Vihreät eivät neuvottelu 105-pohjasta

Vih­reän lii­ton val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kous päät­ti, ettei puo­lue aloi­ta neu­vot­te­lu­ja 105-poh­jas­ta – siis van­has­ta poh­jas­ta kris­til­li­sil­le pai­kat­tu­na. Pää­tös tuli äänin 23–16. Äänet jakau­tui­vat niin, että edus­kun­ta­ryh­mä kan­nat­ti neu­vot­te­lu­jen aloit­ta­mis­ta äänin 8–1 ja val­tuus­kun­ta vas­tus­ti sitä äänin 22–8.

Pidin alun perin Katai­sen ehdo­tus­ta täs­tä kapea­poh­jai­ses­ta hal­li­tuk­ses­ta epä­toi­voi­se­na uhka­pe­li­nä. Sen tiel­lä oli esi­mer­kik­si se, että sekä Kepu että vih­reät sai­vat samai­ses­sa hal­li­tus­poh­jas­sa pahas­ti tur­piin­sa vaa­leis­sa. Sik­si molem­mat oli­si­vat olleet menos­sa neu­vot­te­lui­hin revans­si­hen­ges­sä vaa­tien aiem­paa enem­män – ja vali­tet­ta­vas­ti toi­si­aan vas­taan. Vih­reät oli­si­vat vaa­ti­neet enem­män luon­non­suo­je­lua ja Kepu vähem­män. Perus­tur­vas­ta tosin oli­si ollut hel­pom­pi sopia.

Nyt ovat vaih­toeh­dot aika vähis­sä. Jos kokoo­mus ei enää lei­ki dema­rien kans­sa, vih­reät eivät por­va­rien kans­sa, RKP ei mene dema­ri­joh­toi­seen hal­li­tuk­seen ja per­sut edel­lyt­tä­vät lähes Suo­men Euroop­pa-poli­tii­kan täys­kään­nös­tä, on aika han­ka­la saa­da toi­min­ta­ky­kyis­tä enemmistöhallitusta.

Ilman perus­suo­ma­lai­sia ei saa hal­li­tus­ta kokoon enää miten­kään. Oikeas­taan kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set ovat var­mim­mat hal­li­tus­puo­lu­eet. Kysy­mys on sii­tä, täy­den­ne­tään­kö tätä kokoo­muk­sel­la vai dema­reil­la. Toden­nä­köi­sim­mäl­tä näyt­tää dema­rei­hin, kepuun ja perus­suo­ma­lai­siin nojaa­va peruutuspeilihallitus.

Jos perus­suo­ma­lai­set ovat hal­li­tuk­ses­sa joka ei kui­ten­kaan kään­nä koko Suo­men Euroop­pa-poli­tiik­kaa, pitäi­si­kö oppo­si­tio­puo­luei­den tukea hal­li­tus­ta sen ulko­puo­lel­ta Europp­pa-äänes­tyk­sis­sä? Enem­mis­tö­hal­li­tus, joka tukeu­tuu oppo­si­tioon kuin vähemmistöhallitus?

Edel­leen olen sitä miel­tä, että oli anteek­sian­ta­ma­ton munaus ajaa six­pack-neu­vot­te­lut karil­le. En ollut kär­pä­se­nä katos­sa seu­raa­mas­sa kokoo­muk­sen ja dema­rien kah­den­vä­li­siä neu­vot­te­lu­ja, joten en tie­dä, kum­pien syy­tä epä­on­nis­tu­mi­nen enem­män oli, mut­ta molem­mat hävi­si­vät väli­ri­kos­sa. Vih­reät yrit­ti­vät vii­kon­lo­pun aika­na pelas­taa tätä poh­jaa. Se ei onnis­tu­nut, mut­ta se kävi sel­vil­le, että molem­mis­sa puo­lueis­sa esiin­tyi anka­raa kri­tiik­kiä puo­luei­den­sa neu­vot­te­li­joi­hin. Molem­mat puo­lu­eet hävi­si­vät. Jos kokoo­mus saa aikaan hal­li­tuk­sen Kepun ja perus­suo­ma­lais­ten kans­sa, jou­tuu puo­lue mene­mään pal­jon pahem­mal­le mut­kal­le kuin oli­si jou­tu­nut dema­rien kans­sa. Sama kos­kee demareita.

Edel­leen olen sitä miel­tä, että tuo­hon poh­jaan pitäi­si pala­ta. Jos hen­ki­lö­suh­teet ovat men­neet pilal­le, vaih­de­taan henkilöitä.

Minä äänes­tin kokouk­ses­sa neu­vot­te­lu­jen puo­les­ta. En sik­si, että oli­sin hir­veäs­ti ihan­noi­nut tätä poh­jaa vaan kos­ka jokin rat­kai­su pitäi­si löy­tää ja kos­ka en todel­la halun­nut olla myön­tä­vai­kut­ta­mas­sa peruu­tus­pei­li­hal­li­tuk­sen syntyyn.

 

66 vastausta artikkeliin “Vihreät eivät neuvottelu 105-pohjasta”

 1. ..pitäi­si­kö oppo­si­tio­puo­luei­den tukea hal­li­tus­ta sen ulko­puo­lel­ta Europppa-äänestyksissä?”

  Haha­ha. Tämä oli­si aivan mai­nio­ta, jos koa­li­tios­sa oli­si KOK. Tah­toi­sin näh­dä sen päi­vän kun SDP oppo­si­tios­ta jakaa veron­mak­sa­jien rahaa sak­sa­lai­sil­le pan­keil­le. Elä­köön se peruutuspeilihallitus!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. En ollut kär­pä­se­nä katos­sa seu­raa­mas­sa kokoo­muk­sen ja dema­rien kah­den­vä­li­siä neu­vot­te­lu­ja, joten en tie­dä, kum­pien syy­tä epä­on­nis­tu­mi­nen enem­män oli

  Tämä on aika pal­jon ker­to­va tun­nus­tus, ottaen huo­mioon, että aiem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­sa kri­ti­soit väli­ri­kos­ta lähes yksi­no­maan demareita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Vih­reät teki vii­saan rat­kai­sun — ihan tule­van kan­na­tuk­sen­sa suh­teen. Itsen­sä pahi­ten munan­nut pelu­ri täs­sä on ollut Katai­nen. Osoit­taa huo­noa joh­ta­juut­ta kiu­ku­tel­la ja antaa hen­ki­lö­koh­tais­ten inho­jen­sa vai­kut­taa neuvottelussa.
  Muut saa­vat kiu­ku­tel­la, mut­ta vetä­jän pitää näh­dä pitem­mäl­le. Nyt kokoo­mus vas­ta kuses­sa on, kun neu­vot­te­lu­ka­ve­rik­si tule­vat persut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Ympä­ris­tö­asioi­den edis­tä­mi­sel­le vih­rei­den pois­jään­ti on mie­les­tä­ni tap­pio. Jos ei uskal­la edes yrit­tää, ei aina­kaan voi saa­vut­taa mitään. Se, joka ei uskal­la yrit­tää sii­tä syys­tä, että pel­kää epä­on­nis­tu­van­sa, ei voi onnistua.

  Kir­joit­te­lin omat näke­myk­se­ni tänne:
  http://leostranius.fi/2011/06/vihreat-ulos-hallitusneuvotteluista-ympariston-tappio/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. En ole mikään eko­no­mis­ti — ja se var­mas­ti näkyy, mut­ta jos/kun täs­sä pelas­tuso­pe­raa­tios­sa on poh­jim­mil­taan kyse iso­jen pank­kien pelas­ta­mi­ses­ta, niin mik­si sitä ei toteu­te­ta siten, että vel­ko­krii­sin takia talous­vai­keuk­siin jou­tu­vat pan­kit eivät jär­jes­täi­si riit­tä­vän suur­ta osa­kean­tia, mis­sä EU maat lupai­si­vat ostaa sovit­tuun ja jär­ke­vään hin­taan näi­tä osak­kei­ta, jos ne eivät muu­ten mene kau­pak­si (tai vaih­toeh­toi­ses­ti suo­rit­taa osa­kean­nin sijaan vaik­ka suo­ra sosia­li­soin­ti, jos pank­ki on aivan toi­vot­to­mas­sa tilas­sa)? Täl­löin pan­kit eivät meni­si nurin, mut­ta rahaa anta­vil­le­kin jäi­si jotain käteen ja omis­ta­mi­aan pank­ke­ja levä­pe­räi­ses­ti hoi­ta­neet enti­set omis­ta­jat kär­si­si­vät kuk­ka­ros­saan osal­taan levä­pe­räi­syy­den seuraukset.

