Miten voin vapautua tietosuojasta?

Edus­kun­nan oikeus­asia­mies Pet­ri Jääs­ke­läi­nen on toden­nut, että ter­vey­den­huol­lon yksi­köl­tä on lain­vas­tais­ta lähet­tää ter­veys­tie­to­ja – täs­sä tapauk­ses­sa ajan­va­raus – suo­jaa­mat­to­ma­na säh­kö­pos­ti­na. Pitää käyt­tää kir­jet­tä tai puhelinta.

Miten voin vapau­tua moi­ses­ta suo­je­lus­ta? Puut­tu­mat­ta nyt sii­hen, kum­paa on hel­pom­pi sala­kuun­nel­la, puhe­lin­ta vai säh­kö­pos­ti­lii­ken­net­tä, en halua täl­lais­ta suo­je­lua ter­veys­tie­doil­le­ni. Haluan voi­da vara­ta ham­mas­lää­kä­ria­jan säh­kö­pos­til­la, vaik­ka naa­pu­ri­ni voi­si joten­kin urk­kia tie­don itsel­leen. Eikö voi­tai­si teh­dä niin, että ne jot­ka pel­kää­vät tie­to­jen­sa pal­jas­tu­mis­ta, kiel­tä­vät nii­den luo­vut­ta­mi­sen, mut­ta ne jot­ka eivät asi­aa pel­kää, voi­si­vat käyt­tää jous­ta­via yhteyksiä.

Nämä elä­mää vai­keut­ta­vat vai­no­har­hai­sen vah­vat tie­to­suo­ja­mää­räyk­set  ovat mer­kit­tä­vä syy sii­hen, ettei ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tel­miä saa­da toi­mi­maan. Miten tie­to voi­si kul­kea jous­ta­vas­ti, kun se ei saa kul­kea ollenkaan?

Jos­ta­kin syys­tä tie­to­suo­ja on niin päin, että kaik­ki se on kiel­let­tyä, mitä ei ole erik­seen sal­lit­tua.  Jot­ta tie­dot voi­si­vat kul­kea jous­ta­vas­ti, poti­laal­ta pitäi­si joka yhtey­des­sä pyy­tää suos­tu­mus jokai­seen asi­aan erik­seen. Yleis­suos­tu­mis­ta ei voi antaa. Mik­si se ei voi­si olla niin, että tie­dot saa luo­vut­taa (vaik­ka­pa sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä ter­veys­kes­kuk­sel­le) ellei poti­las sitä erik­seen kiel­lä. Nyt se pitää erik­seen sal­lia. Miten voin vapau­tua tie­to­suo­jas­ta, kun haluan tur­val­lis­ta ja jous­ta­vaa terveydenhuoltoa.

Minä esi­mer­kik­si syön vere­no­hen­nus­lää­ket­tä, mikä estää syö­mäs­tä monia mui­ta lääk­kei­tä. Minun on osat­ta­va ker­toa täs­tä aina itse lää­kä­ril­le, kos­ka tie­ty­osuo­ja­val­tuu­tet­tu halu­aa suo­jel­la minua sil­tä, että lää­kä­ri näki­si sen asia­kir­jois­ta. Onnek­si en ole (vie­lä) demen­toi­tu­nut.  Tie­to­suo­ja tap­paa ihmisiä.

53 vastausta artikkeliin “Miten voin vapautua tietosuojasta?”

 1. Kaik­ki se on kiel­let­tyä, mitä ei ole erik­seen sallittua.” 

  Poh­jois­mai­nen ylei­son­gel­ma joka hidas­taa kaik­kea tomintaa.

  Esi­merk­ki aihet­ta sivuten:
  Suo­men ter­vey­den­hoi­don yhteis­tä tie­to­jär­jes­tel­mää, (Esim. lää­kä­ri Saa­ri­se­läl­lä näkee koneel­ta mitä lääk­kei­tä Turu­ku­lai­sel­le hiih­tä­jäl­le voi antaa), on käsit­tääk­se­ni ehdo­tet­tu ensim­mäi­sen ker­ran n. 20 v sit­ten. Aivan täy­sin mah­dol­li­nen ope­raa­tio jo sil­loin. Sitä ei ole vie­lä­kään, kos­ka kun­ta­ta­sol­la tapel­laan yksityiskohdista.

 2. Minus­ta pitäi­si teh­dä näin:

  1) Verk­ko­pal­ve­lu muntiedot.fi jon­ne kir­jau­du­taan pankkitunnuksin.

  2) Pal­ve­lun kaut­ta voi käy­dä hake­mas­sa omat tie­ton­sa eri tie­to­jär­jes­tel­mis­tä. Tie­to­suo­ja­lain mukaan, eräin poik­keuk­sin, niin jul­ki­sis­ta kuin yksi­tyi­sis­tä rekis­te­reis­tä tulee saa­da erit­te­ly omis­ta tie­dois­taan kir­jal­lis­ta pyyn­töä vas­taan muis­taak­se­ni parin vii­kon sisään. Tämä on ver­sio 2.0 jol­la tie­dot saa säh­köi­ses­ti sekunnissa.

  3) Joka iki­nen rekis­te­riä pitä­vään vel­voi­te­taan lail­la tar­joa­maan yksi­lön tie­dot tuo­ta kautta.

  4) Pal­ve­lus­sa voi sal­lia tai kiel­tää omien tie­to­jen­sa vaih­ta­mi­sen eri viran­omais­ten ja mui­den ins­tans­sien välil­lä. Kos­ka pal­ve­luun kir­jau­du­taan pank­ki­tun­nuk­sin siel­lä voi myös niin halu­tes­saan myy­dä tietojaan.

