Poimintoja hallitusohjelmasta

Asun­to­lainan korkovähen­nys­tä pienen­netään vuon­na 2012 15 %:lla ja kaht­e­na seu­raa­vana vuon­na 5 pros­en­til­la. Poli­it­ti­nen matem­ati­ik­ka menee niin, että vuon­na 2014. 🙂  (+150 M€)

Olisi voitu alen­taa enem­mänkin, mut­ta hyvä näinkin.

Koti­talousvähen­nys heikke­nee niin, että kor­vat­tavien meno­jen mak­si­mi las­kee 3000 eurosta 2000 euroon 🙁 ja kor­vaus­pros­ent­ti 60 pros­en­tista 45 pros­ent­ti­in :). (+150 M€)

Kor­vaus­pros­ent­ti on ylim­i­toitet­tu, mut­ta kor­vat­tavien meno­jen alen­t­a­mi­nen alen­taa työllisyyttä.

Sanoma- ja aikakausle­htien tilaus­mak­su­jen alv nol­las­ta yhdek­sään pros­ent­ti­in (+83 M€)

Tämä on suo­nenisku lehdis­tölle. Pienel­lä kielialueel­la ei pitäisi tehdä tällaista.

Turpeen veron koro­tus 20 m€ 🙂

Maat­alouden ener­giaveron palau­tuk­sen heiken­nys (20€) 🙁

Wind­fall-vero +170 M€ 🙂

Parem­pi myöhään kuin ei mil­loinkaan. Olisi voitu ottaa paljon enem­mänkin. Mut­ta aikaa ehti kulua liikaa.

Ener­giaval­taisen teol­lisu­u­den ener­giaverot palaute­taan läh­es kokon­aan leikkurin avul­la. Tämä ei ole ilmastopoli­ti­ikan kannal­ta mikään ongel­ma, kos­ka kyse on päästökaup­pasek­torista. Rahaa tulee ikävä.

Liiken­teen polt­toainei­den vero + 250 m€ 🙁

Vihreät eivät tätä halun­neet, kos­ka meil­lä olisi ollut parem­pia hait­tavero­ja, mut­ta meil­lä on vain kymme­nen kansanedustajaa.

Har­maan talouden tor­jun­ta +300 M€ J:)

Sit­ten vielä ne keinot.

198 vastausta artikkeliin “Poimintoja hallitusohjelmasta”

 1. En kyl­lä osaa parhaal­la tah­dol­lanikaan nähdä liiken­nepolt­toainei­den vero­jen koro­tuk­ses­sa mitään suur­ta ongel­maa. Eikö se luo nimeno­maisen insen­ti­ivin ener­giate­hokku­u­teen, vielä paljon suorem­min kuin jokin ihmeelli­nen vähäku­lu­tuk­sis­ten auto­jen suo­peampi verokohtelu?

 2. “Maat­alouden ener­giaveron palau­tuk­sen heiken­nys (20€)”

  Eikö tästä pitäsi iloi­ta, vai?

 3. Mitä tarkoit­taa maat­alouden ener­giaveron palau­tuk­sen heikennys? 

  Yleen­säkin mil­jarde­ja syövä maat­alous saa jatkaa kuin pel­los­sa. Maa- ja met­sä­talouden päälu­okas­sa maat­alouden säästöt ovat vaivaiset 50 miljoon­aa euroa.

  Viime hal­li­tuskaudel­la turk­istarhaa­jat, poro- ja hevos­miehet sai­vat lomit­ta­jae­dun. Meno sen kuin kiihtyy:

  “Jatke­taan maat­alous­lomi­tustyöryh­män esi­tys­ten toteut­tamista taloudel­lis­ten mah­dol­lisuuk­sien mu-kaan. Laa­di­taan selvi­tys poron­hoita­jien sijais­a­pukokeilus­ta ja arvioidaan kokeilun vakinaistamisedellytykset.”…

  Näi­hin ei 100 euroa per nup­pi riitä.

 4. Nuo liiken­teen polt­toaineet menee kyl­lä suo­ma­lais­ten päässä Vihrei­den piikki­in. Har­mi siis jos Vihreät eivät oikeasti olleet niiden takana.

  Itse muu­ta­man vuo­den sisäl­lä ensi­a­sun­toa han­kki­mas­sa, mut­ta silti olen tyy­tyväi­nen korkovähen­nyk­sen pienen­tämiseen. Asteit­tain pois koko älyttömyys.

  Wind­fall iso plussa.

  Opiske­li­jana olen varsin tyy­tyväi­nen korkeak­oulu-osu­u­teen, eri­tyis­es­ti val­in­ta­jär­jestelmän uud­is­tamiseen ja opin­totuen sit­o­miseen indeksiin.

  Kaiken kaikki­aan var­maan niin hyvä ohjel­ma kun tuol­laisen vaal­i­t­u­lok­sen jäl­keen oli mah­dol­lista odot­taa, jopa yllät­tävän hyvä.

  1. Opiske­li­jana olen varsin tyy­tyväi­nen korkeak­oulu-osu­u­teen, eri­tyis­es­ti val­in­ta­jär­jestelmän uud­is­tamiseen ja opin­totuen sit­o­miseen indeksiin.

   Kan­nat­taisi olla erit­täin tyy­tymätön yliopis­to­jen rahoitukseen.

 5. Vil­jan hin­ta tuplaan­tuu lähivu­osi­na, joten maa­jus­sit ei jää tuo­ta pitkäk­si aikaa itkemään.

 6. Voisitko ker­toa miten vaalilain uud­is­tuk­sen kanssa kävi ?

 7. Hesarin tieto­jen mukaan omis­ta­jao­h­jausasi­at tuli­si­vat vihreän min­is­terin kon­tolle. Onkin kiin­nos­ta­va nähdä, mil­laisek­si VR:n ”ohjas­t­a­mi­nen” muotoutuu min­is­terin vai­htues­sa: jatkuuko Häkämiehen kaudel­la har­joitet­tu salailulin­ja? Poli­it­tisen ”kult­tuurin” muais­ta­han tuo valitet­tavasti olisi. 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Pj035.htm
  http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/suut-tukkoon-ja-rahat-rataan/566432
  http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/S%C3%A4%C3%A4tytalon+rautaesirippu+halventaa+demokratiaa/1135266967436/?cmp=tm_etu_paakirjoitus

  LVM:n puolestaan voisi kuvitel­la edus­ta­van myös (rautatie)matkustajan näkökul­maa, vaik­ka tämäkin aspek­ti on näi­hin päivi­in asti lois­tanut pois­saolol­laan val­tion­hallinnos­sa. Tuoko­han uusi puolue tul­lessaan uusia ajatuksia?

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 8. Hal­li­tu­so­hjel­man mukaan abort­te­ja pyritään vähen­tämään ja sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­toa ei tule. Mitenkäs vihreät ovat täl­laises­sa patataan­tu­muk­sel­lises­sa koali­tios­sa mukana? 😉

  1. abort­tien rajoit­ta­mi­nen edis­ty­isi jos ajatuk­sel­la olisi enem­mistö eduskunnassa.
   Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to edis­tyy, kos­ka sil­lä on enem­mistö eduskus­sa. Tätä kut­su­taan demokratiaksi.

  2. Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to siir­ret­ti­in eduskun­nan vas­tu­ulle. Lakiesi­tyk­seen on tarkoi­tus kerätä vähin­tään sata allekir­joi­tus­ta. Jos sen puolel­la ei ole enem­mistöä eduskun­nas­sa, ei se toteudu hal­li­tuk­sen enem­mistönäkään, kos­ka asia on joka tapauk­ses­sa niin san­ot­tu oman­tun­nonkysymys. Vaa­likonev­as­tausten mukaan asial­la on riit­tävä tuki eduskun­nas­sa, mutta…

 9. Sanoma- ja aikakausle­htien tilaus­mak­su­jen alv nol­las­ta yhdek­sään pros­ent­ti­in L (+83 M€)

  Tämä on suo­nenisku lehdis­tölle. Pienel­lä kielialueel­la ei pitäisi tehdä tällaista.

  Lehden­teko jakeluine kaikki­neen on sen ver­ran työ­val­tais­taa hom­maa että kyl­lä se veroaste on nytkin jo ihan riit­tävä. Epäilen myös tuo­ta tuot­toa, tuo­ta ei nykyti­lanteessa pysty lehdet siirtämään hin­toi­hin, ja täl­lä on sel­l­aisia dynaamisia vaiku­tuk­sia että ilmais­jakelule­hdet muut­tuu suh­teessa kan­nat­tavam­mik­si. Niiden busi­ness­logi­ik­ka on se että jakelu on kallista kun se on käsi­työtä, ja tuo on muuten sit­ten val­tiony­htiö Itel­lal­ta pois.

  Mut­ta siitä kult­tuurista. Suomes­sa on luul­tavasti maail­man korkein luku­taito, mikä ei ole ihan pikku­jut­tu. Ja tääl­lä tilataan myös enem­män sanomale­htiä koti­in kuin juuri missään.

 10. Osmo:

  Asun­to­lainan korkovähen­nys­tä pienen­netään vuon­na 2012 15 %:lla ja kaht­e­na seu­raa­vana vuon­na 5 pros­en­til­la. Poli­it­ti­nen matem­ati­ik­ka menee niin, että vuon­na 2014. (+150 M€)

  Hieno hom­ma, mut­ta miks tätä korkovähen­nyk­sen alen­tamista ei jatket­tu kauem­maks tule­vaisu­u­teen ja tähdät­ty lop­ul­ta sen pois­tamiseen? Eiks nyt olis ollu oiva keino saa­da seu­raa­vatkin hal­li­tuk­set sitoutet­tua tähän, kun ne olis sit voinu vaan syyt­tää tätä hal­li­tus­ta ja hil­jaa hyväksyä korkovähen­nyk­sen poisto?

  Sanoma- ja aikakausle­htien tilaus­mak­su­jen alv nol­las­ta yhdek­sään pros­ent­ti­in L (+83 M€)
  Tämä on suo­nenisku lehdis­tölle. Pienel­lä kielialueel­la ei pitäisi tehdä tällaista.

  No jos ihmiset halu­aa tehdä rahoil­laan täl­lä pienel­lä kielialueel­la jotain muu­ta kuin tila­ta lehtiä, niin mitä se sulle kuu­luu? Ei kai lehdis­tä nyt niin paljoo ulkoishyö­tyjä oo ver­rat­tuna ulkoishaittoihin?

  Wind­fall-vero +170 M€
  Parem­pi myöhään kuin ei mil­loinkaan. Olisi voitu ottaa paljon enem­mänkin. Mut­ta aikaa ehti kulua liikaa.

  Keneltä? Ja onks tää nyt niinku one time vero, että hei tulkaa vaan tänne Suomeen yrit­tämään ja tekemään investoin­te­ja ja me ihan oikeesti luvataan, että jos onnis­tutte tekeen voit­to­ja, että niitä ei verote­ta pois täl­lä ker­taa… aikuis­ten oikeesti.

  Ja sit viime­seks oikein cap­seil­la MITEN #¤()/%:SSA TE ETTE PÄÄSSEET EROON KANSALLISISTA MAATALOUSTUISTA VAIKKA KEPU JA PS ON OPPOSITIOSSA!?! TUNARIT.

  1. Hieno hom­ma, mut­ta miks tätä korkovähen­nyk­sen alen­tamista ei jatket­tu kauem­maks tule­vaisu­u­teen ja tähdät­ty lop­ul­ta sen poistamiseen? 

   Kokoomuk­sen takia.
   En ollut neu­vot­tele­mas­sa wind­fall-veros­ta, mut­ta yleen­sä sil­lä on tarkoitet­tu sel­l­aista päästötön­tä ener­giaa (Ima­tran kos­ki esimerkik­si) joka oli ole­mas­sa ennen päästökau­pan alkua tai ennen Kioton ilmas­tokoko­pus­ta. Täl­lainen vero on myös Ruotsissa.
   Maat­aloustuen leikkauk­set oli­vat aika isoja.

 11. Yleen­säkin mil­jarde­ja syövä maat­alous saa jatkaa kuin pel­los­sa. Maa- ja met­sä­talouden päälu­okas­sa maat­alouden säästöt ovat vaivaiset 50 miljoon­aa euroa.

  Viime hal­li­tuskaudel­la turk­istarhaa­jat, poro- ja hevos­miehet sai­vat lomit­ta­jae­dun. Meno sen kuin kiihtyy:

  “Jatke­taan maat­alous­lomi­tustyöryh­män esi­tys­ten toteut­tamista taloudel­lis­ten mah­dol­lisuuk­sien mukaan. Laa­di­taan selvi­tys poron­hoita­jien sijais­a­pukokeilus­ta ja arvioidaan kokeilun vakinaistamisedellytykset.”…

  Irvokas­ta on, että poron­hoita­jien sijais­a­pukokeilua jatke­taan. Miten olisi kokeil­la omaishoita­jien sijais­a­pua? Poro saa parem­paa huol­ta hallitukselta…

  Paljonko tämä mak­saa? — var­masti enem­män kuin 100 euroa per nuppi!

 12. Kenen tehtäväk­si tulee hal­li­tu­so­hjel­mas­sa mainit­tu huumau­sainelain­säädän­nön kehit­tämis­tarpei­den arviointi?

 13. Korkovän­nyk­ses­tä pitää luop­ua kokon­aan, joten liike on tyyp­il­lis­es­ti oikean suun­tainen, mut­ta täysin riit­tämätön. 🙂 Seu­raavak­si tulee päästä toisen markki­nahäir­iön kimp­pu­un, eli asum­is­tukia tulee taval­la tai soisel­la leika­ta. Markki­nahäir­iöi­den elim­i­noimi­nen on pitkän päälle asu­jan etu!

  Sanomale­htien kohdal­la liike on myös oikean suun­tainen, mut­ta riit­tämätön. Nyt tue­taan van­haa tekni­ikkaa suh­teessa uuteen tekni­ikkaan, ei kielialuet­ta. Kielialue on sinän­sä hyvä point­ti, mut­ta ei teknologiasidonnaisesti.

  Liiken­teen verot­ta­mi­nen ei ole ihan täysjärk­istä toim­intaa, mut­ta siihen puut­tumi­nen vaatii vielä vakavam­paa katas­trofia taloudessa. Liiken­teen verot­ta­mi­nen leikkaa suo­raan kasvua, mikä taas tun­tuu suo­raan kukkarossa. 🙁

  Har­maan­talouden tor­jun­taan kansal­lisel­la tasol­la en usko. Se on tyyp­il­lis­es­ti asia, joka tulee toteut­taa union­in tasol­la. Eli ollaan tässä taloudelises­sa tilanteessa pistämääsä 300M€ täysin hukkaan. Vain poli­itikko­jen parem­pi omatun­to on tulok­se­na. Sinän­sä ongel­ma on todel­la paha, joten en pidä tämänkaltaista puuhastelua hyväksyttävänä.

  1. Kalle
   Har­maan talouden tor­jun­taan ei olle pane­mas­sa 300 miljoon­aa vaan sen usko­taan tuot­ta­van 300 miljoon­aa verotuloja.

 14. Hyvä ohjel­ma näis­sä olo­suhteis­sa, mut­ta men­nään nyt niiltä kohdin mis­sä tökkii:

  Selvitetään mah­dol­lisu­udet luop­ua puoli­son tulo­jen tarve­har-kin­nas­ta työmarkkinatuessa.

  Selvit­tää vähän sas­si­in sit­ten. Tuos­sa säästyy se jotain 500 euroa työ­markki­natukea, ja kun sen saa­ja muut­taa pois puolison­sa luo­ta niin se saa toista ton­nia tukea. Jos halu­aa sub­ven­toi­da avio­ero­ja niin tuo on tietenkin ihan järkevää, mut­ta jos ei niin vaikut­taa idioot­ti­nen puuhastelul­ta. VM vaan las­kee tuon väärin nettomenona.

 15. Hal­li­tu­so­hjel­maan kir­jat­ti­in, että abort­te­ja pyritään vähen­tämään ja raskau­den keskey­tyk­seen hakeu­tunei­den neu­von­nan ja tuen saan­ti halu­taan taata.

  Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to­la­ki, vihrei­den pää­tavoit­teek­si ennen vaale­ja nimet­ty, ei ole mukana ohjelmassa.

  Eli Osmo, tältäkö osin hal­li­tu­so­hjel­ma on “vain pape­ria”, mut­ta muil­ta osin ei ole?

 16. Tämä tykkää hal­li­tu­so­hjel­man kohdas­ta “Varhaiskas­va­tus”! On kiva nähdä, että minkään säästö­jen nimis­sä ei las­ten arkea sotketa!

  Viimeinen lause on suosikki­ni: “Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säi­lyy, vaik­ka lap­si olisi välil­lä kotona hoi­dos­sa.” Täl­lä saadaan päivähoi­dos­ta pois mon­ta sel­l­aista las­ta, jot­ka ovat vain sik­si, että muuten per­he menet­täisi paikan lähipäiväkodissa.

 17. Haus­ka yksi­tyisko­h­ta hal­li­tu­so­hjel­mas­sa.. “Tv-lupi­en tarkas­tamis­es­ta luop­umi­nen ‑11 ME” ilmeis­es­ti vas­sarei­den ja osin vihrei­den ajamana..
  Kysymys kuu­luuko: arvioiti­inko paljonko­han jää tuot­to­ja saamatta?

 18. Mitähän tässä aje­taan takaa?

  “Van­hempi­en osa-aikatyön mah­dol­lisuuk­sia lisätään. Arvioidaan mah­dol­lisu­udet korot­taa osit­taista hoitora­haa ja jous­tavoit­taa sen käyt­tömah­dol­lisuuk­sia. Osapäiväisen ja osa-aikaisen hoidon mak­su muute­taan määräy­tymään kun­nan ja palvelun käyt­täjän sopi­man hoitoa­jan perusteella.”

  Osit­tainen hoitora­ha kaikesta osa-aikatyöstä? Seit­sen­tun­tis­es­ta päivästä pienem­pi hoit­o­mak­su kuin yhdeksäntuntisesta?

 19. “Tätä kut­su­taan demokratiaksi.”

  Mik­si sit­ten ydin­voimalu­vat piti erik­seen kieltää hal­li­tu­so­hjel­mas­sa? Eikö tästäkin voisi päät­tää demokra­tis­es­ti vai kel­paako demokra­tia vihreille vain heille mielui­sis­sa asioissa?

 20. Liiken­teen polt­toain­everon asteit­tainen nos­to on toiv­ot­tavasti sig­naali autoveron pois­tu­mis­es­ta joskus lähi­t­ule­vaisu­udessa, eli jär­jestelmän yksinker­tais­tamista ilman haittaveroajatusta.

  1. spot­tu:
   Autoilun vero­tuk­ses­sa siir­ryt­tään asteit­tain oston vero­tuk­ses­ta käytön vero­tuk­seen. Tämä voi tarkoit­taa myös vuo­tu­ista maksua.

 21. Asun­to­lain­o­jen korkovähen­nyk­sen osalta hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on sanatarkasti “Vähen­nyskelpoisia ovat vaa­likau­den jäl­keen 75% asun­to­lainan koroista ali­jäämähyvi­tys­tä tehtäessä”. Voinen arva­ta että pop­ulis­tit tart­tuvat tähän.. korot voi siis vähen­tää pääo­matuo­toista kokon­aan, mikäli pääo­matuot­to­ja on riit­tävistä mut­ta sil­loin kun niitä ei ole, niin sit­ten 1/4 osa jää vähen­tämät­tä vähen­nyk­senä. Arva­ta voi että pääo­matuot­to­ja saav­il­la keskimääräi­nen vero­pros­ent­ti on suurem­pi joten vähen­nyk­sen suh­teelli­nen hyö­ty on heille vielä suurempi.

 22. Onko muuten tot­ta, että kirkol­liset asi­at siir­tyvät sisämin­is­ter­iöön ja mitä ilmeisim­min Päivi Räsäselle?

  Vapaa-ajat­teli­jat ja eri­tyis­es­ti eroakirkosta.fi ‑sivus­ton takana ole­vat tahot kiittävät.

 23. IMHO, sukupuo­lineu­traalin avi­o­li­iton edis­tämi­nen on melkoisen lyhyt­näköistä omaan napaan tui­jot­tamista: yksilön etu juuri halu­a­maansa parisuh­teeseen ajaa yhteiskun­nan edun edelle. Minus­ta het­eroparisuh­teen yhteiskun­nal­liselle eri­ty­isas­e­malle on vah­vat biol­o­giset perus­teet, nimeno­maan yhteiskun­nan jatku­vu­u­den kannalta. 🙂

  Olisikin kestäväm­pää, että yhteiskun­ta kan­nus­taisi nyky­istä voimakkaam­min vak­i­naisi­in het­eroparisuhteisi­in, ts. pitäisi olla enem­män kan­nus­timia avi­o­li­iton solmimiseen ja myös sen säilyttämiseen.

 24. Mies hihkuu kym­menistä miljoon­ista, kun vaje on kolme deka­dia enem­män. Hä?

  Ja samaan aikaan Ruot­sis­sa ei ole vajet­ta, työt­tömyys on pienem­pi, hom­ma rullaa…

  Minä olen var­maan suun­nilleen viimeinen, joka tulee ker­tomaan, että tehdään kuten Ruot­sis­sa. MUTTA NYT VITTU OIKEESTI!

  Kari

 25. Ter­vey­den­huol­lon kir­jauk­set vaikut­ta­vat aika leimeiltä. Monikanavaisu­ut­ta ei siis olla purka­mas­sa? Outoa, kos­ka ennen vaale­ja vain Rkp tun­tui pitävän nykysys­teemiä hyvänä.

 26. Tulo­erot pienenevät. Toimeen­tu­lo­tu­ki kas­vaa ja palka­nsaa­jan verot nousevat. 

  Hip, hip, hurraa…

 27. “Työt­tömyys­tur­van perus­päivära­ha ja työ­markki­natu­ki korote­taan 100 eurol­la kuukaudessa 1.1.2012 alkaen”

  Mik­si sairaus­vaku­u­tus­lain mukaisia vähim­mäise­tuuk­sia ei korote­ta? Nehän ovat täl­lä het­kel­lä työ­markki­nat­uen kanssa saman­su­u­ruisia. Tämä on mielestäni käsittämätöntä.

  “Yleistä asum­is­tukea paran­netaan. Siinä siir­ry­tään lin­eaariseen tuloso­vi­tuk­seen ja kokon­aisvuokra­mal-liin. Peru­so­mavas­tuu tark­iste­taan alka­maan korote­tun työ­markki­nat­uen määrästä.”

  Hyvä että asum­is­tukea selkeytetään! Mik­si samaa kor­vaus­ta lisäo­mavas­tu­useen ei tehty eläk­keen­saa­jan asum­is­tu­keen kun taku­ueläke tuli voimaan? Nyt pelkäl­lä taku­ueläk­keel­lä ole­van lisäo­mavas­tu­u­ta on 5 e/kk. Rahal­lis­es­ti ei mitenkään iso muu­tos, mut­ta mielestäni aika “reilua” että vähim­mäiseläk­keel­lä elävät pär­jäi­sivät ilman lisäomavastuuta.

  lähde: http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/fi.pdf (sivu 55)

 28. Hal­li­tu­so­hjel­ma 2011

  @OS

  Liiken­teen polt­toainei­den vero + 250 m€ 🙁

  Vihreät eivät tätä halun­neet, kos­ka meil­lä olisi ollut parem­pia hait­tavero­ja, mut­ta meil­lä on vain kymme­nen kansanedustajaa.

  Voisitko hie­man avata?

 29. Tapio Pel­to­nen: liiken­nepolt­toainei­den hin­nan­nousus­ta seu­raa kaiken muunkin hin­nan­nousu. Tavarat eivät itsek­seen lentele kaup­poi­hin eivätkä raa­ka-aineet, rehut ja lan­noit­teet tuottajille.

 30. Osmo mainit­si että vihreil­lä olisi ollut liiken­nepolt­toainei­ta parem­pia hait­tavero­tuk­sen kohtei­ta. Nyt pitäisi eh-dot-to-mas-ti saa­da tietää mitä ne olisivat!

 31. Ei pila­ta per­in­teitä: Ei homos­ta het­eroa tule sil­lä, että hänen ei anneta viral­lis­taa parisuhdet­taan yhteiskun­nas­sa vaki­in­tuneel­la taval­la. Minus­ta avi­o­li­iton insti­tuu­tio­ta vain vahvis­taisi se, että avi­o­li­it­to olisi mah­dolli­nen kaikille toisi­aan rakas­taville pariskun­nille. Täl­laises­sa kysymyk­sessä ain­oa loogi­nen vai­h­toe­hto on antaa päätös­val­ta ihmiselle itselleen (halu­aako elää avio- vai avoliitossa).

  Oli muuten harv­inainen ketju siinä mielessä, että ei ollut yhtään viestiä, johon painaa peukkua. Omas­ta mielestäni hal­li­tu­so­hjel­ma on paljon parem­pi kuin mitä pelkäsin vaal­i­t­u­lok­sen nähtyäni. 

  Tietysti pet­tymyk­siäkin on — eri­tyis­es­ti pelkään, että val­tion­ve­lan lyhen­tämi­nen jää haaveek­si. Hyvä­tu­lois­t­en lap­sil­isi­in ei ilmeis­es­ti tämäkään hal­li­tus uskaltanut koskea.

 32. Kokon­aisuute­na hal­li­tu­so­hjel­ma on pet­tymys. Esimerkik­si ilmastopoli­ti­ikkaa koske­vat kir­jauk­set ovat vail­la konkre­ti­aa. Henkilöko­htais­es­ti suurin pet­tymys on kuitenkin muual­la: Hal­li­tu­so­hjel­man otsikkona on “Avoin, oikeu­den­mukainen ja rohkea Suo­mi” ja “Suomes­sa kaik­ki ovat sama­nar­voisia — sek­suaalis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­ta — riip­pumat­ta”. Kuitenkaan siinä ei ole yhden­ver­taista avi­o­li­it­to­lakia. Melkoista älyl­listä epäre­hellisyyt­tä, ja pidän käsit­tämät­tömänä jos Vihreät tämän ohjel­man hyväksyy — se ei ole sil­loin enää se puolue, johon aikoinani liityin.

  Ville Niin­istön mukaan Vihreät tekee eduskun­nas­sa lakialoit­teen sukupuo­lineu­traal­ista avi­o­li­it­to­laista. Hän tietää kuitenkin parem­min kuin hyvin, että kansane­dus­ta­jien lakialoit­teet kuol­e­vat sään­nön­mukaises­ti vaa­likau­den lopus­sa valiokun­ti­in ilman, että ne tule­vat täy­sis­tun­non käsit­te­lyyn. Näin kävi viime vaa­likaudel­la Oras Tynkky­sen vas­taavalle aloit­teelle sukupuo­lineu­traal­ista avi­o­li­it­to­laista. Jos siis Vihreil­lä ei ole muiden hal­li­tus­puoluei­den kanssa sopimus­ta aloit­teen tuomis­es­ta täy­sis­tun­toon, on puhe lakialoit­teesta hal­pa, äänestäjiä pilkkaa­va poli­it­ti­nen temppu.

