Käsittämätön tilanne hallitusneuvotteluissa

Kos­ka hal­li­tus­neu­vot­te­lut ovat ainakin tauon­neet, on radio­hil­jaisu­udessakin tauko.

Olen aivan äimänkäkenä. Hal­li­tus­neu­vot­te­lut kaa­tu­i­v­at todel­la pie­neen eroon. Kyse oli vero­tuk­ses­ta. Paljon hyvää olisi saatu muuten aikaan.

Demar­it ja vasem­mis­toli­it­to ker­toi­vat lehdis­tölle, että kokoomus vaati tulo­ero­ja lisäävää veroratkaisua. Tieto ei pidä paikkaansa. Kokoomus voisi sel­l­aista yrit­tääkin, mut­ta ei siel­läkään aivan epäre­al­is­tisia ei olla.  Poh­jae­si­tyk­seen kuu­lui arvon­lisäveron koro­tus, mut­ta se olisi ylikom­pen­soitu pien­i­t­u­loisille, sekä tulon­si­ir­to­jen varas­sa oleville että pieni­palkkaisille verovähen­nyk­sil­lä. Me olisimme halun­neet jatkaa sen par­tan­ta­mista. Lop­putu­los olisi ollut tulo­ero­ja kaven­ta­va. Ilmeis­es­ti demarien riv­ineu­vot­teli­jat eivät tätä tien­neet (!) kos­ka tun­tu­i­v­at ole­van uskos­saan vilpittömiä.

Tämä kaa­tui poli­it­tisi­in kult­tuurieroi­hin ja neu­vot­te­lu­tak­ti­ikkaan, joka on hal­li­tus­neu­vot­teluille vähän vieraita.

Tälle kuu­den puolueen hal­li­tus­po­h­jalle ei ole oikein järkevää vai­h­toe­htoa. En todel­la ole innos­tunut vai­h­toe­hdos­ta, jos­sa hal­li­tus tukeu­tu­isi demarei­hin, perus­suo­maisi­in ja kepu­un. Poh­ja, jos­sa demar­it ja vasem­mis­toli­it­to kor­vat­taisi­in keskustal­la, on liian heikko, eikä yhteistä hal­li­tu­so­hjel­maa hevil­lä synny.

Sik­si mielestäni pitää pala­ta kuu­den puolueen neu­vot­telui­hin.   Pide­tään nyt kuitenkin pitkä viikonloppu.

201 vastausta artikkeliin “Käsittämätön tilanne hallitusneuvotteluissa”

 1. Njäh, nyt on pelin paikka.

  kok+kepu ja pien­puolueet tarkoit­taa että kaik­ki voi kaataa hallituksen. 

  Pitää vain ajaa omaa asi­aa, mis­tä pitää tietysti ensin päät­tää? ja ajaa se brax­in vaalila­ki, vaik­ka lehmänkaupoil­la per­su­jen tuel­la, läpi.

  Odot­taa hal­li­tuk­ses­sa kunnes gallupit lupaa taas noin kym­men­tä pros­ent­tia ja käy uus­in­tavaaleista hake­mas­sa 20 edus­ta­jaa seu­raavaan eduskuntaan.

 2. Ihan käsit­tämätön kiista muutenkin se ALV. Sikäli kun olen ymmärtänyt oikein:

  Kokoomus halu­aa mielu­um­min nos­taa ALVia kuin työn vero­tus­ta. Pait­si että ALV nos­taa työn vero­tus­ta kuten Var­ti­ainen ja Soin­in­vaara jak­sa­vat kertoa.

  Vasem­mal­la taas ei halu­ta nos­taa ALVia kos­ka se nos­taa pien­i­t­u­loisem­pi­en vero­tus­ta. Epäilen vah­vasti että ei pidä paikkaansa, riip­puu tietenkin mitä ymmärtää pien­i­t­u­loisel­la. Mut­ta siten kun minä ryh­män ymmär­rän niin pien­i­t­u­lois­t­en tuloista menee vuokraan, ruokaan, tms. ALVit­tomaan tai pienem­mäl­lä verokan­nal­la verotet­tuun suuri osa. Lisäk­si ALVin koro­tus tietenkin nos­taa indek­sisidon­naisia etuuksia.

 3. Niin. Ensi aja­tus on, että koet­takaa nyt ihmeessä pala­ta six­pack-neu­vot­telui­hin. Onko oven näyt­tämisessä kyseessä jonkin­lainen neu­vot­te­lu­tak­ti­ik­ka? Toisaal­ta, vaik­ka ajtus per­su­ista hal­li­tuk­ses­sa hirvit­tää, ehkä se pidem­män päälle olisi per­su­jen vas­tus­ta­jille paras tilanne.

 4. Jostain syys­tä mieleen tulee tutun ker­toma tari­na suo­ma­lai­sista palkka­neu­vot­te­lu­tak­ti­ikoista kaukaisil­ta vuosil­ta. AY ‑jär­jestö­jen edus­ta­jis­sa oli demare­i­ta ja kom­mu­nis­te­ja, joten demarei­den piti esit­tää tiukkaa, neu­vot­teluista marssit­ti­in ulos ja työ­nan­ta­jan ehdo­tus­ta haukut­ti­in kovaan ääneen toimittajille. 

  Kun oli marssit­tu ulos, kom­mu­nis­tit läh­tivät tauolle ja demar­it marssi­vat takakaut­ta lehdis­tön näkemät­tä takaisin neu­vot­tele­maan työ­nan­ta­jan edus­ta­jien kanssa ilman häir­it­se­viä kommunisteja. 

  Kan­nat­taa pitää varansa. Tässä voi vielä käy­dä niin, että viikon­lop­un aikana tai sen jäl­keen Kokoomus ja demar­it löytävät yhteisen säve­len, hal­li­tus­paket­ti­in ilmestyy asioi­ta, joi­ta esim. Vihreät eivät halu­aisi siel­lä nähdä ja se tuo­daan pöy­dälle tyyli­in Ota tai jätä. Vasem­mis­toli­it­to joko kisko­taan mukaan tai tipute­taan pois riip­puen siitä halu­a­vatko demar­it vasurit oikeasti mukaan vai eivät.

 5. Entäpä peru­u­tus­peil­i­hal­li­tus vas sd ps kd rkp? Minus­ta se ei tässä kri­i­sis­sä ole enää kauhean epäre­al­isti­nen. Taivas var­jele mitä talous­poli­ti­ikkaa sieltä tulee.

 6. Yhteiskun­tamme on kulu­tusy­hteiskun­ta. Miten muuten muuten voidaan kerätä tehokkaasti vero­ja kuin kulu­tus­ta verottamalla?
  Sama kos­kee ympäristöveroja.
  Pien­ten yri­tys­ten ongel­ma voidaan ratkaista ALV-huo­jen­nuk­sen alara­jaa nostamalla.

 7. Vaik­ka olisitte halun­neetkin jatkaa sen par­tan­ta­mista, niin ihmette­len vihrei­den ase­maa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa ylipään­sä. Jos edelli­nen hal­li­tus ydin­voimapäätöksi­neen jo oli epäedulli­nen teille eli meille, niin kuin­ka on perustel­tua jatkaa jok­seenkin samas­sa komen­nos­sa tulevas­sa hal­li­tuk­ses­sa? Vihrei­den poli­it­ti­nen kon­sen­sus on nyt todel­la hakuses­sa ja suo­sion alamä­ki jatkuu, jos kään­nätte takkianne äänestäjil­lenne yhä ja edelleen.

  1. Janne.
   Maa tarvit­see myös hal­li­tuk­sen, ja nyt edessä ole­va per­su­jen, demarien ja kepun hal­li­tus on kyl­lä myrkkyä.

 8. Myös Arhin­mä­ki oli totaalis­es­ti toista mieltä A‑studiossa. Väit­ti, että kokoon­muk­sen lin­ja olisi kas­vat­tanut tulo­ero­ja. Aivan päin­vas­taisia mielip­iteitä siis ilmas­sa, mut­ta eipä tuo mitään uut­ta ole.

  1. Myös Arhin­mä­ki oli totaalis­es­ti toista mieltä A‑studiossa. Väit­ti, että kokoon­muk­sen lin­ja olisi kas­vat­tanut tulo­ero­ja. Aivan päin­vas­taisia mielip­iteitä siis ilmas­sa, mut­ta eipä tuo mitään uut­ta ole.

   Tuo asia on kyl­lä selvitet­tävis­sä, kos­ka esi­tyk­set ovat kir­jal­lisia. Kokoomuk­sen alku­peräiset esi­tyk­set oli­vat tulo­ero­ja kas­vat­tavia, mut­ta se esi­tys, jon­ka vasem­mis­toli­it­to hyväksyi, mut­ta demar­it hylkä­sivät, ei sitä ollut.

 9. “Mah­dot­tomana Katainen sen sijaan piti aja­tus­ta, että SDP ja vasem­mis­toli­it­to vielä palaisi­vat neu­vot­telupöytään.” ‑STT

  1. “Mah­dot­tomana Katainen sen sijaan piti aja­tus­ta, että SDP ja vasem­mis­toli­it­to vielä palaisi­vat neu­vot­telupöytään.” ‑STT

   Jopa Katainen voi olla erehtyväinen.

 10. Hyvä yri­tys suli mah­dot­to­muu­teen­sa. Se kaa­tui kaikesta päätellen eniten demarei­den tunkkaiseen ja eilisen maail­maa haikail­e­vaan neu­vot­te­lu­tak­ti­ikkaan ja per­su­jen pelkoon. Eero Heinälu­o­ma ilmeis­es­ti kuvit­telee, että pystyy pyörit­tämään mui­ta miten tah­too, ja onnis­tuikin näköjään narut­ta­maan Kataisen ohel­la oman puolueen­sa puheen­jo­hta­jan. Jos ja kun Keskus­ta tulee per­jan­taina eduskun­taen­em­mistön pelas­ta­jana kehi­in, moni pieni­palkkaisten kannal­ta tärkeä näkökul­ma tuhoutuu. Onneton­ta tunarointia.

 11. minus­ta taas oli ihme että täl­laista hal­li­tus­po­h­jaa edes yritet­ti­in muodostaa.

  Miten voisi samas­sa hal­li­tuk­ses­sa olla arvoil­taan täysin vas­takkaiset puolueet?

  Miten sel­l­aisel­la hal­li­tus­po­h­jal­la voisi toimia?

  Sehän kaa­tu­isi ensim­mäiseen arvokeskusteluun.

  Ylipäätään olen ihmeis­säni, mik­si hal­li­tus­neu­vot­telu­ja halu­taan käy­dä detaljipohjalta.

  Mik­sei niitä käy­dä arvopohjalta?

  Maail­ma muut­tuu, ja on aika älytön­tä edes yrit­tää sopia paket­tia joka sopii neljäk­si vuodek­si tilanteeseen kuin tilanteeseen.

  1. minus­ta taas oli ihme että täl­laista hal­li­tus­po­h­jaa edes yritet­ti­in muodostaa.
   Ei ollut kovin luon­te­va poh­ja. Jos kak­si puoluet­ta, perus­suo­ma­laiset ja keskus­ta, ovat kieltäy­tyneet osal­lis­tu­mas­ta mihinkään hal­li­tuskom­bi­naa­tioon, yritä nyt sit­ten tehdä poh­jaa jotenkin muuten.

 12. Minä kan­nat­taisin kyl­lä tulo­ero­ja kas­vat­tavaa veroratkaisua. Olisi vih­doin sel­l­aisen aika. 

  Sinän­sä en yhtään ihmettele Osmon kom­ment­tia. Raha-asioi­ta edes teo­ri­as­sa (koulu­tuk­sen ja koke­muk­sen perus­teel­la) ymmärtäviä edus­ta­jia on yhden kuule­mani otan­nan mukaan aika vähän, alle parikym­men­tä prosenttia.

 13. Kum­mallista?

  Jospa vasem­mis­to tah­tookin jotakin muu­ta kuin oikeis­to. Esimerkik­si ajaa omia etujaan.

  Vaik­ka omien etu­jen­sa tai etu­ryh­mien­sä tai kuvitel­tu­jen sel­l­ais­ten etu­jen ajami­nen­han on moraali­ton­ta ver­rat­tuna täy­del­liseen yhteistyöhaluun.

  Vaik­ka tyr­mistynyt olen minäkin — mil­lainen hal­li­tus tästä kaikesta muka syntyy? 

  Sel­l­ainen, jon­ka on oikeasti mit­tautet­ta­va luot­ta­mus­taan eduskun­nan enem­mistöl­lä jatku­vasti? Niin ettei oppo­si­tio voi äänestää vas­taan kaikissa asiois­sa ihan vaan tot­tumuk­ses­ta? Ja että ei-hal­li­tus­puolei­den kanssa tulisi oikeasti sopia asioista jatku­vasti, ja päin vastoin?

  Vói tätä demokra­t­ian paina­jaista. Vaikeat asi­at lykkäy­tyvät hamaan tule­vaan. Kuten enem­mistöhal­li­tuk­sen muodostaminen.

 14. No jo on todel­la usko­ma­ton jut­tu! Mitä helkkarin amatööre­jä demaripöy­dässä on ollut? On aivan usko­mat­toman härskiä, jos Heinälu­o­ma ja Iha­lainen ovat johta­neet Urpi­laista harhaan.

 15. Toisin kuin Osmo uskot­telet me demarei­den “riv­ineu­vot­teli­jat” olimme koko ajan erit­täin hyvin tietoisia siitä mis­sä men­nään ja mitä oli pöy­däl­lä, ja olimme myöskin halukkai­ta jatka­maan neu­vot­telu­ja vaik­ka sanoim­mekin kokoomuk­sen poh­jae­si­tyk­selle ei. Sen jäl­keen oli Kataisen val­in­ta pois­taa SDP ja vasem­mis­toli­it­to neuvotteluista.
  On meil­lä vihrei­den kanssa sekin perus­ta­van­laa­tu­inen ero, että kun tei­dän mielestänne alv-koro­tus voiti­in kom­pen­soi­da pien­i­t­u­loisille niin me lähdimme alus­ta alka­en siitä, että tarkoi­tus oli paran­taa pien­i­t­u­lois­t­en ase­maa ja eri­tyis­es­ti pelkän perus­toimeen­tu­lo­tur­van varas­sa elävien ase­maa, ei ottaa toisel­la kädel­lä heiltä pois. Mut­ta olisiko niin että vihreille riv­ineu­vot­telijoille jäi ker­tomat­ta se, että kokoomus samas­sa paketis­sa esit­ti myös keven­nyk­siä pro­gres­si­iviseen tuloverotukseen?

  1. Erk­ki, meil­lä ole tiedos­sa kaik­ki esi­tyk­set, vaik­ka niis­sä lukikin, ettei niitä saa näyt­tää kuin…
   Epäi­lyk­seni joh­tui siitä, että monel­la demarineu­vot­teli­jal­la oli tämän onnet­toman lop­un jäl­keen ker­ras­saan väärät tiedot siitä, mitä oli esitetty.

 16. No, demar­it ja vas­sar­it ilmoit­ti­vat ennen vaale­ja, että arvon­lisäveron nos­toa ei hyväksytä — ei siis mitään yllä­tys­tä kenellekään.
  Kom­pen­saa­tiois­sa on aina se vika, että ne eivät kohden­nu samoin, kuin se mitä kompensoidaan.

 17. ikävä sanoa, mut­ta ulkop­uo­line tarkkail­i­ja saa­toi ais­tia käänteen.
  Kyl­lä sos­su­jen ja muiden pitäisi kyetä näkemään miten tätä maatat­pitää johtaa, Vai­h­toe­hdot osu­vat liikaa ´vähäväk­isi­in´ Onko järkeä hoitaa asi­at vai joudum­meke oli­ivivyöhyk­keeen tielle. Teol­lisu­us äänestää hel­posti jaloil­laan jos hom­ma aje­taan kaaok­seen. Siitä on ollut jo aikaisem­mi puhet­ta tämän pal­stan muil­la forumeilla.

  Vas­tuu on nyt niil­lä jot­ka pelin katkaisi­vat. Kykenevätkö he vastuuseen?

 18. Vai pitää pala­ta niihin neu­vot­telui­hin, jot­ka juuri katke­si­vat. Et vain näh­nyt, että tässä on ole­mas­sa toinenkin itseasi­as­sa paljon enem­män vaal­i­t­u­lok­sen mukainen vaihtoehto.

  Ja kaiken­lisäk­si vasem­mistop­uolueet löytävät per­su­jen kanssa helpom­min yhteisen säve­len kuin Kokoomuk­sen kanssa.

  Ja hyväk­si se oppo­si­tio on teillekin. Voitte vähän tarkem­min mietiskel­lä, miten paljon sor­muk­sen kut­sua pitäisi itseasi­as­sa osa­ta vas­tus­taa, kun toimii politiikassa.

  Nöyris­te­lynne oli hävit­tämässä vuosikym­meniä kestäneen
  työn. Min­un pitäisi tietää. Äänestyskäyt­täy­tymiseni on muuttunut.

 19. On meil­lä vihrei­den kanssa sekin perus­ta­van­laa­tu­inen ero, että kun tei­dän mielestänne alv-koro­tus voiti­in kom­pen­soi­da pien­i­t­u­loisille niin me lähdimme alus­ta alka­en siitä, että tarkoi­tus oli paran­taa pien­i­t­u­lois­t­en ase­maa ja eri­tyis­es­ti pelkän perus­toimeen­tu­lo­tur­van varas­sa elävien ase­maa, ei ottaa toisel­la kädel­lä heiltä pois. 

  Vähän täl­laista arvelin. Kysymys ei ole pelkästään siitä, miten asi­at ovat, vaan myös siitä, miltä asi­at näyt­tävät ja tun­tu­vat. Vaik­ka kokon­ais­vaikuts olisi se, että pien­i­t­u­loisen käytet­tävis­sä ole­vat tulot (tulon­si­ir­to­jen ja alvin nos­ton jäl­keen) kas­va­vat, niin käytän­nössä pien­i­t­u­loinen kohtaa kau­pas­sa kohon­neet hin­nat ja kokee, ettei siitä paran­tuneesta tulon­si­ir­rosta juuri mitään jäänyt käteen.

  Osmo voi siinä sit­ten pistää sel­l­aiset rätin­git eteen, joil­la todis­te­taan, ettei ole nälkä, mut­ta kum­masti vain suo­let kur­ni­vat… vai miten se meni+

 20. Muis­taako­han Osmo että mitä ne pien­i­t­u­loiset oikeas­t­aan oli­vatkaan… Paljonkos toimeen­tu­lotues­ta mak­set­ti­inkaan veroa? Entä asum­istues­ta? Lap­sil­isästä? Kukkuu?

 21. Eiköhän Katainen saanut sdp.ltä sen ‚mitä halusi. Tarkoi­tan raha­lahjoituk­sen Por­tu­galille. Ilman tätä olisi Kataisen nimi EU-puolue­toverei­den silmis­sä ryvet­tynyt perinpohjin.

  Por­tu­gali­ratkaisun yhtey­dessä Katainen pelasi ulos SDP:n valtit hal­li­tus­pelis­sä. Nyt Katainen ei enää tarvitse SDp.tä eikä varsinkaan SDP:n apupuoluet­ta Vasem­mis­toa. Lisäk­si SDP:n takinkään­tö Por­tu­ga­likysymyk­sessä estää puoluet­ta viemästä asi­aa uusi­in vaalei­hin. Niis­sä SDP:lle tulisi niin iso tap­pio, että hirvit­tää ajatellakin. 

  Käytän­nössä SDP on siis täysin Kataisen määrät­tävis­sä. Nyt pelat­ta­va teat­teri on vain kansan hämäämiseksi,jotta SDP:n täy­delli­nen alis­tuneis ei pal­jas­tu­isi äänetäjille.

 22. Osmo.
  Kiitos ensin­näkin tästä kir­joituk­ses­ta. Kaipasin koko illan, että toimit­ta­jat oli­si­vat kysyneet hylä­tyn ehdo­tuk­sen kokon­ais­vaiku­tuk­ses­ta progressioon.
  Onko sin­ul­la siis käsitys/tieto, että nimeno­maan demarien riv­ineu­vot­teli­jat kaa­toi­vat tuon veroe­si­tyk­sen eikä puolueen johto? Urpi­lainen ainakin kovasti tois­teli totut­tua mantraa alv:sta tasaverona.

  1. hjs,
   Demarien riv­ineu­vot­ter­li­jat eivät sitä kaata­neet, vaan johto. Mitä sit­ten johdol­la tarkoite­taankin. Riv­ineu­vot­teli­jat oli­vat yhtä äimänkäkenä kuin minäkin. Heil­lä oli myös aivan väärät tiedot esllä olleista vaihtoehdoista.

 23. Pitkästä aikaa voi tode­ta, että SDP on arvopo­h­jal­ta läht­enyt konkreet­tis­es­ti puo­lus­ta­maan vähäo­saisem­pia. Toiv­ot­tavasti pysyvät val­it­se­mal­laan tiel­lä. Kaik­ki peri­aat­teet ei saa olla muutävänä, kuten Vihreil­lä ikävä kyl­lä näyt­tää olevan.

 24. Jospa hal­li­tus raken­net­taisi­in siltä poh­jal­ta, että vaaleis­sa suurim­man kansan tuomion, eli eniten hävin­neet puolueet jätetään oppositioon?
  Kokoomus, kepu ja vihreät voisi­vat sit­ten har­joit­taa akti­ivista tasaveron nos­toa oppo­si­tios­ta käsin. Ja se poli­itikko­jen piiris­sä paljon par­jat­tu “kansa” saa mitä tilaa…

 25. Osmo:

  Me olisimme halun­neet jatkaa sen par­tan­ta­mista. Lop­putu­los olisi ollut tulo­ero­ja kaven­ta­va. Ilmeis­es­ti demarien riv­ineu­vot­teli­jat eivät tätä tien­neet (!) kos­ka tun­tu­i­v­at ole­van uskos­saan vilpittömiä.

  hihi­hi­hi­hi ja nyyyyh… En kyl­lä usko sun arvioon tässä. Mä veikkaan, että vasem­mis­to­laiset vaan vetää pop­ulis­tista lin­jaa ja las­kee sen varaan, että äänestäjät ei tajua, että alvi ei oo tasavero, jos siihen kyl­keen tulee mui­ta tulonsiirtoja.

  Erk­ki Tuomioja:

  On meil­lä vihrei­den kanssa sekin perus­ta­van­laa­tu­inen ero, että kun tei­dän mielestänne alv-koro­tus voiti­in kom­pen­soi­da pien­i­t­u­loisille niin me lähdimme alus­ta alka­en siitä, että tarkoi­tus oli paran­taa pien­i­t­u­lois­t­en ase­maa ja eri­tyis­es­ti pelkän perus­toimeen­tu­lo­tur­van varas­sa elävien ase­maa, ei ottaa toisel­la kädel­lä heiltä pois.

  Voi ei. Eli Osmon alku­peräi­nen kom­ment­ti oli tasan tot­ta. Teille ei kel­van­nu heikko-osais­ten ase­man paran­t­a­mi­nen vaan pelkästään pop­ulis­mi. En sinän­sä oo yllät­tynyt, mut­ta siitä, että kehtaat pistää oman nimes tol­lasen toimin­nan alle on kyl­lä hämmästyttävää.

  Mut­ta olisiko niin että vihreille riv­ineu­vot­telijoille jäi ker­tomat­ta se, että kokoomus samas­sa paketis­sa esit­ti myös keven­nyk­siä pro­gres­si­iviseen tuloverotukseen?

