Vaalitappion erittelyä (4) Itsensä marginalisointi

 

Vihrei­den vaa­likam­pan­jas­ta näkyivät ulospäin teemat, joi­ta vihrei­den kan­nat­ta­jakun­ta sinän­sä tuki, mut­ta jota mon­et pitivät aika mar­gin­aal­isi­na. Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to esimerkik­si on ihan hyvä asia, mut­ta har­van kohdal­la ihan keskeisimpiä kysymyk­siä. Vaali­teemo­jen julk­istusti­laisu­udessa varsi­nainen lim­bo oli naimisi­in­meno­lakko, jol­la piti vauhdit­taa avi­o­li­it­to­lain säätämistä. Moni koki myötähäpeää. Pahin­ta kuitenkin oli, että tämä teema vei julk­isu­u­den kaik­il­ta muil­ta, paljon keskeisem­miltä teemoilta.

Moni jäi kaipaa­maan kan­nan­ot­to­ja bud­jet­ti­va­jeeseen, sosi­aalipoli­ti­ikkaan, köy­hyy­teen, kaupunkien kehi­tyk­seen ja niin edelleen. Näistä teemoista oli ihan asial­liset kan­nan­otot. ne oli asiantun­tev­asti laa­dit­tu, eikä niis­sä sik­si ollut mitään kum­mallisuuk­sia. Niin­pä lehdis­tö ei näitä levit­tänyt eteen­päin. Vähän pon­te­vam­min niistä olisi kuitenkin voin­ut puhua. Lehdis­töä ei voi syyt­tää siitä, ettei se tee uutista asi­as­ta, jos­sa ei ole mitään uutisoitavaa.

Omat, elämän­muo­toa haas­ta­vat teemat puut­tui­v­at tyystin – tai ne eivät puut­tuneet. Eivät vain olleet kun­nol­la esil­lä.   Enem­män aikaa – vähem­män roinaa – lep­pois­tamis­teema on vihrei­den peruskau­raa. Ei siitä olisi pitänyt vai­eta vain sik­si, että muutkin puhu­vat nyt lep­pois­tamis­es­ta. Hyvä, ei vai­et­tukaan, mut­ta ei pidet­ty eri­tyisem­min esillä.

 Kun vihreis­sä on niin paljon kaupunki­laisia, kaupunkipoli­ti­ikas­ta olisi pitänyt puhua paljon enemmän.

164 vastausta artikkeliin “Vaalitappion erittelyä (4) Itsensä marginalisointi”

 1. Kun vihreis­sä on niin paljon kaupunki­laisia, kaupunkipoli­ti­ikas­ta olisi pitänyt puhua paljon enemmän.

  En tapaa käyt­tää huu­tomerkke­jä, mut­ta tämän ker­ran, JOO!

  Suomes­sa on seit­sämän puoluet­ta jot­ka eivät sano kaupungeista yhtään mitään ilmeis­es­ti sen takia että tämä jotenkin vinksah­ta­neesti tulk­i­taan “val­takun­nal­lisu­u­den” vas­taisek­si. Emme tarvitse kahdeksatta.

 2. Kyl­lä! Vihreil­lä oli var­maan parikym­men­tä teemaa jot­ka kaik­ki esitet­ti­in ikäänkuin sama­nar­voisi­na. Ei se voi niin olla. Vara­masti läh­es kaikkien vihrei­den kan­nat­ta­jien mielestä esims. just homo­jen oikeudet ovat kaikin tavoin puo­lus­tet­tavia ja tärkeitä asioi­ta, mut­ta mon­tako naimisi­in halu­avaa homoparia Suomes­sa edes on?? 60? Jopa 100?
  Mon­tako aka­teemista työtöntä?
  Mon­tako sikahin­taisi­in junalip­pui­hin kypsynyttä?
  Mon­tako rak­en­tamisen turhi­in detal­jei­hin törmännyttä?

 3. Tuo mar­gin­al­isoin­ti on aito ilmiö. Se ei kuitenkaan ilmene pelkästään sek­suaalivähem­mistö­jen asioiden ajamise­na. Myös maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka oli mar­gin­al­isoivaa. Tai oikeas­t­aan noista puhumi­nen oli sellaista. 

  Mielestäni se varsi­nainen ongel­ma nimit­täin oli käyte­tyssä retori­ikas­sa eikä niinkään ajet­tavas­sa poli­ti­ikas­sa. Ehkä sukupuo­lineu­traale­ja avi­o­li­it­to­jakin olisi pitänyt ajaa ennen kaikkea lin­jal­la, että vas­tus­tamme yhteiskun­nan puut­tumista siihen kuka saa olla avi­o­li­itossa kenenkin kanssa. Eli olisimme aja­neet vapaut­ta yleisem­mäl­lä tasolla. 

  Itse ole­tan, että vihreil­lä olisi poten­ti­aal­ista kan­nat­ta­jakun­taa ehkä 15% kan­natuk­seen saak­ka, mut­ta olemme mil­tei tieten tah­toen pudot­ta­neet tuos­ta joukos­ta pois suuren osan miehiä ja haja-asu­tusalueen väkeä.

 4. Vihreisi­in suh­taudu­taan usein samal­la taval­la kuin isoi­hin puolueisi­in, vaik­ka Vihreät ovat (vielä) pieni puolue. Vaa­di­taan sel­l­aisia ohjelmia ja sen mit­talu­okan vaikut­tamista, joi­hin ei yksinker­tais­es­ti näil­lä kan­na­tus­määril­lä ole rahkeita.

  Toisaal­ta Vihrei­den saa­ma julk­isu­us on suurem­paa kuin mitä se suh­teel­lis­es­ti ottaen oikeasti ansait­sisi. Ehkä joskus kan­na­tuskin on yhtä suur­ta. Toivottavasti.

 5. Tässä on taas yksi vihrei­den dilem­ma: vähem­mistö­jen uhri­ut­ta korosta­mal­la saa sym­pa­ti­aääniä. Mut­ta suuret joukot eivät vält­tämät­tä ole vähem­mistöistä niin kiinnostuneita. 

  Eli mar­gin­aali­in keskit­tymäl­lä saa paljon huomio­ta ja pis­teitä poli­it­tis­es­ta kor­rek­tiud­es­ta, mut­ta ääninyöryjä ei ainakaan tois­taisek­si ole näköjään tullut.

 6. Sin­nemä­ki on ollut mar­gin­aalipoli­ti­ikan ykköshah­mo, kos­ka hänen ulosan­tinsa johtaa mar­gin­al­isoi­tu­miseen. Mar­gin­aalis­sa olette myös ydin­voimas­sa. Ei auta sanoa, että meil­lä on hyviä ohjelmia, jos julkises­sa esi­in­tymisessä ajaa itsen­sä sivu­un. Hyvää ana­lyysiä Soininvaaralta.

 7. Ilmeis­es­ti koko keskustelun sukupuo­lineu­traaleista avi­o­li­itoista aloit­ti ev.luth. kirkon van­hol­liset ryh­mit­tymät ja heitä tuke­vat Kris­til­lis­demokraatit. Vihreät ja muu­ta­mat muut menivät siis hei­dän virit­tämään­sä ansaan. Asia ei mielestäni kuu­lu val­takun­nan­poli­ti­ikaan vaan kirkon sisäiseen poli­ti­ikkaan. Samaa sukupuol­ta ole­vien parisuh­teen rek­isteröin­ti­hän on sama asia kuin sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to sil­lä ero­tuk­sel­la että se ei onnis­tu kirkossa.

 8. Vaali­teemo­jen julk­istusti­laisu­udessa varsi­nainen lim­bo oli naimisi­in­meno­lakko, jol­la piti vauhdit­taa avi­o­li­it­to­lain säätämistä. Moni koki myötähäpeää.

  Se oli kyl­läkin julk­isu­udessa naimalakko, minkä vuok­si ehdinkin jo kokea myötäiloa kaikkien vihrei­den nais­ten aviomi­esten puolesta.

 9. Vihreät voisi­vat olla oikeasti kiin­nos­tunei­ta myös ympäristöa­sioista. Vihreät ovat yhteiskun­nan hyväo­saisia, joista on kiva har­ras­taa eri­laisia “tärkeitä” asioita.

  Halu­aisin nähdä sen vihreän, joka oikeasti on enem­män kiin­nos­tunut ympäristöstä kuin keskiver­to kuluttaja.

 10. Omat, elämän­muo­toa haas­ta­vat teemat puut­tui­v­at tyystin – tai ne eivät puut­tuneet. Eivät vain olleet kun­nol­la esil­lä. Enem­män aikaa – vähem­män roinaa – lep­pois­tamis­teema on vihrei­den peruskauraa.

  Näis­sä elämän­muo­toon liit­tyvis­sä teemoissa kan­nat­taa mielestäni tulokul­maa miet­tiä tarkkaan. Itsel­läni ainakin nap­sah­taa defenssit päälle, jos arvolib­er­aa­lik­si julis­tau­tu­va puolue markki­noi kovin voimallis­es­ti tiet­tyä elämän­muo­toa — oli sit­ten kyseessä lep­poisu­us vs. raadan­ta, kasvis­syön­ti vs. lihan­syön­ti, kaupunki­a­sum­i­nen vs. haja-asum­i­nen tai julkiset vs. yksi­ty­isautoilu. Eri­tyisen ärsyt­täväk­si koen, jos sävy on sel­l­ainen ylem­myy­den­tun­toisen syyl­listävä tai halvek­si­va näitä “vääriä” elämän­ta­paval­in­to­ja kohtaan tai jos tavoit­teena on selkeästi ajaa ran­gais­tuk­sia näistä vääristä valin­noista. Mielestäni parem­pi lin­ja olisi sel­l­ainen mah­dol­lis­ta­va, eli aje­taan asioi­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat lep­pois­tamisen, kohtu­uhin­taisen kaupunki­a­sumisen jne heille, jot­ka näitä arvosta­vat. Valin­nat tulisi kuitenkin jät­tää ihmiselle itselleen ja niitä tulisi kunnioittaa.

 11. Kaupunki­lais­ten eli oman ydi­joukon etu­jen korostet­tu ajami­nen tai esil­lä pitämi­nen voi olla myös mar­gin­al­isoin­tia. Ainakin suurimpi­en kaupunk­i­nen ulkop­uolel­la tuo lin­ja voi vahvis­taa ennakkolu­u­lo­ja vihrei­den kaupunkikeskeisyy­destä ja luon­nos­ta vireraantuneisuudesta.

  Lep­pois­tamis­tee­mankin vään­tyy hel­posti (medi­an tai tavis­ten käsis­sä) vihrei­den marginaalismiksi.

  Jos vas­taisin vihrei­den lin­jas­ta, yrit­täisin ehkä vetää kaik­ki nuo vähänkin mar­gin­al­is­mi­in viit­taa­vat asi­at läpi vain yleisem­pi­en, koko kansaa koske­vien teemo­jen kaut­ta. Suku­ouo­lineu­traali avi­o­li­it­to olisi tasa-arvopoli­ti­ikan har­voin mainit­tu ala­teema. Lep­pois­t­a­mi­nen olisi kansalais­ten yleis­ten oikeuk­sien ja yleisen elin­ta­son ala­teema. Jne.

 12. Sauli. “Toisaal­ta Vihrei­den saa­ma julk­isu­us on suurem­paa kuin mitä se suh­teel­lis­es­ti ottaen oikeasti ansait­sisi. Ehkä joskus kan­na­tuskin on yhtä suur­ta. Toivottavasti.”

  Vihrei­den julk­isu­us johtuu siitä että se on kehäkol­mosen sisäpuolen kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa iso tek­i­jä jota kuun­nel­laan. Lisäk­si hyvin moni media-alan ihmi­nen on vihreä tai ainakin kaap­pivihreä. Kar­rikoiden juuri se “etelän metia” ja vihreät nähdään provins­seis­sa samana asiana. 

  Paradok­saal­ista oli se että kun “etelän metia” luuli saa­neen­sa kepu­laisjuntin vih­doin kesytet­tyä ja omaan laatikkoon­sa, niin se pon­nahti esi­in uud­estaan kuin vieteriukko perus­suo­ma­laisen vaatteissa.

 13. R. Sil­fver­berg, toivoisin että keskustelua käytäisi­in faktapohjalta.

  Sivul­ta http://ranneliike.net/teema/suomen-parisuhdelaki-pahkinankuoressa?srt=0&cid=15&aid=369

  “Erot avi­o­li­it­toon verrattuna:

  Parisuh­teen rek­isteröin­ti ei automaat­tis­es­ti oikeu­ta yhteiseen suku­nimeen. Toinen voi kuitenkin anoa mais­traatil­ta suku­ni­men­sä muut­tamista. Muu­tok­seen vaa­di­taan perustel­tu syy. Rek­isteröi­tyä parisuhdet­ta pide­tään perustel­tuna syynä. Kak­sois­ni­men käyt­tämi­nen ei ole mah­dol­lista rek­isteröidyssä parisuh­teessa. Suku­ni­men muut­ta­mi­nen on kuitenkin maksullista.

  Parisuh­teen osa­puo­let eivät voi ottaa yhteistä ottolasta.”

  En myöskään ymmär­rä mik­si asia kuu­luu kirkolle jos vihkimisoikeus on nykyään vaik­ka mil­lä uskon­nol­lisil­la yhdyskun­nil­la, sekä mais­traatil­la. Mik­si ateistien avi­o­li­it­to kuu­luisi yhtään enem­pää kirkolle?

 14. Monille vihrei­den kan­nat­ta­jille sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to muut arjen kannal­ta aika vähäpätöiset kysymyk­set ovat tärkeitä sym­bol­isia vieste­jä siitä, että vihreät on edelleen se kaikkein suvait­se­vaisin puolue. Ehkä täl­lainen iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan yliko­rost­a­mi­nen vier­aan­nut­taa joitain ajat­tele­via äänestäjiä, mut­ta tämä tuskin on kovin suuri tek­i­jä vihrei­den vaalitappiossa.

  Kaupun­git ovat vihreille eri­no­mainen teema. Suurin osa vihrei­den kan­natuk­ses­ta on kaupungeis­sa, enkä usko, että tämä muut­tuu pitkään aikaan. Tässä maas­sa voisi olla tilaus­ta rehelliselle kaupunkipuolueelle, joka ei pokkuroisi maa­jussien ja eri­lais­ten alue­poli­it­tis­ten intressien edessä.

 15. “Enem­män aikaa – vähem­män roinaa – lep­pois­tamis­teema on vihrei­den peruskau­raa. Ei siitä olisi pitänyt vai­eta vain sik­si, että muutkin puhu­vat nyt lep­pois­tamis­es­ta. Hyvä, ei vai­et­tukaan, mut­ta ei pidet­ty eri­tyisem­min esillä.”

  Köy­häk­si ja pas­si­ivisek­si kyykän­neenä henkäisin joskus herneitä nenäon­telooni lep­pois­tamis­puhei­ta lukies­sani. On näet niin, että nykyisel­lä hin­tata­sol­la lep­pois­tamis­pu­uhat ovat elämässä tukev­asti seiso­vien huvia, ja näi­den ihmis­ten määrä las­kee koko ajan.

  Pätkätöi­den pie­nil­lä ja ennus­ta­mat­tomil­la palkoil­la joka iki­nen sent­ti menee kulu­tuk­seen. Samal­la joutuu pelkäämään yllät­täviä kulu­ja ja esimerkik­si sitä, onko sairastues­saan oikeutet­tu ter­veyspalvelui­hin ja jos on, niin millaisiin.

  Jos ihmiset oikein toden teol­la rupea­vat lep­pois­ta­maan, niin riit­tääköhän köy­hälle enää sitäkään hoitoa, mikä vielä tois­taisek­si on tarjolla? 

  Vihreiltä on kaiketi jäänyt huo­maa­mat­ta yhteiskun­nal­lisen pelon kehit­tymi­nen. Se pelko siivit­ti Perus­suo­ma­laiset men­estyk­seen. Yhä use­ampi on pakotet­tu mietiskelemään mie­len­sä perukoil­la, miten tule­vaisu­us kan­taa ja miten siihen pitäisi varautua. Tähän ilmapi­iri­in aka­teem­i­nen syyl­listävä ide­al­is­mi sopii huonos­ti. Eri­tyisen surkeaa on se, että ide­al­is­mi ei edes tähtää todel­lisi­in ratkaisui­hin. Se on pelkkää idealismia. 

  Kysykää itseltänne, mitä teil­lä on tar­jo­ta kansalle, myös heikom­pio­saiselle kansalle. Kansa äänestää konkre­ti­aa, ei ide­al­is­mia. Jos koko ajan viette kansalta ja eri­tyis­es­ti köy­hiltä pois, ei teitä äänestetä.

  Tämä on nykypäivää, MOLlista:

  - HYMYILEE!
  — halu­aa pitää hauskaa töissä
  — antaa osan itses­tään, antaa ener­giaa ja levit­tää iloa ympärilleen
  — pitää ihmi­sistä ja halu­aa toisille vain hyvää
  — on huumor­in­ta­juinen ja nöyrä
  — on jous­ta­va ja taipuisa
  — osaa työsken­nel­lä vauhdikkaas­sa työympäristössä
  — ratkaisee ongel­mati­lanteet ja omaa “No prob­lem” asenteen
  — aset­taa vaa­timuk­sia ja halu­aa oppia uutta
  — on kil­pailuhaluinen ja voitontahtoinen
  — pitää vaat­teista ja muodista

  Oletko sinä etsimämme henkilö? Lue ihmeessä lisää…

  Myyjä, osa-aikainen (5h/vko)

 16. Mis­sä on muuten blo­gi, jos­sa Keskus­ta avoimesti kansalais­ten kanssa erit­telee vaal­i­tap­pi­o­taan ja sen syitä? Kuten Vihreil­lä, varsinkin myös heil­lä olisi siihen nyt syytä. Luk­isin mielelläni. 

  Keskus­tan blo­ge­ja ei ole toukoku­us­sa päivitet­ty lainkaan.
  http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Blogit.iw3

 17. Siinä tapauk­ses­sa pyy­dän anteek­si että en ole huo­man­nut ero­ja suku­nimikäytän­nössä parisuhderek­isteröin­nis­sä ja avi­o­li­itossa. Mut­ta kun sen suku­ni­men ker­ran saa muul­lakin taval­la muutet­tua niin melkein sama asia se on silloin. 

  Se adop­toimi­nen ja van­hem­muuskysymys on vaikeampi asi­akokon­aisu­us kos­ka myös naimi­sis­sa olevil­ta het­ero­pareil­ta voidaan tietyis­sä tilanteis­sa evätä adop­tio-oikeus. Samoin van­hem­mat voivat tietyis­sä tilanteis­sa menet­tää oikeuten­sa olla van­hempia biol­o­gisille lap­silleen jne. 

  En minäkään ymmär­rä mik­si kuu­luu kirkolle mut­ta kirkko joka tapauk­ses­sa pyrkii van­hol­listn ryh­mit­tymien­sä kaut­ta vaikut­ta­maan val­takun­nan­poli­ti­ikkaan esim kieltämäl­lä avi­o­li­it­toon vihkimisen jos pari ei ole hei­dän mieleisen­sä ja kos­ka avi­o­li­it­to­lakimme ovat samat kirkos­sa ja mais­traateis­sa vihi­ty­ille, niin asia ei liikah­da eteen­päin ennenkuin kirkko hyväksyy ne. Ymmärsinkö oikein?

 18. R. Sil­fer­berg:

  Vihrei­den julk­isu­us johtuu siitä että se on kehäkol­mosen sisäpuolen kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa iso tek­i­jä jota kuun­nel­laan. Lisäk­si hyvin moni media-alan ihmi­nen on vihreä tai ainakin kaappivihreä.

  Tosi­aan toimit­ta­jien kesku­udessa vihrei­den osu­us on huo­mat­ta­van suuri. Aamule­hti on var­masti yksi Suomen oikeis­to­laisim­mista lehdis­tä ja siel­läkin vihre­itä äänestäneitä oli viime vuo­den tutkimuk­sen mukaan 37%.
  Muual­la medi­as­sa asi­aa ei ole tutkit­tu, mut­ta ei ole vaikeaa arvel­la, että jos­sain Hesarin kaltaises­sa talos­sa vihrei­den osu­us on vielä suurempi.

  Link­ki aamule­hden tutkimukseen:
  http://www.aamulehti.fi/extrakuvat/al_arvokysely06112010.pdf

 19. Muis­taak­seni Kääriäi­nen on joskus toden­nut, että vaalit voit­taa aina aloit­teel­lisin puolue. Eli se joka johtaa keskustelua uusil­la näke­myk­sil­lä, ehdo­tuk­sil­la ja vaa­timuk­sil­la, määrit­telee sen mis­tä keskustel­laan ja “omis­taa” sekä asi­at että julkisuuden.

  Mar­gin­al­isoin­ti­in ei siis liity pelkästään asioiden pri­or­isoin­ti, vaan myös kyvykkyys minkä tahansa asian nos­tamiseen tärkeäk­si eli julkisen keskustelun joht­a­mi­nen. Juuri tämän vuok­si on vält­tämätön­tä vai­h­taa puheen­jo­hta­ja eikä puolueen asiakysymyksiä.

 20. Lep­pois­t­a­mi­nen on huono sana. Se kuu­lostaa rikkaan eli­itin hedo­nis­tiselta har­ras­tuk­selta, jos­ta on varaa puhua sit­ten, kun ei mil­lään saa enää raho­jaan tuhlatuksi.

  Voisiko sen kor­va­ta kohtu­ullis­tamisel­la? Samal­la kun osaa aje­taan riip­pumat­toi­hin makaa­maan, patis­te­taan opiske­li­joi­ta valmis­tu­maan nopeam­min, pätkä­du­u­ni­laisia repimään muru­sista leipän­sä ja senior­e­i­ta piden­tämään työuraansa.

 21. Todel­la hyvää analyysia.
  Mar­gin­al­isoin­ti­in liit­tyi myös, että vält­tämättmät­tömiä, mut­ta epämiel­lyt­täviä vihreän veo­tuk­sen teemo­ja ei kyet­ty perustele­maan ymmärrettävästi.

  Ennen vaale­ja mis­ään vihrei­den kam­pan­join­nis­sa ei näkynyt tätä Pekka Haav­is­ton vaalien jäl­keen kir­joit­ta­maa aja­tus­ta terävöittää

  “vihrei­den ympäristö- ja luon­non­suo­jelu­vi­estiä, nos­taa esi­in uuden yrit­täjyy­den ja siihen liit­tyvän sosi­aal­i­tur­van teemo­ja sekä korostaa vihrei­den roo­lia euroop­palaise­na ja globaali­na liik­keenä. Suo­mi voi pär­jätä maail­mas­sa uudel­la, ympäristöys­täväl­lisel­lä teknolo­gial­la, clean­techilla, sekä uusil­la inno­vaa­tioil­la ja niiden tuotteistamisella.”

  Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa Vihreät voisi­vat vai­h­teek­si olla myös inno­vaa­tiop­uolue, joka myös mah­dol­lis­taisi laadukas­ta hyvinvointia.

 22. Suurin syy vihrei­den täy­del­liseen rom­ah­tamiseen vaaleis­sa oli vero­tus. Eri­tyis­es­ti ener­giavero­tus säikäyt­ti mon­et. Ener­giaverutus nousi vuo­den alus­sa. Vuo­den­vai­h­teen kohon­neet sähkölaskut ker­toi­vat paljon enem­män ja totu­u­den­mukaisem­min vihrei­den poli­ti­ikas­ta kuin paraskaan pro­pa­gan­da. Turhä täl­läis­ten kulu­tusvero­jen aja­jien on haikail­la kan­na­tus­ta yhteiskun­nan pieneläjien parista.

 23. SDP:n Erk­ki Tuomio­jan avau­tu­mi­nen demarei­den syvästä inhos­ta kaikkea vihreää poli­ti­ikkaa kohti on enem­män kuin silmiä aukaiseva.

  Toiv­ot­tavasti sosi­aalivihrei­den poruk­ka tässä vai­heessa tajuaa, että olem­i­nen demarien nais­jaos­tona ei ole mikään järkevä sijain­tipaik­ka puoluekartalla.

  SDP tun­netusti semen­toi saavute­tut edut hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja sijais­tee henkises­ti lähel­lä Per­su­ja. Tuomio­jan avau­tu­mi­nen myös ker­too, että demareis­sa edelleen haikallaan päämin­is­teripuolueen ase­maa ja yhteistyötä Peru­jen kanssa. Ilmeiseti Tuomio­jaa hait­taa­vat Suomen sisun mielip­i­teet vähem­män kuin teol­lisu­ut­ta uud­is­ta­vat ympäritölait ja pyöräi­lyn edistäminen.

 24. “Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa Vihreät voisi­vat vai­h­teek­si olla myös inno­vaa­tiop­uolue, joka myös mah­dol­lis­taisi laadukas­ta hyvinvointia.”

  Tämä on tek­stiä, jota puolisyr­jäy­tyneenä liki inhoan, kos­ka sil­lä ei ole katet­ta. Ryömikää kam­miois­tanne ja mul­latkaa kätenne. Abstrak­ti pyörit­te­ly on epäuskottavaa.

  Paljonko annat­te köy­hille lisää rahaa ja mis­tä sen otatte?

  Mil­laiset jono­tusa­jat ovat oikeu­den­mukaisia ter­veyspalvelui­hin ja mil­lä rahal­la ne toteutetaan?

  Mitä on tehty, mitä on tekeil­lä, mitä on suun­nit­teil­la ja mihin on rahoi­tus luon­non suojelemiseksi?

  Perus­suo­ma­laiset ker­to­vat, että he tah­to­vat siirtää rahaa maa­han­muu­tos­ta esimerkik­si van­hus­ten­hoitoon. Tot­ta on, että sum­mat ovat pieniä eikä niil­lä ongelmia ratko­ta, mut­ta ehdo­tus on sen­tään real­isti­nen. Ote­taan rahaa jostain ja siir­retään sitä toisaal­la. Täl­lainen puhe on paljon kouri­in­tun­tu­vam­paa kuin “inno­vaa­tiop­uolue, joka myös mah­dol­lis­taisi laadukas­ta hyvinvointia”.

 25. Vihrei­den itse­mar­gin­al­isoin­ti arvolib­er­al­is­mis­sa perus­tui yksinker­taiseen ajatusvirheeseen.

  Vihreät ajat­te­liv­at ja ajat­tel­e­vat ilmeis­es­ti yhä, että yhteiskun­nas­sa olisi nyt käyn­nis­sä val­ta­va mur­ros, jos­sa uusi arvolib­er­al­is­mi on syr­jäyt­tämässä van­haa arvokon­ser­vatismia. Vihreät ilmeis­es­ti kuvit­te­liv­at, että suo­ma­laiset val­it­se­vat puolen­sa vaaleis­sa tässä kysymyk­sessä, ja joko äänestävät per­su­ja / kride­jä tai vihre­itä. Ja nyt vihreät tekevät vaalien jäl­keen sen virhep­äätelmän, että arvokon­ser­vatis­mi olisi voit­tanut, joten arvolib­er­al­is­mia pitää ajaa vain entistä äänekkääm­min. Tämä tie vie vihreät marginaaliin.

  Todel­lisu­udessa suo­ma­laiset ovat jo pari vuosikym­men­tä olleet hyvin arvolib­er­aale­ja. Suo­ma­laiset sietävät, ehkä vähän nau­reskellen mut­ta kuitenkin, varsin hyvin sekä arvokon­ser­vati­ive­ja rait­tiusih­misiä että arvo­radikaale­ja riet­taus­te­o­reetikko­ja. Suo­ma­laiset ovat keskimäärin myös aika ylpeitä tästä asen­teestaan, että ihmiset nyt saa­vat omis­sa olois­saan tehdä kutakuinkin mitä heitä huvit­taa. Sitä suo­ma­laiset sietävät huonos­ti, että heitä ale­taan leima­ta jok­sikin, mitä he eivät koe ole­vansa. Vihrei­den ongel­mak­si muo­dos­tui se, että ohjel­ma suo­ma­lais­ten arvolib­er­al­isoimisek­si ja kan­sain­välistämisek­si toteu­tui jo yli vuosikym­men sit­ten. Se oli hieno kamp­pailu, ja oli hienoa olla siinä mukana. Muis­tan kun 1980-luvul­la homo­jen puo­lus­t­a­mi­nen vielä edel­lyt­ti het­erol­ta hie­man rohkeut­ta. Siinähän saat­toi itsekin leimau­tua homok­si tai ties mik­si kum­ma­jaisek­si. Mut­ta kun pro­jek­ti saati­in päätök­seen, joillekin arvolib­er­al­is­min esi­tais­telijoille jäi van­ha levy soimaan. Suo­ma­lainen kult­tuuri ei tar­jon­nut homo­fo­bi­aa ja rasis­mia alku­unkaan riit­tävästi kysyn­tään näh­den. Niin­pä näi­den syn­tien tun­nus­merk­istöä väl­jen­net­ti­in niin, että kaik­ki muut pait­si aivan arvo­radikaaleim­mat ja absur­deim­min kär­jis­te­tyt suvait­se­vaisu­uskan­nat mah­tu­i­v­at suvait­se­mat­to­muu­den, homo­fo­bian ja rasis­min määritelmän sisään.

  Kon­ser­vati­ive­ja tämä ei häir­itse mil­lään lail­la. Tuo pieni vähem­mistö on ylpeästi impi­vaar­alaista eikä heitä todel­lakaan hävetä olla tor­ju­mas­sa kaikkea sitä hel­vetil­listä riet­taut­ta, mitä per­volib­er­aalit vihreät hei­dän mielestään edustavat.

  Mut­ta niitä taval­lisia maltil­lisia suvait­se­via ja arvolib­er­aale­ja suo­ma­laisia, sel­l­aisia joi­ta näkee Abc:llä tankkaa­mas­sa kuu­lui­sis­sa tuulipu­vuis­saan, tai siis näk­isi jos pert­ti perusvihreä liikkuisi jos­sain sel­l­ai­sis­sa paikois­sa, tuo vihrei­den päälle jäänyt levy kyl­lä häir­it­see. Täl­lainen tavalli­nen normisuo­ma­lainen, kut­su­taan sel­l­aista vaikka­pa “perus­suo­ma­laisek­si”, on omas­sa arkielämässään näh­nyt, että maa­han­muut­to ei ole vas­taan­ot­tavalle yhteiskun­nalle pelkästään rikas­tut­tavaa, vaan se on jois­sakin tapauk­sis­sa lähin­nä neu­traalia ja jois­sakin tapauk­sis­sa haitallis­takin. Täl­lainen perus­suo­ma­lainen on ehkä myös kiin­nit­tänyt huomio­ta siihen, että naa­purin homomies, joka on muuten ihan muka­va ja kun­nolli­nen työssäkäyvä tyyp­pi, yrit­tää kerätä uhrip­is­teitä vähem­mistöläis­statuk­sel­laan. Nämä havain­not ärsyt­tävät perus­suo­ma­laista. Ärsy­tys olisi voin­ut jäädä poli­it­tis­es­ti vaille seu­rauk­sia, jos niistä olisi voin­ut vähän siel­lä Abcil­la wienin­leiket­tä syödessä rauhas­sa mar­mat­taa, ihan samal­la taval­la kuin mar­mate­taan siitä että nykyään nuoret sanovat telkkaris­sa ja radios­sa ihan liian usein niinku. Mut­ta ei. Kun näitä perus­suo­ma­laisen ark­i­havain­to­ja alet­ti­in pitää siis ihan hirveänä RAZZZIZZZMINA ja HOMOFOBIANA ja voi kuulkaa IMPIVAARALAISUUTENA, ei kai sel­l­ainen ihmi­nen voi äänestää sitä poli­it­tista eli­it­tiä, joka hänen pääl­len­sä syl­kee. Vihreät oli­vat pahimpia syl­jeske­li­jöitä, mut­ta kos­ka vihrei­den peesis­sä oli sit­ten käytän­nössä koko muu poli­it­ti­nen eli­it­ti, perus­suo­ma­laiselle jäi jäl­jelle puolue nimeltä perusuo­ma­laiset. Timo Soi­ni ei sanonut poten­ti­aal­isille äänestäjilleen, että te ette kel­paa min­ulle sel­l­aise­na kuin te olette. Soinille ihmiset kel­pa­si­vat syn­tei­neen, huo­li­neen ja tuulipukuineen. Siitä, että kris­til­lis­demokraatit eivät saa­neet tästä poli­it­tisen jär­jestelmän mur­ta­neesta jytkys­tä muru­akaan, voi päätel­lä että todel­lista arvokon­ser­vatismia tässä jytkyssä ei ollut mukana ollenkaan.

  On paljon ihmisiä, jot­ka oli­si­vat voineet äänestää vihre­itä ympäristösy­istä, sik­si että vihreät on ain­oa todel­li­nen kaupunki­laista elämän­muo­toa edis­tävä puolue, tai vaik­ka sik­si että sil­lä oli maan ensim­mäi­nen asiantun­te­va tietoy­hteiskun­tapoli­itikko. Mut­ta ei kai kukaan äänestä puoluet­ta, jon­ka johto halvek­suu äänestäjän huole­nai­hei­ta lei­mat­en äänestäjän fasistiksi?

  Iro­nista on se, että mitään ei vält­tämät­tä olisi tarvin­nut tehdä toisin. Sukupuo­lineu­traalin avi­o­li­iton oikeusvaiku­tuk­set olisi voin­ut ajaa läpi parisuhde­lain teknis­inä muu­toksi­na ilman, että kukaan olisi jak­sanut kiin­nos­tua koko asi­as­ta. Human­i­taari­nen maa­han­muut­to olisi voin­ut jatkua kaikkine ongelm­i­neen, jos ihmis­ten huoli­in olisi suh­taudut­tu vakavasti ja pidet­ty maa­han­muut­ta­jien rikol­lisu­ut­ta vähin­tään yhtä suure­na ongel­mana kuin kan­taväestön rasis­mia — edes retorisel­la tasol­la. Velak­si elänei­den val­tioien pelas­t­a­mi­nen olisi ollut helpom­pi hyväksyä jos olisi todet­tu että euro­jär­jestelmässä on bugi, kuten kansalaiset ovat huo­man­neetkin, mut­ta nyt on kansal­lis­es­ti itsekästä kuitenkin estää kri­isiä syven­emästä. Katainen yrit­ti täl­laista alku­un mut­ta sit­ten tästäkin aiheesta alkoi poli­it­tisen eli­itin kil­pailu siitä, kuka törkeim­min pilkkaa jämp­tisti raha-asiansa hoi­tanei­ta Abc-suo­ma­laisia impi­vaar­alaisik­si tai vastuuttomiksi.

  Esitin oleel­lisen osan tästä ana­ly­y­sistä jo ennen vaaleja. 

  http://www.tiede.fi/blog/2011/04/10/lapsesi-ei-aanesta-vihreita

  Näyt­tää siltä että vihreät eivät tähän viikkoon men­nessä ole ymmärtäneet yhtään mitään. Pää on yhä säkissä, eikä tyn­nyristä ole löy­tynyt vielä edes kurk­istus­reikää todel­lisu­u­teen. Suomen maa­joukkueen vas­tu­ut­ta­mi­nen siitä että joku kän­niöy­höt­täjä on melun­nut ratikas­sa on epä­toivoinen yri­tys ylläpitää myyt­tiä rasis­ti­sista suo­ma­lai­sista, jot­ka pysyvät her­ran nuh­teessa vain brax­i­lais-orwellilaisin pakkokeinoin. Täl­lä viikol­la on selvin­nyt sekin tilas­toti­eto, että bus­sikuskeista kan­ta­suo­ma­laiset ovat moninker­tais­es­ti yliedustet­tuina pahoin­pite­ly­jen uhreina ja maa­han­muut­ta­jat taas moninker­tais­es­ti yliedustet­tuina näi­den rikok­sien tek­i­jöinä. Täl­laiset tilas­tot ovat yhtäpitäviä Abc-suo­ma­lais­ten ark­i­havain­to­jen kanssa. Vihreät ovat tiel­lä viiden pros­entin kan­natuk­seen — sen ver­ran niitä kokon­aan tyn­nyris­sä kas­vatet­tu­ja tyt­töjä var­maan on — ellei puolueen johto lakkaa pilkkaa­mas­ta ihan taval­lis­ten, suvait­se­vais­ten ja lib­er­aalien ihmis­ten ark­isia huo­lia ja havaintoja.

 26. Kuin­ka suuri on ris­ki, että seu­raavak­si ale­taan puuha­ta moni­avioisu­u­den sal­lim­ista? Jos nimit­täin luop­uu “alku­peräis­es­tä” kris­til­lis­es­tä — jos ei peräti geenei­hin kir­joite­tus­ta — avi­o­li­iton ideas­ta (yksi nainen ja yksi mies), askel muidenkin yleis­ten ja halut­tu­jen suhtei­den lail­lis­tamisek­si on tai voi olla lähel­lä. Olen huo­man­nut joidenkin fem­i­nistien jo pää­tyneen moni­avioisu­u­den sal­limisen puolelle. Homoli­itot suo­ma­lainen elämän­ta­pa kestää tai voi niistä jopa hyö­tyä, mut­ta ei moniavioisuutta.

 27. Mitä jos yhdis­täisitte lep­pois­tamisen ajatuk­sen yhteen konkreet­tis­ten toimien kanssa:

  per­heen ja työn yhteensovittaminen
  omaishoita­jan arjen helpottaminen
  opiskelu­painei­den alla oleville (pitää nopeasti valmis­tua ja nopeasti töihin…)
  pätkätöis­sä epä­var­moissa olois­sa stressaaville

  Vihreil­lä on hyviä ajatuk­sia. Ne pitää “myy­dä” parem­min! Lep­pois­t­a­mi­nen ilman konkreet­tisia ehdo­tuk­sia tun­tuu elit­is­tiseltä. Ikäänkuin se on mah­dol­lista vain har­voille ja val­i­tu­ille. Väläyt­täkää mah­dol­lisu­ut­ta nille jot­ka sitä todel­la tarvitsevat.

 28. Lep­pois­t­a­mi­nen (tai kohtu­ullis­tamisen, kuten salusjärvi yllä osu­vasti esit­ti) aja­tus yhdessä työu­ran piden­tämis­vaa­timusten kanssa kuu­lostaa ris­tiri­itaiselta. Onko se sitä oikeasti? Vai voisiko työu­raa piden­tää lep­poisas­ti jol­lakin toimil­la kum­mas­takin päästä? (ja näin ollen olla myös realistisempaa?)

  Esim. minkälainen on lep­poisampi työpäivää/-aika ennen van­huseläk­keelle siir­tymistä? Miten kohtu­ullis­ta­mal­la voitaisi­in estää mon­en ahk­er­an opiske­li­jan lop­pu­un­palami­nen ja/tai masentuminen?

  1. Päivi,
   Ruot­salaiset lep­pois­ta­vat näin. Työu­ra on pidem­pi ja tyl­lisyysaste sen vuok­si korkeampi, mut­ta työvi­ikko lyhyem­pi. Lop­putu­lok­se­na he tekevät yhtä paljon työtä henkeä kohden kuin suo­ma­laiset, mut­ta järkevämmin.

