Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.5.2011

Kehä I:n ja Itä­väy­län risteys

En pääs­syt pai­kal­le, kos­ka edus­kun­nas­sa oli omat kii­reen­sä, vaan pai­kal­la oli puo­les­ta­ni Kai Ovas­kai­nen. Tulin vas­ta, kun kokous oli ollut käyn­nis­sä kak­si tun­tia. Sil­loin täs­tä asias­ta teh­tiin pää­tös­tä. Se palau­tet­tiin yksi­mie­li­ses­ti muun­lai­sen rat­kai­sun etsi­mi­sek­si. Ilmei­ses­ti kes­kus­te­lu oli kul­ke­nut niin, että luot­ta­mus­mie­het oli­vat esit­tä­neet hyviä rat­kai­su­mal­le­ja ja lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jat ker­toi­vat, että sekin on tut­kit­tu, mut­ta ei toi­mi. Meil­lä tai­taa olla edes­säm­me aito ongelma.

Vii­mek­si esi­tet­tiin Haka­mäen­tien mal­lia, siis sitä, joka on Haka­mäen­tien ja Man­ner­hei­min­tien ris­teyk­ses­sä. Suo­raan mene­vät sukel­ta­van Man­ner­hei­min­tien ali ja kään­ty­vil­le on ris­teys pin­nas­sa. Brys­se­lin sisem­pi kehä­tie on raken­net­tu täl­lais­ten ris­teys­ten varaan. On kuu­lem­ma tut­kit­tu, eikä toi­mi näil­lä volyymeilla.

Sör­näis­ten tun­ne­li ja Kala­sa­ta­man poh­jois­osan suunnitteluperiaatteet

Kun raken­ne­taan pidem­pi tun­ne­li, kus­tan­nusar­vio 135 M€, saa­daan raken­nusoi­keut­ta noin sadan mil­joo­nan edes­tä. Tun­tuu hyväl­tä. Tähän pää­dyt­tiin, kun lyhem­pi tun­ne­li oli osoit­tau­tu­nut vai­keak­si toteut­taa. Tämän las­kel­man mukaan pidem­pi tun­ne­li oli­si ollut kan­nat­ta­va jo sil­loin, kun lyhyt tun­ne­li vai­kut­ti hal­val­ta.  Tar­vit­si­sim­me pal­jon enem­män tämän­kal­tai­sia kaa­va­ta­lou­del­li­sia tar­kas­te­lu­ja. Vie­lä jos­kus teem­me niis­tä kau­pun­ki­mo­ta­reis­ta bulevardeja.

Meri-Ras­ti­lan län­si­ran­nan osayleiskaavaluonnos

Täs­tä oli lau­ta­kun­nas­sa eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä. Toi­set halusi­vat sääs­tää enem­män puis­toa ja toi­set pitää kiin­ni asu­kas­lu­vus­ta. Kukaan ei vas­tus­ta­nut raken­ta­mis­ta koko­naan. Pää­dyt­tiin kui­ten­kin yksi­mie­li­seen palau­tus­esi­tyk­seen, jos­sa pyri­tään 900 asun­toon kui­ten­kin puis­toa sääs­täen ja eri­tyi­ses­ti niin, että ran­taa sääs­tyy leveäm­mäl­tä vyö­hyk­keel­tä. Raken­ta­mi­nen laa­je­nee ehdo­te­tus­ta ylös­päin ja ehkä ete­lään niin, että ran­taan jaa leveäm­pi vyöhyke.

Palau­tuk­sen tark­ka sana­muo­to oli seuraava:

Lau­ta­kun­ta palaut­ti asian yksi­mie­li­ses­ti uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si siten, että tut­ki­taan uudes­taan maan­käy­tön rat­kai­su­ja, kaa­va-alu­een rajauk­sia ja mas­soit­te­lua myös raken­nus­ten kor­keut­ta nos­ta­mal­la. Kui­ten­kin niin, että val­mis­te­lus­sa pyri­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti esi­te­tyn mukai­siin raken­nusoi­keuk­siin. Val­mis­te­lus­sa tar­kas­tel­laan myös mah­dol­li­suus säi­lyt­tää ran­ta-aluei­ta esi­tet­tyä sel­väs­ti laa­jem­min virkistyskäytössä.

Kan­sa­lai­set oli­vat jaka­neet pöy­däl­le vaih­toeh­to­suun­ni­tel­man, jon­ka pää­pe­ri­aat­teet oli­vat hää­tää lei­rin­tä­alue Öster­sun­do­miin ja raken­taa met­ro­ra­dan molem­mil­le puo­lil­le 16-ker­rok­si­set asuin­tor­nit. Ei hassumpaa.

Eräs syy Meri-Ras­ti­lan kaa­voi­tuk­seen on kohen­taa alu­een ima­goa. Alu­een kou­luis­sa puo­let lap­sis­ta on muun­kie­li­siä ja alu­een tulo­ta­so on sel­väs­ti alle kau­pun­gin kes­kiar­von. Pari taloa sin­ne tän­ne ei asi­aa muut­tai­si, vaan saat­tai­si jopa pahen­taa. Tän­ne on tar­koi­tus tul­la omis­tusa­sun­to­ja. Meri-Ras­ti­lan tilan­ne ansait­see oman artikkelinsa.

30 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.5.2011”

 1. Lei­rin­tä­alu­een siir­to Östi­kaan ei kuu­los­ta ollen­kaan hul­lum­mal­ta. On lähin­nä vit­si, että met­roa­se­man vie­res­sä on kara­vaa­na­rei­den kent­tä ja sekin teho­käy­tös­sä vain pie­nen osan vuotta.

