Virkaa on voitava hakea kertomatta sitä nykyiselle työnantajalleen

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta täyt­ti yleiskaavapääl­likön virkaa – tai antoi siis asi­as­ta lausun­non kaupung­in­hal­li­tuk­selle. Tehtävä on alal­laan maan tärkeimpiä, ellei tärkein. Aika vähän oli tul­lut hake­muk­sia, vaik­ka olisi luul­lut haas­teen kiin­nos­ta­van alal­la vähän kaikkia. Seli­tys on, ettei kukaan merkit­tävässä tehtävässä ole­va – ja näistähän me olisimme olleet kiin­nos­tunei­ta – halua hakea virkaan, johon ei ehkä tulekaan val­i­tuk­si. Nykyi­nen työ­nan­ta­ja saisi tietää, että on hakeu­tu­mas­sa muualle, ja se taas ei olisi hyvä juttu.

Säädösten mukaan virkaan hak­e­neet ovat julk­ista tietoa, kos­ka halu­taan julk­isu­u­den valvo­van viran­täytön asial­lisu­ut­ta. Tämä pitäisi muut­taa. Virkaa on voita­va hakea niin, ettei tieto nykyis­es­tä työ­paikas­ta pois pyrkimis­es­tä ole julkinen.

19 vastausta artikkeliin “Virkaa on voitava hakea kertomatta sitä nykyiselle työnantajalleen”

 1. Tarkoi­tatko, että hak­i­ja voisi halutes­saan sala­ta hakemuksensa?

  Miten pros­essin läpinäkyvyys, lail­lisu­us ja oikeu­den­mukaisu­us voitaisi­in taa­ta, jos tiedot oli­si­vat salaisia? En tosin väitä, että nämä ehdot täyt­ty­i­sivät nykyisinkään.

  Mie­lenki­in­toinen kysymys sinänsä.

 2. Tai sit­ten mei­dän olisi päästävä putkikult­tuurista ja siir­tyä ajat­telu­un, jos­sa on ihan luon­nol­lista hakeu­tua jous­tavasti eri tehtävi­in rikoten samal­la raja-aito­ja julkisen, yksi­tyisen ja aka­teemisen välil­lä. Sopi­va annos kun­ni­an­hi­moa ura­su­un­nit­telus­sa olisi ihan hyvä omi­naisu­us työn­tek­i­jäl­lä ja jos tästä halu­taan pitää kiin­ni, niin mak­set­takoon lisää liksaa.

 3. Joo, kyl­lä kai viran­täytön asial­lisu­ut­ta voitaisi­in valvoa vaik­ka hak­i­joiden nim­iä ei julk­istet­taisi (lukumäärän yms. voisi kyl­lä julkaista).

  Täl­lainen muu­tos saat­taisi myös vähen­tää hie­man virko­jen täyt­tämistä niin, että virkaan valit­ta­va on jo tosi­asi­as­sa valit­tu ja kut­sut­tu etukä­teen, ja hake­muk­sen­sa sisään lähet­tävät ovat mukana vain viiku­nan­le­ht­enä, muodol­lisuuk­sien täyt­tämisek­si, ilman mah­dol­lisu­ut­ta tul­la val­i­tuik­si, ja itse asi­as­sa vain osoit­ta­mas­sa etteivät ymmärtäneet että tämä haku ei ollut todel­li­nen. Näin sik­si, että ehkä nyky­mallis­sa jollekin hak­i­jalle pitää ehkä ker­toa etukä­teen, että hänet aio­taan vali­ta, jot­ta hänet saataisi­in lähet­tämään (julkisek­si tule­va) hakemus.

  Jos Helsin­gin yleiskaavapääl­likön vir­ka on maan halu­tu­in, tässä tapauk­ses­sa viran hakem­i­nen voi olla taval­lista helpom­paa, sil­lä haku ei vält­tämät­tä indikoi, että halu­aisi nimeno­maan pois nykyis­es­tä viras­ta, vaan ehkä vain intoa kalastel­la lohta.