 29. Puoluee­ton tarkkailija:
  >Turhä täl­läis­ten kulu­tusvero­jen aja­jien on haikail­la kan­na­tus­ta yhteiskun­nan pieneläjien parista.

  http://www.sak.fi/suomi/vaalit.jsp?id=34539&location1=7&sl2=2&ao=ajankohtaista&lang=fi

  “SAK:n laskelmien mukaan vasem­mis­toli­iton ja vihrei­den ehdot­ta­mat muu­tok­set kulu­tus- ja ansio­tulovero­tuk­seen suo­si­si­vat selkeim­min pienituloisia.”

  Eikä tässä edes ote­ta huomioon pääo­maveron koro­tuk­sia taik­ka perus­tur­van nostoa.

  Huo­mat­tavaa sekin, että siinä mis­sä Vasem­mis­ton verolin­jat _laskisivat_ vero­tu­lo­ja arvi­ol­ta noin reilul­la 1,1 mil­jardil­la (hohhoi­jaa), nos­taisi Vihrei­den veropoli­ti­ik­ka niitä vas­taaval­la sum­mal­la, siis 1,1 mil­jardil­la. Sum­ma on suun­nilleen sama kuin Kepul­la ja Kokoomuk­sel­la, joiden verolin­ja sen sijaan kohdis­tu­isi suh­teel­lis­es­ti koviten pien­i­t­u­loisi­in. Per­su­jen (-50 milj. € vero­tu­lo­ja) ja demarien lin­jat (+500 milj. €) kohdis­taisi­vat vaiku­tuk­sen­sa tasais­es­ti kaikki­in tuloluokkiin. 

  Täl­laisia tutkimuk­sia soisi tehtävän ennen vaale­ja enemmänkin.

  Olet var­masti oike­as­sa siitä, että ener­giavero­tus säikyt­ti monia, mut­ta mieliku­va Vihreästä uhas­ta pien­tu­loisille on yksiselit­teis­es­ti väärä. Viestintä?

 30. Marko Hami­lo, mainio ana­lyysi! Kir­joituk­sesi sai min­ut lievän ide­al­is­tisen kiihkon val­taan, joten päätin alle hah­motel­la, mil­lainen puolue vihrei­den pitäisi olla.

  Suomen poli­it­tiselta kar­tal­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä lib­er­aali ratio­naalipuolue, joka ajaisi oikeu­den­mukaisu­ut­ta ja kavah­taisi etu­ryh­mäa­jat­telua. Eli yrit­täisi kaiken kaikki­aan saa­da yhteiskun­taan tas­a­puoliset ja kestävät sään­nöt, mut­ta ei kon­trol­loisi sil­loin, kun se ei ole tarpeen. Puolue, joka voisi yhdis­tää vasem­mis­to­laisen sol­i­daarisu­u­den siihen, että kakkua kan­nat­taa kas­vat­taa, jot­ta on, mitä jakaa. Puolue, joka ei yrit­täisi mak­sat­taa tulevil­la sukupolvil­la nyky­isyy­den kus­tan­nuk­sia. Puolue, joka aidosti ymmärtäisi, että eri ihmiset voivat halu­ta eri asioi­ta. Puolue, joka suh­tau­tu­isi teknolo­giaan mah­dol­lisuute­na, mut­ta ei sokean usko­vasti. Puolue, joka käyt­täisi uus­in­ta tieteel­listä tietoa ratio­naalis­es­ti, ei kiihkoillen eikä vääris­tellen omien tarkoi­tus­pe­rien­sä mukaisesti.

  Uskon, että täl­laiselle puolueelle olisi Suomes­sa suuri tilaus ja juuri Vihreät voisi olla tällainen.

 31. Tää Vihrei­den vero­tusjut­tu on kyl­lä siinä mielessä vähän itteen­sä ampumista jalka­an, että vaik­ka noi ener­giaverot yms. voi olla ihan ok, niin mulle on ainakin tul­lu se kuva, että Vihreet ei yleen­sä oo vaat­inu et jotain van­ho­ja vero­ja kor­vat­tas uusil­la parem­mil­la, vaan että uudet verot tulis van­ho­jen päälle. Jos tää vaikutel­ma on oikee, niin se var­maan karkoit­taa niitä äänestäjiä, jot­ka sinän­sä tykkää järke­vistä veroista, mut­ta ei veroas­t­een nostamisesta.

 32. Hami­lo, san­o­taan nyt vaik­ka niin että istun elin­tapo­jeni ja var­maan maut­toman huumorinkin puoles­ta parem­min ihan oikeaan ras­van­hajuiseen huoltik­seen baari­in kuin ABC Delis­sä brown­ien kera cap­pu­ci­noa pahvikupista naukkail­e­va perushetero, joka kokee karmeaa elin­ta­pasyyl­listämistä viher­ituhip­pielit­istien toimes­ta. Ja mä en koe. Ja vietän jopa aikaani viher­ituhip­pielit­is­ten kanssa, joskus jopa femakkosel­lais­ten. Ehkä mä en vaan tajua.

 33. En aivan hah­mo­ta: mik­si lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to olisi jotenkin pahempi kuin sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to? Ainakin jos kat­so­taan koko maail­maa, niin yhteiskun­nal­lise­na insti­tuu­tiona se on van­hempi ja yleisem­min hyväksytty.

  Nähdäk­seni moni­avioisu­u­den juridi­nenkin hyväksymi­nen on vain ajan kysymys, kun ottaa huomioon val­lit­se­van maahanmuuttopolitiikkamme.

 34. tpyy­lu­o­ma:

  “Ja vietän jopa aikaani viher­ituhip­pielit­is­ten kanssa, joskus jopa femakkosel­lais­ten. Ehkä mä en vaan tajua.”

  Kokeile joskus olla femakkovi­her­ituhip­pielit­istin kanssa eri mieltä jostakin. Kyl­lä se itkupotku­raivari sieltä lähtee.

 35. tpyy­lu­o­ma, mis­tä löy­dät ras­van­hajuisen huoltik­sen baarin? Sen­hän on ympäristö­tarkas­ta­ja sulkenut (investoin­ti jakeluken­tän eristämiseen olisi ollut liian iso), kaavoit­ta­ja mar­gin­al­isoin­ut (huolt­sik­ka jäänyt ilman liit­tymää kuten Sulo Vilenin ase­ma kon­sanaan), ter­veystarkas­ta­ja sulkenut (keit­tiön seinässä ei ollut oikean­laiset kaake­lit), ja tuhkakupitkin on takavarikoitu (meil­lä on oikeus puh­taaseen hengitysilmaan!).

  Aika mon­et näistä rajoituk­sista menevät ihmis­ten mielis­sä vihrei­den piikki­in, vaik­ka muutkin puolueet ovat toki olleet akti­ivis­es­ti maail­maa parantamassa.

  Niin, tämä tosi­aan taitaa olla niitä asioi­ta joi­ta kaik­ki eivät vaan tajua, mut­ta taval­lis­ten, maltil­lis­ten ihmis­ten nimit­tämi­nen rasis­teik­si ja fasis­teik­si ja basis­teik­si sen vuok­si, että he eivät halua tois­taa Oikeaa Litur­giaa, on juuri perusvihreyt­tä. Sil­lä poli­ti­ikalla voi saa­da sen 10–15 % äänistä niiltä ihmisiltä, jot­ka halu­a­vat olla mui­ta parem­pia täl­lä tavalla.

 36. Tpyy­lu­o­ma,

  Joo, et vaan tajua 🙂

  En väitä itsekään tajua­vani, mut­ta me olem­mekin vähem­mistön vähemmistö…

  Kari

 37. Art­turi,

  Vähen­net­ti­in­hän niitä mui­ta vero­ja, ainakin samas­sa paketissa.

  Kari

 38. Ja yleisenä kom­ment­ti­na. Epäilen tämän blo­gin ole­van heikohko kana­va sen selvit­tämiseen, mik­si puolueen X men­estys oli sitä tai tätä. Otos on hyvin kaukana edustavasta.

  Kari

 39. Jaakko Särelä: “Suomen poli­it­tiselta kar­tal­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä lib­er­aali ratio­naalipuolue, joka ajaisi oikeu­den­mukaisu­ut­ta ja kavah­taisi eturyhmäajattelua.”

  Sitä kai tässä odotel­laan että Osmo ja saman­mieliset saisi­vat puolueken­tän päivitet­tyä tälle vuosi­tuhan­nelle. Voisi olla parem­pi aja­tus kuin yrit­tää kam­meta vihre­itä johonkin suuntaan.

  Jos vaal­i­t­u­los jotain osoit­ti, niin sen että äänestäjät ovat liikku­vampia kuin kukaan osasi odot­taa, ja kun sokea Reet­takin näkee urbaanilib­er­aalin puolueen men­tävän aukon puolueken­tässä, olisi kaikkien etu että se täyt­ty­isi täysipäisil­lä ihmisil­lä alus­ta saakka.

 40. Hamilon tek­sti on hyvin kir­joitet­tu ja siinä on var­masti tottakin.

  Min­ua vain jäi askar­rut­ta­maan muu­ta­ma asia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 4,1 % vuo­den 2007 eduskun­tavaaleis­sa. Onko nyt siis todel­la niin, että vihreät ja muut puolueet omak­sui­v­at taval­lista ihmistä suuresti halvek­su­van puhe- ja läh­estymistapansa vas­ta sen jäl­keen? Moinen väite vaikut­taa kovin häm­men­tävältä sikäli, että vaikka­pa ne maa­han­muut­tokri­itikot, joi­hin Hami­lo suh­tau­tuu kovin kri­ti­ikit­tömästi, veiva­si­vat sitä samaa levyään vihrei­den pahu­ud­es­ta jo reilusti ennen noi­ta vaaleja.

  Helmiku­us­sa 2010 perus­suo­ma­lais­ten gallup­kan­na­tus oli 6,3 %, jos­ta se lähti kevääl­lä kun­non nousu­un. Onko siis niin, että koko tämä hirvit­tävä arvolib­er­aalin äänestäjän halvek­sumisen tsuna­mi iski päälle vas­ta kevääl­lä 2010, vuot­ta ennen vaale­ja? Aina vain omi­tuisem­mak­si menee. Sat­tumoisin sil­loin kevääl­lä 2010 tehti­in myös ensim­mäi­nen päätös Kreikan tukemis­es­ta, se jota seurasi Irlan­nin tuki ja niin edelleen. Voisiko mil­lään olla, että per­su­jen kan­natuk­sen nousu joh­tui suurim­mal­ta osin aivan muista syistä kuin “brax­i­lais-orwellilais­es­ta” “fasis­tik­si leimaamisesta”?

  Luulen, että jos Hami­lo ja minä men­emme sinne Äänekosken ABC:lle ja alamme tin­ga­ta ihmisiltä, että eikös se vihrei­den brax­i­lais-orwellilainen fasis­tik­si leimaami­nen olekin aivan kamalaa, mitäh, niin etupäässä meitä kat­so­taan hyvin hitaasti, ja aivan aiheesta.

 41. Sit­ten vielä. Täl­lä viikol­la on Hamilon mukaan selvin­nyt tilas­toti­eto, että maa­han­muut­ta­jat ovat moninker­tais­es­ti yliedustet­tuina helsinkiläis­ten bus­sikuskien pahoin­pite­ly­jen tek­i­jöinä. Minus­ta se ei todel­lakaan ole uuti­nen, kos­ka jokainen medi­aa seu­raa­va tietää, että maa­han­muut­ta­jat ovat Helsingis­sä yliedustet­tuna väki­val­tarikok­sis­sa. Tämä johtuu sosi­aal­i­sista, demografi­sista ja vaik­ka mis­tä tekijöistä.

  Kyseessä on ongel­ma, joka mielestäni on yritet­tävä ratkaista. Kan­natan kuitenkin inhimil­listä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa. Tois­taisek­si suo­ma­laiset puolueet ovat tar­jon­neet näi­hin yksinker­taisi­in reunae­htoi­hi­ni sopivia poli­ti­ikkaratkaisu­ja hyvin vaa­ti­mat­tomasti. Vihreät on ollut tässä suh­teessa heikohkoista vai­h­toe­hdoista paras (maa­han­muut­tolin­jauk­set: http://www.vihreat.fi/node/5441). Sik­sikin äänestin huhtiku­us­sa vihre­itä ja ajat­telin myös tule­vaisu­udessa äänestää.

 42. Hyvää ana­lyysiä: viestin­tä ja mar­gin­al­isaa­tio vaikut­ta­vat ole­van vihrei­den ongelmia. Siitä ker­too mm. Hamilon vuo­da­tus, jos­sa loi­hdi­taan esi­in myyt­tisiä “uhrip­is­teitä keräile­viä” homo­ja, fasis­tik­si leimaavia kaikenkieltäjiä ja elin­ta­pasyyl­listäviä tyn­nyri­tyt­töjä. Vihrei­den inhoa­jis­sa näkyy paljon juuri tätä retori­ikkaa, joka ker­too että nämä asi­at heitä todel­la häir­it­sevät — riip­pumat­ta näke­mys­ten toden­peräisyy­destä. On siis vain viestin­nästä kiin­ni osa­ta esit­tää asi­at siten, että ne eivät tuol­laisi­na näyttäydy.

  Ongel­maa on tietysti siinä, että ei paljon auta mitä vihreät viral­lis­es­ti vies­tivät, jos maine on tuol­lainen ja media välit­tää asi­at niin että ne voidaan tuol­la tavoin tulki­ta. Pitäisikö palkata Bob Helsin­ki paran­ta­maan imagoa?

 43. Marko Hamilon ana­lyysi oli hyvä. Olen aina pitänyt itseäni suvait­se­vaise­na, mut­ta Panu Laturin muu­tamia kom­ment­te­ja lukies­sani koin tulleeni syyte­tyk­si hyljit­täväk­si rasistiksi.

  Olen myös pitänyt itseäni EU myön­teisenä. Mut­ta kos­ka olin kri­it­ti­nen euroalueen ongelmien ratkaisu­tapo­ja kohtaan, koin tulleeni syyte­tyk­si myös takap­er­oisek­si juntiksi.

  En viihdy ras­van­hajui­sis­sa huoltik­sis­sa, enkä naukkaile cap­pu­ci­no­ja, mut­ta tankkaan joskus ABC-asemilla.

  Tpyy­lu­o­ma ei selvästikään ole käynyt ABC huoltoasemil­la. Ei siel­lä naukkail­la browne­ja. Siel­lä kesämökille ja mum­mo­laan meni­jät syövät perus­ruokaa ja käyvät samal­la kaupassa.

  En äänestänyt perus­suo­ma­laisia, vaik­ka mieli teki antaa kaikille van­hoille puolueille kun­non näpäy­tys ihan vaan sik­si, että heräi­sivät. Mut­ta täl­lä ker­taa en myöskään äänestänyt vihre­itä. Annoin ääneni kuitenkin pako­laise­na maa­han muut­ta­neelle henkilölle.

 44. Hamilon kir­joi­tus oli oikean suun­tainen, mut­ta minus­ta kär­jistävä. Siinä oli minus­ta tärkeim­pänä point­ti­na se, että suo­ma­lais­ten enem­mistö on melko lib­er­aalia porukkaa. Asen­neilmapi­irin muut­ta­mi­nen kovin radikaal­isti on han­kalaa, ja suo­ma­laisen sielun­maise­man muu­tos 80-luvul­ta tähän päivään on ollut huikai­se­va, siinäkin Hami­lo on oikeassa.

  On ihmisiä, joille Vihreät yksinker­tais­es­ti edus­taa kaikkea sitä, mikä tässä muu­tok­ses­sa on hei­dän mielestään pielessä. Hamilon tek­stistä tämä ei näy, mut­ta tosi­asi­as­sa se ei ole edes Vihrei­den vika, siis ainakaan siinä mielessä, että Vihreät oli­si­vat tästä muu­tok­ses­ta vastuussa. 

  Jos lukee Perus­suo­ma­lais­ten kir­joit­ta­jien tek­ste­jä, niin niistä huokuu viha ja inho. Siel­lä Vihreät esitetään suun­nilleen verik­ouraisik­si fasis­teik­si, jot­ka syövät lap­sia. Koomisim­pana esimerkkinä Hirvisaari, jol­la oli vielä otsaa rutista Per­su-sanan hal­ven­tavu­ud­es­ta. Otan tämän esimerkik­si sik­si, että vaik­ka Hami­lo on oike­as­sa, hän myös sivu­ut­taa kokon­aan sen tosi­asian, että Vihreät on joutunut nimeno­maan syn­tipukik­si, osak­si omaa syytään, osak­si ilman syytä. 

  Omaa syytä löy­tyy esimerkik­si siitä, miten paljon jotain näitä Han­nosen rasis­mi­huutelu­jen tapaisia jut­tu­ja tehtail­laan. Sel­l­aiset ärsyt­tävät juuri sil­lä taval­la ja siitä syys­tä, jon­ka Hamilon tek­sti esit­tää: ihmiset eivät pidä siitä, että heitä syyl­lis­es­tään asioista. Olen itse vas­tus­tanut rasis­mia koko ikäni, ottanut muu­ta­man ker­ran kun­nol­la pataan skin­head­eiltä sen takia nuorem­pana, enkä koe että min­un pitäisi puo­lus­tel­la omia näke­myk­siäni tässä suh­teessa, minäkin koen näis­sä jotain tavat­toman ärsyt­tävää ja ylim­ielistä. Eivät ne tietenkään puolueen vika sinän­sä ole, mut­ta tapauk­set asso­sioitu­vat kuitenkin siihen aika voimakkaasti.

 45. “Mielestäni parem­pi lin­ja olisi sel­l­ainen mah­dol­lis­ta­va, eli aje­taan asioi­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat lep­pois­tamisen, kohtu­uhin­taisen kaupunki­a­sumisen jne heille, jot­ka näitä arvostavat.”

  Pääkaupunkiseudul­la olisi tärkeää lisätä asun­torak­en­tamista ja niin, että se on sekä liiken­teel­lis­es­ti kestävää että työ­paikko­jen kannal­ta saavutet­tavaa. Tääl­lä ei tulo­jen lisään­tymis­es­tä ole mitään iloa kun asun­noista ei ole tar­jon­taa, kaik­ki ylimääräi­nen raha menee seini­in. Kukaan, ei kukaan muu ole asi­aan tart­tunut. Siinä meni vaalien suuri tilaisuus.

 46. Markol­ta hyvä kir­joi­tus. Itse voisin lisätä yhden pienen, mut­ta mah­dol­lis­es­ti ratkai­se­van tek­i­jän sadoille, tai ehkä jopa tuhan­sille äänestäjille. Nimit­täin sado­ma­sok­istien sek­suaal­isu­u­den krim­i­nal­isoin­ti. Pienikin ilon­pito nykyään on yleisen syyt­täjän alainen rikos — kiitos Tui­ja Brax­in. Hän oli kyl­lä tietoinen asi­as­ta, mut­ta ei ilmeis­es­ti välit­tänyt sek­suaal­i­sista vähem­mistöistä riit­tävästi tehdäk­seen mitään asialle lakia muokatessaan. 

  On se nyt niin vaikeaa ymmärtää, että ihan niinkuin jokainen yhdyn­tä ei ole raiskaus, jokainen lyön­ti ei ole pahoin­pite­ly. Tämä vieläpä puolueelta, joka neljä vuot­ta sit­ten rat­sasti eduskun­taan piisko­ja heilut­tele­via homomiehiä main­ok­sis­saan hyö­dyn­täen. Aikamoinen kontrasti.

 47. Ei vihrei­den ongel­ma ole siinä, että viesti ei olisi men­nyt per­ille. Vihrei­den katas­trofi oli siinä, että viesti todel­la meni perille.

  Uhri­u­tu­mi­nen ei ole lainkaan myyt­tistä. Pride-kulkueeseen tapah­tuneen iskun jäl­keen luin ties kuin­ka mon­ta val­i­tus­ta siitä, kuin­ka Suo­mi on homo­jen oikeuk­sis­sa ja ylei­sis­sä asen­teis­sa homoi­hin läh­es Venäjän tasol­la. Iskun kuitenkin tuomit­si­vat välit­tömästi kaik­ki (moraalis­es­ti), ja poli­isi otti tek­i­jät kiin­ni, syyt­täjät syyt­tivät, ja tuomiois­tu­in tuomitsi.

 48. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/sadomasokistit-pelastyivat-lakimuutosta-eiko-enaa-saa-piiskaa/art-1288351491796.html

  SM-sek­sis­sä lail­lis­es­ti oleel­lista on ennakkoon annet­tu suos­tu­mus. Jos se on, ei ole merk­i­tys­tä sil­lä onko pahoin­pite­ly asian­omis­ta­jarikos vai ei.

  Mut­ta kun jotenkin pitää lavas­taa se tilanne että yhteiskun­ta tukah­dut­taa sek­suaal­isu­ut­ta, jot­ta voisi jatkaa herooista kapinoin­tia, niin onhan siinä kaik­ki keinot tietysti käytettävä.

 49. Päädyin samaan ratkaisu­un kuin Sep­po S ja pääosin samoin perustein. Näin sitä 53-vuo­tias autoil­e­va het­eromies tekee hil­jaista kap­inaa (mitähän vastaan ?:)).

  Jos oikein aamun lehteä luin, niin vihrei­den ydin­joukko vas­tus­taa ydin­voimaan edelleen hyvin tarmokkaasti ja pitää yht­enä tärkeänä syynä vaal­i­tap­pi­oon viime hal­li­tuskaudel­la myön­net­tyä lupia. Soin­in­vaara on jo käsitel­lyt tätä teemaa tässä vaal­i­tap­pio­ana­lyysien sar­jas­saan, mut­ta nos­taisin sen kuitenkin vielä esille, kos­ka se tun­tuu ole­van asia, jos­sa puolueen akti­iv­it ja iso osa poten­ti­aaleista kan­nat­ta­jista on aika lail­la eri lin­joil­la. Ja tietenkin tämä kysymys hyvin sym­bol­isoi puolueen ongel­maa. Kuin­ka prag­maat­ti­nen voi (tai pitää) olla.

 50. Hamilon ana­lyysi oli oikean­su­un­tainen, vaikkakin kärjistävä. 

  Vihrei­den ongel­ma ei kuitenkaan ehkä ole niinkään poli­ti­ikan tavoit­teis­sa kuin viestin­nässä. Tavoit­teista pitää osa­ta viestiä niin, että ker­ro­taan, mitä konkreet­tisia kansalais­ten elämää paran­tavia asioi­ta ajetaan. 

  Ja se syyl­listävä diskurssi pitää tosi­aankin jät­tää vähem­mälle. Välil­lä tun­tuu, että mitä tahansa yhteiskun­nas­sa tapah­tuu — esimerkik­si että joku voit­taa urheiluk­il­pailuis­sa maail­man­mes­taru­u­den — niin johan siel­lä jo joku hyper­ven­tiloi moraali­pani­ikissa vaa­tien rasis­min tuomit­semista. Näitä moral­isoivia face­book-julk­i­lausum­ia voisi jät­tää hie­man vähem­mälle. Maail­ma ei tulee yhtään parem­mak­si tykkää-nap­pu­laa painamalla.

 51. “Suurin syy vihrei­den täy­del­liseen rom­ah­tamiseen vaaleis­sa oli vero­tus. Eri­tyis­es­ti ener­giavero­tus säikäyt­ti mon­et. Ener­giaverutus nousi vuo­den alussa. ”

  Vihrei­den rom­ah­tamiseen on mon­ta syytä, mut­ta vero­tus on varsin konkreettinen. 

  Eri­tyis­es­ti ener­giavero­tus iskee pien­i­t­u­loisi­in, sil­lä mikään indek­si ei kom­pen­soi sitä täy­del­lis­es­ti pien­i­t­u­loiselle, sil­lä indek­si määräy­tyy keski­t­u­loisen mukaan.

  Vihrei­den suosi­mat välil­liset verot ovat siir­tymistä regres­si­iviseen vero­tuk­seen ja iskee suo­raan vihrei­den äänestäjiin,
  Kyl­lä ne vihreätkin osaa­vat laskea miten lom­pakko tyhjenee.

  Toinen syy on vihrei­den suvait­se­mat­to­muus . Vaik­ka he näen­näis­es­ti toimi­vat lib­er­aal­isti van­ho­jen tapo­jen suh­teen niin he ovat valmi­ita rak­en­ta­maan tilalle vielä sään­nel­lym­män kyt­täysy­hteiskun­nan, jos­sa ran­gais­tuk­set ovat kovia vihrei­den arvo­jen loukkaamisesta.

  Vihrei­den suvait­se­vaisu­us on saman­laista kuin laestadiolaisten.Toki eri asioi­ta painottaen

 52. ‘Vihreät on joutunut nimeno­maan syn­tipukik­si, osak­si omaa syytään, osak­si ilman syytä.’ (Tiedemies)
  Hyvin, hyvin vähäisel­lä netin seu­raamisel­la oppii sen, että aktivistinäkökul­mas­ta jokainen valkoinen on rasisti, jokainen mies on shovin­isti ja jokaises­sa kiis­tas­sa on oike­as­sa se, joka on enem­män uhri.
  Täl­lä ei tarvit­sisi olla mitään tekemistä Suomen vihrei­den kanssa, mut­ta tiet­ty aller­gia akti­ivisem­paan anti­ra­sis­mi­in, pro­fem­i­nis­mi­in jnpp. voi syn­tyä vähäisel­läkin altistu­misel­la, ja vihreät on nimeno­maan halun­nut pro­filoitua nais­ten ja muiden vähem­mistö­jen puolueena.

 53. Vihreät elät­tävät myös myyt­tiä nuorten elät­tämistä suurista ikäluokista.

  Todel­lisu­udessa on käymässä päin­vas­toin, nuorten työl­lisyyaste on laskenut 80-luvul­ta läh­tien ja meil­lä on jo yli 100000 nuor­ta vähem­män työssä kuin 80-luvul­l­la ja kysymys ei ole 2008 lamasta.

  Sen sijaan 55–64-vuotiaiden työl­lisyys on nous­sut vastaavasti.
  Itse asi­as­sa meil­lä on jo 200000 15–29-vuotiasta jot­ka eivät ole koulu­tuk­ses­sa tai työssä vaan elävät tukien varassa.

  Ainakin 70 % ajas­ta sil­lä, työssäoloe­hdon täyt­tymi­nen, 8,5 kuukaut­ta työtä 28 kuukau­den aikana, toisi hei­dät ensisi­jaisen työt­tömyys­tur­van piiriin

 54. Turk­ka Louekari: juuri tuo sin­un kom­ment­tisi on mallies­imerk­ki siitä, mitä Marko tarkoit­taa. Jos joku ei ole kanssasi kaikesta samaa mieltä, hän on homovi­haa­ja ja rasisti. 

  Ja ei, Marko ei puhunut niistä ihmi­sistä, jot­ka irti­sanoi­vat Johannan.

 55. Kari, peruste­taan joku Enem­mistön Vähem­mistö yhdistys.

  Hami­lo:

  Kokeile joskus olla femakkovi­her­ituhip­pielit­istin kanssa eri mieltä jostakin. Kyl­lä se itkupotku­raivari sieltä lähtee.

  Muis­tiku­vieni mukaan ei ole läht­enyt sitkeästä härnäämis­es­tä huoli­mat­ta. Sen sijaan vaah­to­su­isim­mat raivon­purkauk­set saa yleen­sä ter­veen jär­jen tavik­seik­si itsen­sä julis­taneil­ta. Jos olisi marssi­lainen kult­tuuri­antropolo­gi niin rapor­toisin että tavis­laisu­u­teen näyt­tää liit­tyvän jotenkin herkkyys, ja teo­reet­tise­na speku­laa­tiona jatkaisin että saat­ta johtua siitä että kun kan­nat nähdään luon­nol­lisi­na ja itses­tään­selvyyksinä niin mikä tahansa vas­taväite on suo­ra hyökkäys ei ain­os­taan kyseistä kan­taa vaan järkeä ja luon­toa kohtaan.

  Sep­po S ja Taipale, valitet­tavsti ABC-asemil­la käymistä on vaikea vält­tää, ne on harv­inaisen steri­ile­jä ja täysin globaalia kup­pil­a­mallia muotiruoki­neen kaikki­neen. Ja päin­vas­toin kuin Sulo Vilen, niin ABC jotenkin kum­masti onnis­tuu saa­maan yhteiskun­nan rahoil­la aina liit­tymän ja vielä pikkukaupunki­rak­en­teel­lis­es­ti käsit­tämät­tömään paikkaan. Mikäköhän puolue siel­lä SOK:ssa jyrää?

  Mut­ta kyl­lä noi­ta ras­van­hajuisi­akin kup­pi­loi­ta löy­tyy. Henk. koht. suosikki­ni on Stop and Go gril­li Lahti — Heino­la cjon­ka nimi on kir­joitet­tu kolmel­la eri taval­la väärin kolmeen eri kylttin.

 56. Selvitin myös suurten ikälu­okkien eläkkei­den mak­sa­jaa, Ruot­si­in­han on muut­tanut n 600000 henkeä sotien jäl­keen ja suurin ryh­mä on suuret ikäluokat.Palannut on 350000, joten 250000 on jäänyt Ruot­si­in. Mut­ta he kaik­ki saa­vat eläket­tä Ruotsista

  Mut­ta yllä­tys olikin suuri, sil­lä maas­ta­muut­toa ei ole juurikaan huomioitu huolto­suh­teen laskelmissa

  Eikä ulko­maid­en osu­ut­ta eläkkei­den mak­sus­sa. Itse asi­as­sa Suomen vira­nomaiset ETK, EK , SAK, Aka­va, STTK ym eivät tien­neet kuin­ka moni saa eläket­tä ulkomailta.Eikä Suomes­sa ole laskelmien tuek­si edes yritet­ty selvit­tää em asiaa.
  Verot­ta­ja kyl­lä ker­toi, että heil­lä täy­tyy olla tieto siitä, mut­ta kukaan ei ole aikaisem­min pyytänyt em tietoa.

  Luku­jen val­os­sa näyt­täisi siltä, että 40–60-syntyneistä liki 300000 on pois­sa Suomes­ta ja 300000–400000 saa eläk­keestä suurim­man osan ulkomailta.

  Mut­ta kuten sanoin asi­aa ei ole tutkit­tu, kyseessä on tutki­ma­ton alue , kos­ka se ei tue eli­itin levit­tämää propagandaa

  Näyt­tää siltä, että eläkekeskustelu on hyvin harhaan­jo­htavaa ja EK lähtöistä.

  Eivätkä Vihreätkään kykene tuot­ta­maan lisäar­voa keskusteluun.
  Osmo voisi tila­ta selvi­tyk­sen vero­hallinnol­ta, minä en viit­si mak­saa tiedon selvit­tämisetä pyy­det­tyä 100 euroa tun­ti, mut­ta Eduskun­nan varoista sen voisi tehdä

  Sen sijaan tiede­tään tarkasti paljonko eläkkeitä mak­se­taan ulko­maille. Silmään pisti Marokko, jonne mak­se­taan suurim­mat eläkkeet.
  Soit­to Aurinko­ran­nikolle ker­toi syteemin toimin­nan: paper­it siir­retään ensin Marokkoon, jon­ka kanssa teh­dyn verosopimuk­sen vuok­si eläke­tu­loa ei voi­da verot­taa. Eläke mak­se­taan verot­tomana Marokoon. Kun sys­tee­mi on kun­nos­sa muute­taan Espan­jaan, jos­sa on ilmainen ter­vey­den­hoito, jon­ka Suo­mi kustantaa.
  Kun vira­nomais­ten yhteistyötä ei ole Suomes­sa niin sys­tee­mi toimii ilman kiinnijääntiä.
  Ja kun on kysymys hyvä­tu­loi­sista vapaa­matkus­ta­jista niin eipä ketään kiin­nos­ta selvit­tääkään asiaa

 57. Marko: sado­ma­sok­istien kohdal­la ei ole siitä, että halu­taan eri­tyis­es­ti olla uhre­ja. Use­akin SM-henkilö on tavan­nut lain ja yrit­tänyt selvit­tää, että jääkö sen sek­suaal­isu­u­den har­ras­t­a­mi­nen nyt sit­ten lail­lisek­si vai ei ja on tavat­tuaan tul­lut siihen tulok­seen, että ei olisi. Posi­ti­ivista, jos ovat väärässä.

  Itse muis­te­len sitä luet­tuani, että lakiesi­tyk­ses­tä suos­tu­muk­ses­ta puhutaan ain­oas­taan urheilun kohdal­la, mut­ta siitä ei maini­ta halais­tua sanaa parisuh­teen kohdalla.

 58. Marko hamilon ja Tiedemiehen kir­joituk­set luke­mal­la ymmärtää var­maankin olen­naisim­mat asi­at vaalituloksesta. 

  Itse lisäisin vielä sen, että vähänkään pitem­pään eläneet näkevät varsin hyvin sen huikai­se­van muu­tok­sen mitä Suomes­sa on tapah­tunut esim. ympäristöa­jat­telus­sa ja tasa-arvos­sa. Kun tätä ei kuitenkaan tun­nuste­ta puheis­sa vaan kansaa syyl­lis­tetään jatku­vasti esim. sovin­is­mil­la ja rasis­mil­la niin äänestäjä voi ryhtyä miet­timään, että mil­loinka­han nuo hyväkkäät ovat tyy­tyväisiä. Kun mikään ei tun­nu riit­tävän, ryhdytään etsimään jar­rua. Toki sitä jar­rua hamu­taan nyt muis­takin syistä.

 59. Markus: “Päädyin samaan ratkaisu­un kuin Sep­po S ja pääosin samoin perustein. Näin sitä 53-vuo­tias autoil­e­va het­eromies tekee hil­jaista kap­inaa (mitähän vastaan ?:)).”

  Minä taas 50-vuo­ti­aana autoil­e­vana ja lihaa syövänä het­eromiehenä päädyin kuitenkin äänestämään taas vihreitä. 😉

  Eivät min­ua mitkään “telaketjufem­i­nis­tive­g­aa­ni­au­ton­potk­i­joiden” ylilyön­nit ihmeem­min häir­itse, sen sijaan min­u­akin riipii juuri tuo Vihrei­den epära­tionaa­li­nen suh­tau­tu­mi­nen ydin­voimaan. Osit­tain sen takia päädyin vaalien jäl­keen liit­tymään Vihrei­den jäsenek­si kan­nat­ta­maan Osmon ja muiden prag­maat­tis­es­ti ener­giantuotan­toon suh­tau­tu­vien akti­ivien toim­intaa (sen ver­ran kuin nyt puolueen riv­i­jäse­nil­lä on sananvaltaa.)

 60. Pekka Taipale, juuri juridis­es­ti sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to ei vaa­di juuri mitään muu­tok­sia, kos­ka se on kah­den henkilön liit­to siinä, mis­sä het­eroavi­o­li­it­tokin. Kaik­ki nykyavi­o­li­iton ase­maa koske­vat lait pätevät sel­l­aise­naan sukupuo­lineu­traali­in avioliittoon.
  Sen sijaan lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to vaatisi selviä muu­tok­sia laki­in ainakin seu­raavis­sa asioissa:
  — Miten avi­o­li­it­to solmi­taan? Jos X suos­tuu avi­o­li­it­toon Y:n kanssa, mut­ta jo X:n kanssa avi­o­li­itossa ole­va Z ei, niin voidaanko liit­to solmia?
  — Ja sama jut­tu avio­eron kanssa. Jos X halu­aa ero­ta Y:stä, mut­tei Z:sta, mitä tehdään liiton kanssa?
  — Las­ten huolta­ju­u­den kohdal­lakin pitäisi säätää lake­ja siitä, ovatko kaik­ki liitossa ole­vat automaat­tis­es­ti lapsen huolta­jia vai vain biol­o­giset vanhemmat.

  Voi siis olla, että lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to on van­hempi insti­tu­ut­ti, mut­ta nykya­jan lain­säädän­töön se on paljon vaikeam­min sovitet­tavis­sa kuin sukupuo­lineu­traali avioliitto.

 61. No, on tosi­a­sia, että sek­suaalivähem­mistö­jen (eri­toten homo­jen ja les­bo­jen) oikeuk­sis­sa on tapah­tunut viimeisen parin vuosikymme­nen aikana val­tavia edis­tysaskelei­ta. Samal­la mielestäni arvolib­er­aali edis­tys­mieli­nen agen­da on joutunut mon­es­sa muus­sa suh­teessa alakyn­teen. Esimerkik­si ihan se per­in­teinen kysymys sukupuolten tasa-arvos­ta on jäänyt aivan liian vähälle huomi­olle, ja eri­tyis­es­ti iden­ti­teet­tien mon­imuo­toisu­u­den tun­nus­t­a­mi­nen on aivan lapsenkengis­sään. Ja tun­tuu, että jos “edis­tyk­sel­lis­ten” voimien huomio het­kek­sikin her­paan­tuu jostain yksit­täis­es­tä asi­as­ta, taan­tu­mus ottaa välit­tömästi val­lan, yksinker­taisil­la, hel­posti sisäis­tet­tävil­lä tun­teisi­in vetoav­il­la argumenteillaan.

  Kaipaisin myös kiihko­ton­ta yhteiskun­nal­lista keskustelua esimerkik­si päi­hdekiel­to­lakien kus­tan­nus-hyö­ty-suh­teesta, samoin muista eri­lai­sista hyvää tarkoit­tavista täyskiel­loista. Ei se nyt niin voi olla, että vähänkään han­kalampia ja mon­imutkaisem­pia asioi­ta ei saa edes julkises­ti ottaa puheeksi.

 62. Samuli: samal­la eri­tyis­es­ti lap­si­in liit­tyvät ongel­mat on pakko ratkaista muutenkin. Nyky-Suomes­sa yllät­tävän har­va lap­si kuu­luu kah­den biol­o­gisen van­hem­man ydinperheeseen. 

  Parem­paa lain­säädän­töä tarvit­se­vat niin sateenkaariper­heet, jos­sa parin lisäk­si se toinen biologi­nen van­hempi halu­aa olla lapsen van­hempi kuin uus­per­heet, jos­sa lapsel­la ei ole minkään­laista oikeustur­vaa siinä tapauk­ses­sa että lähivan­hempi kuolee — lapsel­la ei ole edes tapaamisoikeut­ta siihen bonus­van­hempaan, joka on saat­tanut vai­h­taa kakkavaipat ja pitää laps­es­ta huol­ta pien­estä pitäen.

  Per­he­lain­säädän­tö on joka tapauk­ses­sa pakko päivit­tää per­heisi­in, jois­sa on van­hempia enem­män kuin kak­si. Lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to on tässä aika pieni lisä.

 63. Pekka Taipale, min­ul­la ei tule mieleen yhtäkään hyvin toimi­vaa moni­avioisu­u­den sal­li­vaa yhteiskun­taa (tai pikem­min moni­vaimoisu­u­den sil­lä sitähän moni­avioisu­us käytän­nössä tarkoit­taa joitain mar­gin­aale­ja luku­un otta­mat­ta). Syy lie­nee kyseisen insti­tuu­tion eri­ar­vois­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta — vaik­ka voi kausali­teet­ti toki men­nä toisinkin päin. Olen joka tapauk­ses­sa var­ma, että polyg­y­nia pois­taa yhteiskun­nas­ta sel­l­aista oleel­lista dynami­ikkaa, joka saa huono-osaisem­matkin miehet tavoit­tele­maan onnea ja osal­lis­tu­maan yhteiskun­nan rakentamiseen.

