Asuuko meissä kaikissa pieni islamofobisti?

Min­un on myön­net­tävä, että kun eilen klo 17 pyöräil­lessäni Sipoos­ta kohti Helsinkiä kuulin, että Oslon keskus­tas­sa on räjähtänyt pom­mi, olin jok­seenkin var­ma, että kyse oli islami­lais­es­ta ter­ror­is­mista. En ollut ain­oa. Samaan hal­paan meni myös Ylen uutis­toim­i­tus. Hom­mafoo­ru­mil­la otet­ti­in tietysti tästä pelkki­in ennakkolu­u­loi­hin perus­tuneesta ole­tuk­ses­ta kaik­ki ilo irti, kunnes kävikin ilmi. että tek­i­jä ei ollutkaan islami­lainen ter­ror­isti vaan perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”.
Jäl­keen­päin tilas­toti­eteil­i­jä minus­sa kysyi, miten voin veika­ta noin huonos­ti. Ja miten kaik­ki muutkin voivat. Jos ajat­telemme Euroopas­sa viimeisen 20 vuo­den aikana tehtyjä jär­jet­tömiä tuhoteko­ja, islamistien osu­us niis­sä on aivan mitätön. Jos vas­taav­ista teoista vähin­tään 95 pros­ent­tia on ”kris­tit­ty­jen” tekemiä ja korkein­taan viisi pros­ent­tia islamistien, olisi tietysti loogista veika­ta ”kris­tit­tyjä”, ainakin, jos vedonlyön­nis­sä pitää pan­na peli­in omaa rahaa. Myös uskon­tokun­tien välisessä lah­taamises­sa kris­ti­tyt johta­vat islami­laisia murskaluvuin.
Islami­lainen ter­ror­is­mi on onnis­tunut tavoit­teessa yli odotusten, jos se on saanut mei­dät noin irra­tionaal­is­ten pelko­jen valtaan. 

201 vastausta artikkeliin “Asuuko meissä kaikissa pieni islamofobisti?”

 1. Samaa mieltä, että iTer­ror­is­tit ovat onnis­tuneet brändäämään itsen­sä aivan liian hyvin. Medi­an on osat­ta­va epäil­lä kaikkea, jot­ta ihmis­ten ei tarvitse epäil­lä medi­aa kaikesta. Surullis­in­ta on, että myrkyl­lisen yhteiskun­nal­lisen ilmapi­irin syn­tymiseen vaikut­taa eri­tyis­es­ti ihmis­ten osat­to­muu­den tun­teen voimis­tu­mi­nen. Eli talous­poli­ti­ik­ka yhdis­tet­tynä tulon­jakoon. Mut­ta häh, mikä ihmeen kil­pailu ter­ror­is­mi muka on?

 2. Eikä pelkästään Suomen media läht­enyt mukaan arvu­ut­telu­un. Tilanne oli sama ainakin Ruot­sis­sa. TV:n ympäril­lä sai kyl­lä sanoa mon­een ker­taan, että odote­taan nyt tietoa ja mielel­lään varmis­tet­tua tietoa.

  Nyt ale­taan olla tilanteessa, jos­sa kaikkein tärkein­tä islamistien toimin­nan tukah­dut­ta­mi­nen on mus­limeille. Muuten mopo karkaa käsistä.

 3. Itse ajat­telin heti, että tässä on tod.näk. muu­ta takana. Miten te voitte olla noin yksisilmäisiä? Vai onko niin, että dema­ri­na osaan kat­soa maail­maa hie­man eri vinkke­listä? Sosi­aalidemokra­tia on yleen­sä ollut ensim­mäi­nen uhri, kun vapau­den vihol­liset ovat aloit­ta­neet murhatyöt.

  Olen pikkuisen vahin­go­niloise­na kat­sonut, miten homma­poruk­ka nyt yrit­tää kiemur­rel­la omas­sa son­nas­saan ja selit­telee islam­o­fo­bi­aansa. Onpa tekoa jo selitet­ty sil­läkin, että maa­han­muut­to lisää nuorten aikuis­ten radikalis­mia ja sik­si maa­han­muut­to pitäisi lopet­taa. Jonkun mielestä tämä on ollut kos­to ateis­tisille ja “Israelia vas­tus­taville” sosial­is­teille. Sairai­ta mielipiteitä. 

  Mut­ta vahin­go­ni­lo ei paljon auta. Olen syvän surulli­nen. Miten täl­laista voi sattua?

 4. “Islami­lainen ter­ror­is­mi on onnis­tunut tavoit­teessa yli odotusten, jos se on saanut mei­dät noi irra­tionaal­is­ten pelko­jen valtaan.”

  Lähin­nä olemme luoneet sen pelon ilmapi­irin ihan itse. “Meil­lä” tarkoi­tan nyt eri­tyis­es­ti George W. Bushia, tuo­ta suur­ta pelon ja vihan samaa­nia. Tony Blair aut­toi hys­teerisen ris­tiretk­i­hen­gen liet­son­nas­sa. Jos 911 olisi tapah­tunut Euroopas­sa, reagoin­ti siihen olisi var­masti ollut maltillisempaa.

 5. Islamisti­nen ter­ror­i­s­tiryh­mä Ansar al- Jihad al-Ala­mi ilmoit­tau­tui eilen pom­mi-iskun tek­i­jäk­si. Ilmoi­tus tuli liiak­si viiveel­lä ollak­seen uskot­ta­va, mut­ta ker­too että syytä on sekä sysis­sä että susissa.

  p.s. Kum­mallista, että poli­isit tuli­vat saarelle vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilanteen alet­tua. Nuoret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­booki­in lait­ta­neet avunpyyntöjä.

 6. Minä totesin kuul­tuani tapah­tu­mas­ta appiukol­ta, että Nor­jas­sa on asi­at liian hyvin. Tapaus kuu­losti siltä, että ihmisel­lä on ollut liian paljon aikaa ja hyv­in­voin­tia. Pelot­tavaa tässä on se, että Suo­ma­lainen kult­tuuri ja elin­ta­so on hyvin lähel­lä kirkon­polt­ta­jien vastaavaa.

 7. Osmo:

  tek­i­jä ei ollutkaan islami­lainen ter­ror­isti vaan perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”

  Aika älytön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­laisen keskustelu­foo­ru­min mihinkään rikok­seen syyl­listymät­tömiä näp­päimistön naput­telijoi­ta nor­jalaiseen mas­samurhaa­jaan. Ymmärtäisin sinän­sä pointin, jos tarko­tuk­se­na olis ain­oas­taan kuva­ta tol­lasen olemat­tomin perustein teh­dyn leimaamisen älyt­tömyyt­tä, jota tosi­aan kohdis­te­taan myös mus­limei­hin. Mut nyt vaikut­taa vähän siltä, et osal­la netis­sä porskut­tavista rin­nas­ta­jista on ihan oikeesti tarko­tuk­se­na vierit­tää vas­tu­u­ta tos­ta murhenäytelmästä suo­ma­lais­ten mamukri­itikoiden niskaan tai ainakin läl­lätel­lä niille ja yrit­tää repiä tapah­tuneesta poli­it­tista voit­toa omille joukoilleen. 

  Jos vas­taav­ista teoista vähin­tään 95 pros­ent­tia on ”kris­tit­ty­jen” tekemiä ja korkein­taan viisi pros­ent­tia islamistien, olisi tietysti loogista veika­ta ”kris­tit­tyjä”

  Voi silti olla ihan ratio­naal­ista epäil­lä “islamis­te­ja” tol­lasen uutisen kuul­lessaan, jos pitää vali­ta jokin tar­jol­la ole­vista sel­keesti iden­ti­fioitavis­sa ole­vista mas­samurhia tehtaile­vista ryh­mit­tymistä. Kun tyyp­pi, joka sat­tuu pen­skana ole­maan kastet­tu kris­ti­tyks lah­taa jengiä, se ei yleen­sä ainakaan pohjo­is­mais­sa oo käsit­tääk­seni toiminu minkään kris­til­lisen kiihkoil­i­japorukan man­daatil­la. Islamia edus­ta­vat pom­min­räjäyt­telijät taas suht usein ilmoit­taa toimi­vansa uskon­ton­sa tai jonkun islamistisen kiihkoil­i­jaryh­män nimis­sä ja usein ne kyseiset ryh­mät on ottanu vas­tu­un teoista. Eli vaik “kristi­nuskoiset” vs. “islami­nuskoiset” olis 95–5 teko­jen lukumäärässä, niin voi olla, et yleisin teoille ilmoitet­tu moti­ivi on islamisti­nen. Koulu­am­pumis­ten kaltasille teoille­han ei yleen­sä oo ees ilmotet­tu mitään ymmär­ret­tävis­sä ole­vaa motiivia. 

  Jos oikein muis­tan, niin tilas­to­jen perus­teel­la “ääri­vasem­mis­to” olis viime aikoina tehtail­lu eniten erinäisiä ter­rori-iskuiks luokiteltavia teko­ja Euroopas­sa. Niis­sä ei kyl pääosin tai­da olla kyse mis­tään massamurhista.

 8. ““Meil­lä” tarkoi­tan nyt eri­tyis­es­ti George W. Bushia, tuo­ta suur­ta pelon ja vihan samaania.”

  Ja angloamerikkalaista medi­aa, joka otti kaiken irti hais­taes­saan että voi saa­da tuot­teitaan myy­tyä irra­tionaal­isu­udel­la, jota hal­li­tuk­set liet­soi­vat (saadak­seen puolestaan omat agen­dansa läpi).

 9. Jos mitataan Euroopas­sa lähivu­osi­na sat­tunei­ta suuria ter­ror­iteko­ja, jois­sa on kuol­lut lukuisia ihmisiä, on islami­stiryh­mien osu­us paljon suurem­pi kuin 5%. Kun vielä maa oli Nor­ja — akti­ivi­nen peluri Afgan­istanis­sa ja Libyas­sa — oli minus­ta ihan perustel­tua pitää toden­näköisenä, että pom­mi-iskun tek­i­jänä olisi joku radikaali islami­laien poruk­ka tai libyan hul­lu dik­taat­tori. Sen jäl­keen kun uutiset sosi­aalidemokraat­tin­uorten leirin ammuskelus­ta lev­i­sivät, nousi paikallisen sosiopaatin toden­näköisyys suurem­mak­si. Sel­l­ainen toim­inta sopi enem­män koulusurmaa­jan kaltaiseen profi­ili­in kuin islami­stiryh­män toimintaan.

  Teko on kyl­lä aivan käsit­tämätön. Tek­i­jä on ilmeis­es­ti julkaissut yli tuhat­sivuisen man­i­festin, jos­sa kuvaa tekoaan “markki­noin­titem­pauk­sek­si”. Har­voin uuti­sista oikeasti järkyt­tyy, kun maail­mas­sa kuitenkin sat­tuu kaiken­laista, mut­ta täl­lä ker­taa teki oikein pahaa lukea uutisotsikoita.

 10. Demari hyvä, sosial­istien ykkös­ketju (Lenin, Stal­in, Mao…) on kyl­lä tehnyt maail­man suurim­mat kansan­murhat. Kukaan muu ei pääse edes lähelle.

 11. “olin jok­seenkin var­ma, että kyse oli islami­lais­es­ta terrorismista.”

  Veikkauk­seesi lausun, että mon­tako ker­taa taval­liset pul­li­a­iaset ovat olleet aiheut­ta­mas­sa val­tio­ta­son ongelmia byrokraateille. Korkein­taan hil­jaisu­udessa sar­ja­murhia tekevät.

  Tup­paa vaan ole­maan niin, että kun tavalli­nen kansalainen ylit­tää uutiskyn­nyk­sen esim. nyt Nor­jas­sa tapah­tuneel­la tapauk­sel­la, ryhdytään tuomit­se­maan ja ole­maan “piilo” vii­saina asiassa.

  Toki ter­ve ja taval­lisen ihmisen logi­ik­ka ker­too, että yksi “luomu”-viljelijäheppu apu­lan­toi­neen ole voin­ut koko trage­di­aa Nor­jas­sa yksin järjestää.

 12. Veikkaisin ennem­min, että meis­sä kaikissa asuu pieni matemaat­ti­nen idioot­ti, joka ei osaa toden­näköisyys­laskun alkeitakaan jollei niitä ihan väk­isin ja eksplisi­it­tis­es­ti ajattele.

 13. Murhan­hi­moisille nuo­rille miehille on tähä­nas­tisen maail­man­his­to­ri­an ajan kel­van­nut mikä tahansa saatavil­la ole­va ide­olo­gia, eli sille ei ole nyt ole ko. ide­olo­gian kanssa niin paljon tekemistä.

 14. Minäkin pidin tätä islamisti­teo­ri­aa ihan loogise­na ske­nar­i­ona, mut­ta toisin kuin hom­mafoo­ru­mi­laiset, ja jopa eräs Wash­ing­ton Post ‑lehden blog­gaa­ja, en olet­tanut ennenaikaises­ti, että näin olisi ollut lai­ta, puhu­mat­takaan, että olisin tehnyt tämän ole­tuk­sen perus­teel­la kovin pitkällemeneviä poli­it­tisia johtopäätöksiä. 

  Olen yleen­säkin varovainen tuomit­se­mas­ta asioi­ta ennenaikaises­ti, varsinkin sen jäl­keen kun Tam­pereen pizze­riatuhopolt­to osi­it­tau­tui paikan omis­ta­jien vaku­u­tus­petosyri­tyk­sek­si; ennen tätä jotkut suo­ma­laiset vasem­mis­tovi­her-lib­er­aalit oli­vat jo ehti­neet syyl­listää asi­as­ta maan maa­han­muut­tokri­it­tisiä voimia.

 15. Vieras­ta kult­tuuria on helpom­pi pelätä kuin sitä jos­sa elää. Autol­la ajami­nenkin on tilas­tol­lis­es­ti vaar­al­lisem­paa kuin lentomatkus­t­a­mi­nen, puhu­mat­takaan siitä, että kaikkein vaar­al­lisin paik­ka on usein koti.

 16. Jäl­keen­päin tilas­toti­eteil­i­jä minus­sa kysyi, miten voin veika­ta noin huonos­ti. Ja miten kaik­ki muutkin voivat. Jos ajat­telemme Euroopas­sa viimeisen 20 vuo­den aikana tehtyjä jär­jet­tömiä tuhoteko­ja, islamistien osu­us niis­sä on aivan mitätön. Jos vas­taav­ista teoista vähin­tään 95 pros­ent­tia on ”kris­tit­ty­jen” tekemiä ja korkein­taan viisi pros­ent­tia islamistien, olisi tietysti loogista veika­ta ”kris­tit­tyjä”, ainakin, jos vedonlyön­nis­sä pitää pan­na peli­in omaa rahaa. 

  Mihin tilas­toi­hin tuo tilas­toti­eteil­i­jän johtopäätök­sesi perustuu?

  Talousti­etelijä Tino Sanan­da­ji las­ki RAND Cor­po­ra­tionin ter­ror­is­mi­ti­etokan­nan perus­teel­la seu­raavaa viimeisen kymme­nen vuo­den aikana tapah­tuneista terroriteoista:

  - 97 pros­ent­tia ter­ror­is­min uhreista Euroopas­sa ja Pohjois-Amerikas­sa kuoli mus­lim­ien teke­mis­sä iskuissa

  - 9/11 pois­lukienkin 91 pros­ent­tia ter­ror­is­min uhreista jou­tui mus­lim­ien tap­pa­mak­si Euroopas­sa ja Pohjois-Amerikassa

  - Län­si-Euroopas­sakin mus­lim­ien uhre­ja oli 79 pros­ent­tia kuolleista

  Tuol­la perus­teel­la sin­un ja mon­en muun ennakkolu­u­lo mus­lim­iter­ror­is­teista vaikut­taa ratio­naaliselta. Euroopan viimeaikaises­sa his­to­ri­as­sa ei-mus­lim­ien tekemät mas­si­iviset ter­ror­i­hyökkäyk­set ovat olleet äärim­mäisen harvinaisia.

 17. JL
  Jos ter­ro­sis­mik­si mjääritel­lään vain islamistien tekemät iskut, sil­loin tietysti islamistien osu­us on sata pros­ent­tia. Koulu­am­pu­jat esimerkik­si kaik­ki ovat olleet kris­tit­tyjä, siis kult­tuuris­es­ti, uskon­nos­ta en tiedä. Mikä oli se kaveri, joa tap­poi pom­mil­la sato­ja Yhdysvalloissa.
  Pelkästään Sre­breni­can­is­sa kris­ti­tyt vetivät (murha­si­vat 8000 islami­laista) niin kovan kaulan mus­limei­hin, että siinä on kiin­ni kuromista.

 18. Anders Behring Breivik kuvaa itseään seu­raavasti document.no-sivustolla:

  “Crit­i­cal to mul­ti­cul­tur­al­ism and cul­ture marxism
  Anti-racist
  Pro Progress Par­ty (maybe right)
  Pro Israel
  Anti-UN
  Anti-EU
  Pro free market
  Pro Chris­t­ian” (Googlen kään­tämä, pieniä omia selvennyksiä)

  Hänen kom­men­tit document.no ovat ääri­aines­ta vas­tus­tavia (mm. nat­sis­mi, rasis­mi, ääri-islam). 

  Maa­han­muu­tossa hän vas­tus­taa mus­lim­ien maa­han­muut­toa, kos­ka mus­lim­ien joukos­sa on ääri­aines­ta ja myön­tää val­taosan ole­van mus­limeista ole­van maltil­lisia. Hänen kom­menteis­saan ei ilmene muun­laista maa­han­muu­ton vas­tus­tus­ta, eikä “rotu­ja” tai etnisyyk­siä käsitellä.

  Ei ole yllät­tävää, että lehdis­tö (joka on varsin vasem­mis­to­laista) lyö epämiel­lyt­tävään henkilöön jälleen perus­teet­toman ääri­oikeis­toleiman tehdäk­seen sil­lä vasem­mis­to­laista poli­ti­ikkaa. Minkään­laista kaipu­u­ta total­i­taris­mi­in tai rasis­tisu­u­teen ei hänen tek­steis­sään ilmene, jos uskon­non ääri­ainesten vas­tus­tus­ta ei las­ke­ta rasis­mik­si. Poli­it­tis­es­ti hän vas­taa kon­ser­vati­ivista kokoomus­laista tai oikeis­to­laista kris­til­lis­demokraat­tia. Hänen rasis­min­vas­taisu­ut­taan ei ole yksikään media maininnut.

  Onko Ander­sin rasis­min­vas­taisu­us liian kova pala medi­alle myön­tää? Tekeekö media poli­ti­ikkaa lyömäl­lään äärioikeistolaisleimalla?

 19. Kalle, tun­net­pa his­to­ri­aa ääret­tömän huonos­ti, kun rin­na­s­tat demar­it Lenini­in, Stal­ini­in ja Maoon, mut­ta ilmeis­es­ti tarkoi­tushakuis­es­ti. Näi­den rois­to­jen ensim­mäiset veri­uhrit oli­vat juuri demare­i­ta, kos­ka nämä jul­mu­rit tiesivät, ketkä voivat pistää hant­ti­in. Googlaa esim. Arvo Poi­ka Tuomi­nen. Hävet­tää, että Oden sivuil­la on tänään tuol­laisia viestejä.

 20. Osmo, data on RAND Cor­po­ra­tionil­la. Sen käyt­tämä ter­ror­is­mimääritelmä löy­tyy täältä: http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents/about/definitions.html. En tiedä las­ke­taanko koulusurmia ter­ror­is­mik­si, jos niiltä puut­tuu selvä poli­it­ti­nen motiivi. 

  Sanan­da­jin laskel­mat koski­vat viimeistä kym­men­tä vuot­ta, joten esimerkik­si Balka­nin sotien tapah­tu­mat (jot­ka tuskin ovat ter­ror­is­mia) eivät niihin voisi lukeu­tua. “Onnis­tunei­den” ter­rori-isku­jen lisäk­si Euroopas­sa on viime vuosi­na pidätet­ty usei­ta mus­limiryh­miä iso­jen isku­jen suunnittelusta. 

  Nor­jan iskuista tuli uutisi­in ensin tieto Oslos­sa tapah­tuneesta pom­mi-iskus­ta min­is­ter­iöitä vas­taan. Ensim­mäisenä täl­lais­es­ta julkises­ta iskus­ta tuli­vat var­masti mon­elle mieleen 9/11 sekä Englan­nin ja Espan­jan iskut, jois­sa myös isket­ti­in mas­si­ivis­es­ti julkiselle paikalle. En muista vas­taavaa ääri­oikeis­to­lais­ten iskua lähi­his­to­ri­as­ta Euroopas­sa ennen Nor­jaa. Ter­ror­is­mi­asiantun­ti­jat vaikut­ti­vat aluk­si myös ole­van islamistitek­i­jöi­den kan­nal­la, kos­ka nämä oli­vat uhkailleet Nor­jaa, eikä mis­tään oikeis­to­lai­sista ter­ror­i­s­tiryh­mit­tymistä ollut tietoa. 

  Näin ollen pysyn kan­nas­sani, että ennakkolu­u­lo mus­lim­iter­ror­is­teista oli rationaalinen.

 21. Tässähän on tuoreena alla Tukhol­man pom­mi-isku (joulukuu 2010) joka oli islamistin tekemä, joten kun tiedos­sa oli vain että Oslos­sa on ollut pom­mi-isku, niin arvaus jostain saman­ta­pais­es­ta oli ihan perustel­tu vielä siinä vaiheessa.

  Toisaal­ta jos Suomea miet­tii, niin meil­lä on ollut:
  — Pasi­laan jätet­ty pom­mi (joka jätet­ti­in räjät­tämät­tä), kesäkuu 2011, tek­i­jöinä vasemmistoanarkistit
  — Myyr­man­nin pom­mi, lokakuu 2002, tek­i­jänä kouluk­iusat­tu koululainen
  — Kampin autopom­mi, heinäkuu 2002, kyseessä oli ilmais­es­ti rikol­lis­ten välien­selvit­te­lyyn liit­tyvä palkkamurha

  (Uno­hdinko jotain?)

 22. No, jos joku taho tois­tu­vasti esit­tää uhkauk­sia, on kai aika loogista olet­taa, että uhkaa­ja on teko­jen takana…

 23. Eikö tästä kris­tit­ty­jen har­joit­ta­mas­ta ter­ror­is­mista kuitenkin pääasi­as­sa ole vas­tu­us­sa sel­l­aiset sep­a­ratis­ti­jär­jestöt, joil­la ei oikein mitään järkevää syytä olisi iskeä Oslos­sa? Toisaal­ta Nor­ja on viime aikoina ollut mukana soti­laal­li­sis­sa oper­aa­tiois­sa islami­nuskoi­sis­sa mais­sa. Ihan loogi­nen ole­tus, hil­jaa mielessään. Sitä en tiedä mik­si niin yksi­ty­ishenkilöt kuin kan­sain­vä­li­nen medi­akin kat­soi­vat parhaak­si näitä arvauk­sian toitot­taa suureen ääreen.

  Tai siis luul­tavasti kat­so­jaluku­ja tavoit­tel­e­vat tv-yhtiöt eivät voi näyt­tää “emme tiedä vielä mitään, odottakaa”-tiedotetta. Islam-asiantun­ti­joiden haas­tat­telu tuot­taa run­saasti rel­e­vant­tia “käyt­tistä”.

 24. Roque:

  Aika älytön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­laisen keskustelu­foo­ru­min mihinkään rikok­seen syyl­listymät­tömiä näp­päimistön naput­telijoi­ta nor­jalaiseen massamurhaajaan. 

  Ei ole ollenkaan älytön­tä tehdä täl­läistä ver­taus­ta, jos tek­i­jän maail­manku­va ja ahdis­tuk­sen aiheet ovat hiili­pa­periko­pi­oi­ta hom­mafoo­ru­mi­lais­ten vas­taav­ista. Tek­i­jästä ei tosin ole vielä tarpeek­si tietoa ihan näin pitkälle menevien väit­tei­den tuek­si, mut­ta kyl­lähän tek­i­jä vähin­tään hom­malais­ten hen­gen­heimo­laiselta vaikuttaa.

  Jos “islamisaa­tio” ja koske­mat­toman voimakkaal­ta tun­tu­va “suvait­se­vais­to” (jota tek­i­jälle ilmeiseti edus­ti­vat nuoret sosi­aalidemokraatit) uhkaa­vat tuho­ta aidon nor­jalaisen kult­tuurin, niin pitäähän asialle toki tehdä jotain. Mieleltään ter­ve äänestää vaaleis­sa ja rutisee netis­sä, mieli­sairas ihmi­nen voi sit­ten tehdä tälläistä.

 25. Blogikir­joituk­sen, joka on otsikoitu “All Ter­ror­ists are Muslims…Except the 94% that Aren’t”, ker­too FBI:n tilas­toi­hin tukeutuen että mus­lim­it tekevät yhdys­val­lois­sa 6 % ter­rori-iskuista — jopa juu­ta­laiset tekevät enem­män ter­rori-isku­ja kuin mus­lim­it (7%), muista kuin “rät­tipäi­den” teko­sista vaan ei uutisoida:

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

 26. Ter­ror­istin moti­ivi alkaa hil­jalleen val­je­ta: pom­mi oli harhau­tus, jol­la hämät­ti­in vira­nomaiset pois todel­liselta riko­spaikalta. Joukko­murha puolestaan oli todel­la irvokas värävysoperaatio.

  Mik­si joukko­murha pystyyn? Sik­si, että me kaik­ki järkyt­ty­isimme mah­dol­lisim­man paljon, jot­ta kiin­nos­tu­isimme kuule­maan “islamin ja marx­is­min salali­itos­ta” ja jot­ta riit­tävän moni uskoisi koko roskan. Suurin osa ei usko, mut­ta tarpeek­si moni uskoo siihen jo valmi­ik­si (väite “moku­tuk­ses­ta”).

  Myös ajanko­h­ta oli valit­tu huolel­la — heinäkuinen per­jan­tai on vuo­den hil­jaisin medi­a­het­ki. Iskun valmis­telu, toteu­tus ja ajoi­tus ovat sis­si­markki­noin­tia par excellence.

  Toiv­ot­tavasti tämä avaa silmät näkemään, mil­lainen vaiku­tus täl­lä pro­pa­gan­dal­la on. Samaa tari­naa jär­jestö nimeltä Suomen Sisu on hom­mafo­ru­min avus­tuk­sel­la vuosikau­sia Suomes­sakin ihmisille syöt­tänyt. Hyvin näyt­tää uppoavan.

  Samas­ta sylt­tyte­htaas­ta ovat peräisin mm. ilmauk­set “kukka­hat­tutäti”, “moku­tus”, “mädä­tys”, “punav­i­her­vasem­mis­to”, “suvait­se­vais­to”, “viher­stal­in­is­mi” jne. ad infinitum.

  Tavoite on selkeä: muoka­ta yhteiskun­tailmapi­ir­iä vihamielisek­si maa­han­muut­ta­jia ja “kult­tuuri­vasem­mis­toa” kohtaan. Hyvin tun­tuu onnis­tu­van. Nyt olisi syytä viimeistään herätä näkemään, mil­lais­ten keino­ja kai­h­ta­mat­tomien ihmis­ten kanssa ollaan tekemisissä.

 27. “Toki ter­ve ja taval­lisen ihmisen logi­ik­ka ker­too, että yksi “luomu”-viljelijäheppu apu­lan­toi­neen ole voin­ut koko trage­di­aa Nor­jas­sa yksin järjestää.2

  Mik­si ei muka voi? Pom­miräjäytk­ses­tä tulee mieleen Okla­homan liit­to­val­tion viras­to­talon tuho (1997?), joka oli yhden häiri­in­tyneen mut­ta syyn­takeisen miehen teko.- Saaren masamurhan tek­i­jä pystyi yksin suorit­ta­maan. Kone­tu­lia­sei­ta on saatavil­la — ja sil­lä saa tuhoa aikaan. Sem­minkin kun uhrit eivät osan­neet suo­jau­tua, niinkuin en minäkään osaisi. Pikem­min yrit­tää ehtiä häti­in — lun­non sosialidemokraattina.

  Avoimes­sa yht­e­sikun­nas­sa val­tion viras­to­ta­lo on help­po räjäyt­tää autopommilla.

  Hil­jaisek­si vetää.

 28. Tehkää seu­raa­va kyse oliko kyseessä itse asi­as­sa ter­ror­iteko, sanan sup­peam­mas­sa merkityksessä? 

  Tot­takai tek­i­jän tarkoi­tus oli levit­tää kauhua ympärilleen. Mut­ta oliko hänen takanana ja teon oikeu­tuk­sen hak­i­jana poli­it­tista (ääri)ryhmää, joiden tavoit­tei­ta hän pyr­ki teol­laan edis­tämään ja joka myös hyväksyy nämä menettelytavat?

  Asia selvin­nee tarkem­mas­sa poli­isi­tutkimuk­ses­sa. Oikeu­denkäyn­nis­sä myös selviää tek­i­jän henk­i­nen tila.

  Amerikkalainen anark­isti, joka muis­taak­seni sur­masi pres­i­dent­ti McK­ing­leyn, kut­sui poli­it­tista ter­ro­r­ia “teon pro­pa­gan­dak­si”, pro­pa­gan­da of the deed.

 29. Osmon väit­teessä ter­ror­is­min määrit­tämisessä vain islamistien tekemi­in iskui­hin ei ole ihan tuules­ta tem­mat­tu. Ainakin mitä tulee Yhdys­val­ta­laiseen medi­aan. Euroopas­sa on tot­tut­tu sep­a­ratistien ja poli­it­tis­ten äärili­ikkei­den pom­mi­tuk­si­in, joten ehkä tääl­lä tilanne ei ole vielä ihan saman­lainen. Tääl­lä asi­as­ta melko terävää kritiikkiä:

  http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2011/07/23/nyt/index.html

 30. “Toisaal­ta jos Suomea miet­tii, niin meil­lä on ollut:
  — Pasi­laan jätet­ty pom­mi (joka jätet­ti­in räjät­tämät­tä), kesäkuu 2011, tek­i­jöinä vasemmistoanarkistit
  — Myyr­man­nin pom­mi, lokakuu 2002, tek­i­jänä kouluk­iusat­tu koululainen
  — Kampin autopom­mi, heinäkuu 2002, kyseessä oli ilmais­es­ti rikol­lis­ten välien­selvit­te­lyyn liit­tyvä palkkamurha”

  Ensim­mäis­es­tä en muista sen kum­mem­min, vaik­ka teko oli tuore. — Myyr­man­nin pom­mi kaikesta päät­täen oli sit­tenkin lauaen­nut vahin­gos­sa ja vas­toin tek­i­jän aiet­ta. Hän oli itse yksi uhreista. Hän halusi vain tun­tea sen val­lan tun­teen, jon­ka saa kulkies­saan iso räjändys­panos mukanaan. Saman, joka suur­val­lan joht­jal­la on tietäessään pitävän­sä hal­lusaan ydi­na­sei­den koodeja.

  Kampin autopom­mi varmis­tui hyvin pian ala­maail­man keskeisek­si välien­selvit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut tarkoi­tus jäädä kiin­ni. Oikeuskäsit­te­ly venyi helmiku­uhun 2004.

 31. Kehno avaus. Kuten JL tuos­sa tote­sikin, lonkalta oli aivan loogista epäil­lä pom­mista islamisteja.

  Kotop­eräi­nen ääri­oikeis­to ei var­masti tul­lut kenel­läkään mieleen. Mainit­takoon, että Europolin mukaan esim. viime vuon­na Euroopas­sa ei tapah­tunut yhtään ääri­oikeis­ton terroritekoa.

  Ja islamistien uhan todel­lisu­ud­es­ta kan­nat­taa myös muis­taa se, että isku­jen puut­tumi­nen ei johdu halun vaan kyvyn puut­teesta. Iskua suun­nit­tele­via ryh­miä jää Euroopas­sa kiin­ni koko ajan.

 32. “Jos vas­taav­ista teoista vähin­tään 95 pros­ent­tia on ”kris­tit­ty­jen” tekemiä ja korkein­taan viisi pros­ent­tia islamistien,”

  Vaik­ka kaik­ista Euroopan ter­ror­i­teoista kris­ti­tyt ovat saat­ta­neet tehdä 95%, niin ilman tarkemip­ia tilas­to­ja väitän että nimeno­maan nor­jan tekoa VASTAAVISTA ter­ror­i­teoista islamistit ovat tehneet val­tavasti enem­män kuin 5%. Tämä siis siinä vai­heessa kun oli tul­lut tieto vain pom­mista. (Ampumi­nen las­ki toden­näköisyyt­tä että tek­i­jät ovat islamis­te­ja ja nimeno­maan sos.dem. nuorten ampumi­nen vielä lisää).

  Mut­ta kun kat­so­taan tilan­net­ta sil­loin kun vain tieto pom­mista oli tul­lut, niin islim­istien toden­näköisyys tek­i­jöinä oli nähdäk­seni suuri:

  1)Islamistien tyyli on ollut nimeno­maan pommi+julkinen paikka+kuolonuhreja. Esimerkik­si Irlan­nin ja Espan­jan sep­a­rati­s­tiryh­mät ovat tehneet paljon ter­ror­iteko­ja, mut­ta niis­sä ei ole kuol­lut paljon ihmisiä, kos­ka niistä on ilmoitet­tu etukä­teen. Lisäk­si nor­jas­sa ei ole tietääk­seni minkään alueen itsenäisyyt­tä ajavia ryh­miä, joten vaik­ka täl­laiset ryh­mät tek­i­sivät paljon ter­rori-isku­ja Euroopan tasol­la niin nimeno­maan Nor­jas­sa ne tekevät vähän. 

  2)Tulee ottaa myös huomioon että “ark­isia”, pieniä ter­ror­iteko­ja ei uuti­soi­da, joten jo se fak­ta, että ter­rori-isku uuti­soidaan, kas­vat­taa toden­näköisyyt­tä siitä kyse on nimeno­maan samankaltais­es­ta iskus­ta kuin mitä on aim­mein uuti­soitu. Täten: vaik­ka 99% ter­rori-iskus­ta olisi kris­tit­ty­jen tekemiä, mut­ta 99% uuti­soiduista mus­lim­ien tekemiä, niin olisi täysin ratio­naal­ista olet­taa uuti­soidun ter­rori-iskun tek­i­jäk­si mus­li­mi (en väitä että mus­lim­it tekevät suuria ja kris­ti­tyt pieniä ter­ror­iteko­ja, huo­mau­tan vain että 95% osu­us tehdy­istä ter­ror­i­teoista ei takaa 95% osu­ut­ta uutisoiduista).

