Vaalitappion erittelyä (4) Itsensä marginalisointi

 

Vih­rei­den vaa­li­kam­pan­jas­ta näkyi­vät ulos­päin tee­mat, joi­ta vih­rei­den kan­nat­ta­ja­kun­ta sinän­sä tuki, mut­ta jota monet piti­vät aika mar­gi­naa­li­si­na. Suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to esi­mer­kik­si on ihan hyvä asia, mut­ta har­van koh­dal­la ihan kes­kei­sim­piä kysy­myk­siä. Vaa­li­tee­mo­jen jul­kis­tus­ti­lai­suu­des­sa var­si­nai­nen lim­bo oli nai­mi­siin­me­no­lak­ko, jol­la piti vauh­dit­taa avio­liit­to­lain sää­tä­mis­tä. Moni koki myö­tä­hä­pe­ää. Pahin­ta kui­ten­kin oli, että tämä tee­ma vei jul­ki­suu­den kai­kil­ta muil­ta, pal­jon kes­kei­sem­mil­tä teemoilta.

Moni jäi kai­paa­maan kan­nan­ot­to­ja bud­jet­ti­va­jee­seen, sosi­aa­li­po­li­tiik­kaan, köy­hyy­teen, kau­pun­kien kehi­tyk­seen ja niin edel­leen. Näis­tä tee­mois­ta oli ihan asial­li­set kan­na­no­tot. ne oli asian­tun­te­vas­ti laa­dit­tu, eikä niis­sä sik­si ollut mitään kum­mal­li­suuk­sia. Niin­pä leh­dis­tö ei näi­tä levit­tä­nyt eteen­päin. Vähän pon­te­vam­min niis­tä oli­si kui­ten­kin voi­nut puhua. Leh­dis­töä ei voi syyt­tää sii­tä, ettei se tee uutis­ta asias­ta, jos­sa ei ole mitään uutisoitavaa.

Omat, elä­män­muo­toa haas­ta­vat tee­mat puut­tui­vat tyys­tin – tai ne eivät puut­tu­neet. Eivät vain olleet kun­nol­la esil­lä.   Enem­män aikaa – vähem­män roi­naa – lep­pois­ta­mis­tee­ma on vih­rei­den perus­kau­raa. Ei sii­tä oli­si pitä­nyt vai­e­ta vain sik­si, että muut­kin puhu­vat nyt lep­pois­ta­mi­ses­ta. Hyvä, ei vai­et­tu­kaan, mut­ta ei pidet­ty eri­tyi­sem­min esillä.

 Kun vih­reis­sä on niin pal­jon kau­pun­ki­lai­sia, kau­pun­ki­po­li­tii­kas­ta oli­si pitä­nyt puhua pal­jon enemmän.

164 vastausta artikkeliin “Vaalitappion erittelyä (4) Itsensä marginalisointi”

 1. Kun vih­reis­sä on niin pal­jon kau­pun­ki­lai­sia, kau­pun­ki­po­li­tii­kas­ta oli­si pitä­nyt puhua pal­jon enemmän.

  En tapaa käyt­tää huu­to­merk­ke­jä, mut­ta tämän ker­ran, JOO!

  Suo­mes­sa on seit­sä­män puo­luet­ta jot­ka eivät sano kau­pun­geis­ta yhtään mitään ilmei­ses­ti sen takia että tämä joten­kin vink­sah­ta­nees­ti tul­ki­taan “val­ta­kun­nal­li­suu­den” vas­tai­sek­si. Emme tar­vit­se kahdeksatta.

 2. Kyl­lä! Vih­reil­lä oli var­maan pari­kym­men­tä tee­maa jot­ka kaik­ki esi­tet­tiin ikään­kuin sama­nar­voi­si­na. Ei se voi niin olla. Vara­mas­ti lähes kaik­kien vih­rei­den kan­nat­ta­jien mie­les­tä esims. just homo­jen oikeu­det ovat kai­kin tavoin puo­lus­tet­ta­via ja tär­kei­tä asioi­ta, mut­ta mon­ta­ko nai­mi­siin halua­vaa homo­pa­ria Suo­mes­sa edes on?? 60? Jopa 100?
  Mon­ta­ko aka­tee­mis­ta työtöntä?
  Mon­ta­ko sika­hin­tai­siin juna­lip­pui­hin kypsynyttä?
  Mon­ta­ko raken­ta­mi­sen tur­hiin detal­jei­hin törmännyttä?

 3. Tuo mar­gi­na­li­soin­ti on aito ilmiö. Se ei kui­ten­kaan ilme­ne pel­käs­tään sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen asioi­den aja­mi­se­na. Myös maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka oli mar­gi­na­li­soi­vaa. Tai oikeas­taan nois­ta puhu­mi­nen oli sellaista. 

  Mie­les­tä­ni se var­si­nai­nen ongel­ma nimit­täin oli käy­te­tys­sä reto­rii­kas­sa eikä niin­kään ajet­ta­vas­sa poli­tii­kas­sa. Ehkä suku­puo­li­neut­raa­le­ja avio­liit­to­ja­kin oli­si pitä­nyt ajaa ennen kaik­kea lin­jal­la, että vas­tus­tam­me yhteis­kun­nan puut­tu­mis­ta sii­hen kuka saa olla avio­lii­tos­sa kenen­kin kans­sa. Eli oli­sim­me aja­neet vapaut­ta ylei­sem­mäl­lä tasolla. 

  Itse ole­tan, että vih­reil­lä oli­si poten­ti­aa­lis­ta kan­nat­ta­ja­kun­taa ehkä 15% kan­na­tuk­seen saak­ka, mut­ta olem­me mil­tei tie­ten tah­toen pudot­ta­neet tuos­ta jou­kos­ta pois suu­ren osan mie­hiä ja haja-asu­tusa­lu­een väkeä.

 4. Vih­rei­siin suh­tau­du­taan usein samal­la taval­la kuin isoi­hin puo­luei­siin, vaik­ka Vih­reät ovat (vie­lä) pie­ni puo­lue. Vaa­di­taan sel­lai­sia ohjel­mia ja sen mit­ta­luo­kan vai­kut­ta­mis­ta, joi­hin ei yksin­ker­tai­ses­ti näil­lä kan­na­tus­mää­ril­lä ole rahkeita.

  Toi­saal­ta Vih­rei­den saa­ma jul­ki­suus on suu­rem­paa kuin mitä se suh­teel­li­ses­ti ottaen oikeas­ti ansait­si­si. Ehkä jos­kus kan­na­tus­kin on yhtä suur­ta. Toivottavasti.

 5. Täs­sä on taas yksi vih­rei­den dilem­ma: vähem­mis­tö­jen uhriut­ta koros­ta­mal­la saa sym­pa­tia­ää­niä. Mut­ta suu­ret jou­kot eivät vält­tä­mät­tä ole vähem­mis­töis­tä niin kiinnostuneita. 

  Eli mar­gi­naa­liin kes­kit­ty­mäl­lä saa pal­jon huo­mio­ta ja pis­tei­tä poliit­ti­ses­ta kor­rek­tiu­des­ta, mut­ta ääni­nyö­ry­jä ei aina­kaan tois­tai­sek­si ole näkö­jään tullut.

 6. Sin­ne­mä­ki on ollut mar­gi­naa­li­po­li­tii­kan ykkös­hah­mo, kos­ka hänen ulos­an­tin­sa joh­taa mar­gi­na­li­soi­tu­mi­seen. Mar­gi­naa­lis­sa olet­te myös ydin­voi­mas­sa. Ei auta sanoa, että meil­lä on hyviä ohjel­mia, jos jul­ki­ses­sa esiin­ty­mi­ses­sä ajaa itsen­sä sivuun. Hyvää ana­lyy­siä Soininvaaralta.

 7. Ilmei­ses­ti koko kes­kus­te­lun suku­puo­li­neut­raa­leis­ta avio­lii­tois­ta aloit­ti ev.luth. kir­kon van­hol­li­set ryh­mit­ty­mät ja hei­tä tuke­vat Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit. Vih­reät ja muu­ta­mat muut meni­vät siis hei­dän virit­tä­mään­sä ansaan. Asia ei mie­les­tä­ni kuu­lu val­ta­kun­nan­po­li­tii­kaan vaan kir­kon sisäi­seen poli­tiik­kaan. Samaa suku­puol­ta ole­vien pari­suh­teen rekis­te­röin­ti­hän on sama asia kuin suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to sil­lä ero­tuk­sel­la että se ei onnis­tu kirkossa.

 8. Vaa­li­tee­mo­jen jul­kis­tus­ti­lai­suu­des­sa var­si­nai­nen lim­bo oli nai­mi­siin­me­no­lak­ko, jol­la piti vauh­dit­taa avio­liit­to­lain sää­tä­mis­tä. Moni koki myötähäpeää.

  Se oli kyl­lä­kin jul­ki­suu­des­sa nai­ma­lak­ko, min­kä vuok­si ehdin­kin jo kokea myö­täi­loa kaik­kien vih­rei­den nais­ten avio­mies­ten puolesta.

 9. Vih­reät voi­si­vat olla oikeas­ti kiin­nos­tu­nei­ta myös ympä­ris­tö­asiois­ta. Vih­reät ovat yhteis­kun­nan hyvä­osai­sia, jois­ta on kiva har­ras­taa eri­lai­sia “tär­kei­tä” asioita.

  Haluai­sin näh­dä sen vih­reän, joka oikeas­ti on enem­män kiin­nos­tu­nut ympä­ris­tös­tä kuin kes­ki­ver­to kuluttaja.

 10. Omat, elä­män­muo­toa haas­ta­vat tee­mat puut­tui­vat tyys­tin – tai ne eivät puut­tu­neet. Eivät vain olleet kun­nol­la esil­lä. Enem­män aikaa – vähem­män roi­naa – lep­pois­ta­mis­tee­ma on vih­rei­den peruskauraa.

  Näis­sä elä­män­muo­toon liit­ty­vis­sä tee­mois­sa kan­nat­taa mie­les­tä­ni tulo­kul­maa miet­tiä tark­kaan. Itsel­lä­ni aina­kin nap­sah­taa defens­sit pääl­le, jos arvo­li­be­raa­lik­si julis­tau­tu­va puo­lue mark­ki­noi kovin voi­mal­li­ses­ti tiet­tyä elä­män­muo­toa — oli sit­ten kysees­sä lep­poi­suus vs. raa­dan­ta, kas­vis­syön­ti vs. lihan­syön­ti, kau­pun­kia­su­mi­nen vs. haja-asu­mi­nen tai jul­ki­set vs. yksi­tyi­sau­toi­lu. Eri­tyi­sen ärsyt­tä­väk­si koen, jos sävy on sel­lai­nen ylem­myy­den­tun­toi­sen syyl­lis­tä­vä tai hal­vek­si­va näi­tä “vää­riä” elä­män­ta­pa­va­lin­to­ja koh­taan tai jos tavoit­tee­na on sel­keäs­ti ajaa ran­gais­tuk­sia näis­tä vää­ris­tä valin­nois­ta. Mie­les­tä­ni parem­pi lin­ja oli­si sel­lai­nen mah­dol­lis­ta­va, eli aje­taan asioi­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat lep­pois­ta­mi­sen, koh­tuu­hin­tai­sen kau­pun­kia­su­mi­sen jne heil­le, jot­ka näi­tä arvos­ta­vat. Valin­nat tuli­si kui­ten­kin jät­tää ihmi­sel­le itsel­leen ja nii­tä tuli­si kunnioittaa.

 11. Kau­pun­ki­lais­ten eli oman ydi­jou­kon etu­jen koros­tet­tu aja­mi­nen tai esil­lä pitä­mi­nen voi olla myös mar­gi­na­li­soin­tia. Aina­kin suu­rim­pien kau­pun­ki­nen ulko­puo­lel­la tuo lin­ja voi vah­vis­taa ennak­ko­luu­lo­ja vih­rei­den kau­pun­ki­kes­kei­syy­des­tä ja luon­nos­ta vireraantuneisuudesta.

  Lep­pois­ta­mis­tee­man­kin vään­tyy hel­pos­ti (median tai tavis­ten käsis­sä) vih­rei­den marginaalismiksi.

  Jos vas­tai­sin vih­rei­den lin­jas­ta, yrit­täi­sin ehkä vetää kaik­ki nuo vähän­kin mar­gi­na­lis­miin viit­taa­vat asiat läpi vain ylei­sem­pien, koko kan­saa kos­ke­vien tee­mo­jen kaut­ta. Sukuo­u­o­li­neut­raa­li avio­liit­to oli­si tasa-arvo­po­li­tii­kan har­voin mai­nit­tu ala­tee­ma. Lep­pois­ta­mi­nen oli­si kan­sa­lais­ten yleis­ten oikeuk­sien ja ylei­sen elin­ta­son ala­tee­ma. Jne.

 12. Sau­li. “Toi­saal­ta Vih­rei­den saa­ma jul­ki­suus on suu­rem­paa kuin mitä se suh­teel­li­ses­ti ottaen oikeas­ti ansait­si­si. Ehkä jos­kus kan­na­tus­kin on yhtä suur­ta. Toivottavasti.”

  Vih­rei­den jul­ki­suus joh­tuu sii­tä että se on kehä­kol­mo­sen sisä­puo­len kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa iso teki­jä jota kuun­nel­laan. Lisäk­si hyvin moni media-alan ihmi­nen on vih­reä tai aina­kin kaap­pi­vih­reä. Kar­ri­koi­den juu­ri se “ete­län metia” ja vih­reät näh­dään pro­vins­seis­sa sama­na asiana. 

  Para­dok­saa­lis­ta oli se että kun “ete­län metia” luu­li saa­neen­sa kepu­lais­jun­tin vih­doin kesy­tet­tyä ja omaan laa­tik­koon­sa, niin se pon­nah­ti esiin uudes­taan kuin vie­te­riuk­ko perus­suo­ma­lai­sen vaatteissa.

 13. R. Silf­ver­berg, toi­voi­sin että kes­kus­te­lua käy­täi­siin faktapohjalta.

  Sivul­ta http://ranneliike.net/teema/suomen-parisuhdelaki-pahkinankuoressa?srt=0&cid=15&aid=369

  Erot avio­liit­toon verrattuna:

  Pari­suh­teen rekis­te­röin­ti ei auto­maat­ti­ses­ti oikeu­ta yhtei­seen suku­ni­meen. Toi­nen voi kui­ten­kin anoa mai­straa­til­ta suku­ni­men­sä muut­ta­mis­ta. Muu­tok­seen vaa­di­taan perus­tel­tu syy. Rekis­te­röi­tyä pari­suh­det­ta pide­tään perus­tel­tu­na syy­nä. Kak­sois­ni­men käyt­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta rekis­te­röi­dys­sä pari­suh­tees­sa. Suku­ni­men muut­ta­mi­nen on kui­ten­kin maksullista.

  Pari­suh­teen osa­puo­let eivät voi ottaa yhteis­tä ottolasta.”

  En myös­kään ymmär­rä mik­si asia kuu­luu kir­kol­le jos vih­ki­mi­soi­keus on nyky­ään vaik­ka mil­lä uskon­nol­li­sil­la yhdys­kun­nil­la, sekä mai­straa­til­la. Mik­si ateis­tien avio­liit­to kuu­lui­si yhtään enem­pää kirkolle?

 14. Monil­le vih­rei­den kan­nat­ta­jil­le suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to muut arjen kan­nal­ta aika vähä­pä­töi­set kysy­myk­set ovat tär­kei­tä sym­bo­li­sia vies­te­jä sii­tä, että vih­reät on edel­leen se kaik­kein suvait­se­vai­sin puo­lue. Ehkä täl­lai­nen iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan yli­ko­ros­ta­mi­nen vie­raan­nut­taa joi­tain ajat­te­le­via äänes­tä­jiä, mut­ta tämä tus­kin on kovin suu­ri teki­jä vih­rei­den vaalitappiossa.

  Kau­pun­git ovat vih­reil­le erin­omai­nen tee­ma. Suu­rin osa vih­rei­den kan­na­tuk­ses­ta on kau­pun­geis­sa, enkä usko, että tämä muut­tuu pit­kään aikaan. Täs­sä maas­sa voi­si olla tilaus­ta rehel­li­sel­le kau­pun­ki­puo­lu­eel­le, joka ei pok­ku­roi­si maa­jus­sien ja eri­lais­ten alue­po­liit­tis­ten int­res­sien edessä.

 15. Enem­män aikaa – vähem­män roi­naa – lep­pois­ta­mis­tee­ma on vih­rei­den perus­kau­raa. Ei sii­tä oli­si pitä­nyt vai­e­ta vain sik­si, että muut­kin puhu­vat nyt lep­pois­ta­mi­ses­ta. Hyvä, ei vai­et­tu­kaan, mut­ta ei pidet­ty eri­tyi­sem­min esillä.”

  Köy­häk­si ja pas­sii­vi­sek­si kyy­kän­nee­nä hen­käi­sin jos­kus her­nei­tä nenä­on­te­loo­ni lep­pois­ta­mis­pu­hei­ta lukies­sa­ni. On näet niin, että nykyi­sel­lä hin­ta­ta­sol­la lep­pois­ta­mis­puu­hat ovat elä­mäs­sä tuke­vas­ti sei­so­vien huvia, ja näi­den ihmis­ten mää­rä las­kee koko ajan.

  Pät­kä­töi­den pie­nil­lä ja ennus­ta­mat­to­mil­la pal­koil­la joka iki­nen sent­ti menee kulu­tuk­seen. Samal­la jou­tuu pel­kää­mään yllät­tä­viä kulu­ja ja esi­mer­kik­si sitä, onko sai­ras­tues­saan oikeu­tet­tu ter­veys­pal­ve­lui­hin ja jos on, niin millaisiin.

  Jos ihmi­set oikein toden teol­la rupea­vat lep­pois­ta­maan, niin riit­tää­kö­hän köy­häl­le enää sitä­kään hoi­toa, mikä vie­lä tois­tai­sek­si on tarjolla? 

  Vih­reil­tä on kai­ke­ti jää­nyt huo­maa­mat­ta yhteis­kun­nal­li­sen pelon kehit­ty­mi­nen. Se pel­ko sii­vit­ti Perus­suo­ma­lai­set menes­tyk­seen. Yhä useam­pi on pako­tet­tu mie­tis­ke­le­mään mie­len­sä peru­koil­la, miten tule­vai­suus kan­taa ja miten sii­hen pitäi­si varau­tua. Tähän ilma­pii­riin aka­tee­mi­nen syyl­lis­tä­vä idea­lis­mi sopii huo­nos­ti. Eri­tyi­sen sur­ke­aa on se, että idea­lis­mi ei edes täh­tää todel­li­siin rat­kai­sui­hin. Se on pelk­kää idealismia. 

  Kysy­kää itsel­tän­ne, mitä teil­lä on tar­jo­ta kan­sal­le, myös hei­kom­pio­sai­sel­le kan­sal­le. Kan­sa äänes­tää kon­kre­ti­aa, ei idea­lis­mia. Jos koko ajan viet­te kan­sal­ta ja eri­tyi­ses­ti köy­hil­tä pois, ei tei­tä äänestetä.

  Tämä on nyky­päi­vää, MOLlista:

  - HYMYILEE!
  — halu­aa pitää haus­kaa töissä
  — antaa osan itses­tään, antaa ener­gi­aa ja levit­tää iloa ympärilleen
  — pitää ihmi­sis­tä ja halu­aa toi­sil­le vain hyvää
  — on huu­mo­rin­ta­jui­nen ja nöyrä
  — on jous­ta­va ja taipuisa
  — osaa työs­ken­nel­lä vauh­dik­kaas­sa työympäristössä
  — rat­kai­see ongel­ma­ti­lan­teet ja omaa “No problem” asenteen
  — aset­taa vaa­ti­muk­sia ja halu­aa oppia uutta
  — on kil­pai­lu­ha­lui­nen ja voitontahtoinen
  — pitää vaat­teis­ta ja muodista

  Olet­ko sinä etsi­mäm­me hen­ki­lö? Lue ihmees­sä lisää…

  Myy­jä, osa-aikai­nen (5h/vko)

 16. Mis­sä on muu­ten blo­gi, jos­sa Kes­kus­ta avoi­mes­ti kan­sa­lais­ten kans­sa erit­te­lee vaa­li­tap­pio­taan ja sen syi­tä? Kuten Vih­reil­lä, var­sin­kin myös heil­lä oli­si sii­hen nyt syy­tä. Luki­sin mielelläni. 

  Kes­kus­tan blo­ge­ja ei ole tou­ko­kuus­sa päi­vi­tet­ty lainkaan.
  http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Blogit.iw3

 17. Sii­nä tapauk­ses­sa pyy­dän anteek­si että en ole huo­man­nut ero­ja suku­ni­mi­käy­tän­nös­sä pari­suh­de­re­kis­te­röin­nis­sä ja avio­lii­tos­sa. Mut­ta kun sen suku­ni­men ker­ran saa muul­la­kin taval­la muu­tet­tua niin mel­kein sama asia se on silloin. 

  Se adop­toi­mi­nen ja van­hem­muus­ky­sy­mys on vai­keam­pi asia­ko­ko­nai­suus kos­ka myös nai­mi­sis­sa ole­vil­ta hete­ro­pa­reil­ta voi­daan tie­tyis­sä tilan­teis­sa evä­tä adop­tio-oikeus. Samoin van­hem­mat voi­vat tie­tyis­sä tilan­teis­sa menet­tää oikeu­ten­sa olla van­hem­pia bio­lo­gi­sil­le lap­sil­leen jne. 

  En minä­kään ymmär­rä mik­si kuu­luu kir­kol­le mut­ta kirk­ko joka tapauk­ses­sa pyr­kii van­hol­listn ryh­mit­ty­mien­sä kaut­ta vai­kut­ta­maan val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaan esim kiel­tä­mäl­lä avio­liit­toon vih­ki­mi­sen jos pari ei ole hei­dän mie­lei­sen­sä ja kos­ka avio­liit­to­la­kim­me ovat samat kir­kos­sa ja mai­straa­teis­sa vihi­tyil­le, niin asia ei lii­kah­da eteen­päin ennen­kuin kirk­ko hyväk­syy ne. Ymmär­sin­kö oikein?

 18. R. Sil­fer­berg:

  Vih­rei­den jul­ki­suus joh­tuu sii­tä että se on kehä­kol­mo­sen sisä­puo­len kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa iso teki­jä jota kuun­nel­laan. Lisäk­si hyvin moni media-alan ihmi­nen on vih­reä tai aina­kin kaappivihreä.

  Tosi­aan toi­mit­ta­jien kes­kuu­des­sa vih­rei­den osuus on huo­mat­ta­van suu­ri. Aamu­leh­ti on var­mas­ti yksi Suo­men oikeis­to­lai­sim­mis­ta leh­dis­tä ja siel­lä­kin vih­rei­tä äänes­tä­nei­tä oli vii­me vuo­den tut­ki­muk­sen mukaan 37%.
  Muu­al­la medias­sa asi­aa ei ole tut­kit­tu, mut­ta ei ole vai­ke­aa arvel­la, että jos­sain Hesa­rin kal­tai­ses­sa talos­sa vih­rei­den osuus on vie­lä suurempi.

  Link­ki aamu­leh­den tutkimukseen:
  http://www.aamulehti.fi/extrakuvat/al_arvokysely06112010.pdf

 19. Muis­taak­se­ni Kää­riäi­nen on jos­kus toden­nut, että vaa­lit voit­taa aina aloit­teel­li­sin puo­lue. Eli se joka joh­taa kes­kus­te­lua uusil­la näke­myk­sil­lä, ehdo­tuk­sil­la ja vaa­ti­muk­sil­la, mää­rit­te­lee sen mis­tä kes­kus­tel­laan ja “omis­taa” sekä asiat että julkisuuden.

  Mar­gi­na­li­soin­tiin ei siis lii­ty pel­käs­tään asioi­den prio­ri­soin­ti, vaan myös kyvyk­kyys min­kä tahan­sa asian nos­ta­mi­seen tär­keäk­si eli jul­ki­sen kes­kus­te­lun joh­ta­mi­nen. Juu­ri tämän vuok­si on vält­tä­mä­tön­tä vaih­taa puheen­joh­ta­ja eikä puo­lu­een asiakysymyksiä.

 20. Lep­pois­ta­mi­nen on huo­no sana. Se kuu­los­taa rik­kaan elii­tin hedo­nis­ti­sel­ta har­ras­tuk­sel­ta, jos­ta on varaa puhua sit­ten, kun ei mil­lään saa enää raho­jaan tuhlatuksi.

  Voi­si­ko sen kor­va­ta koh­tuul­lis­ta­mi­sel­la? Samal­la kun osaa aje­taan riip­pu­mat­toi­hin makaa­maan, patis­te­taan opis­ke­li­joi­ta val­mis­tu­maan nopeam­min, pät­kä­duu­ni­lai­sia repi­mään murusis­ta lei­pän­sä ja senio­rei­ta piden­tä­mään työuraansa.

 21. Todel­la hyvää analyysia.
  Mar­gi­na­li­soin­tiin liit­tyi myös, että vält­tä­mätt­mät­tö­miä, mut­ta epä­miel­lyt­tä­viä vih­reän veo­tuk­sen tee­mo­ja ei kyet­ty perus­te­le­maan ymmärrettävästi.

  Ennen vaa­le­ja misään vih­rei­den kam­pan­join­nis­sa ei näky­nyt tätä Pek­ka Haa­vis­ton vaa­lien jäl­keen kir­joit­ta­maa aja­tus­ta terävöittää

  vih­rei­den ympä­ris­tö- ja luon­non­suo­je­lu­vies­tiä, nos­taa esiin uuden yrit­tä­jyy­den ja sii­hen liit­ty­vän sosi­aa­li­tur­van tee­mo­ja sekä koros­taa vih­rei­den roo­lia euroop­pa­lai­se­na ja glo­baa­li­na liik­kee­nä. Suo­mi voi pär­jä­tä maa­il­mas­sa uudel­la, ympä­ris­töys­tä­väl­li­sel­lä tek­no­lo­gial­la, clean­tec­hil­la, sekä uusil­la inno­vaa­tioil­la ja nii­den tuotteistamisella.”

  Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa Vih­reät voi­si­vat vaih­teek­si olla myös inno­vaa­tio­puo­lue, joka myös mah­dol­lis­tai­si laa­du­kas­ta hyvinvointia.

 22. Suu­rin syy vih­rei­den täy­del­li­seen romah­ta­mi­seen vaa­leis­sa oli vero­tus. Eri­tyi­ses­ti ener­gia­ve­ro­tus säi­käyt­ti monet. Ener­gia­ve­ru­tus nousi vuo­den alus­sa. Vuo­den­vaih­teen kohon­neet säh­kö­las­kut ker­toi­vat pal­jon enem­män ja totuu­den­mu­kai­sem­min vih­rei­den poli­tii­kas­ta kuin paras­kaan pro­pa­gan­da. Tur­hä täl­läis­ten kulu­tus­ve­ro­jen aja­jien on hai­kail­la kan­na­tus­ta yhteis­kun­nan pie­ne­lä­jien parista.

 23. SDP:n Erk­ki Tuo­mio­jan avau­tu­mi­nen dema­rei­den syväs­tä inhos­ta kaik­kea vih­re­ää poli­tiik­kaa koh­ti on enem­män kuin sil­miä aukaiseva.

  Toi­vot­ta­vas­ti sosi­aa­li­vih­rei­den poruk­ka täs­sä vai­hees­sa taju­aa, että ole­mi­nen dema­rien nais­jaos­to­na ei ole mikään jär­ke­vä sijain­ti­paik­ka puoluekartalla.

  SDP tun­ne­tus­ti semen­toi saa­vu­te­tut edut hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja sijais­tee hen­ki­ses­ti lähel­lä Per­su­ja. Tuo­mio­jan avau­tu­mi­nen myös ker­too, että dema­reis­sa edel­leen hai­kal­laan pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­een ase­maa ja yhteis­työ­tä Peru­jen kans­sa. Ilmei­se­ti Tuo­mio­jaa hait­taa­vat Suo­men sisun mie­li­pi­teet vähem­män kuin teol­li­suut­ta uudis­ta­vat ympä­ri­tö­lait ja pyö­räi­lyn edistäminen.

 24. Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa Vih­reät voi­si­vat vaih­teek­si olla myös inno­vaa­tio­puo­lue, joka myös mah­dol­lis­tai­si laa­du­kas­ta hyvinvointia.”

  Tämä on teks­tiä, jota puo­li­syr­jäy­ty­nee­nä liki inhoan, kos­ka sil­lä ei ole katet­ta. Ryö­mi­kää kam­miois­tan­ne ja mul­lat­kaa käten­ne. Abstrak­ti pyö­rit­te­ly on epäuskottavaa.

  Pal­jon­ko annat­te köy­hil­le lisää rahaa ja mis­tä sen otatte?

  Mil­lai­set jono­tusa­jat ovat oikeu­den­mu­kai­sia ter­veys­pal­ve­lui­hin ja mil­lä rahal­la ne toteutetaan?

  Mitä on teh­ty, mitä on tekeil­lä, mitä on suun­nit­teil­la ja mihin on rahoi­tus luon­non suojelemiseksi?

  Perus­suo­ma­lai­set ker­to­vat, että he tah­to­vat siir­tää rahaa maa­han­muu­tos­ta esi­mer­kik­si van­hus­ten­hoi­toon. Tot­ta on, että sum­mat ovat pie­niä eikä niil­lä ongel­mia rat­ko­ta, mut­ta ehdo­tus on sen­tään rea­lis­ti­nen. Ote­taan rahaa jos­tain ja siir­re­tään sitä toi­saal­la. Täl­lai­nen puhe on pal­jon kou­riin­tun­tu­vam­paa kuin “inno­vaa­tio­puo­lue, joka myös mah­dol­lis­tai­si laa­du­kas­ta hyvinvointia”.

 25. Vih­rei­den itse­mar­gi­na­li­soin­ti arvo­li­be­ra­lis­mis­sa perus­tui yksin­ker­tai­seen ajatusvirheeseen.

  Vih­reät ajat­te­li­vat ja ajat­te­le­vat ilmei­ses­ti yhä, että yhteis­kun­nas­sa oli­si nyt käyn­nis­sä val­ta­va mur­ros, jos­sa uusi arvo­li­be­ra­lis­mi on syr­jäyt­tä­mäs­sä van­haa arvo­kon­ser­va­tis­mia. Vih­reät ilmei­ses­ti kuvit­te­li­vat, että suo­ma­lai­set valit­se­vat puo­len­sa vaa­leis­sa täs­sä kysy­myk­ses­sä, ja joko äänes­tä­vät per­su­ja / kri­de­jä tai vih­rei­tä. Ja nyt vih­reät teke­vät vaa­lien jäl­keen sen vir­he­pää­tel­män, että arvo­kon­ser­va­tis­mi oli­si voit­ta­nut, joten arvo­li­be­ra­lis­mia pitää ajaa vain entis­tä äänek­kääm­min. Tämä tie vie vih­reät marginaaliin.

  Todel­li­suu­des­sa suo­ma­lai­set ovat jo pari vuo­si­kym­men­tä olleet hyvin arvo­li­be­raa­le­ja. Suo­ma­lai­set sie­tä­vät, ehkä vähän nau­res­kel­len mut­ta kui­ten­kin, var­sin hyvin sekä arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja rait­tiusih­mi­siä että arvo­ra­di­kaa­le­ja riet­taus­teo­ree­tik­ko­ja. Suo­ma­lai­set ovat kes­ki­mää­rin myös aika ylpei­tä täs­tä asen­tees­taan, että ihmi­set nyt saa­vat omis­sa olois­saan teh­dä kuta­kuin­kin mitä hei­tä huvit­taa. Sitä suo­ma­lai­set sie­tä­vät huo­nos­ti, että hei­tä ale­taan lei­ma­ta jok­si­kin, mitä he eivät koe ole­van­sa. Vih­rei­den ongel­mak­si muo­dos­tui se, että ohjel­ma suo­ma­lais­ten arvo­li­be­ra­li­soi­mi­sek­si ja kan­sain­vä­lis­tä­mi­sek­si toteu­tui jo yli vuo­si­kym­men sit­ten. Se oli hie­no kamp­pai­lu, ja oli hie­noa olla sii­nä muka­na. Muis­tan kun 1980-luvul­la homo­jen puo­lus­ta­mi­nen vie­lä edel­lyt­ti hete­rol­ta hie­man roh­keut­ta. Sii­nä­hän saat­toi itse­kin lei­mau­tua homok­si tai ties mik­si kum­ma­jai­sek­si. Mut­ta kun pro­jek­ti saa­tiin pää­tök­seen, joil­le­kin arvo­li­be­ra­lis­min esi­tais­te­li­joil­le jäi van­ha levy soi­maan. Suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ei tar­jon­nut homo­fo­bi­aa ja rasis­mia alkuun­kaan riit­tä­väs­ti kysyn­tään näh­den. Niin­pä näi­den syn­tien tun­nus­mer­kis­töä väl­jen­net­tiin niin, että kaik­ki muut pait­si aivan arvo­ra­di­kaa­leim­mat ja absur­deim­min kär­jis­te­tyt suvait­se­vai­suus­kan­nat mah­tui­vat suvait­se­mat­to­muu­den, homo­fo­bian ja rasis­min mää­ri­tel­män sisään.

  Kon­ser­va­tii­ve­ja tämä ei häi­rit­se mil­lään lail­la. Tuo pie­ni vähem­mis­tö on ylpeäs­ti impi­vaa­ra­lais­ta eikä hei­tä todel­la­kaan häve­tä olla tor­ju­mas­sa kaik­kea sitä hel­ve­til­lis­tä riet­taut­ta, mitä per­vo­li­be­raa­lit vih­reät hei­dän mie­les­tään edustavat.

  Mut­ta nii­tä taval­li­sia mal­til­li­sia suvait­se­via ja arvo­li­be­raa­le­ja suo­ma­lai­sia, sel­lai­sia joi­ta näkee Abc:llä tank­kaa­mas­sa kuu­lui­sis­sa tuu­li­pu­vuis­saan, tai siis näki­si jos pert­ti perus­vih­reä liik­kui­si jos­sain sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, tuo vih­rei­den pääl­le jää­nyt levy kyl­lä häi­rit­see. Täl­lai­nen taval­li­nen nor­mi­suo­ma­lai­nen, kut­su­taan sel­lais­ta vaik­ka­pa “perus­suo­ma­lai­sek­si”, on omas­sa arkie­lä­mäs­sään näh­nyt, että maa­han­muut­to ei ole vas­taa­not­ta­val­le yhteis­kun­nal­le pel­käs­tään rikas­tut­ta­vaa, vaan se on jois­sa­kin tapauk­sis­sa lähin­nä neut­raa­lia ja jois­sa­kin tapauk­sis­sa hai­tal­lis­ta­kin. Täl­lai­nen perus­suo­ma­lai­nen on ehkä myös kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, että naa­pu­rin homo­mies, joka on muu­ten ihan muka­va ja kun­nol­li­nen työs­sä­käy­vä tyyp­pi, yrit­tää kerä­tä uhri­pis­tei­tä vähem­mis­tö­läiss­ta­tuk­sel­laan. Nämä havain­not ärsyt­tä­vät perus­suo­ma­lais­ta. Ärsy­tys oli­si voi­nut jää­dä poliit­ti­ses­ti vail­le seu­rauk­sia, jos niis­tä oli­si voi­nut vähän siel­lä Abcil­la wie­nin­lei­ket­tä syö­des­sä rau­has­sa mar­mat­taa, ihan samal­la taval­la kuin mar­ma­te­taan sii­tä että nyky­ään nuo­ret sano­vat telk­ka­ris­sa ja radios­sa ihan lii­an usein niin­ku. Mut­ta ei. Kun näi­tä perus­suo­ma­lai­sen arki­ha­vain­to­ja alet­tiin pitää siis ihan hir­veä­nä RAZZZIZZZMINA ja HOMOFOBIANA ja voi kuul­kaa IMPIVAARALAISUUTENA, ei kai sel­lai­nen ihmi­nen voi äänes­tää sitä poliit­tis­ta eliit­tiä, joka hänen pääl­len­sä syl­kee. Vih­reät oli­vat pahim­pia syl­jes­ke­li­jöi­tä, mut­ta kos­ka vih­rei­den pee­sis­sä oli sit­ten käy­tän­nös­sä koko muu poliit­ti­nen eliit­ti, perus­suo­ma­lai­sel­le jäi jäl­jel­le puo­lue nimel­tä perus­uo­ma­lai­set. Timo Soi­ni ei sano­nut poten­ti­aa­li­sil­le äänes­tä­jil­leen, että te ette kel­paa minul­le sel­lai­se­na kuin te olet­te. Soi­nil­le ihmi­set kel­pa­si­vat syn­tei­neen, huo­li­neen ja tuu­li­pu­kui­neen. Sii­tä, että kris­til­lis­de­mo­kraa­tit eivät saa­neet täs­tä poliit­ti­sen jär­jes­tel­män mur­ta­nees­ta jyt­kys­tä murua­kaan, voi pää­tel­lä että todel­lis­ta arvo­kon­ser­va­tis­mia täs­sä jyt­kys­sä ei ollut muka­na ollenkaan.

  On pal­jon ihmi­siä, jot­ka oli­si­vat voi­neet äänes­tää vih­rei­tä ympä­ris­tö­syis­tä, sik­si että vih­reät on ainoa todel­li­nen kau­pun­ki­lais­ta elä­män­muo­toa edis­tä­vä puo­lue, tai vaik­ka sik­si että sil­lä oli maan ensim­mäi­nen asian­tun­te­va tie­to­yh­teis­kun­ta­po­lii­tik­ko. Mut­ta ei kai kukaan äänes­tä puo­luet­ta, jon­ka joh­to hal­vek­suu äänes­tä­jän huo­le­nai­hei­ta lei­ma­ten äänes­tä­jän fasistiksi?

  Iro­nis­ta on se, että mitään ei vält­tä­mät­tä oli­si tar­vin­nut teh­dä toi­sin. Suku­puo­li­neut­raa­lin avio­lii­ton oikeus­vai­ku­tuk­set oli­si voi­nut ajaa läpi pari­suh­de­lain tek­ni­si­nä muu­tok­si­na ilman, että kukaan oli­si jak­sa­nut kiin­nos­tua koko asias­ta. Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to oli­si voi­nut jat­kua kaik­ki­ne ongel­mi­neen, jos ihmis­ten huo­liin oli­si suh­tau­dut­tu vaka­vas­ti ja pidet­ty maa­han­muut­ta­jien rikol­li­suut­ta vähin­tään yhtä suu­re­na ongel­ma­na kuin kan­ta­väes­tön rasis­mia — edes reto­ri­sel­la tasol­la. Velak­si elä­nei­den val­tioi­en pelas­ta­mi­nen oli­si ollut hel­pom­pi hyväk­syä jos oli­si todet­tu että euro­jär­jes­tel­mäs­sä on bugi, kuten kan­sa­lai­set ovat huo­man­neet­kin, mut­ta nyt on kan­sal­li­ses­ti itse­käs­tä kui­ten­kin estää krii­siä syve­ne­mäs­tä. Katai­nen yrit­ti täl­lais­ta alkuun mut­ta sit­ten täs­tä­kin aihees­ta alkoi poliit­ti­sen elii­tin kil­pai­lu sii­tä, kuka tör­keim­min pilk­kaa jämp­tis­ti raha-asian­sa hoi­ta­nei­ta Abc-suo­ma­lai­sia impi­vaa­ra­lai­sik­si tai vastuuttomiksi.

  Esi­tin oleel­li­sen osan täs­tä ana­lyy­sis­tä jo ennen vaaleja. 

  http://www.tiede.fi/blog/2011/04/10/lapsesi-ei-aanesta-vihreita

  Näyt­tää sil­tä että vih­reät eivät tähän viik­koon men­nes­sä ole ymmär­tä­neet yhtään mitään. Pää on yhä säkis­sä, eikä tyn­ny­ris­tä ole löy­ty­nyt vie­lä edes kur­kis­tus­rei­kää todel­li­suu­teen. Suo­men maa­jouk­ku­een vas­tuut­ta­mi­nen sii­tä että joku kän­niöy­höt­tä­jä on melun­nut rati­kas­sa on epä­toi­voi­nen yri­tys yllä­pi­tää myyt­tiä rasis­ti­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta, jot­ka pysy­vät her­ran nuh­tees­sa vain braxi­lais-orwel­li­lai­sin pak­ko­kei­noin. Täl­lä vii­kol­la on sel­vin­nyt sekin tilas­to­tie­to, että bus­si­kus­keis­ta kan­ta­suo­ma­lai­set ovat monin­ker­tai­ses­ti ylie­dus­tet­tui­na pahoin­pi­te­ly­jen uhrei­na ja maa­han­muut­ta­jat taas monin­ker­tai­ses­ti ylie­dus­tet­tui­na näi­den rikok­sien teki­jöi­nä. Täl­lai­set tilas­tot ovat yhtä­pi­tä­viä Abc-suo­ma­lais­ten arki­ha­vain­to­jen kans­sa. Vih­reät ovat tiel­lä vii­den pro­sen­tin kan­na­tuk­seen — sen ver­ran nii­tä koko­naan tyn­ny­ris­sä kas­va­tet­tu­ja tyt­tö­jä var­maan on — ellei puo­lu­een joh­to lak­kaa pilk­kaa­mas­ta ihan taval­lis­ten, suvait­se­vais­ten ja libe­raa­lien ihmis­ten arki­sia huo­lia ja havaintoja.

 26. Kuin­ka suu­ri on ris­ki, että seu­raa­vak­si ale­taan puu­ha­ta monia­vioi­suu­den sal­li­mis­ta? Jos nimit­täin luo­puu “alku­pe­räi­ses­tä” kris­til­li­ses­tä — jos ei perä­ti gee­nei­hin kir­joi­te­tus­ta — avio­lii­ton ideas­ta (yksi nai­nen ja yksi mies), askel mui­den­kin yleis­ten ja halut­tu­jen suh­tei­den lail­lis­ta­mi­sek­si on tai voi olla lähel­lä. Olen huo­man­nut joi­den­kin femi­nis­tien jo pää­ty­neen monia­vioi­suu­den sal­li­mi­sen puo­lel­le. Homo­lii­tot suo­ma­lai­nen elä­män­ta­pa kes­tää tai voi niis­tä jopa hyö­tyä, mut­ta ei moniavioisuutta.

 27. Mitä jos yhdis­täi­sit­te lep­pois­ta­mi­sen aja­tuk­sen yhteen kon­kreet­tis­ten toi­mien kanssa:

  per­heen ja työn yhteensovittaminen
  omais­hoi­ta­jan arjen helpottaminen
  opis­ke­lu­pai­nei­den alla ole­vil­le (pitää nopeas­ti val­mis­tua ja nopeas­ti töihin…)
  pät­kä­töis­sä epä­var­mois­sa olois­sa stressaaville

  Vih­reil­lä on hyviä aja­tuk­sia. Ne pitää “myy­dä” parem­min! Lep­pois­ta­mi­nen ilman kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia tun­tuu eli­tis­ti­sel­tä. Ikään­kuin se on mah­dol­lis­ta vain har­voil­le ja vali­tuil­le. Väläyt­tä­kää mah­dol­li­suut­ta nil­le jot­ka sitä todel­la tarvitsevat.

 28. Lep­pois­ta­mi­nen (tai koh­tuul­lis­ta­mi­sen, kuten salus­jär­vi yllä osu­vas­ti esit­ti) aja­tus yhdes­sä työ­uran piden­tä­mis­vaa­ti­mus­ten kans­sa kuu­los­taa ris­ti­rii­tai­sel­ta. Onko se sitä oikeas­ti? Vai voi­si­ko työ­uraa piden­tää lep­poi­sas­ti jol­la­kin toi­mil­la kum­mas­ta­kin pääs­tä? (ja näin ollen olla myös realistisempaa?)

  Esim. min­kä­lai­nen on lep­poi­sam­pi työ­päi­vää/-aika ennen van­huse­läk­keel­le siir­ty­mis­tä? Miten koh­tuul­lis­ta­mal­la voi­tai­siin estää monen ahke­ran opis­ke­li­jan lop­puun­pa­la­mi­nen ja/tai masentuminen?

  1. Päi­vi,
   Ruot­sa­lai­set lep­pois­ta­vat näin. Työ­ura on pidem­pi ja tyl­li­syy­sas­te sen vuok­si kor­keam­pi, mut­ta työ­viik­ko lyhyem­pi. Lop­pu­tu­lok­se­na he teke­vät yhtä pal­jon työ­tä hen­keä koh­den kuin suo­ma­lai­set, mut­ta järkevämmin.