 2. Itä­väy­län ris­teyk­sen kans­sa luot­ta­mus­mies­ten kan­nat­tai­si pitää pään­sä. Ongel­man ole­mas­sao­lo riip­puu vain sii­tä, mikä on tavoi­te: mak­si­moi­da hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen mää­rä vai raken­taa kaupunkia?

  Lii­ken­teen ajo­puu­teo­ria tulee hylä­tä; ei kaik­keen lii­ken­teen kas­vuun tule vas­ta­ta, vaan lii­ken­ne­mää­riä tulee aktii­vi­ses­ti ohja­ta kapa­si­teet­ti­tar­jon­nan mää­räl­lä. Ei ole mitään syy­tä, mik­si Itä­väy­län ja Kehä I:n lii­ken­ne­ka­pa­si­teet­tia tuli­si muu­ten­kaan lisä­tä. Mik­sei yhtä hyvin voi­da vaik­ka rajoit­taa lisää? Tul­pa­taan­han Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin­kin lii­ken­ne­mää­riä moot­to­ri­tei­den päi­den lii­ken­ne­va­loil­la. Itä­väy­läl­lä ja Kehä I:llä riit­tää kyl­lä kais­to­ja, joil­la voi odot­taa omaa vuoroa.

  Kan­nat­taa myös ehdot­taa taas nii­tä ruuh­ka­mak­su­ja. Se kyl­lä rat­kai­see lii­ken­teen tar­jon­nan ja kysyn­nän ongel­man. Tuon­han voi vaik­ka esi­tel­lä edus­kun­nas­sa­kin. Kon­kreet­ti­set ongel­mat ja tari­nat aina avaa­vat asioita.

 3. Uuden­lai­nen suun­nit­te­lu Meri-Ras­ti­lan osal­ta tun­tuu perus­tel­lul­ta. Toi­vot­ta­vas­ti löy­tyy rat­kai­su, jos­sa urbaa­ni ja luon­to mah­tu­vat hyvin rinnakkain.

  Kor­keat tor­nit ase­man lähel­le ovat kiin­nos­ta­va vaih­toeh­to. Myös met­ro­ra­dan pääl­le raken­ta­mis­ta oli­si hyvä poh­tia. Käsit­tääk­se­ni talo­ja suun­ni­tel­laan radan ylle toi­saal­le Itä-Helsingissä.

  T: Olli Vento

 4. Ode: ”On kuu­lem­ma tut­kit­tu, eikä toi­mi näil­lä volyymeilla.”

  Niin, mitä tar­koit­taa toi­mi­mi­nen? Autoi­li­jan mie­les­tä sitä, että voi ajaa hidas­ta­mat­ta 60 km/h tai sopi­val­la yli­no­peu­del­la ris­teyk­sen ohi. Kuten vaik­ka Lah­den­tien koh­dal­la. Auto­lii­ken­ne­suun­nit­te­li­jan opin mukaan on myös näin, sil­lä ”suju­va lii­ken­ne” tar­koit­taa, että auto­lii­ken­ne­vir­ta kul­kee häi­riöt­tä tasai­sel­la nopeudella.

  Tei­dän teh­tä­vän­ne lau­ta­kun­nas­sa on teh­dä arvo­va­lin­ta sii­tä, mikä on riit­tä­vää suju­mis­ta ja pal­jon­ko suju­mi­ses­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan. Jos te kysyt­te sitä lii­ken­nein­si­nöö­ril­tä, saat­te yllä ole­van vas­tauk­sen ja totea­muk­sen, että sitä var­ten tar­vi­taan yhdes­sä kau­pun­gin sadois­ta ris­teyk­sis­tä 100–200 mil­joo­naa euroa. Se on oikea vas­taus lii­ken­nein­si­nöö­ril­tä, kos­ka ei hänen teh­tä­vän­sä ole teh­dä arvo­va­lin­to­ja vaan suun­ni­tel­la rat­kai­su­ja annet­tu­jen ehto­jen puit­teis­sa. Ja jos ei ole mää­ri­tel­ty, mikä on suju­vaa, suju­va tar­koit­taa suju­vuu­den maksimointia.

  Sama on vas­taus autoi­li­jal­ta. Eihän hän mak­sa sil­las­ta eikä tun­ne­lis­ta, ainoas­taan omas­ta ajas­taan. Autoi­li­ja ei opti­moi koko­nai­suut­ta, ainoas­taan omaa mukavuuttaan.

  Asun mel­kein tuon ris­teyk­sen vie­res­sä. Sii­nä on ehkä tun­nin ver­ran vuo­ro­kau­des­sa tilan­ne, että jou­tuu odot­ta­maan parit lii­ken­ne­va­lot. Se tar­koit­taa paria minuut­tia odot­ta­mis­ta. Ase­te­taan kysy­mys näin: Hyvä lii­ken­ne­va­lois­sa odot­ta­va autoi­li­ja. Voim­me pois­taa sinul­ta tämän odo­tuk­sen täs­sä ris­teyk­ses­sä, jol­loin pää­set nopeam­min odot­ta­maan seu­raa­van ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lo­ja. Mak­sat­ko sii­tä 25.000 euroa?

  Ante­ro

 5. Hie­noa, että palau­tit­te Meri-Ras­ti­lan suun­ni­tel­man uuteen val­mis­te­luun. Alu­een luon­non kan­nal­ta kes­keis­tä oli­si, että löy­det­täi­siin rat­kai­su, jos­sa kor­ke­aa kal­lio­ta ei lou­hit­tai­si, kos­ka ran­kas­ta raken­ta­mis­tek­nii­kas­ta seu­raa, että pape­reil­la sääs­tet­tä­väk­si­kään mer­kit­ty luon­toa­lue ei todel­li­suu­des­sa säästy.