  3)Myös ver­taus Sre­breni­caan ontuu sil­lä kyse oli sisäl­lis­so­das­ta, tämä ter­ror­iteko oli rauhana­jan teko.

  4)Mitä tulee koulu­am­pumisi­in, niin ne eivät mielestäni edes täytä ter­ror­i­teon määritelmää, ainakaan val­taosa niistä ei täytä. Jotkut ampu­jat ovat julkaisseet omia man­i­feste­jaan, mut­ta koulu­am­pumis­ten takana ei yleis­es­ti ottaen ole mitään ide­olo­giaa, jon­ka sanomaa näil­lä teoil­la ajet­taisi­in. Ter­ror­i­teon erot­taa muus­ta väki­val­las­ta nähdäk­seni nimeno­maan se, että siinä väki­val­ta on keino oman ide­olo­gian ajamiseen, silmit­tömäl­lä väki­val­lal­la (koulu­am­pumiset) uhriluku on itseisarvo.

  Täten on täysin ratio­naal­ista arvioi­da islamis­teille suurin toden­näköisyys mah­dol­li­sista tek­i­jöistä, kun annetut tiedot ovat nimeno­maan Nor­jan pom­mi-iskua vas­taa­vat. Jos otet­taisi­in sat­tuman­varainen ter­rori-isku Euroopas­ta, sama arvio ei enää toki päde. Mielestäni Osmo tekee virheen edel­lä san­otun perus­teel­la nimeanomaan siinä, että ver­taa tietyn tyyp­pistä ter­ror­itekoa kaikki­in samal­la alueel­la tehty­i­hin ter­ror­itekoi­hin, vaik­ka teon tyyp­pi muut­taa toden­näköisyyk­siä siitä kuka on tekijä.

 33. “p.s. Kum­mallista, että poli­isit tuli­vat saarelle vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilanteen alet­tua. Nuoret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­booki­in lait­ta­neet avunpyyntöjä.”

  Miten pääset nopeasti saarelle, johon ei ole sil­taa. Ja poli­isen pitää itsekin suo­jau­tua. Tavalisel­la helikopter­il­la ei voi tul­la, kos­ka sen voi ampua alas.

 34. Itsekin alku­un pidin toden­näköisim­pänä sitä, että taustal­la olisi joko islamisti tai sit­ten län­si­maid­en mus­li­mai­hin kohdis­tunei­ta sota­toimia vas­taan tehty vas­taisku, vaik­ka pom­mi-isku­ja on kyl­lä har­ras­ta­neet myös mon­et muut, kuten esimerkik­si län­si­val­tiot kehi­tys­mais­sa. Aika pian alkoi kuitenkin uuti­sis­sa kuu­lua tiedonjyväsiä, jot­ka sai­vat epäilemään näitä arvauksia.

  On tot­ta, että Hom­mafoo­ru­mil­la mon­et menivät ennenaikaises­ti syyt­tämään mus­limei­ta tästä teosta, mut­ta on syytä huo­ma­ta, että jo suh­teel­lisen aikaisin foo­ru­min jäsenistä osa kehot­ti ole­maan tekemät­tä hätiköi­tyjä johtopäätök­siä, ennen kuin poli­isi on tutk­in­ut asi­aa. Itse olen enem­män pet­tynyt siihen, että tek­i­jän pal­jas­tu­mi­nen mus­lim­i­maa­han­muut­tokri­itikok­si on — osin tietenkin ymmär­ret­tävästi — tun­tunut ole­van han­kalasti käsiteltävä asia Hommafoorumissa.

  Minus­ta täl­laisen teon pitäisi havah­dut­taa niin maa­han­muut­tokri­itikot, kuin muutkin, myös jonkin­laiseen itsekri­ti­ikki­inkin. Minus­ta myös eri­ty­istä hark­in­taa tarvi­taan siinä, jos täl­lais­ten teko­jen seu­rauk­se­na päädytään tekemään jonkin­laisia yhteiskun­nal­lisia uud­is­tuk­sia tai mui­ta mas­si­ivisia teko­ja. On myös syytä pitää mielessä se reaal­i­maaiman rajoi­tus, että maail­mas­ta ei käytän­nössä voi­da saa­da koskaan täysin riskitöntä.

  Esimerkik­si 911-isku­jen reak­tio Yhdys­val­lois­sa oli täysin ylim­i­toitet­tu, pitkälti vääri­in asioi­hin kohdis­tu­va ja on tul­lut kestämät­tömän kalli­ik­si. 911-iskuis­sa kuoli noin 3000 henkeä, mut­ta sen seu­rauk­se­na tehdyt sodat mak­sa­vat noin 3000 mil­jar­dia. Lisäk­si näis­sä sodis­sa on kuol­lut sato­ja tuhan­sia ihmisiä, Yhdys­val­to­jen maine on pahasti ryvet­tynyt Guan­tana­mon, kidu­tusten, kaiken­laisen oikeusval­tion vas­taisen toimin­nan yms myötä. Lisäk­si iskui­hin liit­tymät­tömään Iraki­in hyökkäys oli suuren yleisön silmänkään­tötemp­pu, jos­sa oli aivan muut moti­iv­it, mut­ta 911-isku­ja käytet­ti­in silti jon­ain veruk­keena lait­toma­lle hyökkäykselle.

  Paljon järkevämpi reagoin­ti­ta­pa Yhdys­val­loil­ta olisi ollut yrit­tää vain pie­nil­lä panos­tuk­sill nap­a­ta Osama tai tart­tua Tal­iban­ien tar­jouk­seen Osaman luovut­tamis­es­ta. Lisäk­si esimerkik­si Palesti­inan val­tion tun­nus­t­a­mi­nen ja use­am­man mil­jardin vuo­tuisen soti­lasavun leikkaami­nen Israelil­ta, kunnes Israel vetäy­tyy miehit­tämiltään alueil­ta tai edes lopet­taa lait­tomien siir­tokun­tien rak­en­tamisen, olisi var­masti vähen­tänyt riskiä uusi­in iskui­hin ja ollut moraalis­es­tikin perusteltua.

 35. En muista vas­taavaa ääri­oikeis­to­lais­ten iskua lähi­his­to­ri­as­ta Euroopas­sa ennen Norjaa.

  Nyt var­maan ale­taan sit­ten kiis­tel­lä siitä, mis­sä lähi­his­to­ri­an raja kul­kee, mut­ta san­o­taan nyt vaik­ka Bolog­nan rautatiease­man pom­mi ja Münchenin Okto­ber­festin pom­mi, molem­mat vuon­na 1980 ja kumpikin oman maansa aivan pahimpia ter­rori-isku­ja toisen maail­man­so­dan jäl­keen. Pikainen googlaus selvit­tää, että Suomes­sa esimerkik­si Kekkosen pres­i­dent­tikaudel­la tapah­tuneista asioista puhutaan vielä nykyään erit­täin yleis­es­ti “lähi­his­to­ri­ana”, joten vuosi 1980 kuu­lunee lähihistoriaan.

  Balka­nin sotien tapah­tu­mat (jot­ka tuskin ovat terrorismia)

  Vaki­in­tuneet sanakir­jamääritelmät ovat suun­nilleen saman­laisia kuin vaikka­pa Juk­ka K. Kor­pelan Pienehkössä sivistys­sanakir­jas­sa: ter­ror­is­mi on sama kuin ‘ter­ror­in har­joit­ta­mi­nen’ ja ter­rori puolestaan sama kuin ‘väki­val­ta, joka pyrkii herät­tämään pelkoa ja kauhua’ ja jol­la lisäk­si “yleen­sä — - pyritään joko säi­lyt­tämään val­ta (val­tioter­rori) tai hor­jut­ta­maan val­lan­pitäjien ase­maa”. Aseet­tomaan sivi­iliväestöön kohdis­tu­vat jär­jestelmäl­liset väki­val­lanteot, joista Jugosla­vian sodat tuli­vat laa­jalti tun­ne­tuik­si, ovat kyl­lä varsin yksiselit­teis­es­ti terrorismia.

  Jos oikein muis­tan, niin tilas­to­jen perus­teel­la “ääri­vasem­mis­to” olis viime aikoina tehtail­lu eniten erinäisiä ter­rori-iskuiks luokiteltavia teko­ja Euroopassa.

  Mui­s­tat todel­la pahasti väärin. Mah­dol­lis­es­ti vale­muis­to tästä viime vuon­na paljon julk­isu­ut­ta saa­neesta uutis­es­ta. Eli jos pysytään nykyisen EU:n alueel­la, niin EU:n poli­isivi­ras­ton Europolin mukaan noin 85 % siel­lä tapah­tu­vista ter­rori-iskuista on viime vuosi­na ollut vasem­mis­to-oikeis­to-akselille sijoit­tumat­tomien sep­a­ratis­tis­ten ryh­mien työtä, näistä ylivoimainen enem­mistö kahdessa maas­sa eli Ran­skas­sa ja Espan­jas­sa. Näistä iskuista ei vain käytän­nössä koskaan uuti­soi­da Suomen (tai englan­ninkielisen maail­man) mediois­sa, jol­loin kokon­aisku­vas­ta tulee irvokkaasti vääristynyt.

  Kuten näkyy, yksit­täi­sistä poli­it­ti­sista suun­tauk­sista vasem­mis­toradikalis­min osu­us on kyl­lä oikeis­toradikalis­mia suurem­pi, mut­ta sen osu­us on silti vain vaivaiset kuusi ja puoli pros­ent­tia — noin 1/13 sep­a­ratistien osuudesta.

  Demari hyvä, sosial­istien ykkös­ketju (Lenin, Stal­in, Mao…) on kyl­lä tehnyt maail­man suurim­mat kansan­murhat. Kukaan muu ei pääse edes lähelle.

  En lainkaan tajua, miten tämä kom­ment­ti liit­tyy nimeno­maan demar­ille annet­tuna asi­aan. Kaikkial­la, mis­sä maini­tunkaltaiset “sosial­is­tit” (ts. kom­mu­nis­tit) ovat näitä murhatöitään tehneet, sosi­aalidemokraatit ovat aina olleet aivan ensim­mäis­ten murhat­tavak­si joutu­vien ryh­mien joukos­sa. Omaa itseäänkö Keren­s­ki pak­eni henken­sä kau­pal­la ulko­maille lokaku­un val­lanku­mouk­sen jälkeen?

 36. JL:

  — Län­si-Euroopas­sakin mus­lim­ien uhre­ja oli 79 pros­ent­tia kuolleista. 

  Niin, siinä linka­tus­sa mikä-lie­nee-net­ti-blo­gis­sa oli mus­lim­iter­ror­istien uhriluku­na annet­tu 251. Luku saadaan kun las­ke­taan yhteen 2004 Madrid 191 kuol­lut­ta + 2005 Lon­too 60 kuol­lut­ta (incl. 4 terroristia).

  Jos ote­taan viimeisen 10 vuo­den sijaan tarkastelu­vä­lik­si viimeiset 5 vuot­ta, niin blo­gisti Tino Sanan­da­jin ja Nor­jan poli­isin tieto­jen perus­teel­la saadaan body­count jaet­tua seu­raavasti: mus­lim­it 0%, kris­ti­tyt monikult­tuurikri­itikot 100%, ateis­tit, agnos­tikot, kukka­hat­tutädit, vakau­muk­sel­liset sosi­aalidemokraatit ja viher­pipertäjät yhteen­sä 0%. 

  Viimeisen ryh­män osu­us ter­ror­is­mikuolemista tun­tuu pysyvän vakiona vuodes­ta ja vuosikymmen­estä toiseen.

 37. Ehkä ensim­mäi­nen tulk­in­ta Oslon tapah­tu­mas­ta, sit­ten kun se oli pal­jas­tunut pom­mi-iskuk­si, oli todel­la se, että kyseessä on kan­sain­välis­ten ter­ror­istien hyökkäys Nor­jaa vas­taan, sil­lä kenel­lä muul­la olisi kykyä ja röyhkeyt­tä toteut­taa moinen. Ja kan­sain­välis­es­tä ter­ror­is­mista tulee nyky­isin mil­tei automaat­tis­es­ti mieleen kytkös islami­in. Tätä tietysti on täl­lä vuosi­tuhan­nel­la edesaut­tanut medi­an har­joit­ta­ma voimakas islami­lais­ten maid­en kiel­teis­ten piirtei­den kuvaaminen.

  Ehkä ensi­t­ulk­in­ta ei kuitenkaan ehtinyt muo­dos­tua ongel­mak­si, mikäli muu­timme tulkintaamme/käsitystämme heti kun saimme uut­ta tietoa. Niin kuin var­masti teimme. 

  Sitä en tosin tiedä, mik­si Ole Nor­rback TV:ssä laven­si iskun (jopa kaikkien) maa­han­muut­ta­jien suun­taan tode­ten suun­nilleen, että “suurin osa maa­han­muut­ta­jista tekee kuitenkin nor­maal­isti työtä”. RKP:n edus­ta­jal­ta tämä oli vähin­täänkin kum­malli­nen lausunto. 

  Ennakkokäsi­tyk­siä, stereo­tyyp­pisiäkin, meil­lä kaikil­la toki useim­mista asioista aina on. Ne ovat tapa jäsentää/luokitella todel­lisu­ut­ta, mut­ta tärkeää siis on, että luovumme niistä heti, kun saamme parem­paa tietoa. Muuten­han joudumme harhateille.

 38. Tärkeää on myös se, että havait­tuamme ennakkokäsi­tyk­semme vääräk­si saa­mamme uuden tiedon val­os­sa pohdimme myös, mikä sai mei­dät ajat­tele­maan niin, että se alku­peräi­nen ennakkokäsi­tyk­semme pääsi muotou­tu­maan. Mitä siis olemme kotoa, läheisiltämme, koulus­ta, työ­paikalta, medi­as­ta jne. oppineet.

 39. Loogista epäil­lä afgaane­ja, kos­ka Nor­jal­la ei juuri muu­ta vihol­lista ole kuin Tale­ban. Lisäk­si viikkoa ennen tuli uhkaus, jon­ka esitet­ti­in ole­van kyseisen tahon.

  Pal­jas­tui, että tek­i­jä oli “ris­tiretkeläi­nen”, joka täl­lä ker­taa iski irak­i­lais­ten, libyalais­ten tai afgaanien sijaan omi­in “pet­turei­hin”. Teuras­tuk­sia on totut­tu näkemään fanaatikko­jen Bush, Blair, Sarkozy tekosina.

  Kävin muuten piru­ut­tani hom­mafo­ru­mil­la ja siel­lä ei poli­ti­soitu tämän asian kus­tan­nuk­sel­la, kuten Osmo tai tämän pal­stan Demari tekee. Siel­lä näyt­tää ole­van sun­nun­tai hil­jaise­na het­kenä. Iltale­hden keskustelu­pal­stal­la näyt­tävät juh­li­van vihreät tai muut per­su­jen vas­tus­ta­jat niin kuin mil­lään Suomen puolueel­la olisi asian kanssa mitään tekemistä.

  Googlaa­mal­la:
  “2083 euro­pean dec­la­ra­tion of independence”

  voi lukea joutes­saan ammuske­li­jan kir­jan niin saa tietää mil­lainen ajat­teli­ja tämä oli.

 40. Työmies Sörnäi­sistä, ei kyse ole vain kyvyn puut­tumis­es­ta, vaan myös halun puut­tumis­es­ta. Suurin osa tur­val­lisu­ud­es­ta syn­tyy siitä, että vaar­al­lisia yksilöitä on kuitenkin aika pieni osa väestöstä. Ja lisäk­si onnek­si ne vaar­al­liset yksilötkin vain sat­un­nais­es­ti tekevät tekojaan.

  Melkein kuka hyvän­sä ihmi­nen maail­mas­sa on käytän­nössäkin mah­dol­lista sala­murha­ta, joskin tur­va­jär­jeste­lyt tekevät siitä hie­man vaikeam­paa tai epä­varmem­paa joidenkin henkilöi­den kohdal­la. Lisäk­si mon­et taval­lisi­in kansalaisi­in kohdis­tu­vat ter­ror­i­teot eivät edel­lytä senkään ver­taa eri­tyisem­piä kykyjä. Esimerkik­si eräs helpoim­mista keinoista tehdä ter­ror­iteko, on autol­la väk­i­joukkoon ajami­nen, mut­ta Israelia luku­unot­ta­mat­ta täl­laista tapah­tuu erit­täin har­voin. Jos oikeasti vähänkään merkit­tävämpi osa vaikka­pa mus­limeista tai jostain muus­ta vas­taavas­ta ryh­mästä tosis­saan yrit­täisi tehdä isku­ja, niitä myös toteu­tu­isi aivan eri tahti­in kuin nykyään tapahtuu.

 41. Jos Pohjois-Irlan­nis­sa räjähtää pom­mi, epäilen kato­lilaisia nationalisteja.

  Jos Espan­jas­sa räjähtää pom­mi, epäilen bask­i­na­tion­al­is­te­ja tai islamisteja.

  Jos Pristi­nas­sa räjähtää pom­mi, epäilen ensim­mäisenä ser­be­jä ja sit­ten kaikkia mui­ta alueen kan­so­ja tas­a­puolis­es­ti. (Jos tämä on jonkun mielestä epäreilua, niin totean vain, että ser­bit piilot­te­liv­at joukko­murhaa­jia kesku­udessaan yli kymme­nen vuotta.)

  Jos Nor­jas­sa tai Ruot­sis­sa räjähtää pom­mi, epäilen jälleen islamisteja.

  Jos Suomes­sa räjähtää pom­mi, epäilen suomalaisia.

  Kai minä siis olen kato­lis- islam‑, baski‑, ser­bi- ja fennofoobikko.

  Äskeis­es­tä voi päätel­lä, että myös minä olin väärässä ennakkoar­vauk­seni kanssa. Muutin arvaus­tani toki heti kun kuulin, ketkä oli­vat ampumal­la suoritet­tu­jen murhien kohteena. Kuitenkin jos löisin vetoa joka ker­ta, kun täl­lainen ikävä uuti­nen jostain kan­tau­tuu, noil­la ohjen­uo­ril­la ja muu­ta­man vuo­den aikavälil­lä voit­taisin jo var­masti. Ihan ilman että tarvit­see ajatel­la euroop­palaista ter­ror­is­mia kokon­aisuute­na 50 vuo­den ajanjaksolla.

  Nor­jan murhaa­jan teko tun­tuu aivan jär­jet­tömältä. En yksinker­tais­es­ti pysty kuvit­tele­maan sel­l­aista aja­tus­maail­maa, jos­sa tämä teko muut­tuu mil­lään taval­la ratio­naalisek­si. Niin vas­ten­mielisenä kuin esimerkik­si ser­biääri­na­tion­al­is­mia pidänkin, sen sisältö on min­ulle kyl­lä peri­aat­teessa käsitet­tävis­sä. Mut­ta mik­si ihmeessä kukaan halu­aisi sur­ma­ta nuorisoleir­iläisiä, joil­la ei ole vielä edes osaa eikä arpaa siihen, miten maail­ma makaa? Heistä monien omaisu­ut­takin hallinnoi­vat vielä van­hem­mat. Pelkän mak­si­maalisen shokkiar­von täh­denkö täl­laista tehdään? Osoit­tau­tuuko­han tek­i­jä mieli­sairaak­si? (Nähdäk­seni silmitön tap­pami­nen onnis­tuu valitet­tavasti sekä ter­veiltä että sairail­ta yksilöiltä.)

  Niin, ja nähdäk­seni molem­mat “puo­let” tässä jälleen välit­tömästi käyn­nistyneessä “keskustelus­sa” ovat jo kauan sit­ten menet­täneet oikeuten­sa moral­isoi­da “vastapuol­ta” haaskalin­nun elkeistä. Karu totu­us on, että kun­han tek­i­jä on oikea, ruumi­iden ei anneta kyl­metä kum­mal­lakaan “puolel­la”. Sen toisen tehtäväk­si jää sit­ten itkeskel­lä trage­di­an politisoimisesta.

 42. Soin­in­vaara:

  Jäl­keen­päin tilas­toti­eteil­i­jä minus­sa kysyi, miten voin veika­ta noin huonos­ti. Ja miten kaik­ki muutkin voivat. Jos ajat­telemme Euroopas­sa viimeisen 20 vuo­den aikana tehtyjä jär­jet­tömiä tuhoteko­ja, islamistien osu­us niis­sä on aivan mitätön. Jos vas­taav­ista teoista vähin­tään 95 pros­ent­tia on ”kris­tit­ty­jen” tekemiä ja korkein­taan viisi pros­ent­tia islamistien, 

  Ihan oikeasti ‘mitätön’? Kun vielä kyseessä näyt­tävä teko NATO-maas­sa, jos­sa sen enem­pää IRA tai ETA ei ole koskaan ollut aktiivinen.
  (Jois­sakin ensim­mäi­sistä uutis­es­ta puhut­ti­in vielä use­am­mas­ta samanaikaises­ta pom­mista, mikä on ollut Al-Qaidan tavaramerkkejä.)

  Koulu­am­pu­jien ja sota-aluei­den tapah­tu­mien (niiden halvek­sit­tavu­ut­ta vähät­telemät­tä) sotkem­i­nen tähän on aika kum­mallista tilastotiedettä. 

  Mon­tako ei-islami­laista ver­tailukelpoista iskua on ollut mainit­se­mas­sasi 20 vuodessa Län­si-Euroopas­sa? Islami­laiselta puolelta siis ainakin Lon­toon ja Madridin pom­mit, ja kouralli­nen onnek­si epäon­nis­tunei­ta lento­kent­tä- ja lentokoneisku­ja, sekä (IRA:n ja ETA:n tavoin) tiet­tyyn maa­han (eli ei Nor­jaan) liit­tyviä, eli alge­ri­alais­ter­ror­istien pom­mit Pari­i­sis­sa ja suun­nitel­ma kaa­p­atun lentokoneen tör­mäyt­tämis­es­tä Eiffeltorniin.

 43. Breivik oli myös vapaa­muu­rari. Mitä sanoo pros­ent­ti-ana­lyysi tästä?

 44. Hom­mafo­ru­mil­la ei ollut speku­laa­tio­ta islami­lais­es­ta ter­rori-iskus­ta sen enem­pää kuin muil­lakaan keskustelupalstoilla. 

  Kahlasin ketju­ja sen ver­ran läpi, että uskallan näin sanoa. Itse asi­as­sa keskimääräistä varovaisem­min suh­tau­tu­i­v­at juuri hom­malaiset liian hätiköi­ty­i­hin johtopäätöksiin. 

  He ovat saa­neet niin paljon kri­ti­ikkiä osak­seen mus­lim­ien demon­isoin­nista, että ovat oppi­neet vält­tämään hutkimista ilman tutkimista. Tietysti sato­jen kom­ment­tien sekaan siel­läkin mah­tuu kaiken­laista, mut­ta yleisilme on kuvaa­mani lainen. 

  Mie­len­vikaisen mas­samurhaa­jan rin­nas­t­a­mi­nen kokon­aisen keskustelu­foo­ru­min käyt­täjäkun­taan, on minus­ta epä-älyl­listä ja mau­ton­ta Osmolta.

  Ilmeisen syr­jäy­tynyt (asuu kolmikymp­pisenä äitin­sä kanssa) sotapelien suurku­lut­ta­ja tässä oli taas asial­la. Syy- ja seu­raus­suhteista en sano mitään, mut­ta kovin har­ras­tunei­ta nämä sol­muun kas­va­neet tun­tu­vat kovan luokan tais­telu­pele­hin olevan. 

  Islami­laisen ter­ror­is­min tekee ihmis­ten mielis­sä pelot­tavam­mak­si sen jär­jestäy­tyneisyys ja sys­temaat­ti­nen joukko­sug­ges­tioon perus­tu­va tuhoamisvim­ma. Yksit­täistä seinähul­lua ei voi oikein etukä­teen pelätä. Jotkut pros­en­tit ovat ihan yhden­teke­viä. Pelko on usein irra­tionaa­li­nen tunne.

 45. ‘tilas­toti­eteil­i­jä minus­sa kysyi, miten voin veika­ta noin huonos­ti’ (O.S.)
  Tilas­toin­ti on toisi­naan han­kalaa. ‘Terroristi’-nimikkeen alle mah­tuu mon­en­laista vipeltäjää, joista har­vat ovat näin vaar­al­lisia — kotitekoisil­la räjähteil­lä tehdyt ‘omat maalit’ ovat paljon tyyp­il­lisem­piä kuin tämä pom­mi, saaren joukko­murhas­ta puhu­mat­takaan. Islamistit ovat onnis­tuneet tekemään usei­ta mit­tavahko­ja sat­un­naisi­in sivi­ilei­hin kohdis­tunei­ta isku­ja (9/11, Lon­too, Madid, Bali, Mum­bai), ja yrit­täneet vielä enem­män; maine on ihan ansait­tu. Muukalaisvi­haa on ilmen­net­ty enem­mänkin kän­nipäis­sä heit­e­ty­il­lä polttopulloilla.
  ‘Aika älytön­tä sotkea/rinnastaa suo­ma­laisen keskustelu­foo­ru­min mihinkään rikok­seen syyl­listymät­tömiä näp­päimistön naput­telijoi­ta nor­jalaiseen mas­samurhaa­jaan.’ (Rogue)
  Kyl­lä tämä tyyp­pi kuu­luu juurikin siihen samaan skeneen.
  ‘Mut­ta oliko hänen takanana ja teon oikeu­tuk­sen hak­i­jana poli­it­tista (ääri)ryhmää’ (Markku af Heurlin)
  Tai kyseessä voi olla ‘johta­ja­ton vas­tar­in­ta’: http://en.wikipedia.org/wiki/Leaderless_resistance#Neo-Nazis

 46. “p.s. Kum­mallista, että poli­isit tuli­vat saarelle vas­ta 1,5 tun­nin kulut­tua tilanteen alet­tua. Nuoret oli­vat soit­ta­neet apua ja jopa Face­booki­in lait­ta­neet avunpyyntöjä.”

  Ei tuo ole oikeas­t­aan kovin kum­mallista. Oslos­sa räjähtäneen pom­min jäljiltä kaik­ki käytössä ole­vat poli­isivoimat luul­tavasti kut­sut­ti­in Osloon ja näin tilanne jätet­ti­in otol­lisek­si toiselle ter­rori-iskulle suh­teel­lisen kaukana Oslosta. 

  Tulee mieleen, että pitäisiköhän Suomen poli­i­sis­sa pohtia täl­laisia tilantei­ta varten etukä­teen se, mikä joukko jätetään reserviksi, jot­ta löy­tyy niin san­ot­tua nopean toimin­nan joukkoa toisaal­la tapah­tu­van jatkoiskun var­al­ta. Vai liekö kaapis­sa jo valmi­it suun­nitel­mat tämän var­alle. Oslos­sa ei ilmeis­es­ti ollut.

 47. Mitä tulee Breivikin ide­ol­o­giseen taus­taan, hän todel­lakin vaikut­taa jaka­van nation­al­is­tisen ja kon­ser­vati­ivisen maa­han­muut­tokri­itikon maail­manku­van, jos­sa Euroop­pa omi­tuisen itse­vi­han val­las­sa sahaa omaa oksaansa islamin, marx­i­laisu­u­den, fem­i­nis­min ja homo­jen hyväksi. 

  Siinä mis­sä useim­mat suo­ma­laiset “mamukri­itikot ja hom­malaiset” tyy­tyvät purka­maan pelkoa ja vihaa net­ti­foo­rumeil­la, blo­geis­sa ja sarkasti­sis­sa uutiskom­menteis­sa, Breivik tur­vau­tui oikean elämän väkivaltaan. 

  Onnek­si suomes­sa ei ole Breivike­jä vaan sivi­iliv ovat kiihkoil­i­joil­ta tur­vas­sa, kun­han vältämme pahim­man öyhö­tyk­sen pysymäl­lä pois tiety­iltä foorumeilta…

 48. Palaute­taan­pas yksi ikävä tapah­tu­ma mieleen. Tam­pereel­la paloi kebab-rav­in­to­la taannoin. 

  Haas­tankin muis­tele­maan, mitä ja minkälaisia tuomioi­ta asian vuok­si jaet­ti­in julk­isu­udess jo hyvis­sä ajoin ennen tutkin­nan valmistumista.
  Ja ennen kaikkea miltä tahoil­ta näitä tuomioi­ta jaettiin. 

  Fak­tat löy­tyvät kyl­lä edelleen muistin tueksi.

 49. Hom­mafoo­ru­min rin­nas­t­a­mi­nen Nor­jan tekoon on rasisti­nen ja suvait­se­ma­ton teko jolle ei ole perustelu­ja. Hom­mafo­rum on käsit­tääk­seni KESKUSTELU­foo­ru­mi, ja keskustelu kuu­luu demokraat­tiseen yhteiskuntaan.

  Keskustelun tukah­dut­ta­mi­nen ja mus­ta­maalaus kuu­luu muun­laisi­in yhteiskunttarakenteisiin.

 50. “Hom­mafo­rum viet­tää hil­jaisen sun­nun­tain Nor­jan uhrien muis­tok­si. — Mielet­tömyyt­tä sur­ren, rauhal­lisem­paa tule­vaisu­ut­ta toivoen,

  Jus­si Hal­la-aho, Matias Turkki­la, Jari Leino, Elisa Siekki­nen + moderaatiotiimi”

  En voi kyl­lik­si korostaa sitä, miten okset­tavaa tämä on Jus­si Hal­la-ahon osalta. 

  Aivan liian vähälle huomi­olle on jäänyt se, että hän kehot­ti 2007 eduskun­tavaaleis­sa varsi­nais­suo­ma­laisia äänestämään turku­laista julk­i­fa­sisti Esa Taber­ma­nia. On aivan yleisessä tiedos­sa, että Hal­la-ahon “humoris­tik­si” luon­nehti­ma Taber­man on kir­joit­tanut Suomen Sisun sit­tem­min sul­je­tulle keskustelu­pal­stalle sato­ja eri­lais­ten poli­it­tis­ten “kansan­vi­hol­lis­ten” ja “kult­tuurimädät­täjien” silmit­tömiä joukko­murhia kan­nat­tavia vieste­jä. Tämä ei ole kuitenkaan Jus­si Hal­la-ahoa häirin­nyt. Kiitos suo­ma­laisen medi­an ala-arvoisen tilan, tästä ei ole uuti­soitu mil­loinkaan missään.

  http://www.halla-aho.com/scripta/olavi_maenpaa_ja_varsinaissuomen_vaalipiiri.html

 51. OS: “Islami­lainen ter­ror­is­mi on onnis­tunut tavoit­teessa yli odotusten, jos se on saanut mei­dät noin irra­tionaal­is­ten pelko­jen valtaan.”

  Irra­tionaaliset pelot, harhaan­jo­hta­va intu­itio ja ylipäätään mutu on inhimilli­nen vahvu­us. Pitkälle vietynä mekaa­ni­nen päät­te­ly mutun kor­vaa­jana johtaa hel­posti epäin­himil­liseen lop­putu­lok­seen kuten nyt on nähty. 

  Kon­sen­sus mutun parem­muud­es­ta on kir­jat­tu ICD-10 ‑tau­tilu­ok­i­tuk­sen kohtaan F60, Per­soon­al­lisu­ushäir­iöt, jos­sa puhutaan “piit­taa­mat­to­muud­es­ta sosi­aal­i­sista valvol­lisuuk­sista” ja “paatuneesta välin­pitämät­tömyy­destä tois­t­en tun­tei­ta kohtaan” vail­la sen kum­mem­paa perustelua. Tältä osin per­soon­al­lisu­ushäir­iölu­ok­i­tus on puh­das sosi­aa­li­nen kon­struk­tio (mutu), ja käyt­tökelpoinen sel­l­ainen. Joka tapauk­ses­sa se on paljon parem­pi epänor­maal­i­u­den määritelmä kuin men­nei­den vuosikym­me­nien suuret yhteiskun­nal­liset tar­i­nat, joi­ta peri­aat­teessa muuten ihan täyspäiset ihmiset haikail­e­vat takaisin.

  On sinän­sä saivartelua selit­tääkö tapah­tunut­ta induk­ti­ivis­es­ti (val­itsin asian) vai deduk­ti­ivis­es­ti (asia val­it­si min­ut), mut­ta ilmankin Nor­jan trage­di­aa pitäisi olla empi­iris­es­ti selvää että suuret (pom­pöösit) tar­i­nat ja ide­olo­giat henkilöko­htaisen transk­endessin välineinä pitäisi saa­da häipymään jon­nekin his­to­ri­an hämärään. Suurten tari­noiden puute ja prag­maat­ti­nen ruo­hon­ju­ur­inäkökul­ma on poli­it­tista evoluu­tio­ta eikä mas­so­jen näköalat­to­muut­ta. Kon­flik­tit kek­sitään, ja on parem­pi että ne pysyvät yksilöi­den välis­inä ilman suurem­pia ide­ol­o­gisia kon­struk­tio­ta, kos­ka sen tien päässä ovat vain harhat his­to­ri­al­lis­es­ta väistämät­tömyy­destä ja henkilöko­htaisen vas­tu­un katoaminen.

 52. Huvit­tavaa on se kuin­ka suvait­se­vais­to pyrkii otta­maan ilon irti yhdestä Nor­jan kilah­ta­neesta. Muu­ta­ma esimerk­ki fak­toista iloanne pilaamaan.

  1)
  Ahti­saari anta­mas­saan suvait­se­vaises­sa julk­i­lausumas­sa puhuu läpiä päähän­sä. Hän puhuu suvait­se­vais­es­ta enem­mistöstä, vaik­ka tosi­asi­as­sa mm. Hesarin taan­noinen tutkimus osoit­ti, että suo­ma­lai­sista 60 pros­ent­tia pitää Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa liian löysänä. Suo­ma­lainen maa­han­muut­tokri­it­tisyys on pon­nistanut mm. tästä havain­nos­ta, joka osoit­taa, että suo­ma­lais­ten enem­mistö ei ole ns. suvait­se­vaisia Ahti­saaren näke­myk­sen mielessä.

