Vihreät eivät neuvottelu 105-pohjasta

Vihreän liiton val­tu­us­ton ja eduskun­taryh­män yhteiskok­ous päät­ti, ettei puolue aloi­ta neu­vot­telu­ja 105-poh­jas­ta – siis van­has­ta poh­jas­ta kris­til­lisille paikat­tuna. Päätös tuli äänin 23–16. Äänet jakau­tu­i­v­at niin, että eduskun­taryh­mä kan­nat­ti neu­vot­telu­jen aloit­tamista äänin 8–1 ja val­tu­uskun­ta vas­tusti sitä äänin 22–8.

Pidin alun perin Kataisen ehdo­tus­ta tästä kapeapo­h­jais­es­ta hal­li­tuk­ses­ta epä­toivoise­na uhkapelinä. Sen tiel­lä oli esimerkik­si se, että sekä Kepu että vihreät sai­vat samaises­sa hal­li­tus­po­h­jas­sa pahasti turpi­in­sa vaaleis­sa. Sik­si molem­mat oli­si­vat olleet menos­sa neu­vot­telui­hin revanssi­hengessä vaa­tien aiem­paa enem­män – ja valitet­tavasti toisi­aan vas­taan. Vihreät oli­si­vat vaati­neet enem­män luon­non­suo­jelua ja Kepu vähem­män. Perus­tur­vas­ta tosin olisi ollut helpom­pi sopia.

Nyt ovat vai­h­toe­hdot aika vähissä. Jos kokoomus ei enää lei­ki demarien kanssa, vihreät eivät por­varien kanssa, RKP ei mene demar­i­jo­htoiseen hal­li­tuk­seen ja per­sut edel­lyt­tävät läh­es Suomen Euroop­pa-poli­ti­ikan täyskään­nöstä, on aika han­kala saa­da toim­intakyky­istä enemmistöhallitusta.

Ilman perus­suo­ma­laisia ei saa hal­li­tus­ta kokoon enää mitenkään. Oikeas­t­aan keskus­ta ja perus­suo­ma­laiset ovat varmim­mat hal­li­tus­puolueet. Kysymys on siitä, täy­den­netäänkö tätä kokoomuk­sel­la vai demareil­la. Toden­näköisim­mältä näyt­tää demarei­hin, kepu­un ja perus­suo­ma­laisi­in nojaa­va peruutuspeilihallitus.

Jos perus­suo­ma­laiset ovat hal­li­tuk­ses­sa joka ei kuitenkaan kään­nä koko Suomen Euroop­pa-poli­ti­ikkaa, pitäisikö oppo­si­tiop­uoluei­den tukea hal­li­tus­ta sen ulkop­uolelta Europp­pa-äänestyk­sis­sä? Enem­mistöhal­li­tus, joka tukeu­tuu oppo­si­tioon kuin vähemmistöhallitus?

Edelleen olen sitä mieltä, että oli anteek­siantam­a­ton munaus ajaa six­pack-neu­vot­te­lut kar­ille. En ollut kär­päsenä katossa seu­raa­mas­sa kokoomuk­sen ja demarien kah­den­välisiä neu­vot­telu­ja, joten en tiedä, kumpi­en syytä epäon­nis­tu­mi­nen enem­män oli, mut­ta molem­mat hävi­sivät välirikos­sa. Vihreät yrit­tivät viikon­lop­un aikana pelas­taa tätä poh­jaa. Se ei onnis­tunut, mut­ta se kävi selville, että molem­mis­sa puolueis­sa esi­in­tyi ankaraa kri­ti­ikkiä puoluei­den­sa neu­vot­telijoi­hin. Molem­mat puolueet hävi­sivät. Jos kokoomus saa aikaan hal­li­tuk­sen Kepun ja perus­suo­ma­lais­ten kanssa, joutuu puolue men­emään paljon pahem­malle mutkalle kuin olisi joutunut demarien kanssa. Sama kos­kee demareita.

Edelleen olen sitä mieltä, että tuo­hon poh­jaan pitäisi pala­ta. Jos henkilö­suh­teet ovat men­neet pilalle, vai­hde­taan henkilöitä.

Minä äänestin kok­ouk­ses­sa neu­vot­telu­jen puoles­ta. En sik­si, että olisin hirveästi ihan­noin­ut tätä poh­jaa vaan kos­ka jokin ratkaisu pitäisi löytää ja kos­ka en todel­la halun­nut olla myön­tä­vaikut­ta­mas­sa peru­u­tus­peil­i­hal­li­tuk­sen syntyyn.

 

66 vastausta artikkeliin “Vihreät eivät neuvottelu 105-pohjasta”

 1. Vihrei­den kärkiporuk­ka sai mielestäni selvän epälu­ot­ta­muk­sen! Kuin­ka nyt menetel­lään, onko puheen­jo­hta­ja vaihtumassa?

 2. “..pitäisikö oppo­si­tiop­uoluei­den tukea hal­li­tus­ta sen ulkop­uolelta Europppa-äänestyksissä?”

  Haha­ha. Tämä olisi aivan main­io­ta, jos koali­tios­sa olisi KOK. Tah­toisin nähdä sen päivän kun SDP oppo­si­tios­ta jakaa veron­mak­sajien rahaa sak­salaisille pankeille. Eläköön se peruutuspeilihallitus!

 3. Mut­ta toisaal­ta hauskaa se olisi myös kokoomuk­sen osalta.

 4. En ollut kär­päsenä katossa seu­raa­mas­sa kokoomuk­sen ja demarien kah­den­välisiä neu­vot­telu­ja, joten en tiedä, kumpi­en syytä epäon­nis­tu­mi­nen enem­män oli

  Tämä on aika paljon ker­to­va tun­nus­tus, ottaen huomioon, että aiem­mis­sa kir­joituk­sis­sa kri­ti­soit välirikos­ta läh­es yksi­no­maan demareita.

 5. Vihreät teki viisaan ratkaisun — ihan tule­van kan­natuk­sen­sa suh­teen. Itsen­sä pahiten munan­nut peluri tässä on ollut Katainen. Osoit­taa huonoa johta­ju­ut­ta kiukutel­la ja antaa henkilöko­htais­ten inho­jen­sa vaikut­taa neuvottelussa.
  Muut saa­vat kiukutel­la, mut­ta vetäjän pitää nähdä pitem­mälle. Nyt kokoomus vas­ta kuses­sa on, kun neu­vot­telukaverik­si tule­vat persut.

 6. En ole mikään ekon­o­misti — ja se var­masti näkyy, mut­ta jos/kun tässä pelas­tu­sop­er­aa­tios­sa on pohjim­mil­taan kyse iso­jen pankkien pelas­tamis­es­ta, niin mik­si sitä ei toteuteta siten, että velkokri­isin takia talous­vaikeuk­si­in joutu­vat pankit eivät jär­jestäisi riit­tävän suur­ta osakean­tia, mis­sä EU maat lupaisi­vat ostaa sovit­tuun ja järkevään hin­taan näitä osakkei­ta, jos ne eivät muuten mene kau­pak­si (tai vai­h­toe­htois­es­ti suorit­taa osakean­nin sijaan vaik­ka suo­ra sosial­isoin­ti, jos pank­ki on aivan toiv­ot­tomas­sa tilas­sa)? Täl­löin pankit eivät menisi nurin, mut­ta rahaa antavillekin jäisi jotain käteen ja omis­tami­aan pankke­ja lev­äperäis­es­ti hoi­ta­neet entiset omis­ta­jat kär­si­sivät kukkarossaan osaltaan lev­äperäisyy­den seuraukset.

  Toim­i­mal­la lain­o­jen takaa­jana menetetään vain rahaa, saa­mat­ta mitään kovin suo­raa vasti­neek­si. Lisäk­si takauk­set ja lisära­han lainaami­nen ei tun­nu pois­ta­van mihinkään varsi­naisia ongelmia, vaan lykkäävän ja mah­dol­lis­es­ti pahen­ta­van ongelmia. Ja samal­la tietenkin vievän vas­tu­un lev­äperäisiltä lain­oit­ta­jil­ta veronmaksajille.