  Seu­rauk­sia:
  — Ihmi­set saa­vat hel­pos­ti sel­vil­le mitä kaik­kea tie­toa heis­tä on. Tämä paran­taa yksi­tyi­syyt­tä ja tietosuojaa.
  — Tie­to­jen vaih­to hel­pot­tuu sikä­li kun eri ins­tans­sit onnis­tu­vat perus­te­le­maan mik­si hen­ki­lön tie­to­ja tuli­si vaih­taa. Tämä lisää tuottavuutta.
  — Bonuk­se­na syn­tyy jär­jes­tel­mä joka integroi koko maan hen­ki­lö­tie­to­jär­jes­tel­mät. Tämä­kin on eri käte­vää ja lisää tuottavuutta.

 3. Hosia, peri­mä­tie­to ker­too että Suo­men ter­vey­den­huol­lol­la lähes oli yhtei­nen tie­to­jär­jes­tel­mä 20 vuot­ta sit­ten kes­ki­te­tys­sä val­tion hoi­dos­sa. Sit­ten kek­sit­tiin hajaut­taa tie­to­hal­lin­to ja siir­tyä pal­ve­lui­den osta­mi­seen. Tämä on suju­nut niin hie­nos­ti että nyt kes­ki­te­tään uudes­taan, ja aju­ri­na on sel­lai­nen kom­ma­ri­pop­poo kuin Valtiovarainministeriö.

  Tie­to­tek­niik­ka-ala on sii­tä hie­noa että kun on ollut pari kier­ros­ta kyy­dis­sä niin ei tar­vit­se enää ope­tal­la mitään muu­ta kuin uudet nimet van­hoil­le asioille.

 4. Kuka mak­sai­si tpyyluoma:n kaa­vai­le­man muntiedot.fi ‑pal­ve­lun? Tie­to­jär­jes­tel­mien toteut­ta­mi­nen ja integroin­ti on mel­ko arvo­kas­ta puu­haa. Olen samaaa miel­tä sii­tä, että tul­lai­nen oli­si käte­vä, mut­ta en usko eri orga­ni­saa­tioi­den iki­nä pää­se­vän yhtei­sym­mär­ryk­seen työn ja kus­tan­nus­ten jaos­ta, saa­ti lain­sää­dän­nöl­li­sis­tä kie­mu­rois­ta, joi­ta tuol­lai­seen var­maan­kin liit­tyi­si. Vii­meis­tään esteek­si muo­dos­tuu kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö, min­kä puit­teis­sa joku taho kat­soi­si kär­si­vän­sä koh­tuu­ton­ta tulon­me­ne­tys­tä yleis­hyö­dyl­li­ses­tä pal­ve­lus­ta. Hävit­ty peli.

 5. Miten voin vapau­tua tietosuojasta?”

  Mites se meni­kään … ai niin, pyri edus­kun­taan ja muu­ta lakia! 🙂

 6. Niin, tilan­ne on tulos­ta niis­tä lukui­sis­ta hyvis­tä pää­tök­sis­tä, joi­ta niin Osmo Soi­nin­vaa­ra kuin moni muu­kin edus­ta­jak­sem­me valit­tu on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan nimis­sä ollut teke­mäs­sä parin vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na. Vih­reät ovat dema­rien ohel­la olleet kai­ken innok­kaim­pia suo­je­le­maan ihmi­siä kai­kel­ta tun­ne­tul­ta ja myös kuvi­tel­lul­ta pahal­ta. Yhteis­kun­ta tie­tää siis yksi­löä parem­min kuin­ka lää­kä­riai­ka tulee varata.

  Joku kyy­ni­nen voi­si nimit­tää tätä puna­vih­reän hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tapaa toi­mia holhousyhteiskunnaksi.

 7. b) Sel­lai­nen säh­kö­pos­tioh­jel­ma, jos­sa on vah­va kryp­taus. Edus­kun­nan käy­tös­sä oli Lotus Notes, mut­ta jos­tain syys­tä se vaih­det­tiin haa­voit­tu­vaan MS Exhangeen.

  b) Jokai­sen tuli­si voi­da saa­da ter­veys­tie­ton­sa vaik­ka muis­ti­ti­kul­le. Sil­lä voi kul­jet­taa teveys­tie­ton­sa lää­kä­ris­tä toi­sel­le. Salaus­ta voi tehos­taa vie­lä pukeu­tu­mal­la esi­mer­kik­si nai­sek­si ja vice versa.

 8. Olen aikai­sem­min­kin kuul­lut Soi­nin­vaa­ral­ta saman vali­tuk­sen ja perus­te­lu­na esi­mer­kik­si tuo verenohennuslääke.

  Suo­sit­te­len edel­leen SOS tur­va­ran­ne­ket­ta tai kau­la­ket­jua joka on pal­jon tehok­kaam­pi K.I.S.S. rat­kai­su näen­näi­seen ongel­maan. Se hoi­taa tuon tie­don lää­kin­ta­hen­ki­lö­kun­nal­le tehok­kaas­ti myös sel­lai­sis­sa tapauk­sis­sa että poti­las on tie­do­ton, jol­loin kukaan hoi­to­hen­ki­lä­kun­nas­ta ei tie­dä hen­ki­lö­tun­nus­ta jol­la tie­to löy­tyi­si tie­to­jär­jes­tel­mis­tä. Tai ulko­mail­la mis­tä ei yli­pään­sä ole yhteyk­sia Suo­men ter­vey­den­huo­lon järjestelmiin.

 9. Onnek­si yksi­tyi­sel­le voi vara­ta ajan ihan netis­sä klik­kai­le­mal­la. Kun­nil­le tämä tus­kin tulee onnis­tu­maan, kun ei saa­da riit­tä­väs­ti työl­lis­tet­tyä ajan­va­rauk­seen henkilökuntaa.

 10. Osmo: “Yleis­suos­tu­mis­ta ei voi antaa.”

  Täs­sä mie­les­tä­ni asian ydin, pitäi­si voi­da antaa yleis­suos­tu­mus, ilman sitä ei ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mä voi toimia.
  Ja jos joku ei halua tie­to­ja luo­vut­taa, kiel­tä­köön sit­ten yksi tie­to ker­ral­laan — yleis­suos­tu­mus siis pääsääntö.
  Sil­loin, kun itse aloit­te­lin kun­ta-alal­la kat­sot­tiin sel­väk­si, että salas­sa pidet­tä­vän­kin tie­don sai luo­vut­taa toi­sel­le vir­ka­mie­hel­le, jos täl­lä myös oli vai­tio­lo­vel­vol­li­suus — ja jär­ke­vää­hän se oli, kun esim. Turus­sa las­ten­suo­je­lu ja sosi­aa­li­toi­mis­to oli­vat erillisiä.

