Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.5.2011

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lis­ta 19.5.2011

En pää­se itse kokouk­seen, kos­ka kes­ki­tyn vie­mään kaik­ki täl­lä blo­gil­la esi­te­tyt hyvät aja­tuk­set hal­li­tus­oh­jel­maan. Tilal­la­ni on Kai Ovaskainen.

OP-Poh­jo­lan val­li­lan kort­te­lin laa­jen­nuk­sen suun­nit­te­lu­kil­pai­lun läh­tö­koh­dat ja tavoitteet 

Tar­koi­tuk­se­na on raken­taa 1,2 heh­taa­ria ker­ro­sa­laa kau­pun­ki­ku­vaa kohen­taen. Suun­ni­tel­maan kuu­luu 450 pai­kan park­ki­luo­la. Tämä on nii­tä hank­kei­ta, jois­ta Hel­sin­ki on käy­nyt kii­vas­ta tais­toa Espoon kans­sa. Niin­pä kau­pun­ki on jous­ta­nut pal­jon esi­mer­kik­si pysä­köin­nin osal­ta. Haus­kaa, että Teol­li­suus­ka­dun ylei­sil­me pik­ku­hil­jaa kohentuu.

 KSV:n alus­ta­va toi­min­ta­suunn­ni­tel­ma vuo­sil­le 2012–2014

 Sito­vat toi­min­nal­li­set tavoit­teet vuon­na 2012

 •   Oster­sun­do­min osayleiskaavaehdotus
 •    kaa­voi­te­taan 5000 asun­toa pää­asias­sa rai­de­lii­ken­teen varaan
 •    vähin­tään 1250 asun­toa täydennysrakentamista
 •   Jouk­ko­lii­ken­teen kul­je­tuso­suus aamu­lii­ken­tees­sä kes­kus­taan > 73 %
 •    Jouk­ko­lii­ken­teen osuus poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä 21 %.
 •    Jalan­ku­lu- pyö­räi­ly ja jouk­ko­lii­ken­ne­mat­ko­jen osuus nousee yhten­sä prosenttiyksikön.

 Pyö­räi­ly­pro­jek­tin tilan­ne­kat­saus ja verk­ko­ta­son suunnitteluperiaatteet

 Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­ses­sä viras­to paran­taa kuin sika juoksuaan.

45 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.5.2011”

 1. Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­ses­sä viras­to paran­taa kuin sika juoksuaan”

  Suo­mek­si tämä tar­koit­taa että viras­to pitää sel­lais­ta mini­mi­vauh­tia ettei ihan kiin­ni saa­da ja lah­ti­penk­kiin laiteta.

 2. En tie­dä onko tsemp­paus­vies­teil­lä mitään mer­ki­tys­tä mut­ta HYVÄ ODE, tsemp­piä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin! Olin yksi yli 8000 sinua äänes­tä­nees­tä. Tuen sinua ja vih­rei­tä. Älä unoh­da pyö­räi­li­jöi­tä (näin sinut pyö­rän seläs­sä sun­nun­tai­na radan­var­ren kevyen lii­ken­teen väy­läl­lä Lin­nan­mäen koh­dal­la). Pyö­räi­ly­olo­suh­teet kun­toon ja autoi­li­joi­den koh­tuut­to­mat etui­suu­det kuriin.

 3. Ensia­sun­to­ni han­kin aikoi­naan Stu­ren­ka­dul­ta. Val­li­lan kivi­ta­lo­kort­te­lien sisä­pi­hat ovat upei­ta, suo­jai­sia puis­to­ja, jois­sa yhtei­sö­elä­mä kukois­taa. Hel­sin­gin par­hai­ta asui­na­luei­ta. Hyvä, että sitä kehitetään.

  Euroop­pa­lai­seen mal­liin Hel­sin­gin kes­kus­tan lai­ta­mil­le tar­vit­tai­siin iso pol­ku­pyö­rien park­ki­ta­lo, tai vaik­ka kak­si. Miten on? Sais­kos sem­moi­sen? Yksis­tään jo se lisäi­si pyö­räi­lyä var­mas­ti enem­män kuin tuon prosentin.

  Lyk­kyä pyt­tyyn hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin. Jän­ni­tyk­sel­lä odotamme.

 4. ant­ti, hau­ku­taan kun on aihet­ta, ja täs­sä ei kyl­lä ole. Pyö­räi­ly­pro­jek­ti on minus­ta erit­täin hyväl­lä mal­lil­la, asiat toki kes­tää. Kun­nol­li­sia Pyö­rä­kais­to­ja jot­ka ker­ran­kin suun­ni­tel­laan huo­lel­la, Baa­na, pyö­rä­tas­ku­ja ris­teyk­siin, pyö­rä­kes­kus työn alla, ja vaik­kei sitä lis­tal­la lue niin käsit­tääk­se­ni hyvää yhteis­työ­tä muun suun­nit­te­lun ja sidos­ryh­mien kanssa.

  Pyö­rä­kes­kuk­ses­ta todetaan:

  Kes­kus­taan on jo aiem­min kaa­vail­tu pyö­rä­kes­kus­ta, joka voi­si sisäl­tää pyö­rien vuo­kraus­ta, säi­ly­tys­tä, kor­jaus­ta ja infor­maa­tio­pal­ve­lu­ja. Pyö­räi­ly­pro­jek­tis­sa on sel­vit­ty mah­dol­li­suuk­sia käyn­nis­tää pyö­rä­kes­kuk­sen toi­min­ta pal­ve­lu­kon­sep­ti­na. Se koos­tui­si eri toi­mi­jois­ta, jot­ka jo tar­joa­vat pyö­rä­kes­kuk­seen kuu­lu­via pal­ve­lu­ja. Pyöräkeskuksen
  pai­kak­si on hah­mo­tel­tu joko Narink­ka­to­ria, Rau­ta­tien­to­ria taik­ka hajau­tet­tua mal­lia, jos­sa pyö­rä­kes­kuk­sen muo­dos­tai­si­vat eri pis­teis­sä ver­kos­to­na toi­mi­vat pal­ve­lun­tar­joa­jat. Työn seu­raa­vas­sa vai­hees­sa syk­syyn 2011 men­nes­sä mää­ri­te­tään pyö­rä­kes­kuk­sen sijain­ti, täs­men­ne­tään pal­ve­lun­tar­joa­jien roo­le­ja ja teh­dään tilankäyttösuunnitelma.