 29. Puo­lu­ee­ton tarkkailija:
  >Tur­hä täl­läis­ten kulu­tus­ve­ro­jen aja­jien on hai­kail­la kan­na­tus­ta yhteis­kun­nan pie­ne­lä­jien parista.

  http://www.sak.fi/suomi/vaalit.jsp?id=34539&location1=7&sl2=2&ao=ajankohtaista&lang=fi

  SAK:n las­kel­mien mukaan vasem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den ehdot­ta­mat muu­tok­set kulu­tus- ja ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­seen suo­si­si­vat sel­keim­min pienituloisia.”

  Eikä täs­sä edes ote­ta huo­mioon pää­oma­ve­ron koro­tuk­sia taik­ka perus­tur­van nostoa.

  Huo­mat­ta­vaa sekin, että sii­nä mis­sä Vasem­mis­ton vero­lin­jat _laskisivat_ vero­tu­lo­ja arviol­ta noin rei­lul­la 1,1 mil­jar­dil­la (hoh­hoi­jaa), nos­tai­si Vih­rei­den vero­po­li­tiik­ka nii­tä vas­taa­val­la sum­mal­la, siis 1,1 mil­jar­dil­la. Sum­ma on suun­nil­leen sama kuin Kepul­la ja Kokoo­muk­sel­la, joi­den vero­lin­ja sen sijaan koh­dis­tui­si suh­teel­li­ses­ti kovi­ten pie­ni­tu­loi­siin. Per­su­jen (-50 milj. € vero­tu­lo­ja) ja dema­rien lin­jat (+500 milj. €) koh­dis­tai­si­vat vai­ku­tuk­sen­sa tasai­ses­ti kaik­kiin tuloluokkiin. 

  Täl­lai­sia tut­ki­muk­sia soi­si teh­tä­vän ennen vaa­le­ja enemmänkin.

  Olet var­mas­ti oikeas­sa sii­tä, että ener­gia­ve­ro­tus säi­kyt­ti monia, mut­ta mie­li­ku­va Vih­reäs­tä uhas­ta pien­tu­loi­sil­le on yksi­se­lit­tei­ses­ti vää­rä. Viestintä?

 30. Mar­ko Hami­lo, mai­nio ana­lyy­si! Kir­joi­tuk­se­si sai minut lie­vän idea­lis­ti­sen kiih­kon val­taan, joten pää­tin alle hah­mo­tel­la, mil­lai­nen puo­lue vih­rei­den pitäi­si olla.

  Suo­men poliit­ti­sel­ta kar­tal­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä libe­raa­li ratio­naa­li­puo­lue, joka ajai­si oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja kavah­tai­si etu­ryh­mä­ajat­te­lua. Eli yrit­täi­si kai­ken kaik­ki­aan saa­da yhteis­kun­taan tas­a­puo­li­set ja kes­tä­vät sään­nöt, mut­ta ei kont­rol­loi­si sil­loin, kun se ei ole tar­peen. Puo­lue, joka voi­si yhdis­tää vasem­mis­to­lai­sen soli­daa­ri­suu­den sii­hen, että kak­kua kan­nat­taa kas­vat­taa, jot­ta on, mitä jakaa. Puo­lue, joka ei yrit­täi­si mak­sat­taa tule­vil­la suku­pol­vil­la nykyi­syy­den kus­tan­nuk­sia. Puo­lue, joka aidos­ti ymmär­täi­si, että eri ihmi­set voi­vat halu­ta eri asioi­ta. Puo­lue, joka suh­tau­tui­si tek­no­lo­gi­aan mah­dol­li­suu­te­na, mut­ta ei sokean usko­vas­ti. Puo­lue, joka käyt­täi­si uusin­ta tie­teel­lis­tä tie­toa ratio­naa­li­ses­ti, ei kiih­koil­len eikä vää­ris­tel­len omien tar­koi­tus­pe­rien­sä mukaisesti.

  Uskon, että täl­lai­sel­le puo­lu­eel­le oli­si Suo­mes­sa suu­ri tilaus ja juu­ri Vih­reät voi­si olla tällainen.

 31. Tää Vih­rei­den vero­tus­jut­tu on kyl­lä sii­nä mie­les­sä vähän itteen­sä ampu­mis­ta jal­kaan, että vaik­ka noi ener­gia­ve­rot yms. voi olla ihan ok, niin mul­le on aina­kin tul­lu se kuva, että Vih­reet ei yleen­sä oo vaa­ti­nu et jotain van­ho­ja vero­ja kor­vat­tas uusil­la parem­mil­la, vaan että uudet verot tulis van­ho­jen pääl­le. Jos tää vai­ku­tel­ma on oikee, niin se var­maan kar­koit­taa nii­tä äänes­tä­jiä, jot­ka sinän­sä tyk­kää jär­ke­vis­tä verois­ta, mut­ta ei veroas­teen nostamisesta.

 32. Hami­lo, sano­taan nyt vaik­ka niin että istun elin­ta­po­je­ni ja var­maan maut­to­man huu­mo­rin­kin puo­les­ta parem­min ihan oike­aan ras­van­ha­jui­seen huol­tik­seen baa­riin kuin ABC Delis­sä brow­nien kera cap­puci­noa pah­vi­ku­pis­ta nauk­kai­le­va perus­he­te­ro, joka kokee kar­me­aa elin­ta­pa­syyl­lis­tä­mis­tä vihe­ri­tu­hip­pie­li­tis­tien toi­mes­ta. Ja mä en koe. Ja vie­tän jopa aikaa­ni vihe­ri­tu­hip­pie­li­tis­ten kans­sa, jos­kus jopa femak­ko­sel­lais­ten. Ehkä mä en vaan tajua.

 33. En aivan hah­mo­ta: mik­si luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to oli­si joten­kin pahem­pi kuin suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to? Aina­kin jos kat­so­taan koko maa­il­maa, niin yhteis­kun­nal­li­se­na ins­ti­tuu­tio­na se on van­hem­pi ja ylei­sem­min hyväksytty.

  Näh­däk­se­ni monia­vioi­suu­den juri­di­nen­kin hyväk­sy­mi­nen on vain ajan kysy­mys, kun ottaa huo­mioon val­lit­se­van maahanmuuttopolitiikkamme.

 34. tpyy­luo­ma:

  Ja vie­tän jopa aikaa­ni vihe­ri­tu­hip­pie­li­tis­ten kans­sa, jos­kus jopa femak­ko­sel­lais­ten. Ehkä mä en vaan tajua.”

  Kokei­le jos­kus olla femak­ko­vi­he­ri­tu­hip­pie­li­tis­tin kans­sa eri miel­tä jos­ta­kin. Kyl­lä se itku­pot­ku­rai­va­ri siel­tä lähtee.

 35. tpyy­luo­ma, mis­tä löy­dät ras­van­ha­jui­sen huol­tik­sen baa­rin? Sen­hän on ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja sul­ke­nut (inves­toin­ti jake­lu­ken­tän eris­tä­mi­seen oli­si ollut lii­an iso), kaa­voit­ta­ja mar­gi­na­li­soi­nut (huolt­sik­ka jää­nyt ilman liit­ty­mää kuten Sulo Vile­nin ase­ma kon­sa­naan), ter­veys­tar­kas­ta­ja sul­ke­nut (keit­tiön sei­näs­sä ei ollut oikean­lai­set kaa­ke­lit), ja tuh­ka­ku­pit­kin on taka­va­ri­koi­tu (meil­lä on oikeus puh­taa­seen hengitysilmaan!).

  Aika monet näis­tä rajoi­tuk­sis­ta mene­vät ihmis­ten mie­lis­sä vih­rei­den piik­kiin, vaik­ka muut­kin puo­lu­eet ovat toki olleet aktii­vi­ses­ti maa­il­maa parantamassa.

  Niin, tämä tosi­aan tai­taa olla nii­tä asioi­ta joi­ta kaik­ki eivät vaan tajua, mut­ta taval­lis­ten, mal­til­lis­ten ihmis­ten nimit­tä­mi­nen rasis­teik­si ja fasis­teik­si ja basis­teik­si sen vuok­si, että he eivät halua tois­taa Oike­aa Litur­gi­aa, on juu­ri perus­vih­reyt­tä. Sil­lä poli­tii­kal­la voi saa­da sen 10–15 % äänis­tä niil­tä ihmi­sil­tä, jot­ka halua­vat olla mui­ta parem­pia täl­lä tavalla.

 36. Tpyy­luo­ma,

  Joo, et vaan tajua 🙂

  En väi­tä itse­kään tajua­va­ni, mut­ta me olem­me­kin vähem­mis­tön vähemmistö…

  Kari

 37. Art­tu­ri,

  Vähen­net­tiin­hän nii­tä mui­ta vero­ja, aina­kin samas­sa paketissa.

  Kari

 38. Ja ylei­se­nä kom­ment­ti­na. Epäi­len tämän blo­gin ole­van hei­koh­ko kana­va sen sel­vit­tä­mi­seen, mik­si puo­lu­een X menes­tys oli sitä tai tätä. Otos on hyvin kau­ka­na edustavasta.

  Kari

 39. Jaak­ko Säre­lä: “Suo­men poliit­ti­sel­ta kar­tal­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä libe­raa­li ratio­naa­li­puo­lue, joka ajai­si oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja kavah­tai­si eturyhmäajattelua.”

  Sitä kai täs­sä odo­tel­laan että Osmo ja saman­mie­li­set sai­si­vat puo­lue­ken­tän päi­vi­tet­tyä täl­le vuo­si­tu­han­nel­le. Voi­si olla parem­pi aja­tus kuin yrit­tää kam­me­ta vih­rei­tä johon­kin suuntaan.

  Jos vaa­li­tu­los jotain osoit­ti, niin sen että äänes­tä­jät ovat liik­ku­vam­pia kuin kukaan osa­si odot­taa, ja kun sokea Reet­ta­kin näkee urbaa­ni­li­be­raa­lin puo­lu­een men­tä­vän aukon puo­lue­ken­täs­sä, oli­si kaik­kien etu että se täyt­tyi­si täy­si­päi­sil­lä ihmi­sil­lä alus­ta saakka.

 40. Mar­ko, käsit­tääk­se­ni nuo sinun perus­jär­ke­vät perus­li­be­raa­lit ihmi­se­si irti­sa­noi­vat Johan­na Korhosen.

 41. Hami­lon teks­ti on hyvin kir­joi­tet­tu ja sii­nä on var­mas­ti tottakin.

  Minua vain jäi askar­rut­ta­maan muu­ta­ma asia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 4,1 % vuo­den 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Onko nyt siis todel­la niin, että vih­reät ja muut puo­lu­eet omak­sui­vat taval­lis­ta ihmis­tä suu­res­ti hal­vek­su­van puhe- ja lähes­ty­mis­ta­pan­sa vas­ta sen jäl­keen? Moi­nen väi­te vai­kut­taa kovin häm­men­tä­väl­tä sikä­li, että vaik­ka­pa ne maa­han­muut­to­krii­ti­kot, joi­hin Hami­lo suh­tau­tuu kovin kri­tii­kit­tö­mäs­ti, vei­va­si­vat sitä samaa levy­ään vih­rei­den pahuu­des­ta jo rei­lus­ti ennen noi­ta vaaleja.

  Hel­mi­kuus­sa 2010 perus­suo­ma­lais­ten gal­lup­kan­na­tus oli 6,3 %, jos­ta se läh­ti kevääl­lä kun­non nousuun. Onko siis niin, että koko tämä hir­vit­tä­vä arvo­li­be­raa­lin äänes­tä­jän hal­vek­su­mi­sen tsu­na­mi iski pääl­le vas­ta kevääl­lä 2010, vuot­ta ennen vaa­le­ja? Aina vain omi­tui­sem­mak­si menee. Sat­tu­moi­sin sil­loin kevääl­lä 2010 teh­tiin myös ensim­mäi­nen pää­tös Krei­kan tuke­mi­ses­ta, se jota seu­ra­si Irlan­nin tuki ja niin edel­leen. Voi­si­ko mil­lään olla, että per­su­jen kan­na­tuk­sen nousu joh­tui suu­rim­mal­ta osin aivan muis­ta syis­tä kuin “braxi­lais-orwel­li­lai­ses­ta” “fasis­tik­si leimaamisesta”?

  Luu­len, että jos Hami­lo ja minä menem­me sin­ne Ääne­kos­ken ABC:lle ja alam­me tin­ga­ta ihmi­sil­tä, että eikös se vih­rei­den braxi­lais-orwel­li­lai­nen fasis­tik­si lei­maa­mi­nen ole­kin aivan kama­laa, mitäh, niin etu­pääs­sä mei­tä kat­so­taan hyvin hitaas­ti, ja aivan aiheesta.

 42. Sit­ten vie­lä. Täl­lä vii­kol­la on Hami­lon mukaan sel­vin­nyt tilas­to­tie­to, että maa­han­muut­ta­jat ovat monin­ker­tai­ses­ti ylie­dus­tet­tui­na hel­sin­ki­läis­ten bus­si­kus­kien pahoin­pi­te­ly­jen teki­jöi­nä. Minus­ta se ei todel­la­kaan ole uuti­nen, kos­ka jokai­nen medi­aa seu­raa­va tie­tää, että maa­han­muut­ta­jat ovat Hel­sin­gis­sä ylie­dus­tet­tu­na väki­val­ta­ri­kok­sis­sa. Tämä joh­tuu sosi­aa­li­sis­ta, demo­gra­fi­sis­ta ja vaik­ka mis­tä tekijöistä.

  Kysees­sä on ongel­ma, joka mie­les­tä­ni on yri­tet­tä­vä rat­kais­ta. Kan­na­tan kui­ten­kin inhi­mil­lis­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Tois­tai­sek­si suo­ma­lai­set puo­lu­eet ovat tar­jon­neet näi­hin yksin­ker­tai­siin reu­naeh­toi­hi­ni sopi­via poli­tiik­ka­rat­kai­su­ja hyvin vaa­ti­mat­to­mas­ti. Vih­reät on ollut täs­sä suh­tees­sa hei­koh­kois­ta vaih­toeh­dois­ta paras (maa­han­muut­to­lin­jauk­set: http://www.vihreat.fi/node/5441). Sik­si­kin äänes­tin huh­ti­kuus­sa vih­rei­tä ja ajat­te­lin myös tule­vai­suu­des­sa äänestää.

 43. Hyvää ana­lyy­siä: vies­tin­tä ja mar­gi­na­li­saa­tio vai­kut­ta­vat ole­van vih­rei­den ongel­mia. Sii­tä ker­too mm. Hami­lon vuo­da­tus, jos­sa loih­di­taan esiin myyt­ti­siä “uhri­pis­tei­tä keräi­le­viä” homo­ja, fasis­tik­si lei­maa­via kai­ken­kiel­tä­jiä ja elin­ta­pa­syyl­lis­tä­viä tyn­ny­ri­tyt­tö­jä. Vih­rei­den inhoa­jis­sa näkyy pal­jon juu­ri tätä reto­riik­kaa, joka ker­too että nämä asiat hei­tä todel­la häi­rit­se­vät — riip­pu­mat­ta näke­mys­ten toden­pe­räi­syy­des­tä. On siis vain vies­tin­näs­tä kiin­ni osa­ta esit­tää asiat siten, että ne eivät tuol­lai­si­na näyttäydy.

  Ongel­maa on tie­tys­ti sii­nä, että ei pal­jon auta mitä vih­reät viral­li­ses­ti vies­ti­vät, jos mai­ne on tuol­lai­nen ja media välit­tää asiat niin että ne voi­daan tuol­la tavoin tul­ki­ta. Pitäi­si­kö pal­ka­ta Bob Hel­sin­ki paran­ta­maan imagoa?

 44. Mar­ko Hami­lon ana­lyy­si oli hyvä. Olen aina pitä­nyt itseä­ni suvait­se­vai­se­na, mut­ta Panu Latu­rin muu­ta­mia kom­ment­te­ja lukies­sa­ni koin tul­lee­ni syy­te­tyk­si hyl­jit­tä­väk­si rasistiksi.

  Olen myös pitä­nyt itseä­ni EU myön­tei­se­nä. Mut­ta kos­ka olin kriit­ti­nen euroa­lu­een ongel­mien rat­kai­su­ta­po­ja koh­taan, koin tul­lee­ni syy­te­tyk­si myös taka­pe­roi­sek­si juntiksi.

  En viih­dy ras­van­ha­jui­sis­sa huol­tik­sis­sa, enkä nauk­kai­le cap­puci­no­ja, mut­ta tank­kaan jos­kus ABC-asemilla.

  Tpyy­luo­ma ei sel­väs­ti­kään ole käy­nyt ABC huol­toa­se­mil­la. Ei siel­lä nauk­kail­la brow­ne­ja. Siel­lä kesä­mö­kil­le ja mum­mo­laan meni­jät syö­vät perus­ruo­kaa ja käy­vät samal­la kaupassa.

  En äänes­tä­nyt perus­suo­ma­lai­sia, vaik­ka mie­li teki antaa kai­kil­le van­hoil­le puo­lueil­le kun­non näpäy­tys ihan vaan sik­si, että heräi­si­vät. Mut­ta täl­lä ker­taa en myös­kään äänes­tä­nyt vih­rei­tä. Annoin ääne­ni kui­ten­kin pako­lai­se­na maa­han muut­ta­neel­le henkilölle.

 45. Hami­lon kir­joi­tus oli oikean suun­tai­nen, mut­ta minus­ta kär­jis­tä­vä. Sii­nä oli minus­ta tär­keim­pä­nä point­ti­na se, että suo­ma­lais­ten enem­mis­tö on mel­ko libe­raa­lia poruk­kaa. Asen­neil­ma­pii­rin muut­ta­mi­nen kovin radi­kaa­lis­ti on han­ka­laa, ja suo­ma­lai­sen sie­lun­mai­se­man muu­tos 80-luvul­ta tähän päi­vään on ollut hui­kai­se­va, sii­nä­kin Hami­lo on oikeassa.

  On ihmi­siä, joil­le Vih­reät yksin­ker­tai­ses­ti edus­taa kaik­kea sitä, mikä täs­sä muu­tok­ses­sa on hei­dän mie­les­tään pie­les­sä. Hami­lon teks­tis­tä tämä ei näy, mut­ta tosia­sias­sa se ei ole edes Vih­rei­den vika, siis aina­kaan sii­nä mie­les­sä, että Vih­reät oli­si­vat täs­tä muu­tok­ses­ta vastuussa. 

  Jos lukee Perus­suo­ma­lais­ten kir­joit­ta­jien teks­te­jä, niin niis­tä huo­kuu viha ja inho. Siel­lä Vih­reät esi­te­tään suun­nil­leen veri­kou­rai­sik­si fasis­teik­si, jot­ka syö­vät lap­sia. Koo­mi­sim­pa­na esi­merk­ki­nä Hir­vi­saa­ri, jol­la oli vie­lä otsaa rutis­ta Per­su-sanan hal­ven­ta­vuu­des­ta. Otan tämän esi­mer­kik­si sik­si, että vaik­ka Hami­lo on oikeas­sa, hän myös sivuut­taa koko­naan sen tosi­asian, että Vih­reät on jou­tu­nut nime­no­maan syn­ti­pu­kik­si, osak­si omaa syy­tään, osak­si ilman syytä. 

  Omaa syy­tä löy­tyy esi­mer­kik­si sii­tä, miten pal­jon jotain näi­tä Han­no­sen rasis­mi­huu­te­lu­jen tapai­sia jut­tu­ja teh­tail­laan. Sel­lai­set ärsyt­tä­vät juu­ri sil­lä taval­la ja sii­tä syys­tä, jon­ka Hami­lon teks­ti esit­tää: ihmi­set eivät pidä sii­tä, että hei­tä syyl­li­ses­tään asiois­ta. Olen itse vas­tus­ta­nut rasis­mia koko ikä­ni, otta­nut muu­ta­man ker­ran kun­nol­la pataan skin­hea­deil­tä sen takia nuo­rem­pa­na, enkä koe että minun pitäi­si puo­lus­tel­la omia näke­myk­siä­ni täs­sä suh­tees­sa, minä­kin koen näis­sä jotain tavat­to­man ärsyt­tä­vää ja yli­mie­lis­tä. Eivät ne tie­ten­kään puo­lu­een vika sinän­sä ole, mut­ta tapauk­set asso­sioi­tu­vat kui­ten­kin sii­hen aika voimakkaasti.

 46. Mie­les­tä­ni parem­pi lin­ja oli­si sel­lai­nen mah­dol­lis­ta­va, eli aje­taan asioi­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat lep­pois­ta­mi­sen, koh­tuu­hin­tai­sen kau­pun­kia­su­mi­sen jne heil­le, jot­ka näi­tä arvostavat.”

  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la oli­si tär­ke­ää lisä­tä asun­to­ra­ken­ta­mis­ta ja niin, että se on sekä lii­ken­teel­li­ses­ti kes­tä­vää että työ­paik­ko­jen kan­nal­ta saa­vu­tet­ta­vaa. Tääl­lä ei tulo­jen lisään­ty­mi­ses­tä ole mitään iloa kun asun­nois­ta ei ole tar­jon­taa, kaik­ki yli­mää­räi­nen raha menee sei­niin. Kukaan, ei kukaan muu ole asi­aan tart­tu­nut. Sii­nä meni vaa­lien suu­ri tilaisuus.

 47. Mar­kol­ta hyvä kir­joi­tus. Itse voi­sin lisä­tä yhden pie­nen, mut­ta mah­dol­li­ses­ti rat­kai­se­van teki­jän sadoil­le, tai ehkä jopa tuhan­sil­le äänes­tä­jil­le. Nimit­täin sado­ma­so­kis­tien sek­su­aa­li­suu­den kri­mi­na­li­soin­ti. Pie­ni­kin ilon­pi­to nyky­ään on ylei­sen syyt­tä­jän alai­nen rikos — kii­tos Tui­ja Braxin. Hän oli kyl­lä tie­toi­nen asias­ta, mut­ta ei ilmei­ses­ti välit­tä­nyt sek­su­aa­li­sis­ta vähem­mis­töis­tä riit­tä­väs­ti teh­däk­seen mitään asial­le lakia muokatessaan. 

  On se nyt niin vai­ke­aa ymmär­tää, että ihan niin­kuin jokai­nen yhdyn­tä ei ole rais­kaus, jokai­nen lyön­ti ei ole pahoin­pi­te­ly. Tämä vie­lä­pä puo­lu­eel­ta, joka nel­jä vuot­ta sit­ten rat­sas­ti edus­kun­taan piis­ko­ja hei­lut­te­le­via homo­mie­hiä mai­nok­sis­saan hyö­dyn­täen. Aika­moi­nen kontrasti.

 48. Ei vih­rei­den ongel­ma ole sii­nä, että vies­ti ei oli­si men­nyt peril­le. Vih­rei­den kata­stro­fi oli sii­nä, että vies­ti todel­la meni perille.

  Uhriu­tu­mi­nen ei ole lain­kaan myyt­tis­tä. Pri­de-kul­ku­ee­seen tapah­tu­neen iskun jäl­keen luin ties kuin­ka mon­ta vali­tus­ta sii­tä, kuin­ka Suo­mi on homo­jen oikeuk­sis­sa ja ylei­sis­sä asen­teis­sa homoi­hin lähes Venä­jän tasol­la. Iskun kui­ten­kin tuo­mit­si­vat välit­tö­mäs­ti kaik­ki (moraa­li­ses­ti), ja polii­si otti teki­jät kiin­ni, syyt­tä­jät syyt­ti­vät, ja tuo­miois­tuin tuomitsi.

 49. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/sadomasokistit-pelastyivat-lakimuutosta-eiko-enaa-saa-piiskaa/art-1288351491796.html

  SM-sek­sis­sä lail­li­ses­ti oleel­lis­ta on ennak­koon annet­tu suos­tu­mus. Jos se on, ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä onko pahoin­pi­te­ly asia­no­mis­ta­ja­ri­kos vai ei.

  Mut­ta kun joten­kin pitää lavas­taa se tilan­ne että yhteis­kun­ta tukah­dut­taa sek­su­aa­li­suut­ta, jot­ta voi­si jat­kaa heroois­ta kapi­noin­tia, niin onhan sii­nä kaik­ki kei­not tie­tys­ti käytettävä.

 50. Pää­dyin samaan rat­kai­suun kuin Sep­po S ja pää­osin samoin perus­tein. Näin sitä 53-vuo­tias autoi­le­va hete­ro­mies tekee hil­jais­ta kapi­naa (mitä­hän vastaan ?:)).

  Jos oikein aamun leh­teä luin, niin vih­rei­den ydin­jouk­ko vas­tus­taa ydin­voi­maan edel­leen hyvin tar­mok­kaas­ti ja pitää yhte­nä tär­keä­nä syy­nä vaa­li­tap­pioon vii­me hal­li­tus­kau­del­la myön­net­tyä lupia. Soi­nin­vaa­ra on jo käsi­tel­lyt tätä tee­maa täs­sä vaa­li­tap­pio­ana­lyy­sien sar­jas­saan, mut­ta nos­tai­sin sen kui­ten­kin vie­lä esil­le, kos­ka se tun­tuu ole­van asia, jos­sa puo­lu­een aktii­vit ja iso osa poten­ti­aa­leis­ta kan­nat­ta­jis­ta on aika lail­la eri lin­joil­la. Ja tie­ten­kin tämä kysy­mys hyvin sym­bo­li­soi puo­lu­een ongel­maa. Kuin­ka prag­maat­ti­nen voi (tai pitää) olla.

 51. Hami­lon ana­lyy­si oli oikean­suun­tai­nen, vaik­ka­kin kärjistävä. 

  Vih­rei­den ongel­ma ei kui­ten­kaan ehkä ole niin­kään poli­tii­kan tavoit­teis­sa kuin vies­tin­näs­sä. Tavoit­teis­ta pitää osa­ta vies­tiä niin, että ker­ro­taan, mitä kon­kreet­ti­sia kan­sa­lais­ten elä­mää paran­ta­via asioi­ta ajetaan. 

  Ja se syyl­lis­tä­vä dis­kurs­si pitää tosi­aan­kin jät­tää vähem­mäl­le. Välil­lä tun­tuu, että mitä tahan­sa yhteis­kun­nas­sa tapah­tuu — esi­mer­kik­si että joku voit­taa urhei­lu­kil­pai­luis­sa maa­il­man­mes­ta­ruu­den — niin johan siel­lä jo joku hyper­ven­ti­loi moraa­li­pa­nii­kis­sa vaa­tien rasis­min tuo­mit­se­mis­ta. Näi­tä mora­li­soi­via face­book-jul­ki­lausu­mia voi­si jät­tää hie­man vähem­mäl­le. Maa­il­ma ei tulee yhtään parem­mak­si tyk­kää-nap­pu­laa painamalla.

 52. Suu­rin syy vih­rei­den täy­del­li­seen romah­ta­mi­seen vaa­leis­sa oli vero­tus. Eri­tyi­ses­ti ener­gia­ve­ro­tus säi­käyt­ti monet. Ener­gia­ve­ru­tus nousi vuo­den alussa. ”

  Vih­rei­den romah­ta­mi­seen on mon­ta syy­tä, mut­ta vero­tus on var­sin konkreettinen. 

  Eri­tyi­ses­ti ener­gia­ve­ro­tus iskee pie­ni­tu­loi­siin, sil­lä mikään indek­si ei kom­pen­soi sitä täy­del­li­ses­ti pie­ni­tu­loi­sel­le, sil­lä indek­si mää­räy­tyy kes­ki­tu­loi­sen mukaan.

  Vih­rei­den suo­si­mat välil­li­set verot ovat siir­ty­mis­tä regres­sii­vi­seen vero­tuk­seen ja iskee suo­raan vih­rei­den äänestäjiin,
  Kyl­lä ne vih­reät­kin osaa­vat las­kea miten lom­pak­ko tyhjenee.

  Toi­nen syy on vih­rei­den suvait­se­mat­to­muus . Vaik­ka he näen­näi­ses­ti toi­mi­vat libe­raa­lis­ti van­ho­jen tapo­jen suh­teen niin he ovat val­mii­ta raken­ta­maan tilal­le vie­lä sään­nel­lym­män kyt­täy­syh­teis­kun­nan, jos­sa ran­gais­tuk­set ovat kovia vih­rei­den arvo­jen loukkaamisesta.

  Vih­rei­den suvait­se­vai­suus on saman­lais­ta kuin laestadiolaisten.Toki eri asioi­ta painottaen

 53. Vih­reät on jou­tu­nut nime­no­maan syn­ti­pu­kik­si, osak­si omaa syy­tään, osak­si ilman syy­tä.’ (Tie­de­mies)
  Hyvin, hyvin vähäi­sel­lä netin seu­raa­mi­sel­la oppii sen, että akti­vis­ti­nä­kö­kul­mas­ta jokai­nen val­koi­nen on rasis­ti, jokai­nen mies on sho­vi­nis­ti ja jokai­ses­sa kiis­tas­sa on oikeas­sa se, joka on enem­män uhri.
  Täl­lä ei tar­vit­si­si olla mitään teke­mis­tä Suo­men vih­rei­den kans­sa, mut­ta tiet­ty aller­gia aktii­vi­sem­paan anti­ra­sis­miin, pro­fe­mi­nis­miin jnpp. voi syn­tyä vähäi­sel­lä­kin altis­tu­mi­sel­la, ja vih­reät on nime­no­maan halun­nut pro­fi­loi­tua nais­ten ja mui­den vähem­mis­tö­jen puolueena.

 54. Vih­reät elät­tä­vät myös myyt­tiä nuor­ten elät­tä­mis­tä suu­ris­ta ikäluokista.

  Todel­li­suu­des­sa on käy­mäs­sä päin­vas­toin, nuor­ten työl­li­syy­as­te on las­ke­nut 80-luvul­ta läh­tien ja meil­lä on jo yli 100000 nuor­ta vähem­män työs­sä kuin 80-luvull­la ja kysy­mys ei ole 2008 lamasta.

  Sen sijaan 55–64-vuotiaiden työl­li­syys on nous­sut vastaavasti.
  Itse asias­sa meil­lä on jo 200000 15–29-vuotiasta jot­ka eivät ole kou­lu­tuk­ses­sa tai työs­sä vaan elä­vät tukien varassa.

  Aina­kin 70 % ajas­ta sil­lä, työs­sä­oloeh­don täyt­ty­mi­nen, 8,5 kuu­kaut­ta työ­tä 28 kuu­kau­den aika­na, toi­si hei­dät ensi­si­jai­sen työt­tö­myys­tur­van piiriin

 55. Turk­ka Lou­e­ka­ri: juu­ri tuo sinun kom­ment­ti­si on mal­lie­si­merk­ki sii­tä, mitä Mar­ko tar­koit­taa. Jos joku ei ole kans­sa­si kai­kes­ta samaa miel­tä, hän on homo­vi­haa­ja ja rasisti. 

  Ja ei, Mar­ko ei puhu­nut niis­tä ihmi­sis­tä, jot­ka irti­sa­noi­vat Johannan.

 56. Kari, perus­te­taan joku Enem­mis­tön Vähem­mis­tö yhdistys.

  Hami­lo:

  Kokei­le jos­kus olla femak­ko­vi­he­ri­tu­hip­pie­li­tis­tin kans­sa eri miel­tä jos­ta­kin. Kyl­lä se itku­pot­ku­rai­va­ri siel­tä lähtee.

  Muis­ti­ku­vie­ni mukaan ei ole läh­te­nyt sit­keäs­tä här­nää­mi­ses­tä huo­li­mat­ta. Sen sijaan vaah­to­sui­sim­mat rai­von­pur­kauk­set saa yleen­sä ter­veen jär­jen tavik­seik­si itsen­sä julis­ta­neil­ta. Jos oli­si mars­si­lai­nen kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi niin rapor­toi­sin että tavis­lai­suu­teen näyt­tää liit­ty­vän joten­kin herk­kyys, ja teo­reet­ti­se­na spe­ku­laa­tio­na jat­kai­sin että saat­ta joh­tua sii­tä että kun kan­nat näh­dään luon­nol­li­si­na ja itses­tään­sel­vyyk­si­nä niin mikä tahan­sa vas­ta­väi­te on suo­ra hyök­käys ei ainos­taan kyseis­tä kan­taa vaan jär­keä ja luon­toa kohtaan.

  Sep­po S ja Tai­pa­le, vali­tet­tavs­ti ABC-ase­mil­la käy­mis­tä on vai­kea vält­tää, ne on har­vi­nai­sen ste­rii­le­jä ja täy­sin glo­baa­lia kup­pi­la­mal­lia muo­ti­ruo­ki­neen kaik­ki­neen. Ja päin­vas­toin kuin Sulo Vilen, niin ABC joten­kin kum­mas­ti onnis­tuu saa­maan yhteis­kun­nan rahoil­la aina liit­ty­män ja vie­lä pik­ku­kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti käsit­tä­mät­tö­mään paik­kaan. Mikä­kö­hän puo­lue siel­lä SOK:ssa jyrää?

  Mut­ta kyl­lä noi­ta ras­van­ha­jui­sia­kin kup­pi­loi­ta löy­tyy. Henk. koht. suo­sik­ki­ni on Stop and Go gril­li Lah­ti — Hei­no­la cjon­ka nimi on kir­joi­tet­tu kol­mel­la eri taval­la vää­rin kol­meen eri kylttin.

 57. Sel­vi­tin myös suur­ten ikä­luok­kien eläk­kei­den mak­sa­jaa, Ruot­siin­han on muut­ta­nut n 600000 hen­keä sotien jäl­keen ja suu­rin ryh­mä on suu­ret ikäluokat.Palannut on 350000, joten 250000 on jää­nyt Ruot­siin. Mut­ta he kaik­ki saa­vat elä­ket­tä Ruotsista

  Mut­ta yllä­tys oli­kin suu­ri, sil­lä maas­ta­muut­toa ei ole juu­ri­kaan huo­mioi­tu huol­to­suh­teen laskelmissa

  Eikä ulko­mai­den osuut­ta eläk­kei­den mak­sus­sa. Itse asias­sa Suo­men viran­omai­set ETK, EK , SAK, Aka­va, STTK ym eivät tien­neet kuin­ka moni saa elä­ket­tä ulkomailta.Eikä Suo­mes­sa ole las­kel­mien tuek­si edes yri­tet­ty sel­vit­tää em asiaa.
  Verot­ta­ja kyl­lä ker­toi, että heil­lä täy­tyy olla tie­to sii­tä, mut­ta kukaan ei ole aikai­sem­min pyy­tä­nyt em tietoa.

  Luku­jen valos­sa näyt­täi­si sil­tä, että 40–60-syntyneistä liki 300000 on pois­sa Suo­mes­ta ja 300000–400000 saa eläk­kees­tä suu­rim­man osan ulkomailta.

  Mut­ta kuten sanoin asi­aa ei ole tut­kit­tu, kysees­sä on tut­ki­ma­ton alue , kos­ka se ei tue elii­tin levit­tä­mää propagandaa

  Näyt­tää sil­tä, että elä­ke­kes­kus­te­lu on hyvin har­haan­joh­ta­vaa ja EK lähtöistä.

  Eivät­kä Vih­reät­kään kyke­ne tuot­ta­maan lisä­ar­voa keskusteluun.
  Osmo voi­si tila­ta sel­vi­tyk­sen vero­hal­lin­nol­ta, minä en viit­si mak­saa tie­don sel­vit­tä­mi­se­tä pyy­det­tyä 100 euroa tun­ti, mut­ta Edus­kun­nan varois­ta sen voi­si tehdä

  Sen sijaan tie­de­tään tar­kas­ti pal­jon­ko eläk­kei­tä mak­se­taan ulko­mail­le. Sil­mään pis­ti Marok­ko, jon­ne mak­se­taan suu­rim­mat eläkkeet.
  Soit­to Aurin­ko­ran­ni­kol­le ker­toi sytee­min toi­min­nan: pape­rit siir­re­tään ensin Marok­koon, jon­ka kans­sa teh­dyn vero­so­pi­muk­sen vuok­si elä­ke­tu­loa ei voi­da verot­taa. Elä­ke mak­se­taan verot­to­ma­na Maro­koon. Kun sys­tee­mi on kun­nos­sa muu­te­taan Espan­jaan, jos­sa on ilmai­nen ter­vey­den­hoi­to, jon­ka Suo­mi kustantaa.
  Kun viran­omais­ten yhteis­työ­tä ei ole Suo­mes­sa niin sys­tee­mi toi­mii ilman kiinnijääntiä.
  Ja kun on kysy­mys hyvä­tu­loi­sis­ta vapaa­mat­kus­ta­jis­ta niin eipä ketään kiin­nos­ta sel­vit­tää­kään asiaa

 58. Mar­ko: sado­ma­so­kis­tien koh­dal­la ei ole sii­tä, että halu­taan eri­tyi­ses­ti olla uhre­ja. Usea­kin SM-hen­ki­lö on tavan­nut lain ja yrit­tä­nyt sel­vit­tää, että jää­kö sen sek­su­aa­li­suu­den har­ras­ta­mi­nen nyt sit­ten lail­li­sek­si vai ei ja on tavat­tu­aan tul­lut sii­hen tulok­seen, että ei oli­si. Posi­tii­vis­ta, jos ovat väärässä.

  Itse muis­te­len sitä luet­tua­ni, että lakie­si­tyk­ses­tä suos­tu­muk­ses­ta puhu­taan ainoas­taan urhei­lun koh­dal­la, mut­ta sii­tä ei mai­ni­ta halais­tua sanaa pari­suh­teen kohdalla.

 59. Mar­ko hami­lon ja Tie­de­mie­hen kir­joi­tuk­set luke­mal­la ymmär­tää var­maan­kin olen­nai­sim­mat asiat vaalituloksesta. 

  Itse lisäi­sin vie­lä sen, että vähän­kään pitem­pään elä­neet näke­vät var­sin hyvin sen hui­kai­se­van muu­tok­sen mitä Suo­mes­sa on tapah­tu­nut esim. ympä­ris­tö­ajat­te­lus­sa ja tasa-arvos­sa. Kun tätä ei kui­ten­kaan tun­nus­te­ta puheis­sa vaan kan­saa syyl­lis­te­tään jat­ku­vas­ti esim. sovi­nis­mil­la ja rasis­mil­la niin äänes­tä­jä voi ryh­tyä miet­ti­mään, että mil­loin­ka­han nuo hyväk­käät ovat tyy­ty­väi­siä. Kun mikään ei tun­nu riit­tä­vän, ryh­dy­tään etsi­mään jar­rua. Toki sitä jar­rua hamu­taan nyt muis­ta­kin syistä.

 60. Mar­kus: “Pää­dyin samaan rat­kai­suun kuin Sep­po S ja pää­osin samoin perus­tein. Näin sitä 53-vuo­tias autoi­le­va hete­ro­mies tekee hil­jais­ta kapi­naa (mitä­hän vastaan ?:)).”

  Minä taas 50-vuo­ti­aa­na autoi­le­va­na ja lihaa syö­vä­nä hete­ro­mie­he­nä pää­dyin kui­ten­kin äänes­tä­mään taas vihreitä. 😉

  Eivät minua mit­kään “tela­ket­ju­fe­mi­nis­ti­ve­gaa­ni­au­ton­pot­ki­joi­den” yli­lyön­nit ihmeem­min häi­rit­se, sen sijaan minua­kin rii­pii juu­ri tuo Vih­rei­den epä­ra­tio­naa­li­nen suh­tau­tu­mi­nen ydin­voi­maan. Osit­tain sen takia pää­dyin vaa­lien jäl­keen liit­ty­mään Vih­rei­den jäse­nek­si kan­nat­ta­maan Osmon ja mui­den prag­maat­ti­ses­ti ener­gian­tuo­tan­toon suh­tau­tu­vien aktii­vien toi­min­taa (sen ver­ran kuin nyt puo­lu­een rivi­jä­se­nil­lä on sananvaltaa.)

 61. Pek­ka Tai­pa­le, juu­ri juri­di­ses­ti suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to ei vaa­di juu­ri mitään muu­tok­sia, kos­ka se on kah­den hen­ki­lön liit­to sii­nä, mis­sä hete­roa­vio­liit­to­kin. Kaik­ki nyky­avio­lii­ton ase­maa kos­ke­vat lait päte­vät sel­lai­se­naan suku­puo­li­neut­raa­liin avioliittoon.
  Sen sijaan luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to vaa­ti­si sel­viä muu­tok­sia lakiin aina­kin seu­raa­vis­sa asioissa:
  — Miten avio­liit­to sol­mi­taan? Jos X suos­tuu avio­liit­toon Y:n kans­sa, mut­ta jo X:n kans­sa avio­lii­tos­sa ole­va Z ei, niin voi­daan­ko liit­to solmia?
  — Ja sama jut­tu avio­eron kans­sa. Jos X halu­aa ero­ta Y:stä, mut­tei Z:sta, mitä teh­dään lii­ton kanssa?
  — Las­ten huol­ta­juu­den koh­dal­la­kin pitäi­si sää­tää lake­ja sii­tä, ovat­ko kaik­ki lii­tos­sa ole­vat auto­maat­ti­ses­ti lap­sen huol­ta­jia vai vain bio­lo­gi­set vanhemmat.

  Voi siis olla, että luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to on van­hem­pi ins­ti­tuut­ti, mut­ta nyky­ajan lain­sää­dän­töön se on pal­jon vai­keam­min sovi­tet­ta­vis­sa kuin suku­puo­li­neut­raa­li avioliitto.

 62. No, on tosia­sia, että sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen (eri­to­ten homo­jen ja les­bo­jen) oikeuk­sis­sa on tapah­tu­nut vii­mei­sen parin vuo­si­kym­me­nen aika­na val­ta­via edis­ty­sas­ke­lei­ta. Samal­la mie­les­tä­ni arvo­li­be­raa­li edis­tys­mie­li­nen agen­da on jou­tu­nut mones­sa muus­sa suh­tees­sa ala­kyn­teen. Esi­mer­kik­si ihan se perin­tei­nen kysy­mys suku­puol­ten tasa-arvos­ta on jää­nyt aivan lii­an vähäl­le huo­miol­le, ja eri­tyi­ses­ti iden­ti­teet­tien moni­muo­toi­suu­den tun­nus­ta­mi­nen on aivan lap­sen­ken­gis­sään. Ja tun­tuu, että jos “edis­tyk­sel­lis­ten” voi­mien huo­mio het­kek­si­kin her­paan­tuu jos­tain yksit­täi­ses­tä asias­ta, taan­tu­mus ottaa välit­tö­mäs­ti val­lan, yksin­ker­tai­sil­la, hel­pos­ti sisäis­tet­tä­vil­lä tun­tei­siin vetoa­vil­la argumenteillaan.

  Kai­pai­sin myös kiih­ko­ton­ta yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua esi­mer­kik­si päih­de­kiel­to­la­kien kus­tan­nus-hyö­ty-suh­tees­ta, samoin muis­ta eri­lai­sis­ta hyvää tar­koit­ta­vis­ta täys­kiel­lois­ta. Ei se nyt niin voi olla, että vähän­kään han­ka­lam­pia ja moni­mut­kai­sem­pia asioi­ta ei saa edes jul­ki­ses­ti ottaa puheeksi.

 63. Samu­li: samal­la eri­tyi­ses­ti lap­siin liit­ty­vät ongel­mat on pak­ko rat­kais­ta muu­ten­kin. Nyky-Suo­mes­sa yllät­tä­vän har­va lap­si kuu­luu kah­den bio­lo­gi­sen van­hem­man ydinperheeseen. 

  Parem­paa lain­sää­dän­töä tar­vit­se­vat niin sateen­kaa­ri­per­heet, jos­sa parin lisäk­si se toi­nen bio­lo­gi­nen van­hem­pi halu­aa olla lap­sen van­hem­pi kuin uus­per­heet, jos­sa lap­sel­la ei ole min­kään­lais­ta oikeus­tur­vaa sii­nä tapauk­ses­sa että lähi­van­hem­pi kuo­lee — lap­sel­la ei ole edes tapaa­mi­soi­keut­ta sii­hen bonus­van­hem­paan, joka on saat­ta­nut vaih­taa kak­ka­vai­pat ja pitää lap­ses­ta huol­ta pie­nes­tä pitäen.

  Per­he­lain­sää­dän­tö on joka tapauk­ses­sa pak­ko päi­vit­tää per­hei­siin, jois­sa on van­hem­pia enem­män kuin kak­si. Luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to on täs­sä aika pie­ni lisä.

