Iloisia naamoja eduskunnassa

Eduskun­nan kup­pi­la oli yhtä hymyä, kun varmis­tui, että hal­li­tus­ta ale­taan kasa­ta entiseltä six­pack-poh­jal­ta. Tätä oli­vat toivoneet jok­seenkin kaik­ki – siis kepu­laisia ja perus­suo­ma­laisia luku­un otta­mat­ta. Työ, joka Sää­ty­talol­la oli eden­nyt aika pitkälle, ei siis men­nyt hukkaan. 

Hal­li­tuskaud­es­ta on sinän­sä tulos­sa vaikea, kos­ka val­tion­talout­ta joudu­taan tuke­maan veroko­ro­tuksin ja menosäästöin. 

Hal­li­tu­so­hjel­man on tarkoi­tus olla valmis per­jan­taina, puolue-elimet käsit­televät sen viikon­lop­un aikana tai viimeistään maanan­taina ja uusi hal­li­tus nimitetään ennen Juhannusta.

Siis jos.

Jos ei, ovat vai­h­toe­hdot vähissä. 

58 vastausta artikkeliin “Iloisia naamoja eduskunnassa”

 1. Vähän turhan jän­nää tämä hal­li­tuk­sen muo­dost­a­mi­nen. Olen iloinen six­packin puoles­ta, mut­ta taustal­la kalvaa silti epäilys onnis­tuuko täl­läkään ker­taa. Valmi­ik­si jo hirvit­tää, miten suurek­si oppo­si­tion kan­na­tus nousee ennen seu­raavia vaale­ja. Vai joko olisi kat­to tulos­sa vastaan?

 2. Vasem­mis­toli­it­to ei ainakaan lähde, jos vero-ohjel­ma ei ole eri­ar­voisu­ut­ta vähen­tävä ja tulo­ero­ja kaven­ta­va. Pitkälti riip­puu demareista, pitääkö se, mitä Urpi­lainen vaa­likam­pan­jas­saan koti­sivuil­laan vaku­ut­teli vai pet­tääkö se Vasem­mis­toli­iton ja äänestäjät, kuten kävi jo Por­tu­gai tuissa.

  Nyt Katainen joko antaa perik­si tai menee oppo­si­tioon. Säv­el on selvä ja SDP:lle help­po. Mie­lenki­in­toista nähdä, mitkä voimat siel­lä jyllää.

  PS pitää sit­ten ensi kaudel­la huol­ta eri­ar­vois­tu­mis­es­ta, kun saa uuden jytkyn.

 3. Tätä blo­gia on riskialtista kom­men­toi­da kos­ka tilanne luul­tavasti on ehtinyt taas muut­tunut ennen kuin kom­ment­ti julkaistaan.

  Heit­täy­dyn kuitenkin täl­lä ker­taa opti­mistien joukkoon. Vai­h­toe­hto­jen vähyys on käynyt nyt lop­ullis­es­ti kaikille selväksi.

 4. Mitä, eikös perus­suo­ma­laiset toivoneet nimeno­maan tätä, kos­ka ker­ran kieltäy­tyivät kaik­ista hal­li­tus­po­hjista, joi­ta heille tar­jot­ti­in? Sama kai pätee myös Keskustaan.

 5. Miten hal­li­tus käytän­nössä sit­ten nimitetään? Pres­i­dent­ti­hän sen ymmärtääk­seni tekee, mut­ta onko hal­li­tuk­selle esim. jotain muodol­lisia vaatimuksia?

  Mitä jos Kokoomus pyytäisi Halosta nimit­tämään Kokoomuk­sen yksin hal­li­tuk­seen? Eihän se toki ensim­mäis­es­tä luot­ta­musäänestyk­ses­tä selviäisi, mut­ta noin niinku aivo­jump­pana koi­tan tässä itseäni sivistää kyselemällä.

  Ja miten se hal­li­tuk­sen hajot­ta­mi­nenkin menee? Eduskun­ta äänestää luot­ta­muk­ses­ta, mut­ta pres­i­dent­ti sen hajot­taa? Miten ne linkit­tyvät toisiinsa?

  Olis ehkä melko kingiä jos olisi aikanaan yhteiskun­taopin tun­neil­la tehnyt muu­takin kuin kaivanut nenää.

 6. Toiv­otaan sit­ten hyviä ja päte­viä ministereitä.

  Maa­han­muut­to­min­is­terin sijaan Suomes­sa tarvi­taan nyt IT-min­is­ter­iä. Nokian myller­rys on suuri asia ja vaikut­taa Suomeen monin tavoin usei­ta vuosia. Samoin julkisen sek­torin IT-han­kkei­ta voisi suit­sia ja keventää.

  Suomen tulisi myös kaikin tavoin ajaa EU:ssa vapaa­ta ja avoin­ta tiedonväl­i­tys­tä. Vihreätkin voisi­vat hie­man tarken­taa lin­jauk­si­aan yleisen sanan­va­pau­den suhteen. 

  http://www.effi.org/

 7. TM, PS vas­tus­taa hal­li­tus­ta ja muu­ta pakko­val­taa, ja menee sekavak­si jos on itse hal­li­tuk­ses­sa. Se on sitä periaatteellisuutta.

 8. Suomen keskus­tan edus­ta­jien naa­mat eivät tai­da kovin iloiset olla…

 9. Eiköhän sel­l­ainen erilli­nen uusi iiteem­i­nis­ter­iö nimeno­maan vain lisäisi ja mon­imutkaistaisi niitä hankkeita… 

  Pikem­minkin ole­mas­saole­vien min­is­ter­iöi­den it-ymmär­rystä tulisi lisätä sekä myös vali­ta kaikki­in min­is­terin tehtävi­in pätevin eikä mukavin.

 10. Ehkä kokoomus ja SDP vielä pyytävät Osmoa kom­pro­mis­simielessä pääministeriksi.

 11. Mitä, eikös perus­suo­ma­laiset toivoneet nimeno­maan tätä, kos­ka ker­ran kieltäy­tyivät kaik­ista hal­li­tus­po­hjista, joi­ta heille tar­jot­ti­in? Sama kai pätee myös Keskustaan.

  Sdp-kepu-per­sut-kd poh­jaa ei kai ole vielä tar­jot­tu, mut­ta ilmeis­es­ti se pelot­taa myös tuon hal­li­tuk­sen poten­ti­aal­isia jäseniä sen ver­ran, että sitä ei ole uskallet­tu ääneen ehdottaa.

 12. Veronko­ro­tuk­sia ei todel­lakaan tarvi­ta. Maat­aloudessa ja puo­lus­tus­menois­sa riit­tää kakkua leikattavaksi

 13. tcrown, eikös se ole se poh­ja, jon­ka Urpi­lainen tietää ole­van edessä jos Katainen heit­tää pyyh­keen kehään. Toki sil­lä erol­la, että KD:n sijas­ta hal­li­tuk­seen men­nee Vas.

 14. Per­sut ei mene hal­li­tuk­seen kuin haulikol­la uhat­en, kos­ka Soi­ni tun­tee SMP:n his­to­ri­an. Kukaan ei pääse syleilemään kuo­li­aak­si, kun ei edes lähde tanssiin. 

  Mut­ta pelasiko Soi­ni kuin Mill­wall vai hu-huuhka­jat? Harhau­tuk­set ovat olleet ilmeis­es­ti taidokkai­ta, kos­ka kom­men­taat­torit tun­tu­vat usko­van Soinin hal­li­tushalui­hin. Yri­tys ottaa pelikent­tä hal­tu­un epäon­nis­tui kuitenkin surkeasti. 