  Toi­mi­mal­la lai­no­jen takaa­ja­na mene­te­tään vain rahaa, saa­mat­ta mitään kovin suo­raa vas­ti­neek­si. Lisäk­si takauk­set ja lisä­ra­han lai­naa­mi­nen ei tun­nu pois­ta­van mihin­kään var­si­nai­sia ongel­mia, vaan lyk­kää­vän ja mah­dol­li­ses­ti pahen­ta­van ongel­mia. Ja samal­la tie­ten­kin vie­vän vas­tuun levä­pe­räi­sil­tä lai­noit­ta­jil­ta veronmaksajille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Itse uskon, ettei Katai­nen luo­vu­ta, vaik­ka Perus­suo­ma­lai­set eivät hänen hal­li­tuk­seen­sa läh­de­kään ‑jos nyt läh­te­vät mihin­kään hal­li­tuk­seen. Eli uskon väli­ri­kon paik­kaan­tu­van ja six­pac­kin muo­dos­ta­van hal­li­tuk­sen kui­ten­kin Katai­sen johdolla.

  Ilman alv­ko­ro­tuk­sia, toivon!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Peruu­tus­pei­li­hal­li­tus? Eikö­hän siel­lä vih­reis­sä ole mel­koi­nen mää­rä nii­tä ‘peruu­tus­pei­li­poi­kia’. Ei tei­tä tar­vi­ta mihinkään.

  Soi­ninvcaa­raa kau­his­tut­taa aja­tus sii­tä, että Hal­la-ahos­ta tuli­si minis­te­ri. Niin vaan kui­ten­kin saat­taa käy­dä ja se oli­si todel­la hienoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Jos­kus sitä vain hävi­ää kai­kil­la rin­ta­mil­la. Voi­mia. Tom Wait­sil­la on hui­kea runo, jos­sa pää­hen­ki­lö osaa “walk spa­nish” (pitäi­si kai suo­men­taa lai­meas­ti “kul­kea pys­ty­päin”) tap­pion het­kel­lä. Häviö ei ole häpeä. Eikä se ole myös­kään pysy­vä olotila.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Leol­le

  Var­mas­ti ympä­ris­tö­asioi­den kan­nal­ta pois­jään­ti on tap­pio, täl­tä erää. Mut­ta kuin­ka suu­ri sel­lai­nen? Toi­saal­ta nyt mita­taan mui­den puo­luei­den pin­ta­vih­rey­den syvyys.

  Lisäk­si täy­tyy muis­taa, että nyt kui­ten­kin puhu­taan vain nel­jäs­tä vuo­des­ta. Ehkä on parem­pi nyt väis­tyä ja antaa mui­den jat­kaa var­mas­ti han­ka­laa hal­li­tus­tai­val­ta ja ottaa vas­tuu tois­te. Jos nyt oli­sim­me men­neet hal­li­tuk­seen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, oli­si se saat­ta­nut myös tie­tää vih­reil­le uut­ta tap­pio­ta seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa ja sitä kaut­ta mei­dän vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­tem­me oli­si­vat saat­ta­neet kui­vua kokoon pit­käk­si aikaa.

  Välil­lä vain on vii­saam­paa väis­tyä ja odot­taa otol­li­sem­paa het­keä kuin kii­reh­tiä hal­li­tuk­seen jos­sa voi­sim­me menet­tää kaikki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Niklas Vai­nio kir­joit­ti: Her­miit­ti ei tai­da seu­ra­ta poli­tiik­kaa kovin­kaan aktii­vi­ses­ti. Vih­reil­lä on puheen­joh­ta­ja­vaa­li juu­ri meneil­lään. http://www.vihreat.fi/jasenaanestys

  Käsit­tääk­se­ni puheen­joh­ta­ja Anni Sin­ne­mä­ki haluai­si jat­kaa vai olen­ko ihan väärässä?

  Poli­tiik­ka seu­raan har­ras­tuk­se­na vaan, joten en ole­kaan kai­kes­ta kai peril­lä, enkä iki­nä tule olemaankaan. 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Enti­nen vih­rei­den äänestäjä

  En ole mikään eko­no­mis­ti – ja se var­mas­ti näkyy, mut­ta jos/kun täs­sä pelas­tuso­pe­raa­tios­sa on poh­jim­mil­taan kyse iso­jen pank­kien pelas­ta­mi­ses­ta, niin mik­si sitä ei toteu­te­ta siten, että vel­ko­krii­sin takia talous­vai­keuk­siin jou­tu­vat pan­kit eivät jär­jes­täi­si riit­tä­vän suur­ta osa­kean­tia, mis­sä EU maat lupai­si­vat ostaa sovit­tuun ja jär­ke­vään hin­taan näi­tä osak­kei­ta, jos ne eivät muu­ten mene kau­pak­si (tai vaih­toeh­toi­ses­ti suo­rit­taa osa­kean­nin sijaan vaik­ka suo­ra sosia­li­soin­ti, jos pank­ki on aivan toi­vot­to­mas­sa tilassa)?”

  Näin on teh­ty Ruot­sin ja USA:n pank­ki­krii­sien yhtey­des­sä ja val­tiot ovat jää­neet lopul­ta mones­ti voi­tol­le pank­ki­krii­seis­sä. Muu­al­la EU:ssa ja Suo­mes­saa on kui­ten­kin niin suu­ri her­ra­vi­ha, että talous­asiois­ta eni­ten ymmär­tä­vät eivät ole halun­neet men­nä edus­kun­taan hau­kut­ta­vak­si, vaan ovat teh­neet oman osuu­ten­sa yhteis­kun­tien hyväk­si yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Tähän asti yksi­tyi­nen puo­li on poh­joi­ses­sa hoi­det­tu niin hyvin, että se on jak­sa­nut vetää ras­kaan jul­ki­sen sek­to­rin. Nyt krii­si­las­ku on vaa­ras­sa kas­vaa kes­tä­mät­tö­män suureksi. 

  Sik­si pitäi­si ottaa par­hai­ta voi­mia hal­li­tuk­seen ja jät­tää poliit­ti­set pelit sivum­mal­le parem­pia aiko­ja odot­ta­maan. Inno­vaa­tio ja tie­de­mi­nis­te­ri pitäi­si saa­da, huo­leh­ti­maan sii­tä, että asioi­den mit­ta­kaa­vat pysy­vät uudel­la hal­li­tuk­sel­la hanskassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Oikeas­taan toi­von että tulee mah­dol­li­sim­man taan­tu­muk­sel­li­nen hal­li­tus. Pää­see­pä­hän seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa äänes­tä­mään uudis­tus­mie­lis­ten ja taan­tu­muk­sel­lis­ten välillä.

  Nyt vain tai­si men­nä vaa­li­lain uudis­tus huk­kaan ja samal­la vii­me kau­del­la sen eteen teh­dyt kom­pro­mis­sit oli­vat tur­hia. Ilmei­ses­ti puna­vih­reät eivät ymmär­rä ideo­lo­gian sovit­ta­mis­ta reaa­li­maa­il­maan. Toi­vot­ta­vas­ti muis­tat muis­tut­taa heil­le seu­raa­vien vaa­lien aikaan mon­ta­ko paik­kaa jää taas vih­reil­tä saamatta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Iloit­si­sit Osmo, että nyt pääs­tään Kokoo­muk­ses­ta. Se on teh­nyt jo niin pal­jon tuhoa. PS ei läh­de por­va­ri­rin­ta­maan, vaik­ka nyt neu­vot­te­li­si kuin­ka. Jyr­ki ei tai­vu EU kan­nois­sa niin pal­jon, eikä se voi antaa perik­si veron­ko­ro­tuk­sis­ta rik­kail­le­kaan, jota PS on aja­nut. SDP antaa taas PS:lle perik­si vero­tuk­ses­sa (oma lin­ja niin sama) varal­li­suus­ve­ro takai­sin tulo­ve­ron­ko­ro­tuk­sia iso­tu­loi­sil­le jne. SDP jää­dyt­tää EU asiat; tule­viin tukiin on vaa­dit­tu vakuu­det, joi­ta nämä maat eivät pys­ty anta­maan (tul­kin­nal­lis­ta), Suo­men ei tar­vit­se taa­ta eikä lainata.

  Jot­kut Vih­reät polii­ti­kot ovat pelan­neet huo­nos­ti, kos­ka ovat aja­neet puo­lu­een pait­sioon aina kun PS on hal­li­tuk­ses­sa. Mil­lään muul­la puo­lu­eel­la ei ole täl­lai­sia älyt­tö­miä rajoi­tuk­sia. Eikö­hän se rii­pu, mitä PS halu­aa hal­li­tuk­ses­sa ajaa. Puo­lu­een joh­to vaih­toon, se on epä­on­nis­tu­nut täysin.

  RKP menee var­mas­ti pyy­det­täes­sä Jutan hal­li­tuk­seen, jos vaan saa pitää kie­len­sä pakollisena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Olen poh­ti­nut tääl­lä sitä, mis­sä on kul­tai­nen kes­ki­tie puo­lu­ee­na ja ympä­ris­tön vii­mei­se­nä mohi­kaa­ni­na itsen­sä näke­vän ympäristöjärjestön/lobbausblokin välil­lä. Hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin oli­si var­mas­ti ollut hyvä men­nä ympä­ris­tö­asioi­den edis­tä­mi­sen nimis­sä, ns. vai­kut­ta­maan jär­jes­tel­män sisäl­tä. Tämä argu­ment­ti tun­tuu vah­val­ta eri­tyi­ses­ti, kun ottaa huo­mioon, kuin­ka suh­teet­to­man tär­keä asia ympä­ris­töm­me on.

