Laura Rädystä maan merkittävän sote-johtaja

Kokoomus ilmoit­ti keskivi­ikkona muil­ta kysymät­tä, että sen val­tu­us­to­ryh­mä on valin­nut sosi­aali- ja ter­veystoimen apu­laiskaupung­in­jo­hta­jak­si val­tu­utet­tu Lau­ra Rädyn. Räty on kokoomuk­sen val­tu­us­to­ryh­män pat­e­vimpiä jäseniä, joten ei siinä mitään. Olin silti pet­tynyt. Oli liikkunut huhu­ja, että kokoomus pyrk­isi mur­ta­maan per­in­teen, että kaupung­in­jo­hta­jat val­i­taan val­tu­utet­tu­jen kesku­ud­es­ta ja ottaisi tähän todel­la vaikeaan tehtävään huippuammattilaisen.

En voi heit­el­lä kivil­lä, kos­ka mekin val­it­simme Pekka Saurin val­tu­us­to­ryh­mästä. Tämä on kuitenkin eri kokolu­okkaa ole­va asia. Sauri on sitä pait­si ulkop­uolis­ten arvioiden mukaan men­estynyt varsin hyvin.

Helsin­gin sosi­aali- ja ter­veystoimes­sa on kär­sit­ty pitkään johta­ju­u­den puut­teesta. Sen seu­rauk­se­na meil­lä on suun­nilleen ain­oana kun­tana sosi­aali- ja ter­veystoi­mi eril­lis­inä organ­isaa­tioina, kos­ka ei ole löy­tynyt sitä johta­jaa, joka olisi pystynyt yhdis­tämään ne huoli­mat­ta ilmi­selvästä haaskauk­ses­ta, jon­ka nämä keskenään kil­pail­e­vat ja toisilleen meno­ja aiheut­ta­vat organ­isaa­tiot aiheut­ta­vat. Apu­laiskaupung­in­jo­hta­jien val­in­ta val­tu­us­to­ryh­mistä mak­saa ter­vey­den­huol­los­sa kym­meniä miljoo­nia euro­ja vuodessa.

Demokra­t­ian kannal­ta on ymmär­ret­tävää, että kaupung­in­jo­hta­jien valin­nat ovat poli­it­tisia – poli­it­tis­es­ti val­i­taan juuri nyt maan hal­li­tus­ta ja sen min­is­tere­itä. Kaupung­in­jo­hta­jat ovat kuitenkin myös virkamiehiä. Kan­nat­taisi oikeas­t­aan harki­ta pormes­tari­mallia, jol­loin pormes­tar­it ja apu­lais­pormes­tar­it huole­hti­si­vat poli­it­ti­sista valin­noista ja kovan tason virkamiehet pitäi­sivät koneis­ton kun­nos­sa. Kos­ka asia kos­kee kaikkien ryh­mien val­in­to­ja, kan­nat­taisi harki­ta hallintoma­llin muutosta.

Demar­it ovat jo luop­uneet kiin­teistö­toimen osalta peri­aat­teesta, että vain val­tu­utet­tu voi tul­la kyseeseen. Olisin toivonut samaa kokoomuk­sen tekevän saman sosi­aali- ja ter­veystoimen osalta.

Tai sit­ten apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan tuek­si pitäisi vali­ta kovan tason ”kansli­apääl­likkö”. Min­is­ter­iöis­säkin kansli­apääl­liköt pelas­ta­vat tilanteen, kun min­is­terik­si on valit­tu pätevän tilalle sopiva.

 

23 vastausta artikkeliin “Laura Rädystä maan merkittävän sote-johtaja”

 1. Eli ehdo­tat lisää byrokra­ti­aa “kansli­apää­liköi­den” muo­dos­sa? Saurin val­in­taa ei liene mah­dol­lista loogis­es­ti perustel­la sil­lä, että hän on myöhem­min osoit­tau­tunut tehtävässään jok­seenkin päteväk­si. Var­maankin Lau­ra Räty tulee ole­maan yhtä pätevä.