  Met­ro­ra­dan pääl­le kan­nat­tai­si raken­taa. Meil­le on moneen ker­taan todet­tu, että se oli­si lii­an kal­lis­ta. Tämä on teko­syy, kos­ka mui­hin Itä-Hel­sin­gin lähiöi­hin täl­lais­ta suun­ni­tel­laan. Ja rahas­ta puhut­taes­sa itse koki­sin, että jää­kau­den muo­vaa­mal­le kal­liol­le ja met­sä­alu­eel­le raken­ta­mi­nen on toi­sel­la taval­la kal­lis­ta, kos­ka ne ovat aidos­ti korvaamattomia.

  Lei­rin­tä­alue voi myös olla kel­vol­li­nen vaih­toeh­to. Tor­ni­mai­nen raken­ta­mi­nen ei estäi­si kar­ta­no­mil­jöön säilyttämistä.

  Han­na-Lee­na Ylinen

 6. Rupea nyt Osmo ihan oikeas­ti aja­maan Hel­sin­kiin sitä aino­aa lii­ken­ne­rat­kai­sua, joka toi­mii ja johon on varaa. NOSTETAAN PYSÄKÖINNIN HINTAA. Ja pois­te­taan (esim. 5–10 vuo­den siir­ty­mä­ajal­la) asu­kas­py­sä­köin­ti. Jos siis kes­kus­tas­sa asu­va omis­taa auton niin hank­kii sil­le hal­li­pai­kan. Jos pysä­köin­ti mak­saa kes­kus­tas­sa 2 euroa/tunti ja reu­na-alueil­la 1 euron/tunti 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa ja työ­nan­ta­jan tar­joa­ma park­ki­paik­ka on 500‑1000 euron vero­tet­ta­va etu/kk, niin tie­tul­le­ja ei tar­vi­ta ja ruuh­kat pois­tu­vat heti.

 7. Komp­paan Ante­roa ja Elmoa. Se suju­vuuson­gel­ma on se että kau­pun­gis­sa ris­teyk­set ei vedä suju­vas­ti useam­man mota­rin syöt­tä­mää mää­rää auto­ja. Tämä on kau­pun­gin omi­nai­suus. Jos tuo on ongel­ma, niin kau­pun­ki on ongel­ma ja sen raken­ta­mi­nen pitää lopet­taa. Minus­ta ja aika mones­ta muus­ta kau­pun­ki­lai­ses­ta kau­pun­git ei kui­ten­kaan ole ongel­ma, vaan jotain tavoiteltavaa.

 8. @Lassi Hie­ta­nen

  Kes­kus­tas­sa ei ole juu­ri lii­ken­net­tä, eikä ruuh­kia mitä pois­taa. Et kai oikeas­ti kuvit­te­le, että Itä­kes­kuk­sen lii­ken­neon­gel­mat kor­re­loi­vat joten­kin kes­kus­tan park­ki­pai­ko­jen kans­sa, kun val­tao­sa tuos­ta lii­ken­tees­tä ei käy mis­sään vai­hees­sa lähi­mail­la­kaan keskustaa.

 9. @Elmo
  Nos­ta­mal­la asu­mi­sen ja työn­teon hin­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, niin pois­tuu loput­kin ongel­mat. Jäl­jel­le jää pie­ni jouk­ko varak­kai­ta elä­ke­läi­siä ja sii­tä­kin ongel­mas­ta sel­vi­ää nos­ta­mal­la hei­dän tar­peek­si hei­dän verotustaan.

 10. @Kimmo

  Työs­ken­te­len Hert­to­nie­mes­sä ison työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa. Meil­le tulee poruk­kaa töi­hin pit­kien­kin mat­ko­jen takia. Huo­mat­ta­va mää­rä Espoos­ta omil­la autoil­laan. Har­vem­min kukaan hei­tä valit­taa. Var­sin­kin kun kehäl­lä on kiva ajel­la rei­pas­ta yli­no­peut­ta hel­sin­ki­läis­ten asuk­kai­den ilok­si. Yksi ei autoi­le­va nai­nen vaih­toi työ­paik­kaa, kos­ka jul­ki­sil­la Van­taal­ta tän­ne tulo kes­ti lii­an kauan.

 11. Mar­ko V, niin ja tuon takia Hert­to­nie­mes­sä pus­kee toi­mi­ti­la­ton­tit ruo­hoa tai toi­mii ulko­va­ras­toi­na. Kun ei sin­ne nyt oikein pää­se jul­ki­sil­la jär­ke­väs­ti kuin met­ron var­res­ta. Mal­mi-Hert­to­nie­mi bus­sil­la (79) on muu­ten parem­man puut­tees­sa yllät­tä­vän pal­jon matkustajia.

 12. @Marko V

  Mikä oli vies­ti­si vil­la­koi­ra? Yli­no­peut­ta kaa­haa­vat, Espoos­sa asu­vat kol­le­ga­si vai Hert­to­nie­mes­sä sijait­se­va työpaikkasi??

  Minul­le taas sopii kyyl­lä mel­kein mikä tahan­sa pilk­ka­kir­ves otsaan. Olen into­hi­moi­nen pyö­räi­li­jä, lii­kun pal­jon kes­kus­tas­sa jalan ja käy­tän lähes päi­vit­täin jouk­ko­lii­ken­net­tä. Lisäk­si per­hees­sä on kak­si sak­sa­lais­ta, kal­lis­ta län­si­au­toa, joi­ta eri­tyi­ses­ti lisään­ty­mis­herk­kä vai­mo­ni käyt­tää nel­jän lap­sen lii­kut­ta­mi­seen ja sosi­aa­lia­lan työn­sä hoi­ta­mi­seen. Onnek­si ei ole saas­tut­ta­via koi­ria, eikä lihaa­kaan syö per­hees­tä kuin pie­ni vähemmistö.

