Vaalitappion erittelyä (1) tyytymättömyys hallituspolitiikkaan

Kii­tet­tä­vä mää­rä palau­tet­ta tuli pos­tauk­see­ni ”mitä meni vikaan”. Hyväk­syt­ty­jä kom­ment­te­ja tuli 606 ja asiat­to­mi­na hylät­ty­jä pari­kym­men­tä. Yri­tän nyt vetää yhteen, mitä minun mie­les­tä­ni tapah­tui.  Pil­kon ana­lyy­sin eril­li­sik­si artik­ke­leik­si, jot­ta en jou­tui­si kir­joit­ta­maan tol­kut­to­man pit­kää jut­tua ja jot­ta kes­kus­te­lu pysyi­si luettavana.

Vih­rei­den hal­li­tus­po­li­tiik­ka ei näyt­tä­nyt ulos­päin eri­tyi­sen tulok­sel­li­sel­ta. Tuli vai­ku­tel­ma, että puo­lue on pant­ti­van­ki­na por­va­ri­hal­li­tuk­ses­sa tuke­mas­sa asioi­ta, joi­ta ei kan­na­ta. Syy­nä tähän oli­vat toi­saal­ta se, että vih­rei­den pai­kat hal­li­tuk­ses­sa eivät olleet eri­tyi­sen kii­tol­li­sia ja toi­saal­ta se, että tie­do­tus­po­li­tii­kas­saan vih­reät oli­vat aivan lii­an kilt­te­jä, jol­loin tie­to anka­ris­ta­kin käden­vään­nöis­tä hal­li­tuk­sen sisäl­lä ei välit­ty­nyt ulospäin.

Työ­mi­nis­te­rin paik­ka on aina epä­kii­tol­li­nen. Kei­not työt­tö­myy­den vähen­tä­mi­sek­si eivät ole työ­mi­nis­te­rin käsis­sä, mut­ta syy työt­tö­myy­des­tä lan­ke­aa kui­ten­kin hänen pääl­leen. Minis­te­ril­lä on var­sin vähän pää­tös­val­taa, kos­ka minis­te­riö ja työ­voi­ma­toi­mis­tot vain sovel­ta­vat lake­ja. Aika ham­paa­ton oli­si minis­te­ri, jon­ka teh­tä­vä oli­si hal­lin­noi­da Kelaa mut­ta ei voi­si vai­kut­taa sosi­aa­li­po­liit­ti­seen lain­sää­dän­töön. Anni Sin­ne­mä­keä aja­tel­len työ­mi­nis­te­ri oli eri­tyi­sen epä­kii­tol­li­nen, kos­ka hänen osaa­mi­sa­lu­een­sa ovat muu­al­la. Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­nä Anni oli­si ollut vahva.

Tui­ja Brax tul­laan alan sisäl­lä muis­ta­maan hyvä­nä oikeus­mi­nis­te­ri­nä, var­sin­kin kun maas­sa on koke­mus­ta myös huo­nois­ta oikeus­mi­nis­te­reis­tä, mut­ta kärä­jä­oi­keus­uu­dis­tuk­sen kal­tai­set asiat eivät vil­lit­se suu­ria kansanjoukkoja.

Oman pro­fii­lin yllä­pi­to oli pal­jon hel­pom­paa sil­loin, kun vih­reil­lä oli ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin pestit.

Vih­reät minis­te­rit – jos­tain syys­tä eri­tyi­ses­ti Tui­ja Brax – on jul­ki­suu­des­sa pan­tu vas­tuuseen mui­den­kin minis­te­rien teke­mi­sis­tä. Jul­ki­suu­des­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta oli­si vai­nut kuvi­tel­la, että Lex Nokia oli­si oikeus­mi­nis­te­rin esit­te­le­mä laki. Sii­tä oli vas­tuus­sa Suvi Lin­den. Kaik­ki lait kul­ke­vat oikeus­mi­nis­te­riön lain­tar­kas­tuk­sen kaut­ta, mut­ta se ei ole poliit­tis­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­har­kin­taa, vaan oikeus­mi­nis­te­riön juris­tit arvioi­vat lakien tek­nis­tä virheettömyyttä.

Mon­ta ker­taa ihmet­te­lin suu­res­ti, mitä vih­reät ovat hal­li­tuk­ses­sa teh­neet. Kun kysyin, sain aivan tyy­dyt­tä­vän vas­tauk­sen. Oli­si ollut hyvä, jos joku muu­kin oli­si saa­nut saman tie­don. Aiu­van lii­an kil­tis­ti nou­da­tet­tiin peri­aa­tet­ta, jon­ka mukaan hal­li­tuk­sen sisäi­set kiis­tat käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä eikä leh­dis­tös­sä. Eiv ät tätä muut­kaan nou­dat­ta­neet, ei oli­si pitä­nyt vih­rei­den­kään. Koko vai­ke­ne­mi­sen peri­aa­te on vää­rä eikä sovi demo­kra­ti­aan. (Täl­lä blo­gil­la ei moi­seen hys­syt­te­lyyn syyl­lis­ty­tä J)

Esi­mer­kik­si tuo pal­jon par­jat­tu Lex Nokia jou­tui kyl­lä ennen hyväk­sy­mis­tään puo­luei­den väli­siin neu­vot­te­lui­hin. Vih­rei­den oli mah­do­ton esi­te­tys­sä muo­dos­sa lakia hyväk­syä. Vaa­dim­me ja saim­me sii­hen pykä­lä­muu­tok­sia, vaik­ka emme saa­neet­kaan lakia koko­naan kumoon. Nuo pykä­lä­muu­tok­set, niin pie­nil­tä kuin ne näyt­ti­vät­kin, sabo­toi­vat koko lain, eikä sitä ole käy­tet­ty vie­lä ker­taa­kaan.  Tämä oli­si pitä­nyt ker­toa ulos. Hal­li­tuk­sen sisäi­sel­le ilma­pii­ril­le ei tie­ten­kään oli­si teh­nyt hyvää ryh­tyä kers­ku­maan sil­lä, että onnis­tuim­me sabo­toi­maan Suvi Lin­de­nin lain toimintakyvyttömäksi.