 11. Nor­ja­lai­sil­la on net­ti­si­vu jos­ta varaan ajan ja jär­jes­tel­mä var­mis­taa sen lähet­tä­mäl­lä SMSän. Ei kovin vai­ke­aa ja toimii.

 12. Jos­ta­kin syys­tä tie­to­suo­ja on niin päin, että kaik­ki se on kiel­let­tyä, mitä ei ole erik­seen sal­lit­tua. Jot­ta tie­dot voi­si­vat kul­kea jous­ta­vas­ti, poti­laal­ta pitäi­si joka yhtey­des­sä pyy­tää suos­tu­mus jokai­seen asi­aan erik­seen. Yleis­suos­tu­mis­ta ei voi antaa.”

  Tämä on nyt jo sää­dös­ta­sol­la van­hen­tu­nut­ta tie­toa. Uusi ter­vey­den­huol­to­la­ki toi muka­naan sai­raan­hoi­to­pii­ria­lu­een kun­nal­li­sen yhtei­sen poti­las­re­kis­te­rin, jon­ka sisäl­lä tie­to­jen käyt­tö on hoi­to­suh­tees­sa mah­dol­lis­ta ilman poti­laan eril­lis­tä suostumusta. 

  Menee tie­tys­ti oma aikan­sa ennen kuin tek­ni­ses­ti asia saa­daan toi­mi­maan, mut­ta STM on jo anta­nut ohjeet sii­hen, miten täs­sä tulee kun­tien edetä.

  Tuos­sa on STM:n Pek­ka Jär­vi­sen kal­vo­set­ti asiasta:
  http://tinyurl.com/3wnuf34

 13. @tpyyluoma:

  Idea on mai­nio! Mie­ti­tään vie­lä toteutusta:

  1) Sää­de­tään laki/asetus/tms jol­la tuo ilmoi­tus­vel­voi­te syntyy

  2) Rekis­te­rin­pi­tä­jät havah­tu­vat toi­meen ja tilaa­vat tar­vit­ta­vat muu­tos­työt esim sai­raa­la- tai ter­veys­kes­kus­tie­to­jär­jes­tel­män toimittajalta

  3) Toi­mit­ta­ja hin­noit­te­lee muu­tos­työn mono­po­lia­se­man­sa tur­vin vaik­ka väestöpohjaperusteisesti

  4) Rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä ei ole tähän varaa.

  Eiku…

 14. Luu­len­pa, että jos haluai­sin saa­da luet­ta­vak­se­ni naa­pu­rei­de­ni tai tut­ta­vie­ni sai­raa­la­pos­tia, puo­len tun­nin myl­läys talo­yh­tiön pape­rin­ke­räy­sas­tias­sa oli­si sii­hen var­maan paras keino.

 15. Suo­mel­la oli tek­ni­ses­ti erit­täin hyvä säh­köi­nen hen­ki­lö­tun­nis­te, jon­ka lain­laa­ti­jat tyri­vät täy­del­li­ses­ti. Eli Osmo, tai­taa olla sinun vikasi. 😉 

  tpyy­luo­man esit­tä­mä pank­ki­tun­nus­ten käyt­tö on teni­ses­ti, hal­lin­nol­li­ses­ti ja juri­di­ses­ti hyvin kysee­na­lai­nen temp­pu. Vii­mek­si kun nii­den kans­sa jou­duin töis­sä teke­mi­siin, ne eivät olleet kovin trk­ni­ses­ti fik­sus­ti toteu­tet­tu­ja. 😀 😀 😀 Hal­lin­nol­li­ses­ti­han pank­ki­tun­nuk­sis­sa käy­tös­sä ole­vat sala­sa­na­sys­tee­mit ovat höl­mö­jä. Sii­nä siir­re­tään pan­kil­le kuu­lu­vaa vas­tuu­ta kulut­ta­jal­le ihan kirk­kain silmin.

 16. Unoh­tui yksi olenn­nai­nen point­ti, tuo­ta kaut­ta tie­ten­kin näki­si mitä kun­kin tie­to­ja on vaih­det­tu. Yli­pään­sä insen­tii­vi­nä tuo on olen­nai­nen, ehkäi­see kum­mas­ti vää­rin­käy­tök­siä jos yksi­lö voi itse valvoa.

  Joo mak­saa­han se integroin­ti jotain. Esi­mer­kik­si Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen osoi­te­tie­to­jär­jes­tel­mään on tosin integroi­nut koko liu­ta yri­tyk­siä, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=172&docid=213

  Tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­nen ja suo­jaa­mi­nen yli­pään­sä mak­saa. Jos ei ole varaa mak­saa niin ei kan­na­ta kerä­tä tie­to­ja, sem­min­kin kun tus­kin nii­tä on sit­ten varaa käyt­tää­kään. Ja vaik­ka siel­lä tie­to­suo­ja­lais­sa ei niin lue, niin minus­ta lain hen­gen mukais­ta vuon­na 2011 oli­si se että ne omat tie­ton­sa voi käy­dä kat­so­mas­sa netissä.

  Mut­ta jär­keä saa käyt­tää, en tar­koi­ta että Yyte­rin meri­par­tio­lais­ten jäsen­re­kis­te­ri pitäi­si integroi­da tuohon.

 17. Kui­ten­kin Diaco­ril­ta voi vara­ta ajan net­ti­si­vul­ta ja vah­vis­tus varauk­ses­ta tulee säh­kö­pos­tit­se salaa­mat­to­ma­na, ja lisäk­si muis­tu­tus teks­ti­vies­tit­se jos halu­aa. En muis­ta olen­ko jos­kus alle­kir­joit­ta­nut jon­kun paperin. 

  Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus ei aina­kaan suos­tu sii­hen että yksi­tyi­set myi­si­vät siel­tä tie­to­jaan, kos­ka he myy­vät tie­to­ja jo itse.

 18. Raea­nus, tuon kans­sa kävi­si var­maan niin että syn­tyi­si pal­ve­lun­tar­joa­jia jot­ka tar­jo­aa rekis­te­ri­pal­ve­lu­ja joil­le­kin pie­nem­mil­le toi­mi­joil­le ihan ver­kos­sa, ja nii­hin tie­ten­kin sisäl­tyy inte­graa­tio val­mii­na. Ja onhan noi­ta jo eril­lai­sia hen­ki­lö­re­kis­te­rei­tä sisäl­tä­viä sovel­luk­si vaik­ka kuin­ka. Jopa poti­las­ker­to­mus­pal­ve­lui­ta on pil­ves­sä. Har­mit­to­mim­mis­sa­kin on yksi sem­moi­nen pik­ku mut­ta etten ole ihan var­ma ymmär­tää­kö Pet­te­rin kone­pa­jan Pet­te­ri että esi­mer­kik­si loma­ka­len­te­ri on hen­ki­lö­re­kis­te­ri ja sitä ei saa vie­dä ulos EU-alueelta.

 19. on lain­vas­tais­ta lähet­tää ter­veys­tie­to­ja […] suo­jaa­mat­to­ma­na säh­kö­pos­ti­na. […] Miten tie­to voi­si kul­kea jous­ta­vas­ti, kun se ei saa kul­kea ollenkaan?

  Tie­dot voi­si lähet­tää suo­jat­tu­na säh­kö­pos­ti­na. Tal­len­ne­taan vain tie­to­jär­jes­tel­mään jul­ki­nen avai­me­si, jota käy­te­tään kryp­taa­maan sinul­le läh­te­vä sähköposti.
  Ei sen nyt niin vai­kea­ta pitäi­si olla.

  Muntiedot.fi kuu­los­taa kival­ta, mut­ta kun sen taas Tie­to (miten tuo nimi voi olla sal­lit­tu?) toteut­taa niin siel­tä sit­ten kävel­lään sisään ja varas­te­taan kaik­ki tie­dot. Ris­ki on ole­mas­sa, vaik­ka vaih­teek­si käy­tet­täi­siin jotain hovi­hank­ki­jaa päte­väm­pää toimittajaa.

 20. Suo­mes­sa lie­nee tuhan­sia ohjel­moi­jia jot­ka voi­daan ottaa työ­har­joit­te­luun koo­daa­maan uusia jär­jes­tel­miä “ilmai­sek­si”. Eikä mak­sa kuin 9 euroa per päi­vä lisää.

 21. Ongel­ma lie­nee meil­lä se, että opti­maa­li­rat­kai­sun kuvi­tel­laan ole­van kai­kil­le sama. Siis se, että indi­vi­dua­lis­mia ei pide­tä Suo­mes­sa kovin suu­res­sa arvos­sa edes sel­lai­sis­sa asiois­sa, jois­sa var­si­nais­ta pater­na­lis­mia ei kan­na­ta tai perus­te­le juu­ri kukaan. Vähin­tään­kin se koe­taan lii­an han­ka­lak­si, kal­liik­si ja sut­tui­sek­si että sitä voi­tai­siin oikeas­ti toteut­taa — mitä se ehkä jul­kis­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­mis­sä onkin — vaik­ka mark­ki­noil­la yksi rak­si ruu­tuun ei ole maa­il­man suu­rin toteutushankaluus.

 22. Ylei­sen läpi­nä­ky­vyys­pe­ri­aat­teen kan­nal­ta oli­si luon­nol­lis­ta, että jokai­sel­la oli­si oikeus näh­dä reaa­liai­kai­ses­ti, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja on haet­tu ja kuka on hake­nut — oli sit­ten kyse jul­ki­ses­ta tai kau­pal­li­ses­ta rekis­te­ris­tä (ja sit­ten oli­si tie­tys­ti käte­vää, että jos­tain kes­ki­te­tys­ti löy­tyi­si tie­to rekis­te­reis­tä, jois­sa tie­to­ja on/voi olla). Se, että seu­ran­ta oli­si help­poa, aut­tai­si tart­tu­maan vää­rin­käy­tök­siin ja vir­hei­siin nopeas­ti. Sen tyyp­pi­nen lain­sää­dän­tö, että tie­dus­te­lun itse­ään kos­ke­vis­ta tie­dois­ta ja kyse­lyis­tä voi teh­dä ker­ran vuo­des­sa kir­jal­li­ses­ti ei oikein ole enää tätä päivää.

 23. Tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön tar­koi­tus ja peri­aa­te on yle­vä. Mut­ta käy­tän­nös­sä sii­tä on tosi­aan­kin pää­asias­sa vain hait­taa. Toi­min itse lää­kä­ri­nä sai­raa­las­sa ja työn­te­koa hait­taa­va — ja siis usein poti­laan etua vas­taan toi­mi­va — lain­sää­dän­tö tulee vas­taan päi­vit­täin. Jot­ta koko­nai­suus toi­mii edes liki­pi­täen jär­ke­väs­ti, jou­dum­me toden­nä­köi­ses­ti rik­ko­maan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön tiu­kin­ta tul­kin­taa jat­ku­vas­ti. Vas­taa­vas­ti jos nou­dat­tai­sim­me sää­dök­siä pil­kun­tar­kas­ti, koko sai­raa­lan toi­min­ta lamaan­tui­si. Har­mil­lis­ta on sekin, että kuten jokai­ses­sa orga­ni­saa­tios­sa, omas­sa­kin sai­raa­las­sam­me tapah­tuu var­mas­ti tie­to­suo­ja­louk­kauk­sia. Nii­den todel­li­seen estä­mi­seen tämä työn­vai­keu­tus­lain­sää­dän­tö on kui­ten­kin ihan kein­o­ton ja hampaaton.