  Pyö­rä­kes­kus­ta on ehdo­tet­tu World Design Capi­tal 2012 ‑hank­keek­si, tavoit­tee­na saa­da aikaan pyö­räi­ly­kau­dek­si 2012 näky­vä, kam­pan­ja­hen­ki­nen pyö­rä­kes­kuk­sen pro­to­tyyp­pi. Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä on tar­koi­tus var­mis­taa pyö­rä­kes­kuk­sel­le tila Pisa­ra-radan kes­kus­tan ase­man yhteyteen.

  Et jos on jotain ideoi­ta tai toi­vei­ta tuon suh­teen niin nyt voi­si olla hyvä het­ki ava­ta suunsa.

  Sai­si vie­lä jouk­ko­lii­ken­teen samaan mal­liin, se on har­mit­ta­van usein ihme pal­lot­te­lua KSV:n, HKL:, HSL:n ja HKR:n kes­ken, ja val­tio­nor­ga­ni­saa­tiot vie­lä pääl­le. Minus­ta voi­tai­siin kokeil­la ihan tavoi­teoh­jaus­ta, tyy­liin vuo­des­sa nyt vaan teh­dään pari kilo­met­riä ratik­ka­ra­taa, paran­ne­taan bus­si­väy­liä samoin joku­nen kilo­met­ri, hoi­de­taan valoe­tuu­det kun­toon pää­väy­lä / vuo­si tah­tia, jne.

 5. Nyt oli­si mah­dol­li­suus yrit­tää tär­kein­tä eli ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin paik­kaa ja kes­kit­tyä vih­reän puo­lu­een vih­rei­siin asioi­hin eli ympä­ris­tö- ja luon­to­ky­sy­myk­siin. Todel­li­set ongel­mat ovat maa­kun­nis­sa: tur­peen­kai­vu tuho­aa soi­ta ja vesis­tö­jä lopul­li­ses­ti – ja vih­reät oli­vat teke­mäs­sä risu­pa­ket­tia, joka sisäl­si tukiai­set ja nau­ret­ta­vat verot tur­peel­le. Tur­hat met­sä­au­to­tiet rik­ko­vat eko­sys­tee­me­jä, avo­hak­kuut ja ns. met­sä­nuu­dis­tuk­set muut­ta­vat met­sät kuun mai­se­mik­si, kai­vok­set pilaa­vat ympä­ris­töä, kaa­voi­tuk­ses­ta on tul­lut mel­kein kiro­sa­na, jopa luon­non­suo­je­lua­luei­ta yri­te­tään naker­taa. Kan­na­tus­ta tuli­si maa­kun­nis­ta­kin, jos edes näi­hin asioi­hin paneuduttaisiin.

  Luon­to on kui­ten­kin elä­mi­sem­me edel­ly­tys, mut­ta joka vuo­si tulee aikai­sem­min päi­vä, jona ihmi­nen on kulut­ta­nut sen, mitä maa­pal­lo tuot­taa. Jos pal­lom­me tule­vai­suus ei ole vih­rei­den ykkös­asia, kei­den se sit­ten on? Jos ykkös­asia luo­vu­te­taan jol­le­kin muul­le puo­lu­eel­le, vih­reis­tä tulee (taas) isom­pien puis­to-osas­to tai hal­li­tuk­sen viherpesu. 

  Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin saa­mi­sek­si, ja sitä kaut­ta ehkä kepun tuhoa­man ympä­ris­tö­hal­lin­non vah­vis­ta­mi­sek­si, kan­nat­tai­si muut asiat siir­tää yli vaa­lien. Mie­luum­min yksi tär­keä minis­te­ri kuin kak­si vih­rei­den ympä­ris­tö­ar­vo­jen kan­nal­ta vähem­män tär­ke­ää. Siis: menestystä!

 6. Juu­ri nyt lis­tal­la ole­vien asioi­den sivus­ta, mut­ta tämän lau­ta­kun­nan vast’i­kään tape­til­la olleis­ta asiois­ta kuitenkin:

  Tulin tänään aamul­la 506 bus­sil­la Vii­kis­tä Itä-Pasi­laan. Mat­ka on kuin suju­van jouk­ko­lii­ken­teen irvi­ku­va. Iso­ja bus­se­ja ohja­taan aivan lii­an kapeil­le kaduil­le sekä reieil­le, jois­sa on jat­ku­vas­ti lii­ken­ne­va­lo­ja (niin pal­jon, että mikään bus­si­tun­nis­tin­kaan ei tee lii­ken­tees­tä sujuvaa).

  Jos halu­taan ihmi­set ohja­ta oman auton käyt­töön, niin näin se onnis­tuu eli äkkiä se jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu Val­li­lan laaksoon.

 7. Osmo:

  Pyö­räi­ly­pro­jek­tin tilan­ne­kat­saus ja verk­ko­ta­son suunnitteluperiaatteet
  Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­ses­sä viras­to paran­taa kuin sika juoksuaan.

  Mul­la olis sel­la­nen tilan­ne­kat­saus tar­jo­ta, että pyö­rä­teil­lä on enem­män lasia kuin vii­me kesä­nä ja sen lasin saa­mi­nen pois niil­tä pyö­rä­teil­tä kes­tää luvat­to­man pitkään.

 8. Tämä on nii­tä hank­kei­ta, jois­ta Hel­sin­ki on käy­nyt kii­vas­ta tais­toa Espoon kanssa.”

  Onko­han Hel­sin­gil­lä joku sovit­tu poli­tiik­ka työ­paik­ko­jen ja asuk­kai­den hankkimisessa?