 

 

 

 

40 vastausta artikkeliin “Vaalitappion erittelyä (1) tyytymättömyys hallituspolitiikkaan”

 1. Pel­kään, että vaa­li­tap­pio pilaa kak­si val­lan hyvää puo­luet­ta: vih­reät ja kes­kus­tan. Kan­sa ei sel­väs­ti­kään pal­kin­nut mal­til­li­suu­des­ta, eikä kyvys­tä kom­pro­mis­sei­hin. Sik­si vaa­li­tap­pio voi hou­ku­tel­la vih­reät jyrk­kään ja vihai­seen idea­lis­miin, kes­kus­ta taas saat­taa pala­ta “pek­ka­roin­tiin”. Toi­vot­ta­vas­ti näin ei käy.

  Mie­les­tä­ni mal­til­li­suus sopii puo­lu­eel­le parem­min kuin jyrk­kyys tai ns. “suo­ra­sel­käi­syys”. Minus­ta esim. oli hie­noa, ettei­vät vih­reät läh­te­neet hal­li­tuk­ses­ta ydin­voi­ma­pää­tök­sen takia — se ei oli­si muut­ta­nut mitään, joten kyse oli­si ollut vain näy­tel­mäs­tä suur­ta ylei­söä var­ten (var­sin­kin kun ydin­vo­ma on hii­li­voi­maa ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi, ei siis mikään pahin mah­dol­li­nen rat­kai­su). Kyky kom­pro­mis­sei­hin ei ole minus­ta sel­kä­ran­gat­to­muut­ta vaan aikui­suut­ta. On hir­veä har­mi, jos vih­rei­den äänes­tä­jät eivät sitä kestä.

 2. On hie­noa jos voi noin tyy­ty­väi­se­nä sisä­pii­ris­tä kat­soa vih­rei­den onnistuneen.

  Kyl­lä yksi­lön­suo­jas­ta ym huo­les­tu­neet kan­sa­lai­set hauk­koi­vat hen­keä kun kuun­te­li­vat vih­reän kan­san­edus­ta­jan Jani­na Anders­so­nin tämän kevään lausun­to­ja kun edes­sä oli lakieh­do­tuk­set esi­tut­kin­ta- ja pak­ko­kei­no­lain sekä polii­si­lain uudistaminen.

  Oli­si Jani­na Anders­son pitä­nyt edes suuun­sa kiin­ni jos vih­reät eivät hal­li­tusyh­teis­työn nimis­sä voi­neet avoi­mes­ti vas­tus­taa. Ja vih­rei­den äänes­tys­tu­lok­set oli­vat surul­li­set yksi­lön ja kan­sa­lai­soi­keuk­sia puo­lus­ta­vien näkö­kul­mas­ta. Tuol­lai­set tem­put nii­tä äänes­tä­jiä syövät.

 3. Aiu­van lii­an kil­tis­ti nou­da­tet­tiin peri­aa­tet­ta, jon­ka mukaan hal­li­tuk­sen sisäi­set kiis­tat käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä eikä leh­dis­tös­sä. Eivät tätä muut­kaan nou­dat­ta­neet, ei oli­si pitä­nyt vih­rei­den­kään. Koko vai­ke­ne­mi­sen peri­aa­te on vää­rä eikä sovi demokratiaan.”

  Hyvä, että asia tun­nus­te­taan, ja samaa vir­het­tä ei teh­dä uudelleen. 

  Patou­tu­mia ei kan­na­ta raken­taa, kos­ka se joh­taa jon­kun­lai­seen jyt­kyyn. Kan­san ja poliit­to­jen kan­to­jen olta­va jos­sain mää­rin lin­jas­sa. Epä­ta­sa-arvo joh­taa jyt­kyyn vapaas­sa maassa.

  En eri­koi­sim­min seu­raa jää­kiek­koa, mut­ta nykyi­ses­sä MM-jouk­ku­ees­sa joten­kin nyt yhdis­tyy joh­ta­mi­sen hyvät peri­aat­teet ver­sus optio­kult­tuu­ri jargoneineen.

 4. Löy­sin­pä lin­kin, joka suh­teut­taa oikeus­mi­nis­te­ri Braxin arvo­ja koh­ta­lai­sen hyvin, joten var­sin vähän tuo­hon on tar­peen lisätä. 

  http://mikkoniskasaari.fi/node/100

  Muis­te­len Jacob Söder­ma­nin kan­san­edus­ta­ja­kau­ten­sa lop­pu­vai­hees­sa toden­neen, että Braxin suh­tau­tu­mi­nen kan­san­edus­ta­ja­kol­le­goi­hin oli­si ollut suo­ras­taan viha­mie­lis­tä. Niin tai­taa minis­te­rin toi­mi kihah­taa joil­la­kin päähän.

  Itse muis­tan Braxin lausu­neen kärä­jä­oi­keus­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä, että sen ker­ran kun hal­lin­toa­la­mai­set oikeus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ja jou­tu­vat käyt­tä­mään, hake­koot nii­tä kau­em­paa­kin. Sana­tark­ka sitaat­ti tämä ei ole, mut­ta ilmai­see idean. 

  Lie­kö­hän tuo käsi­tys hyväs­tä oikeus­mi­nis­te­ris­tä hal­lin­no­na­lan vir­ka­mie­hil­tä kotoisin.

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 5. No, Suvi Lin­den kan­toi vaa­leis­sa poliit­ti­sen vastuun…

 6. Luu­len itse­kin, että suu­rin syy Vih­rei­den vaa­li­tap­pioon oli juu­ri tuos­sa Vih­rei­den hal­li­tus­työn näky­mät­tö­myy­des­sä. Mitään näky­vää Vih­reät eivät saa­neet läpi, mut­ta samaan aikaan työt­tö­myys kas­voi vih­reän työ­mi­nis­te­rin nenän alla ja ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­nen meni läpi. Samaan aikaan vasem­mis­to­lii­ton Arhin­mä­ki onnis­tui muut­ta­maan änky­rä­kom­mu­nis­ti­sen ulko­kuo­ren ärhä­käk­si populistipuolueeksi.