 4. “Säädösten mukaan virkaan hak­e­neet ovat julk­ista tietoa, kos­ka halu­taan julk­isu­u­den valvo­van viran­täytön asial­lisu­ut­ta. Tämä pitäisi muut­taa. Virkaa on voita­va hakea niin, ettei tieto nykyis­es­tä työ­paikas­ta pois pyrkimis­es­tä ole julkinen.”

  Eli onko asial­lisu­usaspek­ti aivan turhan­päiväi­nen asia, jos se halu­taan sivuuttaa?

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 5. Samaa mieltä Osmon kanssa. 

  Olisin tökän­nyt varsi­naisen jutun peukku­nap­pia, mut­ta sel­l­aista ei ole.

 6. Minus­ta on hirveän kiva, että työ­nan­ta­ja ei het­keäkään kuvit­tele min­un automaat­tis­es­ti vain aina pysyvän kul­loises­sakin paikassani.

 7. Hyvä postaus ja askar­rut­taa var­maa sato­jatuhan­sia julkisel­la puolel­la työsken­telvää lat­ti­ata­sol­ta ylimpään johtoon saak­ka. Ongel­ma on todel­li­nen ja vaka­va ja osoi­tus julkisen puolen työkult­tuurin kieroutuneisuudesta.

  Yksi­tyisel­lä puolel­la, jos hakee uut­ta työ­paik­ka reagoidaan kolmel­la tavalla:

  a) Lähti­jä yritetään pitää talos­sa; annetaan palkanko­ro­tus, lisää vas­tu­u­ta uusi työhuone tms. kivaa.

  b) Jos työn­tek­i­jästä halu­taan eroon, kir­joite­taan taivai­ta syleilevä väli­aikainen työtodistus.

  c) Useim­miten ei aiheuta mitään.

  Julkisel­la puolel­la a) ja b) ei tule kyseeseen ja sik­si ratkaisu julkisen puolen ongel­maan olisi antaa eri­tyi­nen työ­suhdesuo­ja tilanteis­sa, jois­sa henkilö hakee uusi­in tehtäviin.

 8. Olen kyl­lä hiukan eri mieltä Evertin kanssa. Aika yleis­es­ti yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la kat­so­taan julkisen puolen työn­tek­i­jöitä hiukan alaspäin, jopa korkei­ta virkamiehiä. Se että yksi­tyisen puolen työn­tek­i­jä hakee julkisen sek­torin virkaa voidaa siis tulki­ta sig­naa­lik­si, että työn­tek­i­jä ei ole sitoutunut tai halu­aa vähem­män haas­tavi­in tehtävi­in. Täl­lainen sig­naali taas saat­taa johtaa vaikka­pa vähäisem­pään investoin­ti­in työn­tek­i­jään osaamiseen. Konkreet­tis­es­ti esim. koulu­tuk­seen pääsy saat­taa vaikeutua.

  Toisaal­ta nykysys­tee­mis­sä hake­muk­sen lähet­tämi­nen saate­taan myös nähdä tyh­myytenä, jos on niin että tosi­asialli­nen päätös on jo tehty siinä vai­heessa kun haku alkaa.

 9. Samaa mieltä Evertin kanssa.
  Ei nor­maalis­sa työy­hteisössä nor­maalil­la itse­tun­nol­la varuste­tul­la esimiehel­lä pitäisi olla mitään ongelmia sen kanssa että alainen on kiin­nos­tunut uransa kehittämisestä.

  Jos ja kun julkisel­la puolel­la on tässä ongelmia, ei viran­haun julk­isu­ut­ta pitäisi uhra­ta, sul­je­tun haun väärinkäytös-uhat ovat isompia.

  Niin, ja kyl­lähän yksi­tyisel­lä puolel­lakin on osansa han­kalista työy­hteisöistä ja pomoista, mut­ta työ­paikkam­srkki­nat ovat laajemmat.