  Odotankin kauhul­la tule­vaa vään­töä moni­avioisu­u­den sal­limisen puoles­ta. Puolta­va argu­ment­ti­han on todel­la suosit­tu vaikkakin ääliömäi­nen: ei ole val­tion asia valvoa, miten ihmiset yksi­tyiselämän­sä järjestävät.

  Lisäk­si tarvi­taan hyviä ihmisiä uhri­u­tu­mis­pro­jek­tin vetäjik­si ja maneki­ineik­si. Tähän tarkoituk­seen saat­ta­vat vähitellen kel­va­ta maini­tut maa­han­muut­ta­jat, joiden lukuisat vaimoparat kär­sivät mus­lim­i­maan kauhu­ja vain sik­si, että Suomen lain­säädän­tö ei sal­li lukumääräneu­traalia avioliittoa. 

  Mut­ta on toinenkin ryh­mä, joka saat­taa vuosien vieriessä muut­taa asen­net­taan: suo­ma­laiset naiset.

  Tässä maas­sa­han on menos­sa kan­sain­välis­ten ver­taillen voimakas sukupuolten välistä tasa-arvo heiken­tävä tren­di. Se näkyy vaikka­pa poikkeuk­sel­lisen suu­ri­na ja kas­vav­ina eroina kuolleisu­udessa, syr­jäy­tymisessä ja koulu­tuk­ses­sa. Tämä tren­di on johtanut siihen, että Suo­mi-Nei­don on vuosi vuodelta vaikeampi löytää kelvol­lista kump­pa­nia eli sel­l­aista, jon­ka voi kokea vähin­tään ver­taisek­seen. Suo­ma­laiset naiset ovatkin jo kär­jessä van­ho­jen­pi­iko­jen maail­man­ti­las­tossa taan­noisen uutisen mukaan.

  Tähän voi yhdis­tää nais­ten taipumuk­sen moni­avioisu­u­teen. Sel­l­aisen taipumuk­seen ole­mas­saoloon viit­taa mon­et epä­suo­rat todis­teet eläin­maail­mas­ta, biolo­gias­ta ja psykolo­gias­ta — ja arkipäivästä. 

  Lop­putu­lok­se­na naiset par­i­u­tu­vat yhä harvem­pi­en miesten kanssa epävi­ral­lis­es­ti jo nyt ja tule­vaisu­udessa vielä enemmän. 

  Epävi­ral­lisen suh­teen hait­ta­puo­let ovat taas tulleet ilmi homoli­it­tokeskustelus­sa ja argu­men­tit ovat siir­ret­tävis­sä läh­es suo­raan moni­avioisu­u­den hyväksymiseen liit­tyvään keskustelu­un. Ja, tot­ta tosi­aan, mitä se val­ti­olle kuu­luu, miten ihmiset halu­a­vat yksi­tyiselämään­sä elää!

  Vihreät on tai ainakin yrit­tää näyt­tää ole­vansa arvolib­er­al­is­mia aja­va puolue. Käytän­nössä se tarkoit­taa usein Hamilon kuvaile­maa uhrien kiihkeää puo­lus­tamista ja sitä seu­raavas­sa moraal­isäteilyssä pais­tat­telua. Kan­nat­taisi var­maan pitää mielessä, että kaik­ki arvolib­er­al­is­mi ei ole hyvää ja kau­nista kuin pin­ta­puolis­es­ti ja kon­ser­vati­ivisil­la insti­tuu­tioil­la on tapana olla ole­mas­sa muis­takin syistä kuin kärvis­tel­läk­seen hyvien ihmis­ten pahek­sun­nan kohteena.

 64. Lyhyt paluu aiheeseen. 

  Ns. arvokeskustelu on luon­taan­työtävää pup­pua joka tuo esi­in ihmis­ten koomisim­mat ja hys­teerisim­mät piir­teet, ja siitä ei seu­raa yhtään mitään. Siihen ei kan­na­ta lähteä, ja se pure­taan palaut­ta­mal­la kysymyk­set maan­pin­nalle konkreti­soimal­la. Jos ajaa jotain arvo­ja niin ajaa sitä että niiden eteen tehdään jotain, ja voi samantien puhua siitä mitä pitäisi tehdä. 

  Ote­taan esimerk­ki otsikon aiheesta.

  Helsin­gin Vihrei­den vaaliohjelmasta:

  Yhteiskun­taa raken­net­taes­sa on lähdet­tävä siitä, että on muitakin per­he­muo­to­ja kuin vain normi­na pidet­ty ydin­per­he. Suomeen tarvi­taan tasa-arvoinen, sukupuo­lineu­traali avioliittolaki.

  http://helsinginvihreat.fi/eduskuntavaalit/vaaliohjelma/

  Kokon­aisuuten huo­mat­tavasti parem­mista selkokielikäännöksestä:

  Kaik­ki per­heet eivät ole ydin­per­heitä, jos­sa on isä, äiti ja lapset.
  Halu­amme edis­tää eri­lais­ten per­hei­den tasa-arvoa.

  http://helsinginvihreat.fi/eduskuntavaalit/vihreiden-vaaliohjelma-selkokielella/

  Tuos­sa on jo kiitet­tävästi tiputet­tu diipadaa­pa “yhteiskun­taa raken­net­taes­sa on lähdet­tävä siitä… Mut­ta edelleen abstrak­tia haluamista.

  Mut­ta konkreettisemmin:

  Samaa sukupuol­ta olevil­la pareil­la pitää olla samat oikeudet ja velvol­lisu­udet kuin muil­lakin. Esimerkik­si samaa sukupuol­ta ole­vien parien tulee saa­da adop­toi­da lap­si kun se on lapsen etu ja pari pystyy hoita­maan ja kas­vat­ta­maaan las­ta hyvin. Eli samoin edel­ly­tyksin kuin eri sukupuol­ta ole­vat par­it nykyisen lain mukaan.

  Efek­ti­ivi­nen asi­a­sisältö kaikissa kolmes­sa sama sikäli kun asi­aa ymmärrän.

 65. Samuli Saarel­ma: Eiköhän se lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to­la­ki olis suht help­po tehdä silleen, että sen saman kah­den­välisen avi­o­li­iton voi vaan solmia usei­ta kertoja?

  Eli siis jos haluu sel­l­asen liiton mis­sä kolme tyyp­piä on ris­ti­in naimi­sis­sa niin sit kaikil­la on kaks avi­o­li­it­toa. Jos taas halu­aa sel­l­asen suh­teen, mis­sä kaks tyyp­piä on naimi­sis­sa saman tyypin kanssa, niin sit sil­lä yhdel­lä on kaks avi­o­li­it­too ja niil­lä kahdel­la kum­mal­lakin yhdet avioliitot.

  Las­ten huolta­ju­us määriteltäs sit noiden perusteella.

 66. “Voi siis olla, että lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to on van­hempi instituutti, ”

  Kir­jal­lisu­udessa, mitä minä olen lukenu, yksi­avioisu­ut­ta pide­tään aika yleis­es­ti van­hempana ja ikään kuin nor­maal­i­ti­lana. Todis­telu tapah­tuu lähin­nä myöhempi­en met­sästäjä-keräil­i­jöi­den perus­teel­la. Jos heimo on tasa-arvoinen, kuten ne yleis­es­ti ovat, ei vaimo­jakaan voi olla kuin yksi per mies. Muuten ei hyvä seu­raa. Nois­sa ryh­mis­sähän valvotaan tasa-arvon toteu­tu­mista muutenkin varsin tehokkaasti. Esimerkik­si poikkeuk­sel­lisen met­sästäjän ei pidä leuhkia saavu­tuk­sil­laan, jos ei halua joutua nau­run ja pilkan kohteeksi.

  Se, että mon­imiehisyys, polyan­dria, on harv­inaista, johtuu, muuten, biolo­gias­ta eli siitä, että mies ei voi tietää, onko lap­si oma toisin kuin nainen.

 67. “Sado­ma­sok­istisen sek­suaal­isu­u­den krim­i­nal­isoin­nista”: Kyseessä on ihan puh­das urbaani­le­gen­da. Suo­ra lain­aus rikoslain kokon­aisu­ud­is­tuk­sen esitöistä (HE 94/1993 vp):

  “Pahoin­pite­lyn ulkop­uolelle jäi­sivät tilanteet, jois­sa pahoin­pite­lyn kohde on sallinut teon. Loukatun suos­tu­mus pois­taa pahoin­pite­lyn tun­nus­merk­istön täyt­tävän teon ran­gais­tavu­u­den. Useis­sa tilanteis­sa­han aiheutetaan jollekulle kipua, ilman että kysymys voisi olla pahoin­pitelystä. Esimerkkinä voidaan maini­ta hoito­toimet. Vaik­ka lain sanon­nat viit­taisi­vat siihen, että täl­laisetkin voisi­vat olla pahoin­pite­lyä, teon ran­gais­tavu­u­den pois­taa yleen­sä loukatun suos­tu­mus tai jokin muu oikeuttamisperuste.”

  Tämä on edelleen voimas­saol­e­vaa oikeut­ta ja suos­tu­mus­pe­ri­aate on muutenkin hyvin vaki­in­tunut osa rikosoikeut­ta (riit­tävän vakavis­sa pahoin­pite­lyis­sä se ei vält­tämät­tä päde, mut­ta se ei liity tähän). Kos­ka lain­säädän­tö on kokon­aisu­us eikä val­lit­se­va oikeusti­la useinkaan tule täy­del­lis­es­ti ilmi jotain yksit­täistä lakia tavaa­mal­la, kan­nat­taa epä­selvässä tilanteessa yleen­sä kysyä juris­til­ta. Myös järkeä saa toki käyt­tää, esimerkik­si tatuoi­jia ja lävistäjiähän raa­hat­taisi­in Särelän tulkin­nan mukaan lin­nas­ta lin­naan pahoin­pitelijöinä as we speak.

  Ja vihreät muuten rat­sasti niil­lä sado­ma­so­ho­moil­la kun­nal­lis­vaaleis­sa 2008 eikä suinkaan eduskun­tavaaleis­sa 2007.

 68. Ylivoimais­es­ti yksinker­taisin tapa moni­avioisu­u­den “sal­limisek­si” olisi pois­taa avi­o­li­iton juridis­et vaiku­tuk­set. Kirkko sit­ten vihkii ketä vihkii, ja muut ele­men­tit hoide­taan nor­maalin sopimu­soikeu­den ja tes­ta­mentin avul­la. Las­ten ase­ma hoide­taan kuten nytkin avoliitoissa.

  Kari

 69. Minus­ta lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to voidaan sal­lia ehdol­la että kuka tahansa joka halu­aa use­am­man puoli­son ohjataan välit­tömästi hoitoon saa­maan apua itsetuhoisuuteensa.

 70. Mikko Särelä:

  Nyky-Suomes­sa yllät­tävän har­va lap­si kuu­luu kah­den biol­o­gisen van­hem­man ydinperheeseen. 

  En voi tietää, mikä sin­ulle on yllä­tyk­sel­listä, mut­ta yli 70 pros­ent­tia lap­sista on em. asum­is­muodon piirissä. 

  Lopuista suurin osa asuu äitin­sä kanssa. Vain alle 15 pros­ent­tia jäl­jelle jäävästä kol­man­nek­ses­ta asuu pääsään­töis­es­ti isän­sä kanssa. Paljon on nykyään myös fifty-fifty ‑ratkaisu­ja.

  On vielä huo­mat­ta­va, että osa lap­sik­si las­ket­tavista on huostaan­otet­tu ja pieni osa 16–18 ‑vuo­ti­aista asuu jo omillaan. 

  Sanois­in, että yllät­tävän vähän tähän möykkään näh­den on ns. uusiop­er­heitä. Ja niistäkin häviävä osa sateenkaariperheitä. 

  Mut­ta yhtä kaik­ki. Kan­natan toki tasa-arvoa per­hei­den välil­lä, mut­ta vihrei­den jar­gonista saa usein käsi­tyk­sen kuin mui­ta kuin homo­ja ja les­bo­ja (jot­ka aivan vält­tämät­tä halu­a­vat naimisi­in ja adop­toi­da lap­sia jne. ) ei olisikaan.

 71. Minus­ta on ilmeistä, että vihreät on joutunut paljos­ta syn­tipukik­si, myös sel­l­ais­es­ta, johon heil­lä joko ei ole ollut mitään osaa, tai jos­sa hei­dän roolin­sa on ollut vähäinen.

  Hyv­inä esimerkkeinä ovat eri­laiset ympäristöverot ja ‑kysymyk­set, osin kansalaisoikeus‑, eri­tyis­es­ti sananvapauskysymykset. 

  Eri­tyis­es­ti näi­den vihre­itä täysin patol­o­gis­es­ti vihaavien mielis­sä elää sitkeästi käsi­tys, että nimeno­maan vihreät ovat olleet vas­tu­us­sa siitä, että ener­giavero­ja on nos­tet­tu, että vihreät ovat vas­tu­us­sa paljon par­ja­tus­ta jätevesi­laista jne. Siis näis­sä on osit­tain kyse siitä, että ihmiset eivät viit­si ottaa selvää siitä, miten joku päätös on tehty, vaan jos se jotenkin haiskah­taa ympäristön­suo­jelun yrit­tämiseltä, niin syyl­lisen ker­ta kaikki­aan on pakko olla Vihreät. 

  Sama pätee osin kyl­lä kansalaisoikeuskysymyk­si­in. Niis­sä syn­tipukkius on jos­sain mielessä ansait­tuakin, ja olen itsekin tähän syyt­te­lyyn osal­lis­tunut oikeusmin­is­teri Brax­in osalta. Osmo puhuu aivan var­masti aivan tot­ta siitä, että Vihreät ovat siltä osin lähin­nä epäon­nis­tuneet viestin­nässään, mut­ta sitä ei pääse pakoon, että näis­sä hom­mis­sa vihreät eivät ole laisinkaan irti­sanoutuneet puolueena mielipi­de­vain­oista tms. Ymmär­rän tilanteen vaikeu­den, todel­lakin, se on itsel­lenikin tuskalli­nen, mut­ta tässä kohtaa “hyvien ihmis­ten puolue” voisi pin­tali­itävän tekopy­hyy­den sijaan ottaa todel­lisen moraalisen korkean maan ase­man ja oikeasti puo­lus­taa myös “rasistien” yms. kansalaisoikeuksia. 

  Piraatit esimerkik­si oli ain­oa puolue vaaleis­sa, joka aivan selvästi teki sanan­va­pauskysymyk­ses­tä ison jutun. Okei, he sai­vat vain puoli pros­ent­tia kaik­ista äänistä, mut­ta mon­es­sa vaalipi­iris­sä hei­dän äänen­sä oli­si­vat vaikut­ta­neet. Piraateille men­neet äänet ratkaisi­vat toden­näköis­es­ti Kasvin putoamisen, tosin nekään äänet eivät pikaisen lasku­toim­i­tuk­sen perus­teel­la olisi tuoneet uudel­la maal­la menetet­tyä paikkaa. Sen­si­jaan Pirkan­maal­la piraat­tien äänet vihreille olisi tuonut yhden lisä­paikan. Tosin rehellisyy­den nimis­sä äänestäjäseg­men­tit tuskin menivät ihan kohdakkain, joten tämä on aikamoista spekulaatiota.

 72. Mikko, ihan taval­liset ihmiset saat­ta­vat syr­jiä homo­ja ja maa­han­muut­ta­jia. He eivät vält­tämät­tä ole mitään ääri­hörhöjä, ja saat­ta­vat teo­ri­as­sa kan­nat­taa kaikkia ympäripyöre­itä kor­rek­te­ja julis­tuk­sia. Uskon, että Alma Medi­an joh­dos­sa oli täl­laista väkeä.

  Meil­lä on myös eduskun­ta, joka ei luul­tavasti tule anta­maan homoille samo­ja oikeuk­sia kuin het­eroille. Avi­o­li­it­to-sana ei ole tässä se kiin­nos­tavin asia. Adop­tio on, ja se asenne, joka on pin­nan alla.

  Ratkaisu ei var­mas­tikaan ole se, että kor­rek­te­ja hym­ne­jä veisa­taan kansalle entistä enem­män. Mielestäni homo­jen ja maa­han­muut­ta­jien pitäisi itse tul­la enem­män näkyvi­in ker­tomaan syr­jin­täkoke­muk­sis­taan. Toisaal­ta uhrirooli ei ole palk­it­se­va, eikä rohkaise toisia saman vähem­mistön jäseniä.

  Asia ei ole loppuunkäsitelty.

 73. Art­turi B tuos­sa jo vas­tasikin aika hyvin siihen, miten lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to tul­laan toteut­ta­maan: käytän­nössä voidaan solmia usei­ta yhtaikaisia kah­den­välisiä avioliittoja. 

  Sehän muuten tul­laan toteut­ta­maan; tähän men­nessä meil­lä on hyväksyt­ty viralli­nen moni­avioisu­us vain sar­ja­muo­dos­sa, mut­ta se siis tulee myös rinnakkaisena.

  Uus­per­heet onnis­tu­vat jär­jestämään las­ten­sa huolta­ju­udet ja sen sel­l­aiset nykyäänkin, eikä tuo ole mikään uusi ongel­ma moniavioisuudellekaan.

 74. Schwa:

  Min­ua vain jäi askar­rut­ta­maan muu­ta­ma asia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 4,1 % vuo­den 2007 eduskun­tavaaleis­sa. Onko nyt siis todel­la niin, että vihreät ja muut puolueet omak­sui­v­at taval­lista ihmistä suuresti halvek­su­van puhe- ja läh­estymistapansa vas­ta sen jälkeen?

  En tiedä, miten sinä elämääsi elät, mut­ta useim­mil­la siihen liit­tyy jonkin­lainen iner­tia, joka on toisaal­ta sitä, että päätösten kanssa ollaan hel­posti ns. myöhässä siihen näh­den, mikä jälkikä­teen kat­soen näyt­täisi järkevältä, mut­ta toisaal­ta myös sitä, että annetaan tehtyjä virheitä anteek­si ja annetaan armon käy­dä oikeud­es­ta sil­lä ajatuk­sel­la että a) ei ole itse ehkä ymmärtänyt oikein tai b) annetaan aikaa kurssinkorjaukseen.

  Schwa:

  Sat­tumoisin sil­loin kevääl­lä 2010 tehti­in myös ensim­mäi­nen päätös Kreikan tukemis­es­ta, se jota seurasi Irlan­nin tuki ja niin edelleen. Voisiko mil­lään olla, että per­su­jen kan­natuk­sen nousu joh­tui suurim­mal­ta osin aivan muista syistä kuin “brax­i­lais-orwellilais­es­ta” “fasis­tik­si leimaamisesta”?

  Kieltäy­dyn usko­mas­ta, että kyse on yksit­täis­es­tä asi­as­ta. Jälkikä­teen­hän on aina kiva kehitel­lä yksinker­taista nar­rati­ivia etenkin sil­loin, kun kyse on omista tekemi­sistä, jol­loin on vähem­män kor­jat­tavaa. Kyse on mon­en asian sum­mas­ta, jos­ta muo­dos­tui ihmisille välit­tyvä kokonaisasenne.
  Ver­taa Kokoomuk­seen, joka myös kan­nat­ti tukipaket­te­ja, mut­ta kan­na­tus vain kasvoi. Osa toki reak­tio­ta persuihin.

  Eli siis lyhyemmin:
  Kyse on kamelin selästä ja viimeis­es­tä pisarasta.

  tpyy­lu­o­ma:

  Jos olisi marssi­lainen kult­tuuri­antropolo­gi niin rapor­toisin että tavis­laisu­u­teen näyt­tää liit­tyvän jotenkin herkkyys, ja teo­reet­tise­na speku­laa­tiona jatkaisin että saat­ta johtua siitä että kun kan­nat nähdään luon­nol­lisi­na ja itses­tään­selvyyksinä niin mikä tahansa vas­taväite on suo­ra hyökkäys ei ain­os­taan kyseistä kan­taa vaan järkeä ja luon­toa kohtaan.

  Tai ken­ties tavis näkee keskustelun keskustelu­na kun taas toinen osa­puoli kär­jistää sen sodankäyn­niksi ja on varus­tau­tunut siihen tilas­toin ja retorisin keinoin. Tuol­la taval­la saa ihmisen vihaisek­si erit­täin nopeasti.

  Tapio Pel­to­nen:

  Esimerkik­si ihan se per­in­teinen kysymys sukupuolten tasa-arvos­ta on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle

  Jep, varsinkin miesten osalta.

  Art­turi B:

  Eiköhän se lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to­la­ki olis suht help­po tehdä silleen, että sen saman kah­den­välisen avi­o­li­iton voi vaan solmia usei­ta kertoja?

  Mitä lakimiesy­hteiskun­taa oikein ajat?
  Kyl­lä, tuo olisi help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suhtei­den selvit­te­ly muut­tuisi niin sotkuisek­si että ei kannata.
  Lisäk­si nos­taisin esi­in moraal­inäkökul­man siltä osin, että jos A ja B jaka­vat jo elämän­sä keskenään avi­o­li­itossa, eikö täl­löin A:n päätös edelleen jakaa elämään­sä muiden kanssa myös aika oleel­lis­es­ti kuu­lu myös B:lle, kos­ka kyse on nyt molem­pi­en elämästä (“avi­o­li­it­tosopimuk­sen” mukaisesti)?

  Itse lähtisin lukumääräneu­traalis­sa avi­o­li­itossa liik­keelle siitä, että avi­o­li­iton on olta­va eet­tis­ten ja käytän­nöl­lis­ten näköko­h­tien vuok­si sym­metri­nen ja tran­si­ti­ivi­nen. Myös nimellisesti.

  Ja avoli­iton automa­ti­soin­ti ja sen rin­nas­t­a­mi­nen avi­o­li­it­toon on lopetet­ta­va. Mais­traatis­sa käymi­nen suh­teen viral­lis­tamisek­si ei ole noin merkit­tävässä asi­as­sa mitenkään suuri vaiva.

 75. Mikko Särelä, olet oike­as­sa siinä, että lap­si­in liit­tyvä lain­säädän­tö on jo nyky­isinkin vaikeuk­sis­sa, eikä lukumääräneu­traali avi­o­li­it­to sitä juuri sotk­isi lisää. Sik­si se koh­ta olikin min­ul­la vas­ta kolmantena. 

  Art­turi, pelkkä kah­den­välisen avi­o­li­iton solmimi­nen use­aan ker­taan ei minus­ta ratkaise niitä mainit­semi­ani kohtia. Jos X menee Y:n kanssa naimisi­in ollessaan samaan aikaan Z:n kanssa naimi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kanssa naimisi­in, niin mikä on Y:n ja Z:n suhde esimerkik­si omaisu­u­den suh­teen? X:llä on oikeus Z:n omaisu­u­teen ja Y:llä X:n. Onko Y:llä tätä myöten oikeus Z:n omaisuuteen? 

  Entä mitä tehdään omaisu­u­den jaolle avio­eroti­lanteessa, jos­sa Y halu­aa eron Z:sta, mut­tei X:stä?

  Samoin sosi­aal­i­tur­va menee varsin sekavak­si. San­o­taan jälleen, että X on naimi­sis­sa Y:n ja Z:n kanssa, mut­ta Y ja Z eivät keskenään. Kaik­ki asu­vat samas­sa taloudessa. X ja Y ovat työt­tömiä, mut­ta Z käy töis­sä. Olete­taanko Z:n elät­tävän kaik­ki kolme vai vain X itsen­sä lisäk­si? Mitä tehdä hake­muk­selle, jos­sa X ja Y hake­vat toimeentulotukea?

 76. Hyvä huomio anonyymiltä. Avi­o­li­it­toon insti­tu­ut­ti­na kuu­luu eksklusi­ivi­su­us, eli A:n avi­o­li­it­to B:n kanssa on A:lta samal­la lupaus B:lle, ettei mene kenenkään muun kanssa naimisi­in. Tämän vuok­si minus­ta tämä sopimus pitää ensin purkaa ennen kuin A voi omin päin men­nä tekemään vas­taavia sopimuk­sia muiden kanssa. 

  Kuten joku tääl­lä kir­joit­ti val­tion puut­tumis­es­ta ihmis­ten elämään, niin val­tio ei tietenkään tule puut­tumaan kenenkään sek­sielämään aivan riip­pumat­ta siitä, kuka on kenenkin kanssa naimi­sis­sa. Avi­o­li­it­to on kuitenkin yhteiskun­nan rakenne, eikä vain mikä tahansa kah­den tai use­am­man ihmisen väli­nen mieli­v­al­tainen sopimus. Niin­pä val­ti­ol­la kuu­luu olla sana siihen, mitä tämän insti­tuutin sään­nöt ovat. Tämä ei tietenkään estä ketään tekemästä keskenään minkälaisia yksi­ty­isiä sopimuk­sia sit­ten halu­aakin, vaik­ka liit­tyen moni­avioisu­u­teen. Val­tio ei siis nytkään estä mitenkään sitä, että joku mies elää yhdessä kah­den naisen kanssa aivan kuten ei estänyt ennen parisuhde­lakia sitä, että kak­si samaa sukupuol­ta ole­vaa asui yhdessä.

 77. Turk­ka, ei se hom­ma voi noin mennä.
  a) Suomes­sa on tietenkin var­maan merkit­tävä määrä ihmisiä, joiden suh­tau­tu­mi­nen homoi­hin tms. on negati­ivista, ja tämän on syytä muut­tua, siinä en ole eri mieltä.
  b) Meil­lä on oikeusjär­jestelmä, jos­sa näyt­täisi ole­van “homoau­tomaat­ti”, eli jos homosek­suaali saa fudut, niin se on heti syrjintää.

  Koh­ta b vaikut­taa kohtaan a negati­ivis­es­ti. En tunne case Korhos­ta oikeasti, mut­ta itsel­leni jäi mieliku­va siitä tapauk­se­na, jos­sa ei ole mitään syr­jin­tää, mut­ta oikeus päät­tää niin, kos­ka kyseessä on homosek­suaali. Ja se riit­tää. Tämä voi olla olemat­ta tot­ta, mut­ta jos mieliku­va tästä on näin vah­va, niin kaik­ki ei ole kunnossa.

 78. Olen joskus ollut kiertämässä Helsin­gin yötä soma­l­i­taus­taisen kaveri­porukan mukana. Suosit­te­len, varsinkin niille jot­ka pitävät suo­ma­laista rasis­mia vain ilkeän suvait­se­vais­ton kek­simänä leimana.

  Marko Hami­lo, kokeilepa joskus olla eri mieltä hom­mafoo­ru­mi­lais­ten kanssa. Aloi­ta vaik­ka blogillasi.

 79. Seu­raa­van laskin päässälasku­na YLE:n tulos­sivul­ta, joten se ei ole aivan tark­ka. Vihrei­den naise­hdokkaat sai­vat puolueen kokon­aisään­imäärästä n. 59% ja miese­hdokkaat siten n. 41%.

  Eli karkeasti 5:stä vihrei­den äänestäjästä 3 äänestää naisehdokasta.

  Muis­taak­seni vihrei­den naise­hdokkaiden äänio­su­us oli kun­nal­lis­vaaleis­sa 2008 yli 60%, joten siihen näh­den tilanne on hie­man tasoittunut.

  Tuol­loin yksi miespuo­li­nen kun­nal­lis­vaaliehdokas kom­men­toi hie­man suiv­aan­tuneesti nais­puolis­ten kaverei­den­sa näke­myk­siä, jot­ka oli­si­vat hän­tä kyl­lä hyvänä ehdokkaana äänestäneet, jos hän olisi ollut nainen.

  Vihreät voivat täl­lä sar­al­la hel­posti mar­gin­al­isoi­da itseään val­tavir­ran suun­taan, jos puolue pro­filoituu naise­hdokkaiden itseis­ar­voisen äänestämisen kaut­ta. Tämä ei ole yhtä kuin nais­ten saa­ma suurem­pi äänio­su­us, vrt. miesten saa­ma suurem­pi äänio­su­us useim­mis­sa puolueis­sa. Vaan nimeno­maan äänestäjän kohdal­la oman ehdokkaansa hakemista raja­tusti nais­puolis­ten ehdokkaiden joukosta.

  Ilmiö lie­nee hie­man heiken­tynyt, mut­ta vaikut­ta­nee silti tun­tu­vasti nuorten (hetero)miesten ase­maan vihreis­sä. (Het­ero­nor­mati­ivi­su­ut­ta karsas­tavas­ta queer-näkökul­mas­ta kun myös homosek­suaalin äänestämi­nen käy ide­ol­o­gis­es­ti oikeaop­pis­es­ta teosta.)

  Toisaal­ta tämä blok­ki voi olla niin merkit­tävä osa vihrei­den vak­i­tu­i­sista äänestäjistä (vaik­ka oli­si­vatkin vain muu­ta­man pros­entin kansas­ta, voivat hyvin olla ~20% vihrei­den kan­nat­ta­jista), että sukupuo­lineu­traali­avi­o­li­it­to­la­ki ei suinkaan ole mar­gin­aa­li­nen kysymys näi­den äänestäjien vankan tuen säi­lyt­tämiselle ja sen sivu­ut­ta­mi­nen hal­li­tu­so­hjel­mas­ta hyvinkin syönee kan­natuk­ses­ta pros­entinkym­menyk­siä seu­raavis­sa vaaleissa.

 80. Vihrei­den kan­nat­taisi keskit­tyä ihmis­ten arkikoke­muk­si­in vihreän ide­olo­gian sijaan. 

  Paljonko koti­talouk­sien CO2-päästöt vähenevät ener­giaveron nos­ton myötä? Oma arvaus on pyöreät nolla. 

  Sen sijaan 70-luvul­la päästöt vähenivät mas­si­ivis­es­ti kun otet­ti­in käyt­töön ydin­voimaa. Vihreän ide­olo­gian mukaan köy­hien tulee kuitenkin mak­saa enem­män vero­ja ja ydin­voimaa ei saa rakentaa.

 81. anonyy­mi:

  Ver­taa Kokoomuk­seen, joka myös kan­nat­ti tukipaket­te­ja, mut­ta kan­na­tus vain kasvoi. 

  Öh, kokoomus menet­ti 6 kansane­dus­ta­jan­paikkaa ja sen kan­na­tus las­ki 1,9 pros­ent­tiyk­sikköä, absolu­ut­tis­es­ti enem­män kuin vihreillä.

  En siis mitenkään väit­tänyt, että vihrei­den vaal­i­tap­pio olisi johtunut pelkästään tai edes olen­naiselta osin tukipaketeista. Sen sijaan arvostelin Hamilon teesiä siitä, mis­tä perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen kasvu johtui.

  Vihrei­den tap­pio joh­tui lukui­sista tässäkin blo­gis­sa antau­muk­sel­la analysoiduista syistä, joista osa on hel­posti ja osa vaikeam­min kor­jat­tavis­sa. Kuten sanoin, Hamilokaan ei ollut sat­apros­ent­tisen väärässä. 

  Itse saan kuitenkin pahasti pai­sei­ta yri­tyk­sistä laa­tia vaalien perus­teel­la suuria ker­to­muk­sia, jois­sa mon­imutkaiset syy-seu­raus­suh­teet ja sat­un­naisu­udet pelk­istetään yksinker­taiseen ja arvolatau­tuneeseen maail­manseli­tyk­seen. Samoin mon­et vaal­i­tap­pi­on kom­men­toi­jat tun­tu­vat elävän maail­mas­sa, jos­sa vihreät putosi eduskun­nas­ta, eivät sel­l­aises­sa jos­sa puolue menet­ti 1,2 %-yksikköä eli noin 15 % kannatuksestaan.

 82. Jos saisin vali­ta moni­avioisu­u­den tai oinos­maisen eläi­navi­o­li­iton sal­limisen välil­lä, sal­lisin oinos­maisen. Perus­teena on, että avi­o­li­itot eläin­ten kanssa eivät uhkaisi län­si­maista elämän­ta­paamme läh­eskään siinä määrin kuin haaremit. 

  Mut­ta onko avi­o­li­it­to eläi­men kanssa luon­no­ton ja sik­si ylit­tää jonkun sal­lit­tavu­u­den rajan? Luon­nol­lisu­us ei käsit­tääk­seni ole hyvä argu­ment­ti puoles­ta tai vas­taan, kos­ka luon­nolli­nen avi­o­li­it­toikä sukukyp­syy­del­lä mitat­tuna on 12-vuo­den hujakoil­la ja joskus alle kymme­nessä, mut­ta lap­si­avi­o­li­it­to on silti todet­tu vahingolliseksi.

  San­ot­takoon vielä, että hyväksyn homoli­itot ihan fiil­ispo­h­jal­la, kun­han kirkkoa tai edes sen yksit­täisiä jäseniä ei pakote­ta ole­maan samaa mieltä. Siis kirkol­lisen vihkimisen suh­teen. Toisaal­ta olen var­ma, kuten on jo var­maan käynyt ilmi, että val­ti­ol­la on oikeus ja ehkä myös velvol­lisu­us vetää raja johonkin myös sil­loin, kun se suo­jelee jotain niin abstrak­tia kuin län­si­mainen sivilisaatio.

 83. Turk­ka, (homona) oma näp­pitun­tu­mani on se, että vaik­ka syr­jin­tää var­mas­tikin jos­sain määrin esi­in­tyy, on voimakas syr­jin­tä nykyään suh­teel­lisen harv­inaista. Ja lievästä syr­jin­nästä tuskin koskaan päästään täysin eroon, oli kyse sit­ten homoista tai vaik­ka blondi­v­it­seistä. Yhteiskun­nas­sa on paljon tärkeämpiäkin ja kauaskan­toisem­pia asioi­ta, kuten kym­me­nien mil­jar­di­en velat tai eri­laiset muu­tok­set väestörakenteessa.

  Sen sijaan min­ua pelot­taa, että mus­lim­iväestön nopea kas­vami­nen väestössä ajan mit­taan voi aiheut­taa Suomes­sakin selvän väki­val­lan vaaran, niin kuin on käynyt jo use­assa Euroopan maas­sa, jos­sa on suuri mus­lim­iväestö. Väki­val­lanteko­ja homo­ja vas­taan mus­lim­ivähem­mistön tahol­ta on esi­in­tynyt jo hie­man Englan­nis­sa ja Ruot­sis­sakin. Puhu­mat­takaan nyt esimerkik­si Ran­skas­ta, Hol­lan­nista tai Sak­sas­ta. Ja myös muut kuin homot ovat alka­neet saa­da osaansa. Esimerkik­si liian vähäpukeisik­si kat­so­tut naiset ovat myös listal­la ja se vähäpukeisu­us tarkoit­taa osalle jopa sitä, että kasvo­ja ei ole peitetty.

 84. Tiedemies, on muuten hyvä muis­taa se, että moni esimerkik­si Perus­suo­ma­laisia protestik­si äänestäneistä olisi voin­ut hyvin — tai jopa mielu­um­min äänestää myös esimerkik­si Piraat­te­ja tai Muu­tos 2011:sta, jos noil­la puolueil­la olisi ollut suurem­pi kan­na­tus. Itsekin päädyin äänestämään Perus­suo­ma­laisia, kos­ka en halun­nut ääneni joutu­van hukkaan, vaik­ka lin­joil­taan nuo puolueet oli­si­vat ehkä olleetkin monin osin lähempänä omiani.

  Hie­man vas­taa­va ilmiö esi­in­tynee osal­la vaikka­pa Vihreistä Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jista loikan­neista. Isoin­ta vas­tae­hdokas­ta äänestämi­nen lie­nee tehokkaampi tapa pistää kam­poi­hin Perus­suo­ma­laisille kuin jonkun selvästi pienem­män puolueen äänestäminen.

 85. Samuli Saarel­ma, min­ua lukumääräneu­traalis­sa avi­o­li­itossa mieti­tyt­tää eniten omaisu­u­den jakami­nen eroti­lanteis­sa. En mitenkään dog­maat­tis­es­ti vas­tus­ta lukumääräneu­traale­ja avi­o­li­it­to­ja, mut­ta minus­ta niiden kan­nat­ta­jien pitäisi esit­tää jotkut selkeät lakiehdo­tuk­set, joista näky­isi esimerkik­si, että kei­den hyväksyn­tää liit­to­ja solmit­taes­sa tarvi­taan, ketkä oli­si­vat liitossa suo­raan keskenään ja miten omaisu­us jae­taan erotilanteessa.

  Jos esimerkik­si rikkaat A ja B menevät ensin avi­o­li­it­toon ja myöhem­min B halu­aa tämän lisäk­si men­nä vielä avi­o­li­it­toon köy­hän C:n kanssa, mut­ta A ei ole C:stä kiin­nos­tunut, niin saako A estää B:n avi­o­li­iton C:n kanssa? Entä jos C myöhem­min päät­tääkin ero­ta, niin kuu­luuko osa A:n omaisu­ud­es­ta C:lle, vaik­ka A ei olisi mis­sään vai­heessa ollut kiin­nos­tunut C:stä, vaan olisi ollut lukumääräneu­traalis­sa avi­o­li­itossa vain sen vuok­si, että B on (ken­ties vas­toin A:n tah­toa) solmin­ut avi­o­li­iton myös C:n kanssa.

  Voi olla, että olen ymmärtänyt näi­den suhtei­den dynami­ikan aivan väärin, mut­ta siinä tapauk­ses­sa noiden liit­to­jen kan­nat­ta­jien var­maan kan­nat­taisi vähän selkiyt­tää sitä, että mitä he oikein ehdottavat.

 86. TM:

  Koh­ta b vaikut­taa kohtaan a negati­ivis­es­ti. En tunne case Korhos­ta oikeasti, mut­ta itsel­leni jäi mieliku­va siitä tapauk­se­na, jos­sa ei ole mitään syr­jin­tää, mut­ta oikeus päät­tää niin, kos­ka kyseessä on homoseksuaali.

  Täh? Min­un mieliku­vani on että Alma potkaisi Korho­sen ulos kun heille selvisi että hän on lep­akko mikä ei Lapis­sa hei­dän mielestään oikein lennä. Ja sen jäl­keen ruvet­ti­in kek­simään aivan pimeitä meriselityksiä.

 87. Samuli,

  Niin, val­tion kannal­ta se lakkaa ole­mas­ta minkään­lainen insti­tuu­tio heti kun sitä koske­va lain­säädän­tö pois­tuu. Kaik­ki muut etur­i­s­tiri­idat voidaan peri­aat­teel­lis­es­ti ratkoa samoin kuin muil­lakin elämän alueil­la ole­vat sopimus­ri­idat (ja turha väit­tää, ettei niitä olisi). Tarkem­min mietit­tyäni, jotain muu­tok­sia pitäisi kyl­lä tehdä tes­ta­ment­te­ja koske­vaan lain­säädän­töön, ehkä. Silti, mielestäni tämä on ain­oa edes joten­sakin toimi­va lähtöko­h­ta, jos moni­avioisu­u­den halu­aa sallia.

  Ja ei, en nyt ottanut kan­taa siihen, olisiko moista syytä tehdä.

  Kari

 88. a_l:

  Olen joskus ollut kiertämässä Helsin­gin yötä soma­l­i­taus­taisen kaveri­porukan mukana. Suosit­te­len, varsinkin niille jot­ka pitävät suo­ma­laista rasis­mia vain ilkeän suvait­se­vais­ton kek­simänä leimana.