  Oli­si todel­la mie­len­kiin­tois­ta näh­dä se Lex Nokian vesit­tä­mä­tön ver­sio. Mitä sana­muo­to­ja Vih­reät onnis­tui­vat sii­tä sabo­toi­maan, eli mitä kokoomus/keskusta oli­si­vat oikeas­ti lail­ta halunneet?

 7. Van­ha kun­non “emme saa­neet vies­tiäm­me peril­le hal­li­tus­so­vun nimis­sä” ‑seli­tys.
  Nämä oli­vat pro­tes­ti­vaa­lit, isän­maa­ta fanit­ta­vat eivät kos­kaan ole vih­rei­tä äänes­tä­neet­kään ja maa­il­man­ha­laa­jat vuo­ti­vat vas.liittoon epäil­les­sään vih­rei­den kykyä tai halua murs­ka­ta län­si­mai­nen pat­riar­kaa­li­nen hegemonia.
  Vih­rei­den ongel­ma­na on valin­ta vasem­mis­to­lai­sen anar­kis­min ja län­si­mais­tyyp­pi­sen libe­ra­lis­min välil­lä, molem­mil­la on vih­reis­sä kan­nat­ta­jia. Pel­kään vain että tulevina(kaan) vuo­si­na libe­ra­lis­mil­le ei ole maa­il­mas­sa suur­ta kysyntää.

 8. Minus­ta Vih­rei­den hal­li­tus­tai­pa­leen suu­rin ongel­ma oli se, että kaik­ki (tai sil­tä se aina­kin jul­ki­suu­des­sa näyt­ti) poliit­ti­nen vai­ku­tus­val­ta lai­tet­tiin uusien ydin­voi­ma­lu­pien kaa­ta­mi­seen, jopa niin pit­käl­le, että sii­tä piti saa­da eri vapaus. Sen jäl­keen ei sit­ten kau­heas­ti ollut­kaan varaa haas­taa hal­li­tuk­sen lin­jaa julkisesti.

  Nyt, jos SDP saa vasem­mis­to­lii­ton hal­li­tuk­seen, Vih­rei­den kan­nat­tai­si suo­sis­ta jät­täy­tyä oppo­si­tioon. Siel­lä oli­si hel­pom­pi kir­kas­taa lin­jaa, var­sin­kin nyt, kun puo­lu­ee­seen on lyhyes­sä ajas­sa liit­ty­nyt lähes 50% lisää jäse­niä (vai jopa yli?).

  Fanaat­ti­ses­ta ydin­voi­man vas­tus­tuk­ses­ta kan­nat­tai­si siir­tyä tek­no­lo­gia­neut­raa­liin lin­jaan (mikä ei tie­ten­kään tar­koi­ta sitä, ettei voi­si ydin­voi­man suh­teen pää­tyä vas­tus­ta­jal­le kan­nal­le, koko­nai­suus huomioiden).

 9. Aivan lii­an kil­tis­ti nou­da­tet­tiin peri­aa­tet­ta, jon­ka mukaan hal­li­tuk­sen sisäi­set kiis­tat käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä eikä leh­dis­tös­sä. Eivät tätä muut­kaan nou­dat­ta­neet, ei oli­si pitä­nyt vihreidenkään.”

  Mie­les­tä­ni kaik­ki puo­lu­eet pysyi­vät hal­li­tuk­sen rin­ta­mas­sa var­sin hyvin. Eivät muut­kaan tain­neet pahas­ti lip­sua, joten vih­rei­den käy­tös oli ihan lin­jas­sa. Van­ha­nen oli pää­mi­nis­te­ri­nä har­vi­nai­sen lojaa­li koko hal­li­tuk­sel­le (ja puheis­saan neutraali).

  Ennen vaa­le­ja nuo mai­ni­tut asiat, esi­mer­kik­si Lex Nokian koh­ta­lo vih­rei­den näkö­kul­mas­ta oli­si mie­les­tä­ni ollut syy­tä tuo­da jul­ki vaa­lien alla. Vaik­ka hal­li­tuk­sen rin­ta­man, tai oikeas­taan yhdes­sä sovi­tun hal­li­tus­oh­jel­man aja­mi­nen on ihan hyvä hoi­taa sopui­sas­ti ja eri­mie­li­syy­det unoh­taen, hal­li­tuk­sen yhtei­sen tai­pa­leen lop­pues­sa asiat on hyvä tuo­da jul­ki sel­lai­si­na kuin ne oli­vat. Todel­lis­ten syi­den ja perus­te­lui­den pii­lot­ta­mi­nen on demo­kra­tial­le kuo­le­mak­si. Sik­si hal­li­tus­ten tuli­si ymmär­tää, että myös taus­tat voi­daan tuo­da esiin aika­naan (ja tul­laan sel­vit­tä­mään vii­meis­tään jois­sain muistelmissa).

  Lisää syi­tä jot­ka ovat voi­neet aiheut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä hallituspolitiikkaan:
  — monet vih­reät ehkä pahek­sui­vat ydin­voi­ma­ku­vioi­ta, vaik­ka minus­ta ne teh­tiin jo hal­li­tus­ta muo­dos­taes­sa aika selviksi
  — oikeus­mi­nis­te­riön ja Tui­ja Braxin piik­kiin on lai­tet­tu joi­tain mui­ta­kin ihmi­siä ärsyt­tä­nei­tä hankkeita
  — hal­li­tuk­sel­la ei näyt­tä­nyt ole­van juu­ri aihei­ta, jot­ka vih­reät oli­si­vat vaa­ti­neet mukaan hal­li­tus­oh­jel­maan, ehkä hie­man mui­den tah­don vas­tai­ses­ti, ja joil­la vih­reät oli­si­vat voi­neet brassailla
  — esil­lä oli­vat (osin median innos­tuk­sen vuok­si) monet vih­rei­den arvo­li­be­raa­liut­ta ja “eri­koi­suut­ta” koros­ta­vat asiat, jot­ka antoi­vat vih­reil­le ehkä enem­män “mar­gi­naa­li­puo­lu­een” ima­gon kuin vih­reät oli­si­vat halun­neet (eli talous­asiat ja muut “asial­li­set asiat” var­maan­kin näh­tiin mui­den puo­luei­den roo­li­na hal­li­tuk­ses­sa, ja vih­rei­tä koko kan­san hyväk­sy­miä arvo­ja ei ehkä näky­nyt kovin usein)

  Mie­les­tä­ni on vih­reil­le omi­nais­ta aja­tel­la asioi­ta oman ydin­jouk­kon­sa näkö­kul­mas­ta. Näin vih­reät eivät näy hal­li­tuk­ses­ta ulos­päin samaan tapaan taval­li­sen Mat­ti Mei­kä­läi­sen puo­lu­ee­na kuin van­hat isot puo­lu­eet. Tämä on ehkä yksi syy sii­hen, mik­si tuki vih­rei­den hal­li­tus­po­li­tii­kal­le ei ole niin laa­jaa kuin vih­reät toi­voi­si­vat ja kai kuvit­te­li­vat. (Tämä on enem­män ylei­nen lin­ja­ky­sy­mys kuin yksit­täi­nen kik­ka hyvän jul­ki­suus­ku­van saa­mi­sek­si hallituksessa.)

