Laura Rädystä maan merkittävän sote-johtaja

Kokoo­mus ilmoit­ti kes­ki­viik­ko­na muil­ta kysy­mät­tä, että sen val­tuus­to­ryh­mä on valin­nut sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jak­si val­tuu­tet­tu Lau­ra Rädyn. Räty on kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pate­vim­piä jäse­niä, joten ei sii­nä mitään. Olin sil­ti pet­ty­nyt. Oli liik­ku­nut huhu­ja, että kokoo­mus pyr­ki­si mur­ta­maan perin­teen, että kau­pun­gin­joh­ta­jat vali­taan val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­ta ja ottai­si tähän todel­la vai­ke­aan teh­tä­vään huippuammattilaisen.

En voi hei­tel­lä kivil­lä, kos­ka mekin valit­sim­me Pek­ka Sau­rin val­tuus­to­ryh­mäs­tä. Tämä on kui­ten­kin eri koko­luok­kaa ole­va asia. Sau­ri on sitä pait­si ulko­puo­lis­ten arvioi­den mukaan menes­ty­nyt var­sin hyvin.

Hel­sin­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­sa on kär­sit­ty pit­kään joh­ta­juu­den puut­tees­ta. Sen seu­rauk­se­na meil­lä on suun­nil­leen ainoa­na kun­ta­na sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi eril­li­si­nä orga­ni­saa­tioi­na, kos­ka ei ole löy­ty­nyt sitä joh­ta­jaa, joka oli­si pys­ty­nyt yhdis­tä­mään ne huo­li­mat­ta ilmi­sel­väs­tä haas­kauk­ses­ta, jon­ka nämä kes­ke­nään kil­pai­le­vat ja toi­sil­leen meno­ja aiheut­ta­vat orga­ni­saa­tiot aiheut­ta­vat. Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien valin­ta val­tuus­to­ryh­mis­tä mak­saa ter­vey­den­huol­los­sa kym­me­niä mil­joo­nia euro­ja vuodessa.

Demo­kra­tian kan­nal­ta on ymmär­ret­tä­vää, että kau­pun­gin­joh­ta­jien valin­nat ovat poliit­ti­sia – poliit­ti­ses­ti vali­taan juu­ri nyt maan hal­li­tus­ta ja sen minis­te­rei­tä. Kau­pun­gin­joh­ta­jat ovat kui­ten­kin myös vir­ka­mie­hiä. Kan­nat­tai­si oikeas­taan har­ki­ta por­mes­ta­ri­mal­lia, jol­loin por­mes­ta­rit ja apu­lais­por­mes­ta­rit huo­leh­ti­si­vat poliit­ti­sis­ta valin­nois­ta ja kovan tason vir­ka­mie­het pitäi­si­vät koneis­ton kun­nos­sa. Kos­ka asia kos­kee kaik­kien ryh­mien valin­to­ja, kan­nat­tai­si har­ki­ta hal­lin­to­mal­lin muutosta.

Dema­rit ovat jo luo­pu­neet kiin­teis­tö­toi­men osal­ta peri­aat­tees­ta, että vain val­tuu­tet­tu voi tul­la kysee­seen. Oli­sin toi­vo­nut samaa kokoo­muk­sen teke­vän saman sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men osalta.

Tai sit­ten apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan tuek­si pitäi­si vali­ta kovan tason ”kans­lia­pääl­lik­kö”. Minis­te­riöis­sä­kin kans­lia­pääl­li­köt pelas­ta­vat tilan­teen, kun minis­te­rik­si on valit­tu päte­vän tilal­le sopiva.

 

23 vastausta artikkeliin “Laura Rädystä maan merkittävän sote-johtaja”

 1. Eli ehdo­tat lisää byro­kra­ti­aa “kans­lia­pää­li­köi­den” muo­dos­sa? Sau­rin valin­taa ei lie­ne mah­dol­lis­ta loo­gi­ses­ti perus­tel­la sil­lä, että hän on myö­hem­min osoit­tau­tu­nut teh­tä­väs­sään jok­seen­kin päte­väk­si. Var­maan­kin Lau­ra Räty tulee ole­maan yhtä pätevä.