  Pelin yleisilme on ollut, kuten kaik­ki tietävät, äärim­mäisen tyl­sä. Edes Soi­ni ei ole onnis­tunut tar­joa­maan kuin sat­un­naisen sutkauk­sen. Soinin vaara, onkin sor­tua pelaa­maan omaa pikkunäp­pärää laidoil­la, samaan aikaan kuin ottelun tulos ratkaistaan Soin­in­vaaran haikailemil­la rohkeil­la pystysyötöillä.

 15. Ei kai asia ihan niin selvä ole, että kaik­ki oppo­si­tioon joutu­vat ovat onnet­to­mia, ja kaik­ki hal­li­tuk­seen joutu­vat onnel­lisia. Eivät kai min­is­te­rien palkat ja val­ta niin suuria ja tärkeitä sen­tään ole. — Tai ehkä ovatkin, kuka tietää.

  Keskus­ta­han ilmoit­tau­tui heti oppo­si­tioon, joten lie­nee onnel­lisem­pi siel­lä. Eikä perus­suo­ma­laisil­lakaan mitään hinkua hal­li­tuk­seen ole tain­nut olla. He ovat sys­temaat­tis­es­ti pitäneet kiin­ni ohjel­mavaa­timuk­sis­taan, ja ovat tien­neet, että muut puolueet saa­vat taipua mutkalle jos hyväksyvät ne. Molem­mat kykenevät täl­lä ker­taa aja­maan tavoit­teitaan (tap­pios­ta toipumista ja EU-kri­it­tisyyt­tä) parem­min oppo­si­tios­ta käsin kuin hal­li­tuk­ses­ta. Eli voivat olla hyvinkin tyy­tyväisiä six­pack-ratkaisu­un (joidenkin menet­tämät Audit pois lukien).

  Perus­suo­ma­laiset eivät kai ole kieltäy­tyneet mis­tään hal­li­tus­po­h­jas­ta, mut­ta ovat kai olet­ta­neet, että vihrei­den kanssa yhteistä ohjel­maa ei syn­ny (voi lyhen­tää iltapäiväle­htiver­sios­sa myös niin, että kieltäy­tyvät vihrei­den seurasta).

  Ja vielä “vähissä ole­vista vai­h­toe­hdoista”. Ehkä demar­it halu­a­vat sit­tenkin mielu­um­min mukaan six­packi­in “toisek­si suurek­si” kuin päämis­nis­teripuolueek­si yhteiseen hal­li­tuk­seen perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Vähem­mistöhal­li­tus­ta kukaan ei tai­da haluta.

 16. per­sut on aika yksin EU:n hajoit­tamis­lin­jal­laan. Ei siihen kelkkaan kovin moni muu ole hyppäämässä.

 17. Pian julka­ista­va tutkimus ker­too sen, mikä on tääl­lä mon­een ker­taan todet­tu. Mil­jarde­ja on pan­tu maat­alouden ympäristö­tuki­in ja päästöt vesistöi­hin ovat sen kuin lisään­tyneet. Tarvit­ti­in tutkimus selvitet­tämään jopa se, jon­ka voi jokainen havai­ta: suo­javyöhykeitä ei ole kuin paperilla.

  Ode voisi ottaa hal­tu­un­sa ympäristömin­is­ter­iön ja Anni­ka Lap­in­tie maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön, niin vesistö­jen tila saadaan kor­jat­tua ja mil­jarde­ja euro­ja säästyy! 

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Maatalouden+ymp%C3%A4rist%C3%B6tuki+on+ollut+tehoton/1135266801752

  p.s. ellei näitä min­is­ter­iöitä sit­ten yhdis­tetä, kuten olisi tarkoituksenmukaista.

 18. Jäitä min­is­ter­i­hat­tui­hin näil­läkin hel­teil­lä, epäilen hymy­jen hyy­tyvän Euro-alueen talous­puhurien ja trom­bi­en, joh­dos­ta ennenkuin käki ensi keväänä kukkuu…

  Suo­mi tarvit­see toki(enemmistö)hallituksen.
  Nor­maali­olois­sa kan­natan myös akti­ivista osal­lis­tu­mista hallintoon ja päätök­sen­tekoon, mut­ta seu­raa­vat neljä vuot­ta eletään “vaaran vuosia” Euroopas­sa, sen rak­en­teel­lis­ten ongelmien, kas­va­van velkataakan ja työt­tömyy­den hidas­taes­sa talouden kasvua ja tas­apain­on saavuttamista.

  Kuten OS toteaa hal­li­tuskaud­es­ta on tulos­sa vaikea, Kuo­pios­sa on siis syytä tehdä real­isti­nen tilan­n­earvio ja poli­it­ti­nen kus­tan­nus — hyö­ty analyysi.

  Minkä “poli­it­tisen hin­nan” vihreät ovat valmi­it mak­samaan osal­lis­tu­mis­es­taaan p i e n osakkaana eripu­raiseen hal­li­tuk­seen, jon­ka pitäisi ratkoa koti­maiset sekä osaltaan koko EU:n hallinnon että Euro-alueen talousongel­mat, joista toden­näköi- ses­ti alka­neen vaa­likau­den aikana tulee jo EKP:n ja vaku­us­ra­has­to­jen kaut­ta ote­tu­ista vas­tu­ista MAKSETTAVAKSI muu­ta­man mil­jardin laskut.

  Voi olla, että talous­miehenä korostan liikaa taloudel­lisia argu­ment­te­ja ja riske­jä mutta
  poli­itikot voivat arvioi­da kan­na­tus­pros­ent­teina ja edus­ta­japaikkoina. Kestääkö puolue­jo­hto ja akti­iv­it & äänestäjät toisen ja kol­man­nen tap­pi­on jos nyt lähde­tään jo teko­vai­hes­sa vuo­tavaan hallitusveneeseen. 

  Talouden ja kil­pailukykymme lähtöko­h­dat huomioiden ja kiis­tel­lyn kestävyys­va­jeen huomioiden mah­dol­lisu­udet kom­pen­soi­da noi­ta em. ikäviä riske­jä ja uutisia vihrei­denkin tavoit­telemil­la sosi­aal­i­tur­van paran­nuk­sil­la tai
  tulo­ero­jen kaven­nuk­sil­la ovat varsin rajallisia.

 19. Ei nyt ruve­ta peeloileen sen IT:n kanssa kun se on val­tion­va­rain­min­is­ter­iön johdol­la vih­doin menos­sa oikeaan suun­taan. Ne tekee just sitä mitä yllä toiv­otaan, selkeitä kil­pailua avaavia stan­dard­e­ja, yht­enäistämistä ja ihan niiden koko hallinnon pros­essien tarkastelua eikä pelkkää sof­t­aa. Esimerkik­si julk­ishallinnon yhteinen CRM on hur­ja idea.

 20. Toiv­ot­tavasti tämä hal­li­tus nyt saadaan kasaan nopeasti. Kreikan kri­isin seu­raa­va vai­he on käsil­lä lähivi­ikkoina, ja siitä savotas­ta ei six­pack selviä, ellei hal­li­tus ole jo pystyssä. Kaikille poli­ti­ikkaa seu­raav­ille on tässä vai­heessa selvää, että Perus­suo­ma­laiset eivät halun­neet mis­sään tapauk­ses­sa ottaa hal­li­tus­vas­tu­u­ta niskoilleen — toiv­ot­tavasti Ode ja muut poli­itikot pitävät tätä asi­aa esil­lä myös jatkos­sa. Näin se saat­taisi saavut­taa myös maan perus­suo­ma­laiset piir­it ennen seu­raavia vaale­ja. Ja talouden osalta toivon, että kom­pro­mis­si on se, että sekä alv:ia että tuloveron pro­gres­sio­ta nos­te­taan. Val­tion kas­sa huu­taa tyhjyyttään.