 33. liiken­nepolt­toainei­den hin­nan­nousus­ta seu­raa kaiken muunkin hin­nan­nousu. Tavarat eivät itsek­seen lentele kaup­poi­hin eivätkä raa­ka-aineet, rehut ja lan­noit­teet tuottajille.

  Mikäli logis­ti­ikkaketju hoide­taan ener­giate­hokkaasti (pitkän matkan maarahti RAUTATEITSE, ja vain jakeluli­ikenne kumipyöril­lä) polt­toaineku­lut ovat tuot­tei­den hin­noista aika pieni mur­to-osa. Luku­unot­ta­mat­ta ehkä hyvin halpo­ja paljon tilaa vieviä tuotteita.

  Mut­ta minus­ta sekin, että pitkän kul­je­tus­ketjun päässä tuot­teet mak­sa­vat enem­män, on vain posi­ti­ivi­nen kehi­tys. Se ohjaa koko yhteiskun­taa aset­tumaan ener­giate­hokkaaseen “muo­toon”.

  Lisäk­si, mitä suurem­pi osu­us polt­toainei­den hin­nas­ta on kiin­teästi litroi­hin tai kilo­i­hin (tai hiil­i­sisältöön) sidot­tua valmis­teveroa, sitä vähem­män polt­toainei­den maail­man­markki­nahin­to­jen heilahtelu vaikut­taa paikallisi­in talousoloi­hin. Esimerk­ki: Euroopan kulu­tuskysyn­tä on juuri polt­toain­evero­jen vuok­si paljon suo­ja­tumpi öljyn hinnal­ta kuin USA:n.

  1. Rekkali­iken­net­tä tosi­asi­as­sa sub­ven­toidaan. Verot eivät riitä kor­vaa­maan tiestölle koitu­vaa kulu­tus­ta. Katokaa vain, mil­lä lev­ey­del­lä “raiteet” asfalt­ti­in syntyvät.

 34. Osmo: “Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to siir­ret­ti­in eduskun­nan vas­tu­ulle. Lakiesi­tyk­seen on tarkoi­tus kerätä vähin­tään sata allekir­joi­tus­ta. Jos sen puolel­la ei ole enem­mistöä eduskun­nas­sa, ei se toteudu hal­li­tuk­sen enem­mistönäkään, kos­ka asia on joka tapauk­ses­sa niin san­ot­tu omantunnonkysymys.”

  Sadan nimen keräämisessä ja hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä on val­ta­va ero. Lakialoite on help­po jät­tää allekir­joit­ta­mat­ta, hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen on sen sijaan melkein pakko ottaa kan­taa. Jos yhden­ver­tainen avi­o­li­it­to­la­ki jätet­ti­in sadan edus­ta­jan lakialoit­teen varaan, niin asia on täl­lä vaa­likaudel­la kuol­lut ja kuopat­tu. Jos täl­lainen hal­li­tu­so­hjel­ma todel­la hyväksytään, niin ensim­mäistä ker­taa sit­ten 1996 joudun hark­it­se­maan, vas­taa­vatko puolueen arvot omiani.

 35. Tuo­mas
  “Tietysti pet­tymyk­siäkin on – eri­tyis­es­ti pelkään, että val­tion­ve­lan lyhen­tämi­nen jää haaveeksi.”

  Oleel­lisem­paa kuin val­tion­ve­lan pois­mak­su on tule­vaisu­u­den men­estyk­seen tähtäävien investoin­tien tekem­i­nen ja investoin­ti­olo­suhtei­den ylläpitämi­nen. Keskeistä on velan määrän pienen­tämi­nen suh­teessa BKT:hen ei velan määrän pienen­tämi­nen sinänsä.

 36. Vasurei­den Anna Kon­tu­la kir­joit­taa Uuden Suomen blogimerkin­nössään Hal­li­tu­so­hjel­mas­ta:

  Tässä merkin­nässä peruste­len lyhyesti, mik­si olen sitä mieltä, ettei Vasem­mis­toli­iton pitäisi osal­lis­tua hallitukseen.

  Olisiko mah­dol­lista, että vasurit päät­täi­sivät huomises­sa kok­ouk­ses­saan jäädä pois hal­li­tuk­ses­ta? Alka­isiko siinä tapauk­ses­sa koko show alus­ta taas? :O

  1. Jos vasem­mis­toli­it­to jäisi pois, hal­li­tuk­seen jäisi 112 kansane­dus­ta­jaa (hätänu­mero­hal­li­tus). Vasem­mis­toli­it­to ei kuitenkaan jää pois, mut­ta ei se tue hal­li­tus­ta 14 kansanedustajalla.

 37. Rekkali­iken­net­tä tosi­asi­as­sa sub­ven­toidaan. Verot eivät riitä kor­vaa­maan tiestölle koitu­vaa kulu­tus­ta. Katokaa vain, mil­lä lev­ey­del­lä “raiteet” asfalt­ti­in syntyvät.

  Niin ja toden­näköis­es­ti paran­nuk­set tiestöön ruuh­ka-alueil­la on ns. hyötyli­iken­nekaisto­ja, eli niitä saa ajaa vain rekat ja bus­sit. Henkilöau­toilua tuo hyödyt­tää sitä kaut­ta että ne pois­tuu henkilöautokaistoilta.

  Jotenkin sitä tavar­ali­iken­net­tä pitäisi saa­da enem­män raiteille, se alka­va kil­pailu on ihan hyvä jut­tu. Helsingis­sä min­ua jotenkin edelleenkin ihme­tyt­tää se että kun melkein kaik­ki kau­pan keskit­tymät, uusi jät­teen­polt­tovoimala, jne. on joko junaradan tai metro­radan, jolle tehdään huoltoraide Vuosaaren sata­maan ja sitä kaut­ta junaverkkoon, var­rel­la, niin eikö sitä raide­v­erkkoa voisi käyt­tää tavarankuljetukseenkin?

 38. Ainakin vihrei­den ent. kansane­dus­ta­jan Heli Järvisen toive toteu­tuu. Hän oli huoliss­san, kun Hymy ja Seiska saa­vat val­tion vero­tukea, mut­ta laadukkaat ilmais­jakelule­hdet eivät saa (siis tilaus­mak­sua ilman alvia). Nyt ei sit­ten tue­ta Seiskaa ja Hymyä. Kuitenkaan kaik­ki vihreät eivät nyt näytä niin kovin onnel­lisil­ta, kun Järvisen toive on toteutunut.

 39. “Autoilun vero­tuk­ses­sa siir­ryt­tään asteit­tain oston vero­tuk­ses­ta käytön vero­tuk­seen. Tämä voi tarkoit­taa myös vuo­tu­ista maksua.”

  Ensim­mäi­nen lause on lois­ta­va. Uudem­pia, vähem­män saas­tut­tavia ja ennenkaikkea tur­val­lisem­pia auto­ja suomen teille.

  Toinen lause on taas aivan älytön. Jos ajat autol­lasi todel­la vähän niin rankaisemme sin­ua pelkästä omis­tamis­es­ta. Asia, jos­ta rankaistaan jo nyt aivan älyt­tömästi. Tämä lisää psykol­o­gis­es­ti auton käyt­töä, kos­ka se mak­saa aikalail­la saman ver­ran, ajoitko autol­lasi tai et.

 40. Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa

  “Lääke­huol­lon keskeinen tavoite on mah­dol­lis­taa tehokas, tur­valli­nen, tarkoituk­sen­mukainen ja talou-delli­nen lääke­hoito kaikille sitä tarvit­seville. Kansalaisille on tur­vat­ta­va hyvä lääkkei­den saatavu­us kaikissa olo­suhteis­sa ja ammatil­lis­es­ti toimi­va lääkkei­den jakelu.”

  Kuten nyt kävi pos­tille, ennen jouduin ben­sal­la ajele­maan postin toimip­is­teeseen, nyt saan 300 m päästä iltaisin ja viikon­lop­puisinkin pos­tilähetyk­sen R‑kioskilta.

  Eikös tämä tarkoi­ta apteekki­mo­nop­o­lin purkamista, jos nämä ehdot täyttyvät.

 41. “Sanoma- ja aikakausle­htien tilaus­mak­su­jen alv nol­las­ta yhdek­sään pros­ent­ti­in L (+83 M€)”

  Eikös tämä ole hyvä asia? Mik­si lehtiä pitäisi subventoida?

 42. Tässä kohtaa voidaankin hyvästel­lä viimeistään sivisty­syliopis­to ja ter­ve­htiä uut­ta uljas­ta liukuhi­h­na­mallin tutk­in­tote­hdas­ta. Opiskelu­jen nopeut­ta­mi­nen ratkaisti­in sit­ten leikkaa­mal­la ope­tus­ta kaikil­la mah­dol­lisil­la tasoilla. 

  Ei tue puheen­jo­hta­ja Niin­istönkään min­is­teri­uras­ta järin help­poa, kun hal­li­tus toivoo löytävän­sä kai­vok­sista kul­tahip­pu­ja lom­pakon tilk­keek­si. Tornio-Muo­nion­jokikin näyt­täisi pää­sevän suurkaivosten vaiku­tus­pi­iri­in, joten tehtävää riit­tää. Toisaal­ta ympäristömin­is­ter­il­lä on tänä päivänä ainakin sel­l­aisia hom­mia joil­la ylit­tää alati muut­tu­va uutiskyn­nys, jos on itse akti­ivi­nen. Toki var­men­paa se taitaa olla jos han­kkii silikoonipehvan. 

  Toiv­ot­tavasti har­maaseen talouteen isketään muutenkin kuin vain ripustele­mal­la veron­u­meroi­ta rin­nuk­si­in. Nin kauan kuin joku vira­nomainen ei kävele oves­ta sisään, niin rötöstelijät juh­li­vat. Valvon­taa ja valvo­jia on pakko saa­da lisää. Tavoitel­lut 300 mil­liä on aika vähän, jos arviot “alan” suu­ru­ud­es­ta pitävät paikkansa. Mielu­um­min näk­isi rokotet­ta­van nilkke­jä urakalla kuin kun­non­väkeä. Moni ala menee lop­ullis­es­ti kiin­ni rehellisiltä, jos ei vih­doin puu­tu­ta rankalla kädel­lä rikol­lis­ten touhui­hin. Poli­isil­ta leikatut 10 mil­liä ei ainakaan tue tätä.

 43. Tää ohjelma­han on läh­es tragikoomista luettavaa.
  Käytän­nössä mitään ei saa­da säästet­tyä ja yritetään kuroa vajet­ta umpeen korot­ta­mal­la vero­ja. Kun ei saa­da Val­tion bud­jetista säästet­tyä, niin ongel­ma lykätään kun­nille ja sit­ten ylpeil­lään sil­lä. Kun­nat taas nos­ta­vat vero­ja tuon ver­ran, mut­ta hal­li­tus “säi­lyt­ti” kasvonsa.

  Ote ohjel­mas­ta:
  Työl­lisyyt­tä ja kasvua edis­tävä toimet
  Har­maan talouden tor­jun­ta: 20 milj. euroa/vuosi.
  Ulko­var­ti­o­lai­va: n. 10 milj. euroa/vuosi.

  Voisi olla kan­nat­tavam­paa rak­en­taa samal­la logi­ikalla pari pyra­midia. Hyö­tykin voisi olla parem­pi, kun niitä ei voisi rak­en­taa Ital­ias­sa julkisen kil­pailu­tuk­sen jälkeen.

 44. Osmo:

  Maat­aloustuen leikkauk­set oli­vat aika isoja.

  Mä lukaisin nopeesti sen hal­li­tu­so­hjel­man läpi kohdil­ta mis­sä mainit­ti­in maat­alous enkä itte tajun­nu, että siel­lä olis iso­ja leikkauk­sia maat­alous­tu­keen, mut­ta toisaal­ta en mä kyl­lä tunne niitä ter­me­jä. Voisitko vähän avata?

 45. Todel­lisu­udessa ne maan­teille syn­tyvät urat ovat kyl­lä enem­män henkilöau­ton levy­isiä. Eri­tyisen syvis­sä uris­sa sen huo­maa kuor­ma- tai lin­ja-auton ratis­sa siitä, että se ei oikein tah­do sopia niihin uri­in vaan tah­too koko ajan nous­ta niistä pois. Toki raskaat ajoneu­vot ovat kuor­ma tiestölle, en sitä kiel­lä, mut­ta eivät ole urautu­mises­sa suurin syypää. Talvista suo­laus­ta pitäisi rajoit­taa vain nol­lan tun­tu­mas­sa oleville jääkeleille ja raskaalle kalus­tolle määrätä talvirengaspakko.

  Toisek­seen raideli­iken­net­tä vas­ta sub­ven­toidaankin. Kankea kul­je­tus­muo­to maas­sa, jos­sa on har­va asu­tus ja pitkät etäisyy­det. Siinä on tiet­ty syy, mik­si niin suuri osu­us tavar­ali­iken­teestä on kumipyöril­lä, vaik­ka raideli­iken­teen kan­nat­ta­jat kuin­ka yrit­täi­sivät muu­ta väittää.

  Maas­sa, jos­sa eline­htona on toimi­va logis­ti­ik­ka, on hyvin kum­mallista kuin­ka maantieli­iken­net­tä verote­taan aina vain ankaram­min ja tiestön ylläpi­dos­ta säästetään liikaa vuosi toisen­sa jälkeen.

  Joku kom­men­toi siitä, että on hyvä asia, että autovero­tuk­ses­sa tue­taan vähäpäästöis­ten uusien auto­jen han­k­in­taa. Valitet­tavasti samal­la kiris­tetään (taas) omis­tusvero­tus­ta ja polt­toain­evero­tus­ta (taas) niin, että eihän tässä ole varaa ostaa mitään uut­ta vähäpäästöistä, tod. näk. joutuu seu­raavak­si vai­h­ta­maan van­hempaan ja halvem­paan autoon.

 46. Rekkali­iken­net­tä tosi­asi­as­sa sub­ven­toidaan. Verot eivät riitä kor­vaa­maan tiestölle koitu­vaa kulu­tus­ta. Katokaa vain, mil­lä lev­ey­del­lä “raiteet” asfalt­ti­in syntyvät.

  Aivan oikein ja tämän tuek­si on todel­la tutkit­tuakin tietoa. 

  Tien kulu­tus ja asvaltin jauhami­nen hiukkasik­si näyt­tää kas­va­van läh­es pain­on neliössä tietyn rajan jäl­keen. Lin­ja-auto on vielä melko “edulli­nen” suh­teessa matkus­ta­jamäärään, mut­ta mak­simi­pain­oinen rek­ka jauhaa karkeasti 500 henkilöau­ton edestä uraa asvalttiin.

 47. Vihreä porvari65:

  [Asun­to­lain­o­jen korkovähen­nyk­sen osalta…]
  Arva­ta voi että pääo­matuot­to­ja saavilla
  keskimääräi­nen vero­pros­ent­ti on suurem­pi joten vähen­nyk­sen suh­teelli­nen hyö­ty on heille vielä suurempi. 

  Pääo­mat­u­lo­jen vero­pros­ent­ti­han on tästä eteen­päin siis 30 tai 32%. Ali­jäämähyvi­tys­tä käyt­täen siis 30% (mut­ta nyt las­ket­tuna vain osas­ta korko­ja). Palkkat­u­lo­jen vero­pros­entin mukaan tuo­ta ei las­ke­ta kenellekään. Tuon nousun kom­pen­soin­ti (ei-ensi­a­sun­non­o­mis­ta­jien osalta) 28% -> 30% lie­nee syy, mik­si tuo ali­jäämhyvi­tyk­sen leikkaus tehdään etupainotteisesti.

  Mut­ta juu, tois­taisek­si vai­moni on saanut vähän suurem­man hyvi­tyk­sen kuin minä (molem­mat ensi­a­sun­non omis­ta­jia, min­ul­la (pienehköt) pääo­mat­u­lot), nyt tilanne kääntyy
  päinvastaiseksi.

  Haus­ka yksi­tyisko­h­ta hallitusohjelmassa..
  “Tv-lupi­en tarkas­tamis­es­ta luop­umi­nen ‑11 ME”
  ilmeis­es­ti vas­sarei­den ja osin vihrei­den ajamana.. 

  Olisko­han sovit­tu jokaiselle taloudelle tulev­as­ta YLE-mak­sus­ta, vaik­ka sitä ei pareis­sa luekaan?
  Vapaae­htoisen TV-mak­sun toimivu­u­teen minäkään en usko.

 48. Hyvää on edes pieni rahoi­tus Etelä-Suomen met­sien suo­jelu­un ja pieni vipu­var­si Itämeren, suurpeto­jen ja Saimaan nor­pan­poikaset suojeluun.
  Jo näi­den takia Vihreän puolueen kan­nat­taa olla hallituksessa! 

  Vasem­mis­toli­it­to pöl­li perus­tur­van nos­ton tason omaan piikkiinsä. 

  Kiitos nevot­teli­jat ja onnea ministereille!

  Kiin­nos­tavaa on, että inno­vaa­tiopoli­ti­ik­ka (TEM mil­jar­di), yliopis­tot perus­ra­hoi­tus (OPM mil­jar­di) ja tieteen rahat (OPM milar­di) eivät kiin­nos­ta puoluei­ta vaan tulok­sek­si tuli yhdis­tää tietoy­hteiskun­ta viestin­tämin­is­ter­iöstä ja asuminen? 

  Odot­te­len vielä uutista näistä ns sivuhom­mista eri min­is­te­rien osalta.

 49. Osmo, voisitko ker­toa, mitä taho­ja saamme kiit­tää korkeak­oulu­jen ja Suomen Akatemi­an rahoituk­sen leikkaamis­es­ta. En nimit­täin muista, että vaa­likeskusteluis­sa ja ‑ohjelmis­sa mikään puolue olisi ajanut säästöjä korkeak­oulu­tuk­seen ja tutkimukseen.

  Muuten olen sitä mieltä, että on jok­seenkin kum­mallista että Suomes­sa esim. maa- ja met­sä­talous sekä kehi­tysy­hteistyö kat­so­taan oman min­is­terin arvoisek­si, mut­ta tutkimus, teknolo­gia ja inno­vaa­tiot ei. Kuitenkin aivan kaikissa juh­la­puheis­sa ja kaiken­maail­man strate­giami­etinnöis­sä muis­te­taan pain­ot­taa, miten Suomen tule­vaisu­us riip­puu korkeas­ta osaamis­es­ta ja inno­vaa­tioista. Mik­si tämä ei näy käytännössä?

 50. Hal­li­tu­so­hjel­mas­ta:
  “Nyky­istä rahapelien yksi­noikeusjär­jestelmää kehitetään rajoit­ta­mal­la ulko­maille tapah­tu­vaa pelaamista”

  Tuskin virheät oli­vat net­tisen­suroin­nin kan­nal­la? Voisitko Osmo (jos tiedät) selvit­tää kuka oli tämän idean isä?

 51. Jostain syys­tä Osmo Soini­vaara ei halun­nut main­os­taa tätä vihrei­den saavu­tus­ta: “Selvitetään satel­li­it­ti­paikan­nuk­seen perus­tu­vien tienkäyt­tö­mak­su­jen käyttöönottoa”.

  Vain vihreät ovat kan­nat­ta­neet kansalais­ten auton sijain­tia ja liikkeitä 24 tun­tia vuorokaudessa valvo­vaa, ja tiedot tal­len­tavaa satel­li­it­ti­paikan­nus­ta, joka on kuin suo­raan Aldous Hux­leyn ja Georg Orwellin kauhumaailmoista.

  Aja­tus­ta alun­perin kan­nat­tanut liiken­ne­m­i­nis­teri Anu Vehviläi­nen (kepu) muut­ti mie­len­sä, muun muas­sa sik­si, että jär­jestelmä loukkaisi törkeästi kansalaisen oikeut­ta yksi­ty­isyy­teen. Vihreis­sä Euroopan ihmisoikeussopimuk­sen kun­nioi­tus on perin vähäistä.

  Toiv­ot­tavasti tule­va liiken­ne­m­i­nis­teri Paa­vo Arhin­mä­ki ymmärtää esi­tyk­sen kam­mot­tavu­u­den, ja jät­tää asian selvitykseksi.

  Lisää risu­ja ja ruusu­ja hallitusohjelmasta:
  http://www.mikkoniskasaari.fi/node/107

 52. Roman:

  Hal­li­tu­so­hjel­mas­ta:
  “Nyky­istä rahapelien yksi­noikeusjär­jestelmää kehitetään rajoit­ta­mal­la ulko­maille tapah­tu­vaa pelaamista”

  Tuskin virheät oli­vat net­tisen­suroin­nin kan­nal­la? Voisitko Osmo (jos tiedät) selvit­tää kuka oli tämän idean isä?

  Ja jos sitä halu­taan suit­sia niin paljon yksinker­taisem­paa olisi veroit­taa pelurei­den voittoja.

 53. Tuo­ma­sO: “Minus­ta avi­o­li­iton insti­tuu­tio­ta vain vahvis­taisi se, että avi­o­li­it­to olisi mah­dolli­nen kaikille toisi­aan rakas­taville pariskunnille.”

  Tämä on juuri sitä yksilökeskeistä ajat­telua, jota kri­ti­soin: avi­o­li­it­to nähdään lähin­nä glo­ri­fioitu­na rek­isteröi­tynä parisuhteena.

  Minus­ta avi­o­li­it­toon kuitenkin kuu­luu olen­naise­na osana lupa, mah­dol­lisu­us ja odotuk­set yhteis­ten las­ten han­kkimis­es­ta ja kas­vat­tamis­es­ta uusik­si kun­non kansalaisik­si. Oma isä ja äiti ovat kas­vavalle lapselle olen­naisia. Muil­la kuin het­ero­pareil­la ei ole tähän edel­ly­tyk­siä, joten avi­o­li­it­to ansait­see erityisasemansa.

 54. Juhani Salo­vaara:

  Moni ala menee lop­ullis­es­ti kiin­ni rehellisiltä, jos ei vih­doin puu­tu­ta rankalla kädel­lä rikol­lis­ten touhui­hin. Poli­isil­ta leikatut 10 mil­liä ei ainakaan tue tätä.

  Pahoin pelkään, että Räsä­nen sisämin­is­ter­inä johtaa siihen, että ne vähät jäl­jelle jäävät poli­isin resurssit panos­te­taan entistä suurem­mas­sa määrin taval­lis­ten yksi­ty­is­ten kansalais­ten kiusaamiseen, otta­mal­la pri­or­i­teeteik­si vaikka­pa sel­l­aisia asioi­ta kuin kannabik­sen koti­tarve­tuotan­to ja säätämäl­lä “las­ten edun” nimis­sä lisää sensuurilakeja.

 55. Minus­ta avi­o­li­it­toon kuitenkin kuu­luu olen­naise­na osana lupa, mah­dol­lisu­us ja odotuk­set yhteis­ten las­ten han­kkimis­es­ta ja kas­vat­tamis­es­ta uusik­si kun­non kansalaisik­si. Oma isä ja äiti ovat kas­vavalle lapselle olen­naisia. Muil­la kuin het­ero­pareil­la ei ole tähän edel­ly­tyk­siä, joten avi­o­li­it­to ansait­see erityisasemansa.

  Väärin. Vain lisään­tymiskyky­isil­lä het­ero­pareil­la on tähän edel­ly­tyk­set. Jos parin lisään­tymiskyky kat­so­taan avi­o­li­it­to-oikeu­den edel­ly­tyk­sek­si, niin sit­ten olisi johdon­mukaista lak­isääteis­es­ti estää myös vai­hde­vu­osi-iän ohit­tanei­den nais­ten ja muiden steri­ilien yksilöi­den oikeus avioi­tu­miseen. Lisään­tymiskyky voitaisi­in tutkia lääkärin­tarkas­tuk­sel­la ennen avi­o­li­it­tolu­van myön­tämistä. KD voisi vaik­ka alkaa aja­maan täl­laista lakimuutosta.

 56. Niskasaari, minus­ta satel­li­it­ti­paikan­nus on turhan mon­imutkainen tapa toteut­taa tiemak­su­ja, mut­ta ei kukaan voi olla niin pahvi että toteut­taa tuo­ta taval­la joka kerää jatku­vasti tietoa kaikkien liikku­mis­es­ta. Esim. 10s pol­lausvälil­lä tuo olisi jotain rapi­at 100 000 transak­tio­ta sekun­nis­sa ruuhkatun­nis­sa. Vaan tietenkin esim. niin­päin että lähetetään vain aloi­tus- ja lope­tu­sai­ka ja mak­su­lu­ok­ka, jon­ka laite hakee paikkatiedon perus­teel­la, kos­ka ne on ne tarpeel­liset tiedot. Tjsp, ei koodaa­jat nyt idioot­te­ja ole.

  Sul­la on muuten luul­tavasti taskus­sasi sel­l­ainen kän­nykäk­si kut­sut­tu laite jol­la vira­nomaiset voivat paikallis­taa sin­ut ja tätä omi­naisu­ut­ta vieläpä käytetään.

 57. Pohjolan Kreik­ka!

  Alan miet­timään veron­mak­sul­leni parem­pia sijoituskohteita.

  Kari

 58. Ei pila­ta kaikkia per­in­teitä: “Minus­ta avi­o­li­it­toon kuitenkin kuu­luu olen­naise­na osana lupa, mah­dol­lisu­us ja odotuk­set yhteis­ten las­ten han­kkimis­es­ta ja kas­vat­tamis­es­ta uusik­si kun­non kansalaisik­si. Oma isä ja äiti ovat kas­vavalle lapselle olen­naisia. Muil­la kuin het­ero­pareil­la ei ole tähän edel­ly­tyk­siä, joten avi­o­li­it­to ansait­see erityisasemansa.”

  Avi­o­li­it­to on kai paljon muu­takin kuin las­ten han­kkimista? Mon­et het­eropar­it eivät edes voi han­kkia lap­sia esim. hedelmät­tömyy­den takia. Jotkut eivät edes halua lap­sia ja silti saa­vat solmia avi­o­li­iton. Mut­ta tämähän ei per­in­teitä hait­taa kos­ka kysymyk­sessä on heteroparit?

