Tekevätkö euroviisut hyvää eurooppalaiselle identiteetille?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysy­myk­seen “teke­vät­kö Euro­vii­sut hyvää euroop­pa­lai­sel­le identiteetille?”

Ei

Sii­nä näkyy ylei­seu­roop­pa­lai­suu­den pahim­mat puo­let, kult­tuu­rien sekoi­tus, joka pää­tyy täy­del­li­sek­si kult­tuu­rit­to­muu­dek­si. On vai­kea kuvi­tel­la, että esil­lä ole­vat hen­gen­tuot­teet edus­tai­si­vat sitä, mihin jäsen­mais­sa par­haim­mil­laan pääs­tään. Mut­ta kun pitää miel­lyt­tää tasai­ses­ti kaik­kia, pitää olla mitään­sa­no­ma­ton. Toi­voi­sin enem­män euroop­pa­lai­suut­ta, joka oli­si eri­lai­suuk­sien rin­nak­kai­se­loa eikä kom­pro­mis­sia kaikesta.

36 vastausta artikkeliin “Tekevätkö euroviisut hyvää eurooppalaiselle identiteetille?”

 1. Osmo, kos­ka olet vii­mek­si edes kuun­nel­lut euroviisuja?
  Esim. tänä vuon­na Ita­lian, Rans­kan, Suo­men, Ukrai­nan, Mol­do­van, Sveit­sin, Sak­san, Nor­jan tai Irlan­nin edus­ta­jia. Kuun­te­le­pa huvik­se­si, saa­tat oppia jotain pait­si euroop­pa­lai­ses­ta diver­si­tee­tis­tä, myös omis­ta ennak­ko­luu­lois­ta­si. Sii­tä huo­li­mat­ta että euro­vii­sut ovat myös cam­pin ja huo­non maun kar­ne­vaa­lit ja las­kel­moi­tua hömp­pää. Maa­il­ma on ihmeel­li­sem­pi kuin mil­tä nor­sun­luu­tor­nis­ta kui­kuil­len näyttää.

 2. Euro­vii­sut on kil­pai­lu. Kil­pai­lus­sa toi­mii peli­teo­ria; mitä enem­män pis­tei­tä, sitä parem­min sii­nä pär­jää. Stra­te­gioi­ta näyt­täi­si ole­van osa­puil­leen kol­me: 1) Teh­dä tasa­laa­tui­sek­si tuo­tet­tua mitään­sa­no­ma­ton­ta pop­pia, jol­la saa koh­tuul­li­ses­ti pis­tei­tä 2) Lyö­dä lei­kik­si 3) Eri­kois­tua johon­kin gen­reen ja toi­voa että se iskee. 

  Lor­di voit­ti oikeas­taan yhdis­tä­mäl­lä stra­te­giat 2 ja 3. Se on kui­ten­kin ris­ki­pe­li ja tus­kin toi­mii aina­kaan ihan samal­la sapluu­nal­la uudestaan.

  Jos Euro­vii­suis­ta halut­tai­siin “euroop­pa­lai­set” täs­sä sinun kai­pai­le­mas­sa­si mer­ki­tyk­ses­sä, tar­vit­tai­siin sel­lai­nen pis­tey­tys­sys­tee­mi tai jokin muu kan­nus­tin, joka nos­tai­si stra­te­gian “tee omin­ta­kei­nen ja kult­tuu­ris­pe­si­fi­nen kap­pa­le” kilpailukykyiseksi.

 3. Ei ole mitään euroop­pa­lais­ta iden­ti­teet­tiä. Oli sää­lit­tä­vä yri­tys, kun vako­sa­met­ti­vä­ki halusi hyvän asian vuok­si vähän mani­pu­loi­da junt­te­ja ja luu­li sii­hen tar­vit­ta­van vain lipun ja kan­sal­lis­lau­lun. He eivät vie­lä tänä­kään päi­vä­nä käsi­tä, mik­si se ei toiminut.

 4. Nyt pipoa löy­sem­mäl­le ettei har­kin­ta­ky­ky sumen­nu. Ilman kar­ne­vaa­le­ja elä­mäs­sä (ja euroop­pa­lai­ses­sa iden­ti­tee­tis­sä) on yksi dimen­sio vähemmän.

 5. Täy­sin eri miel­tä. Euro­vii­sut ovat nii­tä har­vo­ja paik­ko­ja mis­sä ihmi­set edes muis­ta­vat, että mitä mai­ta euroop­paan kuu­luu. Lisäk­si esi­tyk­sis­sä on muka­vaa menoa ja ylei­sö elää muka­na. Tämä onkin ehkä ainoa yhteys mis­sä huu­mo­ri ja kepeys yhdis­ty­vät euroo­pan kanssa.