 24. Onhan meil­lä yksi­tyi­siä lää­kä­ria­se­mia, joil­ta voi vara­ta ajan webis­sä, ja vah­vis­tus tulee säh­kö­pos­til­la. (Ihan taval­li­se­na säh­kö­pos­ti­na, ei miten­kään salakirjoitettuna.)

 25. Jär­jes­tel­män ohjel­moi­mi­nen ei ole se ongelma. 

  Ongel­ma on saa­da ne tie­dot sin­ne sisäl­le. Ole­mas­sao­le­vat tie­dot, mm tie­to sii­tä Oden lää­ki­tyk­ses­tä. Jot­ka siis ovat nykyis­ten jär­jes­tel­mien raken­ta­jil­la parem­mas­sa tur­vas­sa. Ja joi­ta ei oikein saa ulos kuin mak­sa­mal­la lun­naat (koko­nais­sum­ma nous­see mil­jar­dei­hin) tai sosialisoimalla.

  Kun­ta tar­vit­see tie­to­jär­jes­tel­män sai­raan­hoi­don tar­pei­siin. Ei osaa teh­dä itse, ostaa mark­ki­noil­ta hin­taan A. Jär­jes­tel­mään halu­taan päi­vi­tys. Mak­saa B. Halu­taan muu­tos. Mak­saa C. Halu­taan eroon jot­ta voi­daan ostaa uusi. Mak­saa D (eroon­pää­sy) + E (uusi). Vir­he tapah­tui koh­das­sa A kun ei huo­mat­tu vaa­tia sekä jär­jes­tel­mään tal­len­net­tu­jen tie­to­jen että itse jär­jes­tel­män IP oikeuk­sia tilaajalle.

 26. Koro­te­taan van­ha tuo­ma­ri­noh­je kos­ke­maan kaik­kia viran­omai­sia ja kan­sa­lai­sia mui­den lakien yli­me­ne­vä­nä kuten se mm Lau­ri Leh­ti­ma­jan jää­hy­väis­haas­tat­te­lun mukaan onkin. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus…

  Lii­an mon­ta van­hus­ta makaa pii­lo­tet­tu­na sai­raa­loi­hin tie­to­suo­jan nimissä

 27. Aina­kin jul­ki­sel­la puo­lel­la poti­laan intii­me­jä tie­to­ja käsi­tel­lään poti­las­huo­neis­sa ja “tis­kil­lä” asioi­taes­sa var­sin avoi­mes­ti ja ulko­puo­lis­ten kuul­len. Mut­ta hoi­de­taan toki tämä yksi­tyi­syy­den kan­nal­ta tär­keäm­pi säh­kö­pos­tia­jan­va­raus­asia ensin kuntoon.

 28. Tie­to­tur­vas­ta on teh­ty sel­lai­nen peik­ko että sen var­jol­la voi­daan teh­dä tai jät­tää teke­mät­tä mel­kein mitä tahansa. 

  Yleen­sä se ei ole mikään ongel­ma mikä­li tie­to­tur­van suo­je­le­mi­nen aiheut­taa suu­rem­paa hait­taa kuin suo­jel­ta­vien tie­to­jen arvo…

  Tpyy­luo­man aja­tus “mun­tie­dot” pal­ve­lus­ta on kieh­to­va. Mut­ta muo­dos­tui­si­ko tuos­sa sel­lai­nen mega­re­kis­te­ri, että sen käyt­tö sal­lit­tai­siin tie­to­tur­va­syis­tä ainoas­taan val­tion IT pal­ve­lu­kes­kuk­sen her­meet­ti­ses­ti sul­je­tuis­sa labo­ra­to­rio­ti­lois­sa ja kuusin­ker­tai­ses­ti kier­re­tyl­lä Vetuma-tunnistuksella?

 29. Tal­len­ne­taan vain tie­to­jär­jes­tel­mään jul­ki­nen avai­me­si, jota käy­te­tään kryp­taa­maan sinul­le läh­te­vä sähköposti.
  Ei sen nyt niin vai­kea­ta pitäi­si olla.”

  On se lii­an vai­ke­aa nor­maa­li ihmi­sel­le niin kau­an kuin tuo ei ole kir­je­kuo­ren kiin­ni­lii­maa­mi­seen ver­rat­ta­va “kan­sa­lais­tai­to” jon­ka voi olet­taa jokai­sen osaa­van. . Ongel­ma ei ole tek­no­lo­gia vaan ihmiset.

 30. Joo, pojal­la mur­tui käsi. Sii­tä otet­tiin rönt­gen-kuvat kah­teen ottee­seen, molem­mil­la ker­roil­la piti erik­seen alle­kir­joit­taa lap­pu, että tk-lää­kä­ri saa tar­vit­taes­sa kat­soa kuvia ja lukea orto­pe­din lausun­non. Tämä siis saman sai­raan­hoi­to­pii­rin sisällä. 

  Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ja poti­laat käsit­te­le­vät nämä laput aina niin, että asia on ikään­kuin itses­tään­sel­vä. Laki on siis pää­sään­töi­ses­ti täy­sin turha.

 31. Lähet­tää sit­ten teks­ti­vies­ti­vah­vis­tuk­sen, niin voi sanoa että vah­vis­tus tuli “puhe­li­mel­la”. Tai mikä ero sii­nä on että lukee säh­kö­pos­tin “puhe­li­mel­la”?

 32. Toi­saal­ta: tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu vain tul­kit­see lakia, ei sää­dä sitä. Pitäi­si siis kävel­lä ylitse.