  On myös ehdotet­tu, että maa­han­muut­ta­jien tulisi puhua avoimem­min koke­muk­sis­taan, jot­ta tieto lev­iäisi. Mut­ta ilmeis­es­ti sekään ei näille “Suomes­sa ei ole rasis­mion­gel­maa” ‑ihmisille käy. Umayya Abu-Han­nan yri­tys­tä on ainakin Eli­na tässä blo­gis­sa pahek­sunut. Pitäisi “ymmärtää olla hil­jaa”, vai miten se menikään (Eli­na tarken­ta­nee, jos huo­maa tämän)? Siis rasis­mia ei ole, jos ihmiset saadaan vaiken­e­maan siitä?

 89. Kyl­lä kai islami­laista maa­han­muut­toa pahempi uhka sek­suaalivähem­mistöille on kotoinen uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi. Se ei vält­tämät­tä man­i­festoidu fyy­sisenä väki­val­tana vaan henkisenä näi­den eheyt­tämisvideoiden tapais­es­ti. Tai pahim­mil­laan ‘epä­toivoisille’ van­hem­mille myytävänä kor­jaus­palvelu­na. Sateenkaarivä­keen vihamielisim­min tun­tuu suh­tau­tu­van kristi­nuskoa läheltä lainaa­va rasta­far­ili­ike. Sen piiris­sä syn­tyvä musi­ik­ki tun­tuu ole­van suosit­tua myös kan­taväestön parissa.

  Hal­la-ahon mus­lim­iped­ofi­ilipelot­te­lut aset­tuvat omaan kon­tek­sti­in­sa kun googlailee ‘lesta­di­o­laisu­us’ tai ‘kato­lilaisu­us’

  Yleen­sä ottaen vihrei­den kan­nat­taisi kiin­nit­tää ja kiin­ni­tyt­tää enem­män huomio­ta niihin ongelmi­in, joi­ta maa­han­muu­ton san­o­taan aiheut­ta­van oikeina eril­lis­inä ongelmi­naan. Eikä hom­malais­es­ti yht­enä paket­ti­na joka ratkeaa kun rajat laite­taan kiin­ni. Ghet­tou­tu­mi­nen, viharikok­set, kun­ni­aväki­val­ta, uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi ovat ongelmi­na tut­tu­ja vuosikym­menten takaa. Niihin on kaikki­in ollut toimivia ratkaisumalle­ja, joi­ta var­maan kan­nat­taisi käyt­tää nytkin.

 90. Hamilolle kiitos,
  säästyi vai­va kir­joit­taa, mitä ajattelin.
  Sit­ten tääl­lä kuitenkin on hirveätä, ettei voi saa­da kahta/useampaa vaimoa/miestä tai saa­da adop­toi­da las­ta homo/lesboparille. Voi itkevä p–kele. Kyl­lä on niin väärin.Minä kyl­lä ymmärsin aika nuore­na, että luon­non mukaan lapsen tekoon tarvi­taan molem­pia puo­lia. Onhan se tietysti val­tion vika, ettei lap­sia voi ostaa kaupasta.
  Onko­han nää todel­la oikein iso­ja ja suuria joukko­ja kos­ket­tavia jut­tu­ja???? Muuten jät­täkää homot/lesbot kirkko rauhaan. Ajakaa avi­o­li­it­tonne val­tion jutuk­si, ei kirkon. Kirkkoon ei tartte kenenkään kuu­lua. Pienen vähem­mistön kum­ma meteli kirkos­ta on aivan syvältä. Mais­traatit hom­mi­in ja lait halu­tuik­si, jos onnis­tuu. Aja­tus pap­pia vihkimässä homo/lesboparia kirkos­sa on min­ulle liikaa. Kyl­lä mä olenkin vanha.

 91. ““Suomes­sa ei ole rasis­mion­gel­maa” ‑ihmisille käy. 

  Suomen (ja län­si­maid­en) suurin rasis­mion­gel­ma on, että tääl­lä on julkises­ti kuin ongel­ma­jätet­tä, jos ilmaisee rasis­tisik­si nähtyjä näke­myk­siä. Itse en ole hirveän kiin­nos­tunut väit­telemään rasis­min määritelmästä, voin hyväksyä, että oma­l­la maail­mankat­so­muk­sel­lani olen rasisti useimpi­en suo­ma­lais­ten silmis­sä. Eikä se sinän­sä häiritse.
  Siihen ei liity vihan tun­tei­ta, eikä se ole arvo­val­in­ta, lähin­nä ratio­naal­isu­u­teen pyrkivä tulk­in­ta tieteel­lis­es­tä aineis­tos­ta ja johtopäätök­sien arvioidus­ta todennäköisyydestä.
  Asia on yhtä paljon val­in­ta, kuin on val­in­ta uskoa evoluu­tioon kuu­den päivän luomis­teo­ri­an sijaan.

  En minä ihmettele, jos ihmiset vält­televät soma­le­ja Helsin­gin yössä. Aika moni suvait­se­vakin tyt­tö, joka yksin saa­puu Helsin­gin rautatiease­malle paikallisju­nal­la klo 23:30 illal­la, kiertää soma­l­in­uorten porukan muu­ta­man askeleen kauem­paa kuin suomalaisnuorten.

  Euroopas­ta ja Amerikas­ta tiedämme hyvin tarkasti, ettei myöskään white flight erit­tele suvait­se­vaisia ja “rasis­te­ja”.

  Kehi­tysavunkin suh­teen ovat usein kaikkein kyynisimpiä ne suvait­se­vaiset, jot­ka ovat paikan pääl­lä Afrikas­sa henkilöko­htais­es­ti pidem­pään aikaa viettäneet.

  Näin se “vain” on. Jos et ymmär­rä tätä “vain” merk­i­tys­tä, niin var­masti sitä kamalaa rasis­mia näkee vähän puolel­la ja toisel­la. Tääl­lä nyt ei kuitenkaan ole mitään jumalaa, eikä mitään reilua ja oikeu­den­mukaista uni­ver­sum­in hiukkas­ten jakoa jotakin ennal­ta määrät­tyä arvo­vaadet­ta tyydyttämään.

  Val­tavir­tais­tu­va “rasis­mi” on län­si­maid­en täysin väistämätön pidem­män aikavälin tule­vaisu­us, vaik­ka kuin­ka halu­aisi anel­la todel­lisu­ut­ta muuk­si kuin mitä se vain on.

 92. Kir­joitin edel­lisen vähän turhan kiireessä. Siis, tapaus Korho­nen oli mitä oli, en väitä, etten luot­taisi oikeuslaitok­seen. Korho­sen tapaus oli epä­selvä, minus­ta ei ole mitenkään ilmeistä, että Alma Medi­an seli­tyk­set oli­vat valet­ta. Hov­ioikeus näin päät­ti, ja siihen on tyy­tymi­nen, mut­ta tämä ei poista mielikuvia.

  Jos ja kun ihmiselle, jol­la on negati­ivi­nen suh­tau­tu­mi­nen homosek­suaalien oikeuk­si­in, tulee voimakas mieliku­va siitä, että oikeuslaitos­ta käytetään eri­oikeuk­sien han­kkimiseen, tämä negati­ivi­nen suh­tau­tu­mi­nen voimistuu. 

  Asen­tei­den muut­tumi­nen tapah­tuu hitaasti ja eri­lais­ten vai­hei­den kaut­ta. Ongel­mak­si muo­dos­tuu se väli­vai­he, jos­sa lail­liset oikeudet ovat kun­nos­sa, mut­ta asen­neilmapi­iri ei vielä täysin. Sil­loin “edis­tyk­sen” nimis­sä men­nään mielel­lään vielä vähän pidem­mälle. Tämä ei kuitenkaan minus­ta ole rak­en­tavaa. Syyt ovat sekä prag­maat­tiset että periaatteelliset.

  Prag­maat­ti­nen syy on se, joka minus­ta kuvas­tuu esimerkik­si tapaus Korhoses­sa (joka voi olla toki huono esimerk­ki) mut­ta minus­ta myös laa­jem­min kaiken­laises­sa viharikos- ja anti­ra­sis­mi­hääräilyssä. Se syn­nyt­tää voimakkaan vastareak­tion, joka alkaa lop­ul­ta fak­tis­es­ti hidas­taa tasaver­taisen kohtelun etenemistä.

  Peri­aat­teelli­nen syy taas on vähän makua­sia. Minus­ta nyt vaan ihmis­ten pitäisi olla oikeasti tasa-arvoisia lain edessä, eikä niin että joku on tasa-arvoisem­pi kuin joku muu. Jos jonkun het­eron puoliso olisi ollut mukana poli­it­tises­sa toimin­nas­sa ja tämä olisi pää­toimit­ta­jan paikalta sik­si erotet­tu, ei mitään keis­siä olisi voin­ut tästä nos­taa. Eikä tiet­ty olisi pitänytkään. Sään­tö­jen pitäisi olla kaikille samat. 

  Huo­maa, että minä en väitä ettei näitä negati­ivisia asen­tei­ta tai esimerkik­si rasis­mia olisi, kyl­lä niitä on. Mut­ta vetämi­nen överik­si ei vaan auta siihen. Ei niistä skin­head­eistäkään tul­lut nyrkil­lä hakkaa­mal­la suvaitsevaisia.

 93. Saara,

  Kiin­nitin Umayya Abu-Han­naan huomio­ta jo 90-luvun alus­sa. Ei tun­tunut löy­tyvän lehteä, jos­sa hän ei olisi saanut pal­sta­ti­laa kitisemäl­lä ja rutise­mal­la Suomes­ta, suo­ma­laisu­ud­es­ta ja suomalaisista. 

  Vähin­tään kak­si ker­taa vuodessa tapah­tu­va ilmas­ton ja pimey­den voiv­ot­telu kuu­lui vakioreper­tu­aari­in. Ja tietysti rasis­min koke­muk­set, jot­ka tun­tu­i­v­at ole­van jokapäiväisiä vähin­tään piilo­rasis­min muodossa. 

  Saa­han sitä rutista, mut­ta kyseessä on kuitenkin ihmi­nen, jolle tääl­lä on kaik­ki lan­gen­nut kuin kul­ta­lau­tasel­la. Eli luulisi joskus jotain hyvääkin san­ot­tavaa löytyvän?

  Tuli siis välil­lä mieleen, että ottaisi nyt vain rito­lat jon­nekin mielestään parem­paan paikkaan ja näin­hän siinä parinkymme­nen vuo­den sitkeän odotuk­sen jäl­keen kävikin. 

  Ver­tasin siis Abu-Han­naa Husein Muhammedi­in, jol­la vas­taavaa asen­net­ta ei esi­in­ny. Tarkoit­tanet ketjua Osmon suosit­telemista kansanedustajaehdokkaista?

  En sano, että hil­jaa pitää koke­muk­sis­taan olla, mut­ta koke­muk­set ovat pitkälti korvien välis­sä. Se pitäisi jokaisen muis­taa ihan kaik­ista koke­muk­sis­taan. Paljon enem­män rasis­min­vas­taisu­ut­ta edis­tävät kotoutuneet ja suo­ma­laiseen kult­tuuri­in myön­teis­es­ti suh­tau­tu­vat maa­han­muut­ta­jat kuin kaikesta alati valit­ta­vat marisijat.

  Uskon opti­mistis­es­ti, että edel­lisiä on kuitenkin suurin osa.

 94. “Vihrei­den kan­nat­taisi keskit­tyä ihmis­ten arkikoke­muk­si­in vihreän ide­olo­gian sijaan. 

  Paljonko koti­talouk­sien CO2-päästöt vähenevät ener­giaveron nos­ton myötä? Oma arvaus on pyöreät nolla. ”

  Ener­giaveron nos­tol­la on tarkoi­tus nimeno­maan kan­nus­taa ener­gian käytön vähen­tämiseen. Korkeampi ener­gian hin­ta tarkoit­taa sitä, että ener­giaa säästävien investoin­tien takaisin­mak­suai­ka on lyhyempi.

  Toisaal­ta, jos ener­gian hin­taa pitää täl­lä het­kel­lä korkeana, niin kyl­lä siitä vielä aika paljon korkeampi tulee tule­vaisu­udessa. Öljy hupe­nee, ja euroopan sähköverkko­jen yhdis­tämi­nen tarkoit­taa sitä, että hal­paa nor­jalaista vesivoimaa (ja mik­sei hal­paa suo­ma­laista ydin­voimaakin) on osta­mas­sa parisa­taa miljoon­aa uut­ta ostovo­maista asi­akas­ta. Eli jos veropoli­ti­ikan keinoin saadaan ener­giate­hokku­us Suomes­sa hyvälle tolalle jo nyt, kiitetään siitä myöhem­min kun ener­gian hin­ta nousee oikeasti korkeaksi.

  Toisaal­ta, val­tio tarvit­see toim­intaansa tietyn määrän tulo­ja, ja nämä tulot pitää kerätä jostakin. Mielestäni ener­giavero on näi­den tulo­jen keräämiseen todel­la paljon parem­pi kuin vaikka­pa arvon­lisävero. Pop­ulis­tithan oli­si­vat tietenkin keräämässä kaik­ki verot “eli­itiltä”, mut­ta ei siitä läh­teestä kovin paljoa nyky­istä enem­pää irtoa.

 95. Tiedemies:

  Siis, tapaus Korho­nen oli mitä oli, en väitä, etten luot­taisi oikeuslaitok­seen. Korho­sen tapaus oli epä­selvä, minus­ta ei ole mitenkään ilmeistä, että Alma Medi­an seli­tyk­set oli­vat valet­ta. Hov­ioikeus näin päät­ti, ja siihen on tyy­tymi­nen, mut­ta tämä ei poista mieliku­via… Jos jonkun het­eron puoliso olisi ollut mukana poli­it­tises­sa toimin­nas­sa ja tämä olisi pää­toimit­ta­jan paikalta sik­si erotet­tu, ei mitään keis­siä olisi voin­ut tästä nos­taa. Eikä tiet­ty olisi pitänytkään. Sään­tö­jen pitäisi olla kaikille samat.

  Tässä vai­heessa mul­la paloi suhun her­mot. Oletko tosissasi?

  Muis­taak­seni sinä repe­sit yleistä lib­er­aal­isu­ut­tasi esim. use­am­man blogikir­joituk­sen ver­ran siitä että Hal­la-ahon sanomisia tutkit­ti­in ja osa niistä johti jopa pieni­in sakko­hin. Ja nyt sinus­ta on ihan OK että ihmisiä potk­i­taan töistään sen takia että hei­dän puolison­sa on aikonut osal­lis­tua poli­it­tikaan peräti kun­nal­lis­vaaliehdokkaana, samoin kuin noin pros­ent­ti tai kak­si Suomen kansalaista per kunnallisvaalit.

  Käytän­nössä, tilas­tolli­nen toden­näköisyys että kukaan jol­la on edes jonkin­laista yhteiskun­nal­ista kom­pe­tenssia mitä pää­toimit­ta­jan tehtävään vaa­di­taa ei omaa poli­it­tisia kytkyjä vaikka­pa lähipi­irin­sä kaut­ta on nol­la. Alman kri­teeri on absur­di. Almalle ei ollut mikään ongel­ma että hei­dän viral­lis­es­ti riip­pumat­toman pääle­ht­en­sä Aamule­hden ex-pää­toimit­ta­ja Apunen on käytän­nössä kokoomus­lainen, olkoonkin että Apuselle tun­tui ole­van ettei toimit­ta­jakun­ta ole. 🙂

  Perus­tus­la­ki takaa yhdis­tymis­va­pau­den: “Jokaisel­la on yhdis­tymis­va­paus. Yhdis­tymis­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilman lupaa perus­taa yhdis­tys, kuu­lua tai olla kuu­lumat­ta yhdis­tyk­seen ja osal­lis­tua yhdis­tyk­sen toim­intaan.” Tämä on kansalaisoikeuk­sien kovaa ydin­tä, päin­vas­toin kuin esimerkik­si se että kuin­ka rumaa kieltä voi käyt­tää mus­limeista. Kyse on vapaud­es­ta osal­lis­tua demokra­ti­aan ja poli­it­tiseen toim­intaan. Pää­toimit­ta­jien riip­pumat­tomis­sa lehdis­sä on tapana olla ainakin muodol­lis­es­ti riip­pumat­to­mia ja tämäkin on ehdot­ta­mana vaa­timuk­se­na ongel­malli­nen, puhu­mat­takaan siitä että se laa­jen­netaan vielä perheeseen.

  Eli joko Alma vale­htelee, tai sit­ten he syr­jii poli­it­tisen vakau­muk­sen perus­teel­la, ja vielä puoli­son sel­l­aisen, kri­teer­il­lä joka johdon­mukaisest sovel­lut­tuna takaa että heil­lä on noin nol­la hak­i­jaa sekä toimii akti­ivis­es­ti kaikkia niitä arvo­ja ml. sanan­va­paus vas­taan jota vapaa demokraat­ti­nen lehdis­tö edus­taa. Val­it­see siitä.

 96. teekkari:

  Ener­giaveron nos­tol­la on tarkoi­tus nimeno­maan kan­nus­taa ener­gian käytön vähen­tämiseen. Korkeampi ener­gian hin­ta tarkoit­taa sitä, että ener­giaa säästävien investoin­tien takaisin­mak­suai­ka on lyhyempi. 

  Kyl­lä, mut­ta silti ener­giaveron nos­to kurit­taa vähävaraisia.

  Luuletko että pesukoneen hajotes­sa kol­men lapsen yh-äiti Kon­tu­las­ta ver­tailee kau­pas­sa uusien lait­tei­den sähkönku­lu­tus­ta mielessään muu­ta­man euron säästö tulevas­sa sähkölaskussa?

  Kyl­lä hän ostaa sen johon on varaa, eli halvim­man. Tai käyte­tyn sähkösyöpön jon­ka joku Priuk­sel­la ajel­e­va vihreä ide­al­isti on vai­h­tanut uuteen A‑luokan malliin.

  Kan­natan ener­gian­säästöä, mut­ta pien­i­t­u­loiset koti­taloudet on väärä paik­ka aloittaa.

 97. Homo­jen oikeuk­sien edis­tämi­nen taval­la tai toisel­la on aina jonkun mielestä pro­vokaa­tio, joka vain pahen­taa asioi­ta. Lib­er­aali yhteiskun­ta on rohkeampi kuin nuo äänet.

 98. Jälk­i­jät­töis­es­ti kiitok­set Marko Hamilolle hienos­ta pitkästä kir­joituk­ses­ta sekä muille kir­joit­ta­jille keskustelus­ta, joka lien­nyt­tää vihamielis­ten kääpiöin­ti­aanienkin Vihre­itä kohtaan tun­temaa vihaa jopa siinä määrin, että saatan aset­taa nim­imerkin kir­jaimet järjestykseen.

  Hamilon kanssa olen puo­lik­si samaa mieltä. Ver­rat­tuna 1980-luvun lähtö- ja paluu­ti­lanteeseen Suomes­sa Suo­mi on muut­tunut paljon ja parem­paan suun­taan, mitä tulee eri­tyis­es­ti sek­suaal­isu­u­den mon­i­naisu­u­teen ja ihmis­ten värikkyy­teen, mut­ta ei tämä silti mikään metro­nor­ma­tivi­teetin globaali mek­ka ole. Muual­la meinin­ki, nor­mit ja keskuste­lut ovat aivan eri­laisia ja samat nimetkin tarkoit­ta­vat jotakin muu­ta ja usein päin­vas­taista. Jos ensim­mäi­nen paluu Tan­skas­ta 1980-luvun alun Suomeen oli lamaut­tavaa, kahdeskymmenes paluu on jo silkkaa syr­jäy­tymistä, mut­ta aina se on ankeata. 

  Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus maakun­nis­sa oli ensisi­jais­es­ti ja edelleen ”Ei EU:lle”, kuten vuon­na 1995, eivätkä Vihrei­den tekemiset tähän juuri vaikuttaneet.

  Vihrei­den itse­mar­gin­al­isoin­nin logi­ikkaa voi hah­mot­taa myös osana Vihrei­den iden­ti­teet­tipoli­it­tista revi­iri­a­jat­telua ja omit­tu­jen teemo­jen kiin­nit­tämistä, kehys­tämistä ja kaven­tamista. Siis itse aiheen mar­gin­aal­isu­us ei vält­tämät­tä hait­taa, vaan Vihreät mar­gin­al­isoi­vat itseään kiin­nit­tämäl­lä kunkin tee­man kapea-alais­es­ti. Dialek­tis­es­ti tarkastel­tuna Vihreät mar­gin­al­isoi­vat itsen­sä sitä kaut­ta, että he liiak­si val­tavir­tais­ta­vat luon­teeltaan mar­gin­aal­isia teemoja.

  Sukupuolen ja sek­suaal­isu­u­den mon­i­naisu­us on yksi teema, jon­ka edus­ta­jik­si Vihreät mielel­lään aset­tuvat. Mikäs siinä, mut­ta Vihreät kiin­nit­tävät koko laa­jan ken­tän parisuhde­laki­in, sukupuo­lineu­traali­in avi­o­li­it­toon ja saman­sukupuolis­ten pariskun­tien adop­tio-oikeu­teen. Joka näitä kri­ti­soi, vas­tus­taa sukupuolen ja sek­suaal­isu­u­den mon­i­naisu­ut­ta. Näin­hän se ei ole. 

  Vihreät halu­a­vat kan­nat­taa rasis­min ja rotu­sor­ron vas­taista arvokas­ta aja­tus­ta, siis Man­de­laa ja Mar­tin Luther Kingiä maail­mal­la tai Ray Charlesia Geor­gias­sa, mut­ta he kiin­nit­tävät tämän pyrin­nön monikult­tuurisu­uside­olo­giaan, joka on jotakin muu­ta ja maini­tuis­sa tapauk­sis­sa täysi vas­tako­h­ta. Se, joka kri­ti­soi monikult­tuurisu­ut­ta, aiheut­taa rasis­mia, ja tämä tulee krim­i­nal­isoi­da. Näin ei ole, ja tästä ei avoimen tiedonku­lun maail­mas­sa tule mitään.

  Viime juhan­nuk­se­na istuske­lin eräässä kan­sain­välisessä queer- ja kult­tuu­ritutkimuk­sen kon­fer­enssis­sa, ilman eri­ty­istä iden­ti­teet­tipoli­it­tista tai aka­teemista perustet­ta, abject Posi­tion ohne Uni­ver­sität­san­bindung. Kon­fer­enssis­sa dynaami­nen amerikkalais­pro­fes­sori pilkkasi vahvoin sanakään­tein niitä homo­nor­mati­ivisia homo­ja ja les­bo­ja, jot­ka halu­a­vat avioon, papin siu­naus­ta ja adop­tio-oikeuk­sia päästääk­seen per­imään perintöjä. 

  Edel­lisenä viikon­lop­puna filosofi Judith But­ler samas­sa kaupungis­sa kieltäy­tyi vas­taan­ot­ta­mas­ta hänelle tor­jut­tua kansalais­rohkeu­den palk­in­toa: ”Minähän en tei­dän homona­tion­al­istien ja rasistien palk­in­toa huoli, antakaa se vaik­ka mustien les­bo­jen yhdis­tyk­selle!” Tästähän tietysti Vihreät naiset ja Tui­ja Brax innos­tu­isi­vat krim­i­nal­isoimaan noi­ta viharikol­lisia rasis­te­ja. Tässä on kuitenkin sel­l­ainen pieni seik­ka, että sitä palk­in­toa But­ler­ille tyrkyt­ti paikalli­nen vihreä Die Grüne –poli­itikko ja lesbofeministi. 

  Viime syysku­us­sa hen­gailin toises­sa kon­fer­enssis­sa, jon­ka päät­teek­si ihmisti­eteenalan toinen Judith, Jack Hal­ber­stam sivusi lop­pupuheessaan myös suo­ma­lais­ten syn­nyn­näisen (homo)natsiuden vaiku­tus­ta sotahis­to­ri­aan ja post­mod­ernin yhteiskun­taan tieteen nykyti­laan, eri­tyis­es­ti Lee Edel­manin No Future –teok­seen (2004) sekä sen myötä kehkey­tyneeseen anti­sosi­aaliseen kään­teeseen – syyt­tää kansakun­taamme siitä, että aiheutamme maail­man­laa­juista rasis­mia. Ei ole min­un asiana ryhtyä puo­lus­ta­maan kansakun­nan kun­ni­aa tai häpeää, saati omaa kalas­ta­jan tai kosken­lask­i­jan ulko­muo­toani Hegelin entisessä luen­tos­alis­sa. Jos olisin ryhtynyt puo­lus­ta­maan, ketä Vihreät naiset siinä krim­i­nal­isoisi? Jos mielip­iteitä ja ilmauk­sia krim­i­nal­isoimaan ruve­taan, se lop­u­ton suo upot­taa tekijänsä.

  Olenko ain­oa, jon­ka mielestä nyky-Vihreät on sisäis­es­ti poikkeuk­sel­lisen saman­mieli­nen puolue? Ei ole puolueessa mar­gin­aal­i­hörhöjä ja kannabik­sen kan­nat­ta­jia (kiitos Soin­in­vaaran) mut­ta ei myöskään Vihre­itä NATO-kan­nat­ta­jia, ydin­voiman kan­nat­ta­jia, pros­ti­tuu­tion lail­lis­ta­jia, monikult­tuurisu­uskri­itikoi­ta, maa­han­muut­tokri­itikoi­ta. Viime mainit­tua pide­tään saavu­tuk­se­na ja puhdis­tus­ta edis­tyk­senä, kuten aina, mut­ta hin­ta näkyy ehkä vaaleis­sa. Muual­la maail­mas­sa on toisin.

 99. MIVa, <3

  Ollos huo­le­ton, ei tuol­laista tule Suomes­sa tapah­tu­maan. Tämä nyt on täl­laista asioiden pyörittelyä.

  Kari

 100. Az:

  Suomen (ja län­si­maid­en) suurin rasis­mion­gel­ma on, että tääl­lä on julkises­ti kuin ongel­ma­jätet­tä, jos ilmaisee rasis­tisik­si nähtyjä näkemyksiä.

  Mil­lä perus­teel­la juuri tämä on Se Yksit­täi­nen Kaikkein Suurin rasis­mion­gel­ma? Väitätkö lisäk­si, että kos­ka meil­lä (sin­un mukaasi) on täl­lainen ongel­ma, niin min­un mainit­se­maani ongel­maa ei ole ole­mas­sakaan? Vai että kos­ka mainit­se­mani ongel­ma ei ole Suurin Ongel­ma, siitä ei tule välittää?

  Itse en ole hirveän kiin­nos­tunut väit­telemään rasis­min määritelmästä, voin hyväksyä, että oma­l­la maail­mankat­so­muk­sel­lani olen rasisti useimpi­en suo­ma­lais­ten silmis­sä. Eikä se sinän­sä häiritse.

  Siihen ei liity vihan tun­tei­ta, eikä se ole arvo­val­in­ta, lähin­nä ratio­naal­isu­u­teen pyrkivä tulk­in­ta tieteel­lis­es­tä aineis­tos­ta ja johtopäätök­sien arvioidus­ta todennäköisyydestä.

  Voisitko täs­men­tää?

  En minä ihmettele, jos ihmiset vält­televät soma­le­ja Helsin­gin yössä. Aika moni suvait­se­vakin tyt­tö, joka yksin saa­puu Helsin­gin rautatiease­malle paikallisju­nal­la klo 23:30 illal­la, kiertää soma­l­in­uorten porukan muu­ta­man askeleen kauem­paa kuin suomalaisnuorten.

  Kyl­lä minäkin kier­rän soma­l­i­taus­taiset ihmiset kauem­paa kuin geneet­tis­es­ti enem­män itseni kaltaiset. Myös päivä­saikaan. Johtuu ihan jo liik­er­a­to­jen eri­laisu­ud­es­ta; soma­lien kanssa on vaikeam­paa vält­tyä yhteen­tör­mäyk­seltä, jos ajau­tuu lähi­etäisyy­delle (ainakin oma­l­la kohdal­lani huo­masin näin ole­van, kun jäin ker­ran miet­timään, mikä ärsy­tyskyn­nys­täni mah­taa nos­taa kun ohi­tan soma­li­porukoi­ta: siihen menee enem­män ener­giaa). En silti huutele heille loukkauk­sia, pidä heitä ihmis­inä itseäni vähempiar­voisi­na, enkä hyväksy hei­hin kohdis­tet­tua väkivaltaa.

  Näin se “vain” on. Jos et ymmär­rä tätä “vain” merk­i­tys­tä, niin var­masti sitä kamalaa rasis­mia näkee vähän puolel­la ja toisel­la. Tääl­lä nyt ei kuitenkaan ole mitään jumalaa, eikä mitään reilua ja oikeu­den­mukaista uni­ver­sum­in hiukkas­ten jakoa jotakin ennal­ta määrät­tyä arvo­vaadet­ta tyydyttämään.

  En tajun­nut. Oma suh­tau­tu­miseni ei edel­lytä kum­mankaan mainit­se­masi olettamista.

  Val­tavir­tais­tu­va “rasis­mi” on län­si­maid­en täysin väistämätön pidem­män aikavälin tule­vaisu­us, vaik­ka kuin­ka halu­aisi anel­la todel­lisu­ut­ta muuk­si kuin mitä se vain on.

  Pyytäisin sin­ua nyt kuitenkin määrit­telemään, mitä tarkoi­tat rasis­mil­la. Väitel­lä määritelmistä ei tarvitse; halu­aisin vain ymmärtää, mis­tä puhut.

 101. Vihreät ovat leimallis­es­ti kaupunki­lainen, lib­er­aali ja erit­täin vahavasti “homomyön­teinen” puolue. Kos­ka olen itse kaupunki­lainen, lib­er­aali ja homo, tekee mieli­ni kir­joit­taa muu­ta­ma sana tästä “mar­gin­al­isoi­tu­mis­es­ta”. En tietenkään kir­joi­ta kaikkien homo­jen puoles­ta, vain oman näkemykseni.

  1) Ensin­näkin halu­an tode­ta, että vihreät ovat tehneet paljon hyvää työtä homo­jen oikeuk­sien ajamises­sa esim sil­loin kun parisuhde­lakia ensim­mäistä ker­taa vieti­in eteen­päin. Tun­nus­tus siitä, mutta:

  2) Itsekin koen ongel­mallise­na vihrei­den leimau­tu­misen vähem­mistöpuolueek­si. Itseäni ensisi­jais­es­ti kiin­nos­ta­vat ympäristökys­myk­set ja sosi­aalipoli­ti­ik­ka. Halu­an äänestää vapaamielistä, edis­tyk­sel­listä ja aidosti vihreää sosi­aalilib­er­aalia puo­let­ta. Sik­si olen äänestän­hyt vihre­itä. Mitään gay-puoluet­ta ei Suomes­sa tarvi­ta, enkä sel­l­aista edes äänestäisi. Siis on aivan turhaa ja puoleen tak­ti­ikan ja strate­gian kannal­ta vahin­gol­lista ottaa riipaak­seen mitään marginaalileimoja.

  3) Edel­lä san­ot­tu ei tarkoi­ta etteikö homo­jen oikeuk­sia tulisi ajaa. Mut­ta ensisi­jais­es­ti halu­an että puoleeni ajaa yhtäläisia ja tasaveroisia oikeuk­sia kaikille. Homo­jen oikeuk­sia siinä samal­la luon­te­vana osana.

  4) Suo­ma­laiset ovat jo nyt kohta­laisen suvait­se­via. Suurelle enem­mistölle ei tarvitse moral­isoiden opet­taa mitään. Toki on homo­foobikko­ja mut­ta he ovat vähem­mistö. Yleen­sä min­un elämänkoke­muk­sni mukaan ihmiset sietävät/suvaitsevat poikkeavu­ut­ta aika paljon mut­ta ärsy­tyskyn­nys ylitetään sil­loin, kun jotakin “poikkeavu­ut­ta” yritetään väk­isin tuput­taa. Usein on vain tyyli ja esi­tys­muo­tokysymys mil­loin jokin koetaan tuputuk­sek­si. Vihreät ovat minus­ta naimalakkoi­neen ja muul­la vouhkauk­sel­laan aina sil­loin täl­löin astuneet tämän kyn­nyk­sen yli. Tämä on ihan turhaa eikä edis­tä sinän­sä hyvää asiaa.

 102. “Kyl­lä, mut­ta silti ener­giaveron nos­to kurit­taa vähävaraisia.

  Luuletko että pesukoneen hajotes­sa kol­men lapsen yh-äiti Kon­tu­las­ta ver­tailee kau­pas­sa uusien lait­tei­den sähkönku­lu­tus­ta mielessään muu­ta­man euron säästö tulevas­sa sähkölaskussa?”

  Ja huvit­tavin­ta­han koko asi­as­sa on se, että köy­hä äiti elää lapsi­nen­sa toden­näköis­es­ti paljon ekol­o­gisem­min kuin aka­teem­i­nen “eet­tisiä val­in­to­ja” tekevä vihreä. Ainakin tun­te­mani vihreät kulke­vat samas­sa kulu­tusvir­ras­sa kuin kaik­ki muutkin vakavaraiset, vaik­ka he yrit­tätkin pestä kulu­tus­valin­nat moraalis­es­ti puhtaiksi.

  Kulu­tusverot ovat todel­lakin köy­hien kurit­tamista. Ei niil­lä sen kum­mem­paa maail­man­pelas­tuk­sel­lista vaiku­tus­ta ole. Ja enem­män kuin kulu­tuk­seen kan­nat­taisi kaiketi kiin­nit­tää huomio­ta konei­den kestävyy­teen. Run­saampiku­lu­tuksi­nen 10 vuot­ta kestävä kone lie­nee ekol­o­gisem­pi val­in­ta kuin vähäku­lu­tuksi­nen 5 vuot­ta kestävä.

 103. Oli­pa Marko Hamilol­la eri­tyisen hyvin kir­joitet­tu kom­ment­ti. Itsekin reilu kymme­nen vuot­ta sit­ten mietin, että vihre­itä äänestämäl­lä takaan lap­sil­leni parem­man tule­vaisu­u­den ilman ympäristön mieli­v­al­taista tuhoamista. No myöhem­min sit­ten alkoikin homot ylipur­suileen telkkarista ja media toitot­ta­maan monikult­tur­is­min ihanu­ut­ta. Tätä ihanu­ut­ta onkin sit­ten koet­tu mei­dänkin peräl­lä mm. raiskauksi­na tai sen yri­tyksinä (huo­maa monikko). Sinän­sä on ollut onnea että nämä mei­jän perän flikko­jen rikas­tut­ta­jat painu­vat Helsinki­in jne, heti kun asi­at anta­vat myötä

  Enää en ota pien­in­täkään riskiä, siitä että lap­sil­lani on tule­vaisu­udessa tääl­lä sama tilanne, kuin vaikka­pa entisen Jugosla­vian alueen monikullt­tuurises­sa ihan­neym­päristössä, jos­sa rikkaut­ta jae­taan väkivalloin.

  Miten se Saskan maa­tus­ka teo­ria menikään?
  Ympäristöak­tivistin sisällä
  vihreä poli­itikko jon­ka sisällä
  arvolib­er­aali jon­ka sisällä
  vihannes

 104. Minus­takin Tiedemies nyt aika reip­paasti on irtau­tunut itselleen tyyp­il­lis­es­tä “derivaatat on dis­so­nanssis­sa” ‑tyylistään ja (tam­pere­laise­na?) löytää Alman toimin­nas­ta sel­l­aisia ihmisyy­den sävyjä, joi­ta tavalli­nen medi­akri­itikko ei ole huo­man­nut. Eli esim. että potkut eivät tulleetkaan siitä les­bo-syys­tä. Huoh. Palm-face.

  Touko Met­ti­nen

 105. Ilari Kiema,

  Kiitok­set mie­lenki­in­tois­es­ta kom­men­tista. Mielestäni kuv­a­sit ongel­man monipuolisem­min kuin Hamilon lop­ul­ta hie­man yksi­u­lot­teinen (vaikkakin ihan ansiokas) kir­joi­tus ylempänä.
  Yritän jatkaa tätä pohd­in­taa eteen­päin toisen­lais­es­ta näkökul­mas­ta. Olkoon tämä itseltäni nyt myös jonkin­lainen pidem­pi yhteen­ve­to aiheesta, jos­ta täl­läkin blogilla on tasaiseen keskustel­tu neljän vuo­den aikana ja joka vaal­i­t­u­lok­sen myötä suo­ma­laises­sa julkises­sa keskustelus­sa näyt­tää nousseen ajanko­htaisem­mak­si kuin mil­loinkaan aiemmin.

  Mainit­se­masi Judith But­ler on yksi oma esimerkkin­sä kas­vavas­ta arvo­jen ja käsi­tys­ten sekoit­tamis­es­ta. Mitä rasis­til­la tai nation­al­is­til­la nykyään tarkoite­taan? Queer nation oli alku­jaan radikaali, erään­lainen iden­ti­teetill­i­nen liike. Sit­tem­min siitä näyt­tää tulleen joillekin myös lokeroi­va lyömäase, jos­sa merk­i­tys­tä on laa­jen­net­tu omien tarkoi­tus­pe­rien mukaan.
  Ams­ter­dami­lainen homosek­suaali, joka pelkää (rikos­ti­las­to­jen val­os­sa perustel­lusti, ja hyvin mah­dol­lis­es­ti myös omien koke­musten­sa val­os­sa) Ams­ter­damin kas­va­van mus­limiy­hteisön joidenkin jäsen­ten (nuorten miesten) väki­val­taista uhkaa avoimesti homosek­suaaleille ihmisille, ja tuo esille tämän huolen­sa, saakin pian kuul­la joil­takin entisiltä tovereil­taan ole­vansa nation­al­isti tai jopa rasisti.

  Täl­laises­sa dekon­struk­tios­sa käsit­teet kään­tyvät aivan nurin­niskoin. Suvait­se­mat­to­muu­den kasvus­ta huolestunut saa kuul­la, että tämä hänen huolen­sa on suvait­se­mat­to­muut­ta. Samoin Hol­lan­nis­sa on saanut kuul­la suvait­se­mat­to­muud­estaan mm. Ayaan Hir­si-Ali, ker­toes­saan oman kult­tuurin­sa vai­etus­ta väkivallasta.
  Näitä esimerkke­jä löy­tyy lukuisia. Sak­salaiset (ex-)muslimifeministit, jot­ka pyrkivät vapau­tu­maan van­han Ana­to­lian väki­val­tais­es­ta patri­arkaatista, koke­vat usein saa­vansa tor­ju­vaa kohtelua ja kylmää olka­päätä huo­lilleen. Ran­skas­sa nuoriso­jengien äärim­mäisen väki­val­lan kohteek­si joutunut­ta nuor­ta maa­han­muut­ta­janaista evästet­ti­in tele­vi­sios­sa lieven­tämään koke­musten­sa kuvaus­ta, jot­ta ei syn­nytet­täisi väärän­laisia stereo­ty­p­i­oi­ta. Eli !rehellisyys. Hänen kir­jansa englan­ninkielisen kään­nök­sen johdan­tona on 20 sivun sosi­ologi­nen puo­lus­telu, ettei kir­jas­sa kuvat­tu lähiöi­den todel­lisu­us ole näi­den lähiöi­den todel­lisu­ut­ta, kos­ka moinen aja­tus voisi ruokkia rasis­tisia stereotypioita.
  Hyväksyn­tää sydä­men poh­jas­ta ker­ro­tun elämänku­vauk­sen mitätöimiselle ei tarv­in­ut pyytää, kos­ka nainen oli kuol­lut kään­nök­sen ilmestyessä.