  En vaan tajua mitä sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to on het­ero­pareil­ta pois. Yhtä hyvin voisi vas­tus­taa pyörä­tuo­lil­iusko­ja. Nehän pilaa­vat liikku­misen van­ho­ja per­in­teitä joiden mukaan ter­veet jalat ovat lupa ja mah­dol­lisu­us sukke­laan liikku­miseen. Min­ul­la on toimi­vat jalat eivätkä pyörä­tuo­lil­iuskat ole ikinä olleet min­ul­ta yhtään pois. 

  Sukupuo­lineu­traalin avi­o­li­iton vas­tus­t­a­mi­nen onkin minus­ta suur­in­pi­irtein hölmöin­tä, ajas­taan jäl­keen­jäänein­tä ja itsekkäin­tä mitä pystyn kuvit­tele­maan. Onnek­si ihmiset ovat hil­jalleen tulos­sa tässä suh­teessa järki­in­sä ja tämäkin asia saadaan ennen pitkään kuntoon.

 59. Ohjel­mas­sa luvataa 100 kau­nista (lisätään resursse­ja eli rahaa asi­aan x, y ja x), lisätään sosi­aal­i­tur­va­meno­ja 220 miljoon­aa vuodessa. työt­tömyys­tur­va +100 euroa, mik­si pyöreä sum­ma? ei kuu­losta kovin tieteel­liseltä tarpeen mukaiselta valinnalta!

  Miten voi yleen­sä olla mah­dol­lista, että kun ote­taan velkaa vuodessa 8 mil­jar­dia, voidaan vielä lisätä UUSIA menoja?!!

  Kun vielä kyse ei ole mis­tään investoin­neista, vaan puh­taas­ta kulu­tuk­ses­ta, mis­tään muus­ta­han tässä ei ole kyse kuin kulutusluotoista.

  2.5 mil­jardin “tas­apain­o­tus” neljän vuo­den aikana vie meitä kovasti lähem­mäk­si kreikan ja por­tu­galin viitoit­ta­maa tietä.

  Kyse taitaa olla siitä että halu­taan taa­ta hyvä lop­putyöu­ra ja eläkepäivät suurille ikälu­okille, mak­saji­na nykypäivän nuoret ja lapset.

 60. “Vain vihreät ovat kan­nat­ta­neet kansalais­ten auton sijain­tia ja liikkeitä 24 tun­tia vuorokaudessa valvo­vaa, ja tiedot tal­len­tavaa satel­li­it­ti­paikan­nus­ta, joka on kuin suo­raan Aldous Hux­leyn ja Georg Orwellin kauhumaailmoista.”

  Seu­raa­va askel kohti Orwellia on ihon alle sijoitet­ta­va kelako­rt­tia vas­taa­va pakolli­nen siru. Tekni­ik­ka tähän on jo ole­mas­sa ja tes­tat­tu käytän­nössä. Rfid-tekni­ik­ka yhdis­tet­tynä gps-tekni­ikan kanssa tar­joaa vira­nomaisille rajat­tomat mah­dol­lisu­udet valvoa kansalaisen mm. ter­vey­den tilaa (huumeet, alko­holi jne). Aiem­min olen äänestänyt vihre­itä, mut­ta on vaikea kuvitel­la, että jatkos­sa äänestäisin lib­eras­tisek­si itseään kut­su­vaa puoluet­ta, joka todel­lisu­udessa ajaa Suomea poliisivaltioksi.

  1. Vihrei­den ehdo­tus tuo­hon kohtaan sisäl­si toisenkin virk­keen. Sen ideana oli, että auton ulkop­uolelle välit­tyvät vain hin­tatiedot. Kulut­ta­ja­suo­jaa varten tarkem­mat tiedot tal­len­tu­vat autoon.

 61. Art­turi B kirjoitti:
  “Ja sit viime­seks oikein cap­seil­la MITEN #¤()/%:SSA TE ETTE PÄÄSSEET EROON KANSALLISISTA MAATALOUSTUISTA VAIKKA KEPU JA PS ON OPPOSITIOSSA!?! TUNARIT.”

  Samaa mieltä. Kansalli­nen maat­alous­tu­ki näkyy saaris­tomeren vihreytenä. Jopa maat­alouden ympäristötuet ovat soti­vat luon­toa vas­taan — ne val­u­vat fos­fo­ri­na Itämereemme, kuten tuore tutkimuskij osoittaa.

 62. Per­in­teikkäälle: Höp­sis, kyl­lä avi­o­li­it­toon saa men­nä ilmankin las­ten han­kkimista. Jokainen määritelköön itse oman suh­teen­sa. Las­ten han­k­in­taa ei nyky­maail­mas­sa voi pitää mitenkään kaikille suositelta­vana tai itses­tään­selvästi ain­oas­taan posi­ti­ivise­na asiana.

  Avi­o­li­it­tokin voi eri ihmisille tarkoit­taa eri asi­aa. En koskaan ole ymmärtänyt ihmis­ten tarvet­ta kieltää toisil­ta jotain, joka itselle on annet­tu, ja jota itseltä ei olla pois otta­mas­sa. Tässä kun ei ole kyse haitas­ta kenellekään — päin­vas­toin. Kuin kieltäisi sokeal­ta TV:n omis­tamisen, kos­ka tämä ei kuitenkaan voi nähdä kuvaa.

  1. Jos avi­o­li­iton tulisi tähdätä las­ten han­kkimiseen, eläkeiässä solmi­tut avi­o­li­itot pitäisi var­maaan muut­taa rek­isteröidyk­si parisuhteeksi.

 63. Kaik­ki kir­joit­ta­jat ker­to­vat Soin­in­vaaran tavoin hal­li­tu­so­hjel­man eri­laisia yksi­tyisko­htia ja niiden hin­to­ja. Itse kaipaisin tietoa hal­li­tuk­sen suurista lin­joista. Pitkäl­lä tähtäimel­lä ne vaikut­ta­vat suo­ma­lais­ten elämiseen paljon enem­män kuin­ly­hy­taikaiset rahapäätökset.

  Mitä hal­li­tu­so­hjel­ma sanoo Suomen itsenäisyy­destä. Säi­lyykö Suo­mi itsenäisenä vai muut­tuu EU:n osaval­tiok­si? Siir­retäänkö EU:lle tark­istus ja määräys­val­ta Suomen val­tion bud­jetista? Määrit­tääkö EU suo­ma­laisen talouden jaon yhteikun­nal­liseen ja yksi­tyiseen talouteen? Annetaanko EU:lle määräys­val­ta suo­ma­laisen työn­tek­i­jän työe­hdoista ja eläkkeistä? Perus­taanko Suomen hal­li­tuk­sen myötä­vaiku­tuk­sel­la ylikansalli­nen yhtiö, jolle Suomikin antaa rahaa sekä oikeu­den luovut­taa Suomen val­tion takauslu­pauk­sia halu­amilleen tahoille? Ja siten, ettei Suomen eduskun­nal­la ole mitään veto-oikeut­ta asioi­hin? Ja tämä kaik­ki vas­toin EU:n perus­sopimuk­sen selkeää määräystä. 

  Sanal­la sanoen, onko hal­li­tuk­seen tule­vat puolueet lupau­tuneet siirtämään oleel­lisen osan Suomen itsenäisyy­destä EU:lle?

 64. Hal­li­tu­so­hjel­man viestin­tää koske­val­la sivul­la 50
  http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut-2011/neuvottelutulos/fi.pdf sanotaan:
  “Yleis­ra­dion rahoi­tus uud­is­te­taan siten, että Yleis­ra­dion rooli suo­ma­laisen kult­tuurin tuot­ta­jana, moni­ar­voise­na ja riip­pumat­tomana tiedonvälit­täjänä sekä sanan­va­pau­den foo­ru­mi­na tur­vataan. Hal­li­tus uud­is­taa Ylen rahoituk­sen mallin ja keräys­ta­van eduskun­taryh­mien yhteisen maalisku­us­sa 2010 hyväksy­tyn kan­nan­oton mukaises­ti. Uud­is­tuk­ses­ta päätetään vuo­den 2011 aikana.”

  Vaan herää tuos­ta kysymys: Minkä kan­nan­oton eduskun­taryh­mät oikein sopi­vat maalisku­us­sa 2010?

  YLE:n uutiset ker­toi­vat silloin
  http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/03/ylen_rahoituskiista_seuraavalle_vaalikaudelle_-_yle-maksu_haudattiin_1552685.html
  “Eduskun­taryh­mät eivät päässeet sop­u­un YLEn rahoituk­sen uud­is­tuk­ses­ta. Asi­as­ta on tarkoi­tus päät­tää vuon­na 2011.”

  Ja mitä mah­taa tarkoit­taa, että hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa sovit­ti­in Hesarin mukaan http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Leikkauslista+–+näin+uusi+hallitus+säästää/1135266993995
  että TV-lupi­en tarkas­t­a­mi­nen lopete­taan ja täl­lä taval­la vähen­netään val­tion turhia meno­ja 11 miljoon­aa euroa vuodessa?

  Onko tarkoituk­se­na
  — tehdä TV-luvan mak­samis­es­ta vapaae­htoista (ja tehdä mak­sus­ta verovähennyskelpoinen?)
  — pitää lupa­mak­sut pakol­lisi­na, mut­ta lopet­taa kansan lainku­u­li­aisu­u­den tarkkailu
  — lähet­tää TV-lupa­mak­su­lasku (eli media­mak­su­lap­pu) jokaiseen kotiin
  — rahoit­taa YLE val­tion budjetista

 65. Kaikel­la kun­nioituk­sel­la, ei tuon kanssa voi elää.

  Minä aion ensim­mäistä ker­taa miet­timään, kuin­ka saan verot väl­tet­tyyä. Sehän on kaikkien kannal­ta yhden­tekevää, mut­ta kuka tänne investoi? Siis kuka investoi maa­han, joka (näköjään) on vetämässä Kreikan tietä? Nor­maal­i­ti­lanteessa tuo hal­li­tu­so­hjel­ma olisi ollut huono, nyt se on katastrofi. 

  TUO ON SAATANAN HUONO HALLITUSOHJELMA! Jopa niin huono, että minäkin läh­den vetämään.

  Ja minä en todel­lakaan vaat­in­ut mitään kohtu­ut­to­mia. Kun oltaisi­in tehty saman­su­un­taista siir­toa kuin Ruot­sis­sa 10 vuot­ta sit­ten jo. Paljon vaa­dit­tu? Ei se ole sil­lä suun­nal­lakaan, mitä minä halu­aisin, mut­tä pitääkö tässä “vasem­mis­ton” miel­lyt­tämisek­si vetää koko maa konkurssiin=

  Mis­sä ovat ne köy­hien viimeiset puo­lus­ta­jat, eli van­han rahan kap­i­tal­is­tit? Ei kai tämän voi näin antaa mennä?

  Saatanan tunar­it!

  Että miun piti tämäkin päivä nähdä.

  Kari

 66. Jo vuosikym­meniä Suomen yri­tys­toim­intaa ollaan tuhot­tu Tekesin ja vas­taavien toimes­ta. Mut­ta nyt se vas­ta tulee silmille, kun Noki­akaan ei enää investoi (se on sen Osmon länky­tyk­sen lop­ulli­nen syy niiden vero­tu­lo­jen kanssa: Nokia ei enää investoi Suomeen, joten raho­jakaan ei tänne tarvita)

  Eikä investoi kukaan muukaan, vaik­ka olen parhaani tehnyt. Pitääkö koko Suomen rom­ah­taa, ennenkuin jotain tapahtuu?

  Eiku tulo­erot ja “epäar­vois­tu­mi­nen” on tosi saatanan iso ongel­ma. Ollaan sit­ten tasa-arvois­es­ti kaik­ki vitun köy­hiä. Ihan ok, mut­ta en ajatel­lut itse moista katsella.

  Kari

 67. Samaa mieltä kaiman kanssa indi­vid­u­al­is­tis­es­ta ajat­telus­ta. Voi olla aika kova hin­ta pikku pojalle joutua kah­den “isän” kouluk­iusatuk­si ja syr­ji­tyk­si lapsek­si. Ja vain sen takia, että kak­si miestä halu­a­vat leikkiä perhettä.

  Jou­tu­isimme adop­tiok­iel­tolistalle Kiinas­sa ja muis­sa mais­sa, jois­sa pelätään las­ten joutu­van ped­ofil­ien uhreik­si. Voihan kak­si ped­ofil­ia peri­aat­teessa rek­isteröidä suh­teen homo­suh­teena ja yrit­tää tila­ta itselleen lapsen. Boikot­ti hait­taisi het­eropariskun­tia tar­joa­mas­ta ihan oikeaa per­het­tä kodit­toma­lle kiinattarelle.

 68. Eikö lopet­ta­va hal­li­tus jo tehnyt päätök­siä winfd­fall-veros­ta? Taisi olla suun­nilleen sama sum­ma 170 M vuodessa. Onko sitä perit­ty vai rauke­siko han­ke? (Jos hal­li­tu­so­hjel­ma tarkoit­taa, että 170 M tulee van­han veron päälle, asia on OK, mut­ta epäilen että näin olisi.)
  Kun EU:n päästökaup­paa sovit­tin, annet­ti­in jäsen­maille suo­ranainen velvol­lisu­us per­iä wind­fall-vero­ja van­han vesi- ja ydin­voiman ansiot­tomista voitoista. Mik­sei näin käynyt, se panee epäilemään, että enere­giay­htiöi­den val­ta sidon­naisuuksi­neen on sen estänyt. Päästökau­pan alus­ta lukien val­tiomme olisi voin­ut verot­taa ansiot­to­mia voit­to­ja 10 mil­jar­dia. (Toki For­tu­mil­ta val­tion saa­mat osin­got oli­si­vat olleet pienempiä?)
  Jos uusikin hal­li­tus vetkut­telee — ener­giay­htiöt ovat taas akt­tivisia -, päästökau­pan muu­tok­set vievät vero­tus­mah­dol­lisu­udet kokonaan. 

  “Olisi voitu ottaa paljon enem­mänkin. Mut­ta aikaa ehti kulua liikaa.”

 69. Ilmeis­es­ti kukaan ei tiedä, että ihmisiä asuu myös maa- ja syr­jäseuduil­la, joten ben­san hin­nan nos­to + alvi lehdille tekee jakelun täysin mahdottomaksi. 

  Ilmeis­es­ti haikail­laan men­net­tä ja nähdään, että se hesari sinne mökille on mukavampi hakea (autol­la) sieltä lähikaupasta.

 70. En ymmär­rä, miten Vihreät ja Vasem­mis­toli­it­to voivat allekir­joit­taa hal­li­tu­so­hjel­man, jon­ka nimi on “Avoin, oikeu­den­mukainen ja rohkea Suo­mi”, ja jon­ka mukaan “Suomes­sa kaik­ki ovat sama­nar­voisia … sek­suaalis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­ta … riip­pumat­ta”, kun siitä samaan aikaan on jätet­ty pois yhden­ver­tainen avi­o­li­it­to­la­ki. Avi­o­li­it­to­lain uud­is­tus oli keskeinen ja näkyvä osa kum­mankin vaa­likam­pan­jaa, mut­ta hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa puolueet ovat osta­neet min­is­ter­isalkkun­sa Päivi Räsäseltä samaa sukupuol­ta ole­vien parien yhden­ver­taisu­u­den kustannuksella.

  Lupaus lakialoit­teesta eduskun­nas­sa on ont­to — sekä Paa­vo Arhin­mä­ki että Ville Niin­istö tietävät erit­täin hyvin, että kansane­dus­ta­jien lakialoit­teet sään­nön­mukaises­ti hau­dataan valiokun­ti­in, jos­sa ne kuol­e­vat vaa­likau­den lopus­sa. Näin kävi viime vaa­likaudel­la mm. Oras Tynkky­sen lakialoit­teelle sukupuo­lineu­traal­ista avi­o­li­it­to­laista. Lakialoite pääsee täy­sis­tun­non käsit­te­lyyn vain, jos sil­lä jo lähdössä on sata allekir­joit­ta­jaa, jol­loin myös sen hyväksymi­nen on var­maa. Hal­li­tuk­sen ohjel­maan kir­jat­tu hal­li­tuk­sen esi­tys yhden­ver­tais­es­ta avi­o­li­it­to­laista olisi pakot­tanut kansane­dus­ta­jat otta­maan täy­sis­tun­nos­sa kan­taa esi­tyk­sen puoles­ta tai sitä vas­taan — nyt moni jät­tää jol­lain veruk­keel­la aloit­teen allekir­joit­ta­mat­ta, jol­loin siitä ei tarvitse edes äänestää.

  Olen todel­la syvästi pet­tynyt Vihrei­den ja Vasem­mis­toli­iton hal­li­tus­neu­vot­telijoiden toim­intaan. Heil­lä olisi ollut mah­dol­lisu­us saa­da yhden­ver­tainen avi­o­li­it­to­la­ki hal­li­tu­so­hjel­maan, mut­ta he myivät puoluei­den­sa tavoit­teen Kris­til­lis­demokraateille. Vihreät ja Vasem­mis­toli­it­to pet­tävät äänestäjien­sä luot­ta­muk­sen, jos ne lähtevät hal­li­tuk­seen täl­lä ohjelmalla.

  Mie­lenki­in­nol­la jään odot­ta­maan hal­li­tus­puoluei­den koru­lau­sei­ta Helsin­gin Pride ‑tapah­tu­mis­sa. Nyt Vihreil­lä ja Vasem­mis­toli­itol­la olisi ollut tilaisu­us viedä läpi yhden­ver­tainen avi­o­li­it­to­la­ki, ja ne jät­tivät sen käyt­tämät­tä. Sitä eivät koru­lauseet muuk­si muuta.

 71. Satel­li­it­ti­paikan­nus­ru­uhka­mak­su­ista:

  Yritän tuo­da tämän aina esille, kun tästä aiheesta syn­tyy keskustelua, mut­ta halu­aisin tietää, mik­si tuol­laista edes kaavail­laan, kun saman toimin­nal­lisu­u­den (ruuhka­mak­su­jen kannal­ta) saisi taa­tusti toteutet­tua paljon halvem­mal­la RFID:n avulla:

  http://en.wikipedia.org/wiki/RFID

  RFID on valmis teknolo­gia, joka on käytössä ihan vas­taavis­sa käyt­tö­tarkoituk­sis­sa (teol­lisu­udessa varas­to­jen ja logis­ti­ikan hallinnas­sa), ja eräis­sä mais­sa se on tuon Wikipedi­an artikke­lin perus­teel­la käytössä jo ruuhka­mak­su­is­sakin. Tekni­ik­ka perus­tuu etäluet­tavi­in tun­nis­te­tar­roi­hin ja taustal­la ole­vaan tieto­jär­jestelmään, mis­sä ver­rataan tar­ran­luku­ta­pah­tu­mia ja tietoa tar­ro­jen liikkeistä. Teknolo­gia on IDEAALINEN älykkäi­den ruuhka­mak­su­jen toteut­tamiseen vaik­ka heti, ole­mas­saolevil­la järjestelmillä.

  Sen sijaan satel­li­it­ti­paikan­nuk­seen perus­tu­vis­sa ruuhka­mak­su­is­sa on todel­la paho­ja ratkaise­mat­to­mia ongelmia:

  - Miten laskut­ta­jalle pää­tyy tieto auton liikkeistä? Paikan­nin­han on pelkkä vastaanotin.
  — Kenen vas­tu­ul­la on, jos paikan­nin näyt­tää ehjältä mut­tei toi­mi? Tai esimerkik­si toimii kyl­lä, mut­ta ei ota yhteyt­tä ruuhka­mak­su­jär­jestelmään? Miten erote­taan aidot vikati­lanteet väärinkäytöksistä?
  — Miten estetään kerät­tävän paikan­nin­datan väärinkäyt­tö? Julki­nen hallinto ei ole kun­nos­tau­tunut tieto­jär­jestelmähank­in­nois­saan laatu­un panos­tamises­sa. Entä jos joku mur­tau­tuu jär­jestelmään ja käyt­tää sitä esimerkik­si sen selvit­tämisessä, mil­loin ihmiset pois­tu­vat kotoaan (ts. vaikka­pa mil­loin sinne on tur­val­lista mur­tau­tua). Ilmi­selvästi on tarkoi­tus kerätä tieto kaik­ista paikan­ti­men liikkeistä, kos­ka RFID (joka keräisi tiedon vain ruuhka­mak­su­alueelle siir­tymis­es­tä ja sieltä pois­tu­mis­es­ta) ei kelpaa?
  — Miten poli­isi varmis­taa rat­si­as­sa, että paikkati­etok­eräin toimii? Sehän on käytän­nössä mus­ta laatikko.
  — Miten estetään kor­rup­tio valit­taes­sa jär­jestelmä­toimit­ta­jaa? Täl­laisia “lähet­täviä” paikan­timi­a­han ei vielä ole ole­mas­sa, joten joka ikiseen moot­to­ri­a­joneu­voon pitäisi han­kkia uusi. Tässä on helkkarin iso markki­narako, ja jos jokin valmis­ta­ja pystyy vaku­ut­taa­maan teknis­es­ti vähem­män val­is­tuneet virkamiehet siitä, että ain­oas­taan hei­dän jär­jestelmän­sä on kelvolli­nen, kenen vas­tu­ul­la on markki­noille syn­tyvä epätasapaino?

  RFID-poh­jaisen ruuhka­mak­su­jär­jestelmän kus­tan­nuk­set syn­ty­i­sivät käytän­nössä vain tieto- ja lasku­tusjär­jestelmästä ja tei­den var­sille asen­net­tavista luk­i­joista. Nämä luk­i­jat eivät ole aivan ilmaisia, mut­ta luul­tavasti yksikköhinnal­taan paljon esimerkik­si liiken­neval­o­ja halvem­pia. Ne tun­nis­te­tar­rat ovat niin halpo­ja, että niiden hin­nal­la ei lop­ul­ta ole mitään merk­i­tys­tä. Jos ajoneu­vo­hallinto pos­tit­taisi ne tar­rat jokaiselle ajoneu­von halti­jalle, pos­ti­mak­sui­hin menisi enem­män rahaa kuin tar­roi­hin. Ja rat­si­as­sa poli­isil­la voisi olla kan­net­ta­va luk­i­ja, jol­la varmis­te­taan, että tar­ra toimii ja sen tiedot täs­määvät auton rekisteritietoihin.

  Toisin kuin satel­li­it­ti­paikan­nuk­seen perus­tu­vat, RFID-poh­jaiset ruuhka­mak­sut saataisi­in hel­posti ulotet­tua myös ulko­mais­ten tur­istien autoi­hin, juuri siitä syys­tä, että tun­nis­teen yksikköhin­ta on mitätön. Sama kos­kee esim. siir­tolu­val­la siir­reltäviä ajoneuvoja.

  Minus­ta tun­tuu, että se satel­li­it­ti­paikan­nus­ru­uhka­mak­su on ns. pipe dream, jos­ta pelätään luop­ua kun siihen on jo panos­tet­tu sen ver­ran paljon. Mut­ta ker­tokaa nyt tyh­mälle, mik­si se olisi parem­pi kuin RFID-poh­jainen ruuhka­mak­su? Mihin sel­l­aiseen, mitä halu­taan tehdä, se satel­li­it­tiru­uhka­mak­su sovel­tuu, johon RFID-ruuhka­mak­su ei sovellu?

 72. Ris­to: “Haus­ka yksi­tyisko­h­ta hallitusohjelmassa..
  “Tv-lupi­en tarkas­tamis­es­ta luop­umi­nen ‑11 ME”
  ilmeis­es­ti vas­sarei­den ja osin vihrei­den ajamana.. 

  Olisko­han sovit­tu jokaiselle taloudelle tulev­as­ta YLE-mak­sus­ta, vaik­ka sitä ei pareis­sa luekaan?
  Vapaae­htoisen TV-mak­sun toimivu­u­teen minäkään en usko.”

  Minä puolestani uskon, että vapaae­htoinen TV-mak­su voisi olla hyvinkin toimi­va ratkaisu, jos sen saisi (edes osit­tain) vähen­tää omas­sa verotuksessaan.
  Eli YLE:ä rahoitet­taisi­in val­tion bud­jetista, mut­ta rahoi­tus­päätök­siä eivät tek­isi min­is­ter­it ja kansane­dus­ta­jat, vaan ne veron­mak­sa­jat, jot­ka tykkäävät YLE:n ohjelmista.

 73. Vesalle äänestäjien pettämisestä:

  Minä ainakin äänestin viher­vasem­mis­toa, vaik­ka vas­tus­tan sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­toa. Tämä asia on min­ulle niin mitätön, etten anna sen vaikut­taa äänestämiseeni. Tärkein­tä on min­ulle taloudel­lisen eri­ar­voisu­u­den kitkem­i­nen ja har­maan talouden tor­ju­mi­nen. Sik­si val­itsin täl­lä ker­taa Arhin­mäen, huoli­mat­ta siitä, että olen konservatiivisempi.

  Tynkkys­ten ja muiden pitäisi kiin­nit­tää huomio­ta maan etu­un oman sek­suaaliryh­män­sä asioiden sijaan. Nämä arvopo­h­jaiset seikat sopi­vat selvit­te­lyn ja väit­te­lyn kohteek­si parem­min sil­loin, kun ei ole mitään jät­timäisiä kri­ise­jä ratkot­ta­vana. Nyt ei ole olen­naista, mitä mieltä Vihreät tai muut ovat tästä asi­as­ta vaan Eu-tuet, vero­tus jne.

 74. Turk­istarhaa­jat palkit­ti­in val­tion kus­tan­ta­mal­la lomi­tuk­sel­la. Uudessa hal­li­tu­so­hjel­mas­sa poron­hoita­jien sijais­a­pukokeilua jatke­taan. Miten olisi kokeil­la omaishoita­jien sijais­a­pua? Poro saa parem­paa huol­ta hal­li­tuk­selta kuin avu­ton kansalainen

  Poroil­la onkin hal­li­tuk­ses­sa oma maat­alous­min­is­teri, joka on itsekin maat­alouden har­joit­ta­ja. Samoin ammat­tiy­hdis­tyk­sil­lä on oma työn­min­is­teri, joka on itsekin SAK-lainen. 

  Maat­alouden roisit kansal­liset tuet ja ammat­tiy­hdis­tys­ten “veronkan­to-oikeus” ovat turvatut.

  Kreikas­sa tämä logi­ik­ka johti niin pitkälle, että jopa vaina­jil­la oli oma min­is­teri. Hän jatkoi eläkeikää ajas­ta iäisyy­teen eli mul­lan alle.

  Per­su­jen pelko ja koali­tion hah­mot­to­muus johtaako mei­dät Kreikan tielle, tielle jota edelli­nen hal­li­tus on kut­sunut vastuulliseksi.

