Hallitusneuvottelut käyntiin

Muu­ta­ma seu­raa­va päi­vä menee Sää­ty­ta­lol­la hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Neu­vot­te­lu­jen osal­ta on sovit­tu, ettei nii­den kulus­ta ker­ro­ta, joten en  ker­ro sisäl­lös­tä mitään. Ker­ron vain muodosta.

Neu­vot­te­lut on orga­ni­soi­tu puo­luei­den puheen­joh­ta­jien joh­to­ryh­mään ja kah­dek­san ala­työ­ryh­mään. Niin­pä kul­la­kin puo­lu­eel­la on yhdek­sän (1+8) var­si­nais­ta neu­vot­te­li­jaa. Minun työ­ryh­mä­ni kos­kee kun­ta­po­li­tiik­kaa ja hal­lin­non kehittämistä.

Kus­sa­kin työ­ryh­mäs­sä puo­lu­een neu­vot­te­li­jal­la on tuke­naan kak­si muu­ta, toi­nen polii­tik­ko (Heli Jär­vi­nen) ja asian­tun­ti­ja (Lau­ri Kor­keao­ja STTK:sta). Kai­ken kaik­ki­aan Sää­ty­ta­lol­la kokoon­tuu noin 250 henkeä.

Kun­ta­työ­ryh­män kokoonpano

 • Dema­rit: Jou­ni Back­man (pj.)
 • Kokoo­mus: Jan Vapaavuori
 • Vasemmistoliitto_ Mart­ti Korhonen
 • Vih­reät: Ode
 • RKP: Tomas Blomqvist
 • Kris­til­li­set: Mar­jo Loponen

Kokous alkoi var­si­nais­ten neu­vot­te­li­joi­den, 54 hen­gen  (6 x 9) talousseminaarilla.

Ensin Jyr­ki Katai­nen valoi hen­keä. Ark­ki­piis­pa Kari Mäki­nen puhui hyvin­voin­ti­val­tion ja huo­no-osai­sim­pien puo­les­ta. Mart­ti Hete­mä­ki ker­toi jul­ki­sen talou­den tilas­ta. Erk­ki Lii­ka­nen ker­toi raha­mark­ki­noi­den krii­sis­tä. Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt toi­vat omat terveisensä.

Sen ver­ran nyt kui­ten­kin sisäl­lös­tä, että aika­moi­nen urak­ka on edessä.

73 vastausta artikkeliin “Hallitusneuvottelut käyntiin”

 1. Ehdo­tus vih­rei­den vaa­ti­muk­sek­si kun­ta­työ­ryh­män neuvotteluihin:

  Vapaa­vuo­res­ta kuntaministeri. 

  Hän on osoit­ta­nut ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­saan hoi­ta­van­sa päät­tä­väi­ses­ti asiat niin­kuin ne pitää­kin hoi­taa, huo­li­mat­ta vas­tus­ta­jien räksytyksestä.

 2. Kiin­nos­ta­va on näh­dä lukee­ko hallitusohjelmassa

  Aloi­te­taan Pisa­ra-radan rakennustyöt.”

  vai

  Sel­vi­te­tään Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man kapa­si­teet­tion­gel­man pois­ta­mis­vaih­toeh­dot ja teh­dään niis­tä valinta.” 

  http://bremer.blogit.fi/paakirjoitus-42011/
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Hesari20_04_2011.pdf
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Pisara2010.pdf

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 3. Mah­ta­vaa, että joku ker­too miten poli­tiik­kaa teh­dään käy­tän­nös­sä. Tätä blo­gia pitäi­si luet­taa kou­luis­sa yhteis­kun­tao­pin tun­neil­la (vai mil­lä nimel­lä kys. tun­nit nykyi­sin ovatkaan).

 4. Kun tääl­lä ei ole tar­peek­si isoa tyk­kää nap­pia, niin kan­na­tan täs­sä nimer­kin “kan­sal­li­nen tuki vää­ris­tää” ehdotusta:

  Nyt veik­kaan että se mitä on tapah­tu­nut niin joko komis­sion tahol­ta tai naa­pu­ri­mai­den tahol­ta on huo­mat­tu että c‑alueen tuo­tan­to on tämän “säi­lyt­tä­vän” tuen varas­sa kas­va­nut ja alka­vat kysel­lä että “mikä ihme se sel­lai­nen säi­lyt­tä­vä tuki on kun kiin­tiöt pauk­kuu yli rajus­ti” var­sin­kin kun samaan aikaan ab-tuo­tan­to pie­ne­nee. Paha perus­tel­la luon­no­no­loil­la tms että min­kä takia parem­pien olo­jen mut­ta huo­nom­pien tukien ete­läs­sä tuo­tan­to pie­ne­nee mut­ta suu­rem­pien tukien poh­joi­ses­sa kasvaa.

  Toi­vot­ta­vas­ti hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa muis­te­taan mui­den tär­kei­den asioi­den ohel­la tämä­kin? Ja nyt kun var­mas­ti eri­lai­sia sääs­tö­koh­tei­ta etsi­tään niin pelk­kä kan­sal­li­sen tuen leik­kaus oli­si 0,5 mil­jar­dia ja sen leik­kaus koh­dis­tui­si lähin­nä poh­joi­seen ja kor­jai­si tätä vääristymää.

  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/comment-page‑8/#comment-111640

 5. Sen ver­ran nyt kui­ten­kin sisäl­lös­tä, että aika moi­nen urak­ka on edessä.

  Tuon nyt näkee kuka tahan­sa jo ihan sil­lä perus­teel­la, mitä on teh­ty ja oltu teke­mät­tä muu­ta­mas­sa vii­mei­ses­sä hallituksessa.

 6. No niin, lopet­ta­kaa sit­ten se kun­tien tap­po­lin­ja — kun ei ole perus­te­lui­ta­kan (ter­veys­pal­ve­lu­jen vaa­ti­ma mini­mi­ko­ko tms.). Paras-han­ke on jään­ne jos­tain kepun ajoil­ta, joten ei ole enää vel­voit­tei­ta vetää kaik­kia sen juo­nia täy­sil­lä. Lausu­ma “ei pak­ko­lii­tok­sia, mut­ta 100–200 kun­taa tavoit­tee­na” on kielletty.

 7. Joo minus­ta­kin on hie­noa ett viit­sit selit­tää taval­li­sel­le kan­sal­le miten asiois­ta pää­te­tään ja neu­vo­tel­laan. Tie­do­tus­vä­li­neis­tä ei kyl­lä saa sel­vää esim mil­lä taval­la hal­li­tus­neu­vot­te­lut käy­tän­nös­sä etenee.

 8. Pal­jon on kok­ke­ja mut­ta toi­vot­ta­vas­ti 54 jou­kos­ta useat tun­nus­tau­tu­vat apu­kok­kia­kin hei­kom­mak­si kokik­si. Vähän sama asia kuten työ­har­joit­te­lus­sa ja työ­elä­män­val­men­nuk­ses­sa, että har­joit­te­li­ja tai val­men­nett­ta­va ei saa teh­dä “oikea­ta” työ­tä vaan hänen tulee teh­dä apu­lai­sen apu­lai­sen työ­tä. Eikä harjottelija/valmenenttava näin saa työl­lään syr­jäyt­tää oikei­ta palk­ka­lai­sia työttömiksi.

 9. Kun nyt kun­ta­työ­ryh­mäs­sä on kak­si hel­sin­ki­läis­tä omaan ajat­te­luun kyke­ne­vää ja asioi­hin tart­tu­vaa vai­kut­ta­jaa (Soi­nin­vaa­ra, Vapaa­vuo­ri), teh­kää ihmees­sä sel­lais­ta hal­li­tus­oh­jel­maa, joka hel­pot­taa kes­ki-ja mata­la­tu­lois­ten kun­ta­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia koh­tuu­hin­tai­seen asu­mi­seen myös Helsingissä.

  Asu­mi­nen var­maan sinäl­lään kuu­luu jol­le­kin toi­sel­le työ­ryh­mäl­le, mut­ta eikö­hän kun­ta­ken­täl­lä­kin ole löy­det­tä­vis­sä toi­mia joil­la asi­aa edis­te­tään. Jos ei muu­ten niin tuk­ki­mal­la ole­mas­sa ole­via raha­rei­kiä ja rahastusautomaatteja.

 10. Vapaa­vuo­res­ta kuntaministeri.

  Hän on osoit­ta­nut ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­saan hoi­ta­van­sa päät­tä­väi­ses­ti asiat niin­kuin ne pitää­kin hoi­taa, huo­li­mat­ta vas­tus­ta­jien räksytyksest

  Help­poa­han tämä maa­il­man­pa­ran­nus oli­si, jos oli­si enem­män Vapaa­vuo­ren kal­tai­sia päät­tä­jiä. Oli hän sit­ten oikeas­sa tai vää­räs­sä, niin asia tun­tuu ete­ne­vän yli puo­lue­lin­jo­jen. Vähän samas­ta syys­tä Osmol­la­kin on vie­lä toi­voa, vaik­ka onkin fik­saan­tu­nut auto­saa­ta­nan vas­tai­seen taisteluun.

 11. Tämä ei ole mikään moi­te, mut­ta minus­ta Vapaa­vuo­ri on edus­ta­nut suht suo­ra­vii­vai­ses­ti ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön vir­ka­mies­ten jär­ki­lin­jaa. Eli en sii­tä oma­pe­räi­syy­des­tä nyt oli­si niin var­maa, en tosin sii­tä­kään että se on päät­tä­jäl­le toi­vot­ta­va ominaisuus.

 12. Neu­vot­te­lu­jen osal­ta on sovit­tu, ettei nii­den kulus­ta kerrota”.

  Eli mah­dol­li­nen Katai­sen hal­li­tus aloit­taa Van­ha­sen vii­toit­ta­mal­la salai­lu­jen tiellä.