  Ter­vei­siä vaan sil­le enti­sel­le van­taa­lai­sel­le työ­ka­ve­ril­le­si. Ehkä ruuh­ka­mak­sut ja GPS-seu­ran­ta tule­vat pelas­ta­maan hänen­kin arkeaan…

 13. Kim­mol­le Mar­kon villakoirasta:

  Vil­la­koi­ra on sii­nä, että ei rii­tä raken­taa jouk­ko­lii­ken­net­tä, joka tar­jo­aa vain yhteyk­siä Hel­sin­gin kes­kus­taan. Sii­tä on jo 50 vuot­ta, kun työ­pai­kat oli­vat kan­ta­kau­pun­gis­sa ja asun­not ympä­ril­lä nuk­ku­ma­lä­hiöis­sä. Asun­not ovat edel­leen nuk­ku­ma­lä­hiöis­sä, mut­ta työ­paik­ka-aluei­ta on myös hau­li­kol­la ammut­tu­na siel­lä tääl­lä. Ja ihan oikeas­ti, hen­ki­lö­au­to on ainoa jär­ke­vä ja koh­tuul­li­nen tapa teh­dä täl­lä seu­dul­la mat­ko­ja, joi­den pää­te­pis­te ei ole kantakaupunki.

  Itse kir­joi­tan blo­gis­sa­ni http://t.co/oHLtLBi Itä­kes­kuk­sen ris­teyk­ses­tä, että Vuo­saa­res­ta tulee met­ro­ra­ta, jol­la on 5‑kertainen kapa­si­teet­ti ris­teyk­seen tule­vaan Meri­pel­lon­tie­hen näh­den. Mut­ta oikeas­ti sitä kilo­met­rin sil­taa ollaan teke­mäs­sä nii­tä var­ten, jot­ka aja­vat Kehä 1:lle, ja heil­le sii­tä met­ros­ta ei ole yhtään mitään hyötyä.

  Sen sil­lan hin­nal­la voi­si raken­taa edes rati­kan Joke­ri­lin­jal­le, mut­ta se on muka lii­an kal­lis, ja seu­dun joh­ta­vat lii­ken­ne­vir­ka­mie­het rakas­ta­vat met­roa ja lait­ta­vat Rai­de­jo­ke­rin lis­tal­laan kaik­kien kuvi­tel­ta­vis­sa ole­vien kes­kus­taan joh­ta­vien met­ro­jen jäl­keen vii­mei­sek­si. Ne met­rot eivät oikeas­ti auta yhtään mitään, kos­ka ongel­ma on juu­ri se, min­kä vuok­si Mar­kon van­taa­lai­nen työ­ka­ve­ri otti loparit.

  Haluai­sin näh­dä sen päi­vän, että tämä höl­möi­ly lop­puu. Mut­ta alan uskoa, että minun elä­mä­ni lop­puu ennemmin.

  Ante­ro

 14. @Kimmo

  Point­ti oli, että autoi­li­joil­la on jo asiat lii­an hyvin suh­tees­sa jul­ki­sil­la liik­ku­viin. Mik­si ede­saut­taa yksi­tyi­sau­toi­lua, kun sii­tä ei mitään hyvää seu­raa. Saas­tei­ta, ruuh­kia jne. Haa­gas­ta Hert­to­nie­meen meni jul­ki­sil­la 45 min ja autol­la 20 min. Ei pal­jon jul­ki­sia kiin­nos­ta­nut käyt­tää, vaik­ka mie­li oli­si teh­nyt­kin. Vai­mo sai tal­vel­la vär­jö­tel­lä välil­lä puo­li­kin tun­tia Pukin­mäen juna-ase­mal­la kun junia ei kuu­lu­nut. Autol­la oli­si pääs­syt huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min töi­hin. Mitä­kö­hän tuol­la 100 mil­joo­nal­la saa­tai­siin aikai­sek­si, jos sil­lä toteu­tet­tai­siin paran­nuk­sia jul­ki­seen liikenteeseen.

 15. Ode: “Eräs syy Meri-Ras­ti­lan kaa­voi­tuk­seen on kohen­taa alu­een ima­goa. Alu­een kou­luis­sa puo­let lap­sis­ta on muun­kie­li­siä ja alu­een tulo­ta­so on sel­väs­ti alle kau­pun­gin kes­kiar­von. Pari taloa sin­ne tän­ne ei asi­aa muut­tai­si, vaan saat­tai­si jopa pahen­taa. Tän­ne on tar­koi­tus tul­la omistusasuntoja. ”

  Onko alu­een ima­gol­le parem­pi merel­li­nen vir­kis­ty­sa­lue vai­ko alem­paa kes­ki­luok­kaa edus­ta­vat naapurit?

 16. @Marko V

  Point­ti oli, että autoi­li­joil­la on jo asiat lii­an hyvin suh­tees­sa jul­ki­sil­la liik­ku­viin. Mik­si ede­saut­taa yksi­tyi­sau­toi­lua, kun sii­tä ei mitään hyvää seu­raa. Saas­tei­ta, ruuh­kia jne. Haa­gas­ta Hert­to­nie­meen meni jul­ki­sil­la 45 min ja autol­la 20 min.