 64. Pek­ka Tai­pa­le, minul­la ei tule mie­leen yhtä­kään hyvin toi­mi­vaa monia­vioi­suu­den sal­li­vaa yhteis­kun­taa (tai pikem­min moni­vai­moi­suu­den sil­lä sitä­hän monia­vioi­suus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa joi­tain mar­gi­naa­le­ja lukuun otta­mat­ta). Syy lie­nee kysei­sen ins­ti­tuu­tion eriar­vois­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta — vaik­ka voi kausa­li­teet­ti toki men­nä toi­sin­kin päin. Olen joka tapauk­ses­sa var­ma, että poly­gy­nia pois­taa yhteis­kun­nas­ta sel­lais­ta oleel­lis­ta dyna­miik­kaa, joka saa huo­no-osai­sem­mat­kin mie­het tavoit­te­le­maan onnea ja osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nan rakentamiseen.

  Odo­tan­kin kau­hul­la tule­vaa vään­töä monia­vioi­suu­den sal­li­mi­sen puo­les­ta. Puol­ta­va argu­ment­ti­han on todel­la suo­sit­tu vaik­ka­kin ääliö­mäi­nen: ei ole val­tion asia val­voa, miten ihmi­set yksi­tyi­se­lä­män­sä järjestävät.

  Lisäk­si tar­vi­taan hyviä ihmi­siä uhriu­tu­mis­pro­jek­tin vetä­jik­si ja mane­kii­neik­si. Tähän tar­koi­tuk­seen saat­ta­vat vähi­tel­len kel­va­ta mai­ni­tut maa­han­muut­ta­jat, joi­den lukui­sat vai­mo­pa­rat kär­si­vät mus­li­mi­maan kau­hu­ja vain sik­si, että Suo­men lain­sää­dän­tö ei sal­li luku­mää­rä­neut­raa­lia avioliittoa. 

  Mut­ta on toi­nen­kin ryh­mä, joka saat­taa vuo­sien vie­ries­sä muut­taa asen­net­taan: suo­ma­lai­set naiset.

  Täs­sä maas­sa­han on menos­sa kan­sain­vä­lis­ten ver­tail­len voi­ma­kas suku­puol­ten välis­tä tasa-arvo hei­ken­tä­vä tren­di. Se näkyy vaik­ka­pa poik­keuk­sel­li­sen suu­ri­na ja kas­va­vi­na eroi­na kuol­lei­suu­des­sa, syr­jäy­ty­mi­ses­sä ja kou­lu­tuk­ses­sa. Tämä tren­di on joh­ta­nut sii­hen, että Suo­mi-Nei­don on vuo­si vuo­del­ta vai­keam­pi löy­tää kel­vol­lis­ta kump­pa­nia eli sel­lais­ta, jon­ka voi kokea vähin­tään ver­tai­sek­seen. Suo­ma­lai­set nai­set ovat­kin jo kär­jes­sä van­ho­jen­pii­ko­jen maa­il­man­ti­las­tos­sa taan­noi­sen uuti­sen mukaan.

  Tähän voi yhdis­tää nais­ten tai­pu­muk­sen monia­vioi­suu­teen. Sel­lai­sen tai­pu­muk­seen ole­mas­sao­loon viit­taa monet epä­suo­rat todis­teet eläin­maa­il­mas­ta, bio­lo­gias­ta ja psy­ko­lo­gias­ta — ja arkipäivästä. 

  Lop­pu­tu­lok­se­na nai­set pariu­tu­vat yhä har­vem­pien mies­ten kans­sa epä­vi­ral­li­ses­ti jo nyt ja tule­vai­suu­des­sa vie­lä enemmän. 

  Epä­vi­ral­li­sen suh­teen hait­ta­puo­let ovat taas tul­leet ilmi homo­liit­to­kes­kus­te­lus­sa ja argu­men­tit ovat siir­ret­tä­vis­sä lähes suo­raan monia­vioi­suu­den hyväk­sy­mi­seen liit­ty­vään kes­kus­te­luun. Ja, tot­ta tosi­aan, mitä se val­tiol­le kuu­luu, miten ihmi­set halua­vat yksi­tyi­se­lä­mään­sä elää!

  Vih­reät on tai aina­kin yrit­tää näyt­tää ole­van­sa arvo­li­be­ra­lis­mia aja­va puo­lue. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa usein Hami­lon kuvai­le­maa uhrien kiih­ke­ää puo­lus­ta­mis­ta ja sitä seu­raa­vas­sa moraa­li­sä­tei­lys­sä pais­tat­te­lua. Kan­nat­tai­si var­maan pitää mie­les­sä, että kaik­ki arvo­li­be­ra­lis­mi ei ole hyvää ja kau­nis­ta kuin pin­ta­puo­li­ses­ti ja kon­ser­va­tii­vi­sil­la ins­ti­tuu­tioil­la on tapa­na olla ole­mas­sa muis­ta­kin syis­tä kuin kär­vis­tel­läk­seen hyvien ihmis­ten pahek­sun­nan kohteena.

 65. S‑ryhmän osuus­kaup­po­jen hal­lin­toe­li­miin kuu­luu toki sen yhden maa­kun­nal­li­sen arvo­vai­kut­ta­jan lisäk­si monien mui­den­kin puo­luei­den edus­ta­jia, var­sin­kin pääkaupunkiseudulla…

  http://www.hok-elanto.fi/index.php?id=245

 66. Lyhyt paluu aiheeseen. 

  Ns. arvo­kes­kus­te­lu on luon­taan­työ­tä­vää pup­pua joka tuo esiin ihmis­ten koo­mi­sim­mat ja hys­tee­ri­sim­mät piir­teet, ja sii­tä ei seu­raa yhtään mitään. Sii­hen ei kan­na­ta läh­teä, ja se pure­taan palaut­ta­mal­la kysy­myk­set maan­pin­nal­le kon­kre­ti­soi­mal­la. Jos ajaa jotain arvo­ja niin ajaa sitä että nii­den eteen teh­dään jotain, ja voi saman­tien puhua sii­tä mitä pitäi­si tehdä. 

  Ote­taan esi­merk­ki otsi­kon aiheesta.

  Hel­sin­gin Vih­rei­den vaaliohjelmasta:

  Yhteis­kun­taa raken­net­taes­sa on läh­det­tä­vä sii­tä, että on mui­ta­kin per­he­muo­to­ja kuin vain nor­mi­na pidet­ty ydin­per­he. Suo­meen tar­vi­taan tasa-arvoi­nen, suku­puo­li­neut­raa­li avioliittolaki.

  http://helsinginvihreat.fi/eduskuntavaalit/vaaliohjelma/

  Koko­nai­suu­ten huo­mat­ta­vas­ti parem­mis­ta selkokielikäännöksestä:

  Kaik­ki per­heet eivät ole ydin­per­hei­tä, jos­sa on isä, äiti ja lapset.
  Haluam­me edis­tää eri­lais­ten per­hei­den tasa-arvoa.

  http://helsinginvihreat.fi/eduskuntavaalit/vihreiden-vaaliohjelma-selkokielella/

  Tuos­sa on jo kii­tet­tä­väs­ti tipu­tet­tu dii­pa­daa­pa “yhteis­kun­taa raken­net­taes­sa on läh­det­tä­vä sii­tä… Mut­ta edel­leen abstrak­tia haluamista.

  Mut­ta konkreettisemmin:

  Samaa suku­puol­ta ole­vil­la pareil­la pitää olla samat oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det kuin muil­la­kin. Esi­mer­kik­si samaa suku­puol­ta ole­vien parien tulee saa­da adop­toi­da lap­si kun se on lap­sen etu ja pari pys­tyy hoi­ta­maan ja kas­vat­ta­maaan las­ta hyvin. Eli samoin edel­ly­tyk­sin kuin eri suku­puol­ta ole­vat parit nykyi­sen lain mukaan.

  Efek­tii­vi­nen asia­si­säl­tö kai­kis­sa kol­mes­sa sama sikä­li kun asi­aa ymmärrän.

 67. Samu­li Saa­rel­ma: Eikö­hän se luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to­la­ki olis suht help­po teh­dä sil­leen, että sen saman kah­den­vä­li­sen avio­lii­ton voi vaan sol­mia usei­ta kertoja?

  Eli siis jos haluu sel­la­sen lii­ton mis­sä kol­me tyyp­piä on ris­tiin nai­mi­sis­sa niin sit kai­kil­la on kaks avio­liit­toa. Jos taas halu­aa sel­la­sen suh­teen, mis­sä kaks tyyp­piä on nai­mi­sis­sa saman tyy­pin kans­sa, niin sit sil­lä yhdel­lä on kaks avio­liit­too ja niil­lä kah­del­la kum­mal­la­kin yhdet avioliitot.

  Las­ten huol­ta­juus mää­ri­tel­täs sit noi­den perusteella.

 68. Voi siis olla, että luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to on van­hem­pi instituutti, ”

  Kir­jal­li­suu­des­sa, mitä minä olen luke­nu, yksia­vioi­suut­ta pide­tään aika ylei­ses­ti van­hem­pa­na ja ikään kuin nor­maa­li­ti­la­na. Todis­te­lu tapah­tuu lähin­nä myö­hem­pien met­säs­tä­jä-keräi­li­jöi­den perus­teel­la. Jos hei­mo on tasa-arvoi­nen, kuten ne ylei­ses­ti ovat, ei vai­mo­ja­kaan voi olla kuin yksi per mies. Muu­ten ei hyvä seu­raa. Nois­sa ryh­mis­sä­hän val­vo­taan tasa-arvon toteu­tu­mis­ta muu­ten­kin var­sin tehok­kaas­ti. Esi­mer­kik­si poik­keuk­sel­li­sen met­säs­tä­jän ei pidä leuh­kia saa­vu­tuk­sil­laan, jos ei halua jou­tua nau­run ja pil­kan kohteeksi.

  Se, että moni­mie­hi­syys, poly­andria, on har­vi­nais­ta, joh­tuu, muu­ten, bio­lo­gias­ta eli sii­tä, että mies ei voi tie­tää, onko lap­si oma toi­sin kuin nainen.

 69. Sado­ma­so­kis­ti­sen sek­su­aa­li­suu­den kri­mi­na­li­soin­nis­ta”: Kysees­sä on ihan puh­das urbaa­ni­le­gen­da. Suo­ra lai­naus rikos­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen esi­töis­tä (HE 94/1993 vp):

  Pahoin­pi­te­lyn ulko­puo­lel­le jäi­si­vät tilan­teet, jois­sa pahoin­pi­te­lyn koh­de on sal­li­nut teon. Lou­ka­tun suos­tu­mus pois­taa pahoin­pi­te­lyn tun­nus­mer­kis­tön täyt­tä­vän teon ran­gais­ta­vuu­den. Useis­sa tilan­teis­sa­han aiheu­te­taan jol­le­kul­le kipua, ilman että kysy­mys voi­si olla pahoin­pi­te­lys­tä. Esi­merk­ki­nä voi­daan mai­ni­ta hoi­to­toi­met. Vaik­ka lain sanon­nat viit­tai­si­vat sii­hen, että täl­lai­set­kin voi­si­vat olla pahoin­pi­te­lyä, teon ran­gais­ta­vuu­den pois­taa yleen­sä lou­ka­tun suos­tu­mus tai jokin muu oikeuttamisperuste.”

  Tämä on edel­leen voi­mas­sao­le­vaa oikeut­ta ja suos­tu­mus­pe­ri­aa­te on muu­ten­kin hyvin vakiin­tu­nut osa riko­soi­keut­ta (riit­tä­vän vaka­vis­sa pahoin­pi­te­lyis­sä se ei vält­tä­mät­tä päde, mut­ta se ei lii­ty tähän). Kos­ka lain­sää­dän­tö on koko­nai­suus eikä val­lit­se­va oikeus­ti­la usein­kaan tule täy­del­li­ses­ti ilmi jotain yksit­täis­tä lakia tavaa­mal­la, kan­nat­taa epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa yleen­sä kysyä juris­til­ta. Myös jär­keä saa toki käyt­tää, esi­mer­kik­si tatuoi­jia ja lävis­tä­jiä­hän raa­hat­tai­siin Säre­län tul­kin­nan mukaan lin­nas­ta lin­naan pahoin­pi­te­li­jöi­nä as we speak.

  Ja vih­reät muu­ten rat­sas­ti niil­lä sado­ma­so­ho­moil­la kun­nal­lis­vaa­leis­sa 2008 eikä suin­kaan edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2007.

 70. Yli­voi­mai­ses­ti yksin­ker­tai­sin tapa monia­vioi­suu­den “sal­li­mi­sek­si” oli­si pois­taa avio­lii­ton juri­di­set vai­ku­tuk­set. Kirk­ko sit­ten vih­kii ketä vih­kii, ja muut ele­men­tit hoi­de­taan nor­maa­lin sopi­musoi­keu­den ja tes­ta­men­tin avul­la. Las­ten ase­ma hoi­de­taan kuten nyt­kin avoliitoissa.

  Kari

 71. Minus­ta luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to voi­daan sal­lia ehdol­la että kuka tahan­sa joka halu­aa useam­man puo­li­son ohja­taan välit­tö­mäs­ti hoi­toon saa­maan apua itsetuhoisuuteensa.

 72. Mik­ko Särelä:

  Nyky-Suo­mes­sa yllät­tä­vän har­va lap­si kuu­luu kah­den bio­lo­gi­sen van­hem­man ydinperheeseen. 

  En voi tie­tää, mikä sinul­le on yllä­tyk­sel­lis­tä, mut­ta yli 70 pro­sent­tia lap­sis­ta on em. asu­mis­muo­don piirissä. 

  Lopuis­ta suu­rin osa asuu äitin­sä kans­sa. Vain alle 15 pro­sent­tia jäl­jel­le jää­väs­tä kol­man­nek­ses­ta asuu pää­sään­töi­ses­ti isän­sä kans­sa. Pal­jon on nyky­ään myös fif­ty-fif­ty ‑rat­kai­su­ja.

  On vie­lä huo­mat­ta­va, että osa lap­sik­si las­ket­ta­vis­ta on huos­taa­no­tet­tu ja pie­ni osa 16–18 ‑vuo­tiais­ta asuu jo omillaan. 

  Sanoi­sin, että yllät­tä­vän vähän tähän möyk­kään näh­den on ns. uusio­per­hei­tä. Ja niis­tä­kin häviä­vä osa sateenkaariperheitä. 

  Mut­ta yhtä kaik­ki. Kan­na­tan toki tasa-arvoa per­hei­den välil­lä, mut­ta vih­rei­den jar­go­nis­ta saa usein käsi­tyk­sen kuin mui­ta kuin homo­ja ja les­bo­ja (jot­ka aivan vält­tä­mät­tä halua­vat nai­mi­siin ja adop­toi­da lap­sia jne. ) ei olisikaan.

 73. Minus­ta on ilmeis­tä, että vih­reät on jou­tu­nut pal­jos­ta syn­ti­pu­kik­si, myös sel­lai­ses­ta, johon heil­lä joko ei ole ollut mitään osaa, tai jos­sa hei­dän roo­lin­sa on ollut vähäinen.

  Hyvi­nä esi­merk­kei­nä ovat eri­lai­set ympä­ris­tö­ve­rot ja ‑kysy­myk­set, osin kansalaisoikeus‑, eri­tyi­ses­ti sananvapauskysymykset. 

  Eri­tyi­ses­ti näi­den vih­rei­tä täy­sin pato­lo­gi­ses­ti vihaa­vien mie­lis­sä elää sit­keäs­ti käsi­tys, että nime­no­maan vih­reät ovat olleet vas­tuus­sa sii­tä, että ener­gia­ve­ro­ja on nos­tet­tu, että vih­reät ovat vas­tuus­sa pal­jon par­ja­tus­ta jäte­ve­si­lais­ta jne. Siis näis­sä on osit­tain kyse sii­tä, että ihmi­set eivät viit­si ottaa sel­vää sii­tä, miten joku pää­tös on teh­ty, vaan jos se joten­kin hais­kah­taa ympä­ris­tön­suo­je­lun yrit­tä­mi­sel­tä, niin syyl­li­sen ker­ta kaik­ki­aan on pak­ko olla Vihreät. 

  Sama pätee osin kyl­lä kan­sa­lai­soi­keus­ky­sy­myk­siin. Niis­sä syn­ti­puk­kius on jos­sain mie­les­sä ansait­tua­kin, ja olen itse­kin tähän syyt­te­lyyn osal­lis­tu­nut oikeus­mi­nis­te­ri Braxin osal­ta. Osmo puhuu aivan var­mas­ti aivan tot­ta sii­tä, että Vih­reät ovat sil­tä osin lähin­nä epä­on­nis­tu­neet vies­tin­näs­sään, mut­ta sitä ei pää­se pakoon, että näis­sä hom­mis­sa vih­reät eivät ole lai­sin­kaan irti­sa­nou­tu­neet puo­lu­ee­na mie­li­pi­de­vai­nois­ta tms. Ymmär­rän tilan­teen vai­keu­den, todel­la­kin, se on itsel­le­ni­kin tus­kal­li­nen, mut­ta täs­sä koh­taa “hyvien ihmis­ten puo­lue” voi­si pin­ta­lii­tä­vän teko­py­hyy­den sijaan ottaa todel­li­sen moraa­li­sen kor­kean maan ase­man ja oikeas­ti puo­lus­taa myös “rasis­tien” yms. kansalaisoikeuksia. 

  Piraa­tit esi­mer­kik­si oli ainoa puo­lue vaa­leis­sa, joka aivan sel­väs­ti teki sanan­va­paus­ky­sy­myk­ses­tä ison jutun. Okei, he sai­vat vain puo­li pro­sent­tia kai­kis­ta äänis­tä, mut­ta mones­sa vaa­li­pii­ris­sä hei­dän äänen­sä oli­si­vat vai­kut­ta­neet. Piraa­teil­le men­neet äänet rat­kai­si­vat toden­nä­köi­ses­ti Kas­vin putoa­mi­sen, tosin nekään äänet eivät pikai­sen las­ku­toi­mi­tuk­sen perus­teel­la oli­si tuo­neet uudel­la maal­la mene­tet­tyä paik­kaa. Sen­si­jaan Pir­kan­maal­la piraat­tien äänet vih­reil­le oli­si tuo­nut yhden lisä­pai­kan. Tosin rehel­li­syy­den nimis­sä äänes­tä­jä­seg­men­tit tus­kin meni­vät ihan koh­dak­kain, joten tämä on aika­mois­ta spekulaatiota.

 74. Mik­ko, ihan taval­li­set ihmi­set saat­ta­vat syr­jiä homo­ja ja maa­han­muut­ta­jia. He eivät vält­tä­mät­tä ole mitään ääri­hör­hö­jä, ja saat­ta­vat teo­rias­sa kan­nat­taa kaik­kia ympä­ri­pyö­rei­tä kor­rek­te­ja julis­tuk­sia. Uskon, että Alma Median joh­dos­sa oli täl­lais­ta väkeä.

  Meil­lä on myös edus­kun­ta, joka ei luul­ta­vas­ti tule anta­maan homoil­le samo­ja oikeuk­sia kuin hete­roil­le. Avio­liit­to-sana ei ole täs­sä se kiin­nos­ta­vin asia. Adop­tio on, ja se asen­ne, joka on pin­nan alla.

  Rat­kai­su ei var­mas­ti­kaan ole se, että kor­rek­te­ja hym­ne­jä vei­sa­taan kan­sal­le entis­tä enem­män. Mie­les­tä­ni homo­jen ja maa­han­muut­ta­jien pitäi­si itse tul­la enem­män näky­viin ker­to­maan syr­jin­tä­ko­ke­muk­sis­taan. Toi­saal­ta uhri­roo­li ei ole pal­kit­se­va, eikä roh­kai­se toi­sia saman vähem­mis­tön jäseniä.

  Asia ei ole loppuunkäsitelty.

 75. Art­tu­ri B tuos­sa jo vas­ta­si­kin aika hyvin sii­hen, miten luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to tul­laan toteut­ta­maan: käy­tän­nös­sä voi­daan sol­mia usei­ta yhtai­kai­sia kah­den­vä­li­siä avioliittoja. 

  Sehän muu­ten tul­laan toteut­ta­maan; tähän men­nes­sä meil­lä on hyväk­syt­ty viral­li­nen monia­vioi­suus vain sar­ja­muo­dos­sa, mut­ta se siis tulee myös rinnakkaisena.

  Uus­per­heet onnis­tu­vat jär­jes­tä­mään las­ten­sa huol­ta­juu­det ja sen sel­lai­set nyky­ään­kin, eikä tuo ole mikään uusi ongel­ma moniavioisuudellekaan.

 76. Schwa:

  Minua vain jäi askar­rut­ta­maan muu­ta­ma asia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus oli 4,1 % vuo­den 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Onko nyt siis todel­la niin, että vih­reät ja muut puo­lu­eet omak­sui­vat taval­lis­ta ihmis­tä suu­res­ti hal­vek­su­van puhe- ja lähes­ty­mis­ta­pan­sa vas­ta sen jälkeen?

  En tie­dä, miten sinä elä­mää­si elät, mut­ta useim­mil­la sii­hen liit­tyy jon­kin­lai­nen iner­tia, joka on toi­saal­ta sitä, että pää­tös­ten kans­sa ollaan hel­pos­ti ns. myö­häs­sä sii­hen näh­den, mikä jäl­ki­kä­teen kat­soen näyt­täi­si jär­ke­väl­tä, mut­ta toi­saal­ta myös sitä, että anne­taan teh­ty­jä vir­hei­tä anteek­si ja anne­taan armon käy­dä oikeu­des­ta sil­lä aja­tuk­sel­la että a) ei ole itse ehkä ymmär­tä­nyt oikein tai b) anne­taan aikaa kurssinkorjaukseen.

  Schwa:

  Sat­tu­moi­sin sil­loin kevääl­lä 2010 teh­tiin myös ensim­mäi­nen pää­tös Krei­kan tuke­mi­ses­ta, se jota seu­ra­si Irlan­nin tuki ja niin edel­leen. Voi­si­ko mil­lään olla, että per­su­jen kan­na­tuk­sen nousu joh­tui suu­rim­mal­ta osin aivan muis­ta syis­tä kuin “braxi­lais-orwel­li­lai­ses­ta” “fasis­tik­si leimaamisesta”?

  Kiel­täy­dyn usko­mas­ta, että kyse on yksit­täi­ses­tä asias­ta. Jäl­ki­kä­teen­hän on aina kiva kehi­tel­lä yksin­ker­tais­ta nar­ra­tii­via eten­kin sil­loin, kun kyse on omis­ta teke­mi­sis­tä, jol­loin on vähem­män kor­jat­ta­vaa. Kyse on monen asian sum­mas­ta, jos­ta muo­dos­tui ihmi­sil­le välit­ty­vä kokonaisasenne.
  Ver­taa Kokoo­muk­seen, joka myös kan­nat­ti tuki­pa­ket­te­ja, mut­ta kan­na­tus vain kas­voi. Osa toki reak­tio­ta persuihin.

  Eli siis lyhyemmin:
  Kyse on kame­lin seläs­tä ja vii­mei­ses­tä pisarasta.

  tpyy­luo­ma:

  Jos oli­si mars­si­lai­nen kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi niin rapor­toi­sin että tavis­lai­suu­teen näyt­tää liit­ty­vän joten­kin herk­kyys, ja teo­reet­ti­se­na spe­ku­laa­tio­na jat­kai­sin että saat­ta joh­tua sii­tä että kun kan­nat näh­dään luon­nol­li­si­na ja itses­tään­sel­vyyk­si­nä niin mikä tahan­sa vas­ta­väi­te on suo­ra hyök­käys ei ainos­taan kyseis­tä kan­taa vaan jär­keä ja luon­toa kohtaan.

  Tai ken­ties tavis näkee kes­kus­te­lun kes­kus­te­lu­na kun taas toi­nen osa­puo­li kär­jis­tää sen sodan­käyn­nik­si ja on varus­tau­tu­nut sii­hen tilas­toin ja reto­ri­sin kei­noin. Tuol­la taval­la saa ihmi­sen vihai­sek­si erit­täin nopeasti.

  Tapio Pel­to­nen:

  Esi­mer­kik­si ihan se perin­tei­nen kysy­mys suku­puol­ten tasa-arvos­ta on jää­nyt aivan lii­an vähäl­le huomiolle

  Jep, var­sin­kin mies­ten osalta.

  Art­tu­ri B:

  Eikö­hän se luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to­la­ki olis suht help­po teh­dä sil­leen, että sen saman kah­den­vä­li­sen avio­lii­ton voi vaan sol­mia usei­ta kertoja?

  Mitä laki­mie­syh­teis­kun­taa oikein ajat?
  Kyl­lä, tuo oli­si help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suh­tei­den sel­vit­te­ly muut­tui­si niin sot­kui­sek­si että ei kannata.
  Lisäk­si nos­tai­sin esiin moraa­li­nä­kö­kul­man sil­tä osin, että jos A ja B jaka­vat jo elä­män­sä kes­ke­nään avio­lii­tos­sa, eikö täl­löin A:n pää­tös edel­leen jakaa elä­mään­sä mui­den kans­sa myös aika oleel­li­ses­ti kuu­lu myös B:lle, kos­ka kyse on nyt molem­pien elä­mäs­tä (“avio­liit­to­so­pi­muk­sen” mukaisesti)?

  Itse läh­ti­sin luku­mää­rä­neut­raa­lis­sa avio­lii­tos­sa liik­keel­le sii­tä, että avio­lii­ton on olta­va eet­tis­ten ja käy­tän­nöl­lis­ten näkö­koh­tien vuok­si sym­met­ri­nen ja tran­si­tii­vi­nen. Myös nimellisesti.

  Ja avo­lii­ton auto­ma­ti­soin­ti ja sen rin­nas­ta­mi­nen avio­liit­toon on lope­tet­ta­va. Mai­straa­tis­sa käy­mi­nen suh­teen viral­lis­ta­mi­sek­si ei ole noin mer­kit­tä­väs­sä asias­sa miten­kään suu­ri vaiva.

 77. Mik­ko Säre­lä, olet oikeas­sa sii­nä, että lap­siin liit­ty­vä lain­sää­dän­tö on jo nykyi­sin­kin vai­keuk­sis­sa, eikä luku­mää­rä­neut­raa­li avio­liit­to sitä juu­ri sot­ki­si lisää. Sik­si se koh­ta oli­kin minul­la vas­ta kolmantena. 

  Art­tu­ri, pelk­kä kah­den­vä­li­sen avio­lii­ton sol­mi­mi­nen use­aan ker­taan ei minus­ta rat­kai­se nii­tä mai­nit­se­mia­ni koh­tia. Jos X menee Y:n kans­sa nai­mi­siin olles­saan samaan aikaan Z:n kans­sa nai­mi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kans­sa nai­mi­siin, niin mikä on Y:n ja Z:n suh­de esi­mer­kik­si omai­suu­den suh­teen? X:llä on oikeus Z:n omai­suu­teen ja Y:llä X:n. Onko Y:llä tätä myö­ten oikeus Z:n omaisuuteen? 

  Entä mitä teh­dään omai­suu­den jaol­le avio­ero­ti­lan­tees­sa, jos­sa Y halu­aa eron Z:sta, mut­tei X:stä?

  Samoin sosi­aa­li­tur­va menee var­sin seka­vak­si. Sano­taan jäl­leen, että X on nai­mi­sis­sa Y:n ja Z:n kans­sa, mut­ta Y ja Z eivät kes­ke­nään. Kaik­ki asu­vat samas­sa talou­des­sa. X ja Y ovat työt­tö­miä, mut­ta Z käy töis­sä. Ole­te­taan­ko Z:n elät­tä­vän kaik­ki kol­me vai vain X itsen­sä lisäk­si? Mitä teh­dä hake­muk­sel­le, jos­sa X ja Y hake­vat toimeentulotukea?

 78. Hyvä huo­mio ano­nyy­mil­tä. Avio­liit­toon ins­ti­tuut­ti­na kuu­luu eksklusii­vi­suus, eli A:n avio­liit­to B:n kans­sa on A:lta samal­la lupaus B:lle, ettei mene kenen­kään muun kans­sa nai­mi­siin. Tämän vuok­si minus­ta tämä sopi­mus pitää ensin pur­kaa ennen kuin A voi omin päin men­nä teke­mään vas­taa­via sopi­muk­sia mui­den kanssa. 

  Kuten joku tääl­lä kir­joit­ti val­tion puut­tu­mi­ses­ta ihmis­ten elä­mään, niin val­tio ei tie­ten­kään tule puut­tu­maan kenen­kään sek­sie­lä­mään aivan riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka on kenen­kin kans­sa nai­mi­sis­sa. Avio­liit­to on kui­ten­kin yhteis­kun­nan raken­ne, eikä vain mikä tahan­sa kah­den tai useam­man ihmi­sen väli­nen mie­li­val­tai­nen sopi­mus. Niin­pä val­tiol­la kuu­luu olla sana sii­hen, mitä tämän ins­ti­tuu­tin sään­nöt ovat. Tämä ei tie­ten­kään estä ketään teke­mäs­tä kes­ke­nään min­kä­lai­sia yksi­tyi­siä sopi­muk­sia sit­ten halu­aa­kin, vaik­ka liit­tyen monia­vioi­suu­teen. Val­tio ei siis nyt­kään estä miten­kään sitä, että joku mies elää yhdes­sä kah­den nai­sen kans­sa aivan kuten ei estä­nyt ennen pari­suh­de­la­kia sitä, että kak­si samaa suku­puol­ta ole­vaa asui yhdessä.

 79. Turk­ka, ei se hom­ma voi noin mennä.
  a) Suo­mes­sa on tie­ten­kin var­maan mer­kit­tä­vä mää­rä ihmi­siä, joi­den suh­tau­tu­mi­nen homoi­hin tms. on nega­tii­vis­ta, ja tämän on syy­tä muut­tua, sii­nä en ole eri mieltä.
  b) Meil­lä on oikeus­jär­jes­tel­mä, jos­sa näyt­täi­si ole­van “homoau­to­maat­ti”, eli jos homo­sek­su­aa­li saa fudut, niin se on heti syrjintää.

  Koh­ta b vai­kut­taa koh­taan a nega­tii­vi­ses­ti. En tun­ne case Kor­hos­ta oikeas­ti, mut­ta itsel­le­ni jäi mie­li­ku­va sii­tä tapauk­se­na, jos­sa ei ole mitään syr­jin­tää, mut­ta oikeus päät­tää niin, kos­ka kysees­sä on homo­sek­su­aa­li. Ja se riit­tää. Tämä voi olla ole­mat­ta tot­ta, mut­ta jos mie­li­ku­va täs­tä on näin vah­va, niin kaik­ki ei ole kunnossa.

 80. Olen jos­kus ollut kier­tä­mäs­sä Hel­sin­gin yötä soma­li­taus­tai­sen kave­ri­po­ru­kan muka­na. Suo­sit­te­len, var­sin­kin niil­le jot­ka pitä­vät suo­ma­lais­ta rasis­mia vain ilkeän suvait­se­vais­ton kek­si­mä­nä leimana.

  Mar­ko Hami­lo, kokei­le­pa jos­kus olla eri miel­tä hom­ma­foo­ru­mi­lais­ten kans­sa. Aloi­ta vaik­ka blogillasi.

 81. Seu­raa­van las­kin pääs­sä­las­ku­na YLE:n tulos­si­vul­ta, joten se ei ole aivan tark­ka. Vih­rei­den nai­seh­dok­kaat sai­vat puo­lu­een koko­nai­sää­ni­mää­räs­tä n. 59% ja mie­seh­dok­kaat siten n. 41%.

  Eli kar­keas­ti 5:stä vih­rei­den äänes­tä­jäs­tä 3 äänes­tää naisehdokasta.

  Muis­taak­se­ni vih­rei­den nai­seh­dok­kai­den äänio­suus oli kun­nal­lis­vaa­leis­sa 2008 yli 60%, joten sii­hen näh­den tilan­ne on hie­man tasoittunut.

  Tuol­loin yksi mies­puo­li­nen kun­nal­lis­vaa­lieh­do­kas kom­men­toi hie­man sui­vaan­tu­nees­ti nais­puo­lis­ten kave­rei­den­sa näke­myk­siä, jot­ka oli­si­vat hän­tä kyl­lä hyvä­nä ehdok­kaa­na äänes­tä­neet, jos hän oli­si ollut nainen.

  Vih­reät voi­vat täl­lä saral­la hel­pos­ti mar­gi­na­li­soi­da itse­ään val­ta­vir­ran suun­taan, jos puo­lue pro­fi­loi­tuu nai­seh­dok­kai­den itsei­sar­voi­sen äänes­tä­mi­sen kaut­ta. Tämä ei ole yhtä kuin nais­ten saa­ma suu­rem­pi äänio­suus, vrt. mies­ten saa­ma suu­rem­pi äänio­suus useim­mis­sa puo­lueis­sa. Vaan nime­no­maan äänes­tä­jän koh­dal­la oman ehdok­kaan­sa hake­mis­ta raja­tus­ti nais­puo­lis­ten ehdok­kai­den joukosta.

  Ilmiö lie­nee hie­man hei­ken­ty­nyt, mut­ta vai­kut­ta­nee sil­ti tun­tu­vas­ti nuor­ten (hetero)miesten ase­maan vih­reis­sä. (Hete­ro­nor­ma­tii­vi­suut­ta kar­sas­ta­vas­ta queer-näkö­kul­mas­ta kun myös homo­sek­su­aa­lin äänes­tä­mi­nen käy ideo­lo­gi­ses­ti oikeaop­pi­ses­ta teosta.)

  Toi­saal­ta tämä blok­ki voi olla niin mer­kit­tä­vä osa vih­rei­den vaki­tui­sis­ta äänes­tä­jis­tä (vaik­ka oli­si­vat­kin vain muu­ta­man pro­sen­tin kan­sas­ta, voi­vat hyvin olla ~20% vih­rei­den kan­nat­ta­jis­ta), että suku­puo­li­neut­raa­li­avio­liit­to­la­ki ei suin­kaan ole mar­gi­naa­li­nen kysy­mys näi­den äänes­tä­jien van­kan tuen säi­lyt­tä­mi­sel­le ja sen sivuut­ta­mi­nen hal­li­tus­oh­jel­mas­ta hyvin­kin syö­nee kan­na­tuk­ses­ta pro­sen­tin­kym­me­nyk­siä seu­raa­vis­sa vaaleissa.

 82. Vih­rei­den kan­nat­tai­si kes­kit­tyä ihmis­ten arki­ko­ke­muk­siin vih­reän ideo­lo­gian sijaan. 

  Pal­jon­ko koti­ta­louk­sien CO2-pääs­töt vähe­ne­vät ener­gia­ve­ron nos­ton myö­tä? Oma arvaus on pyö­reät nolla. 

  Sen sijaan 70-luvul­la pääs­töt vähe­ni­vät mas­sii­vi­ses­ti kun otet­tiin käyt­töön ydin­voi­maa. Vih­reän ideo­lo­gian mukaan köy­hien tulee kui­ten­kin mak­saa enem­män vero­ja ja ydin­voi­maa ei saa rakentaa.

 83. ano­nyy­mi:

  Ver­taa Kokoo­muk­seen, joka myös kan­nat­ti tuki­pa­ket­te­ja, mut­ta kan­na­tus vain kasvoi. 

  Öh, kokoo­mus menet­ti 6 kan­san­edus­ta­jan­paik­kaa ja sen kan­na­tus las­ki 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä, abso­luut­ti­ses­ti enem­män kuin vihreillä.

  En siis miten­kään väit­tä­nyt, että vih­rei­den vaa­li­tap­pio oli­si joh­tu­nut pel­käs­tään tai edes olen­nai­sel­ta osin tuki­pa­ke­teis­ta. Sen sijaan arvos­te­lin Hami­lon tee­siä sii­tä, mis­tä perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen kas­vu johtui.

  Vih­rei­den tap­pio joh­tui lukui­sis­ta täs­sä­kin blo­gis­sa antau­muk­sel­la ana­ly­soi­duis­ta syis­tä, jois­ta osa on hel­pos­ti ja osa vai­keam­min kor­jat­ta­vis­sa. Kuten sanoin, Hami­lo­kaan ei ollut sata­pro­sent­ti­sen väärässä. 

  Itse saan kui­ten­kin pahas­ti pai­sei­ta yri­tyk­sis­tä laa­tia vaa­lien perus­teel­la suu­ria ker­to­muk­sia, jois­sa moni­mut­kai­set syy-seu­raus­suh­teet ja satun­nai­suu­det pel­kis­te­tään yksin­ker­tai­seen ja arvo­la­tau­tu­nee­seen maa­il­man­se­li­tyk­seen. Samoin monet vaa­li­tap­pion kom­men­toi­jat tun­tu­vat elä­vän maa­il­mas­sa, jos­sa vih­reät puto­si edus­kun­nas­ta, eivät sel­lai­ses­sa jos­sa puo­lue menet­ti 1,2 %-yksik­köä eli noin 15 % kannatuksestaan.

 84. Jos sai­sin vali­ta monia­vioi­suu­den tai oinos­mai­sen eläi­na­vio­lii­ton sal­li­mi­sen välil­lä, sal­li­sin oinos­mai­sen. Perus­tee­na on, että avio­lii­tot eläin­ten kans­sa eivät uhkai­si län­si­mais­ta elä­män­ta­paam­me lähes­kään sii­nä mää­rin kuin haaremit. 

  Mut­ta onko avio­liit­to eläi­men kans­sa luonn­o­ton ja sik­si ylit­tää jon­kun sal­lit­ta­vuu­den rajan? Luon­nol­li­suus ei käsit­tääk­se­ni ole hyvä argu­ment­ti puo­les­ta tai vas­taan, kos­ka luon­nol­li­nen avio­liit­toi­kä suku­kyp­syy­del­lä mitat­tu­na on 12-vuo­den huja­koil­la ja jos­kus alle kym­me­nes­sä, mut­ta lap­sia­vio­liit­to on sil­ti todet­tu vahingolliseksi.

  Sanot­ta­koon vie­lä, että hyväk­syn homo­lii­tot ihan fii­lis­poh­jal­la, kun­han kirk­koa tai edes sen yksit­täi­siä jäse­niä ei pako­te­ta ole­maan samaa miel­tä. Siis kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen suh­teen. Toi­saal­ta olen var­ma, kuten on jo var­maan käy­nyt ilmi, että val­tiol­la on oikeus ja ehkä myös vel­vol­li­suus vetää raja johon­kin myös sil­loin, kun se suo­je­lee jotain niin abstrak­tia kuin län­si­mai­nen sivilisaatio.

 85. Turk­ka, (homo­na) oma näp­pi­tun­tu­ma­ni on se, että vaik­ka syr­jin­tää var­mas­ti­kin jos­sain mää­rin esiin­tyy, on voi­ma­kas syr­jin­tä nyky­ään suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta. Ja lie­väs­tä syr­jin­näs­tä tus­kin kos­kaan pääs­tään täy­sin eroon, oli kyse sit­ten homois­ta tai vaik­ka blon­di­vit­seis­tä. Yhteis­kun­nas­sa on pal­jon tär­keäm­piä­kin ja kau­as­kan­toi­sem­pia asioi­ta, kuten kym­me­nien mil­jar­dien velat tai eri­lai­set muu­tok­set väestörakenteessa.

  Sen sijaan minua pelot­taa, että mus­li­mi­väes­tön nopea kas­va­mi­nen väes­tös­sä ajan mit­taan voi aiheut­taa Suo­mes­sa­kin sel­vän väki­val­lan vaa­ran, niin kuin on käy­nyt jo useas­sa Euroo­pan maas­sa, jos­sa on suu­ri mus­li­mi­väes­tö. Väki­val­lan­te­ko­ja homo­ja vas­taan mus­li­mi­vä­hem­mis­tön tahol­ta on esiin­ty­nyt jo hie­man Englan­nis­sa ja Ruot­sis­sa­kin. Puhu­mat­ta­kaan nyt esi­mer­kik­si Rans­kas­ta, Hol­lan­nis­ta tai Sak­sas­ta. Ja myös muut kuin homot ovat alka­neet saa­da osaan­sa. Esi­mer­kik­si lii­an vähä­pu­kei­sik­si kat­so­tut nai­set ovat myös lis­tal­la ja se vähä­pu­kei­suus tar­koit­taa osal­le jopa sitä, että kas­vo­ja ei ole peitetty.

 86. Tie­de­mies, on muu­ten hyvä muis­taa se, että moni esi­mer­kik­si Perus­suo­ma­lai­sia pro­tes­tik­si äänes­tä­neis­tä oli­si voi­nut hyvin — tai jopa mie­luum­min äänes­tää myös esi­mer­kik­si Piraat­te­ja tai Muu­tos 2011:sta, jos noil­la puo­lueil­la oli­si ollut suu­rem­pi kan­na­tus. Itse­kin pää­dyin äänes­tä­mään Perus­suo­ma­lai­sia, kos­ka en halun­nut ääne­ni jou­tu­van huk­kaan, vaik­ka lin­joil­taan nuo puo­lu­eet oli­si­vat ehkä olleet­kin monin osin lähem­pä­nä omiani.

  Hie­man vas­taa­va ilmiö esiin­ty­nee osal­la vaik­ka­pa Vih­reis­tä Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jis­ta loi­kan­neis­ta. Isoin­ta vas­taeh­do­kas­ta äänes­tä­mi­nen lie­nee tehok­kaam­pi tapa pis­tää kam­poi­hin Perus­suo­ma­lai­sil­le kuin jon­kun sel­väs­ti pie­nem­män puo­lu­een äänestäminen.

 87. Samu­li Saa­rel­ma, minua luku­mää­rä­neut­raa­lis­sa avio­lii­tos­sa mie­ti­tyt­tää eni­ten omai­suu­den jaka­mi­nen ero­ti­lan­teis­sa. En miten­kään dog­maat­ti­ses­ti vas­tus­ta luku­mää­rä­neut­raa­le­ja avio­liit­to­ja, mut­ta minus­ta nii­den kan­nat­ta­jien pitäi­si esit­tää jot­kut sel­keät lakieh­do­tuk­set, jois­ta näkyi­si esi­mer­kik­si, että kei­den hyväk­syn­tää liit­to­ja sol­mit­taes­sa tar­vi­taan, ket­kä oli­si­vat lii­tos­sa suo­raan kes­ke­nään ja miten omai­suus jae­taan erotilanteessa.

  Jos esi­mer­kik­si rik­kaat A ja B mene­vät ensin avio­liit­toon ja myö­hem­min B halu­aa tämän lisäk­si men­nä vie­lä avio­liit­toon köy­hän C:n kans­sa, mut­ta A ei ole C:stä kiin­nos­tu­nut, niin saa­ko A estää B:n avio­lii­ton C:n kans­sa? Entä jos C myö­hem­min päät­tää­kin ero­ta, niin kuu­luu­ko osa A:n omai­suu­des­ta C:lle, vaik­ka A ei oli­si mis­sään vai­hees­sa ollut kiin­nos­tu­nut C:stä, vaan oli­si ollut luku­mää­rä­neut­raa­lis­sa avio­lii­tos­sa vain sen vuok­si, että B on (ken­ties vas­toin A:n tah­toa) sol­mi­nut avio­lii­ton myös C:n kanssa.

  Voi olla, että olen ymmär­tä­nyt näi­den suh­tei­den dyna­mii­kan aivan vää­rin, mut­ta sii­nä tapauk­ses­sa noi­den liit­to­jen kan­nat­ta­jien var­maan kan­nat­tai­si vähän sel­kiyt­tää sitä, että mitä he oikein ehdottavat.

 88. TM:

  Koh­ta b vai­kut­taa koh­taan a nega­tii­vi­ses­ti. En tun­ne case Kor­hos­ta oikeas­ti, mut­ta itsel­le­ni jäi mie­li­ku­va sii­tä tapauk­se­na, jos­sa ei ole mitään syr­jin­tää, mut­ta oikeus päät­tää niin, kos­ka kysees­sä on homoseksuaali.

  Täh? Minun mie­li­ku­va­ni on että Alma pot­kai­si Kor­ho­sen ulos kun heil­le sel­vi­si että hän on lepak­ko mikä ei Lapis­sa hei­dän mie­les­tään oikein len­nä. Ja sen jäl­keen ruvet­tiin kek­si­mään aivan pimei­tä meriselityksiä.