 7. Itse uskon, ettei Katainen luovu­ta, vaik­ka Perus­suo­ma­laiset eivät hänen hal­li­tuk­seen­sa lähdekään ‑jos nyt lähtevät mihinkään hal­li­tuk­seen. Eli uskon välirikon paikkaan­tu­van ja six­packin muo­dosta­van hal­li­tuk­sen kuitenkin Kataisen johdolla.

  Ilman alvko­ro­tuk­sia, toivon!

 8. Peru­u­tus­peil­i­hal­li­tus? Eiköhän siel­lä vihreis­sä ole melkoinen määrä niitä ‘peru­u­tus­peilipoikia’. Ei teitä tarvi­ta mihinkään.

  Soin­in­vcaaraa kauhis­tut­taa aja­tus siitä, että Hal­la-ahos­ta tulisi min­is­teri. Niin vaan kuitenkin saat­taa käy­dä ja se olisi todel­la hienoa.

 9. Mikäli hal­li­tus­po­h­ja on SDP+PS+Kesk, niin se tulee ehdot­tomasti kru­u­na­ta val­it­se­mal­la Paa­vo Väyry­nen ministeriksi.

 10. Joskus sitä vain häviää kaikil­la rin­tamil­la. Voimia. Tom Wait­sil­la on huikea runo, jos­sa päähenkilö osaa “walk span­ish” (pitäisi kai suo­men­taa laimeasti “kulkea pystypäin”) tap­pi­on het­kel­lä. Häviö ei ole häpeä. Eikä se ole myöskään pysyvä olotila.

 11. Leolle

  Var­masti ympäristöa­sioiden kannal­ta poisjään­ti on tap­pio, tältä erää. Mut­ta kuin­ka suuri sel­l­ainen? Toisaal­ta nyt mitataan muiden puoluei­den pin­tavihrey­den syvyys.

  Lisäk­si täy­tyy muis­taa, että nyt kuitenkin puhutaan vain neljästä vuodes­ta. Ehkä on parem­pi nyt väistyä ja antaa muiden jatkaa var­masti han­kalaa hal­li­tus­taival­ta ja ottaa vas­tuu toiste. Jos nyt olisimme men­neet hal­li­tuk­seen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, olisi se saat­tanut myös tietää vihreille uut­ta tap­pi­o­ta seu­raavis­sa vaaleis­sa ja sitä kaut­ta mei­dän vaikut­tamis­mah­dol­lisu­utemme oli­si­vat saat­ta­neet kuiv­ua kokoon pitkäk­si aikaa.

  Välil­lä vain on viisaam­paa väistyä ja odot­taa otol­lisem­paa het­keä kuin kiire­htiä hal­li­tuk­seen jos­sa voisimme menet­tää kaikki.

 12. Eli Kokoomus + Keskus­ta + PS + RKP + KD. Onko tuo nyt sit­ten se “ääri­oikeis­to­hal­li­tus”.

  Mielu­um­min ehkä kuitenkin tuo kuin AY-änkyrä pro­tek­tion­isti­nen vasemmistohallitus.

 13. Niklas Vainio kir­joit­ti: Her­mi­it­ti ei tai­da seu­ra­ta poli­ti­ikkaa kovinkaan akti­ivis­es­ti. Vihreil­lä on puheen­jo­hta­javaali juuri meneil­lään. http://www.vihreat.fi/jasenaanestys

  Käsit­tääk­seni puheen­jo­hta­ja Anni Sin­nemä­ki halu­aisi jatkaa vai olenko ihan väärässä?

  Poli­ti­ik­ka seu­raan har­ras­tuk­se­na vaan, joten en olekaan kaikesta kai per­il­lä, enkä ikinä tule olemaankaan. 😉

 14. Enti­nen vihrei­den äänestäjä

  “En ole mikään ekon­o­misti – ja se var­masti näkyy, mut­ta jos/kun tässä pelas­tu­sop­er­aa­tios­sa on pohjim­mil­taan kyse iso­jen pankkien pelas­tamis­es­ta, niin mik­si sitä ei toteuteta siten, että velkokri­isin takia talous­vaikeuk­si­in joutu­vat pankit eivät jär­jestäisi riit­tävän suur­ta osakean­tia, mis­sä EU maat lupaisi­vat ostaa sovit­tuun ja järkevään hin­taan näitä osakkei­ta, jos ne eivät muuten mene kau­pak­si (tai vai­h­toe­htois­es­ti suorit­taa osakean­nin sijaan vaik­ka suo­ra sosial­isoin­ti, jos pank­ki on aivan toiv­ot­tomas­sa tilassa)?”

  Näin on tehty Ruotsin ja USA:n pankkikri­isien yhtey­dessä ja val­tiot ovat jääneet lop­ul­ta mon­esti voitolle pankkikri­i­seis­sä. Muual­la EU:ssa ja Suomes­saa on kuitenkin niin suuri her­rav­i­ha, että talousasioista eniten ymmärtävät eivät ole halun­neet men­nä eduskun­taan haukut­tavak­si, vaan ovat tehneet oman osuuten­sa yhteiskun­tien hyväk­si yksi­tyisel­lä puolel­la. Tähän asti yksi­tyi­nen puoli on pohjoises­sa hoidet­tu niin hyvin, että se on jak­sanut vetää raskaan julkisen sek­torin. Nyt kri­isi­lasku on vaaras­sa kas­vaa kestämät­tömän suureksi. 

  Sik­si pitäisi ottaa parhai­ta voimia hal­li­tuk­seen ja jät­tää poli­it­tiset pelit sivum­malle parem­pia aiko­ja odot­ta­maan. Inno­vaa­tio ja tiedem­i­nis­teri pitäisi saa­da, huole­hti­maan siitä, että asioiden mit­takaa­vat pysyvät uudel­la hal­li­tuk­sel­la hanskassa.

 15. Oikeas­t­aan toivon että tulee mah­dol­lisim­man taan­tu­muk­selli­nen hal­li­tus. Pääseep­ähän seu­raavis­sa vaaleis­sa äänestämään uud­is­tus­mielis­ten ja taan­tu­muk­sel­lis­ten välillä.

  Nyt vain taisi men­nä vaalilain uud­is­tus hukkaan ja samal­la viime kaudel­la sen eteen tehdyt kom­pro­mis­sit oli­vat turhia. Ilmeis­es­ti punav­ihreät eivät ymmär­rä ide­olo­gian sovit­tamista reaal­i­maail­maan. Toiv­ot­tavasti mui­s­tat muis­tut­taa heille seu­raavien vaalien aikaan mon­tako paikkaa jää taas vihreiltä saamatta…

 16. Iloit­sisit Osmo, että nyt päästään Kokoomuk­ses­ta. Se on tehnyt jo niin paljon tuhoa. PS ei lähde por­varir­in­ta­maan, vaik­ka nyt neu­vot­telisi kuin­ka. Jyr­ki ei taivu EU kan­nois­sa niin paljon, eikä se voi antaa perik­si veronko­ro­tuk­sista rikkaillekaan, jota PS on ajanut. SDP antaa taas PS:lle perik­si vero­tuk­ses­sa (oma lin­ja niin sama) var­al­lisu­usvero takaisin tuloveronko­ro­tuk­sia iso­tu­loisille jne. SDP jäädyt­tää EU asi­at; tule­vi­in tuki­in on vaa­dit­tu vaku­udet, joi­ta nämä maat eivät pysty anta­maan (tulkin­nal­lista), Suomen ei tarvitse taa­ta eikä lainata.

  Jotkut Vihreät poli­itikot ovat pelan­neet huonos­ti, kos­ka ovat aja­neet puolueen pait­sioon aina kun PS on hal­li­tuk­ses­sa. Mil­lään muul­la puolueel­la ei ole täl­laisia älyt­tömiä rajoituk­sia. Eiköhän se riipu, mitä PS halu­aa hal­li­tuk­ses­sa ajaa. Puolueen johto vai­h­toon, se on epäon­nis­tunut täysin.

  RKP menee var­masti pyy­det­täessä Jutan hal­li­tuk­seen, jos vaan saa pitää kie­len­sä pakollisena.