 10. Evert, en ole koskaan ollut julkisel­la sek­to­ril­la, mut­ta min­un koke­muk­seni yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta ovat kyl­lä aivan eri­laiset kuin sinun.

  Parhaim­mil­laan voi toki käy­dä niin, että työn­tek­i­jän arvo huo­mataan vas­ta tuol­loin ja hänelle tar­jo­taan uusia, vaa­ti­vampia ja parem­min­palkat­tu­ja tehtäviä. Useim­miten näin ei kuitenkaan käy. Aina ei ole tar­jol­la sopivia tehtäviä tai sit­ten henkilöä ei pide­tä poikkeuk­sel­lise­na kykynä. Täl­löin hänet savuste­taan pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ulos. Parhaas­sakin tapauk­ses­sa hänen lojali­teet­ti­in­sa luote­taan aikaisem­paa vähem­män, olete­taan että hän vai­h­taa työ­paikkaa joka tapauk­ses­sa lähi­aikoina. Sil­loin hänen koulu­tuk­seen­sa ei kan­na­ta panos­taa ja hän tulee hel­posti sivu­ute­tuk­si ylen­nystapauk­sis­sa. Mik­si nimit­täisin avau­tu­vaan pääl­likön tehtävään jonkun, joka on läh­dossä fir­mas­ta jos min­ul­la on mui­ta yhtä päte­viä vaihtoehtoja?

  Oman lisä­maus­teen­sa aiheut­taa tieto siitä, että työn­tek­i­jä on hakeu­tu­mas­sa julkiselle sek­to­rille. Yksi­tyisel­lä puolel­la ”tiede­tään” yleis­es­ti, että julkisel­la sek­to­ril­la päivät ovat lyhy­itä ja lomat pitk­iä – julkisen puolen viran hakem­i­nen tarkoit­taa siis sitä, että henkilö halu­aa päästä vähällä.

 11. Voihan tuon sala­ta yksinker­tais­es­ti ilmoit­ta­mal­la, että ei halua haku­vai­heessa nimeään julk­isu­u­teen. Sil­loin se tulee käytän­nössä julkisek­si vain jos tulee valituksi.

 12. Tämähän ratkeaisi sil­lä, että julkiset viran­täytöt tehtäisi­in kaik­ki osin anonyymisti, myös työ­nan­ta­jille. Näin esimerkik­si hak­i­jan sukupuoli tai ikä ei tulisi hake­muk­ses­sa esille.

  En tiedä mil­laisia koke­muk­sia täl­lais­es­ta on maailmalla.

 13. Julkiseen virkaan hake­van nykyi­nen työ­nanata­ja ei ole ain­oa, joka saa tietää haus­ta. Kyseinen ihmi­nen pääsee myös lehti­in ruodit­tavak­si ja kaik­ki eivät pidä julk­isu­ud­es­ta. Yri­tyk­sen johtopaikoille hak­i­joista taas ei tule niin­san­otusti julk­ista riis­taa, jon­ka omi­naisuuk­sia voi pohtia rauhas­sa lehdis­tössä ilman että tulee edes kuulluksi.

  Minus­ta vähän saman­laista kil­pailue­t­ua on annet­tu yksi­tyiselle puolelle kil­pailu­tusasiois­sa. Yri­tys voi vali­ta työn­tek­i­jän mielestä yri­tyk­selle parhaan vai­h­toe­hdon riip­pumat­ta siitä mil­laiset kri­teer­it ja pelisään­nöt on mil­läkin ker­taa onnis­tut­tu tekemään. Julkisel­la puolel­la etukä­teen piir­re­tyt raskaasti laa­di­tut paper­it ratkai­se­vat. Ei se mihin val­it­si­jat oikeasti pää­ty­i­sivät jos tilaisi­vat itselleen.Palvelun toimit­ta­jan näkökul­mas­ta hom­ma menee niin, että kyky tehdä ja täyt­tää papere­i­ta muut­tuu tärkeäm­mäk­si kuin tehdä työ hyvin.