 10. Mon­ta ker­taa ihmet­te­lin suu­res­ti, mitä vih­reät ovat hal­li­tuk­ses­sa teh­neet. Kun kysyin, sain aivan tyy­dyt­tä­vän vas­tauk­sen. Oli­si ollut hyvä, jos joku muu­kin oli­si saa­nut saman tie­don. Aiu­van lii­an kil­tis­ti nou­da­tet­tiin peri­aa­tet­ta, jon­ka mukaan hal­li­tuk­sen sisäi­set kiis­tat käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä eikä leh­dis­tös­sä. Eiv ät tätä muut­kaan nou­dat­ta­neet, ei oli­si pitä­nyt vihreidenkään.

  Tämä on Osmo kyl­lä ihan mer­kit­tä­vä asia mei­dän demo­kra­tias­sa. Ken­ties oli­si “hal­li­tus­vas­tuul­la­kin” ihan vas­tak­kai­nen vai­ku­tus vaa­leis­sa, jos kan­sa voi­si ymmär­tää mis­tä puhu­taan ja mik­si pää­te­tään kuin päätetään. 

  Tilan­ne jos­sa uudet (ja välil­lä epä­suo­si­tut) lait ja lain­muu­tok­set tule­vat työ­ryh­mis­tä ja minis­te­riöis­tä näen­näi­sen val­mii­na paket­tei­na, jot­ka vaan lei­ma­taan eteen­päin ei kau­heas­ti kan­nus­ta äänes­tä­mään niis­tä päät­tä­nei­tä. Voi­si “per­suil­miö­kin” olla ihan toi­nen, kun tavan rah­vas ymmär­täi­si her­ro­jen aivoi­tuk­sia hie­man parem­min, eikö?

 11. Niin. Minul­le rat­kai­se­va asia oli yli­opis­to­lain uudis­tus. Var­maan vih­rei­den riveis­sä­kin oli pal­jon vas­tus­tus­ta (ks. esim. Aca­tii­min edel­li­sen nume­ron kyse­ly), mut­ta kun viral­li­nen lin­ja oli mitä oli, ääni meni vasemmistoliitolle.

 12. todel­la kivaa lues­kel­la näi­tä itse­sää­lin purkauksia:))

 13. Hyvä, että Osmol­la oli esit­tää edes yksi sul­ka vih­rei­den hattuun.

 14. Eivät Lindé­nin ansiot kai­kil­ta jää­neet huo­maa­mat­ta, hän­hän sai vii­me vuon­na Effin Iso­ve­li­pal­kin­non­kin: “[…] pal­kin­non sai lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Suvi Lindén
  pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tä yksi­tyi­syy­den suo­jan pois­ta­mi­sek­si kan­sa­lais­ten val­von­taa haittaamasta.”

  Mut­ta kan­sa­lai­soi­keuk­sien ja eri­tyi­ses­ti sanan­va­pau­den näkö­kul­mas­ta Brax jää sil­ti his­to­ri­aan pahim­pa­na oikeus­mi­nis­te­ri­nä aikoi­hin. Käy­tän­nön vai­ku­tuk­sia on lii­an aikais­ta arvioi­da, mut­ta peri­aat­teel­li­se­na lin­jauk­se­na vää­rien mie­li­pi­tei­den suo­ra­vii­vai­nen kri­mi­na­li­soin­ti on (kai vie­lä) demo­kraat­ti­ses­sa maas­sa aika käsittämätöntä.

 15. Nuo pykä­lä­muu­tok­set, niin pie­nil­tä kuin ne näyt­ti­vät­kin, sabo­toi­vat koko lain, eikä sitä ole käy­tet­ty vie­lä ker­taa­kaan. Tämä oli­si pitä­nyt ker­toa ulos. Hal­li­tuk­sen sisäi­sel­le ilma­pii­ril­le ei tie­ten­kään oli­si teh­nyt hyvää ryh­tyä kers­ku­maan sil­lä, että onnis­tuim­me sabo­toi­maan Suvi Lin­de­nin lain toimintakyvyttömäksi.”

  Ei Lex Noki­aa tar­vi­ta mihin­kään, työn­te­ki­jöi­den vakoi­lun voi ulkois­taa mai­hin , jois­sa se on sallittua.
  Monen yri­tyk­sen ver­kon­val­von­ta ja yllä­pi­to on siir­ret­ty esim Egyp­tiin , jos­sa lain­sää­dän­tö ei rajoi­ta kyttäystä 

  Hal­li­tuk­sen oli­si pitä­nyt kes­kit­tyä sii­hen, että tämä este­tään, Lex­No­kia on lähin­nä äänes­tä­jien hämäystä.

 16. Teek­ka­ri: Lex Nokian vesit­ti olen­nai­ses­ti sii­hen saa­tu tiuk­ka ilmoi­tus- ja rapor­toin­ti­vel­vol­li­suus yhdes­sä sen vas­tai­sen kam­pan­jan tuo­man jul­ki­suu­den kans­sa: sitä ei uskal­le­ta käyt­tää kun pelä­tään jul­ki­suut­ta. Koko lain alku­pe­räi­nen idea­han oli antaa työ­nan­ta­jil­le kei­not käsi­tel­lä tie­to­vuo­to­ja sisäi­se­nä asia­naan jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa, tar­vit­se­mat­ta ker­toa niis­tä polii­sil­le tms.