  Mitä siis ehdo­tat teh­tä­väk­si? 100 mil­joo­naa mak­sa­va pika­lin­ja Haa­gas­ta Hert­to­nie­meen vai hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen hidas­ta­mis­ta 25 minuu­tin verran? 

  Puhu­taan nyt rea­lis­ti­ses­ti ideo­lo­gian sijaan, ei jouk­ko­lii­ken­ne voi toi­mia koko pk-seu­dul­la tak­sin tavoin. Kan­na­tan hyvää ja teho­kas­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, mut­ta en mihin tahan­sa hin­taan. Vas­tus­tan eri­tyi­ses­ti jouk­ko­lii­ken­teen kil­pai­lu­ky­vyn lisää­mis­tä kai­ken muun lii­ken­teen kus­tan­nuk­sel­la — ei 45 minuu­tin mat­ka sil­lä nopeu­du, että vaih­toeh­toi­nen lii­ken­ne­muo­to hidastuu.

  Sinul­le hel­poin, hal­vin ja eko­lo­gi­sin rat­kai­su oli­si muut­taa Itä-Hel­sin­kiin, eikä muut­taa Itä-Hel­sin­kiä Haa­gaan tai Espooseen.

 17. ML kir­joit­ti: “Onko alu­een ima­gol­le parem­pi merel­li­nen vir­kis­ty­sa­lue vai­ko alem­paa kes­ki­luok­kaa edus­ta­vat naapurit?”

  Aiheel­li­nen kysy­mys. Minus­ta merel­li­nen ja aidos­ti met­säi­nen (ei siis pelk­kä puis­to) vir­kis­ty­sa­lue on alu­een ima­gol­le tärkeä. 

  En ole mis­sään vai­hees­sa ymmär­tä­nyt, mik­si joku ihmis­ryh­mä (esim. kes­ki­luok­kai­set tai suo­ma­lais­ta syn­ty­pe­rää ole­vat) oli­si joten­kin toi­vot­ta­vam­pi kuin muut ryhmät. 

  Itse pidän Meri-Ras­ti­lan nykyi­sis­tä asukkaista. 🙂

  Han­na-Lee­na Ylinen

 18. Itse pal­jon hen­ki­lö­au­to käyt­tä­vä­nä kan­na­tan kier­to­liit­ty­miä. Kun se teh­dään riit­tä­vän leveäk­si, niin liit­ty­mäs­tä pää­see läpi sen 70km/h, mikä on ihan riit­tä­vä tuos­sa Itä-Kes­kuk­ses­sa. Suu­rem­pi ongel­ma on suo­ma­lai­nen tapa teh­dä kier­to­liit­ty­miin kais­to­ja, opas­tei­ta, kaven­nuk­sia jne… Iso ympy­rä, jos­sa kol­me kais­taa ja lähi­ris­teyk­set pois niin hom­ma toimii. 🙂

  Käy­kää­pä aja­mas­sa surul­li­sen kuu­lui­sa Fin­noon liit­ty­mä autol­la ja pyö­räl­lä. Kai­ken­lai­sia viri­tyk­siä, jot­ka vain hait­taa­vat lii­ken­ne­vir­ran kul­kua auto­kais­toil­la. Kevyen lii­ken­teen tasal­la ris­teys on hen­gen­vaa­ral­li­nen! 🙁 Näky­vyy­det aivan nol­la. Lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja ei vain osaa. 😉

 19. Kal­le, se Fin­noon liit­ty­mä­hän oli vuo­den 2008 pal­kit­tu kun­ta­tek­ni­nen saavutus…

 20. Sta­din ruuh­kis­ta pää­see vero­po­li­tii­kal­la joka joh­taa jen­gin ja fir­mat takai­sin “Juu­ba­joel­le”.

 21. Vil­le, tie­dän tuon — valitettavasti. 

  Läh­din tuo­hon suun­taan len­kil­le ihan var­ta vas­ten sil­loin, kun ris­teyk­sen kevyen­lii­ken­teen väy­lät val­mis­tui­vat. Pett­ty­mys, jopa kau­his­tus, oli mel­ko­moi­nen. Ris­teyk­sen kevyen­lii­ken­ten väy­lä on hengenvaarallinen. 🙁

  Asias­ta kir­joi­tel­tiin tuol­loin ahke­ras­ti ja muis­tan hyvin pahoit­ta­nee­ni jon­kun mie­len todel­la pahas­ti, kun ana­ly­soin tilan­teen. Myö­hem­min on tul­lut ajet­tua tuos­ta autol­la­kin läpi, eikä auto­kant­ta voi pitää yhtään onnistuneempana.

  Jotain hyvää­kin tuos­ta kriit­ti­ses­tä kir­joit­te­lus­ta syn­tyi. Suun­nit­te­lu­vir­hei­tä on yri­tet­ty pai­ka­ta kevyen­lii­ken­teen ajo­ra­ta­maa­lauk­sil­la. Tosin nekään eivät ole nykyi­sen ase­tuk­sen mukaisia. 😀

  Hal­vin­ta yhteis­kun­nal­le on käyt­tää päte­vää suun­nit­te­li­jaa. Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty. Kysei­sen Fin­noon viri­tel­män suun­nit­te­li­jal­ta ei kan­na­ta tila­ta mitään! Odo­tan mie­len­kiin­nol­la Ruo­ho­lah­den rek­kaes­teen valmistumista. 😉

 22. @Kimmo

  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la lii­ken­teen melu ja saas­te­pääs­töt ovat mer­kit­tä­vin eli­no­lo­suh­tei­den pilaa­ja. EU:n tasol­la tähän ollaan jo puu­tut­tu ja esim. lii­ken­teen melus­ta on ole­mas­sa melu­di­rek­tii­vi. Tuon direk­tii­vin raja-arvo­jen mukaan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuu noin 235 000 ihmis­tä lii­ken­teen melua­lueil­la. Direk­tii­vin tar­koi­tuk­se­na on vähen­tää melul­le altis­tu­vien ihmis­ten mää­rää. Mik­si meil­lä oli­si lait­taa 100 mil­joo­naa ongel­man lisää­mis­tä var­ten, mut­ta samaan aikaan ei ole koh­dis­taa varo­ja sen torjuntaan? 