 17. Olen poht­in­ut tääl­lä sitä, mis­sä on kul­tainen keski­tie puolueena ja ympäristön viimeisenä mohikaan­i­na itsen­sä näkevän ympäristöjärjestön/lobbausblokin välil­lä. Hal­li­tus­neu­vot­telui­hin olisi var­masti ollut hyvä men­nä ympäristöa­sioiden edis­tämisen nimis­sä, ns. vaikut­ta­maan jär­jestelmän sisältä. Tämä argu­ment­ti tun­tuu vah­val­ta eri­tyis­es­ti, kun ottaa huomioon, kuin­ka suh­teet­toman tärkeä asia ympäristömme on.

  Mut­ta puolueen on kai osat­ta­va myös äänestää jaloil­laan ja jäädä pois hal­li­tuk­ses­ta, kun saavutet­ta­vat edut näyt­tävät jäävän liian vähäisik­si. Tämä sik­si, ettei sen uskot­tavu­us vesi­ty. Se, ettei vihreät arvot nyt vaiku­ta vah­vasti Suomen seu­raaval­la hal­li­tuskaudel­la, on puolueena, eikä poli­it­tise­na ympäristöjär­jestönä, toim­imisen hinta.

 18. Her­mi­itin mukaan vihrei­den kärkiporuk­ka sai epälu­ot­ta­mus­lauseen. Ja tämä siis viitan­nee siihen, että ne vihreät kansane­dus­ta­jat, jot­ka juuri sai­vat kym­me­niltä­tuhan­sil­ta äänestäjiltä vah­vat val­takir­jat tuli­vat puolue-elimis­sä vaikut­ta­van pienen aktivis­ti­joukon jyräämiksi.

 19. JP:

  Soin­in­vcaaraa kauhis­tut­taa aja­tus siitä, että Hal­la-ahos­ta tulisi min­is­teri. Niin vaan kuitenkin saat­taa käy­dä ja se olisi todel­la hienoa.

  Joo, Vihreät ovat päälle kaatu­van val­tion­talouden, mas­satyöt­tömyy­den, ympäristöon­gelmien, oras­ta­van euroop­palaisen ja poten­ti­aalis­es­ti globaalin rahoi­tuskri­isin, tulo­ero­jen, vaal­i­häviön ja muiden pikkuon­gelmien ris­ti­paineessa juuri viet­täneet pari viikkoa sää­ty­talol­la ihan vaan sik­si ettei Jus­si Hal­la-ahos­ta tulisi min­is­ter­iä, ja näke­my­serot tästä oli­vatkin vai­et­tu todel­li­nen syy sekä kokoomuk­sen ja demarei­den välirikon että Sak­san ydin­voimapäätök­sen takana.

  Voisiko Hom­mas­sa jakaa suh­teel­lisu­u­den­ta­ju­nappe­ja vai onko sen puute joku jäsenyysehto?

 20. Käsit­tämätön on vihrei­den kansane­dus­ta­jien hinku hal­li­tuk­seen. Tämä vaikut­ta­mi­nen ympäristöa­sioi­hin tun­tuu haetul­ta perus­teelta kun miet­tii kulunut­ta kautta. 

  Itse toivon mon­en muun lail­la puh­das­ta por­var­i­hal­li­tus­ta. Neljän vuo­den päästä ja jo tule­vis­sa kun­nal­lis­vaaleis­sa punav­ihreä oppo­si­tio voi hyvinkin lunas­taa tämän het­kel­lisen tap­pi­on hedelmät.

 21. Aika ison riskin vihreät otti­vat jät­täy­tymäl­lä pois ja suo­ras­taan pakot­ta­mal­la maa­han mah­dol­lisim­man ympäristövi­hamielisen hal­li­tuk­sen. Kun kepu ja per­sut voivat kil­pailut­taa kokoomus­ta ja demare­i­ta, molem­mat ovat valmi­it myymään vaik­ka vihrei­den isoäidin. Ei paljon auta, että neljän vuo­den päästä yrit­tää takaisin. Vuo­tos on sil­loin jo rakennettu.

 22. Kyl­lä on ollut ilo lukea Osmo kir­joit­tamia kom­ment­tej hal­li­tuk­sen muo­dostamis­es­taa. Vaik­ka en itseäni pidä vihreänä antaisin ääneni sin­ulle, jos olisin Hesan vaalipiirissä.

  PS ja keskus­ta samas­sa hali­ituk­ses­sa on pahin­ta mitä Suo­ma­laisille yrit­täjille ja taval­lisille veron­mak­sajille voi tapah­tua pitkäl­lä aika­jän­teel­lä. Saa nähdä pitääkö ruve­ta hark­it­se­maan muut­toa Ruotsiin..

 23. JASa,

  Ennen vaale­ja olisin voin­ut jopa äänestää Soin­in­vaaraa, mut­ta vaalien jäl­keen en mis­sään nimessä olisi äänestänyt Soininvaaraa!

  Äänestin muuten demare­i­ta tääl­lä Pirkan­maal­la, jos se on jollekin epä­selvä asia. Halu­aisin äänestää Koi­jär­ven liik­keen kaltaisia vihre­itä, mut­ta läh­es kaikil­la heikäläis­ten kaltaisil­la on nous­sut keltainen neste kai päähän nyky-vihreissä.

 24. Äänestys­tu­los osoit­taa, että raha oli yksi ratkai­se­vista rooleista hal­li­tuk­seen pyrkimisessä. Nimeno­maan ne, kenel­lä oli mah­dol­lisu­us päästä min­is­terik­si äänes­tivät kyl­lä. Kansane­dus­ta­jista vain yksi sanoi ei.

  Loogis­es­ti ajatellen Vihrei­den ei olisi kan­nat­tanut mis­sään nimessä men­nä siihen hal­li­tus­po­h­jaan, joka hei­dät jo kaven­si. Vai tekeekö KD sen paremmaksi?

  Itse kan­natan useimpia vihre­itä arvo­ja, mut­ta toim­inta eduskun­nas­sa ei ole antanut mah­dol­lista äänestää. Ker­ran tun­nus­tan äänestäneeni. Onnek­si Arhin­mä­ki on antanut vihervasemmistovaihtoehdon.

  SDP hävit­ti uskot­tavuuten­sa pitkäk­si aikaa Lip­posen johdol­la. Vihreille on käymässä samoin. Onnek­si kum­mas­sakin puolueessa on ihmisiä, jot­ka tekevät työtä saadak­seen puolueen kun­nioit­ta­maan muu­takin kuin EK:n ja finanssipuolen oppeja.

  1. Äänestys­tu­los osoit­taa, että raha oli yksi ratkai­se­vista rooleista hal­li­tuk­seen pyrkimisessä. Nimeno­maan ne, kenel­lä oli mah­dol­lisu­us päästä min­is­terik­si äänes­tivät kyl­lä. Kansane­dus­ta­jista vain yksi sanoi ei.

   Voi her­ra­nen aika. Voiko argu­men­toin­nis­sa men­nä vielä alem­mas? Kukaan, joka on kiin­nos­tunut hel­pos­ta rahas­ta, ei var­masti lähde politiikkaan.

 25. En tiedä oliko Vesa Laineen viit­taus Wait­sin Walk­ing span­ish ‑laulu­un (levyltä Rain Dogs) iro­ni­aa vai mitä, mut­ta pelkään­pä että se oli joka tapauk­ses­sa osu­va. Ter­mi ei nimit­täin viit­taa pystypäin kulkemiseen, vaan aikoinaan merirosvo­jen tar­joa­maan avustet­tuun tepastelu­un lankkua pitkin mereen — nykyään saman­laisen kyy­din voi saa­da port­sar­il­ta rav­in­to­las­sa. Ei pidä uno­htaa, että Vihreät eivät läht­e­neet hal­li­tuk­ses­ta pystypäin, vaan äänestäjät lähet­tivät puolueen niska-pers-otteel­la kohti oppo­si­tio­ta. Puolueelle oli tar­jol­la edes jonkin­laista vaiku­tus­val­taa vain KOK-SDP-PS-KEPU-peliasetel­man vuoksi.

 26. Ode, kun sä tun­nut tilas­tol­lis­es­ti ole­van häviäväl­lä puolel­la kun Vihreät päät­tää hal­li­tuk­ses­ta lähdöstä tai sinne menos­ta, niin kan­nat­taisiko seu­raaval­la ker­ral­la kokeil­la käänteispsykologiaa? 🙂

  Ei siitä oikeasti olisi mitään kuitenkin tullut.