  Ja voisiko se olla niin, että pro­gres­sioo voi keven­tää, jos se kor­vataan muil­la tulon­si­ir­roil­la? Ei kai siel­lä demareis­sa nyt veroasiantun­te­mus oo näin heikoil­la jäil­lä? Vas­tus­tat­teko te kansalais­palkkaa ja tasat­uloverookin sen takia, että siinä köy­hille jäis luu käteen, kun ei ker­ta oo pro­gres­sioo? Voi hyvä sylvi!

 26. Onko­han taustal­la kuitenkin SDP:n ja Vasem­mis­toli­iton oras­ta­va epäi­ly euro­tukien mielekkyydestä/mielettömyydestä. Eli kehitel­lään täl­lainen “kyn­nyskysymys”, jon­ka avul­la hypätään uppoavas­ta laivast pois, kään­tö­tak­it kuivina.

 27. Neu­vot­telijät menköön nyt viet­tämään pitkää viikon­lop­pua, saa­vat rauhas­sa käy­dä las­ten­sa suvivirsi-juhlissa.

  Ja viikolop­un aikana demar­it ja kokoomus haukkaa­vat henkeä, lieven­tävät ehdot­to­mia kan­to­jaan, ja maanan­taina jatke­taan samal­la kokoon­panol­la (vasurei­den kanssa tai ilman).

  Perus­suo­ma­laiset ei EU-kan­nan myötä tule neu­vot­telui­hin, ja van­han hal­li­tus­po­h­jan jatko olisi suo­ma­laisen demokra­t­ian kannal­ta potku munille.

 28. “Miten voisi samas­sa hal­li­tuk­ses­sa olla arvoil­taan täysin vas­takkaiset puolueet?”

  Mitä ihmeel­listä tuos­sa on? Ei siitä nyt niin kovin kauaa ole kun Sauli Niin­istö ja Suvi-Anne Siimes istu­i­v­at samas­sa ministeriössä.

 29. Her­ra var­jele, mikä sieltä tulee…

  Heinälu­o­mako pelasi puolueelleen päämin­is­terin paikan? Hyväksyn sen, että pelin peliä se poli­ti­ik­ka on, mut­ta johonkin sen rajan voisi vetää. Kuten vaik­ka tähän.

 30. Ode näyt­tää todel­liset kasvon­sa, ja ne ovat ilmeis­es­ti hymyssä suin kokoomukselle.

  Uuti­soin­nin mukaan se oli kyl­läkin Katainen itse, joka heit­ti vasem­mis­ton ulos oves­ta. Tämä ei jää tähän!

 31. Tuomio­ja:

  On meil­lä vihrei­den kanssa sekin perus­ta­van­laa­tu­inen ero, että kun tei­dän mielestänne alv-koro­tus voiti­in kom­pen­soi­da pienituloisille 

  Osmon mukaan tuo olisi ylikom­pen­soitu. Kom­pro­mis­se­ja voi olla vaikeaa löytää, jos demarei­den mielestä ei voi­da kat­soa net­to­tu­losta, vaan jokainen yksit­täi­nenkin kokon­aisu­u­den osa on hyväksymiskelvo­ton myönnytys.

  Maa tarvit­see myös hal­li­tuk­sen, ja nyt edessä ole­va per­su­jen, demarien ja kepun hal­li­tus on kyl­lä myrkkyä.

  Minä en osaa uhkail­la maas­ta­muu­tol­la yksit­täisen puolueen vaalivoiton tai edes minkään hal­li­tuskom­bi­naa­tion välit­tömänä seu­rauk­se­na, enkä edes usko, että mikään hal­li­tus kovin hel­posti pystyy tekemään niin suuria muu­tok­sia, että Suomes­sa asum­i­nen muut­tuu sietämät­tömäk­si. Mut­ta kun tuo­hon lisätään kris­til­lis­demokraatit, niin jos joku hal­li­tuskom­bi­naa­tio pystyy muut­ta­maan maan sietämät­tömäk­si asua, niin tämä.

 32. Kat­soitko Osmo eilen kun A‑studiossa oli KOkoomuk­sen Nuoriso­jär­jestön vetäjä. Hänen puheestaan pystyi luke­maan mitä tapah­tuu. Kokoomus on ollut Keskus­taan yhtey­dessä ja hän kan­nat­ti por­var­i­hal­li­tuk­sen muo­dostamista ja halusi Vasem­mis­toli­iton ja SDP :een pois lop­ullis­es­ta hal­li­tuk­ses­ta. Pelaako Kokoomus nyt todel­la kovaa peliä, eli ensik­si Perus­suo­ma­laiset pois ja sen jäl­keen vasemis­to ja enti­nen poh­ja on kasas­sa lisät­tynä kris­til­lisil­lä. Onko nyt joku kas­sakaap­pisopimus jol­la van­ha poh­ja jatkaa. Tulee mieleen Ilk­ka Kan­er­van erot­ta­mi­nen oli saman­laista mart­tyyri­maista oloa Kataisen puuhissa. Kokoomus on aina ollut pääo­man puolel­la ja kyl­lä tämä kuvio on sovit­tu kap­ineteis­sa EK :oon johdolla.

 33. Tämä tilanne ker­too kansan ja puolueken­tän pirstou­tu­mis­es­ta. Ei tämän kansan ään­tä kuule­mal­la saa enem­mistöhal­li­tus­ta kasaan.

 34. Olisiko niin kauheta muo­dostaa vähemmistöhallitus?

  Kun nyt Suomes­sa on ajet­tu par­la­men­taris­mia ja otet­tu pres­i­den­tiltä val­ta pois, niin eikö näis­sä olois­sa olisi järkev­in­tä nyt vaan lähteä vähem­mistöhal­lu­tuk­sen tielle?

  Nähtävästi Eduskun­ta ei pysty päät­tämään edes hal­li­tuskokoon­panos­ta enemmistöhallituksena.

  Jospa sit­ten tek­isitte vähemmistöhallituksen.

  Sil­loin tulisi todel­li­nen val­ta Eduskun­taan ja myös vas­tuu päätök­sistä tulisi Eduskunnalle.

  Oppo­si­tio ei voisi enää vain keskit­tyä räksyt­tämään vaan sekin jou­tu­isi kan­ta­maan vas­tu­u­ta asioista.

  Vai mitä se par­la­men­taris­mi oikein tarkoittikaan?

 35. “Poh­jae­si­tyk­seen kuu­lui arvon­lisäveron koro­tus, mut­ta se olisi ylikom­pen­soitu pien­i­t­u­loisille, sekä tulon­si­ir­to­jen varas­sa oleville että pieni­palkkaisille verovähennyksillä”

  Vielä vähän aikaa sit­ten, opiske­li­jana ollessani
  sain vuodessa opin­tora­haa n. 3600 euroa, ja siihen päälle n. 2400 euroa vero­ton­ta asum­is­lisää. Tästä mak­soin vuodessa ennakon­pidä­tyk­siä n. 360 euroa,
  jos­ta n. 330 euroa tuli jouluisin palau­tuksi­na takaisin. Reaalis­es­ti mak­samani verot oli­vat siis n. 30 euron luokkaa. 

  Kun tästä vähen­netään alv:a vain hyvin välil­lis­es­ti sisältävät asum­is­menot (n. 2900 euroa), jää jäl­jelle n. 3100 euroa vuosit­taista tuloa, joka kului käytän­nössä alv:n sisältävien hyödykkei­den ja palvelu­iden ostamiseen. Pros­entin koro­tus alv:ssa tarkoit­taisi (hin­toi­hin siir­tyessään) pyöreästi 30 euron kasvua näis­sä menois­sa, kah­den pros­entin 60 euron. Käytän­nössä se tarkoit­taisi tietysti vas­taavasti vähempää kuluttamista.

  En käsitä, miten noista 30 euron mak­se­tu­ista veroista voisi “verovähen­nyk­sil­lä” kom­pen­soi­da arvon­lisäveron nos­toa, kun edes verov­elvol­lisu­u­den pois­t­a­mi­nen kokon­aan ei kata tuo­ta kah­den pros­entin kasvua.

  1. En käsitä, miten noista 30 euron mak­se­tu­ista veroista voisi “verovähen­nyk­sil­lä” kom­pen­soi­da arvon­lisäveron nos­toa, kun edes verov­elvol­lisu­u­den pois­t­a­mi­nen kokon­aan ei kata tuo­ta kah­den pros­entin kasvua. 

   Olli,
   Jos elät tulosnsi­ir­to­jen varas­sa, olet täysin suo­jas­sa arvon­lisäveron koro­tuk­selta, kos­ka tulon­si­ir­rot on sidot­tu hindain­dek­si­in. Opin­tora­ha tosin ei ole vielä, mut­g­ta olisi ollut.

 36. Voi voi, nyt lähti Osmol­ta nahkapenk­ki alta. Taitaa olla kuitenkin aika puh­taasti pelkkä ide­ologi­nen ja arvopo­h­jainen kysymys, mikä hal­li­tus on myrkkyä maalle ja mikä ei.

  Uus­in­tavaalei­hin ei tai­da olla hirveästi hinkua kun siinä olisi taas vain yksi voit­ta­ja tai saman tilanteen tois­to. Kataisen täy­tyy siis men­nä oppo­si­tioon ja toivoa per­su-hal­li­tuk­sen kaatuvan.

 37. OS:

  Ei ollut kovin luon­te­va poh­ja. Jos kak­si puoluet­ta, perus­suo­ma­laiset ja keskus­ta, ovat kieltäy­tyneet osal­lis­tu­mas­ta mihinkään hal­li­tuskom­bi­naa­tioon, yritä nyt sit­ten tehdä poh­jaa jotenkin muuten. 

  No, kyl­lähän toisaal­ta vihreätkin ilmoit­tau­tu­i­v­at oppo­si­tioon kunnes kut­su kävi. Ne ilmoituk­set joi­ta annet­ti­in vaaliyönä ja sitä seu­ran­neina päiv­inä ovat olleet ns. uutispuhet­ta joka voi hyvinkin muut­tua. Toiv­otan vihreille voimaa pitää pää kylmänä ja toivon sen vaalilain run­not­tuvan läpi.

 38. Tun­tuu että asi­at ovat muut­tuneet liian mutkikkaik­si. Epäi­lyt­tää se tietävätkö päät­täjät päätösten­sä seu­rauk­set. Vero­tus, työl­lisyys, inflaa­tio, perus­palve­lut ja ties mitkä riip­pu­vat kaik­ki toi­sis­taan. Ei voi mitenkään ruka­ta niistä yhtä ja jät­tää muut huomioimat­ta. Nau­ret­taval­ta täl­löin kuu­lostaa se kun yksi ei suos­tu ALV:n koro­tuk­si­in ja toinen ei tulovero­jen korotuksiin.Mistäs sitä sil­loin enää vois neu­votel­la. Onko kom­pro­missien tekem­i­nen aivan vieras käsite.
  Eikö jos­sain voisi alkaa pohtia koko Suomen hyv­in­voin­tia ja sen tur­vaamista. Sitä varten se hal­li­tus ja eduskun­ta on pystytet­ty. Alkaa näyt­tää siltä että asi­at on jotenkin sujut­ta­va ilman näitä poli­it­tisia päät­täjiä. Men­näänkö vaan sit­ten ns. markki­navoimien mukaan.

 39. tpyy­lu­o­ma: “…Kokoomus halu­aa mielu­um­min nos­taa ALVia kuin työn vero­tus­ta. Pait­si että ALV nos­taa työn vero­tus­ta kuten Var­ti­ainen ja Soin­in­vaara jak­sa­vat kertoa…”

  Mikään vero­jenko­ro­tus ei tässä kil­pailu­ti­lanteessa ole kovin järkevää. Me emme pär­jää EU:n verokil­pailus­sa edes nykyisel­lä tasol­la. Tart­tis tehdä jotain! 😉

 40. “Jos kak­si puoluet­ta, perus­suo­ma­laiset ja keskus­ta, ovat kieltäy­tyneet osal­lis­tu­mas­ta mihinkään hal­li­tuskom­bi­naa­tioon, yritä nyt sit­ten tehdä poh­jaa jotenkin muuten”

  Que? Keskus­ta toki ilmoit­ti Kiviniemen suul­la suun­taa­vansa oppo­si­tioon, mut­ta miten min­ul­ta on ihan täysin men­nyt ohi PS:n ilmoi­tus siitä, etteivät he osal­lis­tu mihinkään hal­li­tuskom­bi­naa­tioon? Por­tu­gali- ja muut EU-asi­at vain nos­te­taan takaisin pöy­dälle ja hal­li­tus­ta ale­taan kasaa­maan vasem­mistopo­h­jal­ta (includ­ing PS).

 41. Soini­vaar­alle tiedok­si, että vero­tus­ta koske­vat seikat eivät ole pieniä asioi­ta. Vihreat eivät tätä tosi­asi­aa ole koskaan ymmärtäneet saatik­ka sisäistäneet. Mei­dän on palat­ta­va tulover­to­tuk­ses­sa ajanko­htaan, jol­loin pro­gr­erssi­ivista tulovero­tus­ta nos­te­taan tun­tu­vasti yläpäästä, élinkeinovero­tuk­ses­sa pääo­macvero­tus kumo­taan ja yri­tys­tu­lo verote­taan suo­raan liike­vai­h­dos­ta, ja osinko­tu­lot saa­jan tuloina veroille. Myös työn­ta­jan Kela mak­su takaisin, jota puolue oli pois­ta­mas­sa. Näille esi­tyk­sille löy­tyy vah­vat oikeudel­liset ja taloudel­liset perusteet.

  1. Vero­tusasi­at eivät todel­lakaan ole pieniä asioi­ta, mut­ta Lenni laineen vero-ohje­lam­s­ta ei tule kalua. Pitää miet­tiä pait­si tulo­jen tasaus­ta, myös sitä, toimi­iko lopputulos

 42. uudet ennenaikaiset vaalit läh­estyvät kovaa vauh­tia… Joku vas­tuu pitäisi kansane­dus­ta­jil­la olla, ne nimit­täin mak­saa jonkun ver­ran meille kaikille Suomalaisille…

 43. Osmo.
  Vaik­ka ymmär­rän kan­tasi, niin silti pitkään vihrei­den suo­sion nousua odot­ta­neena en voi nähdä suo­tu­isana taas kaveer­a­ta sel­l­aisen puolueen kanssa, joka ei pitkässä juok­sus­sa tule hyödyt­tämään vihrei­den imagon, saati­ka poli­it­tisen vas­tu­un­tun­non, edis­tys­tä. Jos ja kun kokoomus jatkaa hal­li­tuk­sen tun­nusteli­jana, kuu­luisi vihrei­den hyvän sään aikana taju­ta se tosi­seik­ka, että oikeis­to­hal­li­tuk­sen ollessa voimas­sa vihreät menet­ti kol­ma­sosan kansane­dus­ta­jis­taan. Tämän alamäen voi vaan ennus­taa jatku­van, jos lyöt­täy­dymme kokoomuk­sen kelkkaan. Ei vihrei­den poli­ti­ikkaa mielestäni tehdä neljän vuo­den syk­leis­sä, vaan laa­jakat­seisem­min. Kun­nioit­takaa niitä perus­pe­ri­aat­tei­ta, joi­ta puolueessa on.

 44. Ain­oa ratkaisu on hal­li­tus mis­sä on poh­jana SDP+PS.

 45. Yrit­täjän näkökul­mas­ta (6 työn­tek­i­jää, 1 meur lv), alvin nos­to ei tun­nu hyvältä. Mielu­um­min nos­taisi­vat palkkaverotusta. 

  Koko asia on toisaal­ta yhden­tekevä, jos ajatel­laan työn hin­taa Suomes­sa ja eri­tyis­es­ti mah­dol­lisuuk­sia jous­taa työvoimaku­luis­sa suh­dan­tei­den mukaisesti.

 46. Kun tässä ketjus­sa kak­si kokenut­ta par­la­men­taarikkoa kiukut­telee toisilleen kysynkin nyt mis­tä te olette kotoisin? Ainakin toinen on jopa kehuskel­lut radio­hil­jaisu­u­den hyvyydellä.

  Tun­tuu nimit­täin siltä, että ensi ker­ral­la koko pop­poo voisi kysel­lä Katari­inan palatsin vuokraamista Tsarskoe Selosta ja vain huo­maisi, että tääl­lähän me olemme kuin kotonamme. 

  Mis­tähän te olette kotoisin? 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 47. Suurin ongel­ma mielestäni on, että heikoim­mista suo­ma­lai­sista ei halu­ta huole­htia, koru­sanat ovat muual­la. Paransin kansan­talout­ta seit­semän­päiväisin työvi­ikoin ja vero­ja mak­samal­la, kunnes se lop­pu iski tän­nekin lop­pu­un­palamisen merkeis­sä. Nyt olen kuluerä. Saan toki tukia, mut­ta niil­lä ei elä. Säästöni hupea­vat ja olen silti kipeä.

  Vai­hde­taanko Osmo paikko­ja? Tule kokeile­maan eloa näin vaik­ka vuodek­si ja leikkaa siitä vielä vähän.

 48. On kun Kris­til­liset siihen ja Ahve­nan­maan edus­ta­ja niin 106 jos muis­tan oikein. Tämä on kaiketi ollut Kataisen päämäärä.

  1. On kun Kris­til­liset siihen ja Ahve­nan­maan edus­ta­ja niin 106 jos muis­tan oikein. Tämä on kaiketi ollut Kataisen päämäärä. 

   Sanois­in 105, mut­ta oli miten oli. Tuo ei ole ollut vihrei­den päämäärä. Ilman vihre­itä 95.

 49. Tarkoi­tushan oli jatkaa van­hal­la poh­jal­la joka por­varien mielestä toi­mi kuin junan ves­sa. Keskus­tan tipah­t­a­mi­nen neljän­nek­si pilasi tämän ja keskus­tan oli pakko men­nä oppo­si­tioon. Nyt tilanne on sel­l­ainen, että keskus­ta voi sanoa kuten Pekkari­nen jo eilen ilmoit­ti jos maan etu vaatii ovat he valmi­ita hal­li­tuk­seen. Kap­pas vain nyt maan etu vaatii kuinkas tässä näin kävi. Tämä on Keskustalle todel­li­nen lot­tovoit­to tai jär­jestet­ty lot­tovoit­to. Keskus­tan kan­na­tus on laskus­sa ja hal­li­tuk­ses­sa keskus­ta voi ajaa pekkarisen sil­tarumpupoli­ti­ikkaa, joka syö Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­ta. On mah­dol­lista, että olemme näh­neet tämän kesän kesäteat­teri hel­men Kokoomuk­sen puolue­toimis­ton suunnalta.

 50. Vai oli nau­ret­ta­va 1%(!) alv-koro­tus liikaa. Elin­tarvikkeille, joiden alv-pros­ent­ti lie­nee pien­i­t­u­loiselle se ain­oa merk­i­tyk­selli­nen, olisi voitu tarvit­taes­sa sopia muut­tuma­ton alv-kanta. 

  Heinälu­o­ma sit­ten pelasi puolueelleen päämin­is­terin paikan ole­mal­la anta­mat­ta mis­sään perik­si. En ikänä olisi uskonut sanovani tätä, mut­ta jopa Lip­pos­ta tulee ikävä. Seu­rauk­se­na on “mod­erni” kansan­rin­ta­ma Sdp/Vas + Ps + Kepu. Tämä sinetöi­nee, että Kreikan tie tulee ole­maan myös Suomen tie, kun kestävyys­va­jet­ta ei hoide­ta ja työ­paikko­jen ja pääomien off-shoring kiihtyy rapaut­taen veropohjan.

 51. tpyy­lu­o­ma:

  Kokoomus halu­aa mielu­um­min nos­taa ALVia kuin työn vero­tus­ta. Pait­si että ALV nos­taa työn vero­tus­ta kuten Var­ti­ainen ja Soin­in­vaara jak­sa­vat kertoa.

  No suun­nilleen kaik­ki vero­tus nos­taa työn vero­tus­ta, jos täl­lä kri­teer­il­lä mennään…

  Olli:

  En käsitä, miten noista 30 euron mak­se­tu­ista veroista voisi “verovähen­nyk­sil­lä” kom­pen­soi­da arvon­lisäveron nos­toa, kun edes verov­elvol­lisu­u­den pois­t­a­mi­nen kokon­aan ei kata tuo­ta kah­den pros­entin kasvua.

  No mikä pakko se on verovähen­nyk­sil­lä kom­pen­soi­da? Eiks se nyt oo ihan sama mis­tä tuutista se raha tulee?

 52. En ymmär­rä mik­si vaa­likam­pan­jan aikana muut puolueet eivät tart­tuneet näkyväm­min Urpi­laisen “Alv on tasavero. Korot­toma­l­la alv:ta Suo­mi siir­tyy tasavero­tuk­seen” mantraan selit­tämäl­lä; että kokon­aisveroratkaisu määrit­telee muut­tuuko vero­tus vähem­män pro­gres­si­ivisek­si, ei pelkkä yksit­täisen veron nosto. 

  Olisiko mah­dol­lista, että demar­it kat­soi­vat hirt­täy­tyneen­sä tuo­hon alv:n nos­to on tasavero­tus­ta mantraansa. Toisin sanoen eivät usko pystyvän­sä selit­tämään kan­nat­ta­jil­len­sa; että kokon­ais­ratkaisu olisi lisän­nyt pro­gres­sio­ta, kos­ka ovat itse väit­täneet kokoa­jan alv:n nos­ton luo­van tasaverotuksen.

 53. Eikö tarkoi­tus olisi yksinker­tais­taa verotusta?
  Ja ALV-nos­to kom­pen­saa­tioi­neen taas mon­imutkaista sitä?

  Jos halut­taisi­in ekol­o­gista kulu­tus­ta, niin eikö ennem­minkin ALVia pitäisi laskea ja hait­tavero­ja nostaa?

  Ja koko vähen­nysvi­idakko pois­taa, kun vaan laite­taan henk.koht. työ­tu­lo samalle viivalle pääo­mat­u­lo­jen kanssa ja laite­taan sopi­vat rajat ja por­taa­ton progressio…

 54. Onko joku sopimus että media käyt­tää Soin­in­vaaraa kokoomuk­sen kehu­jana ja joo miehenä?On nimit­täin aika usein tapahtunut.

 55. Kok, kepu, vihreät, rkp ja kd. Kansane­dus­ta­jia 105. Por­var­i­hal­li­tus menet­ti enem­mistön vaaleis­sa. No, ote­taan kd hal­li­tuk­seen ja kas — meil­lähän on enem­mistö. Voimme jatkaa entistä menoa! No, pikku jut­tu, vaik­ka kak­si suur­in­ta vaal­i­tap­pi­on kärsinyt­tä puoluet­ta jatkaa, kuin mitään ei olisi tapah­tunut? Val­ta. Kansan tah­to? Kansan­val­ta. Oi aiko­ja, oi tapo­ja! Vai miten se meni?