 21. No, kat­so­taan nyt Kuo­pi­on päätök­set ja arvioidaan sisäl­tyykö niihin muu­tok­sen mah­dol­lisu­us — lehti­ti­eto­jen mukaan jäsenkun­ta­han kasvoi reilun kuukau­den aikana läh­es 40 %, joten jonkin­lainen Jytky siinäkin muhii 🙂 

  Tietysti myös hal­li­tus­neu­vot­telui­hin ja ‑ohjelmi­in
  liit­tyy vielä omat yllä­tys­mo­ment­tin­sa, joten uusi puolue­jo­hto ja hallintoe­limet saa­vat kyl­lä tulikas­teen­sa lähiviikkoina.

 22. “i nyt ruve­ta peeloileen sen IT:n kanssa kun se on val­tion­va­rain­min­is­ter­iön johdol­la vih­doin menos­sa oikeaan suuntaan.”

  Kun­nat ovat itsenäisiä päätök­sen­tek­i­jöitä ja jokainen kun­ta rak­en­taa omat tieto­jär­jestelmän­sä, jot­ka ovat tarkoituk­sel­la yhteensopimattomia .

  Mut­ta vaik­ka tieto­jär­jestemiä kehitet­täisi­in järkevästi niin säätö olisi vain parin mik­jardin luokkaa.

  Julk­isne sek­torin palkat eivät ole sidot­tu­ja tuot­tavu­u­den nousu­un vaan yksi­tyisen sek­torin palkkatasoon .

  Kaik­ista tärkein­tä olisi sitoa julkisen sek­torin palkat vero­tu­loi­hin , näin julkisen sek­torin sopeu­tu­mi­nen olisi ainakin osit­tain automaattista.

  Vastapalvelu­na irti­sanomis­suo­ja olisi edelleen hyvä.

  Nykyi­nen vaje olisi hoidet­tavis­sa 30 % palkanleikkauksilla

 23. No jos se on tot­ta, että Katainen oli tar­jon­nut per­suille hal­li­tu­s­paikas­ta mah­dol­lisu­ut­ta äänestää vain kahdesti tukipaket­te­ja vas­taan (ja että RKP:n on olta­va hal­li­tuk­ses­sa mukana), niin ei se minus­ta kovin ihme ole etteivät per­sut tuo­hon mukaan läht­e­neet. Vähän sama kuin ehdot­taisi Vihreille, että äänestäkää 2 ensim­mäistä ydin­voimalu­paa vas­taan, mut­ta muiden puolesta.

 24. JOs Kepu on oppo­si­tios­sa, niin kun­tarakenne kan­nat­taa lait­taa kun­toon. Oliko se niin, että asi­as­ta oli jo sovit­tukin työssäkäyn­tialuei­den poh­jal­ta — mikä toki on ain­oa JÄRKEVÄ kun­nan koko.

  Touko Met­ti­nen
  naa­pureilleen teatterit
  vas­ten­tah­tois­es­ti tarjoava

 25. Sivus­ta hal­li­tussekoilua seu­ran­neena mieleen on jäänyt kak­si asi­aan liit­tyvää hal­lit­se­vaa mielikuvaa.

  1)On hienoa, että Suomen kansa saa äänestää. Vielä hienom­paa olisi, jos äänestyk­sen tulos vaikut­taisi jotenkin hal­li­tuk­sen muo­dostamiseen ja hallitusppolitiikkaan,

  2) Van­ha sanan­lasku sanoo, että rehellisyys maan perii. Täl­läkin pal­stal­la on lukuisia ker­to­ja tuo­tu esi­in päin­vas­tainen mielipi­de. Vaa­di­taan, että per­su­jen olisi “maan edun” nimis­sä pitänyt pet­tää vaalilu­pauk­sen­sa. Näin ovat muutkin muka tehneet, mik­sei sit­ten per­sut. On kuulem­ma halvek­sit­tavaa ja vas­tu­un pakoilua, jos vaalien jäl­keenkin pitää voimas­sa sen, mitä on äänestäjille tul­lut luvan­neek­si vaal­i­tais­telus­sa. Tämänkin ketjun kir­joit­ta­jat ovat esit­täneet täl­läistä. Sen sijaan per­su­jen rehellisyyt­tä ei täl­lä pal­stal­la ole liiem­mälti kehuttu.

  1. Minä en ole sanonut, että maan edun nimis­sä per­su­jen pitäisi tin­kiä vaalilu­pauk­sis­taan. Mut­ta se johtuukin siitä, että minus­ta on maan etu, että per­sut pelaa­vat itsen­sä oppo­si­tioon kaikki­nen tavoitteeneen.
   Mut­ta tämä jäykkäniskaisu­u­den ihan­noin­ti on muuten aika han­kalaa monip­u­lue­jär­jstelmässä. Olete­taan, että ratkaista­vana on vaika­pa vain kymme­nen kysymys­tä, joista puolueet voivat luvca­ta joko ehdot­tomasti kyl­lä tai ehdot­tomasti ei. Näistä tulee 1024 eri­laista riv­iä. Jos kaik­ki puolueet ovat suo­raselkäisiä, eivätkä luovu yhdestäkäänlu­pauk­ses­ta, on täysin mah­do­ton­ta saa­da maa­han minkään­laistö hallitusta.
   Jos puolueelle luvataan, että se saa noista kymmen­estä kysymyk­ses­tä ratkak­istuk­si yhdek­sän halu­a­mal­laan taval­la, mut­ta yhdestä se joutuu luop­umaan, onko hyvä ajaa nuo yhdek­sän sata­maan vai olisiko kun­ni­akkaam­paa jäädä mököt­tämään oppo­si­tioon, ja antaa m,uiden päät­tää niin, että puolueen tavoit­teista toteu­tuu vain viisi?

 26. Monien mielestä hal­li­tuk­sen muo­dostamisen vaikeus on siinä, että puolueet ja jopa edus­ta­jae­hdokkaat antoi­vat vaal­i­tais­telus­sa kyn­nyskysymyksinä lausun­to­ja, jois­sa he taka­si­vat pitävän­sä anta­mansa lupauk­sen myös vaalien jälkei­sis­sä neu­vot­teluis­sa. Jotkut epäröivät sit­ten täl­läisen kyn­nyskysymyk­sen vas­tais­ten mielip­itei­den hyväksymisessä, vaik­ka hei­dät oli valit­tu kansane­dus­ta­jik­si. Täl­läis­ten “totu­u­den torvien” takia oli vaikeaa löytää hal­li­tu­so­hjel­mak­si msopi­valle ohjel­malle riit­tävää kan­na­tus­ta eduskunnasta.

  Kos­ka tilanne saat­taa olla vas­taa­va myös tule­vaisu­udessa, esitän lain­säädän­nön muu­tos­ta ongel­man poistamiseksi.

  Ehdokkaal­la on tietysti aina vaal­i­tais­telus­sa lupa antaa valilu­pauk­sia. Täl­läiset lupauk­sethan sisältävät sen, että ehdokas, val­i­tuk­si tul­tuaan, pyrkii kyseisen lupauk­sen täyt­tämiseen. Tilanne olisi siis sama kuin nykyisinkin.

  Säädet­täköön kuitenkin laki­in uusi koh­ta. Jos ehdokas (tai puolue) määrit­tää jonkun vaalilu­pauk­sen­sa “kyn­nyskysymyk­sek­si” tämä lupaus kat­so­taan edus­ta­jaa juridis­es­ti sito­vak­si. Täl­läisen “kyn­nyskysymyk­sen” vas­tainen toim­inta on tietysti petos äänestäjää kohtaan. Siis­pä ran­gais­tus siitä petok­ses­ta ver­taan­tuu petok­seen liike-elämässä. Yleinen syyt­täjä haas­taa täl­läiset pet­täjä-edus­ta­jat tai pet­täjä-puolueet oikeu­teen, joka tutkii ja tuomit­see lain rikkojat.