  Mut­ta puo­lu­een on kai osat­ta­va myös äänes­tää jaloil­laan ja jää­dä pois hal­li­tuk­ses­ta, kun saa­vu­tet­ta­vat edut näyt­tä­vät jää­vän lii­an vähäi­sik­si. Tämä sik­si, ettei sen uskot­ta­vuus vesi­ty. Se, ettei vih­reät arvot nyt vai­ku­ta vah­vas­ti Suo­men seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la, on puo­lu­ee­na, eikä poliit­ti­se­na ympä­ris­tö­jär­jes­tö­nä, toi­mi­mi­sen hinta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Her­mii­tin mukaan vih­rei­den kär­ki­po­ruk­ka sai epä­luot­ta­mus­lauseen. Ja tämä siis vii­tan­nee sii­hen, että ne vih­reät kan­san­edus­ta­jat, jot­ka juu­ri sai­vat kym­me­nil­tä­tu­han­sil­ta äänes­tä­jil­tä vah­vat val­ta­kir­jat tuli­vat puo­lue-eli­mis­sä vai­kut­ta­van pie­nen akti­vis­ti­jou­kon jyräämiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. JP:

  Soi­ninvcaa­raa kau­his­tut­taa aja­tus sii­tä, että Hal­la-ahos­ta tuli­si minis­te­ri. Niin vaan kui­ten­kin saat­taa käy­dä ja se oli­si todel­la hienoa.

  Joo, Vih­reät ovat pääl­le kaa­tu­van val­tion­ta­lou­den, mas­sa­työt­tö­myy­den, ympä­ris­tö­on­gel­mien, oras­ta­van euroop­pa­lai­sen ja poten­ti­aa­li­ses­ti glo­baa­lin rahoi­tus­krii­sin, tuloe­ro­jen, vaa­li­hä­viön ja mui­den pik­kuon­gel­mien ris­ti­pai­nees­sa juu­ri viet­tä­neet pari viik­koa sää­ty­ta­lol­la ihan vaan sik­si ettei Jus­si Hal­la-ahos­ta tuli­si minis­te­riä, ja näke­my­se­rot täs­tä oli­vat­kin vai­et­tu todel­li­nen syy sekä kokoo­muk­sen ja dema­rei­den väli­ri­kon että Sak­san ydin­voi­ma­pää­tök­sen takana.

  Voi­si­ko Hom­mas­sa jakaa suh­teel­li­suu­den­ta­ju­nap­pe­ja vai onko sen puu­te joku jäsenyysehto?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Käsit­tä­mä­tön on vih­rei­den kan­san­edus­ta­jien hin­ku hal­li­tuk­seen. Tämä vai­kut­ta­mi­nen ympä­ris­tö­asioi­hin tun­tuu hae­tul­ta perus­teel­ta kun miet­tii kulu­nut­ta kautta. 

  Itse toi­von monen muun lail­la puh­das­ta por­va­ri­hal­li­tus­ta. Nel­jän vuo­den pääs­tä ja jo tule­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa puna­vih­reä oppo­si­tio voi hyvin­kin lunas­taa tämän het­kel­li­sen tap­pion hedelmät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Aika ison ris­kin vih­reät otti­vat jät­täy­ty­mäl­lä pois ja suo­ras­taan pakot­ta­mal­la maa­han mah­dol­li­sim­man ympä­ris­tö­vi­ha­mie­li­sen hal­li­tuk­sen. Kun kepu ja per­sut voi­vat kil­pai­lut­taa kokoo­mus­ta ja dema­rei­ta, molem­mat ovat val­miit myy­mään vaik­ka vih­rei­den iso­äi­din. Ei pal­jon auta, että nel­jän vuo­den pääs­tä yrit­tää takai­sin. Vuo­tos on sil­loin jo rakennettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Kyl­lä on ollut ilo lukea Osmo kir­joit­ta­mia kom­ment­tej hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­taa. Vaik­ka en itseä­ni pidä vih­reä­nä antai­sin ääne­ni sinul­le, jos oli­sin Hesan vaalipiirissä.

  PS ja kes­kus­ta samas­sa halii­tuk­ses­sa on pahin­ta mitä Suo­ma­lai­sil­le yrit­tä­jil­le ja taval­li­sil­le veron­mak­sa­jil­le voi tapah­tua pit­käl­lä aika­jän­teel­lä. Saa näh­dä pitää­kö ruve­ta har­kit­se­maan muut­toa Ruotsiin..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. JASa,

  Ennen vaa­le­ja oli­sin voi­nut jopa äänes­tää Soi­nin­vaa­raa, mut­ta vaa­lien jäl­keen en mis­sään nimes­sä oli­si äänes­tä­nyt Soininvaaraa!

  Äänes­tin muu­ten dema­rei­ta tääl­lä Pir­kan­maal­la, jos se on jol­le­kin epä­sel­vä asia. Haluai­sin äänes­tää Koi­jär­ven liik­keen kal­tai­sia vih­rei­tä, mut­ta lähes kai­kil­la hei­kä­läis­ten kal­tai­sil­la on nous­sut kel­tai­nen nes­te kai pää­hän nyky-vihreissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Äänes­tys­tu­los osoit­taa, että raha oli yksi rat­kai­se­vis­ta roo­leis­ta hal­li­tuk­seen pyr­ki­mi­ses­sä. Nime­no­maan ne, kenel­lä oli mah­dol­li­suus pääs­tä minis­te­rik­si äänes­ti­vät kyl­lä. Kan­san­edus­ta­jis­ta vain yksi sanoi ei.

  Loo­gi­ses­ti aja­tel­len Vih­rei­den ei oli­si kan­nat­ta­nut mis­sään nimes­sä men­nä sii­hen hal­li­tus­poh­jaan, joka hei­dät jo kaven­si. Vai tekee­kö KD sen paremmaksi?

  Itse kan­na­tan useim­pia vih­rei­tä arvo­ja, mut­ta toi­min­ta edus­kun­nas­sa ei ole anta­nut mah­dol­lis­ta äänes­tää. Ker­ran tun­nus­tan äänes­tä­nee­ni. Onnek­si Arhin­mä­ki on anta­nut vihervasemmistovaihtoehdon.

  SDP hävit­ti uskot­ta­vuu­ten­sa pit­käk­si aikaa Lip­po­sen joh­dol­la. Vih­reil­le on käy­mäs­sä samoin. Onnek­si kum­mas­sa­kin puo­lu­ees­sa on ihmi­siä, jot­ka teke­vät työ­tä saa­dak­seen puo­lu­een kun­nioit­ta­maan muu­ta­kin kuin EK:n ja finans­si­puo­len oppeja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Äänes­tys­tu­los osoit­taa, että raha oli yksi rat­kai­se­vis­ta roo­leis­ta hal­li­tuk­seen pyr­ki­mi­ses­sä. Nime­no­maan ne, kenel­lä oli mah­dol­li­suus pääs­tä minis­te­rik­si äänes­ti­vät kyl­lä. Kan­san­edus­ta­jis­ta vain yksi sanoi ei.

   Voi her­ra­nen aika. Voi­ko argu­men­toin­nis­sa men­nä vie­lä alem­mas? Kukaan, joka on kiin­nos­tu­nut hel­pos­ta rahas­ta, ei var­mas­ti läh­de politiikkaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. En tie­dä oli­ko Vesa Lai­neen viit­taus Wait­sin Wal­king spa­nish ‑lau­luun (levyl­tä Rain Dogs) iro­ni­aa vai mitä, mut­ta pel­kään­pä että se oli joka tapauk­ses­sa osu­va. Ter­mi ei nimit­täin viit­taa pys­ty­päin kul­ke­mi­seen, vaan aikoi­naan meri­ros­vo­jen tar­joa­maan avus­tet­tuun tepas­te­luun lank­kua pit­kin mereen — nyky­ään saman­lai­sen kyy­din voi saa­da port­sa­ril­ta ravin­to­las­sa. Ei pidä unoh­taa, että Vih­reät eivät läh­te­neet hal­li­tuk­ses­ta pys­ty­päin, vaan äänes­tä­jät lähet­ti­vät puo­lu­een nis­ka-pers-otteel­la koh­ti oppo­si­tio­ta. Puo­lu­eel­le oli tar­jol­la edes jon­kin­lais­ta vai­ku­tus­val­taa vain KOK-SDP-PS-KEPU-pelia­se­tel­man vuoksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Ode, kun sä tun­nut tilas­tol­li­ses­ti ole­van häviä­väl­lä puo­lel­la kun Vih­reät päät­tää hal­li­tuk­ses­ta läh­dös­tä tai sin­ne menos­ta, niin kan­nat­tai­si­ko seu­raa­val­la ker­ral­la kokeil­la käänteispsykologiaa? 🙂

  Ei sii­tä oikeas­ti oli­si mitään kui­ten­kin tullut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Oli­si voi­nut val­tuus­kun­ta­kin odot­taa sen ver­ran että tämän uuden kier­rok­sen kor­tit oli­si saa­tu edes pöy­däl­le. Nyt jäi kat­so­mat­ta mitä oli­si voi­nut saa­da lyp­set­tyä ja vas­ta sit­ten heit­tää kor­tit mene­mään, jos niil­lä ei oli­si voi­nut voit­taa mitään.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä pää­tös oli har­kit­tu, eikä vain nenän nyr­pis­tys niil­le, jois­ta ei tyk­kää. Aika ris­kil­lä pela­taan, jos las­ke­taan sen varaan että puo­lu­een koko ja uskot­ta­vuus kas­vai­si vasemmisto-oppositiossa. 