  Näyt­tää sil­tä, että työ­pai­kois­ta tais­tel­laan, mut­ta työn­te­ki­jöil­le ei raken­ne­ta samaan tah­tiin asun­to­ja. En tie­dä kum­pia halu­taan enem­män ja kum­mat ovat kau­pun­gil­le kan­nat­ta­vam­pia. Molem­pia ilmei­ses­ti kui­ten­kin halu­taan lisää.

  Jos on epä­suh­taa työ­paik­ko­jen ja asun­to­jen mää­räs­sä, syn­tyy enem­män lii­ken­net­tä (ja kulu­ja­kin sitä kaut­ta). Sii­tä­pä tämä­kin kom­ment­ti siki­si. Tuli mie­leen, että jos halu­taan tasa­pai­noi­sem­pi tilan­ne, osan työ­paik­ka­suun­ni­tel­mis­ta voi­si kor­va­ta asuntosuunnitelmilla.

 9. Eipä tai­da jouk­ko­lii­ken­teen osuus poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä nous­ta kuten suun­ni­tel­tu. Kaup­pa­ka­ma­ri- ja auto­puo­lue onnis­tui­vat lyk­kää­mään rai­de­jo­ke­rin suun­ni­tel­mat sijal­le 15 HLJ:ssä. Kii­tos sii­tä. Ihme­kös sit­ten, kun rai­de­jo­ke­rin han­ke­si­vua ei enää päivitetä. 

  Elä­köön kaa­su­tus­ken­tät ja bus­si­ral­li! Tämän koet vain Suo­mes­sa: heh­taa­ri­kau­pal­la maa-alaa kes­kel­tä pää­kau­pun­kia on varat­tu linjureille!

 10. Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­ses­sä viras­to paran­taa kuin sika juoksuaan.”

  Hui­maa iro­ni­aa Osmol­ta. Aktii­vi työ­mat­ka- ja vapaa-ajan pyö­räi­li­jä­nä voin tode­ta, että mitään edis­tys­tä ei ole tapah­tu­nut, päin­vas­toin. Noi­ta yle­viä pape­rei­ta ja mie­tin­tö­jä rus­ta­taan, mut­ta nii­den sovel­ta­mi­nen käy­tän­töön jää tekemättä.

  Tänä­kin kevää­nä pyö­rä­tiet ovat monin­pai­koin jopa hen­gen­vaa­ral­li­ses­sa kun­nos­sa, olen­kin apri­koi­nut mil­loin joku alkaa ajaa ryh­mä­kan­net­ta Pek­ka Sau­ria vas­taan sel­keäs­tä vir­ka­vel­vol­li­suuk­sien laiminlyönnistä.

 11. Omal­ta koh­dal­ta pyö­räi­lyä hait­taa­viin olo­suh­tei­siin voi joko vai­kut­taa itse, tai sit­ten ei. 

  Sateel­ta voi suo­jau­tua ihan itse vii­toil­la ja puvuil­la, kyl­mäl­tä kerrospukeutumisella.

  Auraa­mat­to­miin tei­hin tai levi­te­tyyn ren­kaan­puh­ko­ja­se­pe­liin ei omil­la toi­mil­la voi vai­kut­taa. Kau­pun­ki päät­tää, aura­taan­ko pyö­rä­tiet. Vii­me tal­ve­na olin huo­maa­vi­na­ni että raken­nus­vi­ras­to ei mil­lään taval­la halua kan­nus­taa tal­vi­pyö­räi­lyyn sil­lä omal­la autol­la pää­si töi­hin paremmmin.

  Autoi­li­joi­den ja jalan­kul­ki­joi­den sil­mät­tö­myys ja itse­kes­kei­syys on asia johon sen parem­min minä kuin kau­pun­ki­kaan ei voi suo­raan vai­kut­taa, type­ryk­set pysy­vät sel­lai­si­na jat­kos­sa­kin ja uusia kou­lu­te­taan joka päivä. 

  Itse voin lähin­nä varoa ja enna­koi­da. Kau­pun­ki voi vas­taa­vas­ti kaa­voit­taa lii­ken­neym­pä­ris­töä jos­sa syn­tyy mah­dol­li­sim­man vähän ikä­viä yllä­tyk­siä ja arvaa­mat­to­mat tilan­teet eivät joh­da fyy­si­seen kohtaamiseen.

  Joku design-pro­jek­ti on täy­sin käsit­tä­mä­tön pat­sas­te­lu­ku­lis­si-raha­rei­kä joka ei vai­ku­ta useim­pien kau­pun­ki­lais­ten käy­tän­nön arki­pyö­räi­lyyn yhtään mitään. Minun ja kym­me­nen tuhan­nen muun pyö­räi­li­jän työ­mat­ka kul­kee kau­ka­na Rautatientorilta.

  Tär­kein paran­nus joka paran­taa sekä pyö­räi­lyn suju­vuut­ta että tur­val­li­suut­ta on epä­jat­ku­vuu­den pois­ta­mi­nen ja pyö­räi­li­jöi­den erot­ta­mi­nen parem­min muus­ta lii­ken­tees­tä koh­taa­mis­ti­lan­teis­sa. Enna­koi­ta­vaan lii­ken­ne­käy­tök­seen voi ohja­ta jos tilan­tei­ta mie­ti­tään suunniteltaessa. 

  Kau­pun­gil­la on kym­me­niä ellei sato­ja paik­ko­ja jois­sa ris­tey­sa­lu­eel­la pyö­rä­tie lop­puu selit­tä­mät­tä eikä sen parem­min pyö­räi­li­jäl­lä kuin autoi­li­jal­la­kaan ole sel­vää käsi­tys­tä miten väis­te­tään. Jalan­kul­ki­joi­den oiko­tiet ja bus­si­py­sä­kit on sijoi­tet­tu niin että käve­li­jäs­tä tun­tuu luon­nol­li­sel­la seis­tä kes­kel­lä pyörätietä.