 56. Osmo, Osmo, Osmo. Kokoomus sekä Vihreät ei tule koskaan ymmärtämään, että on ole­mas­sa ihmisiä vail­la tulo­ja. Perus­toimeen­tu­lotuel­la. Vaik­ka korot­taisit työ­markki­natukea, niin työ­markki­natukea saa­va joutuu läh­es 100% var­muudel­la hake­maan soskus­ta lisää tukea. Kun tätä kaik­ista alin­ta peru­sosaa ei koskaan nähtävästi tul­la nos­ta­maan, menee kaikkein huono-osaisim­mil­ta kaik­ki “tulo­erokaven­nuk­set” ohi suun. Kaikkein köy­him­män osa huononee kokoa­jan. Sama hom­ma asum­istues­sa sekä lap­sil­i­sis­sä, sosku vähen­tää kaikkien muiden tukien tuo­mat rahat omis­sa päätök­sis­sään. Mun mielestä on hienoa, että Perus­suo­ma­laiset on niin kovas­sa nos­teessa että muutkin puolueet joudutte vähän miet­timään mitä päätök­siä teette. Muuten neljän vuo­den päästä Perus­suo­ma­laiset muo­dostaa hal­li­tuk­sen vaik­ka yksinään.

 57. Suo­mi tarvit­see hal­li­tuk­sen, mut­ta myös kun­non oppo­si­tion. Muna­ton ja haalea laa­japo­h­jainen sateenkaarikom­pro­mis­si­hal­li­tus olisi myös tarkoit­tanut tyl­sää kepu­per­suop­po­si­tio­ta. Hyvä vain että kap­i­tal­is­teil­la ja vasem­mis­tol­la on kuin onkin suk­set ris­tis­sä ja eri suun­ti­in kulke­vat ladut. 

  Poli­ti­ik­ka on tekemässä palu­u­ta uus­lib­er­al­is­tisen näköalat­to­muu­den tilalle. Ja se on hieno asia.

 58. Tuomio­ja:

  Mut­ta olisiko niin että vihreille riv­ineu­vot­telijoille jäi ker­tomat­ta se, että kokoomus samas­sa paketis­sa esit­ti myös keven­nyk­siä pro­gres­si­iviseen tuloverotukseen?

  Halu­aisin sel­l­aisen keven­nyk­sen pro­gres­si­iviseen tulovero­tuk­seen että se oikeasti olisi pro­gres­si­ivi­nen. Eli siis niin että se on pro­gres­si­ivi­nen ihan oikei­den koti­talouden tulo­jen mukaan, joiden­ka mukaan myös määräy­tyy taas suuri osa tuista. Se että vaikka­pa pariskun­nan jos­sa toisen puoli­son tulot on 4000€/kk ja toisen 400€/kk vero­tus nousee suu­rit­u­loisem­mal­la 5% ja las­kee pien­i­t­u­loisem­malle 10% ei ole pro­gres­si­ivista kos­ka yhteen­las­ke­tut tulot on alle koti­talouden keskitulojen.

 59. Hmm eipä kri­ti­soi­da sit­ten vihre­itä. Mut­ta asi­aan mielestäni jos nykyi­nen hal­li­tus­po­h­ja jatkaa Kris­til­lidemokraat­tien kanssa on se kansalais­ten hal­ven­tamista. Oppo­si­tio sai enem­män kan­na­tus­ta kuin hal­li­tus ja tämä on kyl­lä selvä viesti kansalta. Nyt pitää men­nä mielestä selvi­in plokkei­hin jot­ka voisi­vat olla esim:
  Kokoomus+Keskusta+vihreät+rkp+kristilliset ja
  SDP+Perussuomalaiset+vasemmisto
  Kansa val­it­see sit­ten näi­den väliltä

 60. Ode:

  Jos elät tulosnsi­ir­to­jen varas­sa, olet täysin suo­jas­sa arvon­lisäveron koro­tuk­selta, kos­ka tulon­si­ir­rot on sidot­tu hindain­dek­si­in. Opin­tora­ha tosin ei ole vielä, mut­g­ta olisi ollut.

  No mitäs muu­ta tässä meni pesuve­den mukana kuin opin­totuen sit­o­mi­nen indek­si­in? Tai ehkä en edes halua tietää, rupeaa vaan vi…

 61. En tunne Suomen lakia riit­tävän hyvin, mut­ta tarvit­taisi­inko edeskun­nas­sa vält­tämät­tömien asioiden hoita­miseen edes varsi­naista hal­li­tus­ta? Käytän­nössä tosin en usko, että Suomes­sa poli­itikot oli­si­vat valmi­ita toim­i­maan pidem­pään ilman hal­li­tus­ta, valitettavasti.

  Usein tulee myös se vaikutel­ma, että paljon vähem­män tuhoa tulisi, jos säädet­täisi­in selvästi nyky­istä vähem­män lake­ja ja sat­sat­taisi­in määrän sijaan laatu­un. Suomes­sa ei onnek­si ole yhtä paha tilanne kuin esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa, jois­sa lakimäärät, ennakko­ta­pauk­set yms ovat paisuneet kuin pul­lataik­i­na ja käytän­nössä edes oikeu­sop­pin­ut ei voi tun­tea ties kuin­ka mon­en hyl­ly­me­trien lakikokoelmia läpiko­taisin. Miten voidaan edel­lyt­tää taval­lisil­ta kansalaisil­takaan lakien nuh­tee­ton­ta nou­dat­tamista, jos lake­ja on niin paljon, ettei asiantun­ti­jakaan voi tun­tea kun­nol­la lake­ja kuin joltain erikois­tu­misalueeltaan? Luulisi, että jos­sain vai­heessa touhu luhis­tuu omaan mah­dot­to­muu­teen­sa, ellei vähitellen ale­ta myös tosis­saan kar­si­maan esimerkik­si van­hen­tunei­ta, päällekkäisiä tai muuten vain hyödyltään kyseenalaisia lakeja.

  Minus­ta olisi demokra­t­ian kannal­ta parem­pi, ettei olisi viime vuosi­na muo­dos­tunei­ta tiukko­ja hal­li­tu­so­hjelmia puoluekurei­neen, joil­la tapetaan pitkälti ensin­näkin mah­dol­lisu­udet reagoi­da muut­tuvi­in olo­suhteisi­in ja puoluei­den sisäl­lä myös tiukalla puoluekuril­la vai­en­netaan mielip­itei­den mon­imuo­toisu­us. Ja kun tuo­hon sekamel­skaan yhdis­tetään vielä poli­it­tiset lehmänkau­pat ja se, että hal­li­tuk­sen kokoon­pano ja sitä kaut­ta muo­dos­tu­vat lehmänkau­pat ovat melko mieli­v­al­taisia, eivät äänestäjien kan­nat­tat näy useinkaan päätök­sen­teossa ellei tule sit­ten jotain puoluei­den kan­natuk­sia poikkeuk­sel­lisen voimakkaasti rav­is­tel­e­vaa jytkyä — jos edes silloinkaan.

  Tun­tuu demokra­t­ian irviku­val­ta, että esimerkik­si pakko­ruotsin suh­teen selvä enem­mistö kansas­ta vas­tus­taa sitä ja ehdokkaiden enem­mistökin vas­tusti, mut­ta ilmeis­es­ti mikään muu puolue kuin Perus­suo­ma­laiset eivät vas­tus­ta — ja muiden puoluei­den sisäl­lä vas­tus­ta­jat nujer­re­taan puoluekuril­la. Samoin minus­ta on demokra­t­ian kannal­ta outo tilanne, että muuten vaal­i­t­u­lok­set vai­htel­e­vat ja hal­li­tuskokoon­pano on mil­loin mitäkin, mut­ta RKP on istunut hal­li­tuk­sesa 30 vuot­ta kuin tat­ti — ja vain sen hal­li­tuskump­pan­it ovat vaihtuneet.

 62. toke:

  Ja ALV-nos­to kom­pen­saa­tioi­neen taas mon­imutkaista sitä?

  Ei. Tai siis riip­puu täysin siitä miten se tehdään. Jos se tehdään silleen, että nos­te­taan alvia ja annetaan jengille “kansalais­palkkaa”, niin jär­jestelmästä tulee yksinker­taisem­pi. Jos taas nos­te­taan alvia ja annetaan joillein teol­lisu­u­de­naloille ja suomen­ruot­salaisille säätiöille ja niille joil­ta puut­tuu pikkuril­li tai jot­ka tun­teen jonkun jon­ka nimi on Rape vähän tulon­si­ir­to­ja, niin monimutkaistuu.

  Jos halut­taisi­in ekol­o­gista kulu­tus­ta, niin eikö ennem­minkin ALVia pitäisi laskea ja hait­tavero­ja nostaa?

  No riip­puu siitä mitkä on vai­h­toe­hdot. Hait­tavero­ja ei pidä nos­taa suurem­mak­si kuin mitä hait­ta on.

  Erk­ka:

  No, pikku jut­tu, vaik­ka kak­si suur­in­ta vaal­i­tap­pi­on kärsinyt­tä puoluet­ta jatkaa, kuin mitään ei olisi tapahtunut?

  No mitä välii, kun­han enem­mistö kan­nat­taa hal­li­tus­ta. Kai vaalien nyt on tarko­tus suun­nilleen pal­jas­taa se mitä kansa halu­aa, eikä pelkästään mitä ne jot­ka vai­h­to mielipi­det­tään halu­aa? Miks ne jot­ka vai­h­to mielipi­det­tään ennen edel­lisiä vaale­ja olis jotenkin niin paljon parem­pia ihmisiä, että niiden äänet painas vaakakupis­sa enem­män kuin muiden?

  Janne M:

  Hyvä vain että kap­i­tal­is­teil­la ja vasem­mis­tol­la on kuin onkin suk­set ris­tis­sä ja eri suun­ti­in kulke­vat ladut.

  Joo vähänks jenkeis­säkin on hyvä, ku molem­mat vaan imuroi hul­lu­na yhteisiä varo­ja omille suosikeilleen, kun pää­sevät val­lan syr­jään kiinni.

 63. Eikö sieltä löy­tynyt hal­i­tus­neu­vot­telijoille ketään joka kynäl­lä olisi näyt­tänyt paper­il­la miltä kum­mankin kan­nat näyt­tää. Tietäääk­seni rahas­ta pitäisi olla kysymys jos pien­i­t­u­loisia halu­taan aut­taa eikä suinkaan poli­it­tis­es­ta päämäärästä. Aika yhsinker­taista pitäisi olla. Nyt tapel­laan höylätäänkö pin­nas­ta jotain pois vai hio­taanko se todel­la typerää.

 64. Suurin ongel­ma häviäjien kier­rä­tyshal­li­tuk­sel­la (KOK-KESK-VIHR) on uskot­tavu­us ja äänestys­tu­lok­sen kun­nioit­ta­mi­nen. Toki eihän omia lupauk­si­akaan pide­tä jos on nahkasalkku ja audin takapenk­ki tarjolla. 

  “Jos kak­si puoluet­ta, perus­suo­ma­laiset ja keskus­ta, ovat kieltäy­tyneet osal­lis­tu­mas­ta mihinkään hal­li­tuskom­bi­naa­tioon, yritä nyt sit­ten tehdä poh­jaa jotenkin muuten.”

  Osmo, tämähän on pup­paa. Perus­suo­ma­laisil­la oli kyn­nyskysymys. Näköjään SDP/VAS pitivät oman kyn­nyskysymyk­sen tai sit­ten Bilder­berg-Katainen savusti väärät tahot ulos.

  Onko Osmo myynyt työ­panos­ta? Ei kauheasti riitä suo­ma­laisen palka­nsaa­jan ostovoima palkata toista tekemään töitä. Nykyi­nen jär­jestelmä mis­sä osa suorituk­sista on alen­netun ALV:n piiris­sä ja osa kuu­luu koti­talousvähen­nyk­sen piiri­in on kestämätön. Kaik­ki työ samalle viivalle! Työn alv alas ja kestämät­tömien kulu­tus­tavaroiden alv ylös. Kyl­lä ne isot taulutelkkar­it oste­taan vaik­ka alv olisi 40% — niiden valmis­tuskus­tan­nuk­set vain las­ket­tel­e­vat valmis­tus­määrien kas­vaes­sa ja uusien tekni­ikoiden syr­jäyt­täessä van­ho­ja järjestelmiä.

 65. Tilanne on mie­lenki­in­toista seu­rat­tavaa. Ei hyssytel­lä eikä nyökytel­lä, vaan edustet­tuna on selkeästi eri mielip­iteitä, joiden välille syn­tyy keskustelua ja debat­tia juo­nenkään­tei­neen. Ehkä poli­ti­ik­ka on viimein palan­nut Suomen politiikkaan?

 66. Olet Osmo kadot­tanut täysin käsi­tyk­sen pien­i­t­u­lois­t­en elämästä ja arjes­ta. Me kaipaamme val­lanku­mous­ta ja nimeno­maan kokoomus ja SDP huitsin nevadaan. Herätkää urpot! Nukkuuko Heidi?

 67. Alvi nousee ja lap­sil­isät verol­lisik­si… Joo kyl­lähän tämä tulo­ero­ja kaventaa.

  Mitäköhän sieniä on vihrei­den edus­ta­ja vetänyt?

  Jos vaikka­pa “Mar­tilla” jää 200e kuus­sa työt­tömyys­tur­van jäl­keen käteen ja ruuan hin­ta nousee = hän saa vähem­män ruokaa

  Eikai se alvi 6000e/kk tien­aavaa por­vari “vihreää” joka on valmis myymään aat­teen­sa ja laske­maan housun­sa Käteisen edessä pahem­min paina.

 68. “Tulon­si­ir­rot on sidot­tu hin­tain­dek­si­in, joten ne ovat suo­jas­sa alv:n korotukselta.”

  Ei vaku­u­ta. Itse olen työkyvyt­tömyy­seläk­keel­lä ja vuosi vuodelta on jäänyt vähem­män käteen. Kiitos kallis­tuneen vuokran, sähkön, ruoan ynnä muun välttämättömän. 

  Tänä vuon­na olen siinä pis­teessä että mis­tään ei ole enää varaa tin­kiä eikä edes vaat­teisi­in ole varaa. Ensi vuon­na tulee päälle vielä media­mak­su, jol­loin toden­näköis­es­ti joudun ensim­mäistä ker­taa elämässäni ulosottoon. 

  Kau­ni­it on teil­lä puheet mut­ta tyh­mä olisin jos niitä enää uskoisin.

 69. Hylkäisikö Jumala keskus­tan, uskol­li­sista uskol­lisim­man soturin­sa? Alkion, Kallion, Kekkosen, Van­hasen ja Kiviniemen vastuunkantajapuolueen ?

  Hänen lem­peät kasvon­sa oli­vat kam­pan­jan kulues­sa kään­tyneet katolisen hur­muri Tim­on puoleen val­ta­me­di­an sivuil­la, lupaillen elinkeino­min­is­terin paikkaa, ja sovitellen jopa päämin­is­terin takkia, kunnes moos­es säikähti hakkaraista ja ilmoit­ti, että ei ääri­ainek­sia kalus­tet­tui­hin huoneisiin!

  Vasurit ulos, keskus­ta sisään!

 70. Voiko tulo­ero­ja olla muidenkin kuin tosi köy­hien ja tosi rikkaiden välillä?

 71. Pahal­ta näyt­tää ja vaikea ymmärtää että tuol­laiseen kaatuu. Laa­jat veropo­h­jat ovat hyv­in­voin­tipalvelu­jen rahoituk­selle ylivoimais­es­ti tärkeämpiä kuin vero­pro­gres­sio. Yhden pros­entin alv-koro­tus olisi ollut lop­ul­takin pieni murhe (jos se todel­la tuo­hon kaa­tui). Per­sut-SDP-hal­li­tusy­hteistyö pelot­taa. Per­sut ovat huonoin­ta mah­dol­lista seu­raa vasem­mis­tolle, joka muutenkin on altis nation­al­is­min houku­tuk­sille. Minus­ta Kokoomuk­sen inter­na­tion­al­isti­nen markki­na­t­alous­myön­teisyys, RKP:n vapaamielisyys ja vihrei­den ja vasem­mis­ton sosi­aalil­in­ja oli paras lähtöko­h­ta Suomelle.

 72. Joo lait­takaa taas kokoomus ja keskus­ta jyl­läämään. Nehän osaa sitä vas­tu­u­ta ottaakkin ja lisää lahjuksia. 

  Siihen viä kris­til­liset ja ruot­ta­laiset hän­nys­telijät mukaan. 

  Vihreistä en ois koskaan uskonu, mut siä hän­nys­telijöis­sä nekin on. Ydin­voimaa kannattamassa(Vaihtakaa ees puheen­jo­hta­ja. Sitä lässyt­täjää ei enää kukaan jak­sa. PS: Enti­nen äänestäjä)!

  Perus­suo­ma­lais­ten pitäisi nyt myös miet­tiä äänestäjiään ja ottaa vastuuta!

  Äänestän Vasem­mis­toli­it­toa enkä kadu!

 73. Ja lisäyk­senä äsköiseen.
  Soin­in­vaara: Olet aina ollut järkevä mies ja uskon sanoi­hisi. JOs nyt on niin, että tun­teet ovat kuumen­neet puolin ja toisin niin mietin sitä mik­si ase­tut oikeis­ton puolelle?

 74. Moro Osmo!

  Kun vihre­itä ja sin­ua kuun­telee huo­maa että kokoomus ja vihreät on aivan sama puolue. Teitä ei ero­ta kokoomuk­ses­ta muu kuin ydin­voimakan­ta ja SIINÄKIN te olette väärässä. Ydin­voima on ain­oa ylimenokauden
  ener­gialähde, jol­la maa­pal­lo voidaan ehkä pelastaa.

 75. En yhtään ymmär­rä, mitä Soin­in­vaara tarkoit­taa sil­lä, että kaikkein pien­i­t­u­loisim­mille alv:n koro­tus ylikom­pen­soitaisi­in. Kaikkein pien­i­t­u­loisimpia lienevät toimeen­tu­lo­tukea saa­vat. Toimeen­tu­lo­tukea saa­van yksin asu­van net­to­tu­lot ovat 419 €/kk kun vuokra ja sähkö on mak­set­tu. Tuos­ta ruokaan menee ylivoimais­es­ti suurin osa. Ruuan hin­ta on nous­sut vuodessa 6,7 pros­ent­tia. Jos ruokaan menisi vaikka­pa 300 €/kk, niin pelkästään tämän kom­pen­soin­ti olisi tarkoit­tanut toimeen­tu­lotuen peru­sosan korot­tamista n.20 €/kk. Tosi­asi­as­sa Soin­in­vaaran main­os­ta­ma indek­si nos­ti sitä 1,6 €/kk vuo­den takaises­ta. Kovin on vaa­ti­ma­ton­ta. Hän myös väit­tää, että tulon­si­ir­roila eläville alv:n nos­to kor­vat­taisi­in verovähen­nyk­sil­lä. Eiväthän he edes mak­sa val­tion­veroa, kun ei ole työ­tu­lo­jakaan! Ja jos jostain syys­tä veron­palau­tus­ta tulisikin, se vähen­netään täysimääräisenä toimeen­tu­lotues­ta! Näyt­tää siltä, että köy­hyy­den lieven­tämis­es­tä ainakin julk­isu­udessa huol­ta kan­ta­vat eivät tiedä köy­hien todel­lisu­ud­es­ta yhtään mitään.

  1. Pert­ti Peltonen.
   Se, että indek­siko­ro­tuk­set ovat viime aikoina olleet kovin pieniä johtuu ruuan arvon­lisäveron alen­nuk­ses­ta, joka alen­si hin­to­ja ja joka etu leikkau­tuu hin­tain­deksin kaut­ta pois tulon­si­ir­to­jen varas­sa olevil­ta. Yritin varoit­taa tästä aikanaan. Hin­tain­dek­si ei ehkä kor­vaa ruuan maail­man­markki­nahin­to­jen nousua oikein, kos­ka pien­i­t­u­loisin käyt­tää ruokaan enem­män kuin suu­rit­u­loinen, mut­ta arvon­lisävero nos­taa kaikkia hin­to­ja yhtä paljon, joten tältä osalta ei ole ongel­maa kohden­tu­mises­sa. Indek­si nousee jälkikä­teen, mut­ta tämä viive on kor­jat­tavis­sa erillislailla.

 76. Soin­in­vaaran pitäisi ehkä vai­h­taa nimeä Soinin kanssa? Jos ei ymmär­rä, että kom­pen­saa­tio on köy­hälle kansalle hep­reaa. Ja liian pitkä lööp­pi­in. Ts. Soinin äänivyöry on opettanut.

 77. Net­ti­sivu­jen mukaan Vihreät päät­tää maanan­taina eduskun­taryh­män ja puolue­val­tu­us­ton yhteiskok­ouk­ses­sa, osal­lis­tuuko se jatkoneuvotteluihin.

  Mielip­i­teeni on että Vihrei­den ei tule lähteä Kataisen ehdot­ta­maan Kok (44) + Kesk (35) + RKP (9+1) + VIHR (10) + KD (6) = 105 oikeis­to­hal­li­tuk­seen seu­raav­ista syistä. Ensim­mäisenä painavin.
  — Jos Keskus­ta ote­taan hal­li­tuk­seen, suurten kaupunkiseu­tu­jen kun­tarak­en­teeseen ja ongelmi­in ei pystytä puut­tumaan. Suurin syy eri­ar­vois­tu­miske­hi­tyk­seen on suurten kaupunkiseu­tu­jen vääristynyt kun­tarakenne, joka mah­dol­lis­taa sosi­aal­is­ten ongelmien kus­tan­nusten vyöryt­tämisen niille kun­nille, joil­la on paljon vuokra-asun­to­ja ja niiden kun­tien, jois­sa niitä ei ole, vapaamatkustamisen.
  — Kokoomus, Keskus­ta, RKP ja KD muo­dosta­vat hal­li­tuk­seen liian vah­van oikeis­to­blokin, joka kävelee Vihrei­den yli men­nen tullen ja vielä pahem­min kuin viime hallituskaudella.
  — Hal­li­tuk­ses­sa vapaamielisil­lä voimil­la olisi liian vähän pain­oar­voa. Täl­löin useisi­in ongelmi­in, esimerkik­si rasis­mi­in ja eri vähem­mistöryh­mien ongelmi­in ei puu­tu­ta riittävästi.

  Vihrei­den tulisi ensisi­jais­es­ti yrit­tää myötä­vaikut­taa hal­li­tus­neu­vot­telu­jen jatkamiseen aiem­mal­la poh­jal­la. Tosi­asial­lise­na vai­h­toe­htona on Perus­suo­ma­lais­ten otta­mi­nen hal­li­tuk­seen, joka olisi Suomelle kansalli­nen katas­trofi. Ain­oa esil­lä ollut vai­h­toe­hto tälle oli­si­vat eri­laiset Urpi­laisen kansan­rin­ta­mat poh­jal­la SDP (42), Keskus­ta (35), Vasem­mis­toli­it­to (14), Vihreät (10), RKP (9+1) = 111, mut­ta en usko Keskus­tan suos­tu­van sel­l­aiseen pohjaan.

 78. Metakom­ment­ti­na, en oikein ymmär­rä niitä kom­ment­te­ja, joiden mukaan joku tiet­ty hal­li­tus­po­h­ja, jol­la on enem­mistö, olisi “kansan tah­don” vas­tainen. Mikään puolue ei saanut vaaleis­sa juuri yli viiden­nek­sen kan­na­tus­ta. Näi­nollen minkään yksit­täisen puolueen jäämi­nen ulos hal­li­tuk­ses­ta ei ole tämän enem­pää “kansan tah­don” vastaista.