  Val­heel­lis­ten mieliku­vien ylläpitämi­nen (esimerkik­si kult­tuurien tasa-arvos­ta suh­teessa sivistyk­sen, väki­val­lat­to­muu­den edel­ly­tyk­si­in) tun­tuu monille tosi­asial­lis­es­ti tärkeäm­mältä kuin todel­lisen väki­val­lan, eli suh­teessa väki­val­tais­ten kult­tuuripi­irtei­den vastustaminen.

  Koko keskustelu, kuten myös Suomes­sa nyt vaalien jäl­keen, on usein men­nyt täl­laisek­si käsit­teil­lä lokeroivak­si metakeskusteluk­si, jon­ka osal­lis­tu­jat medi­as­sa paikkaa­vat omaa olema­ton­ta tietopo­h­jaansa sitäkin suurem­mal­la var­muudel­la pin­ta­puolisen näke­myk­sen­sä oikeu­tuk­ses­ta. Taneli Heik­ka tai Anne Moila­nen tai use­ampi tusi­na mui­ta kolum­nis­te­ja kir­joit­ta­vat tuo­htuneinan siitä, mikä on rasisti tai ketkä ovat rasisteja.
  Oman mieliku­vien rak­en­telun tuek­si haetaan sym­bol­ei­ta. Sel­l­aisek­si kel­pasi nyt yksit­täi­nen bus­sikuskin pahoin­pite­ly (välit­tömästi monikkoon siir­ret­tynä, yleisek­si suo­ma­laisen yhteiskun­nan piir­teek­si), jon­ka yksit­täistapauk­senkaan todel­li­sista moti­iveista ei ole mitään tietoa. Tuhan­nen suo­ma­laisen / Suomes­sa asu­van tytön äärim­mäisen väki­val­tais­es­ta silpomis­es­ta ei täl­laisek­si sym­bo­l­ik­si ole, kos­ka siinä sym­bol­i­ikas­sa syyl­lisyys­po­si­tio ei ase­tu oikein.

  Tähän viit­tasin yllä. Jos keskustelun taso on tätä, että väärään syyl­lisyys­po­si­tioon viit­taami­nen induk­ti­ivisen järkeilyn tuke­m­ana on rasis­mia, niin ollaan sit­ten ylpeästi rasis­te­ja. Voitaisi­inko pakol­lisen rasis­mi-rit­u­aalin jäl­keen sit­ten keskustel­la asi­akysymys­ten konkre­ti­as­ta? Mitkä tek­i­jät ovat tur­val­lisen ja väki­val­lat­toman yhteiskun­nan edel­ly­tyk­siä? Esimerkik­si kult­tuuriset tekijät? 

  Onko mainit­tu Ams­ter­dam, kaupungista pois muut­tanei­den homona­tion­al­istien enti­nen kotikaupun­ki, nyt tur­vat­tomampi homosek­suaaleille kuin mitä kaupun­ki oli 30 vuot­ta sit­ten? Jos näi­den homosek­suaa­li­nen koke­muk­set juon­tu­vat havain­noitavas­ta todel­lisu­ud­es­ta, niin miten asi­aan pitäisi suhtautua?

  Kun Euroopan kol­men suurim­man val­tion päämiehet yllät­täen ja odot­ta­mat­ta totea­vat yhteen ääneen, että monikult­tuurisu­us on kuol­lut, kun Euroopas­sa on 20 miljoon­aa mus­lim­ia, niin mitä Euroopas­sa vielä saate­taan odot­ta­mat­ta tode­ta, kun mus­limei­ta on 40 tai 60 miljoon­aa, jos emme ole pystyneet rasis­min peloltamme tart­tumaan aiheeseen ‘pehmeästi laskeutuen’, eli asteit­tain avaa­maan keskustelua toimi­van ja tur­val­lisen sivistysy­hteiskun­nan jäse­niltä edel­lyte­ty­istä kult­tuuri­sista arvoista ja muista edellytyksistä?

  Oikein rajat­tuna tämä keskustelu on tavoitear­voltaan pidet­tävis­sä per­in­teisen human­is­min ihantei­den sisäl­lä. Tämän avoimen keskustelun pyrkimyk­sen pitäisi olla klas­sista human­is­mia kan­nat­tavien velvollisuus.

  Ongel­man ytimessä on siir­tymä konkreet­tis­es­ta todel­lisu­ud­es­ta mieliku­val­liseen iden­ti­teeteil­lä pelaamiseen. Ehkä voisi kär­jistäen tode­ta, että monikult­tur­is­mi on post-mod­ernin viimeinen lin­nake klas­sista human­is­mia ja induk­tio­ta vas­taan. Post-mod­ernis­mi taasen on erään­laista keskenkasvuista nar­sis­mia, jos­sa oma itse miel­tymyksi­neen asete­taan tiedol­lisen todel­lisu­u­den yläpuolelle, sen mieli­v­al­taisek­si määrit­täjäk­si. X=Y, kos­ka minä halu­an ajatel­la niin.

  X=Y:n itseis­ar­voon tak­er­tu­van kollek­ti­ivisen puo­lus­tus­tais­telun käy­dessä yhä epä­toivoisem­mak­si, kos­ka ratio­naa­li­nen argu­men­toin­ti lainalaisuuk­sien­sa täh­den jo määritelmäl­lis­es­ti puut­tuu puo­lus­tuk­sen aseis­tuk­ses­ta, tulee yhteiskun­nal­lisen todel­lisu­u­den ‘mitä on’ aset­tumaan yhä alis­teisem­mak­si sille, ‘mitä olen/olemme’ ja ‘miten haluaisin/haluaisimme lähtöko­htais­es­ti todel­lisu­u­den ole­van’. Jo pelkästään siitä syys­tä, että puo­lus­tuk­sel­la ei yksiselit­teis­es­ti ole mui­ta yhteiskun­nal­lis­es­ti tehokkai­ta välineitä.

  Eli tulemme Euroopas­sa näkemään yhä kiivaam­paa vale­htelua (a:n väit­tämistä b:ksi, perus­teena b:n tiedol­lisen todel­lisu­u­den yläpuolelle asetet­tu ase­ma) ja kään­täen; tuolle toiv­o­tulle todel­lisu­udelle vas­takkaisen toden peit­te­lyä, yhä henkilöön käyvem­pää ja kieleltään väki­val­taisem­paa tämän peit­e­tyn todel­lisu­u­den näkyville aset­tamisen tor­ju­mista ja siitä juon­tu­vien arvollisesti(!empiirisesti) väärien johtopäätösten ehdo­ton­ta kieltämistä.

  Kunnes lin­noi­tus sor­tuu omaan mah­dot­to­muu­teen­sa, onhan se hiekalle ja hiekas­ta raken­net­tu. Lin­noituk­sen sor­rut­tua Euroop­pa tulee ole­maan val­tavir­tais­es­ti “rasisti­nen”. Siinä mielessä “rasisti­nen”, miten tuo ter­mi täl­lä het­kel­lä halu­taan laa­jen­taen mieliku­val­lise­na lyömäaseena tarkoi­tushakuis­es­ti ymmärtää.
  Olisin human­isti­na huolis­sani siitä, että mitä pidem­pään väistämätön­tä vastareak­tio­ta pyritään patoa­maan, sitä ikävämpiä piirteitä reak­tio tulee reuna-alueil­laan paineen kasautues­sa saa­maan. Kauan ja pitkään pado­tul­la on ikävä tapa usein purkau­tua väkivaltaisesti.
  Esimerk­ki, ettei tämä ole kuvitel­tua: Hol­lan­nis­sa käy­dään oikeut­ta sel­l­ais­ten mielip­itei­den osoit­tamisek­si oikeu­den tuomi­ol­la lait­tomik­si, jot­ka sai­vat puolueena yli 15% kan­natuk­sen. Tämä his­to­ri­aa vas­ten, jos­sa on reak­tiona (T. van Gogh) ollut pahim­mil­laan väki­val­taisia hyökkäyk­siä moskei­joi­hin, mm. tuhopolttoja. 

  Kasaan­tu­vien jän­nit­tei­den purkamisek­si Euroopas­sa pitäisi ensim­mäisek­si pystyä siirtämään syr­jään lop­u­ton metakeskustelu rasis­mista ja lopet­ta­maan ei-toiv­ot­tu­jen aihealuei­den määrit­te­ly julkises­sa asi­akeskustelus­sa. Täl­löin, nyt väistämät­tömästi kasautu­va, paine rupeaisi parhaim­mil­laan purkau­tu­maan hal­li­tusti ja rak­en­tavasti. Ei vain tiuken­net­tuna sisään­pääsynä, vaan mm. inte­graa­tiopoli­ti­ikan toteuttamisena.

  Tässä ei lop­ul­ta ole kyse sen mon­imutkaisem­mas­ta, että kun esitetään X:lle kri­it­ti­nen asi­aväite tai havain­to, niin siir­ry­tään käymään keskustelua näi­den esille nou­se­vien aihei­den tasol­la, eikä lop­ut­tomasti tois­taen kään­netä keskustelua takaisin näke­mys­ten esit­täji­in (“rasisti”, “nation­al­isti”) ja lähtöko­htais­es­ti pyritä eri­laisin keinoin X:stä käytävän kri­it­tisen keskustelun tukah­dut­tamiseen ei-toivottuna.

  Marko Hamilon vihreinä kuvaamien keskustelijoiden (kuvaus sopi­nee poli­ti­ikas­sa myös vasem­mis­toli­it­toon, ja raja­tusti mui­hinkin puolueisi­in) keskeinen ongel­ma ei ole niinkään sen oman suvait­se­van iden­ti­teetin korost­a­mi­nen, meitä mui­ta (eri­tyis­es­ti perus­suo­ma­laisia) suvait­se­mat­tomik­si haukku­mal­la, johon Hami­lo viit­taa, vaan sen ulkokuoren alla ole­van oman syvem­män iden­ti­teetin haavoit­tuvaisu­us kos­ke­tuk­sis­sa ris­tiri­itaisen todel­lisu­u­den kanssa. Se ulkokuori ei ole itsessään keskeinen perus­ta, vaan enem­män syvem­män poh­jata­son ilmiön projisointi.

  Poh­jal­la on per­im­mäi­nen usko paljon parem­paan maail­maan, kuin mihin pal­jaas­ta todel­lisu­ud­es­ta löy­tyy perustei­ta. Tätä omaa min­u­u­teen juur­tunut­ta ja kietoutunut­ta lapsenuskoa halu­taan tun­neta­sol­la suo­jel­la, kos­ka sen rikkomi­nen oikeasti sat­ut­taa henkises­ti ja hyvinkin voimakkaasti. Seu­raa­muk­se­na empi­irisen ja henkilöko­htaisen erot­tam­a­ton sekoit­tumi­nen, mik­si keskustelu on niin vaikeaa ja tulee ole­maan vaikeaa.

  Ehkä ateis­mi­in on otet­ta­va kak­si askelta, eikä vain yhtä. Luop­umi­nen uskos­ta tuon­puoleiseen parati­isi­in, sen jäl­keen luop­umi­nen uskos­ta maan­pääl­liseen parati­isi­in. Katse on irrotet­ta­va ihanteista, voidak­seen suun­na­ta kat­seen todellisuuteen.
  Jokin täl­lainen uskon­noille (ja seu­ran­naisilmiönä trib­al­is­mille) luon­teeno­mainen, ratio­naal­ista kart­ta­va, psykologi­nen poh­javir­taus kaikessa keskustelus­sa yhteiskun­nan tavoit­tele­mas­ta ‘hyvästä’ on.

  Län­tiselle kult­tuurillemme ei ole help­pokulkuista tietä eteenpäin.

 106. “Enem­män aikaa – vähem­män roinaa – lep­pois­tamis­teema on vihrei­den peruskauraa. ”

  Lep­pois­t­a­mi­nen vaatii rahaa ja niin­pä se onkin vain varakkaiden huvia.
  Köy­hät tekevät tun­netusti eniten töitä maailmassa.
  Eikä köy­hä rahaa ylimääräiseen tuh­laa: 70 % kuluu asun­toon, 25 % ruokaan ja 5 % voi sit­ten tuh­lat vaik­ka vaat­teisi­in, jot­ka nekin kyl­lä ovat tärkeitä tääl­lä kylmässä pohjolassa

 107. “Mais­traatit hom­mi­in ja lait halu­tuik­si, jos onnis­tuu. Aja­tus pap­pia vihkimässä homo/lesboparia kirkos­sa on min­ulle liikaa. Kyl­lä mä olenkin vanha.”

  Ei par­si suh­teen solmimiseen tarvi­ta val­tio­ta eikä kirkkoa. Jo aiko­jen alus­ta avi­o­li­it­to on perus­tunut yksi­ty­isoikeudel­liseen sopimukseen.
  Kirkko tuli mukaan vas­ta 1700-luvul­la ja Suo­mi on niitä viimeisiä jään­teitä, jos­sa val­tio ja val­tiokirkko , muual­la yhtey­destä on luovut­tu ja kirkko on yksi­tyisen yhdis­tyk­sen asemassa.

  Avi­o­li­iton voi kor­va­ta sop­par­il­la, jon­ka täy­si­val­taiset eli 18-vuo­ti­aat ihmiset voivat sopia siten kuin parhaak­si näkevät.
  Tuo täy­si­val­taisu­us rajaa ulos lap­si­avi­o­li­itot kuin myös avi­o­li­itot eläin­ten kanssa.
  Jos halu­taan jotenkin puut­tua sopimuk­seen niin voidaan määritel­lä, mitkä asi­at pitää sopia sopimuk­ses­sa esim omaisu­us ja sen jakami­nen sopimuk­sen päät­tyessä, sopimuk­sen päät­tämi­nen, minkä val­tion lain­säädän­nön mukaan riidat ratko­taan ja mis­sä oikeudessa ‚vas­tuu las­ten ja puoli­son elä­tuk­ses­ta ja kas­vatuk­ses­ta etc

  Avi­o­li­it­to on vapaae­htoinen yhdessä elämisen muo­to, joten siihen sopi­vat nor­maalit yksi­ty­isoikeudel­lisen sopimus­toimin­nan käytännöt.

  Mikä tässä on niin vaikeaa ??

 108. En oikein ymmär­rä, minkä takia te muu­ta­mat yritätte ilmeisen tahal­lanne ymmärtää kom­ment­ti­ni väärin. 

  Minä en väit­tänyt, että oikeu­den päätös oli Korho­sen tapauk­ses­sa väärä. Päätök­sen oikeel­lisu­us tai vääryys on täysin epäolen­naista. Tapaus oli, täysin riip­pumat­ta siitä mitä lop­ul­ta tapah­tui ja riip­pumat­ta siitä, mitä oikeus päät­ti yksi­no­maan haitalli­nen homo­jen oikeuk­sien ja tasaver­taisen kohtelun eten­e­misen kannalta. 

  Juuri tämä on minus­ta aivan olen­naista ja keskeistä siinä, mitä yritin tuo­da esille, ja siinä, mikä liit­tyy Vihrei­den “mar­gin­al­isoin­ti­in”, kuin myös siihen, mita Hami­lo sanoi. Meil­lä on tilanne, jos­sa homosek­suaalien tasaver­taisu­us lain edessä on eten­emässä hyvää vauh­tia ja sen eteen on syytä tehdä töitä edelleen, kos­ka esimerkik­si parisuhde­lait ja adop­tio-oikeudet ovat vieläkin puut­teel­liset. Asen­neilmapi­iri on myös vieläkin osit­tain huono. 

  Lake­ja voi muut­taa siten, että kansan val­it­se­mat edus­ta­jat päät­tävät siitä yhdessä ja säätävät lain. Asen­tei­ta ei kuitenkaan voi muut­taa näin. Kun kuun­te­len välil­lä jut­tu­ja siitä, miten esimerkik­si jotkut nuorten kanssa työsken­televät suh­tau­tu­vat homosek­suaal­isi­in nuori­in joil­la on lähipi­irin­sä suh­tau­tu­misen kanssa ongelmia, niin hiuk­set välil­lä nou­se­vat pystyyn. Joil­lain van­hem­man pol­ven ihmisil­lä esimerkik­si elää hyvin sitkeässä sel­l­ainen käsi­tys, että homosek­suaal­isu­ut­ta main­os­te­taan ja että se on “muo­tia”, ja näitä nuo­ria kohdel­la ihan sen mukaisesti.

  Case Korhostakin olen kuul­lut käytet­tävän argu­ment­ti­na tästä, siis että “olisi munkin työ­paikkani tur­vas­sa jos olisin homo”. Täl­lais­ten asen­tei­den lisään­tymi­nen on oikeasti ongel­ma. Ne on tietysti tavat­toman help­po kui­tata sel­l­aisil­la olanko­hau­tuk­sil­la, että joo, urpot nyt puhu­vat tuol­laisia, tai että tarvi­taan rohkeut­ta ja että pros­es­si nyt vaan vaatii uhreja. 

  Min­ua aivan tavat­tomasti nyppii tämä puh­da­sop­pisen moraal­isäteilyn esit­te­ly. Siitä tulee vähän saman­lainen fiilis kuin niistä jot­ka tekevät Osama Bin Ladenista jotain ihmisoikeusmart­tyyriä, vede­tään tärkeää asi­aa lokaan viemäl­lä hom­ma överik­si ja haukku­mal­la suuri enem­mistö ihmisiä “suvait­se­mat­tomik­si”. Asen­neilmapi­irin kehit­tymi­nen posi­ti­ivisem­paan suun­taan on herkkä pros­es­si. Se on vähän liian tärkeä jot­ta voisin ilosta hihkuen tuulet­taa kun taas on saatu vähän vääräop­pisia leivät­tömän pöy­dän ääreen. 

  Tätä voi ver­ra­ta myös Fukushi­maan. Siinäkin kohtaa joidenkin äänekkäimpi­en ydin­voiman vas­tus­ta­jien, eri­toten Vihrei­den, suo­ranaisen riemun kykeni ais­ti­maan. Nimit­täin, ihmisel­lä on kurkun­päässä tiet­tyjä lihak­sia, jot­ka jän­nit­tyvät kun ihmi­nen innos­tuu. Se saa äänen kuu­losta­maan tietyn­laiselta, tun­net­ta ei voi hel­posti piilotel­la. Kun joku puhuu sil­lä äänel­lä ydin­voimaon­net­to­muuk­sista, syr­jin­nästä, ihmisoikeusrikko­muk­sista, jne, niin uskot­tavu­us koko asian suh­teen menee välit­tömästi. Ja sil­loin tehdään läh­es poikkeuk­set­ta hal­laa koko asialle.

 109. TM:

  Case Korhostakin olen kuul­lut käytet­tävän argu­ment­ti­na tästä, siis että “olisi munkin työ­paikkani tur­vas­sa jos olisin homo”. Täl­lais­ten asen­tei­den lisään­tymi­nen on oikeasti ongel­ma. Ne on tietysti tavat­toman help­po kui­tata sel­l­aisil­la olanko­hau­tuk­sil­la, että joo, urpot nyt puhu­vat tuol­laisia, tai että tarvi­taan rohkeut­ta ja että pros­es­si nyt vaan vaatii uhreja.

  Mitä ihmeen uhre­ja? Ongel­ma on nimeno­maan se olanko­haut­telu, jos me lib­er­aaliosas­tol­la ollaan älyl­lis­es­ti niin laisko­ja ettemme vaivaudu vas­taa­maan tuo­hon että kysymys on tasa-arvois­es­ta kohtelus­ta ylipään­sä. Eli sama laki suo­jaa jos työn­tek­i­jä lihoo, kään­tyy uskoon, tms. Ihmiset halu­aa että on työelämä ja yksi­tyiselämä, ja työ­nan­ta­jal­la ei kuu­lu mitä tehdään vapaa-aikana. Samal­la perus­teel­la peri­aat­teli­sista syistä vas­tus­tan myös huume­teste­jä työn­tek­i­jöille ilman hyvin päte­viä perustei­ta, siis poikkeuk­se­na esim. lennon­va­lvo­ja mut­tei pankkivirkailija.

 110. Minä olen ilmeis­es­ti rasisti, ainakin vihrei­den ja muiden “suvait­se­vais­ton” mielestä ja se suo­raan sanoen ottaa päähän, kos­ka en sitä omas­ta mielestäni ole. Min­ul­la on hie­man epäileväi­nen suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen out­oon, mut­ta omas­ta mielestäni siedän paljon asioi­ta, joi­ta en kan­na­ta. Ihmiset saa­vat har­joit­taa out­o­ja uskon­to­ja, tapo­ja ja pukeu­tua ihmeel­lis­es­ti. Hiukan voin kum­mek­sua, mut­ta en minä niitä ole kieltämässä. Mut­ta kun men­nään pakot­tamisen ja väki­val­lan puolelle, niin siinä menee raja.

  Minä en ymmär­rä mik­sei väki­val­tarikok­si­in syyl­listynyt­tä maa­han­muut­ta­jaa voi­da karkoit­taa. En ymmär­rä mik­si maa­han­muut­ta­jien annetaan vapaasti pain­os­taa omaan ryh­mään kuu­lu­via ihmisiä, jot­ka halu­a­vat elää län­si­maalais­es­ti ja jopa seu­rustel­la län­si­maalaisen kanssa. Etenkin naiset ovat “kun­ni­aväki­val­lan” vaaras­sa ja niille ei anneta mitään apua.
  En ymmär­rä mik­sei sosi­aal­i­tur­van väärinkäyt­täjää voi sanoa sosi­aalipum­mik­si, vaik­ka hän olisikin ulko­maalainen enkä etenkään sitä voi ymmärtää, että mik­si kiin­ni­jäämi­nen ei aiheuta maas­ta pois potkimista. Meil­lä on omatkin rikol­liset, ei niitä tarvitse var­ta vas­ten tuo­da lisää ulkomailta.
  San­o­taan vielä, että min­ul­la ei ole mitään niitä ulko­maalaisia vas­taan, jot­ka eivät käytä jär­jestelmää väärin ja jot­ka eivät vaa­di jatku­vasti suo­ma­laisil­ta jotain, joko lisää rahaa, oikeuk­sia tai tapo­jemme muuttamista.

  Mut­ta kos­ka olen ilmeis­es­ti paatunut rasisti ja vihreät rin­nas­ta­vat min­ut johonkin skin­headi­in, joka pesä­pal­lo­mailan kanssa etsii kaduil­ta väärän­värisiä ihmisiä hakkaak­seen hei­dät sairaalaan, niin pitäkää tunkkinne. Onnek­si Suomes­sa on nyt ainakin yksi puolue, joka ottaa asian esille ja saa kaikkial­ta paskaa niskaansa. Rohkea­ta touhua, kos­ka itse en julkises­ti uskalla sanoa mitään leimaamisen pelosta.

 111. Vihreät ovat kom­ment­ti­au­tomaat­ti, joka on kerän­nyt todel­la vankan vastustajajoukon. 

  Lyt­tyyn on haukut­tu ainakin seu­raa­vat henkilöt jotka:

  - Omaa­vat käsit­tämät­tömän heikon koulutustason
  (per­sut kuulem­ma, noin 19%. Tyh­mem­mällekin kävi selväk­si että huonos­ti koulute­tun ääni ei teille edes kel­paa — poikkeustapauk­set tiedättekin)
  — Asu­vat omakoti- tai erillistalossa
  — Asu­vat Espoos­sa, Nur­mi­järvel­lä tai muus­sa kehyskunnassa
  — Omis­ta­vat henkilöauton
  — Aja­vat leasing-autolla
  (on vielä halvek­sut­tavam­paa kun on ilmainen auto rajat­tomil­la kilometreillä)
  — Halu­a­vat tiukem­paa maahanmuuttopolitiikkaa

  Lis­taa var­maan voisi vielä jatkaa aikalail­la. Mut­ta on aika selvää että jos yksikin määritelmä osuu kohdalle ääni ei tipah­da vihrei­den laariin.

  Sum­ma sum­marum, enem­mistöä vas­taan käy­ty inhopoli­ti­ik­ka saa suuren enem­mistön vihre­itä vas­taan. Onko se todel­lakin yllätys?

 112. No, ilmais­ten asian aika tylysti ja epäreilusti, niin uhreina ovat ne kymmenet tai sadat nuoret homot, joiden sek­suaal­isu­u­teen suh­taudu­taan vähän nuiv­em­min “muoti-ilmiönä” ja pelkkänä yri­tyk­senä päteä, ja voidaan ottaa man­daat­ti nui­jia ja aukoa päätä.

  Lib­er­aal­i­udessa on minus­ta mon­ta eri tasoa, joil­la pitää asi­aa tarkastel­la. Meil­lä on lait, on käytän­nöt, asen­teet, jne. Eri­tyis­es­ti vasem­mal­la suh­taudu­taan työ­nan­ta­jien päätök­si­in antaa fudu­ja niinkuin poli­isi­in tai oikeuslaitok­seen, eli jos se tekee jotain epäreilua, se on koko yhteiskun­nan asia. Minus­ta se on ennem­minkin asen­teen ilmen­e­mistä; asen­net­ta pitäisi saa­da muutet­tua, eikä laki voi minus­takaan sal­lia ihmisen potkimista pois vain sen takia, että kyseessä on homo.

  Minä vaan en jak­sa itkeä korhosten ja muun eli­itin oikeuk­sien perään niinkauan kun urheiluseu­rois­sa jun­nu­ta­sol­la homoil­la ei ole asi­aa joukkueisi­in, tai kun kun­nan nuoriso­työn­tek­i­jät selit­tävät tei­ni-ikäiselle homosek­suaalille, että koit­taisit nyt olla het­ero, ettei van­hempi­en tarvi hävetä. Lain­säädän­töpuoli on kun­nos­sa, mut­ta asen­teet ei, ja joku Alma Medi­an johdon asenne on (jos nyt lehtien sisältökysymyk­set uno­hde­taan) aika vähäpätöi­nen asia joidenkin täl­lai­sis­sa vaikut­tavien tyyp­pi­en asen­tei­den rinnalla.

  Tässä on sama jut­tu kuin fem­i­nis­teil­lä, ja samal­la mekanis­mil­la. Eli, huomio kiin­nitetään johonkin yhteiskun­nan hyväo­saisi­in ja siel­lä niihin kaikkein kovim­min tien­aavi­in ja niiden oikeuk­si­in ja sinne halu­taan saa­da muu­tos­ta, vaik­ka oikeasti merk­i­tyk­sel­liset asi­at tapah­tuu ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la. Niinkuin sukupuo­likysymyk­sis­sä, todel­li­nen tasa-arvo-ongel­ma löy­tyy sil­to­jen alta, jos­sa ei ole naisia, ei yri­tys­ten johto­por­taista. Samaan tapaan, ei se homo­jen oikeuk­sien ongel­ma löy­dy pää­toimit­ta­jakun­nas­ta tai min­is­ter­iöistä, vaan futis- ja lätkäjoukkuei­den pukuhuoneista. Mikä tahansa “oikea toim­inta”, mikä pahen­taa tätä oikeaa ongel­maa, on min­un mielestäni ulkokul­taista moraal­isäteilyä ja ansait­see pelkkää halveksuntaa.

 113. Az:

  Poh­jal­la on per­im­mäi­nen usko paljon parem­paan maail­maan, kuin mihin pal­jaas­ta todel­lisu­ud­es­ta löy­tyy perusteita.

  Tjaa.

  Tun­nistan tuon todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tuneen utopi­aan sitoutuneen ihmistyypin, jota kuvailet, mut­ta huo­maut­taisin että vier­aan­tua voi myös dystopi­an suun­taan. Ne, joiden mielestä ihmi­nen on pohjim­mil­taan yksi­no­maan paha ja jul­ma, ja hän­tä tulee siis kohdel­la sen mukaises­ti (pait­si tietenkin oman maan kansalaisia, geneet­tis­es­ti tarkastel­tuna suo­ma­laisia, omaa lähipi­ir­iä, tai mikä nyt kenel­läkin on rajauk­se­na) ovat suun­nilleen yhtä väärässä kuin pil­vilin­nois­sa elävät hattarapäätkin.

  Avoin ja tosi­asi­at tun­nus­ta­va keskustelu olisi tietenkin ihanteel­lista; sitä vain ei tun­nu­ta osaa­van kum­mal­lakaan puolel­la. Toisaal­la meil­lä on ongel­mat kieltäviä monikult­tural­is­te­ja, toisaal­la taas Hal­la-aho kan­nat­ta­ji­neen, joka ei jätä käyt­tämät­tä tilaisuuk­sia tilas­totiedon tarkoi­tushakuiseen väärinkäyt­töön (tai sit­ten vahin­gos­sa tapah­tu­vaan — lop­putu­lok­sen kannal­ta aika saman­tekevää), asioiden ana­lyyt­tiseen sotkemiseen ja kiel­teis­ten ilmiöi­den paisut­telu­un. Niin­pä hänen pin­ta­puolis­es­ti fak­tapo­h­jaiselta näyt­tävä argu­men­tointin­sa on sitä samaa, tun­nereak­tioista kumpuavaa ja tyhjää mouhoamista, jos­ta hän vastapoo­li­aan arvostelee, ja jota olisi kaiken jär­jen nimis­sä paras­ta pyrk­iä vähentämään.

  Tässä ei lop­ul­ta ole kyse sen mon­imutkaisem­mas­ta, että kun esitetään X:lle kri­it­ti­nen asi­aväite tai havain­to, niin siir­ry­tään käymään keskustelua näi­den esille nou­se­vien aihei­den tasolla…

  Saam­meko käytän­nön esimerkin? Mikä olisi sel­l­ainen havain­to, jon­ka tulisi olla maa­han­muut­topoli­ti­ikkamme poh­jana, ja mil­laisia poli­it­tisia lin­jauk­sia toivoisit sen perus­teel­la tehtävän?

 114. Jos nyt tulk­itsin oikein, niin Tiedemiehen argu­ment­ti on prag­maat­ti­nen. Pienistä vääryyk­sistä ei ole järkevää pitää suur­ta meteliä, kos­ka se vaikut­taa kiel­teis­es­ti asen­teisi­in koko vääryyk­siä kär­sivää ihmis­ryh­mää kohtaan. Onhan tässä point­ti, mut­ta pitääkö se paikkansa? Vai onko täl­lainen suur­ta julk­isu­ut­ta saanut syr­jin­tä­ta­paus, jolle vääryyt­tä kärsinyt osa­puoli uskaltaa antaa kasvot, voimakkaampi sig­naali, muis­tu­tus yhteiskun­nalle siitä, että syr­jin­tä esimerkik­si sek­suaalisen suun­tau­tu­misen perus­teel­la ei ole ihan okei? Kumpi vaiku­tus asen­teisi­in on voimakkaampi?

  Julk­isu­us on tässä keskeinen tek­i­jä. Täl­laiset kiel­teiset asen­teet yhteiskun­nas­sa, jot­ka aiheut­ta­vat monille kär­simys­tä, ovat suurelta osin piilos­sa. Niiden seu­rauk­sia ei käsitel­lä julk­isu­udessa, kos­ka ne har­voin kiin­nit­tyvät yksilöi­hin. Uhrit, etenkin jos kyseessä ovat lapset tai nuoret, eivät halua nimel­lä tai naa­mal­laan julk­isu­u­teen, ja hyvästä syystä.
  Reagoimme kuitenkin huonos­ti täl­laisi­in “ikäviä asioi­ta tapah­tuu” ‑tyyp­pisi­in ilmiöi­hin, kos­ka ne eivät kiin­ni­ty yksilöi­hin; human inter­est jää puut­tumaan. Yhden yksilön tari­na kos­ket­taa syvem­min ja jää parem­min mieleen kuin tilas­tot. Tari­na saat­taa vaikut­taa arvoihin myön­teis­es­ti tai kiel­teis­es­ti. Itse uskon, että myön­teinen vaiku­tus on suurem­pi, ottaen huomioon myös sen vaiku­tuk­sen, joka täl­laisel­la tari­nal­la on näi­hin ikävää kohtelua koke­vi­in nuori­in. Se voi jopa antaa jollekin nuorelle rohkeut­ta vaa­tia reilua kohtelua omas­sa elämässään.

 115. Saam­meko käytän­nön esimerkin? Mikä olisi sel­l­ainen havain­to, jon­ka tulisi olla maa­han­muut­topoli­ti­ikkamme poh­jana, ja mil­laisia poli­it­tisia lin­jauk­sia toivoisit sen perus­teel­la tehtävän?

  Ensik­sikin, min­un mainit­ta­va, että tässä ei ole kyse omas­ta mielip­i­teestäni, sil­lä minä en pidä tilas­tol­lista kysymys­tä täl­lä taval­la kovin rel­e­vant­ti­na. Mut­ta väite, ettei täl­laista olisi esitet­ty, on täysin tuules­ta tem­mat­tu. Olen käyt­tänyt paljon aikaa sel­l­ais­ten argu­ment­tien kumoamiseen ja toimen­pite-ehdo­tusten kri­ti­soimiseen, mut­ta on niis­sä joitain näkökul­mia, jois­sa min­ul­lakaan ei ole vastaansanomista.

  Esimerkik­si ns. maa­han­muut­tokri­it­tiset tahot ovat kyl­lä esit­täneet, että yksi täl­lainen havain­to on tiet­ty­jen maa­han­muut­to­ryh­mien suh­tee­ton yliedus­tus tietyn­tyyp­pi­sis­sä rikok­sis­sa, niin epäi­ly­jen kuin tuomioidenkin osalta. Yht­enä esimerkkinä suh­tee­ton yliedus­tus bus­sikuskien pahoin­pite­lyis­sä ja suh­tee­ton aliedus­tus pahoin­pite­ly­jen uhreina. Näi­hin tosi­a­sioi­hin pitää vas­ta­ta, ja ne vas­tauk­set eivät ole help­po­ja, eikä niitä voi toisaal­ta ohit­taa olanko­hau­tuk­sel­lakaan. Pelkkä tosi­asian kiusal­lisu­us ei voi tarkoit­taa, että a) tosi­asian julk­i­tuo­va taho on rasisti (vaik­ka olisikin, ei se muu­tu vähempää tosi­asi­ak­si) tai b) että jos asialle ei voi tehdä mitään “kor­rek­tia”, asialle ei voisi tehdä ylipäätään mitään. 

  Mon­et ovat esit­täneet näi­hin suo­ravi­ivaisen poli­it­tisen lin­jauk­sen, jota en hyväksy, mut­ta joka pitäisi argu­men­toi­da kumoon jotenkin muuten kuin yltiöko­r­rek­til­la diibadaa­bal­la (olen yrit­tänyt, mut­ta koen ole­vani tässä yksin, joten olen luovut­tanut). Se lin­jaus on, että kun tilas­tois­sa joku maa on yliedustet­tuna rikosten suh­teen, niin san­o­taan yksinker­tais­es­ti “ei” kaikille muille näistä maista tuleville, tai tiuken­netaan muul­la taval­la suh­teessa kri­teerei­jä näi­den maid­en tulokkaille. 

  Kuten san­ot­tua näen tässä erinäisiä ongelmia, mut­ta kyl­lä niitä lin­jauk­sia on ehdotet­tu ja niitä tosi­a­sioi­ta on esitet­ty. Niihin vaan ei reagoi­da, ja niiden esit­täjiä leimataan.

 116. Tiedemies, älä anna niiden ihmis­ten heilut­taa tahtipuikkoa, jot­ka syr­jivät homo­ja mil­loin mil­läkin tekosyyl­lä. Se tie on aivan var­masti umpikuja.

  Johan­na Korho­nen antoi kasvot vaka­van syr­jin­nän uhrille, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­ti­ivi­nen ja esi­in­tymiskykyi­nen. Kyl­lä siinä on tähti, joka aut­taa sitä pikkukylän nuor­takin suun­nista­maan. Täl­laiset ihmeet usein syn­tyvät eli­itin sisältä. Myös esim. suo­ma­lainen ja työväen­lu­okkainen iden­ti­teet­ti ovat hyvin etuoikeutet­tu­jen ihmis­ten muo­toilemia ideoita.

 117. TM, tuo­ta tämä menee siis sinus­ta jotenkin niin että muuten hyv­in­voivien ihmis­ten syr­jimistä ei pidä tuo­da julk­isu­u­teen, kos­ka oikeasti sym­pa­at­tis­ten uhrien pitäisi olla jotenkin muutenkin kur­jia. Tässä on mm. sel­l­ainen käytän­nön ongel­ma että julk­isu­udessa näkyvät ihmiset joiden­ka syr­jin­tä siis saa julk­isu­ut­ta ovat noin keskimäärin muutenkin parem­min­voivia, eli jos joku takakylän potku­pal­lo­ho­mo saa kutos­di­var­i­joukkueesta kenkää niin se ei ylitä uutiskynnystä.

  Enkä myöskään ymmär­rä aja­tus että täy­tyy jotenkin pois­taa root cause eli asen­teet eikä puut­tua seu­rauk­si­in eli irti­sanomisi­in. Tuo itseasi­as­sa kuu­lostaa siltä kukka­hat­tuhorinal­ta että puu­tu­taan rikol­lisu­u­den syi­hin eikä lisätä järjestyk­sen­valvon­taa, ikäänkuin nämä oli­si­vat jotenkin toisen­sa pois­sulke­via tai vaikut­taisi­vat samaan asi­aan tässä ja nyt.

  Mitä tulee mamu­jen rikol­lisu­u­teen, niin minus­ta pitää puut­tua mitä tarmokkaim­min niihin mamui­hin jot­ka rötöstelevät. Tämä tarkoit­taa jo tehokku­ussy­istä että toimet kohdis­te­taan joukkoon soma­l­i­jen­gi ase­mal­la, eikä joukkoi­hin soma­lit, afrikkalaiset tai ulkomaalaiset.

  Ja jollekin muulle tuos­sa yllä, se karkot­ta­mi­nen on ongel­mallista esimerkik­si sik­si että seu­raa­musten tulisi olla jos­sain suh­teessa tekoon. Täytit väärin toimeen­tu­lo­hake­muk­sen ja ehkä vielä tarkoituk­sel­la, tossa on lentolip­pu? Laki sinän­sä sal­lii karkot­tamisen jo pelkästä rikosepäilystä, min­un tietääk­seni toimeen­panon esteenä on yleen­sä siteet maa­han. Tätä voi huu­taa kukka­hat­tuiluk­si, mut­ta kyl­lä peruskyyni­nenkin virkamies tai tuo­mari miet­tii kah­teen ker­taan että mitä jos sil­lä rois­tol­la on kuitenkin esimerkik­si puolen tusi­naa alaikäistä las­ta Suomes­sa, heit­etäänkö nekin samaan koneeseen? Ihan yleis­es­ti ottaen, läh­es aina kun vaivaudun luke­maan tuomion perusteluineen jostain mieliä kuo­hut­ta­neesta asi­as­ta niin pää­dyn joko tuomiois­tu­imen kan­nalle tai ainakin ymmär­rän sitä.