 89. Samu­li,

  Niin, val­tion kan­nal­ta se lak­kaa ole­mas­ta min­kään­lai­nen ins­ti­tuu­tio heti kun sitä kos­ke­va lain­sää­dän­tö pois­tuu. Kaik­ki muut etu­ris­ti­rii­dat voi­daan peri­aat­teel­li­ses­ti rat­koa samoin kuin muil­la­kin elä­män alueil­la ole­vat sopi­mus­rii­dat (ja tur­ha väit­tää, ettei nii­tä oli­si). Tar­kem­min mie­tit­tyä­ni, jotain muu­tok­sia pitäi­si kyl­lä teh­dä tes­ta­ment­te­ja kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön, ehkä. Sil­ti, mie­les­tä­ni tämä on ainoa edes joten­sa­kin toi­mi­va läh­tö­koh­ta, jos monia­vioi­suu­den halu­aa sallia.

  Ja ei, en nyt otta­nut kan­taa sii­hen, oli­si­ko mois­ta syy­tä tehdä.

  Kari

 90. a_l:

  Olen jos­kus ollut kier­tä­mäs­sä Hel­sin­gin yötä soma­li­taus­tai­sen kave­ri­po­ru­kan muka­na. Suo­sit­te­len, var­sin­kin niil­le jot­ka pitä­vät suo­ma­lais­ta rasis­mia vain ilkeän suvait­se­vais­ton kek­si­mä­nä leimana.

  On myös ehdo­tet­tu, että maa­han­muut­ta­jien tuli­si puhua avoi­mem­min koke­muk­sis­taan, jot­ta tie­to leviäi­si. Mut­ta ilmei­ses­ti sekään ei näil­le “Suo­mes­sa ei ole rasis­mion­gel­maa” ‑ihmi­sil­le käy. Umayya Abu-Han­nan yri­tys­tä on aina­kin Eli­na täs­sä blo­gis­sa pahek­su­nut. Pitäi­si “ymmär­tää olla hil­jaa”, vai miten se meni­kään (Eli­na tar­ken­ta­nee, jos huo­maa tämän)? Siis rasis­mia ei ole, jos ihmi­set saa­daan vai­ke­ne­maan siitä?

 91. Kyl­lä kai isla­mi­lais­ta maa­han­muut­toa pahem­pi uhka sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töil­le on kotoi­nen uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi. Se ei vält­tä­mät­tä mani­fes­toi­du fyy­si­se­nä väki­val­ta­na vaan hen­ki­se­nä näi­den eheyt­tä­mis­vi­deoi­den tapai­ses­ti. Tai pahim­mil­laan ‘epä­toi­voi­sil­le’ van­hem­mil­le myy­tä­vä­nä kor­jaus­pal­ve­lu­na. Sateen­kaa­ri­vä­keen viha­mie­li­sim­min tun­tuu suh­tau­tu­van kris­ti­nus­koa lähel­tä lai­naa­va ras­ta­fa­ri­lii­ke. Sen pii­ris­sä syn­ty­vä musiik­ki tun­tuu ole­van suo­sit­tua myös kan­ta­väes­tön parissa.

  Hal­la-ahon mus­li­mi­pe­do­fii­li­pe­lot­te­lut aset­tu­vat omaan kon­teks­tiin­sa kun googlai­lee ‘les­ta­dio­lai­suus’ tai ‘kato­li­lai­suus’

  Yleen­sä ottaen vih­rei­den kan­nat­tai­si kiin­nit­tää ja kiin­ni­tyt­tää enem­män huo­mio­ta nii­hin ongel­miin, joi­ta maa­han­muu­ton sano­taan aiheut­ta­van oikei­na eril­li­si­nä ongel­mi­naan. Eikä hom­ma­lai­ses­ti yhte­nä paket­ti­na joka rat­ke­aa kun rajat lai­te­taan kiin­ni. Ghet­tou­tu­mi­nen, viha­ri­kok­set, kun­nia­vä­ki­val­ta, uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi ovat ongel­mi­na tut­tu­ja vuo­si­kym­men­ten takaa. Nii­hin on kaik­kiin ollut toi­mi­via rat­kai­su­mal­le­ja, joi­ta var­maan kan­nat­tai­si käyt­tää nytkin.

 92. Hami­lol­le kiitos,
  sääs­tyi vai­va kir­joit­taa, mitä ajattelin.
  Sit­ten tääl­lä kui­ten­kin on hir­veä­tä, ettei voi saa­da kahta/useampaa vaimoa/miestä tai saa­da adop­toi­da las­ta homo/lesboparille. Voi itke­vä p–kele. Kyl­lä on niin väärin.Minä kyl­lä ymmär­sin aika nuo­re­na, että luon­non mukaan lap­sen tekoon tar­vi­taan molem­pia puo­lia. Onhan se tie­tys­ti val­tion vika, ettei lap­sia voi ostaa kaupasta.
  Onko­han nää todel­la oikein iso­ja ja suu­ria jouk­ko­ja kos­ket­ta­via jut­tu­ja???? Muu­ten jät­tä­kää homot/lesbot kirk­ko rau­haan. Aja­kaa avio­liit­ton­ne val­tion jutuk­si, ei kir­kon. Kirk­koon ei tart­te kenen­kään kuu­lua. Pie­nen vähem­mis­tön kum­ma mete­li kir­kos­ta on aivan syväl­tä. Mai­straa­tit hom­miin ja lait halu­tuik­si, jos onnis­tuu. Aja­tus pap­pia vih­ki­mäs­sä homo/lesboparia kir­kos­sa on minul­le lii­kaa. Kyl­lä mä olen­kin vanha.

 93. “Suo­mes­sa ei ole rasis­mion­gel­maa” ‑ihmi­sil­le käy. 

  Suo­men (ja län­si­mai­den) suu­rin rasis­mion­gel­ma on, että tääl­lä on jul­ki­ses­ti kuin ongel­ma­jä­tet­tä, jos ilmai­see rasis­ti­sik­si näh­ty­jä näke­myk­siä. Itse en ole hir­veän kiin­nos­tu­nut väit­te­le­mään rasis­min mää­ri­tel­mäs­tä, voin hyväk­syä, että omal­la maa­il­man­kat­so­muk­sel­la­ni olen rasis­ti useim­pien suo­ma­lais­ten sil­mis­sä. Eikä se sinän­sä häiritse.
  Sii­hen ei lii­ty vihan tun­tei­ta, eikä se ole arvo­va­lin­ta, lähin­nä ratio­naa­li­suu­teen pyr­ki­vä tul­kin­ta tie­teel­li­ses­tä aineis­tos­ta ja joh­to­pää­tök­sien arvioi­dus­ta todennäköisyydestä.
  Asia on yhtä pal­jon valin­ta, kuin on valin­ta uskoa evo­luu­tioon kuu­den päi­vän luo­mis­teo­rian sijaan.

  En minä ihmet­te­le, jos ihmi­set vält­te­le­vät soma­le­ja Hel­sin­gin yös­sä. Aika moni suvait­se­va­kin tyt­tö, joka yksin saa­puu Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le pai­kal­lis­ju­nal­la klo 23:30 illal­la, kier­tää soma­li­nuor­ten poru­kan muu­ta­man aske­leen kau­em­paa kuin suomalaisnuorten.

  Euroo­pas­ta ja Ame­ri­kas­ta tie­däm­me hyvin tar­kas­ti, ettei myös­kään whi­te flight erit­te­le suvait­se­vai­sia ja “rasis­te­ja”.

  Kehi­ty­sa­vun­kin suh­teen ovat usein kaik­kein kyy­ni­sim­piä ne suvait­se­vai­set, jot­ka ovat pai­kan pääl­lä Afri­kas­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pidem­pään aikaa viettäneet.

  Näin se “vain” on. Jos et ymmär­rä tätä “vain” mer­ki­tys­tä, niin var­mas­ti sitä kama­laa rasis­mia näkee vähän puo­lel­la ja toi­sel­la. Tääl­lä nyt ei kui­ten­kaan ole mitään juma­laa, eikä mitään rei­lua ja oikeu­den­mu­kais­ta uni­ver­su­min hiuk­kas­ten jakoa jota­kin ennal­ta mää­rät­tyä arvo­vaa­det­ta tyydyttämään.

  Val­ta­vir­tais­tu­va “rasis­mi” on län­si­mai­den täy­sin väis­tä­mä­tön pidem­män aika­vä­lin tule­vai­suus, vaik­ka kuin­ka haluai­si anel­la todel­li­suut­ta muuk­si kuin mitä se vain on.

 94. Kir­joi­tin edel­li­sen vähän tur­han kii­rees­sä. Siis, tapaus Kor­ho­nen oli mitä oli, en väi­tä, etten luot­tai­si oikeus­lai­tok­seen. Kor­ho­sen tapaus oli epä­sel­vä, minus­ta ei ole miten­kään ilmeis­tä, että Alma Median seli­tyk­set oli­vat valet­ta. Hovioi­keus näin päät­ti, ja sii­hen on tyy­ty­mi­nen, mut­ta tämä ei pois­ta mielikuvia.

  Jos ja kun ihmi­sel­le, jol­la on nega­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen homo­sek­su­aa­lien oikeuk­siin, tulee voi­ma­kas mie­li­ku­va sii­tä, että oikeus­lai­tos­ta käy­te­tään erioi­keuk­sien hank­ki­mi­seen, tämä nega­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen voimistuu. 

  Asen­tei­den muut­tu­mi­nen tapah­tuu hitaas­ti ja eri­lais­ten vai­hei­den kaut­ta. Ongel­mak­si muo­dos­tuu se väli­vai­he, jos­sa lail­li­set oikeu­det ovat kun­nos­sa, mut­ta asen­neil­ma­pii­ri ei vie­lä täy­sin. Sil­loin “edis­tyk­sen” nimis­sä men­nään mie­lel­lään vie­lä vähän pidem­mäl­le. Tämä ei kui­ten­kaan minus­ta ole raken­ta­vaa. Syyt ovat sekä prag­maat­ti­set että periaatteelliset.

  Prag­maat­ti­nen syy on se, joka minus­ta kuvas­tuu esi­mer­kik­si tapaus Kor­ho­ses­sa (joka voi olla toki huo­no esi­merk­ki) mut­ta minus­ta myös laa­jem­min kai­ken­lai­ses­sa viha­ri­kos- ja anti­ra­sis­mi­hää­räi­lys­sä. Se syn­nyt­tää voi­mak­kaan vas­ta­reak­tion, joka alkaa lopul­ta fak­ti­ses­ti hidas­taa tasa­ver­tai­sen koh­te­lun etenemistä.

  Peri­aat­teel­li­nen syy taas on vähän makua­sia. Minus­ta nyt vaan ihmis­ten pitäi­si olla oikeas­ti tasa-arvoi­sia lain edes­sä, eikä niin että joku on tasa-arvoi­sem­pi kuin joku muu. Jos jon­kun hete­ron puo­li­so oli­si ollut muka­na poliit­ti­ses­sa toi­min­nas­sa ja tämä oli­si pää­toi­mit­ta­jan pai­kal­ta sik­si ero­tet­tu, ei mitään keis­siä oli­si voi­nut täs­tä nos­taa. Eikä tiet­ty oli­si pitä­nyt­kään. Sään­tö­jen pitäi­si olla kai­kil­le samat. 

  Huo­maa, että minä en väi­tä ettei näi­tä nega­tii­vi­sia asen­tei­ta tai esi­mer­kik­si rasis­mia oli­si, kyl­lä nii­tä on. Mut­ta vetä­mi­nen öve­rik­si ei vaan auta sii­hen. Ei niis­tä skin­hea­deis­tä­kään tul­lut nyr­kil­lä hak­kaa­mal­la suvaitsevaisia.

 95. Saa­ra,

  Kiin­ni­tin Umayya Abu-Han­naan huo­mio­ta jo 90-luvun alus­sa. Ei tun­tu­nut löy­ty­vän leh­teä, jos­sa hän ei oli­si saa­nut pals­ta­ti­laa kiti­se­mäl­lä ja ruti­se­mal­la Suo­mes­ta, suo­ma­lai­suu­des­ta ja suomalaisista. 

  Vähin­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa tapah­tu­va ilmas­ton ja pimey­den voi­vot­te­lu kuu­lui vakio­re­per­tu­aa­riin. Ja tie­tys­ti rasis­min koke­muk­set, jot­ka tun­tui­vat ole­van joka­päi­väi­siä vähin­tään pii­lo­ra­sis­min muodossa. 

  Saa­han sitä rutis­ta, mut­ta kysees­sä on kui­ten­kin ihmi­nen, jol­le tääl­lä on kaik­ki lan­gen­nut kuin kul­ta­lau­ta­sel­la. Eli luu­li­si jos­kus jotain hyvää­kin sanot­ta­vaa löytyvän?

  Tuli siis välil­lä mie­leen, että ottai­si nyt vain rito­lat jon­ne­kin mie­les­tään parem­paan paik­kaan ja näin­hän sii­nä parin­kym­me­nen vuo­den sit­keän odo­tuk­sen jäl­keen kävikin. 

  Ver­ta­sin siis Abu-Han­naa Husein Muham­me­diin, jol­la vas­taa­vaa asen­net­ta ei esiin­ny. Tar­koit­ta­net ket­jua Osmon suo­sit­te­le­mis­ta kansanedustajaehdokkaista?

  En sano, että hil­jaa pitää koke­muk­sis­taan olla, mut­ta koke­muk­set ovat pit­käl­ti kor­vien välis­sä. Se pitäi­si jokai­sen muis­taa ihan kai­kis­ta koke­muk­sis­taan. Pal­jon enem­män rasis­min­vas­tai­suut­ta edis­tä­vät kotou­tu­neet ja suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­vat maa­han­muut­ta­jat kuin kai­kes­ta ala­ti valit­ta­vat marisijat.

  Uskon opti­mis­ti­ses­ti, että edel­li­siä on kui­ten­kin suu­rin osa.

 96. Vih­rei­den kan­nat­tai­si kes­kit­tyä ihmis­ten arki­ko­ke­muk­siin vih­reän ideo­lo­gian sijaan. 

  Pal­jon­ko koti­ta­louk­sien CO2-pääs­töt vähe­ne­vät ener­gia­ve­ron nos­ton myö­tä? Oma arvaus on pyö­reät nolla. ”

  Ener­gia­ve­ron nos­tol­la on tar­koi­tus nime­no­maan kan­nus­taa ener­gian käy­tön vähen­tä­mi­seen. Kor­keam­pi ener­gian hin­ta tar­koit­taa sitä, että ener­gi­aa sääs­tä­vien inves­toin­tien takai­sin­mak­suai­ka on lyhyempi.

  Toi­saal­ta, jos ener­gian hin­taa pitää täl­lä het­kel­lä kor­kea­na, niin kyl­lä sii­tä vie­lä aika pal­jon kor­keam­pi tulee tule­vai­suu­des­sa. Öljy hupe­nee, ja euroo­pan säh­kö­verk­ko­jen yhdis­tä­mi­nen tar­koit­taa sitä, että hal­paa nor­ja­lais­ta vesi­voi­maa (ja mik­sei hal­paa suo­ma­lais­ta ydin­voi­maa­kin) on osta­mas­sa pari­sa­taa mil­joo­naa uut­ta osto­vo­mais­ta asia­kas­ta. Eli jos vero­po­li­tii­kan kei­noin saa­daan ener­gia­te­hok­kuus Suo­mes­sa hyväl­le tolal­le jo nyt, kii­te­tään sii­tä myö­hem­min kun ener­gian hin­ta nousee oikeas­ti korkeaksi.

  Toi­saal­ta, val­tio tar­vit­see toi­min­taan­sa tie­tyn mää­rän tulo­ja, ja nämä tulot pitää kerä­tä jos­ta­kin. Mie­les­tä­ni ener­gia­ve­ro on näi­den tulo­jen kerää­mi­seen todel­la pal­jon parem­pi kuin vaik­ka­pa arvon­li­sä­ve­ro. Popu­lis­tit­han oli­si­vat tie­ten­kin kerää­mäs­sä kaik­ki verot “elii­til­tä”, mut­ta ei sii­tä läh­tees­tä kovin pal­joa nykyis­tä enem­pää irtoa.

 97. Tie­de­mies:

  Siis, tapaus Kor­ho­nen oli mitä oli, en väi­tä, etten luot­tai­si oikeus­lai­tok­seen. Kor­ho­sen tapaus oli epä­sel­vä, minus­ta ei ole miten­kään ilmeis­tä, että Alma Median seli­tyk­set oli­vat valet­ta. Hovioi­keus näin päät­ti, ja sii­hen on tyy­ty­mi­nen, mut­ta tämä ei pois­ta mie­li­ku­via… Jos jon­kun hete­ron puo­li­so oli­si ollut muka­na poliit­ti­ses­sa toi­min­nas­sa ja tämä oli­si pää­toi­mit­ta­jan pai­kal­ta sik­si ero­tet­tu, ei mitään keis­siä oli­si voi­nut täs­tä nos­taa. Eikä tiet­ty oli­si pitä­nyt­kään. Sään­tö­jen pitäi­si olla kai­kil­le samat.

  Täs­sä vai­hees­sa mul­la paloi suhun her­mot. Olet­ko tosissasi?

  Muis­taak­se­ni sinä repe­sit yleis­tä libe­raa­li­suut­ta­si esim. useam­man blo­gi­kir­joi­tuk­sen ver­ran sii­tä että Hal­la-ahon sano­mi­sia tut­kit­tiin ja osa niis­tä joh­ti jopa pie­niin sak­ko­hin. Ja nyt sinus­ta on ihan OK että ihmi­siä pot­ki­taan töis­tään sen takia että hei­dän puo­li­son­sa on aiko­nut osal­lis­tua poliit­ti­kaan perä­ti kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaa­na, samoin kuin noin pro­sent­ti tai kak­si Suo­men kan­sa­lais­ta per kunnallisvaalit.

  Käy­tän­nös­sä, tilas­tol­li­nen toden­nä­köi­syys että kukaan jol­la on edes jon­kin­lais­ta yhteis­kun­na­lis­ta kom­pe­tens­sia mitä pää­toi­mit­ta­jan teh­tä­vään vaa­di­taa ei omaa poliit­ti­sia kyt­ky­jä vaik­ka­pa lähi­pii­rin­sä kaut­ta on nol­la. Alman kri­tee­ri on absur­di. Almal­le ei ollut mikään ongel­ma että hei­dän viral­li­ses­ti riip­pu­mat­to­man pää­leh­ten­sä Aamu­leh­den ex-pää­toi­mit­ta­ja Apu­nen on käy­tän­nös­sä kokoo­mus­lai­nen, olkoon­kin että Apusel­le tun­tui ole­van ettei toi­mit­ta­ja­kun­ta ole. 🙂

  Perus­tus­la­ki takaa yhdis­ty­mis­va­pau­den: “Jokai­sel­la on yhdis­ty­mis­va­paus. Yhdis­ty­mis­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilman lupaa perus­taa yhdis­tys, kuu­lua tai olla kuu­lu­mat­ta yhdis­tyk­seen ja osal­lis­tua yhdis­tyk­sen toi­min­taan.” Tämä on kan­sa­lai­soi­keuk­sien kovaa ydin­tä, päin­vas­toin kuin esi­mer­kik­si se että kuin­ka rumaa kiel­tä voi käyt­tää mus­li­meis­ta. Kyse on vapau­des­ta osal­lis­tua demo­kra­ti­aan ja poliit­ti­seen toi­min­taan. Pää­toi­mit­ta­jien riip­pu­mat­to­mis­sa leh­dis­sä on tapa­na olla aina­kin muo­dol­li­ses­ti riip­pu­mat­to­mia ja tämä­kin on ehdot­ta­ma­na vaa­ti­muk­se­na ongel­mal­li­nen, puhu­mat­ta­kaan sii­tä että se laa­jen­ne­taan vie­lä perheeseen.

  Eli joko Alma valeh­te­lee, tai sit­ten he syr­jii poliit­ti­sen vakau­muk­sen perus­teel­la, ja vie­lä puo­li­son sel­lai­sen, kri­tee­ril­lä joka joh­don­mu­kai­sest sovel­lut­tu­na takaa että heil­lä on noin nol­la haki­jaa sekä toi­mii aktii­vi­ses­ti kaik­kia nii­tä arvo­ja ml. sanan­va­paus vas­taan jota vapaa demo­kraat­ti­nen leh­dis­tö edus­taa. Valit­see siitä.

 98. teek­ka­ri:

  Ener­gia­ve­ron nos­tol­la on tar­koi­tus nime­no­maan kan­nus­taa ener­gian käy­tön vähen­tä­mi­seen. Kor­keam­pi ener­gian hin­ta tar­koit­taa sitä, että ener­gi­aa sääs­tä­vien inves­toin­tien takai­sin­mak­suai­ka on lyhyempi. 

  Kyl­lä, mut­ta sil­ti ener­gia­ve­ron nos­to kurit­taa vähävaraisia.

  Luu­let­ko että pesu­ko­neen hajo­tes­sa kol­men lap­sen yh-äiti Kon­tu­las­ta ver­tai­lee kau­pas­sa uusien lait­tei­den säh­kön­ku­lu­tus­ta mie­les­sään muu­ta­man euron sääs­tö tule­vas­sa sähkölaskussa?

  Kyl­lä hän ostaa sen johon on varaa, eli hal­vim­man. Tai käy­te­tyn säh­kö­syö­pön jon­ka joku Priuk­sel­la aje­le­va vih­reä idea­lis­ti on vaih­ta­nut uuteen A‑luokan malliin.

  Kan­na­tan ener­gian­sääs­töä, mut­ta pie­ni­tu­loi­set koti­ta­lou­det on vää­rä paik­ka aloittaa.

 99. Homo­jen oikeuk­sien edis­tä­mi­nen taval­la tai toi­sel­la on aina jon­kun mie­les­tä pro­vo­kaa­tio, joka vain pahen­taa asioi­ta. Libe­raa­li yhteis­kun­ta on roh­keam­pi kuin nuo äänet.

 100. Jäl­ki­jät­töi­ses­ti kii­tok­set Mar­ko Hami­lol­le hie­nos­ta pit­käs­tä kir­joi­tuk­ses­ta sekä muil­le kir­joit­ta­jil­le kes­kus­te­lus­ta, joka lien­nyt­tää viha­mie­lis­ten kää­piöin­ti­aa­nien­kin Vih­rei­tä koh­taan tun­te­maa vihaa jopa sii­nä mää­rin, että saa­tan aset­taa nimi­mer­kin kir­jai­met järjestykseen.

  Hami­lon kans­sa olen puo­lik­si samaa miel­tä. Ver­rat­tu­na 1980-luvun läh­tö- ja paluu­ti­lan­tee­seen Suo­mes­sa Suo­mi on muut­tu­nut pal­jon ja parem­paan suun­taan, mitä tulee eri­tyi­ses­ti sek­su­aa­li­suu­den moni­nai­suu­teen ja ihmis­ten värik­kyy­teen, mut­ta ei tämä sil­ti mikään met­ro­nor­ma­ti­vi­tee­tin glo­baa­li mek­ka ole. Muu­al­la mei­nin­ki, nor­mit ja kes­kus­te­lut ovat aivan eri­lai­sia ja samat nimet­kin tar­koit­ta­vat jota­kin muu­ta ja usein päin­vas­tais­ta. Jos ensim­mäi­nen paluu Tans­kas­ta 1980-luvun alun Suo­meen oli lamaut­ta­vaa, kah­des­kym­me­nes paluu on jo silk­kaa syr­jäy­ty­mis­tä, mut­ta aina se on ankeata. 

  Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus maa­kun­nis­sa oli ensi­si­jai­ses­ti ja edel­leen ”Ei EU:lle”, kuten vuon­na 1995, eivät­kä Vih­rei­den teke­mi­set tähän juu­ri vaikuttaneet.

  Vih­rei­den itse­mar­gi­na­li­soin­nin logiik­kaa voi hah­mot­taa myös osa­na Vih­rei­den iden­ti­teet­ti­po­liit­tis­ta revii­ria­jat­te­lua ja omit­tu­jen tee­mo­jen kiin­nit­tä­mis­tä, kehys­tä­mis­tä ja kaven­ta­mis­ta. Siis itse aiheen mar­gi­naa­li­suus ei vält­tä­mät­tä hait­taa, vaan Vih­reät mar­gi­na­li­soi­vat itse­ään kiin­nit­tä­mäl­lä kun­kin tee­man kapea-alai­ses­ti. Dia­lek­ti­ses­ti tar­kas­tel­tu­na Vih­reät mar­gi­na­li­soi­vat itsen­sä sitä kaut­ta, että he lii­ak­si val­ta­vir­tais­ta­vat luon­teel­taan mar­gi­naa­li­sia teemoja.

  Suku­puo­len ja sek­su­aa­li­suu­den moni­nai­suus on yksi tee­ma, jon­ka edus­ta­jik­si Vih­reät mie­lel­lään aset­tu­vat. Mikäs sii­nä, mut­ta Vih­reät kiin­nit­tä­vät koko laa­jan ken­tän pari­suh­de­la­kiin, suku­puo­li­neut­raa­liin avio­liit­toon ja saman­su­ku­puo­lis­ten paris­kun­tien adop­tio-oikeu­teen. Joka näi­tä kri­ti­soi, vas­tus­taa suku­puo­len ja sek­su­aa­li­suu­den moni­nai­suut­ta. Näin­hän se ei ole. 

  Vih­reät halua­vat kan­nat­taa rasis­min ja rotusor­ron vas­tais­ta arvo­kas­ta aja­tus­ta, siis Man­de­laa ja Mar­tin Lut­her Kin­giä maa­il­mal­la tai Ray Char­le­sia Geor­gias­sa, mut­ta he kiin­nit­tä­vät tämän pyrin­nön moni­kult­tuu­ri­suusi­deo­lo­gi­aan, joka on jota­kin muu­ta ja mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa täy­si vas­ta­koh­ta. Se, joka kri­ti­soi moni­kult­tuu­ri­suut­ta, aiheut­taa rasis­mia, ja tämä tulee kri­mi­na­li­soi­da. Näin ei ole, ja täs­tä ei avoi­men tie­don­ku­lun maa­il­mas­sa tule mitään.

  Vii­me juhan­nuk­se­na istus­ke­lin erääs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä queer- ja kult­tuu­ri­tut­ki­muk­sen kon­fe­rens­sis­sa, ilman eri­tyis­tä iden­ti­teet­ti­po­liit­tis­ta tai aka­tee­mis­ta perus­tet­ta, abject Posi­tion ohne Uni­ver­si­tät­san­bin­dung. Kon­fe­rens­sis­sa dynaa­mi­nen ame­rik­ka­lais­pro­fes­so­ri pilk­ka­si vah­voin sana­kään­tein nii­tä homo­nor­ma­tii­vi­sia homo­ja ja les­bo­ja, jot­ka halua­vat avioon, papin siu­naus­ta ja adop­tio-oikeuk­sia pääs­tääk­seen peri­mään perintöjä. 

  Edel­li­se­nä vii­kon­lop­pu­na filo­so­fi Judith But­ler samas­sa kau­pun­gis­sa kiel­täy­tyi vas­taa­not­ta­mas­ta hänel­le tor­jut­tua kan­sa­lais­roh­keu­den pal­kin­toa: ”Minä­hän en tei­dän homo­na­tio­na­lis­tien ja rasis­tien pal­kin­toa huo­li, anta­kaa se vaik­ka mus­tien les­bo­jen yhdis­tyk­sel­le!” Täs­tä­hän tie­tys­ti Vih­reät nai­set ja Tui­ja Brax innos­tui­si­vat kri­mi­na­li­soi­maan noi­ta viha­ri­kol­li­sia rasis­te­ja. Täs­sä on kui­ten­kin sel­lai­nen pie­ni seik­ka, että sitä pal­kin­toa But­le­ril­le tyr­kyt­ti pai­kal­li­nen vih­reä Die Grü­ne –polii­tik­ko ja lesbofeministi. 

  Vii­me syys­kuus­sa hen­gai­lin toi­ses­sa kon­fe­rens­sis­sa, jon­ka päät­teek­si ihmis­tie­tee­na­lan toi­nen Judith, Jack Hal­bers­tam sivusi lop­pu­pu­hees­saan myös suo­ma­lais­ten syn­nyn­näi­sen (homo)natsiuden vai­ku­tus­ta sota­his­to­ri­aan ja post­mo­der­nin yhteis­kun­taan tie­teen nyky­ti­laan, eri­tyi­ses­ti Lee Edel­ma­nin No Futu­re –teok­seen (2004) sekä sen myö­tä keh­key­ty­nee­seen anti­so­si­aa­li­seen kään­tee­seen – syyt­tää kan­sa­kun­taam­me sii­tä, että aiheu­tam­me maa­il­man­laa­juis­ta rasis­mia. Ei ole minun asia­na ryh­tyä puo­lus­ta­maan kan­sa­kun­nan kun­ni­aa tai häpe­ää, saa­ti omaa kalas­ta­jan tai kos­ken­las­ki­jan ulko­muo­toa­ni Hege­lin enti­ses­sä luen­to­sa­lis­sa. Jos oli­sin ryh­ty­nyt puo­lus­ta­maan, ketä Vih­reät nai­set sii­nä kri­mi­na­li­soi­si? Jos mie­li­pi­tei­tä ja ilmauk­sia kri­mi­na­li­soi­maan ruve­taan, se lopu­ton suo upot­taa tekijänsä.

  Olen­ko ainoa, jon­ka mie­les­tä nyky-Vih­reät on sisäi­ses­ti poik­keuk­sel­li­sen saman­mie­li­nen puo­lue? Ei ole puo­lu­ees­sa mar­gi­naa­li­hör­hö­jä ja kan­na­bik­sen kan­nat­ta­jia (kii­tos Soi­nin­vaa­ran) mut­ta ei myös­kään Vih­rei­tä NATO-kan­nat­ta­jia, ydin­voi­man kan­nat­ta­jia, pros­ti­tuu­tion lail­lis­ta­jia, moni­kult­tuu­ri­suus­krii­ti­koi­ta, maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta. Vii­me mai­nit­tua pide­tään saa­vu­tuk­se­na ja puh­dis­tus­ta edis­tyk­se­nä, kuten aina, mut­ta hin­ta näkyy ehkä vaa­leis­sa. Muu­al­la maa­il­mas­sa on toisin.

 101. MIVa, <3

  Ollos huo­le­ton, ei tuol­lais­ta tule Suo­mes­sa tapah­tu­maan. Tämä nyt on täl­lais­ta asioi­den pyörittelyä.

  Kari

 102. Az:

  Suo­men (ja län­si­mai­den) suu­rin rasis­mion­gel­ma on, että tääl­lä on jul­ki­ses­ti kuin ongel­ma­jä­tet­tä, jos ilmai­see rasis­ti­sik­si näh­ty­jä näkemyksiä.

  Mil­lä perus­teel­la juu­ri tämä on Se Yksit­täi­nen Kaik­kein Suu­rin rasis­mion­gel­ma? Väi­tät­kö lisäk­si, että kos­ka meil­lä (sinun mukaa­si) on täl­lai­nen ongel­ma, niin minun mai­nit­se­maa­ni ongel­maa ei ole ole­mas­sa­kaan? Vai että kos­ka mai­nit­se­ma­ni ongel­ma ei ole Suu­rin Ongel­ma, sii­tä ei tule välittää?

  Itse en ole hir­veän kiin­nos­tu­nut väit­te­le­mään rasis­min mää­ri­tel­mäs­tä, voin hyväk­syä, että omal­la maa­il­man­kat­so­muk­sel­la­ni olen rasis­ti useim­pien suo­ma­lais­ten sil­mis­sä. Eikä se sinän­sä häiritse.

  Sii­hen ei lii­ty vihan tun­tei­ta, eikä se ole arvo­va­lin­ta, lähin­nä ratio­naa­li­suu­teen pyr­ki­vä tul­kin­ta tie­teel­li­ses­tä aineis­tos­ta ja joh­to­pää­tök­sien arvioi­dus­ta todennäköisyydestä.

  Voi­sit­ko täsmentää?

  En minä ihmet­te­le, jos ihmi­set vält­te­le­vät soma­le­ja Hel­sin­gin yös­sä. Aika moni suvait­se­va­kin tyt­tö, joka yksin saa­puu Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le pai­kal­lis­ju­nal­la klo 23:30 illal­la, kier­tää soma­li­nuor­ten poru­kan muu­ta­man aske­leen kau­em­paa kuin suomalaisnuorten.

  Kyl­lä minä­kin kier­rän soma­li­taus­tai­set ihmi­set kau­em­paa kuin geneet­ti­ses­ti enem­män itse­ni kal­tai­set. Myös päi­vä­sai­kaan. Joh­tuu ihan jo lii­ke­ra­to­jen eri­lai­suu­des­ta; soma­lien kans­sa on vai­keam­paa vält­tyä yhteen­tör­mäyk­sel­tä, jos ajau­tuu lähie­täi­syy­del­le (aina­kin omal­la koh­dal­la­ni huo­ma­sin näin ole­van, kun jäin ker­ran miet­ti­mään, mikä ärsy­tys­kyn­nys­tä­ni mah­taa nos­taa kun ohi­tan soma­li­po­ru­koi­ta: sii­hen menee enem­män ener­gi­aa). En sil­ti huu­te­le heil­le louk­kauk­sia, pidä hei­tä ihmi­si­nä itseä­ni vähem­piar­voi­si­na, enkä hyväk­sy hei­hin koh­dis­tet­tua väkivaltaa.

  Näin se “vain” on. Jos et ymmär­rä tätä “vain” mer­ki­tys­tä, niin var­mas­ti sitä kama­laa rasis­mia näkee vähän puo­lel­la ja toi­sel­la. Tääl­lä nyt ei kui­ten­kaan ole mitään juma­laa, eikä mitään rei­lua ja oikeu­den­mu­kais­ta uni­ver­su­min hiuk­kas­ten jakoa jota­kin ennal­ta mää­rät­tyä arvo­vaa­det­ta tyydyttämään.

  En tajun­nut. Oma suh­tau­tu­mi­se­ni ei edel­ly­tä kum­man­kaan mai­nit­se­ma­si olettamista.

  Val­ta­vir­tais­tu­va “rasis­mi” on län­si­mai­den täy­sin väis­tä­mä­tön pidem­män aika­vä­lin tule­vai­suus, vaik­ka kuin­ka haluai­si anel­la todel­li­suut­ta muuk­si kuin mitä se vain on.

  Pyy­täi­sin sinua nyt kui­ten­kin mää­rit­te­le­mään, mitä tar­koi­tat rasis­mil­la. Väi­tel­lä mää­ri­tel­mis­tä ei tar­vit­se; haluai­sin vain ymmär­tää, mis­tä puhut.

 103. Vih­reät ovat lei­mal­li­ses­ti kau­pun­ki­lai­nen, libe­raa­li ja erit­täin vaha­vas­ti “homo­myön­tei­nen” puo­lue. Kos­ka olen itse kau­pun­ki­lai­nen, libe­raa­li ja homo, tekee mie­li­ni kir­joit­taa muu­ta­ma sana täs­tä “mar­gi­na­li­soi­tu­mi­ses­ta”. En tie­ten­kään kir­joi­ta kaik­kien homo­jen puo­les­ta, vain oman näkemykseni.

  1) Ensin­nä­kin haluan tode­ta, että vih­reät ovat teh­neet pal­jon hyvää työ­tä homo­jen oikeuk­sien aja­mi­ses­sa esim sil­loin kun pari­suh­de­la­kia ensim­mäis­tä ker­taa vie­tiin eteen­päin. Tun­nus­tus sii­tä, mutta:

  2) Itse­kin koen ongel­mal­li­se­na vih­rei­den lei­mau­tu­mi­sen vähem­mis­tö­puo­lu­eek­si. Itseä­ni ensi­si­jai­ses­ti kiin­nos­ta­vat ympä­ris­tö­kys­myk­set ja sosi­aa­li­po­li­tiik­ka. Haluan äänes­tää vapaa­mie­lis­tä, edis­tyk­sel­lis­tä ja aidos­ti vih­re­ää sosi­aa­li­li­be­raa­lia puo­let­ta. Sik­si olen äänes­tän­hyt vih­rei­tä. Mitään gay-puo­luet­ta ei Suo­mes­sa tar­vi­ta, enkä sel­lais­ta edes äänes­täi­si. Siis on aivan tur­haa ja puo­leen tak­tii­kan ja stra­te­gian kan­nal­ta vahin­gol­lis­ta ottaa rii­paak­seen mitään marginaalileimoja.

  3) Edel­lä sanot­tu ei tar­koi­ta ettei­kö homo­jen oikeuk­sia tuli­si ajaa. Mut­ta ensi­si­jai­ses­ti haluan että puo­lee­ni ajaa yhtä­läi­sia ja tasa­ve­roi­sia oikeuk­sia kai­kil­le. Homo­jen oikeuk­sia sii­nä samal­la luon­te­va­na osana.

  4) Suo­ma­lai­set ovat jo nyt koh­ta­lai­sen suvait­se­via. Suu­rel­le enem­mis­töl­le ei tar­vit­se mora­li­soi­den opet­taa mitään. Toki on homo­foo­bik­ko­ja mut­ta he ovat vähem­mis­tö. Yleen­sä minun elä­män­ko­ke­muks­ni mukaan ihmi­set sietävät/suvaitsevat poik­kea­vuut­ta aika pal­jon mut­ta ärsy­tys­kyn­nys yli­te­tään sil­loin, kun jota­kin “poik­kea­vuut­ta” yri­te­tään väki­sin tuput­taa. Usein on vain tyy­li ja esi­tys­muo­to­ky­sy­mys mil­loin jokin koe­taan tupu­tuk­sek­si. Vih­reät ovat minus­ta nai­ma­lak­koi­neen ja muul­la vouh­kauk­sel­laan aina sil­loin täl­löin astu­neet tämän kyn­nyk­sen yli. Tämä on ihan tur­haa eikä edis­tä sinän­sä hyvää asiaa.

 104. Kyl­lä, mut­ta sil­ti ener­gia­ve­ron nos­to kurit­taa vähävaraisia.

  Luu­let­ko että pesu­ko­neen hajo­tes­sa kol­men lap­sen yh-äiti Kon­tu­las­ta ver­tai­lee kau­pas­sa uusien lait­tei­den säh­kön­ku­lu­tus­ta mie­les­sään muu­ta­man euron sääs­tö tule­vas­sa sähkölaskussa?”

  Ja huvit­ta­vin­ta­han koko asias­sa on se, että köy­hä äiti elää lap­si­nen­sa toden­nä­köi­ses­ti pal­jon eko­lo­gi­sem­min kuin aka­tee­mi­nen “eet­ti­siä valin­to­ja” teke­vä vih­reä. Aina­kin tun­te­ma­ni vih­reät kul­ke­vat samas­sa kulu­tus­vir­ras­sa kuin kaik­ki muut­kin vaka­va­rai­set, vaik­ka he yrit­tät­kin pes­tä kulu­tus­va­lin­nat moraa­li­ses­ti puhtaiksi.

  Kulu­tus­ve­rot ovat todel­la­kin köy­hien kurit­ta­mis­ta. Ei niil­lä sen kum­mem­paa maa­il­man­pe­las­tuk­sel­lis­ta vai­ku­tus­ta ole. Ja enem­män kuin kulu­tuk­seen kan­nat­tai­si kai­ke­ti kiin­nit­tää huo­mio­ta konei­den kes­tä­vyy­teen. Run­saam­pi­ku­lu­tuk­si­nen 10 vuot­ta kes­tä­vä kone lie­nee eko­lo­gi­sem­pi valin­ta kuin vähä­ku­lu­tuk­si­nen 5 vuot­ta kestävä.

 105. Oli­pa Mar­ko Hami­lol­la eri­tyi­sen hyvin kir­joi­tet­tu kom­ment­ti. Itse­kin rei­lu kym­me­nen vuot­ta sit­ten mie­tin, että vih­rei­tä äänes­tä­mäl­lä takaan lap­sil­le­ni parem­man tule­vai­suu­den ilman ympä­ris­tön mie­li­val­tais­ta tuhoa­mis­ta. No myö­hem­min sit­ten alkoi­kin homot yli­pur­sui­leen telk­ka­ris­ta ja media toi­tot­ta­maan moni­kult­tu­ris­min iha­nuut­ta. Tätä iha­nuut­ta onkin sit­ten koet­tu mei­dän­kin peräl­lä mm. rais­kauk­si­na tai sen yri­tyk­si­nä (huo­maa monik­ko). Sinän­sä on ollut onnea että nämä mei­jän perän flik­ko­jen rikas­tut­ta­jat pai­nu­vat Hel­sin­kiin jne, heti kun asiat anta­vat myötä

  Enää en ota pie­nin­tä­kään ris­kiä, sii­tä että lap­sil­la­ni on tule­vai­suu­des­sa tääl­lä sama tilan­ne, kuin vaik­ka­pa enti­sen Jugos­la­vian alu­een moni­kullt­tuu­ri­ses­sa ihan­neym­pä­ris­tös­sä, jos­sa rik­kaut­ta jae­taan väkivalloin.

  Miten se Sas­kan maa­tus­ka teo­ria menikään?
  Ympä­ris­tö­ak­ti­vis­tin sisällä
  vih­reä polii­tik­ko jon­ka sisällä
  arvo­li­be­raa­li jon­ka sisällä
  vihannes

 106. Minus­ta­kin Tie­de­mies nyt aika reip­paas­ti on irtau­tu­nut itsel­leen tyy­pil­li­ses­tä “deri­vaa­tat on dis­so­nans­sis­sa” ‑tyy­lis­tään ja (tam­pe­re­lai­se­na?) löy­tää Alman toi­min­nas­ta sel­lai­sia ihmi­syy­den sävy­jä, joi­ta taval­li­nen media­krii­tik­ko ei ole huo­man­nut. Eli esim. että pot­kut eivät tul­leet­kaan sii­tä les­bo-syys­tä. Huoh. Palm-face.

  Tou­ko Mettinen

 107. Ila­ri Kiema,

  Kii­tok­set mie­len­kiin­toi­ses­ta kom­men­tis­ta. Mie­les­tä­ni kuva­sit ongel­man moni­puo­li­sem­min kuin Hami­lon lopul­ta hie­man yksiu­lot­tei­nen (vaik­ka­kin ihan ansio­kas) kir­joi­tus ylempänä.
  Yri­tän jat­kaa tätä poh­din­taa eteen­päin toi­sen­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Olkoon tämä itsel­tä­ni nyt myös jon­kin­lai­nen pidem­pi yhteen­ve­to aihees­ta, jos­ta täl­lä­kin blo­gil­la on tasai­seen kes­kus­tel­tu nel­jän vuo­den aika­na ja joka vaa­li­tu­lok­sen myö­tä suo­ma­lai­ses­sa jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa näyt­tää nous­seen ajan­koh­tai­sem­mak­si kuin mil­loin­kaan aiemmin.

  Mai­nit­se­ma­si Judith But­ler on yksi oma esi­merk­kin­sä kas­va­vas­ta arvo­jen ja käsi­tys­ten sekoit­ta­mi­ses­ta. Mitä rasis­til­la tai natio­na­lis­til­la nyky­ään tar­koi­te­taan? Queer nation oli alku­jaan radi­kaa­li, erään­lai­nen iden­ti­tee­til­li­nen lii­ke. Sit­tem­min sii­tä näyt­tää tul­leen joil­le­kin myös loke­roi­va lyö­mä­ase, jos­sa mer­ki­tys­tä on laa­jen­net­tu omien tar­koi­tus­pe­rien mukaan.
  Ams­ter­da­mi­lai­nen homo­sek­su­aa­li, joka pel­kää (rikos­ti­las­to­jen valos­sa perus­tel­lus­ti, ja hyvin mah­dol­li­ses­ti myös omien koke­mus­ten­sa valos­sa) Ams­ter­da­min kas­va­van mus­li­miyh­tei­sön joi­den­kin jäsen­ten (nuor­ten mies­ten) väki­val­tais­ta uhkaa avoi­mes­ti homo­sek­su­aa­leil­le ihmi­sil­le, ja tuo esil­le tämän huo­len­sa, saa­kin pian kuul­la joil­ta­kin enti­sil­tä tove­reil­taan ole­van­sa natio­na­lis­ti tai jopa rasisti.