 75. Ville Niin­istö: “Hal­li­tuk­sen talouslin­jauk­sil­la kaven­netaan merkit­tävästi tulo­ero­ja ja paran­netaan perus­tur­vaa 100 eurol­la. — - — Vihreät neu­vot­te­liv­at sen puoles­ta, että työt­tömyys­tur­van perus­päivära­haa ja työ­markki­natukea korote­taan ensi vuo­den alus­ta 100 eurol­la kuus­sa. Toimeen­tu­lotuen peru­sosaa korote­taan kuudel­la prosentilla.”

  Käytän­nössä köy­himpi­en ase­ma siis para­nee 25 eurol­la kuukaudessa. Se siitä _hurjasta_ panostuksesta.

  VN: “Hal­li­tus vähen­tää toimeen­tu­loe­tuuk­sien hakemiseen liit­tyvää byrokratiaa.”

  Tämä lie­nee köy­himpi­en todel­li­nen voit­to, jos se saadaan oikeasti toteutetuk­si. Kuit­tisulkeisille pitäisi todel­lakin tehdä jotain.

 76. Sukupuo­lineitraal­ista avioliitosta:

  Emme tarvitse sukupuo­lineu­traali­aavi­o­li­it­toa, kos­ka miel­lä jo se on. Rek­isteröi­ty käsit­tääk­seni sisältää jok­seenkin kai­ki avi­o­li­iton ele­men­tit (luku­unot­ta­mat­ta mah­dol­lisu­ut­ta vierasadop­tioon, mikä voita­neen korjata.)

  Vapaamielisyys merk­it­see myös tois­t­en — myös mvähem­mistöön kuu­lu­vien ‑oikeuk­si­enn ja vakau­muk­sen kun­nioit­tamista. Ja joillekin avi­o­li­ito on sakra­ment­ti ja se voidaan solmia vain miehen ja naisen välille.

 77. Tapio Pel­to­nen kirjoitti:
  “Mut­ta ker­tokaa nyt tyh­mälle, mik­si se olisi parem­pi kuin RFID-poh­jainen ruuhka­mak­su? Mihin sel­l­aiseen, mitä halu­taan tehdä, se satel­li­it­tiru­uhka­mak­su sovel­tuu, johon RFID-ruuhka­mak­su ei sovellu?”

  Ole­tan että vihrei­den aloit­teen takana ei ole pelkkä ruuhka­mak­su, vaan auton käytön verot­ta­mi­nen paikan ja ajan perus­teel­la. Eli auton käyt­tö isois­sa kaupungeis­sa olisi kalli­im­paa kuin maaseudul­la, ja ruuh­ka-aikoina kalli­im­paa kuin öisin ja viikonloppuisin.

  Peri­aat­teessa sen pitäisi kor­vaisi autoveron ja ajoneu­voveron, mut­ta en löisi siitä vetoa.

 78. Tun­tuu, että kuu­den puolueen hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oikeut­ta sor­taa on jälleen ker­ran pidet­ty tärkeäm­pänä kuin oikeut­ta elää yhden­ver­taise­na. Yhden­ver­taisen avi­o­li­it­to­lain jäämi­nen pois ohjel­mas­ta oli todel­li­nen märkä rät­ti vas­ten kasvo­ja vasem­mis­ton ja vihrei­den äänestäjille. Kaik­ki me tiedämme, että hal­li­tuk­sen esi­tyk­senä laki olisi toden­näköis­es­ti men­nyt läpi. Nyt se hyvin toden­näköis­es­ti ei mene.

 79. Osmo Soin­in­vaara:

  Jos avi­o­li­iton tulisi tähdätä las­ten han­kkimiseen, eläkeiässä solmi­tut avi­o­li­itot pitäisi var­maaan muut­taa rek­isteröidyk­si parisuhteeksi.

  Vali­di point­ti laa­jeminkin otet­tuna, mut­ta on tässä argu­men­taa­tios­sa jotain veikeätä toisel­lakin puolel­la. Eli “avi­o­li­itossa ei ole kysymys las­ten­hank­in­nas­ta” kun ne ain­oasti oikeasti merk­i­tyk­sel­liset erot (nyky­taval­la määritel­lyn) avi­o­li­iton ja rek­isteröi­dyn parisuh­teen välil­lä liit­tyvät juuri las­ten han­k­in­taan, eli onko ulkoinen adop­tio mah­dol­lista ja onko syn­nyt­täneen les­bon kump­pani jurid­ses­ti lapsen isä/vanhempi.

 80. Avi­o­li­it­to insti­tuu­tiona on perustet­tu per­het­tä varten. 

  Lähtöko­h­ta on, että yhteiset lapset ovat suo­jat­tu­ja per­in­töoikeudel­lis­es­ti ja suvun­jatkami­nen on tur­vat­tua lapsen kannal­ta. Lapsel­la on isä ja äiti, jot­ka ovat ela­tusvelvol­lisia, huolta­jia ja holhoojia. 

  Tätä peri­aatet­ta ei mur­ra se, että myös hedelmät­tömät mies ja nainen (esim. ikän­sä puoles­ta) voivat solmia avioliiton. 

  Tätä ihmette­len:

  Mik­si ihmeessä Pekka Vir­ta­nen ja Juk­ka Järvi­nen halu­aisi­vat saman suku­ni­men? Kai sama suku­ni­mi liit­tyy nimeno­maan per­hey­hteisön tun­nis­tet­tavu­u­teen? Mitä järkeä? Voisiko joku toisin ajat­tel­e­va homo vastata?

  Onko muuten jotain tutkimus­ta, kuin­ka moni kah­den homosek­suaalin rek­isteröi­ty liit­to halu­aisi myös yhden­mukaistaa sukunimensä? 

  Sinän­sä suon tämän kaikille halukkaille, mut­ta minkä luokan asi­as­ta nyt oikeas­t­aan on kyse? Kauhea meteli käsit­tääk­seni täysin mar­gin­aalis­es­ta pin­nal­lis­es­ta pikkuseikasta. 

  Nimi kuin nimi, mitä siitä?

 81. Tpyy­lu­o­ma:

  Jotenkin sitä tavar­ali­iken­net­tä pitäisi saa­da enem­män raiteille, se alka­va kil­pailu on ihan hyvä jut­tu. Helsingis­sä min­ua jotenkin edelleenkin ihme­tyt­tää se että kun melkein kaik­ki kau­pan keskit­tymät, uusi jät­teen­polt­tovoimala, jne. on joko junaradan tai metro­radan, jolle tehdään huoltoraide Vuosaaren sata­maan ja sitä kaut­ta junaverkkoon, var­rel­la, niin eikö sitä raide­v­erkkoa voisi käyt­tää tavarankuljetukseenkin? 

  Rautatie on hinnal­taan kil­pailukykyi­nen kun ton­nikilo­me­tre­jä on tarpeek­si. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa suurten volyymien tavar­avir­to­ja ja riit­tävän pitkää matkaa.

  Logis­ti­ikan kus­tan­nuk­set eivät syn­ny pelkästään etäisyy­den ja polt­toaineku­lu­jen mukaan. Pitää ottaa myös huomioon miten pystytään yhdis­telemään kuormia että saadaan täyt­töaste korkealle, hyö­dyn­tämään paluukuor­mat jne. Lisäk­si pitää elim­i­noi­da turhat välilas­tauk­set, kos­ka niistä tulee huo­mat­ta­van suuret kus­tan­nuk­set ja suurin osa kul­je­tus­vau­ri­oista ja jakelu­virheistä. Rautatie ei näi­hin oikein taivu.

  Pitkil­lä matkoil­la asia on tietysti aivan toinen ja Suomes­sakin kul­kee myös kap­pale­tavaran runk­okul­je­tuk­sia junal­la. Näis­säkin usein las­tataan trai­leri täy­teen rekkater­mi­naalis­sa ja aje­taan junaan.

  Jos rek­ka on ratik­ka Laa­jasa­loon niin junakul­je­tus on se suun­nitel­tu los­si: ihan kiva jos olet menos­sa laut­taran­nas­ta toiseen, mihin tahansa muualle ratik­ka on parempi 🙂

 82. Markku af Heurlin:
  Emme tarvitse sukupuolineutraaliaavioliittoa

  Ketkä me? Sinä ja minä ei var­maankaan tarvi­ta, mut­ta mitä jos kysyt­täisi­in heiltä, joi­ta asia koskee.

  Ja joillekin avi­o­li­ito on sakra­ment­ti ja se voidaan solmia vain miehen ja naisen välille.

  Eduskun­nan tehtävä on säätää lake­ja, ei sakra­ment­te­ja. Uskon­nol­liset yhteisöt päät­täkööt omista sakramenteistaan.

 83. Tuo­mas:

  Samaa mieltä kaiman kanssa indi­vid­u­al­is­tis­es­ta ajat­telus­ta. Voi olla aika kova hin­ta pikku pojalle joutua kah­den “isän” kouluk­iusatuk­si ja syr­ji­tyk­si lapsek­si. Ja vain sen takia, että kak­si miestä halu­a­vat leikkiä perhettä. 

  Voi her­ran­jes­tas. Itseasi­as­sa täl­lä perus­teel­la kan­nat­taisi kieltää silmälasipäisiä, lihavia, lai­ho­ja työt­tömiä, yli­työl­lis­tet­tyjä, ruskeasilmäisiä tai oikeas­t­aan kaikkia han­kki­mas­ta lap­sia. Kyl­lä pen­nut syyt kek­sii kouluk­iusa­ta. Ja voi olla ehkä hiukkasen lyhyt­näköistä miet­tiä ihmisen elämää pelkästään sen kannal­ta että mitähän sille tapah­tuu koulus­sa, mut­ta jokainen on tietysti mielip­i­teessään autuas.

 84. Markku af Heurlin:

  Vapaamielisyys merk­it­see myös tois­t­en – myös mvähem­mistöön kuu­lu­vien ‑oikeuk­si­enn ja vakau­muk­sen kun­nioit­tamista. Ja joillekin avi­o­li­ito on sakra­ment­ti ja se voidaan solmia vain miehen ja naisen välille.

  Ateis­ti­pare­ja vihitään jatku­vasti (sivi­ilis­sä) avi­o­li­it­toon. Mik­seivät sakra­mentin likaamis­es­ta huolestuneet usko­vaiset häiri­in­ny tästä mil­lään tavoin?

  Jos avi­o­li­it­to olisi puh­taasti kirkolli­nen sakra­ment­ti, jota koske­vat kirkon sisäiset sään­nöt, eikä sil­lä olisi mitään tekemistä henkilön yhteiskun­nal­lisen ase­man tai juridi­ikan kanssa, voisi olla ihan oikei, ettei homo­ja eikä ateis­te­ja vihitä avi­o­li­it­toon. Mut­ta yhteiskun­nas­samme elämistä koske­vien sään­tö­jen tulee olla samat kaikille. Ei ole oikein, että henkilön sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen on pääteltävis­sä siitä, minkä nimisessä liitossa hän elää.

  Joko kaikkien sivi­ilis­sä tehtävien vihkimis­ten nim­i­tys tulee muut­taa “rek­isteröidyk­si parisuh­teek­si”, ja siitä tulee tehdä ain­oa juridis­es­ti pätevä liit­to (halukkaat voivat lisäk­si hom­ma­ta kirkol­lisen vihkimisen, jos kirkko suos­tuu hei­dät vihkimään), tai sit­ten homo­jenkin liit­to­ja on alet­ta­va nimit­tää avioliitoiksi.

 85. Kielipoli­ti­ikan osalta hal­li­tu­so­hjel­mas­sa viitataan Ahti­saaren työryh­mään, mikä tarkoit­taa käytän­nössä sitä, että pakko­ruot­si aikaiste­taan ala-asteelle.

  Sovit­teko todel­lakin niin, että vaik­ka 70% kansas­ta halu­aa pakko­ruot­sista kokon­aan eroon, niin sitä tupute­taankin jatkos­sa kurkus­ta alas entistä aikaisem­min? Kuu­lostaa erikoiselta demokratialta. 

  Suos­tu­i­v­atko vihreät tähän mukisematta?

 86. Nämä arvopo­h­jaiset seikat sopi­vat selvit­te­lyn ja väit­te­lyn kohteek­si parem­min sil­loin, kun ei ole mitään jät­timäisiä kri­ise­jä ratkottavana. 

  Ai että pien­imuo­toinen syr­jin­tä on ok, kun maail­mas­sa on isom­piakin ongelmia. 

  Tänään Aamule­hdessä oli mielipi­dekir­joi­tus, jon­ka mukaan vuokralaisen sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen kuu­luu yksi­ty­isyy­den piiri­in eikä siitä tarvitse ker­toa vuokranan­ta­jalle. Puoli­son nimi ja sotu sen sijaan pitää kertoa.

  1. Riit­ta
   Hyvin mon­es­sa lomak­keessa pitää myös ker­toa, onko naimi­sis­sa vain rek­isteröidyssä parisuh­teessa. Pelkästään tähyän liit­tyvän syr­jin­tämah­dol­lisu­u­den takia ero pitäisi poistaa.

 87. Säi­lyykö koti­talousvähen­nyk­sen 100 euron omavas­tuu entisel­lään? Sehän tarkoit­taa, että palvelua pitää ostaa yli 222 eurol­la, jot­ta saisi vähennystä…(kaava 222*0,45–100=0) pieniä palvelu­ja tekevät yri­tyk­set kär­sivät ja asi­akkai­ta harmittaa…Omavastuu nos­taa myös köyhien/vuokralla asu­vien kokeilukyn­nys­tä, eli ei uskalleta kokeil­la esim. siivous­palvelua kun siitä 2 tun­nista ei kuitenkaan saa mitään vähennystä…

 88. “Per­sut kieltäy­tyivät osal­lis­tu­mas­ta hallitustyöskentelyyn.”

  Kyl­lähän pakko­ruotsin vas­tus­tus­ta on muis­sakin puolueis­sa. Myös Vihreis­sä. Itsekin ennen vaale­ja sanoit, että perusk­ouluista pakko­ruot­si voitaisi­in pois­taa. Ja esim. Kokoomuk­sen puoluekok­ouk­ses­sa viime kesänä pakko­ruotsin vas­tainen kan­ta voit­ti äänestyksessä.

  Menikö tämä taas niin, että RKP:lle annet­ti­in vapaat kädet hal­li­tuk­sen kielipoli­it­tisen lin­jan määrit­telemisessä? Mik­si? Pis­tivätkö Vihreät edes yhtään hanttiin?

 89. Osmo, minä en ole ymmärtänyt, mik­si kukaan halu­aisi avioitues­saan vai­h­taa nimeään. Siitä ei seu­raa kuin näitä Vienonen Karpela Saarela Karpeloi­ta… esimerkik­si julka­isu­luet­telos­sa pitää ker­toa, että samas­ta ihmis­es­tä on kyse ja yleen­säkin yksi­tyiselämän kään­teet käyvät ilmi siel­läkin, mis­sä niitä nyt ei tarvit­sisi kertoa.

  Mut­ta siis, jos joku vält­tämät­tä nimeään vai­h­taa halu­aa, niin se, että osa voi vai­h­taa nimeä avioitues­saan, mut­ta toiset joutu­vat nimen­vai­h­toa anomaan liiton solmit­tuaan, on syrjintää.

 90. Onko muuten jotain tutkimus­ta, kuin­ka moni kah­den homosek­suaalin rek­isteröi­ty liit­to halu­aisi myös yhden­mukaistaa sukunimensä? 

  Yhteisen nimen otta­mi­nen on nykyäänkin mah­dol­lista. Se menee samoil­la sään­nöil­lä kuin muutkin nimen­muu­tok­set ja parisuh­teen rek­isteröimi­nen riit­tää perusteluk­si. Se, että asi­aa ei voi hoitaa samal­la ker­taa, kun parisuhde rek­isteröidään, on lain­säätäjältä lähin­nä kiu­san­tekoa. Joku innokas voisi kaivel­la tilas­to­ja siitä, kuin­ka moni pari on yhteisen nimen ottanut.

 91. Pir­jo Vir­ta­nen ja Juk­ka Järvi­nen halu­a­vat saman suku­ni­men sik­si, että koko per­heel­lä on sama suku­ni­mi. Mitä toden­näköisim­min Pir­jol­la ja Jukalla on/tulee ole­maan lap­sia ja sil­loin tämä on käytän­nölli­nen järjestely. 

  Jos Pir­jo ja Juk­ka halu­a­vat saman suku­ni­men siitä huoli­mat­ta, etteivät he koskaan halua tai saa lap­sia, niin kyse on vain kult­tuuriper­in­teestä. Ihan tavan vuok­si vain siis haluavat. 

  Eli kysymyk­seni kuu­luikin, mik­si tämä on niin tärkeää? Mitä ihmeen väliä sil­lä on, mikä on kenenkin nimi? 

  Sil­lä ei ole taku­usti mitään väliä. Kyse on vain “minä halu­an sitä mitä muutkin saa­vat” ‑men­tal­i­teetista.

  Ja korostan edelleen, että olkoon kukin ihan minkä nimi­nen tahansa. Ihan sama min­ulle. Tämän nos­t­a­mi­nen vain jok­sikin ihmisoikeuskysymyk­sek­si on minus­ta kummallista. 

  Mik­si homoparien pitää matkia het­eroku­vioi­ta? Jos olisin les­bo, niin viimeinen mitä halu­aisin olisi jokin mor­sius­puku kum­mal­lakin kirkos­sa ja muut type­r­ät heteromuodollisuudet.

  Mik­sei olla ihan ylpeästi eri­lainen ja per­in­teisen kult­tuurin ulkop­uolel­la ihan reilusti?

  Tulisko nyt joku naimisi­in havit­tel­e­va Pekka tai Juk­ka vastaamaan?

 92. Mis­sä lomakkeis­sa pitää ker­toa onko rek­ister­iöidyssä parisuh­teessa ja mitä syr­jin­tämah­dol­lisuuk­sia tämä tarjoaa?

  Ja mik­si on niin itses­tään­selvää, että rek­isteröidyssä parisuh­teessa ole­vat saisi­vat huonom­min vaikka­pa vuokra-asun­non? Ettei vain Riit­ta ja Osmo tässä syyl­listy­isi stereo­typ­isoivaan syrjintäajatteluun?

  Homoisän­tä/-emän­tä voi hyvinkin antaa asun­non mielu­um­min homo- kuin het­eropar­ille ja mik­sei moni heterokin. 

  Itse ainakin saat­taisin suosia homoparia. Nehän on tosi siis­te­jä ja sil­lai niin miel­lyt­täviä ja sivistyneitä.… hyväkäytök­sisiä ja kaik­kee mukavaa.

 93. Mitä jos annet­taisi­in ihmis­ten, näin ihmeel­lisiä ajat­telin, vaik­ka ITSE päät­tää suku­nimistään? Ja muuten, karin tavoin taidan lähteä maas­ta itsekin. Tar­jouk­sen sain jo, vähän täy­tyy vielä harki­ta. Ei ainakaan hal­li­tu­so­hjel­ma houku­ta jäämään.

 94. Vasem­mis­toli­it­to ei kuitenkaan jää pois, mut­ta ei se tue hal­li­tus­ta 14 kansanedustajalla. 

  Oike­as­sa olit. 😉 Kataisel­la oli mie­lenki­in­toinen ilme per­jan­taina, kun Arhin­mä­ki tiedo­tusti­laisu­udessa ker­toi, miten vasem­mis­to­lainen tämä hal­li­tus onkaan. Ei ole Arhin­mäel­lä help­po poruk­ka johdet­ta­vanaan, ei.

 95. a_l, oikein hyvä vas­taus ja ymmär­rän mitä tarkoi­tat. Muu­tamia vas­taväit­teitä kuitenkin, ja myön­net­täköön että tavar­ali­ikenne ei ole vahvuuk­siani vaik­ka kiinnostaakin:
  — Jonkin­lainen uudelleen­las­taus Vuosaaren sata­mas­sa tapah­tuu kuitenkin.
  — Kaupunkili­ikenne on vähän eri jut­tu, eli lyhyetkin matkat rekalla kestää aika pitkään.

 96. En käsitä tuo­ta jär­jetön­tä himoa GPS paikan­nuk­seen. Kuten on use­asti todet­tu, ruuhka­mak­sui­hin on halvem­pia + varmem­pia keino­ja ole­mas­sa jos meil­lä nyt muka on niin suuret ruuhkat, että sel­l­aista ylipäätän­sä tarvitaan.

 97. Har­mi tosi­aa tuo pakko­ruot­si­jut­tu jos se pitää paikkansa.

  Varsinkin, kun nykyään kan­sain­välisen kau­pan tehtävis­sä ole­vat opiskel­e­vat englan­nin lisäk­si joko kiinaa, venäjää tai portugalia.

  Mut­ta hal­li­tus ilmeis­es­ti sit­ten tekee mitä vaan, jot­ta rkp pysyy tyy­tyväisenä. Mut­ta tätä ei voi hyväl­lä tah­dol­lakaan sanoa ratio­naalisek­si toiminaksi.

 98. Kom­ment­ti a_lle 19.6.2011 kel­lo 16:38

  Jostakin syys­tä esimerkik­si lyhyem­pi­en väli­matko­jen Tan­skas­sa onnis­tu­taan kul­jet­ta­maan rautateitse meitä vähäisem­piä tavaramääriä (näkyy videon ensim­mäis­es­tä otok­ses­ta). Veturikin on muuten sen ikäi­nen, että meikäläisen dok­tri­inin mukaan kel­paisi vain romutettavaksi. 

  http://www.youtube.com/watch?v=SmF66ZmCFJM
  http://www.njba.dk/Om_NJ/Historie_Nordjyske_Jernbaner.aspx

  Suomes­sa VR:n viimeisin tren­di on ollut siirtää yhtiön mielestä vähäisiä tavar­avir­to­ja kon­sernin kumipyörä­di­vi­sioon­alle. Kos­ka ”VR on osakey­htiö” ja sen omis­taa val­tio, kukaan tähä­nas­ti­sista liiken­ne­m­i­nis­tereistä ei ole näh­nyt asi­as­sa ongel­maa, joka talousti­eteel­liseltä nimeltään on monop­o­li. Uuden liiken­ne­m­i­nis­terin ajatuk­sia onkin kiin­nos­ta­va seurata. 

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Pj033.htm

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 99. Minä halu­aisin rek­isteröidä het­ero­suh­teeni. Ei paljon nap­paa pur­je­htia samaan onnen sata­maan Tuki­ais­ten, Nykästen, Kali­nais­ten sun muiden turhakkei­den kanssa. Asi­aa ei helpota kris­til­lis­ten piirien suh­tau­tu­mi­nen sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­si­in. Avi­o­li­it­to ei tun­nu sel­l­aiselta insti­tuu­ti­ol­ta, jota halu­aisin tukea.

  Käsit­tääk­seni Ran­skas­sa myös rek­isteröin­ti on mah­dol­lista kaikille.

 100. Eli­na:

  Avi­o­li­it­to insti­tuu­tiona on perustet­tu per­het­tä varten.

  Lähtöko­h­ta on, että yhteiset lapset ovat suo­jat­tu­ja per­in­töoikeudel­lis­es­ti ja suvun­jatkami­nen on tur­vat­tua lapsen kannal­ta. Lapsel­la on isä ja äiti, jot­ka ovat ela­tusvelvol­lisia, huolta­jia ja holhoojia.

  Tätä peri­aatet­ta ei mur­ra se, että myös hedelmät­tömät mies ja nainen (esim. ikän­sä puoles­ta) voivat solmia avioliiton.

  Selit­täisitkö, mil­lä mekanis­mil­la tämän peri­aat­teen sit­ten mur­taa se, että samaa sukupuol­ta ole­vat voivat men­nä keskenään naimisiin?

  Kali­forn­ian oikeu­sis­tu­imes­sa tuo­mari kysyi homoli­it­to­ja vas­tus­ta­van Propo­si­tion 8:n puo­lus­ta­jil­ta, miten samaa sukupuol­ta ole­vien avi­o­li­itot vähen­täi­sivät het­eroli­it­to­jen kykyä tuot­taa lap­sia. Asiana­ja­ja: “Your hon­or, my answer is: I don’t know. I don’t know.”

  Sanois­in, että myös pitkäaikaiseen yhteiselämään sitoutunut pari ilman lap­sia on per­he. Täl­laisen per­heen ole­mas­sao­lo hyödyt­tää osa­puo­li­aan ja yhteiskun­taa. Ei tuot­ta­mal­la lisää yhteiskun­nan jäseniä, vaan tuot­ta­mal­la vakaut­ta, tur­val­lisu­ut­ta ja tukimekanis­min osa­puolien­sa elämään (ja mon­es­sa tapauk­ses­sa myös sivullis­ten; lapset­tomat par­it voivat olla mm. akti­ivisia kum­me­ja ja las­ten­hoita­jia). On ihan turha väit­tää, että avi­o­li­iton rajaamis­es­ta vain tietyn­lais­ten ihmis­ten eri­ty­isoikeudek­si olisi yhteiskun­nal­lista hyö­tyä. Päin vas­toin, siitä on hait­taa. Kun­han osa­puo­let ovat kykeneviä ja halukkai­ta sitou­tu­maan avi­o­li­it­toon, se heille suotakoon.

 101. Ylipään­sä on turhaa kysyä tässä vai­heessa homoil­ta, halu­aisi­vatko parin­sa kanssa yhteisen suku­ni­men vai eivät. Kun vieläkin saa jopa pääkaupunkiseudul­la pelätä pitää toista kädestä kiin­ni (eli käytän­nössä ei uskalla), pitää tuol­laiset kysymyk­set säästää siihen parem­paan tule­vaisu­u­teen, kun Suomes­sa on mon­ta sukupolvea ollut lain edessä tasaver­taiset oikeudet kaikil­la, ja koulus­sakin opete­taan ja keskustel­laan ihmis­ten eri­laisu­ud­es­ta avoimesti.

  Mut­ta sen tiedän var­masti, että jo nyt eräät rohkeat homopar­it ovat halun­neet saman suku­ni­men ja byrokra­t­ian kaut­ta sen saa­neetkin. Var­maan perus­teena juuri tämä “per­hey­hteisön tun­nis­tet­tavu­us”. Per­heitä kun on erilaisia.

 102. Mis­tä kumpuaa viha pien­i­t­u­loisia kohtaan, ettei edes vaa­ti­ma­ton­ta omaa asun­toa saisi hankkia?

 103. suuret ikälu­okat ovat saa­neet asun­to­lainansa mak­set­tua, joten verovähen­nyk­ses­tä voidaan luop­ua. en oikein jak­sa uskoa että näky­isi asun­to­jen hin­nois­sa mitenkään…

 104. Joku innokas voisi kaivel­la tilas­to­ja siitä, kuin­ka moni pari on yhteisen nimen ottanut.

  Minä innokas laitoin mais­traat­ti­in kysymyk­sen tästä. Näis­sä voi vierähtää muu­tamia päivä, mut­ta lai­tan tiedon tähän ketju­un sit­ten heti, kun saan vastauksen.