  For­tu­mis­sa ja Kemi­jo­ki Oy:ssä aina­kin myhäil­lään ja poliit­ti­sil­le vas­tus­ta­jil­le­kin avat­tiin ovet hal­li­tuk­seen ilman tap­pe­lua. Voi tul­la kor­kea hin­ta sii­tä, että vasem­mis­to­kimp­pa tun­tui mutus­tel­len parem­mal­ta. Toki kaik­ki voi men­nä taas uusik­si, mut­ta tus­kin­pa vih­rei­tä enää kut­su­taan mihin­kääm viri­tel­miin ellei six­pack palaa kuolleista. 

  Aina­kin nyt uudel­la puheen­joh­ta­jal­la on näyt­tä­mi­sen paik­ka, jot­tei jää Eeron ja Paa­von jal­koi­hin. Oppo­si­tios­sa voi saa­vut­taa enää näky­vyyt­tä medias­sa ja sukan­ku­don­ta­po­li­tii­kal­la sitä ei nyky­me­dias­sa saa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Hyvä Enti­nen, pel­käs­tään Suo­men Pan­kil­la on EKP:n kaut­ta vajaan 20 mil­jar­din euron saa­ta­vat käy­tän­nös­sä euro­mai­den kes­kus­pan­keil­ta Väli­me­rel­tä sekä Atlan­tin kes­kel­lä ole­va vih­reäl­tä saa­rel­ta. Näil­lä kes­kus­pan­keil­la on taas saa­ta­via omien mai­den­sa pan­keil­ta, joi­den­ka vakuu­te­na on nii­den samais­ten val­tioi­den vel­ka­kir­jo­ja. Siis sen val­tion joka omis­taa ko. kes­kus­pan­kin. Jos se val­tio menee vel­ka­jär­jes­te­lyyn niin noi­den vakuusar­vo just hävi­si. Ja ne Suo­men pan­kin saa­ta­vat on sit­ten suo­ma­lais­ten pank­kien sin­ne tal­let­ta­mia rahoja.

  EKP:n Smag­hi sum­ma­si ylei­sim­min näin:

  People think that restruc­tu­ring is a way to make the pri­va­te sec­tor pay and avoid tax­payers com­pen­sa­ting them. But in the event of a restruc­tu­ring, tax­payers of the other euro area count­ries will pay.

  Että hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa voi vali­ta mitä kaut­ta halu­aa maksaa.

  Läh­teet (FT vaa­tii rekisteröitymisen):

  Transc­ript: Lorenzo Bini Smaghi
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/91f52140-89e2-11e0-beff-00144feab49a.html#axzz1NpJKSjvq

  Mar­tin Wolf, Into­le­rable Choices for Eurozo­ne, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a61825a-8bb7-11e0-a725-00144feab49a.html#axzz1OUxwtDwy

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Edel­leen olen sitä miel­tä, että tuo­hon poh­jaan pitäi­si pala­ta. Jos hen­ki­lö­suh­teet ovat men­neet pilal­le, vaih­de­taan henkilöitä.

  Näin voi­si hyvin aja­tel­la toi­mit­ta­van mis­sä tahan­sa muu­al­la, mut­ta ei poli­tii­kas­sa – poli­tiik­ko­ja kun tun­tuu lähes pää­sään­töi­ses­ti luon­neh­ti­van val­lan­hi­mol­la kyl­läs­tet­ty nar­sis­mi, jol­le alis­tet­tu­na “yhteinen/yleinen etu” ei enää pal­joa mer­kit­se. Näin äänes­tä­jän ja kan­sa­lai­sen näkö­kul­mas­ta käsin on ollut lähes irvo­kas­ta, miten vah­vas­ti vii­me viik­ko­jen tapah­tu­mia on kuvas­ta­nut puo­luei­den väli­nen JA sisäi­nen val­ta­tais­te­lu. Toki­han puo­lu­eet hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa vään­tä­vät asiois­ta, ja sen myö­tä val­las­ta, mut­ta kovas­ti tun­tuu sil­tä, että itse subs­tans­si sinän­sä ei ole ollut olen­nai­sin­ta, vaan se, että pääs­täi­siin julis­ta­maan tiet­ty­jen ken­täl­le sopi­vien näke­mys­ten voit­toa. Tätä­hän nuo aiem­mat pos­tauk­se­si­kin ovat anta­neet ymmär­tää — rat­kai­su­jen todel­li­sil­la impli­kaa­tioil­la ei niin­kään ole ollut väliä, vaan sil­lä miten sopi­vien otsak­kei­den nimis­sä “ohjel­ma­voit­to­ja” oli­si saa­vu­tet­tu — tai jätet­ty saa­vut­ta­mat­ta. Median mukaan joil­la­kin dema­reil­la meni ilmei­ses­ti täs­sä kiih­kos­sa vähän överiksi…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Vih­reät läh­ti­vät pois hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta, täy­sin itsek­käin perus­tein. Ei edes yri­tet­ty neu­vo­tel­la, ilmoi­tet­tiin vain että ei Kokoo­muk­sen ja Kes­kus­tan kans­sa hal­li­tuk­seen. Vil­jel­lään “por­va­ri” ‑sanaa, mut­ta ollaan itse­kin täy­si por­va­ri­puo­lue nyky­ään. Ole­vi­naan ollaan vasem­mal­la, mut­ta kui­ten­kin käy­tän­nös­sä ollaan niin por­va­ria kuin kokoo­mus konsanaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. tpyy­luo­ma:
  “Voi­si­ko Hom­mas­sa jakaa suh­teel­li­suu­den­ta­ju­nap­pe­ja vai onko sen puu­te joku jäsenyysehto?”

  No, on kai se nyt sen­tään aina­kin anteek­sian­net­ta­va vir­he, jos joku on “vih­reät on perus­suo­ma­lais­ten vas­ta­voi­ma” ‑julis­tuk­set ereh­ty­nyt otta­maan vakavissaan..?

  Joo, Vih­reät ovat pääl­le kaa­tu­van val­tion­ta­lou­den, mas­sa­työt­tö­myy­den, ympä­ris­tö­on­gel­mien, oras­ta­van euroop­pa­lai­sen ja poten­ti­aa­li­ses­ti glo­baa­lin rahoi­tus­krii­sin, tuloe­ro­jen, vaa­li­hä­viön ja mui­den pik­kuon­gel­mien ris­ti­pai­nees­sa juu­ri viet­tä­neet pari viik­koa sää­ty­ta­lol­la ihan vaan sik­si ettei Jus­si Hal­la-ahos­ta tuli­si ministeriä,”

  Kukaan ei tosin noin edes väit­tä­nyt (Tek­ni­nen ter­mi tai­taa olla “olkiuk­ko”. Hal­la-ahon nimel­lä on ikä­vä tai­pu­mus las­kea muu­ten erit­täin fik­su­jen­kin ihmis­ten argu­men­taa­tion tasoa deka­dil­la), mut­ta jos tar­kas­te­lua laa­jen­ne­taan Soi­nin­vaa­ras­ta laa­jem­min Vih­rei­siin, niin var­maan monel­ta muul­ta­kin on jää­nyt huo­maa­mat­ta — vie­lä tois­tai­sek­si hal­li­tuk­ses­sa istu­van puo­lu­een — huo­li ja toi­met esi­mer­kik­si val­tion­ta­lou­den, mas­sa­työt­tö­myy­den, (“oras­ta­van”?!) rahoi­tus­krii­sin suh­teen — tai jon­kin sor­tin joh­don­mu­kai­suus ympä­ris­tö­ky­sy­mys­ten suh­teen. (mut­ta täs­tä­hän oli jo muu­ta­ma ketju…)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Pasil­le: Ei ollut iro­ni­aa. Kii­tos oikai­sus­ta ja uskon sinun ole­van oikeas­sa, mut­ta tul­kit­sen yhä tuon runon kuva­na sii­tä, miten äärim­mäi­sen­kin tap­pion het­kel­lä voi säi­lyt­tää arvokkuutensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta pois­jät­täy­ty­mi­nen oli mie­les­tä­ni paha vir­he vih­reil­tä. Jos hal­li­tuk­ses­sa on kepu, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­muk­sen van­hol­li­nen sii­pi, kris­til­li­set ja RKP:n maa­jus­si­sii­pi, niin lop­pu­tu­lok­se­na on kau­pun­ki­ra­ken­tei­den hajaan­tu­mi­nen ja ABC-huol­ta­moi­den, hyper­mar­ket­tien ja hal­van pen­san ja tiis­se­lin Suomi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Mitä enem­män lukee Euroo­pan tapah­tu­mis­ta, talou­des­ta ja esim. Euroo­pan pysy­väs­tä vakaus­me­ka­nis­mis­ta, sitä enem­män haluan vas­tus­taa kaik­kea mitä Euroo­pan joh­toe­liit­ti ja Katai­nen ajavat.