  Täl­lai­ses­sa dekon­struk­tios­sa käsit­teet kään­ty­vät aivan nurin­nis­koin. Suvait­se­mat­to­muu­den kas­vus­ta huo­les­tu­nut saa kuul­la, että tämä hänen huo­len­sa on suvait­se­mat­to­muut­ta. Samoin Hol­lan­nis­sa on saa­nut kuul­la suvait­se­mat­to­muu­des­taan mm. Ayaan Hir­si-Ali, ker­toes­saan oman kult­tuu­rin­sa vai­e­tus­ta väkivallasta.
  Näi­tä esi­merk­ke­jä löy­tyy lukui­sia. Sak­sa­lai­set (ex-)muslimifeministit, jot­ka pyr­ki­vät vapau­tu­maan van­han Ana­to­lian väki­val­tai­ses­ta pat­riar­kaa­tis­ta, koke­vat usein saa­van­sa tor­ju­vaa koh­te­lua ja kyl­mää olka­pää­tä huo­lil­leen. Rans­kas­sa nuo­ri­so­jen­gien äärim­mäi­sen väki­val­lan koh­teek­si jou­tu­nut­ta nuor­ta maa­han­muut­ta­ja­nais­ta eväs­tet­tiin tele­vi­sios­sa lie­ven­tä­mään koke­mus­ten­sa kuvaus­ta, jot­ta ei syn­ny­tet­täi­si vää­rän­lai­sia ste­reo­ty­pioi­ta. Eli !rehel­li­syys. Hänen kir­jan­sa englan­nin­kie­li­sen kään­nök­sen joh­dan­to­na on 20 sivun sosio­lo­gi­nen puo­lus­te­lu, ettei kir­jas­sa kuvat­tu lähiöi­den todel­li­suus ole näi­den lähiöi­den todel­li­suut­ta, kos­ka moi­nen aja­tus voi­si ruok­kia rasis­ti­sia stereotypioita.
  Hyväk­syn­tää sydä­men poh­jas­ta ker­ro­tun elä­män­ku­vauk­sen mitä­töi­mi­sel­le ei tar­vi­nut pyy­tää, kos­ka nai­nen oli kuol­lut kään­nök­sen ilmestyessä.

  Val­heel­lis­ten mie­li­ku­vien yllä­pi­tä­mi­nen (esi­mer­kik­si kult­tuu­rien tasa-arvos­ta suh­tees­sa sivis­tyk­sen, väki­val­lat­to­muu­den edel­ly­tyk­siin) tun­tuu monil­le tosia­sial­li­ses­ti tär­keäm­mäl­tä kuin todel­li­sen väki­val­lan, eli suh­tees­sa väki­val­tais­ten kult­tuu­ri­piir­tei­den vastustaminen.

  Koko kes­kus­te­lu, kuten myös Suo­mes­sa nyt vaa­lien jäl­keen, on usein men­nyt täl­lai­sek­si käsit­teil­lä loke­roi­vak­si meta­kes­kus­te­luk­si, jon­ka osal­lis­tu­jat medias­sa paik­kaa­vat omaa ole­ma­ton­ta tie­to­poh­jaan­sa sitä­kin suu­rem­mal­la var­muu­del­la pin­ta­puo­li­sen näke­myk­sen­sä oikeu­tuk­ses­ta. Tane­li Heik­ka tai Anne Moi­la­nen tai useam­pi tusi­na mui­ta kolum­nis­te­ja kir­joit­ta­vat tuoh­tu­nei­nan sii­tä, mikä on rasis­ti tai ket­kä ovat rasisteja.
  Oman mie­li­ku­vien raken­te­lun tuek­si hae­taan sym­bo­lei­ta. Sel­lai­sek­si kel­pa­si nyt yksit­täi­nen bus­si­kus­kin pahoin­pi­te­ly (välit­tö­mäs­ti monik­koon siir­ret­ty­nä, ylei­sek­si suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan piir­teek­si), jon­ka yksit­täis­ta­pauk­sen­kaan todel­li­sis­ta motii­veis­ta ei ole mitään tie­toa. Tuhan­nen suo­ma­lai­sen / Suo­mes­sa asu­van tytön äärim­mäi­sen väki­val­tai­ses­ta sil­po­mi­ses­ta ei täl­lai­sek­si sym­bo­lik­si ole, kos­ka sii­nä sym­bo­lii­kas­sa syyl­li­syys­po­si­tio ei ase­tu oikein.

  Tähän viit­ta­sin yllä. Jos kes­kus­te­lun taso on tätä, että vää­rään syyl­li­syys­po­si­tioon viit­taa­mi­nen induk­tii­vi­sen jär­kei­lyn tuke­ma­na on rasis­mia, niin ollaan sit­ten ylpeäs­ti rasis­te­ja. Voi­tai­siin­ko pakol­li­sen rasis­mi-ritu­aa­lin jäl­keen sit­ten kes­kus­tel­la asia­ky­sy­mys­ten kon­kre­tias­ta? Mit­kä teki­jät ovat tur­val­li­sen ja väki­val­lat­to­man yhteis­kun­nan edel­ly­tyk­siä? Esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­set tekijät? 

  Onko mai­nit­tu Ams­ter­dam, kau­pun­gis­ta pois muut­ta­nei­den homo­na­tio­na­lis­tien enti­nen koti­kau­pun­ki, nyt tur­vat­to­mam­pi homo­sek­su­aa­leil­le kuin mitä kau­pun­ki oli 30 vuot­ta sit­ten? Jos näi­den homo­sek­su­aa­li­nen koke­muk­set juon­tu­vat havain­noi­ta­vas­ta todel­li­suu­des­ta, niin miten asi­aan pitäi­si suhtautua?

  Kun Euroo­pan kol­men suu­rim­man val­tion pää­mie­het yllät­täen ja odot­ta­mat­ta totea­vat yhteen ääneen, että moni­kult­tuu­ri­suus on kuol­lut, kun Euroo­pas­sa on 20 mil­joo­naa mus­li­mia, niin mitä Euroo­pas­sa vie­lä saa­te­taan odot­ta­mat­ta tode­ta, kun mus­li­mei­ta on 40 tai 60 mil­joo­naa, jos emme ole pys­ty­neet rasis­min pelol­tam­me tart­tu­maan aihee­seen ‘peh­meäs­ti las­keu­tuen’, eli asteit­tain avaa­maan kes­kus­te­lua toi­mi­van ja tur­val­li­sen sivis­ty­syh­teis­kun­nan jäse­nil­tä edel­ly­te­tyis­tä kult­tuu­ri­sis­ta arvois­ta ja muis­ta edellytyksistä?

  Oikein rajat­tu­na tämä kes­kus­te­lu on tavoi­tear­vol­taan pidet­tä­vis­sä perin­tei­sen huma­nis­min ihan­tei­den sisäl­lä. Tämän avoi­men kes­kus­te­lun pyr­ki­myk­sen pitäi­si olla klas­sis­ta huma­nis­mia kan­nat­ta­vien velvollisuus.

  Ongel­man yti­mes­sä on siir­ty­mä kon­kreet­ti­ses­ta todel­li­suu­des­ta mie­li­ku­val­li­seen iden­ti­tee­teil­lä pelaa­mi­seen. Ehkä voi­si kär­jis­täen tode­ta, että moni­kult­tu­ris­mi on post-moder­nin vii­mei­nen lin­na­ke klas­sis­ta huma­nis­mia ja induk­tio­ta vas­taan. Post-moder­nis­mi taa­sen on erään­lais­ta kes­ken­kas­vuis­ta nar­sis­mia, jos­sa oma itse miel­ty­myk­si­neen ase­te­taan tie­dol­li­sen todel­li­suu­den ylä­puo­lel­le, sen mie­li­val­tai­sek­si mää­rit­tä­jäk­si. X=Y, kos­ka minä haluan aja­tel­la niin.

  X=Y:n itsei­sar­voon taker­tu­van kol­lek­tii­vi­sen puo­lus­tus­tais­te­lun käy­des­sä yhä epä­toi­voi­sem­mak­si, kos­ka ratio­naa­li­nen argu­men­toin­ti lai­na­lai­suuk­sien­sa täh­den jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti puut­tuu puo­lus­tuk­sen aseis­tuk­ses­ta, tulee yhteis­kun­nal­li­sen todel­li­suu­den ‘mitä on’ aset­tu­maan yhä alis­tei­sem­mak­si sil­le, ‘mitä olen/olemme’ ja ‘miten haluaisin/haluaisimme läh­tö­koh­tai­ses­ti todel­li­suu­den ole­van’. Jo pel­käs­tään sii­tä syys­tä, että puo­lus­tuk­sel­la ei yksi­se­lit­tei­ses­ti ole mui­ta yhteis­kun­nal­li­ses­ti tehok­kai­ta välineitä.

  Eli tulem­me Euroo­pas­sa näke­mään yhä kii­vaam­paa valeh­te­lua (a:n väit­tä­mis­tä b:ksi, perus­tee­na b:n tie­dol­li­sen todel­li­suu­den ylä­puo­lel­le ase­tet­tu ase­ma) ja kään­täen; tuol­le toi­vo­tul­le todel­li­suu­del­le vas­tak­kai­sen toden peit­te­lyä, yhä hen­ki­löön käy­vem­pää ja kie­lel­tään väki­val­tai­sem­paa tämän pei­te­tyn todel­li­suu­den näky­vil­le aset­ta­mi­sen tor­ju­mis­ta ja sii­tä juon­tu­vien arvollisesti(!empiirisesti) vää­rien joh­to­pää­tös­ten ehdo­ton­ta kieltämistä.

  Kun­nes lin­noi­tus sor­tuu omaan mah­dot­to­muu­teen­sa, onhan se hie­kal­le ja hie­kas­ta raken­net­tu. Lin­noi­tuk­sen sor­rut­tua Euroop­pa tulee ole­maan val­ta­vir­tai­ses­ti “rasis­ti­nen”. Sii­nä mie­les­sä “rasis­ti­nen”, miten tuo ter­mi täl­lä het­kel­lä halu­taan laa­jen­taen mie­li­ku­val­li­se­na lyö­mä­asee­na tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ymmärtää.
  Oli­sin huma­nis­ti­na huo­lis­sa­ni sii­tä, että mitä pidem­pään väis­tä­mä­tön­tä vas­ta­reak­tio­ta pyri­tään patoa­maan, sitä ikä­väm­piä piir­tei­tä reak­tio tulee reu­na-alueil­laan pai­neen kasau­tues­sa saa­maan. Kau­an ja pit­kään pado­tul­la on ikä­vä tapa usein pur­kau­tua väkivaltaisesti.
  Esi­merk­ki, ettei tämä ole kuvi­tel­tua: Hol­lan­nis­sa käy­dään oikeut­ta sel­lais­ten mie­li­pi­tei­den osoit­ta­mi­sek­si oikeu­den tuo­miol­la lait­to­mik­si, jot­ka sai­vat puo­lu­ee­na yli 15% kan­na­tuk­sen. Tämä his­to­ri­aa vas­ten, jos­sa on reak­tio­na (T. van Gogh) ollut pahim­mil­laan väki­val­tai­sia hyök­käyk­siä mos­kei­joi­hin, mm. tuhopolttoja. 

  Kasaan­tu­vien jän­nit­tei­den pur­ka­mi­sek­si Euroo­pas­sa pitäi­si ensim­mäi­sek­si pys­tyä siir­tä­mään syr­jään lopu­ton meta­kes­kus­te­lu rasis­mis­ta ja lopet­ta­maan ei-toi­vot­tu­jen aihea­luei­den mää­rit­te­ly jul­ki­ses­sa asia­kes­kus­te­lus­sa. Täl­löin, nyt väis­tä­mät­tö­mäs­ti kasau­tu­va, pai­ne rupe­ai­si par­haim­mil­laan pur­kau­tu­maan hal­li­tus­ti ja raken­ta­vas­ti. Ei vain tiu­ken­net­tu­na sisään­pää­sy­nä, vaan mm. inte­graa­tio­po­li­tii­kan toteuttamisena.

  Täs­sä ei lopul­ta ole kyse sen moni­mut­kai­sem­mas­ta, että kun esi­te­tään X:lle kriit­ti­nen asia­väi­te tai havain­to, niin siir­ry­tään käy­mään kes­kus­te­lua näi­den esil­le nouse­vien aihei­den tasol­la, eikä loput­to­mas­ti tois­taen kään­ne­tä kes­kus­te­lua takai­sin näke­mys­ten esit­tä­jiin (“rasis­ti”, “natio­na­lis­ti”) ja läh­tö­koh­tai­ses­ti pyri­tä eri­lai­sin kei­noin X:stä käy­tä­vän kriit­ti­sen kes­kus­te­lun tukah­dut­ta­mi­seen ei-toivottuna.

  Mar­ko Hami­lon vih­rei­nä kuvaa­mien kes­kus­te­li­joi­den (kuvaus sopi­nee poli­tii­kas­sa myös vasem­mis­to­liit­toon, ja raja­tus­ti mui­hin­kin puo­luei­siin) kes­kei­nen ongel­ma ei ole niin­kään sen oman suvait­se­van iden­ti­tee­tin koros­ta­mi­nen, mei­tä mui­ta (eri­tyi­ses­ti perus­suo­ma­lai­sia) suvait­se­mat­to­mik­si hauk­ku­mal­la, johon Hami­lo viit­taa, vaan sen ulko­kuo­ren alla ole­van oman syvem­män iden­ti­tee­tin haa­voit­tu­vai­suus kos­ke­tuk­sis­sa ris­ti­rii­tai­sen todel­li­suu­den kans­sa. Se ulko­kuo­ri ei ole itses­sään kes­kei­nen perus­ta, vaan enem­män syvem­män poh­ja­ta­son ilmiön projisointi.

  Poh­jal­la on perim­mäi­nen usko pal­jon parem­paan maa­il­maan, kuin mihin pal­jaas­ta todel­li­suu­des­ta löy­tyy perus­tei­ta. Tätä omaa minuu­teen juur­tu­nut­ta ja kie­tou­tu­nut­ta lap­se­nus­koa halu­taan tun­ne­ta­sol­la suo­jel­la, kos­ka sen rik­ko­mi­nen oikeas­ti satut­taa hen­ki­ses­ti ja hyvin­kin voi­mak­kaas­ti. Seu­raa­muk­se­na empii­ri­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen erot­ta­ma­ton sekoit­tu­mi­nen, mik­si kes­kus­te­lu on niin vai­ke­aa ja tulee ole­maan vaikeaa.

  Ehkä ateis­miin on otet­ta­va kak­si askel­ta, eikä vain yhtä. Luo­pu­mi­nen uskos­ta tuon­puo­lei­seen para­tii­siin, sen jäl­keen luo­pu­mi­nen uskos­ta maan­pääl­li­seen para­tii­siin. Kat­se on irro­tet­ta­va ihan­teis­ta, voi­dak­seen suun­na­ta kat­seen todellisuuteen.
  Jokin täl­lai­nen uskon­noil­le (ja seu­ran­nai­sil­miö­nä tri­ba­lis­mil­le) luon­teen­omai­nen, ratio­naa­lis­ta kart­ta­va, psy­ko­lo­gi­nen poh­ja­vir­taus kai­kes­sa kes­kus­te­lus­sa yhteis­kun­nan tavoit­te­le­mas­ta ‘hyväs­tä’ on.

  Län­ti­sel­le kult­tuu­ril­lem­me ei ole help­po­kul­kuis­ta tie­tä eteenpäin.

 108. Enem­män aikaa – vähem­män roi­naa – lep­pois­ta­mis­tee­ma on vih­rei­den peruskauraa. ”

  Lep­pois­ta­mi­nen vaa­tii rahaa ja niin­pä se onkin vain varak­kai­den huvia.
  Köy­hät teke­vät tun­ne­tus­ti eni­ten töi­tä maailmassa.
  Eikä köy­hä rahaa yli­mää­räi­seen tuh­laa: 70 % kuluu asun­toon, 25 % ruo­kaan ja 5 % voi sit­ten tuh­lat vaik­ka vaat­tei­siin, jot­ka nekin kyl­lä ovat tär­kei­tä tääl­lä kyl­mäs­sä pohjolassa

 109. Mai­straa­tit hom­miin ja lait halu­tuik­si, jos onnis­tuu. Aja­tus pap­pia vih­ki­mäs­sä homo/lesboparia kir­kos­sa on minul­le lii­kaa. Kyl­lä mä olen­kin vanha.”

  Ei par­si suh­teen sol­mi­mi­seen tar­vi­ta val­tio­ta eikä kirk­koa. Jo aiko­jen alus­ta avio­liit­to on perus­tu­nut yksi­tyi­soi­keu­del­li­seen sopimukseen.
  Kirk­ko tuli mukaan vas­ta 1700-luvul­la ja Suo­mi on nii­tä vii­mei­siä jään­tei­tä, jos­sa val­tio ja val­tio­kirk­ko , muu­al­la yhtey­des­tä on luo­vut­tu ja kirk­ko on yksi­tyi­sen yhdis­tyk­sen asemassa.

  Avio­lii­ton voi kor­va­ta sop­pa­ril­la, jon­ka täy­si­val­tai­set eli 18-vuo­ti­aat ihmi­set voi­vat sopia siten kuin par­haak­si näkevät.
  Tuo täy­si­val­tai­suus rajaa ulos lap­sia­vio­lii­tot kuin myös avio­lii­tot eläin­ten kanssa.
  Jos halu­taan joten­kin puut­tua sopi­muk­seen niin voi­daan mää­ri­tel­lä, mit­kä asiat pitää sopia sopi­muk­ses­sa esim omai­suus ja sen jaka­mi­nen sopi­muk­sen päät­tyes­sä, sopi­muk­sen päät­tä­mi­nen, min­kä val­tion lain­sää­dän­nön mukaan rii­dat rat­ko­taan ja mis­sä oikeu­des­sa ‚vas­tuu las­ten ja puo­li­son elä­tuk­ses­ta ja kas­va­tuk­ses­ta etc

  Avio­liit­to on vapaa­eh­toi­nen yhdes­sä elä­mi­sen muo­to, joten sii­hen sopi­vat nor­maa­lit yksi­tyi­soi­keu­del­li­sen sopi­mus­toi­min­nan käytännöt.

  Mikä täs­sä on niin vaikeaa ??

 110. En oikein ymmär­rä, min­kä takia te muu­ta­mat yri­tät­te ilmei­sen tahal­lan­ne ymmär­tää kom­ment­ti­ni väärin. 

  Minä en väit­tä­nyt, että oikeu­den pää­tös oli Kor­ho­sen tapauk­ses­sa vää­rä. Pää­tök­sen oikeel­li­suus tai vää­ryys on täy­sin epä­olen­nais­ta. Tapaus oli, täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä mitä lopul­ta tapah­tui ja riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä oikeus päät­ti yksi­no­maan hai­tal­li­nen homo­jen oikeuk­sien ja tasa­ver­tai­sen koh­te­lun ete­ne­mi­sen kannalta. 

  Juu­ri tämä on minus­ta aivan olen­nais­ta ja kes­keis­tä sii­nä, mitä yri­tin tuo­da esil­le, ja sii­nä, mikä liit­tyy Vih­rei­den “mar­gi­na­li­soin­tiin”, kuin myös sii­hen, mita Hami­lo sanoi. Meil­lä on tilan­ne, jos­sa homo­sek­su­aa­lien tasa­ver­tai­suus lain edes­sä on ete­ne­mäs­sä hyvää vauh­tia ja sen eteen on syy­tä teh­dä töi­tä edel­leen, kos­ka esi­mer­kik­si pari­suh­de­lait ja adop­tio-oikeu­det ovat vie­lä­kin puut­teel­li­set. Asen­neil­ma­pii­ri on myös vie­lä­kin osit­tain huono. 

  Lake­ja voi muut­taa siten, että kan­san valit­se­mat edus­ta­jat päät­tä­vät sii­tä yhdes­sä ja sää­tä­vät lain. Asen­tei­ta ei kui­ten­kaan voi muut­taa näin. Kun kuun­te­len välil­lä jut­tu­ja sii­tä, miten esi­mer­kik­si jot­kut nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät suh­tau­tu­vat homo­sek­su­aa­li­siin nuo­riin joil­la on lähi­pii­rin­sä suh­tau­tu­mi­sen kans­sa ongel­mia, niin hiuk­set välil­lä nouse­vat pys­tyyn. Joil­lain van­hem­man pol­ven ihmi­sil­lä esi­mer­kik­si elää hyvin sit­keäs­sä sel­lai­nen käsi­tys, että homo­sek­su­aa­li­suut­ta mai­nos­te­taan ja että se on “muo­tia”, ja näi­tä nuo­ria koh­del­la ihan sen mukaisesti.

  Case Kor­hos­ta­kin olen kuul­lut käy­tet­tä­vän argu­ment­ti­na täs­tä, siis että “oli­si mun­kin työ­paik­ka­ni tur­vas­sa jos oli­sin homo”. Täl­lais­ten asen­tei­den lisään­ty­mi­nen on oikeas­ti ongel­ma. Ne on tie­tys­ti tavat­to­man help­po kui­ta­ta sel­lai­sil­la olan­ko­hau­tuk­sil­la, että joo, urpot nyt puhu­vat tuol­lai­sia, tai että tar­vi­taan roh­keut­ta ja että pro­ses­si nyt vaan vaa­tii uhreja. 

  Minua aivan tavat­to­mas­ti nyp­pii tämä puh­da­sop­pi­sen moraa­li­sä­tei­lyn esit­te­ly. Sii­tä tulee vähän saman­lai­nen fii­lis kuin niis­tä jot­ka teke­vät Osa­ma Bin Lade­nis­ta jotain ihmi­soi­keus­mart­tyy­riä, vede­tään tär­ke­ää asi­aa lokaan vie­mäl­lä hom­ma öve­rik­si ja hauk­ku­mal­la suu­ri enem­mis­tö ihmi­siä “suvait­se­mat­to­mik­si”. Asen­neil­ma­pii­rin kehit­ty­mi­nen posi­tii­vi­sem­paan suun­taan on herk­kä pro­ses­si. Se on vähän lii­an tär­keä jot­ta voi­sin ilos­ta hih­kuen tuu­let­taa kun taas on saa­tu vähän vää­rä­op­pi­sia lei­vät­tö­män pöy­dän ääreen. 

  Tätä voi ver­ra­ta myös Fukus­hi­maan. Sii­nä­kin koh­taa joi­den­kin äänek­käim­pien ydin­voi­man vas­tus­ta­jien, eri­to­ten Vih­rei­den, suo­ra­nai­sen rie­mun kyke­ni ais­ti­maan. Nimit­täin, ihmi­sel­lä on kur­kun­pääs­sä tiet­ty­jä lihak­sia, jot­ka jän­nit­ty­vät kun ihmi­nen innos­tuu. Se saa äänen kuu­los­ta­maan tie­tyn­lai­sel­ta, tun­net­ta ei voi hel­pos­ti pii­lo­tel­la. Kun joku puhuu sil­lä äänel­lä ydin­voi­maon­net­to­muuk­sis­ta, syr­jin­näs­tä, ihmi­soi­keus­rik­ko­muk­sis­ta, jne, niin uskot­ta­vuus koko asian suh­teen menee välit­tö­mäs­ti. Ja sil­loin teh­dään lähes poik­keuk­set­ta hal­laa koko asialle.

 111. TM:

  Case Kor­hos­ta­kin olen kuul­lut käy­tet­tä­vän argu­ment­ti­na täs­tä, siis että “oli­si mun­kin työ­paik­ka­ni tur­vas­sa jos oli­sin homo”. Täl­lais­ten asen­tei­den lisään­ty­mi­nen on oikeas­ti ongel­ma. Ne on tie­tys­ti tavat­to­man help­po kui­ta­ta sel­lai­sil­la olan­ko­hau­tuk­sil­la, että joo, urpot nyt puhu­vat tuol­lai­sia, tai että tar­vi­taan roh­keut­ta ja että pro­ses­si nyt vaan vaa­tii uhreja.

  Mitä ihmeen uhre­ja? Ongel­ma on nime­no­maan se olan­ko­haut­te­lu, jos me libe­raa­lio­sas­tol­la ollaan älyl­li­ses­ti niin lais­ko­ja ettem­me vai­vau­du vas­taa­maan tuo­hon että kysy­mys on tasa-arvoi­ses­ta koh­te­lus­ta yli­pään­sä. Eli sama laki suo­jaa jos työn­te­ki­jä lihoo, kään­tyy uskoon, tms. Ihmi­set halu­aa että on työ­elä­mä ja yksi­tyi­se­lä­mä, ja työ­nan­ta­jal­la ei kuu­lu mitä teh­dään vapaa-aika­na. Samal­la perus­teel­la peri­aat­te­li­sis­ta syis­tä vas­tus­tan myös huu­me­tes­te­jä työn­te­ki­jöil­le ilman hyvin päte­viä perus­tei­ta, siis poik­keuk­se­na esim. len­non­val­vo­ja mut­tei pankkivirkailija.

 112. Minä olen ilmei­ses­ti rasis­ti, aina­kin vih­rei­den ja mui­den “suvait­se­vais­ton” mie­les­tä ja se suo­raan sanoen ottaa pää­hän, kos­ka en sitä omas­ta mie­les­tä­ni ole. Minul­la on hie­man epäi­le­väi­nen suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen outoon, mut­ta omas­ta mie­les­tä­ni sie­dän pal­jon asioi­ta, joi­ta en kan­na­ta. Ihmi­set saa­vat har­joit­taa outo­ja uskon­to­ja, tapo­ja ja pukeu­tua ihmeel­li­ses­ti. Hiu­kan voin kum­mek­sua, mut­ta en minä nii­tä ole kiel­tä­mäs­sä. Mut­ta kun men­nään pakot­ta­mi­sen ja väki­val­lan puo­lel­le, niin sii­nä menee raja.

  Minä en ymmär­rä mik­sei väki­val­ta­ri­kok­siin syyl­lis­ty­nyt­tä maa­han­muut­ta­jaa voi­da kar­koit­taa. En ymmär­rä mik­si maa­han­muut­ta­jien anne­taan vapaas­ti pai­nos­taa omaan ryh­mään kuu­lu­via ihmi­siä, jot­ka halua­vat elää län­si­maa­lai­ses­ti ja jopa seu­rus­tel­la län­si­maa­lai­sen kans­sa. Eten­kin nai­set ovat “kun­nia­vä­ki­val­lan” vaa­ras­sa ja niil­le ei anne­ta mitään apua.
  En ymmär­rä mik­sei sosi­aa­li­tur­van vää­rin­käyt­tä­jää voi sanoa sosi­aa­li­pum­mik­si, vaik­ka hän oli­si­kin ulko­maa­lai­nen enkä eten­kään sitä voi ymmär­tää, että mik­si kiin­ni­jää­mi­nen ei aiheu­ta maas­ta pois pot­ki­mis­ta. Meil­lä on omat­kin rikol­li­set, ei nii­tä tar­vit­se var­ta vas­ten tuo­da lisää ulkomailta.
  Sano­taan vie­lä, että minul­la ei ole mitään nii­tä ulko­maa­lai­sia vas­taan, jot­ka eivät käy­tä jär­jes­tel­mää vää­rin ja jot­ka eivät vaa­di jat­ku­vas­ti suo­ma­lai­sil­ta jotain, joko lisää rahaa, oikeuk­sia tai tapo­jem­me muuttamista.

  Mut­ta kos­ka olen ilmei­ses­ti paa­tu­nut rasis­ti ja vih­reät rin­nas­ta­vat minut johon­kin skin­hea­diin, joka pesä­pal­lo­mai­lan kans­sa etsii kaduil­ta vää­rän­vä­ri­siä ihmi­siä hak­kaak­seen hei­dät sai­raa­laan, niin pitä­kää tunk­kin­ne. Onnek­si Suo­mes­sa on nyt aina­kin yksi puo­lue, joka ottaa asian esil­le ja saa kaik­kial­ta pas­kaa nis­kaan­sa. Roh­kea­ta tou­hua, kos­ka itse en jul­ki­ses­ti uskal­la sanoa mitään lei­maa­mi­sen pelosta.

 113. Vih­reät ovat kom­ment­ti­au­to­maat­ti, joka on kerän­nyt todel­la van­kan vastustajajoukon. 

  Lyt­tyyn on hau­kut­tu aina­kin seu­raa­vat hen­ki­löt jotka:

  - Omaa­vat käsit­tä­mät­tö­män hei­kon koulutustason
  (per­sut kuu­lem­ma, noin 19%. Tyh­mem­mäl­le­kin kävi sel­väk­si että huo­nos­ti kou­lu­te­tun ääni ei teil­le edes kel­paa — poik­keus­ta­pauk­set tiedättekin)
  — Asu­vat oma­ko­ti- tai erillistalossa
  — Asu­vat Espoos­sa, Nur­mi­jär­vel­lä tai muus­sa kehyskunnassa
  — Omis­ta­vat henkilöauton
  — Aja­vat leasing-autolla
  (on vie­lä hal­vek­sut­ta­vam­paa kun on ilmai­nen auto rajat­to­mil­la kilometreillä)
  — Halua­vat tiu­kem­paa maahanmuuttopolitiikkaa

  Lis­taa var­maan voi­si vie­lä jat­kaa aika­lail­la. Mut­ta on aika sel­vää että jos yksi­kin mää­ri­tel­mä osuu koh­dal­le ääni ei tipah­da vih­rei­den laariin.

  Sum­ma sum­ma­rum, enem­mis­töä vas­taan käy­ty inho­po­li­tiik­ka saa suu­ren enem­mis­tön vih­rei­tä vas­taan. Onko se todel­la­kin yllätys?

 114. No, ilmais­ten asian aika tylys­ti ja epä­rei­lus­ti, niin uhrei­na ovat ne kym­me­net tai sadat nuo­ret homot, joi­den sek­su­aa­li­suu­teen suh­tau­du­taan vähän nui­vem­min “muo­ti-ilmiö­nä” ja pelk­kä­nä yri­tyk­se­nä päteä, ja voi­daan ottaa man­daat­ti nui­jia ja aukoa päätä.

  Libe­raa­liu­des­sa on minus­ta mon­ta eri tasoa, joil­la pitää asi­aa tar­kas­tel­la. Meil­lä on lait, on käy­tän­nöt, asen­teet, jne. Eri­tyi­ses­ti vasem­mal­la suh­tau­du­taan työ­nan­ta­jien pää­tök­siin antaa fudu­ja niin­kuin polii­siin tai oikeus­lai­tok­seen, eli jos se tekee jotain epä­rei­lua, se on koko yhteis­kun­nan asia. Minus­ta se on ennem­min­kin asen­teen ilme­ne­mis­tä; asen­net­ta pitäi­si saa­da muu­tet­tua, eikä laki voi minus­ta­kaan sal­lia ihmi­sen pot­ki­mis­ta pois vain sen takia, että kysees­sä on homo.

  Minä vaan en jak­sa itkeä kor­hos­ten ja muun elii­tin oikeuk­sien perään niin­kau­an kun urhei­luseu­rois­sa jun­nu­ta­sol­la homoil­la ei ole asi­aa jouk­kuei­siin, tai kun kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jät selit­tä­vät tei­ni-ikäi­sel­le homo­sek­su­aa­lil­le, että koit­tai­sit nyt olla hete­ro, ettei van­hem­pien tar­vi häve­tä. Lain­sää­dän­tö­puo­li on kun­nos­sa, mut­ta asen­teet ei, ja joku Alma Median joh­don asen­ne on (jos nyt leh­tien sisäl­tö­ky­sy­myk­set unoh­de­taan) aika vähä­pä­töi­nen asia joi­den­kin täl­lai­sis­sa vai­kut­ta­vien tyyp­pien asen­tei­den rinnalla.

  Täs­sä on sama jut­tu kuin femi­nis­teil­lä, ja samal­la meka­nis­mil­la. Eli, huo­mio kiin­ni­te­tään johon­kin yhteis­kun­nan hyvä­osai­siin ja siel­lä nii­hin kaik­kein kovim­min tie­naa­viin ja nii­den oikeuk­siin ja sin­ne halu­taan saa­da muu­tos­ta, vaik­ka oikeas­ti mer­ki­tyk­sel­li­set asiat tapah­tuu ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la. Niin­kuin suku­puo­li­ky­sy­myk­sis­sä, todel­li­nen tasa-arvo-ongel­ma löy­tyy sil­to­jen alta, jos­sa ei ole nai­sia, ei yri­tys­ten joh­to­por­tais­ta. Samaan tapaan, ei se homo­jen oikeuk­sien ongel­ma löy­dy pää­toi­mit­ta­ja­kun­nas­ta tai minis­te­riöis­tä, vaan futis- ja lät­kä­jouk­kuei­den puku­huo­neis­ta. Mikä tahan­sa “oikea toi­min­ta”, mikä pahen­taa tätä oike­aa ongel­maa, on minun mie­les­tä­ni ulko­kul­tais­ta moraa­li­sä­tei­lyä ja ansait­see pelk­kää halveksuntaa.

 115. Az:

  Poh­jal­la on perim­mäi­nen usko pal­jon parem­paan maa­il­maan, kuin mihin pal­jaas­ta todel­li­suu­des­ta löy­tyy perusteita.

  Tjaa.

  Tun­nis­tan tuon todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­neen uto­pi­aan sitou­tu­neen ihmis­tyy­pin, jota kuvai­let, mut­ta huo­maut­tai­sin että vie­raan­tua voi myös dys­to­pian suun­taan. Ne, joi­den mie­les­tä ihmi­nen on poh­jim­mil­taan yksi­no­maan paha ja jul­ma, ja hän­tä tulee siis koh­del­la sen mukai­ses­ti (pait­si tie­ten­kin oman maan kan­sa­lai­sia, geneet­ti­ses­ti tar­kas­tel­tu­na suo­ma­lai­sia, omaa lähi­pii­riä, tai mikä nyt kenel­lä­kin on rajauk­se­na) ovat suun­nil­leen yhtä vää­räs­sä kuin pil­vi­lin­nois­sa elä­vät hattarapäätkin.

  Avoin ja tosi­asiat tun­nus­ta­va kes­kus­te­lu oli­si tie­ten­kin ihan­teel­lis­ta; sitä vain ei tun­nu­ta osaa­van kum­mal­la­kaan puo­lel­la. Toi­saal­la meil­lä on ongel­mat kiel­tä­viä moni­kult­tu­ra­lis­te­ja, toi­saal­la taas Hal­la-aho kan­nat­ta­ji­neen, joka ei jätä käyt­tä­mät­tä tilai­suuk­sia tilas­to­tie­don tar­koi­tus­ha­kui­seen vää­rin­käyt­töön (tai sit­ten vahin­gos­sa tapah­tu­vaan — lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta aika saman­te­ke­vää), asioi­den ana­lyyt­ti­seen sot­ke­mi­seen ja kiel­teis­ten ilmiöi­den pai­sut­te­luun. Niin­pä hänen pin­ta­puo­li­ses­ti fak­ta­poh­jai­sel­ta näyt­tä­vä argu­men­toin­tin­sa on sitä samaa, tun­ne­reak­tiois­ta kum­pua­vaa ja tyh­jää mou­hoa­mis­ta, jos­ta hän vas­ta­poo­li­aan arvos­te­lee, ja jota oli­si kai­ken jär­jen nimis­sä paras­ta pyr­kiä vähentämään.

  Täs­sä ei lopul­ta ole kyse sen moni­mut­kai­sem­mas­ta, että kun esi­te­tään X:lle kriit­ti­nen asia­väi­te tai havain­to, niin siir­ry­tään käy­mään kes­kus­te­lua näi­den esil­le nouse­vien aihei­den tasolla…

  Saam­me­ko käy­tän­nön esi­mer­kin? Mikä oli­si sel­lai­nen havain­to, jon­ka tuli­si olla maa­han­muut­to­po­li­tiik­kam­me poh­ja­na, ja mil­lai­sia poliit­ti­sia lin­jauk­sia toi­voi­sit sen perus­teel­la tehtävän?

 116. Jos nyt tul­kit­sin oikein, niin Tie­de­mie­hen argu­ment­ti on prag­maat­ti­nen. Pie­nis­tä vää­ryyk­sis­tä ei ole jär­ke­vää pitää suur­ta mete­liä, kos­ka se vai­kut­taa kiel­tei­ses­ti asen­tei­siin koko vää­ryyk­siä kär­si­vää ihmis­ryh­mää koh­taan. Onhan täs­sä point­ti, mut­ta pitää­kö se paik­kan­sa? Vai onko täl­lai­nen suur­ta jul­ki­suut­ta saa­nut syr­jin­tä­ta­paus, jol­le vää­ryyt­tä kär­si­nyt osa­puo­li uskal­taa antaa kas­vot, voi­mak­kaam­pi sig­naa­li, muis­tu­tus yhteis­kun­nal­le sii­tä, että syr­jin­tä esi­mer­kik­si sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen perus­teel­la ei ole ihan okei? Kum­pi vai­ku­tus asen­tei­siin on voimakkaampi?

  Jul­ki­suus on täs­sä kes­kei­nen teki­jä. Täl­lai­set kiel­tei­set asen­teet yhteis­kun­nas­sa, jot­ka aiheut­ta­vat monil­le kär­si­mys­tä, ovat suu­rel­ta osin pii­los­sa. Nii­den seu­rauk­sia ei käsi­tel­lä jul­ki­suu­des­sa, kos­ka ne har­voin kiin­nit­ty­vät yksi­löi­hin. Uhrit, eten­kin jos kysees­sä ovat lap­set tai nuo­ret, eivät halua nimel­lä tai naa­mal­laan jul­ki­suu­teen, ja hyväs­tä syystä.
  Rea­goim­me kui­ten­kin huo­nos­ti täl­lai­siin “ikä­viä asioi­ta tapah­tuu” ‑tyyp­pi­siin ilmiöi­hin, kos­ka ne eivät kiin­ni­ty yksi­löi­hin; human inte­rest jää puut­tu­maan. Yhden yksi­lön tari­na kos­ket­taa syvem­min ja jää parem­min mie­leen kuin tilas­tot. Tari­na saat­taa vai­kut­taa arvoi­hin myön­tei­ses­ti tai kiel­tei­ses­ti. Itse uskon, että myön­tei­nen vai­ku­tus on suu­rem­pi, ottaen huo­mioon myös sen vai­ku­tuk­sen, joka täl­lai­sel­la tari­nal­la on näi­hin ikä­vää koh­te­lua koke­viin nuo­riin. Se voi jopa antaa jol­le­kin nuo­rel­le roh­keut­ta vaa­tia rei­lua koh­te­lua omas­sa elämässään.

 117. Saam­me­ko käy­tän­nön esi­mer­kin? Mikä oli­si sel­lai­nen havain­to, jon­ka tuli­si olla maa­han­muut­to­po­li­tiik­kam­me poh­ja­na, ja mil­lai­sia poliit­ti­sia lin­jauk­sia toi­voi­sit sen perus­teel­la teh­tä­vän?

  Ensik­si­kin, minun mai­nit­ta­va, että täs­sä ei ole kyse omas­ta mie­li­pi­tees­tä­ni, sil­lä minä en pidä tilas­tol­lis­ta kysy­mys­tä täl­lä taval­la kovin rele­vant­ti­na. Mut­ta väi­te, ettei täl­lais­ta oli­si esi­tet­ty, on täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu. Olen käyt­tä­nyt pal­jon aikaa sel­lais­ten argu­ment­tien kumoa­mi­seen ja toi­men­pi­te-ehdo­tus­ten kri­ti­soi­mi­seen, mut­ta on niis­sä joi­tain näkö­kul­mia, jois­sa minul­la­kaan ei ole vastaansanomista.

  Esi­mer­kik­si ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­set tahot ovat kyl­lä esit­tä­neet, että yksi täl­lai­nen havain­to on tiet­ty­jen maa­han­muut­to­ryh­mien suh­tee­ton ylie­dus­tus tie­tyn­tyyp­pi­sis­sä rikok­sis­sa, niin epäi­ly­jen kuin tuo­mioi­den­kin osal­ta. Yhte­nä esi­merk­ki­nä suh­tee­ton ylie­dus­tus bus­si­kus­kien pahoin­pi­te­lyis­sä ja suh­tee­ton alie­dus­tus pahoin­pi­te­ly­jen uhrei­na. Näi­hin tosi­asioi­hin pitää vas­ta­ta, ja ne vas­tauk­set eivät ole help­po­ja, eikä nii­tä voi toi­saal­ta ohit­taa olan­ko­hau­tuk­sel­la­kaan. Pelk­kä tosi­asian kiusal­li­suus ei voi tar­koit­taa, että a) tosi­asian jul­ki­tuo­va taho on rasis­ti (vaik­ka oli­si­kin, ei se muu­tu vähem­pää tosia­siak­si) tai b) että jos asial­le ei voi teh­dä mitään “kor­rek­tia”, asial­le ei voi­si teh­dä yli­pää­tään mitään. 

  Monet ovat esit­tä­neet näi­hin suo­ra­vii­vai­sen poliit­ti­sen lin­jauk­sen, jota en hyväk­sy, mut­ta joka pitäi­si argu­men­toi­da kumoon joten­kin muu­ten kuin yltiö­kor­rek­til­la dii­ba­daa­bal­la (olen yrit­tä­nyt, mut­ta koen ole­va­ni täs­sä yksin, joten olen luo­vut­ta­nut). Se lin­jaus on, että kun tilas­tois­sa joku maa on ylie­dus­tet­tu­na rikos­ten suh­teen, niin sano­taan yksin­ker­tai­ses­ti “ei” kai­kil­le muil­le näis­tä mais­ta tule­vil­le, tai tiu­ken­ne­taan muul­la taval­la suh­tees­sa kri­tee­rei­jä näi­den mai­den tulokkaille. 

  Kuten sanot­tua näen täs­sä eri­näi­siä ongel­mia, mut­ta kyl­lä nii­tä lin­jauk­sia on ehdo­tet­tu ja nii­tä tosi­asioi­ta on esi­tet­ty. Nii­hin vaan ei rea­goi­da, ja nii­den esit­tä­jiä leimataan.

 118. Tie­de­mies, älä anna nii­den ihmis­ten hei­lut­taa tah­ti­puik­koa, jot­ka syr­ji­vät homo­ja mil­loin mil­lä­kin teko­syyl­lä. Se tie on aivan var­mas­ti umpikuja.

  Johan­na Kor­ho­nen antoi kas­vot vaka­van syr­jin­nän uhril­le, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­tii­vi­nen ja esiin­ty­mis­ky­kyi­nen. Kyl­lä sii­nä on täh­ti, joka aut­taa sitä pik­ku­ky­län nuor­ta­kin suun­nis­ta­maan. Täl­lai­set ihmeet usein syn­ty­vät elii­tin sisäl­tä. Myös esim. suo­ma­lai­nen ja työ­väen­luok­kai­nen iden­ti­teet­ti ovat hyvin etuoi­keu­tet­tu­jen ihmis­ten muo­toi­le­mia ideoita.

 119. TM, tuo­ta tämä menee siis sinus­ta joten­kin niin että muu­ten hyvin­voi­vien ihmis­ten syr­ji­mis­tä ei pidä tuo­da jul­ki­suu­teen, kos­ka oikeas­ti sym­paat­tis­ten uhrien pitäi­si olla joten­kin muu­ten­kin kur­jia. Täs­sä on mm. sel­lai­nen käy­tän­nön ongel­ma että jul­ki­suu­des­sa näky­vät ihmi­set joi­den­ka syr­jin­tä siis saa jul­ki­suut­ta ovat noin kes­ki­mää­rin muu­ten­kin parem­min­voi­via, eli jos joku taka­ky­län pot­ku­pal­lo­ho­mo saa kutos­di­va­ri­jouk­ku­ees­ta ken­kää niin se ei yli­tä uutiskynnystä.

  Enkä myös­kään ymmär­rä aja­tus että täy­tyy joten­kin pois­taa root cause eli asen­teet eikä puut­tua seu­rauk­siin eli irti­sa­no­mi­siin. Tuo itsea­sias­sa kuu­los­taa sil­tä kuk­ka­hat­tu­ho­ri­nal­ta että puu­tu­taan rikol­li­suu­den syi­hin eikä lisä­tä jär­jes­tyk­sen­val­von­taa, ikään­kuin nämä oli­si­vat joten­kin toi­sen­sa pois­sul­ke­via tai vai­kut­tai­si­vat samaan asi­aan täs­sä ja nyt.

  Mitä tulee mamu­jen rikol­li­suu­teen, niin minus­ta pitää puut­tua mitä tar­mok­kaim­min nii­hin mamui­hin jot­ka rötös­te­le­vät. Tämä tar­koit­taa jo tehok­kuus­syis­tä että toi­met koh­dis­te­taan jouk­koon soma­li­jen­gi ase­mal­la, eikä jouk­koi­hin soma­lit, afrik­ka­lai­set tai ulkomaalaiset.