  Eivät­kö neu­vot­te­lut kes­tä päi­vän­va­loa ja avoin­ta keskustelua?

  1. On erit­täin perus­tel­tua kiel­tää kes­ke­ne­räi­sis­tä neu­vot­te­luis­ta tie­dot­ta­mi­nen, kos­ka men­nei­nä aikoi­na vali­koi­tua jul­kis­ta­mis­ta on käy­tet­ty rauk­ka­mai­se­na neu­vot­te­lu­tek­ni­se­nä asee­na. Kyse ei ole sen­suu­ris­ta vaan aseistariisunnasta.

 13. Saa­daan­ko hal­li­tus­oh­jel­maan lii­an suur­ten, yli 40 000 asuk­kaan kun­tien pilk­ko­mi­nen pie­nem­mik­si? 😉 Lii­an pie­net kun­nat alkaa jo olla yhdis­tel­ty, joten nyt voi siir­tyä sen suu­rem­man ongel­man kimppuun.

 14. Vih­reät ja moni muu hävin­nyt puo­lue koki mel­koi­sen vaa­li­kra­pu­lan. Nyt nämä hävin­neet ovat laa­ti­mas­sa Suo­mel­le nel­jäk­si vuo­dek­si selviytymisohjelmaa. 

  Vaa­lien suu­rin voit­ta­ja per­sut istuu oppositiossa.
  Tai­te­tut indek­sit, maa­han­muu­tot ym per­su­jen vaa­li­lu­pauk­set voi­daan unoh­taa. Mik­si sää­ty­ta­lol­la ei näh­dä vaa­lien suu­rin­ta voit­ta­jaa, joka julis­ti vaa­leis­sa muu­tos­voi­maa Suo­men poli­tiik­kaan. Nyt sii­hen oli­si ollut tilai­suus. Per­sut unoh­ti kan­san. Oppo­si­tion roo­li on vain räk­syt­tä­jän roo­li. Ehkä he sitä halusivatkin.

 15. Eikö oli­si hyvä tiedottaa. 

  Esi­mer­kik­si vVii­me hal­li­tuk­ses­sa oli­ko ohjel­mas­sa jo tur­kis­tar­haa­jien lomi­tuk­set vero­va­rois­ta. Vih­rei­den tavoi­te oli kiel­tää koko homma! 

  Oli­si­ko tämä­kin ris­ti­rii­ta voi­tu estää avoi­mel­la tie­do­tuk­sel­la ja käy­dä asias­ta kansalaiskeskustelua.

  Ymmär­rän kyl­lä Ode:n poín­tin. Suo­men Prav­dan, Hesa­rin pää­kir­joi­tuk­set­han ovat jo pari kuu­kaut­ta olleet pelk­kää hal­li­tus­po­liit­tis­ta oman edun val­von­taa. Kaik­ki tie­däm­me, mik­si Kokoo­muk­sen Uusi Suo­mi lak­kau­tet­tiin. Hel­sin­gin Sano­mat on Kokoo­muk­sen pää-äänenkannattaja.

 16. Joo, on perus­tel­tua pitää neu­vot­te­lut sul­jet­tu­jen ovien taka­na — myös sik­si, että näin neu­vot­te­li­jat voi­vat kes­kit­tyä itse asi­aan eikä medi­aan. Hal­li­tus­oh­jel­ma­han put­kah­taa näis­tä neu­vot­te­luis­ta ulos tulok­se­na, ja se on aika sel­vä­sa­nais­ta teks­tiä. Tulok­set eivät siis jää salai­sik­si (jos ole­te­taan että “salai­sia lisä­pöy­tä­kir­jo­ja” ei ole).

  Mut­ta lisää avoi­muut­ta kai­pai­sin sii­nä vai­hees­sa, kun hal­li­tus­oh­jel­ma tulee ulos tai kun sitä myö­hem­min toteu­te­tan. Minus­ta on jon­ki­nas­teis­ta äänes­tä­jien hui­jaus­ta pakot­taa kaik­kien hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jat väit­tä­mään kiven­ko­vaa, että hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ole­vat asiat ovat hyviä ja kan­nat­taa toteut­taa, ja että kaik­ki muut mie­li­pi­teet ovat vääriä.

  Oli­si vas­tuul­li­sem­paa tode­ta, mit­kä puo­lu­eet kan­nat­ta­vat jotain koh­taa ja mit­kä teki­si­vät sii­hen mie­lel­lään myös muu­tok­sia. Kaik­ki tie­tys­ti äänes­täi­si­vät (aina­kin pää­sään­töi­ses­ti) hal­li­tus­oh­jel­man mukaan, sil­lä sehän se koko hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den idea on, teh­dä jokin kom­pro­mis­si, mut­ta toi­mi­va ohjel­ma, jota aje­taan sit­ten yhdes­sä eteenpäin.

 17. Vapaa­vuo­res­ta puhee­nol­len, huo­ma­sin että Smoo­lan­nin Suka­ri I.Kamprad kävi muu­raa­mas­sa perus­ki­ven Kuo­pioon avat­ta­vaan IKEA-huo­ne­ka­lu­hal­liin. Minä luu­lin että tuol­lai­set pel­to­mar­ke­tit ovat nyky­ään hyi hyi.
  Vai onko ne kiel­let­ty vain (perus)suomalaisilta?
  Kaa­vail­lus­ta hal­li­tuk­ses­ta näyt­tää tule­van var­si­nai­nen kau­hu­ka­bi­net­ti, onnek­si lyhytikäinen.

 18. Jos perus­te­lu salai­lul­le todel­la on se, että

  On erit­täin perus­tel­tua kiel­tää kes­ke­ne­räi­sis­tä neu­vot­te­luis­ta tie­dot­ta­mi­nen, kos­ka men­nei­nä aikoi­na vali­koi­tua jul­kis­ta­mis­ta on käy­tet­ty rauk­ka­mai­se­na neu­vot­te­lu­tek­ni­se­nä asee­na. Kyse ei ole sen­suu­ris­ta vaan aseistariisunnasta.

  …niin sit­ten­hän Osmo ja muut voi­vat ker­toa sit­ten neu­vot­te­lu­jen jäl­keen miten Suo­men asiois­ta oikeas­ti päätettiin?

  Kaik­ki­han tie­däm­me, että leh­miä siel­lä myy­dään, oste­taan ja vaih­de­taan, mut­ta oli­si­pa avar­ta­vaa edes jäl­ki­kä­teen saa­da tie­tää mitä Man­sik­ki mak­soi? Kenel­le luvat­tiin mikä vir­ka vas­ti­neek­si mis­tä asias­ta? Mikä asia luvat­tiin pitää pois­sa omil­ta blo­geil­ta ja lehdistötiedotteista?

  Mut­ta eipä tai­da Vih­rei­den­kään avoi­muus raot­taa val­lan esi­rip­pua, iki­nä. Kyse ei ole sen­suu­ris­ta vaan äänes­tä­jien aseistariisunnasta.

 19. Minä muu­ten ilmoi­tan jo täs­sä vai­hees­sa, että jos siel­tä neu­vot­te­luis­ta ei nyt tule edes koh­tuul­lis­ta tulos­ta, niin minä läh­den vetä­mään. Jos minun mak­sa­ma­ni verot mene­vät suu­rem­mas­sa mää­rin ihmis­ten pahoin­voin­nin lisää­mi­seen, niin, ööö, ei vaan käy.

  http://www.youtube.com/watch?v=ajnCvv98ruk

  Fai­jal­le voi olla han­ka­laa perus­tel­la, ja saat­taa sii­nä jär­jes­te­lyis­sä­kin men­nä aikan­sa, mut­ta pak­ko se on teh­dä. Ei ihmi­siä voi koh­del­la miten vaan! 

  Täs­sä ei ole kyse rahas­ta, vaan peri­aat­tees­ta. Aut­ta­mi­nen on yksi asia, ihmis­ten elä­mis­ten edel­ly­tys­ten tuhoa­mi­nen (Suo­men nykyi­nen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä) ja rahan kaa­ta­mi­nen ihmis­ten kur­juu­den lisää­mi­seen (Kreik­ka, Irlan­ti, Por­tu­ga­li) on sit­ten asia erik­seen. Minä en tuo­ta tou­hua enää suos­tu rahoit­ta­maan. Piste.

  Vitut­taa koh­tuul­li­sen rankasti.

  Kari

  Kari

 20. Kari,

  Mihin päin aiot lähteä?

  Kum­me­li­veik­kaus: Kanada?

 21. Kiin­nos­ta­va on näh­dä, kuin­ka kate­go­ri­seen ilmai­suun pää­dy­tään Pisara-radasta. 

  http://www.soininvaara.fi/2008/09/06/rautateilta-loppuu-kapasiteetti/

  Jos har­joi­tet­tai­siin kriit­tis­tä ajat­te­lua, lausu­ma voi­si olla “Sel­vi­te­tään Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man kapa­si­teet­tion­gel­man pois­ta­mis­vaih­toeh­dot ja teh­dään niis­tä valin­ta. Täl­lai­sel­la ajat­te­lul­la voi­si vähäi­sek­si mai­nit­tu­ja talou­del­li­sia resurs­se­ja­kin säästyä. 

  http://bremer.blogit.fi/paakirjoitus-42011/
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Hesari20_04_2011.pdf
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Pisara2010.pdf

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 22. Kaik­ki toi­vo­vat hyvää ja lisää. Ei muu­ten onnistu.

  Lopul­ta tule­vat kui­ten­kin ne leik­kaus­lis­tat. Se on fak­ta. Tosi­asiat täy­tyy tun­nus­taa. Krei­kas­sa ei tun­nus­tet­tu vaan elet­tiin yli varojen. 