  Jo pit­kään on tun­tu­nut että yri­te­tään ajaa kai­ken­lais­ta läpi kii­ree­seen ja krii­siin vedo­ten, ilman että kan­sal­le anne­taan tilai­suut­ta pereh­tyä asioi­hin. Saa­ti että edes seli­tet­täi­siin asioi­ta kansalle. 

  Vaik­ka Vih­rei­tä äänes­tin (jota jo kadun) niin täs­sä tilan­tees­sa haluai­sin että Per­sut nouse­vat hal­li­tuk­seen ja vetä­vät EU-käsi­jar­rus­ta. Jos ei ole enää sel­vil­lä tilan­tees­ta, tulee pysäh­tyä tarkkailemaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Par­la­men­ta­ris­min idea on, että puo­lu­eet pyr­ki­vät hal­li­tuk­seen. Vih­rei­den val­tuus­tol­le lie­nee täs­sä vie­lä opet­te­lun paik­ka. Mitään omia tavoit­tei­ta ei juu­ri­kaan edis­te­tä oppositiosta.

  Vih­rei­den poli­tii­kan suun­ta on edel­leen mur­ros­koh­das­sa, puheen­joh­ta­ja­vaa­li on yksi suuntaviitta. 

  Vasem­mis­to-vih­reil­le ei lie­ne vie­lä sel­vin­nyt dema­rei­den viha­mie­li­syys ja Vasem­mis­to­lii­ton pelaa­mi­nen kak­sil­la kor­teil­la. Eivät ne poru­kat ole kiin­nos­tu­neet kuin ay-elii­tin ase­man kohen­ta­mi­ses­ta, ei siel­lä ympä­ris­tö eikä Suo­men teol­li­nen tule­vai­suus pal­joa pai­na eikä ihan oie­ka köy­hien asman parantaminen.

  Nel­jä vuot­ta Urpi­lai­sen peruu­tus­pei­li­hal­li­tus­ta, ulko­mi­nis­te­ri Kivi­nie­men ja kaup­pa- ja teol­li­susu­mi­nis­te­ri Soi­nin kans­sa ker­too kan­ta­pään­kaut­ta mil­lais­ta on oikeas­ti karu mei­nin­ki. Sii­nä dema­rien nais­osas­tol­ta ei pal­joa kysytä.

  Sää­li ja sur­keuk­sien sur­keus. Täs­sä oli jo vähän toi­voa, mutta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. TL:

  Mitä enem­män lukee Euroo­pan tapah­tu­mis­ta, talou­des­ta ja esim. Euroo­pan pysy­väs­tä vakaus­me­ka­nis­mis­ta, sitä enem­män haluan vas­tus­taa kaik­kea mitä Euroo­pan joh­toe­liit­ti ja Katai­nen ajavat.

  Jot­ta se vas­tus­ta­mi­nen oli­si teho­kas­ta niin pitäi­si olla tar­jo­ta jotain tilal­le. Ylei­sem­min ottaen, EU:n vaih­toeh­to on se että jokai­ki­ses­tä kan­sain­vä­li­ses­tä asias­ta (ml. raha­po­li­tiik­ka) käy­dään eril­lis­neu­vot­te­lut enem­män tai vähem­män hämä­ris­sä jär­jes­töis­sä, eikä se että mitään tar­vet­ta sopia asiois­ta ei ole.

  Yksi sem­moi­nen suo­ma­lais­sak­sa­lai­nen put­ki­vi­sio on se kuu­lui­sa kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu­ky­ky. Eli esim. palk­ka­malt­tia jol­la hae­taan mui­hin mai­hin kus­tan­nuse­tua mikä joh­taa vaih­to­ta­seen yli­jää­mään. Se että meil­lä on kroo­ni­nen yli­jää­mä vaan tar­koit­taa mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti sitä että jos­sain muu­al­la on kroo­ni­nen ali­jää­mä, ja tuo joh­taa väis­tä­mät­tä vel­kaan­tu­mi­seen ko. maas­sa, jon­ka jäl­keen voi­daan­kin jee­sus­tel­la että kun ne on ollut niin vas­tuut­to­mia ja sen takia mei­dän vien­ti­teol­li­suus on krii­sis­sä, että kyl­lä on epäreilua.

  Glo­baa­li­ses­ti aja­tel­len ihan sama asia kuin että kan­nat­tai­si kilpadevalvaatioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Vih­rei­den vapaa­eh­toi­nen ase­moi­tu­mi­nen oppo­si­tioon on minus­ta täy­sin vas­toin (min­kä tahan­sa) puo­lu­een ole­mas­sao­lon tarkoitusta.

  Kun hal­li­tus päät­tää lähes kai­kes­ta, niin mikään yksit­täi­nen asia ei voi olla niin mer­ki­tyk­sel­li­nen, että äänes­tä­jiä koh­taan on perus­tel­tua jää­dä vapaa­eh­toi­ses­ti oppo­si­tioon vas­tus­ta­maan kaikkea.

  Äänes­tä­jät ovat anta­neet äänen­sä puo­lueil­le, jot­ta he vai­kut­tai­si­vat asioi­hin. Vai­kut­ta­mi­nen tapah­tuu ensi­si­jai­ses­ti hal­li­tuk­ses­ta. On täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä pytää man­daat­tia ja sit­ten vapaa­eh­toi­ses­ti päät­tää olla vaikuttamatta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Kukaan, joka on kiin­nos­tu­nut hel­pos­ta rahas­ta, ei var­mas­ti läh­de politiikkaan.”

  Kaik­ki läh­te­vät poli­tiik­kaan ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä paran­ta­maan maa­ta, maa­il­maa tai joi­den­kin olo­ja. Se on tot­ta. Kui­ten­kin sii­nä vai­hees­sa, kun on käy­ty kal­lis vaa­li­kam­pan­ja ja on ostet­tu lai­nal­la kal­lis asun­to niin rahal­la on merkitys.

  Toi­nen teki­jä on kou­kut­tu­mi­nen. Val­lan­käyt­tö ja val­ta­pe­li kou­kut­taa (ihan niin kuin Civi­liza­tion, jota pelaat). Sii­tä on vai­kea luo­pua. Etsii asioi­ta, jot­ka antai­si­vat pie­nen­kin perus­te­lun jat­kaa. Myön­nän että pel­kän “raha” sanan käyt­tö oli pro­vo­ka­tii­vis­ta ja yksinkertaistavaa.

  Vih­reil­le on parem­pi men­nä oppo­si­tioon, ellei pää­se hal­li­tuk­seen, joka pois­taa ran­kal­la kädel­lä eriar­voi­suut­ta. Kokoo­mus ei sel­lai­seen iki­nä läh­de; kaik­kien sen rahoit­ta­jien mie­li­pi­teet (mm. Wahl­roos, EK, finanssisektori)ovat vas­tak­kai­sia. Sikä­li kii­ma Kok kans­sa on arveluttavaa.

  Tuo­mio­jan ja Arhin­mäen kans­sa sai­si esim. pal­jon hyvää aikaan. His­to­ria osoit­taa, että köy­hä Suo­mi on rikas­tu­nut liha­van jul­ki­sen talou­den ansios­ta. Nyt perus­pi­la­reis­ta on kar­sit­tu (kou­lu­tus, ssi­aa­li ja ter­veys) työl­lis­tä­mi­ses­sä epä­on­nis­tut­tu. PS, Vas, Sdp voi­si vah­tia, että rehel­li­set suo­ma­la­set saa­vat työ­tä lait­to­mien työn­te­ki­jöi­den sijaan. Help­poa oli­si lisä­tä raken­nus­puo­lel­le sato­ja tar­kas­ta­jia ja niin kovat sank­tiot vilp­pi­fir­moil­le, että ne käy­tän­nös­sä kan­sal­lis­tet­tai­siin hui­jauk­sen toistuttua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. tpyy­luo­ma:

  Jot­ta se vas­tus­ta­mi­nen oli­si teho­kas­ta niin pitäi­si olla tar­jo­ta jotain tilalle. 

  Minä näen edes­sä enää vain kär­jis­ty­viä krii­se­jä ja ryti­nää. Ehkä väli­me­ren maat irtau­tu­vat Euros­ta, tai Suo­mi irtaan­tuu Euros­ta? Miten oli­si kak­si valuut­taa, Ete­lä-Euro ja tiu­kem­man talous­ku­rin Pohjois-Euro?

  Haluai­sin että Suo­mi lait­taa lopul­ta sto­pin lai­na­ta­kauk­sil­le ja vakausmekanismeille. 