  Ja jol­le­kin muul­le tuos­sa yllä, se kar­kot­ta­mi­nen on ongel­mal­lis­ta esi­mer­kik­si sik­si että seu­raa­mus­ten tuli­si olla jos­sain suh­tees­sa tekoon. Täy­tit vää­rin toi­meen­tu­lo­ha­ke­muk­sen ja ehkä vie­lä tar­koi­tuk­sel­la, tos­sa on len­to­lip­pu? Laki sinän­sä sal­lii kar­kot­ta­mi­sen jo pel­käs­tä riko­se­päi­lys­tä, minun tie­tääk­se­ni toi­meen­pa­non estee­nä on yleen­sä siteet maa­han. Tätä voi huu­taa kuk­ka­hat­tui­luk­si, mut­ta kyl­lä perus­kyy­ni­nen­kin vir­ka­mies tai tuo­ma­ri miet­tii kah­teen ker­taan että mitä jos sil­lä rois­tol­la on kui­ten­kin esi­mer­kik­si puo­len tusi­naa alai­käis­tä las­ta Suo­mes­sa, hei­te­tään­kö nekin samaan konee­seen? Ihan ylei­ses­ti ottaen, lähes aina kun vai­vau­dun luke­maan tuo­mion perus­te­lui­neen jos­tain mie­liä kuo­hut­ta­nees­ta asias­ta niin pää­dyn joko tuo­miois­tui­men kan­nal­le tai aina­kin ymmär­rän sitä.

 120. Johan­na Kor­ho­nen antoi kas­vot vaka­van syr­jin­nän uhril­le, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­tii­vi­nen ja esiin­ty­mis­ky­kyi­nen.

  Kor­ho­sen tapaus oli äärim­mäi­sen vali­tet­ta­va. En syy­tä Kor­hos­ta itse­ään mis­tään, hän­tä koh­del­tiin tör­keäs­ti ja Alma Media moka­si isos­ti, riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­ko oikeas­sa vai ei. Minä käsit­te­lin yllä vain ja ainoas­taan sitä mie­li­ku­vaa joka leh­dis­tös­sä on, ja joka on monel­la asi­aa kom­men­toi­neel­la tun­tu­nut ole­van, kun olen sii­tä kes­kus­tel­lut. Jos tämä ei yllä käy ilmi sii­tä, mitä sanon, niin tätä on syy­tä koros­taa. Minä en keis­siä tun­ne kovin hyvin, ja se, tun­nen­ko vai­ko enkö, on sikä­li epä­olen­nais­ta, kos­ka mie­li­ku­va syn­tyy jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta, joten sitä on syy­tä käsi­tel­lä sel­lai­se­na kuin se on syntynyt. 

  Mie­li­ku­van koh­dal­la ongel­ma täs­sä on se, että niil­le ihmi­sil­le, joi­den asen­tei­den pitäi­si muut­tua, mie­li­ku­vien tasol­la Kor­ho­nen antoi kas­vot sil­le, että homo­sek­su­aa­li­nen nai­nen saa tah­ton­sa läpi kun valit­taa ja ruti­see, ja että “les­bo­fe­mi­nis­tit” ovat kiin­nos­tu­nei­ta vain kova­ra­hai­sis­ta duu­neis­ta joi­ta hei­dän oman­sa saa­vat. Tämä mie­li­ku­va on älyt­tö­män vas­ten­mie­li­nen ja tekee pilaa kai­kis­ta niis­tä asiois­ta, jot­ka homo­sek­su­aa­lien oikeus­is­sa on vie­lä paran­net­ta­vaa. Joo, toi­vot­ta­vas­ti sii­tä saa joku pie­nen kylän tyt­tö vähän roh­keut­ta olla oma itsen­sä, mut­ta se, mitä pel­kään on, että näis­sä se “hil­jai­nen enem­mis­tö” (joka on oikeas­ti ääne­käs vähem­mis­tö, mut­ta kum­min­kin) saa vain lisää vet­tä myl­lyyn­sä kau­his­tel­lees­saan “homo­muo­tia” ja muu­ta kuvit­teel­lis­ta sekoilua. 

  Minus­ta mei­dän kaik­kien tasa­ver­tai­seen koh­te­luun usko­vien vel­vol­li­suus on nime­no­maan esi­mer­kil­lä ja asial­li­sel­la asen­noi­tu­mi­sel­la joh­taa tätä asen­ne­muu­tos­ta. Näis­tä jutuis­ta tulee lii­an usein vää­rä­mie­lis­ten jul­ki­sia tei­laa­mi­sia, jois­sa olen­nais­ta on pääs­tä päte­mään sil­lä, kuin­ka kau­heas­ti pahek­suu nii­tä kama­lia asenteita. 

  Kuten sanoin, rahak­kaa­seen pää­toi­mit­ta­jan duu­niin valit­tu nai­nen, jol­la on muu­ten­kin hyvä duu­ni ja näyt­tä­vä työ­ura, on huo­no esi­merk­ki syr­ji­tys­tä ja kal­toin­koh­del­lus­ta hen­ki­lös­tä. Ei sil­lä, Kor­ho­sen tapaus oli­si voi­nut olla vai­ku­tuk­sel­taan posi­tii­vi­nen, mut­ta aina­kaan tois­tai­sek­si se ei sil­ti minus­ta sitä ole ollut. Se oli kui­ten­kin huo­no esi­merk­ki puut­tua, myön­nän sen, kos­ka kun asi­aan viit­si vähän pereh­tyä, se vää­rä mie­li­ku­va joka sii­tä oli syn­ty­nyt (kun yllä kir­joi­tin “en tun­ne tapaus­ta” en todel­la­kaan tien­nyt sii­tä mitään muu­ta kuin otsi­kot ja gril­lil­lä kuul­tua jupi­naa) oli help­po nopeas­ti hälventää.

 121. Turk­ka Louekari:

  Johan­na Kor­ho­nen antoi kas­vot vaka­van syr­jin­nän uhril­le, ja jak­soi samal­la olla vah­va, posi­tii­vi­nen ja esiin­ty­mis­ky­kyi­nen. Kyl­lä sii­nä on tähti […]

  Älä nyt louk­kaan­nu Turk­ka, mut­ta tämä kir­voit­ti tääl­lä pääs­sä rema­kan naurunkohtauksen. 

  En ole viit­si­nyt­kään kom­men­toi­da koko asi­aa, kos­ka Tie­de­mie­hen näkö­kul­ma on vain minul­le niin itses­tään­sel­vä, että mitä­pä sii­hen lisäämään. 

  Sen sijaan mitään itses­tään­sel­vää ei ollut oikeu­den­käyn­nis­sä. Seu­ra­sin ihan sisä­pii­ri­jut­tu­na­kin keis­siä. Täh­tey­teen tie­tys­ti viit­taa, että les­bos­ta­tuk­sel­la irto­si 80 000 euroa korvausta. 

  Kel­pai­si var­mas­ti monel­le hete­rol­le­kin. Mut­ta tur­ha toivo.…

 122. Tie­de­mies:

  Kuten sanot­tua näen täs­sä eri­näi­siä ongel­mia, mut­ta kyl­lä nii­tä lin­jauk­sia on ehdo­tet­tu ja nii­tä tosi­asioi­ta on esi­tet­ty. Nii­hin vaan ei rea­goi­da, ja nii­den esit­tä­jiä leimataan.

  Ei ollut­kaan tar­koi­tuk­se­ni väit­tää, ettei oli­si esi­tet­ty. Olin ensi­si­jai­ses­ti kiin­nos­tu­nut, miten az täl­lai­sia kysy­myk­siä hah­mot­taa ja mil­lä perus­teel­la (pel­kään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen kes­ki­mää­räi­seen älyk­kyys­osa­mää­rään liit­ty­viä argu­ment­te­ja, mut­ta toi­saal­ta toi­von ole­va­ni vää­räs­sä). Ja pidän toki kysy­mys­tä myös sekä ylei­ses­ti kiin­nos­ta­va­na että hyvin han­ka­la­na, kuten näem­mä sinäkin.

  Itse tapaan hah­mot­taa mak­ro­ta­son ilmiöi­tä mik­ro­ta­son kaut­ta. Mai­nit­se­mia­si rag­ga­ri­maa­han­muut­ta­jia kos­ke­vak­si ana­lo­giak­si voi­si sopia vaik­ka­pa suh­tau­tu­mi­sem­me koti­maan ongel­ma­nuo­riin, jot­ka eivät joko omien tai per­heen­sä ongel­mien vuok­si (ja ylei­sim­min sekä että) voi asua koto­naan. Parem­min pär­jää­vät per­heet sit­ten otta­vat näi­tä nuo­ria kotiin­sa asu­maan ja sitou­tu­vat sie­tä­mään hei­dän ret­te­löin­ti­ään, kos­ka ret­te­löin­ti näh­dään elä­män vaka­vis­ta ongel­mis­ta kum­pua­vak­si eikä niin­kään kyseis­ten ihmis­ten pysy­väk­si omi­nai­suu­dek­si. Sen siis uskotaan/tiedetään oikean­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä vähe­ne­vän. Mut­ta mik­si tähän anne­taan mah­dol­li­suus? Sijais­ko­din omas­ta näkö­kul­mas­ta syy on var­maan­kin lähin­nä halu aut­taa. Yhteis­kun­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta syy­nä lie­nee parem­pi yhteiskuntarauha.

  Jos maa­han­muut­ta­jien koh­de­maat sul­ke­vat kaik­ki rag­ga­ri­muut­ta­jat ulko­puo­lel­leen (vaik­ka­pa natio­na­lis­miin tai hyö­ty­nä­kö­koh­tiin vedo­ten), heil­tä evä­tään mah­dol­li­suus elää ympä­ris­tös­sä, jos­sa rag­ga­roin­ti ei ole kan­nat­ta­vin mah­dol­li­nen elä­mä­na­sen­ne. Samal­la he kui­ten­kin jat­ka­vat elä­mään­sä kans­sam­me samal­la pla­nee­tal­la. Täl­lai­nen pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mie­les­tä ‑stra­te­gia ei vai­ku­ta minus­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kovin fik­sul­ta. Netis­sä pyö­rii pel­koa liet­so­via (usein lii­oit­te­le­via) arvioi­ta kos­kien mm. län­si­mai­den mus­li­mi­väes­tön syn­ty­vyyt­tä. Mut­ta mik­sei kukaan puhu sii­tä, mil­lai­set tule­vai­suu­den­ku­vat ovat toden­nä­köi­siä, jos jokai­sen kansan/valtion ikä­vät tyy­pit van­gi­taan omaan maa­han­sa kes­ke­nään juo­ni­maan, alis­ta­maan nai­si­aan ja lap­si­aan, ja vihaa­maan libe­raa­le­ja yhteis­kun­tia? Takai­sin mik­ro­ta­sol­le: Pek­ka-Eric Auvi­nen rajat­tiin sosi­aa­li­ses­ti yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­le tark­kai­le­maan tou­hua sivus­ta ja hau­to­maan sisäl­lään kyte­vää vihaa. Minus­ta vai­kut­taa sel­väl­tä, että hyl­jek­sin­tä ei ole oikea tapa tor­jua ihmi­siin koh­dis­tu­van vihan haittoja.

  Jos puo­les­taan otam­me vas­taan kaik­ki haluk­kaat tuli­jat, hei­dän hou­kut­ti­men­sa — nykyi­nen elä­män­muo­tom­me, vau­rau­tem­me ja yhteis­kun­ta­rau­ham­me — voi tuli­joi­den aal­lon voi­mas­ta kado­ta koko­naan. Ja jos/kun otam­me vas­taan ongel­ma­ta­pauk­sia vaik­ka rajal­li­sen­kin mää­rän, saam­me tie­ten­kin sie­det­tä­väk­sem­me myös ongel­mia. Uhrauk­set, joi­ta jou­du­taan teke­mään pit­kän täh­täi­men hyö­tyä tavoi­tel­les­sa, voi­vat län­si­mai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa vart­tu­neen indi­vi­dua­lis­tin mie­les­tä hyvin­kin tun­tua koh­tuut­to­mil­ta. Sik­si ymmär­rän kyl­lä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kriitikoitakin.

  Jon­kin­lai­nen kes­ki­tie näi­den ääri­päi­den välil­lä oli­si hyvä löy­tää. Mitään lopul­lis­ta näin han­ka­las­ta aihees­ta on vai­kea sanoa, mut­ta sii­tä olen aina­kin itse suht. vakuut­tu­nut, että tuli­joi­den rajaa­mi­nen pel­käs­tään yhden para­met­rin avul­la (esim. hyö­ty, jota nyt kovas­ti pus­ke­taan) ei ole oikea rat­kai­su. Sekin väit­tä­mä, että maa­han­muut­to­po­li­tiik­kam­me vii­mek­si kulu­neen vuo­si­kym­me­nen aika­na oli­si ollut lii­an löy­sää, jou­tuu outoon valoon kun meil­lä kui­ten­kin on Gil­bert Adin tyyp­pi­siä tapauk­sia. Ehkä oli­si parem­pi sanoa sen olleen epäonnistunutta?

  Tosi­asiat on hyvä tun­nis­taa ja tun­nus­taa. Se, miten nii­tä tuli­si hyö­dyn­tää pää­tök­sen­teos­sa, on täs­sä maa­han­muut­to­ky­sy­myk­ses­sä kui­ten­kin itsel­le­ni var­sin haas­teel­li­nen kysy­mys. Mitään tii­vis­tä ja kohe­rent­tia kan­taa minul­la ei asi­aan ole. Jos jol­la­kul­la toi­sel­la (asia­poh­jal­ta suh­tau­tu­val­la) on, oli­sin enem­män kuin kiin­nos­tu­nut luke­maan siitä.

 123. tpyy­luo­ma:

  Täh? Minun mie­li­ku­va­ni on että Alma pot­kai­si Kor­ho­sen ulos kun heil­le sel­vi­si että hän on lepak­ko mikä ei Lapis­sa hei­dän mie­les­tään oikein lennä.

  Mul­la on sama käsi­tys asias­ta, mut­ta mun mie­les­tä tää on kyl­lä osoi­tus tie­de­mie­hen koh­das­ta a, kos­ka jos vaik­ka joku Kor­ho­sen uus­nat­si­men­nei­syys olis tul­lu jäl­ki­kä­teen ilmi ja se olis saa­nu pot­kut sen takia, niin tus­kin sil­le olis mitään kor­vauk­sia ruvet­tu makseleen.

  Muu­ten­kin joten­kin omi­tuis­ta, että jos sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen vai­kut­taa työn teke­mi­seen, niin sitä ei sil­ti sais ottaa huo­mioon työhönottopäätöksessä.

 124. ano­nyy­mi:

  Mitä laki­mie­syh­teis­kun­taa oikein ajat?

  En yhtään sen ihmeel­li­sem­pää laki­mie­syh­tei­kun­taa kuin mitä nykyi­sel­lä avioliittolaillakaan…

  Kyl­lä, tuo oli­si help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suh­tei­den sel­vit­te­ly muut­tui­si niin sot­kui­sek­si että ei kannata.

  Mil­lä perusteella?

  Lisäk­si nos­tai­sin esiin moraa­li­nä­kö­kul­man sil­tä osin, että jos A ja B jaka­vat jo elä­män­sä kes­ke­nään avio­lii­tos­sa, eikö täl­löin A:n pää­tös edel­leen jakaa elä­mään­sä mui­den kans­sa myös aika oleel­li­ses­ti kuu­lu myös B:lle, kos­ka kyse on nyt molem­pien elä­mäs­tä (“avio­liit­to­so­pi­muk­sen” mukaisesti)?

  Tot­ta­kai kuu­luu. Se B voi tie­tys­ti ottaa avio­eron, jos A:n pää­tök­set ei miellytä.

  Samu­li Saarelma:

  Jos X menee Y:n kans­sa nai­mi­siin olles­saan samaan aikaan Z:n kans­sa nai­mi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kans­sa nai­mi­siin, niin mikä on Y:n ja Z:n suh­de esi­mer­kik­si omai­suu­den suhteen?

  Ihan sama kuin kah­den muun­kin ihmi­sen väli­nen suh­de, joi­den välil­lä ei oo avio­liit­too. (Esim. siis saman­lai­nen kuin sinun ja minun suh­de tai kah­den vel­jek­sen suhde.)

  Onko Y:llä tätä myö­ten oikeus Z:n omaisuuteen?

  Jos eivät ole nai­mi­sis­sa, niin ei ole.

  Entä mitä teh­dään omai­suu­den jaol­le avio­ero­ti­lan­tees­sa, jos­sa Y halu­aa eron Z:sta, mut­tei X:stä?

  Jos Y:llä ka Z:llä ei oo avio­eh­too, niin sit lai­te­taan Y:n ja Z:n omai­suus yhteen pinoon ja jae­taan kah­tia. Jos jom­pi­kum­pi on tahol­laan toi­sis­sa nai­mi­sis­sa, niin sit lai­te­taan 2/3 sen omai­suu­des­ta sii­hen pinoon.

  Avio­liit­toon ins­ti­tuut­ti­na kuu­luu eksklusii­vi­suus, eli A:n avio­liit­to B:n kans­sa on A:lta samal­la lupaus B:lle, ettei mene kenen­kään muun kans­sa naimisiin. 

  No onhan se ihan hyvä, jos tyk­kää kehä­pää­tel­mis­tä. Vähän sama ku sanos, että avio­liit­toon ins­ti­tuut­ti­na kuu­luu, että se sol­mi­taan kah­den eri suku­puol­ta ole­van hen­ki­lön välille.

  Tämän vuok­si minus­ta tämä sopi­mus pitää ensin pur­kaa ennen kuin A voi omin päin men­nä teke­mään vas­taa­via sopi­muk­sia mui­den kanssa.

  Eli sun mie­les­tä toi sun käsi­tys avio­lii­ton ins­ti­tuu­tis­ta pitää vaan ottaa annet­tu­na, eikä sitä voi muut­taa miten­kään, esim. sil­leen, että avio­liit­to vois olla suku­puo­li­neut­raa­li tai lukumääräneutraali?

  Kuten joku tääl­lä kir­joit­ti val­tion puut­tu­mi­ses­ta ihmis­ten elä­mään, niin val­tio ei tie­ten­kään tule puut­tu­maan kenen­kään sek­sie­lä­mään aivan riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka on kenen­kin kans­sa naimisissa.

  Val­tio voi puut­tua muul­la­kin hai­tal­li­sel­la taval­la ihmis­ten elä­mään kuin puut­tu­mal­la sek­sie­lä­mään. Se voi esim. sää­del­lä sitä min­kä­lai­sis­sa suh­teis­sa ihmi­set on kes­ke­nään (avio­liit­to).

  Avio­liit­to on kui­ten­kin yhteis­kun­nan raken­ne, eikä vain mikä tahan­sa kah­den tai useam­man ihmi­sen väli­nen mie­li­val­tai­nen sopimus.

  Var­mas­ti on yhteis­kun­nan raken­ne, mut­ta sii­tä ei tie­ten­kään seu­raa, että val­tiol­la olis mitään oikeut­ta ruve­ta sitä säätelemään.

  Tämä ei tie­ten­kään estä ketään teke­mäs­tä kes­ke­nään min­kä­lai­sia yksi­tyi­siä sopi­muk­sia sit­ten halu­aa­kin, vaik­ka liit­tyen moniavioisuuteen.

  No kyl­lä se sat­tuu estä­mään. Kukaan ei voi teh­dä avio­liit­to­so­pi­mus­ta monen ihmi­sen kanssa.

  Val­tio ei siis nyt­kään estä miten­kään sitä, että joku mies elää yhdes­sä kah­den nai­sen kans­sa aivan kuten ei estä­nyt ennen pari­suh­de­la­kia sitä, että kak­si samaa suku­puol­ta ole­vaa asui yhdessä.

  No täs­sä ei olla nyt kyl­lä puhut­tu yhdes­sä elä­mi­ses­tä, jos et oo sat­tu­nu huo­maa­maan. Kukaan ei kiis­tä ettei­kö mon­ta ihmis­tä vois elää yhdessä.

  tpyy­luo­ma:

  Perus­tus­la­ki takaa yhdis­ty­mis­va­pau­den: “Jokai­sel­la on yhdis­ty­mis­va­paus. Yhdis­ty­mis­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilman lupaa perus­taa yhdis­tys, kuu­lua tai olla kuu­lu­mat­ta yhdis­tyk­seen ja osal­lis­tua yhdis­tyk­sen toi­min­taan.” Tämä on kan­sa­lai­soi­keuk­sien kovaa ydin­tä, päin­vas­toin kuin esi­mer­kik­si se että kuin­ka rumaa kiel­tä voi käyt­tää mus­li­meis­ta. Kyse on vapau­des­ta osal­lis­tua demo­kra­ti­aan ja poliit­ti­seen toimintaan. 

  !?!? No mitä teke­mis­tä täl­lä on sen kans­sa min­kä­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä joku halu­aa pal­ka­ta? Ei sii­tä, että mul­la on mie­li­pi­teen vapaus seu­raa se, että mun pomol­la ei olis oikeus antaa mul­le ken­kää, jos mun mie­li­pi­de sat­tuu oleen, että se on täys idioot­ti. (Ja siis joo mä oon sun kans­sa samaa miel­tä, että toi kri­tee­ri kek­sit­tiin siks, että ei voi­tu sanoo, että anne­taan sil­le ken­kää, kos­ka pal­jas­tu, että se tyk­kää naisista.)

  tpyy­luo­ma:

  Ihmi­set halu­aa että on työ­elä­mä ja yksi­tyi­se­lä­mä, ja työ­nan­ta­jal­la ei kuu­lu mitä teh­dään vapaa-aikana.

  No jos se mitä teh­dään vapaa-aikan vai­kut­taa sii­hen miten suo­riu­tuu työs­tään, niin kyl­lä se var­maan vai­ka monen mie­les­tä on ihan ok, että se vapaa-aika kuu­luu työ­nan­ta­jal­le ja ihan riip­pu­mat­ta sii­tä miten monen mie­les­tä se on ok tai ei, niin sen kan­nat­tas antaa kuu­lua sil­le työnantajalle.

 125. Vih­reät, ja esim. Jyr­ki Katai­nen, puhu­vat homoa­dop­tion puo­les­ta. Kon­ser­va­tii­vien reak­tiot kaik­kiin mui­hin homo­asioi­hin ovat kevyt­tä kau­raa tämän rin­nal­la. (No, Ant­ti Tuis­ku saat­taa olla vie­lä pahem­pi juttu.)

 126. Eli­na:

  Täh­tey­teen tie­tys­ti viit­taa, että les­bos­ta­tuk­sel­la irto­si 80 000 euroa korvausta.
  Kel­pai­si var­mas­ti monel­le hete­rol­le­kin. Mut­ta tur­ha toivo….

  Epäi­len vah­vas­ti tuo­ta kel­paa­mis­ta, jos pake­tis­sa tuli­si muka­na myös se, että oman kump­pa­nin suku­puo­li on useil­le suh­teen ulko­puo­li­sil­le ihmi­sil­le sii­nä mää­rin oudok­sut­ta­va, huvit­ta­va tai jopa vihat­ta­va asia, että sitä on paras­ta kai­ken­lai­sis­sa arki­sis­sa tilan­teis­sa pii­lo­tel­la, ellei halua jou­tua mui­den huo­mion kes­ki­pis­tee­seen tais­te­le­maan oikeuk­sis­taan. Joko lail­li­sis­ta tai inhi­mil­li­sis­tä, joko pai­kal­li­ses­ti tai — kuten täs­sä tapauk­ses­sa — val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tätä jat­kui­si koko elä­män ajan, eikä sil­le voi­si teh­dä juu­ri mitään.

  Kyse ei ole les­bos­ta­tuk­ses­ta, vaan vää­rin koh­del­luk­si tul­leen hen­ki­lön statuksesta.

 127. Art­tu­ri, poliit­ti­sin perus­tein teh­ty irti­sa­no­mi­nen ihan tasan var­mas­ti joh­taa tun­tu­viin kor­vauk­siin, toteen­näyt­tö on vaan tie­ten­kin vai­ke­aa. Jos haluat sai­var­rel­la, niin kyl­lä tähän­kin toki joku poik­keus tai kimu­rant­ti tapaus löy­tyy tyy­liin eläin­suo­je­luak­tii­vi Tur­kis­tuot­ta­jien lii­tos­sa. Kor­ho­sen tapauk­ses­sa eri­kois­ta ja tul­kin­nan­va­rais­ta oli se että kysees­sä oli ns. joh­ta­ja­so­pi­mus, toi­mi­tus­joh­ta­jan voi hal­li­tus erot­taa ilman mitään syy­tä ja irti­sa­no­mi­sai­kaa, jos kysees­sä oli­si nor­maa­li työn­te­ki­jä asia oli­si ollut selvempi.

 128. …jos A ja B jaka­vat jo elä­män­sä kes­ke­nään avio­lii­tos­sa, eikö täl­löin A:n pää­tös edel­leen jakaa elä­mään­sä mui­den kans­sa myös aika oleel­li­ses­ti kuu­lu myös B:lle…”
  “Jos X menee Y:n kans­sa nai­mi­siin olles­saan samaan aikaan Z:n kans­sa nai­mi­sis­sa, mut­ta Y ei halua men­nä Z:n kans­sa nai­mi­siin, niin mikä on Y:n ja Z:n suh­de esi­mer­kik­si omai­suu­den suhteen?”

  Tämä­hän on vie­lä help­poa, mut­ta entäs sit­ten kun nuo aakos­ten lop­pu­pään X, Y, Z, ken­ties vie­lä Ö:kin halua­vat avioon aak­kos­ten alku­pään ABC-elii­tin kans­sa? Ja jos sekin tilan­ne saa­daan sää­del­tyä lais­sa, niin seu­raa­vak­si var­maan %, ? ja ! aakos­ten ulko­puo­lel­ta alka­vat vaa­tia “merk­ki­neut­raa­lia avioliittoa”.

  No, huu­mo­ri sik­seen… mut­ta oli­sin kuvi­tel­lut aina­kin Art­tu­rin ole­van sil­lä kan­nal­la että täs­sä ale­taan vii­meis­tään olla alueil­la jois­ta val­tion oli­si syy­tä pitää näp­pin­sä eros­sa. Itseä­ni aina­kin hir­vit­ti­vät jo taan­noin esi­te­tyt suun­ni­tel­mat sää­del­lä avolittoja.

 129. Saa­ra:

  pel­kään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen kes­ki­mää­räi­seen älyk­kyys­osa­mää­rään liit­ty­viä argumentteja

  Mik­si tämä oli­si pelon kysy­mys? Tätä­kin aihet­ta on aiem­min käsi­tel­ty, mut­ta käy­dään nyt vie­lä kertaalleen:

  Kat­son­ko älyk­kyy­den ja useam­man muun ihmi­sen hen­ki­seen toi­min­taan vai­kut­ta­van omi­nai­suu­den ole­van vah­vas­ti perin­nöl­li­siä, bio­lo­gi­sia omi­nai­suuk­sia? Kyllä.

  Kat­son­ko näi­den perin­nöl­lis­ten omi­nai­suuk­sien jakau­man varioi­van etnis­ten klus­te­rei­den välil­lä? Kyl­lä, hyvin selkeästi.

  Kor­re­loi­vat­ko useat em. omi­nai­suuk­sis­ta, ml. älyk­kyys, län­ti­ses­sä yhteis­kun­nas­sa tilas­tol­li­ses­ti mm. väki­val­tai­suu­den, rikol­li­suu­den ja jen­giy­ty­mi­sen kans­sa? Kyl­lä, hyvin selkeästi.

  Kat­son­ko kor­re­laa­tion viit­taa­vaan kausa­li­teet­tiin? Kyl­lä, hyvin vahvasti.

  Ker­ro nyt, jos oli­sin vas­tan­nut joka koh­taan “En”, niin muut­tai­si­ko tämä miten­kään sitä, mikä todel­li­suus näi­den osal­ta on? Entä muut­taa­ko pel­ko­si sitä suun­taan tai toiseen?

  Se on “vain”, mitä se on. Sitä ei voi toi­veil­laan muut­taa muuk­si, kuin mitä se on. Sil­lä, mitä uskon asian suh­teen, tai min­kään muun vas­taa­van kysy­myk­sen suh­teen, ei ole mitään mer­ki­tys­tä sii­hen, miten asia on. Kuten ei pelol­la­si­kaan. Ei yhtään mitään. Tämän ymmär­tä­mi­nen ja sisäis­tä­mi­nen on “toi­nen uskos­ta luo­pu­mi­nen”. Ei näi­den todel­li­suut­ta voi uskoa muuk­si kuin mitä todel­li­suus on. 

  Täl­lä sanon, ettei parem­paan todel­li­suu­teen, kuin mitä todel­li­suus on, usko­vien osuus ole vain mar­gi­naa­li­nen hip­pien seg­ment­ti. Monen täl­lai­sen kysy­myk­sen suh­teen se on sosi­aa­li­sen kon­ven­tion voi­mal­la län­si­mais­sa sel­keä enemmistö.

  Ei oma asen­tee­ni ole kyy­ni­nen, vaan rea­lis­miin aina­kin pyr­ki­vä (kyy­ni­nen kor­kein­taan mer­ki­tyk­ses­sä: on kyy­nis­tä olla usko­mat­ta juma­laan / kau­nii­seen val­hee­seen). Viit­taan nyt tähän yllä kuvat­tuun asen­tee­seen abstrak­ti­ses­ti, se mitä joku on ylei­sem­min yksi­lö­nä, on irral­li­nen kysymys.

  Lisä­tään tähän vie­lä muu­ta­ma anek­doot­ti ja nii­den poh­jal­ta lisä­poh­din­taa: Toi­nen DNA:n raken­teen löy­tä­jis­tä (ja löy­dös­tä 1962 Nobel-pal­ki­tuis­ta) James Wat­son jou­tui 2007 jul­ki­sen ajo­jah­din koh­teek­si ja ero­te­tuk­si 35 vuot­ta joh­ta­man­sa labo­ra­to­rion lei­vis­tä, kos­ka kom­men­toi yhdes­sä sivu­lausees­sa afrik­ka­lais­ten älyk­kyyt­tä. Luin juu­ri Wat­so­nin työ­pa­rin ja DNA-raken­teen löy­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­vim­män työn teh­neen Francis Cric­kin elä­mä­ker­ran. Hänen näke­myk­sen­sä Ame­ri­kan mus­tien kes­ki­mää­räi­ses­tä älyk­kyy­des­tä oli hyvin pes­si­mis­ti­nen. En ole var­ma, sanoi­ko hän sitä kos­kaan jul­ki­ses­ti, mut­ta aina­kin hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kir­jeen­vaih­dos­sa tie­de­mies­tut­ta­vien­sa kans­sa. Crick oli perin­nöl­li­syy­den tut­ki­muk­sen ohes­sa koko uran­sa hyvin kiin­nos­tu­nut ihmi­sai­vo­jen tut­ki­muk­ses­ta, eri­tyi­ses­ti tie­toi­suu­des­ta ja kes­kit­tyi tähän kysy­myk­seen uran­sa vii­mei­set kol­me vuo­si­kym­men­tä, näis­tä elä­män­sä vii­mei­set 18 vuot­ta Cal­tec­his­sa yhteis­työs­sä alan nykyi­siin kär­ki­ni­miin kuu­lu­van Cris­tof Koc­hin kanssa.

  Tun­te­ma­ni tut­ki­ja, joka oli muu­ta­man vuo­den ajan post-doc tut­ki­ja­na em. Koc­hin joh­ta­mas­sa Cal­tec­hin tut­ki­musyk­si­kös­sä, ja jon­ka kans­sa mai­lai­lin tie­toi­suu­des­ta useam­man vuo­den ajan hyvin ahke­ras­ti, piti tabu­ky­sy­myk­sen vas­taus­ta itses­tään sel­vä­nä. Hive­nen luu­len, että siten voi aja­tel­la kovin moni rele­van­teil­la kovan tie­teen aloil­la. Mut­ta kuten Wat­so­nin tapaus osoit­taa (tai Art­hur Jen­se­nin koh­te­lu tai jopa E.O. Wil­so­nin) niin ei oman uran­sa takia kan­na­ta puhua ääneen. Vaik­ka oli­sit rele­van­tin alan nobel-pal­kit­tu joh­ta­va tut­ki­ja, tai perus­te­li­sit näke­myk­se­si tuhat­si­vui­sel­la tii­lis­ki­vel­lä (kuten Jen­sen) niin jul­ki­suu­del­ta tulee ulko­tie­teel­li­nen tuo­mio. Kyse ei siis niin­kään ole tie­teel­li­ses­tä näke­myk­ses­tä, vaan kiel­le­tyn alu­eel­le menemisestä. 

  Ihmi­sil­lä on illuusio, että kysy­mys oli­si joten­kin sel­keäs­ti rat­kais­tu tie­teel­li­ses­ti “Ei” ‑kan­nal­le, vaik­ka todel­li­suus on, että sel­keä enem­mis­tö tut­ki­muk­ses­ta mitä on teh­ty, on vii­tan­nut päin­vas­tai­seen suun­taan (samoin kuin hyvin joh­don­mu­kai­nen evo­lu­tio­naa­ri­nen järkeily).
  Tosia­sias­sa “Ei” on pää­tet­ty (pit­käl­ti toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­kei­ses­sä*, ihan ymmär­ret­tä­väs­sä, moraa­li­kra­pu­las­sa) sosi­aa­li­ses­ti ja asian tut­ki­mi­nen on jo vuo­si­kym­me­nien ajan ollut tabuai­he, johon kos­ke­mi­nen on amma­til­li­nen itsemurha. 

  (*Mai­nit­ta­koon täs­tä: Kor­rek­tin tut­ki­muk­sen iko­ni, so. his­to­rial­li­nen valeh­te­li­ja, Mar­ga­ret Mead oli ennen tois­ta maa­il­man­so­taa kiin­nos­tu­nut mm. aihees­ta, kuin­ka mus­tat ame­rik­ka­lai­set voi­si kou­lut­taa kan­sa­lais­kel­poi­sik­si. Sodan jäl­keen yksi perin­nöl­li­syy­den mer­ki­tyk­sen kiel­tä­neen vah­van sosi­aa­li­sen kon­struk­ti­vis­min kovim­min mora­li­soi­nei­ta ääni­tor­via. Näke­mys ei kui­ten­kaan ulot­tu­nut omaan tyt­tä­ree­seen, jon­ka älyk­kyyt­tä kom­men­toi pri­vaa­tis­ti itsel­tään periytyneeksi.)

  Etnis­ten klus­te­rien välis­ten kes­ki­mää­räis­ten perin­nöl­li­sen jakau­mien ero­jen kysy­mys oli­si tie­teel­li­ses­ti sel­vi­tet­tä­vis­sä hyvin luo­tet­ta­vas­ti useam­man omi­nai­suu­den osal­ta. Vai­kut­ta­vis­ta ympä­ris­tö­te­ki­jöis­tä on kat­ta­vas­ti tie­toa ja tätä tie­toa voi­daan yhä täy­den­tää. Nämä ympä­ris­tö­te­ki­jät on tut­ki­muk­ses­sa hyvin pit­käl­le rajat­ta­vis­sa ulos riit­tä­väl­lä otan­nal­la ja meto­di­va­li­koi­mal­la, niin että saa­dut tulok­set perin­nöl­li­sen teki­jän osal­ta ovat hyvin luo­tet­ta­via. Kat­ta­va tut­ki­mus ei oli­si edes kovin kallis.
  Kiis­tä­mä­tön vas­taus tul­laan saa­maan, kun mm. älyk­kyy­teen vai­kut­ta­via gee­ne­jä ja gee­niyh­dis­tel­miä kye­tään tun­nis­ta­maan. Täl­löin voi­daan tilas­tol­li­ses­ti ver­ra­ta em. tie­toa eri­lai­siin kes­ki­mää­räi­siin etni­siin jakau­miin. Ja joku ver­taa, vaik­ka muut eivät haluai­si. Tämä on väis­tä­mät­tä edes­sä ennem­min tai myöhemmin.

  Kyse ei ole sii­tä, että tämä oli­si alkeel­li­sem­mil­la­kaan mene­tel­mil­lä tie­teel­li­ses­ti vai­kea toteut­taa, tai tie­teel­li­ses­ti kovin kont­ro­ver­saa­lia. Kyse on sii­tä, että me emme yhtei­sö­nä ole hen­ki­ses­ti lain­kaan val­mii­ta koh­taa­maan ja käsit­te­le­mään toden­nä­köis­tä vastausta. 

  Sik­si kiel­läm­me koko kysy­myk­sen ja samaan aikaan pidäm­me kysy­myk­sen vas­taus­ta, ilman osoi­tet­ta­vaa tie­teel­lis­ten perus­tei­den poh­jaa, joten­kin itses­tään sel­väs­ti rat­kais­tu­na. Vah­vis­tuk­sek­si vie­lä tukah­du­tam­me impli­siit­ti­set epäi­lyk­sem­me ja stig­ma­ti­soim­me ran­kas­ti nii­den esil­le nostamisen.
  Huo­no puo­li täs­sä ulko­tie­dol­li­ses­sa suh­tau­tu­mi­ses­sa on, että todel­li­suut­ta ei voi pae­ta. Wat­so­nin sivu­lausees­sa ollut kom­ment­ti kos­ki Afri­kan kehi­tys­tä. Tie­to sen suh­teen ei ole mm. kehi­ty­syh­teis­työn (jon­ka menes­tys on ollut, mitä on) toteu­tuk­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­se­tön, kuten Wat­son viit­ta­si. Edes­sä on.

  (Ennen kuin mah­dol­li­ses­ti kii­reh­dit, niin edel­lä ole­vas­ta et pys­ty joh­ta­maan käsi­tys­tä uni­ver­saa­lis­ta ihmi­sar­vos­ta, etkä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kri­tee­reis­tä. Ne ovat käsi­tel­lyis­tä tie­dol­li­sis­ta kysy­myk­sis­tä irral­li­sia arvo­ky­sy­myk­siä. Arvo­läh­tö­koh­dis­ta (kuten vas­tauk­ses­sa kysy­myk­seen: Mitä minul­le on hyvä Suo­mi?) teh­tä­viin loo­gi­siin joh­to­pää­tök­siin tie­to toki voi vaikuttaa.)

 130. (pel­kään hänel­lä ole­van mm. eri kan­so­jen kes­ki­mää­räi­seen älyk­kyys­osa­mää­rään liit­ty­viä argu­ment­te­ja, mut­ta toi­saal­ta toi­von ole­va­ni väärässä)

  Olen käsi­tel­lyt tätä­kin näkö­kul­maa use­aan ottee­seen. Eri kan­so­jen älyk­kyy­se­rot ovat mel­ko huo­no argu­ment­ti jo ihan aluk­si sik­si kos­ka älyk­kyy­se­ron olles­sa kan­so­jen välil­lä kes­ki­ha­jon­nan, ei tämä vie­lä ker­ro pal­joa sii­tä, mikä se ero on nii­den osal­la jot­ka maa­han tule­vat. Mut­ta tämä on epä­olen­nais­ta; ero, jos se ilme­nee myös maa­han­tu­li­joi­den osal­ta, voi olla argu­ment­ti sitä vas­taan, että tar­vit­sem­me lisää “osaa­vaa työ­voi­maa”. Tähän argu­ment­tiin pitää rea­goi­da niin, että sen argu­men­tin vir­heel­li­syys tai epä­olen­nai­suus osoitetaan.

  Ei ole mie­le­käs­tä vas­ta­ta argu­ment­tei­hin tei­laa­mal­la esit­tä­jä sik­si, että tämä esit­tää tosi­asian, joka on kiusal­li­nen. Esi­mer­kik­si ero kan­so­jen väli­siss­sä älyk­kyyk­sis­sä on kiusal­li­nen, jos arvo­läh­tö­koh­ta sii­tä, että ihmi­set ovat yhden­ver­tai­sia, perus­tuu (vir­heel­li­ses­ti) käsi­tyk­sel­le, että kaik­ki ihmi­set ovat yhtä hyviä kai­kes­sa. Ihmis­ten yhden­ver­tai­suu­den ei voi kui­ten­kaan väit­tää perus­tu­van sii­hen, että nämä oli­si­vat yhtä älykkäitä. 

  Yksi ongel­ma, joka vih­rei­tä­kin kos­ket­taa, on arvo­ky­sy­mys­ten ja tosi­asioi­den täy­del­li­nen sot­ke­mi­nen. Jos halu­taan vält­tää epä­luu­loa muu­ka­lai­sia koh­taan, ei ole sil­ti mie­le­käs­tä kiis­tää muu­ka­lai­sia kos­ke­via fak­to­ja. Tpyy­luo­ma esit­ti oikein hyviä näkö­koh­tia yllä. En tosin ymmär­rä hänen tyy­li­ään, kos­ka joka ker­ta kun hän noi­ta (fik­su­ja) näke­myk­siä esit­tää, ne tule­vat jon­kin­lai­sen ärty­myk­sen saat­te­le­ma­na. Ikään­kuin ne oli­si­vat itses­tään­sel­vyyk­siä, joi­ta lap­sil­le pitää selit­tää uudes­taan ja uudes­taan. Sel­lai­sia näkö­kul­mia pitäi­si tuo­da enem­män esil­le, kos­ka tähän men­nes­sä jul­ki­ses­ti on puhut­tu ihan lii­kaa kai­ken­lais­ta “anti­ra­sis­tis­ta” dii­ba­daa­baa, joka yksi­no­maan pola­ri­soi keskustelua.

 131. tpyy­luo­ma:

  Art­tu­ri, poliit­ti­sin perus­tein teh­ty irti­sa­no­mi­nen ihan tasan var­mas­ti joh­taa tun­tu­viin kor­vauk­siin, toteen­näyt­tö on vaan tie­ten­kin vaikeaa.

  Siis tar­koi­tat tota uus­nat­si­men­nei­syyt­tä? Oon aika var­ma, että sii­nä tapauk­ses­sa ei olis mak­set­tu kor­vauk­sia, mut­ta ollaan sovis­sa erimielisiä.

  Jos haluat sai­var­rel­la, niin kyl­lä tähän­kin toki joku poik­keus tai kimu­rant­ti tapaus löy­tyy tyy­liin eläin­suo­je­luak­tii­vi Tur­kis­tuot­ta­jien liitossa.

  ? No ei kai toi esi­merk­ki nyt oo yhtään sai­var­te­lua? Jos on syy­tä olet­taa, että mie­li­pi­teet vai­kut­taa työn teke­mi­seen, niin tot­ta­kai ne mie­li­pi­teet pitäis saa­da ottaa huo­mioon rek­ry­toin­nis­sa ihan samal­la taval­la kuin uskon­to, suku­puo­li, sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen jne. (Lute­ri­lai­nen kris­tit­ty pap­pi­na, mies homo­baa­rin työn­te­ki­jä­nä jne.)

  Kor­ho­sen tapauk­ses­sa eri­kois­ta ja tul­kin­nan­va­rais­ta oli se että kysees­sä oli ns. joh­ta­ja­so­pi­mus, toi­mi­tus­joh­ta­jan voi hal­li­tus erot­taa ilman mitään syy­tä ja irtisanomisaikaa

  heh… aika haus­kaa, että saa erot­taa ilman mitään syy­tä, mut­ta ei saa erot­taa vää­räs­tä syys­tä. Toi­saal­ta ei oo eka ker­ta, kun val­tio puut­tuu ihmis­ten kes­ke­nään teke­miin sopimuksiin.

  OP:

  No, huu­mo­ri sik­seen… mut­ta oli­sin kuvi­tel­lut aina­kin Art­tu­rin ole­van sil­lä kan­nal­la että täs­sä ale­taan vii­meis­tään olla alueil­la jois­ta val­tion oli­si syy­tä pitää näp­pin­sä erossa.

  No tot­ta­kai mä oon sitä miel­tä, että val­tion pitäs pitää näp­pin­sä eros­sa avio­lii­tois­ta! Mä vaan vän­kään Samu­lin kans­sa huvik­seen, kun sen perus­te­lut on vähän niin ja näin.

 132. Saa­ra,

  Jos Alma Medias­sa on kat­sot­tu, että Kor­ho­sen valin­ta hei­ken­tää leh­den levik­kiä, niin en ymmär­rä mik­si hei­dän pitäi­si vali­ta hen­ki­lö, jon­ka usko­vat vai­kut­ta­van tuot­teen myyn­tiin negatiivisesti. 

  Monis­sa työ­teh­tä­vis­sä homous jää täy­sin yksi­tyi­se­lä­män pii­riin, mut­ta maa­kun­ta­leh­ti pro­fi­loi­tuu pit­käl­le pää­toi­mit­ta­jan­sa per­soo­nan kautta. 