  Kyseinen laki vähen­täisi “kyn­nyskysymyk­sien” määrää vaal­i­tais­teluis­sa. Se lisäisi äänestäjien oikeustur­vaa merkit­tävästi. Äänestäjien olisi helpom­paa erot­taa “vaalilu­pauk­set” todel­li­sista “kyn­nyskysymyk­sistä”. Se lisäisi äänestäjien uskoa ehdokkaiden (ja puolueiden)puheiden ja lupausten rehellisyy­teen. Ehdokkaiden oikeudet ja velvol­lisu­udet säi­ly­i­sivät nykyisellään.

  1. Tapasin tänään eduskun­nan kup­pi­las­sa suuresti kun­nioit­ta­mani kansane­dus­ta­jan, joka ker­toi luvan­neen­sa vaa­liken­til­lä taite­tun indeksin kor­jaamista. Sanoin tähän, että min­un ei tarvin­nut, kos­ka lähdin ehdokkaak­si aika vas­ta­hakois­es­ti. Päätin sil­loin, että jos val­i­tuk­si tulemisek­si pitää vale­hdel­la, en halua tul­la val­i­tuk­si ja sik­si en vale­hdel­lut tässäkään asi­as­sa, mikä tuot­ti kyl­lä paljon vihaisia kom­ment­te­ja eläkeläisiltä.
   Keskustelukump­pani­ni sanoi, että hän teki saman päätök­sen pait­si, että taite­tus­ta indek­sistä saa ja pitää vale­hdel­la. Tähän hän oli pää­tynyt, kun hänen kotikaupuink­in­sa vaal­i­ti­laisu­u­teen oli aikanaan pälähtänyt merkit­tävä kepu­lainen, joka oli ilmoit­tanut, että jos keskus­taa äänestätte, taitet­tu indek­si kor­jau­tuu ja jopa poh­jaosa tulee takaisin. Jos kepu­laiset saa­vat men­estyä vale­htele­mal­la, hänkin saa.

 27. Minä en oikein käsitä mik­si mol­laat perus­suo­ma­laisia koko ajan. Suurin osa tun­temis­tani perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jista on mitä rehellis­in­tä ja ystäväl­lis­in­tä porukkaa. Suurin osa perus­suo­ma­lais­ten kansane­dus­ta­jis­takin vaikut­taa kun­non ihmisiltä. Onko rehtiä demon­isoi­da ihmisiä vain sik­si, että ajat eri­laista politiikkaa?

 28. “Jos puolueelle luvataan, että se saa noista kymmen­estä kysymyk­ses­tä ratkak­istuk­si yhdek­sän halu­a­mal­laan taval­la, mut­ta yhdestä se joutuu luop­umaan, onko hyvä ajaa nuo yhdek­sän sata­maan vai olisiko kun­ni­akkaam­paa jäädä mököt­tämään oppo­si­tioon, ja antaa m,uiden päät­tää niin, että puolueen tavoit­teista toteu­tuu vain viisi?”

  Perus­suo­ma­lais­ten tapauk­ses­sa ongel­ma on kai se, että heille keskeisim­mässä kysymyk­sessä, siinä jol­la he rat­sas­ti­vat ja tekivät suuren osan vaalivoit­toaan, he eivät voi kään­tää takki­aan. Ja samaises­sa kysymyk­sessä muut eivät halua jous­taa toiseen suun­taan. Eivät vihreätkään suos­tu­isi vaikka­pa luon­non­suo­jelun lopet­tamiseen saadak­seen adop­tio-oikeu­den samaa sukupuol­ta oleville pareille.

  Hal­li­tus voi ajaa use­ampia hal­li­tus­puoluei­den tavoit­tei­ta eteen­päin kuin oppo­si­tiop­uoluei­den, mut­ta kyl­lä hal­li­tus­puolueetkin joutu­vat tyy­tymään pien­im­pää yhteiseen tavoite­joukkoon, plus ehkä yhteen sovit­tuun asi­aan, jos­sa muut voivat antaa perik­si. Ja toisaal­ta oppo­si­tios­sa on etun­sa, kuten vapaus kalastel­la ääniä hal­li­tuk­seen tyy­tymät­tömiltä kansalaisilta.

  Ja perus­suo­ma­lais­ten tapauk­ses­sa toden­näköis­es­ti hal­li­tus­puoluei­denkin kan­nat lähen­tyvät hie­man perus­suo­ma­lais­ten kan­to­ja monis­sa asiois­sa, sil­lä hal­li­tus­puolueille on ris­ki ajaa jatkos­sakin sel­l­aista poli­ti­ikkaa, joka voisi tuo­da perus­suo­ma­laisille toisen peräkkäisen vaalivoiton. Tarkoi­tan täl­lä sitä, että perus­suo­ma­lais­ten tavoit­teet saat­ta­vat ede­tä parem­min hei­dän istues­saan oppo­si­tios­sa kuin jos he meni­sivät mukaan hal­li­tuk­seen, jon­ka lin­ja on hei­dän lin­jaansa näh­den vas­takkainen, mut­ta heil­lä olisi oikeus änestää jois­sain tapauk­sis­sa sitä vas­taan, ja velvol­lisu­us pitää suun­sa kiin­ni lopuis­sa hei­dän vas­tus­tamis­saan asioissa.

  Kai perus­suo­ma­laiset saisi­vat enem­män aikaisek­si yhteistyössä muiden saman­mielis­ten kanssa ene­mistöhal­li­tuk­ses­sa. Mut­ta näyt­tää siltä, että tuol­laista saman­mielis­ten enem­mistöä ei ole, vaan perus­suo­ma­laiset voisi­vat saa­da hal­li­tu­so­hjel­maan ehkäpä vain yhden oman kohtansa lohdutuspalkinnoksi.

 29. Osmo:

  “Jos puolueelle luvataan, että se saa noista kymmen­estä kysymyk­ses­tä ratkak­istuk­si yhdek­sän halu­a­mal­laan taval­la, mut­ta yhdestä se joutuu luop­umaan, onko hyvä ajaa nuo yhdek­sän sata­maan vai olisiko kun­ni­akkaam­paa jäädä mököt­tämään oppo­si­tioon, ja antaa m,uiden päät­tää niin, että puolueen tavoit­teista toteu­tuu vain viisi?”

  Tästähän sä saat tilas­tonikka­ri­na vaik­ka minkälaisia mallinnuk­sia aikaan, mut­ta sä uno­h­dat yhden olen­naisen asian: nimit­täin ajet­tavien asioiden laadulliset erot. Ilmeis­es­ti Per­suille ei ole tärkein­tä saa­da mah­dol­lisim­man mon­ta asi­aa läpi, vaan pitää niistä tärkeim­mistä (ja tässä tapauk­ses­sa siitä tärkeim­mästä) asioista kiin­ni. Näin ollen yksi ajet­ta­va asia voi olla merkit­tävämpi kuin yhdek­sän tai jopa yhdek­sänkym­men­tä vähäpätöisem­pää asiaa.

 30. Tämäkin ketju keskit­tyy lähin­nä naamo­jen iloisu­u­teen eikä hal­li­tu­so­hjel­man asi­akysymyk­si­in. Ehkei läh­estymistapa leipää tuo, mut­ta erään­laisia sirkushu­ve­ja se kyl­läkin tar­joaa. Vaik­ka valit­tu ”avoimuuslin­ja” jatkuneekin, puu­tun yhteen asiakysymykseen.