  Jos Perus­suo­ma­lai­set nyt oppo­si­tios­sa halua­vat Väli­me­ren mai­den mal­lis­ta vel­ka­ra­hoi­tus­ta Suo­mel­le ja sitä, ettei mis­tään saa tin­kiä, on maa­il­ma vää­rin­päin. Kuten se usein on oppo­si­tios­ta kat­sot­tu­na. Voi sitä valitusta!

  Tär­kein­tä on nyt saa­da tasa­pai­no talou­teen pit­käl­lä, siis todel­la pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Jae­taan niuk­kuut­ta. Kyl­lä me sen kes­täm­me. Ham­mas­ta pur­ren, mut­ta kes­täm­me kuitenkin.

  Sen me olem­me vel­kaa tule­vil­le suku­pol­vil­le, tai muu­ten he ovat vel­kaa kai­kil­le muil­le. Tai muu­ten EU saa pelas­taa Suo­mea rei­lun kym­me­nen vuo­den päästä…

 23. Ettei kaik­ki huo­mio kiin­nit­tyi­si Euroo­pan ongel­ma­ta­louk­sien mark­ki­noi­hin niin vil­kais­taan­pa välil­lä mitä koti­maas­sa tapahtuu.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vapaa­ra­hoit­teis­ten vuo­kra-asun­to­jen vuo­krat nousi­vat 7,3 prosenttia”

  http://www.stat.fi/til/asvu/index.html

  Asun­to­jen hin­nat­kin ovat toki nousus­sa. Aika hur­jaa kun samaan aikaan osto­voi­ma pol­kee pai­kal­laan tai jopa laskee. 

  Samaan aikaan toisaalla:

  Hel­sin­gin kes­kus­tan ohel­la vain muu­ta­mil­la par­hail­la pää­kau­pun­ki­seu­dun toi­mis­toa­lueil­la sekä mui­den kas­vu­kes­kus­ten kes­kus­tois­sa toi­mis­to­ti­lo­jen vuo­krat ovat säi­ly­neet vakai­na. Toi­mis­to­ti­lo­jen yli­tar­jon­nan vai­vaa­mil­la alueil­la — esi­mer­kik­si Pitä­jän­mäel­lä, Pasi­las­sa ja Val­li­las­sa — vuo­kra­ta­sot ovat jat­ka­neet laskuaan.”

  http://www.rakli.fi/lehdistolle/lehdistotiedotteet/20110511toimitilabarometri/default.aspx

  Voi­si­ko uusi hal­li­tus tart­tua toi­meen ennen kuin on ihan itse puhal­let­tu kun­non asuntokupla?

 24. Eli­na, ei nyt sen­tään. En minä oikein Jenk­ki­län (johon täs­sä tapauk­ses­sa Kana­da­kin las­ke­taan) mei­nin­gis­tä diggaile.

  Viroon olen jo ker­ran läh­te­nyt, mut­ta on täs­sä mui­ta­kin kort­te­ja pöy­däs­sä. UK, Sveit­si, Irlan­ti Nizza (Monaco) nyt aina­kin… Kaik­ki asiat eivät ole minun päätettävissäni.

  Kari

 25. Niuk­kuut­ta ollaan siis taas jaka­mas­sa. Peri­aat­tees­sa­han ihmi­set käy töis­sä ansai­tak­seen elan­ton­sa. Kun vähän­kin menee parem­min, teh­dään tie­tys­ti yli oman­kin tar­peen. Sotien jäl­keen elä­mä tääl­lä anka­ras­sa poh­jo­las­sa, on ollut lähes jat­ku­vaa nousua ( siis aina­kin elin­ta­son nousua ).
  On sii­nä vähän jää­nyt taval­li­sel­le veron­mak­sa­jal­le­kin. Jopa elä­ke­läi­sil­le on jää­nyt jotain sukan­var­teen. Ilmei­ses­ti niin­pal­jon, että maa­il­man­ta­lous on tur­vat­ta­va jon­ki­na­li­se­la elin­ta­son las­kul­la meil­lä­kin. Ja kun ote­taan mil­joo­nal­ta elä­ke­läi­sel­tä, vaik­ka­pa vain sata­nen vuo­des­sa, saa­daan sata­mil­joo­naa jne…
  Sil­ti olen iloi­nen, että Ode jakaa jotain tie­don­jy­viä tän­ne ken­täl­le­kin. Kyl­lä avoi­muus on edistystä.
  S Seponseppo

 26. Sää­ty­ta­lol­la teh­dään nyt kau­as­kan­tois­ta val­ta­kun­nan poli­tik­kaa ja vaa­lien suu­rin voit­ta­ja seu­raa tilan­net­ta sivus­ta. Per­sut mai­nos­ti itse­ään muu­tos­voi­ma­na ja täs­sä se nyt näh­dään. Rotes­ti ei kan­ta­nut edes hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin. Per­sut pet­ti äänes­tä­jän­sä pahem­man ker­ran, tai aina­kin ensim­mäi­sen ker­ran. Tois­ta ker­taa ker­taa. Tai­si puut­tua substanssi.

 27. Minä muu­ten ilmoi­tan jo täs­sä vai­hees­sa, että jos siel­tä neu­vot­te­luis­ta ei nyt tule edes koh­tuul­lis­ta tulos­ta, niin minä läh­den vetämään.”

  Voit alkaa pak­kaa­maan, ei siel­tä mitään sinun toi­vo­maa tule ulos. 

  Tosin tus­kin kenen­kään muun­kaan toivelistaa

 28. Krei­kas­sa ei tun­nus­tet­tu vaan elet­tiin yli varojen. ”

  Lähes kaik­ki EU-maat elä­vät yli varo­jen­sa , ei Kreik­ka ole mikään poik­keus. EU:m kes­ki­mää­räi­nen vel­ka nousee 90 %:iin EU:n bkt:ta parin vuo­den kuluessa,siitä voi pää­tel­lä, että EU sei­soo savi­ja­loil­la eikä mitään hyvää ole tulos­sa van mitä pitem­mäl­le ongel­man todel­lis­ta rat­kai­sua lykä­tään niin sitä syvem­pi on romahdus

  Ennen van­haan lai­ta­puo­len kul­ki­jat pyö­rit­ti­vät vek­se­li­rin­kiä, Veli haki vek­ku­li­vel­kaa ja jakoi sen kave­rei­den kans­sa ‚Kun vel­jen vek­ku­li­vel­ka­kiin­tiö täyt­tyi niin pank­kiin pis­tet­tiin uusi puh­taat pape­rit omaa­va veli hake­maan vekkulivelkaa,ja se jae­tiin taas vel­jien kesken .

  EU-tuis­sa on kysy­myk­ses­sä saman­lai­ses­ta kier­tees­tä eli Suo­mi , jol­la on vie­lä luot­to­kiin­tiö­tä ottaa vel­kaa voi­dak­seen tukea Kreik­kaa. Mut­ta Suo­men­kin vel­ka­kiin­tiö on koh­ta täynnä.….

  Argen­tii­nan ja Suo­men krii­seen ver­tai­lu osoit­taa mitä pitä­si teh­dä oitis tai olis pitä­nyt teh­dä jo pari vuot­ta sit­ten, nyt men­nään eteen­päin syvän romah­duk­sen tietä

 29. Komp­paan Juho Laa­tua ja Jan­ne S:ää.

  On erit­täin perus­tel­tua kiel­tää kes­ke­ne­räi­sis­tä neu­vot­te­luis­ta tie­dot­ta­mi­nen, kos­ka men­nei­nä aikoi­na vali­koi­tua jul­kis­ta­mis­ta on käy­tet­ty rauk­ka­mai­se­na neu­vot­te­lu­tek­ni­se­nä asee­na. Kyse ei ole sen­suu­ris­ta vaan aseistariisunnasta.

  Sit­ten­hän var­maan kai­kil­le oli­si ok nau­hoit­taa neu­vot­te­lut jokais­ta kah­vi­kes­kus­te­lua myö­ten ja jul­kais­ta jäl­ki­kä­teen? Neu­vot­te­lu­jen han­ka­loi­tu­mi­nen on ymmär­ret­tä­vä syy, mut­ta jäl­ki­kä­teen leh­män­kaup­po­jen salaa­mi­nen ja “rakoi­le­mat­to­mien rivien” esit­tä­mi­nen äänes­tä­jil­le ei ole perusteltavissa. 

  Ja se, että hal­li­tusyh­teis­työ on vai­keam­paa kun kaik­ki tie­tä­vät mitä kukin on oikeas­ti miel­tä, ei ole hyväk­syt­tä­vä perus­te: sitä var­ten­han siel­lä töis­sä ollaan, että neu­vo­tel­laan. Mut­ta ihmis­ten täy­tyy tie­tää mis­tä neu­vo­tel­laan ja mil­lä hinnalla.

 30. Onnea neu­vot­te­lui­hin, toi­vot­ta­vas­ti saat jaet­tua äly­kyyt­tä­si riit­tä­vä­si muil­le osapuolille.

  Omas­ta mie­les­tä­ni on kovin huo­les­tut­ta­vaa että nyky­po­li­tii­kas­sa Sinun kal­tai­sia ihmi­siä on yksi vas­taan 199 🙁

  - epo

 31. Mitä sinä tar­koi­tat, jou­ni lund­qvist? Eikö pete­tyk­si tule­mi­nen ole sub­jek­tii­vi­nen tun­ne­ko­ke­mus, eikä kovin­kaan objek­tii­vi­ses­ti mitat­ta­vis­sa? Asi­aa on nyt jo lööp­pien toi­vos­sa sel­vi­tet­ty aina­kin paril­la gal­lu­pil­la, ja tulos on se, että 2/3 perus­suo­ma­lai­sia äänes­tä­neis­tä halusi puo­lu­een mene­vän oppo­si­tioon, ja hal­li­tuk­seen puo­luet­ta oli­si toi­vo­nut vain jotain 14%, eikä heis­tä­kään kovin moni puhui­si pettämisestä.