  Nämä on hal­pa kor­ja­ta yhdel­lä tai täl­lai­sia paik­ko­ja ei pää­se lain­kaan syn­ty­mään jos orga­ni­saa­tios­sa kaik­ki suun­nit­te­li­jat ja ura­koit­si­jat tajua­vat että lii­ken­tees­sä on eri­lai­sia osa­puo­lia jot­ka ajat­te­le­vat usein eri taval­la. Täl­lä het­kel­lä pyö­räi­ly tun­tuu kuu­lu­van ainoas­taan joil­le­kin asian­tun­ti­joil­le jon­ka seu­rauk­se­na kek­si­tään näky­viä mut­ta har­mit­to­mia “pro­jek­te­ja” viherpesu-ekokuorrutukseksi.

 12. Tuo­vi­nen, se HLJ on muu­ten­kin ihan täy­si vit­si. Luke­mis­oh­jeek­si että ne hank­keet on aika lail­la las­ke­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä ole­te­tun pro­sen­tu­aa­li­sen val­tio­no­suu­den mukaan, eli se on lähin­nä rahan­ke­ruu­kir­je val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le. Riip­puen sii­tä kuin­ka epä­rea­lis­ti­nen halu­aa olla niin sii­nä on mil­jar­din tai kah­den rahoi­tus­va­je kokonaisuudessaan.

  Joke­ri kan­nat­tai­si luul­ta­vas­ti teh­dä osi­na. Itis — Huo­pa­lah­ti mak­saa alle puo­let koko pät­käs­tä ja on myös kuor­mi­te­tuin. Ne kal­liit tun­ne­lit ja seka­kais­tat auto­jen kans­sa on Espoon puo­lel­la ja siel­lä on myös vähem­män mat­kus­ta­jia. Tai sit­ten niin että lai­te­taan vaik­ka Mäke­län­ka­dun ja Mans­kun kis­kot poh­joi­sen kaut­ta kiin­ni toi­siin­sa, eli Huo­pa­lah­ti — Mau­nu­la — Käpy­lä. Tjsp.

 13. KariS, Hel­sin­gis­sä on 1 200 kilo­met­riä pyö­rä­tei­tä, joi­den kun­nos­sa­pi­to on kuten sanot mitä sat­tuu. Vähem­män ja parem­pia on näh­däk­se­ni nyt valit­tu lin­ja. Kan­nat­taa lukea se tänään Kaup­sus­sa ole­va Pyö­rä­lii­ken­teen verk­ko­ta­son suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet, sivul­la 9 muu­ten niis­tä Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­jan mai­nit­se­mis­ta ris­teyk­sis­tä ja sivul­la 13 jalan­ku­lun erot­te­lus­ta, http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-05–19_Kslk_14_El/DCDC7A3D-0B75-4D4A-8C59-034B4AA5FABA/OK_19.doc

 14. Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja, miten tuo pyö­räi­li­jän erot­ta­mi­nen muus­ta lii­ken­tees­tä koh­taa­mis­ti­lan­tees­sa tapah­tui­si? Ali­kul­ku jokai­seen kau­pun­gin ris­teyk­seen? Ei tai­da onnistua.

 15. En tar­koi­ta täy­del­lis­tä fyy­sis­tä eris­tä­mis­tä, vaan reit­tien mer­kin­tää niin että jokai­nen tie­tää oman paik­kan­sa ja voi luot­taa mui­den ete­ne­vän loo­gi­ses­ti sin­ne mihin näyt­tä­vät ole­van menossa.

 16. Maik­ku:

  Nyt oli­si mah­dol­li­suus yrit­tää tär­kein­tä eli ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin paik­kaa ja kes­kit­tyä vih­reän puo­lu­een vih­rei­siin asioi­hin eli ympä­ris­tö- ja luontokysymyksiin.

  Ei tai­da onnis­tua kaupunkisuunnittelulautakunnasta..

 17. Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­nen on hyvä asia, var­sin­kin kun itse kul­jen välil­lä fil­la­ril­la töi­hin. Toi­vot­ta­vas­ti tuo­hon edis­tä­mi­seen kuu­luu mm. pää­ra­dan var­ren vii­me­ai­kais­ten töi­den kor­jauk­set, jois­ta olen kuul­lut työkaverreilta. 😉 

  Kan­nat­taa todel­la miet­tiä, mihin vähät rahat käyt­tää. Kan­ta­kau­pun­gin kaduil­la on tur­val­lis­ta ajaa auto­lii­ken­teen seas­sa, (kun­han bus­sien hait­ta mini­moi­daan). Pää­väy­lien suun­tai­set nopeat pyö­rä­tiet pitää olla rahan käy­tön pain­opis­te. Tukea saa­daan muil­ta, kun­han eri­ta­so­ris­tey­siin liit­tyen ymmär­re­tään ettei ali­ku­lun vie­reen tule suo­ja­tie­tä ja valo­ja. En vie­lä­kään ymmär­rä Ruo­ho­lah­den uuden rek­kaes­teen ideaa???

  Sana­muo­to “kaa­voi­te­taan 5000 asun­toa pää­asias­sa rai­de­lii­ken­teen varaan” on mie­les­tä­ni (tar­koi­tuk­sel­li­sen) huo­nos­ti valit­tu. 😀 Kaa­voi­te­taan 2501 asun­toa rai­de­lii­ken­teen varaan, niin tuo täy­tyy. Tuon alit­ta­mi­nen on jo tai­det­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la!!! Minus­ta sana­muo­to pitää olla “kaa­voi­te­taan 5000 asun­toa rai­de­lii­ken­teen varaan” ja tuo ver­bi varaan tulee vie­lä täs­men­tää. Jos ulkoa muis­tan oikein, niin spå­ran hou­kut­te­le­va alue on 1,5km pysä­kil­tä ja junan 3km asemalta.

  Kun kaa­voi­tuk­ses­sa vie­lä tol­ku­te­taan raken­ta­jil­le, että jokai­sel­le asun­nol­le pitää olla vähin­tään yksi auto­tal­li­paik­ka (hätä­ta­pauk­ses­sa auto­hal­li), niin osa ihmi­sis­tä voi jopa jät­tää auton­sa kotiin läh­ties­sään töi­hin. Jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta tulee kye­tä lisää­mään kan­nat­ta­vas­ti raken­ta­mal­la kau­pun­ki­mai­ses­ti. Jouk­ko­lii­ken­teen tuet eivät ole kes­tä­vää kehitystä.