 27. Soi­ni sanoi ole­vansa iloinen, kun vihreät jäivät pois. Mis­tä hänen kat­e­gori­nen kan­tansa johtuu. Jäs­neten­väli­sistä vai mistä?

 28. Olisi voin­ut val­tu­uskun­takin odot­taa sen ver­ran että tämän uuden kier­roksen kor­tit olisi saatu edes pöy­dälle. Nyt jäi kat­so­mat­ta mitä olisi voin­ut saa­da lypset­tyä ja vas­ta sit­ten heit­tää kor­tit men­emään, jos niil­lä ei olisi voin­ut voit­taa mitään.

  Toiv­ot­tavasti tämä päätös oli harkit­tu, eikä vain nenän nyr­pistys niille, joista ei tykkää. Aika riskil­lä pelataan, jos las­ke­taan sen varaan että puolueen koko ja uskot­tavu­us kas­vaisi vasemmisto-oppositiossa. 

  For­tu­mis­sa ja Kemi­jo­ki Oy:ssä ainakin myhäil­lään ja poli­it­tisille vas­tus­ta­jillekin avat­ti­in ovet hal­li­tuk­seen ilman tap­pelua. Voi tul­la korkea hin­ta siitä, että vasem­mis­tokimp­pa tun­tui mutustellen parem­mal­ta. Toki kaik­ki voi men­nä taas uusik­si, mut­ta tuskin­pa vihre­itä enää kut­su­taan mihinkääm viritelmi­in ellei six­pack palaa kuolleista. 

  Ainakin nyt uudel­la puheen­jo­hta­jal­la on näyt­tämisen paik­ka, jot­tei jää Eeron ja Paavon jalkoi­hin. Oppo­si­tios­sa voi saavut­taa enää näkyvyyt­tä medi­as­sa ja sukankudon­tapoli­ti­ikalla sitä ei nyky­medi­as­sa saa.

 29. Hyvä Enti­nen, pelkästään Suomen Pankil­la on EKP:n kaut­ta vajaan 20 mil­jardin euron saata­vat käytän­nössä euro­maid­en keskus­pankeil­ta Välimereltä sekä Atlantin keskel­lä ole­va vihreältä saarelta. Näil­lä keskus­pankeil­la on taas saatavia omien maid­en­sa pankeil­ta, joiden­ka vakuute­na on niiden samais­ten val­tioiden velka­kir­jo­ja. Siis sen val­tion joka omis­taa ko. keskus­pankin. Jos se val­tio menee velka­jär­jeste­lyyn niin noiden vaku­usar­vo just hävisi. Ja ne Suomen pankin saata­vat on sit­ten suo­ma­lais­ten pankkien sinne tal­let­tamia rahoja.

  EKP:n Smaghi sum­masi yleisim­min näin:

  Peo­ple think that restruc­tur­ing is a way to make the pri­vate sec­tor pay and avoid tax­pay­ers com­pen­sat­ing them. But in the event of a restruc­tur­ing, tax­pay­ers of the oth­er euro area coun­tries will pay.

  Että hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa voi vali­ta mitä kaut­ta halu­aa maksaa.

  Läh­teet (FT vaatii rekisteröitymisen):

  Tran­script: Loren­zo Bini Smaghi
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/91f52140-89e2-11e0-beff-00144feab49a.html#axzz1NpJKSjvq

  Mar­tin Wolf, Intol­er­a­ble Choic­es for Euro­zone, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a61825a-8bb7-11e0-a725-00144feab49a.html#axzz1OUxwtDwy

 30. Edelleen olen sitä mieltä, että tuo­hon poh­jaan pitäisi pala­ta. Jos henkilö­suh­teet ovat men­neet pilalle, vai­hde­taan henkilöitä.

  Näin voisi hyvin ajatel­la toimit­ta­van mis­sä tahansa muual­la, mut­ta ei poli­ti­ikas­sa – poli­ti­ikko­ja kun tun­tuu läh­es pääsään­töis­es­ti luon­nehti­van val­lan­hi­mol­la kyl­lästet­ty nar­sis­mi, jolle alis­tet­tuna “yhteinen/yleinen etu” ei enää paljoa merk­itse. Näin äänestäjän ja kansalaisen näkökul­mas­ta käsin on ollut läh­es irvokas­ta, miten vah­vasti viime viikko­jen tapah­tu­mia on kuvas­tanut puoluei­den väli­nen JA sisäi­nen val­tatais­telu. Tok­i­han puolueet hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa vään­tävät asioista, ja sen myötä val­las­ta, mut­ta kovasti tun­tuu siltä, että itse sub­stanssi sinän­sä ei ole ollut olen­nais­in­ta, vaan se, että päästäisi­in julis­ta­maan tiet­ty­jen ken­tälle sopivien näke­mys­ten voit­toa. Tätähän nuo aiem­mat postauk­sesikin ovat anta­neet ymmärtää — ratkaisu­jen todel­lisil­la imp­likaa­tioil­la ei niinkään ole ollut väliä, vaan sil­lä miten sopivien otsakkei­den nimis­sä “ohjel­mavoit­to­ja” olisi saavutet­tu — tai jätet­ty saavut­ta­mat­ta. Medi­an mukaan joil­lakin demareil­la meni ilmeis­es­ti tässä kiihkos­sa vähän överiksi…

 31. Vihreät läh­tivät pois hal­li­tus­neu­vot­teluista, täysin itsekkäin perustein. Ei edes yritet­ty neu­votel­la, ilmoitet­ti­in vain että ei Kokoomuk­sen ja Keskus­tan kanssa hal­li­tuk­seen. Vil­jel­lään “por­vari” ‑sanaa, mut­ta ollaan itsekin täysi por­varipuolue nykyään. Olev­inaan ollaan vasem­mal­la, mut­ta kuitenkin käytän­nössä ollaan niin por­varia kuin kokoomus konsanaan.

 32. tpyy­lu­o­ma:
  “Voisiko Hom­mas­sa jakaa suh­teel­lisu­u­den­ta­ju­nappe­ja vai onko sen puute joku jäsenyysehto?”

  No, on kai se nyt sen­tään ainakin anteek­sian­net­ta­va virhe, jos joku on “vihreät on perus­suo­ma­lais­ten vas­tavoima” ‑julis­tuk­set ere­htynyt otta­maan vakavissaan..?

  “Joo, Vihreät ovat päälle kaatu­van val­tion­talouden, mas­satyöt­tömyy­den, ympäristöon­gelmien, oras­ta­van euroop­palaisen ja poten­ti­aalis­es­ti globaalin rahoi­tuskri­isin, tulo­ero­jen, vaal­i­häviön ja muiden pikkuon­gelmien ris­ti­paineessa juuri viet­täneet pari viikkoa sää­ty­talol­la ihan vaan sik­si ettei Jus­si Hal­la-ahos­ta tulisi ministeriä,”

  Kukaan ei tosin noin edes väit­tänyt (Tekni­nen ter­mi taitaa olla “olk­iukko”. Hal­la-ahon nimel­lä on ikävä taipumus laskea muuten erit­täin fik­su­jenkin ihmis­ten argu­men­taa­tion tasoa dekadil­la), mut­ta jos tarkastelua laa­jen­netaan Soin­in­vaaras­ta laa­jem­min Vihreisi­in, niin var­maan mon­elta muul­takin on jäänyt huo­maa­mat­ta — vielä tois­taisek­si hal­li­tuk­ses­sa istu­van puolueen — huoli ja toimet esimerkik­si val­tion­talouden, mas­satyöt­tömyy­den, (“oras­ta­van”?!) rahoi­tuskri­isin suh­teen — tai jonkin sortin johdon­mukaisu­us ympäristökysymys­ten suh­teen. (mut­ta tästähän oli jo muu­ta­ma ketju…)

 33. Pasille: Ei ollut iro­ni­aa. Kiitos oikais­us­ta ja uskon sin­un ole­van oike­as­sa, mut­ta tulk­it­sen yhä tuon runon kuvana siitä, miten äärim­mäisenkin tap­pi­on het­kel­lä voi säi­lyt­tää arvokkuutensa.