 33. Tpyy­luo­man idea on hyvä. Sitä voi­si vie­lä hioa; Teh­dään ”Vinet­ti” tietopankki(Viranomais-netti) jon­ne ter­veys­vi­ran­omai­set ja polii­si voi­vat tal­len­taa kaik­ki hen­ki­lön tie­dot. Ja jos lupa tulee viran­omai­sil­la on myös vel­vol­li­suus näin toi­mia. Kan­sa­lai­nen saa sit­ten itse vali­ta sal­lii­ko viran­omais­ten käyt­tä­vän vinet­tiä ko. kan­sa­lai­sen tie­to­jen hakuun. Pork­ka­na­na on että tur­val­li­suus para­nee kun tie­to­jen haku nopeutuu.
  (Jos koh­ta ris­ki park­ki­sak­ko­jen ja perä­pu­ka­mien jou­tu­mi­ses­ta tie­to­mur­ron koh­teek­si lisään­tyy­kin) Lää­kä­reil­le ja polii­seil­le anne­taan tiet­ty sala­sa­nat vinet­tiin. Näin luo­tai­siin pai­kal­li­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mis­tä riip­pu­ma­ton sys­tee­mi jol­la voi­si kier­tää kun­ta­ta­son kähi­nät. Vois­ko­han sen teh­dä niin että kan­sa­lai­nen itse voi­si vie­dä omat tietonsa..?

 34. Ter­vey­den­huol­toon on tulos­sa Kan­ta-pal­ve­lu­jen myö­tä koko ter­vey­den­huol­lon yhtei­nen perus­tie­to­va­ran­to (eAr­kis­to). Sen idea­na on, että poti­las­tie­dot tal­len­taan yhteen paik­kaan ja sii­hen on pää­sy kai­kil­la ter­vey­den­hul­lon yksi­köil­lä. Näi­hin pal­ve­lui­hin tulee mukaan myös kan­sa­lais­ten pal­ve­lut eli omia tie­to­ja voi käy­dä luke­mas­sa sekä hal­lit­se­mas­sa omia suos­tu­muk­sia ja luo­vu­tuk­si­aan. Vas­taa­va­na­lai­nen rat­kai­su on tulos­sa myös sosi­aa­li­huol­lon tiedoille.

  https://www.kanta.fi/fi/sahkoinen-potilastiedon-arkisto

  tpy­luo­man heit­tä­mä muntiedot.fi on oikeas­taan aika saman­lai­nen, mitä tavoi­tel­laan asiointitili.fi:llä. Jos jat­kos­sa onnis­tu­taan sii­nä, että käyt­tö­liit­ty­mä eri viran­omais­ten pal­veui­hin saa­daan toteu­tet­tua tuon kaut­ta, niin oltai­siin men­ty pit­kä harp­paus eteenpäin.

  http://www.valtiokonttori.fi/Public/default.aspx?nodeid=21699

 35. Miten­käs se meni­kään, 100% tie­to­tur­va = 0% käytettävyys.

 36. Tie­de­mies: “Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ja poti­laat käsit­te­le­vät nämä laput aina niin, että asia on ikään­kuin itses­tään­sel­vä. Laki on siis pää­sään­töi­ses­ti täy­sin turha.”

  Joo, ja jos kii­re on, kat­so­taan tie­dot oli lupaa tai ei. Jäl­keen­päin ei kukaan urpu­ta kun on hoi­to­suh­de ja hyvä peruste.

  Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la sen sijaan jou­du­taan toi­mi­maan pal­jon vähäi­sem­män tie­don varas­sa. Täl­lä het­kel­lä sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä työs­ken­te­le­vän osa­päi­väyk­si­tyis­lää­kä­rin on mah­dol­lis­ta täy­den­tää tie­to­jaan poti­laas­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin jär­jes­tel­mäs­tä, mut­ta jos uuden ter­vey­den­huol­to­lain koh­taa “Hoi­to­suh­de poti­laan ja luo­vu­tus­pyyn­nön teki­jän välil­lä on var­mis­tet­ta­va tie­to­tek­ni­ses­ti.” ryh­dy­tään nou­dat­ta­maan, mene­te­tään käy­tän­nös­sä tämä­kin mahdollisuus.

 37. On se lii­an vai­ke­aa nor­maa­li ihmi­sel­le niin kau­an kuin tuo ei ole kir­je­kuo­ren kiin­ni­lii­maa­mi­seen ver­rat­ta­va “kan­sa­lais­tai­to” jon­ka voi olet­taa jokai­sen osaa­van. . Ongel­ma ei ole tek­no­lo­gia vaan ihmiset.

  Ihmi­set oppi­vat, kun oppi­mi­sel­le löy­tyy tarvetta.
  Tuo oli­si samal­la lois­ta­va tapa opet­taa ihmi­siä käyt­tä­mään salat­tua sähköpostia.

 38. Ota asia esil­le hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Maas­sam­me on pal­jon muu­ta­kin yhtä idiot­ti­mais­ta lain­sää­dän­töä tai lain tul­kin­taa. Pal­jon tur­hem­mas­ta­kin siel­lä ilmei­ses­ti par­taa päris­tel­lään, kun ei näy­tä tule­van valmista.

 39. Mik­ko H: “Ter­vey­den­huol­toon on tulos­sa Kan­ta-pal­ve­lu­jen myö­tä koko ter­vey­den­huol­lon yhtei­nen perus­tie­to­va­ran­to (eAr­kis­to).”

  Nämä link­kaa­ma­si pro­jek­tit ja pre­sik­set eivät ole rat­kai­su vaan itse ongel­ma. VTV:_n raport­ti STM:n hank­keis­ta lyhyes­ti: 400–500 mil­joo­naa men­nyt, tulok­set minimaalisia.

  STM:n rat­kai­su on se taval­li­nen, siir­re­tään päi­vä­mää­riä eteenpäin:

  Edel­lä 24 §:ssä sää­de­tys­tä poi­ke­ten 15 §, jos­sa sää­de­tään vel­vol­li­suu­des­ta liit­tyä val­ta­kun­nal­lis­ten tietojärjestelmäpalvelujen
  käyt­tä­jäk­si, tulee voi­maan 1 päi­vä­nä syys­kuu­ta 2014. Yksi­tyi­siä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen anta­jia kos­ke­va vel­vol­li­suus liit­tyä val­ta­kun­nal­lis­ten tie­to­jär­jes­tel­mä­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jäk­si tulee kui­ten­kin voi­maan 1 päi­vä­nä syys­kuu­ta 2015.