 2. Mie­len­kiin­tois­ta, että Hel­sin­gis­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi ovat eril­li­set orga­ni­saa­tiot. Kir­joi­tat tämän joh­ta­vaan suo­ra­nai­seen hal­lin­nol­li­seen haas­kauk­seen. Olen toi­si­naan miet­ti­nyt, että mik­si näi­den hal­lin­to­sek­to­rei­den niput­ta­mis­ta pide­tään niin itses­tään­sel­vyy­te­nä. Käsit­tääk­se­ni toi­meen­tu­lo­tuen mak­sa­tus ja las­ten huos­taan­ot­to on yhtä help­po niput­taa eri­kois­sai­raan­hoi­don kans­sa kuin katu­jen kunnossapidonkin.

  1. Van­hus­ten­hoi­toa on vai­kea jakaa sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len kans­sa, samoin päih­de­huol­toa, vam­mais­huol­toa, mie­len­ter­veys­ky­sy­myk­siä, syr­jäy­ty­mis­tä ja niin edelleen.

 3. Halu­aa­ko Osmo Hel­sin­gin sote-puo­lel­le saman­lais­ta “huip­pu­joh­ta­juut­ta” kuin HUS:n katastrofissa?

  Mah­taa­ko Räty edes halu­ta yhdis­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­len, vaik­ka se teo­rias­sa voi­si onnis­tua­kin. Anes­te­sia­lää­kä­ril­lä on var­mas­ti kos­ke­tus­ta pal­ve­lu­jär­jes­tel­män arkeen, mut­ta mah­taa­ko hän halu­ta kol­le­go­jen­sa anti­pa­tioi­ta asias­ta niskoilleen.

 4. Toi­vo­taan että Lau­ra Räty on päte­vä ja aikaan­saa­va. Haas­teet aina­kin ovat kovat. Onnis­tues­saan hän teki­si ison pal­ve­luk­sen meil­le veronmaksajille 

  Emme todel­la­kaan tar­vit­se tois­ta Pek­ka Sau­ria, hän on saat­ta­nut saa­da hyviä arvioin­te­ja hen­ki­lö­joh­ta­ja­na tms, mut­ta kyl­lä raken­nus­vi­ras­ton ja mui­den hänen alais­ten viras­to­jen ja lai­tos­ten toi­min­ta on edel­leen ala-arvois­ta ja teho­ton­ta vero­va­ro­jen tuh­laus­ta, suo­raan bres­ne­vi­läi­ses­tä ajas­ta kum­pua­vaa. Psy­ko­lo­gi ja radio­juon­ta­ja ei sovi kovan tek­ni­sen alu­een joh­toon, kyl­lä ao alan ymmär­tä­mis­tä­kin tarvitaan.

 5. Kom­ment­ti Osmo Soi­nin­vaa­ran vies­tiin 27.5.2011 kel­lo 12:16

  Eikös muu­ten ne Cali­gu­lan hevo­set­kin tuli­si minis­te­rei­tä hal­vem­mik­si, kun syö­vät lähin­nä hei­nää eivät­kä ole vir­ka­mies­ten ympy­röi­tä sotkemassa?

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 6. Polii­ti­koil­le voi­si har­ki­ta karens­siai­kaa eri­lai­siin vir­koi­hin ja yri­tys­ten pal­ve­luk­seen siir­ty­mi­sel­le. Toki tämä hait­tai­si yksi­löi­den uraa. Mut­ta myös poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon riip­pu­mat­to­muut­ta ulko­puo­li­sis­ta int­res­si­ryh­mis­tä ja polii­tik­ko­jen omis­ta henklö­koh­tai­sis­ta talou­del­li­sis­ta int­res­seis­tä täy­tyy vaalia.

  Näis­tä syis­tä ammat­ti­po­lii­ti­koil­le mak­se­taan hyvää palk­kaa. Pal­kan, tila­päis­ten tukien ja eläk­keen pitäi­si olla riit­tä­viä, jot­ta karens­sia­jan läpi voi elää. Pal­kat­to­mis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa talou­del­lis­ta etua tai omaa toi­meen­tu­loa ei peri­aat­tees­sa olla hake­mas­sa­kaan, joten sitä ei kai tar­vit­se turvatakaan.

  (Samois­ta syis­tä minis­te­rei­den kor­kei­ta tulo­ja voi­si pudot­taa, ja ehkä vas­taa­vas­ti nos­taa kan­san­edus­ta­jien palk­koi­ta hieman.)