  Vali­tet­ta­vas­ti monet otta­vat vii­sut lii­an vaka­vas­ti je nyr­pis­te­le­vät vii­su­jen kevey­del­le. Euro­vii­su­ja­han myös viha­taan pal­jon. Mut­ta kuten tie­däm­me, maa­il­ma on täyn­nä vakavikkoja.

 6. Kai­ken­kaik­ki­aan olen samaa miel­tä Euro­vii­su­jen tur­huu­des­ta, mut­ta euro­vii­su­jen vaa­li­ta­pa kyl­lä kan­nus­taa ris­kin­ot­toon ja erot­tu­mi­seen. Lor­di ei voit­ta­nut euro­vii­su­ja (ja vie­lä his­to­rial­li­sen yli­voi­mai­sel­la pis­te­mää­räl­lä) sen vuok­si, että se oli­si ollut tar­peek­si tasa­pak­su euroop­pa­lais­ten enem­mis­tön makuun, vaan sik­si, että tasa­pak­su­jen esiin­ty­jien äänet jakau­tui­vat tasa­pak­sus­ti ja Lor­di omal­la eri­lai­suu­del­laan pys­tyi erot­tu­maan joukosta.

  Väi­tän, että jos euro­vii­suis­sa käy­tet­täi­siin enem­mis­tö­vaa­lia ja kah­den eni­ten ääniä saa­neen välil­lä käy­täi­siin toi­nen kier­ros, Lor­di oli­si koke­nut murs­ka­tap­pion jota­kin tasa­pak­sua esi­tys­tä vastaan.

  Vali­tet­ta­vas­ti euro­vii­su­jen kan­sal­lis­ten kar­sin­to­jen äänes­tyk­set tai­ta­vat usein perus­tua jon­kin­lai­sen kon­sen­suk­sen hake­mi­seen, jol­loin edus­ta­jat ovat tasa­pak­su­ja, vaik­ka se ei tak­ti­ses­ti oli­si­kaan mis­sään mie­les­sä viisasta.

  Tie­tys­ti koko euro­vii­su­jen läh­tö­aja­tus sii­tä, että etsi­tään koko Euroo­pal­le yhteis­tä vii­sua, on vähi­tään­kin nau­ret­ta­va. Eri­lai­set ihmi­set kun nyt vain pitä­vät eri­lai­ses­ta musii­kis­ta, eikä täs­tä pää­se “demo­kra­tial­la” yhtään mihin­kään. Musiik­ki on yksi niis­tä asiois­ta, joi­hin ei “kan­sal­la” pitäi­si olla mitään sano­mis­ta. Vähän niin­kuin suku­puo­li­neut­raa­li avio­liit­to (sain­pas poli­ti­soi­tua tämänkin!).

 7. Yllät­tä­vän tosik­ko­mai­nen vas­taus Osmol­ta. Ymmär­rän kai­puun “kan­sal­lis­ten iden­ti­teet­tien liit­toon”, mut­ta minus­ta Vii­sut toi­mi­vat oikein­kin hyvin luo­mas­sa Euroop­pa­lais­ta yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta, vaik­ka eivät mää­rit­täi­si­kään eri­tyi­sem­min “euroop­pa­lai­suu­den olemusta”.

  Kat­se­lim­me pari vuot­ta sit­ten vii­su­fi­naa­lia netin väli­tyk­sel­lä lati­na­lai­ses­sa ame­ri­kas­sa muu­ta­man pai­kal­li­sen ja muu­ta­man euroop­pa­lai­sen kans­sa. Vain euroop­pa­lai­set ymmär­si­vät “vit­sin” ja eli­vät muka­na. Muut lähin­nä ihmet­te­li­vät. Eli näki­sin Euro­vii­sut erään­lai­sen euroop­pa­lai­se­na sisä­pii­rin­vit­si­nä, ja mikä voi­si­kaan yhteen­kuu­lu­vuut­ta enem­pää edis­tää kuin sisä­pii­rin huumori!

 8. Osmol­la on nyt yli­mää­räi­nen ryp­py otsas­sa. Euro­vii­sut­han on camp-klas­sik­ko, jol­la on joka vuo­si monen sadan mil­joo­nan ihmi­sen ylei­sö. Ns. musiik­ki siel­lä on tie­tys­ti aivan sie­tä­mä­tön­tä, mut­ta sii­tä onkin tul­lut ‘sävel­lys­kil­pai­lun’ juo­ni. Lor­din taan­noi­nen veto oli jok­seen­kin täy­del­li­nen koment­ti menoon, tosin ehkä var­si­nai­sen mer­ki­tyk­sen osal­ta taha­ton sel­lai­nen. Vali­tet­ta­vas­ti Lor­din jäl­keen kukaan ei ole oikein yltä­nyt samal­le tasol­le. Sii­tä olen samaa miel­tä, että euroop­pa­lai­nen iden­ti­teet­ti pär­jäi­si val­lan mai­nios­ti ilman­kin, kuten pär­jäi­si ilman idol­sei­ta ja x‑factoreita.