  Näh­tä­väk­si jää riit­tää­kö annet­tu lisäaika.

  Kan­sa­lai­sen asioin­ti­ti­li­kin on yhden toi­mit­ta­jan sisään­heit­to­hin­nal­la myy­mä Mic­ro­soft-poh­jai­nen ven­dor lock-in ‑jär­jes­tel­mä jon­ka idea­na on saa­da kil­pai­lu rajoi­tet­tua kun var­si­nai­nen pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen asiointitili.fi ‑sivus­tol­le alkaa.

 40. Miten sitä Mei­dän Her­ram­me sanoi­kaan kir­ja­nop­pi­neis­ta ja fari­seuk­sis­ta. “He kuur­ni­vat sääs­ken mut­ta nie­le­vät kamelin.”

 41. Jos­tain kum­mal­li­ses­ta syys­tä tuo tie­to­suo­ja näyt­tää rajoit­ta­van ainoas­taan poti­laan hoitamista.

  Täy­sin sivul­li­set hoi­ta­jat joil­la ei ole mitään teke­mis­tä poti­laan kans­sa voi­vat kyl­lä lues­kel­la esim naa­pu­rien­sa poti­las­tie­to­ja ilman että tie­to­suo­ja miten­kään rajoit­taa. Ja poti­las itse tie­ten­kään ei voi saa­da noi­ta tapauk­sia tie­toon­sa kun tie­to­suo­ja rajoittaa.

 42. T. “Täy­sin sivul­li­set hoi­ta­jat joil­la ei ole mitään teke­mis­tä poti­laan kans­sa voi­vat kyl­lä lues­kel­la esim naa­pu­rien­sa poti­las­tie­to­ja ilman että tie­to­suo­ja miten­kään rajoittaa.”

  Tot­ta kai voi­vat, sii­tä vaan jää kiin­ni. Noin ylei­ses­ti, kuka tahan­sa voi teh­dä mitä tahan­sa kun­nes sul­je­taan yhteisöstä.

  Mikä täs­sä oli pointti ?

 43. spot­tu: “Nämä link­kaa­ma­si pro­jek­tit ja pre­sik­set eivät ole rat­kai­su vaan itse ongelma.”

  Olet oikeas­sa, että kan­sal­li­ses­sa ter­vey­den­huol­lon tie­don­hal­lin­nan toteu­tuk­ses­sa on ollut iso­ja ongel­mia. VTV kiin­nit­ti rapor­tis­sa var­mas­ti­kin oikei­siin asioi­hin huo­mioi­ta. Väit­täi­sin sil­ti, että eAr­kis­to idea­na on edel­leen erit­täin hyvä. Ongel­ma­na on vaan ollut, että toteu­tuk­sen joh­ta­mi­nen ja hal­lin­noin­ti on men­nyt pahas­ti pie­leen. Tämä on joh­tu­nut pit­käl­ti lii­an vähäi­sis­tä resurs­seis­ta minis­te­riös­sä. Tähän asti näis­tä asiois­ta on vas­tan­nut minis­te­riös­sä vii­si ihmis­tä, mut­ta nyt THL:n yhtey­teen on perus­tet­tu uusi ope­ra­tii­vi­sen ohjauk­sen yksik­kö, joka ottaa näi­den asioi­den ohjauk­sen vas­tuul­leen. Sin­ne pal­ka­taan 20 hen­ki­löä töi­hin, joi­den teh­tä­vä­nä on saa­da ryh­tiä jatkokehitykseen. 

  http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/sote_tietohallinnon_operatiivinen_ohjaus

 44. T. “Täy­sin sivul­li­set hoi­ta­jat joil­la ei ole mitään teke­mis­tä poti­laan kans­sa voi­vat kyl­lä lues­kel­la esim naa­pu­rien­sa poti­las­tie­to­ja ilman että tie­to­suo­ja miten­kään rajoit­taa. Ja poti­las itse tie­ten­kään ei voi saa­da noi­ta tapauk­sia tie­toon­sa kun tie­to­suo­ja rajoittaa.”

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa. Ei ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set saa tie­ten­kään lukea nii­den ihmis­ten tie­to­ja, joi­hin ei ole mitään hoi­to­suh­det­ta. Kai­kis­ta tie­to­jen kat­so­mi­sis­ta jää jäl­ki loki­tie­toi­hin, joi­ta myös valvotaan. 

  Poti­laal­la on luon­nol­li­ses­ti oikeus kaik­kiin tie­toi­hin­sa, jos ei ole poik­keuk­sel­li­sen vah­vaa hoi­dol­lis­ta perus­tet­ta kiel­tää nii­den näke­mis­tä häneltä.

 45. Moni on kes­kus­te­lus­sa sano­nut että on kiel­let­tyä kun asi­aan­kuu­lu­mat­to­mat hoi­to­hen­ki­löis­tä kat­so­vat tie­to­ja. Ja että kat­so­mi­sis­ta jää tie­dot lokei­hin. Tuo kaik­ki pitää paikkansa.

  Mut­ta sit­ten tulee väit­tei­tä, joi­ta aina­kaan minä en usko. Loki­tie­to­ja muka val­vo­taan. Miten siel­lä ero­te­taan että tie­to­jen kat­se­li­jat ovat olleet oikeal­la asial­la tai asiattomasti?

  Ja sit­ten vie­lä moni uskoo että tie­to­jen asiat­to­mas­ta kat­se­lus­ta jää kiinni.

 46. Gran­paI­gor: “Mut­ta sit­ten tulee väit­tei­tä, joi­ta aina­kaan minä en usko. Loki­tie­to­ja muka val­vo­taan. Miten siel­lä ero­te­taan että tie­to­jen kat­se­li­jat ovat olleet oikeal­la asial­la tai asiattomasti?”

  Usko pois. Tasai­sen var­mas­ti aina joku jää sil­loin täl­löin kiin­ni kuten googlaa­mal­la voi sel­vit­tää, eikä sii­nä nyt kau­aa mene kun kir­joit­taa vem­pe­leen jol­la epäi­lyt­tä­vät tapauk­set voi seu­loa manu­aa­li­seen tarkasteluun.