  Aivan eri­tyis­es­ti mikä tahansa enem­mistöhal­li­tus on ihan yhtä lail­la “kansan tah­don” mukainen. Ja mitä ihmettä, Perus­suo­ma­lais­ten ään­imäärä kasvoi viisinker­taisek­si, ja tämä on iso nousu, mut­ta sitä äänesti silti vain alle viidennes kansas­ta, ja pienem­pi osu­us kuin SDP:tä. (joskin niukasti) 

  Demokra­tia ei edelleenkään toi­mi niin, että suh­teel­lis­es­ti eniten kan­na­tus­taan nos­tanut taho nousee automaat­tis­es­ti johtoon. Piraat­tipuolue sai enem­män ääniä kuin esimerkik­si vasem­mis­toli­it­to menet­ti, mut­ta se ei saanut yhtään edus­ta­japaikkaa, vasem­mis­toli­it­to menet­ti kolme. Kaikkien äänet eivät ole yhtä arvokkaita.

 79. Olisiko vähem­mistöhal­li­tus täysin mah­do­ton vai­h­toe­hto. Olet­taisi että siitä seu­raisi ainakin se että päätök­sen­teko siir­ty­isi eduskun­taa. Viime­vuodet hal­li­tuk­set ovat tuoneet eduskun­nalle ota tai ota ehdotuksia.

  Tämä on jotenkin seu­raus­ta monipuolue­jär­jestelmän ja par­la­men­taris­min epäsik­iöstä. Täl­lä jär­jestelmäl­lä on jatku­vasti ylläpi­det­ty palkkatyöväen ja pääo­man hege­mo­ni­aa. (marx­i­lainen ter­mi­nolo­gia annet­takoon anteeksi).

  Vaalien tulos no selitet­tävis­sä siten, että mon­et äänestäjät protestoi­vat. Protestin sisältö ei ole yht­enäi­nen. Olisi oletet­tavis­sa että vähem­mistöhal­li­tuk­sen tuo­mat ehdo­tuk­set olisi keskustelta­va, täl­löin kaik­ki mielip­i­teet olisi punnittava.

  En kiistä etteikö se olisi hitaam­paa, mut­ta meil­lä on menos­sa merkit­tävä mur­ros, jol­loin olisi kai hyvä, että tosi­asialli­nen kan­na­tus ja hitaas­sa pros­es­sis­sa saavutet­tu ymmär­rys olisi laaja.

  Ajat­telu­ni poh­jaa myös siihen että pitkän aikaa hal­li­tuk­semme ovat legit­i­moi­neet toim­intaansa jonkin­laise­na jatku­vana kri­isin ennakointina.

 80. Erk­ka
  No, pikku jut­tu, vaik­ka kak­si suur­in­ta vaal­i­tap­pi­on kärsinyt­tä puoluet­ta jatkaa, kuin mitään ei olisi tapah­tunut? Val­ta. Kansan tah­to? Kansan­val­ta. Oi aiko­ja, oi tapo­ja! Vai miten se meni?

  No se vas­ta omi­tu­ista olisi ollutkin, jos vasem­mis­to sodan­jälkeisen­his­to­ri­ansa surkeim­mal­la vaal­i­t­u­lok­sel­la olisi nous­sut hal­li­tuk­sen pääasial­lisen tahtipuikon heiluttajaksi.

  Yrit­täjä
  Yrit­täjän näkökul­mas­ta (6 työn­tek­i­jää, 1 meur lv), alvin nos­to ei tun­nu hyvältä. Mielu­um­min nos­taisi­vat palkkaverotusta.

  Vien­ti­te­ol­lisu­udewn yrit­täjänä minä pidän alvin vero­tuk­sen nos­toa parem­pana kuin palkkavero­tuk­sen nos­toa. Alvin nos­to iskee samal­la taval­la kaikki­in Suomes­sa kulutet­tavi­in tuot­teisi­in, myös niihin kiinalaisi­in halpishär­päkkeisi­in kun taas tulovero­jen nos­to taas heiken­tää kil­pailukykyä niin koti- kuin ulkomaassakin.

  Jos Suomeen muo­doste­taan vasem­mis­to­hal­li­tus joka läh­tee raip­pavero­tuk­sen tielle, lupaan että ensi­työk­seni jär­jestän kir­jan­pitoon tun­tu­vat alaskir­jauk­set, jol­loin verotet­ta­va voit­to vähenee. 

  Samat­en lupaan, kuten olen ja aikaisem­min uhan­nut, että alan tehtaile­maan verot­to­mia kuluko­r­vauk­sia. Liikun aika vähän vähän ympäri Suomea markki­noin­tiretkil­lä, mut­ta kyl­lähän sitä lomareis­suil­la aina ehtii pistäy­tymään jonkin yhteistyökump­panin tai poten­ti­aalisen asi­akkaan luona kääntymässä.

 81. Demareil­la ei ole mitään mie­lenki­in­toa puo­lus­taa vähäo­saisia — oikeesti. Se on vain vaal­i­mantra. Todel­lisu­udessa demarien kan­na­tus tulee hyvin toimeen­tulevil­ta — korkea­palkkaisil­ta — duunareil­ta, joiden ostovoimaa he halu­a­vat mak­si­moi­da. Kun tämän muis­taa, ymmärtää hyvin hei­dän toimintansa.

 82. Osmo: “Jos elät tulosnsi­ir­to­jen varas­sa, olet täysin suo­jas­sa arvon­lisäveron koro­tuk­selta, kos­ka tulon­si­ir­rot on sidot­tu hintaindeksiin.”

  Suo­jas­sa? Mitenkäs sit­ten juuri tämä sosi­aal­i­tur­va on jäänyt jäl­keen 30–40 prosenttia?
  Tulon­si­ir­rot jäis­sä ja elin­tarvikkei­den ym. hin­nat nou­se­vat 3% per vuosi — ja tämä on “suo­jas­sa”.

  1. Suo­jas­sa? Mitenkäs sit­ten juuri tämä sosi­aal­i­tur­va on jäänyt jäl­keen 30–40 prosenttia?

   Sosi­aal­i­tur­va on jäänyt jäl­keen palkoista, ei hin­noista, kos­ka se on suo­jat­tu hin­ta-indek­sil­lä, vaan ei palkkaindeksillä.

 83. Indek­sit korot­ta­vat perus­tur­vaa vas­ta jäl­keen­päin, hin­to­jen jo nous­tua. Arvon­lisäveron nos­ton kom­pen­soin­ti perus­tur­vas­sa indek­sien avul­la merk­it­sisi siis ainakin vuo­den ajan sitä, että yhteiskun­nan huono-osaisim­mat rahoit­taisi­vat alvin nostoa.

  1. Arvon­lisäveron nos­ton kom­pen­soin­ti perus­tur­vas­sa indek­sien avul­la merk­it­sisi siis ainakin vuo­den ajan sitä, että yhteiskun­nan huono-osaisim­mat rahoit­taisi­vat alvin nostoa.

   Tässä Toni J on sinän­sä oike­as­sa, mut­ta täl­laiset asi­at on help­po kor­ja­ta aikaista­mal­la indek­siko­ro­tus tuon alv:n aiheut­ta­man nousun vuok­si eril­lis­lail­la. Vas­taa­va temp­pu tehti­in ruuan arvon­lisäveron alen­nuk­sen aikana niin, että alen­nuk­sen vaiku­tus­ta eläkkeisi­in ja päivära­hoi­hin myöhen­net­ti­in, jot­ta ihmiset eivät huo­maisi, ettei ruuan arvon­lisäveron alen­nus hyödyt­tänyt heitä lainkaan. 

 84. Juhani:
  Myös toimeen­tu­lo­tu­ki on sidot­tu indek­si­in, eli nousisi alv koro­tuk­sen myötä automaattisesti.

 85. Nyt men­nään ter­veeseen suuntaan.Kuten muual­la maail­mas­sa ‚maa­ta hal­lit­see joko oikeis­to­lainen ryhmittymä,tai sit­ten vasemmistolainen!
  Poli­ti­ikkaa tehdään arvopohjalta,ei ääripäät sovi samaan koali­tioon kuten demarei­den vaa­timuk­ses­ta nyt yritettiin !

 86. Osmo, oliko neu­vot­teluis­sa esil­lä perus­päivära­ho­jen vero­tuk­sen poistaminen ?

 87. Hyvä että SDP näyt­tää pitävän pään­sä ALV:n suh­teen. ALV koro­tus on myrkkyä pienyrit­täjille ja keskilu­okkaiselle kulut­ta­jalle. Kukaan poli­itikko ei ole huomioin­ut ALV:n nos­tos­ta puhues­saan maail­man markki­noiden tilan­net­ta. Kaikkien raa­ka-ainei­den (puuvil­la, öljy, silk­ki ym ym.) hin­ta on nous­sut huo­mat­tavasti ja jo tämä tulee näkymään syksyl­lä kaup­po­jen hin­ta­la­puis­sa. Kun kallis­tuneisi­in hin­toi­hin lisätään vielä AL:n koro­tus, saa inflaa­tio aimo sysäyk­sen. Ja vaik­ka tuot­teet kallis­tuu, ei niistä yrit­täjälle ainakaan enem­pää jää käteen.

 88. Tun­tuu uskot­taval­ta, että Katainen (tai oikeam­min demari­vas­tainen Häkämies) haki­vat Por­tu­gal-paket­ti­in ensin hyväksyn­nän ja sit­ten kokoomus kieltäy­tyi neu­vot­tele­mas­ta veroratkaisu­ista ja pyysi SDP:tä ja Vasem­mis­toli­it­toa pois­tu­maan neuvotteluista.

  Minus­ta on epäolen­naista, tiesivätkö kaik­ki neu­vot­teli­jat koko paket­tia vai eivät. Ehkä olisi syytä kuitenkin puhua suomek­si euroista, eikä kom­pen­saa­tioista tai ylikom­pen­saa­tioista. Mitä ratkaisu olisi tarkoit­tanut työt­tömälle, eläkeläiselle tai vaikka­pa sille (ikävä kyl­lä) sähköläm­mit­täjälle, jon­ka vero­tus­ta juuri nostettiin?

  Soin­in­vaaran hal­li­tus­po­h­japeloista näkyy taas tämä syvälle juur­tunut kaupunki­laisu­us. Kaik­ki kaupunkien ulkop­uolelta tai Väli-Suomes­ta tule­va pelot­taa. Paras hal­li­tus­po­h­ja olisi SDP, Vasem­mis­toli­it­to, Vihreät ja enem­mistön saavut­tamisek­si Perus­suo­ma­laiset. Euroopas­ta viis, nyt on kor­jat­ta­va por­var­i­hal­li­tuk­sen jäl­jet, kuten kestävyys­va­je, mis­tä puo­let on itse aiheutet­tua hölmöi­lyä eli holtit­to­mia veronkevennyksiä.

  Ylipäätään kokoomuk­sen veronkeven­nys­lin­ja osoit­taa niin kapeaa ihmiskäsi­tys­tä, että minä en sitä hyväksy. Ikään kuin ihmiselle olisi tärkeää saa­da itselleen mah­dol­lisim­man paljon tulo­ja ja men­estys­tä piit­taa­mat­ta siitä, mitä se muual­la yhteiskun­nas­sa aiheut­taa. Keskus­tan perus­tu­lolin­ja (kansaneläkeper­in­tö ja ruoan ALV-lasku) on taas sitä, että kun­han ihmiset pide­tään hengis­sä ja äänestyskyky­is­inä, niin se riittää.

  Minus­ta pitää tavoitel­la ylevämpiä tavoit­tei­ta eli lisäisin julk­ista kysyn­tää, palvelu­ja ja kiristäisin tulo- ja pääo­mavero­tus­ta. Suomea pitäisi rak­en­taa, eikä säästää hengiltä. Osana julk­ista kysyn­tää ovat rautatiein­vestoin­nit (kak­si raidet­ta pääos­alle rataverkkoa ja sähköt), moot­tori­ti­et maakun­takeskusten välille ja uusi­u­tu­vaan ener­giaan investoiminen.

  Por­var­i­hal­li­tuk­sen KELA-mak­sun pois­to, ruoan ALV-lasku, tuloverokeven­nyk­set ja muu humpuu­ki eivät edis­täneet kestävää kehi­tys­tä pätkääkään ja vaaran­si­vat samal­la hyv­in­voin­ti­val­tion ja ihmis­ten sosi­aalisen tur­val­lisu­u­den. Tähän tarvi­taan muutos.

 89. Mitenkähän nou­se­va ALV kom­pen­soidaan pienyrit­täjille? Turha ainakaan sanoa, että alv on yrit­täjälle vain läpikulkuerä, jon­ka kulut­ta­ja mak­saa. Tasan tarkkaan kukaan kulut­ta­ja ei kat­so tuot­teen tai palvelun verot­toman hin­nan ja veron osu­ut­ta, vaan lop­puhin­taa. Ja monil­la aloil­la ei ker­ta kaikki­aan ole mah­dol­lisu­ut­ta nos­taa loppuhintoja.

 90. Keskustalle tilanne on katas­trofi teet niin tai näin, mut­ta “nor­maal­ista” poiketen tilanne on vielä huonom­pi jos eivät mene hal­li­tuk­seen ja ovat oppo­si­tios­sa. Sekään taas ei riitä jos esim. vihreät ei suos­tu moi­seen. Keskus­tan pelas­taa nousu­un vain hal­li­tus­poli­ti­ik­ka ja siel­lä sit­ten tulisi tehdä kansalaisi­in vetoavaa poli­ti­ikkaa ja mah­taako sekään nykyti­lanteessa onnistua. 

  Vihreille ei kyl­lä ole näkyvis­sä suur­ta nousua tai laskua ihan hel­posti ovat hal­li­tuk­ses­sa tai oppo­si­tios­sa. Tarvit­taisi­in entistä suurem­paa Internetissä/sosiaalisessa medi­as­sa näkymistä (jos­sa perus­suo­ma­laiset ovat voit­ta­neet jokaisen muun puolueen aivan totaalis­es­ti ja omaa­vat moninker­taisen määrän akti­ivisia keskustelui­hin osal­lis­tu­jia.. blo­gaa­jis­sa vielä on kil­pailua, mut­ta esim. eri foo­ru­mien yms. keskusteluis­sa sekä blo­gien kom­men­toin­neis­sa men­nään aivan omis­sa luvuis­saan). Ilmeis­es­ti suur­in­ta osaa vaikka­pa vihreän puolueen kan­nat­ta­jista akti­ivi­nen keskustelu ei kiin­nos­ta tai on todet­tu että peli on jo menetet­ty, niin mitä tässä nyt sit­ten edes yrit­tää. Tai ainakin ollaan omis­sa tur­val­li­sis­sa piireis­sä sit­ten vain.

  Noh, uskoisin että Kokoomus+Keskusta+RKP pää­sevät yhteisym­mär­ryk­seen melko nopeasti (Keskus­ta tosi­aan on vähiten pulas­sa hal­li­tuk­ses­sa)… no sit­ten se riip­puu vihreistä ja kris­til­li­sistä.. mah­taako suos­tu­mus­ta tul­la ja jos, niin mil­lä ehdoilla?

  Tai SDP+Perussuomalaiset+Keskusta ja jämät… mut­ta Perus­suo­ma­lais­ten suh­teen kan­nat­taa muiden “vähän” kat­soa etteivät tule mukaan vain kaata­maan omaa hal­li­tus­taan (syy aina löy­de­tään kun ollaan “suo­raselkäisiä”). Houku­tus lie­nee ylivoimainen huo­mates­saan gallup­su­o­sion­sa siir­tyvän päälle 25% ja ikävien kysymys­ten noustes­sa esi­in. Uudet vaalit saat­tanevat kiin­nos­taa kovastikin ennenkuin liikaa päätök­siä tarvit­see tehdä. Kun ei ole tehnyt päätök­siä voi edelleen haukkua kaikkia mui­ta ja olla itse täydellinen.

  Uusia vaale­ja tuskin muu­toin tulee ennen uut­ta hal­li­tus­ta, kos­ka ainakin Keskus­tan kannal­ta tilanne olisi totaa­likatas­trofi ja lop­ulli­nen luop­umi­nen suuren puolueen ase­mas­ta, SDP:n kannal­ta toden­näköis­es­ti myös entistä suurem­pi nöyryy­tys ja Kokoomuskin jäisi perus­suo­ma­lais­ten jalkoi­hin vaik­ka toisek­si päätyisikin. 

  Pienem­mille puolueille uudet vaalit tuskin oli­si­vat sen ihmeem­pi asia suun­taan tai toiseen. Vihreät esim. tuskin enem­pää lask­isi merkit­tävästi kuten ei vasem­mis­toli­it­tokaan tai kris­til­liset RKP:stä puhu­mat­takaan. Joku voisi aav­is­tuk­sen nous­takin, mut­ta hie­man epäilen tässä tilanteessa. Paik­ka sinne tai tänne.

 91. Tässä hal­li­tu­so­hjel­ma-keskustelus­sa min­ua hait­taa se, että puhutaan suju­vasti veroista, köy­hyy­den tor­ju­mis­es­ta ja taloutemme kestävyys­va­jeesta, mikä on sinän­sä tärkeää, mut­ta ei ollenkaan ajatel­la mak­sa­jan lompakkoa.

  On sama fiilis kuin istu­isi porukan kanssa rav­in­to­las­sa: Lue­taan ruokalis­tas­ta tar­jol­la ole­vista annok­sista ja kesustel­laan suu vaah­dos­sa siitä, että kuin­ka hyvältä tai pahal­ta eri ruokala­jit maistuvat.

  Juh­lan mak­sa­jaa ei kuitenkaan kukaan tun­nu tässä vai­heessa muis­ta­van. Jos ei pystytä mak­samaan, niin ajatel­laan, että ainakaan minä en lähde tiskaa­maan astioita.

  On täysin selvää, että PK-sek­tori joutuu tässä mak­sum­iehek­si. Se vas­taa 80%:sti uusista yksi­tyisen puolen pysyvistä työ­paikoista. Julkisen sek­torin työ­paikat ovat vain pain­o­las­tia, eivät tuot­tavaa työtä.

  Pitää muis­taa, että työ­paik­ka on se paras sosi­aal­i­tur­va ja PK-sel­tori elin­tärkeä (= melkein­pä ain­oa) talouskasvun moot­tori pidem­mäl­lä tähtäyksellä.

  PK-yrit­täjiä on äänestäjistä vain häviävän pieni osa. Siis­pä syn­tyy traagi­nen demokra­ti­ava­je: Mak­sa­ja yritetään pakot­taa mak­samaan, mut­ta hänen ään­tään ei tarvitse kuunnella.

  Ajatel­laan, etä PK-yrit­täjäl­lä ei ole mui­ta vai­h­toe­hto­ja kuin mak­saa, vaik­ka tulisi miten iso lasku tahansa.

  PK-yrit­täjä voi kuitenkin päät­tää, että tämä poruk­ka on huonoa seu­raa. Hän yksinker­tais­es­ti nos­taa tuo­lil­ta taka­puolen­sa ja siirtää sen toiseen kapakkaan, jos­sa onkin jo odot­ta­mas­sa parem­mat kemut.

  Täl­lä tyylil­lä aikaisem­man rav­in­tolan ruokalistal­la on koh­ta vain YT-salaat­tia ja Noki­aista pyttipannua.

  Sep­po Korppoo
  PK-yrit­täjä, joka on huolis­saan isänmaastaan.

 92. “Ja voisiko se olla niin, että pro­gres­sioo voi keven­tää, jos se kor­vataan muil­la tulon­si­ir­roil­la? Ei kai siel­lä demareis­sa nyt veroasiantun­te­mus oo näin heikoil­la jäil­lä? Vas­tus­tat­teko te kansalais­palkkaa ja tasat­uloverookin sen takia, että siinä köy­hille jäis luu käteen, kun ei ker­ta oo pro­gres­sioo? Voi hyvä sylvi!”

  Onko­han min­ul­takin jäänyt jotain ymmärtämättä(demareiden lisäk­si) kun en tien­nytkään, että tässä esi­tyk­sessä olti­in luo­mas­sa myös kansalais­palkkaa kom­pen­soimaan alv:in koro­tus­ta. Olisin kyl­lä kansalais­palkan puolella.

  “Osmon mukaan tuo olisi ylikom­pen­soitu. Kom­pro­mis­se­ja voi olla vaikeaa löytää, jos demarei­den mielestä ei voi­da kat­soa net­to­tu­losta, vaan jokainen yksit­täi­nenkin kokon­aisu­u­den osa on hyväksymiskelvo­ton myönnytys.”

  Voisiko Osmo tarken­taa, mil­lä konkreet­tisil­la tavoil­la alv:n koro­tus olisi kom­pen­soitu? Miten olisi varmis­tet­tu, että se olisi aut­tanut esimerkik­si työt­tömiä perus­päivära­han avul­la eläviä, joille ruuan ja muiden tarpeel­lis­ten asioiden alv vaikut­taa menoi­hin aivan konkreet­tis­es­ti. On myös huo­mat­ta­va, että ruuan arvon­lisäveron alen­nus, joka joku vuosi sit­ten tehti­in, ei näytä alen­ta­neen hin­to­ja, vaan näyt­täisi pää­tyneen kaup­pa­por­taan tulo­ja lisäämään.

  1. Voisiko Osmo tarken­taa, mil­lä konkreet­tisil­la tavoil­la alv:n koro­tus olisi kom­pen­soitu? Miten olisi varmis­tet­tu, että se olisi aut­tanut esimerkik­si työt­tömiä perus­päivära­han avul­la eläviä, joille ruuan ja muiden tarpeel­lis­ten asioiden alv vaikut­taa menoi­hin aivan konkreettisesti.

   Arvon­lisäveronko­ro­tus kom­pen­soituu perus­päivära­han varas­sa elävälle aivan automaat­tis­es­ti, kos­ka päivära­ha on sidot­tu hin­tain­dek­si­in. Kulu­tusverot eivät ole työt­tömän ongel­ma, ne ovat pieni­palkkaisen ongel­ma. Perus­päivära­hal­la ole­valle olisi ollut tar­jol­la perus­päivära­han selvä koro­tus, asum­istuen paran­nus sekä kun­nal­lisveron perusvähen­nyk­sen koro­tus. Hän olisi jäänyt tässä paketis­sa selvästi voitolle.
   Pieni­palkkaiselle arvon­lisäveron koro­tus olisi kom­pen­soitu enem­män kuin kokon­aan tuol­la perusvähen­nyk­sel­lä ja pieni­palkkaisia suo­si­val­la ansiotulovähennyksellä.
   Minä en pidä arvon­lisäveros­ta — en sik­si, että se olisi epä­sosi­aa­li­nen, kos­ka tämä on kom­pen­soitavis­sa — vaan sik­si, että se vaikeut­taa siir­tymistä palveluy­hteiskun­taan ja tuot­taa siten työt­tömyyt­tä (ter­veisiä kokoomuk­selle, olet­teko ajatelleet tätä asi­aa lop­pu­un!). Hyvä puoli siinä on, että arvon­lisäveroa joutuu mak­samaan myös niistä tuloista, joi­ta ei muuten verote­ta. Siis eri­laiset pääo­mat­u­lon­sa verot­tomak­si keplotelleet eivät pysty kiertämään kuitenkaan arvonlisäveroa.