  Sinä tai­dat nyt itse toi­voa, että joku täl­lai­nen pete­tyk­si tule­mi­sen koke­mus oli­si rea­li­soi­tu­nut ja kan­na­tus oli­si läh­dös­sä las­kuun? Eikä sii­hen päin­vas­tai­seen suun­taan, jota uusim­man talous­tut­ki­muk­sen puo­lue­gal­lu­pin 22,4% ja sel­keä ykkös­paik­ka indikoi.

  Noin ylei­ses­ti luu­len, että six­pack-hal­li­tuk­sel­la (pakol­lis­ten leik­kaus­ten myö­tä lisää ään­ten valu­mis­ta vasem­mal­ta ps:lle) ja syve­ne­väl­lä euron krii­sil­lä (jota kes­kus­ta ei pys­ty samal­la taval­la oppo­si­tios­ta hyö­dyn­tä­mään) perus­suo­ma­lai­sil­le tar­jo­taan kuin tar­jot­ti­mel­la suu­rim­man puo­lu­een ase­maa seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Ellei­vät sii­nä välis­sä joten­kin itse ase­maan­sa ehdi torpedoida.

 32. Omas­ta mie­les­tä­ni on kovin huo­les­tut­ta­vaa että nyky­po­li­tii­kas­sa Sinun kal­tai­sia ihmi­siä on yksi vas­taan 199 🙁

  Eri­lai­suus oli valt­tia Suo­men jää­kie­kon MM-kul­taa saa­vu­tet­taes­sa­kin. Ei älyk­kyys vie­lä takaa suu­ren enem­mis­tön kan­nal­ta paras­ta tulos­ta , älyn ja tar­mon voi suun­na­ta vaik­ka­pa EK:n ja pie­nen elii­tin tavoit­tei­den ajamiseen.

  Hyvä esi­merk­ki oli juu­ri val­mis­tu­nut Aal­to-yli­opis­ton tut­ki­mus eri­lais­ten elä­män­ta­po­jen ekologisuudesta.

  Vih­rei­den ja van­has­lais­ten elä­män­muo­to oli epäe­ko­lo­gi­sin. Tiheä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­nen ja nur­mi­jär­ve­läi­syys oli­vat yhtä pal­jon luon­toa haaskaavia.

  Sen sijaan perus­ke­pun, per­su­jen ja vasem­mis­to­lais­ten suo­si­ma maa­seu­tua­su­mi­nen oli ekologisin.

 33. Olen sel­vi­tel­lyt van­ho­ja pape­rei­ta­ni ja siel­tä put­kah­ti mui­nai­sen uutis­leh­ti 100:n leh­ti­lei­ke, joka on vuo­del­ta 2002. 

  Nyt kun ehkä uusi minis­te­ri­pes­ti on odot­ta­mas­sa, ajat­te­lin refe­roi­da leh­ti­lei­ket­tä ja kysel­lä, että ovat­ko aja­tuk­set muut­tu­mat­to­mia, sil­lä köy­hyys­hän on nois­ta ajois­ta vain pahentunut: 

  Köy­hyy­son­gel­ma on pahem­pi kuin ker­taa­kaan 1960-luvun jäl­keen, prof. Rita­kal­lio arvioi. Mel­kein joka kym­me­nes haki edel­li­se­nä vuon­na toi­meen­tu­lo­tu­kea. Rita­kal­lion mukaan toi­meen­tu­lo­tu­ki on niin mata­la, ettei sil­lä pär­jää nykye­lä­mäs­sä ja jat­kaa: Toi­meen­tu­lo­tues­ta on tul­lut pysy­vä, jopa eli­ni­käi­nen ja periy­ty­vä tulon­läh­de koko ajan kas­va­val­le jou­kol­le. Tuki ei ole riit­tä­vän suu­ri pit­kä­ai­kai­seen toimeentuloon.

  .…

  Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Soi­nin­vaa­ra myön­tää, että toi­meen­tu­lo­tu­ki ei ole nous­sut, vaik­ka palk­ka­ta­so on. Hänen mie­les­tään sil­ti köy­hien ase­ma ei ole nyt var­mas­ti huo­nom­pi kuin met­säs­sä asu­vien pult­sa­rei­den 1960-luvulla. 

  Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä toi­meen­tu­lo­tu­kea ei pitäi­si korot­taa. Sen sijaan työt­tö­myys­kor­vaus­ten tasoa tuli­si hänen mie­les­tään nostaa. 

  Kiin­nos­tai­si kovas­ti, että mit­kä ovat miet­teet nyt? Samanlaiset?

  Sitee­ra­tus­sa teks­tis­sä on var­sin mie­len­kiin­toi­nen aja­tus se, että työt­tö­myys­kor­vaus­ten tasoa tuli­si nos­taa, mut­ta ei toi­meen­tu­lo­tuen. Kun työt­tö­myys­kor­vauk­set joka tapauk­ses­sa jäi­si­vät niin alhai­sik­si, että useim­mat jou­tui­si­vat hake­maan lisäk­si toi­meen­tu­lo­tu­kea, niin las­ken­ta­ta­pa­han leik­kai­si työt­tö­myys­kor­vauk­sen mah­dol­li­sen nos­ton pois. Siis köy­him­mät pysy­kööt köy­him­pi­nä, vai? Ja ilmei­ses­ti 1960-luvun met­säs­sä asu­vien pult­sa­rei­den tasolla. 

  Siis tuol­ta­ko poh­jal­ta mah­dol­li­ses­ti hal­li­tus­neu­vot­te­lut vih­rei­den osalta???

 34. Lii­an van­ha, ole­tat tyy­pil­li­seen tapaan että vih­rei­den elä­män­muo­to on ko. tut­ki­muk­sen “shop­pai­lua, ulko­na syö­mis­tä ja mat­kai­lua” sisäl­tä­vää maa­il­man­tu­hoa­mis­ta. Ver­rat­tu­na esim. kokoo­muk­sen “vih­rey­den eri sävyi­hin”, jos­sa suu­ria kulu­tus­tot­tu­muk­sia ei edes tun­nus­te­ta luon­toa kulut­ta­vik­si. (Kyse ei edes ollut tiheäs­tä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­ta sinän­sä, vaan sii­tä että mitä tiheäm­min asu­taan, sen enem­män kulu­te­taan muus­sa elämässä.)

  Tämä­kin on vih­rei­den huo­noa vies­tin­tää, kun myyt­ti sii­tä että he vaa­ti­vat toi­sil­le mut­ta eivät toteu­ta itse on niin ylei­nen. Jos­kus joku voi­si esit­tää jotain todis­tei­ta asias­ta eikä vain pitää sitä itsestäänselvyytenä.

 35. Mut­ta hie­man nega­tii­vis­sä­vyt­teis­ten kom­ment­tie­ni lisäk­si halusin toi­vot­taa jak­sa­mis­ta ja hyviä neu­vot­te­lui­ta Osmol­le. Ei lie­ne help­poa. Onnek­si kepu ei sen­tään ole sot­ke­mas­sa kun­ta-asioi­ta täl­lä kertaa.

 36. Az,

  Jos halu­aa muu­tos­ta, kuten per­sut vaa­leis­sa julis­ti, ainoa tie sii­hen on val­ta. Per­suil­le tar­jot­tiin sitä, mut­ta ei kel­van­nut. En äänes­tä­nyt per­su­ja, mut­ta minus­ta heil­lä oli hyviä aja­tuk­sia Suo­men kehit­tä­mi­sek­si. Nyt kaik­ki valui hiekkaan. 

  Per­suil­la oli pyr­kyä ja nos­tet­ta, mut­ta sit­ten pyy­he hei­tet­tiin kehään jo enn­nen otte­lun alkua. Demo­kra­tias­sa on pak­ko niel­lä monen­lai­sia ikä­viä asioi­ta. Per­sut hirt­ti itsen­sä por­tu­ga­liin. Vai­kut­taa perin sel­väs­ti tak­ti­koin­nil­ta. Minus­ta se oli äänes­tä­jien pettämistä.

 37. Hyvä esi­merk­ki oli juu­ri val­mis­tu­nut Aal­to-yli­opis­ton tut­ki­mus eri­lais­ten elä­män­ta­po­jen ekologisuudesta.

  Vih­rei­den ja van­has­lais­ten elä­män­muo­to oli epäe­ko­lo­gi­sin. Tiheä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­nen ja nur­mi­jär­ve­läi­syys oli­vat yhtä pal­jon luon­toa haaskaavia.”

  Pyh, tut­ki­muk­sen voi ilmei­ses­ti tii­vis­tää niin, että niil­lä joil­la on rahaa kulut­ta­vat pal­jon ja sik­si hei­kä­läis­ten “hii­li­ja­lan­jäl­ki” on suu­ri. Mut­ta on todel­la outoa väit­tää, Hel­sin­gin asun­to­jen hin­nat kun tie­tää, että kai­kil­la hesa­lai­sil­la on pal­jon rahaa tai että pätäk­kää edes kes­ki­mää­rin oli­si pal­jon, tai että kaik­ki maa­lai­set pait­si nur­mi­jär­ve­läi­set kulut­ta­vat vähän. Tut­ki­jat näyt­tä­vä ehdot­ta­van, että kau­pun­kei­hin ei kan­na­ta asut­taa enem­pää ihmi­siä, kos­ka … kos­ka heil­le sil­loin alkaa sataa rahaa tai­vaas­ta? Tai että maal­le kan­nat­taa asut­taa, kos­ka tulot tip­puu niin pie­nik­si, että ei voi enää mat­kus­taa tai muu­ten kers­ka­kuult­taa? (Voi olla, että tut­ki­muk­ses­sa on joku muu­kin point­ti, mut­ta nyt täy­tyy pää­tel­lä Hesa­rin net­ti­ju­tun perus­teel­la http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomessa+kaupunkilainen+saastuttaa+eniten/1135266327822)

 38. Lii­an Vanha:

  Hyvä esi­merk­ki oli juu­ri val­mis­tu­nut Aal­to-yli­opis­ton tut­ki­mus eri­lais­ten elä­män­ta­po­jen ekologisuudesta.