  2)
  Hal­la-ahoon kohdis­tu­va val­heelli­nen mus­ta­maalaus on jo alka­nut. On uuti­soitu tyyli­in “ampu­ja jakoi Hal­la-ahon ajatuk­set”, vaik­ka tämä on vääris­te­lyä. Ampu­jan kir­jatekele koos­t­uu paljolti euroop­palais­ten maa­han­muut­tokri­it­tis­ten blog­gaa­jien lain­auk­sista, joista eräässä ampu­ja lainaa tun­net­tua blo­gaa­jaa nimeltä Fjord­man, joka eräässä kohdas­sa viit­taa Hal­la-ahoonkin. Ampu­ja ei siis edes itse viit­taa Hal­la-ahoon, vaan tämäkin tapah­tuu epä­suo­rasti toisen henkilön (ei Hal­la-aho vaan Fjord­man) lainaamisen kaut­ta. Kos­ka viit­taus Hal­la-ahoon on yksit­täi­nen ja näin epä­suo­ra, “jakoi Hal­la-ahon ajatukset”-jutut ovat pahaa vääristelyä.

 53. Hom­mafo­ru­mil­la ei ollut speku­laa­tio­ta islami­lais­es­ta ter­rori-iskus­ta sen enem­pää kuin muil­lakaan keskustelupalstoilla.

  Ajat­telin käy­dä hake­mas­sa Eli­nalle pienen näyt­teen Hom­mafoo­ru­min keskusteluista, mut­ta joku näyt­tää tehneen sen jo. Tässä on näitä ei-spekulaatioita:

  leit: “Antaisi­vatko­han vedonlyön­tifir­mat minkälaisia ker­toimia arvu­ut­telulle, liit­tyykö eräs tiet­ty rauhan uskon­to, kult­tuur­in­rikas­timet & osaa­jat tähän tapauk­seen vaiko ei?”

  ham­merzeit: “Aika selvä. Isku “rasis­tista” ja “islam­o­fo­bista” hallintoa vastaan.”

  Nuiv­ake: “Jos tässä (näis­sä) oli rauhanuskon­to asial­la, posi­ti­ivise­na puole­na voidaan pitää että yhä lisää ihmisiä avaa silmän­sä todellisuuteen.”

  Veli: “Jos tuo tosi­aan oli rauhanuskon­non tekosia, niin se on silleen pojat että vuo­den sisäl­lä räjähtää Helsingissä.”

  des­per­aa­to: “Herät­tääkö tämä perus-norskin? Jos osoit­tau­tu­isi, ettei pom­mit­ta­jat ole mus­limei­ta, niin kuitenkin oli­si­vat voineet olla.” (Ode: Tässä oli logi­ikkaa parhaimmillaa!)

  Moon­Shine: “Kaikenkaikki­aan autopom­mit ovat tuon­ti­tavaraa Euroop­paan, kuten niiden rak­en­teli­jatkin. Nor­ja ja Oslo ilmeis­es­ti rikas­tu­i­v­at kerralla.”

  Punaniska: “Olen elänyt käsi­tyk­sessä, että pohjo­is­mais­sa nimeno­maan ymmärtämäl­lä ja kaveer­aa­mal­la ääri-islamistien kanssa on pyrit­ty “osta­maan rauhaa” ymmärtämisen vastineeksi.

  Nyt on sit­ten sekin kort­ti pelat­tu lop­pu­un. Ei aut­tanut ymmärtämi­nen. Räjähti, kun tuli sen aika.”

  EWP147: “Hei Asstrid, Johan­na, Rit­va, Piudee ja muut mokuttajat.
  Onko tämä Oslon tapaus
  Ihanaa?
  Luonnollista?
  Väistämätöntä?
  vai kaikkea näitä. Ettekö tajua mis­tä ollaan kir­joitel­tu tääl­lä netis­sä jo vuosia. Tänne Suomeen ei tarvi­ta niitä “rauhaa rakas­tavia” kameli­paime­nia ja mui­ta saman uskon­tokun­nan, jota ei saa maini­ta, edustajia.
  Täl­lä nykyisel­lä saatanan holtit­toma­l­la maa­han­muut­topoli­ti­ikalla koh­ta paukkuu myös mei­dän kaupungeissa.

  Ei min­ul­la muu­ta, seu­raavia kun­tavaale­ja tässä odot­te­len. Jytky kakko­nen on tulos­sa. Uskokaa tai älkää.”

  Louhi: “Islam on rauhan uskonto.”

  meri­rasti­lan­sult­taani: “Oma sivistynyt veikkaus. Jokin Nor­jan omista musul­maaneista hie­man liian innos­tunut Moskei­joiden oppinei­den puheista. Tata tul­laan nake­maan myos Suomes­sa ennen­min tai myohem­min jos nykyi­nen meno jatkuu.

  Oma havain­toni on Ita-Helsingista etta musul­maan­it ja afrikkalaiset eivat oikein nay­ta sopeu­tu­van suo­ma­laisen yhteiskun­nan pelisaantoihin.”

  Sat­tuma: “Sopi­va viikonpäivä

  Islami­laiset juh­lat ja pyhäpäivät

  Per­jan­tairuk­ous
  Per­jan­tai — Yawm al-Jum’a (kokoon­tu­mis­päivä) ara­bi­ak­si — on pakol­lisen yhteis­ruk­ouk­sen päivä ja siten sil­lä on eri­tyi­nen uskon­nolli­nen ja sosi­aa­li­nen merk­i­tys mus­limille. Vaik­ka onkin parem­pi rukoil­la kaik­ki päivit­täiset ruk­ouk­set yhdessä muiden kanssa, se ei ole vält­tämätön­tä. Toisaal­ta jokaisen aikuisen mus­lim­imiehen velvol­lisu­us on osal­lis­tua per­jan­tain yhteisrukoukseen.”

  törö: “Lyön Hom­ma-riipuk­seni vetoa, että tek­i­jä on maa­han­muut­tok­lus­terin työ­paikko­jen tur­vaamisek­si maa­han otet­tu turha­paikan­hak­i­ja, jota suvikset tit­uleer­aa­vat pokkana “pako­laisek­si”, vaik­ka tyyp­pi onkin muka matkan­nut hal­ki Euroopan ilman papere­i­ta ja ker­tonut virkamiehille kurpit­savaunuta­son nyykkytarinan.”

  Sit­ten kom­ment­te­ja yllät­tävään uutiseen, että ampu­ja onkin pitkä ja vaaleatukkainen:

  kiiho­tus: “Kään­nyn­näi­nen muslimi ?”

  Asta Tuomi­nen: “Nor­jan kansalaisu­u­den saanut?”

  jupeli: (…) “Tyh­jen­nän pari viinip­ul­loa ja lieven­nän v‑skäyrääni ja lakkaan hoke­mas­ta, että mikä on se viimeinen pis­ara, ennenkuin laitostuneet elin­ta­sopask­i­aset per­suk­sil­taan tajuaa, että jotain pitäis tehrä.

  kiiho­tus: “Kaipa joku ara­bi voi vär­jätä tukkansa vaaleak­si, tarkoi­tushan oli olla vale­poli­isi, eli tum­ma mus­li­mi poli­isi on aika epäi­lyt­tävän näköinen.”

  John: “Uskon, että kyseessä on mus­lim­it. Ei kan­taväestö täl­laisia isku­ja tee. Kyseessä on tarkkaan suun­nitel­tu isku, jos­sa on hyökät­ty ainakin kah­teen eri paikkaan läh­es samanaikaisesti.

 54. “Hom­mafoo­ru­mil­la otet­ti­in tietysti tästä pelkki­in ennakkolu­u­loi­hin perus­r­tuneesta ole­tuk­ses­ta kaik­ki ilo irti, kunnes kävikin ilmi. että tek­i­jä ei ollutkaan islami­lainen ter­ror­isti vaan perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”.”

  Häh?
  Viestiketju tätä tapah­tu­maa käsit­täen on ihan vapaasti hom­mafo­ru­mil­la kaikkien luet­tavis­sa ja tämä käsit­tämätön mur­jaisu “ilon irti ottamis­es­ta” pistää epäilemään blog­gaa­jan kykyä ymmärtää lukemaansa.
  Kansane­dus­ta­jal­la ei tun­nu myöskään ole­van esto­ja yleistää foru­min kirjoittajia(n.6500)samaksi mas­sak­si ja sen jäl­keen ver­ra­ta heitä massamurhaajaan.
  Jos en kir­joit­telisi foru­mille nim­imerkil­lä, lähtisi eduskun­nan oikeusasi­amiehelle tutk­in­tapyyn­tö julkises­ta herjauksesta.

  On mie­lenki­in­toista huo­ma­ta että tämän maan mon­et muut keskustelu­pal­stat suolta­vat suo­ranaista sontaa,vihaa ja ylly­tys­tä jos jonkin­laisi­in tekoihin,nämä eivät kuitenkaan “Tiedostavia” piire­jä juurikaan het­kau­ta vaan kaikkein kaamein pahu­us löy­tyy Hommafoorumilta…Ja se “Paha” löy­tyy sieltä Soinvaarankin,kuin mon­en muunkin omia omia visioitaan ajavien mielestä sik­si että siel­lä asoi­ta ruodi­taan pah­no­ja myöten eikä suo­si­ol­la usko­ta vaikka­pa näi­den maail­manku­vaan liit­tyviä “Totuuk­sia” vaan argu­ment­tien ja fak­to­jen vajavu­us aiheut­taa heti reak­tion jota vision esit­täjä ei kaipaa, sik­si paha.

 55. ‘Ja lisäk­si onnek­si ne vaar­al­liset yksilötkin vain sat­un­nais­es­ti tekevät tekojaan.’
  Todel­la vaar­al­lisel­la yksilöl­lä on halu ja kyky täl­laisi­in tekoi­hin. Yleen­sä puut­tuu jom­pikumpi, useim­miten molemmat.
  Joku kuukausi sit­ten New Yorkissa ‘iski’ tyyp­pi, joka ei saanut edes ilo­tulit­tei­ta räjähtämään. Onneksi.

 56. Ker­taakaan ei arvoisa blogin­pitäjä ole puut­tunuut siihen tosi­asi­aan, että melkein 100 ihmishenkeä menetettiin.
  Suurin huoli oli aivan muis­sa asioissa.
  Mitä tämä ker­too henkilöstä ja arvomaailmasta?

 57. Euroopas­sa on tehty kymme­nen vuo­den aikana kak­si islamistien pom­mis-iskua, Lon­toos­sa ja Madridis­sa. Samaan aikaan pelkästään Suomes­sa on ollut kolme pom­mi-iskua, joil­la ei ollut mitään tekemistä islamis­min kanssa ja usei­ta silmit­tömiä ampumistapauk­sia. Sik­si tilas­tolli­nen toden­näköisyys viit­tasi enem­män muualle, mut­ta minäkin menein hal­paan. Tilas­tot saadaan näyt­tämään toisel5ta, jos iskuk­si määritel­lään vain jonkin jrä­jestöt tekemä ter­rori-isku, eikä näitä yksit­täisiä kahjo­ja tai rikol­lis­ten välien­selvi­tyk­siä las­ke­ta mukaan, mut­ta sil­loin syyl­listymme kehäpäätelmään.

 58. Osmo,

  Sanoin, että Hom­mafo­ru­min sävy ei poikkea muiden keskustelu­pal­sto­jen sävys­tä. Kom­ment­te­ja on Hom­mas­sa var­masti sato­ja ja toki mukaan mah­tuu mon­en­laista. En sanonut, etteikö siel­lä olisi ollut speku­laa­tio­ta islamistien osuudesta. 

  Kaikil­la keskustelu­pal­stoil­la oletet­ti­in aluk­si laa­jalti, että kyseessä ovat islamistit. 

  Niin­hän itsekin sanoit tehneesi. 

  Voisin tehdä saman­laisen koos­t­een kuin edel­lä on mis­tä tahansa pal­stal­ta, jos­sa pom­miräjähdyk­sen jäl­keen keskustelti­in. Nythän tääl­lä olemme jo viisaampia. 

  Minä en kyl­läkään olet­tanut yhtään mitään. Siinä vai­heessa, kun tietoa saaren tapah­tu­mista alkoi tihkua, niin ajat­telin, että kyseessä on enem­mänkin koulu­am­pumistyyp­pinen teko kuin kan­sain­vä­li­nen ter­ror­is­mi. Pom­min kohdal­la vain odot­telin lisäinfoa…

 59. Mainit­takoon, että Europolin mukaan esim. viime vuon­na Euroopas­sa ei tapah­tunut yhtään ääri­oikeis­ton terroritekoa.

  Mon­tako islamistien tekemään ter­roris-iskua Europas­sa sat­tui viime vuonna?

 60. jlbl:

  Ei ole ollenkaan älytön­tä tehdä täl­läistä ver­taus­ta, jos tek­i­jän maail­manku­va ja ahdis­tuk­sen aiheet ovat hiili­pa­periko­pi­oi­ta hom­mafoo­ru­mi­lais­ten vas­taav­ista. Tek­i­jästä ei tosin ole vielä tarpeek­si tietoa ihan näin pitkälle menevien väit­tei­den tuek­si, mut­ta kyl­lähän tek­i­jä vähin­tään hom­malais­ten hen­gen­heimo­laiselta vaikuttaa

  Ensin­näkään et tiedä juuri mitään murhaa­jan todel­lis­es­ta maail­manku­vas­ta tai ahdis­tuk­sen aiheista. Toiseks jokin poli­it­ti­nen näke­mys ei oo mil­lään taval­la oleelli­nen tol­lasen ain­ut­laa­tuisen sairaan teon kannal­ta. Murhaa­jan “filosofi­an” hehkut­ta­mi­nen ympäri­in­sä ain­oas­taan tar­joo sille just sitä mitä se halu­aa ja poten­ti­aalis­es­ti motivoi mui­ta sekopäitä toim­i­maan. Oleel­lista on, et näistä kahdes­ta ver­tauk­sen osa­puoles­ta toinen liput­taa silmit­tömän väki­val­lan puoles­ta ja toinen väki­val­lat­toman poli­it­tisen vaikut­tamisen puolesta.

 61. Ter­ror­is­min käsite on nyt hakuses­sa Osmolla. 

  Ei yksit­täisen kahjon henkilöko­htai­sista syistä tekemä ver­i­työ ole ter­ror­is­mia. Ei Pekka-Eric Auvi­nen ollut ter­ror­isti, vaik­ka hänel­lä oli vahvo­ja yhteiskun­nal­lisia ajatuksia. 

  Ter­ror­is­mi on kasvo­ton­ta siten, ettei kohteel­la ole muu­ta väliä kuin että se rav­is­telee kyseistä yhteiskun­taa ja haavoit­taa sitä vakavasti. Auvisen pää­moti­ivi oli henkilöko­htainen kosto.

 62. TK
  Suomen kieli on siinä mielessä rikas, että siinä on mah­dol­lisu­us erot­taa par­ti­aaliob­jek­tit ja kokon­aisob­jek­tit toisi­ataan ja sanoa kieliop­pia käyt­täen, että “jotkut” tai “kaik­ki” käyt­tämät­tä näitä sano­ja. En sanonut, että hom­mafoo­ru­mi­laiset otti­vat ilon irti vaan hom­madoo­ru­mil­la otet­ti­in ilo irti. 

  En myöskään halun­nut syyt­tää hom­mafoo­ru­mi­laisia teosta. Hom­mafoo­ru­mil­la puhutaan suomea eikä nor­jaa. Halusin vain sanoa, että tek­i­jä olisikin enem­män omas­ta leiristä kuin vastapuolen leiristä. Ei kai tätä voi kukaan väärk­si väittää.

 63. Tuo teko on seu­raus­ta nor­jan har­joit­ta­mas­ta oudos­ta maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta jon­ka seu­rauk­se­na oslon väestöstä on jo yli kak­sikym­men­tä pros­ent­tia islaminuskoisia.

  Poli­itikko­jen tulisi ymmärtää parem­min ne seu­rauk­set mitä tämän poli­iti­ikan har­joit­ta­mi­nen tekee yhteiskunnalle.
  Tek­i­jä teki tuon teon kos­tona sille muu­tok­selle jon­ka tek­i­jän mielestä nor­jan sosi­aalidemokraat­ti­nen puolue on maa­han aikaansaanut.

  Tekoa ei olisi tapah­tunut jos nor­jan maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei johtaisi siihen että ihmiset koke­vat ole­vansa väestönosa jon­ka arvo­ja ei kun­nioite­ta omas­sa maas­saan. Tämä aiheut­taa katkeru­ut­ta monis­sa ihmi­sis­sä ja poli­itikko­jen tulisi huomioi­da nämä vaiku­tuk­set har­joite­tus­sa maahanmuuttopolitiikassa.

  Osmo ei ilmeis­es­ti suos­tu ymmärtämään mitä seu­rauk­sia yhteiskun­nalle tulee siinä vai­heessa kun islami­nuskoisia on maas­sa niin paljon että näi­den näke­myk­sil­lä voidaan vaikut­taa maan lain­säädän­töön, sen seu­rauk­se­na maan laisäädän­töön vaa­di­taan islami­laisen lain mukaisia muu­tok­sia, jon­ka seu­rauk­se­na yhteiskun­nan sivistys taan­tuu kuten kaikissa islami­nuskoi­sis­sa mais­sa on tapahtunut.

 64. Eli­na rak­en­telee kehäpäätelmää. Jos tapah­tuu veriteko, on pohdit­ta­va, onko se islamistien tekemä ter­roris-isku vai jokin muu, toden­näköisem­min yksit­täisen kahjon­tekosia. Kos­ka yksit­täisen kahjon tekoset eivät ole ter­ro­r­ia, vero­teon on olta­va islamistien tekemä terrori-isku…
  Toden­näköisyyk­sia ei voi manip­u­loi­da määritelmillä.

 65. Osmo:

  En sanonut, että hom­mafoo­ru­mi­laiset otti­vat ilon irti vaan hom­madoo­ru­mil­la otet­ti­in ilo irti.

  Sinä tässä ilon irti otat has­sun­hauskoil­la sanaleikeil­lä perus­nor­jalais­es­ta hom­mafoo­ru­mi­lais­es­ta. Tuli kyl­lä ihan selväk­si ver­taus perussuomalaisiin.

 66. Kos­ka yksit­täisen kahjon tekoset eivät ole ter­ro­r­ia, vero­teon on olta­va islamistien tekemä terrori-isku…

  Mitä sössötät?

  Juuri­han sanoin, etten minä ajatel­lut islamistien tekemään ter­rori-iskua mis­sään vai­heessa ensisi­jaise­na vai­h­toe­htona — toisin kuin sinä. 

  Tot­ta kai käsit­teet pitää keskustelus­sa jotenkin määritel­lä, jot­ta voidaan keskustel­la. Koulu­am­pumistyyp­piset, ihmisen täysin henkilöko­htais­es­ta mie­len­maail­mas­ta lähtevät väki­val­lan teot eivät ole terrorismia.

 67. Itse en oikein alun­perin pitänyt tuo­ta Islamistien isku­na. Uhrien määrää ei pyrit­ty mak­si­moimaan pom­mi-iskus­sa. Libyaa veikkailti­in lehdis­tössä aika paljon ja se vaikut­tikin toden­näköiseltä ennen tuo­ta ampumistapausta.

  Se mik­si nyt vaah­do­taan ihan mak­simil­la on oikeasti ain­oas­taan uhrien määrä ja tark­ka suun­nitel­mallisu­us. Jos moti­iv­it oli­si­vat olleet samat ja tyyp­pi olisi onnis­tunut puukot­ta­maan 2 mus­taa miestä Oslon yössä niin tästä häd­in­tuskin oltaisi­in Suomes­sa edes uutisoitu.

  Kuitenkin autu­aasti uno­hde­taan islamistien pom­mi-iskun yri­tys Tukhol­mas­sa viime joulu­na. Ja vasem­mis­to­lais­ten suorit­ta­mat poli­it­tiset murhat viime vuosina.

  Voisi myös nähdä sen että tämä monikult­tuurisu­us ide­olo­gia ja sen vas­tus­t­a­mi­nen tulee tule­vaisu­udessa kär­jistämään tilan­net­ta vielä enem­män. Nyt var­masti halu­taan rajoit­taa sanan­va­paut­ta vielä lisää, siitä huoli­mat­ta että Suomes­sa se on aika koomisel­la tolal­la jo nykyäänkin.

  Vai mitä veikkaat­te, jos Hakkaraisel­la on täysi sanan­va­paus niin lisääkö hän jotain rasis­tista aatet­ta suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa? Hän pikem­minkin pal­jas­taa ne osat yhteiskun­nas­sa jot­ka täl­laista aatet­ta kan­nat­taa (ja se ei ole suurin osa per­su­ista). Hil­jaisu­udessa se aate vain nousisi.

  Jos suo­ma­lainen media halu­aisi tukea esim sanan­va­paut­ta, niin se voisi vaik­ka julka­ista erään tan­skalaisen sar­jaku­van. Tai vaik­ka julkises­ti ihme­tel­lä mik­si kaiken pahan alku ja juuri; ääri­oikeis­to­lainen ja täysin arjalainen valkoinen mies (http://fi.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali) asuu FBI:n suo­jeluk­ses­sa USA:ssa nykyään.

 68. Jaas­su sor­tuu nyt pahasti ter­rosimin logi­ikkaan, jol­la voi liukua vain yhteen suun­taan. Näin ajat­teli myös punainen armei­jakun­ta. Jos Ital­ian hal­li­tus ei olisi tehnyt niin ikävää poli­ti­ikkaa, jota me emme voineet hyväk­siä, mei­dän ei olisi ollut pakko murha­ta Aldo Moroa. Me emme siis olleet syyl­lisiä marhaan vaan se poli­ti­ikkaa, joka pakot­ti mei­dän murhaa­maan Aldo Moron.
  Yhdys­val­lois­sa ei tapet­taisi abort­tilääkäre­itä, ellei kon­gres­si olisi säätänyt lakia, jota me oike­as­sa ole­vat emme hyväksy, joten murhaa­ja olikin kon­gres­si, emme me.

 69. Aina kun lenin­lip­palak­ki vetoaa tilas­toon on nou­datet­ta­va Leninin ohjet­ta: “Luot­ta­mus hyvä, kon­trol­li paras”.
  Alla ote Europolin julka­is­us­ta, käyt­tääkö Europol luokit­telua, islam vs. kristityt? 

  5. Islamist terrorism
  — 3 Islamist ter­ror­ist attacks car­ried out in the Mem­ber States
  ‑179 indi­vid­u­als arrest­ed for Islamist ter­ror­ist offences
  — 89 indi­vid­u­als arrest­ed for the prepa­ra­tion of attacks in the EU 

  6. Sep­a­ratist terrorism
  — 160 sep­a­ratist attacks occurred in 2010, main­ly in France and Spain
  — A police offi­cer was killed by ETA in France
  — 349 indi­vid­u­als arrest­ed for sep­a­ratist ter­ror­ist relat­ed offences 

  7. Left-wing and anar­chist terrorism
  — 45 left- wing and anar­chist ter­ror­ist attacks occurred in 2010
  — 6 fatal­i­ties includ­ing 1 Greek police officer
  — 34 indi­vid­u­als arrest­ed for left-wing and anar­chist ter­ror­ist activities 

  8. Right-wing terrorism
  ‑No right-wing ter­ror­ist attacks occurred in the EU in 2010 

  Lähde: TE-SAT 2011 EU TERRORISM SITUATION AND TREND REPORT

 70. “Mainit­takoon, että Europolin mukaan esim. viime vuon­na Euroopas­sa ei tapah­tunut yhtään ääri­oikeis­ton terroritekoa.

  Mon­tako islamistien tekemään ter­roris-iskua Europas­sa sat­tui viime vuonna?”

  Hake­mat­ta tulee mieleen Tukhol­man jouluku­us­sa 2010 islamistin räjäyt­tämä pom­mi. Tuol­loin oli vain lähin­nä hyvää tuuria, ettei sivullisia uhre­ja tul­lut rop­pakau­pal­la. Tähän isku­un itsekin ensim­mäisenä rin­nas­tin Oslon iskun kuul­tuani pelkästä pom­mista. Glas­gown lento­ken­tälle tehty isku epäon­nis­tui 2007, päivää aikaisem­min Lon­toos­sa estet­ti­in pom­mien räjähtämi­nen, Sak­sas­sa estet­ti­in isku rautateille 2006… onhan näitä.

  Ja sit­ten, kuten itsekin toteat, ei yhtään ääri­oikeis­ton (nykyään­hän melkein mikä tahansa kokoomuk­ses­ta mil­lä tahansa akselil­la “oikealle” ole­va luokitel­laan ääri­oikeis­tok­si) ter­ror­itekoa koko Euroopas­sa. Ja tältä poh­jal­ta olisi sit­ten pitänyt ensim­mäisenä olet­taa asial­la olleen jonkun muun kuin islamistit?

  Jos eivät ihmiset, poli­itikoista puhu­mat­takaan, ole vii­sai­ta, niin onnek­si ovat ainakin jälkiviisaita.

  Tuol­laiset Sre­breni­ca-heitot nyt ovat niin löysää tavaraa, että ihmette­len lähin­nä miten val­takun­nan tason poli­itikko kehtaa moista edes julkaista.

 71. Teko oli erit­täin kauhea, yksit­täisen kahjon tekemä. Har­mit­taa että tääl­läkin lähin­nä nus­si­taan pilkkua, poim­i­taan sopivia irto­lau­sei­ta vas­tus­ta­jien foo­rumeil­ta ja pohdi­taan yleistyk­siä tiet­ty­i­hin ryh­mi­in, joil­la ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

 72. Henkilöko­htai­sista syistä Nor­jan ter­rori-isku panee väk­isinkin miet­timään, miten poli­it­tiset jär­jestöt joutu­vat jatkos­sa Suomes­sa huomioimaan Nor­jan joukkomurhan.

  Ter­ror­isti kohdisti tekon­sa Nor­jas­sa sosi­aalidemokraat­tei­hin. Moti­ivikseen hän on ker­tonut vihansa kult­tuurilib­er­aale­ja “pet­ture­i­ta” (cul­tur­al Marx­ist trai­tors) kohtaan.

  * * *

  “Pet­tureik­si” Breivik las­kee kaik­ki ne ihmiset, joi­ta Suomes­sa “maa­han­muut­tokri­itikot” kut­su­vat “mokut­ta­jik­si”.

  “Mokut­ta­ja” on kult­tuuriso­vin­is­tisen käsi­tyk­sen mukaan henkilö, joka ei vas­tus­ta monikult­tuurista yhteiskun­taa. Täl­lainen manikealainen maail­manku­va läh­tee siitä, että joko olet puolel­lamme tai olet meitä vas­taan. Väli­in et voi jäädä. Ellet vas­tus­ta monikult­tuurisu­ut­ta, olet vihol­lisemme — ja ansait­set tul­la tapetuk­si, päät­ti terroristi.

  Nor­jas­sa “pet­turimokut­ta­jia” sym­bol­oi­vat kult­tuuriso­vin­istien maail­manku­vas­sa eri­tyis­es­ti demarinuoret.

  Tiedämme-kyl­lä-minkä-jär­je​stön nuorisoleir­ille itsen­sä ris­tiretkeläisek­si, mart­tyyrik­si ja kris­til­lisek­si jihadis­tik­si kokenut Breivik olisi hyökän­nyt Suomessa.

  Kylmäävää kaikin puolin. Läheisiään menet­tänei­den tus­ka on mei­dän kaikkien yhteinen.

  ***

  Nähdäk­seni ero kah­den eri­laisen kon­ser­v­a­tivis­mikäsi­tyk­sen välil­lä on tuo­ta­va mah­dol­lisim­man näkyväksi.

  Per­in­teiset maltil­liset kon­ser­vati­iv­it, joi­ta Suomes­sa riit­tää, ovat rauhaarakas­tavia ja ymmärtävät sovit­tele­vu­u­den merk­i­tyk­sen ja tärkey­den suurin piirtein samal­la taval­la kuin maltil­liset liberaalitkin.

  Sen sijaan ihmisvi­hamielisiä taipumk­sia esille nos­ta­vat, manikealaisen maail­manku­van vangeik­si jät­täy­tyneet kult­tuuriso­vin­is­tit pyrkivät liet­so­maan myrkyl­listä ilmapi­ir­iä yhteiskun­taan, kos­ka pelko antaa heille valtaa. 

  Kult­tuuriso­vin­istien tarkoituk­se­na on haas­taa maltil­lis­ten kon­ser­vati­ivien hege­mo­nia ja omia itselleen val­ta määritel­lä, mil­lainen “kun­non kon­ser­vati­ivin” arvo­maail­man kuu­luu olla. Tämä on nähty Yhdys­val­lois­sa jo vuosia sitten.

  * * *

  Kult­tuuriso­vin­is­mi on todel­li­nen uhka, kuten Nor­jas­sa huo­mat­ti­in, sil­lä aate kan­nus­taa ja vaatii hylkäämään kaiken pidät­tyväisyy­den ja erim­ielis­ten ihmis­ten välisen keskinäisen kun­nioituk­sen peri­aat­teen (kult­tuuriso­vin­is­tisel­la kielel­lä ilmais­tu­na “poli­it­tisen korrektiuden”).

  Äärim­mil­lään ja pal­jaim­mil­laan kult­tuuriso­vin­is­mi ide­olo­giana vaatii hyökkäämään “pet­turien” kimp­pu­un ja tap­pa­maan heidät.

  Tämä on niin kaukana kon­ser­v­a­tivis­min aate­perin­nöstä kuin mah­dol­lista. Sik­si koko yhteiskun­nan ja eri­tyis­es­ti maltil­lis­ten kon­ser­vati­ivien on syytä sisäistää, mil­laisen “aat­evel­jen” kanssa ollaan tekemisissä.

 73. Kalle kir­joit­ti: “Demari hyvä, sosial­istien ykkös­ketju (Lenin, Stal­in, Mao…) on kyl­lä tehnyt maail­man suurim­mat kansan­murhat. Kukaan muu ei pääse edes lähelle.”

  Hyvä Kalle, suosit­te­len sin­ulle tutus­tu­mista his­to­ri­aan, sekä maail­man­his­to­ri­aan että sosial­is­min his­to­ri­aan. Kun kom­mu­nis­tiset hir­muhal­lit­si­jat ovat aloit­ta­neet murhatyön­sä, ensim­mäisenä on yleen­sä murhat­tu sosialidemokraat­te­ja. Kom­mu­nis­tisen murhapoli­ti­ikan ja sosialidemokraat­tisen väki­val­lat­toman uud­is­tus­poli­ti­ikan ero tulee luku­taitoisille selville yleen­sä perusk­oulun his­to­ri­an tun­neil­la. Sosialidemokraatit ovat aina vas­tus­ta­neet sekä oikeis­to­laista että vasem­mis­to­laista väkivaltaa.

 74. “La ter­reur n’est autre chose que la jus­tice prompte, sévère, inflexible. ”

  Max­im­i­lien Robe­spierre (1758 — 1794), ran­skalainen valtiomies

 75. Eli­na oikeesti, 

  käy­däänkö me samoil­la sivuil­la? Hom­mafoo­ru­mil­la oli joulu jo siinä kohdas­sa kun yle ei vielä tien­nyt oliko kyseessä kaa­su­vuo­to vai mitä. Kun selvisi että kyseessä on pom­mi-isku alkoi varsi­nainen islam­o­fobi­nen ilo­tuli­tus (kts. oden kom­men­tit). Vaik­ka hom­man moderoin­tisään­tö­jen mukaan riko­suutis­ten tek­i­jöi­den alku­peräl­lä ei speku­loi­da, tilanne oli ilmeis­es­ti mod­er­aat­tor­eillekin juhan­nus, uusivu­osi ja vap­pu yhtä aikaa ja tuo islam­o­fobi­nen tyk­i­tys täyt­ti pal­staa eikä ketään häirinnyt.

  No, kun sit­ten pal­jas­tui että kyseessä tosi­aan on Nor­jan hom­malainen viestien sävy muut­tui. Pelot­tavaa oli se mihin suun­taan. Täl­lä ker­taa Breivik olikin uhri. Jopa niin pitkälle, että joku ihan oikeasti kir­joit­ti “Vas­tuu teosta kuu­luu nor­jalaisille mokut­ta­ja-poli­ti­ikoille, jot­ka loi­vat toimil­laan hirviön.” Joku myös kir­joit­ti allekir­joit­ta­vansa ääri­oikeis­to­laiset mielip­i­teet mut hei, keskimääräistä varovaisem­paa suh­tau­tu­mista vai mitä? ja nämäkin on vain yksilöitä.

  Se mikä tässä todel­lakin pelot­taa on tuon homma­porukan täy­delli­nen oma­lak­isu­us. Uusi seli­tys­malli on aina valmi­ina. Sel­l­aista tilan­net­ta ei tule jos­sa joku hom­malainen jou­tu­isikin ole­maan haavi auki ja *gasp* itsere­flek­toimaan. Ei. vas­tuu vierii aina seu­raavalle, niinkuin tässä tapauk­ses­sa punav­i­hermokut­ta­jille. Ja kun hom­mafoo­ru­min vas­tu­us­ta ale­taan kysymään Suomes­sakin alkaa muuten sel­l­aiset hom­malais­ten ris­tille kiipeämisen mm-kisat että ei oo ennen nähty. 

  Se mikä tässä on oikeasti vaar­al­lista on, että hom­mafoo­rum, Jus­si Hal­la-aho, Suomen Sisu ja patriootti.com ovat samaa, viha­puhet­ta legit­imisoivaa jatku­moa. Sanat luo todel­lisu­ut­ta ja ennen­m­min tai myöhem­min joku sekopää tääl­läkin ottaa todes­ta näitä jut­tu­ja. Mut­ta siitäkin kuu­lunee sit­ten punavihermokuttajille.

 76. On pitkään syytet­ty, että mus­lim­ien teot ovat aina islamin syytä, nyt tuo käsi­tys pitää muut­tua jos­sei tässä syytetä kristi­nuskoa. Joko kaik­ki teot ovat yksit­täisiä, tai kaik­ki teot liit­tyvät johonkin kult­tuuri­in, ei niin että oman kult­tuurin teot ovat yksit­täisiä ja tois­t­en kult­tuurien aina kult­tuurin syytä.