 118. Johan­na Korho­nen antoi kasvot vaka­van syr­jin­nän uhrille, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­ti­ivi­nen ja esi­in­tymiskykyi­nen.

  Korho­sen tapaus oli äärim­mäisen valitet­ta­va. En syytä Korhos­ta itseään mis­tään, hän­tä kohdelti­in törkeästi ja Alma Media mokasi isosti, riip­pumat­ta siitä, oliko oike­as­sa vai ei. Minä käsit­telin yllä vain ja ain­oas­taan sitä mieliku­vaa joka lehdis­tössä on, ja joka on monel­la asi­aa kom­men­toi­neel­la tun­tunut ole­van, kun olen siitä keskustel­lut. Jos tämä ei yllä käy ilmi siitä, mitä sanon, niin tätä on syytä korostaa. Minä en keis­siä tunne kovin hyvin, ja se, tun­nenko vaiko enkö, on sikäli epäolen­naista, kos­ka mieliku­va syn­tyy julkises­ta keskustelus­ta, joten sitä on syytä käsitel­lä sel­l­aise­na kuin se on syntynyt. 

  Mieliku­van kohdal­la ongel­ma tässä on se, että niille ihmisille, joiden asen­tei­den pitäisi muut­tua, mieliku­vien tasol­la Korho­nen antoi kasvot sille, että homosek­suaa­li­nen nainen saa tah­ton­sa läpi kun valit­taa ja rutisee, ja että “les­bofem­i­nis­tit” ovat kiin­nos­tunei­ta vain kovara­hai­sista duuneista joi­ta hei­dän omansa saa­vat. Tämä mieliku­va on älyt­tömän vas­ten­mieli­nen ja tekee pilaa kaik­ista niistä asioista, jot­ka homosek­suaalien oikeu­sis­sa on vielä paran­net­tavaa. Joo, toiv­ot­tavasti siitä saa joku pienen kylän tyt­tö vähän rohkeut­ta olla oma itsen­sä, mut­ta se, mitä pelkään on, että näis­sä se “hil­jainen enem­mistö” (joka on oikeasti äänekäs vähem­mistö, mut­ta kum­minkin) saa vain lisää vet­tä myl­lyyn­sä kauhis­telleessaan “homo­muo­tia” ja muu­ta kuvit­teel­lista sekoilua. 

  Minus­ta mei­dän kaikkien tasaver­taiseen kohtelu­un uskovien velvol­lisu­us on nimeno­maan esimerkil­lä ja asial­lisel­la asen­noi­tu­misel­la johtaa tätä asen­nemuu­tos­ta. Näistä jutu­ista tulee liian usein väärämielis­ten julk­isia teilaamisia, jois­sa olen­naista on päästä pätemään sil­lä, kuin­ka kauheasti pahek­suu niitä kamalia asenteita. 

  Kuten sanoin, rahakkaaseen pää­toimit­ta­jan duu­ni­in valit­tu nainen, jol­la on muutenkin hyvä duu­ni ja näyt­tävä työu­ra, on huono esimerk­ki syr­ji­tys­tä ja kaltoinko­hdel­lus­ta henkilöstä. Ei sil­lä, Korho­sen tapaus olisi voin­ut olla vaiku­tuk­seltaan posi­ti­ivi­nen, mut­ta ainakaan tois­taisek­si se ei silti minus­ta sitä ole ollut. Se oli kuitenkin huono esimerk­ki puut­tua, myön­nän sen, kos­ka kun asi­aan viit­si vähän pere­htyä, se väärä mieliku­va joka siitä oli syn­tynyt (kun yllä kir­joitin “en tunne tapaus­ta” en todel­lakaan tien­nyt siitä mitään muu­ta kuin otsikot ja grillil­lä kuul­tua jupinaa) oli help­po nopeasti hälventää.

 119. Turk­ka Louekari:

  Johan­na Korho­nen antoi kasvot vaka­van syr­jin­nän uhrille, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­ti­ivi­nen ja esi­in­tymiskykyi­nen. Kyl­lä siinä on tähti […]

  Älä nyt loukkaan­nu Turk­ka, mut­ta tämä kir­voit­ti tääl­lä päässä remakan naurunkohtauksen. 

  En ole viitsinytkään kom­men­toi­da koko asi­aa, kos­ka Tiedemiehen näkökul­ma on vain min­ulle niin itses­tään­selvä, että mitäpä siihen lisäämään. 

  Sen sijaan mitään itses­tään­selvää ei ollut oikeu­denkäyn­nis­sä. Seurasin ihan sisäpi­ir­i­jut­tunakin keis­siä. Tähtey­teen tietysti viit­taa, että les­bostatuk­sel­la irtosi 80 000 euroa korvausta. 

  Kel­paisi var­masti mon­elle het­erollekin. Mut­ta turha toivo.…

 120. Tiedemies:

  Kuten san­ot­tua näen tässä erinäisiä ongelmia, mut­ta kyl­lä niitä lin­jauk­sia on ehdotet­tu ja niitä tosi­a­sioi­ta on esitet­ty. Niihin vaan ei reagoi­da, ja niiden esit­täjiä leimataan.

  Ei ollutkaan tarkoituk­seni väit­tää, ettei olisi esitet­ty. Olin ensisi­jais­es­ti kiin­nos­tunut, miten az täl­laisia kysymyk­siä hah­mot­taa ja mil­lä perus­teel­la (pelkään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen keskimääräiseen älykkyysosamäärään liit­tyviä argu­ment­te­ja, mut­ta toisaal­ta toivon ole­vani väärässä). Ja pidän toki kysymys­tä myös sekä yleis­es­ti kiin­nos­ta­vana että hyvin han­kalana, kuten näem­mä sinäkin.

  Itse tapaan hah­mot­taa makro­ta­son ilmiöitä mikro­ta­son kaut­ta. Mainit­semi­asi rag­gari­maa­han­muut­ta­jia koske­vak­si analo­giak­si voisi sopia vaikka­pa suh­tau­tu­misemme koti­maan ongel­man­uori­in, jot­ka eivät joko omien tai per­heen­sä ongelmien vuok­si (ja yleisim­min sekä että) voi asua koton­aan. Parem­min pär­jäävät per­heet sit­ten otta­vat näitä nuo­ria koti­in­sa asumaan ja sitoutu­vat sietämään hei­dän ret­telöin­tiään, kos­ka ret­telöin­ti nähdään elämän vakav­ista ongelmista kumpuavak­si eikä niinkään kyseis­ten ihmis­ten pysyväk­si omi­naisu­udek­si. Sen siis uskotaan/tiedetään oikean­laises­sa ympäristössä vähenevän. Mut­ta mik­si tähän annetaan mah­dol­lisu­us? Sijaiskodin omas­ta näkökul­mas­ta syy on var­maankin lähin­nä halu aut­taa. Yhteiskun­nal­lis­es­ta näkökul­mas­ta syynä lie­nee parem­pi yhteiskuntarauha.

  Jos maa­han­muut­ta­jien kohde­maat sulke­vat kaik­ki rag­garimuut­ta­jat ulkop­uolelleen (vaikka­pa nation­al­is­mi­in tai hyö­tynäköko­hti­in vedoten), heiltä evätään mah­dol­lisu­us elää ympäristössä, jos­sa rag­garoin­ti ei ole kan­nat­tavin mah­dolli­nen elämä­nasenne. Samal­la he kuitenkin jatka­vat elämään­sä kanssamme samal­la pla­nee­tal­la. Täl­lainen pois­sa silmistä, pois­sa mielestä ‑strate­gia ei vaiku­ta minus­ta pitkäl­lä tähtäimel­lä kovin fik­sul­ta. Netis­sä pyörii pelkoa lietso­via (usein liioit­tele­via) arvioi­ta koskien mm. län­si­maid­en mus­lim­iväestön syn­tyvyyt­tä. Mut­ta mik­sei kukaan puhu siitä, mil­laiset tule­vaisu­u­denku­vat ovat toden­näköisiä, jos jokaisen kansan/valtion ikävät tyyp­it van­gi­taan omaan maa­hansa keskenään juon­i­maan, alis­ta­maan naisi­aan ja lap­si­aan, ja vihaa­maan lib­er­aale­ja yhteiskun­tia? Takaisin mikro­ta­solle: Pekka-Eric Auvi­nen rajat­ti­in sosi­aalis­es­ti yhteiskun­nan ulkop­uolelle tarkkaile­maan touhua sivus­ta ja hau­tomaan sisäl­lään kytevää vihaa. Minus­ta vaikut­taa selvältä, että hyl­jeksin­tä ei ole oikea tapa tor­jua ihmisi­in kohdis­tu­van vihan haittoja.

  Jos puolestaan otamme vas­taan kaik­ki halukkaat tuli­jat, hei­dän houkut­ti­men­sa — nykyi­nen elämän­muo­tomme, vau­rautemme ja yhteiskun­ta­rauhamme — voi tuli­joiden aal­lon voimas­ta kado­ta kokon­aan. Ja jos/kun otamme vas­taan ongel­mat­a­pauk­sia vaik­ka rajal­lisenkin määrän, saamme tietenkin siedet­täväk­semme myös ongelmia. Uhrauk­set, joi­ta joudu­taan tekemään pitkän tähtäi­men hyö­tyä tavoitel­lessa, voivat län­si­maises­sa yhteiskun­nas­sa vart­tuneen indi­vid­u­al­istin mielestä hyvinkin tun­tua kohtu­ut­tomil­ta. Sik­si ymmär­rän kyl­lä maa­han­muut­topoli­ti­ikan kriitikoitakin.

  Jonkin­lainen keski­tie näi­den ääripäi­den välil­lä olisi hyvä löytää. Mitään lop­ullista näin han­kalas­ta aiheesta on vaikea sanoa, mut­ta siitä olen ainakin itse suht. vaku­ut­tunut, että tuli­joiden rajaami­nen pelkästään yhden para­metrin avul­la (esim. hyö­ty, jota nyt kovasti pus­ke­taan) ei ole oikea ratkaisu. Sekin väit­tämä, että maa­han­muut­topoli­ti­ikkamme viimek­si kuluneen vuosikymme­nen aikana olisi ollut liian löysää, joutuu out­oon val­oon kun meil­lä kuitenkin on Gilbert Adin tyyp­pisiä tapauk­sia. Ehkä olisi parem­pi sanoa sen olleen epäonnistunutta?

  Tosi­asi­at on hyvä tun­nistaa ja tun­nus­taa. Se, miten niitä tulisi hyö­dyn­tää päätök­sen­teossa, on tässä maa­han­muut­tokysymyk­sessä kuitenkin itsel­leni varsin haas­teelli­nen kysymys. Mitään tiivistä ja koher­ent­tia kan­taa min­ul­la ei asi­aan ole. Jos jol­lakul­la toisel­la (asi­apo­h­jal­ta suh­tau­tu­val­la) on, olisin enem­män kuin kiin­nos­tunut luke­maan siitä.

 121. tpyy­lu­o­ma:

  Täh? Min­un mieliku­vani on että Alma potkaisi Korho­sen ulos kun heille selvisi että hän on lep­akko mikä ei Lapis­sa hei­dän mielestään oikein lennä.

  Mul­la on sama käsi­tys asi­as­ta, mut­ta mun mielestä tää on kyl­lä osoi­tus tiedemiehen kohdas­ta a, kos­ka jos vaik­ka joku Korho­sen uus­nat­si­men­neisyys olis tul­lu jälkikä­teen ilmi ja se olis saanu potkut sen takia, niin tuskin sille olis mitään kor­vauk­sia ruvet­tu makseleen.

  Muutenkin jotenkin omi­tu­ista, että jos sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen vaikut­taa työn tekemiseen, niin sitä ei silti sais ottaa huomioon työhönottopäätöksessä.

 122. anonyy­mi:

  Mitä lakimiesy­hteiskun­taa oikein ajat?

  En yhtään sen ihmeel­lisem­pää lakimiesy­hteikun­taa kuin mitä nykyisel­lä avioliittolaillakaan…

  Kyl­lä, tuo olisi help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suhtei­den selvit­te­ly muut­tuisi niin sotkuisek­si että ei kannata.

  Mil­lä perusteella?

  Lisäk­si nos­taisin esi­in moraal­inäkökul­man siltä osin, että jos A ja B jaka­vat jo elämän­sä keskenään avi­o­li­itossa, eikö täl­löin A:n päätös edelleen jakaa elämään­sä muiden kanssa myös aika oleel­lis­es­ti kuu­lu myös B:lle, kos­ka kyse on nyt molem­pi­en elämästä (“avi­o­li­it­tosopimuk­sen” mukaisesti)?

  Tot­takai kuu­luu. Se B voi tietysti ottaa avio­eron, jos A:n päätök­set ei miellytä.

  Samuli Saarel­ma:

  Jos X menee Y:n kanssa naimisi­in ollessaan samaan aikaan Z:n kanssa naimi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kanssa naimisi­in, niin mikä on Y:n ja Z:n suhde esimerkik­si omaisu­u­den suhteen?

  Ihan sama kuin kah­den muunkin ihmisen väli­nen suhde, joiden välil­lä ei oo avi­o­li­it­too. (Esim. siis saman­lainen kuin sin­un ja min­un suhde tai kah­den vel­jek­sen suhde.)

  Onko Y:llä tätä myöten oikeus Z:n omaisuuteen?

  Jos eivät ole naimi­sis­sa, niin ei ole.

  Entä mitä tehdään omaisu­u­den jaolle avio­eroti­lanteessa, jos­sa Y halu­aa eron Z:sta, mut­tei X:stä?

  Jos Y:llä ka Z:llä ei oo avioe­htoo, niin sit laite­taan Y:n ja Z:n omaisu­us yhteen pinoon ja jae­taan kah­tia. Jos jom­pikumpi on tahol­laan toi­sis­sa naimi­sis­sa, niin sit laite­taan 2/3 sen omaisu­ud­es­ta siihen pinoon.

  Avi­o­li­it­toon insti­tu­ut­ti­na kuu­luu eksklusi­ivi­su­us, eli A:n avi­o­li­it­to B:n kanssa on A:lta samal­la lupaus B:lle, ettei mene kenenkään muun kanssa naimisiin. 

  No onhan se ihan hyvä, jos tykkää kehäpäätelmistä. Vähän sama ku sanos, että avi­o­li­it­toon insti­tu­ut­ti­na kuu­luu, että se solmi­taan kah­den eri sukupuol­ta ole­van henkilön välille.

  Tämän vuok­si minus­ta tämä sopimus pitää ensin purkaa ennen kuin A voi omin päin men­nä tekemään vas­taavia sopimuk­sia muiden kanssa.

  Eli sun mielestä toi sun käsi­tys avi­o­li­iton insti­tuutista pitää vaan ottaa annet­tuna, eikä sitä voi muut­taa mitenkään, esim. silleen, että avi­o­li­it­to vois olla sukupuo­lineu­traali tai lukumääräneutraali?

  Kuten joku tääl­lä kir­joit­ti val­tion puut­tumis­es­ta ihmis­ten elämään, niin val­tio ei tietenkään tule puut­tumaan kenenkään sek­sielämään aivan riip­pumat­ta siitä, kuka on kenenkin kanssa naimisissa.

  Val­tio voi puut­tua muul­lakin haitallisel­la taval­la ihmis­ten elämään kuin puut­tumal­la sek­sielämään. Se voi esim. säädel­lä sitä minkälai­sis­sa suhteis­sa ihmiset on keskenään (avi­o­li­it­to).

  Avi­o­li­it­to on kuitenkin yhteiskun­nan rakenne, eikä vain mikä tahansa kah­den tai use­am­man ihmisen väli­nen mieli­v­al­tainen sopimus.

  Var­masti on yhteiskun­nan rakenne, mut­ta siitä ei tietenkään seu­raa, että val­ti­ol­la olis mitään oikeut­ta ruve­ta sitä säätelemään.

  Tämä ei tietenkään estä ketään tekemästä keskenään minkälaisia yksi­ty­isiä sopimuk­sia sit­ten halu­aakin, vaik­ka liit­tyen moniavioisuuteen.

  No kyl­lä se sat­tuu estämään. Kukaan ei voi tehdä avi­o­li­it­tosopimus­ta mon­en ihmisen kanssa.

  Val­tio ei siis nytkään estä mitenkään sitä, että joku mies elää yhdessä kah­den naisen kanssa aivan kuten ei estänyt ennen parisuhde­lakia sitä, että kak­si samaa sukupuol­ta ole­vaa asui yhdessä.

  No tässä ei olla nyt kyl­lä puhut­tu yhdessä elämis­es­tä, jos et oo sat­tunu huo­maa­maan. Kukaan ei kiistä etteikö mon­ta ihmistä vois elää yhdessä.

  tpyy­lu­o­ma:

  Perus­tus­la­ki takaa yhdis­tymis­va­pau­den: “Jokaisel­la on yhdis­tymis­va­paus. Yhdis­tymis­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilman lupaa perus­taa yhdis­tys, kuu­lua tai olla kuu­lumat­ta yhdis­tyk­seen ja osal­lis­tua yhdis­tyk­sen toim­intaan.” Tämä on kansalaisoikeuk­sien kovaa ydin­tä, päin­vas­toin kuin esimerkik­si se että kuin­ka rumaa kieltä voi käyt­tää mus­limeista. Kyse on vapaud­es­ta osal­lis­tua demokra­ti­aan ja poli­it­tiseen toimintaan. 

  !?!? No mitä tekemistä täl­lä on sen kanssa minkälaisia työn­tek­i­jöitä joku halu­aa palkata? Ei siitä, että mul­la on mielip­i­teen vapaus seu­raa se, että mun pomol­la ei olis oikeus antaa mulle kenkää, jos mun mielipi­de sat­tuu oleen, että se on täys idioot­ti. (Ja siis joo mä oon sun kanssa samaa mieltä, että toi kri­teeri kek­sit­ti­in siks, että ei voitu sanoo, että annetaan sille kenkää, kos­ka pal­jas­tu, että se tykkää naisista.)

  tpyy­lu­o­ma:

  Ihmiset halu­aa että on työelämä ja yksi­tyiselämä, ja työ­nan­ta­jal­la ei kuu­lu mitä tehdään vapaa-aikana.

  No jos se mitä tehdään vapaa-aikan vaikut­taa siihen miten suo­ri­u­tuu työstään, niin kyl­lä se var­maan vai­ka mon­en mielestä on ihan ok, että se vapaa-aika kuu­luu työ­nan­ta­jalle ja ihan riip­pumat­ta siitä miten mon­en mielestä se on ok tai ei, niin sen kan­nat­tas antaa kuu­lua sille työnantajalle.

 123. Vihreät, ja esim. Jyr­ki Katainen, puhu­vat homoad­op­tion puoles­ta. Kon­ser­vati­ivien reak­tiot kaikki­in mui­hin homoa­sioi­hin ovat kevyt­tä kau­raa tämän rin­nal­la. (No, Antti Tuisku saat­taa olla vielä pahempi juttu.)

 124. Eli­na:

  Tähtey­teen tietysti viit­taa, että les­bostatuk­sel­la irtosi 80 000 euroa korvausta.
  Kel­paisi var­masti mon­elle het­erollekin. Mut­ta turha toivo….

  Epäilen vah­vasti tuo­ta kel­paamista, jos paketis­sa tulisi mukana myös se, että oman kump­panin sukupuoli on useille suh­teen ulkop­uolisille ihmisille siinä määrin oudok­sut­ta­va, huvit­ta­va tai jopa vihat­ta­va asia, että sitä on paras­ta kaiken­lai­sis­sa ark­i­sis­sa tilanteis­sa piilotel­la, ellei halua joutua muiden huomion keskip­is­teeseen tais­tele­maan oikeuk­sis­taan. Joko lail­li­sista tai inhimil­li­sistä, joko paikallis­es­ti tai — kuten tässä tapauk­ses­sa — val­takun­nal­lis­es­ti. Tätä jatkuisi koko elämän ajan, eikä sille voisi tehdä juuri mitään.

  Kyse ei ole les­bostatuk­ses­ta, vaan väärin kohdel­luk­si tulleen henkilön statuksesta.

 125. Art­turi, poli­it­tisin perustein tehty irti­sanomi­nen ihan tasan var­masti johtaa tun­tu­vi­in kor­vauk­si­in, toteen­näyt­tö on vaan tietenkin vaikeaa. Jos halu­at saivar­rel­la, niin kyl­lä tähänkin toki joku poikkeus tai kimu­rant­ti tapaus löy­tyy tyyli­in eläin­suo­jelu­ak­ti­ivi Turk­istuot­ta­jien liitossa. Korho­sen tapauk­ses­sa erikoista ja tulkin­nan­varaista oli se että kyseessä oli ns. johta­ja­sopimus, toim­i­tusjo­hta­jan voi hal­li­tus erot­taa ilman mitään syytä ja irti­sanomi­saikaa, jos kyseessä olisi nor­maali työn­tek­i­jä asia olisi ollut selvempi.

 126. “…jos A ja B jaka­vat jo elämän­sä keskenään avi­o­li­itossa, eikö täl­löin A:n päätös edelleen jakaa elämään­sä muiden kanssa myös aika oleel­lis­es­ti kuu­lu myös B:lle…”
  “Jos X menee Y:n kanssa naimisi­in ollessaan samaan aikaan Z:n kanssa naimi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kanssa naimisi­in, niin mikä on Y:n ja Z:n suhde esimerkik­si omaisu­u­den suhteen?”

  Tämähän on vielä help­poa, mut­ta entäs sit­ten kun nuo aakosten lop­pupään X, Y, Z, ken­ties vielä Ö:kin halu­a­vat avioon aakkosten alkupään ABC-eli­itin kanssa? Ja jos sekin tilanne saadaan säädel­tyä lais­sa, niin seu­raavak­si var­maan %, ? ja ! aakosten ulkop­uolelta alka­vat vaa­tia “merkkineu­traalia avioliittoa”.

  No, huumori sik­seen… mut­ta olisin kuvitel­lut ainakin Art­turin ole­van sil­lä kan­nal­la että tässä ale­taan viimeistään olla alueil­la joista val­tion olisi syytä pitää näp­pin­sä erossa. Itseäni ainakin hirvit­tivät jo taan­noin esite­tyt suun­nitel­mat säädel­lä avolittoja.

 127. Saara:

  pelkään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen keskimääräiseen älykkyysosamäärään liit­tyviä argumentteja

  Mik­si tämä olisi pelon kysymys? Tätäkin aihet­ta on aiem­min käsitel­ty, mut­ta käy­dään nyt vielä kertaalleen:

  Kat­sonko älykkyy­den ja use­am­man muun ihmisen henkiseen toim­intaan vaikut­ta­van omi­naisu­u­den ole­van vah­vasti perin­nöl­lisiä, biol­o­gisia omi­naisuuk­sia? Kyllä.

  Kat­sonko näi­den perin­nöl­lis­ten omi­naisuuk­sien jakau­man var­i­oivan etnis­ten klus­terei­den välil­lä? Kyl­lä, hyvin selkeästi.

  Kor­reloi­vatko use­at em. omi­naisuuk­sista, ml. älykkyys, län­tisessä yhteiskun­nas­sa tilas­tol­lis­es­ti mm. väki­val­taisu­u­den, rikol­lisu­u­den ja jengiy­tymisen kanssa? Kyl­lä, hyvin selkeästi.

  Kat­sonko kor­re­laa­tion viit­taavaan kausali­teet­ti­in? Kyl­lä, hyvin vahvasti.

  Ker­ro nyt, jos olisin vas­tan­nut joka kohtaan “En”, niin muut­taisiko tämä mitenkään sitä, mikä todel­lisu­us näi­den osalta on? Entä muut­taako pelkosi sitä suun­taan tai toiseen?

  Se on “vain”, mitä se on. Sitä ei voi toiveil­laan muut­taa muuk­si, kuin mitä se on. Sil­lä, mitä uskon asian suh­teen, tai minkään muun vas­taa­van kysymyk­sen suh­teen, ei ole mitään merk­i­tys­tä siihen, miten asia on. Kuten ei pelol­lasikaan. Ei yhtään mitään. Tämän ymmärtämi­nen ja sisäistämi­nen on “toinen uskos­ta luop­umi­nen”. Ei näi­den todel­lisu­ut­ta voi uskoa muuk­si kuin mitä todel­lisu­us on. 

  Täl­lä sanon, ettei parem­paan todel­lisu­u­teen, kuin mitä todel­lisu­us on, uskovien osu­us ole vain mar­gin­aa­li­nen hip­pi­en seg­ment­ti. Mon­en täl­laisen kysymyk­sen suh­teen se on sosi­aalisen kon­ven­tion voimal­la län­si­mais­sa selkeä enemmistö.

  Ei oma asen­teeni ole kyyni­nen, vaan real­is­mi­in ainakin pyrkivä (kyyni­nen korkein­taan merk­i­tyk­sessä: on kyynistä olla usko­mat­ta jumalaan / kau­ni­iseen val­heeseen). Viit­taan nyt tähän yllä kuvat­tuun asen­teeseen abstrak­tis­es­ti, se mitä joku on yleisem­min yksilönä, on irralli­nen kysymys.

  Lisätään tähän vielä muu­ta­ma anek­doot­ti ja niiden poh­jal­ta lisäpo­hd­in­taa: Toinen DNA:n rak­en­teen löytäjistä (ja löy­döstä 1962 Nobel-palk­i­tu­ista) James Wat­son jou­tui 2007 julkisen ajo­jahdin kohteek­si ja erote­tuk­si 35 vuot­ta johta­mansa lab­o­ra­to­ri­on leivistä, kos­ka kom­men­toi yhdessä sivu­lauseessa afrikkalais­ten älykkyyt­tä. Luin juuri Wat­sonin työ­parin ja DNA-rak­en­teen löytämisessä merkit­tävim­män työn tehneen Fran­cis Crickin elämäk­er­ran. Hänen näke­myk­sen­sä Amerikan mustien keskimääräis­es­tä älykkyy­destä oli hyvin pes­simisti­nen. En ole var­ma, sanoiko hän sitä koskaan julkises­ti, mut­ta ainakin henkilöko­htaises­sa kir­jeen­vai­h­dos­sa tiedemies­tut­tavien­sa kanssa. Crick oli perin­nöl­lisyy­den tutkimuk­sen ohes­sa koko uransa hyvin kiin­nos­tunut ihmi­saivo­jen tutkimuk­ses­ta, eri­tyis­es­ti tietoisu­ud­es­ta ja keskit­tyi tähän kysymyk­seen uransa viimeiset kolme vuosikym­men­tä, näistä elämän­sä viimeiset 18 vuot­ta Cal­techissa yhteistyössä alan nyky­isi­in kärkin­imi­in kuu­lu­van Cristof Kochin kanssa.

  Tun­te­mani tutk­i­ja, joka oli muu­ta­man vuo­den ajan post-doc tutk­i­jana em. Kochin johta­mas­sa Cal­techin tutkimusyk­sikössä, ja jon­ka kanssa mailailin tietoisu­ud­es­ta use­am­man vuo­den ajan hyvin ahk­erasti, piti tabukysymyk­sen vas­taus­ta itses­tään selvänä. Hive­nen luulen, että siten voi ajatel­la kovin moni rel­e­van­teil­la kovan tieteen aloil­la. Mut­ta kuten Wat­sonin tapaus osoit­taa (tai Arthur Jens­enin kohtelu tai jopa E.O. Wilsonin) niin ei oman uransa takia kan­na­ta puhua ääneen. Vaik­ka olisit rel­e­van­tin alan nobel-palkit­tu johta­va tutk­i­ja, tai perustelisit näke­myk­sesi tuhat­sivuisel­la tiiliskiv­el­lä (kuten Jensen) niin julk­isu­udelta tulee ulkoti­eteelli­nen tuomio. Kyse ei siis niinkään ole tieteel­lis­es­tä näke­myk­ses­tä, vaan kiel­letyn alueelle menemisestä. 

  Ihmisil­lä on illu­u­sio, että kysymys olisi jotenkin selkeästi ratkaistu tieteel­lis­es­ti “Ei” ‑kan­nalle, vaik­ka todel­lisu­us on, että selkeä enem­mistö tutkimuk­ses­ta mitä on tehty, on viitan­nut päin­vas­taiseen suun­taan (samoin kuin hyvin johdon­mukainen evo­lu­tion­aari­nen järkeily).
  Tosi­asi­as­sa “Ei” on päätet­ty (pitkälti toisen maail­man­so­dan jälkeisessä*, ihan ymmär­ret­tävässä, moraa­likra­pu­las­sa) sosi­aalis­es­ti ja asian tutkimi­nen on jo vuosikym­me­nien ajan ollut tabuai­he, johon koskem­i­nen on ammatill­i­nen itsemurha. 

  (*Mainit­takoon tästä: Kor­rek­tin tutkimuk­sen ikoni, so. his­to­ri­alli­nen vale­hteli­ja, Mar­garet Mead oli ennen toista maail­man­so­taa kiin­nos­tunut mm. aiheesta, kuin­ka mus­tat amerikkalaiset voisi koulut­taa kansalaiskelpoisik­si. Sodan jäl­keen yksi perin­nöl­lisyy­den merk­i­tyk­sen kieltäneen vah­van sosi­aalisen kon­struk­tivis­min kovim­min moral­isoinei­ta ään­i­torvia. Näke­mys ei kuitenkaan ulot­tunut omaan tyt­täreeseen, jon­ka älykkyyt­tä kom­men­toi pri­vaatisti itseltään periytyneeksi.)

  Etnis­ten klus­te­rien välis­ten keskimääräis­ten perin­nöl­lisen jakau­mien ero­jen kysymys olisi tieteel­lis­es­ti selvitet­tävis­sä hyvin luotet­tavasti use­am­man omi­naisu­u­den osalta. Vaikut­tavista ympäristötek­i­jöistä on kat­tavasti tietoa ja tätä tietoa voidaan yhä täy­den­tää. Nämä ympäristötek­i­jät on tutkimuk­ses­sa hyvin pitkälle rajat­tavis­sa ulos riit­täväl­lä otan­nal­la ja meto­di­va­likoimal­la, niin että saadut tulok­set perin­nöl­lisen tek­i­jän osalta ovat hyvin luotet­tavia. Kat­ta­va tutkimus ei olisi edes kovin kallis.
  Kiistämätön vas­taus tul­laan saa­maan, kun mm. älykkyy­teen vaikut­tavia geene­jä ja geeniy­hdis­telmiä kyetään tun­nista­maan. Täl­löin voidaan tilas­tol­lis­es­ti ver­ra­ta em. tietoa eri­laisi­in keskimääräisi­in etnisi­in jakau­mi­in. Ja joku ver­taa, vaik­ka muut eivät halu­aisi. Tämä on väistämät­tä edessä ennem­min tai myöhemmin.

  Kyse ei ole siitä, että tämä olisi alkeel­lisem­mil­lakaan menetelmil­lä tieteel­lis­es­ti vaikea toteut­taa, tai tieteel­lis­es­ti kovin kon­tro­ver­saalia. Kyse on siitä, että me emme yhteisönä ole henkises­ti lainkaan valmi­ita kohtaa­maan ja käsit­telemään toden­näköistä vastausta. 

  Sik­si kiel­lämme koko kysymyk­sen ja samaan aikaan pidämme kysymyk­sen vas­taus­ta, ilman osoitet­tavaa tieteel­lis­ten perustei­den poh­jaa, jotenkin itses­tään selvästi ratkaistu­na. Vahvis­tuk­sek­si vielä tukah­du­tamme implisi­it­tiset epäi­lyk­semme ja stig­ma­ti­soimme rankasti niiden esille nostamisen.
  Huono puoli tässä ulkotiedol­lises­sa suh­tau­tu­mises­sa on, että todel­lisu­ut­ta ei voi pae­ta. Wat­sonin sivu­lauseessa ollut kom­ment­ti kos­ki Afrikan kehi­tys­tä. Tieto sen suh­teen ei ole mm. kehi­tysy­hteistyön (jon­ka men­estys on ollut, mitä on) toteu­tuk­sen kannal­ta merk­i­tyk­setön, kuten Wat­son viit­tasi. Edessä on.

  (Ennen kuin mah­dol­lis­es­ti kiire­hdit, niin edel­lä olev­as­ta et pysty johta­maan käsi­tys­tä uni­ver­saal­ista ihmis­ar­vos­ta, etkä maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­teereistä. Ne ovat käsitel­ly­istä tiedol­li­sista kysymyk­sistä irral­lisia arvokysymyk­siä. Arvolähtöko­hdista (kuten vas­tauk­ses­sa kysymyk­seen: Mitä min­ulle on hyvä Suo­mi?) tehtävi­in loogisi­in johtopäätök­si­in tieto toki voi vaikuttaa.)

 128. (pelkään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen keskimääräiseen älykkyysosamäärään liit­tyviä argu­ment­te­ja, mut­ta toisaal­ta toivon ole­vani väärässä)

  Olen käsitel­lyt tätäkin näkökul­maa use­aan otteeseen. Eri kan­so­jen älykkyy­serot ovat melko huono argu­ment­ti jo ihan aluk­si sik­si kos­ka älykkyy­seron ollessa kan­so­jen välil­lä keski­ha­jon­nan, ei tämä vielä ker­ro paljoa siitä, mikä se ero on niiden osal­la jot­ka maa­han tule­vat. Mut­ta tämä on epäolen­naista; ero, jos se ilme­nee myös maa­han­tuli­joiden osalta, voi olla argu­ment­ti sitä vas­taan, että tarvit­semme lisää “osaavaa työvoimaa”. Tähän argu­ment­ti­in pitää reagoi­da niin, että sen argu­mentin virheel­lisyys tai epäolen­naisu­us osoitetaan.

  Ei ole mielekästä vas­ta­ta argu­ment­tei­hin teilaa­mal­la esit­täjä sik­si, että tämä esit­tää tosi­asian, joka on kiusalli­nen. Esimerkik­si ero kan­so­jen väli­sisssä älykkyyk­sis­sä on kiusalli­nen, jos arvolähtöko­h­ta siitä, että ihmiset ovat yhden­ver­taisia, perus­tuu (virheel­lis­es­ti) käsi­tyk­selle, että kaik­ki ihmiset ovat yhtä hyviä kaikessa. Ihmis­ten yhden­ver­taisu­u­den ei voi kuitenkaan väit­tää perus­tu­van siihen, että nämä oli­si­vat yhtä älykkäitä. 

  Yksi ongel­ma, joka vihre­itäkin kos­ket­taa, on arvokysymys­ten ja tosi­a­sioiden täy­delli­nen sotkem­i­nen. Jos halu­taan vält­tää epälu­u­loa muukalaisia kohtaan, ei ole silti mielekästä kiistää muukalaisia koske­via fak­to­ja. Tpyy­lu­o­ma esit­ti oikein hyviä näköko­htia yllä. En tosin ymmär­rä hänen tyyliään, kos­ka joka ker­ta kun hän noi­ta (fik­su­ja) näke­myk­siä esit­tää, ne tule­vat jonkin­laisen ärtymyk­sen saat­tele­m­ana. Ikäänkuin ne oli­si­vat itses­tään­selvyyk­siä, joi­ta lap­sille pitää selit­tää uud­estaan ja uud­estaan. Sel­l­aisia näkökul­mia pitäisi tuo­da enem­män esille, kos­ka tähän men­nessä julkises­ti on puhut­tu ihan liikaa kaiken­laista “anti­ra­sis­tista” diibadaabaa, joka yksi­no­maan polar­isoi keskustelua.

 129. tpyy­lu­o­ma:

  Art­turi, poli­it­tisin perustein tehty irti­sanomi­nen ihan tasan var­masti johtaa tun­tu­vi­in kor­vauk­si­in, toteen­näyt­tö on vaan tietenkin vaikeaa.

  Siis tarkoi­tat tota uus­nat­si­men­neisyyt­tä? Oon aika var­ma, että siinä tapauk­ses­sa ei olis mak­set­tu kor­vauk­sia, mut­ta ollaan sovis­sa erimielisiä.

  Jos halu­at saivar­rel­la, niin kyl­lä tähänkin toki joku poikkeus tai kimu­rant­ti tapaus löy­tyy tyyli­in eläin­suo­jelu­ak­ti­ivi Turk­istuot­ta­jien liitossa.

  ? No ei kai toi esimerk­ki nyt oo yhtään saivartelua? Jos on syytä olet­taa, että mielip­i­teet vaikut­taa työn tekemiseen, niin tot­takai ne mielip­i­teet pitäis saa­da ottaa huomioon rekry­toin­nis­sa ihan samal­la taval­la kuin uskon­to, sukupuoli, sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen jne. (Luter­i­lainen kris­tit­ty pap­pina, mies homobaarin työn­tek­i­jänä jne.)

  Korho­sen tapauk­ses­sa erikoista ja tulkin­nan­varaista oli se että kyseessä oli ns. johta­ja­sopimus, toim­i­tusjo­hta­jan voi hal­li­tus erot­taa ilman mitään syytä ja irtisanomisaikaa

  heh… aika hauskaa, että saa erot­taa ilman mitään syytä, mut­ta ei saa erot­taa väärästä syys­tä. Toisaal­ta ei oo eka ker­ta, kun val­tio puut­tuu ihmis­ten keskenään tekemi­in sopimuksiin.

  OP:

  No, huumori sik­seen… mut­ta olisin kuvitel­lut ainakin Art­turin ole­van sil­lä kan­nal­la että tässä ale­taan viimeistään olla alueil­la joista val­tion olisi syytä pitää näp­pin­sä erossa.

  No tot­takai mä oon sitä mieltä, että val­tion pitäs pitää näp­pin­sä erossa avi­o­li­itoista! Mä vaan vänkään Samulin kanssa huvikseen, kun sen peruste­lut on vähän niin ja näin.

 130. Saara,

  Jos Alma Medi­as­sa on kat­sot­tu, että Korho­sen val­in­ta heiken­tää lehden levikkiä, niin en ymmär­rä mik­si hei­dän pitäisi vali­ta henkilö, jon­ka usko­vat vaikut­ta­van tuot­teen myyn­ti­in negatiivisesti. 

  Monis­sa työte­htävis­sä homous jää täysin yksi­tyiselämän piiri­in, mut­ta maakun­tale­hti pro­filoituu pitkälle pää­toimit­ta­jansa per­soo­nan kautta. 

  Oliko les­bous sit­ten edes tapah­tu­mien kulun syynä vai ei, jäi sana vas­taan sana tilanteek­si. Oikeus piti Korho­sen todis­telua vaku­ut­tavam­pana kuten tiedämme. Mut­ta jos näin oli, niin syynä tuskin ovat Alma Medi­an johdon kivikautiset asen­teet, vaan yri­tyk­sen peruste­htävän toteut­tamiseen pyrkimi­nen. Ja sehän on paras mah­dolli­nen tulos osakkeenomistajille. 

  Homoud­es­ta on maa­han­muut­ta­ja-/mus­lim­i­taus­tan lisäk­si tul­lut erään­lainen super­omi­naisu­us, joka oikeut­taa yhteiskun­nal­liseen erikoisko­htelu­un aina kun tielle osuu elämän tavanomainen vastoinkäyminen. 