  Vihreät näyt­täi­sivät puoluekok­ousasi­akir­jo­jen mukaan siir­tyneen VR-uskos­ta agnos­ti­ikan suun­taan, mut­ta muiden joukos­sa on monia ”tosiusko­vaisia” ynnä min­is­teri Häkämies, joka halun­nee jatkaa henkilöju­naleikke­jä VR:n yksi­noikeu­den ja puh­taan liike­talousa­jat­telun poh­jal­ta. Val­tio-omis­tuk­ses­ta kiin­ni pitämi­nenkään ei tosin olisi täy­delli­nen este dynami­ikan luomisek­si kiskoille, jos päät­täjät viit­si­sivät hiukan käyt­tää (ylä)päätään. Oheises­sa linkissä on yksi vaihtoehto.

  http://www.rautatiematkustajat.fi/SRM_PR.pdf

  Toinen kiin­nos­ta­va kysymys on sal­li­taanko VR:n yhä tuho­ta käyt­tökelpoista rautatiekalus­toa omien intressien­sä tur­vaamisek­si. Eduskun­nas­sa oli käsit­telyssä asi­aa koske­va lakialoite, joka kuitenkin rauke­si eduskun­takau­den päät­tymisen vuok­si. Mitä tekee uusi hallitus?

  http://217.71.145.8/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_105_2010_p.shtml
  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_120_2010_ke_p_4.shtml

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 31. Tärkein­tä on tyol­lisyysas­teen nos­to. Ilman sitä ei velko­ja mak­se­ta vaan ollaan pian velkakurimuksessa.

  Toivon etteivät pop­ulis­tiset kateu­den vaivaa­mat tasaisen tulon­jaon puo­lus­ta­jat (kom­mu­nis­tit, demar­it, vasem­mis­tovihreät) estä myös pien­i­t­u­loisia ihmisiä kohen­ta­mas­ta omaa ase­maansa työn­te­ol­la. Olisiko tässä syytä ottaa mallia Ruot­sista, maa on nimit­täin vela­ton ja työl­lisyys on hyvä.

 32. “Ilmeis­es­ti Per­suille ei ole tärkein­tä saa­da mah­dol­lisim­man mon­ta asi­aa läpi, vaan pitää niistä tärkeim­mistä (ja tässä tapauk­ses­sa siitä tärkeim­mästä) asioista kiin­ni. Näin ollen yksi ajet­ta­va asia voi olla merkit­tävämpi kuin yhdek­sän tai jopa yhdek­sänkym­men­tä vähäpätöisem­pää asiaa.”

  .….….….….….….….….….….……
  No tuos­sa on se ongel­ma että per­sut eivät saa sitä yhtä asi­aansa ajet­tua hal­li­tuk­ses­sa halu­a­mak­seen ja vielä vähem­män se onnis­tuu oppo­si­tios­sa. Hal­li­tuk­ses­sa sen­tään oli mah­dol­lista viedä lin­jaa edes vähän omaan suuntaan.

  Eli on se ja sama tuon asian kanssa miten tekevät. Ain­ut ero tulee siinä että oppo­si­tioon jäädessä (asian takia joka ei muu­tu oppo­si­tioon jäämäl­lä mihinkään) ei saa ajet­tua muitakaan asioitaan (joi­ta piti olla kym­meniä ja nekö eivät yhtäkkiä vaale­jen jäl­keen olekaan tärkeitä vaan on hirt­täy­dyt­tävä yhteen asi­aan ja jankat­ta­va “suo­raselkäisyy­destä”). Sil­loin­han tuos­sa olisi edes osit­taista järkeä, jos tuon yhden asian saisi läpi jäämäl­lä oppo­si­tioon, mut­ta nyt ei saa mitään ja samal­la jäävät kaik­ki muut tavoit­teet. 4 vuot­ta on pitkä aika. 

  Kri­ti­soisin sitäkin että ihan aidostiko nyt väitetään että per­sut onkin yhtäkkiä yhden asian liike ja muut lin­jauk­set ovat täysin merk­i­tyk­set­tömiä.. yksi koh­ta jota ei voi muut­taa oppo­si­tios­sakaan tärkeämpi kuin kaik­ki muut yhteensä? 

  Soin­in­vaara on siinä oike­as­sa että monipuolue­jär­jestelmässä puoluei­den täy­tyy jous­taa tai meil­lä ei ole hal­li­tus­ta koskaan. Jos jokainen on jäykän suo­raselkäi­nen ei hal­li­tus­ta ole kah­den vuo­den päästäkään.… ja päätök­set eivät oikein odota loputtomiin.

 33. per­su­jen oppo­si­tio­taival on nopein reit­ti pois­taa pakkoruotsi.

  Six­päkin tekemien tuho­jen jäl­keen per­suil­la tulee ole­maan vank­ka ykkösase­ma hal­li­tuk­ses­sa jos­sa rkp ei ole mukana.

 34. Suurin osa perus­suo­ma­lais­ten kansane­dus­ta­jis­takin vaikut­taa kun­non ihmisiltä. Onko rehtiä demon­isoi­da ihmisiä vain sik­si, että ajat eri­laista politiikkaa?

  Onko sinus­ta reilua että puolueen poli­ti­ikkaa tai tapaa ajaa sitä, vaalilu­pauk­sia suh­teess­sa todel­lisu­u­teen, ei saa kri­ti­soi­da kos­ka he on ihan kivo­ja hyvää tarkoit­tavia ihmisiä ja se on sit­ten jotenkin määritelmäl­lis­es­ti noiden ihmis­ten pilkkaamista? Ja var­maan ovatkin siinä kuin muutkin, poli­iti­ik­ka ei ole Suomes­sa niin kivaa tai hyvin palkat­tua että ihmiset ihan ilkeyt­tään siihen lähtisivät.

 35. Perus­suo­ma­laiset ovat äänestäjilleen jät­timäi­nen kansalais­taidon oppitun­ti demokra­t­ian ja kom­pro­missien suh­teesta. Seu­raavis­sa vaaleis­sa moni äänestäjä on valveu­tuneem­pi ja Perus­suo­ma­laisil­lakin voi olla kun­non ohjel­ma vail­la änkyräre­tori­ikkaa. Juuri nyt Soinil­la ei ole man­daat­tia oikein mihinkään vas­tus­tamista luku­unot­ta­mat­ta, siitä ylikävely.

  PS-episo­di on lähin­nä hyvä osoi­tus jär­jestelmän toimivu­ud­es­ta, eli hal­li­tuk­seen ei pääse jos oma äänestäjäkun­ta ei ole valmis hyväksymään hal­li­tus­vas­tu­un realiteetteja.

 36. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 11.6.2011 kel­lo 9:50: Pakko­ruotsin kan­nat­ta­jat kiit­tävät Per­su­jen suoraselkäisyyttä.

  Kataisen hal­li­tuse­hdot Perus­suo­ma­laisille sisäl­sivät sen, että RKP on jokaises­sa mah­dol­lises­sa hal­li­tuskoali­tios­sa mukana. Eli ei per­sut olisi joutuneet vain EU-näke­myk­sistään joustamaan. 

  Jos Katainen olisi tar­jon­nut koko kau­den kestäviä eriva­pauk­sia tukipaket­tei­hin, niin Soinia voisi syys­tä syyt­tää hal­li­tuskarku­ru­ud­es­ta. Nyt ne Kataisen ehdot vaikut­ta­vat lähin­nä vittuilulta.