  Ainakin video löy­tyy, mut­ta kat­selu vaatii rekisteröitymisen.

  http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DrAwp2FnRmsE%26skipcontrinter%3D1

  Lisäk­si blo­gi löy­tyy osoitteesta.

  http://fjordman.blogspot.com

  Molem­mis­sa käy hyvin selväk­si mitä kat­san­tokan­taa kyseinen henkilö esittää.

 77. Maa­han­muu­tos­ta:

  “Mei­dän piti saa­da vain työvoimaa, mut­ta tänen muut­tikin ihmisiä.”

  Sveit­siläi­nen kir­jail­i­ja, muis­taak­seni Max Frisch

 78. Jaas­su kirjoitti

  Tekoa ei olisi tapah­tunut jos nor­jan maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei johtaisi siihen että ihmiset koke­vat ole­vansa väestönosa jon­ka arvo­ja ei kun­nioite­ta omas­sa maassaan. 

  Sel­l­aista hir­mutekoa ei liene ole­mas­sakaan, etteikö sillekin ymmärtäjiä löytyisi. 

  Paho­jen demarien nurkkaan ahdis­ta­mana tämäkin kaveri oli pakotet­tu ampumaan satakun­ta las­ta kesäleirillään?

  Toiv­ot­tavasti meil­läkin vira­nomaiset ymmärtävät nyt ottaa tosis­saan oikeis­toradikalis­min uhan. On turha toivoa että maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen johta­vat hah­mot, asian varsi­naiset takapirut, ottaisi­vat vas­tu­u­ta vihanlietsonnastaan. 

  Jokainen mus­li­mi ei ole ter­ror­isti, eikä jokainen ter­ror­isti ole muslimi.

 79. “Keskustelun tukah­dut­ta­mi­nen ja mus­ta­maalaus kuu­luu muun­laisi­in yhteiskunttarakenteisiin.”

  Niin­hän sitä toivoisi mut­ta onhan meil­läkin vahvo­ja pyrkimyk­siä maa­han­muut­tokeskustelun suit­simisek­si. Pohjo­is­mais­sa ei oikein suvai­ta veneenkeikut­telijoi­ta, joten kuria ja järjestys­tä pitää tähänkin saa­da. Meil­lä koros­tuu sanan­vas­tuu sanan­va­pau­den sijasta.

  Mil­lainen yhteiskun­nalli­nen ilmapi­iri Nor­jas­sa on maa­han­muut­tokri­ti­ikin suh­teen? Kohdis­tuuko kri­itikoi­hin esim. syr­jin­tää? Oma käsi­tys on, että Nor­jas­sa “hom­mafoo­rumei­hin” ja ‑foo­ru­mi­laisi­in suh­taudu­taan Suomeakin nuivemmin.

 80. Mites jotenkin muis­tuu mieleen eräs rav­in­to­la­pa­lo ja ketä siitä heti syytettiin. 

  Tämä menee täl­laisek­si aina. Mik­si ette yritä ymmärtää tois­t­enne poli­ti­ikkaa ikinä. Mikä siinä on väärin, mikä oikein? Ei hom­malaiset ole kaikessa väärässä.

 81. Onko ihme, että ihmiset olet­ta­vat tek­i­jäk­si ensim­mäisenä tahon, joka on esit­tänyt vas­taa­van­laisia uhkauksia? 

  Tässä tapauk­ses­sa­han eräs taho myös ilmot­tau­tui tek­i­jäk­si. Tämä ilmoit­tau­tunut taho myös viit­tasi aiem­pi­in uhkauk­si­in, ja antoi ymmärtää, että saman­laista on luvas­sa lisääkin eri mai­hin. Myöhem­min perui ilmoituk­sen­sa, kun pal­jas­tui, ettei tek­i­jä tap­panutkaan itseään. Vaik­ka taho perui ilmoituk­sen­sa, se ei tarkoi­ta, että se olisi perunut ajatuk­sen­sa tai uhkailunsa. 

  Siitä huoli­mat­ta, että eri uskon­tokun­tien edus­ta­jista val­taosa halu­aa vain elää omaa elämään­sä rauhas­sa, on ryh­mit­tymiä, jot­ka eivät halua antaa sel­l­aisen toteu­tua. Jos sen tosi­asian ohit­taa ja mitätöi, se tarkoit­taa, ettei halua elää realiteeteissa. 

  Toivoisi, että val­lankäyt­täjät vahvis­taisi­vat suhtei­ta nimeno­maan rauhaa tavoit­tele­vi­in ja mui­ta kult­tuure­ja kun­nioit­ta­maan pyrkivi­in tahoi­hin, ja että myös ne julkises­ti pain­ot­taisi­vat rauhanpyrkimyksiään.

 82. @Markku af Heurlin
  >Kampin autopom­mi varmis­tui hyvin pian ala­maail­man >keskeisek­si välien­selvit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut >tarkoi­tus jäädä kiinni. 

  Autopom­mi ei ollut ala­maail­man välien­selvit­te­ly, vaan palkka­murha, johon liit­tyi into­hi­morikok­sen piirteitä. Murhan uhril­la ja tilaa­jal­la ei ollut mitään rikol­lista yhteyt­tä. Viikko sit­ten TV:stä tuli juuri tätä tapaus­ta käsit­televä doku­ment­ti, löy­tynee kaiketi Areenasta.

 83. Vaik­ka taho perui ilmoituk­sen­sa, se ei tarkoi­ta, että se olisi perunut ajatuk­sen­sa tai uhkailunsa. 

  Tähän pitää taas laina­ta hommaa:
  “Jos osoit­tau­tu­isi, ettei pom­mit­ta­jat ole mus­limei­ta, niin kuitenkin oli­si­vat voineet olla.”

  Mut­ta joo. olen ymmärtänyt että poli­isil­la on näis­sä mas­si­ivikatas­tro­feis­sa aina ongel­ma että isku­jen tek­i­jöik­si ilmoit­tau­tuu joka ain­oa mah­dolli­nen ja ennenkaikkea mah­do­ton taho.

 84. Tämä on hyvin opet­ta­va keskustelu siitä, miten ihmisil­lä on mielipi­de ennen asi­aa ja jota sit­ten puo­lus­te­taan hen­keen ja vereen.

  Ihmisen­hän tulisi fak­to­jen perus­teel­la muo­dostaa asi­as­ta x mielipi­de eikä päinvastoin.

  Itse toivoisin, että jotain olisi tehtävis­sä, ennenkuin koko pla­neet­ta muut­tuu yhdek­si Israe­lik­si, jos­sa molem­pi­en ääri­laito­jen hul­luim­mat yksilöt tap­pa­vat kaikkea mikä liikkuu mil­loin mil­läkin moti­ivil­la. Tuo­mas S:n tapainen näke­mys, että kaik­ki on rasistien syytä ja ilman rasis­te­ja eläisimme ideaalises­sa Star Trek maail­mas­sa sai hymyilemään.

 85. Tuo­mas S.,

  lisäisin aiem­paan vas­tavi­esti­i­ni vielä pari huomiota.

  Yrität väit­tää Hal­la-ahon ole­van osa jotain jatku­moa. Minä olen sit­ten var­maan hirvit­tävän moraali­ton ihmi­nen, koska­pa Hal­la-ahoa kan­natan. Eikö kuitenkin kan­nat­taisi kysyä, että mik­si kan­natan. No, vas­taan itse. Syynä ovat hänen sel­l­aiset Scrip­ta-kir­joituk­sen­sa kuin tuo uusin numero 315, jos­sa hän taas ker­ran osoit­taa sen kuin­ka media suo­ranais­es­ti vale­htelee halutes­saan leima­ta suo­ma­laisen kansan enem­mistön rasis­teik­si. Vai onko tek­stis­sä kuvat­tu viharikos­ti­las­to­jen vääris­te­ly muka sinus­ta asial­lista. Mik­si minä luot­taisin val­tavir­ta­me­di­aan sen tuol­lais­ten val­hei­den jäl­keen. Tuol­laiset esimerk­it osoit­ta­vat, että meda har­joit­taa suo­ranaista vale­htelua, ja tätä tosi­asi­aa ei muu­ta­ma Nor­jan höp­sö muu­ta mik­sikään. Kos­ka val­tavir­ta­me­dia ei tiet­tyjä tosi­a­sioi­ta ker­ro, ne on han­kit­ta­va muu­ta kaut­ta, ja tässä Hom­ma-foo­ru­min kaltaiset astu­vat kuvaan. Hom­ma-foo­ru­min kaltais­ten ole­mas­sao­lo on siis tas­an­tarkkaan sin­un­lais­te­si “syytä” loppujenlopuksi.

  Jos leimaa­maan lähde­tään, minä voisin leima­ta sin­un­lais­esi osak­si jatku­moa, jon­ka päässä häämöt­tää Itä-Sak­san kaltainen val­tio, joka on täyn­nä Stasi-tyylisiä urkki­joi­ta, jot­ka anta­vat kaik­ki kahvipöytäpuheissakin(netissä kukaan ei enää tietenkään uskaltaisi arvostel­la) vähänkin monikult­tur­is­mia kri­ti­soi­vat ilmi valvontakoneistolle.

 86. Nim­imerk­ki “vapaat sanat”: sanan­vas­tuu ei ole mikään sanan­va­pau­den viholli­nen vaan maini­tun vapau­den elin­tärkeä kom­po­nent­ti. Ilman sitä vas­tu­u­ta keskustelu luisuu yleen­sä puoli­to­tuuk­sien täyt­tämäk­si kiiho­tuk­sek­si, jos­ta yhteiskun­ta ei hyö­ty mitään.

 87. Saku:

  Tämä menee täl­laisek­si aina. Mik­si ette yritä ymmärtää tois­t­enne poli­ti­ikkaa ikinä. Mikä siinä on väärin, mikä oikein? Ei hom­malaiset ole kaikessa väärässä.

  Sem­moinen poli­it­ti­nen kieli mitä minä ymmär­rän on että meil­lä on epäko­h­ta, joka tulee kor­ja­ta lailla/palvelulla/verolla tms. julkisen val­lan keinol­la, ja täl­lä ratkaisul­la on hyviä ja huono­ja seu­rauk­sia, esimerkik­si rahan­menoa. Ja sit­ten pun­ni­taan että kan­nat­taako noin tehdä. Tuore tyylinäyte tämän blo­gin kir­joit­ta­jal­ta http://www.soininvaara.fi/2011/07/21/vuokratulot-pois-hoitomaksun-laskelmasta/

  Sem­moi­seen puheeseen että yleinen ilmapi­iri, asen­teet, kult­tuuri, tms. korkealen­toinen yleistys on jotenkin vinksah­tanut johonkin suun­taan on vähän vaikea sanoa mitään, kun ei siinä ole mitään konkreet­tista mis­tä saisi kiin­ni eikä siitä siten seu­raa mitään toimen­piteitä. Puolin ja toisin.

 88. Soin­in­vaara:

  Euroopas­sa on tehty kymme­nen vuo­den aikana kak­si islamistien pom­mis-iskua, Lon­toos­sa ja Madridis­sa. Samaan aikaan pelkästään Suomes­sa on ollut kolme pom­mi-iskua, joil­la ei ollut mitään tekemistä islamis­min kanssa ja usei­ta silmit­tömiä ampumistapauksia.
  […]
  Tilas­tot saadaan näyt­tämään toisel5ta, jos iskuk­si määritel­lään vain jonkin jrä­jestöt tekemä ter­rori-isku, eikä näitä yksit­täisiä kahjo­ja tai rikol­lis­ten välien­selvi­tyk­siä las­ke­ta mukaan, mut­ta sil­loin syyl­listymme kehäpäätelmään.

  Jos ter­ror­is­mik­si las­kee vain teot jot­ka perus­tu­vat johonkin polit­ti­iseen idologiaan/päämäärään ja joiden takana on jonkin­lainen jär­jestö syyl­listyy kehäpäätelmään? 

  On kehäpäätelmä miet­tiä ver­tailuko­htaa hal­li­tuskeskus­ta kohdan­neseen mas­si­iviseen autopom­mi­in jostain tarkem­min raja­tus­ta ryh­mästä kuin kaik­ki use­ampia uhre­ja vaati­neet väkivallanteot?

  Oli myös vain mität­tömän pieni toden­näköisyys, että jos veikkaisi Drot­ting­gatanin läheisyy­dessä itsen­sä räjäyt­täneen miehen ole­van islami­lainen maa­han­muut­ta­ja, että tuli osuneek­si oikeaan?

  Uutista koske­va ketju hom­mafo­ru­mil­la on pitkä ja mon­i­sivunen, 30 viestiä/sivu. Kyl­lähän siitä määrästä sopii vali­ta, kun kovin tiukko­ja kri­teere­jä viestien kir­joit­tamiseen ei ole. 

  Valikoimat­ta tiivis­telmä ensim­mäis­es­tä sivus­ta Tek­stit lyhen­net­ty mut­ta mielestäni kaunistelematta:

  1: Räjähdys Oslon keskus­tas­sa (uutis­link­ki)
  2: Kuvista päätellen taisi olla hyvin voimakas pommi?
  3: Voihan uloste tätä hul­lua maail­maa! Cry
  4: Antaisi­vatko­han vedonlyön­tifir­mat minkälaisia ker­toimia arvu­ut­telulle, liit­tyykö eräs tiet­ty rauhan uskon­to, kult­tuur­in­rikas­timet & osaa­jat tähän tapauk­seen vaiko ei?
  5: Voisin lyödä vas­taan. Hallintoraken­nuk­set ja ‑kort­telit eivät yleen­sä ole olleet prime tar­get­te­ja […] Veikkaan kan­ta-asukkaan laa­jen­net­tua itse­murhaa tai sen yri­tys­tä mikäli kyseessä ei ole onnettomuus.
  6: Enpä lähtisi speku­loimaan. Voi olla esimerkik­si kaa­su­vuo­to kyseessä.
  7: Kak­si räjähdys­tä, tn. kyseessä ei ole onnettomuus
  8: Kuvien perus­teel­la näyt­tää siltä, että hyvä, jos on vain muu­tamia loukkaantuneita.
  9: Use­ampia räjähdyk­siä, toden­näköis­es­ti pois­sul­kee onnettomuuden
  10: Muhamet­ti piirrokset??
  11: Hallintoraken­nus. Mitäs siel­lä on hal­lit­tu? Olisiko esim. ollut maa­han­muut­tovi­ra­nomaisia nois­sa tiloissa?
  12+13: Kuulem­ma päämin­is­teri elos­sa, ei ollut Oslos­sa mut­ta siis räjähdys päämin­is­terin toimistolla.
  14: Aika selvä. Isku “rasis­tista” ja “islam­o­fo­bista” hallintoa vastaan.
  15: Asial­la on joko al-Qai­da tai Gaddafi. Mui­ta mah­dol­lisuuk­sia ei juuri tule mieleen…
  16: Hallintoraken­nuk­set ovat myös kaikkial­la muumit­tunei­den paikallis­ten lempikohteita.
  […]
  Saa speku­loi­da ja kaik­ki on mah­dol­lista, mut­ta ollaan rauhal­lis­es­ti uskonol­lisvirit­teisyy­den kanssa ok? Pohjo­is­mais­sa k.o. poruk­ka ei ole saanut muu­ta aikaan kun enin­tään uhkail­lut iäkkäitä sar­jaku­va­pi­irtäjiä astalol­la. Siitä on matkaa noi­hin kuviin.
  17: Kohteena oli ainakin “Oil and Ener­gy” ‑min­is­ter­iö.
  18: “Ansar al-Islam?” (lainat­en USA Today­ta, joka lainaa Al-Jazeeraa)
  19: On toki matkaa, mut­ta en lähtisi pois­sulku­un virit­tynei­denkään suh­teen — joskus hekin onnis­tu­vat, jos tuo­ta sanaa nyt sopii tässä yhtey­dessä käyttää.
  20: Ehkä se oli radikaali punav­i­hermokut­ta­ja ‑ter­ror­isti! [/sub-huumori, oikeasti ei hirveästi nau­ra­ta kun naa­puri­maan pääkaupungis­sa räjähtelee]
  […]
  Lisäys: Nor­ja on pitkään suo­jel­lut radikaale­ja pom­mit­ta­jia ja murhamiehiä Lähi-idästä, tuli Krekarista mieleen, on ihan yhtä mah­dol­lista asial­la olleen joku val­tion­vi­haa­ja kuin joku siitä porukas­ta kun kaik­ki eivät enää saakaan automaat­tista suo­jelua. Ken tietää, joskus se selviää.
  21: Nor­ja veti jo koneen­sa Libyas­ta joten jos liit­tyy siihen niin on vähän myöhässä tule­va isku. On tietenkin mah­dolli­nen, sil­lä Gaddaf­fi­han uhosi että sota siir­tyy Euroopan puolelle…
  22: twit­ter pic
  23: […]vaikut­taisi autopommilta[..]
  Jos tässä (näis­sä) oli rauhanuskon­to asial­la, posi­ti­ivise­na puole­na voidaan pitää että yhä lisää ihmisiä avaa silmän­sä todellisuuteen.
  24: Räjähtei­den kanssa säh­län­neitä her­rauskon­non edus­ta­jia on kyl­lä löy­tynyt täältäkin päin maail­maa viime vuosi­na[…] Tuskin­pa kuitenkaan on kuin ajan kysymys, mil­loin joku onnis­tuu saa­maan aikaan muu­takin kuin mus­taa kome­di­aa, oli tässä tapauk­ses­sa kyse sit­ten mis­tä tahansa.
  Odotel­laan lisätietoja.
  25:Kuvakollaasi twitteristä
  26: Uutis­link­ki (Al-Jazeera)
  27: Pom­mit­ti­han Stokik­ses­sa jo yksi sar­jaku­vakri­itikko itsen­säkin hengiltä.
  28: En usko, että tässä on lop­ul­ta mitään posi­ti­ivista puol­ta oli kuka tahansa taustalla.
  Tot­ta tosi­aan uno­hdin tämän sar­jaku­vakri­itikon. Nyt meni väk­isinkin suupielet ylöspäin vaik­ka het­ki on muuten san­gen synkkä, “sar­jaku­vakri­itikko”.
  29: Kai siel­lä Tukhol­mas­sa kuitenkin saati­in pom­mi räjähtämään, oliko nyt jouluku­us­sa? Noin muuten­han se hom­ma tietysti meni vähän reisille.
  30: Ei todel­lakaan MITÄÄN positiivista.

  Ei tämä nyt kokon­aisuute­na niin voiton­riemuiselta speku­laa­ti­ol­ta kuu­losta, kuin minä sen jotkut halu­a­vat esit­tää. Kuten voi huo­ma­ta aikaisia speku­laa­tio­ta tek­i­jöistä esit­ti foru­mi­lais­ten seu­rana mm. islam­fo­biko­jen ikioma uutiskana­va Al-Jazeera.

  (Ver­tailuko­htan erään nyt­tem­min vai­h­tuneen puolue­jo­hta­jankin piti jälkikä­teen kor­ja­ta pahin ylilyöntin­sä innokkaas­ta blogikir­joituk­ses­taan, kun parikym­men­tä­tuhat­ta tuhat­ta japani­laista oli hukkunut eräänä iltapäivänä kotikaupunkeihinsa…)

 89. Mart­ti Tulen­heimo: “Kult­tuuriso­vin­is­mi on todel­li­nen uhka, kuten Nor­jas­sa huo­mat­ti­in, sil­lä aate kan­nus­taa ja vaatii hylkäämään kaiken pidät­tyväisyy­den ja erim­ielis­ten ihmis­ten välisen keskinäisen kun­nioituk­sen peri­aat­teen (kult­tuuriso­vin­is­tisel­la kielel­lä ilmais­tu­na “poli­it­tisen korrektiuden”).”

  Onko käynyt mielessä että juuri tämänkaltainen uhkien rak­en­telu ja “toisen” demon­isoin­ti on meno­lip­pu kohti pimey­den ydintä ? 

  Jos edes osa “meistä” ottaa scare­mon­geroin­tisi tosis­saan ja alkaa nähdä Breivike­jä Suomen Sisun ja Hom­mafo­ru­min keskustelu­pal­stoil­la, on “heräämisen” sijaan hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta ottanut kun­nol­la takapakkia.

 90. Markun Max Frisch siteer­aus on eit­tämät­tä tälle pal­stalle sopiva.

  Kri­ti­soin edelleen tuo­ta islam­fo­bian käyt­töä. Työsken­te­len mon­en mus­lim­in kanssa enkä taa­tusti ole ennakkolu­u­loisem­pi hei­dän suh­teen­sa kuin kris­tit­ty­jenkään. Itse olen uskon­tokun­taan kuulumaton.

  Silti pom­mi-isku afgaanien tai libyalais­ten tekemänä oli loogisin, kos­ka heil­lä oli räjäy­tyk­seen yhtälainen oikeus kuin nor­jalaisil­la räjäytel­lä hei­dän koti­maas­saan. Moni on valmis hir­mutöi­hin viimeistään, kun omat skid­it kuolee.

  Osmo on tois­taisek­si ain­oa istu­va poli­itikko, joka on rat­sas­tanut täl­lä tapah­tu­mal­la. Tämä oli sen ver­ran suuri trage­dia, että läh­es kaik­ki poli­itikot ovat olleet vain hil­jaa. PS, Vas ja Sdp sure­vat tapaus­ta lisäk­si työväen­puolueina. Har­va olet­ti, että rikkaas­sa hyv­in­voin­ti­val­tios­sa joku pistää lihoik­si lähem­mäs sata las­ta pelkästään mielip­i­teen­sä perusteella.

 91. Minus­ta on täysin luon­nol­lista, että monien meistä mieleen tuli ääri-islamisti­nen ter­ror­is­mi, kun ensim­mäisen ker­ran kuulimme Oslon pom­mista. Viime vuosien ter­ror­i­teoista mei­hin ovat eniten vaikut­ta­neet New York, Madrid ja Lontoo. 

  Sen sijaan pidän type­r­yytenä omien epäi­lyk­sien kuu­lut­tamista Ylel­lä, Twit­teris­sä, Face­bookissa, blo­geis­sa, Hom­mal­la, HS.fissä tai Suomi24.fissä ennen kuin ain­ut­takaan varsi­naista fak­taa on tul­lut esi­in. Jos Ole Nor­rback olisi vielä Suomen Nor­jan suurlähet­tiläs, hänet olisi syytä erot­taa välittömästi.

  Silkkaa rasis­mia on johtaa epäi­lyk­sistä kokon­aisia kansan­ryh­miä koske­via syytök­siä tai poli­ti­ikka­toimia. Ajat­tele­vien ihmis­ten olisi täl­lai­sis­sa tilanteis­sa syytä keskit­tyä fak­to­jen etsimiseen, rapor­toimiseen ja maltil­liseen arviointiin.

  Tässä ketjus­sa on pohdit­tu, kuin­ka mon­ta pros­ent­tia viime vuosien ter­ror­i­teoista voidaan yhdis­tää mihinkin viiteryh­mään mil­läkin lasku­taval­la. Tilas­tot saat­ta­vat oikeut­taa epäi­lyk­siä, mut­ta ne eivät oikeu­ta syytök­siä ennen faktoja.

 92. Ei se että alus­sa epäili kyseessä olleen islamis­lais­ter­ror­istien teko, tarkoi­ta että pelkäisi islamia. Se tarkoit­taa vain että pelkää islamis­lais­ter­ror­is­te­ja. Eihän äärioikeiston/äärivasemmiston tekemät tuho­työt saa ihmisiä pelkäämään taval­lista oikeistoa/vasemmistoa (huom: ilman “ääri-” etuliitettä).

  Mika Lakon siteer­aus Europolin tilas­toista yllä (klo 12:59) näyt­tää hyvin mitä ter­ror­is­mia Euroopas­sa on ollut viime vuon­na, ja osoit­taa että blo­gistin mus­tavalkoinen ver­tailu “islamistien” ja “kris­tit­ty­jen” tekemien tuhotöi­den välil­lä on harhaanjohtavaa.

  Sitä pait­si meneeköhän Nor­jan murhenäytelmä lop­ul­ta Europolin tilas­tois­sa ter­ror­is­mi­in vai mie­len­häir­iöi­den map­pi­in? Ihmis­teb muis­ti­in se kuitenkin jää hirvit­tävänä tapahtumana.

 93. Minus­ta on ker­takaikki­aan äärim­mäisen ala-arvoista, että tuol­laisen joukko­murhan jäl­keen tääl­läkin lähin­nä ollaan iloisia, että iskun tek­i­jä oli “ääri­oikeis­to­lainen Nor­jan Hom­ma-foo­ru­mi­lainen”. Minus­ta kyseessä oli vain yksit­täi­nen kahjo, joka olisi ihan hyvin voin­ut hakea oikeu­tuk­sen­sa teoilleen jostain tois­es­takin suun­nas­ta. Mis­tä sen tietää mis­tä hul­lut innoituk­sen­sa han­kki­vat. Olikos se Auvi­nen, joka oli lukenut innokkaasti Linkolan teok­sia, mut­ta lie­nee hiukan liian pitkälle menevää syyt­tää Vihre­itä niistäkään tapoista.

  Saisitte hävetä, mut­ta sitä te tuskin osaat­te kun suu vaah­dos­sa teette koti­maan poli­ti­ikkaa ulko­maisel­la murhenäytelmäl­lä, jol­la ei ole mitään vaiku­tus­ta Suomeen. Tai toiv­ot­tavasti yksit­täisien kahjo­jen mah­dol­lisi­in uhki­in suh­taudu­taan vakavammin.

 94. Saisitte hävetä, mut­ta sitä te tuskin osaat­te kun suu vaah­dos­sa teette koti­maan poli­ti­ikkaa ulko­maisel­la murhenäytelmäl­lä, jol­la ei ole mitään vaiku­tus­ta Suomeen. 

  Mihinkähän tämä nyt viit­taa? Minä ainakaan en ole muu­ta ‚kuin ihme­tel­lyt, mikä sai min­utkin olet­ta­maan, että tämä teko oli islamistien tekemä, vaik­ka tilas­tol­liset toden­näköidyy­det puhui­v­at sitä vas­taan. En ole syyt­tänyt toimista mitään koti­maista tahoa.

 95. “On pitkään syytet­ty, että mus­lim­ien teot ovat aina islamin syytä, nyt tuo käsi­tys pitää muut­tua jos­sei tässä syytetä kristi­nuskoa. Joko kaik­ki teot ovat yksit­täisiä, tai kaik­ki teot liit­tyvät johonkin kult­tuuri­in, ei niin että oman kult­tuurin teot ovat yksit­täisiä ja tois­t­en kult­tuurien aina kult­tuurin syytä.”

  Diko­to­mia on virheelli­nen, sil­lä tässä maail­mas­sa on sekä yksit­täistä että ei-yksit­täistä väki­val­taa. Lisäk­si käytät ongel­mallisia termejä.

  Väki­val­ta on yksit­täistä sil­loin, kun se ei ole jatku­vaa, ei henkilöko­htaista, ja sen moti­iv­ina eli selit­tävänä tek­i­jänä ei ole jonkin­laista ter­ror­in oikeut­tavaa ide­olo­giaa. Tästä syys­tä islamisti­nen väki­val­ta, uus­nat­sien väki­val­ta ja ennen van­haan ääri­vasem­mis­ton väki­val­ta eivät olleet yksit­täisiä teko­ja vaan liit­tyvät jokainen johonkin yksilöä suurem­paan liikkeeseen.

  Islamistin väki­val­lan selit­tävä ide­ologi­nen kom­po­nent­ti on uskon­nolli­nen, siis islami­in liit­tyvä. Uus­natsin tapauk­ses­sa ide­olo­gia on rasistinen/nationalistinen, ja vaik­ka hän saat­taa olla myös kris­tit­ty, se ei ole merk­i­tyk­sel­listä teon kannal­ta. Jos taas islamisti, uus­nat­si tai ääri­va­suri kiivas­tuk­sis­saan sur­maa puolison­sa, kyse on yksit­täis­es­tä ja ide­olo­giaan liit­tymät­tömästä väki­val­las­ta, vaik­ka tek­i­jä siis kan­nat­taisi toises­sa kon­tek­stis­sa väki­val­lan hyväksyvää ideologiaa.

  Mikään yllä sanomani ei tarkoi­ta, että kaik­ki mus­lim­it oli­si­vat islamis­te­ja tai kaik­ki euroop­palaiset uus­nat­se­ja, sil­lä täl­lainen väite olisi tietenkin täysin absur­di. Sik­si on myös riskaa­belia puhua “kult­tuurista” selit­tävänä syynä, sil­lä islamis­mi on vain yksi ide­olo­gia val­ta­van ja siteiltään löy­hän kult­tuuripi­irin sisäl­lä. Kristi­nuskon sisäl­lä ei täl­lä het­kel­lä ole sel­l­aista vaiku­tus­val­taista ja väki­val­taista ide­olo­giaa kuin mikä islamis­mi on islamin sisäl­lä, ja sik­si kristi­nuskos­ta ei keskustel­la samal­la taval­la kuin islamista joskus. Kristi­nuskol­la perustelta­va väki­val­ta kytkey­tyy nykyään liki aina nation­al­is­mi­in, harv­inaise­na poikkeuk­se­na ne surullisen kuu­luisat abort­tik­linikat. (Siinäpä muuten jut­tu, joka todel­la on jäänyt elämään aivan omaa elämään­sä populaarikulttuuriin!)

  Tähän men­nessä tiedos­sa ole­vat asi­at viit­taisi­vat kyl­lä siihen, että Breivik on yksit­täi­nen sekobolt­si samaan tapaan kuin Jared Lough­n­er tai Theodore Kaczyn­s­ki (Unabomber). Hei­dän tekon­sa ja perustelun­sa muis­tut­ta­vat kyl­lä osin toisi­aan, mut­ta asia on näin var­maankin enem­män psykopa­tolo­gian täh­den kuin minkään koher­entin ideologian.

  Silmitön­tä väki­val­taa ei voi koskaan hyväksyä, ja lop­ul­ta liipas­in­ta painaa aina ihmisen sor­mi, ei mil­loinkaan pelkkä ideologia.

 96. Osmo:“Mihinköhän tämä viittaa.”

  No, lähin­nä muu­tami­in keskustelijoi­hin, jot­ka vetävät mukaan hom­mafoo­ru­mit, Hal­la-ahon ja suo­ma­laiset “äärioikeistolaiset”-ryhmittyvät, jot­ka lienevät joidenkin pikku­porukoiden pelleilyä ja ovat lähin­nä uhka itselleen.

  Se Her­lin­in suvun kid­nap­paa­jakin oli demari, mut­ta ei kukaan täysi­järki­nen demare­i­ta siitä syytä.

  Minus­ta tuo Nor­jan isku oli yhden kahjon aikaansaan­nos­ta (ellei toisin todisteta).

 97. Uus­natsin tapauk­ses­sa ide­olo­gia on rasistinen/nationalistinen, ja vaik­ka hän saat­taa olla myös kris­tit­ty, se ei ole merk­i­tyk­sel­listä teon kannalta. 

  Tämä on mie­lenki­in­toinen ja keskustelun arvoinen väite. Minus­ta uskon­not, siltä osin kuin niil­lä on poli­it­tista merk­i­tys­tä, ovat yhteiskun­nal­lisia liikkeitä, tai alibe­ja. Uskon­nois­sa on kyse ennen kaikkea yhteiskun­nal­li­sista kult­tuureista. Jos me kat­somme oikeudek­semme pitää kaikkia islami­nuskoisia ensisi­jais­es­ti islami­nuskoisi­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­tyjä inkvisi­itos­ta alka­en ensisi­jais­es­ti kris­tit­ty­inä. Jos joku yksit­täi­nen kahjo vetoaa toimin­nas­saa kristi­nuskoon, hän on var­maankin rehelli­nen ainakin itselleen. Kaik­ki uskon­not ovat moraalil­taa hyvin venyviä soveltuen melkein mil­laiseen moraali­in hyvänsä.
  Uskon­not ovat yhteiskun­nal­lisia moraal­i­jär­jestelmiä, joi­ta minus­ta on oikeutet­tua ver­tail­la keskenään ja myös oikeutet­tua arvostedla. 

 98. Huvit­tavaa keskustelua:

  Olen pahoil­lani jos ymmär­sit tek­s­ti­ni niin että väit­täisin kaiken ole­van rasistien syytä. Ei tietenkään. Itse kri­ti­soin hom­mafoo­ru­mia. En luule että rasisi­mi lopet­ta­mal­la maail­ma olisi onnela ja taivaas­ta sataisi man­naa. Hom­mafoo­rum meni näine ääri­oikeis­tosym­pa­tioi­neen kyl­lä aivan jäätävän pahasti yli. Onnek­si mod­er­aat­torit taju­si­vat tämän ja lait­toi­vat koko pal­stan jäähylle päiväksi. 

  Perus Suo­ma­lainen:

  kun puhuin viha­puheen jatku­mos­ta ja hal­la-ahos­ta, tarkoitin lähin­nä seu­raavia hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan kommenntteja:

  “Min­un on vaikea kek­siä maail­mankaikkeud­es­ta alhaisem­paa mateli­jaa kuin pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti. Tämän rep­ti­ilin eri­tyisen limainen alala­ji on ruot­salainen sosi­aalidemokraat­ti.” (23.3.2006 Scriptassa) 

  ”Tehtaan­puis­ton homon kanssa mietin het­ken, että jospa hak­isin yläk­er­ras­ta pyssyn ja ampuisin päähän. Olisiko siitä seu­raa­va heku­ma niin suuri, että se ylit­täisi vanki­lareis­sus­ta seu­raa­van har­mi­tuk­sen? Väki­val­ta on nykyään aliar­vostet­tu ongelmanratkaisukeino.” 

  “Kaik­ki mus­lim­it eivät ole ter­ror­is­te­ja, mut­ta tämä ei ole Euroopan kannal­ta oleel­lista. Euroopan kannal­ta oleel­lista on, että kaik­ki ter­ror­is­tit ovat muslimeja.” 

  “Pelot­tavaa on vain se, että poli­isi ei val­lit­sevas­sa medi­ailmapi­iris­sä voi ampua luo­tia päähän kiviä nakkel­e­valle ihmissaastalle. 