 105. Eihän tuos­ta esit­tämästäni kysymyk­ses­tä suo­raan voi päätel­lä halukku­ut­ta samaan suku­nimeen, kos­ka nimen­vai­h­dos mak­saa 166 euroa toisin kuin avi­o­li­iton yhteydessä. 

  Har­valle ehkä nyt kyn­nyk­senä tuo sum­ma, mut­ta kuitenkin.

 106. Ettei vain Riit­ta ja Osmo tässä syyl­listy­isi stereo­typ­isoivaan syrjintäajatteluun? 

  No no.… minä toin esi­in loogisen ris­tiri­idan siinä, että vuokralaisen sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen on yksi­ty­isa­s­ia, mut­ta vuokralaisen puoli­son nimi ja sotu pitää ker­toa. Minus­ta on outoa, että kir­joit­ta­ja tai jutun otsikoin­ut toimit­ta­ja ei edes huo­man­nut, että tässä olisi jotain ristiriitaa.

 107. “Jostakin syys­tä esimerkik­si lyhyem­pi­en väli­matko­jen Tan­skas­sa onnis­tu­taan kul­jet­ta­maan rautateitse meitä vähäisem­piä tavaramääriä (näkyy videon ensim­mäis­es­tä otok­ses­ta). Veturikin on muuten sen ikäi­nen, että meikäläisen dok­tri­inin mukaan kel­paisi vain romutettavaksi.”

  Kiin­nos­taisi tietää, onko kyseessä Tan­skan sisäi­enn kulj­tus vai kul­je­tus Sak­san puolelta? kyseessä tosin oli aiak lyhyt juna.

  Panin tuos­sa merkille Fehmarin lau­tal­la, että Puttgar­denin laa­jat rat­api­hat ovat aivan tyhjillään.

 108. Rot­wang kirjoitti:

  “Markku af Heurlin:
  Emme tarvitse sukupuolineutraaliaavioliittoa

  Ketkä me? Sinä ja minä ei var­maankaan tarvi­ta, mut­ta mitä jos kysyt­täisi­in heiltä, joi­ta asia koskee.”

  Olisi kohtu­ullista, että lain­aus ote­taan kokon­aisu­udessan, eikä yhtä lauset­ta irrotet­tuna asiayhteydestään.

  Kir­joitin
  “Emme tarvit
  se sukupuo­lineu­traali­aavi­o­li­it­toa, kos­ka miel­lä jo se on. Rek­isteröi­ty käsit­tääk­seni sisältää jok­seenkin kai­ki avi­o­li­iton ele­men­tit (luku­unot­ta­mat­ta mah­dol­lisu­ut­ta vierasadop­tioon, mikä voita­neen korjata.)”

  Avi­o­lit­to on sosi­aa­li­nen insi­tuu­tio, ja siten sen muo­to kos­kee kai­ki yhteisku­nan­jäseniä. Tässä maas­sa noin 80–90 pros­ent­ti asukkaist kuu­luu jäse­nenä johonkin usjon­no­liseen yhdyskun­taan. Näi­den hyvin vah­vaan per­in­teeseen kuu­luu, että avi­o­lit­to on miehen ja naisen väli­nen suhde.

 109. Riit­ta,

  Pitäisi­hän se puoli­son nimi ker­toa joka tapauk­ses­sa, vai­ka kyseessä olisi avi­o­li­it­to. Yleen­sä ihmisen etu­nimestä pystyy päät­telemään sukupuolen, joten mikä ero?

  Kyl­lähän vuokranan­ta­jal­la tulee olla oikeus tietää, keitä asun­nos­sa asuu. Jos asukkail­la on miesten/naisten väli­nen avi­o­li­it­to tai rek­isteröi­ty parisuhde, niin lop­putule­ma on kuitenkin aivan sama.

 110. Eli­na:

  Mik­sei olla ihan ylpeästi eri­lainen ja per­in­teisen kult­tuurin ulkop­uolel­la ihan reilusti?

  Ehkä sik­si, että homo­suhde ei suurim­mak­si osak­si ole “eri­lainen”, vaan ihan saman­lainen parisuhde kuin het­eroil­lakin. Suurim­pana poikkeuk­se­na biologi­nen lisään­tymiskyvyt­tömyys, joka sekin kos­kee myös osaa het­ero­pareista. Ai niin, ja sit­ten tietenkin ne fys­i­ol­o­gis­es­ti eri­laiset sek­si­ta­vat. Kuin­ka mon­en mielestä se on oikeasti jotenkin merk­i­tyk­selli­nen asia suh­teen luon­net­ta määritettäessä?

  Nimel­lä on joillekin tärkeä sym­bo­l­i­nen merk­i­tys; saman­nimisyys legit­i­moi yhteenku­u­lu­vu­ut­ta. Luulisi sin­un ymmärtävän tämän, jos ker­ran olet sitä mieltä että lap­sil­la ja hei­dän van­hem­mil­laan on syytä olla sama suku­ni­mi. Jos nimel­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä, mik­seivät lapset ja van­hem­matkin voi ihan yhtä hyvin olla eri nimisiä?

 111. “Ja sit viime­seks oikein cap­seil­la MITEN #¤()/%:SSA TE ETTE PÄÄSSEET EROON KANSALLISISTA MAATALOUSTUISTA VAIKKA KEPU JA PS ON OPPOSITIOSSA!?! TUNARIT.”

  Wahlroos ja Her­linkin ovat maanvil­jeli­jöitä, samoin Linkola

 112. Kyl­lähän vuokranan­ta­jal­la tulee olla oikeus tietää, keitä asun­nos­sa asuu. Jos asukkail­la on miesten/naisten väli­nen avi­o­li­it­to tai rek­isteröi­ty parisuhde, niin lop­putule­ma on kuitenkin aivan sama. 

  Niin­pä. Sik­si on silkkaa hurskastelua väit­tää julk­isu­udessa, että sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mista ei tarvit­sisi ker­toa vuokranan­ta­jalle. Tämä täl­lainen “yksi­ty­isyy­den­suo­ja” pätee vain sinkku­jen kohdalla.

 113. Saara:

  Selit­täisitkö, mil­lä mekanis­mil­la tämän peri­aat­teen sit­ten mur­taa se, että samaa sukupuol­ta ole­vat voivat men­nä keskenään naimisiin?

  Yritetään:

  Avi­o­li­it­to yhteiskun­nal­lise­na insti­tuu­tiona on kan­ta­va pilari per­hei­den ja suku­jen määrit­telyssä. Se on elämän jatku­vu­u­den ja yhteenku­u­lu­vu­u­den perusyksikkö. 

  Avi­o­li­it­toon syn­tyneel­lä lapsel­la on automaat­tis­es­ti äiti ja isä. Nämä pääsään­töis­es­ti ovat lapsen biol­o­giset van­hem­mat, ellei äiti ole tehnyt epäon­nisia (tai onnis­tunei­ta, riip­puu näkökul­mas­ta) syr­jähyp­pyjä. Avi­o­li­it­to tur­vaa lapsen aseman. 

  Tämä tarkoit­taa lapsen elatuk­sen var­muut­ta syn­tymähetkestä 18-vuo­ti­aak­si ja per­in­töoikeudel­lisen ase­man järkkymät­tömyyt­tä hamaan tulevaisuuteen. 

  Tämän vuok­si on ole­mas­sa avi­o­li­it­to oikeudel­lise­na sopimuk­se­na. Ei avi­o­li­it­to ole sitä varten, että kak­si aikuista saa­vat saman sukunimen. 

  Eli näin mur­re­taan peri­aate, jos avi­o­li­it­to laa­jen­netaan koske­maan mitä tahansa ihmis­suhdet­ta, jos­sa halu­taan elää yhdessä. 

  Minä en usko, että het­eroavi­o­li­it­to­ja olisi yhtään sen vähempää, jos sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to­la­ki tulisi voimaan enkä usko, että niihin syn­ty­isi yhtään sen vähempää lap­sia tämän vuok­si. En ota mitään kan­taa tyh­mään esimerkki­isi Kali­forn­ian oikeu­sis­tu­imen puheenvuoroista. 

  Jos ei muu­ta osan­nut sanoa, niin aika köy­hä mie­len­maail­ma. Ei kuu­lu minulle. 

  Mut­ta jos nyt homopar­it pitävät tärkeänä, että heil­lä on sama suku­ni­mi, niin siitä vain sit­ten. En minä ole esteenä. Kukaan nyt vieläkään ei ole min­ulle ker­tonut — muut kuin sinä Saara, joka tiet­tävästi et ole homo –, mikä siinä on niin tärkeätä. 

  Minus­ta vaikut­taa, että kyseessä on vain “mutku mäkin halu­un, kun toi saa” ‑asenne, joka on tyyp­il­listä lähin­nä lapsille. 

  Jos homot halu­a­vat, että hei­dän liit­toaan kut­su­taan naimi­sis­sa olemisek­si, niin kut­su­taan sit­ten sitä niin. Ei ole minus­ta tämä muil­ta pois. Adop­tioasi­as­sa en kuitenkaan peräänny.

 114. tpyy­lu­o­ma jos tarkoi­tat Vuosaaren uudelleen­las­tauk­sel­la laivas­ta purkua, niin se on hie­man eri asia, kos­ka tavara on las­tat­tu suuryk­siköi­hin kuten kont­tei­hin tai trail­erei­hin. Suuryk­siköitä ei taas vält­tämät­tä pure­ta Vuosaa­reen vaan jon­nekin huolitsijan/maahantuojan/kuljetusliikkeen/jne ter­mi­naali­in tai varas­toon, jos­ta tavara jatkaa matkaansa lop­ulliseen määrän­päähän. Tai sit­ten aje­taan yksikkö suo­raan perille. 

  Näitä kyl­lä kul­jete­taan myös rautateitse esim teol­lisu­us­laitok­si­in, aivan kuten Kämäräisen tan­skalaises­sa videossa. Kil­pailu var­masti lisäisi rautatei­den osuutta.

  Hie­man vaikea selit­tää tätä tyh­jen­tävästi, mut­ta jär­jestelmää joka palvelee vain pien­tä aluet­ta (Hgin keskus­taa) on vaikea saa­da tehokkaak­si. Sil­lä mon­tako min­u­ut­tia automat­ka kestää ei ole juurikaan merkitystä. 

  Sitä en tiedä miten autokul­je­tus pystyy Venäjän tran­si­toli­iken­teessä kil­paile­maan rautati­etä vas­taan, mut­ta niin vain suurin osa kon­teista ja perä­vaunus­ta vede­tään sinne rekalla. Asi­aa parem­min tun­te­vat väit­tävät Mosko­van tul­liasemil­la ole­van oma vaikutuksensa.

 115. Kale­vi Kämäräiselle

  “Kom­ment­ti Markku af Heurlin­ille 20.6.2011 kel­lo 12:08

  Kyseessä näyt­tää ole­van reit­ti Ska­gen – Ålborg, joka läh­tee Ska­genin satamasta.”

  Ihan mie­lenki­inoista. Ja syy lähteä taas joskus Tan­skaan. Onko tässä kyseessä tran­si­tiokul­je­tus xsa­ta­mas­ta kul­je­tuster­mi­naali­in? Osaatko sanoa.

  En tiedä, miten asia on toteu­tunut: Ainakin tarkoituk­se­na ol luo­da junal­la pen­delil­in­ja Vuosaaren sata­mas­ta Ker­caan eli Ker­a­van maakul­je­tuskeskuk­seen. Ts. kont­ti nos­te­taan laivas­ta suo­raan junaan, joka vie sen Ker­a­van ter­mi­naali­in edelleen lastattavaksi.

 116. Laivali­iken­teestä puheen ollen — minkä arvoinen rahal­lis­es­ti on Eteläsa­ta­man ja Län­sisa­ta­man kumipyöräli­iken­teen syn­er­gia matkus­ta­jali­iken­teen kanssa? Kolikon toisel­la puolel­la ovat keskus­tan yhä pahenevat ruuhkat ja parkkialuei­den viemä tila.

 117. Kom­ment­ti Markku af Heurlin­ille 20.6.2011 kel­lo 21:13

  Enpä ole var­ma tuon liiken­teen luon­teesta, mut­ta taitaa jäädä Tan­skan rajo­jen sisäpuolelle (eli ei siis olisi transitoa).

  Jos Tan­skan kiskoli­ikenne kiin­nos­taa, tuol­ta saa yleiskat­sauk­sen sekä val­ti­ol­lisi­in että mui­hin toimijoihin. 

  http://sinfin.net/railways/world/denmark.html

  Joitakin vuosikym­meniä sit­ten Tikkuri­lan rat­api­hal­la “hor­toil­lessamme” tör­mäsimme toisen rautatiehar­ras­ta­jan kanssa rahtikir­jaan välille Tikkuri­la – Län­sisa­ta­ma. Eli kyl­lä varsin lyhy­il­lä ”pätkil­lä” on Suomes­sakin tavaraa liikkunut kiskoilla. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 118. Eli­na:

  Ei avi­o­li­it­to ole sitä varten, että kak­si aikuista saa­vat saman sukunimen.

  Avi­o­li­it­to tuo puolisoiden välille vakaut­ta ja vahvis­taa hei­dän sitoutuneisu­ut­taan toisi­in­sa. Kyse ei ole ain­oas­taan avi­o­li­itossa syn­tynei­den las­ten ase­mas­ta, kuten väität. Jos näin olisi, lap­sia halu­a­mat­tomil­la pareil­la ei olisi tapana men­nä naimisiin.

  Mut­ta jos nyt homopar­it pitävät tärkeänä, että heil­lä on sama suku­ni­mi, niin siitä vain sit­ten. En minä ole esteenä. Kukaan nyt vieläkään ei ole min­ulle ker­tonut — muut kuin sinä Saara, joka tiet­tävästi et ole homo –, mikä siinä on niin tärkeätä.

  Mik­si sen ker­tomiseen tarvi­taan nimeno­maan homo? Eikö yksikään homo voi mis­tään asi­as­ta ajatel­la samoin kuin het­erot? Val­i­tan, mut­ta pidän tätä taas yht­enä esimerkkinä siitä, miten outo asen­teesi homo­ja kohtaan näkyy riv­ien väleistä. On kuin he edus­taisi­vat mielestäsi eri lajia, joka poikkeaa täy­del­lis­es­ti kaikesta siitä, mitä het­erosek­suaali ihmi­nen on.

 119. “Jos avi­o­li­iton tulisi tähdätä las­ten han­kkimiseen, eläkeiässä solmi­tut avi­o­li­itot pitäisi var­maaan muut­taa rek­isteröidyk­si parisuhteeksi.”

  Mik­sipä ei ava­ta rek­isteröi­tyä parisuhdet­ta myös het­ero­pareille? Se voisi hyvinkin sopia tilanteisi­in jois­sa ei ole aiko­mus­ta han­kkia lap­sia. Het­ero­pareil­la ei tai­da olla mui­ta vai­h­toe­hto­ja kuin elää susi­pa­ri­na tai solmia oikea avioliitto.

  Asi­a­pe­rus­teet avi­o­li­it­tokäsit­teen rikkomiselle ovat minus­ta aika vähissä, kun ker­ran on mah­dol­lisu­us parisuh­teen rek­isteröin­ti­in. Mikä siinä muka on oleel­lis­es­ti vial­la? Kor­jataan nimikysymys ja sal­li­taan se myös het­eroille, niin kaik­ki on kunnossa?

  Ihmisoikeudet kieltävät syr­jin­nän mut­ta toisaal­ta ne anta­vat eri­ty­istä suo­jaa myös uskon­nol­lis­lu­on­toisille vakau­muk­sille. Etenkin val­tion tahol­ta tule­vat vaa­timuk­set uskon­nol­lis­ten meno­jen muut­tamis­es­ta ovat hyvin kyseenalaisia. 

  Eikö asioiden nykyti­laan voisi joskus olla tyytyväinen?

 120. Ville kir­joit­ti

  “Laivali­iken­teestä puheen ollen – minkä arvoinen rahal­lis­es­ti on Eteläsa­ta­man ja Län­sisa­ta­man kumipyöräli­iken­teen syn­er­gia matkus­ta­jali­iken­teen kanssa? Kolikon toisel­la puolel­la ovat keskus­tan yhä pahenevat ruuhkat ja parkkialuei­den viemä tila.”

  Tähän en osaa sanoa muu­ta kuin että Eteläsa­ta­mana ja Kata­janokalle saa­puu ja läh­tee päivit­täin käsit­tääk­seni kak­si suur­ta laivaa eli Viking Linen ja Sil­jan Tukhoman lai­vat. Niis­sä on yhteen­sä n 5300 matkus­ta­japaikkaa ja n 820 ha-paikkaa (rekka­paikkoina n 120, luvut vähän epä­tarkko­ja). Aamuisin ja iltapäivisin ne siis tuo­vat alueelle yhteen­sä n 1600 ajoneu­voa ja päivässä 3200. Melkoinen määrä, mut­ta vain osa liikenteestä.

  Tukhol­mas­sa Vär­tan (Sil­ja) ja Söder­malmin sata­ma (Viking) ovat yllät­tävän lähel­lä keskustaa.Koska kaupun­ki on sisä­maas­sa, liikenne voidana ohja­ta keskus­tan ohitse. 

  Ruuhk­ista en tiedä: Eilen ajoin klo 15.30 Kyläsaares­ta Annankadulle, eikä mitään viivy­tyk­siä ollut matkalla.

 121. “Kom­ment­ti Markku af Heurlin­ille 20.6.2011 kel­lo 21:13

  Enpä ole var­ma tuon liiken­teen luon­teesta, mut­ta taitaa jäädä Tan­skan rajo­jen sisäpuolelle (eli ei siis olisi transitoa)”

  Käytin huoli­mat­to­mut­tani väärää ilmaisua. Tarkoitn siis siir­tokul­je­tus­ta sata­mas­ta käsit­te­lyter­mi­naali­in. Voi tiuetenkin myös men­nä suo­raa eism. tehtaalle.

 122. Jos kan­nat­taa lib­er­aal­isy­istä sitä että myös homo­jen parisuhtei­ta kut­su­taan avi­o­li­itoik­si, sil­loin on samoil­la perusteil­la kan­natet­ta­va myös lukumääräneu­traalia avioliittoa.

  Mikä val­tio on ker­tomaan, kuin­ka mon­ta vaimoa mies saa ottaa?

 123. Rek­isteröidyssä parisuh­teessa aina täyt­täessäsi lomakkeis­sa kohdan sivi­il­isää­ty pal­ja­s­tat sukupuolisen suun­tau­tuneisu­u­den. Avi­o­li­it­to on myös yleinen nim­i­tys insti­tuu­ti­olle, joka ei ole vain kris­tit­ty­jen yksinoikeus.
  Jos nim­i­tys julk­i­sis­sa asi­a­pa­pereis­sa, tilanteis­sa yms. ei ole sama riip­pumat­ta siitä oletko homo vai het­ero, on kyse syr­jin­nästä joka on ver­rat­tavis­sa juu­ta­lais­ten tähtiin.
  Kirkko­häi­den sal­lim­i­nen on jo sit­ten kokon­aan toinen juttu…

 124. a_l

  Hie­man vaikea selit­tää tätä tyh­jen­tävästi, mut­ta jär­jestelmää joka palvelee vain pien­tä aluet­ta (Hgin keskus­taa) on vaikea saa­da tehokkaak­si. Sil­lä mon­tako min­u­ut­tia automat­ka kestää ei ole juurikaan merkitystä.

  OK, taiden ymmärtää. Olen vaan miet­tinyt sitä jotenkin niin että kun niiden metro- ja muiden rato­jen var­rel­la nyt on kuitenkin sekä keskus­ta, Itäkeskus, koh­ta Tapi­o­la ja Matinkylä, Lep­pä­vaara, jne. niin tuo on vähit­täiskau­pas­ta kyl­lä aika iso siivu kuljetuksista.

 125. Kris­tit­ty loogisena:

  Rek­isteröidyssä parisuh­teessa aina täyt­täessäsi lomakkeis­sa kohdan sivi­il­isää­ty pal­ja­s­tat sukupuolisen suuntautuneisuuden. 

  Pal­jas­taa­han sukupuolisen suun­ta­tu­misen­sa myös kruk­saa­mal­la kohdan “avi­o­li­it­to” tai “eron­nut”.

  Jälkim­mäistä olen rastit­tanut jo yhdek­sät­tä vuot­ta. Kuinka­han paljon min­ua ja lap­siani on syrjitty? 

  En uskalla edes ajatella. 

  […] on kyse syr­jin­nästä joka on ver­rat­tavis­sa juu­ta­lais­ten tähtiin.

  Hitler-kort­tia tässä onkin jo odoteltu…

 126. Saara:

  Mik­si sen [mik­si juuri avi­o­li­it­to homoille eikä rek­isteröi­ty parisuhde] ker­tomiseen tarvi­taan nimeno­maan homo?

  Asi­as­sa kuin asi­as­sa on hyvä kuul­la itse asiano­saisia, ei hei­dän usein aivan pihal­la ole­via puolestapuhu­ji­aan. Moni työy­hteisön kehit­tämis­pro­jek­ti on men­nyt aivan pieleen, kun huseer­aa­ji­na ovat jotkut ulkop­uoliset kon­sul­tit ja itse työn­tek­i­jät jätetään paitsioon. 

  Tämän olen huo­man­nut esim. mamua­siois­sa. Toisin kuin mon­et kaltais­ten­sa kanssa (valkois­t­en, aka­teemis­ten, vihrei­den) kanssa trendibaareis­sa viihtyvät, olen oikeasti tutus­tunut koulut­ta­mat­tomi­in ruo­hon­ju­uri­ma­mui­hin ja hei­dän mielipiteisiinsä. 

  Ja kas kum­maa, näke­mys­ten ero on usein valtaisa. 

  Korostan kuitenkin viiden­nen ker­ran, että min­ulle avi­o­li­it­to­lain muu­tos on ihan ok luku­un otta­mat­ta ulkoista adop­tio­ta. Mut­ta kuten joku tuos­sa ylem­pänä kysyi, niin mik­si sit­ten ei moni­avioisu­us, jos kyse avi­o­li­itossa on vain aikuis­ten ihmis­ten vapaas­ta valinnasta? 

  Vai kan­natatko myös moni­avioisu­u­den sallimista?

 127. Asi­as­sa kuin asi­as­sa on hyvä kuul­la itse asiano­saisia, ei hei­dän usein aivan pihal­la ole­via puolestapuhujiaan. 

  Eikös se ollut Oras Tynkky­nen, joka teki lakiesi­tyk­sen sukupuo­lineu­traal­ista avi­o­li­it­to­laista? Hän on asian­so­sainen ja Vihrei­den eduskun­taryh­mästä löy­tyy pari muu­takin asianosaista.

 128. Kol­men ihmisen avi­o­li­itossa aika var­masti yksi tun­tee ole­vansa tuskallis­es­ti sivu­raiteel­la, mut­ta ei osaa lähteä poiskaan. Minä näen siinä “vapaae­htoista val­in­taa” yhtä paljon kuin heroiinikierteessä.

  Voin olla väärässä. Ihan sama. Kah­den homon liitossa ei ole ongelmaa.

 129. Eli­na:

  Saara:
  Mik­si sen [mik­si juuri avi­o­li­it­to homoille eikä rek­isteröi­ty parisuhde] ker­tomiseen tarvi­taan nimeno­maan homo?

  Asi­as­sa kuin asi­as­sa on hyvä kuul­la itse asiano­saisia, ei hei­dän usein aivan pihal­la ole­via puolestapuhujiaan.

  Tässä oli kyse siitä yksi­tyisko­hdas­ta, että homo­jen pitäisi voi­da ottaa puolison­sa nimi, eikä tuos­ta haka­sulkeis­sa mainit­se­mas­tasi, laa­jem­mas­ta asiakokonaisuudesta.

  Väitän tietäväni yhden syyn siihen, mik­si joku voi pitää tärkeänä olla saman nimi­nen kuin puolison­sa, ja väitän, että samoin ajat­tele­via löy­tyy niin het­eroista, homoista kuin bi-sek­suaaleis­takin. Jos joku kuvit­telee homo­jen ole­van niin täy­del­lisen eri­laisia ihmisiä, ettei edes osa heistä voi ajatel­la tästä asi­as­ta samoin kuin me ei-homot, niin pihal­laolem­isheit­to­jen suh­teen suosi­tan hän­tä kat­so­maan peiliin.

  Homoavi­o­li­it­to­jen sal­lim­ista kan­natan, kos­ka tiedän usei­ta sitä toivovia homo­ja, ja kos­ka hei­dän syyn­sä toivoa sitä ovat järke­viä ja hyvin perustel­tu­ja. Kyse ei siis ole aiem­min mainit­se­mas­tasi lapsel­lis­es­ta elämänasenteesta.

 130. Sylt­ty:

  Jos kan­nat­taa lib­er­aal­isy­istä sitä että myös homo­jen parisuhtei­ta kut­su­taan avi­o­li­itoik­si, sil­loin on samoil­la perusteil­la kan­natet­ta­va myös lukumääräneu­traalia avioliittoa.

  Mikä val­tio on ker­tomaan, kuin­ka mon­ta vaimoa mies saa ottaa?

  Tai vaimo miestä. Olen käsit­tänyt, että län­si­mai­sis­sa kult­tuureis­sa polyamor­iset suh­teet ovat useim­miten sel­l­aisia, jois­sa on yksi nainen ja kak­si miestä.

  En kyl­läkään ymmärtänyt tuo­ta “samo­jen perustei­den” argu­ment­ti­asi. Homoavi­o­li­it­to­jen sal­lim­i­nen ei vaiku­ta mm. syn­tyvien las­ten lukumäärään eikä het­eroli­it­to­jen lukumäärään mitenkään. Polyamo­r­i­an kohdal­la tilanne voi olla eri. Sik­si joku Eli­nan kaltainen, jon­ka mielestä avi­o­li­iton ain­oa tehtävä on las­ten tekem­i­nen ja kas­vat­ta­mi­nen, voi perustel­lusti olla sitä mieltä, että polyamo­r­i­alle ei ole avi­o­li­itossa sijaa. Homoli­it­to­ja toki usein vas­tuste­taan samal­la perus­teel­la, mut­ta niiden kohdal­la tämä perustelu on täysin jär­jen­vas­tainen (“Your hon­or, my answer is: I don’t know. I don’t know.”)

  Jos taas on niin, että polyamo­r­i­aa esi­in­ty­isi län­si­mais­sakin eniten moni­vaimoisu­u­den muo­dos­sa, tätä voisi vas­tus­taa sil­lä perus­teel­la, että entistä use­ampi mies jäisi ilman vaimoa. Ilmeis­es­ti täl­lainen ongel­ma on jo nyt kohta­laisen selkeästi havaittavissa.