 18. Kal­le:

  Rai­tio­tie­suun­nit­te­lus­sa yleen­sä läh­de­tään sii­tä, että rai­tio­vau­nu­py­sä­kin vai­ku­tusa­lue päät­tyy noin 400 met­rin (plus mii­nus sata met­riä) etäi­syy­del­le. Tämän jäl­keen ihmis­ten haluk­kuus kävel­lä pysä­kil­le läh­tee kyse­lyi­den ja käy­tän­nön havain­to­jen perus­teel­la jyrk­kään laskuun. 

  Nopean rai­de­lii­ken­teen (kuten lähi­ju­nien) osal­ta raja kul­kee var­mas­ti jos­sain mää­rin kau­em­pa­na, mut­ta on sil­ti kau­ka­na 1,5 tai 3 kilo­met­ris­tä. Nuo etäi­syy­det päte­vät kor­kein­taan polkupyöräliityntään.

  On toki ihmi­siä, jot­ka ovat val­mii­ta käve­le­mään esi­mer­kik­si 2 km lähim­mäl­le rau­ta­tie­a­se­mal­le, mut­ta he ovat sen ver­ran pie­ni vähem­mis­tö ettei kyse enää täl­löin ole var­si­nai­ses­ta rai­de­lii­ken­tee­seen tukeu­tu­vas­ta maankäytöstä.

 19. Ilol­la huo­ma­sin eilen pyö­räi­lyn ase­man kohen­tu­neen Hel­sin­gin vir­ka­ko­neis­ton sisäl­lä. Kak­si ihka oike­aa park­ki­pirk­koa rus­ta­si­vat koko päi­vän var­mas­ti sato­ja (käsin kir­joi­tet­tu­ja) lap­pu­ja vää­rin pysä­köi­tyi­hin pol­ku­pyö­riin Ase­ma-aukion ympä­ris­tös­sä. Kuhun­kin lap­puun oli kir­jail­tu oikeaop­pi­ses­ti sekä merkki/malli että väri. Näin se läh­tee, pie­nis­tä purois­ta kas­vaa vir­ta suu­ri. Pyö­räi­ly­ku­ri on jo höltynyt!

 20. @tpyyluoma

  KariS, Hel­sin­gis­sä on 1 200 kilo­met­riä pyö­rä­tei­tä, joi­den kun­nos­sa­pi­to on kuten sanot mitä sattuu.

  Tämä on yhtä hel­pos­ti rat­kais­tu kuin muun tie­ver­kos­ton kun­nos­sa­pi­to. Ainoa vai­keus on sii­nä että teke­mät­tö­myyt­tä ei voi vie­rit­tää ihan niin hel­pos­ti yksi­tyi­sau­to­jen syyk­si, vaan raha­pu­la on mel­kein pak­ko tun­nus­taa ääneen.

 21. Elä­köön kaa­su­tus­ken­tät ja bus­si­ral­li! Tämän koet vain Suo­mes­sa: heh­taa­ri­kau­pal­la maa-alaa kes­kel­tä pää­kau­pun­kia on varat­tu linjureille!”

  Mitä pahaa täs­sä on?Linjuirauto vie suo­raan perille!

 22. Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja, loo­gi­set rei­tit ovat ehdot­to­man hyvä asia, mut­ta eivät juu­ri liit­ty pyö­räi­lyn ja muun lii­ken­teen erot­ta­mi­seen, pikem­min­kin päinvastoin.

  Tpyy­luo­maa mukail­len, kehu­taan kun on aihet­ta. KSV on tuot­ta­nut mah­dol­li­ses­ti par­haan suo­men­kie­li­sen pyö­räi­lyn tur­val­li­suut­ta kos­ke­van tut­ki­muk­sen, “Pyö­räi­lyn ris­kit Hel­sin­gis­sä”. Tut­ki­muk­ses­sa todet­tiin hyvin sel­väs­ti, että perin­tei­nen pyö­räi­lyn erot­ta­mi­nen muus­ta ajo­neu­vo­lii­ken­tees­tä kas­vat­taa onnet­to­muus­ris­kiä. Ja tut­ki­muk­sen joh­to­pää­tök­set alka­vat näkyä suun­nit­te­luoh­jeis­sa vain 12 vuo­den vii­veel­lä, kun suun­nit­te­luoh­jeen laa­tii sama taho joka teki tutkimuksenkin.

  Vaan kri­tiik­kiin­kin on aihet­ta. Esi­mer­kik­si tuon Baa­nan on tar­koi­tus olla pait­si kul­ku­reit­ti, myös “vaih­tu­vien kau­pun­ki­ta­pah­tu­mien näyt­tä­mö.” Vähän huo­nos­ti sopi­vat yhteen nämä toi­min­not. Mitä­hän auto­puo­lue sanoi­si, jos jol­lain moot­to­ri­lii­ken­teen pää­väy­lil­lä seko­tet­tai­siin jalan­kul­ku- ja ajo­neu­vo­lii­ken­ne ja jär­jes­tet­täi­siin torikokouksia?

 23. Olli Pot­to­nen

  Esi­mer­kik­si tuon Baa­nan on tar­koi­tus olla pait­si kul­ku­reit­ti, myös “vaih­tu­vien kau­pun­ki­ta­pah­tu­mien näyt­tä­mö.” Vähän huo­nos­ti sopi­vat yhteen nämä toi­min­not. Mitä­hän auto­puo­lue sanoi­si, jos jol­lain moot­to­ri­lii­ken­teen pää­väy­lil­lä seko­tet­tai­siin jalan­kul­ku- ja ajo­neu­vo­lii­ken­ne ja jär­jes­tet­täi­siin torikokouksia? 

  Aamen. Itse olen juu­ri­kin näin aja­tel­lut useam­man ker­ran Turus­sa, kun Län­ti­sel­lä Ran­ta­ka­dul­la on jot­kut silak­ka­mark­ki­nat. Katu on enim­mäk­seen autoil­ta sul­jet­tu ja sitä mai­nos­te­taan pyö­räi­ly­reit­ti­nä. Ylei­sö­ta­pah­tu­man sat­tues­sa pyö­räi­li­jät saa­vat sit­ten men­nä mis­tä pys­ty­vät, mitään vaih­toeh­tois­ta reit­tiä ei tie­ten­kään järjestetä.