  En usko että nykyi­nen tuki­se­koi­lu jat­kuu enää kovin pit­kään. Ber­lusco­nin väis­tyt­tyä voi pal­jas­tua kai­ken­lai­sia “yllät­tä­viä” luu­ran­ko­ja Ita­lias­ta. Sak­san perus-äänes­tä­jät voi­vat yllät­tää. Tai useam­pi­kin Väli­me­ren alu­een sisäl­lis­so­ta voi muut­taa näkö­kan­to­ja asioihin. 

  Lii­an moni asia hai­see aivan lii­kaa. Haluan että Suo­mi pysyy niis­tä eros­sa. Esi­mer­kik­si Islan­nin perus­ta­lous pyö­rii jo ihan hyvin vaik­ka pan­kit pääs­tet­tiin kaa­tu­maan jät­ti­vel­koi­neen. Ja Islan­nin Vih­reän Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja vas­tus­taa Euroo­pan Unionia:
  http://www.grapevine.is/Home/ReadArticle/Finance-Minister-Iceland-Better-Off-Without-European-Union

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. @JP: Hal­la-aho on ymmär­tääk­se­ni ilmoit­ta­nut, ettei halua minis­te­rik­si. Hal­lin­to­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jan paik­ka riit­tää hänelle.

  @Tuomas: Perus­suo­ma­lai­set on se toi­nen puo­lue, jol­la on “äly­tön rajoi­tus”. PS ei suos­tu hal­li­tuk­seen, jos­sa Vih­reät oli­si­vat mukana.

  Ei tämä uusin­kaan hal­li­tus­poh­ja ole vie­lä kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu. Kokoo­mus ja SDP ovat leh­ti­jut­tu­jen perus­teel­la taas lähen­ty­mäs­sä toi­si­aan. 6‑packin paluu? Ehkä sittenkin…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. tpyy­luo­ma
  Se että meil­lä on kroo­ni­nen yli­jää­mä vaan tar­koit­taa mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti sitä että jos­sain muu­al­la on kroo­ni­nen ali­jää­mä, ja tuo joh­taa väis­tä­mät­tä vel­kaan­tu­mi­seen ko. maas­sa, jon­ka jäl­keen voi­daan­kin jee­sus­tel­la että kun ne on ollut niin vas­tuut­to­mia ja sen takia mei­dän vien­ti­teol­li­suus on krii­sis­sä, että kyl­lä on epäreilua.

  No tie­ten­kin joil­la­kin mail­la on kroo­ni­nen ali­jää­mä kun nii­den mai­den hal­li­tuk­set imu­roi­vat lai­na­ra­haa kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta ja jaka­vat kan­sa­lai­sil­leen, että nämä voi­si­vat jat­kaa ulko­maa­lais­ten hyö­dyk­kei­den kuluttamista!

  Jos val­tio vel­kaan­tuu ulko­mail­le, sii­tä seu­raa kyl­lä lähes väis­tä­mät­tä vaih­to­ta­seen vaje. Vai mei­naat­ko että joku Krei­kan kal­tai­nen val­tio vain imu­roi lai­na­ra­haa koti­mark­ki­noi­den polt­toai­neek­si, eikä nii­tä lisä­ra­ho­ja kos­kaan käy­te­tä tuon­nin maksamiseen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Hal­li­tus muo­dos­tuu 112-poh­jal­le eli six­pack — vasu­rit. Enem­mis­tö­hal­li­tus edel­lyt­tää kah­den puo­lu­een hal­li­tusyh­teis­työ­tä kol­men suu­rim­man puo­lu­een jou­kos­ta ja PS on auto­maat­ti­ses­ti ulko­na EU-kan­tan­sa takia. Kokoo­mus ja dema­rit löy­tä­vät suht help­pos­ti yhtei­sen säve­len nyt, kun suu­rim­mat neu­vot­te­lu­pai­neet ovat pur­kau­tu­neet. PS on sel­keäs­ti oppo­si­tio­puo­lue ja tar­jo­aa­kin hal­li­tuk­sel­le hyvän vas­ta­voi­man aina­kin EU-kysymyksissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Katai­nen näyt­tää sano­neen, ettei mikään hal­li­tus­poh­ja ole kaatunut…
  Voi­si­ko jär­ki sit­ten­kin voit­taa tunteet?”

  Ehto­na tai­taa olla, että Hei­nä­luo­ma ja muut änky­rät vaih­de­taan neu­vot­te­lu­tai­toi­siin hen­ki­löi­hin. Hei­nä­luo­ma näyt­tää ole­van SDP:n Väy­ry­nen jon­ka poli­ti­kon­ti polt­taa sil­to­ja enem­män kuin muut ker­ke­ää rakentaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Katai­nen näyt­tää sano­neen, ettei mikään hal­li­tus­poh­ja ole kaatunut…
  Voi­si­ko jär­ki sit­ten­kin voit­taa tunteet?

  Toi­vea­jat­te­lua, luu­len. Katai­nen toki on epä­toi­voi­nen, mut­ta vai­kea näh­dä, kuin­ka SDP suos­tui­si palaa­maan si.. five­pac­kiin ilman tuki­puo­luet­taan vasemmistoliittoa.

  Urpi­lai­sen vih­jaus SDP:n euro­kan­nan kään­ty­mi­ses­tä oppo­si­tios­sa oli sel­väs­ti suun­nat­tu vai­keut­ta­maan sel­lais­ta Kok+Kesk+PS hal­li­tuk­sen muo­dos­tu­mis­ta, jos­sa PS sai­si äänes­tää eri­va­pau­del­la Ei. Tuol­lai­nen pii­lo­tel­tu uhkai­lu ei viit­tai­si kovin suu­reen sovinnonhakuisuuteen.

  Eli kun­han jär­ki ja moraa­li voit­ta­vat, niin SDP+PS+Kesk.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. sylt­ty, se point­ti on se että jos jol­lain maal­la on vaih­to­ta­seen yli­jää­mä niin ihan kir­jan­pi­dol­li­se­na väis­tä­mät­tö­myy­te­nä jos­sain muu­al­la on ali­jää­mä kun meil­lä ei ole tois­ta maa­pal­loa mihin voi­si har­joit­taa vien­tiä. Key­ne­sil­lä oli tuo­hon aikoi­naan rat­kai­su, eli rahas­to johon mak­se­taan jos on yli­jää­mää ja toi­sin­päin eli käy­tän­nös­sä val­tioil­la on insen­tii­vi pitää kaup­pan­sa tasa­pai­nos­sa, kts.
  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Clearing_Union

  TL:

  Minä näen edes­sä enää vain kär­jis­ty­viä krii­se­jä ja ryti­nää. Ehkä väli­me­ren maat irtau­tu­vat Euros­ta, tai Suo­mi irtaan­tuu Euros­ta? Miten oli­si kak­si valuut­taa, Ete­lä-Euro ja tiu­kem­man talous­ku­rin Pohjois-Euro?

  Kai noin­kin voi teh­dä ja voi sii­nä ehkä noin käy­dä­kin, mut­ta tuo ei ole todel­la­kaan miten­kään kivu­ton vaih­toeh­to kel­le­kään. Esi­mer­kik­si noi­den kan­sal­lis­ten kes­kus­pank­kien saa­ta­vat, mikä nii­den arvo on sii­nä eteläeurossa.

  Lii­an moni asia hai­see aivan lii­kaa. Haluan että Suo­mi pysyy niis­tä erossa.

  Saa­han sitä halu­ta. Me vaan ollaan jo muka­na use­aa eri kautta.

  Miten muu­ten se että Suo­mi­kin rahoit­taa noi­ta ja vaik­ka mitä mui­ta talous­vai­keuk­siin jou­tu­nei­ta mai­ta IMF:n kaut­ta ei herä­tä mitään intohimoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Katai­nen näyt­tää sano­neen, ettei mikään hal­li­tus­poh­ja ole kaatunut…
  Voi­si­ko jär­ki sit­ten­kin voit­taa tunteet?

  Urpi­lai­sel­ta saman­suun­tai­sia kommentteja:

  Urpi­lai­sen mukaan SDP on edel­leen val­mis kes­kus­te­le­maan hal­li­tusyh­teis­työs­tä Katai­sen kanssa.”

  http://www.yle.fi/uutiset/teemat/vaalit_2011/2011/06/sdp_ei_valttamatta_tue_euroalueen_talouspakettia_2646932.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Olen ollut hal­li­tuk­ses­sa dema­rien ja vasu­rien kans­sa. Käsi­tyks­ni heis­tä ei ole yhtä romanttinen.”

  Sateen­kaa­ri­hal­li­tuk­sen aika­na kau­ka­na romant­ti­suu­des­ta. En tie­dä mikä taho SDP:n sisäl­lä saa mää­rää­vim­män roo­lin. Joka tapauk­ses­sa, mikä­li dema­rit ei muu­ta lin­jaa vasem­mal­le, se tikis­tyy enti­ses­tään. Itse pidän Tuo­mio­jaa par­haim­pa­na vaih­toeh­to­na eriar­vois­tu­mis­ke­hi­tys­tä aja­tel­len; Sdp:n kent­tä pitää myös, vaik­ka Jut­ta ajet­tiin joh­toon 13% kan­na­tuk­sel­la. Vään­nös­tä Kokoo­muk­sen kans­sa voi­daan olet­taa, että aina­kaan oikeis­toon päin ei olla enää niin kallellaan.