 2. Mie­lenki­in­toista, että Helsingis­sä sosi­aali- ja ter­veystoi­mi ovat eril­liset organ­isaa­tiot. Kir­joi­tat tämän johtavaan suo­ranaiseen hallinnol­liseen haaskauk­seen. Olen toisi­naan miet­tinyt, että mik­si näi­den hallintosek­tor­ei­den niput­tamista pide­tään niin itses­tään­selvyytenä. Käsit­tääk­seni toimeen­tu­lotuen mak­sa­t­us ja las­ten huostaan­ot­to on yhtä help­po niput­taa erikois­sairaan­hoidon kanssa kuin katu­jen kunnossapidonkin.

  1. Van­hus­ten­hoitoa on vaikea jakaa sosi­aali- ja ter­veyspuolen kanssa, samoin päi­hde­huoltoa, vam­maishuoltoa, mie­len­ter­veyskysymyk­siä, syr­jäy­tymistä ja niin edelleen.

 3. Halu­aako Osmo Helsin­gin sote-puolelle saman­laista “huip­pu­jo­hta­ju­ut­ta” kuin HUS:n katastrofissa?

  Mah­taako Räty edes halu­ta yhdis­tää sosi­aali- ja ter­veyspuolen, vaik­ka se teo­ri­as­sa voisi onnis­tu­akin. Aneste­sialääkäril­lä on var­masti kos­ke­tus­ta palvelu­jär­jestelmän arkeen, mut­ta mah­taako hän halu­ta kol­le­go­jen­sa antipa­tioi­ta asi­as­ta niskoilleen.

 4. Toiv­otaan että Lau­ra Räty on pätevä ja aikaansaa­va. Haas­teet ainakin ovat kovat. Onnistues­saan hän tek­isi ison palveluk­sen meille veronmaksajille 

  Emme todel­lakaan tarvitse toista Pekka Sauria, hän on saat­tanut saa­da hyviä arvioin­te­ja henkilöjo­hta­jana tms, mut­ta kyl­lä raken­nusvi­ras­ton ja muiden hänen alais­ten viras­to­jen ja laitosten toim­inta on edelleen ala-arvoista ja teho­ton­ta verovaro­jen tuh­laus­ta, suo­raan bres­neviläis­es­tä ajas­ta kumpuavaa. Psykolo­gi ja radio­juon­ta­ja ei sovi kovan teknisen alueen johtoon, kyl­lä ao alan ymmärtämistäkin tarvitaan.

 5. Kom­ment­ti Osmo Soin­in­vaaran viesti­in 27.5.2011 kel­lo 12:16

  Eikös muuten ne Caligu­lan hevosetkin tulisi min­is­tere­itä halvem­mik­si, kun syövät lähin­nä heinää eivätkä ole virkami­esten ympyröitä sotkemassa?

  Ter­veisin Kale­vi Kämäräinen

 6. Poli­itikoille voisi harki­ta karenssi­aikaa eri­laisi­in virkoi­hin ja yri­tys­ten palveluk­seen siir­tymiselle. Toki tämä hait­taisi yksilöi­den uraa. Mut­ta myös poli­it­tisen päätök­sen­teon riip­pumat­to­muut­ta ulkop­uoli­sista intres­siryh­mistä ja poli­itikko­jen omista hen­klöko­htai­sista taloudel­li­sista intres­seistä täy­tyy vaalia.

  Näistä syistä ammat­tipoli­itikoille mak­se­taan hyvää palkkaa. Palkan, tilapäis­ten tukien ja eläk­keen pitäisi olla riit­täviä, jot­ta karenssi­a­jan läpi voi elää. Palkat­tomis­sa luot­ta­mus­toimis­sa taloudel­lista etua tai omaa toimeen­tu­loa ei peri­aat­teessa olla hake­mas­sakaan, joten sitä ei kai tarvitse turvatakaan.

  (Samoista syistä min­is­terei­den korkei­ta tulo­ja voisi pudot­taa, ja ehkä vas­taavasti nos­taa kansane­dus­ta­jien palkkoi­ta hieman.)