 7. Joh­ta­juus ja joh­ta­juu­den puu­te; mie­len­kiin­toi­nen aihe. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Noki­aa kii­tet­tiin erin­omai­suu­des­ta joh­ta­juu­des­ta, pari vuot­ta sit­ten nime­no­maan joh­ta­juu­den puut­tees­ta. Oli­si Soten joh­ta­jak­si valit­tu vaik­ka Jor­ma Olli­la, mikään ei takai­si että asiat muut­tui­si­vat sen parem­mik­si. Jos­sain mie­les­sä tilan­ne on aina se että joh­ta­ja hei­te­tään jär­veen ja kat­so­taan osaa­ko se uida.

 8. Onko­han tämä nyt ns. tyh­mä kysy­mys. Vih­reät on Hel­sin­gin val­tuus­ton toi­sek­si suu­rin ryh­mä. Kokoo­muk­sel­la ei ole yksin­ker­tais­ta enemmistöä. 

  Jos vih­reät läh­ti­si­vät etsi­mään ja aja­maan pai­kal­le todel­lis­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ta, niin luu­li­si, että sitä tukea voi­si löy­tyä myös muis­ta ryh­mis­tä, pl. kokoomuksesta. 

  Siis mikä estää? Menet­täis­kö vih­reät tämän seu­rauk­se­na jotain heil­le jyvi­te­tet­ty­jä mandaatteja?

 9. Hel­sin­ki­läi­se­nä veron­mak­sa­jan olen erit­täin huo­les­tu­nut Rädyn nimi­tyk­ses­tä. Hän vai­kut­taa minun­kin mie­les­tä­ni päte­väl­tä tähä­nas­ti­sis­sa luot­ta­mus­toi­mis­saan, ja hänel­lä lää­kä­ri­nä on var­maan osaa­mis­ta osaan uuden vakans­sin vastuualueista.

  Mut­ta noin ison ja byro­kra­ti­aan jämäh­ty­neen orga­ni­saa­tion vetä­jäk­si oli­si pitä­nyt vali­ta joko joku jol­la on jo koke­mus­ta iso­jen jouk­ko­jen joh­ta­mis­ta, tai mie­luum­min joku, joka on niit­tä­nyt mai­net­ta saneeraajana.

  Huo­nos­ti joh­det­tu orga­ni­saa­tio joh­taa aina väis­tä­mät­tä tehot­to­muu­teen, sisä­pii­rin suo­si­mi­seen, jopa lah­jon­taan, tai muu­ten vaan älyt­tö­myyk­siin (esim. sosi­aa­li­joh­ta­jan design-kalusteet)

 10. Komp­paan Tapa­ni Virk­kusen kysy­mys­tä. Onko kyse sii­tä, että kukaan ei uskal­la läh­teä pur­ka­maan sul­le-mul­le ‑jär­jes­tel­mää, kos­ka ensim­mäi­se­nä sitä ehdot­ta­va näki­si vain oman osuu­ten­sa mene­vän mui­den ahnai­siin suihin?

 11. Päte­vöi­tyy­hän tämän val­ta­kun­nan työ­voi­ma­mi­nis­te­rik­si­kin opis­ke­le­mal­la huma­nis­mia ja kir­joit­te­le­mal­la työk­seen muu­ta­mia laulusanoituksia. 

  Muu­ta ei tar­vi­ta, kukaan ei urpu­ta. Osmo­kaan ei aset­ta­nut päte­vyyt­tä kysee­na­lai­sek­si, kun oli sopiva. 

  Eli hurs­kas­te­lu jatkukoon.

 12. Otta­mat­ta kan­taa nykyis­ten tai tule­vien apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien päte­vyy­teen, viran täyt­tö­ta­pa tuo itkun sil­mään. Laki kun­nal­li­ses­ta viran­hal­ti­jas­ta mää­rit­te­lee, että apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan viran täyt­tö edel­lyt­tää jul­kis­ta haku­me­net­te­lyä. Lain kir­jain täy­tet­tiin, ja sana­mu­kai­ses­ti rimaa hipoen. Kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti 27.4. kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti, että vir­kaan voi­daan vali­ta myös hen­ki­lö, joka ei ole vir­kaa hake­nut. Pää­tök­sen toi­meen­pan­nut kau­pun­gin­hal­li­tus taas päät­ti, että paik­kaa täy­tet­täes­sä ei poik­keuk­sel­li­ses­ti käy­te­tä kau­pun­gin säh­köis­tä rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­mää, ilmei­ses­ti mah­dol­lis­ten päte­vien haki­joi­den pelossa. 