 17. Kysy­mys sii­tä, onko Lex Nokian tar­joa­mia kei­no­ja sovel­let­tu vai ei, ei ole ihan niin yksin­ker­tai­nen kuin voi­si luul­la, ker­too LVM:

  Vaik­ka laki on ollut voi­mas­sa puo­li­tois­ta vuot­ta, eivät yri­tyk­set ja yhtei­söt ole vie­lä teh­neet tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le yhtään lain vaa­ti­maa ennak­koil­moi­tus­ta sään­nös­ten sovel­ta­mi­ses­ta ja säh­köi­sen vies­tin­nän tun­nis­ta­mis­tie­to­jen käsittelystä. 

  Raport­tia var­ten teh­dys­tä kyse­lys­tä ilme­nee kui­ten­kin, että nel­jä yri­tys­tä tai yhtei­söä oli­si otta­nut vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät uudet sään­nök­set käyt­töön ilmoit­ta­mat­ta täs­tä tietosuojavaltuutetulle.”

  http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1219031

  Hyvä sen­tään, että asi­aa edes seu­ra­taan. Ongel­man var­si­nais­ta laa­juut­ta voi tois­tai­sek­si vain arvailla…

  Jos Lex Nokian ram­paut­ta­mi­ses­ta jotain tahoa pitäi­si kiit­tää, niin se oli­si kyl­lä se ns. kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta, ei lainsäätäjä.

  Kokoo­muk­sen type­ryyt­tä tie­to­tek­niik­ka-asiois­sa ei voi kyl­lä miten­kään ylit­tää, joten jos halu­aa olla aivan yltiö­op­ti­mis­ti­nen, niin aina­kaan tämän asian täh­den se vih­rei­den oikea lai­ta ei ole vaa­ras­sa vuo­taa minnekään…

 18. Vaa­li­tap­pio” oli kyl­lä hyvin pie­ni, aina­kin koh­tuul­li­nen. Sehän oli jyt­kyn edes­sä ja mui­den tap­pioi­ta kat­sel­les­sa jopa vähäinen.

  Vaa­li­jär­jes­tel­mä nyt vaan teki tep­po­set edus­ta­ja­paik­ko­jen dra­maat­ti­ses­sa vähe­ne­mi­ses­sä puo­lu­eel­le, joka on tot­tu­nut kul­ke­maan voi­tos­ta voittoon.

  Toki on mie­len­kiin­tois­ta tätä vähäis­tä­kin tap­pio­ta ana­ly­soi­da mut­ta on kui­ten­kin muis­tet­ta­va nekin jot­ka nyt äänes­ti­vät (taas) vih­rei­tä. Ei suu­ria kor­jaus­liik­kei­tä kan­na­ta nii­den ‑1,7%:n takia tehdä.

  Jat­ke­taan samal­la lin­jal­la. Mie­lui­ten hal­li­tuk­ses­sa ja pan­naan ehdok­si vaalijärjestelmäuudistus.

  (Yli 10%;n ei kan­na­tus voi vih­reil­lä nous­ta, ellei ale­ta populisteiksi.)

 19. Sit­ten vie­lä kan­nat­taa muis­taa että kyse­lyyn vas­tan­neet ovat enem­män tai vähem­män aktii­vi­sia poli­tii­kan seu­raa­jia. Jos­pa kysyt­täi­siin niil­tä äänes­tä­jil­tä jot­ka akti­voi­tu­vat vain vaa­lien alla. Siel­tä se suu­rin äänes­tä­jä­jouk­ko kum­pu­aa. Siis mikä meni pie­leen vih­rei­den vaa­li­vies­tin­näs­sä kun se ei vakuut­ta­nut näi­tä vain vaa­lien alla asioi­ta seu­raa­via suu­ria kansanjoukkoja.

 20. Aika yllät­tä­vää tuo Braxin kehu­mi­nen. Jos esim. lues­ke­lee oikeus­op­pi­nei­den blo­ge­ja, niin voi saa­da ihan päin­vas­tai­sen kuvan.

 21. On muu­ten itsea­sias­sa aika mer­kil­li­nen tosia­sia se, että minis­te­rei­tä ei vali­ta lain­kaan päte­vyy­den ja osaa­mi­sa­lu­een perus­teel­la, vaik­ka vähäi­sem­piin teh­tä­viin päte­vyyt­tä kysy­tään. Ymmär­rän tie­tys­ti, että poliit­ti­set ja puo­luei­den väli­set ase­tel­mat mää­rit­tä­vät näi­tä nimi­tyk­siä, mut­ta ehkä pitäi­si kui­ten­kin edel­lyt­tää jon­kin­lais­ta ammat­ti­tai­toa myös minis­te­ril­tä. Mie­les­tä­ni esi­mer­kik­si Anni Sin­ne­mäen osaa­mi­sa­lue ei todel­la­kaan ole näis­sä työ­mi­nis­te­ril­le kuu­lu­vis­sa asiois­sa, mut­ta ei esim. Pau­la Leh­to­mä­ki­kään ole eri­tyi­sem­min pro­fi­loi­tu­nut ympä­ris­tö­asioi­den osaajana.

 22. Minun tul­kin­ta­ni on että vih­reät menet­ti­vät lop­pusuo­ral­la ääniä aika pal­jon dema­reil­le Por­tu­gal-tuki­pa­ke­tin vuok­si. Se jäi vih­rei­den käteen mus­ta­pek­ka-kor­tik­si. Mut­ta parem­pi niin että tukee hal­li­tuk­sen rat­kai­sua kuin että yrit­tää ven­koil­la siitä. 

  Perus­suo­ma­lai­sil­le vih­reät saat­toi­vat menet­tää ääniä kans­sa, mut­ta lähin­nä pie­nem­pien paik­ka­kun­tien ikään­ty­vien. Nämä eivät vält­tä­mät­tä vai­kut­ta­neet paik­ka­mää­rään kos­ka ruuh­ka-Suo­men ulko­puo­lel­la ääni­kyn­nys puree.

 23. Pää­op­po­si­tio­puo­lue on seu­raa­van nel­jän vuo­den ajan PerusS. Uskoi­sin, että var­sin ääne­käs sellainen.

  Oppo­si­tio­po­li­tii­kan har­joit­ta­mi­nen on sen vuok­si Vih­reil­le hyvin, hyvin vaikeaa. 