 34. Hal­li­tus­neu­vot­teluista poisjät­täy­tymi­nen oli mielestäni paha virhe vihreiltä. Jos hal­li­tuk­ses­sa on kepu, perus­suo­ma­laiset ja kokoomuk­sen van­holli­nen siipi, kris­til­liset ja RKP:n maa­jus­sisi­ipi, niin lop­putu­lok­se­na on kaupunki­rak­en­tei­den hajaan­tu­mi­nen ja ABC-huolta­moiden, hyper­mar­ket­tien ja hal­van pen­san ja tiis­selin Suomi.

 35. Mitä enem­män lukee Euroopan tapah­tu­mista, taloud­es­ta ja esim. Euroopan pysyvästä vakaus­mekanis­mista, sitä enem­män halu­an vas­tus­taa kaikkea mitä Euroopan johtoeli­it­ti ja Katainen ajavat.

  Jo pitkään on tun­tunut että yritetään ajaa kaiken­laista läpi kiireeseen ja kri­isi­in vedoten, ilman että kansalle annetaan tilaisu­ut­ta pere­htyä asioi­hin. Saati että edes selitet­täisi­in asioi­ta kansalle. 

  Vaik­ka Vihre­itä äänestin (jota jo kadun) niin tässä tilanteessa halu­aisin että Per­sut nou­se­vat hal­li­tuk­seen ja vetävät EU-käsi­jar­rus­ta. Jos ei ole enää selvil­lä tilanteesta, tulee pysähtyä tarkkailemaan.

 36. Par­la­men­taris­min idea on, että puolueet pyrkivät hal­li­tuk­seen. Vihrei­den val­tu­us­tolle lie­nee tässä vielä opet­telun paik­ka. Mitään omia tavoit­tei­ta ei juurikaan edis­tetä oppositiosta.

  Vihrei­den poli­ti­ikan suun­ta on edelleen mur­rosko­hdas­sa, puheen­jo­hta­javaali on yksi suuntaviitta. 

  Vasem­mis­to-vihreille ei liene vielä selvin­nyt demarei­den vihamielisyys ja Vasem­mis­toli­iton pelaami­nen kak­sil­la kor­te­il­la. Eivät ne porukat ole kiin­nos­tuneet kuin ay-eli­itin ase­man kohen­tamis­es­ta, ei siel­lä ympäristö eikä Suomen teolli­nen tule­vaisu­us paljoa paina eikä ihan oieka köy­hien asman parantaminen.

  Neljä vuot­ta Urpi­laisen peru­u­tus­peil­i­hal­li­tus­ta, ulko­min­is­teri Kiviniemen ja kaup­pa- ja teol­lis­usum­in­is­teri Soinin kanssa ker­too kan­tapäänkaut­ta mil­laista on oikeasti karu meinin­ki. Siinä demarien naisosas­tol­ta ei paljoa kysytä.

  Sääli ja surkeuk­sien surkeus. Tässä oli jo vähän toivoa, mutta…

 37. TL:

  Mitä enem­män lukee Euroopan tapah­tu­mista, taloud­es­ta ja esim. Euroopan pysyvästä vakaus­mekanis­mista, sitä enem­män halu­an vas­tus­taa kaikkea mitä Euroopan johtoeli­it­ti ja Katainen ajavat.

  Jot­ta se vas­tus­t­a­mi­nen olisi tehokas­ta niin pitäisi olla tar­jo­ta jotain tilalle. Yleisem­min ottaen, EU:n vai­h­toe­hto on se että jokaikises­tä kan­sain­välis­es­tä asi­as­ta (ml. rahapoli­ti­ik­ka) käy­dään eril­lis­neu­vot­te­lut enem­män tai vähem­män hämäris­sä jär­jestöis­sä, eikä se että mitään tarvet­ta sopia asioista ei ole.

  Yksi sem­moinen suo­ma­lais­sak­salainen putkivi­sio on se kuu­luisa kan­sain­vä­li­nen kil­pailukyky. Eli esim. palkka­malt­tia jol­la haetaan mui­hin mai­hin kus­tan­nuse­t­ua mikä johtaa vai­h­to­taseen yli­jäämään. Se että meil­lä on krooni­nen yli­jäämä vaan tarkoit­taa määritelmäl­lis­es­ti sitä että jos­sain muual­la on krooni­nen ali­jäämä, ja tuo johtaa väistämät­tä velka­an­tu­miseen ko. maas­sa, jon­ka jäl­keen voidaankin jeesustel­la että kun ne on ollut niin vas­tu­ut­to­mia ja sen takia mei­dän vien­ti­te­ol­lisu­us on kri­i­sis­sä, että kyl­lä on epäreilua.

  Globaalis­es­ti ajatellen ihan sama asia kuin että kan­nat­taisi kilpadevalvaatioita.

 38. Vihrei­den vapaae­htoinen ase­moi­tu­mi­nen oppo­si­tioon on minus­ta täysin vas­toin (minkä tahansa) puolueen ole­mas­saolon tarkoitusta.

  Kun hal­li­tus päät­tää läh­es kaikesta, niin mikään yksit­täi­nen asia ei voi olla niin merk­i­tyk­selli­nen, että äänestäjiä kohtaan on perustel­tua jäädä vapaae­htois­es­ti oppo­si­tioon vas­tus­ta­maan kaikkea.

  Äänestäjät ovat anta­neet äänen­sä puolueille, jot­ta he vaikut­taisi­vat asioi­hin. Vaikut­ta­mi­nen tapah­tuu ensisi­jais­es­ti hal­li­tuk­ses­ta. On täysin käsit­tämätön­tä pytää man­daat­tia ja sit­ten vapaae­htois­es­ti päät­tää olla vaikuttamatta.

 39. “Kukaan, joka on kiin­nos­tunut hel­pos­ta rahas­ta, ei var­masti lähde politiikkaan.”

  Kaik­ki lähtevät poli­ti­ikkaan ide­ol­o­gi­sista syistä paran­ta­maan maa­ta, maail­maa tai joidenkin olo­ja. Se on tot­ta. Kuitenkin siinä vai­heessa, kun on käy­ty kallis vaa­likam­pan­ja ja on ostet­tu lainal­la kallis asun­to niin rahal­la on merkitys.

  Toinen tek­i­jä on koukut­tumi­nen. Val­lankäyt­tö ja val­tapeli koukut­taa (ihan niin kuin Civ­i­liza­tion, jota pelaat). Siitä on vaikea luop­ua. Etsii asioi­ta, jot­ka antaisi­vat pienenkin perustelun jatkaa. Myön­nän että pelkän “raha” sanan käyt­tö oli pro­vokati­ivista ja yksinkertaistavaa.

  Vihreille on parem­pi men­nä oppo­si­tioon, ellei pääse hal­li­tuk­seen, joka pois­taa rankalla kädel­lä eri­ar­voisu­ut­ta. Kokoomus ei sel­l­aiseen ikinä lähde; kaikkien sen rahoit­ta­jien mielip­i­teet (mm. Wahlroos, EK, finanssisektori)ovat vas­takkaisia. Sikäli kiima Kok kanssa on arveluttavaa.

  Tuomio­jan ja Arhin­mäen kanssa saisi esim. paljon hyvää aikaan. His­to­ria osoit­taa, että köy­hä Suo­mi on rikas­tunut liha­van julkisen talouden ansios­ta. Nyt perus­pi­lareista on kar­sit­tu (koulu­tus, ssi­aali ja ter­veys) työl­listämisessä epäon­nis­tut­tu. PS, Vas, Sdp voisi vah­tia, että rehelliset suo­ma­laset saa­vat työtä lait­tomien työn­tek­i­jöi­den sijaan. Help­poa olisi lisätä raken­nus­puolelle sato­ja tarkas­ta­jia ja niin kovat sank­tiot vilp­pi­fir­moille, että ne käytän­nössä kansal­lis­tet­taisi­in hui­jauk­sen toistuttua.

 40. tpyy­lu­o­ma:

  Jot­ta se vas­tus­t­a­mi­nen olisi tehokas­ta niin pitäisi olla tar­jo­ta jotain tilalle. 