  PS:lla ja Vih­reil­lä on yhtei­siä­kin asioi­ta. Jos vah­vaa kri­tiik­kiä hei­te­tään, niin yhteis­työ on aina vai­keam­paa. Samas­sa hal­li­tuk­ses­sa voi olla, jos ei pää­te­tä arvo­poh­jai­sis­ta asiois­ta vaan kes­ki­ty­tään vero­tuk­seen, har­maa­seen talou­teen ja työl­lis­tä­mi­seen. Mus­ta PS:n on olta­va hal­li­tuk­ses­sa näyt­tä­mäs­sä, mihin pys­tyy. Jos ne pela­taan ulos, niin kun­ta­vaa­li menee pro­tes­toi­des­sa eikä voi­da kes­kit­tyä faktoihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Olen samaa miel­tä, “että tuo­hon poh­jaan pitäi­si pala­ta. Jos hen­ki­lö­suh­teet ovat men­neet pilal­le, vaih­de­taan hen­ki­löi­tä.” Myös monet taval­li­set kan­sa­lai­set sano­vat samaa: mihin tahan­sa neu­vot­te­lut kariu­tui­vat­kin, nyt on aika pelas­taa six­pack-hal­li­tus, kos­ka muut vaih­toeh­dot ovat pal­jon huonompia.

  Tur­ha väit­tää, että kysees­sä oli­si häviä­jien hal­li­tus, jos hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö eduskunnassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. SDP ja Kokoo­mus… noh, mik­si­pä ei. Lähem­pä­nä se on kuin että perus­suo­ma­lai­set keh­taa­vat jous­taa yhdes­sä­kään asias­sa ettei­vät mene­tä “suoraselkäisyysmainetta”=en tee mitään niin en ole mis­tään vas­tuus­sa mut­ta voin syyt­tää kaik­kia mui­ta teke­mät­tä itse mitään.

  Kes­kus­tan kuo­li­nis­kua (=taan­tu­mi­nen 10–14% puo­lu­eek­si per­su­jen syö­des­sä loput­kin kes­kus­tas­ta molem­pien olles­sa oppo­si­tios­sa) tuo tie­täi­si ja perus­suo­ma­lais­ten vah­vis­tu­mis­ta. Ehkä tuo kes­kus­tan ala­mä­ki kävi­si vih­reil­le mut­ta tus­kin perus­suo­ma­lais­ten jat­ku­va nousu. Tosin ps voi­vat vah­vis­tua hal­li­tuk­ses­sa­kin jos pelaa­vat kor­tit oikein eli muu­ta­ma suo­sit­tu pää­tös ja lopuis­sa mui­den syyt­tä­mi­nen perin­tei­ses­ti ovat sit­ten omaa hal­li­tus­ta tai oppo­si­tio­ta.… eri asia toki koko­naan miten SDP tai sen puo­leen Kokoo­mus kum­pi­kaan sai­si Perus­suo­ma­lai­sia hal­li­tuk­seen EU-asioiden(kin) takia. 

  PS suo­sio muu­ten vain jat­kuu hei­dän net­tiak­tii­vien­sa suu­rel­la panos­tuk­sel­la (kehi­tel­kää itsel­len­ne vas­taa­via net­tiak­tii­ve­ja tai olkaa jat­kos­sa­kin häviä­jiä) ja taktiikka
  EI-EU + EI-pak­ko­ruot­si + EI-maa­han­muut­ta­jat/­ho­mot/e­ri­lai­set
  … toi­mii mai­nios­ti ja yhä kiih­ty­väl­lä tavalla.
  Tuo­hon voi­si kii­laa lyö­dä lähin­nä muis­sa kysy­myk­sis­sä asen­noi­tu­mal­la vas­taan ja pak­ko­ruot­sin koh­dal­la aset­tua samal­le kan­nal­le tar­jo­ten vaih­toeh­toa (ei mak­sa luon­toar­vo­ja ja toi­si eten­kin nuo­rem­paa poruk­kaa enem­män­kin mukaan ja lop­pu­pe­leis­sä asia menee joka tapauk­ses­sa näin pit­käs­sä juok­sus­sa esim. Kokoo­muk­ses­sa­kin rei­lu puo­let on samal­la kan­nal­la eikä kukaan uskal­tai­si täs­sä jär­jes­tää kan­sa­nää­nes­tys­tä kos­ka tulos voi­daan arva­ta… nero­kas veto taas perus­suo­ma­lai­sil­ta ja muut ovat jähmettyneitä).

  Mitä nyt muu­ten tulee hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin niin.….…
  Ihmi­set ovat idioot­ti­mai­ses­ti hirt­täy­ty­neet “kyn­nys­ky­sy­myk­siin”… ja väitteet/haukut sel­kä­ran­kai­suu­des­ta ja sel­kä­ran­gat­to­muu­des­ta tuhoa­vat loput­kin mah­dol­li­suu­det monin osin. Tai ehkei se ole idioot­ti­mai­suut­ta, vaan media­pe­liä kuten uskon. Ei tuol­la super­tyh­miä ihmi­siä kai pal­jon ole, mut­ta sitä­kin enem­män tak­tik­ko­ja. Joka tapauk­ses­sa Suo­men kan­nal­ta huo­no asia. 

  Jos minä jous­tan täs­sä niin sinä jous­tat tuos­sa” (ja tar­vit­taes­sa tai­teil­laan sään­nöt että voi äänes­tää jos­sain yksit­täi­ses­sä asias­sa erik­seen jos on oikein kipeä kysymys).…
  …mikä tuos­sa on noin vaikeaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Aja­tus: Hei­nä­luo­ma, stra­te­gi­na, pela­si peliä jos­sa Urpi­lai­ses­ta tulee seu­raa­va hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Katai­sen epäonnistuttua. 

  Pay­off: SDP pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eek­si ja samal­la pääs­tää uhas­ta, että ulko­po­li­tiik­ka on parin vuo­den kulut­tua puh­taas­ti Kokoo­muk­sen käsissä.

  MUTTA toi­vot­ta­vas­ti jär­ki palaa, että Per­su­jen kans­sa hal­li­tuk­seen on kova tie SDP:llekin.

  Muu­ta: Kepun täy­tyy taju­ta, että hei­dän pitää olla eri poru­kas­sa kuin Per­su­jen onnis­tuak­seen seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Muis­te­taan, että maa­kun­nis­sa per­su­ja äänes­ti­vät juu­ri enti­set Kepun äänes­tä­jät. Yhtei­nen oppo­si­tio on hyvin han­ka­la tilan­ne Kepul­le, Kepu tekee työt ja Per­sut kerää­vät irto­pis­teet medias­sa. Tämän vuok­si kulis­sien taka­na hin­ku hal­li­tuk­seen pitäi­si olla suu­ri, vaik­ka jul­ki­ses­ti onkin ereh­dyt­ty julis­tau­tu­maan oppo­si­tio­puo­lu­eek­si ja nyt pide­tään kor­kei­ta vaa­ti­muk­sia mukaanmenosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Mat­ti: “Kepun täy­tyy taju­ta, että hei­dän pitää olla eri poru­kas­sa kuin Per­su­jen onnis­tuak­seen seu­raa­vis­sa vaaleissa.”

  Hölyn­pö­lyä. PS+Kesk hal­li­tuk­ses­sa on Kes­kus­tan 2015 kan­na­tuk­sen kan­nal­ta pal­jon parem­pi läh­tö­koh­ta kuin Kesk hal­li­tuk­ses­sa ja PS kas­va­mas­sa oppo­si­tios­sa tule­van hyvin vai­kei­den pää­tös­ten neli­vuo­tis­kau­den ajan.

  PS+Kesk hal­li­tuk­ses­sa lie­nee Kes­kus­tal­le myös parem­pi vaih­toeh­to kuin molem­mat oppo­si­tios­sa, kos­ka oppo­si­tio­roo­li luon­tuu PS:lle pal­jon parem­min. Molem­mat hal­li­tuk­ses­sa panos­tai­si­vat hal­li­tuse­nem­mis­töl­lään tosis­saan alue­po­li­tiik­kaan, ja tämän myö­tä perin­tei­set Kes­kus­tan äänes­tä­jät sai­si­vat toden­nä­köi­ses­ti nyt menet­tä­mään­sä uskoa takai­sin poli­tiik­kaan. Eli tämä molem­pien hal­li­tus­tai­val täs­sä välis­sä voi­si olla jopa Kes­kus­tan paras useam­man vaa­li­kau­den vaihtoehto.