  Joka on, pai­no­kel­pois­ta ilmai­sua hakien, kovin erikoinen.

  Ko. tut­ki­mus löy­tyy tääl­lä, http://iopscience.iop.org/1748–9326/6/1/014018/fulltext#SECTIONREF

  Meto­di sikä­li kun pysyn peräs­sä menee niin osa aiheu­tu­neis­ta pääs­töis­tä las­ke­taan ensin ihan ko. tuo­tan­nos­sa syn­ty­nei­den pääs­tö­jen mukaan. Säh­kön ja kau­ko­läm­mön tuo­tan­nol­le on las­ket­tu pääs­töt ko. kau­pun­gin ener­gia­lai­tok­sen mukaan:

  n this stu­dy, we uti­lized local emis­sion pro­fi­les from ener­gy pro­duc­tion. They were found to be clo­se to each other in both the met­ro­po­lis and the cities, as well as clo­se to the Fin­nish ave­ra­ge of 240 g kWh – 1 for elect­rici­ty and 286 g kWh – 1 for district heat.

  Ja tämä on aivan päin hon­kia las­ket­tu. Yksin­ker­tai­sim­min mik­si näin voi selit­tää vaik­ka niin että tuol­la logii­kal­la Hel­sin­gis­sä voi­tai­siin las­kea pääs­tö­jä vaih­ta­mal­la joka kau­ko­läm­mi­tet­tyyn asun­toon säh­kö­pat­te­rit, muut­ta­mal­la nykyi­set yhteis­tuo­tan­to­voi­ma­lat lauh­de­voi­ma­loik­si ja kak­sin-kol­min­ker­tais­ta­mal­la nii­den tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti eli pol­te­tun hii­len ja maa­kaa­sun mää­rä. 🙂 Läm­mi­tyk­sen todel­li­sis­ta pääs­tö­vai­ku­tuk­sis­ta on ihan asial­li­sia­kin tut­ki­muk­sia Suo­mes­sa, mik­sei käy­te­tä nii­den tuloksia?

  Toi­sek­si tut­ki­muk­ses­sa on las­ket­tu ame­rik­ka­lai­sel­la mal­lil­la osal­le kulu­tus­ta pääs­töt per euro per kulu­tus­tyyp­pi. Läh­tö­da­ta­na Tilas­to­kes­kuk­sen kulut­ta­ja­tie­dot. Täs­sä­kin on kaik­kea has­sua, esi­mer­kik­si kun vii­ni­la­si baa­ris­sa mak­saa verois­ta joh­tuen var­maan Suo­mes­sa noin 30% enem­män kuin Yhdy­val­lois­sa, niin täs­tä seu­raa sit­ten 30% suu­rem­mat pääs­töt tuos­sa mal­lis­sa. 🙂 Eli kun Suo­mes­sa yli­pään­sä vero­te­taan ras­kaas­ti kau­pun­ki­pal­ve­lu­ja niin kyl­lä nii­den käyt­tä­mi­nen sit­ten tuot­taa­kin päästöjä. 

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa, tulos on tie­ten­kin että ne jot­ka kulut­ta­vat enem­män aiheut­ta­vat enem­män pääs­tö­jä. Täy­si mys­tee­ri minul­le vaan on että miten ihmees­sä sii­tä että Hel­sin­gis­sä kulu­te­taan eli tie­na­taan enem­män kuin jos­sain syr­jem­mäl­lä seu­raa että kor­keam­pi kulu­tus on kau­pun­ki­ra­ken­teen omi­nai­suus? Jos Hel­sin­gin sisäl­lä teh­täi­siin vas­taa­vaa tut­ki­mus­ta niin huo­mat­tai­siin että paki­la­lais­ten pääs­töt on huo­mat­ta­vas­ti pal­jon suu­rem­pia kuin mau­nu­la­lais­ten pääs­töt, eli tii­vim­pi yhdyk­sun­ta­ra­ken­ne las­kee päästöjä. 🙂

 39. Lii­an van­ha viit­ta­si, ilmei­ses­ti Hesa­rin sun­nun­tai­si­vu­jen kir­joi­tuk­seen nojau­tuen, Aal­to-yli­opis­ton tut­ki­muk­seen eri­lais­ten elä­män­ta­po­jen eko­lo­gi­suu­des­ta ja väit­ti, että “vih­rei­den ja van­has­lais­ten elä­män­muo­to oli epäe­ko­lo­gi­sin. Tiheä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­nen ja nur­mi­jär­ve­läi­syys oli­vat yhtä pal­jon luon­toa haas­kaa­via” kun taas maa­seu­tua­su­mi­nen oli ekologisinta.

  Itse asias­sa tuo tut­ki­mus ker­too ensi­si­jai­ses­ti sii­tä, että hyvä­tu­loi­set kulut­ta­vat enem­män kuin mata­la­tu­loi­set, mikä nos­taa hei­dän pääs­tön­sä­kin kor­keam­mak­si. Hel­sin­ki­läis­ten hii­li­ja­lan­jäl­ki on isom­pi kuin vaik­ka­pa saa­ri­jär­ve­läis­ten, ei sik­si, että tiheäs­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa oli­si sinän­sä jotain epäe­ko­lo­gis­ta, vaan sik­si että hel­sin­ki­läi­sil­lä on isom­mat tulot ja kor­keam­pi kulu­tus­ta­so. Ja nur­mi­jär­ve­läi­sil­lä on vie­lä isom­mat tulot ja vie­lä kor­keam­pi kulu­tus­ta­so ja suu­rem­pi hiilijalanjälki.

  Jos halut­tai­siin oikeas­ti arvioi­da yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lus­sa teh­tä­vien rat­kai­su­jen eko­lo­gi­suut­ta, pitäi­si tulo­ta­son vai­ku­tus sii­vo­ta ver­tai­lus­ta pois. (Vai halu­taan­ko oikeas­ti väit­tää, että kau­pun­ki­ra­ken­teen tiheys aiheut­taa ympä­ris­töä kuor­mit­ta­vaa suurituloisuutta?)

  Veik­kaan edel­leen, että ansait­tua ja kulu­tet­tua euroa koh­ti hii­li­ja­lan­jäl­ki on pie­nem­pi hyvin suun­ni­tel­lus­sa tiheäs­sä kau­pun­gis­sa kuin nur­mi­jär­ve­läi­ses­sä nuk­ku­ma­kau­kios­sa tai “oikeal­la” maaseudulla.

 40. Lii­an van­ha: “Sen sijaan perus­ke­pun, per­su­jen ja vasem­mis­to­lais­ten suo­si­ma maa­seu­tua­su­mi­nen oli ekologisin.”

  Hesa­rin artik­ke­li on täs­sä suh­tees­sa hyvin vai­kea­sel­koi­nen. Kun alku­pe­räi­ses­sä jul­kai­sus­sa todetaan:

  Con­sequent­ly, den­si­ty tar­gets have a major role in low-car­bon urban deve­lop­ments. Howe­ver, based on the results of this stu­dy, the con­nec­tion seems unclear or even nonexis­tent when compre­hen­si­ve eva­lua­tion is made.

  niin Hesa­ris­sa tämä on kään­ty­nyt muotoon:

  Tulos on, että mitä tii­viim­pi asu­tus, sitä suu­rem­mat hiilidioksidipäästöt.

 41. Olen vähän tut­ki­nut asi­aa. Häm­mäs­tyk­sek­se­ni huo­maan, että fiat-rahan ainoa oikeu­tus on sii­nä, että se kel­paa vero­jen mak­suun. Mitään muu­ta ei tar­vi­ta. Poh­jim­mil­taan se siis on voi­man oikeut­ta­ma. Val­tio pait­si halu­aa, myös pys­tyy kerää­mään kan­sa­lais­ten rahat, tar­vit­taes­sa vaik­ka pakolla.

 42. HS:n jut­tuun liit­tyen: mer­kit­tä­vä syy kau­pun­kien isom­paan hii­li­ja­lan­jäl­keen on, että kau­pun­geis­sa tulot ovat isom­mat, mis­tä syys­tä kulu­tus­kin ja sitä myö­ten hii­li­ja­lan­jäl­ki­kin on suu­rem­pi. Tämä kumu­loi­tuu niin, että kaik­ki huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­työ­kin on kal­liim­paa, eli aiheut­taa suu­rem­man hii­li­ja­lan­jäl­jen, kun työn­te­ki­jät kulut­ta­vat enem­män. Se, mikä unoh­tui jutus­sa mai­ni­ta, on että kau­pun­kien suu­rem­pi tuot­ta­vuus mah­dol­lis­tai­si myös lep­poi­sem­man elä­män, eli vähem­mäl­lä työl­lä saa­tai­siin hyvä elin­ta­so ja sopi­va hii­li­ja­lan­jäl­ki — ja elä­män­laa­tu para­ni­si. Kau­pun­kiym­pä­ris­tö siis mah­dol­lis­tai­si pie­nem­män hii­li­ja­lan­jäl­jen, kuin myös mah­dol­lis­taa suu­rem­man tuot­ta­vuu­den. Kysees­sä on siten arvo­ky­sy­mys. Maa­seu­dul­la ei useim­mi­ten ole kovin pal­jon valinnanvaraa.

 43. Ennen kuin joku kom­men­toi, että kau­pun­geis­sa vas­ta pie­ni­tu­loi­set ovat puun ja kuo­ren välis­sä ja vain suu­ri­tu­loi­sil­la on mah­dol­li­suus lep­pois­ta­mi­seen, tar­ken­tai­sin, että kos­ka kau­pun­kien suu­rem­pi tuot­ta­vuus ker­tyy vain osal­le ihmi­sis­tä, jos he lep­pois­tai­si­vat, ylei­nen hin­ta­ta­so las­ki­si ja pie­ni­tu­loi­sil­le­kin tuli­si mah­dol­li­suus vali­ta ja sil­ti saa­vut­taa enem­män kuin aivan minimielintaso.