  Minä näen edessä enää vain kär­jistyviä kri­ise­jä ja ryt­inää. Ehkä välimeren maat irtau­tu­vat Eurosta, tai Suo­mi irtaan­tuu Eurosta? Miten olisi kak­si val­u­ut­taa, Etelä-Euro ja tiukem­man talouskurin Pohjois-Euro?

  Halu­aisin että Suo­mi lait­taa lop­ul­ta stopin lainatakauk­sille ja vakausmekanismeille. 

  En usko että nykyi­nen tukisekoilu jatkuu enää kovin pitkään. Berlus­conin väistyt­tyä voi pal­jas­tua kaiken­laisia “yllät­täviä” luu­ranko­ja Ital­ias­ta. Sak­san perus-äänestäjät voivat yllät­tää. Tai use­ampikin Välimeren alueen sisäl­lis­so­ta voi muut­taa näkökan­to­ja asioihin. 

  Liian moni asia haisee aivan liikaa. Halu­an että Suo­mi pysyy niistä erossa. Esimerkik­si Islannin perustalous pyörii jo ihan hyvin vaik­ka pankit päästet­ti­in kaa­tu­maan jät­tivelkoi­neen. Ja Islannin Vihreän Vasem­mis­ton puheen­jo­hta­ja vas­tus­taa Euroopan Unionia:
  http://www.grapevine.is/Home/ReadArticle/Finance-Minister-Iceland-Better-Off-Without-European-Union

 41. @JP: Hal­la-aho on ymmärtääk­seni ilmoit­tanut, ettei halua min­is­terik­si. Hallinto­valiokun­nan puheen­jo­hta­jan paik­ka riit­tää hänelle.

  @Tuomas: Perus­suo­ma­laiset on se toinen puolue, jol­la on “älytön rajoi­tus”. PS ei suos­tu hal­li­tuk­seen, jos­sa Vihreät oli­si­vat mukana.

  Ei tämä uusinkaan hal­li­tus­po­h­ja ole vielä kirkos­sa kuu­lutet­tu. Kokoomus ja SDP ovat lehti­jut­tu­jen perus­teel­la taas lähen­tymässä toisi­aan. 6‑packin paluu? Ehkä sittenkin…

  1. Katainen näyt­tää sanoneen, ettei mikään hal­li­tus­po­h­ja ole kaatunut…
   Voisiko jär­ki sit­tenkin voit­taa tunteet?

 42. tpyy­lu­o­ma
  Se että meil­lä on krooni­nen yli­jäämä vaan tarkoit­taa määritelmäl­lis­es­ti sitä että jos­sain muual­la on krooni­nen ali­jäämä, ja tuo johtaa väistämät­tä velka­an­tu­miseen ko. maas­sa, jon­ka jäl­keen voidaankin jeesustel­la että kun ne on ollut niin vas­tu­ut­to­mia ja sen takia mei­dän vien­ti­te­ol­lisu­us on kri­i­sis­sä, että kyl­lä on epäreilua.

  No tietenkin joil­lakin mail­la on krooni­nen ali­jäämä kun niiden maid­en hal­li­tuk­set imuroi­vat lainara­haa kan­sain­välisiltä markki­noil­ta ja jaka­vat kansalaisilleen, että nämä voisi­vat jatkaa ulko­maalais­ten hyödykkei­den kuluttamista!

  Jos val­tio velka­an­tuu ulko­maille, siitä seu­raa kyl­lä läh­es väistämät­tä vai­h­to­taseen vaje. Vai meinaatko että joku Kreikan kaltainen val­tio vain imuroi lainara­haa koti­markki­noiden polt­toaineek­si, eikä niitä lisära­ho­ja koskaan käytetä tuon­nin maksamiseen?

 43. Hal­li­tus muo­dos­tuu 112-poh­jalle eli six­pack — vasurit. Enem­mistöhal­li­tus edel­lyt­tää kah­den puolueen hal­li­tusy­hteistyötä kol­men suurim­man puolueen joukos­ta ja PS on automaat­tis­es­ti ulkona EU-kan­tansa takia. Kokoomus ja demar­it löytävät suht help­posti yhteisen säve­len nyt, kun suurim­mat neu­vot­telu­paineet ovat purkau­tuneet. PS on selkeästi oppo­si­tiop­uolue ja tar­joaakin hal­li­tuk­selle hyvän vas­tavoiman ainakin EU-kysymyksissä.

 44. “Katainen näyt­tää sanoneen, ettei mikään hal­li­tus­po­h­ja ole kaatunut…
  Voisiko jär­ki sit­tenkin voit­taa tunteet?”

  Ehtona taitaa olla, että Heinälu­o­ma ja muut änkyrät vai­hde­taan neu­vot­te­lu­taitoisi­in henkilöi­hin. Heinälu­o­ma näyt­tää ole­van SDP:n Väyry­nen jon­ka poli­tikon­ti polt­taa sil­to­ja enem­män kuin muut kerkeää rakentaa.

 45. Katainen näyt­tää sanoneen, ettei mikään hal­li­tus­po­h­ja ole kaatunut…
  Voisiko jär­ki sit­tenkin voit­taa tunteet?

  Toivea­jat­telua, luulen. Katainen toki on epä­toivoinen, mut­ta vaikea nähdä, kuin­ka SDP suos­tu­isi palaa­maan si.. fivepacki­in ilman tukipuoluet­taan vasemmistoliittoa.

  Urpi­laisen vih­jaus SDP:n eurokan­nan kään­tymis­es­tä oppo­si­tios­sa oli selvästi suun­nat­tu vaikeut­ta­maan sel­l­aista Kok+Kesk+PS hal­li­tuk­sen muo­dos­tu­mista, jos­sa PS saisi äänestää eriva­paudel­la Ei. Tuol­lainen piilotel­tu uhkailu ei viit­taisi kovin suureen sovinnonhakuisuuteen.

  Eli kun­han jär­ki ja moraali voit­ta­vat, niin SDP+PS+Kesk.

 46. sylt­ty, se point­ti on se että jos jol­lain maal­la on vai­h­to­taseen yli­jäämä niin ihan kir­jan­pidol­lise­na väistämät­tömyytenä jos­sain muual­la on ali­jäämä kun meil­lä ei ole toista maa­pal­loa mihin voisi har­joit­taa vien­tiä. Key­ne­sil­lä oli tuo­hon aikoinaan ratkaisu, eli rahas­to johon mak­se­taan jos on yli­jäämää ja tois­in­päin eli käytän­nössä val­tioil­la on insen­ti­ivi pitää kaup­pansa tas­apain­os­sa, kts.
  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Clearing_Union

  TL:

  Minä näen edessä enää vain kär­jistyviä kri­ise­jä ja ryt­inää. Ehkä välimeren maat irtau­tu­vat Eurosta, tai Suo­mi irtaan­tuu Eurosta? Miten olisi kak­si val­u­ut­taa, Etelä-Euro ja tiukem­man talouskurin Pohjois-Euro?

  Kai noinkin voi tehdä ja voi siinä ehkä noin käy­däkin, mut­ta tuo ei ole todel­lakaan mitenkään kivu­ton vai­h­toe­hto kellekään. Esimerkik­si noiden kansal­lis­ten keskus­pankkien saata­vat, mikä niiden arvo on siinä eteläeurossa.

  Liian moni asia haisee aivan liikaa. Halu­an että Suo­mi pysyy niistä erossa.

  Saa­han sitä halu­ta. Me vaan ollaan jo mukana use­aa eri kautta.

  Miten muuten se että Suomikin rahoit­taa noi­ta ja vaik­ka mitä mui­ta talous­vaikeuk­si­in joutunei­ta mai­ta IMF:n kaut­ta ei herätä mitään intohimoja?

 47. Ehkä Katainen käyt­ti per­su­ja ja kepua pelkästään sähköjäniksenä demarei­den suuntaan.

 48. “Olen ollut hal­li­tuk­ses­sa demarien ja vasurien kanssa. Käsi­tyk­sni heistä ei ole yhtä romanttinen.”