  Jos hal­li­tus­vas­tuut kei­kah­ta­vat toi­sin päin ensi edus­kun­ta­vaa­leis­sa, ottai­si­ko PerusS sil­loin Vih­reät hallitukseen? 

  No, ei ottaisi.

  Mitä Braxiin tulee, hän on saa­nut suht’ myön­tei­set arvo­sa­nat oikeus­op­pi­neil­ta. Lai­na­taan Verk­ko­uu­ti­sia (13.04.2011), kos­ka täs­sä kitey­tyy mon­ta tär­ke­ää kohtaa.

  Oikeus­mi­nis­te­ri Tui­ja Brax (vihr.) saa [asia­na­ja­ja­lii­ton puheenjohta]Ilveskerolta kau­des­taan arvo­sa­nan hyvä. Puheen­joh­ta­ja perus­te­lee kan­taan­sa muun muas­sa sil­lä, että Brax on työs­sään pyr­ki­nyt vie­mään eteen­päin uhrien ja syy­tet­ty­jen asioi­ta parem­min kuin edeltäjänsä.

  – Hän on näh­nyt, että hyviä oikeu­den­hoi­don pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat nime­no­maan kan­sa­lai­set ja yri­tyk­set. En kui­ten­kaan kal­lis­tu kii­tet­tä­vän puo­lel­le, kos­ka rahaa ei ole ollut riit­tä­väs­ti, vaik­kei se ole­kaan oikeus­mi­nis­te­rin syy, Ilves­ke­ro sanoo.”

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=52832:asianajajat-huolissaan-puolueiden-halusta-koventaa-rangaistuksia&catid=29:kotimaa&Itemid=31

 24. Aina­kin Kes­ki-Suo­mes­sa Vih­reät menet­ti­vät ääniä Piraat­ti­puo­lu­eel­le, var­sin mah­dol­li­ses­ti jopa rat­kai­se­van mää­rän (vaa­li­liit­to PiPun kans­sa oli­si tuo­nut edus­ta­jan, jos äänet oli­si­vat men­neet kuten nyt) — eikä kyse suin­kaan ollut pel­käs­tään, tus­kin edes ensi­si­jai­ses­ti, tekijänoikeuskysymyksistä.

 25. Ei reto­ri­nen kysy­mys, mil­loin Suo­mes­sa on vii­mek­si ollut oikeus­mi­nis­te­ri johon oltai­siin oltu tyytyväisiä?

 26. Vih­reät voi­si­vat kyl­lä omak­sua hie­man kriit­ti­sem­män otteen poh­ties­saan mikä meni vikaan, kuin mitä blo­gis­tin tämän­ker­tai­ses­ta ja “mikä meni vikaan” blo­gis­ta nyt ilme­nee. Eten­kin ihme­tyt­tää lem­peä suh­tau­tu­mi­nen Tui­ja Braxin toi­min­taan oikeus­mi­nis­te­riös­sä. Esi­mer­kik­si prof. Jyr­ki Viro­lai­sen blo­gis­sa löy­tyy run­saas­ti vakuut­ta­vaa kri­tiik­kä tär­keis­tä oikeus­lai­tok­sen puut­teis­ta, joi­ta Brax ei saa­nut kun­nol­la hoi­det­tua. Näi­tä puut­tei­ta oli­vat mm. esi­tut­kin­ta- ja pak­ko­kei­no­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­nen (JV 17.11.2010), hovi- ja hal­lin­ta­oi­keus­ver­kon uudis­ta­mi­nen (JV 30.3.2011) ja rii­dat­to­mien saa­ta­vien perin­nän kus­tan­nus­ten koh­tuul­lis­ta­mi­nen (JV 19.9.2009).

  Mie­les­tä­ni vaik­ka on val­las­sa ja pys­tyy aja­maan myös poliit­tis­ta agen­daa niin tie­tyt perus­ju­tut on vain hoi­det­ta­va kun­nial­la, vaik­ka poliit­ti­nen agen­da sii­tä kär­si­si. Vaik­ka Brax onkin saat­ta­nut saa­da myös ansio­ton­ta kuri­tus­ta medias­sa niin nega­tii­vi­sen kri­tii­kin taus­tal­la on kui­ten­kin em. hei­kot saa­vu­tuk­set oikeusministeriössä.

 27. OS:

  Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­nä Anni oli­si ollut vahva.

  Vah­va kup­paa­maan lisää rahaa sisäl­tö­teol­li­suu­del­le ja sää­tä­mään entis­tä tiu­kem­pia teki­jä­noi­keus­la­ke­ja vai joten­kin ns. oikeasti?

  OS:

  kärä­jä­oi­keus­uu­dis­tuk­sen kal­tai­set asiat eivät vil­lit­se suu­ria kansanjoukkoja

  Itse tyk­kään Johan­nes Viro­lais­ta, vaik­ken esi­mer­kik­si yksi­tyi­ses­tä pysä­köin­nin­val­von­nas­ta ole­kaan samaa miel­tä hänen kans­saan. Blo­gia lukies­sa tulee jok­seen­kin sel­väk­si, ettei juu­ri mikään uudis­tus tun­nu mene­vän oike­aan suuntaan.
  Kaik­ki on myös sel­keäs­ti perus­tel­tu — vika, joka ei tun­nu vai­vaa­van polii­tik­ko­ja tai oikeuslaitosta.

  OS:

  oikeus­mi­nis­te­riön juris­tit arvioi­vat lakien tek­nis­tä virheettömyyttä

  Kuu­luu­ko tähän myös perus­oi­keus­tar­kas­te­lu ja perus­tus­lain­mu­kai­suu­den val­von­ta, kos­ka pa..roskaa on täl­lä saral­la men­nyt läpi ja paljon?

  Vesa Lai­ne:

  vaa­li­tap­pio pilaa kak­si val­lan hyvää puo­luet­ta: vih­reät ja keskustan

  Vih­reis­sä on pal­jon vikaa, kuten on tul­lut sel­väk­si, ja Kes­kus­taa voi alkaa sanoa hyväk­si vas­ta sit­ten kun se lopet­taa kri­tii­kit­tö­män tukiais­kup­pauk­sen, lopet­taa kor­rup­tion ja suka­roin­nin, ja puh­dis­taa vii­mein­kin pesän­sä vaa­li­ra­hoi­tuk­sen osalta.