  Tämä jos mikä on ihan oikeasti viha­puhet­ta. Ja jos sen sanoo kansane­dus­ta­ja ja hallinto­valiokun­nan pj, sen pahempi. En tiedä onko tämä sitä spo­tun mainit­se­maa schare­mon­geroin­tia, mut­ta varsinkin tuo “sosi­aalidemokraat­ti on alhainen mateli­ja” on sen luokan tek­stiä, joka linkit­tyy kylmääväl­lä taval­la viime päivien tapahtumiin.

 99. Joku (en jak­sa tark­istaa kuka idiootti):

  En voi kyl­lik­si korostaa sitä, miten okset­tavaa [ H‑a:n surunvalittelu]tämä on Jus­si Hal­la-ahon osalta. 

  Mitä mielestäsi Hal­la-ahon sit­ten olisi pitänyt tehdä? 

  Jos H‑a olisi jät­tänyt kom­men­toimat­ta asian tiimoil­ta, niin olisit var­masti ollut ensim­mäisenä riekku­mas­sa, ettei edes pahoit­tele tapahtunutta. 

  Eli mitä hänen olisi pitänyt tehdä?

  Yritätkö vih­jail­la, että Hal­la-aho on hyvil­lään ja mielis­sään las­ten ja nuorten teloituk­ses­ta? Mietipä uudem­man ker­ran, mitä san­ot julkises­ti tai minä mietin ja toimin.

 100. Pohdi­taan­pa, edustiko P.E.Auvinen (pro Linko­la) ajat­telul­laan vihre­it­ten radikaal­isi­ipeä siinä mis­sä tämä AAB Hom­mak­er­hon Nor­jan sivukont­torin radikaal­isi­ipeä ?(http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Jokelan_koulusurmat)

  …Vai kan­nat­taisiko kuitenkin miet­tiä sitä tosi­asi­aa että use­ampi ihmishen­ki on menetet­ty. Tämä fak­ta ei tun­nu tosin ketään suurem­min liikut­ta­van. Miksiköhän ?

 101. Minus­ta tässä toivon mukaan yksit­täistapauk­sek­si jäävän tapah­tu­man tiimoil­ta käy­dyssä kinastelus­sa uno­htuu suurem­mat kuviot. Vaikkei ter­ror­iteko­ja tai muu­ta saman­ta­paista teke­vien teko­ja hyväksy­isikään, minus­ta pitäisi pyrk­iä tarkastele­maan moti­ive­ja ja myös mui­ta tekoi­hin vaikut­tanei­ta seikko­ja. Hyvin usein täl­laisia teko­ja tekevil­lä on aivan todel­lisi­in epäko­hti­in puut­tumi­nen motiivinaan.

  Minus­ta se, että asioista yleen­sä keskustel­laan hyvin mus­tavalkois­es­ti, eikä suos­tu­ta aidosti kuun­tele­maan tois­t­en kan­to­ja ja keskustele­maan vakavis­saan niistä — tai suo­ranais­es­ti estetään kaiken­laiset vai­h­toe­htoiset vaikut­tamis­ta­vat — on omi­aan syn­nyt­tämään täl­laisia vai­h­toe­htoisia toimintatapoja.

  Mitä tulee vielä tähän nimeno­maiseen tapauk­seen, niin mie­lenki­in­toista on se, että tek­i­jä tun­tuu ajan mit­taan muut­tuneen. Hänel­lä vaikut­taa itsel­lään olleen nuore­na myös vasem­mis­to­taus­taa sen maa­han­muut­tokri­it­tisen Edis­tyspuolueen lisäk­si. Lisäk­si vaik­ka hän joil­tain osin yhdis­tää homot ja fem­i­nis­min vas­tus­ta­maansa marx­i­laisu­u­teen, on hän toisaal­ta ilmeis­es­ti homomyön­teinen ja osape­rustelu­na mus­lim­i­maa­han­muut­tokri­it­tisyy­delle vaikut­taisi ole­van mm. homo­jen ja nais­ten oikeuk­sien puo­lus­t­a­mi­nen. Toki tähän näyt­täisi yhdis­tyvän myös kaiken­laista epära­tionaal­ista kir­joit­telua, halua esi­in­tyä jon­ain muu­na kuin on yms, minkä taustal­la voi olla mielenterveysongelmia.

 102. Olen itsekin tuonut esille sen fak­tan, että ter­ror­iteko­jen ja niiden yri­tys­ten määrää tarkastel­lessa islamis­min osu­us on pieni.

  http://www.tiede.fi/artikkeli/1323/maahanmuuton_vastustaja_vetoaa_tilastoon
  (Artikke­lin lopussa)

  Mut­ta tuos­sa kaik­ki teot vakavu­usas­teesta riip­pumat­ta ovat yhdessä ja samas­sa. Euroopas­sa tosi­aan tapah­tuu paljon sel­l­aisia sep­a­ratis­ti­sisa isku­ja, jot­ka eivät ylitä kan­sain­välistä uutiskyn­nys­tä, kos­ka niis­sä ei esimerkik­si tule mui­ta kuin aineel­lisia vahinko­ja. Kuten joku muukin tääl­lä huo­maut­ti, jos ajat­telee tilas­tol­lis­es­ti, on aivan järkevää olet­taa iskun Pohjois-Irlan­nin, Baski­maan ja muiden vas­taavien kon­flik­tialuei­den ulkop­uolel­la ole­van islamistien tekemä. 

  Ja muis­tanko uutisia per­jan­tail­ta väärin, mut­ta minus­ta uuti­sis­sakin epäilti­in johonkin läh­teeseen nojat­en islamis­te­ja ennen kuin parem­paa tietoa oli. Jos tältä poh­jal­ta käy­dään keskustelua jol­lakin foo­ru­mil­la, mitä ihmeel­listä siinä on?

  Ja mitä vikaa siinä on, jos ihmis­ten silmät avau­tu­vat? Paras­ta tietysti jos se tapah­tuu sil­lä tavoin kuin Tukhol­mas­sa. Jos tosi­a­sia on että ter­ror­iteko­ja tulee, parem­pi että suu­tarik­si jäänyt pom­mi varoit­taa ihmisiä.

  Minä olen kir­joit­tanut Hom­ma-foo­ru­mille pari viestiä, joista yhdessä osal­lis­tu­in keskustelu­un omas­ta Tiede-lehdessä julka­istus­ta artikke­lis­tani (link­ki yllä). En siis tiedä olenko “hom­mafoo­ru­mi­lainen” ja voinko esit­tää mielip­iteitäni hom­mafoo­ru­mi­laise­na. Mut­ta minus­ta tuol­lainen ääri­oikeis­to­lainen hul­lu ei kyl­lä ole mitään “meikäläisiä”. Maa­han­muut­tokri­it­tiset ihmiset ovat arvo­maail­mal­taan hyvin taval­lisia val­tavir­ran suo­ma­laisia, jot­ka suvait­se­vat eri­laisia ihmisiä aika lail­la niin kauan kuin yhteisiä demokra­t­ian pelisään­töjä nou­date­taan. Osa maa­han­muut­ta­jista ei nou­da­ta, kuten eivät äärioikeistolaisetkaan.

  Onko kyse yksit­täis­es­tä hul­lus­ta vai ääri­oikeis­to­lais­es­ta liik­keestä on kysymys, jota jos­sain keskusteluis­sa on omi­tuis­es­ti pidet­ty jotenkin tulk­in­takysymyk­senä. Siis sel­l­ai­sis­sa keskusteluis­sa, jois­sa huo­maute­taan että islamistien iskut nähdään aina osana ääri-islamis­min suur­ta ker­to­mus­ta mut­ta ääri­oikeis­to­lais­ten iskut yksit­täisen kahjon tekoina. Näin on, mut­ta kysymyshän on empi­iri­nen! Jos kävisi ilmi, että taustal­la on jokin ääri­oikeis­to­lainen liike, joka jatkaa vas­taavien teko­jen tekemistä, niin sehän olisikin karmea tieto. Mut­ta mis­tään sel­l­ais­es­ta ei ole näyt­töä eikä oikein viitettäkään.

  Täl­laisia teko­ja selitetään usein mie­len­ter­vey­den häir­iöil­lä, mut­ta tuskin­pa tek­i­jä oli skit­sofreeni, eikä tavanomainen psykopaat­tikaan ole 32-vuo­ti­aana vail­la rikos­rek­ister­iä. Kri­ti­ikki­ni psykol­o­gisi­in seli­tyk­si­in ohessa:

  http://www.tiede.fi/artikkeli/939/miksi_nuori_surmaa_

  Täl­laiset teot saa­vat aina kolme haaskalin­tu­lob­bya liik­keelle: 1) mie­len­ter­veyslob­by halu­aa lisää rahaa ter­apeuteille (mm. Sauri), 2) ase­lak­ilo­b­by halu­aa tehdä met­sästäjien ja ampuma­har­ras­ta­jien elämän vaikeam­mak­si (mm. Tuomio­ja) ja 3) sanan­va­paus­lob­by halu­aa kieltää poli­it­tisen keskustelun netis­sä, väki­val­taiset pelit tms. (mm. Kallis).

  Aamule­hti tosin tiesi, että syy täl­laisi­in tekoi­hin on siinä ettei mies ole saanut tarpeek­si piparia. Ehkä tulee neljän­tenä sek­su­al­istien lob­by, joka vaatii pornoa koului­hin ja kun­nal­lisia bordelleja.

  Yksi suo­ma­lainen eri­ty­ispi­irre on kansalli­nen itseru­oskin­ta. Meil­lä haet­taisi­in seli­tys­tä myös suo­ma­lais­es­ta kult­tuurista. Kum­ma ettei nyt ole kukaan vielä esit­tänyt, että teko liit­tyy jotenkin norjalaisuuteen.

 103. Nim­imerk­ki “spot­tu”, kult­tuuriso­vin­is­tit pyrkivät kaap­paa­maan kon­ser­vatismin aate­perin­nön tulkin­nan nimi­in­sä. Kuten tiedämme, sama on tapah­tunut USA:ssa jo vuosia sitten.

  Kult­tuurikon­ser­vati­ivien tak­ti­ik­ka tun­netaan: he pyrkivät siirtämään poli­it­tista keskus­taa kohti laitaa. Maltil­lista kon­ser­vatismia kan­nat­tavien olisi syytä havah­tua ennen kuin pin­ta luisuu alta. Kut­sut sitä sit­ten pelon lietsomiseksi?

  En tiedä, keitä tarkoi­tat “meil­lä”, mut­ta henkilöko­htais­es­ti itseäni kuumot­taa huo­mat­tavasti epä­muka­va tietoisu­us siitä, että jos tämä olisi tapah­tunut Suomes­sa, hyökkäys olisi kohdis­tunut toden­näköis­es­ti omaan poli­it­tiseen järjestööni.

 104. Eli­na, tun­nekuo­hul­tasi et ymmärtänyt tek­stistä kuin ensim­mäisen lauseen. Oli liian kiire kipit­tää kir­joit­ta­maan kommenttisi. 

  Kehot­ta­mal­la äänestämään Taber­manin kaltaista henkilöä Jus­si Hal­la-aho kaiken nor­maalin selväjärk­isyy­den nimis­sä tosi­asial­lis­es­ti kat­soo, että vuosikau­sia jatkunut poli­it­tisil­la mas­samurhilla fiilis­te­ly, usein vielä jär­jestöjä ja suo­ma­lais­poli­itikko­jen nim­iä erik­seen mainiten kuten Taber­man on tehnyt, on hei ihan okei.

  Tämä ker­too Jus­si Hal­la-ahon mie­len­maise­mas­ta ja kaveripi­iristä min­ulle aivan riittävästi. 

  Tek­s­ti­ni ei väit­tänyt enkä usko muutenkaan, että hän on näistä las­ten ja nuorten teloituk­ses­ta hyvil­lään ja mielissään.

 105. “Jos me kat­somme oikeudek­semme pitää kaikkia islami­nuskoisia ensisi­jais­es­ti islami­nuskoisi­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­tyjä inkvisi­itos­ta alka­en ensisi­jais­es­ti kristittyinä.”

  Kyse on itsei­den­ti­fikaa­tios­ta, ei siitä mil­laisen nimik­keen juuri minä ihmisille annan. Uskon yhtä lail­la islamis­tia, uus­nat­sia ja punaprikaati­laista, kun he itse ker­to­vat oman toim­intansa moti­iveista. Samoin uskon demare­i­ta, kokoomus­laisia ja pelas­tusarmei­jaa. En pidä kaikkia islami­nuskoisia ensisi­jais­es­ti islami­nuskoisi­na, vaan vain heitä, jot­ka itse itsen­sä näin esit­tävät. Kuten myös aikaisem­min korostin, islamis­mi on eri asia kuin islam, ja har­va mus­li­mi on islamisti.

  Uskon myös Päivi Räsästä, kun hän ker­too eräi­den kan­to­jen­sa johtu­van hänen vah­vas­ta uskostaan. Päivi Räsä­nen ei edus­ta kaikkia luter­i­laisia Suomes­sa, ja oppiki­i­s­tat kuu­lu­vat muutenkin yhteiskun­nal­lis­ten liikkei­den ml. uskon­to­jen arkeen.

  Itse asi­as­sa juuri mus­lim­ien näkem­i­nen vain mus­limeina eikä yhtään minään muu­na on nähdäk­seni kaiken­laisen eura­bi­ahörhöi­lyn ydin. Selailin hie­man Breivikin jät­tämää tes­ta­ment­tia iltapäiväl­lä, enkä yllät­tynyt kun tämä ajat­te­lu­ta­pa löy­tyi sieltäkin. Kauheat määrät löpinää siitä, miten jo Osman­ien Turkissa mus­lim­it sitä ja tätä, aivan kuin maail­ma ja islam sen mukana ei olisi noista päivistä muut­tunut ollenkaan.

  (Uskon muuten nyt myös, että Breivik luuli harhai­sis­sa kuvitelmis­saan saa­vansa sur­matyöl­lään niin paljon huomio­ta ajatuk­silleen, että koko Euroopan on pakko havah­tua hyväksyä “salat­tu totu­us”, jon­ka hän kir­jas­saan pal­jas­taa. Todel­lisu­udessa vain oudoista reunailmiöistä kiin­nos­tuneet nör­tit kuten minä luke­vat hänen köm­pelöä tekelet­tään, jon­ka sisäl­lön kaik­ki em. luk­i­jat tun­te­vat jo ennestään.)

  Aat­teil­la ml. uskon­noil­la on his­to­ri­ansa, mut­ta tämän his­to­ri­an tuomi­nen liian suures­sa määrin osak­si nykypäivää on mielestäni usein antag­o­nis­tista ja sik­si joskus jopa vaar­al­lista. Ainakin kaikki­in min­un tun­temi­i­ni suuri­in euroop­palaisi­in hir­mutekoi­hin liit­tyy aina uhri­u­den myyt­ti, joka oikeut­taa rajut kos­to­toimet. Tämän takia oikeud­es­ta uhri­u­teen myös joskus kil­pail­laan ja tais­tel­laan, sil­lä se on hyödylli­nen resurssi. 

  Nat­sit uskoi­vat selkään­puuko­tus­teo­ri­aan ja juu­ta­lais­ten salali­it­toon, Neu­vos­toli­itossa uskot­ti­in kap­i­tal­istin ole­van suo­ras­taan ihmiskun­nan viholli­nen, Suomes­sa muis­telti­in ja muis­tel­laan kai vieläkin koke­muk­sia isovenäläisyy­destä, Ser­bias­sa taas “Koso­vo Pol­jen petos­ta”, ja tietenkin koko euroop­palainen anti­semitismin perinne lähti liik­keelle juu­ta­lai­sista Jeesuk­sen sur­maa­ji­na. Siinä vai­heessa kun muis­tel­laan vääryyk­siä, joi­ta kukaan elos­sa ole­va ei ole enää itse ollut todis­ta­mas­sa, kyse on usein pelkästä vihol­lisku­van luomis­es­ta. (Erik­seen sit­ten tietenkin esimerkik­si holokaustin muis­t­a­mi­nen, jos­sa tarkoituk­se­na ei ole demon­isoi­da sak­salaisia, vaan kiin­nit­tää huomio itse teon kauheuteen.)

  Sel­l­ais­ten tämän päivän ide­olo­gioiden arvioin­ti, jot­ka hyväksyvät väki­val­lan vaiku­tuskeinona, on eri asia kuin yli sadan vuo­den takaisten vääryyk­sien tuomi­nen takaisin osak­si nykypäivää aate­his­to­ri­al­lisin keinoin. Inkvi­s­i­tio ja ris­tiretket todel­la oli­vat ensisi­jais­es­ti kris­till­i­nen ilmiö, sil­lä molem­mil­la oli paavin hyväksyn­tä, mut­ta tämän päivän luter­i­lais­ten vas­tu­ut­ta­mi­nen jois­tain ris­tiretk­istä on pelkkää vihol­lisku­van luomista. Euroopan his­to­ria on täyn­nä luke­mat­to­mia sotia ennen ja jäl­keen ris­tiretkien, ja ris­tiretkien koros­tunut huomioar­vo ker­too lähin­nä niiden herkästä merk­i­tyk­ses­tä oma­lle ajallemme.

  Jos se nyt on tässä rel­e­vant­tia, en itse muuten tun­nus­ta mitään uskontoa.

 106. Ode:

  “Jos me kat­somme oikeudek­semme pitää kaikkia islami­nuskoisia ensisi­jais­es­ti islami­nuskoisi­na, muil­la on on oikeus pitää kaik­ki kris­tit­tyjä inkvisi­itos­ta alka­en ensisi­jais­es­ti kristittyinä.”

  Vähän ongel­mallista kahdessa suh­teessa. Ensin­näkin, kris­ti­tyt (etenkin pohjo­is­maalaiset luter­i­laiset) ovat suh­teessa mus­lim­iuskon­velji­in­sä huo­mat­tavasti seku­laarimpia tapauk­sia ja näin ollen oikeutet­tua ver­tailua on vaikea tehdä. Lyhyesti: uskon­non yhteiskun­nalli­nen ulot­tuvu­us on siel­lä jos­sain merkit­tävämpi kuin täällä.

  Toisek­si, mik­si aset­taa kristi­nuskolle aika­para­metri inkvi­s­i­tioon? Eikö vas­taa­va pitäisi tehdä myös islamille?

  “Kaik­ki uskon­not ovat moraalil­taa hyvin venyviä soveltuen melkein mil­laiseen moraali­in hyvänsä.”

  Voi myös olla niin, että tietyis­sä uskon­nois­sa tulk­in­taskaala on laa­jem­pi, mitä tulee esim. hir­mutekoi­hin näh­den. Kaikissa uskon­nois­sa paasa­taan vihas­ta ja rakkaud­es­ta, mut­ta näis­säkin on var­maan laadullisia eroavaisuuk­sia. Mene ja tiedä.

 107. Tämähän lähti tilas­toti­eteel­lis­es­tä pohdin­nas­ta, joten täy­tyy aina muis­taa, että yhdestä havain­nos­ta ei voi tehdä johtopäätök­siä — ns. vapausas­teet eivät ker­takaikki­aan riitä. Kyse on yhdestä mielipuoles­ta, joka olisi voin­ut sat­tua ole­maan minkä tahansa puolueen tai uskon­non kan­nat­ta­ja. Silti keskusteluis­sa tästä tapauk­ses­ta tehdään mitä kum­mallisem­pia tulkintoja.

  Muuten olen sitä mieltä, että kel­lo 17:00 oikea vedonlyön­tik­er­roin mus­lim­iter­ror­is­mi­vai­h­toe­hdon puoles­ta oli lähempänä 1:stä kuin 2:sta. Pari tun­tia myöhem­min jo yli 2. Frekvens­seistä oikeaa toden­näköisyyt­tä ei voi päätellä.

 108. Eli mitä [Hal­la-ahon] olisi pitänyt tehdä?

  Hal­la-ahon pitäisi kyetä tarkastele­maan omaa toim­intaansa kri­it­tis­es­ti – myös julk­isu­udessa. Maa­han tulee jokunen tuhat siir­to­laista, joiden isoin vika on se että jotkut elävät sosi­aali­avun varas­sa ja toisil­la on totut­tua kon­ser­vati­isem­pi uskon­to, ja mies on huu­ta­mas­sa maail­man­lop­pua (“kir­joituk­sia uppoavas­ta lännestä.”) ja voiv­ot­tele­mas­sa val­tavir­ran sokeut­ta tätä koko län­tistä maail­maa uhkaavaa vaaraa kohtaan. Nor­jas­sa nähti­in, mihin täl­lainen voi johtaa jonkun vaiku­tuk­sille alt­ti­in kohdalla.

 109. Ein­sten,
  Jos halu­aa saa­da käsi­tyk­sen, miten pitkälle kris­til­lisyys yhteiskun­nal­lise­na aat­teena venyy, ei tarvitse kuin tutus­tua niihin kau­ni­iseen sanoi­hin, joi­ta Pohjois-Irlan­nin uskon­nol­liset johta­jat ovat sanoneet kri­isin yhtä kris­til­li­sistä vastapuolista.

 110. Tapio Laak­so:

  Silkkaa rasis­mia on johtaa epäi­lyk­sistä kokon­aisia kansan­ryh­miä koske­via syytök­siä tai poli­ti­ikka­toimia. Ajat­tele­vien ihmis­ten olisi täl­lai­sis­sa tilanteis­sa syytä keskit­tyä fak­to­jen etsimiseen, rapor­toimiseen ja maltil­liseen arviointiin.

  Oli­pa hyvä kommentti!

 111. Marko Hami­lo hommalaisista:

  …minus­ta tuol­lainen ääri­oikeis­to­lainen hul­lu ei kyl­lä ole mitään “meikäläisiä”.

  Jos leik­itään että Breivik olisi osan­nut suomea ja esim. viikko sit­ten kir­joitel­lut foo­ru­mille siel­lä yleis­es­ti hyväksyt­tyyn tyyli­in, että monikul­tur­al­is­tit pitäisi lis­tiä, olisitko sil­loinkin antanut hänestä tuon saman tuomion?

  Sanan­va­pau­den mukana tulee vas­tuu. Osa ihmi­sistä on aina hul­lu­ja, ja jokunen voi kir­joitel­la myös Hom­mas­sa. Kun on ihmisoikeuk­sista ja viime kädessä ihmis­ten hengestä kyse, kan­nat­taisi vankkana mielip­i­teenään esit­tää vain sel­l­aista, minkä olisi käytän­nössä valmis toteut­ta­maan, ja mitä on huolel­lis­es­ti poht­in­ut riit­tävän objek­ti­ivisen taus­ta­tiedon val­os­sa. Samoin kan­nat­taisi men­nä väli­in, jos näkee jonkun muun levit­tävän heikosti perustel­tua aatet­ta, johon liit­tyy tois­t­en ihmis­ten elämän olen­nainen rajoittaminen.

  Mielestäni kenel­lä tahansa rasis­tisi­in (tai muun­laista vihaa lietso­vi­in) keskustelui­hin osal­lis­tuneel­la, joka ei ole toimin­ut näin, on nyt kasvun paik­ka. Täl­lai­sis­sa asiois­sa vas­tu­u­ta ei vain voi ulkois­taa val­ti­olle. Oman ajat­telun kri­it­ti­nen perkaami­nen ja muiden type­r­yyk­si­in puut­tumi­nen on jokaisen aikuisen ihmisen vastuulla.

 112. ” Marko Hami­lo kir­joit­ti 24.7.2011 kel­lo 19:48
  Olen itsekin tuonut esille sen fak­tan, että ter­ror­iteko­jen ja niiden yri­tys­ten määrää tarkastel­lessa islamis­min osu­us on pieni.” 

  Onko se osu­us nyt niin pieni? 

  Pieni Base rate-harjoitus

  Ver­rataan ryh­miä islam vs. vasemmisto-anarkistit

  5. Islamist terrorism
  — 3 Islamist ter­ror­ist attacks car­ried out in the Mem­ber States
  ‑179 indi­vid­u­als arrest­ed for Islamist ter­ror­ist offences
  — 89 indi­vid­u­als arrest­ed for the prepa­ra­tion of attacks in the EU

  vs.

  7. Left-wing and anar­chist terrorism
  — 45 left- wing and anar­chist ter­ror­ist attacks occurred in 2010
  — 6 fatal­i­ties includ­ing 1 Greek police officer
  — 34 indi­vid­u­als arrest­ed for left-wing and anar­chist ter­ror­ist activities 

  Kuin­ka suuri osu­us pop­u­laa­tios­ta on uskoo islamiin?
  The total num­ber of Mus­lims in Europe in 2007 was about 53 mil­lion (7.2%), exclud­ing Turkey. / wikipedia

  Tästä pop­u­laa­tios­ta Europol pidät­tää 268 ihmistä. 

  Kuin­ka suuri osu­us pop­u­laa­tios­ta on uskoo vasem­mis­toon ja anarkiaan?
  Vede­tään hatus­ta, noin 30 pros­ent­tia, eli neljä ker­taa islaminuskoiset.
  Tästä vasem­mis­to-anark­istipop­u­laa­tios­ta Europol pidät­tää 34 ihmistä, vaik­ka teko­ja on 15-ker­taa enem­män kuin ryh­mässä islami­nuskoiset. 3*15=45.

  Johtopäätös: Islami­nuskoiset yrit­tävät tehdä suurel­la joukol­la ter­ror­iteko­ja, mut­ta onnek­si he eivät osaa temp­pu­ja vielä niin hyvin kuin vasem­mis­toter­ror­is­tit. Tilas­to­jen perus­teel­la pitäisi kai pelätä kaik­ista eniten vasem­mis­toter­ror­is­min tuo­tok­sia? Oikeis­ton uhka on Europolin tilas­to­jen perus­teel­la lähin­nä neu­la heinäsuovassa.

 113. Rogue:

  Toiseks jokin poli­it­ti­nen näke­mys ei oo mil­lään taval­la oleelli­nen tol­lasen ain­ut­laa­tuisen sairaan teon kannalta. 

  No huh, huh. Sat­apros­ent­tis­es­ti väärin. 

  Anders Behring Breivik on poli­it­ti­nen terroristi.

  Hän teki tekon­sa osana maail­manku­vansa mukaista tais­telua kan­sain­välistä kom­mu­nis­mia sekä islami­laista kolonisaa­tio­ta vas­taan, ja etnis­es­ti yht­enäisen, monokult­tuurisen ja patri­arkaalisen Euroopan puoles­ta. Hän teki tekon­sa vaikut­taak­seen maansa poli­it­tiseen kehi­tyk­seen tulevaisuudessa.

  Poli­it­tisia ter­ro­sis­te­ja ei syn­ny ilman pitkäaikaista ja tehokas­ta indokri­naa­tioo­ta. He kas­va­vat kuin herkkusienet: älyl­lisessä ja henkisessä pimey­dessä, jos­sa heille syötetään roskaa. Inter­netin viha­puhet­ta raikaa­vat yhden totu­u­den kaikukam­miot ovat juuri täl­läisia ympäristöjä.

  Henkilöko­htais­es­ti suosit­telisen jokaista käyt­tämään enim­män osan ajas­taan inter­netis­sä paikois­sa, jois­sa kiihkey­den ja yksi­tu­umaisu­u­den taso on kohtu­ullisen matala.

 114. ‘Kristi­nuskol­la perustelta­va väki­val­ta kytkey­tyy nykyään liki aina nation­al­is­mi­in’ (Mikael M)
  Ja aina niin päin, että oman hei­mon uskon­to on parem­pi, kos­ka se on mei­dän uskon­tomme. Ei koskaan niin, että me olemme parhai­ta, kos­ka meil­lä on oikea usko, ja että muutkin voisi­vat liit­tyä tähän oikeaan uskoon ja pelas­tua ikuis­es­ta kadotuksesta.

 115. Pohjois-Irlan­nis­sa on kak­si kansal­lista ryh­mää, irlan­ti­laiset kato­lilaiset ja Englan­nista ja Skot­lannista tulleista siir­to­lai­sista polveu­tu­vat protes­tant­tiset britit. Hei­dän kiis­tansa on harv­inaisen selkeän nation­al­isti­nen: kato­lilaiset tasaval­ta­laiset aja­vat yht­enäistä Irlan­tia, protes­tant­tiset lojal­is­tit pitävät kiin­ni Iso-Bri­tann­ian ja Pohjois-Irlan­nin Yhdis­tyneestä Kuningaskun­nas­ta. Teolo­gial­la ei ole osu­ut­ta asiaan.

 116. kato­lilaiset tasaval­ta­laiset aja­vat yht­enäistä Irlan­tia, protes­tant­tiset lojal­is­tit pitävät kiin­ni Iso-Bri­tann­ian ja Pohjois-Irlan­nin Yhdis­tyneestä Kuningaskun­nas­ta. Teolo­gial­la ei ole osu­ut­ta asiaan. 

  Mikään yhteiskun­nalli­nen kiista ei pohjim­mil­taan ole teologi­nen vaan val­taan liit­tyvä, mut­ta aina uskon­to osa­taan ohja­ta asei­ta ja tässä tapauk­ses­sa tap­pavia pom­me­ja siu­naa­maan. Ei 30-vuo­tises­sa sodas­sakaan teol­o­gi­sista uskonkap­paleista tais­tel­tu. Yritin sanoa, että aika mutkalle kris­til­lisen lähim­mäis­er­akkau­den sanoma saati­in Irlan­nis­sa vääntymään.

 117. Tätäkin hölmöi­lyä seu­rates­sa tulee mieleen että uskon­to­jen täyskiel­to olisi paikallaan, ei olisi islamin uskoisia joi­ta viha­ta, anti-semi­tis­mi voitaisi­in heit­tää romukop­paan ja Pohjois-Irlan­nin tap­pelu­jen tekosyy katoaisi.

 118. Irlan­nin kato­lilainen kirkko on kon­ser­vati­ivise­na insti­tuu­tiona ollut aina ter­ror­is­mia vas­taan, samoin anglikaa­ni­nen kirkko. Pres­by­teeripuolel­la on sir­palekirkko­jen saar­namiehiä, kuu­luisim­pana Iain Pais­ley, joista ei voi sanoa samaa, mut­ta hekin ovat oman uskon­tokun­tansa puit­teis­sa vähem­mistö. Kiista oli ja on kansalli­nen: mille val­ti­olle ollaan uskol­lisia. IRA piti itseään 1916 julis­te­tun Irlan­nin tasaval­lan jatka­jana ja oikeas­t­aan ain­oana lail­lise­na val­tana koko saarella.
  Kristi­nuskoa saa haukkua asi­as­ta, mut­ta kansal­liset kii­s­tat eivät ole sen vika. Euroop­palainen maa­han­muut­tokri­itikko ei pidä afrikkalaisia kris­tit­tyjä uskonveljinään.

 119. Saara:

  Jos leik­itään että Breivik olisi osan­nut suomea ja esim. viikko sit­ten kir­joitel­lut foo­ru­mille siel­lä yleis­es­ti hyväksyt­tyyn tyyli­in, että monikul­tur­al­is­tit pitäisi listiä

  Tuos­ta on help­po sanoa, että moinen kir­jo­tus ja kir­joit­ta­ja olisi joutunut taa­tusti sikäläis­ten mod­er­aat­to­rien hampaisiin.

  Mut­ta kiitos lisäes­imerk­istä siitä, että vihreä/vasemmistolainen vihakir­joit­telu on myös voimis­saan. Vastapuolen demon­isoin­tia ilman, että tosi­a­sioiden annet­taisi­in olla tiellä.

 120. Mart­ti Tulen­heimo: “Maltil­lista kon­ser­vatismia kan­nat­tavien olisi syytä havah­tua ennen kuin pin­ta luisuu alta. Kut­sut sitä sit­ten pelon lietsomiseksi?”

  Min­un pin­tani ei ole luisumas­sa, en tiedä enkä oikeas­t­aan väl­itäkään miten kon­ser­vati­ivi­nen arvoper­in­tö pitäisi määritel­lä, eivätkä kon­ser­vati­iv­it ole niitä herkimpiä suun­nan­muut­ta­jia joten tästäkään en olisi huolissani.

  Ei ole ole­mas­sa sel­l­aista mörköä kuin kult­tuuriso­vin­is­mi joka “ide­olo­giana vaatii hyökkäämään “pet­turien” kimp­pu­un ja tap­pa­maan hei­dät.” Tämä on vas­tu­u­ton­ta pelon lietsontaa.

  Nor­jan mörkö on puh­das­ta pahaa jota nor­maali-ihmisen ei ole tarkoi­tuskaan pystyä käsit­tämään kuin konkreti­soivin ver­tausku­vin. Se katoaa vain lop­ut­toman dialo­gin avul­la, eikä ihan var­masti sil­loinkaan. Tätä pros­es­sia ei ainakaan edis­tä hah­motel­mat kult­tuuriso­vin­is­tista soveli­aana ide­ol­o­gise­na uhkana ja viholliskuvana.

 121. On aivan väärin ajatel­la, että jokin ismi ajaisi koulusurmaa­jia ja Breivikiä tekoon ensisijassa. 

  Teko menee niin, että ensin on halu, pakot­ta­va voima kostaa, tap­paa, aiheut­ta tuhoa, purkaa omaa ahdis­tus­ta yms. Sen jäl­keen vas­ta tule jokin ismi; oli se sit­ten islam tai vapaa­mu­rareus tai äärikris­til­lisyys tai näi­den kaikkien sekoi­tus, kuten Breivikin tapauksessa.

  Vas­ta tämän jäl­keen tulee tarve kehit­tää jär­jet­tömälle psykopaat­tiselle teolle järkevältä vaikut­ta­va viiteke­hys; man­i­festi ja kävel­lä Mod­ern War­fare- pelis­sä ampumas­sa nuo­ria, joi­ta hänel­lä ei koskaan kavere­ina ollut, ei ensim­mäistäkään kaveria…

 122. Saara:

  “Jos leik­itään että Breivik olisi osan­nut suomea ja esim. viikko sit­ten kir­joitel­lut foo­ru­mille siel­lä yleis­es­ti hyväksyt­tyyn tyyli­in, että monikul­tur­al­is­tit pitäisi lis­tiä, olisitko sil­loinkin antanut hänestä tuon saman tuomion?”

  Leik­ki olisi luul­tavim­min lop­punut Hom­man moderoin­ti­in ennen kuin se olisi alkanutkaan.

