­leis­sa, ja “omien” vs. “mui­den” jako on siel­lä­kin hyvin samanlainen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 190. Ei sil­lä tie­tys­ti noin yleen­sä nat­sit = äärioi­keis­to, mut­ta tää­hän on vähän enem­män vaan täl­la­nen, et on pää­tet­ty kut­sua nat­se­ja äärioi­keis­toks, eikä miten­kään niin, että se olis joten­kin seu­raus­ta nii­den poliit­ti­sis­ta mielipiteistä?

  Ei se nyt niin sat­tu­man­va­rais­ta ole. Nat­sit ja fasis­tit ovat olleet kom­mu­nis­te­ja vas­taan ja teol­li­suus­pamp­pu­jen ja mui­den rik­kai­den puo­lel­la ja rahoit­ta­mia. Sosi­aa­lis­ta­lou­del­li­sel­la puo­lel­la tosi­aan on hai­kal­tu paluu­ta teol­lis­tu­mi­sen ajan alku­puo­len kont­rol­liin työväestöstä.

  Mus­so­li­ni kai käsit­tääk­se­ni halusi kut­sua fasis­mia kor­po­kra­tis­mik­si tms. Eräs fasis­min piir­teis­tä on nime­no­maan yksi­tyi­sen puo­len osal­lis­tu­mi­nen val­tion­hal­lin­toon ja yhteis­toi­min­ta sen kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.