 93. Soin­in­vaaran kom­men­tit Tuomio­jalle oli­vat ala-arvoisia. Luulisi sen ole­van kaikille vasem­mistop­uolueille hyvä, jos Kokoomuk­ses­ta päästään. Nehän vas­tus­taa kaikkia pro­gres­si­ivisia veronko­ro­tuk­sia ja yrit­tävät eri­ar­vois­taa. Mik­si Osmo hinkuu uus­lib­er­al­istien kanssa samaan hal­li­tuk­seen; kyl­lähän per­sut­ki on paljon parem­pi kumppani.

  Alv ei toi­mi. Suuri osa palveluista, jota olen ollut osta­mas­sa (muu­tot, autonasen­nus, pienet rav­in­to­lat…), kysyvät tuleeko alvin kanssa vai ilman tai jät­tävät alvin suo­raan pois. Mil­lään sub­ven­tioil­la ei voi kom­pen­soi­da alvin nos­toa kaikki­in pien­i­t­u­loisi­in ja vähävaraisimpiin.

  SDP ja Vasem­mis­toli­it­to tekivät järkevän ratkaisun. Jos Vihreät läh­tee por­varisop­paan uud­estaan niin piene­nee pian olemat­tomak­si city­por­varei­den wannabe-luon­nonys­tävä puolueeksi.

 94. Poli­ti­ikan palu­u­ta, hyvää peliä. Pitää muis­taa että hal­li­tu­so­hjel­ma on poli­itikon raa­mat­tu, kaik­ki mitä siel­lä on, toteutuu.
  Hal­li­tus­neu­vot­te­lut on tärkein vään­tö vaalien välil­lä. Nyt vään­netään tosis­saan, hyvä. Vain vihrei­den täy­delli­nen munat­to­muus ihme­tyt­tää, min­is­terikyyti taitaa olla yliv­er­taisen kivaa..

 95. Itse asi­as­sa Suomes­sa on menos­sa kehi­tys, jos­sa nuorten työl­lisyysaste las­kee ja ikään­tynei­den nousee .….

 96. “Julkisen sek­torin työ­paikat ovat vain pain­o­las­tia, eivät tuot­tavaa työtä.” 

  No eivät aivan, ainakaan sil­loin kun kysymys on yhteiskun­nan ydin­toimin­noista. Ne vain eivät tuo­ta suo­ranaista taloudel­lista hyvää kenellekään, vaan muun­laisia hyötyjä. 

  Mut­ta siinä her­ra pienyrit­täjä on kyl­lä sinän­sä täysin oike­as­sa, että maamme julki­nen sek­tori on kooltaan (taisi olla 57% BKT:sta v. 2010) paisunut aivan liian suurek­si — ja mah­dol­lisen (vasemmisto)populistihallituksen val­las­sa ollessa se kas­vaisi vielä entis­es­tään. Eli Kreikan tie on tätä menoa vielä kyl­lä se _meidänkin_ tiemme jollei mikään muutu…

 97. Tässähän nyt näkyy tämän monipuolue ken­tän haavoit­tuvaisu­us. Kun ei ole yhtä tai kah­ta selvää johta­jaa, niin näin voi käydä.

  Ver­tailun vuok­si: jenkeis­sä ei kävisi näin.

  Sanon­pa vaan, että kellekään ei tehtäisi aat­teel­lista väki­val­taa jos suomeen syn­ty­isi vain kak­si puoluet­ta: oikeis­to (kok, ke, per, kd, rkp) ja vasem­mis­to (sdp, vas, vih)

 98. Ihmeel­listä lil­lukan­var­si­in tart­tumista taasen. Ikään kuin suomes­sa olisi vähäo­saisil­la jotenkin huono ase­ma. Kuitenkin, suo­ma­lainen “vähäo­sainen” saa yhteiskunnal­ta asun­non, rahaa ruokaan, vaat­teisi­in, kal­jaan, tele­vi­sioon yms.

  Kiinas­sa “keskilu­ok­ka” paiskii 12 tun­nin päiviä ympäri viikon tele­vi­siote­htais­sa päästen het­kek­si nukku­maan työ­paikan parakki­in. Vuosien uuras­tuk­sen jäl­keen ehkä jää säästöön riit­tävästi rahaa oman tehtaan tele­vi­sion ostamiseen.

  Ja sit suomes­sa pide­tään jotenkin oikeu­den­mukaisu­u­den vas­taise­na että jotain veroa nos­te­taan pros­entin verran…

  Todel­lista eri­ar­vois­tu­mista on se, että län­si­mais­sa saa yhä parem­man elämän yhä pienem­mäl­lä vaival­la, samal­la kun kehi­tys­mais­sa paiski­taan töitä yhä kovempaa.

 99. ALV:n nos­to olisi myrkkyä koko kansalle. Itse keski­t­u­loise­na ihmisenä joudun vuosit­tain huo­maa­maan sen, että min­ul­la on koko ajan vähem­män ja vähem­män rahaa käytet­tävis­sä. Ener­giavero­jen nos­to (kiitos Vihreät), taloy­htiön mak­su­jen nos­to (kiitos Vihreät), polt­toaineen ja ruuan hin­nan­nousu, vuokran nousu ja inflaa­tion kiihtyvä tahti saisi vain lisää potkua ALV:n nostosta.

  Jos jokaisen tuot­teen hin­ta nousee inflaa­tion lisäk­si +2% ALV:tä, niin ostan yhä vähem­män ja tuon tätä kaut­ta val­ti­olle vähem­män vero­tu­lo­ja. Tämän lisäk­si kun hin­nat nou­se­vat “kestämät­tömik­si” ostan vähem­män mm. suo­ma­lai­sista verkkokaupoista ja siir­ryn osta­maan Sak­sas­ta tai vaikka­pa Jer­seyn saarelta kaikkea mitä mieleen juo­lah­taa. Toisin sanoen ALV:n nos­to sahaisi jalkaa pois suo­ma­laiselta kivi­jal­ka- ja internet-kaupalta. 

  Mitä Suomen pitäisi oikeas­t­aan tehdä, niin se on pro­gres­si­ivisen vero­tuk­sen maltill­i­nen nos­to, sekä mas­si­ivisen julkisen sek­torin (hallinto mm.) leikkaami­nen. Julki­nen sek­tori kolminker­tais­tui vuosien 1975–2009 aikana ja uskoisin, että nykyään julkisen sek­torin koko on jo 60% BKT:sta. Tämä on järkyt­tävä luku, johon pitäisi puut­tua koval­la kädel­lä, sil­lä julki­nen sek­tori saati­ka palveluy­hteiskun­ta (johon olemme luisumas­sa) ei tuo “uut­ta rahaa” sisään lan­tin lanttia.

 100. “Mut­ta siinä her­ra pienyrit­täjä on kyl­lä sinän­sä täysin oike­as­sa, että maamme julki­nen sek­tori on kooltaan (taisi olla 57% BKT:sta v. 2010) paisunut aivan liian suurek­si – ja mah­dol­lisen (vasemmisto)populistihallituksen val­las­sa ollessa se kas­vaisi vielä entisestään. ”

  Kysymyshän on pitkälti miten yksi­tyi­nen sosi­aal­i­tur­va allokoidaan . Suomen julkisen talouteen las­ke­taan kirkkokin, mitä ei thedä mis­sään muus­sa maas­sa , ei edes islami­lai­sis­sa ympäristössä.
  Jos veroaste tun­tuu korkeal­ta niin sille voi tehdä jotakin itsekine­liero­ta kirkosta.

  Minus­ta kirkkoon kuu­luvil­la ei ole oikeut­ta valit­taa korkeas­ta veroasteesta,hehän itse pyrkivät mak­si­moimaan vronsa

 101. Hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa ei ollut esil­lä miten nykyiset työvoimare­servit hyö­dyn­netään. Meil­lä on n 200000 alle 30-vuo­ti­as­ta, jot­ka eivät ole työelämässä eivätkä koulutuksessa.

  Työvoima­toimis­tois­sa työt­tömiä työn­hak­i­joi­ta on n 430000 . Viralli­nen työt­tömyys on vain leikkaus tuos­ta joukosta

  Eli meil­lä on n 600000 hen­gen työvoimare­servi, mut­ta sen hyö­dyn­tämis­es­tä ei halu­ta puhua

  1. Mis­tähän Liian van­ha taas tietää, mis­tä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa on puhut­tu ja mis­tä ei. Onko pakko kir­joit­taa pup­pua asioista, joista ei tiedä eikä edes voi tietää.

 102. Sep­po Korp­poo: “On täysin selvää, että PK-sek­tori joutuu tässä maksumieheksi.”

  Mitäs selvää tässä on — ei yri­tys mitään mak­sa, asi­akkaat ja työn­tek­i­jät maksavat.
  Kuvit­teleeko joku tosi­aan, että yrit­täjän per­staskus­ta kaik­ki maksetaan?

 103. Itse asi­as­sa hal­li­tus­neu­vot­telu­jen katkeami­nen näyt­tää Suomen kah­ti­a­jaon eli on niitä, jot­ka hyö­tyvät glob­al­isaa­tios­ta ja EU:sta ja on niitä, jot­ka ovat häviäjiä.

  On vain ajan kysymys kos­ka se suuri enem­mistö, joka on häviäjiä, tajuaa asemansa

 104. Osmo: “Sosi­aal­i­tur­va on jäänyt jäl­keen palkoista, ei hin­noista, kos­ka se on suo­jat­tu hin­ta-indek­sil­lä, vaan ei palkkaindeksillä.”

  Tot­ta tietysti tämä. Ehkä se on sitä ylikompensaatiota?
  Perus­tur­van tason nos­tos­ta ei viime vai­heessa kukaan main­in­nut mitään, pait­si Vasemmistoliitto.

 105. Olisin kiin­nos­tunut kuule­maan että miten se arvon­lisävero­tuk­sen koro­tus meille pien­i­t­u­loisille kom­pen­soitaisi­in. Parin pros­entin tuloveron alen­nus ei nimit­täin vaiku­ta kuin muu­ta­man has­sun euron.

  Jos tuloveroni lask­isi 2%, se yhdis­tet­tynä tämän­vuo­tiseen yleisko­ro­tuk­seen riit­täisi juuri kat­ta­maan koron­neet vuokrakus­tan­nuk­set, ei kuitenkaan vielä koron­nei­ta elin­tarvike­hin­to­ja, ei kalli­impia har­ras­tuk­sia, eikä varsi­nais­es­ti mitään muutakaan.

 106. “Lop­putu­los olisi ollut tulo­ero­ja kaven­ta­va. Ilmeis­es­ti demarien riv­ineu­vot­teli­jat eivät tätä tien­neet (!) kos­ka tun­tu­i­v­at ole­van uskos­saan vilpittömiä.”

  Jos näin tosi­aan on (että tulo­ero­ja kaven­ta­va), niin myöskään kokoomuk­ses­sa ei ymmär­ret­ty, sil­lä kokkareille olisi ollut täl­löin fik­sumpaa hal­li­tus­neu­vot­telu­jen sekä puolueen poli­ti­ikan kannal­ta hylätä ALV-korotus.

  Kukaan ei siis tai­da taju­ta yhtään mitään ei edes Osmo, vaik­ka toisin luulee…

 107. Wikipedia: “Vuon­na 2009 julkisen sek­torin osu­us tuotan­nos­ta oli 20 %.”

  Siitä vaan koulu­ja, sairaaloi­ta ja yliopis­to­ja alas ajamaan.

 108. Julk­isu­udessa puhutaan samoista asioi­ta kuin on hallitusneuvotteluissakin.
  Ain­oa asia jota työurien piden­tämisessä on pidet­ty esil­lä julk­isu­udessa on eläkeiän nosto.

  Vaiken­e­m­i­nenkin on keskustelua

  1. Julk­isu­udessa puhutaan samoista asioi­ta kuin on hallitusneuvotteluissakin.

   No ei todel­lakaan. Oikeas­t­aan on demokra­t­ian ongel­ma, että hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa puhut­ti­in aivan eri asioista kuin julkisuudessa.

 109. Raimo — jonkun on tuotet­ta­va taloudel­lista lisäar­voa, jot­ta esim. palkat voidaan mak­saa, ja viimekädessä rahan arvokin määrit­tää. Niin että kyl­lä se yrit­täjä koko tämän rum­ban siinä mielessä lop­pu­jen lopuk­si kuitenkin kustantaa. 

  Vai tarkoititko ken­ties, että puolisosial­isti­nen “hyvinvointi”-valtiomme voisi halutes­saan vain painaa suomiru­plia ja sit­ten jakaa niitä kaikille halukkaille Kelasta?

 110. Olisiko toimeen­tu­lo­tukea nos­tet­tu saman ver­ran kuin perus­päivära­ho­ja ? Epäilen. Mieleen muis­tuu 90-luvul­la tehty perus­päivära­han ns. tasoko­ro­tus. Toimeen­tu­lo­tukea ei nos­tet­tu samas­sa suh­teessa ja tulos oli köy­hän kannal­ta nöyryyt­tävä +- 0.

 111. Pieni epäti­eteelli­nen laskelma:

  Vuon­na 2010 val­tion­talouden ali­jäämä oli noin 10 mil­jar­dia. Se tarkoit­taa noin kak­si­tuhat­ta euroa jokaista suo­ma­laista kohti vuodessa, lapset ja van­huk­set mukaan lukien. Yleinen eetos on, että pien­i­t­u­lois­t­en tulo­ja pitää kas­vat­taa, joten suuren keskilu­okan ja pienen hyvä­tu­lois­t­en luokan vas­tu­ulle jää pait­si vajeen paikkaami­nen, myös tulo­ero­jen tasaamisen laskun maksaminen.

  Jos arvioidaan, että työssäkäyviä on reilut kolme miljoon­aa, niin nos­ta­mal­la jokaisen työssäkäyvän vero­ja keskimäärin 250 euroa kuus­sa saadaan val­tion tulot ja menot tas­apain­oon. Jos vielä halu­taan tulon­tasaus­ta niin pan­naan vaik­ka 50 euroa kuus­sa siihen päälle.

  Jot­ta nykyti­lanteessa val­tion tulot ja menot oli­si­vat tas­apain­os­sa, pieni­palkkaisten työssäkäyvien vero­ja pitäisi korot­taa noin 150–200, keski­t­u­lois­t­en 250–350 ja suu­rit­u­lois­t­en yli 350 euroa kuukaudessa.

  Jos jotain toimen­piteitä, joil­la on merk­i­tys­ta val­tion talouden tas­apain­ot­tamisen kannal­ta halu­taan tehdä, ne ovat väistämät­tä kivu­li­ai­ta. Se kerätäänkö vero­ja ALVil­la, pro­gres­si­ivisel­la tuloverol­la, pääoma‑, kiinteistö‑, ener­gia, jne.verolla ei ole oleel­lista, lop­pu­pelis­sä mak­sa­jana pääosin on keskiluokka.

  Joka kuukausi tavalli­nen viisi­henk­i­nen per­he ottaa val­tion nimis­sä lainaa 800 euroa, jon­ka per­heen lapset joutu­vat maksamaan. 

  Aiem­mis­sa kom­menteis­sa opiske­li­ja Olli, joka saa nyt val­ti­ol­ta ilmaisen opiskelun lisäk­si 6000 € vuodessa ilmaista rahaa piti ALV:n koro­tus­ta huonona kos­ka se vie häneltä 30 euroa vuodessa. Viisikym­men­tä luk­i­jaa oli suositel­lut Ollin kommenttia.

  Suomeen lie­nee joka tapauk­ses­sa tulos­sa häviäjien hal­li­tus, toiv­ot­tavasti mukaan ote­taan vain lasku­taitoiset looserit.

 112. Vink­ki vihreille!

  Kan­nat­taisi kuun­nel­la ehkä poten­ti­aal­isia äänestäjiä ja nyky­isiäkin äänestäjiä hie­man enem­män kuin pokkuroi­da jatku­vasti kokoomusta. 

  Vihreät voisi­vat olla oikean­laisel­la puolue­jo­hdol­la vielä kokoomuk­sen merkit­tävä haas­ta­ja tulev­ina vuosikym­meninä, mut­ta sil­loin pitää tehdä pesäeroa melko paljon kokoomus­laiseen poli­ti­ikkaan, jos­sa usko­taan lähin­nä omaan taloudel­liseen hyvinvointiin.

 113. Mie­lenki­in­toinen kysymys, että onko indek­siko­ro­tusin­dek­si kovinkaan lähel­lä köy­hän perus­tur­valaisen tai pien­palkkalaisen todel­lista indeksiä.
  Mites on Ode?

  Ja se, että ALVil­la kom­pen­soidaan muuten epäoikeu­den­mukaista vero­tus­ta on itsen­sä pettämistä.

  Julkisen sek­torin koko sinän­sä on huono mit­tari mihinkään. Esim. julki­nen ter­vey­den­huolto kas­vat­taa kakkua isom­mak­si kuin monis­sa muis­sa mais­sa, mut­ta on kansan­taloudel­lis­es­ti kuitenkin edullisem­paa kuin vas­taa­va yksi­tyi­nen toim­inta Jenkeissä.
  Eli sen sijaan, että tui­jote­taan kokoa, pitäisi ver­tail­la tehokku­ut­ta ja laatua.

 114. Hal­li­tus­neu­vot­te­lut oli­vat kuin paavin val­in­ta sul­je­tus­sa Sik­stuk­sen kap­pelis­sa. Pii­pus­ta nou­se­va savu vain musteni päivä päivältä.

  Keski­aikaises­ta näytelmästä ei tul­lut naimakaup­po­ja. Sanan­lasku sanoo, että jos ei heilaa hel­lun­taina, niin ei koko kesänä.

 115. Kevään hit­ti­s­ar­jas­sa suo­ma­laisen demokra­t­ian tulee peri­aat­teel­li­sista syistä toimia tavoil­la jot­ka ovat käytän­nössä mah­dot­to­mia, eli tiemme kohti Absur­dis­ta­nia, Esko Keto­la kirjoittaa:

  Nyt men­nään ter­veeseen suuntaan.Kuten muual­la maail­mas­sa ‚maa­ta hal­lit­see joko oikeis­to­lainen ryhmittymä,tai sit­ten vasemmistolainen!

  Kun varsi­naisel­la vasem­mis­tol­la (SDP+VAS) ja oikeis­tol­l­la (KOK+RKP) on kum­mal­lakin 50 — 60 kansane­dus­ta­jaa ja Eduskun­nas­sa on niitä yhteen­sä 200 niin tämä on par­la­men­taaris­es­ti ongelmallista.

 116. Lisää Liian van­han “tietoa”:

  Meil­lä on n 200000 alle 30-vuo­ti­as­ta, jot­ka eivät ole työelämässä eivätkä koulutuksessa.

  Maalisku­us­sa 2010 julk­istet­ti­in Pekka Myrskylän raport­ti ”Nuoret työmarkkinoiden
  ja opiskelun ulkop­uolel­la”, jon­ka mukaan tilas­tot ker­to­vat, että alle 29-vuo­ti­aista nuorista 40 000 on koulu­tuk­sen ja työelämän ulkopuolella.

  Että taitaa hip­pasen nyt heit­tää… En kyl­lä ihmettele, että Osmoakin selvästi alkaa kyr­siä sun jutut.

 117. Mau­ri-setä kir­joit­ti: “Raimo – jonkun on tuotet­ta­va taloudel­lista lisäar­voa, jot­ta esim. palkat voidaan mak­saa, ja viimekädessä rahan arvokin määrit­tää. Niin että kyl­lä se yrit­täjä koko tämän rum­ban siinä mielessä lop­pu­jen lopuk­si kuitenkin kustantaa.”

  No mitähän ne työn­tek­i­jät siel­lä yri­tyk­sessä tekee ellei lisäar­voa? Vai tekeekö yrit­täjä kaik­ki fir­man duu­nit ja työn­tek­i­jät vaan nos­taa palkkaa?

 118. Sin­nemäen, Soin­in­vaaran ja muiden vihrei­den hal­li­tuski­ima on häm­mästyt­tävän kova. Vaikutel­mak­si jää, että olisitte valmi­it myymään vaik­ka isoäitinne päästäk­senne hal­li­tuk­seen ja pitääk­senne per­sut sieltä poissa!?

 119. Kom­ment­ti Osmo Soin­in­vaar­alle 2.6.2011 kel­lo 11:52

  No tuli­han se sieltä! Avoimuus eikä mitään radiohiljaisuutta!

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 120. Vähem­mistöhal­li­tus voisi todel­lakin olla hyvä ratkaisu. Sen aikaa se kestäisi, että poli­it­ti­nen kult­tuuri saisi esimerkin, jota myös kun­tata­sol­la voitaisi­in hyö­dyn­tää. Tiuk­ka hal­li­tu­so­hjel­ma, joka neljää vuot­ta ei voi hyvin toimia, on nopeali­ikkeisessä maail­mas­sa heikko appa­raat­ti. Hal­li­tu­so­hjel­ma on vielä sil­loinkin hil­jainen matkakump­pani, kun juna meni jo. Tarvi­taan myös itse itseään kor­jaa­va mekanismi.

  Tarvi­taan myös ide­olo­gioiden nousu, niiden avaami­nen äänestäjille ja julkipuhuminen.

  ALV:n nos­to ei ole hyvä ratkaisu. Ei palveluy­hteiskun­nan kehit­tymisen eikä har­maan­talouden vähen­tämisen kannalta. 

  ALV:n nos­to rokot­taa nimeno­maan palveluyri­tyk­siä, sil­lä heil­lä ei ole verol­lisia osto­ja, joil­la vähen­tää val­ti­olle tuloutet­tavaa. Edelli­nen kos­kee kaikkia työvoimaval­taisia toimi­alo­ja mm. remon­toin­tia ja pienem­pää rak­en­tamista. Hin­to­jen nousu myös vähen­tää kysyn­tää. Luon­nol­lista kasvua ei syn­ny, eikä siten tarvet­ta lisätä työvoimaa ja laa­jen­taa toimintaa.

  Suomen PK-sek­torin dynami­ikas­ta ja kasvukyvys­tä tulee ensisi­jais­es­ti huole­htia. Näyt­tää siltä, että edelli­nen hal­li­tus reagoi hyvin ain­oas­taan suur­te­ol­lisu­u­den tarpeisiin. 

  Miten teol­lisu­us kiit­ti hal­li­tus­ta vaikka­pa ydin­voimaratkaisu­ista — irti­sanom­al­la, sulke­mal­la tehtai­ta, siir­tymäl­lä pois maas­ta, kartelleil­la mm. puunos­tossa ja myös asfal­toin­nis­sa, jon­ka suurin asi­akas on juuri val­tio ja kunnat.

  Hal­li­tus var­maan syn­tyy, mut­ta medi­an uuti­soin­ti pitkit­tyvistä neu­vot­teluista on toisaal­ta has­sua. Eikö tärkeistä asioista kan­na­ta parhain voimin, pienessä paineessa neu­votel­la, juuri niin kauan kuin se ottaa. Ei nyt ole kysymys pikamatkasta.

 121. “Mitäs selvää tässä on – ei yri­tys mitään mak­sa, asi­akkaat ja työn­tek­i­jät maksavat.
  Kuvit­teleeko joku tosi­aan, että yrit­täjän per­staskus­ta kaik­ki maksetaan?”

  Tiedok­si sin­ulle, että kyl­lä se näin vaan menee. 