  “Kun on ihmisoikeuk­sista ja viime kädessä ihmis­ten hengestä kyse, kan­nat­taisi vankkana mielip­i­teenään esit­tää vain sel­l­aista, minkä olisi käytän­nössä valmis toteut­ta­maan, ja mitä on huolel­lis­es­ti poht­in­ut riit­tävän objek­ti­ivisen taus­ta­tiedon val­os­sa. Samoin kan­nat­taisi men­nä väli­in, jos näkee jonkun muun levit­tävän heikosti perustel­tua aatet­ta, johon liit­tyy tois­t­en ihmis­ten elämän olen­nainen rajoittaminen.”

  Niin. Hom­mafo­ru­mil­la­han levitetään aatet­ta, että sadan sosialidemokraat­tin tap­pami­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yrität sanoa?

 123. Yksi point­ti tässä on se, että nor­jan murhenäytelmän ei oikeas­t­aan tämän het­k­isten tieto­jen perus­teel­la tarvitse johtaa mihinkäään johtopäätök­si­in tai toimen­piteisi­in tääl­lä Suomessa.

  Kyseessä on yksinäi­nen mies, joka ei kuu­lu puolueisi­in tai ter­ror­i­s­tiryh­mi­in. Hänen man­i­fi­es­ti­aan tuskin monikaan viit­sii lukea. Hänen ajatuk­sen­sa uno­htu­vat nopeasti.

  Toki tääl­lä voidaan miet­tiä näitä “reak­tionopeusteste­jä”, eli mitä kukakin ajat­teli ennen kuin tieto tek­i­jästä oli saatu 🙂

 124. Minus­ta tuo “rat­sas­tamis­es­ta” puhumi­nen Oden kohdal­la menee jo norminet­ti­para­noian ja yli­t­ulk­i­nann tuolle puolen. Hen­git­tää nyt syvään ja lukee sen alku­peräisen kir­joituk­sen, se on sisäl­löl­lis­es­ti kevyehkö tek­sti jon­ka olen­nainen point­ti on lope­tus “Islami­lainen ter­ror­is­mi on onnis­tunut tavoit­teessa yli odotusten, jos se on saanut mei­dät noi irra­tionaal­is­ten pelko­jen val­taan.” Ihan hyvä huomio, mut­ta ei nyt varsi­nais­es­ti mikään uusi maail­manseli­tys joka kri­isi on mah­dol­lisu­us ‑hengessä.

 125. Tuo­mas S.,

  jut­tusi ovat taas ker­ran vail­la pohjaa.

  Varsinkin Hom­ma-foo­ru­min leimaamis­esi on varsin perus­tee­ton­ta. Olen lukenut näi­den päivien aikana kokon­aan siel­lä sen varsin pitkän ketjun, joka käsit­telee tätä tapah­tu­maa. Käytän­nössä mitään ääri­oikeis­to­laisu­u­den ja/tai ampu­jan symp­paamista en siel­lä näh­nyt, mut­ta näin varsin monia vieste­jä, jois­sa hänen tekon­sa tuomi­taan hyvin suo­rasanais­es­ti. Ken­ties yksi tai kak­si väit­tämääsi viestiä voit sieltä kaivaa… (Tosin epäilen tätäkin, sil­lä minä en näh­nyt kyl­lä yhtään, vaik­ka olen mielestäni seu­ran­nut ketjua hyvinkin tarkasti.)…mutta suur­ta kuvaa se ei muu­ta mik­sikään. Ehkä maut­tomimpia oli­vat ne muu­ta­mat viestit, jois­sa tyypin teolle nähti­in hitusen oikeu­tus­ta siinä, että ei ole mikään ihme jos joku pimah­taa, sil­lä niin holti­ton­ta on maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ollut. 

  Väit­teesi Hom­ma-foo­ru­mista on siis poh­jaa vail­la käytän­nössä täysin.

 126. Pekka Pes­si : “Nor­jas­sa nähti­in, mihin täl­lainen voi johtaa jonkun vaiku­tuk­sille alt­ti­in kohdalla.”

  Tämä usein esitet­ty väite voi teo­reet­tis­es­ti pitää paikkansa 15v kilju- ja kaljupääskinin kohdal­la, mut­ta muuten perus­tuu siihen ole­tuk­seen, etteivät rasis­tit ole kykeneviä omaan ajat­telu­un, omien johtopäätök­sien tekoon, vaan heitä täy­tyy ohja­ta ylhäältä päära­sistin toimes­ta (Hal­la-Aho).

  Samal­la logi­ikalla Pekka Pes­sikin tui­jot­ti apaat­tis­es­ti tietokonet­ta, kunnes aja­tusjo­hta­ja Osmo Soin­in­vaara ker­toi Pekalle, mitä mieltä tästäkin asi­as­ta kuu­luu olla, kos­ka Pekka ei ole kykenevä itse pelkkien uutis­ten perus­teel­la muo­dosta­maan kan­taa asi­aan x.

 127. Tuo­mas S. on kaivanut Hal­la-ahon van­ho­ja tek­ste­jä ark­istostaan ja toteaa:

  Tämä jos mikä on ihan oikeasti viha­puhet­ta. Ja jos sen sanoo kansane­dus­ta­ja ja hallinto­valiokun­nan pj, sen pahempi.

  Ovathan nuo kovaa puhet­ta, mut­ta muis­tut­taisin, että Hal­la-aho EI ole ollut kansane­dus­ta­ja eikä hallinto­valiokun­nan pj näitä kirjoittaessaan. 

  Tuol­lainen retori­ik­ka ei nyky­olois­sa kansane­dus­ta­jana tietenkään ole sopi­vaa, jos on koskaan ollutkaan. Itse ainakin kavah­dan ilmaisua “ihmis­saas­ta”, jos kyse on kivien heit­telystä mie­lenosoituk­ses­sa. Sana voisi kuva­ta kyl­lä täl­lä het­kel­lä hyvin äitin­sä kyl­keen kas­vanut­ta mätä­paiset­ta, Brejvikia.

  Eiköhän Hal­la-aho ole läksyn­sä oppin­ut ja tuskin tulemme näkemään enää vas­taavaa. Sel­l­aista läh­es kaunokir­jal­lisu­u­den puolelle menevää tajun­nan tuo­to­sta­han tuo on aikoinaan ollut. Kun repii tuhan­sista sivuista tek­stiä muu­ta­man kap­paleen tuol­la tavoin, niin saa tietysti koko Scrip­tan näyt­tämään väki­valtafan­ta­sioiden tem­mellysken­tältä. Sitähän se kuitenkaan ei ole.

  Sopivu­u­den rajo­ja kuitenkin on jois­sain kohden kovasti venytel­ty ottaen huomioon netin julkisen luon­teen. Kyl­lä minä siitä samaa mieltä olen.

 128. Tässä on yksi vähän hiuk­sia nos­tat­ta­va piirre. Nor­jan iskun tek­i­jä mitä ilmeisim­min oli oman karak­ter­isointin­sakin mukaan varsin maltill­i­nen maa­han­muut­to- ja monikulttuurisuuskriitikko. 

  Tämä on hur­ja jut­tu sinän­sä, että ei vaa­di­ta kuin vähäi­nen lip­sah­dus ymmär­ryskyvyssä, niin alkaa ajatel­la, että kaik­ki maltil­liset maa­han­muu­ton kri­itikot myös Suomes­sa muo­dosta­vat merkit­tävän riskin. Etenkin jos heil­lä on aseenkantolupa. 

  Sanon tämän “ääneen”, kos­ka tämä johtopäätös on väärä.

 129. Jaas­su:

  “Tuo teko on seu­raus­ta nor­jan har­joit­ta­mas­ta oudos­ta maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta jon­ka seu­rauk­se­na oslon väestöstä on jo yli kak­sikym­men­tä pros­ent­tia islaminuskoisia.”

  - Mikään lähde ei ker­ro, että Oslos­sa oli 20% mus­lime­ja. Wikipedia sanoo 7,5%.
  — Tapah­tuneen val­os­sa sitä vähän huolestuu täl­laisen kom­mentin kirjoittajasta.

 130. Hyvä tek­sti Bre­vikin aate­his­to­ri­al­lis­es­ta taustasta:
  http://historyandfutility.wordpress.com/2011/07/24/context-of-the-massacre/

  “What’s impor­tant to remem­ber is that Breivik’s ide­ol­o­gy was not orig­i­nal, and his sick ideas were not of his own mak­ing. In essence, he was a prod­uct of the inter­net age, a ded­i­cat­ed con­sumer of the rad­i­cal anti-Mus­lim polit­i­cal pro­pa­gan­da which has cir­cu­lat­ed around the web­sites and weblogs ever since the 9/11 attacks and the con­tro­ver­sial Muham­mad car­toon episode.”

 131. Ehkä tämän trage­di­an oppina on, että agres­si­ivi­nen retori­ik­ka ja uhkaku­vien maalailu saat­taa ajaa poikkeusyk­silöitä tekoi­hin joi­ta kukaan ei ole halunnut. 

  Tämä kos­kee sekä län­nen tuhoa saar­naavia islami­laisia uskonop­pinei­ta, että ääri­oikeis­to­laisia ja muukalais­vas­taisia blo­ge­ja ja foo­rumei­ta jot­ka tun­netusti ja tutk­i­tusti meil­läkin hipo­vat lail­lisu­u­den rajoja.

  Kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vas­taan ei ole kir­jat­tu laki­in vain val­takoneis­ton ilkeämielisenä yri­tyk­senä rajoit­taa sananvapautta.

  Suurin vas­tuu on tek­stien kir­joit­ta­jil­la ja ylläpitäjil­lä, mut­ta myös meil­lä muil­la, ennen kaikkea poli­itikoil­la, vira­nomaisil­la ja sanan­va­pausak­tivis­teil­la, joiden pitää osa­ta erot­taa viha­puhe ilmaisun vapaudesta.

 132. tpyy­lu­o­ma:
  “Sem­moinen poli­it­ti­nen kieli mitä minä ymmär­rän on että meil­lä on epäko­h­ta, joka tulee kor­ja­ta lailla/palvelulla/verolla tms. julkisen val­lan keinol­la, ja täl­lä ratkaisul­la on hyviä ja huono­ja seu­rauk­sia, esimerkik­si rahan­menoa. Ja sit­ten pun­ni­taan että kan­nat­taako noin tehdä.”

  Mik­si tääl­lä sit­ten ei keskustel­la vaik­ka maa­han­muut­topoli­ti­ikan epäko­hdista? Ja voiko niitä kor­ja­ta jotenkin. Onko täl­lainen jatku­va demon­isoin­ti jotenkin järkevää?

  “Sem­moi­seen puheeseen että yleinen ilmapi­iri, asen­teet, kult­tuuri, tms. korkealen­toinen yleistys on jotenkin vinksah­tanut johonkin suun­taan on vähän vaikea sanoa mitään, kun ei siinä ole mitään konkreet­tista mis­tä saisi kiin­ni eikä siitä siten seu­raa mitään toimen­piteitä. Puolin ja toisin.”

  Noi­hin voi aina kysel­lä tarkennusta/selvennystä. En tosin ole aivan var­ma mitä täl­lä oikeas­t­aan edes tarkoitat?

 133. “Täl­laiset teot saa­vat aina kolme haaskalin­tu­lob­bya liik­keelle: 1) mie­len­ter­veyslob­by halu­aa lisää rahaa ter­apeuteille (mm. Sauri), 2) ase­lak­ilo­b­by halu­aa tehdä met­sästäjien ja ampuma­har­ras­ta­jien elämän vaikeam­mak­si (mm. Tuomio­ja) ja 3) sanan­va­paus­lob­by halu­aa kieltää poli­it­tisen keskustelun netis­sä, väki­val­taiset pelit tms. (mm. Kallis).”

  Kohtia 1) ja 2) on kovin vaikea pitää mitenkään eri­tyisen “haaskalin­tu­maisi­na”, ellei ain­oa kri­teeri tälle ole se, että media uhraa näi­den kah­den nähdäk­seni varsin legi­t­i­imeille pyrkimyk­sille pal­sta­ti­laa ain­oas­taan tämänkaltais­ten trage­dioiden yhtey­dessä. Koh­ta 3) puolestaan saa tilaa varsin tasaiseen tahtiin.

  “Maa­han­muut­tokri­it­tiset ihmiset ovat arvo­maail­mal­taan hyvin taval­lisia val­tavir­ran suo­ma­laisia, jot­ka suvait­se­vat eri­laisia ihmisiä aika lail­la niin kauan kuin yhteisiä demokra­t­ian pelisään­töjä noudatetaan.”

  Toiv­ot­tavasti näin. Keskustelu­pal­stoil­la tämä ei kyl­lä väl­i­ty, eikä myöskään keskustelu­pal­stoil­la ja ns. maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen näkyvien hah­mo­jen omis­sa kir­joituk­sis­sakaan. Breivikin jutut islamista, suvait­se­vais­ten vas­tu­us­ta jne. jne. ovat käytän­nössä yksi yhteen monien suo­ma­lais­ten toim­i­joiden ajat­telumaail­man kanssa. Näin ollen on pelkästään luon­te­vaa ajatel­la Breivikiä osak­si tätä samaa kollek­ti­ivia, toki jatku­mon ääri­laidas­ta (huom! toimin­nan poh­jal­ta, mielipi­de-eroavaisuuk­sia ei miehen man­i­festin poh­jal­ta sen kum­mem­min ole). 

  On siis jok­seenkin selvää, että Breivikin teon myötä maa­han­muut­tokri­it­ti­nen liike on osoit­tau­tunut poten­ti­aalisek­si kasvualus­tak­si ter­ror­is­mille. Se ei näin ollen voi pestä käsiään tästä ongel­mas­ta. Kuten ei myöskään muu yhteiskunta.

 134. “tek­i­jä ei ollutkaan islami­lainen ter­ror­isti vaan perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”.”

  Mites Soin­in­vaara tilas­toti­eteil­i­jänä nyt täm­mösen ole­tuk­sen teki, hänel­lä on ilmeis­es­ti tietoa, minkälaisia ihmisiä keskimäärin ovat hommafoorumilaiset?

  Vai onko niin, että Soin­in­vaara sekot­taa tilas­toti­eteil­i­järoo­lia ja poli­itikko­roo­li­aan tahal­lis­es­ti, hakies­saan itselleen kannatusta?

  Nyt taas sama pelon ilmapi­ir­il­lä poli­it­ti­nen kam­pan­join­ti pääsi vauhti­in, kuin mitä Skupollin tapauk­ses­sa ja myyr­man­nin tapauk­ses­sa har­joitet­ti­in. Poli­ti­ik­ka on kovaa touhua, kam­pan­joidaan aina sil­lä mitä käteen sat­tuu ja minkä usko­taan toimivan. 

  Ne keinot joi­ta nyt julk­isu­u­teen on nos­tet­tu täl­laisi­in ikävi­in tapauk­si­in vaikut­tamisek­si, niil­lä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

 135. Inter­netis­sä on tosi­aan help­po eristäy­tyä saman­mielis­ten seu­raan. Luul­tavasti se myös edesaut­taa erim­ielis­ten kuvit­telemista hirviöik­si — tai ainakin vihollisiksi. 

  Eduskun­tavaalien jälkeisiä reak­tioi­ta seu­rates­sa tuli väk­isinkin mieleen, ettei poli­it­tisen vas­tus­ta­jan demon­isoin­ti ja ali-ihmisik­si leimaami­nen ole kuitenkaan vain hom­mafoo­ru­mi­lais­ten monopoli. 

  Tässä maas­sa on kuitenkin osat­tu ennen elää rauhas­sa ja jopa ystävyy­dessä, vaik­ka poli­it­tiset näke­myk­set oli­vat ken­tän vas­takkaisil­ta laidoil­ta. Saatan olla nai­ivi, mut­ta minus­ta olisi edelleen suo­tavaa, että poli­ti­ikas­sa tais­telisi­vat ihmis­ten sijaan asiat.

  Asianti­lan saavut­tamisek­si ei liene patent­tilääket­tä, mut­ta jokainen voi itse oma­l­ta osaltaan vaikut­taa siihen, mitä suus­taan tai näp­päimistöstään päästelee. Ajat­telin ainakin itse yrittää.

 136. Viha on tunne jota jokainen joskus tun­tee, sen käsit­te­ly on yhtä tärkeätä kuin muidenkin tun­tei­den. Suut­tumus, jota olen ajoit­tain tun­ténut hoitaes­sani asioi­tani hallinto­by­rokra­ti­as­sa, perus­tuu sille ajatuk­selle, että “ihmisiä ei saa kohdel­la näin.”

  Ihmi­nen saa olla suut­tunut huonos­ta kohtelus­ta, epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta. Kri­it­ti­nenkin saa olla, mut­ta sil­loin kun kri­ti­ik­ki kohdis­tuu ihmis­ryh­mää kohtaan (ei tääl­läkään työt­tömistä ole ihan nätisti aina puhut­tu) ihmisen täy­tyy hillitä itsen­sä, ja jos voi ja kyke­nee, ottaa selvää miten asi­at todel­la ovat. Miten ihmiset koke­vat elämän­sä ja mitä/minkälaista tukea ja apua he tarvit­si­si­vat esim sil­loin kun he menet­tävät työn­sä, koti­maansa, omaisen­sa sodis­sa ja joutu­vat muut­ta­maan maa­pal­lon toiselle puolen…jne.

  Sel­l­ainen nor­maali ja ter­ve suut­tumus täy­tyy ehdot­tomasti erot­taa varsi­nais­es­ta viha­puheesta ja viharikok­sista. Ja tästä Nor­jan tapauk­ses­ta, jos­sa mah­dol­lis­es­ti psykopaat­ti­nen per­soona tekee jul­mia ja raakalais­maisia teko­ja. Niihin ei kan­na­ta samais­tua. Ne ovat järkyt­täviä teko­ja, ja järky­tys on hyvä asia, se ker­too että emme ole ihmis­inä kuollei­ta. Kun jul­mat teot lakkaa­vat järkyt­tämästä tai muut­tuu ihailuk­si, sil­loin on syytä olla huolissaan.

  Sanan- ja ilmaisun­va­paus on erotet­ta­va varsi­nais­es­ta viha­puheesta tai suo­ranais­es­ta yllyt­tämis­es­tä jotakin ihmis­ryh­mää kohtaan.

 137. Tapio Laak­son lain­aus: “What’s impor­tant to remem­ber is that Breivik’s ide­ol­o­gy was not orig­i­nal, and his sick ideas were not of his own mak­ing. In essence, he was a prod­uct of the inter­net age..”

  Sysimus­taa huumo­ria. On tain­nut jäädä tier­napo­jat väli­in, aja­tus kokon­aisen ikälu­okan tuhoamis­es­ta jot­ta estetään ei-toiv­o­tun val­taeli­itin syn­tymi­nen esitetään suo­ma­lai­sis­sa joulu­juh­lis­sa yhä uudestaan:

  Mene myös Petle­hemi­in, Juut­taan maan Taavetin kaupunki­in ja tapa ja vir­taan heitä kaik­ki kak­sivuo­tiset ja sitä nuorem­mat poikalapset, kunnes olet löytänyt sen äsken syn­tyneen juu­ta­laisen kuninkaan.

  Seu­raaval­la ker­ral­la tier­napoikia kuun­nel­lessa kan­nat­taa tapah­tuneen val­os­sa hie­man huolestua Herodek­sen vihapuheista.

 138. Marko Hami­lo:

  Niin. Hom­mafo­ru­mil­la­han levitetään aatet­ta, että sadan sosialidemokraat­tin tap­pami­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yrität sanoa? 

  Älä viit­si.

  Hom­mafoo­ru­mil­la levitetään aatet­ta jon­ka mukaan olemme jou­tu­mas­sa val­tavien kan­sain­vael­lus­ten jalkoi­hin, että koko “Eura­bia” on islamisoi­tu­mas­sa ja “län­si uppoa­mas­sa”. Maa­han­muut­ta­jat ovat “kameli­paime­nia” ja “kult­tuur­in­rikas­ta­jia”, ja suo­ma­laiset jot­ka eivät vas­tus­ta maa­han­muut­toa joko “mokut­ta­jia” ja “mul­ti­kul­tur­al­is­te­ja” tai naive­ja “kukka­hat­tu­ja”.

  Tätä on maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­ti­ik­ki Suomes­sa vuon­na 2011. 

  Jos joku monion­gel­mainen yksilö ottaa nämä harhaku­vat liian tosis­saan, ei niiden kehit­täjil­lä ja viha­puheen levit­täjil­la ole tietenkään mitään vas­tu­u­ta asi­as­ta. Huoli­mat­ta hei­dän käyt­tämästään retori­ikas­ta joka on vähän väliä ellei tuomiois­tu­imen käsiteltävänä niin ainakin poli­isin tutkittavana.

  Jos väki­val­taan sen sijaan syyl­listyy mus­li­mi (kuten nytkin alku­un luul­ti­in), sama poruk­ka leimaa syyl­lisek­si ei vain islamistisen ter­ro­r­i­or­gan­isaa­tion vaan kokon­aisen uskon­tokun­nan harjoittajineen.

  Viimeistään nyt tulisi ymmärtää, että inter­netis­sä levitetyl­lä viha­puheel­la saat­taa olla vakavia tosielämän seu­rauk­sia. Huoli­mat­ta siitä mitä mieltä kukin maa­han­muu­tos­ta on.

 139. Ketjus­sa on keskustel­tu mus­lim­ien osu­ud­es­ta terroritekoihin. 

  Alle linkkaa­mani FBI:n tilas­toi­hin nojau­tu­van blogikir­joituk­sen mukaan Yhdys­val­tain maaperäl­lä mus­lim­it tekivät 6 pros­ent­tia ter­ror­i­teoista vuosi­na 1980–2005, kun esimerkik­si ääri­ju­u­ta­laiset tekivät 7 pros­ent­tia iskuista, mut­ta media keskit­tyy vain mus­lim­ien iskuihin.

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

 140. Tässä ketjus­sa on keskustel­tu mus­lim­ien osu­ud­es­ta terroritekoihin. 

  http://www.loonwatch.com/2010/01/not-all-terrorists-are-muslims/

  Tämän FBI:n tilas­toi­hin nojau­tu­van blogikir­joituk­sen mukaan Yhdys­val­tain maaperäl­lä mus­lim­it tekivät 6 pros­ent­tia ter­ror­i­teoista vuosi­na 1980–2005; vas­taavasti esimerkik­si ääri­ju­u­ta­lais­ten teko­jen osu­us oli 7 pros­ent­tia, mut­ta media keskit­tyy vain mus­lim­ien iskuihin.

 141. Anonyy­mi:

  Tämä usein esitet­ty väite voi teo­reet­tis­es­ti pitää paikkansa 15v kilju- ja kaljupääskinin kohdal­la, mut­ta muuten perus­tuu siihen ole­tuk­seen, etteivät rasis­tit ole kykeneviä omaan ajat­telu­un, omien johtopäätök­sien tekoon, vaan heitä täy­tyy ohja­ta ylhäältä päära­sistin toimes­ta (Hal­la-Aho).

  Taisit ymmärtää nyt väärin.

  Yksit­täi­nen kaljupääski­ni voi psykoosis­sa kuvitel­la, että maail­man­lop­pu uhkaa ja on ole­mas­sa globaali salali­it­to, joka estää tiedo­tusvä­lineitä käsit­telemästä asi­aa. Yksit­täi­nen kaljupääski­ni on tietysti vaar­alli­nen, mut­ta onnek­si psykoosi hait­taa sen ver­ran isku­jen suun­nit­telua, että San­na Sil­lan­pään tekemää kum­mem­paa ver­ilöy­lyä tuskin syntyy.

  Mitä sit­ten tapah­tuu, kun joukko mieleltään ter­veitä rasis­te­ja uskot­telee toisilleen, että maail­ma sel­l­aise­na kuin he sen tun­te­vat on lop­pumas­sa ja joukon kesku­udessa suosi­tus­sa “medi­akri­itikissä” esitetään, että on ole­mas­sa globaali salali­it­to, joka estää tiedo­tusvä­lineitä käsit­telemästä asi­aa? Ryh­mä voi vaipua joukkop­sykoosi­in, joka ei ole mikään mieli­sairaus tai edes lääketi­eteelli­nen ter­mi, vaan siinä mieleltään ter­veil­lä ihmisil­lä on saman­laisia harho­ja kuin psykoosis­sa tapaa syn­tyä. Toisin sanoen, tapah­tuu Anders Behring Breivik.

  Hal­la-aho on rak­en­tanut itselleen täl­laises­sa joukko­dy­nami­ikas­sa ere­htymät­tömän pro­fee­tan roolin, hän väsymät­tä julis­taa usko­vaisille omaa totu­ut­taan ja miten lahkon ulkop­uoliset vääris­televät sitä. Hal­la-aho ei tietenkään ole ere­htymätön, päin­vas­toin, ja yksi­tyis­es­ti hän myön­tääkin sen, mut­ta julkises­ti se ei onnis­tu – pro­feet­ta ei voi ere­htyä ja katua.

  Ere­htymi­nen, sen julki­nen myön­tämi­nen ja katu­mi­nen olisi kuitenkin tärkeää joukkop­sykolo­gian kannal­ta. Koskaan ei pitäisi päästä uno­h­tu­maan, että totu­us voi löy­tyä sieltä oman inter­net-foo­ru­min ulkopuolelta.

 142. Tiedemies on asian ytimessä. Monikult­tuurisu­u­den kri­itikkona mies oli maltill­i­nen, samoin kris­tit­tynä ja sek­suaal­imoraalin höl­tymisen kauhis­teli­jana jne. Sik­si näil­lä agen­doil­la ei nyt ole niin kauheasti merk­i­tys­tä. Hänen moti­ivin­sa oli mitä ilmeisim­min saa­da julk­isu­ut­ta ja kokea tunne absolu­ut­tis­es­ta val­las­ta. Hänel­lä oli ilmeis­es­ti vain vähän enem­män todel­lista ide­olo­giaa kuin koulusurmaa­jil­la. Maa­han­muu­ton kri­itikoiden, nation­al­istien, kris­tit­ty­jen ja kirkko­jen ja kaikkien muiden taval­lis­ten ide­olo­gioiden ja insti­tuu­tioiden viem­i­nen lokaan on täysin naurettavaa.

 143. jlbl:

  No huh, huh. Sat­apros­ent­tis­es­ti väärin.

  Anders Behring Breivik on poli­it­ti­nen terroristi

  Mun point­ti oli, ettei sil­lä murhaa­jan ilmoit­ta­mal­la poli­it­tisel­la ide­olo­gial­la oo mitään sel­l­as­ta rel­e­vanssia, et siitä voitais johtaa syy-seu­raus­suhtei­ta tyyli­in “mamukri­it­tisyys gen­eroi mas­samurhaa­jia”. Tän het­kisen tiedon val­os­sa tasan yks idioot­ti on tehny tasan yhen tän tapah­tuneen kaltasen teon ilmoit­taen moti­ivikseen mitä se nyt ikinä ilmoit­tikaan. Tää ei riitä minkään­lais­ten johtopäätösten tekoon jonkun poli­it­tisen näke­myk­sen vaiku­tuk­ses­ta ihmis­ten toim­intaan. Murhaa­jan “filosofi­an” sisältöä ei pitäis julkises­ti noteer­a­ta mitenkään, kos­ka se luo muille rajat­a­pauk­sille kan­nus­ti­men ylit­tää raja. Just sitähän ne haluu, saa­da kier­outuneet ajatuk­sen­sa kuuluviin.

  Poli­it­tisia ter­ro­sis­te­ja ei syn­ny ilman pitkäaikaista ja tehokas­ta indokrinaatioota.

  Niin, toisaal­ta mitään indok­tri­naa­tio­ta ei tarvi­ta, jos joku sat­tuu muuten vaan ole­maan riit­tävän murhan­hi­mo­nen. Aina on joku ide­olo­gia tai vas­takka­iaset­telu, jon­ka riit­tävän häiri­in­tyny tyyp­pi voi val­jas­taa omi­in tarko­tuk­si­in­sa. Ide­olo­gias­sa tai vas­takkainaset­telus­sa ei tartte olla itsessään mitään väki­val­taan kannustavaa.

  Jos kyseezsä oli yri­tys vaikut­taa Nor­jan poli­ti­ikkaan, on vaikee kuvitel­la, et se olis onnis­tunu. Miten se, et ihmis­ten enem­mistö alkaa pitämään mamukri­it­tisiä sekopäinä edis­täis mamukri­it­tistä asiaa?

 144. “tek­i­jä ei ollutkaan islami­lainen ter­ror­isti vaan perus­nor­jalainen, paikalli­nen ”hom­mafoo­ru­mi­lainen”.”

  Mites Soin­in­vaara tilas­toti­eteil­i­jänä nyt täm­mösen ole­tuk­sen teki, 

  Lehti­eto­jen perus­teel­la hän on ollut innokas keskusteli­ja hom­mafoo­ru­min kaltaisil­la keskustelu­pal­stoil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­je­spuolueen, tai ainakin sen nuoriso­jär­jestön aktiivi.

 145. saku:

  Mik­si tääl­lä sit­ten ei keskustel­la vaik­ka maa­han­muut­topoli­ti­ikan epäko­hdista? Ja voiko niitä kor­ja­ta jotenkin. 

  Tääl­lä? Suomes­sa? Vai Soin­in­vaaran blo­gis­sa? Etpä ole tain­nut blo­gia juurikaan seu­ra­ta jos jälkim­mäistä tarkoitat. 

  Syöt­tää sinne ylänurkan laatikkoon haku­sanaksi vaikka­pa ‘maa­han­muut­to’.

 146. Osmo:“Lehtietojen perus­teel­la hän on ollut innokas keskusteli­ja hom­mafoo­ru­min kaltaisil­la keskustelu­pal­stoil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­je­spuolueen, tai ainakin sen nuoriso­jär­jestön aktiivi.”

  Eli kaik­ki suo­ma­laiset keskustelu­pal­stoil­la kävi­jät ovat syyl­lisiä tuo­hon isku­un. Osmokin on omien sano­jen­sa mukaan lukenut Hom­ma-foo­ru­mia, joten hänkin on hom­malainen. Sitä kun julkises­sa keskustelus­sa tun­nu­taan lyötävän leiman otsaan, jos on käynyt Hommassa.

  Kuitenkin Hom­ma-foo­ru­mi ja Hal­la-aho ovat julkises­ti sanoutuneet irti kaikesta väki­val­las­ta. Mitä muu­ta voisi vielä tehdä? Yhteiskun­nan kri­ti­soimi­nen ja yri­tys val­lit­se­vien käytän­tö­jen muut­tamiseen lienevät vielä ihan sal­lit­tua toim­intaa ja jopa suotavaa.

 147. Tuo 1500 sivuinen murhaa­jan teos on kyl­lä aika hirveää luet­tavaa. Mies on nielais­sut täysin jokaisen viime­vu­osien net­ti­foo­ru­miväit­teen ja täten suorit­tanut aivoihin­sa pahan lobot­o­mi­an. Sieltä löytyy:

  vihaa (viher)vasemmistoa kohtaan,
  vihaa monikult­tuurisu­ut­ta vastaan,
  vihaa eu:ta, fem­i­nis­miä, medi­asalali­it­toa jne. jne. jne. vastaan 

  Löy­tyy kan­na­tus­ta nation­al­is­mille ja suun­nitel­mat seu­raav­ille vuosikym­me­nille. Etenkin vihaa monikult­tuurisu­ut­ta. Koko ampumat­a­pauk­sen tarkoi­tuskin on ollut vas­ta käyn­nistää toim­intaa, jon­ka pitäisi nyt vuosien saatossa kerätä kan­nat­ta­jia, vaik­ka alus­sa kuulem­ma ihmiset tuomit­se­vatkin. Melko järkyt­tävää lukemista, mut­ta ei mitään mitä ei viime vuosi­na olisi netin foo­rumeil­ta lukenut. Kaikkein pahin­ta on että tuo mies ei tek­stin eikä lääkärei­denkään alus­ta­van arvion mukaan ole hul­lu, vaan aat­teen­sa voimakas kannattaja. 

  Parin tun­nin aikana sai tapet­tua enem­män nor­jalaisia (jot­ka koki aatemaail­mansa vihol­lisik­si, vasem­mis­to hyysäreik­si ja ulko­maalais­lap­sik­si ) kuin kaik­ki Nor­jan maa­han­muut­ta­jat yhteen­sä viimeisen 50 vuo­den aikana.

 148. Hom­mafoo­ru­mi­lais­ten logi­ikat menevät viimeistään siinä vai­heessa pieleen kun he pesevät itsen­sä vas­tu­us­ta Nor­jan tapah­tu­mista, mut­ta samanaikaises­ti väit­tävät koraanikoulu­jen ole­van terroristitehtaita.

  Vihaa lietso­va net­ti­pal­s­ta toimii joukko­tuhon sieme­nenä siinä mis­sä mikä tahansa muukin vihan siemen­tä eteen­päin levit­tävä kanava.

  Hom­mafoo­ru­mi­laiset ovat viimeistän Nor­jan tapauk­sen myötä osoit­ta­neet oman kaksi­nais­moral­is­tisen oksettavuutensa.

 149. “Lehti­eto­jen perus­teel­la hän on ollut innokas keskusteli­ja hom­mafoo­ru­min kaltaisil­la keskustelu­pal­stoil­la ja perus­suo­ma­lais­ten vel­je­spuolueen, tai ainakin sen nuoriso­jär­jestön aktiivi.”

  Ensin mei­dän pitäisi tietää onko todel­la ollut saman­lainen keskustelu­pal­s­ta kuin hom­mafoo­ru­mi. Lehti­jut­tut ovat lehti­jut­tu­ja. Sen kokenu poli­itikkokin ymmärtää. Mil­lä perus­teel­la väitetään jotain Perus­suo­ma­lais­ten veljespuolueeksi?

 150. “Tiedemies on asian ytimessä. Monikult­tuurisu­u­den kri­itikkona mies oli maltill­i­nen, samoin kris­tit­tynä ja sek­suaal­imoraalin höl­tymisen kauhis­teli­jana jne. Sik­si näil­lä agen­doil­la ei nyt ole niin kauheasti merkitystä.”