  Itse en vas­tus­ta polyamor­ista avi­o­li­it­toa, enkä usko että siitä tulisi kovin yleistä vaik­ka se lail­lis­tet­taisi­in. Jo yhtäkin kump­pa­nia on haas­tavaa rakas­taa ja kun­nioit­taa siten, että pitkäaikainen ja onnelli­nen yhteiselämä on mah­dol­lista; kah­den kump­panin kanssa haastei­den määrä lisään­tyy enem­män kuin kump­panien määrä. Tasa-arvoisu­ut­ta korostavis­sa yhteiskun­nis­sa polyamo­r­ia on har­voin (mut­ta kuitenkin joskus) kan­nat­ta­va järjestely.

 131. “Jos kan­nat­taa lib­er­aal­isy­istä sitä että myös homo­jen parisuhtei­ta kut­su­taan avi­o­li­itoik­si, sil­loin on samoil­la perusteil­la kan­natet­ta­va myös lukumääräneu­traalia avioliittoa.
  Mikä val­tio on ker­tomaan, kuin­ka mon­ta vaimoa mies saa ottaa?”

  Jos ter­mik­si valit­taisi­in tuo lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to (rek­isteröi­ty lukumääräneu­traali parisuhde ei oikein kai toimisi) niin siinähän olisi kaiketi myös se mah­dol­lisu­us, että sinkku voisi solmia avi­o­li­iton yksinään itsen­sä kanssa sekä nollavai­h­toe­hto, jos­sa olisi avi­o­li­it­to ilman yhtään osapuolta.

 132. Tääl­lä hen­gailevil­ta vasem­mis­to­laisil­ta halu­aisin kysyä muu­ta­man asian:

  1) mik­si minä mak­saisin vero­ja, jot­ka käytetään suurelta osin ihmis­ten elämän tuhoamiseen? Esim fai­jani ja “liian van­han”, nuorem­mista puhumattakaan.

  2) Mik­si minä mak­saisin rahaa eläkkeisi­in, joi­ta en tule koskaan saamaan?

  3) mil­lä keinoin Suomes­ta tulee parem­pi paik­ka, jos tänne sjoit­tamis­es­ta on mm. veroil­la tehty läh­es mahdotonta?

  Ei tämä enää ole kohtu­ullista. Kohtu­ullisen kanssa minä vielä voisin elää, mut­ta tämä nykysys­tee­mi on lähin­nä ryöstöä.

  Ja huonom­paan suun­taan vaan men­nään. Mikään velkaeu­ro tuskin jää mak­samat­ta, eikä niitä edes sijoite­ta, vaan tuhlataan 🙁

  Läh­den vetämään. Kaikil­la muil­la ei ole vas­taavaa vai­h­toe­htoa, mut­ta turha odot­taa investoin­te­jakaan sit­ten. Tai jos niitä on, niin olisin kiin­nos­tunut kuulemaan,

  Kari

 133. Ja kun tämä olisi ollut ihan mah­dol­lista hoitaa kun­nol­la — vaan ei. Kaik­ki nyt pitää vetää niin suo­hon taas.

  *huokaus*

  Kari

 134. Minus­ta avi­o­li­iton sal­lim­i­nen myös samaa sukupuol­ta oleville ja “lukumääräneu­traali” avi­o­li­it­to eivät ole verrattavissa. 

  Nythän kyse on siitä, että yhteiskun­nas­sa on ole­mas­sa tiet­ty jär­jeste­ly (avi­o­li­it­to), jos­sa kak­si ihmistä voivat solmia keskenään juridis­en liiton, johon liit­tyy tiet­tyjä oikeuk­sia ja velvol­lisuuk­sia. Nyt tämä jär­jeste­ly sul­je­taan pois tiety­iltä ihmisiltä _vain ja ainoastaan_ hei­dän sukupuolisen suun­tau­tuneisuuten­sa takia. Ja se on syrjintää.

  Se on täysin eri asia, että _kenellekkään_ ei ole tehty mah­dol­lisek­si ottaa mon­taa kump­pa­nia. Taval­laan sil­loin syr­jitään ihan kaikkia, eli ei oikeas­t­aan ketään. Yhteiskun­ta voi ja sen pitää aset­taa eri­laisia sään­töjä ja norme­ja, mut­ta normien tulisi koskea kaikkia syrjimättä.

  Yhteiskun­ta voisi hyvin sal­lia myös moni­avioisu­u­den, mut­ta tuo­takaan jär­jeste­lyä ei voisi sulkea pois esimerkik­si homoil­ta tai tum­mai­hoisil­ta — sil­loin se olisi syrjintää.

 135. Saara:

  Itse en vas­tus­ta polyamor­ista avi­o­li­it­toa, enkä usko että siitä tulisi kovin yleistä vaik­ka se laillistettaisiin.

  Kuinka­han yleinen homo­jen avi­o­li­itos­ta sit­ten tulisi, jos yleisyys on kri­teer­inä sallivuudelle?

  Sinä et siis näin sanonut, mut­ta pohdiske­len itsekseni. 

  Kat­soin Tilas­tokeskuk­sen sivuil­ta, että rek­isteröi­tyjä parisuhtei­ta on kaik­ista per­he­muodoista 0,05 pros­ent­tia. Jos näinkin vähäi­nen osu­us homoista on pää­tynyt rek­isteröin­ti­in, niin avi­o­li­it­toon pää­ty­isi näistä var­masti vain osa. Mon­et homot koke­vat avi­o­li­it­toin­sti­tuu­tion vah­van patri­arkaalise­na ja per­in­teisiä val­tarak­en­tei­ta pönkit­tävänä järjestelmänä. 

  Tun­netko tosi­aan mieshomo­ja, jot­ka ITSE halau­vat yhteisen suku­ni­men? Tein eilen pienen kyse­lykier­roksen tun­temieni homo­jen paris­sa ja yksikään ei halu­aisi. Myön­nän kyl­lä, että otos ei ollut suuren suuri. 

  Luulen, että yhteisen nimen toivom­i­nen liit­tyy lähin­nä tilanteisi­in, jois­sa kah­den naisen liitossa on lapsi/lapsia. Näitä liit­to­ja oli vuon­na 2010 281 kpl. (Tässä luvus­sa on kyl­lä mies­par­itkin lapsi­neen, mut­ta se lie­nee niin mar­gin­aal­ista, että esitän nyt yksinker­tais­taen näin).

  Ja on nyt muis­tet­ta­va, että hake­muk­sel­la­han tämän yhteisen suku­ni­men kyl­lä saa. Epäko­htana on tietysti mak­sullisu­us, joka aset­taa homopar­it eri­ar­voiseen asemaan. 

  Jos ajatel­laan, että yleisyy­del­lä ei ole mitään väliä, niin sil­loin­han polyamo­r­ia tulee sal­lia, vaik­ka vain kolme ihmistä sitä halu­aisi. Polyamo­r­i­as­ta tulisi toden­näköis­es­ti itse asi­as­sa suosi­tumpi, kos­ka onhan meil­lä kohta­laisen iso muslimiväestö.

  Eli jotain mit­ta­suhtei­ta kaipaisin tähän keskustelu­un. Mut­ta kuu­den­nen ker­ran: min­ul­la ei ole mitään sitä vas­taan, että homotkin voivat olla halutes­saan naimi­sis­sa. Ymmär­rän kuitenkin senkin kan­nan, että avi­o­li­it­to on miehen ja naisen väli­nen ja sen tulee pysyä sellaisena.

 136. Kari, jos sä vähän erit­telisit että mikä sua nyt ihan tarkalleen ottaen kyr­sii niin tuo ei vaikut­taisi niin kohkaamiselta.

  Mitä investoin­tei­hin tulee, niin esimerkik­si niiden kaivosten net­toveroaste lie­nee reip­paasti pakkasel­la ottaen huomioon että val­tauk­set ei mak­sa mitään ja val­tio tekee infran.

 137. Saara:

  Jos joku [Eli­na] kuvit­telee homo­jen ole­van niin täy­del­lisen eri­laisia ihmisiä, ettei edes osa heistä voi ajatel­la tästä asi­as­ta samoin kuin me ei-homot, niin pihal­laolem­isheit­to­jen suh­teen suosi­tan hän­tä kat­so­maan peiliin.

  Mis­sähän kohden jotain täl­laista olen esittänyt?

  Enem­män tässä nyt vastapuolel­lani on aja­tus­ta, että homot ovat kovin eri­laisia. Ei min­ulle tulisi mieleenkään, että jonkin lomak­erasti­tuk­sen jäl­keen nämä “eri­laiset” jou­tu­isi­vat syr­ji­tyik­si tai muuten kaltoin kohdel­luik­si. Min­ulle onko aivan sama, onko ihmi­nen rek­isteröidyssä parisuh­teessa, avi­o­li­itossa, avoli­itossa, les­ki, eron­nut, naima­ton ja mitä vielä… Ole­tan, että läh­es kaikille muillekin on. 

  En minä täl­laisi­in kiin­nitä mitään huomio­ta sen enem­pää kuin ihmisen mui­hinkaan omi­naisuuk­si­in. Tot­ta kai panen merkille jonkun homouden, kuten panen merkille, jos ihmi­nen on pieni, pyöreä, silmälasipäi­nen, kalju ja käyt­tää aina jokapoi­ka-paitaa (en tarkoi­ta ketään eri­ty­istä henkilöä). 

  Homous on min­ulle omi­naisu­us muiden joukos­sa, ei yhtään sen enem­pää eikä vähempää. Olet taas istut­ta­mas­sa min­u­un homo­foobikon leimaa. Min­u­un, joka sen­tään olen elänytkin naisen kanssa parisuh­teessa tode­ten kuitenkin ole­vani enem­män heteroseksuaalinen. 

  Järkyt­tävänä pidän nim­imerk­ki kris­ti­tyn ajat­telua, että homo­jen ase­ma Suomes­sa olisi ver­rain­nolli­nen nat­si-Sak­san juu­ta­lais­ten ase­maan. Siinä minus­ta on asen­teet vinksal­laan, ei minulla. 

  Olen tässä jo kysel­lytkin, mut­ta en saanut vas­taus­ta, että mis­sä nämä vaar­al­liset syr­jin­tälo­mak­keet ovat käytössä ja miten niiden perus­teel­la syrjitään?

  Desin­fioiko vero­toimis­ton väki käten­sä lomak­keen käsit­te­lyn jäl­keen, mätkäiseekö lisäveroa vai mitä oikein tapahtuu?

  Ker­toisit­teko nyt tämän? Osmo kai nämä vain­oa syn­nyt­tävät lomak­keet otti ensim­mäisenä esiin.

  1. Jos työn­hakuil­moituk­ses­sa kysytään sivi­il­isää­tyä, se voi johtaa syr­jin­tään vaikka­pa valit­taes­sa päätoimittajaa.
   Eli­nan pitäisi pikem­minkin itse perustel­la, mik­si sukupuolista suun­tau­tu­mista pitää kysyä tuhan­sis­sa lomakkeis­sa. Arkalu­on­toisen tiedon keräämiseen pitää aina olla syy. Todis­tus­taak­ka on kerääjän puolella.
   Sivi­il­isää­tyä kysytään läh­es kaikkialla.

 138. Mik­si ihmeessä sukupuo­li­nen suun­tau­tu­mi­nen olisi jotain “arkalu­on­toista” tietoa? 

  Minus­ta juuri täl­lainen ajat­telu on syr­jivää. Lähtöko­htana on, että homoudessa on jotain hävet­tävää. Minus­ta ei ole! Täl­löin on aivan yhtä neu­traalia sanoa, että on naimiss­sa tai rek­isteröidyssä parisuhteessa. 

  Edelleen kysyn, mis­sä lomakkeis­sa vai­h­toe­htona on rek­isteröi­ty parisuhde? En ole työn­haus­sa ainakaan tör­män­nyt moi­seen. Kotoa löy­tyy täl­lä haavaa vain yksi lomake lapsen kouluterveydenhuoltoon. 

  Kysytään vain huolta­jia, ei muu­ta. Jos lapsel­la on sisäisen adop­tion kaut­ta kak­si samaa sukupuol­ta ole­vaa huolta­jaa, niin joka tapauk­ses­sa nimestä tämä selviää. Eikö lapsen huolta­jat saisi olla koulun tiedos­sa? Sehän on jo tur­val­lisu­uskysymyskin, jos lapselle sat­tuu jotain koulupäivän aikana.

 139. En minä täl­laisi­in kiin­nitä mitään huomio­ta sen enem­pää kuin ihmisen mui­hinkaan ominaisuuksiin. 

  Kaik­ki ihmiset eivät ole niin kuin sinä. Jos kaik­ki ihmiset oli­si­vat fik­su­ja ja avarakat­seisia, niin eihän tässä mitään ongel­maa olisikaan.

 140. Eikö asia tulisi ratkaistuk­si siten, että kaiken­lai­sis­sa parisuhteis­sa eläville olisi sama rasti ruu­tu­un “parisuh­teessa” ilman erittelyitä?
  Avi­o­lit­to­lakia ei ole syytä men­nä ropeloimaan, kos­ka se on joillekin sakra­ment­ti. Tehtäköön siis tarvit­ta­vat muu­tok­set parisuhde­laki­in, ml. main­in­ta, että myös avi­o­li­it­to­lain mukaises­sa suh­teessa elävät kat­so­taan parisuh­teessa eläviksi.

  1. Tim­oT
   Avi­o­li­it­to on sakra­ment­tikin, mut­ta myös kirkkoon kuu­lumat­to­mia vihitään avi­o­li­it­toon. Jos avi­o­li­it­to on pyhitet­ty kris­tit­ty­jen sakra­men­tik­si, sil­loin kirkkoon kuu­lumat­to­mia ei voisi vihk­iä lainkaan avi­o­li­it­toon. Nyt on kyse tästä avi­o­li­iton juridis­es­ta tai val­ti­ol­lis­es­ta puoles­ta, ei sakramentista.

 141. Avi­o­li­it­to on sakra­ment­tikin, mut­ta myös kirkkoon kuu­lumat­to­mia vihitään avioliittoon. 

  Ortodok­seille näin, mut­ta meille luter­i­laisille avi­o­li­it­to ei ole sakra­ment­ti. Meil­lä sakra­ment­te­ja ovat vain kaste ja ehtoolli­nen. Avi­o­li­itossa on luter­i­laisil­la kyse maal­lisem­mas­ta asiasta.

 142. TimoT:lle

  Tun­tem­at­ta parisuhde­lakia sen parem­min, kysyn tai ehdotan, pitäisikö parisuhde­lain olla sel­l­ainen, että kumpikin parisuh­teessa ole­va jou­tu­isi ilmoit­ta­maan “rasti ruutuun”-merkinnän myös kump­panin­sa nimen ja henkilö­tun­nuk­sen (sukupuolel­la ei olisi väliä)
  Ja jos toinen osa­puoli ilmot­taisikin että ei ole parisuh­teessa, tai että on parisuh­teessa jonkun toisen henkilön kanssa, niin vira­nomainen ilmot­taisi tästä asi­as­ta entiselle kump­panille ja rek­isteröisi hänet sinkuk­si (kunnes hän löytää uuden kump­panin tai kunnes toinenkin osa­puoli palaa takaisin parisuhteeseen 

  Kun yhteiskun­tamme on “täyn­nä” eri­laisia yksin­huolta­jille annet­tavia etu­ja, niin olisi tosi­aan hyvä, että parisuh­teessa elävät eivät pää­sisi näitä yksin­huolta­jae­tu­ja naut­ti­maan, vaan kaik­ki lyhy­taikaisetkin parisuh­teet rek­isteröitäisi­in, mikäli ne ovat yhteiskun­nan ja henkilöi­den oikeustur­van kannal­ta kiin­nos­tavia ja merkitseviä.

 143. Ehdo­tuk­seni oli tarkoitet­tu vain vinkik­si, miten samaan lop­putu­lok­seen voi päästä aiheut­ta­mat­ta mieli­pa­haa toisille.
  Ortodok­seil­la on muuten kokon­aan oma suh­tau­tu­mistapansa heille tärkeisi­in kysymyk­si­in, he vaikenevat juk­isu­udessa koko asi­as­ta, mut­ta taa­tusti pitävät oman kan­tansa. Se näytetään heille sal­li­van, oli se kuin­ka kon­ser­vati­ivi­nen tahansa.

 144. “Läh­den vetämään. Kaikil­la muil­la ei ole vas­taavaa vai­h­toe­htoa, mut­ta turha odot­taa investoin­te­jakaan sit­ten. Tai jos niitä on, niin olisin kiin­nos­tunut kuulemaan,”

  Tuskin­pa se sin­un lähtösi lopet­taa investoin­te­ja Suomeen ??

 145. Turk­ka Louekari:

  Kol­men ihmisen avi­o­li­itossa aika var­masti yksi tun­tee ole­vansa tuskallis­es­ti sivu­raiteel­la, mut­ta ei osaa lähteä poiskaan. Minä näen siinä “vapaae­htoista val­in­taa” yhtä paljon kuin heroiinikierteessä.

  Sivu­men­nen san­ot­tuna, kah­den ihmisen avi­o­li­it­to (tai avoli­it­to, tai muu suhde) näyt­tää myöskin ole­van jär­jeste­ly jos­sa ihmiset ovat toisi­naan tuskallis­es­ti sivu­raiteel­la, mut­ta eivät osaa lähteä poiskaan. Esimerkik­si hyvin suuri osa tois­tu­vista per­heväki­val­tat­a­pauk­sista kuu­luu tähän luokkaan: ulkop­uolisen jär­ki sanoisi, että lähde nyt hyvä akka/ukko kävelemään, sin­ut on hakat­tu viidesti ja kuudes on toden­näköis­es­ti pahempi. Mut­ta eipä akka tai ukko vain lähde.

  Lukumääräneu­traalia avi­o­li­it­toa vas­taan tästä ei oikein ole perusteeksi.

 146. OS:

  Nyt on kyse tästä avi­o­li­iton juridis­es­ta tai val­ti­ol­lis­es­ta puoles­ta, ei sakramentista.

  Onko muuten näin? Ts. olen ollut havait­sev­inani vaa­timuk­sia, että myös kirkon (ainakin luter­i­laisen) pitäisi vihiä myös homo­ja avi­o­li­it­toon, muu olisi syrjintää.

  (Ortodok­seil­la ei ilmeis­es­ti ole niin väliä, ne ovat suvait­se­vaisia ts. toiseut­ta edus­tavia tekivät sit­ten vaikka­pa nais­pappeu­den suh­teen mitä hyvänsä.)

  1. Kirkon sisäl­lä on vaa­dit­tu kirkon hyväksyn­tää homoavi­o­li­itoille, mut­ta eduskun­tata­sol­la päätetään vain asian val­ti­ol­lis­es­ta puolesta.

 147. “Kirkon sisäl­lä on vaa­dit­tu kirkon hyväksyn­tää homoavi­o­li­itoille, mut­ta eduskun­tata­sol­la päätetään vain asian val­ti­ol­lis­es­ta puolesta.”

  Minus­ta näitä ei oikein voi pitää ihan pelkkänä kirkon sisäisenä jutusteluna:
  ‘Kult­tuuri­m­in­is­teri Wallin: kirkol­liskok­ouk­sel­la on tuhan­nen sielun paikka’
  http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/593D3EE372BBC345C22577D5004967FC?OpenDocument&lang=FI

  ‘Halosen ensikom­men­tit homokeskustelus­ta: Toivon kirkolle viisaut­ta’ http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/10/1209255

  Pikem­minkin tulee kuva, että val­tio­val­ta olisi aika voimakkaastikin ottanut kan­taa siihen, miten kirkon tulee toimia ja opet­taa. Onko­han täm­möi­nen edes ihan asiallista?

  Minus­ta onkin melkoista hurskastelua väit­tää, että tässä olisi kyse pelkästä val­ti­ol­lis­es­ta puolesta.

 148. Työn­haku­lo­makkeis­sa ei kysytä sivi­il­isää­tyä. Ter­vey­den­huol­los­sa ei myöskään kysytä.

  En tiedä olisiko se ihan lail­lis­takaan. Eri­lais­ten tukien haus­sa kysytään, mut­ta siihen on aina hyvä syy.

  Näis­sä tapauk­sis­sa kysytään myös aina puoli­son nimi, joten vieläkin odot­te­len esimerkkiä syr­jin­tälo­makkseesta. Puoli­son nimestähän aina selviää myös homosek­suaal­isu­us, joten rek­isteröi­dyn parisuh­teen tilalle tule­va avi­o­li­it­to ei muu­ta yhtään mitään. 

  Enkä usko, että yksikään tukieu­ro jää saa­mat­ta homosek­suaal­isu­u­den takia eli tämä lomakepe­rustelu on täysin merkityksetön. 

  ++++++++

  Kun nyt Osmo, taas ker­ran viit­taat Korho­sen tapauk­seen, niin Korhoselta ei kysyt­ty työhaas­tat­telus­sa puoli­son sukupuol­ta eikä Korho­nen niin väitäkään. 

  Korho­nen väit­tää, että kun Alma Medi­as­sa selvisi jälkikä­teen, että puoliso onkin nainen, niin se johti työsyr­jin­tään eli konkreet­tis­es­ti potkuihin.

 149. Arkalu­on­toisen tiedon keräämiseen pitää aina olla syy. 

  No, mikä on syy sivi­il­isää­dyn keräämiseen työhöno­to­ssa (jos­sa peri­aat­teessa syr­jin­tää voisi tapah­tua)? Ymmär­rän peri­aat­teessa sen, että kun työ­suhde on muo­dostet­tu, voidaan kysyä lähiomaista (sitä varten, että jos tapah­tuu työ­ta­p­atur­ma, tiede­tään, kehen ottaa yhteyt­tä), mut­ta tämä ensin­näkin tulee vas­taan siinä vai­heessa, kun työ­suhde on jo solmit­tu ja toisek­si siinä näkee kyl­lä lähiomaisen nimestä jo sen sukupuolisen suun­tauk­sen, jos siitä on kiinnostunut. 

  Itse voisin ajatel­la, että sivi­il­isää­dyn perus­teel­la tapah­tu­van syr­jin­nän työhöno­to­ssa kohdis­tu­van paljon enem­män nuori­in avi­o­li­itossa ole­vi­in naisi­in kuin kehenkään muuhun johtuen siitä, että he ovat ris­ki työ­nan­ta­jalle sen suh­teen, että koh­ta tulee äity­is­lo­ma ja sen jäl­keen sit­ten pois­saolo­ja las­ten sairastelun vuok­si. Onko täl­lä perus­teel­la tapah­tu­va syr­jin­tä sit­ten hyväksytäm­pää (kos­ka siinä on osoitet­tavis­sa selvä ris­ki työ­nan­ta­jalle) kuin tuon sek­suaalisen suuntauksen? 

  Minus­ta tämä rasti­tus­pe­ruste ei ole kan­ta­va homoli­it­to­jen puo­lus­tuk­sek­si. Minus­ta paljon parem­pi on se, ettei ole mitään syytä, mik­si homo­ja ei otet­taisi avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­ti­in siinä, mis­sä het­eroitakin. Avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­ti ei ole lap­sia vaan kah­ta aikuista varten. Kuten tääl­lä on jo todet­tu, hedelmätön het­eropari saa sel­l­aisen solmia ihan hyvin. Ja toisaal­ta las­ten tekem­i­nen avi­o­li­iton ulkop­uolel­la on täysin sal­lit­tua. Samoin on sal­lit­tua ero­ta, vaik­ka liitossa olisi lapsia. 

  Syl­tyn jut­tuu­un lukumääräneu­traal­ista avi­o­li­itos­ta sanois­in, että vaik­ka se on peri­aat­teessa perusteltavis­sa, niin samoil­la lib­er­al­is­tisil­la perusteil­la kuin homoli­it­toa sitä ei voi perustel­la. Yksi homoli­iton perusteluista on juuri se, että se ei muu­ta het­eroli­it­to­jen ase­maa mitenkään. Lukumääräneu­traali liit­to muut­taisi. Het­eroli­itot on solmit­tu eksklusi­ivi­su­u­den ole­tuk­sel­la. Use­am­man kuin kah­den part­ner­in liit­to ei luon­nol­lis­tikaan voi olla sellainen.

  1. Moni­avioisu­us ei oikein kuu­lu europop­palaiseen kult­tuuri­in, eikä sitä sik­si pitäisi suosia. Kun maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa kuin­tenkin on moni­avioisu­ut­ta ja näistä syn­tyy myös lap­sia, jokin käytän­tö pitäisi olla, ettei tästä koidu aiheet­to­mia yksin­huolta­jae­tuuk­sia. Jos mies han­kkii neljä vaimoa, hänen on mhyös pystyt­tävä elät­tämään neljä vaimoa ja kaik­ki näi­den lapset. Non­i­in, tietysti on tämä sopisuo­ma­lainen perät­täi­nen moni­avioisu­us, jota veron­aksa­jat kyl­lä subventoivat.

 150. Pappeus ja avi­o­li­it­to ovat ortodok­sises­sa kirkos­sa sakra­ment­te­ja eli pyhiä mys­teere­itä, joiden sisältöä taik­ka merk­i­tys­tä ei voi mitenkään muut­taa maal­lises­sa lain­säädän­töe­limessä, kos­ka se puut­tuisi täysin ulkop­uolise­na maal­lise­na instanssi­na ortodok­sisen uskon syvimpi­in perusteisi­in täysin ei teol­o­gisin perustein ja vieläpä ken­ties (mut­tei toiv­ot­tavasti) väli­aikaises­ti muodis­sa ole­van tasa-arvoide­olo­gian vuok­si mil­laise­na se esi­in­tyy pohjo­is­maises­sa lain­säädän­nössä ajal­lis­es­tikin hyvin tuoreena ilmiönä.

  Ortodoksi­nen kirkko ei voi hyväksyä ei itsenäisenä paikalliskirkkona nais­pappeut­ta tai samaa sukupuol­ta ole­vien avi­o­li­it­toa sanoi Suomen lain­säädän­tö siitä mitä tahansa tai velvoit­taisi eduskun­ta ja virkamiehet siitä mitä tahansa. 