 24. Minul­le sopi­si toki par­hai­ten että pyö­räi­ly ero­te­taan jalan­kul­ki­jois­ta. Autoi­li­jat sen­tään tun­te­vat yleen­sä lii­ken­ne­sään­nöt eivät­kä toik­ka­roi eteen miten sattuu. 

  Pyö­räi­li­jän loo­gi­nen reit­ti on useim­mi­ten ajo­kais­tan oikeas­sa reu­nas­sa ilman että tar­vit­see kou­ka­ta joka toi­ses­sa kort­te­lis­sa puo­len met­rin levyi­sel­le jal­ka­käy­tä­väs­tä maa­lil­la ero­te­tul­le kais­ta­leel­le, jol­la on ehkä täy­tet­ty vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­man tavoit­teet tilas­tois­sa näky­vien pyö­rä­tie­ki­lo­met­rien lisää­mi­sek­si, mut­ta joka käy­tän­nös­sä huo­non­taa kaik­kien lii­ken­ne­muo­to­jen suju­vuut­ta ja turvallisuutta.

 25. Elä­köön kaa­su­tus­ken­tät ja bus­si­ral­li! Tämän koet vain Suo­mes­sa: heh­taa­ri­kau­pal­la maa-alaa kes­kel­tä pää­kau­pun­kia on varat­tu linjureille

  Ehkä kan­sa saa, min­kä pyy­tää ja ansait­see. Muis­ta siis äänes­tää vaa­leis­sa. Jos puo­lu­ee­si tai ehdok­kaa­si voittaa…niin se ei toki tar­koi­ta, että ehdok­kaa­si kan­ta­si tulee kuulluksi.

 26. Ip hyvä, miten niin yleen­sä? Spå­ran osal­ta olen näh­nyt pal­jon laa­jem­pia­kin vai­ku­tusa­lue­piir­rok­sia. Tähän perus­taen en vie­lä­kään ymmär­rä bus­si­lii­ken­net­tä Hel­sin­gin nie­mel­lä. Minus­ta se on lähin­nä haitta. 😀

  Junan osal­ta tai­dat olla osin oikeas­sa. Nor­maa­li län­si-euroop­pa­lai­nen uuden kun­nan las­ken­ta­pe­rus­te on 10 000 asu­kas­ta pien­ta­loi­hin 1,5km pää­hän ase­mas­ta. Eli tuo 3km on koko uuden kau­pun­gin halkaisija. 🙂

 27. Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: “Minul­le sopi­si toki par­hai­ten että pyö­räi­ly ero­te­taan jalan­kul­ki­jois­ta. Autoi­li­jat sen­tään tun­te­vat yleen­sä lii­ken­ne­sään­nöt eivät­kä toik­ka­roi eteen miten sattuu.”

  Jos käyt Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa seu­raa­mas­sa lii­ken­net­tä, voit huo­ma­ta, että nii­tä­kin autoi­li­joi­ta löy­tyy, jot­ka eivät lii­ken­ne­sään­tö­jä tun­ne — tai aina­kaan eivät niis­tä välitä…

  Kaik­kein huo­noin ja ylei­sin rat­kai­su pyö­rä­tei­den jär­jes­tä­mi­seen on ottaa niil­le tilaa jal­ka­käy­tä­väl­tä kadun tai tien reu­nas­ta. Ongel­mia tulee sii­tä, että jalan­kul­ki­jat käve­le­vät pyö­rä­tien poik­ki, mitä pyö­räi­li­jän on vai­kea enna­koi­da, kuin myös sii­tä, että autot kään­ty­vät pyö­räi­li­jöi­den eteen, kun eivät huo­maa pyö­räi­li­jöi­tä. Jaet­tu katu­ti­la oli­si paras eli tur­val­li­sin, mut­ta lie­nee laa­jem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa uto­pi­aa Suomessa.

 28. Kal­lel­la menee var­maan pin­ta-ala ja etäi­syys sekai­sin, 700 met­riä sätel­tään eli 1,4km hal­kai­si­jal­taan ole­van ympy­rän pin­ta-ala on noin 1,5 km².

 29. Park­ki­pirk­ko­jen osal­ta ihmet­te­li­sin, mik­sei Hel­sin­ki palk­kaa hei­tä lisää. Tun­net­tua­han on, että vää­rin­py­sä­köin­nis­tä kiin­ni­jää­mi­sen ris­ki on Hel­sin­gis­sä nyky­ään pie­ni. Jos kun­nal­li­nen pysä­köin­nin­val­von­ta teh­täi­siin tiu­kem­mak­si, lisään­tyi­si kau­pun­gin kas­saan tule­va raha­vir­ta ja samal­la lii­ken­ne suju­voi­tui­si. Sit­ten, kun huo­mat­tai­siin, ettei toi­min­ta enää kus­tan­na itse­ään, oli­si aika vähen­tää park­ki­pirk­ko­ja. Nyt ollaan tuos­ta ide­aa­lis­ta vie­lä kaukana.

 30. Eras­to­te­nes vie­lä tehok­kaam­paa oli­si yksi­tyis­tää pysä­köin­nin­val­von­ta, mut­ta se vaa­ti­nee lakimuutoksen.

 31. Jos kun­nal­li­nen pysä­köin­nin­val­von­ta teh­täi­siin tiu­kem­mak­si, lisään­tyi­si kau­pun­gin kas­saan tule­va raha­vir­ta ja samal­la lii­ken­ne sujuvoituisi.

  Lii­ken­ne ei sii­tä suju­voi­du, että joka kort­te­lia kier­tää mää­rä­tön mää­rä huol­to- ja jake­lua­jo­neu­vo­ja sekä ole­mat­to­mia asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­ja etsi­viä (esi­mer­kik­si bus­si- ja ratikkakuskeja).

  Tulo­ja ja meno­ja, eli hal­lin­no­na­lan lii­ke­vaih­toa muu­tos kyl­lä lisäisi.