 37. Ode:“Päätin sil­loin, että jos val­i­tuk­si tulemisek­si pitää vale­hdel­la, en halua tul­la val­i­tuk­si ja sik­si en vale­hdel­lut tässäkään asi­as­sa, mikä tuot­ti kyl­lä paljon vihaisia kom­ment­te­ja eläkeläisiltä.
  Keskustelukump­pani­ni sanoi, että hän teki saman päätök­sen pait­si, että taite­tus­ta indek­sistä saa ja pitää vale­hdel­la. Tähän hän oli pää­tynyt, kun hänen kotikaupuink­in­sa vaal­i­ti­laisu­u­teen oli aikanaan pälähtänyt merkit­tävä kepu­lainen, joka oli ilmoit­tanut, että jos keskus­taa äänestätte, taitet­tu indek­si kor­jau­tuu ja jopa poh­jaosa tulee takaisin. Jos kepu­laiset saa­vat men­estyä vale­htele­mal­la, hänkin saa.”
  Järkyt­tävä esimerk­ki “talon tavoista”, mille uude­tkin kansane­dus­ta­jat tulee nopeasti opet­taa. Täy­tyy erik­seen päättää,ettei vale­htele ja sille pitää löytää vielä perus­teet. Koh­ta jäävät jesui­itatkin toisek­si. Välit­tömästi tulee mieleen kysymys siitä mitä muu­ta hyödyl­listä tapoi­hin kuu­luu. Samat ihmiset kuitenkin ihmettelevät per­su­jen val­tavaa äänivyöryä. +Parikym­men­tä vuot­ta Oden toimia sivus­ta seu­ran­neena pidän hän­tä edelleen hyvänä, joskin harv­inaise­na, esimerkkinä siitä kuin­ka pahem­min kor­rup­toi­tu­mat­ta saat­taa silti pää­tyä ministeriksikin.

 38. “Mut­ta tämä jäykkäniskaisu­u­den ihan­noin­ti on muuten aika han­kalaa monip­u­lue­jär­jstelmässä. Olete­taan, että ratkaista­vana on vaika­pa vain kymme­nen kysymys­tä, joista puolueet voivat luvca­ta joko ehdot­tomasti kyl­lä tai ehdot­tomasti ei.”

  Ruot­sis­sakin on monipuolue­jär­jestelmä, mut­ta vaalit käy­dään koali­tioiden väillä.Komprommissit raken­netaan ennen vaale­ja ja äänestäjä tekee lop­ullisen kompromissin .

  Suomes­sa lop­putu­los on epä­varmem­pi kuin loto­ssa ja poli­itikot voivat tehdä mitä halu­a­vat kuun­telemat­ta kansaa

 39. Vaik­ka tääl­lä mitä per­su­ista maris­taankin, niin minä ainakin nos­tan hat­tua yhdessä asiassa.
  EU-tuis­sa PS on oike­as­sa, mikä seu­raaval­la vaa­likaudel­la nähdään, kuten nähti­in jo täl­lä vaa­likaudel­la. Kun EKP:n 400 mrd velkataakkaa ruve­taan mak­samaan, niin konkreet­tis­es­ti kansan kesku­udessa nähdään, että PS oli alun alka­en rahali­it­toasi­as­sa oike­as­sa. Itse kan­natin sinne menoa sil­loin, kos­ka ajat­telin val­u­vian ole­van kor­jat­tavis­sa. Sen sijaan sitä kas­vatet­ti­in. Kansanäänestys­tä ei liitos­ta järjestetty.

  PS:n olisi pitänyt saa­da läpi EU-tukia vas­tus­ta­va lin­jansa, se oli äänestäjien tah­to. Val­i­tu­ista 135 edus­ta­jaa vas­tusti EU-tukia vaa­likoneis­sa. Por­tu­gal­itues­sa tak­ki kään­tyi Sdp:lla ja KD:lla ja äänesty­tu­los olikin päin­vas­tainen kuin vaalilu­paus. Ymmär­rän kyl­lä, että Suomelle olisi ollut noloa, jos Katainen oli jo luvan­nut tuen, mut­ta sit­ten se evätään, mut­ta sitä on demokratia.

  Sääli vain, että PS joutuu selvit­telemään 2015 aikaisem­pi­en hal­li­tusten sotku­ja ja velko­ja. Sil­loin on edessä karut leikkaukset/isot veronko­ro­tuk­set tai takausvelko­jen mak­samat­ta jät­tämi­nen. Pakko­ruotsin pois­t­a­mi­nen on vain pieni lohtu.

  Kreik­ka pyytää taas pian lisälainan. Vakuuk­sia sil­lä ei voi olla, kos­ka muuten se saisi rahaa yksi­tyiseltä sek­to­ril­takin. Veikkaan että lainaa annetaan ja hal­li­tuk­ses­sa vain Vasem­mis­toli­itol­la on munaa vastustaa.

 40. Rami tote­si per­su­ista seuraavaa:“Eli on se ja sama tuon asian kanssa miten tekevät. Ain­ut ero tulee siinä että oppo­si­tioon jäädessä (asian takia joka ei muu­tu oppo­si­tioon jäämäl­lä mihinkään) ei saa ajet­tua muitakaan asioitaan (joi­ta piti olla kym­meniä ja nekö eivät yhtäkkiä vaale­jen jäl­keen olekaan tärkeitä vaan on hirt­täy­dyt­tävä yhteen asi­aan ja jankat­ta­va “suo­raselkäisyy­destä”). Sil­loin­han tuos­sa olisi edes osit­taista järkeä, jos tuon yhden asian saisi läpi jäämäl­lä oppo­si­tioon, mut­ta nyt ei saa mitään ja samal­la jäävät kaik­ki muut tavoit­teet. 4 vuot­ta on pitkä aika.”

  Ramin järkeily on loogista. Ramin pähkäi­ly vas­taa hyvin tämänkin ketjun yleistä asen­net­ta. Per­su­jen menet­te­lyä pide­tään per­suille huonona, kos­ka sen seu­rauk­se­na per­sut eivät vält­tämät­töä saa läpi joitakin mita vaatimuksiaan. 

  Tosi­asi­as­sa per­suille jää asi­as­ta hyvä mieli. On hienoa, olla äänetäjille annet­tu­jen vaalilu­pausten kan­nal­la vaik­ka se merk­it­sisi sitä, ettei saa omaa Audin takapenkkiä käyt­töön­sä. Uskoak­seni per­su­lais­ten hyvät omat tun­not ja tieto omas­ta rehellisyy­destä kor­vaa selkeästi Audin takapenkin menetyksen.

  Toiv­ot­tavasti seu­raavis­sa vaaleis­sa kansa muis­taa, kenen vaalilu­pauk­si­in voi luot­taa ja kuka näyt­tää oikean kar­vansa heti vaal­i­t­u­lok­sen tultua.

 41. “Kreik­ka pyytää taas pian lisälainan. Vakuuk­sia sil­lä ei voi olla, kos­ka muuten se saisi rahaa yksi­tyiseltä sek­to­ril­takin. Veikkaan että lainaa annetaan ja hal­li­tuk­ses­sa vain Vasem­mis­toli­itol­la on munaa vastustaa.”
  Hai..Tästä vas­tus­tuk­ses­ta katainen antaa eriva­pau­den äänestää vasurei­den tukea vas­taan, ja taas ojen­netaan kreikalle, täl­lä ker­taa juhan­nus- rahaa. Arhin­mä­ki kukkuu taas sen jäl­keen kuin käki kar­jalankun­nail­la ilois­es­ti, kuin­ka vas ei hyväksynyt tukea. Voi, hit­to. Ja tyh­mä kansa taput­taa kän­säisiä käpäliään onnel­lise­na, joskin suo­let kurnien yhteen.

 42. onko hal­li­tuk­selle esim. jotain muodol­lisia vaatimuksia?

  “Min­is­te­rien on olta­va rehellisik­si ja taitaviksi tun­net­tu­ja Suomen kansalaisia”, mut­ta on tuos­ta ennenkin tingitty.

  puo­lus­tus­menois­sa riit­tää kakkua leikattavaksi

  Ei tai­da riit­tää, kun men­ti­in miinoista luopumaan.