 9. Vähän kevyem­pi aihe täl­lä ker­taa. On tai­det­tu vies­ti kir­joit­taa eilen puo­len yön aikaan…

  Para­di­se Oskar edus­taa (Astrid Lindgre­nin kir­jas­ta saa­tua) nime­ään myö­ten hyvin­kin poh­jois­maa­lais­ta identiteettiä.

  Mitä tulee kult­tuu­rien omi­nais­piir­tei­den sekoit­tu­mi­seen, niin eikös se ole pel­käs­tään hyvä asia? Syn­tee­sis­tä syn­tyy uutta.

  Euro­vii­sut on haus­ka yhtei­seu­roop­pa­lai­nen perin­ne, joka aina­kin minul­le on hat­ta­ran­ke­pe­ää pin­ta­viih­det­tä — ja saa puo­les­ta­ni sel­lai­se­na pysyäkin.

  Muis­to­ja­kin näi­hin liit­tyy. Se, kun Abba voit­ti, on jää­nyt läh­te­mät­tö­mäs­ti mie­leen. Kuten myös Kojon Nuku pom­miin (Sleep to the Bomb) ‑kap­pa­leen jää­mi­nen vii­mei­sek­si… “Sleep to the bomb, bomb, sleep to the bomb, it’s easier that way”.

 10. Omi­tui­nen kan­nan­ot­to Osmol­ta. Mik­si ihmees­sä pitäi­si tukea van­han­ai­kai­sia ja men­nee­seen jämäh­tä­nei­tä euroop­pa­lai­sia identiteettejä? 

  Hei, eläm­me jo 2000-lukua! Ei ole enää mitään men­nei­den vuo­si­sa­to­jen euroop­pa­lai­suut­ta. Kan­sat ovat sekoit­tu­neet ja his­to­rial­li­ses­ti kon­tin­gen­tit rajat häl­ven­neet. Nyky­ään nor­ja­lai­sen euro­vii­su­yh­tyeen kaik­ki jäse­net voi­vat olla tum­mai­hoi­sia. Ei yksin­ker­tai­ses­ti voi­da sanoa pel­kän ulko­näön perus­teel­la, että tuo hen­ki­lö tuos­sa näyt­tää euroop­pa­lai­sel­ta. Minus­ta tämä on hyvä asia.

  Van­han, vii­meis­tään 1900-luvun maa­han­muut­to­vir­taus­ten ja glo­ba­li­saa­tion myö­tä kuol­leen euroop­pa­lai­suu­den hai­kai­lu sul­kee ulos suu­ren osan nyky-Euroo­pan kan­sa­lai­sis­ta. Eivät 2000-luvun rans­ka­lai­set jaa nii­tä kult­tuu­ri­sia perin­tei­tä, jot­ka vie­lä 1900-luvul­la oli­vat jaet­tua ranskalaisuutta. 

  Jos 2000-luvun rans­ka­lai­suu­des­ta puhu­taan ikään kuin se oli­si edel­leen 1900-luvun rans­ka­lai­suut­ta, niin minus­ta se on jo pelot­ta­van lähel­lä rasismia.

 11. Toi­saal­ta: Euro­vii­sut ovat van­han kar­ne­va­lis­ti­sen kult­tuu­rin ilmen­ty­mä, “vää­rän kunin­kaan” juh­la, jos­sa on lupa olla jotain ihan muu­ta (Israe­lin trans­sek­su­aa­li voit­ta­ja, Lor­di), arvos­tel­la poli­tiik­kaa, lai­na­ta hävyt­tö­mäs­ti muis­ta kult­tuu­reis­ta ja vähem­mis­töis­tä, ja yli­pää­tään olla niin häpeä­mät­tö­män popu­lis­ti­nen kuin vain suinkin. 

  Euro­vii­su­jen ei ole tar­koi­tus­kaan olla “hyvää” kult­tuu­ria, vaan tapah­tu­ma, jota koko Euroop­pa seu­raa ja juh­lii saman­ai­kai­ses­ti. Vai oli­si­ko parem­pi, että vain urhei­lus­sa moi­nen kar­ne­vaa­li­hen­ki ja yhteen­kuu­lu­vuus oli­si sallittua?

 12. Euro­vii­sut on yhtei­seu­roop­pa­lai­nen vit­si, jota voi hauk­kua kaikkialla! 

  Jos­tain kum­man syys­tä sen ympä­ril­le on lisäk­si muo­dos­tu­nut erit­täin into­hi­moi­nen euroop­pa­lai­nen fani­kun­ta ja jos­tain syys­tä tapah­tu­mas­ta itsess­tään on mou­dos­tu­nut osal­le sateen­kaa­ri­kan­saa mer­kit­tä­vä tapahtuma.