  Ongel­man huvit­ta­vuus pal­jas­tuu, mitä enem­män asi­aa tut­kii. Esim. Itä­val­las­ta löy­tyy sta­dar­dit vähä­pääs­töi­sim­mil­le ras­kail­le ajo­neu­voil­le (Grü­ner LKW/Lärmarm LKW http://www.rahtarit.fi/kirjaink_autojen_keulalla.html). Mik­si meil­lä ei ole kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä tuol­lai­sia bus­se­ja ja kuorma-autoja? 

  Kehit­ty­vä tek­no­lo­gia mah­dol­lis­tai­si huo­mat­ta­vas­ti vähä­pääs­töi­sem­män lii­ken­teen. Esim. ladat­ta­vat hybri­di­au­tot. Jäl­jel­le jää ren­gas­me­lu, min­kä vähen­tä­mi­nen vaa­ti­si nas­ta­ren­kai­den käyt­tö­kiel­toa, jot­ta voi­tai­siin käyt­tää hil­jai­sem­pia asfalt­te­ja. Nas­te­ren­kai­li­joil­le voi­si osoit­taa vaik­ka omat ryö­min­tä­kais­tan­sa. Tek­ni­set rat­kai­sut ovat siis ole­mas­sa, vain poliit­ti­nen ohjaus ontuu. Vero­tuk­sel­la pys­tyt­täi­siin tehok­kaas­ti ohjaa­maan osto­tot­tu­muk­sia oike­aan suun­taan. Saas­tut­ta­jat voi­tai­siin lait­taa mak­sa­maan aiheut­ta­mis­ta saasteista. 

  Vaik­ka autoi­lu viher­tyi­si vaik­ka kuin­ka pal­jon, ei sekään rat­kai­se ruuh­kia. Esim pika­rai­tio­tien tehok­kuus ihmis­ten kul­je­tuk­ses­sa on aivan tois­ta luok­kaa kuin hen­ki­lö­au­ton. Tar­vit­sem­me enää jon­kin­lai­sen käte­vän mini­kul­ku­neu­von, mil­lä pys­tyi­si liik­ku­maan koh­tuu nopeu­del­la ja saas­teet­ta pika­rai­tio­tien var­teen ja pois.

 23. Mar­ko V: “Tar­vit­sem­me enää jon­kin­lai­sen käte­vän mini­kul­ku­neu­von, mil­lä pys­tyi­si liik­ku­maan koh­tuu nopeu­del­la ja saas­teet­ta pika­rai­tio­tien var­teen ja pois.”

  Miten­kä oli­si esi­mer­kik­si kokoon­tai­tet­ta­va pol­ku­pyö­rä tai pot­ku­lau­ta? Tait­to­pyö­rän tai­taa saa­da täl­lä het­kel­lä mal­lis­ta riip­puen 500‑1000 eurol­la, pot­ku­lau­dan halvemmalla.

 24. @Marko V.

  Kehit­ty­vä tek­no­lo­gia mah­dol­lis­tai­si huo­mat­ta­vas­ti vähä­pääs­töi­sem­män liikenteen

  En vas­tus­ta en, mut­ta miten sinun työ­mat­ka sii­tä nopeu­tui­si? En halua olla paho­lai­sen asia­na­ja­ja, mut­ta yhteen koh­taan puu­tun, eli nas­ta­ren­kaat. Nämä ovat mini­maa­li­nen ongel­ma aina­kin ilman­laa­dun kan­nal­ta, kun ras­kas lii­ken­ne jau­haa niin abso­luut­ti­ses­ti kuin suh­tees­sa monin ker­roin asvalt­tia hiuk­ka­sik­si. Tämän fak­tan jul­kai­se­mi­ses­ta voim­me kiit­tää mm. Ruot­sin rau­ta­tei­tä, jot­ka teet­tä­neet aihet­ta kos­ke­van tut­ki­muk­sen muu­ta­ma vuo­si sitten.

  Mihin sit­ten käy­täm­me yli­mää­rei­set 100 mil­joo­naa? Miten oli­si vähä­pääs­töi­set ja eri­tyi­ses­ti vähä­me­lui­set bus­sit? Tai hil­jai­nen ratik­ka­ver­kos­to edes asuin­ta­lo­jen edustoille?

  Olet­ko muu­ten asu­nut vilk­kaan ratik­ka­ris­teyk­sen koh­dal­la? Sii­hen ver­rat­tu­na pelas­tus­lai­tok­sen naa­pu­ri­tont­ti on kuin huopatossutehdas!

 25. Mar­ko hyvä. Jos kau­pun­kia­su­mi­nen ei kii­nos­ta, niin aina voi muut­taa nur­mi­jär­vel­le. En ymmär­rä ihmi­siä, jot­ka valit­ta­vat kau­pun­gin syk­kees­tä! He kuu­lu­vat johon­kin muualle.

 26. @Kimmo

  En vas­tus­ta en, mut­ta miten sinun työ­mat­ka sii­tä nopeutuisi?”