 7. Johta­ju­us ja johta­ju­u­den puute; mie­lenki­in­toinen aihe. Muu­ta­ma vuosi sit­ten Noki­aa kiitet­ti­in eri­no­maisu­ud­es­ta johta­ju­ud­es­ta, pari vuot­ta sit­ten nimeno­maan johta­ju­u­den puut­teesta. Olisi Soten johta­jak­si valit­tu vaik­ka Jor­ma Ollila, mikään ei takaisi että asi­at muut­tuisi­vat sen parem­mik­si. Jos­sain mielessä tilanne on aina se että johta­ja heit­etään järveen ja kat­so­taan osaako se uida.

 8. Onko­han tämä nyt ns. tyh­mä kysymys. Vihreät on Helsin­gin val­tu­us­ton toisek­si suurin ryh­mä. Kokoomuk­sel­la ei ole yksinker­taista enemmistöä. 

  Jos vihreät lähti­sivät etsimään ja aja­maan paikalle todel­lista sosi­aali- ja ter­veysalan ammat­ti­laista, niin luulisi, että sitä tukea voisi löy­tyä myös muista ryh­mistä, pl. kokoomuksesta. 

  Siis mikä estää? Menet­täiskö vihreät tämän seu­rauk­se­na jotain heille jyvitetet­tyjä mandaatteja?

 9. Helsinkiläisenä veron­mak­sa­jan olen erit­täin huolestunut Rädyn nim­i­tyk­ses­tä. Hän vaikut­taa min­unkin mielestäni pätevältä tähä­nas­ti­sis­sa luot­ta­mus­toimis­saan, ja hänel­lä lääkärinä on var­maan osaamista osaan uuden vakanssin vastuualueista.

  Mut­ta noin ison ja byrokra­ti­aan jämähtyneen organ­isaa­tion vetäjäk­si olisi pitänyt vali­ta joko joku jol­la on jo koke­mus­ta iso­jen joukko­jen johtamista, tai mielu­um­min joku, joka on niit­tänyt mainet­ta saneeraajana.

  Huonos­ti johdet­tu organ­isaa­tio johtaa aina väistämät­tä tehot­to­muu­teen, sisäpi­irin suosimiseen, jopa lahjon­taan, tai muuten vaan älyt­tömyyk­si­in (esim. sosi­aal­i­jo­hta­jan design-kalusteet)

 10. Komp­paan Tapani Virkkusen kysymys­tä. Onko kyse siitä, että kukaan ei uskalla lähteä purka­maan sulle-mulle ‑jär­jestelmää, kos­ka ensim­mäisenä sitä ehdot­ta­va näk­isi vain oman osuuten­sa menevän muiden ahnaisi­in suihin?

 11. Pätevöi­tyy­hän tämän val­takun­nan työvoimamin­is­terik­sikin opiskele­mal­la human­is­mia ja kir­joit­tele­mal­la työk­seen muu­tamia laulusanoituksia. 

  Muu­ta ei tarvi­ta, kukaan ei urpu­ta. Osmokaan ei aset­tanut pätevyyt­tä kyseenalaisek­si, kun oli sopiva. 

  Eli hurskastelu jatkukoon.

 12. Otta­mat­ta kan­taa nyky­is­ten tai tule­vien apu­laiskaupung­in­jo­hta­jien pätevyy­teen, viran täyt­tö­ta­pa tuo itkun silmään. Laki kun­nal­lis­es­ta viran­halti­jas­ta määrit­telee, että apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan viran täyt­tö edel­lyt­tää julk­ista hakumenet­te­lyä. Lain kir­jain täytet­ti­in, ja sana­mukaises­ti rimaa hipoen. Kaupung­in­val­tu­us­to päät­ti 27.4. kaupung­in­hal­li­tuk­sen ehdo­tuk­sen mukaises­ti, että virkaan voidaan vali­ta myös henkilö, joka ei ole virkaa hak­enut. Päätök­sen toimeen­pan­nut kaupung­in­hal­li­tus taas päät­ti, että paikkaa täytet­täessä ei poikkeuk­sel­lis­es­ti käytetä kaupun­gin sähköistä rekry­toin­ti­jär­jestelmää, ilmeis­es­ti mah­dol­lis­ten päte­vien hak­i­joiden pelossa. 