  Vas­taan siis varauk­set­to­mas­ti: Kyllä!

 13. Oli­ko­han tämä jon­kin­lai­nen mamu­kriit­ti­nen kan­nan­ot­to. 🙂 Kult­tuu­ri­vaih­toa on yleen­sä pidet­ty hyvä­nä liennytyksenä.

 14. Euro­vii­su­jen mer­ki­tys on vähen­ty­nyt mui­den kil­pai­lu­jen kuten idols ja tai­vas­ka­na­va­tar­jon­nan ansios­ta mut­ta jos­tain kum­man syys­tä ihmi­set sitä seu­raa­vat vuo­des­ta toi­seen. For­maat­ti on lähes 60 vuot­ta van­ha mut­ta sil­ti toimii.

 15. Sel­vä… eli euroop­pa­lais­ten kult­tuu­rien sekoit­ta­mi­nen on huo­no asia ja joh­taa kulttuurittomuuteen?

  Kui­ten­kin olet toi­saal­ta käsit­tääk­se­ni sitä miel­tä että euroo­pan ulko­puo­lis­ten kult­tuu­rien sekoit­ta­mi­nen euroop­paan ja Suo­meen joh­tai­si toi­mi­vaan moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja kult­tuu­rin rikastumiseen.

  Puheis­sa­si on räi­keä ris­ti­rii­ta, ja lisäk­si tämä blo­gi­kir­joi­tus on räi­keän rasis­ti­nen euroop­pa­lai­sia ja hei­dän kult­tuu­re­jaan koh­taan, kos­ka kir­joi­tuk­ses­ta saa sen kuvan että vain euroo­pan ulko­puo­li­set pys­ty­vät hoi­ta­maan moni­kult­tuu­ri­suu­den euroop­pa­lai­sia partemmin

 16. Lujit­taa Itä-Euroop­pa­lais­ta iden­ti­teet­tiä. Äänes­tä­vät vim­ma­tus­ti toi­nen tois­ten­sa puo­les­ta muu­ta Euroop­paa vastaan.

 17. [blockquote]Siinä näkyy ylei­seu­roop­pa­lai­suu­den pahim­mat puo­let, kult­tuu­rien sekoi­tus, joka pää­tyy täy­del­li­sek­si kult­tuu­rit­to­muu­dek­si. [/blockquote]

  Onko Osmo liit­ty­nyt Suo­men Sisun jäse­nek­si? Reto­riik­ka on samaa 😉

 18. Euro­vii­suis­sa äänes­tys menee pit­käl­ti alu­eel­lis­ten ja kult­tuu­ris­ten blok­kien mukaan. Skan­di­naa­vit esi­mer­kik­si äänes­tä­vät toi­si­aan. Suo­men ongel­ma on, muu­ten, ollut, että maa ei kuu­lu mihin­kään blokkiin.

  Tämä blok­ki­ja­kau­ma kuu­luu ja näkyy aika huo­nos­ti itse musii­kis­sa, joka jakau­tuu lähin­nä angloa­me­rik­ka­lai­seen ja itä­mai­seen angloa­me­rik­ka­lai­seen. Lisäk­si on aina muu­ta­ma kan­san­musii­kis­ta ammen­ta­va yri­tys kuten Kuun­kuis­kaa­jat vii­me vuonna. 

  Tie­tys­ti kan­sal­li­sis­sa perin­teis­sä on vari­aa­tio­ta, mut­ta se kuu­luu bii­seis­sä heikosti. 

  USA:ssa tilan­ne on täs­sä mie­les­sä kadeh­dit­ta­va, min­kä voi huo­ma­ta vaik­ka Ame­rican Ido­lin lois­ta­vaa lop­pu­ki­riä kat­se­le­mal­la. Siel­lä etni­set ja alu­eel­li­set musiik­ki­tyy­lit elä­vät vah­voi­na mut­ta eivät kan­saa jaka­va­na vaan yhdis­tä­vä­nä perin­tee­nä. Mil­tei joka jenk­ki on nyky­ään ylpeä sou­lis­ta, kant­ris­ta, fol­kis­ta, jazzis­ta, roc­kis­ta. latinosta …

  Kie­li­muu­rit tai­ta­vat estää saman­lai­sen kehi­tyk­sen EU:ssa koko Euroo­pas­ta puhu­mat­ta­kaan (joka yltää näem­mä Lähi-itään ja Kes­ki-Aasi­aan asti). 

  Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa saat­taa poik­keus­ta­pauk­ses­sa nous­ta ruot­sin­kie­li­nen bii­si suo­si­tuk­si — tai aina­kin jos­kus ennen mui­noin saat­toi. Lop­pu on englan­tia ja suo­mea. Eikä Suo­mi edes tai­da pik­ku­rui­se­na maa­na olla kult­tuu­ri­ses­ti kaik­kein sul­keu­tu­neim­pia vaik­ka tääl­lä kou­lu­tus­po­li­tiik­kaa yrit­tää­kin pitää kie­li­tai­don minimissä.

  EU:n tie tai­taa olla Bel­gian, ei USA:n tie. Tar­koi­tan siis val­lo­nien ja flaa­mien eris­täy­ty­mis­tä kie­li­ra­jaa myöten.

  Euro­vii­sut taas ovat lähin­nä suo­ma­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta masen­ta­vaa viih­det­tä, jon­ka kulues­sa voi tsek­kail­la ket­kä on mei­dän ystä­viä ja ket­kä eivät taas­kaan äänes­tä­neet meitä.

 19. S‑W:

  Kui­ten­kin olet toi­saal­ta käsit­tääk­se­ni sitä miel­tä että euroo­pan ulko­puo­lis­ten kult­tuu­rien sekoit­ta­mi­nen euroop­paan ja Suo­meen joh­tai­si toi­mi­vaan moni­kult­tuu­ri­suu­teen ja kult­tuu­rin rikastumiseen”

  Enpä kyl ite muis­ta Osmol­ta yhtään sel­las­ta kir­jo­tus­ta, jos­sa se olis mitään ton kal­tas­ta hehkuttanu.

 20. En tie­dä tekee­kö Euro­vii­sut hyvää euroop­pa­lai­sel­le iden­ti­tee­til­le, mut­ta ter­vey­del­le kisa ei aina­kaan ole hyväk­si, sil­lä sel­vin­päin vii­su­ja ei pys­ty katsomaan.

 21. Oli­ko­han tuo kir­joi­tus taas täky joil­le­kin? Vai halu­aa­ko Osmo Suo­meen enem­män kan­sal­lis­mie­lis­tä tai­det­ta jot­ta kult­tuu­rien eri­tyis­piir­teet korostuvat. 😉

  Minus­ta on ihan hyvä että on myös tuol­lai­sia camp-fetis­se­jä jois­sa on kat­to kor­keal­la ja lat­tia mata­lal­la. Kyl­lä huo­no huu­mo­ri yhdis­tää ihmi­siä aina hel­pom­min kuin korkeakulttuuri.

 22. Hie­no mie­li­pi­de. Vie­lä hie­nom­paa, että tuon uskal­taa ääneen lausua.

  Kuka kat­soi YLE Tee­man mai­nion doku­ment­ti­sar­jan Kuvia kadon­nees­ta ajas­ta, jos­sa esi­tel­tiin mil­jo­nää­ri Albert Kah­nin vuo­si­na 1908–1930 maa­il­mas­ta kerää­mää ainut­laa­tuis­ten väri­va­lo­ku­vien kokoelmaa?
  Ohjel­ma hät­käh­dyt­ti. Val­ta­va kult­tuu­rien kir­jo on hävin­nyt. Enkä puhu nyt niin­kään arvois­ta, vaan tapa­kult­tuu­reis­ta, pukeu­tu­mi­ses­ta, ruo­as­ta, musii­kis­ta, juh­lis­ta, kie­len mur­teis­ta. Val­ta­va häviö niin mai­den sisäl­lä, kuin myös mai­den välil­lä. Osa sii­tä on ollut moder­nin väis­tä­mä­tön­tä ohei­sil­miö­tä, mut­ta kyl­lä myös suu­ri osa tuhos­ta on ollut tie­toi­sen poli­tii­kan seurausta.

  Para­dok­saa­li­ses­ta yli­kan­sal­li­nen moni­kult­tuu­ri jat­kaa sitä hävi­tys­tä, min­kä kan­sal­lis­val­tioi­den kult­tuu­ri­nen ylhääl­tä joh­det­tu yhte­näis­tä­mi­nen 1800-luvul­la aloitti.

  Toi­saal­ta olen aja­tel­lut tämän vas­ta­pai­nok­si, että hie­noim­pia kult­tuu­re­ja ovat ne, joi­ta ihmis­kun­ta ei ole vie­lä luo­nut. Sil­ti tun­tuu, että olem­me menet­tä­neet ja yhä mene­täm­me pal­jon sii­tä perus­tas­ta, sen todel­li­ses­ta moni­nai­suu­des­ta, jol­ta nämä tule­vai­suu­den­kin, toi­vot­ta­vas­ti kor­keam­mat, kult­tuu­rit nousevat.