 43. uusi perus­tus­la­ki on susi.
  2kuukautta jahkat­tu ja ollaan melkein lähtötilanteessa.

  eikö laki­in olisi voin­ut lisätä aikoja(esim 3vkoa)jonka aikana hal­li­tus muodostettava?

  tai vetäjä vai­h­tuu esim.

  siinä ainakin idea sinne eduskun­taan perus­tus­lakia varten.

 44. Uuden hal­li­tuk­sen pitäisi pan­na YLE ojen­nuk­seen — siis tuotannollis-taloudellisesti:

  1) YLE:n TV:n pitää lopet­taa kau­pal­lisen puolen jäljittely/kilpailu ja keskit­tyä perustehtäviinsä.

  2) YLE:n radion pitää lopet­taa kil­pailu ja toim­inta alueel­lis­ten yksi­ty­is­ten radioiden kanssa ja keskit­tyä val­takun­nal­liseen ohjel­ma­toim­intaan aluei­den merkit­täviä teemoja/asioita unohtamatta.

  3) YLE:n byrokra­tia pitää lopet­taa ja poli­it­tiset nim­i­tyk­set purkaa. Kokoomus­lais­ten osu­uskaup­pa ja puhe­lin­mi­esten sekä Olli-Pekka Heinos­ten tilalle pitää rekry­toi­da alan ammattilaiset.

  4) Talous pitää saa­da kun­toon. Per­jan­taina viimek­si YLE:n TV:n talousuutiset toiv­ot­ti kaikille hyviä kesiä. Yleis­ra­dion kesä­tar­jon­ta on täyn­nä uus­in­to­jen uus­in­to­ja. Ei MTV3, ei lehdet, mikään muu vas­taa­va media lyö lap­pua luukulle ja jää täl­lä taval­la pal­ka­llisille kesälomille.

  5) Vas­ta kun joht­a­mi­nen, tar­jon­ta ja kus­tan­nuk­set on saatu kun­toon, pitää TV-mak­su rahas­toi­da verovaroista.

 45. Soininvaara:“kepulaisia ja perussuomalaisia ”

  Oikea muo­to olisi keskusta­laisia ja perus­suo­ma­laisia. Jos halu­taan käyt­tää hal­ven­tavaa nim­i­tys­tä niin sit­ten:” kepu­laisia ja per­su­ja”. Jos taas Osmo Soin­in­vaara halu­aa hal­ven­taa nin­mit­telemäl­lä ain­oas­taan keskusta­laisia, niin sil­loin lauseeseen kuu­luu :” kepu­laisia ja perussuomalaisia”.

  Keskus­tan puolu­en­i­mi on KESKUSTA, varmis­tan tämän siltä var­al­ta , että kansane­dus­ta­ja Osmo Soin­in­vaara ei ole nimen­muu­tos­ta vielä havain­nut. Keskus­taa puolueena kan­nat­tavista käytetään nim­i­tys­tä keskusta­laiset tai yksikössä keskustalainen.

  Eipä ole ihme, että poli­itikko­ja ei arvoste­ta kansalais­ten kesku­udessa, kun itse kansane­dus­ta­jat käyt­täy­tyvät epäko­r­rek­tisti toisi­aan kohtaan. 

  Yhtä vaan ihmette­len, mitä asioi­ta vihreät vas­tus­ta­vat oppo­si­tios­sa ? Hal­li­tus on toteut­tanut ja toteut­taa tule­vaisu­udessakin vihrei­den kan­nat­ta­maa politiikkaa.

 46. Hyvin kir­joitit

  “Hal­li­tuskaud­es­ta on sinän­sä tulos­sa vaikea, kos­ka val­tion­talout­ta joudu­taan tuke­maan veroko­ro­tuksin ja menosäästöin.”

  Nythän sit­ten pitää nämä asi­at konkreti­soi­da. Lap­sil­isät ei ole mielestäni ensisi­jainen kohde, vaan on etsit­tävä muita.

  Apteekki­laitos muute­taan vas­taa­maan nykyaikaa, jos­sa lääk­keet tehdään lääkete­htais­sa. Pikku kun­tienkin miljonääri­apteekkar­it eivät ole oikeu­den­mukaista. Ja syn­tyy monia monia etu­ja mah­dol­lis­taen bioalan kasvun. Lääkkei­den tuote­selosteet ovat hyvät, ja atk-poh­jaiset lääkkei­den yhteenopi­mat­to­muu­so­hjel­mat hoita­vat parem­min kuin lääk­keen­jaka­jan muisti kaik­ki nämä, ja atk-muisti on aina tuore ja suuri.

  - Apteekki­u­ud­is­tus kaatuu por­varien vas­tus­tuk­seen (SDP + Vasemmistoliitto)
  http://www.demari.fi/arkisto?id=14459

  - Uuden­maan Kokoomus­nuorten mielestä resep­ti­va­paat lääke­markki­nat tulisi ava­ta ja näin ollen val­tion apteekki­mo­nop­o­li purkaa
  http://www.uudenmaankokoomusnuoret.fi/galleria/?x117800=117825

  - Vihreät ilmeis­es­ti ovat apteekki­mo­nop­o­lin pois­tamisen kannalla

  Sil­lä, että jotkut yrit­tää kek­siä uuden lääk­keen, pitää olla suuri kan­nuste. Nyky­isin tilanne Suomes­sa on täysin vas­takkainen. Kun­tien miljonäärik­si pääsee myymäl­lä lääkkeitä monop­o­lin tuomin eduin. Pienel­lä tutk­i­jan pal­ka­lla lääke­tu­tutk­i­jat tekevät arvokas­ta, uuden lääk­keen kek­simistä, pitkäjän­teistä työtä, kun saman koulu­tuk­sen saan­nut apteekissa on veroka­len­terin kär­jessä ilman yrit­täjän riskiä.

 47. Nim­imerk­ki Har­ri kysyi, miten hal­li­tus käytän­nössä nimitetään.

  Olen­naista on se, mitä eduskun­taryh­mät keskenään sopi­vat. Eduskun­taryh­mien jokin enem­mistö voisi sopia myös, että nyt luon­tevin hal­li­tus on vähem­mistöhal­li­tus, jota jotkut oppo­si­tiop­uolueet tuke­vat luot­ta­mus­lauset­ta kysyt­täessä. Enem­mistöhal­li­tuk­sia on vain pidet­ty paremp­ina muun muas­sa sik­si, että niis­sä voi selkeästi osoit­taa, keil­lä on sekä val­tuu että vastuu.

  Jos eduskun­taryh­mät päät­täi­sivät tukea vähem­mistöhal­li­tuk­sen muo­dostamista, he välit­täi­sivät siitä tiedon pres­i­den­tille. Pres­i­dent­ti tekee ehdo­tuk­sen päämin­is­terik­si, jos­ta eduskun­ta äänestää. Kun pres­i­dent­ti on nimit­tänyt päämin­is­terin esit­tämän hal­li­tuk­sen, eduskun­ta äänestää myös uuden hal­li­tuk­sen ohjel­mas­ta ja samal­la sen luottamuksesta.

  Jos esimerkik­si uusi­in vaalei­hin men­täisi­in, luon­tev­in­ta olisi, että muo­dostet­taisi­in tilapäi­nen vähem­mistöhal­li­tus, jon­ka ohjelma/tehtävä olisi esit­tää pres­i­den­tille ennenaikaisia vaale­ja. Toiv­otaan, ettei men­nä — ei niil­lä 70-luvul­lakaan ihmeitä saatu aikaan. 

  Myös pres­i­dentin roo­lia haikaile­vien soisi muis­tel­e­van Kekkosen run­naa­man hal­li­tuk­sen vankku­ut­ta. Miet­tusen hätäti­la­hal­li­tus kesti alle vuo­den. Pres­i­dent­ti voi nyky­isinkin toimia sovit­teli­jana, jos eduskun­nas­sa siihen on tah­toa, ja hän saa myös tietoa neu­vot­telu­iden kulus­ta. Jos ei eduskun­nas­sa ole tah­toa, ei sitä hal­li­tus­ta väk­isin pysty ulkop­uolelta muodostamaan.