  Ortodoksi­nen kirkko voisi ymmärtääk­seni hyväksyä pappeu­den ja avi­o­li­iton sakra­ment­tien muut­tamisen ain­oas­taan maail­man­laa­juises­sa ekumeenises­sa kirkol­liskok­ouk­ses­sa yksimielisel­lä päätök­sel­lä, jol­lainen on pidet­ty viimek­si Nike­as­sa vuon­na 787. (Kor­jatkaa jos olen väärässä.) Seu­raavaa ei ole var­masti näköpi­iris­sä paikallisen lähin­nä *pohjo­is­mais­ten protes­tant­tis­ten kirkko­jen ja pohjo­is­maisen tasa-arvolain­säädän­nön välisen ongel­man vuok­si*. Koko aja­tuskin olisi todel­la absur­di. Ortodoksi­nen kirkko on osa maail­man­laa­juista ortodok­sista kirkkoa, eikä se pysty sen enem­pää kuin Suomen kato­li­nenkaan kirkko ratkaise­maan yksin perus­tavia opil­lisia kysymyk­siä. Koen itse ortodoksi­na ortodok­sisen kirkon vahvu­udek­si nimeno­maan sen, ettei siel­lä muute­ta keskeisiä opil­lisia kan­to­ja sen mukaan miten maal­liset ide­olo­giat ja muoti-ilmiöt vai­htel­e­vat vuosikym­menistä ja vuo­sisadoista toiseen. Lisäk­si ko. kirkko on oma­l­la taval­laan erit­täin suvait­se­vainen ihmisku­vansa ja käytän­tö­jen­sä osalta, joista jälkim­mäi­nen kyl­lä elää ajan mukana.

  Tässä kuvas­tunee oma­l­la taval­laan uskon­to­jen ja maal­lis­ten aat­tei­den ja lain­säädän­nön väli­nen ris­tiri­ita. Uskon­to­jen sisältöä sen enem­pää kuin vaikka­pa eksis­ten­tial­is­tisen filosofi­an tai kon­ser­vati­ivisen ide­olo­gian saatik­ka tieteen sisältöjä ja oppe­ja kun ei voine mitenkään päät­tää lain­säädän­töe­limis­sä ilman, että ko. uskon­not ja aja­tus­su­un­tauk­set menet­täi­sivät oleel­lisen ideansa ja sisältönsä.

  Ortodok­se­ja on suo­ma­lai­sista ain­oas­taan 1,1 %, joten minus­ta ko. kirkon ja väestön osalta kysymys on myös vähem­mistön oikeuk­sista olla oman­laisi­aan ja ylläpitää omaa kult­tuuri­aan. Päätet­ti­in­pä luter­i­laisen kirkon kohdal­la mitä tahansa, niin pitäisi muis­taa huole­htia ortodok­sien oikeuk­sista itsenäisyy­teen­sä. Jos ortodoksi­nen kirkko ja val­tio ajau­tu­isi­vat eroon esim. avi­o­li­it­to­lain vuok­si, niin nousisi esi­in kysymys mik­si yhden vähem­mistön etu voi syr­jiä toisen vähem­mistön etua.

  PS
  kan­natan erit­täin lämpimästi sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­toa mais­traat­tei­hin, muu­toinkin olisi fik­sua siirtää viral­lisen avi­o­li­iton myön­tämi­nen yhteiskun­nalle jät­täen uskon­tokun­nille omat rit­u­aalin­sa niiden omik­si asioik­seen. Moni riita jäisi turhaksi. 

  Lisäk­si kukaan ei estä perus­ta­mas­ta mah­dol­lisem­man vapaamielistä protes­tant­tista kirkkoa ja vetää sinne mukaan isoa osaa nykyis­es­tä luter­i­lais­es­ta kansankirkosta. 😉

  En muutenkaan ymmär­rä mik­si luter­i­laises­sa kirkos­sa sal­li­taan mitä tahansa, jol­loin se ei tar­joa lop­pu­jen lopuk­si kenellekään oikein mitään iden­ti­teet­tin­sä menettäneenä.

 151. Ei pila­ta kaikkia perinteitä,

  Syy siihen, että kirkon toimi­in ote­taan kan­taa muual­takin kuin kirkon sisältä, on kirkon ja val­tion väli­nen epämääräi­nen raja. Jos nämä selkeästi erotet­taisi­in, kirkko voisi vapaam­min päät­tää omista asiois­taan, kun ne tosi­aan oli­si­vat vain sen omia asioi­ta eikä yhteiskunnan.

  Tämä edel­lyt­täisi sitä, että kirkkoon voisi liit­tyä ja siitä ero­ta ain­oas­taan omas­ta tah­dostaan ja sel­l­aises­sa iässä, että on kykenevä tekemään täl­laisen päätök­sen kyp­sästi ja itsenäis­es­ti. Ei siis mis­sään nimessä vau­vana. Niin kauan kuin kirkko han­kkii lisää jäseniä näiltä itseltään kysymät­tä, val­ti­ol­la saa ja pitääkin olla sanansa san­ot­ta­vana siihen, mil­lä tavoin näitä jäseniä kohdellaan.

 152. Eli­na:

  Min­ulle onko aivan sama, onko ihmi­nen rek­isteröidyssä parisuh­teessa, avi­o­li­itossa, avoli­itossa, les­ki, eron­nut, naima­ton ja mitä vielä… Ole­tan, että läh­es kaikille muillekin on.

  Okei, no jos et ole homo­foobikko (mitä ihmi­nen kyl­lä voi olla, vaik­ka olisi asunut samaa sukupuol­ta ole­van kanssa, mut­ta en väitä että juuri sinä vält­tämät­tä olisit), niin tästäkö sit­ten kiikastaa?

  Siis ajat­telus­ta, että kun minä itse X, niin ole­tan että kaik­ki muutkin X, ja jos tämä ei johonkuhun päde, niin tuo joku on siihen itse syypää ja ansait­see ran­gais­tuk­sen. Eli jos sinä et halua samaa nimeä puolisosi kanssa (ilman lap­sia), tästä mielestäsi seu­raa ettei yhteisen nimen saami­nen voi olla mitenkään tärkeä asia kenellekään, tai jos on, niin syynä on henkilön lapsel­lisu­us tai muu type­r­yys, jol­loin hänen mielipi­det­tään ei tule ottaa huomioon.

  Siis sama argu­ment­ti, jol­la joku, joka kokee itse hyö­tyneen­sä armei­jas­ta, perustelee että miesten yleinen asevelvol­lisu­us on säi­lytet­tävä. Sin­ul­la tuo taisi (taan­noin) olla siinä muo­dos­sa, että kun poikasi koki sen hyödyl­lisek­si, niin se on hyödyl­listä kaikille muillekin.

 153. Eli­na:

  Kat­soin Tilas­tokeskuk­sen sivuil­ta, että rek­isteröi­tyjä parisuhtei­ta on kaik­ista per­he­muodoista 0,05 pros­ent­tia. Jos näinkin vähäi­nen osu­us homoista on pää­tynyt rek­isteröin­ti­in, niin avi­o­li­it­toon pää­ty­isi näistä var­masti vain osa. Mon­et homot koke­vat avi­o­li­it­toin­sti­tuu­tion vah­van patri­arkaalise­na ja per­in­teisiä val­tarak­en­tei­ta pönkit­tävänä järjestelmänä.

  Minä puolestani veikkaan, että jos homo­jen avioi­tu­mi­nen olisi mah­dol­lista, liit­to­ja syn­ty­isi enem­män kuin nyt syn­tyy rek­isteröi­tyjä parisuhtei­ta. Olet var­masti osan kohdal­la oike­as­sa tuos­ta avi­o­li­iton vieras­tamis­es­ta, mut­ta on heitäkin, jot­ka näkevät “rek­isteröi­dyn parisuh­teen” jo nimestään alka­en erot­tel­e­vana ja turhana pelleilynä. Mut­ta voisi kai senkin säi­lyt­tää niitä varten, jot­ka halu­a­vat olla liitossa mut­ta nimeno­mais­es­ti eivät avio-sellaisessa.

  Sivu­men­nen sanoen, tuo mainit­se­masi asenne kuu­lostaa hie­man omaa ystäväpi­ir­iäni van­hem­man sukupol­ven jutul­ta. Nuorem­mat eivät ole niin kyynisiä ja hanakoi­ta vas­tus­ta­maan asioi­ta, eivätkä ota esim. avi­o­li­it­toa annet­tuna patri­arkaalise­na insti­tuu­tiona, vaan tekevät siitä oman­laisen­sa — näin minäkin teen vaik­ka miehen kanssa olenkin menos­sa naimisi­in (jätämme yksinker­tais­es­ti toteut­ta­mat­ta kuvion ne osat, jot­ka meitä ällöt­tävät, ja lisäämme tilalle omia, parem­mik­si kokemi­amme). Liiton nim­i­tys on tärkeä sik­si, ettei syn­ty­isi tarpee­ton­ta erot­telua sukupuolisen suun­tau­tu­misen perus­teel­la. Ei ain­oas­taan lomakkei­den tasol­la, vaan myös semant­tisel­la. Minä ainakin halu­an aviop­uoli­son, enkä jotain ihme rek­isteröin­tiä (kuu­lostaa enem­män lem­mikkieläin­tä tai autoa koske­val­ta toimenpiteeltä). 

  Semant­tiset asi­at eivät ole kaikille tärkeitä, mut­ta osalle hyvinkin tärkeitä. Itsel­leni voi nous­ta (tapauk­ses­ta riip­puen) voimakkai­ta tun­netilo­ja pelkästään siitä, mitä sanaa mis­täkin jutus­ta käytetään — siis kemi­al­liset yhdis­teet elim­istössäni muut­tuvat käyte­tyn sanan mukaan, ja vaikut­ta­vat sitä kaut­ta kokon­ais­val­tais­es­ti elämääni.

  Tun­netko tosi­aan mieshomo­ja, jot­ka ITSE halau­vat yhteisen suku­ni­men? Tein eilen pienen kyse­lykier­roksen tun­temieni homo­jen paris­sa ja yksikään ei halu­aisi. Myön­nän kyl­lä, että otos ei ollut suuren suuri.

  No en tehnyt kyse­lykier­rosta, mut­ta olen käynyt joidenkuiden kanssa keskustelu­ja, joiden poh­jal­ta voin vas­ta­ta tähän kyl­lä. Omista homo­tu­tu­is­tani (miehiä tai ei) kenel­läkään ei ole eikä ole tulos­sa lap­sia, mut­ta saman nimen halu­avia on silti.

  Polyamo­r­i­as­ta tulisi toden­näköis­es­ti itse asi­as­sa suosi­tumpi, kos­ka onhan meil­lä kohta­laisen iso muslimiväestö.

  No siis minähän en käyt­tänyt suosit­tuut­ta argu­ment­ti­na suun­taan tai toiseen. Jos jostakin avi­o­li­it­to­muo­dos­ta ei ole hait­taa, se kan­nat­taa hyväksyä vaik­ka löy­ty­isi vain muu­ta­ma kyseistä muo­toa nou­dat­ta­va kump­panu­us­suhde, jon­ka osa­puo­let halu­aisi­vat viral­lis­taa liittonsa.

  Kun sanoin, etten usko polyamor­is­ten liit­to­jen suur­su­o­sioon, vaik­ka ne lail­lis­tet­taisi­in, tarkoitin län­si­maisen kult­tuurin mukaisia, tasa-arvoa vaalivia liit­to­ja, joi­ta on ymmär­ret­tävistä syistä varsin haas­tavaa saa­da toim­i­maan kol­men (tai use­am­man!) ihmisen kesken. Sel­l­ainen malli, jon­ka ole­tan mus­lim­iväestön kesku­udessa ole­van yleisem­pi, jos­sa yksi osa­puolista (näis­sä tapauk­sis­sa var­maankin mies) on val­ta-ase­mas­sa mui­hin (vaimoi­hin) näh­den, ei min­un sanakir­jas­sani ole polyamo­r­i­aa vaan polyg­a­mi­aa. Lakiteknis­es­ti näitä ei kyl­lä var­mas­tikaan pysty erot­ta­maan toi­sis­taan, joten sikäli lienet oikeassa.

  Kuten Osmo tuos­sa (ymmärtääk­seni) huo­maut­ti, on se var­maan kuitenkin parem­pi että reaal­i­maail­mas­sa joka tapauk­ses­sa esi­in­tyvä polyg­a­mia on juridis­es­tikin validia, jol­loin tämän valin­nan tekemisel­lä on myös tosi­asial­lisia (mm. taloudel­lisia) seu­rauk­sia. Vai onko niin, ettei polyg­a­mi­aa täl­lä het­kel­lä esi­in­ny Suomen mus­lim­iväestössä, vaan pelkona on sen ilmaan­tu­mi­nen lail­lis­tamisen seurauksena?

 154. Samuli Saarel­ma:

  sivi­il­isää­dyn perus­teel­la tapah­tu­van syr­jin­nän työhöno­to­ssa kohdis­tu­van paljon enem­män nuori­in avi­o­li­itossa ole­vi­in naisiin

  Tää on ehkä vähän hiusten­halkomista, mut­ta näis­sä tapauk­sis­sa­han ei sinän­sä syr­jitä sivi­il­isää­tyä, vaan jotain muu­ta mis­tä se sig­naloi. Tai oikeestaan väit­täisin, että tätä ei ees voi kut­sua syr­jin­näks, kos­ka ris­ki jäädä äitiys­lo­ma­lle on rel­e­vant­ti työn tekemiseen vaikut­ta­va ominaisuus.

  Avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­ti ei ole lap­sia vaan kah­ta aikuista varten.

  No tuskin sä nyt oot mikään auk­tori­teet­ti sanomaan mitä avi­o­li­it­to on tai ei oo.

  Eiköhän se oo syn­tyny spon­taanisti ihmis­ten kanssakäymis­es­tä ja sil­lä on usei­ta eri­laisia tarkoituk­sia vähän riip­puen siitä minkälainen ympäröivä kult­tuuri ja sen solmi­vat ihmiset on.

  Kuten tääl­lä on jo todet­tu, hedelmätön het­eropari saa sel­l­aisen solmia ihan hyvin. Ja toisaal­ta las­ten tekem­i­nen avi­o­li­iton ulkop­uolel­la on täysin sal­lit­tua. Samoin on sal­lit­tua ero­ta, vaik­ka liitossa olisi lapsia.

  ja nämä eivät mitenkään todista sen puoles­ta, että avi­o­li­it­to ei olis lap­sia varten.

  Yksi homoli­iton perusteluista on juuri se, että se ei muu­ta het­eroli­it­to­jen ase­maa mitenkään. Lukumääräneu­traali liit­to muut­taisi. Het­eroli­itot on solmit­tu eksklusi­ivi­su­u­den ole­tuk­sel­la. Use­am­man kuin kah­den part­ner­in liit­to ei luon­nol­lis­tikaan voi olla sellainen.

  Ei. Het­eroli­itot on solmit­tu sil­lä ole­tuk­sel­la, että homot ei pääse samaan liit­toon tai sil­lä ole­tuk­sel­la, että het­eroli­iton osa­puoli ei voi ero­ta ja ruve­ta samaan liit­toon homon kanssa. Entä sitten?

  Lukumääräneu­traali­avi­o­li­it­to­la­ki ei tarkoi­ta sitä, että kaik­ki avi­o­li­itot on moni­avioisia. Lukumääräneu­traali tarkoit­taa sitä, että kaik­ki lukumäärät on sal­lit­tu­ja. Se on sit ihan niistä ihmi­sistä itses­tään kiin­ni mon­enko kanssa ne solmii avioliittoja.

  Osmo:

  Moni­avioisu­us ei oikein kuu­lu europop­palaiseen kult­tuuri­in, eikä sitä sik­si pitäisi suosia.

  Tän on pakko olla sarkas­mia? Tai jos ei oo, niin käyks tää sun mielestä argu­ment­ti­na aina vai onks moni­avioisu­us jotenkin spes­sua? Ja kuka päät­tää mikä kuu­luu euroop­palaiseen kult­tuuri­in ja mikä ei? Kebab? Polyryt­mia? Kahvi? Mus­tai­hoiset? Islam?

 155. Syy siihen, että kirkon toimi­in ote­taan kan­taa muual­takin kuin kirkon sisältä, on kirkon ja val­tion väli­nen epämääräi­nen raja. 

  Ei ole. Syy on se, että reilusti yli puo­let suo­ma­lai­sista on kirkon jäseniä. Näin ison yhteisön tekemiset ja tekemät­täjät­tämiset kiin­nos­ta­vat myös val­tio­jo­htoa. Niinkuin pitääkin.

 156. OS:

  Moni­avioisu­us ei oikein kuu­lu europop­palaiseen kult­tuuri­in, eikä sitä sik­si pitäisi suosia. Kun maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa kuin­tenkin on moni­avioisu­ut­ta ja näistä syn­tyy myös lap­sia, jokin käytän­tö pitäisi olla, ettei tästä koidu aiheet­to­mia yksin­huolta­jae­tuuk­sia. Jos mies han­kkii neljä vaimoa, hänen on mhyös pystyt­tävä elät­tämään neljä vaimoa ja kaik­ki näi­den lapset. Non­i­in, tietysti on tämä sopisuo­ma­lainen perät­täi­nen moni­avioisu­us, jota veron­aksa­jat kyl­lä subventoivat. 

  Tuo ensim­mäi­nen “ei kuu­lu euroop­palaiseen kult­tuuri­in” on minus­ta Osmol­ta aika yllät­tävä perustelu. Nuivinkin rasisti osaa käyt­tää samaa, ihan yhtä pätevästi.

  Aja­tus siitä, että miehen pitäisi pystyä elät­tämään neljä vaimoaan, on mielestäni hyv­in­voin­ti­val­tion näkökul­mas­ta esitet­tynä vähän omi­tu­inen, vaik­ka se on toki täysin mielekäs esimerkik­si islami­lai­sis­sa mais­sa, jois­sa ei tun­neta yksilön sub­jek­ti­ivisia oikeuk­sia maal­lisen yhteiskun­nan takaa­maan tiet­tyyn toimeen­tu­lota­soon, kuten meil­lä. Siel­lä on miehelle häpeä, jos ei pysty elät­tämään vaimo­jaan. Tääl­lä ela­tus on miehen ja vaimo­jen sub­jek­ti­ivi­nen oikeus, ja jos sitä ei kyetä takaa­maan, se on yhteiskun­nan, valtion/kunnan häpeä.

  Siis: mik­si meil­lä oikein on tämä hyv­in­voin­ti­val­tio? Juuri sik­si, että vai­mon ja las­ten (tai muiden per­heen­jäsen­ten) leipä ei olisi täysin riip­pu­vainen yhden ihmisen mieli­v­al­las­ta ja sat­tuman­varai­sista kyvyistä. 

  Ja lukumääräneu­traalin avi­o­li­iton tun­nus­t­a­mi­nen, joka siis tul­laan var­masti tekemään, on nimeno­maan keino kon­trol­loi­da näitä tilantei­ta val­tion kannal­ta mielekkäästi, ver­rat­tuna siihen että tosi­asial­lis­es­ti moni­avioiset ihmiset ovat yhteiskun­nan kir­jois­sa nimel­lis­es­ti yksinhuoltajia.

 157. “Moni­avioisu­us ei oikein kuu­lu europop­palaiseen kult­tuuri­in, eikä sitä sik­si pitäisi suosia.”

  Eikö samaa sukupuol­ta ole­vienkin avi­o­li­it­to putoa hel­posti tuo­hon kategoriaan?

  “Kun maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa kuin­tenkin on moni­avioisu­ut­ta ja näistä syn­tyy myös lap­sia, jokin käytän­tö pitäisi olla, ettei tästä koidu aiheet­to­mia yksinhuoltajaetuuksia.”

  Kai tämä toive kohdis­tuu myös per­in­teisi­in tapauk­si­in, jos­sa yhdel­lä henkilöl­lä on lap­sia use­am­mas­sa osoit­teessa. Ei kai voi olet­taa, että tuol­lais­ten las­ten van­hempi­en tulisi välit­tä ja tukea vain niitä viral­li­sista (nykyisen avi­o­li­iton sisäi­sisiä) lap­si­aan. Jos­sain määrin tämä asia hide­taan las­ten huolta­ju­us ‑käsit­teen alla (joka on eri asia kuin avioliitto).

  Olisi hyvä jos avi­o­li­it­to olisi mah­dol­lisim­man tukineu­traali, eikä kan­nus­taisi eroi­hin tai namisi­in menoon tuki­ais­ten toivossa.

  “Jos mies han­kkii neljä vaimoa, hänen on mhyös pystyt­tävä elät­tämään neljä vaimoa ja kaik­ki näi­den lapset.”

  Vähän van­hanaikaista. Ehkä nuo lukuisat vaimot elät­tävät yhdessä ain­oaa miestään kovinkin ylel­lis­es­ti (tai jotkut puolisot joitain puolisoitaan jos halu­taan olla sukupuoli- ja lukumääräneutraaleja).

  “Non­i­in, tietysti on tämä sopisuo­ma­lainen perät­täi­nen moni­avioisu­us, jota veron­aksa­jat kyl­lä subventoivat.”

  Joo, voisi rak­en­taa uuden järkeväm­män mallin, jos­sa las­ten huolta­ju­us olisi oma jut­tun­sa ja aikuis­ten väliset liitot omansa. Ja avi­o­li­it­to voisi tosi­aan olla subventioneutraali.

 158. Kun maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa kuin­tenkin on moni­avioisu­ut­ta ja näistä syn­tyy myös lap­sia, jokin käytän­tö pitäisi olla, ettei tästä koidu aiheet­to­mia yksin­huolta­jae­tuuk­sia. Jos mies han­kkii neljä vaimoa, hänen on mhyös pystyt­tävä elät­tämään neljä vaimoa ja kaik­ki näi­den lapset. 

  Olen samaa mieltä, että on varsin epäreilua, jos fak­tis­es­ti joku elää moni­aviois­es­ti (ja jopa oman uskon­ton­sa mukaan oikeasti sel­l­aiseen vihit­tynä), ja on sen vuok­si etuoikeutetus­sa ase­mas­sa ver­rat­tuna sekä yksi­avioises­sa liitossa elävi­in että etenkin niihin, joiden kat­so­taan elävän yhteistaloudessa, vaik­ka eivät oikeasti eläisikään (kämp­päkaver­it, yms.) 

  Peri­aat­teessa siis kai on yhteiskun­nan tuki­ais­ten suh­teen niin, että kah­den kämp­päkaverin olete­taan tuke­van toisi­aan taloudel­lis­es­ti (en tiedä, onko tässä enää sukupuo­lil­la merk­i­tys­tä, vai suosi­taanko homo­ja het­eroiden kus­tan­nuk­sel­la), mut­ta taas fak­tis­es­ti moni­avioises­sa liitossa ole­vien kat­so­taan ole­van tukemisvelvoit­teen ulkop­uolel­la. Moni­avioisen miehen kat­so­taan ole­van velvoitet­tu tuke­maan vain sitä naista, jon­ka kanssa on viral­lis­es­ti avi­o­li­itoss­sa, vaik­ka saman katon alla eläisikin use­ampia naisia, jot­ka kaik­ki ovat fak­tis­es­ti avi­o­li­itossa tuon miehen kanssa.

 159. Saaran muisti pätkii:

  Sin­ul­la tuo taisi (taan­noin) olla siinä muo­dos­sa, että kun poikasi koki sen [asepa­lveluk­sen] hyödyl­lisek­si, niin se on hyödyl­listä kaikille muillekin.

  Erikoista, jos näin olen sanonut. Toinen poikani ei ole vielä astunut palveluk­seen ja toinen on sivaris­sa huono­jen armei­jakoke­musten seurauksena.

  Perustelu lähdölle oli: “mik­si kat­soisin juuri kasarmil­la kar­ju­via mie­len­vikaisia idioot­te­ja, kun en niitä muual­lakaan katsoisi”. 

  Tästä en kuitenkaan päät­tele mitään asepa­lveluk­sen hyödyllisyydestä/hyödyttömyydestä. Ajat­telin­pa­han vain, että ilmeis­es­ti johtamiskult­tuuris­sa olisi uud­is­tamisen tarpeita. 

  Okei, no jos et ole homo­foobikko (mitä ihmi­nen kyl­lä voi olla, vaik­ka olisi asunut samaa sukupuol­ta ole­van kanssa, […]

  Tämä menee minus­ta saivartelun ja ylip­sykol­o­gisoin­nin puolelle. Ihmis­es­tä voi väit­tää mitä tahansa täl­lä logi­ikalla. Koirafoobikko vain peit­tää kam­mon­sa kas­vat­ta­mal­la sak­san­paimenkoiria jne. — selit­tää kyl­lä pitävän­sä koirista, mut­ta sehän on vain silmänlumetta. 

  Siis ajat­telus­ta, että kun minä itse X, niin ole­tan että kaik­ki muutkin X, ja jos tämä ei johonkuhun päde, niin tuo joku on siihen itse syypää ja ansait­see rangaistuksen.

  Ran­gais­tuk­sen? Ja itse syypää? Tipahdin nyt täysin.

  Koke­muk­seni mukaan ihmiset noin ylipään­sä luule­vat ole­vansa enem­män eri­laisia eli parem­pia kuin toiset. MINÄ en ole rasisti, MINÄ en ole sitä tai tätä. Mut­ta ne pahat “muut” ovat, joiden asen­tei­ta pahek­sumal­la tuo­daan kätevästi oma eri­no­maisu­us esiin. 

  Minä uskon, että suuri(n) osa ihmi­sistä ei ajat­tele homoista mitään negati­ivista ja vaik­ka ajat­telisikin ei juurikaan anna sen vaikut­taa toim­intaansa. Yksit­täisiä pölväste­jä toki löy­tyy minkä tahansa asian tiimoilta.

 160. Saara veikkaa:

  Minä puolestani veikkaan, että jos homo­jen avioi­tu­mi­nen olisi mah­dol­lista, liit­to­ja syn­ty­isi enem­män kuin nyt syn­tyy rek­isteröi­tyjä parisuhteita.

  Homomiehet eivät ole kovin hanakoi­ta sitou­tu­maan. Muis­taak­seni rek­isteröidy­istäkin parisuhteista miesten osalta purkau­tuu n. 70 pros­ent­tia ihan muu­ta­mana ensim­mäisenä vuon­na. Eikä rek­isteröin­te­jä ole kuin reilu sata vuodessa. Nyt ei ole lähdet­tä ero­jen osalta, joten tähän tulee suh­tau­tua vähin­täänkin varauk­sel­la. Näin jostain luin kuitenkin, mut­ta lähde saat­toi olla arveluttava. 

  Min­ul­la jäi kesken tämä nimen­vai­h­doshalukku­u­den selvit­tämi­nen. Hake­muk­sia käsitel­lään nimit­täin vain muu­ta­mas­sa mais­traatis­sa. Pääkaupunkiseudun hake­muk­set esim. Kain­u­un mais­traatis­sa. Koin asian liian mon­imutkaisek­si ilman palkkaa selvitettäväksi. 