 23. Onko euro­vii­su­jen tar­peen “teh­dä hyvää euroop­pa­lai­sel­le iden­ti­tee­til­le”? Sehän on vain viih­det­tä, jol­la on aika run­sas ylei­sö. Tar­koi­tat­ko, Osmo, että euro­vii­sut oli­si syy­tä kiel­tää euroop­pa­lai­sen iden­ti­tee­tin huo­non­ta­mi­sen johdosta?

  Mitä tulee sii­hen, että äänet mah­dol­li­ses­ti eivät jakau­du oikeas­ti esi­tys­ten hyvyyk­sien mukaan, vaan jol­la­kin muul­la maan­tie­teel­li­sel­lä tai kult­tuu­ri­sil­la perus­teil­la, niin: Mitä Väliä?

 24. az: “mut­ta kyl­lä myös suu­ri osa tuhos­ta on ollut tie­toi­sen poli­tii­kan seurausta.”

  Niin­hän se on ollut. Kat­se­lin hil­jat­tain tuol­lais­ta doku­ment­tia: http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/dokumentit/historiaa-cian-salainen-sota-laosissa

  Yhdys­val­lat ja CIA suo­rit­ti­vat jär­jes­tel­mäl­lis­tä kan­san­mur­haa parin vuo­si­kym­me­nen ajan, tuho­ten kym­me­niä eris­ty­nei­tä kult­tuu­rei­ta. Salas­sa maa­il­mal­ta. Samaa teki toi­saal­ta myös Neu­vos­to­liit­to. Mut­ta joka van­ho­ja muis­te­lee, sitä tikul­la silmään. 

  Jos Vih­reät (ja media) halua­vat toi­mia kult­tuu­rien ja ihmi­soi­keuk­sien puo­les­ta, voi­sit­te pitää enem­män mete­liä esi­mer­kik­si Hei­di Hau­ta­lan toi­mis­ta. http://www.heidihautala.fi/

  Vai eikö tii­be­tis­tä uskal­la puhua kun Kii­na suut­tuu, tai hys­hys ettei Venä­jä suut­tuu, eikä USA:n toi­mia sovi mil­lään taval­la kri­ti­soi­da ettei jou­du epä­suo­si­tul­le listalle.

  Parem­pi vain nil­lit­tää kabi­ne­teis­sa sii­tä saa­ko n‑sanaa sanoa vai ei, ja sää­tää lake­ja sii­tä mil­lai­nen meta­kes­kus­te­lu on netis­sä sallittua.

 25. Enkä puhu nyt niin­kään arvois­ta, vaan tapa­kult­tuu­reis­ta, pukeu­tu­mi­ses­ta, ruo­as­ta, musii­kis­ta, juh­lis­ta, kie­len mur­teis­ta.

  Tätä kuu­lee väi­tet­tä­vän joka puo­lel­la nyky­ään. Eli kos­ka ulko­puo­li­nen ei enää voi löy­tää kuin yksit­täi­siä ihmi­siä, jot­ka näi­tä tapo­ja nou­dat­ta­vat, niin ne ovat kadon­neet. Kun ei ole­kaan ole­mas­sa eris­täy­ty­nei­tä enklaa­ve­ja, vaan Hel­sin­gis­sä­kin voi näh­dä koko kir­jon ihon­vä­re­jä, niin kaik­ki on nyt mennyttä?

 26. Tus­kin puhum­me, tie­de­mies, nyt samas­ta asias­ta. En mai­nin­nut ihon­vä­ris­tä mitään. 

  Voit tar­kas­tel­la kehi­tys­tä edel­lis­ten 150 vuo­den ajal­ta yksit­täi­sen­kin maan sisäl­tä. Kuten Rans­kan, tai Suo­men. Ylhääl­tä­päin tul­lut yhte­näis­kult­tuu­ri on kadot­ta­nut pai­kal­li­sia piir­tei­tä ja perin­tei­tä. Tämä ei ole ollut vain luo­pu­mis­ta, vaan on tapah­tu­nut esi­mer­kik­si ope­tus­suun­ni­tel­mien väli­tyk­sel­lä. Rans­kas­sa esi­mer­kik­si aivan tie­toi­ses­ti yhte­näis­tet­tiin kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä. Tämän näh­tiin suo­si­van uut­ta tulos­sa ollut kau­pal­lis­ta ja teol­lis­ta maa­il­maa, sekä lujit­ta­vaan maan ase­voi­mia (ja halua pal­vel­la niissä).
  Pahin­ta hävi­tys oli ehkä Neu­vos­to­lii­tos­sa. Van­hat tavat ja perin­teet eivät sopi­neet uuden aika­kau­den ihmiselle.
  Voit ver­ra­ta kont­ras­tia ennen val­lan­ku­mous­ta ja val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen mm. Pro­ku­din-Gors­kyn väri­va­lo­ku­vis­ta 1900-luvun alku­puo­lel­ta. Albert Kah­nin kokoel­man valo­ku­via löy­tyy netis­tä myös runsaasti.