  6.5.2011 ilmestyi kaupun­gin verkko­sivulle pienen­pieni kuu­lu­tus apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan viras­ta. Hakuai­ka kesti täs­mälleen lain määrit­telemän kah­den viikon min­imi­a­jan, 20.5. saak­ka. Onnek­si viran huolel­lis­es­ta piilot­telus­ta huoli­mat­ta yksi todel­li­nenkin hak­i­ja ilmaan­tui, toiv­ot­tavasti pätevä. Eikö Lau­ra Räty olisi voin­ut hakea virkaa kuten nor­maalit kuolevaiset?

  Jos nor­maali yri­tys täyt­täisi vas­taavaa posi­tio­ta, armei­ja rekry­toin­tikon­sult­te­ja ja head­huntere­i­ta paiskisi töitä kaivaak­seen parhaan hak­i­jan esiin.

 13. HS:n uutises­sa aiheesta pisti silmään, että sen mukaan Kokoomus oli tiedustel­lut useil­ta henkilöiltä halukku­ut­ta, mut­ta oli ollut vaikea löytää ketään, joka suos­tuu viran vastaanottamaan.
  Kaupunki­laise­na ja veron­mak­sa­jana vähän pistää miettimään…

 14. En tiedä Lauras­ta muu­ta kuin että hän on samaa ikälu­okkaa ja blo­gin perus­teel­la samal­la aal­to­pitu­udel­la kanssani.

  Olen ollut yli vuosikymme­nen töis­sä sekä yksi­tyisel­lä ja julkisel­la sek­to­ril­la. Puolenkym­men­tä työ­paikkaa ja use­ampia yt-neu­vot­telui­ta takana. Omien havain­to­jeni mukaan läh­es poikkeuk­set­ta kolmekymp­piset johta­jat ovat olleet parem­pia kuin viisikymp­piset johtajat.

  Yli viisikymp­pisil­lä tun­tuu edelleen ole­van jonkin­lainen usko ehdot­tomaan auk­tori­teet­ti­in. Kolmekymp­pisil­lä ei sitä enää vält­tämät­tä ole. Uskon että 30+ johta­jat pär­jäävät 50+ vuo­ti­ai­ta johta­jia parem­min siinä että he kuun­tel­e­vat ihmisiä ja keskustel­e­vat asioista. Eivätkä vain luo­ta pelkän ase­man suo­maan auktoriteettiinsä.

 15. Eikös kun­nan­jo­hta­jata­so nimeno­maan vas­taa kansli­apääl­likkö­ta­soa val­tion­hallinnos­sa? Ja kun­nan­hal­li­tus sit­ten hal­li­tus­ta val­tios­sa? Helsingis­sä on kait sit­ten tehty joku väli­por­ras tähänkin? Äkkiseltään ajatel­tuna täl­läi­nen maal­likoista koos­t­u­va kun­nan­jo­hta­jis­to tun­tuu turhal­ta. Eikö olisi parem­pi vali­ta ammat­ti­laiset kun­nan­jo­hta­jik­si ja vahvis­taa sit­ten kun­nan­hal­li­tus­ta riit­tävän luot­ta­mushenkilö­valvon­nan takaamiseksi?

 16. Olin aikanaan paikalla kun kolme viras­sa ole­vaa eri puoluei­ta edus­tavaa apu­laiskaupung­in­jo­hta­jaa keskusteli auki tule­van sote apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan viran täytöstä parin luot­ta­mushenkilön kanssa. Vihre­itä taisi edus­taa Hei­di Hau­ta­la. Poli­itikko­jen esitet­tyä päteväk­si kat­so­mi­aan ehdokkai­ta virois­sa ole­vien apu­laiskaupung­in­jo­hta­jien voimakas yhteinen näke­mys oli ettei mis­sään tapauk­ses­sa pitäisi vali­ta esim. sairaan­hoita­jaa tai lääkäriä vaan johta­ja, jol­la on yleisem­pi lähtöko­h­ta näke­myk­si­in­sä ja ajat­telu­un­sa ja toiv­ot­tavasti riit­tävän voimakas tah­to ja taito asiansa ajamiseen. Keskustelu on jäänyt mieleeni eri ide­olo­gioi­ta edus­tanei­den ko. työn sisäl­lön hyvin tun­te­vien ihmis­ten yhteisen reak­tion voimakku­u­den ja ehdot­toman yksimielisyy­den vuoksi.