  Oli­ko les­bous sit­ten edes tapah­tu­mien kulun syy­nä vai ei, jäi sana vas­taan sana tilan­teek­si. Oikeus piti Kor­ho­sen todis­te­lua vakuut­ta­vam­pa­na kuten tie­däm­me. Mut­ta jos näin oli, niin syy­nä tus­kin ovat Alma Median joh­don kivi­kau­ti­set asen­teet, vaan yri­tyk­sen perus­teh­tä­vän toteut­ta­mi­seen pyr­ki­mi­nen. Ja sehän on paras mah­dol­li­nen tulos osakkeenomistajille. 

  Homou­des­ta on maa­han­muut­ta­ja-/mus­li­mi­taus­tan lisäk­si tul­lut erään­lai­nen supe­ro­mi­nai­suus, joka oikeut­taa yhteis­kun­nal­li­seen eri­kois­koh­te­luun aina kun tiel­le osuu elä­män tavan­omai­nen vastoinkäyminen. 

  Täl­lais­ten kaik­kien elä­mään kuu­lu­vien kom­pas­tus­ki­vien jäl­keen taval­li­nen ihmi­nen jou­tuu nuo­le­maan haa­van­sa ihan itse. Lähes jokai­sel­ta on jos­kus jokin työ­paik­ka jää­nyt saa­mat­ta syys­tä joi­hin itse ei ole voi­nut vai­kut­taa sen enem­pää kuin suku­puo­li­seen suuntautumiseensa.

 133. Az,

  Ei minul­le ole mil­lään taval­la epä­sel­vää, että eri geneet­tis­ten klus­te­rei­den välil­lä voi olla ja toden­nä­köi­ses­ti onkin kes­ki­mää­räi­siä ero­ja mm. loo­gis-mate­maat­ti­ses­sa älyk­kyy­des­sä. Kysyin, miten täl­lai­sen havain­non (tai jon­kin toi­sen valit­se­ma­si havain­non) tuli­si sinun mie­les­tä­si vai­kut­taa maahanmuuttopolitiikkaamme.

 134. Tie­de­mies:

  Ei ole mie­le­käs­tä vas­ta­ta argu­ment­tei­hin tei­laa­mal­la esit­tä­jä sik­si, että tämä esit­tää tosi­asian, joka on kiusallinen.

  Kuten ylem­pä­nä sanoin, on ikä­vää että (suu­ri) osa kes­kus­te­li­jois­ta käyt­täy­tyy näin. Minul­la ei kui­ten­kaan ole hou­ku­tus­ta toi­mia hei­dän sijai­se­naan täs­sä ketjussa.

  Yllä mai­nit­se­ma­si tilas­to­tie­don sovel­ta­mis­ta kos­ke­va huo­mio on yksi muis­ta­mi­sen arvoi­nen asia, jos az:n tiel­le läh­de­tään, ja toi­nen on sit­ten se, että loo­gis-mate­maat­ti­nen älyk­kyys on yli­pään­sä vain yksi osa sitä laa­jaa inhi­mil­li­sis­ten omi­nai­suuk­sien kir­joa, jot­ka voi­vat koi­tua yhteis­kun­nal­li­sek­si hyö­dyk­si (ja joi­den puu­te kor­re­loi hait­to­jen kanssa).

  Jos argu­ment­ti­na on, että tar­vit­sem­me nime­no­maan kes­ki­mää­räis­tä älyk­kääm­piä muut­ta­jia, ja että tie­tyt ryh­mät tulee tämän vuok­si kään­nyt­tää, tulee perus­tel­la: a) Mil­lä perus­teel­la yksi­no­maan älyk­kyys on se, mitä tar­vit­sem­me?, b) Mik­si oli­si jär­ke­vin­tä ottaa vas­taan ainoas­taan sel­lai­sia ihmi­siä, joi­ta tar­vit­sem­me?, c) Mik­si tehok­kain tapa suo­rit­taa täl­lai­nen valin­ta oli­si nii­den kan­so­jen kään­nyt­tä­mi­nen koko­nai­suu­des­saan, jot­ka ovat kes­ki­mää­rin mei­tä vähem­män älykkäitä?

  Yli­pään­sä tämä maa­han­muut­ta­jien viko­jen etsi­mi­nen muis­tut­taa minus­ta kai­kil­le tut­tua mik­ro­ta­son ilmiö­tä: pari­suh­tees­sa elä­mis­tä. Kun ongel­mia tulee, on hel­poin­ta rea­goi­da etsi­mäl­lä toi­ses­ta ne omi­nai­suu­det, jot­ka näyt­tä­vät joh­ta­neen näi­hin ongel­miin (yleen­sä juu­ri ne, joi­den suh­teen kump­pa­ni ero­aa itses­tä eni­ten), ja pää­tel­lä että syy on hänes­sä. Osas­sa tapauk­sis­ta tämä päät­te­ly joh­taa lopul­ta eroon. Sit­ten, jos ollaan lop­puun asti ratio­naa­li­sia, etsi­tään kump­pa­ni, jol­la ei näi­tä edel­li­sen kump­pa­nin “viko­ja” ole, mut­ta kaik­kien suu­rek­si yllä­tyk­sek­si uusi­kaan suh­de ei useim­mi­ten ole täy­sin ongel­ma­ton. Todel­li­suu­des­sa se, mikä toi­ses­sa osa­puo­les­sa näyt­tää vial­ta, on useim­mi­ten ihan vain yksin­ker­tai­ses­ti eri­lai­suut­ta — ei parem­paa eikä huo­nom­paa, vaan laa­dul­li­ses­ti poik­kea­vaa. Täl­löin fik­suin­ta ei ole ottaa eroa vaan ope­tel­la ole­maan yhdes­sä, vaik­ka se pro­ses­si­na onkin kivu­lias ja paneu­tu­mis­ta vaa­ti­va. Psy­ko­lo­gias­sa käsit­tääk­se­ni tava­taan jopa aja­tel­la, että itses­tä poik­kea­vaan per­soo­naan rakas­tu­mi­nen on meka­nis­mi, joka pakot­taa mei­dät koh­taa­maan eri­lai­suut­ta, ja että täl­lai­sil­la koh­taa­mi­sil­la on suu­ri mer­ki­tys hen­ki­lö­koh­tai­sen kas­va­mi­sem­me kan­nal­ta. Jos koh­taa­mi­nen päät­tyy vetäy­ty­mi­seen ja toi­sen osa­puo­len näke­mi­seen vial­li­se­na, olem­me epä­on­nis­tu­neet kas­va­mi­sen tehtävässä.

 135. TM:

  Tpyy­luo­ma esit­ti oikein hyviä näkö­koh­tia yllä. En tosin ymmär­rä hänen tyy­li­ään, kos­ka joka ker­ta kun hän noi­ta (fik­su­ja) näke­myk­siä esit­tää, ne tule­vat jon­kin­lai­sen ärty­myk­sen saat­te­le­ma­na. Ikään­kuin ne oli­si­vat itses­tään­sel­vyyk­siä, joi­ta lap­sil­le pitää selit­tää uudes­taan ja uudestaan.

  Moi­tin sinua tuos­sa yllä, ja tämä sinun moit­tee­si osu ja uppos, eli olet täy­sin oikeas­sa. Tus­kas­tun kun mie­les­tä­ni nuo ovat itses­tään­sel­vyyk­siä, mut­ta se ei ole mikään puo­lus­tus, vaan ker­too huo­nos­ta itsekontrollista.

 136. Art­tu­ri monia­vioi­suu­des­ta toteu­tet­tu­na useal­la yksit­täi­sel­lä avioliitolla:

  Ihan sama kuin kah­den muun­kin ihmi­sen väli­nen suh­de, joi­den välil­lä ei oo avioliittoo. 

  Mut­ta eihän tuos­sa (X on avio­lii­toss­sa Y:n ja Z:n kans­sa, mut­ta nämä eivät ole kes­ke­nään lii­tos­sa) ole kyse samas­ta. Y:llä on oikeus X:n omai­suu­teen, ja X:llä puo­les­taan Z:n. Kah­del­la tun­te­mat­to­mal­la ihmi­sel­lä ei ole täl­lais­ta link­kiä tois­ten­sa omai­suu­teen. Esim. mai­nit­se­mal­la­si vel­jel­lä ei ole oikeut­ta edes vel­jen­sä omai­suu­teen, vie­lä vähem­män vel­jen vai­mon omaisuuteen. 

  Var­mas­ti on yhteis­kun­nan raken­ne, mut­ta sii­tä ei tie­ten­kään seu­raa, että val­tiol­la olis mitään oikeut­ta ruve­ta sitä säätelemään. 

  No, kukas sit­ten sää­te­lee yhteis­kun­nal­li­sia raken­tei­ta, jos ei val­tio? Ei yhteis­kun­nal­li­sia raken­tei­ta voi sää­del­lä yksi­tyi­sil­lä sopi­muk­sil­la, kos­ka sil­loin ne eivät ole enää yhteis­kun­nal­li­sia vaan yksi­tyi­siä rakenteita. 

  Täs­sä artik­ke­lis­sa on hyviä perus­te­lu­ja sil­le, mihin avio­liit­toa tar­vi­taan yhteiskunnassa:
  http://www.jonathanrauch.com/jrauch_articles/gay_marriage_1_the_case_for_marriage/
  Tuo myös perus­te­lee sen, mik­si avio­liit­to ins­ti­tuut­ti­na ja sen posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set yhteis­kun­taan vah­vis­tui­si­vat sii­tä, että homot pää­si­si­vät sen piiriin. 

  Sen sijaan mikään ei perus­te­le monia­vioi­suu­den puo­les­ta. Kos­ka se lähes poik­keuk­set­ta (kun sitä on ihmis­kun­nan his­to­rias­sa kokeil­tu) on yksi mies + usea nai­nen, seu­rauk­se­na on vält­tä­mät­tä yli­jää­mä mie­hiä, joil­la ei ole puo­li­soa. Täs­tä on yhteis­kun­nal­lis­ta hait­taa. Kau­hul­la odo­tan, mitä Kii­nas­sa tulee tapah­tu­maan lähi­vuo­si­na, kun yhden lap­sen poli­tii­kan vuok­si luok­kaa 40 mil­joo­naa nuor­ta mies­tä tulee jää­mään ilman vai­moa. Tämä oli­si seu­rauk­se­na siel­lä­kin, mis­sä har­ras­tet­tai­siin monia­vioi­suut­ta. Avio­lii­ton yksi tär­keä funk­tio on rau­hoit­taa nuo­ret mie­het. Jos mie­hil­le ei rii­tä puo­li­soa, seu­rauk­se­na on levottomuuksia. 

  Pek­ka Tai­pa­le puhui sar­ja­muo­toi­ses­ta monia­vioi­suu­des­ta, jota jo nykyi­sin har­ras­te­taan ja johon nykyi­nen laki mah­dol­lis­taa, mut­ta ensin­nä­kin tämä on suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta ja joka tapauk­ses­sa on rajal­lis­ta, kuin­ka mon­ta vai­moa pys­tyy tuol­la tavoin käy­mään läpi. Monia­vioi­suu­des­sa ei mitään täl­lais­ta rajaa ole. 

  Eli sun mie­les­tä toi sun käsi­tys avio­lii­ton ins­ti­tuu­tis­ta pitää vaan ottaa annet­tu­na, eikä sitä voi muut­taa miten­kään, esim. sil­leen, että avio­liit­to vois olla suku­puo­li­neut­raa­li tai lukumääräneutraali? 

  Mis­tä ihmees­tä tuon käsi­tyk­sen sait? Minus­ta se voi hyvin­kin olla suku­puo­li­neut­raa­li, kos­ka avio­lii­ton yhteis­kun­nal­li­nen funk­tio ei lii­ty suku­puo­leen. Se ei voi olla luku­mää­rä­neut­raa­li, kos­ka se menet­tää sil­loin yhteis­kun­nal­li­sen teh­tä­vän­sä ja jopa pahen­taa sitä asi­aa, mihin sen pitäi­si auttaa. 

  Avio­lii­ton eksklusiivisuudesta:

  No onhan se ihan hyvä, jos tyk­kää kehä­pää­tel­mis­tä. Vähän sama ku sanos, että avio­liit­toon ins­ti­tuut­ti­na kuu­luu, että se sol­mi­taan kah­den eri suku­puol­ta ole­van hen­ki­lön välille. 

  Logiik­ka­si ei toi­mi. Kah­den samaa suku­puol­ta ole­van hen­ki­lön väli­sen avio­lii­ton sal­li­mi­nen ei muut­tai­si pii­run ver­taa sitä avio­liit­to­so­pi­mus­ta, mikä kah­den eri suku­puol­ta ole­van välil­lä on nyt. Sen sijaan avio­lii­ton eksklusii­vi­suu­den pois­to muut­tai­si jokai­sen Suo­mes­sa voi­mas­sa ole­van avio­lii­ton ase­maa. Jokai­nen niis­tä on sol­mit­tu eksklusii­vi­suu­den ole­tuk­sel­la ja sen varaan on jokai­nen nii­hin suos­tu­nut laskenut. 

  On eri asia muut­taa sitä, mitä uusia sopi­muk­sia jot­kut saa­vat teh­dä kuin muut­taa sitä, mitä jo teh­dyt sopi­muk­set tarkoittavat.

 137. Kat­son­ko älyk­kyy­den ja useam­man muun ihmi­sen hen­ki­seen toi­min­taan vai­kut­ta­van omi­nai­suu­den ole­van vah­vas­ti perin­nöl­li­siä, bio­lo­gi­sia ominaisuuksia?

  Kysy­mys kuu­luu, voi­daan­ko näi­tä ero­ja mita­ta älyk­kyys­tes­teil­lä? Toi­sin sanoen, ovat­ko erot niin suu­ria, että ne voi­tai­siin havai­ta Flyn­nin efek­tis­tä huo­li­mat­ta? Muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä tulok­set älyk­kyys­tes­teis­sä ovat nous­seet pari-kol­me kes­ki­ha­jon­taa. Ovat­ko suo­ma­lais­ten geneet­ti­set omi­nai­suu­det joten­kin rat­kai­se­vas­ti muut­tu­neet 1800-luvul­ta? Jos syy­nä kas­va­vaan eroon suo­ma­lais­ten älyk­kyys­tes­tien tulok­sis­sa eivät ole geneet­ti­set omi­nai­suu­det, onko jotain syy­tä olet­taa, että geneet­ti­set omi­nai­suu­det oli­si­vat syy­nä pie­nem­piin eroi­hin eri “geneet­tis­ten klus­te­rei­den” välillä?

  Minä tar­joai­sin nol­la­hy­po­tee­sik­si Flyn­nin efek­tiin nopeas­ti kehit­ty­nyt­tä kou­lu­jär­jes­tel­mää ja yhteis­kun­taa, joka edel­lyt­tää kir­joi­te­tun kie­len käyttöä.

 138. SS
  Sen sijaan avio­lii­ton eksklusii­vi­suu­den pois­to muut­tai­si jokai­sen Suo­mes­sa voi­mas­sa ole­van avio­lii­ton ase­maa. Jokai­nen niis­tä on sol­mit­tu eksklusii­vi­suu­den ole­tuk­sel­la ja sen varaan on jokai­nen nii­hin suos­tu­nut laskenut.

  Onpa vai­kea­ta ulot­taa laki kos­ke­maan vain uusia avioliittoja.

 139. Tpyy­luo­ma, en vii­tan­nut sinuun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, vaik­ka teks­tis­sä­si oli ärty­mys­tä. Viit­ta­sin ylei­ses­ti sii­hen, että jos ja kun joku vai­vau­tuu esit­tä­mään esi­mer­kik­si noi­ta sinun esiin­tuo­mia­si mie­lek­käi­tä näkö­koh­tia ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­siin argu­ment­tei­hin, nii­tä ei käy­tän­nös­sä kos­kaan esi­te­tä miten­kään muu­ten. Joku täs­sä asias­sa on sel­lais­ta, että se herät­tää ärtymystä. 

  Ongel­ma täs­tä tulee sik­si, että kun kaik­ki eivät lopul­ta sit­ten kyke­ne esit­tä­mään nii­tä asial­li­sia­kaan näkö­koh­tia, vaan paah­ta­vat välit­tö­mäs­ti kyse­li­jän ja tilas­to­jen esit­te­li­jän rasis­mis­ta ja muus­ta. Sama pätee moneen muu­hun jut­tuun, jos nyt vaik­ka esi­te­tään se minun alku­pe­räi­nen mie­li­ku­va­ta­son tul­kin­ta case-kor­ho­ses­ta. Se mie­li­ku­va on vää­rä — sitä en kiis­tä­nyt alun­pi­täen­kään — mut­ta sii­tä mie­li­ku­vas­ta puhu­mi­nen herät­tää jo suut­tu­mus­ta niis­sä, joi­den mie­les­tä se on vää­rä tai valitettava. 

  Sitoak­se­ni tämän kai­ken sii­hen, mitä Osmo tuos­sa ana­lyy­sis­sä kir­joit­taa, niin juu­ri se suut­tu­muk­sen, yli­mie­li­syy­den, hal­vek­sun­nan, jne osoi­tuk­set, joi­ta näis­sä “mar­gi­naa­li­asiois­sa” tulee, ovat omal­ta osal­taan hai­tal­li­sia. Sanon vie­lä täs­sä sii­hen liit­tyen yhden asian, eli sen, että kyse on myös poliit­tis­ten kysy­mys­ten legitiimeydestä.

  Ei poliit­ti­nen puo­lue voi oikein kovin pit­käl­le pöt­kiä, jos se esiin­tyy elä­män­ta­pa­puo­lu­ee­na. Poli­tiik­ka libe­raa­lis­sa demo­kra­tias­sa on sel­lais­ten yhteis­ten asioi­den hoi­toa, joi­ta voi­daan ohjail­la yhtääl­tä niil­lä peli­sään­nöil­lä, joi­ta perus­tus­lain tms puit­teis­sa voi­daan sää­tää ja toi­saal­ta sil­lä, miten val­tio tulo­jaan käyt­tää ja miten se nii­tä kerää. Lep­pois­ta­mis­tee­mat sun muut pitää voi­da ilmais­ta täl­lä kie­lel­lä; toki niis­tä voi­daan kam­pan­joi­da muu­ten, mut­ta ei poli­tiik­kaan ole mie­le­käs­tä tuo­da sel­lai­sia kysy­myk­siä, jois­ta ihmi­set kui­ten­kin päät­tä­vät itse, ellei kyse ole peli­sään­tö­jen muut­ta­mi­ses­ta sii­hen suun­taan, että pää­tös­val­taa siir­re­tään jom­paan kum­paan suuntaan.

 140. Jos syy­nä kas­va­vaan eroon suo­ma­lais­ten älyk­kyys­tes­tien tulok­sis­sa eivät ole geneet­ti­set omi­nai­suu­det, onko jotain syy­tä olet­taa, että geneet­ti­set omi­nai­suu­det oli­si­vat syy­nä pie­nem­piin eroi­hin eri “geneet­tis­ten klus­te­rei­den” välillä?

  On syy­tä. Usei­den tut­ki­mus­ten perus­teel­la Flyn­nin efek­tis­tä joh­tu­vat suku­pol­vien väli­set erot ja saman suku­pol­ven sisäl­lä esiin­ty­vät rotu- ym. ryh­mäe­rot ovat laa­dul­li­ses­ti eri­lai­sia. Yhdys­val­lois­sa, jos­ta asias­ta on paras­ta dataa, rotue­rot ovat säi­ly­neet hyvin saman­lai­si­na jo vuo­si­sa­dan ajan, vaik­ka samaan aikaan Flyn­nin efek­ti on nos­ta­nut kaik­kien tulok­sia runsaasti.

  Tämä on paras tut­ki­mus aihees­ta: http://wicherts.socsci.uva.nl/wicherts2004.pdf. Sii­nä tode­taan mm. seuraavaa:

  It appears the­re­fo­re that the natu­re of the Flynn effect is qua­li­ta­ti­ve­ly dif­fe­rent from the natu­re of B–W [=black-whi­te] dif­fe­rences in the Uni­ted Sta­tes. Each com­pa­ri­son of groups should be inves­ti­ga­ted sepa­ra­te­ly. IQ gaps between cohorts do not teach us anyt­hing about IQ gaps between con­tem­po­ra­ry groups, except that each IQ gap should not be con­fused with real (i.e., latent) dif­fe­rences in intel­li­gence. Only after a pro­per ana­ly­sis of mea­su­re­ment inva­riance of the­se IQ gaps is con­duc­ted can anyt­hing be conclu­ded concer­ning true dif­fe­rences between groups.

  Se, hei­jas­ta­vat­ko ÄO-erot ero­ja todel­li­sis­sa älyl­li­sis­sä kyvyis­sä vai­ko vain ero­ja kyvys­sä teh­dä tes­te­jä, on kysy­mys, jon­ka tut­ki­mi­seen on ole­mas­sa vakiin­tu­neet mene­tel­mät. Yhdys­val­lois­sa tie­de­tään, että maan rotue­rot ovat todel­li­sia ero­ja älyl­li­sis­sä kyvyis­sä, mut­ta esi­mer­kik­si Lyn­nin ja Van­ha­sen kerää­mäs­sä maa­il­man­laa­jui­ses­sa aineis­tos­sa täl­lais­ta ana­lyy­siä ei ole ja aihet­ta ei juu­ri ole tutkittu.

 141. Eli­na:

  Jos Alma Medias­sa on kat­sot­tu, että Kor­ho­sen valin­ta hei­ken­tää leh­den levik­kiä, niin en ymmär­rä mik­si hei­dän pitäi­si vali­ta hen­ki­lö, jon­ka usko­vat vai­kut­ta­van tuot­teen myyn­tiin negatiivisesti.

  Jos tämä asia vai­kut­taa leh­den levik­kiin niin rat­kai­se­vas­ti, että muu­ten kai­kin puo­lin sopi­vak­si todet­tu hen­ki­lö täy­tyy valin­nan teke­mi­sen jäl­keen erot­taa asian pal­jas­tut­tua, niin työ­nan­ta­jan oli­si pitä­nyt ottaa asias­ta sel­vää jo etu­kä­teen. Itse en oikein jak­sa uskoa, että Lapin Kan­san tilaa­jat vaih­tai­si­vat tilauk­sen­sa vaik­ka­pa Hesa­riin ihan vain sik­si, että pää­toi­mit­ta­ja­na on les­bo. Kyl­lä luki­joil­la vaa­ka­ku­pis­sa var­mas­ti enem­män pai­naa leh­den laa­tu ja se, että sii­nä käsi­tel­lään heil­le alu­eel­li­ses­ti tär­kei­tä kysymyksiä.

  Jos nyt kui­ten­kin olet oikeas­sa, ja leh­den levik­ki oli­si kään­ty­nyt hur­jaan las­kuun Kor­ho­sen aloi­tet­tua teh­tä­väs­sään, sii­nä oli­si ollut ihan oikea syy erot­taa pää­toi­mit­ta­ja. Jos Telan­ne todel­la uskoi, että pää­toi­mit­ta­jan lebous on leh­den tuho, hänen oli­si kan­nat­ta­nut odot­taa näyt­töä asias­ta, eikä irti­sa­noa palk­kaa­maan­sa hen­ki­löä suku­puo­li­sen suun­tau­tu­mi­sen perus­teel­la. Näin hän ei kui­ten­kaan toi­mi­nut, vaan erot­ta­mi­nen oli pelosta/inhosta/ties mis­tä impul­sii­vi­ses­ta tun­ne­reak­tios­ta joh­tu­va vir­he, ts. Telan­ne koh­te­li Kor­hos­ta kal­toin. Täs­tä vir­hees­tä joh­tuen emme kos­kaan saa tie­tää, mikä Kor­ho­sen les­bou­den mah­dol­li­nen vai­ku­tus leh­den levik­kiin oli­si ollut.

  Homou­des­ta on maa­han­muut­ta­ja-/mus­li­mi­taus­tan lisäk­si tul­lut erään­lai­nen supe­ro­mi­nai­suus, joka oikeut­taa yhteis­kun­nal­li­seen eri­kois­koh­te­luun aina kun tiel­le osuu elä­män tavan­omai­nen vastoinkäyminen.

  Siis vaik­ka­pa erot­ta­mi­nen? Itse tie­dän kyl­lä lähi­pii­ris­tä­ni useam­man­kin homo­sek­su­aa­lin, joka on saa­nut ihan tavan­omai­set fudut ilman mitään erikoiskohtelua.

  Täl­lais­ten kaik­kien elä­mään kuu­lu­vien kom­pas­tus­ki­vien jäl­keen taval­li­nen ihmi­nen jou­tuu nuo­le­maan haa­van­sa ihan itse.

  Siis nyt­kö väi­tät, että on aivan tavan­omais­ta ja “kaik­kien elä­mään kuu­lu­vaa” saa­da pot­kut työ­teh­tä­väs­tä ennen kuin on ehti­nyt edes aloit­taa? Ja ettei sii­tä ihan kenen tahan­sa koh­dal­la nousi­si haloo (julk­kik­sen koh­dal­la val­ta­kun­nal­li­nen ja tun­te­mat­to­man ihmi­sen koh­dal­la lähi­pii­rin laajuinen)?

 142. Az, sinun on pak­ko kehys­tää tuol­lai­sia väit­tei­tä eräil­lä rau­hoit­ta­vil­la sanoil­la. Jos väit­täi­sit, että sveit­si­läi­set ovat väki­val­tai­sem­pia kuin itä­val­ta­lai­set, niin muis­tut­te­li­sit samal­la, että sveit­si­läi­sis­tä­kin toki enem­mis­tö on kun­non ihmi­siä jne. Tämä on ihan mini­mi, mitä voi pyytää.

 143. Sylt­ty:

  Onpa vai­kea­ta ulot­taa laki kos­ke­maan vain uusia avioliittoja. 

  On. Yksi syy sil­le, mik­si nykyi­set rekis­te­röi­dyt pari­suh­teet pitäi­si saa­da avio­lii­ton nimik­keen alle on juu­ri sii­nä, että se sel­keyt­tää lain­sää­dän­töä, kun ei aina tar­vit­se erik­seen mai­ni­ta avio­liit­toa ja rekis­te­röi­tyä pari­suh­det­ta. Laki, jos­sa pitäi­si kan­taa muka­na kah­ta eri asi­aa tar­koit­ta­vaa avio­liit­toa, vaik­ka niis­tä käy­tet­täi­siin samaa nineä, oli­si vie­lä lisää sekoit­ta­va asia. 

  Toi­sek­si, tuo tar­koit­tai­si sitä, että uusia avio­liit­to­ja sol­mi­vat yksia­vioi­suut­ta halua­vat eivät voi­si enää sol­mia avio­liit­toa, johon liit­tyy eksklusii­vi­suus. Suku­puo­li­neut­raa­lius taas ei vai­ku­ta kenen­kään hete­ro­liit­toa sol­mi­van liit­toon mitenkään. 

  Näin siis, kun puhu­taan juri­di­sel­ta kan­nal­ta. Se, että suku­puo­li­neut­raa­lius voi muut­taa eten­kin uskon­nol­lis­ten ihmis­ten mie­li­ku­vaa sii­tä, mitä avio­liit­to on, on toi­nen jut­tu, mut­ta sen voi minun puo­les­ta­ni erot­taa uskon­to­jen omak­si sisäi­sek­si asiak­si. Ne uskon­not, joi­den mie­les­tä Juma­la ei hyväk­sy homo­liit­to­ja, olkoon jär­jes­tä­mät­tä niil­le samo­ja riit­ti­me­no­ja kuin jär­jes­tä­vät hete­ro­liit­to­jen vih­ki­mi­sel­le. Tähän ei val­tiol­la pitäi­si olla mitään nokan koputtamista.

 144. toi­nen on sit­ten se, että loo­gis-mate­maat­ti­nen älyk­kyys on yli­pään­sä vain yksi osa sitä laa­jaa inhi­mil­li­sis­ten omi­nai­suuk­sien kir­joa, jot­ka voi­vat koi­tua yhteis­kun­nal­li­sek­si hyö­dyk­si (ja joi­den puu­te kor­re­loi hait­to­jen kans­sa).

  Tätä tois­tel­laan niin pal­jon, että göb­bels­mäi­ses­ti olem­me alka­neet uskoa sen ole­van pait­si täy­sin tot­ta, myös todem­paa kuin mitä sii­nä itsea­sias­sa sano­taan. Jos ihmi­set oikeas­ti pysäh­tyi­si­vät miet­ti­mään, mitä tämä tar­koit­taa, ei täs­sä­kään kes­kus­te­lus­sa tar­vit­si­si mitään sen ihmeel­li­sem­pää pola­ri­saa­tio­ta esiintyä.

  Tar­koi­tan sitä, että vaik­ka on pal­jon mui­ta­kin vai­kut­ta­via teki­jöi­tä, eikä sitä kukaan kiis­tä, on myös täy­sin kiis­ta­ton­ta tilas­tol­lis­ta evi­dens­siä, että nämä muut teki­jät ovat vie­lä vai­keam­min mitat­ta­vis­sa kuin älyk­kyys. Näi­nol­len näi­hin “mui­hin teki­jöi­hin” viit­taa­mi­nen on yleen­sä, jos mah­dol­lis­ta, vie­lä huo­mat­ta­vas­ti epä­täs­mäl­li­sem­pää ja ris­kialt­tiim­paa kuin älykkyyteen. 

  Kuten yllä sanoin, voi­daan kysee­na­lais­taa koko täl­lai­sen tar­kas­te­lun mie­lek­kyys yli­pää­tään, siis se, että tilas­tol­li­sin perus­tein teh­täi­siin pää­tök­siä sii­tä, kuka saa ja kuka ei saa tul­la maahan. 

  Eikä kai ole mer­ki­tys­tä sil­lä, onko jokin meka­nis­mi “geneet­ti­nen” tai mil­lä taval­la se periy­tyy. Tilas­tol­li­nen yhteys van­hem­pien omi­nai­suuk­siin on vah­va, ja vaik­ka meka­nis­mi oli­si kas­va­tus tms, ei sii­hen ole oikein kei­no­ja puut­tua. Nii­tä voi­daan tie­ten­kin koet­taa tar­jo­ta, mut­ten oikein näe mitään kovin mie­le­käs­tä ja eten­kään mitään kovin libe­raa­lia kei­noa niin tehdä.

 145. Saa­ra:

  Jos nyt kui­ten­kin olet oikeas­sa, ja leh­den levik­ki oli­si kään­ty­nyt hur­jaan laskuun […]

  Minä en otta­nut mitään kan­taa tähän levi­kin mah­dol­li­seen las­kuun enkä aio­kaan ottaa. Mut­ta jos les­bous oli syy­nä irti­sa­no­mi­seen Kor­ho­sen tapauk­ses­sa, niin var­mas­ti­kin taka­na oli huo­li leh­den levi­kis­tä, ei les­bou­des­ta jon­kin moraa­li­sen pahek­sun­nan koh­tee­na Alma Mediassa. 

  Nyt­hän muu­ten kärä­jä­oi­keus on hylän­nyt työ­syr­jin­tä­syyt­teen eli otta­nut eri kan­nan kuin vahin­gon­kor­vaus­ju­tus­sa. Tämä osoit­taa oikeak­si näkey­myk­se­ni sii­tä, että asia ei suin­kaan ole selvä. 

  Telan­ne pysyy väit­tees­sään, että Kor­ho­nen valeh­te­li työ­haas­tat­te­lus­sa ja sinä­kään et voi olla sitä miel­tä, ettei­kö se oli­si päte­vä perus­te irti­sa­noa, kun val­he myö­hem­min pal­jas­tuu. Ole­te­taan, että olen valeh­del­lut puhu­va­ni täy­del­lis­tä rans­kaa ja osoit­tau­tuu ensim­mäi­ses­sä Parii­sin pala­ve­ris­sa, että osaan hädin tus­kin perus­sa­nas­toa.… Miten luu­let käyvän? 

  Siis nyt­kö väi­tät, että on aivan tavan­omais­ta ja “kaik­kien elä­mään kuu­lu­vaa” saa­da pot­kut työ­teh­tä­väs­tä ennen kuin on ehti­nyt edes aloittaa?

  Kyl­lä näin voi hyvin­kin käy­dä, jos valeh­te­lee työ­haas­tat­te­lus­sa. Ehkä ei ole tavan­omais­ta valeh­del­la työ­haas­tat­te­lus­sa, mut­ta jos näin tekee niin on syy­tä varau­tua fuduihin. 

  Jos Kor­ho­nen ei oli­si les­bo, niin tähän oli­si ollut tyy­ty­mi­nen. Mut­ta kos­ka les­bo­kort­ti oli taka­tas­kus­sa, niin onkin 80 000 euroa rik­kaam­pi. Tätä tar­koi­tan erityisasemalla.

 146. Samu­li Saarelma:

  Mut­ta eihän tuos­sa (X on avio­lii­toss­sa Y:n ja Z:n kans­sa, mut­ta nämä eivät ole kes­ke­nään lii­tos­sa) ole kyse samas­ta. Y:llä on oikeus X:n omai­suu­teen, ja X:llä puo­les­taan Z:n. Kah­del­la tun­te­mat­to­mal­la ihmi­sel­lä ei ole täl­lais­ta link­kiä tois­ten­sa omai­suu­teen. Esim. mai­nit­se­mal­la­si vel­jel­lä ei ole oikeut­ta edes vel­jen­sä omai­suu­teen, vie­lä vähem­män vel­jen vai­mon omaisuuteen.

  häh? Mikä täs­sä nyt on vie­lä epä­sel­vää. Kah­del­la ihmi­sel­lä, jot­ka ei oo nai­mi­sis­sa kes­ke­nään ei oo oikeut­ta tois­ten­sa omai­suu­teen ja kah­del­la ihmi­sil­le jot­ka elää avio­lii­tos­sa on.

  No, kukas sit­ten sää­te­lee yhteis­kun­nal­li­sia raken­tei­ta, jos ei valtio?

  huoh… ei kukaan? Kukas nyt sit suun­nit­te­lee eko­sys­tee­min, jos ei jumala?

  Ei yhteis­kun­nal­li­sia raken­tei­ta voi sää­del­lä yksi­tyi­sil­lä sopi­muk­sil­la, kos­ka sil­loin ne eivät ole enää yhteis­kun­nal­li­sia vaan yksi­tyi­siä rakenteita.

  kos­ka yhteis­kun­ta = val­tio? Vai vois­ko sit­ten­kin olla niin, että yhteis­kun­ta syn­tyy niis­tä ihmis­ten väli­sis­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sis­ta, eikä sii­hen tar­vi­ta mitään val­tio­ta siunaamaan?

  Täs­sä artik­ke­lis­sa on hyviä perus­te­lu­ja sil­le, mihin avio­liit­toa tar­vi­taan yhteiskunnassa:

  Onks joku ollu sitä miel­tä, että avio­liit­too ei tar­vi­ta yhteiskunnassa?

  Sen sijaan mikään ei perus­te­le monia­vioi­suu­den puolesta. 

  Niin kai se riip­puu vähän sii­tä mitä arvos­taa. Et jos ei pidä ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta min­kään arvoi­se­na, niin sit joo mikään ei vält­tä­mät­tä perus­te­le monia­vioi­suu­den puolesta.

  Kos­ka se lähes poik­keuk­set­ta (kun sitä on ihmis­kun­nan his­to­rias­sa kokeil­tu) on yksi mies + usea nai­nen, seu­rauk­se­na on vält­tä­mät­tä yli­jää­mä mie­hiä, joil­la ei ole puo­li­soa. Täs­tä on yhteis­kun­nal­lis­ta haittaa.

  Ai sä oot tätä Osmon kou­lu­kun­taan, että kun tie­de­tään mie­lui­sa lop­pu­tu­los, niin las­kui­hin ote­taan mukaan vaan hai­tat ja jäte­tään ne hyö­dyt laskematta.

  Eli kai sii­tä monia­vioi­suu­des­ta hyö­tyy ne mie­het jot­ka halu­aa usei­ta vai­mo­ja ja ne nai­set, jot­ka halu­aa mie­luum­min mie­hen, jol­la on mui­ta vai­mo­ja kuin jon­kun jäl­jel­lä­ole­van naimattoman?

  Kau­hul­la odo­tan, mitä Kii­nas­sa tulee tapah­tu­maan lähi­vuo­si­na, kun yhden lap­sen poli­tii­kan vuok­si luok­kaa 40 mil­joo­naa nuor­ta mies­tä tulee jää­mään ilman vaimoa.

  Joo mä oon kans ihan kau­huis­sa­ni, että Kii­nas­sa nais­ten ase­ma para­nee tule­vai­suu­des­sa hui­mas­ti ja siel­lä ei enää abor­toi­da / tape­ta tyttölapsia.

  Avio­lii­ton yksi tär­keä funk­tio on rau­hoit­taa nuo­ret miehet.

  No tus­kin nyt sen­tään. Avio­liit­to on ollu käy­tös­sä aika hiton mones­sa yhteis­kun­nas­sa mis­sä mie­het ei oo nai­nu nuo­re­na (esim. täl­lä het­kel­lä Suomessa.)

  Minä väi­tän, että avio­lii­ton “teh­tä­vä” on tur­va­ta nai­sel­le ja lap­sel­le vakaa tulevaisuus.

  Jos mie­hil­le ei rii­tä puo­li­soa, seu­rauk­se­na on levottomuuksia.

  Voi olla tai sit­ten ei. Väi­tän, että nai­mat­to­man mie­hen elä­mä on nyky­ään aika pal­jon parem­pa kuin kym­me­nen vuot­ta sitten.

  Saa­ra:

  niin työ­nan­ta­jan oli­si pitä­nyt ottaa asias­ta sel­vää jo etukäteen.

  !? Eikös ne yrit­tä­ny sel­vit­tää tätä etu­kä­teen, mut­ta Kor­ho­nen ei ollu suos­tu­nu ker­to­maan ja sit pot­kut tuli ku asian oikee lai­ta sel­vis. Eiks ton etu­kä­teen sel­vit­tä­mi­nen muu­ten oo laitonta?

  Kyl­lä luki­joil­la vaa­ka­ku­pis­sa var­mas­ti enem­män pai­naa leh­den laa­tu ja se, että sii­nä käsi­tel­lään heil­le alu­eel­li­ses­ti tär­kei­tä kysymyksiä.

  Ja mer­su­ja ei ostet­tas enem­pää, jos nii­den hin­ta las­kis, kos­ka tär­kein­tä on laatu?

  Jos Telan­ne todel­la uskoi, että pää­toi­mit­ta­jan lebous on leh­den tuho, hänen oli­si kan­nat­ta­nut odot­taa näyt­töä asiasta,

  häh? No eiks ne just erot­ta­nu Kor­ho­sen, ku ne sai vihiä sen puo­li­son suku­puo­les­ta? Vai olis­ko se pitä­ny käyt­tää jos­sain les­bo­tes­tis­sä? Ilmei­ses­ti kui­ten­kin tar­koi­tit sitä, että nii­den olis eka­na pitä­ny antaa leh­den kuih­tua ja vas­ta sit­ten toi­mia. Eikö­hän se oo parem­pi antaa kapi­ta­lis­tien yrit­tää enna­koi­da tule­vaa eikä pakot­taa nii­tä aja­maan miinaan.

  Koko tää jut­tu on vähän has­su, ku täs­sä on taas tätä pahat kapi­ta­lis­tit on paho­ja mie­nin­kiä. Ihan ku ne siel­lä Lapin kan­sas­sa vihais rahaa ja les­bo­ja. Eikö­hän se men­ny enem­min­kin niin, että niil­lä ei ollu mitään muu­ta Kor­hos­ta vas­taan, ku että ne olet­ti, että se tulee niil­le kalliiks.

  Samu­li Saarelma:

  Laki, jos­sa pitäi­si kan­taa muka­na kah­ta eri asi­aa tar­koit­ta­vaa avio­liit­toa, vaik­ka niis­tä käy­tet­täi­siin samaa nineä, oli­si vie­lä lisää sekoit­ta­va asia.

  No voi hyvä syl­vi… kut­su­taan nii­tä sit vaik­ka luku­mää­rä­neut­raa­leiks avio­lii­toiks tai jotain, että ei mee laki­mie­het sekasin.

  Toi­sek­si, tuo tar­koit­tai­si sitä, että uusia avio­liit­to­ja sol­mi­vat yksia­vioi­suut­ta halua­vat eivät voi­si enää sol­mia avio­liit­toa, johon liit­tyy eksklusiivisuus.

  !½?!!? Onks täs­sä joku ollu kiel­tä­mäs­sä eksklusii­vi­sia avio­liit­to­ja? Sul­la on kyl­lä ihan ihme käsi­tys sanas­ta neut­raa­li. Suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to­kaan ei tar­ko­ta sitä, että pel­käs­tään samaa suku­puol­ta ole­vat saa men­nä kes­ke­nään naimisiin.

 147. SS
  Toi­sek­si, tuo tar­koit­tai­si sitä, että uusia avio­liit­to­ja sol­mi­vat yksia­vioi­suut­ta halua­vat eivät voi­si enää sol­mia avio­liit­toa, johon liit­tyy eksklusiivisuus.

  No eksklusii­vi­suus­han on hyvin rajoit­tu­nut­ta toi­min­taa, kai nyt kun­non libe­raa­lin pitää sem­mois­ta vas­tus­taa hen­keen ja vereen? Sitä­pait­si eihän avio­ri­kos­ta­kaan ole enää ole­mas­sa eikä ihmis­tä voi omis­taa sekä eroa­mi­nen on help­poa, niin mik­si ihmees­sä avio­lii­tos­sa pitäi­si olla ekslusiivisuutta? 

  Eli mik­si tuo oli­si muka mikään eri­tyi­sen pai­na­va asia? Voi­daan­han sitä hel­pos­ti vaik­ka­pa vaa­tia kaik­kien avio­lii­tois­sa ole­vien osa­puo­luen hyväk­syn­tää uusil­le lii­toil­le. Täl­löin­hän laki voi­si kos­kea myös van­ho­ja avioliittoja.

  Eli en näe tuos­sa kyl­lä mitään var­si­nais­ta ongel­maa juris­te­rian kan­nal­ta. Hyvä perus­te­lu on tie­ten­kin ettei monia­vioi­suus kuu­lu suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin, mut­ta hei, mil­lä per­su­teel­la muka homo­jen avio­lii­tot kuu­lu­vat siihen?

  Ne uskon­not, joi­den mie­les­tä Juma­la ei hyväk­sy homo­liit­to­ja, olkoon jär­jes­tä­mät­tä niil­le samo­ja riit­ti­me­no­ja kuin jär­jes­tä­vät hete­ro­liit­to­jen vih­ki­mi­sel­le. Tähän ei val­tiol­la pitäi­si olla mitään nokan koputtamista.

  No heh­heh, samat hen­ki­löt joi­den mie­les­tä uskon­toa ei pidä sekoit­taa poli­tiik­kaan, pitää aivan var­mas­ti poliit­ti­ses­ti mää­rä­tä kris­tit­ty­jen sakramenteista. 

  Näin­hän on käy­nyt nais­pap­peu­den kans­sa, nais­pap­pien vält­te­ly on syr­jin­tää jos­ta rap­sah­taa sank­tiot. On päi­vän­sel­vää että avio­liit­to­lain jäl­keen homo­sek­su­aa­lis­ten vih­ki­mi­nen tuli­si kir­kol­le jos­sain vai­hees­sa aivan var­mas­ti pakol­li­sek­si eli de fac­to val­tio päät­täi­si uskon­non sisällöstä.

  Ateis­ti­na en näe täs­sä kehi­tys­ku­lus­sa mitään jär­keä, eten­kään kun se ei kos­ke tiet­ty­jä, tiuk­kuu­des­taan tun­net­tu­ja, uskontokuntia.

  Ehdo­ton ei homo­sek­su­aa­li­sil­le avio­lii­toil­le ja ehdo­ton kyl­lä hei­dän rekis­te­röi­ty­neel­le pari­suh­teel­le. Kyl­lä tähän hom­maan pitää joku roti saada.

 148. Minul­la kes­ti kau­an ennen kuin ymmär­sin ettei nais­val­tai­sen puo­lu­een nais­pu­heen­joh­ta­ja tar­koit­ta­nut­kaan perin­teis­tä femi­nii­nis­tä pai­nos­tus­kei­noa nai­ma­lak­koa ehdot­taes­saan. Tämä blo­gi oikeas­taan vas­ta ava­si asian minulle.

 149. Kor­ho­sen asia on lop­puun käsi­tel­ty. Sek­su­aa­li­sel­la suun­tau­tu­mi­sel­la ei ollut mitään teke­mis­tä pot­ku­jen kans­sa. Oli­si­han se nyt ollut­kin nau­ret­ta­vaa, että joku pitäi­si homo­sek­su­aa­li­suut­ta estee­nä pää­toi­mit­ta­jan pes­tin hoitamiselle. 