  Pal­jon näis­tä pai­kal­li­sis­ta piir­teis­tä oli­si maa­il­man­laa­jui­ses­ti hävin­nyt itses­tään­kin, mut­ta kehi­tys­tä voi­mis­tet­tiin ja vah­vis­tet­tiin tie­toi­ses­ti. Ark­ki­teh­tuu­ria myö­ten. Suo­mi ei ollut ainoa maa, jos­sa van­ho­ja raken­nuk­sia hävi­tet­tiin, vain kos­ka ne edus­ti­vat vanhaa.

  Nykyi­sin glo­ba­li­saa­tio tuo samat idol­sit, mcdo­nald­sit ja kau­pal­li­sen uutis­tar­jon­nan jokai­seen tek­nosfää­riin liit­ty­vään uuteen alu­ee­seen. Ennen kuin kimal­luk­sen uutuu­den­vie­hä­tys on rapis­sut pois, niin pal­jon sel­lais­ta, min­kä arvo sil­loin vas­ta ymmär­re­tään, onkin jo hävinnyt.

  Kuten ne van­hat raken­nuk­set, joi­den hävit­tä­mi­sen me Suo­mes­sa nyt näem­me jo tautina.

 27. Euroop­pa­lai­nen diver­si­teet­ti on kau­neim­mil­laan ja par­haim­mil­laan, kun (lähes) kaik­ki osal­lis­tu­jat lau­la­vat kap­pa­leen­sa englanniksi.

  Eikö sal­lit­tu­ja kie­liä voi­si kier­rät­tää joka vuo­si? Ensi vuon­na oli­si­vat sal­lit­tu­ja vain oman maan viral­li­set kie­let sekä vaih­toeh­to­na ita­lia, seu­raa­vak­si puo­la, rans­ka, sak­sa, ruotsi…

 28. Kuun­te­lin kaik­ki vii­sut radios­ta, kun telk­ku hajo­si juu­ri sopi­vas­ti. Yhtä­kään ei uudes­taan viit­si­si kuun­nel­la, niin samas­ta put­kes­ta ovat. Visu­aa­li­suus ja show­mei­nin­ki näis­sä ovat etusi­jal­la, ei musiikki.

 29. Az, kar­ri­koin tie­tys­ti, kos­ka halusin tar­ken­nuk­sen. Neu­vos­to­lii­ton ja Rans­kan koh­dal­la huo­li on var­mas­ti aiheel­li­nen, kos­ka siel­lä on käy­tet­ty pal­jon ns. pak­ko­val­taa, NL:ssä ihan suo­ra­nais­ta väki­val­taa, Rans­kas­sa taas vähän hie­no­va­rai­sem­paa, mut­ta pak­koa kuitenkin. 

  Sen­si­jaan mer­kit­tä­vä osa sii­tä ilmiös­tä, jos­ta puhut, on seu­raus­ta yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että ihmi­sil­lä on vapaus vali­ta omaan “kult­tuu­riin­sa” ainek­sia muu­al­ta­kin kuin sii­tä, joka van­hem­mil­la ja hei­dän naa­pu­reil­laan on perin­tei­ses­ti ollut. Tähän liit­tyy sel­lai­sia asioi­ta kuin pukeu­tu­mi­nen, ruo­ka jne., jois­sa on tapah­tu­nut toki muu­tok­sia, eikä pel­käs­tään “hyvään” suun­taan, sitä en kiistä.

  En kui­ten­kaan oikein kyke­ne näke­mään mitään legi­tii­miä kei­noa kenel­le­kään ohjail­la tätä tai edes yrit­tää “säi­lyt­tää” näi­tä iden­ti­teet­te­jä. Olen toki samaa miel­tä sii­tä, että kan­sal­li­set indokt­ri­naa­tio-ohjel­mat, joi­ta vie­lä­kin kou­luis­sa tie­tys­ti esiin­tyy, ovat nega­tii­vi­nen yri­tys muo­ka­ta “kan­sal­lis­ta iden­ti­teet­tiä” ja aiheut­ta­vat tai aina­kin pahen­ta­vat näi­tä nega­tii­vi­sia piir­tei­tä. Mut­ta edel­leen, valit­se­ma­si reto­riik­ka on outo, kos­ka sitä käyt­tä­vät lähin­nä nämä “Vain von Wright ja Gal­len-Kal­le­la ovat oike­aa suo­ma­lais­ta taidetta”-tyypit.

 30. Toi­voi­sin enem­män euroop­pa­lai­suut­ta, joka oli­si eri­lai­suuk­sien rin­nak­kai­se­loa eikä kom­pro­mis­sia kaikesta.”