  Täl­lais­ten kaikkien elämään kuu­lu­vien kom­pas­tuskivien jäl­keen tavalli­nen ihmi­nen joutuu nuole­maan haa­vansa ihan itse. Läh­es jokaiselta on joskus jokin työ­paik­ka jäänyt saa­mat­ta syys­tä joi­hin itse ei ole voin­ut vaikut­taa sen enem­pää kuin sukupuoliseen suuntautumiseensa.

 131. Az,

  Ei min­ulle ole mil­lään taval­la epä­selvää, että eri geneet­tis­ten klus­terei­den välil­lä voi olla ja toden­näköis­es­ti onkin keskimääräisiä ero­ja mm. loogis-matemaat­tises­sa älykkyy­dessä. Kysyin, miten täl­laisen havain­non (tai jonkin toisen val­it­se­masi havain­non) tulisi sin­un mielestäsi vaikut­taa maahanmuuttopolitiikkaamme.

 132. Tiedemies:

  Ei ole mielekästä vas­ta­ta argu­ment­tei­hin teilaa­mal­la esit­täjä sik­si, että tämä esit­tää tosi­asian, joka on kiusallinen.

  Kuten ylem­pänä sanoin, on ikävää että (suuri) osa keskustelijoista käyt­täy­tyy näin. Min­ul­la ei kuitenkaan ole houku­tus­ta toimia hei­dän sijaise­naan tässä ketjussa.

  Yllä mainit­se­masi tilas­totiedon soveltamista koske­va huomio on yksi muis­tamisen arvoinen asia, jos az:n tielle lähde­tään, ja toinen on sit­ten se, että loogis-matemaat­ti­nen älykkyys on ylipään­sä vain yksi osa sitä laa­jaa inhimil­li­sis­ten omi­naisuuk­sien kir­joa, jot­ka voivat koitua yhteiskun­nal­lisek­si hyödyk­si (ja joiden puute kor­reloi hait­to­jen kanssa).

  Jos argu­ment­ti­na on, että tarvit­semme nimeno­maan keskimääräistä älykkäämpiä muut­ta­jia, ja että tietyt ryh­mät tulee tämän vuok­si kään­nyt­tää, tulee perustel­la: a) Mil­lä perus­teel­la yksi­no­maan älykkyys on se, mitä tarvit­semme?, b) Mik­si olisi järkev­in­tä ottaa vas­taan ain­oas­taan sel­l­aisia ihmisiä, joi­ta tarvit­semme?, c) Mik­si tehokkain tapa suorit­taa täl­lainen val­in­ta olisi niiden kan­so­jen kään­nyt­tämi­nen kokon­aisu­udessaan, jot­ka ovat keskimäärin meitä vähem­män älykkäitä?

  Ylipään­sä tämä maa­han­muut­ta­jien viko­jen etsimi­nen muis­tut­taa minus­ta kaikille tut­tua mikro­ta­son ilmiötä: parisuh­teessa elämistä. Kun ongelmia tulee, on hel­poin­ta reagoi­da etsimäl­lä tois­es­ta ne omi­naisu­udet, jot­ka näyt­tävät johta­neen näi­hin ongelmi­in (yleen­sä juuri ne, joiden suh­teen kump­pani eroaa itses­tä eniten), ja päätel­lä että syy on hänessä. Osas­sa tapauk­sista tämä päät­te­ly johtaa lop­ul­ta eroon. Sit­ten, jos ollaan lop­pu­un asti ratio­naal­isia, etsitään kump­pani, jol­la ei näitä edel­lisen kump­panin “viko­ja” ole, mut­ta kaikkien suurek­si yllä­tyk­sek­si uusikaan suhde ei useim­miten ole täysin ongel­ma­ton. Todel­lisu­udessa se, mikä toises­sa osa­puo­lessa näyt­tää vial­ta, on useim­miten ihan vain yksinker­tais­es­ti eri­laisu­ut­ta — ei parem­paa eikä huonom­paa, vaan laadullis­es­ti poikkeavaa. Täl­löin fik­suin­ta ei ole ottaa eroa vaan opetel­la ole­maan yhdessä, vaik­ka se pros­essi­na onkin kivu­lias ja paneu­tu­mista vaa­ti­va. Psykolo­gias­sa käsit­tääk­seni tavataan jopa ajatel­la, että itses­tä poikkeavaan per­soon­aan rakas­tu­mi­nen on mekanis­mi, joka pakot­taa mei­dät kohtaa­maan eri­laisu­ut­ta, ja että täl­laisil­la kohtaamisil­la on suuri merk­i­tys henkilöko­htaisen kas­vamisemme kannal­ta. Jos kohtaami­nen päät­tyy vetäy­tymiseen ja toisen osa­puolen näkemiseen vial­lise­na, olemme epäon­nis­tuneet kas­vamisen tehtävässä.

 133. TM:

  Tpyy­lu­o­ma esit­ti oikein hyviä näköko­htia yllä. En tosin ymmär­rä hänen tyyliään, kos­ka joka ker­ta kun hän noi­ta (fik­su­ja) näke­myk­siä esit­tää, ne tule­vat jonkin­laisen ärtymyk­sen saat­tele­m­ana. Ikäänkuin ne oli­si­vat itses­tään­selvyyk­siä, joi­ta lap­sille pitää selit­tää uud­estaan ja uudestaan.

  Moitin sin­ua tuos­sa yllä, ja tämä sin­un moit­teesi osu ja uppos, eli olet täysin oike­as­sa. Tuskas­tun kun mielestäni nuo ovat itses­tään­selvyyk­siä, mut­ta se ei ole mikään puo­lus­tus, vaan ker­too huonos­ta itsekontrollista.

 134. Art­turi moni­avioisu­ud­es­ta toteutet­tuna use­al­la yksit­täisel­lä avioliitolla:

  Ihan sama kuin kah­den muunkin ihmisen väli­nen suhde, joiden välil­lä ei oo avioliittoo. 

  Mut­ta eihän tuos­sa (X on avi­o­li­itoss­sa Y:n ja Z:n kanssa, mut­ta nämä eivät ole keskenään liitossa) ole kyse samas­ta. Y:llä on oikeus X:n omaisu­u­teen, ja X:llä puolestaan Z:n. Kahdel­la tun­tem­at­toma­l­la ihmisel­lä ei ole täl­laista linkkiä tois­t­en­sa omaisu­u­teen. Esim. mainit­se­mal­lasi vel­jel­lä ei ole oikeut­ta edes vel­jen­sä omaisu­u­teen, vielä vähem­män vel­jen vai­mon omaisuuteen. 

  Var­masti on yhteiskun­nan rakenne, mut­ta siitä ei tietenkään seu­raa, että val­ti­ol­la olis mitään oikeut­ta ruve­ta sitä säätelemään. 

  No, kukas sit­ten säätelee yhteiskun­nal­lisia rak­en­tei­ta, jos ei val­tio? Ei yhteiskun­nal­lisia rak­en­tei­ta voi säädel­lä yksi­ty­isil­lä sopimuk­sil­la, kos­ka sil­loin ne eivät ole enää yhteiskun­nal­lisia vaan yksi­ty­isiä rakenteita. 

  Tässä artikke­lis­sa on hyviä perustelu­ja sille, mihin avi­o­li­it­toa tarvi­taan yhteiskunnassa:
  http://www.jonathanrauch.com/jrauch_articles/gay_marriage_1_the_case_for_marriage/
  Tuo myös perustelee sen, mik­si avi­o­li­it­to insti­tu­ut­ti­na ja sen posi­ti­iviset vaiku­tuk­set yhteiskun­taan vahvis­tu­isi­vat siitä, että homot pää­si­sivät sen piiriin. 

  Sen sijaan mikään ei perustele moni­avioisu­u­den puoles­ta. Kos­ka se läh­es poikkeuk­set­ta (kun sitä on ihmiskun­nan his­to­ri­as­sa kokeil­tu) on yksi mies + usea nainen, seu­rauk­se­na on vält­tämät­tä yli­jäämä miehiä, joil­la ei ole puolisoa. Tästä on yhteiskun­nal­lista hait­taa. Kauhul­la odotan, mitä Kiinas­sa tulee tapah­tu­maan lähivu­osi­na, kun yhden lapsen poli­ti­ikan vuok­si luokkaa 40 miljoon­aa nuor­ta miestä tulee jäämään ilman vaimoa. Tämä olisi seu­rauk­se­na siel­läkin, mis­sä har­rastet­taisi­in moni­avioisu­ut­ta. Avi­o­li­iton yksi tärkeä funk­tio on rauhoit­taa nuoret miehet. Jos miehille ei riitä puolisoa, seu­rauk­se­na on levottomuuksia. 

  Pekka Taipale puhui sar­ja­muo­tois­es­ta moni­avioisu­ud­es­ta, jota jo nyky­isin har­raste­taan ja johon nykyi­nen laki mah­dol­lis­taa, mut­ta ensin­näkin tämä on suh­teel­lisen harv­inaista ja joka tapauk­ses­sa on rajal­lista, kuin­ka mon­ta vaimoa pystyy tuol­la tavoin käymään läpi. Moni­avioisu­udessa ei mitään täl­laista rajaa ole. 

  Eli sun mielestä toi sun käsi­tys avi­o­li­iton insti­tuutista pitää vaan ottaa annet­tuna, eikä sitä voi muut­taa mitenkään, esim. silleen, että avi­o­li­it­to vois olla sukupuo­lineu­traali tai lukumääräneutraali? 

  Mis­tä ihmeestä tuon käsi­tyk­sen sait? Minus­ta se voi hyvinkin olla sukupuo­lineu­traali, kos­ka avi­o­li­iton yhteiskun­nalli­nen funk­tio ei liity sukupuoleen. Se ei voi olla lukumääräneu­traali, kos­ka se menet­tää sil­loin yhteiskun­nal­lisen tehtävän­sä ja jopa pahen­taa sitä asi­aa, mihin sen pitäisi auttaa. 

  Avi­o­li­iton eksklusiivisuudesta:

  No onhan se ihan hyvä, jos tykkää kehäpäätelmistä. Vähän sama ku sanos, että avi­o­li­it­toon insti­tu­ut­ti­na kuu­luu, että se solmi­taan kah­den eri sukupuol­ta ole­van henkilön välille. 

  Logi­ikkasi ei toi­mi. Kah­den samaa sukupuol­ta ole­van henkilön välisen avi­o­li­iton sal­lim­i­nen ei muut­taisi piirun ver­taa sitä avi­o­li­it­tosopimus­ta, mikä kah­den eri sukupuol­ta ole­van välil­lä on nyt. Sen sijaan avi­o­li­iton eksklusi­ivi­su­u­den pois­to muut­taisi jokaisen Suomes­sa voimas­sa ole­van avi­o­li­iton ase­maa. Jokainen niistä on solmit­tu eksklusi­ivi­su­u­den ole­tuk­sel­la ja sen varaan on jokainen niihin suos­tunut laskenut. 

  On eri asia muut­taa sitä, mitä uusia sopimuk­sia jotkut saa­vat tehdä kuin muut­taa sitä, mitä jo tehdyt sopimuk­set tarkoittavat.

 135. Kat­sonko älykkyy­den ja use­am­man muun ihmisen henkiseen toim­intaan vaikut­ta­van omi­naisu­u­den ole­van vah­vasti perin­nöl­lisiä, biol­o­gisia ominaisuuksia?

  Kysymys kuu­luu, voidaanko näitä ero­ja mita­ta älykkyys­testeil­lä? Toisin sanoen, ovatko erot niin suuria, että ne voitaisi­in havai­ta Fly­n­nin efek­tistä huoli­mat­ta? Muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä tulok­set älykkyys­testeis­sä ovat nousseet pari-kolme keski­ha­jon­taa. Ovatko suo­ma­lais­ten geneet­tiset omi­naisu­udet jotenkin ratkai­sev­asti muut­tuneet 1800-luvul­ta? Jos syynä kas­vavaan eroon suo­ma­lais­ten älykkyys­testien tulok­sis­sa eivät ole geneet­tiset omi­naisu­udet, onko jotain syytä olet­taa, että geneet­tiset omi­naisu­udet oli­si­vat syynä pienem­pi­in eroi­hin eri “geneet­tis­ten klus­terei­den” välillä?

  Minä tar­joaisin nol­lahy­po­teesik­si Fly­n­nin efek­ti­in nopeasti kehit­tynyt­tä koulu­jär­jestelmää ja yhteiskun­taa, joka edel­lyt­tää kir­joite­tun kie­len käyttöä.

 136. SS
  Sen sijaan avi­o­li­iton eksklusi­ivi­su­u­den pois­to muut­taisi jokaisen Suomes­sa voimas­sa ole­van avi­o­li­iton ase­maa. Jokainen niistä on solmit­tu eksklusi­ivi­su­u­den ole­tuk­sel­la ja sen varaan on jokainen niihin suos­tunut laskenut.

  Onpa vaikea­ta ulot­taa laki koske­maan vain uusia avioliittoja.

 137. Tpyy­lu­o­ma, en viitan­nut sin­u­un henkilöko­htais­es­ti, vaik­ka tek­stis­säsi oli ärtymys­tä. Viit­tasin yleis­es­ti siihen, että jos ja kun joku vaivau­tuu esit­tämään esimerkik­si noi­ta sin­un esi­in­tuo­mi­asi mielekkäitä näköko­htia ns. maa­han­muut­tokri­it­tisi­in argu­ment­tei­hin, niitä ei käytän­nössä koskaan esitetä mitenkään muuten. Joku tässä asi­as­sa on sel­l­aista, että se herät­tää ärtymystä. 

  Ongel­ma tästä tulee sik­si, että kun kaik­ki eivät lop­ul­ta sit­ten kykene esit­tämään niitä asial­lisi­akaan näköko­htia, vaan paah­ta­vat välit­tömästi kyseli­jän ja tilas­to­jen esit­telijän rasis­mista ja muus­ta. Sama pätee mon­een muuhun jut­tuun, jos nyt vaik­ka esitetään se min­un alku­peräi­nen mieliku­vata­son tulk­in­ta case-korhoses­ta. Se mieliku­va on väärä — sitä en kiistänyt alun­pitäenkään — mut­ta siitä mieliku­vas­ta puhumi­nen herät­tää jo suut­tumus­ta niis­sä, joiden mielestä se on väärä tai valitettava. 

  Sitoak­seni tämän kaiken siihen, mitä Osmo tuos­sa ana­ly­y­sis­sä kir­joit­taa, niin juuri se suut­tumuk­sen, ylim­ielisyy­den, halvek­sun­nan, jne osoituk­set, joi­ta näis­sä “mar­gin­aalia­siois­sa” tulee, ovat oma­l­ta osaltaan haitallisia. Sanon vielä tässä siihen liit­tyen yhden asian, eli sen, että kyse on myös poli­it­tis­ten kysymys­ten legitiimeydestä.

  Ei poli­it­ti­nen puolue voi oikein kovin pitkälle pötk­iä, jos se esi­in­tyy elämän­ta­papuolueena. Poli­ti­ik­ka lib­er­aalis­sa demokra­ti­as­sa on sel­l­ais­ten yhteis­ten asioiden hoitoa, joi­ta voidaan ohjail­la yhtäältä niil­lä pelisään­nöil­lä, joi­ta perus­tus­lain tms puit­teis­sa voidaan säätää ja toisaal­ta sil­lä, miten val­tio tulo­jaan käyt­tää ja miten se niitä kerää. Lep­pois­tamis­teemat sun muut pitää voi­da ilmaista täl­lä kielel­lä; toki niistä voidaan kam­pan­joi­da muuten, mut­ta ei poli­ti­ikkaan ole mielekästä tuo­da sel­l­aisia kysymyk­siä, joista ihmiset kuitenkin päät­tävät itse, ellei kyse ole pelisään­tö­jen muut­tamis­es­ta siihen suun­taan, että päätös­val­taa siir­retään jom­paan kumpaan suuntaan.

 138. Jos syynä kas­vavaan eroon suo­ma­lais­ten älykkyys­testien tulok­sis­sa eivät ole geneet­tiset omi­naisu­udet, onko jotain syytä olet­taa, että geneet­tiset omi­naisu­udet oli­si­vat syynä pienem­pi­in eroi­hin eri “geneet­tis­ten klus­terei­den” välillä?

  On syytä. Usei­den tutkimusten perus­teel­la Fly­n­nin efek­tistä johtu­vat sukupolvien väliset erot ja saman sukupol­ven sisäl­lä esi­in­tyvät rotu- ym. ryh­mäerot ovat laadullis­es­ti eri­laisia. Yhdys­val­lois­sa, jos­ta asi­as­ta on paras­ta dataa, rotuerot ovat säi­lyneet hyvin saman­laisi­na jo vuo­sisadan ajan, vaik­ka samaan aikaan Fly­n­nin efek­ti on nos­tanut kaikkien tulok­sia runsaasti.

  Tämä on paras tutkimus aiheesta: http://wicherts.socsci.uva.nl/wicherts2004.pdf. Siinä tode­taan mm. seuraavaa:

  It appears there­fore that the nature of the Fly­nn effect is qual­i­ta­tive­ly dif­fer­ent from the nature of B–W [=black-white] dif­fer­ences in the Unit­ed States. Each com­par­i­son of groups should be inves­ti­gat­ed sep­a­rate­ly. IQ gaps between cohorts do not teach us any­thing about IQ gaps between con­tem­po­rary groups, except that each IQ gap should not be con­fused with real (i.e., latent) dif­fer­ences in intel­li­gence. Only after a prop­er analy­sis of mea­sure­ment invari­ance of these IQ gaps is con­duct­ed can any­thing be con­clud­ed con­cern­ing true dif­fer­ences between groups.

  Se, hei­jas­ta­vatko ÄO-erot ero­ja todel­li­sis­sa älyl­li­sis­sä kyvyis­sä vaiko vain ero­ja kyvyssä tehdä teste­jä, on kysymys, jon­ka tutkimiseen on ole­mas­sa vaki­in­tuneet menetelmät. Yhdys­val­lois­sa tiede­tään, että maan rotuerot ovat todel­lisia ero­ja älyl­li­sis­sä kyvyis­sä, mut­ta esimerkik­si Lyn­nin ja Van­hasen keräämässä maail­man­laa­juises­sa aineis­tossa täl­laista ana­lyysiä ei ole ja aihet­ta ei juuri ole tutkittu.

 139. Eli­na:

  Jos Alma Medi­as­sa on kat­sot­tu, että Korho­sen val­in­ta heiken­tää lehden levikkiä, niin en ymmär­rä mik­si hei­dän pitäisi vali­ta henkilö, jon­ka usko­vat vaikut­ta­van tuot­teen myyn­ti­in negatiivisesti.

  Jos tämä asia vaikut­taa lehden levikki­in niin ratkai­sev­asti, että muuten kaikin puolin sopi­vak­si todet­tu henkilö täy­tyy valin­nan tekemisen jäl­keen erot­taa asian pal­jas­tut­tua, niin työ­nan­ta­jan olisi pitänyt ottaa asi­as­ta selvää jo etukä­teen. Itse en oikein jak­sa uskoa, että Lapin Kansan tilaa­jat vai­h­taisi­vat tilauk­sen­sa vaikka­pa Hesari­in ihan vain sik­si, että pää­toimit­ta­jana on les­bo. Kyl­lä luk­i­joil­la vaakakupis­sa var­masti enem­män painaa lehden laatu ja se, että siinä käsitel­lään heille alueel­lis­es­ti tärkeitä kysymyksiä.

  Jos nyt kuitenkin olet oike­as­sa, ja lehden levik­ki olisi kään­tynyt hur­jaan lasku­un Korho­sen aloitet­tua tehtävässään, siinä olisi ollut ihan oikea syy erot­taa pää­toimit­ta­ja. Jos Telanne todel­la uskoi, että pää­toimit­ta­jan lebous on lehden tuho, hänen olisi kan­nat­tanut odot­taa näyt­töä asi­as­ta, eikä irti­sanoa palkkaa­maansa henkilöä sukupuolisen suun­tau­tu­misen perus­teel­la. Näin hän ei kuitenkaan toimin­ut, vaan erot­ta­mi­nen oli pelosta/inhosta/ties mis­tä impul­si­ivis­es­ta tun­nereak­tios­ta johtu­va virhe, ts. Telanne kohteli Korhos­ta kaltoin. Tästä virheestä johtuen emme koskaan saa tietää, mikä Korho­sen les­bouden mah­dolli­nen vaiku­tus lehden levikki­in olisi ollut.

  Homoud­es­ta on maa­han­muut­ta­ja-/mus­lim­i­taus­tan lisäk­si tul­lut erään­lainen super­omi­naisu­us, joka oikeut­taa yhteiskun­nal­liseen erikoisko­htelu­un aina kun tielle osuu elämän tavanomainen vastoinkäyminen.

  Siis vaikka­pa erot­ta­mi­nen? Itse tiedän kyl­lä lähipi­iristäni use­am­mankin homosek­suaalin, joka on saanut ihan tavanomaiset fudut ilman mitään erikoiskohtelua.

  Täl­lais­ten kaikkien elämään kuu­lu­vien kom­pas­tuskivien jäl­keen tavalli­nen ihmi­nen joutuu nuole­maan haa­vansa ihan itse.

  Siis nytkö väität, että on aivan tavanomaista ja “kaikkien elämään kuu­lu­vaa” saa­da potkut työte­htävästä ennen kuin on ehtinyt edes aloit­taa? Ja ettei siitä ihan kenen tahansa kohdal­la nousisi haloo (julkkik­sen kohdal­la val­takun­nalli­nen ja tun­tem­at­toman ihmisen kohdal­la lähipi­irin laajuinen)?

 140. Az, sin­un on pakko kehys­tää tuol­laisia väit­teitä eräil­lä rauhoit­tavil­la sanoil­la. Jos väit­täisit, että sveit­siläiset ovat väki­val­taisem­pia kuin itä­val­ta­laiset, niin muis­tut­telisit samal­la, että sveit­siläi­sistäkin toki enem­mistö on kun­non ihmisiä jne. Tämä on ihan min­i­mi, mitä voi pyytää.

 141. Sylt­ty:

  Onpa vaikea­ta ulot­taa laki koske­maan vain uusia avioliittoja. 

  On. Yksi syy sille, mik­si nykyiset rek­isteröidyt parisuh­teet pitäisi saa­da avi­o­li­iton nimik­keen alle on juuri siinä, että se selkeyt­tää lain­säädän­töä, kun ei aina tarvitse erik­seen maini­ta avi­o­li­it­toa ja rek­isteröi­tyä parisuhdet­ta. Laki, jos­sa pitäisi kan­taa mukana kah­ta eri asi­aa tarkoit­tavaa avi­o­li­it­toa, vaik­ka niistä käytet­täisi­in samaa nineä, olisi vielä lisää sekoit­ta­va asia. 

  Toisek­si, tuo tarkoit­taisi sitä, että uusia avi­o­li­it­to­ja solmi­vat yksi­avioisu­ut­ta halu­a­vat eivät voisi enää solmia avi­o­li­it­toa, johon liit­tyy eksklusi­ivi­su­us. Sukupuo­lineu­traal­ius taas ei vaiku­ta kenenkään het­eroli­it­toa solmi­van liit­toon mitenkään. 

  Näin siis, kun puhutaan juridis­elta kannal­ta. Se, että sukupuo­lineu­traal­ius voi muut­taa etenkin uskon­nol­lis­ten ihmis­ten mieliku­vaa siitä, mitä avi­o­li­it­to on, on toinen jut­tu, mut­ta sen voi min­un puolestani erot­taa uskon­to­jen omak­si sisäisek­si asi­ak­si. Ne uskon­not, joiden mielestä Jumala ei hyväksy homoli­it­to­ja, olkoon jär­jestämät­tä niille samo­ja riit­ti­meno­ja kuin jär­jestävät het­eroli­it­to­jen vihkimiselle. Tähän ei val­ti­ol­la pitäisi olla mitään nokan koputtamista.

 142. toinen on sit­ten se, että loogis-matemaat­ti­nen älykkyys on ylipään­sä vain yksi osa sitä laa­jaa inhimil­li­sis­ten omi­naisuuk­sien kir­joa, jot­ka voivat koitua yhteiskun­nal­lisek­si hyödyk­si (ja joiden puute kor­reloi hait­to­jen kanssa).

  Tätä tois­tel­laan niin paljon, että göbbelsmäis­es­ti olemme alka­neet uskoa sen ole­van pait­si täysin tot­ta, myös todem­paa kuin mitä siinä itseasi­as­sa san­o­taan. Jos ihmiset oikeasti pysähty­i­sivät miet­timään, mitä tämä tarkoit­taa, ei tässäkään keskustelus­sa tarvit­sisi mitään sen ihmeel­lisem­pää polar­isaa­tio­ta esiintyä.

  Tarkoi­tan sitä, että vaik­ka on paljon muitakin vaikut­tavia tek­i­jöitä, eikä sitä kukaan kiistä, on myös täysin kiis­ta­ton­ta tilas­tol­lista evi­denssiä, että nämä muut tek­i­jät ovat vielä vaikeam­min mitat­tavis­sa kuin älykkyys. Näi­nollen näi­hin “mui­hin tek­i­jöi­hin” viit­taami­nen on yleen­sä, jos mah­dol­lista, vielä huo­mat­tavasti epätäs­mäl­lisem­pää ja riskialt­ti­im­paa kuin älykkyyteen. 

  Kuten yllä sanoin, voidaan kyseenalais­taa koko täl­laisen tarkastelun mielekkyys ylipäätään, siis se, että tilas­tol­lisin perustein tehtäisi­in päätök­siä siitä, kuka saa ja kuka ei saa tul­la maahan. 

  Eikä kai ole merk­i­tys­tä sil­lä, onko jokin mekanis­mi “geneet­ti­nen” tai mil­lä taval­la se periy­tyy. Tilas­tolli­nen yhteys van­hempi­en omi­naisuuk­si­in on vah­va, ja vaik­ka mekanis­mi olisi kas­va­tus tms, ei siihen ole oikein keino­ja puut­tua. Niitä voidaan tietenkin koet­taa tar­jo­ta, mut­ten oikein näe mitään kovin mielekästä ja etenkään mitään kovin lib­er­aalia keinoa niin tehdä.

 143. Saara:

  Jos nyt kuitenkin olet oike­as­sa, ja lehden levik­ki olisi kään­tynyt hur­jaan laskuun […]

  Minä en ottanut mitään kan­taa tähän levikin mah­dol­liseen lasku­un enkä aiokaan ottaa. Mut­ta jos les­bous oli syynä irti­sanomiseen Korho­sen tapauk­ses­sa, niin var­mas­tikin takana oli huoli lehden levikistä, ei les­boud­es­ta jonkin moraalisen pahek­sun­nan kohteena Alma Mediassa. 

  Nythän muuten käräjäoikeus on hylän­nyt työsyr­jin­täsyyt­teen eli ottanut eri kan­nan kuin vahin­gonko­r­vausju­tus­sa. Tämä osoit­taa oikeak­si näkeymyk­seni siitä, että asia ei suinkaan ole selvä. 

  Telanne pysyy väit­teessään, että Korho­nen vale­hteli työhaas­tat­telus­sa ja sinäkään et voi olla sitä mieltä, etteikö se olisi pätevä peruste irti­sanoa, kun val­he myöhem­min pal­jas­tuu. Olete­taan, että olen vale­hdel­lut puhu­vani täy­del­listä ran­skaa ja osoit­tau­tuu ensim­mäisessä Pari­isin palaveris­sa, että osaan hädin tuskin perus­sanas­toa.… Miten luulet käyvän? 

  Siis nytkö väität, että on aivan tavanomaista ja “kaikkien elämään kuu­lu­vaa” saa­da potkut työte­htävästä ennen kuin on ehtinyt edes aloittaa?

  Kyl­lä näin voi hyvinkin käy­dä, jos vale­htelee työhaas­tat­telus­sa. Ehkä ei ole tavanomaista vale­hdel­la työhaas­tat­telus­sa, mut­ta jos näin tekee niin on syytä varautua fuduihin. 

  Jos Korho­nen ei olisi les­bo, niin tähän olisi ollut tyy­tymi­nen. Mut­ta kos­ka les­boko­rt­ti oli takataskus­sa, niin onkin 80 000 euroa rikkaampi. Tätä tarkoi­tan erityisasemalla.

 144. Samuli Saarel­ma:

  Mut­ta eihän tuos­sa (X on avi­o­li­itoss­sa Y:n ja Z:n kanssa, mut­ta nämä eivät ole keskenään liitossa) ole kyse samas­ta. Y:llä on oikeus X:n omaisu­u­teen, ja X:llä puolestaan Z:n. Kahdel­la tun­tem­at­toma­l­la ihmisel­lä ei ole täl­laista linkkiä tois­t­en­sa omaisu­u­teen. Esim. mainit­se­mal­lasi vel­jel­lä ei ole oikeut­ta edes vel­jen­sä omaisu­u­teen, vielä vähem­män vel­jen vai­mon omaisuuteen.

  häh? Mikä tässä nyt on vielä epä­selvää. Kahdel­la ihmisel­lä, jot­ka ei oo naimi­sis­sa keskenään ei oo oikeut­ta tois­t­en­sa omaisu­u­teen ja kahdel­la ihmisille jot­ka elää avi­o­li­itossa on.

  No, kukas sit­ten säätelee yhteiskun­nal­lisia rak­en­tei­ta, jos ei valtio?

  huoh… ei kukaan? Kukas nyt sit suun­nit­telee ekosys­teemin, jos ei jumala?

  Ei yhteiskun­nal­lisia rak­en­tei­ta voi säädel­lä yksi­ty­isil­lä sopimuk­sil­la, kos­ka sil­loin ne eivät ole enää yhteiskun­nal­lisia vaan yksi­ty­isiä rakenteita.

  kos­ka yhteiskun­ta = val­tio? Vai voisko sit­tenkin olla niin, että yhteiskun­ta syn­tyy niistä ihmis­ten väli­sistä vuorovaiku­tuk­sista, eikä siihen tarvi­ta mitään val­tio­ta siunaamaan?

  Tässä artikke­lis­sa on hyviä perustelu­ja sille, mihin avi­o­li­it­toa tarvi­taan yhteiskunnassa:

  Onks joku ollu sitä mieltä, että avi­o­li­it­too ei tarvi­ta yhteiskunnassa?

  Sen sijaan mikään ei perustele moni­avioisu­u­den puolesta. 

  Niin kai se riip­puu vähän siitä mitä arvostaa. Et jos ei pidä ihmis­ten itsemääräämisoikeut­ta minkään arvoise­na, niin sit joo mikään ei vält­tämät­tä perustele moni­avioisu­u­den puolesta.

  Kos­ka se läh­es poikkeuk­set­ta (kun sitä on ihmiskun­nan his­to­ri­as­sa kokeil­tu) on yksi mies + usea nainen, seu­rauk­se­na on vält­tämät­tä yli­jäämä miehiä, joil­la ei ole puolisoa. Tästä on yhteiskun­nal­lista haittaa.

  Ai sä oot tätä Osmon koulukun­taan, että kun tiede­tään mieluisa lop­putu­los, niin laskui­hin ote­taan mukaan vaan hai­tat ja jätetään ne hyödyt laskematta.

  Eli kai siitä moni­avioisu­ud­es­ta hyö­tyy ne miehet jot­ka halu­aa usei­ta vaimo­ja ja ne naiset, jot­ka halu­aa mielu­um­min miehen, jol­la on mui­ta vaimo­ja kuin jonkun jäl­jel­läol­e­van naimattoman?

  Kauhul­la odotan, mitä Kiinas­sa tulee tapah­tu­maan lähivu­osi­na, kun yhden lapsen poli­ti­ikan vuok­si luokkaa 40 miljoon­aa nuor­ta miestä tulee jäämään ilman vaimoa.

  Joo mä oon kans ihan kauhuis­sani, että Kiinas­sa nais­ten ase­ma para­nee tule­vaisu­udessa huimasti ja siel­lä ei enää abor­toi­da / tape­ta tyttölapsia.

  Avi­o­li­iton yksi tärkeä funk­tio on rauhoit­taa nuoret miehet.

  No tuskin nyt sen­tään. Avi­o­li­it­to on ollu käytössä aika hiton mon­es­sa yhteiskun­nas­sa mis­sä miehet ei oo nainu nuore­na (esim. täl­lä het­kel­lä Suomessa.)

  Minä väitän, että avi­o­li­iton “tehtävä” on tur­va­ta naiselle ja lapselle vakaa tulevaisuus.

  Jos miehille ei riitä puolisoa, seu­rauk­se­na on levottomuuksia.

  Voi olla tai sit­ten ei. Väitän, että naimat­toman miehen elämä on nykyään aika paljon parem­pa kuin kymme­nen vuot­ta sitten.

  Saara:

  niin työ­nan­ta­jan olisi pitänyt ottaa asi­as­ta selvää jo etukäteen.

  !? Eikös ne yrit­täny selvit­tää tätä etukä­teen, mut­ta Korho­nen ei ollu suos­tunu ker­tomaan ja sit potkut tuli ku asian oikee lai­ta selvis. Eiks ton etukä­teen selvit­tämi­nen muuten oo laitonta?

  Kyl­lä luk­i­joil­la vaakakupis­sa var­masti enem­män painaa lehden laatu ja se, että siinä käsitel­lään heille alueel­lis­es­ti tärkeitä kysymyksiä.

  Ja mer­su­ja ei ostet­tas enem­pää, jos niiden hin­ta lask­is, kos­ka tärkein­tä on laatu?

  Jos Telanne todel­la uskoi, että pää­toimit­ta­jan lebous on lehden tuho, hänen olisi kan­nat­tanut odot­taa näyt­töä asiasta,

  häh? No eiks ne just erot­tanu Korho­sen, ku ne sai vihiä sen puoli­son sukupuoles­ta? Vai olisko se pitäny käyt­tää jos­sain les­botestis­sä? Ilmeis­es­ti kuitenkin tarkoitit sitä, että niiden olis ekana pitäny antaa lehden kui­h­tua ja vas­ta sit­ten toimia. Eiköhän se oo parem­pi antaa kap­i­tal­istien yrit­tää ennakoi­da tule­vaa eikä pakot­taa niitä aja­maan miinaan.

  Koko tää jut­tu on vähän has­su, ku tässä on taas tätä pahat kap­i­tal­is­tit on paho­ja mieninkiä. Ihan ku ne siel­lä Lapin kansas­sa vihais rahaa ja les­bo­ja. Eiköhän se men­ny enem­minkin niin, että niil­lä ei ollu mitään muu­ta Korhos­ta vas­taan, ku että ne olet­ti, että se tulee niille kalliiks.

  Samuli Saarel­ma:

  Laki, jos­sa pitäisi kan­taa mukana kah­ta eri asi­aa tarkoit­tavaa avi­o­li­it­toa, vaik­ka niistä käytet­täisi­in samaa nineä, olisi vielä lisää sekoit­ta­va asia.

  No voi hyvä sylvi… kut­su­taan niitä sit vaik­ka lukumääräneu­traaleiks avi­o­li­itoiks tai jotain, että ei mee lakimiehet sekasin.

  Toisek­si, tuo tarkoit­taisi sitä, että uusia avi­o­li­it­to­ja solmi­vat yksi­avioisu­ut­ta halu­a­vat eivät voisi enää solmia avi­o­li­it­toa, johon liit­tyy eksklusiivisuus.

  !½?!!? Onks tässä joku ollu kieltämässä eksklusi­ivisia avi­o­li­it­to­ja? Sul­la on kyl­lä ihan ihme käsi­tys sanas­ta neu­traali. Sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­tokaan ei tarko­ta sitä, että pelkästään samaa sukupuol­ta ole­vat saa men­nä keskenään naimisiin.

 145. SS
  Toisek­si, tuo tarkoit­taisi sitä, että uusia avi­o­li­it­to­ja solmi­vat yksi­avioisu­ut­ta halu­a­vat eivät voisi enää solmia avi­o­li­it­toa, johon liit­tyy eksklusiivisuus.

  No eksklusi­ivi­su­ushan on hyvin rajoit­tunut­ta toim­intaa, kai nyt kun­non lib­er­aalin pitää sem­moista vas­tus­taa hen­keen ja vereen? Sitä­pait­si eihän aviorikostakaan ole enää ole­mas­sa eikä ihmistä voi omis­taa sekä eroami­nen on help­poa, niin mik­si ihmeessä avi­o­li­itossa pitäisi olla ekslusiivisuutta? 

  Eli mik­si tuo olisi muka mikään eri­tyisen paina­va asia? Voidaan­han sitä hel­posti vaikka­pa vaa­tia kaikkien avi­o­li­itois­sa ole­vien osa­puolu­en hyväksyn­tää uusille liitoille. Täl­löin­hän laki voisi koskea myös van­ho­ja avioliittoja.

  Eli en näe tuos­sa kyl­lä mitään varsi­naista ongel­maa juris­ter­ian kannal­ta. Hyvä perustelu on tietenkin ettei moni­avioisu­us kuu­lu suo­ma­laiseen kult­tuuri­in, mut­ta hei, mil­lä per­su­teel­la muka homo­jen avi­o­li­itot kuu­lu­vat siihen?

  Ne uskon­not, joiden mielestä Jumala ei hyväksy homoli­it­to­ja, olkoon jär­jestämät­tä niille samo­ja riit­ti­meno­ja kuin jär­jestävät het­eroli­it­to­jen vihkimiselle. Tähän ei val­ti­ol­la pitäisi olla mitään nokan koputtamista.

  No hehheh, samat henkilöt joiden mielestä uskon­toa ei pidä sekoit­taa poli­ti­ikkaan, pitää aivan var­masti poli­it­tis­es­ti määrätä kris­tit­ty­jen sakramenteista. 

  Näin­hän on käynyt nais­pappeu­den kanssa, nais­pap­pi­en vält­te­ly on syr­jin­tää jos­ta rap­sah­taa sank­tiot. On päivän­selvää että avi­o­li­it­to­lain jäl­keen homosek­suaal­is­ten vihkimi­nen tulisi kirkolle jos­sain vai­heessa aivan var­masti pakol­lisek­si eli de fac­to val­tio päät­täisi uskon­non sisällöstä.

  Ateisti­na en näe tässä kehi­tysku­lus­sa mitään järkeä, etenkään kun se ei koske tiet­tyjä, tiukku­ud­estaan tun­net­tu­ja, uskontokuntia.

  Ehdo­ton ei homosek­suaal­isille avi­o­li­itoille ja ehdo­ton kyl­lä hei­dän rek­isteröi­tyneelle parisuh­teelle. Kyl­lä tähän hom­maan pitää joku roti saada.

 146. Min­ul­la kesti kauan ennen kuin ymmärsin ettei nais­val­taisen puolueen nais­puheen­jo­hta­ja tarkoit­tanutkaan per­in­teistä fem­i­ni­in­istä pain­os­tuskeinoa naimalakkoa ehdot­taes­saan. Tämä blo­gi oikeas­t­aan vas­ta avasi asian minulle.

 147. Korho­sen asia on lop­pu­un käsitel­ty. Sek­suaalisel­la suun­tau­tu­misel­la ei ollut mitään tekemistä potku­jen kanssa. Olisi­han se nyt ollutkin nau­ret­tavaa, että joku pitäisi homosek­suaal­isu­ut­ta esteenä pää­toimit­ta­jan pestin hoitamiselle. 