 44. Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä toi­meen­tu­lo­tu­kea ei pitäi­si korot­taa. Sen sijaan työt­tö­myys­kor­vaus­ten tasoa tuli­si hänen mie­les­tään nostaa. 

  Kiin­nos­tai­si kovas­ti, että mit­kä ovat miet­teet nyt? Samanlaiset?

  Tuo oli nyt vähän ilke­ää. Poliit­ti­set suh­dan­teet ehti­vät muut­tua tuos­sa ajas­sa pal­jon­kin, vaik­ka­kin sit­ten toi­meen­tu­lo­tu­ki ei välttämättä.

 45. Juk­kaA: “…teh­kää ihmees­sä sel­lais­ta hal­li­tus­oh­jel­maa, joka hel­pot­taa kes­ki-ja mata­la­tu­lois­ten kun­ta­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia koh­tuu­hin­tai­seen asu­mi­seen myös Helsingissä…”

  Tuo jää haa­veek­si. Vaa­ti­si asu­mis­tu­kien pois­ta­mis­ta, kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­lin kaa­ta­mis­ta ja raken­nus­mää­räys­ten per­kaa­mis­ta. Se oli­si niin suu­ri val­lan siir­to vir­ka­mie­hil­tä ja polii­ti­koil­ta kulut­ta­jil­le ja raken­nus­teo­li­suu­del­le, ettei sitä näh­dä vie­lä vuo­siin. Joten mei­dän on vain tyy­ty­mi­nen yli­hin­tai­siin asuntoihin.

 46. Suu­rin kulu­tus­ta­soa erot­ta­va teki­jä maa­seu­dun ja kau­pun­gin välil­lä ovat asumiskulut.
  Maal­la asun­non saa 1000–1500 euroa m2 kun Hesas­sa se mak­saa muu­ta­man ker­ran enemmän.
  Toi­nen mer­kit­tä­vä teki­jä on mat­kai­lu eli Hesas­ta pää­see hal­val­la min­ne vain , mut­ta maal­ta läh­det­täes­sä on mak­set­ta­va tupla­hin­ta hesa­lai­seen ver­rat­tu­na , joten mat­kat jää­vät tekemättä .

  Kol­mas ero on omatoimisuus:Maalla on help­po kerä­tä polt­to­puut lähi­met­sis­tä ja peru­nat, vihan­nek­set omas­ta pihasta. 

  Jär­vis­tä ja jois­ta saa kalaa ja met­säs­tä lihaa 

  Vaik­ka rahal­la mitat­tu­na kulu­tuk­ses­sa on eroa niin todel­li­suu­des­sa ero on pienempi

  Ja mitä tulee itse tut­ki­muk­sen laa­tuun niin Aal­to-yli­opis­ton pitäi­si olla kruu­nu­ja­lo­ki­vi Suo­men yli­opis­to­maa­il­mas­sa ja laa­tu­kri­tee­rit korkealla ??

 47. Lii­an vanha:

  Voit alkaa pak­kaa­maan, ei siel­tä mitään sinun toi­vo­maa tule ulos. 

  Älä nyt ole niin nega­tii­vi­nen. Minä puhuin _kohtuullisesta_ rat­kai­sus­ta, jol­le on edel­ly­tyk­set. Hyvää ei noil­la eväil­lä ole mah­dol­lis­ta saa­da, mut­ta en minä­kään ole kohtuuton.

  Vii­mek­si kun asiat oli­vat täy­sin per­seel­lään, kuten nyt, pys­tyt­tiin sen­tään täy­del­li­sen mokai­lun (joka ei ollut vähäis­tä) lisäk­si teke­mään hyviä rat­kai­su­ja­kin, jopa ihmei­tä, eri­tyi­ses­ti val­tion ulkopuolella.

  Minä olen tie­ten­kin vähän hup­su, mut­ta kyl­lä minua suun­nat­to­mas­ti läm­mit­ti Gran­lun­din esiin­ty­mi­nen Nyber­gin ohjel­mas­sa. Jopa enem­män kuin se ilma­vei­vi. Kyl­lä nää jun­nut sen hoi­ta­vat, kun­han anne­taan mahdollisuus!

  Voi olla tyh­mää kat­soa asi­aa jon­kun jää­kie­kon näkö­kul­mas­ta, mut­ta teen sen sil­ti. 1995 meil­lä oli yksi hyvä kent­tä, ja sen jäl­keen “yksi kent­tä”, eli Nokia, piek­si kaik­ki muut. Nyt meil­lä oli paras _joukkue_, siis nel­jä kent­tää. Kun nämä van­hat jar­rut mene­vät pois tiel­tä, niin siel­tä tulee niin kova tii­mi. Osa teten­kin hakee vauh­tia “änä­reis­tä”, mut­ta niin­hän on pak­ko­kin käydä.

  Minä vie­lä elin Suo­mes­sa, jos­sa euro­vii­su­jen voit­ta­mi­nen oli häm­men­tä­vää, ja jää­kie­kon voit­ta­mi­nen kum­mal­li­nen poik­keus. Nämä Gran­lun­din ikäi­set kave­rit ovat elä­neet Suo­mes­sa, jos­sa tuo on nor­maa­li asian­ti­la: tie­ten­kin me voi­te­taan, kos­ka olem­me par­hai­ta. Yksi­lö­suo­ri­tus ei ehkä ole­kaan kil­pai­lua, eikä jouk­kue­hen­ki ole nega­tii­vis­ta oma­ne­dun tavoit­te­lua (mal­liin SAK).

  Kyl­lä täs­tä hyvä tulee 🙂

  Sen ver­ran kui­ten­kin vaa­dit­tai­siin näil­tä van­hoil­ta pie­ruil­ta (hal­li­tus­neu­vott­li­jat) kui­ten­kin vie­lä, että siel­tä änä­ris­tä pitäi­si olla moti­vaa­tio­ta tul­la takai­sin. Ei ole minus­ta koh­tuu­ton­ta vaa­tia, että bud­jet­ti oli­si tasa­pai­nos­sa ja se rahan haas­kaa­mi­nen mil­jar­di­tol­kul­la alue­po­li­tiik­kaan lope­tet­tai­siin. Lisää vero­ja minä en suos­tu mak­sa­maan, ihan peri­aat­teel­li­sis­ta syis­tä. Jos koko­nais­ve­roas­te nousee yli pro­sent­tiyk­si­köl­lä, lope­tan vero­jen mak­sa­mi­sen (no ehkä jotain ALV:tä jou­tuu maksamaan).

  Kari

 48. Osmo, teh­kää­hän laki pk-seu­dun pakkoliitoksesta.
  Toi­nen asia, jos voit välit­tää Oras Tynk­ky­sel­le tie­don: miten oli­si, että uusiin ratik­ka­hank­kei­siin (rai­tei­siin siis) alkai­si saa­da val­tion­tu­kea sii­nä mis­sä mui­hin­kin lii­ken­ne­hank­kei­siin. Esim.30–50% val­tion­tu­ki voi­si olla hyvä. Lin­ja-auto­mie­het var­maan lob­baa­vat tätä vas­taan, mut­ta eikö ole outoa, että tiet val­tio mak­saa yleen­sä aina, radat­kin, met­ros­ta 30% ja ratik­ka­kis­kois­ta ei yhtään. 5–10 milj euroa per vuo­si voi­si olla hyvä sum­ma, sil­lä vai­ku­tet­tai­siin pit­käl­lä täh­täi­mel­lä sato­jen tuhan­sien ihmis­ten elämään.

 49. Ei ole minus­ta koh­tuu­ton­ta vaa­tia, että bud­jet­ti oli­si tasa­pai­nos­sa ja se rahan haas­kaa­mi­nen mil­jar­di­tol­kul­la alue­po­li­tiik­kaan lopetettaisii”

  Val­tion talous on help­po saa­da tasa­pai­noon: Lei­ka­taan jul­kis­ten alo­jen palk­ko­ja ja eläk­kei­tä 20–30 % niin tasa­pai­no on saavutettu.
  Ote­taan mal­lia niis­tä vaa­ti­muk­sis­ta mitä Suo­mi on ollut aset­ta­mas­sa Por­tu­ga­lis­sa, Krei­kas­sa tai Irlannissa.
  Ykis­tyi­sen sek­to­rin palk­ka­sum­ma jous­taa tulo­jen mukaan ja saman voi­si siir­tää jul­ki­sel­le sektorille.

 50. Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä toi­meen­tu­lo­tu­kea ei pitäi­si korot­taa. Sen sijaan työt­tö­myys­kor­vaus­ten tasoa tuli­si hänen mie­les­tään nostaa.

  Kiin­nos­tai­si kovas­ti, että mit­kä ovat miet­teet nyt? Samanlaiset? 

  Tuo oli nyt vähän ilke­ää. Poliit­ti­set suh­dan­teet ehti­vät muut­tua tuos­sa ajas­sa pal­jon­kin, vaik­ka­kin sit­ten toi­meen­tu­lo­tu­ki ei välttämättä. 

  Miten niin ilke­ää? Ei ole aina­kaan tarkoitukseni. 

  Ensik­si kui­ten­kin sitee­raa­mas­sa­ni jutus­sa iskin sil­mä­ni sii­hen, että minis­te­ri­ta­son hen­ki­lö rin­nas­taa köy­hät ja 60-luvun met­säs­sä asu­vat pult­sa­rit. En oikein usko, että jut­tu voi­si olla ihan noin, vaan että toi­mit­ta­ja tuos­sa ken­ties joten­kin vään­tää sano­ja. Kun kui­ten­kin jutus­sa sel­väs­ti asia ilmais­taan ja refe­roi­daan Soi­nin­vaa­ran sano­mi­sia, niin oli­si ihan kiva tie­tää, että mis­tä oikeas­ti on kyse, Soi­nin­vaa­ran jos­kus vai­kea­sel­koi­sis­ta ilmauk­sis­ta vai jos­tain muusta. 