  Mis­sa se oli­si onnis­tu­nut? Sehan on kil­pai­lu. Sama kuin turis­ti­koh­de. Cana­rias, Tor­re­mo­li­nos tai mika tahan­sa. Turis­tit etsi­vat “aitoa” pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria ja saa­vat Hei­dan odo­tuk­sien mukaan muun­nel­tua kulttuuria.

  Turis­tit halua­vat loy­taa sita aitoa, oike­aa pai­kal­lis­ta, jos­sa kukaan muu ei ole ollut, ja niin muut­taa sita turis­ti­mai­sek­si, aitou­den nimissa.

  Sinun sanat kuu­los­ta­vat saman­suun­tai­sil­ta. Eivat eri kult­tuu­rit voi­vat kil­pai­la kes­ke­naan kil­pai­lus­sa. Eri­lai­suuk­sien rin­nak­kai­se­loa ja kom­pro­mis­sia kai­kes­ta EI yksin­ker­tai­ses­ti onnis­tu kilpailutilanteesta. 

  Sen mukaan Suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ei oli­si sen kum­moi­nen kun on menes­ty­nyt huo­nos­ti kil­pai­lus­sa, pait­si voit­ti­han vahan “sir­kus­mai­ses­ti” ker­ran poikkeavasti.

 31. Minus­ta Euro­vii­sut on upea tapahtuma.

  Yleen­sä kun kan­sa­kun­nat kokoon­tu­vat kisai­le­maan, ilmas­sa lei­juu natio­lis­ti­nen uho ja para­fa­sis­ti­nen naa­pu­ri­vi­ha. Euro­vii­sut on jotain aivan muu­ta, ainoa tie­tä­mä­ni tapah­tu­ma jos­sa mai­den lip­pu­ja hei­lu­tel­laan kuin 70-luvun las­ten­kir­jois­sa, iloi­ses­ti yhdessä.

  Euro­vii­suis­sa euroop­pa­lai­suus on yhtei­nen posi­tii­vi­nen asia. En ymmär­rä miten tämä ei voi­si teh­dä hyvää. 

  Mitä kult­tuu­ri­seen arvoon tulee, kuu­los­taa lähin­nä sil­tä että Soi­nin­vaa­ra on vähän lii­an van­ha ymmär­tääk­seen tämän päi­vän popin vaikutteita.

 32. Itse: “Euro­vii­sut on jotain aivan muu­ta, ainoa tie­tä­mä­ni tapah­tu­ma jos­sa mai­den lip­pu­ja hei­lu­tel­laan kuin 70-luvun las­ten­kir­jois­sa, iloi­ses­ti yhdessä.”

  Nau­lan kan­taan. Hys­tee­ris­tä eufo­ri­aa riit­ti pit­käk­si aikaa kun jos­kus Lor­din voi­ton jäl­keen Iso-Roban ja Yrjön­ka­dun ris­teyk­sen kaut­ta kul­kies­sa­ni mie­leen pala­si tämä, ja pian sen jäl­keen oival­lus että Venä­jä oli jät­tä­nyt Suo­men euro­vii­su­voi­tos­ta pro­tes­tin.

  Sil­lä het­kel­lä kuvit­te­len intui­tii­vi­ses­ti vih­doin ymmär­tä­nee­ni mitä kar­ne­vaa­li tarkoittaa.

 33. Eili­sen poh­jal­ta voi vie­lä sanoa, että vii­suis­ta saa ter­veen näkö­kul­man euroop­paan. Kaik­ki maat eivät suin­kaan ole kaik­kien sil­mis­sä sama­nar­voi­sia. On suo­sik­ke­ja ja inhok­ke­ja. Toi­sil­le anne­taan pis­tei­tä huo­nos­ta­kin suo­ri­tuk­ses­ta, mut­ta toi­set eivät saa nii­tä mistään.

  Tämä on ihan ter­veel­li­nen muis­tu­tus sen rin­nal­la, miten yle­väs­ti suo­ma­lai­set polii­ti­kot ja muut vai­kut­ta­jat yleen­sä euroo­pas­ta puhu­vat. Europ­pa­lai­set­kin ovat vain ihmisiä.

 34. Jos Para­di­se Oskar oli­si työ­tön, niin mel­koi­sen var­mas­ti menet­täi­si työt­tö­myys­tur­va­lain perus­teel­la työt­tö­myys­kor­vauk­sen­sa ja julis­tet­tai­siin työl­lis­ty­väk­si omas­sa työssään :


  2 luku
  4 §
  Hen­ki­lön, joka aloit­taa 1 luvun 6 §:ssä tar­koi­te­tun yri­tys­toi­min­nan tai oman työn, kat­so­taan työl­lis­ty­vän sii­nä pää­toi­mi­ses­ti, jos toi­min­nan vaa­ti­ma työ­mää­rä on niin suu­ri, että se on estee­nä kokoai­kai­sen työn vastaanottamiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.