  Eikös tuo nyt ollut tietyl­lä tapaa hyvin “poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti” päätelmä (siis tietyn poli­it­tisen alakult­tuurin kannal­ta “kor­rek­ti”)? Jos kaveri edusti mielestäsi ns. maltil­lista monikult­tuurisu­u­den kri­ti­ikkiä, eikö tämä pikem­minkin ker­ro jotain todel­la huolestut­tavaa siitä mil­lä tasol­la maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki kokon­aisu­udessaan on? Ole­tan että olet tutus­tunut Breivikin man­i­festi­in, joka on paikoit­tain varsin harhaista ja äärim­milleen polar­isoitunut­ta. Kyseessä ei ole siis “kri­ti­ik­ki” sanan nor­maal­imerk­i­tyk­sessä, vaan salali­it­to­teo­ri­at ovat se selvästi läheisem­pi ver­tailuko­h­ta. Breivikin tärkeim­mät innoit­ta­jat alal­la oli­vat Robert Spencer, Fjord­man sekä Pamela Geller. Yhtäkään näistä ei voi­da pitää maltil­lise­na, tarkan ana­lyyt­tisenä tai objek­ti­ivi­su­u­teen pyrkivänä.

  “Hänen moti­ivin­sa oli mitä ilmeisim­min saa­da julk­isu­ut­ta ja kokea tunne absolu­ut­tis­es­ta val­las­ta. Hänel­lä oli ilmeis­es­ti vain vähän enem­män todel­lista ide­olo­giaa kuin koulusurmaajilla.”

  Tämä voi olla osin tot­ta. Tosin tämä seli­tys­malli jät­tää jok­seenkin täysin huomiotta Breivikin akti­ivisen osal­lis­tu­mi­nen alan keskustelui­hin, kys. man­i­festin sisäl­lön jne. jne. Kyynisim­mäl­läni voisin väit­tää, että tokais­us­sasi on kyseessä puh­das “psychobabble”/kyökkipsykologia, mikä on tietysti iro­nista ottaen huomioon blo­gisi kri­it­tisen suh­tau­tu­misen moiseen …

  “Maa­han­muu­ton kri­itikoiden, nation­al­istien, kris­tit­ty­jen ja kirkko­jen ja kaikkien muiden taval­lis­ten ide­olo­gioiden ja insti­tuu­tioiden viem­i­nen lokaan on täysin naurettavaa.”

  Kukaan­han ei ole kirkkoa tai kris­tit­tyjä tai edes nation­al­is­mia tästä syyt­tänyt tai poht­in­ut niiden sanoman tai toimien yhteyt­tä veritekoon. Siis kukaan jon­ka mielip­i­teet olisi syytä huomioi­da, sil­lä mitään mielekästä yhteyt­tä vaikka­pa Nor­jan kris­til­lisen kirkon viimeaikaisen toimin­nan & Breivikin mas­samurhan välil­lä ei nähdäk­seni ole (saa kor­ja­ta jos kat­soo että olen väärässä).

  Sen sijaan moni on aivan perustel­lusti miet­tinyt miehen roo­lia maa­han­muut­tokri­it­tises­sa liik­keessä ja pan­nut merkille selviä yhtäläisyyk­siä miehen man­i­festin ja liik­keen yl. tuo­to­sten välil­lä — sekä sen, kuin­ka jär­jestelmäl­lis­es­ti Breivik tältä poh­jal­ta toi­mi. Tästä ei tietenkään voi­da päätel­lä että jokainen maa­han­muut­tokri­itikko olisi rasisti tai poten­ti­aa­li­nen ter­ror­isti — tai väit­tää että kys. kri­ti­ikin esi­in­nos­ta­mat seikat oli­si­vat kat­e­goris­es­ti huuhaa­ta — mut­ta nähdäk­seni tässä olisi kyl­lä ihan tarpeek­si syytä kys. liik­keen itse­tarkastelu­un ja pohd­in­taan siitä, että mitä jauho­ja sieltä pus­sista nyt sit­ten löytyykään.

 151. Tänään eräs kris­tit­ty oli loukkaan­tunut Hesarin pal­stal­la, että uuti­sis­sa oli ker­rot­tu tek­i­jän kiihkoil­ev­as­ta kris­til­lis­es­tä suun­tau­tu­mis­es­ta. Ihmeel­listä, että tiedo­tusvä­linei­den täy­ty­isi alkaa sen­suroi­da itseään, etteivät eri sortin usko­vaiset loukkaan­nu. Ja oli se aika pak­sua tek­stiä, kun kir­joit­ta­ja S.H. on itse todel­la akti­ivi­nen net­tikir­joit­teli­ja: esi­in­tynyt mm. homokeskustelun aikaan päiviräsäs­läis­ten joukos­sa ja lisäk­si hän on tämän maan kiivaimpia nais­pappeu­den vastustajia.

 152. Tom­mi Uschanov:

  Kuten näkyy, yksit­täi­sistä poli­it­ti­sista suun­tauk­sista vasem­mis­toradikalis­min osu­us on kyl­lä oikeis­toradikalis­mia suurem­pi, mut­ta sen osu­us on silti vain vaivaiset kuusi ja puoli pros­ent­tia – noin 1/13 sep­a­ratistien osuudesta

  Joo noin se olikin. Mun muis­to tais liit­tyä keskustelu­un, jos­sa jotkut kiis­teli siitä, onks “oikeis­to” ja “vasem­mis­to” tehny enem­män noi­ta jonkin­laiseks ter­roriks luokitel­tu­ja isku­ja. Mut tosi­aan, “sep­a­ratis­tithan” siel­lä olikin sel­keenä ykkösenä. Ne ei vaan oo kovin näkyviä tääl­lä pohjolan suun­nal­la eikä luon­nol­lis­es­ti ihan ekana mielessä, kun arvailee toden­näkös­in­tä syyl­listä millekään tääl­lä tapahtuvalle.

 153. “@Markku af Heurlin
  >Kampin autopom­mi varmis­tui hyvin pian ala­maail­man >keskeisek­si välien­selvit­te­lyk­si, jos­ta ei ollut >tarkoi­tus jäädä kiinni.

  Autopom­mi ei ollut ala­maail­man välien­selvit­te­ly, vaan palkka­murha, johon liit­tyi into­hi­morikok­sen piirteitä. Murhan uhril­la ja tilaa­jal­la ei ollut mitään rikol­lista yhteyt­tä. Viikko sit­ten TV:stä tuli juuri tätä tapaus­ta käsit­televä doku­ment­ti, löy­tynee kaiketi Areenasta.”

  Kiitos tarken­nuk­ses­ta. min­ulle oli vain jäänyt päähän alku­peräi­nen julk­isu­udessa esitet­ty seli­tys. Kuin­ka lähel­lä se oli oikea? Oliko uhri ns asi­as­suh­teessa poli­isi­in? Ainakin tämän­ta­painen mieliku­va jäi, kun poli­isi tote­si murhan uhrista suun­nilleen voivan päätel­lä sen toden­nököisen tek­i­jän ja motiivin.

  tarkall tiedol­la en ole mitään tehnyt.

  Dyny­murha pn Suomes­sa tietääk­seni erit­täin harvinainen.Toisen muis­tan vain Aapelin eräästä pak­i­nas­ta (40-luvul­ta), erään vanki­las­sa ammatin­sa oppi­neen suu­tarin tarina.

 154. Ero­tuo­mari,

  jut­tusi ovat melkoisen perus­teet­to­mia siitä syys­tä, että kun USA:ssa tai Euroopas­sa on onnis­tuneel­la tai yri­tyk­sek­si jääneel­lä iskul­la tavoitel­tu todel­la suur­ta uhrimäärää, sil­loin asial­la ovat useim­miten olleet juuri mus­lim­iter­ror­is­tit. (Ei toki aivan joka ker­ta kuitenkaan hekään.)

  Voisiko tämä ehkä selit­tää väit­tämääsi medi­an “vinoumaa” mitenkään???

 155. Rami,

  kyl­lä noi­hin näke­myk­si­in ihan perustei­ta on, vaik­ka ei se tietenkään oikeu­ta niiden perus­teel­la kilah­ta­maan ja murhaamaan.

  Ote­taan­pas esimerkik­si tuo ns. mediasalaliitto…

  Koitap­pas voit­taa ennakkolu­u­losi sen­ver­ran, että luet Hal­la-ahon Scrip­ta-blo­gista hänen uusim­man kir­joituk­sen­sa numero 315. “Viharikok­sista ja medi­as­ta”, jos­sa hän esit­tää oikein hyvät todis­teet väit­teelleen, jon­ka mukaan media on taas ker­ran vääris­tel­lyt tosi­a­sioi­ta voidak­seen leima­ta suo­ma­laisia. Mik­sipä jollekulle ei tulisi tunne medi­an salali­itos­ta, medi­an toim­inta kun on juuri kuvatunkaltaisia vääris­te­lyjä pullollaan.

 156. Okset­tavaa keskustelua

  Jol­lakin suun­nal­la ollaan nhyt kovin herkkähip­iäisiä. Ei kukaan ole väit­tänyt, että hom­mafoo­ru­mi­laiset oil­si­vat kaik­ki syyl­lisiä Nor­jan iskui­hin. Islam­in­vas­tais­ten nettisivuje3n har­ras­ta­ja ja nor­jan edis­tyspuolueen jäsenyys vain kuvaa­vat, mis­tä aate­su­un­nas­ta oli kyse — kun ensin väitet­ti­in, että kyse oli kovin päin­vas­tais­es­ta asi­as­ta. Ihmistä voi kuva­ta esimerkik­si siten, että hän on Kansanuutis­ten tilaa­ja sanomat­ta, että muut Kansanuutis­ten tilaa­jat oli­si­vat kanssarikollisia.
  Miten hom­mafoo­ru­mi­lais­ten on niin vaikea myön­tää, että hei­dän puoleltaan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?

 157. Osmoa okset­taa:

  Ei kukaan ole väit­tänyt, että hom­mafoo­ru­mi­laiset oil­si­vat KAIKKI syyl­lisiä Nor­jan iskuihin.

  (ver­saali toim.)

  Mut­ta jotkut hom­malaiset siis ovat? Voisitko nimetä hei­dät, jot­ta tiedän varoa joukkomurhaajia.

  Miten hom­mafoo­ru­mi­lais­ten on niin vaikea myön­tää, että hei­dän puoleltaan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?

  Miten niin hei­dän puoleltaan? Määrit­tele “puoli”!

  Kyseessä on psyykkises­ti vakavasti häiri­in­tynyt henkilö. Ei mieli­sairas, vaan äärim­mäiseen ratio­naal­isu­u­teen pystyvä ihmishirviö eli psykopaat­ti. Lie­nee ainakin kauhulef­foista tut­tua, jos et psykolo­giaa ole lukenut. 

  Kaiken maail­man ismit ovat vain peit­et­tä halulle teuras­taa ihmisiä. Tosin itse tietysti uskoo niihin vankku­mat­ta hau­taan asti.

 158. Osmo Soin­in­vaara,

  tarkoi­tat herkkähip­iäisyy­del­lä var­maan mm. minua.

  No, saa­nen vas­ta­ta vielä vähän, vaik­ka olen jo tänne muu­ta­man viestin saanutkin ja tiedän, että on ikävää, jos yksi ja sama on kir­joit­tanut suuren osan viesteistä, sil­lä se saat­taa tyre­hdyt­tää muiden innon kirjoittaa.

  Ei min­un ainakaan ole vaikea myön­tää, että tämä ns. hul­lu olisi “mei­dän puolelta”. Ei min­un ole koskaan vaikea myön­tää tosi­a­sioi­ta. Herkkähip­iäisyys on var­maan ennakoivaa laat­ua, sil­lä nyt jo on nähty medi­as­sa melkoisia leimaamisen ylilyön­te­jä. Pahin lie­nee se, kun ampu­jas­ta uuti­soiti­in use­am­mas­sa läh­teessä, että “Hän jakoi Hal­la-ahon ajatuk­set, varsinkin mitä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan tulee.”. Onko todel­la näin? Käsit­tääk­seni — olen melko var­ma, mut­ta kor­jatkaa toki — ampu­ja man­i­festis­saan mainit­see Hal­la-ahon vain ker­ran, ja tämäkään ei tapah­du suo­raan, vaan ampu­ja lainaa tun­netun nor­jalaisen maa­han­muut­tokri­it­tisen blog­gaa­jan Fjord­man-nim­imerkin kir­joi­tus­ta, jos­sa Hal­la-aho maini­taan. Kos­ka Hal­la-ahon main­in­ta on yksit­täi­nen ja näin epä­suo­ra (Kol­man­nen henkilön kir­joituk­sen kaut­ta tapah­tu­va.), Hal­la-ahoa tuskin voidaan pitää ampu­ja Breivikille minään tärkeänä henkilönä. Breivik ei vält­tämät­tä edes tien­nyt kuka Hal­la-aho on, sil­lä Breivik lainailee kir­jas­saan hyvin mon­taa muu­takin Fjord­man-nim­imerkin kir­joi­tus­ta ja tuskin Breivikil­lä oli kovin tarkkaa käsi­tys­tä kaik­ista Fjord­man-nim­imerkin tesk­teis­sä maini­tu­ista henkilöistä. Tätä (=Breivik ei tien­nyt Hal­la-ahoa saati pitänyt tätä itselleen merkit­tävänä) tukee sekin, että Hal­la-aho ei ollut siinä joukos­sa, jolle Breivik pos­tit­ti man­i­festin­sa ennen tekoaan, vaik­ka muu­ta­mat — ilmeisen sat­un­nais­es­ti val­i­tut — perus­suo­ma­laisetkin sen sai­vat kuten mon­et muutkin Euroopan eri “nationalisti“puolueiden edustajat.

 159. “Miten hom­mafoo­ru­mi­lais­ten on niin vaikea myön­tää, että hei­dän puoleltaan tämä hul­lu täl­lä ker­taa oli kotoisin?”

  En minä nyt oikein tiedä miten jonkun sekalaisen net­ti­foo­ru­mi­joukkion pitäisi tun­nus­taa joku ulko­maalainen omak­si porukak­si. Minä en edes pidä itseäni mitenkään hom­malaise­na, jos sat­un­nais­es­ti sitä lueske­len ja sil­loin täl­löin jotain kom­men­toin. Sehän on täysin avoin foo­ru­mi, jonne kuka tahansa voi rek­isteröi­tyä. Jostain syys­tä vas­tus­ta­jat eivät uskalla antau­tua avoimeen väittelyyn.

  Hom­mas­sa­han on mm. haastet­tu ihmisiä todis­ta­maan Hal­la-ahon väitet­ty tilas­to­jen manip­u­loin­ti, mut­ta eipä ole kukaan uskaltanut haas­teeseen tart­tua. Täten minä ainakin uskon Hal­la-ahon väit­teitä. Min­ut on siis hyvin help­po kään­nyt­tää anti-hal­la-aho­laisek­si, todis­takaa ukon valehtelevan.

  Eikös Mart­ti Ahti­saaren vaa­timus suvait­se­vais­ten ihmis­ten vaiken­e­misen lop­pumis­es­ta tarkoi­ta, että erim­ieliset ihmiset puhu­vat samal­la foo­ru­mil­la eikä niin että saman­mieliset ovat omis­sa foorumeissaan.

 160. Perus Suo­ma­lainen, jos se että toimit­ta­jat sös­sii tutkimusten rapor­toin­tis­sa on salali­it­to niin se on kyl­lä varsin laa­jalle levin­nyt ja monialainen. 🙂 

  Vakavasti ottaen, se on pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus että tutkimuk­set rapor­toidaan taval­la tai toisel­la päin honkia, ja syy on mm. se että tieteen kieli on täyn­nä jos­sia, mut­tia, varauk­sia, tarken­nuk­sia, jne. jot­ka nyt ei vaan oikein toi­mi jour­nal­is­mis­sa jon­ka luon­teeseen kuu­luu yksinker­tais­t­a­mi­nen. Spe­si­fis­es­ti rikos­ra­por­toin­ti on usein kär­jistävää ja ongel­makeskeistä, esimerkik­si se että omais­rikol­lisu­us on laskenyt vuosikym­meniä on vähän huono lööppi.

  Ja lisäk­si, ja siitäkin löy­tynee tuol­ta haku­ru­udun kaut­ta vaik­ka mitä esimerkke­jä, aika moni toimit­ta­ja nyt vaan on vähän sor­mi suus­sa tilas­to­jen kanssa siinä kun jokunen blo­gaa­jakin, tai parem­min san­ot­tuna ei kukaan ole joka alan asiantun­ti­ja. Esimerkik­si NY Times on yrit­tänyt ratkoa tätä niin että tieteel­lis­es­ti vaa­tivi­in aloi­hin kuten lääketiede tai ilmas­ton­muu­tos on oma erikois­toimit­ta­ja joka voi keskit­tyä siihen, tai jopa lääkärin koulu­tuk­sen saanut toimit­ta­jana. Kovin monel­la uuti­sor­gan­isaa­ti­ol­la ei ole tuol­laiseen resursseja.

  Min­un on myöskin hie­man vaikea seu­ra­ta logi­ikkaa jos­sa ensin lainataan tilas­toin­timenetelmi­in ko. tutkimuk­ses­sa esitet­tyjä varauk­sia, joi­ta sekä muu­ta menetelmära­joit­tei­den käsit­te­lyä siel­lä toki on sivu­tolkul­la, ja pari kap­palet­ta myöhem­min tode­taan ko. tutkimus tietois­es­ti vääris­te­lyk­si ilmeis­es­ti niihin samoi­hin tilas­toin­tion­gelmi­in vedoten.

 161. Edelleen Osmo jak­saa väit­tää, että tap­pa­ja oli hom­mafoo­ru­mi­lais­ten puolelta kotoisin. En ole huo­man­nut mitään muu­ta yhteistä 1500 sivuises­sa tekeleessä kuin islamin vas­tus­tamisen koti­maas­sa. PS on vaa­likonei­den mukaan työväen­lu­okkainen vasem­mistop­uolue ja tap­pa­ja kuu­lui oikeis­toon. Hän kan­nat­taa mm. markki­na­t­alous­lib­er­al­is­mia, jota PS nyky­muo­dos­saan vaikut­taa vastustavan.

  Vaa­likoneen vas­tausten mukaan nor­jalais­murhaa­ja oli pikem­min Soin­in­vaaran itsen­sä kaltaisia. Hyvin kaukana hommalaisista.

 162. Marko Hami­lo:

  Saara:

  Jos leik­itään että Breivik olisi osan­nut suomea ja esim. viikko sit­ten kir­joitel­lut foo­ru­mille siel­lä yleis­es­ti hyväksyt­tyyn tyyli­in, että monikul­tur­al­is­tit pitäisi lis­tiä, olisitko sil­loinkin antanut hänestä tuon saman tuomion?

  Leik­ki olisi luul­tavim­min lop­punut Hom­man moderoin­ti­in ennen kuin se olisi alkanutkaan.

  Määrit­telin tuos­sa, että kir­joit­telu olisi ollut sel­l­aista, joka ei Hom­mas­sa juu­tu moderoin­ti­in. Moni tääl­läkin pain­ot­taa, kuin­ka “maltil­lis­es­ti” maa­han­muut­tokri­it­ti­nen Breivik oli, joten pitäisi olla ihan uskot­ta­va ske­naario. Jälkikä­teen on tietysti help­po leima­ta hul­luk­si ja sekopääk­si, mut­ta etukä­teen kukaan ei ollut huo­man­nut mitään eri­tyisen outoa. On mah­dol­lista että joku hom­malai­sista, tai minkä tahansa muun pal­stan kir­joit­ta­jista, on profi­ilil­taan vastaava.

  Niin. Hom­mafo­ru­mil­la­han levitetään aatet­ta, että sadan sosialidemokraat­tin tap­pami­nen on hyvä idea. Vai mitä oikein yrität sanoa?

  Kor­jaa, jos olen väärässä: Hom­mafoo­ru­mil­la kir­joit­telee paljon porukkaa, joiden mielestä Jus­si Hal­la-ahon suolta­ma monikult­tural­is­te­ja ja tiet­tyjä kan­so­ja syyl­listävä viha­puhe on ei ain­oas­taan hyväksyt­tävää, vaan aplo­di­en arvoista ja puolustettavaa.

  Jos Hal­la-ahon lop­una­jan pro­fe­ti­at ottaa tosis­saan, loogi­nen seu­raus on, että on aika pirun kiire tehdä asialle jotain, ja että akti­ivis­es­ti täl­laista toim­intaa estävät mokut­ta­jat ovat yhtä suuri ongel­ma kuin vieraiden kan­so­jen edus­ta­jatkin. Jos mokut­ta­jia on niin paljon, että heil­lä on liikaa poli­it­tista val­taa, voidaan hyvin kokea ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si iskeä heitä vas­taan väki­val­loin. Min­un ymmär­ryk­seeni ei mah­du, että ihmi­nen puhuu tuo­hon sävyyn kuin nyt vaik­ka Hal­la-aho yllä ole­vis­sa lain­auk­sis­sa (myös suo­ma­laiset mokut­ta­jat ovat osansa saa­neet, mut­ta en halua lähteä tunki­olle tonki­maan näistä esi­in), ja muut hur­raa­vat vier­essä, mut­ta kun ajatuk­set sit­ten jonkun kohdal­la eskaloitu­vat käytän­nön toimik­si, niistä irti­sanoudu­taan kiireen vilkkaa.

  Niin että oliko mei­dän yhteiskun­tamme nyt ihan oikeasti tuhou­tu­mas­sa monikult­tur­istien ja vieras­maalais­ten toimien/olemassaolon vuok­si vai eikö ollutkaan? Huudet­ti­in suu vaah­dos­sa sut­ta, vaik­ka oikeas­t­aan puhut­ti­in oman lau­man lam­paas­ta, ja nyt itketään kun tämä “susi” on käy­ty elim­i­noimas­sa. (Ei tarvitse muis­tut­taa, ettei tämä tapah­tunut Suomes­sa. Kan­tani on, että ihan hyvin olisi voin­ut tapah­tua, ja että meil­lä voisi miet­tiä näitä jut­tu­ja jo etukäteen.)

 163. Jos ensi­ti­eto­jen perus­teel­la islamistien veikkaami­nen tek­i­jöik­si oli islam­o­foobista -> irra­tionali­ista, niin mikä sit­ten olisi ollut Osmon mielestä ratio­naa­li­nen veikkaus?

 164. Eli­na ja Tuomas
  Tässä asi­as­sa oli kyse islamista, Hom­mafoo­ru­mi­laiset uskoi­vat aluk­si, että tek­i­jä oli islamisti, mut­ta hän olikin islamin vas­tus­ta­ja, siis suh­teessa teon moti­ivi­in samal­la puolel­la kuin hom­mafoo­ru­mi. Kai nyt on kuitenkin oikein sanoa, että hom­mafoo­ru­mil­la vas­tuste­taan Euroopan islami­lais­tu­mista? Se, pitääkö tek­i­jä samas­ta ruuas­ta ja kuun­teleeko samaa musi­ikkia kuin enem­mistö hom­mafoo­ru­min luk­i­joista, ei ole tämän asian kannal­ta olen­naisen tärkeätä, kos­ka hän teki nämä teot islami­lais­tu­misen vastustamiseksi.
  Herkkähip­iäisyy­del­lä en tarkoit­tanut Perus Suo­ma­laista vaan Jor­ma Nordlinia. 

 165. Eikö olisi selkein­tä, jos eri tahot, joi­hin tämä henkilö on itse itsen­sä yhdis­tänyt, sanou­tu­isi­vat irti teoista ja aja­tus­maail­mas­ta — ihan noin mui­ta harhau­tunei­ta ajatellen ja ohjat­en, sekä tietysti myös suo­jak­si niille, jot­ka nyt turhaan pelkäävätm sekä vielä suo­jau­tu­ak­seen itse niiltä, jot­ka käyt­tävät tilaisu­ut­ta hyväk­si väärän kuvan lietsomiseen.

 166. Osmo:

  Kai nyt on kuitenkin oikein sanoa, että hom­mafoo­ru­mil­la vas­tuste­taan Euroopan islamilaistumista?

  Saara:

  Niin että oliko mei­dän yhteiskun­tamme nyt ihan oikeasti tuhou­tu­mas­sa monikult­tur­istien ja vieras­maalais­ten toimien/olemassaolon vuok­si vai eikö ollutkaan?

  (Tässä kom­men­tis­sa ei rin­naste­ta ketään Hit­leri­in. Tässä kom­men­tis­sa ei edes maini­ta nimeltä ketään muu­ta ihmistä kuin Hitler itse. Tämä on Erno Paasilin­nan sati­irien innoit­ta­maa kaunokir­jal­lista sati­iria. No okei, nyt mainitsin Erno Paasilin­nan nimeltä, mut­ta en rin­nas­taen hän­tä Hitleriin.)

  Joskus minus­ta tun­tuu siltä, että jos Hitler nousisi kuolleista ja perus­taisi nat­sis­min uudelleen, niin siitä ei tulisi mitään, kos­ka hän ei malt­taisi itsekään olla kiistämät­tä sitä, että kyseessä todel­la on nat­sis­mi. Voimme hel­posti kuvitel­la hänet vaikka­pa johonkin TV:n keskustelu­o­hjel­maan, jos­sa hän hakaristi käsi­varsin­auhas­sa selit­tää tohkeis­saan, että hänen syyt­tämisen­sä nat­sis­mista on taas ker­ran tätä samaa van­haa väsynyt­tä nat­siko­rtin heilut­telua, johon punav­i­her­vasem­mis­to tur­vau­tuu kun argu­men­tit lop­pu­vat. Kuten kaik­ki nor­maalit kun­non ihmiset tietävät, hän on aina kan­nat­tanut ja viimeiseen saak­ka puo­lus­tanut län­si­maista moni­ar­voista lib­er­aalia demokra­ti­aa, toisin kuin tämä väki­val­tais­es­ta yhden totu­u­den dik­tatu­urista salaa haaveil­e­va vihe­liäi­nen pohjasakka.

  Jos Hitler kuitenkin näistä lip­sah­duk­sis­taan huoli­mat­ta karai­sisi itsen­sä ja julis­taisi uud­estaan sodan Puo­laa vas­taan, siitäkään ei tulisi yhtään mitään, kos­ka heti uutisen tul­tua jul­ki netis­sä olisi 10 000 hänen omaa kan­nat­ta­jaansa, jot­ka kiistäi­sivät mitään sel­l­aista voivan ikinä tapah­tua. Hitlerkö julis­tanut sodan — mei­dän ikioma maltill­i­nen, tun­netusti julkises­ti rauhanomaisi­in keinoi­hin sitoutunut Hitler, ei iki­maail­mas­sa, tämä on taas ker­ran pelkkää vasem­mis­to­lais­ten toimit­ta­jien mustamaalausta!

  Hitler saisi raiv­ota bunkkeris­saan kuin Bruno Ganz Perika­to-eloku­vas­sa, mut­ta hän ei silti saisi edes omia ken­raaleitaan usko­maan, että nyt pitää lähteä sotaan, kos­ka kaikkial­ta tul­visi koko ajan Hitler-fanien jyrkän kiistäviä keskustelu­vi­este­jä: ei hän nyt her­ran täh­den mitään sotaa ole julis­tanut, se on puh­das­ta val­he­p­ro­pa­gan­daa. Korkein­taan Hitler on sanonut ker­ran nuoru­udessaan humalas­sa vitsinä, että ensim­mäisessä maail­man­so­das­sa voit­ti väärä puoli, mut­ta ei sen kum­mem­paa. Nyt lop­puu ne sota­puheet lyhy­een tai Hitler tekee poli­isille tutk­in­tapyyn­nön perät­tömästä ilmiannosta!

  Ja niin sota jäisi syt­tymät­tä. Voinemme vain har­mitel­la, ettei jo alku­peräisen Hit­lerin aikana ollut net­tiä ja nykya­jan sosi­aal­isia medioi­ta, jol­loin se olisi ehkä jäänyt syt­tymät­tä silloinkin.

 167. xyz.lle

  Kuten jokaien val­is­tunut kanslainen tietää, Sak­san III Val­takun­nan armei­ja ei hyökän­nyt Puo­laan, vaan vas­tasi Puolan armei­jan Sak­saan tekemät­tömään provosoimatao­mana hyökkäykseen. 

  Maan tiedo­tusvä­li­neet julk­istio­vat ennen puo­lus­tus­so­dan aloit­tamista, tai heti sen alet­tua aivan aut­ent­tisia kuvia Sak­san määperäl­lä Puolan armei­jan uni­vor­moui­hin pue­tu­ista kaatuneista sotilaista.

  Samas­sa yhtey­dessä halu­an myös kiistää sen väit­teen, että Kus­taa III muka olisi aloit­tanut perus­tus­lain vas­tais­es­ti ilman sää­ty­jen suos­tu­mus­ta hyökkäysos­dan Venäjää vas­taan vuon­na 1788. Aivan selvästi venäläisi­in uni­vor­mui­hin pukeu­tuneet joukot olvi­at ylit­täneet vihamielisi aiakien rjan Pyhtääl­lä. Voinemme jät­tää omaan arvoon­sa eräi­den ruot­salaisu­u­teen vihamielis­es­ti suh­tau­tu­vien taho­jen levit­tämät ilkeämieliset juorut, että Tikhol­man räätäleiltä muka olisi hil­jaisu­ude­sa tilat­tu venäläisi univormuja.

 168. Tom­mi:

  Tässä kom­men­tis­sa ei rin­naste­ta ketään Hit­leri­in. Tässä kom­men­tis­sa ei edes maini­ta nimeltä ketään muu­ta ihmistä kuin Hitler itse. Tämä on Erno Paasilin­nan sati­irien innoit­ta­maa kaunokir­jal­lista sati­iria. No okei, nyt mainitsin Erno Paasilin­nan nimeltä, mut­ta en rin­nas­taen hän­tä Hitleriin.

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la, en kir­joi­ta tätä mil­lään pahalla…

  mut toi oli aika type­rä kommentti.

  Sun ei kuitenkaan kan­na­ta kri­ti­soi­da mun arvioi­ta sun kom­men­tista, kos­ka se on esitet­ty kaikel­la kun­nioituk­sel­la eikä sil­lä todel­lakaan oo tarkoitet­tu mitään pahaa.

 169. Ovathan nuo kovaa puhet­ta, mut­ta muis­tut­taisin, että Hal­la-aho EI ole ollut kansane­dus­ta­ja eikä hallinto­valiokun­nan pj näitä kirjoittaessaan. 

  Ei, mut­ta nuo kir­joituk­set ovat olleet nos­ta­mas­sa hän­tä ensin kun­nan­val­tu­us­toon, sit­ten eduskun­taan ja hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jak­si. Kyse ei ole jostain kirkkoon mur­tau­tu­misen kaltais­es­ta nuoru­u­den­syn­nistä, vaan paljon vakavam­mas­ta asiasta.

 170. Osmo pain­ot­taa:

  Hom­mafoo­ru­mi­laiset uskoi­vat aluk­si, että tek­i­jä oli islamisti

  Niin­hän sinä itsekin uskoit ja suurin osa ihmi­sistä kaiken net­tikir­joit­telun perus­teel­la. Jopa erinäiset “asiantun­ti­jat” veikkaili­vat näin. 

  Mik­si jankkaat juuri yhden pal­stan kirjoittajista? 

  Kai nyt on kuitenkin oikein sanoa, että hom­mafoo­ru­mil­la vas­tuste­taan Euroopan islamilaistumista?

  Kyl­lä on oikein. Etkö itse sit­ten vas­tus­ta? Vai toiv­otko, että Euroop­pa ja Suo­mi islamisoituu? 

  Eikö oikeam­min olisi sanoa, että Hom­mafo­ru­mil­la on osa joukos­ta ihmisiä, jot­ka pitävät islamia suurem­pana uhkana kuin se todel­lisu­udessa ehkä on?

  Kyl­lä kai suurin osa suo­ma­lai­sista vas­tus­taa islamin ase­man vahvis­tu­mista? Jumi­tat nyt näis­sä hom­malai­sis­sa tavoin, mikä herät­tää epäi­lyk­siä kir­joi­tuste­si poli­it­ti­sista motiiveista.

 171. Kun pitem­pi vies­ti­ni näköjään pää­tyi roskako­ri­in, niin:

  Saara:

  Jos Hal­la-ahon lop­una­jan pro­fe­ti­at ottaa tosis­saan, loogi­nen seu­raus on, että on aika pirun kiire tehdä asialle jotain, ja että akti­ivis­es­ti täl­laista toim­intaa estävät mokut­ta­jat ovat yhtä suuri ongel­ma kuin vieraiden kan­so­jen edus­ta­jatkin. Jos mokut­ta­jia on niin paljon, että heil­lä on liikaa poli­it­tista val­taa, voidaan hyvin kokea ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si iskeä heitä vas­taan väkivalloin. 

  ja Hal­la-aho on mielestäsi ain­oa toim­i­ja, jon­ka poli­it­ti­nen ole­mas­sao­lo perus­tuu “lop­una­jan profetioihin”?

 172. Mik­si jankkaat juuri yhden pal­stan kirjoittajista? 

  Kos­ka min­ul­ta jatku­vasti kysytään, mik­si sanoin ampu­jan ole­van paikallisia hom­mafoo­ru­mi­laisia. Ne ovat kaik­ki vas­tauk­sia tehty­i­hin kysymyksiin. 

 173. Jos islam on ped­ofil­i­auskon­to, samal­la logi­ikalla ns. maa­han­muut­tokri­it­tisyys on tap­pa­jaide­olo­giaa. Toki sivistynyt keskusteli­ja tietää kum­mankin väit­teen ole­van heikko­lah­jaista retori­ikkaa, joka uppoaa lähin­nä lau­masielui­hin tai niihin, jot­ka akti­ivis­es­ti etsivät oikeu­tus­ta peloilleen.

 174. Eli­na kysyy:

  ““Kyl­lä kai suurin osa suo­ma­lai­sista vas­tus­taa islamin ase­man vahvistumista?”

  En tiedä. En tiedä edes mitä islamin ase­man vahvis­tu­mi­nen merk­it­see. Tarkoit­taako se islami­nuskois­t­en lukumäärän kas­vamista Suomessa/Euroopassa/jossain? Vai tarkoit­taako se islamin ase­man muut­tumista lain­säädän­nössäme (uskon­non­va­paus­lain muutoksia?mitä ihmettä?).