  Olen ehkä huo­nos­ti seu­ran­nut hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja, mut­ta kir­joit­ta­mi­se­ni taus­tal­la on se, että onko todel­la tar­koi­tus nos­taa vain työmarkkinatukea/peruspäivärahaa vai­ko koko perusturvaa. 

  Jos ei ole tar­koi­tus nos­taa toi­meen­tu­lo­tu­kea ja muut­taa asu­mis­tuen las­ken­ta­pe­rus­tei­ta, niin pel­kän työmarkkinatuen/peruspäivärahan nos­ta­mi­nen ei auta hei­kos­sa ase­mas­sa ole­via työt­tö­miä. Ihan vas­taa­vas­ti­han kävi pal­jon koh­ka­tun takuu­eläk­keen kans­sa. Sii­tä aidos­ti hyö­tyi­vät vain varak­kaat elä­kei­käi­set, joi­den ei ole tar­vin­nut yhteis­kun­nan tukiin tur­vau­tua, mut­ta joi­den elä­ke­tu­lo esim. koto­na olon vuok­si on jää­nyt alle tavoi­te­ta­son. Asian vää­ris­te­le­väl­lä esit­tä­mi­sel­lä hal­li­tus­puo­lu­eet var­mas­ti sai­vat aika mon­ta ääntä.

  Irto­pis­tei­den hake­mi­nen sel­lai­sen korot­ta­mi­sel­la, mil­lä oikeas­ti ei ole mer­ki­tys­tä, on aika hal­paa poli­ti­koin­tia — enkä viit­taa täs­sä nyt blo­gin­pi­tä­jän kym­me­nen vuot­ta sit­ten sano­mi­siin, vaan mah­dol­li­siin tule­viin tekoihin.

 51. Pisa­ra-radas­ta on ennen vaa­lie­na­lusai­kaa ollut puhe, ja blo­gis­ti­kin on jo koh­ta­lai­sen kau­an aikaa sit­ten pitä­nyt pro­jek­tia välttämättömyytenä. 

  http://www.soininvaara.fi/2008/09/06/rautateilta-loppuu-kapasiteetti/

  Blo­gis­ti ei ole lii­ken­ne­asioi­ta Sää­ty­ta­lol­la käsit­te­le­väs­sä ryh­mäs­sä, mut­ta on kui­ten­kin kiin­nos­ta­va näh­dä, mil­lai­nen lausu­ma Pisa­ras­ta hal­li­tus­oh­jel­maan tulee. Onko se kate­go­ri­nen totea­mus vai ylei­sem­pi mai­nin­ta, että Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man kapa­si­teet­tion­gel­mat on taval­la tai toi­sel­la ratkaistava?

  Kan­nat­taa lukea ohes­sa ole­va Suo­men Lii­ken­ne­liit­to SuLi ry:n Pisa­ra-poh­din­ta (vaik­ka ei pape­ri muu­ten­kaan kovin huo­no ole).

  http://www.suli.org/docs/SuLi_tavoitteet_2011-2015.pdf

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 52. Jos halu­aa muu­tos­ta, kuten per­sut vaa­leis­sa julis­ti, ainoa tie sii­hen on val­ta. Per­suil­le tar­jot­tiin sitä, mut­ta ei kelvannut.

  Ensin­nä­kin jos­kus hat­ta­ras­sa nyt vain on lii­kaa par­ta­ko­neen­te­riä. Minus­ta per­su­ja sel­väs­ti yri­tet­tiin mui­den toi­mes­ta pakot­taa Por­tu­ga­li-asias­sa sel­lai­sen kan­nan taak­se, joka oli täy­sin hei­dän aja­tuk­si­aan vas­taan. Sii­tä oli­si aivan var­mas­ti kuit­tail­tu takin­kään­tö­nä jul­ki­suu­des­sa seu­raa­vat nel­jä vuotta.

  En äänes­tä­nyt per­su­ja, mut­ta minus­ta heil­lä oli hyviä aja­tuk­sia Suo­men kehit­tä­mi­sek­si. Nyt kaik­ki valui hiekkaan.

  Minä en ymmär­rä, mik­sei oppo­si­tion hyviä aja­tuk­sia voi­da myös nos­taa esiin tai toteut­taa hallituksessa.
  Mikään ei rai­vos­tu­ta poli­tii­kas­sa enem­pää kuin pik­ku­mai­set pelit, kun kan­san anta­ma man­daat­ti kos­kee asioi­den hoi­toa. Pelail­koot pele­jään siten, ettei se vai­ku­ta työn­te­koon. Vaik­ka omat mer­sut ja tukan­leik­kuut panok­sik­si tms.

 53. Kuto­ja: “Ehdo­tus vih­rei­den vaa­ti­muk­sek­si kun­ta­työ­ryh­män neuvotteluihin:
  Vapaa­vuo­res­ta kuntaministeri.”

  Jot­ta täl­lai­nen ehdo­tus voi­tai­siin teh­dä, Vapaa­vuo­ren pitäi­si liit­tyä Vih­rei­siin — Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ni­mis­tä päät­tää Kokoo­mus. Onko yllätys?

 54. Suo­men Lii­ken­ne­liit­ton pape­ri on hyvä.
  Käy­te­tään rahaa useam­paan pie­nem­pään hank­kee­seen useam­mal­le kas­va­val­le kau­pun­ki­seu­dul­le, eikä lai­te­ta kaik­kia panok­sia yhteen tai kah­teen jät­ti­hank­kee­seen yhdel­le seudulle.
  Useam­mal­la pie­nel­lä hank­keel­la saa­vu­te­taan samal­la rahal­la laa­jem­mat ja kau­as­kan­toi­sem­mat hyö­dyt kuin mitä yhdel­lä tai kah­del­la jättihankkeella.
  Mm. rai­de­lii­ken­tee­seen tulee olla oikeus kai­kil­la kas­va­vil­la kau­pun­ki­seu­duil­la — ei vain Pk-seu­dul­la. Ympä­ris­tö- ja kau­pun­ki­ke­hi­tys tulee olla koko Suo­men asia.

 55. Lii­an van­ha: “Suu­rin kulu­tus­ta­soa erot­ta­va teki­jä maa­seu­dun ja kau­pun­gin välil­lä ovat asumiskulut…”

  Sään­te­lyl­lä itse aiheu­tet­tu ongel­ma, jol­le ei näy lop­pua. Mis­sä on se asun­to­mi­nis­te­ri, jol­la oikeas­ti on kant­tia kaa­taa kun­tien kaa­voi­tus­mo­no­po­li, repiä asun­to­ra­ken­ta­mis­ta sää­te­le­vä lain­sä­dän­tö rie­ka­leik­si ja lopet­taa kaik­ki tuet niin omis­tus- kuin vuokra-asumisellekkin?

 56. Ahto­la, minus­ta ei ihan noin. En halua että täs­sä jou­tuu lii­ken­ne­hank­keis­sa tap­pe­le­maan vie­lä val­tion­kin vir­ka­mies­ten kans­sa. Eli ihan vaan nimik­keel­lä jouk­ko­lii­ken­ne­tu­ki tili­sii­to kau­pun­gil­le eikä mitään han­ke­si­don­nai­sia raho­ja tai muu­ten koh­dis­tet­tu­ja rahoja.

 57. Voi olla tyh­mää kat­soa asi­aa jon­kun jää­kie­kon näkö­kul­mas­ta, mut­ta teen sen sil­ti. 1995 meil­lä oli yksi hyvä kent­tä, ja sen jäl­keen “yksi kent­tä”, eli Nokia, piek­si kaik­ki muut”

  Mer­kit­tä­vin teki­jä Suo­men kas­vul­le oli mar­kan irrot­ta­mi­nen valuut­ta­ko­ris­ta ja mar­kan kel­lu­mi­nen 20–30 %alem­mas.
  Alim­pien palk­ko­jen alen­ta­mi­nen eli sisäi­nen deval­vaa­tio oli­si paran­ta­nut kil­pai­lu­ky­kyä 2–3 % eli ei juu­ri mitään.

  Sama tois­tui Argen­tii­nas­sa 2000 luvun alus­sa ja vii­mek­si Ruot­sis­sa 2008–2010 kun kruu­nu kel­lui alas 25 % ja nyt Ruot­si on voi­mak­kaan kas­vun tiellä.
  Kruu­nu ei ole sidot­tu euroon, niin­pä se voi kel­lua vapaas­ti euron suh­teen ja kor­ja­ta talou­den epä­sym­met­rioi­ta eri markkina-alueilla.

 58. Jos ei ole tar­koi­tus nos­taa toimeentulotukea 

  Aina­kin Osmon vaa­lioh­jel­mas­sa luki ihan yksi­kä­sit­tei­ses­ti, että “ensi­si­jais­ta perus­tur­vaa on nos­tet­ta­va”. Tämä tar­koit­taa juu­ri­kin sitä, että toi­meen­tu­lo­tu­kea ei nos­te­ta. Toi­meen­tu­lo­tu­ki on tar­koi­tet­tu krii­sia­vuk­si, jot­tei kenen­kään tar­vit­si­si tart­tua ker­juusau­vaan. Aina­kin teo­rias­sa se, ettei jou­du tur­vau­tu­maan toi­meen­tu­lo­tu­keen paran­taa sen varas­sa ollei­den ase­maa, vaik­ka tuet itses­sään eivät suo­raan nousi­si. Toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­dak­seen pitää osoit­taa, ettei tosi­aan ole mis­tään saa­mas­sa rahaa, edes lahjana.