  Esimerkik­si kun meil­lä asiantun­ti­japalvelui­ta tar­joavas­sa pk-yri­tyk­sessä kulut tup­paavaat kas­va­maan liiak­si menoi­hin näh­den (syinä esim. että tar­jouk­set eivät mene läpi, suh­dan­teet heikkenevät, avain­henkilön pois­tu­mi­nen tai sairas­tu­mi­nen), niin yrit­täjä on se joka jous­taa: omaa palkkaa las­ke­taan, osinko­ja ei nos­te­ta, mitään kesälo­mara­ho­ja ja mui­ta käsit­tämät­tömyyk­siä ei ole ennenkään ollut varaa nos­taa, töitä tehdään entistä enemmän.

  Mis­tä tämä johtuu? Kun työn­tek­i­jä on vak­i­tuises­sa hyvä­palkkaises­sa työssä, ei yrit­täjäl­lä ole kum­moisia kon­ste­ja madal­taa palkkakus­tan­nuk­sia, jot­ka meil­lä ovat selvästi suurin kuluerä (noin 70 % kuluista). 

  Muutenkin ilmapi­iri Suomes­sa on sellainen,että yrit­täjä ajaa isol­la autol­la, nos­taa verot­to­mia osinko­ja, riistää ja muu­ta puppua.

  Kun asiantun­ti­japalvelu­iden tuot­tamiseen ei tarvi­ta mitään kalli­ita konei­ta tai mui­ta tuotan­tovä­lineitä, niin mis­tään verova­paista osin­go­ista ei ole iloa. Var­maan joku maan­sir­toyrit­täjä niistä hyötyy.

  Koko vaalien alla ei puhut­tu pk-yri­tyk­sistä ja niiden edel­ly­tyk­sistä. Kuitenkin juuri tämä poruk­ka (pk-yrit­täjät) ja eri­tyis­es­ti asiantun­ti­japalvelui­ta tar­joavien alo­jen pk-yrit­täjät tar­joaa sel­l­aista työtä, joka on lin­jas­sa tule­vaisu­u­den mega­tren­di­en kanssa (osaamista vaa­ti­vaa, kas­nain­välistä, tietoin­ten­si­ivistä, vähän saas­tut­tavaa, luo­vaa jne.).

  Työl­listämisen edel­ly­tyk­set ovat vaan heikot yrit­täjän näkökulmasta. 

  Nyt siel­lä kiis­tel­lään jostain alvista, joka sekin vaan meikäläisen näkökul­mas­ta vaikeut­taa toim­intaa. Justhan se alv. sitä pait­si nousi 22 > 23 %. Tämä nos­to hyö­dyn­tää sitä porukkaa joka tekee EUn ulkop­uolista kauppaa.

  Ihme touhua.

 122. Mik­si tulo­ero­ja pitäisi yrit­tää kaven­taa tilkkutäkkiperi­aat­teel­la joil­lakin verovähennystempuilla? 

  Mik­sei niitä voisi kaven­taa suo­raan vero­tuk­ses­sa, Soininvaara?

  Eikö pyrkimys ole muutenkin ollut vähen­nys- ja tukivi­idakon karsiminen?

  En ole vielä saanut yhdeltäkään oikeis­to­laiselta selkeää vas­taus­ta kysymyk­seen, mik­si arvon­lisäveron koro­tus olisi parem­pi kuin veronko­ro­tus ja pro­gres­sion lisäämi­nen. He kiertävät kuin kissa kuumaa puuroa sitä tosi­asi­aa, että arvon­lisäveron koro­tus suosii rikkai­ta, kun taas vero­pro­gres­sio ei.

  On huo­mat­ta­va että vähä­varaiset yleen­sä joutu­vat käyt­tämään kaiken tulon­sa arvon­lisäverol­liseen kaup­paan, varakkaat taas eivät, mikä johtaa köy­hien ankaram­paan (arvonlisä)verotukseen suh­teessa varakkaisi­in. Yrit­täkääpä, por­var­it, kumo­ta tämä tosi­a­sia ker­rankin suorasanaisesti!

 123. Mau­ri-setä: “Raimo – jonkun on tuotet­ta­va taloudel­lista lisäar­voa, jot­ta esim. palkat voidaan mak­saa, ja viimekädessä rahan arvokin määrit­tää. Niin että kyl­lä se yrit­täjä koko tämän rum­ban siinä mielessä lop­pu­jen lopuk­si kuitenkin kustantaa.”

  Tämä nyt on täyt­tä pup­pua. Kyl­lä vähänkin suurem­man yri­tyk­sen tuotan­nos­sa yrit­täjän panos on min­i­maa­li­nen. Vaik­ka kyl­lähän taan­noin joku neropat­ti yri­tysjo­hta­ja kek­si tode­ta, että osak­keen­o­mis­ta­ja­han se kaiken tuot­taa ja ansait­see sik­si saa­da rahat ensimmäisenä.

 124. Aiem­pi kommentti:

  “Mitäs selvää tässä on – ei yri­tys mitään mak­sa, asi­akkaat ja työn­tek­i­jät maksavat.
  Kuvit­teleeko joku tosi­aan, että yrit­täjän per­staskus­ta kaik­ki maksetaan?”

  Tiedok­si sin­ulle, että kyl­lä se näin vaan menee. 

  Esimerkik­si kun meil­lä asiantun­ti­japalvelui­ta tar­joavas­sa pk-yri­tyk­sessä kulut tup­paavaat kas­va­maan liiak­si menoi­hin näh­den (syinä esim. että tar­jouk­set eivät mene läpi, suh­dan­teet heikkenevät, avain­henkilön pois­tu­mi­nen tai sairas­tu­mi­nen), niin yrit­täjä on se joka jous­taa: omaa palkkaa las­ke­taan, osinko­ja ei nos­te­ta, mitään kesälo­mara­ho­ja ja mui­ta käsit­tämät­tömyyk­siä ei ole ennenkään ollut varaa nos­taa, töitä tehdään entistä enemmän.

  Mis­tä tämä johtuu? Kun työn­tek­i­jä on vak­i­tuises­sa hyvä­palkkaises­sa työssä, ei yrit­täjäl­lä ole kum­moisia kon­ste­ja madal­taa palkkakus­tan­nuk­sia, jot­ka meil­lä ovat selvästi suurin kuluerä (noin 70 % kuluista). 

  Muutenkin ilmapi­iri Suomes­sa on sellainen,että yrit­täjä ajaa isol­la autol­la, nos­taa verot­to­mia osinko­ja, riistää ja muu­ta puppua.

  Kun asiantun­ti­japalvelu­iden tuot­tamiseen ei tarvi­ta mitään kalli­ita konei­ta tai mui­ta tuotan­tovä­lineitä, niin mis­tään verova­paista osin­go­ista ei ole iloa. Var­maan joku maan­sir­toyrit­täjä niistä hyötyy.

  Koko vaalien alla ei puhut­tu pk-yri­tyk­sistä ja niiden edel­ly­tyk­sistä. Kuitenkin juuri tämä poruk­ka (pk-yrit­täjät) ja eri­tyis­es­ti asiantun­ti­japalvelui­ta tar­joavien alo­jen pk-yrit­täjät tar­joaa sel­l­aista työtä, joka on lin­jas­sa tule­vaisu­u­den mega­tren­di­en kanssa (osaamista vaa­ti­vaa, kas­nain­välistä, tietoin­ten­si­ivistä, vähän saas­tut­tavaa, luo­vaa jne.).

  Työl­listämisen edel­ly­tyk­set ovat vaan heikot yrit­täjän näkökulmasta. 

  Nyt siel­lä kiis­tel­lään jostain alvista, joka sekin vaan meikäläisen näkökul­mas­ta vaikeut­taa toim­intaa. Justhan se alv. sitä pait­si nousi 22 > 23 %. Tämä nos­to hyö­dyn­tää sitä porukkaa joka tekee EUn ulkop­uolista kauppaa.

  Ihme touhua.

 125. Ode:

  Oikeas­t­aan on demokra­t­ian ongel­ma, että hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa puhut­ti­in aivan eri asioista kuin julkisuudessa.

  Niin mut kun ne indek­sit, kom­pen­saa­tiot ja muut moni­tavuiset lainasanat on just sitä cityvi­her­lib­er­aalielit­ismiä jota Kansa protestoi. Se ketään kiin­nos­taa mitä oikeasti tehdään, kun­han lip­palak­ki on ryhdikkäästi ja tak­ki oikein päin.

 126. Voisiko hal­li­tus­neu­vot­telu­iden kar­i­u­tu­mi­nen johtua ihan vaan inhimil­li­sistä syistä, kuten neu­vot­telu­väsymys ? Kuitenkin melko lail­la nuori ja hal­li­tus­neu­vot­teluista vähän koke­mus­ta omaa­va poruk­ka ei Osmonkaan todis­tuk­sen mukaan ollut enää edes fak­toista ja ehdo­tusten vaiku­tuk­sista selvillä,niin sil­loin ihmiske­hot ker­to­vat sen,että slow down fellows,nyt huilataan ja funtsitaan.Ay-liikettähän pahek­su­taan yön yli-puris­tuk­sista epäin­himil­lis­inä fyy­sis­inä kuntokokeiluina,nyt on samaa ilmassa.

  Ja siitä “pien­estä” neu­vot­telu­iden lop­pumisen syype­r­us­tas­ta ‑alvin 1%-yksikön nos­toe­hdo­tuk­ses­ta vielä,ettei vaaàn kallis­tu­miseen toiselle reunalle tarvi­ta vält­tämät­tä vähäistä enempää.´,jos enti­nen lasti jo tuhti.

  Olemme muuten uuden kult­tuurin nikamalla;politiikan palo ja hehku alkoikin vas­ta vaalien jäl­keen — asi­at ‚ei puolueet pääosassa.Jatkuisi vaan koko vaalien välin kiivaana.Namia !

 127. Jutan pitäisi ymmärtää lait­taa Eero jo pois.
  Hyvin (?) ansait­ulle eläkkeelle.
  Eero elää vielä 70-luvun ay-neu­vot­telui­ta ja hänen paikkansa ei ole hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa täl­lä vuosituhannella.
  Palatkaa takaisin sää­ty­talolle, mut­ta jät­täkää Eero kotiin.

 128. “Tuo asia on kyl­lä selvitet­tävis­sä, kos­ka esi­tyk­set ovat kir­jal­lisia. Kokoomuk­sen alku­peräiset esi­tyk­set oli­vat tulo­ero­ja kas­vat­tavia, mut­ta se esi­tys, jon­ka vasem­mis­toli­it­to hyväksyi, mut­ta demar­it hylkä­sivät, ei sitä ollut.”

  Näin sinä Soin­in­vaara kir­joitit. Varmistin asian Vasem­mis­toli­iton osalta ja sin­un todet­ti­in kir­joit­ta­van vas­toin parem­paa tietoa. Voinet ker­toa Arhin­mäelle, että mikä oli se esi­tys joka oli sin­un mukaasi Vasem­mis­toli­iton hyväksymä, mut­ta demarei­den hylkäämä. Merkil­listä ettei kukaan muu ole tietoinen tästä mitä sinä väität?

 129. Ehkäpä nämä seikat selit­tävät meikäläistä hal­li­tusve­toisu­ut­ta. Jostain syys­tä ne min­is­ter­it istu­vat korkeam­mas­sa aitios­sa siel­lä Arkadianmäelläkin. 

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuoden_1772_hallitusmuoto
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistys-_ja_vakuuskirja

  Joskus joku poli­itikko jopa sanoo asian niin kuin se on. Kemi­jär­ven yöju­nakap­inaa koskevas­sa kir­joituk­ses­saan enti­nen min­is­teri Mai­ja Rask ver­taa min­is­ter­iä paikallispankin johta­jaan, jota moni tuskin julk­isu­udessa haukkuu osaa­mat­tomak­si tai koke­mat­tomak­si, jos mieli tekee käy­dä lainaa pyytämässä. Jut­tu on Rautatieläi­nen –lehden numerossa 7 / 2006, jon­ka link­ki ei enää tun­nu liiton sivuil­la pelaa­van. Itse hyö­dynsin tuo­ta ajat­telua kir­joituk­seeni Elävätkö poli­itikkomme tsaarin ajas­sa, joka sisäl­tyy Raideryh­män pam­flet­ti­in Rauta­tien aika (http://www.raideryhma.fi/).

  Bel­giakin on muuten pär­jän­nyt vuo­den ver­ran ilman hal­li­tus­ta vajoa­mat­ta anarkiaan. 

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 130. Raimo K
  Kyl­lä vähänkin suurem­man yri­tyk­sen tuotan­nos­sa yrit­täjän panos on minimaalinen

  Joo, kyl­lä täl­lä asen­teel­la saadaankin Suomen talous nousuun.

  Esimerkik­si niis­sä paljon puhu­tuis­sa kasvuyri­tyk­sis­sä yrit­täjän henkilöko­htia­nen panos on ratkai­se­va. Esimerkik­si eräs konepa­ja­te­ol­lisu­udessa toimi­va män­nävu­osi­na kasvuyrit­täjyys-palkin­nonkin saanut yrit­täjä nos­ti puikot van­hem­mil­taan saat­u­aan fir­man liike­vai­h­don miljoonas­ta kymme­neen miljoon­aan euroon. 

  Muut­tuiko henkilökun­ta johdon viahtues­sa? No ei todel­lakaan, vaan uusi sukupolvi lähti maail­malle hake­maan kasvua. Toki työn­tek­i­jät toimit­ta­vat ne tilauk­set, mut­ta ain­ut­takaan työtä ei tule ilman yrit­täjän henkilöko­htais­es­ti tekemää markki­noin­tia ja panostusta.

 131. “Juhani:
  Myös toimeen­tu­lo­tu­ki on sidot­tu indek­si­in, eli nousisi alv koro­tuk­sen myötä automaattisesti.”

  Tuo ei paljoa auta kun nämä paikalliset hin­nat eivät seu­raa indek­siä. Asun pienessä kun­nas­sa, esimerkik­si sähkön olen kil­pailut­tanut mut­ta se ei paljoa aut­tanut kun siir­tomak­su on yksi Suomen kalli­im­mista — ja kallis­tuu vuosittain.

  Myös ruoan hin­ta on tääl­lä eri luokkaa kuin kaupungeis­sa. Eikä tääl­lä ole leipäjono­ja tahi kirp­putore­ja, ei mitään köy­hän elämää helpottavaa.

  Kaupunki­in muut­to ei ole min­ulle mah­dol­lista, sairaut­eni takia. Jopa täl­läi­nen ‘rauhalli­nen’ kun­ta on välil­lä liian rasittava.

 132. Joku epäili ettei ALV:n nos­to edes vaiku­taisi suuresti pien­i­t­u­loisi­in kun osta­vat pääsään­töis­es­ti vain pieni ALV:sia tuot­tei­ta (ruo­ka).

  Mikäli ALV-kan­taa nos­te­taan kaut­ta lin­jan tuo 1% niin sil­loin­han pienem­män alv:n omaavien tuotteiden/palvelujen hin­nat nou­se­vat suh­teessa eniten…eli kyl­lä se nimeno­maan vaikut­taa pien­i­t­u­loisi­in eniten joiden rahat eivät juuri riitä muuhun kuin ruokaan.

  ALV muu­tos 13->14 nos­taa tuot­teen hin­taa 0,88 % kun taas 23->24 vaiku­tus lop­puhin­taan on 0,82 %.

  Pien­i­t­u­loisia tuke­maan pitäisikin laa­tia esim. 500 € koti­talousko­htainen ALV vähen­nys. Näin kaikkein vähiten kulut­ta­vat (pien­i­t­u­loiset) saa­vat kaikkein suurim­man hyö­dyn vähen­nyk­ses­tä ja paljon kulut­ta­vat mak­sa­vat ALV:ia suh­teessa enem­män. Täl­lä kon­sep­til­la voisi tuo 2% alvikin tul­la jo harkittavaksi.

 133. Olen Paa­vo Häik­iön 1.6.2011 kel­lo 22:16 ja Esko Ketolan 2.6.2011 kel­lo 9:39 kanssa peri­aat­teel­lis­es­ti eri mieltä. Jos hal­li­tus­ta lähde­tään kokoa­maan “arvopo­h­jal­ta”, en näe, että siitä syn­ty­isi pidem­män päälle mitään kovin rakentavaa.

  1. Neu­vot­telemat­to­muus eri “arvo­ja” edus­tavien välil­lä kär­jistää ero­ja yhteiskun­nas­sa, ja rak­en­taa epälu­ot­ta­mus­ta eri ihmis­ryh­mien välille. Eikö sen jo edel­lisen por­var­i­hal­li­tuk­sen (ja sitä edeltävien) sal­dos­ta tai polar­isoituneesta suh­tau­tu­mis­es­ta Perus­suo­ma­laisi­in & päin­vas­toin näe?

  2. Mil­lään kapeasti määritel­lyl­lä “arvopo­h­jal­la” ei (onnek­si) ole yhteiskun­nas­samme enem­mistöä. Arvoulot­tuvuuk­sia on lisäk­si usei­ta. Laa­jem­mal­ta poh­jal­ta neu­vot­tele­mal­la voidaan tun­nistaa ne selvästi yleisem­mät sivistyk­sel­liset ja yhteiskun­nal­liset arvot, joiden varaan poli­ti­ikkaa voidaan kestävästi rakentaa.

  3. Yksi­no­mainen tukeu­tu­mi­nen kapeasti määrit­tyvi­in arvopo­hji­in johtaisi myös itse poli­ti­ikan­teon kangis­tu­miseen ja blokki­u­tu­miseen, mis­tä on maail­mal­la riit­tävästi huono­ja koke­muk­sia. Viimek­si Espan­jas­sa kymmenet tuhan­net ryn­tä­sivät kaduille vaa­ti­maan parem­paa poli­ti­ikkaa, kun vaaleis­sa ei ollut kuin kak­si vai­h­toe­htoa, joista molem­mat huono­ja. Suomes­sa ihmiset saat­toi­vat sen sijaan äänestää Perus­suo­ma­laisia. Pidän tätä suo­ma­laista mallia parem­pana, vaik­ka pieni mie­lenosoi­tus sil­loin täl­löin voisi päivää piristääkin.

  (Tosin ikävä kyl­lä merkke­jä blokkipoli­ti­ikan suun­taan kallis­tu­mis­es­ta on meil­läkin löy­det­tävis­sä muiden muas­sa niin Perus­suo­ma­lais­ten (EU-)ehdottomuuden poli­ti­ikas­ta kuin oli ainakin ennen vaale­ja vaikka­pa Vihrei­denkin kam­pan­join­nis­sa. Toivon ainakin Vihrei­den osalta, ettei näin ole enää jatkos­sa, vaan palataan sisäl­lössä ja retori­ikas­sa arvosta­maan sitä suo­ma­laista poli­ti­ikan tekemisen tapaa, jos­sa asioista — ainakin lähtöko­htais­es­ti — voidaan kaikkien puoluei­den kanssa keskustella.)

  4. Hyvin neu­vot­tele­mal­la laa­japo­h­jaisen hal­li­tuk­sen ohjel­ma on perustel­lum­min tehty, ei pelkkä arvopo­h­jainen l. ide­ologi­nen veto. Näin hal­li­tus­po­h­jal­la on min­un mielestäni parhaat edel­ly­tyk­set toimia ja tehdä koko yhteiskun­nan kannal­ta paras­ta tai vähiten huonoa politiikkaa.

  (On eri asia, että jous­tavu­ut­ta ja neu­vot­telu­varaa pitää neljän vuo­den vaa­likau­den aikana olla. Kaikkea ei voi lyödä lop­ullis­es­ti lukkoon heti alus­sa, mut­ta tämä ei edel­lytä “sama-arvois­t­en” hal­li­tus­ta, “ain­oas­taan” hyvää keskinäistä toim­inta- ja neu­vot­telukult­tuuria — jon­ka syn­tymisen eväitä voi niitäkin tietysti epäil­lä, mut­ta vai­h­toe­hto­jakaan ei ihan val­tavasti ole.)

 134. Jos taas perustet­taisi­in vähem­mistöhal­li­tus, jota muiden muas­sa Juha Mat­ti Haar­ti 2.6.2011 kel­lo 9:05 ja Mika Taipalus 2.6.2011 kel­lo 12:19 pitivät mah­dol­lise­na vai­h­toe­htona, ja jon­ka Paa­vo Häik­iökin toises­sa kom­men­tis­saan otti esille, siir­ty­isi kuvat­tu laa­japo­h­jainen neu­vot­telu hal­li­tuk­sen piiristä tietysti eduskun­taan, eli peri­aat­teessa vielä laa­jem­malle poh­jalle. Ihanteel­lises­sa maail­mas­sa tämä voisi jopa toimia.

  Olisi­han nimit­täin tietysti hienoa, jos kaik­ista tarpeel­li­sista asioista voitaisi­in päät­tää eduskun­nas­sa (tai jopa suo­ral­la demokra­tial­la) asi­apo­h­jaisen ja sivistyneen keskustelun poh­jal­ta kaikkien fik­su­ja argu­ment­te­ja kuun­nellen. Itse vain en ole tästä vai­h­toe­hdos­ta (etenkään nykyisel­lä poli­it­tisel­la retori­ikalla) kovin vaku­ut­tunut. Houku­tus irtopis­tei­den keru­useen debateis­sa on itse kul­lakin liian suuri (ja niitä fik­su­ja argu­ment­te­jakin tun­tuu löy­tyvän rajallisesti).

  Sekin on tietysti vai­h­toe­hto, että hyväksytään, että vähem­mistöhal­li­tus elää sen ajan, jon­ka elää, ja sit­ten peruste­taan uusi, ja tarvit­taes­sa pide­tään uudet vaalit. Näinkin voinee val­takun­ta tul­la toimeen, mut­ta se vaatisi vähin­täänkin totut­tau­tu­mista nyky­istä jous­tavam­paan käytän­töön hal­li­tusvelvol­lisuuk­sien hoita­mises­sa ja vaalei­hin asennoitumisessa.

 135. SDP lin­jasi vaa­likam­pan­jas­saan, että vaalit ovat verovaalit, eivätkä he ole lähdössä hal­li­tuk­seen, joka nos­taa tasavero­ja kuten alv tai ener­giavero. Tämä oli heille kyn­nyskysymys. Oletko aivan äimänkäkenä, että joku piti keskeis­es­tä lupauk­ses­taan kiin­ni? Käsit­tämätön­tä, että ei lähdet­tykään siitä maan­tavas­ta, että vaalipuheet ovat vain laskel­moitua äänestäjien kosiskelua?

  En myöskään usko, että pysty­isit numeroin osoit­ta­maan, kuin­ka osit­taisen tai täysimääräisen toimeen­tu­lotuen varas­sa elävälle tuo koro­tus “ylikom­pen­soitaisi­in”. Jos toisin on, voinet osoit­taa tämän epäi­lyk­sen vääräk­si? Osaat kyl­lä tehdä laskutoimitukset.

  Asi­as­ta seu­raavaan. On vaikea nähdä, kuin­ka mikään kom­bi­naa­tio enää voisi muo­dostaa kovin ter­vet­tä ja toimi­vaa hallituspohjaa.

  Keskeinen syy on se, että men­neis­sä vaaleis­sa kieltäy­dyt­ti­in kaut­ta lin­jan puhu­mas­ta kaikkein tärkeim­mästä kysymyk­ses­tä, eli siitä, mitä talouden tas­apain­ot­ta­mi­nen todel­la edel­lyt­tää. Äänestäjiä pidet­ti­in ymmär­ryskyvyt­töminä, joille ei voi­da puhua asioista rehellis­es­ti niiden oikeil­la nimil­lä. Tulok­se­na on ker­rostu­ma kat­tee­ton­ta pop­ulis­mia, jos­ta luop­umi­nen on tahol­la ja toisel­la käynyt Perus­suo­ma­lais­ten kasvun aiheut­ta­mas­sa paineessa huo­mat­tavasti tavanomaista vaikeam­mak­si. Enää ei voidakaan syödä sano­ja niin hel­posti, kos­ka se val­uu hyvin herkästi (protesti)kannatuksena toisaalle. Se protesti voi myös aikaa myöten luu­tua pysyväk­si. Ei ole lainkaan san­ot­tua, että kyseessä on vain väli­aikainen ilmiö.