  Lisää: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 60–62 § ja 44 §, http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref.sh?{KEY}=HE+1/1998+Yksityiskohtaiset+perustelut+2/3

 48. Turk­istuot­ta­jien tilikau­den myyn­ti oli 600 miljoon­aa euroa. Turk­istuot­ta­jia on suomes­sa n. tuhat eli keskimääräi­nen myyn­ti per. tila oli oli 600.000 euroa. Voit­tokaan ei var­maan ole mitenkään vähäinen.

  Mik­si näille tuot­ta­jille mak­se­taan verovaroista lomituspalvelut?

  Turkik­sille pitäisi lait­taa 20 pros­entin ylimääräi­nen turk­isvero. Siitä mak­set­taisi­in lomi­tuk­set + val­tion kas­saa jäisi jotain kat­ta­maan turk­istuotan­nos­ta aiheutu­via valvon­ta- ym. mui­ta kuluja.

 49. Minus­ta on vähän omi­tu­ista vihrei­den (ja muidenkin) huoli siitä, onko per­sut pet­täneet äänestäjän­sä. Olet­taisin, että per­su­ja äänestäneet itse päät­tävät, koke­vatko tulleen­sa pete­tyik­si. Ainakin net­tikeskustelu­iden perus­teel­la poruk­ka vaikut­taa hyvin tyytyväiseltä.

  Ja toisek­si, voisiko joku luetel­la, mitkä “yhdek­sän asi­aa” per­suil­ta jää saavut­ta­mat­ta jäämäl­lä oppo­si­tioon? Nythän kaik­ki jo ennen vaale­ja (jopa vihreät!) oli­vat kil­van tiuken­ta­mas­sa suh­tau­tu­mis­taan maa­han­muut­ta­ji­in. Samoin joku per­su­ista (en muista kuka enkä jak­sa googlata) jopa kiit­teli vihre­itä six­pack-neu­vot­telu­jen ensim­mäisel­lä kier­roksel­la esit­tämästä perus­tur­van nostosta.

  Nyt per­sut voivat oppo­si­tios­sa kek­siä uusia muu­tose­hdo­tuk­sia ja hal­li­tus toden­näköis­es­ti pani­ikissa kiire­htii niitä toteut­ta­maan, jot­ta per­su­jen kan­na­tus ei entis­es­tään kas­vaisi. Lisäk­si hal­li­tus saa syyk­seen tule­vat vero­jen koro­tuk­set sekä mah­dol­lis­es­ti elvy­tyk­sen lopet­ta­mi­nen laukaisee uuden syöksyn taloudessa. Siinä onkin sit­ten seu­raavi­in vaalei­hin hyvät eväät kasas­sa. Pakko­ruot­si jää vielä kir­sikak­si kakun päälle — ja per­sut kiit­tävät vihre­itä ja RKP:tä suoraselkäisyydestä!.

  Ei puu­tu muu­ta kuin, että Soi­ni onnis­tuu pääsemään vielä pres­i­den­tik­si, niin Osmon hymy voi olla vähän vaivautunutta.

 50. Ruot­sis­sakin on monipuolue­jär­jestelmä, mut­ta vaalit käy­dään koali­tioiden väillä.Komprommissit raken­netaan ennen vaale­ja ja äänestäjä tekee lop­ullisen kompromissin .

  Miten tämä on hyvä asia äänestäjän kannalta?
  Näin­hän äänestäjän ääni ei vaiku­ta neu­votel­tu­un poli­ti­ikkaan lainkaan.
  Demokra­t­ian irviku­va tuommoinen.

 51. Hymy- taik­ka surunaamoista en tiedä, mut­ta ainakin minus­ta Suo­ma­laises­sa poli­ti­ikas­sa on nykyään, kiitos Perus­suo­ma­lais­ten, sel­l­ainen jako jol­laista ei ole ollut mon­een kymme­neen vuo­teen. Tämä on vain hyväk­si suo­ma­laiselle poli­it­tiselle järjestelmälle.

  Poli­it­tisen jär­jestelmän jakau­tu­mi­nen kul­mi­noituu mon­es­sakin mielessä EU ‑lin­jauk­seen, vaik­ka vas­taa­va jako on havait­tavis­sa muis­sakin asiois­sa mm. vero­tuk­sil­li­sis­sa kysymyk­sis­sä. Tuos­sa poli­it­ti­sis­sa lin­jauk­sis­sa toisaal­la on Perus­suo­ma­laiset nji­et nji­et ‑lin­jal­laan ja Kokoomus jee jees ‑lin­jal­laan. Soi­ni sen enem­pää kuin Katainenkaan ei ole valmi­ita tin­kimään omas­taan. Kun kaik­ki lop­ut puolueet ovat enem­män tai vähem­män tuulivi­ir­inä tulos­sa jom­man kum­man perässä, niin tulos on näh­dyn kaltainen.

  Edel­lä maini­tut puolueet eivät mah­du samaan hal­li­tuk­seen, siihen en yksik­er­tais­es­ti usko. En uskonut siihen ennen vaale­ja, enkä usko siihen vieläkään. Sen sijaan ennen vaale­ja Demar­it oli­vat monis­sa kysymyk­sis­sä, jopa EU-kysymyk­sis­sä hyvin lähel­lä Per­su­jen lin­jaa. Kataisen nimit­tämi­nen hal­li­tus­tun­nusteli­jak­si muut­ti tämän. En usko ollenkaan etteikö tuo asia olisi muut­tunut uud­estaan jos tun­nustelia olisi vaihtunut.

  Vaik­ka kovaan ääneen muka­mas mangut­ti­in Perus­suo­ma­laisia muka hal­li­tuk­seen, niin tosi­a­sia on se ettei Katainen Perus­suo­ma­laisia oikeasti hal­li­tuk­seen halun­nut, eikä halua vieläkään. Tähän viit­taa mm. oman lin­jan jäykkyys sekä annetut koali­tio­vai­h­toe­hdot ja tapa jol­la demar­it pain­os­tet­ti­in ennen varsi­nais­ten neu­vot­telu­jen alkua tiet­tyyn EU-lin­jauk­seen. Tämä tietysti olikin luon­te­vaa, sil­lä ero Kokoomuk­sen ja Perus­suo­ma­lais­ten on tässä kohtaa niin suuri.

 52. Toiv­ot­tavasti niiden, jot­ka kan­nat­ta­vat EU-takauk­si­a/lain­o­ja, on oikea. Surkeal­ta nyt näyt­tää, kun Kreikan tilan­net­ta seu­raa. Jos tuo lin­ja menee mönkään, niin meil­lä on koh­ta todel­la vaikea tilanne. Ehkä Soi­ni tietää, mitä tekee. Eikä mikään muukaan tilanne tääl­lä ole kovin help­po saa­da pisteitä.

 53. Hienoa! Nyt sit­ten viimein pistätte kepun estämät ympäristöu­ud­is­tuk­set hoitoon. Eri­tyis­es­ti maat­alouden vesistökuor­mi­tus ja hölmöi­ly hukkaan menevil­lä ympäristö­tu­il­la pitää hoitaa heti kun siihen on kepun oppo­si­tios­saolon myötä mahdollisuus.

  On täysin päätön­tä että maat­alous­pin­ta-ala ja päästöt kas­va­vat vaik­ka maat­alous on kuulem­ma entistä kan­nat­tam­a­ton­ta. Suo­raan vesistöi­hin viet­tävil­lä pel­loil­la vil­je­lyn voisi suo­raan kieltää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.