  6.5.2011 ilmes­tyi kau­pun­gin verk­ko­si­vul­le pie­nen­pie­ni kuu­lu­tus apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan viras­ta. Hakuai­ka kes­ti täs­mäl­leen lain mää­rit­te­le­män kah­den vii­kon mini­mia­jan, 20.5. saak­ka. Onnek­si viran huo­lel­li­ses­ta pii­lot­te­lus­ta huo­li­mat­ta yksi todel­li­nen­kin haki­ja ilmaan­tui, toi­vot­ta­vas­ti päte­vä. Eikö Lau­ra Räty oli­si voi­nut hakea vir­kaa kuten nor­maa­lit kuolevaiset?

  Jos nor­maa­li yri­tys täyt­täi­si vas­taa­vaa posi­tio­ta, armei­ja rek­ry­toin­ti­kon­sult­te­ja ja head­hun­te­rei­ta pais­ki­si töi­tä kai­vaak­seen par­haan haki­jan esiin.

 13. HS:n uuti­ses­sa aihees­ta pis­ti sil­mään, että sen mukaan Kokoo­mus oli tie­dus­tel­lut useil­ta hen­ki­löil­tä haluk­kuut­ta, mut­ta oli ollut vai­kea löy­tää ketään, joka suos­tuu viran vastaanottamaan.
  Kau­pun­ki­lai­se­na ja veron­mak­sa­ja­na vähän pis­tää miettimään…

 14. En tie­dä Lau­ras­ta muu­ta kuin että hän on samaa ikä­luok­kaa ja blo­gin perus­teel­la samal­la aal­to­pi­tuu­del­la kanssani.

  Olen ollut yli vuo­si­kym­me­nen töis­sä sekä yksi­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Puo­len­kym­men­tä työ­paik­kaa ja useam­pia yt-neu­vot­te­lui­ta taka­na. Omien havain­to­je­ni mukaan lähes poik­keuk­set­ta kol­me­kymp­pi­set joh­ta­jat ovat olleet parem­pia kuin vii­si­kymp­pi­set johtajat.

  Yli vii­si­kymp­pi­sil­lä tun­tuu edel­leen ole­van jon­kin­lai­nen usko ehdot­to­maan auk­to­ri­teet­tiin. Kol­me­kymp­pi­sil­lä ei sitä enää vält­tä­mät­tä ole. Uskon että 30+ joh­ta­jat pär­jää­vät 50+ vuo­tiai­ta joh­ta­jia parem­min sii­nä että he kuun­te­le­vat ihmi­siä ja kes­kus­te­le­vat asiois­ta. Eivät­kä vain luo­ta pel­kän ase­man suo­maan auktoriteettiinsä.

 15. Eikös kun­nan­joh­ta­ja­ta­so nime­no­maan vas­taa kans­lia­pääl­lik­kö­ta­soa val­tion­hal­lin­nos­sa? Ja kun­nan­hal­li­tus sit­ten hal­li­tus­ta val­tios­sa? Hel­sin­gis­sä on kait sit­ten teh­ty joku väli­por­ras tähän­kin? Äkki­sel­tään aja­tel­tu­na täl­läi­nen maal­li­kois­ta koos­tu­va kun­nan­joh­ta­jis­to tun­tuu tur­hal­ta. Eikö oli­si parem­pi vali­ta ammat­ti­lai­set kun­nan­joh­ta­jik­si ja vah­vis­taa sit­ten kun­nan­hal­li­tus­ta riit­tä­vän luot­ta­mus­hen­ki­lö­val­von­nan takaamiseksi?

 16. Olin aika­naan pai­kal­la kun kol­me viras­sa ole­vaa eri puo­luei­ta edus­ta­vaa apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jaa kes­kus­te­li auki tule­van sote apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan viran täy­tös­tä parin luot­ta­mus­hen­ki­lön kans­sa. Vih­rei­tä tai­si edus­taa Hei­di Hau­ta­la. Polii­tik­ko­jen esi­tet­tyä päte­väk­si kat­so­mi­aan ehdok­kai­ta virois­sa ole­vien apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien voi­ma­kas yhtei­nen näke­mys oli ettei mis­sään tapauk­ses­sa pitäi­si vali­ta esim. sai­raan­hoi­ta­jaa tai lää­kä­riä vaan joh­ta­ja, jol­la on ylei­sem­pi läh­tö­koh­ta näke­myk­siin­sä ja ajat­te­luun­sa ja toi­vot­ta­vas­ti riit­tä­vän voi­ma­kas tah­to ja tai­to asian­sa aja­mi­seen. Kes­kus­te­lu on jää­nyt mie­lee­ni eri ideo­lo­gioi­ta edus­ta­nei­den ko. työn sisäl­lön hyvin tun­te­vien ihmis­ten yhtei­sen reak­tion voi­mak­kuu­den ja ehdot­to­man yksi­mie­li­syy­den vuoksi.