  Lisäk­si, jos Suo­men sosi­aa­lis­ta kah­tia­ja­kau­tu­mis­ta suur­ten kau­pun­kien ja muun maan välil­lä ei halu­ta lisä­tä, on SDP+PS+Kesk toi­vot­ta­vin vaih­toeh­to. Kak­si alue­po­li­tiik­ka-puo­luet­ta, ja SDP:kin puo­lik­si sitä ver­rat­taes­sa aika puh­tai­siin kau­pun­ki-puo­luei­siin Kokoo­muk­seen ja vih­rei­siin, jot­ka löy­täi­si­vät itsen­sä oppositiosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Kokoo­muk­sen ja Katai­sen ase­ma on nyt todel­la heik­ko. Jou­tu­vat teke­mään jon­kin­lai­sen sopi­muk­sen Soi­nin kans­sa tai palaa­maan takai­sin six­pac­kiin ja nie­le­mään dema­rien ehdot sel­lai­se­naan. Kol­mas vaih­toeh­to on luo­vut­taa, mikä mer­kit­see Katai­sen uran päätepistettä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Tuo­mas on IMO oikeas­sa. SDP:n on löy­det­tä­vä oma lin­ja, mikä se sit­ten onkin. Nyt muka unoh­de­taan SDP:n ongel­mat ja kaik­ki ne vuo­sia jat­ku­neet puheet miten sosi­aa­li­de­mo­kra­tia on kadot­ta­nut iden­ti­tee­tin­sä, kun yri­te­tään mani­pu­loi­da PS ulos hal­li­tuk­ses­ta. Toi­vot­ta­vas­ti SDP ei ole tar­peek­si tyh­mä six pac­kiin Kokoo­muk­sen ehdoilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Ihmet­te­len tääl­lä, miten pal­jon tukea enti­seen hal­li­tus­poh­jaan meno on saa­nut tukea. Itse olen tyy­ty­väi­nen val­tuus­kun­nan ääne­tyk­seen, en kovin­kaan edus­kun­ta­ryh­män kantaan. 

  Enti­nen hal­li­tus (nyt mah­dol­li­ses­ti KD:lla täy­den­net­ty­nä) oli vih­reil­le myrk­kyä. Tuol­la hal­li­tuk­sel­la jat­ka­mi­nen oli­si ollut koko puo­lu­eel­le val­ta­va ris­ki (hyvil­lä­kin lyp­syil­lä), sitä pait­si enem­mis­tö ilman Kris­til­li­siä oli­si jää­nyt luvat­to­man pie­nek­si. Nyt muut per­sut­to­mat vaih­toeh­dot ovat edel­leen avoinna. 

  Itse ihmet­te­len iso­jen puo­luei­den mah­dol­lis­ta luot­toa Per­sui­hin, onhan Soi­ni osoit­ta­nut, että se on val­mis pelaa­maan kovil­la ja otta­maan iso­ja ris­ke­jä. Mik­si­pä se ei läh­ti­si hal­li­tuk­seen vaan näön vuok­si ja irrot­tau­tui­si sii­tä sopi­vas­sa sau­mas­sa, syö­den kepun äänet kon­kurs­sin par­taal­la jo val­miik­si ole­val­ta puo­lu­eel­ta ja sit­ten kun oma vaa­li­kas­sa alkaa olla muka­vas­ti pullollaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Kun tääl­lä nyt mie­ti­tään eri­lai­sia hal­li­tus­poh­jia, niin piti oikein kysyä kom­bi­na­to­rii­kan mielipidettä.

  Lai­toin seu­raa­vat ehdot:

  1. hal­li­tuk­sel­la pitää olla vähin­tään 105 ääntä
  2. PS ja Vihr eivät ole samas­sa hallituksessa
  3. RKP ei voi olla vaa’an­kie­li PS-hallituksessa
  4. Kokoo­mus ja SDP eivät mah­du samaan
  5. Kes­kus­ta ei ole hal­li­tuk­ses­sa, jos PS on oppositiossa
  6. Vasem­mis­to­liit­to ei tule Kok-vetoi­seen hallitukseen

  Nämä ehdot täyt­tä­viä hal­li­tuk­sia on 13 kpl. Niis­sä ei kui­ten­kaan ole kovin mon­ta pohjaa:

  1. sdp+ps+kesk(+vl+rkp+kd), 116–146 paikkaa
  2. kok+ps+kesk(+rkp+kd), 118–134 paikkaa
  3. sdp+ps+vl+rkp+kd, 111 paikkaa

  Olet­tai­sin, että kai­kil­la puo­lue­toi­mis­toil­la on osat­tu teh­dä tämä sama mate­ma­tiik­ka. Ehdot 1, 4 ja 5 sane­le­vat sen, että PS on otet­ta­va hallitukseen.

  Kos­ka tämä on poli­tiik­kaa eikä mate­ma­tiik­kaa, niin noi­ta ehto­ja pitä­nee tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti. Ehdot 1–3 lie­ne­vät aika tiu­kas­sa (enem­mis­tö­hal­li­tus, PS vs. Vihr, PS vs. RKP).

  Jos ehto 4 hävi­ää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu Katai­sen hätänumero.

  Jos ehto 5 hävi­ää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu Katai­sen 105 sekä puna­mul­ta muo­toa sdp+kesk+vl+vihr+rkp+kd, jos­sa kol­mes­ta vii­mei­ses­tä voi yhden jät­tää pois.

  Jos ehto 6 hävi­ää, niin sit­ten mah­dol­lis­tuu kok+ps+vl+rkp+kd.

  Näin sanoo mate­ma­tiik­ka. Varo­vai­nen poliit­ti­nen ana­lyy­si näkee seu­raa­vaa eri taho­jen kannalta:

  Kokoo­muk­sen kan­nal­ta tilan­ne on sel­vä. Joko niel­lään PS:n Euroop­pa-asen­ne ja maa­lais­hal­li­tus (kok+ps+kesk) tai sit­ten dema­rit pitää saa­da takai­sin leik­ki­mään, kos­ka vih­reät ampui­vat epä­toi­voi­sen 105:n alas. Panos­tus lie­nee dema­rien suuntaan.

  Dema­rien kan­nal­ta tilan­ne on mel­kein yhtä sel­vä. Hal­li­tuk­seen pää­see leik­ki­mäl­lä kok­ka­rien kans­sa. Jos se ei mais­tu, voi toi­voa maa­lais­po­ro­por­va­ris­ton (kok+ps+kesk) toden­nä­köis­tä kaa­tu­mis­ta. Sit­ten on pak­ko teh­dä hal­li­tus per­su­jen kans­sa tilan­tees­sa, jos­sa per­suil­la ei ole saman­lais­ta pakkoa. 

  Ehdon 5 raa­put­ta­mi­nen (kepun saa­mi­nen mukaan ilman per­su­ja) tuo dema­reil­le puna­mul­lan mah­dol­li­suu­den, joten sii­hen suun­taan lie­nee pal­jon­kin liikennettä.

  Jos sit­ten dema­rit totea­vat asian mah­dot­to­mak­si, Soi­ni saa mah­dot­to­man teh­tä­vän. Sini­pu­na­vih­reä oppo­si­tio jät­tää vain 104 edus­ta­jaa hal­li­tuk­sel­le, ja vaa’an­kie­le­nä oli­si EU- ja maa­han­muut­to­myön­tei­nen ruot­sin­kie­lis­ten puolue.

  Kun tilan­ne on yllä­ole­vien ske­naa­rioi­den mukai­nen, Vih­reät yrit­tä­ne­vät saa­da dema­rit ja kok­ka­rit takai­sin jut­tu­vä­lei­hin, kos­ka se on oppo­si­tio­tai­pa­leen ainoa rea­lis­ti­nen vaihtoehto.

  RKP toden­nä­köi­ses­ti yrit­tää samaa pitääk­seen PS:n pois hal­li­tuk­ses­ta. Se voi kui­ten­kin samal­la pela­ta myös puna­mul­lan suun­taan. KD taas voi kes­kit­tyä har­tai­siin aja­tuk­siin, kos­ka kilt­ti pie­ni puo­lue saa var­mas­ti koru­lauseen­sa hal­li­tus­oh­jel­maan, oli­vat kump­pa­nit ketä hyvänsä.

  Vasem­mis­to­liit­to voi täs­sä vai­hees­sa naut­tia vir­vok­kei­ta ja kat­soa jal­ka­pal­loa. Myös sil­le on kysyn­tää käy­tän­nös­sä kai­kis­sa hal­li­tus­poh­jis­sa, jos se malt­taa olla vaa­ti­mat­ta ihan liikaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Onko täs­sä muu­ten enää mitään järkeä:

  Hän (Alan­ko-kahi­luo­to) ottaa esi­mer­kik­si ruuh­ka­mak­sut. Nii­tä aja­van puo­lu­een pitäi­si pys­tyä perus­te­le­maan asian jär­ke­vyys pie­ni­tu­loi­sel­le, jon­ka on pak­ko kul­kea esi­mer­kik­si töi­hin autol­la – ja etsiä kei­no­ja, joil­la mak­su kor­va­taan pienituloiselle.”

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/112876-vihreiden-kapinallinen-loytyi-%E2%80%9Djain-yksin%E2%80%9D

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.