  Ei se minun työ­mat­kaa­ni nopeut­tai­si, mut­ta aina­kaan ihmis­ten eli­nym­pä­ris­tö­jä ei uhrat­tai­si nopean liik­ku­mi­sen takia.

  En halua olla paho­lai­sen asia­na­ja­ja, mut­ta yhteen koh­taan puu­tun, eli nas­ta­ren­kaat. Nämä ovat mini­maa­li­nen ongel­ma aina­kin ilman­laa­dun kan­nal­ta, kun ras­kas lii­ken­ne jau­haa niin abso­luut­ti­ses­ti kuin suh­tees­sa monin ker­roin asvalt­tia hiuk­ka­sik­si. Tämän fak­tan jul­kai­se­mi­ses­ta voim­me kiit­tää mm. Ruot­sin rau­ta­tei­tä, jot­ka teet­tä­neet aihet­ta kos­ke­van tut­ki­muk­sen muu­ta­ma vuo­si sitten.”

  Täs­tä tut­ki­muk­ses­ta en ole tie­toi­nen. Voit­ko lin­kit­tää? Kes­kus­te­lin asias­ta TKK:n tut­ki­jan kans­sa. Hän on muka­na Hil­ja-pro­jek­tis­sa. Esim. Sak­sas­sa on jo perus rae­ko­ko asfal­tis­sa puo­let pie­nem­pi kuin Suo­mes­sa, vaik­ka rek­ko­ja siel­lä var­mas­ti on enemmän.

  Olet­ko muu­ten asu­nut vilk­kaan ratik­ka­ris­teyk­sen kohdalla?”

  En ole. Tuol­lai­seen ympä­ris­töön täy­tyy var­maan olla syn­ty­nyt, jot­ta sii­nä pys­tyy häi­riin­ty­mät­tä asumaan. 

  @Kalle
  “Mar­ko hyvä. Jos kau­pun­kia­su­mi­nen ei kii­nos­ta, niin aina voi muut­taa nur­mi­jär­vel­le. En ymmär­rä ihmi­siä, jot­ka valit­ta­vat kau­pun­gin syk­kees­tä! He kuu­lu­vat johon­kin muualle.”

  Melu ja pien­hiuk­kas­pääs­töt vai­kut­ta­vat ihmi­sen kehoon ja psyyk­kee­seen riip­pu­mat­ta sii­tä häi­rit­se­vät­kö ne hän­tä. Pit­kä­ai­kai­nen altis­tu­mi­nen lii­ken­teen melul­le nos­taa mer­kit­tä­väs­ti sydä­nin­fark­tin ris­kiä. Ts. melu tap­paa. Olem­me luo­neet eli­nym­pä­ris­tön, mikä on meil­le kuolemaksi. 

  Asi­aan pereh­ty­mi­nen on saa­nut minut vakuut­tu­neek­si, että Hel­sin­ki ei ympä­ris­tö­nä ole ter­veel­li­nen itsel­le­ni eikä per­heel­le­ni. Itä­kes­kuk­sen sil­ta­suun­ni­tel­mat anta­vat lisäk­si ymmär­tää, että kau­pun­ki ei ole oikeas­taan edes kiin­nos­tu­nut asuk­kai­den­sa eli­no­lo­suh­teis­ta. Kym­me­niä vuo­sia on jol­lain asui­na­lueil­la pyy­det­ty suo­jaa melul­ta, tur­haan. Todel­la­kin on onni, että tääl­lä ei ole pak­ko asua. Tren­din mukaan per­heem­me tulee liit­ty­mään tääl­tä pake­ne­vien hyvä­tu­lois­ten per­hei­den suu­reen joukkoon.

 27. Kim­mo: “Olet­ko muu­ten asu­nut vilk­kaan ratik­ka­ris­teyk­sen koh­dal­la? Sii­hen ver­rat­tu­na pelas­tus­lai­tok­sen naa­pu­ri­tont­ti on kuin huopatossutehdas!”

  Rati­koi­den vaih­de­ko­li­na on ihan HKL:ssäkin tun­nus­tet­tu ongel­ma, aina­kin tek­ni­ses­sä mie­les­sä, vaik­kei ehkä meluon­gel­ma­na. Hel­sin­gis­sä nimit­täin käy­te­tään vaih­teis­sa ns. mata­lia uria, eli rati­kat aja­vat vaih­tei­den ris­teyk­sis­tä (niis­tä koh­dis­ta, jos­sa poik­kea­va kis­ko ris­te­ää suo­raan mene­vän kans­sa ja kään­ty­vä rai­de vas­taan­tu­le­van suo­ran rai­teen kans­sa) ajo­pyö­rän lai­pan varas­sa. Tosin vain kulu­neet ris­teyk­set aiheut­ta­vat rymi­nää, mut­ta uudet kulu­vat nopeas­ti. Variot­ram tiet­tä­väs­ti syö vaih­tei­ta aika vauh­dil­la, edelleenkin.

  Ongel­man voi kor­ja­ta leveil­lä pyö­ril­lä ja syvä­urai­sil­la vaih­teil­la. Tämän ansios­ta rati­kat voi­vat ajaa vaih­teis­ta suo­raan myös nor­maa­lil­la nopeu­del­la. Tila­päi­ses­ti ongel­maa voi kor­ja­ta hio­mal­la vaih­tei­ta, mut­ta HKL:llä ei ole sii­hen var­si­nai­sia lait­tei­ta, vaan kuu­lem­ma nii­tä hio­taan käsi­ko­nein, min­kä jäl­ki ei ole hyvää.