 14. Joskus media kun­nioit­ti hak­i­jan toivet­ta, eikä kaikkia nim­iä julka­istu. Toisaal­ta pyrkimys parem­paan virkaan kai ker­too halus­ta ede­tä ural­laan. Ei kai se saa olla mii­nus­ta nykyisellekään työ­nan­ta­jalle. Tai ellei vir­ka ole parem­pi, on syytä keskustel­la avoimesti, mikä mät­tää nykyisessä hommassa.
  Vähän huonol­ta tun­tu­isi sekin, että jul­ki tulisi vain val­i­tun nimi.

  1. Voidaan tehdä myös niin, että hak­i­jal­la on oikeus sala­ta nimen­sä. Nythän ei auta, että media kun­nioit­taa asi­aa, kos­ka kuka tahansa voi lukea esityslistoilta.

 15. Tämän voisi liit­tää laa­jem­paan tiedo­tuk­sen­hallinnan kokon­aisu­u­teen, jota voisi pohtia paljon nyky­istä enem­män. Toimivu­u­den ja täy­den avoimuu­den yhdis­tämi­nen ei onnis­tu, mut­ta yhteiskun­nan läpinäkyvyy­den tulisi olla riittävää.

 16. Tässä on syy, että lopetin hake­mas­ta uut­ta paikkaa. Omas­sa organ­isaa­tios­sani on tapana ilmoit­taa aina paikkaan hak­enei­den nimet intranetis­sä. Olisin mielel­läni men­nyt välil­lä toiseenkin paikkaan pien­estä toimip­is­teestämme, mut­ta min­ua ei pyy­det­ty edes haas­tat­telui­hin (vaik­ka tiedän olleeni ainakin täysin pätevä). Roikuin vain nimenä lis­tas­sa ja var­maankin ajatelti­in, että joko toimi­paikas­samme tai minus­sa on jotain vikaa.

  Ei kaikissa paikois­sa julka­ista hako­joiden nim­iä ja minus­ta se olisikin asialli­nen käytän­tö! Edes tois­t­en hak­i­joiden ei minus­ta tarvit­sisi tietää, ketkä kaik­ki muut ovat paikkaa hakeneet.

  Minä en jät­tänyt vakivirkaani, mut­ta hain vuo­den virkava­paa­ta. Halusin lähteä tauolle nyt, kun vielä viih­dyn tuos­sa samas­sa paikas­sa. Sit­ten voin tul­la ilomielin takaisin.

 17. Kos­ka aihe liit­tyy löy­hästi sanan­va­pau­teen niin späm­mään tähän yhden hauskan episodin, mod­er­aat­tori jät­tää julkaise­mat­ta jos on asi­a­ton, en kan­na kaunaa.

  Hom­man mod­er­aat­tori Elisa meni ja täräyt­ti jotain ‘mie­lenki­in­toista’:

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kokoomusnuorten+varapuheenjohtajan+raiskausmielipiteet+ihmetytt%C3%A4v%C3%A4t/1135266985010

  No siitä alkoi hom­makom­men­toin­ti n. 16:30

  hommaforum.org/index.php/topic,51964.0.html

  Sit­ten n. 6h myöhem­min klo 22:20 mode ‘junako­htaus’ ilmoit­taa “aiheen enem­mästä käsit­telystä tulee tukkapöllyä”.

  Olet­teko huom­ma­neet että hom­man etu­sivul­la on “Sanan­va­pau­den puoles­ta ry” likki/logo/mainos. Aika valikoivaa sananvapautta.

  Maa­han­muut­tokri­it­tiset on olleet kovasti kri­ti­soimas­sa “kak­sois­stan­dard­e­ja”, jep jep…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.