  Tie­tys­ti on niin ettei hoi­to­suh­teen puut­tu­mis­ta ole mah­dol­lis­ta tek­ni­ses­ti vah­vis­taa (toi­sin kuin uudes­sa ter­vey­den­huol­to­lais­sa vaa­di­taan), mut­ta ei hoi­to­suh­tei­ta oikein uskot­ta­vas­ti voi kek­siä­kään jos asi­aa vaa­di­taan jäl­keen­päin selittämään.

 47. Tör­mä­sin­pä täs­sä juu­ri itse poik­ki­puo­li­seen käy­tän­töön meil­lä Nur­mek­ses­sa. Kävin aikuis­neu­vo­las­sa, kun tuo veren­pai­ne tun­tuu loik­ki­van ylös ja alas. Neu­vo­la­tä­ti tuu­ma­si, ettei tämä hänen vii­sau­del­laan sel­viä ja ohja­si minut lää­kä­rin­jo­noon. Tie­si ker­toa, että siel­tä sit­ten tulee kir­jeit­se aika.

  Yllä­tyin­kin suu­res­ti, kun terk­ka­ris­ta soit­ti­vat, että käy­kös tämä aika ja lähe­te­tään sit­ten var­mis­tus kir­jeit­se. Vaan kuin­ka sat­tui­kaan ehdo­tet­tu päi­vä oli yksi niis­tä ylen har­vois­ta, jol­loin todel­la jou­dun ole­maan toi­sel­la paikkakunnalla. 

  Mut­ta eipä hätää, kun seu­raa­val­la­kin ker­ral­la kon­sul­toi­vat puhe­li­mit­se ennen kuin kir­jal­li­sen kut­sun lähettävät.

  Onko täs­tä opit­ta­vis­sa jotain?

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 48. spot­tu: Joo, aina sil­loin täl­löin joku jää kiin­ni. En minä väi­tä ettei kukaan kos­kaan jää kiin­ni. Kiin­ni jää­mi­sen ris­ki on pieni.

  Tran­sak­tioi­den mää­rä lokeis­sa on väki­sin niin iso että joh­don­mu­kais­ta, sään­nöl­lis­tä ja kai­ken kat­ta­vaa val­von­taa pitäi­si (huom kon­di­tio­naa­li!) teh­dä koneel­li­ses­ti. En usko että edes tehdään. 

  Tätä nykyä luvat­to­mas­ta tie­to­jen kat­se­lus­ta kiin­ni jää­nei­tä on ryh­dyt­ty epäi­le­mään jos­tain muus­ta syys­tä. Esi­mer­kik­si työ­to­ve­ri ilmian­taa tms. Sen jäl­keen tie­ten­kin lokien ole­mas­sao­lo ede­saut­taa noi­den luvat­to­muuk­sien löytämistä.

 49. Halut­to­muu­des­sa lähet­tää tie­to­ja säh­kö­pos­tis­sa ei vält­tä­mät­tä ole kyse sii­tä, onko spos­tiyh­teys salattu.

  Työ­pai­kal­lam­me — ei ter­vey­den­huol­los­sa — on rajoi­tet­tu sitä, mitä tie­to­ja asiak­kaal­le voi­daan spos­tit­se antaa. Syy­nä yksin­ker­tai­ses­ti on se, että luukku‑,gmail- tms. spos­tio­soit­teen pys­tyy avaa­maan kenen nimel­le tahansa.

  Hie­man ris­ti­rii­tais­ta toki on, että tie­dot kui­ten­kin anne­taan puhe­li­mit­se, vaik­ka hen­ki­löl­li­syyt­tä on aivan yhtä mah­do­ton tarkistaa.

 50. Paju: “Hie­man ris­ti­rii­tais­ta toki on, että tie­dot kui­ten­kin anne­taan puhe­li­mit­se, vaik­ka hen­ki­löl­li­syyt­tä on aivan yhtä mah­do­ton tarkistaa.”

  Tämä on jul­ki­suus­ky­sy­mys, eli vää­rin­käy­tös puhe­li­mit­se ei kiin­nos­ta ketään mut­ta jos sii­hen miten­kään liit­tyy Inter­net, asia on välit­tö­mäs­ti ilta­päi­vä­leh­tien löö­peis­sä, EFFin ja piraat­ti­puo­lu­een pro­pa­gan­das­sa, tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­la, ja lop­pu­tu­lok­se­na uhra­taan joku onne­ton yllä­pi­tä­jä tai tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö jossain.

  Tie­tys­sä mie­les­sä tur­val­li­set jär­jes­tel­mät ovat nii­tä jot­ka on suun­ni­tel­tu vää­rin­käy­tet­tä­vik­si niin että vää­rin­käyt­tö on jokai­sen oma valin­ta jos­ta jou­tuu itse kan­ta­maan vastuun.

 51. Työ­pai­kal­lam­me – ei ter­vey­den­huol­los­sa – on rajoi­tet­tu sitä, mitä tie­to­ja asiak­kaal­le voi­daan spos­tit­se antaa. Syy­nä yksin­ker­tai­ses­ti on se, että luukku‑,gmail- tms. spos­tio­soit­teen pys­tyy avaa­maan kenen nimel­le tahansa.

  Mikä täs­sä nyt on niin vaikeata?
  Mik­sei sitä hen­ki­löl­li­syyt­tä voi­da tar­kis­taa lää­kä­ris­sä henk­ka­ris­ta ja sit­ten ottaa sin­ne tie­to­jär­jes­tel­mään asiak­kaal­ta var­men­net­tua säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta ylös?
  Samal­la vaik­ka se jul­ki­nen avain.
  Ja sama var­mis­tus puhelinnumerolle.

  Tar­koi­tus on tosi­aan käyt­tää var­men­net­tu­ja tie­to­ja eikä googlail­la mitä sattuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.