  Tämä on kyl­lä asia, johon Osmo sai­si KSLK:ssa ja HSL:n hal­li­tuk­ses­sa­kin lait­taa vauh­tia (vaik­ka ongel­ma suo­raan onkin HKL:n). Asi­aa sel­vi­te­tään kyl­lä, mut­ta oli­si tär­ke­ää, ettei uusia rato­ja enää tar­vit­si raken­taa van­han­ai­kai­sel­la tek­nii­kal­la. Nii­tä kui­ten­kin on tulos­sa aika pal­jon lähivuosina.

  Koh­ti­suo­raan ris­teä­viä kis­ko­ja se ei toki kor­jaa. Näi­tä on Hel­sin­gis­sä muis­taak­se­ni vii­des­sä pai­kas­sa. Ne toki ovat muu­ten­kin erit­täin vilk­kai­ta ris­teyk­siä, jois­sa rati­koi­den melu on vain yksi ongel­ma. Mäke­län­ka­dun-Stu­ren­ka­dun ris­teys lie­nee pahin, kos­ka se on ympä­röi­ty asuin­ta­loin, ja lii­ken­net­tä on myös pal­jon Kos­ke­lan vari­kol­le iltamyöhään.

 28. @elmo

  Rati­koi­den vaih­de­ko­li­na on ihan HKL:ssäkin tun­nus­tet­tu ongel­ma, aina­kin tek­ni­ses­sä mie­les­sä, vaik­kei ehkä meluongelmana.

  Ratik­ka on abso­luut­ti­nen meluon­gel­ma, johon kyl­lä myös saa­tu paran­nus­ta uusil­la kokeel­li­sil­la kumi­vai­men­ne­tuil­la rai­teil­la. Näi­tä on kes­kus­tas­sa muu­ta­mas­sa koh­das­sa. Ero on mer­kit­tä­vä ja sii­nä on ken­ties osa-avain ongel­maan, sil­lä kyse ei ole vaan äänes­tä vaan ihan kon­kreet­ti­ses­ta täri­näs­tä, joka voi­mis­taa tun­te­mus­ta kovas­ta kolinasta.

  Voi­sin suo­ra­na mutu­na heit­tää, että rati­kan objek­tii­vi­nen ääni­ta­so ei ole yhtä kova kuin sub­jek­tii­vi­nen tun­te­mus. Niin tai näin, niin kyl­lä on kyse kei­sa­rin uusis­ta vaat­teis­ta, jos asias­ta ei edes puhu­ta — bus­sien melus­ta kun sen­tään tai­taa olla jokin yhteisymmärrys?

 29. Eräs syy Meri-Ras­ti­lan kaa­voi­tuk­seen on kohen­taa alu­een ima­goa. Alu­een kou­luis­sa puo­let lap­sis­ta on muun­kie­li­siä ja alu­een tulo­ta­so on sel­väs­ti alle kau­pun­gin keskiarvon.”

  Met­sän kaa­ta­mi­nen on kyl­lä aivan vää­rä kei­no alu­een ima­gon kohen­ta­mi­sek­si! Se on nimit­täin ehdot­to­mas­ti alu­een valt­ti­kort­ti. Mei­dän per­heem­me teki pää­tök­sen muut­taa Meri-Ras­ti­laan käy­tyäm­me ulkoi­le­mas­sa län­si­ran­nan met­säs­sä — ja me edus­tam­me juu­ri sitä täl­le alu­eel­le toi­vot­tua val­kois­ta keskiluokkaa. 

  Meri-Ras­ti­las­ta tekee hyvän asui­na­lu­een luon­non­lä­hei­syys, merel­li­syys ja rau­hal­li­suus. Alu­ees­ta ei todel­la­kaan tule viih­tyi­säm­pi sil­lä, että tän­ne tulee lisää kes­ki­luok­kai­sia naa­pu­rei­ta — päin­vas­toin, asuk­kai­den viih­ty­vyys las­kee huo­mat­ta­vas­ti jos se tapah­tuu tuon upean met­sän kustannuksella. 

  Minun mie­les­tä­ni alu­een ima­goa ei ole tar­peen miten­kään paran­taa. Olen todel­la tyy­ty­väi­nen tähän alu­ee­seen ja haluai­sin asua tääl­lä mah­dol­li­sim­man pit­kään. Tosin en tie­dä haluan­ko asua tääl­lä enää sen jäl­keen jos met­sää alkaa kaa­tu­maan. Sil­loin täs­tä alu­ees­ta tulee taas yksi uusi epä­vie­hät­tä­vä beto­ni­nen lähiö, ja voi käy­dä niin, että “parem­pi väki” alkaa pyr­kiä siel­tä pois.

 30. OS:
  “Kan­sa­lai­set oli­vat jaka­neet (lau­ta­kun­nan) pöy­däl­le vaih­toeh­to­suun­ni­tel­man, jon­ka peri­aa­te on siir­tää lei­rin­tä­alue Öster­sun­do­miin ja raken­taa met­ro­ra­dan molem­min puo­lin asuin­tor­nit. EI HASSUMPAA!” (liha­voin­ti SHo)

  Daniel
  Feder­ley
  : Lei­rin­tä­alu­een siir­to Östi­kaan ei kuu­los­ta ollen­kaan hul­lum­mal­ta. On lähin­nä vit­si, että met­roa­se­man vie­res­sä on kara­vaa­na­rei­den kent­tä ja sekin teho­käy­tös­sä vain pie­nen osan vuotta.

  Han­na-Lee­na Yli­nen: Lei­rin­tä­alue voi myös olla kel­vol­li­nen vaih­toeh­to. Tor­ni­mai­nen raken­ta­mi­nen ei estäi­si kar­ta­no­mil­jöön säilyttämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.