  R. Silf­ver­berg:

  Perus­suo­ma­lai­sil­le vih­reät saat­toi­vat menet­tää ääniä kans­sa, mut­ta lähin­nä pie­nem­pien paik­ka­kun­tien ikääntyvien.

  Älä unoh­da nuo­ria. Hehän tuol­la kau­pun­gil­la ramp­paa­vat ja kai­ken näke­vät ja koke­vat. Jos esim. maa­han­muut­to ei niin auvois­ta ole­kaan kuin mik­si Vih­reät sen esit­tä­vät, niin aika äkkiä siir­ry­tään kan­nat­ta­maan Perus­suo­ma­lai­sia, jne.

 28. Minis­te­ril­lä on var­sin vähän pää­tös­val­taa, kos­ka minis­te­riö ja työ­voi­ma­toi­mis­tot vain sovel­ta­vat lakeja. ”

  Osmo tote­aa itse­kin, että työ­mi­nis­te­rin vir­ka on vain täy­te­vir­ka ilman vaikutusvaltaa.

  Ilmei­ses­ti Sin­ne­mä­ki oli tur­hau­tu­nut kun ainoa toi­mi oli välit­tää ilmais­ta työ­voi­maa työnantajille.
  Työk­käin roo­li muut­tui­kin Sin­ne­mäen aikan työn välit­tä­mi­ses­tä orja­työ­voi­man välittämiseen.
  Sin­ne­mäen aika­na työk­kä­rin mark­ki­nao­suus työ­paik­ko­jen väli­tyk­ses­sä puo­lit­tui ja pak­ko­työn mää­rä kasvoi

  Lausun­not­kin käsit­te­li­vät­kin eläin­ten oikeuk­sia , eivät työntekijöiden.

 29. Verk­ko­uu­ti­sis­sa ihmet­te­le­vät koh­ta, mik­si hit­te­jä Soi­nin­vaa­ran blo­gis­ta tulee niin paljon!…

  OM: Sakon muun­to­ran­gais­tus ei lisän­nyt rikol­li­suut­ta” (Verk­ko­uu­ti­set)
  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=50193:om-sakon-muuntorangaistus-ei-lisaennyt-rikollisuutta

  Uudis­tus ei ole lisän­nyt näpis­tyk­siä tai mui­ta­kaan varat­to­mien teke­miä rikok­sia. Tut­ki­mus­kin asias­ta on olemassa.
  http://www.optula.om.fi/1290609357479

  Mut­ta Braxia on toki täs­tä muun­to­ran­gais­tuk­ses­ta hyvin pal­jon moi­tit­tu, pit­käl­ti ideo­lo­gi­sis­ta syistä.

 30. Tapio

  “Vaa­li­tap­pio” oli kyl­lä hyvin pie­ni, aina­kin kohtuullinen. 

  Oli­ko Kes­kus­tan vaa­li­tap­pio pie­ni? Vih­reät hävi­si­vät pai­kois­taan kol­man­nek­sen ja Kes­kus­ta yhtä vail­le kol­man­nek­sen. Suh­teel­li­nen vaa­li­ta­pa oli täl­lä ker­taa molem­mil­le epäe­dul­li­nen (paik­ko­ja kato­si enem­män kuin kan­na­tus­ta), tosin Vih­reil­le epäedullisempi.

 31. Hie­man tpyy­luo­maa kom­pa­ten: Jos joku löy­tää Suo­men his­to­rias­ta sano­taan vii­mei­sen 50 vuo­den ajal­ta oikeus­mi­nis­te­rin, johon “oikeus­op­pi­neet blo­gis­tit” (= Jyr­ki Viro­lai­nen ja Juk­ka Kemp­pi­nen) ovat olleet tyy­ty­väi­siä, niin nos­tan hat­tua. Viro­lai­nen ei sen­tään teh­nyt Braxis­ta kan­te­lua oikeus­kans­le­ril­le, toi­sin kuin edel­li­ses­tä juris­tioi­keus­mi­nis­te­ris­tä Johan­nes Koskisesta.

  Braxin onnis­tu­mi­ses­ta: Hän sai mie­les­tä­ni läpi lukui­sia hyviä ja vih­rei­den kan­nal­ta olen­nai­sia tavoit­tei­ta (vaa­li­la­ki, lähi­suh­tees­sa teh­ty lie­vä pahoin­pi­te­ly viral­li­sen syyt­teen alai­sek­si, sam­mu­neen rais­kauk­sen luo­kit­te­lu rais­kauk­sek­si, eläin­suo­je­lu­ri­kos­ten ran­gais­tus­ten koven­ta­mi­nen, kan­san­edus­ta­jien lah­jon­ta­py­kä­lien kiristäminen..).

  Sakon­muun­to­ran­gais­tuk­seen tul­lei­den muu­tok­set oli­vat tosi­aan Oikeus­po­liit­ti­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen jou­lu­kuus­sa 2010 tul­lei­den tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan onnis­tu­nei­ta (http://www.optula.om.fi/Etusivu/Tiedotus/1290609357409), vaik­ka päin­vas­tais­ta­kin on väitetty.

  Rasis­tis­ten rikos­ten ran­gais­tusuu­dis­tus ei ollut mikään suu­ri suk­see ja tus­kin onn­nis­tuu kovin hyvin tavoit­teis­saan, mut­ta sen sanan­va­paut­ta rajoit­ta­vaa jne. roo­lia on aivan sil­mit­tö­mäs­ti pai­su­tel­tu eten­kin net­ti­pu­heis­sa. Näki­sin, että hyvin vähän muut­tuu kesä­kuun ensim­mäi­nen päivä.