  Tämän suh­teen ei siis ole lainkaan merk­i­tyk­setön­tä, miltä asi­at näyt­tävät. Vaik­ka kom­pen­soin­ti pitäisikin paikkansa mon­imutkaises­sa laskel­mas­sa, niin yritäpä saa­da se näyt­tämään siltä meno­jen­sa kanssa tuskaileville äänestäjille, Soinin veis­tel­lessä lupauk­sien pet­tämis­es­tä ja köy­hien ase­man kurjistamisesta.

  Uudet vaalit voisi­vat kuitenkin olla myös ter­ve­hdyt­tävä pros­es­si, sil­lä ne joudut­taisi­in kri­is­ti­ti­lanteessa pakostakin käymään avoimem­min ja vähem­män pop­ulis­tis­es­ti kuin edel­liset. Koti­maan talouden pitkän aikavälin kysymys­ten hal­lites­sa keskustelua, mitä aihet­ta euro alkukevääl­lä peit­ti liiaksi. 

  Toimit­ta­jien uskoisi myös ole­van parem­min hereil­lä. Kävi­hän jo esil­lä VM:n miet­intö leikkausko­hteista, jos­sa oli paljon sel­l­aista, minkä puolueet vaalien allakin toki jo tiedos­ti­vat, mut­ta ajat­te­liv­at vale­htele­mal­la saa­vansa parem­min ääniä houkutel­tua. Ei se kiemurtelu leikkauk­sista ainakaan Kiviniemeä auttanut.

  Ehkä tästä koko sotkus­ta voi vielä syn­tyä jotain poli­it­tis­es­ti aiem­paa ter­veem­pää. Ei vält­tämät­tä toden­näköistä, mut­ta mahdollista.

 136. Mitä se oikein tarkoit­taa, kun sanoin, että PK-yrit­täjät joutu­vat juh­lien maksumiehiksi?

  Korkea hyv­in­voin­timme perus­tuu vain tuot­tavaan, lisäar­voa antavaan työhön. Yhä vähem­män työl­listävän tehdas­te­ol­lisu­u­den lisäk­si, tästä vas­taa juuri PK-sek­tori, jonne syn­tyvät 80% uusista pysyvistä työ­paikoista. Kaik­ki muu selit­te­ly on käsit­tämätön­tä humpuukia!

  PK-yrit­täjä / toim­i­tusjo­hta­ja ottaa yri­tys­riskin ja vas­tu­un koko toimin­nas­ta, usein per­heen omaisu­us panttina.

  Hänen johdol­laan kehitetään liikei­dea, hoide­taan asi­akkaat, miekkail­laan kau­pat koti­in, tehdään tarvit­ta­vat investoinit ja ote­taan lainat, pyöritetään jokapäiväistä toim­intaa, mak­se­taan palkat, jne.

  On muis­te­ta­va, että Suomes­sa henkilön palkkaami­nen on yksi kaikkein merkit­tävim­mistä ris­ki-investoin­neista, ja palkat sivuku­luineen maail­man huippuluokkaa.

  Suomes­sa ei kuitenkaan yri­tys­riskin merk­i­tys­tä juurikaan ymmär­retä, eikä myöskään arvoste­ta sitä monivuo­tista 24/7 ‑työ­panos­ta, jon­ka kaut­ta sitä kade­hdit­tua voit­toa ehkä alkaa kertyä.

  Mut­ta sit­ten kun sitä voit­toa on jollekin onnet­toma­lle alanut tul­la, niin “kup­pari-jaka­jat” kyl­lä ymmärtävät tunkea sisään ovista ja ikkunoista!

  Yleis­es­ti ajatel­laan, että esimerkik­si tuol­lainen 60%:n ryöstö on ihan OK.

  Nämä hal­li­tus­neu­vot­teli­jat näyt­tävät ole­van juuri tätä kuppari-porukkaa.

  Onko­han siel­lä mukana yhtään PK-yri­tyk­sen edus­ta­jaa, jol­ta tämä poruk­ka on päät­tänyt kupa­ta ne rahat?

  Kyl­lä se vaan on ihmeel­listä, että Suomes­sa pitää vielä näin rauta­lan­gas­ta vään­tää muual­la aivan itses­tään selviä asioita! 

  Mis­tä se leipä oikein suuhun tulee?

  Mitä riivat­tua ne siel­lä Suomen kiite­tyis­sä kouluis­sa oikein opet­ta­vat, kun tämän ymmärtämi­nen on todel­la retuperällä!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjäriskiä 24/7- pol­vet notkuen kantava

 137. Lasse Män­nistölle, kuu­lostaa vähän siltä että jos tämä:

  Ylivoimais­es­ti lähim­pänä tätä man­daat­tia oli Eero Heinälu­o­ma, mut­ta hänen tak­ti­ikkansa ei mis­sään vai­heessa ollut käy­dä neu­vot­telui­ta vaan pela­ta poli­it­tista rulettia.

  pitää paikkansa niin demareil­la on tarkoituk­selli­nen ass-cov­er, eli kun ruu­via kier­ret­ti­in vähän liian pitkälle, seu­raavak­si Urpi­lainen “osoit­taa johta­ju­ut­ta” ja palaut­taa hyvän poli­isin omi­naisu­udessa demar­it neu­vot­telupöytään ja paha poli­isi Heinälu­o­ma saa vähän aikaa levätä.

  Toivon ole­vani väärässä kos­ka teatraal­isu­u­den ei pitäisi kuu­lua tuon tason neuvottelupöytiin.

 138. Arvon­lisäveros­ta sen ver­ran, että viime vuoti­nen koro­tus 22 -> 23% on kaatunut enim­mäk­seen maa­han­tuo­jien ja yrit­täjien kan­net­tavak­si. Esim. oma­l­la alal­lani vain har­voihin tuot­teisi­in on lisät­ty ALV:n nos­ton osuus.

  Toisek­seen: Olen itse sen ver­ran vähä­palkkainen, että en mak­sa lainkaan val­tion veroa.

  Tuo ALV:n nos­ton kom­pen­saa­tio pieni­palkkaisten vero­tuk­ses­sa merk­it­see vain sitä, että kun­nat ovat entistä ahtaam­mal­la talouk­sien­sa kanssa.

 139. Voisitko (Osmo) selit­tää hie­man tarkem­min ja ymmär­ret­tävästi miten se alv:n koro­tus olisi kompensoitu…esim. eläkeläisille. Ja miten sen avul­la saataisi­in suu­rit­u­loisil­ta vero­ja kerät­tyä enemmän?

 140. Vihreät pois hal­li­tus­neu­vot­teluista. He oli­vat edel­lisessä hal­li­tuk­ses­sa toteut­ta­mas­sa his­to­ri­an suur­in­ta koro­tus­ta ter­vey­den­huol­lon asi­akas­mak­sui­hin. Paljon sairastel­e­vana olen tämän kokenut kar­vaasti. Olisiko parem­pi että puolueenne yhdis­ty­isi Kokoomuk­sen kanssa, sil­lä on vaikea nähdä mitään eroa toimis­sanne. Ette ainakaan vähäo­sais­ten etu­ja aja. Min­is­terikyy­dis­sä pää kovettuu.

 141. Kalle:

  Mikään vero­jenko­ro­tus ei tässä kil­pailu­ti­lanteessa ole kovin järkevää. Me emme pär­jää EU:n verokil­pailus­sa edes nykyisel­lä tasol­la. Tart­tis tehdä jotain!

  Voisi vaik­ka lopet­taa sen verokil­pailun, kun siinä Suo­mi ei ikinä pärjää.

  Art­turi B:

  Janne M:

  Hyvä vain että kap­i­tal­is­teil­la ja vasem­mis­tol­la on kuin onkin suk­set ris­tis­sä ja eri suun­ti­in kulke­vat ladut.

  Joo vähänks jenkeis­säkin on hyvä, ku molem­mat vaan imuroi hul­lu­na yhteisiä varo­ja omille suosikeilleen, kun pää­sevät val­lan syr­jään kiinni.

  Jenkeis­sä ei ole vasem­mis­toa. Siel­lä on lib­er­aalimpi oikeistop­uolue (demokraatit), van­hoilli­nen ääri­oikeistop­uolue (repub­likaan­it) ja jälkim­mäisen äärisi­ipi (tee­pus­sit).

  juha:

  Ver­tailun vuok­si: jenkeis­sä ei kävisi näin.

  Siel­lä tosi­aan ihan surut­ta siir­retään rahaa ja val­taa suuryri­tyk­sille ja ökyrikkaille.

 142. Keskus­ta ei voi suos­tua hal­li­tuk­seen, jos­sa yksi puolue voi sen kaataa, ja perus­suo­ma­laiset ovat oppo­si­tios­sa. Sil­lä tämä asetel­ma olisi omi­aan keskus­tan murskat­ap­pi­oon vaaleissa.

  Joko jatke­taan neu­vot­telui­ta ainakin demarei­den kanssa, tai neu­vot­telui­hin nos­te­taan sekä keskus­ta, että perussuomalaiset. 

  Ainakaan minä en heti näe mitkä muut yhdis­telmät voisi­vat toimia. En edes siinä ske­naar­ios­sa, että kokoomus ajet­taisi­in oppo­si­tioon. Perus­suo­ma­lais­ten tiuk­ka EU-kan­ta ei ainakaan lisää eri kom­bi­naa­tioiden toimivuutta.

 143. “No mikä pakko se on verovähen­nyk­sil­lä kom­pen­soi­da? Eiks se nyt oo ihan sama mis­tä tuutista se raha tulee?”

  Soin­in­vaara nimeno­mais­es­ti sanoi että “arvon­lisäveron koro­tus […] olisi ylikom­pen­soitu pien­i­t­u­loisille, sekä tulon­si­ir­to­jen varas­sa oleville että pieni­palkkaisille verovähennyksillä”. 

  Kuten tekemästäni laskel­mas­ta huo­maa, se ei ole kuvatun­laises­sa tilanteessa elävälle ihmiselle tämän­hetkisen jär­jestelmän puit­teis­sa mahdollista. 

  Opin­tora­han sit­o­mis­es­ta indek­si­in ei ole ollut puhet­ta hal­li­tus­neu­vot­telu­jen yhtey­dessä, vaik­ka sen nyt Soin­in­vaara tässä jälk­i­jät­töis­es­ti ilmoit­tikin “olleen tulos­sa” — jos näin on, hyvä niin, tätä tietoa ei kuitenkaan ole liikkunut muual­la julkisuudessa.

  “Aiem­mis­sa kom­menteis­sa opiske­li­ja Olli, joka saa nyt val­ti­ol­ta ilmaisen opiskelun lisäk­si 6000 € vuodessa ilmaista rahaa piti ALV:n koro­tus­ta huonona kos­ka se vie häneltä 30 euroa vuodessa.”

  En ottanut kan­taa siihen, tarvit­seeko alv:n nos­toa kom­pen­soi­da verovähen­nyk­sil­lä. Totesin vain, ettei se ole nykyti­lanteessa mah­dol­lista. Nähdäk­seni käytet­tävis­sä ole­van rahan konkreet­tis­es­ti vähetessä on epäre­hellistä väit­tää sen tule­van hyvitetyksi. 

  Kysymyk­set siitä, pitäisikö ylipään­sä mak­saa ihmisille opiskelus­ta, ja jos, niin miten paljon, eivät nähdäk­seni kuu­lu tämän väit­tämän piiriin.
  Mainit­takoon myös, että kuten jo sanoin, en ole enää opiske­li­ja. Oma lehmäni ei siis ole tässä ojassa.

 144. Mark Ander­s­son kysyy että mik­sei tulo­ero­ja voi vähen­tää ihan vaan vero­tuk­sel­la? No jos tarkoi­tus on paran­taa pien­i­t­u­loisem­pi­en ase­maa eikä vaan heiken­tää rikkaampi­en, niin ei voi sik­si että pien­i­t­u­loisim­mat eivät mak­sa vero­ja ja välil­lis­ten vero­jen alen­nuk­set leikkaa tukia indek­sien kautta.

 145. OS: “Oikeas­t­aan on demokra­t­ian ongel­ma, että hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa puhut­ti­in aivan eri asioista kuin julkisuudessa.”

  No mitenkäs olisi jos lopetet­taisi­in tuol­laiset radio­hil­jaisu­udet ja ker­rot­taisi­in julk­isu­udelle mis­tä siel­lä puhutaan, että voitaisi­in puhua samoista asioista?

 146. Näyt­tää ole­van enää kolme vai­h­toe­htoa jäljellä:

  1) SDP palaa Kataisen pöytään.
  2) Kepu tulee Kataisen pöytään.
  3) Kok + SDP + Kepu.

  Muuten joudu­taan joko vasem­mis­to- tai oikeustopop­ulis­tikon­ser­vati­iviseen Per­su­jo­htoiseen hallitukseen.

 147. tpyy­lu­o­ma heit­ti todel­lisu­u­den vastaisesti: 

  Niin mut kun ne indek­sit, kom­pen­saa­tiot ja muut moni­tavuiset lainasanat on just sitä cityvi­her­lib­er­aalielit­ismiä jota Kansa protestoi. Se ketään kiin­nos­taa mitä oikeasti tehdään, kun­han lip­palak­ki on ryhdikkäästi ja tak­ki oikein päin.

  Ai näil­lä asi­akysymyk­sil­läkö vihreät kam­pan­joi­vatkin? Hah. Main­os­toimis­tol­ta oste­tul­la mieliku­vakam­pan­jal­la, yhden riv­in slo­ganeil­la, naimalakol­la, fukushi­mal­la rat­sas­tuk­sel­la, “vas­tu­un” hokemisel­la ym.

  Olen täysin samaa mieltä, että tuo­ta asi­apo­h­jaista “elit­is­tistä” perustel­e­vaa keskustelua tarvit­taisi­in enem­män, paljon enem­män, mut­ta ei sitä ole “cityvihreiltä” näkynyt.

  Osmokin aivan selvästi laskel­moi vaalien alla, mis­tä sanoa ja mitä, sen perus­teel­la mil­laisia mieliku­via syn­tyy, ei sen, mitä todel­la asioista ajattelee.

  Leikkaus­lis­tois­takaan ei löy­tynyt vihreiltä sen enem­pää san­ot­tavaa kuin hajanainen val­i­tus, mik­si muut eivät ole niitä leikkauk­sia esit­täneet. Mis­sä oli­vat vihrei­den omat lis­tat vaalien alla? Laskin eri puoluei­den keskeis­ten vaikut­ta­jien kan­nan­ot­to­ja ver­taile­mal­la, että vihreät kaik­ista puolueista lupa­si­vat kaikkein kat­teet­tomim­min lisää rahaa. Opiske­li­joille, ilmas­totalkoisi­in, vähäo­saisille jne. 

  Johtoase­ma asi­akeskustelus­sa cityvihreil­lä? Sen päivän kun näk­isi. Perus­suo­ma­laisetkin ovat huo­mat­tavasti asi­apoli­ti­ikkape­rus­taisem­pi puolue kuin vihreät.

  Vihrei­den poli­it­tisen filosofi­an voisi tiivistää seu­raavasti: Tehdään kaikkea hyvää ja ylevää, kuten nykyisen ener­gia-infran tuhoami­nen ja ovien avaami­nen taka­pa­juis­ten kult­tuurien tul­la tänne, sit meille syn­tyy niinq tosi hieno yhteiskunta.

 148. Amatöörin kir­joi­tus on hyvä. Tämän maan parhaimpia poli­it­tisia per­in­teitä nimeno­maan on se että pystytään sopi­maan asioista. En minä ymmär­rä mikä siinä on huonoa että eril­laiset arvot ja intres­sit omaa­vat puolueet tekevät kom­pro­missin, pitäähän kum­mankin puolueen äänestäjienkin joille on ne eri arvot ja intres­sit elää jotenkin samas­sa maassa.

 149. Pahoit­te­len jos olen väärässä, mut­ta jotenkin saan nyt tästä blo­gista ja kir­joit­ta­jan vas­tauk­sista kysymyk­si­in sel­l­aisen kuvan että tässä ei ensisi­jais­es­ti olla “äimänkäkenä” siitä että neu­vot­te­lut jumit­ta­vat, vaan siitä että per­hana, niil­lä äänestäjil­läkin on joskus toimi­vat aivot!

  Jotenkin tulee tunne että vas­tauk­sis­sa on alen­tu­va sävy, sen sijaan että vas­tat­taisi­in ihmisenä ihmiselle, ote­taan mielu­um­min “ole nyt hil­jaa kun et kuitenkaan mitään ymmärrä”-linja.

  Ikävä on tode­ta myös, että Soin­in­vaara ei tässä ajat­telumallis­sa ole todel­lakaan oppo­si­tios­sa poli­itikoiden joukos­sa, enkä oikein tiedä mitä keinoa — fyy­sistä “bitch slap­pia” luku­unot­ta­mat­ta — voisi käyt­tää ajaak­seen läpi sen ajatuk­sen että kun tarpeek­si kyykytetään niin se nöyräkin kansalainen alkaa suuttua.

 150. Sep­po Korppoo:
  “Korkea hyv­in­voin­timme perus­tuu vain tuot­tavaan, lisäar­voa antavaan työhön.”

  Sinus­ta ter­vey­den­huol­lol­la, koulu­tuk­sel­la, tur­val­lisu­udel­la ja infra­struk­tu­uril­la ei ole mitään tekemistä hyv­in­voin­timme kanssa? Aut­taisiko hyv­in­voin­ti­asi jos sitä taakkaa vähen­net­täisi­in, mut­ta jou­tu­isit mak­samaan jenkki­tyylisiä sairaus­vaku­u­tus­mak­su­ja, lap­siesi päivähoidon ja koulu­tuk­sen ja investoimaan var­tioin­ti­in yms. erikseen?

  Ei sil­lä etteikö jotain turhaakin julkisel­la puolel­la olisi, mut­ta turha tässä on mart­tyyrik­si heit­täy­tyä ja väit­tää että kaik­ki hyvä on pk-yrit­täjistä ja kaik­ki paha julkisen puolen kup­paa­jista. Kyse on vain siitä, mil­lainen hyv­in­voin­ti julkises­ti tur­vataan ja miten se mak­se­taan (ja tuot­tavien yri­tys­ten tuot­to putoaa kum­masti jos niiden julkisen puolen tur­vaa­ma hyv­in­voin­ti putoaa).

 151. Kuu­tiopoli­isi kir­joit­ti ” kun hin­nat nou­se­vat “kestämät­tömik­si” ostan vähem­män mm. suo­ma­lai­sista verkkokaupoista ja siir­ryn osta­maan Sak­sas­ta tai vaikka­pa Jer­seyn saarelta kaikkea mitä mieleen juolahtaa”

  Vah­vasti asian vier­estä, mut­ta tiedok­si: ulko­maalaisetkin verkkokau­pat mak­sa­vat ALV:n Suomeen.

  Kat­so http://www.vero.fi/?article=9845&domain=VERO_MAIN&path=5,40,89&language=FIN

 152. Anonyy­mi: “Voisi vaik­ka lopet­taa sen verokil­pailun, kun siinä Suo­mi ei ikinä pärjää.”

  Jon­ka jäl­keen heräsin. 😀 😀 😀 Verokil­pailua ei (onnek­si) voi lopet­taa. Toisek­si verokil­pailu takaa lop­ul­ta tule­vaisu­udessa meillekkin jär­jel­lisen veroas­t­een. Ikävä vain, jos se tapah­tuu taloudel­lisen rom­ah­duk­sen kautta.

 153. Amatööri 2.6.2011 kel­lo 13:29 on muuten eri Amatööri kuin yleen­sä, ja eri kuin kah­den seu­raa­van kom­mentin kirjoittaja.

 154. [quote][quote]Kuutiopoliisi kir­joit­ti ” kun hin­nat nou­se­vat “kestämät­tömik­si” ostan vähem­män mm. suo­ma­lai­sista verkkokaupoista ja siir­ryn osta­maan Sak­sas­ta tai vaikka­pa Jer­seyn saarelta kaikkea mitä mieleen juolahtaa”[/quote]
  Vah­vasti asian vier­estä, mut­ta tiedok­si: ulko­maalaisetkin verkkokau­pat mak­sa­vat ALV:n Suomeen.
  Kat­so http://www.vero.fi/?article=9845&domain=VERO_MAIN&path=5,40,89&language=FIN%5B/quote%5D

  Esimerkik­si play.com, joka on siis Jer­seyn saarel­la, ei mak­sa ALV:tä Suomeen, kos­ka se ei kuu­lu EU:n ALV-alueeseen. Joten olit vain puo­lik­si oike­as­sa. Jos tilaus on yli 43,45 euroa, niin sit­ten tul­li saat­taa kiin­nos­tua ja sil­loinkin asi­akas (tilaa­ja) joutuu mak­samaan sen ALV:n jos huonos­ti käy. Sak­sas­sa vas­taavia aluei­ta ovat Hel­golandin saari ja Büsin­genin alue. Täl­läisiä aluei­ta on muual­lakin Euroopassa.

 155. Dave: Useim­mat ulko­maiset verkkokau­pat kuten Play.com eivät mak­sa alve­ja MINNEKÄÄN.

 156. Mielestäni olisi kyl­lä selvem­pää, että perus­tur­vaa yksinker­tais­es­ti korotet­taisi­in ja jätet­täisi­in tekemät­tä nämä koro­tus­ta kom­pen­soi­vat heiken­nyk­set, kuten alv:n koro­tus. Jäin edelleen kaipaa­maan tarkko­ja pros­ent­te­ja näi­hin korotus‑, ja vähen­nysti­etoi­hin, ja pelkään pahoin, että lop­putu­los olisi se, että vaik­ka perus­tur­val­la elävä “jäisi selvästi voitolle”, se selvä voit­to kutis­tu­isi muu­tami­in euroi­hin. Yleisen hin­tata­son noustes­sa perus­tur­valainen jäisi kuitenkin taas tap­pi­olle. En voi mitään sille, että olen tässä asi­as­sa aika pessimisti.

 157. Niin se kai vaan on että jonkin­laisia järke­viä kom­pro­mis­se­jä yrit­tävien on otet­ta­va hirveää tuubaa vas­taan sekä oikeal­ta että vasem­mal­ta laidal­ta. tilanne näyt­tää entistä synkem­mältä poli­ti­ikan soin­is­tu­misen takia. jotenkin voidaan dis­sa­ta kaik­ki vähääkään haas­tavam­mat kysymyk­set, jos niitä ei voi pukea jytky-kielelle. en voi silti ymmärtää että mik­si säi­lyt­tääk­seen poli­it­tisen uskot­tavu­u­den olisi olta­va fun­da­men­tal­isti vaikka­pa ydin­voiman suhteen.

 158. Jos elät tulosnsi­ir­to­jen varas­sa, olet täysin suo­jas­sa arvon­lisäveron koro­tuk­selta, kos­ka tulon­si­ir­rot on sidot­tu hindaindeksiin. 