  Eniten potut­taa Lapin Kansan luk­i­joiden puoles­ta. Kuka kek­si, että heitä har­mit­taisi lehden luk­i­joina se, mitä lehden pää­toimit­ta­ja tekee ja kenen kanssa maku­uhuoneessa vapaa-ajallaan?

  Ei kai tässä purkau­tunut ennakkolu­u­lot lap­palaisia kohtaan?

 148. Ein­sten, Helsin­gin hov­ioikeus tuomit­si kevääl­lä 2010 Korhos-jutun riita­haaras­sa Alma Medi­an mak­samaan Korhoselle 80 000 euroa vahin­gonko­r­vaus­ta perus­teet­tomas­ta työ­suh­teen päät­tämis­es­tä. KKO ei myön­tänyt Almalle val­i­tuslu­paa ja tuomios­ta tuli lain­voimainen. Siltä osin asia onkin taval­laan lop­pu­unkäsitel­ty ja lop­putule­ma oli, että potkuil­la oli hyvinkin paljon tekemistä sek­suaalisen suun­tau­tu­misen kanssa.

  Nyt käsitellyssä rikoshaaras­sa käräjäoikeus vapaut­ti Alman tj Telanteen työsyr­jin­täsyyt­teestä. Rikosoikeudessa tuomit­semiskyn­nys on tietysti korkeampi kuin riita­ju­tuis­sa eivätkä nämä kak­si tuomio­ta sikäli ole totaalises­sa ris­tiri­idas­sa, vaik­ka tämä jäisi lop­ullisek­si kan­naksi rikoshaaras­sa. Silti minus­ta olisi tapauk­sen saa­man julk­isu­u­denkin takia paikallaan viedä asia vielä hov­i­in. Kan­nat­taa muuten muis­taa, että käräjäoikeus tuomit­si myös riita­haaras­sa Alma Medi­an hyväksi.

 149. Minus­ta se, että riita-asi­as­sa käräjäoikeus ja hov­ioikeus oli­vat eri mieltä, on aivan selvä osoi­tus siitä, että asia ei ole mis­sään nimessä itses­tään­selvä. So. Korho­sen keis­si on ilmi­selvästi siinä rajal­la, kuin­ka laki pitäisi tulki­ta, ja se vaatii miet­timistä niiltäkin, jot­ka ovat lain asiantuntijoita. 

  Kos­ka kansalaiset jakau­tu­vat eri leirei­hin sen suh­teen, miten he halu­aisi­vat lakia luet­ta­van, on ilmeistä, että on täysin legi­t­i­im­iä olla eri mieltä siitä, mikä tuomion pitäisi olla. Kyse on arvokysymyk­ses­tä. Omas­ta näkökul­mas­tani tasaver­taisu­us on äärim­mäisen tärkeä arvo. Kat­son että se on niin tärkeä, että mikä tahansa laa­jem­paa yhteiskun­nal­lista kah­ti­a­jakoa edis­tävä pros­es­si tulisi pysäyt­tää pikem­min kuin edis­tää sitä.

  Oman “kri­ti­ikki­ni” kohteena ei yllä olekaan laki, joka takaa tasaver­taisen kohtelun, vaan oikeas­t­aan suh­tau­tu­mi­nen täl­laisi­in kiis­tanalaisi­in kysymyk­si­in. Se, että legi­itimistä erim­ielisyy­destä tehdään “hyvät vs. pahat” kysymys, on juuri mainit­se­mani negati­ivisen pros­essin eskaloimista, eikä sel­l­aise­na ole mielekästä. Tot­takai Korho­sen oikeuk­sia tulee puo­lus­taa, ja hov­ioikeu­den lain­voimaisen päätök­sen mukaan hänen sopimuk­sen­sa puret­ti­in oikeudettomasti. 

  On kuitenkin eri asia puo­lus­taa jonkun oikeuk­sia kuin iloi­ta tai juh­lia täl­laista päätöstä. Mon­et homosek­suaalien oikeuk­sia puo­lus­ta­vat näkevät langet­ta­van tuomion sinän­sä posi­ti­ivise­na asiana, jonkin­laise­na oikeuk­sien puo­lus­tamise­na. Minus­ta täl­lainen näkökul­ma on absur­di. Se on vähän saman­lainen kuin tilanne, jos­sa ajatel­laan jokaisen raiskaus­tuomion ole­van nais­ten oikeuk­sien puo­lus­tamista. Oikeuslaitok­sen tehtävänä on taa­ta, että lakia ja sopimu­soikeut­ta nou­date­taan. Ei minus­ta ole mitään syytä iloi­ta siitä, että lakia ei ole noudatettu. 

  Tämä ja vain tämä on keskeistä näi­den mieliku­vien syn­tymisen kannal­ta. Yritän ottaa toisen­laisen esimerkin: Olete­taan, että maa­han­muut­ta­jataus­tainen nuori kuolee epä­selvässä tilanteessa. Emme tiedä tarkalleen mitä on tapah­tunut, mut­ta poruk­ka epäilee rasis­tista rikos­ta. Joku suo­ma­lainen nuori ote­taan kiin­ni toden­näköisin syin ja jut­tu viedään oikeu­teen. Käräjäoikeus toteaa nuoren syyl­lisek­si, mut­ta hov­ioikeus kat­soo, että näyt­töä ei ole ja vapauttaa. 

  Minus­ta Korho­sen voitos­ta hov­ioikeudessa iloit­sem­i­nen “voit­tona” homosek­suaalien oikeuk­sille, on anal­o­gista sille, että tässä hypo­teet­tises­sa tapauk­ses­sani hov­ioikeu­den vapaut­ta­va päätös kat­so­taan “rasis­min” oikeut­tamisek­si. Oikeu­den tehtävänä ei ole valvoa ihmis­ten arvo­ja, vaan lakia. 

  Sik­si minus­ta on erit­täin vaar­al­lista ja valitet­tavaa, jos joku ottaa oikeustapauk­sia esimerkeik­si siitä, miten jonkun “oikeudet” vaa­ti­vat enem­män (tai vähem­män) puolustamista.

 150. Schwa,

  Mä hain tässä sarkas­mia tai jotain sel­l­aista, ilmeis­es­ti lai­hoin tuloksin. 

  Hom­man nimi on kuitenkin se, että asi­as­sa saadaan tuskin koskaan tietää mitä oikeasti tapah­tui syr­jin­nän osalta. En usko, että tuomio tulee hov­is­sa muut­tumaan. Näyt­töä syr­jin­nästä on vaikeaa toden­taa, etenkin kun on Korho­sen sana Telanteen ja kah­den muun sanaa vas­taan. Lain mukaan hom­ma meni ihan oikein. Perus­teet­tomista potkuista oli näyt­töä ja siitä tuomit­ti­in, syr­jin­nästä ei ole näyt­töä, eikä siitä tuomittu. 

  Ulkop­uo­li­nen tarkkail­i­ja voi tässä tilanteessa ain­oas­taan retostel­la ajatuk­sel­la, että mitä jos SE olisikin vaikut­tanut Korho­sen potkui­hin? Potku­jen syynä olisi siis ollut se, että Lapin Kansan luk­i­jat eivät kestä les­bon pää­toimit­ta­jan tuo­tok­sia. Mitä tämä olisi ker­tonut Lapin Kansan lukijoista? 

  Telanne itsekin pitänee potku­jen antamista sek­suaalisen suun­tau­tu­misen perus­teel­la nau­ret­ta­vana ajatuk­se­na. Telan­nehan tote­si: “Tämä oli odotet­tu päätös, emme me ole aiheut­ta­neet syr­jin­tää tässä asi­as­sa. Meil­lä on selvä kuva siitä, mitä tässä on tapah­tunut. Työ­suh­teen päät­tämiselle ei ole ollut mui­ta syitä kuin luottamuspula.” 

  “Emme aiheut­ta­neet syr­jin­tää”, on ehkä hiukan krypti­nen lausah­dus, mut­ta eihän meil­lä ole mitään syytä olla usko­mat­ta Telan­net­ta, eihän?

 151. Art­turi B:

  Kyl­lä, tuo olisi help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suhtei­den selvit­te­ly muut­tuisi niin sotkuisek­si että ei kannata.

  Mil­lä perusteella?

  Ihan sil­lä perus­teel­la, että asioi­ta voidaan käsitel­lä ns. könt­tänä niin että ne ovat kaik­ki pyödäl­lä, jos kaik­ki ovat naimi­sis­sa kaikkien kanssa.

  Jos avi­o­li­itot oli­si­vat eril­lisiä, asioi­ta pitäisi käsitel­lä eril­lis­inä ja ketju­un­tuneina. Ketjun toises­sa osas­sa ole­via ihmisiä ei voitaisi vält­tämät­tä käsitel­lä asiano­saisi­na muis­sa asiois­sa vaan ulkop­uolisi­na, jol­loin heil­lä olisi eri­lainen suo­ja asioiden suh­teen ja tärkeitä asioi­ta jäisi hel­posti käsit­telemät­tä. Kaik­ki asi­at kuitenkin vaikut­taisi­vat kaikkeen.
  Jos kyseessä olisi use­ampi “samaan porukkaan” liit­tyvä jut­tu, jut­tu­jen käsit­te­lyä ei vält­tämät­tä voisi yhdis­tää, kos­ka kyseessä oli­si­vat eri ihmiset, vaik­ka samas­ta sotkus­ta olisi kyse.

  Lisäk­si tietysti ketju­un­tu­misen sal­lim­i­nen saat­taisi (itsemääräämisoikeu­den perus­teel­la tms.) pois­taa avi­o­li­iton eksklusi­ivisen luon­teen, jon­ka var­maan mon­et (ainakin minä) katso­vat oleel­lisek­si osak­si avioliittoa.
  Täl­lä sit­ten on ihan omis­tu­soikeu­teenkin liit­tyviä vaiku­tuk­sia, kos­ka A voisi täl­löin vuo­taa B:n kanssa yhteistä omaisu­ut­ta C:lle ainakin puolilaillisesti.

  Luulen että tiedemies osaisi perustel­la tämän parem­min ainakin sys­teemin tehokku­u­den osalta. En tosin tiedä hänen kan­taansa asiaan.

  Sylt­ty:

  Sitä­pait­si eihän aviorikostakaan ole enää ole­mas­sa eikä ihmistä voi omis­taa sekä eroami­nen on help­poa, niin mik­si ihmeessä avi­o­li­itossa pitäisi olla ekslusiivisuutta?

  Eksklusi­ivi­su­us kat­so­taan silti puolisolle kuu­lu­vak­si moraalisek­si oikeudek­si. Kyse on yhdessä elämis­es­tä eikä elämis­es­tä kaikkien muiden kanssa. Jälkim­mäiseen­hän ei tarvi­ta minkään­laista liittoa.

  Lisäk­si asi­aan on ole­mas­sa taloudel­lisia ja kai muitakin laki­in liit­tyviä näkökul­mia. Avi­o­li­it­to ei ole pelkkä aja­tus yhteis­es­tä elämästä vaan siinä määritel­lään myös käytän­nön lakiteknisiä asioita.

  Sylt­ty:

  No hehheh, samat henkilöt joiden mielestä uskon­toa ei pidä sekoit­taa poli­ti­ikkaan, pitää aivan var­masti poli­it­tis­es­ti määrätä kris­tit­ty­jen sakramenteista.

  Ongel­mana on val­tionkirkon ole­mas­sao­lo ja uskon­to koulu­aineena jne. Kos­ka val­tio ei saa syr­jiä, val­tionkirkkokaan ei saa syrjiä.
  Minä itseasi­as­sa näen huo­mat­tavia etu­ja siinä, että kirkko ei saa syr­jiä ja että koulus­sa opete­taan lib­er­aalia uskon­non­tulk­in­taa. Täl­löin kirkko ja yleis­es­ti hyväksyt­ty uskon­tulk­in­ta ei voi radikalisoitua.

  Sylt­ty:

  Ateisti­na en näe tässä kehi­tysku­lus­sa mitään järkeä, etenkään kun se ei koske tiet­tyjä, tiukku­ud­estaan tun­net­tu­ja, uskontokuntia.

  Jep. Molem­mille val­tionkirkoille samat säännöt.
  Muil­takin uskon­tokun­nil­ta olisi hyvä vaa­tia samaa, mut­ta ne ovat enem­män kirkon­sisäisiä asioita.

  Sylt­ty:

  Ehdo­ton ei homosek­suaal­isille avi­o­li­itoille ja ehdo­ton kyl­lä hei­dän rek­isteröi­tyneelle parisuh­teelle. Kyl­lä tähän hom­maan pitää joku roti saada.

  Tuo on ongel­ma. Nykyään lomakkeis­sa ja yleisessäkin kie­lenkäytössä erote­taan rek­isteröi­ty parisuhde ja avi­o­li­it­to toi­sis­taan — samat­en lakitek­stis­sä. Lakitek­stis­sä on selvästi kyse sek­suaalisen suun­tau­tu­misen perus­teel­la tapah­tu­vas­ta syr­jin­nästä, kos­ka oikeudet eivät ole samat kaikille.

  Lomakkei­den ja kie­lenkäytön osalta taas ongel­ma on siinä, että sek­suaa­li­nen suun­tau­tuneisu­us on yksi­ty­isa­s­ia, joka pakote­tul­la sanavalin­nal­la vuode­taan julk­isu­u­teen ja mil­loin mihinkin. Aivan kuin se ei jo riit­täisi, niin sen perus­teel­la sit­ten voidaan myös syr­jiä sekä näkyvästi että salassa.
  Joko siis avi­o­li­iton käsite on pois­tet­ta­va lakitek­stistä, jol­loin kaikil­la on rek­isteröi­ty parisuhde, tai sit­ten se avataan kaikille, jol­loin rek­isteröi­dyn parisuh­teen käsite pois­te­taan lakitekstistä.
  Käsit­teistä voidaan myös tehdä tois­t­en­sa syn­onyyme­ja, mut­ta täl­löin var­masti ter­mit jäävät elämään nykyisen kaltaisi­na ainakin tietyis­sä piireis­sä, mah­dol­lis­es­ti jopa yleisessä kie­lenkäytössä ja lomakkeis­sakin asti, jol­loin ongel­ma jää jäljelle.

 152. Art­turi:

  kos­ka yhteiskun­ta = val­tio? Vai voisko sit­tenkin olla niin, että yhteiskun­ta syn­tyy niistä ihmis­ten väli­sistä vuorovaiku­tuk­sista, eikä siihen tarvi­ta mitään val­tio­ta siunaamaan? 

  Ihmis­ten väliset vuorovaiku­tuk­set eivät pysty kir­joit­ta­maan kaikkia päte­viä lake­ja. Juuri tähän tarvi­taan valtiota. 

  Ai sä oot tätä Osmon koulukun­taan, että kun tiede­tään mieluisa lop­putu­los, niin laskui­hin ote­taan mukaan vaan hai­tat ja jätetään ne hyödyt laskematta. 

  Ei, vaan hyödyt ovat hait­to­ja suurem­mat. Pelkästään jo se, että avi­o­li­it­to muut­tuisi ei-ekslusi­ivisek­si lask­isi sen arvoa, vaik­ka vain hyvin har­va moni­avioisu­ut­ta käytän­nössä harrastaisi. 

  Joo mä oon kans ihan kauhuis­sani, että Kiinas­sa nais­ten ase­ma para­nee tule­vaisu­udessa huimasti ja siel­lä ei enää abor­toi­da / tape­ta tyttölapsia. 

  Sinus­tako aikuis­ten miesten yli­jäämä on tulee ole­maan syynä siihen, että tule­vaisu­udessa ei abor­toi­da tyt­tölap­sia? Tämäkö Suomes­sa pitää tyt­tölap­si­abor­tit kuris­sa? Toisek­si tyt­tölas­ten abort­tien lopet­ta­mi­nen nyt ei kor­jaa mitenkään sitä epä­suh­taa, että on naimaikäisiä miehiä liikaa naisi­in verrattuna. 

  Todel­lisu­udessa vaiku­tuk­set eivät tietenkin ole nuo, vaan se, että tyt­töjä kid­na­p­ataan vaimoik­si ja maa­han syn­tyy väki­val­taisia toiv­ot­tomas­sa ase­mas­sa ole­vista nuorista miehistä koos­t­u­via jenge­jä. Tuo­ta edel­listä tapah­tuu jo nyt. Jälkim­mäi­nen on pysynyt kuris­sa sil­lä, että maas­sa talouskasvu on ollut huimaa ja maas­sa on hyvin vah­va poli­isi. Jos talous jos­sain vai­heessa yskähtää, tuo on seurauksena. 

  No tuskin nyt sen­tään. Avi­o­li­it­to on ollu käytössä aika hiton mon­es­sa yhteiskun­nas­sa mis­sä miehet ei oo nainu nuore­na (esim. täl­lä het­kel­lä Suomessa.)
  Minä väitän, että avi­o­li­iton “tehtävä” on tur­va­ta naiselle ja lapselle vakaa tulevaisuus. 

  Ensin­näkin mikä on “nuore­na”? Juuri siinä vai­heessa miesten riehumi­nen kään­tyy alaspäin, kun he menevät naimisi­in, eli jos­sain 25:n vuo­den tienoilla.

  Toisek­si, tuo mainit­se­masi ei ole ulkois­vaiku­tus, vaan toisen osa­puolen saa­ma hyö­ty. Nuorten miesten riehu­misen lop­pumi­nen on juuri ulkois­vaiku­tus, jos­ta muu (siis niiden aviop­uoliso­jen ulkop­uo­li­nen yhteiskun­ta) hyö­tyy ja juuri sik­si yhteiskun­nan kan­nat­taa ylläpitää kyseistä insti­tu­ut­tia. Jos kaik­ki hyö­ty tulee aviop­uolisoille itselleen, ei siihen tietenkään muu­ta yhteiskun­taa tarvita. 

  Kol­man­nek­si, toinen ulkoishyö­ty avi­o­li­itos­ta on van­hu­u­den tur­va. Aviop­uoliso kan­taa yleen­sä suuren osan siitä taakas­ta, mikä huonokun­toisen van­huk­sen huole­htimis­es­ta koituu. Jos muu yhteiskun­ta jou­tu­isi kus­tan­ta­maan kaiken sen, minkä aviop­uolisot nyky­isin tekevät van­hus­ten huole­htimises­sa, tästä koi­tu­isi huimat kustannukset. 

  Ai, niin sinä olitkin äärilib­er­taari, joten sinus­ta huonokun­tois­t­en van­hus­ten voi antaakin kitua pois, jos heil­lä itsel­lään ei ole varaa han­kkia itselleen huolen­pitoa, joten sin­un yhteiskun­nas­sasi tätä säästöä ei tietenkään näy. 

  Voi olla tai sit­ten ei. Väitän, että naimat­toman miehen elämä on nykyään aika paljon parem­pa kuin kymme­nen vuot­ta sitten. 

  Mihin tuo väit­teesi perus­tuu? Mitä kymme­nen vuot­ta sit­ten naimat­tomil­ta miehiltä puuttui? 

  Onks tässä joku ollu kieltämässä eksklusi­ivisia avioliittoja? 

  Kyl­lä, juuri tuo oli Syl­tyn ehdotus. 

  Sylt­ty:

  No eksklusi­ivi­su­ushan on hyvin rajoit­tunut­ta toim­intaa, kai nyt kun­non lib­er­aalin pitää sem­moista vas­tus­taa hen­keen ja vereen? 

  Minus­ta ekslusi­ivi­su­us on juuri se, mitä ihmiset avi­o­li­itos­ta hake­vat. Juuri uskol­lisu­ut­ta­han he julkises­ti van­no­vat koko hääväen edessä. 

  Mihin koko avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­tia edes tarvi­taan, jos siitä pois­te­taan eksklusi­ivi­su­u­den ole­tus? Yhdessähän ihmiset voivat asua ilmankin avioliittoa. 

  Mitä uskon­toi­hin tulee, niin nyt sin­un on huo­mat­ta­va se, että puhut Suomen val­tionkirkos­ta. Mui­ta uskon­to­ja ei mitkään val­tion nais­pappeusvaa­timuk­set koske. Min­un puolestani jos ev lut kirkko halu­aa täy­den itsenäisyy­den val­tion vaiku­tuk­ses­ta, sille voisi sen antaa. Jos se kuitenkin halu­aa roikkua val­tion yhtey­dessä, niin sit­ten se saa siitä mak­saa sen, että val­tio puut­tuu myös siihen, miten se toimii.

 153. Tiedemies:

  Viimeisin oli mie­lenki­in­toista luet­tavaa. En ole seu­ran­nut mitä olet asi­as­ta aikaisem­min kir­joit­tanut tässä ketjus­sa, mut­ta muu­ta­maa kohtaa en aivan sisäistänyt:

  Kir­joi­tat näin:

  “On kuitenkin eri asia puo­lus­taa jonkun oikeuk­sia kuin iloi­ta tai juh­lia täl­laista päätöstä. Mon­et homosek­suaalien oikeuk­sia puo­lus­ta­vat näkevät langet­ta­van tuomion sinän­sä posi­ti­ivise­na asiana, jonkin­laise­na oikeuk­sien puo­lus­tamise­na. Minus­ta täl­lainen näkökul­ma on absur­di. Se on vähän saman­lainen kuin tilanne, jos­sa ajatel­laan jokaisen raiskaus­tuomion ole­van nais­ten oikeuk­sien puo­lus­tamista. Oikeuslaitok­sen tehtävänä on taa­ta, että lakia ja sopimu­soikeut­ta nou­date­taan. Ei minus­ta ole mitään syytä iloi­ta siitä, että lakia ei ole noudatettu.”

  Voisin kuvitel­la, että homot eivät iloitse sitä, että lakia on rikot­tu Korho­sen kohdal­la, vaan sitä, että lakia nou­date­taan siinä mielessä, että rikok­seen syyl­listynyt sai ran­gais­tuk­sen ja oikeus tapah­tui. Kuten itsekin kir­joi­tat, he juh­lis­ta­vat (hei­dän vinkke­listään oikeu­den­mukaista ja lail­lista) päätöstä, ei itse rikostapah­tu­maa. Tässä on vis­si ero. Ei kai kukaan murhamiehen elinkautis­es­ta kuul­tuaan mässäile itse teoil­la, vaan sil­lä että kyseinen henkilö ei ole ainakaan vähään aikaan tekemässä kaduil­la murhia? 

  Tässä tulee myös tunne, että jol­lain tapaa itse teet asi­as­ta hyvä vs. paha ‑jaot­telua, mis­tä kir­joi­tat aluk­si ja jota ilmoi­tat vas­tus­tavasi. Mun mielestä homoil­la on edel­lä maini­tu­in perustein syytä juh­lia langet­tavaa tuomio­ta ja ymmär­rän sen täysin. En ymmär­rä mik­si asia olisi automaat­tis­es­ti “valitet­tavaa” tai “vaar­al­lista” niin kuin kir­joi­tat aivan lopuk­si. Kai se riip­puu vähän tapauk­ses­ta. Yritän tätä perustel­la myöhemmin.

  “Oikeu­den tehtävänä ei ole valvoa ihmis­ten arvo­ja, vaan lakia.”

  Mun mielestä lait ovat nimeno­maan kod­i­fioitu­ja arvo­ja. Tässä mielessä oikeus valvoo viime kädessä arvoja. 

  “Sik­si minus­ta on erit­täin vaar­al­lista ja valitet­tavaa, jos joku ottaa oikeustapauk­sia esimerkeik­si siitä, miten jonkun “oikeudet” vaa­ti­vat enem­män (tai vähem­män) puolustamista.”

  Ei vält­tämät­tä. Oikeustapauk­sia ver­taile­mal­la voi hyvinkin päästä sisälle tietyn yhteiskun­nan hege­mon­ian lainalaisuuk­sista, kun tarkkailee sitä, minkälai­sis­sa tilanteis­sa oikeut­ta jae­taan ja minkälai­sis­sa tilanteis­sa sitä jätetään jakamatta. 

  Eikö Hal­la-aho käyt­tänyt tätä logi­ikkaa kir­joit­taes­saan ei-kan­ta­suo­ma­lais­es­ta etnis­es­tä ryh­mästä samaan sävyyn kuin mitä tehti­in supisuo­ma­lai­sista? Oikeuslaitos reagoi Jussin kir­joituk­seen välit­tömästi, mut­ta kan­ta­suo­ma­laisia koske­vaan loukkauk­seen ei reagoitu lainkaan. Sama hom­ma tapah­tui islamia koske­van kir­joituk­sen kanssa, jos­sa ver­taavu­ut­ta haet­ti­in kan­ta­suo­ma­lais­ten uskoa koske­vi­in kirjoituksiin. 

  Toises­sa tapauk­ses­sa “oikeustapaus” tai pikem­minkin oikeu­den puute ja sen kaksi­nais­moral­isti­nen luonne pal­jasti sen, että vähem­mistö­jen oikeuk­sista pidet­ti­in tiukem­min kiin­ni kuin enem­mistön oikeuk­sista. Toises­sa tapauk­ses­sa syyt­teet hylät­ti­in ja ainakin minä iloitsin siitä.

 154. Tiedemiehel­lä oli hyvä point­ti tuos­sa yllä: vaik­ka Korho­sen tapaus sinän­sä onkin tuomit­ta­va, on ikävää että jotkut ilakoiden mehus­tel­e­vat tuomi­ol­la, kos­ka tämä todel­la luo turhaa yhteiskun­nal­lista vas­takkainaset­telua, vaik­ka tuomit­semisen tarkoi­tus on hillitä tätä efektiä.

  Itse olen jopa niin tosikko, että min­ua ihme­tyt­tää kuin­ka jotkut voivat ilakoi­da esim. lätkäot­telun voitol­la. Voit­to kun määritelmäl­lis­es­ti merk­it­see, että samas­sa ottelus­sa toinen joukkue hävisi. Omas­sa mielessäni tämä yleen­sä neu­traloi tois­t­en voit­toon liit­tyvän ilon tun­teen, joten suh­tau­tu­misek­seni jää, että koko hom­ma on aika type­r­ää nol­la­summapeliä (ei maaleis­sa mitat­tuna vaan voitto/häviö ‑akselil­la). Ymmär­rän toki, että vika on itsessäni ja että joukkueurheilu on oikeasti vain hauskaa leikkiä, jota en vain jostain syys­tä osaa käsitel­lä riit­tävän kevyesti.

  Osa ihmi­sistä puolestaan tun­tuu suh­tau­tu­van oikeusjär­jestelmämme toim­intaankin lätkäot­telu­na, jos­sa ase­tu­taan kan­nat­ta­maan jom­paa kumpaa kiis­tan osa­puol­ta, ja tämän voit­taes­sa hiero­taan omaa voiton­riemua vas­ten vastapuolen kasvo­ja. Telanteen taan­noises­sa tuomios­sa ei ollut mitään riemuit­tavaa. Ilon aihet­ta olisi ollut siinä tapauk­ses­sa, ettei koko erot­tamista olisi ensinkään tapah­tunut. Tosin sil­loin tilanteen riemukku­us olisi ollut vaikeam­paa havai­ta. Ihmistä ei kai oikein ole raken­net­tu riemuit­se­maan siitä, että asi­at suju­vat niin kuin pitääkin.

 155. “Tiedemiehel­lä oli hyvä point­ti tuos­sa yllä: vaik­ka Korho­sen tapaus sinän­sä onkin tuomit­ta­va, on ikävää että jotkut ilakoiden mehus­tel­e­vat tuomi­ol­la, kos­ka tämä todel­la luo turhaa yhteiskun­nal­lista vas­takkainaset­telua, vaik­ka tuomit­semisen tarkoi­tus on hillitä tätä efektiä.”

  Mä en nyt jotenkin saa asetet­tua tätä “ongel­maa” oikeisi­in mit­ta­suhteisi­in. Okei, jois­sain lapsen­huolta­ju­uski­is­tas­sa vois olla kohtu­u­ton­ta tuulet­taa “voit­toa” vas­ten “häviäjän” naa­maa (toki tässäkin on var­masti poikkeuk­sia), mut­ta sit­ten on taas tapauk­sia, jois­sa “juh­lin­ta” voi olla paikallaan. Tietysti kohtu­us tässäkin, mut emmä nää tätä kyl­lä minkään­laise­na ongel­mana suh­teessa yhteiskun­nal­liseen kahtiajakoon. 

  Ja ennen kaikkea mitä tar­jo­ta ratkaisuk­si? Kaik­ki stoalaisu­u­den peruskurssille tun­teitaan kätkemään? Pure­taan oikeusval­tion peri­aat­teet, että kenel­läkään ei tule pahamieli? Ziisus.

  “Osa ihmi­sistä puolestaan tun­tuu suh­tau­tu­van oikeusjär­jestelmämme toim­intaankin lätkäot­telu­na, jos­sa ase­tu­taan kan­nat­ta­maan jom­paa kumpaa kiis­tan osa­puol­ta, ja tämän voit­taes­sa hiero­taan omaa voiton­riemua vas­ten vastapuolen kasvoja.”

  Siis onks tää nyt oikeesti joku ole­mas­sa ole­va ongelma?

  “Telanteen taan­noises­sa tuomios­sa ei ollut mitään riemuit­tavaa. Ilon aihet­ta olisi ollut siinä tapauk­ses­sa, ettei koko erot­tamista olisi ensinkään tapahtunut.”

  Nyt sä uno­h­dat sen toisen osa­puolen kokon­aan. Tässä surku olisi tul­lut sille porukalle, jon­ka mielestä Korho­nen kär­si luottamuspulasta. 

  Ensi viikon laun­taina on suku­laisen yo-juh­lat. En tiedä onko oikein juh­lia niitä, kos­ka todel­lisu­udessa­han juh­lin niiden puoles­ta, jot­ka reput­ti­vat kokeessa. Toki voisin ehdot­taa, että juh­lisimme valko­lakkia hil­jaa mielis­sämme, ettei hom­ma mene liian groteskik­si. Hmm.

 156. Min­un argu­ment­ti­ni oli paljon tuol­laista yksinker­taisem­pi. Oikeusju­tun voit­ta­ja var­maan juh­lii voit­toaan, mut­ta jos joku voit­taa oikeudessa syr­jin­täju­tun, siinä ei ole mitään juh­lim­ista, ja vielä vähem­män on jutun häviämisessä mure­htimisen aihet­ta, olet­taen, että oikeuslaitos toimii oikeasti lain mukaisesti.

  Nimit­täin, se, että oikeus toteaa syr­jin­tää tapah­tuneen, tarkoit­taa oikeu­den toden­neen, että (lain­vas­taista) syr­jin­tää tapah­tui, ei se tarkoi­ta, että oikeus päät­tää, että syr­jin­tä on väärin. Se ei ole sig­naali siitä, mikä on väärin, vaan siitä, että lakia on rikot­tu. Tässä ei ole mitään “juh­limisen” aihetta. 

  Vas­taavasti se, että oikeus toteaisi ettei syr­jin­tää ole tapah­tunut, on hölmöä tulki­ta jonkun oikeuk­sien kannal­ta negati­ivisek­si asi­ak­si. Jos laki on ajan tasal­la, ja oikeuslaitos toimii moit­teet­tomasti, vapaut­ta­va tuomio tarkoit­taa, että syr­jin­tää tms. ei ole tapah­tunut, ei että syr­jimi­nen on jotenkin oikeu­den mielestä sal­lit­tua. Vrt. murhasyyt­teestä vapaut­ta­mi­nen tai murhaamisen hyväksyminen.

  Aivan liian usein ihmiset sekot­ta­vat nämä. Lisäk­si, epä­selvis­sä tapauk­sis­sa tämä on molem­pi­in suun­ti­in kavala asia. Jos meil­lä on jokin tulk­in­ta asi­as­ta, niin me tietenkin tulk­it­semme vapaut­ta­van tai langet­ta­van tuomion sen oman käsi­tyk­semme kaut­ta, ikäänkuin olet­taen, että syytet­ty tai kan­teen vas­taa­ja on tehnyt teon, jos­ta hän­tä syytetään. 

  Tässä kohtaa eri­tyis­es­ti ns. fem­i­nis­teil­lä on kam­mot­ta­va track-record, kos­ka hei­dän mielestään jokainen vapaut­ta­va tuomio raiskaussyyt­teestä on lisenssi raiska­ta ja jokainen tuomio, vaik­ka kuin­ka tekaistul­la syyt­tel­lä, on juh­limisen arvoinen asia. Nyt tätä näytetään laa­jen­ta­van syr­jin­tä­tuomioi­hin jois­sain piireissä.

 157. Ein­sten:

  Siis onks tää nyt oikeesti joku ole­mas­sa ole­va ongelma?

  Kyl­lä mä väit­täisin, että etenkin vähem­mistö­jen oikeuk­sia ajet­taes­sa tuo “juh­lin­ta” on omi­aan kär­jistämään niiden ihmisen mielipi­det­tä, jot­ka ajat­tel­e­vat mm. homoil­la ole­van jotenkin parem­mat oikeudet kuin muil­la. Siis jos (kun) juh­lin­ta on näis­sä tilanteis­sa näkyväm­pää kuin sel­l­aisen ihmisen kohdal­la, joka ei edus­ta vähem­mistöä. Yhdek­si juh­lin­nan ilmen­e­mis­muodok­si voinee laskea lehdis­tön kiin­nos­tuk­sen määrän ja uutisointitavat.

  Mitään ratkaisua ainakaan min­ul­la ei ole tar­jo­ta. Kyl­lä kai se me/muut ‑jaon kokem­i­nen ja empa­t­ian rajau­tu­mi­nen enem­män omaan porukkaan suun­tau­tu­vak­si on meis­sä niin syväl­lä, että ei ihmi­nen sille mitään voi, ainakaan poli­it­tis­es­ti. Yksilö kyl­lä voi opetel­la tun­nista­maan, erit­telemään ja käsit­telemään omia tun­nereak­tioitaan, ja kyseenalais­ta­maan niiden yht­enevyyt­tä todel­lisu­u­den kanssa. Psy­ka pakol­lisek­si oppi­aineek­si jo ala-asteelle?

  Yo-kir­joituk­sia ei ymmärtääk­seni koeta siinä määrin kak­si­ta­hoisen vas­takkainaset­telun kaut­ta kuin vaikka­pa lätkäot­te­lut koetaan. Vaik­ka kokeen pääasialli­nen point­ti taval­laan onkin läpi pääsem­i­nen, selvästi tärkeäm­pänä moni tun­tuu pitävän sitä, minkä arvosanan on mis­täkin aineesta saanut.

 158. Samuli Saarel­ma:

  Ihmis­ten väliset vuorovaiku­tuk­set eivät pysty kir­joit­ta­maan kaikkia päte­viä lake­ja. Juuri tähän tarvi­taan valtiota.

  No en menis van­no­maan + mitä tekemistä täl­lä nyt on tän avi­o­li­it­toasian kanssa?

  Ei, vaan hyödyt ovat hait­to­ja suuremmat. 

  Voi olla, mut­ta tätä ei las­ke­ta silleen, että jätetään hyödyt huomiotta.

  Sinus­tako aikuis­ten miesten yli­jäämä on tulee ole­maan syynä siihen, että tule­vaisu­udessa ei abor­toi­da tyttölapsia?

  Ei. Sä väi­tit jotain Kiinas­ta ja mä vas­tasin väit­teeseen. Eli en oo kauhuis­sani, että Kiinas­sa nais­ten ase­ma paranee.

  <blockquote<Toiseksi tyt­tölas­ten abort­tien lopet­ta­mi­nen nyt ei kor­jaa mitenkään sitä epä­suh­taa, että on naimaikäisiä miehiä liikaa naisi­in verrattuna.

  1?!?! ööööö… eiku kyl­lä se korjaa.

  Tuo­ta edel­listä tapah­tuu jo nyt. Jälkim­mäi­nen on pysynyt kuris­sa sil­lä, että maas­sa talouskasvu on ollut huimaa ja maas­sa on hyvin vah­va poli­isi. Jos talous jos­sain vai­heessa yskähtää, tuo on seurauksena.

  Ootko sä se Tek­sasi­laisen pas­torin porukoi­ta, vai mis­tä nää maail­man­lop­puen­nus­tuk­set oikein tulee? Jos näin ei käy, niin vetootko johonkin henkisel­lä tasol­la tapah­tu­vaan sortumiseen?

  Ensin­näkin mikä on “nuore­na”? Juuri siinä vai­heessa miesten riehumi­nen kään­tyy alaspäin, kun he menevät naimisi­in, eli jos­sain 25:n vuo­den tienoilla.

  Olisko nuore­na vaik­ka 15–25? Siitä, että miehet menee Suomes­sa 25-vuo­ti­aana naimisi­in ja 25-vuot­ta täyt­täneet miehet on rauhal­lisem­pia kuin nuorem­mat ei voi päätel­lä, että miehet on rauhoit­tuneet, kos­ka ne on men­ny naimisiin.

  Toisek­si, tuo mainit­se­masi ei ole ulkois­vaiku­tus, vaan toisen osa­puolen saa­ma hyöty.

  öööö… niin onkin. Kuka sitä on väit­tänyt ulkoisvaikutukseks?

  Kol­man­nek­si, toinen ulkoishyö­ty avi­o­li­itos­ta on van­hu­u­den turva.

  Ja tää on enem­män ulkoishyö­ty ku tur­va lapselle ja vaimolle ennen vanhuutta?

  Mihin tuo väit­teesi perus­tuu? Mitä kymme­nen vuot­ta sit­ten naimat­tomil­ta miehiltä puuttui?

  net­ti.

  Minus­ta ekslusi­ivi­su­us on juuri se, mitä ihmiset avi­o­li­itos­ta hake­vat. Juuri uskol­lisu­ut­ta­han he julkises­ti van­no­vat koko hääväen edessä.

  öööö… voisko tämä johtua siitä, että nykyi­nen avi­o­li­it­to ei oo lukumääräneu­traali? Olis ehkä vähän vaikee hakea avi­o­li­itos­ta jotain muu­ta kuin eksklusi­ivi­su­ut­ta, kun se ei tar­joo muu­ta kuin sitä. Vähän sama ku väit­täisit, että ei väke­viä viino­ja kan­na­ta alkaa myymään kaupois­sa, kun ei niitä kukaan sieltä täl­lä het­kel­läkään osta.

  Mihin koko avi­o­li­it­toin­sti­tu­ut­tia edes tarvi­taan, jos siitä pois­te­taan eksklusi­ivi­su­u­den oletus?

  Ihan siihen mihin nytkin, eli tur­vaa­maan yhteinen tule­vaisu­us perheelle.

  Se on tul­lu selväks, että sulle eksklusi­ivi­su­us on tär­kee jut­tu avi­o­li­itossa. Jollekin toiselle se tär­kee jut­tu voi olla sukupuo­li­nen suun­tau­tu­mi­nen tai mikä ikinä.

  Olisko sun mielestä sukupuo­lineu­traali avi­o­li­it­to­la­ki hyvä pan­na jäi­hin, jos joku Samu­lo Saarel­mi olis sitä mieltä, että avi­o­li­itos­ta menee maku, jos homotkin pääsee naimisiin?

 159. Alma Medi­an tari­na oli epäuskot­ta­va. Oikeusjär­jestelmä ei voi tode­ta kaikkia epäuskot­tavia tari­noi­ta epä­tosik­si. Tämä ei tee niistä uskottavia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.