  Var­si­nai­sek­si Braxin häpeä­pil­kuk­si las­ki­sin ainoas­taan pak­ko­kei­no- ja esi­tut­kin­ta­lain uudis­tuk­sen, joka mitä ilmei­sim­min hosut­tiin läpi ja kai­ken­lais­ta ongel­mal­lis­ta jäi sin­ne. Onnek­si EIT:n tuo­mio kotiet­sin­nöis­tä tuli krei­vin aikaan ja lakiin saa­tiin edes toi­mi­va jäl­ki­kä­tei­nen vali­tus­ka­na­va etsin­tä­pää­tök­ses­tä (mie­les­tä­ni sekään ei kyl­lä oikein riitä).

 32. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, että jos työ­mi­nis­te­rin salk­ku on niin ham­paa­ton, mik­si Vih­reät on sel­lai­sen otta­nut? Onko puo­lue läh­te­nyt nime­no­maan hake­maan tuo­ta salk­kua, vai onko se tul­lut joten­kin kom­pro­mis­si­na kun parem­mat vaih­toeh­dot eivät ole olleet mah­dol­li­sia? Ymmär­rän kyl­lä jos et pys­ty puhu­maan edel­li­sis­tä hallitusneuvotteluista.

 33. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, että jos työ­mi­nis­te­rin salk­ku on niin ham­paa­ton, mik­si Vih­reät on sel­lai­sen ottanut? ”

  No ei työ­mi­nis­te­ri­kään aivaa ham­paa­ton ole, jos on vain tah­toa ja haluja.

  Urpo Lep­pä­nen­kin pis­ti aikoi­naan toi­mek­si ja pois­ti työt­tö­myy­den kun­nes Ahon por­va­ri­hal­li­tus ja Ike kumo­si­vat lait.

  Ikel­le riit­ti muu­ta­man mis­sin työllistäminen

 34. Koko vai­ke­ne­mi­sen peri­aa­te on vää­rä eikä sovi demo­kra­ti­aan. (Täl­lä blo­gil­la ei moi­seen hys­syt­te­lyyn syyl­lis­ty­tä J)”

  Vaik­ken usko­kaan että tämä oli tar­koi­tet­tu minul­le, tar­tun sii­hen kiin­ni kos­ka osui sopi­vas­ti ja aihe on minul­le tärkeä.

  Ole­tan että pidät edel­leen kui­ten­kin kiin­ni valio­kun­tien ja hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den salai­suu­des­ta. Ovat­ko nämä lais­sa vai pel­käs­tään poliit­tis­ta tapaa?

  Mik­si tämä tie­to­jen pimit­tä­mi­nen äänes­tä­jil­tä on edel­leen niin ehdo­ton­ta poli­tii­kas­sa? Onko kysees­sä vain mui­nais­jään­ne van­hoil­ta ajoil­ta kun kan­san ei tar­vin­nut­kaan tie­tää mitään, prag­maat­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen kokous- ja neu­vot­te­lu­käy­tän­töi­hin (hel­pom­paa neu­vo­tel­la kun koko ajan ei ole val­von­nan alla), vai onko kyse aidos­ti sii­tä, että polii­ti­kot eivät halua ker­toa mitä oikeas­ti teke­vät, kos­ka se oli­si hei­dän itsen­sä kan­nal­ta han­ka­laa ja kiusallista?

  Eikö edus­kun­nas­ta löy­dy tar­peek­si edus­ta­jia, joi­den mie­les­tä kabi­net­ti­so­pi­mus­ten salai­lu on epädemokraattista?

  Mik­si ketään ei tun­nu kiinnostavan?

 35. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, että jos työ­mi­nis­te­rin salk­ku on niin ham­paa­ton, mik­si Vih­reät on sel­lai­sen ottanut? 

  Eikös se ollut ihan hyvä salk­ku Cron­ber­gil­le vaik­kei sit­ten Sin­ne­mäel­le oikein istu­nut? Cron­ber­gin aikaan saa­tiin ihan hyviä paran­nuk­sia apu­ra­ha­tut­ki­joi­den ja ‑tai­tei­li­joi­den työttömyysturvaan.

 36. Vain kak­si sanaa: Lex Soininvaara. 

  Tämän toteu­tus sil­loin kun Vih­reät oli­vat hal­li­tuk­ses­sa sekä oikeus- että työ­mi­nis­te­rin palleilla.

 37. Tuo omis­ta onnis­tu­mi­sis­ta kertominen/kertomattomuus on hyvä pointti!

  Onko niin, että pin­nan alla vih­reän sisä­pii­rin ener­gia meni toi­saal­ta hal­li­tus­po­li­tii­kan teke­mi­seen ja toi­saal­ta sisäi­seen pelaa­mi­seen — eikä mui­ta puo­luei­ta vas­taan pelaa­mi­seen? Oli tär­keäm­pää näyt­tää, että puo­lu­een tämä tai tuo sii­pi oli oikeas­sa tai vää­räs­sä, kuin näyt­tää medias­sa mitä koko puo­lue on saa­nut yhdes­sä aikaan.

  Jos mie­ti­tään kokoo­muk­sen nousua pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­eek­si, niin kyl­lä sii­nä on kes­kei­se­nä taus­ta­na se, että aika­naan pj-vaa­lis­sa teh­tiin Katai­sen myö­tä tiet­ty lin­ja- ja suku­pol­vi­va­lin­ta (Katai­nen vs. Kaner­va) ja sen jäl­keen sitä on nou­da­tet­tu joh­don­mu­kai­ses­ti, eikä käy­tet­ty ener­gi­aa sisäi­seen rii­te­lyyn. Näin myös Vasem­mis­to­lii­tos­sa Arhin­mäen aikana. 

  Samal­la taval­la kuin vih­reis­sä on frak­tion­sa, niin kyl­lä kokoo­mus­kin on jakau­tu­nut libe­raa­lei­hin ja konservatiivehin/ sosi­aa­li­re­for­mis­tei­hin ja mark­ki­na­ta­lous­us­ka­pi­ta­lis­tei­hin tai vas­sa­rit savu­piip­pu­äi­jiin ja puna­vih­rei­siin… Uuden puheen­joh­ta­jan myö­tä rivit on kui­ten­kin saa­tu suo­rik­si, aina­kin toistaiseksi…

  Täs­sä vih­rei­den sisä­pii­ril­le mie­tit­tä­vää koh­ti pj-vaa­lia men­täes­sä ja vaa­li­kau­den stra­te­gioi­ta suunniteltaessa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.