 32. @Ville

  Jos käyt Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa seu­raa­mas­sa lii­ken­net­tä, voit huo­ma­ta, että nii­tä­kin autoi­li­joi­ta löy­tyy, jot­ka eivät lii­ken­ne­sään­tö­jä tun­ne – tai aina­kaan eivät niis­tä välitä…

  Liik­kuu­ko kes­kus­tas­sa yksi­kään tien­käyt­tä­jän ryh­mä, joka poik­keuk­set­ta nii­tä sään­tö­jä noudattaisi? 

  Seik­ka, että suu­ri osa pyö­räi­li­jöis­tä ja jalan­kul­ki­jois­ta ei sään­tö­jä edes tun­ne ja sik­si­kään ei nii­tä nou­da­ta, (kun nii­tä ei heil­le mis­sään ole ope­tet­tu tai itse ope­tel­tu) ei tee kevyt­tä lii­ken­net­tä sen lain­kuu­liai­sem­mak­si tai turvallisemmaksi. 

  Ihan perus­pe­ri­aa­tet­ta tois­tet­ta­koon, että tie­tä­mät­tö­myys lais­ta ja sää­dök­sis­tä ei tee nii­den rik­ko­mis­ta lain edes­sä yhtään lie­vem­mäk­si. Jos tapat naa­pu­ri­si, niin saat yhtä pit­kän tuo­mion ymmär­sit sit­ten asian ole­van lain vas­tais­ta tai et. 

  Rikos­lain 3 luvun 3 §:n perus­teel­la jää ran­kai­se­mat­ta “mie­li­puo­len teko, taik­ka sem­moi­sen, joka ikä­heik­kou­den tahi muun saman­lai­sen syyn takia on ymmär­rys­tään vail­la”, taik­ka teko, jon­ka satun­nai­seen mie­len­häi­ri­öön jou­tu­nut on “tunn­ot­to­mas­sa tilas­sa” teh­nyt. Syyn­ta­kei­suu­den ja täy­den vas­tuu­va­pau­den väliin sijoit­tuu alen­tu­nees­ti syyn­ta­keis­ten ryh­mä. Saman luvun 4 §:n 1 moment­ti kuu­luu: “Jos jon­kun har­ki­taan rikos­ta teh­des­sään olleen täyt­tä ymmär­rys­tä vail­la, vaik­kei hän­tä 3 §:n mukaan voi­da syy­hyn mah­dot­to­mak­si kat­soa; olkoon yleis­tä lajia ole­va ran­gais­tus se, mikä 2 §:ssä on säädetty.

 33. Hyvä tpyy­luo­ma, tie­dän kyl­lä säteen, hal­kai­si­jan ja pin­ta-alan eron. Tuos­ta puu­tui sana max. Mie­tin, onko ilmas­tol­la niin suu­ri vai­ku­tus, että Suo­mes­sa rai­de­lii­ken­teen vai­ku­tusa­lue oli­si alle puo­let keski-eurooppalaisesta?

  Jos ilmas­ton vai­ku­tus pitäi­si paik­kan­sa, niin voi­sim­me lopet­taa koko­naan jul­ki­sen lii­ken­teen. Sitä ei saa­tai­si kos­kaan kannattavaksi.

 34. @Kimmo — lait ovat hyviä ole­mas­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä “maa­lais­jär­ki” on se, joka rat­kai­see (toki lais­sa vaa­di­taan yleis­tä varo­vai­suut­ta ja tark­kaa­vai­suut­ta ja olo­suh­tei­den huo­mioi­mis­ta tms, eli vaa­di­taan käyt­tä­mään omaa jär­keä). Usein lii­ken­ne sujuu par­hai­ten, kun ihmi­set ovat koh­te­liai­ta — muu­ten esim. 4 autoa eri suun­nis­ta tasa-arvoi­ses­sa ris­teyk­ses­sä eivät iki­nä pää­se liik­ku­maan, kun kaik­ki väis­tä­vät toi­si­aan maa­il­man tap­piin 😉 Se on kui­ten­kin ihan toi­nen asia, että aje­taan kiel­let­tyyn suun­taan tai bus­si­kais­taa tai pysä­köi­dään miten huvit­taa — se on yli­mie­li­syyt­tä ja välinpitämättömyyttä.

 35. Sivis­tys­mais­sa nor­maa­li käy­tän­tö on että aukio­loai­kaan on asu­kas­py­sä­köin­nis­tä vapaat jake­lu­pai­kat, ja nii­tä sit­ten tie­ten­kin myös val­vo­taan. Samoin käve­ly­alueil­la saa toi­mit­taa tava­raa esi­mer­kik­si klo 7–9 aamul­la. On sano­mat­ta­kin sel­vää että Hel­sin­gin eri­tyi­so­lo­suh­teis­sa tämä on täy­sin mahdotonta.

 36. Samoin käve­ly­alueil­la saa toi­mit­taa tava­raa esi­mer­kik­si klo 7–9 aamul­la. On sano­mat­ta­kin sel­vää että Hel­sin­gin eri­tyi­so­lo­suh­teis­sa tämä on täy­sin mahdotonta.

  Jep. Hel­sin­gis­sä jake­luau­to­ja sei­so­te­taan surut­ta jal­ka­käy­tä­vil­lä ja pyö­rä­teil­lä. Aiko­ja ei ole tul­lut kel­lon kans­sa kat­sot­tua, kun on muu­ta­kin teke­mis­tä ollut, mut­ta kes­kel­lä tie­tä mel­kein poi­kit­tain ovat olleet eikä mitään ole pit­kiin aikoi­hin tapah­tu­nut. Mikään muu toi­min­ta­ta­pa ei tie­ten­kään voi toimia.

 37. @Ville

  …että aje­taan kiel­let­tyyn suuntaan 

  Lie­nee kes­kus­tas­sa pyö­räi­le­vien ylei­sin syn­ti. Sii­nä vaa­di­taan aika­mois­ta tark­kaa­vai­suut­ta, kun yksi­suun­tais­ta mäkeä por­hal­taa kul­man takaa vas­taan yli­mie­li­nen ja välin­pi­tä­mä­tön pyö­räi­li­jä. Kun lisäk­si sank­tion uhka on käy­tän­nös­sä nol­la, niin ei sii­nä asen­teet­kaan pal­joa ole uhas­sa muuttua.