  Ei tai­da pitää käytän­nössä paikkansa. En nyt viit­si lähteä tark­istele­maan sitä, miten kansaneläkein­dek­si, mil­lä perus­tur­vaa korote­taan, muo­dos­tuu, mut­ta muis­taak­seni siinä ote­taan vain osak­si huomioon hin­to­jen nousu. Ja kun se vielä vaikut­taa vuo­den viiveel­lä, niin nykyti­lanteessa perus­tur­van ja eläkkei­den varas­sa elävät joutu­vat jatku­vasti kiristämään nälkävyötään. 

  Ensin­näkin, sehän kai yleis­es­ti tun­nuste­taan, että peruspäivärahan/työmarkkinatuen ostovoima on jäänyt väh. 30 % jäl­keen vuo­den 1995 tasosta. 

  Jos työt­tömyysko­r­vaus olisi edes jälk­i­ju­nas­sa seu­ran­nut hin­to­jen kehi­tys­tä, niin noin ei olisi. 

  Olen hiukan laskeskel­lut perus­tur­van nousupros­ent­te­ja suh­teessa palkko­jen nousu­un. Mik­si palkko­jen? Sik­si, kos­ka hin­noil­la on taipumus­ta nous­ta palkkata­son nousun myötä ja täl­lä het­kel­lä hin­to­jen nousu taitaa jo ohit­taakin tuon. Kehi­tys vääristyy sitäkin suurem­mal­la syyl­lä, kun sekä perus­tur­vaa että palkko­ja nos­te­taan pros­en­teil­la, ei euromäärillä. 

  Palka­nsaa­jien ansio­ta­so nousi v. 2008 keskimäärin 5,5 % , v. 2009 4 % ja v. 2010 2,5 %.

  Työmarkkinatuki/peruspäivärahan suu­ru­us v. 2006 oli 23,50 e/5 pvää/viikko, v. 2007 23,91 e, v. 2008 24,51, v. 2009 25,63 e, v2010 25,63 e ja v. 2011 25,74 e/pv. Ja nousu pros­ent­teina: v. 2007 1,74 %, v. 2008 2,5 %, v. 2009 4,56 % ja v. 2010 0%, v. 2011 0,43 % .

  Työeläkein­dek­si taitaa olla him­pun parem­pi, mut­ta vain him­pun. Kyl­lä eläkeläisetkin jäävät jatku­vasti jäl­keen hin­tata­son noususta.

  Tuo­ta kan­nat­taisi myös mietiskellä: 

  http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2011/06/02/tulot-0-euroa-jo-20–000-kotia-elaa-nain/20117798/139

 159. az, otta­mat­ta nyt muuten mitään kan­taa kir­joituk­seesi, niin en puhunut Vihreistä vaan yleis­es­tä ilmapi­iristä että tärkeäm­pää tun­tuu ole­van että asi­at kuu­lostaa kansanomais­es­ti selkeältä kuin se miten ne oikeasti ovat.

 160. Lisätään nyt vielä se, että tässä “arvopo­h­jaisen” poli­ti­ikan kaipu­us­sa tup­paa­vat minus­ta myös men­emään arvot ja intres­sit ilois­es­ti sekaisin, niin kuin minä niitä ymmär­rän. Tämä ei kyl­lä tee “arvopo­h­jaisen” hal­li­tuk­sen muo­dostamis­es­ta yhtään sen toiv­ot­tavam­paa, varsinkaan, jos ter­mil­lä ymmär­retään (kuten yllä on enim­mäk­seen tehty) lähin­nä oikeis­to-vasem­mis­to ‑jakoa.

  Arvoil­la ymmär­rän perus­tavam­man­laa­tu­isia käsi­tyk­siä muun muas­sa siitä, minkälais­ten peru­soikeuk­sien ja poli­ti­ikan­teon tapo­jen varaan tätä yhteiskun­taamme raken­netaan. Tätä tarkoi­tan niil­lä yleisem­mil­lä sivistyk­sel­lisil­lä ja yhteiskun­nal­lisil­la arvoil­la, jot­ka nos­tin esille ja tavoitteeksi.

  Jos siis “arvopo­h­jaista” poli­ti­ikkaa kai­vataan siihen, että (kul­loinkin) jokin tiet­ty ryh­mä (vaikka­pa se kuu­luisa “enem­mistö”) domi­noi, ja muut jätetään huomiotta, en todel­lakaan kaipaa sitä Suomeen. Siinä mielessä mielel­läni myön­nän suo­si­vani nimeno­maan sel­l­aisia arvo­ja, jot­ka pain­ot­ta­vat yhteis­es­ti hyväksyt­tävän näke­myk­sen hakemista kaikkia kunnioittaen.

  Intres­seistä puhut­taes­sa taas joku halu­aa enem­män ja joku vähem­män tulo­ero­ja, joku halu­aa paran­nus­ta maaseudun emän­tien eläkkeisi­in, joku lisää rahaa kaupunkien työtätekeville, jne., ja useim­mat mon­taa eri asi­aa. Ei tässä ole mitään sel­l­aisia jakolin­jo­ja, jot­ka jakaisi­vat Suomen yksiselit­teisen siis­tisti fifty-six­ty, enkä ylipäätään toivoisi sel­l­aisia rakennettavankaan.

  Ja niin kauan kuin ei val­litse selvää ja laa­jaa poli­it­tista kon­sen­sus­ta siitä, että juuri jokin tiet­ty intres­si (eikä mikään muu) ansait­see paran­nus­ta ase­maansa, ja niin kauan kuin yhdel­lä puolueel­la ei ole ehdo­ton­ta eduskun­taen­em­mistöä, palataan jälleen siihen, että asioista on vähin­tään sil­loin toiv­ot­tavaa kyetä neu­vot­tele­maan. Ja mitä laa­jem­mal­la poh­jal­la kyetään neu­vot­tele­maan, sen vähem­män intresse­jä otak­sut­tavasti jää kokon­aan huomioimat­ta, eikä tarvitse sit­ten seu­raavis­sa vaaleis­sa ryh­mit­tyä protestoimaan kaikkea mahdollista.

  Ei siis auta tässäkään kohtaa “arvo-” eli intres­sipo­h­jainen hal­li­tuk­sen­muo­dost­a­mi­nen, jos se todel­la tarkoit­taa lähin­nä sitä, että siihen asti pääsemisek­si ensin vain tapel­laan veris­säpäin siitä, kenelle annetaan ja kuka jää ilman (ja seu­raavis­sa vaaleis­sa toinen blok­ki voit­taa ja kiskoo takaisin).

 161. Vihreät ovat halun­neet kovasti pro­filoitua nuorten aka­teemis­ten puolueena, jon­ka vuok­si vihreät jäävät aina tule­vaisu­udessakin vaaleis­sa alle 10 pros­entin kan­natuk­sen. Mik­si ihmeessä näin, kos­ka meil­lä on jo kokoomus! Menkää kaik­ki tasaveroin­toilat kokkari­porukkaan vaan, niin tulee uusille kyvykkäim­mille kavereille tilaa!

  Kiitos vielä Osmo Soin­in­vaara, että sal­lit kum­minkin eriävienkin mielip­itei­den esit­tämisen, vaik­ka välil­lä tun­tuu siltä, että sinä itse et juurikaan ota mielip­iteitäsi takaisin, vaik­ka viisaus voisikin olla juuri siinä. Eihän kukaan ole niin oike­as­sa, etteikö voisi olla joskus väärässäkin.

 162. juha:

  Sanon­pa vaan, että kellekään ei tehtäisi aat­teel­lista väki­val­taa jos suomeen syn­ty­isi vain kak­si puoluet­ta: oikeis­to (kok, ke, per, kd, rkp) ja vasem­mis­to (sdp, vas, vih)

  tarkoitit var­maan sdp, vas, ps, vih ja kok, ke, kd, rkp?

 163. Krtek kir­joit­ti 2.6.2011 kel­lo 18:32
  “Dave: Useim­mat ulko­maiset verkkokau­pat kuten Play.com eivät mak­sa alve­ja MINNEKÄÄN”

  -Kat­so
  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100311

  Tuon­nista esim play.comista täy­tyy siis mak­saa ALV, jos ALV:n määrä on yli 10 euroa. 2013 raja putoaa 5 euroon.

 164. OS: Sanois­in 105, mut­ta oli miten oli. Tuo ei ole ollut vihrei­den päämäärä. Ilman vihre­itä 95.

  Pitäisikö tämä lukea niin, että vihreät ei ole lähdössä tuo­hon mukaan?

 165. Ensin­näkin, sehän kai yleis­es­ti tun­nuste­taan, että peruspäivärahan/työmarkkinatuen ostovoima on jäänyt väh. 30 % jäl­keen vuo­den 1995 tasosta.

  Tai­dat sekoit­taa ostovoiman palkkata­soon. Perus­päivära­haa on nos­tet­tu hin­to­jen nousun tahti­in ja välil­lä reip­paam­minkin kuin elinkus­tan­nusin­dek­siä. Perus­päivära­han ostovoima on nyt parem­pi kuin 1995, mut­ta palka­nsaa­jien ostovoima on vielä paljon parem­pi. Sitä tuol­la 30 % jäl­keen­jäämisel­lä tarkoitetaan.

 166. yleis­es­tä ilmapi­iristä että tärkeäm­pää tun­tuu ole­van että asi­at kuu­lostaa kansanomais­es­ti selkeältä kuin se miten ne oikeasti ovat 

  Ovatko nämä kak­si asi­aa väistämät­tä toisen­sa pois­sulke­via? Eikö asioi­ta voi­da tehdä sekä järkevästi että selkeästi?

  Suosikkies­imerkki­ni on lap­sil­isän suhde toimeen­tu­lo­tu­keen. Jos lapsen ajatel­laan tarvit­se­van x euroa rahaa kuus­sa sum­ma voidaan muo­dostaa joko kaavalla:

  (1) x = pienempi_toimeentulotuki + lapsilisä

  tai

  (2) x = ((isompi_toimeentulotuki) — lap­sil­isä) + lapsilisä,

  mis­sä

  isompi_toimeentulotuki — pienempi_toimeentulotuki = lapsilisä

  Jostain syys­tä nyt käytetään jälkim­mäistä mallia ja se näyt­tää siltä, että lap­sil­isä vähen­netään toimeen­tu­lotues­ta eikä sitä mak­se­ta toimeen­tu­lotuen päälle.

  1. Riit­ta. Se jokin syy on siinä, että toimeen­tu­lo­tu­ki on ollut koko ajan sidot­tuna indek­si­in kun taas lap­sil­isä ei ole aiem­min ollut. Sik­si tämä jälkim­mäi­nen tapa on ollut toimeen­tu­lo­tuki­asi­akkaille edullisem­pi. Nyt kun myös lap­sil­isä on sidot­tuna indek­si­in, asial­la ei ole väliä. Tosin päät­tyneis­sä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oli esil­lä aja­tus leika­ta lap­sil­isiä, jol­loin jälkim­mäi­nen malli olisi taas ollut toimeen­tu­lo­tuki­asi­akkaille edullisempi.

 167. Se mihin tör­mäsin opet­ta­ja­har­joit­telus­sa oli­vat kuolleet sielut: Kurs­seil­la on kuollei­ta sielu­ja 20–50 % riip­puen alas­ta, oppi­laitok­ses­ta etc eli kun­ta saa heistä kor­vak­sen val­ti­ol­ta, mut­ta todel­lisu­udessa he ovat keskeyt­täneet opiskelun

  Esim oma­l­ta kurssil­tani puut­tui peräti 60 % oppi­laista. Kun kysyin osas­ton johta­jal­ta miten suh­tau­tua asi­aan , hän antoi ohjeek­si merk­itä hei­dät pois­saolleek­si. Myöhem­min tajusin muiden opet­ta­jien vih­jailu­jen perus­teel­laa, että koulu /kunta saa heistä kor­vauk­sen ja sik­si heitä ei pois­te­ta kurssilta.

  Toises­sa oppi­laitok­ses­sa tör­mäsin saman ilmiöön

  Kun kesyt­tämis­pros­ent­ti on 15 luokkaa aivan viral­lis­es­tikin niin todel­li­nee on vieläkin suurempi .
  Mut­ta tilas­tois­sa nämä kuolleet sielut näkyvät opiskelijoina.

  Tark­istin muu­ta­man taus­taa ja he eivät opiskelleet muual­lakaan vaan oli­vat jouten 

  Myrskylän näkökul­mas­ta he ovat koulu­tuk­ses­sa samoin kuin nuo pieniä pätk­iä töitä tehneet tai tempputyöllistetyt

  Samoin ver­taa­mal­la nuorten työll­siyysastei­ta 80-luvul­la, jol­loin 15–64-vuotiaiden tyäl­lisyysaste oli 75 % ja työt­tömyys 3 % luokkaa päästään saman­su­u­natisin lukuihin

  Näin syn­tyvät tilastoerot

 168. Tosin päät­tyneis­sä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa oli esil­lä aja­tus leika­ta lap­sil­isiä, jol­loin jälkim­mäi­nen malli olisi taas ollut toimeen­tu­lo­tuki­asi­akkaille edullisempi. 

  Tämä on juuri sitä korkeam­paa matem­ati­ikkaa, joka on täyt­tä hep­reaa niille, joiden matem­ati­ikan numero perusk­oulun päästö­todis­tuk­ses­sa on korkein­taan seiska.

  Jos päädytte lap­sil­isiä leikkaa­maan, niin leikatkaa sit­ten suo­raan: älkää pistäkö niitä verolle. Siitä syn­tyy ihan älyt­tömästi turhaa byrokra­ti­aa, kun per­heet alka­vat vai­h­taa lap­sil­isän saa­jaa sen mukaan, kum­mal­la van­hem­mista sat­tuu kul­loinkin ole­maan parem­mat tulot.

 169. Riit­ta, joo kyl­lä niitä asioi­ta pitää yrit­tää tehdä selkeäm­min ja tuo on ihan hyvö. Mut­ta sit­ten taas toisaal­ta, perus­tu­los­sa ei ole mitään kovin vaikeaa, se vaan herät­tää vas­tar­in­taa sik­si että useille on ilmeis­es­ti uuti­nen että rahaa tot­ta tosi­aan saa tekemät­tä mitään val­tios­sa joka pitää tulot­tomis­takin jotenkin huolta.

 170. Saataisi­in kään­net­tyä kelkkaa siihen suun­taan, että tehtäisi­in yksinker­taisem­pia ja ymmär­ret­tävämpiä lakeja.

  Paras­ta olis päästä nyt aluk­si eroon Suomen Laki III kir­jas­ta, vähen­täen lain­säädän­töä sen ver­ran että mah­tuu jälleen kah­teen opukseen.

  Kukaan ei tun­nu enää ymmärtämään lake­jen kokon­aisu­ut­ta, ja sit­ten tehdään toim­i­mat­to­mia paikko­ja päälle. Hyvä esimerk­ki on tämä Lex Nokia.

  http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Kiistelty+Lex+Nokia+uhkaa+j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4+tarpeettomaksi/1135266619280

 171. Dave kir­joit­ti:

  Tuon­nista esim play.comista täy­tyy siis mak­saa ALV, jos ALV:n määrä on yli 10 euroa. 2013 raja putoaa 5 euroon.

  Tässä on muuten se ongel­ma, että tullin koneis­to ei ole ollenkaan viritet­ty pie­nien alv-määrien per­im­iseen. Luulen, että jopa 20 euron ALV-sum­man per­im­i­nen mak­saa enem­män kuin mitä tuol­la verol­la saadaan takaisin.

  Lisäk­si Play.comin ja kump­panei­den tuot­tei­den hin­nat ovat sen ver­ran alhaisia ja ne pos­tite­taan yksitellen kir­jekuoris­sa, että edes edes tuo­hon 5 euron sum­maan päästäk­seen pitää ostaa aika kallis tuote. Blu-ray ‑levyt tai ainakin isom­mat bok­sit taita­vat vielä nykyään aika usein ylit­tää tuon sum­man. Kir­jat, joiden ALV-kan­ta on Suomes­sakin alem­pi, tuskin koskaan.

 172. Otta­mat­ta kan­taa siihen, mitkä syyt varsi­nais­es­ti johti­vat hal­li­tus­neu­vot­telu­jen kar­i­u­tu­miseen, on alla esitet­ty yksinker­tainen ratkaisue­hdo­tus kuumaan ALV-perunaan. Se nos­taa pien­i­t­u­lois­t­en ostovoimaa tehokkaasti ja ilman mon­imutkaisia tulon­si­ir­to­ja. Ideana on antaa kaikille kansalaisille tulota­sos­ta riip­puen (tai riip­pumat­ta) tiet­ty määrä verovähen­nysoikeut­ta, joka voidaan tehdä myös epä­suorista veroista, eikä ain­oas­taan palkkaveroista.

  Toisin sanoen, kau­pas­ta ostaes­saan asi­akas voi niin halutes­saan kui­tata arvon­lisäveron osu­u­den hin­nas­ta verovähen­nysoikeudel­laan (esim. bonusko­rtin tapaisel­la ‘verovähen­nysko­r­tilla’), jos vähen­nysoikeut­ta on. Tämä lisää voimakkasti pien­i­t­u­lois­t­en ostovoimaa ja tulee val­ti­olle hal­vak­si toteut­taa kuten ao. esimerkki­lasku osoittaa.

  Vuon­na 2008 hal­li­tus päät­ti laskea ruoan ALV:a 17:sta 12:een pros­ent­tin. Toimen­piteen on arvioitu mak­sa­van 0.5 mrd E/v (v = vuosi). Olete­taan, että
  (1) Suomes­sa on köy­hiä n. 500 000
  (2) köy­hän keski­t­u­lot ovat n. 10000 E/v
  (3) köy­hältä kuluu 16% tuloista eli 1600 E/v ruokaan.

  Näil­lä ole­tuk­sil­la köy­hä mak­saa ALV:a 0.17*1600/1.17 E/v = 230 E/v. Puolen miljoo­nan köy­hän osalta val­ti­olle tulee kus­tan­nuk­sia siis 115 milj. E/v. Verovähen­nysko­rt­ti aut­taa kohdis­ta­maan tämän sum­man suo­raan ja täysimääräisenä köyhille.

  Hal­li­tuk­sen vai­h­toe­hto eli ALV:n lasku viidel­lä pros­ent­tiyk­siköl­lä mak­saa 500 milj. E/v. Köy­hille tulo­tukea tästä sum­mas­ta kohdis­tuu (5/17)*230 E = 67 E/v per nenä, yhteen­sä siis 34 milj. E/v. Tämä tarkoit­taa, että vain 34/500 = 7% kokon­aiskus­tan­nuk­ses­ta kohdis­tuu köy­hille, vas­toin 100% kus­tan­nuste­hokku­ut­ta joka toteu­tuu verovähennyskortilla.

  Vaik­ka lasku­toim­i­tuk­ses­sa ei ole huo­moitu takaisinkytken­tämekanis­me­ja, ovat ne oletet­tavasti heikom­mat kuin kaut­ta lin­jan suoritet­tavas­sa ALV:n muu­tok­ses­sa. Tarkem­pia laskelmia ja pohdiskelu­ja on esitet­ty sivul­la http://fi.opasnet.org/fi/Verovahennyskortti, joka on osa kaikille avoin­ta wikihallitusohjelmaa
  http://fi.opasnet.org/fi/Suomen_hallitusohjelma_2011.

 173. Amatööri:

  Jos siis “arvopo­h­jaista” poli­ti­ikkaa kai­vataan siihen, että (kul­loinkin) jokin tiet­ty ryh­mä (vaikka­pa se kuu­luisa “enem­mistö”) domi­noi, ja muut jätetään huomiotta, en todel­lakaan kaipaa sitä Suomeen.

  Miten EK:n ja Kokoomuk­sen saisi lopettamaan?

 174. Mark Ander­s­son:

  Mik­si tulo­ero­ja pitäisi yrit­tää kaven­taa tilkkutäkkiperi­aat­teel­la joil­lakin verovähennystempuilla?

  Mik­sei niitä voisi kaven­taa suo­raan vero­tuk­ses­sa, Soininvaara?

  Siis alv alas, pro­gres­si­ivi­nen tulovero ylös ja myyn­tivoitot pro­gres­si­iviselle verolle? Voin ker­toa: kos­ka näin saadaan kyl­lä (nimel­lisiä) tulo­ero­ja kaven­net­tua, mut­ta samal­la saadaan myös vero­tu­lot putoa­maan. Nimel­liset tulo­erot Suomes­sa pienenevät, jos vaikka­pa fir­mo­jaan myyvät omis­ta­jat muut­ta­vat Ruot­si­in voidak­seen myy­dä ne, mut­ta verot­ta­ja nuolee näppe­jään ja tytäry­htiö­talouden tren­di sen kuin vahvistuu.

  Val­tion menot mak­se­taan euroil­la, ei pros­en­teil­la eikä ginikertoimella!

 175. Riit­ta:

  Jos päädytte lap­sil­isiä leikkaa­maan, niin leikatkaa sit­ten suo­raan: älkää pistäkö niitä verolle. Siitä syn­tyy ihan älyt­tömästi turhaa byrokra­ti­aa, kun per­heet alka­vat vai­h­taa lap­sil­isän saa­jaa sen mukaan, kum­mal­la van­hem­mista sat­tuu kul­loinkin ole­maan parem­mat tulot. 

  Byrokra­tia vähenisi ja selkenisi sil­läkin, että vero­tus olisi talous- eikä henkilöko­htainen aivan kuten tuk­isys­teemikin. Jos tuo olisi tilanne, niin sit­ten voisi vaik­ka ne lap­sil­isätkin pan­na verolle, eikä kenellekään olisi mitään tarvet­ta junail­la mitään.

 176. Sami Majanie­mi: Ja tuo on “yksinker­tainen ratkaisu”.
  Voi pyhä jytky.

 177. Helsin­gin Sanomien kaltaisil­ta piilop­uoluele­hdille pitäisi lait­taa arvonlisävero.

  1980-luvul­la HS propagoi voimallis­es­ti ja muokkasi mielipi­deil­mas­toa vas­tus­ta­maan ilmais­jakelule­htiä sekä kam­pan­joi ihmis­ten oikeut­ta kieltää main­os­ten jakelun. Samaan aikaan HS oli niin täyn­nä main­ok­sia, ettei se tah­tonut pos­tiluukus­ta mah­tua ja lehti­jut­tu­ja oli san­gen har­vak­seltaan main­os­ten, kuolin­il­moi­tusten ja sar­jaku­vien joukossa.

  Mis­sä muus­sa län­si­maises­sa lehdessä on lee­gio pääkir­joi­tus­toimit­ta­jia? Tämä ihmeelli­nen joukko ajaa Kokoomusjo­htoista hal­li­tus­ta kuin käärmet­tä pyssyyn. Joulu­un men­nessä näistä kir­joitelmista on koos­sa tuhat­sivuinen suurakokoelma. 

  Wikipedi­an mukaan “Koraanin suu­rat käsit­televät usein keskenään samo­ja asioi­ta. Tois­tu­vana tee­m­ana kir­jas­sa on, että oikein usko­vat pää­sevät kuoltuaan parati­isi­in ja vääräuskoiset joutu­vat hel­vetti­in.” Helsin­gin Sanomien pääkir­joi­tus­toimit­ta­jat ovat kuin pro­feet­to­ja, jot­ka kokoa­vat omaa taivaal­lista Kokoomus-johtoista hallitustaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.