  Aika moni lupa­si vaa­li­ten­teis­sä yksi­kä­sit­tei­ses­ti, että lap­si­li­sät muu­tet­tai­siin etuoi­keu­te­tuk­si tulok­si toi­meen­tu­lo­tues­ta. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, miten täs­tä lupauk­ses­ta luistetaan.

 59. Lii­an van­ha: sama näkyy lois­ta­vas­ti myös Tans­kaa ja Ruot­sia ver­tail­taes­sa. Tans­kan kruu­nu on sidot­tu euroon ja maan tie pois lamas­ta on ollut mer­kit­tä­väs­ti ruot­sia kivisempi.

  Then, in sum­mer 2008, the Fed com­mit­ted what Mr. Mun­dell calls one of the worst mis­ta­kes in its his­to­ry: In the midd­le of the subpri­me crunch—exacerbated by mark-to-mar­ket accoun­ting rules that forced financial com­pa­nies to cover short-term losses—the cent­ral bank paused in lowe­ring the fede­ral funds rate. In res­pon­se, the dol­lar soa­red 30% against the euro in a mat­ter of weeks. Dol­lar scarci­ty bro­ke the economy’s back, causing a serious eco­no­mic cont­rac­tion and crippling financial cri­sis.” Robert Mundell

  Oli­si­vat vaan aja­neet talous­kas­vua tuke­vaa raha­po­li­tiik­kaa euros­sa­kin, niin ongel­mat oli­si­vat aika pal­jon pie­nem­piä. Ehkä­pä meil­lä on jos­kus kes­kus­pan­kit, jot­ka ymmär­tä­vät teh­dä vas­ta­syklis­tä rahapolitiikkaa.

 60. Art­tu­ri,

  En ole kos­kaan näh­nyt juh­lan aiheek­si Suo­mes­ta pois läh­töä, eli mitään läk­siäi­siä ei tul­la näke­mään. Sen sijaan täs­sä ollaan nyt yrit­tä­mäs­sä sel­lais­ta ilma­vei­viä, että jos tuo onnis­tuu, niin hae­tu­tan sinut ja tpyy­luo­man vaik­ka helo­kop­te­ril­la bilei­siin, kun tulen takaisin 🙂 

  Mut­ta asias­sa on vie­lä vähäis­tä enem­män mut­tia. Kor­tit sil­ti pela­taan lop­puun, kun käsi ei ole huono.

  Kari

 61. Lii­an van­ha on oikeas­sa. Raha­po­li­tiik­ka on ilmei­ses­ti niin yksin­ker­tai­nen talous­po­li­tii­kan teki­jä 1–3 vuo­den aika­jän­teel­lä, että ihmis­ten on vai­kea hyväk­syä sitä. Yksit­täi­set talou­den san­ka­ri­ta­ri­nat ei pal­jon pai­na, jos mak­ro­ta­lout­ta hoi­del­laan EKP:n mal­liin rankaisuperiaatteella.

 62. Ruot­sis­sa por­va­ri­hal­li­tus on teh­nyt sel­kei­tä uudis­tuk­sia joka on teh­nyt koto­na ole­mi­ses­ta ikä­väm­pää ja työs­sä­käy­mi­ses­tä mukavampaa. 

  Sai­ras­lo­mien saan­tia on tiu­ken­net­tu ja niin edelleen.

  Lii­an van­ha var­maan toi­voo saman­lai­sia toi­men­pi­tei­tä tän­ne­kin, kos­ka ne ovat sel­väs­ti tuot­ta­neet tulosta.

  http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Paakirjoitukset/1194664281963/artikkeli/peppi+pitkatossun+maa.html

  OECD:n mukaan juu­ri hal­li­tuk­sen dynaa­mi­nen talous­po­li­tiik­ka ja raken­ne­uu­dis­tuk­set ovat vah­vis­ta­neet Ruot­sin ase­maa talou­den eliittisarjassa. 

 63. En ole kos­kaan näh­nyt juh­lan aiheek­si Suo­mes­ta pois läh­töä, eli mitään läk­siäi­siä ei tul­la näkemään.

  Juh­la ja juhla.
  Ryyp­pä­jäi­siä­hän tuos­sa kärtetään.

  🙂

 64. Sen ver­ran on Sää­ty­ta­lol­ta tih­ku­nut tie­toa, että Vies­tin­tä­mi­nis­te­riö lak­kau­te­taan. Tilal­le perus­te­taan Salailuministeriö.

 65. Kale­vi Kämä­räi­nen kir­joit­ti 20.5.2011 kel­lo 12:43

  Palaan­pa vie­lä tuo­hon omaan kom­ment­tii­ni, kun tuli vas­taan pal­jon puhu­va poliit­ti­nen pakina. 

  http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/nakokulma/2558245/onneksi-on-takinkaantajia

  Kir­joi­tuk­ses­sa kan­san­vii­sau­te­na mai­nit­tu “kun her­ra antaa viran, se antaa myös jär­jen” tai­taa olla alun perin jos­tain Raa­ma­tun koh­das­ta sovel­let­tu ver­sio. Häm­mäs­tyt­tä­väs­ti se kui­ten­kin selit­täi­si viran­omais­tem­me toi­min­taa, kun esi­mer­kik­si ”hal­lin­toa­la­mais­ten” esit­tä­mä Pisa­ra-kri­tiik­ki on täy­sin sivuu­tet­tu ja vai­et­tu (jos argu­men­tit oli­si­vat ”huu­haa­ta”, luu­li­si nii­den kumoa­mi­sen ole­van helppoa).

  http://www.rautatiematkustajat.fi/Pisara2011_5.pdf

  Toi­ses­sa kes­kus­te­lu­ket­jus­sa minis­te­ri­nä­kin toi­mi­nut blo­gis­ti aika suo­raan sanoo kai­ken maa­il­man minis­te­rei­den pär­jää­vän kun­han on päte­vä kans­lia­pääl­lik­kö. Toteut­ta­vat­ko luot­ta­mus­mie­hem­me­kin siis vain nii­den tah­toa, joil­le her­ra on anta­nut sen ”viran ja järjen”. 

  Sit­ten voi­kin kysyä, mis­sä­hän on se kan­san­val­lan osa täs­sä paletissa?

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 66. Nyt siel­lä Hei­nä­luo­ma ja Sasi ovat tuk­ka­nuot­ta­sil­la — Ode voi­si men­nä mattotuomariksi 🙂

 67. Kii­tos Kale­vi tämän­kin tär­keän asian nos­ta­mi­ses­ta! Lii­tyin Vih­rei­siin aika­na­ni kos­ka ole­tin sen ole­van poliit­ti­nen puo­lue, joka on kiin­nos­tu­nein ympä­ris­tös­tä ja jol­la on suo­rim­mat kon­tak­tit ei-puo­lue­po­liit­ti­seen kansalaistoimintaan.

  Ympä­ris­tö tar­vit­see kaik­ki puo­lus­ta­jan­sa, tuli­vat sit­ten oikeal­ta tai vasem­mal­ta, ylhääl­tä tai alhaal­ta. Sil­le olen uskol­li­nen, puo­lu­eet ovat kui­ten­kin vii­me kädes­sä väli­nei­tä, jois­ta jot­kut ovat kes­ki­mää­rin parem­pia kuin toiset.

 68. Jes­tas sen­tään, muu­ten mil­lai­sel­la argu­men­toin­nin tasol­la meil­lä pela­taan. Eihän Joen­suun junien lisää­mi­nen edel­ly­tä Pisa­raa vaan sitä, että Kou­vo­laan jää­vien pika­ju­nien kul­kua jat­ke­taan Joen­suu­hun. Täy­tyy kyl­lä nolo­na tode­ta, että on moi­nen itses­tään­sel­vyys jää­nyt itsel­tä­ni­kin tajuamatta. 

  http://annisinnemaki.net/component/customproperties/tag/Tagit-liikenne.html
  http://www.ess.fi/?article=327157

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

 69. Kämä­räi­nen, no se on vähän miten tuon lukee, kapa­si­teet­tion­gel­mat toki rajoit­ta­vat koko­naan uusien vuo­ro­jen mää­rää, mut­ta ei tie­ten­kään nykyis­ten vuo­ro­jen piden­tä­mis­tä. Tohon lan­kaan on aika moni asian­tun­te­vam­pi­kin men­nyt, esim. Kehä­ra­ta ei tie­ten­kään lisää junien mää­rää Lin­nun­lau­lus­sa sinän­sä lain­kaan kun nykyi­set I/M vaan aja­vat pidemmällä.

  Pisa­ras­sa on myös kyse pal­jon muus­ta­kin kuin kapa­si­tee­tis­ta, esi­mer­kik­si sii­tä että voi­tai­siin vähen­tää bus­si­lii­ken­net­tä kun Töö­löön ja Haka­nie­meen pää­si­si suo­raan, eli ylei­sem­min se paran­ta juna­lii­ken­teen jake­lua Hel­sin­gin nie­mel­lä. Hank­keen kan­nat­ta­vuu­den tar­kas­te­lu yksi hyö­ty ker­ral­laan ei ole oikein järkevää.

  Pisa­raa odo­tel­las­sa ja mik­sei sen jäl­keen­kin, tuo­hon jake­luun liit­tyen minus­ta oli­si hyvä jos Hel­sin­gin­ka­dun koh­dal­la oli­si joku sei­sa­ke ja kasin pysäk­ki. Lyhen­täi­si mat­ko­ja esim. Töö­löön hur­jas­ti. Kak­ko­nen vie­lä takai­sin niin sama Haka­nie­men ja Kruu­nun­haan suuntaan.

 70. Kom­ment­ti tpyy­luo­mal­le 1.6.2011 kel­lo 18:05

  Kyl­lä sii­nä todel­la on kyse muus­ta­kin kuin kapa­si­tee­tis­ta, muun muas­sa hin­nas­ta ja vaihtoehdoista.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi

Vastaa käyttäjälle spottu Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.