  Sateenkaar­i­hal­li­tuk­sen aikana kaukana romant­tisu­ud­es­ta. En tiedä mikä taho SDP:n sisäl­lä saa määräävim­män roolin. Joka tapauk­ses­sa, mikäli demar­it ei muu­ta lin­jaa vasem­malle, se tik­istyy entis­es­tään. Itse pidän Tuomio­jaa parhaim­pana vai­h­toe­htona eri­ar­vois­tu­miske­hi­tys­tä ajatellen; Sdp:n kent­tä pitää myös, vaik­ka Jut­ta ajet­ti­in johtoon 13% kan­natuk­sel­la. Vään­nöstä Kokoomuk­sen kanssa voidaan olet­taa, että ainakaan oikeis­toon päin ei olla enää niin kallellaan.

  PS:lla ja Vihreil­lä on yhteisiäkin asioi­ta. Jos vah­vaa kri­ti­ikkiä heit­etään, niin yhteistyö on aina vaikeam­paa. Samas­sa hal­li­tuk­ses­sa voi olla, jos ei päätetä arvopo­h­jai­sista asioista vaan keski­tytään vero­tuk­seen, har­maaseen talouteen ja työl­listämiseen. Mus­ta PS:n on olta­va hal­li­tuk­ses­sa näyt­tämässä, mihin pystyy. Jos ne pelataan ulos, niin kun­tavaali menee protestoidessa eikä voi­da keskit­tyä faktoihin.

 49. Olen samaa mieltä, “että tuo­hon poh­jaan pitäisi pala­ta. Jos henkilö­suh­teet ovat men­neet pilalle, vai­hde­taan henkilöitä.” Myös mon­et taval­liset kansalaiset sanovat samaa: mihin tahansa neu­vot­te­lut kar­i­u­tu­i­v­atkin, nyt on aika pelas­taa six­pack-hal­li­tus, kos­ka muut vai­h­toe­hdot ovat paljon huonompia.

  Turha väit­tää, että kyseessä olisi häviäjien hal­li­tus, jos hal­li­tuk­sel­la on enem­mistö eduskunnassa.

 50. SDP ja Kokoomus… noh, mik­sipä ei. Lähempänä se on kuin että perus­suo­ma­laiset kehtaa­vat jous­taa yhdessäkään asi­as­sa etteivät menetä “suoraselkäisyysmainetta”=en tee mitään niin en ole mis­tään vas­tu­us­sa mut­ta voin syyt­tää kaikkia mui­ta tekemät­tä itse mitään.

  Keskus­tan kuoliniskua (=taan­tu­mi­nen 10–14% puolueek­si per­su­jen syödessä lop­utkin keskus­tas­ta molem­pi­en ollessa oppo­si­tios­sa) tuo tietäisi ja perus­suo­ma­lais­ten vahvis­tu­mista. Ehkä tuo keskus­tan alamä­ki kävisi vihreille mut­ta tuskin perus­suo­ma­lais­ten jatku­va nousu. Tosin ps voivat vahvis­tua hal­li­tuk­ses­sakin jos pelaa­vat kor­tit oikein eli muu­ta­ma suosit­tu päätös ja lopuis­sa muiden syyt­tämi­nen per­in­teis­es­ti ovat sit­ten omaa hal­li­tus­ta tai oppo­si­tio­ta.… eri asia toki kokon­aan miten SDP tai sen puoleen Kokoomus kumpikaan saisi Perus­suo­ma­laisia hal­li­tuk­seen EU-asioiden(kin) takia. 

  PS suo­sio muuten vain jatkuu hei­dän net­ti­ak­ti­ivien­sa suurel­la panos­tuk­sel­la (kehitelkää itsel­lenne vas­taavia net­ti­ak­ti­ive­ja tai olkaa jatkos­sakin häviäjiä) ja taktiikka
  — EI-EU + EI-pakko­ruot­si + EI-maa­han­muut­ta­jat/ho­mot/er­i­laiset
  … toimii main­iosti ja yhä kiihtyväl­lä tavalla.
  Tuo­hon voisi kiilaa lyödä lähin­nä muis­sa kysymyk­sis­sä asen­noi­tu­mal­la vas­taan ja pakko­ruotsin kohdal­la aset­tua samalle kan­nalle tar­joten vai­h­toe­htoa (ei mak­sa luon­toar­vo­ja ja toisi etenkin nuorem­paa porukkaa enem­mänkin mukaan ja lop­pu­peleis­sä asia menee joka tapauk­ses­sa näin pitkässä juok­sus­sa esim. Kokoomuk­ses­sakin reilu puo­let on samal­la kan­nal­la eikä kukaan uskaltaisi tässä jär­jestää kansanäänestys­tä kos­ka tulos voidaan arva­ta… nerokas veto taas perus­suo­ma­laisil­ta ja muut ovat jähmettyneitä).

  Mitä nyt muuten tulee hal­li­tus­tun­nustelui­hin niin.….…
  Ihmiset ovat idioot­ti­mais­es­ti hirt­täy­tyneet “kyn­nyskysymyk­si­in”… ja väitteet/haukut selkärankaisu­ud­es­ta ja selkäran­gat­to­muud­es­ta tuhoa­vat lop­utkin mah­dol­lisu­udet monin osin. Tai ehkei se ole idioot­ti­maisu­ut­ta, vaan medi­a­peliä kuten uskon. Ei tuol­la super­tyh­miä ihmisiä kai paljon ole, mut­ta sitäkin enem­män tak­tikko­ja. Joka tapauk­ses­sa Suomen kannal­ta huono asia. 

  “Jos minä jous­tan tässä niin sinä jou­s­tat tuos­sa” (ja tarvit­taes­sa taiteil­laan sään­nöt että voi äänestää jos­sain yksit­täisessä asi­as­sa erik­seen jos on oikein kipeä kysymys).…
  …mikä tuos­sa on noin vaikeaa?

 51. Aja­tus: Heinälu­o­ma, strate­gi­na, pelasi peliä jos­sa Urpi­lais­es­ta tulee seu­raa­va hal­li­tus­tun­nusteli­ja Kataisen epäonnistuttua. 

  Pay­off: SDP päämin­is­teripuolueek­si ja samal­la päästää uhas­ta, että ulkopoli­ti­ik­ka on parin vuo­den kulut­tua puh­taasti Kokoomuk­sen käsissä.

  MUTTA toiv­ot­tavasti jär­ki palaa, että Per­su­jen kanssa hal­li­tuk­seen on kova tie SDP:llekin.

  Muu­ta: Kepun täy­tyy taju­ta, että hei­dän pitää olla eri porukas­sa kuin Per­su­jen onnis­tu­ak­seen seu­raavis­sa vaaleis­sa. Muis­te­taan, että maakun­nis­sa per­su­ja äänes­tivät juuri entiset Kepun äänestäjät. Yhteinen oppo­si­tio on hyvin han­kala tilanne Kepulle, Kepu tekee työt ja Per­sut keräävät irtopis­teet medi­as­sa. Tämän vuok­si kulissien takana hinku hal­li­tuk­seen pitäisi olla suuri, vaik­ka julkises­ti onkin ere­hdyt­ty julis­tau­tu­maan oppo­si­tiop­uolueek­si ja nyt pide­tään korkei­ta vaa­timuk­sia mukaanmenosta.

 52. Mat­ti: “Kepun täy­tyy taju­ta, että hei­dän pitää olla eri porukas­sa kuin Per­su­jen onnis­tu­ak­seen seu­raavis­sa vaaleissa.”

  Hölyn­pö­lyä. PS+Kesk hal­li­tuk­ses­sa on Keskus­tan 2015 kan­natuk­sen kannal­ta paljon parem­pi lähtöko­h­ta kuin Kesk hal­li­tuk­ses­sa ja PS kas­va­mas­sa oppo­si­tios­sa tule­van hyvin vaikei­den päätösten neliv­uo­tiskau­den ajan.

  PS+Kesk hal­li­tuk­ses­sa lie­nee Keskustalle myös parem­pi vai­h­toe­hto kuin molem­mat oppo­si­tios­sa, kos­ka oppo­si­tiorooli luon­tuu PS:lle paljon parem­min. Molem­mat hal­li­tuk­ses­sa panos­taisi­vat hal­li­tusen­em­mistöl­lään tosis­saan alue­poli­ti­ikkaan, ja tämän myötä per­in­teiset Keskus­tan äänestäjät saisi­vat toden­näköis­es­ti nyt menet­tämään­sä uskoa takaisin poli­ti­ikkaan. Eli tämä molem­pi­en hal­li­tus­taival tässä välis­sä voisi olla jopa Keskus­tan paras use­am­man vaa­likau­den vaihtoehto.