 38. Hel­sin­gis­sä jake­luau­to­ja sei­so­te­taan surut­ta jal­ka­käy­tä­vil­lä ja pyö­rä­teil­lä. Aiko­ja ei ole tul­lut kel­lon kans­sa kat­sot­tua, kun on muu­ta­kin teke­mis­tä ollut, mut­ta kes­kel­lä tie­tä mel­kein poi­kit­tain ovat olleet eikä mitään ole pit­kiin aikoi­hin tapahtunut.

  En ollut tie­toi­nen, että jake­lu­toi­min­ta on niin kan­nat­ta­vaa, että auto­ja ja kus­ke­ja on varaa sei­sot­taa aurin­koa otta­mas­sa. Voi­sin kui­ten­kin suo­sit­taa kai­kil­le, että läh­ti­si­vät pol­ku­pyö­räl­lä hake­maan sen mai­to­tölk­kin­sä lähiö­kau­pan sijaan suo­raan mei­je­ris­tä. Näin jake­luau­to­saa­ta­nas­ta­kin pääs­tään eroon.

 39. Autoi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja, kun puhuit pyö­räi­lyn erot­ta­mi­ses­ta muus­ta lii­ken­tees­tä niin tar­koi­tit­ko siis muul­la lii­ken­teel­lä lähin­nä jalan­kul­kua? Jos tar­koi­tit, niin olen samaa mieltä.

  Kim­mo, Porin kau­pun­ki teki kyse­ly­tut­ki­muk­sen lii­ken­ne­sään­tö­jen osaa­mi­ses­ta perus­ti­lan­teis­sa. Autoi­li­jat eivät juu­ri menes­ty­neet pyö­räi­li­jöi­tä paremmin.

 40. @Olli Pot­to­nen

  Kim­mo, Porin kau­pun­ki teki kyse­ly­tut­ki­muk­sen lii­ken­ne­sään­tö­jen osaa­mi­ses­ta perustilanteissa.

  Osaa­mi­nen ja nou­dat­ta­mi­nen on kak­si eri asi­aa, ja tut­ki­mus kos­ki pyö­räi­lyyn liit­ty­vää sään­nös­töä, jos­sa suu­ri osa pyö­räi­li­jöis­tä oli­vat ajo­kor­tin omis­ta­via autoilijoita. 

  Käsi sydä­mel­lä, et kai tosis­saan väi­tä, että Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­tees­sää kes­keis­ten lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on samal­la tasol­la auto- ja polkupyöräliikenteessä?

 41. Osaa­mi­nen ja nou­dat­ta­mi­nen on kak­si eri asi­aa, ja tut­ki­mus kos­ki pyö­räi­lyyn liit­ty­vää sään­nös­töä, jos­sa suu­ri osa pyö­räi­li­jöis­tä oli­vat ajo­kor­tin omis­ta­via autoilijoita.

  Osaa­mi­nen ja nou­dat­ta­mi­nen ovat eri asioi­ta, mut­ta kun aiem­mas­sa kom­men­tis­sa­si puhuit osaa­mi­ses­ta niin ole­tin, että tar­koi­tit osaamista.

  Se, että suu­ri osa autoi­li­jois­ta ei sään­tö­jä edes tun­ne ja sik­si­kään nii­tä nou­da­ta (vaik­ka ne on ope­tet­tu), ei tee kevyt­tä eikä ras­kas­ta­kaan lii­ken­net­tä yhtään turvallisemmaksi.

  Käsi sydä­mel­lä, et kai tosis­saan väi­tä, että Hel­sin­gin kes­kus­tan lii­ken­tees­sää kes­keis­ten lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on samal­la tasol­la auto- ja polkupyöräliikenteessä?

  En osaa ottaa kantaa.

 42. Eikö lii­ken­ne­suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na tuli­si joka tapauk­ses­sa olla se, että:

  a.) kaik­ki lii­ken­tees­sä kul­ki­jat tun­te­vat kaik­ki omil­le kul­ku­muo­doil­leen tar­peel­li­set sään­nöt, JA
  b.) ovat nii­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti val­mii­na noudattamaan?

 43. En ollut tie­toi­nen, että jake­lu­toi­min­ta on niin kan­nat­ta­vaa, että auto­ja ja kus­ke­ja on varaa sei­sot­taa aurin­koa ottamassa.

  No sitä en tie­dä. Osa nois­ta on noi­den myy­jä­liik­kei­den­kin autoja.

  Voi­sin kui­ten­kin suo­sit­taa kai­kil­le, että läh­ti­si­vät pol­ku­pyö­räl­lä hake­maan sen mai­to­tölk­kin­sä lähiö­kau­pan sijaan suo­raan mei­je­ris­tä. Näin jake­luau­to­saa­ta­nas­ta­kin pääs­tään eroon.

  Kim­mo on nyt naurettava.

 44. Ris­to Koivunen:

  a.) kaik­ki lii­ken­tees­sä kul­ki­jat tun­te­vat kaik­ki omil­le kul­ku­muo­doil­leen tar­peel­li­set säännöt

  Tah­toi­sin tähän väliin huo­maut­taa, että tar­peel­lis­ten sään­tö­jen osajouk­ko on kul­ku­muo­dol­le sovel­let­ta­vien sään­tö­jen osajouk­koa ker­ta­luok­kia pienempi.

  Esim. pyö­räi­lys­sä kes­ki­mää­rin riit­tää se, että ajaa oikeal­la, pysäh­tyy punai­sel­la ja antaa toi­sil­le­kin tietä.

  Tai siis tämä riit­täi­si, mikä­li pyö­räi­li­jöi­tä ei pako­tet­tai­si auto­jen “sekaan” omil­le kais­toil­leen, jol­loin mukaan tulee kaik­ki väis­tä­mis­sään­nöt jne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.