 17. Eiköhän olisi vii­sain­ta hajot­taa Helsin­ki pienem­mik­si kun­niksi (Töölö, Haa­palahti, Oulunkylä, Suni­la [Son­a­by = Malmin edeltäjä], Hert­tonie­mi, Var­tiokylä, Mel­lunkylä, Vuosaari ja Koivu­nie­mi [Topeliuk­sen huvi­lan mukaan]).

 18. Hei Osmo,

  kysyt­täköön tämän tek­stin yhtey­dessä- mik­si äänestit Lasse Män­nistön valin­nan puoles­ta? Jos kolme vuot­ta sit­ten kaip­a­sit kyseiseen pesti­in huip­puam­mat­ti­laista niin et kai voi kirkkain silmin väit­tää, että Män­nistö olisi sellainen?

  Ja jos kolme vuot­ta sit­ten ker­roit, että apu­laiskaupung­in­jo­hta­jien ton­ti­tuk­sista ei ole puolueil­la sopimus­ta niin onko näi­den vuosien välil­lä sel­l­ainen sorvattu?

  Arvostaisin rehellisiä vas­tauk­sia, en rätymäistä venkulointia.

  1. Mis­täs tiedät, mitä äänestin. Sehän oli sul­jet­tu lippuäänestys.
   Lasse on varsin älykäs ja johdon­mukaises­ti ajat­tel­e­va, joskin siis kokoomus­laisen maail­manku­van omaa­va. Pär­jää tuos­sa var­masti, eikä voi viedä sote-huoltoa kovinkaan kokoomus­laiseen suun­taan, kos­ka lau­takun­ta päättää.
   Lau­ra Rädyn suh­teen arvioin viimek­si väärin. Hän osoit­tau­tui paljon päteväm­mäk­si kuin luulin. Hänestä ei vain sil­loin ollut tietoa.

 19. Minus­ta on aika ymmär­ret­tävää, että viisi­toista ton­nia kuukaudessa tien­aa­va nuorehko ihmi­nen ei ole tul­lut ajatelleek­si, että on ole­mas­sa tosi paljon ihmisiä, jot­ka oikeasti tule­vat toimeen parin ton­nin kuukausipalkalla. 

  Mut­ta mitä hel­vettiä hän on pahoitel­lut? “Olen aset­tanut sanani väärin.” Tämä on ihan kauhea­ta. Ihan oikeasti, min­is­terin pitäisi pyytää anteek­si sitä että on hah­mot­tanut väärin sen, paljonko ihmiset tien­aa­vat. Se oli se ongelma.

  “Kat­soin, että yhtiöjär­jeste­ly oli helpoin tapa sovit­taa yhteen mon­et epä­tyyp­il­liset työ­suh­teet ja per­he-elämä, kun elimme “ruuhakavu­osia””.

  Ei jumalau­u­u­u­u­ta! Kun ihmi­nen elää ruuhakavu­osia, sitä selviy­tyy päivästä toiseen, toimit­taa verokir­jan ja yrit­tää jak­saa. Vain oppp­por­tunisti­nen kiip­i­jä perus­taa hold­ing-yhtiön “helpot­ta­maan ruuhkavuosia”.

  Ja min­is­ter­in­posti — kansane­dus­ta­ju­us — kaupung­in­jo­hta­jan sijaisu­us — iskälle kevan toim­i­tusjo­hta­ju­us ‑piir­ileik­ki saa mut kyl­lä voimaan pahoin. Vaik­ka oli­si­vat kuin­ka vitun järke­viä ja johdon­mukaises­ti ajattelevia!

  Touko Met­ti­nen
  ihan mak­san veroja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.