 17. Eikö­hän oli­si vii­sain­ta hajot­taa Hel­sin­ki pie­nem­mik­si kun­nik­si (Töö­lö, Haa­pa­lah­ti, Oulun­ky­lä, Suni­la [Sona­by = Mal­min edel­tä­jä], Hert­to­nie­mi, Var­tio­ky­lä, Mel­lun­ky­lä, Vuo­saa­ri ja Koi­vu­nie­mi [Tope­liuk­sen huvi­lan mukaan]).

 18. Hei Osmo,

  kysyt­tä­köön tämän teks­tin yhtey­des­sä- mik­si äänes­tit Las­se Män­nis­tön valin­nan puo­les­ta? Jos kol­me vuot­ta sit­ten kai­pa­sit kysei­seen pes­tiin huip­puam­mat­ti­lais­ta niin et kai voi kirk­kain sil­min väit­tää, että Män­nis­tö oli­si sellainen?

  Ja jos kol­me vuot­ta sit­ten ker­roit, että apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien ton­ti­tuk­sis­ta ei ole puo­lueil­la sopi­mus­ta niin onko näi­den vuo­sien välil­lä sel­lai­nen sorvattu?

  Arvos­tai­sin rehel­li­siä vas­tauk­sia, en räty­mäis­tä venkulointia.

  1. Mis­täs tie­dät, mitä äänes­tin. Sehän oli sul­jet­tu lippuäänestys.
   Las­se on var­sin äly­käs ja joh­don­mu­kai­ses­ti ajat­te­le­va, jos­kin siis kokoo­mus­lai­sen maa­il­man­ku­van omaa­va. Pär­jää tuos­sa var­mas­ti, eikä voi vie­dä sote-huol­toa kovin­kaan kokoo­mus­lai­seen suun­taan, kos­ka lau­ta­kun­ta päättää.
   Lau­ra Rädyn suh­teen arvioin vii­mek­si vää­rin. Hän osoit­tau­tui pal­jon päte­väm­mäk­si kuin luu­lin. Hänes­tä ei vain sil­loin ollut tietoa.

 19. Minus­ta on aika ymmär­ret­tä­vää, että vii­si­tois­ta ton­nia kuu­kau­des­sa tie­naa­va nuo­reh­ko ihmi­nen ei ole tul­lut aja­tel­leek­si, että on ole­mas­sa tosi pal­jon ihmi­siä, jot­ka oikeas­ti tule­vat toi­meen parin ton­nin kuukausipalkalla. 

  Mut­ta mitä hel­vet­tiä hän on pahoi­tel­lut? “Olen aset­ta­nut sana­ni vää­rin.” Tämä on ihan kau­hea­ta. Ihan oikeas­ti, minis­te­rin pitäi­si pyy­tää anteek­si sitä että on hah­mot­ta­nut vää­rin sen, pal­jon­ko ihmi­set tie­naa­vat. Se oli se ongelma.

  Kat­soin, että yhtiö­jär­jes­te­ly oli hel­poin tapa sovit­taa yhteen monet epä­tyy­pil­li­set työ­suh­teet ja per­he-elä­mä, kun elim­me “ruu­ha­ka­vuo­sia””.

  Ei juma­la­uuuuu­ta! Kun ihmi­nen elää ruu­ha­ka­vuo­sia, sitä sel­viy­tyy päi­väs­tä toi­seen, toi­mit­taa vero­kir­jan ja yrit­tää jak­saa. Vain oppp­por­tu­nis­ti­nen kii­pi­jä perus­taa hol­ding-yhtiön “hel­pot­ta­maan ruuhkavuosia”.

  Ja minis­te­rin­pos­ti — kan­san­edus­ta­juus — kau­pun­gin­joh­ta­jan sijai­suus — iskäl­le kevan toi­mi­tus­joh­ta­juus ‑pii­ri­leik­ki saa mut kyl­lä voi­maan pahoin. Vaik­ka oli­si­vat kuin­ka vitun jär­ke­viä ja joh­don­mu­kai­ses­ti ajattelevia!

  Tou­ko Mettinen
  ihan mak­san veroja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.