  Jos islamin vahvis­tu­mi­nen on ongel­man Suomes­sa, eikö huolestunei­den pitäisi ryhtyä lähetystyöhön ja kään­nyt­tämään mus­lime­ja mor­monien lail­la? Mut­ta eihän sitä toki uskalla h‑foorumilainen pelkuri koh­da­ta mus­lim­ia — paljon kivam­paa mouhot­taa kalsareis­saan tuk­ka ras­vaise­na kotona tietokoneen ääressä.

 175. “Edelleen Osmo jak­saa väit­tää, että tap­pa­ja oli hom­mafoo­ru­mi­lais­ten puolelta kotoisin.”

  Saman “aate­su­un­nan” edus­ta­jia, tämä on kyl­lä käynyt jo ilmi man­i­festin luk­i­joille. On aikamoista pyris­te­lyä väit­tää muuta.

  “En ole huo­man­nut mitään muu­ta yhteistä 1500 sivuises­sa tekeleessä kuin islamin vas­tus­tamisen kotimaassa.”

  Mikä olikin koko man­i­festin keskeinen teema. Tähän yhdis­tyi kau­na “kult­tuuri­marx­is­mia” ja monikult­tuurisu­ut­ta kohtaan. Edelleen ollaan hom­malaisu­u­den ytimessä. Breivik suosit­teli mm. Brus­sels Jour­na­lia, Gates of Vien­naa, Fjord­ma­nia, Pamela Gel­ler­iä, Robert Spencer­iä jne. Nämähän eivät ole myöskään saman kat­san­tokan­nan lähteitä — ehei, muuten vain esim. kak­si ensik­si­mainit­tua löy­tyy erään pal­stan keskeisen vaikut­ta­jan blo­gin linkkivalikosta …

  “PS on vaa­likonei­den mukaan työväen­lu­okkainen vasem­mistop­uolue ja tap­pa­ja kuu­lui oikeis­toon. Hän kan­nat­taa mm. markki­na­t­alous­lib­er­al­is­mia, jota PS nyky­muo­dos­saan vaikut­taa vastustavan.”

  Tästä huoli­mat­ta PS:n riveistä vaaleis­sa esi­in pyr­ki moni lib­er­taarin markki­na­t­alouden ystävä. Yhteisenä nimit­täjänä se antipa­tia monikult­tuurisu­ut­ta, islamia sekä viher­vasem­mis­toa kohtaan. Myöskään Hom­mas­sa ei tuo lib­er­taris­mi ole mitenkään vieras aate, vaik­ka tässä kohtaa plu­ral­is­mia toki esi­in­tyy. So not, se keskeinen yhteinen nimit­täjä tulikin jo mainittua.

  Tämä tiedoste­taan kyl­lä hom­malais­ten ja muiden maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen edus­ta­jien riveis­sä. Eivät esim. Hirvisaari ja viimek­si tämän päivän Aamule­hdessä sanan­vuoron saanut Leino ole aivan ilman syytä esit­täneet siilipuo­lus­tus­maista “syy on mokut­ta­van yhteiskun­nan” ‑väitet­tä. Toki samal­la logi­ikalla voisimme tode­ta, että mikäli isku olisi ollut mus­lim­in tekemä ja kohdis­tunut maa­han­muut­tokri­it­tisi­in piirei­hin, tulisi syynä täl­löin pitää kys. piirien retori­ikkaa ja toim­intaa — hei­dän retori­ikkansa kun kohdis­tuu islami­in ja maa­han­muut­ta­ji­in vähin­täänkin yhtä kär­jistävästi. Epäilen kuitenkin vah­vasti, että siilipuo­lus­tuk­sen suun­ta olisi sil­loin suun­tau­tunut — taas ker­ran — yhteiskun­taan. Ns. maa­han­muut­tokri­it­ti­nen liike kun vaikut­taa omas­ta mielestään ole­vansa pelkkä monikult­tuurisen yhteiskun­nan pas­si­ivi­nen uhri.

  Herää siis kysymys: miten kukaan voi enää puo­lus­tel­la moista kiemurtelua?

 176. Onks hom­mafoo­ru­mi­laiset samas­sa suh­teessa Nor­jan ver­ilöy­lyyn kuin Vihreet Fukusi­man ydinonnettomuuteen?

 177. “En tiedä. En tiedä edes mitä islamin ase­man vahvis­tu­mi­nen merkitsee.”

  Minä en myöskään tiedä, mut­ta pelkään että Suomes­ta tulee täl­löin Iranin kaltainen maa ja se pelottaa.
  Olkoon pelkoni kuin­ka irra­tionaa­li­nen tahansa, mut­ta niin kauan kun mus­lim­it eivät tee mitään pelkoni häl­ven­tämisek­si, lähin­nä kaik­ki sieltäpäin tule­vat lausun­not vahvis­ta­vat pelkoani, niin siinä on hyvä syy itsel­leni äänestää mitä tahansa puoluet­ta, joka vas­tus­taa kyseistä kehi­tys­su­un­taa. Kristi­nuskon äly­va­paim­mat määräyk­set on aika lail­la jo mitätöi­ty yhteiskkun­nas­tamme, en todel­lakaan halua tilalle jonkun vielä suvait­se­mat­tomam­man liik­keen määräyksiä.

 178. Raskaaseen asi­aan pieni keven­nys: onko Ansar al-Jihad al-Ala­mi myös islam­o­fobi­nen, kun se ensim­mäisenä ilmoit­tau­tuu iskun tekijäksi?

  Entä ne use­am­mat (lähin­nä kai vasem­mis­toon tai vihreisi­in kallel­laan ole­vat) kir­joit­ta­jat, jot­ka harhau­tus­pom­min savun vielä lei­jues­sa sanoi­vat että Suomenkin pitäisi vetäy­tyä Afgan­istanista het­im­miten, jot­ta emme olisi islamistien iskukohteina?

  Vähem­män keven­nyk­senä: mielestäni paras vas­taus täl­laiseen ter­ror­is­mi­in on, että emme tee mitään. Ase­lake­ja ei pidä tiuken­taa, intt­ter­net­tiä ja ilmaisun­va­paut­ta ei pidä kaven­taa, sosialidemokra­ti­aa ei pidä kieltää ter­vey­delle vaar­al­lise­na, maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa ei pidä muut­taa iskun takia. 

  Jos ter­ro­r­il­la ei saavu­ta mitään, moti­vaa­tio isku­jen tekemiseen vähe­nee. Julk­isu­ut­ta ja huomio­ta hir­mu­teoil­la voi tietysti edelleen tavoitel­la, ja sitä ei oikein voi välttää.

  Kaikkea väki­val­taa olanko­hau­tus-suh­tau­tu­mi­nen ei tietenkään estä, kos­ka syy ter­rori­in voi löy­tyä mil­loin mis­täkin, alka­en World of War­craftista, mut­ta yhteiskun­tana mei­dän ei kan­na­ta pila­ta elämäämme vaik­ka joskus joku hul­lu tekeekin paljon pahaa.

 179. Ris­to:

  ja Hal­la-aho on mielestäsi ain­oa toim­i­ja, jon­ka poli­it­ti­nen ole­mas­sao­lo perus­tuu “lop­una­jan profetioihin”?

  En ihan saa kiin­ni, mitä tässä ajat takaa. Ehkä pystyt sel­ven­tämään siten, että tek­sti pääsee läpi?

  Hal­la-aho on hyvä esimerk­ki täl­lais­es­ta toim­i­jas­ta, joskaan ei var­masti ainoa.

 180. Okset­tavaa keskutelua: “Olkoon pelkoni kuin­ka irra­tionaa­li­nen tahansa, mut­ta niin kauan kun mus­lim­it eivät tee mitään pelkoni häl­ven­tämisek­si, lähin­nä kaik­ki sieltäpäin tule­vat lausun­not vahvis­ta­vat pelkoani, niin siinä on hyvä syy itsel­leni äänestää mitä tahansa puoluet­ta, joka vas­tus­taa kyseistä kehityssuuntaa.”

  Pelko­jen häl­ven­tämisek­si voisit tutus­tua joskus johonkin mus­limi­in, ja jos tämä ei ftf-tasol­la käytän­nön syistä onnis­tu, aloi­ta vaik­ka Orhan Pamukista.

 181. “Olkoon pelkoni kuin­ka irra­tionaa­li­nen tahansa, mut­ta niin kauan kun mus­lim­it eivät tee mitään pelkoni häl­ven­tämisek­si, lähin­nä kaik­ki sieltäpäin (Iran?=) tule­vat lausun­not vahvis­ta­vat pelkoani,”

  Harmil­liseen kier­teeseen olet joutunut. Pelkäät Suomen muut­tuvan uskon­nol­lisek­si dik­tatu­urik­si ja pelois­sasi suo­datat uutisvir­ras­ta vain pelkoasi ruokkivia uutisia/lausuntoja. Sin­ul­la­han on jääänyt kokon­aan huo­maa­mat­ta Iranis­sa pari vuot­ta sit­ten tapah­tunut vihreä liike (maal­lis­tunut dik­tratu­urin vas­tainen liike). Samoin sin­ul­la on jäänyt huo­maa­mat­ta tunisi­as­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tuneet val­lanku­mouk­set. Olet myös autu­aan tietämätön maista, jois­sa on val­tauskon­tona islam, mut­ta meininn­ki muu­toin aika maltillista. 

  Kan­nat­taa lukea muu­takin kuin irra­tional­istien h‑foorumia. Vaikka­pa Juan Colen blo­gia tai Econ­o­mis­tia tai For­eign Affairsia. 

  Jos lisäti­eto ei vähen­nä irra­tionaal­ista pelkoasi, kään­ny lähim­män ter­veyskeskuk­sen puoleen. Sieltä saat var­masti apua ja tarvit­semi­a­sia hoito­ja ja lääkkeitä.

 182. “Harmil­liseen kier­teeseen olet joutunut. Pelkäät Suomen muut­tuvan uskon­nol­lisek­si dik­tatu­urik­si ja pelois­sasi suo­datat uutisvir­ras­ta vain pelkoasi ruokkivia uutisia/lausuntoja. Sin­ul­la­han on jääänyt kokon­aan huo­maa­mat­ta Iranis­sa pari vuot­ta sit­ten tapah­tunut vihreä liike (maal­lis­tunut dik­tratu­urin vas­tainen liike). Samoin sin­ul­la on jäänyt huo­maa­mat­ta tunisi­as­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tuneet val­lanku­mouk­set. Olet myös autu­aan tietämätön maista, jois­sa on val­tauskon­tona islam, mut­ta meininn­ki muu­toin aika maltillista. ”

  ON todel­la toiv­ot­tavaa, että maltill­i­nen kan­ta saa vankan sijan, ja nimeno­maan maltil­lis­ten kanssa on raken­net­ta­va yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

  Silti ei voi jät­tää huomiotta, että tämänkin tapah­tu­man yhtey­dessä tek­i­jäk­si ensin ilmot­tau­tui taho, joka pain­ot­ti, että vas­taan­van­laisia teko­ja on uhat­tu tehdä hei­dän toimes­taan ja että niitä tulee eri mai­hin vielä lisää. 

  Vaik­ka mainit­tu taho hie­man myöhem­min perui ilmoituk­sen­sa, se ei poista tosi­asi­aa, että niitä, jot­ka halu­a­vat pelol­la hal­li­ta ja ovat valmi­ita toteut­ta­maan uhkauk­si­aan, on yhä olemassa. 

  Tot­takai tun­tu­isi mukaval­ta kat­sel­la vain maail­man kau­nista puol­ta ja samal­la tun­tea itsen­sä kovin sivistyneek­si. Sel­l­ainen vain ei ole reali­teeteis­sa. Todel­lisu­udessa molem­mat puo­let ovat ole­mas­sa: rauhan­tah­toinen, hyvää rauhal­lista arkea arvosta­va val­taosa, mut­ta myös ääriryh­mit­tymät, jot­ka ovat arvaam­a­ton ja sel­l­aise­na noteer­at­ta­va uhka.

 183. Saara:

  En ihan saa kiin­ni, mitä tässä ajat takaa. Ehkä pystyt sel­ven­tämään siten, että tek­sti pääsee läpi?

  No kun en tiedä var­mak­si mikä sen­su­uri­in kara­hati. Aluk­si kom­men­toin lyhyesti, että ei ole “foo­ru­mille siel­lä yleis­es­ti hyväksyt­tyyn tyyliä, että monikul­tur­al­is­tit pitäisi lis­tiä” halusit sinä asian “määritel­lä” miten tahansa. Ja sitten:

  Jos Hal­la-ahon lop­una­jan pro­fe­ti­at ottaa tosis­saan, loogi­nen seu­raus on, että on aika pirun kiire tehdä asialle jotain, ja että akti­ivis­es­ti täl­laista toim­intaa estävät mokut­ta­jat ovat yhtä suuri ongel­ma kuin vieraiden kan­so­jen edus­ta­jatkin. Jos mokut­ta­jia on niin paljon, että heil­lä on liikaa poli­it­tista val­taa, voidaan hyvin kokea ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si iskeä heitä vas­taan väkivalloin.

  (Ei tarvitse muis­tut­taa, ettei tämä tapah­tunut Suomes­sa. Kan­tani on, että ihan hyvin olisi voin­ut tapah­tua, ja että meil­lä voisi miet­tiä näitä jut­tu­ja jo etukäteen.) 

  Jos Vihrei­den lop­una­jan pro­fe­ti­at ottaa tosis­saan, loogi­nen seu­raus on, että on aika pirun kiire tehdä asialle jotain, ja että akti­ivis­es­ti täl­laista toim­intaa estävät ympäristön tuhoa­jat ovat yhtä suuri ongel­ma kuin hiilidioksidi/fissiotuotteiden säteilykin. Jos ympäristöstä piit­taa­mat­to­mia on niin paljon, että heil­lä on liikaa poli­it­tista val­taa, voidaan hyvin kokea ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si iskeä heitä vas­taan väkivalloin.

  Ympäristö­tuhon tilalle tuo­hon voisi tietysti lait­taa nat­sis­min uudel­la nousul­la pelottelun. 

  (Ei tarvitse muis­tut­taa, että Unabomber oli Yhdys­val­lois­sa, ei Suomes­sa, ja vihertävän aja­tus­maail­man omaa­va aktivis­tit eivät ole murhan­neet monikult­turin vas­taisia poli­itikko­ja Hol­lan­tia lähempänä. Kan­tani on, että ihan hyvin olisi voin­ut tapah­tua tääl­läkin, ja että meil­lä voisi miet­tiä näitä jut­tu­ja jo etukäteen.)

  Tämä ei ole sanas­ta sanaan se alku­peräi­nen, mut­ta ne pois­te­tut irvailut liit­tyivät Vihreän puolueen poli­ti­ikkaan, yhtään henkilöä nimeltä mainitsematta.

 184. Eli­na kyseli että miten Hal­la-ahon olisi pitänyt reagoi­da. no enpä tiedä, mut­ta jos mes­tari toisaal­ta ker­too ääni väris­ten että demokra­ti­as­sa pitäisi sano­jen riit­tää ja sit­ten blogillaan on julkaissut use­am­man vuo­den mis­o­gyynisiä väki­valtafan­ta­sioi­ta jois­sa aivan expres­sis ver­bis tode­taan että Väki­val­ta on nykyään aliar­vostet­tu ongel­man­ratkaisukeino, niin ketä pitäisi uskoa? sekään ei riitä seli­tyk­sek­si että mes­tari ei julkaissut näitä vielä ollessaan hallinto­valiokun­nan pj. Mitä sit­ten? Sama Hal­la-aho se on. 

  Hal­la-ahon “hihat paloi, tsouk­ki 1o113rs” tyyp­pinen argu­men­toin­ti ei ole auko­ton­ta, kos­ka näitä väki­valtafan­ta­sioi­ta on use­am­man vuo­den ajal­ta. Ne itseasi­as­sa lop­pui­v­at vas­ta kun par­la­men­taari­nen ura alkoi. 

  No, jos joku Suomes­sa tekee vas­taavaa niin mitä vas­taa hallinto­valiokun­nan pj? Että väki­val­ta todel­lakin on aliar­vostet­tu ongel­man­ratkaisukeino? Että pohjo­is­mainen sosi­aalidemokraat­ti on reptiili? 

  Eikä suinkaan muuten pidä uno­htaa hallinto­valiokun­nan pj lausun­toa Rosa Meriläisestä:

  Sanon aivan suo­raan, että jos maa­han­muut­ta­ja­jen­gi raiskaa Rosa Mer­iläisen, minä olen tapauk­ses­ta yksi­no­maan iloinen. Olen valmis sanomaan tämän suo­raan aivan kos­ka, mis­sä ja kenelle tahansa.– — se on opettavaista. 

  Hal­la-ahol­la on näistä jutu­is­taan ihan oikea vastuu.

 185. US-Puheen­vuorossa pyysin kansane­dus­ta­ja Soin­in­vaaraa huomioimaan mah­dolli­nen 500% virhe islamin ter­ror­is­min määrässä Euroopas­sa. Tässä keskustelus­sa näyt­tää varsin tietäviksikin olet­ta­mani ihmiset viit­taa­van joko loon­watchin tai itse laske­maansa 99,6% tulok­seen ei-mus­lim­ien ter­ror­is­mista Europolin ter­ror­is­mi­ti­las­toi­hin perustuen. Tämä on nähdäk­seni monikym­menker­tainen virhe.

  http://ristoi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/78833-europol-ja-islamistinen-terrorismi

  Mitä sit­ten kansane­dus­ta­ja Soin­in­vaaran aikara­jaan ja luokit­telu­un “jär­jet­tömät tuho­työt” tulee, niin siltä osin 5% enim­mäis­arvio saat­taisikin olla suun­taa antavasti kohdal­laan. Sehän ei koske vain ter­ror­is­mia, niinkuin loon­watchin ilmeisen vino 0,4%, vaan myös sisäl­lis­so­dat ja niiden kansan­murhat, ennen­muu­ta Jugoslavi­as­sa. Toisaal­ta, kenelle tuli mieleen, että Nor­jas­sa oli alka­nut kansan­murha tai sisäl­liso­ta, kun pom­miräjähdys ensin uuti­soiti­in? Yksikin tun­te­mani mus­li­mi ker­toi ensin arvelleen­sa kyseessä olleen islamistisen iskun.

 186. Oliko­han aikoinaan Dan Stein­bock joka HS-artikkeleil­laan herät­ti ainakin min­un huomiota
  otta­mal­la esi­in ns. kaupunkiso­dat, mis­sä pom­me­ja räjäytel­lään kaupunkien keskus­tois­sa — ja ammuskel­laan kuin sodis­sa kon­sanaan. Van­hoista hesareista kaiketi nuo Danin artikke­lit ovat
  edelleen löydettävissä.

  Ja ter­ror­is­mis­sa taval­lista pul­li­aista on ihme­tyt­tänyt, että mik­si kan­saivä­li­nen ter­ror­is­mi on per­in­teis­es­ti ollut lentoli­iken­teeseen keski­tyvää — kun taas kaupunkien keskus­toi­hin voidaan luo­da val­tavaa tuhoa esim. pakettiautoon
  kätketyn “apu­lan­tapom­min” avulla.

 187. Mat­ti Kinnunen:

  Samoin sin­ul­la on jäänyt huo­maa­mat­ta tunisi­as­sa ja egyp­tis­sä tänä vuon­na tapah­tuneet vallankumoukset

  Itseltäsi jäi ilmeis­es­ti huo­maa­mat­ta, että islamistit oli­vat van­han val­lan syr­jäyt­täjien, ei syr­jäytet­ty­jen puolella. 

  Sinän­sä olen tyy­tyväi­nen, että näistä iki­aikai­sista dik­taat­tor­eista päästi­in eroon, vaik­ka oikeas­t­aan ei ole vas­ta muu­ta kuin epämääräistä toivoa, että tule­vaisu­us olisi men­neisyyt­tä parem­pi. Toiv­ot­tavasti uusi val­ta­jär­jestelmä, kun se vaki­in­tuu, on varsin maalli­nen, vaik­ka järkeväm­mät islamistitkin voisi­vat olla parem­pi kuin van­hat klep­tokraatit, mut­ta kum­matkaan näistä muu­tok­sista eivät vie­neet kovan lin­jan islamis­te­ja kauem­mak­si vallasta.

 188. Se, että her­ra B. oli “maltill­i­nen” näke­myk­sis­sään sinän­sä, voidaan tulki­ta kahdel­la tavalla. 

  Ensik­sikin, se voidaan tulki­ta niin, että näke­myk­sil­lä sinän­sä ei ollut mitään merk­i­tys­tä, vaan mies oli jotenkin tunne-elämältään häiri­in­tynyt muuten, ja että tämä jotenkin todis­taa siitä. 

  Toisek­si, se voidaan tulki­ta niin, että ide­olo­gia on syynä tekoi­hin, ja että nyt pitää pai­men­taa kaik­ki monikul­tu­urin ja maa­han­muu­ton kri­itikot keski­tysleirin suihku­ti­laan ja ava­ta kaasuhanat. 

  Kumpikin on poli­it­tis­es­ti tarkoi­tushakuinen, eikä oikein vas­taa min­un käsi­tys­täni todel­lis­es­ta asioiden tilasta. 

  Ennem­minkin näk­isin asian niin, että her­ra B. on kyl­lä jol­lakin tapaa tunne-elämältään vinksal­laan, psykopaat­ti, suu­ru­u­den­hul­lu tms, mut­ta että kyl­lä tämä ide­ologi­nen höt­tö on ruokkin­ut tätä puol­ta hänessä. Suun­nitel­ma on mitä ilmeisim­min ollut niin pitkäjän­teinen, että hul­lu sanan mis­sään per­in­teisessä mielessä tämä mies ei ole. Ja ide­olo­gia on ollut sopi­va syy toteut­taa suu­ru­u­den­hul­lu­ut­taan. Peri­aat­teessa kai kaveri olisi yhtä hyvin voin­ut omak­sua jonkun linko­lalaisen hötön ja men­nä räjäyt­telemään öljyn­jalosta­mo­ja tms. 

  Hal­la-ahon kir­joituk­sista ei jak­saisi vään­nel­lä. Itsekin olen kir­joit­tanut aja­tuskoeta­sol­la esimerkik­si ilmas­ton­muu­toskep­tikoiden sala­murhaamis­es­ta. Ne voidaan aina tulki­ta väärin, ja jos joskus itse esimerkik­si lähtisin poli­ti­ikkaan, joku taku­ul­la kaivaisi niitä jut­tu­ja esille. Yksi­ty­ishenkilön blogikir­joituk­set ovat yleis­es­tiot­taen aina vähän vinksah­tanei­ta, kos­ka ihmiset noin pääsään­töis­es­ti ovat eri­laisia. Ihmi­nen, joka ei koskaan sano mitään aggres­si­ivista tms, on vain teeskentelijä.

 189. Tuo­mas S.

  Eikä suinkaan muuten pidä uno­htaa hallinto­valiokun­nan pj lausun­toa Rosa Meriläisestä:

  Sanon aivan suo­raan, että jos maa­han­muut­ta­ja­jen­gi raiskaa Rosa Mer­iläisen, minä olen tapauk­ses­ta yksi­no­maan iloinen. Olen valmis sanomaan tämän suo­raan aivan kos­ka, mis­sä ja kenelle tahansa.– — se on opettavaista. 

  Hal­la-ahol­la on näistä jutu­is­taan ihan oikea vastuu.

  Onko kaimani mielestä nyt siis suurikin uhka, että maa­han­muut­ta­jat luke­vat Hal­la-Ahon tek­stin ja raiskaa­vat siitä yllytet­ty­inä Meriläisen?

 190. Mie:lle

  Man­i­festista koros­tui eri­tyi­nen inho mus­lime­ja kohtaan. Markki­na­t­aloud­es­ta oli myös laa­jasti. Oma koulukun­tani (sosi­olo­gias­sa) sai niin ikään kyytiä mon­en sivun ver­ran. Ne jot­ka toitot­ta­vat yhtä totu­ut­ta esim. siitä, että maa­han­muut­toa ei saisi vas­tus­taa tms. ovat lähempänä her­ra B:n aja­tus­maail­maa kuin ne jot­ka sal­li­vat muiden mielip­i­teet ja vapaan keskustelun. Kyse ei siis ole jostain yksit­täis­es­tä mielip­i­teestä vaan mielip­i­tee­nil­maisun­va­paud­es­ta yleensä.

  Islamin vas­tus­ta­jia löy­tyy myös jopa Vas ja Vihr. Omista kavereis­tani pari suur­in­ta tun­temaani vas­tus­ta­jaa ovat vihrei­den ehdokkai­ta. James Hirvisaari edus­taa omaa vas­tako­htaani, mut­ta silti PS:lta löy­ty­isi henkilöitä, joi­ta voisin jois­sain tilanteis­sa äänestää. Man­i­festis­sa oli mainit­tu puolueet, jot­ka B kat­soo aja­van omaa aatet­taan. Suomes­ta löy­tyi kak­si, mut­ta ei ollut PS eikä edes KD.

 191. Onko kaimani mielestä nyt siis suurikin uhka, että maa­han­muut­ta­jat luke­vat Hal­la-Ahon tek­stin ja raiskaa­vat siitä yllytet­ty­inä Meriläisen? 

  tjaa, lie­nee samaa luokkaa kuin nor­jalainen sekaisin men­nyt maa­han­muut­tokri­itikko joka ampuu satakun­ta las­ta kesäleirillä.

 192. “Peri­aat­teessa kai kaveri olisi yhtä hyvin voin­ut omak­sua jonkun linko­lalaisen hötön ja men­nä räjäyt­telemään öljyn­jalosta­mo­ja tms.”

  Min­ua ihan oikeasti kiin­nos­taa että MIHIN tämä täl­lainen “no ois­han se voin­ut vali­ta jotain muu­takin” poh­jaan­tuu? Mutu­ti­etoon? Vai onko jokin instanssi joskus tutk­in­ut täl­laista “ide­olo­gia­surf­faus­ta”?

  Nähdäk­seni loogi­nen seu­raus siitä, että yksilö X voi käyt­tää mitä tahansa perus­tanaan on se, että MILLÄÄN ide­olo­gial­la ei siis olisi väliä. Tämä on puolestaan selvästi pup­pua, sil­lä tieteel­listä evi­denssiä vaikka­pa pro­pa­gan­dan (mitä monista maa­han­muut­tokri­it­tisen liik­keen tek­steistä mitä ilmeisem­min löy­tyy) tehos­ta ihmis­ten asen­tei­den ja toimin­nan muokkaamises­sa löy­tyy kyl­lä. Esim. 1900-luvun total­itääriset ide­olo­giat eivät ihan sat­tumal­ta kerän­neet miljoon­apäistä kan­na­tus­ta — eivätkä alan toim­i­jat poli­it­tisen spek­trin kaik­il­ta puolin ihan sat­tumal­ta panos­ta­neet retori­ikkaan ja vihapuheeseen.

  Näin ollen ylläol­e­va tokaisu “linko­lalais­es­ta hötöstä” ei ole mitenkään mielekäs läh­estymistapa tämän asian tarkasteluun.

  “Yksi­ty­ishenkilön blogikir­joituk­set ovat yleis­es­tiot­taen aina vähän vinksah­tanei­ta, kos­ka ihmiset noin pääsään­töis­es­ti ovat eri­laisia. Ihmi­nen, joka ei koskaan sano mitään aggres­si­ivista tms, on vain teeskentelijä.”

  Toki näin on. Mut­ta tästä ei seu­raa että tämän tulisi olla ole­tusar­vo. Tai että tämä mil­lään tapaa tek­isi “vinksah­taneisu­ud­es­ta” a la salali­it­to­te­o­ri­oiden vil­je­ly, polar­isoitu­jen uhkaku­vien luomi­nen, eri mieltä ole­vien esit­tämi­nen karak­ter­isoin­ti biol­o­gisoidul­la kielel­lä jne. jne. mil­lään tapaa hyväksyttävämpää.

 193. “Ne jot­ka toitot­ta­vat yhtä totu­ut­ta esim. siitä, että maa­han­muut­toa ei saisi vas­tus­taa tms. ovat lähempänä her­ra B:n aja­tus­maail­maa kuin ne jot­ka sal­li­vat muiden mielip­i­teet ja vapaan keskustelun.”

  Kyl­lä. Entä kuin­ka mon­ta täl­laista Suomes­ta löy­tyykään? Mikä on hei­dän pain­oar­von­sa … no, mis­sään? Esim. hal­li­tus­puolueista jokaises­ta löy­tyy maa­han­muut­toon eri tavoin kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­via, mikä on nähdäk­seni ain­oas­taan hyvä asia: vastapain­oa täy­tyy olla. Kukaan ei ole nähdäk­seni myöskään ehdot­tanut sanan­va­pau­den rajaamista tämän asian suh­teen, pl. viha­puhei­den kohdal­la mis­sä rajan­ve­to on toki vaikeaa mut­ta epäilemät­tä olen­naisen tärkeää (vrt. 1900-luvun evi­denssi siitä mil­lainen vaiku­tus täl­laisel­la on väestöön).

 194. Tuo­mas S: ehkä pikem­minkin samaa luokkaa kuin että joku menee sekaisin ja ampuu komis­saar­it, nuo hul­lut koirat — kuten joku suo­ma­lainen ryh­mä kehotti.

 195. Amerikkalainen, brit­ti ja Irak­i­lainenn ovat yö baaris­sa otta­mas­sa muu­ta­man oluen.

  Gringo juo olu­en­sa ja heit­taa lasi, vetää esi­in aseen, ampuu ja pirstoutuu lasin, sanoen:
  — Omas­sa maas­sani lasit ovat niin halpo­ja, että mei­dän ei tarvitse juo­da kahdesti samasta.

  Brit­tiläi­nen, ilmeis­es­ti vaikut­tunut, juo olu­en­sa, heit­tää lasin­sa ilmaan, vetää aseen­sa ja ampuu sen, sanoen:
  — Koti­maas­sani on paljon tehtai­ta ei tarvitse juo­da kahdesti samasta.

  Irakin, kylmem­pi kuin jää, juo olut (alko­holi­ton) yhdel­lä kulauk­sel­la, heit­tää lasin ilmaan ja ampuu amerikkalaisen ja brit­tiläisen sanoen:
  — Bag­dadis­sa on niin mon­ta amerikkalaista ja brit­ti­laista etta ei tarvitse juo­da kahdesti samoilla …

 196. Uschanoville leikekokoelmi­in, patriootti.com protestoi viimeaikaisi­in tapah­tu­mi­in liit­tyen otsikol­la “Kansal­lis­sosial­is­mi ei ole äärioikeistoa!”

  Ei pitäisi nau­raa, mut­ta ku ei pok­ka pidä.

 197. tpyy­lu­o­ma:

  Ei pitäisi nau­raa, mut­ta ku ei pok­ka pidä.

  No eiks toi nyt riipu vähän kat­san­tokan­nas­ta, että jos pain­ot­taa mielip­iteitä taloud­es­ta, niin kansal­lis­sosial­is­mi on ääri­vasem­mis­too ja jos pain­ot­taa mielip­iteitä sosi­aal­i­sista asioista, niin se on äärioikeistoo?

  Ei sil­lä tietysti noin yleen­sä nat­sit = ääri­oikeis­to, mut­ta täähän on vähän enem­män vaan täl­la­nen, et on päätet­ty kut­sua nat­se­ja ääri­oikeis­toks, eikä mitenkään niin, että se olis jotenkin seu­raus­ta niiden poli­it­ti­sista mielipiteistä?

 198. No eiks toi nyt riipu vähän kat­san­tokan­nas­ta, että jos pain­ot­taa mielip­iteitä taloud­es­ta, niin kansal­lis­sosial­is­mi on ääri­vasem­mis­too ja jos pain­ot­taa mielip­iteitä sosi­aal­i­sista asioista, niin se on äärioikeistoo? 

  Tämäkään ei ole mitenkään yksiselit­teistä. Reaalis­es­ti toteu­tuneis­sa ääri­vasem­mis­ton hal­lit­se­mis­sa yhteiskun­nis­sa, eri­tyis­es­ti Maon Kiinas­sa, ääri­vasem­mis­ton sosi­aa­li­nen koo­di on yleen­sä ollut hyvin kon­ser­vati­ivi­nen: homous oli sairaus joka ilmen­si kap­i­tal­is­tisen yhteiskun­nan dekadenssia ja jota ei sik­si sosial­is­mis­sa tun­net­tu; avi­o­li­iton ulkop­uolisia suhtei­ta pahek­sut­ti­in syvästi.

  Sama päti Neu­vos­toli­it­toon: se oli sosi­aalis­es­ti luul­tavasti kon­ser­vati­ivisem­pi kuin län­si­maat silloin.

  En ole käynyt Pohjois-Kore­as­sa, mut­ta ole­tan­pa, että meno on siel­lä aika samanlaista. 

  “Ääri­vasem­mis­ton” ja “ääri­oikeis­ton” eroa pitää siis etsiä jostain muual­ta. Sym­bol­i­ikan alal­la, hakaristin ja sirp­pi­vasaran kan­nat­ta­jat vihaa­vat syvästi toisi­aan, mut­ta eroa ei juuri ole poli­ti­ikas­sa, vaan vain näis­sä sym­bol­eis­sa, ja “omien” vs. “muiden” jako on siel­läkin hyvin samanlainen.

 199. Ei sil­lä tietysti noin yleen­sä nat­sit = ääri­oikeis­to, mut­ta täähän on vähän enem­män vaan täl­la­nen, et on päätet­ty kut­sua nat­se­ja ääri­oikeis­toks, eikä mitenkään niin, että se olis jotenkin seu­raus­ta niiden poli­it­ti­sista mielipiteistä?

  Ei se nyt niin sat­tuman­varaista ole. Nat­sit ja fasis­tit ovat olleet kom­mu­nis­te­ja vas­taan ja teol­lisu­us­pamp­pu­jen ja muiden rikkaiden puolel­la ja rahoit­tamia. Sosi­aal­istaloudel­lisel­la puolel­la tosi­aan on haikaltu palu­u­ta teol­lis­tu­misen ajan alkupuolen kon­trol­li­in työväestöstä.

  Mus­soli­ni kai käsit­tääk­seni halusi kut­sua fasis­mia kor­pokratismik­si tms. Eräs fasis­min piirteistä on nimeno­maan yksi­tyisen puolen osal­lis­tu­mi­nen val­tion­hallintoon ja yhteis­toim­inta sen kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.