  Eni­ten potut­taa Lapin Kan­san luki­joi­den puo­les­ta. Kuka kek­si, että hei­tä har­mit­tai­si leh­den luki­joi­na se, mitä leh­den pää­toi­mit­ta­ja tekee ja kenen kans­sa makuu­huo­nees­sa vapaa-ajallaan?

  Ei kai täs­sä pur­kau­tu­nut ennak­ko­luu­lot lap­pa­lai­sia kohtaan?

 150. Eins­ten, Hel­sin­gin hovioi­keus tuo­mit­si kevääl­lä 2010 Kor­hos-jutun rii­ta­haa­ras­sa Alma Median mak­sa­maan Kor­ho­sel­le 80 000 euroa vahin­gon­kor­vaus­ta perus­teet­to­mas­ta työ­suh­teen päät­tä­mi­ses­tä. KKO ei myön­tä­nyt Almal­le vali­tus­lu­paa ja tuo­mios­ta tuli lain­voi­mai­nen. Sil­tä osin asia onkin taval­laan lop­puun­kä­si­tel­ty ja lop­pu­tu­le­ma oli, että pot­kuil­la oli hyvin­kin pal­jon teke­mis­tä sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen kanssa.

  Nyt käsi­tel­lys­sä rikos­haa­ras­sa kärä­jä­oi­keus vapaut­ti Alman tj Telan­teen työ­syr­jin­tä­syyt­tees­tä. Riko­soi­keu­des­sa tuo­mit­se­mis­kyn­nys on tie­tys­ti kor­keam­pi kuin rii­ta­ju­tuis­sa eivät­kä nämä kak­si tuo­mio­ta sikä­li ole totaa­li­ses­sa ris­ti­rii­das­sa, vaik­ka tämä jäi­si lopul­li­sek­si kan­nak­si rikos­haa­ras­sa. Sil­ti minus­ta oli­si tapauk­sen saa­man jul­ki­suu­den­kin takia pai­kal­laan vie­dä asia vie­lä hoviin. Kan­nat­taa muu­ten muis­taa, että kärä­jä­oi­keus tuo­mit­si myös rii­ta­haa­ras­sa Alma Median hyväksi.

 151. Minus­ta se, että rii­ta-asias­sa kärä­jä­oi­keus ja hovioi­keus oli­vat eri miel­tä, on aivan sel­vä osoi­tus sii­tä, että asia ei ole mis­sään nimes­sä itses­tään­sel­vä. So. Kor­ho­sen keis­si on ilmi­sel­väs­ti sii­nä rajal­la, kuin­ka laki pitäi­si tul­ki­ta, ja se vaa­tii miet­ti­mis­tä niil­tä­kin, jot­ka ovat lain asiantuntijoita. 

  Kos­ka kan­sa­lai­set jakau­tu­vat eri lei­rei­hin sen suh­teen, miten he haluai­si­vat lakia luet­ta­van, on ilmeis­tä, että on täy­sin legi­tii­miä olla eri miel­tä sii­tä, mikä tuo­mion pitäi­si olla. Kyse on arvo­ky­sy­myk­ses­tä. Omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni tasa­ver­tai­suus on äärim­mäi­sen tär­keä arvo. Kat­son että se on niin tär­keä, että mikä tahan­sa laa­jem­paa yhteis­kun­nal­lis­ta kah­tia­ja­koa edis­tä­vä pro­ses­si tuli­si pysäyt­tää pikem­min kuin edis­tää sitä.

  Oman “kri­tiik­ki­ni” koh­tee­na ei yllä ole­kaan laki, joka takaa tasa­ver­tai­sen koh­te­lun, vaan oikeas­taan suh­tau­tu­mi­nen täl­lai­siin kiis­ta­na­lai­siin kysy­myk­siin. Se, että legii­ti­mis­tä eri­mie­li­syy­des­tä teh­dään “hyvät vs. pahat” kysy­mys, on juu­ri mai­nit­se­ma­ni nega­tii­vi­sen pro­ses­sin eska­loi­mis­ta, eikä sel­lai­se­na ole mie­le­käs­tä. Tot­ta­kai Kor­ho­sen oikeuk­sia tulee puo­lus­taa, ja hovioi­keu­den lain­voi­mai­sen pää­tök­sen mukaan hänen sopi­muk­sen­sa puret­tiin oikeudettomasti. 

  On kui­ten­kin eri asia puo­lus­taa jon­kun oikeuk­sia kuin iloi­ta tai juh­lia täl­lais­ta pää­tös­tä. Monet homo­sek­su­aa­lien oikeuk­sia puo­lus­ta­vat näke­vät lan­get­ta­van tuo­mion sinän­sä posi­tii­vi­se­na asia­na, jon­kin­lai­se­na oikeuk­sien puo­lus­ta­mi­se­na. Minus­ta täl­lai­nen näkö­kul­ma on absur­di. Se on vähän saman­lai­nen kuin tilan­ne, jos­sa aja­tel­laan jokai­sen rais­kaus­tuo­mion ole­van nais­ten oikeuk­sien puo­lus­ta­mis­ta. Oikeus­lai­tok­sen teh­tä­vä­nä on taa­ta, että lakia ja sopi­musoi­keut­ta nou­da­te­taan. Ei minus­ta ole mitään syy­tä iloi­ta sii­tä, että lakia ei ole noudatettu. 

  Tämä ja vain tämä on kes­keis­tä näi­den mie­li­ku­vien syn­ty­mi­sen kan­nal­ta. Yri­tän ottaa toi­sen­lai­sen esi­mer­kin: Ole­te­taan, että maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nuo­ri kuo­lee epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa. Emme tie­dä tar­kal­leen mitä on tapah­tu­nut, mut­ta poruk­ka epäi­lee rasis­tis­ta rikos­ta. Joku suo­ma­lai­nen nuo­ri ote­taan kiin­ni toden­nä­köi­sin syin ja jut­tu vie­dään oikeu­teen. Kärä­jä­oi­keus tote­aa nuo­ren syyl­li­sek­si, mut­ta hovioi­keus kat­soo, että näyt­töä ei ole ja vapauttaa. 

  Minus­ta Kor­ho­sen voi­tos­ta hovioi­keu­des­sa iloit­se­mi­nen “voit­to­na” homo­sek­su­aa­lien oikeuk­sil­le, on ana­lo­gis­ta sil­le, että täs­sä hypo­teet­ti­ses­sa tapauk­ses­sa­ni hovioi­keu­den vapaut­ta­va pää­tös kat­so­taan “rasis­min” oikeut­ta­mi­sek­si. Oikeu­den teh­tä­vä­nä ei ole val­voa ihmis­ten arvo­ja, vaan lakia. 

  Sik­si minus­ta on erit­täin vaa­ral­lis­ta ja vali­tet­ta­vaa, jos joku ottaa oikeus­ta­pauk­sia esi­mer­keik­si sii­tä, miten jon­kun “oikeu­det” vaa­ti­vat enem­män (tai vähem­män) puolustamista.

 152. Schwa,

  Mä hain täs­sä sar­kas­mia tai jotain sel­lais­ta, ilmei­ses­ti lai­hoin tuloksin. 

  Hom­man nimi on kui­ten­kin se, että asias­sa saa­daan tus­kin kos­kaan tie­tää mitä oikeas­ti tapah­tui syr­jin­nän osal­ta. En usko, että tuo­mio tulee hovis­sa muut­tu­maan. Näyt­töä syr­jin­näs­tä on vai­ke­aa toden­taa, eten­kin kun on Kor­ho­sen sana Telan­teen ja kah­den muun sanaa vas­taan. Lain mukaan hom­ma meni ihan oikein. Perus­teet­to­mis­ta pot­kuis­ta oli näyt­töä ja sii­tä tuo­mit­tiin, syr­jin­näs­tä ei ole näyt­töä, eikä sii­tä tuomittu. 

  Ulko­puo­li­nen tark­kai­li­ja voi täs­sä tilan­tees­sa ainoas­taan retos­tel­la aja­tuk­sel­la, että mitä jos SE oli­si­kin vai­kut­ta­nut Kor­ho­sen pot­kui­hin? Pot­ku­jen syy­nä oli­si siis ollut se, että Lapin Kan­san luki­jat eivät kes­tä les­bon pää­toi­mit­ta­jan tuo­tok­sia. Mitä tämä oli­si ker­to­nut Lapin Kan­san lukijoista? 

  Telan­ne itse­kin pitä­nee pot­ku­jen anta­mis­ta sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen perus­teel­la nau­ret­ta­va­na aja­tuk­se­na. Telan­ne­han tote­si: “Tämä oli odo­tet­tu pää­tös, emme me ole aiheut­ta­neet syr­jin­tää täs­sä asias­sa. Meil­lä on sel­vä kuva sii­tä, mitä täs­sä on tapah­tu­nut. Työ­suh­teen päät­tä­mi­sel­le ei ole ollut mui­ta syi­tä kuin luottamuspula.” 

  Emme aiheut­ta­neet syr­jin­tää”, on ehkä hiu­kan kryp­ti­nen lausah­dus, mut­ta eihän meil­lä ole mitään syy­tä olla usko­mat­ta Telan­net­ta, eihän?

 153. Art­tu­ri B:

  Kyl­lä, tuo oli­si help­po tapa, mut­ta sys­tee­mi ja suh­tei­den sel­vit­te­ly muut­tui­si niin sot­kui­sek­si että ei kannata.

  Mil­lä perusteella?

  Ihan sil­lä perus­teel­la, että asioi­ta voi­daan käsi­tel­lä ns. könt­tä­nä niin että ne ovat kaik­ki pyö­däl­lä, jos kaik­ki ovat nai­mi­sis­sa kaik­kien kanssa.

  Jos avio­lii­tot oli­si­vat eril­li­siä, asioi­ta pitäi­si käsi­tel­lä eril­li­si­nä ja ket­juun­tu­nei­na. Ket­jun toi­ses­sa osas­sa ole­via ihmi­siä ei voi­tai­si vält­tä­mät­tä käsi­tel­lä asian­osai­si­na muis­sa asiois­sa vaan ulko­puo­li­si­na, jol­loin heil­lä oli­si eri­lai­nen suo­ja asioi­den suh­teen ja tär­kei­tä asioi­ta jäi­si hel­pos­ti käsit­te­le­mät­tä. Kaik­ki asiat kui­ten­kin vai­kut­tai­si­vat kaikkeen.
  Jos kysees­sä oli­si useam­pi “samaan poruk­kaan” liit­ty­vä jut­tu, jut­tu­jen käsit­te­lyä ei vält­tä­mät­tä voi­si yhdis­tää, kos­ka kysees­sä oli­si­vat eri ihmi­set, vaik­ka samas­ta sot­kus­ta oli­si kyse.

  Lisäk­si tie­tys­ti ket­juun­tu­mi­sen sal­li­mi­nen saat­tai­si (itse­mää­rää­mi­soi­keu­den perus­teel­la tms.) pois­taa avio­lii­ton eksklusii­vi­sen luon­teen, jon­ka var­maan monet (aina­kin minä) kat­so­vat oleel­li­sek­si osak­si avioliittoa.
  Täl­lä sit­ten on ihan omis­tusoi­keu­teen­kin liit­ty­viä vai­ku­tuk­sia, kos­ka A voi­si täl­löin vuo­taa B:n kans­sa yhteis­tä omai­suut­ta C:lle aina­kin puolilaillisesti.

  Luu­len että tie­de­mies osai­si perus­tel­la tämän parem­min aina­kin sys­tee­min tehok­kuu­den osal­ta. En tosin tie­dä hänen kan­taan­sa asiaan.

  Sylt­ty:

  Sitä­pait­si eihän avio­ri­kos­ta­kaan ole enää ole­mas­sa eikä ihmis­tä voi omis­taa sekä eroa­mi­nen on help­poa, niin mik­si ihmees­sä avio­lii­tos­sa pitäi­si olla ekslusiivisuutta?

  Eksklusii­vi­suus kat­so­taan sil­ti puo­li­sol­le kuu­lu­vak­si moraa­li­sek­si oikeu­dek­si. Kyse on yhdes­sä elä­mi­ses­tä eikä elä­mi­ses­tä kaik­kien mui­den kans­sa. Jäl­kim­mäi­seen­hän ei tar­vi­ta min­kään­lais­ta liittoa.

  Lisäk­si asi­aan on ole­mas­sa talou­del­li­sia ja kai mui­ta­kin lakiin liit­ty­viä näkö­kul­mia. Avio­liit­to ei ole pelk­kä aja­tus yhtei­ses­tä elä­mäs­tä vaan sii­nä mää­ri­tel­lään myös käy­tän­nön laki­tek­ni­siä asioita.

  Sylt­ty:

  No heh­heh, samat hen­ki­löt joi­den mie­les­tä uskon­toa ei pidä sekoit­taa poli­tiik­kaan, pitää aivan var­mas­ti poliit­ti­ses­ti mää­rä­tä kris­tit­ty­jen sakramenteista.

  Ongel­ma­na on val­tion­kir­kon ole­mas­sao­lo ja uskon­to kou­luai­nee­na jne. Kos­ka val­tio ei saa syr­jiä, val­tion­kirk­ko­kaan ei saa syrjiä.
  Minä itsea­sias­sa näen huo­mat­ta­via etu­ja sii­nä, että kirk­ko ei saa syr­jiä ja että kou­lus­sa ope­te­taan libe­raa­lia uskon­non­tul­kin­taa. Täl­löin kirk­ko ja ylei­ses­ti hyväk­syt­ty uskon­tul­kin­ta ei voi radikalisoitua.

  Sylt­ty:

  Ateis­ti­na en näe täs­sä kehi­tys­ku­lus­sa mitään jär­keä, eten­kään kun se ei kos­ke tiet­ty­jä, tiuk­kuu­des­taan tun­net­tu­ja, uskontokuntia.

  Jep. Molem­mil­le val­tion­kir­koil­le samat säännöt.
  Muil­ta­kin uskon­to­kun­nil­ta oli­si hyvä vaa­tia samaa, mut­ta ne ovat enem­män kir­kon­si­säi­siä asioita.

  Sylt­ty:

  Ehdo­ton ei homo­sek­su­aa­li­sil­le avio­lii­toil­le ja ehdo­ton kyl­lä hei­dän rekis­te­röi­ty­neel­le pari­suh­teel­le. Kyl­lä tähän hom­maan pitää joku roti saada.

  Tuo on ongel­ma. Nyky­ään lomak­keis­sa ja ylei­ses­sä­kin kie­len­käy­tös­sä ero­te­taan rekis­te­röi­ty pari­suh­de ja avio­liit­to toi­sis­taan — sama­ten laki­teks­tis­sä. Laki­teks­tis­sä on sel­väs­ti kyse sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen perus­teel­la tapah­tu­vas­ta syr­jin­näs­tä, kos­ka oikeu­det eivät ole samat kaikille.

  Lomak­kei­den ja kie­len­käy­tön osal­ta taas ongel­ma on sii­nä, että sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­nei­suus on yksi­tyis­asia, joka pako­te­tul­la sana­va­lin­nal­la vuo­de­taan jul­ki­suu­teen ja mil­loin mihin­kin. Aivan kuin se ei jo riit­täi­si, niin sen perus­teel­la sit­ten voi­daan myös syr­jiä sekä näky­väs­ti että salassa.
  Joko siis avio­lii­ton käsi­te on pois­tet­ta­va laki­teks­tis­tä, jol­loin kai­kil­la on rekis­te­röi­ty pari­suh­de, tai sit­ten se ava­taan kai­kil­le, jol­loin rekis­te­röi­dyn pari­suh­teen käsi­te pois­te­taan lakitekstistä.
  Käsit­teis­tä voi­daan myös teh­dä tois­ten­sa syno­nyy­me­ja, mut­ta täl­löin var­mas­ti ter­mit jää­vät elä­mään nykyi­sen kal­tai­si­na aina­kin tie­tyis­sä pii­reis­sä, mah­dol­li­ses­ti jopa ylei­ses­sä kie­len­käy­tös­sä ja lomak­keis­sa­kin asti, jol­loin ongel­ma jää jäljelle.

 154. Art­tu­ri:

  kos­ka yhteis­kun­ta = val­tio? Vai vois­ko sit­ten­kin olla niin, että yhteis­kun­ta syn­tyy niis­tä ihmis­ten väli­sis­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sis­ta, eikä sii­hen tar­vi­ta mitään val­tio­ta siunaamaan? 

  Ihmis­ten väli­set vuo­ro­vai­ku­tuk­set eivät pys­ty kir­joit­ta­maan kaik­kia päte­viä lake­ja. Juu­ri tähän tar­vi­taan valtiota. 

  Ai sä oot tätä Osmon kou­lu­kun­taan, että kun tie­de­tään mie­lui­sa lop­pu­tu­los, niin las­kui­hin ote­taan mukaan vaan hai­tat ja jäte­tään ne hyö­dyt laskematta. 

  Ei, vaan hyö­dyt ovat hait­to­ja suu­rem­mat. Pel­käs­tään jo se, että avio­liit­to muut­tui­si ei-eks­lusii­vi­sek­si las­ki­si sen arvoa, vaik­ka vain hyvin har­va monia­vioi­suut­ta käy­tän­nös­sä harrastaisi. 

  Joo mä oon kans ihan kau­huis­sa­ni, että Kii­nas­sa nais­ten ase­ma para­nee tule­vai­suu­des­sa hui­mas­ti ja siel­lä ei enää abor­toi­da / tape­ta tyttölapsia. 

  Sinus­ta­ko aikuis­ten mies­ten yli­jää­mä on tulee ole­maan syy­nä sii­hen, että tule­vai­suu­des­sa ei abor­toi­da tyt­tö­lap­sia? Tämä­kö Suo­mes­sa pitää tyt­tö­lap­sia­bor­tit kuris­sa? Toi­sek­si tyt­tö­las­ten abort­tien lopet­ta­mi­nen nyt ei kor­jaa miten­kään sitä epä­suh­taa, että on nai­mai­käi­siä mie­hiä lii­kaa nai­siin verrattuna. 

  Todel­li­suu­des­sa vai­ku­tuk­set eivät tie­ten­kin ole nuo, vaan se, että tyt­tö­jä kid­na­pa­taan vai­moik­si ja maa­han syn­tyy väki­val­tai­sia toi­vot­to­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta nuo­ris­ta mie­his­tä koos­tu­via jen­ge­jä. Tuo­ta edel­lis­tä tapah­tuu jo nyt. Jäl­kim­mäi­nen on pysy­nyt kuris­sa sil­lä, että maas­sa talous­kas­vu on ollut hui­maa ja maas­sa on hyvin vah­va polii­si. Jos talous jos­sain vai­hees­sa yskäh­tää, tuo on seurauksena. 

  No tus­kin nyt sen­tään. Avio­liit­to on ollu käy­tös­sä aika hiton mones­sa yhteis­kun­nas­sa mis­sä mie­het ei oo nai­nu nuo­re­na (esim. täl­lä het­kel­lä Suomessa.)
  Minä väi­tän, että avio­lii­ton “teh­tä­vä” on tur­va­ta nai­sel­le ja lap­sel­le vakaa tulevaisuus. 

  Ensin­nä­kin mikä on “nuo­re­na”? Juu­ri sii­nä vai­hees­sa mies­ten rie­hu­mi­nen kään­tyy alas­päin, kun he mene­vät nai­mi­siin, eli jos­sain 25:n vuo­den tienoilla.

  Toi­sek­si, tuo mai­nit­se­ma­si ei ole ulkois­vai­ku­tus, vaan toi­sen osa­puo­len saa­ma hyö­ty. Nuor­ten mies­ten rie­hu­mi­sen lop­pu­mi­nen on juu­ri ulkois­vai­ku­tus, jos­ta muu (siis nii­den avio­puo­li­so­jen ulko­puo­li­nen yhteis­kun­ta) hyö­tyy ja juu­ri sik­si yhteis­kun­nan kan­nat­taa yllä­pi­tää kyseis­tä ins­ti­tuut­tia. Jos kaik­ki hyö­ty tulee avio­puo­li­soil­le itsel­leen, ei sii­hen tie­ten­kään muu­ta yhteis­kun­taa tarvita. 

  Kol­man­nek­si, toi­nen ulkois­hyö­ty avio­lii­tos­ta on van­huu­den tur­va. Avio­puo­li­so kan­taa yleen­sä suu­ren osan sii­tä taa­kas­ta, mikä huo­no­kun­toi­sen van­huk­sen huo­leh­ti­mi­ses­ta koi­tuu. Jos muu yhteis­kun­ta jou­tui­si kus­tan­ta­maan kai­ken sen, min­kä avio­puo­li­sot nykyi­sin teke­vät van­hus­ten huo­leh­ti­mi­ses­sa, täs­tä koi­tui­si hui­mat kustannukset. 

  Ai, niin sinä olit­kin ääri­li­ber­taa­ri, joten sinus­ta huo­no­kun­tois­ten van­hus­ten voi antaa­kin kitua pois, jos heil­lä itsel­lään ei ole varaa hank­kia itsel­leen huo­len­pi­toa, joten sinun yhteis­kun­nas­sa­si tätä sääs­töä ei tie­ten­kään näy. 

  Voi olla tai sit­ten ei. Väi­tän, että nai­mat­to­man mie­hen elä­mä on nyky­ään aika pal­jon parem­pa kuin kym­me­nen vuot­ta sitten. 

  Mihin tuo väit­tee­si perus­tuu? Mitä kym­me­nen vuot­ta sit­ten nai­mat­to­mil­ta mie­hil­tä puuttui? 

  Onks täs­sä joku ollu kiel­tä­mäs­sä eksklusii­vi­sia avioliittoja? 

  Kyl­lä, juu­ri tuo oli Syl­tyn ehdotus. 

  Sylt­ty:

  No eksklusii­vi­suus­han on hyvin rajoit­tu­nut­ta toi­min­taa, kai nyt kun­non libe­raa­lin pitää sem­mois­ta vas­tus­taa hen­keen ja vereen? 

  Minus­ta eks­lusii­vi­suus on juu­ri se, mitä ihmi­set avio­lii­tos­ta hake­vat. Juu­ri uskol­li­suut­ta­han he jul­ki­ses­ti van­no­vat koko hää­väen edessä. 

  Mihin koko avio­liit­toins­ti­tuut­tia edes tar­vi­taan, jos sii­tä pois­te­taan eksklusii­vi­suu­den ole­tus? Yhdes­sä­hän ihmi­set voi­vat asua ilman­kin avioliittoa. 

  Mitä uskon­toi­hin tulee, niin nyt sinun on huo­mat­ta­va se, että puhut Suo­men val­tion­kir­kos­ta. Mui­ta uskon­to­ja ei mit­kään val­tion nais­pap­peus­vaa­ti­muk­set kos­ke. Minun puo­les­ta­ni jos ev lut kirk­ko halu­aa täy­den itse­näi­syy­den val­tion vai­ku­tuk­ses­ta, sil­le voi­si sen antaa. Jos se kui­ten­kin halu­aa roik­kua val­tion yhtey­des­sä, niin sit­ten se saa sii­tä mak­saa sen, että val­tio puut­tuu myös sii­hen, miten se toimii.

 155. Tie­de­mies:

  Vii­mei­sin oli mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa. En ole seu­ran­nut mitä olet asias­ta aikai­sem­min kir­joit­ta­nut täs­sä ket­jus­sa, mut­ta muu­ta­maa koh­taa en aivan sisäistänyt:

  Kir­joi­tat näin:

  On kui­ten­kin eri asia puo­lus­taa jon­kun oikeuk­sia kuin iloi­ta tai juh­lia täl­lais­ta pää­tös­tä. Monet homo­sek­su­aa­lien oikeuk­sia puo­lus­ta­vat näke­vät lan­get­ta­van tuo­mion sinän­sä posi­tii­vi­se­na asia­na, jon­kin­lai­se­na oikeuk­sien puo­lus­ta­mi­se­na. Minus­ta täl­lai­nen näkö­kul­ma on absur­di. Se on vähän saman­lai­nen kuin tilan­ne, jos­sa aja­tel­laan jokai­sen rais­kaus­tuo­mion ole­van nais­ten oikeuk­sien puo­lus­ta­mis­ta. Oikeus­lai­tok­sen teh­tä­vä­nä on taa­ta, että lakia ja sopi­musoi­keut­ta nou­da­te­taan. Ei minus­ta ole mitään syy­tä iloi­ta sii­tä, että lakia ei ole noudatettu.”

  Voi­sin kuvi­tel­la, että homot eivät iloit­se sitä, että lakia on rikot­tu Kor­ho­sen koh­dal­la, vaan sitä, että lakia nou­da­te­taan sii­nä mie­les­sä, että rikok­seen syyl­lis­ty­nyt sai ran­gais­tuk­sen ja oikeus tapah­tui. Kuten itse­kin kir­joi­tat, he juh­lis­ta­vat (hei­dän vink­ke­lis­tään oikeu­den­mu­kais­ta ja lail­lis­ta) pää­tös­tä, ei itse rikos­ta­pah­tu­maa. Täs­sä on vis­si ero. Ei kai kukaan mur­ha­mie­hen elin­kau­ti­ses­ta kuul­tu­aan mäs­säi­le itse teoil­la, vaan sil­lä että kysei­nen hen­ki­lö ei ole aina­kaan vähään aikaan teke­mäs­sä kaduil­la murhia? 

  Täs­sä tulee myös tun­ne, että jol­lain tapaa itse teet asias­ta hyvä vs. paha ‑jaot­te­lua, mis­tä kir­joi­tat aluk­si ja jota ilmoi­tat vas­tus­ta­va­si. Mun mie­les­tä homoil­la on edel­lä mai­ni­tuin perus­tein syy­tä juh­lia lan­get­ta­vaa tuo­mio­ta ja ymmär­rän sen täy­sin. En ymmär­rä mik­si asia oli­si auto­maat­ti­ses­ti “vali­tet­ta­vaa” tai “vaa­ral­lis­ta” niin kuin kir­joi­tat aivan lopuk­si. Kai se riip­puu vähän tapauk­ses­ta. Yri­tän tätä perus­tel­la myöhemmin.

  Oikeu­den teh­tä­vä­nä ei ole val­voa ihmis­ten arvo­ja, vaan lakia.”

  Mun mie­les­tä lait ovat nime­no­maan kodi­fioi­tu­ja arvo­ja. Täs­sä mie­les­sä oikeus val­voo vii­me kädes­sä arvoja. 

  Sik­si minus­ta on erit­täin vaa­ral­lis­ta ja vali­tet­ta­vaa, jos joku ottaa oikeus­ta­pauk­sia esi­mer­keik­si sii­tä, miten jon­kun “oikeu­det” vaa­ti­vat enem­män (tai vähem­män) puolustamista.”

  Ei vält­tä­mät­tä. Oikeus­ta­pauk­sia ver­tai­le­mal­la voi hyvin­kin pääs­tä sisäl­le tie­tyn yhteis­kun­nan hege­mo­nian lai­na­lai­suuk­sis­ta, kun tark­kai­lee sitä, min­kä­lai­sis­sa tilan­teis­sa oikeut­ta jae­taan ja min­kä­lai­sis­sa tilan­teis­sa sitä jäte­tään jakamatta. 

  Eikö Hal­la-aho käyt­tä­nyt tätä logiik­kaa kir­joit­taes­saan ei-kan­ta­suo­ma­lai­ses­ta etni­ses­tä ryh­mäs­tä samaan sävyyn kuin mitä teh­tiin supi­suo­ma­lai­sis­ta? Oikeus­lai­tos rea­goi Jus­sin kir­joi­tuk­seen välit­tö­mäs­ti, mut­ta kan­ta­suo­ma­lai­sia kos­ke­vaan louk­kauk­seen ei rea­goi­tu lain­kaan. Sama hom­ma tapah­tui isla­mia kos­ke­van kir­joi­tuk­sen kans­sa, jos­sa ver­taa­vuut­ta haet­tiin kan­ta­suo­ma­lais­ten uskoa kos­ke­viin kirjoituksiin. 

  Toi­ses­sa tapauk­ses­sa “oikeus­ta­paus” tai pikem­min­kin oikeu­den puu­te ja sen kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­nen luon­ne pal­jas­ti sen, että vähem­mis­tö­jen oikeuk­sis­ta pidet­tiin tiu­kem­min kiin­ni kuin enem­mis­tön oikeuk­sis­ta. Toi­ses­sa tapauk­ses­sa syyt­teet hylät­tiin ja aina­kin minä iloit­sin siitä.

 156. Tie­de­mie­hel­lä oli hyvä point­ti tuos­sa yllä: vaik­ka Kor­ho­sen tapaus sinän­sä onkin tuo­mit­ta­va, on ikä­vää että jot­kut ila­koi­den mehus­te­le­vat tuo­miol­la, kos­ka tämä todel­la luo tur­haa yhteis­kun­nal­lis­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua, vaik­ka tuo­mit­se­mi­sen tar­koi­tus on hil­li­tä tätä efektiä.

  Itse olen jopa niin tosik­ko, että minua ihme­tyt­tää kuin­ka jot­kut voi­vat ila­koi­da esim. lät­kä­ot­te­lun voi­tol­la. Voit­to kun mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti mer­kit­see, että samas­sa otte­lus­sa toi­nen jouk­kue hävi­si. Omas­sa mie­les­sä­ni tämä yleen­sä neut­ra­loi tois­ten voit­toon liit­ty­vän ilon tun­teen, joten suh­tau­tu­mi­sek­se­ni jää, että koko hom­ma on aika type­rää nol­la­sum­ma­pe­liä (ei maa­leis­sa mitat­tu­na vaan voitto/häviö ‑akse­lil­la). Ymmär­rän toki, että vika on itses­sä­ni ja että jouk­kueur­hei­lu on oikeas­ti vain haus­kaa leik­kiä, jota en vain jos­tain syys­tä osaa käsi­tel­lä riit­tä­vän kevyesti.

  Osa ihmi­sis­tä puo­les­taan tun­tuu suh­tau­tu­van oikeus­jär­jes­tel­mäm­me toi­min­taan­kin lät­kä­ot­te­lu­na, jos­sa ase­tu­taan kan­nat­ta­maan jom­paa kum­paa kiis­tan osa­puol­ta, ja tämän voit­taes­sa hie­ro­taan omaa voi­ton­rie­mua vas­ten vas­ta­puo­len kas­vo­ja. Telan­teen taan­noi­ses­sa tuo­mios­sa ei ollut mitään rie­muit­ta­vaa. Ilon aihet­ta oli­si ollut sii­nä tapauk­ses­sa, ettei koko erot­ta­mis­ta oli­si ensin­kään tapah­tu­nut. Tosin sil­loin tilan­teen rie­muk­kuus oli­si ollut vai­keam­paa havai­ta. Ihmis­tä ei kai oikein ole raken­net­tu rie­muit­se­maan sii­tä, että asiat suju­vat niin kuin pitääkin.

 157. Tie­de­mie­hel­lä oli hyvä point­ti tuos­sa yllä: vaik­ka Kor­ho­sen tapaus sinän­sä onkin tuo­mit­ta­va, on ikä­vää että jot­kut ila­koi­den mehus­te­le­vat tuo­miol­la, kos­ka tämä todel­la luo tur­haa yhteis­kun­nal­lis­ta vas­tak­kai­na­set­te­lua, vaik­ka tuo­mit­se­mi­sen tar­koi­tus on hil­li­tä tätä efektiä.”

  Mä en nyt joten­kin saa ase­tet­tua tätä “ongel­maa” oikei­siin mit­ta­suh­tei­siin. Okei, jois­sain lap­sen­huol­ta­juus­kiis­tas­sa vois olla koh­tuu­ton­ta tuu­let­taa “voit­toa” vas­ten “häviä­jän” naa­maa (toki täs­sä­kin on var­mas­ti poik­keuk­sia), mut­ta sit­ten on taas tapauk­sia, jois­sa “juh­lin­ta” voi olla pai­kal­laan. Tie­tys­ti koh­tuus täs­sä­kin, mut emmä nää tätä kyl­lä min­kään­lai­se­na ongel­ma­na suh­tees­sa yhteis­kun­nal­li­seen kahtiajakoon. 

  Ja ennen kaik­kea mitä tar­jo­ta rat­kai­suk­si? Kaik­ki stoa­lai­suu­den perus­kurs­sil­le tun­tei­taan kät­ke­mään? Pure­taan oikeus­val­tion peri­aat­teet, että kenel­lä­kään ei tule paha­mie­li? Ziisus.

  Osa ihmi­sis­tä puo­les­taan tun­tuu suh­tau­tu­van oikeus­jär­jes­tel­mäm­me toi­min­taan­kin lät­kä­ot­te­lu­na, jos­sa ase­tu­taan kan­nat­ta­maan jom­paa kum­paa kiis­tan osa­puol­ta, ja tämän voit­taes­sa hie­ro­taan omaa voi­ton­rie­mua vas­ten vas­ta­puo­len kasvoja.”

  Siis onks tää nyt oikees­ti joku ole­mas­sa ole­va ongelma?

  Telan­teen taan­noi­ses­sa tuo­mios­sa ei ollut mitään rie­muit­ta­vaa. Ilon aihet­ta oli­si ollut sii­nä tapauk­ses­sa, ettei koko erot­ta­mis­ta oli­si ensin­kään tapahtunut.”

  Nyt sä unoh­dat sen toi­sen osa­puo­len koko­naan. Täs­sä sur­ku oli­si tul­lut sil­le poru­kal­le, jon­ka mie­les­tä Kor­ho­nen kär­si luottamuspulasta. 

  Ensi vii­kon laun­tai­na on suku­lai­sen yo-juh­lat. En tie­dä onko oikein juh­lia nii­tä, kos­ka todel­li­suu­des­sa­han juh­lin nii­den puo­les­ta, jot­ka reput­ti­vat kokees­sa. Toki voi­sin ehdot­taa, että juh­li­sim­me val­ko­lak­kia hil­jaa mie­lis­säm­me, ettei hom­ma mene lii­an gro­tes­kik­si. Hmm.

 158. Minun argu­ment­ti­ni oli pal­jon tuol­lais­ta yksin­ker­tai­sem­pi. Oikeus­ju­tun voit­ta­ja var­maan juh­lii voit­to­aan, mut­ta jos joku voit­taa oikeu­des­sa syr­jin­tä­ju­tun, sii­nä ei ole mitään juh­li­mis­ta, ja vie­lä vähem­män on jutun häviä­mi­ses­sä mureh­ti­mi­sen aihet­ta, olet­taen, että oikeus­lai­tos toi­mii oikeas­ti lain mukaisesti.

  Nimit­täin, se, että oikeus tote­aa syr­jin­tää tapah­tu­neen, tar­koit­taa oikeu­den toden­neen, että (lain­vas­tais­ta) syr­jin­tää tapah­tui, ei se tar­koi­ta, että oikeus päät­tää, että syr­jin­tä on vää­rin. Se ei ole sig­naa­li sii­tä, mikä on vää­rin, vaan sii­tä, että lakia on rikot­tu. Täs­sä ei ole mitään “juh­li­mi­sen” aihetta. 

  Vas­taa­vas­ti se, että oikeus tote­ai­si ettei syr­jin­tää ole tapah­tu­nut, on höl­möä tul­ki­ta jon­kun oikeuk­sien kan­nal­ta nega­tii­vi­sek­si asiak­si. Jos laki on ajan tasal­la, ja oikeus­lai­tos toi­mii moit­teet­to­mas­ti, vapaut­ta­va tuo­mio tar­koit­taa, että syr­jin­tää tms. ei ole tapah­tu­nut, ei että syr­ji­mi­nen on joten­kin oikeu­den mie­les­tä sal­lit­tua. Vrt. mur­ha­syyt­tees­tä vapaut­ta­mi­nen tai mur­haa­mi­sen hyväksyminen.

  Aivan lii­an usein ihmi­set sekot­ta­vat nämä. Lisäk­si, epä­sel­vis­sä tapauk­sis­sa tämä on molem­piin suun­tiin kava­la asia. Jos meil­lä on jokin tul­kin­ta asias­ta, niin me tie­ten­kin tul­kit­sem­me vapaut­ta­van tai lan­get­ta­van tuo­mion sen oman käsi­tyk­sem­me kaut­ta, ikään­kuin olet­taen, että syy­tet­ty tai kan­teen vas­taa­ja on teh­nyt teon, jos­ta hän­tä syytetään. 

  Täs­sä koh­taa eri­tyi­ses­ti ns. femi­nis­teil­lä on kam­mot­ta­va track-record, kos­ka hei­dän mie­les­tään jokai­nen vapaut­ta­va tuo­mio rais­kaus­syyt­tees­tä on lisens­si rais­ka­ta ja jokai­nen tuo­mio, vaik­ka kuin­ka tekais­tul­la syyt­tel­lä, on juh­li­mi­sen arvoi­nen asia. Nyt tätä näy­te­tään laa­jen­ta­van syr­jin­tä­tuo­mioi­hin jois­sain piireissä.

 159. Eins­ten:

  Siis onks tää nyt oikees­ti joku ole­mas­sa ole­va ongelma?

  Kyl­lä mä väit­täi­sin, että eten­kin vähem­mis­tö­jen oikeuk­sia ajet­taes­sa tuo “juh­lin­ta” on omi­aan kär­jis­tä­mään nii­den ihmi­sen mie­li­pi­det­tä, jot­ka ajat­te­le­vat mm. homoil­la ole­van joten­kin parem­mat oikeu­det kuin muil­la. Siis jos (kun) juh­lin­ta on näis­sä tilan­teis­sa näky­väm­pää kuin sel­lai­sen ihmi­sen koh­dal­la, joka ei edus­ta vähem­mis­töä. Yhdek­si juh­lin­nan ilme­ne­mis­muo­dok­si voi­nee las­kea leh­dis­tön kiin­nos­tuk­sen mää­rän ja uutisointitavat.

  Mitään rat­kai­sua aina­kaan minul­la ei ole tar­jo­ta. Kyl­lä kai se me/muut ‑jaon koke­mi­nen ja empa­tian rajau­tu­mi­nen enem­män omaan poruk­kaan suun­tau­tu­vak­si on meis­sä niin syväl­lä, että ei ihmi­nen sil­le mitään voi, aina­kaan poliit­ti­ses­ti. Yksi­lö kyl­lä voi ope­tel­la tun­nis­ta­maan, erit­te­le­mään ja käsit­te­le­mään omia tun­ne­reak­tioi­taan, ja kysee­na­lais­ta­maan nii­den yhte­ne­vyyt­tä todel­li­suu­den kans­sa. Psy­ka pakol­li­sek­si oppiai­neek­si jo ala-asteelle?

  Yo-kir­joi­tuk­sia ei ymmär­tääk­se­ni koe­ta sii­nä mää­rin kak­si­ta­hoi­sen vas­tak­kai­na­set­te­lun kaut­ta kuin vaik­ka­pa lät­kä­ot­te­lut koe­taan. Vaik­ka kokeen pää­asial­li­nen point­ti taval­laan onkin läpi pää­se­mi­nen, sel­väs­ti tär­keäm­pä­nä moni tun­tuu pitä­vän sitä, min­kä arvo­sa­nan on mis­tä­kin ainees­ta saanut.

 160. Samu­li Saarelma:

  Ihmis­ten väli­set vuo­ro­vai­ku­tuk­set eivät pys­ty kir­joit­ta­maan kaik­kia päte­viä lake­ja. Juu­ri tähän tar­vi­taan valtiota.

  No en menis van­no­maan + mitä teke­mis­tä täl­lä nyt on tän avio­liit­to­asian kanssa?

  Ei, vaan hyö­dyt ovat hait­to­ja suuremmat. 

  Voi olla, mut­ta tätä ei las­ke­ta sil­leen, että jäte­tään hyö­dyt huomiotta.

  Sinus­ta­ko aikuis­ten mies­ten yli­jää­mä on tulee ole­maan syy­nä sii­hen, että tule­vai­suu­des­sa ei abor­toi­da tyttölapsia?

  Ei. Sä väi­tit jotain Kii­nas­ta ja mä vas­ta­sin väit­tee­seen. Eli en oo kau­huis­sa­ni, että Kii­nas­sa nais­ten ase­ma paranee.

  <blockquote<Toiseksi tyt­tö­las­ten abort­tien lopet­ta­mi­nen nyt ei kor­jaa miten­kään sitä epä­suh­taa, että on nai­mai­käi­siä mie­hiä lii­kaa nai­siin verrattuna.

  1?!?! ööööö… eiku kyl­lä se korjaa.

  Tuo­ta edel­lis­tä tapah­tuu jo nyt. Jäl­kim­mäi­nen on pysy­nyt kuris­sa sil­lä, että maas­sa talous­kas­vu on ollut hui­maa ja maas­sa on hyvin vah­va polii­si. Jos talous jos­sain vai­hees­sa yskäh­tää, tuo on seurauksena.

  Oot­ko sä se Tek­sa­si­lai­sen pas­to­rin poru­koi­ta, vai mis­tä nää maa­il­man­lop­puen­nus­tuk­set oikein tulee? Jos näin ei käy, niin vetoot­ko johon­kin hen­ki­sel­lä tasol­la tapah­tu­vaan sortumiseen?

  Ensin­nä­kin mikä on “nuo­re­na”? Juu­ri sii­nä vai­hees­sa mies­ten rie­hu­mi­nen kään­tyy alas­päin, kun he mene­vät nai­mi­siin, eli jos­sain 25:n vuo­den tienoilla.

  Olis­ko nuo­re­na vaik­ka 15–25? Sii­tä, että mie­het menee Suo­mes­sa 25-vuo­ti­aa­na nai­mi­siin ja 25-vuot­ta täyt­tä­neet mie­het on rau­hal­li­sem­pia kuin nuo­rem­mat ei voi pää­tel­lä, että mie­het on rau­hoit­tu­neet, kos­ka ne on men­ny naimisiin.

  Toi­sek­si, tuo mai­nit­se­ma­si ei ole ulkois­vai­ku­tus, vaan toi­sen osa­puo­len saa­ma hyöty.

  öööö… niin onkin. Kuka sitä on väit­tä­nyt ulkoisvaikutukseks?

  Kol­man­nek­si, toi­nen ulkois­hyö­ty avio­lii­tos­ta on van­huu­den turva.

  Ja tää on enem­män ulkois­hyö­ty ku tur­va lap­sel­le ja vai­mol­le ennen vanhuutta?

  Mihin tuo väit­tee­si perus­tuu? Mitä kym­me­nen vuot­ta sit­ten nai­mat­to­mil­ta mie­hil­tä puuttui?

  net­ti.

  Minus­ta eks­lusii­vi­suus on juu­ri se, mitä ihmi­set avio­lii­tos­ta hake­vat. Juu­ri uskol­li­suut­ta­han he jul­ki­ses­ti van­no­vat koko hää­väen edessä.

  öööö… vois­ko tämä joh­tua sii­tä, että nykyi­nen avio­liit­to ei oo luku­mää­rä­neut­raa­li? Olis ehkä vähän vai­kee hakea avio­lii­tos­ta jotain muu­ta kuin eksklusii­vi­suut­ta, kun se ei tar­joo muu­ta kuin sitä. Vähän sama ku väit­täi­sit, että ei väke­viä vii­no­ja kan­na­ta alkaa myy­mään kau­pois­sa, kun ei nii­tä kukaan siel­tä täl­lä het­kel­lä­kään osta.

  Mihin koko avio­liit­toins­ti­tuut­tia edes tar­vi­taan, jos sii­tä pois­te­taan eksklusii­vi­suu­den oletus?

  Ihan sii­hen mihin nyt­kin, eli tur­vaa­maan yhtei­nen tule­vai­suus perheelle.

  Se on tul­lu sel­väks, että sul­le eksklusii­vi­suus on tär­kee jut­tu avio­lii­tos­sa. Jol­le­kin toi­sel­le se tär­kee jut­tu voi olla suku­puo­li­nen suun­tau­tu­mi­nen tai mikä ikinä.

  Olis­ko sun mie­les­tä suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to­la­ki hyvä pan­na jäi­hin, jos joku Samu­lo Saa­rel­mi olis sitä miel­tä, että avio­lii­tos­ta menee maku, jos homot­kin pää­see naimisiin?

 161. Alma Median tari­na oli epä­us­kot­ta­va. Oikeus­jär­jes­tel­mä ei voi tode­ta kaik­kia epä­us­kot­ta­via tari­noi­ta epä­to­sik­si. Tämä ei tee niis­tä uskottavia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.