  Lisäk­si, jos Suomen sosi­aal­ista kah­ti­a­jakau­tu­mista suurten kaupunkien ja muun maan välil­lä ei halu­ta lisätä, on SDP+PS+Kesk toiv­ot­tavin vai­h­toe­hto. Kak­si alue­poli­ti­ik­ka-puoluet­ta, ja SDP:kin puo­lik­si sitä ver­rat­taes­sa aika puh­taisi­in kaupun­ki-puolueisi­in Kokoomuk­seen ja vihreisi­in, jot­ka löytäi­sivät itsen­sä oppositiosta.

 53. Kokoomuk­sen ja Kataisen ase­ma on nyt todel­la heikko. Joutu­vat tekemään jonkin­laisen sopimuk­sen Soinin kanssa tai palaa­maan takaisin six­packi­in ja nielemään demarien ehdot sel­l­aise­naan. Kol­mas vai­h­toe­hto on luovut­taa, mikä merk­it­see Kataisen uran päätepistettä.

 54. Tuo­mas on IMO oike­as­sa. SDP:n on löy­det­tävä oma lin­ja, mikä se sit­ten onkin. Nyt muka uno­hde­taan SDP:n ongel­mat ja kaik­ki ne vuosia jatkuneet puheet miten sosi­aalidemokra­tia on kadot­tanut iden­ti­teetinsä, kun yritetään manip­u­loi­da PS ulos hal­li­tuk­ses­ta. Toiv­ot­tavasti SDP ei ole tarpeek­si tyh­mä six packi­in Kokoomuk­sen ehdoilla.

 55. Ihmette­len tääl­lä, miten paljon tukea entiseen hal­li­tus­po­h­jaan meno on saanut tukea. Itse olen tyy­tyväi­nen val­tu­uskun­nan ääne­tyk­seen, en kovinkaan eduskun­taryh­män kantaan. 

  Enti­nen hal­li­tus (nyt mah­dol­lis­es­ti KD:lla täy­den­net­tynä) oli vihreille myrkkyä. Tuol­la hal­li­tuk­sel­la jatkami­nen olisi ollut koko puolueelle val­ta­va ris­ki (hyvil­läkin lyp­sy­il­lä), sitä pait­si enem­mistö ilman Kris­til­lisiä olisi jäänyt luvat­toman pienek­si. Nyt muut per­sut­tomat vai­h­toe­hdot ovat edelleen avoinna. 

  Itse ihmette­len iso­jen puoluei­den mah­dol­lista luot­toa Per­sui­hin, onhan Soi­ni osoit­tanut, että se on valmis pelaa­maan kovil­la ja otta­maan iso­ja riske­jä. Mik­sipä se ei lähtisi hal­li­tuk­seen vaan näön vuok­si ja irrot­tau­tu­isi siitä sopi­vas­sa saumas­sa, syö­den kepun äänet konkurssin par­taal­la jo valmi­ik­si ole­val­ta puolueelta ja sit­ten kun oma vaa­likas­sa alkaa olla mukavasti pullollaan.

 56. PS ei suos­tu Vihrei­den kanssa hal­li­tuk­seen, mut­ta vihreät eivät suos­tu hal­li­tuk­seen Kokoomuk­sen, keskus­tan tai Perus­suo­ma­lais­ten kanssa.

 57. Kun tääl­lä nyt mietitään eri­laisia hal­li­tus­po­hjia, niin piti oikein kysyä kom­bi­na­tori­ikan mielipidettä.

  Laitoin seu­raa­vat ehdot:

  1. hal­li­tuk­sel­la pitää olla vähin­tään 105 ääntä
  2. PS ja Vihr eivät ole samas­sa hallituksessa
  3. RKP ei voi olla vaa’ankieli PS-hallituksessa
  4. Kokoomus ja SDP eivät mah­du samaan
  5. Keskus­ta ei ole hal­li­tuk­ses­sa, jos PS on oppositiossa
  6. Vasem­mis­toli­it­to ei tule Kok-vetoiseen hallitukseen

  Nämä ehdot täyt­täviä hal­li­tuk­sia on 13 kpl. Niis­sä ei kuitenkaan ole kovin mon­ta pohjaa:

  1. sdp+ps+kesk(+vl+rkp+kd), 116–146 paikkaa
  2. kok+ps+kesk(+rkp+kd), 118–134 paikkaa
  3. sdp+ps+vl+rkp+kd, 111 paikkaa

  Olet­taisin, että kaikil­la puolue­toimis­toil­la on osat­tu tehdä tämä sama matem­ati­ik­ka. Ehdot 1, 4 ja 5 sanel­e­vat sen, että PS on otet­ta­va hallitukseen.

  Kos­ka tämä on poli­ti­ikkaa eikä matem­ati­ikkaa, niin noi­ta ehto­ja pitänee tarkastel­la kri­it­tis­es­ti. Ehdot 1–3 lienevät aika tiukas­sa (enem­mistöhal­li­tus, PS vs. Vihr, PS vs. RKP).

  Jos ehto 4 häviää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu Kataisen hätänumero.

  Jos ehto 5 häviää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu Kataisen 105 sekä puna­mul­ta muo­toa sdp+kesk+vl+vihr+rkp+kd, jos­sa kolmes­ta viimeis­es­tä voi yhden jät­tää pois.

  Jos ehto 6 häviää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu kok+ps+vl+rkp+kd.

  Näin sanoo matem­ati­ik­ka. Varovainen poli­it­ti­nen ana­lyysi näkee seu­raavaa eri taho­jen kannalta:

  Kokoomuk­sen kannal­ta tilanne on selvä. Joko niel­lään PS:n Euroop­pa-asenne ja maalaishal­li­tus (kok+ps+kesk) tai sit­ten demar­it pitää saa­da takaisin leikkimään, kos­ka vihreät ampui­v­at epä­toivoisen 105:n alas. Panos­tus lie­nee demarien suuntaan.

  Demarien kannal­ta tilanne on melkein yhtä selvä. Hal­li­tuk­seen pääsee leikkimäl­lä kokkarien kanssa. Jos se ei mais­tu, voi toivoa maalais­poro­por­varis­ton (kok+ps+kesk) toden­näköistä kaa­tu­mista. Sit­ten on pakko tehdä hal­li­tus per­su­jen kanssa tilanteessa, jos­sa per­suil­la ei ole saman­laista pakkoa. 

  Ehdon 5 raa­put­ta­mi­nen (kepun saami­nen mukaan ilman per­su­ja) tuo demareille puna­mul­lan mah­dol­lisu­u­den, joten siihen suun­taan lie­nee paljonkin liikennettä.

  Jos sit­ten demar­it totea­vat asian mah­dot­tomak­si, Soi­ni saa mah­dot­toman tehtävän. Sinipunav­ihreä oppo­si­tio jät­tää vain 104 edus­ta­jaa hal­li­tuk­selle, ja vaa’ankie­lenä olisi EU- ja maa­han­muut­to­myön­teinen ruotsinkielis­ten puolue.

  Kun tilanne on ylläole­vien ske­naar­i­oiden mukainen, Vihreät yrit­tänevät saa­da demar­it ja kokkar­it takaisin jut­tuvälei­hin, kos­ka se on oppo­si­tio­taipaleen ain­oa real­isti­nen vaihtoehto.

  RKP toden­näköis­es­ti yrit­tää samaa pitääk­seen PS:n pois hal­li­tuk­ses­ta. Se voi kuitenkin samal­la pela­ta myös puna­mul­lan suun­taan. KD taas voi keskit­tyä har­taisi­in ajatuk­si­in, kos­ka kilt­ti pieni puolue saa var­masti koru­lauseen­sa hal­li­tu­so­hjel­maan, oli­vat kump­pan­it ketä hyvänsä.

  Vasem­mis­toli­it­to voi tässä vai­heessa naut­tia vir­vokkei­ta ja kat­soa jalka­pal­loa. Myös sille on kysyn­tää käytän­nössä kaikissa hal­li­tus­po­hjis­sa, jos se malt­taa olla vaa­ti­mat­ta ihan liikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.