  Sivu­men­nen sanoen, tuo mainit­se­masi asenne kuu­lostaa hie­man omaa ystäväpi­ir­iäni van­hem­man sukupol­ven jutulta.

  Hienoa! Nyt leimataan jo mummok­sikin. Homo­foobi­nen Elina-muori… 😉

  Yksi viisikymp­pinen tyyp­pi oli pien­imuo­toises­sa kyselyssäni mukana. Muut ikävu­osien 26–38 väliltä. 

  Mut­ta kuten ennenkin on todet­tu, tut­tava­pi­iri tietysti muo­dos­tuu pitkälti saman­mieli­sistä, joten en tästä kovin pitkälle meneviä johtopäätök­siä lähde tekemään. 

  Vai onko niin, ettei polyg­a­mi­aa täl­lä het­kel­lä esi­in­ny Suomen mus­lim­iväestössä, vaan pelkona on sen ilmaan­tu­mi­nen lail­lis­tamisen seurauksena?

  Esi­in­tyy etenkin soma­liväestön kesku­ude­sa. Sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmämme mah­dol­lis­taa sen itse asi­as­sa parem­minkin kuin Soma­lias­sa onnis­tu­isi. Tämä on sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon piiris­sä tiedostet­tu kyllä. 

  […]näin minäkin teen vaik­ka miehen kanssa olenkin menos­sa naimisiin

  Muis­tathan kut­sua blogilaiset?

 161. Eli­na,

  Oho, muistin­pa todel­la hul­lusti väärin tuon armei­ja­ju­tun. Hyvä, että huo­m­a­sit sen ja pysty­it kor­jaa­maan (oikeast­i­han min­un olisi pitänyt tark­istaa se ennen kir­joit­tamista, pahoit­te­lut että en viitsinyt).

  Halu­an vielä erik­seen var­muu­den vuok­si pahoitel­la sitä, että menen usein kohdal­lasi henkilöko­htaisuuk­si­in. Teen sen tietois­es­ti, kos­ka olet minus­ta kiin­nos­ta­va henkilö. Yritän kyl­lä myös parhaani mukaan suit­sia tiedonhalu­ani, ettei blo­gin pääa­sia aivan hau­tau­tu­isi vähem­män rel­e­vant­tien aihei­den sekaan (oi, jospa tämä blo­gi olisi foo­ru­mimuo­dos­sa, jos­sa rön­sy­ilystä ei olisi niin paljon haittaa!).

  Jos ei muu­ta, ehkä keskustelus­tamme voi tehdä ainakin sen yhteenve­don, että ihmisiä on erilaisia.

  Esi­in­tyy etenkin soma­liväestön kesku­ude­sa. Sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmämme mah­dol­lis­taa sen itse asi­as­sa parem­minkin kuin Soma­lias­sa onnis­tu­isi. Tämä on sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon piiris­sä tiedostet­tu kyllä.

  Minus­ta eri­no­mainen peruste polyg­a­mi­an kir­jaamisek­si lakiin.

  Muis­tathan kut­sua blogilaiset?

  Jaa että siitä vaan kut­su jonkin kom­ment­tiketjun jatkok­si? 😀 Onhan min­ul­la toki tapana ajau­tua kom­menteis­sa sivu­raiteille, mut­ta joku raja siinäkin sen­tään! No joo, ja hääjuh­la nyt on joka tapauk­ses­sa yksi niistä jutu­ista, jot­ka ajat­te­limme jät­tää väli­in oma­l­ta osaltamme. Tupar­it jne. vielä käyvät jär­keen; naimisi­in men­e­m­i­nen taas on liian henkilöko­htaista, jot­ta sen ympärille halu­aisi jär­jestää per­for­manssiesi­tyk­sen suh­teen ulkop­uoli­sista koos­t­u­valle yleisölle.

 162. Eli­nalle ei mikään riitä: pitää saa­da homoil­ta pidet­tyä avi­o­li­it­to- ja adop­tiom­ah­dol­lisu­us pois­sa, suvait­se­van henkilön maine ja vieläpä viimeinen sana kyseiseen asi­aan. Mielipi­de on jo kuul­tu, tuskin sen lop­ut­tomas­ta jauhamis­es­ta sen enem­pää kon­sen­sus­ta muo­dos­tuu. Tämähän on per­in­teinen jär­ki vs. vah­vat tun­teet ‑kysymys.

  Kaiken maail­man tilas­to­jen kaivelu­un kom­men­tik­si sopii ketjus­ta aiem­min löy­tyvä Akselin kir­joi­tus. Yksikään suo­ma­lainen homo ei ole vielä syn­tynyt hänen sek­suaal­isuuten­sa hyväksyvään (tai edes lain tasol­la tasa-arvoiseen) yhteiskun­taan. Siis­pä jää kaukaisen tule­vaisu­u­den näytet­täväk­si, miten oikeasti tasa-arvoises­sa ase­mas­sa syn­tyneet ja kas­va­neet homot halu­a­vat elämän­sä elää. Tätä voi ennus­taa parinkymme­nen vuo­den päästä kat­so­ma­l­la länsinaapuriin.

 163. Sivu­men­nen sanoen, tuo mainit­se­masi asenne kuu­lostaa hie­man omaa ystäväpi­ir­iäni van­hem­man sukupol­ven jutulta. 

  Hienoa! Nyt leimataan jo mummok­sikin. Homo­foobi­nen Elina-muori… 😉

  Yksi viisikymp­pinen tyyp­pi oli pien­imuo­toises­sa kyselyssäni mukana. Muut ikävu­osien 26–38 väliltä. 

  Hei, eipäs nyt pillastuta! 

  Sin­ul­la on tei­ni-ikäisiä lap­sia (yksi on käynyt jo armei­jas­sakin) ja Saara on vas­ta menos­sa naimisi­in. Yleisen elämänkoke­muk­sen perus­teel­la arvelisin teil­lä ole­van 10–20 vuot­ta ikäeroa ja että minä (pien­ten las­ten äiti) olisin iältäni jos­sain tei­dän välissä.

  Mum­mot ovat sit­ten niitä, joil­la on lastenlapsia. 😉

 164. Art­turi, syr­jin­nästä on kyse, vaik­ka sig­naali olisi tilas­tol­lis­es­ti oikea. Ryh­män X jäsen­tä ei saa syr­jiä työhöno­to­ssa siihen ryh­mään X kuu­lu­misen vuok­si, vaik­ka tilas­tol­lis­es­ti pätisi, että ryh­män X työkyky on huonom­pi kuin muiden, kun­han X kuu­luu niihin suo­jel­tu­i­hin asioi­hin (sukupuoli, uskon­to, rotu, jne.) Jos syr­jii vaikka­pa sen vuok­si, että henkilöl­lä ei ole yliopis­tok­oulu­tus­ta (sik­si, että yliopis­tok­oulu­tus antaa sig­naalin parem­mas­ta työn­tek­i­jästä tms.), vaikkei työssä sitä tarvit­taisikaan, ei käsit­tääk­seni syyl­listy syrjintään. 

  ja nämä eivät mitenkään todista sen puoles­ta, että avi­o­li­it­to ei olis lap­sia varten. 

  Ne todis­ta­vat sen, että jos las­ten biologi­nen han­kkimi­nen on se syy, mik­si avi­o­li­it­to­ja saa solmia, niin hedelmät­tömil­lä het­eroil­la ei pitäisi siihen oikeut­ta. Selvästikin heil­lä siihen on oikeus, eikä kukaan pidä tätä mitenkään pahana. Täl­löin homoli­it­to­jen vas­tus­t­a­mi­nen sil­lä perus­teel­la, että avi­o­li­it­to on lap­sia varten, ei ole perustel­tua. Sekä hedelmät­tömien het­ero­jen että homo­jen liitot eivät luon­nol­lis­es­ti mitenkään uhkaa sitä tur­vaa, minkä avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­ti mah­dol­lis­es­ti siihen syn­tyville lap­sille antaa. 

  Ei. Het­eroli­itot on solmit­tu sil­lä ole­tuk­sel­la, että homot ei pääse samaan liit­toon tai sil­lä ole­tuk­sel­la, että het­eroli­iton osa­puoli ei voi ero­ta ja ruve­ta samaan liit­toon homon kanssa. 

  Miten het­eroli­it­toa hait­taa se, homot pääsee saman­laiseen liit­toon? Hänen oma liit­ton­sa ei siitä mihinkään muu­tu. Sin­un lib­er­aali­na pitäisi etenkin vas­tus­taa täl­laista ajattelua. 

  Tuo lop­pu taas on kyl­lä aika kaukaa haet­tua. Tuol­lainen ketju­tyyp­pinen moni­avioisu­ushan on nytkin mah­dol­lista, joten siihen ei homoli­it­to toisi mitään muu­tos­ta. Muu­tos tulisi lukumääräneu­traalin liiton kohdal­la, kos­ka se oma avi­o­li­it­to muut­tuisi ei-eksklusi­ivisek­si. Oma puoliso voisi solmia uuden liiton luop­umat­ta tästä vanhasta. 

  Tai jos jokaiseen liit­toon tarvi­taan jokaisen puoli­son suos­tu­mus, niin sit­ten joudu­taan mie­lenki­in­toisi­in tilanteisi­in, kun A halu­aisi ero­ta B:stä, mut­tei C:stä.

 165. On help­po uskoa, että kak­si avioitu­vaa ihmistä ovat aidosti vapaae­htoisia. Mut­ta kun kah­den yhteiseen elämään tuo­daan toisen löytämä kol­mas pyörä, se on minus­ta väärin sitä van­haa puolisoa kohtaan, joka ei ole oma-aloit­teis­es­ti ilmoit­tanut halu­a­vansa kolmatta.

  Joku voi olla eri mieltä, mut­ta joka tapauk­ses­sa moni­avioisu­us on mon­imutkaista. Ei ole mitään syytä ver­ra­ta homoavi­o­li­it­toa siihen.

 166. Kom­pro­mis­sit ovat ihmeel­lisiä. Kris­til­lis­ten Päivi Räsä­nen on ihmeis­sään, kun ensim­mäisek­si ollaan abortin taka-aiko­ja piden­tämässä ja sukupuo­lineu­traalia avi­o­li­it­toa pukkaa. 

  Maaseudun Tule­vaisu­us uuti­soi, että turk­istarhaa­jille koit­taa parem­mat ajat kuin koskaan. Vihrei­den puheen­jo­hta­ja Ville Niin­istö selit­tää YLE:lle, että hal­li­tu­so­hjel­man turk­isalaa koske­va lin­jaus on tyy­dyt­tävä kompromissi. 

  Hal­li­tu­so­hjel­ma on siis kuin las­ten lääkärileik­ki: “Näytä sää ensin niin mää näytän sit­ten”. Ja kumpikin näyt­tää ja saa tah­ton­sa läpi.

 167. Jos vasem­mis­toli­it­to jäisi pois, hal­li­tuk­seen jäisi 112 kansane­dus­ta­jaa (hätänu­mero­hal­li­tus).

  Kun olet ehdotel­lut eri hal­li­tuskoali­itioille nim­iä niin tässä nyky­hal­li­tuk­selle sopi­va nimi joka juon­tuu neu­vot­telu­jen aikana julk­i­tuo­dus­ta six­pack ‑nim­i­tyk­ses­tä. Eli Sick­bag, suomek­si Yrjö­pus­si. Kuvan­nee mis­tä ainek­sista se on kasattu.

 168. Paljon on kir­joitet­tu eri asioi­ta yhden otsikon alla mut­ta kom­men­toin kah­ta asi­aa, joista jotain tiedän eli ener­gia ja liikenne.

  Polt­toainei­den hin­nat tule­vat ole­maan 2025 aivan eri tasol­la kuin nyt. Olen ennus­tanut jo pitkään että tuol­loin ben­sa ja diesel mak­sa­vat 5 euroa/litra ja sähkö talvikuukausi­na 1 euron/kWh ilman val­tion tuo­mia lisävero­ja. Viimeisen kol­men vuo­den aikana polt­toaineet ja sähkö ovat jo muuten nousseet Suomes­sa 50%. 

  Jos val­tio jo nyt veroil­la nos­taisi yksi­ty­ishenkilöi­den ja palvelu­iden ener­gia­mak­sut selvästi nyky­ta­soa korkeam­malle, vai­h­toe­htois­t­en polt­toainei­den ja teknis­ten jär­jestelmien kehi­tys Suomes­sa lähtisi heti liik­keelle. Niitä on jo, mut­tei kan­na­ta käyt­tää. Eli jos alka­isimme elää jo nyt 2025 ener­gia­jär­jestelmässä, saisimme uusia vien­ti­tuot­tei­ta. Se maa sen hyö­dyn saa joka uskaltaa tämän tehdä. Samal­la esty­isi yksi­ty­is­ten ihmis­ten virhein­vestoin­nit eli esim. raken­netaan sähköläm­mit­teisiä (maa‑, ilma‑, ties mil­lä pumpuilla)taloja 50–100 km päähän työ­paikas­ta ja palveluista. Sinne ne hylätään 2020-luvulla.

  Muu­ta­ma irtokom­ment­ti ener­giaan ja liikenteeseen:
  — Päästökaup­pa ei kan­nus­ta bioen­er­gian käyt­töön kos­ka biopolt­toainei­den hin­ta on aina turpeen/kivihiilen hin­ta + päästöoikeus. Pitäisi lait­taa laitosko­htaisia velvoit­tei­ta esim. Keljon­lahti meil­lä Jyväskylässä min. 50% bioa.
  — Jos henkilöau­toli­iken­net­tä halu­taan rajoit­taa niin tarvi­taan polt­toain­everoa ja käyt­tö­mak­sua. Jos auto on pihal­la, niin kyl­lä sitä käytetään mak­soi ben­sa mitä tahansa.
  — Emme saa ikinä toimi­vaa julk­ista liiken­net­tä, jollei ajoko­rt­tien määrää rajoite­ta. Ehdo­tus: Ote­taan kaik­il­ta eläkeläisiltä kort­ti pois,koska eläk­keel­lä on aikaa käyt­tää julk­isia. Tämä loisi palvelua. Huom. Olen eläk­keel­lä 5 vuo­den päästä ja min­ul­la on 3 autoa pihal­la. Silti ehdotan. Varsinkin kun reak­tioaikani on jo kaksinker­tainen kolmikymp­pis­ten lap­sieni vas­taavaan ver­rat­tuna. Ei täl­laiset hidaste­tut kuskit kuu­lu auton rattiin.
  — Mitään tietulle­ja ei kan­na­ta edes miet­tiä. Sys­tee­mi mak­saa koko Suomeen tehtynä mil­jarde­ja. Sama hoituu hel­posti nos­ta­mal­la ben­saveroa ja nos­ta­mal­la pysäköin­nin hin­taa ja lait­ta­mal­la työ­nan­ta­jan tar­joa­ma pysäköin­tipaik­ka verolle luon­taise­tu­na. Esim. pysäköin­ti Helsingis­sä 2–5 euroa/tunti, 24/7 ja työ­paikan pysäköin­tipaik­ka 500 euroa/kk luon­taise­tu­na verolle.

 169. Oli kuin olisin uumoil­lut tuos­sa postauk­ses­sani tämän päivän YLE:n kan­na­tus­mit­taus­luku­ja. Vihreille ja krist­til­isille oli virhe men­nä halltitukseen. 

  Kris­til­liset myivät Bjarne Kallik­sen liput­ta­man euro­laina-kri­it­tisyy­den ja kan­na­tus noteer­at­ti­in sen mukaises­ti; toukoku­us­sa se oli vielä 3,8 pros­ent­tia, kesäku­us­sa 3,1 prosenttia.

  Vihrei­den kan­na­tus on YLE:n mit­taushis­to­ri­an huonoin 7,2 pros­ent­tia. Mukana on kan­nat­ta­jien pet­tymys­tä hal­li­tus­poli­ti­ikalle varsinkin, kun kukaan ei oikein hah­mo­ta, mitä vihrei­den perusar­vo­jen mukaisia asioi­ta on hal­li­tuk­seen menol­laan saatu läpi. Siihen vielä se, että Anni Sin­nemä­ki sanoi vaal­tulok­sen jäl­keen hal­li­tuk­seen menolle ei ja sekin sana syöti­in kah­teen kertaan. 

  Perus­suo­ma­laiset ovat nousseet Suomen suurim­mak­si puolueek­si (23 %). Kro­n­berg taitaa olla oike­as­sa. Ainakin hän on samaa mieltä kanssani 🙂

 170. Ope­tus­min­is­teri voisi opet­taa suo­ma­laisille suomen yleiskie­len uudelleen.

  Eniten min­ua kjyr­pii yletön pos­ses­si­ivi­suf­fik­sien viljely.

  San­o­taan, että “Tasaval­lan pres­i­dentin Tar­ja Halosen autonkuljettajan… ”

  Merk­i­tyk­setkin muut­tuvat: “Jor­ma Ollilan lävistys­ren­gas” on yksiselitteinen. 

  Sen sijaan pos­ses­si­ivi­suf­fikoitu “Ollilan Jor­man lävistys­ren­gas” ei lausut­tuna ole edes yksiselitteinen.

 171. Tuore ope­tus­min­is­teri pop­ulis­tivi­haa­ja Gustafs­son antaa rahan palaa. 

  Lyhyel­lä ajal­la hän on ehdot­tanut koulupäivien piden­tämistä alalu­okil­la sen sijaan, että ajaisi lomien lyhentämistä. 

  Nyt hän ajaa ilmaisia lukiokir­jo­ja, mikä lopet­taisi kir­jo­jen kierrätyksen.

  Pikku­lapset aje­taan aamu­varhain ylös ja koulu­un ja sit­ten iltapäiviksi pitää jär­jestää iltapäivähoitoa. Koulun voisi aloit­taa klo. 04:00, jot­ta OAJ:n sosialidemokraatit oli­si­vat tyy­tyväisiä ja saisi­vat lisää opettajajäseniä.

  Tietoon on myös tul­lut, että (epäpäteville) opet­ta­jille mak­se­taan sato­jen euro­jen kor­vauk­sia vaikeista oppi­laista. Seu­raavak­si virkamiehet vaa­ti­vat kreikkalaista lisää van­hus­ten vaipan­vai­h­dos­ta, valit­tavista kulut­ta­jista, piereskele­vistä työvoiman asiakkaista…

  Onko Gustafs­son tehtävien­sä tasal­la? Eduskun­nan suurin ammat­tiryh­män on opet­ta­jat. Populismia?

 172. Järkyt­täviä kuvia suo­turve­hu­muk­sen pilaa­mas­ta Tain­ion­vir­ras­ta Hartolassa.

  Olen per­hokalas­tanut tässä ain­ut­laa­tuises­sa kri­tallinkirkkaas­sa joes­sa. Nyt se on pilattu. 

  Ja val­tio tukee tätä touhua 128 miljoon­al­la eurol­la vuodessa. Koko hom­man liike­vai­h­to on vaivaiset 267 miljoon­aa euroa. Tuhot ovat mit­taa­mat­tomat ja laa­jat — Siperi­aan luon­non­tuhoi­hin verrattavat.

  Kat­sokaa Yleis­ra­dion MOT, kun se ilmestyy YLE areenaan. Uusin­nat: tiis­taisin klo 16.25, per­jan­taisin klo 10.30

  Ympäristömin­is­teri ei oikein vakuuta:
  http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu/mot_19_9/kasikirjoitus

 173. YLE uuti­soi, että alalu­okkalai­sista pääsee 30 pros­ent­tia aamu- ja iltapäivä­toim­intaan. YLE:n mukaan hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on luvat­tu lisää rahaa palvelua varten.

  Onko meil­lä varaa täl­laiseen kerhotoimintaan?

  Lapset revitään aamul­la aikaisin ylös petistä ja tuu­pataan koulu­tielle aamu­ru­uhkaan. Iltapäiväl­lä sit­ten ei ole mitään tekemistä! Meil­lä ei ole mitään tekemistä. Ja kyl­lähän yhteiskun­ta tekemistä kek­sii. Palkataan ker­hon­vetäjiä ja ei kun lego­japa­likoil­la leikkimään.

  Neu­vos­toli­itossa ja kom­mu­nis­ti­mais­sa oli täl­laisia yhteiskun­nal­lis­sosi­aal­isia ker­ho­ja. Yksilö­va­pau­den län­si­mais­sa ei ollut.

  Sen sijaan, että hal­li­tus kauhoo ker­hoi­hin rahaa, pitäisi miet­tiä koulu­aiko­jen järkeistämistä. Rauhas­sa ja lapsen biol­o­gista ryt­miä mukaillen ilman ruuhkia kel­lo kymmenek­si koulu­un ja ennen iltapäiväru­uhkia kotihin.

 174. Seurasin tänään netistä budetin käsit­te­lyä. Oikeusmin­is­terin mukaan asioiden käsit­te­lyä ollaan nopeut­ta­mas­sa. Keinoina on mm. hallinto-oikeuk­sien har­ven­t­a­mi­nen ja muut vippaskonstit.

  Miten se asioiden käsit­te­ly siitä nopeu­tuu, jos virois­sa on samat kahvinkupit­teli­jat kuin ennen. Luotet­tavista lähteistä saa­mani tiedon mukaan AVI-hallinnos­sa ja hallinto-oikeuk­sis­sa on yhtä mon­ta kahvi­huonet­ta kuin on työhuoneita.

  Val­tion virkoi­hin valikoituuko henkilöt, jot­ka eivät yksi­tyiselle puolelle kel­paa? Sel­l­ais­takin jut­tua liikkuu.

  Oikeu­sis­tu­in­ten riip­pumat­to­muus estää puut­tumisen viran­halti­joiden toimi­in ja jou­tu­isu­u­teen — hei­dän hark­in­taval­tansa ja itsenäisyyten­sä on koskematon.

  Tämän riip­pumat­to­muu­den ja koske­mat­to­muu­den, tehokku­u­den ja ammat­ti­taidon, asioiden käsit­te­lyn nopeu­den yms. yms. takia OIKEUSTOINTA PITÄÄ ULKOISTAA YKSITYISILLE SERTIFIKOIDUILLE TUOMAROINTIYRITYKSILLE.

  Onhan julk­ista lääkäröin­tiäkin ulkois­tet­tu, mik­si sit­ten ei tuo­maroin­tia. Lääkärin ja tuo­marin vas­tuu ovat rin­nasteisia ja loukkaa­mat­to­mia vastuita.

 175. Citi ihmiset ne jak­saa paasa­ta maataloustuista.Eikömene kaali­in et vil­je­ly ilman kompensaatioo,on sula mahdottumuus.Kustannusten nousua ei ole saatu vuosi­in ‚pystyt­ty lait­ta­maan tuottajahintoihin.Näin ei voi kovinkaan pitkään jatkua.Jos muu­tos­ta ei tule,loppuu val­ta osa perheviljelmistä,mikä taitaa ollakin punaporvarien,citi vihrei­den sekä kateel­lis­ten sos­su­jen per­im­mäi­nen tarkoitus.Ratkaisuni on tähän ongelmaan,
  :Lopete­taan tuet­tu maatalous,palataan 300 vuot­ta ajas­sa taaksepäin.Terve tuloa takasin juurillenne,tartukaa kuokan varteen,sirppiin,viikatteesen ja ei muu­takun härkää sarvista.Työllisyys on taattu,elämä ehkä niukempaa,mutta ter­veem­mäl­lä poh­jal­la kuin nyt.Leipää saa jus sen ver­ran kun on ansainnut,siinä näkee kon­gree­tis­es­ti työn­sä tuloksen.Jos ei työ mai­ta niin kohta­lo on karu,laiskimuksille ei kunn­ian kukko laula,eikä tule sos­su apu­un eikä hätiin.Tässä olisi yksi ske­naario ‚tulevaisuudesta.Ei muu­ta kun kuokkimista ja niit­toa harjoittelemaan,muistakaa olla varovaisia ne voi olla teräviä.Todellisuus saat­taa olla lähempänä,kuin osaat­te kuvitellakaan.Ja mikä paras­ta Itämerikin pelastuu,koska emme­hän käytä kemi­al­lisia lannotteita.Vielä yksi varo­tuk­sen sana,voi olla että katokin voi yllättää.Vilja laari läh­es typö tyhjä,silloin on syytä lisätä vyöhön muu­ta­ma ylimääräi­nen reikä,että pysyy housut ylhäällä.Sanomattakin on selvää,että ulko­mail­ta ön turha tyhjä­taskun men­nä syötävää kyselemään.Merikin on jäässä eihän pur­je­lai­vat jäässä kul­je luulisin niin.Lukekaapa tämä jos tulis jotain mirleen.

  1. Jos maat­alout­ta ei tuet­taisi MISSÄÄN, ruuan hin­ta nousisi olen­nais­es­ti. Kehi­tys­mais­sa tapah­tu­isi ainakin alku­vai­heessa hirveitä, mut­ta ei maat­alous Euroopas­ta lop­puisi. Työn­jako maid­en ja aluei­den välil­lä muut­tuisi tehokkaam­paan, mut­ta samal­la riskialt­ti­im­paan suuntaan.

 176. Osmo:
  “Asun­to­lainan korkovähen­nys­tä pienen­netään vuon­na 2012 15 %:lla ja kaht­e­na seu­raa­vana vuon­na 5 pros­en­til­la. Poli­it­ti­nen matem­ati­ik­ka menee niin, että vuon­na 2014. (+150 M€)
  Olisi voitu alen­taa enem­mänkin, mut­ta hyvä näinkin.”

  Min­ulle on syn­tynyt vaikutel­ma, että hal­li­tu­so­hjel­maa joudu­taan rukkaa­maan puo­livälin tarkas­tuk­ses­sa. Mielestäni korkovähen­nysoikeus kan­nat­taa nos­taa keskustelu­un jo nyt. 

  Tähän tulee tukea jopa Osu­us­pankista! Päivän paine­tus­sa Hesaris­sa (10.11.2012 sivu B7) OP-Pohjolan pääjo­hta­ja Rei­jo Karhi­nen sanoo nyt suun­nit­telil­la ole­vaan asun­tolu­ot­tokat­toon liit­tyen seu­raavaa: “En ole mitenkään innokas korkovähen­nyk­sen pois­tamisen puolestapuhu­ja, mut­ta olisi se parem­pi kuin tämä” (eli asuntoluottokatto).

  Itse kan­natan molem­pia, yhtä aikaa toteutet­tuna. Näi­hin kun lisätään samanaikaises­ti yli­tar­jon­nan tuomi­nen tont­ti­markki­noille, niin saadaan asun­tomarkki­na toim­i­maan myös pääkaupunkiseudul­la. Toki ton­tit pitää huu­tokau­pa­ta niin paljon, että yli­tar­jon­tati­lanne syn­tyy. (huom! maan hin­ta ja sitä kaut­ta kun­tien maan­myyn­ti­t­u­lot laskee).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.